Sunteți pe pagina 1din 1

3

23 - 29 decembrie 2010

Marin Condescu, mogulul lãmpaºelor

În mod oficial, România este împãrþitã pe judeþe ºi, tradiþional, pe provincii istorice:

Moldova, Ardealul, Banatul, Muntenia ºi Dobrogea. Dar, dupã 1989, a apãrut ºi s-a dezvoltat ºi o altfel de împãrþire a þãrii: dupã numele unor indivizi care au acaparat regiuni întregi din þarã prin afacerile lor oneroase. Afaceri care nu s-ar fi putut dezvolta dacã nu ar fi beneficiat de suportul logistic esenþial al unor ºefi ai administraþiilor locale, indiferent de culoarea politicã pe care aceºtia din urmã au avut- o. Fiecare regim politic de dupã 1989, fiecare guvern, din 90 încoace, a avut, fãrã excepþie, ploºniþele sale, în toate zonele þãrii. Dupã un timp, acestea ºi- au cumpãrat onorabilitatea, inclusiv prin fãþuite, dar ridicole topuri ale bogaþilor, continuând însã feudalizarea teritoriilor în care s-au înfipt în anii 90. Din care nici mãcar Justiþia nu reuºeºte sã-i clinteascã. Ziarul de Investigaþii vã relateazã despre aceºti adevãraþi Naºi regionali, poate mai puþin cunoscuþi, dar extrem de puternici. Lider, de ani buni, al Uniunii Sindicatelor Miniere din Oltenia (USMO) ºi al Federaþiei Naþionale Mine ºi Energie (FNME), Marin Condescu este unul dintre cele mai controversate personaje din judeþul Gorj, detronându-l la scandaluri chiar ºi pe celebrul baron Mischie. Etern câºtigãtor al funcþiilor de conducere în USMO ºi FNME ºi ºef peste milioanele de euro alocate din banii minerilor din Oltenia pentru fotbal, bilete de tratament ºi alte afaceri catalogate de inamicii sãi drept dubioase, Marin Condescu a avut, totuºi, începuturi modeste. De la probleme disciplinare la tunuri cu butelii Despre istoria lui vorbesc Constantin Creþan, liderul Federaþiei Naþionale a Muncii (FNM), Radu Voina, liderul Sindicatului Vulturul Negru, ºi Valter Cojman, preºedintele executive al FNM. “Marin Condescu a început ca ºofer la Întreprinderea Românã de Transport Auto (IRTA) Târgu Jiu, cu câþiva ani înainte de Revoluþie. Dupã doi ani în care a lucrat ca ºofer, i-a fost desfãcut contractul de muncã pe motive disciplinare ºi bãuturã. S-a angajat mai apoi tot ca ºofer, la o altã firmã de trans- port, unde a mai lucrat câþiva ani, dupã care i-a fost iar desfãcut contractul de muncã din motive disciplinare”, a declarat Constantin Creþan. Liderul FNM mai povesteºte despre Condescu cã ºi-a început cariera în minerit la Rovinari, înainte de 1990, de

unde a început propulsarea lui în funcþii înalte, datoritã afacerilor dubioase pe care le-

a încheiat de-a lungul anilor, din

care a câºtigat mulþi bani, ºi a

prieteniilor cu oameni aflaþi în funcþii înalte în stat.

1989 a

absolvit ºcoala de maiºtri la

aceeaºi unitate minierã, iar în

anul urmãtor, dupã cãderea lui

Ceauºescu, a ajuns lider de

sindicat peste un sector de 200 de oameni, pentru ca, din 1991, sã ocupe funcþia de preºedinte de sindicat la EM Rovinari. Anul 1991 îi aduce ºi prima afacere din care va câºtiga

mulþi bani, Marin Condescu fiind

primul care s-a ocupat de afacerea cu butelii. “Afacerea cu butelii a fost

In anul

provenite din Statele Unite ale Americii. Acestea au fost bãgate în subteranele minelor din Oltenia ºi din Valea Jiului, deºi nu sunt dintre cele mai bune ºi au costat ºi mult. Cert este cã a reuºit sã le impunã în minerit, ajutat, din nou, de generalul Stãnculescu”, a declarat Radu Voina, liderul Sindicatului Vulturul Negru. Radu Voina ºi Constantin Creþan mai povestesc ºi despre afacerile cu bilete de tratament ºi odihnã, afaceri începute la mijlocul anilor 90. “Pe atunci, la fel ca ºi în prezent, administraþia Societãþii Naþionale a Lignitului Oltenia (SNLO) plãtea un bilet în proporþie de 75 la sutã, iar angajatul numai 25 la sutã.

cei 6.737 410 de lei s-au “bãtut” patru firme de turism. Cum se ºtia deja, câºtigãtoare a fost declaratã firma sindicalistului Condescu. De fapt, în fiecare an aceste licitaþii sunt atribuite doar firmei Turism Sind Min. Ceea ce se schimbã în contractele dintre SNLO ºi societatea lui Condescu, de la an la an, este doar suma. Anul acesta, Turism Sind Min a reuºit sã obþinã 120.000 de lei mai mult decât anul trecut. Anul trecut, în 5 mai 2009, SNLO a încheiat cu firma Turism Sind Min un contract în valoare de 6.617.390 milioane lei, pentru achiziþionarea biletelor de odihnã ºi tratament pentru salariaþii unitãþii. Deºi la negociere au participat încã trei

vremii, din luna iunie a anului 1998, e consemnat un raport al Curþii de Conturi, care aratã cum fosta Regie Autonomã a Lignitului Oltenia, împreunã cu Centrala Naþionalã Confederativã a Sindicatelor Miniere din România, condusã de Marin Condescu, a cumpãrat patrimoniul staþiunii Sãcelu, aflatã la 40 km de Tg. Jiu, având în vedere cã fosta regie prevãzuse încã din 1990 construirea unui centru de recuperare a forþei de muncã.Fosta RALO a solicitat, în luna februarie a anului 1996, Ministerului Industriei ºi Comerþului acordul pentru a cumpãra unele efective scoase la vânzare de cãtre Societatea Comercialã de Turism Gorjul

vânzare de cãtre Societatea Comercialã de Turism Gorjul primul lui mare tun financiar, având în vedere

primul lui mare tun financiar, având în vedere cã la vremea aceea se gãseau foarte greu. A fãcut-o împreunã cu fraþii Pãunescu ºi cu generalul Stãnculescu. Prima afacere cu

butelii i-a vizat pe minerii din Oltenia, cãrora li se vindeau buteliile la preþuri astronomice”,

mai precizeazã Constantin

Creþan.

• Staþii Motorola, restaurante si bilete de tratament Dupã afacerea cu buteliile,

a urmat o alta, cu

electrocasnice ºi televizoare

pentru mineri, preþurile fiind, ºi de aceastã datã, mai mari decât

cele de pe piaþã dar le permitea

minerilor sã le ia în rate. “În perioada 1993-1994, cu banii administraþiei de la EM Rovinari, Marin Condescu a cumpãrat restaurantul de la mãnãstirea Orºova, plãtind niºte sume mari din fondul de salarii Mitropoliei Oltenia. În anul urmãtor a urmat o altã afacere bãnoasã, cu staþii de emisie-recepþie Motorola,

Dacã în altã parte un bilet de odihnã sau de tratament pentru o familie costã 12 milioane de lei vechi, biletele luate prin sindicatul lui Condescu ajung ºi la 47 de milioane de lei vechi unul. Diferenþa de 75 la sutã este suportatã de administraþia SNLO, care este societate cu capital de stat, iar circuitul banilor este realizat printr-una dintre agenþiile de turism, SC Turism Sind Min, pe care o deþine, ºi prin alte douã sau trei firme intermediare de casã”, precizeazã Radu Voina.

De altfel, ºi ziarele din Gorj

susþin aceste declaraþii ale liderilor sindicali care nu sunt pe placul lui Condescu. “Sunt ani de zile în care unicul câºtigãtor al licitaþiilor pentru biletele de tratament ºi odihnã ale minerilor din Societatea Naþionalã a Lignitului Oltenia este liderul de sindicat

Marin Condescu. (

Ultima

licitaþie câºtigatã de firma Turism Sind Min la SNLO pentru biletele de tratament ºi odihnã acordate minerilor a fost în 5 aprilie 2010. Pentru

)

societãþi, contractul a fost câºtigat tot de Condescu.Ultima modificare fãcutã la Registrul Comerþului Bucureºti ºi publicatã în Monitorul Oficial din 6 aprilie 2009 aratã clar cine controleazã firma Turism Sind Min din Bucureºti. Federaþia Naþionalã Mine ºi Energie este acþionar unic al societãþii de turism, iar Marin Condescu este preºedintele Federaþiei ºi al Consiliului de Administraþie.De precizat cã din 2007 ºi pânã în prezent s-au cheltuit, în fiecare an, în jur de 6-7 de milioane de lei pentru aceste bilete, bani care au intrat în conturile firmei conduse de Condescu. Doar aceºti ani au putut fi consultaþi, pânã atunci se spune cã tot sindicatele au beneficiat de aceºti bani prin contracte-cadru încheiate din patru în patru ani”, scrie Gabriela Mladin, în Gorjeanul.

• Afacerea Sãcelu În anul 1996, Marin Condescu, împreunã cu administraþia SNLO, a încheiat afacerea Sãcelu. În presa

SA.MIC a rãspuns, în 13 februarie 1996, cererii formulate de RAL Oltenia, acordul pentru cumpãrarea activelor venind din partea Direcþiei Generale de Strategie a Industriei Miniere ºi Geologiei, condusã de Gheorghe Rancea.La licitaþia organizatã a participat numai Centrala Naþionalã Confederativã a Sindicatelor Miniere din România, condusã de Marin Condescu, care ºi-a ºi adjudecat activele scoase la licitaþie. Actul de vânzare- cumpãrare a fost perfectat ul- terior, iar pe lista CNCSMR, în calitate de cumpãrãtor, apare ºi fosta regie a lignitului, potrivit Mediafax.RALO Tg. Jiu a achiziþionat astfel opt active, inclusiv terenurile aferente, în suprafaþã de peste 10.000 de metri pãtraþi, cu suma de 2,6 miliarde de lei vechi. Centrala condusã de Condescu a cumpãrat bazinele ºi terenurile aferente, în suprafaþã de peste 10.000 de metri pãtraþi, la preþul de aproape o jumãtate de miliard de lei. (urmare în pag. 4)