ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40 - 264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

SENAT Nr. 23.143/10.06.2010

Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat - anul universitar 2010/2011
- aprobat în reuniunea Senatului din data de 10 iunie 2010Art. 1. (1). Universitatea Babeş-Bolyai acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse speciale. Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. (3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să le poarte numele. (4) Universitatea Babeş-Bolyai şi facultăţile pot acorda burse speciale din veniturile proprii extrabugetare. Art. 2. Bursele acordate de Universitatea Babeş-Bolyai şi sursele de finanţare aferente sunt: a. burse de performanţă - alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a1. burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a.2. burse de performanţă "Meritul olimpic" (c.f. H.G. 1004/17 septembrie 2002) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b. burse de merit - alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; c. burse de studiu - alocaţii bugetare; c.1. burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/2005) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe bază de contract; d. burse de ajutor social - alocaţiile bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; e. burse speciale - venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii sau ale facultăţilor. Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea Babeş-Bolyai, potrivit prezentului Regulament, numiţi în continuare "studenţi", sunt studenţii Universităţii Babeş-Bolyai, cetăţeni 1

români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă. (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la burse obţinute din alte surse. Art. 4. (1) a. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea Babeş-Bolyai sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu. b. În cazul facultăţilor la care pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentul va fi considerat "integralist" dacă obţine numărul minim de credite prevăzute pentru acel semestru. c. Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. d. Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă. e. Pentru studenţii care au avut bursă Socrates/Erasmus, care au promovat examenele in baza unor acorduri bilaterale de schimburi in strainatate sau in baza acordurilor din cadrul consortiului Universitaria un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării examenelor promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale. (2) Fac excepţie de la această prevedere studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român, cărora li se acordă bursă pe un an academic, în condiţiile promovării anului universitar anterior, obţinând minim 30 de credite/an, dar nu mai mult decât perioada academică legală prevăzută pentru specialitatea respectivă. Art. 5. (1) Bursele de performanţă acordate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca sunt de 3 categorii: burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică. (2) Cuantumul burselor de performanţă este de cel puţin două ori mai mare faţă de bursa minimă stabilită de Universitate. (3) Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. (4) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse. Art.6. (1) Bursa de performanţă "Meritul olimpic " se acordă studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, conform listelor transmise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) De această categorie de burse beneficiază, începând cu anul 2002, studenţii din anul I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a. (3) Bursa de performanţă "Meritul olimpic" se acordă pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. 2

(4) Bursele de performanţă "Meritul olimpic" se pot acorda pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a performanţelor. (5) Cuantumul bursei de performanţă "Meritul olimpic" se reactualizează anual, prin Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie. (6) Bursele din această categorie vor fi acordate prin Serviciul Social al Universităţii. Art. 7. (1) Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. (2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă (de merit, de studiu, de ajutor social), cu excepţia: a) burselor de performanţă (art. 5 alin. 1 respectiv art. 6 alin. 1); b) a burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces) şi c) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student. Art. 8. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de performanţă, în funcţie de numărul şi cuantumul acestora. (2) Fondul de burse destinat burselor de merit, de studiu şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri de zi din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat. (3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:
• • •

15% - fond pentru burse de merit; 75% - fond pentru burse de studiu; 10% - fond pentru burse de ajutor social.

Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun. (4) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursurile de zi, bugetaţi, din facultatea respectivă. Art. 9. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. (2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă. (3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 9 (2) se face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare si a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 3

(4) În cazul în care studentul realizează peste 30 de credite. In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite. seminarii ştiinţifice în semestrul precedent (a se vedea b. potrivit structurii planului de invatamant pentru semestrul respectiv. după media obţinută în semestrul precedent. respectându-se condiţia de acordare a bursei. departajarea se va face pe baza următoarelor criterii. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. luate în considerare în ordinea următoare: 1. în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul. În cazul mediilor egale. (1) Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene. indiferent cine finanţează respectivele plecări cu excepţia bursierilor ERASMUS/ SOCRATES si a acordurilor bilaterale de schimburi. media obtinuta la concursul de admitere. 2.(4) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii. în conformitate cu prevederile art. (6) a. chiar dacă va fi înmatriculat în semestrul următor. (3) În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. 4. verificări. 10. pentru un singur semestru. studiu şi bursele de ajutor social se suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară. (5) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată.potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa. (7) Bursele de merit. cu respectarea condiţiei de obţinere. 6. proiecte . Art. candidat la obţinerea bursei). publicaţii. (5) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază de orice categorie de bursă. participarea la manifestări ştiinţifice. 3. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite. 4. Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului. potrivit planului de învăţământ. (2) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză. se vor lua în considerare toate aceste materii. media obtinuta la examenul de bacalaureat. acestea vor fi reportate la calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate disciplinele respective. conferinţe. simpozioane. media pe semestrul precedent. (6) Bursele care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat. 4 . brevete. notele obţinute la materiile facultative: 5. iar creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare.

b. astfel: Categorii de activităţi punctate Publicare cărţi de specialitate Autor unic Coautor Publicare articole Articol în publicaţii de specialitate internaţionale Articol unic Coautor Articol în publicaţii de specialitate naţionale Articol unic Coautor Brevete înregistrate Internaţionale Naţionale Sesiuni ştiinţifice internaţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare Sesiuni ştiinţifice naţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 90 80 70 60 40 20 100 90 80 70 60 30 200 100 80 Se împart 80 puncte la numărul de autori 100 Se împart 100 puncte la numărul de autori 200 Se împart 200 de puncte la numărul de autori ² Punctaj ¹ Sesiuni ştiinţifice organizate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Premiu de excelenţă 80 5 . determinat. Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului se va realiza în baza punctajului obţinut.

3 (1). (3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei. se împart cele 200 puncte la numărul de capitole şi se înmulţesc cu numărul de capitole al cărui autor este candidatul la bursă. e. obţinut în perioada evaluată de la ultima acordare a unei burse de performanţă. brevet. Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii (specializări). (2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi. Art. din cadrul aceleiaşi facultăţi. Distribuţia burselor de merit din veniturile proprii ale facultăţilor pe secţii (specializări) şi ani de studii se face proporţional cu numărul de studenţi cu taxă de la secţia şi anul respectiv. premiu. Componenţa Comisiei de burse pe Universitate este redată în Anexa 1. (5) Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare a bursei de merit pe facultate. ² Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe capitole. b. Distribuirea burselor de merit din alocaţiile bugetare pe secţii (specializări) şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul. comună pentru studenţii bugetaţi şi cei cu taxă. cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie din secţie şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit. Fiecare an şi secţie dintr-o facultate poate să beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare. articol. linii şi ani de studiu din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. partea nefolosită se alocă fondului de burse de studiu. etc. 12. fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este utilizat integral. împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din fiecare an.11. Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de merit din alocaţiile bugetare la aceeaşi secţie şi an. d. Nivelul cuantumului se propune de către Comisia de burse pe Universitate şi se aprobă de către Senatul Universităţii. Media minimă pentru care se acordă bursa de merit pentru studenţii cu taxă nu poate fi mai mică decât media minimă pentru studenţii bugetaţi. iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă nominalizaţi la art.3 (1). (2).Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 70 60 40 30 10 Notă: ¹ Punctajul se acordă pentru fiecare carte. începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu. (4) a. (1) Bursa de merit se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master. pe baza mediei stabilite. secţie şi specializare. c. 6 . (6) În cazul în care. Beneficiarii acestei burse sunt studenţii prevăzuţi la art. (1) Bursa de studiu se acordă din alocaţiile bugetare. Art. linia şi secţia respectivă. stabilită de către Consiliul profesoral. f.

după terminarea studiilor universitare. (4) Numărul studenţilor dintr-o facultate. 10. pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare (exceptând cazurile prevăzute la art. potrivit art. în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute în semestrul precedent de către studenţii bugetaţi. (2) Fondurile destinate acestei categorii de burse provin din bugetul de stat. distinct de fondurile destinate celorlaltor categorii de burse. pe specializări. specializare şi an. nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi nu repetă nici un an universitar. b. 7 . Art. 13. care beneficiază de bursă de studiu. respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere. (6) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar. se stabilesc anual prin ordin al Ministerului Educaţiei. fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural. (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă din alocaţiile bugetare. se obligă prin contract ca. aliniatele (2). Cercetării şi Tineretului. (5) Pentru a beneficia de aceste burse de studii. se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei. liniilor şi anilor de studii se acordă după atribuirea burselor de merit. 5. cursuri de zi şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a. (6) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă. (3) În situaţia în care Ministerului Educaţiei. c. pe bază de contract. (3) şi (4). în funcţie de necesităţile de personal didactic calificat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural.00. în specializările pentru care s-au pregătit. cu excepţia perioadelor de vacanţă şi se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (8) Conditia pentru acordarea bursei de studiu este ca studentul sa fie integralist in semestrul precedent. 6 din prezentul Regulament) se consideră admişi cu media 10. departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la concursul de admitere. solicitanţii trebuie să fie studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere. (7) Numărul de burse şi repartizarea acestora la instituţiile de învăţământ superior acreditate. au domiciliul stabil în mediul rural. să profeseze în învăţământul rural. (5) Bursele de studiu în cadrul specializărilor. (4) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă anual.(3) Repartizarea fondului de burse de studiu ale facultăţilor pe specializări şi ani de studii se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din secţia şi anul respectiv. Cercetării şi Tineretului va include fondurile destinate acestor burse în fondul general de burse alocat universităţii. pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor. (7) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie.

13) astm bronşic. 15) reumatism articular acut. (3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent. 16) glaucom. 14) spondilită anchilozantă. care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. scleroze multiple. în limitele prevăzute.bursele de ajutor social pentru studentii bolnavi sa nu depaseasca 25% din fondul care revine burselor de ajutor social. . 2) sunt studenţi integralişti bolnavi. în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. se face de către Comisia de burse pe facultate.bursa socială să nu fie mai mică decât 50% din bursa de studiu. 14. În cazul în care cererile pentru acordarea unei burse de ajutor social depăşesc procentul alocat acestei categorii de burse. 12. 17) miopie gravă. (9) Bursele de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursă acordate conform legislaţiei în vigoare. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. beneficiarul bursei refuză să profeseze în învăţământul rural. Cercetării şi Tineretului şi se indexează conform legii. (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar). (10) În cazul în care. pe durata unui semestru. (4) În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi la alin. (1) Toate acţiunile ce vizează acordarea şi gestionarea burselor de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se realizează prin intermediul Secretariatului General al Universităţii Babeş-Bolyai şi al Serviciului Social. . 7) boli imunologice. 10) bolnavi TBC. 12) hepatită cronică.un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă de ajutor social. 8) care suferă de diabet. 6) epilepsie. 15. 558/1998). talasemii.(8) Cuantumul bursei de studiu rural se stabileşte anual prin Ordin al Ministrului Educaţiei. în ordinea de prioritate stabilită mai jos: 1) sunt studenţi integralişti: orfani. 4) insuficienţă renală cronică. care se află în evidenţa unităţilor medicale. (3). 9) cardiopatii congenitale. 3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitl minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plata). indexate cu indicele de inflaţie. (2) Facultăţile vor aduce la cunoştinţa studenţilor posibilitatea de a beneficia de această categorie de bursă. care nu realizează venituri. 18) ulcerul gastroduodenal (art. precum şi toate informaţiile necesare. (2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic de 50% din cuantumul bursei de studiu şi nu poate depăşi cuantumul bursei de studiu. facultăţile au obligaţia de a calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât: . 5) sindromuri de malabsorbţie grave. după absolvire. 2) linfoame. Art. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. Anexa 2 la H. conform prevederilor contractului. care suferă de: 1) boli maligne. studenţii de la învăţământul de zi. în conformitate cu angajamentul de plată încheiat ca anexă la contract. Art. Diferenţierea cuantumului.G. fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti. 3) bolnavi de SIDA. 8 . acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursă.

(5) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. (3) Bursele speciale de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: 1) studenţilor orfani. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 10 de zile lucrătoare de la începerea semestrului. talasemii. (7) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile bugetare. c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces. 18) ulcerul gastroduodenal (art. 12. 9 . care se poate acorda studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă. Art. care se află în evidenţa unităţilor medicale. aprobată de către Comisia de burse pe facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. 15) reumatism articular acut. Art. din plasament familial sau din încredinţare. constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului. stabilită de Senatul Universităţii. 6) epilepsie. copil) sau în caz de deces al studentului/ei. astfel: a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte. (6) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă. (1) Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca acordă burse speciale de ajutor social din veniturile sale proprii (extrabugetare) studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă. calculat luând în considerare doar disciplinele din planul de învăţământ al semestrului anterior. studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social. la învăţământ la zi bugetaţi şi cu taxă. 558/1998).G. 7) boli imunologice. Anexa 2 la H. care nu realizează venituri. 17. precum şi/respectiv de acte justificative/ doveditoare ale dreptului de acordare a acestora. 17) miopie gravă. respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa. 5) sindromuri de malabsorbţie grave. necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă). 16) glaucom. 16. 12) hepatită cronică. 13) astm bronşic. 3) studenţilor bolnavi. 3) bolnavi de SIDA. 2) studenţilor a căror familie nu a realizat în lunile care se iau in considerare un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitul minim net pe economie. scleroye multiple. studenţilor proveniţi din casele de copii. care se poate acorda studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ. cu soţ/soţie care nu realizează venituri. b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate. a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din venitl minim pe economie. (2) Pentru a fi beneficiari ai unor asemenea burse numărul minim de credite necesar este de 20 de credite. 2) linfoame. 10) bolnavi TBC. care suferă de: 1) boli maligne. iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale facultăţilor. 8) care suferă de diabet. soţie. 4) insuficienţă renală cronică. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar. 9) cardiopatii congenitale. care se poate acorda studenţilor orfani. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 14) spondilită anchilozantă.

4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale. (2) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. 10 . societăţi comerciale). Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social: (1) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament. vizată de către secretariatul facultăţii. d) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. persoane fizice autorizate. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. Comisiei de burse pe Universitate. 17.. 4) documente justificative privind veniturile proprii. spre aprobare şi acordare a bursei. studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. studenţii care solicită bursă medicală vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. asociaţii familiale. vizată de către secretariatul facultăţii. aliniatul (3). 3) documente justificative privind situaţia în care se află: a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament. chirii. c) adeverinţă de venit net. c) adeverinţa de venit net. (3) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. vizat de medicul de familie al studentului. b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial. conform Anexei 5. f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. In certificatul medical prezentat de student se va mentiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. 3) certificat medical eliberat de un medic specialist. Dosarele vor fi depuse în termen de 20 de zile lucrătoare de la începerea semestrului.(4) Durata de acordare este de un semestru universitar. b) adeverinţa de somaj. 6). 6). studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. păduri. Art 18. (5) Bursele speciale de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului însoţită de actele doveditoare corespunzătoare solicitate. punctul 3). etc. documente înaintate de către Secretariatele facultăţilor. etc. b) adeverinţă de şomaj. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. conform Anexei 5. 3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor. vizată de către secretariatul facultăţii. conform Anexei 5.

chirii. pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei. etc. 5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. 11) copie a hotărârii judecătoreşti. conform Anexei 5. se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare. se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia. 5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ. b) adeverinţa de somaj. 7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale. 14) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. 4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul). păduri. 3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. persoane fizice autorizate. 13) documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii.(4) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. b) adeverinţă de şomaj. ale celorlalţi membri ai familiei. c) adeverinţă de venit net. etc. în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul. persoane fizice autorizate. 9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit. 3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor. vizată de către secretariatul facultăţii. în cazul în care părinţii sunt divorţaţi. aflaţi în întreţinerea părinţilor.. 11 . studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. etc. 8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora. c) adeverinţa de venit net. dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul. asociaţii familiale. pentru student şi fraţii acestuia. vizată de către secretariatul facultăţii. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 6). asociaţii familiale. privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. (5) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social.. 10) copie după certificatul de deces. societăţi comerciale). în cazul în care studentul este orfan de un părinte. 12) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul. etc. conform Anexei 5. societăţi comerciale). 4) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. păduri. după caz: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare. 6) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi. chirii.

după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii. conform Anexei 5. asociaţii familiale. 2. (6) Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi. pentru familiile de studenţi. c) adeverinţa de venit net. persoane fizice autorizate. b) adeverinţa de venit net. etc. c) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole. din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ. studentele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. e) declaraţie pe propria răspundere. 12 . dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente: 1. la care se adaugă: a) copie a certificatului de căsătorie. dată la notar. adeverinţa de somaj. f) declaratie pe propria raspundere a studentului. (8) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate. 6). copie a certificatului de căsătorie.. 5) copie a certificatului de naştere al copilului. conform Anexei 5. dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ.. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul). cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. studenţii căsătoriţi. c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul). 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. vizată de către secretariatul facultăţii. b) adeverinţa de somaj. (7) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. chirii. din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate. societăţi comerciale). 4) copie a certificatului de căsătorie. dacă studentul obţine venituri personale. ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (4) pentru familia din care provine fiecare soţ. vizată de către secretariatul facultăţii. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. păduri. 3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei.6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. etc. etc. pentru soţ/ soţie se adaugă: a) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 3) copie a certificatului de naştere al copilului. student/ă căsătorit/ă. după caz. studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. dată la notar a sotului/ sotiei care nu este student/ studenta. 6) documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei. soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele prezentate la aliniatul (4) pentru familia din care provine studentul.

societăţi comerciale). a soţiei studentului. Stabilirea venitului net pe membru al familiei.) obţinute de solicitantul bursei. 10) declaraţie pe propria răspundere a studentului. păduri. e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. 3) copie a certificatului de căsătorie. plantelor decorative şi ciupercilor. Art. 8) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002. dividende. dată la notar. 9) declaraţie pe propria răspundere. vizată de către secretariatul facultăţii. etc.. 19. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei. chirii. 4) copie a certificatului de deces. din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. rente. b) adeverinţa de somaj (dacă este cazul).7) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. exploatarea pepinierilor viticole şi pomicole şi altele asemenea (Legea 571/2003. etc. conform Anexei 5. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. soţul sau soţia (Legea 571/2003. asociaţii familiale. persoane fizice autorizate. (Legea 571/2003.. 6). modificată şi actualizată). venituri din activităţi independente. părinţii acestuia. modificată şi actualizată). din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. (9) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun următoarele documente: 1) cerere tip. c) adeverinţa de venit net (dacă este cazul). 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. etc. dată la notar. f) venituri din activităţile agricole: cultivarea şi valorificarea florilor. 13 . de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. modificată ţi actualizată). b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii. 5) soţia/ soţul studentului/ studentei va depune la dosar şi documente justificative privind veniturile: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (dacă este cazul). (10) Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar daca sunt complete. societăţi comerciale). indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate: a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor. chirii. păduri.. indiferent de natura lor (Legea 19/2000. modificată şi actualizată). legumelor şi zarzavaturilor. modificată şi actualizată). cultivarea şi valorificarea arbuştilor. d) adeverinţă. modificată şi actualizată). asociaţii familiale. etc. persoane fizice autorizate. drepturi de autor. f) declaraţie pe propria răspundere. e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004. etc. c) pensii. dobânzi.

Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul. modificată şi actualizată). pe membru de familie. 66. iulie. stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005. (7) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează. august. c) pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri. se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai familiei.g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie. modificată şi actualizată). b) pentru un solicitant aflat în plasament. ajutorul pentru încălzirea locuinţei. modificată şi actualizată). al familiilor constituite din studenţi se calculează. venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi. venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri. b din Legea 19/17 martie 2000 coroborat cu prevederile Codului familiei). alin. indemnizaţii pentru creşterea copiilor. (5) Venitul lunar net mediu (pentru cele trei luni luate în considerare). inclusiv cei aflaţi în întreţinere. (2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare alocaţii cu destinaţie specială. b) pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri. 14 . venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi. c) cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional pentru maternitate respectiv deces. decembrie si ianuarie. alocaţia pentru copiii nou-născuţi (acordate conform Legii 416/2001. (4) Venitul lunar net mediu al studenţilor care au împlinit 26 de ani şi urmează studiile ciclului de studii universitare de licenţă respectiv master la prima specializare/facultate se calculează luând în considerare doar veniturile personale ale acestora (art. modificată şi actualizată). i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993. b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): noiembrie. c) alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate. acordate din bugetul de stat: a) ajutorul social. iar celălalt nu. astfel: se cumulează toate veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni. veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 172/2004). (3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): iunie. h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea19/2000. (6) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile de la angajatorul acestuia. astfel: a) pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri.

Regimul declaraţiei pe propria răspundere. făcută unei autorităţi sau instituţii publice. Art. determinat astfel: Categorii de manifestări punctate Olimpiadă Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate mondiale Medalia de aur 90 100 90 80 70 40 Punctaj 1 Codul Penal (2004). Condiţiile şi criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii (a se vedea Anexa 4).Art. art. (3) Persoana.”. Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii. dar nu pot impune. Universitatea Babeş-Bolyai acordă burse de performanţă sportivă studenţilor înmatriculaţi în cadrul domeniului Educaţie Fizică şi Sport. atunci când. 2) obţinerea de titluri olimpice. completarea dosarului pentru bursa socială cu declaraţii pe propria răspundere date în faţa unui notar.. (1) a. va menţiona pe declaraţie: ”dată în faţa mea. declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în Anexa 6. Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie prin concurs organizat de universitate. 15 . declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe.. în conformitate cu fişa postului. 474: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului. sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii 1 . în faţa persoanei care primeşte dosarul şi care are responsabilitatea verificării acestuia. se pedepseşte cu închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă. responsabilă să primească şi să verifice dosarul acestuia. potrivit legii ori împrejurărilor. europene. (2) Declaraţia pe propria răspundere va fi scrisă de mână. 20. din cadrul facultăţii al cărui student este solicitantul unei burse de ajutor social.21. (2) a. mondiale. (5) Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta. Criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). b. Evaluarea activităţii sportive se va realiza în baza punctajului obţinut. în vederea producerii unor consecinţe juridice. b. (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria răspundere. va preciza data şi va semna. din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele declarate. pentru sine sau pentru altul. (4) În principiu. astăzi.

b. Filmologie din cadrul domeniului Cinematografie şi Media. Teatrologie. specializărilor Artele spectacolului. Criteriile de acordare a bursei de performanţă cultural-artistică sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). determinat astfel: Categorii punctate Concursuri/ manifestări internaţionale Premiul de excelenţă Premiul I Premiul II Premiul III Locurile IV-VII Participare 100 90 80 70 50 30 Punctaj (4) Dosarul de candidatură.Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate europene Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare 80 70 60 30 80 70 60 50 20 (3) a. c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă sau artistică. media. 16 . va cuprinde: a) curriculum vitae. întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă sportivă respectiv cultural-artistică. Pedagogie muzicală din cadrul Facultăţii de Teologie Reformată. Evaluarea activităţii cultural-artistice se va realiza în baza punctajului obţinut. Scenografie din cadrul domeniului Teatru respectiv specializărilor Cinematografie. fotografie. Bursele de performanţă cultural-artistică se pot acorda studenţilor înmatriculaţi la spacializarea Artă sacră. din cadrul domeniului Teologie Ortodoxă. 2) obţinerea de premii internaţionale. b) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările sportive sau cultural-artistice la care a participat.

în conformitate cu prevederile Codului muncii. (7) Acordarea acestor burse se va realiza prin Serviciul Social al Universităţii. burse de mobilităţi internaţionale. sindromuri de malabsorbţie grave. 22. Rectoratul. cu excepţia vacanţelor. (1) Prin hotărâri ale Senatului Universităţii Babeş-Bolyai sau Consiliului profesoral. specializare. 26. Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse. la învăţământul de zi. 27. art. ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca. 12).D. stabilit în Consiliul de Administraţie. precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau I.(5) La începutul fiecărui an universitar Senatul Universităţii aprobă numărul de burse de performanţă. (4) a. sesiuni de examene. Comisiile de evaluare a candidaţilor pentru obţinerea unei burse de performanţă şi propunerile comisiilor de evaluare. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul Universităţii. Art. anexa 2. spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (conform H. se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri. b. cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor. glaucom. pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului. pot acorda burse de creaţie. 17 .D. 23. alte categorii de burse. respectiv Decanatul. Angajaţii Universităţii care nu respectă. termenele de acordare a burselor pot fi sancţionaţi disciplinar. 558/1998. (3) Bursele. sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA. 24. inclusiv în perioada vacanţelor. cardiopatii congenitale. Art. Art. din resurse proprii. boli maligne. activităţi practice. material sau penal. vor fi sancţionaţi disciplinar. boli imunologice. Un exemplar conţinând criteriile complementare se depune la Rectorat. hepatită cronică. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani. ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale. insuficienţe renale cronice. 25. având la bază documente fictive. în conformitate cu planul de învăţământ. la secretara responsabilă cu probleme sociale studenţeşti. examen de licenţă sau de absolvire). dacă suferă de diabet. miopie gravă. după caz. în baza unor reglementări conţinute în hotărârile respective. epilepsie. Facultăţile pot stabili criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către Consiliile Profesorale şi se afişează la aviziere. Art. se plătesc numai prin virament în conturile de card ale acestora. astm bronşic. bursele de studiu şi bursele de ajutor social. Art. (6) Bursele de performanţă sunt acordate pentru 12 luni consecutive. începând cu data atribuirii.G. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură. din vina lor. altă facultate. Excepţiile vor fi aprobate nominal de către Biroul Senatului Universităţii. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat. Art. (2) Aceste burse pot fi cumulate cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul Regulament. dacă provin din casele de copii sau din plasament familial.

evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri beneficiari ai burselor de performanţă Comisiile de analiză. 28. Procesul de acordare a burselor la nivel de facultati este prezentat în următorul grafic: Activităţi Responsabil 1 Aprobarea de către Senatul Universităţii a propunerilor facultăţilor de completare şi modificare a regulamentului de acordare a burselor Întocmirea listelor cu mediile studenţilor integralişti Depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă şi transmiterea lor la Rectorat Consiliile Profesorale ale Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Depunerea dosarelor pentru bursele de ajutor social Întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse Transmiterea fondurilor de burse pentru fiecare facultate Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Direcţia GeneralAdministrativă (DGA) Comisiile de analiză.Art. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Comisiile de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Săptămâni ale semestrului 2 3 4 5 6 Înainte de începerea anului universitar Afişarea listelor cu bursieri Primirea contestaţiilor Analiza contestaţiilor Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Depunerea dosarelor pentru bursele speciale de ajutor social şi transmiterea lor la Rectorat 18 .

din: decanul sau un prodecan al facultăţii. repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare. analizarea documentelor din dosarele depuse. 2. 19 . respectarea calendarului de atribuire a burselor.Întocmirea Listelor cu studenţii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social acordate din veniturile extrabugetare ale universităţii Afişarea listelor cu bursierii – beneficiari ai burselor de performanţă respectiv burse speciale de ajutor social Comisia de analiză. 3. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Comisia de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Analiza contestaţiilor . evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită. b. administratorul şef şi cancelarul studenţilor sau un student senator ( a se vedea Anexa 2). comisia de analiză. astfel constituită are următoarele responsabilităţi: 1. stabilit la nivel de Universitate. Comisia de analiză. secretarul şef. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. 28. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatele Facultăţilor Primirea contestaţiilor – pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Comisiile de analiză.pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Afişarea rezoluţiilor la contestaţiile pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Transmiterea listelor finale de burse. Consiliul facultăţii aprobă anual. (1) a. Art. în principiu. Responsabilităţi în procesul de atribuire a burselor. Comisia de analiză. aprobate de către Comisia de burse pe universitate către DGA-SS Completarea bazei de date cu informaţii care lipsesc Întocmirea statelor de plată şi transmiterea acestora către Direcţia Financiar-Contabilă Virarea burselor pe carduri Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti DGA-SS DGA-SS Direcţia FinanciarContabilă DGA-SS: Direcţia General-Administrativă – Serviciul Social.

evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. transmiterea centralizatoarelor şi dosarelor primite pentru toate categoriile de burse către comisiile de analiză. c. stabilit la nivel de Universitate. 13. afişarea listelor cu studenţii care beneficiază de bursă de ajutor social la avizierul facultăţii. certificarea calităţii de student a solicitantului. anul de studii. bursă de ajutor social ocazional. (2) a. 5. 8. 3. respectarea calendarului de atribuire a burselor. Preşedintele Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate are obligaţia de a afişa Lista cu studenţii bursieri însoţită de Situaţia fondului de burse repartizat facultăţii. a propunerii Consiliului facultăţii privind: numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată obţine şi păstra o bursă socială. specializări. sesizarea DGA-SS. verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către persoanele responsabile cu acestea în facultate. 7. completarea. a cuantumului burselor şi a algoritmului de repartizare pe ani. evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea acestuia de către toţi membrii comisiei. primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursă de performanţă respectiv de ajutor social. primirea contestaţiilor. în vederea prezentării acestora comisiei de analiză.4. nenormate de Regulamentul de acordare a burselor. 9. 25). 2. confirmarea că declaraţia pe propria răspundere a studentului a fost dată de către acesta. modificarea Regulamentului de Burse la nivel de universitate. Răspunderea împărţirii corecte a fondului de burse pe anii de studiu. 10. verificarea încadrării în fondurile alocate. 7. 20 . întocmirea centralizatoarelor cererilor de bursă de ajutor social. 15. transmiterea. 8. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. categoriile de burse acordate la nivel de facultate ( a se vedea art. specializări şi linii de studiu revine Comisiei de burse pe facultate. 11. 5. redactarea procesului-verbal privind analiza. criteriile complementare de acordare a burselor. linii de studiu respectiv a Rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. 6. verificarea documentelor primite. în vederea completării acestuia. pentru categoriile: bursă de ajutor social. analizarea şi rezolvarea contestaţiilor. identificarea altor surse de finanţare a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. listele vor avea notate data şi ora la care au fost afişate. prelucrarea datelor primite de la comisia de analiză. codul numeric personal. Preşedintele Comisiei de burse la nivel de facultate sau persoana desemnată în scris de către acesta are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate să primească dosarele pentru toate categoriile de burse sociale şi a membrilor comisiei de analiză. sportivă. listele vor cuprinde: numele şi prenumele studentului. Instruirea trebuie să fie dovedită prin semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de acordare a burselor. d. a Secretariatului General a cazurilor nereglementate. 6. e. 9. a burselor speciale de ajutor social. redactarea rezoluţiilor contestaţiilor primite. 12. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. transmiterea contestaţiilor către comisia de analiză. pe fiecare categorie. cultural-artistică. redactarea listelor cu bursele de ajutor social alocate. a solicitărilor şi dosarelor aferente privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică. 4. către Rectoratul Universităţii. specializarea. 14. întocmirea listelor cu bursieri. Secretariatele facultăţilor vor fi responsabile de: 1.

a burselor de performanţă ştiinţifică. cu notarea datei şi orei la care au fost afişate. avizate de către preşedintele comisiei. 6. transmite statele de plată către Direcşia Financiar-Contabilă pentru plata burselor. etc. dacă este cazul. comunica facultatilor banca cu care s-a incheiat conventia pentru virarea burselor studentilor. de către comisiile aferente. a burselor de performanţă. 5. Secretariatele facultăţilor vor primi doar dosarele care sunt complete pentru categoria de bursă solicitată. afişarea rezoluţiilor contestaţiilor. în scris. comunicarea rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. (3) Comisia de burse pe Universitate are următoarele responsabilităţi: 1. 2. întocmeşte statele de plată a burselor. stabilit la nivelul Universităţii. către comisia de burse pe universitate spre aprobare. 2. primirea dosarelor pentru acordarea burselor speciale de ajutor social. 3. comunicarea către facultăţi. a reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti în ceea ce priveţte noutăţile legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material. monitorizează acordarea. c. analizează documentele din dosarele depuse pentru acordarea burselor speciale de ajutor social şi stabileşte lista bursierilor beneficiari. (5) DGA-SS. verifica exactitatea datelor comunicate de catre facultati. DGA-SS. (4) Secretariatul general responsabil cu probleme sociale studenţeşti are următoarele atribuţii: 1. Decanii facultăţilor sunt responsabili pentru includerea în fişele de post ale secretarelor şi a altor salariaţi desemnaţi. actualizează Regulamentul Universităţii de atribuire a burselor în baza propunerilor făcute de către facultăţi şi modificărilor legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi. transmiterea listelor cu bursieri. 3. etc. arhivarea dosarelor primite pentru acordarea unei burse de ajutor social. 5. 9. transmiterea listelor finale de burse către DGA-SS. 4. analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate. 18. 3. informarea permanentă a secretariatelor facultăţilor. compartimentul Burse are următoarele responsabilităţi: 1. consilierea secretariatelor facultăţilor în procesul de atribuire a burselor. 8. cultural-artistică respectiv sportivă. b. identifică alte surse de finanţare a burselor. a responsabilităţilor prevăzute în prezentul Regulament de acordare a burselor. 5. a cuantumului în vigoare a venitlui minim pe economie.16. 4. 4. 7. a burselor de performanţă. Păstrarea acestor dosare în arhivă se face pe o perioadă de 5 ani. 17. monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor. inclusiv a celor transmise de la Comisia de burse pe universitate. primirea contestaţiilor şi înaintarea lor spre analiză şi soluţionare comisiei de bursă pe universitate. 7. transmiterea către secretariatele facultăţilor a listelor cu bursierii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social. 21 . 2. 6. aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. primirea listelor cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. rezolvarea cu operativitate a eventualelor deficienţe ce apar în procesul de atribuire a burselor.

3. Facultatea va trimite Comisiei de acordare a burselor pe Universitate apelul şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de student. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei. la facultate. 7 şi 8 fac parte integrantă din prezentul Regulament. (5) Comisiile de burse pe facultate precum şi Comisia de burse pe Universitate pot solicita expertiză medicală realizată de către comisii de specialitate (de exemplu. Art. atrage restituirea burselor încasate necuvenit. datorită complexităţii sale. înlăuntrul termenului de soluţionare. un apel motivat în acest sens. (3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate. 31. Anexele 1. exmatricularea studentului. Comisia de Expertiză Medicală) sau a unor anchete sociale de către primăriile domiciilor studenţilor solicitanţi ai burselor de ajutor social. 33. 32. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. poate fi soluţionată doar de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate. Art. Facultăţii. înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor. (2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi. 6. 22 . Prezentarea unor documente false. În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie. în scopul obţinerii burselor. în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea Listei de bursieri. implicit. în termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. arătând motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate. (4) In toate cazurile de sesizare Comisia de acordarea a burselor pe Universitate va soluţiona cererea în termen de 5 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia. 4. când orice dispoziţii contrare se abrogă. răspunderea penală şi. 30. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai şi este aplicabil începând cu semestrul I al anului universitar 2010/2011. studenţii pot formula contestaţie scrisă la Facultate. 5.Art. 2. o va trimite acesteia împreună cu actele dosarului. Art.

2 COMISIA DE BURSE PE FACULTATE PREŞEDINTE: MEMBRI: 1. Prefectul studenţilor din Universitate SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat Anexa nr. Decanul. Prorector responsabil cu probleme de finanţare MEMBRI : 2. sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti 2. Secretar şef facultate 3.1 COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE : PREŞEDINTE: 1. Reprezentant Serviciu Social 4. Jurist 5.Anexa nr. Cancelarul studenţilor sau studentul senator 23 . Director financiar – contabil 3. Administrator şef facultate 4.

mai puţin pe perioada vacanţelor. ³ în conformitate cu planul de învăţământ. ² se pot acorda pe toată durata studiilor. 3 Cuantumurile burselor stabilite pentru semestrul I şi II al anului universitar 2010-2011 şi sursele de finanţare aferente Categorie de Bursă Cuantum Perioada de acordare 12 luni ¹ 12 luni ² ciclu universitar Semestru universitar ³ Semestru universitar ³ An universitar ° Semestru universitar ³ cel mult de 2 ori pe an universitar o singură dată la naşterea copilului Sursa de finanţare Alocaţii Venituri proprii bugetare ale facultăţii/ Universităţii x x x x x x x x x x x x x Bursa de performanţă ştiinţifică. 24 . 558/1998.Anexa nr. º cu excepţia perioadelor de vacanţă.12. funcţie de fondul de burse disponibil şi numărul de solicitări înregistrate x x o singură dată. culturalartistică Bursa de performanţă ”Meritul Olimpic” Bursa acordată de statul român pentru cetăţenii străini Bursa de merit Bursa de studiu Bursă contractuală de studiu pentru studenşii cu domiciliul în mediul rural Bursa de ajutor social Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte Bursa de ajutor social ocazional pentru maternitate (în cuantum echivalent cu două burse lunare de ajutor social) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces Bursa specială de ajutor social 450 lei/ lunar Stabilit de MECI Stabilit de MECI 400 lei/ lunar 350 lei/ lunar Stabilit de MECI 300 lei/ lunar 300 lei/ solicitare 300 lei + Bursa pentru naştere 300 lei Bursa pentru procurarea îmbrăcămintea copilului nou-născut 35% din suma stabilită la nivel naţional în cazul salariaţilor 175 lei-300 lei/ lunar. Anexa 2. pentru fiecare caz Semestru universitar ³ x x - x Note: ¹ cu excepţia bursierilor din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. cu excepţiile prevăzute de H. art.G. după evaluarea anuală a performanţelor. sportivă.

53. Bursa de performanţă se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii. La o dată care se comunică tuturor solicitanţilor.Anexa nr. 2.2008 REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI A.01. Procedura de acordare a bursei de performanţă se declanşează prin întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă: a) Cererea de acordare a bursei b) Descrierea proiectului de cercetare c) Recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare d) Lucările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant e) O adeverinţă cu mediile anilor de studii. 40.59. B.numai o singură dată pe parcursul studiilor . Art.40.04. 23. 7.264 .236/30.264 .pe perioada unui an calendaristic . Mihail Kogãlniceanu. 8. Art. Art. în activitatea de cercetare ştiinţifică. Decanatul înaintează Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) al UBB dosarele candidaţilor împreună cu lista de priorităţi a solicitanţilor.studenţilor (începând cu anul II) sau masteranzilor Art. Bursa de performanţă este destinată susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică. 3.22 Fax: 40 . Susţinerea se desfăşoară în faţa unei comisii de specialişti. 1. 4. Procedura de selecţie a bursierilor Art.00*. Definire Art. După susţinerea proiectului şi examinarea dosarului de concurs comisia de specialişti stabileşte ordinea de prioritate a solicitanţilor.53.ubbcluj. Dosarele se depun la decanatul facultăţii.la începutul anului universitar .06 E-mail: staff@staff. Cuantumul bursei se stabileşte de către Colegiul Senatului împreună cu senatorii studenţi. pe baza unui set de criterii anterior stabilite. în cazul studenţilor din ciclul doi de studii. în cazul studenţilor din primul ciclu de studii.ro Consiliul Cercetării Ştiinţifice Rectorat Consiliul Academic Nr. (00) 40 .53. Art. 6. Universitatea „Babeş-Bolyai” îşi propune să aloce anual un număr de 60 de burse de performanţă. subcomisiile de specialitate din CCS analizează propunerile facultăţilor şi 25 . 400084 Cluj-Napoca Tel. Bursa de performanţă se acordă: . sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat. decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare. 1. Art.53. 4 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Ţinând cont de numărul de burse alocate domeniului respectiv.19. nr. 5. 40. pe care o comunică decanatului facultăţii. 40.02 .

D. E.atribuie bursele de performanţă celor mai performanţi dintre solicitanţi. Art. Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal (semnat de către membrii subcomisiei) şi se validează de către plenul CCS.). prezentări la conferinţe/comunicate.10 La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă.9. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare. Art. La acest raport va anexa toate materialele. Atribuirea bursei de performanţă se consemnează prin acordarea de către CCS a unei Diplome de performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească tuturor studenţilor care au câştigat o astfel de bursă. Art. care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare. dacă sunt îndeplinite angajamentele din contract. 26 . 11. brevete etc. C. Beneficiarul unei burse de performanţă semnează un contract prin care se angajează să prezinte o publicaţie şi/sau un manuscris trimis spre publicare (cu confirmarea editorială) la o revistă ISI sau în domeniile mai slab reprezentate ISI în reviste de categoria A sau B din lista selectată de European Science Foundation. beneficiarul întocmeşte şi înaintează CCS un raport final vizat de îndrumătorul ştiinţific. Prezentul regulament pentru acordarea burselor de performanţă la universitatea Babeş-Bolyai intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii. Dispoziţii finale Art. 12.

6.53. media__________. din care aflate în întreţinere: Numărul elevilor Numărul studenţilor Numărul copiilor preşcolari Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală Venitul net mediu/ membru de familie ( C = A/ B Documentul justificativ anexat Valori medii 1 (lei/ lună) 1. 3.264 . Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la trei (3). CNP_____________________________. Numele şi prenumele: Semnătura:_______________ Data:____________________ Domnule Rector. 2.22 Fax: 40 . de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/ de maternitate/ în caz de deces. (00) 40 .total. student(ă) la buget/ taxa al (a) Facultăţii de __________________________________________________________. BI/ CI seria________.00*. 5. Solicit această bursă având în vedere următoarele motive:___________________________³ I. rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea. 400084 Cluj-Napoca Tel.53. A. 1 27 . 3.Anexa nr.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială. grupa__________. 40. 1.domeniul/ specializarea______________________________linia de studiu__________________________________în anul______. a bursei_________________________________________².01. nr. 2.02 . C. 40. 4. 19 al Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat: Nr.264 . Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6) Venituri nete totale Pensii Alocaţia de stat pentru copii Alte ajutoare primite de la stat Venituri din spaţii proprii închiriate Venituri din agricultură Numărul persoane .53. declar toate veniturile obţinute de către familie.___________________________________¹. Subsemnatul(a).40.59.ro Secretariatul Facultăţii de_____________________ Confirmăm datele referitoare la înmatriculare. 4. 7. în anul universitar 20___-20___. 1. crt.19._________. Note: ¹ Se completează cu majuscule numele. 5 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. iniţiala tatălui şi prenumele. Mihail Kogãlniceanu. 40.06 E-mail: staff@staff. conform art.53.ubbcluj. nr. matricol___________. ² Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social. numar de credite________. 8. nr. B.

venituri mici).) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale. II. provenit din casele de copii. 28 . Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.) Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca virează bursele în conturile personale de card deschise la Banca Transilvania. plasament familial.³ Se completează pentru încadrare într-o categorie de beneficiari ai burselor de ajutor social: orfan. restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. corecte şi cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student.) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar. neprecizate în prezenta cerere. 1 Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei de ajutor social. V. anexez următoarele documente 1 : III. Data Semnătura.) Pentru justificarea celor declarate. caz medical. nu sunt luate în consideraţie. IV.

în perioada______________________ 2 . nu obţin venituri din activităţi autorizate.19.01. nu obţin venituri din agricultură. declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut. prin urmare. grupa__________.53. alte venituri decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate. nu obţin dividende._________. Subsemnatul(a). 40. nu sunt angajat. nu primesc pensie. CNP_____________________________. nu deţin proprietăţi şi. nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor. nu deţin conturi de economii 3 . Semnătura. nu primesc ajutor de şomaj.Anexa nr. 40. 3 Se menţionează de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situaţia sa. Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al familiei.53. linia BI/ de CI media__________. 6.53. studiu_________________________________în seria________________.264 . 1. 1 2 Se completează cu majuscule numele.40. Data. student (ă) al (a) Facultăţii de __________________________________________.06 E-mail: staff@staff.02 . Mihail Kogãlniceanu. specializarea____________________ anul______. 29 . nr.264 . ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. iniţiala tatălui şi prenumele. matricol___________.22 Fax: 40 . 40.ro Declaraţie.53. la numar buget/taxa de domeniul/ credite________.ubbcluj.00*. nr.59. nr. (00) 40 .___________________________________ 1 . domiciliat în _____________________________________ sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii. 400084 Cluj-Napoca Tel.

Mihaela ILIŞIU 30 .Anexa nr. univ. univ. univ.7 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ CULTURAL-ARTISTICĂ : PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. Mihaela ILIŞIU Anexa nr. Gheorghe MONEA Conf. dr. dr. Vasile BOGDAN Prof. dr. Ioan PAŞCAN SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat. BUZOGÁNY Dezsö SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat. Liviu MALIŢA Prof. dr. Ioan CHIRILĂ Prof. dr. univ.8 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ: PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. univ. dr. univ.