Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea "Al. I.

Cuza" Iaşi
Facultatea de Istorie

PROGRAMA ANALITICĂ

Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României

Specializarea: Istorie

Anul I, Semestrul I, număr ore de curs 3, număr ore seminar 3

Anul universitar 2010-2011


Titular curs: prof.univ.dr. Nelu ZUGRAVU
Seminar: asist.univ.dr. Roxana-Gabriela CURCĂ
TEMATICA SEMINARIILOR:

I.Colonizarea greacă în Pontul Stâng. Evoluţia istorică şi caracteristicile civilizaţiei


coloniilor greceşti din Pontul Stâng. Interpretări de texte epigrafice

Bibliografie:
■ Avram, A., Pentru o fenomenologie a raporturilor dintre geţi şi greci, in Symposia
Thracologica 7, 1989, p. 70-93.
■ Idem, Beziehungen zwischen Griechen und Geten im archaischen Histria, in Studii
clasice, 37, 1991, p. 19-20.
■ Idem, Colonizările secundare şi amenajarea teritoriilor rurale, in M. Petrescu-Dîmboviţa,
Al. Vulpe (coord.) Istoria românilor, vol. I Moştenirea timpurilor îndepărtate, 2001, p. 543-
553.
■ Avram, A., Bounegru, O., Mithridates al VI-lea Eupator şi coasta de vest a Pontului
Euxin. În jurul unui decret inedit de la Histria, in Pontica, 30, 1997, p. 155-165.
■ Chamoux. F., Civilizaţia elenistică, I, trad. de E. Lazăr, Bucureşti, 1985.
■ Doruţiu-Boilă. E., Relaţiile externe ale cetăţii Callatis în epoca elenistică, in SCIVA, 39,
1988, 3, p. 243-249.
■ Pippidi, D.M., in Berciu. D., Pippidi, D.M., Din istoria Dobrogei, I, Bucureşti, 1965,
p.137-324.
■ Idem, Ştiri noi despre legăturile Histriei cu geţii în epoca elenistică, SCIV, 11, 1960, 39-54.
■ Idem, Contribuţii la istoria veche a României, ediţia a II-a, Bucureşti, 1967, p. 222-241,
567-568.
■ Ruscu, L. Relaţiile externe ale oraşelor greceşti de pe litoralul românesc al Mării Negre,
Cluj-Napoca, 2002.

II. Domnia lui Decebal. Tratatul din 89.

Bibliografie:
■ Daicoviciu, H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 30-91.
■ Gostar, N., Lica, V., Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal, Iaşi, 1984, p. 38-
40.
■ Moţu, I., Dacia provincia Augusti, Bucureşti, 2004, p.45-56.
■ Petolescu, C., Dacia şi Imperiul Roman. De la Burebista până la sfârşitul Antichităţii,
Bucureşti, 2000, p. 13-17.
■ Idem, Decebal, regele dacilor, Bucureşti, 1991, p. 12-21.
■ Petre, Z., Practica nemuririi. O lectură critică a izvoarelor greceşti referitoare la geţi,
Iaşi, 2004.
■ Strobel, K., Dacii. Despre complexitatea mărimilor etnice, politice şi culturale ale
istoriei spaţiului Dunării de Jos (I), in SCIVA, 49, 1998, 1, p. 61-95.
■ Vulpe, A, Geto-dacii ca unitate etno-istorică în lumea tracă, in SCIVA, 31, 1980, 1, p. 5-
11.
■ Idem, in Istoria românilor, I, p. 417-429.
■ Idem, Studia Thracologica, Bucureşti, p. 39-61; 125-130.

III. Formarea provinciei Moesia; Izvoarele războaielor daco-romane; Columna lui


Traian.
Bibliografie:
■ Antonescu, T., Columna traiană studiată din punct de vedere arheologic, geografic şi
artistic, I, Iaşi, 1910.
■ Cizek, E., Epoca lui Traian. Împrejurări istorice şi probleme ideologice, Bucureşti, 1980,
p. 267-303.
■ Daicovicu, C., Daicoviciu, H., Columna lui Traian, Bucureşti, 1968.
■ Gramatopol, M., Arta imperială a epocii lui Traian, Bucureşti, 1984, p. 175-229.
■ Suceveanu, A., Barnea A. La Dobroudja romaine, Bucarest, 1991, p. 25-30 ; 47-54.
■ Istoria românilor, II, Daco-romani, romanici, alogeni, Bucureşti, 2001, p.291-294.
■ Vulpe, R. in Din istoria Dobrogei, II, p. 24-67;
■ Idem, Columna lui Traian. Trajan’s Column, Bucureşti, 2002.

IV.Integrarea Dobrogei în provincia Moesia; Statutul oraşelor greceşti în epoca


romană; Oraşele romane din Dobrogea; Populaţia; Monumentul de la Adamclisi.

Bibliografie:
■ Barnea, Al., Municipium Noviodunum. Nouvelles données épigraphiques, in Dacia, N.S.,
32, 1988, 1-2, p. 53-60.
■ Idem, Municipium Noviodunum, in Peuce, 10, 1991, 1, p. 81-84.
■ Bărbulescu, M. Viaţa rurală în Dobrogea romană (secolele I-III e.n.), Constanţa, 2001.
■ Doruţiu-Boilă, Em., Discuţii recente cu privire la Constitutio Antoniniana, in Studii
Clasice, 14, 1972, p. 179-194.
■ Idem, Populaţia Dobrogei în epoca romană (sec. I-III), Bucureşti, 1974.
■ Pârvan, V. Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti, 1975.
■ Pippidi, D.M., Histria aux I-III siècles, in Dacia, N.S., 19, 1975, p.141-150.
■ Idem, Studii de istorie şi epigrafie, Bucureşti, 1988, p.99-101, 178-183, 241-251.
■ Suceveanu, Al., Viaţa economică în Dobrogea romană. Secolele I-III, Bucureşti, 1977.
■ Idem, Contribuţii la istoria oraşelor romane din Dobrogea. Note de geografie istorică, in
Historia urbana, 1, 1993, 2, p. 137-148.
■ Suceveanu, Al., Barnea I., Contributions à l’histoire des villes romaines de la Dobroudja,
in Dacia¸ N.S., 37, 1993, p. 159-179.
■ Florescu, F. B. , Monumentul de la Adamclisi, Tropaeum Traiani, Bucureşti, 1961.
■ Sâmpetru, M. Trofeul lui Traian de la Adamclisi pe monede ale oraşului Tomis, in
SCIVA, 30, 1979, 3, p. 367-375.

V.Organizarea administrativă a Daciei: izvoare.


Bibliografie:
■ Ardevan, R., Viaţa municipală în Dacia Romană, Timişoara, 1998.
■ Idem, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 43-54, 60-78.
■ Petolescu C.C., Contribuţii la organizarea administrativă a Daciei romane, in Revista de
istorie, 32, 1979, 2, p. 121-150.
■ Idem, L’organisation de la Dacie sous Trajan et Hadrien, Dacia N.S. , 29, 1985, p. 45-56.
■ Idem, Reorganizarea Daciei sub Marcus Aurelius, in Studii Clasice, 24, 1986, p. 131-138.
■ Idem, Administraţia Daciei romane, in Revista de Istorie, 39, 1986, 9, p. 880-905.
■ Idem, Scurtă istorie a Daciei romane, Bucureşti, 1995, p. 51-54.
■ Piso, I., Certains aspects de l’organisation de la Dacie romaine, in Revue Roumaine
d’Histoire, 12, 1973, 6, p. 999-1015.
■ Zugravu, N., Istoria romanităţii nord-dunărene (secolele II-VIII). Contribuţii la
etnogeneza românilor, Iaşi, 1994, p.22-25, 27-32.
VI.Părăsirea Daciei de către romani în lumina izvoarelor scrise. Comentariu de texte

Bibliografie:
■ Istoria românilor, II, Bucureşti, 2001, p.91-97, 259-269.
■ Aricescu, A., Despre o recentă interpretare a izvoarelor literare privind părăsirea
Daciei, in SCIV, 24, 1973, 3, p. 485-493.
■ Bodor, A., Emperor Aurelian and the Abandonment of Dacia, in Dacoromania, 1, 1973,
p. 29-40.
■ Cizek, E., Les textes relatifs à l’évocation de la Dacie et leurs sources, in Latomus, 45,
1986, 1, p. 147-159.
■ Iliescu, V., Părăsirea Daciei în lumina izvoarelor literare, in SCIV, 22, 1971, 3, p. 425-
442.
■ Idem, Studiu introductiv la Istoria augustă, Bucureşti, 1972.
■ Petolescu, C.C., Izvoarele antice privind părăsirea Daciei, in Thraco-Dacica, 5, 1984, 1-
2, p. 188-192.
■ Ruscu, D., L’abandon de la Dacie romaine dans les sources littéraires, in Acta Musei
Napocensis, 35/I, 1998, p. 235-254.
■ Zugravu, N., Istoria romanităţii nord-dunărene (secolele II-VIII). Contribuţii la
etnogeneza românilor, Iaşi, 1994, p.96-112.