P. 1
NTPEE-2009 Monitorul Oficial2

NTPEE-2009 Monitorul Oficial2

|Views: 1,772|Likes:
Published by andreea catalina

More info:

Published by: andreea catalina on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Anexa

NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

NTPEE - 2008

1

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE 1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea egală sau mai mică de 6·105 Pa (6 bar), aflate în aval de staţiile de reglare – măsurare predare ale operatorului Sistemului Naţional de Transport (SNT). (2) Calitatea gazelor naturale combustibile respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. 1.2. Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice îl constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare, destinate să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din clădiri civile, industriale şi din alte amenajări din intravilan şi extravilan. 1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică la: a) proiectarea şi /sau executarea lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice; b) modernizarea, reabilitarea, modificarea şi reparaţiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente; c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în funcţiune; d) construcţiile şi instalaţiile care afectează sistemul de alimentare cu gaze naturale. 1.4. Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice: a) conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte şi staţiile de predare / preluare a gazelor naturale aferente acestora; b) instalaţiile tehnologice din câmpurile de producţie petroliere şi gazeifere, staţiile de comprimare din câmpurile de producţie petroliere şi gazeifere şi din SNT; c) staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare, cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar); d) instalaţiile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule, gazelor naturale lichefiate şi gazelor petroliere lichefiate; e) proiectarea şi executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 1.5 Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construcţiile şi instalaţiile aferente, se proiectează şi execută astfel încât să corespundă cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, în conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 1.6 (1) Termenii utilizaţi în prezentele norme tehnice sunt definiţi în Anexa 26 şi se completează cu termenii definiţi în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în Anexa 1 din Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. 616/2002 a preşedintelui ANRGN. (2) În Anexa 27 este cuprinsă legislaţia, normele, prescripţiile tehnice, standardele etc. la care se face referire în aceste norme, se recomandă sau se consideră că poate fi relevantă pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 2

(3) Standardele, normele şi prescripţiile tehnice menţionate în prezentele norme tehnice se referă la ediţiile în vigoare.

3

după caz. AVIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 2. după caz. e) datele de identificare ale proiectantului şi instalatorului său autorizat ANRE. după caz. d) beneficiarul investiţiei. operatorul SNT. 2. c) altor avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare. strada. h) memoriul pe specialităţi care să conţină procedurile specifice de execuţie a lucrărilor. Costurile estimative ale investiţiei: j) lista cantităţilor de lucrări. iii) sistemul de distribuţie (SD).3. după obţinerea: a) acordului de acces. protecţia mediului. conform legislaţiei în vigoare. Acordul de acces se eliberează. a autorizaţiei de construire şi a altor avize şi autorizaţii legale. k) devizul general al lucrărilor. seismicitate. Executarea oricăror lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face după obţinerea avizului de execuţie a lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor. descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite. studiu geotehnic. b) certificatului de urbanism. cu referiri la amplasament. ii) sistemul naţional de transport (SNT). măsuri de evitare a pătrunderii infiltraţiilor de gaze in clădiri şi de evacuare a eventualelor infiltraţii de gaze din clădiri etc.2. PROIECTAREA. c) titularul investiţiei. cel puţin. CA şi SD se realizează în regim reglementat. caracteristicile şi calităţile materialelor folosite. 2. numărul). confirmate prin semnătură şi ştampilă. de: operatorul CA. următoarele elemente: A. apărare împotriva incendiilor etc.1. operatorul SD. verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune.5. b) amplasamentul (judeţul.. Piese scrise: Date generale: a) denumirea obiectivului de investiţii. Proiectarea şi /sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE. emis de operatorul SD şi. 4 a) b) c) . (1) Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemul de alimentare cu gaze naturale se întocmesc în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice şi legislaţiei în vigoare şi conţin. la: i) conductele de alimentare din amonte (CA). i) breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalaţii şi de construcţii.. localitatea. 2. f) datele de identificare ale executantului şi instalatorului său autorizat ANRE. Accesul la SNT. după caz. 2. măsuri de protecţia muncii. Date tehnice ale investiţiei: g) memoriul tehnic care să conţină descrierea lucrărilor.4.2. categoria de importanţă a lucrărilor. confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Avize şi acorduri l) acordul de acces la CA. documentaţia cuprinde următoarele piese prevăzute la art. lit.6. anterior demarării lucrărilor. (4) Datele de identificare la care se face referire în alin.5. s) profiluri /secţiuni cu indicarea instalaţiilor proiectate şi existente. inclusiv instalaţiile aferente construcţiei. în numărul de exemplare cerut de legislaţia în vigoare. c. c. vi) etanşarea intrării conductelor prin pereţii subsolului şi /sau prin planşeul peste subsol. h. alin. k. 2. (3) Pentru staţiile de reglare sau reglare-măsurare se anexează şi documentaţia tehnică a construcţiei. r) schema de calcul şi /sau schema izometrică.5. cu toate elementele necesare executării acestora. l. f. 1:2000.. i. (2) Pentru literele q şi r) se indică. v)aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 1:50. 2. (3) Pe planul lucrărilor instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale se indică.7. b. executantul lucrărilor precizate la art. n. volumele. 1:100. iii) armăturile. întocmit la scara: 1:1000. (2) În situaţia în care la momentul avizării. branşamente. r. (3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru domeniul gazelor naturale are în componenţă reprezentanţi ai ANRE. la SNT sau la SD. în funcţie de obiectivul lucrării. după caz. (1). 1: 5000. q. e. după caz. după caz. l. ventilarea subsolului etc. s. n) referatul de verificare a proiectului. B Piese desenate: p) planul de amplasare în zonă. p. (2) Expertiza tehnică a lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale se efectuează de experţi tehnici atestaţi. m) certificatul de urbanism cu avizele şi acordurile cerute prin acesta. b) pentru instalaţiile de utilizare punctele: a. după caz. e. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. literele e) şi f) este obligatoriu să fie trecute pe fiecare planşă desenată. 5 . (1). operatorul SD avizează documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor şi are obligaţia ca. conform legislaţiei în vigoare. mărimea suprafeţelor vitrate şi dimensiunile elementelor care asigură accesul aerului necesar arderii şi /sau evacuarea gazelor arse. confirmate prin semnătură şi ştampilă. 1:1000 sau 1:500. b. să solicite executantului însuşirea documentaţiei tehnice. g. i. conform legislaţiei în vigoare. p.: a) pentru conducte de distribuţie. prin completarea datelor de identificare. în original. h. 2. (1) Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în SD se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestaţi. q. r. m. pentru încăperile în care sunt montate aparate consumatoare de combustibili gazoşi. j. 1:500. iv) debitul şi presiunea. (1) Documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor se depune. ii)diametrul şi lungimea tuburilor de protecţie. s. f. o) autorizaţia de construire. q) planul lucrărilor. d. după caz: i) diametrul şi lungimea conductelor. d. spre avizare la operatorul SD. 2. g. cu indicarea instalaţiilor proiectate şi existente. f) nu a fost încă desemnat. întocmit la scara: 1:10000. staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare punctele: a.

pentru a susţine avizarea documentaţiei tehnice. menţinute şi desfiinţate.8. 6 . Proiectantul are obligaţia de a se prezenta.2. în proiect se prevăd aparatele consumatoare de combustibili gazoşi instalate. pentru refacere sau completare. în termen de maximum 30 zile după primirea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor. Operatorul SD este obligat ca.11. să avizeze sau să restituie documentaţiile neavizate. În cazul modificărilor instalaţiilor de utilizare şi al renominalizării debitelor. pe fiecare planşă desenată. cu observaţiile scrise. Documentaţia tehnică avizată se semnează şi se ştampilează. 2.9.10. 2. 2. la solicitarea operatorului SD. obligatoriu de către operatorul SD. după caz.

Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se întinde la suprafaţa solului. în funcţie de considerente tehnico . 3. între 2·105 Pa (2 bar) şi 0. sub 0. se admit următoarele trepte de presiune: a) în instalaţiile exterioare: presiune redusă şi / sau joasă. (2) Stabilirea presiunii pentru instalaţiile de utilizare industriale se face în funcţie de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 3.3. cerinţe funcţionale şi situaţie locală. fig. 3. Staţiile de reglare sau reglare-măsurare care se interconectează într-un SD existent. Reţelele de distribuţie. (2) Se exceptează de la prevederea cuprinsă la alin. 3. (1) În instalaţiile de utilizare industriale (Anexa 25. Zona de protecţie 3. Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este reprezentată în Anexa 25.7. b) ramificate.4. În sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite ţevi din: a) oţel şi polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune.6. b) în instalaţiile interioare presiune joasă..05 bar). (1) Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) presiune joasă (PJ).05 bar). b) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar). c) alte materiale.5.05·105 Pa (0. alin. 2) se admit toate treptele de presiune menţionate la art. (1). fig.2.5·105 Pa (0. (3) Este interzisă interconectarea între conducte. b)presiune redusă (PR). se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei şi este de 0.economice. centralele termice montate în clădiri proprii sau în clădiri civile dotate cu instalaţii de ardere care funcţionează la presiune redusă.7. 3.05·105 Pa (0.5 m. 7. 7 . cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 3. dimensionarea şi realizarea sistemelor de alimentare. (1 ). pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0. (4) Pentru instalaţiile de utilizare cu presiunea mai mare de 6·105 Pa (6 bar) ANRE elaborează reglementări specifice. între 6·105 Pa (6 bar) şi 2·105 Pa (2 bar).1. cu respectarea art. 1. luând în considerare repartizarea consumatorilor şi cerinţele de presiune ale acestora. d) presiune înaltă (PI). branşamente. de ambele părţi ale conductei. inclusiv clădiri de locuit (Anexa 25. se dimensionează în funcţie de treapta de presiune din aval. (1) În instalaţiile de utilizare neindustriale ce alimentează clădiri civile.1. (2) Treptele de presiune se aleg în funcţie de soluţia propusă pentru alimentarea. litera b). SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Prevederi generale 3. cu condiţia intrării conductei instalaţiei de utilizare din exterior direct în încăperea în care se amplasează cazanele centralelor termice.3.5 bar) în instalaţiile interioare de utilizare. instalaţii de utilizare cu presiuni diferite.1. în staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar). 9. 3). fig. c) presiune medie (PM). pot fi : a) inelare. astfel încât acestea să asigure necesarul de debit aprobat.

6 cabluri TV. triaje şi incinte industriale: .0 1.5 Linii de cale ferată.5 Stâlpi 0. sau căminele acestor instalaţii Cămine pentru reţele termice.6 0.0 1. bunurilor şi mediului. construcţii noi şi lucrări de orice natură.în debleu. 3. cabluri de forţă.0 3.0 1. conform tabelului 1. 3.5 1.5 0.10.5 0.5 1.5 0.0 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distanţa minimă de la Distanţa minimă de la conducta de gaze din conducta de gaze din PE.5 5.5* 2* 2* 2* ** ** ** ** ** . canale pentru instalaţii telefonice. Distanţe de securitate 3. în m: OL.8.5 0.5 2 televiziune etc. în m: Instalaţia. telefonice şi canalizare sau alte cămine 0. În vederea asigurării funcţionării normale a reţelelor de distribuţie gaze naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor. Amplasarea de obiective noi. Conducte de canalizare 1.5 1.5 0. 0. în zona de protecţie a reţelelor existente. în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de legislaţia în vigoare. se montează la cel puţin distanţa minimă admisă.2 apropiată Copaci 0. la nivelul terenului 3.5 0.5 1.5* 1.5 0.5 2 Canale pentru reţele termice. În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului SD.5 1.5 Conducte de apă.0 1. crt. cabluri telefonice montate direct în sol.5* 1.0 subterane Linii de tramvai până la şina cea mai 0.6 0.0 1.5 1.3.5 0.în rambleu 1. 0.2 1.9.5 5.5 1.0 1. Construcţiile sau instalaţiile subterane care se realizează ulterior reţelelor de distribuţie sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care intersectează traseul acestora.12. Tabelul 1.0 1. construcţia sau obstacolul PJ PR PM PJ PR PM Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de 1 1 2 2 2 3 terenuri susceptibile de a fi construite Clădiri fără subsoluri 0.5 0.5 1.0 1. se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.5 0.2 1.0 5.5 0.11.5 0.5** 8 .5 0. Distanţele de securitate între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt prezentate în tabelul 1.5 1. 3.5 1 1. exclusiv cele din staţii.5 0.DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE DISTRIBUŢIE /INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII DE GAZE Nr.5 0.

3.5 · (D1+D2). Distanţa de securitate faţă de staţiile sau posturile de reglare sau reglare-măsurare se măsoară de la partea exterioară a incintei (împrejmuire.15.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. 3. cu modificările şi completările ulterioare.5 m. (1) Distanţa minimă între reţelele de distribuţie din oţel supraterane şi căile ferate electrificate este de 20 m. 9 . (2) La stabilirea distanţelor între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare din oţel supraterane şi liniile electrice aeriene (LEA) de joasă. exprimate în metri. mai mică de 0.19.. măsurată în proiecţie orizontală de la şina cea mai apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale. montate la capetele tubului de protecţie. publicat în Monitorul Oficial al României. staţiile de îmbuteliere GPL etc. aprobat prin Ordinul ANRE nr.6. aprobate prin Ordinul ANRE nr. (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distanţă. publicat în Monitorul Oficial al României. (2) În situaţia prevăzută la alin. 259 din 18 aprilie 2007. nr. 1. 4/2007 . 3. conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri. Distanţa între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi liniile de cale ferată în staţii. triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul deţinătorilor acestora. se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. medie sau înaltă tensiune se respectă prevederile din legislaţia în vigoare.13. 32/2004. b) răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze. nr.16. printre care: a) NTE 003/04/00 .18. b) NTE 007/08/00 .14. staţiile de distribuţie carburanţi. se stabilesc conform reglementărilor şi prescripţiilor tehnice specifice. conform reglementărilor tehnice de specialitate. 1.000 V. se recomandă ca distanţa între conducte să fie mai mare decât 1. publicat în Monitorul Oficial al României. acestea pot fi reduse cu 20% pentru poziţiile 1..revizia I –. 3.17.Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1. aprobat prin Ordinul ANRE nr.092 din 24 noiembrie 2004. 356 din 8 mai 2008. nr. Distanţele dintre reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi conductele care transportă fluide combustibile. cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se prevadă următoarele soluţii tehnice: a) montarea ţevii în tub de protecţie. c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. *) De la piciorul taluzului **) Din axul liniei de cale ferată 3. Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate în tabelul 1. 3. măsurată în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioara a conductelor. unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective. 38/2008.Notă: Distanţele. firidă) şi sunt prezentate în tabelul 2. depozitele de carburanţi. Reţelele de distribuţie din oţel montate în zona de influenţă a căilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înaltă tensiune se protejează împotriva tensiunilor induse. 3.

DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE STAŢII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII Nr.rezistenţă redusă la foc . 5. peste 30000.6•10 ..0 >6• <6• >6• 5 5 5 5 . 7* 10 12 10 12 15 20 25 7 20 20 4** 20 12 20 20 5 20 15 20 20 8 20 12 20 20 4 20 15 20 20 6 20 20 20 20 10 20 25 25 20 6 20 30 30 25 10 40 4. Clădiri industriale şi depozite de materiale combustibile cu: . 10 . uşi) pe o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele staţiei în ambele direcţii şi pe o înălţime de 3 m deasupra staţiei.6•105 10 10 10 105 105 105 (<2) (2.. se pot alipi de un perete al clădirii învecinate cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie.risc mediu sau redus de incendiu Instalaţii industriale în aer liber Clădiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unităţilor industriale) . crt.rezistenţă mare la foc Linii de cale ferată: . să nu aibă goluri (ferestre. asociat pericolului de explozie . pentru staţii de capacitate: până la 6000.de garaj Marginea drumurilor carosabile Linii electrice de înaltă tensiune 7 7 7* 10 10 10 12 15 12 11 12 10 13 15 12 18 20 15 22 25 20 27 30 25 7 10 13 11 13 18 18 27 3. în m.măsurare de capacitate până la 1000 m3/h şi presiune de intrare mai mică de 2·105 Pa (2 bar). 3 3 în m /h în m /h în m3/h Presiunea la intrare. Destinaţia construcţiilor învecinate Distanţele de securitate..6) (>6) (<2) (2.Tabelul 2. *) Staţiile sau posturile de reglare sau reglare . în Pa şi în bar 5 <2• 2•10 .rezistenţă mică la foc .6) (>6) (<6) (>6) 1.curentă .risc foarte ridicat de incendiu. 2. >6• <2• 2•105 . 6000. 6...30000.

**) Pentru posturile de reglare sau reglare .măsurare de capacitate până la 250 m 3/h şi presiune de intrare mai mică de 2·105 Pa (2 bar) distanţa minimă este de 1.5 m. 11 .

d) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător. b) avizarea documentaţiei tehnice de către operatorul SD. c) executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE. iar exploatarea acestora precum şi toate costurile aferente sunt în responsabilitatea acestuia. 4. (2) Contoarele pasante nu pot fi utilizate pentru decontări fiscale.2. (3) Contoarele pasante fac parte din instalaţia de utilizare a consumatorului.4.1 Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. (1) În instalaţiile de utilizare se pot monta contoare pasante cu respectarea următoarelor condiţii: a) elaborarea unei documentaţii tehnice de către un operator economic autorizat ANRE. 12 . MĂSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE 4.

v) schimbarea destinaţiei unor construcţii.42 0.38 0.36 0. după cum urmează: a) pentru conductele de distribuţie se prevede debitul pentru o etapă de perspectivă.43 0.51 0.81 0. ii) eventuala modificare a densităţii consumatorilor. simultan. f) valoarea coeficienţilor de simultaneitate se aplică la suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. destinate încălzirii centrale sau locale. al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din instalaţiile de utilizare. 13 .37 0.38 0. iv) realizarea de noi construcţii în zonă. destinate preparării hranei. b) pentru branşamentele şi instalaţiile de utilizare ale operatorilor economici.35 0. societăţilor şi instituţiilor social-culturale. este dată în tabelul 3. pe baza planurilor de urbanism.40 0. Debitele de calcul se determină în funcţie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi de factorii de simultaneitate specifici. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Debite de calcul 5. d) valoarea coeficienţilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.65 0.47 0.1.45 0. în funcţie de: i) dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate.34 5.37 0. se prevede debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă în instalaţiile de utilizare.36 0.34 0.5. c) pentru branşamentele şi instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici se prevede debitul nominal.35 0. e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.59 0.35 0. Tabelul 3 – VALORILE COEFICIENŢILOR DE SIMULTANEITATE PENTRU APARATELE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI. iii) schimbările de amplasament ale unor consumatori importanţi. DESTINATE PREPARĂRII HRANEI Numărul de apartamente 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 28 32 Coeficientul de simultaneitate 1.2.41 Numărul de apartamente 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 Peste 80 Coeficientul de simultaneitate 0.55 0.00 0. este 1. Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi este cel indicat de producător.39 0.53 0.62 0.71 0.

presiunea disponibilă P1 se precizează de operatorul SD.DISPONIBILUL DE PRESIUNE PRODUS DE FORŢA ASCENSIONALĂ ÎN FUNCŢIE DE ÎNĂLŢIMEA PUNCTULUI DE CONSUM FAŢĂ DE NIVELUL REGULATORULUI DE PRESIUNE Altitudinea locaţiei regulatorului de presiune.Căderile de presiune 5. 4. în Pa sau în bar. 5.5.03 bar).01·105 Pa (0.1 • 10-5 5. 5. 5.1 4.2 5. inclusiv branşamentul.02·105 Pa (0.7.0 3.5 • 10-5 4.03·105 Pa (0.3.0 4. se consideră căderea de presiune de 0.P2 în care: P1 .0 • 10-5 4.005 bar) fiind necesară dimensionării conductelor instalaţiei de utilizare şi acoperirii pierderii de presiune din contor.5 4.4 • 10-5 5.1 • 10-5 4.7 4. (2) Modalităţi de stabilire a căderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor sunt prezentate în Anexa 25. pentru dimensionarea conductelor montante se are în vedere creşterea disponibilului de presiune datorită forţei ascensionale a gazelor naturale.7 • 10-5 4. în Pa sau în bar. P2 . Căderile de presiune stabilite conform art.6 4.9 • 10-5 . Pentru reţelele de distribuţie existente.1 5.005 ·105 Pa (0. în m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională în funcţie de înălţimea punctului de consum faţă de nivelul regulatorului de presiune.9 • 10-5 4. acoperă toate pierderile liniare şi locale.presiunea minimă necesară la ieşirea din conductă.005·105 Pa (0.3 • 10-5 4.4 5. cu condiţia ca la ieşirea din staţia sau postul de reglare să se menţină presiunea de 0. (2) Pentru reţeaua de distribuţie care funcţionează la presiune joasă. (1) În cazul unor extinderi ale reţelelor de distribuţie de presiune joasă care alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu presiunea nominală de 0. căderea totală de presiune pentru dimensionarea reţelei de distribuţie şi a instalaţiei de utilizare este de 0. 5. 5.9 4. majorată cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili.2 4.005 bar).3 4.02 bar).4. în Pa/m 5. măsurată de la nivelul regulatorului de presiune.6 • 10-5 4.6. (1) Căderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabileşte cu relaţia: ∆ P = P1 . fig.3. diferenţa de 0.0 • 10-5 3. (1) În instalaţiile de utilizare cu presiune joasă. (2) Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională se obţine calculând produsul între valoarea indicată în tabelul 4 şi înălţimea la care se montează punctul de consum.2 • 10-5 5.presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă. 5 şi 6.2 • 10-5 4.01 bar). · Tabelul 4 .9 14 în bar/ m 5.

D – diametrul interior al conductei.71 D  λ 1 k = 1.013 bar) şi T=288. Re . cu destindere izotermă se calculează cu relaţia: w= 5. în km.14 − 2 lg    D λ Viteza medie a gazelor într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiuni medii sau reduse. Valoarea coeficientului λ este: pentru Re<2300 64 λ= Re 1 = 2 lg Re λ − 0.375 ⋅QC S     D 2 P + 1 P2 2   P +P2  1   unde w.numărul Reynolds (adimensional). în K. (1) Diametrul conductelor de presiune joasă. 15 K. δ = 0.pentru 2300<Re<23D/k .56 ⋅ 5 cs 2 P 2 − P2 1 sau 0.8.temperatura gazelor.pentru 23D/k <Re<560D/k . se calculează cu relaţia: 15 .viteza gazului în conductă.554. în m/s. în cm. P2 .rugozitatea conductelor.013 bar) şi T=288. 5. QCS – debitul de calcul în m3/h la P=101325 Pa (1. P1şi P2 au semnificaţiile şi unităţile de măsură de mai sus. ce se determină în funcţie de Re şi k/D.pentru Re>560D/k λ 1 ( )  2.51 k  = −2 lg  +   Re λ 3. în m. în bar. D. densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului. k . Diametrul conductelor se determină pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaz şi a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. în m3/h.lungimea tronsonului respectiv.10.presiunea absolută la capătul tronsonului. ν – coeficientul de vâscozitate cinematică.56    P 2 −P 2  2   1 unde: D .debitul de calcul la P=101325 Pa (1. calculat cu relaţiile: wD Q Re = Re = 2230 cs sau ν D unde : w .Dimensionarea conductelor 5.9. în cm.coeficientul de pierdere liniară de sarcină (adimensional). T . P1 .2  Q 2 TL δλ  cs  D = 0.15 K.presiunea absolută la începutul tronsonului. L . în m2/s. în bar. în m3/h. Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează cu relaţia: Q 2 TL δλ D = 0. 5.diametrul interior al conductei.8 . QCS . QCS. λ .

Celelalte notaţii au aceleaşi semnificaţii şi unităţi de măsură ca în relaţiile de la art. (2) Pentru instalaţiile din clădirile de locuit.2  Q 2T δλ L  D =0.49    ∆ P   unde : .1 . lungimea de calcul se poate considera: Lc= (1.. .0. în mbar.L este lungimea de calcul a conductei.2)·Lf. (3) Lungimile echivalente ale rezistenţelor locale pentru dimensionarea conductelor de distribuţie gaze naturale la presiune joasă se obţin din tabelul 5..9. 5. 16 .∆ P este căderea de presiune disponibilă. unde Lf este lungimea fizică a conductei. 1. pe tronsonul considerat. în m. care cuprinde lungimea fizică a tronsonului considerat la care se adaugă lungimile echivalente ale rezistenţelor locale.

05 0.06 0.12.7 29 50.3 10 1.13.2 20 4 12. + qn 5.45 5 13.25 3/8 0.4 16 30.5 8 25 40. (1) Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant.11.125 3/4 0.2 2 0.32 0..11 0.14 1.6 2.65 2. în Lungimi echivalente.68 2½ 0. = Qi − 2 Qe ∑qi 2 ∑qi 2 Qe=Qi .3 8 1.2 6. şi 5. 5.5 12 2 6. ( ∑ qi << Qi ) Date de calcul Qcalcul Qvariabil = Qcalcul Qi q1 q2 q3 … qn Qe Qi Model de calcul ∑qi = ct .1.6 6 0.4 20.7 2.4 0.55 4 0. folosind relaţiile indicate la art.6 39 5.5 1.6 15. 1 şi 2 anexate. 1 şi 2 reprezintă presiuni relative.7 10.22 0.92 3.42 2 5.9.2 4 12 25. 5. se poate face folosind nomogramele nr..8 8.3 14 2.08 0.2 15 3 9.12 1.575 1¼ 0.43 4. (1) Dimensionarea şi / sau verificarea diametrelor reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare de presiune medie sau redusă.14 0.02 0. Dimensionarea şi verificarea diametrelor reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare de presiune joasă din oţel se poate face folosind datele din tabelul 6.5 5.10.7 1 0.8 2.Σ qi Σ qi = q1 + q2 + .17 0.26 1.1 5 0. considerând că volumul gazului este constant..575 1/2 0.125 1½ 0.7 20 35. 17 .08 3.8 8. (2) Tronsoanele de conductă cu debit variabil se dimensionează la debit constant. Această schemă de calcul se foloseşte doar în cazul branşamentelor cu debite mici în raport cu debitul de tranzit. (2) Presiunile P1 şi P2 utilizate în nomogramele nr.08 0.05 0.83 2.05 3 0.Tabelul 5 – LUNGIMILE ECHIVALENTE PENTRU REZISTENŢELE LOCALE Diametrul. conform schemei de mai jos.68 5. în m Robinet cu Alte tipuri Coturi Teuri în direcţia cm inch trecere completă de robinete derivaţiei 1.4 1.

(1) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în reţelele de distribuţie şi în instalaţiile de utilizare este: a) 20 m/s pentru conducte supraterane. 5. în amonte de elementul de reglare. b) 20 m/s. considerând că volumul gazului este constant. în aval de elementul de reglare.16. prin care.. în care se acceptă viteze de curgere mai mari. 18 . 5.5. respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilenă. (2): a) conductele situate în amonte / aval de elementul deprimogen sau de contor. Dimensionarea şi verificarea diametrelor reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare de presiune joasă din polietilenă se poate face folosind datele din tabelul 6. (3) Fac excepţie de la alin. minim 1" pentru conducte din oţel. respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilenă. 5. Grosimea peretelui ţevii din oţel se calculează în funcţie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate a solului. b) conductele situate în amonte / aval de contoarele cu ultrasunete. b) 40 m/s pentru conducte subterane.2.17.14. de regulă. indiferent dacă se află înainte sau după elementul de reglare a presiunii. b) conducte ale reţelei de distribuţie. viteza se limitează la 20 m/s. minim 2" pentru conducte din oţel.15. Diametrele minime admise pentru conducte subterane: a) branşamente şi instalaţii de utilizare. (2) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în conductele staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare este: a) 30 m/s. în conformitate cu recomandările producătorului.

41 0.7 33.60 2.006 • 10-3 0.4 13.3 12.Tabel 6.15 K.54 2.74 12.16 0.09 8.77 0.25 23.007 • 10-3 0.45 4.8 73.10 • 10-3 0.95 1.96 2.07 2.7 56.9 44.23 1.78 8.0 87.11 1.94 6.75 21.34 21.06 • 10-3 0.49 26.94 3.0 26.02 0.28 2.43 1.73 16.5 68 80.16 11/2 7 2.09 • 10-3 0.10 4.11 3.2 8.43 1..9 70.61 18.4 46.002 • 10-3 0.83 5.3 94.5 0.8 39.6 42.96 1.80 21.1 41.005 • 10-3 0.1 89.82 3.6 0.0 20.9 36.08 3.82 3/4 4 0.59 1.2 52.38 0. în m3/h.44 5.07 • 10-3 0. Pa/m 1 0.78 20.15 1.20 35.38 0.05 36.6 47. în mm Dn.49 1/2 3 0.5 37. δ = 0.26 2.55 12.08 • 10-3 0. GAZE NATURALE PRESIUNE JOASĂ ( T=288.69 2.19 24.92 6.29 0.7 41.12 6.5 15.24 2.06 0.05 • 10-3 0.38 0.05 0.95 1.9 72.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 0.2 0.05 18.12 • 10-3 0.46 1 5 0.32 1.27 11.58 11.2 32.14 1.4 21.24 1.8 36.5 92.1 29.57 0.82 6.10 0.16 • 10-3 0.1 101 114 126 136 146 155 165 237 292 339 380 416 452 484 514 542 595 644 689 732 772 810 846 6 13 71.76 0.6 64.40 3.63 0.7 0.7 18.7 14.09 0.01 • 10-3 0.79 14. în inch .2 30.4 23.60 1.08 0.009 • 10-3 0.53 2.17 1.5 9.29 4.19 0.34 4.91 25.86 7.26 1.59 4. PENTRU CONDUCTE DIN OŢEL.5 104 131 152 în.1 51.48 1.30 4.36 7.6 79.80 7.22 22.24 0.3 79.3 0.16 17.19 0.17 11.5 67.14 • 10-3 0.65 2.81 23.50 2 8 4.3 103 113 123 132 140 148 162 176 188 200 211 221 231 4 11 25.7 67.56 9.38 6.20 10.48 0.7 17.11 0.14 0.24 • 10-3 -3 în bar/m 3/8 2 0.82 4.68 1.19 2.7 28.0 63.2 40.15 0.79 3.04 4.1.6 12.66 2.DEBITUL DE CALCUL QCS.03 • 10-3 0.92 7.8 0.2 19.1 88.01 26.95 10.004 • 10-3 0.5 78.83 1.0 60.9 27.80 2.7 7.43 31.25 27 35.28 9.6 73.7 104 138 151 170 188 203 218 232 245 352 435 504 565 620 671 719 763 805 884 959 1023 1088 1145 1202 1258 Di.48 13.554 ) ∆ H 12.04 0.1 39.7 54.01 15.48 2.45 6.5 58.56 1.6 10.18 5.77 1.1 0.22 • 10-3 0.8 50.0 84.51 5.5 61.18 • 10-3 0.64 1.79 15.19 1.3 25.99 4.42 2.72 13.39 5.43 0.33 0.20 1.59 3.001 • 10 0.61 38.3 70.9 11.3 25.72 3.29 1.92 29.6 23.79 5.44 1.27 1.003 • 10-3 0.17 0.91 10.69 3.13 0.28 19 11/4 6 1.20 • 10-3 0.3 103 112 120 127 134 141 147 3 10 12.2 14.04 • 10-3 0.9 21/2 9 7.24 33.02 • 10-3 0.52 1.2 5.35 1.7 65.12 2.4 127 158 183 205 226 244 251 278 293 322 348 373 396 418 438 458 5 12 47.42 0.24 19.92 5.04 4.1 44.008 • 10-3 0.35 3.48 2.4 0.58 2.5 81.

96 7.68 43.19 12.06 3.67 6.28 • 10-3 0.32 29.80 13.17 6.9 82.26 28 30 0.78 27.34 40.68 2.9 79.26 28.85 76.11 41.8 153 159 165 241 250 259 477 496 513 892 916 940 1303 1358 1408 20 .94 3.30 13.26 • 10-3 0.62 1.30 • 10-3 1.56 1.

02 • 10-3 0.06 • 10-3 0.04 • 10-3 0.005 • 10-3 0.26 • 10-3 -3 în bar/m 203 8 14 157 228 273 329 370 408 442 474 504 532 762 938 1087 1219 1338 1447 1589 1644 1734 1903 2057 2201 2336 2464 2586 2702 2813 253 10 16 284 411 509 593 666 733 794 851 905 956 1362 1682 1948 2183 2395 2591 2772 2943 3104 3405 3881 3938 4179 4408 4625 4833 5032 305 12 17 468 577 839 975 1096 1205 1305 1399 1486 1570 2242 2758 3194 3578 3925 4244 4541 4820 5084 5575 6027 6448 6842 7216 7571 7911 8236 21 353 14 18 692 1000 1237 1438 1615 1775 1923 2060 2189 2312 3299 4057 4697 5261 5771 6239 6876 7086 7473 8195 8858 9475 10055 10604 11125 11624 12102 402 16 19 979 1413 1747 2030 2279 2505 2713 2906 3088 3260 4649 5717 6617 7410 8127 8787 9401 9978 10523 11538 12471 13340 14155 14927 15661 16362 17035 502 20 20 1770 2548 3149 3655 4103 4507 4880 5226 5552 5860 8350 10262 11875 13295 14580 15762 16862 17895 18872 20689 22361 23916 25378 26760 28074 29330 30335 600 24 21 2843 4087 5046 5856 6570 7216 7810 8364 8884 9376 13350 16402 18975 21243 23393 25179 26934 28582 30141 33042 35709 38191 40523 42728 44825 47093 49016 Di.03 • 10-3 0.continuare ∆ H în Pa/m 1 0.7 0.24 • 10-3 0.003 • 10-3 0. în mm Dn.18 • 10-3 0.2 0.1 .22 • 10-3 0.01 • 10-3 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0.009 • 10-3 0.4 0. în inch .08 • 10-3 0.09 • 10-3 0.12 • 10-3 0.14 • 10-3 0.1 0.5 0.07 • 10-3 0.20 • 10-3 0.16 • 10-3 0.007 • 10-3 0.8 0.002 • 10-3 0.05 • 10-3 0.006 • 10-3 0.004 • 10-3 0.Tabel 6.001 • 10 0.6 0.10 • 10-3 0.3 0.008 • 10-3 0.

28 • 10-3 2921 5223 8550 12562 17682 -3 30 0. în inch Regim Regim turbulent prepătratic laminar Regim Regim turbulent rugos instabil 31879 32997 50867 52652 22 . în mm Dn – Diametrul nominal al conductei.28 0.30 • 10 3024 5408 8852 13006 18307 LEGENDA: Di – Diametru interior al conductei.

4 15.5 2.7 3 3.9 12.9 84.4 72.24 • 10-3 în bar/m 20 14 2 0.8 29.7 58.1 23.5 35.3 98.4 3.DEBITUL DE CALCUL QCS.1 48.9 2.8 105 113 120 127 134 141 90 73.07 0.9 87.7 5.3 7.7 14.3 55.7 92.4 20.8 18.0 27.0 45.1 10.7 25.6 9.0 11.30 0.3 51.3 29.56 0.6 4.7 25.0 12.2 .66 0.7 2.006 • 10-3 0.3 4.0 2.1 40.3 4.5 45.2 4.5 21.9 31.14 • 10-3 0.5 9.9 50 40.5 27.1 1.0 66.4 23 63 51.4 1.10 • 10-3 0.4 7 4.3 2.5 24.7 7.16 • 10-3 0.1 40 32.9 2.008 • 10-3 0.9 70.8 89.0 33.5 79.2 41.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 0.12 • 10-3 0.3 26.5 0.6 43.9 2.2 77.3 0.08 • 10-3 0.10 0.6 51.27 0.3 47.7 13.3 1.9 60.4 38.9 77.1 1.7 96.2 2.88 0.0 15.007 • 10-3 0.0 42.9 4.7 71.8 3.7 15.6 23.8 54.6 3.1 7.4 5.4 14.0 3.18 • 10-3 0.2 2.0 32 26 4 0.05 • 10-3 0.9 4.5 6.14 0.7 18.5 11.1 6.22 • 10-3 0.5 14.2 10.1 5.001 • 10-3 0.3 67.0 60.9 69.01 • 10-3 0.12 0.5 2.33 0.20 0.004 • 10-3 0.8 54.0 99.97 1.4 24.1 0.8 24.5 6.6 2.4 34.9 36.1 10.5 48.3 20.0 2. PENTRU CONDUCTE DIN POLIETILENĂ GAZE NATURALE PRESIUNE JOASĂ (T=288K.8 103 112 121 130 138 195 244 285 321 355 385 414 441 466 514 558 599 637 673 708 741 160 130.07 • 10-3 0. în m3/h.8 5.2 6.1 6.0 17.8 75.0 28.3 2.3 5.4 11.2 8 6.03 • 10-3 0.9 16.6 39.8 16.3 12. în mm .8 8.7 19.5 1.6 65.Tabel 6.96 1 1.3 53.06 • 10-3 0.23 0.77 0.98 1.2 1.002 • 10-3 0. în mm Di.6 0.554 ) ∆ H.04 0.1 8.8 7.8 6 2.34 0.2 37.6 9 10.005 • 10-3 0. δ = 0.4 32.6 63.04 • 10-3 0.7 9.0 79.6 61.9 16.3 75.6 109 119 127 136 144 159 172 185 197 209 219 230 110 90 10 19.4 3.5 22.7 13.2 0.8 25 19 3 0.1 68.40 0.7 13.09 • 10-3 0.45 0. în Pa/m 1 0.2 4.2 23.23 0.1 75 61.8 13 53.7 6.1 88.5 101 150 180 211 238 262 285 306 326 345 381 413 444 472 499 525 550 140 114.5 47.9 107 128 150 169 187 203 218 233 246 271 295 316 337 356 375 392 125 102.7 117 133 148 161 174 186 198 279 349 407 459 507 550 591 629 666 733 796 854 909 960 1010 1057 De.5 36.8 22.7 82.7 20.5 8.4 12.17 0.3 3.7 1.3 12.6 5 0.2 41.6 3.20 • 10-3 0.4 12 36.009 • 10-3 0.4 60.7 0.8 82.0 23.02 • 10-3 0.2 2.5 5.4 0.4 2.6 2.6 12.6 1.5 10.2 11 27.8 0.8 15.5 1.8 87.3 81.0 40.003 • 10-3 0.78 1.4 6.9 3.7 39.1 3.3 95.65 0.7 8.

28 • 10-3 0.3 147 153 158 240 249 259 409 426 441 574 596 618 773 804 834 1102 1146 1188 24 .2 29.3 15.26 28 30 0.9 27.0 95.0 6.3 49.7 99.6 53.30 • 10-3 2.9 2.8 14.5 51.5 6.1 28.5 92.7 15.26 • 10-3 0.3 6.9 3.

20 • 10-3 0.2 25 637 940 1180 1386 1570 1677 1823 1960 2089 2211 3208 3982 4637 5217 5742 6227 6678 7102 7504 8252 8941 9583 10187 10758 11301 11821 450 368 26 873 1288 1616 1897 2076 2292 2492 2678 2854 3020 4378 5431 6322 7111 7825 8484 9097 9674 10220 11237 12173 13046 13865 14641 15380 16085 500 409 27 1160 1709 2143 2441 2749 3035 3298 3545 3777 3997 5788 7176 8352 9391 10333 11200 12008 12768 13488 14827 16061 17209 18289 19311 20283 21212 560 458 28 1571 2313 2899 3291 3713 4098 4453 4784 5096 5393 7803 9669 11250 12646 13912 15077 16163 17184 18150 19950 21606 23148 24598 25970 27276 28524 630 515.05 • 10-3 0.02 • 10-3 0.6 23 334 494 621 730 827 916 967 1037 1105 1171 1702 2115 2465 2774 3055 3314 3556 3783 3998 4398 4767 5111 5434 5740 6031 6309 355 290.004 • 10-3 0.7 0.06 • 10-3 0.03 • 10-3 0.24 • 10-3 în mbar/m 180 147.2 109 137 162 184 204 222 239 256 272 383 478 558 629 694 753 809 861 911 1003 1088 1167 1242 1313 1380 1444 200 163.6 0.001 • 10-3 0.6 145 183 215 244 271 295 318 340 361 508 633 739 833 918 997 1070 1139 1205 1327 1439 1544 1642 1735 1824 1909 225 184 20 134 199 251 295 335 371 405 437 466 495 695 866 1010 1138 1254 1361 1461 1555 1644 1810 1963 2105 2239 2366 2487 2602 250 204. în mm Di .4 0.8 0.22 • 10-3 0.005 • 10-3 0.2 18 73.09 • 10-3 0.01 • 10-3 0.în mm .08 • 10-3 0.4 29 2155 3171 3861 4502 5079 5603 6087 6539 6965 7369 10653 13194 15346 17247 18968 20554 22031 23420 24735 27182 29435 31533 33504 35370 37145 38842 De.1 0.008 • 10-3 0.18 • 10-3 0.007 • 10-3 0.002 • 10-3 0.6 19 97.14 • 10-3 0. 2 – continuare ∆ H în Pa/m 1 0.10 • 10-3 0.Tabel 6.16 • 10-3 0.4 24 462 682 857 1007 1141 1223 1327 1427 1521 1610 2339 2904 3384 3808 4192 4547 4877 5188 5482 6030 6534 7004 7446 7865 8263 8643 400 327.2 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 0.12 • 10-3 0.4 21 179 265 333 392 445 493 537 579 598 632 920 1145 1335 1504 1657 1798 1930 2054 2171 2390 2591 2779 2955 3122 3281 3433 280 229 22 243 360 453 532 603 668 729 759 808 855 1245 1548 1805 2032 2239 2429 2606 2773 2931 3225 3496 3749 3986 4211 4425 4630 25 315 257.009 • 10-3 0.006 • 10-3 0.003 • 10-3 0.3 0.04 • 10-3 0.07 • 10-3 0.5 0.

26 • 10-3 1506 1990 2713 3579 4826 6576 9008 12319 -3 0. Di – Diametrul interior al conductei.26 28 30 0. Regim Regim turbulent prepătratic laminar Regim instabil 16762 17414 18043 22104 22962 23791 29721 30873 31985 40470 42037 43549 26 .28 • 10 1566 2069 2820 3719 5515 6833 9360 12799 0. în mm.30 • 10-3 1623 2145 2923 3855 5198 7081 9699 13262 De – Diametrul exterior al conductei. în mm .

se admite montarea numai a instalaţiei proprii de alimentare cu gaze naturale. în condiţii justificate de către proiectant şi înscrise în certificatul de urbanism. b) vehicularea prin reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele. în funcţie de condiţiile locale. (1) Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor de utilizare exterioare se pot monta. 6.2. pe cât posibil. REŢELE DE DISTRIBUŢIE ŞI INSTALAŢII DE UTILIZARE EXTERlOARE Alegerea traseelor. (2) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană.4.Conductele instalaţiilor de utilizare exterioare se montează: a) din oţel. prin traversarea peretelui exterior al clădirilor. (1) Conductele reţelelor de distribuţie se montează subteran. (1) Intrarea în clădiri a branşamentelor sau a instalaţiilor de utilizare se realizează suprateran. pentru clădiri la care nu se poate realiza soluţia supraterană. subteran.8. Condiţii pentru amplasarea conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare 6. 6. (2) La stabilirea traseelor reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare se acordă prioritate respectării condiţiilor de siguranţă. (3) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană. rectilinii. la înălţimi de până la 6 m de la suprafaţa solului. b) din polietilenă. asociat pericolului de explozie.3. tronsoane ale reţelelor de distribuţie din polietilenă se pot monta suprateran în tuburi de protecţie sau se intercalează un tronson de conductă din oţel. 6. 6. c) stâlpi metalici sau din beton şi estacade. iar căminele sunt acoperite cu grătare şi au asigurată evacuarea permanentă a apelor infiltrate. Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor de utilizare exterioare se protejează împotriva descărcărilor electrice conform reglementărilor specifice. conductele reţelelor de distribuţie din oţel se pot monta suprateran. (2) se permite cu condiţia avizării de către operatorul SD a tuturor măsurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condiţii de 27 . (1) Traseele reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare exterioare sunt. Pe pereţii clădirilor cu risc foarte ridicat de incendiu.(1).6. Se interzice: a) montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea. 6.7. b) garduri stabile din cărămidă sau beton. (2) În cazuri excepţionale. suprateran / subteran. (2) Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie se pot monta.5. cu respectarea alin. 6. după caz.6. (4) Soluţia prevăzută la alin. pe : a) pereţii exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton. este interzisă intrarea acestora în pardoseala sau sub pardoseala clădirilor. (3) Robinetele montate în cămine sunt cu tija înaltă pentru ca manevrarea să se poată face de la suprafaţa solului.1. intrarea branşamentelor sau instalaţiilor de utilizare în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se montează robinetul de branşament şi/sau de incendiu. 6.

9. se prevăd măsuri speciale de protecţie. după caz. 6. 6. h = 0. se montează borne inscripţionate. distanţa măsurată pe orizontală între axul conductei şi plăcuţă /bornă (L) şi adâncimea de pozare a conductei (h). pentru cazuri deosebite în care nu este posibilă evitarea amplasării în terenurile menţionate. 6. situate la distanţe de până la 2 m.14. în funcţie de regimul de presiune. indiferent de modul de pozare: a) în terenuri susceptibile la tasări. L = 2. mai mică decât cea prevăzută în Cap. (2) La capătul branşamentului. la distanţe de 150 m între ele.12. distanţa dintre plăcuţele inscripţionate nu va fi mai mare de 30 de metri.. Pe traseele fără construcţii şi pe câmp. 3. cu acceptul scris al proprietarilor acestora. GNPR sau GNPJ.15.10.5 m. soluţiile de alimentare se stabilesc de operatorul SD. (1) În localităţi.11. alunecări. f) sub linii de tramvai sau cale ferată. ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: a) zone verzi. b) sub construcţii de orice categorie.13. 6. montate suprateran. erodări etc. d) carosabil. (1) Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide.siguranţă. cele cu acţiuni puternic corozive şi cele cu pericol de alunecare. 6. 6. adâncimea minimă de montare este de 0. c) în tunele şi galerii. 28 .5 m. (2) Reţelele de distribuţie subterane se montează pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane.9 m). (3) Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane. reţelele de distribuţie se montează numai în domeniul public. branşamentele se pot executa cu ieşire directă în firide. paralel cu acestea la o distanţă. (1) Marcarea reţelelor de distribuţie subterane se realizează de către executant prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii. reţelele de distribuţie pot fi însoţite pe traseu de sisteme de semnalizare /detecţie. Este interzisă montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. tabelul 1. În scopul identificării conductelor şi branşamentelor din oţel. acestea se marchează din 2 în 2 m cu simbolul: GNPM.17. b) trotuare. pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate. Pe plăcuţe /borne se specifică următoarele caracteristici: regimul de presiune. 6. (2) Este interzisă montarea branşamentelor înzidite în elemente de construcţie. e) la nivel inferior fundaţiei clădirilor învecinate. materialul tubular ( OL sau PE). c) alei pietonale. (4) Pentru situaţiile de excepţie (căi de acces private). (3) Este interzisă intrarea instalaţiilor de utilizare din firidele de branşament direct în interiorul clădirilor. după caz. măsurată în proiecţie orizontală. 6. d) în canale de orice categorie având comunicaţie directă cu clădiri. 6. ( Exemplu: GNPR – PE. din ţeavă sau beton. În scopul identificării. (1) Reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare subterane se montează la adâncimea minimă de montaj de 0.9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protecţie. prin care se acordă operatorului SD dreptul de uz şi servitute pentru reţelele amplasate pe proprietatea lor. inclusiv montarea în încăperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale având limita inferioară de detecţie de 2% CH 4 în aer şi care acţionează automat asupra robinetului de închidere (electroventil) a alimentării cu gaze naturale. acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului.16.

dar fac parte dintr-un singur corp de clădire. Criteriile de alegere a soluţiilor de alimentare sunt: a) alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire se face de preferinţă din conducta de distribuţie de pe strada pe care este amplasată clădirea (Anexa 25. fig. se intercalează un tronson de conductă din oţel. Alegerea traseelor. (1).22. (Anexa 25. în scopul reducerii numărului de traversări a unei artere importantă de circulaţie.18. (Anexa 25. d)capătul de branşament se pozează la limita de proprietate a consumatorului. b)alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile situate la intersecţia străzilor se face din oricare dintre conductele de distribuţie amplasate pe străzile respective. Condiţii pentru amplasarea branşamentelor 6. (4) În cazul în care prevederile de la alin. ii) clădirile nu sunt situate pe aceeaşi stradă. alin. 6. 11 c). (1) şi (2) nu pot fi respectate. proiectantul poate reduce adâncimea de montare. lit. (2) În cazul prevederilor de la alin.19. au curte comună şi o intrare comună din strada pe care este pozată conducta de distribuţie (Anexa 25. iii) instalaţiile de utilizare exterioare se execută astfel încât să existe posibilităţi de acces rapid la robinetele de incendiu. pot fi alimentate prin mai multe branşamente cu condiţia ca instalaţia de utilizare racordată la un branşament să nu se interconecteze cu instalaţia de utilizare racordată la alt branşament. fig. cu acordul operatorului SD şi cu prevederea unor măsuri de protecţie suplimentare. 11 d). (1) Se interzice montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă în zone în care temperatura degajată depăşeşte temperatura pentru care producătorul ţevii din polietilenă garantează funcţionarea în condiţii de securitate.11 b. (2) Dacă nu se pot evita zonele prevăzute la alin. (2). 8). ii) pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor clădiri. 10). ii) regulatorul de presiune este corespunzător debitului total. fig. b) branşamente comune pentru cel mult două clădiri vecine. Traseul branşamentului se realizează: 29 . c) branşamente ramificate: i) în cazul clădirilor cu mai multe tronsoane (case de scară). conform soluţiei date de operatorul SD prin acordul de acces.21. indiferent de numărul străzilor cu care se mărgineşte proprietatea (Anexa 25. fig. 6. ). Parcurile industriale şi clădirile cu mai multe scări. b) se respectă următoarele condiţii tehnice: i) branşamentul comun asigură debitul total şi presiunea.20.. 11 a). 6. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. (1) Branşamentele utilizate în sistemele de distribuţie pentru alimentarea instalaţiei de utilizare sunt: a) branşamente individuale pentru fiecare clădire. c) alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate se face printr-un singur branşament.(3) La stabilirea adâncimii de montare se are în vedere că temperatura de îngheţ a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenă. Instalaţiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din reţeaua de distribuţie. (1). 6. fig.23. în următoarele cazuri: i) clădirile sunt situate pe aceeaşi stradă şi au curţile alăturate (Anexa 25. 6. 6.8. fig.

care se realizează ulterior reţelelor de gaze naturale şi care intersectează traseul acestora. 6. pentru situaţii care impun racordarea sub alt unghi. (1) Intersecţia traseelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează astfel: a) perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate. (2) În cazuri excepţionale. cu densitate mare de construcţii subterane. lit. b) cu pantă înspre conducta la care se racordează. Trecerea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale prin cămine. ecrane de etanşare 6. pentru reţelele ramificate. (3) Alte instalaţii subterane. b) traversări în tuburi de protecţie. (2) În cazurile prevăzute la alin.26. 30 .30. în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m. c) nu se admit branşamente cu traseu în lungul străzii. dar nu la distanţe mai mici de 1 m. cu excepţia sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecţie. pentru reţelele inelare. b) la capetele tuburilor de protecţie. 6. se montează răsuflători (Anexa 25.27. Proiectarea şi executarea traversării căilor de comunicaţii se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare. se realizează drenaj continuu între suduri. În zone construite. pe reţelele de distribuţie şi /sau pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane. dar nu mai mic de 600. b). se montează cel puţin la distanţa minimă admisă conform tabelului 1. drumurilor naţionale şi cursurilor de apă se face subteran sau suprateran. la adâncimea de minim 1. tuburi de protecţie. în cazul în care nu se poate respecta condiţia de la alin. care să permită scoaterea din funcţiune a conductei de gaze naturale: a) în ambele părţi ale traversării.25.a) perpendicular pe conducta la care se realizează racordul. executate din oţel. acesta nu va fi mai mic de 600. este interzisă. 6. Traversările supraterane ale căilor de circulaţie de pe teritoriul unităţilor industriale se fac la înălţimi stabilite în funcţie de gabaritul vehiculelor utilizate. 7): a) deasupra fiecărei suduri. în funcţie de condiţiile locale impuse prin avizele specifice acestor obiective. canale şi construcţii subterane ale altor utilităţi.24. Răsuflători. (1) Traversarea căilor ferate. c) la ieşirea din pământ a conductelor. cu excepţia branşamentelor ramificate. dar nu mai mici de 5 m de la generatoarea inferioară sau dispozitivul de susţinere a conductei până la nivelul carosabilului. cu avizul operatorului SD.1. b) înainte de traversare. se admit: a) traversări sub alt unghi. autostrăzilor.28. 1) se prevăd cu robinete de secţionare. fig. 6. Intersecţii ale traseelor reţelelor de distribuţie de gaze naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii 6. 6. d) la ramificaţii ale conductelor şi la schimbări de direcţie. Subtraversarea liniilor de tramvai se face în tub de protecţie din oţel.29. b) la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.5 m de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protecţie a conductei de gaze naturale.

5 m. pe reţelele de distribuţie. c) la ramificaţii.7 2 Consolă 31 . 6.6. în m în inch 3. cu cel puţin 0. telefonice. 36. (1) Tuburile de protecţie montate pe conducte trebuie să depăşească.35. canalizare. (1) La toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale. Tabelul 7 –DISTANŢELE MAXIME ÎNTRE REAZEME Distanţa maximă între Diametrul conductei. iar capetele tubului se etanşează pe conductă. (1) Pentru conductele din polietilenă. respectiv pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane astfel: a) la capetele tuburilor de protecţie. se prevăd răsuflători cu înălţimea de 0. ii) polietilenă di tub = de cond + 50 mm.33.34. în ambele părţi. (2) Tuburile de protecţie se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orificii şi cu răsuflători. 6. în funcţie de diametru. pe stâlpi sau estacade. aglomerate cu diverse instalaţii subterane.31. indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale. apă.37. (1) Conductele montate suprateran pe elemente de construcţii.6 m deasupra solului. pe brăţări sau console confecţionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instalaţii. d) în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant. (1). Tipul reazemului reazeme. 6. ii) polietilenă di tub = de cond + 100 mm. Rezemarea conductelor supraterane 6. pe câmp. b) la îmbinări. se reazemă. cabluri electrice. limitele instalaţiei sau construcţiei traversate.1 1 ¼…1 ½ Brăţară 5. 6. pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze. la schimbări de direcţie şi la suduri de poziţie.2 3/4 …1 Brăţară 5. b) pentru branşamente: i) oţel di tub = de cond izolată + 50 mm.32. Distanţa între generatoarea superioară a conductei pe care se montează răsuflătoarea şi faţa inferioară a calotei răsuflătorii este de 150 mm atât pentru conductele din oţel cât şi pentru conductele din polietilenă. precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane. se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire. (2) Grosimea pereţilor şi materialul din care se confecţionează tubul de protecţie se stabilesc în funcţie de sarcinile la care este solicitat tubul. răsuflătorile se montează în zone construite.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor. În cazul conductelor din oţel montate pe trasee fără construcţii. (1) Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul exterior şi destinaţia conductei protejate: a) pentru conducte de distribuţie: i) oţel di tub = de cond izolată + 75 mm. dar nu la distanţe mai mici de 50 m. 6. (2) Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute la alin.3 3/8 … 1/2 Brăţară 4. (2) Distanţele maxime între două reazeme şi tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate în tabelul 7. televiziune etc.

6,1 6,7 7,5 8,0

2½ 3 4 5

Consolă Consolă Consolă Consolă

32

7. STAŢII ŞI POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE A GAZELOR NATURALE 7.1. (1) Staţiile de reglare sau de reglare-măsurare a gazelor naturale se montează în construcţii proprii. (2) Posturile de reglare, de reglare - măsurare şi de măsurare se montează în firide sau direct pe instalaţia de utilizare. 7.2. Amplasarea regulatoarelor pe instalaţia de utilizare se face cu îndeplinirea cel puţin a următoarelor condiţii: a) încăperile în care se montează să fie ventilate; b) regulatoarele să fie în construcţie etanşă; c) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător. 7.3. (1) Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare sunt delimitate prin robinete de închidere, amplasate la intrarea, respectiv ieşirea din staţii şi posturi. (2) Robinetele fac parte din componenţa staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare– măsurare. 7.4. (1) Dimensionarea şi echiparea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face ţinând seama de următorii parametri: debit, presiune, temperatură, de domeniul de variaţie a acestor parametri şi de calitatea gazelor naturale. (2) Sistemele de măsurare se aleg şi se poziţionează în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare. (3) Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare se echipează cu dispozitive de securitate corespunzătoare cerinţelor legislaţiei în vigoare. 7.5. Proiectarea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face astfel încât să rezulte o grupare cât mai compactă, avându-se în vedere şi accesul la echipamentele şi dispozitivele componente. 7.6. Pe conductele din oţel de intrare şi de ieşire din staţiile de reglare sau reglare-măsurare se montează flanşe electroizolante în locuri uşor accesibile. 7.7. Când alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu poate fi întreruptă, staţiile de reglare sau reglare-măsurare pot fi prevăzute cu ocolitor. 7.8. În funcţie de natura şi conţinutul de impurităţi a gazelor naturale, la intrarea în staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare, se pot monta echipamente de filtrare şi / sau separare. 7.9. Pentru echipamentele care prevăd în mod expres filtre de protecţie, acestea se montează obligatoriu conform instrucţiunilor producătorului. 7.10. (1) Staţiile de reglare sau reglare–măsurare se prevăd cu priză şi centură de împământare (rezistenţa de dispersie sub 4 Ώ), la care se racordează părţile metalice ale fiecărui element din staţie cuprins între două flanşe. (2) Racordurile prin flanşe nu se consideră electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele cu platbandă zincată cu secţiunea de minim 40 mm2. Regulatoare de presiune 7.11. (1) Reglarea presiunii se face, în funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu: a) acţionare indirectă; b) acţionare directă. (2) Alegerea regulatoarelor, funcţie de debitul nominal al regulatoarelor Qn, se face conform specificaţiilor tehnice date de producător. La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele relaţii de calcul: Qn = (1,1...1,2) · Qt, pentru regulatoarele cu acţionare indirectă; Qn = 1,45 · Qt, pentru regulatoarele cu acţionare directă, 33

unde Qt reprezintă debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite. 7.12. Abaterea maximă a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de 5%; 7.13. În cazul în care în instalaţia de utilizare industrială sunt necesare diferite trepte de presiune se prevăd panouri de reglare pentru fiecare treaptă de presiune. Construcţii pentru staţii şi posturi reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale 7.14. Amplasarea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face respectând prevederile din Cap. 3. 7.15. Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare, independente sau alipite altor construcţii, se face: a) suprateran; b) cu respectarea distanţelor prevăzute în Cap. 3, tabelul 2; c) la limita de proprietate a consumatorului sau când nu este posibil, cât mai aproape de limita de proprietate a consumatorului; d) asigurându-se accesul direct şi permanent al personalului operatorului SD. 7.16. Posturile de reglare sau reglare-măsurare pentru presiunea maximă de intrare între 2 · 105-6·105 Pa (2-6 bar), se pot monta şi în firide aerisite, alipite pereţilor clădirilor, în locuri uşor accesibile, cu condiţia ca pereţii respectivi să nu prezinte goluri (uşi, ferestre etc.): a) pe o înălţime de cel puţin 8 m; b) pe o lăţime care să depăşească firida cu minim 5 m, în ambele sensuri. 7.17. Posturile de reglare sau reglare - măsurare pentru presiunea maximă de intrare între 0, 05·105 - 2·105 Pa (0, 05-2 bar) se montează în: a) firidă îngropată sau semi - îngropată în peretele exterior al clădirii, în ziduri sau garduri; b) firidă independentă sau alipita de un perete exterior al clădirii. 7.18. (1) Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare– măsurare aferente reţelei de distribuţie se face pe domeniul public, conform precizărilor din certificatul de urbanism, cu asigurarea obligatorie a accesului operatorului SD. (2) Pentru cazuri excepţionale, cu avizul operatorului SD se pot construi staţii de sector de reglare sau reglare-măsurare subterane, prevăzute cu ventilare şi cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi explozie. (3) Construcţiile staţiilor de reglare sau reglare–măsurare se execută din materiale incombustibile şi fără pod. 7.19. (1) Posturile de reglare-măsurare nu se amplasează: a) pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerări de persoane; b) sub ferestrele clădirilor şi în locuri neventilate. (2) În cazul excepţional în care nu sunt condiţii tehnice şi există spaţiu de amplasare a postului de reglare numai sub fereastră, se vor realiza următoarele măsuri: a) ţeava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungeşte astfel încât să evite pătrunderea gazelor în interiorul clădirii; b) axul de manevră al robinetelor postului se etanşează. 7.20. Firidele practicate în pereţii unei clădiri se tencuiesc şi se sclivisesc la interior, în condiţii care să nu permită infiltrarea gazelor în clădire. 7.21. Pardoseala staţiilor de reglare sau reglare–măsurare se realizează: a) din materiale de construcţii care nu produc scântei la lovire; b) cu suporturi pentru rezemarea echipamentului. 7.22. Evacuarea din firide a eventualelor scăpări de gaze naturale se asigură prin goluri, dispuse în mod egal la partea superioară şi inferioară, însumând: a) 8% din suprafaţa încăperii, la construcţiile independente ale staţiilor; 34

Executanţii staţiilor de reglare sau reglare-măsurare au obligaţia să fixeze. Protecţia împotriva descărcărilor electrice. b) presiunea de încercare. păstrându-se distanţe între elementele componente astfel încât să se asigure posibilitatea întreţinerii şi exploatării. în funcţie de mărime. plăcuţe metalice pe care au gravat: a) denumirea producătorului. vizibil. 7. (1) Echipamentul de securitate se prevede: a) fără armături de închidere pe derivaţia pe care este montată supapa. La exterior. 7. (2) Tipul aparatului de măsură.26. pe baza specificaţiilor tehnice date de producător. Protecţia construcţiilor staţiilor de reglare sau reglare-măsurare şi a instalaţiilor exterioare împotriva accesului persoanelor străine se realizează prin împrejmuire. modul de amplasare şi condiţiile de montaj se stabilesc de proiectant. Iluminatul interior al staţiilor de reglare sau reglare-măsurare se realizează: a) natural. (1) Pentru măsurarea în scopuri comerciale a cantităţilor de gaze naturale. d) poziţia robinetului. cu avizul operatorului SD.măsurare se protejează împotriva coroziunii. Elementele instalaţiei de reglare .29. 7.b) 2% din suprafaţa uşilor firidelor.32. Instalaţii şi dispozitive auxiliare. 7. Amplasarea şi montarea echipamentului de reglare . presiunea de declanşare.30. (2) Pe dispozitivele de securitate se înscrie. pe distribuitorul fiecărei trepte de reglare. 7. 35 . se aplică tăbliţe avertizoare pe care se înscrie: PERICOL DE EXPLOZIE APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITĂ şi indicatorul pentru pericol de explozie. prin ferestre.măsurare 7. se realizează conform prevederilor din legislaţia în vigoare. b) artificial. 7. “ÎNCHIS” sau “DESCHIS” 7. pe fiecare perete al staţiilor şi pe uşile staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare. conform reglementărilor în vigoare. din exteriorul construcţiei. se utilizează numai aparate de măsurare aprobate conform legislaţiei metrologice în vigoare . (1) Staţiile şi posturile de reglare a presiunii se dotează cu echipament de securitate care să prevină: a) creşterea presiunii la ieşirea din regulator peste nivelul maxim al treptei de presiune. pentru staţiile de reglare sau reglare măsurare şi instalaţiile montate în exterior.31. Panourile de reglare-măsurare se amplasează în plan orizontal sau vertical.28. b) creşterea presiunii peste nivelul admis la consumator. atât înainte cât şi după aceasta.23. c) scăderea presiunii sub nivelul minim de funcţionare al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi ale consumatorului. 7.24.27.25. c) presiunea nominală. 7.

5 m peste cel mai înalt punct al acoperişului: a) staţiilor sau posturilor independente. (2) Pe colectoarele filtrelor se prevăd manometre. b) clădirilor la care sunt alipite posturile sau în care se află utilajele.33. 7. (3) Capătul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curbă îndreptată în jos sau cu o căciulă de protecţie.b) cu conducte de evacuare la exterior. b) armături pentru termometre. 36 . în atmosferă. care pot fi legate la un colector comun. (2) Evacuarea gazelor de la echipamentul de securitate şi de la regulatoarele montate în posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0. (1) Pe colectoarele şi distribuitoarele staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare măsurare se montează: a) manometre prevăzute cu robinet de închidere.

05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere.8.5. care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. b) 0. lit. definite conform art. c) ventilare naturală sau mecanică.2.0 m3 pentru orice tip de încăpere. sau suprafeţe asimilate acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0. în cazul construcţiilor din zidărie. prevăzute cu arzător atmosferic şi rupere de tiraj. spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate.5 m3 pentru băi şi bucătării. d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă. în cazul construcţiilor din beton armat.cu suprafaţa minimă totală de: a) 0. e) suprafeţe vitrate: ferestre. lit. a) şi art.. 0118 bar). 8. cu suprafeţe vitrate.4.2. 8. (2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat. (3) În cazul utilizării detectoarelor. b) asigurarea aerului necesar arderii. 8. În băi nu sunt admise: a) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru prepararea instantanee a apei calde de consum. aparatele consumatoare de combustibili gazoşi la care prin tubulatură etanşă se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii şi evacuarea în exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu cameră de ardere etanşă şi tiraj forţat)..4. ii) 7. 8. INSTALAŢII lNTERIOARE DE UTILIZARE Utilizarea gazelor naturale în clădiri 8. 8. b) explozie a materialelor şi substanţelor combustibile / inflamabile aflate în interior. 37 . (4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii. uşi cu geamuri sau goluri.3. 8. e). Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia: 15 m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale. Fac excepţie de la prevederile art.03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere.. cu excepţia bucătăriilor şi băilor. c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.02 m2 pe m3 de volum net de încăpere.2. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de: a) incendiu. 8. luminatoare cu geamuri. Condiţii tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a) volumul interior minim al încăperilor: i) 18. prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile.6. tip Thermopan etc. din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere. 8. b) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru încălzire centrală sau locală.1.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer. (1) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd. în care nu se pot acumula gaze. suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0. chiar dacă au termostat de coş.

dimensionate şi executate în conformitate cu standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare. 8. (1) Aerul necesar arderii se asigură în funcţie de raportul între volumul interior al încăperii Vi . (3) La cazanele de încălzire şi /sau preparare apă caldă. astfel: a) pentru cazul Vi/Qn ≥ 30. b) nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj. se consideră că prin neetanşeităţile existente se asigură aerul necesar pentru ardere. accesul aerului se face conform reglementărilor specifice. în m2. în care nu există alte aparate consumatoare de combustibili gazoşi.7.11. b) canale colectoare. este interzisă obturarea golului de acces al aerului de ardere. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş sau cu flacără liberă se asigură aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere. în care se instalează aparate cu flacără liberă.12.0025 este dat în m2/(m3/h). dacă şi în încăperea vecină. astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentraţia de noxe admisă de normele de protecţia muncii şi normele de protecţie a mediului. Pentru bucătăriile din construcţiile existente. în care Vi este volumul bucătăriei plus volumul încăperii respective. pentru evacuarea gazelor de ardere. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere: a) se racordează la partea superioară a încăperilor. 8. în care sunt instalate aparate cu flacără liberă. c) hote cu evacuarea gazelor de ardere în exterior.Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse 8.10.9. secţiunile canalelor de aer se calculează luând în considerare rezistenţele aeraulice ale acestora. unde Qi reprezintă debitul instalat în încăperea respectivă. se realizează prize de aer direct din exteriorul construcţiei. a unui gol (grilă de ventilare). în m3 şi debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazoşi Qn. în m3/h. se prevăd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere. (1) Suprafaţa golului pentru accesul aerului de ardere într-o încăpere în care se utilizează gazele naturale se determină cu relaţia: S = 0. (1). independent de volumul lor. se prevăd prize de acces aer direct din exteriorul construcţiei. La încăperile.13. raportul dintre suma volumelor celor două încăperi [ΣVi=Vi1+Vi2] şi suma debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din aceste încăperi [ΣQn=Qn1+Qn2] trebuie să fie ΣVi/ΣQn≥30.8.0025 · Qi. 3 în m /h. (3) În cazul în care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanşeităţi (cazul tâmplăriilor prevăzute cu garnituri de cauciuc etc. (4) În cazul în care accesul aerului de ardere se asigură prin canale. 8. spre care este prevăzut golul. 8. cât mai aproape de plafon. (2) Se exceptează de la prevederile alin. la partea superioară a încăperii. 8. construite fără canale de ventilare sau a căror canale de ventilaţie au fost desfiinţate. indiferent de volumul încăperilor. se admite practicarea în peretele exterior sau în tocul ferestrei.). cu condiţia satisfacerii raportului Vi/Qn≥30. utilizându-se: a) canale individuale. sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoşi. la care se admite accesul aerului dintr-o încăpere vecină prin realizarea unui gol spre această încăpere. litera a) bucătăriile din locuinţele cu încălzire centrală. complet şi fără riscuri. b) pentru cazul Vi/Qn < 30. 8. (2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioară a încăperii şi fără dispozitive de închidere sau reglaj. iar coeficientul 0. Evacuarea gazelor de ardere din bucătării şi oficii se face prin tiraj natural organizat sau mecanic. 38 .

în afara ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor. este de cel puţin 0. 8. se admite în următoarele condiţii (Anexa 25.14. În încăperile în care există risc de intoxicări.21. între încăperile din subsol. fig. maşini de gătit. în funcţie de debitul rezultat şi de condiţiile locale.19. b) montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe.4 m. e) îmbinarea şi racordarea la coşul de fum se execută cu asigurarea etanşeităţii. b) secţiunea canalului de fum să poată prelua debitele de gaze arse însumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta.20. 8. 8.16. se prevede la partea superioară a acestora. incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate. special destinate acestui scop. astfel încât să nu se depăşească concentraţiile admise prin normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului. 8.16. 8. (2) Alegerea tipului de ventilare şi dimensionarea instalaţiei se fac în funcţie de cantitatea de gaze de ardere. fără suprafeţe vitrate. îmbinate prin sudură. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la acelaşi canal de fum se face în următoarele condiţii: a) la înălţimi diferite. c) evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor.18. 39 . panta către coşul de fum este de minim 8 %. cu excepţia burlanelor etanşe. precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturală. 8.). în acoperişul clădirii. radiatoare etc. 13): a) secţiunea burlanului este cel puţin egală cu secţiunea racordului de ieşire din aparatul consumator de combustibili gazoşi.15. b) porţiunea verticală a burlanului. 8. rigide sau flexibile.17. se prevăd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instalaţii. 8.8. pot fi stabilite conform datelor din tabelul din Anexa 12. în toate cazurile. la ieşirea din aparatul consumator de combustibili gazoşi. cazane de încălzire şi /sau preparare apă caldă. şi 8. Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze care se pot acumula în casa scărilor clădirilor etajate. cu un debit maxim de 7 m3/h. prevăzut cu un tub racordat la un deflector. c) distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi este mai mică de 3 m. (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de producţie se face. Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale. (3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de încălzire şi /sau preparare apă caldă care nu se încadrează în prevederile din tabelul din Anexa 12 se face conform prevederilor din reglementările specifice. se asigură ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora. Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de ventilare prevăzute la art. (2) Secţiunile coşurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate consumatoare de combustibili gazoşi. d) dacă distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi depăşeşte 1 m.15. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la coşuri de fum prin burlane din tablă metalică. Este interzisă: a) trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta. prin ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică. un orificiu cu diametrul de 150 -200 mm.

montaţi special în acest scop sau în scopul susţinerii conductelor de gaze naturale. b) deasupra uşilor şi ferestrelor.).d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pereţii exteriori ai clădirilor. stâlpi. păcură. i) subsoluri tehnice şi canale tehnice. se alimentează cu gaze naturale din instalaţia de utilizare exterioară. (1) Este interzisă trecerea conductelor instalaţiilor de utilizare prin: a) apartamente diferite (dintr-un apartament în altul). f) încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe. inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condiţii şi se montează: a) pe cât posibil. debarale. (2) Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii gazelor. cu acces permanent. g) încăperi cu umiditate pronunţată. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se montează asigurându-se rezistenţa mecanică a întregii tubulaturi şi etanşarea între tronsoanele care alcătuiesc burlanul. 8. 40 . cămări. closete şi alte spaţii de acest fel. împreună cu conducte pentru alte instalaţii. cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid / solid). pentru fiecare clădire civilă sau hală industrială. e) puţuri şi camere de ascensoare. (3) Pentru etanşarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei operaţii. (2) Fiecare unitate locativă se racordează la coloana sau instalaţia exterioară comună printr-o singură derivaţie. e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn. 8.25. dacă încăperile nu sunt ventilate. ventilate. cu condiţia ca instalaţiile interioare aferente fiecărui punct de intrare să nu se interconecteze. 8. deasupra conductelor pentru alte instalaţii. (1) La alegerea traseelor instalaţiilor de utilizare gaze naturale.26. pe elemente rezistente ale construcţiei: pereţi. condiţiile de securitate au prioritate faţă de orice alte condiţii.27. 8. Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplasează suprateran. (3 Racordarea burlanului la canalul de fum se realizează cu asigurarea etanşeităţii. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se montează: a) la partea superioară a pereţilor.22.24. Instalaţiile de utilizare interioare. Trasee şi condiţii tehnice de amplasare a conductelor 8. 8.28. b) pe stâlpi metalici sau de beton. (4) În spaţii cu pericol de explozie sau incendiu. plafoane. cărbune etc. nu se folosesc burlane din tablă. a conductelor cu îmbinări fixe sau demontabile. cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi prevăzute din fabricaţie cu astfel de evacuare.23. prin unul sau mai multe puncte de intrare. Coşurile de fum executate din zidărie de cărămidă se căptuşesc la interior cu tuburi din aluminiu sau oţel inoxidabil. h) încăperi de depozitare a materialelor inflamabile. luminate şi circulate. c) poduri ale clădirilor. 8. d) coşuri şi canale de ventilaţie. grinzi. în spaţii uscate. b) spaţii neventilate.

d) sunt prevăzute cu pantă.32. 8. (1). contactul îndelungat cu apa. (2) Înlocuirea instalaţiilor de utilizare la care se face referire în alin.31. în cazul montării în pardoseală. (1). c) au trasee cât mai scurte. 41 . 8. k) locuri greu accesibile. (2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalaţiilor de utilizare în elemente de construcţie (pereţi. 8. (1) Fac excepţie de la art. Trecerea conductelor prin pereţi sau planşee se face: a) protejată în tub de protecţie.a) b) a) b) c) d) j) ghene sau nişe. Distanţele minime între conductele de gaze naturale şi elementele celorlalte instalaţii se încadrează în prevederile din prescripţiile tehnice de specialitate în vigoare. Conductele instalaţiilor de utilizare se amplasează astfel încât să fie protejate împotriva degradării prin: lovire directă sau trepidaţii. (1) Se admite montarea conductelor instalaţiilor de utilizare în şliţuri amenajate în perete (Anexa 25. se folosesc ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se protejează conductele cu tuburi de protecţie.33. 8. se poate realiza pe acelaşi traseu.28.) (3) Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi. (1) îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt acoperite cu capace perforate şi uşor demontabile. 8. 12) sau în pardoseală.. (2) Şliţurile prevăzute la alin. l) spaţii de depozitare. radiaţie sau conducţie termică. fig. în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi asigurată. (1) Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare se fixează rigid şi etanş de elementele de construcţie şi depăşesc faţa finită a acestora cu: 10 mm la pereţi şi plafoane. m) spaţii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii de evacuare. Este interzisă: a) montarea conductelor pentru alte instalaţii în canalele pentru conductele de gaze naturale. b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaţii sau comunicarea cu acestea.35.29. presiune. măsurare a consumului de gaze etc. (2) Capetele tubului de protecţie se etanşează pe conducta instalaţiei de utilizare. 8. 8.30. ). b) fără îmbinări în tubul de protecţie.34. 8. pardoseli etc. în care sunt montate conducte pentru alte instalaţii. în cazul în care nu se modifică elemente de natură tehnică (debit instalat. litera a) conductele instalaţiilor de utilizare existente. b) sunt uscate şi aerisite. inclusiv în spaţiul de sub acestea. contactul cu lichide corosive. e) au dimensiuni care să permită controlul şi repararea conductei. alin. planşee. (4) Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunţată sau atmosferă corosivă este inevitabilă. pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltraţii de apă spre puncte de colectare. 50 mm la pardoseli.

44. d) trasee la vedere.44. (2) În clădirile civile şi de locuit nu se admite montarea arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă. (2) Se admite montarea coloanelor instalaţiilor de utilizare şi în exteriorul clădirilor sau prin balcoane deschise. chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu debit nominal sub 3 m3/h. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se racordează rigid la instalaţiile interioare. .42.38 (1) In clădirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri. 8. precum şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri flexibile la instalaţia de utilizare. indiferent de tensiune şi curent.lipsa gazelor naturale. . se prevăd dispozitive automate de control. .41.8. b) lungime maximă de 1 m şi diametru minim 10 mm.stingerea accidentală a flăcării. în instalaţii industriale cu presiune până la 2·105 Pa (2 bar). coloanele instalaţiilor de utilizare se montează. a aerului de combustie sau a energiei electrice. 42 .susţinerea cablurilor şi / sau conductorilor electrici. c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm.37.legarea la pământ a altor instalaţii. 8. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 8. 8. 8. . cum ar fi: .43. La instalaţiile cu arzătoare automate sau comandate de la distanţă care nu sunt supravegheate permanent. Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate consumatoare de combustibili gazoşi se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel. cu excepţia cazurilor prevăzute la art.40.43. 8. etanşe. e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde. cu respectarea următoarelor condiţii: a) asigurarea accesului în vederea întreţinerii instalaţiilor de utilizare.agăţarea sau rezemarea unor obiecte. în casa scărilor. Alegerea şi montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi reglementărilor în vigoare. care să închidă automat alimentarea cu gaze naturale la: . fără să treacă dintr-o încăpere în alta. Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri. de regulă.39.realizarea prizelor de protecţie electrică. (1) Arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă sunt admise numai în spaţii ventilate corespunzător. în instalaţii de utilizare cu presiune joasă. 8. cu asigurarea următoarelor condiţii: a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radiaţiilor termice. b) protejarea coloanelor cu măşti ventilate (perforate) şi demontabile. cu respectarea prevederilor art.36. (1) Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranţă şi aparatul consumator de combustibili gazoşi şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : a) presiunea nominală pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare decât presiunea instalaţiei de gaze naturale la care se racordează. Aparate consumatoare de combustibili gazoşi 8. 8. b) încadrarea concentraţiei de noxe în limitele admise de reglementările în vigoare. reglare şi semnalizare. 8.

g) măsuri de protecţie la intemperii. d) în cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoşi care au racord flexibil şi robinet de manevră propriu.f) măsuri de evitare a întinderii excesive. agăţării.46. laboratoare etc. este interzisă. c) pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate. (2) Racordurile flexibile nu se prevăd cu armături de închidere sau dispozitive de reglare. Armături de închidere 8. 8. (1) Robinete de închidere se prevăd: a) înaintea fiecărui contor. e) înaintea fiecărui aparat consumator de combustibili gazoşi. se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maxim 24 puncte de consum. care nu au robinet de manevră propriu. b) în cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil. (3) Nu se admite cuplarea a două sau mai multe racorduri flexibile. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la conducta de distribuţie. un robinet. mese de lucru. d) la baza fiecărei coloane. (2) Numărul robinetelor de închidere care se montează înaintea fiecărui aparat consumator de combustibil gazoşi sunt stabilite astfel: a)în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate rigid.. h) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător. b) pe fiecare ramificaţie importantă. 43 . c) în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au racord rigid şi robinet de manevră propriu.45. două robinete montate pe conductă înaintea racordului flexibil. dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiţii de securitate şi estetică corespunzătoare. strivirii sau deteriorării. două robinete montate pe conductă. care nu au robinet de manevră propriu. fără regulator de presiune. un robinet.

coturi. (2) Protecţia conductelor ce subtraversează linii de cale ferată sau tramvai se realizează numai cu tuburi de protecţie din oţel. (1). la realizarea conductelor se utilizează diferite tipuri de fitinguri: flanşe. 9.8. aparate. (1) Tuburile de protecţie se confecţionează din oţel. Panourile de măsurare se confecţionează numai din ţeavă din oţel fără sudură. curbe. Din punct de vedere al funcţiei pe care o îndeplinesc. (3) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea ţevilor. beton sau alte materiale cu caracteristici similare. 9. produse şi procedee decât cele prezentate în prezentele norme tehnice. (2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea ţevilor sudate longitudinal. laminată la cald sau trasă la rece. Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecţionează din fontă. răsuflători 9. la preluarea sarcinilor mecanice. (1) Ţevile din oţel utilizate la executarea conductelor se înscriu într-o gamă extrem de largă.2.3. 9. în conformitate cu legislaţia în vigoare: a) poartă marcajul european de conformitate CE. nipluri. reducţii etc. tipul şi dimensiunile ţevii. produse şi procedee care îndeplinesc una din condiţiile. polietilenă.1. INSTALATII. aparate. 44 . (2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza şi alte echipamente. Ţevi 9. instalaţii. Fitinguri Fitinguri pentru conducte din oţel 9. cu respectarea alin. instalaţii. APARATE.5. Tuburi de protecţie. Tuburile şi calotele răsuflătorilor se confecţionează din oţel. b) sunt agrementate /certificate tehnic de către un organism abilitat. ECHIPAMENTE. capace. (2) Ţevile din polietilenă au culoarea neagră cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene. racorduri olandeze. în funcţie de calitatea oţelului.6.9. (2) Grosimea peretelui ţevii se calculează în funcţie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate al solului. în funcţie de presiunea de regim. (1) La executarea conductelor din polietilenă se utilizează ţevi cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100. b) în carosabil. ramificaţii. mufe. (1) Ţevile care se folosesc la executarea oricăror lucrări trebuie să corespundă tipului. PRODUSE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 9. 9.7. calităţii şi caracteristicilor dimensionale prevăzute în proiectele de execuţie a lucrărilor. (4) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din polietilenă: a) lângă sau la intersecţia cu canale termice. (1) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizează numai echipamente. (3) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din oţel lângă sau la intersecţia cu cabluri electrice.4.

c) adaptor de flanşă. realizate prin procedeul de injecţie. în m. teuri.14. (2) Alegerea şi dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. contoarelor / sistemelor şi echipamentelor de măsurare se efectuează în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu specificaţiile producătorilor. Aparate. ΔT – variaţia de temperatură luată în considerare [K]. contoare / sisteme şi echipamente de măsurare 9. contoarele / sistemele şi echipamentele de măsurare trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate. 9. b) în cămine. regulatoare de presiune. flanşă liberă şi garnituri de etanşare. (1) Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. reducţii. 9. 9. Armături de închidere şi securitate 9..10 Tipul de armături se alege în funcţie de treapta de presiune a instalaţiei pe care se montează. regulatoarele de presiune. e) racord mixt PE-metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc. Robinetele din polietilenă se montează îngropat cu tijă de acţionare de la suprafaţa solului. dopuri de capăt. α – coeficient de dilatare.11. La realizarea de conducte din polietilenă sunt folosite următoarele categorii de fitinguri: a) coturi.9. Supapele de siguranţă sunt amplasate în aval de regulatorul de presiune. în mm/mK. d) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii. Dispozitive pentru preluarea dilatării a) b) 9. L – lungimea de conductă luată în considerare. Calculul variaţiei de lungime pentru conductele de distribuţie se realizează utilizând formula: ΔL = αLΔT în care: ΔL – variaţia de lungime. adaptor de flanşă.16. mufe de legătură etc. regulatoarelor de presiune. configuraţia reţelelor. a) b) 45 . în mm.12. 9.Fitinguri pentru conducte din polietilenă 9. (2) Robinetele metalice montate în cămin se racordează la ţeava din polietilenă prin: fiting de tranziţie PE -metal montat în exteriorul căminului. Preluarea dilatărilor se realizează prin: compensatoare de dilatare.15. cu tijă de acţionare în cazul utilizării robinetelor izolate anticoroziv. b) fitinguri de tranziţie PE-metal. (1)Armăturile metalice se montează: a) îngropat.13.

Garniturile de etanşare se aleg în funcţie de tipul suprafeţei de etanşare şi se execută din materiale compatibile cu condiţiile de lucru.18. 9.Materiale de etanşare 9. b) bandă de teflon.17. 46 . La îmbinările demontabile din oţel se folosesc următoarele materiale pentru etanşare: a) fuior de cânepă în combinaţie cu paste de etanşare.

ld =15 cm. 10. (3) Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulaţie 0.3… 0.10.2 m. b) lungimea = 1. instalaţiilor şi produselor.5. se curăţă de pietre. acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subţiri. (1) Adâncimea minimă a şanţului se stabileşte în conformitate cu art. bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare şi a intemperiilor. în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător. calupuri. (3) Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni: a) lăţimea = lăţimea şanţului + 0. la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. ls = 0. în cazul compactării 47 .2. se verifica calitatea echipamentelor. ld = 5 cm. 10. depozitarea şi conservarea produselor astfel încât să nu se producă deteriorări ale acestora. înainte de montare. b) pentru Dn ≥ 100 mm. avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului. uscate.4. Lăţimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a şanţului (l d). Şanţuri pentru conducte subterane 10. bolovani. 10. c) adâncimea = 0. (2) La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.8.1. 10. EXECUTAREA SlSTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 10. transportul. Conductele şi fitingurile din polietilenă se depozitează în magazii închise. cu pământ mărunţit.6 m. se stabileşte în funcţie de diametrul conductei Dn: a) pentru Dn< 100mm. (4) Pentru terenuri nisipoase. 6. Manipularea. transportul. depozitarea şi conservarea produselor 10. (5) Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare. Executantul asigură manipularea. prin compactare după fiecare strat. b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton. (1) Conductele din oţel se aşează în şanţ astfel încât să nu se deterioreze izolaţia. prin compactare după fiecare strat.17. (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalaţiilor şi construcţiilor subterane sau supraterane aparţinând altor deţinători. iar pereţii se execută fără asperităţi. ls = 0. (3) După stratul de nisip. (2) Conductele din polietilenă se aşează şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm.7.3. de umplutură etc.4 m + Dn. (1) Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. (1) Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor. (2) Fundul şanţului se execută fără denivelări. (2) Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu grosime maximă de 20 cm. (2) Lăţimea şanţului pentru conducte (ls).4 m.. cu pământ mărunţit sau nisip.6 m sub partea inferioară a conductei. lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz. 10. este în funcţie de natura acestora: a) pentru pavaje din piatră cubică.6.8 mm.

(5) În zonele fără construcţii se vor monta la distanţe de 300 m cutii de acces la firul trasor.12. b) 20 . se adaugă un strat de piatră măruntă.5 2 mm .. 10. (2) Pe toată durata montajului.14. 48 . 10. cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minimă de 5 kV. 10. a acestora la o priză de împământare a cărei rezistenţă de dispersie este de maxim 4 Ω . cu suporturi tip pentru instalaţii. (2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar. La conductele din oţel montate suprateran.15. brăţări) etc. în funcţie de diametru.11. (4) La montarea firului trasor se au în vedere normele specifice executării subterane a reţelelor electrice. cu bandă adezivă. (1) În dreptul răsuflătorilor. (3) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecţie a conductei.. 10.5 . în cazul reţelelor protejate catodic. (1) Susţinerea conductelor supraterane pe elementele de construcţii se realizează cu elemente de susţinere de tip console. (2) Între elementele de susţinere şi conducta metalică se asigură o rezistenţă de izolaţie de minim 1MΩ . (1). cu secţiunea minimă de 1.. în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora..16. peste care se aşează calota răsuflătorii.. (1) Conductele şi branşamentele din polietilenă sunt însoţite pe întreg traseul de un fir trasor.manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare. 10.9. peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10…15 cm. la distanţe de maxim 4m. Montarea conductelor a) 10. de regulă. b) capetele ţevilor se protejează cu capace împotriva pătrunderii de corpuri străine.17. gros de 15 cm. în cazul compactării mecanice. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei. care se stabileşte în funcţie de adâncimea de acţionare a utilajului la gradul de compactare maximă.13. Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversărilor căilor ferate.10. Montarea conductelor se face astfel încât să nu se producă tensionarea mecanică a acestora. (2) În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din oţel. drumurilor naţionale şi altele asemenea. conducta se înconjoară pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5…10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu granulaţia 5…8 mm. autostrăzilor. coliere (bride. la distanţe de: a) 1. indirectă (prin dispozitive specifice). după ieşirea din pământ. 10. gros de 15 cm peste care se aşează calota răsuflătorii. 10.. Se asigură electrosecuritatea porţiunilor supraterane prin legarea directă sau. pe zone de 20…30 m. 8. 10. (6) Capătul firului trasor montat pe branşamente se fixează cu bandă adezivă de capătul branşamentului. avansând într-o singură direcţie. executantul lucrării are obligaţia respectării condiţiilor prevăzute la alin. (3) Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă.0 m între punctele de susţinere. pe cât posibil în urcare. 30 mm între conducte şi elementele de construcţii. susţinerea se realizează. (1)Pregătirea ţevilor în vederea executării conductelor: ţevile se curăţă la interior şi exterior.

b)fitinguri mecanice (mufe. pentru conducte cu Dn peste 350 mm. fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie. (2) În situaţia de la alin. (3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă.18. teuri. f) ramificaţii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru ramificare cu Dn mai mic sau egal decât conducta. pentru sudare: i) curbate la rece pe maşini speciale. o piesă electroizolantă. (4) Branşamentele ramificate se echipează în conformitate cu alin. (1) La curbarea ţevilor din oţel se respectă razele minime de curbură.22. o piesă electroizolantă. reducţii etc. pentru Dn până la 100 mm. (1) Racordarea branşamentelor la conductele de distribuţie din polietilenă se face în funcţie de diametrul acestora: a) pentru Dn până la 63 mm inclusiv. în aval de robinetul de branşament. în aval de robinetul de branşament. considerându-se fiecare ramificaţie ca fiind un capăt de branşament. 10. se racordează prin sudare directă pe conducta de distribuţie. 10. se prevede un robinet de secţionare pentru D n mai mare de 110 mm. ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din oţel. ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din polietilenă se pot utiliza: a) fitinguri (mufe. Pentru realizarea schimbărilor de direcţie. coturi. Se recomandă ca racordarea branşamentelor la conductele de distribuţie din oţel să se facă în funcţie de diametrul acestora: a) pentru Dn până la 80 mm inclusiv. c) curbe din ţeavă trasă la cald. se pot utiliza: a) fitinguri filetate.a) b) a) b) 10. 10. Pentru realizarea schimbărilor de direcţie.19.20. 10. teuri. cu scoaterea temporară din funcţiune. (1) respectiv alin. pentru Dn până la 500 mm: d)curbe din segmente. g)reducţii.) realizate prin injecţie. controlate integral prin metode nedistructive. fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie. (1). e) ramificaţii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu D n de cel puţin 40 mm. o staţie de reglare măsurare. numai la instalaţii supraterane cu Dn până la 90 mm. b)curbe. (1) La capătul branşamentului executat din ţeavă din oţel racordat la reţeaua de presiune medie / redusă se montează (Anexa 25. b)pentru Dn mai mare de 80 mm. ii) curbate la cald. coturi. 10. teuri forjate. montat suprateran. fără piesa de racord. (1) Conductele de distribuţie din polietilenă se perforează după efectuarea sudurii teului de branşament cu branşamentul propriu zis. (3) Raza minimă de curbură pentru ţevile din PE SDR 11 este de 30 Dn. c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz. (2) La capătul branşamentului executat din ţeavă din oţel racordat la reţeaua de presiune joasă se montează: un robinet de branşament. fig. prin intermediul unei piese de racordare (teu de branşament). prin intermediul unui teu de branşament.21. b)pentru Dn mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaţie. şi se prevăd cu un robinet.23.) cu etanşare pe peretele exterior al ţevii. b). 3): un robinet de branşament. 49 . reducţii etc. lit. (2). coturi.24. (2) Curbarea ţevilor din polietilenă se realizează fără aport de căldură. 10.

(2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante. În funcţie de conţinutul de impurităţi al gazelor naturale. 10. (1) Legătura branşamentului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalaţia de utilizare se face prin intermediul capătului de branşament. b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz. (1) Montarea conductelor în tuburi de protecţie se face astfel încât să nu existe îmbinări pe toată lungimea tubului. (2) Se montează un singur robinet de incendiu în instalaţia de utilizare aferentă unei clădiri. 17). conform specificaţiilor producătorului. (4) Branşamentele ramificate se echipează în conformitate cu alin. pe toată lungimea traseului.26. ele pot fi montate şi subteran. 10. În instalaţiile cu un singur contor. atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă. robinetul de incendiu ţine loc de robinet de contor. la care trecerea polietilenă /oţel se realizează subteran. fig. în funcţie de configuraţia acestora. (1) Înainte de intrarea în clădiri a instalaţiei de utilizare se montează. pentru diametre de 75 mm şi mai mari (Anexa 25. pentru diametre de 32…63 mm (Anexa 25. În cazul în care distanţa dintre robinetul de ieşire din postul sau staţia de reglare şi robinetul de incendiu este sub 5 m. denumit şi riser.27.25. prevăzute cu câte 2 robinete.Pericol de explozie» (Anexa 25. la o înălţime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora. fig. 10. conform specificaţiilor producătorului. Deasupra conductelor şi branşamentelor montate subteran.30. Robinetele de incendiu plasate la înălţimea de peste 2 m se prevăd cu scară metalică fixă de acces şi platformă pentru manevrare. 9): a) un robinet de branşament. 50 . se poate renunţa la robinetul de ieşire din postul sau staţia de reglare. 10. (2) Capetele de branşament sunt de două tipuri: a) fără anod de protecţie.35. 16) . 10. (2). (1) respectiv alin. după caz: a) separatoare de impurităţi. la care trecerea polietilenă /oţel se realizează deasupra solului. o staţie de reglare măsurare. în partea orizontală a capătului de branşament. în puncte convenabil alese ale reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare exterioare. (2) La capătul branşamentului executat din ţeavă din polietilenă racordat la reţeaua de presiune joasă se montează un robinet de branşament. un robinet de incendiu. În scopul sectorizării reţelelor de distribuţie. 10.(2) Perforarea conductelor din polietilenă se realizează cu dispozitive specifice acestei operaţii. fig. în loc accesibil. dacă distanţa între robinetul de incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m. marcat corespunzător.28. este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lăţime minimă de 15 cm şi inscripţionată « Gaze naturale . (3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă.33. considerându-se fiecare ramificaţie ca fiind un capăt de branşament. (1)Robinetele.32.29. 10. se montează. b) cu anod de protecţie. (1) La capătul branşamentului executat din ţeavă din polietilenă racordat la reţeaua de presiune medie /redusă se montează (Anexa 25. se prevăd robinete de secţionare.34. 10. 10. îmbinările cu flanşe şi /sau dispozitivele de dilatare pot fi montate suprateran sau subteran. amplasat înaintea primei ramificaţii a instalaţiei. 10. în partea verticală a capătului de branşament. montat suprateran. 10. fig. 14 şi 15). b) refulatoare.31.

îmbinarea se consolidează în mod corespunzător. (1) Ramificaţia dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct. (2) În cazul mai multor robinete montate în acelaşi cămin. (2) Îmbinările nedemontabile ale conductelor din oţel se realizează prin sudură. cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. 10. b)contoare volumetrice cu membrană. (2) toate sudurile se verifică obligatoriu prin metode nedistructive. (1) Îmbinările demontabile ale conductelor din oţel se execută cu piese de racord: a) fitinguri. (2) Dacă diametrul ramificaţiei depăşeşte 50 % din diametrul conductei. Îmbinări prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la: a) regulatoare de presiune pentru debit mic. 10. (2) Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate suprateran. 10. care se îmbină prin înşurubare. Executarea îmbinărilor 10. 10.43. b)sudură la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm. d) sudură oxiacetilenică în instalaţiile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm (¾ inch). c) conducte şi armături cu diametrul mai mare de 50 mm.45. 10. la diametre până la: i) 100 mm (4 inch). sudat pe conductă sau prin teu de ramificaţie. 10.(2) Pentru tuburi de protecţie cu lungimi peste 6 m. (1) Confecţionarea răsuflătorilor pentru carosabil şi /sau perete.40.41. cu izolarea anticorozivă corespunzătoare. la orice presiune.38. (2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolaţiei anticorosive a conductelor din oţel de către dispozitivul de curăţire a răsuflătorilor. Îmbinări prin flanşe se admit la: a) conducte subterane. (1) Capacul căminului de vizitare se montează deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare. numai la armături (vane) sau la legăturile de separare electrică montate în cămine de vizitare. 51 .42. Îmbinarea conductelor din oţel montate subteran se face prin sudură.44. (1) Îmbinarea conductelor din oţel montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri. 10. Conductele sau fitingurile din polietilenă nu se deformează la cald în vederea montării. b) flanşe din oţel asamblate cu şuruburi. 10. se asigură acces direct la acestea de la suprafaţă. 10. se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară. se admit numai îmbinări prin sudare care în mod justificat nu se pot evita.37. Ramificaţia din conductele montate suprateran este admisă prin: a) fitinguri la conducte cu diametrul până la 100 mm. (3) Pentru cazul prezentat la alin.36. pentru presiunea joasă şi redusă.39. răsuflătorile la care se montează capac au calotă prevăzută cu opritor. b) sudură. montate suprateran. la diametre peste 20 mm (¾ inch). pentru presiunea medie. cu excepţia îmbinării capului protector al teului de branşament. b) în staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. ii) 20 mm (¾ inch). cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate.

conform reglementărilor în vigoare.3 buc.46. ii) cu arc electric. b)150 < Dn ≤ 300 . (2) Este obligatorie marcarea sudurilor. (1) Îmbinarea conductelor din polietilenă se realizează prin sudură (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etanşare prin presare pe pereţii ţevilor).4 buc. 10. (2) Îmbinarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic de către organismele abilitate. corturi. (1) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autorizaţi de organisme abilitate. d)montarea armăturilor în instalaţiile exterioare de utilizare.49.47. emise de un laborator autorizat. rezultatele consemnându-se în buletine de examinare a calităţii sudurilor. după robinetul de siguranţă montat pe conductă. pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm.). c) Dn > 300 . (2) Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul de execuţie a lucrărilor. preîncălzirea capetelor etc. 52 .c) aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 10. conform reglementărilor în vigoare.48. până la diametrul de 100 mm. pentru conducte supuse la eforturi mari în terenuri accidentate sau montate în terenuri cu agresivitate mare şi la traversări de obstacole. 10. conform reglementărilor în vigoare. în interiorul tuburilor de protecţie. (3) Procedeele de sudare utilizate sunt certificate. (1) Îmbinările prin sudură pentru conductele din oţel trebuie să corespundă clasei de calitate II. (3) Aparatele de sudură sunt supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărţile tehnice aferente. pentru orice diametru. (3) Numărul ecliselor se stabileşte în funcţie de diametrul conductei: a) 50 < Dn ≤ 150 . (2) Sudurile executate la conductele de distribuţie amplasate pe arterele de circulaţie pot fi întărite cu eclise. 10. (4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din oţel este obligatoriu la reţele şi instalaţii subterane.50. pentru situaţii speciale se iau măsurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane. b) În funcţie de procedeul de sudură : i) cu flacără oxiacetilenică. ii) cu manşon.6 buc.(1) Se evită sudarea în condiţii meteorologice improprii. iii) cu niplu interior. (3) Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive legal aprobate. conform reglementărilor în vigoare. 10. (1) Îmbinările sudate la conductele din oţel se execută: a) în funcţie de modul de realizare: i) cap la cap. (4) Reviziile tehnice ale aparatelor de sudură se fac de către unităţile de service ale furnizorului de aparate şi la intervale de timp precizate de producător. (5) Toate sudurile de poziţie se verifică prin control nedistructiv de către personal certificat /autorizat. (2) Este interzisă răcirea forţată a sudurilor.

se realizează prin următoarele procedee : a) sudură cap la cap. (1) Racordarea capetelor de branşament la branşamentul propriu-zis se realizează cu mufe prin electrofuziune. 10. 10.metal pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm. b) inel interior. (1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 100 şi PE 80. control şi reglaj 10. Aparatele de măsură.metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc. conform prevederilor proiectului de execuţie a lucrărilor. Îmbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă. 10. prin metode nedistructive. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în conformitate cu reglementările tehnice şi instrucţiunile de montaj date de producător. (3) Distanţa minimă între suprafaţa solului şi filetul ţevii din oţel este de 100 mm (Anexa 25. 10. pentru diametre de cel puţin 75 mm. fig. Montarea aparatelor de măsură.(5) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autorizaţi de organisme abilitate. pentru diametre cuprinse între 32 şi 63 mm. control şi reglaj se verifică şi se montează conform instrucţiunilor producătorilor şi /sau a altor reglementări specifice tipului de aparat. Fitingurile cu strângere mecanică sunt nedemontabile şi sunt alcătuite din: a) corp.60. 10. în funcţie de dimensiuni. 53 . (2) Capetele de branşament au un marcaj care indică adâncimea până la care pot fi îngropate.58. 10. după caz.54. cu condiţia respectării regimurilor de sudare recomandate de producătorii fitingurilor şi a ţevilor. (2) Poziţionarea robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi trebuie să permită acţionarea acestuia astfel încât utilizatorul să poată supraveghea aprinderea focului. b) cu adaptor de flanşă. c) racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii. 10.57. pentru orice diametru. b) electrofuziune.52. după recepţia instalaţiei de utilizare. (1) Robinetele de manevră şi de siguranţă se montează astfel încât să fie ferite de acţionări necontrolate.55.53. Controlul calităţii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual şi. între conducte şi fitinguri cu strângere mecanică. flanşă liberă şi garnituri de etanşare pentru diametre de 250 mm şi mai mari.56. c) garnituri de etanşare. (2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 80. Îmbinările între conductele din polietilenă şi conductele din oţel se realizează cu: a) fitinguri de tranziţie polietilenă (PE). 10. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi 10. c) compresie. 14). d) racord mixt polietilenă (PE). Nu se admit nici un fel de intervenţii pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări.59.51. conform reglementărilor în vigoare.

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse (Anexa 7). e) traversarea traseelor altor instalaţii. după caz. calitatea lucrărilor pentru reţelele de distribuţie. pentru cel puţin următoarele operaţiuni: a) realizarea sudurilor. c) verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ (verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii izolaţiei. 10. Executantul trebuie să respecte prevederile proiectului şi ale reglementărilor în vigoare şi să efectueze toate verificările impuse de acestea. 10.62. Stadiul fizic al unei lucrări care se poate proba independent şi care nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. 10. coşurile şi tirajul se verifică şi remediază. Operatorul SD are obligaţia de a controla. f) adâncimea de pozare a conductelor. La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos: a) aparatele consumatoare de combustibili. 54 . Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se montează conform instrucţiunilor date de producători. beneficiar şi operatorul SD.66. sub aspectele pe care le consideră necesare. conform reglementărilor specifice. care se semnează de instalatorul autorizat al executantului. d) respectarea distanţelor de siguranţă faţă de alte instalaţii.63.65. Verificarea şi controlul în timpul executării lucrărilor 10.61. în timpul executării. b) tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive. de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate.64. b) canalele de fum. se adaptează la combustibilul gazos. proiectantului şi executantului.10. 10. altele decât gazele naturale. constituie fază determinată şi se supune verificării potrivit legii. emis de un laborator de specialitate autorizat).

(4) Verificarea calităţii izolaţiei se face conform reglementărilor în vigoare. (2) Ţevile cu defecte de suprafaţă vizibile se retrag de la izolare. conductele din oţel aparţinând SD şi. după caz.5 m. Protecţia catodică a conductelor din oţel 11. (1) Determinările de potenţial se efectuează: a) în posturile de măsurare.1. instalaţiile exterioare de utilizare din oţel. b)izolaţie de bază şi protecţie catodică. (2) Izolaţia de bază se execută astfel încât să se asigure continuitatea protecţiei pe întregul traseu al conductei.). b) piese electroizolante. 11. (1 ) Protecţia conductelor subterane executate din oţel se face prin: a) izolaţie de bază (cu materiale rezistente la mediul coroziv: bitum. Alegerea tipului şi calităţii protecţiei conductelor subterane din oţel se face în funcţie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului).5.6. (3) Se admite izolarea la locul de montaj la: îmbinări. Toate echipamentele şi conductele metalice se protejează împotriva coroziunii în funcţie de modul de montare subteran sau suprateran. materiale plastice etc. 55 . (2).9. (1) Suprafaţa ţevilor se curăţă înainte de izolare cu dispozitive speciale (de preferinţă prin sablare) îndepărtându-se complet rugina şi urmele de grăsime. (3) Protecţia mecanică a izolaţiei cu bitum se execută prin aplicarea peste ultimul strat a unui strat din materiale corespunzătoare acestui scop. (1) Izolarea conductelor din oţel se face de către producător (ţevi preizolate) sau în staţii autorizate. 11. precum şi în situaţia prezentată la alin. operaţiuni care se execută după efectuarea verificărilor la presiune. curent. 11. prezenţa curenţilor de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile acestora). Izolaţia anticorozivă de bază a tuburilor de protecţie din oţel respectă condiţiile de izolare impuse conductelor de gaze.2.4.7. 11. în situaţia conductelor din oţel prevăzute cu branşamente din oţel. b) direct pe branşamente. intervenţii pentru remedierea defectelor. rezultate din determinări specifice efectuate de un laborator autorizat. Protecţia echipamentelor şi a conductelor supraterane se face prin grunduire şi vopsire. cu respectarea prescripţiilor tehnice specifice. 11. 11. corectarea degradărilor produse în timpul manipulării şi transportului conductelor. 11. potenţialul conductă / sol. PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ŞI A CONDUCTELOR DIN OŢEL ÎMPOTRIVA COROZIUNII 11. Pentru asigurarea electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente şi pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune. izolaţie anticorozivă care respectă cel puţin tipul de izolaţie aplicat conductei îngropate. (2) La ieşirea din sol a conductelor. se prevăd cu: a) posturi de măsurare a parametrilor specifici (potenţial. pe conductă se aplică.8. în cazul conductelor din oţel fără branşamente şi în cazul branşamentelor din polietilenă racordate la conducte din oţel.11. rezistenţă etc. (2) Diagramele de înregistrare a valorilor potenţialului conductă /sol se anexează la cartea tehnică a construcţiei. pe o lungime de 0.3.) care se montează pe tronsoanele de conductă în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare.

acolo unde este necesar. b) pe traseele conductelor. necesitatea aplicării acesteia. pe baza măsurătorilor specifice. c) la ieşirea din staţiile de reglare sau reglare-măsurare. înainte de intrarea în staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare. În cazul în care nu a fost aplicată iniţial protecţia catodică. operatorul SD stabileşte.10.11. Piesele electroizolante se montează în SD din oţel: a) pe fiecare branşament.11. 56 . 11.

3. posturile de reglare sau reglare– măsurare şi instalaţiile de utilizare. Presiune redusă 4 • 105 (4) 2 • 105 (2) 5 3. 12. (2) În cazul în care recepţia branşamentelor din polietilenă se efectuează independent de recepţia conductei la care se racordează. Categoria instalaţiilor şi treapta de presiune Presiunea pentru verificarea şi proba de rezistenţă. Staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. Presiune redusă 3. Verificările de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor. **) Cu manevrarea armăturilor. 57 1.3. la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei. 12.3.2. (2) Valorile presiunilor sunt date în tabelul 8. Presiune joasă 2 • 105 (2) 1 • 105 (1) 2. VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞElTATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 12. Presiune redusă 4 • 10 (4) 2 • 105 (2) 1.1.2)** *) În cazul reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare realizate din PE 80. Presiune medie*) 9 • 105 (9) 6 • 105 (6) 5 1. la nivelul temperaturii exterioare. în reţelele de distribuţie.2.2. Presiune medie 4 • 105 (4) 2 • 105 (2) 2.2. 12.PRESIUNI PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRILOR ŞI PROBELOR DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞEITATE Nr. Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant.1.1. Presiune joasă 1 • 10 (1) 0. în prezenţa delegatului operatorului SD.1. Tabelul 8 . a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv. în staţiile de reglare sau reglare-măsurare. .5. având în amonte: 9 • 105 (9) 6 • 105 (6) 2. probele de etanşeitate şi rezistenţă la presiune a branşamentelor se execută înainte de perforarea conductei. Presiune medie 9 • 105 (9) 6 • 105 (6) 3. 2 • 105 (0. b) apă. crt. Instalaţii de utilizare supraterane: 3. Pentru conductele din oţel care se montează subteran se recomandă efectuarea verificărilor înainte de coborârea acestora în şanţ. (1) Efectuarea verificărilor şi probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă se efectuează după răcirea.12. (1) Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează cu: a) aer comprimat.4. în Pa şi în bar Reţele de distribuţie şi instalaţii de utilizare subterane: 1. proba de rezistenţă se face la 6•105 (6 bar) şi proba de etanşeitate se face la 4•105 Pa (4 bar). 12. în Pa şi în bar Presiunea pentru verificarea şi proba de etanşare.

Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este în funcţie de volumul conductei.00 12. în minute OL PE OL. instalatorul autorizat al constructorului. diametrul şi volumul conductelor este prezentată în tabelul 10.00 4. PE 0.6.50 30 0.5 1.50 90 10 şi mai mare 8.00 6. Tabelul 9 . (6) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru branşamente şi instalaţii de utilizare nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii.75 60 3 3. (5) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură se datează şi semnează de către responsabilul metrolog al operatorului SD.TIMPUL NECESAR PENTRU EGALIZAREA TEMPERATURII Volumul Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei conductei. aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă.8. b) datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare.00 40 1 2. având aceeaşi clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază.00 7. Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune este de 1 oră.9. 58 . beneficiar şi conţine şi următoarele date: a) lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor.50 0.50 2. conform valorilor date în tabelul 9. iar pentru proba de etanşeitate la presiune este de 24 de ore.50 75 4 4. (3) Pe lângă aparatele de bază.00 90 5 5.50 3.75 1.00 3.00 50 2 2. 12. 12.12.3 1. în montate m3 Subteran.75 9 0. constituie dovada probelor de rezistenţă şi de etanşeitate. b) proba se efectuează pe conductele terminate şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de 24 de ore.1 0. 12.00 120 12. se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatură. Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant.10. cu verificarea metrologică în termen de valabilitate. (2) Clasa de exactitate a aparatelor de măsură trebuie să fie de minimum 1.5. în ore Suprateran. (1) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate. Efectuarea verificărilor şi probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizează la presiuni conform datelor din tabelul 9. 12. (4) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură pe diagramă sau pe protocolul tipărit dat de echipamentul electronic. astfel: a) verificarea se efectuează pe tronsoane de până la 500 m şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de minim 4 ore. Corespondenţa între lungimea.7.00 1.11.00 20 0.2 0.

150.06 • 10-1 .9 73 81 122 163 408 815 4 6 168x 1.96 • 10-2 .9 16 40 79 9 20 530x 2. În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune.6.13.26 • 10-1 .6 35 9 12.2.2 19 28 57 114 170 189 284 379 947 1894 5 4 108x 7.001 0.4 4.300..27 • 10-2 .4 8 12 13 20 27 67 134 8 14 377x 1. 5. 23 31 46.5.38 • 10 7. 3 59 .5 8.4 9.12.3 9..4.7 15 31 46 51 76 102 255 510 5 8 219x 3. în Lungimea conductei.01 • 10-1 .45 • 10-2 .3 7 17.7 30 44 59 149 297 6 10 273x 5.9 8.4.90 1 1.4 62.8 7 8 11.23 • 10-2 4 6 8 12 24 48. 93 124 187 373 746 1120 122 186 248 622 1244 2 4 6 8 0 1 1 -3 1 /2 48x3 1.01 0.9 7. 12.9..04 • 10-4 1.14.22 • 10-3 3.36 • 10-2 3 4.5 2 5 10 Diametr De x 5 ul.3. 12.7 11.8 5. în m inch mm 3 m /m 1 32x3 5.8 94 141 188 283 565 113 1696 188 282 376 942 1884 1 4 5 9 3 8 11/4 38x3 8.6 93 187 280 311 466 622 155 3110 5 6 5 -3 3 89x3. Condiţiile de efectuare a probelor şi rezultatele acestora se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică.. în Vunitar.11 15..9 10 15 20 49 99 9 16 419x 1..60 0.VOLUMUL CONDUCTELOR ÎN FUNCŢIE DE DIAMETRUL ŞI LUNGIMEA ACESTORA V [m ] 0. Este interzisă remedierea defectelor la conducte şi branşamente în timpul efectuării probelor.2 12.3 5..31 • 10-4 1.9 18. conform modelului din Anexa 1. 29 39 59 118 235 353 392 588 784 196 3921 5 6 0 21/2 73x3.85 • 10-3 ..6 13 19 38 76 115 127 191 255 637 1274 4 5 133x 1.4 17 19 28 38 95 190 7 12 324x 7.Tabelul 10 ..28 • 10 .5 14.55 • 10 3.8 5 7.7 24 48 9 24 620x 2. 3.0 0..9 18 26.9 19. în g. 2.075 0.2 36 54 72 108 217 433 650 722 108 144 361 7221 3 4 1 -3 2 57x3.84 • 10-1 .1 0.

(1) Efectuarea probelor de rezistenţă a conductelor din staţiile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor.12. Se supun probelor de presiune şi etanşeitate şi porţiunile de conducte înlocuite sau modificate din instalaţiile existente. conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă.16. acestea se verifică cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii. (2) Probele de etanşeitate se fac cu toate dispozitivele şi echipamentele montate în stare de funcţionare. 60 . sub presiunea gazelor din conductă.17. (1) La extinderi de instalaţii de utilizare.15. 12. care nu depăşesc lungimea de 4 m. (2) Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare supraterane în funcţiune. 12.

poziţia cotată a armăturilor.1. c) certificatele de calitate pentru materialele folosite. însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii protecţiei anticorosive a conductelor subterane (după umplerea completă a şanţului cu pământ) şi de asigurare a electrosecurităţii porţiunilor de conductă supraterane (rezistenţa de dispersie a prizelor de împământare /electrosecuritate).2.13. j) procesul verbal de recepţie a reparaţiei drumului. alin. emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv al sudurilor. adâncimea de pozare a conductei etc. 13. se prezintă în plus faţă de prevederile cuprinse la art. 5. b) certificate de conformitate / agremente tehnice pentru elementele componente. 13. cu toate modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor.. c) certificatul de calitate al ţevilor. schimbărilor de direcţie. căminelor. h) valoarea declarată a investiţiei. executantului şi proiectantului. se prezintă în plus faţă de prevederile cuprinse la art. e) buletinele de examinare a sudurilor. (2): a) fişa tehnică a conductei de distribuţie gaze naturale / branşamentului (Anexa 9 /Anexa 10 ). membrilor comisiei de recepţie. Recepţia tehnică a lucrărilor 13. Pentru conductele de distribuţie. printr-un document scris. f) buletin de verificare a calităţii protecţiei anticorosive. b) pe planul avizat.3. Pentru staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. RECEPŢIA TEHNICĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 13. semnat de administraţia domeniului public. 13. d) factura de procurare a ţevilor şi armăturilor. răsuflătorilor.. după anunţarea de către executant a terminării lucrărilor. 4. eliberat de un laborator autorizat (Anexa 7). în prezenţa operatorului SD. 6 şi 7. (2): a) fişa tehnică a staţiei de reglare-măsurare ( Anexa 11)..4. i) autorizaţia de construire. k) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. alin. 61 . sudurilor de poziţie. 13. 3. conform legislaţiei în vigoare. (2) Pentru toate lucrările se prezintă documentaţia tehnică de execuţie şi documentele privitoare la realizarea şi exploatarea lucrărilor. de executant.2. (1) Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a lucrărilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul SD. (2) Efectuarea recepţiei tehnice şi punerea în funcţiune se confirmă pe bază de documente încheiate conform Anexelor 1. în care se includ şi branşamentele. emis de un laborator autorizat. (1) Operaţiile tehnice necesare pentru recepţia tehnică a lucrărilor se fac. g) proces verbal pentru lucrări ascunse. 2.2.

în prezenţa operatorului SD şi a beneficiarului.5. precum şi cu avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. Înainte de punerea în funcţiune a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare. cu prevederile din autorizaţia de construire. pentru cuplarea noilor instalaţii la cele în funcţiune. Recepţia tehnică constă în: a) verificarea documentelor de recepţie. Punerea în funcţiune a instalaţiilor 13. la branşamentele cu posturi de reglare.8. 13. c) efectuarea probelor de rezistenţă şi de etanşeitate de către executant în prezenţa delegatului operatorului SD. 13.măsurare.11. valoarea declarată a investiţiei.6. c) prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din staţie. buletin de verificare a prizei de împământare şi respectarea prevederilor de electrosecuritate. 13.măsurare se efectuează următoarele operaţiuni: a) se verifică legarea la centura de împământare a părţilor metalice conform prevederilor art.10.factura de procurare a echipamentului. Îmbinările care s-au executat după proba de presiune.9. 13. b)verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu documentaţia de execuţie avizată. 13. după caz. la instalaţiile de utilizare. la branşamentele cu staţii de reglare sau reglare . 13. când acestea nu sunt prevăzute cu refulator. se verifică la presiunea din conductă sau din instalaţie. anunţarea abonaţilor şi redeschiderea sectorului se efectuează de formaţia de exploatare a operatorului SD.. Punerea în funcţiune se face pe baza procesului-verbal de recepţie tehnică. d)prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii prin ferestrele încăperilor.7. d)întocmirea procesului-verbal de recepţie tehnică. b)prin robinetele montate în amonte de regulatoare. la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al executantului. 7. 62 d) e) f) g) . se face refularea aerului: a) prin capătul opus punctului de racordare. (1) Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a branşamentelor la conductele în funcţiune se face de operatorul SD. proces verbal de încercări. la conductele de distribuţie în funcţiune. h) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Operaţiile tehnice necesare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor se fac de executant.10. La punerea în funcţiune a staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare . pentru staţiile confecţionate în atelier. după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. alin (1). (2) Operaţiile de închidere a sectorului.

f) se pune în funcţiune staţia. Documentaţia privind proiectarea.12. nu mai veche de 30 zile. 13. c) să instruiască consumatorul pentru folosirea corectă a instalaţiei de utilizare. c) se verifică şi se închid toate punctele de ardere şi toate capetele instalaţiei. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare. după cum urmează: a) pentru conductele din SD. d)să încheie cu consumatorul şi instalatorul autorizat pentru execuţie proces-verbal de punere în funcţiune. debitul instalaţiei de 63 . până la remedierea canalelor sau coşului de fum. 2. punerea în funcţiune şi exploatarea SD. (1) Pentru lucrările aferente SD (conducte. 13. b)un singur arzător în funcţiune (cu debitul cel mai mic din instalaţie). branşamente şi staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare). prevăzute în Anexa 8.14.16. recepţia. verificându-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării. 13. conform Anexei 5. e) se leagă instalaţiile în aval de staţia sau postul de reglare. conform legislaţiei în vigoare. (2) În cazul funcţionării defectuoase a evacuării gazelor arse se procedează la: a) amânarea punerii în funcţiune. 13. întocmită în conformitate cu art. e) să predea consumatorului instrucţiunile privind modul de utilizare corectă a gazelor naturale. b)funcţionarea simultană a tuturor aparatelor. execuţia.17. 13. b)să verifice încheierea contractului de furnizare gaze. cu planul conductelor efectiv montate pe traseul real. c) controlul arderii se realizează folosind aparate pentru analiza gazelor arse. de verificare şi curăţire a coşurilor de fum printr-o unitate abilitată. în cazul racordării la acelaşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoşi. (2) La punerea în funcţiune a oricărei instalaţii de utilizare. care se ataşează cărţii tehnice a construcţiei se completează. 13. documentaţia privind: proiectarea. postul sau instalaţia de utilizare. delegatul operatorului SD are următoarele obligaţii: a) să monteze contorul de gaze naturale. d)se deschide robinetul staţiei la branşament sau la instalaţia din amonte.7.15. se urmăreşte comportarea regulatoarelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. b) sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazoşi. cu planul branşamentului şi schemă izometrică pe care se indică diametrul.. cu: a) toate aparatele consumatoare în funcţiune.13. înainte de punerea în funcţiune. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş se pun în funcţiune numai după ce consumatorul prezintă dovada. în următoarele situaţii: a) funcţionarea individuală a arzătoarelor /aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. investitorul predă operatorului SD cartea tehnică a construcţiei. punctul de racord. b) pentru branşamente. (2) Cartea tehnică a construcţiei conţine.b)se verifică şi se închid toate armăturile staţiei sau postului de reglare. lungimea. (1) La fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi se verifică modul în care se face evacuarea gazelor de ardere.

19. distribuitoarelor. c) pentru staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare. se menţionează. la traversarea altor conducte sau construcţii subterane.utilizare. 13. cursuri de ape. 13.18. locul schimbărilor de diametru şi al schimbărilor de direcţie. 13. drumuri. pe diametre şi lungimea totală a conductei. la subtraversări de căi ferate. locul sudurilor de poziţie. poziţia şi caracteristicile contoarelor. pentru punctele de racord ale branşamentelor sau conductelor.17. poziţia şi caracteristicile constructive ale armăturilor şi pieselor electroizolante. pentru dispozitivele de închidere şi profiluri transversale în punctele aglomerate cu instalaţii subterane. poziţia ţăruşilor şi platbandelor aferente sistemului de împământare. construcţii sau obstacole subterane. cu planul lucrărilor executate şi schema izometrică pe care se indică diametrele şi lungimile panourilor. punctele de intrare şi ieşire cu precizarea presiunilor. Fiecare piesă desenată care se ataşează cărţii tehnice a construcţiei se completează cu datele de identificare ale proiectantului şi executantului şi se semnează şi se ştampilează de aceştia. distanţele între suduri. diametrele conductelor. 64 . capacitatea de reglare şi măsurare a staţiei / postului. Pe planurile precizate la art. locul de intersecţie cu alte conducte. lungimea fiecărui tronson de conductă. armăturilor. distanţele până la alte instalaţii întâlnite în săpătură. după caz: a) distanţele de identificare faţă de repere fixe. locul armăturilor. b) detalii de montaj la schimbările de direcţie sau diametre. poziţia regulatoarelor. flanşelor de măsurare.

Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări şi revizii tehnice periodice. c) operatori SD. 14.3. (1) Exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice poate fi efectuată de către: a) personal propriu.1. desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii şi autorizat de către ANRE. Exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. conform Anexei 15. 14. (1) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii. conform Anexei 13. posturi şi staţii de reglare sau reglare-măsurare aparţinând SD pe care îl operează.5. (3) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare. cu repere faţă de puncte fixe. e) registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD. întocmite conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. numite în continuare SD. numiţi în continuare operatori SD. existente la operatorul SD şi /sau la consumator. poate fi efectuată de aceştia şi. avizate de operatorul SD. cu amplasarea staţiilor de reglare-măsurare de predare. h) registrul de evidenţă zilnică a parametrilor pentru staţiile de reglaremăsurare supravegheate. (1) Operatorul SD completează la zi documentele necesare exploatării sistemului de alimentare cu gaze naturale. după cum urmează: a) schema de ansamblu a SD. de către operatori economici titulari ai licenţei de distribuţie a gazelor naturale acordată de către ANRE. cu excepţia verificării şi a reviziei tehnice periodice. marcate prin semne şi culori convenţionale. (2) Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE. de fochişti autorizaţi pentru exploatarea centralelor termice. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 14.4. Exploatarea instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor casnici. robinetelor de secţionare şi branşamentelor la consumatorii industriali. posturilor de reglare sau reglare-măsurare. b) planurile conductelor. scara 1:500. c) fişele tehnice completate la zi pentru conducte. 14. d) documentaţia tehnică a instalaţiilor de utilizare. staţiilor de reglare sau reglare-măsurare de sector. g) registrul de evidenţă a accidentelor tehnice. 14. elaborate de producător şi se întocmesc conform cu Anexa 8. 14. b) operatori economici autorizaţi de către ANRE. se efectuează prin personal autorizat. Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale sunt elaborate conform prevederilor prezentelor norme tehnice şi a prescripţiilor tehnice de folosire a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. conform Anexei 16.2.6. branşamente. după caz. selectat de către consumator. f) registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare.14. 65 . conform Instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau la cerere. conform Anexei 14.

se va elabora releveul construcţiei. conform regulamentelor proprii. (2) În situaţia menţionată la alin. EXPLOATAREA SD A. 14. Controlul scăpărilor de gaze naturale se efectuează: a) pe toată lungimea traseelor conductelor şi branşamentelor şi în posturile /staţiile de reglare sau reglare-măsurare. constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării / eliminării neconformităţilor. Operatorul SD este obligat să efectueze verificarea şi revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor. Exploatarea conductelor şi branşamentelor 14.(2) Operatorul SD este obligat să deţină un exemplar din cartea construcţiei pentru SD /alte obiective pentru care are licenţa de distribuţie a gazelor naturale şi să o completeze la zi. (1): a) la solicitarea în scris a furnizorului de gaze naturale. întocmit conform cu Anexa 13. b) în situaţia în care aceste neconformităţi sunt constatate ca urmare a activităţii specifice operatorului SD. După efectuarea verificării tehnice a conductelor şi branşamentelor. f) tipul conductelor. pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construcţiei.13. în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze. (3) Operatorul SD asigură primirea reclamaţiilor şi rezolvarea acestora. se face periodic. Pentru toţi consumatorii. e) alte condiţii locale specifice.11. 14. cu detectoare de gaze. (1) Operatorul SD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a instalaţiilor de utilizare care nu sunt conforme cu prevederile legale. oţel sau polietilenă (PE).7. în funcţie de: a) starea tehnică şi vechimea conductelor şi branşamentelor. întocmit conform cu Anexa 18. 14. (1) Verificarea tehnică a conductelor şi branşamentelor. (2) Verificarea tehnică periodică a conductelor şi branşamentelor se execută la intervale de timp precizate în Anexa 17. b) în căminele altor reţele de utilităţi subterane amplasate în domeniul public la o distanţă de minim 5 m faţă de conductele de gaze naturale. 14. (1) La constatarea unor scăpări de gaze în SD care impun intervenţie de urgenţă.8. (2) Operatorul SD procedează conform alin. (3) Echipa care efectuează verificarea are în componenţă cel puţin un instalator autorizat ANRE. verificate metrologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se efectuează de către operatorul SD. operatorul SD ţine la zi evidenţa debitelor aprobate şi a debitelor puse în funcţiune. d) număr de defecte /kilometru. echipa care efectuează verificările ia de urgenţă primele măsuri. se anunţă imediat biroul de reclamaţii care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD. 14. (1). după caz: a) opreşte sau deviază circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în zonă. 14. c) intensitatea traficului.12. echipa care a efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu.9. b) densitatea construcţiilor şi nivelul de risc în funcţie de destinaţia acestora.10. 66 .

e) verifică existenţa acumulărilor de gaze în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecinţă. c) ridică capacele răsuflătorilor GN. d) supraveghează zona până la sosirea echipei de intervenţie a operatorului SD. c) efectuează aerisirea încăperilor. c) curăţirea căminelor de vizitare. Înlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor porţiuni din acestea se face în funcţie de: a) starea tehnică.18. d) localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor din imobil. întocmite conform cu Anexa 9. f) extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor. (1) În cazul constatării prezenţei unor scăpări de gaze într-o construcţie.17. Pentru reţelele protejate catodic. întocmit conform cu Anexa 14. c) agresivitatea solului şi valorile curenţilor de dispersie. (1). (1) Revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor se realizează la maxim 2 ani. f) schimbarea regimului de presiune etc. b) număr de defecte /kilometru. b) întrerupe alimentarea cu gaze naturale. 14. Înlocuirea capacelor la căminele de vizitare se face imediat după constatarea deteriorării sau lipsei acestora. 14. (2) Constatările se menţionează în fişele tehnice ale conductelor şi ale branşamentelor. acestea se remediază imediat. echipa de intervenţie sosită la solicitarea constatatorului. e) anunţă dispeceratul operatorului SD. constatările se menţionează în ordinul de serviciu.16. 67 . e) refacerea marcajelor pe traseul conductelor.b) asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de gaze şi ale altor reţele subterane existente în zonă. g) verificarea continuităţii firului trasor pentru conductele din PE cu aparatură adecvată. d) completarea cu capace a căminelor de vizitare. 14. respectiv cu Anexa 10 din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.14. se efectuează controlul funcţionării staţiilor de protecţie catodică. f) controlul staţiilor de protecţie catodică. (2) În situaţia menţionată la alin.15. e) necesitatea redimensionării. d) modernizarea carosabilului şi infrastructurii sistemelor de utilităţi. care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare. b) manevrarea robinetelor şi remedierea neetanşeităţilor acestora şi a defecţiunilor constatate. o dată la 30 zile. 14. acţionează astfel: a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor. se anunţă imediat biroul de reclamaţii. acolo unde capacele lipsesc. 14. în cazul constatării unor discontinuităţi. unde este cazul. întocmit conform cu Anexa 18. prin efectuarea următoarelor operaţii: a) curăţirea tijelor şi eventuala reparare a răsuflătorilor.

stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă.26 Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare. prevăzute de regulamentele în vigoare. de regulă. dar nu la un interval mai mare de 2 ani.20. înainte cu minimum 48 ore.24.25. 14. reluarea alimentării cu gaze naturale se face după anunţarea prealabilă a consumatorilor afectaţi de întrerupere cu minimum 3 ore înainte de aceasta. 14. (2) Perioada minimă de întrerupere a alimentării cu gaze naturale este de 3 ore. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. din: a) verificarea etanşeităţii şi. necesitatea existenţei personalului de supraveghere. a armăturilor de închidere şi de siguranţă. (1) Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare de la consumatori funcţionează. În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării. la intervalul de timp recomandat de producător / proiectant. pentru o perioadă limitată de timp. se verifică în prealabil prin sondaj starea tehnică a conductelor. 14. b) curăţirea şi ungerea mecanismelor. desemnat pentru intervenţie. Efectuarea intervenţiilor sau executarea cuplării conductelor noi la conductele în funcţiune se face în raport de complexitatea şi natura lucrărilor. b) personalul autorizat al operatorului SD. (2) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale. după caz. d) verificarea şi reglarea funcţionării regulatoarelor la parametrii proiectaţi. funcţie de importanţa obiectivului sau de necesităţile tehnologice.22. cu excepţia celor pentru care operatorul SD împreună cu consumatorul. b) reducerea presiunii de regim în reţea şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare.27. se revizuiesc pe bază de program aprobat prin grafic. care trebuie să conţină minimum următoarele precizări: a) măsuri tehnice care să excludă pericolul de accidente. c) curăţirea de impurităţi a conductelor. (1) În cazul întreruperilor accidentale. 14. stabilesc. e) verificarea şi remedierea sistemelor de separare / filtrare. (1) Revizia staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare se face în funcţie de prescripţiile producătorului de echipamente şi constă. (3) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale. Exploatarea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare 14. 14. (1) Întreruperea planificată a alimentării cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrări în SD se face numai după anunţarea consumatorilor afectaţi de întrerupere. fără supraveghere. după caz. B.23. Operaţiile de intervenţie pe conducte în funcţiune se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate. înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate. (2) Obligaţiile personalului responsabil cu supravegherea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare se stabilesc de operatorul SD.14. c) măsurile de apărare împotriva incendiilor.19. în principal. 14. 14.21. 68 . prin: a) închiderea şi / sau depresurizarea reţelei. indiferent de capacitate.

14. (1) Manevrarea elementelor de închidere şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se fac numai de personalul operatorului SD. b) 40 m pentru materiale combustibile. 14. după caz. Operaţiile de revizie a staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare încep după anunţarea consumatorilor privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale. după caz.32. instruit în acest sens. 14. 14. Controlul etanşeităţii tuturor îmbinărilor între elementele componente se face cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii. după caz. înlocuirea aparaturii de măsură şi control. j) verificarea instalaţiei de paratrăsnet. este strict interzis controlul etanşeităţii cu flacără. În timpul operaţiilor de revizie a staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare– măsurare se asigură ventilarea permanentă a încăperii. (2) Robinetele de pe ocolitor se sigilează în poziţia închis. Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare. care garantează că robinetele tuturor punctelor de consum sunt închise. Remedierea defecţiunilor la instalaţia electrică a staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare–măsurare se face numai după scoaterea de sub tensiune a acesteia.34. 14. cu cel puţin 48 ore înainte. g) vopsirea instalaţiei şi a echipamentelor aferente.29. în prezenţa unui delegat al operatorului SD. pentru asigurarea continuităţii alimentării cu gaze. printr-o firmă autorizată. cu acceptul operatorului SD.31. h) verificarea şi remedierea părţii de construcţie a staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare precum şi a sistemelor de încălzire. Pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare fără personal de exploatare permanent. (2) Data de efectuare a reviziei se înscrie în fişa staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare. utilizarea ocolitorului se face pentru perioade strict limitate. (3) În situaţii deosebite.35. de personalul autorizat al consumatorului. Este interzisă depozitarea materialelor în clădirile care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare şi în apropierea acestor clădiri la distanţe mai mici de: a) 10 m pentru materiale incombustibile. după caz. repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a delegatului consumatorului. 69 . cu excepţia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare.28.30. ventilare şi iluminare aferente. de personalul autorizat. i) asigurarea curăţeniei şi degajarea spaţiilor exterioare aferente. 14.33. consemnat prin proces verbal.f) verificarea şi. se asigură accesul controlat de către operatorul SD. 14. 14.

b) numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD. b) supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru funcţionare în condiţii optime. acestea se efectuează de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate. întreţinerea curentă. conform reglementărilor în 70 . efectuează controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 ore. c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie. persoane juridice. (2) Consumatorii. prezentate de consumator. Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare. control. în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare. (1) Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni: a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente. care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi. (1) Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni: a) controlul eventualelor scăpări de gaze. c) supravegherea aparatelor de măsură şi control şi a echipamentelor de siguranţă. 14. g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente. emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării. f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare. Consumatorii. b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni: a) aprinderea şi stingerea focului. sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze la locuri vizibile: a) instrucţiuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi. d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare. cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii. 14. d) revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum10 ani. în funcţie de: a) complexitatea instalaţiei.36.EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE 14. ce deţin instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale. persoane juridice. c) verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani. b) supravegherea. 14.40. 14. e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente. vopsirea părţilor supraterane.38. h) verificarea documentelor. d) supravegherea instalaţiilor de automatizare. b) procesul tehnologic.39.37. reglare şi de siguranţă. c) posibilitatea scăpării şi infiltrării gazelor. ori de câte ori este nevoie. (2) Verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face la cererea consumatorului prin unităţi specializate.

a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. 14. 14. c) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici.(1) a instalaţiilor de utilizare comune.. întocmită conform cu Anexa 19. (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică conform alin. (1).(1) a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori. anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice. (2) Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii: a) să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice. alin. 14. i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare. numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi / sau modificări. b) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice. cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare. c) efectuarea probei de etanşeitate la presiune.41.vigoare. întocmită conform cu Anexa 22. b) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice. după caz. 14. 43. care deservesc mai mulţi consumatori. semnate şi stampilate. întocmită conform cu Anexa 21. d) şi în următoarele situaţii: a) după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni. completate. b) efectuarea probei de rezistenţă la presiune. în: a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice. lit. conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.39. (1) Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare constă în: a) efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică. la: a) consumator. (2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform alin. revizia din anul respectiv înlocuind verificarea. d) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici. a întregii instalaţii. cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.42. (1). (1) Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează. în câte un exemplar. întocmită conform cu Anexa 20. conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. întocmite în conformitate cu alin. Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevăzut la art. (3) Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează. b) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare gaze naturale. 71 . a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse.

47. pentru punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor după efectuarea reviziei tehnice. La întreruperea accidentală a furnizării gazelor naturale. scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia. (3) Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor. d) furnizorul de gaze naturale. avizată de operatorul SD. se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare. conform prevederilor cap.48. 14. se face conform instrucţiunilor specifice de utilizare şi exploatare. supuse controlului metrologic obligatoriu al statului. întocmit conform Anexei 3. (4) Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor. după caz.45. 14.51. 14. măsurare a consumului de gaze. stabilesc planuri de acţiune pentru prevenirea accidentelor în alimentarea cu gaze naturale. se efectuează în conformitate cu art. 14. întocmite conform prevederilor art.49. instruind personalul propriu în vederea aplicării lor. 12. reglare şi siguranţă din componenţa instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. (2) După remedierea /înlocuirea instalaţiei de utilizare.50.b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare. consumatorii trebuie să închidă robinetele de pe conductele de alimentare şi să aplice măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare. pe cheltuiala consumatorului. numai după: a) efectuarea controlului funcţionării aparatelor / echipamentelor de măsură.44. aceasta se supune probelor de presiune. Punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în prezenţa reprezentanţilor operatorului SD şi. (5) Condiţiile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare. se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile noi. 14. în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat.45. 72 . persoane juridice. Consumatorii. 14. 14.7.54. Verificarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale. (1) Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE. loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. (2) Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor modificate / înlocuite conform cu art. c) operatorul SD.2. consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor. control. existentă la operatorul SD şi / sau la consumator. 14.46. (1) Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. b) verificarea punerii în poziţia închis a tuturor armăturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. după repararea unei defecţiuni şi / sau întreruperea accidentală. traseu al instalaţiei. 14. 14. presiune.

care să asigure preluarea permanentă a sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor. b) post dotat cu telefon direct.56. Montarea. ÎNTREŢINEREA ŞI VERIFICAREA CONTOARELOR / ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE 14. 14. activitatea se organizează astfel: a) birou cu funcţionare permanentă dotat cu telefon direct. de operatori economici autorizaţi conform prevederilor legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. cu ocazia schimbării diagramei.MONTAREA. La montarea mijloacelor de măsurare se încheie procese verbale în conformitate cu Anexa 23. la scadenţele stabilite prin reglementările de specialitate. b) verificarea vizuală cu ocazia citirii şi o dată la 24 de ore pentru înregistratoarele cu diagramă circulară. 14. c) verificarea metrologică periodică.57. (1) Întreţinerea contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale se face prin: a) respectarea instrucţiunilor de întreţinere date de producătorul contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale.52. c) salariat al operatorului SD. 14.55. în vederea verificării metrologice sau a înlocuirii acestora. cu domiciliul în localitatea rurală în care se desfăşoară activitatea de distribuţie a gazelor naturale. având echipe şi mijloace de intervenţie. (2) Modul de efectuare a verificărilor metrologice. remedierea defectelor se asigură de către operatorul SD prin echipe de intervenţie. se consemnează într-un buletin de mişcare în conformitate cu Anexa 24.54.58. 14. la care numărul abonaţilor nu justifică existenţa echipelor permanente de intervenţie. Verificarea contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale se face numai în laboratoare autorizate în conformitate cu reglementările de metrologie legală în vigoare. ocazionate de defectarea aparatelor sau la solicitarea consumatorilor. Operaţiunile de montare şi demontare a mijloacelor de măsurare. (2) Solicitarea echipelor de intervenţie se face prin dispeceratul operatorului SD. cu acordul acestuia. este precizat în contractul de furnizare a gazelor naturale şi în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. 73 . în urma reclamaţiilor primite. INTERVENŢII PENTRU REMEDIEREA DEFECTELOR 14. întreţinerea şi verificarea contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizează de către personal autorizat al operatorului SD sau. (1) Pentru localităţi mici sau pentru consumatori izolaţi. 14. (1) Operatorul SD asigură permanent un sistem de colectare a sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora în vederea remedierii defectelor intervenite în sistemul de alimentare cu gaze naturale.53. (2) În funcţie de numărul consumatorilor şi lungimea reţelei.

numai pe baza: a) programului de lucru scris. 14.. echipamente. În caz de avarie. b) operatori economici autorizaţi de ANRE. b) muncitori specializaţi /autorizaţi pentru lucrările necesare. 14. c) dispoziţiei date de persoanele împuternicite. Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor şi a branşamentelor poate fi necesară pentru: a) remedierea avariilor sau accidentelor tehnice. 14. b) operatorul licenţiat al SD. pe bază de contract. odată cu punerea în funcţiune a instalaţiilor. 14. O conductă sau un branşament se consideră scoase temporar din funcţiune după ce s-a oprit vehicularea gazelor. (4) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu (Anexa 18).65. b) efectuarea unor lucrări programate pe conducte. Programul de lucru cuprinde cel puţin: 74 .67.62. Defecţiunile semnalate la instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici pot fi remediate.64. prin izolarea porţiunii respective cu ajutorul robinetelor de secţionare sau a dispozitivelor speciale de oprire locală şi s-a efectuat depresurizarea acestora.14. 14.61. Defecţiunile semnalate în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor persoane juridice pot fi remediate de: a) personal propriu. (1) Echipele de intervenţie au în componenţă: a) cel puţin un instalator autorizat ANRE cu competenţe în coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare. pe bază de contract.4. 14. 14. dispozitive. 14. elaborate conform cu art. Maşinile de intervenţie se dotează cu mijloace de comunicare eficiente.60.59. 14. Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor sau a branşamentelor se execută de echipe sau formaţii de lucru ale operatorului SD. autorizat de ANRE.66. personalul din echipele de intervenţie are obligaţia de a lua primele măsuri de siguranţă şi de a raporta dispeceratului operatorului SD măsurile luate pentru remediere. 14. (3) Echipele de intervenţie sunt dotate cu echipament de protecţie corespunzător normelor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. (2) Foile de manevră se întocmesc pentru lucrări de intervenţie simple sau în cazuri de accidente tehnice. b) foii de manevră. Documentele de la art. Operatorul SD comunică consumatorilor numărul de telefon pentru reclamaţii şi intervenţie şi îl înscrie în Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale. înregistrată în registru de dispoziţii al dispeceratului operatorului SD. de: a) operatorul licenţiat al SD. pe bază de contract. 14. c) operatori economici autorizaţi de ANRE. se întocmesc şi se aprobă de persoane împuternicite în acest sens de operatorul SD.69. (5) Remedierea defectului se consemnează de echipa de intervenţie pe ordinul de serviciu. (2) Deplasarea echipei de intervenţie la locul defectului se realizează în timpul cel mai scurt.70. 14. cu scule. 14. (1) Programele de lucru se întocmesc pentru toate lucrările planificate.68.66. utilaje pentru executarea lucrărilor şi cu aparate adecvate pentru detectarea scăpărilor de gaze naturale. care se predau tuturor consumatorilor.63.

h) soluţia de alimentare cu gaze a consumatorilor pe durata lucrărilor sau aprobarea pentru sistarea furnizării gazelor. după caz. 14. cu indicarea tuturor armăturilor de pe traseu. (2) Conducătorul formaţiei de lucru şi responsabilul coordonator răspund de executarea. Foile de manevră se întocmesc într-o formă succintă. racordate la conducta de distribuţie prin teu.73.a) denumirea. c) dispozitiv cu pară (în cazul conductelor rupte). după localizarea defectului şi efectuarea săpăturilor în funcţie de gradul de afectare a conductei. 14. se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic. specifice programului de lucru sau foii de manevră. în condiţii de siguranţă. fisurate.77. (3) Lucrările care se execută în zona de protecţie sau de siguranţă a obiectivelor terţilor se fac cu avizul şi supravegherea tehnică a acestora. în principal în cazul conductelor perforate şi. 14. în conformitate cu documentaţia de execuţie. în funcţie de specificul lucrării de intervenţie. e) executantul lucrării. k) numele şi semnătura persoanelor care întocmesc şi aprobă programul de lucru. sau de o parte şi de alta a locului defectului pentru conductele integrate în sistemele de alimentare buclate. (1) Înainte de începerea lucrărilor programate se face: a) instructajul de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor. (1) Reparaţiile defectelor conductelor din PE pot fi: a) temporare. 14. d) delimitarea şi marcarea vizibilă a zonei de lucru.78.71. După încheierea lucrărilor. locul şi scopul lucrării. b) dotarea formaţiei de lucru cu mijloace de lucru. La conductele din polietilenă. j) măsurile de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor specifice lucrării. 14. i) dotarea tehnică. 75 . (1) Înlăturarea defectelor prin reparaţii definitive la conductele din PE se efectuează prin utilizarea procedeului de îmbinare prin electrofuziune. g) succesiunea efectuării operaţiilor. b) definitive. 14. b) data programată şi durata estimată a lucrării.72. b) secţionare cu ajutorul robinetelor de secţionare. (2) Reparaţiile temporare se refac în formă definitivă imediat ce sunt îndeplinite condiţiile normale de lucru. se face pe baza ordinului de serviciu. În cazul unor reparaţii temporare.75. 14. executantul înscrie în planul de amplasare şi în cartea construcţiei elementele constructive noi şi cele modificate. normele de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor.74.76. c) schiţa conductei sau reţelei pentru zona afectată. care să reflecte situaţia reală din teren la data respectivă. 14. defectul se izolează prin: a) strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate în amonte de locul defectului. a lucrărilor şi operaţiunilor cuprinse în programul de lucru sau în foaia de manevră. Scoaterea temporară din funcţiune cu ajutorul dispozitivului cu pară a conductelor având Dn ≤ 50 mm. de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor. f) responsabilul lucrării din partea operatorului SD.

14. se efectuează în prealabil o identificare pe traseu a acestora. f) locul de tăiere şi blindare a tuturor capetelor şi legăturilor.81. d) refularea conductelor pentru eliminarea completă a aerului. faţă de programele obişnuite. c) tronsoanele care nu se pot demonta odată cu dezafectarea conductei. zonelor de lucru periculoase. h) obligativitatea încheierii unui proces verbal la terminarea lucrărilor.82.80. Pentru dezafectarea unei conducte se întocmeşte un program de lucru care. d) desfiinţarea tuturor marcajelor. (1) Întreţinerea şi repararea robinetelor din PE constă din intervenţii la tubul de acces şi verificarea integrităţii foliei protectoare. acestea se înlocuiesc. g) alte elemente necesare pentru siguranţa lucrării. scoaterea provizorie din funcţiune a acestora (obturarea branşamentului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de perforare-obturare a teului de branşament. c) obturarea robinetului / teului de branşament. După înlăturarea defectului conductei din PE. c) refacerea continuităţii firului trasator şi a benzii (grilei) avertizoare. Pentru scoaterea definitivă din funcţiune a unei conducte se parcurg următoarele etape: a) evacuarea gazelor naturale din conductă. 14. cu modificările la zi şi cu menţionarea dispozitivelor de refulare a gazelor. răsuflătorilor şi dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate. după caz. (3) Aparatele de sudură îndeplinesc condiţiile de performanţă necesare executării lucrării. 14. 76 . b) alte construcţii şi instalaţii nou amplasate pe traseu.85.83. b) tăierea capetelor conductei. cuprinde următoarele date şi măsuri suplimentare: a) planul de amplasare a conductei. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN FUNCŢIUNE A CONDUCTELOR ŞI A BRANŞAMENTELOR 14.79. 14. 14. b) tăierea capetelor branşamentului. e) evidenţierea locului de strangulare al conductei. Pentru scoaterea definitivă din funcţiune a unui branşament se parcurg următoarele etape: a) evacuarea gazelor naturale din branşament.84. b) efectuarea probelor de presiune. 14. repunerea în funcţiune a tronsoanelor afectate se efectuează numai după îndeplinirea următoarelor etape: a) verificarea lucrărilor efectuate. c) obturarea cu capace sudate a capetelor. (2) În cazul defectării robinetelor din PE. (1) Pentru a evita cuplarea unor conducte şi /sau branşamente la tronsoanele nedemontate ale unei conducte dezafectate. e) marcarea cu vopsea sau tăbliţe a zonelor periculoase. d) extragerea branşamentului în vederea recuperării acestuia.(2) Materialele utilizate pentru reparaţii sunt tronsoane de conducte şi electrofitinguri agrementate tehnic şi compatibile cu materialul conductei care se repară. Remedierea defectelor branşamentelor de gaze naturale respectă aceleaşi etape ale lucrărilor de reparaţii ca şi ale conductelor cu precizarea că la branşamente cu lungimi reduse.

ai beneficiarului şi constructorului. prin perforări fără foc. d) sondaje. b) plan de situaţie şi schema conductei. după caz.(2) Identificarea se efectuează de delegaţi ai operatorului SD şi. (3) Toate capetele conductelor dezafectate ce nu pot fi scoase din pământ se obturează cu capace sudate. c) verificarea diametrelor conductelor. e) injectare de odorizant în SD. pe bază de: a) proces verbal încheiat la terminarea lucrărilor de dezafectare. 77 .

întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare.5. c) să nu utilizeze scule. 15. b) să poarte echipamentul de lucru şi de protecţie la locul de muncă şi să-l întreţină în stare de curăţenie. delegaţii împuterniciţi ai acestora. b) personalului de exploatare. siguranţa şi igiena muncii revin: a) conducătorilor locurilor de muncă.15. cu instruire profesională corespunzătoare. pe de o parte pentru personalul de execuţie. au obligaţia să asigure. Personalul de exploatare a sistemului de distribuţie are următoarele obligaţii: a) să participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare.4. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea accidentelor.1. anunţarea consumatorilor afectaţi de lucrările în sistemele de alimentare cu gaze naturale.3. c) consumatorilor. 15. executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale.2. La executarea lucrărilor se va folosi numai personal autorizat. în principal: a) instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţia în vigoare. e) măsurile organizatorice de protecţie. 15. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 15. securitate şi sănătate în muncă. f) formarea şi componenţa echipelor de lucru. h) închiderea şi deschiderea gazelor în SD. b) dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru corespunzător sarcinilor. 15. În toate etapele de proiectare. c) acordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. specifice lucrărilor de gaze naturale. Obligaţiile şi răspunderile pentru protecţia. aparate şi echipamente defecte. 78 . închiderea şi deschiderea alimentării cu gaze naturale. g) anunţarea consumatorilor înainte de închiderea / deschiderea gazelor. i) manipularea buteliilor sub presiune etc. 15. securitatea societală şi reducerea riscului terorismului. d) verificarea stării utilajelor. după caz. Conducătorii locurilor de muncă sau. aparatelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă defecţiuni. manipularea buteliilor sub presiune etc. cu aptitudini. În documentaţiile tehnice de execuţie a lucrărilor se includ recomandări cu privire la prevederile actelor normative care permit executarea şi exploatarea sistemului de distribuţie în condiţii de deplină securitate şi sănătate. iar pe de altă parte pentru personalul de exploatare. agregatelor. lucrări asupra conductelor aflate sub presiune. printre care: formarea şi componenţa echipelor de lucru. protecţia sănătăţii. d) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă în cadrul instruirilor.6. experienţă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală.

12. j) de la începerea săpăturilor şi până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi şi de noapte. 15.15. 79 . dotat cu echipament de protecţie pentru aceste operaţiuni.7. umplută cu apă la nivelul necesar.9. fiind interzisă deplasarea prin rostogolire a acestora. legată la ţăruşi metalici introduşi în pământ în zona de desfăşurare a lucrărilor de reparaţii. Principalele măsuri obligatorii la executarea / intervenţia pentru remedierea defectelor / reparaţii curente şi / sau capitale în sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt: a) transportul ţevilor spre şantiere numai cu mijloace de transport apte pentru această operaţiune.13. 15. e) buteliile sunt purtate de doi lucrători sau deplasate pe cărucioare speciale.10. rănire sau electrocutare a persoanelor care efectuează operaţiile respective. a găleţilor cu bitum topit şi izolarea cu bitum a conductelor. (2) După deschiderea şanţului. se iau măsuri de protecţie a personalului operator împotriva accidentelor cauzate de apariţia sarcinilor electrostatice. Pe toată durata intervenţiei asupra conductelor din polietilenă. 15. h) manipularea instalaţiilor.8. i) folosirea generatoarelor de acetilenă este permisă numai dacă acestea au supapa hidraulică de siguranţă în bună stare de funcţionare. 15. c) nu este permisă staţionarea lucrătorilor sub conducte. d) în timpul transportului sau manipulării buteliilor de oxigen sau de acetilenă se iau toate măsurile pentru împiedicarea căderii sau lovirii acestora. circulaţia este dirijată de o persoană instruită în acest scop. personalul operator utilizează mănuşi de protecţie din cauciuc. se iau măsuri de legare la pământ a conductei şi a tuturor sculelor şi aparatelor de sudare şi măsuri de echipare a personalului operator cu echipament specific. a cazanelor. astfel încât să se evite pericolul de lovire. Legarea la pământ a conductelor din PE se efectuează prin înfăşurarea acestora cu bandă textilă îmbibată în soluţie de apă şi săpun. iar unde este cazul. se face numai de personal special instruit. Prelucrarea materialelor din polietilenă se execută numai în ateliere aerisite. Manevrele necesare exploatării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale se efectuează numai de personalul instruit în acest scop. g) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrători care au mâinile. lipsite de urme de materii grase. în faţa planurilor înclinate pe care se descarcă conducte sau sub vasele cu bitum topit. b) încărcarea şi descărcarea ţevilor se face cu macaraua ori pe planuri înclinate sau manual prin purtare directă. pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor. 15. f) nu este permisă aşezarea buteliilor de oxigen şi acetilenă în bătaia razelor de soare sau în locuri cu temperaturi ridicate. hainele şi instrumentele de lucru curate. lucrătorii utilizează echipament de protecţie adecvat pentru a evita contactul cu substanţele utilizate pentru curăţirea conductelor şi fitingurilor.11 (1) In toate situaţiile care necesită intervenţii la conductele din polietilenă în funcţiune. În timpul lucrului. 15. înainte de accesul la conductele defecte.

La desfăşurarea activităţii în unităţi ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate şi sănătate în muncă se respectă şi prevederile din normele respective. primite la punerea în funcţiune a acestora.15. 15. 80 . Consumatorii casnici au obligaţia să folosească instalaţiile de gaze naturale potrivit cu Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale.15.14.

17. executare şi execuţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile din legislaţia în vigoare privind: a) apărarea împotriva incendiilor.5. 17. Mijloacele de stingere a incendiilor. care pot avea un impact asupra mediului prin natura.2. întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare. 16. Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia să asigure în principal: a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaţie. executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale specifice protecţiei mediului şi a apelor. b) să nu utilizeze scule şi echipamente defecte. c) echiparea şi dotarea construcţiilor şi instalaţiilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. e) formarea şi componenţa echipelor de lucru.2.1. 81 .4. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A APELOR 16. b) instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. c) măsurile organizatorice de apărare împotriva incendiilor specifice instalaţiilor de gaze naturale. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDlILOR 17. În toate etapele de proiectare. se amplasează la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizor. b) verificarea stării utilajelor. 17. 17. Obligaţiile şi răspunderile pentru apărarea împotriva incendiilor se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare şi revin conducătorilor locurilor de muncă şi personalului de execuţie. prevăzute la art. dimensiunea sau amplasarea lor. echipamentelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă pericol de incendiu. i) manipularea generatoarelor şi a buteliilor de acetilenă etc. c) eventualele pierderi de gaze naturale. f) dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru. litera c). referitoare la formarea şi componenţa echipelor de lucru. aparatelor. (2) În evaluarea impactului asupra mediului se iau în considerare cel puţin următoarele: a) lucrările din perioada execuţiei conductei. 17.1.3. g) anunţarea consumatorilor înainte de închiderea /deschiderea gazelor. Personalul de execuţie are următoarele obligaţii: a) să participe la toate instructajele. b) amplasarea şi termenul de funcţionare a conductei. 17. În toate etapele de proiectare. d) asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. stabilite potrivit legii.1. h) închiderea şi deschiderea gazelor în SD.16. (1) Beneficiarul lucrărilor realizează studii de impact pentru lucrările de infrastructură rutieră.

b) să nu utilizeze utilaje. (1) se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru. 17. 17.). 17. c) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire. În vederea primei intervenţii în caz de incendiu se prevăd următoarele: a) organizarea de echipe cu atribuţii concrete. e) ventilarea focarului. b) controlul tirajelor coşurilor la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 17.9. este admisă numai după luarea măsurilor necesare de apărare împotriva incendiilor şi numai după obţinerea permisului de lucru cu foc. Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn. 17. depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze.8.10. d) să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. (2) Lucrările prevăzute la alin.7. (1) În cazul producerii unui incendiu în instalaţiile de gaze naturale. uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizor. Înainte de aprinderea focului. în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate. protecţie şi intervenţie adecvat. 17. personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu şi apoi procedează la stingerea incendiului.6. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii: a) să participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare. utilizatorul respectă şi asigură următoarele: a) ventilarea încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă. până la sosirea serviciilor pentru situaţii de urgenţă. 82 . echipamente şi scule defecte sau neadecvate mediului de lucru. se dotează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit normelor specifice de dotare. stabilite potrivit legii. (2) Mijloacele de stingere a incendiilor se amplasează la loc vizibil. aparate. cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid / solid). concomitent cu anunţarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă. păcură.12. b)măsuri şi posibilităţi de alertare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. în spaţii cu pericol de incendiu. (2) În cazul în care nu este posibilă oprirea alimentării cu gaze naturale. (1) Incintele staţiilor şi posturilor de reglare şi măsurare.11. precum şi cele în care există instalaţii de utilizare a gazelor naturale. şi pentru a preveni crearea de acumulări de gaze naturale urmate de explozii. c) controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi.c) să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire. (1) Executarea lucrărilor cu foc deschis. cărbune etc. d) accesul liber al aerului de ardere în focar. 17. se procedează numai la răcirea zonelor învecinate fără stingerea flăcării de gaz. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor.

17. d) interzicerea fumatului şi folosirii unor surse de generare a scânteilor. Stingerea focului se face prin închiderea robinetului de siguranţă. iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.17.16. c) anunţarea operatorului SD. f) anunţarea celorlalţi consumatori racordaţi la instalaţia de utilizare (cazul consumatorilor alimentaţi prin branşament comun). (2) Aprinderea focului se face cu aprinzătorul special. amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi.15. La aprinderea focului.13. 17. case ale scărilor. gazele sunt deschise de la robinetul de siguranţă şi apoi de la robinetul de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi.14. deşeurilor sau a altor materiale. precum şi a hârtiei. fiind interzisă folosirea chibriturilor. 17. prin deschiderea ferestrelor care conduc direct spre exteriorul clădirii (nu spre holuri. curţi de lumină etc.). 83 . (1) La aprinderea focului se respectă principiul “gaz pe flacără”. personalul prezent va proceda imediat la: a) ventilarea rapidă a spaţiului respectiv. În cazul sesizării într-un spaţiu închis a mirosului caracteristic substanţelor odorizante din gazele naturale. e) decuplarea instalaţiei electrice. b) întreruperea alimentării cu gaze naturale prin închiderea robinetului de incendiu. care pot obtura orificiile arzătoarelor.

84 . la propunerea justificată a operatorilor SD şi /sau a operatorilor economici autorizaţi de ANRE pentru lucrări în sistemele de alimentare cu gaze naturale. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 1 – 29 fac parte din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin Ordin al preşedintelui ANRE. L 204 din 21 iulie 1998.18. DISPOZIŢII FINALE Anexele nr. Prezentele norme tehnice au fost a fost aprobate cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE privind procedura pentru schimb de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.

. Prezentul proces verbal a fost încheiat în ...........Responsabil A.............................. localitatea..... Capace GN ................................... Ţeavă din OL ....................... prin sudură.................. armate cu...... emis de laboratorul autorizat .... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta / branşamentul este ................................ Tub protecţie................................…………............................................... anul../..............................................................................…………................................................................................. conform certificatului de calitate nr ....................…………..... Proiectant..... proba de etanşeitate la ................................ Cămin armături. după cum urmează: proba de rezistenţă la .............. Nr....................... emis de .... comisia a efectuat sondaje....emis de …………………….................................................... 85 .............................. a constatat următoarele: a............................................................. Ţeavă din polietilenă ............Procesul verbal de lucrări ascunse nr ... .............. sudor Semnătura 1....... Constructor ................................. .............. – Conducta / branşamentul a fost încercată la presiune........................................În vederea recepţiei... Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr..... b........./.......................... prin procedeul....Sudor PE ................................…………..... straturi din .... şi protecţie mecanică din .................................................. autorizat ............ ziua ........... comisia de recepţie tehnică a conductei / branşamentului / instalaţiei de protecţie catodică................Conducta este realizată cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate Certificat conformitate mm m / buc n...........................................................................................…………................................................................................................................................ cu aer..........................Îmbinările s-au făcut prin procedeul........................................................... Executantul lucrărilor este societatea........... Astăzi........................................... aut.... j.........................../data Ţeavă....... timp de ............... comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare gaze naturale şi declară admisă recepţia acestora........................................................... Ţeavă din polietilenă – S-a verificat continuitatea firului trasor...... constatând următoarele: ......................./...... straturi..... …………… g..............…………..... ………………………. şi nr.............Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ................................…...........................................................Executantul lucrărilor a prezentat ..........Ţeavă.....şi sunt întărite prin ...........................................Instalator autorizat......................................... .......................... aut..................................…………..................r..............Buletinul de verificare a rezistenţei de izolaţie a conductelor / branşamentelor după umplerea completă a şanţului cu pământ nr……/……………...............................................……………........................................................ ANRE / Nr.................................................... ............................. ………….............................................. Concluzia : Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii.........................................Sudor OL 2................. i........................ ... Ţeavă din OL ..............................…………….................................. ……………............ timp de ................................................ Pa..................................... ......Anexa 1 PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ CONDUCTE / BRANŞAMENTE / INSTALAŢII DE PROTECŢIE CATODICĂ Nr ..... ..................... a fost avizată de d..............................…................................................. exemplare............................. e............. conform buletinului de examinare anexat............../..... d.................... între nr.................................... ................................Îmbinările au fost efectuate manual...... Armătură închidere.......... ..... Numele şi prenumele ............. ............... Tipul aparatului ........... f............................ Documentaţia tehnică a fost întocmită de societatea ........…………................................................ ....... Răsuflători......................................……..............Q....... .................../data nr.../...... în .... automat...... în prezenţa comisiei............. ...................................................... din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar. .. h............................... executată pe str.... luna ..................................................................................... Ţeavă din OL – Conducta / branşamentul a fost izolată anticorosiv cu........................................................................... nr...............

.. Notă: Sudorii PE şi OL sunt /autorizaţi de organisme abilitate.. ...................................................................................................Specialişti în domeniu..... 86 ................................Operator SD ( Investitor) – Inspector C...............................Beneficiar (după caz) ..................Reprezentant al administraţiei publice locale........................3................................... Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcţii (după caz)............................... conform reglementărilor în vigoare....................................... 4.................... .......................................................................................................................Q.................................... ........ Comisia de recepţie ..............

........................ ................. Ţeavă...../.................................................................... ...... . emis de laboratorul autorizat ................................măsurare gaze naturale............................Anexa 2 PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ STAŢIE/POST DE REGLARE ..................…………........................................ Ţeavă.............................../.................................................................................................................................Montorul staţiei este societatea ......................................……………………….. f .................................................... sudor Semnătura 1.. ziua ....................... m. după cum urmează: proba de rezistenţă la .......................... comisia de recepţie tehnică a staţiei /postului de reducere ...................................................................... a constatat următoarele: a – Documentaţia tehnică a fost întocmită de societatea...................................................................................... cu apă.................................................................................................................. ..................…………….................. h Conducta a fost izolată anticorosiv cu ................................................................. ...Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ................. b .......................... verificată de …………............................................ Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr.................................................. Contoare......... Filtre................ Prezentul proces verbal a fost încheiat în ......................................................... executată în str........................ conform buletinului de examinare anexat.......................................................................Q.................................... ore.............. proba de etanşeitate la ....Beneficiar .................Furnizorul staţiei este societatea...................... 87 .......Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie. Pa................................... Proiectant........................................................................................................................................... c ..... ........................................................ anul............................../............................... d.... Armătură închidere.................................................................................................... ore.................Operator SD ( Investitor) – Inspector C..........................………………................................. ....Responsabil A...................................... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ...................... buc nr..... aut........................Specialişti în domeniu............ conform reglementărilor în vigoare.............................................................................................. Comisia de recepţie ....................... Cămine armături................................................................................................................ i – Staţia / postul este prevăzută cu priză de împământare şi de electrosecuritate........................................ Nr..... …………….................................................... nr.......... 3.............................................…….................. Regulatoare presiune ........................................... Pa................ autorizat .......................MĂSURARE Nr ... aut......................................... g – Staţia / postul a fost încercată la presiune......................................... Buletin de verificare nr……/……….............. Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate. ANRE / Nr......................................... ................ ........Sudor OL ...................... timp de ....................................... localitatea .... Astăzi........................................................................ Supape de siguranţă... 2........................................ cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate mm ...................................... nr...................... .............. în prezenţa comisiei.................................................... a fost avizată de e ..................... Numele şi prenumele ...../...................................................................... Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcţii (după caz).....................… Concluzia : Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii......................................................................................................................... ................................................................................................................................... timp de .......................................................................................................... comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi declară admisă recepţia staţiei / postului de reglare-măsurare supusă recepţiei............................................ ..........................reglare ............. luna ................Instalator autorizat............................. / data Ţeavă................................... din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.......................................................................................Reprezentant al administraţiei publice locale....................... Constructor ......................................Q............................... 4.................................Sudor PE ................................... exemplare......................... care a emis certificatul de calitate nr......................................................

........a fost încercată la presiune............................ .................Sc........................ comisia de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare gaze naturale. Pa............................................... timp de ............................................................. cu aer.......m3 / h nr......................................................... Nr....................................................... în prezenta comisiei.......................... Denumirea Caracteristici tehnice m3 / h Bucăţi ....................................... Tipul aparatului .. ................................. din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.... a constatat următoarele: a .... ANRE / Nr...................... anul.................................. Astăzi..........................................Instalaţia de utilizare este realizată conform proiectului avizat.................... Pa............................................... l ................... timp de .....a fost încercată la presiune................... nr..............-................Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de ............ şi a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr ............ j – Pentru conducta din PE îmbinările s-au făcut prin procedeul ................ Constructor ............. aut...................................... autorizat ................................ proba de etanşeitate la ......................././.......Conducta subterană din ................ g ........ Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ................................................................./................................. c Executantul lucrărilor este societatea................................................. aut................. comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi declară admisă recepţia instalaţiei de utilizare supusă recepţiei...........In vederea recepţiei comisia a efectuat sondaje...... Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este ...........Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie................................................. straturi............................................. ore................... Orice modificare adusă ulterior instalaţiei de utilizare recepţionate executată neautorizat cade în răspunderea beneficiarului............Executantul lucrărilor a prezentat procesul verbal de lucrări ascunse nr .......... h . ................................................................ k ...............Conducta supraterană din ........................ ..................... pentru următoarele puncte de consum: Debit instalat Debit instalat unitar ......... în ............ ore........................ Documentaţia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr................ exemplare.....localitatea ................................ emis de ..Proiectul a fost întocmit de societatea................ executată la imobilul din în str............... după cum urmează: proba de rezistentă la ......Bl..... după cum urmează: proba de rezistenţă la ...........Instalator autorizat........................... timp de .Q........Anexa 3 PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ INSTALAŢIE DE UTILIZARE Nr ...........................................................Beneficiarul a luat la cunoştinţă de obligaţia înlocuirii racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform prescripţiei tehnice a producătorului.......................................................... Detector................................ Concluzia : Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii........................................................................................................Sudor OL 88 ................. Prezentul proces verbal a fost încheiat în . luna ......... m ..................…………........... constatând următoarele: . Pa............../....... armate cu straturi de ...– d.......................... conform certificatului de calitate nr ........ ........................ timp de ............................................................. total Certificat calitate Nr...................... în prezenţa comisiei..................... crt.. cu următoarele materiale: Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate mm ........... Numele şi prenumele ............................... ore....... ................................................................... m.............................. .................................. a fost avizată de e .............. ........................................................................... / data ........................... cu aer..Ap............................................................. buc nr. ziua .................................................... i – Pentru conducta din OL s-a folosit o izolaţie anticorosiva cu .... f ................................................................... b ....... .. Armături de închidere.........Responsabil A......................................................... / data Ţeavă...................... ore..................................................... şi protecţie mecanică din ...........Sudor PE ........................ proba de etanşeitate la ........................................................................./....................... Pa.............. sudor Semnătura 1......................

....................................................................... I D sau II DA .............................................................................. conform reglementărilor în vigoare......... Comisia de recepţie .....................................................Beneficiar ....................... Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate................2.... ...................................................... . 89 .................................................Specialişti în domeniu (după caz)........................................... ...................................................Operator SD ( Investitor) – Instalator autorizat Gr..........................................................

........................................ Încheiat astăzi..................................................................... str..... la branşamente Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar............................ nr.................... ............................ nr............ nr................................................. autorizaţie nr.............................instalator autorizat al executantului.. Delegat operator de distribuţie Aut..refularea aerului: • prin capătul opus punctului de racordare................................. am pus în funcţiune conducta de distribuţie gaze naturale (branşamentul) din localitatea ............delegat al operatorului de distribuţie ............ La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele: ............................................. Obiectivul pus în funcţiune se compune din: Diametru Furnizor Cantitate mm m ....................... ............................................................................................. luna .............. bloc......... ...... ....................................................... 90 ........................................ anul .................................... şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr... ........................................... Subsemnaţii: ... buc Ţeavă...........................................................etanşeitatea la presiunea gazului din conductă (branşament)..../..............................................………............... în prezenta: În baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie nr.......................................................................................... din......................... ANRE nr....................................... .............. ANRE nr.............................. ziua .......... Aut......................... Armătură închidere.................executat(ă) de societatea ............................................ grad.......................... Aut..................... pentru îmbinările la care nu se fac probe la recepţie...................... Tub protecţie....................................................instalator autorizat al executantului ..Anexa 4 PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCŢIUNE CONDUCTE DE DISTRIBUŢIE ŞI BRANŞAMENTE Nr ......................... Capace GN ................ din ............................................................................................... Răsuflători... Instalator autorizat al executantului Aut.................. Regulatoare de presiune .......................................................... la conductele de distribuţie în funcţiune • prin robinetele de branşament....................

........................ după caz......................... Instalator autorizat al executantului Aut...................... ...... la locul de folosinţă...................................... din .................. Totodată s-a procedat la instruirea consumatorului pentru exploatarea corectă a instalaţiei de utilizare gaze naturale şi a obligaţiilor ce-i revin...................... Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar... ANRE nr............................................ Notă: Prestatorul de specialitate pentru montare/ instalare............................... ...... 3 Aparatul consumator pus în funcţiune Presiune utilizare Bucăţi Debit unitar Debit total Pa sau bar m3 / h m /h ........................................................................ presiune statică ........................ în prezenta: ................. ziua ....................................................... .............Sc...... ap.. Aut................................................ Consumator .............................. scară. Încheiat astăzi.......Ap............................................................................................................................ m3..................tirajul la fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi legat la coş............ în baza prevederilor documentaţiei de executare a lucrărilor nr ........ Subsemnaţii: ................................................. ......................prestator de specialitate..................................Anexa 5 PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE Nr ........... ................................................ .................. nr..................................... nr............ nr ................................................ Consumatorul a primit ................................................. Totodată am sigilat următoarele puncte de consum care nu întrunesc condiţiile de funcţionare în siguranţă ................................................ m3/h..................... crt.............. marca ..contor.................................. 91 .........................presiunea de utilizare la debit maxim şi minim....................... .............................................Pa.......... am pus în funcţiune instalaţia de utilizare gaze naturale executată de societatea .......................................................................... luna ......................................................... Nr...................... .......etanşeitatea la presiunea gazului din conductă (pentru îmbinările la care nu se fac probe la recepţie).................................... ........................... ANRE nr................................................................................................................. din. autorizaţie nr................................................ şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr........................................ ..... seria ........................................./........... ........existenţa dopurilor la ramificaţiile pentru punctele de consum fără aparate Măsurarea consumului se face prin: ............... punere în funcţiune aparate consumatoare de combustibili gazoşi este autorizat de organisme abilitate............ exemplare din instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale şi se obligă să le afişeze împreună cu instrucţiunile specifice ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi pe care le posedă.....instalator autorizat al executantului.. grad................................................................................ ....................... Prestator de specialitate Aut...................... bloc.................... .......................................................................................... având destinaţia .......................................... Delegat operator SD Aut.. Aut.................................... abonat .Pa şi presiunea diferenţială ............................. etaj.....................................................consumator ........ La punerea în funcţiune am verificat următoarele: ...delegat al operatorului de distribuţie ..... ......................................................instalator autorizat al executantului .......................................... la indexul .................... ................................. la imobilului din localitatea .......................... nr................... anul ............. cu debit nominal .... str..................

92 .

............................. .................. Notă: Prestatorul de specialitate pentru montare / instalare................... .................................................... ANRE nr................................................./........ Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar.......................... Ţeavă.................refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din staţie. Cămine armături............ nr................................................ Armătură închidere.......... autorizaţie nr................................................................................................... Supape de siguranţă............................... nr........................... 93 ................................................. am pus în funcţiune staţia de reglare-măsurare din localitatea .............................................................................. .......................................................................... şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr............... Filtre............................ Delegat operator SD Aut....delegat al operatorului de distribuţie ...............................................Anexa 6 PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCŢIUNE STAŢIE / POST DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE Nr ............ punere în funcţiune aparate consumatoare de combustibili gazoşi este autorizat de organisme abilitate............................................................................. Obiectivul pus în funcţiune se compune din: Diametru Furnizor Cantitate mm .. Aut... Instalator autorizat al executantului Aut................................... alin.................................. ................ Aut... în prezenta: În baza prevederilor dosarului avizat de operatorul licenţiat de distribuţie nr....... conform art........... luna .................................. dacă aceasta nu este prevăzută cu refulator........................................................................................................................ ziua ............................................... Prestator de Consumator specialitate Aut............................................ nr .................................. din .............. Contoare........... Ţeavă............................................................. anul ................................................................... buc Ţeavă.... La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele: ............ m.............. str...... .. Regulatoare presiune ................................ ANRE nr....................................................... nr... 7....... .................... Încheiat astăzi....................................... 10....................... executată de societatea ..... grad....................................legarea la centura de împământare a părţilor metalice.......................................................................... (1)..................instalator autorizat al executantului..................................... din................................................................................................... Subsemnaţii: ....instalator autorizat al executantului ......................................................................................... ............................

......... luna ....... Nr.Instalator autorizat ............................ ................. precizările vor fi făcute de executant.............. şi lungimea ..................................la executarea conductei / branşamentului / instalaţiei de utilizare s-a traversat traseul canalizărilor subterane menţionate în plan.................... grad ..... ziua............................................................ anul ..................... cărămizi.....................calota răsuflătorilor a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată pe strat de nisip şi pietriş de râu...............................................conducta a fost aşezată pe fundul şanţului.... ANRE / Nr... Prin prezentul proces verbal.........).Sudor PE . Subsemnaţii: ........ .......... Beneficiar ..................................Executant .......primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit..... pe un strat de nisip cu grosimea de 9 ........ ..... Numele şi prenumele .....toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate şi au fost izolate................ anul .............. Operator SD – Inspector C........conducta / branşamentul /instalaţia de utilizare are diametrul .... aut.... ..... Încheiat astăzi............ .......ţeava.......... inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor. Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitat..la toate sudurile au fost aşezate răsuflători .............................. ..Instalator autorizat.................. branşamente şi instalaţii de utilizare) Nr ............... autorizaţie nr...... ...…………...................………………………. 3............. fără corpuri tari (resturi de beton............................... ........ .................................................... la imobilul din localitatea ..umplerea şanţului este făcută cu nisip şi pământ mărunţit............................ armăturile şi curbele utilizate...... ........…………..................................... ............... ......................... aut... ... adâncimea de pozare fiind ........................ m......... şi certificatul de conformitate nr.. precizăm următoarele: ......... adâncimea de pozare fiind ................. .. sticloase etc........ anul ...... conform prevederilor normativul în vigoare................. deşeuri metalice....... pe un strat de nisip cu grosimea de 9 ... .... ........... m../................................ţeava...............ţeava utilizată la executarea conductei / branşamentului / instalaţiei de utilizare este cea prevăzută în certificatul de calitate nr.... ....... b) pentru conductă / branşament / instalaţie de utilizare din polietilenă ............. conform reglementărilor în vigoare............................. autorizat ........ sudor Semnătura 1....... anexate la cartea construcţiei............Sudor OL 2............................. armăturile şi fitingurile utilizate sunt confecţionate din materiale prevăzute în normativul în vigoare.tuburile de protecţie au fost montate conform proiectului şi normativului în vigoare...... la montarea conductei / branşamentului / instalaţiei de utilizare conductă gaze naturale de presiune ...............15 cm..... sunt confecţionate din materialele indicate în normativul de proiectare şi executare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale în vigoare.................. ........ Calitatea izolaţiei a fost verificată după umplerea şanţului cu pământ............................Sudor autorizat ...................... ........toate sudurile au fost executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin .............. ....................................... Constructor ........................ nr................................Anexa 7 PROCES VERBAL DE LUCRĂRI ASCUNSE (pentru conducte...... încadrându-se în calitate............conducta a fost aşezată pe fundul şanţului........Q....autorizaţie nr.............m. 94 ...Responsabil A............ .. str.....tuburile de protecţie au fost montate conform proiectelor tehnice avizate şi a normativului în vigoare...........ţeava a fost izolată conform precizările vor fi făcute de executant şi la montaj a fost aşezată pe pământ mărunţit.......... fată de care s-au respectat distantele admise.......................(Buletin de verificare nr……/………………).......................Q.......15 cm.................... a) pentru conductă / branşament / instalaţie de utilizare din OL ..............

deschiderea clapetelor de reglare etc.ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi. Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE. după caz. . . repararea aparatelor de evacuare mecanică. consumatorul are obligaţia de a anunţa operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei.ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni: 1. dacă robinetul este deschis. nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni: . 95 . Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situaţii: a) în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni. aprinderea focului se face numai după aerisirea completă. care răspunde pentru buna lor funcţionare. curăţirea sobei. .Anexa 8 INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE Întreţinerea. b) după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei. . .). deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar.controlul tirajului aparatelor racordate la coş. acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor. exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului. pornirea ventilatorului etc.verificarea funcţionării aparaturii de automatizare. În cazul situaţiilor de la punctele a şi b. în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă. ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale.asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe.controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi. Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.). în cazul în care se constată lipsa tirajului.

. la aparatele neautomatizate. se face prin închiderea robinetului de siguranţă. 4. gazoşi 96 . se fac următoarele operaţiuni: . fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri.nu se aprinde nici o sursă de foc. prin personal calificat. după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. aragaz etc.aerisirea focarului.).dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş (reşou. minimum 5 minute înainte de aprinderea focului: . · .lăsarea focului nesupravegheat. concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării. . Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj. Stingerea focului: Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu furtun. În societăţi şi instituţii. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare.obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. .deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului.modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate.apropierea aprinzătorului de arzător.se deschid toate uşile şi ferestrele. . Dacă se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale se iau imediat următoarele măsuri: .dormitul în încăperi cu focul aprins. . . hârtie etc.2.nu se manevrează aparate electrice. . existent înaintea furtunului. Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop.nu se doarme în astfel de încăperi. focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare.se sting toate focurile. iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc. Indicaţii speciale La utilizarea gazelor naturale este interzis: . . . 3.

.................................................................. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum.......... Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă.... ............. 97 ................................ NU UITATI ! Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu... prezintă pericol de moarte......se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele: ........................

Lucrări executate după montarea conductei: Nr. bucăţi .. . . la nr.procedeu ………………………………… ... luna ………. luna ……… . 4 Robinete: 5 Sudurile au fost executate: . Lucrarea a fost executată de societatea comercială ………………………………………. 8.tip: ……………………. ………… CONDUCTA: . Protecţie catodică: ……………………………………………………….bucăţi: ………………………….bucăţi ………………… .. din data de: ziua ………. .material: ………………. Verificat. bucăţi ………………..fără capac GN. 7. . .Anexa 9 Societatea Comercială ____________________________ Localitatea ______________________________ FIŞA TEHNICĂ A CONDUCTEI DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE Strada ___________________________________________ .diametru …………… ……………….cu capac GN. anul ……. Data executării Descrierea lucrării Crt.diametru …………….aparat …………………………………… . …….. Cămine de vane: . Ziua Luna Anul Executantul 98 .diametru: ……………… .izolaţie: ………………… . Întocmit. anul ……….întărite cu ……………………………….bucăţi ……………….recepţionată cu PVRT nr. prin instalatorul autorizat gradul…………autorizaţia nr…………………………………….tip …………………… .locul de montare: ………………………………………………………… 2 Răsuflători: 3 Îmbinări electroizolante: . . ANEXE: 1 tuburi de protecţie: . …….STANDARD: ……………………. .diametru: ………………………………………………………………… . . .pusă în funcţiune la data de: ziua ………. 6.. .. de la nr. .material: ………………………………………………………………….lungime: ……………….

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 99 .

Anexa 10 Societatea Comercială ____________________________ Localitatea ______________________________

FIŞA TEHNICĂ A BRANŞAMENTULUI
Strada ___________________________________________ , de la nr. …….. la nr. ………… BRANŞAMENT: - tip: ……………………. - material: ………………. - diametru: ……………… - lungime: ………………. - STANDARD: …………………….. - izolaţie: ………………… - recepţionată cu PVRT nr. …….., din data de: ziua ………, luna ………, anul ……. - pusă în funcţiune la data de: ziua ………. , luna ……… , anul ………. ANEXE: 1 tuburi de protecţie: - diametru: ………………………………………………………………… - material: …………………………………………………………………. - locul de montare: ………………………………………………………… 2 Răsuflători: 3 Îmbinări electroizolante: - cu capac GN, bucăţi - diametru …………… ………………. - bucăţi ………………. - fără capac GN, bucăţi ………………. 4 Robinete: 5 Sudurile au fost executate: - tip …………………… - aparat …………………………………… - diametru …………….. - procedeu ………………………………… - bucăţi ………………… - întărite cu ……………………………….. 6. Regulatoare: - debit mic: Q= ………. bucăţi: ……………. - industrial: Ф= ………. bucăţi ……………. 7. Protecţie catodică: ……………………………………………………….. 8. Lucrarea a fost executată de societatea comercială ……………………………………….. , prin instalatorul autorizat gradul…………autorizaţia nr……………………………………. Întocmit, Verificat,

Lucrări executate după montarea branşamentului: Nr. Data executării Descrierea lucrării Executantul Crt. Ziua Luna Anul …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

100

Anexa 11 Societatea Comercială ____________________________ Localitatea ______________________________

FIŞA TEHNICĂ A STAŢIEI /POSTULUI DE REGLARE SAU REGLAREMĂSURARE
Strada ___________________________________________ …………… Presiunea de intrare / ieşire: ……………………………… - recepţionată cu PVRT nr. …….., din data de: ziua ………, luna ………, anul ……. - pusă în funcţiune la data de: ziua ………. , luna ……… , anul ………. 1. Regulatoare industriale: - diametru ………… , bucăţi ……………….. - diametru ………… , bucăţi ……………….. 3. Robinete: - tip …………………… - diametru …………….. - bucăţi ………………… 2. Filtre de praf - diametru: …………………, bucăţi ………... - diametru: …………………, bucăţi ………... 4. Sistem de măsurare - tip: …………………….. - contor cu turbină ( cu pistoane rotative ) mărime ……………… - serie …………………, număr ……………. - diametru: ……………………… - debit minim: …………………… - debit maxim: …………………… , nr. …….. , obiectiv

5. convertor de volum - tip …………………… - serie ………………, număr ……………….. Lucrarea a fost executată de societatea comercială ……………………………………….. , prin instalatorul autorizat gradul…………autorizaţia nr……………………………………. Întocmit, Verificat,

Lucrări executate după montarea staţiei Nr. Data executării Descrierea lucrării Executantul Crt. Ziua Luna Anul …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

101

Anexa 12 SECŢIUNILE COŞURILOR DE FUM PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE DE LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI, CU TIRAJ NATURAL Nr. crt. Nr. de Secţiune liberă racorduri la rectangulară circulară Φ acelaşi canal [cm x cm] [cm] de fum 1 1,0 2,5 1 10 • 10 10 2 1,5 4,5 1 10 • 10 10 3 2,0 2,5 1 13 x 13 13 4 3,0 4,5 1 13 x 13 13 5 3,0 2,5 2 13 x 20 16 6 4,5 4,5 2 13 x 20 16 7 4,5 2,5 2 20 x 20 20 8 7,0 4,5 2 20 x 20 20 Valorile debitelor din tabel se referă la coşuri din zidărie masivă, cu goluri realizate din tipare glisante. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru coşuri căptuşite cu tuburi sau blocuri prefabricate, având feţe interioare netede. Debit instalat [m3/h] Înălţimea activă de tiraj [m]

Observaţii: Secţiunile indicate sunt cele uzuale. In cazul unor secţiuni intermediare, valorile corespunzătoare debitelor pot fi obţinute prin interpolare. Pentru înălţimi mai mari de 4,5m se aplică sporul la debitele instalate, din tabelul următor: Hcoş [m] Spor [%] 6 10 7 20 8 30 9 40 10 50 12 60 14 70 16 80 18 90 20 100

102

0 Localitatea …………………………………………. OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE …………….. 1 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A RECLAMAŢIILOR ŞI A DEFECTELOR DIN SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modul de rezolvare Data şi ora rezolvării Timp de intervenţie Defecţiune constatată Data şi ora sosirii la reclamant Nr. şi data ordinului de serviciu s-a repartizatSalariatul căruia i Conţinutul reclamaţiei celui care primeşte reclamaţiaNumele şi prenumele Data şi ora primirii reclamaţiei Nr. Telefon reclamantNumele şi prenumele Nr. crt. Adresa completă

Anexa 13

103

0 Localitatea …………………………………………. OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE …………….. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A RECLAMAŢIILOR ŞI A DEFECTELOR DIN INSTALAŢIILE DE UTILIZARE

1

Nr. crt. Adresa completă

2

Nr. Telefon reclamantNumele şi prenumele

3

Data şi ora primirii reclamaţiei

4

celui care primeşte reclamaţiaNumele şi prenumele

5

Conţinutul reclamaţiei

6

s-a repartizatSalariatul căruia i

7

Nr. şi data ordinului de serviciu

8

Data şi ora sosirii la reclamant

9

Defecţiune constatată

10

Modul de rezolvare

11

Data şi ora rezolvării

12

Anexa 14

Timp de intervenţie

104

. luna. Localitatea …………………………………………. nr. Data Ziua. REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ACCIDENTELOR TEHNICE Nr. anul Adresa Strada.Anexa 15 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE ……………. crt. Descrierea accidentului Măsuri luate şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei 105 .

106 . 2) Se tine evidenţa separat pentru instalaţii de utilizare pe de o parte. pentru conducte şi branşamente de distribuţie pe de altă parte.Notă: 1) Registrul pentru evidenţa accidentelor tehnice se completează de şeful sectorului de exploatare.

PRIMIRE Parametrii Presiune intrare Presiune ieşire Presiune panou măsurare Temperatură gaze Temperatură mediu Grad odorizare Pierdere de sarcină filtre Debit orar [MPa] [m3/h] UM [MPa] [MPa] [MPa] [º C] [º C] Ora înregistrării Observaţii STAŢII DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE DE SECTOR Parametrii Presiune intrare Presiune ieşire Presiune panou măsurare Temperatură gaze Temperatură mediu Grad odorizare Pierdere de sarcină filtre [MPa] UM [MPa] [MPa] [MPa] [º C] [º C] Ora înregistrării Observaţii STAŢII ŞI POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE LA MARII CONSUMATORI Parametrii Presiune intrare Presiune ieşire Presiune panou măsurare Temperatură gaze Temperatură mediu Grad odorizare Pierdere de sarcină filtre Debit orar [MPa] [m3/h] UM [MPa] [MPa] [MPa] [º C] [º C] Ora înregistrării Observaţii 107 . REGISTRU DE EVIDENŢĂ ZILNICĂ A PARAMETRILOR Data_______ STAŢIILE DE REGLARE-MĂSURARE PREDARE.Anexa 16 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE Localitatea ………………………………………….

operatorii SD pot reduce intervale de timp pentru efectuarea verificărilor tehnice.025< x < 0. „x” Interval de timp 1 verificare pe an 0.25< x < 1 cu vechime < de 2 ani cu vechime> de 2 ani 1 verificare la 6 luni 1 verificare la 3 luni 1 verificare pe lună 1 verificare pe an 1 verificare la 6 luni 1 verificare pe an Notă: Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt maximale. în funcţie de starea tehnică a conductelor şi branşamentelor.Anexa 17 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE ……………. de x<0. PERIODICITATEA EFECTUĂRII VERIFICĂRILOR TEHNICE A CONDUCTELOR ŞI BRANŞAMENTELOR Tipul conductei Conducte din oţel subterane supraterane x >1 indiferent de vechimea conductei Conducte din PE Nr.25 0.. 108 . Localitatea ………………………………………….025 defecte constatate /km /an precedent.

......................................................... Lucrări rămase neexecutate 1)............................... _______________ Consumator 1)_______________________ 2)_______________________ 3)_______________________ 109 ......................................... 2)................... Am primit echipamentul de protecţie necesar pentru executarea lucrărilor de mai sus... 3).. crt................................................................ 3)...... Coordonator lucrări Şef de echipă....................... Numele şi Prenumele Nr............................................................... Echipa de lucru condusă de ……………………………………… compusă din: Nr.............................................................................................................................................................................................. 2).........Anexa 18 OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE ……………............................................................................................................................ Situaţia lucrărilor executate: 1)............................................................................................................................................ 2)............................................................................................................................................................................. Numele şi Prenumele va executa următoarele lucrări: 1)............................................................................. crt....... ORDIN DE SERVICIU nr................. Localitatea …………………………………………............................................................/....................................... 3)............................................................................................................................................................................................

.................... Consumator: ………………………………………………………………………………........................................................... a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori... FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARŢINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr... Data ultimei fişe de verificare tehnică: ziua..............(1)... .............Anexa 19 Operator economic autorizat ANRE ................ ............ conform reglementărilor în vigoare........ d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare................................ la instalaţia de utilizare........................... b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi........ prezentate de consumator......Ap.................. existent la operatorul SD........... 110 ..... f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare........................................ control........... Sediul: str........ S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: ......luna...................... e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente...... . c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie.................. Concluzia: instalaţia îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale................................................. cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare............................ depusă la operatorul SD.............................................................Bl............... în prezenţa consumatorului.........../data.............................. Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia verificată...... conform alin....…………............ a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse........................................ h) verificarea documentelor... nr...Sc../...............aut. g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente...... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi................. cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii... reglare şi de siguranţă................... care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi. ................................... ...…....... emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării........................ prin instalator autorizat………........... reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice de verificare tehnică.........................................................localitatea……........ nr...................... Operator economic autorizat ANRE să execute verificarea tehnică actuală........... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 2 ani): a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente...... (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică................ i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.................................anul......................

operator de distribuţie. Puncte de consum Data efectuării verificării Nr.Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare pentru executant. şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături . furnizor şi consumator. EXECUTANT CONSUMATOR Consumator Verificator 111 Nr. crt.

..... reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice.... de revizie tehnică la instalaţia de utilizare............. s-a efectuat cu aer comprimat.......................................... nr.localitatea……...... .... e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente.... i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare........................./.. b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi.......... reglare şi de siguranţă..... ....luna............. prezentate de consumator........................….. . luna.... h) verificarea documentelor................. care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi.............. Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală...…………. Adresa: str....................... 112 .. cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii... Data ultimei fişe de revizie tehnică: ziua........................ . f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare.. anul. g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente. Proba de etanşeitate pentru întreaga instalaţie şi proba de rezistenţă (pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi /sau modificări). c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie...............................Anexa 20 Operator economic autorizat ANRE ............. după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia) : a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente......... FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARŢINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE Nr....................Bl.......... d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare.aut.. în prezenţa delegatului operatorului de distribuţie...................... Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia revizuită. nr......./data................. prin instalator autorizat……….... existent la operatorul SD......... în condiţiile şi cu rezultatele înscrise în procesul verbal de recepţie tehnică anexat..... în prezenţa consumatorului................. emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării.Ap......... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi...... Consumator: ……………………………………………………………………………….....Sc......... depusă la operatorul SD..... din data de: ziua…........... control..............anul........... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 10 ani.. nr.............. conform reglementărilor în vigoare....... a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse..........................

..... operator de distribuţie..................... crt......... Concluzia: instalaţia îndeplineşte /nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale..............(2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică........... pentru executant....(1)................... Consumator Verificator 113 Nr......... furnizor şi consumator....... S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: .................................. a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori......................... cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare........... Puncte de consum Data efectuării reviziei Nr........ conform alin................................................. ....... …………………………………………………………………………………………….................... şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi efectuată de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare. EXECUTANT CONSUMATOR ..........................................................

nr.......... reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice de verificare tehnică........................... care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi......... d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare......... b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi............................ (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică........................................ ........ existent la operatorul SD............ h) verificarea documentelor........................................................anul... e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente..... emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării..... în prezenţa consumatorului...... conform reglementărilor în vigoare.... ..... localitatea……................ confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 2 ani) : a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente......... cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii......... cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare....... c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie... .. Sc.. Operator economic autorizat ANRE să execute verificarea tehnică actuală.…………………………………………………………………………………………….. FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI Consumator: ……………………………………………………………………………….... f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare..Anexa 21 Operator economic autorizat ANRE . prin instalator autorizat………............... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi..................…....................... Adresa: str........... Data ultimei fişe de verificare tehnică: ziua......................................... conform alin.................... Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia verificată..... i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare........... control.............(1).. S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: ............................ nr.luna...................................... Bl. 114 ....................................... prezentate de consumator..... reglare şi de siguranţă.....................…………............ Ap...............aut............................................. a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse................................. a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori... . la instalaţia de utilizare............... depusă la operatorul SD......./.......................... g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente.....

Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constată că instalaţia îndeplineşte /nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă. furnizor şi consumator. EXECUTANT CONSUMATOR . pentru executant. crt. şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi utilizare efectuată de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături Consumator Verificator 115 Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare. Puncte de consum Până la Peste 2m3/h 2m3/h Data efectuării verificării Nr. Nr. prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. operator de distribuţie.

....................................... din data de: ziua. a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai mulţi consumatori.......... nr. ....... l) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie...................... prin instalator autorizat………... Proba de etanşeitate pentru întreaga instalaţie şi proba de rezistenţă pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi /sau modificări. Numărul dosarului tehnic pentru instalaţia revizuită.... existent la operatorul SD. Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală.................. Data ultimei fişe de revizie tehnică: ziua.. reprezentat prin………………… (1) Operaţii periodice de revizie tehnică................. r) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare... confirmate prin prezenta fişă (obligatorii la intervale de maxim 10 ani...... nr..........localitatea……......... după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia) : j) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente..... control.....................aut...... nr.......................... q) verificarea documentelor...Ap.... Sediul: str.......... 116 .................................... s-a efectuat în prezenţa delegatului operatorului de distribuţie....Anexa 22 Operator economic autorizat ANRE .................... FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI Consumator: ………………………………………………………………………………............ cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.... k) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi..... reglare şi de siguranţă.... m) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare.........Sc. în condiţiile şi cu rezultatele înscrise în procesul verbal de recepţie tehnică anexat.. anul.... .. depusă la operatorul SD..... emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării.......anul.......………….........../...... (1)...........luna..... luna... ...... la instalaţia de utilizare... prezentate de consumator. o) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare.... a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi....... n) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente...... care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi............. a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse.......... (2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform.............…..... cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii..... alin.... ...….... conform reglementărilor în vigoare... în prezenţa consumatorului.Bl..... p) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente.......

........ ...................... EXECUTANT CONSUMATOR ..... Concluzia: În urma verificărilor efectuate se constată că instalaţia îndeplineşte /nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă................... furnizor şi consumator............ ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………....... Puncte de consum Până la Peste 3 2m /h 2m3/h Data efectuării verificării Nr.. crt..................... şi data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi efectuată de către operatori economici autorizaţi de organismul abilitat Semnături Prezenta fişă a fost întocmită în 4 exemplare............ pentru executant..............S-au constatat şi remediat următoarele defecţiuni: ............. operator de distribuţie............. prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Consumator Verificator 117 Nr..........

inclusiv a racordurilor. inventar Debit maxim Index volum necorectat Index volum corectat Dn (mm) Corector -------------- Subsemnatul …………………… …………………… …………………… mă oblig a păstra mijloacele de măsurare a gazelor naturale în bune condiţii. …………………… 118 .etaj.. Localitatea …………………………………………. proprietate a S. din care unul pentru consumator şi 2 pentru operatorul de distribuţie.C. ……….… . …………………… în stare de funcţionare. ……………………………………….Anexa 23 OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE …………….. Delegatul operatorului SD. Consumator.nr. …………… ……………………………. cu următoarele caracteristici: Contor Tip Serie An fabricaţie Nr.…………apartament ………………… am procedat la predarea şi primirea mijloacelor de măsurare a gazelor naturale.. telefon …………………… Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 exemplare.sc. cunoscând că sunt răspunzător de orice defecţiuni s-ar produce acestora. iar în caz de defecţiuni să anunţ Serviciul reclamaţii. PROCES VERBAL DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE Numărul Zi Luna An Delegatul operatorului de distribuţie ……………………………………………………… şi consumatorul ……………………………………………………………………………… domiciliat în ……………………………………………… str.

.......... Apart.......... cunoscând că sunt răspunzător de orice defecţiuni s-ar produce acestora......... Reclamat de consumator 4. Montat din Ordin de deschidere 2.... inventar Debit maxim Index volum necorectat Index volum corectat Dn (mm) Nr....... Strada ..………………............... Bloc ......Anexa 24 OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE …………….... Motivul intervenţiei instalatorului ECHIPAMENT DE MASURARE DEMONTAT CONTOR Tip Serie An fabricaţie Nr.. mă oblig a păstra noile mijloace de măsurare în bune condiţii.. Nr........ iar în caz de defecţiuni să anunţ Serviciul reclamaţii............. sigiliu --------------------------CORECTOR Marca ECHIPAMENT DE MASURARE MONTAT CONTOR CORECTOR ---------- ------------------------ Subsemnatul …………..........……...…..... Consumator. Birou reclamaţii 5.. Localitatea …………………………………………....... Etaj ......... Buletinul de mişcare s-a încheiat în 3 exemplare.. dintre care unul pentru consumator şi două pentru operatorul de distribuţie Delegatul operatorului SD.. (*) se va detalia de către operatorul SD în momentul completării. Demontat din Ordin de încetare 7. 119 .... BULETIN DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE Motivul Intervenţiei 1. . Demontat la cererea consumatorului 6. Scara ............. alte motive (*) Numărul Zi Luna An Carnetul Folio Consumator ... ...... Verificare periodică 3........ telefon …..........

Detalii constructive Anexa 25 120 .Scheme de principiu.

121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

126 .

127 .

128 .

129 .

130 .

131 .

132 .

133 .

desemnată de către operatorul licenţiat să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor. atestată de către Ministerul Dezvoltării. respectiv între staţiile de reglare /reglare-măsurare de sector şi robinetele de branşament. Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie. Responsabil A. economice şi de siguranţă. angajată a operatorului licenţiat de distribuţie a gazelor naturale. angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizată de ANRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale. autorizată de către Ministerul Dezvoltării. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte.Q. Lucrărilor Publice şi Locuinţei. Persoană fizică. Inspector C. Reţea de distribuţie Aparat consumator de combustibili gazoşi 134 . care deţine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale. după caz. cuprins între staţiile de reglare-măsurare-predare şi staţiile de reglare /reglare-măsurare de sector. Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale combustibile. SD).Anexa 26 TERMINOLOGIE Acord de acces Actul emis de un operator al unui sistem (CA. furnizor şi /sau consumator final dreptul de a utiliza sistemul. prin Inspectoratul de Stat în Construcţii. care conferă unui producător. desemnată de către constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător cerinţelor. Lucrărilor Publice şi Locuinţei.Q. Persoană fizică. SNT. în condiţii igienice. achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia. Ansamblul compus din conducte şi accesorii.

244 din 8 octombrie 1996. care se recomandă sau se consideră că pot fi relevante pentru proiectarea. HG nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr.Anexa 27 Lista cuprinzând legislaţia. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.Legea privind activitatea de metrologie. 139/2000 .043/2004 . 608/2001 .Legea privind calitatea în construcţii. 487 din 20 iulie 2007. 193 din 28 iulie 1994. Legea nr. 351/2004 . 646 din 26 iulie 2006. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 350/2001 – Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr.107/1996 – Legea apelor. cu modificările ulterioare. 12 din 24 ianuarie 2005. 182/2000 – Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. precum şi unele măsuri adiacente. 679 din 28 iulie 2004. publicată în Monitorul Oficial al României. 933 din 13 octombrie 2004. republicată în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare. 633 din 21 iulie 2006.Legea privind securitatea generală a produselor. normele. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 82 din 8 decembrie 2008. prescripţiile tehnice.Legea gazelor. Legea nr. HG nr.1. Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale.. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 360 din 9 mai 2008. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 373 din 10 iulie 2001 cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 245/ 2004 . 273/1994 . Legea nr. 653 din 22 iulie 2005. 419 din 4 iunie 2008. 784/ 2000 .Legea privind evaluarea conformităţii produselor. cu modificările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare. 148 din 1 martie 2007. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale A 27. Legislaţie relevantă Legea nr. HG nr. standardele etc. HG nr. 1. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 247/2005 – Legea privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. 622/2004 . cu modificările şi completările ulterioare. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 693 din 2 august 2004. 160 din 13 martie 2003. Legea nr. Legea nr.privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale.privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 50/1991 – Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 10/1995 . 135 . Legea nr.

republicată în Monitorul Oficial al României nr. 46 din 18 ianuarie 2006.privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 454/2003 . 404 din 6 mai 2004. 365 din 29 mai 2003.privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare. 574/2005 . HG nr. cu modificările ulterioare. republicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr. 489 din 9 iunie 2005. 766/1997. publicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr.privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 352 din 10 decembrie 1997. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 238 din 9 aprilie 2002. precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizeaza evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevazute în Legea nr. 808/2005 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune. HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare. HG nr. 1055/2001 . HG nr. 541/2003 . cu modificările ulterioare. HG nr. 584/2004 . cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1660/2005 . 538 din 8 august 2007. publicată în Monitorul Oficial al României nr.HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. HG nr. 136 .pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari. HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 193 din 28 iulie 1994. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 453/2003 . 701 din 5 noiembrie 2001 cu modificările şi completările ulterioare. 596 din 11 iulie 2005. 487/2002 .privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere. 313 din 6 aprilie 2006. 282 din 29 martie 2006. HG nr. 272/1994 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. HG nr.pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos.privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi.privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare. 499 din 3 iunie 2004.pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. 735 din 12 august 2005. HG nr.pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii. HG nr. 752/2004 . cu modificările şi completările ulterioare. 270/2002 .privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală. 264/2006 . cu modificările şi completările ulterioare. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. republicată în Monitorul Oficial al României nr.

cu modificările şi completările ulterioare.privind regimul drumurilor. 216 din 29 martie 2007. 665 din 23 octombrie 2001. 1756/2006 . publicat în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea. 195/2005 – privind protecţia mediului. 971/2006 . 286 din 11 decembrie 1995.privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. 20/1994 . publicată în Monitorul Oficial al României nr. Ordin nr. HG nr. Ordonanţa nr. 1146/2006 . HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. Ordin nr. publicat în Monitorul Oficial al României.pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. publicată în Monitorul Oficial al României nr. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 137 . cu modificările şi completările ulterioare.HG nr. nr. 360 din 28 mai 2007. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României nr.028/2006 . 755/2004 . 48 din 22 ianuarie 2008 . 595/2007 – pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier. Ordin nr. HG nr. 48 din 22 ianuarie 2007. HG nr.privind aprobarea unităţilor de măsură legale. publicat în Monitorul Oficial al României nr.U. 815 din 3 octombrie 2006. Ordinul nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 10 septembrie 2007.privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 166 din 26 februarie 2004 cu modificările ulterioare. 90 din 27 ianuarie 2005. 710 din 18 august 2006.privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. Ordonanţa nr. 475 din 27 mai 2004. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 28/2008 .privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 683 din 9 august 2006. HG nr. republicată în Monitorul Oficial al României nr. HG nr. 1048/2006 . 925/1995 . 1196 din 30 decembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare. 237 din 29 iunie 1998. 163/2007 .pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii.privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. O. 210/2007 . HG nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. republicată în Monitorul Oficial al României nr. 722 din 23 august 2006.pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.G nr. 115/2004 . 2190/2004 . 43/1997 . 1.

124 din 11 februarie 2004.R. Ordinul M.pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii. editia 1.C. editia 1.I. 674 din 11. editia 1. nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. nr.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 9/3-2003.R. cu modificările şi completările ulterioare. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 369/2003 .pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 6-2003.T. editia 1.I. Partea 1: Oţel”. 1889/2004 .I. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate”. nr.T. publicat în Monitorul Oficial al României nr. nr. 373/2003 . 383 din 6 mai 2003.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 9/1-2003.C. editia 1.I.I.T. cu modificările şi completările ulterioare.R. „Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”. 1822/2004 . nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.T. 108 din 05 februarie 2004.R. 86 din 30 ianuarie 2004. “Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”.R. 376/2003 .R. 90 din 27 ianuarie 2005.” Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat.2002. publicat în Monitorul Oficial al României nr. „Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”. nr. 138 . Ordinul M.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 11-2003. 226/2003 .T.09. Ordinul M. 367/2003 . 86 din 30 ianuarie 2004. nr.pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 108 din 05 februarie 2004. 339 din 19 mai 2003.” Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii de ridicat”. Ordinul M. 86 din 30 ianuarie 2004. nr. 374/2003 .R.Ordinul M. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul M.R. publicat în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. Ordinul M. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul M. publicat în Monitorul Oficial al României nr. nr. „Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat.I.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 8-2003. Ordinul M.pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 4-2003.I. 1. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul M. nr. 378/2003 . 607/2005 – pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu.C. nr.I. editia 1. 397/2002 – privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1 – 2002 “Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi”.167 din 9 decembrie 2004.T. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul M.

publicat în Monitorul Oficial al României nr.C. 489 din 01 iulie 2008. 867 din 5 decembrie 2003. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare. 15 din 09 ianuarie 2008. publicat în Monitorul Oficial al României nr.R. 438 din 24 iunie 2002.092 din 24 noiembrie 2004. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. aprobat prin Ordinul M. 56/2007 – pentru aprobarea Regulamentului de constatare. nr. 38/2008. 259 din 18 aprilie 2007. NP 086-05 –„ Normativ pentru proiectarea. aprobat prin Ordinul M.T. NP 112. 62 /2008 – privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. cu completările ulterioare. notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale.revizia I.Prevederi de proiectare pentru clădiri”. publicat în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 900 din 28 decembrie 2007. Decizia ANRGN nr.T. Norme şi prescripţii tehnice NP-084-2003 – “Normativ privind proiectarea. cu modificările şi completările ulterioare. NTE 007/08/00 – „Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice”. editia 1. 124 din 11 februarie 2004.C. P100-1/2006 – „Cod de proiectare seismică. 479 din 7 iunie 2005.Ordinul M. utilizând conducte din mase plastice”. 32/2004. nr.T.C. aprobat prin Ordinul ANRE nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.pentru aprobarea Codului Tehnic al sectorului gazelor naturale.I. publicat în Monitorul Oficial al României nr.C. 275/2005. A 27. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2. publicat în Monitorul Oficial al României nr.T. 803 din 25 septembrie 2006.000 V”. 217/2005. aprobat prin Ordinul ANRE nr. 616/2002 . Ordinul ANRE nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. aprobat prin Ordinul M.T. 55/2007 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. NTE 003/04/00 – „Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.T. 905/2003. 1. Ordinul ANRE nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr.711/2006. nr.T. publicată în Monitorul Oficial al României nr. execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor”. nr. 4/2007 –pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice .T. Partea I . aprobat prin Ordinul M. 139 . 451 din 27 mai 2005.Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.04. „Examinarea cu radiaţii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”. 1. 380/2003 -pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 13-2003. 356 din 8 mai 2008. Ordinul ANRE nr. . publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul ANRE nr.

441 din 25 mai 2005. SR EN 13480-4 . Condiţii de performanţă. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. robinete cu supapă şi robinete de reţinere.T.Partea 5: Inspecţie şi control. .Partea 1: Recomandări generale. SR EN 10208-1 .T. SR EN ISO 15761 – Robinete cu sertar.Partea 2: Recomandări funcţionale specifice pentru polietilenă (MOP până la şi inclusiv 10 bar). cu dimensiunile DN 100 sau mai mici. 193/2005.GP 111-04 – „Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel”. cu capac montat cu şuruburi. Conducte de gaze pentru clădiri. 140 . Sisteme de transport prin conducte.Partea 3: Recomandări funcţionale specifice pentru oţel. SR EN 126 – Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi. SR EN 12007-3 – Sisteme de alimentare cu gaze. SR EN 331 – Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii. SR EN 12007-4 – Sisteme de alimentare cu gaze. publicat în Monitorul Oficial al României nr. . SR EN 14313 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. SR ISO 6002 – Robinete cu sertar.Partea 2: Materiale. Sisteme de transport prin conducte.Conducte metalice industriale.Conducte industriale metalice. Condiţii tehnice de livrare. pentru industria petrolului şi gazelor naturale. . Robinete pentru conducte. .Conducte industriale metalice. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. Presiunea maximă de serviciu mai mică de sau egală cu 5 bar. A 27. SR EN 1775 Alimentări cu gaze. Robinete pentru conducte. Recomandări funcţionale. . SR EN 13774 – Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribuţie a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. nr. petrochimiei şi industriile conexe. aprobat prin Ordinul M. SR EN ISO 17292 – Robinete cu bilă mecanică pentru industriile petrolului. SR EN 13942 – Industriile petrolului şi gazelor naturale.Partea 3: Proiectare şi calcul. 194/2005.Conducte industriale metalice. Condiţii de performanţă şi încercări. de oţel. de oţel. Lista standardelor recomandate SR EN 12007-1 – Sisteme de alimentare cu gaze.C. SR EN 13480-5 . SR EN 13480-3 .Ţevi din oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. SR EN 10241 – Racorduri filetate din oţel. Partea 1: Ţevi în clasa de prescripţii A. GE 053-04 – „Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel”. Sisteme de transport prin conducte. SR EN 13480-2 . SR EN 14141 – Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. 428 din 20 mai 2005.C. SR EN 13942 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar.Partea 4: Fabricaţie şi instalare.T. nr.T. . . SR EN 1643 – Sisteme de control al etanşeităţii pentru robinete de închidere automate ale arzătoarelor cu gaz şi aparatelor cu gaz. 3. publicat în Monitorul Oficial al României nr. aprobat prin Ordinul M. SR EN 12007-2 – Sisteme de alimentare cu gaze. . Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. Robinete pentru conducte.Partea 4: Recomandări funcţionale specifice pentru recondiţionare.

Niveluri de acceptare. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate.. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Partea 1: Coturi executate prin inducţie. Prescripţii funcţionale. Fitinguri – Coturi. SR EN 10246-1 – Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. SR EN 14870-2– Industriile petrolului şi gazelor naturale. Partea 1: Sudare cu gaze.Examinări nedistructive ale sudurilor. Clasificare imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Niveluri de acceptare. Sudare prin topire. sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector.SR EN 50194 – Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile în locuri de uz casnic. Specificaţia procedurii de sudare. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END ).Examinări nedistructive ale sudurilor. Partea 2: Fitinguri. Niveluri de acceptare. teuri şi cruci PN 140. Partea 1: Sudare cu arc electric. Partea 1: Sudare prin topire. Terminologie. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate.PN 1050. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit. Sudarea conductelor de oţel. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Principii generale. Construcţii metalice îngropate. sudare WIG şi sudare cu radiaţii a oţelurilor. fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etanşeităţii hidraulice. Examinare vizuală. SR EN 12732 – Sisteme de alimentare cu gaz. SR EN 13090 – Materiale de reetanşare a îmbinărilor filetate pentru ţevi de gaz în construcţii.Examinări nedistructive ale sudurilor.. SR EN ISO 6520-1 – Sudare şi procedee conexe.Examinări nedistructive ale sudurilor. SR EN 1291 . SR EN ISO 15609-1 – Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. SR EN 14870-1 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. SR EN 1289 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale. fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte. SR EN 970 . SR EN 473 – Examinări nedistructive. fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte. Coturi executate prin inducţie. SR 825 – Industria petrolului şi gazelor naturale.Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Metode de încercare şi prescripţii de performanţă. SR EN 1712 . Fitinguri – Coturi şi teuri la 45 grade cu flanşe. SR EN 1714 . Specificaţia procedurii de sudare. sudare cu gaze. 141 . SR EN ISO 15607 – Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. SR 827 – Industria petrolului şi gazelor naturale. SR EN ISO 9692-1 – Sudare şi procedee conexe. SR EN 1435 . Partea 1: Oţeluri. Partea 1: Examinarea automată electromagnetică a ţevilor de oţel feromagnetic. Coturi executate prin inducţie. STAS 7335/1 – Protecţia contra coroziunii. SR EN 287-1 – Calificarea sudorilor. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. SR EN ISO 15609-2 – Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.

Condiţii generale. STAS 2484 . SR EN 1555-4 – Ţevi din polietilenă (PE) utilizate la reţelele îngropate de distribuţie a combustibililor gazoşi. SR EN 60079-10 . Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase. Polietilena ( PE ). Testul de evaluare a sudorilor. Partea 1: Generalităţi. SR EN 1555-3 – Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. SR EN 12954 . Rezistenţa la presiunea interioară. STAS 10166/1 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. SR EN 13100-2 – Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. SR EN 1555-1 – Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri. SR ISO/TR 10837 – Determinarea stabilităţii termice a polietilenei (PE) destinată utilizării la ţevile şi fitingurile de distribuţie a gazului. Construcţii metalice îngropate.Bitum pentru protecţia conductelor metalice îngropate. SR EN 13100-3 – Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 1: Examinarea vizuală. STAS 7335/4 – Protecţia contra coroziunii. Electrod de referinţă Cu/CuSO4. STAS 7335/3 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Izolarea exterioară cu bitum a conductelor din oţel. Metoda de încercare. STAS 7335/7 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Partea 2: Examinare radiografică cu radiaţii X. SR ISO 1167 – Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Partea 1: Generalităţi. Acoperiri protectoare. Semne convenţionale. Polietilena ( PE ). SR EN 13100-1 – Încercarea nedistructivă a elementelor de legătură sudate a produselor semifinite de materiale termoplastice.Protecţia catodică a structurilor îngropate sau imersate. Construcţii metalice îngropate. Polietilena ( PE ). Prize de potenţial. ape şi la treceri prin cămine. Determinarea rezistenţei la presiunea interioară. STAS 10702/1 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel. SR EN 14408-1 – Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea reţelelor subterane de alimentare cu gaz. STAS 7335/5 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Partea 4: Robinete. SR EN 60529 – Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP). SR EN 2 – Clase de incendiu. căi ferate.STAS 7335/2 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. STAS 7335/8 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Partea 3: Fitinguri. Pregătirea mecanică a suprafeţelor. SR ISO 9356 – Asamblări de ţevi de poliolefine. SR EN 13067. SR 7335/6 – Protecţia anticorosivă. SR EN 1555-2 – Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Îmbinări electroizolante cu flanşe. Îmbinări electroizolante cu niplu. Partea 3: Examinare cu ultrasunete. cu sau fără fitinguri. Îmbinări sudate a materialelor termoplastice. Principii generale şi aplicaţie pentru canalizare. 142 .Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. SR EN 1555-4 – Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Specificaţii. Partea 2: Ţevi. Serie metrică.Sudori pentru materiale plastice. Polietilena ( PE ).

Ventilare naturală. Dimensiuni. pentru alte utilizări decât cele casnice. SR 3317 – Gaz natural. Ţevi şi racorduri metalice flexibile ondulate. STAS 8804/1 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Componente. densităţii. Partea 1. Componente ale sistemelor coşurilor de fum. Dimensiuni. Determinarea compoziţiei cu o incertitudine definită prin cromatografie în faza gazoasă. Condiţii tehnice de calitate. echipate cu un singur arzător. STAS 4102 – Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie. Canale interioare de argilă arsă/ceramice. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. beton slab armat şi beton armat. Reducţii. Dimensiuni.Compensatoare de dilatare pentru conductele de gaze. STAS 1804 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. Prescripţii generale. Principii de construire. SR EN 1858 – Coşuri de fum. pentru gaz petrolier lichefiat GPL (în faza lichidă sau gazoasă) şi gaz natural până la 25 bar (2. Racorduri olandeze. Cămine de vizitare. SR EN 1917 – Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu. încercări şi evaluarea conformităţii. Componente. STAS 3932 – Brăţări pentru instalaţii. STAS 8832 . Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi. SR EN 1457 – Coşuri de fum. STAS 1803 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. 143 . Dimensiuni. Nipluri. SR EN 1857 – Coşuri de fum. SR EN ISO 10380 – Conducte.Subtraversări de cai ferate şi drumuri cu conducte. marcare. STAS 1802 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. Prescripţii de proiectare. Compensatoare U şi Z. Prescripţii de proiectare. SR EN ISO 13686 – Gaz natural. Ghid pentru odorizarea gazelor. SR EN 297 . Cerinţe. marcare. inspecţia calităţii. SR 6724-1 – Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. SR EN ISO 6974 (serie) – Gaz natural. Condiţii generale. SR EN 1443 – Coşuri de fum. Condiţii tehnice generale de calitate. SR ISO/TS 16922 – Gaz natural. SR EN 13101 – Trepte pentru cămine de vizitare. densităţii relative şi indicelui Wobbe din compoziţie. SR EN 14291 – Soluţii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalaţiile de gaze.SR EN ISO 6976 – Gaz natural. de cauciuc. Dimensiuni. Calculul puterii calorifice.Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. încercări tip. Prescripţii de proiectare. Specificaţie. STAS 1801 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. SR EN 416-1 – Tuburi radiante suspendate. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW. SR 8050 – Împâslituri de fibre de sticlă. STAS 9312 .5 MPa). STAS 2448 – Canalizări. Definirea calităţii. Canale interioare de beton. STAS 6793 – Coşuri şi canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile. Dimensiuni. care utilizează combustibili gazoşi. SR EN 124 – Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Partea 1: Securitate. Metode de încercare. Dopuri. SR EN 1856-1 – Coşuri de fum. SR EN 1762 – Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete.

SR EN 837-2 – Manometre. 60 grade. SR EN 12480 – Contoare de gaz. SR EN 837-3 – Manometre. 90 grade. caracteristici metrologice. condiţii tehnice şi încercări. STAS 8804/5 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dispozitive de conversie. SR EN ISO 5167-4 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. Condiţii tehnice generale de calitate.Garnituri de cauciuc rezistente în medii petroliere. STAS 8804/8 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. SR EN 12261 – Contoare de gaz.STAS 8804/2 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. SR EN 1776 – Alimentare cu gaz. Dimensiuni. Partea 4: Tuburi Venturi. 45 grade. SR EN ISO 5167-3 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor. STAS 9280 – Măsurarea debitelor de gaze. Partea 1: Conversie a volumului de gaz. SR EN ISO 5167-2 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. STAS 8804/6 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Dimensiuni. Contoare de gaz cu membrană. caracteristici metrologice. Staţii de măsurare gaze naturale. 60 grade. Partea 3: Ajutaje şi ajutaje Venturi. Coturi de reducere. 180 grade. Capace. SR EN 12405-1 – Contoare de gaz. Dimensiuni. SR EN 837-1 – Manometre. Prescripţii funcţionale. Dimensiuni. Partea 2: Diafragme. Dimensiuni. Partea 1: Prescripţii şi condiţii generale. 180 grade. SR EN 1359 – Contoare de gaz. Dimensiuni. Coturi cu raza scurtă 30 grade. Teuri cu ramificaţie redusă. Teuri egale. Coturi cu raza lungă 30 grade. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. STAS 8804/4 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Prescripţii funcţionale. Dimensiuni. 144 . SR EN 14236 – Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete. SR EN 12186 – Sisteme de alimentare cu gaz. SR EN ISO 5167-1 – Măsurarea debitelui de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. Coturi din ţeavă de 90 grade (5D). Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Reducţii. Metode şi mijloace de măsurare. Contoare de gaz cu pistoane rotative. SR 7278 . STAS 8805/2 – Fitinguri pentru sudare din oţel. 45 grade. Dimensiuni. STAS 8804/3 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Dimensiuni. Contoare de gaz cu turbină. 90 grade. Dimensiuni. STAS 8804/9 – Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. condiţii tehnice şi încercări.

ANEXA 28 145 .

ANEXA 29 146 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->