Sunteți pe pagina 1din 1

Completare FIŞA de inscriere la stagiul de practică

Conform Instructiunii DGAMPOSDRU nr.42/07.03.2011

Nume ...........................................Prenume .......................................... CNP ..........................................


JudeŃ ............................ Localitate ………….............................. Str. ….….......................................... Nr. ...........
telefon ............................... e-mail .................................................................nationalitate …...............................
reşedinŃă (Rural/Urban) ................. scoală absolvită (liceu/facultate) ........................... minorităŃi (Da/Nu) .........
etnie romă (Da/Nu) ........….emigrant (Da/Nu) ............ pers. cu dizabilităŃi (Da / Nu) ............alte categorii de
persoane vulnerabile(Da / Nu) ….....data stagiului de practică de la: .......................... până la ...........................
Student/masterand: ……………………………Facultatea/Specializarea:………………………………………….....
Locul de muncă: ....................................................................................................................................................
Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal (date personale de identificare şi date privind rezultatele şcolare
înaintea, în timpul şi după finalizarea proiectului) să fie utilizate şi prelucrate, în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176
„Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” finanţat prin Fondul Social European – POSDRU, în conformitate cu dispoziţiile
leglaţiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
Notă: Universitatea Spiru Haret este abilitată să prelucreze date cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 677/2001 modificată şi
completată.

Semnătura studentului ........................................................................