Sunteți pe pagina 1din 5

.

ROMANIA – TIMISOARA
str. Baader nr 11,Cod postal1900
Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249
e-mail: office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi

LANSAREA SI URMARIREA
LUCRARILOR DE PROIECTARE

Cod: PSQ –7.3/2

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C.DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL.

PSQ-7.3/2-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 5
DOSET Impex
LANSAREA SI URMARIREA
LUCRARILOR DE PROIECTARE Ed.1 Rev. 0
PSQ-7.3/2

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec.2001 dec.2001 dec.2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev. Descrierea reviziei Pag. Rev. Descrierea reviziei


1- 5 0

PSQ-7.3/2-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 5
DOSET Impex
LANSAREA SI URMARIREA LUCRARILOR DE PROIECTARE
PSQ-7.3/2
Ed.1 Rev. 0

1. SCOP
1.1 Descrierea activitatilor si stabilirea responsabilitatilor privind lansarea in executie a documentatiei
tehnice de proiectare.

2. DOMENIU
2.1 Procedura se aplica pentru repartizarea si urmarirea lucrarilor de proiectare ce se intocmesc pentru
elaborarea DTP contractate, pentru care sunt definitivate temele (tema) de proiectare.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 Definitii
3.1.1 Fisa de lansare -dispozitia interna de lucru pentru elaborarea unei DTP in care sunt specificate datele
lucrarii, sunt nominalizate echipa (le) de lucru, verificatorii si datele de planificare privind elaborarea
lucrarii.
3.2 Prescurtari
3.2.1 DTP- Documentatie tehnica de proiectare.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1 Procedura P-SQ- 16 "Inregistrari de calitate".

5. RESPONSABILITATI
5.1 Seful compartimentului elaborator
5.1.1 Repartizeaza sarcinile principale de elaborare a DTP prin nominalizarea in fisa de lansare a
responsabilului de lucrare, a verificatorului, a persoanei (persoanelor) care aproba documentele
componente ale documentatiei, si dupa caz a persoanei care asigura intocmirea temelor in cadrul
graficului de schimb de teme.
5.1.2 Asigura cadrul tehnic si material pentru realizarea la termenele prevazute a activitatilor specificate
in graficul de realizare.

5.2 Responsabilul de lucrare


5.2.1 Intocmeste graficul de realizare.
5.2.2 Urmareste realizarea, la termenele prevazute, a activitatilor specificate in graficul de realizare.

5.3 Persoanele nominalizate in fisa de lansare asigura realizarea la termenul specificat a activitatii
repartizate.

6. MOD DE LUCRU
6.1 Generalitati
6.1.1 Se lanseaza in executie numai DTP identificate in scadentarul de proiectare.
6.1.2 Datele de identificare ale documentatiei (titlu, cod, etc.) se vor prelua asa cum au fost contractate si
specificate in scadentar.
6.1.3 Fisa de lansare se intocmeste in cadrul compartimentului care va elabora DTP. In cazul in care la
elaborarea unei DTP colaboreaza mai multe compartimente, fisa de lansare va fi unica si se
intocmeste de catre compartimentul coordonator al lucrarii.
6.1.4 Fisa de lansare, ca document, se constituie atât ca dispozitie interna de lucru, prin stabilirea si
repartizarea de sarcini (de catre conducatorul formatiunii tehnico-organizatorice precum seful
compartimentului sau presedintele CT) persoanelor participante la elaborarea DTP (intocmitori,
verificatori, indrumatori CT) cât si ca instrument de urmarire a realizarii DTP pe etape in termenele
precizate de aceasta.
PSQ-7.3/2 F-02 Rev.0
Pag. 4 / 5
DOSET Impex
LANSAREA SI URMARIREA LUCRARILOR DE PROIECTARE
PSQ-7.3/2
Ed.1 Rev. 0

6.2 Intocmirea fisei de lansare


6.2.1 Fisa de lansare (Formular CP/SQ-4.2A) este deschisa de catre seful compartimentului elaborator care
pe lânga specificarea datelor de identificare a DTP (completare rubrica 1) asigura repartizarea
sarcinilor pentru principalele etape de realizare a DTP (intocmire, verificare si aprobare) prin
nominalizarea responsabilului de lucrare a verificatorului si a persoanei care aproba documentele
componente ale DTP (completare rubrica 2).
6.2.2 In cazul in care DTP se realizeaza prin colaborare intre mai multe compartimente, la rubrica 1.1 se va
specifica compartimentul coordonator.
6.2.3 Rubrica 2.2 va specifica numele persoanei care asigura verificarea curenta a DTP (când o singura
persoana asigura verificarea intregii documentatii), controlul de ansamblu daca DTP necesita mai
multi verificatori (pentru lucrari mai complexe) sau verificarea interspecialitati (când la elaborarea
documentatiei participa mai multe specialitati)
6.2.4 Rubrica 2.4 se completeaza in cazul in care sunt necesare emiteri de teme pentru alte specialitati in
cadrul graficului de schimb de teme.
6.2.5 Rubrica 3 completata de catre responsabilul de lucrare prin completarea etapelor de realizare a DTP
in graficul de realizare (formular CP/SQ-4.2B), nominalizarea echipei de lucru (daca este cazul) si a
verificatorilor.
6.2.6 Membrii echipei de lucru sunt nominalizati prin colaborare cu seful compartimentului colaborator /
coordonator.
6.2.7Verificatorii sunt nominalizati de catre seful compartimentului elaborator / coordonator la propunerea
sefilor de colectiv.
6.2.8 Fisa de lansare se definitiveaza in sedinta de lansare a lucrarii la care participa pe lânga membrii
formatiunii CT si persoanele nominalizate la rubricile 2 si 3.
6.2.9 In sedinta de lansare se stabileste indrumatorul CT pentru lucrarea efectiva precum si celelalte
verificari si avize necesare specificului documentatiei ce se va intocmi.
6.2.10 La stabilirea verificatorilor si avizelor suplimentare pentru DTP se vor avea in vedere prevederile
procedurii P-SQ-4.11 "Verificarea documentatiilor tehnice de proiectare".

6.3 Intocmirea graficului de realizare


6.3.1 Intocmirea graficului de realizare este asigurata de catre responsabilul de lucrare.
6.3.2 Graficul de realizare (Formular CP/SQ-4.2B) va detalia in prima faza etapele obligatorii (intocmire,
verificare, aprobare) privind elaborarea oricarei DTP (cu indicarea documentelor aplicabile etapei
respective, de regula proceduri/ instructiuni S.C Dosetimpex SRL. si a responsabilului de activitate).
In sedinta de lansare se va completa graficul de realizare si cu celelalte activitati stabilite (verificari,
avize suplimentare) impreuna cu termenele de finalizare pentru toate activitatile detaliate in acesta.
De asemenea, in graficul de realizare se va include si schimbul de teme (daca este cazul).
6.3.3 Modificari ulterioare ale graficului de realizare se vor identifica in coloana "Obs." (observatii).
Modificarile se fac cu aprobarea sefului de colectiv, acesta putând solicita, de la caz la caz, viza
sefului compartimentului.

6.4 Prevederi finale


6.4.1 Termenele de finalizare ale fiecarei activitati specificate in graficul de realizare se vor corela astfel
incât sa fie asigurata completitudinea DTP la termenul contractual stabilit iar perioada de timp
afectata realizarii fiecarei activitati sa permita responsabilului de activitate rezolvarea sarcinilor in
conditii optime, inclusiv asigurarea perioadelor afectate pentru verificarea lucrarii.

7. INREGISTRARI
7.1 Fisa de lansare este o inregistrare si se trateaza conform prevederilor procedurii P-SQ-16 "Inregistrari de
calitate", atasandu-se la dosarul de serviciu al DTP.
PSQ-7.3/2 F-02 Rev.0
Pag. 5 / 5
DOSET Impex
LANSAREA SI URMARIREA LUCRARILOR DE PROIECTARE
PSQ-7.3/2
Ed.1 Rev. 0

1 DATE DE IDENTIFICARE:

1.1 Titlul DTP :_______________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________
1.2 Nr. Comanda / contract _________________1.3 Tip documentatie : ___________________________
1.4 Compartiment elaborator :____________________1.5 Specialitatea___________________________
1.6 Termen de predare (Se stabileste de Seful de proiect):  specialitate catre Sef proiect:_____________
 CTE institut : _________________________
 Beneficiar / client:_____________________
2 ELABORARE DTP SPECIALITATE
2.1 Responsabil lucrare :____________________________________________________________
2.2 Echipa de lucru :________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3 Verificare interna :  specialitate  parte economica  Asigurarea Calitatii  ansamblu Sef proiect
2.4 Verificare externa:  specialisti MLPAT

GRAFIC DE REALIZARE

Nr. Denumire activitate Documente Responsabil activitate Termen Obs.


crt (inclusiv schimbul de teme) aplicabile (perioada
realizare)
1 Lansare P-SQ-4.2 Sef proiect :
2 Primit tema specialitate P-SQ-4.3 Resp.Lucrare
3 Analizat si transmis raspuns Resp.Lucrare
4 Elaborare lucrare : P-SQ-4.7
-Parte scrisa
-Parte economica
-Parte desenata
5 Verificare interna P-SQ-4.11
specialitate(scrisa/desenata)
6 Verificare parte economica P-SQ-4.11
7 Verificare de ansamblu P-SQ-4.11
nivel Sef proiect
8 Verificare Asigurarea P-SQ-4.11 Responsabil AQ
Calitatii
9 Introducere observatii
10 Analizare si avizare CTE P-SQ-4.12 CTE

11 Introducere observatii
12 Editare parte scrisa P-SQ-4.14
parte desenata P-SQ-4.15
13 Multiplicare
14 Transmitere documentatie P-AD-02
Sef proiect
15 Verificare externa
Sef compartiment ……………………………………………………………………………………
Nume, prenume semnatura data
Sef proiect ……………………………………………………………………………………………
Nume, prenume semnatura data
PSQ-7.3/2 F-02 Rev.0