Sunteți pe pagina 1din 1

12

12
E vremea colindelor, vremea
22 - 28 decembrie 2010

Fie ca spiritul Sãrbãtorilor


bucuriei, când minunea se de Iarnã sã vã umple
împlineºte, cuprinde sufletul cu bucurii ºi sã vã
sufletele ºi le înnobileazã. aducã împliniri alãturi de cei
Fie ca Magia Sãrbãtorilor de dragi. Conducerea Primãriei
Iarnã, cu zvon de cântece ºi Polovragi ureazã tuturor
clopoþei, sã aducã fericire, localnicilor sã aibã parte
sãnãtate ºi bunãstare în
numai de clipe minunate în
cãminul dumneavoastrã
stimaþi gorjeni. aceastã perioadã.
Sãrbãtori fericite! Sãrbãtori Fericite!
Primar Roºia de Amaradia, Primar, ªtefan Fãsuescu
Liviu Ion Cotoºman

Fie ca Sfintele Sãrbãtori La ceas de sãrbãtoare,


conducerea Primãriei
sã vã gãseascã fericiþi ºi
Alimpeºti transmite
sãnãtoºi! Un zâmbet sã vã celor care trudesc în
lumineze faþa, un gând cadrul instituþiei, dar ºi
frumos sã vã însenineze tuturor localnicilor un
sufletul, pentru toþi gând frumos, multã
localnicii din comuna sãnãtate ºi bucurii.
Albeni. Sãrbãtori
Sãrbãtori Fericite! Fericite!
Primar, Dumitru Victora Cornea Primar, Elena Mosor

La vremuri cu brazi ninºi ºi Conducerea Primãriei


încãrcaþi de luminã, Cruºeþ adreseazã cele
conducerea Primãriei
mai sincere ºi cãlduroase
Cãpreni doreºte ca
urãri de sãnãtate ºi
sãrbãtorile de iarnã sã
fericire, tuturor
aducã sãnãtate ºi fericire
locuitorilor, acum, în prag
tuturor localnicilor. Sã
de sãrbãtori. Sã aveþi
aveþi zilele încununate de
parte de multe bucurii,
belºug, liniºte în suflet,
împliniri ºi mult noroc!
alãturi de
Primar,
cei dragi vouã!
Emil Cãtãnoiu Primar, Viorel Drãguºin

Consiliul Local ºi În pragul Sãrbãtorilor,


Primãria comunei conducerea Primãriei Câlnic
Leleºti ureazã adreseazã sincere ºi
tuturor locuitorilor, cãlduroase urãri de bine
multã sãnãtate, tuturor angajaþilor,
bucurii ºi colaboratorilor ºi familiilor
liniºte sufleteascã, acestora. Multe bucurii alãturi
alãturi de cei dragi. de cei dragi!
Sãrbãtori Fericite! Sãrbãtori Fericite!
Primar, Marian Rotaru Primar, Dumitru Vulpe

Conducerea Primãriei Un zâmbet sã vã lumineze


faþa, un gând frumos sã vã
Runcu transmite cele mai
însenineze sufletul ºi tot ce
sincere urãri de bine ºi
este mai frumos sã vi se
fericire localnicilor,
întâmple în aceastã
angajaþilor ºi
perioadã.
colaboratorilor.
Primarul comunei Brãneºti,
Sãrbãtorile de iarnã sã vã
Gheorghe Stochiþoiu
aducã sãnãtate ºi liniºte doreºte tuturor localnicilor
în suflet. ºi gorjenilor sã aibã parte de
Sãrbãtori Fericite! sãrbãtori fericite alãturi de
Primar, cei dragi.
Adi Grigore Câmpeanu
La Mulþi Ani!
CMYK