Sunteți pe pagina 1din 7

Academia de Studii Economice Facultatea de Finante, Asigurari,Banci si Burse de valori

“Impactul fiscal al deciziei de înregistrare de ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra rentabilității capitalurilor proprii ale întreprinderii”

A elaborat:

Guțu Victorița, master an.II

Introducere

Actualitatea temei. Întreprinderea reprezintă o verigă organizatorică a economiei naţionale, care în scopul obţinerii unui profit realizează fuziunea între factorii de producţie (capital şi muncă) în vederea producerii şi desfacerii de bunuri economice, în funcţie de cerinţele pieţei. În acest context, un interes pentru mulţi agenţi economici îl constituie gestiunea şi analiza operațiunilor efectuate, reeşind din faptul că desfăşurarea activităţii oricărei companii presupune acţionarea unor diversităţi de valori materiale, fără care este imposibilă activitatea întreprinderii. Motivatia fundamentala a proiectului are la baza necesitatea de a evalua efectele induse de fiscalitate asupra performantelor intreprinderilor si de a evalua comportamentul acestora in directia maximizarii avantajelor fiscale de care pot beneficia la un moment dat.

Aplicația.

SC Alma SRL este o companie care e specializată in prestarea serviciilor de decorare a evenimentelor și de confecționare a produselor handmade. Capitalul social este de 350.000 lei. SC ALMA SRL prezintă următoarele informații pentru anul fiscal 2016 :

Total venituri 400.000 lei, din care:

- venituri din comercializarea produselor finite 40.000 lei;

- venituri din dividente 20.000lei;

- venituri din servicii prestate 80.000lei;

- venituri din obținerea produselor finite 15.000lei;

- venituri din executări lucrări 10.000lei;

- restul sunt venituri impozabile. Total cheltuieli 190.000 lei,din care:

- cheltuieli cu sponsorizarea 40.000 lei;

- cheltuieli de protocol 30.000 lei;

- cheltuieli cu materiile prime 40.000lei; etc. Restul cheltuielilor sunt deductibile. Societatea are la data de 31.12.2016 mai multe creanțe asupra unor clienți, astfel:

1. 58.000 lei neîncasați din decembrie 2015 de la un client care nu a achitat din motivul

unor dificultăți temporare care le întimpină;

2. 35.000 lei care nu au fost încasați de la un client care a intrat in procedura de faliment

în baza unei hotărîri judecătorești, prestarea serviciilor a avut loc in martie 2014. SC ALMA SRL nu a înregistrat ajustări p-u deprecierea creanțelor pînă la 31.12.2015. Compania a cumparat in iunie 2014 un automobil, valoarea de achiziție fiind de 15.790 lei. Societatea folosește cea mai rapidă metoda de amortizare. Durata de viață

utilă a automobilului este de 5 ani. Știind că furgoneta face obiectul unui contract de leasing:

a) financiar,rata leasing 3158lei/an, rata dobînzii 4,85%,durata contractului 5ani.

b) operațional, chirie 1800lei/an,durata contractului 5 ani.

De calculat și impozitele locale pe care le datoarează societatea pentru automobilul deținut,stiind ca capacitatea cilindrică a acesteia este de 2148 3 ( 72 lei/cm3).

Pentru anul 2016,de analizat care este impactul asupra rentabilității capitalurilor proprii ( ROE)

Rezolvare:

E recomandat ca mai întîi să stabilim natura veniturilor și cheltuielilor din punct de vedere fiscal,respectiv vom încerca să identificăm veniturile neimpozabile și cheltuielile nedeductibile. În cazul de față veniturile neimpozabile sunt cele din din dividente,precum și veniturile din obținerea produselor finite,care reprezintă de fapt variația stocurilor. Venit neimpozabil= 15.000+20.000= 35.000 lei Venit impozabil = 400.000 -35.000= 365.000 lei Cheltuielile nedeductibile sunt cele cu sponsorizarea, precum și cheltuielile de protocol care sunt parțial deductibile.

I. Vom determina partea deductibilă a cheltuielilor de protocol.

Remarcă: Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% , aplicată asupra diferenței rezultate dintre totalurile veniturilor impozabile și totalul cheltuielilor aferente

veniturilor impozabile,altele decît cheltuielile de protocol și cheltuielile cu impozitul pe profit. Cheltuieli de protocol deductibile= 2%( 400.000-20.000-15.000 190.000+0 +30.000) = 4100 lei; Cheltuieli de protocol nedeductibile = 30000-4100=25900 lei.

II.

Vom calcula care este valoarea ajustărilor pentru creanțe.

Remarcă:

Cazul 1. ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la lit. d), e), f), h) şi i), art.26 CF dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

2. nu sunt garantate de altă persoană;

3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului

Cazul 2. ajustările pentru deprecierea creanţelor înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 100% din valoarea creanţelor, altele decât cele prevăzute la lit. d), e), f), h) şi i) conf art. 26 CF dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. sunt deţinute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a

falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie, sau la o persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura de insolvenţă pe bază de: 2. nu sunt garantate de altă persoană; 3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; Valoarea ajustărilor p-u deprecierea creanțelor o vom reflecta în următorul tabel:

Valoarea creanței (mii lei)

%, ajustarea p-u depreciere

Valoarea ajustării p-u deprecire (mii lei)

58.000

30

17.400

35.000

100

35.000

Tabel.1 Ajustarea pentru deprecirea creanțelor.

Sursa: elaborat de autor în baza datelor problemei

Valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor= 52400 lei.

III. Vom calcula impozitele locale datorate de contribuabil pentur fugoneta utilizată în

scopul desfășurării activității, pentru a genera beneficii economice.

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a

acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3.

= 1248/200 *72 =6 *72=432 lei.

IV. Calculam amortizarea automobilului.

Automobilul se amortizează prin metoda degresivă.

Cota de amortizare degresivă= cota de amortizare liniară * coeficientul de amortizare

prevăzut la art 28 al.7 CF =

1

5

∗ 1,5 = 0,3.

Cota de amortizare liniară=

1

() ;

1 an de amortizare degresivă (iulie 2014-iunie 2015) :

0,3* 15.790 = 4737 lei;

Valoarea rămasă neamortizabilă= 25790-4737= 21053 lei;

2 an de amortizare (iulie 2015-iunie 2015), vom calcula metoda degresivă și liniară,

deoarece daca metoda liniara> met.degresivă, vom calcula amortizarea dupa metoda

liniara.

Met.degresivă: 0,3*21053= 6315,9 lei;

Met.liniara: .

=

21053

4

= 5263,25 lei.

Vom calcula amortizarea pentru 2016 dupa metoda liniară. Valoarea amortizării pentru

anul 2016 este egală cu 5263 lei.

Total amortizare fiscal 2016(leasing financiar) =5263lei.

Total amortizare fiscală 2016(leasing operational) = 0 lei.

V. Vom construi un tabel în care vom calcula principalii indicatori și rezultate ale

societății pentru anul 2016.

a) Vom analiza varianta cînd înregistrăm ajustări pentru deprecierea creanțelor în valoarea

maxim posibilă si automobilul societății are la bază un contract de leasing financiar.

b) Vom analiza variant cind nu înregistăm ajustări pentru deprecierea creanțelor și

automobilul societății are la bază un contract de leasing operational.

Var.

Venit imp

Ch ded

(fără amort)

Ch. cu

amort.

Chelt ded cu

imp. locale

Ch cu

ajustarea

creanțelor

Ch.ded.total

e

Profit

impozabil

Impozit pe

profit

Profit net

ROE

 

a 365.000

124100

5263

432

52400

 

182.195

182805

28814

181186

51,76

 

b 365.000

124100

0

 

0

124,100

240900

38108

171892

49,11

Tabel 2. Evidența distinctă a indicatorilor analizați.

Cheltuieli deductibile(fără amort)= 190.000- 40.000-25.900= 124.100 lei

A) Cheltuieli deductibile totale= Ch.ded(fără amort)+ Ch cu amort. +Ch.cu imp.locale+Ch

cu ajustarea creanțelor= 124.100+5263+432+52400=182195 lei;

B) Cheltuieli deductibile totale= Ch.ded(fără amort = 124.100;

= − ℎ; Profit contabil= 400.000-190.000 = 210.000 lei; Profit impozabil= Venit imp- Cheltuieli ded.totale;

a) Profit impozabil= 365.000-182.195=182.805 lei;

b) Profit impozabil = 365.000-124.100=240.900 lei;

Imp pe profit= 16% * Profit impozabil;

a) Imp pe profit= 16%* 182.805= 29249 lei

b) Imp pe profit=16%*240.900=38544 lei;

La următoarea etapă vom calcula cheltuielile de sponsorizare si vom completa ulterior in tabelul

de mai sus. Remarcă: cheltuielile cu sponsorizarea care sunt integral nedeductibile.Ele dau naștere creditului fiscal cu sponsorizarea, adică vom selecta valoarea minima dintre 0,3% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat și o vom deduce din impozit. Trebuie să ținem cont de faptul că societatea a acordat o sponsorizare in valoare de 40.000lei și în consecință, va putea beneficia de un credit fiscal de sponsorizare. Acest credit fiscal de sponsorizare diminuează nivelul impozitului pe profit datorat. Cifra de afaceri= 40.000+80.000+15.000+10.000= 145.000 lei;

A) Credit fiscal pentru sponsorizare=min(0,3%*CA; 20%*Imp pe profit)=min(03%*145.000; 20%*29.249)=min(435;5849,8)=435 lei

B) Credit fiscal pentru sponsorizare=min(0,3%*CA; 20%*Imp pe profit)=min(03%*145.000; 20%*38544)=min(435;7708)=435 lei

a) Impozit pe profit anual=29249-435=28814 lei;

b) Impozit pe profit anual=38544-435=38108 lei;

Următorul pas va fi calcularea Profitului Net Profit net= Venit total- Cheltuieli totale-Imp pe profit;

a) Profit net= 400.000-190.000-28814=181186 lei;

b) Profit net = 400.000-190.000-38108= 171892 lei.

La următoarea fază vom calcula care a fost impactul deciziei de înregistrate de ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra ROE:

ROE=

;

a) ROE= 181186 * 100%=51,76%

350000

171892

b) ROE= 350000 * 100%=49,11%

Cheltuielile legate de leasing financiar= (3158+ 3158*4,85%)*1,2= 3973 lei;

Cheltuielile legate de leasing operațional= 3158 * 1,2=758 lei.

5

Concluzii:

Profitul net este mai mare în varianta cînd înregistrăm ajustări pentru deprecierea creanțelor în valoarea maxim posibilă si automobilul societății are la bază un contract de leasing financiar;

ROE este mai mare cu 2,41% în cazul a decit in cazul b;

Cheltuielile legate de leasingul operațional sunt mai mici decît cele cu leasingul financiar.

Depinde de manageri daca la sfirsitul contractului de leasing vor sa achizitioneze automobilul sau nu,in dependență de aceasta apelează la cele 2 forme de leasing existente;

Ajustările pentru creanțe se constituie pentru a se proteja compania de falimentul clientului, fiind o formă de protecție.