Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERULAGRICULTURIII

INDUSTRIEIALIMENTAREA
REPUBLICIIMOLDOVA

UNITATEACONSOLIDATPENTRU
IMPLEMENTAREAIMONITORIZAREA
PROGRAMULUIDERESTRUCTURAREA
SECTORULUIVITIVINICOL

PROGRAMULDERESTRUCTURAREASECTORULUIVITIVINICOL

Anexanr.1
LaGhidulBeneficiarului
ncadrulProgramuluideRestructurareaSectoruluiVitivinicol

FORMULARDEPARTICIPARE
LAPROGRAMULDERESTRUCTURAREASECTORULUIVITIVINICOL(PRSVV)

nregistratlaUCIMPRSVV:

Prinprezenta,ntreprinderea__________________________________________________________
(denumireaagentuluieconomicbeneficiarpotenialalPRSVV)
codul fiscal_______________________, cu sediul:_____________________________________,
reprezentatdeDirectorulExecutiv___________________________________________________,
careacioneazntemeiulStatutului,SolicitparticipareancalitatedeBeneficiarlaProgramulde
RestructurareaSectoruluiVitivinicolalRM.

Administratorul____________________________________________________
(semntura)(numele,prenumele)

Data____________
L.

Anexanr.2
LaGhidulBeneficiarului
ncadrulProgramuluideRestructurareaSectoruluiVitivinicol

SCRISOAREACORD
privindfurnizareaiaccesullainformaiileeconomicofinanciare
laetapapreipostcreditare

Declaracordulprivindaccesullainformaiileeconomicofinanciareantreprideriinscopulevalurii
imonitorizriiProiectuluiInvestiionalpeparcursulperioadeideimplementareaproiectului(pre
creditareipostcreditare)prin:
1. Prezentarea la adresa Unitii de Implementare i Monitorizare a Programului de
RestructurareaSectoruluiVitivinicol(UCIMPRSVV)ainformaieisolicitate(lasolicitare);
2. Vizitarealaloculdesfurriiafacerii.

Denumireaagentuluieconomic:__________________________________________________

Administratorul____________________________________________________
(semntura)(numele,prenumele)

Data____________
L.

Anexanr.3
LaGhidulBeneficiarului
ncadrulProgramuluideRestructurareaSectoruluiVitivinicol

CHESTIONARALBENEFICIARULUILALINIADECREDIT
PROGRAMULDERESTRUCTURAREASECTORULUIVITIVINICOL

Declar pe propria rspundere, c informaiile furnizate i consemnate n acest CHESTIONAR sunt


corecteicomplete.
neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine
avantajepecuniareestepedepsitconformLegii.
DeclarpepropriarspunderecactivitilepentrucarevoisolicitafinanareprinProgramnuvor
faceobiectulunortranzaciifrauduloase.
Sunt de acord ca informaia prezentat n acest CHESTIONAR s fie utilizat n scopuri statistice,
cercetri, studii, iar n cazul n care dosarul meu nu va fi acceptat spre participare n cadrul
Programuluinuvoisolicitareturnareaacestuia.

Denumireaagentuluieconomic:__________________________________________________

Administratorul____________________________________________________
(semntura)(numele,prenumele)

Data____________
L.

A. DESCRIEREAGENERALASOLICITANTULUI
1. Selectaitipulntreprinderiidinramur,fiindconvenionalpropusurmtoarea
clasificare(bifaiunadinopiunilepropuse):
Procesatordestruguri(deineplantaiidevidevie/soiuritehniceiproducestruguri
(soiuritehnice)materieprimivinnvrac);
ntreprinderevinicol(prelucrareaprimarastruguriloriproducereavinuluinvrac);
ntreprinderevinicol(tratareavinului(materieprim)imbutelierea);
ntreprinderevinicolcuciclucompletdeproducere;
ntreprindere viticol (deine plantaii de vi de vie/soiuri tehnice i produce struguri
materieprim);
ntreprinderepepinier(productordematerialsditorviticol);
Laboratordecontrolalcalitiivinului;
Instituiedenvmntcuprofilvitivinicol;
ntreprindere conex sectorului vitivinicol (produce ambalaj, etichete, accesorii pentru
mbuteliereavinului,etc.).
2. Formajuridic(bifaiunadinopiunilepropuse):
Gospodrierneasc;
Societatecurspunderelimitat;
Societatepeaciuni;
Cooperativagricoldeproducie;
Alt_________________________(specificai).
3. Formadeproprietate(bifaiunadinacestea):Privat;Public;

4. Membrualuneiasociaii(bifaiunadinopiunilepropuse):
DaNu
AsociaiadeproductoriValulTraian(zonaSUD);
AsociaiadeproductoritefanVod(zonaSUDEST);
AsociaiadeproductoriCodru(zonaCENTRU);
4

AsociaiadeproductoriBli(zonaNORD);
Alt_____________________________________(specificai).
5. Informaiigeneraledesprentreprindereacaresolicitfinanare:
1.

Denumireacompletantreprinderii

2.

Datanregistrrii

3.

Codulfiscal

4.

Domeniulprincipaldeactivitate

5.

Adresajuridicasediului

6.

Adresaundentreprindereaidesfoaractivitatea

7.

Informaiidecontact(telefon,fax)

8.

Email

9.

Administratorul(numele,prenumele)

10. Contabilulef(numele,prenumele)

11. Persoanadecontactantreprinderii
(numele,prenumele)

6. Rechizitebancare:
No DenumireaBnciicomerciale

Codulbncii

Contbancar

Denumirea
valutei

7. Informaiadespregenurileprincipaledeactivitatealecompaniei:

Genuriledeactivitate
1
2
3
4
5

Licen
(da,nu)

Perioadapentrucare
licenaestevalabil

8. Structuracapitaluluisocialievoluiaacestuia:

Lista fondatorilor (denumirea agentului economic, Cotadepartciparelaultima


numelepersoaneifizice)
datderaportare

MDL
%
Cotastatului(secompleteazncazulexistenei)

TOTAL

100%

1
2
3
4
5
6

Not:Asemenionanumaiacionariicaredeinmaimultde5%dinvaloareacapitaluluisocial.

9. Informaiaprivindistoriadecreditarepeparcursulultimilor35ani:
Denumirea
creditorului

Datarambursrii
conform

Valoarea
creditului
contractat,
miilei

contractului

efectiv

Soldul
actualal
creditului,
miilei

Restanela:(miilei)
mprumut

Dobnd

Penalitate

10. Informaiiprivindlitigiile:

DaNu
Dacda,prezentaiinformaiadesprelitigiulncarevaflai(datadecndsunteinlitigiu,cinea
iniiat procedura, numele administratorului, tipul litigiului (procedur de executare silit, reorganizare
judiciar,faliment,dizolvare,lichidaresauadministrarespecial),etc):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11. Activepetermenlung(enumeraiprincipalele):

Denumireaproprietii

Cldiriialteedificii:

Valoareadebilan,miilei

Laultimadatde
raportare

(i)
(ii)
(iii)
2
(i)
(ii)
(iii)
3
(i)
(ii)
(iii)
4
(i)
(ii)
(iii)

Total

Echipamenteiutilaje:

Mijloacedetransport:

Alteactive

12. Locuridemunc:

1
2

Nrde
angajaitotal

Lafineleanuluiprecedent

Laultimadatderaportare

Dintrecare:
Dintrecare:
Debaz
Princumul
femei
brbai
(permaneni) (sezonieri)

Not:Informaiaseprezintlaultimadatderaportare.

13. Activelefunciare:

Suprafaaterenurilordeinute

1
2
3
4

Arabil
Vie
Livad
Alteterenuri

Total

Suprafaa(ha)

inclusiv
Total
teren
teren
propriu arendat

Termenulde
arend

Not:Informaiaseprezintlaultimadatderaportare.

14. Terenuriirigabile(propriiiarendate):

1
(i)
(ii)

Denumirea
Suprafaatotalaterenuriloragricole
terenuriirigabile
terenurineirigabile

Cantitatea(ha)

Not:Informaiaseprezintlaultimadatderaportare.


15. Structurasuprafeelorplantatecuvideviesoiuriletehnice:

Lafineleanului
precedent
Suprafaa Suprafa
,ha
ape
rod,ha

Suprafaa
totala a viilor
deinute
(i)
Soiurialbe
(ii)
Soiuriroiii
roz

Laultimadatde
raportare
Suprafaa
,ha

Suprafaa
perod,ha

Densitatea, Valoarea Amplasarea


butai/ha debilana teritorial
(Centrul
plantaiei,
vitivinicol
miilei
geografic)

Not: Se completeaz de productorii de struguri, procesatoriifabricile de prelucrare primar care dein vii, ct i de
fabricile de vin cu ciclu complet de producere). Indicai centrul vitivinicol geografic (Centrul vitivinicol Nord, Centrul
vitivinicolCentru,CentrulvitivinicolSud,CentrulvitivinicolSudEst).

16. Vrstaviei:

Vrstaviei

1
2

Soiuritehnicealbe
Soiuritehniceroiiiroz

14ani

515ani

1625ani

ha

ha

ha

Peste25
ani
ha

Total
ha

Not:Secompleteazdeproductoriidestruguri,procesatoriifabriciledeprelucrareprimar,ctidefabriciledevincu
ciclucompletdeproducere,caredeinplantaiidevie/soiuritehnice.

17. Suprafaaplantaiilordeportaltoiialtoiexistent:

Materialsditor

1
2
(i)
(ii)

Altoi
Portaltoi:
Soiuritehnicealbe
Soiuritehniceroiiiroz
Total

ha

Densitatea/ha

Valoareadebilana
plantaiei,miilei

Not:Secompleteazdectrepepinieriileviticole(productoridematerialsditorviticol).

18. Stocexistentdebutai:

Tipulbutailor
1
2

Soiuritehnicealbe
Soiuritehniceroiiiroz
Total

Cantitatea,buc

Costul,lei/buc

Valoareadebilana
stocului,miilei

Not:Secompleteazdectrepepinieriileviticole(productoridematerialsditorviticol).

B. PRODUCTIVITATEITEHNOLOGII

1. UtilizaiDvstehnologiiinovativenntreprindere?DA;NU;
Dacda,atunci,nceconstauacestea:(descrieicetehnologiiinovativeutilizai)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Implementareastandardelordecalitate:DA;NU;

Dacda,descrieicaresunt__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. PreconizaipeviitorImplementareastandardelordecalitate:
DA;NU;

Dacda,descrieicarevorfi_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Recoltaglobaldestruguripentruvinirecoltalahectar:

1 Recoltaglobal,tone(inclusivdupsoiuridestruguri)

2 Recoltalaha,tone(inclusivdupsoiuridestruguri)

3 Cantitateadevinprodusnvrac,dal

4 Costultotaldeproducereamaterialuluivinicol,lei

5 Venitdinvnzareavinuluinvrac(vinuluimbuteliat),lei

Not:Secompleteazdeproductoriidestruguri,procesatoriifabriciledeprelucrareprimar,ctidefabriciledevincu
ciclucompletdeproducere.

Laultimadatde
raportare

5. Informaiiprivindproducereavinuluimbuteliatiastoculuinevalorificatdevin():

Denumirea

Vinuri naturale din struguri


soiurialbe

Cantitatea
devin
mbuteliat,
litri/sticle

Costultotal
de
mbuteliere,
miilei

Cantitatea Valoareadebilan
Venitdin
astoculuidevin
devin
vnzarea
mbuteliat mbuteliat,miilei
vinului
nstoc,
mbuteliat,mii
litri/sticle
lei

2
3
4
5
6
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Vinuri naturale din struguri


soiuriroiiiroze
Vinuri fortificate (Madeira,
Porto,Tokay,Sheirry,etc)
Vinurispumante

Vinuridistilate

Altele
Total
Not:secompleteazdentreprinderilevinicole.

6. Informaiiprivindproducereaambalajuluiistoculuinerealizatlaultimadataderaportare:

1
2
3
4
5
6

Denumire

Cantitatea,
buc.

Ambalaj carton (articole

hrtie,carton)
Ambalaj sticl (articole din

sticl)
Etichete

Dopuri

Alteaccesorii

Etc.

Total

Not:secompleteazdentreprinderiledinindustriaconex.

C. PIAADEDESFACERE

Valoareadebilan
astoculuide
ambalaj,miilei

Cantitatea
ambalajn
stoc,buc

Venitglobal
dinvnzarea
ambalajului,
miilei

Costultotal
de
producie,
miilei

1. Indicaistructurapieeidedistribuireivaloareavnzrilor:

1
(i)
(ii)
(iii)
2
(i)
(ii)
(iii)

Canalelededistribuie

Pieelelocale,inclusiv:
Supermarketeimagazine
ntreprinderiprelucrtoare
Intermediari/colectori
Pieeexterne,inclusivrile:

Laultimadatderaportare
Vnzri,miilei

10

(iv)
(v)

TOTAL

100%

Not:Descrieicaresuntcanalelededistribuiecarepredominipondereaacestoranvolumulvnzriloractuale.

D. DESCRIEREASITUAIEIFINANCIARE

1. Prezentaiinformaiaprivindrezultatelefinanciarealentreprinderii:

Structuraveniturilor/cheltuielilor

Lafineleanului
Laultimadat
precedent(miilei) deraportare
(miilei)

Vnzarinete

Costulvnzarilor

Profitulbrut(pierdereglobal)

Alteveniturioperaionale

Cheltuielicomerciale

Cheltuieligeneraleiadministrative

Altecheltuielioperaionale

Rezultatuldinactivitateaoperaional:profit(pierdere)

Rezultatuldinactivitateadeinvestiii:profit(pierdere)

Rezultatuldinactivitateafinanciar:profit(pierdere)

Rezultatulexcepional:profit(pierdere)

Profitul(pierderea)perioadeidegestiunepnlaimpozitare

Cheltuieli(economii)privindimpozitulpevenit

Profitnet(pierderenet)

2. Prezentaiinformaiaprivindactivele,capitalulidatoriilentrepriderii:

Activ

Valoareadebilanaactivelor
nemateriale
Valoareadebilanaactivelor
materialepetermenlung,
inclusiv:

Lafinele
anului
precedent
(miilei)

Laultima
datde
raportare
(miilei)

Terenuri
Mijloacefixe
Alte

Pasiv

Valoareacapitaluistatutar
isuplimentar
Valoarearezervelor

Valoareaprofitului
(pierderii)anilor
precedeni
Valoareaprofitului
(pierderii)anuluicurent
TOTALCAPITALPROPRIU

Laultima
datde
raportare
(miilei)

Lafinele
anului
precedent
(miilei)

11

Valoareaactivelorfinanciarepe
termenlung,inclusiv:

Depozitbancarpetermenlung

Creanepetermenlung
Alteactivepetermenlung
Valoareastocurilordemrfurii
materiale,inclusiv:
Materiale
Produciancursdeexecuie
Produse
Mrfuri
Alteactivepetermenscurt
Valoareacreaneloriinvestiiilor
petermenscurt,,inclusiv:
Creaneaferentefacturilor
comerciale
Avansuriacordate
Creaneprivinddecontrilecu
bugetul
Depozitbancarpetermenscurt

Datoriipetermenlung,
inclusiv:
Creditepetermenlung
Datoriidearendpe
termenlung
Finanriiincasricu
destinaiespecial
Altedatoriipetermenlung
TOTALDATORIIPE
TERMENLUNG
Datoriilorpetermenscurt,
inclusiv:
Creditepetermenscurt
Datoriiprivindfacturile
comerciale
Datoriiprivindretribuirea
muncii
Datoriiprivindasigurrile
Datoriiprivinddecontrile
cubugetul
Datoriifadefondatorii
aliparticipani
Altedatoriipetermen
scurt

TOTALDATORIIPE
TERMENSCURT

TOTALPASIVE

Altecreaneiinvesii

Valoareamijloacelorbneti


TOTALACTIVE

E. DESCRIEREASUCCINTAPROIECTULUIINVESTIIONALPRECONIZAT(PLANIFICAT)

1. Indicaivaloareaestimativisurseledefinanareaproiectuluiinvestiional:

Descrierea
Valoarea,miilei
Ponderea,%
1 Valoarea total a proiectului investiional planificat,
100%
inclusiv:
2 Valoarea creditului din sursele BEI (50 % din suma
50%
proiectuiluiinvestiional)
3 Cofinanareadinaltesurse(50%dinsumaproiectuilui
50%
investiional),inclusiv:
(i) Contibutiainstituieifinanciarbancare

%
(ii) Contibutiaproprie,inclusiv

prinmijloacebneti(cash)

princldiri,echipamente,etc

2. Indicaipecetermenaidoriscontractaimijloacelefinanciareicuceperioaddegraie:

12

Termendecreditare_________(ani)
Perioadadegraie_________(ani)

3. Caresuntgaraniile,careleputeipropune(potfibifatecteva)

Ipotecpeterenuri;

Ipotecpecldiri(cldiredeproducere,administrativ,haldedepozitare,altebunuriimobile);

Mijloacedetransport(combine,tractoare,altemijloacedetransport);

Utilaj/echipamentdeproducie;

Stocdemarfcugradnaltdelichiditate;

Cesiunedecreane;

Fidejusiune(girani);

Valorimobiliare;

Garaniifinanciare(scrisoaredegaranie)

Altegaraniipropuse(depozitbancar,etc.).

4. Indicaitipulproiectuluiinvestiionalpentrucareestesolicitatfinanarea(potfibifateciteva):

Procurareaechipamentuluiitehniciiviticole;

Procurareaechipamentuluiiutilajuluivinicol;

Procurareasistemeideirigare,antigrindiniantinghe;

Restructurareapodgoriilorprindefriareainnoireaplantaiilordevidevie;

Utilajdeproducereaambalajuluiiaccesoriilorpentrumbuteliere;

Construirea/renovarea/extindereasecieidembuteliere;

Construirea/renovarea/extindereasecieideprelucrareiproducereavinului;

Construirea/renovarea/extindereasecieidepstrareastrugurilor/vinului;

Capitalcirculant;

Alteactivitivitivinicole;

DacaaibifatCapitalcirculant,descriei,varogstructurainvestiieincapitalulcirculant:

________________________________________________________________________________

13


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Indicainecesaruldeechipament/utilajestimatdeDvsnbazaproiectuluiinvestiionalplanificat:

Denumirea

Numr Valoareaunitar
uniti
estimativ,lei
Utilaj vitivinicol (prelucrare, ambalare,

pstrare):

Subtotal
Utilajdeproducereaambalajuluii
accesoriilorpentrumbuteliere:

Subtotal
Echipamentdeproducie:

Subtotal
Tehnicviticolperformant:

Subtotal
Sistemedeirigare,antigrindini
antinghe:

Subtotal
Mijloacedetransport

Subtotal
Total

Valoareatotal
estimativ,lei

Not: Se indic bunurile care dorii s le procurai n baza proiectului investiional. Se compleataz de ctre
ntreprinderile pepiniere viticole, ntreprinderile de producie a strugurilor i ntreprinderile de producie a vinului,
fabricile de procesare primar, de mbuteliere, ntreprinderile de producie a ambalajului i accesoriilor pentru
mbuteliereavinului.

6. Indicaivaloareaestimativacostuluideconstruire/renovare/extindereacldiriloriconstruciilor
deproducie,nbazaproiectuluiinvestiionalpresupus:

14

Denumirea

Suprafaa(m.p.)

Destinaia

Valoareatotal
estimativ,lei

Total

Not: Se indic bunurile care dorii s le procurai n baza proiectului investiional. Se compleataz de ctre
ntreprinderile pepiniere, viticole, ntreprinderile de producie a strugurilor i ntreprinderile de producie a vinului,
ntreprinderiledeproducieaambalajuluiiaccesoriilorpentrumbuteliereavinului.

7. Indicaicostulestimativalsuprafeeiviticolepreconizateafiplantatencadrulproiectului
investiional:

Viadevie
1
2

Suprafaaviilorspre
plantare,ha

Soiuritehnicealbe
Soiuritehniceroiiiroz
Total

Costulestimatpentru
Costultotalde
plantare,lei/ha
plantare,lei/ha

Not: Descriei informaia despre nfiinarea de noi plantaii cu vi de vie/soiuri tehnice. Se completeaz de
ntreprinderiledinsectorulvitivinicol,careplanificplantareasuprafeelornoicuvidevie/soiuritehncice.

8. Indicaicostulestimativalsuprafeeiplantaiilorviticolepreconizateaficasate(defriate).

Costultotal
Costul
Starea
Suprafaa

Viadevie/soiuritehnice
Vrstamedie
estimatde dedefriare,
aplantaiilor agrotehnic viilorspre
lei
defriare,
casare,ha
spre
lei/ha
casare,ani
1
Soiuritehnicealbe

2
Soiuritehniceroiiiroz

Total

9. Indicaicostulestimativalnfiinriiplantaiilornoideportaltoiialtoi:

Materialsditor

1
2

Portaltoi,ha

Soiuritehnicealbe
Soiuritehniceroiiiroz
Total

Altoi,ha

Costul
estimat,
lei/ha

Costultotal
pentruplantare,
lei/ha

Not:Secompleteazdectrepepinieriileviticole.

Administratorul.........
(semntura)

(numele,prenumele)

L..

15

Contabilef...............................................
(semntura)

(numele,prenumele)

16