Sunteți pe pagina 1din 7

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod postal1900


Tel & Fax 056-436755;056-200368; 092259249
e-mail: office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi

PROIECT TEHNIC

Cod: PSQ -7.3/3

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

PSQ-7.3/5-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 6
DOSET Impex
PROIECT TEHNIC
PSQ-7.3/ 5
Ed.1 Rev. 0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. Dosetimpex SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. Dosetimpex SRL

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR

Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec. 2001 dec.2001 dec. 2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev. Descrierea reviziei Pag. Rev. Descrierea reviziei


1-6 0

PSQ-7.3/5-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 6
DOSET Impex
PROIECT TEHNIC
PSQ-7.3/ 5
Ed.1 Rev. 0

PSQ-7.3/5-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 6
DOSET Impex
PROIECT TEHNIC
PSQ -7.3 / 5
Ed.1 Rev. 0

1. SCOP

1.1 Stabilirea metodologiei de elaborare a documentatiilor tehnice de proiectare in faza "Proiect


tehnic".

2. DOMENIU

2.1 Procedura se aplica de catre personalul proiectant al S.C Dosetimpex in cadrul activitatilor
desfasurate de acesta pentru elaborarea documentatiilor de proiectare in faza "Proiect tehnic".

3 DEFINITII

3.1 Elaborare - activitate complexa cuprinzand: intocmirea, verificarea, analizarea, vizarea,


aprobarea, inregistrarea, difuzarea si actualizarea unei documentatii de proiectare.
3.2 Proiect tehnic (PT) - documentatia care detaliaza tehnic, aprofundeaza si concretizeaza solutiile
din studiul de fezabilitate si care se constituie ca tema pentru faza “Detalii de executie ale
proiectului”.
3.3 Prescurtari
3.3.1 PT - Proiect Tehnic
3.3.2 DTP - Documentatie Tehnica de Proiectare

4 DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 Ordinul MLPTL 13/N-20.06.1994 si MF 792/20.06.94 privind aprobarea "Normelor metodologice


privind continutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare, al documentelor de licitatie, al
ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice".

5. RESPONSABILITATI
5.1 Seful de proiect .
5.1.1 Difuzeaza tema generala specialitatilor implicate;
5.1.2 Asigura, impreuna cu Sefii de proiect de specialitate , conceptia de ansamblu a produsului ce se
proiecteaza;
5.1.3 Elaboreaza temele pe specialitati;
5.1.4 Coordoneaza specialitatile implicate;
5.1.5 Intocmeste memoriul tehnic al lucrarii.

5.2 Seful de proiect de specialitate (SPS)


5.2.1 Analizeaza tema de proiectare si stabileste solutiile de baza aplicabile specialitatii respective;
5.2.2 Asigura cadrul organizatoric necesar desfasurarii actvitatii de elaborare a DTP;
5.2.3 Raspunde de continutul tehnico-economic al lucrarii.
5.2.4 Coordoneaza activitatea de proiectare a sistemului din responsabilitatea sa;
5.2.5 Asigura, de regula, verificarea partilor de lucrare referitoare la sistemul din responsabilitatea sa
5.2.6 Asigura respectarea interfetelor si coordonarea cu celelalte specialitati implicate.

5.3 Consiliul Tehnic


5.3.1 Participa la stabilirea solutiilor generale ale investitiei;

PSQ-7.3/5-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 6
DOSET Impex
PROIECT TEHNIC
PSQ -7.3 / 5
Ed.1 Rev. 0

5.3.2 Asigura analizarea documentatiei in conformitate cu procedura PSQ-4.11 “ Verificarea


lucrarilor de proiectare “.

6 MOD DE LUCRU

6.1 Elaborarea DTP, faza PT:


6.1.1 Lucrarea se elaboreaza in conformitate cu norma de continut precizata in documentul referit la
4.1de catre personalul desemnat de Managerul General / Seful de proiect pentru intocmirea
acesteia;
6.1.2 DTP faza PT se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, in care au fost stabilite
solutiile tehnice principale ale lucrarii si au fost obtinute toate avizele si acordurile necesare.
6.1.3 Elaborare DTP poate avea la baza refolosirea solutiilor tehnice de la proiecte tip similare,aceasta
fiind supusa spre aprobare Consiliului Tehnic si se vor consemna in PV-CTE;
6.1.4 Proiectul tehnic pentru constructii noi se elaboreaza in conformitate cu precizarile din
Ordinul comun nr. 792 din 20.06.1994 al Ministerului Finantelor si nr.13/N din 20.06.1994 al
Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si cuprinde:
1° Parti scrise:
a) Denumirea firmei de proiectare
b) Lista si semnaturile proiectantilor
c) Tema de proiectare semnata de investitor
d) Studiu de impact de mediu ( dupa caz )
e) Certificatul de urbanism si avizele primite conform L 56/ 91 si 125/ 96
f) Memoriul general cu referiri asupra urmatoarelor elemente:
- amplasamentul;
- topografia;
- clima si fenomenele naturale specifice zonei;
- geologie, seismicitate;
- prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;
- organizarea de santier;
- caile de acces provizorii;
- sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc.;
- caile de acces, caile de comunicatii, etc.;
- programul de executie al lucrarilor;
- trasarea lucrarilor;
- protejarea lucrarilor executate;
- masurarea lucrarilor;
- laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa;
- curatenia in santier;
- serviciile sanitare;
- relatiile intre contractant, consultant si investitor;
g) Memoriile tehnice pe specialitati.
h) Breviarul notelor de calcul
i) Caietele de sarcini, care dezvolta elementele tehnice mentionate in desene si prezinta
informatii, precizari si prescriptii complementare planselor. Elaborarea caietelor de sarcini
se face conform procedurii PSQ-7.3 / 6 “ Elaborarea caietelor de sarcini “
j) Listele cu cantitatile de lucrari, in care se vor cuprinde toate elementele necesare pentru

cuantificarea valorica si a duratei de executie a investitiei, si anume:


PSQ-7.3/5-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 6
DOSET Impex
PROIECT TEHNIC
PSQ -7.3 / 5
Ed.1 Rev. 0

- centralizatorul obiectelor pe obiectiv;


- centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;
- listelor cu cantitatile de lucrari pe capitole;
- structura articolelor comasate pe capitole de lucrari;
- listele cu consumurile de resurse materiale, de forta de munca, de ore functionare
utilaje de constructii si cele privind transporturile;
- listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa
caz), pentru executia lucrarilor care fac obiectul licitatiei publice;
- fisele tehnice (si dupa caz, specificatiile tehnice);
- graficul general de realizare a investitiei publice.

2° Parti desenate: care reprezinta documentele principale ale proiectului tehnic pe baza
carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului. De regula se compun din:
1. Documentatia pentru autorizarea de construire
2. Planuri si sectiuni de ansamblu complete pentru infrastructura si suprastructura
( sapatura, umplutura, compactari,fundatii,cofraje,montaj prefabricate,relatiile si
sustinerea utilajelor tehnologice ,etc. )
3. Planuri si detalii de armare pentru elementele structurale ,rosturi,piese de prindere si
fixare a elementelor de constructii si a utilajelor ,centuri ,scari,etansari, protectii
anticorosive ,goluri si strapungeri, precum si alte elemente necesare realizarii corecte a
structurii
4. Planuri,sectiuni si detalii de arhitectura cu indicarea finisajelor pentru fiecare
nivel,zona sau tronson al constructiei inclusiv structurile termoizolatoare a suprafetelor
perimetrale si pentru izolarea fata de umiditatea si agresivitatea solului , a activitatii
tehnologice sau a mediului,izolatii acustice ,etc.
5. Planurile,sectiunile si detaliile vor fi cotate.
6. Tablouri de finisaje interioare ,exterioare,tablouri de tamplarie si pentru alte confectii
ce se monteaza in constructii
7. Planuri ,scheme si detalii pentru toate instalatiile aferente constructiilor ,protectii si
izolari termice, anticorozive si acustice
8. Planuri, scheme si detalii pentruretelele de legatura intre instalatiile aferente
constructiei si sursele de alimentare
9. Planuri ,scheme si detalii pentru instalatiile de pompare si statiile locale de captare si
tratare a apei ,rezervoare de acumulare ,statii locale de epurare si pompare a apelor
uzate ,centrale si puncte termice ,centrale de ventilare,statii si posturi de reglare a
presiunii gazelor combustibile ,statii de transformare a energiei electrice,etc.

6.1.7 Memoriul tehnic va cuprinde obligatoriu :


1. Modul de rezolvare a prevederilor temei de proiectare pentru specialitatea respectiva
2. Caracteristicile proceselor tehnologice ,dupa caz
3. Surse de risc in caz de avarie ca urmare a unor cauze naturale sau tehnice
4. Nivel noxe in conditii de exploatare normala
5. Categoria si clasa de importanta a constructiei
6. Necesarul resurselor pentru instalatii

7. Alte elemente care au fost avute la vedere in stabilirea masurilor pentru asigurarea
cerintelor A-F precizate in Legea 10 /95 privind calitatea in constructii
PSQ-7.3/5-F-03 / Rev.0
Pag. 6 / 6
DOSET Impex
PROIECT TEHNIC
PSQ -7.3 / 5
Ed.1 Rev. 0

6.1.8 Proiectul tehnic pentru constructii existente-In cazul interventiilor la constructiile existente
pentru punerea in siguranta ,reabilitatea termotehnica, dernizarea, schimbarea functiunii
etc, cestea vor cuprinde in plus urmatoarele documente:
1. Raportul expertizei tehnice intocmit de un expert tehnic atestat care va contine si
concluziile expertizei (Raportul expertizei tehnice alaturi de tema de proiectare constituie
datele de intrare / baza pentru elaborarea proiectului de interventie).
2. Variante de interventii si solutii tehnice pentru remedierea specifica
3. Releveele tuturor nivelurilor cu indicarea dupa caz a deficientelor initiale care au impus
expertizarea tehnica ,pentru compararea situatiei existente si solutiile propuse.

7 INREGISTRARI

7.1 Originalul lucrarii se constituie in inregistrare de asigurare a calitatii si se arhiveaza conform


procedurii PSQ-16 “Controlul inregistrarilor calitatii ”

PSQ-7.3/5-F-03 / Rev.0