ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40 - 264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

SENAT Nr. 23.143/10.06.2010

Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat - anul universitar 2010/2011
- aprobat în reuniunea Senatului din data de 10 iunie 2010Art. 1. (1). Universitatea Babeş-Bolyai acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse speciale. Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. (3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să le poarte numele. (4) Universitatea Babeş-Bolyai şi facultăţile pot acorda burse speciale din veniturile proprii extrabugetare. Art. 2. Bursele acordate de Universitatea Babeş-Bolyai şi sursele de finanţare aferente sunt: a. burse de performanţă - alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a1. burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a.2. burse de performanţă "Meritul olimpic" (c.f. H.G. 1004/17 septembrie 2002) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b. burse de merit - alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; c. burse de studiu - alocaţii bugetare; c.1. burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/2005) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe bază de contract; d. burse de ajutor social - alocaţiile bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; e. burse speciale - venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii sau ale facultăţilor. Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea Babeş-Bolyai, potrivit prezentului Regulament, numiţi în continuare "studenţi", sunt studenţii Universităţii Babeş-Bolyai, cetăţeni 1

români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă. (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la burse obţinute din alte surse. Art. 4. (1) a. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea Babeş-Bolyai sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu. b. În cazul facultăţilor la care pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentul va fi considerat "integralist" dacă obţine numărul minim de credite prevăzute pentru acel semestru. c. Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. d. Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă. e. Pentru studenţii care au avut bursă Socrates/Erasmus, care au promovat examenele in baza unor acorduri bilaterale de schimburi in strainatate sau in baza acordurilor din cadrul consortiului Universitaria un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării examenelor promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale. (2) Fac excepţie de la această prevedere studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român, cărora li se acordă bursă pe un an academic, în condiţiile promovării anului universitar anterior, obţinând minim 30 de credite/an, dar nu mai mult decât perioada academică legală prevăzută pentru specialitatea respectivă. Art. 5. (1) Bursele de performanţă acordate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca sunt de 3 categorii: burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică. (2) Cuantumul burselor de performanţă este de cel puţin două ori mai mare faţă de bursa minimă stabilită de Universitate. (3) Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. (4) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse. Art.6. (1) Bursa de performanţă "Meritul olimpic " se acordă studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, conform listelor transmise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) De această categorie de burse beneficiază, începând cu anul 2002, studenţii din anul I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a. (3) Bursa de performanţă "Meritul olimpic" se acordă pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. 2

(4) Bursele de performanţă "Meritul olimpic" se pot acorda pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a performanţelor. (5) Cuantumul bursei de performanţă "Meritul olimpic" se reactualizează anual, prin Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie. (6) Bursele din această categorie vor fi acordate prin Serviciul Social al Universităţii. Art. 7. (1) Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. (2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă (de merit, de studiu, de ajutor social), cu excepţia: a) burselor de performanţă (art. 5 alin. 1 respectiv art. 6 alin. 1); b) a burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces) şi c) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student. Art. 8. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de performanţă, în funcţie de numărul şi cuantumul acestora. (2) Fondul de burse destinat burselor de merit, de studiu şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri de zi din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat. (3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:
• • •

15% - fond pentru burse de merit; 75% - fond pentru burse de studiu; 10% - fond pentru burse de ajutor social.

Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun. (4) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursurile de zi, bugetaţi, din facultatea respectivă. Art. 9. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. (2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă. (3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 9 (2) se face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare si a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 3

în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul. luate în considerare în ordinea următoare: 1. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite. indiferent cine finanţează respectivele plecări cu excepţia bursierilor ERASMUS/ SOCRATES si a acordurilor bilaterale de schimburi. (2) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză. 2. 4. (4) În cazul în care studentul realizează peste 30 de credite. potrivit planului de învăţământ. 6. studiu şi bursele de ajutor social se suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară. În cazul mediilor egale.(4) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii. în conformitate cu prevederile art. Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului.potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa. verificări. Art. (3) În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite. 4 . (6) a. (1) Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene. departajarea se va face pe baza următoarelor criterii. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. chiar dacă va fi înmatriculat în semestrul următor. conferinţe. notele obţinute la materiile facultative: 5. acestea vor fi reportate la calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate disciplinele respective. iar creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare. In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite. simpozioane. brevete. potrivit structurii planului de invatamant pentru semestrul respectiv. media obtinuta la examenul de bacalaureat. publicaţii. pentru un singur semestru. 4. (7) Bursele de merit. proiecte . media pe semestrul precedent. (5) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază de orice categorie de bursă. seminarii ştiinţifice în semestrul precedent (a se vedea b. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. 3. participarea la manifestări ştiinţifice. 10. candidat la obţinerea bursei). după media obţinută în semestrul precedent. respectându-se condiţia de acordare a bursei. (6) Bursele care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat. cu respectarea condiţiei de obţinere. se vor lua în considerare toate aceste materii. (5) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată. media obtinuta la concursul de admitere.

b. determinat. astfel: Categorii de activităţi punctate Publicare cărţi de specialitate Autor unic Coautor Publicare articole Articol în publicaţii de specialitate internaţionale Articol unic Coautor Articol în publicaţii de specialitate naţionale Articol unic Coautor Brevete înregistrate Internaţionale Naţionale Sesiuni ştiinţifice internaţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare Sesiuni ştiinţifice naţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 90 80 70 60 40 20 100 90 80 70 60 30 200 100 80 Se împart 80 puncte la numărul de autori 100 Se împart 100 puncte la numărul de autori 200 Se împart 200 de puncte la numărul de autori ² Punctaj ¹ Sesiuni ştiinţifice organizate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Premiu de excelenţă 80 5 . Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului se va realiza în baza punctajului obţinut.

(3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei. d. (4) a. (1) Bursa de studiu se acordă din alocaţiile bugetare.3 (1). b. ² Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe capitole. Distribuirea burselor de merit din alocaţiile bugetare pe secţii (specializări) şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul. etc. Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii (specializări).Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 70 60 40 30 10 Notă: ¹ Punctajul se acordă pentru fiecare carte. iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă nominalizaţi la art. fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este utilizat integral. (5) Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare a bursei de merit pe facultate. e. partea nefolosită se alocă fondului de burse de studiu. Fiecare an şi secţie dintr-o facultate poate să beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare. Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de merit din alocaţiile bugetare la aceeaşi secţie şi an. obţinut în perioada evaluată de la ultima acordare a unei burse de performanţă. cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie din secţie şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit. Distribuţia burselor de merit din veniturile proprii ale facultăţilor pe secţii (specializări) şi ani de studii se face proporţional cu numărul de studenţi cu taxă de la secţia şi anul respectiv. f. secţie şi specializare. brevet. Art. premiu. Art. (1) Bursa de merit se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master. stabilită de către Consiliul profesoral.3 (1). (2). comună pentru studenţii bugetaţi şi cei cu taxă. 6 . Beneficiarii acestei burse sunt studenţii prevăzuţi la art. linia şi secţia respectivă. se împart cele 200 puncte la numărul de capitole şi se înmulţesc cu numărul de capitole al cărui autor este candidatul la bursă. (2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi. Componenţa Comisiei de burse pe Universitate este redată în Anexa 1. (6) În cazul în care. împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din fiecare an. pe baza mediei stabilite. din cadrul aceleiaşi facultăţi.11. c. Nivelul cuantumului se propune de către Comisia de burse pe Universitate şi se aprobă de către Senatul Universităţii. începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu. Media minimă pentru care se acordă bursa de merit pentru studenţii cu taxă nu poate fi mai mică decât media minimă pentru studenţii bugetaţi. linii şi ani de studiu din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. articol. 12.

departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la concursul de admitere. respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere. (4) Numărul studenţilor dintr-o facultate. (3) În situaţia în care Ministerului Educaţiei. aliniatele (2). Cercetării şi Tineretului va include fondurile destinate acestor burse în fondul general de burse alocat universităţii. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere. c. Cercetării şi Tineretului. în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute în semestrul precedent de către studenţii bugetaţi. pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare (exceptând cazurile prevăzute la art. (6) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă. solicitanţii trebuie să fie studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate.(3) Repartizarea fondului de burse de studiu ale facultăţilor pe specializări şi ani de studii se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din secţia şi anul respectiv. liniilor şi anilor de studii se acordă după atribuirea burselor de merit. pe bază de contract. cu excepţia perioadelor de vacanţă şi se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) Bursele de studiu în cadrul specializărilor. se stabilesc anual prin ordin al Ministerului Educaţiei. distinct de fondurile destinate celorlaltor categorii de burse. (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă din alocaţiile bugetare. 7 . (8) Conditia pentru acordarea bursei de studiu este ca studentul sa fie integralist in semestrul precedent. cursuri de zi şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a. (5) Pentru a beneficia de aceste burse de studii. potrivit art. (3) şi (4).00. pe specializări. (7) Numărul de burse şi repartizarea acestora la instituţiile de învăţământ superior acreditate. după terminarea studiilor universitare. (6) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar. în specializările pentru care s-au pregătit. nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi nu repetă nici un an universitar. 5. fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural. b. Art. pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor. să profeseze în învăţământul rural. se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei. 13. (7) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie. au domiciliul stabil în mediul rural. 10. se obligă prin contract ca. (4) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă anual. care beneficiază de bursă de studiu. în funcţie de necesităţile de personal didactic calificat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural. 6 din prezentul Regulament) se consideră admişi cu media 10. (2) Fondurile destinate acestei categorii de burse provin din bugetul de stat. specializare şi an.

facultăţile au obligaţia de a calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât: . (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar). care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. Art. talasemii.un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă de ajutor social. 14. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. conform prevederilor contractului. 4) insuficienţă renală cronică. 16) glaucom. în limitele prevăzute. 3) bolnavi de SIDA.bursele de ajutor social pentru studentii bolnavi sa nu depaseasca 25% din fondul care revine burselor de ajutor social. (3). 13) astm bronşic. Anexa 2 la H. (2) Facultăţile vor aduce la cunoştinţa studenţilor posibilitatea de a beneficia de această categorie de bursă.bursa socială să nu fie mai mică decât 50% din bursa de studiu. 10) bolnavi TBC. care nu realizează venituri. 7) boli imunologice. 15. 12) hepatită cronică. care se află în evidenţa unităţilor medicale. beneficiarul bursei refuză să profeseze în învăţământul rural. 2) linfoame. se face de către Comisia de burse pe facultate. pe durata unui semestru. în conformitate cu angajamentul de plată încheiat ca anexă la contract. (3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent. (10) În cazul în care. 558/1998). 15) reumatism articular acut. în ordinea de prioritate stabilită mai jos: 1) sunt studenţi integralişti: orfani. . Diferenţierea cuantumului. studenţii de la învăţământul de zi. precum şi toate informaţiile necesare. acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursă. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. care suferă de: 1) boli maligne. 12. 3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitl minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plata). În cazul în care cererile pentru acordarea unei burse de ajutor social depăşesc procentul alocat acestei categorii de burse. indexate cu indicele de inflaţie. 14) spondilită anchilozantă. după absolvire. în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti. scleroze multiple. 17) miopie gravă. (9) Bursele de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursă acordate conform legislaţiei în vigoare. (4) În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi la alin. 18) ulcerul gastroduodenal (art. Cercetării şi Tineretului şi se indexează conform legii. 8 . Art. 8) care suferă de diabet. 9) cardiopatii congenitale. 5) sindromuri de malabsorbţie grave. 2) sunt studenţi integralişti bolnavi.G. (1) Toate acţiunile ce vizează acordarea şi gestionarea burselor de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se realizează prin intermediul Secretariatului General al Universităţii Babeş-Bolyai şi al Serviciului Social. .(8) Cuantumul bursei de studiu rural se stabileşte anual prin Ordin al Ministrului Educaţiei. 6) epilepsie. (2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic de 50% din cuantumul bursei de studiu şi nu poate depăşi cuantumul bursei de studiu.

necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă). care se poate acorda studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă. 558/1998). la învăţământ la zi bugetaţi şi cu taxă. (3) Bursele speciale de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: 1) studenţilor orfani. 3) bolnavi de SIDA. talasemii. care suferă de: 1) boli maligne. care se poate acorda studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ. studenţilor proveniţi din casele de copii. cu soţ/soţie care nu realizează venituri. din plasament familial sau din încredinţare. care se află în evidenţa unităţilor medicale. 6) epilepsie. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar. (2) Pentru a fi beneficiari ai unor asemenea burse numărul minim de credite necesar este de 20 de credite. 12) hepatită cronică. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă. iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale facultăţilor. care se poate acorda studenţilor orfani. 7) boli imunologice. soţie. 15) reumatism articular acut. 16) glaucom. c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces. 8) care suferă de diabet. copil) sau în caz de deces al studentului/ei. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. 5) sindromuri de malabsorbţie grave. (7) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile bugetare. a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din venitl minim pe economie. 2) linfoame. 17. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 10 de zile lucrătoare de la începerea semestrului.(5) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. Anexa 2 la H. Art. scleroye multiple. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului. 9 . 16. 10) bolnavi TBC. 4) insuficienţă renală cronică. 2) studenţilor a căror familie nu a realizat în lunile care se iau in considerare un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitul minim net pe economie. respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa. (1) Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca acordă burse speciale de ajutor social din veniturile sale proprii (extrabugetare) studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent. care nu realizează venituri. b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate. stabilită de Senatul Universităţii. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 17) miopie gravă. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor. studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social. Art. aprobată de către Comisia de burse pe facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. 13) astm bronşic. 3) studenţilor bolnavi. 9) cardiopatii congenitale. (6) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă. astfel: a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte. constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. 12.G. 14) spondilită anchilozantă. 18) ulcerul gastroduodenal (art. precum şi/respectiv de acte justificative/ doveditoare ale dreptului de acordare a acestora. calculat luând în considerare doar disciplinele din planul de învăţământ al semestrului anterior.

(2) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. 4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale. conform Anexei 5. 3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor. păduri. din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. b) adeverinţa de somaj. vizată de către secretariatul facultăţii. etc.. aliniatul (3). 3) certificat medical eliberat de un medic specialist. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. (3) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 6). chirii. vizat de medicul de familie al studentului. 10 . 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. studenţii care solicită bursă medicală vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. societăţi comerciale). 4) documente justificative privind veniturile proprii. persoane fizice autorizate. d) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. b) adeverinţă de şomaj. 5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. c) adeverinţă de venit net. etc. b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial. In certificatul medical prezentat de student se va mentiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. (5) Bursele speciale de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului însoţită de actele doveditoare corespunzătoare solicitate. 17. Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social: (1) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. punctul 3). spre aprobare şi acordare a bursei. Comisiei de burse pe Universitate.(4) Durata de acordare este de un semestru universitar. 6). documente înaintate de către Secretariatele facultăţilor. 3) documente justificative privind situaţia în care se află: a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament. conform Anexei 5. c) adeverinţa de venit net. asociaţii familiale. e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. vizată de către secretariatul facultăţii. conform Anexei 5. Art 18. Dosarele vor fi depuse în termen de 20 de zile lucrătoare de la începerea semestrului. vizată de către secretariatul facultăţii.

societăţi comerciale). asociaţii familiale. conform Anexei 5. persoane fizice autorizate.. păduri. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. chirii. etc. se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia. se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare. care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii.(4) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social.. etc. 11) copie a hotărârii judecătoreşti. 6). persoane fizice autorizate. păduri. aflaţi în întreţinerea părinţilor. dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul. vizată de către secretariatul facultăţii. 13) documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. 7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale. în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul. 6) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi. ale celorlalţi membri ai familiei. (5) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. în cazul în care studentul este orfan de un părinte. 5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ. privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole. 8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora. b) adeverinţă de şomaj. 3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. 5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. conform Anexei 5. 10) copie după certificatul de deces. studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei. societăţi comerciale). 4) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. etc. studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. chirii. c) adeverinţa de venit net. 3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor. asociaţii familiale. c) adeverinţă de venit net. din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. etc. după caz: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare. 11 . vizată de către secretariatul facultăţii. b) adeverinţa de somaj. 9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit. pentru student şi fraţii acestuia. 12) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul. în cazul în care părinţii sunt divorţaţi. 4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul). 14) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului.

copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul). la care se adaugă: a) copie a certificatului de căsătorie. dacă studentul obţine venituri personale. soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele prezentate la aliniatul (4) pentru familia din care provine studentul. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii. b) adeverinţa de somaj. din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate. etc.. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. b) adeverinţa de venit net. 5) copie a certificatului de naştere al copilului. 6). adeverinţa de somaj. pentru familiile de studenţi. conform Anexei 5. studentele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. (8) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. 6) documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei. dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente: 1. vizată de către secretariatul facultăţii. student/ă căsătorit/ă. conform Anexei 5. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. copie a certificatului de căsătorie. din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate. asociaţii familiale. dată la notar. persoane fizice autorizate. dată la notar a sotului/ sotiei care nu este student/ studenta. (7) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. păduri. etc. c) adeverinţa de venit net. vizată de către secretariatul facultăţii. c) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole. e) declaraţie pe propria răspundere. 12 . 2. studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul). 4) copie a certificatului de căsătorie. dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ. studenţii căsătoriţi. ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (4) pentru familia din care provine fiecare soţ.. f) declaratie pe propria raspundere a studentului. etc. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei. pentru soţ/ soţie se adaugă: a) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 3) copie a certificatului de naştere al copilului. societăţi comerciale).6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. chirii. d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. (6) Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi. b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ. după caz.

etc. d) adeverinţă. dată la notar. dată la notar. rente. legumelor şi zarzavaturilor. dividende. a soţiei studentului. e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii.) obţinute de solicitantul bursei. f) declaraţie pe propria răspundere. 5) soţia/ soţul studentului/ studentei va depune la dosar şi documente justificative privind veniturile: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (dacă este cazul). în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. indiferent de natura lor (Legea 19/2000. 19. b) adeverinţa de somaj (dacă este cazul).7) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. chirii. soţul sau soţia (Legea 571/2003. asociaţii familiale. e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004. etc. venituri din activităţi independente. dobânzi. etc. 3) copie a certificatului de căsătorie. vizată de către secretariatul facultăţii. etc. asociaţii familiale. modificată şi actualizată).. Stabilirea venitului net pe membru al familiei. 9) declaraţie pe propria răspundere. Art. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 10) declaraţie pe propria răspundere a studentului. din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. etc. societăţi comerciale). modificată şi actualizată). (9) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun următoarele documente: 1) cerere tip. păduri. (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei. (10) Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar daca sunt complete. b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii. drepturi de autor. 8) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. modificată şi actualizată). exploatarea pepinierilor viticole şi pomicole şi altele asemenea (Legea 571/2003. plantelor decorative şi ciupercilor. c) pensii. (Legea 571/2003. păduri. modificată ţi actualizată).. chirii. 13 . 4) copie a certificatului de deces. 6). de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. c) adeverinţa de venit net (dacă este cazul). societăţi comerciale). modificată şi actualizată). cultivarea şi valorificarea arbuştilor. persoane fizice autorizate. d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002. modificată şi actualizată). indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate: a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor. din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate.. persoane fizice autorizate. conform Anexei 5. părinţii acestuia. f) venituri din activităţile agricole: cultivarea şi valorificarea florilor. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate.

veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 172/2004). astfel: se cumulează toate veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni. astfel: a) pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri. modificată şi actualizată). c) pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri. b) pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul. b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): noiembrie. ajutorul pentru încălzirea locuinţei. alocaţia pentru copiii nou-născuţi (acordate conform Legii 416/2001. 66. (7) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează. (3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): iunie. b din Legea 19/17 martie 2000 coroborat cu prevederile Codului familiei). venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi. modificată şi actualizată). acordate din bugetul de stat: a) ajutorul social. 14 . (4) Venitul lunar net mediu al studenţilor care au împlinit 26 de ani şi urmează studiile ciclului de studii universitare de licenţă respectiv master la prima specializare/facultate se calculează luând în considerare doar veniturile personale ale acestora (art. iulie. modificată şi actualizată).g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie. h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea19/2000. iar celălalt nu. c) cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional pentru maternitate respectiv deces. (5) Venitul lunar net mediu (pentru cele trei luni luate în considerare). august. venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi. venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri. modificată şi actualizată). i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993. se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai familiei. c) alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate. decembrie si ianuarie. pe membru de familie. inclusiv cei aflaţi în întreţinere. alin. indemnizaţii pentru creşterea copiilor. stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005. (2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare alocaţii cu destinaţie specială. al familiilor constituite din studenţi se calculează. b) pentru un solicitant aflat în plasament. (6) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile de la angajatorul acestuia.

declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe. din cadrul facultăţii al cărui student este solicitantul unei burse de ajutor social. astăzi. (2) a. făcută unei autorităţi sau instituţii publice. Condiţiile şi criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii (a se vedea Anexa 4). atunci când. dar nu pot impune. completarea dosarului pentru bursa socială cu declaraţii pe propria răspundere date în faţa unui notar.Art. Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii. determinat astfel: Categorii de manifestări punctate Olimpiadă Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate mondiale Medalia de aur 90 100 90 80 70 40 Punctaj 1 Codul Penal (2004). în conformitate cu fişa postului.”.21. 15 . (3) Persoana. (5) Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta. (1) a. sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii 1 . va menţiona pe declaraţie: ”dată în faţa mea. 2) obţinerea de titluri olimpice. declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în Anexa 6. din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele declarate. (2) Declaraţia pe propria răspundere va fi scrisă de mână. 474: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului. responsabilă să primească şi să verifice dosarul acestuia. (4) În principiu. în faţa persoanei care primeşte dosarul şi care are responsabilitatea verificării acestuia.. Regimul declaraţiei pe propria răspundere. Criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria răspundere. în vederea producerii unor consecinţe juridice. art. Art. europene. 20. va preciza data şi va semna.. mondiale. b. se pedepseşte cu închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă. Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie prin concurs organizat de universitate. potrivit legii ori împrejurărilor. pentru sine sau pentru altul. Evaluarea activităţii sportive se va realiza în baza punctajului obţinut. b. Universitatea Babeş-Bolyai acordă burse de performanţă sportivă studenţilor înmatriculaţi în cadrul domeniului Educaţie Fizică şi Sport.

c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă sau artistică. specializărilor Artele spectacolului. fotografie.Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate europene Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare 80 70 60 30 80 70 60 50 20 (3) a. Evaluarea activităţii cultural-artistice se va realiza în baza punctajului obţinut. media. întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă sportivă respectiv cultural-artistică. determinat astfel: Categorii punctate Concursuri/ manifestări internaţionale Premiul de excelenţă Premiul I Premiul II Premiul III Locurile IV-VII Participare 100 90 80 70 50 30 Punctaj (4) Dosarul de candidatură. 2) obţinerea de premii internaţionale. Filmologie din cadrul domeniului Cinematografie şi Media. va cuprinde: a) curriculum vitae. Teatrologie. Bursele de performanţă cultural-artistică se pot acorda studenţilor înmatriculaţi la spacializarea Artă sacră. din cadrul domeniului Teologie Ortodoxă. Criteriile de acordare a bursei de performanţă cultural-artistică sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). b. Pedagogie muzicală din cadrul Facultăţii de Teologie Reformată. 16 . Scenografie din cadrul domeniului Teatru respectiv specializărilor Cinematografie. b) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările sportive sau cultural-artistice la care a participat.

se plătesc numai prin virament în conturile de card ale acestora. 558/1998. sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA. material sau penal. insuficienţe renale cronice. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. boli maligne. în conformitate cu planul de învăţământ. Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse. burse de mobilităţi internaţionale. (7) Acordarea acestor burse se va realiza prin Serviciul Social al Universităţii. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani. (4) a. (6) Bursele de performanţă sunt acordate pentru 12 luni consecutive. Excepţiile vor fi aprobate nominal de către Biroul Senatului Universităţii. ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca. Rectoratul. Art. miopie gravă. Art. 22.D. alte categorii de burse. Angajaţii Universităţii care nu respectă. cardiopatii congenitale. (1) Prin hotărâri ale Senatului Universităţii Babeş-Bolyai sau Consiliului profesoral. Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură. 17 .(5) La începutul fiecărui an universitar Senatul Universităţii aprobă numărul de burse de performanţă. Art. dacă provin din casele de copii sau din plasament familial. glaucom. bursele de studiu şi bursele de ajutor social. cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor. pot acorda burse de creaţie. având la bază documente fictive. ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale. la învăţământul de zi. la secretara responsabilă cu probleme sociale studenţeşti. începând cu data atribuirii. Un exemplar conţinând criteriile complementare se depune la Rectorat. examen de licenţă sau de absolvire). b.G. respectiv Decanatul. cu excepţia vacanţelor. 24. Comisiile de evaluare a candidaţilor pentru obţinerea unei burse de performanţă şi propunerile comisiilor de evaluare. sesiuni de examene. vor fi sancţionaţi disciplinar. inclusiv în perioada vacanţelor. Art. 26. anexa 2. pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului. activităţi practice. art. în baza unor reglementări conţinute în hotărârile respective. după caz. hepatită cronică. boli imunologice. 12). specializare. sindromuri de malabsorbţie grave. Facultăţile pot stabili criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către Consiliile Profesorale şi se afişează la aviziere. Art. din vina lor. dacă suferă de diabet. din resurse proprii. Art. astm bronşic. altă facultate. 27. spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (conform H. stabilit în Consiliul de Administraţie. precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau I. în conformitate cu prevederile Codului muncii. 23. se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri. termenele de acordare a burselor pot fi sancţionaţi disciplinar.D. (3) Bursele. (2) Aceste burse pot fi cumulate cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul Regulament. 25. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul Universităţii. epilepsie. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat.

28.Art. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Săptămâni ale semestrului 2 3 4 5 6 Înainte de începerea anului universitar Afişarea listelor cu bursieri Primirea contestaţiilor Analiza contestaţiilor Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Depunerea dosarelor pentru bursele speciale de ajutor social şi transmiterea lor la Rectorat 18 . evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Comisiile de analiză. Procesul de acordare a burselor la nivel de facultati este prezentat în următorul grafic: Activităţi Responsabil 1 Aprobarea de către Senatul Universităţii a propunerilor facultăţilor de completare şi modificare a regulamentului de acordare a burselor Întocmirea listelor cu mediile studenţilor integralişti Depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă şi transmiterea lor la Rectorat Consiliile Profesorale ale Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Depunerea dosarelor pentru bursele de ajutor social Întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse Transmiterea fondurilor de burse pentru fiecare facultate Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Direcţia GeneralAdministrativă (DGA) Comisiile de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri beneficiari ai burselor de performanţă Comisiile de analiză.

evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatele Facultăţilor Primirea contestaţiilor – pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Comisiile de analiză. analizarea documentelor din dosarele depuse. astfel constituită are următoarele responsabilităţi: 1. comisia de analiză. 19 . 2. Art. (1) a. b. administratorul şef şi cancelarul studenţilor sau un student senator ( a se vedea Anexa 2). respectarea calendarului de atribuire a burselor. Comisia de analiză. Consiliul facultăţii aprobă anual. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. 28. aprobate de către Comisia de burse pe universitate către DGA-SS Completarea bazei de date cu informaţii care lipsesc Întocmirea statelor de plată şi transmiterea acestora către Direcţia Financiar-Contabilă Virarea burselor pe carduri Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti DGA-SS DGA-SS Direcţia FinanciarContabilă DGA-SS: Direcţia General-Administrativă – Serviciul Social. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor.pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Afişarea rezoluţiilor la contestaţiile pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Transmiterea listelor finale de burse. 3. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Analiza contestaţiilor . din: decanul sau un prodecan al facultăţii. stabilit la nivel de Universitate. secretarul şef. Comisia de analiză. repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Comisia de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită. Responsabilităţi în procesul de atribuire a burselor.Întocmirea Listelor cu studenţii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social acordate din veniturile extrabugetare ale universităţii Afişarea listelor cu bursierii – beneficiari ai burselor de performanţă respectiv burse speciale de ajutor social Comisia de analiză. în principiu.

pe fiecare categorie. categoriile de burse acordate la nivel de facultate ( a se vedea art. Instruirea trebuie să fie dovedită prin semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de acordare a burselor. specializări. 7. în vederea completării acestuia. întocmirea centralizatoarelor cererilor de bursă de ajutor social. criteriile complementare de acordare a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. sesizarea DGA-SS. linii de studiu respectiv a Rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea acestuia de către toţi membrii comisiei. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. nenormate de Regulamentul de acordare a burselor. redactarea procesului-verbal privind analiza. stabilit la nivel de Universitate. 5. 15. pentru categoriile: bursă de ajutor social. 14. 6. 3. 11. a burselor speciale de ajutor social. a Secretariatului General a cazurilor nereglementate. primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursă de performanţă respectiv de ajutor social. identificarea altor surse de finanţare a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. a cuantumului burselor şi a algoritmului de repartizare pe ani. în vederea prezentării acestora comisiei de analiză. a propunerii Consiliului facultăţii privind: numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată obţine şi păstra o bursă socială. specializarea. 8. prelucrarea datelor primite de la comisia de analiză. listele vor avea notate data şi ora la care au fost afişate. confirmarea că declaraţia pe propria răspundere a studentului a fost dată de către acesta. transmiterea centralizatoarelor şi dosarelor primite pentru toate categoriile de burse către comisiile de analiză. respectarea calendarului de atribuire a burselor. Preşedintele Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate are obligaţia de a afişa Lista cu studenţii bursieri însoţită de Situaţia fondului de burse repartizat facultăţii. 10. 25). listele vor cuprinde: numele şi prenumele studentului. 13. Răspunderea împărţirii corecte a fondului de burse pe anii de studiu. transmiterea contestaţiilor către comisia de analiză. redactarea listelor cu bursele de ajutor social alocate. 4. cultural-artistică. (2) a. 2.4. e. verificarea documentelor primite. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. c. afişarea listelor cu studenţii care beneficiază de bursă de ajutor social la avizierul facultăţii. 5. 12. primirea contestaţiilor. specializări şi linii de studiu revine Comisiei de burse pe facultate. către Rectoratul Universităţii. întocmirea listelor cu bursieri. analizarea şi rezolvarea contestaţiilor. redactarea rezoluţiilor contestaţiilor primite. anul de studii. 20 . 7. a solicitărilor şi dosarelor aferente privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică. 6. codul numeric personal. Preşedintele Comisiei de burse la nivel de facultate sau persoana desemnată în scris de către acesta are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate să primească dosarele pentru toate categoriile de burse sociale şi a membrilor comisiei de analiză. certificarea calităţii de student a solicitantului. 9. completarea. modificarea Regulamentului de Burse la nivel de universitate. 9. Secretariatele facultăţilor vor fi responsabile de: 1. verificarea încadrării în fondurile alocate. transmiterea. 8. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către persoanele responsabile cu acestea în facultate. sportivă. bursă de ajutor social ocazional. d.

2. consilierea secretariatelor facultăţilor în procesul de atribuire a burselor. 7. 6. 5. în scris.16. aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. Păstrarea acestor dosare în arhivă se face pe o perioadă de 5 ani. stabilit la nivelul Universităţii. 17. dacă este cazul. c. 2. 4. întocmeşte statele de plată a burselor. a responsabilităţilor prevăzute în prezentul Regulament de acordare a burselor. a reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti în ceea ce priveţte noutăţile legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material. 4. DGA-SS. monitorizează acordarea. către comisia de burse pe universitate spre aprobare. 18. 3. a burselor de performanţă. cu notarea datei şi orei la care au fost afişate. de către comisiile aferente. primirea listelor cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. etc. arhivarea dosarelor primite pentru acordarea unei burse de ajutor social. primirea contestaţiilor şi înaintarea lor spre analiză şi soluţionare comisiei de bursă pe universitate. transmite statele de plată către Direcşia Financiar-Contabilă pentru plata burselor. transmiterea listelor finale de burse către DGA-SS. comunicarea către facultăţi. comunica facultatilor banca cu care s-a incheiat conventia pentru virarea burselor studentilor. 5. cultural-artistică respectiv sportivă. a cuantumului în vigoare a venitlui minim pe economie. comunicarea rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. Secretariatele facultăţilor vor primi doar dosarele care sunt complete pentru categoria de bursă solicitată. 7. 8. 3. 5. a burselor de performanţă. compartimentul Burse are următoarele responsabilităţi: 1. a burselor de performanţă ştiinţifică. 3. primirea dosarelor pentru acordarea burselor speciale de ajutor social. 4. actualizează Regulamentul Universităţii de atribuire a burselor în baza propunerilor făcute de către facultăţi şi modificărilor legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi. (4) Secretariatul general responsabil cu probleme sociale studenţeşti are următoarele atribuţii: 1. 2. afişarea rezoluţiilor contestaţiilor. 9. 6. verifica exactitatea datelor comunicate de catre facultati. etc. rezolvarea cu operativitate a eventualelor deficienţe ce apar în procesul de atribuire a burselor. informarea permanentă a secretariatelor facultăţilor. inclusiv a celor transmise de la Comisia de burse pe universitate. analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate. b. monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor. transmiterea către secretariatele facultăţilor a listelor cu bursierii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social. analizează documentele din dosarele depuse pentru acordarea burselor speciale de ajutor social şi stabileşte lista bursierilor beneficiari. avizate de către preşedintele comisiei. identifică alte surse de finanţare a burselor. transmiterea listelor cu bursieri. 21 . Decanii facultăţilor sunt responsabili pentru includerea în fişele de post ale secretarelor şi a altor salariaţi desemnaţi. (3) Comisia de burse pe Universitate are următoarele responsabilităţi: 1. (5) DGA-SS.

33. în termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. (5) Comisiile de burse pe facultate precum şi Comisia de burse pe Universitate pot solicita expertiză medicală realizată de către comisii de specialitate (de exemplu. Art. înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor. 6. 32. Facultatea va trimite Comisiei de acordare a burselor pe Universitate apelul şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de student. 31. un apel motivat în acest sens. Anexele 1. 2. În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie. (3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate. Facultăţii. Comisia de Expertiză Medicală) sau a unor anchete sociale de către primăriile domiciilor studenţilor solicitanţi ai burselor de ajutor social. (4) In toate cazurile de sesizare Comisia de acordarea a burselor pe Universitate va soluţiona cererea în termen de 5 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia. 5. Art. înlăuntrul termenului de soluţionare. atrage restituirea burselor încasate necuvenit. în scopul obţinerii burselor. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei. 4. la facultate.Art. în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea Listei de bursieri. 7 şi 8 fac parte integrantă din prezentul Regulament. Art. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. (2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi. răspunderea penală şi. o va trimite acesteia împreună cu actele dosarului. studenţii pot formula contestaţie scrisă la Facultate. exmatricularea studentului. 22 . 3. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai şi este aplicabil începând cu semestrul I al anului universitar 2010/2011. arătând motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate. datorită complexităţii sale. când orice dispoziţii contrare se abrogă. 30. Prezentarea unor documente false. implicit. poate fi soluţionată doar de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate.

Cancelarul studenţilor sau studentul senator 23 . Jurist 5. Decanul. Administrator şef facultate 4. Prefectul studenţilor din Universitate SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat Anexa nr.1 COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE : PREŞEDINTE: 1. Director financiar – contabil 3. Reprezentant Serviciu Social 4. Prorector responsabil cu probleme de finanţare MEMBRI : 2. Secretar şef facultate 3.Anexa nr. sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti 2.2 COMISIA DE BURSE PE FACULTATE PREŞEDINTE: MEMBRI: 1.

² se pot acorda pe toată durata studiilor. sportivă.12. 24 . pentru fiecare caz Semestru universitar ³ x x - x Note: ¹ cu excepţia bursierilor din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei.Anexa nr. Anexa 2. 558/1998. 3 Cuantumurile burselor stabilite pentru semestrul I şi II al anului universitar 2010-2011 şi sursele de finanţare aferente Categorie de Bursă Cuantum Perioada de acordare 12 luni ¹ 12 luni ² ciclu universitar Semestru universitar ³ Semestru universitar ³ An universitar ° Semestru universitar ³ cel mult de 2 ori pe an universitar o singură dată la naşterea copilului Sursa de finanţare Alocaţii Venituri proprii bugetare ale facultăţii/ Universităţii x x x x x x x x x x x x x Bursa de performanţă ştiinţifică. cu excepţiile prevăzute de H. art.G. ³ în conformitate cu planul de învăţământ. după evaluarea anuală a performanţelor. culturalartistică Bursa de performanţă ”Meritul Olimpic” Bursa acordată de statul român pentru cetăţenii străini Bursa de merit Bursa de studiu Bursă contractuală de studiu pentru studenşii cu domiciliul în mediul rural Bursa de ajutor social Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte Bursa de ajutor social ocazional pentru maternitate (în cuantum echivalent cu două burse lunare de ajutor social) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces Bursa specială de ajutor social 450 lei/ lunar Stabilit de MECI Stabilit de MECI 400 lei/ lunar 350 lei/ lunar Stabilit de MECI 300 lei/ lunar 300 lei/ solicitare 300 lei + Bursa pentru naştere 300 lei Bursa pentru procurarea îmbrăcămintea copilului nou-născut 35% din suma stabilită la nivel naţional în cazul salariaţilor 175 lei-300 lei/ lunar. mai puţin pe perioada vacanţelor. º cu excepţia perioadelor de vacanţă. funcţie de fondul de burse disponibil şi numărul de solicitări înregistrate x x o singură dată.

După susţinerea proiectului şi examinarea dosarului de concurs comisia de specialişti stabileşte ordinea de prioritate a solicitanţilor.la începutul anului universitar .53. 1. în cazul studenţilor din ciclul doi de studii. 400084 Cluj-Napoca Tel. Art.numai o singură dată pe parcursul studiilor .ro Consiliul Cercetării Ştiinţifice Rectorat Consiliul Academic Nr. Art.264 . 1. nr. 3. Mihail Kogãlniceanu. 40.00*.236/30. Ţinând cont de numărul de burse alocate domeniului respectiv. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei comisii de specialişti.Anexa nr.2008 REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI A.02 . Bursa de performanţă se acordă: . La o dată care se comunică tuturor solicitanţilor. pe care o comunică decanatului facultăţii. Dosarele se depun la decanatul facultăţii. 23.04. 40.pe perioada unui an calendaristic .40. sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat. Procedura de selecţie a bursierilor Art. 2.06 E-mail: staff@staff. Procedura de acordare a bursei de performanţă se declanşează prin întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă: a) Cererea de acordare a bursei b) Descrierea proiectului de cercetare c) Recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare d) Lucările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant e) O adeverinţă cu mediile anilor de studii. (00) 40 . 40. subcomisiile de specialitate din CCS analizează propunerile facultăţilor şi 25 . 6. 4 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str.59. Decanatul înaintează Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) al UBB dosarele candidaţilor împreună cu lista de priorităţi a solicitanţilor. Art. în cazul studenţilor din primul ciclu de studii. 7. 5. Art. Cuantumul bursei se stabileşte de către Colegiul Senatului împreună cu senatorii studenţi.ubbcluj. 4. decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare. pe baza unui set de criterii anterior stabilite.19. în activitatea de cercetare ştiinţifică.264 . Universitatea „Babeş-Bolyai” îşi propune să aloce anual un număr de 60 de burse de performanţă. Art.22 Fax: 40 . Bursa de performanţă se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii. 8. Definire Art. B.53. Bursa de performanţă este destinată susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică.53.53.01.studenţilor (începând cu anul II) sau masteranzilor Art.

Art. C. E. beneficiarul întocmeşte şi înaintează CCS un raport final vizat de îndrumătorul ştiinţific. dacă sunt îndeplinite angajamentele din contract. La acest raport va anexa toate materialele. 26 . prezentări la conferinţe/comunicate. D.atribuie bursele de performanţă celor mai performanţi dintre solicitanţi. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului. Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal (semnat de către membrii subcomisiei) şi se validează de către plenul CCS. care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare. 11.9. Beneficiarul unei burse de performanţă semnează un contract prin care se angajează să prezinte o publicaţie şi/sau un manuscris trimis spre publicare (cu confirmarea editorială) la o revistă ISI sau în domeniile mai slab reprezentate ISI în reviste de categoria A sau B din lista selectată de European Science Foundation. Art. brevete etc.10 La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă. Art.). Atribuirea bursei de performanţă se consemnează prin acordarea de către CCS a unei Diplome de performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească tuturor studenţilor care au câştigat o astfel de bursă. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare. Dispoziţii finale Art. 12. Prezentul regulament pentru acordarea burselor de performanţă la universitatea Babeş-Bolyai intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii.

6. ² Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social. conform art.53. Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la trei (3).53. 1 27 . 4. B._________. Numele şi prenumele: Semnătura:_______________ Data:____________________ Domnule Rector. CNP_____________________________. în anul universitar 20___-20___. 5 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str.___________________________________¹. (00) 40 .264 .) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială. 40. 400084 Cluj-Napoca Tel.domeniul/ specializarea______________________________linia de studiu__________________________________în anul______.00*. 8.ro Secretariatul Facultăţii de_____________________ Confirmăm datele referitoare la înmatriculare. matricol___________. nr. 40.01. 4. Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6) Venituri nete totale Pensii Alocaţia de stat pentru copii Alte ajutoare primite de la stat Venituri din spaţii proprii închiriate Venituri din agricultură Numărul persoane . 40. Subsemnatul(a). de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/ de maternitate/ în caz de deces. 19 al Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat: Nr. 7. crt. Solicit această bursă având în vedere următoarele motive:___________________________³ I.40. 1. Note: ¹ Se completează cu majuscule numele. a bursei_________________________________________².53. C.59.ubbcluj. A. 3.19. nr. rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea. student(ă) la buget/ taxa al (a) Facultăţii de __________________________________________________________. media__________.264 . iniţiala tatălui şi prenumele. grupa__________. numar de credite________. 3. Mihail Kogãlniceanu.22 Fax: 40 .53. 1. 2. 5.total.Anexa nr. 2. declar toate veniturile obţinute de către familie.06 E-mail: staff@staff. BI/ CI seria________. nr.02 . din care aflate în întreţinere: Numărul elevilor Numărul studenţilor Numărul copiilor preşcolari Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală Venitul net mediu/ membru de familie ( C = A/ B Documentul justificativ anexat Valori medii 1 (lei/ lună) 1.

neprecizate în prezenta cerere. 1 Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei de ajutor social. corecte şi cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student.³ Se completează pentru încadrare într-o categorie de beneficiari ai burselor de ajutor social: orfan. venituri mici). anexez următoarele documente 1 : III. 28 .) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar. plasament familial. Data Semnătura. IV. V. II.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale.) Pentru justificarea celor declarate. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar. provenit din casele de copii. restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.) Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca virează bursele în conturile personale de card deschise la Banca Transilvania. caz medical. nu sunt luate în consideraţie.

nu obţin venituri din agricultură. student (ă) al (a) Facultăţii de __________________________________________.59. 29 . specializarea____________________ anul______.19.ubbcluj. nu sunt angajat.264 . nu primesc ajutor de şomaj. nu deţin proprietăţi şi. nr.264 . Mihail Kogãlniceanu. în perioada______________________ 2 . (00) 40 . linia BI/ de CI media__________. 3 Se menţionează de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situaţia sa.53. domiciliat în _____________________________________ sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii.40. 40.53. nr. Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al familiei. 40._________. iniţiala tatălui şi prenumele. 1.02 .53. 40.___________________________________ 1 .01. nu deţin conturi de economii 3 . prin urmare. 400084 Cluj-Napoca Tel.ro Declaraţie. nu obţin dividende. nr.53. Semnătura. CNP_____________________________. Data.22 Fax: 40 . nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor. 6. declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut.Anexa nr. nu primesc pensie. grupa__________.00*. matricol___________. nu obţin venituri din activităţi autorizate. 1 2 Se completează cu majuscule numele. studiu_________________________________în seria________________.06 E-mail: staff@staff. la numar buget/taxa de domeniul/ credite________. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Subsemnatul(a). alte venituri decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate.

Liviu MALIŢA Prof. dr. univ. Ioan CHIRILĂ Prof. Gheorghe MONEA Conf. univ.Anexa nr. dr. dr.7 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ CULTURAL-ARTISTICĂ : PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. Vasile BOGDAN Prof.8 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ: PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. BUZOGÁNY Dezsö SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat. dr. Mihaela ILIŞIU Anexa nr. Ioan PAŞCAN SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat. Mihaela ILIŞIU 30 . dr. univ. univ. univ. univ. dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful