Sunteți pe pagina 1din 46

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar

MASA ROTUNDĂ
Manualul-condiţie de asigurare a
calităţii în învăţămîntul primar

/REFLECŢII/

COORDONATOR: MARIANA MARIN

IŞE, 2008
CATEDRA EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR

MANUALUL-CONDIŢIE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN


ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR

MASA ROTUNDĂ
24 mai 2008, ora 10.00

MOTTO:
 Un manual este un monument şcolar; or, orice monument
trebuie să fie mare şi solid.
Vauvenargues
 Cărţile au aceiaşi duşmani ca şi omul: focul, umiditatea,
animalele, timpul; şi propriul lor conţinut.
P. Valery
 Înainte de orice, scopul unei cărţi este să te facă să gîndeşti.
H. de Balzac

PROGRAM DE ACTIVITATE

9.30-10.00 - Înregistrarea participanţilor


10.00-10.30-Alocuţiune de deschidere. Prezentarea
invitaţilor.
10.30-12.00 - Prezentarea comunicărilor.
12.00-12.30 - Pauză de cafea
12.30- 13.30 – Dezbateri, propuneri, reflecţii.

Moderator: Mariana Marin, Şef de Catedră, IŞE

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE
ALE EDUCAŢIEI
DOINA, 104
MD-2059 CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA
Tel.+373 22 40-07-00, fax +373 22 45 98 54
e-mail: ise@ise.md
PROGRAMUL DE PREZENTARE
DIAPOZITIVELE POWER POINT
La data de 24 mai, 2008 în sala de şedinţe a IŞE a avut loc
MASA ROTUNDĂ
cu genericul
MANUALUL-CONDIŢIE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL
PRIMAR,
organizată de Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, IŞE.
Activitatea se înscrie în acţiunile propuse pentru anul 2008, şi vizează
constatarea impactului manualelor şcolare în vederea obţinerii calităţii în
învăţămîntul primar.
În acelaşi timp s-a urmărit:
• constatarea dinamicii calităţii manualelor şcolare ca instrumente de
dezvoltare a competenţelor;
• abordarea analitico-sintetică a funcţiilor manualului şcolar;
• relevarea punctelor forte, slabe şi a oportunităţilor manualelor şcolare
actuale;
• evidenţierea recomandărilor pentru dezvoltarea ulterioară a
manualelor;
Scopul declarat al şedinţei a fost stimularea cadrelor didactice pentru
desfăşurarea calitativă a procesului de învăţămînt în baza noilor orientări şi sugestii
din partea autorilor şi asigurarea conexiunii inverse, obţinută prin sugestiile cadrelor
didactice privind elaborarea manualelor şcolare.
Coordonatori:
• LILIA POGOLŞA, DOCTOR ÎN ISTORIE, DIRECTOR IŞE
• NICOLAE BUCUN, DOCTOR HABILITAT ÎN PSIHOLOGIE, DIRECTOR ADJUNCT
DEPARTAMENT ŞTIINŢĂ, IŞE
• NELU VICOL, DOCTOR ÎN FILOLOGIE, CONFERENŢIAR, DIRECTOR ADJUNCT,
DEPARTAMENT PERFECŢIONARE, IŞE
Moderatorul activităţii:
• Mariana Marin, Şef Catedră Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, IŞE
Parteneri:
• Valeriu Cavcaliuc, Secţia de Editare şi Informatizare
lector superior, inginer programator
• Stela Baltag, Liceul Teoretic “G. Călinescu”, mun. Chişinău, Catedra
Învăţămînt Primar, învăţătoare grad didactic I,
lector superior, IŞE.
Mediatizare:
• Radio Moldova
• Săptămînalul Făclia
• www. didactic.ro, site-ul Cancelaria Naţională
Ne-au onorat cu prezenţa 49 de invitaţi:
• Tatiana Niculcea, autor al manualului de Limba română, clasa a II-a şi a III-a
• Eugenia Marin, consultant, metrm
• Ludmila Ursu, autor al manualelor de matematică, cl. I- a IV-a
• Zinaida Panciuc, autor de manuale (ştiinţe, clasa a ii-a –a iv-a, limba
română, clasa a ii-a)
• Galina Ciubară, lector superior ISE, autor de manuale
• Nina Bernaz, USM, lector superior, autor de manuale la biologie.
• Silvia Golubiţchi, doctor în pedagogie
• Nina Mîndru, Pedagogul Anului, învăţătoare, grad didactic superior, or. Orhei
• Ala Solovei, specialist coordonator, DÎ Soroca
• Galina Niţă, specialist coordonator, DÎ Ialoveni
• Cadre didactice din învăţămîntul primar;
• Participanţi fără prezenţă (prin comunicări-publicaţii): cadre didactice din
România.
Activitatea a derulat prin activităţi interactive, parcurgînd următoarele etape:
 Salutul netradiţional;
 Prezentarea invitaţilor ;
 Evocare prin discuţie liberă asupra întrebărilor :
Cum ar arăta şcoala fără manuale ?
Cum ar arăta lumea noastră dacă toate manualele ar fi albastre ?
De ce manualul se numeşte manual?
 Vizionarea secvenţei video: Manuale de ieri... Manuale de azi!
 Activitatea MICROFONUL MAGIC. Mesaje de salut ale invitaţilor de onoare.
 Interviuri deschise cu autorii de manuale şi învăţătorii.
Etapa a provocat discuţii interesante, care au reliefat atitudinea critică, pe
alocuri, dar constructivă, vizavi de unele nedumeriri ce au apărut în procesul de
lucru cu manualul. Invitaţii au satisfăcut curiozitatea celor prezenţi prin răspunsuri
prompte şi convingătoare.
 Reflecţii asupra aforismelor propuse, invitat N. Bernaz
Un manual este un monument şcolar; or, orice monument trebuie să fie mare
şi solid. Vauvenargues
Cărţile au aceiaşi duşmani ca şi omul: focul, umiditatea, animalele, timpul; şi
propriul lor conţinut. P. Valery
Înainte de orice, scopul unei cărţi este să te facă să gîndeşti. H. de Balzac
 Dialog simulat între două manuale, activitate ce a evidenţiat trăsăturile
pozitive, impactul manualului în asigurarea calităţii în învăţămîntul primar.
S-au distins cu un dialog creativ Nina Mîndru, Orhei ce a jucat rolul
manualului de Limba română, clasa a III-a şi Ana Cimpoieşu, Liceul Teoretic Bobeica,
Hînceşti, cu rolul manualului de Educaţia Artistico-Plastică, clasa a III-a.
Cu o reţetă inedită au venit autorii de manuale în rubrica REŢETA
MANUALULUI BUN:
Se ia multă răbdare, se amestecă cu nopţi nedormite, se dau la o parte soţul,
copiii, se codimentează cu multă cercetare, se adaugă curaj, îndrăzneală de a fi
apoi „biciuit”. După caz se mai poate adăuga şi puţin optimism şi cel mai important
ingredient să-ţi doreşti cu adevărat să reuşeşti.
În urma activităţii s-au propus următoarele:
• Consolidarea problemei manualelor prin introducerea manualelor de
alternativă;
• Instituirea unui grup, Comitet Naţional al Învăţătorilor.
• Participarea în cadrul evaluării manualelor a autorilor de curriculum;
Fişele de opinii au înregistrat mulţumiri organizatorilor, coordonatorilor
acestei activităţi. Doleanţele participanţilor au constat în continuarea activităţilor de
acest gen, abordarea detaliată a problemei manualelor şcolare, printr-un simpozion,
conferinţă cu secţiuni pe clase sau disciplinare.
Masa rotundă a finisat cu înmînarea Diplomelor de Cadru Didactic Asociat
Onorific celor ce s-au remarcat prin participare activă.
Mulţumim tuturor ce au sprijinit activitatea dată!
Drd. Mariana Marin, Şef Catedră
„Manualul-condiţie de asigurare a calităţii în învăţămîntul primar”

***
Manual: Limba română, clasa a II-a
Autori: Zinaida Galben–Panciuc, T. Niculcea, Svetlana Galben.
Editura: Cartier, 2006

În acest scop a fost analizat manualul de Limba Română, autori: Z.


Galben-Panciuc, T. Niculcea, S. Galben, clasa a II-a, Cartier, 2006, care
constituie instrumentul de bază în activitatea educaţională a elevilor, ce
contribuie la dezvoltarea comunicativ – funcţională a celor patru deprinderi
integratoare a limbii române: ascultarea, vorbirea, lectura şi scrierea.
La elaborarea manualului s-a ţinut cont de principiile: etapizării,
delimitării, corelaţiei dintre informaţia actuală şi cea anterioară, coordonării,
accentuării, valorilor didactice.
Conţinuturile sunt bine structurate şi repartizate în 16 module. Fiecare
modul conţine 7 unităţi de învăţare, care finalizează cu un bilanţ de
autoevaluare, ce oferă elevilor oprtunităţi de autoverificare, iar cadrului
didactic de realizare a feed – backului.
Textele sunt selectate din literatura română clasică: M. Eminescu, I.
Creangă, A. Donici, G. Coşbuc, T. Arghezi; contemporană: S. Vangheli, I.
Druţă, G. Vieru, D. Matcovschi, C. Dragomir, şi cea universală: Hans
Christian Andersen, Charles Perrault, K.Uşinski, care promovează valori
naţionale şi general umane, ţinînd cont de particularităţile psiho – neuro –
fiziologice etative, interesele şi necesităţile elevilor. Exerciţiile de explorare a
textelor literare contribuie la dezvoltarea însuşirilor psihice şi de
personalitate, creează o lume apropiată de trăirile interioare ale copilului,
stimulînd interesul pentru lectură.
Probele practice cuprind însărcinări fonetice, gramaticale şi lexicale.
Cele fonetice reactualizează în mod concentric cunoştinţele elevilor despre
sunet, literă, consoane, vocale, grupuri de litere, silabe, care contribuie la
dezvoltarea auzului fonematic şi a pronunţării corecte. Conţinuturile cu
caracter gramatical includ însărcinări care au ca punct de reper părţile de
vorbire, construcţia şi dezvoltarea propoziţiilor, lucrul asupra ortogramelor.
Manualul oferă diverse posibilităţi de lucru asupra lexicului. Atrage atenţia
prezentarea cuvintelor – cheie, explicarea cuvintelor noi însoţite de imagini,
găsirea cuvintelor cu sens apropiat, sens opus etc. Toate acestea vor să
contribuie la dezvoltarea unui limbaj coerent, cizelat, plastic care la rîndul
său facilitează formarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă.
Merită să fie apreciată ţinuta poligrafică a manualului, în special
ilustrarea fiecărei unităţi de conţinut prin utilizarea unei game variate de
culori, care antrenează analizatorul optic şi contribuie la sporirea memorării
conţinuturilor din pagină.
Experienţa de lucru cu manualul ne ajută să scoatem în evidenţă
următoarele puncte slabe:
 aranjarea aglomerată a conţinuturilor în pagină, ne sugerează
necesitatea unei structurări mai riguroase;
 includerea unui volum mic de texte pentru lectură şi exerciţii în scris,
fapt care pune părinţii în situaţia de a procura literatură
adăugătoare;
 textele literare să fie precedate de prezentarea autorului: portretul,
scurte date biografice;
 introducerea noţiunilor de sinonime, antonime,omonime;
 includerea denumirilor părţilor de vorbire: substantiv, verb, adjectiv;
 modulul „De – a adevăratelea închipuit” să fie numit „ Realul şi
irealul”;
 itemii incluşi în „Bilanţ”sunt propuşi pentru îndeplinire în formă scrisă
şi orală, în vederea sporirii gradului de independenţă propunem să fie
îndepliniţi într – o singură variantă – scrisă;
- rubricaţia „Află mai mult” să insereze un volum mai mare de
informaţie;
 în vederea sporirii calităţii poligrafice propunem să fie peliculată
coperta.
Ala Solovei, specialist – coordonator,
învăţămînt primar DGÎ Soroca

***
Manual: Matematică, clasa a III-a
Autori: Valentina Cimpoieş
Editura: Prut Internaţional

„ Coroana tuturor capetelor talentate e ştiinţa, ştiinţa e cheia


tuturor lacătelor.”
Giami

Noile orientări curriculare prefigurează schimbări fundamentale ale întregii


activităţi şcolare, constînd în:
 trecerea de la învăţarea centrată pe acumularea de informaţie la cea
definită prin structurarea, construirea graduală de capacităţi şi
competenţe, atitudini şi valori;
 trecerea de la conţinuturi directe la conţinuturi flexibile cu caracter
exclusiv orientativ;
 trecerea de la învăţămîntul magistrocentrist la unul focalizat pe
acţiunea propriu-zisă a elevului, pe previzionarea elevului ca
proiectant, autor al propriei formări;
 trecerea de la programele centrate pe conţinuturi la programele
operaţionale, focalizate pe obiective, dar şi pe ansambluri de
„contexte” şi situaţii de învăţare.
Aceste schimbări pot avea loc nu în ultimul rînd şi la elaborarea unui
manual, care te face să gîndeşti şi să fie cu adevărat o cheie pentru fiecare
lacăt.
Un manual şcolar trebuie să asigure concretizarea programei şcolare într-
o formă ce vizează prezentarea cunoştinţelor şi capacităţilor la nivel
sistematic, prin diferite unităţi didactice: capitole, subcapitole, grupuri de
lecţii.
Lucrînd de mai mulţi ani, la orele de matematică utilizez manualele
doamnei Cimpoieş Valentina.
Reieşind din funcţiile unui manual şcolar am observat că „Manualul de
matematică” este alcătuit în strictă corespundere cu curriculum-ul şcolar.
Manualul pune la dispoziţia elevilor un bogat material, potrivit caruia, elevii
vor observa, vor descoperi, vor crea. Trecerea de la subiect la subiect se
face în corespundere cu principiile didactice de la cunoscut-la necunoscut; de
la uşor-la complicat. În cazul cînd materialul este mai complicat îi vine în
ajutor un personaj foarte isteţ şi priceput- Numeruş, care prin iscusinţa sa îi
va introduce pe elevi în actul de descoperire. Însărcinările propuse de acest
manual sunt accesibile vîrstei copiilor de 9-10 ani, îmbogăţindu-le
vocabularul la marea majoritatea lecţiilor, ceea ce e foarte important pentru
această vîrstă, ca elevul la orice disciplină şcolară să-şi dezvolte vocabularul
activ.
Însărcinările acestui manual duc la stimularea gîndirii critice, a
capacităţilor intelectuale superioare. Conţinuturile de probleme sunt luate din
viaţa de zi cu zi, ceea ce-l uşurează pe copil să le priceapă, fiindu-i mai lesne
să găsească soluţiile corecte pentru ele. Prin intermediul lui, la fiecare clasă,
respectiv şi a treia, sunt realizate finalităţile propuse de curriculum-ul şcolar.
Pe parcursul întregului manual se observă el că este centrat pe elev.
Subiectele, însărcinările, sunt selectate în aşa fel, încît să corespundă
diferenţelor dintre elevi. Materialul de studiu este diferenţiat pe 3 nivele:
a) nivel minim acceptabil (obligatoriu);
b) nivel preferenţial;
c) nivel maxim aprofundat,
ceea ce le permite elevilor să lucreze în ritmul propriu, atingînd nivelul de
performanţă.
Fiecare nivel rezolvat constituie un punct de plecare pentru următorul
nivel, solicitînd activităţi creative, de transformare, observare, descoperire.
Materialul este expus conform unor metode şi procedee moderne de
predare-învăţare-evaluare: problematizarea, studiul de caz, observarea,
descoperirea, asaltul de idei, lucrul în grup, în perechi.
În urma realizării însărcinărilor din acest manual, elevul devine conştient
de achiziţiile pe care le acumulează.
Manualul cuprinde 5 capitole bine sistematizate, unde fiecare temă este
bine desfăşurată. Aranjarea materialului pe pagină nu-i oboseşte pe elevi, ci
îi face să lucreze cu mai mult interes.
Schemele, desenele, concursurile, jocurile propuse îi înviorează pe elevi şi
îi face să lucreze organizat.
Pentru învăţător, ca şi pentru elev, manualul este un bun îndrumător.
Pentru învăţător este important că fundamentele şi scopurile din el sunt clar
explicate. Un algoritm propus pentru înţelegerea subiectelor noi este un bun
ajutor pentru profesor, o uşurinţă şi un indiciu puternic pentru elevi, pe care-
l repetă şi acasă. Aceste algoritmuri uşurează rezolvarea exerciţiilor,
problemelor.
Fiecare capitol, pe lîngă exerciţiile şi problemele de consolidare, conţine şi
probleme cu un grad sporit de dificultate, incluse în rubrica „Dacă vrei să ştii
mai mult”, apoi finalizarea cu o autoevaluare.
La sfîrşitul manualului, pe lîngă vocabularul matematic propus, sunt
incluse o serie de probleme cu un grad sporit de dificultate, care îi va pregăti
pe elevii din clasa a III-a pentru olimpiade şi concursuri. Aceste probleme le
oferă elevilor sprijin de feedback, le stimulează curiozitatea, şi generează o
atmosferă mai atractivă, ca fiecare elev să ajungă la performanţele dorite.
Structurarea manualului pe nivele, îi încurajează pe elevi pentru a trece cu
succes de la un nivel inferior, la unul mediu, apoi superior. Astfel, permite
fiecărui tip de elevi să folosească activităţile/tehnicile de abordare pentru
realizarea sarcinilor.
Prin intermediul acestui manual, este permisă extinderea cunoştinţelor
elevilor, fără a-şi procura culegeri de probleme sau materiale suplimentare,
este aşa cum trebuie să fie un adevărat manual actual.
Manualul permite elevilor să fie pe deplin şi activ implicaţi în procesul
învăţării, îi încurajează să-şi integreze interesele, atitudinile, opiniile şi
experienţele proprii în procesul învăţării.
Acest manual le uşurează munca elevilor, fiind în acelaşi timp util şi
plăcut, făcîndu-i să lucreze cu mai mult interes şi să-şi atingă obiectivele
dorite.
Nu în zadar se spune: „Înainte de orice, scopul unui manual este să te
facă să gîndeşti.”
Plătică Aurelia, învăţătoare, grad didactic II,
Liceul teoretic „George Călinescu”, mun. Chişinău

***
Manuale de clasa a IV-a

Se spune că o carte este izvorul cunoştinţelor, iar manualele şcolare


trebuie să fie un izvor nesecat de informaţii noi şi interesante.
Manualul este mijlocul principal de învăţare şi de felul cum este el
depinde mult performanţele celor care-l studiază. Un manual trebuie să fie
atractiv, captivant, accesibil şi interesant.
Voi face o scurtă reflecţie asupra unor manuale pentru clasa a IV-a.
Limba română – este un manual bine structurat pe module, fiecare modul
începe cu un conţinut care corespunde tematicii modulului. Conţinuturile
recomandate asigură realizarea obiectivelor de referinţă, promovează valori
autentice, contribuie la îmbogăţirea vieţii spirituale a copiilor (ex. „Pedeapsa”
– modulul 2, „Albina” – modulul 3, „Întîlnire cu mama” – modulul 8
ş.a.m.d.).
Conţinuturile realizează raporturi interdisciplinare, asigurînd atingerea
obiectivelor transdisciplinare (ex. „La gimnastică” – cu ed. Fizică, „Pădurea
de argint” modulul 14 –cu arta plastică, „Cobzarul” – modulul 15 – cu
muzica, ş.a.).
După părerea mea unele conţinuturi sunt dificile, autorul cărora sunt
străini sau puţini cunoscuţi (ex. modulului 1 „Cuvînt înainte”, autorii Erlend
Loe, Ana Blandiana, Edmondo de Amicis, ş.a.). Acest lucru face greoi
procesul de învăţare – predare, deoarece nu se găsesc elementarele date
biografice a acestor autori şi fotografiile lor. Ar fi mai util ca conţinuturile să
fie luate din literatura română şi mai ales a scriitorilor cunoscuţi de elevii
claselor primare.
Manualul este frumos ilustrat şi oferă unele posibilităţi de lucru în ce
priveşte îmbogăţirea vocabularului şi dezvoltarea creativităţii la elevi (ex.
găsiţi cîte un sinonim la cuvintele: vatră, fereastră, plugar… pag. 89;
identifică în textul studiat cîte o expresie care să aibă sensul următoarelor
cuvinte: a fugi, a încredinţa, a ghionti… pag. 89).
Slab este realizată corelarea manualului cu noul curriculum şi anume
nu sunt excluse conţinuturile şi însărcinările descongestionate (ex. hiperbola,
rezumatul, cuvinte polisemantice, ş.a.)
Lasă de dorit şi expunerea materialului la gramatică (este dificil, mult
şi nu corespunde particularităţilor de vîrstă, inaccesibil).
După părerea mea se face foarte multă gramatică şi se atrage o mai
puţină atenţie la lexic şi lucrul cu textele, analiza lor.
(Ex. N-ar trebui să se studieze tipurile complementului, atributul exprimat
prin substantiv, ş.a.)
Nu este o continuitate între conţinuturile de învăţare şi activităţile lor.
(Ex. În modulul 6 se studiază substantivul şi funcţiile sintactice a acestuia în
propoziţie, iar în modulele 13, 14 se vorbeşte despre atribut şi complement).
În modulul 8 „Întîlnire cu mama” sunt însărcinări de tipul: …
povesteşte calea eroului liric spre casă…, citeşte expresiv poezia, în
conformitate cu mesajul poetic… Aceste însărcinări sunt dificile deoarece
elevii cl. a IV-a nu cunosc noţiunea de erou liric şi mesaj poetic ş.a.
Propun ca acest manual să fie revăzut în conformitate cu noile
prevederi ale curriculum-ului şi perfectat pentru vîrsta elevilor de clasa a IV-
a. La fel stă situaţia şi cu manualul de matematică, dar are şi multe laturi
pozitive spre deosebire de cele de limbă în manualul de matematică.
Însărcinările sunt date pe nivele şi toţi elevii îşi pot orienta atenţia spre
capacităţile obţinute pe parcurs.
Găsesc foarte pozitiv şi bun manualul de ştiinţe cu care poţi uşor lucra
şi dobândi multe lucruri în cadrul unei ore sau a unui complex de ore.
Lupei Angela, învăţătoare, LT „M. Eminescu” Hînceşti

***
Manual: Matematica, clasa I
Autori: L. Ursu, Iu. Iasinschi, I. Lupu
Editura: Prut Internaţional
La alcătuirea manualului de matematica autorii au ţinut cont să asigure
pentru toţi elevii formarea capacităţilor de bază: calculul aritmetic, noţiuni
elementare intuitive de geometrie, măsurare şi măsurători corespunzător
particularităţilor de vîrstă.
Unităţile de conţinut corelează cu conţinutul manualului. Sarcinile
didactice din manual corespund obiectivelor de referinţă curriculare. Există o
continuitate între manualul dat şi cel din anul următor. Ca exemplu temele
noi în manualul de clasa a II-a încep cu rubrica” Ne amintim” şi se bazează
pe conţinuturile din manualul de clasa I. Autorii manualului folosesc
conţinuturi ce permit dezvoltarea capacităţii de utilizare a informaţiei în viaţa
şi activitatea practică. Ca exemplu la tema “ Măsurarea timpului. Calendarul”
întru realizarea activităţii de învăţare “ plasarea în timp a evenimentelor
cotidiene” sunt prezentate sărbătorile naţionale. Conţinuturile permit şi
educarea altor calităţi morale cu excepţia problemei 6 p. 49 în textul căruia
este folosita imaginea tancului ce educa violenta, agresivitate si alte calităţi
negative.
Manualul oferă posibilitate elevilor de a observa, a cerceta, a măsura, a
compara. La compartimentul “ Numere naturale din concentrul 0-10” paginile
sunt atractive, se folosesc culori reprezentative pentru fiecare număr ce se
respectă de la un număr la altul adăugîndu-se numărul şi culoarea
respectiva.
Axa numerica adăugată la marginea foii îi permite elevului să observe
ordonarea numerelor, sa compare numere şi să efectueze calcule cu ele. Ar
fi de dorit ca numerele de pe axă să corespundă culorii reprezentate la
învăţarea numărului pentru memorizarea mai rapidă.
Conţinuturile sunt însoţite de imagini şi desene ultimele predominînd.
Desenele viu colorate motivează interesul de a cunoaşte, de a cerceta, de a
aplica. E bine că se conţin spaţii cu liniatura caietului de matematică ceea ce
ordonează aşezarea scrierii în pagină.
Manualul uşurează organizarea activităţilor individuale şi cele colective.
Se respectă etapele de predare- învăţare li mai puţin cele de exersare care
sunt incluse in caietul suplimentar pe care nu poate sa si-l permită fiecare
elev din motive financiare. Continutul manualului corespunde nivelului actual
al domeniului ştiintific si este impartit in module. Sarcinile si continuturile
problemelor nu intodeauna respecta denumirea modulului deaceea ar fi de
dorit ca titlurile modulurilor sa aiba orientare la materia propusa. Subiectele
in manual sunt prezentate intr-o anumita structura logica:
Titlul lectiei.
Activitatea de descoperire.
Activitati de exersare.
Activitati de evaluare.
Fiecare modul finiseaza cu o proba de evaluare ce permite elevului sa-si
autoaprecieze cunostintele dobandite dar ar fi bine ca evaluarea sa contina si
baremul de apreciere.
Textele, imaginil, activitatile de invatare sunt aranjate in pagina alba
ceea ce creaza aierisire... Uneori pagina e aglomerata. Exemplu: p.70-71;
82-83; 86-87; 92-93.
Activitatile propuse in manual se succed dupa o ordine de complexitate
crescinda respectand o progresie logica de predare. Manualul propune
tabele, scheme ce permit integrarea cunostintelor. Limbajul manualului este
accesibil varstei scolarului de cl.-a I-a. Cerintele exercitiilor si ale activitatilor
sunt expuse clar, exact si concis.
In linii generale manualul este un bun suport didactic daca este
prezent si caietul elevului ce asigura continuitatea continuturilor.
Odata cu reeditarea manualelor ar fi de dorit sa fie revazute si
materialele demonstrative pentru fiecare grup de clasa.
Am dori ca autorii si Ministerul Educatiei si Tineretului sa tina cont de
obiectiile si propunerile noastre.
Tomasciuc Elena- învatatoare gr. did. I Scoala Primara Lapuşna
Barladeanu Olga- invatatoare gr. did. II Scoala Primara Lapusna,
Hînceşti

***
Manual: Matematică clasa a IV- a
Autori: Ştefan Pacearcă, Mariana Mogoş
Editura: Aramis 2006, Bucureşti

Manualul conţine 9 capitole plus cel de recapitulare finală, un mic


Dicţionar matematic, Răspunsuri şi indicaţii iar la
Cuprins sunt inserate şi Obiectivele de referinţă
potrivite capitolului care se studiază.
puncte tari: trecerea graduală de la simplu la
complex; reprezentarea grafică a numerelor pe un
calculator cu bile necesară pentru unii elevi; reluarea
terminologiei specifică matematicii: termen, sumă,
diferenţă, descăzut, scăzător, factor, produs, cât,
deîmpărţit, împărţitor; prezentarea în detaliu a
algoritmului de rezolvare a adunării şi scăderii;
 puncte slabe: numărul insuficient de
exerciţii de la fiecare lecţie astfel încât
învăţătorul este obligat să creeze fişe sau să ceară elevilor să-şi
achiziţioneze culegeri de exerciţii; accent prea mare pe recapitularea
şi fixarea cunoştinţelor- în clasa a IV-a elevul ştie noţiunile de bază;
se învaţă înmulţirea numerelor cu mai multe cifre nu şi împărţirea lor
- adică tocmai proba înmulţirii de acest tip-; se explică folosirea
parantezelor rotunde( pagina 53) după ce elevii le-au folosit timp de
trei ani şi chiar în aproape un semestru din clasa a IVa- adică prea
târziu; problemele care se rezolvă prin metoda grafică sunt introduse
destul de târziu- în clasa a IVa ; rezolvarea de probleme este
separată în două mici capitole doar de dragul de a oferi variaţie în
învăţare; recapitularea finală conţine 42 de exerciţii şi probleme
pentru 8 ore de matematică- 5 exerciţii pe oră- din nou insuficiente;
se includ an de an capitole ca: Unităţi de măsură, Elemente de
geometrie deşi nu se aduc elemente noi de dificultate iar cu
geometria elevii „pierd” legătura deoarece în clasa a Va nu mai
repetă aceste noţiuni iar profesorul trebuie să reia predarea de la „A
la Z”- de la punct, dreaptă, ...plan, corpuri geometrice.
 oportunităţi: este un manual potrivit unei clase cu mulţi elevi de
nivel mediu;
 recomandări: pentru Unităţi de măsură- să fie incluse în probleme
şi exerciţii pentru cultura generală care trebuie formată la elevi dar
să nu se acorde Capitole pentru ele în detrimentul lecţiilor necesare
învăţării operaţiilor şi rezolvării de probleme; ni s-au promis manuale
pe nivele de dificultate dar toate editurile prezintă manuale de nivel
mediu şi învăţătorul pe oricare l-ar alege are parte de acelaşi nivel de
dificultate; să se includă suficiente exerciţii de calcul cu cele patru
operaţii, cu ordinea efectuării operaţiilor, mai multe probleme pentru
ca învăţătorul, părinţii să nu mai fie obligaţi să achiziţioneze culegeri
pe banii lor ci manualul, dacă se primeşte gratuit, să fie suficient de
complet şi complex pentru a asigura o învăţare eficientă pentru
fiecare şcolar indiferent de nivelul clasei în care se află- adică un
manual cu exerciţii de la simplu la complex ( aşa cum este şi cel
analizat aici) însă cu mult mai multe exerciţii şi probleme( cel puţin
în număr dublu faţă de situaţia de faţă) pe care învăţătorul să-l poată
folosi diferenţiat conform Principiilor didactice: fiecare elev va avea
de rezolvat exerciţii conform dezvoltării şi achiziţiilor sale intelectuale
dar va avea la dispoziţie şi exerciţii care să-i provoace interesul şi
efortul personal.
Institutor, Doina Gherghescu,
Şcoala de Muzică şi Arte Plastice „N. N. Tonitza”
Bârlad, jud. Vaslui
***
MANUALELE ALTERNATIVE

Manualele alternative sunt un semn al normalizării şcolii în direcţia


democratizării învăţării. Nu este vorba aici de anarhie , pentru că manualele
reflectă programa şcolară care prevede ceea ce este comun pentru toţi elevii,
asigurându-se astfel egalitatea şanselor.
Manualele alternative sunt necesare pentru că nici profesorii nu sunt
identici şi nici elevii.
Sistemul de învăţământ prevede respectarea programei analitice, aceasta fiind esenţa care
trebuie să se regăsească în cadrul tuturor manualelor. Astfel, manualul nu face decât să devină un
auxiliar de învăţare. Nu manualul este documentul principal, ci programa analitică, dar care nu
este întotdeauna respectată în realizarea acestora. Rămâne la latitudinea profesorilor să selecteze
ce este bun si ce nu. Aceştia trebuie să aleagă la începutul anului manualul pe care vor să-l
foloseasca la clasă, iar acest lucru diferă de la şcoală la şcoală.
Referitor la aceste manuale primează formarea unor competenţe, a
cunoaşterii de tip procedural care permite asimilarea de noi informaţii şi
operarea cu acestea, iar nu simple acumulări de cunoştinţe.
Programa şcolară nu poate fi şi nu are de ce să fie tabla de materii a
unui tratat de specialitate, decât pentru un tratat de specialitate. Ca urmare,
programele şcolare actuale definesc în termeni generali informaţiile necesare
pentru formarea intelectuală, fără a mai preciza timpul (unic) necesar
asimilării fiecărei unităţi de conţinut. Rămâne la latitudinea autorului de
manual şi a învăţătorului/profesorului să organizeze instruirea în funcţie de
obiectivele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile
opţiuni privind progresia, abordarea metodologică şi interesele elevilor. Din
acest demers, rezultă necesitatea manualelor alternative şi a stimulării
iniţiativei şi a creativităţii la nivelul practicii şcolare
Existenta unui manual unic înseamnă că cineva posedă cunoaşterea
exactă a ceea ce trebuie învăţat şi cum trebuie învăţat de către toţi elevii la
o anumită disciplină, într-o anume clasă. La nivelul actual de acumulare a
informaţiei este greu de crezut că o autoritate poate produce fie şi numai o
imagine corectă şi fidelă a unui domeniu de cunoaştere. In momentul în care
domeniul este transferat în şcoală ca obiect de studiu, lucrurile devin chiar
mai complicate; acesta nu poate fi transpus, pur şi simplu, în absenţa
didacticii. Iar didactica modernă - didacticile, întrucât din perspectiva
ştiinţelor cogniţiei este vorba de o didactică specifică fiecărei discipline -
legitimează manualele alternative. Şi nu în ultimul rând, dacă acceptăm
existenţa diferenţelor individuale între elevi, atunci, pentru o formare
intelectuală adecvată este necesară o ofertă cât mai variată de instruire,
capabilă să vină în întâmpinarea diferitelor interese, nevoi, ritmuri, stiluri
etc.
Diferenţele esenţiale dintre manuale tradiţionale şi cele moderne:
- manualul traditional operează o selecţie rigidă a conţinuturilor din care
rezultă un ansamblu fix de informaţii vizând o tratare amplă, de tip
academic, iar cel modern operează o selecţie permisivă din care rezultă un
ansamblu variabil de informaţii, în care profesorul şi elevul au spaţiu de
creaţie
- in manualul traditional informaţiile sunt prezentate ca interpretare
standardizată, închisă, universal valabilă şi autosuficientă, iar in cel modern
informaţiile sunt prezentate astfel încât permit interpretări alternative şi
deschise. Informaţiile constituie un mijloc pentru formarea unor competenţe,
valori şi atitudini;
- manualul traditional oferă un mod de învăţare care presupune memorarea
şi reproducerea, iar cel modern oferă un mod de învăţare care presupune
înţelegerea şi explicarea;
- manualul traditional reprezintă un mecanism de formare a unei cunoaşteri
de tip ideologic, iar cel modern reprezintă un mecanism de stimulare a
gândirii critice.
Desigur, în mod concret, un anumit manual se regăseşte la confluenţa
câtorva dintre delimitările formulate mai sus. Având şansa opţiunii,
învăţătorul/profesorul poate alege pentru sine şi pentru elevii pe care îi
formează, varianta cea mai adecvată.
Manualul trebuie să sprijine transferul cunoştinţelor pe verticală – prin
aprofundarea, consolidarea cunoştinţelor esenţiale şi a capacităţilor formate,
şi pe orizontală – prin lărgirea cunoştinţelor, completarea conţinuturilor deja
însuşite, prin sugerarea indicaţiilor pentru autoevaluare în scopul verificării
nivelului de realizare a obiectivelor de referinţă şi generale, prin reintegrarea
informaţiilor şi capacităţilor la un nivel optimal, aplicînd tehnici de evaluare
sumativă.
În condiţiile exploziei informaţionale, este mult mai important ca elevul
să-şi formeze abilităţi de a prelucra informaţia, utilizînd tehnologiile
moderne, cunoscînd metodele şi formele eficiente de lucru, mobilizînd
resursele accesibile şi propriul său potenţial, decît să stocheze informaţii
care, cu timpul, vor fi date uitării. Faptul că autoinstruirea se impune tot mai
mult justifică în mare măsură caracterul formativ al manualului modern, axat
pe dezvoltarea capacităţilor elevilor, deci a puterii, aptitudinii de a realiza
ceva prin formarea de competenţe, prin exersarea în cadrul diverselor
activităţi de integrare formulate în manual. Astfel vor fi dezvoltate
capacităţile intelectuale, spiritul de investigaţie şi de creativitate; elevii vor fi
pregătiţi pentru viitor în sensul de a şti cum şi unde să caute informaţii în
mod independent. Dacă ne gândim bine,sunt cerinţe absolut fireşti. Viitorul
nu trebuie aşteptat cu pasivitate, ci pregătit sau construit cu grijă.
Institutori: Purcel Cornelia Aurora –
Cls. a III-a , Scoala Generala Vărşand, Arad
Purcel Florin Claudiu –
cls I, Scoala Generala Pilu, Arad
BIBLIOGRAFIE:
1. Tatiana Iacubiţchi – Manualul şcolar – instrument de lucru pentru elev
2. GERARD, F.-M. & ROEGIERS, X. A concepe şi a evalua manualele şcolare,
De Boeck Université.

***

Manual:Auxiliare pentru preşcolari


Autori: . Maria Cucu ,Gârea
Veronica, Cristina Duhalmu, Alexiuc
Maricica Nechitescu, Rodica
Radovici, Maria Zătu

Pornind de la noile provocări


ale educaţiei preşcolare moderne:
învăţarea centrată pe copil,
strategiile de activizare în actul de predare-învaţare având la bază metoda
proiectelor de vârste timpurii, auxiliarele didactice CU LEO IN LUMEA
GRADINIŢEI şi NE JUCĂM ŞI INVĂŢĂM CU RILĂ IEPURILĂ se doresc a
fi un util instrument de lucru spre eficienţa demersului didactic, în formarea,
stimularea, cultivarea intereselor cognitive, abilităţilor şi deprinderilor de
lucru a preşcolarilor.
Sunt concepute în concordanţă cu cerinţele Programei activităţilor
instructiv-educative din grădiniţă, cuprinzând fişe de lucru adaptabile
proiectelor tematice, cu titluri scurte, cu imagini sugestive uşor de „citit” de
către copii, cu sarcini gradate, accesibile ca nivele de dificultate, cu centrare
evidenta pe procesul de învăţare şi nu neapărat pe cel de evaluare.
Auxiliarele prezintă câteva sugestii de fişe de lucru pentru preşcolari,
pentru buna desfăşurare a activităţilor integrate şi interdisciplinare,
structurate pe grupe de nivel, îmbinînd întreaga gamă a activităţilor
educative din grădiniţă-educarea limbajului, activităţi matematice,
cunoaşterea mediului, activitatea practică, educaţia plastică, cu intenţia
stimulării învăţarii la varstele timpurii. Educatoarea, persoana resursă a
micuţului, va avea grijă in a-l sprijini, incuraja, aprecia, astfel încît progresul
copilului sa fie garantat.
Nutrim speranţa că, astfel, venim în ajutor tuturor celor implicaţi în
educarea preşcolarilor, deopotrivă, educatori şi părinţi.
Zatu Maria, Radovici Rodica, Nechitescu Maricica
grădiniţa cu program prelungit nr.24
Bacău, România
***
Manual:Ştiinţe
Autori: Zinaida Galben–Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros, Svetlana
Galben.
Editura: Prut Internaţional
Manualul şcolar trebuie să fie principala sursa de informare şi
documentare, dar şi cel mai important instrument de lucru pentru elevi. De
acest lucru s-a ţinut cont la elaborarea manualului de ştiinţe pentru clasa
a IV-a, autori Zinaida Galben–Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros, Svetlana
Galben. Le ofer sincere mulţumiri pentru cel mai reuşit manual de ştiinţe din
ciclul primar.
Anul acesta m-am convins încă o dată că în manual găsesc suficientă
informaţie, dar se pare ca autorii manualului ar trebui sa fie mai riguroşi in
stabilirea conţinutului. Felul în care sînt tratate temele depăşeşte
posibilitatile unui elev mediu, în timp ce altele sînt prea facile şi nu au parte
de interpretări complete.
Manualul a fost structurat reuşit în şase module. La primul modul s-a
simţit nevoia de mai multă informaţie despre versiunea ştiinţifică despre
apariţia Pămîntului. La asemănări şi deosebiri ar fi fost mai pe înţeles un
tabel.
Al II-lea modul este bine selectat şi le-a părut copiilor foarte
interesant. Banca cu informaţii la toate temele oferă doar ceea ce este util.
Mi-a părut frumoasă legătura cu limba română şi anume expresiile ce conţin
unele organe de simţ.
Al III-lea modul conţine informaţie mai dificilă, dar utilă.
Al IV-lea modul este greu de înţeles şi consider că necesită mai multă
exemplificare.
La ultimul capitol unele teme ar fi fost posibil de reunit şi de filtrat mai bine
informaţia.
Manualul facilitează organizarea activităţilor individuale şi cele
colective. Se respectă etapele de predare - învăţare şi mai puţin cele de
exersare care sunt incluse în caiet.
Manualul oferă posibilatate elevilor de a observa, a cerceta, a masura,
a compara şi de a descoperi ce se întîmplă cu corpul lor.
Este întocmit în spiritul noului curriculum, acest manualul „interzice“
memorarea mecanica, receptarea pasivă, pune curriculumul în valoare, şi nu
îl compromite, proiectarea manualului este axată pe informaţie şi nu pe
competenţe, manualul permite abordări diferenţiate, adecvate la specificul
vietii cotidiene şi la sfera de interes a elevilor.
Informaţia despre corpul lor, funcţia organelor, procele psihice,
comunicarea cu cei din jur a fost propusă corect şi conform vîrstei lor.
Mesajul manualului este un mesaj clar de educaţie a sănătăţii. Acest
manual oferă acele cunoştinţe necesare pentru orice copil indiferent de
preferinţe.
Este important că se respectă cele trei funcţii.
- funcţia de informare
- funcţia de structurare a învătării
- funcţia de ghidare a învătării.
După părerea mea e prea voluminos, cu o oră săptămînal nu reuşim să
ne încadrăm, din păcate.
Chiar dacă s-ar părea că elevii sunt mari, dar imaginile sunt binevenite
şi le oferă posibilitate să înţeleagă mai uşor.
Baltag Stela, învăţătoare,
Liceul teoretic “G. Calinescu”,
lector superior IŞE, mun. Chişinău
***
MANUALUL ŞCOLAR – ROLUL SĂU ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE AZI

Aflându-ne în plin proces de reformă a învăţământului românesc, se


evidenţiază o nouă concepţie a programelor şcolare, tentativa de reducere a
volumului informaţional, o nouă optică concursurilor şi examenelor, dar se
cere şi o schimbare a manualelor şcolare în calitatea lor de purtătoare de
informaţie.
În viziune modernă, manualul şcolar este unul din instrumentele
de lucru pentru elevi, poate cel mai important, care detaliază în mod
sistemic temele recomandate de programele şcolare şi contribuie la
organizarea procesului de învăţământ.
Conceput astfel, manualul trebuie să fie mai puţin un depozitar de
informaţii şi să conţină într-o măsură mai mare modalităţi de lucru repede
explicate în logica expunerii didactice, fiind un prilej de dezvoltare a gândirii
şi a altor capacităţi intelectuale, voluţionale, morale, estetice, de realizare a
transferului de la un învăţământ axat pe acumulare de cunoştinţe şi
capacităţi spre un învăţământ bazat mai mult pe acumulare de competenţe.
Manualul şcolar reprezintă un document oficial de politică a
educaţiei, care asigură concretizarea programei şcolare într-o formă care
vizează prezentarea cunoştinţelor şi capacităţilor la nivel sistemic, prin
diferite unităţi didactice, operaţionalizabile, în special din perspectiva
elevului.
Funcţiile pedagogice, valabile la nivelul manualului şcolar dar şi în
cazul altor materiale de învăţare angajează capacităţile operaţionale ale
programelor şcolare de formare-dezvoltare a personalităţii elevilor prin
intermediul unor sarcini de instruire din ce în ce mai complexe. În acest
sens, un manual poate îndeplini diferite funcţii:
a) Funcţii ce se referă la elev:
 funcţia de transmitere a cunoştinţelor
 funcţia de dezvoltare a capacităţilor
 funcţia de consolidare a achiziţiilor
 funcţia de evaluare a achiziţiilor
 funcţia de referinţă
 funcţia de educaţie socială şi culturală
b) Funcţii care se referă la cadrul didactic:
 funcţia de informare ştiinţifică şi generală
 funcţia de formare pedagogică ce ţine de disciplină
 funcţia de sprijin în învăţarea şi organizarea lecţiilor
 funcţia de sprijin în evaluarea achiziţiilor
Caracteristicile generale ale manualelor şcolare evidenţiază calitatea
acestora de:
 suport al programei dacă nu unic, cel puţin privilegiat
 instrument principal de învăţare, necesar în mod special elevului
 model de structurare a conţinuturilor
 vector de ideologie şi cultură
 procedeu editorial aflat în continuă evoluţie tehnologică şi socială
Noile orientări curriculare, prefigurând schimbări fundamentale ale
întregii activităţi sociale se pot sesiza şi diferenţele esenţiale dintre
manualele tradiţionale şi cele moderne:

MANUALUL TRADIŢIONAL MANUALUL DIN VIZIUNE MODERNĂ


- operează o selecţie rigidă a - operează o selecţie permisivă din care
conţinuturilor din care rezultă un rezultă un anasamblu variabil de
ansamblu fix de informaţii, vizând informaţii, în care învăţătorul şi elevul
o tratare amplă, de tip academic au spaţii de creaţie

- informaţiile sunt prezentate ca - informaţiile sunt prezentate astfel


imnterpretare standardizată, încât permit interpretări alternative şi
închisă, universal valabilă şi deschise . Informaţiile constituie un
autosuficientă. Informaţiile mijloc pentru formarea unor
constituie un scop în sine competenţe, valori şi atitudini

- oferă un mod de învăţare care - oferă un mod de învăţare care


presupune memorarea şi presupune înţelegerea şi explicarea
reproducerea

-reprezintă un mecanism de - reprezintă un mecanism de stimulare


formare a unei cunoaşteri de tip a gândirii critice
ideologic

Este necesar ca prin intermediul manualului să se introducă


individualizare şi diversificare, respectând un stil cognitiv adecvat vârstei,
asigurându-i fiecărui elev instruire în propriul tempou,oferindu-i posibilităţi
de a continua studiul în cadrul unor activităţi extraşcolare sau asigurându-i
un program de activităţi în cadrul unui program compensatoriu după lecţii.
Manualul trebuie să permită ca elevul să fie tratat drept subiect al
educaţiei sau drept propriul său educator, deoarece prin el sunt finalizate
toate eforturile instruirii. Elevul trebuie să fie obişnuit să înveţe singur, să
utilizeze în mod independent cartea, să fie considerat un partener activ şi
responsabil al procesului de învăţământ, cu care să coopereze într-un spirit
de respect şi ajutor reciproc.
În condiţiile modernizării învăţământului românesc, se cere ca funcţia
principală a manualului de altă dată – cea de informare( transmitere de
cunoştinţe) să fie diminuată în favoarea funcţiilor de formare a
capacităţilor şi competenţelor de fixare şi consolidare prin realizarea
activităţilor ce mobilizează un ansamblu de resurse: cunoştinţe, experienţe,
capacităţi, priceperi, asigurând integrarea lor.
Schimbările din viaţa şcolară au făcut să capete un rol important
manualele alternative. Acestea constituie o variantă specifică de
proiectare pedagogică a conţinuturilor instruirii, organizate ca oferte de
învăţare diferenţiată adresate elevilor în cadrul unui anumit sistem de
învăţământ.
Problematica specifică manualelor alternative trebuie raportată la
problematica generală a manualelor şcolare în calitatea acestora de
instrumente accesibile elevului, ca formă( carte de mână , care poate fi
mânuită), conţinut( stabilit pe discipline, axate pe un program, prezentat pe
lecţii) şi metodologice ( cu ilustraţii, regului, exemple, exerciţii).
Manualele şcolare alternative reprezintă conţinuturile instruirii din
perspectiva elevului, conform programelor şcolare unice, care definesc
obiectivele, dar şi cunoştinţele şi capacităţile fundamentale comune,
valorificabile prin intermediul unor metode diferite de( auto) învăţare,
( auto) evaluare, echivalente pedagogic, adaptabile la condiţii şi situaţii
şcolare şi psihosociale deschise, aflate în continuă schimbare. Manualul îi
permite elevului să fie deplin şi activ implicat în procesul învăţării,
încurajează elevul să facă alegeri, să participe la luarea deciziilor şi să îşi
asume responsabilitatea pentru învăţare.
În continuare am să fac câteva referiri la modul cum sunt reflectate în
manuale noţiunile de limbă, în special noţiunile referitoare la elementele de
construcţie a comunicării.
Din analiza manualeleor , dar şi a programelor a rezultat cu precizie
faptul că elevii din clasa I nu primesc noţiuni propriu- zise de limbă. O
caracteristică a manualelor noastre se referă la evoluţia sarcinilor
informaţionale în cadrul diferitlor etaje ale predării gramaticii.
Prima parte – etajul informaţional, prezintă preocupări importante şi
pentru formarea diferitelor capacităţi psihice cerute de însuşirea
cunoştinţelor. Sub formă elementară, în textele selectate se fac analize şi se
dau sarcini de creaţie.
În afara creaţiei şi analizei, începând chiar cu lecţiile din etajul I, dar
mai ales în cadrul celor din etajul III al manualelor de clasa a III a, din
etajele II şi III din clasa a IV a, apar preocupări pentru a modela şi alte
capacităţi umane: comparaţia, problematizarea şi simbolizarea.
În prima parte a manualelor- etajul informaţional- lecţiile sunt de 2
feluri- de comunicare şi de consolidare a cunoştinţelor. În partea a II a
şi a III a a manualelor lecţile sunt numai de antrenament, de modelare a
cunoştinţelor în diferite registre psihice.Expunerea informaţiei noi se face sub
forma unui algoritm elementar, uşor de parcurs.
Conţinuturile şi materialele sunt bine construite, cu o consistenţă
de interrelaţionare între părţile lor. Manualul este unitar sub aspectul
limbajului şi stilului. Textele autentice sunt relevante, adaptarea textelor
respectă principiile logice şi deontologice. Se poate sesiza că exerciţiile şi
activităţile de lucru pot fi efectuate cu succes de către elevii avuţi în vedere,
iar gradul de dificultate al acestora corespunde nivelului elevilor. Manualul
construieşte un dialog cu elevul, îi oferă sprijin şi feedback, stimulează
curiozitatea elevului, conducând astfel la formarea şi dezvoltarea gândirii
critice a elevilor. Conţinutul manualelor se caracterizează printr-o largă
varietate de activităţi , tipuri de interacţiuner şi ritmuri de lucru, nu se mai
opreşte doar la activităţi de memorare, se încearcă să se prezinte tot mai
mult actiuni de dezvoltare a creativităţii elevilor. Aceste conţinuturi se
construiesc pe baza cunoştinţelor anterioare, în mod progresiv şi îl ajută pe
elev să înţeleagă noile conţinuturi. Se poate observa că, conţinuturile şi
tipurile de activităţi urmăresc să promoveze şi să dezvolte la elevi abilităţi
sociale, cum sunt capacitatea de a coopera şi de alucra împreună cu ceilalţi.
Elevii sunt încurajaţi să dezvolte concepte noi şi să privească lucrurile din
perspective diferite.
Manualul este o realitate a şcolii contemporane, fără de care e
dificil sau chiar imposibil de realizat procesul de învăţământ. El mai rămâne a
fi sursă de cunoaştere pentru elevi, suport informativ- metodic pentru
profesori, iar pentru părinţi- standard de constatare a nivelului
performanţelor de învăţare a copilului. Impunându-se prin prioritatea de a fi
purtătorul mesajului educativ şi de a realiza legătura dintre generaţii a fost şi
este unul dintre obiectivele majoreale şcolii.
Ritmul alert al schimbărilor din domeniul învăţământului constituie o
provocare şi pentru ciclul primar şi, astfel, toţi actorii implicaţi în acrest
sistem trebuie să fie deschişi la noile schimbări. Având în vedere că, copiii de
azi au poibilitatea de a afla informaţii din diverse surse de informare, trebuie
acordată o atenţie sporită elaborării manualelor, de a le face cât mai
atractive atât ca aspect , cât şi ca modalitate de prezentare a informaţiilor şi
noţiunilor noi. Învăţătorul, având posibilitatea de a opta pentru un manual
sau altul, poate alege pentru sine şi pentru elevii pe care îi formează,
varianta cea mai adecvată a ,manualului cu care doreşte să lucreze, manual
care prezintă cunoştinţele în modul cel mai aproape de elevii săi, de
posibilităţile acestora. Trebuie să nu uităm că, manualul este un instrument
de autoformare, care nu se substituie studiului şi reflecţiei personale.

Institutor, Nica Elena Dorina, Şcoala cu clasele I- VIII, Işalniţa, Dolj


Institutor, Cîrstea Georgeta, Şcoala cu clasele I- VIII, Işalniţa, Dolj

***
MANUALUL DE MATEMATICĂ
PENTRU CLASA I
În teoria educaţională şi practica
tradiţională rolul manualului este cel de a
concretiza programa şcolară prin unităţi
didactice care pot fi operaţionalizate şi
realizate în procesul predării-învăţării:
capitole, lecţii, secvenţe de învăţare,
manualul reflectând conţinuturi, contribuind
la dezvoltarea capacităţilor prin sisteme de sarcini etc.
Sarcinile de învăţare, prevăzute în manuale, poartă un caracter
reproductiv şi de exersare, adică de obţinere a automatismelor, de formare a
deprinderilor.
În viziunea modernă, manualul şcolar este unul din instrumentele de
lucru pentru elevi, poate cel mai important, care detaliază în mod sistemic
temele recomandate de programele şcolare şi contribuie la organizarea
procesului de învăţămînt. Prin el se asigură calitatea învăţării, condiţie
sine qua non în învăţământul primar.
Evaluarea utilizării manualului este semnificativă. Ea determină dacă
manualul este folosit corect de către învăţător. Este utilizat doar pentru
acumularea cunoştinţelor? Oare nu limitarea elevilor în acţiune îi abate de la
realizarea obiectivului principal - cel de apreciere a conţinutului temelor?
Răspunsul la aceste întrebări îl putem afla în cadrul orelor. A evalua un
manual înseamnă a fi interesat de ansamblul de criterii cu care putem
confrunta acel manual şcolar în timpul evaluării lui. Am detaliat aceste
criterii şi le-am grupat în trei categorii (GERARD et ROEGIERS, 1993):
• criteriile referitoare la prezentarea grafică (design-ul) a manualului;
• criteriile referitoare la organizarea pedagogică a manualului;
• criteriile referitoare la disciplina de studiu propriu-zisă, în cazul
nostru - matematica.
Există şi două tipuri principale de evaluare a unui manual şcolar:
• evaluarea manualului propriu-zis;
• evaluarea utilizării manualului.
Ţinând cont de criteriile propuse de M.Ed.C.T. altfel defalcate în ceea ce
priveşte punctajele acordate unui manual înscris la concursul pentru acest
produs, după utilizarea lui la clasă în primul semestru al acestui an şcolar şi
fără prea multe comentarii, propria-mi părere este următoarea:
CRITERII PROPUSE DE M.Ed.C.T.

I. Conformitatea manualului Criteriu


cu programa şcolară în eliminatoriu Nu este cazul
vigoare
II. Caracterul nediscriminativ Criteriu
Nu este cazul
al manualului eliminatoriu
III. Calitatea conţinutului ştiinţific al manualului

Indicatori Aprecierile mele Pu


( puncte slabe, puncte ncc
forte, oportunităţi şi taj
recomandări )
3.1. Rigoarea, corectitudinea Nu conţine greşeli din punct
ştiinţifică a conţinutului manualului de vedere ştiinţific, deşi
unele teme pot fi şi altfel
ordonate. Spre exemplu,
6 capitolul „Unităţi de măsură” 5
introdus, în funcţie de tipuri
de exerciţii şi probleme,
pentru a se putea opera cu
ele (m, lei, kg, zile etc).
3.2. Abordarea conţinutului Este bun!
manualului în concordanţă cu 2 2
nivelul de dezvoltare a elevilor
3.3. Calitatea relaţiilor Am făcut unele precizări la p.
logice/specifice între conţinuturile 4 3.1 3
manualului
3.4. Rolul şi ponderea Este bun !
conceptelor noi în structura 2 2
conţinuturilor manualului
3.5. Calitatea valorificării Este bun, deşi la clasa I pot fi
conţinuturilor declarative, puse în concordanţă unele
explicativ-interpretative şi enunţuri cu literele învăţate
4 3
procedurale, în conformitate cu la ABECEDAR, conducând la o
specificul disciplinei şcolare bună interdisciplinaritate,
pentru a fi utile şi elevilor.
3.6. Calitatea relaţiilor intra- şi Unele precizări sunt
interdisciplinare din conţinutul 2 făcute şi mai sus, la 3.5. 1
manualului
PUNCTAJ TOTAL 20 - 16

IV. Calitatea ilustraţiilor şi a tehnoredactării


4.1. Adecvarea ilustraţiilor şi a Are carenţe:
tehnoredactării la conţinutul -sunt preferabile
manualului fotografiile, în locul unor
2 ilustraţii care şi-ar justifica 1
prezenţa în reviste;
-sunt în exces (vezi
imaginea de la fig.2)
4.2. Coerenţa şi calitatea Este acceptabilă, din cauza
machetei manualului de a orienta 2 stufoşeniei ilustraţiilor. 1
învăţarea
4.3. Corectitudinea Bine tehnoredactată.
3 3
tehnoredactării
4.4. Claritatea ilustraţiilor, Bună
armonia şi realismul cromatic al 4 3
întregului manual
4.5. Calitatea impactului Nu orientează, uneori,
ilustraţiilor asupra elevilor învăţarea, iar impactul
ilustraţiilor conduce spre
2 1
unele distrageri ale atenţiei
spre alte direcţii decât acelea
ale finalizării unor obiective.
4.6. Calitatea echilibrului text- Este echilibrat.
2 2
ilustraţie
PUNCTAJ TOTAL 15 11
V. Calitatea contribuţiei manualului la organizarea şi conducerea procesului de învăţare

5.1. Calitatea valorificării, în Bună


conţinutul manualului, a
obiectivelor de referinţă sau a 3 3
competenţelor specifice prevăzute
de programă
5.2. Existenţa posibilităţilor de Bună
valorificare a unor moduri variate
de instruire (individual, în grup, 8 7
frontal) şi de interacţiune
comunicaţională
5.3. Valorificarea achiziţiilor Realizează această
învăţării în contexte noi, teoretice 3 conexiune. 3
şi practice
5.4. Calitatea valorificării Bună
demersurilor
inductive/deductive/analogice 3 3
implicate în învăţare, în conţinutul
manualului
5.5. Calitatea aplicaţiilor Bună
propuse în manual de a solicita
4 4
diferite modalităţi de rezolvare a
sarcinilor (oral, în scris şi practic)
5.6. Calitatea schemelor, a Bună
rezumatelor, a tabelelor etc. de a
4 4
consolida şi sistematiza achiziţiile
învăţării
5.7. Existenţa diferitelor Această posibilitate există şi
posibilităţi (modalităţi tradiţionale poate fi îndeplinită prin
şi complementare de evaluare) de 4 evaluările de la sfârşiturile de 4
valorificare de către elevi a capitole.
achiziţiilor de învăţare anterioare
5.8. Varietatea aplicaţiilor Există astfel de aplicaţii şi
propuse în manual din punct de sunt bine gradate.
3 3
vedere al gradării nivelului de
dificultate
5.9. Concordanţa dintre Şi acest aspect este bine
aplicaţiile propuse în manual şi 3 realizat. 3
standardele naţionale de evaluare
PUNCTAJ TOTAL 35 34
PUNCTAJ GENERAL 70 61

La o primă vedere s-ar părea că manualul realizează un punctaj BUN,


dar dacă criteriile propuse de M.Ed.C.T. ar avea o altă scală de evaluare,
manualul devenind un instrument şcolar de dezvoltare a competenţelor,
punctajul ar fi altul şi mult mai aproape de adevăr.
Ar trebui să emane o serie de factori, precum:
 să aibă o funcţie de integrare a achiziţiilor;
 să aibă un caracter deschis, uşor de interpretat de elevi şi cadre
didactice;
 să aibă o structură lineară sau una împreunată;
 să existe structuranţi anteriori sau posteriori;
 favorizarea integrării să aibă la bază principii de operaţionalizare etc.
Manualul ar trebui să îndeplinească anumite funcţii, precum:
A. Cele care se referă la elev:
1. De transmitere a cunoştinţelor.
2. De dezvoltare a capacităţilor.
3. De consolidare a achiziţiilor.
4. De evaluare a achiziţiilor.
5. De sprijin a integrării achiziţiilor.
6. O funcţie de referinţă (informaţie precisă şi exactă).
7. Funcţie de educaţie socială şi culturală.
B.Cele care se referă la cadrul didactic:
1. De informare ştiinţifică şi generală.
2. De formare pedagogică ce ţine de disciplină.
3. De sprijin în învăţarea şi organizarea lecţiilor.
4. De sprijin în evaluarea achiziţiilor.
Studiul din care ne-am extras această parte, prezintă în concluzie
câteva pericole care trebuie evitate de către autorii de manuale în privinţa
dezvoltării competenţelor manualului:
- să dezvolte maximum 5-6 competenţe pe an la o disciplină;
- să nu rămână decât un suport de învăţare;
- să nu se recadă în pericolul pedagogiei pe obiective;
- să se mediteze la încurajarea spiritului de acumulare pe parcursul
unei unităţi de timp;
- să se mediteze asupra dezvoltării competenţele doar în cadrul
disciplinei.
Există, probabil şi alte posibilităţi, dar ele ar trebui prezentate de către
specialişti în urma experimentării manualului, pe clase martor care să aibă o
componenţă asemănătoare cu cele din întreg sistemul de învăţământ şi nu al
claselor experimentale de elită. El nu prezintă informaţii (prezentate într-o
pagină anexă la manual) unde, când şi cum a fost experimentat şi
rezultatele obţinute!… Atunci am fi fost mai siguri în utilizarea lui, prin
urmărirea cerinţelor curriculare.
***
Manualul “Matematică”, clasa a II,
Autori Ludmila Ursu, Ilie Lupu şi Iulia Iasinschi

În urma analizei detaliate a manualului ,,Matematica” clasa a II,


autori Ludmila Ursu şi alţii am concluzionat următoarele : manualul este
alcătuit în strictă corespundere cu obiectivele curriculare şi include diverse
procedee şi metode de predare-învăţare-evaluare. Temele sunt expuse într-
o succesiune logică, aranjate pe două pagini sau una desfăşurate. Fiecrare
temă este alcătuită din materialul nou de predare şi partea practică, care
cuprinde 75% din temă. Materialul nou este expus succint, intr-o sistemă
bine determinată din punct de vedere ştiinţific şi a corectitudinii exprimării;
adecvat la terminologia disciplinii din perspectiva nivelului de vîrstă al
elevului, nivelul stilistic. Conţinutul manualului ia în consideraţie
caracteristicile personale ale elevilor, este clar organizat, modul de
structurare a fiecărei unităţi de conţinut, este logic şi uşor de înţeles,
instrucţiunile sunt clare.
Manualul este uşor de folosit, conţinutul uşor accesibil (uneori prea
accesibil). Pentru stimularea şi menţinerea interesului faţă de matimatică,
dezvoltarea gîndirii creative ar fi de dorit să se propună activităţi variate:
crearea problemelor după exerciţiu, lucrul cu terminologia matematică,
(elaborarea unui vocabular matematic la sfirşitul manualului), activităţi de
postrezolvare a problemelor, probleme cu un grad sporit de dificulate(de
ex: rubrica ,,Dacă vrei să ştii mai mult” ). E binevenit faptul că manualul
construieşte un dialog cu elevul, îi oferă un sprijin de feedback, stimulează
curiozitatea elevului (de ex. Sărbătorile oficiale din R.M), itemii propuşi
pentru evaluare sunt bine adecvaţi şi gîndiţi temei date.
De asemenea se ia în consideraţie diferitele caracteristici ale elevului,
cum sunt experienţele sale de învăţare anterioare, stilul de învăţare etc.
Conţinutul este suficient descris şi flexibil ca să permită unui anumit elev să
aprofundeze în mod special o temă sau sarcină particulară care îl
interesează.
Conţinuturile sunt construite pe baza cunoştinţelor anterioare, oferă
elevului oportunitatea de a învăţa să înveţe şi de a deveni conştient de
aceste aspecte ale învăţării.
Încurajează elevul să integreze interesele, opiniile, experienţele sale în
procesul învăţării, astfel încît să poată conferi activităţilor sens personal şi
permite implicarea activă şi deplină a elevului în procesul învăţării.
Desenele (s-ar putea o coloristică mai vie), schemele, aranjarea în
pagină a conţinutului nu-i va obosi pe elevi, ci îi va atrage în procesul de
lucru.
Bine sunt gîndite de autori sarcinile propuse pentru concursuri, jocuri
fapt ce deosebeşte manualul de alte manuale.
Remarc, calitatea bună a acestui manual, care serveşte un instrument
util, eficient micuţilor din clasa II. Avînd la dispoziţie acestă bază practică
( manualul şi caietul elevului ), învăţătorul acoperă cerinţele zilei.
Aduc mulţumire grupului de autori şi editurii “ Prut Internaţional “ care
au reuşit să pună la dispoziţie învăţătorilor un asemenea manual.
Morcov Viorica,
Învăţător, grad didactic I,
Liceul Teoretic ” George Călinescu”

***
Analiza manualului de matematică, autori Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia
Iasinschi, aprobat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova,
clasa III–a,
Editia 2007.

Un manual bun în mîna unui învăţător este un ajutor considerabil în


munca acestuia de zi cu zi. Acest manual poate fi considerat ca atare din mai
multe perspective.
Fiind bine structurat in 6 module ce corespund obiectivelor
curriculumului şcolar oferă exersări intr-un mod care îl face pe elev să înveţe
şi să devină conştient de acest aspect al învăţăturii. La finele fiecărui modul
sînt bine gîndite şi propuse evaluări sumative, ce permit o modificare de
către învăţător şi pot fi uşor adaptate clasei acestuia. În cadrul modulelor
sînt potrivit împărţite şi alcătuite evaluări formative, ce vin să formeze la
elevi priceperi şi deprinderi de calcul, gîndire logică, gîndire critică etc.
Conţinuturile recomandate sînt bine structurate în paginile manualului,
cuprinzînd un ansamblu de sarcini, contexte, situaţii de învăţare ce pun
accentul pe acţiunea propriu-zisă a elevului, pe formarea acestuia.
Materialul expus pe un suport ştiinţific adecvat cuprinde terminologia
disciplinei din perspectiva nivelului de vîrstă al elevului.
Concepţia didactică a manualului fiind bine organizată ajută la
realizarea obiectivelor reformei învăţămîntului în ţara noastră şi la finalităţile
educaţiei.
Contextele, situaţiile de învăţare nu numai că orientează elevii la
cerinţele unei educaţii pentru o societate democratică, dar vin să se
integreze într-un tot întreg cu celelalte discipline.
Dincolo de competenţe afective de predare – exersare manualul
conţine sarcini, spre organizarea elevilor în activităţi ce urmăresc să
promoveze şi să dezvolte la elevi abilităţi sociale, cum sînt capacitatea de a
coopera şi de a lucra împreună cu ceilalţi.
Principiile metodice clare oferă învăţătorului un sprijin bun şi uşor de
realizat.
Cu un caracter ludic al problematicilor abordate manualului se
centrează pe elev, pe nevoile lui, se iau în considerare diferenţele dintre
elevii din aceeaşi clasă.
Îl ajută şi îl îndrumă bine pe elev spre scopurile, finalităţile pe care
acesta trebuie să le achiziţioneze pe parcursul anului şcolar prin sarcini
concrete.
Manualul este atractiv prin numeroase imagini viu colorate, exerciţii
circulare, concursuri, probleme distractive, jocuri de perspicacitate ce
construiesc un dialog viu cu elevii, stimulează curiozitatea acestuia şi
generează o atmosferă plăcută.
Lucrînd cu acest manual pe parcursul anului 2007-2008 am putut
efectua uşor extinderi, reduceri, adoptări în raport cu scopurile propuse,
contingentul de elevi.
Din punct de vedere tehnic manualul conţine un număr optim de
pagini, un scris clar, paginaţie potrivită, calitatea hîrtiei fiind la fel foarte
bună.
Aş dori doar să se schimbe coperta, ca manualul să devină mai trainic.
Impresionează autenticitatea informaţiilor ce alcătuiesc textele
problemelor, situaţiilor de probleme. În acest sens se realizează respectarea
interdisciplinarităţii, un efect didactic incontestabil.
Larisa Gavriliuc,
învăţătoare, grad didactic II,
Liceul teoretic „M. Eliade”,
mun. Chişinău

***
“ Manualele cele mai bune sînt acelea
pe care cei ce le citesc
cred că le-ar fi putut face” / Pascal/
Analiza succintă a manualului de ştiinţe, clasa a IV-
a
Obiectivul major al studierii ştiinţelor în clasele primare constă în :
- cunoaşterea şi înţelegerea elementară de către elevi a naturii,
autocunoaşterea;
- determinarea locului copilului în lume şi influenţa mediului asupra “Eu”-lui
său la nivel calitativ;
- stimularea motivaţiei şi creativităţii.
Sîntem la etapa cînd pentru realizarea obiectivelor curriculare Ministerul
Educaţiei şi Tineretului propune suport didactic, care asigură continuitatea
conţinuturilor. Conţinuturile curriculare sînt orientative, e necesar realizarea
obiectivelor. Autorii de manuale au reuşit să îmbine coerenţa dintre obiective
şi conţinuturi.
Manualul de ştiinţe clasa a IV-a (autori: Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben; Editura Chişinău,2000) are un
aspect estetic,bine ilustrat, atractiv.
- Conţinuturile sînt sistematizate şi organizate modular.
- Fiecare modul se finisează cu autoevaluare. Elevul poate să determine
independent cunoştinţele asimilate după studierea modulului. Învăţătorul
poate utiliza unii itemi pentru evaluarea sumativă.
- Fiecare subiect este bine sistematizat, accesibil particularităţilor de vîrstă
ale elevilor.
- Studierea temei se propune prin cercetare, analiză, descoperire. În aşa
fel, lecţiile sînt abordate practic şi aplicativ.
- Manualul are o înaltă ţinută ştiinţifică, dar pentru a facilita înţelegerea
noţiunilor se propun scheme, desene, fotografii s.a.
- Unele momente sînt operaţionale, ceea ce conduce învăţarea prin gîndirea
abstractă. Acest grad de complexitate dă posibilitate să fie o trecere lentă
de la treapta învăţămînt primar la gimnazial.
- Textul este însoţit de întrebări reglatoare, care pun elevii în situaţii de
problemă, dau posibilitate de a dezvălui conţinutul textului, de a
argumenta părerile, a formula concluzii, a aplica cunoştinţele anterioare la
însuşirea temei noi, cît şi aplicarea cunoştinţelor în situţii cotidiene.
- Manualul propune exerciţii, lucrări practice care constituie suport pentru
consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor.
- Se propun rubrici “ Află mai mult...!”. “Ştii că...”, care trezesc curiozitatea
elevilor de a cunoaşte mai mult.
- Rubricile “ Bucuria creaţiei”, “Hai să ne jucăm” învaţă copii să gîndească,
să observe, să comunice, să evalueze. Conţinuturile propuse pot fi
realizate împreună cu părinţii. Deci, manualul sporeşte colaborarea şcolii
cu familia.
- Se propun texte de lectură suplimentară, care stimulează interesul şi
motivaţia
- Pentru învăţător manualul serveşte drept reper în proiectarea didactică,
drept instrument de organizare a procesului instructiv educativ.
- Manualul dă posibilatate învăţătorului să utilizeze în baza lui o gamă largă
de metode şi procedee: descrierea, explicarea, povestirea, “asalt de idei”,
problematizarea, lectura explicativă, lectuta independentă, experienţa,
descoperirea, jocul didactic ş.a.
- Permite învăţătorului să organizeze instruirea diferenţiată.
- Realizează legătura interdisciplinară ( modelare, aplicaţie, audiere ),
contribuind la dezvoltarea multilaterală şi valorificarea creativităţii
elevului.
La moment putem vorbi despre calitatea manualului de ştiinţe, deoarece
manualul sporeşte eficienţa predării- învăţării. Autorii au cuprins cele mai
importante aspecte: îndeplinirea funcţiei de informare, de structurare, de
ghidare.
Rropuneri:
1. De inclus în planul- cadru cîte două ore la ştiinţe (cl.II, III,IV-a).
2. Pot fi excluse unele teme cum ar fi: “Arta populară”, “Ce este un prieten”,
”Eu şi familia mea”. deoarece se studiază în cadrul altor discipline.
3. Din punct de vedere tehnic, manualele să fie cu coperta cartonată, bine
cusute, de aceeaşi mărime.
Cojocaru Rodica,
specialist principal învăţămînt primar DGÎTS Briceni
***
Analiza manualului de limbă română clasa a III-a,
autori Tatiana Niculcea, Mariana Marin

Cartea este cea mai veche sursă de cunoştinţe şi de educaţie a


tineretului şi, totodată cea mai necesară pentru elev. Prima sursă de care se
foloseşte elevul este manualul de care depinde mult succesul lui în şcoală, cît
şi ulterior.
Manualul de limbă română, clasa a III-a are o structură flexibilă,
instructivă şi educativă. Conţinuturile disciplinei sînt organizate în module,
avînd fiecare cîte 7 unităţi pe dominante de conţinut.
Prima unitate Situaţia de comunicare conţine obiectivele-ţintă,
imaginile tematice, conţinuturile de învăţare, lansarea proiectului de grup
care le trezeşte elevilor curiozitatea de a studia modulul poropus. În cadrul
studierii acestei unităţi elevul deja ştie ce are de făcut pe tot parcursul
modulului dat. La fel această unitate ne oferă posibilităţi de a organiza cu
elevii evaluarea iniţială modulară. Este binevenit faptul că se include situaţia
de comunicare la iniţierea în modul, spre deosebire de alte manuale, imagini
reuşite ce corespund tematicii şi particularităţilor de vîrstă prin conţinut şi
colorit. Proiectele de grup propuse au menirea să dezvolte la elevi spiritul de
iniţiativă, de a activa într-o echipă, de a cerceta, de a selecta materiale
didactice variate pe tot parcursul studierii modulului.
A doua unitate Textul de bază ne propune motto-ul ce permite
introducerea în tema modulului, fiind reuşit selectat, cu un conţinut variat,
care denotă o expresivitate deosebită, care face trimiteri la gîndirea creativă,
la formarea valorilor general-umane. Ca moment de provocare pentru
mobilizarea perceperii textului literar este întrebarea-problemă propusă mai
sus de text. Receptarea textului literar parcurge un şir de paşi de înţelegere
a textului prin întrebări posttextuale, valorificarea lexicului; de explorare a
textului prin elemente de analiză literară, sugestii contextuale însoţite de
imagini cu un eficient echilibru textual , cît şi producere de argumente;
reflecţii asupra textului prin provocări, atitudini, opinii proprii, sarcini de tip
productiv şi creator în cadrul universului tematic. E de menţionat faptul că s-
au selectat texte literare accesibile vîrstei după volum şi conţinut, texte
captivante cu o valoare artistică, cognitivă şi formativă, care au menirea să
trezească interesul pentru lectură, să dezvolte spiritul iscoditor, să dezvolte
competenţele şi performanţa lingvistică. Este viabilă coerenţa dintre noţiunile
din teoria literară studiate de către elevi şi textul literar propus ( pag.
20,Aminteşte-ţi: Ce este o poezie? Care sînt cuvintele-rimă?) menţionez
importanţa activităţii cadrului didactic prin valorificarea plenară a comunicării
orale şi scrise, aspect susţinut prin rubricile Fişier şi Cuvinte-cheie.
A treia unitate Elemente de construire a comunicării conţine o gamă
largă şi variată de activităţi pentru însuşirea categoriilor gramaticale şi a
altor noţiuni teoretice adaptate la particularităţile de vîrstă, conform
cerinţelor curriculare, care se studiază prin descoperire şi învăţare activă.
Conţinuturile se bazează pe principiul funcţional-practic al studiului limbii
române, se respectă principiul diferenţiat al instruirii ( pag. 42, 52, 60, 61
etc. Află mai mult).
Textele de realizare a sensului din unitatea a IV-a propun lectura
interogativ-interpretativă şi asigurarea transferului de cunoştinţe, punînd
accentul pe comunicare şi creativitate.
Unitatea a V-a Contexte de realizare a comunicării are menirea să
ofere un şir de activităţi din domeniul ortografiei, punctuaţiei, elementelor de
stilistică, scrierea funcţională, părţile textului, descrieri de obiecte,
caracterizări de personaje, informaţii din viaţa cotidiană şi trezirea
interesului şi curiozităţii de a citi. Învăţarea gramaticală se propune prin
activitatea luidică (pag.43, 45, 53 etc.).
Unitatea a VI-a Compoziţia ne propune activităţi intelectuale
complexe, care implică sinteza cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
dobîndite anterior. Astfel, compoziţia urmăreşte formarea la elevi a
deprinderilor de comunicare orală şi scrisă care vizează: priceperea de a
susţine un dialog, motivarea ideilor, elaborarea planului textului, respectarea
părţilor componente ale textului, succesiunea logică a enunţurilor, bogăţia
ideilor, utilizarea unui limbaj clar şi corect, bogat şi creativ, corectitudinea şi
claritatea scrisului, cît şi lizibilitatea acestuia.
E de remarcat faptul că în cadrul acestei unităţi elevilor li se oferă
diverse activităţi în pagină, pentru a se documenta minuţios: imagini reuşite
ce îndeamnă elevii să discute în baza lor, expresii sau proverbe, modele
originale de introduceri, planuri posibile. Important este că se valorifică
tipologia compunerilor şi treptat creşte gradul de complexitate a acestora.
Astfel, se propun povestiri după un şir de imagini, compoziţii după imagini,
după un plan de idei, după repere, cu un început dat, cu sfîrşit dat,
compunere-descriere, compunere liberă, compunere cu destinaţie specială.
O tehnică eficientă şi captivantă este orientarea elevilor de a aprecia
compoziţiile prin aplauze. Astfel ei sînt foarte atenţi la audierea mesajului.
Important este că elevii ce citesc compunerea se pregătesc serios,
antrenîndu-şi creativitatea, dar şi expresivitatea în cadrul citirii. Un pas spre
succes este Proiectul de grup din această unitate ce poartă un caracter
interdisciplinar, bazat pe teoria inteligenţelor multiple. O varietate de
activităţi desfăşoară elevii, fiind orientaţi să găsească titlul revistei, să
selecteze diverse specii literare cu conţinutul adecvat la temă, să
pregătească desene, imagini, fotografii, să repartizeze roluri şi toate acestea
să fie prezentate în faţa colegilor, părinţilor. Cu atîta pasiune muncesc copiii!
Doamne, cîtă sete de carte!
Unitatea aVII-a Lectura reflexivă propune activităţi de cultivare
conştientă a gustului estetic şi a preferinţelor literare, activităţi de
recuperare a interesului pentru lectură. Prin textele propuse elevii valorifică
variate specii literare şi operele diferitor scriitori.
Pagina de Evaluare include activităţi de autoevaluare, autoapreciere cu
itemi variaţi, de tip productiv şi creator ce vizează obiectivele de referinţă, cu
tabel de convertire a punctajului în note. E acceptabilă evaluarea propusă ce
verifică cunoştinţele şi abilităţile elevilor studiate pe tot parcursul modulului.
În general, menţionez, că manualul de limbă română cl. A III-a, autori
T. Niculcea, M. Marin este un adevărat reper conceptual al modelului
comunicativ-funcţional ce corespunde concepţiei curriculumului disciplinar,
realizează obiectivele curriculare, veridicitatea expunerii, corectitudinea
explicaţiilor, mesajelor corect selectate, sistemul sarcinilor didactice
adecvate obiectivelor curriculare. Orientarea formativă a manualului duce
spre realizarea unui raport adecvat între sarcinile reproductive, productive şi
creative, între cunoştinţe, capacităţi şi atitudini. Conţinutul manualului se
structurează pe realizarea unui echilibru între text, imagini, sarcini didactice.
Prezentarea cunoştinţelor este în cheie formativă. Textele de o veritabilă
valoare artistică şi cognitivă stimulează activitatea elevilor, fiind captivante,
cu informaţii necesare, utile şi funcţionale, creînd astfel o lume apropiată de
gîndurile şi sentimentele copiilor. Prin calitatea conţinutului se promovează
valorile naţionale şi general-umane. Manualul orientează procesul de
predare-învăţare pentru aplicarea metodelor activ-participative şi interactive.
Structurarea materiei în manual respectă coerenţa conţinutului şi volumului
acestuia, dezvoltarea metodologică integrală, legăturile interdisciplinare.
Manualul are un format potrivit vîrstei celor instruiţi, cu un tipar clar,
corect şi lizibil, cu un colorit corespunzător, cu pagini captivante, ce trezesc
curiozitatea copilului de a-l studia, ce nu produc impresia de supraîncărcare,
cu un echilibru între text şi imagini.
Salut iniţiativa, străduinţa şi competenţa autorilor ce au elaborat un
manual reuşit, adecvat particulariţilor de vîrstă şi în relaţie cu realitatea, cu
viaţa cotidiană. Mulţumesc!

Nina Mîndru
învăţătoare, grad didactic superior
Gimnaziul „M. Eminescu”, Orhei
***
Recenzie la manualul de matematica cl. I-a autori :
L. Ursu, I. Lupu, I. Iasinschi.
La alcatuirea manualului de matematica autorii au ţinut cont să asigure
pentru toţi elevii formarea capacităţilor de bază: calculul aritmetic, noţiuni
elementare intuitive de geometrie, masurare si masurători, corespunzător
particularităţilor de vîrstă.
Unităţile de conţinut corelează cu conţinutul manualului. Sarcinile didactice
din manual corespund obiectivelor de referinţă curriculare. Există o
continuitate între manualul dat si cel din anul următor. Ca exemplu, temele
noi în manualul de clasa a II-a încep cu rubrica” Ne amintim” şi se bazează
pe conţinuturile din manualul de clasa I. Autorii manualului folosesc
conţinuturi ce permit dezvoltarea capacităţii de utilizare a informaţiei în viaţă
şi activitatea practică. Ca exemplu, la tema “ Măsurarea timpului.
Calendarul” întru realizarea activităţii de învăţare “Plasarea în timp a
evenimentelor cotidiene” sunt prezentate sărbătorile naţionale. Conţinuturile
permit şi educarea altor calităţi morale, cu excepţia problemei 6 p. 49 în
textul căreea este folosită imaginea tancului ce educa violenţa, agresivitatea
şi alte calităţi negative.
Manualul oferă posibilitate elevilor de a observa, a cerceta, a masura,
a compara. La compartimentul “ Numere naturale din concentrul 0-10”
paginile sunt atractive, se folosesc culori reprezentative pentru fiecare
numar ce se respectă de la un număr la altul adăugîndu-se numărul si
culoarea respectivă.
Axa numerică adăugată la marginea foii îi permite elevului să observe
ordonarea numerelor, să compare numere şi să efectueze calcule cu ele. Ar
fi de dorit ca numerele de pe axă să corespundă culorii reprezentate la
învăţarea numărului pentru memorizarea mai rapidă.
Conţinuturile sunt însoţite de imagini şi desene, ultimele predominînd.
Desenele viu colorate motivează interesul de a cunoaşte, de a cerceta, de a
aplica.E bine că se conţin spaţii cu liniatura caietului de matematică, ceea ce
ordonează aşezarea scrierii în pagină.
Manualul uşurează organizarea activităţilor individuale şi cele colective.
Se respectă etapele de predare- învăţare şi mai puţin cele de exersare care
sunt incluse în caietul suplimentar pe care nu poate să şi-l permită fiecare
elev din motive financiare. Conţinutul manualului corespunde nivelului actual
al domeniului ştiintific şi este împărţit în module. Sarcinile şi conţinuturile
problemelor nu întodeauna respectă denumirea modulului, deaceea ar fi de
dorit ca titlurile modulurilor să aibă orientare la materia propusă. Subiectele
în manual sunt prezentate într-o anumită structură logică:
Titlul lecţiei.
Activitatea de descoperire.
Activităţi de exersare.
Activităţi de evaluare.
Fiecare modul finisează cu o probă de evaluare ce permite elevului să-
şi autoaprecieze cunoştinţele dobîndite, dar ar fi bine ca evaluarea să conţină
şi baremul de apreciere.
Textele, imaginile, activităţile de învăţare sunt aranjate în pagina alba
ceea ce crează aerisire... Uneori pagina e aglomerată. Exemplu: p.70-71;
82-83; 86-87; 92-93.
Activităţile propuse în manual se succed dupa o ordine de complexitate
crescîndă, respectînd o progresie logică de predare. Manualul propune
tabele, scheme ce permit integrarea cunoştinţelor. Limbajul manualului este
accesibil vîrstei şcolarului de cl.-a I-a. Cerinţele exerciţiilor şi ale activităţilor
sunt expuse clar, exact si concis.
In linii generale manualul este un bun suport didactic, dacă este
prezent si caietul elevului ce asigură continuitatea conţinuturilor.
Odată cu reeditarea manualelor ar fi de dorit să fie revazute şi
materialele demonstrative pentru fiecare grup de clasă.
Am dori ca autorii şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului să ţină cont de
obiecţiile şi propunerile noastre.

Tomaşciuc Elena- învaţătoare gr. did. I Şcoala Primară Lăpuşna


Bîrladeanu Olga-îinvaţătoare gr. did. II Şcoala Primară Lapuşna,
Hînceşti
***
Analiza manualului la limba romậnă clasa II
Autori:Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana Niculcea, Svetlana Galben
Anul de ediţie : 2006
În acest an am lucrat cu manualul respectiv.Îmi expun părerea vizavi
de acest manual.
Punctele forte:Există o concordanţă cu obiectivele curriculare.
Definirea obiectivelor facilitează organizarea situaţ
Punctele forte:Există o concordanţă cu obiectivele curriculare.
Definirea obiectivelor facilitează organizarea situaţiilor de formare,
atenţionează asupra etapelor acestora şi asigură un progres riguros.Punctul
forte al definirii obiectivelor este cadrul facilitator pe care acesta îl oferă
pedagogiei stăpînirii materiei şi pedagogiei succesului.
În manual materia este expusă în aşa mod încît obiectivele angajează
două criterii de referinţă: a) competenţa proiectata şi realizată
b) performanţa proiectată şi realizată
Obiectivele de competenţa reflectă dimensiunea funcţional –structurala a
procesului de învătamînt.Ele au un sens praxiologic, avînd menirea de a
preciza comportamentele care trebuie încurajate.
În manual s-a ţinut cont de taxonomia lui B.Bloom, care este un model al
obiectivelor pedagogice de competenţa.
Toate şaisprezece module conţin texte, materile adecvate.Voi exemplifica
doar prin Modulul XIV. „Din lumea celor care nu cuvîntă”.Comportamente
care trebuie încurajate : „Mărinimie” (Dupa Emil Gîrleanu), Elena Farago
„Căţeluşul şchoip“.
Conţinuturile reflecţa curriculumul .În manual idea principală a textelor,
care sint bine selectate, structurate (am în vedere şi cărţile de lectură ) este
atitudinea faţă de cele expuse în text.Cu alte cuvinte este ceea ce se
demonstrează ori de ce îl convinge autorul pe cititor .
Tema şi ideea principală îşi găsesc o expresie concretă în titlul textului,
care reprezintă conţinutul concis al acestuia.Redarea conţinutului unui text
coerent (în manual, cartea de lectură, caietul de texte sînt din abundenţa
astfel de texte ) creează condiţii prielnice pentru stimularea vorbirii. Astfel de
procedee de lucru cu textul citit –redarea unui fragment , discutarea ideilor
textului, exprimarea atitudinii personale faţa de acţiunile personajelor –
contribuie la introducerea în vorbirea elevilor a elementelor de creaţie .
Ştim, într-o anumita măsură, de la Socrate că dialogul îi poate aduce pe
oameni la descoperirea unor lucruri de mare adîncime şi înţelepciune
Exemplu de improvizare a dialogului :Unitatea IV(Modulu XI „Dibăcie”
(poveste populară romậneasca)).
Ilustraţiile corespund exerciţiilor, termenilor.(p.118,ex 10a) ilustraţia a
însoţit textul „Copiii au venit la cinema” .E bine venită ilustraţia +textul.
Alteori ilustraţia însoţeşte îmbinări de tipul: boier hapsîn (p.120, ex4).
Imaginile din caietul de texte ajută la formarea textelor , propoziţiilor
sau (p.35, ex7) să formuleze întrebari pe baza imaginii .
Limbajul este accesibil .
Frumosul, Adevărul şi Binele trebuie să fie în centrul discursului
educaţiei . În acest context vreau să mulţumesc personal Doamnei Zinaida
Galben-Panciuc şi coautorilor pentru limbajul artistic al materialului selectat.
Cîtă delectare sufleteasca aduce elevilor textele şi din caietul de teste :
Testul 11 (Modulul XI„Cele patru piersici”(poveste populară)), Testul 4,
(ModululIV) textul despre anotimpuri (după M.D.Paşca ) şi toate celelalte .
Sînt expuse şi texte –descriere, texte monologate , dialogate .
Sînt prezente în manual toate valorile expresive ale cuvintelor : omonime
, sinonime, antonime, sensul propriu şi figurat al cuvîntului, epitetul ,
comparaţia , metafora, personificarea .Materia expusă în manual , caietul
elevului, cartea de lectură , caietul de teste (tot ce se află în arsenalul
elevului) contribuie la dezvoltarea gindirii logice , a vocabularului. În acest
context ţin să menţionez, în deosebi, caietul elevului la Limba romậna
Recomandări:
a) Jocul didactic constituie un fel de antrenament pentru elevi şi acţionează
favorabil asupra tuturor , inclusiv şi asupra copiilor cu rezultate slabe la
învătatură , cultivîndu-le sau redîndu-le siguranţa si promptitudine,
deblocîndu-le potenţialul creator .Deaceea aş recomanda mai multe jocuri
didacţice în manual .
b)Standardele educaţionale la disciplina dată se structurează pe trei niveluri:
--cunoaştere şi înţelegere
--aplicare
--integrare.
Aş recomanda ca accentul să fie pus pe aplicare şi integrare.
c)Problema personalitătii creatoare este o problemă deosebit de actuală. Mai
multe exerciţii creatoare (anagrame, careuri de cuvinte,etc)
d)Nu e secundar la virsta şcolară mică şi rolul ilustrativ.Ilustraţiile din
manual sînt prea schematice (în opinia mea)
e)Multă creativitate , putere de muncă, sănătate autorilor manualelor de
limbă romậna.
Ciobanu Varvara,
Satul Ermoclia
,r-nul Ştefan-Voda
,L.T„Ion Creangă”,
învăţătoare la cl II
***
REFERINŢĂ LA MANUALUL
DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CLASA II-A

Din setul didactic corespunzător clasei II-a manualul de limbă română


constituie elementul de bază, în care plenar se realizează exigenţele
modelului comunicativ-funcţional de studiere a limbii române la nivel de ciclu
primar.
În continuare voi face o referinţă la acest manual în baza următoarelor
criterii:
1. Conformitatea cu curriculum-ul
2. Conţinuturile
3. Nivelul limbajului
4. Prezentarea şi tehnoredactarea
5. Ilustraţiile
6. Caracterul non-discriminator
Analizînd manualul în cauză consider că este elaborat în conformitate cu
obiectivele curriculare. S-au respectat principiile şi criteriile psihopedagogice
în selectarea, eşalonarea şi tratarea unităţilor de conţinut.
Se respectă şi principiul concentric de prezentare a conţinuturilor de
învăţare, cu o dominantă sesizabilă a caracterului formativ şi realizînd în
proiectarea activităţilor un echilibru între metodele de implicare directă a
cadrului didactic şi metodele centrate pe participarea elevului.
Autorii reuşit au conceput manualul ca instrument de lucru al elevului,
fiind structurat pe module. Acest fapt impune elevul să-şi concentreze
atenţia asupra unui subiect.Consider că este reuşit şi faptul, că 7 unităţi ale
modulului nu obosesc copilul. Sunt binevenite şi obiectivele-ţintă, stipulate
chiar la începutul fiecărui modul, care sunt acoperite integral, orientînd
învăţătorul, părintele şi elevul la activitate.
Reuşit s-au ordonat conţinuturile, conform unei scheme logice, incluzînd:
situaţii de comunicare, texte literare, lucrul lexical, text auxiliar, elemente de
limbă română, compoziţii, lecturi independente.
Fiecare modul conţine un şir de întrebări, care presupun logică în
gîndire. Sarcinile sunt formulate în aşa fel, încît fiecare copil îşi poate alege
activitate după capacitatea de însuşire a materialului.
Materialul prezentat încurajază învăţarea prin descoperire. În aşa fel la
finele lecţiei copilul merge acasă cu impresia că singur a descoperit ceva
nou. Manualul mai conţine o gamă de activităţi, care permit munca
individuală şi încurajază activităţile în grup. Deseori se crează posibilităţi
pentru cooperare. Temele de cominicare sunt tratate în mod aplicativ şi
vizează dezvoltarea vorbirii orale şi scrise a elevilor, formarea culturii
comunicării. Toate conţinuturile relevă lumea reală şi în majoritatea cazurilor
pregătesc copilul pentru viaţă. În aşa fel elevul nu este apreciat ca o
persoană, care trebuie orb să acumuleze cunoştinţe, avînd un bagaj pur
teoretic.
În rezultatul studierii limbii române după prezentul manual copilul
însuşeşte deprinderi artistice şi etice, care îl orientează, după cum am
menţionat mai sus, la participarea cu succes în viaţa societăţii.
În cadrul fiecărui modul este prezentat text literal de bază care, după
părerea mea, asigură condiţii pentru o lectură conştientă, corectă şi fluidă.
Textele au fost selectate din opere literare de o veritabilă valoare artistică şi
cognitivă, care reflectă necesităţile, interesele şi capacităţile elevului. Toate
sunt accesibile, captivante, cultivînd interesul faţă de literatură. Fiind alese
conform particularităţilor de vîrstă ale copiilor, ele sunt uşor de asimilat.
Secvenţa de Evaluare include activităţi de autoevaluare, autoapreciere
cu prezentare a instrumentarului evaluativ: item, imagine, tabel de
convertire a punctajului în note. La acest capitol îmi permit să nu fiu de
acord cu această modalitate. Nu pricep cum copilul ar putea să se
autoaprecieze, neavînd o variantă de control a acestei evaluări şi cu atît mai
mult să-şi stabilească puncte. Evident se cere controlul profesorului, deci nu
poate fi vorba de o autoevaluare. În plus mai consider, că evaluările sunt
prea voluminoase şi în decursul unei ore puţini copii reuşesc să finiseze.
Manualul intenţionează prin aspectul său realizarea posibilităţilor optime
de percepere eficientă a mesajului comunicat atît prin intermediul
mijloacelor verbale, cît şi ale celor redate prin imagini. Pentru ilustrarea
manualului s-au folosit, într-o măsură preponderentă, desene care redau
veridic preocupările şi interesele copiilor, însă calitatea imaginilor lasă de
dorit. Mimica personajelor este neclară şi nu întotdeauna prezintă interes
pentru copii. Culorile utilizate sunt nepronunţate şi neatrăgătoare. Efect mai
mare ar avea şi faptul, dacă se vor folosi mai multe fotografii cu o calitate
tehnică înaltă, ce ar releva lumea reală.
Referitor la grafică şi tehnoredactare aş menţiona că este claritate în
punerea în pagină a materialului. Reuşit se delimitează unităţile de conţinut:
capitolul, lecţia, secţiunea, găsindu - se metode reuşite pentru atractivitatea
şi îmbunătăţirea conţinuturilor. Aş menţiona pozitiv caracterul, dimensiunea,
spaţierea şi lungimea rîndurilor. Acest fapt nu impune efort pentru citire.
Pe tot parcursul studierii se menţine un caracter non-discriminator. Nu
sunt reprezentate conţinuturi, care ar putea fi sensibile pentru anumite
grupuri de persoane sau şanse neegale între genuri.
Pentru o eficienţă mai mare la predarea limbii române în clasa II
recomand: includerea în manual a mai multor fotografii cu o claritate înaltă
în scopul relevării lumii reale, utilizarea culorilor mai pronunţate, prezentarea
mai clară a emoţiilor
( mimicii) în imagini, micşorarea după volum a autoevaluării şi simplificarea
conţinuturilor.
Spre sfîrşit aş menţiona că învăţătorul poate realiza obiectivele
curriculare nu numai în baza acestui manual. Aşa că rămîne la descreţia lui
să selecteze materiale, să sugereze forme diverse de lucru, desfăşurînd o
varietate de activităţi ce provoacă şi stimulează curiozitatea. Şi numai
atunci, cînd învăţătorul, fiind dascăl, va funcţiona ca mediator, animator,
regizor etc., vom avea succes.

Florean Aliona, director-adjunct, grad didactic I


s. Carahasani, r. Ştefan – Vodă
Reflectie la manualul de matematica
in clasa a 3 a

Autori: Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi


Calitatea si eficienta procesului didactic sint dependente de proiectare
pedagogica reusita, de alegerea adecvata a strategiilor de predare-invatare si
de un suport didactic efficient.
Manualul este un instrument util si bun ajutor pentru elev si ceva efemer
pentru posteritate. Urmarind evolutia manualelor recunoastem ca acestea s-
au schimbat foarte mult. In locul unor simpliste am ajuns sa ne bucuram de
niste manuale, am putea spune, de lux. Structurarea materialului,
continutul, ilustrarea si machetarea, calitatea hirtiei dau viata manualului.
Manualul de matematica asigura parcurgerea tuturor continuturilor de
invatare cuprinse in curriculum pentru clasa a 3 a. Continuturile invatarii
cuprinse in manual abordeaza cele 4 domenii specifice invatamintului
matematic primar: numere naturale, operatii matematice, notiuni intuitive de
geometrie si unitati de masura, integrand armonios elemente de logica.
El este structurat in 6 module.
Continutul paginilor de predare-invatare sint clar structurate:
 motiveaza procesul de descoperire;
 ii indeamna pe elevi sa-si aminteasca, sa observe, sa explice, sa
integreze cunostintele proprii;
 calculul scris si oral este bine explicat, continind propozitii concise cu
termeni matematici;
 secventele sint insotite de imagini atractive cu un colorit bogat.
Continutul “Consolidam si dezvoltam” e structurat sistemul de exercitii
si probleme pe nivele, pornind de la nivelul minimum obligatoriu, cel mediu
preferential spre nivelul maxim scontat.
Sarcinile de postrezolvare realizeaza diferentierea si individualizarea
instruirii. In cadrul lor invatatorul organizeaza instruirea, folosind formele de
lucru:individuala,perechi, grup mic si mare.
Problemele distractive ajuta elevilor captivati de matematica pentru a
se pregati de concursuri si olimpiade. Pentru favorizarea capacitatilor de
compunere a problemelor sint propuse grupuri de probleme cu tematica
unica: din vacanta, din sala de sport, din productie, din lecturi, din istorie, din
viata animalelor si insectelor, ce sint pe placul si intelesul copiilor.
Continuturile problemelor releva diverse aspecte educative: educatie
ecologica, civica, economica, literar-artistica etc.
Prezentul curriculum vizeaza formarea de structuri ale gindirii specifice
matematicii si are ca scop-trecerea de la o matematica teoretica la o varietate
de contexte problematizate, la utilizarea de strategii in rezolvarea
problemelor, exersari practice prin descoperire si investigare.
Oricit de bun ar fi un manual, oricit de interesant, bine structurat, cu o
tinuta deosebita, el reflecta totusi pregatirea, competentele, interesele, dar si
limitele autorilor care l-au elaborate.
De aceea, a miza pe manual, mai ales pe unul singur nu este
intotdeauna cea mai buna solutie.
Propun citeva recomandari:

1. Sa nu fie redus la minimul calculul oral;


2. De sistematizat rubrica “Fisier de cuvinte noi” la fiecare modul;
3. Reducerea din continut a problemelor figurative de 3 tipuri, ce sint cu greu
asimilate de copii;
4. De concentrat intr-un singur manual de matematica toate suporturile
didactice propuse;
5. De micsorat formatul manualului pentru a fi mai practic in lucru.

Corniţel Aurelia, învăţătoare


Grad didactic întîi
Reflecţii asupra Abecedarului

Manualul şcolar continuă să rămînă principalul instrument didactic, care


conform unei definiţii reprezintă “documentul care dezvoltă şi concretizează
conţinutul curriculumului prin prezentarea sistemului de cunoştinţe şi a
acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către elevi pentru asimilarea lor”.
(Ioan Nicola “Tratat de pedagogie şcolară” 2000 p.366). Deci manualul
este mijlocul prin care putem contribui nemijlocit la formarea copilului. Am
vrea să ne referim la primul manual al elevului – “Abecedarul”, autori: Maria
Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi, Constantin Dragomir, Ion Hadîrcă.
Acest manual realizează funcţia informaţională, de formare, stimulează
activitatea individuală şi independentă a elevului.
Conţinutul manualului corespunde cerinţelor curriculare şi este bine
structurat, de la noţiuni simple la cele compuse (de ex. imagini concrete care
cer să fie verbalizate, litere de mînă şi de tipar, silabe, cuvinte, texte ).
Alegerea subiectelor a fost efectuată în funcţii de necesităţile elevului, de
particularităţile de vîrstă ale şcolarului mic (de ex. Prima zi de şcoală, “Sunt
şcolar”, “Familia mea”, etc. ).
Limbajul manualului este accesibil, le permite elevilor să înţeleagă cele
citite. Activităţile ce ţin de vocabular sunt centrate pe imaginile din text.
Elevii îşi dau repede seama despre ce se va vorbi în textul propus.
Manualul propune unele materiale ce prezintă diferite culturi (de ex.
“Colindătorii”, “Micuţul koala”, “Prietenie”, “Disney Land”, etc. ).
Sarcinile de învăţare anticipează cunoştinţele elevilor, le sporeşte
interesul şi motivaţia, dezvoltă abilităţile de comunicare, citire, deprinderi de
muncă independentă.
Ilustraţiile şi imaginile utilizate în manual sporesc pregătirea elevilor
pentru dezvoltarea vorbirii şi sunt valorificate sub raport educativ.
Manualul conţine şi subiecte de evaluare. Aceste evaluări le oferă elevilor
şi învăţătorului posibilitatea să estimeze progresul şi să revadă unele
activităţi, dar nu sunt diferenţiate în măsură în care să permită diferite
niveluri de performanţă.
Din experienţa noastră de lucru cu acest manual propunem cîteva
completări. Ar fi binevenite:
- “Abecedarul” şi “Culegerea de exerciţii” să fie concentrate într-un
manual, deoarece nu toţi părinţii, din motiv financiar, pot să procure cartea,
al doilea motiv fiind numărul manualelor în ghiozdanul elevului de clasa I ( 3
manuale – Limba Română; 3 manuale – Matematica );
- Modele de scrierea caligrafică a enunţurilor;
- Prezenţa, la fiecare pagină de studiere, a literei, a silabelor, cuvintelor,
pentru antrenarea citirii şi formarea deprinderilor de legătură a sunetelor.
- Textele să fie mai aproape de realitatea în care se află elevii (de mediul,
trăirile sufleteşti, interesele copiilor );
- Imaginile şi ilustraţiile să fie mai attractive pentru vîrsta copiilor;
- La elaborarea conţinuturilor să se ia în consideraţie că sînt localităţile
rurale; copiii vin nepregătiţi de şcoală şi le vine greu să asimileze informaţia
propusă;
- Textele să dezvolte cultura comportamentală, să promoveze valorile
umane şi atitudinea tolerantă;
Darii Natalia grad didactic întîi
Ţurcan Ludmila grad didactic întîi
Şcoala Primară or. Ştefan Vodă
“ Abecedarul “ – editura Ştiinţa – 2007
“Cartea este lumina minţii … Numai ea singură poate
păstra neschimbate gîndurile noastre peste sute de mii
de ani , de aceea cartea este o minune .”
/ Ion
Creangă /

Permanent îmi aduc aminte de cuvintele lui Ion Creangă înainte de a mă


pregăti pentru lecţie. Căci cartea pentru noi trebuie să fie un sfătuitor, o
casă, o comoară. Cartea e ca un copil – cînd o scrii, creşte mare, cînd finisezi
ultimile pagini, pleacă în lumea mare.
Deaceea am să risc să analizez manualul propus pentru treapta
primară-“Abe-
cedarul”. Căci anume de la acest manual copilul îşi descoperă orizontul
viitorului. Manualul dat e primul şi cel mai important în viaţa copilului, care
pentru prima dată a păşit pragul şcolii şi a devenit “elev”.
“Abecedarul” – editura Ştiinţa; 2007, autorii: Maria Buruiană, Silvia
Cotelea, Aurelia Ermicioi, Constantin Dragomir, Ion Hadîrcă – e un manual
destinat unui anumit grup de cititori.
Continutul manualului e redactat într-un stil adecvat vîrstei şi corespunde
obiectivelor a curriculum-ului şcolar.
Scrisul este lizibil, ce îl ajută pe elev, după părerea mea, să citească
flexibil. Autorii manualului sînt la curent cu metodele de predare – învăţare.
Temele sînt selectate conform vîrstei. Există legenda manualului. La
fiecare temă, text sînt propuse diverse exerciţii.
Dar aşi menţiona că ar fi mai binevenite sarcini cu caracter creativ, care
ar permite elevilor să fie atît mai descurcăreţi cît şi mai încrezut.
Ar fi îmbucurător faptul la analiza textului studiat să fie propuse sarcini
nu numai cu întrebări literare, care cer informaţii exacte şi răspunsurile pot fi
găsite uşor în text. Elevul trebuie doar să repete ceea ce s-a afirmat deja.
Efortul de gîndire este minim.
Exemplu: Textul “Hoţul” după Tudor Arghezi, pag.129, ex.2 .
1) Unde locuia ursul de catufea?
2) Cine mînca dulciurile?
3) Cum a fost pedepsit ursul?
Răspunsul la aceste întrebări ne dă dovadă că elevul a înţeles
textul. Aceasta e foarte bine . Dar aş mai dori de întrebări literale (…
cine...,ce…, cînd…, cum…, unde…, numeşte…,arată…, mimorează…, ) şi unele
întrebări :
1) analitice ( cum s-ar putea…, cum s-ar schimba… ş.a.)
2) de sinteză (ce ar fi dacă…, presupuneţi… ş.a.)
3) evaluative (cum apreciat…,ce te-a făcut să… ş.a.)
4) interpretative (de ce credeţi că…)
Întrebările date permit elevilor să-şi dezvolte gîndirea critică,
imaginasia, vocabularul.
Mă pricep că vor fi replici “Păi sînt micuţii cei din clasa I”, dar
să nu uităm că totul începe anume de aici. Nu e necesar să supraîncărcăm
copilaşul la aseastă vîrstă. Dar, atrag o atenţie deosebită, primii paşi s-ar
putea de încercat anume de aici – de la clasa I.
Nu sînt de acord cu selectarea unor texte. Unele din ele sînt
prea “grele” pentru a le înţelege la vîrsta dată . Învăţătorul desigur depune o
muncă colosală pentru a “mărunţi” conţinutul textului. Dar din practică
observ că totuşi majoritatea elevilor le vine greu să pătrundă în esenţialul
textului.
Exemplu: textul: “Găurile” – folclor
“Hoţul” – după Tudor Arghezi
“Mărinimie” – după Emil Gîrleanu
Textul “Mărinimie” e întrodus în conţinutul materialului clasei a
II-a. Apare gîndul că autorii manualelor la limba romană în clasele I – IV-a
nu conlucrează între ei. Dacă ne gîndim că noi toţi ne aflăm într-o echipă
unică ce-l îndrumează pe elev spre un rezultat cît mai înalt, atunci propun ca
setul de manuale la obiectul limba romană în clasele I – IV-a să fie alcătuit
de acelaş grup de autori pentru a urmări o continuitate din clasă în clasă.
Textele din manual sînt ilustrate . E folosită o gamă variată de
culori, ceei ce desigur atrage atenţia copilului. În mai multe cazuri ilustraţiile
corespund atît cerinţelor, cît şi conţinutul textului. Dar uneori e observabil
faptul că folosirea ilustraţiilor e prevăzută pentru a face pagina mai atractivă
şi mai interesantă.
Exemplu: 1) pag.34
Subiectul “Mărinarul”
Sunetul şi literele “u” şi “U”
Se propune următorul dialog:
 Nene, marea e mare?
 E mare – mare, Aura!
Se atragem o atenţie legăturii dintre dialog şi subiect. E şi mai
curios lămurirea expresiei “marea e mare”. Orice copil înainte de a face
cunoştinţeă, cu textul analizează, cercetează imaginea propusă. Şi ce
vedem. Pe o apă mică în prim - cadru se află o corabie, care e
supraîncărcată cu călători. Cum credeţi, aglomeraţia dată v-a dezvolta
atenţia la o etapă începătoare a unui elev din clasa I-îi? Şi cel copil care în
viaţa sa nu a fost niciodată la mare, va înţelege cît de mare poate să fie ea
privind imaginea dată.
2) pag.116
Poezie “Cîntec de primăvară” de Şt. O. Jasif
Oare poate lămuri imaginea, ce e propusă temei date,
expresiile:
 Înfloresc grădinile
 Prin livezi albinele
 Cîntă ciocîrliile
 Joacă fete şi băieţi
Hora-n bătătură.
Dacă von analiza atent toate imaginile e necesar de spus şi de
personagele imaginilor. Majoritatea feţelor ale copiilor sînt identice, realizate
după o programă la calculator.
Exemplu: pag.32
Subiectul: “La şantier”.
Analizînd imaginea cu un elev de vîrsta 6-7 ani e posibil pentru
ei să răspundă de exemplu la întrebarea : “Număraţi cîţi băieţi şi cîte fete au
plecat la şantier”. Răsfoind filele şi la alte teme e observabil acelaş lucru. Ce
putem dezvolta şi educa la copil? Că sîntem toţi egali şi tot odată diferiţi?
Căci la vîrsta aceasta copilului e necesar se analizeze şi compare ceea ce
vede.
Nu pot să nu atrag atenţie şi la exteriorul manualului. De la
prima vedere putem spune că acest manual nu e prevăzut pentru mai mulţi
ani de studiere, căci calitatea coperţii lasă de dorit.
Lucrînd în cadrul cl. I pot face următoare recomandări:
 Întrebările asupra textului să fie de diferite tipuri.
 Să se excludă textele care nu corespund vîrstei.
 Copertarea să fie mai durabilă.
 Să fie revăzute imaginile.

Malachi Ludmila, învăţătoare, grad


didactic II
gimnaziul Viişoara, r-nul Ştefan Vodă

Reflecţie la manualul de ştiinţe


clasa a II- a
Perfecţiunea începem s-o cunoaştem din primele zile ale vieţii, dar mai
cu seamă din clasa a II-a cu ajutorul disciplinei de ştiinţe.
Manualul de ştiinţe este alcătuit conform curriculumului şcolar aprobate
de Ministerul Educaţiei Naţionale. Corespunde datelor ştiinţifice. Limbajul
este clar, adecvat vîrstei elevului de clasa a 2-a. Concepţia didactică
contribuie la stimularea gîndirii critice a capacităţilor intelectuale, la
realizarea finalităţilor educaţiei. Mesajul manualului este adecvat cerinţelor
educaţiei pentru o societate democrată. Manualul ia în considerare
caracteristicile personale ale elevilor, este portivit cu conceptul în care va
avea loc învăţarea. Este un manual accesibil, obiectivele învăţării sînt clar
indicate, la fel şi conţinutul este clar fiind un sprijin metodic pentru profesor.
Conţinuturile şi materialele sînt construite pe măsură, bine selectate
activităţile, informaţia este corectă şi relevantă, sarcinile sînt realizate cu
plăcere şi succes de copii.
Conţinutul este uşor accesibil, oferă sprijin ai feed-back-ului,
stimulează curiozitatea elevului, generează o atmosferă plăcută, are o largă
varietate de activităţi. Informaţia şi activităţile propuse iau în considerare
dimensiunea afectivă a învăţării, permite crearea unui mediu de învăţare
afectiv, în care progresele elevului sînt încurajate.
Manualul ia în considerare caracteristicile elevului, permite diferitelor
tipuri de elevi să folosească activităţi sau tehnici de abordare a temelor
diferite. Permite extinderi, adaptări, reduceri în sensul reducerii gradului de
dificultate sau al creşterii caracterului stimulativ în raport cu diferite scopuri
ale învăţătorului.
Manualul încurajează transferul strategiilor de lucru. Conţinuturile
manualului se construiesc pe baza cunoştinţelor anterioare şi îi vin în ajutor
elevului să relaţioneze conceptele. Oferă elevului oportunitatea de a învăţa
să înveţe şi de a deveni conştient de aceste aspecte ale învăţăturii.
Cartea de ştiinţă permite elevului să fie deplin şi activ implicat în
procesul învăţăturii. Conţinutul şi activităţile încurajează elevul să integreze
interesele, atitudinile, opiniile şi cerinţele sale.
Conţinuturile şi activităţile urmăresc să promoveze şi să dezvolte la
elevi abilităţi sociale ca cooperarea şi de a lucra împreună cu ceilalţi.
Din punct de vedere tehnic manualul este alcătuit nu din cea mai
calitativă hîrtie, mă refer în deosebi la copertă - subţire şi netrainică.
Dimensiunea manualului o văd prea mare şi de aceea nu se păstrează bine.

Sîrbu Lilia,
liceul teoretic
Alexandru cel Bun,
Sîngera

Prezentarea manualului de limba română,


clasa a III-a, editura Cartier, 2007

Autori: Tatiana Niculcea, Mariana Marin


Manualul de limba română pentru clasa a III-a constituie
elementul de bază al setului didactic, realizînd plenar exigenţele
modelului comunicativ-funcţional de studiere a limbii române.
El respectă aceleaşi principii
conceptuale ale manualelor în aplicare
la treapta educaţională primară.
Lucrarea este în concordanţă cu
Curriculum-ul şcolar pentru clasele I-IV.
La elaborarea manualului s-a ţinut
cont de următoarele momente:
 respectarea cerinţelor curriculare;
 acoperirea integrală a obiectivelor
curriculare;
 respectarea principiilor şi criteriilor
psihopedagogice în selectarea,
eşalonarea şi tratarea integrată şi
funcţională a unităţilor de conţinut;
 respectarea particularităţilor de
vîrstă ale elevilor;
 asigurarea continuităţii în aplicarea metodelor active de învăţare;
 oferirea unui model flexibil şi activ de formare şi autoformare prin
încurajarea învăţării prin descoperire, prin antrenarea gîndirii
creative;
 crearea posibilităţilor pentru autonomie în relaţii umane, pentru
cooperare.
Structura manualului
Manualul este conceput pe o structură modulară, respectînd principiul
concentric de prezentare a conţinuturilor de învăţare, cu o dominantă
sesizabilă a caracterului formativ şi realizînd în proiectarea activităţilor un
echilibru între metodele de implicare directă a cadrului didactic şi metodele
centrate pe participarea elevului.
Volumul este proiectat în 12 module, structurate cîte 7 unităţi pe
dominante de conţinut.
Unitatea I Situaţia de comunicare
a) obiectivele-ţintă
b) conţinuturi de învăţare
c) imaginile tematice
d) repere de proiectare a activităţilor la modulul dat (activitate
de „spargerea gheţii”, lansarea proiectului de grup şi
introducerea în universul tematic al modulului)
Unitatea II Textul de bază:
 motto-ul, ca modalitate de stabilire a contiguităţii dintre mesajul
global şi universul literar tematic;
 întrebarea-problemă, moment de provocare pentru mobilizarea
perceperii textului literar;
 înţelegerea textului prin:
a) întrebările postlecturale, preponderent literale, aplicabile la faza
iniţială de explorare a textului;
b) valorificarea lexicului (sens propriu, figurat, polisemie, sinonimie,
antonimie, expresii frazeologice, etc.);
 explorarea textului prin:
a) elemente de analiză literară: cronotop, modalităţi de expunere,
figuri de stil, caracterizare de personaj, planul de idei, analiză
prozodică;
b) sugestii contextuale;
c) producere de argumente;
 reflecţii asupra textului prin:
a) provocări;
b) atitudini, opinii proprii;
c) transferuri interdisciplinare şi transdisciplinare;
d) re-crearea valorilor literar-artistice;
e) producere de texte creative în cadrul universului tematic etc.
Unitatea III Elemente de construire a comunicării
 Însuşirea prin descoperire şi învăţare activă a categoriilor
gramaticale şi a altor noţiuni teoretice adaptate la particularităţile de
vîrstă, conform exigenţelor curriculare, compartimentele Comunicare
şi Elemente de construcţie a comunicării.
Unitatea IV Text de realizare a sensului
 Lectură interogativ-interpretativă;
 Asigurarea transferului de cunoştinţe.
Unitatea V Contexte de realizare a comunicării
 Ortografie, punctuaţie, elemente de stilistică, scrierea funcţională
etc.
Unitatea VI Compoziţia
 Activităţi de pre-scriere, scriere şi post-scriptum;
 Proiectul de grup cu caracter interdisciplinar, bazat pe teoria
inteligenţelor multiple.
Unitatea VII Lectura reflexivă
 Activităţi de cultivare conştientă a gustului estetic şi a preferinţelor
literare;
 Activităţi de recuperare a interesului pentru activitatea lectorală.
Secvenţa de Evaluare include activităţi de autoevaluare, autoapreciere
cu prezentarea firească a instrumentarului evaluativ (item, imagine, tabel de
convertire a punctajului în note).
Manualul intenţionează prin aspectul său structural şi iconic realizarea
posibilităţilor optimale de percepere eficientă a mesajului comunicat, atît prin
intermediul mijloacelor verbale, cît şi a celor redate prin imagini, scheme,
tabele etc.
Mascotele ca element de programare asigură un algoritm de acţiune
didactică şi sugerează tipurile de sarcini, formînd abilităţi de operare cu
manualul – un instrument de lucru.
La primul contact cu manualul recomandăm organizarea unor activităţi
de percepere şi analiză a manualului, a componentelor structurale şi a
semnificaţiei modelului iconic (mascote, desene, cromatică etc.) în scopul
asigurării lucrului eficient cu manualul.
Manualul este suplimentat de materiale didactice pentru elevi care vin
să asigure posibilităţile de extindere şi aprofundare a conţinuturilor
curriculare: Caietul elevului, Lecturi literare şi Teste de evaluare.

S-ar putea să vă placă și