Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA “AL.I.

CUZA”
IAŞI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


„DUMITRU STĂNILOAE”
2

UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IAŞI


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

A DMITERE 1
sesiunea iulie 2010

Domenii pentru studii universitare de licenţă (specializări):


- Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 ani
- Teologie Ortodoxă Didactică – 3 ani
- Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială – 3 ani
- Artă sacră – 3 ani

Număr de locuri pe specializări:

Numărul de locuri vor fi publicate de îndată ce vor fi transmise de către


Universitatea « Al.I.Cuza » din Iaşi

Datele de desfăşurare a concursului de admitere


sesiunea iulie 2010
12-17 iulie 2010 – înscrierea candidaţilor
18-20 iulie 2010 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

TAXE
Taxa de înscriere la examenul de admitere:
160 RON
Taxa de şcolarizare (pentru studii universitare de licenţă):
2.000 RON/an universitar 2010-2011.

1
Aceste date sunt şi pe site-ul : www.teologie.uaic.ro
3

La toate specializările admiterea va consta în CONCURS DE DOSARE, media generală de


admitere calculându-se după următoarea formulă :

- Teologie Ortodoxă Pastorală:


- 50% - Media la disciplina Dogmatică Ortodoxă din anii de seminar
(pentru seminarişti) sau media la disciplina Limba şi literatura
română din anii de liceu (pentru ceilalţi absolvenţi)
- 40% - Media generală a anilor de studiu (seminar/liceu)
- 10% - Media generală de la bacalaureat
- Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială şi Artă
sacră:
- 50% - Media la disciplina Limba şi literatura română din anii de
liceu/seminar
- 40% - Media generală a anilor de liceu/seminar
- 10% - Media generală de la bacalaureat

NOTĂ :
În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după
următoarele criterii:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal/seminarial;
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat;
3. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice - media obţinută în timpul
anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru
absolvenţii de liceu - media obţinută în timpul anilor de studiu la
disciplina Limba şi literatura română.

OLIMPICI care vor fi admişi fără concurs de admitere:


a) Olimpici, absolvenţi de liceu sau seminar, participanţi la Olimpiade
Naţionale
la disciplinele : Limba şi literatura română, Limbi clasice, Teologie Dogmatică
şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române, premiile I, II şi III - pentru specializările :
Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică şi Teologie
Ortodoxă Asistenţă Socială ;
b) Olimpici, absolvenţi de Seminar Teologic Liceal sau Liceu de Artă,
participanţi la Olimpiade Naţionale de „Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria
Artelor” - premiile I, II şi III - pentru specializarea Artă sacră.
[ Candidaţii declaraţi admişi la specializarea Artă sacră vor fi
departajaţi pe direcţii de dezvoltare la sfârşitul anului I, pe baza
notelor obţinute la disciplinele cu profil artistic şi a unei probe la
«Desen şi culoare» .
4

ACTELE
NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea iulie 2010

D dosar tip plic;


D certificat de naştere (copie legalizată);
D carte de identitate (copie);
D certificat căsătorie – unde este cazul – (copie);
D fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
D actul de studii în original şi copie: diploma de bacalaureat, diploma universitară,
diploma sau adeverinţa de absolvire a Seminarului, adeverinţa de absolvire a
bacalaureatului - în cazul candidaţilor promoţia 2010;
D foaie matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la liceu sau seminar;
candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti
vor prezenta şi foaia matricolă (în original) pentru aceşti ani de studiu.
D olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original + copie)
D certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
D binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul;
apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul se
va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obţine personal,
ÎNAINTE de 1 IULIE 2010);
D recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul.
Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii
de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.
D adeverinţă medicală2 care să cuprindă:
- examen clinic;
- adeverinţă de boli cronice;
- adeverinţă de examen psihologic (din care să reiasă că este apt
psihologic3);
- analize medicale:
▪ VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)
▪ RPA (radiografie pulmonară standard)
D 4 fotografii color tip B.I.;
D chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere.
D absolvenţii altor facultăţi vor depune la dosar adeverinţă de la facultatea
absolvită în care se va menţiona numărul semestrelor cu finanţare de la buget şi
numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).

2
În cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa
cabinetului medical studenţesc nr. 7 (cămin C8, parter, campus «Titu Maiorescu»).
3
Candidaţii la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală cu deficienţe fizice sau
morale, ce cad sub incidenţa canoanelor opritoare la hirotonie, nu pot solicita aceasta după
absolvirea studiilor.
5

MASTER4
sesiunea iulie 2010
În anul universitar 2010-2011, la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru
Stăniloae” din Iaşi, DEPARTAMENTUL TEOLOGIE ORTODOXĂ, se vor
organiza cursuri de MASTER, cu durata de 4 (patru) semestre, pentru
următoarele direcţii de specializare:

1. HERMENEUTICĂ ŞI TEOLOGIE BIBLICĂ


2. TEOLOGIA SISTEMATICĂ ÎN CONTEXT CONTEMPORAN
3. VIAŢA BISERICII – ISTORIE ŞI ACTUALITATE
4. TEOLOGIE PRACTICĂ ŞI PASTORAL-MISIONARĂ
5. PATRIMONIU CULTURAL

Numărul de locuri vor fi publicate de îndată ce vor fi transmise de către


Universitatea « Al.I.Cuza » din Iaşi

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru MASTER absolvenţii cu


diplomă de licenţă.

4
Aceste date sunt şi pe site-ul : www.teologie.uaic.ro
6

MASTER
sesiunea iulie 2010

Pentru TOATE direcţiile de specializare admiterea va consta în


CONCURS DE DOSARE, media generală de admitere calculându-se după
următoarea formulă:

- 70% - Media generală ECTS a anilor de studii de licenţă.


- 30% - Media generală la examenul de licenţă.

DEPARTAJAREA candidaţilor care au obţinut aceeaşi medie de admitere se


face în funcţie de mediile obţinute în perioada studiilor de licenţă la disciplinele:
1. Direcţia HERMENEUTICĂ ŞI TEOLOGIE BIBLICĂ: 1. Noul
Testament ; 2. Vechiul Testament
2. Direcţia VIAŢA BISERICII – ISTORIE ŞI ACTUALITATE: 1. IBOR; 2.
IBU
3. Direcţia TEOLOGIA SISTEMATICĂ ÎN CONTEXT CONTEMPORAN:
1. Morală ; 2. I.R.
4. Direcţia TEOLOGIE PRACTICĂ ŞI PASTORAL-MISIONARĂ: 1. T.
Liturgică; 2. Drept bisericesc

DEPARTAJAREA candidaţilor cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri


din listele candidaţilor, pentru absolvenţii altor facultţi decât Teologie, precum
şi pentru candidaţii de la direcţia de specializare Patrimoniu cultural, se va face
luând în calcul media generală a anilor de studii de licenţă.
7

ACTELE
NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA MASTER
D dosar plic;
D certificatul de naştere (copie legalizată);
D buletin/carte de identitate (copie);
D certificat căsătorie (dacă este cazul) (copie);
D fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la
înscriere);
D diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia),
ambele în original şi copie;
D foaia matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la studiile de
licenţă;
D certificat sau adeverinţă de botez (în original şi copie);
D binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul
(apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului.
Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective
(se obţine personal, ÎNAINTE de 1 IULIE 2010))5;
D recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil
candidatul. Preoţii vor prezenta recomandajre de la protopopiatul de
care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar
stareţii de la exarhul locului.
D adeverinţă medicală6 care să cuprindă:
- examen clinic;
- adeverinţă de boli cronice;
- adeverinţă de examen psihologic (din care să reiasă că este apt
psihologic);
- analize medicale:
▪ VDRL(Venereal Disease Research Laboratory)
▪ RPA (radiografie pulmonară standard)
D 4 fotografii color tip B.I.;
D chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere ;
D absolvenţii altor programme de master vor depune la dosar adeverinţă de
la facultatea la care au fost masteranzi în care se va menţiona numărul
semestrelor cu finanţare de la buget şi numărul semestrelor în care a
beneficiat de bursă (studiu sau socială).

5
În vederea obţinerii binecuvântării preoţii şi monahii vor îndeplini condiţiile impuse
de Centrele Eparhiale de care aparţin.
6
În cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa
cabinetului medical studenţesc nr. 7 (cămin C8, parter, campus «Titu Maiorescu»).
8

Datele de desfăşurare
a concursului de admitere pentru MASTER
sesiunea iulie 2010

12-17 iulie 2010 – înscrierea candidaţilor


18-20 iulie 2010 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

TAXE
Taxa de înscriere la concursul de admitere:
160 RON

Taxa de şcolarizare (pentru studii postuniversitare de MASTER):


2400 RON/an universitar 2010-2011.