Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE, TEOLOGIE


Adresa: Str. Domnească nr. 111, Cod 800.201
Nr. telefon: 0236/472.101; Fax: 0236/472.101
E-mail: secretariat.istorie@ugal.ro
Web: www.istorie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNIEI


Anul de studiu III Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E
Nr. de
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) obligatorie 8
credite
Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 156
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice
( grad didactic şi ştiinţific,
Lect. dr. Arthur Tuluş Lect. dr. Arthur Tuluş
nume, prenume)
Catedra de specialitate ISTORIE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ


Total C S LP
42 42 42 -

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare:
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor istorice specifice disciplinei Istoriei Contemporane a
Românilor;
- explicarea emergenţei şi mecanismelor fenomenului totalitar în viaţa politică românească;
- explicarea rolului şi a funcţiei democraţiei în viaţa politică a României contemporane;
- conştientizarea rolul factorului extern în ceea ce priveşte evoluţia istoriei României după 1918;
Competenţe - evaluarea perioadei contemporane în cadrul istoriei româneşti.
specifice 2. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice;
disciplinei utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare)
- dezvoltarea gândirii istorice a studenţilor prin utilizarea analizei structurale şi comparative;
- dezvoltarea capacităţii de întocmire de lucrări ştiinţifice în domeniul istoriei contemporane;
- utilizarea şi interpretarea în chip ştiinţific a documentelor primare şi a colecţiilor de documente;
- utilizarea Internetului ca mijloc de informare.
3. Atitudinale
- dezvoltarea unei conduite corecte în ceea ce priveşte meseria de istoric.

1
Conţinutul disciplinei
Tematică curs (3 ore pe curs) Tematică seminar / lucrări practice (3 ore pe tema)
1. România la sfârşitul primului război mondial – 1. Mentalul colectiv al românilor după Marea Unire –
Temati realităţi social-cotidiene, economice şi politice. analiză pe texte

genera
2. Rolul României la Conferinţa de Pace de la 2. Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică
lă Paris (1919-1920), tratatele şi semnificaţia lor din 3. Democraţia românească interbelică şi partidele
perspectiva intereselor statului român. politice
3. Viaţa politică românească în timpul regelui 4. Monarhia românească după 1918
Ferdinand şi a Regenţei regale (1918-iunie 1930) 5. Economia românească interbelică
4. Viaţa politică internă în timpul regimului 6. Sistemul de la Versailles – (1918- februarie1938)
democratic al regelui Carol al II-lea (iunie 1930- 7. Reorientarea internă şi externă a României în
februarie 1938) conformitate cu noua conjunctură internaţională -
5. Regimul de autoritate monarhică (februarie monarhia autoritară a regelui Carol al II-lea (1938-
1938-septembrie 1940). 1940)
6. Organizarea sistemului de securitate a României 8. Regimul mareşalului Antonescu – politica internă
– de la securitate regională la securitate colectivă 9. Campania din Est şi problema holocaustului
(1920-1933). 10. Impunerea totalitarismul comunist românesc:
7. Acomodarea politicii externe româneşti la noile actori, căi, obiective
realităţi internaţionale (1933-1939). Triumful 11. Comunismul din timpul lui Gh. Gheorghiu Dej şi
revizionismului şi sfărâmarea integrităţii teritoriale Nicolae Ceauşescu – studiu comparativ
a României Mari (1940). 12. Comunism versus comunism românesc: asemănări
8. Organizarea politico – economică a României în şi deosebiri
timpul guvernării Antonescu. Politica externă a 13. Forme de acceptare şi forme de rezistenţă în
României în perioada septembrie 1940 – 23 august regimul comunist din România
1944. 14. Dificultăţile revenirii la democraţie.
9. Comunizarea României (1944 – 1947).
10. România comunistă în timpul regimului lui
Gh. Gheorghiu Dej (1948-1965). Politică internă şi
externă.
11. România comunistă în timpul regimului lui
Nicolae Ceauşescu (1948-1965). Politică internă şi
externă.
12. Rezistenţa anticomunistă din anii ’50. Structuri
şi forme de represiune.
13.Dizidenţa românească din anii ’70 – ’80.
14. Evenimentele din decembrie 1989 şi evoluţia
României postdecembriste.
Buzatu Gheorghe, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, 1995; Cioroianu Adrian, Pe umerii lui
Bibliografie
obligatorie

Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, Bucureşti, 2005; Deletant Dennis, România sub
regimul comunist, Bucureşti, 1997; Hitchins Keith, România. 1886-1947, Bucureşti, 1996; Istoria românilor,
vol. VIII, Bucureşti, 2003; Moisuc Viorica, Premisele izolării politice a României, 1919-1940, Bucureşti,
1991; Onişoru Gheorghe, Instaurarea regimului comunist în România, Bucureşti, 2002; Scurtu Ioan, Buzatu
Gheorghe, Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, 1999.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în %


{total = 100%}
• Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 10%
• Notele obţinute la testele periodice sau parţiale -
• Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 5%
• Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, 10%
traduceri, studii de caz …
• Notele acordate pentru participarea la cercuri 5%
ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale
• Nota acordată la examinarea finală 60%
• Alte note (OFICIU) 10%

2
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :
Cunoaşterea principalelor noţiuni şi evenimente istorice Dovedirea capacităţii de analiză şi sinteză
cuprinse în tematica cursului

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. pregătire prezentări orale 8
2. studiu după manual, suport de curs 20 9. pregătire examinare finală 30
3. studiul bibliografiei minimale indicate 25 10. consultaţii 7
4. documentare suplimentară în bibliotecă 10 11. documentare pe net 5
5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 26 12. alte activităţi 0
lucrări practice
6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 15 13. alte activităţi 0
proiecte, traduceri etc.
7. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. alte activităţi 0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 156
Data întocmirii: 01.10.2008
Titular curs: Lect. dr. Arthur Tuluş
Semnătura:

Titular seminar / lucrări practice


Semnătura: Lect. dr. Arthur Tuluş

Director departament / Şef catedră


Lect. dr. Arthur TULUŞ