Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae Poza

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

Data naşterii

Sex

Locul de muncă vizat


/ Domeniul
ocupaţional

Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale studiate


/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de


învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Aptitudini şi
competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română


Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Ex. Engleză

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Ex. Franceză

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi
aptitudini
Permis(e) de conducere

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628