Sunteți pe pagina 1din 69
AME) 400 Nr. 14 SERIA TEOLOGICA Nr. 14 Dr. GRIGORIE T. MARCU 1 Asso slg « Andean” SAUL DIN TARS (CU 0 PREFATA DE PREA SFITIA SA oui th Consiacan S SIBIU, 1939 “TPARUL TIPOGRAFIY ARHIDIEGEZANE —SInID 1010 IN-LOC DE: PREFATA O SCRISOARE IUBITE, RARINTE GRIGORITA, Coatele calde — abia seajpate de sub teascurilé harnicei Tipografit Arhidieeezane — ce mi-at trimis, ‘mau umplut intma de bucutle. Mat tntat fied ele gldsuiau despre Sail'din Tars sta dowa oard fiindea frau serlse de tine. Desigur stiai ed viafa si personalitatea uriasulut vosillor al Eoanghellel.lul Heistos a. fost unul dintre cole mal dragi subieete ale dascalicestilor mele tnde- leinioit; si mai stiat cd: pasiunea unor. asemenea in deletnici nu se stinge cu. una cu doud. Asa sLeste. Va spune tnsd, poate, cineva: Infoleg: pasiunea eulva pentru yomul cel nou" care s'a neiscut: pe drumul Damascului, pentru. Apostolul-Pavel care cele dinapoi vitindwle spre cele dinainte a alergal. spre: ris. plata. chemétil celel de'sus, a: lol Dumnezeu (Fil. 53, 15-14); dar co rost poate sé°aibi, paslunea, pentru womul cel-vechiu", penteu Saul care a. tit, dup’ eresul cel eu cercare al farisellor, (F. Ap. 26, 5)? ‘$i tolush. Oamenti stérnese osebita. are aminte a seme. nllor lor fn doud eazurl: ednd sunt. foarte bun! sau dnd. sunt foarte réi; cand sunt- flerbinfiy sau, cdnd ‘sunt rect, nu ednd sunt eBldieel, cum erau, Laodichentt me B.ssa7micotae cotan 4010 In-106 DE eRetagh despre cari ne vorbeste Apocalipsa sfdntulul Apostol si Eoanghelist loan tn capitolul al treilea, Cu oa- ‘menil caldicet nu poft purcede Ia nicl 0 treaba. Ei nu trezese In:sifletold noastré decdt indiferent’ sau — uneor! — dispref, De aceoa tt si Iésdim sisi trdiascd viafa lor marunté, stind c&t mu pot nici strica nici drege vlafa alfora. ‘Saul din Tars n'é fost tnst un’ om’ dintre ace stia, El ardea de dorul.de a, slujl eu révnd pe Dum- nezeul legit sale si de.a se osti eu devotafl, inchi- Ndlort at Jut Hristos. Epoca, wlefil lul trite dupd rdn- duielile eresului fariseic a. fost fot atat de tmoolburata ca si cea cheltuita In slujba Evanghellet Domnului 31 Mantullorului nostru lisus, Hristos. Tet0 prieina pentru care vlafa lui Saul dint Tars fsle, principial, {ot alt de" interesanta ca si viata lui Pavel, ucenicul Domnuli. Si tot aceasta esle’pri- ina pentru caré rodil ullimet tale 2abaie:stienfifice este ment sd eleatutased una dintre cele mai tere sante si mai folositeare lectiri: Subliniez (erestineste vorbin), i folositoare: cdc riumai eelce vunoaste per: sonalitatea precrestind a sfdntululApostol Pavel: & tn stare sa-si lamareased pe-deplin urlasa personali: {tale a marelul ,nebun" pentru Hristos. Stiu ea sunt caren, cari éred cd Apdstolil Pavel ‘nu mat are nimie de tmpértit ew Saul din’ Tars. ‘Ba ‘are. Caet Saul a intrat in slujba ul Helstos ew ine treaga comoara a insusirlor ‘sale personale. Conver- lirea nu ta schimbat decat scopul sttddanitlor sale, ‘dealul"vieft. Din. jidoveasca sa°néseare \a° pastrat; Fotal, nestapanita pornire spre fats. Mediul” cultural Intra care.a-ckeseat ta tmpruniutatlimba greceasck si distincia:atioB: Jar ‘osha véghie treazd'a eet {eniet sale: romane: ia deschistoate-drumurile "vastuut Imperia, pe care sf. Pavel ba itreerat tn lungul* $1 Jatul lt, spre. a surpa din sufletele oamenilor. tdolit eigdnt sa zld tn éle0 stigurd stfue vie, alo! co- rsitoare: @ lulHristos, Domnul st i2biotoral uml att deol cd, viata fariseulul Saul din ‘Tar’ este un foarte préics auxiliar exegetic al viet’ sfdntulut Apostol, Pavel. Dar trebue' sd reciméagtem e tnféitsarka.viiit benlaminitlut din Tarsul Ciicie este o Inireprindere intre cele mal grele: Ea’ se aseamdni cu. misiunea arkeologului care din odteva resturi de temelie si din effevo fréntir! de colunine trebue sa reconstruiascd tin tompla sou un palat din antchlet. Iniradevdr meterialul Informal pe. care nl imbie' Nou! Testament si scree. sfinilor iii asupra efi Ii Saul este dn cule ofard. de rac. lar Wlertara profand a timpulal este; sh mal putin darned in aceast prisinf. Cu clit mat more este orednicta ta, able Pivnte Grigor ef dn ‘ceste Sotrete vest a lzull st residestcu olztne de arts! $1 cu prcepere de arhiec laa mara! ucenle at robbonslat Gemalel, ucente pe care af eseza tn Justa atmosferé religioasd, cultuealé st socialé a epocii In care a viefuit — facdnd tn felul acesta o lucrare de erudite care te cinstose.Indtnaele-serne ole acestei erudifil le-ai dosit — cuminte + la. safest earl, ca 94 mu sperie sau 32. mu Incarce. pe oun eltitor mat refractar subsolurilor stienfifice. Té-ai ferit ‘si de fepeneala stilului scrobit, Bine ai facut. Unut aye ©