Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT CIVIL

Tema I. ACTUL JURIDIC CIVIL.

- noţiunea şi clasificarea actului juridic civil;


- principiul libertăţii de voinţă în dreptul civil;
- condiţiile de validitate ale actului juridic civil: capacitatea de a contracta, consimţământul,
obiectul, cauza şi forma actului juridic civil;
- modalităţile actului juridic civil: termenul, condiţia şi sarcina.
- efectele actului juridic civil: forţa obligatorie a actului juridic civil, principiul
irevocabilităţii actului juridic civil, principiul relativităţii efectelor actului juridic civil
(determinarea persoanelor care au legătură cu actul juridic civil, excepţiile aparente şi
excepţiile reale de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil);
- nulitatea actului juridic civil: noţiunea, funcţiile şi delimitarea nulităţii faţă de alte sancţiuni
de drept civil; clasificarea nulităţilor; regimul juridic al nulităţii absolute şi cel al nulităţii
relative; efectele nulităţii actului civil (retroactivitatea efectelor – regula şi excepţiile,
principiul restitutio in integrum – regula şi excepţiile, principiul resoluto iure dantis
resolvitur ius accipientis – regula şi excepţiile).

Tema II. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ.

- noţiunea, natura juridică şi consecinţele prescripţiei extinctive;


- domeniul prescripţiei extinctive;
- termenele de prescripţie extinctivă;
- suspendarea prescripţiei extinctive;
- întreruperea prescripţiei extinctive;
- repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

Tema III. PERSOANA FIZICĂ.

- capacitatea de folosinţă a persoanei fizice (noţiunea, caracterele juridice, începutul


capacităţii de folosinţă, conţinutul capacităţii de folosinţă, încetarea capacităţii de folosinţă a
persoanei fizice, declararea judecătorească a morţii persoanei fizice, procedura declarării
judecătoreşti a morţii, comorienţii).
- capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice (noţiunea, caracterele juridice, lipsa
capacităţii de exerciţiu, capacitatea de exerciţiu restrânsă, capacitatea de exerciţiu deplină,
sancţiunea nerespectării regulilor capacităţii de exerciţiu).

Bibliografie:
1) Gheorghe BELEIU, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Ed. a XI-a revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007;
2) Sache NECULAESCU, Drept civil. Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008;
3) Ionel REGHINI, Şerban DIACONESCU, Paul VASILESCU, Introducere în dreptul civil,
Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, colecţia Universitaria, Editura Sfera Juridică, Cluj Napoca,
2008;
4) Dumitru LUPULESCU, Drept civil. Persoana fizică, Editura Editas, 2003.

Tema IV. DREPTURILE REALE

- dreptul de proprietate: caracterele juridice ale dreptului de proprietate, conţinutul dreptului


de proprietate, formele dreptului de proprietate, apărarea dreptului de proprietate prin
acţiunea în revendicare (acţiunea în revendicare imobiliară, proba dreptului de proprietate,
acţiunea în revendicare mobiliară, efectele acţiunii în revendicare), modurile de dobândire a
dreptului de proprietate.
- modalităţile dreptului de proprietate: proprietatea anulabilă, proprietatea rezolubilă,
proprietatea comună pe cote-părţi temporară (noţiune, regim juridic, încetare), proprietatea
comună pe cote-părţi forţată (noţiune, cazuri), proprietatea comună în devălmăşie (noţiune,
executare, încetare), proprietatea periodică.
- posesia: noţiunea posesiei, caracterele juridice ale posesiei, elementele posesiei, posesia şi
detenţia precară, dobândirea şi pierderea posesiei, dovada posesiei, calităţile şi viciile
posesiei, efectele posesiei.

Bibliografie:
1) Corneliu BÂRSAN, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2008;
2) Valeriu STOICA, Drepturile reale, vol. I+II, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004;
3) Sache NECULAESCU, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008.

Tema V. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR.

- contractul ca izvor de obligaţii civile: noţiunea obligaţiilor, clasificarea obligaţiilor, efectele


specifice contractelor sinalagmatice (excepţia de neexecutare a contractului, rezoluţiunea,
rezilierea, riscul contractului).
- fapta cauzatoare de prejudicii (răspunderea civilă pentru fapta proprie, răspunderea
părinţilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori, răspunderea comitentului pentru
prejudiciile cauzate de prepuşi, răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri).
- efectele obligaţiilor: executarea directă a obligaţiilor prin plată, executarea silită a
obligaţiilor (executarea silită a obligaţiilor de a da, a face şi a nu face, daunele cominatorii),
răspunderea contractuală (noţiune, condiţii), daunele-interese (punerea în întârziere – noţiune
şi efecte, daunele compensatorii, daunele moratorii, evaluarea daunelor-interese – judiciară,
legală, convenţională).

Bibliografie:
1) Liviu POP, Tratat de drept civil, vol. II, Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2009;
2) Corneliu BÂRSAN, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008;
3) Sache NECULAESCU, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2001.
Tema VI. CONTRACTE SPECIALE.

- contractul de vânzare-cumpărare: noţiunea, caracterele juridice, condiţiile de validitate şi


efectele contractului de vânzare-cumpărare, varietăţile de vânzare;
- contractul de donaţie: noţiunea, caracterele juridice, condiţiile de validitate, donaţiile
simulate, donaţiile indirecte şi darurile manuale, efectele şi cauzele legale de revocare a
donaţiilor;
- contractul de locaţiune: noţiunea, caracterele juridice, condiţiile de validitate, efectele şi
încetarea contractului de locaţiune.
- contractul de mandat: noţiunea, caracterele juridice, condiţiile de validitate, efectele şi
încetarea contractului de mandat.

Bibliografie:
1) Francisc DEAK, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. I, II şi III,Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2006;
2) Aspazia COJOCARU, Contracte civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
3) Vlad BARBU, Ilioara GENOIU, Cosmin CERNAT, Drept civil. Contracte speciale,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

Tema VII. SUCCESIUNI.

- cerinţele legale pentru a putea moşteni: capacitatea succesorală, vocaţia la moştenire,


nedemnitatea succesorală.
- devoluţiunea legală a moştenirii: principiile devoluţiunii legale a moştenirii, dreptul rudelor
defunctului la moştenire, drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.
- devoluţiunea testamentară: noţiunea, caracterele juridice şi cuprinsul testamentului,
condiţiile de fond şi de formă cerute de lege pentru validitatea dispoziţiei testamentare,
diferitele feluri de testamente, limitele dreptului de a dispune asupra moştenirii.- dreptul de
opţiune succesorală.

Bibliografie:
1) Francisc DEAK, Tratat de drept succesoral, Ed. a II-a, actualizată şi completată, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
2) Ilioara GENOIU, Drept succesoral, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

Dreptul civil | Dreptul penal | Începutul paginii

DREPT PENAL 2010

Tema I. Instituţia infracţiunii:

1. noţiune, trăsăturile esenţiale ale infracţiunii


2. conţinutul infracţiunii
3. condiţii preexistente săvârşirii infracţiunii
4. condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii
Tema II. Formele infracţiunii:

o actele preparatorii
o tentativa

Tema III. Participaţia penală:

o autoratul - coautoratul,
o instigarea
o complicitatea
o participatia improprie

Tema IV. Unitatea și pluralitatea de infracţiuni:

o infractiunea complexă
o infractiunea continuată
o concursul de infracţiuni
o recidiva

Tema V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei:

1. legitima apărare
2. starea de necesitate

Tema VI. Criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei:

o criteriile generale de individualizare


o împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală
o circumstanţe atenuante
o circumstanţe agravante

Tema VII. Criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei:

o criteriile generale de individualizare


o împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală
o circumstanţe atenuante
o circumstanţe agravante
Tema VII. Individualizarea executării pedepsei:

o suspendarea condiţionată a executării pedepsei


o suspendarea sub supraveghere
o executarea pedepsei închisorii la locul de muncă
o liberarea condiţionată

Tema VIII. Minoritatea făptuitorului în legea penală:

o măsurile educative (mustrarea, libertatea supravegheată, internarea într-un


centru de reeducare, internarea într-un institut medical-educativ)
o pedepsele aplicabile minorilor (închisoarea, amenda, suspendarea condiţionată
a executării pedepsei, suspendarea sub supraveghere)

Tema IX. Măsurile de siguranţă:

o obligarea la tratament medical si internarea medicală


o interdictia de a se afla pe raza unor localităti
o interzicerea exercitării unei functii sau profesii
o interdicţia de a reveni în locuinţa familiei
o confiscarea specială

Tema X. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării:

o graţierea
o prescripţia executării pedepsei
o reabilitarea de drept
o reabilitarea judecătorească

Tema XI. Răspunderea penală a persoanei juridice

o conditiile răspunderii
o pedepse aplicabile

Dreptul civil | Dreptul penal | Începutul paginii

PARTEA SPECIALĂ
Tema I. Infracţiuni contra persoanei

1. Infracţiunile contra vieţii: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav,


pruncuciderea, uciderea din culpă.
2. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii: lovirea sau alte violenţe,
vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de
moarte, vătămarea corporală din culpă.
3. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de
domiciliu, ameninţarea, şantajul.
4. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală: violul, actual sexual cu un minor.

Tema II. Infracţiuni contra patrimoniului: furtul, furtul calificat, tâlhăria, abuzul de
încredere, înşelăciunea, delapidarea, tulburarea de posesie, tăinuirea.

Tema III. Infracţiuni contra autorităţii prevăzute în codul penal: ultrajul, uzurparea de
calităti oficiale

Tema IV. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor
activităţi reglementate de lege.

o Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra


intereselor persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul
în serviciul contra intereselor publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă,
luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă.
o Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei: denunţarea calomnioasă,
mărturia mincinoasă, favorizarea infractorului, arestarea nelegală şi cercetarea
abuzivă, evadarea, înlesnirea evadării

Tema V. Infracţiuni de fals

o falsificarea de monedă si alte valori, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul


intelectual, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în
declaraţii, falsul privind identitatea

Tema VI. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială:
abandonul de familie, rele tratamente aplicate minorilor.

Bibliografie:
1. Costica Bulai, Avram Filipas, Constantin Mitrache, Institutii de Drept penal.
Curs selectiv pentru licenţă., Editura Trei, Bucuresti, 2008
2. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman. Partea generala,
Editia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008
3. Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Ioan Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu, Valerică
Lazăr, Drept penal Partea specială, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Europa
Nova, Bucureşti, 1999
4. Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Ioan Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu, Valerică
Lazăr, Drept penal Partea generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997
5. Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Editia a IV-a, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2009

Pentru studiu a se avea în vedere şi deciziile Curţii Constituţionale care au constatat


neconstituţionale anumite dispoziţii ale codului penal

S-ar putea să vă placă și