Sunteți pe pagina 1din 3

De la: Asocialia PatronalS ,,Asociafia NalionalS a

Restaurantelor 9i a Localurilor de Agrement

din Republica Moldova" (MAR)


mun.Chiginiu, str.Matei Basarab 2, ap.83

Citre: Prim-Ministrul Republicii Moldova,


dl.Pavel FiliP
Pregedintele Parlamentului Republicii

Moldova, dl.Adrian Candu

L6 martie 20L6
Ref: clarificare legeo

ontitutun

Adresare
Cerem cfaritate in prevederile Legii Nr.278 din L4.t2.2O07 privind controlul
tutunului referitor la interzicerea fumatuluiin spaliile publice, la locurile

de muncd

vor intra in vigoare prevederile Legii Nr.278l2OO7 privind controlul tutunului,


care lin de reglementarea proteclieiimpotriva expunerii la fumul de tutun.
La 31 mai curent

Conform Art. 26 al acestei legi, fumatul se interzice:


a) in toate spaliile publice inchise gi semiinchise, inclusiv in locurile de uz comun, la locurile de
muncd, indiferent de tipul de proprietate 5i modul de acces;
c) in rozo de L0 m de la introrea in spoliile publice inchise, inclusiv in locurile de uz comun, 5i la
locurile de muncd, de la ferestrele core se deschid gi de la locurile/insiolatiile de coptore a

oerului pentru spoliile publice inchise gi pentru locurile de muncd;

in categoria "spalii publice inchise gi semiinchise" se incadreazd gi restaurantele


gi localurile de agrement, care reprezinti activitatea noastrd de bazi.'
Este evident cd

in acelagi timp,

conform alineatului (2) al Art. 26 "ongajatorii, proprietarii sau manogerii


spoliilor publice, oi locurilor de muncd, indiferent de tipul de proprietate gi modul de acces, pot
amenaia locuri speciole pentru fumat in spolii deschise sau semideschise, omplosate ostfel incit
sd nu permitd pdtrundereo fumului in spalii publice inchise sau semiinchise gi lo locurile de
muncd."

rezultat al acestor prevederi, apar gi unele neclaritSlicare lin de sintagmele"spalii publice


inchise gi semiinchise" gi "locuri speciole pentru fumat".
Ca 9i

At6t angajbtorii cdt gi salarialii adulli fumitori, precum 9i proprietarii/managerii restaurantelor."din


Republica Moldova, doresc si inleleagi ce ar insemna expresia ,,locuri special amenajate pentru
fumat".
Cum se amenajeazi aceste locuri? Unde pot fi ele plasate? Ce mirime trebuie sd aibd aceste
locuri? Pot aceste locuri si fie acoperite? Poate un localintreg sd fie destinat ca gi spaliu special
amenajat pentru fumat, daci se aflS intr-un spafiu deschis/semideschis?

in scurt timp de la intrarea acestor prevederi in vigoare,. organele abilitate vor


demara o campanie de verificare gi control a respectdrii normelor legate gi, in condiliile
Republicii Moldova, orice dubiu va fi interpretat in defavoarea contribuabilului persoani
P-revedem cb

juridicS.

Acolo unde nu sunt reguli clare (e.g. care sunt locurile de uz comun? Cum treuie si arate
,''ficcurile special amenajate? etc.) fiecare agent constatator va interpreta in felul sdu, fapt care,
in opinia noastri, creazi riscuri pentru abuzuri gi corup!ie.
Prin urmare, pentru a clarifica toate aspectele problematice gi pentru a asigura un cadrul
legislativ favorabil dezvoltSrii mediului de afaceri din Republica Moldova, noi, semnatarii
acestei petilii, conduc6ndu-ne de prevederile art.4 din Legea Nr.780/2001 cu privire la actele
legislative 9i de Legea Nr. 190/19.o7.L994 cu privire la petilionare,

SOLICITAM URMATOARELE

L. Revizuirea Legii nr.278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, in vederea imbundtdlirii
acesteia gi respectirii principiului clarititii gi predictibilitSlii normelor juridice in domeniul
protecliei impotriva expunerii la fumul de tutun in spaliile publice inchise gi semiinchise, la
locurile de muncd, gi anume definirea clar5, in termeni tehnici, a sintagmelor "spafii inchise",
"spalii semiinchise" , ." spa\ii semideschise", "locuri speciale pentru fumat", "loc de uz comun,,.
2. Elaborarea unor norme tehnice clare pentru amenajarea spa{iilor destinate fumatului.

3. lmplicarea gi consultarea reprezentanlilor asocialiilor de restaurante gi localuri de agrement


in elaborarea normelor tehnice, regulamentelor gi ghidurilor de amenajare a spafiilor pentru
fumat in spatiile deschise gi semideschise.

4. Reglementarea gi permiterea creirii unor fumoaruri in incinta spaliilor inchise, conform


practicii europene. in special pentru baruri gi ctuburi

5. Permiterea activirii unitSlilor de alimentalie publict gi agrement specializate, de tip:


bar/cafenea pentru consum de trabuc, pipd, narghilea.

6'

Excluderea

din lista produselor interzise consumului in spalii publice de tip inchis

ligaretelor electron ice.


Cu respect,

Asocialia Patronald ,,Asocialia Nationali a Restaurantelor gi a localurilor de Agrement din


Republica Moldova" (MARI
Adresa pentru coresponden!5: mar@mar.md,
Telefon de contact: 068 656 333 Aneta Zasavifchi- preqedinte