ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40 - 264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

SENAT Nr. 23.143/10.06.2010

Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat - anul universitar 2010/2011
- aprobat în reuniunea Senatului din data de 10 iunie 2010Art. 1. (1). Universitatea Babeş-Bolyai acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse speciale. Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. (3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să le poarte numele. (4) Universitatea Babeş-Bolyai şi facultăţile pot acorda burse speciale din veniturile proprii extrabugetare. Art. 2. Bursele acordate de Universitatea Babeş-Bolyai şi sursele de finanţare aferente sunt: a. burse de performanţă - alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a1. burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii; a.2. burse de performanţă "Meritul olimpic" (c.f. H.G. 1004/17 septembrie 2002) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b. burse de merit - alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; c. burse de studiu - alocaţii bugetare; c.1. burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/2005) din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe bază de contract; d. burse de ajutor social - alocaţiile bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor; e. burse speciale - venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii sau ale facultăţilor. Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea Babeş-Bolyai, potrivit prezentului Regulament, numiţi în continuare "studenţi", sunt studenţii Universităţii Babeş-Bolyai, cetăţeni 1

români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă. (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la burse obţinute din alte surse. Art. 4. (1) a. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea Babeş-Bolyai sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu. b. În cazul facultăţilor la care pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentul va fi considerat "integralist" dacă obţine numărul minim de credite prevăzute pentru acel semestru. c. Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. d. Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă. e. Pentru studenţii care au avut bursă Socrates/Erasmus, care au promovat examenele in baza unor acorduri bilaterale de schimburi in strainatate sau in baza acordurilor din cadrul consortiului Universitaria un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării examenelor promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale. (2) Fac excepţie de la această prevedere studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român, cărora li se acordă bursă pe un an academic, în condiţiile promovării anului universitar anterior, obţinând minim 30 de credite/an, dar nu mai mult decât perioada academică legală prevăzută pentru specialitatea respectivă. Art. 5. (1) Bursele de performanţă acordate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca sunt de 3 categorii: burse de performanţă ştiinţifică; burse de performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-artistică. (2) Cuantumul burselor de performanţă este de cel puţin două ori mai mare faţă de bursa minimă stabilită de Universitate. (3) Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. (4) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse. Art.6. (1) Bursa de performanţă "Meritul olimpic " se acordă studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, conform listelor transmise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) De această categorie de burse beneficiază, începând cu anul 2002, studenţii din anul I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a. (3) Bursa de performanţă "Meritul olimpic" se acordă pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. 2

(4) Bursele de performanţă "Meritul olimpic" se pot acorda pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a performanţelor. (5) Cuantumul bursei de performanţă "Meritul olimpic" se reactualizează anual, prin Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie. (6) Bursele din această categorie vor fi acordate prin Serviciul Social al Universităţii. Art. 7. (1) Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. (2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă (de merit, de studiu, de ajutor social), cu excepţia: a) burselor de performanţă (art. 5 alin. 1 respectiv art. 6 alin. 1); b) a burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces) şi c) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student. Art. 8. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de performanţă, în funcţie de numărul şi cuantumul acestora. (2) Fondul de burse destinat burselor de merit, de studiu şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri de zi din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat. (3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:
• • •

15% - fond pentru burse de merit; 75% - fond pentru burse de studiu; 10% - fond pentru burse de ajutor social.

Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun. (4) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursurile de zi, bugetaţi, din facultatea respectivă. Art. 9. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. (2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă. (3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 9 (2) se face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare si a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 3

seminarii ştiinţifice în semestrul precedent (a se vedea b. brevete. (6) Bursele care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat. In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite. publicaţii. pentru un singur semestru. 10. 2. media obtinuta la examenul de bacalaureat. se vor lua în considerare toate aceste materii. 4. cu respectarea condiţiei de obţinere. iar creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare. Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului. în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul. chiar dacă va fi înmatriculat în semestrul următor. (4) În cazul în care studentul realizează peste 30 de credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. 6. participarea la manifestări ştiinţifice. proiecte . studiu şi bursele de ajutor social se suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară. verificări. conferinţe. (5) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază de orice categorie de bursă. (3) În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite. notele obţinute la materiile facultative: 5. 4.potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa. potrivit structurii planului de invatamant pentru semestrul respectiv. (1) Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene. (6) a. Art. acestea vor fi reportate la calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate disciplinele respective. (2) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză. în conformitate cu prevederile art. media pe semestrul precedent. 3. indiferent cine finanţează respectivele plecări cu excepţia bursierilor ERASMUS/ SOCRATES si a acordurilor bilaterale de schimburi.(4) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii. În cazul mediilor egale. potrivit planului de învăţământ. candidat la obţinerea bursei). (7) Bursele de merit. media obtinuta la concursul de admitere. 4 . (5) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată. respectându-se condiţia de acordare a bursei. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. simpozioane. luate în considerare în ordinea următoare: 1. departajarea se va face pe baza următoarelor criterii. după media obţinută în semestrul precedent. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite.

Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului se va realiza în baza punctajului obţinut.b. determinat. astfel: Categorii de activităţi punctate Publicare cărţi de specialitate Autor unic Coautor Publicare articole Articol în publicaţii de specialitate internaţionale Articol unic Coautor Articol în publicaţii de specialitate naţionale Articol unic Coautor Brevete înregistrate Internaţionale Naţionale Sesiuni ştiinţifice internaţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare Sesiuni ştiinţifice naţionale Premiu de excelenţă Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 90 80 70 60 40 20 100 90 80 70 60 30 200 100 80 Se împart 80 puncte la numărul de autori 100 Se împart 100 puncte la numărul de autori 200 Se împart 200 de puncte la numărul de autori ² Punctaj ¹ Sesiuni ştiinţifice organizate de către Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Premiu de excelenţă 80 5 .

Art.11. obţinut în perioada evaluată de la ultima acordare a unei burse de performanţă. Nivelul cuantumului se propune de către Comisia de burse pe Universitate şi se aprobă de către Senatul Universităţii. (2). din cadrul aceleiaşi facultăţi. 12. linia şi secţia respectivă. (6) În cazul în care. b. premiu. Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii (specializări). (5) Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare a bursei de merit pe facultate. fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este utilizat integral. ² Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe capitole. linii şi ani de studiu din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate.3 (1). brevet. se împart cele 200 puncte la numărul de capitole şi se înmulţesc cu numărul de capitole al cărui autor este candidatul la bursă. Distribuirea burselor de merit din alocaţiile bugetare pe secţii (specializări) şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul. pe baza mediei stabilite. 6 . împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din fiecare an. d. stabilită de către Consiliul profesoral. partea nefolosită se alocă fondului de burse de studiu. Distribuţia burselor de merit din veniturile proprii ale facultăţilor pe secţii (specializări) şi ani de studii se face proporţional cu numărul de studenţi cu taxă de la secţia şi anul respectiv. (3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei. cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie din secţie şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit. (2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi. articol. Fiecare an şi secţie dintr-o facultate poate să beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare. Beneficiarii acestei burse sunt studenţii prevăzuţi la art. Art.3 (1). (4) a. e. începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu.Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea Menţiune Participare 70 60 40 30 10 Notă: ¹ Punctajul se acordă pentru fiecare carte. Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de merit din alocaţiile bugetare la aceeaşi secţie şi an. etc. (1) Bursa de merit se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master. f. c. secţie şi specializare. Media minimă pentru care se acordă bursa de merit pentru studenţii cu taxă nu poate fi mai mică decât media minimă pentru studenţii bugetaţi. iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă nominalizaţi la art. Componenţa Comisiei de burse pe Universitate este redată în Anexa 1. (1) Bursa de studiu se acordă din alocaţiile bugetare. comună pentru studenţii bugetaţi şi cei cu taxă.

7 . potrivit art. departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la concursul de admitere. cursuri de zi şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a. se stabilesc anual prin ordin al Ministerului Educaţiei. respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere. pe bază de contract. 5. Cercetării şi Tineretului. (3) şi (4). (6) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă. 13.(3) Repartizarea fondului de burse de studiu ale facultăţilor pe specializări şi ani de studii se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din secţia şi anul respectiv. b. (7) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie. distinct de fondurile destinate celorlaltor categorii de burse. pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare (exceptând cazurile prevăzute la art. 10. (5) Bursele de studiu în cadrul specializărilor. (3) În situaţia în care Ministerului Educaţiei. (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă din alocaţiile bugetare. nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi nu repetă nici un an universitar. care beneficiază de bursă de studiu. c. (5) Pentru a beneficia de aceste burse de studii. în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute în semestrul precedent de către studenţii bugetaţi. în specializările pentru care s-au pregătit. pe specializări. să profeseze în învăţământul rural. Cercetării şi Tineretului va include fondurile destinate acestor burse în fondul general de burse alocat universităţii. (6) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar. în funcţie de necesităţile de personal didactic calificat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural. fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural. aliniatele (2). cu excepţia perioadelor de vacanţă şi se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.00. se obligă prin contract ca. specializare şi an. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere. pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor. se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei. (4) Numărul studenţilor dintr-o facultate. (4) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă anual. după terminarea studiilor universitare. 6 din prezentul Regulament) se consideră admişi cu media 10. (2) Fondurile destinate acestei categorii de burse provin din bugetul de stat. solicitanţii trebuie să fie studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate. (7) Numărul de burse şi repartizarea acestora la instituţiile de învăţământ superior acreditate. Art. (8) Conditia pentru acordarea bursei de studiu este ca studentul sa fie integralist in semestrul precedent. au domiciliul stabil în mediul rural. liniilor şi anilor de studii se acordă după atribuirea burselor de merit.

3) bolnavi de SIDA. indexate cu indicele de inflaţie. în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute. beneficiarul bursei refuză să profeseze în învăţământul rural. acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursă. pe durata unui semestru. Art. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. 2) sunt studenţi integralişti bolnavi. (2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic de 50% din cuantumul bursei de studiu şi nu poate depăşi cuantumul bursei de studiu. Diferenţierea cuantumului. 14. Anexa 2 la H. (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar). 15. se face de către Comisia de burse pe facultate. în conformitate cu angajamentul de plată încheiat ca anexă la contract. 14) spondilită anchilozantă. în ordinea de prioritate stabilită mai jos: 1) sunt studenţi integralişti: orfani.bursa socială să nu fie mai mică decât 50% din bursa de studiu. 7) boli imunologice. scleroze multiple. facultăţile au obligaţia de a calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât: . (10) În cazul în care.un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă de ajutor social. . 8 . 12) hepatită cronică. în limitele prevăzute.G. În cazul în care cererile pentru acordarea unei burse de ajutor social depăşesc procentul alocat acestei categorii de burse. Art. talasemii. (9) Bursele de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursă acordate conform legislaţiei în vigoare. 13) astm bronşic. (2) Facultăţile vor aduce la cunoştinţa studenţilor posibilitatea de a beneficia de această categorie de bursă. studenţii de la învăţământul de zi. 3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitl minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plata). 15) reumatism articular acut. (3). precum şi toate informaţiile necesare. (1) Toate acţiunile ce vizează acordarea şi gestionarea burselor de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se realizează prin intermediul Secretariatului General al Universităţii Babeş-Bolyai şi al Serviciului Social. (3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent. (4) În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi la alin. 8) care suferă de diabet. Cercetării şi Tineretului şi se indexează conform legii. 558/1998). care suferă de: 1) boli maligne. care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit. 17) miopie gravă. care se află în evidenţa unităţilor medicale. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 16) glaucom. conform prevederilor contractului. . 2) linfoame. care nu realizează venituri. 4) insuficienţă renală cronică.bursele de ajutor social pentru studentii bolnavi sa nu depaseasca 25% din fondul care revine burselor de ajutor social. 9) cardiopatii congenitale.(8) Cuantumul bursei de studiu rural se stabileşte anual prin Ordin al Ministrului Educaţiei. după absolvire. 18) ulcerul gastroduodenal (art. 5) sindromuri de malabsorbţie grave. 12. 6) epilepsie. 10) bolnavi TBC. fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti.

care se poate acorda studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (soţ. studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social. 17. (7) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile bugetare. scleroye multiple. 6) epilepsie. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului. (6) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă. 12. a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din venitl minim pe economie. copil) sau în caz de deces al studentului/ei. care se află în evidenţa unităţilor medicale. 16) glaucom. care nu realizează venituri. 5) sindromuri de malabsorbţie grave. 9 . soţie. 17) miopie gravă. calculat luând în considerare doar disciplinele din planul de învăţământ al semestrului anterior. talasemii. 7) boli imunologice. b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate. Art. aprobată de către Comisia de burse pe facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. stabilită de Senatul Universităţii. ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 558/1998). 3) bolnavi de SIDA. 15) reumatism articular acut. din plasament familial sau din încredinţare. 14) spondilită anchilozantă. c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces. (3) Bursele speciale de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: 1) studenţilor orfani. 2) linfoame. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor. la învăţământ la zi bugetaţi şi cu taxă. 8) care suferă de diabet. precum şi/respectiv de acte justificative/ doveditoare ale dreptului de acordare a acestora. 10) bolnavi TBC.(5) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi. care se poate acorda studenţilor orfani. Art. 16. 12) hepatită cronică. necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă). 2) studenţilor a căror familie nu a realizat în lunile care se iau in considerare un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât venitul minim net pe economie. respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa.G. (1) Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca acordă burse speciale de ajutor social din veniturile sale proprii (extrabugetare) studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent. indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă. cu soţ/soţie care nu realizează venituri. constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar. care suferă de: 1) boli maligne. 11) care sunt infestaţi cu virusul HIV. astfel: a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte. 3) studenţilor bolnavi. Anexa 2 la H. (2) Pentru a fi beneficiari ai unor asemenea burse numărul minim de credite necesar este de 20 de credite. care se poate acorda studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă. 13) astm bronşic. 18) ulcerul gastroduodenal (art. iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale facultăţilor. 9) cardiopatii congenitale. studenţilor proveniţi din casele de copii. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 10 de zile lucrătoare de la începerea semestrului. 4) insuficienţă renală cronică.

etc. vizat de medicul de familie al studentului. 3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor. b) adeverinţă de şomaj.(4) Durata de acordare este de un semestru universitar. documente înaintate de către Secretariatele facultăţilor. 3) documente justificative privind situaţia în care se află: a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament. vizată de către secretariatul facultăţii. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 17. conform Anexei 5. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 4) documente justificative privind veniturile proprii. studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. aliniatul (3). după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. Art 18. c) adeverinţa de venit net. punctul 3). Comisiei de burse pe Universitate. etc. după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament. d) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. (2) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. spre aprobare şi acordare a bursei. b) adeverinţa de somaj. vizată de către secretariatul facultăţii. In certificatul medical prezentat de student se va mentiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente: 1) cerere tip. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. Dosarele vor fi depuse în termen de 20 de zile lucrătoare de la începerea semestrului. e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. 3) certificat medical eliberat de un medic specialist. societăţi comerciale). 4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. conform Anexei 5. (3) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. studenţii care solicită bursă medicală vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. 5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. conform Anexei 5.. 6). c) adeverinţă de venit net. vizată de către secretariatul facultăţii. 10 . b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial. păduri. asociaţii familiale. persoane fizice autorizate. Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social: (1) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. 6). (5) Bursele speciale de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului însoţită de actele doveditoare corespunzătoare solicitate. chirii. din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr.

după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. în cazul în care studentul este orfan de un părinte. studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. păduri. conform Anexei 5. 14) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. persoane fizice autorizate. pentru student şi fraţii acestuia. 11 . b) adeverinţa de somaj. vizată de către secretariatul facultăţii. (5) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. persoane fizice autorizate.. c) adeverinţa de venit net. chirii. 4) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei. etc. c) adeverinţă de venit net. aflaţi în întreţinerea părinţilor. 4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul). 7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale. ale celorlalţi membri ai familiei. chirii. 3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale. în cazul în care părinţii sunt divorţaţi. 6) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi. 5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. după caz: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare. 5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ. conform Anexei 5. 13) documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. etc. privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole. 6). 9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit. etc. b) adeverinţă de şomaj. 11) copie a hotărârii judecătoreşti. se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia. păduri. 8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora. asociaţii familiale. se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare.. 12) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul. care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii. asociaţii familiale.(4) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social. 10) copie după certificatul de deces. societăţi comerciale). 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. 3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor. dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul. etc. în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul. studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. societăţi comerciale). vizată de către secretariatul facultăţii.

b) adeverinţa de venit net. (7) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. dată la notar a sotului/ sotiei care nu este student/ studenta. c) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole. b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ. studentele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. etc. c) adeverinţa de venit net. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare. (6) Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul). persoane fizice autorizate. chirii. după caz. conform Anexei 5. 3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei. studenţii căsătoriţi. 5) copie a certificatului de naştere al copilului. 6). d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. etc. ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (4) pentru familia din care provine fiecare soţ. 2. vizată de către secretariatul facultăţii. 4) copie a certificatului de căsătorie. etc. 12 . păduri. b) adeverinţa de somaj. dacă studentul obţine venituri personale.. după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii. 6) documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei. la care se adaugă: a) copie a certificatului de căsătorie. pentru soţ/ soţie se adaugă: a) copie a buletinului/ cărţii de identitate. adeverinţa de somaj. dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente: 1. copie a certificatului de căsătorie.6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. 3) copie a certificatului de naştere al copilului. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele prezentate la aliniatul (4) pentru familia din care provine studentul. conform Anexei 5. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. e) declaraţie pe propria răspundere. f) declaratie pe propria raspundere a studentului. societăţi comerciale). dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ. din care sa reiasa ca nu mai are si alte venituri decat cele declarate.. din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate. vizată de către secretariatul facultăţii. pentru familiile de studenţi. studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune următoarele documente: 1) cerere tip. student/ă căsătorit/ă. asociaţii familiale. (8) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate. dată la notar. c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul).

10) declaraţie pe propria răspundere a studentului. a soţiei studentului. venituri din activităţi independente.) obţinute de solicitantul bursei. plantelor decorative şi ciupercilor. vizată de către secretariatul facultăţii. 5) soţia/ soţul studentului/ studentei va depune la dosar şi documente justificative privind veniturile: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (dacă este cazul). asociaţii familiale. etc. persoane fizice autorizate. etc. părinţii acestuia. dată la notar. etc. de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. persoane fizice autorizate. f) venituri din activităţile agricole: cultivarea şi valorificarea florilor. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. modificată şi actualizată). asociaţii familiale. drepturi de autor. e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004. dată la notar. chirii. 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate. modificată şi actualizată). e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. păduri. Art. 9) declaraţie pe propria răspundere. modificată şi actualizată). d) adeverinţă. b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii. din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr.. Stabilirea venitului net pe membru al familiei. cultivarea şi valorificarea arbuştilor. exploatarea pepinierilor viticole şi pomicole şi altele asemenea (Legea 571/2003. b) adeverinţa de somaj (dacă este cazul). c) pensii. rente. modificată ţi actualizată). conform Anexei 5. (10) Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar daca sunt complete. dobânzi. 6).. modificată şi actualizată). din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. 3) copie a certificatului de căsătorie. 13 . dividende. modificată şi actualizată). d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002. societăţi comerciale). (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei.7) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole. chirii. din care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. c) adeverinţa de venit net (dacă este cazul). (Legea 571/2003. 19. legumelor şi zarzavaturilor. etc. 8) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii. indiferent de natura lor (Legea 19/2000.. soţul sau soţia (Legea 571/2003. (9) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun următoarele documente: 1) cerere tip. societăţi comerciale). păduri. etc. indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate: a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor. 4) copie a certificatului de deces. f) declaraţie pe propria răspundere.

14 . (2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare alocaţii cu destinaţie specială. b) pentru un solicitant aflat în plasament. alocaţia pentru copiii nou-născuţi (acordate conform Legii 416/2001. (6) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile de la angajatorul acestuia. iulie. modificată şi actualizată). modificată şi actualizată). iar celălalt nu. 66. modificată şi actualizată). decembrie si ianuarie. venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi. c) pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri. august. (5) Venitul lunar net mediu (pentru cele trei luni luate în considerare).g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie. stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005. c) cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional pentru maternitate respectiv deces. b) pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri. astfel: se cumulează toate veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni. venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri. alin. i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993. astfel: a) pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri. (7) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează. al familiilor constituite din studenţi se calculează. se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai familiei. veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 172/2004). c) alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate. h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea19/2000. pe membru de familie. acordate din bugetul de stat: a) ajutorul social. (4) Venitul lunar net mediu al studenţilor care au împlinit 26 de ani şi urmează studiile ciclului de studii universitare de licenţă respectiv master la prima specializare/facultate se calculează luând în considerare doar veniturile personale ale acestora (art. venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul. b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): noiembrie. modificată şi actualizată). (3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent si cele ocazionale pentru imbracaminte): iunie. b din Legea 19/17 martie 2000 coroborat cu prevederile Codului familiei). ajutorul pentru încălzirea locuinţei. inclusiv cei aflaţi în întreţinere. indemnizaţii pentru creşterea copiilor.

Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie prin concurs organizat de universitate. Regimul declaraţiei pe propria răspundere. Evaluarea activităţii sportive se va realiza în baza punctajului obţinut. atunci când. (5) Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta. Art. art. în vederea producerii unor consecinţe juridice. 474: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului. determinat astfel: Categorii de manifestări punctate Olimpiadă Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate mondiale Medalia de aur 90 100 90 80 70 40 Punctaj 1 Codul Penal (2004). declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în Anexa 6. în faţa persoanei care primeşte dosarul şi care are responsabilitatea verificării acestuia. b.21.Art. b. din cadrul facultăţii al cărui student este solicitantul unei burse de ajutor social. pentru sine sau pentru altul.. europene. (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria răspundere. Criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). Condiţiile şi criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii (a se vedea Anexa 4). dar nu pot impune. din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele declarate. va menţiona pe declaraţie: ”dată în faţa mea.”. 20. (2) Declaraţia pe propria răspundere va fi scrisă de mână. declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe. completarea dosarului pentru bursa socială cu declaraţii pe propria răspundere date în faţa unui notar. responsabilă să primească şi să verifice dosarul acestuia. făcută unei autorităţi sau instituţii publice. (2) a. (3) Persoana.. în conformitate cu fişa postului. sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii 1 . va preciza data şi va semna. Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii. astăzi. mondiale. Universitatea Babeş-Bolyai acordă burse de performanţă sportivă studenţilor înmatriculaţi în cadrul domeniului Educaţie Fizică şi Sport. se pedepseşte cu închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă. 2) obţinerea de titluri olimpice. 15 . (4) În principiu. (1) a. potrivit legii ori împrejurărilor.

întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă sportivă respectiv cultural-artistică.Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare Campionate europene Medalia de aur Medalia de argint Medalia de bronz Locurile IV-VII Participare 80 70 60 30 80 70 60 50 20 (3) a. 16 . Teatrologie. va cuprinde: a) curriculum vitae. specializărilor Artele spectacolului. Pedagogie muzicală din cadrul Facultăţii de Teologie Reformată. media. fotografie. Filmologie din cadrul domeniului Cinematografie şi Media. b) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările sportive sau cultural-artistice la care a participat. 2) obţinerea de premii internaţionale. determinat astfel: Categorii punctate Concursuri/ manifestări internaţionale Premiul de excelenţă Premiul I Premiul II Premiul III Locurile IV-VII Participare 100 90 80 70 50 30 Punctaj (4) Dosarul de candidatură. Scenografie din cadrul domeniului Teatru respectiv specializărilor Cinematografie. c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă sau artistică. Evaluarea activităţii cultural-artistice se va realiza în baza punctajului obţinut. Criteriile de acordare a bursei de performanţă cultural-artistică sunt: 1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar). din cadrul domeniului Teologie Ortodoxă. b. Bursele de performanţă cultural-artistică se pot acorda studenţilor înmatriculaţi la spacializarea Artă sacră.

sesiuni de examene. Art. 22. insuficienţe renale cronice. examen de licenţă sau de absolvire). Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură.D. sindromuri de malabsorbţie grave. pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului. ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca. 25. bursele de studiu şi bursele de ajutor social. hepatită cronică. (3) Bursele. glaucom. alte categorii de burse. 27. cardiopatii congenitale. la învăţământul de zi. boli maligne. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani. începând cu data atribuirii. (1) Prin hotărâri ale Senatului Universităţii Babeş-Bolyai sau Consiliului profesoral. boli imunologice. cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor. în baza unor reglementări conţinute în hotărârile respective. precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau I. ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale.D. din resurse proprii. anexa 2. b. termenele de acordare a burselor pot fi sancţionaţi disciplinar. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat. dacă provin din casele de copii sau din plasament familial. inclusiv în perioada vacanţelor. Facultăţile pot stabili criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către Consiliile Profesorale şi se afişează la aviziere. Art. burse de mobilităţi internaţionale. se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri. (2) Aceste burse pot fi cumulate cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul Regulament. la secretara responsabilă cu probleme sociale studenţeşti.G. Angajaţii Universităţii care nu respectă.(5) La începutul fiecărui an universitar Senatul Universităţii aprobă numărul de burse de performanţă. Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse. cu excepţia vacanţelor. astm bronşic. (7) Acordarea acestor burse se va realiza prin Serviciul Social al Universităţii. stabilit în Consiliul de Administraţie. 558/1998. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. epilepsie. Art. Art. 24. Rectoratul. (6) Bursele de performanţă sunt acordate pentru 12 luni consecutive. art. vor fi sancţionaţi disciplinar. material sau penal. Art. Art. 12). specializare. din vina lor. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul Universităţii. dacă suferă de diabet. se plătesc numai prin virament în conturile de card ale acestora. respectiv Decanatul. în conformitate cu planul de învăţământ. având la bază documente fictive. Excepţiile vor fi aprobate nominal de către Biroul Senatului Universităţii. Un exemplar conţinând criteriile complementare se depune la Rectorat. (4) a. Comisiile de evaluare a candidaţilor pentru obţinerea unei burse de performanţă şi propunerile comisiilor de evaluare. după caz. în conformitate cu prevederile Codului muncii. 23. pot acorda burse de creaţie. 17 . sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA. 26. activităţi practice. altă facultate. spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (conform H. miopie gravă.

Art. 28. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Comisiile de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri beneficiari ai burselor de performanţă Comisiile de analiză. Procesul de acordare a burselor la nivel de facultati este prezentat în următorul grafic: Activităţi Responsabil 1 Aprobarea de către Senatul Universităţii a propunerilor facultăţilor de completare şi modificare a regulamentului de acordare a burselor Întocmirea listelor cu mediile studenţilor integralişti Depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă şi transmiterea lor la Rectorat Consiliile Profesorale ale Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Depunerea dosarelor pentru bursele de ajutor social Întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse Transmiterea fondurilor de burse pentru fiecare facultate Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri Secretariatele Facultăţilor Secretariatele Facultăţilor Direcţia GeneralAdministrativă (DGA) Comisiile de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Săptămâni ale semestrului 2 3 4 5 6 Înainte de începerea anului universitar Afişarea listelor cu bursieri Primirea contestaţiilor Analiza contestaţiilor Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Depunerea dosarelor pentru bursele speciale de ajutor social şi transmiterea lor la Rectorat 18 .

în principiu. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. 28. 2. astfel constituită are următoarele responsabilităţi: 1. Comisia de analiză. Consiliul facultăţii aprobă anual. repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare. 3. aprobate de către Comisia de burse pe universitate către DGA-SS Completarea bazei de date cu informaţii care lipsesc Întocmirea statelor de plată şi transmiterea acestora către Direcţia Financiar-Contabilă Virarea burselor pe carduri Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti DGA-SS DGA-SS Direcţia FinanciarContabilă DGA-SS: Direcţia General-Administrativă – Serviciul Social. din: decanul sau un prodecan al facultăţii. Art. Comisia de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Analiza contestaţiilor . comisia de analiză. stabilit la nivel de Universitate. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită. respectarea calendarului de atribuire a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor.Întocmirea Listelor cu studenţii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social acordate din veniturile extrabugetare ale universităţii Afişarea listelor cu bursierii – beneficiari ai burselor de performanţă respectiv burse speciale de ajutor social Comisia de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă Comisia de analiză. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de universitate Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Secretariatele Facultăţilor Primirea contestaţiilor – pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Secretariatele Facultăţilor Secretariatului general cu probleme sociale studenţeşti Comisiile de analiză.pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Afişarea rezoluţiilor la contestaţiile pentru bursele de performanţă respectiv burselor speciale de ajutor social Transmiterea listelor finale de burse. 19 . (1) a. secretarul şef. analizarea documentelor din dosarele depuse. administratorul şef şi cancelarul studenţilor sau un student senator ( a se vedea Anexa 2). Responsabilităţi în procesul de atribuire a burselor. b.

primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursă de performanţă respectiv de ajutor social. transmiterea centralizatoarelor şi dosarelor primite pentru toate categoriile de burse către comisiile de analiză. 15. primirea contestaţiilor. certificarea calităţii de student a solicitantului. 6. sportivă. 20 . Secretariatele facultăţilor vor fi responsabile de: 1. sesizarea DGA-SS. categoriile de burse acordate la nivel de facultate ( a se vedea art. bursă de ajutor social ocazional. 7. a burselor speciale de ajutor social. pentru categoriile: bursă de ajutor social. transmiterea contestaţiilor către comisia de analiză. către Rectoratul Universităţii. 9. a solicitărilor şi dosarelor aferente privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică. listele vor avea notate data şi ora la care au fost afişate. afişarea listelor cu studenţii care beneficiază de bursă de ajutor social la avizierul facultăţii. identificarea altor surse de finanţare a burselor. cultural-artistică. transmiterea. redactarea procesului-verbal privind analiza. 8. întocmirea listelor cu bursieri. Răspunderea împărţirii corecte a fondului de burse pe anii de studiu. specializări şi linii de studiu revine Comisiei de burse pe facultate. 7. a Secretariatului General a cazurilor nereglementate. 14. 13.4. 11. 5. 4. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. listele vor cuprinde: numele şi prenumele studentului. Instruirea trebuie să fie dovedită prin semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de acordare a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. 3. 6. 25). evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. Preşedintele Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate are obligaţia de a afişa Lista cu studenţii bursieri însoţită de Situaţia fondului de burse repartizat facultăţii. criteriile complementare de acordare a burselor. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. 2. confirmarea că declaraţia pe propria răspundere a studentului a fost dată de către acesta. prelucrarea datelor primite de la comisia de analiză. (2) a. 10. redactarea listelor cu bursele de ajutor social alocate. redactarea rezoluţiilor contestaţiilor primite. în vederea completării acestuia. întocmirea centralizatoarelor cererilor de bursă de ajutor social. specializarea. 12. Preşedintele Comisiei de burse la nivel de facultate sau persoana desemnată în scris de către acesta are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate să primească dosarele pentru toate categoriile de burse sociale şi a membrilor comisiei de analiză. respectarea calendarului de atribuire a burselor. analizarea şi rezolvarea contestaţiilor. modificarea Regulamentului de Burse la nivel de universitate. verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către persoanele responsabile cu acestea în facultate. e. 5. c. pe fiecare categorie. specializări. în vederea prezentării acestora comisiei de analiză. a cuantumului burselor şi a algoritmului de repartizare pe ani. evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea acestuia de către toţi membrii comisiei. verificarea încadrării în fondurile alocate. 8. d. stabilit la nivel de Universitate. nenormate de Regulamentul de acordare a burselor. codul numeric personal. a propunerii Consiliului facultăţii privind: numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată obţine şi păstra o bursă socială. 9. completarea. verificarea documentelor primite. anul de studii. linii de studiu respectiv a Rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor.

etc. primirea listelor cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. 3. 7. cu notarea datei şi orei la care au fost afişate. afişarea rezoluţiilor contestaţiilor. 3. 2. a responsabilităţilor prevăzute în prezentul Regulament de acordare a burselor. primirea contestaţiilor şi înaintarea lor spre analiză şi soluţionare comisiei de bursă pe universitate. Decanii facultăţilor sunt responsabili pentru includerea în fişele de post ale secretarelor şi a altor salariaţi desemnaţi. transmiterea listelor finale de burse către DGA-SS. 5. primirea dosarelor pentru acordarea burselor speciale de ajutor social. transmiterea listelor cu bursieri. a reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti în ceea ce priveţte noutăţile legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material. inclusiv a celor transmise de la Comisia de burse pe universitate. stabilit la nivelul Universităţii. 17. a burselor de performanţă ştiinţifică. transmite statele de plată către Direcşia Financiar-Contabilă pentru plata burselor. către comisia de burse pe universitate spre aprobare. 2. în scris. identifică alte surse de finanţare a burselor. 6. cultural-artistică respectiv sportivă. monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor. transmiterea către secretariatele facultăţilor a listelor cu bursierii beneficiari ai burselor speciale de ajutor social.16. 9. de către comisiile aferente. monitorizează acordarea. c. 4. 4. comunica facultatilor banca cu care s-a incheiat conventia pentru virarea burselor studentilor. arhivarea dosarelor primite pentru acordarea unei burse de ajutor social. dacă este cazul. 2. aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate. Păstrarea acestor dosare în arhivă se face pe o perioadă de 5 ani. 7. 3. (4) Secretariatul general responsabil cu probleme sociale studenţeşti are următoarele atribuţii: 1. compartimentul Burse are următoarele responsabilităţi: 1. (5) DGA-SS. 21 . 5. etc. a burselor de performanţă. 8. rezolvarea cu operativitate a eventualelor deficienţe ce apar în procesul de atribuire a burselor. DGA-SS. informarea permanentă a secretariatelor facultăţilor. analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate. 6. consilierea secretariatelor facultăţilor în procesul de atribuire a burselor. comunicarea rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. Secretariatele facultăţilor vor primi doar dosarele care sunt complete pentru categoria de bursă solicitată. 4. comunicarea către facultăţi. b. 18. întocmeşte statele de plată a burselor. avizate de către preşedintele comisiei. a cuantumului în vigoare a venitlui minim pe economie. analizează documentele din dosarele depuse pentru acordarea burselor speciale de ajutor social şi stabileşte lista bursierilor beneficiari. a burselor de performanţă. (3) Comisia de burse pe Universitate are următoarele responsabilităţi: 1. verifica exactitatea datelor comunicate de catre facultati. 5. actualizează Regulamentul Universităţii de atribuire a burselor în baza propunerilor făcute de către facultăţi şi modificărilor legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi.

Art. (2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi. răspunderea penală şi. la facultate. poate fi soluţionată doar de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate. înlăuntrul termenului de soluţionare. un apel motivat în acest sens. când orice dispoziţii contrare se abrogă. Art. 30. în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea Listei de bursieri. înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor. Anexele 1. Facultăţii. 6. 22 . În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie. Art. datorită complexităţii sale. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei. 33. implicit. 7 şi 8 fac parte integrantă din prezentul Regulament. exmatricularea studentului. 4. atrage restituirea burselor încasate necuvenit. Prezentarea unor documente false. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. (4) In toate cazurile de sesizare Comisia de acordarea a burselor pe Universitate va soluţiona cererea în termen de 5 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia. 3. (3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate. Comisia de Expertiză Medicală) sau a unor anchete sociale de către primăriile domiciilor studenţilor solicitanţi ai burselor de ajutor social. în scopul obţinerii burselor. Facultatea va trimite Comisiei de acordare a burselor pe Universitate apelul şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de student. o va trimite acesteia împreună cu actele dosarului.Art. studenţii pot formula contestaţie scrisă la Facultate. arătând motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate. 31. în termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 5. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai şi este aplicabil începând cu semestrul I al anului universitar 2010/2011. (5) Comisiile de burse pe facultate precum şi Comisia de burse pe Universitate pot solicita expertiză medicală realizată de către comisii de specialitate (de exemplu. 32. 2.

2 COMISIA DE BURSE PE FACULTATE PREŞEDINTE: MEMBRI: 1. Prorector responsabil cu probleme de finanţare MEMBRI : 2.Anexa nr. Prefectul studenţilor din Universitate SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat Anexa nr. Secretar şef facultate 3. Jurist 5. sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti 2. Reprezentant Serviciu Social 4.1 COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE : PREŞEDINTE: 1. Administrator şef facultate 4. Decanul. Cancelarul studenţilor sau studentul senator 23 . Director financiar – contabil 3.

12. funcţie de fondul de burse disponibil şi numărul de solicitări înregistrate x x o singură dată. Anexa 2. 3 Cuantumurile burselor stabilite pentru semestrul I şi II al anului universitar 2010-2011 şi sursele de finanţare aferente Categorie de Bursă Cuantum Perioada de acordare 12 luni ¹ 12 luni ² ciclu universitar Semestru universitar ³ Semestru universitar ³ An universitar ° Semestru universitar ³ cel mult de 2 ori pe an universitar o singură dată la naşterea copilului Sursa de finanţare Alocaţii Venituri proprii bugetare ale facultăţii/ Universităţii x x x x x x x x x x x x x Bursa de performanţă ştiinţifică. pentru fiecare caz Semestru universitar ³ x x - x Note: ¹ cu excepţia bursierilor din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei. culturalartistică Bursa de performanţă ”Meritul Olimpic” Bursa acordată de statul român pentru cetăţenii străini Bursa de merit Bursa de studiu Bursă contractuală de studiu pentru studenşii cu domiciliul în mediul rural Bursa de ajutor social Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte Bursa de ajutor social ocazional pentru maternitate (în cuantum echivalent cu două burse lunare de ajutor social) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces Bursa specială de ajutor social 450 lei/ lunar Stabilit de MECI Stabilit de MECI 400 lei/ lunar 350 lei/ lunar Stabilit de MECI 300 lei/ lunar 300 lei/ solicitare 300 lei + Bursa pentru naştere 300 lei Bursa pentru procurarea îmbrăcămintea copilului nou-născut 35% din suma stabilită la nivel naţional în cazul salariaţilor 175 lei-300 lei/ lunar. ² se pot acorda pe toată durata studiilor. 24 . ³ în conformitate cu planul de învăţământ. art. cu excepţiile prevăzute de H. 558/1998. mai puţin pe perioada vacanţelor. după evaluarea anuală a performanţelor. º cu excepţia perioadelor de vacanţă. sportivă.Anexa nr.G.

22 Fax: 40 .40.06 E-mail: staff@staff. pe care o comunică decanatului facultăţii.Anexa nr. 5. în activitatea de cercetare ştiinţifică. Definire Art. pe baza unui set de criterii anterior stabilite. Art. Art.53.ubbcluj. Decanatul înaintează Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) al UBB dosarele candidaţilor împreună cu lista de priorităţi a solicitanţilor. sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat. în cazul studenţilor din ciclul doi de studii.00*.236/30. Ţinând cont de numărul de burse alocate domeniului respectiv. Mihail Kogãlniceanu. 8.53. Bursa de performanţă se acordă: . După susţinerea proiectului şi examinarea dosarului de concurs comisia de specialişti stabileşte ordinea de prioritate a solicitanţilor. 7. 40. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei comisii de specialişti. Procedura de acordare a bursei de performanţă se declanşează prin întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă: a) Cererea de acordare a bursei b) Descrierea proiectului de cercetare c) Recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare d) Lucările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant e) O adeverinţă cu mediile anilor de studii. 6. B. 4 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. 400084 Cluj-Napoca Tel. 23. 4.02 . 3.59.264 . 2.53. Bursa de performanţă este destinată susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică.01. Art. Universitatea „Babeş-Bolyai” îşi propune să aloce anual un număr de 60 de burse de performanţă.19. subcomisiile de specialitate din CCS analizează propunerile facultăţilor şi 25 . Bursa de performanţă se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii.pe perioada unui an calendaristic . nr.04. 40.2008 REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI A.numai o singură dată pe parcursul studiilor . 1. Art. Art. Procedura de selecţie a bursierilor Art.264 . Cuantumul bursei se stabileşte de către Colegiul Senatului împreună cu senatorii studenţi. (00) 40 .ro Consiliul Cercetării Ştiinţifice Rectorat Consiliul Academic Nr. în cazul studenţilor din primul ciclu de studii.53. 1. 40. La o dată care se comunică tuturor solicitanţilor. decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare.la începutul anului universitar . Dosarele se depun la decanatul facultăţii.studenţilor (începând cu anul II) sau masteranzilor Art.

26 . La acest raport va anexa toate materialele.9. Art. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului. Art. care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare. Beneficiarul unei burse de performanţă semnează un contract prin care se angajează să prezinte o publicaţie şi/sau un manuscris trimis spre publicare (cu confirmarea editorială) la o revistă ISI sau în domeniile mai slab reprezentate ISI în reviste de categoria A sau B din lista selectată de European Science Foundation. Dispoziţii finale Art. Art. brevete etc. D. prezentări la conferinţe/comunicate. beneficiarul întocmeşte şi înaintează CCS un raport final vizat de îndrumătorul ştiinţific. 11.). Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal (semnat de către membrii subcomisiei) şi se validează de către plenul CCS.atribuie bursele de performanţă celor mai performanţi dintre solicitanţi. C. Atribuirea bursei de performanţă se consemnează prin acordarea de către CCS a unei Diplome de performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească tuturor studenţilor care au câştigat o astfel de bursă. Prezentul regulament pentru acordarea burselor de performanţă la universitatea Babeş-Bolyai intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii. 12. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare. E. dacă sunt îndeplinite angajamentele din contract.10 La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă.

19 al Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat: Nr. 40. 7. C. iniţiala tatălui şi prenumele. 4. 3. Note: ¹ Se completează cu majuscule numele. 5 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. B.19. a bursei_________________________________________². 1.53.264 . Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la trei (3). declar toate veniturile obţinute de către familie._________.___________________________________¹.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială.00*. grupa__________. 3. 6. Subsemnatul(a). Solicit această bursă având în vedere următoarele motive:___________________________³ I.22 Fax: 40 . 1 27 . conform art.Anexa nr. în anul universitar 20___-20___.ubbcluj. 4.total. matricol___________. 8.53. nr. 40. 400084 Cluj-Napoca Tel. A. student(ă) la buget/ taxa al (a) Facultăţii de __________________________________________________________.53. 2. rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea. nr. (00) 40 . Numele şi prenumele: Semnătura:_______________ Data:____________________ Domnule Rector. ² Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social. 5. crt.01. CNP_____________________________. numar de credite________.domeniul/ specializarea______________________________linia de studiu__________________________________în anul______.40.06 E-mail: staff@staff. de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/ de maternitate/ în caz de deces. 1.02 . nr. Mihail Kogãlniceanu.53. din care aflate în întreţinere: Numărul elevilor Numărul studenţilor Numărul copiilor preşcolari Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală Venitul net mediu/ membru de familie ( C = A/ B Documentul justificativ anexat Valori medii 1 (lei/ lună) 1. BI/ CI seria________. Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6) Venituri nete totale Pensii Alocaţia de stat pentru copii Alte ajutoare primite de la stat Venituri din spaţii proprii închiriate Venituri din agricultură Numărul persoane .ro Secretariatul Facultăţii de_____________________ Confirmăm datele referitoare la înmatriculare. 2.59. 40.264 . media__________.

Data Semnătura. restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. neprecizate în prezenta cerere.) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar. caz medical. IV. V. plasament familial. nu sunt luate în consideraţie.³ Se completează pentru încadrare într-o categorie de beneficiari ai burselor de ajutor social: orfan. corecte şi cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student. provenit din casele de copii. venituri mici). 28 . 1 Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei de ajutor social.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale. anexez următoarele documente 1 : III.) Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca virează bursele în conturile personale de card deschise la Banca Transilvania. II.) Pentru justificarea celor declarate. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.

40. 1. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. 29 . matricol___________.ubbcluj.___________________________________ 1 . domiciliat în _____________________________________ sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii. 400084 Cluj-Napoca Tel. în perioada______________________ 2 . Mihail Kogãlniceanu. nu obţin venituri din activităţi autorizate. Data. nu obţin dividende.40.53. studiu_________________________________în seria________________. Subsemnatul(a). specializarea____________________ anul______.ro Declaraţie. 1 2 Se completează cu majuscule numele. CNP_____________________________. nu deţin conturi de economii 3 .264 . Semnătura. declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut. nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor. nr. student (ă) al (a) Facultăţii de __________________________________________.22 Fax: 40 .01.264 . nr. nu sunt angajat. 3 Se menţionează de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situaţia sa. 40.53. iniţiala tatălui şi prenumele. grupa__________. Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al familiei.00*.59. nu deţin proprietăţi şi._________. (00) 40 .53. alte venituri decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate. la numar buget/taxa de domeniul/ credite________.02 . nu obţin venituri din agricultură.53. linia BI/ de CI media__________. 40.19. 6.06 E-mail: staff@staff. nu primesc ajutor de şomaj. prin urmare. nr. nu primesc pensie.Anexa nr.

Mihaela ILIŞIU Anexa nr. dr. univ.8 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ: PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. dr. Vasile BOGDAN Prof. BUZOGÁNY Dezsö SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat.Anexa nr. dr. univ. Mihaela ILIŞIU 30 . dr. univ. univ. univ. Ioan CHIRILĂ Prof. Ioan PAŞCAN SECRETARUL COMISIEI: Secretar responsabil cu probleme sociale studenţeşti la Rectorat.7 COMISIA UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ CULTURAL-ARTISTICĂ : PREŞEDINTE: MEMBRI : Prof. dr. dr. Gheorghe MONEA Conf. univ. Liviu MALIŢA Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful