Sunteți pe pagina 1din 3

ORGANE DE MAªINI

independente (pentru a le aminti doar pe cele

ªuruburi cu bile
din ultimii 10-15 ani).

Prezentare generalã
Ansamblul ºurub cu bile este alcatuit dintr-un
ing. Victor Maghiari ax filetat ce prezintã un profil special, elaborat
din condiþii de respectare a fenomenelor de
ªuruburile cu bile nu se utilizeazã doar în conformitate de la rulmenþi, bile prin care se
Introducere industrie, la lanþurile cinematice de avans sau la transmite miºcarea - mai precis forþa necesarã
ªuruburile cu bile ºi aplicaþiile referitoare la poziþionarea diferitelor organe mobile ale unei piuliþei, care, la rândul ei are un profil conjugat
acestea nu reprezintã un capitol nou în maºini unelte. Deschiderea trenului de cu cel al filetului.
tenologia industrialã. Istoria apariþiei acestor aterizare la avioane, servodirecþia la
ansambluri începe acum mai mult de 50 de ani. autoturismele venite din vest braþul roboþilor
Cu toate acestestea proprietãþile acestui industriali, pânã la cel mai modern “centru de
ansamblu cât ºi avantajele sale cum ar fi frecarea prelucrare” (hexapod - de altfel acesta nu mai
minimã, capabilitatea de a fi pretensionate, este de mult doar o maºinã unealtã) la care
lipsa efectului de stick-slip, randamentul foarte arborele principal executã atât miºcarea de
ridicat în comparaþie cu alte transmisii lucru cât ºi cea de poziþionare, rotindu-se dirijat

Fig. 4 - NSK Ball Screws


Comparaþie între randamentele ºuruburilor

Proprietatea fundamentalã care face acest


ansamblu atât de cãutat în aplicaþiile cu eforturi
mari dar forþe de frecare mici este contactul
punctiform care se realizeazã între
piuliþã-bile-ºurub. Pentru a putea transmite
miºcarea bilele se deplaseazã în zona de contact
piuliþã-bile-ºurub din interiorul piuliþei urmând
o traiectorie circularã, sau combinatã-
circularã-liniarã-circularã spre a reveni apoi în
Fig. 1 - Thomson Saginaw
zona contactului respectiv. Acest fenomen
poartã denumirea de recirculare a bilelor iar
mecanice, robusteþea deosebitã ºi capacitatea de 6 ºuruburi cu bile de ultra precizie. întregul sistem se mai numeºte sistem de
de încãrcare ridicatã cât ºi un comportament de recirculare a bilelor. Acest sistem este de fapt
Datoritã noilor tehnici de prelucrare, gama cel pentru care o sumedenie de ingineri ºi
excepþie sub efectul sarcinii de încãrcare, ºuruburilor cu bile tinde sã se extindã tot mai
pentru a numi doar câteva din avantaje, fac ca tehnicieni au elaborat nenumãrate brevete de
mult ºi spre dimensiunile sensibile (diametre invenþie.
ºurubul cu bile sã fie astãzi elementul care foarte mici - 2, 3 mm) atingându-se astãzi
poate sã încadreze sau sã reîncadreze un performanþe uluitoare. Sistemul de recirculare poate fi un factor de
echipament în clasa de precizie înaltã ºi foarte stagnare sau progres în dezvoltarea aplicaþiilor
Firmele producãtoare nu au uitat însã nici în care se utilizeazã ºuruburile cu bile.
înaltã. celelalte elemente din componenþa acestor
În practica industrialã ºuruburile cu bile ansamble astfel încât astãzi existã ansambluri cu Fenomene nedorite ca de exemplu zgomotul
determinã direct performanþele unui bile minerale, ceramice, din sticlã, aluminiu, în funcþionare, rezistenþã slabã la impact ºi
echipament sau a unei maºini unelte ºi nu oþel, oþel inox. obosealã, incapacitatea unor soluþii tehnice de
numai. Reprezintã de altfel ºi un factor foarte a putea ghida bilele la viteze de translaþie
Partea filetatã se prezintã de asemenea într-o /rotaþie foarte mari, duc la limitarea unor
împortant în costul produsului final fiind în cele gamã de forme ºi materiale deosebite.
mai multe cazuri unul din cele mai scumpe aplicaþii.
Elementul cel mai supus modificãrii însã este
ansambluri montate pe o maºinã unealtã, piuliþa, în lume existând sute de brevete Firmele fanion în “lumea ºuruburilor cu bile”
sistem industrial etc. (fig. 2, fig. 3) au dezvoltat soluþii din ce în ce mai performante
pentru a putea sã facã faþã cerinþelor tot mai
mari (viteze de avans de peste 80m/min).

Clasificare
Dupã gama de diametre:
normale (standard) diametre între 63-200
mm (existã chiar ºi o realizare de 250 mm)
miniaturale cu diametrul max. 16 mm
Fig. 3 - Warner Electric
(diametrul minim standard este 3 mm dar existã
Fig. 2 - Warner Electric frecarea în ºurub obiºnuit - sus (stick-slip)
realizãri ºi sub aceastã dimensiune)
ºurub obiºnit ºurub cu bile frecarea în ºurub cu bile - jos
frecare de alunecare frecare de rostogolire

Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 13


ORGANE DE MAªINI
Dupã modul de obþinere a pãrþii filetate a
ºurubului:
Rectificare (este vorba aici de ultima operaþie
sau de operaþia care conferã precizia finalã a
axului filetat);
Rulare (este vorba de deformarea plasticã la
rece cu role calibrate ºi cu profil
corespunzãtor).
Între cele douã procedee generale de
obþinere a axului filetat existã atât diferenþe Fig. 9 - Schneeberger
privind clasa de precizie în care se încadreazã pretensionare mecanicã
axul filetat obþinut - (prin rectificare
obþinându-se clase de înaltã precizie) cât ºi în Sistemele de pretensionare au de asemenea
Fig. 7 - Deutsche STAR avantaje ºi dezavantaje. Piuliþa nepretensionatã
ceea ce priveºte structura ºi costurile de
Cu recircularea externã a bilelor se adreseazã unor aplicaþii simple fãrã precizie,
producþie ale unui astfel de ansamblu.
scoaterea bilelor din zona contactului prin cu grad ridicat de fiabilitate, cu miºcãri
Dupã sistemul de recirculare a bilelor între
diferite piese specifice ºi reîntoarcerea acestora numeroase ºi la care nu se cere o repetabilitate
piuliþã ºi ºurub:
în zona de contact astfel încât piuliþa seamãnã deosebitã. Piuliþa cu pretensionare se adreseazã
Sistem de recirculare internã (Fig. 5) unei precizii mai ridicate. Modul de obþinere a
prezintã cel mai renumit sistem de acest tip - mai degrabã cu un pachet de 3, 4, 5 ºi uneori 6
rulmenþi puºi unul lângã celãlalt. Recircularea pretensionãrii este foarte bun dar se pierde prin
ROTAX un sistem englez pus la punct prin anii uzurã în cazul pretensionãrii geometrice. Este
60 dar considerat ºi astazi ca Rolls Royce-ul exterioarã fie prin þeavã fie prin perete fie prin
pene speciale prevãzute în exteriorul piuliþei greu de realizat ºi necesitã masini cu CNC dar
sistemelor de recirculare dacã este realizat corect, combinat cu sortarea
face ca piuliþa sã semene mai degrabã cu un
rulment masiv prevãzut cu 3, 4, 5 sau 6 rânduri bilelor (sau înlocuirea acestora cu sorturi de
de bile. Avantajul primei metode faþã de cea bile cu toleranþã mai ridicatã în cazul uzurii)
de-a doua este faptul cã blocarea unui poate sã confere ansamblului o duratã de viaþã
“rulment” - circuit nu împieteazã funcþionarea bunã ºi un comportament mediu în ce priveºte
piuliþei aceasta putând sã serveascã mai departe precizia. Pretensionarea obþinutã prin
scopul pentru care a fost realizatã spre secþionarea piuliþei (brevet german) duce fãrã
deosebire de cea de-a doua metodã la care cea îndoialã la o rigiditate scãzutã a ansamblului, la
mai micã poticnire poate duce la blocarea un comportament uºor instabil al piuliþei în
definitiva a piuliþei pe filet. Avantajul însã a celei timp dar are marele avantaj al faptului cã se
de-a doua metode faþã de prima constã în poate regla pretensionarea ºurubului extrem de
Fig. 5 - Korta gabaritul (îndeosebi lungime scãzutã) piuliþei uºor dupã parametrul care ne intereseazã cel
care poate sã ajungã la unele variante 50% din mai mult - miºcare uºoarã - (pretensionare
Cu recircularea internã a bilelor
lungimea primei variante (deoarece la sistemul scãzutã) sau miºcare cu o precizie ºi o
Sistem de recirculare extern (Fig. 1) de recirculare intern la “aºezarea rulmenþilor” repetabilitate medie (pretensionare mai
prezintã sistemul cel mai agreat de americani se pierd zonele de inactivitate situate între ridicatã).
deoarece este ºi originar din SUA - recircularea circuitele piuliþei. Cu douã piuliþe
prin þeava exterioarã piuliþei în figura 6 se Aceastã variantã este de regulã cu
prezintã o variantã de recirculare. Clasificare dupã numãrul ºi starea pretensionare aplicatã astfel încât sã existe o
piuliþelor plasate pe ºurub tensionare între cele douã piuliþe.
Pretensionarea în acest caz se poate face
Cu o piuliþã simplã sau cu flanºã împingând cele douã piuliþe una faþã de cealaltã
• fãrã pretensionare (echivalentul unui sau apropiind cele douã piuliþe una faþã de
rulment liber pe ax) cealaltã - în ambele cazuri câmpul forþelor se
• cu pretensionare (echivalentul unui pachet închide prin zona de contact a filetului.
de rulmenþi) geometricã (Fig. 8), prin
prelucrarea diferenþialã a pasului intern al
piuliþei. Mecanicã, de exemplu prin
secþionarea piuliþei ºi strângerea mecanicã,
Fig. 6 - NSK Ball Screws radialã a acesteia (Fig. 9) Fig. 10 - Schneeberger
Cu recircularea externã a bilelor Pretensionare cu douã piuliþe
• prin sortarea bilelor
În figura 7 se prezintã sistemul cel mai utilizat
în zona europeanã fiind originar din Germania -
recirculare prin peretele piuliþei.
Trebuie subliniat cã cel mai nou brevet în
lume astãzi aparþine unui român dr. ing. Fig. 11 - Schneeberger
Leontin Cigan ºi este încã neegalat în privinþa Pretensionare cu douã piuliþe
deosebitelor avantaje pe care le prezintã.
Din prezentarea sumarã a acestor câteva Cele douã variante au avantajele ºi
sisteme de recirculare se desprind câteva dezavantajele lor dar cel mai des utilizat este cel
generalitãþi ºi anume sistemele de recirculare obþinut prin îndepãrtarea piuliþelor pentru ca în
Fig. 8 - Schneeberger cazul introducerii ansamblului celor douã
sunt în general douã: în interiorul piuliþei ºi în
pretensionare geometricã piuliþe într-o carcasã, când lungimea aferentã
exteriorul acesteia. În interior se urmãreºte

14 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001)


ORGANE DE MAªINI

Fig. 13 - NSK Ball Screws


profil ogival

Dupã tipul filetului (al profilului


acestuia)
Fig. 12 - THK Fig. 14 - THK
profil semicircular Profilul filetului este unul deosebit, filetul profil ogival
nefiind propriu-zis decât un elicoid cilindric.
celor douã piuliþe este mai mare decât Profilele adoptatate unanim sunt: realizat din arce de cerc cu centrul deplasat. De
alezajului carcasei, la aplicarea unor eforturi de asemenea în cazul ogivei raza acesteia este
strângere acestea se rãsfrâng asupra pachetului • semicircular (sau circular) (Fig. 12) sensibil mai micã decât a bilei forþând ºi chiar
de piuliþe reducând durata de viaþã a acestora • profil ogival (Fig. 13) þinând bila într-un contact în jurul a 40 - 45
spre diferenþã de celalalt caz când se poate Avantajele ºi dezavantajele acestor profile grade faþã de 45-60 în cazul profilului
realiza (la limitã o slãbire a ansamblului), deci sunt nenumãrate. Cert este cã se cautã din ce în semicircular.
practic pierderea pretensionãrii. ce mai mult utilizarea profilelor ogivale (în arc De asemenea datoritã diferenþei de suprafaþã
Ca un caz particular existã ºi aici (deºi foarte de ogivã goticã) faþã de cele semicirculare la de contact (Fig. 12) în cazul profilului
puþin folosit) o variantã diferenþialã în care se care datoritã contactului în 4 puncte se semicircular randamentul transmisiei este
prelucreazã fiecare piuliþã cu o abatere de pas desfãºoarã foarte multe fenomene negative la inferior.
urmând ca la strângerea pachetului de piuliþe sã nivelul intim al contactului profil-bilã.
se realizeze pretensionarea. Ambele profile sunt de altfel apropiate de
raza bilei cu diferenþa cã profilul ogival este

Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 15