Sunteți pe pagina 1din 2

C E N T R U L

NAłIONAL DE
EVALUARE ŞI
EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA ECONOMIE

BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 2
Anexa nr. __ la OMECTS nr. ___/________

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA ECONOMIE

I. STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2011, Economia are statutul de disciplină opŃională
fiind susŃinută la proba E. d), în funcŃie de filieră, profil şi specializare.

II. COMPETENłE DE EVALUAT


• Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei Economie
• Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raŃional al agenŃilor economici
în economia de piaŃă
• Analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice vieŃii economice
• Evaluarea unor fenomene economice

III. CONłINUTURI
1. Consumatorul şi comportamentul său raŃional
 Nevoi şi resurse
 Cererea
 Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)
2. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raŃional
 Proprietatea şi libera iniŃiativă
 Oferta
 Factorii de producŃie şi combinarea acestora
 Costuri, productivitate, profit, eficienŃă economică
3. PiaŃa –întâlnire a agenŃilor economici
 RelaŃia cerere-ofertă-preŃ în economia de piaŃă
 Mecanismul concurenŃial
 Forme ale pieŃei: PiaŃa monetară, PiaŃa capitalurilor, PiaŃa muncii
4. Economia deschisă.
 U.E. – mecanisme de integrare economică

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor


şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza
prezentei programe şi nu vizează conŃinutul unui manual anume.

Pagina 2 din 2
Programa de examen pentru disciplina Economie
Bacalaureat 2011