Regulament_burse_2010-2011

ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40 - 264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

SENAT Nr. 23.143/10.06.2010

Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat - anul universitar 2010/2011
- aprobat în reuniunea Senatului din data de 10 iunie 2010Art. 1. (1). Universitatea Babeş-Bolyai acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse speciale. Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. (3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să le poarte numele. (4) Universitatea Babeş-Bolyai şi facultăţile pot acorda burse speciale din veniturile proprii extrabugetare. Art. 2. Bursele acordate de Universitatea Babeş-Bolyai şi sursele de finanţare aferente sunt: a. burse de performanţă - alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a1. burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a.2. burse de performanţă "Meritul olimpic" (c.f. H.G. 1004/17 septembrie 2002) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b. burse de merit - alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; c. burse de studiu - alocaţii bugetare; c.1. burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/2005) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe bază de contract; d. burse de ajutor social - alocaţiile bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; e. burse speciale - venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii sau ale facultăţilor. Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea Babeş-Bolyai, potrivit prezentului Regulament, numiţi în continuare "studenţi", sunt studenţii Universităţii Babeş-Bolyai, cetăţeni 1

români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă. (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la burse obţinute din alte surse. Art. 4. (1) a. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea Babeş-Bolyai sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu. b. În cazul facultăţilor la care pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentul va fi considerat "integralist" dacă obţine numărul minim de credite prevăzute pentru acel semestru. c. Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. d. Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă. e. Pentru studenţii care au avut bursă Socrates/Erasmus, care au promovat examenele in baza unor acorduri bilaterale de schimburi in strainatate sau in baza acordurilor din cadrul consortiului Universitaria un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării examenelor promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale. (2) Fac excepţie de la această prevedere studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român, cărora li se acordă bursă pe un an academic, în condiţiile promovării anului universitar anterior, obţinând minim 30 de credite/an, dar nu mai mult decât perioada academică legală prevăzută pentru specialitatea respectivă. Art. 5. (1) Bursele de performanţă acordate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca sunt de 3 categorii: burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică. (2) Cuantumul burselor de performanţă este de cel puţin două ori mai mare faţă de bursa minimă stabilită de Universitate. (3) Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. (4) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse. Art.6. (1) Bursa de performanţă "Meritul olimpic " se acordă studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, conform listelor transmise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) De această categorie de burse beneficiază, începând cu anul 2002, studenţii din anul I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a. (3) Bursa de performanţă "Meritul olimpic" se acordă pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. 2

(4) Bursele de performanţă "Meritul olimpic" se pot acorda pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a performanţelor. (5) Cuantumul bursei de performanţă "Meritul olimpic" se reactualizează anual, prin Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie. (6) Bursele din această categorie vor fi acordate prin Serviciul Social al Universităţii. Art. 7. (1) Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. (2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă (de merit, de studiu, de ajutor social), cu excepţia: a) burselor de performanţă (art. 5 alin. 1 respectiv art. 6 alin. 1); b) a burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces) şi c) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student. Art. 8. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de performanţă, în funcţie de numărul şi cuantumul acestora. (2) Fondul de burse destinat burselor de merit, de studiu şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri de zi din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat. (3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:
• • •

15% - fond pentru burse de merit; 75% - fond pentru burse de studiu; 10% - fond pentru burse de ajutor social.

Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun. (4) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursurile de zi, bugetaţi, din facultatea respectivă. Art. 9. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. (2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă. (3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 9 (2) se face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare si a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 3

participarea la manifestări ştiinţifice. după media obţinută în semestrul precedent. notele obţinute la materiile facultative: 5. 3. cu respectarea condiţiei de obţinere. 4. simpozioane.potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa. Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. publicaţii. Art. iar creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare. în conformitate cu prevederile art. se vor lua în considerare toate aceste materii. respectându-se condiţia de acordare a bursei. (4) În cazul în care studentul realizează peste 30 de credite. chiar dacă va fi înmatriculat în semestrul următor.(4) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii. 4. (1) Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene. în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul. potrivit planului de învăţământ. (5) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată. pentru un singur semestru. conferinţe. potrivit structurii planului de invatamant pentru semestrul respectiv. 4 . media obtinuta la examenul de bacalaureat. (6) Bursele care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat. studiu şi bursele de ajutor social se suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară. indiferent cine finanţează respectivele plecări cu excepţia bursierilor ERASMUS/ SOCRATES si a acordurilor bilaterale de schimburi. brevete. 10. verificări. acestea vor fi reportate la calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate disciplinele respective. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. (6) a. candidat la obţinerea bursei). In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite. 2. În cazul mediilor egale. proiecte . (3) În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite. media pe semestrul precedent. (2) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză. (7) Bursele de merit. media obtinuta la concursul de admitere. luate în considerare în ordinea următoare: 1. departajarea se va face pe baza următoarelor criterii. seminarii ştiinţifice în semestrul precedent (a se vedea b. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite. 6. (5) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază de orice categorie de bursă.

astfel: Categorii de activităţi punctate Publicare cărţi de specialitate Autor unic Coautor Publicare articole Articol în publicaţii de specialitate internaţionale Articol unic Coautor Articol în publicaţii de specialitate naţionale Articol unic Coautor Brevete înregistrate Internaţionale Naţionale Sesiuni ştiinţifice internaţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare Sesiuni ştiinţifice naţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 90 80 70 60 40 20 100 90 80 70 60 30 200 100 80 Se împart 80 puncte la numărul de autori 100 Se împart 100 puncte la numărul de autori 200 Se împart 200 de puncte la numărul de autori ² Punctaj ¹ Sesiuni ştiinţifice organizate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Premiu de excelenţă 80 5 . determinat.b. Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului se va realiza în baza punctajului obţinut.

f. stabilită de către Consiliul profesoral. Distribuţia burselor de merit din veniturile proprii ale facultăţilor pe secţii (specializări) şi ani de studii se face proporţional cu numărul de studenţi cu taxă de la secţia şi anul respectiv. b. d. Distribuirea burselor de merit din alocaţiile bugetare pe secţii (specializări) şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul. brevet. secţie şi specializare.11. etc. (6) În cazul în care. ² Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe capitole. se împart cele 200 puncte la numărul de capitole şi se înmulţesc cu numărul de capitole al cărui autor este candidatul la bursă. (1) Bursa de merit se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master. Media minimă pentru care se acordă bursa de merit pentru studenţii cu taxă nu poate fi mai mică decât media minimă pentru studenţii bugetaţi. comună pentru studenţii bugetaţi şi cei cu taxă. Art. (3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei. pe baza mediei stabilite. linia şi secţia respectivă. Fiecare an şi secţie dintr-o facultate poate să beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare. începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu. împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din fiecare an. (2). c. linii şi ani de studiu din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. partea nefolosită se alocă fondului de burse de studiu. 12.3 (1). articol. Art. Componenţa Comisiei de burse pe Universitate este redată în Anexa 1. Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de merit din alocaţiile bugetare la aceeaşi secţie şi an. premiu. (2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi. (5) Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare a bursei de merit pe facultate. 6 . fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este utilizat integral. Nivelul cuantumului se propune de către Comisia de burse pe Universitate şi se aprobă de către Senatul Universităţii. Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii (specializări). din cadrul aceleiaşi facultăţi.3 (1). (1) Bursa de studiu se acordă din alocaţiile bugetare. obţinut în perioada evaluată de la ultima acordare a unei burse de performanţă. (4) a. e. cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie din secţie şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit. Beneficiarii acestei burse sunt studenţii prevăzuţi la art.Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 70 60 40 30 10 Notă: ¹ Punctajul se acordă pentru fiecare carte. iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă nominalizaţi la art.

(7) Numărul de burse şi repartizarea acestora la instituţiile de învăţământ superior acreditate. specializare şi an. respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere. (6) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar. distinct de fondurile destinate celorlaltor categorii de burse. (5) Pentru a beneficia de aceste burse de studii. au domiciliul stabil în mediul rural. 6 din prezentul Regulament) se consideră admişi cu media 10. să profeseze în învăţământul rural. care beneficiază de bursă de studiu. pe specializări.(3) Repartizarea fondului de burse de studiu ale facultăţilor pe specializări şi ani de studii se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din secţia şi anul respectiv. aliniatele (2). b. 5. nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi nu repetă nici un an universitar. (2) Fondurile destinate acestei categorii de burse provin din bugetul de stat. cursuri de zi şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a. în specializările pentru care s-au pregătit. (6) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă. c. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere. Art.00. se stabilesc anual prin ordin al Ministerului Educaţiei. Cercetării şi Tineretului. (5) Bursele de studiu în cadrul specializărilor. Cercetării şi Tineretului va include fondurile destinate acestor burse în fondul general de burse alocat universităţii. (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă din alocaţiile bugetare. pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare (exceptând cazurile prevăzute la art. (4) Numărul studenţilor dintr-o facultate. pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor. pe bază de contract. (7) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie. 13. se obligă prin contract ca. (3) În situaţia în care Ministerului Educaţiei. 7 . se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei. (4) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă anual. în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute în semestrul precedent de către studenţii bugetaţi. (8) Conditia pentru acordarea bursei de studiu este ca studentul sa fie integralist in semestrul precedent. cu excepţia perioadelor de vacanţă şi se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. potrivit art. (3) şi (4). departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la concursul de admitere. 10. liniilor şi anilor de studii se acordă după atribuirea burselor de merit. fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural. după terminarea studiilor universitare. în funcţie de necesităţile de personal didactic calificat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural. solicitanţii trebuie să fie studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate.

8) care suferă de diabet. studenţii de la învăţământul de zi. . facultăţile au obligaţia de a calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât: . 15) reumatism articular acut. indexate cu indicele de inflaţie. 14. (9) Bursele de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursă acordate conform legislaţiei în vigoare. 2) sunt studenţi integralişti bolnavi. . 17) miopie gravă. conform prevederilor contractului. În cazul în care cererile pentru acordarea unei burse de ajutor social depăşesc procentul alocat acestei categorii de burse. 8 . 7) boli imunologice. în ordinea de prioritate stabilită mai jos: 1) sunt studenţi integralişti: orfani. Anexa 2 la H. precum şi toate informaţiile necesare.(8) Cuantumul bursei de studiu rural se stabileşte anual prin Ordin al Ministrului Educaţiei. 5) sindromuri de malabsorbţie grave. care suferă de: 1) boli maligne. (10) În cazul în care. 3) bolnavi de SIDA. 13) astm bronşic. acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursă.bursa socială să nu fie mai mică decât 50% din bursa de studiu. 16) glaucom. 4) insuficienţă renală cronică. Art. (4) În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi la alin. 10) bolnavi TBC. scleroze multiple. care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. beneficiarul bursei refuză să profeseze în învăţământul rural. în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. (2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic de 50% din cuantumul bursei de studiu şi nu poate depăşi cuantumul bursei de studiu. talasemii. pe durata unui semestru. 12) hepatită cronică. se face de către Comisia de burse pe facultate. (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar). 3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitl minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plata). 14) spondilită anchilozantă. Diferenţierea cuantumului. în limitele prevăzute. (1) Toate acţiunile ce vizează acordarea şi gestionarea burselor de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se realizează prin intermediul Secretariatului General al Universităţii Babeş-Bolyai şi al Serviciului Social. 12.bursele de ajutor social pentru studentii bolnavi sa nu depaseasca 25% din fondul care revine burselor de ajutor social. care nu realizează venituri. 558/1998). Cercetării şi Tineretului şi se indexează conform legii. 9) cardiopatii congenitale. 6) epilepsie. fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti. (2) Facultăţile vor aduce la cunoştinţa studenţilor posibilitatea de a beneficia de această categorie de bursă. care se află în evidenţa unităţilor medicale.un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă de ajutor social. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. 2) linfoame. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 18) ulcerul gastroduodenal (art. 15. (3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent.G. Art. în conformitate cu angajamentul de plată încheiat ca anexă la contract. (3). după absolvire.

constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. (1) Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca acordă burse speciale de ajutor social din veniturile sale proprii (extrabugetare) studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent. Art.(5) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din venitl minim pe economie. aprobată de către Comisia de burse pe facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. care se poate acorda studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă. 10) bolnavi TBC. 15) reumatism articular acut. 2) linfoame. 5) sindromuri de malabsorbţie grave. la învăţământ la zi bugetaţi şi cu taxă. 4) insuficienţă renală cronică. iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale facultăţilor. 2) studenţilor a căror familie nu a realizat în lunile care se iau in considerare un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitul minim net pe economie. care nu realizează venituri. 12. care se află în evidenţa unităţilor medicale. 558/1998). 17. din plasament familial sau din încredinţare. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului. studenţilor proveniţi din casele de copii. necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă). Art. 14) spondilită anchilozantă. studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. precum şi/respectiv de acte justificative/ doveditoare ale dreptului de acordare a acestora. 9 . care suferă de: 1) boli maligne. scleroye multiple. 17) miopie gravă. (3) Bursele speciale de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: 1) studenţilor orfani. 13) astm bronşic. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor. 7) boli imunologice. cu soţ/soţie care nu realizează venituri. 8) care suferă de diabet. b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate. c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces. copil) sau în caz de deces al studentului/ei. (2) Pentru a fi beneficiari ai unor asemenea burse numărul minim de credite necesar este de 20 de credite. 16) glaucom. 3) bolnavi de SIDA. astfel: a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte. (6) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă. 6) epilepsie. Anexa 2 la H. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 10 de zile lucrătoare de la începerea semestrului. 3) studenţilor bolnavi. talasemii. soţie. 12) hepatită cronică. calculat luând în considerare doar disciplinele din planul de învăţământ al semestrului anterior. (7) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile bugetare. 18) ulcerul gastroduodenal (art. stabilită de Senatul Universităţii. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar. respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa. 16. care se poate acorda studenţilor orfani.G. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă. 9) cardiopatii congenitale. care se poate acorda studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ.

b) adeverinţă de şomaj. din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. vizat de medicul de familie al studentului. (5) Bursele speciale de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului însoţită de actele doveditoare corespunzătoare solicitate. 17. Comisiei de burse pe Universitate. In certificatul medical prezentat de student se va mentiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social: (1) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. etc. b) adeverinţa de somaj. societăţi comerciale). 3) certificat medical eliberat de un medic specialist. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. păduri. studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. etc. chirii. f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului.(4) Durata de acordare este de un semestru universitar. asociaţii familiale. c) adeverinţă de venit net. aliniatul (3). 6). 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 4) documente justificative privind veniturile proprii. Art 18. (2) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. punctul 3). vizată de către secretariatul facultăţii. spre aprobare şi acordare a bursei. studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. vizată de către secretariatul facultăţii. 3) documente justificative privind situaţia în care se află: a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament. 3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. Dosarele vor fi depuse în termen de 20 de zile lucrătoare de la începerea semestrului. vizată de către secretariatul facultăţii. conform Anexei 5. c) adeverinţa de venit net. conform Anexei 5. b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial. 5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. studenţii care solicită bursă medicală vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. 10 . d) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. (3) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. 6). conform Anexei 5. documente înaintate de către Secretariatele facultăţilor. 4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale. persoane fizice autorizate. e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate..

păduri. vizată de către secretariatul facultăţii. care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii. c) adeverinţa de venit net. în cazul în care studentul este orfan de un părinte. 4) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. 6). 14) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. chirii. etc. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. 9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit. c) adeverinţă de venit net. conform Anexei 5. etc. din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ. asociaţii familiale. 12) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul. 3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale.. studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. 11 . 5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. în cazul în care părinţii sunt divorţaţi. vizată de către secretariatul facultăţii. societăţi comerciale). 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 10) copie după certificatul de deces. în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul.. privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole. 11) copie a hotărârii judecătoreşti. ale celorlalţi membri ai familiei. conform Anexei 5. b) adeverinţă de şomaj. 3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor. persoane fizice autorizate. societăţi comerciale). aflaţi în întreţinerea părinţilor. dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul. etc. se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia. 4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul). se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare. 13) documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. 7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale. etc. (5) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. b) adeverinţa de somaj. 8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora. păduri. asociaţii familiale. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei. după caz: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare. pentru student şi fraţii acestuia. chirii.(4) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. 6) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi. persoane fizice autorizate.

5) copie a certificatului de naştere al copilului. asociaţii familiale. (8) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. c) adeverinţa de venit net. b) adeverinţa de venit net. după caz.6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul). conform Anexei 5.. societăţi comerciale). (7) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. 3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii. etc. dată la notar a sotului/ sotiei care nu este student/ studenta. păduri. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate. b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ. 2. 3) copie a certificatului de naştere al copilului. 6). studenţii căsătoriţi. etc. e) declaraţie pe propria răspundere. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ. chirii. f) declaratie pe propria raspundere a studentului. b) adeverinţa de somaj. 6) documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei. 12 . vizată de către secretariatul facultăţii. 4) copie a certificatului de căsătorie. student/ă căsătorit/ă. adeverinţa de somaj. soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele prezentate la aliniatul (4) pentru familia din care provine studentul. dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente: 1. pentru familiile de studenţi. conform Anexei 5. ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (4) pentru familia din care provine fiecare soţ. d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. c) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole. vizată de către secretariatul facultăţii. pentru soţ/ soţie se adaugă: a) copie a buletinului/ cărţii de identitate. studentele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. dată la notar. copie a certificatului de căsătorie. din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. (6) Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi.. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul). etc. dacă studentul obţine venituri personale. persoane fizice autorizate. din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. la care se adaugă: a) copie a certificatului de căsătorie. studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip.

etc. 3) copie a certificatului de căsătorie. legumelor şi zarzavaturilor. persoane fizice autorizate. din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. vizată de către secretariatul facultăţii. plantelor decorative şi ciupercilor. modificată şi actualizată). dobânzi. modificată ţi actualizată). dată la notar. drepturi de autor. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 10) declaraţie pe propria răspundere a studentului. părinţii acestuia. soţul sau soţia (Legea 571/2003. e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004. modificată şi actualizată). societăţi comerciale). Art. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. dividende. c) pensii. modificată şi actualizată). d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002. (Legea 571/2003. venituri din activităţi independente. păduri. 13 . chirii. asociaţii familiale. a soţiei studentului. 5) soţia/ soţul studentului/ studentei va depune la dosar şi documente justificative privind veniturile: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (dacă este cazul).. persoane fizice autorizate.. etc. (10) Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar daca sunt complete. etc. 8) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. exploatarea pepinierilor viticole şi pomicole şi altele asemenea (Legea 571/2003. etc. 6). de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. c) adeverinţa de venit net (dacă este cazul).) obţinute de solicitantul bursei. d) adeverinţă. 9) declaraţie pe propria răspundere. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. b) adeverinţa de somaj (dacă este cazul). b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii. 4) copie a certificatului de deces. modificată şi actualizată). 19. dată la notar. (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei. societăţi comerciale). asociaţii familiale. (9) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun următoarele documente: 1) cerere tip. indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate: a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor. conform Anexei 5. din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. f) venituri din activităţile agricole: cultivarea şi valorificarea florilor. păduri. e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. etc. modificată şi actualizată).7) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. cultivarea şi valorificarea arbuştilor. f) declaraţie pe propria răspundere. chirii. rente.. Stabilirea venitului net pe membru al familiei. indiferent de natura lor (Legea 19/2000.

astfel: a) pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri. (5) Venitul lunar net mediu (pentru cele trei luni luate în considerare). inclusiv cei aflaţi în întreţinere. modificată şi actualizată). (3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): iunie. venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi. stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005. iulie. venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi. 66. pe membru de familie. al familiilor constituite din studenţi se calculează. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul. decembrie si ianuarie. se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai familiei. b) pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri. modificată şi actualizată). modificată şi actualizată). (4) Venitul lunar net mediu al studenţilor care au împlinit 26 de ani şi urmează studiile ciclului de studii universitare de licenţă respectiv master la prima specializare/facultate se calculează luând în considerare doar veniturile personale ale acestora (art. acordate din bugetul de stat: a) ajutorul social. indemnizaţii pentru creşterea copiilor. 14 . b din Legea 19/17 martie 2000 coroborat cu prevederile Codului familiei). (2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare alocaţii cu destinaţie specială. (7) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează. c) alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate. veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 172/2004). august. c) pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri. b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): noiembrie. iar celălalt nu. alin. h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea19/2000. modificată şi actualizată). ajutorul pentru încălzirea locuinţei. venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri. astfel: se cumulează toate veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni. alocaţia pentru copiii nou-născuţi (acordate conform Legii 416/2001. b) pentru un solicitant aflat în plasament. c) cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional pentru maternitate respectiv deces.g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie. i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993. (6) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile de la angajatorul acestuia.

(1) a. în vederea producerii unor consecinţe juridice. în conformitate cu fişa postului. pentru sine sau pentru altul. declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe. făcută unei autorităţi sau instituţii publice. Evaluarea activităţii sportive se va realiza în baza punctajului obţinut.. din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele declarate. 15 . (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria răspundere. (4) În principiu. b.”. din cadrul facultăţii al cărui student este solicitantul unei burse de ajutor social.Art. Regimul declaraţiei pe propria răspundere. Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie prin concurs organizat de universitate. (2) Declaraţia pe propria răspundere va fi scrisă de mână. Condiţiile şi criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii (a se vedea Anexa 4). b. (3) Persoana. Criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). va preciza data şi va semna. responsabilă să primească şi să verifice dosarul acestuia. va menţiona pe declaraţie: ”dată în faţa mea. Art. art. dar nu pot impune.21. mondiale. potrivit legii ori împrejurărilor. se pedepseşte cu închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă. 474: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului.. 20. Universitatea Babeş-Bolyai acordă burse de performanţă sportivă studenţilor înmatriculaţi în cadrul domeniului Educaţie Fizică şi Sport. astăzi. în faţa persoanei care primeşte dosarul şi care are responsabilitatea verificării acestuia. Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii. completarea dosarului pentru bursa socială cu declaraţii pe propria răspundere date în faţa unui notar. europene. 2) obţinerea de titluri olimpice. declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în Anexa 6. sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii 1 . atunci când. determinat astfel: Categorii de manifestări punctate Olimpiadă Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate mondiale Medalia de aur 90 100 90 80 70 40 Punctaj 1 Codul Penal (2004). (2) a. (5) Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta.

2) obţinerea de premii internaţionale. Scenografie din cadrul domeniului Teatru respectiv specializărilor Cinematografie. Filmologie din cadrul domeniului Cinematografie şi Media. specializărilor Artele spectacolului. Bursele de performanţă cultural-artistică se pot acorda studenţilor înmatriculaţi la spacializarea Artă sacră. va cuprinde: a) curriculum vitae. b) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările sportive sau cultural-artistice la care a participat. Teatrologie. Evaluarea activităţii cultural-artistice se va realiza în baza punctajului obţinut. media. determinat astfel: Categorii punctate Concursuri/ manifestări internaţionale Premiul de excelenţă Premiul I Premiul II Premiul III Locurile IV-VII Participare 100 90 80 70 50 30 Punctaj (4) Dosarul de candidatură. întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă sportivă respectiv cultural-artistică.Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate europene Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare 80 70 60 30 80 70 60 50 20 (3) a. Criteriile de acordare a bursei de performanţă cultural-artistică sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). fotografie. b. Pedagogie muzicală din cadrul Facultăţii de Teologie Reformată. din cadrul domeniului Teologie Ortodoxă. c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă sau artistică. 16 .

din vina lor. în conformitate cu planul de învăţământ. boli maligne. Facultăţile pot stabili criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către Consiliile Profesorale şi se afişează la aviziere. Un exemplar conţinând criteriile complementare se depune la Rectorat. miopie gravă. art. Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. cardiopatii congenitale. Art. din resurse proprii. alte categorii de burse. Art. ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca. spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (conform H. la secretara responsabilă cu probleme sociale studenţeşti. Art. insuficienţe renale cronice. pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului. pot acorda burse de creaţie. în conformitate cu prevederile Codului muncii.D. sesiuni de examene. activităţi practice. (1) Prin hotărâri ale Senatului Universităţii Babeş-Bolyai sau Consiliului profesoral. burse de mobilităţi internaţionale. examen de licenţă sau de absolvire). Art. 558/1998. dacă suferă de diabet. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul Universităţii. se plătesc numai prin virament în conturile de card ale acestora. 26. boli imunologice. 27. altă facultate.G. precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau I. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat. în baza unor reglementări conţinute în hotărârile respective. cu excepţia vacanţelor. (3) Bursele. b. Excepţiile vor fi aprobate nominal de către Biroul Senatului Universităţii. 25. Art. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani. vor fi sancţionaţi disciplinar. 23. bursele de studiu şi bursele de ajutor social. (2) Aceste burse pot fi cumulate cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul Regulament. 24. glaucom. cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor. (4) a. 17 . Art. hepatită cronică. epilepsie. respectiv Decanatul. se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri. Comisiile de evaluare a candidaţilor pentru obţinerea unei burse de performanţă şi propunerile comisiilor de evaluare. ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale. după caz. Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse. sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA. astm bronşic. specializare. 12). sindromuri de malabsorbţie grave. (7) Acordarea acestor burse se va realiza prin Serviciul Social al Universităţii. termenele de acordare a burselor pot fi sancţionaţi disciplinar.D. începând cu data atribuirii. Angajaţii Universităţii care nu respectă. având la bază documente fictive. Rectoratul. material sau penal. la învăţământul de zi. (6) Bursele de performanţă sunt acordate pentru 12 luni consecutive. inclusiv în perioada vacanţelor. dacă provin din casele de copii sau din plasament familial.(5) La începutul fiecărui an universitar Senatul Universităţii aprobă numărul de burse de performanţă. anexa 2. stabilit în Consiliul de Administraţie. 22.

Procesul de acordare a burselor la nivel de facultati este prezentat în următorul grafic: Activităţi Responsabil 1 Aprobarea de către Senatul Universităţii a propunerilor facultăţilor de completare şi modificare a regulamentului de acordare a burselor Întocmirea listelor cu mediile studenţilor integralişti Depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă şi transmiterea lor la Rectorat Consiliile Profesorale ale Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Depunerea dosarelor pentru bursele de ajutor social Întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse Transmiterea fondurilor de burse pentru fiecare facultate Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Direcţia GeneralAdministrativă (DGA) Comisiile de analiză. 28. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Săptămâni ale semestrului 2 3 4 5 6 Înainte de începerea anului universitar Afişarea listelor cu bursieri Primirea contestaţiilor Analiza contestaţiilor Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Depunerea dosarelor pentru bursele speciale de ajutor social şi transmiterea lor la Rectorat 18 .Art. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri beneficiari ai burselor de performanţă Comisiile de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Comisiile de analiză.

din: decanul sau un prodecan al facultăţii.pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Afişarea rezoluţiilor la contestaţiile pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Transmiterea listelor finale de burse. (1) a. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatele Facultăţilor Primirea contestaţiilor – pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Comisiile de analiză. 19 . evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. Art.Întocmirea Listelor cu studenţii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social acordate din veniturile extrabugetare ale universităţii Afişarea listelor cu bursierii – beneficiari ai burselor de performanţă respectiv burse speciale de ajutor social Comisia de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. 2. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită. astfel constituită are următoarele responsabilităţi: 1. 28. în principiu. repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare. stabilit la nivel de Universitate. Consiliul facultăţii aprobă anual. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Analiza contestaţiilor . comisia de analiză. aprobate de către Comisia de burse pe universitate către DGA-SS Completarea bazei de date cu informaţii care lipsesc Întocmirea statelor de plată şi transmiterea acestora către Direcţia Financiar-Contabilă Virarea burselor pe carduri Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti DGA-SS DGA-SS Direcţia FinanciarContabilă DGA-SS: Direcţia General-Administrativă – Serviciul Social. Comisia de analiză. secretarul şef. analizarea documentelor din dosarele depuse. administratorul şef şi cancelarul studenţilor sau un student senator ( a se vedea Anexa 2). respectarea calendarului de atribuire a burselor. 3. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Comisia de analiză. Comisia de analiză. b. Responsabilităţi în procesul de atribuire a burselor.

respectarea calendarului de atribuire a burselor. identificarea altor surse de finanţare a burselor. a burselor speciale de ajutor social. întocmirea centralizatoarelor cererilor de bursă de ajutor social. pentru categoriile: bursă de ajutor social. cultural-artistică. 9. linii de studiu respectiv a Rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. bursă de ajutor social ocazional. redactarea listelor cu bursele de ajutor social alocate. transmiterea. redactarea procesului-verbal privind analiza. verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către persoanele responsabile cu acestea în facultate. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. (2) a. categoriile de burse acordate la nivel de facultate ( a se vedea art. 10. specializarea. sesizarea DGA-SS. către Rectoratul Universităţii. 13. întocmirea listelor cu bursieri. primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursă de performanţă respectiv de ajutor social. 3. d. 2. 12. confirmarea că declaraţia pe propria răspundere a studentului a fost dată de către acesta. e. 20 . afişarea listelor cu studenţii care beneficiază de bursă de ajutor social la avizierul facultăţii. modificarea Regulamentului de Burse la nivel de universitate. 25). 7. primirea contestaţiilor. în vederea prezentării acestora comisiei de analiză. 11. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. anul de studii. 6. a propunerii Consiliului facultăţii privind: numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată obţine şi păstra o bursă socială. Preşedintele Comisiei de burse la nivel de facultate sau persoana desemnată în scris de către acesta are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate să primească dosarele pentru toate categoriile de burse sociale şi a membrilor comisiei de analiză. 7. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. Instruirea trebuie să fie dovedită prin semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de acordare a burselor. nenormate de Regulamentul de acordare a burselor. 5. Secretariatele facultăţilor vor fi responsabile de: 1. 9. codul numeric personal. pe fiecare categorie. 8. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. verificarea încadrării în fondurile alocate. Preşedintele Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate are obligaţia de a afişa Lista cu studenţii bursieri însoţită de Situaţia fondului de burse repartizat facultăţii. specializări şi linii de studiu revine Comisiei de burse pe facultate. transmiterea contestaţiilor către comisia de analiză. în vederea completării acestuia. listele vor cuprinde: numele şi prenumele studentului. criteriile complementare de acordare a burselor. 5. 4. sportivă. certificarea calităţii de student a solicitantului. specializări. prelucrarea datelor primite de la comisia de analiză. completarea. analizarea şi rezolvarea contestaţiilor. 8. c. 15. a solicitărilor şi dosarelor aferente privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică. stabilit la nivel de Universitate. transmiterea centralizatoarelor şi dosarelor primite pentru toate categoriile de burse către comisiile de analiză. Răspunderea împărţirii corecte a fondului de burse pe anii de studiu. listele vor avea notate data şi ora la care au fost afişate. a cuantumului burselor şi a algoritmului de repartizare pe ani. evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea acestuia de către toţi membrii comisiei. redactarea rezoluţiilor contestaţiilor primite. a Secretariatului General a cazurilor nereglementate. 6.4. verificarea documentelor primite. 14.

actualizează Regulamentul Universităţii de atribuire a burselor în baza propunerilor făcute de către facultăţi şi modificărilor legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi. etc. 21 . primirea dosarelor pentru acordarea burselor speciale de ajutor social. transmiterea către secretariatele facultăţilor a listelor cu bursierii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social. în scris. Decanii facultăţilor sunt responsabili pentru includerea în fişele de post ale secretarelor şi a altor salariaţi desemnaţi. arhivarea dosarelor primite pentru acordarea unei burse de ajutor social. (3) Comisia de burse pe Universitate are următoarele responsabilităţi: 1. etc. primirea contestaţiilor şi înaintarea lor spre analiză şi soluţionare comisiei de bursă pe universitate. (5) DGA-SS. 5. 5. cultural-artistică respectiv sportivă.16. c. informarea permanentă a secretariatelor facultăţilor. 4. monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor. avizate de către preşedintele comisiei. a cuantumului în vigoare a venitlui minim pe economie. transmite statele de plată către Direcşia Financiar-Contabilă pentru plata burselor. DGA-SS. transmiterea listelor cu bursieri. monitorizează acordarea. analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate. a burselor de performanţă. rezolvarea cu operativitate a eventualelor deficienţe ce apar în procesul de atribuire a burselor. a burselor de performanţă. a burselor de performanţă ştiinţifică. Secretariatele facultăţilor vor primi doar dosarele care sunt complete pentru categoria de bursă solicitată. afişarea rezoluţiilor contestaţiilor. 8. către comisia de burse pe universitate spre aprobare. compartimentul Burse are următoarele responsabilităţi: 1. (4) Secretariatul general responsabil cu probleme sociale studenţeşti are următoarele atribuţii: 1. 5. transmiterea listelor finale de burse către DGA-SS. 7. 7. 4. 2. 3. 3. comunicarea către facultăţi. cu notarea datei şi orei la care au fost afişate. 6. 9. a reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti în ceea ce priveţte noutăţile legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material. 4. analizează documentele din dosarele depuse pentru acordarea burselor speciale de ajutor social şi stabileşte lista bursierilor beneficiari. b. identifică alte surse de finanţare a burselor. 2. întocmeşte statele de plată a burselor. 17. consilierea secretariatelor facultăţilor în procesul de atribuire a burselor. stabilit la nivelul Universităţii. aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. a responsabilităţilor prevăzute în prezentul Regulament de acordare a burselor. 3. verifica exactitatea datelor comunicate de catre facultati. de către comisiile aferente. dacă este cazul. 18. 6. comunicarea rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. primirea listelor cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. Păstrarea acestor dosare în arhivă se face pe o perioadă de 5 ani. 2. comunica facultatilor banca cu care s-a incheiat conventia pentru virarea burselor studentilor. inclusiv a celor transmise de la Comisia de burse pe universitate.

22 . studenţii pot formula contestaţie scrisă la Facultate. 3. Comisia de Expertiză Medicală) sau a unor anchete sociale de către primăriile domiciilor studenţilor solicitanţi ai burselor de ajutor social. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. la facultate. implicit. Anexele 1. (4) In toate cazurile de sesizare Comisia de acordarea a burselor pe Universitate va soluţiona cererea în termen de 5 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia. Art. atrage restituirea burselor încasate necuvenit. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai şi este aplicabil începând cu semestrul I al anului universitar 2010/2011. 4. Prezentarea unor documente false. înlăuntrul termenului de soluţionare. în termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Facultăţii. 7 şi 8 fac parte integrantă din prezentul Regulament. exmatricularea studentului. 2. Facultatea va trimite Comisiei de acordare a burselor pe Universitate apelul şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de student. 31. când orice dispoziţii contrare se abrogă. 5. răspunderea penală şi. (3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate. datorită complexităţii sale. Art. (2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi. În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie. Art. 33. 6. o va trimite acesteia împreună cu actele dosarului. în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea Listei de bursieri. un apel motivat în acest sens. (5) Comisiile de burse pe facultate precum şi Comisia de burse pe Universitate pot solicita expertiză medicală realizată de către comisii de specialitate (de exemplu.Art. arătând motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate. poate fi soluţionată doar de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate. 30. în scopul obţinerii burselor. 32. înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor.

Reprezentant Serviciu Social 4.2 COMISIA DE BURSE PE FACULTATE PREŞEDINTE: MEMBRI: 1. Jurist 5. Administrator şef facultate 4. Cancelarul studenţilor sau studentul senator 23 . Secretar şef facultate 3.Anexa nr. Prorector responsabil cu probleme de finanţare MEMBRI : 2. Director financiar – contabil 3. sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti 2. Decanul.1 COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE : PREŞEDINTE: 1. Prefectul studenţilor din Universitate SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat Anexa nr.

Anexa nr. pentru fiecare caz Semestru universitar ³ x x - x Note: ¹ cu excepţia bursierilor din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. cu excepţiile prevăzute de H. ³ în conformitate cu planul de învăţământ. după evaluarea anuală a performanţelor. º cu excepţia perioadelor de vacanţă. sportivă. 3 Cuantumurile burselor stabilite pentru semestrul I şi II al anului universitar 2010-2011 şi sursele de finanţare aferente Categorie de Bursă Cuantum Perioada de acordare 12 luni ¹ 12 luni ² ciclu universitar Semestru universitar ³ Semestru universitar ³ An universitar ° Semestru universitar ³ cel mult de 2 ori pe an universitar o singură dată la naşterea copilului Sursa de finanţare Alocaţii Venituri proprii bugetare ale facultăţii/ Universităţii x x x x x x x x x x x x x Bursa de performanţă ştiinţifică. Anexa 2.12.G. art. mai puţin pe perioada vacanţelor. funcţie de fondul de burse disponibil şi numărul de solicitări înregistrate x x o singură dată. 558/1998. 24 . ² se pot acorda pe toată durata studiilor. culturalartistică Bursa de performanţă ”Meritul Olimpic” Bursa acordată de statul român pentru cetăţenii străini Bursa de merit Bursa de studiu Bursă contractuală de studiu pentru studenşii cu domiciliul în mediul rural Bursa de ajutor social Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte Bursa de ajutor social ocazional pentru maternitate (în cuantum echivalent cu două burse lunare de ajutor social) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces Bursa specială de ajutor social 450 lei/ lunar Stabilit de MECI Stabilit de MECI 400 lei/ lunar 350 lei/ lunar Stabilit de MECI 300 lei/ lunar 300 lei/ solicitare 300 lei + Bursa pentru naştere 300 lei Bursa pentru procurarea îmbrăcămintea copilului nou-născut 35% din suma stabilită la nivel naţional în cazul salariaţilor 175 lei-300 lei/ lunar.

53.53. 6. în activitatea de cercetare ştiinţifică. pe care o comunică decanatului facultăţii. 400084 Cluj-Napoca Tel. Art. 40. B.Anexa nr. Ţinând cont de numărul de burse alocate domeniului respectiv.ubbcluj. 23. Universitatea „Babeş-Bolyai” îşi propune să aloce anual un număr de 60 de burse de performanţă. nr. decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare. Bursa de performanţă se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii. Definire Art. Bursa de performanţă se acordă: .19. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei comisii de specialişti. Bursa de performanţă este destinată susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică. Art. 1. Art. Art.la începutul anului universitar . Dosarele se depun la decanatul facultăţii. pe baza unui set de criterii anterior stabilite. 8. Art.53. Mihail Kogãlniceanu.22 Fax: 40 .pe perioada unui an calendaristic .40. Cuantumul bursei se stabileşte de către Colegiul Senatului împreună cu senatorii studenţi. 4.236/30.01.06 E-mail: staff@staff. în cazul studenţilor din ciclul doi de studii. 40. Decanatul înaintează Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) al UBB dosarele candidaţilor împreună cu lista de priorităţi a solicitanţilor. subcomisiile de specialitate din CCS analizează propunerile facultăţilor şi 25 .02 . în cazul studenţilor din primul ciclu de studii.264 . 4 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat.2008 REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI A. (00) 40 . 5. 1. 3.ro Consiliul Cercetării Ştiinţifice Rectorat Consiliul Academic Nr.53. 2.numai o singură dată pe parcursul studiilor . După susţinerea proiectului şi examinarea dosarului de concurs comisia de specialişti stabileşte ordinea de prioritate a solicitanţilor. 40. 7.00*. Procedura de selecţie a bursierilor Art.04.59. Procedura de acordare a bursei de performanţă se declanşează prin întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă: a) Cererea de acordare a bursei b) Descrierea proiectului de cercetare c) Recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare d) Lucările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant e) O adeverinţă cu mediile anilor de studii.studenţilor (începând cu anul II) sau masteranzilor Art. La o dată care se comunică tuturor solicitanţilor.264 .

Atribuirea bursei de performanţă se consemnează prin acordarea de către CCS a unei Diplome de performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească tuturor studenţilor care au câştigat o astfel de bursă. 11. brevete etc.9. E. prezentări la conferinţe/comunicate. 26 .atribuie bursele de performanţă celor mai performanţi dintre solicitanţi. Dispoziţii finale Art. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare. Art. Beneficiarul unei burse de performanţă semnează un contract prin care se angajează să prezinte o publicaţie şi/sau un manuscris trimis spre publicare (cu confirmarea editorială) la o revistă ISI sau în domeniile mai slab reprezentate ISI în reviste de categoria A sau B din lista selectată de European Science Foundation. Prezentul regulament pentru acordarea burselor de performanţă la universitatea Babeş-Bolyai intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii. Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal (semnat de către membrii subcomisiei) şi se validează de către plenul CCS. La acest raport va anexa toate materialele. Art. dacă sunt îndeplinite angajamentele din contract. beneficiarul întocmeşte şi înaintează CCS un raport final vizat de îndrumătorul ştiinţific.10 La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă. Art. C. D. care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare.). 12. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului.

22 Fax: 40 . 4.___________________________________¹.59.Anexa nr.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială. Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6) Venituri nete totale Pensii Alocaţia de stat pentru copii Alte ajutoare primite de la stat Venituri din spaţii proprii închiriate Venituri din agricultură Numărul persoane . 1 27 . Subsemnatul(a).53. B. declar toate veniturile obţinute de către familie. Numele şi prenumele: Semnătura:_______________ Data:____________________ Domnule Rector. 1. nr.264 . ² Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social.06 E-mail: staff@staff. de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/ de maternitate/ în caz de deces.02 ._________.total.53. crt. rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea. 6. 3. a bursei_________________________________________². matricol___________.53. 400084 Cluj-Napoca Tel. 2. BI/ CI seria________.domeniul/ specializarea______________________________linia de studiu__________________________________în anul______. din care aflate în întreţinere: Numărul elevilor Numărul studenţilor Numărul copiilor preşcolari Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală Venitul net mediu/ membru de familie ( C = A/ B Documentul justificativ anexat Valori medii 1 (lei/ lună) 1.00*. în anul universitar 20___-20___. grupa__________. 5 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str.01. A. nr. student(ă) la buget/ taxa al (a) Facultăţii de __________________________________________________________. conform art. 4.ubbcluj. CNP_____________________________. 3. 40.53. (00) 40 . 5.ro Secretariatul Facultăţii de_____________________ Confirmăm datele referitoare la înmatriculare.40. 1. nr. C. 19 al Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat: Nr. media__________.264 .19. 2. 8. Mihail Kogãlniceanu. Solicit această bursă având în vedere următoarele motive:___________________________³ I. 40. numar de credite________. iniţiala tatălui şi prenumele. 7. 40. Note: ¹ Se completează cu majuscule numele. Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la trei (3).

) Pentru justificarea celor declarate. corecte şi cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student. IV. caz medical. 1 Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei de ajutor social. provenit din casele de copii. restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. 28 . nu sunt luate în consideraţie.) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar. Data Semnătura.) Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca virează bursele în conturile personale de card deschise la Banca Transilvania.³ Se completează pentru încadrare într-o categorie de beneficiari ai burselor de ajutor social: orfan. venituri mici). neprecizate în prezenta cerere. plasament familial.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale. II. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar. V. anexez următoarele documente 1 : III.

prin urmare. în perioada______________________ 2 . nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor. student (ă) al (a) Facultăţii de __________________________________________. nu deţin proprietăţi şi.ubbcluj. nr. nu primesc ajutor de şomaj.00*. specializarea____________________ anul______. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str.59.06 E-mail: staff@staff.19. nu obţin venituri din agricultură. (00) 40 .ro Declaraţie. 29 . 400084 Cluj-Napoca Tel.264 .53. Semnătura. Data. Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al familiei. 1 2 Se completează cu majuscule numele. 3 Se menţionează de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situaţia sa. declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut. nu obţin venituri din activităţi autorizate. grupa__________. Subsemnatul(a). domiciliat în _____________________________________ sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii. Mihail Kogãlniceanu.02 . nu primesc pensie. nr.01. nu obţin dividende. iniţiala tatălui şi prenumele.40. 40.264 . studiu_________________________________în seria________________. 1. CNP_____________________________. matricol___________. alte venituri decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate._________. 40. nr.Anexa nr.53. 40. 6. linia BI/ de CI media__________. nu sunt angajat. nu deţin conturi de economii 3 .53.22 Fax: 40 .53. la numar buget/taxa de domeniul/ credite________.___________________________________ 1 .

dr. dr. Ioan PAŞCAN SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat. univ. univ. univ. Gheorghe MONEA Conf. Vasile BOGDAN Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Dezsö SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat.8 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ: PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. dr. dr. Liviu MALIŢA Prof. univ. univ. Ioan CHIRILĂ Prof.Anexa nr. Mihaela ILIŞIU Anexa nr. Mihaela ILIŞIU 30 .7 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ CULTURAL-ARTISTICĂ : PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful