Sunteți pe pagina 1din 5
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE $I ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunicare si Relatii Publice ‘Str, Povernei Nr.6-8, Bucuresti, Romania Tel:(40}-21-318.08 81; Fax: (40-21-311.71.48; emai: info@comunicare.ro, ‘www. comunicare. anne CONTRACT DE STUDI PENTRU CURSURI LA FORMA DE INVATAMANT DE ZI — LICENTA $I MASTERAT ANUL UNIVERSITAR 2010-2011 Ny2, Nbr ss ART.1. PARTI CONTRACTANTE, Prezentul contract se incheie intre: Scoala Najionala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ~ Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (FCRP), eu ediul in Bucuresti, str. Povernei, nr. 6, sector 1, reprezentata legal prin prof. univ. dr. Paul DOBRESCU, in calitate de Rector si ec. Maria TOLBARU, in calitate de Contabil sf, insttutie ce va fi denumita in continuare SNSPA-FCRP st vs in calitate de studentimasterand la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, specializarea “ oo .cursuti Lniversitare de licen la forma de invayamant ZI, beneficiar(a) de servicii educajionale finantate de la buget sau finanfate pe azide taxe, miseut(a) la data de in localitatea i: Judetul/sectorul « fiul/fiiea lui sh si ala domiciliat()_ in locaitatea oy Strada i I, ony Bl0e , seara rn A rn JUEYSECAOT ‘telefon legitimat(a) cu BUC. seria a. OF CNP |_| | ij | jj | 1 | j_| | eliberat(a) ta data de de cate. as ” denumit in continuare student masterand. ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUL 2.1, Prezentul contract are ca object derularea activtiilor curiculare si extracuriculare in campusul universitar ‘eslementind raporturile dintre SNSPA-FCRP si fiecare stude/masterand in calitate de benefciar al servicilor educaionale finanfate de la buge |_| sau finanjate pe baza de taxe® |_| eu precizarea dreptrilor si obligailor prtlor semnatare in cconcordanfl cu leeisata in vigoare, cu ordinele emise de efire Ministrul Educafie, Cereetiri, Tineetului si Sport! prevederile Cartei SNSPA. 2. Prezetul eotract este elaborat in conformitate cu normele si prevederile legate in vigoare. ART.3. DURATA CONTRACTULUL Prezentul contract se inchefe pentru anul universitar 2010-201 ART, OBLIGATHLE PARTILOR 4.1. in baza prezentului contract, SNSPA-FCRP are urmatoarele drepturi si obligati fa) Rectorul SNSPA are dreptul de a supraveghea si urmari modal in care studentul/masterandul tsi respecta indatoriile; b) SNSPA-FCRP are dreptul si stabileasca cuantumul taxelor de studii, defaleate pe trange, modalitatea de actualizare a cestora gia trangelor restante, precum si consecinfele privind neachitarea la termen ©) SNSPA-FCRP se obligh si asigure condijile materiale gi logistice de derulare a activititilor didactice conform planurilor de invagamant; 44) ‘Instituia de invaxamant superior se obligh s8 elaboreze regulamentul privind sistemul de ctedite transferabile si de ccertificare a examinarii si sB-I acd pu \SPA-FCRP stabileste si aplicd sistemul de evaluare a cunostinjelor, conditile necesare de promovare si de {ntrerupere medical sau din alte motive a stuilor; 2 * A se bifa dup az SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE $I ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunicare si Relafii Pu Str. Povemei Nr. 6-8, Bucuresti, Romania Tel (40}-21-318.08 81; Fax: (40}21-311.71 48; email: info@oomunicare ro; ‘yw comunicare.10| 1) Rectoral SNSPA are obligatia de a asigura conditiile de exercitare a drepturilor studentul/masterandul , in concordant cu legislatia tn vigoare; 2) SNSPA-FCRP are obligatia s& stabileasca faciitiile Ia care studentul’masterandul cu tax are acces pe baza taxei achitate, aecesul la alte facility giactivitati din campusul universiar. h) SNSPA-FCRP se obligd si plstreze confidentialitatea asupra datelor din dosarul personal al studentul/masterandul ui 4.2. in baza prezentului contract, studentul/masterandul are urmatoarele drepturi si obligati: 8) Studentul/masterandul are dreptul si participe Ia formarea/nstruirea prevazuta in curriculum 3i ta alte activititi idactice suplimentare organizate la cerere, in conformitate cu prevederile Cartei SNSPA si cele ale hotariilor ‘Senatului Universitar al SNSPA; 'b) Studentul/masterandul are creptul 52 utilizeze baza materiala si logistien specifica si si aiba acces la alte servic legate de procesul de invtamant sau de activtatea sporti, cultural, social, de orienta profesional i de consiliere in carer; ©) Studental/masterandul are dreptul sa solicite SNSPA-FCRP intreruperea medicala sau aménarea studiilor din m intemeiate, cu respectarea prevederilor legale gia regulamentelor facut; d)Studentul/masterandul are dreptul s& participe la libera exprimare a opiniilor, la evaluarea activitajii pentru diseiplinele freeventate, respectind reglementarile Senatului universitar al SNSPA; ©) Pentru performanfe deosebite objinute in activitatea profesionala si stiinifica, studentul/masterandul poate fi recompensat prin diferite forme, in conformitate cu hotararile SNSPA-FCRI 1) In conditile in care studentul/masterandul beneficiar de servicii educafionale in regim cu taxa indeplineste eriterile $i standardele de performanta stabilite si aprobate de Senatul SNSPA, acesta poate trece pe locurilefinantate de la buget, in conformitate cu prevederile Legii nr. 224/2005 pentru modificarea art. § din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invayaméintul universitar $i postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finanjate de la bugetul de stat 12) Studentul/masterandul se obliga ca in derularea activitailor curriculare si extracurriculare sit se ineadreze in reglementirile legislaiei fn vigoare si cele specifice SNSPA-FCRP: hh) Studentul/masterandul se obliga si se incadreze in reglementarile SNSPA-FCRP privind evaluarea cunostintor, ‘acordarea creditelor transferabile gi de certficare a examinarilor; i) Studentul/masterandul se obligh s& respecte normele de disciplina si etic universitar8, in conformitate cu rogulamentele proprii ale SNSPA-FCRP; |) Studentul’masterandul are obligatia sa foloseascd cu grijt bunurile materiale existente in spatiile de invatamant, ‘camine etc. sisi le pastreze in bund stare, Contravaloarea prejudicilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bbunuti se va recupera de la cel care le-a produ, conform procedurilorlegale in vigoare: 1k) Studentul/masterandul are obligatia si achite taxele de studii conform reglementarilor SNSPA-FCRP; 1 Studentul’masterandul are obligatia de a respecta prevederile legale referitoare la drepturile de autor in ceea ce priveste ‘manualele, cursurle $i materialele didactice in format electronic si pe suport hértie; m) Studentul/masterandul are obligatia si transmit toate datele personale de identificare solicitate de catre eonducerea facultaii, eursangii avand obligatia s& anune la secretariatul facultai, in termen de 7 zile lucratoare, orice schimbare a adresei sau a datelor personale; nn) Studentul/masterandul are obligatia s8 rispunda solieitarilor secretariatului facultatii in probleme legate de seolarizare; 1) Studentul/masterandul se obligi s2 incheie Contractul de studit fn fiecare an universitar. 4.3. Finanfarea studiilor de la buget se poate pierde in conditile prevazute de lege. 4A. Nerespectarea de citre student masterand a indatoririlor ce decurg din prezentul contract, atrage dupa sine atentionarea $1 aplicarea sanctiunilor prevazute in regulamentele SNSPA, la propunerea Consitiului FCRP, aprobate de catre Rector, sau dupa caz, conform legilor in vigoare, Sancfiunea aplicata, in functie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor si de conditile fn eare au fost sivargite, poate fi contestata in termen legal de 30 de zile calendaristice de la data comunicatii Ia organul de ‘conducere imediat superior. 4.5. in situai litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relajiile dintre studentmasterand si cadre didactice, att studentulmasterandul, edt si cadrul didactic se pot adresa organismuluiabiltat de cdtre Senatul universitar pentru rezolvarea acestor probleme. ‘46. Pentru aptrarea drepturilor sale, studenta’masterandul se poate adresa prin petite organelor de condcere ale SNSPA-FCRP. eNSPq ! SCOALA NATIONALA DE STUDI POLITICE $I ADMINISTRATIVE 2 ‘ e ie Facultatea de Comunicare $i Relatii Publice a dl % coltittiin #t Str. Povernei Nr. 68, Bucuresti, Romania a: Tel(40}21-818 08 81; Fax (40)-21-311.71.48, exmall-info@comunicarer, * gig ‘yw comunicare,10 47. Fliberarea actelor de studi, adeveringe sau a altor acte emise de SNSPA-FCRP se face numai dupa achitarea taxelor aferente (acolo unde acelea sunt prevazute prin Decizia de taxe) si numai dacd studentul/masterandul are achitate Ia zi taxele de scolarizare ARTS. TAXE 1. Student masterandulplatitor de tae se obligh 8 plateasea In termen taxa de inmatrculare,taxele de yeolaizare si alte spurt de taxe conform Deciziei Conslilui Faculai si Deciiei Rectorului SNSPA nr, $3/08.06.2010. Taxele sunt ‘alabile pentru snl universitar 2010-2011 E1L.1. Caantumul taxelor de scolarizare si modalitiile de pat: 4) Cuantumul taxelor este previzut in Anexa I la prezentl contract; b) Deptsteatermenelor de achitare a rateor taxi de scolarizareprevazute in contract de seolrizare se sanctioneazt cu penalziii cuantum de 0.2% pentru fecare zi lucrtoare de intrziereraporate la suma restant;penalizaea Incasat8 na Poste st depaseascavaloarea sume restante; Pin conde in care contractul de studi intervie ca efect al solctari exprese si sufineri finaniare proveind de lao petsoanajurdia/iiea (cotractantul 3), studentl’masterandul(contractantal 2) are obligaia de ai respect indtoririle Specie asumate fat de contactanul 3 acesta din arma avnd obligatia de a efectua plata taxelr cre SNSPA-FCRP ‘Centtactantul 1) in condiile tn care raportrilecontractuale dine student’masterand si firmalpersoand fizi& inetea78, Studertulfmastrandul rimne in continuare oblgat Ia plata taxelor de studiu aferente procesului de instruire contact, fevenindrt sf obligatia notifcdrit SNSPA-FCRP supra inetaitraporurilor contractuale amine, Moiicaea cera de Contactantl 3 atrage de dreptoblizata pentru studentmasterand de a nottica in termen de 15 zilecalendaristice SNSPA- FCRP dela momentl schimbari, n vederea incheierit unui nou contrac. 5:12. Alte tipuri de taxe sunt previzute in Anexa I la prezentul contract. S13. Tanele de scolarizare sau alte tipuri de tae se pot achita ase: 2) la bancomatle Citibank (Bucuresti, Bacau, Brasov, Contania, Cluj, Ploisti, Sibiu) Bln orice sucusala CEC din Bucuresti si din fra, n contul facta deschis la Citibank; ¢) prin ordin de plat de n orice banca in cont faculti deschis la Citibank; {D ln cosieia FCRD - sediul SNSPA, st, Povernei nr. 6, sector 1, Bucuresti, et, 2, eam. 207, CONT SNSPA-FCRP-ZI: RO 83 CITI 0000 000 825076 042 ‘5 Chitanele care davedese acitarea tturrtaxelor de scoarizare sau a altortipuri de taxetrebuie strate In rs catre student masterand pana la finalizarea studio 522. Resitiri de taxe “Tanee de scolarzareachitate integral sau partial se restitue ste: 2) Studentuluimasterandului care solicits restituieafaxei de scolrizare ca urmare renunfiii ka stud ‘ctombrie 2010 se va refine 20% din total taxetamuale de seoarizare, f) studentuuvmasterandului care soli restitureataxei de scoarizare ca urmare a renunarit la studi ineeplind cu 1 roiembril 2010 cunatuml rfinut reste lunar fat de luna octombrie 2010 cu 10% din valoareataxei anual de seolarzare $32.1 Taxa de admitere 5 taxa de inmatriculare nu se resi de perioada 18-31 ART.6, INCETAREA CONTRACTULUL Prezentul contract inceteaza de drept in cazul: 4) beneficiarul isi incheie studiile prin promovarea examenului final prevazut in regulamentele universiai ') fn termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de retragere a studentului/masterandului; 6) la data emiteri de eatre SNSPA-FCRP a deciziei de exmatriculare a studentului/masterandului ART.7. NOTIFICARI ‘7A In accepfiunea parlor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita da va i transmisa la adresa/sediul prevzut in partea introductiva a prezentului contract. 72. in cazul in care notificarea se face pe cale postal8, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandata, cu confinmare primire (A.R.) $1 se considera primita de destinatar la data mentionaté de oficial postal primitor pe aceasta confirmare. SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE $1 ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunicare si Relatii Publice ‘Str. Poverei Nr. 6-8, Bucuresti, Romania Tel:(40}-21-318.08 81; Fax (40}-21-311.71.48; e-mail: info@oomunicare ro; wwww.comunicarer0 15 ARES PSST SEE EL RTO, 5.3. Dact notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se considera primitt In prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata, 7A. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niei una dintre paryi, dacd nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalittile previzute la aliniatele precedente ART.8. FORTA MAJORA, ‘8.1. Forta majora este constatata de o autoritate competentd 82. Forfa majott exonereaza pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe tontd perioada in care actioneazA acesta, 8.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se ceuveneau pirilor pan a aparitia acestea. 84. Partea contractanta care invocd forja majord are obligatia de a notifica celeilate parti, imediat si in mod complet, procedura acesteia side a lua orice masuri care fi stau la dispazitie, in vederea limitarii consecingetor. 8:5. Daca forfa majord actioneaza sau se estimeaza cd va actiona 0 perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul i notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, ira ca vreuna dintre parti s& poata pretinde celeilalte