Sunteți pe pagina 1din 6

ANUNŢ

ÎN PERIOADA 18.10.2010 – 30.11.2010 LA


COMPARTIMENTUL TUTORIAT SE DEPUN
DOSARELE DE REDUCERE CU 10% A TAXEI DE
ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2010 – 2011.
ATENŢIE! DOSARUL DE REDUCERE ESTE
O FORMALITATE CARE SE REALIZEAZĂ
ANUAL.
REDUCEREA TAXEI CU 10% SE VA
APLICA LA PLATA CELEI DE A TREIA RATE.
ATAŞAT ACESTUI MESAJ GĂSITI ACTELE
NECESARE PENTRU OBŢINEREA REDUCERII,
PRECUM ŞI MODELE PENTRU CERERILE
NECESARE OBŢINERII REDUCERII CU 10% A
TAXEI DE ŞCOLARIZARE.
DOSAR DE REDUCERE

PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI INSTITUŢIE

1. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare


2. Declaraţie pe propria răspundere
3. Copie carte de muncă (prima şi ultima pagină) vizată
de Serviciul Resurse Umane
4. Adeverinţă de la locul de muncă
5. Dosar plic

PENTRU RUDE: PĂRINŢI/COPII, SOŢ/SOŢIE, FRAŢI

1. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare


2. Declaraţie pe propria răspundere
3. Copie certificat de naştere
4. Copie certificat de căsătorie
5. Dosar plic

PENTRU CEI CE PROVIN DIN ACEEAŞI COMUNĂ

1. Cerere comună de reducere a taxei de şcolarizare


2. Declaraţie pe propria răspundere
3. Copie B.I./C.I.
4. Dosar plic
MODEL CERERE:
Studenţi rude

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnaţii,..................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................,
studenţi ai Facultăţii de Administraţie Publică, Departamentul pentru Învăţământ
la Distanţă, vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente
anului în curs, deoarece suntem rude: părinţi-copii, soţ-soţie, fraţi.

Anexam copii ale certificatului de căsătorie/certificat de naştere şi declaraţii


pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice.

Va multumim,
(semnăturile)
Data,
........................................... ...............................

Doamnei Decan al Facultăţii de Administraţie de Publică


MODEL CERERE:
Studenţi din aceeaşi
comună

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnaţii,..................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................,
studenţi ai Facultăţii de Administraţie Publică, Departamentul pentru Învăţământ
la Distanţă, vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente
anului în curs, deoarece locuim în aceeaşi comună, respectiv:................................ .

Anexam copii ale BI/CI şi declaraţii pe propria răspundere că actele


prezentate sunt autentice.

Va multumim,
(semnăturile)
Data,
........................................... ...............................

Doamnei Decan al Facultăţii de Administraţie de Publică


MODEL CERERE:
Studenţi din aceeaşi
instituţie

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnaţii,..................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................,
studenţi ai Facultăţii de Administraţie Publică, Departamentul pentru Învăţământ
la Distanţă, vă rugăm să aprobaţi reducerea cu 10% a taxei de şcolarizare aferente
anului în curs, deoarece provenim din aceeaşi instituţie,
respectiv:................................ .

Anexam copii ale cărţii de muncă (prima şi ultima pagină), adeverinţă de


salariat şi declaraţii pe propria răspundere că actele prezentate sunt autentice.

Va multumim,
(semnăturile)
Data,
........................................... ...............................

Doamnei Decan al Facultăţii de Administraţie de Publică


DECLARAŢIE

Subsemnatul (a),........................................................, legitimat (a) cu B.I./C.I. seria ....


nr................., student (a) la Facultatea de Administraţie Publică, Departamentul pentru
Învăţământ la Distanţă, ......................................................,anul .............., declar pe
propria răspundere ca datele si actele furnizate sunt autentice.

Data: Semnătura:
………….. …………