P. 1
NTPEE-2009 Monitorul Oficial2

NTPEE-2009 Monitorul Oficial2

|Views: 1,773|Likes:
Published by andreea catalina

More info:

Published by: andreea catalina on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Anexa

NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

NTPEE - 2008

1

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE 1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea egală sau mai mică de 6·105 Pa (6 bar), aflate în aval de staţiile de reglare – măsurare predare ale operatorului Sistemului Naţional de Transport (SNT). (2) Calitatea gazelor naturale combustibile respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. 1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice îl constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare, destinate să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din clădiri civile, industriale şi din alte amenajări din intravilan şi extravilan. 1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică la: a) proiectarea şi /sau executarea lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice; b) modernizarea, reabilitarea, modificarea şi reparaţiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente; c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în funcţiune; d) construcţiile şi instalaţiile care afectează sistemul de alimentare cu gaze naturale. 1.4. Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice: a) conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte şi staţiile de predare / preluare a gazelor naturale aferente acestora; b) instalaţiile tehnologice din câmpurile de producţie petroliere şi gazeifere, staţiile de comprimare din câmpurile de producţie petroliere şi gazeifere şi din SNT; c) staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare, cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar); d) instalaţiile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule, gazelor naturale lichefiate şi gazelor petroliere lichefiate; e) proiectarea şi executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 1.5 Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construcţiile şi instalaţiile aferente, se proiectează şi execută astfel încât să corespundă cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, în conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 1.6 (1) Termenii utilizaţi în prezentele norme tehnice sunt definiţi în Anexa 26 şi se completează cu termenii definiţi în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în Anexa 1 din Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. 616/2002 a preşedintelui ANRGN. (2) În Anexa 27 este cuprinsă legislaţia, normele, prescripţiile tehnice, standardele etc. la care se face referire în aceste norme, se recomandă sau se consideră că poate fi relevantă pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 2

(3) Standardele, normele şi prescripţiile tehnice menţionate în prezentele norme tehnice se referă la ediţiile în vigoare.

3

d) beneficiarul investiţiei. 2. numărul). b) certificatului de urbanism. de: operatorul CA. după caz.4. 2. AVIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 2. Costurile estimative ale investiţiei: j) lista cantităţilor de lucrări. Proiectarea şi /sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE. Piese scrise: Date generale: a) denumirea obiectivului de investiţii. Acordul de acces se eliberează. măsuri de evitare a pătrunderii infiltraţiilor de gaze in clădiri şi de evacuare a eventualelor infiltraţii de gaze din clădiri etc. seismicitate. studiu geotehnic.1. următoarele elemente: A. după obţinerea: a) acordului de acces. e) datele de identificare ale proiectantului şi instalatorului său autorizat ANRE. categoria de importanţă a lucrărilor. 2. i) breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalaţii şi de construcţii. Accesul la SNT.3. după caz. după caz. (1) Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemul de alimentare cu gaze naturale se întocmesc în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice şi legislaţiei în vigoare şi conţin. caracteristicile şi calităţile materialelor folosite. localitatea. Executarea oricăror lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face după obţinerea avizului de execuţie a lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor. h) memoriul pe specialităţi care să conţină procedurile specifice de execuţie a lucrărilor. emis de operatorul SD şi. iii) sistemul de distribuţie (SD). PROIECTAREA.. k) devizul general al lucrărilor. c) altor avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare. a autorizaţiei de construire şi a altor avize şi autorizaţii legale.5. confirmate prin semnătură şi ştampilă. verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune. operatorul SD. b) amplasamentul (judeţul. operatorul SNT.2. confirmate prin semnătură şi ştampilă. cel puţin. c) titularul investiţiei.. Date tehnice ale investiţiei: g) memoriul tehnic care să conţină descrierea lucrărilor. strada. CA şi SD se realizează în regim reglementat. apărare împotriva incendiilor etc. f) datele de identificare ale executantului şi instalatorului său autorizat ANRE. măsuri de protecţia muncii. ii) sistemul naţional de transport (SNT). 2. descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite. cu referiri la amplasament. 4 a) b) c) . după caz. la: i) conductele de alimentare din amonte (CA).2. protecţia mediului. conform legislaţiei în vigoare.

k. s. p. literele e) şi f) este obligatoriu să fie trecute pe fiecare planşă desenată. întocmit la scara: 1:1000. 1:100. mărimea suprafeţelor vitrate şi dimensiunile elementelor care asigură accesul aerului necesar arderii şi /sau evacuarea gazelor arse. q. iii) armăturile. B Piese desenate: p) planul de amplasare în zonă.: a) pentru conducte de distribuţie. (1) Documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor se depune. b) pentru instalaţiile de utilizare punctele: a. lit. să solicite executantului însuşirea documentaţiei tehnice. r) schema de calcul şi /sau schema izometrică. în funcţie de obiectivul lucrării. c. operatorul SD avizează documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor şi are obligaţia ca.5. l.5. (1). r. h. la SNT sau la SD. inclusiv instalaţiile aferente construcţiei. în numărul de exemplare cerut de legislaţia în vigoare. 2. (3) Pentru staţiile de reglare sau reglare-măsurare se anexează şi documentaţia tehnică a construcţiei. g.7. q. confirmate prin semnătură şi ştampilă. (4) Datele de identificare la care se face referire în alin.Avize şi acorduri l) acordul de acces la CA. (2) Expertiza tehnică a lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale se efectuează de experţi tehnici atestaţi. staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare punctele: a. c. r. (2) Pentru literele q şi r) se indică. v)aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. după caz. b. întocmit la scara: 1:10000. l. prin completarea datelor de identificare. după caz. n. s) profiluri /secţiuni cu indicarea instalaţiilor proiectate şi existente. 1:50. (3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru domeniul gazelor naturale are în componenţă reprezentanţi ai ANRE. i. d. 1: 5000. q) planul lucrărilor. f. m. p. 1:1000 sau 1:500. 2. după caz. f) nu a fost încă desemnat. e. cu indicarea instalaţiilor proiectate şi existente. spre avizare la operatorul SD. 2. (2) În situaţia în care la momentul avizării. m) certificatul de urbanism cu avizele şi acordurile cerute prin acesta. 1:500. f.. o) autorizaţia de construire. ii)diametrul şi lungimea tuburilor de protecţie. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. d. volumele. g. alin. 2. e.6. s. documentaţia cuprinde următoarele piese prevăzute la art. branşamente. cu toate elementele necesare executării acestora. executantul lucrărilor precizate la art. (1). ventilarea subsolului etc. pentru încăperile în care sunt montate aparate consumatoare de combustibili gazoşi. anterior demarării lucrărilor. conform legislaţiei în vigoare. după caz: i) diametrul şi lungimea conductelor. conform legislaţiei în vigoare. b. iv) debitul şi presiunea. i. 1:2000. 5 . în original. (3) Pe planul lucrărilor instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale se indică. j. (1) Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în SD se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestaţi. h. după caz. vi) etanşarea intrării conductelor prin pereţii subsolului şi /sau prin planşeul peste subsol. n) referatul de verificare a proiectului.

pentru refacere sau completare. pe fiecare planşă desenată. pentru a susţine avizarea documentaţiei tehnice. Proiectantul are obligaţia de a se prezenta. să avizeze sau să restituie documentaţiile neavizate. 2.9. Operatorul SD este obligat ca. 2.8.11. în proiect se prevăd aparatele consumatoare de combustibili gazoşi instalate.2. menţinute şi desfiinţate. obligatoriu de către operatorul SD. la solicitarea operatorului SD. în termen de maximum 30 zile după primirea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor. cu observaţiile scrise. 6 . Documentaţia tehnică avizată se semnează şi se ştampilează. În cazul modificărilor instalaţiilor de utilizare şi al renominalizării debitelor.10. după caz. 2.

d) presiune înaltă (PI). 3. 3.5. c) alte materiale.1. se admit următoarele trepte de presiune: a) în instalaţiile exterioare: presiune redusă şi / sau joasă. Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este reprezentată în Anexa 25.2.05 bar).4. (1 ). pot fi : a) inelare.5 m. fig. Staţiile de reglare sau reglare-măsurare care se interconectează într-un SD existent. între 2·105 Pa (2 bar) şi 0. b) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar). SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Prevederi generale 3.7. cerinţe funcţionale şi situaţie locală.3. (1) Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) presiune joasă (PJ).7. 3. (2) Treptele de presiune se aleg în funcţie de soluţia propusă pentru alimentarea. (3) Este interzisă interconectarea între conducte.1. instalaţii de utilizare cu presiuni diferite. (1) În instalaţiile de utilizare neindustriale ce alimentează clădiri civile. fig. 7.5 bar) în instalaţiile interioare de utilizare.3. b) ramificate. branşamente. se dimensionează în funcţie de treapta de presiune din aval. centralele termice montate în clădiri proprii sau în clădiri civile dotate cu instalaţii de ardere care funcţionează la presiune redusă. (1) În instalaţiile de utilizare industriale (Anexa 25. luând în considerare repartizarea consumatorilor şi cerinţele de presiune ale acestora. în staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar). alin.6. inclusiv clădiri de locuit (Anexa 25. se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei şi este de 0. c) presiune medie (PM).05·105 Pa (0.. 3).05·105 Pa (0. 3. (2) Stabilirea presiunii pentru instalaţiile de utilizare industriale se face în funcţie de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.1. 9. (2) Se exceptează de la prevederea cuprinsă la alin. cu condiţia intrării conductei instalaţiei de utilizare din exterior direct în încăperea în care se amplasează cazanele centralelor termice. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se întinde la suprafaţa solului. 2) se admit toate treptele de presiune menţionate la art. b) în instalaţiile interioare presiune joasă. dimensionarea şi realizarea sistemelor de alimentare. pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0. între 6·105 Pa (6 bar) şi 2·105 Pa (2 bar). 3.economice. (1). astfel încât acestea să asigure necesarul de debit aprobat. fig.05 bar). Zona de protecţie 3. sub 0. b)presiune redusă (PR). Reţelele de distribuţie. În sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite ţevi din: a) oţel şi polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune. cu respectarea art. 1.5·105 Pa (0. (4) Pentru instalaţiile de utilizare cu presiunea mai mare de 6·105 Pa (6 bar) ANRE elaborează reglementări specifice. în funcţie de considerente tehnico . de ambele părţi ale conductei. litera b). 7 . 3.

bunurilor şi mediului.6 0.DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE DISTRIBUŢIE /INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII DE GAZE Nr. cabluri de forţă.5 1.5 5.5 0.5 0. În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului SD.5 5.0 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distanţa minimă de la Distanţa minimă de la conducta de gaze din conducta de gaze din PE. Distanţe de securitate 3. crt.0 3.5 1 1.5 Stâlpi 0.5 0.5 1. triaje şi incinte industriale: . Tabelul 1. Conducte de canalizare 1.5 Conducte de apă.5* 2* 2* 2* ** ** ** ** ** . În vederea asigurării funcţionării normale a reţelelor de distribuţie gaze naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor.2 1.5 2 televiziune etc.5 0.în rambleu 1.5 0. canale pentru instalaţii telefonice. Amplasarea de obiective noi.5* 1. 0.0 subterane Linii de tramvai până la şina cea mai 0.5 0. în zona de protecţie a reţelelor existente. Construcţiile sau instalaţiile subterane care se realizează ulterior reţelelor de distribuţie sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care intersectează traseul acestora.5 0.5 0. conform tabelului 1.5 1. 3. se montează la cel puţin distanţa minimă admisă.10.0 1.6 cabluri TV.5 1.5 2 Canale pentru reţele termice.5** 8 .2 1.5 0.în debleu. cabluri telefonice montate direct în sol.0 1.0 1.5 1.0 1.0 3.5 1. Distanţele de securitate între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt prezentate în tabelul 1.6 0. la nivelul terenului 3.5 0. exclusiv cele din staţii. sau căminele acestor instalaţii Cămine pentru reţele termice.12. 3.11.5 0.2 apropiată Copaci 0. telefonice şi canalizare sau alte cămine 0. 3.5 1.5 0.5 0.5 0.5* 1.3. construcţia sau obstacolul PJ PR PM PJ PR PM Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de 1 1 2 2 2 3 terenuri susceptibile de a fi construite Clădiri fără subsoluri 0. în m: OL.5 Linii de cale ferată.0 5.5 1.9.5 1. în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de legislaţia în vigoare.0 1.0 1. construcţii noi şi lucrări de orice natură.5 0. 0.0 1. se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice. în m: Instalaţia.8.

Distanţa de securitate faţă de staţiile sau posturile de reglare sau reglare-măsurare se măsoară de la partea exterioară a incintei (împrejmuire.18. (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distanţă.17. se recomandă ca distanţa între conducte să fie mai mare decât 1. nr. medie sau înaltă tensiune se respectă prevederile din legislaţia în vigoare. Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate în tabelul 1. Distanţele dintre reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi conductele care transportă fluide combustibile. 9 . conform reglementărilor tehnice de specialitate.6.13.092 din 24 noiembrie 2004. se stabilesc conform reglementărilor şi prescripţiilor tehnice specifice. 3. 1. firidă) şi sunt prezentate în tabelul 2. publicat în Monitorul Oficial al României.5 m. măsurată în proiecţie orizontală de la şina cea mai apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale. staţiile de îmbuteliere GPL etc.16. 3. printre care: a) NTE 003/04/00 . 3. depozitele de carburanţi. 4/2007 . 38/2008. 3.revizia I –. 1. Distanţa între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi liniile de cale ferată în staţii. (1) Distanţa minimă între reţelele de distribuţie din oţel supraterane şi căile ferate electrificate este de 20 m. se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. măsurată în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioara a conductelor...19.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.15. (2) În situaţia prevăzută la alin. montate la capetele tubului de protecţie.Notă: Distanţele. unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective. exprimate în metri. acestea pot fi reduse cu 20% pentru poziţiile 1. 32/2004. aprobat prin Ordinul ANRE nr. nr.000 V. 3. nr. cu modificările şi completările ulterioare. publicat în Monitorul Oficial al României. c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.14. aprobat prin Ordinul ANRE nr. 356 din 8 mai 2008. conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri. b) NTE 007/08/00 . Reţelele de distribuţie din oţel montate în zona de influenţă a căilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înaltă tensiune se protejează împotriva tensiunilor induse. (2) La stabilirea distanţelor între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare din oţel supraterane şi liniile electrice aeriene (LEA) de joasă. mai mică de 0. b) răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze. *) De la piciorul taluzului **) Din axul liniei de cale ferată 3.5 · (D1+D2). triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul deţinătorilor acestora. cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se prevadă următoarele soluţii tehnice: a) montarea ţevii în tub de protecţie. 259 din 18 aprilie 2007. staţiile de distribuţie carburanţi. 3.Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobate prin Ordinul ANRE nr.

7* 10 12 10 12 15 20 25 7 20 20 4** 20 12 20 20 5 20 15 20 20 8 20 12 20 20 4 20 15 20 20 6 20 20 20 20 10 20 25 25 20 6 20 30 30 25 10 40 4. Clădiri industriale şi depozite de materiale combustibile cu: . uşi) pe o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele staţiei în ambele direcţii şi pe o înălţime de 3 m deasupra staţiei. 2. în m. asociat pericolului de explozie .6•105 10 10 10 105 105 105 (<2) (2.de garaj Marginea drumurilor carosabile Linii electrice de înaltă tensiune 7 7 7* 10 10 10 12 15 12 11 12 10 13 15 12 18 20 15 22 25 20 27 30 25 7 10 13 11 13 18 18 27 3.30000. în Pa şi în bar 5 <2• 2•10 ..rezistenţă mică la foc . peste 30000. >6• <2• 2•105 .Tabelul 2.DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE STAŢII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII Nr.risc foarte ridicat de incendiu. 6000. pentru staţii de capacitate: până la 6000. 5.. *) Staţiile sau posturile de reglare sau reglare .rezistenţă mare la foc Linii de cale ferată: .curentă ..risc mediu sau redus de incendiu Instalaţii industriale în aer liber Clădiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unităţilor industriale) .6•10 . crt. 3 3 în m /h în m /h în m3/h Presiunea la intrare. să nu aibă goluri (ferestre.0 >6• <6• >6• 5 5 5 5 . Destinaţia construcţiilor învecinate Distanţele de securitate.măsurare de capacitate până la 1000 m3/h şi presiune de intrare mai mică de 2·105 Pa (2 bar). 6. se pot alipi de un perete al clădirii învecinate cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie..rezistenţă redusă la foc .6) (>6) (<2) (2. 10 ..6) (>6) (<6) (>6) 1.

măsurare de capacitate până la 250 m 3/h şi presiune de intrare mai mică de 2·105 Pa (2 bar) distanţa minimă este de 1. 11 .5 m.**) Pentru posturile de reglare sau reglare .

2. 4.4. iar exploatarea acestora precum şi toate costurile aferente sunt în responsabilitatea acestuia. (1) În instalaţiile de utilizare se pot monta contoare pasante cu respectarea următoarelor condiţii: a) elaborarea unei documentaţii tehnice de către un operator economic autorizat ANRE.1 Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. (2) Contoarele pasante nu pot fi utilizate pentru decontări fiscale. d) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător. c) executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE. 12 . b) avizarea documentaţiei tehnice de către operatorul SD. MĂSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE 4. (3) Contoarele pasante fac parte din instalaţia de utilizare a consumatorului.

5.55 0.35 0.41 Numărul de apartamente 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 Peste 80 Coeficientul de simultaneitate 0.71 0.62 0. al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din instalaţiile de utilizare.37 0. pe baza planurilor de urbanism.36 0. f) valoarea coeficienţilor de simultaneitate se aplică la suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.42 0. b) pentru branşamentele şi instalaţiile de utilizare ale operatorilor economici.38 0. v) schimbarea destinaţiei unor construcţii.47 0. d) valoarea coeficienţilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. este dată în tabelul 3. ii) eventuala modificare a densităţii consumatorilor. în funcţie de: i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate.2.34 0.34 5. se prevede debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă în instalaţiile de utilizare. societăţilor şi instituţiilor social-culturale. DESTINATE PREPARĂRII HRANEI Numărul de apartamente 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 28 32 Coeficientul de simultaneitate 1.39 0. destinate încălzirii centrale sau locale.40 0.65 0.45 0.59 0. este 1.35 0. Debitele de calcul se determină în funcţie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi de factorii de simultaneitate specifici. e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.35 0. după cum urmează: a) pentru conductele de distribuţie se prevede debitul pentru o etapă de perspectivă. Tabelul 3 – VALORILE COEFICIENŢILOR DE SIMULTANEITATE PENTRU APARATELE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI.38 0.43 0. iii) schimbările de amplasament ale unor consumatori importanţi. 13 .1. c) pentru branşamentele şi instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici se prevede debitul nominal.81 0. Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi este cel indicat de producător.00 0.37 0.53 0.36 0. iv) realizarea de noi construcţii în zonă.51 0. destinate preparării hranei. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Debite de calcul 5. simultan.

Căderile de presiune 5. în Pa sau în bar. P2 .presiunea minimă necesară la ieşirea din conductă.005·105 Pa (0.03·105 Pa (0.3.3 4.01·105 Pa (0.P2 în care: P1 .6.02·105 Pa (0. Căderile de presiune stabilite conform art. inclusiv branşamentul.02 bar). (1) În cazul unor extinderi ale reţelelor de distribuţie de presiune joasă care alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu presiunea nominală de 0.4 5.5 • 10-5 4.9 • 10-5 .1 • 10-5 5.3.presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă. (2) Pentru reţeaua de distribuţie care funcţionează la presiune joasă.03 bar). în Pa/m 5.DISPONIBILUL DE PRESIUNE PRODUS DE FORŢA ASCENSIONALĂ ÎN FUNCŢIE DE ÎNĂLŢIMEA PUNCTULUI DE CONSUM FAŢĂ DE NIVELUL REGULATORULUI DE PRESIUNE Altitudinea locaţiei regulatorului de presiune.6 • 10-5 4.1 5.0 • 10-5 3.005 ·105 Pa (0. 5. cu condiţia ca la ieşirea din staţia sau postul de reglare să se menţină presiunea de 0. (2) Modalităţi de stabilire a căderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor sunt prezentate în Anexa 25.7 • 10-5 4.9 14 în bar/ m 5.7.1 • 10-5 4. măsurată de la nivelul regulatorului de presiune.9 4.4.3 • 10-5 4. 5. presiunea disponibilă P1 se precizează de operatorul SD.0 • 10-5 4.9 • 10-5 4.0 3. în Pa sau în bar. 5.7 4. diferenţa de 0. în m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională în funcţie de înălţimea punctului de consum faţă de nivelul regulatorului de presiune.5.2 5. (1) În instalaţiile de utilizare cu presiune joasă.005 bar). fig.2 • 10-5 5. majorată cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili.005 bar) fiind necesară dimensionării conductelor instalaţiei de utilizare şi acoperirii pierderii de presiune din contor.2 4.2 • 10-5 4. 4.4 • 10-5 5.0 4. 5 şi 6. · Tabelul 4 . 5. Pentru reţelele de distribuţie existente. 5. pentru dimensionarea conductelor montante se are în vedere creşterea disponibilului de presiune datorită forţei ascensionale a gazelor naturale.5 4. căderea totală de presiune pentru dimensionarea reţelei de distribuţie şi a instalaţiei de utilizare este de 0. se consideră căderea de presiune de 0.6 4.01 bar). (2) Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională se obţine calculând produsul între valoarea indicată în tabelul 4 şi înălţimea la care se montează punctul de consum. acoperă toate pierderile liniare şi locale. (1) Căderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabileşte cu relaţia: ∆ P = P1 .1 4.

013 bar) şi T=288. k .554.9. (1) Diametrul conductelor de presiune joasă.viteza gazului în conductă. P2 . în m/s. D – diametrul interior al conductei.coeficientul de pierdere liniară de sarcină (adimensional).Dimensionarea conductelor 5.56 ⋅ 5 cs 2 P 2 − P2 1 sau 0.2  Q 2 TL δλ  cs  D = 0.14 − 2 lg    D λ Viteza medie a gazelor într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiuni medii sau reduse. se calculează cu relaţia: 15 . Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează cu relaţia: Q 2 TL δλ D = 0. în cm. λ . în bar. în m2/s.375 ⋅QC S     D 2 P + 1 P2 2   P +P2  1   unde w. QCS.pentru 23D/k <Re<560D/k . D.013 bar) şi T=288. L . 5. în bar.71 D  λ 1 k = 1. QCS – debitul de calcul în m3/h la P=101325 Pa (1. 15 K.diametrul interior al conductei. Valoarea coeficientului λ este: pentru Re<2300 64 λ= Re 1 = 2 lg Re λ − 0.8. densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului. ν – coeficientul de vâscozitate cinematică. QCS .pentru Re>560D/k λ 1 ( )  2.rugozitatea conductelor. T .presiunea absolută la începutul tronsonului.numărul Reynolds (adimensional).8 .presiunea absolută la capătul tronsonului. Diametrul conductelor se determină pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaz şi a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. în km.pentru 2300<Re<23D/k . ce se determină în funcţie de Re şi k/D. δ = 0.51 k  = −2 lg  +   Re λ 3. în m3/h.10. P1 . în m3/h.15 K. Re .lungimea tronsonului respectiv.debitul de calcul la P=101325 Pa (1. în K. în m.temperatura gazelor. P1şi P2 au semnificaţiile şi unităţile de măsură de mai sus. în cm.56    P 2 −P 2  2   1 unde: D . calculat cu relaţiile: wD Q Re = Re = 2230 cs sau ν D unde : w . cu destindere izotermă se calculează cu relaţia: w= 5. 5.

în m. (2) Pentru instalaţiile din clădirile de locuit. în mbar. unde Lf este lungimea fizică a conductei. 16 .∆ P este căderea de presiune disponibilă.0.9.49    ∆ P   unde : . . lungimea de calcul se poate considera: Lc= (1.. (3) Lungimile echivalente ale rezistenţelor locale pentru dimensionarea conductelor de distribuţie gaze naturale la presiune joasă se obţin din tabelul 5.1 . care cuprinde lungimea fizică a tronsonului considerat la care se adaugă lungimile echivalente ale rezistenţelor locale. 5.L este lungimea de calcul a conductei. pe tronsonul considerat. 1. Celelalte notaţii au aceleaşi semnificaţii şi unităţi de măsură ca în relaţiile de la art.2  Q 2T δλ L  D =0..2)·Lf.

575 1/2 0. + qn 5.25 3/8 0.55 4 0. = Qi − 2 Qe ∑qi 2 ∑qi 2 Qe=Qi . (1) Dimensionarea şi / sau verificarea diametrelor reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare de presiune medie sau redusă. se poate face folosind nomogramele nr. considerând că volumul gazului este constant..42 2 5.2 15 3 9.2 20 4 12.11.7 29 50..05 3 0.17 0.26 1. (2) Presiunile P1 şi P2 utilizate în nomogramele nr. Dimensionarea şi verificarea diametrelor reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare de presiune joasă din oţel se poate face folosind datele din tabelul 6. în m Robinet cu Alte tipuri Coturi Teuri în direcţia cm inch trecere completă de robinete derivaţiei 1. (2) Tronsoanele de conductă cu debit variabil se dimensionează la debit constant.43 4.4 20.08 0.4 1.68 2½ 0. 1 şi 2 reprezintă presiuni relative.3 8 1.10.. 5.125 1½ 0.6 6 0.5 12 2 6. 5.8 8.6 15.12 1.45 5 13.83 2.13.Tabelul 5 – LUNGIMILE ECHIVALENTE PENTRU REZISTENŢELE LOCALE Diametrul. (1) Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant.8 8.7 20 35. ( ∑ qi << Qi ) Date de calcul Qcalcul Qvariabil = Qcalcul Qi q1 q2 q3 … qn Qe Qi Model de calcul ∑qi = ct .Σ qi Σ qi = q1 + q2 + .6 39 5.3 14 2. Această schemă de calcul se foloseşte doar în cazul branşamentelor cu debite mici în raport cu debitul de tranzit.05 0.6 2.02 0.92 3. conform schemei de mai jos. 17 .2 4 12 25.7 2.11 0.08 0.06 0.5 5.2 6.1.4 0. folosind relaţiile indicate la art.68 5.5 8 25 40.4 16 30.8 2.08 3.5 1.3 10 1.125 3/4 0. şi 5. în Lungimi echivalente.7 10.2 2 0.14 1.9.05 0.22 0. 1 şi 2 anexate.32 0.65 2.1 5 0.14 0.12.575 1¼ 0.7 1 0.

Dimensionarea şi verificarea diametrelor reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare de presiune joasă din polietilenă se poate face folosind datele din tabelul 6. minim 1" pentru conducte din oţel. minim 2" pentru conducte din oţel. (2): a) conductele situate în amonte / aval de elementul deprimogen sau de contor. respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilenă. indiferent dacă se află înainte sau după elementul de reglare a presiunii..15. Grosimea peretelui ţevii din oţel se calculează în funcţie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate a solului. (1) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în reţelele de distribuţie şi în instalaţiile de utilizare este: a) 20 m/s pentru conducte supraterane.16.14. Diametrele minime admise pentru conducte subterane: a) branşamente şi instalaţii de utilizare. b) 40 m/s pentru conducte subterane. (2) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în conductele staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare este: a) 30 m/s. (3) Fac excepţie de la alin. b) conductele situate în amonte / aval de contoarele cu ultrasunete.2. în amonte de elementul de reglare. b) conducte ale reţelei de distribuţie. în aval de elementul de reglare. considerând că volumul gazului este constant. viteza se limitează la 20 m/s. respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilenă. prin care. 5. 5. 18 . în conformitate cu recomandările producătorului. b) 20 m/s. de regulă.17.5. 5. în care se acceptă viteze de curgere mai mari.

9 36. GAZE NATURALE PRESIUNE JOASĂ ( T=288.04 0.19 0.554 ) ∆ H 12.7 67.51 5.10 • 10-3 0.86 7.1 41.99 4.24 2.19 2.38 0.34 4.19 24.6 64.4 127 158 183 205 226 244 251 278 293 322 348 373 396 418 438 458 5 12 47.12 6.80 21.007 • 10-3 0.2 52.43 1.3 25.23 1.63 0.48 13.30 4.03 • 10-3 0.1 29.2 32.6 12.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 0.5 92.11 0.01 26.3 0.78 8.27 11.96 2.7 56.12 2.02 0.8 39.92 5..006 • 10-3 0.72 13.DEBITUL DE CALCUL QCS.5 61.32 1.10 4.08 0.5 81.38 0.005 • 10-3 0.5 67. PENTRU CONDUCTE DIN OŢEL.20 1.002 • 10-3 0.55 12.56 1.2 14.1 44.44 1.34 21.92 6.44 5.49 1/2 3 0.16 • 10-3 0.6 10.3 12.15 0.22 22.3 94.4 21.3 103 112 120 127 134 141 147 3 10 12.96 1.5 78.4 46.45 4.54 2.6 0.09 0.24 • 10-3 -3 în bar/m 3/8 2 0.38 0.61 38.13 0.6 79.77 1.95 10.64 1.38 6.94 3.1 101 114 126 136 146 155 165 237 292 339 380 416 452 484 514 542 595 644 689 732 772 810 846 6 13 71.9 11.0 26.6 73.56 9.24 33.8 36. în inch .5 68 80. Pa/m 1 0.57 0.91 10.69 2.06 0.001 • 10 0.60 1.4 13.42 0.01 15.15 1.95 1. δ = 0.17 1.04 4.02 • 10-3 0.0 20.1 0.53 2.94 6.59 1.17 11.5 37.39 5.95 1.009 • 10-3 0.14 1.7 65.4 23.7 104 138 151 170 188 203 218 232 245 352 435 504 565 620 671 719 763 805 884 959 1023 1088 1145 1202 1258 Di.2 5.3 79.7 0.7 41.15 K.78 20.004 • 10-3 0.50 2 8 4.1 51.9 27.76 0.7 14.79 5.43 31.68 1.20 • 10-3 0.2 0.46 1 5 0.58 11.7 7.52 1.79 14.41 0.40 3.1 39.09 8.26 2.49 26.10 0.25 23.69 3.16 17.7 17.58 2.9 70.2 30.27 1.45 6.05 0.2 40.9 44.42 2.Tabel 6.5 15.0 63.75 21.05 • 10-3 0.66 2.29 0.1 88.5 104 131 152 în.28 9.0 60.9 21/2 9 7.48 1.81 23.65 2.11 3.28 2.18 • 10-3 0.43 0.17 0.7 28.82 3.19 0.74 12.8 73.5 58.29 1.5 9.14 0.48 2.14 • 10-3 0.35 3.6 23.20 35.60 2.28 19 11/4 6 1.6 47.72 3.80 2.24 1.05 18.82 4.33 0.16 11/2 7 2.2 8.19 1.008 • 10-3 0.48 0.3 70.26 1.07 • 10-3 0.24 19.79 3.18 5.61 18.06 • 10-3 0.92 7.4 0.7 54.9 72.3 103 113 123 132 140 148 162 176 188 200 211 221 231 4 11 25.8 50.20 10.73 16.1 89.0 84.05 36. în m3/h.82 3/4 4 0.59 3.3 25.003 • 10-3 0.83 1.22 • 10-3 0.25 27 35.82 6.09 • 10-3 0.36 7.08 • 10-3 0.5 0.77 0.01 • 10-3 0.92 29.8 0.24 0. în mm Dn.11 1.07 2.83 5.2 19.12 • 10-3 0.35 1.1.80 7.0 87.29 4.59 4.08 3.91 25.04 4.6 42.7 33.7 18.04 • 10-3 0.79 15.43 1.48 2.16 0.

28 • 10-3 0.62 1.68 2.34 40.8 153 159 165 241 250 259 477 496 513 892 916 940 1303 1358 1408 20 .26 • 10-3 0.56 1.26 28 30 0.96 7.67 6.32 29.26 28.85 76.9 82.68 43.94 3.11 41.80 13.30 • 10-3 1.9 79.19 12.06 3.17 6.30 13.78 27.

09 • 10-3 0.005 • 10-3 0.12 • 10-3 0.07 • 10-3 0.6 0.16 • 10-3 0.10 • 10-3 0.08 • 10-3 0.2 0.3 0. în mm Dn.4 0.22 • 10-3 0.002 • 10-3 0.06 • 10-3 0.18 • 10-3 0.8 0.001 • 10 0.5 0.03 • 10-3 0.008 • 10-3 0.continuare ∆ H în Pa/m 1 0.05 • 10-3 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0.1 0.Tabel 6.007 • 10-3 0. în inch .04 • 10-3 0.006 • 10-3 0.003 • 10-3 0.24 • 10-3 0.009 • 10-3 0.20 • 10-3 0.14 • 10-3 0.26 • 10-3 -3 în bar/m 203 8 14 157 228 273 329 370 408 442 474 504 532 762 938 1087 1219 1338 1447 1589 1644 1734 1903 2057 2201 2336 2464 2586 2702 2813 253 10 16 284 411 509 593 666 733 794 851 905 956 1362 1682 1948 2183 2395 2591 2772 2943 3104 3405 3881 3938 4179 4408 4625 4833 5032 305 12 17 468 577 839 975 1096 1205 1305 1399 1486 1570 2242 2758 3194 3578 3925 4244 4541 4820 5084 5575 6027 6448 6842 7216 7571 7911 8236 21 353 14 18 692 1000 1237 1438 1615 1775 1923 2060 2189 2312 3299 4057 4697 5261 5771 6239 6876 7086 7473 8195 8858 9475 10055 10604 11125 11624 12102 402 16 19 979 1413 1747 2030 2279 2505 2713 2906 3088 3260 4649 5717 6617 7410 8127 8787 9401 9978 10523 11538 12471 13340 14155 14927 15661 16362 17035 502 20 20 1770 2548 3149 3655 4103 4507 4880 5226 5552 5860 8350 10262 11875 13295 14580 15762 16862 17895 18872 20689 22361 23916 25378 26760 28074 29330 30335 600 24 21 2843 4087 5046 5856 6570 7216 7810 8364 8884 9376 13350 16402 18975 21243 23393 25179 26934 28582 30141 33042 35709 38191 40523 42728 44825 47093 49016 Di.7 0.01 • 10-3 0.02 • 10-3 0.1 .004 • 10-3 0.

30 • 10 3024 5408 8852 13006 18307 LEGENDA: Di – Diametru interior al conductei.28 • 10-3 2921 5223 8550 12562 17682 -3 30 0.28 0. în mm Dn – Diametrul nominal al conductei. în inch Regim Regim turbulent prepătratic laminar Regim Regim turbulent rugos instabil 31879 32997 50867 52652 22 .

04 • 10-3 0.8 3.14 • 10-3 0.5 79.0 28.8 82.8 25 19 3 0.2 6.554 ) ∆ H.1 10.9 3.3 95.8 75.2 2.3 55.9 2.4 6.5 48. în mm .9 4.5 6.7 8.3 7.7 25.7 25.3 29.0 2.1 0.7 6.1 6.5 24.7 9.6 43.4 12 36.2 8 6.78 1.3 12.4 32.007 • 10-3 0.20 0.22 • 10-3 0.6 3.23 0.1 1.03 • 10-3 0.16 • 10-3 0.6 4.2 4.5 1.9 16.4 12.4 0.4 3.0 23.7 71.8 8.2 11 27.9 31.7 96.1 1.9 77.8 22.97 1.0 33.7 92.5 22.5 6.5 11.33 0.9 60.8 87.1 23.3 53.3 98.7 14.3 20.9 2.3 0. în Pa/m 1 0.4 38.9 70.3 26.7 82.4 60.1 8.1 6.5 21.12 • 10-3 0.0 15.0 45.3 51.7 20.30 0.17 0.1 75 61.0 40.6 9 10.3 1. în m3/h.4 7 4.2 23.5 47.8 105 113 120 127 134 141 90 73.9 12.9 107 128 150 169 187 203 218 233 246 271 295 316 337 356 375 392 125 102.7 39.7 117 133 148 161 174 186 198 279 349 407 459 507 550 591 629 666 733 796 854 909 960 1010 1057 De.0 11.5 9.6 63.5 36.6 9.009 • 10-3 0.6 2.5 8.7 13.06 • 10-3 0.8 29.004 • 10-3 0.6 39.8 16.65 0.01 • 10-3 0.1 88.5 1.8 18.7 19.9 2.5 10.40 0.02 • 10-3 0.4 2.7 13.6 23.7 5.9 16.2 10. PENTRU CONDUCTE DIN POLIETILENĂ GAZE NATURALE PRESIUNE JOASĂ (T=288K.5 5.6 0.2 2.2 41.4 11.34 0.0 3.1 40.8 6 2.4 5.6 12.2 77.2 41.1 10.2 37.14 0.4 34.9 4.12 0.9 69.2 .6 65.1 5.0 66.8 13 53.7 7.10 0.3 47.0 79.9 50 40.18 • 10-3 0.7 58.2 4.8 89.6 51.0 99.1 68.7 1.1 48.0 32 26 4 0.6 61.3 4.08 • 10-3 0.8 103 112 121 130 138 195 244 285 321 355 385 414 441 466 514 558 599 637 673 708 741 160 130.8 24.3 67.8 7.006 • 10-3 0.7 3 3.1 40 32.9 36.0 17.5 27.8 54.9 84.3 81.8 0.5 101 150 180 211 238 262 285 306 326 345 381 413 444 472 499 525 550 140 114.5 2.23 0.0 12.3 2.96 1 1.20 • 10-3 0.4 20.1 3.3 4.6 3.7 0.3 5.7 2.7 18.8 54.4 14.4 15.1 7.5 45.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 0.88 0.002 • 10-3 0.77 0.6 2.Tabel 6.2 1.3 75.27 0.45 0.7 13.003 • 10-3 0.7 15.0 27.8 15.4 24.4 1.5 35. în mm Di.66 0.DEBITUL DE CALCUL QCS.24 • 10-3 în bar/m 20 14 2 0.2 2.4 23 63 51.3 12.0 42.4 3.5 14.6 5 0.04 0.5 2.0 60.09 • 10-3 0.9 87.10 • 10-3 0.56 0.07 0.98 1.6 109 119 127 136 144 159 172 185 197 209 219 230 110 90 10 19.2 0.3 3.07 • 10-3 0.05 • 10-3 0.3 2.6 1. δ = 0.5 0.4 72.008 • 10-3 0.001 • 10-3 0.8 5.005 • 10-3 0.0 2.

26 28 30 0.3 6.3 147 153 158 240 249 259 409 426 441 574 596 618 773 804 834 1102 1146 1188 24 .3 15.9 3.0 95.28 • 10-3 0.0 6.2 29.5 6.26 • 10-3 0.30 • 10-3 2.6 53.9 27.1 28.9 2.7 99.5 51.7 15.3 49.5 92.8 14.

2 0.07 • 10-3 0.006 • 10-3 0. în mm Di .01 • 10-3 0.8 0.22 • 10-3 0.16 • 10-3 0.2 18 73.12 • 10-3 0.4 21 179 265 333 392 445 493 537 579 598 632 920 1145 1335 1504 1657 1798 1930 2054 2171 2390 2591 2779 2955 3122 3281 3433 280 229 22 243 360 453 532 603 668 729 759 808 855 1245 1548 1805 2032 2239 2429 2606 2773 2931 3225 3496 3749 3986 4211 4425 4630 25 315 257. 2 – continuare ∆ H în Pa/m 1 0.05 • 10-3 0.2 25 637 940 1180 1386 1570 1677 1823 1960 2089 2211 3208 3982 4637 5217 5742 6227 6678 7102 7504 8252 8941 9583 10187 10758 11301 11821 450 368 26 873 1288 1616 1897 2076 2292 2492 2678 2854 3020 4378 5431 6322 7111 7825 8484 9097 9674 10220 11237 12173 13046 13865 14641 15380 16085 500 409 27 1160 1709 2143 2441 2749 3035 3298 3545 3777 3997 5788 7176 8352 9391 10333 11200 12008 12768 13488 14827 16061 17209 18289 19311 20283 21212 560 458 28 1571 2313 2899 3291 3713 4098 4453 4784 5096 5393 7803 9669 11250 12646 13912 15077 16163 17184 18150 19950 21606 23148 24598 25970 27276 28524 630 515.în mm .4 29 2155 3171 3861 4502 5079 5603 6087 6539 6965 7369 10653 13194 15346 17247 18968 20554 22031 23420 24735 27182 29435 31533 33504 35370 37145 38842 De.14 • 10-3 0.004 • 10-3 0.4 24 462 682 857 1007 1141 1223 1327 1427 1521 1610 2339 2904 3384 3808 4192 4547 4877 5188 5482 6030 6534 7004 7446 7865 8263 8643 400 327.007 • 10-3 0.02 • 10-3 0.3 0.03 • 10-3 0.002 • 10-3 0.005 • 10-3 0.1 0.2 109 137 162 184 204 222 239 256 272 383 478 558 629 694 753 809 861 911 1003 1088 1167 1242 1313 1380 1444 200 163.Tabel 6.24 • 10-3 în mbar/m 180 147.5 0.06 • 10-3 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 0.10 • 10-3 0.09 • 10-3 0.003 • 10-3 0.6 19 97.18 • 10-3 0.08 • 10-3 0.4 0.6 0.008 • 10-3 0.20 • 10-3 0.6 23 334 494 621 730 827 916 967 1037 1105 1171 1702 2115 2465 2774 3055 3314 3556 3783 3998 4398 4767 5111 5434 5740 6031 6309 355 290.001 • 10-3 0.6 145 183 215 244 271 295 318 340 361 508 633 739 833 918 997 1070 1139 1205 1327 1439 1544 1642 1735 1824 1909 225 184 20 134 199 251 295 335 371 405 437 466 495 695 866 1010 1138 1254 1361 1461 1555 1644 1810 1963 2105 2239 2366 2487 2602 250 204.009 • 10-3 0.04 • 10-3 0.7 0.

26 28 30 0. în mm. Regim Regim turbulent prepătratic laminar Regim instabil 16762 17414 18043 22104 22962 23791 29721 30873 31985 40470 42037 43549 26 .26 • 10-3 1506 1990 2713 3579 4826 6576 9008 12319 -3 0. în mm .30 • 10-3 1623 2145 2923 3855 5198 7081 9699 13262 De – Diametrul exterior al conductei.28 • 10 1566 2069 2820 3719 5515 6833 9360 12799 0. Di – Diametrul interior al conductei.

6. 6. subteran. Pe pereţii clădirilor cu risc foarte ridicat de incendiu.Conductele instalaţiilor de utilizare exterioare se montează: a) din oţel.2. intrarea branşamentelor sau instalaţiilor de utilizare în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se montează robinetul de branşament şi/sau de incendiu. asociat pericolului de explozie. Se interzice: a) montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea. (3) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană. 6.6.3. pe : a) pereţii exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton. b) vehicularea prin reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele. Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor de utilizare exterioare se protejează împotriva descărcărilor electrice conform reglementărilor specifice. (2) Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie se pot monta. (1) Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor de utilizare exterioare se pot monta. (2) se permite cu condiţia avizării de către operatorul SD a tuturor măsurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condiţii de 27 .4. cu respectarea alin. (1) Traseele reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare exterioare sunt. se admite montarea numai a instalaţiei proprii de alimentare cu gaze naturale.8.(1). (4) Soluţia prevăzută la alin. după caz. Condiţii pentru amplasarea conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare 6. 6. (1) Intrarea în clădiri a branşamentelor sau a instalaţiilor de utilizare se realizează suprateran. (2) În cazuri excepţionale. în funcţie de condiţiile locale. (3) Robinetele montate în cămine sunt cu tija înaltă pentru ca manevrarea să se poată face de la suprafaţa solului. prin traversarea peretelui exterior al clădirilor. suprateran / subteran. (2) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană. conductele reţelelor de distribuţie din oţel se pot monta suprateran. rectilinii. tronsoane ale reţelelor de distribuţie din polietilenă se pot monta suprateran în tuburi de protecţie sau se intercalează un tronson de conductă din oţel. 6. (2) La stabilirea traseelor reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare se acordă prioritate respectării condiţiilor de siguranţă. (1) Conductele reţelelor de distribuţie se montează subteran. c) stâlpi metalici sau din beton şi estacade. REŢELE DE DISTRIBUŢIE ŞI INSTALAŢII DE UTILIZARE EXTERlOARE Alegerea traseelor. iar căminele sunt acoperite cu grătare şi au asigurată evacuarea permanentă a apelor infiltrate. 6. 6. pentru clădiri la care nu se poate realiza soluţia supraterană.5. pe cât posibil.1. b) garduri stabile din cărămidă sau beton. în condiţii justificate de către proiectant şi înscrise în certificatul de urbanism. 6. la înălţimi de până la 6 m de la suprafaţa solului. b) din polietilenă. este interzisă intrarea acestora în pardoseala sau sub pardoseala clădirilor.7.

e) la nivel inferior fundaţiei clădirilor învecinate.5 m. 3. Este interzisă montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. în funcţie de regimul de presiune.11. pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate.siguranţă. (1) Marcarea reţelelor de distribuţie subterane se realizează de către executant prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii.15. 6. c) în tunele şi galerii. (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide. 6. 6. Pe plăcuţe /borne se specifică următoarele caracteristici: regimul de presiune. b) sub construcţii de orice categorie. (1) Reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare subterane se montează la adâncimea minimă de montaj de 0. (4) Pentru situaţiile de excepţie (căi de acces private). b) trotuare.5 m. acestea se marchează din 2 în 2 m cu simbolul: GNPM. 6. (3) Este interzisă intrarea instalaţiilor de utilizare din firidele de branşament direct în interiorul clădirilor. 6. reţelele de distribuţie se montează numai în domeniul public. acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului. distanţa dintre plăcuţele inscripţionate nu va fi mai mare de 30 de metri. montate suprateran.9. d) în canale de orice categorie având comunicaţie directă cu clădiri. mai mică decât cea prevăzută în Cap. 6. paralel cu acestea la o distanţă. distanţa măsurată pe orizontală între axul conductei şi plăcuţă /bornă (L) şi adâncimea de pozare a conductei (h). prin care se acordă operatorului SD dreptul de uz şi servitute pentru reţelele amplasate pe proprietatea lor. din ţeavă sau beton. 6. (2) Este interzisă montarea branşamentelor înzidite în elemente de construcţie. L = 2. pentru cazuri deosebite în care nu este posibilă evitarea amplasării în terenurile menţionate. indiferent de modul de pozare: a) în terenuri susceptibile la tasări. situate la distanţe de până la 2 m.9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protecţie. branşamentele se pot executa cu ieşire directă în firide. ( Exemplu: GNPR – PE. se montează borne inscripţionate. (1) În localităţi. tabelul 1. ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: a) zone verzi. 28 .. d) carosabil.13. 6. (2) La capătul branşamentului. la distanţe de 150 m între ele. după caz.10. (3) Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane. alunecări. h = 0. reţelele de distribuţie pot fi însoţite pe traseu de sisteme de semnalizare /detecţie. după caz. În scopul identificării. materialul tubular ( OL sau PE). GNPR sau GNPJ. Pe traseele fără construcţii şi pe câmp. se prevăd măsuri speciale de protecţie. soluţiile de alimentare se stabilesc de operatorul SD. cu acceptul scris al proprietarilor acestora. În scopul identificării conductelor şi branşamentelor din oţel. c) alei pietonale. cele cu acţiuni puternic corozive şi cele cu pericol de alunecare. adâncimea minimă de montare este de 0.9 m). (2) Reţelele de distribuţie subterane se montează pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane. măsurată în proiecţie orizontală. 6. erodări etc. inclusiv montarea în încăperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale având limita inferioară de detecţie de 2% CH 4 în aer şi care acţionează automat asupra robinetului de închidere (electroventil) a alimentării cu gaze naturale.14. f) sub linii de tramvai sau cale ferată.17.12.16.

6. Alegerea traseelor.(3) La stabilirea adâncimii de montare se are în vedere că temperatura de îngheţ a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenă. alin.22. (2) În cazul prevederilor de la alin. ii) regulatorul de presiune este corespunzător debitului total. lit. 8). cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. fig. fig. Parcurile industriale şi clădirile cu mai multe scări. 6. c) alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate se face printr-un singur branşament. 11 c). cu acordul operatorului SD şi cu prevederea unor măsuri de protecţie suplimentare.19. (1) Branşamentele utilizate în sistemele de distribuţie pentru alimentarea instalaţiei de utilizare sunt: a) branşamente individuale pentru fiecare clădire. Instalaţiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din reţeaua de distribuţie. 11 a). c) branşamente ramificate: i) în cazul clădirilor cu mai multe tronsoane (case de scară). fig. (1). ). (1) Se interzice montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă în zone în care temperatura degajată depăşeşte temperatura pentru care producătorul ţevii din polietilenă garantează funcţionarea în condiţii de securitate. (Anexa 25.18.23. fig. 10). iii) instalaţiile de utilizare exterioare se execută astfel încât să existe posibilităţi de acces rapid la robinetele de incendiu. 11 d). 6.8. (2).21. (4) În cazul în care prevederile de la alin.20. (2) Dacă nu se pot evita zonele prevăzute la alin. conform soluţiei date de operatorul SD prin acordul de acces. în scopul reducerii numărului de traversări a unei artere importantă de circulaţie. se intercalează un tronson de conductă din oţel. (1) şi (2) nu pot fi respectate. au curte comună şi o intrare comună din strada pe care este pozată conducta de distribuţie (Anexa 25. în următoarele cazuri: i) clădirile sunt situate pe aceeaşi stradă şi au curţile alăturate (Anexa 25. pot fi alimentate prin mai multe branşamente cu condiţia ca instalaţia de utilizare racordată la un branşament să nu se interconecteze cu instalaţia de utilizare racordată la alt branşament. b) se respectă următoarele condiţii tehnice: i) branşamentul comun asigură debitul total şi presiunea. Traseul branşamentului se realizează: 29 .11 b. fig. (Anexa 25. proiectantul poate reduce adâncimea de montare. indiferent de numărul străzilor cu care se mărgineşte proprietatea (Anexa 25. ii) clădirile nu sunt situate pe aceeaşi stradă. dar fac parte dintr-un singur corp de clădire. Criteriile de alegere a soluţiilor de alimentare sunt: a) alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire se face de preferinţă din conducta de distribuţie de pe strada pe care este amplasată clădirea (Anexa 25. ii) pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor clădiri. 6. 6. b)alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile situate la intersecţia străzilor se face din oricare dintre conductele de distribuţie amplasate pe străzile respective. (1). Condiţii pentru amplasarea branşamentelor 6. b) branşamente comune pentru cel mult două clădiri vecine. 6. d)capătul de branşament se pozează la limita de proprietate a consumatorului. fig..

30 . (2) În cazuri excepţionale.29. Subtraversarea liniilor de tramvai se face în tub de protecţie din oţel. Trecerea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale prin cămine. b).1. 1) se prevăd cu robinete de secţionare. b) la capetele tuburilor de protecţie.24. la adâncimea de minim 1. c) la ieşirea din pământ a conductelor. se admit: a) traversări sub alt unghi. 6. (1) Traversarea căilor ferate. lit. b) traversări în tuburi de protecţie. dar nu la distanţe mai mici de 1 m. pentru reţelele inelare. în cazul în care nu se poate respecta condiţia de la alin. acesta nu va fi mai mic de 600. canale şi construcţii subterane ale altor utilităţi. (3) Alte instalaţii subterane. 6. pentru reţelele ramificate. dar nu mai mici de 5 m de la generatoarea inferioară sau dispozitivul de susţinere a conductei până la nivelul carosabilului. autostrăzilor. se montează cel puţin la distanţa minimă admisă conform tabelului 1. În zone construite. cu densitate mare de construcţii subterane. c) nu se admit branşamente cu traseu în lungul străzii.27. 6. în funcţie de condiţiile locale impuse prin avizele specifice acestor obiective.28. b) la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii. (1) Intersecţia traseelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează astfel: a) perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate. în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m. b) înainte de traversare.25. Răsuflători. b) cu pantă înspre conducta la care se racordează. 6. (2) În cazurile prevăzute la alin. se montează răsuflători (Anexa 25. care să permită scoaterea din funcţiune a conductei de gaze naturale: a) în ambele părţi ale traversării.30. pe reţelele de distribuţie şi /sau pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane.26. fig. ecrane de etanşare 6. pentru situaţii care impun racordarea sub alt unghi. cu excepţia branşamentelor ramificate. dar nu mai mic de 600. care se realizează ulterior reţelelor de gaze naturale şi care intersectează traseul acestora. tuburi de protecţie.5 m de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protecţie a conductei de gaze naturale.a) perpendicular pe conducta la care se realizează racordul. cu excepţia sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecţie. Proiectarea şi executarea traversării căilor de comunicaţii se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Intersecţii ale traseelor reţelelor de distribuţie de gaze naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii 6. Traversările supraterane ale căilor de circulaţie de pe teritoriul unităţilor industriale se fac la înălţimi stabilite în funcţie de gabaritul vehiculelor utilizate. cu avizul operatorului SD. este interzisă. drumurilor naţionale şi cursurilor de apă se face subteran sau suprateran. 7): a) deasupra fiecărei suduri. executate din oţel. se realizează drenaj continuu între suduri. 6. d) la ramificaţii ale conductelor şi la schimbări de direcţie.

6.6.6 m deasupra solului. răsuflătorile se montează în zone construite. (1). Distanţa între generatoarea superioară a conductei pe care se montează răsuflătoarea şi faţa inferioară a calotei răsuflătorii este de 150 mm atât pentru conductele din oţel cât şi pentru conductele din polietilenă. 36. (2) Tuburile de protecţie se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orificii şi cu răsuflători.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor. 6. (2) Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute la alin. (1) La toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale.3 3/8 … 1/2 Brăţară 4. Rezemarea conductelor supraterane 6.34. în ambele părţi. Tabelul 7 –DISTANŢELE MAXIME ÎNTRE REAZEME Distanţa maximă între Diametrul conductei. cabluri electrice.1 1 ¼…1 ½ Brăţară 5. pe stâlpi sau estacade. telefonice. (2) Distanţele maxime între două reazeme şi tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate în tabelul 7. se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire. pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze. c) la ramificaţii. ii) polietilenă di tub = de cond + 100 mm. b) pentru branşamente: i) oţel di tub = de cond izolată + 50 mm. 6. pe câmp. 6. pe reţelele de distribuţie. în funcţie de diametru. iar capetele tubului se etanşează pe conductă.5 m. limitele instalaţiei sau construcţiei traversate. pe brăţări sau console confecţionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instalaţii. se prevăd răsuflători cu înălţimea de 0. cu cel puţin 0.7 2 Consolă 31 . În cazul conductelor din oţel montate pe trasee fără construcţii.37. b) la îmbinări. d) în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant. la schimbări de direcţie şi la suduri de poziţie.32.31. aglomerate cu diverse instalaţii subterane. televiziune etc. (1) Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul exterior şi destinaţia conductei protejate: a) pentru conducte de distribuţie: i) oţel di tub = de cond izolată + 75 mm.33. (1) Conductele montate suprateran pe elemente de construcţii.2 3/4 …1 Brăţară 5. apă. se reazemă. (1) Pentru conductele din polietilenă. precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane. ii) polietilenă di tub = de cond + 50 mm.35. 6. (1) Tuburile de protecţie montate pe conducte trebuie să depăşească. respectiv pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane astfel: a) la capetele tuburilor de protecţie. dar nu la distanţe mai mici de 50 m. Tipul reazemului reazeme. indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale. (2) Grosimea pereţilor şi materialul din care se confecţionează tubul de protecţie se stabilesc în funcţie de sarcinile la care este solicitat tubul. în m în inch 3. canalizare.

6,1 6,7 7,5 8,0

2½ 3 4 5

Consolă Consolă Consolă Consolă

32

7. STAŢII ŞI POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE A GAZELOR NATURALE 7.1. (1) Staţiile de reglare sau de reglare-măsurare a gazelor naturale se montează în construcţii proprii. (2) Posturile de reglare, de reglare - măsurare şi de măsurare se montează în firide sau direct pe instalaţia de utilizare. 7.2. Amplasarea regulatoarelor pe instalaţia de utilizare se face cu îndeplinirea cel puţin a următoarelor condiţii: a) încăperile în care se montează să fie ventilate; b) regulatoarele să fie în construcţie etanşă; c) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător. 7.3. (1) Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare sunt delimitate prin robinete de închidere, amplasate la intrarea, respectiv ieşirea din staţii şi posturi. (2) Robinetele fac parte din componenţa staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare– măsurare. 7.4. (1) Dimensionarea şi echiparea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face ţinând seama de următorii parametri: debit, presiune, temperatură, de domeniul de variaţie a acestor parametri şi de calitatea gazelor naturale. (2) Sistemele de măsurare se aleg şi se poziţionează în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare. (3) Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare se echipează cu dispozitive de securitate corespunzătoare cerinţelor legislaţiei în vigoare. 7.5. Proiectarea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face astfel încât să rezulte o grupare cât mai compactă, avându-se în vedere şi accesul la echipamentele şi dispozitivele componente. 7.6. Pe conductele din oţel de intrare şi de ieşire din staţiile de reglare sau reglare-măsurare se montează flanşe electroizolante în locuri uşor accesibile. 7.7. Când alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu poate fi întreruptă, staţiile de reglare sau reglare-măsurare pot fi prevăzute cu ocolitor. 7.8. În funcţie de natura şi conţinutul de impurităţi a gazelor naturale, la intrarea în staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare, se pot monta echipamente de filtrare şi / sau separare. 7.9. Pentru echipamentele care prevăd în mod expres filtre de protecţie, acestea se montează obligatoriu conform instrucţiunilor producătorului. 7.10. (1) Staţiile de reglare sau reglare–măsurare se prevăd cu priză şi centură de împământare (rezistenţa de dispersie sub 4 Ώ), la care se racordează părţile metalice ale fiecărui element din staţie cuprins între două flanşe. (2) Racordurile prin flanşe nu se consideră electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele cu platbandă zincată cu secţiunea de minim 40 mm2. Regulatoare de presiune 7.11. (1) Reglarea presiunii se face, în funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu: a) acţionare indirectă; b) acţionare directă. (2) Alegerea regulatoarelor, funcţie de debitul nominal al regulatoarelor Qn, se face conform specificaţiilor tehnice date de producător. La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele relaţii de calcul: Qn = (1,1...1,2) · Qt, pentru regulatoarele cu acţionare indirectă; Qn = 1,45 · Qt, pentru regulatoarele cu acţionare directă, 33

unde Qt reprezintă debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite. 7.12. Abaterea maximă a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de 5%; 7.13. În cazul în care în instalaţia de utilizare industrială sunt necesare diferite trepte de presiune se prevăd panouri de reglare pentru fiecare treaptă de presiune. Construcţii pentru staţii şi posturi reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale 7.14. Amplasarea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face respectând prevederile din Cap. 3. 7.15. Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare, independente sau alipite altor construcţii, se face: a) suprateran; b) cu respectarea distanţelor prevăzute în Cap. 3, tabelul 2; c) la limita de proprietate a consumatorului sau când nu este posibil, cât mai aproape de limita de proprietate a consumatorului; d) asigurându-se accesul direct şi permanent al personalului operatorului SD. 7.16. Posturile de reglare sau reglare-măsurare pentru presiunea maximă de intrare între 2 · 105-6·105 Pa (2-6 bar), se pot monta şi în firide aerisite, alipite pereţilor clădirilor, în locuri uşor accesibile, cu condiţia ca pereţii respectivi să nu prezinte goluri (uşi, ferestre etc.): a) pe o înălţime de cel puţin 8 m; b) pe o lăţime care să depăşească firida cu minim 5 m, în ambele sensuri. 7.17. Posturile de reglare sau reglare - măsurare pentru presiunea maximă de intrare între 0, 05·105 - 2·105 Pa (0, 05-2 bar) se montează în: a) firidă îngropată sau semi - îngropată în peretele exterior al clădirii, în ziduri sau garduri; b) firidă independentă sau alipita de un perete exterior al clădirii. 7.18. (1) Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare– măsurare aferente reţelei de distribuţie se face pe domeniul public, conform precizărilor din certificatul de urbanism, cu asigurarea obligatorie a accesului operatorului SD. (2) Pentru cazuri excepţionale, cu avizul operatorului SD se pot construi staţii de sector de reglare sau reglare-măsurare subterane, prevăzute cu ventilare şi cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi explozie. (3) Construcţiile staţiilor de reglare sau reglare–măsurare se execută din materiale incombustibile şi fără pod. 7.19. (1) Posturile de reglare-măsurare nu se amplasează: a) pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerări de persoane; b) sub ferestrele clădirilor şi în locuri neventilate. (2) În cazul excepţional în care nu sunt condiţii tehnice şi există spaţiu de amplasare a postului de reglare numai sub fereastră, se vor realiza următoarele măsuri: a) ţeava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungeşte astfel încât să evite pătrunderea gazelor în interiorul clădirii; b) axul de manevră al robinetelor postului se etanşează. 7.20. Firidele practicate în pereţii unei clădiri se tencuiesc şi se sclivisesc la interior, în condiţii care să nu permită infiltrarea gazelor în clădire. 7.21. Pardoseala staţiilor de reglare sau reglare–măsurare se realizează: a) din materiale de construcţii care nu produc scântei la lovire; b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului. 7.22. Evacuarea din firide a eventualelor scăpări de gaze naturale se asigură prin goluri, dispuse în mod egal la partea superioară şi inferioară, însumând: a) 8% din suprafaţa încăperii, la construcţiile independente ale staţiilor; 34

modul de amplasare şi condiţiile de montaj se stabilesc de proiectant. pentru staţiile de reglare sau reglare măsurare şi instalaţiile montate în exterior. (1) Pentru măsurarea în scopuri comerciale a cantităţilor de gaze naturale. 7. din exteriorul construcţiei. (2) Pe dispozitivele de securitate se înscrie. se realizează conform prevederilor din legislaţia în vigoare. vizibil. 7.32. (2) Tipul aparatului de măsură. d) poziţia robinetului. Panourile de reglare-măsurare se amplasează în plan orizontal sau vertical. 7. b) presiunea de încercare.b) 2% din suprafaţa uşilor firidelor. Protecţia construcţiilor staţiilor de reglare sau reglare-măsurare şi a instalaţiilor exterioare împotriva accesului persoanelor străine se realizează prin împrejmuire. se utilizează numai aparate de măsurare aprobate conform legislaţiei metrologice în vigoare . pe baza specificaţiilor tehnice date de producător.31. în funcţie de mărime. prin ferestre. 7. Executanţii staţiilor de reglare sau reglare-măsurare au obligaţia să fixeze.măsurare se protejează împotriva coroziunii. presiunea de declanşare. Amplasarea şi montarea echipamentului de reglare . cu avizul operatorului SD.30. b) creşterea presiunii peste nivelul admis la consumator.măsurare 7. 35 .28. Protecţia împotriva descărcărilor electrice. Iluminatul interior al staţiilor de reglare sau reglare-măsurare se realizează: a) natural. 7.24. 7. c) scăderea presiunii sub nivelul minim de funcţionare al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi ale consumatorului. atât înainte cât şi după aceasta.27. conform reglementărilor în vigoare. 7. plăcuţe metalice pe care au gravat: a) denumirea producătorului. Instalaţii şi dispozitive auxiliare.26.25. La exterior.23. 7.29. “ÎNCHIS” sau “DESCHIS” 7. se aplică tăbliţe avertizoare pe care se înscrie: PERICOL DE EXPLOZIE APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITĂ şi indicatorul pentru pericol de explozie. b) artificial. păstrându-se distanţe între elementele componente astfel încât să se asigure posibilitatea întreţinerii şi exploatării. pe fiecare perete al staţiilor şi pe uşile staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare. pe distribuitorul fiecărei trepte de reglare. (1) Echipamentul de securitate se prevede: a) fără armături de închidere pe derivaţia pe care este montată supapa. Elementele instalaţiei de reglare . c) presiunea nominală. (1) Staţiile şi posturile de reglare a presiunii se dotează cu echipament de securitate care să prevină: a) creşterea presiunii la ieşirea din regulator peste nivelul maxim al treptei de presiune.

33. (3) Capătul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curbă îndreptată în jos sau cu o căciulă de protecţie. (1) Pe colectoarele şi distribuitoarele staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare măsurare se montează: a) manometre prevăzute cu robinet de închidere. care pot fi legate la un colector comun.b) cu conducte de evacuare la exterior. b) armături pentru termometre.5 m peste cel mai înalt punct al acoperişului: a) staţiilor sau posturilor independente. b) clădirilor la care sunt alipite posturile sau în care se află utilajele. în atmosferă. 36 . (2) Evacuarea gazelor de la echipamentul de securitate şi de la regulatoarele montate în posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0. (2) Pe colectoarele filtrelor se prevăd manometre. 7.

4.. lit. e). (2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat.5. în cazul construcţiilor din beton armat. (1) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd. 8. Condiţii tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a) volumul interior minim al încăperilor: i) 18.0 m3 pentru orice tip de încăpere.6. c) ventilare naturală sau mecanică.02 m2 pe m3 de volum net de încăpere. În băi nu sunt admise: a) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru prepararea instantanee a apei calde de consum.2. 8. (4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii. 8. din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de: a) incendiu.05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere.2. 0118 bar). cu excepţia bucătăriilor şi băilor. luminatoare cu geamuri. (3) În cazul utilizării detectoarelor.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer. în care nu se pot acumula gaze.8.1. definite conform art. spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate. uşi cu geamuri sau goluri. c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere. b) 0. lit. chiar dacă au termostat de coş. INSTALAŢII lNTERIOARE DE UTILIZARE Utilizarea gazelor naturale în clădiri 8. a) şi art. prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile.. Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia: 15 m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale. care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.4.. d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă.cu suprafaţa minimă totală de: a) 0. ii) 7. 8. Fac excepţie de la prevederile art. prevăzute cu arzător atmosferic şi rupere de tiraj. 8. cu suprafeţe vitrate. b) asigurarea aerului necesar arderii. sau suprafeţe asimilate acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0. aparatele consumatoare de combustibili gazoşi la care prin tubulatură etanşă se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii şi evacuarea în exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu cameră de ardere etanşă şi tiraj forţat).2. 37 . tip Thermopan etc. 8.03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere. b) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru încălzire centrală sau locală. 8. 8.3. e) suprafeţe vitrate: ferestre. suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0. în cazul construcţiilor din zidărie. b) explozie a materialelor şi substanţelor combustibile / inflamabile aflate în interior.5 m3 pentru băi şi bucătării.

accesul aerului se face conform reglementărilor specifice. Evacuarea gazelor de ardere din bucătării şi oficii se face prin tiraj natural organizat sau mecanic. în care sunt instalate aparate cu flacără liberă. în m3/h. b) nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj. se consideră că prin neetanşeităţile existente se asigură aerul necesar pentru ardere. (2) Se exceptează de la prevederile alin.11. c) hote cu evacuarea gazelor de ardere în exterior. 38 . 3 în m /h. (3) La cazanele de încălzire şi /sau preparare apă caldă. raportul dintre suma volumelor celor două încăperi [ΣVi=Vi1+Vi2] şi suma debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din aceste încăperi [ΣQn=Qn1+Qn2] trebuie să fie ΣVi/ΣQn≥30. se prevăd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere. 8. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş sau cu flacără liberă se asigură aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere. la partea superioară a încăperii. în m3 şi debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazoşi Qn. pentru evacuarea gazelor de ardere. sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoşi. utilizându-se: a) canale individuale. Pentru bucătăriile din construcţiile existente. în care se instalează aparate cu flacără liberă. dacă şi în încăperea vecină. astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentraţia de noxe admisă de normele de protecţia muncii şi normele de protecţie a mediului. cât mai aproape de plafon.).0025 · Qi.0025 este dat în m2/(m3/h). dimensionate şi executate în conformitate cu standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare. independent de volumul lor.9. (1) Aerul necesar arderii se asigură în funcţie de raportul între volumul interior al încăperii Vi . unde Qi reprezintă debitul instalat în încăperea respectivă. iar coeficientul 0. secţiunile canalelor de aer se calculează luând în considerare rezistenţele aeraulice ale acestora. astfel: a) pentru cazul Vi/Qn ≥ 30. 8. litera a) bucătăriile din locuinţele cu încălzire centrală. se realizează prize de aer direct din exteriorul construcţiei. 8. în care Vi este volumul bucătăriei plus volumul încăperii respective. b) canale colectoare. în care nu există alte aparate consumatoare de combustibili gazoşi. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere: a) se racordează la partea superioară a încăperilor. (2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioară a încăperii şi fără dispozitive de închidere sau reglaj. se admite practicarea în peretele exterior sau în tocul ferestrei. este interzisă obturarea golului de acces al aerului de ardere. b) pentru cazul Vi/Qn < 30. cu condiţia satisfacerii raportului Vi/Qn≥30. (3) În cazul în care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanşeităţi (cazul tâmplăriilor prevăzute cu garnituri de cauciuc etc.Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse 8. (1) Suprafaţa golului pentru accesul aerului de ardere într-o încăpere în care se utilizează gazele naturale se determină cu relaţia: S = 0. indiferent de volumul încăperilor.10. a unui gol (grilă de ventilare). construite fără canale de ventilare sau a căror canale de ventilaţie au fost desfiinţate. în m2.12. spre care este prevăzut golul. (4) În cazul în care accesul aerului de ardere se asigură prin canale. 8. se prevăd prize de acces aer direct din exteriorul construcţiei.8. (1). complet şi fără riscuri.7.13. La încăperile. 8. 8. la care se admite accesul aerului dintr-o încăpere vecină prin realizarea unui gol spre această încăpere.

se asigură ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora. şi 8. b) secţiunea canalului de fum să poată prelua debitele de gaze arse însumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta. 8.14. îmbinate prin sudură. (2) Alegerea tipului de ventilare şi dimensionarea instalaţiei se fac în funcţie de cantitatea de gaze de ardere. În încăperile în care există risc de intoxicări. rigide sau flexibile. cu un debit maxim de 7 m3/h.8. 39 . în acoperişul clădirii. se admite în următoarele condiţii (Anexa 25. 8. la ieşirea din aparatul consumator de combustibili gazoşi.16. în toate cazurile. 13): a) secţiunea burlanului este cel puţin egală cu secţiunea racordului de ieşire din aparatul consumator de combustibili gazoşi. cu excepţia burlanelor etanşe. prevăzut cu un tub racordat la un deflector. b) porţiunea verticală a burlanului. 8. (3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de încălzire şi /sau preparare apă caldă care nu se încadrează în prevederile din tabelul din Anexa 12 se face conform prevederilor din reglementările specifice.17. e) îmbinarea şi racordarea la coşul de fum se execută cu asigurarea etanşeităţii. un orificiu cu diametrul de 150 -200 mm. (2) Secţiunile coşurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate consumatoare de combustibili gazoşi. prin ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la coşuri de fum prin burlane din tablă metalică.15. astfel încât să nu se depăşească concentraţiile admise prin normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului.).18. b) montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe. 8. în afara ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor. precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturală. fără suprafeţe vitrate.15. incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate. (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de producţie se face. 8. între încăperile din subsol. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la acelaşi canal de fum se face în următoarele condiţii: a) la înălţimi diferite. pot fi stabilite conform datelor din tabelul din Anexa 12.4 m. 8. se prevăd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instalaţii. c) distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi este mai mică de 3 m.21. Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale. cazane de încălzire şi /sau preparare apă caldă. este de cel puţin 0. în funcţie de debitul rezultat şi de condiţiile locale. Este interzisă: a) trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta. panta către coşul de fum este de minim 8 %.19. 8. Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze care se pot acumula în casa scărilor clădirilor etajate.16. radiatoare etc. se prevede la partea superioară a acestora. d) dacă distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi depăşeşte 1 m. fig. c) evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor. maşini de gătit. special destinate acestui scop. 8. Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de ventilare prevăzute la art.20.

26. în spaţii uscate. cu condiţia ca instalaţiile interioare aferente fiecărui punct de intrare să nu se interconecteze. e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn. deasupra conductelor pentru alte instalaţii. 40 . dacă încăperile nu sunt ventilate. h) încăperi de depozitare a materialelor inflamabile.25. b) deasupra uşilor şi ferestrelor. (3 Racordarea burlanului la canalul de fum se realizează cu asigurarea etanşeităţii. d) coşuri şi canale de ventilaţie. plafoane. Instalaţiile de utilizare interioare.24. condiţiile de securitate au prioritate faţă de orice alte condiţii. 8. 8. 8. (1) Este interzisă trecerea conductelor instalaţiilor de utilizare prin: a) apartamente diferite (dintr-un apartament în altul). (4) În spaţii cu pericol de explozie sau incendiu.22. luminate şi circulate.27. păcură.23. debarale. prin unul sau mai multe puncte de intrare. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se montează: a) la partea superioară a pereţilor. Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplasează suprateran. cărbune etc. (3) Pentru etanşarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei operaţii. împreună cu conducte pentru alte instalaţii. inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condiţii şi se montează: a) pe cât posibil. pe elemente rezistente ale construcţiei: pereţi. 8. cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi prevăzute din fabricaţie cu astfel de evacuare. 8. a conductelor cu îmbinări fixe sau demontabile. 8.28. (2) Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii gazelor. (1) La alegerea traseelor instalaţiilor de utilizare gaze naturale. cu acces permanent.d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pereţii exteriori ai clădirilor. closete şi alte spaţii de acest fel. b) spaţii neventilate. pentru fiecare clădire civilă sau hală industrială. Coşurile de fum executate din zidărie de cărămidă se căptuşesc la interior cu tuburi din aluminiu sau oţel inoxidabil. b) pe stâlpi metalici sau de beton.). cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid / solid). cămări. f) încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe. stâlpi. (2) Fiecare unitate locativă se racordează la coloana sau instalaţia exterioară comună printr-o singură derivaţie. se alimentează cu gaze naturale din instalaţia de utilizare exterioară. g) încăperi cu umiditate pronunţată. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se montează asigurându-se rezistenţa mecanică a întregii tubulaturi şi etanşarea între tronsoanele care alcătuiesc burlanul. montaţi special în acest scop sau în scopul susţinerii conductelor de gaze naturale. i) subsoluri tehnice şi canale tehnice. e) puţuri şi camere de ascensoare. ventilate. nu se folosesc burlane din tablă. Trasee şi condiţii tehnice de amplasare a conductelor 8. c) poduri ale clădirilor. grinzi.

b) sunt uscate şi aerisite. Este interzisă: a) montarea conductelor pentru alte instalaţii în canalele pentru conductele de gaze naturale. m) spaţii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii de evacuare. e) au dimensiuni care să permită controlul şi repararea conductei. măsurare a consumului de gaze etc. inclusiv în spaţiul de sub acestea.35. litera a) conductele instalaţiilor de utilizare existente. alin. 50 mm la pardoseli. d) sunt prevăzute cu pantă. (1) Se admite montarea conductelor instalaţiilor de utilizare în şliţuri amenajate în perete (Anexa 25. (1) Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare se fixează rigid şi etanş de elementele de construcţie şi depăşesc faţa finită a acestora cu: 10 mm la pereţi şi plafoane.32. (2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalaţiilor de utilizare în elemente de construcţie (pereţi. 8. ). fig. 8.31. contactul îndelungat cu apa. 8. în cazul în care nu se modifică elemente de natură tehnică (debit instalat.. b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaţii sau comunicarea cu acestea. (2) Şliţurile prevăzute la alin.34. Distanţele minime între conductele de gaze naturale şi elementele celorlalte instalaţii se încadrează în prevederile din prescripţiile tehnice de specialitate în vigoare. (1). se poate realiza pe acelaşi traseu. (2) Înlocuirea instalaţiilor de utilizare la care se face referire în alin.) (3) Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi. contactul cu lichide corosive. în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi asigurată. 8.29. Trecerea conductelor prin pereţi sau planşee se face: a) protejată în tub de protecţie.33. se folosesc ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se protejează conductele cu tuburi de protecţie.30. (1) Fac excepţie de la art. pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltraţii de apă spre puncte de colectare. 8. b) fără îmbinări în tubul de protecţie. presiune. k) locuri greu accesibile. (1) îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt acoperite cu capace perforate şi uşor demontabile. (1). în care sunt montate conducte pentru alte instalaţii. (4) Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunţată sau atmosferă corosivă este inevitabilă. Conductele instalaţiilor de utilizare se amplasează astfel încât să fie protejate împotriva degradării prin: lovire directă sau trepidaţii. l) spaţii de depozitare. 12) sau în pardoseală. (2) Capetele tubului de protecţie se etanşează pe conducta instalaţiei de utilizare. 8.a) b) a) b) c) d) j) ghene sau nişe. c) au trasee cât mai scurte. pardoseli etc. radiaţie sau conducţie termică. 8. planşee. în cazul montării în pardoseală.28. 8. 41 .

agăţarea sau rezemarea unor obiecte. indiferent de tensiune şi curent.39. e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde.8.42.lipsa gazelor naturale. La instalaţiile cu arzătoare automate sau comandate de la distanţă care nu sunt supravegheate permanent. se prevăd dispozitive automate de control. Alegerea şi montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi reglementărilor în vigoare. fără să treacă dintr-o încăpere în alta. etanşe. 8. în instalaţii de utilizare cu presiune joasă. Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri. . Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se racordează rigid la instalaţiile interioare. în instalaţii industriale cu presiune până la 2·105 Pa (2 bar). 8. precum şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri flexibile la instalaţia de utilizare. chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete. cu respectarea următoarelor condiţii: a) asigurarea accesului în vederea întreţinerii instalaţiilor de utilizare.36. 8. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 8. Aparate consumatoare de combustibili gazoşi 8.38 (1) In clădirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri. cu respectarea prevederilor art. 8. (1) Arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă sunt admise numai în spaţii ventilate corespunzător. . cum ar fi: . . 8.legarea la pământ a altor instalaţii. coloanele instalaţiilor de utilizare se montează. b) încadrarea concentraţiei de noxe în limitele admise de reglementările în vigoare. a aerului de combustie sau a energiei electrice. b) protejarea coloanelor cu măşti ventilate (perforate) şi demontabile.41. 8. care să închidă automat alimentarea cu gaze naturale la: . (2) Se admite montarea coloanelor instalaţiilor de utilizare şi în exteriorul clădirilor sau prin balcoane deschise. cu asigurarea următoarelor condiţii: a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radiaţiilor termice.43. (2) În clădirile civile şi de locuit nu se admite montarea arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă. cu excepţia cazurilor prevăzute la art.susţinerea cablurilor şi / sau conductorilor electrici. 8.43. (1) Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranţă şi aparatul consumator de combustibili gazoşi şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : a) presiunea nominală pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare decât presiunea instalaţiei de gaze naturale la care se racordează. în casa scărilor. Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate consumatoare de combustibili gazoşi se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel.37. de regulă.44. d) trasee la vedere. .40.44. reglare şi semnalizare.realizarea prizelor de protecţie electrică. 42 . b) lungime maximă de 1 m şi diametru minim 10 mm. c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm.stingerea accidentală a flăcării. 8. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu debit nominal sub 3 m3/h.

e) înaintea fiecărui aparat consumator de combustibili gazoşi.f) măsuri de evitare a întinderii excesive. d) la baza fiecărei coloane.45. 43 . un robinet. h) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător. (1) Robinete de închidere se prevăd: a) înaintea fiecărui contor. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la conducta de distribuţie. se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maxim 24 puncte de consum. fără regulator de presiune. care nu au robinet de manevră propriu. care nu au robinet de manevră propriu. două robinete montate pe conductă înaintea racordului flexibil. c) pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate. este interzisă. (3) Nu se admite cuplarea a două sau mai multe racorduri flexibile. g) măsuri de protecţie la intemperii. 8. un robinet. (2) Numărul robinetelor de închidere care se montează înaintea fiecărui aparat consumator de combustibil gazoşi sunt stabilite astfel: a)în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate rigid.. laboratoare etc. dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiţii de securitate şi estetică corespunzătoare. c) în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au racord rigid şi robinet de manevră propriu. Armături de închidere 8. b) pe fiecare ramificaţie importantă.46. agăţării. mese de lucru. d) în cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoşi care au racord flexibil şi robinet de manevră propriu. b) în cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil. strivirii sau deteriorării. două robinete montate pe conductă. (2) Racordurile flexibile nu se prevăd cu armături de închidere sau dispozitive de reglare.

3. (3) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din oţel lângă sau la intersecţia cu cabluri electrice. (1) Ţevile din oţel utilizate la executarea conductelor se înscriu într-o gamă extrem de largă. în conformitate cu legislaţia în vigoare: a) poartă marcajul european de conformitate CE. b) în carosabil. ramificaţii. (2) Grosimea peretelui ţevii se calculează în funcţie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate al solului. b) sunt agrementate /certificate tehnic de către un organism abilitat. la preluarea sarcinilor mecanice. 9. la realizarea conductelor se utilizează diferite tipuri de fitinguri: flanşe. Din punct de vedere al funcţiei pe care o îndeplinesc. aparate. răsuflători 9. (2) Ţevile din polietilenă au culoarea neagră cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene. INSTALATII. (2) Protecţia conductelor ce subtraversează linii de cale ferată sau tramvai se realizează numai cu tuburi de protecţie din oţel. 9. Panourile de măsurare se confecţionează numai din ţeavă din oţel fără sudură.4. (1). Fitinguri Fitinguri pentru conducte din oţel 9. Tuburi de protecţie.2. APARATE. produse şi procedee care îndeplinesc una din condiţiile. curbe.8.5. beton sau alte materiale cu caracteristici similare. (4) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din polietilenă: a) lângă sau la intersecţia cu canale termice. 9. (1) La executarea conductelor din polietilenă se utilizează ţevi cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100. (1) Tuburile de protecţie se confecţionează din oţel. în funcţie de presiunea de regim. (1) Ţevile care se folosesc la executarea oricăror lucrări trebuie să corespundă tipului. produse şi procedee decât cele prezentate în prezentele norme tehnice. mufe.6. 44 . capace.1. tipul şi dimensiunile ţevii. 9. (2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea ţevilor sudate longitudinal. coturi. instalaţii. Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecţionează din fontă. racorduri olandeze.7. aparate. în funcţie de calitatea oţelului. Tuburile şi calotele răsuflătorilor se confecţionează din oţel. polietilenă. calităţii şi caracteristicilor dimensionale prevăzute în proiectele de execuţie a lucrărilor. ECHIPAMENTE. nipluri. (2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza şi alte echipamente. (1) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizează numai echipamente.9. reducţii etc. cu respectarea alin. (3) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea ţevilor. laminată la cald sau trasă la rece. PRODUSE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 9. Ţevi 9. instalaţii.

în m. ΔT – variaţia de temperatură luată în considerare [K].12. 9. contoarelor / sistemelor şi echipamentelor de măsurare se efectuează în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu specificaţiile producătorilor. regulatoare de presiune.11. L – lungimea de conductă luată în considerare. Armături de închidere şi securitate 9.13. în mm. Aparate.10 Tipul de armături se alege în funcţie de treapta de presiune a instalaţiei pe care se montează. contoarele / sistemele şi echipamentele de măsurare trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate. b) fitinguri de tranziţie PE-metal. Robinetele din polietilenă se montează îngropat cu tijă de acţionare de la suprafaţa solului.Fitinguri pentru conducte din polietilenă 9. La realizarea de conducte din polietilenă sunt folosite următoarele categorii de fitinguri: a) coturi. c) adaptor de flanşă. (2) Alegerea şi dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.16. teuri. Supapele de siguranţă sunt amplasate în aval de regulatorul de presiune.14. (2) Robinetele metalice montate în cămin se racordează la ţeava din polietilenă prin: fiting de tranziţie PE -metal montat în exteriorul căminului. a) b) 45 . α – coeficient de dilatare. d) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii. 9.. 9. realizate prin procedeul de injecţie. regulatoarele de presiune. Dispozitive pentru preluarea dilatării a) b) 9. cu tijă de acţionare în cazul utilizării robinetelor izolate anticoroziv. regulatoarelor de presiune. (1) Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. configuraţia reţelelor. flanşă liberă şi garnituri de etanşare. Preluarea dilatărilor se realizează prin: compensatoare de dilatare. reducţii.15. b) în cămine. 9. Calculul variaţiei de lungime pentru conductele de distribuţie se realizează utilizând formula: ΔL = αLΔT în care: ΔL – variaţia de lungime. contoare / sisteme şi echipamente de măsurare 9. dopuri de capăt. e) racord mixt PE-metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc. (1)Armăturile metalice se montează: a) îngropat. mufe de legătură etc. adaptor de flanşă. în mm/mK.9.

La îmbinările demontabile din oţel se folosesc următoarele materiale pentru etanşare: a) fuior de cânepă în combinaţie cu paste de etanşare. 9. b) bandă de teflon.Materiale de etanşare 9. Garniturile de etanşare se aleg în funcţie de tipul suprafeţei de etanşare şi se execută din materiale compatibile cu condiţiile de lucru.17.18. 46 .

transportul. este în funcţie de natura acestora: a) pentru pavaje din piatră cubică. transportul. 10. ls = 0. bolovani. în cazul compactării 47 . (1) Conductele din oţel se aşează în şanţ astfel încât să nu se deterioreze izolaţia. Manipularea. avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului. în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător. (3) După stratul de nisip. uscate.6 m sub partea inferioară a conductei. la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. prin compactare după fiecare strat. se curăţă de pietre. bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare şi a intemperiilor. acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subţiri. de umplutură etc. Conductele şi fitingurile din polietilenă se depozitează în magazii închise. 10. 10. 10. b) pentru Dn ≥ 100 mm. iar pereţii se execută fără asperităţi. lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz.4 m. (3) Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni: a) lăţimea = lăţimea şanţului + 0. 10. cu pământ mărunţit sau nisip. (2) Fundul şanţului se execută fără denivelări. ld =15 cm. EXECUTAREA SlSTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 10.2 m.4 m + Dn. Executantul asigură manipularea. (1) Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor.17.8.. ld = 5 cm. c) adâncimea = 0. Şanţuri pentru conducte subterane 10. (2) Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu grosime maximă de 20 cm. înainte de montare. ls = 0. depozitarea şi conservarea produselor 10. Lăţimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a şanţului (l d).7.3… 0.10. (3) Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulaţie 0. b) lungimea = 1. depozitarea şi conservarea produselor astfel încât să nu se producă deteriorări ale acestora.1. (1) Adâncimea minimă a şanţului se stabileşte în conformitate cu art. cu pământ mărunţit. (2) Lăţimea şanţului pentru conducte (ls). (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalaţiilor şi construcţiilor subterane sau supraterane aparţinând altor deţinători. (4) Pentru terenuri nisipoase. 6. b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton.6 m. (2) Conductele din polietilenă se aşează şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm. calupuri. se stabileşte în funcţie de diametrul conductei Dn: a) pentru Dn< 100mm. instalaţiilor şi produselor. (2) La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.3.2. prin compactare după fiecare strat. (1) Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. (5) Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare.6.8 mm.4. se verifica calitatea echipamentelor.5.

după ieşirea din pământ.14. executantul lucrării are obligaţia respectării condiţiilor prevăzute la alin. coliere (bride. avansând într-o singură direcţie. (6) Capătul firului trasor montat pe branşamente se fixează cu bandă adezivă de capătul branşamentului.11.13. b) 20 .16.. 10. a acestora la o priză de împământare a cărei rezistenţă de dispersie este de maxim 4 Ω . 8. susţinerea se realizează. cu suporturi tip pentru instalaţii.. 10.5 .0 m între punctele de susţinere.9. 10.. (1) Conductele şi branşamentele din polietilenă sunt însoţite pe întreg traseul de un fir trasor. cu secţiunea minimă de 1. 10.. Montarea conductelor a) 10. 10. care se stabileşte în funcţie de adâncimea de acţionare a utilajului la gradul de compactare maximă.5 2 mm . cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minimă de 5 kV. gros de 15 cm peste care se aşează calota răsuflătorii. 10. (1)Pregătirea ţevilor în vederea executării conductelor: ţevile se curăţă la interior şi exterior. în cazul reţelelor protejate catodic.17. (3) Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă. Se asigură electrosecuritatea porţiunilor supraterane prin legarea directă sau. la distanţe de: a) 1..manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare. cu bandă adezivă. pe cât posibil în urcare.10. (1) Susţinerea conductelor supraterane pe elementele de construcţii se realizează cu elemente de susţinere de tip console. (2) În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din oţel.. (2) Pe toată durata montajului. pe zone de 20…30 m. drumurilor naţionale şi altele asemenea. (2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar. 10. gros de 15 cm. La conductele din oţel montate suprateran. (5) În zonele fără construcţii se vor monta la distanţe de 300 m cutii de acces la firul trasor. conducta se înconjoară pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5…10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu granulaţia 5…8 mm. (3) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecţie a conductei. Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversărilor căilor ferate. 48 . în funcţie de diametru. indirectă (prin dispozitive specifice). de regulă. (1). brăţări) etc. se adaugă un strat de piatră măruntă. în cazul compactării mecanice. Montarea conductelor se face astfel încât să nu se producă tensionarea mecanică a acestora.12. autostrăzilor. în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora. peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10…15 cm. 10. (2) Între elementele de susţinere şi conducta metalică se asigură o rezistenţă de izolaţie de minim 1MΩ . Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei. peste care se aşează calota răsuflătorii.15. (4) La montarea firului trasor se au în vedere normele specifice executării subterane a reţelelor electrice. (1) În dreptul răsuflătorilor. 30 mm între conducte şi elementele de construcţii. la distanţe de maxim 4m. b) capetele ţevilor se protejează cu capace împotriva pătrunderii de corpuri străine.

b)fitinguri mecanice (mufe. (1) La capătul branşamentului executat din ţeavă din oţel racordat la reţeaua de presiune medie / redusă se montează (Anexa 25. fără piesa de racord. ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din polietilenă se pot utiliza: a) fitinguri (mufe. în aval de robinetul de branşament. 10. 10. (4) Branşamentele ramificate se echipează în conformitate cu alin. (3) Raza minimă de curbură pentru ţevile din PE SDR 11 este de 30 Dn. (1) La curbarea ţevilor din oţel se respectă razele minime de curbură. ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din oţel. reducţii etc. pentru conducte cu Dn peste 350 mm. prin intermediul unei piese de racordare (teu de branşament). ii) curbate la cald. (2) În situaţia de la alin. o piesă electroizolantă. coturi. (3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă.21. f) ramificaţii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru ramificare cu Dn mai mic sau egal decât conducta. c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz. numai la instalaţii supraterane cu Dn până la 90 mm. cu scoaterea temporară din funcţiune. e) ramificaţii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu D n de cel puţin 40 mm.a) b) a) b) 10. (1). reducţii etc. b)pentru Dn mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaţie. teuri. o staţie de reglare măsurare. 10. pentru Dn până la 100 mm. o piesă electroizolantă.18. 49 . Pentru realizarea schimbărilor de direcţie. se prevede un robinet de secţionare pentru D n mai mare de 110 mm.) realizate prin injecţie. şi se prevăd cu un robinet. Pentru realizarea schimbărilor de direcţie.20.23.24. teuri forjate. pentru Dn până la 500 mm: d)curbe din segmente. (2) Curbarea ţevilor din polietilenă se realizează fără aport de căldură. 10. se pot utiliza: a) fitinguri filetate. se racordează prin sudare directă pe conducta de distribuţie. coturi. Se recomandă ca racordarea branşamentelor la conductele de distribuţie din oţel să se facă în funcţie de diametrul acestora: a) pentru Dn până la 80 mm inclusiv. lit.) cu etanşare pe peretele exterior al ţevii. (1) Conductele de distribuţie din polietilenă se perforează după efectuarea sudurii teului de branşament cu branşamentul propriu zis. (1) Racordarea branşamentelor la conductele de distribuţie din polietilenă se face în funcţie de diametrul acestora: a) pentru Dn până la 63 mm inclusiv. (2). c) curbe din ţeavă trasă la cald. coturi. fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie.22. fig. b). considerându-se fiecare ramificaţie ca fiind un capăt de branşament. 10. prin intermediul unui teu de branşament. b)pentru Dn mai mare de 80 mm. (1) respectiv alin. pentru sudare: i) curbate la rece pe maşini speciale. montat suprateran. 3): un robinet de branşament. (2) La capătul branşamentului executat din ţeavă din oţel racordat la reţeaua de presiune joasă se montează: un robinet de branşament.19. controlate integral prin metode nedistructive. teuri. în aval de robinetul de branşament. fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie. 10. g)reducţii. b)curbe.

un robinet de incendiu. (1)Robinetele. (2). 10.31.35. (2) Se montează un singur robinet de incendiu în instalaţia de utilizare aferentă unei clădiri. (1) Înainte de intrarea în clădiri a instalaţiei de utilizare se montează. fig. 10.(2) Perforarea conductelor din polietilenă se realizează cu dispozitive specifice acestei operaţii. atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă. 10. Deasupra conductelor şi branşamentelor montate subteran. 10. 17). după caz: a) separatoare de impurităţi. (2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante. în puncte convenabil alese ale reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare exterioare. pe toată lungimea traseului. 14 şi 15). montat suprateran. se montează. (2) La capătul branşamentului executat din ţeavă din polietilenă racordat la reţeaua de presiune joasă se montează un robinet de branşament. la o înălţime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora. în partea verticală a capătului de branşament. (1) respectiv alin. 9): a) un robinet de branşament. o staţie de reglare măsurare. conform specificaţiilor producătorului. 10. (4) Branşamentele ramificate se echipează în conformitate cu alin. (1) La capătul branşamentului executat din ţeavă din polietilenă racordat la reţeaua de presiune medie /redusă se montează (Anexa 25. În scopul sectorizării reţelelor de distribuţie. la care trecerea polietilenă /oţel se realizează subteran. În cazul în care distanţa dintre robinetul de ieşire din postul sau staţia de reglare şi robinetul de incendiu este sub 5 m. la care trecerea polietilenă /oţel se realizează deasupra solului. 50 . 10. (3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă.26. fig. 10. se poate renunţa la robinetul de ieşire din postul sau staţia de reglare. (1) Legătura branşamentului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalaţia de utilizare se face prin intermediul capătului de branşament. fig. în partea orizontală a capătului de branşament. 16) . b) refulatoare.Pericol de explozie» (Anexa 25. denumit şi riser. 10. pentru diametre de 75 mm şi mai mari (Anexa 25. fig.29.30. pentru diametre de 32…63 mm (Anexa 25. dacă distanţa între robinetul de incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m.27.33. marcat corespunzător. îmbinările cu flanşe şi /sau dispozitivele de dilatare pot fi montate suprateran sau subteran. 10. b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz.28. 10. conform specificaţiilor producătorului. este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lăţime minimă de 15 cm şi inscripţionată « Gaze naturale . 10. În instalaţiile cu un singur contor. (1) Montarea conductelor în tuburi de protecţie se face astfel încât să nu existe îmbinări pe toată lungimea tubului. considerându-se fiecare ramificaţie ca fiind un capăt de branşament. Robinetele de incendiu plasate la înălţimea de peste 2 m se prevăd cu scară metalică fixă de acces şi platformă pentru manevrare. în loc accesibil. se prevăd robinete de secţionare. amplasat înaintea primei ramificaţii a instalaţiei. în funcţie de configuraţia acestora. b) cu anod de protecţie.32. prevăzute cu câte 2 robinete. (2) Capetele de branşament sunt de două tipuri: a) fără anod de protecţie. În funcţie de conţinutul de impurităţi al gazelor naturale.25. ele pot fi montate şi subteran. robinetul de incendiu ţine loc de robinet de contor.34.

cu izolarea anticorozivă corespunzătoare. îmbinarea se consolidează în mod corespunzător. 10.44.45. 10. Îmbinarea conductelor din oţel montate subteran se face prin sudură. b) sudură. montate suprateran. 10.37.40. răsuflătorile la care se montează capac au calotă prevăzută cu opritor. 10. la diametre peste 20 mm (¾ inch). se asigură acces direct la acestea de la suprafaţă. numai la armături (vane) sau la legăturile de separare electrică montate în cămine de vizitare.42. (1) Îmbinarea conductelor din oţel montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri. (1) Ramificaţia dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct. pentru presiunea joasă şi redusă. b)sudură la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm. (2) Dacă diametrul ramificaţiei depăşeşte 50 % din diametrul conductei. Ramificaţia din conductele montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri la conducte cu diametrul până la 100 mm. 10. (3) Pentru cazul prezentat la alin. sudat pe conductă sau prin teu de ramificaţie.38. (2) Îmbinările nedemontabile ale conductelor din oţel se realizează prin sudură. Îmbinări prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la: a) regulatoare de presiune pentru debit mic. (2) În cazul mai multor robinete montate în acelaşi cămin. la orice presiune. (1) Îmbinările demontabile ale conductelor din oţel se execută cu piese de racord: a) fitinguri. se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară. b) flanşe din oţel asamblate cu şuruburi. Executarea îmbinărilor 10.43. 10. Îmbinări prin flanşe se admit la: a) conducte subterane. (2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolaţiei anticorosive a conductelor din oţel de către dispozitivul de curăţire a răsuflătorilor. (2) Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate suprateran. b)contoare volumetrice cu membrană. la diametre până la: i) 100 mm (4 inch). cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. cu excepţia îmbinării capului protector al teului de branşament.36. (1) Confecţionarea răsuflătorilor pentru carosabil şi /sau perete.41. pentru presiunea medie. 51 . (2) toate sudurile se verifică obligatoriu prin metode nedistructive. se admit numai îmbinări prin sudare care în mod justificat nu se pot evita. (1) Capacul căminului de vizitare se montează deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare. b) în staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. 10. ii) 20 mm (¾ inch). cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. 10. c) conducte şi armături cu diametrul mai mare de 50 mm.39. 10. Conductele sau fitingurile din polietilenă nu se deformează la cald în vederea montării.(2) Pentru tuburi de protecţie cu lungimi peste 6 m. d) sudură oxiacetilenică în instalaţiile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm (¾ inch). care se îmbină prin înşurubare.

10. 10. (1) Îmbinările prin sudură pentru conductele din oţel trebuie să corespundă clasei de calitate II.4 buc.c) aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. conform reglementărilor în vigoare. d)montarea armăturilor în instalaţiile exterioare de utilizare. (3) Procedeele de sudare utilizate sunt certificate. (3) Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive legal aprobate. (4) Reviziile tehnice ale aparatelor de sudură se fac de către unităţile de service ale furnizorului de aparate şi la intervale de timp precizate de producător. (1) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autorizaţi de organisme abilitate.6 buc. rezultatele consemnându-se în buletine de examinare a calităţii sudurilor. ii) cu manşon.3 buc. 52 .46. (3) Numărul ecliselor se stabileşte în funcţie de diametrul conductei: a) 50 < Dn ≤ 150 . pentru situaţii speciale se iau măsurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane. b)150 < Dn ≤ 300 . (2) Îmbinarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic de către organismele abilitate.50. corturi. (1) Îmbinarea conductelor din polietilenă se realizează prin sudură (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etanşare prin presare pe pereţii ţevilor). conform reglementărilor în vigoare. (4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din oţel este obligatoriu la reţele şi instalaţii subterane. preîncălzirea capetelor etc. (2) Este interzisă răcirea forţată a sudurilor.).49. 10. conform reglementărilor în vigoare. pentru conducte supuse la eforturi mari în terenuri accidentate sau montate în terenuri cu agresivitate mare şi la traversări de obstacole. (2) Sudurile executate la conductele de distribuţie amplasate pe arterele de circulaţie pot fi întărite cu eclise. c) Dn > 300 . după robinetul de siguranţă montat pe conductă. iii) cu niplu interior. 10.47. ii) cu arc electric. (3) Aparatele de sudură sunt supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărţile tehnice aferente.48. până la diametrul de 100 mm. (1) Îmbinările sudate la conductele din oţel se execută: a) în funcţie de modul de realizare: i) cap la cap. în interiorul tuburilor de protecţie. pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm.(1) Se evită sudarea în condiţii meteorologice improprii. (2) Este obligatorie marcarea sudurilor. 10. pentru orice diametru. (5) Toate sudurile de poziţie se verifică prin control nedistructiv de către personal certificat /autorizat. b) În funcţie de procedeul de sudură : i) cu flacără oxiacetilenică. (2) Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul de execuţie a lucrărilor. conform reglementărilor în vigoare. emise de un laborator autorizat.

58. 53 . (1) Robinetele de manevră şi de siguranţă se montează astfel încât să fie ferite de acţionări necontrolate. între conducte şi fitinguri cu strângere mecanică. 10.55. b) electrofuziune. pentru diametre de cel puţin 75 mm. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în conformitate cu reglementările tehnice şi instrucţiunile de montaj date de producător. 10. d) racord mixt polietilenă (PE).(5) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autorizaţi de organisme abilitate. pentru diametre cuprinse între 32 şi 63 mm. conform reglementărilor în vigoare.51. fig. Controlul calităţii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual şi.60. se realizează prin următoarele procedee : a) sudură cap la cap. Îmbinările între conductele din polietilenă şi conductele din oţel se realizează cu: a) fitinguri de tranziţie polietilenă (PE). conform prevederilor proiectului de execuţie a lucrărilor. (2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 80. în funcţie de dimensiuni. (1) Racordarea capetelor de branşament la branşamentul propriu-zis se realizează cu mufe prin electrofuziune. c) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii. (2) Poziţionarea robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi trebuie să permită acţionarea acestuia astfel încât utilizatorul să poată supraveghea aprinderea focului.metal pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm. flanşă liberă şi garnituri de etanşare pentru diametre de 250 mm şi mai mari. Îmbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă. după caz. 10. 14). 10. Fitingurile cu strângere mecanică sunt nedemontabile şi sunt alcătuite din: a) corp. b) inel interior.57.52. (3) Distanţa minimă între suprafaţa solului şi filetul ţevii din oţel este de 100 mm (Anexa 25. Aparatele de măsură.59. prin metode nedistructive. b) cu adaptor de flanşă. control şi reglaj 10. cu condiţia respectării regimurilor de sudare recomandate de producătorii fitingurilor şi a ţevilor. control şi reglaj se verifică şi se montează conform instrucţiunilor producătorilor şi /sau a altor reglementări specifice tipului de aparat.56. 10.metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc. (2) Capetele de branşament au un marcaj care indică adâncimea până la care pot fi îngropate. Nu se admit nici un fel de intervenţii pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări. c) garnituri de etanşare. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 10.53. c) compresie. Montarea aparatelor de măsură. 10. după recepţia instalaţiei de utilizare.54. 10. 10. pentru orice diametru. (1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 100 şi PE 80.

emis de un laborator de specialitate autorizat).62. Executantul trebuie să respecte prevederile proiectului şi ale reglementărilor în vigoare şi să efectueze toate verificările impuse de acestea. altele decât gazele naturale. f) adâncimea de pozare a conductelor. e) traversarea traseelor altor instalaţii. în timpul executării. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se montează conform instrucţiunilor date de producători.61. conform reglementărilor specifice.10. b) tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive. pentru cel puţin următoarele operaţiuni: a) realizarea sudurilor.64. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse (Anexa 7). calitatea lucrărilor pentru reţelele de distribuţie. 10. de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate. se adaptează la combustibilul gazos. coşurile şi tirajul se verifică şi remediază. Stadiul fizic al unei lucrări care se poate proba independent şi care nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. Verificarea şi controlul în timpul executării lucrărilor 10. 10.66. Operatorul SD are obligaţia de a controla. sub aspectele pe care le consideră necesare.63.65. La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos: a) aparatele consumatoare de combustibili. d) respectarea distanţelor de siguranţă faţă de alte instalaţii. constituie fază determinată şi se supune verificării potrivit legii. b) canalele de fum. c) verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ (verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii izolaţiei. beneficiar şi operatorul SD. 10. proiectantului şi executantului. care se semnează de instalatorul autorizat al executantului. 10. 54 . după caz.

(2) Ţevile cu defecte de suprafaţă vizibile se retrag de la izolare.). b)izolaţie de bază şi protecţie catodică. izolaţie anticorozivă care respectă cel puţin tipul de izolaţie aplicat conductei îngropate. materiale plastice etc. 11. (2) La ieşirea din sol a conductelor. Protecţia catodică a conductelor din oţel 11.9. în cazul conductelor din oţel fără branşamente şi în cazul branşamentelor din polietilenă racordate la conducte din oţel. Protecţia echipamentelor şi a conductelor supraterane se face prin grunduire şi vopsire. 11. 55 . (1) Suprafaţa ţevilor se curăţă înainte de izolare cu dispozitive speciale (de preferinţă prin sablare) îndepărtându-se complet rugina şi urmele de grăsime.5 m. în situaţia conductelor din oţel prevăzute cu branşamente din oţel. (4) Verificarea calităţii izolaţiei se face conform reglementărilor în vigoare. Toate echipamentele şi conductele metalice se protejează împotriva coroziunii în funcţie de modul de montare subteran sau suprateran. (3) Protecţia mecanică a izolaţiei cu bitum se execută prin aplicarea peste ultimul strat a unui strat din materiale corespunzătoare acestui scop. (2) Izolaţia de bază se execută astfel încât să se asigure continuitatea protecţiei pe întregul traseu al conductei. 11. b) direct pe branşamente. cu respectarea prescripţiilor tehnice specifice.7. pe conductă se aplică. instalaţiile exterioare de utilizare din oţel. 11. (1) Izolarea conductelor din oţel se face de către producător (ţevi preizolate) sau în staţii autorizate. Alegerea tipului şi calităţii protecţiei conductelor subterane din oţel se face în funcţie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului). rezistenţă etc.5. (1) Determinările de potenţial se efectuează: a) în posturile de măsurare. curent.2. (1 ) Protecţia conductelor subterane executate din oţel se face prin: a) izolaţie de bază (cu materiale rezistente la mediul coroziv: bitum.4.1.11. (2). 11. potenţialul conductă / sol. b) piese electroizolante. corectarea degradărilor produse în timpul manipulării şi transportului conductelor. 11. intervenţii pentru remedierea defectelor. 11. rezultate din determinări specifice efectuate de un laborator autorizat. pe o lungime de 0.3. după caz.8. (2) Diagramele de înregistrare a valorilor potenţialului conductă /sol se anexează la cartea tehnică a construcţiei.6. prezenţa curenţilor de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile acestora). precum şi în situaţia prezentată la alin. conductele din oţel aparţinând SD şi. operaţiuni care se execută după efectuarea verificărilor la presiune. Pentru asigurarea electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente şi pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune.) care se montează pe tronsoanele de conductă în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare. Izolaţia anticorozivă de bază a tuburilor de protecţie din oţel respectă condiţiile de izolare impuse conductelor de gaze. se prevăd cu: a) posturi de măsurare a parametrilor specifici (potenţial. (3) Se admite izolarea la locul de montaj la: îmbinări. PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ŞI A CONDUCTELOR DIN OŢEL ÎMPOTRIVA COROZIUNII 11.

56 . necesitatea aplicării acesteia. c) la ieşirea din staţiile de reglare sau reglare-măsurare.11. înainte de intrarea în staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare.10. b) pe traseele conductelor.11. operatorul SD stabileşte. Piesele electroizolante se montează în SD din oţel: a) pe fiecare branşament. acolo unde este necesar. 11. În cazul în care nu a fost aplicată iniţial protecţia catodică. pe baza măsurătorilor specifice.

3.4. 12.12. în reţelele de distribuţie. Categoria instalaţiilor şi treapta de presiune Presiunea pentru verificarea şi proba de rezistenţă. crt.2. proba de rezistenţă se face la 6•105 (6 bar) şi proba de etanşeitate se face la 4•105 Pa (4 bar). la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei. Presiune medie 9 • 105 (9) 6 • 105 (6) 3. (2) În cazul în care recepţia branşamentelor din polietilenă se efectuează independent de recepţia conductei la care se racordează.5.PRESIUNI PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRILOR ŞI PROBELOR DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞEITATE Nr. Presiune medie 4 • 105 (4) 2 • 105 (2) 2. (2) Valorile presiunilor sunt date în tabelul 8. Instalaţii de utilizare supraterane: 3.1. Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant. Verificările de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor. . VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞElTATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 12. Presiune medie*) 9 • 105 (9) 6 • 105 (6) 5 1. 57 1. Pentru conductele din oţel care se montează subteran se recomandă efectuarea verificărilor înainte de coborârea acestora în şanţ. 12. 12. Presiune joasă 2 • 105 (2) 1 • 105 (1) 2. 12. **) Cu manevrarea armăturilor.1. posturile de reglare sau reglare– măsurare şi instalaţiile de utilizare.2. probele de etanşeitate şi rezistenţă la presiune a branşamentelor se execută înainte de perforarea conductei.2.2)** *) În cazul reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare realizate din PE 80.1. Presiune joasă 1 • 10 (1) 0. Tabelul 8 . Presiune redusă 4 • 10 (4) 2 • 105 (2) 1. (1) Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează cu: a) aer comprimat. în prezenţa delegatului operatorului SD.3. (1) Efectuarea verificărilor şi probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă se efectuează după răcirea. la nivelul temperaturii exterioare.1. Presiune redusă 4 • 105 (4) 2 • 105 (2) 5 3. Presiune redusă 3. în Pa şi în bar Presiunea pentru verificarea şi proba de etanşare. a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv. 2 • 105 (0. în staţiile de reglare sau reglare-măsurare. b) apă.2. în Pa şi în bar Reţele de distribuţie şi instalaţii de utilizare subterane: 1. având în amonte: 9 • 105 (9) 6 • 105 (6) 2. Staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare.3.

00 7. iar pentru proba de etanşeitate la presiune este de 24 de ore.TIMPUL NECESAR PENTRU EGALIZAREA TEMPERATURII Volumul Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei conductei.2 0. Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant.00 6.12. 12.7.00 12.10. cu verificarea metrologică în termen de valabilitate. (5) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură se datează şi semnează de către responsabilul metrolog al operatorului SD.50 0. în minute OL PE OL. PE 0. aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă. se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatură.50 75 4 4.00 1. astfel: a) verificarea se efectuează pe tronsoane de până la 500 m şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de minim 4 ore. Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune este de 1 oră.8.00 3. Efectuarea verificărilor şi probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizează la presiuni conform datelor din tabelul 9.75 1. beneficiar şi conţine şi următoarele date: a) lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor. Tabelul 9 . b) proba se efectuează pe conductele terminate şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de 24 de ore. Corespondenţa între lungimea.5 1.5.6. 12. (4) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură pe diagramă sau pe protocolul tipărit dat de echipamentul electronic.00 120 12.75 60 3 3.75 9 0. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este în funcţie de volumul conductei.11. (1) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate.1 0.00 90 5 5. 12.50 90 10 şi mai mare 8. constituie dovada probelor de rezistenţă şi de etanşeitate. 12. conform valorilor date în tabelul 9.50 30 0.50 2. în ore Suprateran.00 20 0. diametrul şi volumul conductelor este prezentată în tabelul 10.00 4.00 40 1 2.00 50 2 2. având aceeaşi clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază. 58 . în montate m3 Subteran. (3) Pe lângă aparatele de bază.50 3. (2) Clasa de exactitate a aparatelor de măsură trebuie să fie de minimum 1.3 1. instalatorul autorizat al constructorului. (6) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru branşamente şi instalaţii de utilizare nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii.9. b) datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare.

2.6 93 187 280 311 466 622 155 3110 5 6 5 -3 3 89x3.. 5.01 0.0 0.55 • 10 3.14. 3 59 .3.7 30 44 59 149 297 6 10 273x 5.8 94 141 188 283 565 113 1696 188 282 376 942 1884 1 4 5 9 3 8 11/4 38x3 8.60 0.28 • 10 . conform modelului din Anexa 1.300. 3.2 36 54 72 108 217 433 650 722 108 144 361 7221 3 4 1 -3 2 57x3.4 4.7 24 48 9 24 620x 2. 29 39 59 118 235 353 392 588 784 196 3921 5 6 0 21/2 73x3.8 7 8 11. În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune. 2.13.6.. 23 31 46.3 9.5 2 5 10 Diametr De x 5 ul.9 73 81 122 163 408 815 4 6 168x 1.9..23 • 10-2 4 6 8 12 24 48.3 7 17.4 17 19 28 38 95 190 7 12 324x 7. 12.04 • 10-4 1.6 35 9 12.001 0.3 5.06 • 10-1 . Condiţiile de efectuare a probelor şi rezultatele acestora se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică.075 0. 93 124 187 373 746 1120 122 186 248 622 1244 2 4 6 8 0 1 1 -3 1 /2 48x3 1. în Lungimea conductei.84 • 10-1 ..96 • 10-2 .9 16 40 79 9 20 530x 2.9 7.85 • 10-3 .9 10 15 20 49 99 9 16 419x 1.5 8. în Vunitar.90 1 1..9 8.36 • 10-2 3 4.2 19 28 57 114 170 189 284 379 947 1894 5 4 108x 7.9 18 26.26 • 10-1 .2 12.8 5 7. 12.VOLUMUL CONDUCTELOR ÎN FUNCŢIE DE DIAMETRUL ŞI LUNGIMEA ACESTORA V [m ] 0. în m inch mm 3 m /m 1 32x3 5..7 15 31 46 51 76 102 255 510 5 8 219x 3..4 9.45 • 10-2 .150..1 0.5.12.31 • 10-4 1.. Este interzisă remedierea defectelor la conducte şi branşamente în timpul efectuării probelor.6 13 19 38 76 115 127 191 255 637 1274 4 5 133x 1. în g.4.22 • 10-3 3.01 • 10-1 .27 • 10-2 .4 62.Tabelul 10 .38 • 10 7.8 5.4 8 12 13 20 27 67 134 8 14 377x 1..11 15.9 18.4.5 14.9 19.7 11.

12. acestea se verifică cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii. (1) Efectuarea probelor de rezistenţă a conductelor din staţiile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor. Se supun probelor de presiune şi etanşeitate şi porţiunile de conducte înlocuite sau modificate din instalaţiile existente. (2) Probele de etanşeitate se fac cu toate dispozitivele şi echipamentele montate în stare de funcţionare.17.16. (2) Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare supraterane în funcţiune.15. (1) La extinderi de instalaţii de utilizare. sub presiunea gazelor din conductă. conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă. care nu depăşesc lungimea de 4 m.12. 12. 60 .

3. emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv al sudurilor. răsuflătorilor. sudurilor de poziţie. (1) Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a lucrărilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul SD. membrilor comisiei de recepţie. (1) Operaţiile tehnice necesare pentru recepţia tehnică a lucrărilor se fac. poziţia cotată a armăturilor. cu toate modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor. eliberat de un laborator autorizat (Anexa 7). 2. (2) Pentru toate lucrările se prezintă documentaţia tehnică de execuţie şi documentele privitoare la realizarea şi exploatarea lucrărilor.. 13. c) certificatele de calitate pentru materialele folosite. 61 . b) certificate de conformitate / agremente tehnice pentru elementele componente. (2): a) fişa tehnică a staţiei de reglare-măsurare ( Anexa 11).1.2. i) autorizaţia de construire. 13. 13. c) certificatul de calitate al ţevilor. 3. j) procesul verbal de recepţie a reparaţiei drumului.. de executant. se prezintă în plus faţă de prevederile cuprinse la art. căminelor.4. în prezenţa operatorului SD. (2): a) fişa tehnică a conductei de distribuţie gaze naturale / branşamentului (Anexa 9 /Anexa 10 ). Pentru conductele de distribuţie. după anunţarea de către executant a terminării lucrărilor. alin. k) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. (2) Efectuarea recepţiei tehnice şi punerea în funcţiune se confirmă pe bază de documente încheiate conform Anexelor 1. d) factura de procurare a ţevilor şi armăturilor. emis de un laborator autorizat. b) pe planul avizat. executantului şi proiectantului. adâncimea de pozare a conductei etc. 4. g) proces verbal pentru lucrări ascunse. printr-un document scris. Pentru staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. conform legislaţiei în vigoare. RECEPŢIA TEHNICĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 13. 5. h) valoarea declarată a investiţiei. în care se includ şi branşamentele. însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii protecţiei anticorosive a conductelor subterane (după umplerea completă a şanţului cu pământ) şi de asigurare a electrosecurităţii porţiunilor de conductă supraterane (rezistenţa de dispersie a prizelor de împământare /electrosecuritate). semnat de administraţia domeniului public. e) buletinele de examinare a sudurilor. se prezintă în plus faţă de prevederile cuprinse la art. alin. 13.2. Recepţia tehnică a lucrărilor 13. 6 şi 7.13. schimbărilor de direcţie.2. f) buletin de verificare a calităţii protecţiei anticorosive..

în prezenţa operatorului SD şi a beneficiarului. Recepţia tehnică constă în: a) verificarea documentelor de recepţie. după caz. Înainte de punerea în funcţiune a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare. b)verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu documentaţia de execuţie avizată. c) prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din staţie. 7.7. h) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. pentru cuplarea noilor instalaţii la cele în funcţiune. d)prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii prin ferestrele încăperilor. Îmbinările care s-au executat după proba de presiune. anunţarea abonaţilor şi redeschiderea sectorului se efectuează de formaţia de exploatare a operatorului SD.măsurare se efectuează următoarele operaţiuni: a) se verifică legarea la centura de împământare a părţilor metalice conform prevederilor art. proces verbal de încercări. Punerea în funcţiune a instalaţiilor 13. la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al executantului. 13. alin (1). buletin de verificare a prizei de împământare şi respectarea prevederilor de electrosecuritate. se face refularea aerului: a) prin capătul opus punctului de racordare. 13. La punerea în funcţiune a staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare . 13. la branşamentele cu staţii de reglare sau reglare . d)întocmirea procesului-verbal de recepţie tehnică. când acestea nu sunt prevăzute cu refulator.5. se verifică la presiunea din conductă sau din instalaţie. (2) Operaţiile de închidere a sectorului. la conductele de distribuţie în funcţiune. 13.factura de procurare a echipamentului.9. b)prin robinetele montate în amonte de regulatoare. c) efectuarea probelor de rezistenţă şi de etanşeitate de către executant în prezenţa delegatului operatorului SD. Operaţiile tehnice necesare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor se fac de executant.măsurare.8. 62 d) e) f) g) . la instalaţiile de utilizare. Punerea în funcţiune se face pe baza procesului-verbal de recepţie tehnică.6. cu prevederile din autorizaţia de construire. (1) Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a branşamentelor la conductele în funcţiune se face de operatorul SD.10. după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. 13. la branşamentele cu posturi de reglare. precum şi cu avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente.10. pentru staţiile confecţionate în atelier. 13. valoarea declarată a investiţiei..11.

b)se verifică şi se închid toate armăturile staţiei sau postului de reglare. 13. b)un singur arzător în funcţiune (cu debitul cel mai mic din instalaţie).17. după cum urmează: a) pentru conductele din SD. până la remedierea canalelor sau coşului de fum. se urmăreşte comportarea regulatoarelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. b) sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazoşi. care se ataşează cărţii tehnice a construcţiei se completează. branşamente şi staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare). execuţia.13. înainte de punerea în funcţiune. 2.12. e) se leagă instalaţiile în aval de staţia sau postul de reglare. 13. 13. (2) Cartea tehnică a construcţiei conţine. conform legislaţiei în vigoare. (1) La fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi se verifică modul în care se face evacuarea gazelor de ardere. documentaţia privind: proiectarea. cu: a) toate aparatele consumatoare în funcţiune. e) să predea consumatorului instrucţiunile privind modul de utilizare corectă a gazelor naturale. c) controlul arderii se realizează folosind aparate pentru analiza gazelor arse. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş se pun în funcţiune numai după ce consumatorul prezintă dovada. b) pentru branşamente..7. f) se pune în funcţiune staţia. d)să încheie cu consumatorul şi instalatorul autorizat pentru execuţie proces-verbal de punere în funcţiune. d)se deschide robinetul staţiei la branşament sau la instalaţia din amonte. (1) Pentru lucrările aferente SD (conducte. nu mai veche de 30 zile. Documentaţia privind proiectarea. c) să instruiască consumatorul pentru folosirea corectă a instalaţiei de utilizare. investitorul predă operatorului SD cartea tehnică a construcţiei. (2) La punerea în funcţiune a oricărei instalaţii de utilizare. punerea în funcţiune şi exploatarea SD. cu planul conductelor efectiv montate pe traseul real. 13. cu planul branşamentului şi schemă izometrică pe care se indică diametrul.14. c) se verifică şi se închid toate punctele de ardere şi toate capetele instalaţiei. în cazul racordării la acelaşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoşi. (2) În cazul funcţionării defectuoase a evacuării gazelor arse se procedează la: a) amânarea punerii în funcţiune. b)funcţionarea simultană a tuturor aparatelor. întocmită în conformitate cu art. punctul de racord. de verificare şi curăţire a coşurilor de fum printr-o unitate abilitată. recepţia.16. verificându-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării.15. prevăzute în Anexa 8. în următoarele situaţii: a) funcţionarea individuală a arzătoarelor /aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare. debitul instalaţiei de 63 . b)să verifice încheierea contractului de furnizare gaze. 13. delegatul operatorului SD are următoarele obligaţii: a) să monteze contorul de gaze naturale. lungimea. 13. postul sau instalaţia de utilizare. conform Anexei 5.

construcţii sau obstacole subterane.19. 13. 13. pentru dispozitivele de închidere şi profiluri transversale în punctele aglomerate cu instalaţii subterane. cursuri de ape. la subtraversări de căi ferate. distanţele până la alte instalaţii întâlnite în săpătură. punctele de intrare şi ieşire cu precizarea presiunilor. se menţionează. 13. poziţia şi caracteristicile constructive ale armăturilor şi pieselor electroizolante.17. drumuri. distribuitoarelor. c) pentru staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. locul armăturilor. poziţia şi caracteristicile contoarelor. Pe planurile precizate la art. locul de intersecţie cu alte conducte. locul schimbărilor de diametru şi al schimbărilor de direcţie. cu planul lucrărilor executate şi schema izometrică pe care se indică diametrele şi lungimile panourilor. pentru punctele de racord ale branşamentelor sau conductelor.utilizare.18. poziţia regulatoarelor. distanţele între suduri. locul sudurilor de poziţie. după caz: a) distanţele de identificare faţă de repere fixe. flanşelor de măsurare. Fiecare piesă desenată care se ataşează cărţii tehnice a construcţiei se completează cu datele de identificare ale proiectantului şi executantului şi se semnează şi se ştampilează de aceştia. capacitatea de reglare şi măsurare a staţiei / postului. b) detalii de montaj la schimbările de direcţie sau diametre. pe diametre şi lungimea totală a conductei. la traversarea altor conducte sau construcţii subterane. armăturilor. lungimea fiecărui tronson de conductă. diametrele conductelor. 64 . poziţia ţăruşilor şi platbandelor aferente sistemului de împământare.

b) planurile conductelor.3. (3) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare. cu excepţia verificării şi a reviziei tehnice periodice. (1) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii. conform Anexei 14. după cum urmează: a) schema de ansamblu a SD. Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform prevederilor prezentelor norme tehnice şi a prescripţiilor tehnice de folosire a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. d) documentaţia tehnică a instalaţiilor de utilizare. staţiilor de reglare sau reglare-măsurare de sector.2. Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări şi revizii tehnice periodice. 14.1. 14. b) operatori economici autorizaţi de către ANRE. branşamente. f) registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare. conform Anexei 16. (1) Exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice poate fi efectuată de către: a) personal propriu. avizate de operatorul SD. numiţi în continuare operatori SD. Exploatarea instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor casnici. cu repere faţă de puncte fixe. h) registrul de evidenţă zilnică a parametrilor pentru staţiile de reglaremăsurare supravegheate. elaborate de producător şi se întocmesc conform cu Anexa 8. întocmite conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.14. poate fi efectuată de aceştia şi. existente la operatorul SD şi /sau la consumator. de către operatori economici titulari ai licenţei de distribuţie a gazelor naturale acordată de către ANRE. conform Anexei 13. de fochişti autorizaţi pentru exploatarea centralelor termice. cu amplasarea staţiilor de reglare-măsurare de predare. marcate prin semne şi culori convenţionale. robinetelor de secţionare şi branşamentelor la consumatorii industriali. desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii şi autorizat de către ANRE. 65 . c) operatori SD. conform Anexei 15. (2) Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE. scara 1:500. g) registrul de evidenţă a accidentelor tehnice. după caz. posturilor de reglare sau reglare-măsurare. Exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.6.5. 14.4. 14. c) fişele tehnice completate la zi pentru conducte. numite în continuare SD. conform Instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau la cerere. (1) Operatorul SD completează la zi documentele necesare exploatării sistemului de alimentare cu gaze naturale. se efectuează prin personal autorizat. selectat de către consumator. 14. e) registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD. posturi şi staţii de reglare sau reglare-măsurare aparţinând SD pe care îl operează. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 14.

8. constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării / eliminării neconformităţilor. după caz: a) opreşte sau deviază circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în zonă. d) număr de defecte /kilometru. Exploatarea conductelor şi branşamentelor 14. 14. (3) Operatorul SD asigură primirea reclamaţiilor şi rezolvarea acestora. operatorul SD ţine la zi evidenţa debitelor aprobate şi a debitelor puse în funcţiune. echipa care efectuează verificările ia de urgenţă primele măsuri. verificate metrologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se efectuează de către operatorul SD. După efectuarea verificării tehnice a conductelor şi branşamentelor. (1). echipa care a efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu. (1) Operatorul SD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a instalaţiilor de utilizare care nu sunt conforme cu prevederile legale. b) densitatea construcţiilor şi nivelul de risc în funcţie de destinaţia acestora. se face periodic. se anunţă imediat biroul de reclamaţii care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD.12.9. e) alte condiţii locale specifice.7.(2) Operatorul SD este obligat să deţină un exemplar din cartea construcţiei pentru SD /alte obiective pentru care are licenţa de distribuţie a gazelor naturale şi să o completeze la zi. 14. se va elabora releveul construcţiei. f) tipul conductelor. b) în căminele altor reţele de utilităţi subterane amplasate în domeniul public la o distanţă de minim 5 m faţă de conductele de gaze naturale. 66 .11. (2) Verificarea tehnică periodică a conductelor şi branşamentelor se execută la intervale de timp precizate în Anexa 17. (1): a) la solicitarea în scris a furnizorului de gaze naturale.10. c) intensitatea traficului. întocmit conform cu Anexa 18. (3) Echipa care efectuează verificarea are în componenţă cel puţin un instalator autorizat ANRE. 14. 14. oţel sau polietilenă (PE). pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construcţiei.13. 14. b) în situaţia în care aceste neconformităţi sunt constatate ca urmare a activităţii specifice operatorului SD. în funcţie de: a) starea tehnică şi vechimea conductelor şi branşamentelor. în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze. (1) La constatarea unor scăpări de gaze în SD care impun intervenţie de urgenţă. conform regulamentelor proprii. cu detectoare de gaze. 14. Pentru toţi consumatorii. EXPLOATAREA SD A. (2) În situaţia menţionată la alin. întocmit conform cu Anexa 13. (1) Verificarea tehnică a conductelor şi branşamentelor. Operatorul SD este obligat să efectueze verificarea şi revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor. (2) Operatorul SD procedează conform alin. Controlul scăpărilor de gaze naturale se efectuează: a) pe toată lungimea traseelor conductelor şi branşamentelor şi în posturile /staţiile de reglare sau reglare-măsurare.

14. 67 .b) asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de gaze şi ale altor reţele subterane existente în zonă.17. b) număr de defecte /kilometru. 14. întocmit conform cu Anexa 18. c) agresivitatea solului şi valorile curenţilor de dispersie. f) controlul staţiilor de protecţie catodică. f) schimbarea regimului de presiune etc. d) localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor din imobil. g) verificarea continuităţii firului trasor pentru conductele din PE cu aparatură adecvată. b) întrerupe alimentarea cu gaze naturale. respectiv cu Anexa 10 din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. o dată la 30 zile.15. (1) În cazul constatării prezenţei unor scăpări de gaze într-o construcţie. (1). (2) În situaţia menţionată la alin. întocmit conform cu Anexa 14. acestea se remediază imediat. întocmite conform cu Anexa 9.14. e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor. e) necesitatea redimensionării. constatările se menţionează în ordinul de serviciu. (2) Constatările se menţionează în fişele tehnice ale conductelor şi ale branşamentelor. se efectuează controlul funcţionării staţiilor de protecţie catodică. 14. echipa de intervenţie sosită la solicitarea constatatorului. Înlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor porţiuni din acestea se face în funcţie de: a) starea tehnică. b) manevrarea robinetelor şi remedierea neetanşeităţilor acestora şi a defecţiunilor constatate.16. d) supraveghează zona până la sosirea echipei de intervenţie a operatorului SD. f) extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor. c) efectuează aerisirea încăperilor. c) curăţirea căminelor de vizitare. Pentru reţelele protejate catodic. care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare. 14. e) anunţă dispeceratul operatorului SD. în cazul constatării unor discontinuităţi. unde este cazul. se anunţă imediat biroul de reclamaţii. acţionează astfel: a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor. prin efectuarea următoarelor operaţii: a) curăţirea tijelor şi eventuala reparare a răsuflătorilor.18. acolo unde capacele lipsesc. d) completarea cu capace a căminelor de vizitare. e) verifică existenţa acumulărilor de gaze în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecinţă. c) ridică capacele răsuflătorilor GN. (1) Revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor se realizează la maxim 2 ani. d) modernizarea carosabilului şi infrastructurii sistemelor de utilităţi. Înlocuirea capacelor la căminele de vizitare se face imediat după constatarea deteriorării sau lipsei acestora. 14.

c) curăţirea de impurităţi a conductelor. înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate. 14. indiferent de capacitate. d) verificarea şi reglarea funcţionării regulatoarelor la parametrii proiectaţi. de regulă. 14. după caz. stabilesc. (1) Revizia staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare se face în funcţie de prescripţiile producătorului de echipamente şi constă.22.14. (2) Perioada minimă de întrerupere a alimentării cu gaze naturale este de 3 ore. (2) Obligaţiile personalului responsabil cu supravegherea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se stabilesc de operatorul SD. cu excepţia celor pentru care operatorul SD împreună cu consumatorul. Operaţiile de intervenţie pe conducte în funcţiune se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate. din: a) verificarea etanşeităţii şi. Efectuarea intervenţiilor sau executarea cuplării conductelor noi la conductele în funcţiune se face în raport de complexitatea şi natura lucrărilor.21. 14. (1) În cazul întreruperilor accidentale. 14. 14. 68 .23. 14. în principal. funcţie de importanţa obiectivului sau de necesităţile tehnologice.25. necesitatea existenţei personalului de supraveghere. dar nu la un interval mai mare de 2 ani. (2) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale.20.26 Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare. stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă. prevăzute de regulamentele în vigoare. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. (1) Întreruperea planificată a alimentării cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrări în SD se face numai după anunţarea consumatorilor afectaţi de întrerupere. (3) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale. desemnat pentru intervenţie. b) curăţirea şi ungerea mecanismelor. b) personalul autorizat al operatorului SD.27. prin: a) închiderea şi / sau depresurizarea reţelei. a armăturilor de închidere şi de siguranţă. la intervalul de timp recomandat de producător / proiectant. 14. după caz. înainte cu minimum 48 ore. B. Exploatarea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare 14. În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării.19.24. se verifică în prealabil prin sondaj starea tehnică a conductelor. se revizuiesc pe bază de program aprobat prin grafic. (1) Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare de la consumatori funcţionează. reluarea alimentării cu gaze naturale se face după anunţarea prealabilă a consumatorilor afectaţi de întrerupere cu minimum 3 ore înainte de aceasta. pentru o perioadă limitată de timp. c) măsurile de apărare împotriva incendiilor. e) verificarea şi remedierea sistemelor de separare / filtrare. care trebuie să conţină minimum următoarele precizări: a) măsuri tehnice care să excludă pericolul de accidente. fără supraveghere. b) reducerea presiunii de regim în reţea şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare.

Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare. 69 . 14. este strict interzis controlul etanşeităţii cu flacără. 14. după caz. de personalul autorizat. g) vopsirea instalaţiei şi a echipamentelor aferente.30.29. i) asigurarea curăţeniei şi degajarea spaţiilor exterioare aferente. după caz. Este interzisă depozitarea materialelor în clădirile care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare şi în apropierea acestor clădiri la distanţe mai mici de: a) 10 m pentru materiale incombustibile. Remedierea defecţiunilor la instalaţia electrică a staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face numai după scoaterea de sub tensiune a acesteia. după caz. 14. care garantează că robinetele tuturor punctelor de consum sunt închise. În timpul operaţiilor de revizie a staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare– măsurare se asigură ventilarea permanentă a încăperii.31. consemnat prin proces verbal. cu excepţia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare. (2) Robinetele de pe ocolitor se sigilează în poziţia închis. printr-o firmă autorizată. b) 40 m pentru materiale combustibile. cu cel puţin 48 ore înainte. 14. pentru asigurarea continuităţii alimentării cu gaze. cu acceptul operatorului SD. (2) Data de efectuare a reviziei se înscrie în fişa staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare. 14. în prezenţa unui delegat al operatorului SD. j) verificarea instalaţiei de paratrăsnet. (3) În situaţii deosebite. instruit în acest sens. se asigură accesul controlat de către operatorul SD. 14.32. înlocuirea aparaturii de măsură şi control.f) verificarea şi.28. h) verificarea şi remedierea părţii de construcţie a staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare precum şi a sistemelor de încălzire. 14.34.35. utilizarea ocolitorului se face pentru perioade strict limitate. Operaţiile de revizie a staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare încep după anunţarea consumatorilor privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale. Controlul etanşeităţii tuturor îmbinărilor între elementele componente se face cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii. ventilare şi iluminare aferente. după caz. (1) Manevrarea elementelor de închidere şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se fac numai de personalul operatorului SD. repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a delegatului consumatorului. 14. de personalul autorizat al consumatorului.33. Pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare fără personal de exploatare permanent.

g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente. c) verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani. efectuează controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 ore. b) numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD.36. 14. h) verificarea documentelor. (1) Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni: a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente. Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare. 14. reglare şi de siguranţă. c) posibilitatea scăpării şi infiltrării gazelor. în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare. sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze la locuri vizibile: a) instrucţiuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi. c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie. ori de câte ori este nevoie.38. d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare.EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE 14. Consumatorii. 14. b) procesul tehnologic. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni: a) aprinderea şi stingerea focului. (1) Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni: a) controlul eventualelor scăpări de gaze. în funcţie de: a) complexitatea instalaţiei. întreţinerea curentă. prezentate de consumator. persoane juridice. c) supravegherea aparatelor de măsură şi control şi a echipamentelor de siguranţă. d) revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum10 ani. control. e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente. (2) Verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face la cererea consumatorului prin unităţi specializate.37. ce deţin instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale. cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii. f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare. (2) Consumatorii. care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi. b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi. conform reglementărilor în 70 . emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării.39. b) supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru funcţionare în condiţii optime.40. d) supravegherea instalaţiilor de automatizare. vopsirea părţilor supraterane. acestea se efectuează de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate. 14. b) supravegherea. persoane juridice.

14. (1). (1). în: a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice. (2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform alin. a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse. c) efectuarea probei de etanşeitate la presiune. 14. cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.39. d) şi în următoarele situaţii: a) după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni. b) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare gaze naturale. în câte un exemplar. (3) Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează.41. conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. semnate şi stampilate.(1) a instalaţiilor de utilizare comune. 43.. b) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice.42. i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.vigoare. alin. c) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici. întocmită conform cu Anexa 22. întocmită conform cu Anexa 19. întocmită conform cu Anexa 20. a întregii instalaţii. întocmite în conformitate cu alin. revizia din anul respectiv înlocuind verificarea. 14. (2) Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii: a) să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice. d) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici. (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică conform alin. 14. numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi / sau modificări. (1) Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare constă în: a) efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică. cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare. lit. întocmită conform cu Anexa 21. a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. la: a) consumator. după caz. completate. anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice.(1) a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori. Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevăzut la art. care deservesc mai mulţi consumatori. b) efectuarea probei de rezistenţă la presiune. 71 . (1) Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează. b) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice.

14. ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat. 14. supuse controlului metrologic obligatoriu al statului. se face conform instrucţiunilor specifice de utilizare şi exploatare.b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare. se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare. existentă la operatorul SD şi / sau la consumator. control. 14.50. 14. Consumatorii. 14.45. 14. 14. conform prevederilor cap. întocmit conform Anexei 3. c) operatorul SD. (5) Condiţiile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare. presiune. (2) După remedierea /înlocuirea instalaţiei de utilizare. se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile noi. după repararea unei defecţiuni şi / sau întreruperea accidentală. instruind personalul propriu în vederea aplicării lor.47. 72 . în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat. Punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în prezenţa reprezentanţilor operatorului SD şi. b) verificarea punerii în poziţia închis a tuturor armăturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. Verificarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale.46. numai după: a) efectuarea controlului funcţionării aparatelor / echipamentelor de măsură. 14.54. persoane juridice. traseu al instalaţiei. stabilesc planuri de acţiune pentru prevenirea accidentelor în alimentarea cu gaze naturale. avizată de operatorul SD.48.7. 12. (1) Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.49. scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia. pe cheltuiala consumatorului. (1) Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE. loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. după caz. aceasta se supune probelor de presiune. consumatorii trebuie să închidă robinetele de pe conductele de alimentare şi să aplice măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare. reglare şi siguranţă din componenţa instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.44. 14. (3) Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor. întocmite conform prevederilor art.51. 14. pentru punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor după efectuarea reviziei tehnice. La întreruperea accidentală a furnizării gazelor naturale.45. măsurare a consumului de gaze.2. d) furnizorul de gaze naturale. se efectuează în conformitate cu art. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor modificate / înlocuite conform cu art. (2) Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale. (4) Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor. consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor.

Montarea. activitatea se organizează astfel: a) birou cu funcţionare permanentă dotat cu telefon direct. 14. 14. în urma reclamaţiilor primite. remedierea defectelor se asigură de către operatorul SD prin echipe de intervenţie. La montarea mijloacelor de măsurare se încheie procese verbale în conformitate cu Anexa 23.53. ÎNTREŢINEREA ŞI VERIFICAREA CONTOARELOR / ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE 14. de operatori economici autorizaţi conform prevederilor legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.57. b) post dotat cu telefon direct. (2) În funcţie de numărul consumatorilor şi lungimea reţelei. (2) Solicitarea echipelor de intervenţie se face prin dispeceratul operatorului SD. în vederea verificării metrologice sau a înlocuirii acestora. cu domiciliul în localitatea rurală în care se desfăşoară activitatea de distribuţie a gazelor naturale. c) verificarea metrologică periodică. având echipe şi mijloace de intervenţie.56. la care numărul abonaţilor nu justifică existenţa echipelor permanente de intervenţie. se consemnează într-un buletin de mişcare în conformitate cu Anexa 24.52. la scadenţele stabilite prin reglementările de specialitate. care să asigure preluarea permanentă a sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor. 73 .58. cu acordul acestuia.54. este precizat în contractul de furnizare a gazelor naturale şi în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. b) verificarea vizuală cu ocazia citirii şi o dată la 24 de ore pentru înregistratoarele cu diagramă circulară. întreţinerea şi verificarea contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizează de către personal autorizat al operatorului SD sau. (2) Modul de efectuare a verificărilor metrologice. 14.MONTAREA. (1) Operatorul SD asigură permanent un sistem de colectare a sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora în vederea remedierii defectelor intervenite în sistemul de alimentare cu gaze naturale. 14. (1) Întreţinerea contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale se face prin: a) respectarea instrucţiunilor de întreţinere date de producătorul contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale. (1) Pentru localităţi mici sau pentru consumatori izolaţi. c) salariat al operatorului SD. Verificarea contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale se face numai în laboratoare autorizate în conformitate cu reglementările de metrologie legală în vigoare. cu ocazia schimbării diagramei. INTERVENŢII PENTRU REMEDIEREA DEFECTELOR 14. 14. Operaţiunile de montare şi demontare a mijloacelor de măsurare. ocazionate de defectarea aparatelor sau la solicitarea consumatorilor.55.

c) dispoziţiei date de persoanele împuternicite. odată cu punerea în funcţiune a instalaţiilor. înregistrată în registru de dispoziţii al dispeceratului operatorului SD. c) operatori economici autorizaţi de ANRE. 14. (1) Echipele de intervenţie au în componenţă: a) cel puţin un instalator autorizat ANRE cu competenţe în coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare. 14.64. (5) Remedierea defectului se consemnează de echipa de intervenţie pe ordinul de serviciu. 14. 14. b) foii de manevră.63. (2) Foile de manevră se întocmesc pentru lucrări de intervenţie simple sau în cazuri de accidente tehnice.14. 14. Maşinile de intervenţie se dotează cu mijloace de comunicare eficiente.66.. autorizat de ANRE. prin izolarea porţiunii respective cu ajutorul robinetelor de secţionare sau a dispozitivelor speciale de oprire locală şi s-a efectuat depresurizarea acestora. 14. 14. pe bază de contract.4. 14. b) efectuarea unor lucrări programate pe conducte. pe bază de contract. utilaje pentru executarea lucrărilor şi cu aparate adecvate pentru detectarea scăpărilor de gaze naturale.65.60. Programul de lucru cuprinde cel puţin: 74 . În caz de avarie. cu scule. de: a) operatorul licenţiat al SD. Documentele de la art. (1) Programele de lucru se întocmesc pentru toate lucrările planificate. elaborate conform cu art. (4) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu (Anexa 18). numai pe baza: a) programului de lucru scris. pe bază de contract. Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor sau a branşamentelor se execută de echipe sau formaţii de lucru ale operatorului SD. 14. 14. b) operatorul licenţiat al SD. personalul din echipele de intervenţie are obligaţia de a lua primele măsuri de siguranţă şi de a raporta dispeceratului operatorului SD măsurile luate pentru remediere.61. b) muncitori specializaţi /autorizaţi pentru lucrările necesare. 14. O conductă sau un branşament se consideră scoase temporar din funcţiune după ce s-a oprit vehicularea gazelor. Operatorul SD comunică consumatorilor numărul de telefon pentru reclamaţii şi intervenţie şi îl înscrie în Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale.59.68. Defecţiunile semnalate în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor persoane juridice pot fi remediate de: a) personal propriu. b) operatori economici autorizaţi de ANRE. 14.69. 14. Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor şi a branşamentelor poate fi necesară pentru: a) remedierea avariilor sau accidentelor tehnice. Defecţiunile semnalate la instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici pot fi remediate.62. dispozitive.66.67. se întocmesc şi se aprobă de persoane împuternicite în acest sens de operatorul SD.70. (2) Deplasarea echipei de intervenţie la locul defectului se realizează în timpul cel mai scurt. care se predau tuturor consumatorilor. echipamente. (3) Echipele de intervenţie sunt dotate cu echipament de protecţie corespunzător normelor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor.

cu indicarea tuturor armăturilor de pe traseu. 14. în condiţii de siguranţă. f) responsabilul lucrării din partea operatorului SD. după caz.78. c) schiţa conductei sau reţelei pentru zona afectată. j) măsurile de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor specifice lucrării. executantul înscrie în planul de amplasare şi în cartea construcţiei elementele constructive noi şi cele modificate. a lucrărilor şi operaţiunilor cuprinse în programul de lucru sau în foaia de manevră.77. i) dotarea tehnică. După încheierea lucrărilor. Foile de manevră se întocmesc într-o formă succintă. d) delimitarea şi marcarea vizibilă a zonei de lucru. după localizarea defectului şi efectuarea săpăturilor în funcţie de gradul de afectare a conductei. fisurate. b) data programată şi durata estimată a lucrării. (1) Înainte de începerea lucrărilor programate se face: a) instructajul de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor. (1) Reparaţiile defectelor conductelor din PE pot fi: a) temporare. 14. b) definitive.a) denumirea. b) dotarea formaţiei de lucru cu mijloace de lucru.74. care să reflecte situaţia reală din teren la data respectivă. 75 . c) dispozitiv cu pară (în cazul conductelor rupte). în funcţie de specificul lucrării de intervenţie. specifice programului de lucru sau foii de manevră.75. 14. k) numele şi semnătura persoanelor care întocmesc şi aprobă programul de lucru.71. 14. se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic. (1) Înlăturarea defectelor prin reparaţii definitive la conductele din PE se efectuează prin utilizarea procedeului de îmbinare prin electrofuziune.72.73. locul şi scopul lucrării. în principal în cazul conductelor perforate şi. defectul se izolează prin: a) strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate în amonte de locul defectului. Scoaterea temporară din funcţiune cu ajutorul dispozitivului cu pară a conductelor având Dn ≤ 50 mm. (3) Lucrările care se execută în zona de protecţie sau de siguranţă a obiectivelor terţilor se fac cu avizul şi supravegherea tehnică a acestora. 14.76. În cazul unor reparaţii temporare. g) succesiunea efectuării operaţiilor. e) executantul lucrării. (2) Conducătorul formaţiei de lucru şi responsabilul coordonator răspund de executarea. La conductele din polietilenă. 14. b) secţionare cu ajutorul robinetelor de secţionare. 14. sau de o parte şi de alta a locului defectului pentru conductele integrate în sistemele de alimentare buclate. racordate la conducta de distribuţie prin teu. (2) Reparaţiile temporare se refac în formă definitivă imediat ce sunt îndeplinite condiţiile normale de lucru. se face pe baza ordinului de serviciu. 14. normele de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor. de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor. h) soluţia de alimentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrărilor sau aprobarea pentru sistarea furnizării gazelor. în conformitate cu documentaţia de execuţie.

b) tăierea capetelor conductei. b) efectuarea probelor de presiune. c) refacerea continuităţii firului trasator şi a benzii (grilei) avertizoare. d) extragerea branşamentului în vederea recuperării acestuia.80. se efectuează în prealabil o identificare pe traseu a acestora. (1) Pentru a evita cuplarea unor conducte şi /sau branşamente la tronsoanele nedemontate ale unei conducte dezafectate. După înlăturarea defectului conductei din PE. cu modificările la zi şi cu menţionarea dispozitivelor de refulare a gazelor. Pentru dezafectarea unei conducte se întocmeşte un program de lucru care. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN FUNCŢIUNE A CONDUCTELOR ŞI A BRANŞAMENTELOR 14. scoaterea provizorie din funcţiune a acestora (obturarea branşamentului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de perforare-obturare a teului de branşament. Pentru scoaterea definitivă din funcţiune a unui branşament se parcurg următoarele etape: a) evacuarea gazelor naturale din branşament.84. după caz. 14.(2) Materialele utilizate pentru reparaţii sunt tronsoane de conducte şi electrofitinguri agrementate tehnic şi compatibile cu materialul conductei care se repară.81. (3) Aparatele de sudură îndeplinesc condiţiile de performanţă necesare executării lucrării. c) obturarea robinetului / teului de branşament. repunerea în funcţiune a tronsoanelor afectate se efectuează numai după îndeplinirea următoarelor etape: a) verificarea lucrărilor efectuate. 14. d) refularea conductelor pentru eliminarea completă a aerului. e) marcarea cu vopsea sau tăbliţe a zonelor periculoase. h) obligativitatea încheierii unui proces verbal la terminarea lucrărilor.82. acestea se înlocuiesc. 14.79. cuprinde următoarele date şi măsuri suplimentare: a) planul de amplasare a conductei. g) alte elemente necesare pentru siguranţa lucrării. e) evidenţierea locului de strangulare al conductei. 14. b) alte construcţii şi instalaţii nou amplasate pe traseu. Remedierea defectelor branşamentelor de gaze naturale respectă aceleaşi etape ale lucrărilor de reparaţii ca şi ale conductelor cu precizarea că la branşamente cu lungimi reduse. 76 . c) obturarea cu capace sudate a capetelor. zonelor de lucru periculoase. Pentru scoaterea definitivă din funcţiune a unei conducte se parcurg următoarele etape: a) evacuarea gazelor naturale din conductă. 14.83. b) tăierea capetelor branşamentului. 14. răsuflătorilor şi dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate. (2) În cazul defectării robinetelor din PE.85. faţă de programele obişnuite. f) locul de tăiere şi blindare a tuturor capetelor şi legăturilor. c) tronsoanele care nu se pot demonta odată cu dezafectarea conductei. d) desfiinţarea tuturor marcajelor. (1) Întreţinerea şi repararea robinetelor din PE constă din intervenţii la tubul de acces şi verificarea integrităţii foliei protectoare.

ai beneficiarului şi constructorului. (3) Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pământ se obturează cu capace sudate. pe bază de: a) proces verbal încheiat la terminarea lucrărilor de dezafectare. după caz. prin perforări fără foc. d) sondaje.(2) Identificarea se efectuează de delegaţi ai operatorului SD şi. b) plan de situaţie şi schema conductei. 77 . c) verificarea diametrelor conductelor. e) injectare de odorizant în SD.

iar pe de altă parte pentru personalul de exploatare. f) formarea şi componenţa echipelor de lucru.4. b) personalului de exploatare.1. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 15.2. Conducătorii locurilor de muncă sau. în principal: a) instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţia în vigoare. lucrări asupra conductelor aflate sub presiune.6. Obligaţiile şi răspunderile pentru protecţia. manipularea buteliilor sub presiune etc. i) manipularea buteliilor sub presiune etc. după caz. c) acordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. În documentaţiile tehnice de execuţie a lucrărilor se includ recomandări cu privire la prevederile actelor normative care permit executarea şi exploatarea sistemului de distribuţie în condiţii de deplină securitate şi sănătate. c) consumatorilor. aparatelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă defecţiuni. e) măsurile organizatorice de protecţie. securitate şi sănătate în muncă. 15. Personalul de exploatare a sistemului de distribuţie are următoarele obligaţii: a) să participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare. au obligaţia să asigure. securitatea societală şi reducerea riscului terorismului. întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare. pe de o parte pentru personalul de execuţie. d) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă în cadrul instruirilor. d) verificarea stării utilajelor. anunţarea consumatorilor afectaţi de lucrările în sistemele de alimentare cu gaze naturale. delegaţii împuterniciţi ai acestora. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea accidentelor. b) să poarte echipamentul de lucru şi de protecţie la locul de muncă şi să-l întreţină în stare de curăţenie. c) să nu utilizeze scule. executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale. cu instruire profesională corespunzătoare. h) închiderea şi deschiderea gazelor în SD. experienţă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală. printre care: formarea şi componenţa echipelor de lucru.3. 15. protecţia sănătăţii. 15. aparate şi echipamente defecte. 78 .15. g) anunţarea consumatorilor înainte de închiderea / deschiderea gazelor. 15. La executarea lucrărilor se va folosi numai personal autorizat. În toate etapele de proiectare.5. siguranţa şi igiena muncii revin: a) conducătorilor locurilor de muncă. închiderea şi deschiderea alimentării cu gaze naturale. b) dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru corespunzător sarcinilor. 15. cu aptitudini. specifice lucrărilor de gaze naturale. agregatelor.

a găleţilor cu bitum topit şi izolarea cu bitum a conductelor. j) de la începerea săpăturilor şi până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi şi de noapte. rănire sau electrocutare a persoanelor care efectuează operaţiile respective. înainte de accesul la conductele defecte. b) încărcarea şi descărcarea ţevilor se face cu macaraua ori pe planuri înclinate sau manual prin purtare directă. 15. i) folosirea generatoarelor de acetilenă este permisă numai dacă acestea au supapa hidraulică de siguranţă în bună stare de funcţionare. astfel încât să se evite pericolul de lovire. d) în timpul transportului sau manipulării buteliilor de oxigen sau de acetilenă se iau toate măsurile pentru împiedicarea căderii sau lovirii acestora.15. se iau măsuri de protecţie a personalului operator împotriva accidentelor cauzate de apariţia sarcinilor electrostatice. h) manipularea instalaţiilor. 15. f) nu este permisă aşezarea buteliilor de oxigen şi acetilenă în bătaia razelor de soare sau în locuri cu temperaturi ridicate. g) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrători care au mâinile.7. În timpul lucrului.8. hainele şi instrumentele de lucru curate. fiind interzisă deplasarea prin rostogolire a acestora. (2) După deschiderea şanţului. pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor. Pe toată durata intervenţiei asupra conductelor din polietilenă. dotat cu echipament de protecţie pentru aceste operaţiuni. Prelucrarea materialelor din polietilenă se execută numai în ateliere aerisite. 79 .13. Legarea la pământ a conductelor din PE se efectuează prin înfăşurarea acestora cu bandă textilă îmbibată în soluţie de apă şi săpun.12. iar unde este cazul. legată la ţăruşi metalici introduşi în pământ în zona de desfăşurare a lucrărilor de reparaţii. lucrătorii utilizează echipament de protecţie adecvat pentru a evita contactul cu substanţele utilizate pentru curăţirea conductelor şi fitingurilor. a cazanelor. umplută cu apă la nivelul necesar. Principalele măsuri obligatorii la executarea / intervenţia pentru remedierea defectelor / reparaţii curente şi / sau capitale în sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) transportul ţevilor spre şantiere numai cu mijloace de transport apte pentru această operaţiune. în faţa planurilor înclinate pe care se descarcă conducte sau sub vasele cu bitum topit. 15. e) buteliile sunt purtate de doi lucrători sau deplasate pe cărucioare speciale. 15. c) nu este permisă staţionarea lucrătorilor sub conducte.11 (1) In toate situaţiile care necesită intervenţii la conductele din polietilenă în funcţiune. personalul operator utilizează mănuşi de protecţie din cauciuc.9. circulaţia este dirijată de o persoană instruită în acest scop. Manevrele necesare exploatării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale se efectuează numai de personalul instruit în acest scop. lipsite de urme de materii grase. se face numai de personal special instruit. se iau măsuri de legare la pământ a conductei şi a tuturor sculelor şi aparatelor de sudare şi măsuri de echipare a personalului operator cu echipament specific. 15.10. 15.

primite la punerea în funcţiune a acestora.14. 15.15. 80 . La desfăşurarea activităţii în unităţi ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate şi sănătate în muncă se respectă şi prevederile din normele respective. Consumatorii casnici au obligaţia să folosească instalaţiile de gaze naturale potrivit cu Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale.15.

care pot avea un impact asupra mediului prin natura. b) instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.4. e) formarea şi componenţa echipelor de lucru. stabilite potrivit legii. întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare. prevăzute la art. În toate etapele de proiectare. h) închiderea şi deschiderea gazelor în SD. f) dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru.1. (2) În evaluarea impactului asupra mediului se iau în considerare cel puţin următoarele: a) lucrările din perioada execuţiei conductei.5.1. b) verificarea stării utilajelor. c) eventualele pierderi de gaze naturale. 17. echipamentelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă pericol de incendiu.2. b) să nu utilizeze scule şi echipamente defecte. b) amplasarea şi termenul de funcţionare a conductei. c) măsurile organizatorice de apărare împotriva incendiilor specifice instalaţiilor de gaze naturale. c) echiparea şi dotarea construcţiilor şi instalaţiilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. aparatelor. Mijloacele de stingere a incendiilor. 81 .1. g) anunţarea consumatorilor înainte de închiderea /deschiderea gazelor. 17. 17. executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale specifice protecţiei mediului şi a apelor.3. 16. În toate etapele de proiectare. se amplasează la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizor. 17. Personalul de execuţie are următoarele obligaţii: a) să participe la toate instructajele. executare şi execuţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile din legislaţia în vigoare privind: a) apărarea împotriva incendiilor. Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia să asigure în principal: a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaţie. 17. Obligaţiile şi răspunderile pentru apărarea împotriva incendiilor se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare şi revin conducătorilor locurilor de muncă şi personalului de execuţie. (1) Beneficiarul lucrărilor realizează studii de impact pentru lucrările de infrastructură rutieră. i) manipularea generatoarelor şi a buteliilor de acetilenă etc.2. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDlILOR 17. litera c). 17. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A APELOR 16. referitoare la formarea şi componenţa echipelor de lucru.16. d) asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. dimensiunea sau amplasarea lor.

(1) În cazul producerii unui incendiu în instalaţiile de gaze naturale.). cărbune etc. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii: a) să participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. 82 . echipamente şi scule defecte sau neadecvate mediului de lucru. aparate.6. d) accesul liber al aerului de ardere în focar. precum şi cele în care există instalaţii de utilizare a gazelor naturale. depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze. 17. este admisă numai după luarea măsurilor necesare de apărare împotriva incendiilor şi numai după obţinerea permisului de lucru cu foc. până la sosirea serviciilor pentru situaţii de urgenţă. c) controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi. b) controlul tirajelor coşurilor la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. (2) În cazul în care nu este posibilă oprirea alimentării cu gaze naturale. b) să nu utilizeze utilaje. Înainte de aprinderea focului. b)măsuri şi posibilităţi de alertare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. se dotează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit normelor specifice de dotare. cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid / solid). (1) Executarea lucrărilor cu foc deschis.10. e) ventilarea focarului. utilizatorul respectă şi asigură următoarele: a) ventilarea încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă.8.7. protecţie şi intervenţie adecvat. în spaţii cu pericol de incendiu. d) să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 17. (2) Mijloacele de stingere a incendiilor se amplasează la loc vizibil. se procedează numai la răcirea zonelor învecinate fără stingerea flăcării de gaz. (1) se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru.11.c) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire. concomitent cu anunţarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă. şi pentru a preveni crearea de acumulări de gaze naturale urmate de explozii. 17. Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn. 17. (2) Lucrările prevăzute la alin. stabilite potrivit legii. c) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. 17.9. păcură.12. personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu şi apoi procedează la stingerea incendiului. În vederea primei intervenţii în caz de incendiu se prevăd următoarele: a) organizarea de echipe cu atribuţii concrete. 17. 17. (1) Incintele staţiilor şi posturilor de reglare şi măsurare. în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate. uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizor.

iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. precum şi a hârtiei. case ale scărilor. e) decuplarea instalaţiei electrice. d) interzicerea fumatului şi folosirii unor surse de generare a scânteilor. 83 . prin deschiderea ferestrelor care conduc direct spre exteriorul clădirii (nu spre holuri.14. 17. b) întreruperea alimentării cu gaze naturale prin închiderea robinetului de incendiu.17. curţi de lumină etc. Stingerea focului se face prin închiderea robinetului de siguranţă.). personalul prezent va proceda imediat la: a) ventilarea rapidă a spaţiului respectiv. gazele sunt deschise de la robinetul de siguranţă şi apoi de la robinetul de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi. 17. (2) Aprinderea focului se face cu aprinzătorul special. 17.13. care pot obtura orificiile arzătoarelor. amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi. c) anunţarea operatorului SD. La aprinderea focului.15.16. f) anunţarea celorlalţi consumatori racordaţi la instalaţia de utilizare (cazul consumatorilor alimentaţi prin branşament comun). fiind interzisă folosirea chibriturilor. (1) La aprinderea focului se respectă principiul “gaz pe flacără”. În cazul sesizării într-un spaţiu închis a mirosului caracteristic substanţelor odorizante din gazele naturale. deşeurilor sau a altor materiale.

DISPOZIŢII FINALE Anexele nr. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 84 . la propunerea justificată a operatorilor SD şi /sau a operatorilor economici autorizaţi de ANRE pentru lucrări în sistemele de alimentare cu gaze naturale. Prezentele norme tehnice au fost a fost aprobate cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE privind procedura pentru schimb de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice. 1 – 29 fac parte din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin Ordin al preşedintelui ANRE.18. L 204 din 21 iulie 1998.

.... timp de ..... Răsuflători...... ........................................................ timp de ........... Cămin armături..............................................................................................................................................................................Instalator autorizat.........................................................Procesul verbal de lucrări ascunse nr ........................................................................................... ..................Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este .................În vederea recepţiei....…………. .......................Q....... conform buletinului de examinare anexat............................…………................ Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr............…………….................. anul...../data nr............................................. constatând următoarele: ...........…………......................................şi sunt întărite prin ................................................../....... e..Ţeavă............................................................................ prin sudură............................. a constatat următoarele: a............. ...................................................................................... ……………..................... .......... cu aer.......Sudor PE ............... b.......... nr.................. ....................................... 85 .................................../..................................... şi nr............. ..... în ............................. executată pe str............... Capace GN .................................................................................. Prezentul proces verbal a fost încheiat în ............................ proba de etanşeitate la .................... Armătură închidere....................................................... …………… g. Ţeavă din polietilenă – S-a verificat continuitatea firului trasor.…………................. după cum urmează: proba de rezistenţă la ..............Sudor OL 2........................................... a fost avizată de d......... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta / branşamentul este ...emis de ……………………... comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare gaze naturale şi declară admisă recepţia acestora......................... sudor Semnătura 1.............. în prezenţa comisiei. f...... Documentaţia tehnică a fost întocmită de societatea .....r....... aut.................. armate cu.......... Tub protecţie.............. .......................................... luna .....……........................................................................ Astăzi... aut............................................................................................…………....... ........................... Ţeavă din OL ..........................….......Anexa 1 PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ CONDUCTE / BRANŞAMENTE / INSTALAŢII DE PROTECŢIE CATODICĂ Nr ..............................................….............………….... Executantul lucrărilor este societatea..................... j........ prin procedeul......................... exemplare.... ............./........ automat............... Ţeavă din OL .......... straturi din ..... şi protecţie mecanică din .........Îmbinările au fost efectuate manual......... Ţeavă din OL – Conducta / branşamentul a fost izolată anticorosiv cu....... Proiectant............. ........ comisia de recepţie tehnică a conductei / branşamentului / instalaţiei de protecţie catodică................................................Îmbinările s-au făcut prin procedeul......... ………………………...................................................................................... h...................... Ţeavă din polietilenă .................... ANRE / Nr.................... Numele şi prenumele ...............................Buletinul de verificare a rezistenţei de izolaţie a conductelor / branşamentelor după umplerea completă a şanţului cu pământ nr……/……………................…………….................................................................................... ............…………... ................................./.............................................../....................................................... conform certificatului de calitate nr . Nr........ – Conducta / branşamentul a fost încercată la presiune... Constructor ............................. emis de ........../data Ţeavă........ i................................................................ ziua ........Responsabil A................................................................. straturi....... Tipul aparatului .............................. din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar............................... Pa...... …………...... emis de laboratorul autorizat .... d.Executantul lucrărilor a prezentat ................... .................... autorizat ............................. comisia a efectuat sondaje.....................................Conducta este realizată cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate Certificat conformitate mm m / buc n.................... localitatea............................................... între nr.............................................................. Concluzia : Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii...…………..

........ .............................. ...............................................Q.................. 86 ......3.....................................Specialişti în domeniu............................ conform reglementărilor în vigoare............................................................................................ Comisia de recepţie ..................................... Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcţii (după caz). Notă: Sudorii PE şi OL sunt /autorizaţi de organisme abilitate......... ...................Reprezentant al administraţiei publice locale....................................................... 4.....................................................................Beneficiar (după caz) .................Operator SD ( Investitor) – Inspector C..........................................

............................ comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi declară admisă recepţia staţiei / postului de reglare-măsurare supusă recepţiei.....................Furnizorul staţiei este societatea............................................................................................ Buletin de verificare nr……/……….................................................. aut................................... Constructor ./................................................................................................................................................................................................................................................……………….......Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie........................... ore.............................măsurare gaze naturale................. .................... Armătură închidere.............. ..........................................................Responsabil A...................... ............................................ Proiectant.......... ........................................................................................................ f ......................................................................... Filtre................................. localitatea ............................reglare ...............................................Operator SD ( Investitor) – Inspector C.......................................................................................................……………... b ................................………………………. ........... autorizat ................................................................... 4........................... verificată de …………....... cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate mm .............................. . Cămine armături............................. conform buletinului de examinare anexat..... Astăzi...... Numele şi prenumele ... ……………......................................................../..................................................................................................................................................Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ......................... / data Ţeavă.......................... Comisia de recepţie ............. i – Staţia / postul este prevăzută cu priză de împământare şi de electrosecuritate....................................................... Contoare................. Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr. ....................... Ţeavă.......................................................................................................... 87 ....................................................................................................... a constatat următoarele: a – Documentaţia tehnică a fost întocmită de societatea.............................. conform reglementărilor în vigoare............. Prezentul proces verbal a fost încheiat în ..................................................Sudor PE ........................... h Conducta a fost izolată anticorosiv cu .........................Beneficiar .................................................................. ANRE / Nr.........................Q................./...................... Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcţii (după caz)..……........................... 3................................MĂSURARE Nr ..................................... comisia de recepţie tehnică a staţiei /postului de reducere ............................................................................. g – Staţia / postul a fost încercată la presiune...Reprezentant al administraţiei publice locale................. exemplare.............................................................................. Regulatoare presiune ..................................................................................................... Ţeavă...................................................................................................Specialişti în domeniu............ Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ..................................... cu apă........................................................... emis de laboratorul autorizat ................ c ..... d...................Instalator autorizat.... Pa........... ..................Anexa 2 PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ STAŢIE/POST DE REGLARE .............................. care a emis certificatul de calitate nr.............. ore......... nr............................... ...................................................... a fost avizată de e ...................... Pa.............. Supape de siguranţă............ timp de ...................Sudor OL ............................ 2............. Nr.................................................................. din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.......... ........................... nr.................. m....................... după cum urmează: proba de rezistenţă la ..................... luna .................. .................... în prezenţa comisiei.......................... executată în str........... ......................................... aut.................................................................... timp de ................../.......................Q......................................................… Concluzia : Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii.................................................................. proba de etanşeitate la .................................. ziua ..................................Montorul staţiei este societatea .................................................................................…………..................... Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate................. buc nr................... anul............ sudor Semnătura 1..............................

...................... b .................... Pa............. nr.................................................... m........................a fost încercată la presiune... .............. Concluzia : Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii.................................................. buc nr..................... după cum urmează: proba de rezistenţă la .... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ... Detector............................ luna ........./............................. comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi declară admisă recepţia instalaţiei de utilizare supusă recepţiei................../........... din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.. f ....... i – Pentru conducta din OL s-a folosit o izolaţie anticorosiva cu ..... proba de etanşeitate la ...... k ............................. h .. ore................................................. total Certificat calitate Nr..................Ap..........Conducta subterană din ..Sudor OL 88 . executată la imobilul din în str..... în prezenţa comisiei................................. anul...................... ............…………............................................................. crt.......................................... proba de etanşeitate la ........................ Prezentul proces verbal a fost încheiat în .............................. j – Pentru conducta din PE îmbinările s-au făcut prin procedeul ............ Tipul aparatului ...... g ............................... cu aer..................................... .........Sudor PE ..............Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr ................................../.................. Nr.............................................. în ..................................... autorizat .................. şi a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr .........Proiectul a fost întocmit de societatea.................................... conform certificatului de calitate nr .............. comisia de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare gaze naturale............................. sudor Semnătura 1....... Numele şi prenumele ...Beneficiarul a luat la cunoştinţă de obligaţia înlocuirii racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform prescripţiei tehnice a producătorului................................................................In vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje.. aut......................................................................Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de ........Anexa 3 PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ INSTALAŢIE DE UTILIZARE Nr ............ Pa............. timp de ................................... ore...... ................./.........a fost încercată la presiune..................... a fost avizată de e .................... Armături de închidere..................................Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie.. Pa..................................................... constatând următoarele: ............ Constructor ................................................................................................Responsabil A....................................... cu aer................................. şi protecţie mecanică din .................................................................................................Instalaţia de utilizare este realizată conform proiectului avizat.................................. Denumirea Caracteristici tehnice m3 / h Bucăţi .......m3 / h nr. straturi.. ziua ........... în prezenta comisiei...... aut. ANRE / Nr............. c Executantul lucrărilor este societatea................................................. timp de .......................................................................... Orice modificare adusă ulterior instalaţiei de utilizare recepţionate executată neautorizat cade în răspunderea beneficiarului.......... ..................... / data ........................ .................... ore............................................................................... ....................... exemplare..... a constatat următoarele: a .................................................-............................................................localitatea ................................................. ....Instalator autorizat...................... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ............................................................................. Astăzi...... l ................. m ....... ore.....................Conducta supraterană din ....................... după cum urmează: proba de rezistentă la ...................................... timp de ................................................ pentru următoarele puncte de consum: Debit instalat Debit instalat unitar ............... Pa............. armate cu straturi de .......................... / data Ţeavă. ...............– d.........................Q......................................../.......... cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate mm .................... Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr.... emis de ...............................................................................Bl.... timp de ............................Sc...

......................................... 89 ...........................................Beneficiar ......................................... conform reglementărilor în vigoare........Operator SD ( Investitor) – Instalator autorizat Gr.................................................................................................2...................................................................... Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate............................................ I D sau II DA ............. .. ................... ........................................................................Specialişti în domeniu (după caz)..................................................... Comisia de recepţie .......

.............................................................................................................................................................. Regulatoare de presiune ......................................... str..........................................instalator autorizat al executantului ...................../........................ Aut. bloc........................................... din .............. ANRE nr.... ....................................... Armătură închidere..................................... 90 .................................... pentru îmbinările la care nu se fac probe la recepţie... am pus în funcţiune conducta de distribuţie gaze naturale (branşamentul) din localitatea ..etanşeitatea la presiunea gazului din conductă (branşament).................................................. şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr.............................………................... nr............................... Capace GN ... anul ... la branşamente Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar......refularea aerului: • prin capătul opus punctului de racordare............................................................................................................. Subsemnaţii: ..... nr....... Instalator autorizat al executantului Aut.........instalator autorizat al executantului........................ autorizaţie nr.................................................. ANRE nr............. Tub protecţie..................................................... ziua ..................delegat al operatorului de distribuţie ............................... La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele: ...................................................................................................... ....... luna ...................executat(ă) de societatea ................................ grad......................... Încheiat astăzi............. ......................................... .. ...................Anexa 4 PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCŢIUNE CONDUCTE DE DISTRIBUŢIE ŞI BRANŞAMENTE Nr ............. în prezenta: În baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie nr................ din. Delegat operator de distribuţie Aut...................... Răsuflători....... Obiectivul pus în funcţiune se compune din: Diametru Furnizor Cantitate mm m ................................................... nr............................. Aut............................................................................................ buc Ţeavă........................................ .................... la conductele de distribuţie în funcţiune • prin robinetele de branşament...........

................................consumator ..................................contor...../......... m3/h.............. ... punere în funcţiune aparate consumatoare de combustibili gazoşi este autorizat de organisme abilitate............................................................................................................................ Încheiat astăzi................................................ Consumatorul a primit ................................................................ Totodată am sigilat următoarele puncte de consum care nu întrunesc condiţiile de funcţionare în siguranţă ........delegat al operatorului de distribuţie ............................................... bloc......................................................... am pus în funcţiune instalaţia de utilizare gaze naturale executată de societatea .................................... Instalator autorizat al executantului Aut................... la locul de folosinţă............................. ....................................................................... din .......................... ................... ANRE nr............................Anexa 5 PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE Nr ................................................... Prestator de specialitate Aut....presiunea de utilizare la debit maxim şi minim............................... Nr..................... presiune statică .......instalator autorizat al executantului..................................... ........ str.......................................... ap......... Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar................................... .................. şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr..................... ........................... Totodată s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare gaze naturale şi a obligaţiilor ce-i revin......................... La punerea în funcţiune am verificat următoarele: . Notă: Prestatorul de specialitate pentru montare/ instalare........................................................ ...............................existenţa dopurilor la ramificaţiile pentru punctele de consum fără aparate Măsurarea consumului se face prin: ............................. la imobilului din localitatea ....................... Aut........ crt............................................ ........ autorizaţie nr.......... nr. .......... în prezenta: .................Pa şi presiunea diferenţială . din.... seria ...................................... cu debit nominal ............. grad........................................................ ............................................ Consumator ....................................prestator de specialitate.................................. ................................................................................................... luna ............ Subsemnaţii: ......... exemplare din instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale şi se obligă să le afişeze împreună cu instrucţiunile specifice ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi pe care le posedă........tirajul la fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi legat la coş.......................................................................................... abonat ... în baza prevederilor documentaţiei de executare a lucrărilor nr ... ziua ................................................... după caz. 3 Aparatul consumator pus în funcţiune Presiune utilizare Bucăţi Debit unitar Debit total Pa sau bar m3 / h m /h ...................................instalator autorizat al executantului ................................. nr................. ANRE nr.... ............... marca ......... etaj........................etanşeitatea la presiunea gazului din conductă (pentru îmbinările la care nu se fac probe la recepţie)........................... 91 .......Sc...............................................Pa. ....... ... nr ......... m3...Ap............................... nr......................................................... la indexul . ...................................... Delegat operator SD Aut........................................................................................................................ scară.......................................................................................... având destinaţia ........................ anul .................................. Aut........

92 .

.. ........... ............Anexa 6 PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCŢIUNE STAŢIE / POST DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE Nr ............ din..................................................... dacă aceasta nu este prevăzută cu refulator.......................................................................... Contoare........................................ ...................................................................... Prestator de Consumator specialitate Aut...................instalator autorizat al executantului.......... Încheiat astăzi............................................................ Regulatoare presiune . nr.... Armătură închidere.. Filtre..................................................... ANRE nr.... anul .. conform art..... nr................... buc Ţeavă......................... Aut.................... La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele: ...................................................................... 93 ...... Ţeavă...... nr .....refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din staţie............... Supape de siguranţă......................................................... ziua ......................... Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar.............. Ţeavă.................................................. din ............................................................................................. ............................................................... alin............................../...... 7................... str.............................delegat al operatorului de distribuţie ........ autorizaţie nr............................................. Cămine armături............ ........... nr................................................. punere în funcţiune aparate consumatoare de combustibili gazoşi este autorizat de organisme abilitate.............................................. .................................................................................... am pus în funcţiune staţia de reglare-măsurare din localitatea .................legarea la centura de împământare a părţilor metalice..... ANRE nr.................................... Delegat operator SD Aut................................................................................................................................. executată de societatea .................... (1)............................... grad...................................................................instalator autorizat al executantului ........ Subsemnaţii: ................. m......................................................................................... Notă: Prestatorul de specialitate pentru montare / instalare.............................................................. 10........... Instalator autorizat al executantului Aut............................ Obiectivul pus în funcţiune se compune din: Diametru Furnizor Cantitate mm ............ Aut.................................. şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr........ ...................................................................... în prezenta: În baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie nr............................................................................................ luna ...

Încheiat astăzi..... ....autorizaţie nr..m........................ precizăm următoarele: .......... la montarea conductei / branşamentului / instalaţiei de utilizare conductă gaze naturale de presiune ........................................... autorizaţie nr.......)...... nr........ armăturile şi fitingurile utilizate sunt confecţionate din materiale prevăzute în normativul în vigoare..............Instalator autorizat ... şi lungimea ... 94 ... Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitat....... anul ... m....... ......Responsabil A...... .......................15 cm.... anul .......... str...../............................Executant ..............toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate şi au fost izolate... .......... m... ANRE / Nr.................... Prin prezentul proces verbal. inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor...conducta a fost aşezată pe fundul şanţului..... .Instalator autorizat.... ............. pe un strat de nisip cu grosimea de 9 .............................. .... adâncimea de pozare fiind ......................................Anexa 7 PROCES VERBAL DE LUCRĂRI ASCUNSE (pentru conducte....... precizările vor fi făcute de executant............................................. armăturile şi curbele utilizate.................... anul ........................................................ ziua............................ ..................... Operator SD – Inspector C...…………........ Constructor ........... grad ... .Sudor PE ....Sudor autorizat .............. fată de care s-au respectat distantele admise............primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit.....conducta / branşamentul /instalaţia de utilizare are diametrul ....ţeava a fost izolată conform precizările vor fi făcute de executant şi la montaj a fost aşezată pe pământ mărunţit.... sticloase etc.......... şi certificatul de conformitate nr...... sudor Semnătura 1..... aut......ţeava..............................umplerea şanţului este făcută cu nisip şi pământ mărunţit............................ 3...............conducta a fost aşezată pe fundul şanţului........ţeava........... Subsemnaţii: .... conform prevederilor normativul în vigoare.......................... ................ Numele şi prenumele .............Q.. la imobilul din localitatea ................ anexate la cartea construcţiei.. luna ........ ........ ...tuburile de protecţie au fost montate conform proiectului şi normativului în vigoare..........................Q......……………………….........................la executarea conductei / branşamentului / instalaţiei de utilizare s-a traversat traseul canalizărilor subterane menţionate în plan........ .............. Beneficiar ......... adâncimea de pozare fiind .....…………...toate sudurile au fost executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin ........... sunt confecţionate din materialele indicate în normativul de proiectare şi executare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale în vigoare................................................. b) pentru conductă / branşament / instalaţie de utilizare din polietilenă . pe un strat de nisip cu grosimea de 9 ............. .................................calota răsuflătorilor a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată pe strat de nisip şi pietriş de râu........................... cărămizi.. branşamente şi instalaţii de utilizare) Nr .... încadrându-se în calitate....Sudor OL 2............................... . Calitatea izolaţiei a fost verificată după umplerea şanţului cu pământ..............(Buletin de verificare nr……/………………).............. autorizat ........ Nr................... aut............. conform reglementărilor în vigoare....................... a) pentru conductă / branşament / instalaţie de utilizare din OL ................... .......................... deşeuri metalice..... ... .......................... ...... ............................................................................................ţeava utilizată la executarea conductei / branşamentului / instalaţiei de utilizare este cea prevăzută în certificatul de calitate nr......... fără corpuri tari (resturi de beton.............tuburile de protecţie au fost montate conform proiectelor tehnice avizate şi a normativului în vigoare...................................la toate sudurile au fost aşezate răsuflători ..15 cm......... ............

pornirea ventilatorului etc. ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale.).ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum. Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale. Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani. curăţirea sobei. . Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situaţii: a) în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni. consumatorul are obligaţia de a anunţa operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei. în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă. . în cazul în care se constată lipsa tirajului. aprinderea focului se face numai după aerisirea completă. 95 . În cazul situaţiilor de la punctele a şi b. deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar. exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului.). deschiderea clapetelor de reglare etc.ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni: . dacă robinetul este deschis. se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni: 1. care răspunde pentru buna lor funcţionare. după caz. b) după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.Anexa 8 INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE Întreţinerea. . acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor. .asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe. .controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi.controlul tirajului aparatelor racordate la coş.verificarea funcţionării aparaturii de automatizare. repararea aparatelor de evacuare mecanică.

apropierea aprinzătorului de arzător. În societăţi şi instituţii.aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj.dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş (reşou. .se deschid toate uşile şi ferestrele.aerisirea focarului. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare. Indicaţii speciale La utilizarea gazelor naturale este interzis: .). . existent înaintea furtunului. . Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare. Dacă se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale se iau imediat următoarele măsuri: . 4. · . focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare. . la aparatele neautomatizate. minimum 5 minute înainte de aprinderea focului: . . gazoşi 96 . hârtie etc.nu se manevrează aparate electrice.lăsarea focului nesupravegheat. se fac următoarele operaţiuni: . concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării. după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. 3.deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului. .nu se aprinde nici o sursă de foc.se sting toate focurile. .nu se doarme în astfel de încăperi. Stingerea focului: Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu furtun. .modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate. se face prin închiderea robinetului de siguranţă. aragaz etc.dormitul în încăperi cu focul aprins. Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop. fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri.2. . iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc.obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. prin personal calificat.

..........................................................se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele: ........................ NU UITATI ! Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu............. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum.......... prezintă pericol de moarte............................... Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă.. 97 ................... .

Data executării Descrierea lucrării Crt. Cămine de vane: . ...diametru: ……………… . . Lucrarea a fost executată de societatea comercială ………………………………………. de la nr. . . anul ……….diametru ……………. 6. 4 Robinete: 5 Sudurile au fost executate: .diametru: ………………………………………………………………… . .material: ………………. Verificat. Întocmit.material: …………………………………………………………………... din data de: ziua ……….aparat …………………………………… .recepţionată cu PVRT nr. . . 8. Ziua Luna Anul Executantul 98 . . luna ……… . anul ……..cu capac GN.Anexa 9 Societatea Comercială ____________________________ Localitatea ______________________________ FIŞA TEHNICĂ A CONDUCTEI DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE Strada ___________________________________________ . luna ………. …….procedeu ………………………………… . ………… CONDUCTA: . Lucrări executate după montarea conductei: Nr. . la nr.lungime: ………………... prin instalatorul autorizat gradul…………autorizaţia nr…………………………………….bucăţi ………………. 7.izolaţie: ………………… . . ANEXE: 1 tuburi de protecţie: .locul de montare: ………………………………………………………… 2 Răsuflători: 3 Îmbinări electroizolante: .bucăţi ………………… .bucăţi: ………………………….pusă în funcţiune la data de: ziua ………. bucăţi .tip: ……………………. bucăţi ……………….diametru …………… ………………..fără capac GN. Protecţie catodică: ……………………………………………………….întărite cu ………………………………. . …….STANDARD: …………………….tip …………………… .

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 99 .

Anexa 10 Societatea Comercială ____________________________ Localitatea ______________________________

FIŞA TEHNICĂ A BRANŞAMENTULUI
Strada ___________________________________________ , de la nr. …….. la nr. ………… BRANŞAMENT: - tip: ……………………. - material: ………………. - diametru: ……………… - lungime: ………………. - STANDARD: …………………….. - izolaţie: ………………… - recepţionată cu PVRT nr. …….., din data de: ziua ………, luna ………, anul ……. - pusă în funcţiune la data de: ziua ………. , luna ……… , anul ………. ANEXE: 1 tuburi de protecţie: - diametru: ………………………………………………………………… - material: …………………………………………………………………. - locul de montare: ………………………………………………………… 2 Răsuflători: 3 Îmbinări electroizolante: - cu capac GN, bucăţi - diametru …………… ………………. - bucăţi ………………. - fără capac GN, bucăţi ………………. 4 Robinete: 5 Sudurile au fost executate: - tip …………………… - aparat …………………………………… - diametru …………….. - procedeu ………………………………… - bucăţi ………………… - întărite cu ……………………………….. 6. Regulatoare: - debit mic: Q= ………. bucăţi: ……………. - industrial: Ф= ………. bucăţi ……………. 7. Protecţie catodică: ……………………………………………………….. 8. Lucrarea a fost executată de societatea comercială ……………………………………….. , prin instalatorul autorizat gradul…………autorizaţia nr……………………………………. Întocmit, Verificat,

Lucrări executate după montarea branşamentului: Nr. Data executării Descrierea lucrării Executantul Crt. Ziua Luna Anul …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

100

Anexa 11 Societatea Comercială ____________________________ Localitatea ______________________________

FIŞA TEHNICĂ A STAŢIEI /POSTULUI DE REGLARE SAU REGLAREMĂSURARE
Strada ___________________________________________ …………… Presiunea de intrare / ieşire: ……………………………… - recepţionată cu PVRT nr. …….., din data de: ziua ………, luna ………, anul ……. - pusă în funcţiune la data de: ziua ………. , luna ……… , anul ………. 1. Regulatoare industriale: - diametru ………… , bucăţi ……………….. - diametru ………… , bucăţi ……………….. 3. Robinete: - tip …………………… - diametru …………….. - bucăţi ………………… 2. Filtre de praf - diametru: …………………, bucăţi ………... - diametru: …………………, bucăţi ………... 4. Sistem de măsurare - tip: …………………….. - contor cu turbină ( cu pistoane rotative ) mărime ……………… - serie …………………, număr ……………. - diametru: ……………………… - debit minim: …………………… - debit maxim: …………………… , nr. …….. , obiectiv

5. convertor de volum - tip …………………… - serie ………………, număr ……………….. Lucrarea a fost executată de societatea comercială ……………………………………….. , prin instalatorul autorizat gradul…………autorizaţia nr……………………………………. Întocmit, Verificat,

Lucrări executate după montarea staţiei Nr. Data executării Descrierea lucrării Executantul Crt. Ziua Luna Anul …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

101

Anexa 12 SECŢIUNILE COŞURILOR DE FUM PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE DE LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI, CU TIRAJ NATURAL Nr. crt. Nr. de Secţiune liberă racorduri la rectangulară circulară Φ acelaşi canal [cm x cm] [cm] de fum 1 1,0 2,5 1 10 • 10 10 2 1,5 4,5 1 10 • 10 10 3 2,0 2,5 1 13 x 13 13 4 3,0 4,5 1 13 x 13 13 5 3,0 2,5 2 13 x 20 16 6 4,5 4,5 2 13 x 20 16 7 4,5 2,5 2 20 x 20 20 8 7,0 4,5 2 20 x 20 20 Valorile debitelor din tabel se referă la coşuri din zidărie masivă, cu goluri realizate din tipare glisante. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru coşuri căptuşite cu tuburi sau blocuri prefabricate, având feţe interioare netede. Debit instalat [m3/h] Înălţimea activă de tiraj [m]

Observaţii: Secţiunile indicate sunt cele uzuale. In cazul unor secţiuni intermediare, valorile corespunzătoare debitelor pot fi obţinute prin interpolare. Pentru înălţimi mai mari de 4,5m se aplică sporul la debitele instalate, din tabelul următor: Hcoş [m] Spor [%] 6 10 7 20 8 30 9 40 10 50 12 60 14 70 16 80 18 90 20 100

102

0 Localitatea …………………………………………. OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE …………….. 1 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A RECLAMAŢIILOR ŞI A DEFECTELOR DIN SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modul de rezolvare Data şi ora rezolvării Timp de intervenţie Defecţiune constatată Data şi ora sosirii la reclamant Nr. şi data ordinului de serviciu s-a repartizatSalariatul căruia i Conţinutul reclamaţiei celui care primeşte reclamaţiaNumele şi prenumele Data şi ora primirii reclamaţiei Nr. Telefon reclamantNumele şi prenumele Nr. crt. Adresa completă

Anexa 13

103

0 Localitatea …………………………………………. OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE …………….. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A RECLAMAŢIILOR ŞI A DEFECTELOR DIN INSTALAŢIILE DE UTILIZARE

1

Nr. crt. Adresa completă

2

Nr. Telefon reclamantNumele şi prenumele

3

Data şi ora primirii reclamaţiei

4

celui care primeşte reclamaţiaNumele şi prenumele

5

Conţinutul reclamaţiei

6

s-a repartizatSalariatul căruia i

7

Nr. şi data ordinului de serviciu

8

Data şi ora sosirii la reclamant

9

Defecţiune constatată

10

Modul de rezolvare

11

Data şi ora rezolvării

12

Anexa 14

Timp de intervenţie

104

. Descrierea accidentului Măsuri luate şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei 105 . REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ACCIDENTELOR TEHNICE Nr. crt. Localitatea …………………………………………. anul Adresa Strada. Data Ziua.Anexa 15 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE ……………. luna. nr.

2) Se tine evidenţa separat pentru instalaţii de utilizare pe de o parte. 106 . pentru conducte şi branşamente de distribuţie pe de altă parte.Notă: 1) Registrul pentru evidenţa accidentelor tehnice se completează de şeful sectorului de exploatare.

Anexa 16 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE Localitatea …………………………………………. REGISTRU DE EVIDENŢĂ ZILNICĂ A PARAMETRILOR Data_______ STAŢIILE DE REGLARE-MĂSURARE PREDARE.PRIMIRE Parametrii Presiune intrare Presiune ieşire Presiune panou măsurare Temperatură gaze Temperatură mediu Grad odorizare Pierdere de sarcină filtre Debit orar [MPa] [m3/h] UM [MPa] [MPa] [MPa] [º C] [º C] Ora înregistrării Observaţii STAŢII DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE DE SECTOR Parametrii Presiune intrare Presiune ieşire Presiune panou măsurare Temperatură gaze Temperatură mediu Grad odorizare Pierdere de sarcină filtre [MPa] UM [MPa] [MPa] [MPa] [º C] [º C] Ora înregistrării Observaţii STAŢII ŞI POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE LA MARII CONSUMATORI Parametrii Presiune intrare Presiune ieşire Presiune panou măsurare Temperatură gaze Temperatură mediu Grad odorizare Pierdere de sarcină filtre Debit orar [MPa] [m3/h] UM [MPa] [MPa] [MPa] [º C] [º C] Ora înregistrării Observaţii 107 .

025< x < 0.. Localitatea …………………………………………. de x<0.25< x < 1 cu vechime < de 2 ani cu vechime> de 2 ani 1 verificare la 6 luni 1 verificare la 3 luni 1 verificare pe lună 1 verificare pe an 1 verificare la 6 luni 1 verificare pe an Notă: Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt maximale.Anexa 17 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE ……………. operatorii SD pot reduce intervale de timp pentru efectuarea verificărilor tehnice. în funcţie de starea tehnică a conductelor şi branşamentelor.25 0. PERIODICITATEA EFECTUĂRII VERIFICĂRILOR TEHNICE A CONDUCTELOR ŞI BRANŞAMENTELOR Tipul conductei Conducte din oţel subterane supraterane x >1 indiferent de vechimea conductei Conducte din PE Nr. 108 .025 defecte constatate /km /an precedent. „x” Interval de timp 1 verificare pe an 0.

......................................................................................................................................................................Anexa 18 OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE ……………............................................................................... Coordonator lucrări Şef de echipă.................... Numele şi Prenumele va executa următoarele lucrări: 1)..................................................................................................... Echipa de lucru condusă de ……………………………………… compusă din: Nr......................................................................................... ORDIN DE SERVICIU nr...................................... crt............................................................... 2)..................................................................................................................................................... Localitatea …………………………………………................................. 2).............................................................................................................. crt....... _______________ Consumator 1)_______________________ 2)_______________________ 3)_______________________ 109 .................................................................................... 3). 2).................................................. Lucrări rămase neexecutate 1).. Situaţia lucrărilor executate: 1)......................................................................................... Am primit echipamentul de protecţie necesar pentru executarea lucrărilor de mai sus............../...................................................................................................................................... 3)................................................................................. 3). Numele şi Prenumele Nr......................

............ e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente......................... ............. f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare.. care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi. Data ultimei fişe de verificare tehnică: ziua.... Operator economic autorizat ANRE să execute verificarea tehnică actuală............./data...................... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi......................................................... cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii....... . nr............................... în prezenţa consumatorului............(1).. Consumator: ………………………………………………………………………………......localitatea…….........................anul. prezentate de consumator........... d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare...........luna..Sc........ la instalaţia de utilizare.......................................................………….............................................Bl.............. Sediul: str..................... conform alin..................................... emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării... FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARŢINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr........................... c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie............................................. reglare şi de siguranţă.. control....................... reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice de verificare tehnică.......................... 110 .......... Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia verificată.. confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 2 ani): a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente................ b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi........... a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori..................... S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: .................................... prin instalator autorizat………....... g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente.............. i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare............. cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.../................................................ ................. existent la operatorul SD................. depusă la operatorul SD..........aut................ conform reglementărilor în vigoare........... .......... Concluzia: instalaţia îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. h) verificarea documentelor...........Anexa 19 Operator economic autorizat ANRE .......…................ (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică....................... nr.... a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse................................................... ...........Ap.

crt. Puncte de consum Data efectuării verificării Nr. furnizor şi consumator.Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare pentru executant. operator de distribuţie. EXECUTANT CONSUMATOR Consumator Verificator 111 Nr. şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături .

..... Adresa: str.. anul. conform reglementărilor în vigoare............ nr......................... Data ultimei fişe de revizie tehnică: ziua................ prin instalator autorizat………................. .....Anexa 20 Operator economic autorizat ANRE ... ................localitatea……...…………... cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii... a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse. 112 ................. a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi........... reglare şi de siguranţă. Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia revizuită..Bl...... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 10 ani.........../data......... Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală................................. s-a efectuat cu aer comprimat........ Consumator: ………………………………………………………………………………... luna... i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare... h) verificarea documentelor.......luna........................ prezentate de consumator. FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARŢINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr........... Proba de etanşeitate pentru întreaga instalaţie şi proba de rezistenţă (pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi /sau modificări)...... nr....... de revizie tehnică la instalaţia de utilizare........................./.....Ap... .. e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente. în prezenţa delegatului operatorului de distribuţie...... b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi.....aut... care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi... control........................…............ în prezenţa consumatorului................... f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare.... după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia) : a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente........................... nr........ emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării... existent la operatorul SD............... d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare..... din data de: ziua…... depusă la operatorul SD.....anul.................................. c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie.......Sc............... reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice... .. în condiţiile şi cu rezultatele înscrise în procesul verbal de recepţie tehnică anexat........................ g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente............

........... conform alin.. ……………………………………………………………………………………………..................... furnizor şi consumator............................................... cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare..................(2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică............................(1)................... Consumator Verificator 113 Nr.. ............................. S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: ....... a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori.... pentru executant..... Puncte de consum Data efectuării reviziei Nr..... Concluzia: instalaţia îndeplineşte /nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.......................... şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi efectuată de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare........................................... operator de distribuţie....... EXECUTANT CONSUMATOR ..................................... crt.

............................... ........ nr........... conform alin........................ Bl.................. prezentate de consumator....... ..... prin instalator autorizat……….... a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse.... Adresa: str..........anul..........................aut....... e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente. nr.. ..........luna...... i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare...................………….…....... cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.............................. g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente........ conform reglementărilor în vigoare...... în prezenţa consumatorului............ Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia verificată............... h) verificarea documentelor.... 114 ....... existent la operatorul SD.... la instalaţia de utilizare.................... Data ultimei fişe de verificare tehnică: ziua.................... c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie...... reglare şi de siguranţă.......... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 2 ani) : a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente..../........................................ reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice de verificare tehnică.............. (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică.............................. control. a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori............................ f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare................... emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării..... FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI Consumator: ………………………………………………………………………………....................................(1). Ap... b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi........... d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare................. localitatea…….......... cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii..... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.............................…………………………………………………………………………………………….......... care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi........ S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: .......................... Sc.................... Operator economic autorizat ANRE să execute verificarea tehnică actuală............................................. ...Anexa 21 Operator economic autorizat ANRE ....... depusă la operatorul SD........................

Puncte de consum Până la Peste 2m3/h 2m3/h Data efectuării verificării Nr. pentru executant. Nr. EXECUTANT CONSUMATOR . crt. operator de distribuţie. şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi utilizare efectuată de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături Consumator Verificator 115 Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare. prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. furnizor şi consumator.Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constată că instalaţia îndeplineşte /nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă.

.............. Proba de etanşeitate pentru întreaga instalaţie şi proba de rezistenţă pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi /sau modificări..............luna... alin................ cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii.................…………................. Sediul: str. nr............. depusă la operatorul SD........ control... la instalaţia de utilizare...... 116 .... existent la operatorul SD.. Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală.... Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia revizuită.................Sc.anul................... nr.. prezentate de consumator...... ....... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi../... r) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare. care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi..... q) verificarea documentelor....................... luna.. în condiţiile şi cu rezultatele înscrise în procesul verbal de recepţie tehnică anexat...................... prin instalator autorizat………......... m) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare... a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori........ cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare......Anexa 22 Operator economic autorizat ANRE ............. anul................ emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării..... ..... o) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare...................... reglare şi de siguranţă............ nr....... .......... k) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi.................... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 10 ani..….................. a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse...Bl.. FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI Consumator: ……………………………………………………………………………….... (2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform...... din data de: ziua. s-a efectuat în prezenţa delegatului operatorului de distribuţie.. . (1)... în prezenţa consumatorului........aut.... p) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente. l) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie............localitatea……...................…....... Data ultimei fişe de revizie tehnică: ziua... reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice de revizie tehnică.......Ap. n) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente........ conform reglementărilor în vigoare. după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia) : j) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente......

.......S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: ... Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constată că instalaţia îndeplineşte /nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă.. prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale............ Puncte de consum Până la Peste 3 2m /h 2m3/h Data efectuării verificării Nr........ EXECUTANT CONSUMATOR ...... operator de distribuţie............................ şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi efectuată de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare.............. crt................ pentru executant............... Consumator Verificator 117 Nr............. ............................ furnizor şi consumator.... ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...

iar în caz de defecţiuni să anunţ Serviciul reclamaţii. …………………… în stare de funcţionare.nr. din care unul pentru consumator şi 2 pentru operatorul de distribuţie. Consumator. …………… …………………………….. cu următoarele caracteristici: Contor Tip Serie An fabricaţie Nr. telefon …………………… Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 exemplare. Localitatea …………………………………………. inventar Debit maxim Index volum necorectat Index volum corectat Dn (mm) Corector -------------- Subsemnatul …………………… …………………… …………………… mă oblig a păstra mijloacele de măsurare a gazelor naturale în bune condiţii. Delegatul operatorului SD.…………apartament ………………… am procedat la predarea şi primirea mijloacelor de măsurare a gazelor naturale. ……….… . proprietate a S.Anexa 23 OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE …………….etaj. cunoscând că sunt răspunzător de orice defecţiuni s-ar produce acestora. …………………… 118 ..sc. PROCES VERBAL DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE Numărul Zi Luna An Delegatul operatorului de distribuţie ……………………………………………………… şi consumatorul ……………………………………………………………………………… domiciliat în ……………………………………………… str.C. ………………………………………. inclusiv a racordurilor..

.... Montat din Ordin de deschidere 2.... Birou reclamaţii 5... Reclamat de consumator 4... ... ............. Localitatea ………………………………………….......……..... Scara ..... Demontat la cererea consumatorului 6.......…........ Etaj .. Demontat din Ordin de încetare 7..... mă oblig a păstra noile mijloace de măsurare în bune condiţii.......... Consumator. Motivul intervenţiei instalatorului ECHIPAMENT DE MASURARE DEMONTAT CONTOR Tip Serie An fabricaţie Nr.... (*) se va detalia de către operatorul SD în momentul completării... Verificare periodică 3.………………............. alte motive (*) Numărul Zi Luna An Carnetul Folio Consumator . iar în caz de defecţiuni să anunţ Serviciul reclamaţii...... telefon ….. Buletinul de mişcare s-a încheiat în 3 exemplare.......Anexa 24 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE …………….. sigiliu --------------------------CORECTOR Marca ECHIPAMENT DE MASURARE MONTAT CONTOR CORECTOR ---------- ------------------------ Subsemnatul …………. BULETIN DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE Motivul Intervenţiei 1.. Apart... Bloc ....... inventar Debit maxim Index volum necorectat Index volum corectat Dn (mm) Nr......... Strada ....................... Nr. cunoscând că sunt răspunzător de orice defecţiuni s-ar produce acestora...... dintre care unul pentru consumator şi două pentru operatorul de distribuţie Delegatul operatorului SD..... 119 .......

Scheme de principiu. Detalii constructive Anexa 25 120 .

121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

126 .

127 .

128 .

129 .

130 .

131 .

132 .

133 .

desemnată de către constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător cerinţelor. prin Inspectoratul de Stat în Construcţii. Responsabil A. achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia. economice şi de siguranţă. Lucrărilor Publice şi Locuinţei. furnizor şi /sau consumator final dreptul de a utiliza sistemul. care deţine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale.Anexa 26 TERMINOLOGIE Acord de acces Actul emis de un operator al unui sistem (CA. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte. respectiv între staţiile de reglare /reglare-măsurare de sector şi robinetele de branşament. Reţea de distribuţie Aparat consumator de combustibili gazoşi 134 . SNT. Persoană fizică. angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizată de ANRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale. angajată a operatorului licenţiat de distribuţie a gazelor naturale. Lucrărilor Publice şi Locuinţei. după caz. desemnată de către operatorul licenţiat să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor.Q. Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie. Persoană fizică. Inspector C. în condiţii igienice.Q. autorizată de către Ministerul Dezvoltării. atestată de către Ministerul Dezvoltării. cuprins între staţiile de reglare-măsurare-predare şi staţiile de reglare /reglare-măsurare de sector. Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale combustibile. SD). care conferă unui producător. Ansamblul compus din conducte şi accesorii.

executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale A 27. republicată în Monitorul Oficial al României nr. Legea nr. 693 din 2 august 2004.Legea privind calitatea în construcţii. care se recomandă sau se consideră că pot fi relevante pentru proiectarea. cu modificările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 784/ 2000 . republicată în Monitorul Oficial al României nr. 193 din 28 iulie 1994. republicată în Monitorul Oficial al României nr.Anexa 27 Lista cuprinzând legislaţia.Legea gazelor. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor.043/2004 . Legea nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 373 din 10 iulie 2001 cu modificările şi completările ulterioare. 487 din 20 iulie 2007. 360 din 9 mai 2008. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 244 din 8 octombrie 1996. 50/1991 – Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.1. 10/1995 .Legea privind activitatea de metrologie. 622/2004 . 139/2000 ..privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale. 148 din 1 martie 2007. publicată în Monitorul Oficial al României nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 182/2000 – Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. republicată în Monitorul Oficial al României nr. Legea nr. Legea nr. 633 din 21 iulie 2006. 1. 273/1994 . HG nr.Legea privind evaluarea conformităţii produselor. Legislaţie relevantă Legea nr. standardele etc. 679 din 28 iulie 2004. 608/2001 .107/1996 – Legea apelor. Legea nr. 350/2001 – Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 135 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. normele. 82 din 8 decembrie 2008. nr. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi unele măsuri adiacente. cu modificările şi completările ulterioare. 160 din 13 martie 2003. publicată în Monitorul Oficial al României nr.Legea privind securitatea generală a produselor. Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 933 din 13 octombrie 2004. 653 din 22 iulie 2005. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 419 din 4 iunie 2008. publicată în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare.privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii. HG nr. prescripţiile tehnice. Legea nr. Legea nr. 351/2004 . cu modificările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 646 din 26 iulie 2006. publicată în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale. 247/2005 – Legea privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 245/ 2004 . 12 din 24 ianuarie 2005. HG nr. HG nr.

766/1997. 404 din 6 mai 2004. 453/2003 . 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. HG nr. 538 din 8 august 2007.privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 238 din 9 aprilie 2002. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 282 din 29 martie 2006. 136 . republicată în Monitorul Oficial al României nr.privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală. 313 din 6 aprilie 2006. 270/2002 .privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 808/2005 .privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune. 735 din 12 august 2005. publicată în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. publicată în Monitorul Oficial al României nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr.pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. HG nr. 584/2004 . 487/2002 . cu modificările şi completările ulterioare.privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere. publicată în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare.privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos. cu modificările ulterioare.HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. 596 din 11 iulie 2005. HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 541/2003 . HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 272/1994 .privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare. 264/2006 . cu modificările şi completările ulterioare.pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii. 365 din 29 mai 2003.privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1660/2005 . cu modificările şi completările ulterioare. HG nr. HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. 193 din 28 iulie 1994. 46 din 18 ianuarie 2006.privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare. 701 din 5 noiembrie 2001 cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr. 574/2005 . 454/2003 . cu modificările ulterioare. 352 din 10 decembrie 1997. HG nr. 752/2004 . HG nr. precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizeaza evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevazute în Legea nr. 489 din 9 iunie 2005. HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr.pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari. HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi. 1055/2001 . 499 din 3 iunie 2004. republicată în Monitorul Oficial al României nr.

Ordin nr. 815 din 3 octombrie 2006. 1756/2006 . 137 . cu modificările şi completările ulterioare. 710 din 18 august 2006. HG nr. 1196 din 30 decembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare. HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr.HG nr. Ordonanţa nr. 48 din 22 ianuarie 2008 . 195/2005 – privind protecţia mediului. 475 din 27 mai 2004. O. 1048/2006 . HG nr. 210/2007 . HG nr. 90 din 27 ianuarie 2005.privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.privind aprobarea unităţilor de măsură legale. publicată în Monitorul Oficial al României nr. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.privind regimul drumurilor.privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. nr. 237 din 29 iunie 1998. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 1146/2006 .028/2006 . 683 din 9 august 2006. 216 din 29 martie 2007. 755/2004 . publicat în Monitorul Oficial al României nr. 163/2007 . 286 din 11 decembrie 1995. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 166 din 26 februarie 2004 cu modificările ulterioare. Ordonanţa nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.U.privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 971/2006 . Ordin nr.privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. HG nr.G nr. 360 din 28 mai 2007. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare.pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea. 115/2004 .pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 722 din 23 august 2006. 621 din 10 septembrie 2007. HG nr. 2190/2004 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Ordin nr. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. 1. 595/2007 – pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 48 din 22 ianuarie 2007. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 20/1994 .pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii. HG nr. 28/2008 .privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 925/1995 .privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 43/1997 . 665 din 23 octombrie 2001. Ordinul nr. HG nr.

Ordinul M. nr. 86 din 30 ianuarie 2004. Ordinul M.T. 90 din 27 ianuarie 2005. Ordinul M. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul M.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 9/3-2003.R.T. editia 1. Ordinul M. nr.R.R. nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.I. 339 din 19 mai 2003. “Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”.I. cu modificările şi completările ulterioare.pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 4-2003.09.” Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii de ridicat”.I. 108 din 05 februarie 2004. editia 1. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 376/2003 . „Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat.T.R. 1822/2004 . publicat în Monitorul Oficial al României nr. 226/2003 .C.I. 369/2003 . 1889/2004 . cu modificările şi completările ulterioare. nr.I. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 124 din 11 februarie 2004. editia 1. nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.R. nr.I. 373/2003 .R.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 9/1-2003. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate”.T.167 din 9 decembrie 2004.C.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 6-2003. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 367/2003 . 674 din 11.” Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. 1. nr. 383 din 6 mai 2003. editia 1. publicat în Monitorul Oficial al României nr.2002. publicat în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 11-2003. 378/2003 . 397/2002 – privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1 – 2002 “Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi”. 86 din 30 ianuarie 2004. Ordinul M. „Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”. 86 din 30 ianuarie 2004.T. editia 1. publicat în Monitorul Oficial al României nr. „Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”. Ordinul M. 607/2005 – pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu. Ordinul M.R. 374/2003 .Ordinul M. editia 1. nr.I. nr. 138 .C. 108 din 05 februarie 2004. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul M.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 8-2003.I. nr. Partea 1: Oţel”. Ordinul M.T.pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. nr.R.

aprobat prin Ordinul M. publicat în Monitorul Oficial al României nr. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor”. 32/2004. Ordinul ANRE nr.C. 15 din 09 ianuarie 2008. publicat în Monitorul Oficial al României nr.T. 217/2005.Prevederi de proiectare pentru clădiri”. NTE 007/08/00 – „Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice”. publicat în Monitorul Oficial al României nr. aprobat prin Ordinul M.04. 2.I. cu completările ulterioare. 124 din 11 februarie 2004. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. editia 1. 1. 56/2007 – pentru aprobarea Regulamentului de constatare. nr. NTE 003/04/00 – „Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1. publicat în Monitorul Oficial al României nr. aprobat prin Ordinul M. nr.711/2006. 55/2007 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. Ordinul ANRE nr. utilizând conducte din mase plastice”. nr. nr. 356 din 8 mai 2008. 451 din 27 mai 2005. 489 din 01 iulie 2008. P100-1/2006 – „Cod de proiectare seismică. 4/2007 –pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice .092 din 24 noiembrie 2004. publicat în Monitorul Oficial al României nr.Ordinul M. 479 din 7 iunie 2005. nr.C. Ordinul ANRE nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. aprobat prin Ordinul ANRE nr.revizia I. 275/2005. cu modificările şi completările ulterioare.T. aprobat prin Ordinul M. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. NP 086-05 –„ Normativ pentru proiectarea. NP 112. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 62 /2008 – privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. publicat în Monitorul Oficial al României nr. aprobat prin Ordinul ANRE nr.T. 38/2008.T. 380/2003 -pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 13-2003. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale.T. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.pentru aprobarea Codului Tehnic al sectorului gazelor naturale. publicată în Monitorul Oficial al României nr. Decizia ANRGN nr. 905/2003. Norme şi prescripţii tehnice NP-084-2003 – “Normativ privind proiectarea. publicat în Monitorul Oficial al României nr.Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.C. 616/2002 .000 V”.C. . publicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din 5 decembrie 2003. „Examinarea cu radiaţii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”. 438 din 24 iunie 2002. 900 din 28 decembrie 2007. Partea I . A 27. publicat în Monitorul Oficial al României nr.T.T. 1. 803 din 25 septembrie 2006.T. 259 din 18 aprilie 2007. cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul ANRE nr. 139 .R.

Presiunea maximă de serviciu mai mică de sau egală cu 5 bar. Sisteme de transport prin conducte. SR EN 1643 – Sisteme de control al etanşeităţii pentru robinete de închidere automate ale arzătoarelor cu gaz şi aparatelor cu gaz. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. de oţel. Robinete pentru conducte.T. Lista standardelor recomandate SR EN 12007-1 – Sisteme de alimentare cu gaze. publicat în Monitorul Oficial al României nr. .Partea 1: Recomandări generale.Partea 3: Recomandări funcţionale specifice pentru oţel. SR ISO 6002 – Robinete cu sertar. Condiţii de performanţă. .C. Robinete pentru conducte.Partea 4: Fabricaţie şi instalare. . . Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar.Ţevi din oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. nr. Robinete pentru conducte.Partea 5: Inspecţie şi control. SR EN 12007-2 – Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. 428 din 20 mai 2005. SR EN 13480-2 . SR EN 14313 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. nr. aprobat prin Ordinul M. SR EN 10208-1 .Partea 2: Recomandări funcţionale specifice pentru polietilenă (MOP până la şi inclusiv 10 bar).Conducte industriale metalice. 194/2005.T.Conducte industriale metalice.T. SR EN 331 – Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii. Conducte de gaze pentru clădiri. 193/2005. Sisteme de transport prin conducte. SR EN 13942 – Industriile petrolului şi gazelor naturale.Conducte industriale metalice.T.C. SR EN ISO 15761 – Robinete cu sertar.Conducte metalice industriale. Recomandări funcţionale. SR EN 126 – Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi. . Condiţii tehnice de livrare. 3. A 27. SR EN 12007-3 – Sisteme de alimentare cu gaze. SR EN 12007-4 – Sisteme de alimentare cu gaze. cu capac montat cu şuruburi. SR EN 1775 Alimentări cu gaze. petrochimiei şi industriile conexe. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. cu dimensiunile DN 100 sau mai mici. 140 . SR EN 13480-3 . SR EN 13480-5 . . GE 053-04 – „Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel”.GP 111-04 – „Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel”. Partea 1: Ţevi în clasa de prescripţii A.Partea 2: Materiale. SR EN 10241 – Racorduri filetate din oţel. SR EN ISO 17292 – Robinete cu bilă mecanică pentru industriile petrolului. pentru industria petrolului şi gazelor naturale. . SR EN 13480-4 . publicat în Monitorul Oficial al României nr.Partea 3: Proiectare şi calcul. SR EN 14141 – Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. SR EN 13774 – Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribuţie a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. aprobat prin Ordinul M. . Condiţii de performanţă şi încercări. de oţel. Sisteme de transport prin conducte.Partea 4: Recomandări funcţionale specifice pentru recondiţionare. 441 din 25 mai 2005. SR EN 13942 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. robinete cu supapă şi robinete de reţinere.

Construcţii metalice îngropate.. SR EN 14870-2– Industriile petrolului şi gazelor naturale. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Metode de încercare şi prescripţii de performanţă. SR EN 13090 – Materiale de reetanşare a îmbinărilor filetate pentru ţevi de gaz în construcţii. Partea 1: Coturi executate prin inducţie.Examinări nedistructive ale sudurilor. Partea 1: Sudare cu gaze. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit. teuri şi cruci PN 140. SR EN 1291 . Fitinguri – Coturi. Coturi executate prin inducţie. Prescripţii funcţionale. Sudare prin topire. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. SR EN 1714 . 141 . SR 827 – Industria petrolului şi gazelor naturale. fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etanşeităţii hidraulice. SR EN 12732 – Sisteme de alimentare cu gaz.Examinări nedistructive ale sudurilor.PN 1050.Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Niveluri de acceptare. Sudarea conductelor de oţel.Examinări nedistructive ale sudurilor. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. SR EN 287-1 – Calificarea sudorilor. Principii generale. SR EN 1712 . Niveluri de acceptare. Coturi executate prin inducţie. SR EN ISO 15607 – Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. SR EN 14870-1 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. Clasificare imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. sudare cu gaze. Examinare vizuală. Specificaţia procedurii de sudare. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END ). SR EN 10246-1 – Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. SR EN 970 . Partea 2: Fitinguri. Partea 1: Examinarea automată electromagnetică a ţevilor de oţel feromagnetic. SR EN ISO 9692-1 – Sudare şi procedee conexe. sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector. SR EN ISO 15609-1 – Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. SR 825 – Industria petrolului şi gazelor naturale. SR EN 1435 . Partea 1: Sudare cu arc electric. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Partea 1: Sudare prin topire. SR EN 1289 – Examinări nedistructive ale sudurilor.Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Terminologie. sudare WIG şi sudare cu radiaţii a oţelurilor. Fitinguri – Coturi şi teuri la 45 grade cu flanşe. STAS 7335/1 – Protecţia contra coroziunii. SR EN 473 – Examinări nedistructive. fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Oţeluri. fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte.SR EN 50194 – Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile în locuri de uz casnic. SR EN ISO 6520-1 – Sudare şi procedee conexe. Niveluri de acceptare. SR EN ISO 15609-2 – Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice..

SR EN 60529 – Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP). Construcţii metalice îngropate.Bitum pentru protecţia conductelor metalice îngropate. SR EN 2 – Clase de incendiu. Partea 2: Ţevi. Îmbinări electroizolante cu niplu. Partea 1: Generalităţi. Partea 2: Examinare radiografică cu radiaţii X. SR ISO 9356 – Asamblări de ţevi de poliolefine. Semne convenţionale. Construcţii metalice îngropate. căi ferate. Polietilena ( PE ). STAS 2484 .STAS 7335/2 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. STAS 10702/1 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel. SR ISO/TR 10837 – Determinarea stabilităţii termice a polietilenei (PE) destinată utilizării la ţevile şi fitingurile de distribuţie a gazului. SR EN 1555-3 – Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Izolarea exterioară cu bitum a conductelor din oţel. Îmbinări electroizolante cu flanşe. Testul de evaluare a sudorilor. SR EN 1555-1 – Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. SR EN 60079-10 . STAS 7335/7 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Condiţii generale.Protecţia catodică a structurilor îngropate sau imersate. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase. 142 . STAS 7335/4 – Protecţia contra coroziunii. Partea 1: Examinarea vizuală. Partea 4: Robinete. Pregătirea mecanică a suprafeţelor. SR 7335/6 – Protecţia anticorosivă. ape şi la treceri prin cămine. Prize de potenţial. SR EN 1555-4 – Ţevi din polietilenă (PE) utilizate la reţelele îngropate de distribuţie a combustibililor gazoşi. Rezistenţa la presiunea interioară. Partea 3: Fitinguri. Metoda de încercare. Principii generale şi aplicaţie pentru canalizare. Electrod de referinţă Cu/CuSO4. Determinarea rezistenţei la presiunea interioară. SR EN 1555-2 – Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Specificaţii. SR EN 12954 . Polietilena ( PE ). Acoperiri protectoare. SR EN 13100-2 – Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. SR EN 13100-3 – Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. cu sau fără fitinguri. Partea 1: Generalităţi. SR EN 13100-1 – Încercarea nedistructivă a elementelor de legătură sudate a produselor semifinite de materiale termoplastice. Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri. STAS 7335/8 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. SR EN 13067. Polietilena ( PE ). SR EN 1555-4 – Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. SR EN 14408-1 – Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea reţelelor subterane de alimentare cu gaz.Sudori pentru materiale plastice. STAS 10166/1 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Polietilena ( PE ). Partea 3: Examinare cu ultrasunete. SR ISO 1167 – Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Îmbinări sudate a materialelor termoplastice. STAS 7335/3 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. STAS 7335/5 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Serie metrică.

SR EN 1443 – Coşuri de fum. Metode de încercare. marcare. STAS 2448 – Canalizări. Dimensiuni. STAS 8804/1 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. SR EN 1857 – Coşuri de fum. Dimensiuni. Prescripţii generale. SR EN 13101 – Trepte pentru cămine de vizitare. Nipluri. Racorduri olandeze. Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 8832 . densităţii. STAS 4102 – Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie.Compensatoare de dilatare pentru conductele de gaze. Dimensiuni. Cerinţe. Dimensiuni. Canale interioare de argilă arsă/ceramice. Dimensiuni. echipate cu un singur arzător. Canale interioare de beton.5 MPa). SR 3317 – Gaz natural. STAS 9312 . Definirea calităţii. SR EN 14291 – Soluţii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalaţiile de gaze. Principii de construire. STAS 1804 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. Dopuri. SR ISO/TS 16922 – Gaz natural. Dimensiuni. Calculul puterii calorifice. Partea 1. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW. STAS 3932 – Brăţări pentru instalaţii. SR EN 1917 – Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu. STAS 1801 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. SR 6724-1 – Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Componente. SR EN 1856-1 – Coşuri de fum. SR EN 124 – Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. încercări şi evaluarea conformităţii. SR EN 297 . STAS 1803 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. Ventilare naturală. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. de cauciuc. densităţii relative şi indicelui Wobbe din compoziţie. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Securitate. Ţevi şi racorduri metalice flexibile ondulate.SR EN ISO 6976 – Gaz natural. pentru alte utilizări decât cele casnice. SR EN ISO 6974 (serie) – Gaz natural. Compensatoare U şi Z. beton slab armat şi beton armat. pentru gaz petrolier lichefiat GPL (în faza lichidă sau gazoasă) şi gaz natural până la 25 bar (2. Prescripţii de proiectare. SR EN 1762 – Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete. Componente ale sistemelor coşurilor de fum. SR EN 1858 – Coşuri de fum. Prescripţii de proiectare. marcare. inspecţia calităţii.Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Condiţii generale. Determinarea compoziţiei cu o incertitudine definită prin cromatografie în faza gazoasă. Componente. SR EN 416-1 – Tuburi radiante suspendate. Condiţii tehnice de calitate. încercări tip. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi. SR EN 1457 – Coşuri de fum. STAS 6793 – Coşuri şi canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile.Subtraversări de cai ferate şi drumuri cu conducte. Reducţii. 143 . Cămine de vizitare. Specificaţie. care utilizează combustibili gazoşi. SR EN ISO 13686 – Gaz natural. SR EN ISO 10380 – Conducte. SR 8050 – Împâslituri de fibre de sticlă. STAS 1802 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. Ghid pentru odorizarea gazelor.

SR EN 12480 – Contoare de gaz. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. 180 grade. Dimensiuni. Coturi din ţeavă de 90 grade (5D). Staţii de măsurare gaze naturale. SR 7278 . SR EN 837-1 – Manometre. STAS 8804/8 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Dimensiuni.STAS 8804/2 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Dimensiuni. 45 grade. SR EN ISO 5167-4 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. caracteristici metrologice. Dispozitive de conversie. Dimensiuni. Dimensiuni. STAS 8804/3 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. SR EN ISO 5167-3 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. STAS 9280 – Măsurarea debitelor de gaze. 45 grade. Dimensiuni. SR EN 1359 – Contoare de gaz. Prescripţii funcţionale. Partea 2: Diafragme. Coturi cu raza scurtă 30 grade. SR EN 1776 – Alimentare cu gaz. Partea 1: Conversie a volumului de gaz. caracteristici metrologice.Garnituri de cauciuc rezistente în medii petroliere. Partea 4: Tuburi Venturi. Dimensiuni. STAS 8805/2 – Fitinguri pentru sudare din oţel. Teuri egale. SR EN ISO 5167-1 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. STAS 8804/9 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. STAS 8804/4 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. SR EN 12261 – Contoare de gaz. Prescripţii funcţionale. Partea 3: Ajutaje şi ajutaje Venturi. condiţii tehnice şi încercări. Capace. condiţii tehnice şi încercări. Dimensiuni. STAS 8804/5 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. SR EN 14236 – Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete. SR EN ISO 5167-2 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. Contoare de gaz cu membrană. Condiţii tehnice generale de calitate. Reducţii. Partea 1: Prescripţii şi condiţii generale. Contoare de gaz cu pistoane rotative. SR EN 837-3 – Manometre. SR EN 12186 – Sisteme de alimentare cu gaz. Metode şi mijloace de măsurare. Teuri cu ramificaţie redusă. 144 . Contoare de gaz cu turbină. STAS 8804/6 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. 60 grade. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor. Coturi cu raza lungă 30 grade. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. 90 grade. Dimensiuni. 60 grade. SR EN 837-2 – Manometre. 90 grade. Dimensiuni. Coturi de reducere. SR EN 12405-1 – Contoare de gaz. 180 grade.

ANEXA 28 145 .

ANEXA 29 146 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->