Sunteți pe pagina 1din 7

CONSULTANŢĂ FISCAL-CONTABILĂ

Expert contabil
BĂRBULEASA ION
Şef lucrări
dr. ALINA MĂRCUŢĂ
Economist
COADĂ DRAGOŞ
Expert contabil stagiar
IORDAN BRĂDUŢ CRISTIAN

I. Leasing La ratele de leasing calculate în valută (indexate în funcţie de cursul


euro/dolar) fiecare factură privind ratele va cuprinde un rând distinct,
1. Principalele înregistrări în contabilitatea utilizatorului de leasing (lo-
cu specificaţia „Diferenţe de preţ”, în care se va înscrie diferenţa de curs
catar) în cazul în care societatea de leasing este persoana rezidentă.
valutar ca urmare a cursului diferit între data constituirii datoriei şi data
• Intrarea în patrimoniu a mijlocului fix (auto):
facturării.
2133 „Mijloace de transport” = 167 „Alte împrumuturi şi • Achitarea facturii privind ratele de leasing:
datorii asimilate”
404 „Furnizori de imobilizări” = 512 „Conturi curente la
• Evidenţierea dobânzilor totale datorate: bănci”

Includerea în cheltuieli a dobânzii lunare facturate şi plătite:


471 „Cheltuieli înregistrate în = 1687 „Dobânzi aferente altor
666 „Cheltuieli privind = 471 „Cheltuieli înregistrate în
avans împrumuturi şi datorii
dobânzile” avans”
asimilate”
• Diminuarea extracontabilă a ratei (redevenţei) lunare facturate şi
Opinie: Dobânzile datorate nu pot fi înregistrate în contul 471 „Cheltuieli plătite: Credit 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte da-
înregistrate în avans” deoarece cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa torii asimilate”
cheltuielilor efectuate în avans în cursul exerciţiului financiar curent, care • Înregistrarea amortizării lunare a obiectului de leasing:
urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele viitoare. Înregis-
681 „Cheltuieli de exploatare = 281 „Amortizări privind
trarea de mai sus este în concordanţă cu respectarea Normelor metodologice privind amortizările şi imobilizările corporale”
şi Planului de Conturi General în vigoare. provizioanele”
• Evidenţierea extracontabilă a mijlocului fix inclusiv a dobânzii dato-
• exercitarea opţiunii privind dobândirea dreptului de proprietate şi
rate: Debit: 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii
înregistrarea facturii privind valoarea reziduală în cazul în care:
asimilate”
• obiectul de leasing este produs în ţară:
• Achitarea avansului cu ocazia semnării contractului:
% = 404 „Furnizori de imobilizări”
167 „Alte împrumuturi şi = 512 „Conturi curente la
datorii asimilate” bănci” 167 „Alte împrumuturi şi
datorii asimilate”
• Lunar se înregistrează facturile privind ratele de leasing scadente: 658 „Alte cheltuieli de exploatare”
% = 404 „Furnizori de imobilizări” 4426 „TVA deductibilă”
167 „Alte împrumuturi şi • obiectul de leasing este din import:
datorii asimilate”
1687 „Dobânzi aferente altor % = 404 „Furnizori de imobilizări”
împrumuturi şi datorii 167 „Alte împrumuturi şi
asimilate” datorii asimilate”
658 „Alte cheltuieli de exploatare” 658 „Alte cheltuieli de exploatare”
4426 „TVA deductibilă” 4426 „TVA deductibilă”

Revista ContaPlus • nr. 1 • Mai, 2006 39


• Plata taxei vamale datorate: • Achitarea ratei de leasing şi a impozitului pe veniturile persoanelor
446 „Alte impozite, taxe şi = 512 „Conturi curente la bănci” nerezidente:
vărsăminte asimilate” % = 512 „Conturi curente la bănci”
• Obţinerea titlului de proprietate prin plata valorii reziduale: 404 „Furnizori de imobilizări”
446 „Alte impozite, taxe şi
404 „Furnizori de imobilizări” = 512 „Conturi curente la bănci” vărsăminte asimilate”
• diminuarea extracontabilă a contului 8036 cu valoarea reziduală • includerea în cheltuieli a dobânzii lunare facturate şi plătite:
plătită: Credit 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte da- 666 „Cheltuieli privind = 471 „Cheltuieli înregistrate în
torii asimilate” dobânzile” avans”
• capitalizarea taxei vamale ca parte a costului de achiziţie: • diminuarea extracontabilă a ratei (redevenţei) lunare facturate şi plătite:
2133 ”Mijloace de transport” = 446 „Alte impozite, taxe şi Credit 8036„Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate”
vărsăminte asimilate” • Plata TVA aferentă primei rate de leasing:
• Capitalizarea diferenţelor de preţ aferente ratelor de leasing: 4426 „TVA deductibilă” = 512 „Conturi curente la bănci”
2133 ”Mijloace de transport” = 758 „Alte venituri din • Înregistrarea amortizării lunare a obiectului de leasing:
exploatare” 681 „Cheltuieli de exploatare = 281 „Amortizări privind
privind amortizările şi imobilizările corporale”
2. Principalele înregistrări în contabilitatea utilizatorului de leasing (lo- provizioanele”
catar) în cazul în care societatea de leasing este persoana nerezidentă • Înregistrarea facturii privind valoarea reziduală:
• Intrarea în patrimoniu a mijlocului fix (auto):
% = 404 „Furnizori de imobilizări”
2133 ”Mijloace de transport” = 167 „Alte împrumuturi şi 167 „Alte împrumuturi şi
datorii asimilate” datorii asimilate”
• Evidenţierea dobânzilor totale datorate: 665 „Cheltuieli din diferenţe de
curs valutar”
471 „Cheltuieli înregistrate în = 1687 „Dobânzi aferente altor
avans” împrumuturi şi datorii • plata taxei vamale şi a TVA datorată şi calculată la valoarea reziduală:
asimilate” % = 512 „Conturi curente la bănci”
446 „Alte impozite, taxe şi
Opinie: Dobânzile datorate nu pot fi înregistrate în contul 471 „Cheltuieli vărsăminte asimilate”
înregistrate în avans” deoarece cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa 4426 „TVA deductibilă”
cheltuielilor efectuate în avans în cursul exerciţiului financiar curent, care
• obţinerea titlului de proprietate prin plata valorii reziduale:
urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele viitoare. Înregis-
trarea de mai sus este în concordanţă cu respectarea Normelor metodologice 404 „Furnizori de imobilizări” = 512 „Conturi curente la bănci”
şi Planului de Conturi General în vigoare. • Înregistrarea valorii reziduale plătite: Credit 8036 „Redevenţe, locaţii
• Evidenţierea extracontabilă a mijlocului fix inclusiv a dobânzii dator- de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate”
ate: Debit: 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii • Capitalizarea taxei vamale ca parte a costului de achiziţie a imobilizărilor
asimilate” corporale:
• Achitarea avansului cu ocazia semnării contractului: 2133 „Mijloace de transport” = 446 „Alte impozite, taxe şi
167 „Alte împrumuturi şi = 512 „Conturi curente la vărsăminte asimilate”
datorii asimilate” bănci” Sursa:
• Lunar se înregistrează facturile privind ratele de leasing scadente: 1. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi
societăţile de leasing, republicată în M.O. nr. 9/12.01.2000. cu modificările
% = 404 „Furnizori de imobilizări”
şi completările ulterioare.
167 „Alte împrumuturi şi
2. Ordinul M.F. nr. 686/1999 pentru aprobarea Normelor privind înregistra-
datorii asimilate”
rea în contabilitate a operaţiunilor de leasing, M.O. nr. 333/14.07.1999.
1687 „Dobânzi aferente altor
împrumuturi şi datorii 3. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 927/23.12.2003 cu
asimilate” modificările şi completările ulterioare.
665 „Cheltuieli din diferenţe de II. Tratamentul contabil şi fiscal al participării salariaţi-
curs valutar”
lor la profit
• înregistrarea impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente prin
Participarea salariaţilor la profit se reflectă în contabilitate prin constitu-
stopaj la sursă:
irea unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli la nivelul sumelor estimate
404 „Furnizori de imobilizări” = 446 „Alte impozite, taxe şi reprezentând atât sumele brute cuvenite salariaţilor, cât şi contribuţiile
vărsăminte asimilate” aferente acestora în anul repartizării sumelor din profit.

40 Revista ContaPlus • nr. 1 • Mai, 2006


Repartizarea profitului poate fi făcută înainte sau după închiderea III. Promoţii pentru stimularea vânzărilor
exerciţiului financiar pe mai multe direcţii: constituirea rezervei legale,
În cadrul promoţiilor organizate pentru stimularea vânzărilor se pot
dividende, acoperirea pierderilor din exerciţiile anterioare, alte rezerve.
acorda bunuri ce reprezintă mostre (dacă fac parte din gama de pro-
Participarea salariaţilor şi a managementului la profit se consideră ca o duse comercializate de firmă) sau produse de protocol.
primă anuală, şi se înregistrează şi se impozitează ca atare.
În cazul mostrelor nu există limită pentru deductibilitatea cheltuiel-
În contabilitate se vor efectua următoarele înregistrări:
ilor efectuate (numai în baza unui contract de comercializare care să
• Constituirea provizionului aferent participării salariaţilor la profit:
prevadă în mod expres acest lucru), pe când pentru produsele de pro-
6812 „Cheltuieli de exploatare = 1518 „Alte provizioane pen- tocol se aplică limita de 2% asupra diferenţei rezultate dintre totalul
privind provizioanele tru riscuri şi cheltuieli”
veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuieli-
pentru riscuri şi cheltuieli”
le cu impozitul pe profit (art. 21, alin.(3), lit. a) din Codul fiscal).
• Repartizarea din profit a sumelor aferente participării salariaţilor la
profit: Un alt gen de promoţie este şi aceea bazată pe reduceri de preţ pentru
vânzări peste o anumită cantitate care este nelimitată din punctul de
121 „Profit şi pierdere” = 6812 „Cheltuieli de
exploatare privind vedere al deducerii fiscale, cu condiţia să se acorde numai pe criterii
provizioanele pentru comerciale (pentru conformitate a se citi O.G. – nr. 99/2000).
riscuri şi cheltuieli”
Documentul justificativ de scădere din gestiune este documentul de
Obligaţiile faţă de salariaţi şi contribuţiile aferente participării salariaţilor vânzare (factura fiscala, bonul fiscal) în care, alături de celelalte pro-
la profit se vor evidenţia în contabilitate pe seama cheltuielilor sa- duse vândute, este menţionat produsul acordat gratuit (sau la preţ
lariale, respectiv a cheltuielilor cu contribuţiile în anul următor celui la redus), cu preţul respectiv. Conturile utilizate la scăderea din gestiune
care se referă situaţiile financiare şi, concomitent, se va relua la venituri sunt diferite, în funcţie de natura promoţiei:
provizionul constituit. • Produse de protocol – 6231 „Cheltuieli de protocol”;
• Înregistrarea contabilă privind reluarea provizionului la venit care se • Mostre – 6232 „Cheltuieli de reclama şi publicitate”;
va face în anul următor prin plata efectivă a sumelor către angajaţi: • Reduceri de preţ – micşorarea cuantumului veniturilor înregistrate
1518 „Alte provizioane pentru = 7812 „Venituri din provizi- în contul 707 – „Venituri din vânzarea mărfurilor”.
riscuri şi cheltuieli” oane pentru riscuri şi
cheltuieli” IV. Reflectarea T.V.A. în contabilitate pentru investiţiile
în regie proprie
De asemenea, repartizările pentru investiţii se consideră a fi sumele
În cazul în care se execută investiţii în regie proprie şi se scot mărfuri şi
rămase la dispoziţia firmei, pentru creşterea capitalului propriu, în contul
produse finite din magazie pe baza bonului de consum se colectează TVA.
1068 „Alte rezerve”, pentru ele datorându-se, din punct de vedere fiscal,
Justificarea colectării TVA - ului este faptul că pentru respectivele mărfuri
numai impozit pe profit.
şi produse finite s-a dedus TVA-ul în momentul achiziţionării.
Dacă nu cunoaşteţi direcţiile de repartizare a profitului până la sfârşitul
Cheltuielile cu investiţiile în regie proprie se înregistrează astfel:
exerciţiului financiar, în contabilitate se înregistrează:
601 ”Cheltuieli cu materiile = 301 „Materii prime”
121 „Profit şi pierdere” = 117 „Rezultatul reportat”
prime”
În exerciţiul următor suma putând fi distribuită conform hotărârii A.G.A.: 607 „Cheltuieli cu mărfurile” = 371 „Mărfuri”

117 „Rezultatul reportat” = % Scăderea din gestiune a produselor finite:


457 „Dividende de plată”
711 „Variaţia stocurilor” = 345 „Produse finite”
1068 „Alte rezerve”
La sfârşitul lunii decontarea lucrărilor efectuate se înregistrează astfel:
Dacă repartizarea profitului se face la sfârşitul exerciţiului curent se
înregistrează direct: 231 „Imobilizări în curs” = 722 „Venituri din produc-
ţia de imobilizări
129 „Repartizarea profitului” = % corporale”
457 „Dividende de plată”
În momentul în care se finalizează investita pe baza procesului verbal de
1068 „Alte rezerve”
recepţie se trece la mijloace fixe:
şi concomitent se înregistrează: 212 „Mijloace fixe” = 231 „Imobilizări în curs”
121 „Profit şi pierdere” = 129 „Repartizarea profitului”
Şi concomitent TVA-ul aferent investiţiei:
Sursa: Ordinul M.F.P. nr. 418/06.04.2005. privind unele precizări contabile
aplicabile agenţilor economici, M.O. nr. 310/13.04.2005. 4426 „TVA deductibilă” = 4427 „TVA colectată”

Revista ContaPlus • nr. 1 • Mai, 2006 41


V. Înregistrare daună în cazul unui autoturism De asemenea „nu se cuprind în baza de impozitare a T.V.A…. rabaturile,
remizele, riturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de furnizori
Un autoturism asigurat suferă o dauna în sumă de 17.850. ron din care direct clienţilor” (potrivit art. 137 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind
TVA – 2.850. ron. Societatea de asigurări suportă doar parţial dauna, şi Codul fiscal).
anume 10.000. ron. Factura de reparaţii rămâne la dosarul de dauna, iar
firma primeşte o copie ştampilată de la societatea de asigurări. Care sunt Evidenţiere speţă:
înregistrările contabile şi dacă firma poate deduce T.V.A.- ul de 2.850. ron? Informaţii deţinute:
Înregistrarea daunei şi a despăgubirii trebuie tratate separate, conform • preţ de vânzare 17.850. ron
naturii economice a fiecăreia: pe de o parte, reparaţia autovehiculului • din care T.V.A. 2.850. ron
– mijloc fix aflat în proprietatea firmei, conform facturilor de reparaţie, • reducere comercială: 5%
fiind suficientă copia certificate de către societatea de asigurări: • reducere financiară: 1%

% = 401 „Furnizori” 17.850 La client se înregistrează primirea facturii:


611 „Cheltuieli cu întreţinerea 15.000 % = 401 „Furnizori” 16.065
şi reparaţiile” 3xx „Stocuri” 13.500
4426 „TVA deductibilă” 2.850 4426 „TVA deductibilă” 2.565
Odată cu înregistrarea daunei se va înregistra: Primirea unui discount financiar:
5121 „Disponibil în cont = 7581 „Venituri din 10.000. 401 „Furnizori” = 767 „Venituri din 161
bancar” despăgubiri, sconturi
amenzi,…” obţinute”
Dat fiind faptul că primele de asigurare plătite sunt fără TVA, similar La furnizor se înregistrează:
daunele încasate sunt nepurtătoare de T.V.A. Face excepţie dauna totală
4111 „Clienţi” = % 16.065
a autovehiculului, când păgubaşul trebuie să cedeze epava maşinii cu fac-
707 „Venituri din 13.500
tura către asigurator. vânzarea
VI. Discount financiar, discount comercial mărfurilor”
4427 „T.V.A. 2.565
În cazul aprovizionării cu marfă, la care furnizorul acordă în momentul colectată”
facturării, conform contractului, un discount comercial de 5% şi pentru
plata pe loc un discount financiar de 1%, cum ar trebui înregistrată marfă? Acordarea unui discount financiar:
La valoarea de pe factură sau la valoarea fără discount comercial? 667 „Cheltuieli privind scontu- = 4111 „Clienţi” 161
Reducerile primate ca urmare a derulării operaţiunilor economico-finan- rile acordate”
ciare între parteneri pot fi de natură comercială sau financiară.
Reducerile comerciale pot fi rabaturi, remize şi risturne. VII. Salarizare
Tratamentul fiscal şi contabil specific reducerilor comerciale este diferit de Monografie contabilă pentru indemnizaţia de creştere copil până la doi ani
cel pentru reducerea financiară astfel: Recuperarea C.A.S.- ului pentru indemnizaţia de creştere copil până la doi
Reducerile comerciale se acordă potrivit unor clauze comerciale specif- ani se înregistrează astfel:
icate în toate contractele de acelaşi tip sau prin reclame – pe acelaşi seg- 4311 „Contribuţia unităţii la = 423 „Personal – ajutoare
ment de piaţa nu trebuie făcute diferenţieri anticoncurenţiale. Singurele asigurările sociale” materiale datorate”
diferenţe care trebuie să existe între partenerii firmei sunt cele comerciale: În momentul în care indemnizaţia va fi încasată de către societate, caz în
defecte de calitate a produselor, de valoare a comenzii, periodicitatea care nu se poate face recuperarea sumei pe seama diferenţei rezultate de
acesteia etc. Reducerea comercială se scade din venitul obţinut ca urmare la ceilalţi angajaţi:
a vânzării produsului (respectiv se reduce costul de achiziţie al produsului
5121 „Conturi la bănci în lei” = 4311 „Contribuţia unităţii la
în cazul cumpărătorului).
asigurările sociale”
Reducerea financiară reprezintă un scont determinat de aplicare a Plata indemnizaţiei prin casierie:
anumitor facilitate la plata facturilor (care, de asemenea, trebuie făcute
423 „Personal – ajutoare = 5311 „Casa în lei”
cunoscute tuturor partenerilor). Din punct de vedere fiscal, ea reprezintă
materiale datorate”
o creştere a cheltuielilor şi se înregistrează în contul 667 „Cheltuieli privind
Plata indemnizaţiei prin card:
sconturile acordate”.
423 „Personal – ajutoare = 5121 „Conturi la bănci în lei”
Atragem atenţia că, potrivit legislaţiei româneşti, „este interzisă
materiale datorate”
acordarea unor facilitate de preţ clienţilor, persoane juridice,
În situaţia în care societatea are mai mulţi salariaţi se plăteşte CAS - ul
care efectuează plata în numerar” (art.5, din O.G. nr. 15/1996
datorat mai puţin suma de recuperat, care astfel se anulează:
privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în M.O. nr.
24/31.01.1996 şi modificată prin O.G. nr. 26/22.08.1997, publicată în M.O. 5121 „Conturi la bănci în lei” = 4311 „Contribuţia unităţii la
nr. 208/26.08.1997). asigurările sociale”

42 Revista ContaPlus • nr. 1 • Mai, 2006


VIII. Contractul de factoring niului; şi aici se aplică precizarea de mai sus, în sensul că se transferă
numai suma aflată în litigiu, şi nu întreaga sumă rămasă în sold;
Firma S.C. Nova S.R.L. (aderent) are contract de factoring cu o bancă (fac-
• în momentul rezolvării litigiului se stinge creanţa recuperate şi se reia
tor). La anumite perioade de timp, aderentul prezintă factorului creanţele
întregul provizion aferent litigiului respectiv la venituri; dacă litigiul
ce urmează să fie aprobate pe baza unui borderou. Conform contractului
s-a rezolvat, iar creanţa nu mai poate fi recuperată din diferite motive
banca finanţează 70% din valoarea creanţelor aprobate prin acceptarea
(suma este foarte mică sau clientul nu mai există etc.), în baza unei
borderoului, urmând să crediteze contul de factoring al aderentului. Din
hotărâri a Consiliului de Administraţie (sau AGA), poate fi înregistrată
finanţarea de 70% se va reţine:
drept cheltuială nedeductibilă fiscal, prin intermediul contului 654
• comisionul de factoring;
• taxa de factoring; „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi”.
• 1% reprezentând rezerva destinată acoperirii comisionului de Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu provizioanele pentru clienţi incerţi sau
finanţare aferent întregii perioade de finanţare. în litigiu erau nedeductibile, iar veniturile din reluarea lor erau neimpozabile.
La încasarea creanţelor, banca pune la dispoziţia firmei diferenţa cuvenita Potrivit art. 22 alin (1) lit. (c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fis-
acestuia. Diferenţa de 25% din valoarea creanţelor acceptate se plăteşte cal, sunt considerate cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal
aderentului în maximum o zi lucrătoare bancară. Caracterul contractului „provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu
de factoring este de împrumut pe termen scurt cu garanţie constituită din data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30%
creanţe acceptate de creditor. Creditor care preia creanţe de 100% pentru începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra
un credit de 70% din valoarea lor. clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute
Monografie contabilă privind operaţiunile ce decurg dintr-un contract la lit. d), f), [g) a fost abrogata prin art. 1 din O.G. nr. 83/2004] şi i) care
de factoring: îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
Aceasta fiind natura economică a operaţiunii vă recomandăm să 2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data
înregistraţi contul de factoring deschis în bancă în corespondenţă cu un scadenţei;
cont analitic al 5191 „Credite bancare pe termen scurt”. 3. nu sunt garantate de altă persoană;
• înregistrare taxe şi comisioane de orice natură reţinute de bancă: 4. sunt datorate de o persoană care nu este persoana afiliată con-
627 „Cheltuieli cu servicii = 5121 „Disponibil din contul tribuabilului;
bancare şi asimilate” de factoring” 5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.”
• la momentul încasării finale a facturii se va înregistra concomitent În concluzie, constituirea de provizioane pentru creanţe incerte şi tre-
stingerea creditului din contul de factoring şi încasarea celor 25% cerea acestora în conturi specifice de ordine şi evidenţă este mai mult o
rămaşi şi stingerea clientului: necesitate contabilă de a reflecta realitatea, decât un imperativ fiscal. Iar
% = 411 „Clienţi” facilităţile introduse în Codul fiscal nu fac decât să vă stimuleze pentru
5191 „Credite bancare pe îndeplinirea acestei necesităţi.
termen scurt”
5121 „Conturi curente la
X. Monografie contabilă pentru terenuri luate în arenda
bănci” (25%) • pentru contractele de arendă încheiate cu persoane fizice, lunar se
efectuează următoarea înregistrare:
IX. Clienţi incerţi – 4118 612 „Cheltuieli cu redevenţe, = 462 „Creditori”
Operaţiunile contabile legate de clienţii incerţi sau în litigiu sunt determi- locaţii de gestiune,
chirii”
nate de necesitatea reflectării imaginii fidele a patrimoniului întreprinde-
rii. În analiza şi evidenţierea clienţilor incerţi sau în litigiu, în contabilitate • pentru contractele de arenda în care proprietarii terenurilor acordate
se parcurg mai multe etape: sunt persoane juridice, pe baza de factura întocmită conform pre-
• constatarea că un client a devenit incert după trecerea unui anumit vederilor contractuale se va efectua înregistrarea:
interval de timp de la scadenţă şi neachitarea datoriilor restante, în 612 „Cheltuieli cu redevenţe, = 401 „Furnizori”
condiţiile în care au fost luate toate măsurile necesare pentru recuper- locaţii de gestiune,
area creanţei (respectiv somaţie de plată, punere în întârziere etc.); chirii”
• constituirea provizionului pentru clienţi incerţi în vederea imputării
• dacă persoana juridică este plătitor de T.V.A., atunci factura fiscală va
cheltuielii exerciţiului căruia îi aparţine; în acelaşi timp se trece la
cuprinde şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, înregistrarea fiind
acţionarea pe cale legală pentru recuperarea creanţei; dacă un client
următoarea:
refuză din diferite motive să achite o datorie; mărimea provizionului
se stabileşte la dimensiunile creanţei nerecunoscute, şi nu la cele ale % = 401 „Furnizori”
creanţei neachitate; 612 „Cheltuieli cu redevenţe,
• dacă ponderea clienţilor incerţi sau în litigiu este mare în totalul locaţii de gestiune,
clienţilor, este bine să fie înregistraţi separat în contul 4114 „Clienţi chirii”
incerţi sau în litigiu” pentru a crea o imagine cât mai fidelă a patrimo- 4426 „T.V.A. deductibilă”

Revista ContaPlus • nr. 1 • Mai, 2006 43


• în cazul în care prin contract se stabileşte ca în contul arendă se va 4111 „Clienţi” = % 9.000
ceda o parte din produsele obţinute de pe teren, până la obţinerea 701 „Venituri din 7.563
produselor respective se va efectua înregistrarea 612 = 462 sau vânzare pro-
612 = 401, pe baza estimării valorii produselor respective. duse finite”
Exemplu: 4427 „T.V.A. 1.437
colectată”
Pe o suprafaţă de teren luată în arendă pe un an de la o persoană
• simultan se descarcă gestiunea pentru cele 3.600. kg mere la
fizică se estimează că se vor recolta 16.800. kg mere, care se vor valo-
costul efectiv:
rifica la un preţ de vânzare (TVA inclus) de 2 ron/kg, având un cost
estimat de 1,5 ron/kg. 711 „Venituri din producţia = % 4.968
stocată”
Contractul de arendă încheiat prevede livrarea unei cote de 20% pro-
345 „Produse 4.050
prietarului de teren, ceea ce presupune o valoare anuală de 6.720. ron,
finite”
reprezentând 560 ron/lună (înregistrarea lunară: 612 = 462 - 560 ron);
348 „Diferenţe de 918
Costurile cu materialele consumate în procesul de producţie preţ la pro-
(îngrăşăminte, alte substanţe, carburanţi) au reprezentat în medie duse finite”
500 ron/luna, respectiv 6.000. ron în total;
• se înregistrează diferenţa de arenda (9.000. – 6.720. = 2.280.
Costurile de personal acumulate pe parcursul anului reprezintă o me- ron) compensându-se obligaţia către proprietarul terenului:
die lunară de 1.000. ron, însumând în total 12.000. ron;
612 „Cheltuieli cu redevenţe” = 462 „Creditori” 2.280
Alte cheltuieli ocazionate de îngrijirea plantaţiei şi recoltarea
producţiei au reprezentat o medie de 700 ron/lună, respectiv 8.400 462 „Creditori” = 4111 „Clienţi” 9.000
ron în total.
În final, s-a recoltat o producţie de 18.000. kg cu următoarele costuri: XI. Livrări de marfă
- ron -
Conform H.G. nr 831/1997 şi Ordinului nr. 989/2002, documentele fiscale
Arenda 6.720 cu regim special (facturi, avize, chitanţe) sunt valabile numai daca au
Materiale 6.000 completate toate rubricile prevăzute în formular.
Costuri de personal 12.000
Alte cheltuieli aferente 8.400 În practică unii agenţi economici s-au confruntat cu situaţia în care semnătura
Total costuri 33.120 clientului la rubrica „Semnătura de primire” a fost interpretată ca fiind
confirmarea de primire a facturii respective, şi nu a mărfii.
Producţie obţinută (Kg) 18.000
Cost unitar (lei/kg) 1,84 Daca vă aflaţi în situaţia de a protesta în justiţie pentru facturi neîncasate,
va trebui să dovediţi ca posedaţi o creanţă reală (pentru o marfă efectiv
Pe parcursul anului, lunar, totalul cheltuielilor înregistrate se evidenţiază
livrată) şi exigibilă (pentru o plată scadentă). Pentru aceasta, semnătura
şi în contul de producţie în curs, prin înregistrarea 331 = 711, care – cu-
pe factura nu este suficientă!
mulat, la sfârşitul anului – va reprezenta 33.120. ron, costuri totale. Ast-
fel costurile vor fi reflectate în clasa 6, iar veniturile corespunzătoare în Vă sfătuim să întocmiţi pentru fiecare factura un aviz de expediţie sau
cont 711 „Venituri din producţia stocată”, profitul din aceste operaţiuni un proces-verbal de livrare, pe care clientul să confirme, cu semnătura
fiind nul până la valorificarea recoltei de mere. Fără această înregistrare, şi ştampilă, primirea mărfii.
societatea ar avea pierderi, ceea ce nu este real. XII. Monografie contabilă privind garanţiile de bună execuţie
Recolta obţinută se va evidenţia astfel: • emiterea facturii cu doua linii: prima linie în negru, privind lucrările
• înregistrarea recoltei obţinute la cost de înregistrare (18.000. kg x 1,5 efectuate conform situaţiei de lucrări; a doua linie în roşu, pentru
ron/kg): scăderea garanţiei de bună execuţie, în procent de 5%:
345 „Produse finite” = 711 „Venituri din 27.000 4111 „Clienţi” = % 22.610
producţia 704 „Venituri 19.000
stocată” din lucrări
• înregistrarea diferenţelor faţă de costul efectiv (33.120. – 27.000. executate”
ron): 4427 „T.V.A. 3.610
colectată”
348 „Diferenţe de preţ la = 711 „Venituri din 6.120
produse finite” producţia • şi concomitent se înregistrează veniturile din producţia executată,
stocată” dar incă nefacturată clientului:
• Cele 3.600. kg (18.000.x 20%) cuvenite proprietarului vor fi 345 „Produse finite” = 711 „Venituri din 1.000
livrate la un preţ de 2,5 ron/kg (3.600.kg x 2,5 ron = 9.000. ron, producţia
din care TVA calculat = 1.437. ron): stocată”

44 Revista ContaPlus • nr. 1 • Mai, 2006


• la finele perioadei de garanţie, când veţi încasa garanţia, facturaţi cei Pentru diferenţele stabilite în urma inventarierii, în cazul în care aceste
5% rămaşi: diferenţe nu sunt imputabile unor persoane, se stabileşte cât din aceste
diferenţe se încadrează în limitele maxime de perisabilitate specificate în
4111 „Clienţi” = % 1.190 tabelele din H.G. nr. 1.569./2002 şi se înregistrează descărcarea de ges-
704 „Venituri 1.000 tiune a stocurilor respective prin conturile de cheltuieli corespunzătoare
din lucrări (601, 602, 607 etc). Aceste cheltuieli sunt deductibile din punct de
executate” vedere fiscal. Diferenţele care depăşesc limitele maxime din ta-
4427 „T.V.A. 190 bele sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal.
colectată” Perisabilităţile pot fi acordate numai după o verificare faptică a cantităţilor
• şi concomitent scădeţi din gestiune producţia finită facturată: de produse existente în gestiune, stabilite după cântărire, numărare,
măsurare şi prin alte asemenea procedee şi după efectuarea compensărilor
711 „Venituri din producţia = 345 „Produse 1.000 conform prevederilor legale în vigoare.
stocată” finite” Perisabilităţile produse se aprobă de către managerul, directorul sau ad-
ministratorul persoanei juridice, după caz, la nivelul cantităţilor efectiv
În acest mod, realizaţi şi o corectă corelare a veniturilor cu cheltuielile. constatate ca pierderi naturale cu ocazia recepţionării mărfurilor trans-
Daca nu aţi înregistra întreaga valoare a producţiei de lucrări, inclusiv cei portate, a inventarierii sau a predării gestiunii, până la limitele maxime
5% aferenţi garanţiei, inspectorii fiscali v-ar admite deducerea a numai de perisabilitate cuprinse în tabele.
95% din cheltuielile efectuate, potrivit principiului că sunt deductibile
numai cheltuielile „aferente veniturilor”. XIV. Înregistrarea contabilă a premiilor
Reflectarea în contabilitate pentru o firmă care organizează un concurs pen-
Nu vă recomandăm alte variante de facturare, care sunt uzitate în practică,
tru premierea clienţilor (distribuitori) cu vânzări ridicate este următoarea:
şi anume facturarea a 100% şi încasarea a numai 95%, cu restul în soldul
Se facturează bunurile acordate ca premii către clienţii (distribuitori)
clientului până la expirarea perioadei de garanţie, deoarece în acest caz
câştigători, cu discount 100%, iar valoarea bunurilor respective se suportă
colectaţi şi TVA la suma neîncasata şi afectaţi şi imaginea patrimonială pe cheltuieli cu reclama.
prin prezentarea unor clienţi neîncasaţi foarte mari. • achiziţionarea bunurilor în vederea oferirii lor ca premii:
De asemenea, deoarece pe viitor deductibilitatea provizioanelor privind % = 401 „Furnizori”
garanţiile acordate clienţilor se va baza pe rulajul reparaţiilor suportate efectiv 371 „Mărfuri” *
din aceste provizioane, vă recomandăm să vă constituiţi provizioane pentru 4426 „T.V.A. deductibilă”
garanţii, chiar dacă nu la un nivel atât de ridicat (5%), dar măcar un procent: • descărcarea de gestiune:
6812 „ Provizion pentru chel- = 1512 „Provizion pentru 623 „Cheltuieli de protocol, = 371 „Mărfuri” *
tuieli privind garanţiile” garanţii acordate reclamă şi publicitate”
clienţilor” * constituit în analitic „Mărfuri în scopuri publicitare”
Pe parcursul anului, pe măsura ce aveţi cheltuieli privind lucrările în Prin aplicarea discountului de 100% pe factură către client, aceasta va
garanţie, se reia provizionul: avea valoarea 0, inclusiv TVA, deci nu mai este nevoie ca operaţiunea să
se reflecte şi prin contul de 4111 „Clienţi”, dar descărcarea de gestiune va
1512 „Provizion pentru garan- = 7812 „Venituri din provizion avea la baza această factură care certifică transferul proprietăţii bunurilor
ţii acordate clienţilor” pentru cheltuieli” respective la client.
Provizionul pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor este deduct- XV. Dobânzi plătite la împrumuturi de la asociaţi
ibil fiscal conform art.22, lit. (b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Condiţiile ca dobânda să fie deductibilă sunt: împrumutul să fie efectuat
XIII. Limitele legale de perisabilitate la mărfuri în pro- în baza unui contract scris, cuprinzând prevederi specifice pentru suma,
termenul şi graficul de rambursare, dobândă şi semnat din partea firmei
cesul de comercializare de o altă persoană decât asociatul-creditor. Unele firme chiar efectuează
Prin perisabilităţi se înţelege scăzămintele care se produc în timpul trans- împrumutul în baza unei Decizii a Consiliului de Administraţie care
portului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de împuterniceşte pe unul din directori să încheie acest contract.
procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, Dobânda maximă pentru un trimestru (pentru lei) este dobânda de
hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor referinţă a BNR comunicată în ultima lună a trimestrului – aşadar, ret-
roactiv şi pentru celelalte două luni din acel trimestru. De asemenea nivelul
sau vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare,
ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Nivelul
îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese de fermen- ratei dobânzii în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
tare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în reţeaua de
Cheltuiala este deductibilă fiscal, cu aceste condiţii, la care
distribuţie (depozite cu ridicata, unităţi comerciale cu amănuntul şi de adăugăm o condiţie derivată din Codul fiscal – împrumutul să
alimentaţie publică). Nu sunt considerate perisabilităţi pierderile incluse fie contractat cu scopul utilizării în activitatea pentru care firma
în normele de consum tehnologic, precum şi cele produse prin neglijentă, este autorizată sau pentru investiţii în legătură cu activitatea
sustrageri şi cele produse de alte cauze imputabile persoanelor vinovate pentru care firma este autorizată. (Aşadar, nu pentru construcţia
sau cele determinate de cauza de forţă majoră. de active destinate protocolului). 

Revista ContaPlus • nr. 1 • Mai, 2006 45