Sunteți pe pagina 1din 15

Nr. 13 (670) joi

31

martie

2016

Nr. 13 (670) joi 3 1 m a r t i e 2 0 1 6

cuvântului

Nr. 13 (670) joi 3 1 m a r t i e 2 0 1 6
Nr. 13 (670) joi 3 1 m a r t i e 2 0 1 6
Nr. 13 (670) joi 3 1 m a r t i e 2 0 1 6

„Dă şansa fiecărei zile să fie cea maifrumoasădinviaţata“ Mark TwAiN

LaCernăuţiafostinauguratăPoliţiadePatrulare ► pag. 2 Foto de N.Haucă U C R A I N A NU
LaCernăuţiafostinauguratăPoliţiadePatrulare
► pag. 2
Foto de N.Haucă
U
C
R
A
I
N
A
NU este de vânzare!
ELENA NANDRIŞ,
primarul comunei Mahala:
“Nu străinii trebuie să ne lucreze
pământurile, ci gospodarii din satele
noastre. Vrem să lăsăm țara moștenire
copiilor!”
► pa g. 7

curs valutar mediu la ziua de 30 martie 2016

1roN-6GrN.63cop.

1usd-26GrN.43cop.

1eur-29GrN.91cop.

1ruB-0GrN.39cop.

1mdl-1GrN.35cop.

2 Actual Joi,31martie2016
2
Actual
Joi,31martie2016

N ou a P oliţie şi-a făcu t ap ariţia la C ern ău ţi

342depoliţiştidepatrulare,toţitineri

şibinefăcuţi, vorasiguraordineapubli- căpestrăzileCernăuţiului.Noiipoliţişti,

carevorînlocuimiliţiatradiţională, și-au

începutserviciulpe27martie.

Cernăuţiul este al 20-lea oraş din ţară undeafostprezentatăaceastănouăforţăde

poliţieînstilamerican.ÎnprezenţaPremie-

ruluiArseniIaţeniuk şiministruluideInterne, ArsenAvakov,noiipoliţiştiaujuratcredinţă

poporuluişistatuluiucrainean.Selecţiacan-

didaţilorînnouapoliţiedepatrulareafostlan-

satăpe4octombrie2015.Circa4.500de

persoaneşi-auanunţatdorinţadeaparticipa laacestconcursşidoar342dintreei autre- cutcusuccestoateetapelenecesare.Circa 85% dintrepoliţiştiauabsolvit instituţiide învăţământ superior şi au specialităţi de jurişti,economişti,inginerietc. Înprimelezile deexercitareamisiunilordeserviciupoliţiştii aureuşitsăconstate şisădocumenteze foartemulteinfracţiunistradale. Înfiinţareapoliţieidepatrulare este o

încercaredea recâştigaîncredereacetăţe- nilorînforţeledeordineşiînacelaşitimpun prim-pasaluneireformeambiţioase,auneia

dintrecelemaicorupteinstituţiidinţaranoas-

tră.Activitateanoiipoliţiirămâneşiîncentrul

atenţieicetăţenilor,carecomenteazăşidis-

cutăactivînreţeleledesocializarepe mar- gineaacestuisubiect.Chiardacăsuntmulţi optimişti,existăşimulţidintreaceiacareau foartemarirezervecuprivirelanouareformă anunţată în sistemul organelor de interne. Dreptdovadăînacestsenssunt numărul maredepoliţiştilaniveldeţarăcareaufost demişidinfuncţiiînultimaperioadăpemotiv cănufacfaţăcerinţelor.Foartemulţinuau pregătireaşiniciexperienţanecesară.Doar înregiuneaHarkivînprimeleşaptelunidela

începutulactivităţiipoliţieiaufostînregistrate

27deaccidenterutierecuimplicareamaşini-

lorechipajelor depatrulare„ToyotaPrius”. Acesteautovehiculedefabricaţiejaponeză seaflăîndotareanoiipoliţii,iarvaloareaunei

astfeldemaşiniestede24miidolariSUA.

seaflăîndotareanoiipoliţii,iarvaloareaunei astfeldemaşiniestede24miidolariSUA.

PrimăriaoraşuluiCernăuţisepronunţă

împotrivadonaţiilor”benevole”înşcoli

Primarul Cernăuţiului,O.Kaspruk,spunecăvrea săfacăordineîninstituţiiledeînvăţământ.Motivul

pentrucareediluloraşuluiintenţioneazăsăfacăordi-

neînşcoliconstăîncolectareadonaţiilorşiajutoare-

lorbenevoledelapărinţi.DespreaceastaO.Kaspruk

adeclaratîncadrulunuibriefing.Primaruladispusca

conducereainstituţiilordeînvăţământsăraporteze

desprefondurilecolectatedelapărinţi.

„Înmodoficialînşcolişi grădiniţe au fost colectate

donaţiide5milioane700mii

grivne. Noi continuăm să studiem această chestiune

pentrucăaicisuntatâtavan-

taje,câtşidezavantaje. În urma discuţiilor avute cu părinţiiamajunslaconcluzia că, de fapt, aceste sume

sunt cu mult mai mari”, a menţionatO.Kaspruk. Colectarea„benevolă”a banilor de la părinţi este o

activitate cu iz de corupţie. Uniipărințiadmitcăaceste donaţii sunt necesare, dar nuînaşamărime.Înfond, nu există nici o lege care să-iobligepepărinţisăfacă aceste donaţii. De aseme- nea, şi organele de drept îndeamnă părinţii să se adreseze fără ezitare când aparastfeldecazuri.Potrivit datelor neoficiale, în

grădinițeleşișcolilecer-

năuţene sunt adunaţi

lunarsubformădeaju-

torpentruclasăşişcoa-

lăîntre50şi100degriv-

ne de la fiecare copil. Astfel,unsimplucalcul arată că aceste sume adunate lunar şi anual

ajunglacifreastronomi-

ce. Cel mai grav e că părinţiisuntpuşiînfaţa faptuluifărăafiîntrebaţi ce sumă pot oferi. Reiesecă,înfond,este vorba de o adevărată “jecmăneală” la care autorităţile închid ochii, deşi oamenii se simt înşelaţi.

vorba de o adevărată “jecmăneală” la care autorităţile închid ochii, deşi oamenii se simt înşelaţi.

Eliberarepentruocupație?

Eliberarepentruocupație? Marţi,laCernăuţiafostmar- Evenimentulcareseproduceacu72 deaniînurmăşi-aavuteroiisăi.

Marţi,laCernăuţiafostmar-

Evenimentulcareseproduceacu72

deaniînurmăşi-aavuteroiisăi. Încin-

stea lor la Cernăuţi au fost denumite zecidestrăzişidecenii larândaceştia aufostconsideraţiadevăraţieroi.Acum,

înţară,esteînplinădesfăşuraredeco-

munizarea, un fenomen caracteristic

majorităţii statelor care au făcut parte din blocul comunist. Multestrăzicare purtaunumelemilitarilorsovieticiaufost înlocuitecunumelealtoreroi.Eşicazul tanculuiluiNikitin,careacumprovoacă

militarii

ArmateiRoşiisuntglorificaţişiacum,dar

străzileoraşuluinulemaipoartănume-

le.

catăceadea72-aaniversarea

eliberăriioraşuluidesubocupa-

ţiacotropitorilorgermano-fas-
cişti.Înfaţamemorialuluimilitari-

lor-eliberatoridinPiaţaIntegrităţii

aufostdepuseflori şiaufost

rostitealocuţiuni.Laceremonia

festivăauparticipatreprezen-

tanţiaiautorităţilorlocale,vete-

raniderăzboi,militarietc.,după

careaurmatunconcertdesăr- aprige dispute. Reiese că

bătoare.

PremierăînBucovina!Delaînceputulanului

douămameauaduspelumetripleți

ÎnraionulHotin

douămameauaduspelumetripleți ÎnraionulHotin aflăînsecţiadeterapieintensi- văsubstrictasupravegherea

aflăînsecţiadeterapieintensi-

văsubstrictasupravegherea medicilor.Toţisuntsănătoşişi vorpărăsispitalulcândvoravea greutateanecesară. Fericitul tatăaînregistratdejala PrimăriadinZarojanyapariţia

pelumeatripleţilorpecarei-a numitNazar,DanielşiEva.

Reamintimcăpe2martie,într-o

familiedinsatulVladycinadin

raionulHotins-aunăscutalţitri-

pleţi.

anulacestadouă

mameaunăscut

tripleţi,ceeace

reprezintăoadevă-

ratăpremieră. De

dataaceasta ferici-

reaacăzutîn

sânulfamilieilui

VasileşiOxana

Nikiforciukdinsatul

Zarojany. Ceidoi

băieţeişiofetiţăs-

aunăscutlacea

de-a29-asăptă-

mânădesarcinăîn

urmauneioperaţii

decezarianăla

CentrulPerinataldinIvano-

Frankivsk.Potrivitmediciloro

perioadădetimpfemeiaafost

internatăînspitaldincauza

unorriscurimarideapierde

copiii.Actualmentemicuţiise

B u l e t i n u l m e t e o

B u l e t i n u l m e t e o
B u l e t i n u l m e t e o

PaginărealizatădeRomeoCRĂCIUN

Eveniment 3 Joi,31martie2016
Eveniment
3
Joi,31martie2016
NEgociERilE pENTRU o coaliţie de guvernare au eşuat tymoşenko este cea care pune beţe în
NEgociERilE pENTRU
o coaliţie de guvernare au eşuat
tymoşenko este cea care pune beţe în roate
tariarfisuficientesăofere
acesteicoaliţiidetreipartide
omajoritate,alăturidevotu-
rilecelor216deparlamen-
tari din cadrul formaţiunilor
lui Poroşenko şi Iaţeniuk.
Preşedintele Parlamentului
VolodymyrGroisman,învâr-
P artideleluiPoroşenko,Iaţeniukşi Tymoşenkon-aureușitsăforme- zeonouăcoaliţiedeguvernare
P artideleluiPoroşenko,Iaţeniukşi
Tymoşenkon-aureușitsăforme-
zeonouăcoaliţiedeguvernare

Solicitările formulate de gie.Scumpireapreţuluiener-

către partidul Batkivşcyna, auanulatsperanţeleformării

uneinoicoaliţiideguverna- FondulMonetarInternaţional

le-cheie solicitate de către

gieiesteunadintrereforme-

re.Unacordîntrelideriiace- (FMI)încadrulunuiprogram

storpartide arpunecapăt de creditare a Ucrainei.

crizeipoliticecareadusla Astfel,multaşteptatacoaliţie

tergiversareareformelorsoli- nu s-a format, în pofida

citatedeOccident,darşide anunţuluidelunialpartidului

Premierului Arseni Iaţeniuk

creditorii

Tymoşenkoasolicitatoanu- cuprivirela„iminenţa“unei

lareaimpozitării pensiilorşi

noialianţeînParlamentcu

oieftinireapreţurilorlaener- partidul Preşedintelui Petro

externi.

Iulia

Poroşenko. Deasemenea, Tymoşenkocerecaoserie

delegipoliticesăfieadop-

tateînaintedeasealătura

lapotenţialacoaliţie.Liderul formaţiunii parlamentare Frontul Popular, Maksym

Burbak,deasemeneaacon-

firmatcănuesteaşteptatun

acordpânălasfârşitulsăptă-

mâniiviitoare.MustafaNai-

em, parlamentar din cadrul blocului lui Poroşenko, a denunţat faptul că „Ty-

moşenkoainventatnoicon-

diţiişideaceeaameşuat“. Batkivşcynaestecelmai micpartiddinParlament,dar voturile celor 19 parlamen-

stăde38deani,un perso- naj apropiat lui Poroşenko, urmasăfiepropuspremier

decătrenouacoaliţie.Însă şiacestlucrucadeodatăcu acesteşec.Parlamentariiau subliniatcă,încontextulîn care Guvernul întârzie să formeze o nouă coaliţie,

crizariscăsăseadânceas-

că şi să provoace alegeri parlamentare anticipate. Incapacitateaactualeicoaliţii de guvernare de a realiza reformele cerute de Oc- cidentpunedejasubsemnul întrebării acordarea unui nouîmprumutdelaFMIîn valoare de 1,7 miliarde de dolari.

parlamentul ucrainei a aprobat demisia procurorului general, acuzat de corupţie

a aprobat demisia procurorului general, acuzat de corupţie R adaSupremăaaprobat marţidemisiaprocurorului

RadaSupremăaaprobat marţidemisiaprocurorului generalalUcrainei,Viktor Şokin,acuzatdelipsade progreseînluptaîmpotriva corupţieişidetergiversarea reformelor. Astfel, 289 de deputaţi au votatînfavoareademisieisale

dintr-untotalnecesarde226de

voturi.Acestvotintervinelaozi

dupăcemaimultesutedeper-

soane, între care şi parlamen-

tari,aumanifestatînfaţapreşe-

dinţieidelaKiev,cerândpleca-

realuiŞokin.ProcuraturaGene-

rală, suspectată în cursul ulti- melor decenii că a luat decizii

motivatepolitic,seaflăcuregu-

laritate în mijlocul unor scan- daluri.

Ucraina este parte a Europei!

dezvoltare.Ucrainanoas- zăînadresarea tinerilor

trătreceprinmultegreu- bucovineni.Referendumul

tăţi, dar şi mai multe dinOlandaarelocînbaza

impresionant în care

unei petiţii semnate de

peste450.000depersoa-

poateopriînintenţiilenoa- ne, înaintate autorităţilor

olandeze de o coaliţie a

dumprivindpartene- amconfruntatcudezamă- ONG-urilor eurosceptice

riatuldintreUcrainaşi

bloculcomunitarpri-

vindînlăturareabarie-

relorcomerciale,în condiţiileîncare Parlamentuldela

Hagaşicelelalte27de

state-membreau aprobatdejaacest acord. “Noi,generaţiatânără, suntem gata să ne apă- rămţara,deoareceacum

avemnevoiestringentăde gratitudinii. Merităsăfim torieapropagandeiruse.

oportunităţi pentru auto-

ascultaţi!”, se menţionea-

Ucrainaarînsemnaovic-

locuitoriiOlandei.Pe6

seadreseazăcătre

obstacole ne aşteaptă în viitor. Însă nimic nu ne

aprilie,Olandava organiza unreferen-

stre. Înmodrepetatne-

T ineriibucovineni

aurealizatunclip

giri. Suntem pregătiţisă înseptembrieanultrecut.

acţionămşisăcontribuim la dezvoltarea statului! …Geografic suntem în

Încă din anul trecut, Preşedintele Comisiei Europene îndemna olan-

Europa. Nutrebuiesălă- deziisănuspună„Nu”la

sămcabirocraţiaşiindife- referendum din raţiuni

renţasăprevalezeasupra care„nuaunimiccomun

bunuluisimţşiastfelsăfie cu tratatul în cauză”.

stopatăcaleanoastrăspre unviitorluminos.Arfiun act extrem de antiuman.

LideriidelaBruxellesau subliniat, de asemenea, căblocareaparteneriatului

Ucrainenii suntonaţiune dintrebloculcomunitarşi

înzestrată cu sentimentul

de asemenea, căblocareaparteneriatului Ucrainenii suntonaţiune dintrebloculcomunitarşi înzestrată cu sentimentul
Internaţional
Internaţional

coreea de nord încearcă nervii sua

Internaţional coreea de nord încearcă nervii sua CoreeadeNordalansatmarţionouărachetă

CoreeadeNordalansatmarţionouărachetă

curazăscurtădeacţiuneînmareînlargulcoaste-

lorsaleestice,înMareaJaponiei,aanunţatarma-

tasud-coreeană,relateazăReuters.StatulMajor

sud-coreeanaprecizatîntr-uncomunicatcă„pro-

iectilulcurazăscurtădeacţiune”afostlansatdin apropierea oraşului-staţiune nord-coreean

Wonsanşiaparcursspreestaproximativ200km

deasupramării.Zileletrecute CoreeadeNorda publicatunclipdepropagandăîncaresimulează vizual distrugerea cu rachete nucleare a Washingtonului, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite.

statul islamic a decapitat 3 luptători kurzi, în plină stradă

islamic a decapitat 3 luptători kurzi, în plină stradă Statul Islamic continuă execuţiile şocante în

Statul Islamic continuă execuţiile şocante în

plinăstradă,înprovinciaNineveh,dinIrak.Încli-

pulfăcutpublicdegrupareajihadistă,treiluptători

kurzi,îmbrăcaţiînportocaliu,suntpuşisăînge-

nunchezepeasfalt,apoisuntdecapitaţidecătre

unluptătorISIS.Bărbatullanseazăoameninţare

laadresaforţelorkurde:„Nuveţireuşisăîmpiedi-

caţiStatulIslamic“.Execuţiileaulocînplinăstra-

dă,subprivirileneputincioasealetrecătorilor.

Ţările bogate au primit doar 1,39% dintre refugiaţii sirieni

Ţărilebogateaureinstalatdoarofracţiunedin-

treceiaproapecincimilioanederefugiaţiprove-

nind din Siria, a anunţat marţi ONG-ul britanic

nind din Siria, a anunţat marţi ONG-ul britanic Oxfamîntr-unraportîncareîndeamnăacesteţări

Oxfamîntr-unraportîncareîndeamnăacesteţări

săacceptemaimulţirefugiaţi.ONG-ullecereţări-

lorbogatesăacceptecelpuţin10%dintrecele4,8

milioanedepersoanecareaufugitdincalearăz-

boiuluidinSiriaşicareaufostînregistrateînregiu-

ne.Însă,pânăînprezent,ţărilebogateaureinsta-

latdoar67.100depersoane,reprezentând1,39%

dintrerefugiaţi,potrivitOxfam.Mareamajoritatea

refugiaţilorseaflăînţărilevecineSiriei,devastată

deunrăzboicareaintratînalşaseleaan.

4 Social Joi,31martie2016
4
Social
Joi,31martie2016
Anatolia Vertadella, o italiancă în vârstă de 101 ani,aaduszileletrecutepe lume un băiețel perfect să- nătos

Anatolia Vertadella, o italiancă în vârstă de 101

ani,aaduszileletrecutepe lume un băiețel perfect să- nătos după ce a suferit un transplantdeovar,operație contestată de mulți medici

dincauzavârsteisaleavan-

sate,scrieRevistaNapoli.

Cazulastârnitdezbateriap-

rinseînItalia.Acestlucruafost

posibildupăceeaafăcutoope-

raţiedetransplantdeovare,iar donatorul de spermă este ano- nim.Povesteafemeiipareruptă

dintr-unfilm.Operaţiacontrover-

satăafostrealizatăilegalîntr-o clinică privată din Turcia, unde

legileeuropenedetransplantde ovarnusepotaplica.Bătrânica nu a vrut să dezvăluie numele cliniciiundeaavutlocintervenţia chirurgicală.

greudeCreZut– ofemeieanăscutlavârsta

de101ani!

„Sunt foarte recunoscătoare

minuni,înschimblanoistatisti- anatalităţiiînUcraina.

aceastărealitateestecaracteris-

ticănudoarpentruţaranoastră. Sunt mai multe state în lume, printre care Grecia, Australia, Japonia,ElveţiasauItalia,unde vârsta medie a mamei la prima

naştere a depăşit 30 de ani. În

dorinţaeideascensiunepesca- acesteţări,ratanatalităţiinumai

asigurăînlocuireaactualeigene-

Studiileîntreprinsearatăcăvâr-

întregiiechipedemedicicarem- cele sunt foarte sumbre. Anual

aoperat”,apovestitmămica-bă-

trânică cu ochii în lacrimi. „Mă

simt minunat după ce mi-am

născutal17-leacopil.Acestcopil

estedovadăcăDumnezeueste puternic”, a completat femeia. Anatoliaarămasvăduvăînanul

1998şiaalessănusemairecă-

sătorească. La vârsta de 48 de

ani ea a fost diagnosticată cu cancer ovarian, considerând că această boală este o pedeapsă de la Dumnezeu. De atunci fe- meiaacrezutcăsingurulmodîn carevaputeaobţineiertaredin partea Divinităţii este un nou

Statisticile

confirmă

se nasc tot mai puţini copii. Ucrainenceleamânătotmaimult momentul la care devin mame.

stamedielacarefemeileaupri-

mul copil a crescut alarmant în ultimiiani.Emancipareafemeiişi

ră profesională, intensificarea

fenomenuluidemigraţie,cheltu-

ielile tot mai mari pentru creş- terea şi educarea copiilor, lipsa unorpolitici destatîndomeniul familial sunt tot atâtea cauze careauduslascădereadrastică

raţii.ÎnStateleUnite,tendinţae aceeaşi. Aproape jumătate

(47,6%)dintrefemeiledepânăla

44deaninuauniciuncopil.Este

cea mai ridicată rată din istoria ţării.

cea mai ridicată rată din istoria ţării. copil,pelângăcei16pecareîi aveadeja.Acestaestemoti- vul

copil,pelângăcei16pecareîi

aveadeja.Acestaestemoti-

vul pentru care ea nu a

renunţatniciînruptulcapu-

luilaplanuleişiacăutato modalitate prin care să poată rămâne din nou însărcinată. Anatolia măr- turiseşte că acum se simteîmplinităşicăarealizat însfârşittotceşi-a doritînviaţă. Dacă în Europa se mai întâm- plăşiastfelde

Italia recunoaște permisele de conducere, eliberate în Ucraina

recunoaște permisele de conducere, eliberate în Ucraina P estedouăluni,cetățenii ucraineni,careaupermis

P estedouăluni,cetățenii

ucraineni,careaupermis

deşederetemporarăînItalia,

vorputeasăschimbepermisele

deconducerepeceleitaliene,

fărătestărilerespective.

CabinetuldeMiniștrialUcrainei

aaprobatacordulcuGuvernul

Italieiprivindrecunoașterea

reciprocășischimbareapermi-

selordeconducere.

Până acum în Italia cetățenii noștri puteau să se folosească de permisele deconducereucrainenetimpdeunan, iar apoi trebuiau să susțină teste teo- reticeșipractice,iarpentruschimbarea permiselor mai achitau și o taxă de la

600pânăla1.000deeuro.

AcordulcuItaliaprevedecăcetățenii Ucrainei, care locuiesc legal în Italia, precum și cetățenii Italiei, care se află legalînUcraina,potschimbapermisele de conducere naționale pe documente analogicealețăriidereședință.Acțiunea acorduluisereferălacetățeniiUcrainei care trăiesc legal în Italia și sunt rezidențiaiacesteițărinumaipuținde

patruani,dispundepermisedecondu-

cere.Laschimbareapermiselorseține

strictcontdecategoriadetransportauto indicatăînpermiseleinițiale. Procedura poate dura o anumită

perioadădetimp,căcidocumenteleini-

țiale sunt supuse unui control special. Odată cu înmânarea permisului italian,

celucraineanesteretras.Pentruschim-

bareapermiselordeconducere,ucraine-

niidinItaliasepotadresaInspecțieiAuto

(MotorizzazioneCivile)laloculdetrai.

Depensietrebuiesăai grijădintimp C olaboratoriiFonduluidepensiialUcraineileamintescatât
Depensietrebuiesăai
grijădintimp
C olaboratoriiFonduluidepensiialUcraineileamintescatât
pensionarilor,câtșiviitorilorpensionaridespreregulile
principale,decareaceștiatrebuiesăținăcont.
Cucâtevaluniînaintedeatingerea
vârstei de pensionare, cetățeanul tre-
buiesăseadresezelaDirecțiaFondu-
luidepensiialUcraineilaloculdeînre-
gistrare pentru examinarea juridică a
actelor.
Estefoarteimportantcapensionarul
să anunțe Direcția Fondului de pensii
domiciliul în afara hotarelor țării și nu
suntînregistrațiînsistemuldeasigurări
socialealțăriidereședință,audreptul
laparticipareabenevolălasistemulde
asigurări sociale de stat obligatorii din
Ucraina.
Membriigospodăriilordefermierși
individualepotobținedreptullapensie,
delaloculdeînregistraredesprecon-
încheindacorduldeparticiparebenevo-
cedierea sau angajarea sa la lucru,
despre începutul sau încheierea acti-
vitățiideantreprenoriat.
Cetățenii Ucrainei, care îşi au
lălaasigurărilesociale.
ServiciuldepresăalDirecției
principaleaFonduluidepensiial
UcraineiînregiuneaCernăuți
Pa g in ă rea liza t ă d e R o m eo C R Ă C I U N
principaleaFonduluidepensiial UcraineiînregiuneaCernăuți Pa g in ă rea liza t ă d e R o m eo
5 cronica penală Joi, 31 martie 2016
5
cronica penală
Joi, 31 martie 2016

P ă h ă r u ț u l a d u s - o s u b t r o l e i b u z

o femeie, care traversa strada într-un loc interzis, s-a împiedicat și a căzut chiar în
o femeie, care traversa
strada într-un loc interzis, s-a
împiedicat și a căzut chiar în
momentul când în acel loc se
deplasa un troleibuz de pe iti-
nerarul numărul 1.

Din fericire, reacția șoferului s-adoveditafiextremderapidă,

elafrânatbrusc,ceeaceaper-

miscafemeiasărămânăneatin-

să,eaalegându-sedoarcuun speriat.Incidentuls-aprodusîn

amiazazileide30martielângă

oprirea de pe strada Univer-

sității.Martoriioculariafirmăcă femeia se afla în stare de eb- rietate,faptconfirmatșideIrina

–așaocheamăpefemeiaimpli-

catăînaccident.Eaamărturisit

lucrătorilorpreseicășoferultro-

leibuzului nu are nici o vină. Timp de șapte ani femeia se

deplaseazămaigreudincauza unei paralizii la piciorul drept. Femeiaarecunoscutcăaservit cevatare.Laloculaccidentuluia fost chemată ambulanța. Oa- menii în halate albe au exa-

minat-opefemeieșiauconsta-

tatcăaceastanuarenevoiede

spitalizare.

C ern ău țean ” p rivat” d e zec e mii d e d o lari

Mediile locale au scris despre jaful comis în data de 23 martie în orașul letyciv,

Mediile locale au scris despre jaful comis în data de 23 martie în orașul letyciv, regiunea hmelnițki, unde niște necunoscuți au ”curățat” un autobuz de marca ”Mercedes-sprinter”.

Însalonulautomobilului,careaparțineunuilocuitor

alorașuluiCernăuți,seaflauzecemiidedolariameri-

cani.Anumebaniiaudispărut.PolițialocalădinLetyciv

adatpublicitățiimaimultefotografiisustrasedinînre-

gistrările camerelor de luat vederi. Potrivit versiunii

anchetei, anume cele două persoane din fotografie suntconsideratevinovatededisparițiasumeiimense debani.Dupăcomitereafurtului,suspecțiiaufugitcu

unautomobildetipul”VolkswagenT-5”.

 țigări bine camuflate de ochii vameșilor Zileletrecute,înPunctuldetrecereșicontrol”Vadul-Siret-
 țigări bine camuflate
de ochii vameșilor
Zileletrecute,înPunctuldetrecereșicontrol”Vadul-Siret-
Vâcșani”,întimpulverificăriibagajelorpasagerilordintrenul
”Kiev-București”,colaboratoriiVămiidinCernăuți,încomuncu
reprezentanțiiServiciuluidegrăniceri,audescoperit380
pachetedețigăridemarca “Rothmans”,careaufostbine
ascunsedeochiiapărătorilorfrontierei.Proprietarulmărfii,care
afostascunsăîntr-ogeantăsubașternut,s-adoveditafiun
cetățeanalBulgarieiînvârstăde58deani.Produseledin
tutunîn
valoarede4
mii370griv-
neaufost
confiscate,
iarbărbatul
careaîncăl-
catregulile
vamaleapri-
mitoamendă
însumăde
sutălasută
dincostul
mărfiicarea
constituit
obiectul
infracțiunii.

Glumă ce poate costa opt ani de închisoare

în seara zilei de 28 martie pe linia specială ”102” a parvenit un semnal anonim despre, chipurile, minarea Gării feroviare din cernăuți.

Polițiștiisosițioperativlafațaloculuiau organizat evacuarea rapidă a mijloacelor de transport parcate prin apropiere și evacuarea pasagerilor și personalului. Colaboratorii serviciilor speciale au verificat teritoriul gării și a transportului feroviarcareseaflaacolo.Dreptrezultat, nu a fost găsit nici un obiect exploziv și activitateagăriiferoviareafostreluatăîn regim obișnuit. În rezultatul căutărilor de maimulteori,”glumețul”afostidentificat–

unbărbatde44deanidinraionulHotin,

careafăcutaceastăglumă,fiindînstare deebrietate.Polițiștiiausustrastelefonul mobil de pe care a venit banalul mesaj despre minarea gării.Acțiunile bărbatului sunt calificate drept infracțiune, care se pedepsește cu privare de libertate de la patrupânălaoptani.

A luAt foc închisoAreA din cernăuți

A luAt foc închisoAreA din cernăuți Despreaceastaascrisîn paginasadeFacebook primarulorașuluiCernăuți,

Despreaceastaascrisîn

paginasadeFacebook

primarulorașuluiCernăuți,

OleksiiKaspruk.Domniasaa

postatșicâtevaimaginidela

loculcupricinaundepotfi

văzutedouămașiniale

pompierilorșipolițiști.Pentrua

localizaincendiul,colaboratorii

Serviciuluidestatpentru

situațiiledeurgențăauurcat

peacoperișulclădirii.Pricinile

izbucniriiincendiuluiseclarifi-

că.

 M ân a lu n g ă d ă g reș u n eo
 M ân a lu n g ă d ă g reș
u n eo ri
d oi locuitori ai satului ojeve, raionul secureni, au
alertat poliția și au comunicat că din garajele lor
au fost furate mai multe instrumente electrice și
mecanice de lucru pentru suma totală de 18 mii
grivne, precum și 30 litri de combustibil.
Polițiștiiaudemaratoseriedemăsurioperativeșiîn
scurttimpaudatdeurmelehoțului.Acestas-adoveditafi
unconsăteande27deanialpăgubașilor.Bărbatularecu-
noscutcăacomisacestfurt,iarlucrurilefurateareușitsă
levândă.Polițiștiiauconstatatulteriorcăinfractorulamai
avutproblemeculegea.Elafosttraslarăspunderepenală
pentru comerț cu droguri și furt. De data aceasta, în
garajelepăgubașilorhoțulapătrunsdupăceaspartlacă-
tuldelaintrare.Afostdemaratăoanchetăînbazaartico-
lului185alCoduluiPenalalUcrainei.Tânărulriscăcupri-
varedelibertatepeoperioadăde6ani.Anchetărileconti-
nuă.
 Cât Co s tă maltratarea unei femei ? Zilele acestea Judecătoria raională din Secureni
 Cât Co s tă maltratarea
unei femei ?
Zilele acestea Judecătoria raională din Secureni l-a
recunoscutvinovatpeunlocalnicde19anideocrimăteri-
bilă în timpul căreia tânărul a violat-o și omorât-o pe o
femeie de 65 de ani. Din materialele anchetei, făcute
publiceînsaladeședințejudiciare,rezultăcăînziuade13
decembrieanultrecut,dupăoședereîndelungatălamasă
(vădațiseamaceaconsumat)locuitorulunuisatdinraion,
aatacat-opeofemeiede65deani,pecareabătut-ocrunt.
După ce și-a realizat fanteziile sale animalice, i-a aplicat
mai multe lovituri care s-au dovedit a fi incompatibile cu
viața.Criminalulși-arecunoscutvina,însăaspuscă,din
cauzastăriideebrietate,nuținebinemintetoatedetaliile
dinaceatragicăzi.Maiapoi,folosindu-sedeprevederile
articolului63alConstituțieiUcrainei,purșisimpluarefuzat
sămaideamărturiipebancaacuzaților.Jurațiiaurăspuns
latradiționalaîntrebare:câtcostămaltratareașiviațaunei
femeiînvârstăde65deani?Tânărulvapetrecelarăcoa-
re doar opt ani, fapt cu care nu au fost de acord rudele
răposatei.
 Trecător jefuit în amiaza
mare
doi infractori s-au năpustit asupra unui trecător în
plină zi, luându-i cu forța telefonul mobil, banii și docu-
mentele
personale. numai datorită acțiunilor
profesioniste ale polițiștilor, infractorii au fost identificați
”pe urme proaspete”.
Victimaacomunicatcăbărbații,cares-auapropiat,s-au
prezentatdrept
colaboratoriai
organelorde
menținerea
ordiniipublice,
iauaplicato
loviturăpeste
fațășii-auluat
lucrurile.
Atacanțiis-au
doveditafidoi
locuitoriaicen-
truluiregionalîn
vârstăde19și,
respectiv,30de
ani.Polițiștiiau
acționat
operativși,timp
dejumătatedeoră,l-aureținutpecelmaitânărdintre
atacanți.Acestaseaflanudepartedeuncentrucomercial
depestradaHotinskașinuseașteptacăvafidemascat
atâtderapid.Întimpulpercheziției,polițiștiiaugăsitlael
telefonulșiopartedinbaniifurați.Seștiecătânărulîșiface
studiilelauncolegiudincentrulregional.Reclamantull-a
recunoscutpeatacantulsău.Afostdemaratăoanchetăîn
bazaarticolului186alCoduluiPenalalUcrainei.Tânărula
fostreținutînbazaarticolului208alCoduluiPenalal
Ucrainei.Căutărileceluide-aldoileaatacantcontinuă.Cei
doiriscăsăfacă6anidepușcărie.

Pagină realizată de dumitru VerBițchi

LUNI, 4.04.2016

T V U I

Profilactica. 15.00, 22.50, 23.20, 0.15 Pronosticultimpului.

15.25T/s“Blonda”.

spre

America”.

17.00

“Fereastră

17.30 “Woord on the stre-

et”.

17.55,2.25Campionatul

Finală.

Ucrainei la hochei.

18.40Înpauză-Noutăţi.

20.30“Vereseni”.

21.00,1.20,5.10Noutăţi.

21.30,5.35Noutăţi.Sport.

21.45, 22.45 “Din primele

surse”.

21.50“Călătoreşte!”.

23.25“Gânsaculdeaur”.

0.20 Telemagazin.

0.55“Laauz”.

1.25“Ora-C”.

1.35Filmdocumentar.

4.25Filmdocumentar.

5.45“Eternitate”.

CANALUL“1+1”

6.45,7.10,7.45,8.10,

9.10Dejunulcu“1+1”.

7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

16.45,19.30,23.15,

1.50TNU.

7.35Deseneanimate.

9.30,10.50,12.20

“Schimbdesoţie”-7.

13.55,14.55 “Melodrame

defamilie”-4,6.

15.50T/s“Centrul

comercial”.

17.10T/s“Măreţia

secolului.Roxolana”-2.

20.30“CuratNews-2016”.

21.00Comedia“Mămicile”.

22.00“Banii”.

23.30 “Ministerul culturii”.

Melodrama

0.00,

“Angelica, marchiza îngeri-

2.15

lor”.

3.55“Şaseimagini”.

5.30Teleserviciul

“Căutarea”.

INTER

6.10“Ancheteazăexperţii

cuL.Kanevski”. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,

12.00,14.00,16.00,

17.40Noutăţi.

7.15,7.35,8.10,8.35

“DimineaţacuInter”.

9.20F/a“Operaţia“Δşialte

peripeţiialeluiŞurik”.

11.10,12.25

“Ancheteazăexperţii

cuL.Kanevski”.

13.45,14.20“Judecată

defamilie.

15.05,16.15“Aşteaptă-mă!”.

18.05,19.05“Sereferă

latoţi!”.

20.00,2.25,4.40Amănunte.

21.00T/s“Întrebaţi

toamna ”

22.00T/s“Grecoaica”.

23.45T/s“FericitulPaşka”.

0.40T/s“Bancherii”.

3.15F/a“Fluierarii”.

T R K “ BU C oV IN A”

6.00ImnulUcrainei.

6.02“Locurilesfinte

aleBucovinei”.

6.30,9.30,13.20,3.10

“Expresul muzical”. 7.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00,22.00Noutăţi.

7.20,10.20,13.13,16.13,

19.20,22.20,0.00

Pronosticultimpului.

Desene

animate.

8.00“Podiumulvieţiiei”.

8.55,15.25“Farmacia

verde”. 9.00, 12.00, 23.00, 0.10,

5.30Filmdocumentar.

7.25,

12.30

10.25 “Bunădimineaţa,

Bucovină!”

11.24“BUM-ulverde”.

13.50 “Oraşulmeu”.

14.00“Mini-Mix”.

15.00, 1.40, 5.00

muzicarăsună ”.

15.30“Insuleledecălin”.

16.17“Dorescsăfiu ”.

16.40Patriatalentelor.

17.05“Paleta”.

17.45,20.30“Sport-time”.

“Iar

18.00,21.00“Studioulde

seară”(înlimbaromână).

19.30Accentele.

20.00“Învăţămengleza

împreună”.

20.45“Basmuldeseară”.

22.25OraPatriei.

23.52Telecălătorii.

0.05Teleserv.“Căutarea”.

2.10“Universul

personalităţii”.

2.10“Universul personalităţii”. I C T V 5.00 Teleserviciul “Căutarea”.

I C T V

5.00 Teleserviciul “Căutarea”.

5.05,5.20Deseneanimate.

5.15T/s“Încâmpul

devedere”-2(2).

5.45,9.15,19.20Noutăţi

neobişnuite.

6.40,8.45Fapte.

8.35Zeceminutecu

PremierulUcrainei.

10,10,11.10,11.45Program

distractiv. 12-10, 13.20 “Să privească toţi!”.

12.45,15.45,18.45,

21.05Fapte.

F/a

“Nenorocoşii”.

F/a “Forţare dublă”

(2).

20.20 “Patrula. Întreaga zi”.

16.40

14.35,

16.20

C A N A LU L N o U

6.00,8.15“Kids’Time”.

6.05,8.20Deseneanimate.

10.05F/a“InsulaNim”.

11.55Programdistractiv.

18.00,3.20Alineatul.

19.00 Programdistractiv.

20.15“Revizorul”.

23.25 “Pasiuni

după “Revizor”.

1.30 Proiectul

“Dragostea”.

2.30,3.00“Istorieireală”.

4.20“Zonanopţii”.

T V A

6.00,9.20,19.30,21.30,23.30,

3.30 Temelezilei. 6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.55,

21.55,23.50,3.55Pronosticul

7.40,15.55,22.15“Ţările

lumii”.

8.00“Ieşireexistă”.

9.10,22.20“Desprelegislaţie”.

timpului. 6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00,23.55, 4.00Pronosticul timpuluilastaţiunilebalneare. 6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05,

7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00,23.55, 4.00Pronosticul timpuluilastaţiunilebalneare. 6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05,
7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00,23.55, 4.00Pronosticul timpuluilastaţiunilebalneare. 6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05,
7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00,23.55, 4.00Pronosticul timpuluilastaţiunilebalneare. 6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05,

12.00,20.10, 0.05 “Doamna Dragoste”.

13.00“Investigaţie

jurnalistică”.

14.10Politica.

22.05,0.00,4.00Horoscop.

6.35,9.15,14.35,15.50,16.55,

17.10, 22.10,23.20,

4.10Publicitate.

6.40,8.30,13.30,17.00,21.15

5.45Desprebasme.

7.10Dimineaţasperanţelor.

14.40“17minutedeadevăr”.

15.00,2.30T/s“Chemarea

strămoşilor”.

16.00,1.00Dispoziţia.

20.45“Timpulschimbărilor”.

21.20“Cafeneaualingvistică”.

22.30,5.00T/s“Gentlemanul”.

S T B

6.35,16.00“Totul

vafibine!”.

8.30F/a“Bunăziua!”.

10.35F/a“Fetele”.

12.20“Lupta

extrasenşilor-13”.

18.00,22.00Ferestre-

Noutăţi.

18.30

T/s“Atunci

când suntemacasă”.

19.55,1.05 “Anchetează

extrasenşii”.

22.35

“Detectorul

minciunii”-9.

23.40“Unulpentrutoţi”.

“Detectorul minciunii”-9. 23.40“Unulpentrutoţi”. N T N 5.25T/s“Oiafurisite”. 9.25“Dosarepenale”.

N T N

5.25T/s“Oiafurisite”.

9.25“Dosarepenale”.

10.15,17.15 T/s

“Detectivii”(2).

11.55F/a“Lovitură

derăspuns”.

13.30,14.20,21.30

T/s“CSI:New-York-6”.

14.00,19.00,23.15,

2.30Martorul.

15.25T/s“Patrula

maritimă”(2).

19.30T/s“Kulaghin

şipartenerii”.

23.45T/s“DetectivulBox”.

0.45T/s“PoliţiaMiami”(2).

3.00F/a“

4.35Probeveridice.

5.05“Martorîntâmplător”.

”.

CC AA NN AA LLUU LL ””UU CC RR AA IINN AA””

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,19.00 Evenimentele

săptămânii.6.50,7.15,8.15

“Dimineaţa cu Ucraina”.

“Calea vedetelor”.

Mistică reală. 13.30,

9.15

11.30

15.30T/s“Pentrutotdeau- F/a “Gaura neagră”.

na”. 18.00T/s“Nurenun-

aminteşte-ţi!”. 23.00

Ucraina!”.21.00T/s“Uităşi

ţa!”. 19.45, 5.00 “Aici,

Evenimentele zilei. 23.30

Profilactica.

MARŢI, 5.04.2016

T V U I

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00,1.30, 5.10Noutăţi.

6.05,7.10,8.10“Era

businessului”.

6.10,7.20“Eraagrară”.

6.15“Delaprimapersoană”.

6.45,7.15,8.15Sport.

6.55, 7.25, 8.20, 9.05, 12.20,

18.00,22.55,23.20,0.15

Pronosticultimpului. 7.30,0.55 “Laauz”.

7.50,8.25“Gustos!”.

8.30“Serviciuldepaşapoarte”.

8.40Sfaturiutile.

9.00,5.45Eternitate.

9.20S/d“Călătorim

prinLituania”.

9.55CampionatulUcrainei

lahochei.Finală.

12.30Planulpentruziua

demâine.

13.15,18.05,1.45“Ora-C”.

13.40“Basmele

luiLirnikSaşko”.

13.50“Dorescsăfiu”.

14.15“Universitatesocială”.

15.00Muzicăfolc.

16.05“Ghidul”.

16.25“Călătorii”.

17.10T/s“Taxiul”.

18.15,1.20Noutăţi.Universul.

18.50,21.45“Dinprimele

surse”.

18.55“Despreprincipalul”.

19.30“DezbateriPRO”.

21.30,5.35Noutăţi.Sport.

21.50“Războişipace”.

22.40, 2.45 Clasicii literaturii.

23.00Sinteza.

23.25“Gânsaculdeaur”.

0.20Telemagazin.1.55“Amurgul.

Destine”.

C A N A L U L “ 1 + 1 ”

6.45,7.10,7.45,8.10,

9.10Dejunulcu“1+1”.

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,

19.30,23.15,2.10TNU.

7.35Deseneanimate.

9.30,10.50,12.20 “Schimb

desoţie”-7.

13.55,14.55“Melodramede

familie”-4,6.

15.50T/s“Centrulcomercial”.

17.10T/s“Măreţiasecolului.

Roxolana”-2.

20.30“CuratNews”-2016.

21.00Comedia“Mămicile”.

22.00Programdistractiv-2

0.00,2.35Filmartistic.

4.35 “Şaseimagini”.

5.35Teleserviciul“Căutarea”.

I N T E R

5.25,12.25,14.20 S/d “Ancheteazăexperţii ” cuL.Kanevski. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,

12.00,14.00,16.00,

17.40Noutăţi.

7.15,7.35,8.10,8.35

“DimineaţacuInter”. 9.20,21.00 T/s“Întrebaţi toamna ”(2).

10.15,22.00T/s“Grecoaica”.

14.50,16.15 “Judecată

defamilie”.

16.40“Judecaţisinguri”.

18.05,19.05“Sereferălatoţi!”.

20.00,2.25,4.40Amănunte.

23.45T/s“FericitulPaşka”.

0.45T/s“Bancherii”.

3.15F/a“PeţitullaGoncearivka”.

4.35Deseneanimate.

T R K “ BU C oV I N A”

6.00ImnulUcrainei.

6.02,14.00“Gânduridespre

celesacre”. 6.30, 8.30, 9.30, 13.20, 3.10 “Expresul muzical”. 7.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00,22.00Noutăţi.

7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.25,21.20,0.00 Pronosticul timpului. 7.25,12.30Desene animate.

8.00Programdespreanimale.

8.15,15.00,1.40,5.00“Iar

muzicarăsună

”.

8.55,15.25“Farmaciaverde”.

9.00,12.00,23.00Film

documentar.

10.25“Comorieterne”

(înlimbaromână).

10.52,16.17Noutăţi(înlimba

română).

11.00“Peundamuzicală”

(înlimbaromână).

11.30,17.00Program

distractiv.

13.50“Taineleoraşuluimeu”.

14.30“Legătura”.

15.30Memoria.

16.32Patriatalentelor.

17.30Accentele.

18.00,21.00“StudioulA-3”.

18.45Profesiile.

19.30Podiumulvieţiiei.

20.30Inmemoriam.

20.45“Basmuldeseară”.

22.25OraPatriei.

22.55Teleserviciul

“Căutarea”.

23.52Telecălătorii.

0.10Filmartistic.

2.10Paleta.

2.40“Timpulschimbărilor”.

I C T V

5.55,8.45 Fapte.

6.30 Dimineaţa în marele oraş.

9.15,19.20Noutăţineobişnuite.

9.50“Antizombi”.

10.50,

îndepărtată”(2).

12.45,15.45,18.45,21.05

Fapte. 14.00,16.20,22.25 T/s“Secţia

“Ţara

13.20

F/a

44”(2).

18.20“Patrula”(2).

20.20“Apărareacivilă”.

21.25T/s“Distrugătorii”-2(2).

23.20F/a“Ruslan”(2).

1.15T/s“Poliţiamaritimă:Noul

Orlean”(2).

2.45T/s“Lesea+Roma”.

3.35 “Stop-10”.

4.25T/s“Încâmpuldevedere”.

C A N A LU L N o U

5.45,7.00 “Kids’Time”. 5.50 Desene animate.

7.05T/s“Prietenii”.

9.55,21.50 “Kievulziua şinoaptea”.

10.50T/s“Fericiţiîmpreună”.

18.00,3.05“Aliniatul”.

19.00T/s“SaşaTanea”.

19.55Programdistractiv.

22.40F/a“Armămortală”-3(2).

0.55F/a“SailentHill”(3).

3.25“Istorieireală”.

4.00Teleserviciul“Căutarea”.

4.05“Zonanopţii”.

T V A

6.00,7.45,9.20,19.30,21.30,23.30,

3.30 Temelezilei.

6.25,8.10,9.45,17.15,19.55,21.55,

23.50,3.55Pronosticultimpului.

6.30,8.15,9.50,17.20,20.00,22.00,

23.55, 4.00Pronosticultimpului lastaţiunilebalneare.

6.35,8.20,9.55,17.25,20.05,22.05,

0.05,4.05Horoscop.

6.40, 8.25, 9.15 14.05, 15.50, 16.55,

17.10,21.05,22.10,23.25,4.10

Publicitate.

6.45,8.30,14.30,17.00,5.45Despre

basme.

7.10Dimineaţasperanţelor.

7.40,15.55,22.10Ţărilelumii.

9.10,14.00“Cafeneaualingvistică”.

12.00,20.10, 0.10 “Doamna Dragoste”. 14.10 “Timpulschimbărilor”.

15.00,2.30T/s“Chemarea

strămoşilor”.

16.00,1.00Dispoziţia.

20.45,22.15“Timpulschimbărilor”.

21.00“Investigaţiejurnalistică”.

21.20“Desprelegislaţie”.

22.30,5.00T/s“Gentlemanul”.

4.15“Anatomiaculturii”.

S T B

6.35,16.00“Totulvafibine!”.

8.40

12.55 “Meşterul-Şef”-2.

18.00,22.00Ferestre-noutăţi.

18.30T/s“Atunci

“Luptaextrasenşilor”-13.

cândsuntemacasă”.

20.00,22.45“Dragă,noi

neomorâmcopiii!”.

23.50“Unulpentrutoţi”.

1.00“Ancheteazăextrasenşii”.

N T N

5.10F/a“Oraşulpierdut”.

6.55F/a“Loviturăderăspuns”.

8.30“Martoruldedimineaţă”.

9.00“Dosarepenale”.

9.55,17.15T/s“Detectivii”.

11.30 T/s “SSU. Operaţiune 0.45T/s“PoliţiaMiami”(2).

specială”.

13.30,14.20,21.30T/s“CSI:

3.15Martorul.

15.25T/s“Patrulamaritimă”.

19.30T/s“Kulaghin

şipartenerii”.

23.45Teleserial.

2.25Turneuleuropean

depoker.

New-York-6”.

14.00,19.00,23.15,

3.45“Martorîntâmplător”.

4.05Probeveridice.

CC AA NN AA LLUU LL ””UU CC RR AA IINN AA””

6.00, 16.00, 5.20 T/s “Avocatul” (2). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 1.15, 3.45 Eveni- mente. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15 “Calea vedetelor”. 10.50 “Mistică reală”. 12.45

“Agenţiiadevărului”.13.40,15.30

T/s“Muzaprovincială”(2).18.00,

4.35 T/s “Nu renunţa!”. 19.45

“Aici,Ucraina!”.21.00T/s“Uităşi

aminteşte-ţi!”. 23.00Evenimentul zilei. 23.30T/s“CSI:Loculcrimei Miami”.2.00 F/a“Gauraneagră”

(2).

MIERCURI, 6.04.2016

T V U I

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00,

1.20,5.10Noutăţi.

6.10,7.20“Eraagrară”.

6.15“Delaprimapersoană”.

6.45,7.15,8.15Sport.

7.20, 8.20, 8.55, 9.05, 22.45,

23.20,0.15

Pronosticultimpului.

7.30“Eraconstrucţiei”.

7.35“Laauz”.

7.50,8.25“Gustos!”.

8.30“Serviciuldepaşapoarte”.

8.40Sfaturiutile.

9.00,5.45Eternitate.

9.20“Despreprincipalul”.

9.50DezbateriPRO.

11.25S/d“ÎnvizităînCoreea”.

12.00ŞedinţaCabinetului

deMiniştrialUcrainei.

13.15,1.25“Ora-C”.

13.40“Basmele

luiLirnikSaşko”.

13.50“ŞcoalaMeriPoppins”.

14.15“Universitatesocială”.

14.40“Joculdestinului”.

15.30T/s“Blonda”.

17.10T/s“Taxiul”.

17.55,2.25 Campionatul Ucraineilahochei.Finală.

18.40Înpauză-Noutăţi.

20.25,21.50,4.20Film

documentar.

21.30,5.35Noutăţi.Sport.

21.45,22.30“Din

primelesurse”.

22.40“Megalot”.

23.00Sinteza.

23.25“Gânsaculdeaur”.

0.20Telemagazin.

0.55“Teplo.ua.”.

1.35“Credinţa.Speranţa.

Dragostea”.

C A N A L U L “ 1 + 1 ”

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

16.45,19.30,23.15,2.10TNU.

6.45,7.10,7.45,8.10,

9.10Dejunulcu“1+1”.

7.35Deseneanimate.

9.30,10.50,12.20 “Schimb

desoţie”-7.

13.55,14.55“Melodramede

familie”-4.6.

15.50T/s“Centrulcomercial”.

17.10T/s“Măreţiasecolului.

Roxolana”-2.

20.30“CuratNews-2016”.

21.00Comedia“Mămicile”.

22.00“Schimbdesoţie”-11.

0.00,2.35F/a“Legenda

desprevulturulroşu”(2).

4.35“Şaseimagini”.

5.35Teleserviciul“Căutarea”.

I N T E R

5.25,12.25,14.20S/d

“Ancheteazăexperţii ” cuL.Kanevski.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,

14.00,16.00,17.40Noutăţi.

7.15,7.35,8.10,8.35

“DimineaţacuInter”. 9.20,21.00 T/s“Întrebaţi toamna ”(2).

10.15,22.00T/s“Grecoaica”.

14.50,16.15“Judecată

defamilie”.

16.40“Judecaţisinguri”.

18.05,19.05“Sereferălatoţi!”.

20.00,2.25,4.40Amănunte.

23.45T/s“FericitulPaşka”.

0.40T/s“Bancherii”.

3.15F/a“Katea-Katiuşa”.

T R K “ BU C oV IN A”

6.00ImnulUcrainei.

6.02“Gânduridesprecelesacre”.

6.30,9.30,13.20,3.10

“Expresul muzical”. 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00Noutăţi.

7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.25, 21.20,0.00 Pronosticul timpului.

7.25,12.30,13.50Desene

animate.

8.00“Dorescsăfiu

8.20,15.00,1.40,2.30,

5.00,5.45“Iarmuzicarăsună

8.55,15.25“Farmaciaverde”.

9.00,12.00,23.00Film doc. 10.25 “Memoria”.

”.

”.

10.55“Curajoşii”.

11.10“Istoriineinventate”.

14.00Podiumulvieţiiei.

15.30“Lecţiipentrupărinţi”.

16.17“Însemnăripeglob”.

16.32Patriatalentelor.

17.00“Canalul-minune”.

17.30Programdistractiv.

18.00,21.00“StudioulA-3”.

19.30“PoeziaAneiDuşceak”.

19.52Oraşulmeu.

20.00“Învăţămengleza

împreună”.

20.30“Eroul”.

20.45“Basmuldeseară”.

22.25“OraPatriei”.

23.52Telecălătorii.

0.05“Teleserviciul“Căutarea”.

0.10Filmartistic.

I C T V

5.45Teleserviciul“Căutarea”.

5.50StudioulWashington.

5.55,8.45 Fapte.

6.30Dimineaţaînmareleoraş.

9.15,19.20Noutăţineobişnuite.

9.40“Antizombi”.

11.40,13.20F/a“Ruslan”(2).

12.45,15.45,18.45,21.05

Fapte.

14.00,16.10T/s“CodulConstantin”

(2).

18.20T/s“Patrula”(2).

20.20“Frontulsecret”.

21.25T/s“Distrugătorii-2”(2).

22.25T/s“Secţia44”(2).

23.20F/a“Tutorele” (2). 1.15 T/s “Poliţia maritimă: Noul

Orlean”(2).

2.40T/s“Lesea+Roma”.

3.30T/s“Încâmpuldevedere”-2.

C A N A LU L N o U

6.00, 7.20 “Kids’Time”. 6.05Desene animate.

7.25T/s“Prietenii”.

9.55,21.50 “Kievul ziua şinoaptea”.

10.45T/s“Fericiţiîmpreună”.

18.00,3.50“Alineatul”.

19.00T/s“SaşaTanea”(2).

19.55Programdistractiv.

22.45F/a“Armămortală”-4(2).

1.05F/a“SailentHill”-2(3).

4.45“Zonanopţii”.

T V A

6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 7.10Dimineaţasperanţelor.

23.30, 3.30 Temelezilei. 6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55,23.55, 3.55Pronosticul timpului. 6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 0.00, 4.00 Pronosticul timpului lastaţiunilebalneare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05,

22.05,0.05,4.05Horoscop.

6.40, 8.25, 9.15, 14.05, 15.50, 16.55,17.10, 21.05,22.10,23.25,

7.40,15.55,22.10Ţărilelumii.

9.10,14.00“Desprelegislaţie”.

12.00,20.10, 0.10 “Doamna Dragoste”.

14.10,22.15“Investigaţie

jurnalistică”.

15.00,2.30T/s“Chemarea

strămoşilor”.

16.00,1.00“Dispoziţia”.

4.10Publicitate.

6.45, 8.30, 14.30, 17.00, 21.10,

5.45 Desprebasme.

20.45“Timpulschimbărilor”.

22.30,5.00T/s“Gentlemanul”.

4.15 “Anatomiaculturii”.

S T B

6.45,16.00“Totulvafibine!”.

8.45“Viaţavedetelor”.

9.45“Luptaextrasenşilor”-13.

11.50“Meşterul-Şef”-2.

18.00,22.00Ferestre-noutăţi.

suntemacasă”.

20.00,22.45“Meşterul-Şef.

Copiii”-5.

0.15“Unulpentrutoţi”.

18.30 T/s“Atuncicând

1.45“Ancheteazăextrasenşii”.

N T N

N T N

5.55F/a“Tranzitul”.

15.25T/s“Patrulamaritimă”.

8.30“Martoruldedimineaţă”.

9.00“Dosarepenale”.

9.55,17.15T/s“Detectivii”-2.

11.30T/s“SSU.Operaţiune

specială”.

13.25,14.20,21.30T/s“CSI:

New-York”-6(2).

14.00,19.00,23.15,

2.35Martorul.

19.30T/s“Kulaghin

şipartenerii”.

23.45Teleserial.

0.45 T/s“PoliţiaMiami”(2).

3.05“Martorîntâmplător”.

3.55“Probeveridice”.

4.25“LegendeleOdesei

banditeşti”.

4.45“Adevărulvieţii.Profesiile”.

CC AA NN AA LLUU LL ””UU CC RR AA IINN AA””

6.00, 16.00, 5.20 T/s

“Avocatul”. 7.00, 8.00, 9.00,

15.00, 19.00, 1.15

7.15, 8.15 “Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15 Calea vedetelor.

Evenimente.

10.50Misticăreală.12.45“Agenţii

adevărului”. 13.40, 15.30 T/s

“Muza provincială”. 18.00, 4.35 T/s “Nu renunţa!”. 19.45, 3.30

“Aici,Ucraina!”.21.00T/s“Uităşi

aminteşte-ţi!”. 23.00 Eveni- mentele zilei. 23.30, 2.00 T/s

“C.S.I.:Loculcrimei:Miami”(2).

JOI,7.04.2016

T V U I

6.00,7.00,8.00,13.00,21.00,1.30,

5.10Noutăţi.

6.05,7.10,8.10“Erabusinessului”.

6.10,7.20“Eraagrară”.

6.15“Delaprima persoană”.

6.45,7.15,8.15Sport.

6.55,7.25,8.20,8.55,9.05,18.00,

21.40, 23.20,0.15Pronosticul timpului. 7.30, 0.55 “Laauz”.

7.50,8.25“Gustos!”.

8.30“Serviciuldepaşapoarte”.

8.40Sfaturiutile.

9.00,5.45Eternitate.

9.20S/d“CălătorindprinLituania”.

9.50,20.30,2.45Filmdocumentar. 10.30S/d“ÎnvizităînCoreea”.

11.00“FereastrăspreAmerica”.

11.40“Războişipace”.

12.25“Anchetează.Info”.

13.15,18.05,1.45“Ora-C”.

13.40“BasmeleluiLirnikSaşko”.

13.50Deseneanimate.

14.15“Universitatesocială”.

14.40Amintiri.

15.25,1.55“Amurgul.Destine”.

16.25“Lumina”.

17.10T/s“Taxiul”.

18.15,1.20Noutăţi.Universul.

18.50Dinprimelesurse.

18.55“Despreprincipalul”.

19.30“Reforma”.

20.00“Dinprimeleşpalturi”.

21.30,5.35Noutăţi.Sport.

21.50“Schemele”.

22.15“5baksiv.net”.

23.00Sinteza.

23.25“Gânsaculdeaur”.

C A N A L U L “ 1 + 1 ”

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.50,15.50T/s“Centrul

16.45,19.30,23.15,2.20TNU.

6.45,7.10,7.45,8.10,

comercial”.

17.10T/s“Măreţiasecolului.

9.10Dejunulcu“1+1”.

Roxolana”-2.

7.35Deseneanimate.

9.30,10.50,12.20 “Schimb

desoţie”-7.

13.55 “Melodramede

20.30“CuratNews-2016”.

21.00Comedia“Mămicile”.

22.00,23.30“Dreptullaputere”.
0.30,2.45F/a“Învingătoruldra-

familie”-6.

gonului”(2).4.35“Şaseimagini”.

I N T E R

I N T E R

5.25,12.25,14.20S/d

“Ancheteazăexperţii ” cuL.Kanevski.

“Ancheteazăexperţii ” cuL.Kanevski.

14.50,16.15“Judecată

defamilie”.

16.40“Judecaţisinguri”.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,

14.00,16.00,17.40Noutăţi.

7.15,7.35,8.10,8.35

“DimineaţacuInter”. 9.20,21.00 T/s“Întrebaţi toamna ”(2).

10.15,22.00T/s“Grecoaica”.

18.05,19.05“Sereferălatoţi!”.

20.00,2.25,4.40Amănunte.

23.45T/s“FericitulPaşka”.

0.40T/s“Bancherii”.

3.15F/a“Muscalul-vrăjitor”.

4.30Deseneanimate.

T R K “ BU C oV IN A”

6.00ImnulUcrainei.

6.02“LocurilesfintealeBucovinei”.

6.30,9.30,13.20,1.40,3.10

“Expresul muzical”. 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00Noutăţi.

7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 22.20,0.00 Pronosticul timpului.

7.25,12.30,15.45

Deseneanimate.

8.00“Podiumulvieţiiei”.

8.55,15.25“Farmaciaverde”.

9.00“Gânduridesprecelesacre”.

10.25 “Lanoi,înBucovina” (înlimbaromână).

10.52,16.17Noutăţi

(înlimbaromână).

11.08“BUM-ulverde”.

11.34“Patriatalentelor”.

12.00,23.00,5.00Filmdoc.

13.50“Îninterior”.

14.00“Canalul-minune”.

14.30“Patriatalentelor”.

15.00,1.40,4.10“Iarmuzica

răsună

”.

15.30“Programdespreanimale”.

15.45“Inmemoriam”.

16.35“InimaluiIisus”.

17.00“Paleta”.

17.30Concepţia.

18.00,21.00“StudioulA-3”.

18.45Profesiile.

19.30“Memoria”.

20.00“ProdusînEuropa”.

20.30“MunteleAnei”.

20.45“Basmuldeseară”.

22.25“OraPatriei”.

22.55Teleserviciul“Căutarea”.

23.52,4.20Telecălătorii.

0.10Filmartistic.

2.10“Istoriaunuitablou”.

2.40“Ritmulafacerilor”.

3.40“Enciclopediadesignului”.

4.30“Destinefeminine”(înlimba

română).

I C T V

5.50“StudioulWashington”.

5.55,8.45Fapte.

6.30Dimineaţa

înmareleoraş”. 9.15,19.20 Noutăţi neobişnuite.

9.55“Antizombi”.

12.00,13.20F/a“Tutorele”(2).

12.45,15.45,18.45,

21.05Fapte.

14.45, 16.20T/s

“Anchetatorul”.

18.20T/s“Patrula”(2).

20.20“Insaider”.

21.25T/s“Distrugătorii”-2.

22.25T/s“Secţia44”(22).

23.20Filmartistic.

1.00 T/s “Poliţia maritimă: Noul

Orlean”(2).

2.25T/s“Lesea+Roma”.

3.15“Stop-10!”.

4.25T/s“Încâmpuldevedere”-

2(2).

C A N A LU L N o U

6.00, 7.25 “Kids’Time”. 6.05Desene animate.

7.30T/s“Prietenii”.

10.00,22.00 “Kievul ziua şinoaptea”. 10.50T/s “Fericiţiîmpreună”.

18.00,3.25“Alineatul”.

19.00T/s“SaşaTanea”(2).

20.30“Superintuiţia”.

22.50F/a“Teoriacomplicităţii”.

1.30F/a“Jocuricrunte”-3(3).

2.50“Istorieireală”-2.

T V A

6.00, 7.45, 9.20, 19.35, 21.30, 7.10Dimineaţasperanţelor.

23.30, 3.30 Temelezilei. 6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55,23.55, 3.55Pronosticul timpului. 6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00,

22.00,0.00,4.00Pronosticul

timpuluilastaţiunilebalneare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05,

22.05,0.05,4.05Horoscop.

6.40, 8.25, 9.15, 14.05, 15.50, 16.55,17.10, 21.05,23.20,4.10 Publicitate.

6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 21.10, 21.20“Tainaoraşuluimeu”.

5.45Desprebasme.

7.40,15.55,22.10Ţărilelumii.

8.30“Desprelegislaţie”.

12.00,20.10, 0.10 “Doamna Dragoste”.

14.10,22.15“Timpul

schimbărilor”.

15.00,2.30T/s“Chemarea

strămoşilor”.

16.00,1.00“Dispoziţia”.

19.30,21.25,23.25,3.25

“Revistapresei”.

22.30,5.00T/s“Gentlemanul”.

S T B

6.50,16.00“Totulvafibine!”.

8.50 “Dragă,noi neomorâmcopiii!”.

11.55“Meşterul-Şef”-2.

18.00,22.00Ferestre-noutăţi.

18.30 T/s“Atuncicând

suntemacasă”.

20.00,22.45“Mi-iincomod

decorpulmeu-3”.

0.10“Unulpentrutoţi!”.

1.40“Ancheteazăextrasenşii”.

N T N

5.15F/a“Singurşineînarmat”.

6.40F/a“Înotdeunulsingur”.

8.30 “Martoruldedimineaţă”.

9.00“Dosarepenale”.

9.55,17.15T/s“Detectivii”-2.

11.30T/s“SSU.Operaţiune

specială”.

13.30,14.20,21.30T/s“CSI:

New-York”-6”(2).

14.00,19.00,23.15,

3.20Martorul.

15.25T/s“Patrulamaritimă”.

19.30T/s“Kulaghin

şipartenerii”.

23.45T/s“DetectivulBoks”(3).

0.45 T/s“PoliţiaMiami”(2).

2.30Turneuleuropean

depoker.

3.50“Martorîntâmplător”.

4.15“Adevărulvieţii.Profesiile”.

CC AA NN AA LLUU LL ””UU CC RR AA IINN AA””

6.00, 16.00, 5.20 T/s “Avocatul” (2). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,19.00,1.10 Evenimente. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu Ucraina”.9.15 “Caleavedetelor”. 10.50 “Mistică reală”. 12.45 “Agenţii adevărului”. 13.40,

15.30 F/a “Vise din plastilină”. 18.00, 4.35 T/s “Nu renunţa!”.

19.45,3.30“Aici,Ucraina!”.21.50

Fotbal.LigaEuropeiUEFA.1/4de

finală.Braga-Şahtar.0.00 Eveni- mentele zilei. 0.15, 2.00 T/s

“C.S.I.:Loculcrimei:Miami”-(2).

VINERI, 8.04.2016

T V U I

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 11.05Clubulbărbaţilor.

21.00,1.30,5.10Noutăţi.

6.10,7.20“Eraagrară”.

6.15“Delaprimapersoană”.

6.45,7.15,8.15Sport.

6.55,7.25,8.20,11.55,15.30,

18.00,21.40,22.45, 23.20,0.15 Pronosticultimpului.

7.30“Eraconstrucţiei”.

7.35,0.55“Laauz”.

7.50, 8.25“Gustos!”.

8.30“Teritoriullegii”.

8.35“Serviciuldepaşapoarte”.

8.40“Sfaturiutile”.

9.00,5.45Eternitate.

9.20, 18.55, 2.40 “Despre princi- palul”.

10.00.16.25Filmdocumentar.

10.35S/d“ÎnvizităînCoreea”.

21.50“Primulstudiou”.

12.00 “Vereseni”.

12305“Schemele”.

13.15,1.45“Ora-C”.

13.40“BasmeleluiLirnikSaşko”.

13.50Deseneanimate.

14.15“Universitatesocială”.

14.40“Sezoaneteatrale”.

15.35 “Credinţa.Speranţa.

Dragostea”.

17.10T/s“Taxiul”.

18.15,1.20Noutăţi.Universul.

18.50,22.40Dinprimelesurse.

19.30“Securitateanaţională”.

21.30,5.30Noutăţi.Sport.

23.00

aur”.

Sinteza. 23.25 “Gânsacul de

C A N A L U L “ 1 + 1 ”

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

16.45,19.30TNU.

6.45,7.10,7.45,8.10,

9.10Dejunul cu“1+1”.

7.35Deseneanimate.

9.30,10.50 “Schimbde

soţie”-7.

12.20“Schimbdesoţie”-11.

13.55“Melodramede

familie”-6.

14.50,15.50,1.00T/s“Centrul

comercial”.

17.10T/s“Măreţiasecolului.

Roxolana”-2.

20.20 Programdistractiv.

22.15“Viaţamondenă”.

23.15F/a“Va-banc”.

22.15“Viaţamondenă”. 23.15F/a“Va-banc”. I N T E R 5.25,12.25,14.20S/d “Ancheteazăexperţii ”

I N T E R

5.25,12.25,14.20S/d

“Ancheteazăexperţii ” cuL.Kanevski.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,

14.00,16.00,17.40Noutăţi.

7.15,7.35,8.10,8.35

“DimineaţacuInter”. 9.20 T/s“Întrebaţi toamna ”(2).

10.15T/s“Grecoaica”.

14.50,16.15“Judecată

defamilie”.

16.40“Judecaţisinguri”.

18.05“Sereferălatoţi!”.

20.00,1.45Amănunte.

21.00“Oglindaneagră”.

23.30F/a“Croniciletrădării”(2).

2.30Filmartistic.

4.25F/a“Zaporojeanul

depesteDunăre”.

T R K “ BU C oV IN A”

6.00ImnulUcrainei.

6.02,10.25“Locurilesfinte

aleBucovinei”.

6.30,9.30,13.20,0.10,1.40,3.10

“Expresul muzical”. 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00Noutăţi.

7.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 22.20,0.00 Pronosticultimpului.

7.25,12.30,13.50,16.17Desene

animate.

8.00“Teleletopiseţulţinutului”.

8.26“Comorieterne”

(înlimbaromână).

8.55,15.25,0.05“Farmacia

verde”.

9.00,12.00,23.30,0.10Film

documentar.

11.00,17.05Programdistractiv.

11.30“Peundamuzicală”

(înlimbaromână).

14.00“Podiumulvieţiiei”.

15.00, 2.15, 4.15, 5.30 “Iar

muzica

răsună

”.

15.30“Telemeridiane”.

16.17“Dorescsăfiu

16.40“Patriatalentelor”.

18.00,21.00“StudioulA-3”.

19.30“Concepţia”.

19.56“Taineleoraşuluimeu”.

20.04“Istoriineinventate”.

20.30“Însemnăripeglob”.

20.45“Basmuldeseară”.

22.25“OraPatriei”.

22.55Teleserviciul“Căutarea”.

23.00,4.30Guvernul îndirectcu

obştimea.2.40Fabricadeidei.

”.

I C T V

5.45Teleserviciul“Căutarea”.

5.50“StudioulWashington”.

5.55,8.45Fapte.

6.30“Dimineaţaînmareleoraş”.

9.15,19.20 Noutăţi neobişnuite.

10.05,20.20“Antizombi”.

12.05,13.20F/a“Sângeleispitei”.

12.45,15.45,18.45,21.05Fapte.

14.10,16.10T/s“Procurorii”(2).

18.20T/s“Patrula”(2).

21.25“Diesel-show”.

23.15F/a“Momentuldecotitură”

0.55 T/s “Poliţia maritimă: Noul

Orlean”(2).

2.25T/s“Lesea+Roma”.

4.35T/s“Încâmpuldevedere”-2.

C A N A L U L N o U

6.00,7.20“Kids’Time”.

6.05Desene animate.

7.25T/s“Prietenii”.

9.55, 21.55 “Kievul

noaptea”.

10.45,19.00T/s“saşaTanea”.

18.00,3.00“Alineatul”.

ziua

şi

19.55 F/a “Lumea întunericului”

(2).

22.55“Superintuiţia”.

0.20Proiectul”Dragostea”.

1.20“Istorieireală”.

T V A

6.00, 7.45, 9.15, 19.30, 21.25, 6.50, 8.35, 14.30, 17.00, 19.30,

23.25,3.25“Revistapresei”.

6.05, 7.50, 9.20, 19.35, 21.30, 7.10Dimineaţasperanţelor.

23.30,3.30Temelezilei.

6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 19.45, 9.00“Tainaoraşuluimeu”.

21.55,23.55,3.55

Pronosticultimpului. 6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 20.00,

22.00,0.00,4.00Pronosticul

21.30,5.45Desprebasme.

7.40,15.55,22.10“Ţărilelumii”.

12.00,20.10, 0.10 “Doamna Dragoste”.

14.10,23.00“17minute

deadevăr”.

timpuluilastaţiunilebalneare.

6.40,8.25,9.55,17.25,20.05,

22.05,0.05,4.05Horoscop.

6.45, 8.30, 9.10, 14.05, 15.50, 16.55,17.10, 23.20 Publicitate.

15.00,2.30T/s“Chemarea

strămoşilor”.

16.00,1.00,5.00Dispoziţia.

20.45“Timpulschimbărilor”.

22.15“Politica”.

S T B

5.50“Viaţavedetelor”.

6.50,18.30,0.20T/s“Atunci

cândsuntemacasă”.

8.30F/a“Altăimagine”.

10.05F/a“Lamarginea

pământului”.

18.00,22.00Ferestre-

Noutăţi.

20.00,22.45“Holteiul”-6.

2.15“Ancheteazăextrasenşii”.

N T N

5.15F/a“Medicamenteîmpotriva

groazei”.

6.55F/a“Rapidul34”.

8.30 “Martoruldedimineaţă”.

9.00“Dosarepenale”.

9.55,17.15T/s“Detectivii”-2.

11.30 T/s “SSU. Operaţiune specială”.

13.30,14.20,21.30T/s“CSI:

New-York”-6(2).

14.00,19.00,23.15,

2.25Martorul.

15.30T/s“Patrulamaritimă”.

19.30T/s“Kulaghinşipartenerii”.

23.45T/s“DetectivulBoks”(3).

0.40T/s“PoliţiaMiami”(2).

CC AA NN AA LLUU LL ””UU CC RR AA IINN AA””

6.00T/s“Avocatul”(2). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 1.15

Evenimente.7.15,8.15“Dimineaţa

cu Ucraina”. 9.15, 5.20 “Calea vedetelor”. 10.50 “Mistică reală”. 12.45 “Agenţii adevărului”. 13.40,

15.30T/s“Iarfulgiicad ”.18.00,

4.35T/s“Nurenunţa!”.19.45,3.30

“Aici, Ucraina!”. 21.00 F/a “Mama se căsătoreşte”. 23.00 Eveni- mentelezilei.23.30,2.00 T/s“CSI:

loculcrimeiMiami”(2).

SÂMBĂTĂ, 9.04.2016

T V U I

6.00Sinteza.

9.00,

6.15,

13.00, 15.40, 17.35, 20.25,

22.50,23.10,

0.05Pronosticultimpului.

6.20“Înlargulvieţii”.

7.10“Eraagrară”.

7.25“Bucătarul-şefalţării”.

8.10“Gustos!”.

8.35“Gânsaculdeaur”.

9.15“Wordonthestreet”.

9.40“Cine-ncasă-i

7.00, 8.00,

gospodar?”.

10.10“Dorescsăfiu!”.

10.30“Şcoala

MeriPoppins”. 10.45 “Basmele lui Lirnik

Saşko”.

11.10Deseneanimate.

13.10“Searadecreaţiealui

V.Vasilenko”. 15.45 “5baksiv.net”.

16.30“Clubulbărbaţilor”.

17.45T/s“Blonda”.

20.30“Inmemoriam”.

21.00,5.35Noutăţi.

21.30“CaleaspreRio”.

21.55“Strămutaţii”.

22.15“Muzicăalternativă”.

22.40“Megalot”.

23.00“Teritoriullegii”.

23.15“Ziuaîngerului”.

1.20“Turneumuzical”.

3.10T/s“Roxolana”.

C A N A L U L “ 1 + 1 ”

6.00“Banii”.

7.00“Viaţamondenă”.

8.00 Dejunul.Week-end.

10.00,19.30TNU.

11.00

14.00“Voceaţării”-6.

Comedia“Mămicile”.

16.30 “Cartieruldeseară”.

18.30,23.20Programdistractiv.

20.15“Senzaţiiucrainene”.

21.15“Ligaumorului”-2.

1.15“Şaseimagini”.

3.15“Colegiideclasă”.

1.15“Şaseimagini”. 3.15“Colegiideclasă”. I N T E R 6.00,20.00,1.30 Amănunte. 6.45F/a“Peripeţiile

I N T E R

6.00,20.00,1.30

Amănunte.

6.45F/a“Peripeţiile

luiElectronic”.

11.00,3.30F/a

“Vrăciuitorul”(2).

13.30T/s“Opicătură

delumină”.

17.10,20.30T/s“Fericitul

Paşka”.

22.20Marelebox.

VolodymyrKlyciko-Entoni Djoşua-CearlzMartin.

2.00F/a“Umbrele

strămoşiloruitaţi”.

T R K “ BU C oV I N A”

6.00ImnulUcrainei.

6.02“Gânduridespre

celesacre”.

6.30,13.00,0.10,4.00

“Expresulmuzical”. 7.00, 11.55, 14.00, 19.25,

21.55,0.00Pronosticul

timpului.

7.10“Încăutarea

legendelor”.

7.25,9.00,15.00,1.10,4.00,

5.00 “Iarmuzicarăsună

8.00“Lanoi,înBucovina”

(înlimbaromână).

”.

8.30,15.25Deseneanimate.

8.55,0.05“Farmaciaverde”.

9.30“BUM-ulverde”.

9.55“Îninterior”.

10.00“Paleta”.

10.30Patriatalentelor.

11.00“Mini-Mix”.

12.00“Istorii

neinventate”.

12.30“Călătorieprin

ţinutulnostru”.

13.30,3.30“Apărătorul

Patriei”.

14.05,19.30“Podiumul

vieţiiei”.

16.00“Feis-control”.

16.30“ProdusînEuropa”.

17.00,23.00,2.00

Filmdocumentar.

17.30,22.00“Rezonanţa”.

18.30,21.00“Realităţi”.

20.30Adresarea

PreşedinteluiRadei SupremeaUcrainei.

20.45“Basmuldeseară”.

23.52,5.26Telecălătorii.

0.40“Timpulschimbărilor”.

1.30“Alfabetulsănătăţii”.

4.30“Energomania”.

5.00“Formulasuccesului”.

I C T V

5.15,5.55Deseneanimate.

5.35,12.45,18.45Fapte.

6.50F/a“Ţarăîndepărtată”.

9.20 “Frontulsecret”. 10.15 “Antizombi”.

11.15“Patrula.Întreagazi”.

12.10,13.00“Apărarea

civilă”.

13.25“Insaider”.

14.20F/a“VanHelsing”(2).

16.50“Labirintul.Alături

demistică”.

17.45“Primadată

pestehotare”.

19.20Noutăţineobişnunite.

20.05F/a“Forţaretriplă”.

22.00 F/a “Întreceri mortale-

3.Infernul”(2).

0.05F/a“Instinctulprincipal”

(3).

2.25 T/s “Poliţia maritimă:

NoulOrlean”(2).

C A N A LU L N o U

6.10,8.45“Kids’Time”.

6.15,19.05Deseneanimate.

7.10F/a“Treininzea

daulovituraderăspuns”.

8.50,15.20Program

distractiv.

10.10 “Revizorul”.

13.20“Pasiuni

după“Revizor”.

17.20F/a“CangurulDjek”.

21.00F/a“Nucleul

Pământului”.

23.45F/a“Monstrul”(2).

1.25F/a“SailentHill”.

T V A

6.00,7.45,9.15,21.25,23.25, 7.10Dimineaţasperanţelor.

3.25“Revistapresei”.

6.05,7.50,9.20,19.35, 23.30,

3.30Temelezilei.

6.30,8.15,9.45,17.15,22.05,

7.40,16.25,22.20“Ţările

lumii”. 12.00,19.30, 0.00 “DoamnaDragoste”.

13.30“Timpulschimbărilor”.

14.00“AşascrieBiblia”.

14.30,2.30F/a

“Sărbătoareafamiliei”.

16.00Dispoziţia.

16.20Desprelegislaţie.

16.30“Politica”.

21.00“Investigaţie

jurnalistică”. 22.30, 4.20 F/a “Apasă pe accelerator!”.

4.05Pronosticultimpului.

6.35,8.20,9.50,17.20,22.10,

4.10Pronosticultimpuluila

staţiunilebalneare.

6.40,8.25,9.55,17.25,19.55,

22.00,23.55,4.15Horoscop.

6.45,8.30,9.05,13.55,16.15,

17.10, 21.20,22.25 Publicitate. 6.50, 8.35, 14.30, 17.00,

19.30,21.30,5.50Despre

basme.

S T B

6.05“Programdespre

animale”.

8.00“Karaokeînpiaţă”.

9.00“Totulvafigustos”.

9.55, 23.25

cândsuntemacasă”.

12.50“Holteiul”-6.

15.15“Meşterul-Şef.

T/s “Atunci

Copiii”-5.

19.00“Ucrainaaretalent.

Copiii”.

21.25F/a“Mânacu

briliante”.

2.05“Anchetează

extrasenşii”.

briliante”. 2.05“Anchetează extrasenşii”. N T N 5.30F/a“Înot deunulsingur”.

N T N

5.30F/a“Înot

deunulsingur”.

6.00“Adevărulvieţii.

Profesiile”.

7.15F/a“MaiorulVihor”.

11.30,5.00“Probe

veridice”.

13.50T/s“Detectivii”(2).

16.35T/s“Kulaghinşi

partenerii”.

19.00,3.10Martorul.

19.30F/a“Timpul

păcatelor”(2).

21.20F/a“Treiorepentru

evadare”(2).

23.00“Revistă

pentrubărbaţi”.

0.00F/a“Ninzeaamerican-2:

confruntarea”.

1.40F/a“Judecată

adevărată.Îngerulmorţii”.

3.40“Martorîntâmplător”.

CC AA NNN AA LLUUU LL ””UU CCC RR AAA IINN AAA””

7.00,15.00,19.00,1.20

Evenimentele săptămânii.

7.10“Caleavedetelor”.9.00

“AcademiaculinarăaluiO.

Suhanov”.10.00“Sincer,cu

MaşaEfrosinina”.11.00F/a

“Mama se căsătoreşte”.

12.50, 15.20

“Albăstrelele”.17.00,19.40

T/s “Tămăduirea”. 21.25 F/a “Rochia albă”. 23.25

T/s

Misticăreală.2.05T/s“CSI:

loculcrimeiMiami”(2). 5.20

“Agenţiiadevărului”.

DUMINICĂ, 10.04.2016

T V U I

6.00“Universul

ortodoxiei”. 6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.10,13.40,16.50, 22.50,

23.10,0.05

Pronosticultimpului.

6.35“Unpassprestele”.

7.40“Gânsaculdeaur”.

8.10 “Universulon-line”.

8.25“Gustos!”.

9.15“Ghidul”.

9.25“Joculdestinului”.

9.55“Istoriidindomeniul

artei”.

10.20“Amintiri”.

10.50“Casata”.

11.35F/a“Sotniadefier”.

13.45,5.00Film doc.

14.25Muzicăfolc.

15.45“Calea

spreRio”-2016.

16.10 “Clubulbărbaţilor”.

16.55Sezoaneteatrale.

17.25T/s“Blonda”.

21.00,5.35Noutăţi.

21.30 ArseniIaţeniuk

desprereforme.

21.40“Dinprimele

şpalturi”.

22.15“Cartea.ua.”.

23.00“Pasport.ua.”.

23.15“Ziuaîngerului”.

2.20“Credinţa.Speranţa.

Dragostea”.

3.10T/s“Roxolana”.

C A N A L U L “ 1 + 1 ”

6.00“Colegiideclasă”.

7.00“Senzaţiiucrainene”.

8.00,2.35Dejunul.

Week-end.

9.00 “Lotodistractiv”.

9.40Deseneanimate.

10.05, 19.30,5.15 TNU.

11.00,12.00“Lume

anapoda-5:Indonezia”.

13.00Programdistractiv-2.

14.15“Patrununţi”.

15.30“Ligaumorului”-2.

17.45F/a“Va-banc”.

21.00”Voceaţării”-6.

23.20“Viaţamondenă”.

0.20Drama“Menini”(2).

I N T E R

5.35,20.00Amănunte.

6.05Marelebox.

VolodymyrKlyciko-

EntoniDjoşua-Cearlz

Martin.

8.10“Proiectreuşit”.

9.00“Gătimîmpreună”.

10.00,11.00“Pajuraşi

reversul.Călătorie

înjurullumii”.

12.00F/a“Cronicile

trădării”(2).

14.05F/a“Doi

penumeIvan”. 17.55,21.40 T/s“Fericitul Paşka”.

21.30Zeceminutecu

PremierulUcrainei.

22.30F/d“LeonidBîkov”.

23.25F/a“Opicătură

delumină”.

T R K “BU C oV IN A”

6.00ImnulUcrainei.

6.02“Locurilesfinte

aleBucovinei”.

6.30,13.00,0.10,3.00

“Expresulmuzical”.

7.00, 11.55, 14.00, 19.25,

21.55,0.00Pronosticul

timpului. 7.05, 15.00, 17.20, 0.10,

“Iar

muzica

”.

7.20“Dorescsăfiu

7.40,15.25,17.00Desene

1.10, 4.00,

răsună

5.40

”.

animate.

7.55,0.05Farmaciaverde.

8.00, 21.00, 23.00, 2.00,

5.00

Filmdocumentar.

8.30,14.30“Gânduri

desprecelesacre”.

9.00,22.00“Rezonanţa”.

9.56“Îninterior”.

10.00“Bunădimineaţa,

Bucovină!”.

11.10“Profesiile”.

11.25“Feis-control”.

12.00 “Istorii neinven- tate”.

12.30“BUM-ulverde”.

13.30“Alfabetulsănătăţii”.

14.05,18.40“Paleta”.

16.00“Mini-Mix”.

17.30“Curajoşii”.

17.45“Podiumulvieţiiei”.

19.30“Realităţi”.

20.30“Zeceminute

cuPremierul”.

20.45“Basmuldeseară”.

0.40 “Respiraţia cuvântu- lui”.

1.30“Ritmulafacerilor”.

I C T V

6.10,7.30Deseneanimate.

7.05, 12.45,18.45 Fapte.

8.20“VedetaYouTube”.

9.05 “Săpriveascătoţi!”.

11.00,11.35,12.00,13.00

Programdistractiv.

13.10 F/a“Momentulde

cotitură”(2).

14.50F/a“Cutoatăforţa”.

16.35 F/a “Forţare triplă”.

18.35“10minutecu

PremierulUcrainei”.

20.20F/a“Forţarea”-4(2).

22.30F/a“Altălume”(3).

0.40F/a“Întrecerimortale-

3.Infernul”(2).

2.35F/a“Instinctul

principal”(3).

C A N A L U L N o U

5.30,6.50“Kids’Time”.

5.35Deseneanimate.

6.55T/s“Peripeţiile

luiMerlin”.

12.35F/a“PiterPen”.

14.45F/a“Monstrul”(2).

16.30F/a“Nucleul

Pământului”.

19.05F/a“LaraKroft:

jefuitoaredecavouri”.

21.00F/a“LaraKroft-2:

Leagănulvieţii”(2).

23.10F/a“Edeajuns!”(2).

1.20F/a“SailentHill”-2.

3.35“Istorieireală”.

4.00“Zonanopţii”.

T V A

6.00, 7.45, 16.35, 19.30, 21.25,3.25 “Revista presei”. 6.05, 7.50, 16.00, 19.35,

21.30,3.30Temelezilei.

6.40, 8.25, 9.45, 17.15,

19.45,21.50,23.45,3.50

Pronosticultimpului.

6.45,

19.50,21.55,23.50,3.55

8.30, 9.50, 17.20,

Pronosticultimpului

lastaţiunilebalneare.

8.35, 9.55, 17.25,

19.55,22.00,23.55,4.00

Horoscop. 6.55, 8.40, 13.55, 16.55, 17.10, 21.15,22.05,4.05 Publicitate. 7.00, 8.45, 14.30, 17.00,

21.30,5.40Desprebasme.

6.50,

7.10Dimineaţasperanţelor.

7.40,16.40,21.20Ţările

lumii.

9.00“Tainele

oraşuluimeu”.

9.10“Ieşireexistă”.

12.00,19.40,0.10“Doamna

Dragoste”.

13.30“Investigaţie

jurnalistică”.

14.00“AşascrieBiblia”.

14.30,2.30 F/a “Sărbătoareafamiliei”.

16.45“Desprelegislaţie”.

19.30“Nouasufragerie”.

20.30“Politica”.

21.00“17minutedeadevăr”.

22.30,4.10F/a”Copacul

genealogic”.

S T B

6.00Totulvafibine!

7.55“Holteiul”-6.

9.00“Totulvafigustos”.

11.30“Karaokeînpiaţă”.

12.25“Ucrainaaretalent.

Copiii”.

15.00,23.00“Mi-iincomod

decorpulmeu”-3.

17.00, 0.25 “Anchetează extrasenşii”.

19.00“Lupta

extrasenşilor”.

20.40“Unulpentrutoţi”.

21.55“Detectorul

minciunii-9”.

N T N

6.30F/a“Acceleratul

34”.

7.55F/a“Fiţi

sănătoşi!”.

9.30T/s“AgenţiaNLS”.

13.10“Revistă

pentrubărbaţi”.

14.05Program

distractiv.

15.45F/a“Trembita”.

17.25Legendele

anchetăriipenale.

19.00T/s“Vânarea

luiVerfolf”.

22.50F/a

“Încărcătura”.

1.05F/a“Căpcana

subterană”(2).

CC AA NNN AA LLUU LL ””UUU CC RR AAA IINNN AA””

Evenimente. 7.50

“Agenţiiadevărului”.8.50

7.00

T/s “Albăstrelele” (2).

T/s “Tămăduirea”.

T/s “Limanul dra-

gostei şi speranţei”.

19.00, 6.00 Evenimen-

16.20

12.40

tele săptămânii. 19.40,

Zece minute cu

PremierulUcrainei.20.00

T/s “Limanul dragostei şi speranţei”. 21.00 F/a “Când lipseşte draostea”.

F/a “Vise din plas-

23.10

5.50

7 Laordineazilei Joi,31martie 2016
7
Laordineazilei
Joi,31martie 2016
Dialogul a doi primari din raionul Noua Suliță: Elena Nandriș din Mahala și Gheorghe Nichitovici

Dialogul a doi primari din raionul Noua Suliță:

Elena Nandriș din Mahala și Gheorghe Nichitovici din Marșinți

P rocesul de des- centralizare în Ucraina e în toi.

Sunt create noi și noi comunități teritoriale, care obțin mai multe drepturi în privința administrării locale. Deși la Mahala și Marșinți, două mari localități din raionul Noua Suliță, acest pro- ces încă n-a fost finali- zat, dar e pus „pe roate”.

E.Nandriș:LaMahalacarul s-a mișcat din loc de mai mult timp. Cele cinci procente de la accizelebenzinăriilor,precumși

delamagazinelemari,aflatepe teritoriulConsiliuluisătesc,sunt vărsate în bugetul local. Sunt sume ponderabile, de aceea

afirmămcăavemunbugetdes-

tuldebun.Cefacemcubanii?

Construim grădinițe. În prezent douăgrădinițefuncționează,iar

de

construcție.ÎnMahalasunt564

de copii preșcolari, iar locuri la grădiniță – numai pentru 150. Deci,diferențaestefoartemare șifinanțelenepermitcaaceastă problemăsăfiesoluționată. Gh. Nichitovici: LaMarșinți

schimbări ale rezultatelor des- centralizăriinus-ausimțit.Multe legiaufostadoptate,darpentru realizarealormaiestenevoieși

definanțe,șidecadrelerespec-

tive.Vădauunexempluconcret. Consiliile sătești au dreptul să presteze anumite servicii, iar specialiști nu sunt, nici bani pentru angajarea acestora și oameniisuntnevoițisăapeleze și în continuare la ajutorul notarilorsaualealtorspecialiști dincentrulraional. La cele spuse de domnul Gheorghe Nichitovici vom adău- ga că circa 78 la sută din legile

două

în

sunt

stadiu

ga că circa 78 la sută din legile două în sunt stadiu necesare pentru descentraliza- reaputeriiaufostdejaadoptate.

necesare pentru descentraliza- reaputeriiaufostdejaadoptate. Se prevede ca unele servicii de statsăfieadusemaiaproapede oameni,adicăelesăfieprestate la locul de trai al acestora. Iată unargumentfoarteponderabilîn favoarea descentralizării puterii. Când puterea va fi mai aproape

de popor, situația se va schimba radical: va fi și infrastructura cuvenită, și drumurile vor fi mai bune. E. Nandriș: Se spune că

dupădescentralizarepământuri-

le,caresuntacumînstăpânirea AdministrațiilorRaionaledeStat, vor fi date în seama primăriilor

sătești.Darînmomentuldefață însușicuvântul„descentralizare” insuflă neîncredere în rândurile sătenilor. Cei mai în vârstă cunosc perioada colectivizării forțate, când gospodarii buni s- au ales peste noapte cu nimic, bunurile lor fiind trecute la

averea colhozurilor. Și iată, în decurs de 70 de ani au existat gospodăriile colective. Apoi, odată cu obținerea indepen-

dențeiUcrainei,s-adeciscasă-

tenii să fie împroprietăriți cu pământ,fiecareprimindu-șicota

sa.Dars-audistrusfermele,bri-

găzile de tractoare. Este un lucru bun că Administrația de Stat Noua Suliță nu permite să fie încălcată legea ca să nu fie vândută nici o parcelă de pământ fără consimțământul Primărieisătești. Gh.Nichitovici:Într-adevăr, dupădescentralizare șicrearea comunităților teritoriale toate drepturile asupra pământului le vor reveni primăriilor. În momentul de față, bunăoară la noi,laMarșinți,precumșiînalte satenouăsulițene,nusuntloturi depământlibere,toatecotelede pământsuntlucrate.Dacăsunt lucratebinesaurău,aceastaeo altăchestiune.Nuavemdreptul săceremcapământuriledateîn arendă să fie transmise altui arendaș care le-ar putea lucra

maieficient. E. Nandriș: Se creează un conflict,iarconflicteledincauza pământului au urmări nedorite. Săteanul ține foarte mult la fiecare palmă de pământ și nu va admite ca cineva să mute

hatulcuzececentimetriîndefa-

voareasa.Măbucurăfaptulcă la Mahala, în rândurile tinere- tului,existădorințașitendințade a lucra pământul. Or, tinerii, de asemenea, vor să devină gospodari în toată legea. Mulți

și-au cumpărat tractoare, inv- entarmodern,ceeacevorbește despreintențiilelorserioase.Nu avemnevoiesăvinăstrăiniișisă ne lucreze ogoarele – pot face reușit aceasta fermierii noștri. Aceleași investiții în agricultură le pot face oamenii noștri și aceștiatrebuiesusținuți.Eiținla pământ, ceea ce nu putem spunedespreceivenițidinaltă parte, care au grijă numai de profitullor. Gh. Nichitovici: Înprocesul de descentralizare și crearea comunităților teritoriale este foarteimportantsăseținăcont

șidecomponențaetnicăasate-

lor.Arfiunplusmareînplancul-

tural.Iardescentralizareanuare

alternativă.Eaesteviitorulnos-

tru,fiindcăprinacestprocesau trecutșialtețăripostsocialisteși au atins un grad înalt de

dezvoltare.

Subvenții de stat pentru cei care cresc animale de prăsilă

ÎnBugetuldestatalUcrainei

peanulcurentsuntprevăzute50

milioane grivne pentru sus- ținerea sectorului zootehnic. Această sumă va fi repartizată subiecțiloreconomicisubformă de recompensă a cheltuielilor suportate pentru întreținerea animalelordeprăsilăderasede la noi. După repartizarea de cătreMinisterulPoliticiiAgrarea sumei respective pentru re- giuneaCernăuți,Departamentul pentru dezvoltarea agroindus- trială din cadrul Administrației RegionaledeStatîivainforma pe subiecții economici despre cerințele și documentele nece- sare pentru obținerea sub- vențiilordestat.

paginărealizatădeVasileCarLaŞCIuC

8 M e r idia ne c ult ur a le Joi, 31 martie 2016
8
M e r idia ne c ult ur a le
Joi, 31 martie 2016

Necesitatea desfășurării Festivalului de poezie “Meridian Czernowitz” la Cernăuți

de poezie “Meridian Czernowitz” la Cernăuți PreședinteleFestivaluluidepoe- zie „Meridian

PreședinteleFestivaluluidepoe-

zie „Meridian Czernowitz”, Sviatos-

lavPomeranțev,aaccentuatcăpentru desfășurarea acestui eveniment în

vecheaurbăсernăuțeanăestenevoie deajutorfinanciar.Dupărăspândirea informațiilorînmass-mediașirețelele de socializare precum că festivalul

poatefimutatlaOdesa,președintele acestuifestival,domnulSviatoslav,a comunicatîncadruluneiconferințede presă că: „Da, festivalul se va

desfășura la Odesa sub genericul „Arta de vară 2016“ și va dura trei luni”.Deasemenea,elaconcretizatcă festivalul din acest an va avea loc,

totuși, la Cernăuți în perioada 9-11 septembrie. Tematica versurilor din cadrulfestivaluluivafiunaspecifică, autorii ucraineni vor declama poezii despre tragedia de la Babin Iar. Potrivit directorului Festivalului „Meridian Czernowitz”, Evhenia

Lopata,cuprilejulîmpliniia75deani

delamasacrulevreilordecătrenaziști

laBabinIar,vafiorganizatunturneu

poetic,carevacuprindetreistateale