Sunteți pe pagina 1din 1
‘Scoala Najionald de Studii Politice si Administrative Facultatea de Stiinfe Politice Enxamenul de admitere in anul universitar 2010/2011 Sesiunea de pretestare iulie 2010 SUBIECTE LA PROBA FILOSOFIE Varianta 2 1, Fiind date urmatoarele activitai: a. redactarea unui articol pentru un ziar in care se argumenteazé & problema homosexualitajii ¢ minora la noi in fara; ».audierea unei predict in biseriea pe o tema morala Aratagi pentru fiecare caz daca indicd sau mu o actiune cate tine de eticd, Motivati-va, de fiecare dat, raspunsul. 2p 2. S& presupunem c& intr-o situajie dati un filosof pluralist ar avea posibilitatea de a objine unul dintre dou’ lucruri bbune in sine, dar nu ambele, Raspundefiintrebatilor de mai jos jusificdnd fiecare raspuns. a. Ce lucruri credeti c8 ar pune in balanta? Cum ar alege el? b. Procedind astfel, ar mai fi un filosof pluralist? ¢. Daca ar fi trei lucruridintre care ar trebui s8 aleaga doud, ar mai fi un filosof pluralist? 1,5p 3. Dati patru exemple de propozitii care s& indeplineasc& fiecare una dintre urmatoarele condi a. s&fie atdt adevarats, cat si conforma cu simul comun; b. si fie adevarata, ins neconforma cu simul comun csi fie falsd, insd conforma cu simul comun; si fie atitfalsd, cit si neconformé cu simtul comun. 1p 4, Argumentafi, folosind teoriile ctice studiate daca pregitirea pentru admiterea Ia facultate poate s4 fle considerat& ‘sau nu fericire sau piacere. 1p 5. Inca din Antichitate, filosofii si logicienii care au cercetat problema adevarului s-au confruntat cu diversele variante ale “paradoxului mincinosului”. Orice proporitie este sau adevarata sau falsé, paradoxul provenind din aceea c4 nu putem stabi valoarea de adevar a unor propo7iti. Citi urmatorul exemplu: Tosi cretanii sunt mincinosi, a spus Epimenide, cretanul (sec. VI te.n.}. Ce valoare de adevir are propozitia spusii de Epimenide? Rezolvati succint urmatoarele sarcini: a. Explicati de ce este un paradox. b. Care credefi cd este semmnificatia lui din perspectiva teoriei adevarului-corespondenta? 1p 6. Pornind de la afirma’ ia lui Alexis de Tocqueville din Despre democra' lie in America c& la popoarele democratice, asocia’ ile sunt cele care trebuie si | ind locul acelor indivizi puternici pe care egalitatea de condi’ ii a facut st dispard"explica’ i a. Care este semnifica’ ia conceptului de democral ie la Tocqueville? b. Ponte fi considerata asocierea voluntara a sus’ indtorlor unei echipe de fothal drept o asocial ie in sensul {ui Tocqueville? fn ce condi! iio asemenea agocial ie poate fi consideratd.o organizal ie democratica? c. Cum ar putea impiedica astfe! de asocia’” ii instalarea unui regim politic totalitar? 4. Avand in vedere alte teorifilosofice cunoscute analizal i ela ile dinte stat |i asocial ii din perspectiva puterii de decizie ‘ii alegitimita i, Argumenta irispunsurile. 2,5 p