BAZELE CONTABILITĂŢII NOTE DE CURS

ARMONIZARE ŞI CONFORMITATE ÎN CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ
1. SCURT ISTORIC Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Realităţile societăţii moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte corespunzător, ca arie, conţinut şi operativitate şi informaţia economică, pentru ca ea să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a entităţilor şi rezultatele activităţii economico-financiare. Valorificarea eficientă a informaţiei economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informaţional economic în care contabilitatea este o componentă de bază al acestuia. În anul 1990 contabilitatea românească a fost puternic influenţată de experienţa şi influenţa unor ţări europene mai mult sau mai puţin dezvoltate. 2. ARMONIZAREA SAU CONFORMITATEA ÎN CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ Romania, ca ţară aflată în tranziţie spre o economie de piaţă, şi-a căutat de cîţiva ani, un drum al ei în implementarea şi reglementarea contabilă. Evenimentele din Decembrie 1989 ne-au găsit cu un sistem contabil monist, bazat pe o normare excesivă. După această dată au urmat ani în care s-a pus în discuţie sistemul de contabilitate monist, dar fără să se aducă modificări substanţiale acestuia. De abia în anul 1994 s-au produs clarificări de esenţă în sistemul contabil românesc. începând cu 01.01.1994 se produce o adevărată reformă în contabilitatea românească, în sensul că s-a adoptat un sistem de contabilitate dualist de sorginte latino-europeană, având ca referinţă Planul Contabil General francez. Adevărata consolidare a reformei contabile româneşti se produce mai târziu, odată cu armonizarea acesteia cu Directivele europene şi Standardele Internationale de Contabilitate, pentru entităţile mari şi foarte mari şi respectiv armonizarea acesteia numai cu Directivele europene pentru entităţile mici şi mijlocii. Aşadar, potrivit acestor reglementări se realizează o armonizare la două nivele: (1) la nivel european, cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, la care armonizarea se fundamentează pe Directivele CEE, respectiv Directiva a IV-a, a Vll-a şi a VIII-a; (2) la nivel international, cazul entităţilor mari şi foarte mari, la care armonizarea se

fundamentează pe IAS/IFRS. Cele două abordări în domeniul armonizării contabile au la bază doctrine şi practici diferite şi anume: Cultura contabilă latino-europeană creată, dezvoltată şi promovată de ţări europene cu econornie dezvoltată ca: Franţa, Germania, Italia care se caracterizează prin: ♦ orientarea prioritară spre apărarea intereselor statului; ♦ este puternic normată şi controlată prin reglementări ce fac parte din aşa-zisul "plan de conturi general"; ♦ aplică o contabilitate dualistă, respectiv în două circuite (financiară şi de gestiune); ♦ imaginea fidelă este considerată drept obiectiv fundamental al contabilităţii financiare, realizată prin conformitate, regulamente şi sinceritate; ♦ informaţia contabilă este puternic influenţată de aspecte juridice. Cultura contabilă anglo-saxonă dezvoltată de Anglia şi SUA, se caracterizează prin: ♦ orientarea, de regulă, pe linia includerii fiscalităţii de către contribuabili; ♦ apărarea intereselor investitorului prin promovarea liberalismului economic; ♦ este mai puţin rigidă, se fundamenteză pe tradiţii şi cutume, fără existenţa unui plan contabil general; ♦ structurarea cheltuielilor şi veniturilor nu se face în funcţie de conţinutul lor economic, ci după destinaţie (produs, secţie, serviciu); ♦ imaginea fidelă este considerată ca un principiu esenţial; ♦ informaţia contabilă este dominată de principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Romania a avut până în anul 2005 o contabilitate armonizată, preluând elemente din ambele sisteme de contabilitate: latino-europeană şi anglo-saxonă. Armonizarea contabilă concretizată în situaţii financiare cu structuri şi funcţionalităţi asemănătoare domină ţările lumii.
Este solicitată şi apreciată de mai mulţi utilizatori, dar mai ales analişti financiari care trebuie să

înţeleagă situaţiile financiare ale firmelor străine ale căror acţiuni ar dori să le cumpere. Aceştia doresc, de asemenea, să poată să compare situaţiile financiare ale unor firme localizate în ţări diferite şi să se asigure că informaţiile sunt relevante şi "autentificate" prin auditare. Armonizarea contabilă este o necesitate obiectivă. Ea se va realiza chiar dacă în prezent, în unele grupuri de ţări, ea stagnează sau este condiţionată de interese specifice. Aşa cum s-a arătat în subparagraful precedent, Romania aplică începând din anul 2006 reglementări contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IV-a, Directiva a VII-a). Asemenea directive europene au fost şi ele actualizate preluând unele reglementări cuprinse în IAS/IFRS. Ele se aplică întocmai, fără interpretări, fiind permise doar adaptări ale organelor naţionale de reglementări contabile. Cuprind două categorii de norme: -obligatorii - care sunt preluate întocmai din Directivele originale sau modificate pe parcurs; -opţionale - a căror aplicare este la latitudinea organului de reglementare din fiecare ţară, în cazul nostru de către Direcţia de legislaţie contabilă din MFP. Normele sunt preluate de ţările membre ale CCE şi cele care vor intra în această comunitate.

3. ARIA DE APLICARE Şl MONEDA NAŢIONALĂ DE RAPORTARE Sunt abordate două categorii de aspecte care împreună vor forma contabilitatea conformă cu Directivele Comunităţii Economice Europene: a) Prezentarea reglementărilor ca formă, conţinut al situaţiilor financiare, principii contabile şi reguli de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi prelucrare a situaţiilor financiare anuale. b) Tehnica şi procedura contabilă folosite pentru transpunerea în contabilitatea curentă a acestor reglementări, având în vedere, în principal, planul de conturi recomandat de noile norme europene. Noile reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane juridice (denumite în continuare entităţi): a) societăţile comerciale : ♦ societăţile în nume colectiv; ♦ societăţile în comandită simplă; ♦ societăţile pe acţiuni; ♦ societăţile în comandită pe acţiuni şi ♦ societăţilor cu răspundere limitată. b) societăţile/companiile naţionale; c) regiile autonome; d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiul societăţilor comerciale; f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)-e), cu sediul sau domiciliul în Romania, precum şi sediile permanente din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări. Contabilitatea se ţine în limba română şi moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valuta se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o altă monedă. Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursulde schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative. Toate entităţile economice folosesc, începând cu 01 ianuarie 2006, asemenea reglementări contabile de conformitate cu Directivele Comunităţii Economice Europene, dar ele sunt împărţite în două categorii: - entităţi mari sau foarte mari; entităţi mijlocii şi mici. Criteriul de departajare al acestor entităţi este următorul prag de semnificatie: - total active: 3.650.000 euro; -cifra de afaceri: 7.300.000 euro; -număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 5. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre aceste criterii de normare: -conduc contabilitatea conform cu directivele europene;

nemateriale ori financiare. (cash. patrimoniul poate fi definit ca reprezentând totalitatea. 4 din OMFP nr. de cenzori aleşi de adunarea generală. PATRIMONIUL. tangibile) şi necorporale (netangibile). Ca unitate sintetică de structură. -sunt auditate de auditori financiari autorizaţi. la unele tipuri de entităţi. OBIECT AL CONTABILITĂŢII Sub aspect juridic. patrimoniul poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor şi obligaţiilor în expresie bănească aparţinând unei persoane fizice sau juridice . patrimoniul are următoarele trăsături caracteristice: ♦ este o universalitate juridico-economico-financiară. cpntabilizate sub formă de bunuri materiale. rezultatele financiare şi elententele extrapatrimoniale. ♦ este personal. efectele tranzacţiilor şi a altor evenimerite sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimeniele se produc şi nu pe măsură ce trezoreria (sau echivalentul său) este încasată sau plătită. 907/2005 în funcţie de cerinţele reglementărilor Uniunii Europene şi de evaluările efectuate de instituţiile implicate. încasarea) să aibă loc într-o altă etapă. Ministerul Finanţelor Publice. format din 5 components. respectiv. In acest fel. ♦ este unic şi indivizibil. în sensul că aparţine unei anumite persoane şi este netransmisibil fiind condiţie fundamentală de întemeiere ontologică a persoanei. universalitatea valorilor corporale.. urmând ca decontarea lui (plata. depozite bancare şi alte valori şi creanţe).întocmesc un set de situatii financiare de bază. ♦ sunt certificate potrivit legii. ♦ este distinct faţă de persoana căreia îi aparţine şi nu este inclus acesteia. apariţia angajamentului (suma de plată. de avere circulantă. ' 1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de normare prezentate mai sus: " ♦ conduc aceeaşi contabilitate conformă cu directivele europene. holdinguri şi cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.) şi care intră sub incidenţa cadrului juridic creat pentru stimularea activităţilor într-o economie de piaţă. suma de încasat este înregistrată în contabilitate într-o primă etapă. Astfel. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor stabili condiţiile de aplicare a Standar-delor Internationale de Raportare Financiară începând cu situatiile financiare ale anului 2007. Ele trebuie să aparţină subiectului de drept care este întreprinderea (entitatea. Potrivit art. de regulă societăţile-mamă. Sub aspectul economic. de trezorerie. . Obiectul contabilităţii entităţilor economice îl formează: patrimoniul acestora. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ENTITĂŢILOR ECONOMICE OBIECTUL CONTABILITĂTII FINANCIARE Contabilitatea financiară a entităţilor economice este o contabilitate de angajamente. Banca Naţională a României. ♦ întocmesc situatiile financiare anuale simplificate (3 componente obligatorii şi 2 facultative).

mărfuri etc. În mod conventional. datorii şi capitaluri proprii.bunurile economice. cumpărării. în contabilitate. stă persoana fizică sau juridică în calitatea sa de subiect de drepturi si obligaţii. pe de o parte. materiale. Deşi conceptul de patrimoniu pare perimat. din bunuri economice. pe de altă parte. partea din stânga egalităţii poate fi denumită-patrimoniu economic. noi î1 vom folosi în prezentele note de curs. evaluabile în bani. adică utilizat în activitatea economică în vederea obţinerii de bunuri şi servicii destinate vânzării. egalitatea generalizatoare este: Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic Conţinutul juridic are ca fundament conţinutul economic. maşini. creanţe şi obligaţii. • Patrimoniul juridic este format din drepturile şi obligaţiile cu valoare economică care reprezintă cauza. În legislaţia românescă s-a renunţat la termenul de „patrimoniu". Reluând forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate. ca obiecte de drepturi şi obligaţii. • Patrimoniul economic este format. prin prisma elementelor sale componente. concretizată în bunuri materiale sau corporale (cladiri. datorită obişnuinţei practicii contabile cu acest termen. brevete de invenţii etc. Deci. iar conţinutul economic este suportul material concret al conţinutului juridic ca provenienţă sau sursă de formare a diverselor elemente patrimoniale concrete. şi drepturile şi obligaţiile.) şi ca bunuri nemateriale sau necorporale (creanţe. Poziţia financiară reprezintă activul brut bilanţier minus datoriile. el înlocuindu-se cu noţiunea de „poziţie financiară" formată din active.Patrimoniul poate fi alcătuit dintr-o varietate extrem de complexă şi de diversă de bunuri. ca pasive patrimoniale. termenul de pasiv în contabilitate este înlocuit cu poziţie financiară şi obligaţii. Ea se mai numeşte patrimoniul net sau activ net patrimonial . Literatura de specialitate prezintă numeroase interpretări şi variante în definirea şi analiza patrimoniului ca obiect al contabilităţii >5Ne vom referi în continuare la concepţia economico-juridică a patrimoniului potrivit căreia acesta. care laolaltă alcătuiesc o universalitate. bunurile economice sunt cunoscute ca active patrimoniale. iar drepturile şi obligaţiile.persoana fizică sau juridică. iar cea din dreapta egalităţii. totuşi. se dedublează ca patrimoniu economic şi respectiv patrimoniu juridic. aflate în stânga egalităţii. Între obiectele de drepturi şi obligaţii. Ele formează substanţa materială a patrimoniului. 2. putem formula egalitatea celor două părţi prin ecuaţia: Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii In contabilitate. de unde apare o altă ecuaţie a patrimoniului: Active patrimoniale = Pasive patrimoniale In literatura de specialitate. deci. Patrimoniul poate deveni obiect de studiu al contabilităţii numai in cazul in care el este investit. ori în activităţi administrative şi social-culturale prin care se satisfac necesităţi reale ale societăţii. provenienţa juridică a elementelor patrimoniale concrete şi formează substanţa juridică a patrimoniului. ca subiect de drepturi şi obligaţii. ca obiecte de drepturi şi obligaţii. valori în curs de decontare.). Existenţa unui patrimoniu presupune îmbinarea a doua elemente: 1. patrimoniu juridic. Forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate este aceea a unei balanţe cu două părţi.

sau o mărime valorică negativă. alături de patrimoniu considerat obiect al contabilităţii. diminuarea sau anularea provizioanelor. în situatia inversă.pentru determinarea lui pe baza bilanţului contabil patrimonial: Rezultat = Capitaluri proprii la finele ." Rezultatul poate fi o mărime valorică pozitivă. producţia imobilizată." Rezultatul exerciţiului financiar poate face obiectul mai multor ecuaţii de echilibru şi anume: -pentru determinarea lui pe baza conturilor de rezultate: Rezultat = Venituri . precum şi unele bunuri să nu poată fi integrate în activele şi pasivele entitaţii. De asemenea. . prestările de servicii şi din avantajele pe care entitatea a consimţit să le primească. distruse sau dispărute ori alte consumuri legate de evenimente extraordinare. Ca atare. executarea unor obligaţii legale sau contractuale. efectul mişcării. respectiv profitul sau pierderea. Atât cheltuielile cât şi veniturile înregistrate în contabilitate se închid prin rezultatul exerciţiului fînanciar. ♦ mijloace fixe luate cu chirie.Obligaţiile sunt împărţite în situaţiile financiare anuale în datorii plătibile pănă la 1 an şi datorii plătibile peste un an. garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. Cheltuielile entităţilor economice reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru: consumurile.OBIECT AL REFLECTĂRII CONTABILE SPECIALE Entităţile economice se pot afla în situaţia în care unele drepturi şi obligaţii. denumită profit sau beneficiu. fie venituri. Asemenea modificări ale elementelor patrimoniale au drept ţintă obţinerea unor rezultate financiare. vânzarea activelor cedate şi din alte operaţii extraordinare. respectiv al transformării lui prin operaţii care generează fie cheltuieli. Deci. Atât activele patrimoniale cât şi pasivele patrimoniale pot fi clasificate după criterii diferite. executarea unei obligaţii legale sau contractuale din partea terţilor. REZULTATELE FINANCIARE – OBIECT AL REFLECTĂRII CONTABILE Patrimoniul aflat în administrarea entităţilor economice suferă mişcări şi transformări complexe în timpul derulării obiectului lor de activitate. 3. ELEMENTELE EXTRAPATRIMONIALE . atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. Veniturile entităţilor economice sunt sumele sau valorile încasate sau de încasat din: livrările de bunuri.Cheltuieli sau Venituri = Cheltuieli ± Rezultat . denumită pierdere. executarea de lucrări. intră în obiectul aceleiaşi contabilităţi. fiind considerate extrapatrimoniale. lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiază entitatea . rezultatul exerciţiului financiar. cauţiuni. În această categorie se cuprind: ♦ angajamente (giruri. în cadrul cheltuielilor se mai cuprind amortizările şi provizioanele constituite. valoarea contabilă a activelor cedate.Capitaluri proprii la finele exerciţiului financiar exerciţiului financiar “N” exerciţiului financiar „N-1" Exercitiul financiar este identic cu anul calendaristic. se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. din producţia stocată. 2. cheltuieli cu personalul. indiferent de data încasării sau pl'ăţii lor.

♦ stocuri de natura obiectelor de inventar. Deşi organizarea contabilităţii de gestiune în tara noastră este obligatorie. Ca atare. urmăriţi în continuare. ♦efecte scontate neajunse la scadenţă. în principal. locaţii de gestiune. dar colectarea şi înregistrarea lor în cele două contabilităţi au în vedere obiective specifice. în păstrare sau custodie. . -Atât cheltuielile cât şi veniturile entităţii fac obiectul ambelor contabilităti. cercetare-dezvoltare). Contabilitatea acestor elemente extrapatrimoniale se realizează cu ajutorul conturilor în afara bilanţului. Contabilitatea de gestiune reprezintă un mod specific de prelucrare a informaţiilor contabile. denumite si conturi de ordine şi evidenţă În funcţie de opţiunea entităţii. -obţinerea indicatorilor de gestiune ce permit să se constate şi să se explice eventualele abateri faţă de previziuni. Contabilitatea de gestiune are.♦ valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. înregistrate în contabilitatea financiară la „cost de producţie” (noţiune strict definită şi limitată la anumite elemente precise). considerată şi contabilitate managerială sau intemă. administrativă. comercială.explicarea rezultatelor obţinute. pentru a le compara cu preţul de vânzare aferent acestora). ~*" . -Contabilitatea de gestiune trebuie să fie independentă faţă de contabilitatea financiară. 4. deci.PRODUSUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Dacă informaţiile cu privire la mişcarea şi transformarea patrimoniului. drept obiect furnizarea tuturor informaţiilor în măsură să permită luarea deciziilor de către manageri. ♦ alte valori extrapatrimoniale. în funcţie de specificul activităţii şi de nevoile de informare în vederea actului decizional. ♦ debitori scoşi din activ. informaţiile manageriale. măsură care este conformă cu reglementările Comunităţii Economice Europene. calculând costurile produselor (bunuri şi servicii). cele cu privire la conturile de rezultate şi cele privind elementeie extrapatrimoniale sunt produsul contabilităţii financiare. metodologia de organizare a contabilităţii în Romania se bazează pe concepţia dualistă (în dublu circuit). -asigurarea bazei de evaluarea a bunurilor obţinute din producţia proprie. folosindu-se grupări şi metodologii de lucru diferite. ♦ redevenţe. chirii şi alte datorii asimilate.stabilirea previziunilor privind cheltuielile şi veniturile (costuri prestabilite. contabilitatea respectivelor elemente se poate ţine în partidă simplă sau în partidă dublă. având.). următoarele obiective: -cunoaşţerea costurilor diferitelor funcţii ale entităţilor (de producţie. bugete etc. aceasta beneficiază de facilităţi sporite în ceea ce priveşte posibilităţile de adaptare de către fiecare entitate economică. INFORMAŢIILE MANAGERIALE . . utilizate de factorii de conducere ai entităţilor economice sunt produsul contabilităţii de gestiune.

Metoda contabilităţii conturează modul de studiu şi de cercetare a obiectului acestei discipline ştiinţifice. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare se face în contabilitate atât în ordine cronologică. dar şi o metodă specifică de lucru pentru realizarea obiectului său. Dată fiind complexitatea obiectului de studiu. format din bunuri economice. De menţionat că dubla înregistrare asigură raporturi de echilibru nu numai între cele două forme de reflectare a patrimoniului (patrimoniul economic şi patrimoniul juridic) ci şi între venituri. ♦ Modificări atât în structura activului cât şi a pasivului în sensul creşterii sau descreşterii ambelor părţi ale egalităţii bilanţiere. Se formează un nou nivel valoric al egalităţii bilanţiere. Înfăptuirea obiectivelor contabilităţii presupune respectarea unor principii de lucru care decurg din parti. In acest mod se înfăptuieşte interdependenţa şi condiţionarea dintre obiectul şi metoda contabilităţii. ca obiecte de drepturi şi obligaţii şi patrimoniu juridic format din drepturile şi obligaţiile cu valoare juridică. are. Principiul înregistrării cronologice şi sistematice.METODA CONTABILITĂŢII Contabilitatea. iar metoda ne spune cum trebuie realizat obiectul său. respectiv între activ şi pasiv. întrucât obiectul arată ce trebuie studiat şi cercetat. care presupun modificări doar în componenţa bunurilor economice şi respectiv a drepturilor şi obligaţiilor şi care nu generează o modificare a dublei reprezentări dobândite anterior. Echilibrul bilanţier este evidenţiat în contabilitate printr-o altă trăsătura specifică metodei sale de lucru.cularităţile şi esenţa acesteia: Principiul dublei reprezentări. Dubla reprezentare a patrimoniului în contabilitate presupune că orice modificare a acestuia în sensul creşterii sau descreşţerii lui să afecteze atât bunurile economice cât şi drepturile si obligaţiile cu valoare economică. există o permanentă egalitate deoarece: -orice bun economic este expresia unor drepturi sau obligaţii cu valoare economică. -orice drept sau obligaţie cu valoare juridică sunt generatoare de bunuri economice. cât şi grupate. Între cele două părţi ale bilanţului. Egalitatea bilanţieră rămâne la nivelul valoric anterior. respectiv sistematizate pe grupe sau . aşa cum s-a arătat. metoda contabili|tăţii este constituită dintr-un sistem logic de principii şi procedee de lucru. care este numită egalitate bilanţieră. un obiect propriu de cercetare. precum şi mijloacele utilizate pentru realizarea sarcinilor sale. Orice modificare a patrimoniului presupune înregistrări contabile pentru modificarea a cel puţin două elemente patrimoniale. Principiul dublei înregistrări. Potrivit concepţiei economico-juridice a patrimoni-ului. cheltuieli si rezultate. În toate cazurile de modificări ale patrimoniului se menţine o egalitate valorică a patrimoniului economic cu cel juridic. acesta se dedublează în contabilitate ca patrimoniu economic. Asemenea modificări pot fi de două feluri: ♦ Modificări numai în componenţa activului si respectiv a pasivului. adică în succesiunea lor în timp. şi anume dubla înregistrare. ca orice disciplină ştiinţifică.

aceste situaţii.structuri componente ale patrimoniului • înregistrările cronologice permit însumarea valorică a modificărilor patrimoniale şi a rezultatelor financiare şi determină rulajul în etalon monetar al tuturor operaţiilor economice şi financiare ce au avut loc in cursul unei perioade de gestiune. aceste informaţii trebuiesc reluate cu detalieri şi explicaţii suplimentare în notele explicative ce constituie ultima componentă a situaţiilor financiare din setul prevăzut pentru entităţile mari şi mici. ♦ informaţiile contabile să ofere utilizatorilor o descriere adecvată. Ca atare. 1. Potrivit acestei directive. situaţiei financiare şi rezultatului. Principiul generalizării şi sintetizării informatiilor. sunt documente de sinteză contabilă care prezintă situaţia patrimoniului economic şi juridic la un moment dat precum şi rezultatele financiare obţinute. Informaţiile obţinute din înregis trarea şi prelucrarea datelor privind operaţiile economice şi financiare ce au loc la nivelul entităţilor economice sunt sintetizate cu ajutorul situaţiilor financiare anuale. De aceea ea reprezintă principalul instrument de asigurare a integrităţii patrimoniului economic şi juridic. menirea contabilităţii unei entităţi economice este de „a furniza documente de sinteză care să ofere o imagine fidelă a patrimoniului. drepturile şi obligaţiile patrimoniale. . ♦ Pe feluri de bunuri. atunci când simpla prezentare a unei cifre în structurile situaţiilor financiare nu este suficient de edificatoare. Contabilitatea analitică are o sferă de cuprindere mai restrânsă.PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă furnizarea de informaţii care să ofere o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniului şi rezultatelor obţinute. drepturi si obligaţii în cadrul contabilităţii analitice. deoarece reflectă numai un anumit fel dintre bunurile economice. Între contabilitatea sintetică şi cea analitică există o strânsă interdependenţă. • înregistrările din evidenţa sistematică permit separarea informaţiilor economice după conţinutul economic şi se consemnează în alt tip de registre. Contabilitatea sintetică exprimă valoric întregul volum de bunuri. Înfăptuirea imaginii fidele de către contabilitate necesită ca informaţiile furnizate de către aceasta să îndeplinească următoarele condiţii : ♦ datele contabile să fie înregistrate în contabilitate în timp util pentru a fi prelucrate şi utilizate. Principiul înregistrării sintetice şi analitice. ele formând un tot unitar in procesul de furnizare a datelor şi informatiilor necesare. în cadrul contabilităţii sintetice. Aşa cum se arată in Directiva a IV-a a CEE. în scopul furnizării de informaţii utile ansamblului de utilizatori atunci când aceştia iau decizii economice". drepturi şi obligaţii. Rezultatul înregistrărilor cronologice este consemnat în „Registrul Jurnal". prin componentele lor. respectiv Registrul „Cartea Mare" . Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare se poate face: ♦ Pe grupe sau categorii de bunuri economice. să fie corecte şi complete. Între cele două forme de realizare a contabilităţii agenţilor economici există atât asemănări cât şi deosebiri. drepturi şi obligaţii.

evaluarea elementelor patrimoniale este efectuată într-o perspectivă continuă a activităţii entităţii. ori de subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. De asemenea. La finele anului calendaristic. printre altele. Activitatea unei entităţi economice este urmărită în accepţiunea de continuitate. care în ultima instanţă ar putea duce la supraevaluarea rezultatului. dacă o altă procedură se dovedeste mai bună pentru informarea entităţii. ceea ce asigură comparabilitatea datelor nu numai în timp. această informaţie trebuie prezentată. stabilirea la finele anului a unui patrimoniu real care poate fi valorificat la preţurile pieţei libere la data respectivă. Metodele de lucru contabile trebuie să rămână aceleaşi de la un exercitiu financiar la altul. Desfăşurarea activităţii exerciţiului financiar curent sau anterior poate determina deprecieri. Evitarea acestor fapte. ♦ informaţiile de sinteză să servească utilizatorilor pentru luarea deciziilor economice. care impune. În consecinţă. în această ipoteză trebuie prezentată clar schimbarea procedurii şi calculată influenţa ei asupra exerciţiului financiar curent. ci şi în spaţiu. în sensul că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activităţii. impune . Este cunoscut şi sub denumirea de principiul fixismului. c) Prudenţa. considerat un exerciţiu financiar. cuprinse în legislaţia românească conformă cu directivele europene: a) Continuitatea activităţii. principiile ce trebuie avute în vedere la organizarea contabilităţii. ♦ informaţiile furnizate de contabilitate să rezulte din aplicarea cu bună credinţă a regulilor şi procedeelor contabile. împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea. în esenţă. la data respectivă trebuind să se întocmească situaţiile financiare corespunzătoare.Se prezintă.♦ contabilizarea faptelor să fie în acord cu baza lor juridică şi economică. indiferent de preţurile cu care figurează în contabilitate. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza pnncipiului continuităţii. Despre acest lucru se fac menţiuni în notele explicative la Situaţiile financiare anuale. b) Permanenţa metodelor. Coerenţa şi comparabilitatea informaţiilor contabile implică constanţă în aplicarea regulilor şi procedurilor contabile de evaluare a patrimoniului precum şi prezentarea lor prin situaţiile financiare. Prudenţa presupune. generate de supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. Pentru creşterea încrederii în imaginea fidelă furnizată de catre contabilitate trebuie ca la organizarea contabilităţii entităţilor economice să se ţină seama de mai multe principii. se întocmesc situaţiile financiare prevăzute de lege. riscuri şi pierderi posibile. continuitatea exploatării se întrerupe. dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea. Dacă activitatea entităţii este întreruptă în timpul anului printr-o decizie de lichidare. aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. în continuare. Pot totusi să apară schimbări de metode. contabilizarea oricărei pierderi probabile si necontabilizarea profiturilor sperate. chiar dacă acestea sunt foarte probabile.

Orice schimbări de metodă sau corectarea unor erori trebuie să fie transparente. In această perioadă efectele tranzacţiilor şi a altor operaţii economice sunt luate în considerare din momentul în care se produc şi nu din momentul mişcării sau decontării lor. cheltuielile aferente exerciţiului financiar curent se înregistrează în contabilitatea acestui exerciţiu chiar dacă se vor plăti în exerciţiile financiare viitoare. In mod concret. De asemenea. o durată de 12 luni. Este cunoscut şi ca principiul autonomiei exerciţiului. Eventualele erori constatate în contabilitate. evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă. Exerciţiile financiare au. Presupune interdicţia compensărilor între avere şi datorii. şi în special: -poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului. vor fi reflectate în contabilitate cu ajutorul unor conturi distincte prevăzute în planul de conturi. d)Independenţa exerciţiului. de regulă. între drepturi şi angajamente. Ca atare. între elemente de activ şi de pasiv. e) Intangibilitatea bilanţului de deschidere. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. Nerespectarea acestui principiu influenţeaza direct mărimea rezultatului financiar al exerciţiului curent. care să afecteze cheltuielile entităţii. se determină separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv. Prudenţa temperează optimismul exagerat al oamenilor de afaceri şi oferă în acelaşi timp creditorilor o marjă de siguranţă. In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unor poziţii din bilanţ.constituirea de provizioane. Situaţiile financiare ale exerciţiilor financiare anterioare nemaiputând fi modificate. prin înregistrări contabile adecvate. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. trebuie corectate în anul în care acestea se constată. g) Necompensarea. conform directivelor europene. a căror facturare şi decontare se fac ulterior. -trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent. Creanţele şi datoriile entităţiii economice. -trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. d) Evaluarea separata a elementelor de activ şi pasiv. Presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unei entităţi pe măsura angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului financiar la care se referă. veniturile aferente exercitiului financiar curent se înregistrează în contabilitatea acestui exerciţiu chiar dacă încasarea lor se va face în perioadele viitoare. după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare. . Se interzice modificarea patrimoniului de la sfârşitul anului ce trebuie reportat la începutul anului viitor. Bilanţul de deschidere a unui nou exerciţiu financiar trebuie să corespundă bilanţului de încheiere a exercitiului precedent. -trebuie să se ţină cont de toate deprecierile.

Deoarece asemenea documente preced şi fundamentează datele cuprinse în ele. vizat şi aprobat. poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE Şl REGISTRELE DE CONTABILITATE Înregistrarea operaţiilor economice şi financiare în conturi se face după consemnarea prealabilă a acestora în documente corespunzătoare operaţiilor respective. care parcurge tranziţia la economia de piaţă. In afara funcţiei informaţionale a documentelor justificative ce constă în suportul material al înregistrării operaţiilor economice şi financiare în contabilitate. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate. drepturi şi obligaţii cu privire la existenţa şi mişcarea elementelor . ori plusurile de valoare cu minusurile de valoare. dar numai pe baza de procese-verbale de compensare cu trimitere la documentele primare care au generat asemenea creanţe şi datorii. în cadrul mecanismului aplicării principiului prudentei. cu respectarea prevederilor legale. pentru diminuarea blocajului financiar se pot face temporal compensări între creanţele şi datoriile faţă de acelaşi terţ. şi nu numai de forma juridică a acestora. numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală. ♦ o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate. fără ele contabilitatea neputând face dovada efectuării operaţiilor respective. ori înregistrat în contabilitate. precum şi motivele care le-au determinat. 2. In cazul României. cu condiţia că elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative. i) Principiul pragului de semnificaţie. Principiul pragului de semnificaţie poate fi aplicat numai de către entităţile mari şi foarte mari. împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor. Abateri de la principiile contabile generale pot fi efectuate numai în cazuri excepţionale. iar entităţile mici şi mijlocii numai la întocmirea situaţiilor financiare consolidate. Ele fac dovada înfăptuirii operaţiilor şi angajează răspunderi. h) Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. acestea se mai numesc documente justificative. dobândind astfel calitatea de document justificativ. documentele justificative îndeplinesc şi o funcţie gestionară.De asemenea. Documentele justificative reprezintă unul din elementele componente ale metodei contabilităţii. datoriilor. nu pot fi compensate poziţiile de cheltuieli cu cele de venituri. Ele angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit. Elementele de bilanţ şi de cont de profit sau pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă: ♦ acestea reprezintă o sumă nesemnificativă. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit sau pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului se aplică de către entităţile mari şi foarte mari la întocmirea situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare consolidate. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de aceeaşi entitate economică pot fi efectuate.

După întocmire. iar în cazurile necesare şi temeiul legal al efectuării ei. etc. de regulă. In cadrul fiecărei entităţi. precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiile înscrise în acestea. Sub aspect metodologic. înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare se face cronologic. -verificarea aritmetică. Ele trebuie să parcurgă un traseu cât mai scurt şi într-o anumită ordine de succesiune. documentele justificative trebuie să beneficieze de o circulaţie cât mai rapidă şi mai raţională din momentul şi de la locul întocmirii sau intrării în entitate şi până la momentul predării lor la arhiva. . dacă ele corespund cu cele din anexe. Documentele justificative cuprind. vizat şi aprobat. la locul unde se produce operaţia economică sau financiară. ♦ menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei patrimoniale (când este cazul).patrimoniale. realităţii. cu reţineri şi opriri minime şi numai la resoartele şi persoanele împuternicite în acest scop. următoarele elemente principale: ♦ denumirea documentului. documentele justificative se supun verificării şi prelucrării. precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit. răzuituri. ce presupune urmărirea legalităţii. oportunităţii şi economicităţii operaţiilor economice şi financiare pentru care s-au întocmit. dacă există semnăturile necesare şi s-au întocmit în numărul de exemplare prevăzut. de regulă. adică înscrierii pe ele a conturilor sintetice şi analitice debitoare şi creditoare. ♦ numele şi prenumele. -verificarea de fond. după caz. nefiind admise ştersături. ♦ datele cantitative şi valorile aferente operaţiei efectuate. astfel încât acestea să fie lizibile. care constă în: -verificarea formei. ♦ numărul şi data întocmirii acestuia. Înscrierea documentelor justificative are loc. Înscrierea datelor în documentele justificative se face manual sau cu mijloace de prelucrare automată. Contarea şi înregistrarea în contabilitate se face document cu document sau după o prealabilă centralizare a documentelor justificative ce se referă la operaţii de aceeaşi natură şi din aceeaşi perioadă. ♦ conţinutul operaţiei patrimoniale. prin care se urmăreşte dacă sunt bine făcute calculele aritmetice. necesităţii. în funcţie de data de întocmire sau intrare în entitate şi sistematic în registrele deschise pe conturi sintetice şi analitice. circulaţia documentelor trebuie să fie bine studiată. prin respectarea succesiunii documentelor justificative individuale sau centralizatoare. ♦ denumirea şi sediul entităţii economice care întocmeşte documentul. Pentru înregistrarea în contabilitate. ♦ alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiilor efectuate. Pentru a-şi îndeplini menirea lor. modificări sau alte asemenea procedee. prin care se urmăreşte dacă s-au completat toate datele obligatorii din formular. documentele justificative sunt supuse analizei contabile şi contării.

. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: • registrul jurnal care serveşte ca document obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a mişcării patrimoniului entităţii şi ca probă în litigii. conducere şi control. bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare denumită valoare contabilă. documentele justificative sunt supuse operaţiei de clasare. 3. la cost de achiziţie. O bunurile produse în . organizată la nivel de entitate. care serveşte la furnizarea de date pentru efectuarea analizei economice şi financiare a entităţii şi la întocmirea balanţei de verificare. cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.bunurile obţinute cu titlu gratuit. elastică şi adaptabilă specilicului entităţii. Se pot folosi mai multe criterii cle clasare a documentelor. EVALUAREA CONTABILĂ Pentru evaluarea elementelor din bilanţ. nu circulă. la valoarea de aport. următoarele reguli : . Documentele justificative ca si cele de altă natură trebuie păstrate în condiţii care să asigure integritatea lor pentru a anumită perioadă de timp. cu preţul determinat obiectiv. care se păstrează timp de 50 de ani.la data intrării în entitate. valoarea de aport şi. a căror întocmire şi urmărire sunt sarcini ce revin conducătorului compartimentului financiarcontabil al entităţii. la valoarea justă. la care se predau documentele după expirarea anului de gestiune. fiind un document cle înregistrare contabilă. Păstrarea documentelor se face prin arhivarea lor. stabilită în urma evaluării. In aceste cazuri. se substituie costului de achiziţie. respectiv. în cadrul unei tranzacţii. Clasarea documentelor are ca scop să asigure identificarea cu uşurinţă a acestora atunci când sunt căutate pentru furnizarea informaţiilor necesare organelor de evidenţă. Documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate. Tot 50 de ani se păstrează în arhiva generală şi situaţiile financiare ale entităţilor. valoarea justă.formalizată pentru a nu genera cheltuieli inutile sau îngreunarea procesului de prelucrare şi utilizare a lor. Ea trebuie să fie simplă. După întocmirea. cu excepţia statelor de salarii. care poate fi de două feluri: ♦ arhiva curentă a fiecărui sector sau serviciu care permite consultarea documentelor în cursul anului de gestiune. ca şi registrele de contabilitate se păstrează în arhiva generală a entităţilor economice timp de 10 ani. Prin valoare justă se înţelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. Se întocmeşte numai la sfârşitul lunii. verificarea şi înregistrarea lor. ♦ arhiva generală. -bunurile procurate cu titlu oneros. se stabilesc prin actele normative în speţă. care se stabileşte astfel: -bunurile reprezentând aport la capitalul social. Organizarea circulaţiei documentelor se face pe bază de grafice de circulaţie. • cartea mare. • registrul inventar care serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare anuală şi de grupare a rezultatelor inventarului patrimoniului şi ca probă în litigii.

precum şi costurile de desfacere. cheltuielile de depozitare. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia. această valoare se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat. denumită valoare de inventar. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit. taxele de import şi taxele nerecuperabile. regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final. reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor. ♦ Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare. valoarea de intrare (sau contabilă) se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii astfel: • pentru elementele de activ : ♦ Diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. aferente aceleiaşi perioade. Această situaţie trebuie menţionată în notele explicative. celelalte cheltuieli directe de producţie. În cazul în care în primul exerciţiu financiar de aplicare a acestor reglementări. anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime si consumabilelor. In acest scop. Costul de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare. elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare. costul de achiziţie sau costul de producţie al unui activ nu este cunoscut şi nu există informaţii privind preţurile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau în cazul în care astfel de informaţii nu pot fi obţinute fără cheltuieli sau întârzieri nejustificate. costul de achiziţie sau costul de producţie va fi reprezentat de valoarea justă atribuită activului. stabilită m funcţie de utilitatea bunului. respectiv de plată. starea acestuia şi preţul pieţei. în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea . la cost de producţie. cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie. In cazul creanţelor şi datoriilor. respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În sensul prezentelor reglementări. direct atribuibile activului. Pierderile de materiale. -la încheierea exerciţiului financial'. până la finalizarea sa. prin activ cu ciclu lung de fabricate se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.entitate. cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv. -evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. În costul unui activ cu ciclu lung de fabricaţie pot fi incluse şi dobânzile plătite la creditele bancare contractate pentru achiziţia. manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise. construcţia sau producţia acestuia. Reducerile comerciale şi alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.

după caz. cumulate. Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare. denumită şi valoare contabilă sau cost istoric. -la data ieşirii din entitate. are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor care afectează patrimoniul entităţii. de asemenea. Ea prezintă un interes major pentru stat. favorabile sau nefavorabile. Contabilitatea financiară. între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valuta sau faţă de cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar.(FIFO) -metoda ultimei intrări primei ieşiri(FIFO) -metoda costului standard etc. Faptul că obiectul său este omogen. respectiv unificată. în practică. La fiecare dată a bilanţului. care vrea să controleze aplicarea metodelor de evaluare a diferitelor elemente ale patrimoniului şi stabilirea rezultatelor ce formează baza de determinare a impozitelor pretinse de fisc. sunt furnizate de contabilitatea de gestiune. de regulă. iar informaţiile confidenţiale. evaluarea acestora la ieşire se poate face utilizând. impusă de către autorităţile fiscale şi de cerinţele de control ale statului. . utilizate şi de entitate sunt furnizate de contabilitatea financiară.este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare. bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. 4. Contabilitatea financiară prezintă următoarele caracteristici: -se realizează după o schemă normalizată. ♦ Diferenţele constatate în plus între valoarea stabilită la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion. Diferenţele de curs valutar. face ca. una din următoarele metode: -metoda costului mediu ponderat(CMP) -metoda primei intrări primei ieşiri. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII Contabilitatea entităţilor economice din Romania este organizată în dublu circuit. după caz. utilizate numai de entitate. atunci când deprecierea este reversibilă. prin înregistrarea elementului de pasiv supus conversiei ca de exemplu datoriile în valută. se înregistrează la venituri sau cheltuieli. fără diferenţe apreciabile de la o entitate la alta. mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare. numită şi generală. la valoarea lor de intrare. elementele monetare şi nemonetare exprimate în valuta trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar. aceste elemente menţinându-se. -este organizată în vederea prezentării patrimoniului organismelor şi persoanelor exteme. Informaţiile publicabile terţilor. • pentru elementele de pasiv de natura datoriilor: ♦ Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. contabilitatea financiară să fie unitară şi în acelaşi timp obligatorie. spre a determina l'ezultatul financial" al acesteia. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. In cazul bunurilor de natura stocurilor şi a titlurilor de valoare similare sau identice care au valori de intrare diferite.

6. activitatea şi structura lor. de regulă. nu este suficient pentru a conduce bine gestiunea entităţii. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund. • acoperă insuficienţele contabilităţii financiare în materie de gestiune internă a entităţii. calculat provizoriu lunar şi definitivat anual. Ea asigură înregistrarea documentelor justificative în ordine cronologică (în ordinea documentelor sau a numărului de ordine al acestora) şi sistematică . numit şi exerciţiu financiar. un ciclu de un an. Contabilitatea de gestiune mai poate fi definită şi contabilitate managerială sau contabilitate internă. Conducerea ei este obligatorie şi pentru entitătile care desfăşoară activităţi de producţie sau prestări de servicii. care nu au personal calificat încadrat. b) Contabilitatea poate fi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii. încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate . încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate şi care au înregistrat o cifră de afaceri de până în echivalentul în lei a 50. adică adaptabilă la toate entităţile. Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic. 5. Exerciţiul financiar al entităţilor nou înfiinţate începe la data înfiinţării.000 euro. de organizarea şi conducerea contabilităţii. • este condusă cu o periodicitate variabilă.-prezintă patrimoniul entităţilor într-o viziune globală. Contabilitatea financiară are şi anumite limite şi anume: ♦ nu permite comparări în timp şi spaţiu (între entităţi) ale rezultatului global şi ale situaţiilor financiare. FORMELE DE INREGISTRARE CONTABILĂ Forma de înregistrare contabilă poate fi definită ca ansamblul mijloacelor de lucru existente şi a modalităţilor de utilizare a acestora folosite în contabilitatea curentă a agenţilor economici. Nu permite cunoasterea contribuţiei fiecărui produs sau sector de activitate la rezultatele financiare ale entităţii. adesea legată de ciclul de exploatare. în compartimente distincte. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Conducerea contabilităţii entităţilor economice este prevăzută prin lege astfel: a) Persoanele juridice conduc contabilitatea. contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. conduse de către directorul economic. Caracteristicile contabilităţii de gestiune pot fi formulate astfel: • are ca obiect gestiunea internă a patrimoniului şi oferă un evantai de soluţii pentru gestionarea concretâ a entităţii. potrivit legii. -din raţiuni juridice şi fiscale. oricare ar fi mărimea. împreună cu personalul din subordine. de regulă. răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. • este o contabilitate suplă. rezultatele financiare au în vedere. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. c) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte. nepropunându-şi fumizarea unor informaţii de detaliu. Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi coincide cu anul calendaristic. ♦ rezultatul global. sau nu au contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.

jurnal de inregistrare. s-au perfecţionat continuu.pe jurnale". fiecare având şi conturi corespondente. Formularistica de lucru utilizată este formată din: note de contabilitate. balanţa de verificare. registrul inventar. fişe de cont analitic. • Forma de înregistrare contabilă „pe jurnale" . Acestea au în vedere.. situaţii auxiliare.se aplică încă într-un număr mare de entităţi. Prezintă avantajul că înregistrarea operaţiilor economice se face unilateral. stocarea. în general. PLANUL DE CONTURI . tot mai multe entităţi economice trec de la formele clasice de înregistrare contabilă la forme moderne. • Forma de înregistrare „maestru-şah" . direct din documentele primare şi centralizatoare în jurnal. adaptate calculatoarelor electronice. Formele de înregistrare contabilă cu cea mai mare răspândire la entităţile economice din Romania sunt: . 7. Forma de înregistrare contabilă presupune îmbinarea următoarelor elemente: ♦ formularistica de lucru utilizată.asigură înregistrarea operaţiilor economice şi financiare în mod cronologic şi sistematic. ♦ tehnica de calcul utilizată. precum şi clauze privind eliminarea probabilităţilor de modificare a procedurilor de prelucrare a datelor de către utilizatori. balanţe de verificare. uşor accesibilă lucrătorilor contabili. bilanţul contabil. Are o productivitate a muncii redusă. clauze privind întreţinerea şi adaptarea produselor livrate. păstrarea sub forma suporţilor tehnici şi controlul datelor înregistrate în contabilitate.maestru-şah". fiind apreciată ca o forma de înregistrare simplă. în corespondenţă cu conturile debitoare.forme de inregistrare contabilă adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor. aceleaşi formulare de lucru specifice formelor de înregistrare clasice.(după natura şi felul lor) privitoare la toate operaţiile economice ale entităţilor. -respectarea normelor contabile. . respectiv atât în debitul cât şi în creditul conturilor. fişe de cont analitice. fişe sintetice şah. care constituie instrumentul de lucru de bază în această formă de înregistrare contabilă. Prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii persoanele fizice şi juridice care utilizează sisteme de prelucrare automata a datelor au obligaţia să asigure: -efectuarea controlului legal intern şi extern. Elaboratorii de programe informatice au obligaţia de a prevedea. • Forme de îregistrare contabilă adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor Ca urmare a creşterii gradului de dotare a economiei naţionale cu echipamente moderne de prelucrare a datelor. În decursul timpului. prin contractele de livrare a programelor informatice. formele de inregistrare contabilă au evoluat. registrul jurnal. registrul-jurnal. deoarece se bazează pe înregistrarea bilaterală în conturi a operaţiilor economice. adică o singură dată în creditul conturilor. pe care le adaptează posibilităţilor de lucru ale calculatoarelor electronice. bilanţul contabil. registrul inventar.forma de inregistrare contabilă .. ♦ modul de completare a formularisticii de lucru. forma de inregistrare contabilă . Formularistica de lucru utilizată este formată din: jurnale.

• Clasa 9 aparţine contabilităţii de gestiune.Grupa 68 cuprinde conturile de cheltuieli cu amortizările şi provizioanele. • Cifra 9 în poziţia a 2-a pentru conturile din clasele 2-5 se referă la provizioanele aferente activelor care fac obiectul acestor clase. 59. adică se folosesc în contabilitatea curentă pentru contarea şi înregistrarea operaţiilor economice. b) Grupele de conturi.Grupa 67 indică conturile cheltuielilor extraordinare. c) Conturile sintetice. Altele se detaliază pe conturi de grad inferior. . Astfel: . • între conturile de cheltuieli şi venituri există o anumită relaţie în ce priveşte simbolizarea lor. în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii. 39. din grupa 26 „Imobilizări financiare" fac parte următoarele conturi: 261. . iar grupele 70-75 reprezintă grupele de conturi de venituri din activitatea de exploatare. Planul de conturi românesc se bazează pe clasificarea zecimală a conturilor şi se prezintă sub forma unei liste de conturi sintetice. . care sunt simbolizate cu trei cifre. iar grupa 77 reprezintă conturile de venituri extraordinare (câte un cont pentru fiecare grupă). iar ultimul. Primele patru conturi au funcţia contabilă de activ. ♦ Conturi de rezultate (clasele 6-7). Sunt simbolizate cu o cifră de la 1 la 9.Grupele 60-65 reprezintă grupele de conturi de cheltuieli din activitatea de exploatare. În planul de conturi regăsim trei elemente: a) Clasele de conturi. din care prima cifră aparţine clasei în care se încadrează grupa. situaţie în care conturile sintetice de gradul I rămân neoperaţionale. 263.Pentru îndeplinirea obiectivelor ce-i revin. iar grupa 78 cuprinde conturile veniturilor din provizioane. reprezintă conturi de cheltuieli financiare. 49. care are cifra 9 în poziţia a 3-a . are funcţia contabilă de pasiv. 262. situaţie în care sunt operaţionale. contabilitatea trebuie să se folosească. Dezvoltarea în analitic a conturilor sintetice se face de către fiecare entitate economică. şi de planul de conturi. ♦ Conturi speciale (clasa 8). . toate fiind conturi de provizioane. atât pentru cheltuieli cât şi pentru venituri. • Clasele 1-8 aparţin contabilităţii financiare. Aşa este cazul conturilor din grupele 29. • Cifra 9 în poziţia a 3-a a conturilor cu trei cifre ce fac partea din aceeaşi grupă schimbă funcţia contabilă a contului respectiv faţă de celelalte conturi. Ele nu sunt operaţionale în sensul că nu se folosesc la contarea operaţiilor care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate. în timp ce grupa 76 reprezintă conturi de venituri financiare. De exemplu.Grupa 66. Unele dintre acestea nu se detaliază pe alte conturi sintetice de grad inferior. Sunt operaţionale. A doua cifră din simbolul lor este identică.conturi sintetice de gradul I. Se prezintă în două forme şi anume: . -conturi sintetice de gradul II sunt cele simbolizate cu patru cifre şi provin din detalierea conturilor cu trei cifre. fiind grupate în: ♦ Conturi bilanţiere (clasele 1-5). Sunt formate din două cifre. 267 şi 269.

aparatură birotică etc. precum: . direct sau indirect. maşini. b) Imobilizările corporale sunt bunurile tangibile de folosinţă îndelungată.. mobilier. care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui rise nesemnificativ de schimbare a valorii.reflectă deprecierile reversibile ale activelor imobilizate datorate unor factori conjuncturali. d) O categorie distinctă în cadrul activelor imobilizate o formează imobilizările necorporale şi corporale în curs de execuţie. de factori economici. denumite amortizări . In funcţie de natura lor. cheltuieli de dezvoltare. STRUCTURA ACTIVELOR IMOBILIZATE Activele imobilizate sunt active deţinute pe o perioadă mai mare de un an. construcţii. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 1. programe informatice etc.imobilizări necorporale. acestea suferă în timp anumite deprecieri cauzate de uzura fizică sau morală. cum ar fi împrumuturile şi garanţiile acordate pe termen lung. concretizate în cheltuieli de constituire.reflectă deprecierile ireversibile aferente uzurii fizice şi morale ale imobilizărilor necorporale şi corporale. mărci de fabricate. instalaţii. activele imobilizate pot fi: . brevete. . nemonetare şi fără suport material. Datorită faptului că activele imobilizate deservesc în mod durabil activitatea entităţii economice. generatoare de beneficii economice viitoare. se mai numesc ajustări şi se pot grupa astfel: a) Ajustări permanente. politici etc. utilaje.imobilizări corporale şi . efectuându-se anumite corecţii. precum şi creanţe imobilizate. b) Ajustări provizorii. licenţe. El reprezintă active de trezorerie sau echivalente de trezorerie ale entităţii. în funcţie de natura deprecierilor. reprezentate de terenuri. Echivalentele de trezorerie reprezintă investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide. Un activ imobilizat poate fi reflectat în contabilitate dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poatefi evaluat în mod credibil.imobilizări financiare. concesiuni. Beneficiul economic nu poate fi confundat cu beneficiul ca sursă proprie. denumite ajustări pentru depreciere . c) Imobilizările financiare sunt investiţii financiare care cuprind acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung. Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui. sociali. Amortizarea are atât o funcţie juridică (de depreciere a activelor imobilizate). a) Imobilizările necorporale sunt active identificabile. La întocmirea bilanţului trebuie să se ţină seama de aceste reduceri de valoare ale activelor imobilizate. la fluxurile de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. cât şi una economică (de eşalonare în timp a consumului activelor imobilizate).

caiet de sarcini al închiriere concesiunii. expertiză tehnică. atunci când din utilizarea sa ulterioară nu se mai aşteaptă nici un beneficiu economic. fişă limită de consum. contract de vânzarenecorporale şi cumpărare. proces verbal de receptie. Aport social în act constitutiv. închirieri etc. Imobilizări Producţie proprie necorporale şi corporale în curs de execuţie Realizate de către terţi Imobilizări Achiziţionare financiare bon de consum. Donaţie proces verbal de predare-primire. deviz de lucrări. deprecieri. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE ŞI ANALITICE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Organizarea raţională a evidenţei operative şi a contabilităţii analitice a activelor imobilizate trebuie să fie concepută astfel încât să permită consemnarea completă şi la timp a tuturor operaţiunilor privind mişcarea activelor imobilizate: intrări. Un activ imobilizat trebuie scos din evidenţă la cedare sau la casare. proces verbal privind producţia neterminată. diminuarea cotaţiilor la bursă a titlurilor imobilizate etc. scăderea cursului valutar. factură fiscală. stat de salarii. închiriere. proces verbal de recepţie. ordin privind cumpărarea titlurilor de valoare.diminuarea preţurilor. natură declaraţie de subscriere. locaţie de locaţie de gestiune. cât şi de categoria de active imobilizate la care se referă. contract de concesiune. prospectul de vânzare a acţiunilor. Plusuri la proces verbal de inventariere inventariere Concesionare. 2. corporale Producţie proprie proiecte pentru studii şi cercetari. DOCUMENTE PRIVIND INTRAREA IN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Categoria de Căi de intrare Documente de evidenţă active imobilizate Imobilizări Cumpărare factură fiscală. gestiune. contract de vânzare-cumpărare. deviz pentru lucrări executate: proces verbal de recepţie. ieşiri. proces verbal de recepţie. oferta publică de vânzare a acţiunilor. factură fiscală. Documentele de evidenţă utilizate depind atât de natura acestor operaţiuni. proces verbal de recepţie. .

închiriere. bilet la ordin. chitanţă. activele imobilizate se evaluează la următoarele valori: valoarea de intrare. ateliere.de declasare a unor corporale bunuri materiale Vânzare factură fiscală. cec. prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte destinat să îndeplinească în mod independent o funcţie distinctă. raport de evaluare Retrase de către cerere de retragere. EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE În funcţie de regulile generate de evaluare şi de momentul evaluării. furt etc. bilet la ordin. pe categorii de imobilizări şi în cadrul acestora. proces asociaţi verbal de predare-primire. Situaţii excepţionale contract de asigurare. laboratoare etc. bilanţieră. proces verbal de vânzare-cumpărare. reziduală. Pentru mişcarea mijloacelor fixe în interiorul entităţii se foloseşste bonul de mişcare a mijloacelor fixe.). pe obiecte de evidenţă. .) Imobilizări Transferarea la proces verbal de recepţie. contabilă netă. Contabilitatea analitică a activelor imobilizate. de inventar. închiriere locaţie de gestiune.Achiziţionate achitate Aport social şi ordin de plată. locaţie contract de concesionare. Donaţie proces verbal de predareprimire Concesionare. Documentele utilizate pentru contabilitatea analitică a imobilizarilor corporale sunt: -registrul numerelor de inventar şi -fişa mijlocului fix. 3.chitanţă. act constitutive raport de evaluare DOCUMENTE PRIVIND IEŞIREA DIN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Categoria de active Căi de ieşire Documente de evidenţă imobilizate Imobilizări Casare proces verbal de scoatere din necorporale şi funcţiune . necorporale şi imobilizări corporale în curs de necorporale sau execuţie corporale Imobilizari Vânzare ordin de vânzare a titlurilor: financiare ordin de plată. (calamităti. de gestiune. în special a imobilizarilor corporale. cec. se organizează pe locuri de folosinţă (secţii.

♦ imobilizările primite gratuit se evaluează la valoarea justă. diminuarea preţurilor. echivalentul valoric al deprecierilor sau pierderilor de valoare reversibile a imobilizarilor. Amortizarea reprezintă echivalentul valoric al deprecierii ireversibile. potrivit principiului prudenţei. denumită şi valoare de inventar. În cazul casării. iar în bilanţ. care este stabilită în funcţie de utilitatea bunului. după deducerea cheltuielilor aferente cedării. trebuie să îndeplinească următoarele criterii: □ obţinerea unor beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv. când deprecierea este reversibilă (scăderea cotaţiilor la bursă. la valoarea contabilă netă. iar ajustările. cu preţul determinat în mod obiectiv. ♦ imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evaluează la valoarea de aport. activele imobilizate se înregistrează la valoarea contabilă brută. care se înregistrează în contabilitate astfel: ♦ sub forma unei amortizări suplimentare. valoarea reziduală reprezintă diferenţa dintre valoarea materialelor şi pieselor recuperate şi cheltuielile efectuate în vederea dezmembrării. adică la valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările şi ajustările cumulate pentru deprecierea sau pierderea de valoare. nu se inregistrează în contabilitate.a) VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ Se determină în funcţie de modul de dobândire. e) VALOAREA REZIDUALĂ Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o entitate estimează să o obţină prin cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare. scăderea cursului valutar etc). (2) când valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă netă se obţine un minus de valoare.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE Imobilizările necorporale sunt active identificabile nemonetare. reprezentate de valori nemateriale şi de documente juridice şi comerciale. ♦ prin ajustări pentru pierdere de valoare. c) VALOAREA CONTABILĂ NETĂ Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prin deducerea (scăderea) din valoarea contabilă a amortizărilor şi ajustărilor constituite. astfel: ♦ imobilizările procurate cu titlu oneros se evaluează la cost de achizitie-. starea acestuia şi preţul pieţei.s d) VALOAREA BILANŢIERĂ La închiderea exerciţiului financiar. În contabilitatea curentă. b) VALOAREA DE INVENTAR Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actuală. ♦ imobilizările obţinute din producţie proprie se evaluează la cost de producţie. care. Pentru ca un element să fie recunoscut ca imobilizare necorporală. 4. care reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat în cadrul unei tranzacţii.se compară valoarea contabilă sau contabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii. . În urma acestei comparaţii rezultă două situaţii: (1) când valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă netă se obţine un plus de valoare. când deprecierea este ireversibilă (uzură fizică sau morală).

În categoria cheltuielilor de dezvoltare se includ activităţi precum: ♦ proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică o tehnologie nouă. dar care aparţin celor care le-au creat şi care pot fi comercializate. vad comercial. • Cheltuielile de dezvoltare . Fondul comercial se calculează ca o . este interzisă distribuirea profiturilor. • Know-how-urile reprezinta cunoştinţe tehnice şi procedee tehnologice care nu fac obiectul unui brevet de invenţie. uzufructului. ♦ proiectarea. tehnici. design etc. fiind reprezentate de taxe şi cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. • Dreptul de superficie este dreptul de proprietate asupra unei clădiri sau asupra unei plantaţii construite pe terenul altei persoane. cheltuieli cu emiterea de acţiuni. construcţia şi operarea unei uzine pilot. dacă suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat nu este cel puţin egală cu suma cheltuielilor neamortizate. • Concesiunea reprezinta dreptul de exploatare a unor bunuri şi servicii obţinut de o persoană numită concesionar de la o altă persoană numită concedent. precum şi preţul (redevenţa. de servicii sau de comerţ reprezintă semne distinctive folosite de către o entitate economică pentru a-şi deosebi produsele. • Franciza este dreptul asupra unui domeniu exclusiv sau asupra utilizarii exclusive a unei formule. brevetelor de invenţie. precum şi dreptul de folosinţă asupra acestui teren.sunt ocazionate de aplicarea rezultatelor unor lucrări de cercetare în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. lucrările şi serviciile sale de altele cu caracteristici asemănătoare. precum şi de alte cheltuieli legate de înfiinţarea sau extinderea activităţii persoanei juridice.□ costul activului să poată fi măsurat în mod credibil.) care trebuie plătit de către concesionar în schimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate. • Fondul comercial reprezintă suma suplimentară achitată în cazul achiziţionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru: marca de fabricaţie a firmei. reputaţie. cheltuieli de prospectare a pieţei şi de publicitate. • Uzufructul este dreptul acordat unei persoane de a se folosi pe deplin de un bun care aparţine altei persoane şi pe care trebuie să-l restituie la încetarea contractului. legături comerciale etc. superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. licenţelor. printre altele.sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea unei societăţi comerciale sau de modificarea actului de constituire. construcţia şi testarea producţiei intermediare etc. mărcilor. durata concesionării bunurilor sau serviciilor. clientelă. ♦ proiectarea. • Brevetul de invenţie (patentul) este documentul prin care i se recunoaşte unei persoane dreptul asupra unei invenţii. În contractul de concesiune încheiat între cele două părţi se prevăd. know-how-urilor. cu excepţia situaţiei în care legislaţia nu prevede altfel. Principalele imobilizări necorporale sunt: • Cheltuielile de constituire . • Licenţa este dreptul obţinut de o persoană de a utiliza o invenţie. Cheltuielile de constituire şi de dezvoltare se recuperează prin includerea eşalonată a acestora în cheltuielile de producţie (prin amortizare liniară) într-o perioadă de cel mult 5 ani (în măsura în care cheltuielile de constituire şi de dezvoltare nu au fost amortizate complet. • Marca de fabricaţie. Cheltuielile efectuate cu ocazia achiziţionării şi utilizarii concesiunilor.

Reglementările contabile conforme cu directivele europene nu mai definesc în mod explicit această noţiune. de regulă. -au durata normală de funcţionare mai mare de un an. numită "mijloace fixe".diferenţă dintre costul de achiziţie (mai mare) şi valoarea justă (mai mica) aferente a unor active achiziţionate.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Imobilizările corporale. control şi reglare. imobilizările corporale. sub forma cheltuielilor cu modernizarea.2005 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1. plantaţii. care au ca scop restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ale acestora. Mărcile. denumite şi imobilizări materiale sau active fixe tangibile. licenţele. know-how-urile. cum ar fi: diskete. cu menţiunea de rigoare în notele explicative. • investiţiile efectuate pentru descopertă. prin majorarea valorii mijloacelor fixe. • mijloacele fixe puse partial în funcţiune. formau o subgrupă distinctă. hard-diskuri. realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. cuprind bunurile materiale de folosinţă îndelungată.07. utilaje şi instalaţii de lucru. concesiune. în prestarea de servicii. după caz. ca imobilizări necorporale. Activele încadrate în categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoarea de intrare mai mare decât limita minima prevăzută de lege (de la 01. dacă sunt realizate de către entitate. evaluate la cost de achiziţie sau la cost de producţie. considerate imobilizări corporale: • investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere.500 lei) Imobilizările corporale în curs de execuţie sunt considerate o categorie distinctă de active imobilizate. de regulă în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. amenajări de terenuri. 5. avansuri pentru investiţii etc. . CD-uri. mijloace de transport. în activităţi administrative sau sunt închiriate terţilor. Patentele. aparatură birotică. Sunt. pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale. fără a depăşi durata de utilizare economică a activului. sau pe o perioadă mai mare. fondul comercial şi alte categorii similare nu trebuie recunoscute. care îndeplinesc următoarele caracteristici: -sunt utilizate în producţia de bunuri. construcţii. drepturile de autor. Fondul comercial se amortizează. maşini. mobilier. • investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente. aparate şi instalaţii de măsurare. de asemenea. Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani. • Programele informatice sunt elemente ale muncii intelectuale stocate pe diferite suporturi tehnice. Potrivit tradiţiei contabile româneşti. locaţie de gestiune. cu excepţia terenurilor şi amenajărilor de terenuri. Imobilizările necorporale în curs de execuţie sunt imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. Nu sunt considerate imobilizări corporale: ♦ componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor. animale. In categoria imobilizărilor corporale se includ: terenuri.

lacurile. 6. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează. Costurile privind reparaţiile imobilizărilor corporale trebuie recunoscute ca şi cheltuieli de exploatare în perioada în care sunt efectuate. după caz. a progresului tehnic. închiriate. aeronavele. In cazul imobilizărilor corporale achiziţionate. care au durata normala de utilizare expirată. se adaugă la valoarea contabilă a acestora. a acţiunii agenţilor naturali. Amortizarea cheltuielilor de investiţii efectuate la mijloacele fixe concesionate. cauzat de evoluţia rapidă a tehnicii. Această depreciere fizică şi valorică se numeşte uzură. DURATELE NORMALE DE UTILIZARE Duratele normale de utilizare corespund. De aceea. uşor coroziv. animalele de îngrăşat. puternic . din luna următoare punerii acestora în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare. ♦ sculele. pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare. navele. ♦ animalele tinere. ♦ uzură morală . luate în locaţie de gestiune se calculează de către cel care a efectuat investiţia. care nu sunt rezultatul unei investiţii. în cadrul cărora veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai mari decât cheltuielile necesare pentru funcţionare. tablourile şi operele de artă. bunurile din domeniul public finanţate din surse bugetare. În schimb. pe baza unui plan de amortizare.generată de funcţionarea tehnică şi mecanică. altele decât cele utilizate în scopul realizării veniturilor. Nu se supun amortizării: terenurile.reprezintă procesul de învechire tehnologică. păsările şi coloniile de albine. orice alt mijloc fix care nu îşi pierde valoarea în timp datorită folosirii .♦ construcţiile şi instalaţiile provizorii. de apariţia a noi maşini cu performance mai ridi-cate.AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Imobilizările corporale îşi pierd treptat o parte din valoarea lor de întrebuinţare ca urmare a folosirii lor. indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare. cu duratele economice de utilizare. precum şi de influenţa factorilor naturali. costul lucrărilor de modernizare. bălţile şi iazurile. îmbrăcămintea specială şi accesoriile de pat. închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către proprietarul acestora. ♦ pădurile. Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate. instrumentele şi dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi. uzura poate fi: ♦ uzură fizică . casele de odihnă proprii: locuinţele de protocol. valoarea de intrare (costul de achiziţie) se va recupera pe o durată stabilită de către o comisie tehnică. ♦ echipamentul de protecţie şi de lucru. Expresia valorică a uzurii care se include în mod eşalonat în cheltuieli se numeşte amortizare. întreţinere şi reparare. În funcţie de cauzele care o produc. care au ca scop creşterea performanţelor tehnice iniţiale ale imobilizărilor corporale. în principiu. durata normală de utilizare este mai redusă decât durata de viaţă fizică a activului respectiv. Durata normală de utilizare depinde şi de mediul în care imobilizările corporale sunt exploatate şi care poate fi normal.

clasei. □ denumirea grupei. cheltuielile de investiţii pentru amenajarea terenurilor. . . cu durata normală de utilizare neconsumată. recuperarea valorii de intrare se face pe durata normală de funcţionare rămasă. se amortizează liniar. însă nu ţine seama de influenţa uzurii morale.accelerată. fiind eel mai simplu de utilizat. cu durata normală de funcţionare expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare.5. pe o perioadă de 10 ani. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate. Duratele normale de utilizare se află în "Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe". In Romania duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporale sunt stabilite centralizat prin Hotărâre de Guvern şi sunt revizuite la un interval de maximum 5 ani. care duce la înlocuirea activelor într-un interval de timp mai scurt. durata de utilizare rămasă). inclusiv. Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizarilor corporale. în cazul construcţiilor se aplică in mod obligatoriu regimul de amortizare liniară.REGIMURI DE AMORTIZARE Entităţile economice îşi amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: . Catalogul cuprinde următoarele date necesare identificării şi stabilirii duratelor de utilizare a imobilizărilor corporale (mijloacelor fixe): □ codul de clasificare. subgrupe. De asemenea. . Amortizarea liniară se realizează prin includerea în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe.dacă durata normală de utilizare a imobilizării corporale este între 2 şi 5 ani.coroziv.liniara. In cazul mijloacelor fixe achiziţionate. Imobilizările corporale cuprinse în Catalog sunt clasificate în grupe. pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii în funcţiune. 7. clase. subclase şi familii. traditional. recuperarea amortizării aferente acesteia se face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normală de utilizare rămasă. Cota anuală de amortizare liniară se calculează prin divizarea numărului 100 la durata normală de utilizare.degresivă. Utilizarea acestui regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniară cu unul din coeficienţii următori: 1. Amortizarea degresivă presupune o amortizare mai accentuată a imobilizarilor corporale in primii ani de la punerea în funcţiune. In cazul mijloacelor fixe achiziţionate. subclasei şi familiei imobilizărilor corporale. începând cu luna următoare repunerii în funcţiune a acestora sau se diminuează capitalurile proprii la data scoaterii din funcţiune. subgrupei. durata normală de funcţionare se stabileşte de către o comisie tehnică sau un expert tehnic independent. Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic. stabilite proportional cu duratele de utilizare ale imobilizărilor corporale.

Amortizarea accelerată constă în includerea în primul an de funcţionare.. Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinarea urmatoarelor elemente: • Durata de utilizare aferentă regimului liniar. ♦ Durata de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare liniară (DUL) . Amortizarea degresivă cu influenţa uzurii morale (AD2) Această variantă permite amortizarea valorii contabile a imobilizărilor corporale într-o perioadă mai mică decât durata normală de utilizare. se trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anuale raportând valoarea rămasă la numărul de ani de functionare rămasi.dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani. Amortizarea anuală pentra anii următori se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă (rămasă) până în anul în care amortizarea anuală degresivă este egală sau mai mică decât amortizarea anuală calculată prin raportul dintre valoarea rămasă şi numărul de ani de utilizare rămaşi. în cheltuielile de exploatare a unei amortizări in cota de 50 % din valoarea de intrare. Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determină conform următoarelor reguli: -în cazul construcţiilor.5 . • Durata de utilizare în care se realizează amortizarea integrală (DUI) DUI . inclusiv. Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizare de până la 5 ani nu se calculează influenţa uzurii morale. DUR .dacă durata normală de utilizare este cuprinsă între 5 şi 10 ani. din care: ♦ Durata de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare degresivă (DUD) -se stabileşte ca diferenţă între DUI şi DUR. 2.se calculează ca diferenţă între durata normală de utilizare conform Catalogului (DN) şi DUR. • Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizare (DUM) . Începând cu anul respectiv şi până la expirarea duratei de utilizare. prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi. Regimul de amortizare degresivă se poate aplica în 2 variante: Amortizarea degresivă fără influenţa uzurii morale (AD1) In primul an de funcţionare amortizarea se calculează aplicând cota de amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului.se calculează prin diferenţa dintre DN şi DUI. Aceste două regimuri de amortizare produc şi un avantaj fiscal.se determină ca diferenţă între DUI şi DUD. corespunzător creşterii cheltuielilor privind amortizarea în primii ani de utilizare a imobilizarilor corporale. -în cazul echipamentelor tehnologice şi computerelor. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate după sistemul liniar. recalculată în funcţie de cota de amortizare degresivă (DUR). inclusiv a echipamentelor 2 . Amortizarea degresivă şi accelerată au avantajul că atenuează influenţa uzurii morale.se obţine prin raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă. se aplică metoda de amortizare liniară. prin amânarea la plată a impozitului pe profit. datorită faptului că prin aceste metode se recuperează într-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare din valoarea de intrare a imobilizarilor corporale. diferenţa reprezentând influenţa uzurii morale.

2003. cu modificările şi completările ulterioare. entităţile economice vor întocmi un plan de amortizare. amortizarea este deductibilă fiscal până la nivelul corespunzător suprafeţei construite prevăzute în Legea locuinţelor. republicată. entităţile pot opta pentru metoda de amortizare liniară.12. Amortizarea fiscală nu se înregistrează în contabilitate. • Amortizarea fiscală nu va lua în considerare reevaluarea contabilă şi nu se va înregistra . cu modificările în vigoare. ♦ în cazul construcţiilor. Pentru fiecare imobilizare corporală intrată în patrimoniu. următoarele . se poate folosi metoda de amortizare liniară sau metoda de amortizare degresivă. precum şi pentru computere şi echipamentele periferice ale acestora. reglementată de Legea nr. degresivă sau accelerată. ci numai în Registrul de evidenţă fiscală al entităţii. care este reglementată de Legea fir. Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliul de Administratie al entităţii economice. rezultând astfel amortizarea / km sau pe ora de functionare. O amortizarea cheltuielilor cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se face după metoda liniară. ♦ în cazul echipamentelor tehnologice. pe o perioadă de 10 ani. care se recunoaşte în bilanţ.ASPECTE FISCALE PRIVIND AMORTIZAREA Amortizarea activelor imobilizate trebuie privită din două puncte de vedere: (1) Amortizarea contabilă. prin care se determină valoarea contabilă netă a imobilizarilor amortizabile. 8. Deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă şi orice reevaluare contabilă a activelor imobilizate efectuată după data de 31. amortizarea reprezintă atât o cheltuială care afectează rezultatul exerciţiului financiar. se poate opta pentm oricare dintre cele trei metode de amortizare. cât şi un element rectificativ al valorii contabile. în care se vor determina cu anticipaţie amortizarea anuală (anuitatea) şi valoarea contabilă netă sau rămasă la sfârşitul fiecărui an cle funcţionare. ♦ pentru locuinţele de serviciu.periferice ale acestora. durata de utilizare şi regimul de amortizare ales. Amortizarea contabilă se înregistrează în contabilitate astfel: 6811 = 281 Amortizarea fiscală se foloseşte numai pentru determinarea rezultatului impozabil şi a impozitului pe profit. -în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil. 571/2003 privind Codul fiscal. ♦ valoarea rămasă neamortizată aferentă mijloacelor fixe vândute este deductibilă fiscal numai în situaţia în care acestea sunt valorificate prin entităţi specializate sau prin licitaţie organizată potrivit legii. Din punct de vedere contabil. ♦ în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil. în principal. Mijloacele de transport achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004 pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice. se aplică metoda de amortizare liniară. luându-se in calcul valoarea contabilă. Regulile specifice amortizării fiscale sunt. entităţile pot opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale. (2) Amortizarea fiscală.

in schimb amortizarea fiscală în sumă de 1.LUCRĂRI DE MODERNIZARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE Lucrările de modernizare a imobilizărilor corporale au ca scop îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali în vederea obtinerii de venituri suplimentare. la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrală a .600 lei va fi considerată cheltuială nedeductibilă fiscal. cu pregătire tehnică în domeniu.) trebuie să fie reevaluate simultan. (2) Metoda valorii nete . clădiri. două metode: (1) Metoda valorii brute . starea acestuia şi de preţul pieţei. Regularizarea facturilor fiscale emise pentru plăţi în avans se realizează prin stornarea facturilor de avans. 12. Activele care fac parte din aceeaşi clasă de imobilizări corporate (terenuri. Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează de către evaluatori autorizaţi sau de către specialişti din cadrul entităţii. factura fiscală trebuie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la fiecare dată când este încasat un avans. fie prin majorarea duratei normale de utilizare rămase cu până la 10%. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate.000 : 20 = 1. Plusvaloarea care rezultă din compararea valorii juste cu valoarea contabilă netă este tratată ca o creştere a rezervei din reevaluare. valoarea rezervei transferate este egală cu diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. Amortizarea fiscală anuală = Valoarea fiscală : durata de utilizare = 20.000 lei In vederea calculării impozitului pe profit. maşini şi echipamente etc. fie la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. utilitatea bunului.potrivit căreia se reevaluează simultan atât valoarea brută a imobilizării corporale.000 lei va reprezenta deducere fiscală. o comisie tehnică va stabili o nouă durată de utilizare. pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare ănuale a unor sume care sunt o combinaţie de valori calculate la date diferite. Operaţiile privind reevaluarea imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate folosindu-se în principal. In cazul din urmă.în contabilitate.REEVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Reevaluarea reprezintă înlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justă. Dacă rezultatul reevaluării reprezintă o descreştere a valorii contabile nete. fără a depăşi finele lunii în care a avut loc încasarea. ţinându-se seama de inflaţie. 11. atunci aceasta se tratează ca o diminuare a rezervei din reevaluare. cât şi amortizarea cumulată. amortizarea contabilă în sumă de 1. 9.care presupune eliminarea din valoarea contabilă brută a amortizării cumulate şi a ajustărilor pentru depreciere. Amortizarea acestor investiţii se face fie pe durata normală de utilizare ramasa. fie pe măsură ce activul este folosit de entitate.AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE In cazul în care se acordă avansuri pentru imobilizări corporale. Surplusul din reevaluare se capitalizează prin transferul direct în rezerve. astfel încât valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de cea care ar fi stabilită folosind valoarea justă la data bilanţului. Dacă lucrările se fac după expirarea acestei durate.

bunurile trebuie să aibă durata de utilizare mai mare de un an şi valoarea de intrare mai mare decât limita minima prevăzută de lege. Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristici: • nu au structură materială. Nu se transfera la obiecte de inventar imobilizările corporale care nu au însuşiri comune obiectelor de inventar. înclusiv TVA. baza de impozitare este suma imputată. pentru care se constituie ajustări pentru pierderea de valoare.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE Imobilizările financiare sunt investiţii financiare care cuprind acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung. Cheltuiala cu valoarea neamortizată a activelor corporale lipsă din gestiune sau distruse este cheltuială deductibilă fiscal. La scoaterea din folosinţă se vor aplica regulile de casare ale obiectelor de inventar. aceste active se pot scoate din evidenţa imobilizărilor corporale pentru a se transfera in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Dacă mijloacele fixe sunt complet amortizate. • reprezintă sume băneşti imobilizate pe termen lung în afara entităţii. 13. numai în măsura în care această cheltuială este acoperită de valoarea recuperată in baza contractelor de asigurare încheiate.livrării de bunuri. cum ar fi împrumuturile şi garanţiile acordate pe termen lung. cum ar fi: constructive. Imobilizările financiare se pot grupa astfel: . Diferenţa de cheltuială care execede valorii recuperate este nedeductibilă fiscal. IMOBILIZĂRI CORPORALE CONSTATATE LIPSĂ LA INVENTARIERE Baza de impozitare aferentă TVA pentru mijloacele fixe constatate lipsă la inventariere se stabileşte astfel: a) dacă lipsurile nu sunt imputabile. baza de impozitare este valoarea rămasă. mijloacele de treansport. dobânzilor etc. b) dacă lipsurile sunt imputabile. în acest caz. Ca urmare a faptului că această valoare limită se actualizează periodic.IMOBILIZARI CORPORALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR Pentru a fi încadrate în categoria activelor imobilizate. instalaţiile etc. Valoarea rămasă neamortizată se va recupera prin includerea In cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum trei ani. dar nu mai puţin decât valoarea rămasă. baza de impozitare este zero. După amortizarea completă. pot exista situaţii în care valoarea de intrare a imobilizărilor corporale să rămână mai mică decât această limită minima. • generează venituri financiare sub forma dividendelor. 14. 15. imobilizările respective vor fi menţinute în contabilitate ca imobilizări corporale de natura obiectelor de inventar. • nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibile. • pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile. după caz. Stornarea se poate face separat sau pe aceeaşi factură fiscală pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri . precum şi creanţe imobilizate.

• Acţiunile deţinute la entităţile afiliate sunt drepturile sub formă de acţiuni sau alte titluri deţinute pe termen lung în capitalul altei entităţi. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă interes de participare. fară intervenţia în gestiunea societăţilor la care sunt deţinute titlurile. Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţii financiare pe termen scurt extrem de lichide. □ Creanţele aferente contractelor de leasing financiar. Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces cle transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. iar cealaltă se numeşte fllială. atunci când depăşeşte un procentaj de 20%. în scopul obţinerii de avantaje economice prin veniturile financiare încasate şi prin controlul şi influenţa semnificativă exercitate asupra societăţii respective. • Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute în capitalul altei societăţi comerciale in scopul obţinerii de venituri financiare. 16.care sunt sume de bani acordate terţilor pe baza unor contracte de împrumut. mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.CONTABILITATEA ACTIVELOR CIRCULANTE Un activ circulant se aşteaptă să fie realizat atunci când este posibilă utilizarea sau vânzarea acestuia la o valoare realizabilă. Entitatea asociată este entitatea in care investitorul are o influenţă semnificativă şi care nu este nici asociere în participate. Entitatea care deţine controlul asupra unei alte entităţi este societatea-mamă. atunci când se define peste 50% din drepturile de vot in conducerea filialei. Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare. cauţiuni etc.care sunt împrumuturile acordate entităţilor de la care s-au achiziţionat titluri sau interese de participare. Se consideră că există control.tea ei. sub forma de ajutoare financiare. depozite bancare. Cheltuielile accesorii privind achiziţionarea imobilizărilor financiare se înregistrează direct în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului financiar. □ Dobânzi aferente creanţelor imobilizate. care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui rise nesemnificativ de schimbare a valorii. Controlul reprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi pentru a obţine beneficii din activita. • Creanţele imobilizate sunt reprezentate de: □ Sumele datorate de filiale . Societatea-mamă împreună cu filialele acesteia reprezinta un gntp de entităţi. □ Alte creanţe imobilizate: garanţii. □ împrumuturile acordate pe termen lung . Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. adică la un preţ de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfaşurării normale a activităţii entităţii (ciclului de exploatare). Titlurile deţinute în capitalul entităţilor asociate într-o proporţie de 20-50% asigură posibilitatea exercitării unei influenţe semnificative asupra politicii operaţionale sau financiare a unei entităţi. . pentru obţinerea de dobânzi. nici filială a acestuia.

fie în starea lor iniţială.sunt reprezentate de: animale născute şi cele tinere de orice fel (viţei. produsele . precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate. activele circulante sunt clasificate astfel: (1) stocuri. purcei. de regulă. materiale recuperabile şi deşeutri. (4) creanţe CONTABILITATEA STOCURILOR Stocurile sunt active circulante achiziţionate sau produse pentru consum propriu sau în scopul comercializării. animale. animalele şi păsările . (2) investitii pe termen scurt. mânji etc. de regulă.care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc in produsul finit integral sau partial. faze de fabricate) sau se livrează terţilor. producţia în curs de execuţie . In categoria stocurilor se cuprind bunurile şi serviciile care. materiile prime .sunt stocurile utilizate pentru păstrarea şi transportul bunurilor. se aşteaptă să fie realizate în termen de 12 luni de la data bilanţului. (3) disponibilităţi în bănci şi casierie. obiecte de inven-tar.sunt stocurile cumpărate în vederea revânzării acestora în aceeaşi stare sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii. materialele consumabile .sunt bunurile care nu îndepli-nesc condiţiile de valoare şi/sau de durată pentru a se include în categoria imobilizărilor corporale. animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate. astfel: după forma fizică şi destinaţie: mărfurile . produsele finite sunt produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie si nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii.) crescute şi folosite pentru reproducţie.sunt bunurile care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi. . ouă). putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor. m produsul finit. miei. animalele pentru producţie (lână.este reprezentată de producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare ale procesului tehnologic. produse finite şi produse reziduale. blană. materiale consumabile. destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi. semifabircatele sunt produsele al caror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trece în continuare în procesul tehnologic al unei alte secţii (respectiv. După sursa de provenienţă avem: ♦ Stocuri cumpărate: materii prime.Potrivit reglementărilor contabile româneşti conforme cu directivele europene. inclusiv valoarea serviciilorprestate pentru care nu a fost întocmită factură. ambalaje. lapte. produsele reziduale sunt reprezentate de rebuturi. fie transformată (reprezintă substanţa principală a produselor finite). ambalajele . baracamente şi amenajări provizorii.reprezentate de semifabricate. Stocurile se pot clasifica după mai multe criterii. produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime: lucrările şi serviciile. cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte. care includ ambalajele refolosibile. achiziţionate sau fabricate. coloniile de albine. materialele de natura obiectelor de inventar .

care se pot afla fie în spaţiile proprii. taxe de asigurare etc. care se vând ulterior în aceeaşi stare. După gradul de individualizare şi modul de gestionare: ♦ Stocuri identificabile. pentru prelucrare sau reparare. cu materialele. ciclul de exploatare constă în cumpărarea de mărfuri. cu reparaţiile. cheltuieli de transport. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei de stocuri. care sunt individualizate pentru fiecare articol sau categorie de bunuri. calculatoare etc. la ieşire. . in care se includ. ambalaje etc. cota de cheltuieli indirecte: cu amortizarea utilajelor. cu salariile muncitorilor direct productivi.). televizoare. In cazul entităţilor din domeniul comerţiilui.) se evaluează la costul de producţie.♦ Stocuri fabricate: producţie în curs de execuţie. care în cadrul fiecărei categorii. mărfuri. în cazul în care cumpărătorul nu este plătitor de TVA. la încheierea exercitiului financiar. semifabricate. EVALUAREA STOCURILOR LA INVENTARIERE ŞI LA ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR La inventarierea patrimoniului de la sfârşitul exercitiului financiar. astfel: a) Stocurile cumpărate (materii prime. comisioane. taxe nerecuperabile (taxe vamale. cu salariile personalului de conducere din secţii etc. evaiuarea stocurilor se face la următoarele momente: la intrare. ♦ Stocuri fungibile sau interschimbabile.. chiar dacă sunt cumpărate la preţuri cliferite etc. fund primite de la terp pentru vânzare în consignaţie. bunurile cle folosinţă în-delungată: autoturisme. accize. EVALUAREA STOCURILOR Potrivit reglementărilor contabile româneşti. După apartenenţa la patrimoniu: ♦ Stocuri care fac parte din patrimoniu. produse finite.) se evaluează la --costul de achiziţie care are următoarea structură: preţul de cumpărare fără TVA. EVALUAREA STOCURILOR LA INTRAREA IN PATRIMONIU Stocurile intrate in patrimoniu sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate în funcţie de modul lor de dobândire. nu pot fi in mod unitar identificabile: pungile cu zahăr ambalat care aparţin aceluiaşi sort. ♦ Stocuri care nu fac parte din patrimoniu. dar se află în gestiunea entităţii. stocurile se . TVA înscrisă în factura fumizorului. stabilită în urma evaluării. c) Stocurile obţinute cu titlu gratuit se evaluează la valoarea justă care reprezintă preţul presupus că îl acceptă un client în cadrul unei tranzacţii comerciale cu preţul determinat obiectiv. în consignaţie. reparare etc. la inventariere. semifabricate etc. de regulă. produse reziduale. d)Stocurile aduse ca aport în natură se evaluează la valoarea de aport. format din: cheltuieli directe: cu materiile prime. pentru prelucrare. b) Stocurile fabricate (produse finite. materiale. fie se află la terti în custodie.

se bazează pe ipoteza că primele articole ieşite din patrimoniu sunt evaluate la costul ultimelor articole intrate. • Metoda costului mediu ponderat (CMP) .prima ieşire" (LIFO) .evaluează la valoarea actuală. . stocurile trebuie să fie înregistrate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea de inventar. costul mediu ponderat (CMP) se stabileşte ca un raport între valoarea stocului initial (Vsi plus valoarea intrărilor (Vi) şi cantitatea existentă în stocul initial (Qsi plus cantitaţile intrate (Qi). data de intrare. denumită şi valoare de inventar.se bazează pe ipoteza că primele articole ieşite din patrimoniu sunt evaluate la costul primelor articole intrate. Metoda FIFO poate fi utilizată indiferent de fluxul real al stocurilor. . Se poate folosi în cazul produselor de folosinţă îndelungată. Valoarea actuală se stabileşte în funcţie de utilitatea bunului. EVALUAREA STOCURILOR LA IEŞIREA DIN PATRIMONIU La ieşirea din patrimoniu prin vânzare. starea acestuia şi preţul pieţei. În acest fel. în listele de inventariere se va înscrie valoarea contabilă. In situaţiile financiare. la sfârşitul lunii). stocul final este evaluat la cele mai vechi preţuri. stocurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. Când se calculează la sfârşitul lunii. distrugere etc.prima ieşire" (FIFO) . utilizându-se următoarele metode: • Metoda identificării specifice (IS) . cost de achiziţie. dacă se constată că: (1) Valoarea de inventar > Valoarea contabilă. în listele de inventariere se va înscrie valoarea de inventar. Aplicarea metodei FIFO are ca efect evaluarea stocului final la cele mai recente preţuri. fie periodic (de exemplu. • Metoda "ultima intrare . Pentru diferenţa dintre valoarea contabilă (mai mare) şi valoarea de inventar (mai mică) se calculează ajustări pentru deprecierea stocurilor. donaţii. consum. adică: CMP = (VSi+Vi):(Qsi+Qi) Când se calculează după fiecare recepţie. fiind atribuite stocurilor ieşite preţurile cele mai vechi.presupune calcularea mediei ponderate a costurilor unui anumit element. Astfel. care se pot identifica prin serie. costul mediu ponderat (CMP) se stabileşte ca un raport între valoarea stocului precedent (Vsp) plus valoarea intrărilor (VD şi cantitatea existentă în stocui precedent (Qsp) plus cantităţile intrate (Qi). deoarece presupunerea se face în legătură cu fluxul costurilor şi nu al bunurilor.constă în evaluarea bunurilor la costul istoric (de intrare). (2) Valoarea de inventar < Valoarea contabilă. adică: CMP = (VSp+Vi):(Qsp+Qi) Dacă se ponderează cantităţile ieşite (Qe) cu costul unitar mediu ponderat se obtine valoarea bunurilor ieşite (Ve) adică: Ve = CMPxQe • Metoda "prima intrare . Cu acest prilej se stabilesc: ♦ Diferenţele cantitative în plus sau în minus dintre situaţia faptică stabilită la inventariere şi situaţia scriptică din contabilitate: ♦ Diferenţele valorice în plus sau în minus dintre valoarea contabilă (de intrare) si valoarea actuală (de inventar). fie după fiecare recepţie.

se realizează de către un specialist (tehnolog sau merceolog). în situaţii excepţionale. inventarierea etc. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR Activele circulante materiale din cadrul unei entităţi ocazionează numeroase operaţiuni. Aceste costuri trebuie actualizate periodic. eliberarea din depozite. Pe baza constatărilor făcute. iar pe baza acestora se încheie contracte economice. ALTE METODE DE EVALUARE A STOCURILOR În funcţie de specificul activităţii. prelucrarea în procesul de producţie. contractele economice sunt înlocuite de către furnizori prin confirmarea de comandă. Entităţile care întocmesc factura fiscală în momentul livrării bunurilor nu vor mai emite aviz de însoţire a mărfii. Aceste operaţiuni trebuie consemnate in diferite documente de evidenţă operativă a stocurilor.se efectuează de către delegatul entităţii cumpărătoare şi constă în verificarea stării ambalajelor. cum ar fi: aprovizionarea. Entităţile emit către furnizori comenzi. administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri.se efectuează de către gestionar şi presupune confruntarea datelor din documente (comandă. Luarea in primire a bunurilor aprovizionate se numeşte recepţie. cumpărătorul primeşte de la furnizor avizul de însoţire a mărfii sau factura fiscală. în anumite condiţii. semnat de ambele părţi.O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. gestiona-rul întocmeşte nota de recepţie şi constatare de diferenţe. Dacă. Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă de la un exerciţiu financial" la altul. Pentru lipsurile constatate se întocmeşte un procesverbal de constatare. • recepţia calitativă . în funcţie de conditiile existente la un moment dat. vânzarea. aviz de însoţire a mării sau factură fiscală) cu cantităţile de stocuri efectiv primite. m Notele explicative din cadrul Situaţiilor financiare anuale trebuie să se prezinte motivul schimbării metodei şi efectele sale asupra rezultatului. de eficienţă si de utilizare a capacităţilor de producţie. care presupune efectuarea următoarelor operaţiuni: • recepţia transportului .ia în considerare nivelurile normale ale consumurilor materiale şi de manoperă.este folosit în comerţul cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu miscare rapidă. recunoscându-se în costuri pe măsura consumului productiv sau vânzării bunurilor respective. se mai pot folosi următoarele metode de evaluare a stocurilor: a) Costul sau preţul standard . . Costul stocurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. b) Preţul cu amănuntul . • Diferenţele dintre costul standard şi costul efectiv (de achiziţie sau de producţie) se înregistrează distinct în contabilitate. • recepţia cantitativă . În cadrul executării comenzii şi a contractului de aprovizionare. care au marje de adaos comercial similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. păstrarea.

acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate. avizului de însoţire a mărfii şi facturii fiscale. . Pentru predarea la magazie a produselor obţinute din producţie proprie şi pentru tranzitarea materialelor de la un loc de depozitare la altul se întocmeşte bonul de predaretransfer-restituire. avize.Pentru anumite materiale se iau probe pentru analiză chimică. cât şi în contabilitate. pe baza documentelor de intrare (facturi. care se întocmeşte separat pentru fel. nemaifiind considerate proprietatea acesteia. Se poate organiza folosind una din următoarele metode. In cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor. astfel: • bunurile vândute şi nelivrate se înregistrază distinct in gestiune. Livrarea mărfurilor şi a produselor se face pe baza dispoziţiei de livrare. pe baza documentelor care confirmă ieşirea acestora din gestiune. Preluarea documentelor se face pe baza borderoului de predare a documentelor. cu ajutorul fişelor de magazie. pe care se face menţiunea. note de recepţie. cât şi în contabilitate. pe baza recepţiei şi a documen-telor însoţitoare. Documentul de evidenţă operativă a magaziei sau depozitului este fişa de magazie. dar nefacturate. . dispoziţii de livrare etc. pe categorii de stocuri. în conturi în afara bilanţului. tehnică etc. se procedează astfel: ♦ bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ANALITICE A STOCURILOR Contabilitatea analitică a stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric. iar in cadrul acestora. b) Metoda cantitativ-valorică (pe fişe de cont analitic). La cel mult o săptămână după înregistrarea lor in fişele de magazie. în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale entităţii: a) Metoda operativ-contabilă (pe solduri)."pentru prelucrare la terti". iar in contabilitate. calitate sau sortiment de stocuri. Documentele utilizate pentru eliberarea materialelor din magazie pentru consum sunt bonul de consum şi fişa limită de consum. c) Metoda global-valorică. Fişele de magazie se întocmesc zilnic de către magazioner. se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare. • bunurile livrate. ocazie cu care se efectuează controlul înregistrărilor din fişele de magazie. 2) Preluarea documentelor de intrare-ieşire în contabilitate. ♦ bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct in contabilitate ca intrare in gestiune.). bonuri de predare etc) şi a documentelor de ieşire ('bonuri de consum. documentele de intrare şi ieşire se preiau de contabilitate. a) METODA OPERATIV-CONTABILĂ (pe solduri) Utilizarea metodei operativ-contabile presupune desfăşurarea următoarelor activităţi: 1) Evidenţa cantitativă a bunurilor la locurile cle depozitare. Acelaşi document se foloseşte şi pentru restituirea materialelor neutilizate. In cazul unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii. Valorile materiale trimise pentru prelucrare la terţi se înregistrează în avizul de însoţire a mărfii. bonuri de transferrestituire.

Valorile stabilite în registrul stocurilor se compară cu situaţia din conturile sintetice care se întocmesc de către contabilitate. metoda inventarului permanent a devenit mai simplu de utilizat şi mai puţin costisitoare. In acest caz : ♦ Conturile de stocuri se debitează la sfârşitul perioadei cu soldurile determinate la inventariere şi se creditează la începutul perioadei următoare. pe grupe. atât cantitativ. 3) înregistrarea documentelor în fişele de cont analitice pentru valori materiaie: 4) Verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitice. . imprimatelor şi materialelor pentru ambalat. in care se înscriu: • cantităţile de stocuri preluate din Fişele de magazie. b) METODA CANTITATIV-VALORICĂ (pe fişe de cont analitice) Folosirea metodei cantitativ-valorice presupune parcurgerea următoarelor etape: 1} înregistrarea cantitativă a intrărilor şi ieşirilor de stocuri în fişele de magazie. subgrupe. Pe măsura dotării cu tehnică de calcul corespunzătoare. Această metodă se poate folosi şi în cazul rechizitelor de birou. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A STOCURILOR Există două metode de evidenţă sintetică a stocurilor: (1) Metoda inventarului permanent (2) Metoda inventarului intermitent În condiţiile inventarului permanent. c) METODA GLOBAL-VALORICĂ Această metodă constă în ţinerea numai a evidenţei valorice atât la nivelul gestiunii (cu ajutorul raportului de gestiune). în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire. 2) Preluarea documentelor de intrare şi ieşire de către contabilitate pe baza borde-roului de predare a documentelor. în practică se pot întâlni diferite combinaţii ale metodelor de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor. cu ocazia includerii in cheltuieli a soldurilor constatate la sfârşitul perioadei precedente. • totalurile valorilor pe pagini. • valorile stocurilor calculate prin înmulţirea cantităţilor cu preţurile de facturare. cât şi valoric. entităţile vor trece la utilizarea metodei cantitativ-valorice. a etichetelor şi a marcajelor electronice. mai ales. registrul stocurilor înlocuieşte balanţa analitică. la contabilitate se foloseşte Fişa centralizatoare a mişcărilor valorice pe grupe de bunuri. cât şi In contabilitate Ccu ajutorul fişelorde cont pentru operaţii diverse). Odată cu introducerea pe scară tot mai largă a calculatoarelor. magazii. Metoda global-valorica se utilizează. 5) Verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de cont analitice cu situaţia din fişele de cont sintetice cu ajutorul balanţelor de verificare analitice. conturi sintetice. 4) Pentru uşurarea depistării unor erori.3) întocmirea registrului stocurilor la sfârşitul perioadei. ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în fiecare moment a mărimii stocurilor. Se observă că în cazul acestei metode. Inventarul intermitent presupune stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. se face controlul concordanţei dintre evidenţa operative cu cea din contabilitate. Periodic. în cazul mărfurilor şi ambalajelor aflate în entităţile de desfacere a mărfurilor cu amănuntul.

♦ Intrările de stocuri din cursul perioadei se înregistrează direct in conturile de cheltuieli. conform relaţiei: stocuri iniţiale + intrări . fie au durata de utilizare mai mica de un an. fie au valoarea de intrare mai mică decât limita legală. Nu se includ în această categorie lucrările de organizare la care. • baracamentele şi amenajările provizorii de şantier. cum ar fi: barăci. materialele recuperabile. fiind reprezentate de următoarele elemente: semifabricate . drumuri de acces. CONTABILITATEA PRODUSELOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE Produsele fac parte din categoria stocurilor. materialele pentru ambalat. în produsul finit. în care se regăsesc integral sau partial. fără a se regăsi. O Materialele de natura obiectelor de inventar sunt reprezentate de: • bunurile care nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile pentru a putea fi incluse în categoria imobilizărilor corporale. podeţe.sunt bunurile care au parcurs toate fazele procesului tehnologic. echipamentul de lucru şi îmbrăcămintea specială impuse salariaţilor de normele de protecţie a muncii sau de regulamente speciale. matriţele şi alte obiecte similare. Producţia in curs de execute este reprezentată de: • produsele care n-au parcurs toate fazele procesului tehnologic. CONTABILITATEA MATERMLOR PRIME Şl MATERIALELOR În categoria stocurilor care sunt cumpărate pentru a fi consumate in procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii intră materiile prime. • sculele. la un moment dat. deşeurile. aparatele de măsură şi control (AMCuri). împrejmuiri etc. verificatoarele (SDV-uri). nu se recuperează materiale: platforme de beton. întrunesc condiţiile de calitate şi sunt predate pe bază de acte la magazie sau sunt livrate direct terţilor.reprezintă rebuturile. schele. furajele etc. fie transformate. gropi de var etc. d Materiile prime sunt bunurile care participă direct la fabricarea produsului. seminţele şi materialele de plantat. produse reziduale . produse finite . piesele de schimb. conform premisei că aceste stocuri sunt destinate consumului sau vânzării şi nu păstrării acestora în depozit. Principalele categorii de materiale consumabile sunt: materialele auxiliare. de regulă. • echipamentul de protecţie. care sunt bunuri achiziţio-nate sau construite in regie proprie pentru buna funcţionare a şantierelor de constructs. com-bustibilii. ♦ leşirile de stocuri se determină prin calcul extracontabil.stocuri finale = ieşiri Dezavantajul acestei metode constă în lipsa unor informaţii detaliate privincl stocurile existente în patrimoniu.sunt acele produse al căror proces tehnologic a fost încheiat într-o secţie sau fază de fabricate şi care tree în continuare pentru prelucrare în altă secţie sau fază de fabricaţie sau se livrează terţilor. ocupând o poziţie intermediară fie între materii prime şi semifabricate. materialele consumabile şi materialele de natura obiectelor de inventor. O Materialele consumabile sunt bunurile care participă sau ajută la procesul de produc-ţie sau de exploatare. mecanismele. fie în starea lor iniţială. prin demolare sau demontare.. fie între semifabricate şi produse . adică. dispozitivele.

CONTABILITATEA MĂRFURILOR Mărfurile sunt bunurile achiziţionate din afara entităţii pentru a fi vândute în aceeaşi stare. . produse finite etc). lapte. • stocurile provenite din producţie proprie. serviciile şi studiile în curs de execuţie.care constă în achiziţionarea de mărfuri în cantităţi mari de la producători sau de la alţi furnizori în scopul revânzării acestora către alte entităţi comerciale. Pe traseul producător .consumator. Producţia în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei. miei. Diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de achiziţie al mărfurilor poartă denu- . sau prin vânzarea de produse animaliere. ulterior. d) coloniile de albine. cost de producţie sau la preţ standard. dar nerecepţionate. • aflate în curs de aprovizionare. prin achiziţii de la terţi sau din producţie proprie. care urmează a fi trecute ulterior în categoria imobilizărilor corporate. blană. Ieşirea animalelor se poate face prin vânzarea de animale vii. prin sacrificare. • date spre prelucrare la terţi. purcei. Creşterile în greutate pot fi evaluate la cost de producţie sau la preţ standard. îndeosebi celor de vânzare cu amănuntul: (2) circulaţia cu amănuntul a mărfurilor . CONTABILITATEA STOCURILOR AFLATE LA TERŢI Sunt considerate stocuri aflate la terţi acele bunuri care se află în una din următoarele situaţii: • achitate şi lăsate în custodia furnizorilor.) şi care. • lucrările. • predate terţilor pentru vânzare în consignaţii. c) animalele pentru producţie (lâna. mânji etc). Evaluarea animalelor se poate face la cost de achiziţie. • trimise pentru depozitare temporară la terţi. precum şi unor entităţi pentru consumul propriu. şi-au schimbat destinaţia şi se oferă spre vânzare terţilor. mărfurile parcurg două stadii şi anume: (1) circulatia cu ridicata a mărfurilor . ca animale de muncă şi pentru reproducţie.care constă în vânzarea mărfurilor consumatorilor individuali.finite. care se vând prin magazine proprii (semifabricate. obiecte de inventar etc. adică achitate. destinate sacrificării sau vânzării. materiale. fără vreo prelucrare suplimentară. ca produse finite. b)animalele la îngrăşat. Intrarea în entitate a animalelor se poate face. CONTABILITATEA ANIMALELOR In grupa activelor circulante materiale se includ urmatoarele categorii de animale: a)animale tinere de orice fel (viţei. Sunt asimilate mărfurilor: • stocurile achizitionate pentru utilizare proprie (materii prime. Producţia în curs de execuţie se evaluează la cost de producţie. dar nesosite sau sosite. folosind metode tehnice de ajustare a gradului de finisare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice. • produsele nesupuse recepţiei tehnice de calitate. ouă). în principal.

EVALUAREA MĂRFURILOR LA ENTITĂŢILE CU RIDICATA Entităţile comerciale de desfacere a mărfurilor cu ridicata pot evalua mărfurile la unul din următoarele preţuri de înregistrare: • Costul de achiziţie efectiv. având în vedere marea varietate de sortimente de mărfuri intrate. b) Detailiştii neplătitori de TVA utilizează preţul cu amănuntul compus din costul de achiziţie (în care se include şi TVA din factura de cumpărare) plus adaosul comercial. trebuie evidenţiate distinct diferenţele de preţ dintre preţul standard şi costul efectiv de achiziţie. prime de asigurare etc. • Rabatul comercial se stabileşte în momentul scoaterii din gestiune a mărfurilor vândute. In acest caz. Cu toate că exprimă aceeaşi realitate. întrucât este dificil să se recalculeze preţul de cumpărare al mărfurilor intrate în funcţie de cheltuielile de transport-aprovizionare. metoda „prima intrare prima ieşire" (FIFO). între cele două noţiuni există. La entităţile comerciale de desfacere a mărfurilor cu amănuntul (en detail) se reco-mandă evidenţa mărfurilor la preţul cu amănuntul.se determină pentru fiecare sortiment de marfă. la entităţile comerciale cu amănuntul se consideră cost de achiziţie preţul de cumpărare reflectat în facturile furnizorilor. În acest caz. adaosul comercial se determină în momentul achiziţionării mărfurilor. care cuprinde. care este format din costul de achiziţie plus adaosul comercial plus TVA. Acest mod de evaluare se impune din raţiuni practice. cum ar fi: cheltuieli de transport. La sfârşitul fiecărei perioade de gestiune este necesar să se . De regulă. totuşi. iar cheltuielile de transport aferente intrărilor de mărfuri se reflectă într-un cont analitic distinct. pe baza preţurilor medii din perioada anterioară. prin aplicarea cotei de rabat asupra preţului de vânzare al mărfurilor.mirea de adaos comercial sau rabat comercial. comisioane. ieşirile de mărfuri din patrimoniu se pot evalua folosind una din următoarele metode de evaluare: metoda costului mediu ponderat (CMP). pe lângă preţul de cumpărare. Transformarea cotei de adaos în cota de rabat se realizează aplicând procedeul sutei majorate. cât şi pe magazine. • Preţul standard (prestabilit) . metoda „ultima intrare . astfel: cota de rabat (%) = (cota de adaos x 100): (cota de adaos + 100) EVALUAREA MARFURILOR LA ENTITĂŢILE COMERCIALE CU AMĂNUNTUL În cadrul entităţilor cu amănuntul se conduce evidenţa analitică global-valorică atât la nivel de entitate. în cantităţi şi la preţuri diferite. care se poate utiliza în douâ variante: a) Preţul cu amănuntul. Acestea se vor include în cheltuieli pe măsura vânzării mărfurilor. Adaosul comercial este suma destinată să acopere cheltuielile comerciantului (cheltuieli de circulaţie) şi să asigure obtinerea unui profit. Contabilitatea sintetică a mărfurilor la entităţile cu amănuntul se organizează prin folosirea inventarului permanent sau intermitent.prima ieşire" (LIFO). • Astfel. prin aplicarea cotei de adaos asupra costului de achiziţie. deosebiri în ceea ce priveşte modul de calcul şi momentul în care se face calculul. şi alte cheltuieli. iar în cadrul acestora pe gestiuni cu ajutorul raportului de gestiune zilnic sau periodic. taxe vamale.

neimputabile. pentru care nu s-au încheiat contracte de asigurare. Sumele rezultate din vânzarea mărfurilor se prescriu dacă nu sunt ridicate de către deponenţi în termen de 3 ani.repartizeze diferenţele de preţ atât asupra ieşirilor. dacă se constată că o astfel de operaţie este justificată sau . încredinţează celeilalte părţi. Beneficiarii veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor în regim de consignaţie datorează un impozit in cotă de 10% din venitul brut încasat. Impozitul se calculează. operaţii care se fac pe baza inventarului de schimbare a preţurilor. inclusiv TVA. cât şi asupra stocului final de mărfuri. Pentru deponenţii persoane fizice rezidente se întocmeşte "Bonuldeprimire în consignaţie" Mărfurile primite sunt înregistrate în "Borderoul de primire a obiectelor în consignaţie" şi "Notele de receptie şi constatare de diferenţe". acesta trimite bunurile pe bază de aviz de însotire a mărfli pe care va menţiona "pentru vânzare în regim consignaţie". când se întocmeşte "Borderoul de ieşire a mărfurilor din consignaţie". precum şi "Borderoul de programare la plată a deponenţilor". persoane juridice. MĂRFURI CONSTATATE ÎN MINUS SAU IN PLUS LA INVENTARIERE Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor constatate lipsă în gestiune sau degradate. MODIFICĂRI DE PREŢ LA MĂRFURI Preţul cu amănuntul se poate reduce sau majora. prin reducerea sau majorarea corespunzătoare a adaosului comercial. ale lunii următoare celei în care se face plata venitului. • Preţul de vânzare cu ridicata (en gros) este format din costul de achiziţie plus un adaos comercial care se stabileşte în funcţie cle nivelul preţurilor de pe piaţă la sortimentul respectiv de mărfuri. Comerţul în consignaţie este organizat în cadrul comerţului cu amănuntul. de regulă. inclusiv. mărfuri spre a le vinde. pe baza unui coeficient de repartizare care se calculează cu date cumulate de la începutul anului. Este permisă reclucerea preţului până la cel mult costul efectiv de achiziţie. după caz. consignaţia calculează TVA numai pentru comisionul ce-i revine. MĂRFURI AFLATE ÎN CONSIGNAŢIE Comerţul în consignaţie are ca scop preluarea de la persoane fizice şi juridice a unor mărfuri în vederea vânzării acestora. numită consignatar. până la data de 25. cu excepţia bunurilor provenite din patrimoniul personal al deponentului. intervenită între două părţi. (1) în cazul în care deponentul este o persoană juridică. La vânzare. (2) Dacă deponentul este o persoană fizică sau juridică neplătitoare de TVA. reprezintă cheltuieli nedeductibile fiscal. numită consignant. Entitatea cu profil de consignaţia încarcă în gestiune mărfurile primite. Înregistrările din contabilitatea consignaţiei diferă în funcţie de situaţia juridică a deponentului. prin care una dintre părţi. după caz. consignaţia are obligaţia de a cere deponentului să-i trimită factura până la sfârşitul lunii. în momentul în care acestea au fost vândute. Contractul de consignaţie este o înţelegere scrisă. se reţine şi se virează de către consignaţie.

recondiţionare etc. Exemple: lăzi pentru marmeladă. Ele se folosesc pentru depozitarea. care.ambalaje de natura activelor circulante . ♦ ambalaje care circulă la schimb. caracterul reutilizabil. transportul intern al bunurilor. dar pot fi valorificate ca şi deşeuri.care sunt redate circuitului economic după anumite operaţii: spălare. AMBALAJE DE TRANSPORT CARE CIRCULĂ DUPĂ PRINCIPIUL RESTITUIRII În această categorie intră: ambalajele pentru băuturi nealcoolice şi ambalajele pentru care proprietarul acestora este furnizorul de mărfuri. Ambalajele se pot clasifica după multe criterii: a) după posibilităţile de folosire: ♦ ambalaje refolosibile . CONTABILITATEA AMBALAJELOR Ambalajele sunt bunuri destinate păstrării şi protejării mărfurilor pe timpul transportului. dar uneori se pot folosi şi pentru livrare la terţi. ambalaje din sticlă cu mărfuri de import etc. d) după modul de circulate şi recuperare: ♦ ambalaje care circulă şi se recuperează prin vânzare-cumpărare. ♦ ambalaje pierdute (de unică folosinţă) . pot fi: • ambalaje de natura obiectelor de inventar. Pentru această diferenţă se datorează o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională. . în acest sens. untură. c) după modul de facturare şi decontare: ♦ ambalaje de transport facturate distinct. • ambalaje de transport sau de circulaţie: • materiale de ambalat. ambalaje pentru unt. Actualele reglementări privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje au ca scop prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje. utilizând procentajul stabilit de legislaţia în vigoare. fie se restituire către furnizorul de la care s-au primit mărfu-rile.oportună. fiind facturate separat. indiferent că sunt de natura imobi-lizărilor sau activelor circulante. fie se valorifică către alţi clienţi sub formă de produse reziduale.care la rândul lor. fâcându-se abstracţie de ambalajele care circulă in regim "plin-gol". Aceste ambalaje nu sunt facturate clientului (circulă pe bază de aviz de însoţire a . . după golire. sistemul de marcare a ambalajelor etc? Producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi de ambalaje de desfacere sunt obligaţi să declare lunar diferenţa dintre obiectiMil calculat şi eel realizat de \"alorificare a deşeurilor de ambalaje. Aceste ambalaje se oglindesc în contabilitate în conturile de imobilizări sau de materiale.care nu mai pot fi utilizate pentru un nou proces de circulaţie. când se înregistrează cloar mărfurile. depozitării şi desfacerii. al caror cost se suportă de către magazin sau de către cumpărător. sunt formulate cerinţe esenţiale pentru operatorii economici privind compoziţia. ♦ ambalaje de transport al căror preţ este inclus în preţul mărfurilor. reutilizarea ambalajelor şi reciclarea cleşeurilor de ambalaje. b) după durata de utilizare: □ ambalaje de natura imobilizărilor. ♦ ambalaje care circulă prin restituire.

un anumit activ. titlurile de plasament se evaluează la costul de achiziţie. cecuri etc. pe când titlurile de plasament sunt achiziţionate şi păstrate pe termen scurt. în categoria investiţiilor financiare pe termen scurt se includ: • acţiuni emise de către societăţi din cadrul grupului sau din afară a acestuia. într-o perioadă de timp determinată. • certificatele de depozit . având următoarea structură: • numerarul aflat în casieria entităţii. care au preţul de vânzare (de emisiune) mai mic decât preţul de răscumpărare (valoarea nominală). Echivalentele de numerar reprezintă investiţii financiare pe termen scurt. în care va înregistra si TVA aferentă ambalajelor nerestituite . operaţia se numeşte răscumpărare.sunt titluri emise de către stat. Cheltuielile accesorii de cumpărare a titlurilor de plasament. • avansuri de trezorerie. în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării. furnizorul va întocmi o factură. obligaţiuni etc. • obligaţiuni emise de către alte entităţi.reprezintă o înţelegere între două părţi de a vinde. se înregistrează direct m cheltuielile exerciţiului financial'. Dacă titlurile de plasament sunt redobândite de către emiţătorii lor pentru a fi anulate sau revândute. • bonurile de tezaur . • obligaţiuni emise de către entitate. având următoarea structură: ♦ valori de încasat: efecte comerciale. cum ar fi comisioanele. la o scadenţă viitoare. Dacă titlurile de plasament achiziţionate au fost emise de către alte societăţi. care asigură. operaţia se numeşte cumpărare. Pentru ambalajele nerestituite de către client. • contractele futures . care sunt răscumpărate la scadenţă în vederea anulării acestora. 17. care au ca scop principal realizarea unui câştig în urma vânzării acestora la un preţ mai mare decât eel de cumpărare. ♦ titluri de plasament: acţiuni.sunt titluri de valoare emise de către stat sau de bănci. care sunt cumpărate pentru a fi vândute pe termen scurt în vederea obţinerii unui câştig: • warantul .CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT Investiţiile financiare pe termen scurt sunt titluri de plasament concretizate în hârtii de valoare. CONTABILITATEA DISPONIBILITĂŢILOR AFLATE ÎN BĂNCI Şl CASIERIE Noţiunea de trezorerie cuprinde ansamblul lichidităţilor monetare şi a echivalentelor de numerar de care dispune o entitate pentru a face faţă plăţilor scadente. la un preţ fix. La intrarea în entitate. Titlurile de plasament se deosebesc de titlurile imobilizate deoarece acestea din urmă sunt achiziţionate şi păstrate de către entitate în mod durabil. care sunt cumpărate pentru a fi vândute în termen scurt pentru obţinerea unui câştig.este un titlu de valoare care dă dreptul detinatomlui să cumpere acţiunile societăţii care 1-a emis. . care sunt uşor convertibile în mijloace băneşti efective. Lichidităţile monetare reprezintă mijloacele băneşti efective pe care le deţine o entitate. prin care se înţelege preţul de cumpărare sau valoarea stabilită potrivit contractelor.mărfii) şi nu se supun taxei pe valoarea adăugată. clientul fiind obligat să le restituie. o anumită dobândă. respectiv de a cumpăra. la scadenţă. • disponibilităţi băneşti aflate în conturile din bănci.

♦ alte valori: timbre fiscale. prin intermediul băncilor. ♦ evidenţa şi controlul operativ al operaţiilor de trezorerie cu si fără numerar: ♦ gestionarea eficientă a investiţiilor financiare şi a creditelor bancare pe termen scurt. pe baza documentelor care reflectă operaţiile efectuate prin conturile bancare. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII TREZORERIEI Organizarea contabilităţii trezoreriei se face avându-se în vedere mai multe obiective. Extrasul de cont este emis de către bancă şi cuprinde: data emiterii. plăţile. In cadrul operaţiilor monetare se includ încasările şi plăţile curente. care se efectuează în legătură directă cu decontarea drepturilor de creanţă şi a obligaţiilor scadente ale entităţilor economice. biletul la ordin şi cambia. de regulă. tichete de masă etc. foaie de vărsămănt. soldul final. care se poate face în numerar sau fără numerar. monetar. DOCUMENTE PRIVIND DECONTĂRILE ÎN NUMERAR Plata/încasarea în numerar se face imediat. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ A MIJLOACELOR BĂNEŞTI Structura documentelor privind operaţiile de încasări şi plăţi diferă în funcţie de modalitatea de decontare a obligaţiilor băneşti dintre entităţile economice. Fluxurile de trezorerie reprezintă ansamblul operaţiilor monetare şi financiare pe care le efectuează o entitate economică pentru asigurarea mijloacelor băneşti şi efecuarea decontărilor curente. prin mişcarea directă a sumelor băneşti. ordinul de plată. cum sunt: ♦ efectuarea plăţilor şi a încasărilor la termenele scadente. încasările. Principalele instrumente de plată fără numerar sunt: cecul. soldul precedent. Înregistrarea operaţiilor de încasări şi plăţi în registrul de casă se face pe baza documentelor justificative. sunt următoarele: dispoziţie deplatăîncasare către casierie. ♦ fundamentarea bugetului de trezorerie. Documentul utilizat pentru înregistrarea operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin casieria entităţii este Registrul de casă. . numărul documentelor justificative. statul de salarii. magnetic sau electronic. fără intermediere. în principal. bon de vânzare. borderou de achiziţie. chitanţă. Operaţiile financiare asimilate trezoreriei generează angajamente sub forma creditelor bancare pe termen scurt. care. Plăţile fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie. DOCUMENTE PRIVIND DECONTĂRILE FĂRĂ NUMERAR În cazul încasării/plăţii fară numerar există un decalaj între momentul iniţierii şi cel al finalizării decontării. lista de avans chenzinal. Încasările şi plăţile fără numerar se înregistrează în extrase de cont. cec de numerar. timbre poştale. bon de comandă-chitanţa. bonuri valorice de combustibil. care se face.

• Efecte de încasat . operaţie numită scontare. Fluxurile contabile ale decontărilor fără numerar pot fi sistematizate astfel: a. plăţi: stingeri de datorii monetare. • Efecte remise spre scontare . care se înregistrează la venituri financiare.sunt instrumente de plată la termen primite de la clienţi si depuse la bancă pentru încasare. ♦ sume virate de către terţi. încasări de venituri şi câştiguri.) în procesarea acestui tip de plăţi. dar neînregistrate în extrasul de cont. ♦ sume achitate prin mandat poştal de către terţi. În funcţie de obiectivele urmărite. achitarea cheltuielilor şi pierderilor. b. • Diferenţa în timp între momentul iniţierii şi cel al finalizării plăţii. CONTABILITATEA VALORILOR DE INCASAT Valorile de încasat sunt instrumente de plată la termen aflate în posesia beneficiarului pentru a fi încasate în termen scurt. În anumite cazuri. determinată de un transfer de fonduri propriu-zis şi de un flux de mesaje între părţi. fie diferenţe nefavorabile. Sunt considerate sume în curs de decontare: ♦ sumele depuse la bancă. biletul la ordin. cambia. Decontările fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie. warantul. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR IN NUMERAR . Caracteristicile decontărilor fără numerar sunt: • Natura lor dublă. de regulă la sfârşitul exerciţiului financiar. Încasările şi plăţile în valută se echivalează în lei la cursul zilei. banca percepe o dobândă (taxă de scont) calculată în raport cu numărul de zile rămase până la scadenţă. încasări: stingeri de creanţe monetare. înregistrate la cheltuieli financiare. Pentru disponibilităţile în valuta se deschid conturi distincte pentru fiecare tip de valută. Datorită fluctuaţiei cursurilor valutare. magnetic sau electronic. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE Încasările şi plăţile efectuate prin conturile bancare se numesc decontări fără numerar şi se fac prin virarea unor sume în lei sau în valuta din contul debitorului în contul creditorului. conţinând instrucţiunile de plată. • Existenţa unuia sau mai multor intermediari (bănci. ♦ sume consemnate in conturi separate la bănci pentru procurări de valută. se impune înregistrarea în contabilitate a unor sume în curs de decontare. dar neapărute în extrasul de cont. transferuri băneşti (viramente interne) între diferite conturi de trezorerie. dar neajunse la bancă. sistemul de documente pentru consemnarea operaţiilor de trezorerie. pot apărea fie diferenţe favorabile. c. se stabilesc conturile sintetice şi analitice. Aceste valori se grupează în contabilitate astfel: • Cecuri de încasat . modul de înregistrare si prelucrare al acestora. În această categorie se includ: cecul.♦ respectarea legislaţiei financiar-bancare şi fiscale.sunt bilete la ordin sau cambii depuse la bancă pentru încasarea acestora la scadenţă.sunt instrumente de plată la termen depuse la bancă în vederea încasării acestora înainte de scadenţă. iar la sfârşitul lunii disponibilităţile în valută se evaluează în lei la cursul din ultima zi a lunii.

CONTABILITATEA ACREDITIVELOR Acreditivele reprezintă disponibilităţi băneşti ale unei entităţi economice. imediat şi fără intermediere. Avansurile de trezoreire se pot acorda în lei sau în valută.Entităţile pot efectua o serie de decontări în numerar. există riscul unor înregistrări duble sau omiterea înregistrării operaţiei respective. cu respectarea reglementărilor privind decontările în numerar. frecvent utilizată în decontările internaţionale. încasări de venituri şi câştiguri. concomitent cu întocmirea documentelor aferente. fie în valută. extrase de cont). În condiţii normale. Intrucât aceeaşi operaţie se evidenţiază în mai multe registre (registru de casă. dacă cumpărătorul nu dispune de lichidităţi proprii. -transferuri băneşti (viramente interne) dinspre casierie spre celelalte conturi de trezorerie sau invers. Încasările şi plăţile în numerar se fac prin casieria entităţii. • Livrarea bunurilor.încasări: stingeri de creanţe monetare. Principalele etape privind derularea decontărilor pe bază de acreditive sunt: • încheierea unui contract comercial prin care partenerii au convenit decontarea pe bază de acreditiv. fie în lei. justificarea avansului şi transformarea sa în cheltuială efectivă are loc la încheierea mandatului. pe baza unui decont de cheltuieli. • Deschiderea acreditivului în lei sau în valută pe baza ordinului dat de către client băncii sale. . achitarea cheltuielilor şi pierderilor. ca o măsură de siguranţă pentru încasarea creanţelor. plata se face individual. de regulă. impusă de către furnizor. virate într-un cont distinct şi destinate achitării obligaţiilor faţă de furnizori la prezentarea documentelor de livrare de către banca furnizorului băncii clientului. • Utilizarea efectivă a acreditivului. Acreditivul poate fi alimentat şi din credite pe termen scurt. pierdere. în vederea efectuării unor plăţi în numele acesteia. întrucât sumele mari de numerar necesită spaţii mari de depozitare şi prezintă riscuri în manevrare (distrugere fizică. furt etc). CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispoziţia administratorilor sau a altor salariaţi din entitate. . Fluxurile contabile ale decontărilor în numerar pot fi sistematizate astfel: . • între conturile bancare şi casieria entităţii. De regulă. aceste operaţii au o pondere redusă în totalul decontărilor.plăţi: stingeri de datorii monetare. • Intrarea în posesia bunurilor pe baza documentelor prezentate de către client. . Atunci când se foloseşte numerarul. Acreditivele pot fi deschise în lei sau în valuta. CONTABILITATEA VIRAMENTELOR INTERNE Există anumite operaţii care reprezintă transferuri de mijloace băneşti dintr-un cont în altul de trezorerie şi anume: • între conturile bancare deschise la aceeaşi bancă sau la bănci diferite. Acreditivul este o modalitate de decontare.

Datoriile şi creanţele se pot grupa astfel: ♦ datorii şi creanţe comerciale faţă de furnizori si clienţi. ordin de plată. precum şi documentele în care acestea se reflectă: Categoria de terţi Natura datoriilor Documente privind angajarea plata datoriilor datoriilor Furnizori datorii din operaţiuni factură fiscală. servicii. care în contabilitate se numesc terţi. ordin de plată. clienţi. iar cealaltă. bunuri. Clienţi avansuri primite. factură fiscală. b) CREANŢELE . bilet la ordin. chitanţă.reprezintă surse externe (străine) de finanţare. Debitorul este persoana care a primit o valoare economică şi urmează să dea un echivalent valoric sau o contraprestaţie. de aprovizionare cu aviz de însoţire a cec. chitanţă. 18. ♦ datorii şi creanţe faţă de bugetul de asigurări sociale. Creditorul este persoana care a avansat o valoare economică şi urmează să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie. cât şi în extrasul de cont la rubrica "încasări". lucrări şi mărfii. Aceste relaţii se reflectă în contabilitate sub forma datoriilor şi creanţelor a căror durată nu depăşeşte.De exemplu ridicarea unei sume de la casierie şi depunerea acesteia la bancă se consemnează atât în registrul de casă la rubrica "plăţi". salariaţi etc.sunt drepturi cuvenite creditorilor de a pretinde de la debitori anumite sume de bani. . Pentru a se evita anumite erori contabile. puse la dispoziţia entităţii de catre creditori. această operaţie se va înregistra folosind două formule contabile: una care exprimă ridicarea sumei de la casierie. ♦ datorii şi creanţe faţa de bugetul statului: ♦ datorii şi creanţe faţă de asociaţi. ♦ datorii şi creanţe faţă de salariaţi. În tabelul următor sunt redate cele mai frecvente datorii. Creanţele se reflectă în contabilitate din momentul creării dreptului faţă de terţi până în momentul stingerii (încasării) lor. debitori. diverşi creditori şi debitori. respectiv. Datoriile sunt reflectate în contabilitate din momentul creării angajamentelor până în momentul stingerii (plăţii) lor. ♦ datorii şi creanţe faţă de diverşi creditori. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENTA DECONTARILOR CU TERŢII Documentele primare care reflectă creanţele şi datoriile fata de terţi diferă în funcţie de categoria în care se încadrează terţii (furnizori. STRUCTURA GENERALĂ A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR Pentru realizarea obiectului lor de activitate. salariaţi.) si de natura juridică a relaţiilor economice (datorii sau creanţe). bugetul statului. entităţile intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice. de regulă. bilet la ordin. bunuri sau servicii. cambie. depunerea sumei la bancă.CONTABILITATEA TERŢILOR . a) DATORIILE . cec. De exemplu: furnizori. asociaţi. un an.

indemnizaţii pentru concediul de odihnă. mărfii. Asigurări şi contribuţia la protecasigurările sociale. indemnizaţii sociale. ţie socială contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate. ordin de plată. prime reprezentând participarea la profit. chitanţă. listă pentru plăţi ordin de deplasare. ordin de deplasare. stat de salarii. către casierie. In tabelul următor sunt redate cele mai frecvente creanţe. chitanţe. ordin de plată. diurne. stat de salarii. cumpărări. 1 2 Asigurări şi pro. lucrări şi servicii. listă de chitanţă. desfăşurătorul indemnizaţiilor sociale. de vănzări. jurnal de ordin de plată. . impozit pe salarii. listă de indemnizatii. stat de salarii. datorate. jurnal chitanţă. notă de dispozite de plată acţionari dividende. situaţii de calcul. indemnizatii. listă listă de avans de avans chenzinal. Asociaţi şi restituirea aportului. stat de salarii. entităţii salarii plătite în plus. alte impozite şi taxe. TVA de plată. de livrare de bunuri. alte sume contabilitate. bilet la ordin. precum şi documentele în care acestea se reflectă: Categoria de terţi Natura creanţelor Documente privind crearea încasarea drepturilor drepturilor 1 2 3 4 Furnizori avansuri acordate.indemnizaţii sociale. indemnizaţii. aviz de însoţire a cec. cec. chitanţă. listă de listă de indemnizatii. listă de indemnizaţii. decont privind TVA. Bugetul statului impozit pe profit. premii. bilet la ordin. situaţii de calcul. ordin de plată. desfăşiirătond indemnizaţiilor salarii brute. stat de salarii. ajutorul de şomaj.Personalul entităţii stat de salarii. tecţie socială 3 4 listă de ordin de plată. listă pentru plăţi. Personalul avansuri acordate. factură fiscală Clienţi creanţe din operaţiuni factură fiscală. indemnizatii. cambie. chenzinal.

care. .care. act de constituire ordin de plată Asociaţi acţionari foaie de vărsământ. in calitate de cumpărător. dar şi datorii pentru avansurile primite cle la clienţi. Creditul comercial cambial este un credit prevăzut într-un efect comercial (bilet la ordin şi cambie). Contabilitatea analitică a furnizorilor şi clienţilor se ţine pe categorii (interni şi externi). decontprivind TVA.procesverbal de predareprimire CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII Şl CLIENŢII Operaţiile comerciale presupun legătura dintre două entităţi economice: • furnizorul . Bugetul statului impozite vărsate în jurnal de plus. se disting creanţe. suma de plată. respectiv prestate. pe baza unei înţelegeri prealabile: • clientul . TVA de cumpărări.sociale. recuperat. Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate. declaratie de subscriere. respectiv datorii. pune la dispoziţia terţilor bunuri sau servicii contra cost. chitanţă. În funcţie de momentul decontării. se înregistrează distinct în contabilitate datoriile şi creanţeie aferente livrărilor de bunuri şi servicii pentru care nu s-au întocmit facturi până la sfârşitul lunii. dar şi creanţe pentru avansurile acordate furnizorilor. vânzările . În funcţie de destinaţia bunurilor şi serviciilor comercializate. jurnal de vânzări. ♦ vânzări-cumpărări pe credit comercial (clasic sau cambial). De asemenea. Cînd decontarea se face ulterior. ♦ imobilizări. chitanţă). Creditul comercial clasic este amânarea la plată acordată de către furnizor clientului. când decontarea se va face ulterior. scadenţa şi banca la care se va face decontarea. în calitate de vânzător. pe termene de decontare. cec.cumpărările de bunuri şi servicii se pot clasifica astfel: ♦ vânzări-cumpărări cu decontarea imediată m numerar. achiziţionează contra cost bunuri sau servicii. Furnizorul înregistrează în contabilitate creanţele faţă de client pentru bunurile şi serviciile livrate. situaţii de calcul şi aport social subscris. stat de salarii. folosind instrumente clasice (ordlin de plată. printre altele. care provin din vânzări-cumpărări de: ♦ stocuri şi servicii. Clientul înregistrează în contabilitate datoriile faţă de furnizori pentru bunurile sau serviciile achiziţionate. Principalul document de evidenţă operativă şi analitică a clienţilor şi furnizorilor este "Situatia încasării-achitării facturilor". în care se consemneaza. precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

♦ se operează întâi rabaturile. Salariul brut cuprinde următoarele elemente: . • Rabatul reprezintă reducerea pe care o poate acorda furnizorul pentru calitatea inferioară a bunurilor livrate. ♦ reducerile se aplică asupra netului anterior. • Risturnul este o reducere anuală şi globală acordată pentru depăşirea unui plafon valoric anual al cumpărărilor. Potrivit legislaţiei în vigoare. iar sconturile acordate. remizele.REDUCERI DE PREŢURI ACORDATE DE CĂTRE FURNIZORI CLIENŢILOR Reducerile de preţuri care se pot acorda de către furnizori clienţilor se clasifică astfel: ♦ reduceri comerciale: rabatul. la cheltuieli financiare. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL ŞI CU BUGETELE DE ASIGURĂRI Şl PROTEC-ŢIE SOCIALĂ . rabaturile. prin care personalul se obligă să efectueze activităţile prevăzute în contract. CHELTUIELI SALARIALE SUPORTATE DE CĂTRE ANGAJATORI 1) Fondul de salarii . ♦ reduceri financiare: scontul. reprezentaţi de sindicate. risturnele. STRUCTURA DATORIILOR Şl CREANŢELOR PRIVIND PERSONALUL ŞI BUGETELE DE ASIGURĂRI Şl PROTECŢIE SOCIALE Alături de resursele materiale. sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de către furnizori direct clienţilor nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. ♦ facturile care conţin reduceri comerciale se înregistrează în contabilitate la valoarea netă comercială. sconturile primite de la furnizori se înregistrează la venituri financiare. iar angajatorul se obligă să-i remunereze pentru munca prestată. risturnul. forţa de muncă reprezintă un factor principal în producerea de bunuri şi prestarea de servicii din cadrul entităţilor economice. asigurările şi protecţia socială. apoi remizele. În schimbul muncii depuse. furnizorul va pretinde majorări calculate în raport cu datoria restantă şi cu numărul de zile de întârziere. fidelitatea clientului. dacă acesta îşi plăteste înainte de scadenţă datoria. Cota de majorări trebuie prevăzută în contract.reprezintă totalitatea salariilor brute suportate de angajator. Dacă clientul nu achită datoria către furnizor până la scadenţă. • Remiza este reducerea pe care o acordă furnizorul pentru consideraţie faţă de client. Atât entităţile care au salariaţi cu contract de muncă. volumul mare al unor comenzi. cât şi angajaţii respectivi trebuie să suporte anumite cheltuieli privind personalul. personalul angajat primeşte un salariu. Diferenţa dintre valoarea la preţ de vânzare şi reducerile comerciale se numeşte net comercial. • Scontul este reducerea de care poate beneficia clientul. remiza. In urma negocierilor se încheie contracte colective şi individuale de muncă. Trebuie menţionat faptul că aceste reduceri trebuie convenite între părţi şi stipulate ca şi clauze contractual. În schimb. care se stabileşte prin negocieri între angajator şi salariaţi. Metodologia de calcul a reducerilor: ♦ reducerile comerciale premerg reducerile financiare.

care. se calculează în cote. ca urmare a creşterii preţurilor.se datorează de către angajatori. din care se vor suporta indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. b) Sporurile . c) Adaosurile .reprezintă suma rezultată din aplicarea unor procente la salariul de bază. ♦ tichetele de masă acordate conform legii. ♦ premiile acordate din fondul de premiere. Salariul de bază se acordă în raport cu timpul lucrat şi poate fi egal sau mai mic în raport cu salariul de încadrare. Alte drepturi de personal: ♦ participarea salariaţilor la profit. g) Avantajele în natură .calculat din fondul de salarii realizat pentru completarea carnetelor de muncă sau din fondul de salarii realizat pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor. 7) Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Muncă . .se acordă în următoarele cazuri: ♦ pentru conditii deosebite de muncă: grele.constituie o parte a salariului stabilită sub formă de bunuri sau servicii.a) Salariul de încadrare . f) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din fondul de salarii. în funcţie de clasa de risc în care se încadrează activitatea economică principală. nocive. d) Indexările . în cote stabilite aplicate asupra fondului de salarii brut lunar. dacă aceasta nu este cuprinsă în obligaţiile postului. ♦ primele de vacanţă şi de sărbători.care se stabileste prin negocieri colective sau individuale între patronat şi salariaţi sau reprezentaţii acestora. 4) Contribuţia entităţii la fondul de asigurări de sănătate (CASS) . luându-se ca bază de calcul fondul de salarii realizat: 3) Contribuţia entităţii la fondul de şomaj (CFS). în funcţie de ramura de activitate. 2) Contribuţia entităţii la asigurările sociale (CAS) . e) Indemnizaţiile pentru concediile de odihnă Dreptul la concediul de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.care se calculează în cotă din fondul brut de salarii în care se includ şi indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă suportate de angajator.la salariul de bază sunt: ♦ adaosul de acord.calculată în cotă din fondul de salarii realizat. ♦ pentru munca suplimentară ♦ pentru munca suplimentară efectuată în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de sărbători legale ♦ pentru lucrul în timpul nopţii: ♦ pentru vechime în muncă♦ pentru exercitarea uneifuncţii suplimentare. izolare.calculată în cotă din fondul de salarii realizat în care se includ şi indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă suportate de angajator. 6) Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale . 5) Contribuţia pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate . stres etc. Durata minima a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare şi se acordă proportional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. penibile. • pentru folosirea unei limbi străine. periculoase.

cămine de nefamilişti. 2) Contribuţia personalului la fondul de şomaj .se calculează în cotă din salariul de bază. ♦ restul de plată (chenzina a II-a). chirii. înmormântare sau pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile . după data de unu a lunii următoare. 5) Alte reţineri datorate terţilor: rate. biblioteci. CAS . având ca destinaţii principale: • Funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau subunităţi aflate în administrarea entităţilor economice. după data de 15 a lunii curente.Entităţile economice cu capital de stat sau privat pot efectua anual. 3) Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate . creşe. cantine. aceste reţineri se efectuează numai pe baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale. cabinete medicale. în cotă de 40-45% din salariul de încadrare. Achitarea drepturilor salariale se face. în limita unei cote aplicată asupra fondului de salarii realizat anual. având ca bază de calcul salariul impozabil.se calculează în cotă din salariul brut. muzee. ca urmare a unor calamităţi naturale. • Acoperirea a cheltuielilor ocazionate de cadourile în bani sau în natură acordate salariatelor sau copiilor salariaţilor. baze sportive. REŢINERI DIN SALARII SUPORTATE DE CĂTRE ANGAJAŢI Angajatorii au obligaţia legală de a reţine din salariile datorate personalului angajat cu contract de muncă următoarele sume: 1) Contribuţia personalului la asigurările sociale . CONCEDIILE Şl INDEMNIZAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE Potrivit reglementărilor actuale.care se calculează în cotă din salariul brut. salariaţii pot beneficia de următoarele drepturi privind asigurările sociale de sănătate : • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. cluburi. . popriri. de regulă. • Acoperirea parţială a cheltuielilor privind biletele de tratament şi odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora. şcoli. amenzi. astfel ■ ♦ avansul (chenzina I). imputaţii. pensii alimentare etc.se calculează având la bază un salariu de bază minim pe ţară şi se reţine din indemnizaţiile brute. dispensare. cheltuieli sociale care sunt deductibile fiscal. Baza de calcul nu poate depăşi cinci salarii medii brute pe economie. în care se includ salariul de încadrare şi sporurile reglementate prin lege sau prevăzute în Contractul colectiv de muncă. Pentru beneficiarii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.13 4) Impozitui pe salarii – stabili tîn cotă unică. cum ar fi: grădiniţe. • Acordarea de ajutoare pentru naştere. • Acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de transportul salariaţilor la şi de la locul de muncă. • Acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi în gospodăriile proprii. de 16%. Contribuţia lunară pentru persoanele aflate în concediul de risc maternal se stabileşte prin aplicarea unei cote asupra sumei reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe ţară.

exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale. care are o durată maxima de 120 de luni.se desfăşoară în conformitate cu programul de recuperare întocmit de către medicul curant. 1) Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă . exprimate în zile calendaristice. care constituie document justificativ de plată. condică de prezenţă. cornet de pontaj. drepturi băneşti-chenzina I.cauzată de boli obişnuite sau accidente in afara muncii. foaie colectivă de pontaj. In acest scop. salariaţii pot beneficia de următoarele tipuri de indemnizaţii: a) Indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală . • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate. listă pentru plăţi parţiale.se plăteşte atât din fondul de salarii. • Concedii medicale si indemnizaţii de rise maternal. 2) Concediul şi indemnizaţia pentru maternitate . • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă. . • Documente privind producţia obţinută: bon de lucru individual. Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se face pe baza "Certificatului de concediu medical". cât şi din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 5) Indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă. cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unor boli contagioase. drepturi băneşti-chenzina a II-a. din motive de sănătate. pontaj id mecanizatorului etc. raport de product: e şi salarizare. etc. pontajul lucrărilor manuale. b) Indemnizaţie de carantină . un concediu de risc maternal. Pentru protecţia mamei şi a copilului se poate acorda. listă de indemnizatii pentru concediul de odihnă. Aceste indemnizaţii se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. c) Tratament balnear . listă de avans chenzinal. 4) Concediul şi indemnizaţia pentru ingrijirea copilului bolnav .se acordă salariaţilor dacă.se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. stat de salarii pentru colaboratori. • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA SALARIILOR Documentele primare care stau la baza stabilirii salariilor pentru fiecare angajat in parte se pot grupa astfel: • Documente privind prezenţa la lucru şi volumul de muncă prestată: fişă de pontaj. fişă de evidenţă a salariilor. Din duratele de acordare a concediilor medicale. la cererea salariatei. 3) Concediul şi indemnizaţia de risc maternal. se plătesc zilele lucrătoare. situatia prezenţei şi a absenţelor.se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. bon de lucru colectiv. desfăşurătond indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. • Documente privind stabilirea salariilor: stat de salarii pentru angajati. nu mai pot realiza durata normală de muncă.

se obţine profitul contabil brut. conform relaţiei următoare: rezultat impozabil = rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile . ♦ accize. ♦ impozite şi taxe locale: impozitul pe clădiri. ♦ fondurile speciale: fondul special al drumurilor publice. ENTITĂŢILE PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE PROFIT Principalele categorii de contribuabili ai impozitului pe profit sunt: • Persoanele juridice române. pe terenuri. ♦ impozitul pe dividende. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT . • Persoanele juridice străine si persoanele fizice nerezidente. cuprinse în preţurile bunurilor şi serviciilor: ♦ taxa pe valoarea adăugată. iar dacă volumul cheltuielilor îl depăşeşte pe cel al veniturilor. 2) Impozite indirecte. STABILIREA BAZEI DE CALCUL A IMPOZITULUI PE PROFIT Rezultatul contabil brut reprezintă diferenţa dintre veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. rezultă o pierdere contabilă brută.CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU BUGETUL STATULUi STRUCTURA DATORIILOR Şl CREANŢELOR FISCALE Desfăşurarea activităţii economice a entităţilor generează în mod implicit datorii şi creanţe faţă de bugetul de stat şi faţă de alte organisme publice. pentru profitul realizat în România: • Persoanele juridice române şi persoanele fizice rezidente pentru veniturile realizate din asocieri fără personalitate juridică. Datoriile fiscale concretizate in impozite. se reţine şi se varsă de către persoana juridică. autorizaţii de funcţionare etc. ♦ impozitul pe venituri din salarii. fondul de sănătate fondul pentru mediu. . ♦ taxe vamale: ♦ taxe pentru jocuri de noroc. afişaj şi reclamă etc. Din relaţiile cu bugetul statului pot să apară şi unele creanţe privind subvenţiile de primit şi vărsămintele virate în plus. impozitul pe profit datorat de persoana fizică se calculează. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. sunt considerate cheltuieli deductible numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. ♦ taxe pentru eliberare de licenţe. taxa pentru mijloacele de transport. taxe şi contribuţii se pot clasifica astfel: 1) Impozite directe. ♦ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. suportate direct de cei care le plătesc: ♦ impozitul pe profit. pe venitul agricol.deduceri fiscale Pentru determinarea profitului impozabil. pentru profitul obţinut din orice sursă. Impozitul pe profit are ca baza de calcul rezultatul impozabil (fiscal). fondul pentru turism etc. Dacă volumul veniturilor îl depăşeşte pe cel al cheltuielilor. care se obţine prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal si cu deducerile fiscale.

conform legii anuale a bugetului de stat.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. în cazul în care contribuabilul realizează profit în exerciţiul financiar curent şi/sau din anii precedenţi. confiscările. dacă legea nu prevede altfel.Gradul de îndatorare al capitalului se . pentm partea neacoperită de provizioane. ♦ sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limitele legale. pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. ♦ cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii. pentru deplasări în ţară şi străinătate. ♦ cheltuielile efectuate în numele unui angajat cu schemele facultative de pensii ocupaţionale şi cu primele de asigurare privată de sănătate. ♦ amenzile. peste limita echivalentului in lei a 200 de euro. dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă. ♦ cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la bază documente justificative. penalităţile. într-un an fiscal. ♦ perisabilităţi care depăşesc limitele legale. care depăşesc de 2. Principalele cheltuieli nedeductibile sunt: ♦ cheltuielile cu impozitul pe profit. ♦ cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare acordate salariaţilor. cu excepţia celor care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentm creditele utilizate în vederea desfăşurării activităţii economice autorizate: ♦ cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare ale titlurilor imobilizate. ♦ cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit autorizate sunt integral deductibile In cazul in care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. ♦ cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate. ♦ cheltuielile sociale care depăşesc cota de 2% din fondul de salarii anual. dobânzile şi majorările de întârziere datorate autorităţilor române. care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului: ♦ cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabi-lului. ♦ cheltuielile privind contribuţiile peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate de actele normative. neimputabile. cu excepţia celor determinate de vânzarea acestora: ♦ pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau in litigiu. ♦ TVA aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură. altele decât cele prevăzute în contractele economice. în caz contrar. ♦ valoarea stocurilor sau activelor corporale constatate lipsă la inventariere sau degradate. pentm fiecare participant. inclusiv TVA aferentă acestor bunuri. neîncasate. ♦ alte cheltuieli salariale şi asimilate acestora care nu sunt impozitate la per-soana fizică. ♦ cheltuielile de protocol care depăşesc limitele legale (2% din profitul impozabil calculat prin excluderea din calcul a cheltuielilor de protocol). aceste cheltuieli sunt limitate la nivelul stabilit pentru instituţiile publice.a) Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care nu se iau în considerare atunci când se calculează impozitul pe profit. ♦ cheltuieli cu primele de asigurare plătite de angajator In numele angajatului.

la data achiziţiei: . cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar sunt nedeductibile fiscal. beneficiilor. se actualizează prin Hotărâre a Guvernului.~~ b) Deducerile fiscale reprezintă venituri neimpozabile.pentru celelalte imobilizări.nivelul ratei dobânzii anuale.nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR. Principalele deduceri fiscale sunt: • sumele folosite pentru constituirea şi majorarea rezen'elor legale în limila a 5% din profitul impozabil anual. • dividendele primite de la o altă persoană juridică română: • veniturile rezultate din anularea sau recuperarea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile. ♦ entităţile economice care investesc în imobilizări corporale şi în brevete de invenţie amortizabile şi care nu au optat pentru regimul cle amortizare accelerată pot deduce cheltuieli suplimentare de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora: valoarea rămasă de recuperat pe durata cle viaţă utilă este egală cu valoarea contabilă diminuată cu ctedu-cerea de 20%. primelor de emisiune. ♦ cheltuielile cu amortizarea contabilă. ♦ diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile aferente diferenţelor de curs valutar va fi supusă limitărilor de deductibilitate utilizate pentru cheltuielile cu dobânzile. Dacă gradul de îndatorare este peste 3. în momentul recepţiei finale: . eel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. până când rezervele ating 20% din capitalul social. • amortizarea fiscală. Cheltuielile din diferenţe de curs valutar care se limitează sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare. pentru împrumuturile în euro. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. ♦ cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor obţinute de la alte entităţi decât instituţiile de credit autorizate sunt deductibile până la următoarele limite: . . precum şi suplimentul de amortizare aferent imobilizărilor corporale reevaluate. • diferenţele favorabile de valoare ale titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor.determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu. Pierderea fiscală se recuperează din profiturile impozabile In următorii 5 ani consecutivi. • pierderea fiscală din anii precedent. precum şi alte elemente care diminuează rezultatul fiscal. pentru împrumuturile în lei.pentru animale. precum şi diferenţele de evaluare a investiţiilor financiare pe termen lung. din ajustările pentru care nu s-a admis deducerea. In cazul in care rezervele legale sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor sau sunt distribuite sub orice forma. . Contribuabilii care au beneficiat cle această facilitate au obligaţia cle a păstra în patrimoniu aceste mijloace fixe. deducerea suplimentară se acordă: . la data punerii în funcţiune.pentru plantaţii. ca medie a valorilor existente la începutul şi la sfârşitul perioadei pentru care se calculează impozitul pe profit.

pierderea fiscală din anii precedenti In funcţie de fluctuaţia rezultatului impozabil de la un trimestru la altul. calculat pe valoarea adăugată realizată de entităţile cconomică şi suportat de către consumatori. iar informaţiile înregistrate trebuie să corespundă cu operaţiunile fiscale şi cu datele prezentate în declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat. In cazul în care volumul veniturilor realizate este mai mic decât cel al cheltuielilor (inclusiv eventualele cheltuieli cu impozitul pe profit). acesta reprezintă pierdere fiscală şi se va recupera din profiturile impozabile obţinute în exerciţiile financiare următoare. care reprezintă soldul debitor al contului 121 "Profit şi pierdere". rezultă o pierdere contabilă netă. cumulat de la începutul anului (RCC) : RCC = venituri cumulate .cheltuieli cumulate (2) determinarea rezultatului impozabil.venituri neimpozabile . în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia.Pentru determinarea profitului impozabil. Completarea se face în ordine cronologică. dacă în trimestrul respectiv s-a realizat pierdere. când are loc repartizarea anuală a profitului contabil net. CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ TVA este un impozit indirect. Operaţiile înregistrate în registru sunt la latitudinea contribuabilului. inclusiv. ♦ negativă. Pierderea fiscală din anii precedenţi se acoperă trimestrial. diferenţa trimestrială privind impozitul pe profit poate fl: ♦ pozitivă. din profitul fiscal. Contribuabilii care au definitivat până la data de 15 februarie închiderea exerciţiului financial' anterior depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat până la data de 15 februarie. a anului următor. document cu regim special de tipărire şi distribuire. dacă în trimestrul respectiv s-a realizat profit. Dacă din profitul contabil brut (mai mare) se scad cheltuielile cu impozitul pe profit (mai mici). . în acest scop. odată cu calcularea şi înregistrarea impozitului pe profit. care reprezintă soldul creditor al contului 121 "Profit şi pierdere". cumulat de la începutul anului: RIC = RCC + cheltuieli nedeductibile ." ^. parcurgându-se. CALCULAREA IMPOZITULUI PE PROFIT Impozitul pe profit datorat se calculează şi se înregistrează trimestrial. contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un Registru de evidenţăfiscală. Pierderile contabile din anii precedenţi se acoperă numai la sfârşitul exerciţiului financiar. Dacă rezultatul impozabil stabilit la sfârşitul exerciţiului financiar este negativ. Valoarea adăugată reprezintă diferenţa dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiasi stadiu al circuitului economic. Pierderile contabile se recuperează din profiturile contabile nete în următorii 5 ani consecutivi. rezultă profitul contabil net. următoarele etape: (1)determinarea rezultatului contabil. Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată activităţile economice privind livrările de bunuri şi prestările de servîcii efectuate contra plată sau operaţiunile asimilate acestora.

c) Operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. sindicale. grădini zoologice şi botanice. destinate realizării operaţiunilor scutite. ştiinţifice. destinate realizării operatiunilor scutite. ♦ medicamente de uz uman şi veterinar ♦ livrările de proteze şi produse ortopedice de orice fel. case memoriale. cinematografe. care au efectul a două livrări separate. ♦ prestările de servicii. ♦ transportul international de persoane. astfel: a) Operaţiuni taxabile. ♦ livrarea de manuale. brevete. inclusiv accesoriile acestora. transport. muzee. ♦ plata în natură a salariilor şi a dividendelor: ♦ contravaloarea echipamentului de lucru sau de protecţie suportată cle salariaţi. religioase . expoziţii. b) Operaţiuni taxabile la care se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată. închirieri. din punctul de vedere al regimului de impozitare. sociale. inclusiv transportul şi prestările de servicii accesorii transportului. legate direct de exportul de bunuri. d) Operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere. pentru care entităţile economice nu au drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor şi serviciilor achizitionate. cu excepţia protezelor dentare. culturale. operaţiuni de intermediere. ♦ prestări de servicii: reparaţii. care este de 19%. de apărare şi ordine publică. Cota redusă se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări cle bunuri şi prestări de servicii: ♦ dreptul de intrare la castele. care este de 9%. Principalele operatiuni scutite fără drept de deducere sunt: ♦ activităţile administrative. monumente istorice. lucrări de construcţii. de către furnizor sau de altă persoană în contul său. civice. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. pentru care entităţile economice au drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate. mărci de fabricaţie etc. educative. de studii. cu excepţia celor destinate exclusiv publicităţii. Principalele operatiuni scutite cu drept de deducere sunt: ♦ livrările de bunuri expediate sau transportate în afara ţării. ♦ livrările de bunuri aferente acţiunilor de protocol şi sponsorizările care depăşesc plafoanele legale. ♦ bunuri constatate lipsă la inventariere. ♦ cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu_funcţie similară. ♦ schimburi de bunuri şi servicii. la care se aplică cota standard a taxei pe valoarea adăugată. ziare şi reviste. cercetări şi expertize etc. de siguranţa statului. licenţe.REGIMURI DE IMPOZITARE Operaţiunile impozabile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se clasifică. cărţi. de publicitate. Principalele operaţiuni taxabile sau impozabile sunt: ♦ livrări de bunuri corporale şi necorporale: imobilizări corporale. ♦ importuri cle bunuri şi senicii. de consulting. politice. târguri. de învăţământ. stocuri.

monumente istorice. d) Alte operatiuni scutite: ♦ importul de bunuri destinate comercializării în regim duty-free. ♦ operatiunile de investiţii financiare. cum ar fi: comisioanele. ♦ operatiunile bancare efectuate de către bănci. de intermediere financiară. . ♦ arendarea.serviciile de parcare a vehiculelor. vânzări cu plata în rate. cu următoarele excepţii: . ♦ importul de bunuri primite cu titlu gratuit. BAZA DE IMPOZITARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ De regulă. • penalizările şi alte sume reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă. chiar şi înainte de expirarea duratei normale de funcţionare. concesionarea şi închirierea de bunuri imobile. Sunt cuprinse în baza de impozitare cheltuielile accesorii. ♦ casarea mijloacelor fixe. Notă: Persoanele impozabile pot opta pentru taxarea acestor operatiuni. asigurare. ♦ activităţile de îngrijire medicală desfăşurate de către entităţi specializate: ♦ activitatea agenţilor economici care au realizat o cifră de afaceri anuală de până la 2 miliarde lei. risturnele. dacă notifică această opţiune la organele fiscale teritoriale. case de economii.închirierea utilajelor şi a masinilor fixate in bunurile imobile. Nu se cuprind în baza de impozitare: • rabaturile. de valori mobiliare şi alte instrumente financiare. ♦ operatiunile de asigurare şi reasigurare. remizele. . baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugată este preţul de achiziţie sau preţul de cost determinat în momentul livrării bunurilor şi prestării serviciilor.operaţiunile de casare din cadrul sectorului hotelier. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. • dobânzile percepute pentru: plăţi cu întârziere. cu exceptia activităţilor de publicitate şi altor activităţi cle natură comer-cială. taxele vamale. ♦ lucrările de construcţii şi întreţinere executate pentru monumente comemorative. cheltuielile de ambalare. ♦ activităţile specifice posturilor publice naţionale de radio şi de televiziune. • ambalajele care circulă între furnizori şi clienţi la schimb. sconturile si alte reduced de preţ acordate de furnizori direct clienţilor. case memoriale. destinate unor scopuri cu caracter nelucrativ. fără facturare.închirierea seifurilor. operaţiuni de leasing. accizele. transport.sportive desfăşurate de către instituţiile publice şi de către alte organisme şi organizatii fâră scop patrimonial. solicitate pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. case de ajutor reciproc. case de schimb valutar. ♦ activităţile de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc efectuate de către contribuabili autorizati. . ♦ activităţile economice realizate de către producătorii agricoli individuali ♦ aportul în natură la capitalul social efectuat între două persoane impoza-bile. impozitele şi taxele decontate cumpărătorului. . cooperative de credit etc.

. în limita unui procent din cifra de afaceri şi un procent din impozitul pe profit datorat (pentru aceste bunuri nu se întocmeşte factură fiscală). • stocurile degradate calitativ. rezultând un excedent denumit "sumă negativă a TVA". din unele prestări de servicii în ale căror tarife se include TVA. pe baza de evaluare sau expertiză. In principiu. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite sponsorizările şi alte acţiuni prevăzute prin lege. transferului proprietăţii bunurilor imobile. precum şi în cazul în care contravaloarea bunurilor şi serviciilor este încasată înaintea livrării bunurilor şi prestării serviciilor.TVA colectată = TVA de recuperat REGIMUL DEDUCERILOR Faptul generator de TVA este tranzacţia comercială. din vânzarea de bunuri la licitaţie. acordate în numerar. Aceasta urmează să fie compensate cu TVA de plată din perioada următoare. CALCULAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe valoarea adăgată se calculează prin aplicarea cotei standard sau cotei reduse asupra bazei de impozitare.• veniturile din subvenţii bugetare. înseamnă că entitatea economică a încasat mai mult TVA de la clienţi decât a plătit furnizorilor. şi prestării de servicii. exigibilitatea TVA ia naştere la data livrării bunurilor mobile. -bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol. • bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau alte cauze de forţă majoră. precum şi pentru alte situaţii similare. -bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare şi mecenat. în limita în care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile de protocol. Pentru sumele obţinute din vânzarea mărfurilor cu amănuntul.TVA deductibilă = TVA de plată • dacă TVA deductibilă este mai mare decât TVA colectată. Se calculează TVA dacă s-a exercitat dreptul de deducere a TVA-ului corespunzător depăşirii. . dacă suma respective este mai mare decât limita stabilită prin lege: TVA deductibilă . să fie compensate cu alte impozite şi taxe datorate sau să fie rambursată de către organele fiscale. înseamnă că entitatea economică a platit furnizorilor mai mult TVA decât a încasat de la clienţi. TVA-ul aferent depăşirii se include în rubrica cle regularizari din Decontul întocmit pentru perioada fiscală în care s-au depus situaţiile financiare. pot rezulta două situaţii: • dacă TVA colectată este mai mare ciecât TVA deductibilă. dacă degradarea se datorează unor cauze obiective dovedite cu documente. TVA se calculează prin înmulţirea acestor sume cu cota recalculată. La sfârşitul lunii se totalizează TVA deductibilă din jurnalul pentru cumpărări şi TVA colectată din jurnalul pentru vânzări. exigibilitatea TVA este anticipate faptului generator în cazul în care factura este emisă înaintea livrării bunurilor si prestării serviciilor. Din compararea celor două totaluri. care nu mai pot fi valorificate. Prin derogare. • perisabilităţile în limitele stabilite de lege. diferenţa respectivă urmând să fie virată bugetului: TVA colectată .

Persoanele impozabile au dreptul de deducere a TVA atât pentru operatiunile impozabile (livrări cle bunuri şi servicii). declaraţii vamale etc.în care se înregistrează livrările pe baza facturilor şi a altor documente legale emise in cursul lunii sau trimestrului. cu sediul în Romania. DOCUMENTE UTILIZATE Principalele documentele justificative pe baza cărora se poate înregistra taxa pe valoarea adăugată în contabilitatea persoanelor impozabile sunt: facturile fiscale. • Borderoul de vânzare (încasare) . cu scopul determinării TVA colectate. cum ar fi: bunuri constatate lipsă în gestiune. pe baza totalurilor preluate din jurnalele pentru vânzări şi cumpărări. până la data de 25 ianuarie. se depune la organele financiare până la data de 25 a lunii următoare. o declaraţie în care să menţioneze cifra de afaceri din anul precedent. respectiv până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor. . bilete de călătorie. • Jurnal pentru cumpărări . cât şi pentru operatiunile scutite cu drept de deducere (export de bunuri şi servicii). • Cerere de compensare . care sunt beneficiarii operaţiunilor taxabile efectuate de către persoane impozabile stabilite în străinătate şi care nu si-au desemnat un reprezentant fiscal în Romania . după caz. cu scopul determinării TVA deductibile. • Borderoul cuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi servicii pentru care nu se emit facturi fiscale. • Decontul special de TVA . care s-a achitat sau se va achita furnizorilor. Persoanele impozabile care se încadrează în această categorie au obligaţia de a depune la organele fiscale. TAXE Şl VĂRSĂMINTE ASIMILATE Principalele impozite şi taxe care se includ în această categorie sunt: .Dreptul de deducere ia naştere în momentul în care TVA deductibilă devine exigibilă.se întocmeşte lunar sau trimestrial. • Jurnal pentru vânzări . Organizarea evidenţei operative a TVA constă din întocmirea următoarelor documente: • Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de TVA .se întocmeşte si se depune de către persoanele neînregistrate ca plătitori de TVA. PERIOADA FISCALĂ Perioada fiscală pentru TVA este luna calendaristică. care s-a încasat sau se va încasa de la clienţi.se întocmeşte în cazul în care TVA de rambursat se compensează cu impozitele şi taxele datorate bugetului de stat.in care se centralizează zilnic încasările realizate de entităţile care nu au obligaţia să utilizeze aparate de marcat fiscale. monetare.întocmită de către contribuabil în două exemplare.în care se înregistrează toate cumpărările pe baza facturilor primite in cursul lunii sau trimestrului. bonuri fiscale. bunuri achiziţionate sau fabricate care sunt utilizate in scopuri ce nu au legătură cu activitatea economică etc. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN ALTE IMPOZITE. bonul de comandă-chitanţă (TVA). • Decontul privind TVA .

1. IMPOZITUL PE DIVIDENDE Dividendele reprezintă remuneraţia capitalurilor puse la dispoziţia societăţilor comerciale de către asociaţi sau acţionari. Impozitul reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv. a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul. In cazul în care dividendele nu au fost plătite până la sfârşitul anului in care s-au aprobat Situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv. 2. ACCIZELE Accizele sunt taxe de consumaţie care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din ţară şi din import, cum ar fi : alcool, produse din tutun, produse petroliere. cafea, confecţii din blănuri naturale, articole de cristal, bijuterii, autoturisme, parfunwr: aparatură electronică etc. Accizele preced TVA şi se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de impozitare. Momentul datorării accizelor îl constituie, de regulă, data efectuării livrărilor pentru produsele interne sau data înregistrării Declaraţiei vamale pentru produsele din import. 3. IMPOZITELE Şl TAXELE LOCALE Impozitele şi taxele locale reprezintă venituri ale bugetelor locale. Principalele impozite şi taxe locale sunt : impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi antorizaţiilor în domeniul construcţiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, taxa pentru şederea in statiunile balneoclimaterice, impozitul pe spectacole etc 4. TAXELE VAMALE Taxele vamale reprezintă sumele percepute de stat pentru exportul, importul sau tranzitul de bunuri şi valori. Taxa calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii in vamă, exprimată în lei. 5. FONDUL SPECIAL PENTRU PROMOVAREA ŞI MODERNIZAREA TURISMULUI Se constituie prin aplicarea unei cote asupra veniturilor realizate din activitatea turistică.. 6. FONDUL SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE Se constituie prin aplicarea unei cote asupra preţului cu ridicata la rafinărie pentru carburanţii auto din producţia internă şi a valorii în vamă pentru carburanţii auto importaţi. 7. FONDUL SPECIAL PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ 8. FONDUL PENTRU MEDIU Veniturile fondului pentru mediu se constituie, în principal, din: • contribuţii din veniturile realizate din vănzarea deşeurilor feroase şi neferoase; • taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă; • o taxă din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către importatorii şi producătorii de bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere; • o contribute din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, comercializate de către producători sau importatori; • o cotă din valoarea de vânzare a masei lemnoase pe picior; • o cotă din valoarea de vânzare a produselor obţinute în urma prelucrării lemnului; • o taxă /kg anvelopă încasată de la producătorii sau importatorii care introduc pe piaţă

anvelope noi sau uzate; • o contribute din suma care se plăteşte anual pentru gestionarea fondului de vănătoare. 9.ALTE FONDURI SPECIALE Alte fonduri speciale care se constituie în prezent sunt: • Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control şi a trecerii frontierei; • Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic; • Fondul special pentru protejarea asiguraţilor; • Fondul special al aviaţiei civile; • Fondul naţional de solidaritate; • Fondul cultural naţional; • Fondul cinematografic naţional. CONTABILITATEA DECONTARILOR ÎN CADRUL GRUPULUI Şl CU ASOCIAŢII Din relaţiile societăţilor comerciale cu celelalte entităţi din cadrul grupului sau cu asociaţii rezultă datorii şi creanţe generate de o gamă foarte variată de operaţiuni. cum ar fi: ♦ acordări sau restituiri de ajutoare financiare în cadrul entităţilor din cadrul unui grup; ♦ acordări şi retrageri de resurse băneşti ale asociaţilor sau acţionarilor; ♦ subscrieri şi retrageri de capital social; ♦ transferuri de cheltuieli şi venituri in cadrul activităţilor în participaţie. CONTABILITATEA DECONTARILOR IN CADRUL GRUPULUI Entităţile economice se pot asocia, constituindu-se grupuri, care au ca scop: asigurarea unui plus de capital, autoprotecţie reciprocă, dezvoltarea activităţii, ameliorarea rezultatelor financiare etc. Grupul este un ansamblu de societăţi comerciale constituit, de regulă, dintr-o societate-mamă(dominantă), care exercită direct sau indirect controlul sau influenţa asupra celorlalte societăţi din grup numite filiale. Fiecare membru al grupului îşi păstrează autonomia şi personalitatea economică şi juridică. Entităţile din cadrul grupului îsi pot acorda reciproc ajutoare materiale şi financiare cu titlu rambursabil. Din aceste relaţii rezultă datorii si creanţe. C0NTABIL1TATEA DECONTĂRILOR PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute pe termen lung în capitalul altei societăţi comerciale. Acestea cuprind investiţii în entităţi economice asociate, când participarea este de pănă la 10% şi investiţii strategice, când procentul de participare este cuprins între 10 şi 20%. Uneori, se pot acorda ajutoare financiare pe termen scurt entităţilor la care se deţin interese de participare sau se pot achiziţiona acţiuni, pentru care se încasează dobânzi sau dividende. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU ASOCIAŢII Între societăţile comerciale şi asociaţii sau acţionarii acestora pot exista relaţii de decontare generate de operaţiuni, precum: ♦ sume personale lăsate temporar de către asociaţi la dispoziţia entităţii; ♦ aporturi subscrise în vederea constituirii sau creşterii capitalului social;

♦ aporturi sociale retrase de către asociaţi; ♦ dividende de plată. CONTABILITATEA DECONTARILOR DIN OPERATII ÎN PARTICIPATIE In practica economică pot apărea situaţii în care două sau mai multe entităţi economice se asociază pentru realizarea in comun a unor afaceri, cum ar fi: construirea unor obiective, desfacerea în comun a unor mărfuri etc. Fiecare dintre entităţi participă cu anumite active sau activităţi la realizarea obiectivelor propuse, conform contractului încheiat între parteneri. Una dintre entităţile asociate în participaţie conduce o evidenţă contabilă distinctă a operaţiilor în participate sau se poate organiza un birou de evidenţă a afacerii în comun. Entitatea care ţine evidenţa transmite lunar entităţilor asociate cote părţi din cheltuielile şi veniturile înregistrate, în raport cu cotele de participate. Transmiterea bunurilor şi valorilor. a cheltuielilor şi a veniturilor se face pe baza Decontului pentru operaţiuni în participaţie, care se întocmeşte lunar, în două exemplare. Rezultatele se împart între participant, în funcţie de cota de participare a fiecăruia. Asociatul care conduce evidenţa contabilă a asociaţiei va întocmi o balanţă de verificare în care sunt prezentate conturile cu ajutorul cărora s-au înregistrat numai activităţile realizate de asociaţie: clienţi, furnizori. cheltuieli, venituri, etc. Impozitul pe profit/venit obţinut in urma unei asocieri în participaţie se plăteşte de către fiecare coparticipant. Evidenţierea TVA-ului şi plata acestuia se face de către entitatea desemnată prin contractul de asociere să ţină contabilitatea acestor operaţiuni. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU DEBITORII Şl CREDITORII DIVERŞI În practica economică a entităţilor pot apărea creanţe şi datorii foarte diverse, care nu se pot încadra în categoriile pentru care există grupe de conturi distincte. De regulă, aceste creanţe şi datorii intervin fortuit în viaţa economică a unei entităţi, neavând legătură cu obiectul de bază al activităţii acesteia. Principalele operaţiuni din care rezultă creanţe şi datorii diverse sunt: • imputaţii, despăgubiri şi penalităţi de primit de la terţi sau datorate terţilor; • vânzarea imobilizărilor şi a titlurilor de plasament; • împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni; • sume cuvenite pentm concesiuni, locaţii de gestiune, chirii etc; • dividende şi dobânzi de încasat pentru titluri imobilizate sau de plasament; • reactivarea unor debite. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE REGULARIZARE In cursul exerciţiului financiar, dar mai ales la sfârşitul acestuia, apar unele operaţii economice care trebuie reflectate temporar în contabilitate şi care, ulterior, urmează a fi anulate sau repartizate la alte conturi. Asemenea operaţii se mai numesc regularizări. Principalele operaţii de regularizare se referă la: ♦ delimitarea cheltuielilor şi veniturilor aferente perioadei viitoare de cele aferente perioadei curente; ♦ separarea creanţelor şi datoriilor care necesită cercetări si lămuriri supli-mentare.

In categoria cheltuielilor înregistrate în avans. dar care se referă la exerciţiile financiare următoare. 5) Dobânzile aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate. până la balanţa de verificare. 3) Sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este legată prin interese de participare. mediu şi scurt. 19. Cheltuielile şi veniturile înregistrate în avans urmează a se încorpora în mod eşalonat în rezultat. de regulă. Lucrările contabile ale subunităţilor fără personalitate juridică se realizează în cadrul acestora. Veniturile înregistrate în avans sunt veniturile aferente perioadelor următoare. cum ar fi: chirii. asigurări. De asemenea. Activele de regularizare pot fi considerate ca fiind creanţe ale exercitiului financiar curent faţă de exercitiul financiar următor. iar pasivele de regularizare sunt datorii ale exercitiului financiar curent faţă de exerciţiul viitor. Entităţile trebuie să-şi menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categoric chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la încheierea exerciţiului financial'. în perioadele următoare. încasări sau plăţi efectuate din eroare în conturile bancare. denumite şi cheltuieli anticipate. informaţiile din balanţele întocmite de către subuni-tăţi se centralizează într-o balanţă la nivelul entităţii. pe baza unui scadenţar. documente din care nu rezultă clar natura operaţiei etc. primele cie asigurare. se includ cheltuielile efectuate in cursul exerciţiului financiar curent. mediu şi lung de la instituţiile bancare sau de la alte persoane fizice sau juridice.CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILORILOR SI DATORIILOR ASIMILATE Entităţile economice pot beneficia de împrumuturi pe termen scurt. cum sunt: chiriile. situaţiile financiare anuale se întocmesc doar la nivelul entităţii. dar încasate anticipat în perioada curentă. descentralizarea entităţilor economice pe subunităţi. abonamente la publicaţii achitate antici-pat. Principalele operaţii în curs de clarificare se referă la încasările şi plaţile pentru care nu există documente. precum şi particularităţile acesteia. pot avea loc astfel de transferuri si între subunitătile aceleiaşi entităţi. concesiu-nile plătite anticipat. dobânzi aferente contractelor de leasing financiar etc. în urma cărora apar datorii şi creanţe ale entităţii faţă de subunităţi şi invers. Toate sumele în curs de clarificate trebuie lămurite până la închiderea exercitiului financiar. locaţiile cle gestiune. împrumuturile au caracter rambursabil şi sunt purtătoare de dobânzi contabilizate ca şi cheltuieli financiare. 4) Alte imprumuturi şi datorii asimilate. în schimb. clacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele: . dobânzi aferente contractelor de leasig financiar etc. uneori. în acest scop. CONTABILITATEA DECONTĂRILORÎN CADRUL ENTITĂŢII Volumul mare de activitate. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: 1) Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora. 2) Credite bancare pe termen lung. între entitate şi subunităţi pot avea loc transferuri de valori. pot determina. abonamente.

Periodic. ♦ există un acord de refinanţare sau de reesalonare a plăţilor. Obligaţiunile se rambursează fie la scadenţă. precum şi m notele explicative.zile datorate obligatarilor. care se vând şi se răscumpără la valoarea nominală. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG Şl MEDIU Creditele sunt sume împrumutate de către bănci persoanelor fizice şi juridice şi care trebuie rambursate (restituite) la un anumit termen numit scadenţă. primă care se calculează ca diferenţă între valoarea nominală (înscrisă pe obligaţiuni) şi preţul de de emisiune (de vânzare). băncile solicită entităţilor economice garanţii care trebuie să depăşească cu 20-30 % valoarea creditului şi a dobânzilor. • obligatarul este creditorul societăţii. Venitul realizat de obligatar în momentul rambursării echi-valează cu o anumită dobândă anuală. iar acţiunea este un titlu de proprietate asupra unei părţi din capitalul societăţii pe acţiuni. ca o corecţie a împrumutului sau datoriei. • obligaţiunea nu conferă deţinătorului drept de vot în adunarea generală a acţionarilor. fie prin tragere la sorţi înainte de scadenţă. se vor putea câştiga venituri echivalente cu dobân. diferenţa se înregistrează într-un cont de activ.♦ termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. • obligaţiunea are termen de valabilitate până la scadenţă. • posesorul obligaţiunii primeşte ca venit o dobândă fixă sau variabilă. b) Obligaţiuni cu primă de rambursare. Creditele bancare pe termen lung (peste 5 ani) şi pe termen mediu (1-5 ani) sunt destinate finanţării investiţiilor. care depinde de profitul realizat. Obligaţiunile pot fi nominative sau la purtător. iar acţionarul este coproprietarul socie-tăţii. La acordarea creditelor. Obligaţiunile pot fi emise în formă materială (pe suport de hârtie). Acesta are dreptul de a încasa de la emitent dobânzile aferente sumei date cu împrumut. convenit ofi-cial înainte de încheierea exerciţiului financiar". Aceasta trebuie prezentată în bilanţ. care se revizuieşte periodic. Obligaţiunea este un titlu de valoare. care asigură cumpărătorilor de obligaţiuni (obligatarilor) o dobândă fixă sau variabilă. destinaţia . sau în formă dematerializată (prin înscriere în cont). Atunci când suma de rambursat pentru imprumuturi şi datorii asimilate este mai mare decât decât suma primită. obiectul cie activitate. c) Obligaţiuni cu loterie. care reflectă o sumă de bani împrumutată de o persoană juridică de la publicul investitor. între obligaţiuni şi acţiuni există următoarele deosebiri: • obligaţiunea este un titlu de credit. de obicei pe termen lung. De asemenea. Creditele bancare sunt purtătoare de dobânzi. Cele mai întâlnite obligaţiuni sunt: a) Obligaţiuni ordinare. CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGAŢIUNI Societăţile comerciale pe acţiuni pot contracta împrumuturi prin emisiunea de obligaţiuni pentru o sumă care nu poate depăşi trei pătrimi din capitalul social. prin tragere la sorţi. iar acţiunea este valabilă pe toată durata de funcţionare a societăţii. care este mai mic. iar posesorul acţiunii primeşte ca venit dividendul. care trebuie să conţină informaţii privind sediul societăţii. entităţile trebuie să întocmească un closar de creditare.

fie ca exigibilitate. stocuri. CONTABILITATEA DATORIILOR CARE PRIVESC IMOBILIZĂRILE FINANCIARE Acţiunile unei societati comerciale pot fi cumpărate de către o altă entitate sub forma de titluri imobilizate. 20.să constituie provizioane. la sfârşitul exerciţiului financiar. Astfel sunt subvenţiile pentru venituri. să recunoască efectele tranzacţiilor şi altor evenimente ca aferente perioadei în care acestea se produc. În consecinţă. balanţa conturilor etc. . drept venituri ale perioadei corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.creditului. a principiilor pruclenţei. Atunci când creditele sunt acordate in valuta. pensii private etc. Contractul de credit încheiat între bancă şi debitor stipulează vdlumul şi obiectul creditului.să efectueze corecţii (ajustări provizorii). bilanţul. aceste sume reprezintă datorii ce privesc imobilizările financiare.). garanţii acordate clienţilor. dar incerte fie ca valoare. Titlurile pot fi cumparate de la societati din cadrul gmpului sau din afara acestuia. posibilităţile de rambursare. fără abatere. bugetul de venituri şi cheltuieli. potrivit aplicării. pot apărea diferenţe favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Pentru societatea care acordă împrumutul. se întocmesc actele de ipotecă sau gaj asupra garanţiilor. subvenţiile pentru active. când se constată că există datorii identificate ca natură (litigii. fluxul de trezorerie. care se înregistrează ca venituri de exploa-tare ale perioadei în care se produc şi se recunosc ca atare la închiderea exerciţiului financiar. entităţile economice româneşti trebuie să-şi evalueze periodic patrimoniul. care se înregistrează ca subvenţii pentru investitţii şi se recunosc. o entitate economică trebuie: . CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT Entităţile care nu au resurse financiare suficiente pot apela la credite bancare pe termen scurt acordate prin conturi distincte. termenul de rambursare. instrumente şi disponibilităţi din trezorerie. dobânda. -să recunoască sistematic subvenţiile primite.CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR. comisionul etc. independenţei exerciţiilor financiare şi continuităţii activităţii. preferenţiale. PROVIZIOANELOR SI SUBVENTIILOR Prin aplicarea principiilor contabile generate. aceste sume reprezintă creanţe imobilizate şi se contabilizează ca imobilizări financiare. aşa cum sunt prevăzute prin reglemen-tările contabile conforme cu directivele europene. studiu de fezabilitate. în funcţie de evoluţia cursului valutar. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR DE VALOARE CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA . Societatea care a cumpărat titlurile poate acorda societăţii care le-a emis ajutoare financiare sub forma de împrumuturi în condiţii avantajoase. Dacă dosarul se aprobă. Pentru societatea care beneficiază de împru-mut. creanţe. ca venituri constatate In avans. când se constată o depreciere sau o pierdere de valoare reversibilă a elementelor de activ: imobilizări. numai în cazul ajustării (acoperirii) datoriilor.

Constituirea şi majorarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se face prin majorarea cheltuielilor. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Ajustările pentru deprecierea stocurilor reprezintă corecţii generate de scăderea conjuncturală a valorii acestora. 4. nu sunt garantate de altă persoană. stabilită la inventariere. 3. Reducerea sau anularea ajustărilor care au fost anterior deduse se include în veniturile . se face şi o diminuare corespunzătoare (anularea parţială a ajustărilor înregistrate anterior în contabilitate). Dacă deprecierile de valoare înregistrate ca ajustări se diminuează în perioadele următoare. Ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor se diminuează sau se anulează prin contabilizarea acestora la venituri în cazul încasării ulterioare a creanţei sau când hotărârea judecătorească definitivă atestă imposibilitatea încasării creanţei. se constată deprecieri reversibile ale activelor imobilizate neamortizabile: terenuri şi imobilizări financiare. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului. în urma inventarierii. iar pentru diferenţele stabilite se calculează ajustări pentru depreciere sau se actualizează ajustările existente. iar veniturile din ajustări pentru depreciere reprezintă deduceri fiscale. sunt înregistrate după data de 01. 2. dispariţiei clienţilor sau debitorilor diverşi. se compară valoarea de intrare (valoarea contabilă) a creanţelor cu valoarea actuală sau reală a acestora. la inventariere. Acestea se constituie. sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului. Sunt deductibile fiscal ajustările care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR Poate să apară uneori riscul de a nu se putea încasa total sau partial creanţele. Cheltuielile privind ajustările pentru depreciere sunt nedeductibile (nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal). se constată diferenţe în minus între valoarea contabilă netă (mai mare) si valoarea de inventar (mai mică).01. falimentului. Pentru activele imobilizate amortizabile se calculează ajustări numai atunci când. la sfârşitul anului.2004. Ajustările se constituie la nivelul diferenţelor dintre valoarea actuală (mai mică) a stocurilor stabilită la inventariere şi valoarea contabilă (mai mare). de regulă. La fel ca şi alte deprecieri ale activelor. ca urmare a insolvabilităţii. adică sunt neimpozabile. Ajustările pentru depreciere sunt consecinţa realizării principiului prudenţei şi al independenţei exerciţiului financiar. Pentru situaţia în care au apărut deprecieri reversibile. sunt neîncasate într-o perioadă care depăşeşte 270 zile de la data scadenţei. 5.DE VALOARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Ajustările pentru deprecierea activelor imobilizate reprezintă echivalentul valoric al deprecierilor cu caracter reversibil. acestea pot fi reversibile sau ireversibile. Mărimea acestor ajustări se stabileşte prin diferenţa dintre valoarea de intrare (mai mare) şi valoarea actuală (mai mică). Deprecierile ireversibile necesită scoaterea din evidenţă a creanţelor şi înregistrarea lor la pierderi. când. iar anularea sau diminuarea acestora se face pe seama veniturilor din ajustări.

Aceste provizioane nu sunt deductibile fiscal. lucrările executate şi serviciile prestate. la inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar. respectiv pentru care se acordă garanţii în perioadele următoare. c) Provizioane pentru restructurare Se constituie în următoarele situaţii: ♦ vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii. Reducerea sau anularea oricărui provizion care a fost anterior deductibil se include în veniturile impozabile. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE Aceste ajustari se constituie în cazul în care. Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanţii acordate clienţilor se face pe măsura efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garanţie înscrisă în contract. b) Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor Se constituie numai pentru bunurile livrate. (3) valoarea obligaţiei poate fi estimată în mod credibil.impozabile. numai dacă îndeplineşte următoarele condiţii: (1) entitatea are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. astfel: a) Provizioane pentru litigii Provizioanele pentru litigii se pot constitui la sfârşitul exerciţiului pentru litigiile aflate în curs. ♦ reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul entităţii. se constituie o ajustare pe seama cheltuielilor financiare. dar constituirea lor se impune din necesitatea determinării corecte a profitului net şi a dividendului pe acţiune. deoarece există riscul ca acestea să se finalizeze în defavoarea unităţii respective. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR Provizioanele sunt datorii cu exigibilitate sau cu valoare incertă. În cazurile în care titlurile de plasament se vând sau când valoarea acestora creşte până la nivelul valorii de cumpărare. eliminarea unui nivel de conducere). d) Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare Se constituie la viitoarele entităţi care vor administra pensii private. e) Provizioane pentru impozite . Pentru această diferenţă nefavorabilă. Provizioanele se constituie pentru elemente. ♦ modificări in structura conducerii (de exemplu. se constată că valoarea de piaţă a investiţiilor pe termen scurt este inferioară valorii de cumpărare a acestora. ajustările se anulează. la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevăzut în tariful lucrărilor executate ori a serviciilor prestate. Provizioanele trebuie constituite la nivelul sumelor aflate în litigiu. Provizioanele pentru garanţii acordate clienţilor sunt deductibile fiscal. prin majorarea corespunzătoare a veniturilor financiare. ♦ închiderea unor sedii. considerată ca fiind o pierdere de valoare reversibilă. Un provizion va fi recunoscut în bilanţ. (2) pentru onorarea obligaţiei respective este probabil necesară o ieşire de resurse.

scopul sau obiectul pentru care au fost constituite CONTABILITATEA SUBVENŢIILOR Subvenţiile sunt sume primite cu titlu gratuit (nerambursabile şi nepurtătoare de dobânzi) care se pot clasifica astfel: ♦ subvenţii aferente activelor. în categoria subvenţiilor pentru active intră şi donapile pentru invenstiţii.CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII STRUCTURA CAPITALURILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă dreptul titularilor de patrimoniu (acţionari şi asociaţi) asupra activelor unei entităţi. Anularea sau diminuarea provizioanelor se face prin majorarea corespunzătoare a veniturilor din provizioane. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile. 21. Se includ în această categorie: ♦ subvenţii pentru acoprerirea diferenţelor de preţ la anumite bunuri şi servicii. Capitalurile proprii se constituie din aportul proprietarilor. se reflectă distinct: ♦ subvenţii guvernamentale ♦ împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii ♦ alte sume primte cu caracter de subvenţii Subvenţiile aferente activelor sunt sume primite gratuity. Provizioanele se constituie pe seama cheltuielilor de exploatare.Se constituie pentru impozite. în cadrul subvenţiilor. amenzi. O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar. Contabilitatea provizioanelor de tine pe feluri. în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate în bilanţ ca datorie în relaţia cu statul. Dacă riscul aşteptat se produce sau cheltuiala are loc. din profit si din alte surse proprii.DATORII În contabilitatea financiară. pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. ♦ subvenţii aferente veniturilor. caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoareajustă. provizioanele se anulează. Venitul amânat se înregistrează în contul de "profit sau pierdere" pe măsura recunoaşterii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. cu îndeplinirea condiţiei principale ca entitatea beneficiară să cumpere. majorări viitoare de plată datorate bugetului de stat. conform relaţiei: CAPITALURI PROPRII = ACTIVE . altele decât cele pentru active. capitalurile proprii se structurează în două categorii: . Ele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate prin majorare sau diminuare. precum şi plusurile constatate la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale Subvenţiile pentru active se înregistrează în contabilitate ca subventiipentru investitii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. ♦ subventionarea locurilor de muncă în cazul angajării de absolvenţi şi de someri. după deducerea tuturor datoriilor. să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. în funcţie de natura. precum şi în cazul în care cauzele pentru care au fost constituite au dispărut.

In prezent. structura acestuia si modalităţile de constituire.pentru depunerea aportului direct la bancă. în funcţie de natura aporturilor: ♦ Chitanţă . CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care exprimă valoarea totală a aporturilor subscrise şi/sau depuse de acţionari sau asociaţi. ♦ Proces verbal de predare-prelnare . DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA CAPITALULUI SOCIAL a) Actul constitutiv este documentul prin care se stabileşte modul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale. următoarele etape: • întocmirea şi autentificarea actului de constituire. b) Vărsarea capitalului social subscris se reflectă în următoarele tipuri de documente. care se înregistrează distinct în contabilitate. în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv. cuprinzând numărul de părţi sociale (acţiuni) subscrise şi valoarea nominală a acestora. Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi. Capitalul social se poate majora prin noi aporturi în natură sau numerar. • depunerea actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului în vederea înmatriculării şi eliberarea certificatului cle înregistrare. Acţiunile sau părţile sociale se pot evalua la următoarele valori: a) Valoarea nominală este dată de raportul dintre valoarea capitalului social şi numărul . ♦ Foaie de vărsământ . vărsămintele efectuate. care poate avea drept cauze retragerea unor asociaţi. s-a simplificat procedura de constituire a societăţilor comerciale. în care se precizează caracteristicile şi valoarea bunurilor aduse ca aport. în contul de disponibil.pentru depunerea aportului la casierie sub forma de numerar. reprezentat de capitalul social. redimensionarea capitalului în funcţie de volumul activităţii etc. forma juridică. acoperirea pierderilor din anii precedenţi. dizolvarea societăţii etc. rezervele. evaluate de către o comisie sau de către un expert evaluator. cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate. rezultatul exerciţiului financiar şi rezultatul reportat. EVALUAREA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social este divizat în acţiuni la societăţile de capitaluri şi în părţi sociale la societăţile de persoane. în principal. pe baza actelor de constituire şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital (2) capitaluri proprii nenominalizate reprezintă capitalul acumulat de către entitate ca urmare a unei activităţi economice profitabile. Uneori se impune micşorarea capitalului social. menţiuni privind vânzarea sau cumpărarea de părţi sociale (acţiuni) etc. prin încorporarea rezervelor şi a profiturilor etc. capitalul social subscris.in cazul aporturilor în natură. cuprinzând informaţii privind: denumirea si sediul societăţii. obiectul de activitate. care cuprinde. c) Registrul acţionarilor (asociaţilor) ţine evidenţa nominală a capitalului social pe fiecare asociat (acţionar).(Î) capital propriu nominalizat. în care se includ: primele de capital. • înscrierea la organul fiscal teritorial şi obţinerea codului unic de înregistrare fiscală. organele de conducere şi administrare.

Pentru că între subscriere şi depunerea efectivă a capitalului promis poate exista un anumit decalaj în timp. integral înainte de începerea formalităţilor de constituire. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL Necesitatea măririi capitalului social poate să apară atunci când entitatea întâmpină dificultăţi financiare. prin negociere la bursa de valori. Restul de capital se va vărsa in termen de 12 luni de la înmatriculare. Mărimea miniăa a capitalului social depinde de tipul de societate. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate. d) Valoarea financiară exprimă echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acţiune la o rată medie a dobânzii pe piaţă.active fictive Activele fictive sunt formate din cheltuieli de constituire. de regulă. Orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor juridice legate de această hotărâre. cum ar fi mărimea dividendelor aşteptate de către acţionari. Prin acţiunea de subscriere. Valoarea financiară = dividendul distribuit pe acţiune/ rata medie a dobânzii pe piaţă e) Valoarea de randament este valoarea corespunzătoare profitului net pe o acţiune care se poate capitaliza în cursul exerciţiului financiar la o rată medie a dobânzii pe piaţă. situaţia generală a pieţei de capital. capitalul social subscris se varsă.active fictive sau activul net contabil = capitaluri proprii . în vederea înfiinţării sau dezvoltării unei societăţi comerciale. c) Preţul de emisiune sau cursul acţiunilor este preţul care trebuie plătit de către persoanele care subscriu acţiunile sau părţile sociale. f) Valoarea contabilă sau bilanţieră se calculează ca un raport între activul net contabil şi numărul de titluri. capital subscris vărsat: La constituirea societăţilor pe acţiuni trebuie vărsat cel puţin 30% din capitalul subscris. b) Valoarea de piaţă sau cotaţia titlurilor este valoarea de vânzare-cumpărare a titlurilor. pe care preferă să şi le procure prin majorare de capital . de regulă. societatea are nevoie de resurse băneşti suplimentare sau de anumite bunuri. stabilitatea financiară a entităţii. Dacă societatea comercială are asociat unic. CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL Constituirea capitalului social se face prin subscriere de aport social de către asociaţi sau acţionari. capitalul social îmbracă două forme: capital subscris nevărsat. pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. active de regularizare.datorii .de titluri emise (acţiuni sau părţi sociale). Venitul titlurilor este egal cu dividendele plus profitul încorporat în rezerve. în ambele situaţii. asociaţii sau acţionarii se angajează în actul de constituire la o contribute în bani sau în natură. Preţul de piaţă al unei acţiuni depinde de mai mulţi factori. dar şi atunci când ea este într-o situaţie prosperă şi vrea să-şi extindă activitatea. Preţul de emisiune poate fi egal sau mai mare decât valoarea nominală. În cazul societăţilor cu răspundere limitată. care se stabileşte. activul net contabil = activ total . rata dobânzilor etc.

care implică un efort financiar considerabil. CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITAL Primele de capital reprezintă suplimentul de aport neîncorporat în capitalul social. cu excepţia rezervelor legale. stocuri etc. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL Principalele situaţii în care se impune reducerea capitalului social sunt: ♦ Acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare anterioare.) şi o majorare corespunzătoare a capitalului social. ♦ Retragerea unor asociaţi sau acţionari. care se face numai cu acordul creditorului. . Practic. ♦ Existenţa unui capital supradimensionat in raport cu activitatea economică a entităţii. prin compensarea diferenţei dintre valoarea nominală şi valoarea contabilă a vechilor acţiuni. b) Majorarea capitalului prin operaţiuni interne Motivul creşterii capitalului social este întărirea credibilităţii financiare a entitaţii. acestea se grupează astfel. Primele de emisiune au o dublă funcţie: (1) să acopere cheltuielile de emisiune a acţiunilor. mărirea capitalului social se face prin conversia unor datorii în acţiuni sau părţi sociale. imobilizări. profitul. primele de capital. primelor de capital şi profitului. ♦ răscumpărarea acţiunilor proprii şi anularea acestora. (2) să egalizeze drepturile acţionarilor noi cu cele ale vechilor acţionari. Motivul acestor operaţiuni este anularea anumitor datorii fără a apela la trezorerie. în acest caz. Operaţiile conduc la diminuarea rezervelor (altele decât cele legale). în funcţie de modul de constitute. b) Primele de fuziune/divizare se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor primite prin fuziune/divizare şi suma cu care a crescut capitalul social. fie prin creşterea valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale existente. cum ar fi: rezervele. cărora li se restituie contravaloarea aportului social depus de către aceştia. Operaţia produce o creştere a activelor (mijloace băneşti. care se face numai in cazul în care se constată că pierderile sunt prea man pentru a putea fi absorbite de rezervele constituite sau de profiturile exerciţiilor financiare viitoare. a) Primele de emisiune se determină prin diferenţa dintre valoarea de emisiune (de vânzare) a noilor acţiuni sau părţi sociale (mai mare) şi valoarea nominala a acestora (mai mica). majorarea capitalului se poate face fie prin distribuirea gratuită de noi acţiuni sau părţi sociale către acţionarii sau asociaţii existenţi. concomitent cu creşterea capitalului social. care devine actionar sau asociat. Majorarea capitalului social se poate face pe mai multe căi şi anume: a) Majorarea capitalului prin noi aporturi în natură sau numerar O asemenea creştere a capitalului social este determinata de necesitatea procurarii de noi resurse pentru finanţarea investiţiilor sau pentru întărirea situaţiei financiare a entitatii. Reducerea capitalului social se poate realiza prin mai multe căi: ♦ reducerea valorii nominale sau a numămlui de acţiuni sau părţi sociale. majorarea capitalului social se realizeaza prin încorporarea unor elemente care aparţin capitalurilor proprii.decât să recurgă la împrumuturi. în această situaţie. c) Majorarea capitalului prin conversia unor datorii ale societăţii în acţiuni.

Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Prima de aport are aceeasi funcţie ca şi prima de emisiune. cum ar fi primele de capital . de regulă. (2) eliminată din valoarea contabilă brută. • Valoarea justă este valoarea actuală. d) Primele de conversie se stabilesc cu ocazia conversiei datoriilor în acţiuni. Nici o parte din rezervele din reevaluare nu poate fi distribuită direct sau indirect. de regulă. de către profesionişti calificaţi în evaluare. profituri capitalizate în mod durabil de către întreprindere. amortizarea cumulată aferentă imobilizarilor corporale poate fi: (1) recalculată proporţional cu modificarea valorii contabile brute. atunci aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare. astfel încât valoarea contabilă actualizată să fie egală cu valoarea reevaluată (valoarea justă) plus amortizarea actualizată. situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat. Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete. CONTABILITATEA REZERVELOR DIN REEVALUARE Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile sau minusurile de valoare rezultate din reevaluarea activelor. Rezervele se mai pot constitui şi din alte surse. recunoscut national şi international. De asemenea. valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului initial al activului. Dacă rezultatul evaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă. astfel încât valoarea contabilă netă actualizată să fie egală cu valoarea reevaluată (valoarea justă). o parte din câştig poate fi realizată pe măsură ce activul este folosit de entitate. a imobilizarilor corporale. In acest caz. dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrat un plus din reevaluare sau ca o scădere a rezervei din reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. Cu ocazia reevaluării. atunci aceasta se tratează ca o cheltuiala cu întreaga valoare a deprecierii. • Valoarea contabilă netă a unui activ reprezintă valoarea contabilă diminuată cu amortizarea şi ajustările pentru depreciere aferente activului respectiv. membri ai unui organism profesional în domeniu. Rezervele din reevaluare se calculează ca diferenţă între valoarea justă şi cea contabilă netă. determinată.c) Primele de aport corespund diferenţei dintre valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale atribuite in schimbul contribu-ţiei. în principal. cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat. iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuiala. dacâ nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ sau ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. CONTABILITATEA REZERVELOR Rezervele reprezintă. Rezervele din reevaluare se calculează numai în cazul în care creşterea sau diminuarea de valoare este considerată ca fiind sigură şi durabilă.

până ce vor atinge minim o cincime din capitalul social". conform clauzelor prevăzute în actul de constituire al societăţii. prin care se dovedeşte dreptul de proprietate al deţinătorului asupra unei părţi din capitalul social al societăţii care le-a emis. sporind capacitatea acesteia de a face faţă unor conjuncturi nefavorabile şi a eventualelor pierderi. Răscumpărarea acţiunilor proprii se poate face în următoarele scopuri: ♦ reducerea capitalului social prin anularea acţiunilor proprii răscumpărate: ♦ cesionarea către personalul societăţii a unui număr de acţiuni proprii. direct sau indirect. distribuirea de dividende în exerciţiile financiare încheiate cu pierderi. În cazul în care rezervele legale sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor sau sunt distribuite sub orice formă. Rezervele consolidează baza materială a entităţii. având ca destinaţii finanţarea investiţiilor. în momentul distribuirii lor. asupra acestor sume se calculează impozitul pe profit şi se stabilesc majorări de întârziere de la data aplicării facilităţii respective. precum şi din alte surse. rezervele sunt o expresie a spiritului de prevedere. De aceea. înainte de calcularea impozitului pe profit. b) Rezervele statutare se constituie din profitul net şi se utilizează pentru acoperirea pierderilor. cu excepţia rezervelor legale. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. finanţarea investiţiilor sau pentru majorarea capitalului social. Se pot dobândi numai acţiuni integral liberate şi numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor poate hotărî răscumpărarea acţiunilor proprii. rezervele se grupează astfel: a) Rezervele legale se constituie anual în procent din profitul societăţii comerciale. dar valoarea acestora nu poate depăşi un procent din capitalul social subscris. c) Rezervele reprezentând surplusul realizatdin rezerve din reevaluare se constituie pe mâsura amortizării activelor reevaluate sau in momentul vânzării sau casării acestora. Acţiunile dobândite nu ciau drept la dividende. până la un nivel din capitalul subscris şi vărsat.şi rezervele din reevaluare. După modul de constituire şi utilizare. profit din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri. d) Alte rezerve (rezerve libere sau facultative) se pot constitui din profitul net pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor. ♦ regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pe piaţa organizată extrabursieră etc. Rezervele constituite în urma unor facilităţi fiscale de care a beneficiat entitatea nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. . CONTABILITATEA ACŢIUNILOR PROPRII Acţiunile sunt titluri de valoare emise de către societăţile comerciale pe acţiuni. Rezervele legale sunt deductibile în limita unei cote din profitul contabil. In caz contrar. Plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil şi din rezervele disponibile ale societăţii. înclusiv în cazul folosirii acestor rezerve pentru acoperirea pierderilor contabile. creşterea capitalului social etc. acoperirea pierderilor. Aceste rezerve se impozitează.

Cheltuielile reprezintă fie diminuări ale unor elemente de activ. • Destinaţii hotărâte de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor: surse proprii de finanţare. alte rezerve.intervine în momentul cumpărării de bunuri stocabile şi . dividende. iar veniturile generează creşterea performanţelor financiare ale acesteia. un agent economic realizează o diversitate de operaţii care angajează cheltuieli şi generează venituri. ♦ Pierdere. care poate fi: ♦ Profit. va figura ca rezultat reportat până în momentul distribuirii definitive a profitului .CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI FINANCIAR Sub aspect financiar-contabil. pe destinaţii. CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat. Astfel. Profitul propus pentru a fi repartizat pentru alte destinaţii decât rezervele constituite pe baza unor prevederi legale. • Destinaţii stabilite prin actul constitutiv al societăţii: rezerve statutare. în cazul cheltuielilor se delimitează patru momente: (1) Angajarea cheltuielilor . participarea salariaţilor la profit. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. respectiv. Cheltuielile diminuează performanţele financiare ale entităţii. vărsăminte la buget. dividende. din rezerve. Efectuarea cheltuielilor şi generarea veniturilor se derulează în mai multe etape succesive sau simultane. clupă aprobarea situaţiilor financiare anuale. capital social. profitul (sau pierderea) se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. iar pierderea reportată urmează a sc acoperi din profitul exerciţiilor următoare. respectiv pierderea neacoperită din exerciţiile financiare precedente. care generează o diminuare a beneficiilor economice. In contabilitate. rezultatul exerciţiului financiar reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. sau din capitalul social. pe următoarele destinaţii: • Destinaţii prevăzute obligatoriu prin lege: rezerve legale. aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia . fie o diminuare a unor elemente de pasiv. Profitul reportat urmează a se repartiza pe destinaţii în exerciţiile financiare următoare. care generează o majorare a beneficiilor economice.22. în mod provizoriu. când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. Veniturile reprezintă fie o creştere a unor elemente de activ. Repartizarea definitivă a profitului se înregistrează în contabilitate. Profitul contabil net se repartizează. respectiv. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR STRUCTURA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR IN CONTABILITATEA FINANCIARĂ În cadrul activităţii sale. participarea salariaţilor la profit (în cotă de până la 10% din profitul net realizat de către societăţile cu capital majoritar de stat). fie majorări ale unor elemente de pasiv. vărsăminte la bugetul statului surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări de active (la societăţile cu capital majoritar de stat). de regulă la sfârşitul exerciţiului financiar.

este etapa realizării bunurilor şi serviciilor în cadrul obiectului principal de activitate al unei entităţi. • separarea cheltuielilor şi veniturilor din perioada curentă faţă de cele aferente perioadei viitoare.este momentul în care veniturile absorb cheltuielile în vederea obţin-erii rezultatului. (4) Imputarea . Structurarea cheltuielilor şi a veniturilor în contabilitatea financiară se face după natura activităţilor care le-au generat şi anume: ♦ cheltuieli şi venituri de exploatare .este etapa în care bunurile şi serviciile vândute se transformă în bani. 2. • gruparea cheltuielilor şi veniturilor după natura lor economică în vederea stabilirii rezultatului din exploatare.înseamnă achitarea unei sume de bani ca echivalent al bunurilor şi serviciilor primite. obţinându-se astfel. vânzarea mărfurilor: (3) Plăţile . precum şi de alte activităţi conexe acestora. Exemplu: utilizarea materiilor prime pentru fabricarea produselor finite. Înregistrarea în contabilitate a veniturilor se face în momentul livrării bunurilor şi serviciilor pe bază de factură sau alte documente. (2) Consumul . ♦ cheltuieli şi venituri extraordinare . ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR Principalele obiective ale organizării contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor sunt: • fundamentarea cheltuielilor şi veniturilor în bugetul de venituri şi cheltuieli pe baza informaţiilor din exerciţiul financiar precedent şi a obiectivelor din perioada următoare. Există anumite plăţi care reprezinta un transfer fără echivalent. adică sunt suportate din veniturile realizate. când apare obligaţia de plată către furnizori. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR .Producţia . 4. Încorporarea .reprezintă transferul dreptului de proprietate de la furnizor la client. servicii destinate producţiei. indiferent de momentul încasării acestora. Încasarea . cum ar fi: plata impozitului pe profit sau venit. ♦ cheltuieli şi venituri financiare .reprezintă etapa în care cheltuielile sunt decontate. . precum: diferenţe de curs valutar. Facturarea sau vânzarea pe credit . plata amenzilor şi penalităţilor etc. lucrări. În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimitează patru momente: 1. cheltuieli şi venituri aferente investiţiilor financiare etc.generate de activităţi de natură financiară. 3. înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor se face în momentul angajării cheltuielilor sau al consumului de resurse.generate de activităţi desfâşurate în cadrul obiectului de activitate al entităţii. utilităţi. Întrucât Romania a optat pentru o contabilitate de angajamente. indiferent de momentul plăţii.reprezintă utilizarea efectivă a resurselor în scopul satisfacerii nevoilor productive sau neproductive.nestocabile.rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt diferite de activităţile curente şi care nu se repetă în mod frecvent. dobânzi. rezultatul exerciţiului. ♦ cheltuieli şi venituri privind amortizările şi provizioanele: ♦ cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite. financiar şi extraordinar.

de reclamă şi publicitate etc. despăgubiri. CHELTUIELILE FINANCIARE Sunt considerate cheltuieli financiare. de protocol. prin gruparea acestora în cheltuieli de exploatare. ♦ executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. expresia bănească a consumurilor materiale şi de forţă de muncă necesare desfăşurării activităţii entităţilor economice. Cheltuielile extraordinare se referă la calamităţi şi alte evenimente extraordinare. taxa asupra mijloacelor de transport etc. cheltuielile care se referă la: ♦ pierderi din creanţe imobilizate. chirii. colaborări. donaţii. cedarea activelor. ♦ sconturi acordate clienţilor ♦ provizioane etc. fond de şomaj. ♦ diferenţe nefavorabile de curs valutar. În această categorie sunt incluse şi alte operaţii privind investiţiile realizate în regie proprie. dau naştere la venituri şi cheltuieli extraordinare. asigurări sociale. CHELTUIELILE EXTRAORDINARE Activităţile care nu au caracter ordinar. cu materialele consumable stocate şi nestocate. ♦ cheltuieli cu impozitele şi taxele: impozitul pe clădiri. redevenţe. Contabilitatea financiară reflectă cheltuielile în raport cu natura lor economică. locaţii de gestiune. în principal. indemnizaţii etc. comisioane şi onorarii. studii. transportul de bunuri şi personal. amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare a elementelor patrimoniale. Cheltuielile de exploatare reprezintă. ♦ dobânzi plătite sau de plătit.Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: ♦ consumuri de stocuri. Principalele categorii de cheltuieli de exploatare sunt: ♦ cheltuieli cu materiile prime. deplasări şi detaşări. . lucrări executate şi servicii prestate. ♦ cheltuieli cu personalul: salarii. amenzi. ♦ alte cheltuieli de exploatare: pierderi din creanţe. ♦ cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi: reparaţii. lucrărilor şi serviciilor. de asemenea. In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind. de care beneficiază entitatea. penalităţi. ♦ costul de achiziţie al mărfurilor şi ambalajelor vândute. cheltuieli poştale. financiare şi extraordinare. cu animalele. cheltuieli cu activele cedate. CHELTUIELILE DE EXPLOATARE Activitatea de exploatare cuprinde toate operaţiile privind aprovizionarea. producţia şi desfacerea bunurilor. provizioane. ♦ cheltuieli cu personalul. provizioanele. servicii bancare. normal. care nu sunt generate de activitatea curentă. amortizări. ajustări etc. ♦ cheltuieli privind investiţiile financiare cedate. . donaţiile etc.

dar sunt rezultatul fie din desfăşurarea activităţilor curente ale entităţii (de exemplu. în consecinţă. Activitatile curente sunt orice activităţi desfăşurate de entitate. VENITURILE FINANCIARE Principalele venituri financiare sunt următoarele: ♦ venituri din imobilizări financiare. Contabilitatea financiară reflectă veniturile în raport cu natura lor economică. Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri. de veniturile din activitatea curentă. donaţii. câştigurile obţinute din vânzarea unor active). care provin din următoarele activităţi: ♦ vânzarea produselor. dividende. câştiguri realizate din rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale). fie rezultatul obţinut din alte activităţi (de exemplu. VENITURILE EXTRAORDINARE În categoria veniturilor extraordinare intră subvenţiile pentru dezastre naturale. precum şi activităţile anexe acestora. ♦ dobânzi încasate sau de încasat. ♦ diferenţe favorabile de curs valutar. ♦ venituri din investiţii financiare cedate. veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. ♦ venituri din investiţii pe temien scurt.CONTABILITATEAVENITURILOR În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat. ♦ sconturi obtinute de la furnizori. evaluată la cost de producţie. nu reprezintă venit din activitatea curentă. ♦ variaţia (creşterea sau scăderea) soldului producţiei stocate la sfârşitul perioadei faţă de soldul existent la începutul perioadei. ♦ alte venituri financiare. pentru acoperirea pierderilor etc. ♦ subvenţii de exploatare pentm acoperirea diferenţelor de preţ. ca parte integrantă a obiectului său de activitate. prin gruparea acestora în venituri de exploatare. active cedate etc. dobănzi. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice viitoare şi. . ca natură. nu diferă. penalităţi. în nume propriu din activităţi curente. ♦ producţia de imobilizări din producţie proprie. amenzi. comisioane. cum ar fi: vânzări. daune pretinse de deţinătorii de poliţe în urma producerii de calamităţi etc. VENITURILE DIN EXPLOATARE Veniturile din exploatare sunt sumele încasate sau de încasat. financiare şi extraordinare. lucrărilor executate şi serviciilor prestate. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi. mărfurilor. În această situaţie. ♦ venituri din despăgubiri. inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision. cât şi câştigurile din orice ale surse.

se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului. Pentru realizarea acestui obiectiv. care nu pot fi controlate în totalitate de către entitate. denumite şi active şi datorii contingente. precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele entităţii.CONTABILITATEA OPERAŢIILOR ÎN AFARA BILANŢULUI CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR ŞI ALTOR ELEMENTE EXTRABILANŢIERE Drepturile şi obligaţiile. în vederea fundamentării unor decizii economice. garanţii. • Dobânzi aferente contractelor de leasing şi a altor contracte asimilate.23. dar a căror existenţă urmează a fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unor evenimente viitoare incerte.a performanţelor financiare şi modificărilor poziţiei financiare ale entităţii. Activele şi datoriile contingente sunt reprezentate de urmatoarele elemente: ANGAJAMENTE ACORDATE In categoria angajamentelor acordate de entitate terţilor intră girurile. Aceste angajamente reprezintă eventualele creanţe faţă de terţi. denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. ANGAJAMENTE PRIM1TE In categoria angajamentelor primite de entitate de la terţi intră giruri. Aceste elemente extrapatrimoniale. cauţiuni. • Valori materiale primite în păstrare sau custodie. care reprezintă eventualele datorii ale entităţii faţă de terţi. în cazul în care entitatea va trebui să plătească în locul acestora suma ce constituie obiectul angajamentului. apar ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului. în scopul utilizării acestor informaţii de către utilizatorii interni şi externi. care să fie relevante pentru caracterizarea activităţii . • Redevenţe. Exemple de active şi datorii contingente: despăgubiri ce pot rezulta dintr-un litigiu în instanţă. locaţii de gestiune chirii şi alte datorii asimilate. cauţiunile. • Efecte scontate neajunse la scadenţă. iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit sau o cheltuială care să nu se realizeze niciodată. Activele şi datoriile contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare deoarece ele nu sunt certe. efecte scontate neajunse la scadenţă etc. garanţiile etc. în cazul în care aceştia vor trebui să plătească în locul entităţii suma ce constituie obiectul angajamentului. • Alte valori în afara bilanţului. • Debitori scoşi din activ. • Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. • Stocuri de natura obiectelor de inventar.SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Obiectivul principal al contabilităţii este furnizarea de informaţii care să asigure o imagine fidelă asupra poziţiei financiare. 24. este necesar ca lucrările curente de contabilitate să se sintetizeze periodic în informaţii generalizate. ALTE ELEMENTE EXTRAPATRIMONIALE • Imobilizări corporale luate cu chirie. debitori scoşi din activ şi urmăriţiîn continuare. urmăriţi în continuare. neajunse la scadenţă.

2005 s-a adoptat formularea „Situaţii financiare anuale". Astfel.desfaşurate de o entitate într-o anumită perioadă de timp. Situatia modificărilor capitalului propriu. Persoanele juridice vor trece în cealaltă categorie numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu se încadrează în limitele existente privind cele trei criterii menţionate mai sus. care trebuie întocmite în mod obligatoriu de către toate persoanele juridice cu sau fără scop lucrativ. Activul patrimonial cuprinde elementele concrete de avere ale entitâţii. Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile economice care depăşesc limitele a două din criteriile de mărime menţionate mai sus sunt auditate potrivit legii. Astfel. iar datoriile şi capitalul propriu. prin care elementele patrimoniale sunt reflectate atât sub aspectul componenţei materiale. Situatia fluxurilor de trezorerie şi Note explicative la Situaţiile financiare anuale. STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE Structura situaţiilor financiare anuale care trebuie întocmite de către persoanele juridice diferă în funcţie de mărimea acestora. 1752/17. dubla reprezentare. Bilanţul contabil are un rol deosebit atât în teoria. persoanele juridice care. ele pot întocmi Situatia modificărilor capitalului propriu şi/sau Situaţia fluxurilor de trezorerie. Cont de profit şi pierdere şi Note explicative. Prin OMFP nr. Activul reprezintă forma materială a patrimoniului.11. divizării sau încetării activităţii. cât şi în practica contabilă. Persoanele juridice care nu indeplinesc limitele a două din criteriile de mărime menţionate mai sus. sursele de procurare ale averii. depăşesc limitele a două dintre următoarele criterii: ♦ cifra de afaceri: 7. situaţii financiare anuale sau conturi anuale. Elementele de activ se ordonează în bilanţ după natură şi lichiditate. BILANŢUL Bilanţul este documentul contabil de sinteză componentă de bază a situaţiilor financiare prin care se prezintă ansamblul elementelor de activ. Acest deziderat poate fi îndeplinit prin întocmirea periodică a unor documente de sinteză contabilă. Optional.mecliu de salariaţi: 50. ♦ total active: 3. după natură şi exigibilitate. Situaţiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii. întocmesc „Situaţii financiare anuale simplificate'' care cuprind: Bilanţ prescurtat. care pe parcursul timpului au purtat diverse denumiri. cum sunt: bilanţ contabil. întocmesc „Situaţii financiare anuale'' care se compun din: Bilanţ.3 milioane euro.65 milioane euro: ♦ nr. din perspectiva teoriei contabile. cât . datorii si capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar. Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o Declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în acord cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. forma abstractă a patrimoniului. la încheierea exerciţiului financiar. precum şi în cazul fuziunii. iar datoriile şi capitalul propriu. bilanţul traduce în practică unul dintre principiile de bază ale contabilităţii în partidă dublă şi anume. iar datoriile şi capitalul propriu. Cont de profit şi pierdere.

calculat ca diferenţă între active circulante şi obligaţii nete • Poziţia financiară netă curentă. ACTIVE CIRCULANTE . cât şi altor persoane fizice şi juridice interesate. care se determină în bilanţ. bilanţul reprezintă o sursă de informaţii pe baza cărora se poate analiza activitatea economică a entităţii şi a rezultatelor obţinute. în vederea luării unor decizii optime privind ameliorarea situaţiei existente. prelucrarea şi generalizarea informaţiilor contabile. datele preluate din conturi se grupează şi se sistematizează după anumite criterii. asociaţi. acţionari.şi sub aspectul surselor de provenienţă. cât şi la nivelul tuturor treptelor organizatorice ale economiei naţionale.DATORII . Bilanţul contabil. Sub aspect practic. DATORII PETERMEN SCURT E. • Funcţia de informare Bilanţul contabil asigură culegerea. ca diferenţă între total active şi obligaţii curente. capitalurlle proprli reprezintă: ♦ interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi ♦ după deducerea tuturor datoriilor sale. ca rezultat al unor evenimente trecute. ACTIVE IMOBILIZATE B. are următoarele funcţii: • Funcţia de generalizare a informaţiilor contabile În bilanţ. precum: salariaţi. Reprezentarea schematică a bilanţului vertical se poate reda astfel: DENUMIREA ELEMENTULUI SOLD LA: începutul Sfârşitul exerciţiului exerciţiului financiar financiar A. ca procedeu al metodei contabilităţii. care sunt necesare atât factorilor de decizie din entitate. creditori diverşi. înregistrarea. care decurge din evenimente trecute şi ♦ prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. Cheltuieli în avans D. ACTIVE CIRCULANTE C. SITUAŢIA NETĂ = ACTIVE . instituţii bancare. organe fiscale. În înţelesul actualelor reglementări contabile: un activ reprezintă: ♦ o resursă controlată de entitate. obţinându-se o centralizare şi generalizare a informaţiilor atât la nivel de entitate. prin intermediul cărora se poate stabili un diagnostic al situaţiei financiare şi a rentabilităţii entităţii. • Funcţia de analiză Pe baza informaţiilor din bilanţ se determină anumiţi indicatori economico-financiari. ♦ de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare şi ♦ al cărui cost poate fi evaluat în mod credlbil. O datorie reprezintă: ♦ o obligaţie actuală a entităţii.DATORII faţă de terţi Schema verticală de bilanţ reprezintă o viziune pragmatică asupra prezentării periodice a patrimoniului. întrucât pune în mod explicit în evidenţă doi indicatori şi anume: • Fondul de rulment.

Situaţia fluxurilor de trezorerie clasifică încasările şi plăţile de mijloace băneşti în trei grupe. fiind simbolizată cu cifre arabe. grupând elementele patrimoniale după caracteristici generale. iar la sfârşit. II. CAPITAL Şl REZERVE După cum rezultă din schema de mai sus. care cuprinde o prezentare a soldurilor iniţiale şi finale.are sfera cea mai largă. astfel: SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Situaţia modificărilor capitalului propriu reprezintă o componentă separata a situaţiilor financiare anuale. care se redă. iar la sfârşit. este necesară utilizarea unui alt document în care să se detalieze modul de generare a rezultatului si care să ofere informaţii suplimentare privind cauzele care au derminat o anumită performanţă economică. Principalul obiectiv al Situaţiei fluxurilor de trezorerie este de a reflecta influenţa activităţilor de exploatare.detaliază grupa după criterii mai analitice şi se simbolizează în bilanţ cu cifre romane.(B+C-D-J) F. precum şi a modificărilor din cursul exerciţiului financiar.este ultima treaptă de detaliere a informaţiei în bilanţ. Capitolul. ACTIVE . pe parcursul unui exerciţiu financiar. Provizioane I. prin soldul contului "Profit şi pierdere". DATORII PE TERMEN LUNG H. aferente fiecărui element al capitalurilor proprii. Informaţia contabilă prezentată în bilanţul vertical se structurează pe trei niveie şi anume: I. III. Se vor prezenta: a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare . Potrivit legislaţiei actuale. Subvenţii pentru investiţii J. prezentându-se mai întâi pasivele cu termenul cel mai mic de exigibilitate (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an). toate entităţile întocmesc contul de profit şi pierdere sub formă de listă. Grupa se simbolizează în bilanţ cu majuscule latine. potrivit modelului de mai jos: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Situaţia fluxurilor de trezorerie reflectă creşterea sau descreşterea netă a mijloacelor băneşti în cursul unui exerciţiu financial. NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE Notele explicative la situaţiile financiare anuale conţin informaţii suplimentare. de investiţii şi de finanţare asupra mijloacelor băneşti ale unei entităţi. Elementele de pasiv sunt structurate în ordinea descrescătoare a exigibilităţii lor. Grupa . sunt prezentate mai întâi elementele de activ cu eel mai mic grad de lichiditate (active imobilizate). activele cu lichiditate maxima (casa şi conturi la bănci). în cadrul bilanţului patrimonial vertical. Postul . CONTUL DE PROFIT Şl PIERDERE Cu toate că în bilanţ se reflectă şi rezultatul exerciţiului financiar. Venituri în avans K.DATORII CURENTE (A+E-I) G. relevante pentru necesităţile utilizatorilor privind elementele mai semnificative. pasivele cu termenul cel mai mare de exigibilitate (capital şi rezerve). aşa după cum rezultă din formularul prezentat mai jos.

profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. respectiv de până la un an). CMP sau LIFO.numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferâ. sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care compania este asociat cu răspundere limitată. absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. pe categorii de active fungibile. . g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv m scop fiscal.motivele. de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului. . obligaţiuni convertibile. valori mobilizare. la data bilanţului. . f) în cazul reevaluării imobilizărilor corporale: . . . • valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitutul exerciţiului financiar. diferă în mod semnificativ. valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total. însoţită de comentarii relevante. • sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar. b) Abaterile de la principiile contabile şi politicile contabile. de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile. precum şi metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării. rezultată după aplicarea metodelor FIFO.modificările rezervei din reevaluare.încadrării acestora la imobilizări financiare sau la investiţii pe termen scurt. cu precizarea: . e) Suma dobânzilor incluse m costul activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de producţie. suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.anuale.valoarea la cost istoric a imobilizărilor reeyaluate. . în funcţie de intenţia entităţii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare (peste un an. d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situaţia în care nu se cunoaşte preţul de achiziţie sau costul de producţie al acestora. c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile. menţionându-se: . cu respectarea legislaţiei în vigoare. valoarea capitalului şi rezervelor.elementele supuse reevaluării. h) Dacă valoarea prezentată în bilanţ.denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care compania deţine interese de participare reprezentând un procent din capital.evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor. poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. • diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financial'.natura. Se vor prezenta următoarele informaţii: a) se menţionează existenţa oricăror certificate de participare. precum şi proporţia de capital deţinută.tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare. prezentându-se natura oricămi astfel de transfer. . • valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar. . .denumirea.

b) capital social subscris/patrimoniul entităţii; c) numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise, menţionându-se dacă au fost integral vărsate şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat. efectuarea vărsămintelor; d) acţiuni răscumpărabile: - data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare; - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpârârii; - valoarea eventualei prime de răscumpărare; e) acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar: - tipul de acţiuni; - numărul de acţiuni emise; - valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire; - drepturi legate de distribute: - numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare: - perioada de exercitare a drepturilor; - preţul plătit pentai acţiunile distribuite. Obligaţiuni emise: - tipul obligaţiunilor emise; - valoarea emisă şi suma primiţă pentm fiecare tip de obligaţiuni; - obligaţiuni emise de entitate, deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: - valoarea nominală; - valoarea înregistrată în momentul plăţii. Informaţii prfvind salariaţii, administratorii şi directorii Se vor face menţiuni cu privire la: a) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administrate, conducere şi supraveghere; b) obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administrate, conducere şi supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie; c) valoarea avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administrate, conducere şi supraveghere în timpul exerciţiului financial": - rata dobânzii; - principalele cauze ale creditului; - suma rambursată până la acea data; - obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitate în numele acestora; d) salariaţi: - număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; - salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului financial'; - cheltuieli cu asigurările sociale; - alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii. INTOCMIREA BALANŢEI DE VERIFICARE PROVIZORII, INAINTE DE INVENTARIERE Legătura dintre contabilitatea curentă şi situaţiile financiare anuale se realizează prin intermediul balanţei de verificare sintetice. Balanţa de verificare se întocmeşte cel puţin anual, la închiderea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor

financiare. La încheierea exerciţiului financiar se recomandă întocmirea a două balanţe de verificare si anume: □ 0 balanţă de verificare întocmită în mod facultativ înaintea inventarierii generale anuale ; □ O balanţă de verificare întocmită în mod obligatoriu după efectuarea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; Scopul principal al întocmirii balanţei de verificare înaintea inventarierii generale a patrimoniului este de a prezenta datele scriptice, care se vor compara cu existenţele faptice stabilite la inventariere. De aceea această balanţă provizorie se mai numeşte inventarul contabil al patrimoniului. Cu ocazia întocmirii balanţei de verificare provizorii se va realiza implicit si principala funcţie a unei balanţe şi anume, verificarea exactităţii datelor înregistrate în conturi. Erorile de înregistrare se identifică prin intermediul egalităţilor care trebuie să existe între totalurile coloanelor din balanţă. De exemplu, într-o balanţă de verificare cu patru serii de egalităţi. trebuie să existe următoarele corelaţii: ♦ Total solduri iniţiale debitoare = total solduri iniţiale creditoare; ♦ Total rulaje lunare debitoare = total rulaje lunare creditoare; ♦ Total rulaje cumulate debitoare = total rulaje cumulate creditoare; ♦ Total solduri finale debitoare = total solduri finale creditoare. Există unele erori care nu se pot depista cu ajutorul balanţei şi anume: ♦ înregistrarea repetată a unor operaţii în conturile corespondente; ♦ omiterea înregistrării unor operaţii în conturile corespondente; ♦ înregistrarea operaţiilor în alte conturi decât în cele corespunzătoare operaţiilor respective; ♦ înscrierea eronată a unor sume în conturile corespondente; 24.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI a) INVENTARIEREA - PROCEDEU AL CONTABILITĂŢII Contabilitatea trebuie să ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului. Uneori, însă, pot apărea discrepanţe între datele din contabilitate şi din realitate, cauzate de anumite fenomene economice, naturale, neglijenţe, greşeli, delapidări etc. Concordanţa dintre informaţiile scriptice şi cele reale se poate verifica cu ajutorul procedeului numit inventariere. Ca procedeu al contabilităţii, inventarierea îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: • Funcţia de control a concordanţei dintre datele scriptice şi cele faptice În cadrul acestei funcţii, cu ajutorul inventarierii se verifică integritatea patrimoniului, prin compararea datelor faptice, stabilite la inventariere, cu informaţiile din contabilitate. Din această comparaţie pot rezulta plusuri sau minusuri de bunuri sau de valori, luânduse măsuri în vederea punerii de acord a soldurilor scriptice cu realitatea. Exemplu : se stabilesc diferenţele cantitative la inventariere pentru materia primă "A", dacă stocul din fişa de cont pentru valori materiale este de 200 kg, iar stocul real stabilit prin inventariere este de 205 kg. Preţul de înregistrare în contabilitate este de 20 lei/kg. (stoc faptic - stoc scriptic) x preţul de înregistrare = plusuri sau minusuri de inventar (205 - 200) x 20 lei/kg = 100 lei, plus de inventar.

Funcţia de actualizare a valorii de înregistrare a elementelor patrimoniale Pentru ca Situaţiile financiare anuale să reflecte cât mai fidel realitatea, este necesară actualizarea valorilor contabile ale elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv, stabilindu-se valorile actuale sau de inventar ale acestora. Prin compararea valorilor de înregistrare (contabile) cu cele actuale (de inventar) pot rezulta plusuri sau minusuri valorice, conform relaţiei: VALOAREA actuală - VALOAREA de înregistrare = PLUSURI sau MINUSURI de valoare ♦ PLUSURILE valorice, potrivit principiului prudenţei, nu se înregistrează în contabilitate; ♦ MINUSURILE valorice se înregistrează în contabilitate sub forma ajustărilor pentru depreciere sau a amortizarilor suplimentare. • Funcţia de stabilire a Situaţiei nete şi a rezultatului exerciţiului financiar Cu ajutorul inventarierii se stabileşte situaţia reală, atât a elementelor de activ, cat şi a celor de pasiv. În acest mod, se poate determina situaţia netă a patrimoniului. conform relaţiei: SITUAŢIA NETĂ a patrimoniului = ACTIVE inventariate - DATORII inventariate (ACTIVUL NET CONTABIL) Dacă în cursul exerciţiului financiar nu există creşteri sau diminuări de capital social, se poate stabili rezultatul exerciţiului financiar în funcţie de variaţia Situaţiei nete, astfel: REZULTATUL exerciţiului = Situaţia netă la sfârşitui exerciţiuiui - Situaţia netă laînceputuiexerciţiuiui financiar • Funcţia de calcul şi evidenţă a stocurilor, consumurilor şi vânzărilor Această funcţie este specifică entităţilor care folosesc, pentru evidenţa stocurilor, metoda inventarului intermitent, când stocurile cumpărate se includ direct în cheltuieli, urmând ca la sfârşitul perioadei, pe baza inventarierii, să se stabilească soldurile finale, care se vor înregistra în conturile de stocuri. La începutul perioadei următoare, aceste solduri se vor încorpora din nou în cheltuieli. Stocurile ieşite prin consum sau prin vânzare, în cursul lunii, se determina astfel: IEŞ1RI = STOCURI iniţiale + INTRĂRI - STOCURI finale b) FELURILE INVENTARIERII 1. După intervalul de timp la care se efectuează: ♦ inventarierea periodică - se efectuează în cursul anului la anumite intervale de timp (1 lună, 3, 6 luni), în funcţie de particularităţile valorilor inventariate. De exemplu, mijloacele băneşti se inventariază lunar, iar mărfurile de 2-3 ori pe an; ♦ inventarierea anuală - se efectuează la sfârşitul anului, având ca scop principal întocmirea unor situaţii financiare anuale pe baza unor date reale. 2, După gradul de cuprindere: ♦ inventarierea generală - cuprinde toate elementele de activ şi de pasiv aflate în patrimoniu; ♦ inventarierea parţială - prin care se verifică numai anumite elemente patrimoniale. 3. După condiţiile în care se desfăşoară: ♦ inventarierea ordinară - are un caracter normal, la termene planificate; entităţile au obligaţia de a efectua inventarierea patrimoniului la începutul activităţii (pentru stabilirea şi evaluarea aportului social al asociaţilor) si cel puţin o data pe an pe parcursul funcţionării;

spre reparare sau pentru păstrare. • cu ocazia modificării preţurilor. licenţele.♦ inventarierea extraordinară . pentru fiecare obiect în parte. respectiv creditoare. ♦ creanţele şi obligaţiile fata de terţi se verifică şi se confirmă pe baza extraselor soldurilor debitoare. dacă a predat sau primit bunuri fară să întocmească documentele nece-sare. inundaţii. Procedeele folosite diferă. după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decât prin sondaj. ♦ pentru toate celelalte elemente de activ şi de pasiv se verifică realitatea soldurilor conturilor respective.este impusă de anumite situaţii deosebite. terenurile şi construcţiile se inventariază prin identificarea acestora pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora. ♦ întocmirea unei declaraţii scrise de către gestionar din care să rezulte dacă are în gestiune bunuri nerecepţionate sau care nu aparţin gestiunii. cântărire. ♦ Verificarea aparatelor de măsurat etc. • în urma unor cazuri de forţă majoră: incendii. ♦ numerarul din casieria societăţii se inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar. ♦ Aranjarea separata a bunurilor degradate. ♦ disponibilităţile bancare se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu soldurile din contabilitate. care trebuie să fie formată din cel puţin două persoane numite prin decizie scrisă. mărcile de fabrică. cum ar fi: • în cazul fuzionării sau încetării activitaţii. ♦ Sistarea operaţiunilor de intrare-ieşire a bunurilor din gestiune. • la cererea organelor de control. demodate. • în cazul schimbării gestionarului sau a reorganizării gestiunilor. a bunurilor primite in custodie. denumirea obiectului si descrierea stadiului in care se află acesta. ♦ Constituirea comisiei de inventariere. în funcţie de natura elementelor patrimoniale inventariate. INVENTARIEREA PROPRIU-ZISĂ În această etapă are loc constatarea faptică şi descrierea elementelor patrimoniale care se înscriu în listele de inventariere. ♦ Sigilarea căilor de acces în gestiuni. şi anume: ♦ brevetele. măsurare sau calcule tehnice. ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi sau pe baza punctajelor reciproce. cum sunt: ♦ Determinarea obiectului inventarierii şi a sferei de cuprindere. atunci când comisia părăseşete gestiunea. • când sunt indicii că există plusuri sau minusuri în gestiune. clacă are cunoştinţă cle existenţa unor plusuri sau minusuri de inventar etc. c) ETAPELE INVENTARIERII Inventarierea este o lucrare complexă care cuprinde mai multe etape şi anume: PREGĂTIREA INVENTARIERII Constă în luarea unor măsuri organizatorice. confruntându-se soldurile din registru de casă cu cele din contabilitate. furturi. iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de confirmare care se vor . în funcţie de necesităţi. ♦ stabilirea stocului faptic se face prin numărare. culoare. know-how-urile. ♦ imobilizările corporale şi necorporale in curs de execuţie se identifică menţionând.

după primirea confirmării. care se stabilesc astfel: (stoc faptic . care să fie totalizate şi să justifice soldul conturilor sintetice respective. pe fiecare filă. In cazul in care lipsurile nu sunt considerate infracţiuni. în vederea stabilirii diferentelor de inventariere. să existe riscul de confuzie între costurile aceluiaşi bun material. Diferenţele valorice se stabilesc astfel: (stoc faptic x valoarea actuală) . Pot exista două tipuri de diferenţe stabilite la inventariere: -Diferente cantitative concretizate în plusuri sau minusuri de inventar. Comisia de inventariere stabileşte caracterul plusurilor. • bunurile aflate temporar în afara entităţii. care rezultă în urma actualizării valorii contabile a elementelor patrimoniale la valoarea de inventar. diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune. depreciate. Listele se semnează. se poate avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu plusurile constatate. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 1. respectiv de plată.Diferente valorice. Se înscriu în liste de inventariere separate: • lucrările de investiţii sistate sau abandonate. rezultă un plus de inventar. rezultă un minus de inventar. . precum şi pentru constatarea deprecierilor. In cazul în care valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă. în caz contrar. Dacă stocul faptic este mai mare declt stocul scriptic. Valoarea de inventar se stabileşte astfel: ♦ activele imobilizate şi stocurile se evaluează în funcţie de utilitatea bunului. Listele de inventariere se întocmesc pe locuri de depozitare. de calitate skibă. • stocurile fără mişcare.ataşa la listele respective. de către membrii comisiei şi de către gestionar. greu vandabile. în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar. Rezultă că plusurile valorice nu se înregistrează în contabilitate. 2. în listele de inventariere se va înscrie valoarea contabilă. • bunurile aflate asupra angajaţilor. lipsurilor şi deprecierilor constatate şi propune modul de regularizare a diferentelor de inventariere. în schimb. • bunurile care aparţin altor entităţi. Listele de inventariere reprezintă documente justificative pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri şi valori. pe gestiuni şi pe categorii de elemente patrimoniale. starea acestuia sau preţul pieţei. este suficientă prezentarea lor în situaţii analitice distincte. minusurile valorice (deprecierile) se . STABILIREA REZULTATELOR INVENTARIERII Stabilirea rezultatelor inventarierii se realizează prin compararea cantităţilor şi valorilor consemnate în listele de inventariere şi în situaţiile analitice cu valorile şi cantităţile înregistrate în contabilitate. Pentru elementele de activ şi de pasiv care nu reprezintă bunuri.stoc scriptic) x preţul de înregistrare în contabilitate = plus sau minus de inventar.(stoc faptic x valoarea contabilă) În cazul în care se constată că valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă. ♦ creanţele şi datoriile se evaluează la valoarea lor probabilă de încasare.

în contabilitate. de catre administrator. ♦ deprecierile reversibile se înregistrează sub forma ajustărilor pentru deprecieri sau pierdere de valoare. în principal. rezultatele inventarierii. rezultatele inventarierii se înregistrează astfel: ♦ plusurile cantitative se înregistrează ca intrări în patrimoniu ale elementelor respective. iar lipsurile se vor imputa la valoarea de înlocuire a bunurilor respective. stabilită la inventariere. se înregistrează în creditul contului "Venituri înregistrate în avans". abonamente. creanţelor şi datoriilor în valută Pentru obţinerea unei imagini reale a patrimoniului. înainte de întocmirea . numele membrilor comisiei de inventariere. grupate clupă natura lor. persoanele vinovate şi propunerile de măsuri în legătura cu acestea etc. care conţine. minusurilor şi deprecierilor constatate. ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv. în funcţie de natura lor. b) Diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor.EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE DELIMITARE ÎN TIMP A CHELTUIELILOR Şl VENITURILOR a) Cheltuieli şi venituri înregistrate în avans Aplicarea principiului independents exerciţiului financiar impune o delimitare clară a cheltuielilor şi veniturilor care trebuie încorporate în rezultatul exerciţiului financiar curent de cheltuielile şi veniturile realizate în perioada curentă. 25. Astfel. ♦ deprecierile ireversibile aferente imobilizărilor necorporale şi corporale se înregistrează sub forma amortizării suplimentare. care reprezintă costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare. se înregistrează în registrul-inventar. ÎNREGISTRAREA DIFERENTELOR DE INVENTAR Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de eel mult 3 zile de la data aprobării procesului-verval de inventariere. Pe baza registrului-inventar si a balanţei de verificare întocmite la 31 decembrie. toate veniturile încasate în exerciţiul financiar curent si care sunt aferente exerciţiilor financiare viitoare. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un procesverbal. Elementele patrimoniale înscrise în registru-inventar au la bază listele de inventariere. conform posturilor din bilanţ.înregistrează. trebuie înregistrate în debitul contului "Cheltuieli înregistrate în avans". ♦ lipsurile cantitative se înregistrează ca ieşiri din patrimoniu ale elementelor respective. dar care sunt aferente exerciţiilor financiare următoare. la data constatării pagubei. ♦ deprecierile ireversibile ale imobilizărilor amortizabile se înregistrează sub forma unor amortizări suplimentare. toate cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent şi care sunt aferente exerciţiilor financiare viitoare şi anume: chirii. Rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor. Plusurile în gestiune se vor înregistra la valoarea justă. reparaţii. se întocmeşte bilanţul. prime de asigurare etc. următoarele: data întocmirii. astfel: ♦ deprecierile reversibile se înregistrează sub forma ajustărilor pentru deprecieri. situaţiile analitice si procesele-verbale de inventariere. De asemenea.

se procedează la închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli în corespondenţă cu contul "Profit şi pierdere". Dacă volumul cheltuielilor îl depăşeşte pe cel al veniturilor. general de cheltuieli nedeductibile. în funcţie de volumul cheltuielilor nedeductibile si cel al deducerilor fiscale. generată de deduceri fiscale. atunci când cursul valutar scade. O entitate se poate înregistra cu: ♦ profit contabil brut şi cu profit fiscal. se obţine profitul contabil brut. care se obţin în următoarele situaţii: • în cazul disponibilităţilor şi creanţelor. care reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile reflectate în contabilitate. . stabilite pe baza cursurilor valutare din ultima zi a exerciţiului financiar. DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI FINANCIAR ŞI REPARTIZAREA ACESTUIA a) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli Pentru a stabili rezultatul lunii decembrie. Profitul fiscal şi pierderea fiscală nu se înregistrează în contabilitate. Pierderea fiscală din anii precedent se acoperă trimestrial. Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil sau fiscal.situaţiilor financiare anuale se calculează şi se înregistrează în contabilitate pierderile sau câştigurile latente aferente disponibilităţilor. ♦ pierdere contabilă brută. b) Calcularea impozitului pe profit Entităţile mici şi mijlocii calculează impozitul pe profit pornind de la rezultatul contabil brut. ♦ pierdere contabilă şi cu pierdere fiscală. acesta reprezintă pierdere fiscală şi se va recupera din profiturile impozabile obţinute în exerciţiile financiare următoare. dar cu profit fiscal. 26. din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit. rezultând profitul contabil net. dar cu pierdere fiscală. Prin compararea valorii contabile cu valoarea actuală pot rezulta: Diferenţe favorabile de curs valutar. Diferenţe nefavorabile de curs valutar. conform relaţiei următoare: rezultatul impozabil = rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile . ♦ profit contabil brut. atunci când cursul valutar creşte: • în cazul datoriilor. care se obţin în următoarele situaţii: • în cazul disponibilităţilor şi creanţelor. • în cazul datoriilor. potrivit relaţiei: Impozitul pe profit = rezultat impozabil x cota de impozit (%) Dacă rezultatul impozabil este negativ. Dacă volumul veniturilor îl depăşeşte pe eel al cheltuielilor. odată cu calcularea şi înregistrarea impozitului pe profit. creanţelor şi datoriilor în valută. care se obţine prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile şi cu deducerile fiscale. se obţine pierderea contabilă brută. atunci când cursul valutar creste. rezultând o pierdere contabilă netă. prin compararea valorilor contabile cu valorile actuale. ci numai în "Declaraţia anuală privind impozitul pe profit". din profitul fiscal. din care se scad eventualele cheltuieli cu impozitul pe profit.deduceri fiscale Dacă rezultatul impozabil stabilit conform ecuaţiei de mai sus este pozitiv (profit fiscal sau impozabil) se calculează impozitul pe profit datorat. atunci când cursul valutar scade.

conform prevederilor din actul constitutiv al entităţii. Dacă volumul cheltuielilor îl depăşeşte pe cel al veniturilor. când are loc repartizarea anuală a profitului contabil net. contul "Profit şi pierdere" încorporează în credit totalul veniturilor anuale realizate. pentru participarea salariaţilor la profit (în cazul entităţilor cu capital majoritar de stat).Pierderea contabilă din anii precedenţi se acoperă numai la sfârşitul exerciţiului financiar. totalul cheltuielilor anuale efectuate. respectiv. contul "Profit şi pierdere" va avea sold creditor şi reprezintă profitul net obţinut în exerciţiul financiar expirabil. ceea ce reprezintă pierderea din exerciţiul financiar care se încheie. inclusiv. -Constituirea şi majorarea rezervelor statutare sau contractuale. Plata impozitului se face trimestrial. b) Determinarea şi repartizarea rezultatului exerciţiului financiar După operaţiile de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli. aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. -Acoperirea pierderilor contabile din ultimii 5 ani. aferente profitului rezultat din vânzări de active (în cazul entităţilor cu capital majoritar de stat). companiilor naţionale sau societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.ÎNTOCMIREA BALANŢEI DE VERIFICARE DEFINITIVE Balanţa de verificare sintetică este un document care serveşte atât la verificarea corectitudinii înregistrărilor din contabilitate.STABILIREA RULAJELOR LUNARE IN REGISTRUL-JURNAL Şl ÎN CARTEA MARE a) ÎNTOCMIREA REGISTRULUI-JURNAL Registrul-jurnal serveste ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale entităţii. 28. -Pentru dividende. conform hotărârii adunării generale a acţionarilor asociaţilor. 27. -Până la un procent din profitul contabil net. în cazul societăţilor naţionale. iar în debit. conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (alte rezerve. b) ÎNTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE Registrul Cartea mare serveşte la stabilirea rulajelor şi soldurilor conturilor sintetice si la întocmirea balantei de verificare. cât şi la centralizarea informaţiilor contabile în vederea elaborării situaţiilor financiare anuale. -Pentru alte destinaţii. a primei luni din trimestrul următor. ori dividende. Întocmirea balanţelor sintetice implică parcurgerea următoarelor etape: . -Vărsăminte la bugetul de stat sau local. se obţine în contul "Profit şi pierdere" un sold final debitor. în cazul regiilor autonome. până la data de 25. Repartizarea profitului contabil net se face pe destinaţii. capital social). Dacă volumul veniturilor este mai mare decât cel al cheltuielilor. respectându-se în mod obligatoriu ordinea menţionată mai jos: -Constituirea şi majorarea rezervelor legale in limita unui procent din profitul impozabil anual. inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit/venit. -Pentru constituirea surselor proprii de finanţare.

• totalul sumelor şi soldurile finale se determină direct în balanţă. b) Transcrierea datelor în balanţa conturilor astfel: • soldurile iniţiale şi totalul sumelor precedente se preiau din balanţa precedentă: • rulajele curente se transcriu din fişele de cont sintetice. • stabilirea soldurilor finale. c) Totalizarea coloanelor din balanţă şi obţinerea egalităţilor valorice.a) Pregătirea conturilor. care presupune: • calcularea rulajelor lunii curente şi a sumelor totale în fişele de cont sintetice. BAFTĂ ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful