P. 1
Baze conta final

Baze conta final

|Views: 113|Likes:
Published by Persida Maroscsak

More info:

Published by: Persida Maroscsak on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2011

pdf

text

original

BAZELE CONTABILITĂŢII NOTE DE CURS

ARMONIZARE ŞI CONFORMITATE ÎN CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ
1. SCURT ISTORIC Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Realităţile societăţii moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte corespunzător, ca arie, conţinut şi operativitate şi informaţia economică, pentru ca ea să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a entităţilor şi rezultatele activităţii economico-financiare. Valorificarea eficientă a informaţiei economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informaţional economic în care contabilitatea este o componentă de bază al acestuia. În anul 1990 contabilitatea românească a fost puternic influenţată de experienţa şi influenţa unor ţări europene mai mult sau mai puţin dezvoltate. 2. ARMONIZAREA SAU CONFORMITATEA ÎN CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ Romania, ca ţară aflată în tranziţie spre o economie de piaţă, şi-a căutat de cîţiva ani, un drum al ei în implementarea şi reglementarea contabilă. Evenimentele din Decembrie 1989 ne-au găsit cu un sistem contabil monist, bazat pe o normare excesivă. După această dată au urmat ani în care s-a pus în discuţie sistemul de contabilitate monist, dar fără să se aducă modificări substanţiale acestuia. De abia în anul 1994 s-au produs clarificări de esenţă în sistemul contabil românesc. începând cu 01.01.1994 se produce o adevărată reformă în contabilitatea românească, în sensul că s-a adoptat un sistem de contabilitate dualist de sorginte latino-europeană, având ca referinţă Planul Contabil General francez. Adevărata consolidare a reformei contabile româneşti se produce mai târziu, odată cu armonizarea acesteia cu Directivele europene şi Standardele Internationale de Contabilitate, pentru entităţile mari şi foarte mari şi respectiv armonizarea acesteia numai cu Directivele europene pentru entităţile mici şi mijlocii. Aşadar, potrivit acestor reglementări se realizează o armonizare la două nivele: (1) la nivel european, cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, la care armonizarea se fundamentează pe Directivele CEE, respectiv Directiva a IV-a, a Vll-a şi a VIII-a; (2) la nivel international, cazul entităţilor mari şi foarte mari, la care armonizarea se

fundamentează pe IAS/IFRS. Cele două abordări în domeniul armonizării contabile au la bază doctrine şi practici diferite şi anume: Cultura contabilă latino-europeană creată, dezvoltată şi promovată de ţări europene cu econornie dezvoltată ca: Franţa, Germania, Italia care se caracterizează prin: ♦ orientarea prioritară spre apărarea intereselor statului; ♦ este puternic normată şi controlată prin reglementări ce fac parte din aşa-zisul "plan de conturi general"; ♦ aplică o contabilitate dualistă, respectiv în două circuite (financiară şi de gestiune); ♦ imaginea fidelă este considerată drept obiectiv fundamental al contabilităţii financiare, realizată prin conformitate, regulamente şi sinceritate; ♦ informaţia contabilă este puternic influenţată de aspecte juridice. Cultura contabilă anglo-saxonă dezvoltată de Anglia şi SUA, se caracterizează prin: ♦ orientarea, de regulă, pe linia includerii fiscalităţii de către contribuabili; ♦ apărarea intereselor investitorului prin promovarea liberalismului economic; ♦ este mai puţin rigidă, se fundamenteză pe tradiţii şi cutume, fără existenţa unui plan contabil general; ♦ structurarea cheltuielilor şi veniturilor nu se face în funcţie de conţinutul lor economic, ci după destinaţie (produs, secţie, serviciu); ♦ imaginea fidelă este considerată ca un principiu esenţial; ♦ informaţia contabilă este dominată de principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Romania a avut până în anul 2005 o contabilitate armonizată, preluând elemente din ambele sisteme de contabilitate: latino-europeană şi anglo-saxonă. Armonizarea contabilă concretizată în situaţii financiare cu structuri şi funcţionalităţi asemănătoare domină ţările lumii.
Este solicitată şi apreciată de mai mulţi utilizatori, dar mai ales analişti financiari care trebuie să

înţeleagă situaţiile financiare ale firmelor străine ale căror acţiuni ar dori să le cumpere. Aceştia doresc, de asemenea, să poată să compare situaţiile financiare ale unor firme localizate în ţări diferite şi să se asigure că informaţiile sunt relevante şi "autentificate" prin auditare. Armonizarea contabilă este o necesitate obiectivă. Ea se va realiza chiar dacă în prezent, în unele grupuri de ţări, ea stagnează sau este condiţionată de interese specifice. Aşa cum s-a arătat în subparagraful precedent, Romania aplică începând din anul 2006 reglementări contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IV-a, Directiva a VII-a). Asemenea directive europene au fost şi ele actualizate preluând unele reglementări cuprinse în IAS/IFRS. Ele se aplică întocmai, fără interpretări, fiind permise doar adaptări ale organelor naţionale de reglementări contabile. Cuprind două categorii de norme: -obligatorii - care sunt preluate întocmai din Directivele originale sau modificate pe parcurs; -opţionale - a căror aplicare este la latitudinea organului de reglementare din fiecare ţară, în cazul nostru de către Direcţia de legislaţie contabilă din MFP. Normele sunt preluate de ţările membre ale CCE şi cele care vor intra în această comunitate.

3. ARIA DE APLICARE Şl MONEDA NAŢIONALĂ DE RAPORTARE Sunt abordate două categorii de aspecte care împreună vor forma contabilitatea conformă cu Directivele Comunităţii Economice Europene: a) Prezentarea reglementărilor ca formă, conţinut al situaţiilor financiare, principii contabile şi reguli de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi prelucrare a situaţiilor financiare anuale. b) Tehnica şi procedura contabilă folosite pentru transpunerea în contabilitatea curentă a acestor reglementări, având în vedere, în principal, planul de conturi recomandat de noile norme europene. Noile reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane juridice (denumite în continuare entităţi): a) societăţile comerciale : ♦ societăţile în nume colectiv; ♦ societăţile în comandită simplă; ♦ societăţile pe acţiuni; ♦ societăţile în comandită pe acţiuni şi ♦ societăţilor cu răspundere limitată. b) societăţile/companiile naţionale; c) regiile autonome; d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiul societăţilor comerciale; f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)-e), cu sediul sau domiciliul în Romania, precum şi sediile permanente din Romania care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări. Contabilitatea se ţine în limba română şi moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valuta se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o altă monedă. Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursulde schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative. Toate entităţile economice folosesc, începând cu 01 ianuarie 2006, asemenea reglementări contabile de conformitate cu Directivele Comunităţii Economice Europene, dar ele sunt împărţite în două categorii: - entităţi mari sau foarte mari; entităţi mijlocii şi mici. Criteriul de departajare al acestor entităţi este următorul prag de semnificatie: - total active: 3.650.000 euro; -cifra de afaceri: 7.300.000 euro; -număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 5. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre aceste criterii de normare: -conduc contabilitatea conform cu directivele europene;

patrimoniul poate fi definit ca reprezentând totalitatea. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor stabili condiţiile de aplicare a Standar-delor Internationale de Raportare Financiară începând cu situatiile financiare ale anului 2007. de regulă societăţile-mamă. PATRIMONIUL. ' 1. patrimoniul are următoarele trăsături caracteristice: ♦ este o universalitate juridico-economico-financiară. Potrivit art. 907/2005 în funcţie de cerinţele reglementărilor Uniunii Europene şi de evaluările efectuate de instituţiile implicate. Ministerul Finanţelor Publice. nemateriale ori financiare. Obiectul contabilităţii entităţilor economice îl formează: patrimoniul acestora. ♦ este distinct faţă de persoana căreia îi aparţine şi nu este inclus acesteia. -sunt auditate de auditori financiari autorizaţi. de avere circulantă. rezultatele financiare şi elententele extrapatrimoniale. apariţia angajamentului (suma de plată. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ENTITĂŢILOR ECONOMICE OBIECTUL CONTABILITĂTII FINANCIARE Contabilitatea financiară a entităţilor economice este o contabilitate de angajamente. depozite bancare şi alte valori şi creanţe). Astfel. la unele tipuri de entităţi. . Sub aspectul economic.) şi care intră sub incidenţa cadrului juridic creat pentru stimularea activităţilor într-o economie de piaţă. universalitatea valorilor corporale. 4 din OMFP nr. ♦ sunt certificate potrivit legii. de cenzori aleşi de adunarea generală. format din 5 components. în sensul că aparţine unei anumite persoane şi este netransmisibil fiind condiţie fundamentală de întemeiere ontologică a persoanei. In acest fel. ♦ întocmesc situatiile financiare anuale simplificate (3 componente obligatorii şi 2 facultative). respectiv.întocmesc un set de situatii financiare de bază. efectele tranzacţiilor şi a altor evenimerite sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimeniele se produc şi nu pe măsură ce trezoreria (sau echivalentul său) este încasată sau plătită. cpntabilizate sub formă de bunuri materiale.. de trezorerie. Ca unitate sintetică de structură. Ele trebuie să aparţină subiectului de drept care este întreprinderea (entitatea. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de normare prezentate mai sus: " ♦ conduc aceeaşi contabilitate conformă cu directivele europene. ♦ este personal. Banca Naţională a României. (cash. încasarea) să aibă loc într-o altă etapă. suma de încasat este înregistrată în contabilitate într-o primă etapă. tangibile) şi necorporale (netangibile). OBIECT AL CONTABILITĂŢII Sub aspect juridic. urmând ca decontarea lui (plata. ♦ este unic şi indivizibil. patrimoniul poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor şi obligaţiilor în expresie bănească aparţinând unei persoane fizice sau juridice . holdinguri şi cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

iar drepturile şi obligaţiile. de unde apare o altă ecuaţie a patrimoniului: Active patrimoniale = Pasive patrimoniale In literatura de specialitate. prin prisma elementelor sale componente. • Patrimoniul economic este format. Literatura de specialitate prezintă numeroase interpretări şi variante în definirea şi analiza patrimoniului ca obiect al contabilităţii >5Ne vom referi în continuare la concepţia economico-juridică a patrimoniului potrivit căreia acesta. maşini. 2. noi î1 vom folosi în prezentele note de curs. brevete de invenţii etc.). şi drepturile şi obligaţiile. ori în activităţi administrative şi social-culturale prin care se satisfac necesităţi reale ale societăţii. Ea se mai numeşte patrimoniul net sau activ net patrimonial .bunurile economice. bunurile economice sunt cunoscute ca active patrimoniale. Poziţia financiară reprezintă activul brut bilanţier minus datoriile. materiale. concretizată în bunuri materiale sau corporale (cladiri. în contabilitate. creanţe şi obligaţii.) şi ca bunuri nemateriale sau necorporale (creanţe. Deci. pe de altă parte. din bunuri economice. el înlocuindu-se cu noţiunea de „poziţie financiară" formată din active.persoana fizică sau juridică. totuşi. patrimoniu juridic. Forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate este aceea a unei balanţe cu două părţi. adică utilizat în activitatea economică în vederea obţinerii de bunuri şi servicii destinate vânzării. Ele formează substanţa materială a patrimoniului. Patrimoniul poate deveni obiect de studiu al contabilităţii numai in cazul in care el este investit. provenienţa juridică a elementelor patrimoniale concrete şi formează substanţa juridică a patrimoniului. • Patrimoniul juridic este format din drepturile şi obligaţiile cu valoare economică care reprezintă cauza. Reluând forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate. În mod conventional. egalitatea generalizatoare este: Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic Conţinutul juridic are ca fundament conţinutul economic. datorii şi capitaluri proprii.Patrimoniul poate fi alcătuit dintr-o varietate extrem de complexă şi de diversă de bunuri. Deşi conceptul de patrimoniu pare perimat. iar conţinutul economic este suportul material concret al conţinutului juridic ca provenienţă sau sursă de formare a diverselor elemente patrimoniale concrete. termenul de pasiv în contabilitate este înlocuit cu poziţie financiară şi obligaţii. se dedublează ca patrimoniu economic şi respectiv patrimoniu juridic. mărfuri etc. ca obiecte de drepturi şi obligaţii. ca subiect de drepturi şi obligaţii. cumpărării. pe de o parte. ca pasive patrimoniale. care laolaltă alcătuiesc o universalitate. aflate în stânga egalităţii. putem formula egalitatea celor două părţi prin ecuaţia: Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii In contabilitate. ca obiecte de drepturi şi obligaţii. În legislaţia românescă s-a renunţat la termenul de „patrimoniu". evaluabile în bani. stă persoana fizică sau juridică în calitatea sa de subiect de drepturi si obligaţii. partea din stânga egalităţii poate fi denumită-patrimoniu economic. iar cea din dreapta egalităţii. deci. valori în curs de decontare. Între obiectele de drepturi şi obligaţii. Existenţa unui patrimoniu presupune îmbinarea a doua elemente: 1. datorită obişnuinţei practicii contabile cu acest termen.

în cadrul cheltuielilor se mai cuprind amortizările şi provizioanele constituite. se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. Veniturile entităţilor economice sunt sumele sau valorile încasate sau de încasat din: livrările de bunuri. denumită pierdere. în situatia inversă. Ca atare. sau o mărime valorică negativă. 3. ♦ mijloace fixe luate cu chirie. 2. fie venituri. executarea de lucrări. rezultatul exerciţiului financiar. producţia imobilizată." Rezultatul exerciţiului financiar poate face obiectul mai multor ecuaţii de echilibru şi anume: -pentru determinarea lui pe baza conturilor de rezultate: Rezultat = Venituri . precum şi unele bunuri să nu poată fi integrate în activele şi pasivele entitaţii. cauţiuni. vânzarea activelor cedate şi din alte operaţii extraordinare. lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiază entitatea . Atât cheltuielile cât şi veniturile înregistrate în contabilitate se închid prin rezultatul exerciţiului fînanciar. executarea unei obligaţii legale sau contractuale din partea terţilor.Obligaţiile sunt împărţite în situaţiile financiare anuale în datorii plătibile pănă la 1 an şi datorii plătibile peste un an.pentru determinarea lui pe baza bilanţului contabil patrimonial: Rezultat = Capitaluri proprii la finele .Cheltuieli sau Venituri = Cheltuieli ± Rezultat . respectiv al transformării lui prin operaţii care generează fie cheltuieli. alături de patrimoniu considerat obiect al contabilităţii. executarea unor obligaţii legale sau contractuale. diminuarea sau anularea provizioanelor. De asemenea. REZULTATELE FINANCIARE – OBIECT AL REFLECTĂRII CONTABILE Patrimoniul aflat în administrarea entităţilor economice suferă mişcări şi transformări complexe în timpul derulării obiectului lor de activitate. indiferent de data încasării sau pl'ăţii lor. garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. denumită profit sau beneficiu." Rezultatul poate fi o mărime valorică pozitivă. din producţia stocată.Capitaluri proprii la finele exerciţiului financiar exerciţiului financiar “N” exerciţiului financiar „N-1" Exercitiul financiar este identic cu anul calendaristic. efectul mişcării. Cheltuielile entităţilor economice reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru: consumurile. valoarea contabilă a activelor cedate. respectiv profitul sau pierderea. Deci. Atât activele patrimoniale cât şi pasivele patrimoniale pot fi clasificate după criterii diferite. prestările de servicii şi din avantajele pe care entitatea a consimţit să le primească. fiind considerate extrapatrimoniale. cheltuieli cu personalul. ELEMENTELE EXTRAPATRIMONIALE . În această categorie se cuprind: ♦ angajamente (giruri. distruse sau dispărute ori alte consumuri legate de evenimente extraordinare. . intră în obiectul aceleiaşi contabilităţi. Asemenea modificări ale elementelor patrimoniale au drept ţintă obţinerea unor rezultate financiare.OBIECT AL REFLECTĂRII CONTABILE SPECIALE Entităţile economice se pot afla în situaţia în care unele drepturi şi obligaţii. atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile.

folosindu-se grupări şi metodologii de lucru diferite. . Contabilitatea de gestiune are. bugete etc. contabilitatea respectivelor elemente se poate ţine în partidă simplă sau în partidă dublă. drept obiect furnizarea tuturor informaţiilor în măsură să permită luarea deciziilor de către manageri. în funcţie de specificul activităţii şi de nevoile de informare în vederea actului decizional. administrativă. Ca atare. -Contabilitatea de gestiune trebuie să fie independentă faţă de contabilitatea financiară.♦ valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. dar colectarea şi înregistrarea lor în cele două contabilităţi au în vedere obiective specifice.explicarea rezultatelor obţinute. considerată şi contabilitate managerială sau intemă. utilizate de factorii de conducere ai entităţilor economice sunt produsul contabilităţii de gestiune.stabilirea previziunilor privind cheltuielile şi veniturile (costuri prestabilite. ♦ stocuri de natura obiectelor de inventar. 4. urmăriţi în continuare. înregistrate în contabilitatea financiară la „cost de producţie” (noţiune strict definită şi limitată la anumite elemente precise). locaţii de gestiune. aceasta beneficiază de facilităţi sporite în ceea ce priveşte posibilităţile de adaptare de către fiecare entitate economică.). pentru a le compara cu preţul de vânzare aferent acestora). cercetare-dezvoltare). următoarele obiective: -cunoaşţerea costurilor diferitelor funcţii ale entităţilor (de producţie. Contabilitatea acestor elemente extrapatrimoniale se realizează cu ajutorul conturilor în afara bilanţului. în păstrare sau custodie. ♦ debitori scoşi din activ. metodologia de organizare a contabilităţii în Romania se bazează pe concepţia dualistă (în dublu circuit). -asigurarea bazei de evaluarea a bunurilor obţinute din producţia proprie. denumite si conturi de ordine şi evidenţă În funcţie de opţiunea entităţii. ♦efecte scontate neajunse la scadenţă. ~*" . ♦ redevenţe. INFORMAŢIILE MANAGERIALE . în principal. -Atât cheltuielile cât şi veniturile entităţii fac obiectul ambelor contabilităti. Contabilitatea de gestiune reprezintă un mod specific de prelucrare a informaţiilor contabile. -obţinerea indicatorilor de gestiune ce permit să se constate şi să se explice eventualele abateri faţă de previziuni. deci. calculând costurile produselor (bunuri şi servicii). Deşi organizarea contabilităţii de gestiune în tara noastră este obligatorie. chirii şi alte datorii asimilate. . comercială. ♦ alte valori extrapatrimoniale. având.PRODUSUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Dacă informaţiile cu privire la mişcarea şi transformarea patrimoniului. informaţiile manageriale. măsură care este conformă cu reglementările Comunităţii Economice Europene. cele cu privire la conturile de rezultate şi cele privind elementeie extrapatrimoniale sunt produsul contabilităţii financiare.

respectiv sistematizate pe grupe sau .METODA CONTABILITĂŢII Contabilitatea. Orice modificare a patrimoniului presupune înregistrări contabile pentru modificarea a cel puţin două elemente patrimoniale. format din bunuri economice. Dubla reprezentare a patrimoniului în contabilitate presupune că orice modificare a acestuia în sensul creşterii sau descreşţerii lui să afecteze atât bunurile economice cât şi drepturile si obligaţiile cu valoare economică. cheltuieli si rezultate. un obiect propriu de cercetare. cât şi grupate. aşa cum s-a arătat. care este numită egalitate bilanţieră. iar metoda ne spune cum trebuie realizat obiectul său. Dată fiind complexitatea obiectului de studiu. De menţionat că dubla înregistrare asigură raporturi de echilibru nu numai între cele două forme de reflectare a patrimoniului (patrimoniul economic şi patrimoniul juridic) ci şi între venituri. întrucât obiectul arată ce trebuie studiat şi cercetat. şi anume dubla înregistrare. Între cele două părţi ale bilanţului. precum şi mijloacele utilizate pentru realizarea sarcinilor sale. ca obiecte de drepturi şi obligaţii şi patrimoniu juridic format din drepturile şi obligaţiile cu valoare juridică. Principiul dublei înregistrări. respectiv între activ şi pasiv. metoda contabili|tăţii este constituită dintr-un sistem logic de principii şi procedee de lucru. In acest mod se înfăptuieşte interdependenţa şi condiţionarea dintre obiectul şi metoda contabilităţii. În toate cazurile de modificări ale patrimoniului se menţine o egalitate valorică a patrimoniului economic cu cel juridic. are. Se formează un nou nivel valoric al egalităţii bilanţiere. Echilibrul bilanţier este evidenţiat în contabilitate printr-o altă trăsătura specifică metodei sale de lucru. care presupun modificări doar în componenţa bunurilor economice şi respectiv a drepturilor şi obligaţiilor şi care nu generează o modificare a dublei reprezentări dobândite anterior. ♦ Modificări atât în structura activului cât şi a pasivului în sensul creşterii sau descreşterii ambelor părţi ale egalităţii bilanţiere. Metoda contabilităţii conturează modul de studiu şi de cercetare a obiectului acestei discipline ştiinţifice. Asemenea modificări pot fi de două feluri: ♦ Modificări numai în componenţa activului si respectiv a pasivului. acesta se dedublează în contabilitate ca patrimoniu economic. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare se face în contabilitate atât în ordine cronologică. dar şi o metodă specifică de lucru pentru realizarea obiectului său.cularităţile şi esenţa acesteia: Principiul dublei reprezentări. Principiul înregistrării cronologice şi sistematice. -orice drept sau obligaţie cu valoare juridică sunt generatoare de bunuri economice. Înfăptuirea obiectivelor contabilităţii presupune respectarea unor principii de lucru care decurg din parti. există o permanentă egalitate deoarece: -orice bun economic este expresia unor drepturi sau obligaţii cu valoare economică. adică în succesiunea lor în timp. Potrivit concepţiei economico-juridice a patrimoni-ului. Egalitatea bilanţieră rămâne la nivelul valoric anterior. ca orice disciplină ştiinţifică.

situaţiei financiare şi rezultatului. drepturi şi obligaţii. Între contabilitatea sintetică şi cea analitică există o strânsă interdependenţă. în cadrul contabilităţii sintetice.PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă furnizarea de informaţii care să ofere o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniului şi rezultatelor obţinute. menirea contabilităţii unei entităţi economice este de „a furniza documente de sinteză care să ofere o imagine fidelă a patrimoniului. să fie corecte şi complete. • înregistrările din evidenţa sistematică permit separarea informaţiilor economice după conţinutul economic şi se consemnează în alt tip de registre. Contabilitatea sintetică exprimă valoric întregul volum de bunuri. 1. Principiul generalizării şi sintetizării informatiilor. De aceea ea reprezintă principalul instrument de asigurare a integrităţii patrimoniului economic şi juridic. Aşa cum se arată in Directiva a IV-a a CEE. ♦ Pe feluri de bunuri. ele formând un tot unitar in procesul de furnizare a datelor şi informatiilor necesare. Înfăptuirea imaginii fidele de către contabilitate necesită ca informaţiile furnizate de către aceasta să îndeplinească următoarele condiţii : ♦ datele contabile să fie înregistrate în contabilitate în timp util pentru a fi prelucrate şi utilizate. deoarece reflectă numai un anumit fel dintre bunurile economice. drepturile şi obligaţiile patrimoniale. Ca atare.structuri componente ale patrimoniului • înregistrările cronologice permit însumarea valorică a modificărilor patrimoniale şi a rezultatelor financiare şi determină rulajul în etalon monetar al tuturor operaţiilor economice şi financiare ce au avut loc in cursul unei perioade de gestiune. Rezultatul înregistrărilor cronologice este consemnat în „Registrul Jurnal". ♦ informaţiile contabile să ofere utilizatorilor o descriere adecvată. respectiv Registrul „Cartea Mare" . prin componentele lor. Informaţiile obţinute din înregis trarea şi prelucrarea datelor privind operaţiile economice şi financiare ce au loc la nivelul entităţilor economice sunt sintetizate cu ajutorul situaţiilor financiare anuale. Între cele două forme de realizare a contabilităţii agenţilor economici există atât asemănări cât şi deosebiri. aceste informaţii trebuiesc reluate cu detalieri şi explicaţii suplimentare în notele explicative ce constituie ultima componentă a situaţiilor financiare din setul prevăzut pentru entităţile mari şi mici. drepturi si obligaţii în cadrul contabilităţii analitice. Contabilitatea analitică are o sferă de cuprindere mai restrânsă. atunci când simpla prezentare a unei cifre în structurile situaţiilor financiare nu este suficient de edificatoare. sunt documente de sinteză contabilă care prezintă situaţia patrimoniului economic şi juridic la un moment dat precum şi rezultatele financiare obţinute. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare se poate face: ♦ Pe grupe sau categorii de bunuri economice. în scopul furnizării de informaţii utile ansamblului de utilizatori atunci când aceştia iau decizii economice". Potrivit acestei directive. Principiul înregistrării sintetice şi analitice. aceste situaţii. . drepturi şi obligaţii.

riscuri şi pierderi posibile. Pot totusi să apară schimbări de metode. ori de subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. Activitatea unei entităţi economice este urmărită în accepţiunea de continuitate. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza pnncipiului continuităţii. Dacă activitatea entităţii este întreruptă în timpul anului printr-o decizie de lichidare. continuitatea exploatării se întrerupe. în această ipoteză trebuie prezentată clar schimbarea procedurii şi calculată influenţa ei asupra exerciţiului financiar curent. care în ultima instanţă ar putea duce la supraevaluarea rezultatului.Se prezintă. impune . generate de supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. care impune. ♦ informaţiile furnizate de contabilitate să rezulte din aplicarea cu bună credinţă a regulilor şi procedeelor contabile. chiar dacă acestea sunt foarte probabile. De asemenea. Prudenţa presupune. împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea. ci şi în spaţiu. cuprinse în legislaţia românească conformă cu directivele europene: a) Continuitatea activităţii. Evitarea acestor fapte. printre altele. contabilizarea oricărei pierderi probabile si necontabilizarea profiturilor sperate. Desfăşurarea activităţii exerciţiului financiar curent sau anterior poate determina deprecieri. această informaţie trebuie prezentată. Metodele de lucru contabile trebuie să rămână aceleaşi de la un exercitiu financiar la altul. aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. La finele anului calendaristic. Pentru creşterea încrederii în imaginea fidelă furnizată de catre contabilitate trebuie ca la organizarea contabilităţii entităţilor economice să se ţină seama de mai multe principii. în esenţă. Coerenţa şi comparabilitatea informaţiilor contabile implică constanţă în aplicarea regulilor şi procedurilor contabile de evaluare a patrimoniului precum şi prezentarea lor prin situaţiile financiare. În consecinţă. considerat un exerciţiu financiar. la data respectivă trebuind să se întocmească situaţiile financiare corespunzătoare. ♦ informaţiile de sinteză să servească utilizatorilor pentru luarea deciziilor economice. principiile ce trebuie avute în vedere la organizarea contabilităţii. Este cunoscut şi sub denumirea de principiul fixismului. b) Permanenţa metodelor. în sensul că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activităţii. indiferent de preţurile cu care figurează în contabilitate. evaluarea elementelor patrimoniale este efectuată într-o perspectivă continuă a activităţii entităţii. c) Prudenţa. ceea ce asigură comparabilitatea datelor nu numai în timp. stabilirea la finele anului a unui patrimoniu real care poate fi valorificat la preţurile pieţei libere la data respectivă. Despre acest lucru se fac menţiuni în notele explicative la Situaţiile financiare anuale. dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea. în continuare.♦ contabilizarea faptelor să fie în acord cu baza lor juridică şi economică. se întocmesc situaţiile financiare prevăzute de lege. dacă o altă procedură se dovedeste mai bună pentru informarea entităţii.

indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Orice schimbări de metodă sau corectarea unor erori trebuie să fie transparente. Situaţiile financiare ale exerciţiilor financiare anterioare nemaiputând fi modificate. conform directivelor europene. d) Evaluarea separata a elementelor de activ şi pasiv. Creanţele şi datoriile entităţiii economice. de regulă. e) Intangibilitatea bilanţului de deschidere. vor fi reflectate în contabilitate cu ajutorul unor conturi distincte prevăzute în planul de conturi. evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă. Presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unei entităţi pe măsura angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului financiar la care se referă. Nerespectarea acestui principiu influenţeaza direct mărimea rezultatului financiar al exerciţiului curent.constituirea de provizioane. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. Eventualele erori constatate în contabilitate. între elemente de activ şi de pasiv. o durată de 12 luni. cheltuielile aferente exerciţiului financiar curent se înregistrează în contabilitatea acestui exerciţiu chiar dacă se vor plăti în exerciţiile financiare viitoare. In această perioadă efectele tranzacţiilor şi a altor operaţii economice sunt luate în considerare din momentul în care se produc şi nu din momentul mişcării sau decontării lor. -trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. între drepturi şi angajamente. Ca atare. -trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent. Exerciţiile financiare au. In mod concret. -trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent. veniturile aferente exercitiului financiar curent se înregistrează în contabilitatea acestui exerciţiu chiar dacă încasarea lor se va face în perioadele viitoare. Presupune interdicţia compensărilor între avere şi datorii. şi în special: -poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului. se determină separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv. d)Independenţa exerciţiului. Se interzice modificarea patrimoniului de la sfârşitul anului ce trebuie reportat la începutul anului viitor. Prudenţa temperează optimismul exagerat al oamenilor de afaceri şi oferă în acelaşi timp creditorilor o marjă de siguranţă. care să afecteze cheltuielile entităţii. Bilanţul de deschidere a unui nou exerciţiu financiar trebuie să corespundă bilanţului de încheiere a exercitiului precedent. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. . g) Necompensarea. prin înregistrări contabile adecvate. De asemenea. Este cunoscut şi ca principiul autonomiei exerciţiului. după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare. a căror facturare şi decontare se fac ulterior. In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unor poziţii din bilanţ. trebuie corectate în anul în care acestea se constată.

nu pot fi compensate poziţiile de cheltuieli cu cele de venituri. documentele justificative îndeplinesc şi o funcţie gestionară. fără ele contabilitatea neputând face dovada efectuării operaţiilor respective. numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit sau pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate. ori înregistrat în contabilitate. dar numai pe baza de procese-verbale de compensare cu trimitere la documentele primare care au generat asemenea creanţe şi datorii. i) Principiul pragului de semnificaţie. h) Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Documentele justificative reprezintă unul din elementele componente ale metodei contabilităţii. drepturi şi obligaţii cu privire la existenţa şi mişcarea elementelor . Ele fac dovada înfăptuirii operaţiilor şi angajează răspunderi. Deoarece asemenea documente preced şi fundamentează datele cuprinse în ele. Ele angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.De asemenea. dobândind astfel calitatea de document justificativ. ♦ o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate. vizat şi aprobat. ori plusurile de valoare cu minusurile de valoare. pentru diminuarea blocajului financiar se pot face temporal compensări între creanţele şi datoriile faţă de acelaşi terţ. poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. Abateri de la principiile contabile generale pot fi efectuate numai în cazuri excepţionale. In afara funcţiei informaţionale a documentelor justificative ce constă în suportul material al înregistrării operaţiilor economice şi financiare în contabilitate. împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor. In cazul României. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative. şi nu numai de forma juridică a acestora. care parcurge tranziţia la economia de piaţă. datoriilor. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de aceeaşi entitate economică pot fi efectuate. 2. cu condiţia că elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului se aplică de către entităţile mari şi foarte mari la întocmirea situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare consolidate. Elementele de bilanţ şi de cont de profit sau pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă: ♦ acestea reprezintă o sumă nesemnificativă. precum şi motivele care le-au determinat. cu respectarea prevederilor legale. acestea se mai numesc documente justificative. iar entităţile mici şi mijlocii numai la întocmirea situaţiilor financiare consolidate. în cadrul mecanismului aplicării principiului prudentei. Principiul pragului de semnificaţie poate fi aplicat numai de către entităţile mari şi foarte mari. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE Şl REGISTRELE DE CONTABILITATE Înregistrarea operaţiilor economice şi financiare în conturi se face după consemnarea prealabilă a acestora în documente corespunzătoare operaţiilor respective.

înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice şi financiare se face cronologic. Documentele justificative cuprind. răzuituri. Înscrierea documentelor justificative are loc. Ele trebuie să parcurgă un traseu cât mai scurt şi într-o anumită ordine de succesiune. -verificarea aritmetică. documentele justificative sunt supuse analizei contabile şi contării. după caz. vizat şi aprobat. ♦ denumirea şi sediul entităţii economice care întocmeşte documentul. -verificarea de fond. necesităţii. prin care se urmăreşte dacă sunt bine făcute calculele aritmetice. Contarea şi înregistrarea în contabilitate se face document cu document sau după o prealabilă centralizare a documentelor justificative ce se referă la operaţii de aceeaşi natură şi din aceeaşi perioadă. Pentru a-şi îndeplini menirea lor. documentele justificative se supun verificării şi prelucrării. iar în cazurile necesare şi temeiul legal al efectuării ei. dacă există semnăturile necesare şi s-au întocmit în numărul de exemplare prevăzut. circulaţia documentelor trebuie să fie bine studiată. modificări sau alte asemenea procedee. la locul unde se produce operaţia economică sau financiară. ♦ conţinutul operaţiei patrimoniale. care constă în: -verificarea formei. nefiind admise ştersături. astfel încât acestea să fie lizibile. ♦ menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei patrimoniale (când este cazul). cu reţineri şi opriri minime şi numai la resoartele şi persoanele împuternicite în acest scop. etc. ♦ datele cantitative şi valorile aferente operaţiei efectuate. prin care se urmăreşte dacă s-au completat toate datele obligatorii din formular. dacă ele corespund cu cele din anexe. In cadrul fiecărei entităţi. Sub aspect metodologic. prin respectarea succesiunii documentelor justificative individuale sau centralizatoare. ♦ numele şi prenumele. precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiile înscrise în acestea. documentele justificative trebuie să beneficieze de o circulaţie cât mai rapidă şi mai raţională din momentul şi de la locul întocmirii sau intrării în entitate şi până la momentul predării lor la arhiva. următoarele elemente principale: ♦ denumirea documentului. oportunităţii şi economicităţii operaţiilor economice şi financiare pentru care s-au întocmit. de regulă. ♦ numărul şi data întocmirii acestuia. . După întocmire. realităţii. precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit. în funcţie de data de întocmire sau intrare în entitate şi sistematic în registrele deschise pe conturi sintetice şi analitice.patrimoniale. Pentru înregistrarea în contabilitate. Înscrierea datelor în documentele justificative se face manual sau cu mijloace de prelucrare automată. ♦ alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiilor efectuate. de regulă. ce presupune urmărirea legalităţii. adică înscrierii pe ele a conturilor sintetice şi analitice debitoare şi creditoare.

Clasarea documentelor are ca scop să asigure identificarea cu uşurinţă a acestora atunci când sunt căutate pentru furnizarea informaţiilor necesare organelor de evidenţă. 3. In aceste cazuri. . ♦ arhiva generală. Prin valoare justă se înţelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. valoarea justă. Documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate. la cost de achiziţie. Tot 50 de ani se păstrează în arhiva generală şi situaţiile financiare ale entităţilor. respectiv. • registrul inventar care serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare anuală şi de grupare a rezultatelor inventarului patrimoniului şi ca probă în litigii. conducere şi control. care se stabileşte astfel: -bunurile reprezentând aport la capitalul social. se stabilesc prin actele normative în speţă. în cadrul unei tranzacţii. nu circulă. care serveşte la furnizarea de date pentru efectuarea analizei economice şi financiare a entităţii şi la întocmirea balanţei de verificare. care se păstrează timp de 50 de ani. cu preţul determinat obiectiv. care poate fi de două feluri: ♦ arhiva curentă a fiecărui sector sau serviciu care permite consultarea documentelor în cursul anului de gestiune. După întocmirea. Organizarea circulaţiei documentelor se face pe bază de grafice de circulaţie.formalizată pentru a nu genera cheltuieli inutile sau îngreunarea procesului de prelucrare şi utilizare a lor. elastică şi adaptabilă specilicului entităţii. a căror întocmire şi urmărire sunt sarcini ce revin conducătorului compartimentului financiarcontabil al entităţii. Se întocmeşte numai la sfârşitul lunii. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: • registrul jurnal care serveşte ca document obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a mişcării patrimoniului entităţii şi ca probă în litigii. Ea trebuie să fie simplă. stabilită în urma evaluării. documentele justificative sunt supuse operaţiei de clasare. la care se predau documentele după expirarea anului de gestiune. valoarea de aport şi. fiind un document cle înregistrare contabilă. bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare denumită valoare contabilă. la valoarea de aport. Păstrarea documentelor se face prin arhivarea lor. cu excepţia statelor de salarii. următoarele reguli : . EVALUAREA CONTABILĂ Pentru evaluarea elementelor din bilanţ. Documentele justificative ca si cele de altă natură trebuie păstrate în condiţii care să asigure integritatea lor pentru a anumită perioadă de timp. O bunurile produse în .la data intrării în entitate.bunurile obţinute cu titlu gratuit. organizată la nivel de entitate. • cartea mare. ca şi registrele de contabilitate se păstrează în arhiva generală a entităţilor economice timp de 10 ani. cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. verificarea şi înregistrarea lor. Se pot folosi mai multe criterii cle clasare a documentelor. -bunurile procurate cu titlu oneros. la valoarea justă. se substituie costului de achiziţie.

ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit. denumită valoare de inventar. cheltuielile de depozitare. În costul unui activ cu ciclu lung de fabricaţie pot fi incluse şi dobânzile plătite la creditele bancare contractate pentru achiziţia. In acest scop. elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare. manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise. anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia. -la încheierea exerciţiului financial'. construcţia sau producţia acestuia. costul de achiziţie sau costul de producţie al unui activ nu este cunoscut şi nu există informaţii privind preţurile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau în cazul în care astfel de informaţii nu pot fi obţinute fără cheltuieli sau întârzieri nejustificate. direct atribuibile activului. la cost de producţie. In cazul creanţelor şi datoriilor. respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii. această valoare se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat. precum şi costurile de desfacere. până la finalizarea sa. reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor. Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime si consumabilelor. stabilită m funcţie de utilitatea bunului. Costul de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare. Această situaţie trebuie menţionată în notele explicative. în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea . În sensul prezentelor reglementări. taxele de import şi taxele nerecuperabile. costul de achiziţie sau costul de producţie va fi reprezentat de valoarea justă atribuită activului. Reducerile comerciale şi alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie. starea acestuia şi preţul pieţei.entitate. În cazul în care în primul exerciţiu financiar de aplicare a acestor reglementări. valoarea de intrare (sau contabilă) se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii astfel: • pentru elementele de activ : ♦ Diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. respectiv de plată. cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv. Pierderile de materiale. prin activ cu ciclu lung de fabricate se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare. aferente aceleiaşi perioade. ♦ Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare. -evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element. cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie. celelalte cheltuieli directe de producţie.

denumită şi valoare contabilă sau cost istoric. de asemenea. -la data ieşirii din entitate. bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. iar informaţiile confidenţiale. se înregistrează la venituri sau cheltuieli. Contabilitatea financiară. care vrea să controleze aplicarea metodelor de evaluare a diferitelor elemente ale patrimoniului şi stabilirea rezultatelor ce formează baza de determinare a impozitelor pretinse de fisc. are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor care afectează patrimoniul entităţii. spre a determina l'ezultatul financial" al acesteia. impusă de către autorităţile fiscale şi de cerinţele de control ale statului. după caz. fără diferenţe apreciabile de la o entitate la alta. de regulă. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII Contabilitatea entităţilor economice din Romania este organizată în dublu circuit. ♦ Diferenţele constatate în plus între valoarea stabilită la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion. Faptul că obiectul său este omogen. In cazul bunurilor de natura stocurilor şi a titlurilor de valoare similare sau identice care au valori de intrare diferite. Ea prezintă un interes major pentru stat. favorabile sau nefavorabile. -este organizată în vederea prezentării patrimoniului organismelor şi persoanelor exteme.este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare. aceste elemente menţinându-se.(FIFO) -metoda ultimei intrări primei ieşiri(FIFO) -metoda costului standard etc. Contabilitatea financiară prezintă următoarele caracteristici: -se realizează după o schemă normalizată. • pentru elementele de pasiv de natura datoriilor: ♦ Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate. sunt furnizate de contabilitatea de gestiune. atunci când deprecierea este reversibilă. Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare. La fiecare dată a bilanţului. prin înregistrarea elementului de pasiv supus conversiei ca de exemplu datoriile în valută. contabilitatea financiară să fie unitară şi în acelaşi timp obligatorie. după caz. Informaţiile publicabile terţilor. elementele monetare şi nemonetare exprimate în valuta trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar. una din următoarele metode: -metoda costului mediu ponderat(CMP) -metoda primei intrări primei ieşiri. respectiv unificată. aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valuta sau faţă de cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar. în practică. Diferenţele de curs valutar. utilizate numai de entitate. cumulate. numită şi generală. . utilizate şi de entitate sunt furnizate de contabilitatea financiară. la valoarea lor de intrare. 4. mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare. evaluarea acestora la ieşire se poate face utilizând. face ca.

Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic. • acoperă insuficienţele contabilităţii financiare în materie de gestiune internă a entităţii.000 euro. calculat provizoriu lunar şi definitivat anual.-prezintă patrimoniul entităţilor într-o viziune globală. de regulă. • este o contabilitate suplă. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund. Exerciţiul financiar al entităţilor nou înfiinţate începe la data înfiinţării. de regulă. contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. c) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte. Ea asigură înregistrarea documentelor justificative în ordine cronologică (în ordinea documentelor sau a numărului de ordine al acestora) şi sistematică . răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. Nu permite cunoasterea contribuţiei fiecărui produs sau sector de activitate la rezultatele financiare ale entităţii. în compartimente distincte. încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate şi care au înregistrat o cifră de afaceri de până în echivalentul în lei a 50. împreună cu personalul din subordine. -din raţiuni juridice şi fiscale. care nu au personal calificat încadrat. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Conducerea contabilităţii entităţilor economice este prevăzută prin lege astfel: a) Persoanele juridice conduc contabilitatea. oricare ar fi mărimea. nu este suficient pentru a conduce bine gestiunea entităţii. FORMELE DE INREGISTRARE CONTABILĂ Forma de înregistrare contabilă poate fi definită ca ansamblul mijloacelor de lucru existente şi a modalităţilor de utilizare a acestora folosite în contabilitatea curentă a agenţilor economici. adică adaptabilă la toate entităţile. un ciclu de un an. nepropunându-şi fumizarea unor informaţii de detaliu. de organizarea şi conducerea contabilităţii. 6. activitatea şi structura lor. ♦ rezultatul global. Caracteristicile contabilităţii de gestiune pot fi formulate astfel: • are ca obiect gestiunea internă a patrimoniului şi oferă un evantai de soluţii pentru gestionarea concretâ a entităţii. numit şi exerciţiu financiar. 5. • este condusă cu o periodicitate variabilă. Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi coincide cu anul calendaristic. încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate . sau nu au contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii. Conducerea ei este obligatorie şi pentru entitătile care desfăşoară activităţi de producţie sau prestări de servicii. potrivit legii. Contabilitatea financiară are şi anumite limite şi anume: ♦ nu permite comparări în timp şi spaţiu (între entităţi) ale rezultatului global şi ale situaţiilor financiare. conduse de către directorul economic. adesea legată de ciclul de exploatare. Contabilitatea de gestiune mai poate fi definită şi contabilitate managerială sau contabilitate internă. rezultatele financiare au în vedere. b) Contabilitatea poate fi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.

Elaboratorii de programe informatice au obligaţia de a prevedea. fiind apreciată ca o forma de înregistrare simplă. deoarece se bazează pe înregistrarea bilaterală în conturi a operaţiilor economice.pe jurnale". uşor accesibilă lucrătorilor contabili. prin contractele de livrare a programelor informatice. 7. păstrarea sub forma suporţilor tehnici şi controlul datelor înregistrate în contabilitate. bilanţul contabil. Forma de înregistrare contabilă presupune îmbinarea următoarelor elemente: ♦ formularistica de lucru utilizată. • Forme de îregistrare contabilă adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor Ca urmare a creşterii gradului de dotare a economiei naţionale cu echipamente moderne de prelucrare a datelor. fişe sintetice şah.. • Forma de înregistrare „maestru-şah" .forma de inregistrare contabilă . balanţe de verificare. Prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii persoanele fizice şi juridice care utilizează sisteme de prelucrare automata a datelor au obligaţia să asigure: -efectuarea controlului legal intern şi extern. registrul inventar. aceleaşi formulare de lucru specifice formelor de înregistrare clasice. Formularistica de lucru utilizată este formată din: jurnale. registrul-jurnal. situaţii auxiliare. .forme de inregistrare contabilă adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor. Acestea au în vedere. bilanţul contabil. ♦ tehnica de calcul utilizată. precum şi clauze privind eliminarea probabilităţilor de modificare a procedurilor de prelucrare a datelor de către utilizatori.asigură înregistrarea operaţiilor economice şi financiare în mod cronologic şi sistematic. respectiv atât în debitul cât şi în creditul conturilor. tot mai multe entităţi economice trec de la formele clasice de înregistrare contabilă la forme moderne. direct din documentele primare şi centralizatoare în jurnal. Formele de înregistrare contabilă cu cea mai mare răspândire la entităţile economice din Romania sunt: .. -respectarea normelor contabile. în corespondenţă cu conturile debitoare. pe care le adaptează posibilităţilor de lucru ale calculatoarelor electronice. • Forma de înregistrare contabilă „pe jurnale" . În decursul timpului. registrul jurnal. adică o singură dată în creditul conturilor. s-au perfecţionat continuu. adaptate calculatoarelor electronice.maestru-şah". PLANUL DE CONTURI .(după natura şi felul lor) privitoare la toate operaţiile economice ale entităţilor. formele de inregistrare contabilă au evoluat. Are o productivitate a muncii redusă. fişe de cont analitice. fişe de cont analitic. care constituie instrumentul de lucru de bază în această formă de înregistrare contabilă. ♦ modul de completare a formularisticii de lucru. Formularistica de lucru utilizată este formată din: note de contabilitate. clauze privind întreţinerea şi adaptarea produselor livrate. jurnal de inregistrare. în general.se aplică încă într-un număr mare de entităţi. fiecare având şi conturi corespondente. stocarea. forma de inregistrare contabilă . Prezintă avantajul că înregistrarea operaţiilor economice se face unilateral. registrul inventar. balanţa de verificare.

Aşa este cazul conturilor din grupele 29.Grupele 60-65 reprezintă grupele de conturi de cheltuieli din activitatea de exploatare.Pentru îndeplinirea obiectivelor ce-i revin. Planul de conturi românesc se bazează pe clasificarea zecimală a conturilor şi se prezintă sub forma unei liste de conturi sintetice. . c) Conturile sintetice. Dezvoltarea în analitic a conturilor sintetice se face de către fiecare entitate economică. iar ultimul. Primele patru conturi au funcţia contabilă de activ. A doua cifră din simbolul lor este identică. Ele nu sunt operaţionale în sensul că nu se folosesc la contarea operaţiilor care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate. . în timp ce grupa 76 reprezintă conturi de venituri financiare. care sunt simbolizate cu trei cifre. şi de planul de conturi. De exemplu. ♦ Conturi de rezultate (clasele 6-7). din grupa 26 „Imobilizări financiare" fac parte următoarele conturi: 261. Se prezintă în două forme şi anume: . . În planul de conturi regăsim trei elemente: a) Clasele de conturi. adică se folosesc în contabilitatea curentă pentru contarea şi înregistrarea operaţiilor economice. ♦ Conturi speciale (clasa 8). • între conturile de cheltuieli şi venituri există o anumită relaţie în ce priveşte simbolizarea lor.conturi sintetice de gradul I. situaţie în care sunt operaţionale.Grupa 66. în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii. situaţie în care conturile sintetice de gradul I rămân neoperaţionale. Unele dintre acestea nu se detaliază pe alte conturi sintetice de grad inferior. fiind grupate în: ♦ Conturi bilanţiere (clasele 1-5). 267 şi 269. • Cifra 9 în poziţia a 2-a pentru conturile din clasele 2-5 se referă la provizioanele aferente activelor care fac obiectul acestor clase. iar grupa 78 cuprinde conturile veniturilor din provizioane. toate fiind conturi de provizioane. Sunt formate din două cifre. 262. 59. 263. Sunt simbolizate cu o cifră de la 1 la 9. are funcţia contabilă de pasiv. • Cifra 9 în poziţia a 3-a a conturilor cu trei cifre ce fac partea din aceeaşi grupă schimbă funcţia contabilă a contului respectiv faţă de celelalte conturi. Altele se detaliază pe conturi de grad inferior. • Clasa 9 aparţine contabilităţii de gestiune. atât pentru cheltuieli cât şi pentru venituri. Sunt operaţionale.Grupa 68 cuprinde conturile de cheltuieli cu amortizările şi provizioanele. reprezintă conturi de cheltuieli financiare. . din care prima cifră aparţine clasei în care se încadrează grupa. iar grupele 70-75 reprezintă grupele de conturi de venituri din activitatea de exploatare. iar grupa 77 reprezintă conturile de venituri extraordinare (câte un cont pentru fiecare grupă).Grupa 67 indică conturile cheltuielilor extraordinare. Astfel: . 49. contabilitatea trebuie să se folosească. b) Grupele de conturi. care are cifra 9 în poziţia a 3-a . • Clasele 1-8 aparţin contabilităţii financiare. 39. -conturi sintetice de gradul II sunt cele simbolizate cu patru cifre şi provin din detalierea conturilor cu trei cifre.

In funcţie de natura lor. mărci de fabricate. b) Ajustări provizorii. precum: . generatoare de beneficii economice viitoare. mobilier. concretizate în cheltuieli de constituire.. Echivalentele de trezorerie reprezintă investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide. Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui.reflectă deprecierile ireversibile aferente uzurii fizice şi morale ale imobilizărilor necorporale şi corporale. Beneficiul economic nu poate fi confundat cu beneficiul ca sursă proprie.imobilizări corporale şi .imobilizări necorporale. Un activ imobilizat poate fi reflectat în contabilitate dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poatefi evaluat în mod credibil. El reprezintă active de trezorerie sau echivalente de trezorerie ale entităţii. denumite ajustări pentru depreciere . instalaţii. politici etc. licenţe. c) Imobilizările financiare sunt investiţii financiare care cuprind acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung. La întocmirea bilanţului trebuie să se ţină seama de aceste reduceri de valoare ale activelor imobilizate. Datorită faptului că activele imobilizate deservesc în mod durabil activitatea entităţii economice. programe informatice etc. construcţii. reprezentate de terenuri. nemonetare şi fără suport material. efectuându-se anumite corecţii. se mai numesc ajustări şi se pot grupa astfel: a) Ajustări permanente. Amortizarea are atât o funcţie juridică (de depreciere a activelor imobilizate). la fluxurile de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui rise nesemnificativ de schimbare a valorii. precum şi creanţe imobilizate.imobilizări financiare. . de factori economici. STRUCTURA ACTIVELOR IMOBILIZATE Activele imobilizate sunt active deţinute pe o perioadă mai mare de un an. concesiuni. maşini.reflectă deprecierile reversibile ale activelor imobilizate datorate unor factori conjuncturali. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 1. d) O categorie distinctă în cadrul activelor imobilizate o formează imobilizările necorporale şi corporale în curs de execuţie. cât şi una economică (de eşalonare în timp a consumului activelor imobilizate). în funcţie de natura deprecierilor. sociali. cheltuieli de dezvoltare. brevete. a) Imobilizările necorporale sunt active identificabile. utilaje. acestea suferă în timp anumite deprecieri cauzate de uzura fizică sau morală. denumite amortizări . activele imobilizate pot fi: . direct sau indirect. b) Imobilizările corporale sunt bunurile tangibile de folosinţă îndelungată. cum ar fi împrumuturile şi garanţiile acordate pe termen lung. aparatură birotică etc.

fişă limită de consum. proces verbal de receptie. oferta publică de vânzare a acţiunilor. Imobilizări Producţie proprie necorporale şi corporale în curs de execuţie Realizate de către terţi Imobilizări Achiziţionare financiare bon de consum. DOCUMENTE PRIVIND INTRAREA IN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Categoria de Căi de intrare Documente de evidenţă active imobilizate Imobilizări Cumpărare factură fiscală. deviz de lucrări. diminuarea cotaţiilor la bursă a titlurilor imobilizate etc. corporale Producţie proprie proiecte pentru studii şi cercetari. ordin privind cumpărarea titlurilor de valoare. contract de vânzarenecorporale şi cumpărare. contract de vânzare-cumpărare. atunci când din utilizarea sa ulterioară nu se mai aşteaptă nici un beneficiu economic. caiet de sarcini al închiriere concesiunii. natură declaraţie de subscriere. stat de salarii. . deprecieri. scăderea cursului valutar. factură fiscală. proces verbal de recepţie.diminuarea preţurilor. Aport social în act constitutiv. contract de concesiune. Un activ imobilizat trebuie scos din evidenţă la cedare sau la casare. Donaţie proces verbal de predare-primire. Plusuri la proces verbal de inventariere inventariere Concesionare. ieşiri. deviz pentru lucrări executate: proces verbal de recepţie. factură fiscală. locaţie de locaţie de gestiune. expertiză tehnică. gestiune. prospectul de vânzare a acţiunilor. proces verbal privind producţia neterminată. cât şi de categoria de active imobilizate la care se referă. proces verbal de recepţie. proces verbal de recepţie. închirieri etc. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE ŞI ANALITICE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Organizarea raţională a evidenţei operative şi a contabilităţii analitice a activelor imobilizate trebuie să fie concepută astfel încât să permită consemnarea completă şi la timp a tuturor operaţiunilor privind mişcarea activelor imobilizate: intrări. închiriere. Documentele de evidenţă utilizate depind atât de natura acestor operaţiuni. 2.

(calamităti. proces verbal de vânzare-cumpărare. raport de evaluare Retrase de către cerere de retragere. pe categorii de imobilizări şi în cadrul acestora. chitanţă. prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte destinat să îndeplinească în mod independent o funcţie distinctă.Achiziţionate achitate Aport social şi ordin de plată. EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE În funcţie de regulile generate de evaluare şi de momentul evaluării. Donaţie proces verbal de predareprimire Concesionare. închiriere. în special a imobilizarilor corporale. activele imobilizate se evaluează la următoarele valori: valoarea de intrare. de inventar.).de declasare a unor corporale bunuri materiale Vânzare factură fiscală. furt etc. bilanţieră. Pentru mişcarea mijloacelor fixe în interiorul entităţii se foloseşste bonul de mişcare a mijloacelor fixe. 3. se organizează pe locuri de folosinţă (secţii. locaţie contract de concesionare. de gestiune. Contabilitatea analitică a activelor imobilizate. cec. act constitutive raport de evaluare DOCUMENTE PRIVIND IEŞIREA DIN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Categoria de active Căi de ieşire Documente de evidenţă imobilizate Imobilizări Casare proces verbal de scoatere din necorporale şi funcţiune . bilet la ordin. pe obiecte de evidenţă. ateliere. închiriere locaţie de gestiune.) Imobilizări Transferarea la proces verbal de recepţie. contabilă netă. proces asociaţi verbal de predare-primire.chitanţă. reziduală. necorporale şi imobilizări corporale în curs de necorporale sau execuţie corporale Imobilizari Vânzare ordin de vânzare a titlurilor: financiare ordin de plată. Situaţii excepţionale contract de asigurare. bilet la ordin. cec. laboratoare etc. Documentele utilizate pentru contabilitatea analitică a imobilizarilor corporale sunt: -registrul numerelor de inventar şi -fişa mijlocului fix. .

care se înregistrează în contabilitate astfel: ♦ sub forma unei amortizări suplimentare. iar ajustările. astfel: ♦ imobilizările procurate cu titlu oneros se evaluează la cost de achizitie-. activele imobilizate se înregistrează la valoarea contabilă brută. Amortizarea reprezintă echivalentul valoric al deprecierii ireversibile. iar în bilanţ. adică la valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările şi ajustările cumulate pentru deprecierea sau pierderea de valoare. ♦ imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evaluează la valoarea de aport. potrivit principiului prudenţei. echivalentul valoric al deprecierilor sau pierderilor de valoare reversibile a imobilizarilor.a) VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ Se determină în funcţie de modul de dobândire. 4. la valoarea contabilă netă. nu se inregistrează în contabilitate. ♦ prin ajustări pentru pierdere de valoare. În contabilitatea curentă. (2) când valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă netă se obţine un minus de valoare. starea acestuia şi preţul pieţei. denumită şi valoare de inventar. care este stabilită în funcţie de utilitatea bunului. b) VALOAREA DE INVENTAR Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actuală. când deprecierea este reversibilă (scăderea cotaţiilor la bursă. diminuarea preţurilor. ♦ imobilizările primite gratuit se evaluează la valoarea justă. după deducerea cheltuielilor aferente cedării. ♦ imobilizările obţinute din producţie proprie se evaluează la cost de producţie. valoarea reziduală reprezintă diferenţa dintre valoarea materialelor şi pieselor recuperate şi cheltuielile efectuate în vederea dezmembrării. trebuie să îndeplinească următoarele criterii: □ obţinerea unor beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv.se compară valoarea contabilă sau contabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE Imobilizările necorporale sunt active identificabile nemonetare. cu preţul determinat în mod obiectiv. care reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat în cadrul unei tranzacţii. În cazul casării. În urma acestei comparaţii rezultă două situaţii: (1) când valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă netă se obţine un plus de valoare. c) VALOAREA CONTABILĂ NETĂ Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prin deducerea (scăderea) din valoarea contabilă a amortizărilor şi ajustărilor constituite.s d) VALOAREA BILANŢIERĂ La închiderea exerciţiului financiar. e) VALOAREA REZIDUALĂ Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o entitate estimează să o obţină prin cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare. care. Pentru ca un element să fie recunoscut ca imobilizare necorporală. scăderea cursului valutar etc). când deprecierea este ireversibilă (uzură fizică sau morală). . reprezentate de valori nemateriale şi de documente juridice şi comerciale.

de servicii sau de comerţ reprezintă semne distinctive folosite de către o entitate economică pentru a-şi deosebi produsele. durata concesionării bunurilor sau serviciilor. • Dreptul de superficie este dreptul de proprietate asupra unei clădiri sau asupra unei plantaţii construite pe terenul altei persoane. mărcilor. precum şi de alte cheltuieli legate de înfiinţarea sau extinderea activităţii persoanei juridice. clientelă. precum şi preţul (redevenţa. Principalele imobilizări necorporale sunt: • Cheltuielile de constituire .sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea unei societăţi comerciale sau de modificarea actului de constituire. brevetelor de invenţie. Fondul comercial se calculează ca o . fiind reprezentate de taxe şi cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. legături comerciale etc.sunt ocazionate de aplicarea rezultatelor unor lucrări de cercetare în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. cheltuieli cu emiterea de acţiuni. cheltuieli de prospectare a pieţei şi de publicitate. cu excepţia situaţiei în care legislaţia nu prevede altfel. vad comercial. printre altele. • Brevetul de invenţie (patentul) este documentul prin care i se recunoaşte unei persoane dreptul asupra unei invenţii.) care trebuie plătit de către concesionar în schimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate. Cheltuielile efectuate cu ocazia achiziţionării şi utilizarii concesiunilor. tehnici. know-how-urilor. În contractul de concesiune încheiat între cele două părţi se prevăd. design etc. uzufructului. • Fondul comercial reprezintă suma suplimentară achitată în cazul achiziţionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru: marca de fabricaţie a firmei.□ costul activului să poată fi măsurat în mod credibil. este interzisă distribuirea profiturilor. dar care aparţin celor care le-au creat şi care pot fi comercializate. superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. Cheltuielile de constituire şi de dezvoltare se recuperează prin includerea eşalonată a acestora în cheltuielile de producţie (prin amortizare liniară) într-o perioadă de cel mult 5 ani (în măsura în care cheltuielile de constituire şi de dezvoltare nu au fost amortizate complet. ♦ proiectarea. • Know-how-urile reprezinta cunoştinţe tehnice şi procedee tehnologice care nu fac obiectul unui brevet de invenţie. • Franciza este dreptul asupra unui domeniu exclusiv sau asupra utilizarii exclusive a unei formule. • Uzufructul este dreptul acordat unei persoane de a se folosi pe deplin de un bun care aparţine altei persoane şi pe care trebuie să-l restituie la încetarea contractului. lucrările şi serviciile sale de altele cu caracteristici asemănătoare. licenţelor. dacă suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat nu este cel puţin egală cu suma cheltuielilor neamortizate. • Concesiunea reprezinta dreptul de exploatare a unor bunuri şi servicii obţinut de o persoană numită concesionar de la o altă persoană numită concedent. • Cheltuielile de dezvoltare . În categoria cheltuielilor de dezvoltare se includ activităţi precum: ♦ proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică o tehnologie nouă. • Licenţa este dreptul obţinut de o persoană de a utiliza o invenţie. construcţia şi testarea producţiei intermediare etc. construcţia şi operarea unei uzine pilot. reputaţie. precum şi dreptul de folosinţă asupra acestui teren. ♦ proiectarea. • Marca de fabricaţie.

Nu sunt considerate imobilizări corporale: ♦ componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor. avansuri pentru investiţii etc. realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani. In categoria imobilizărilor corporale se includ: terenuri.2005 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1. cu menţiunea de rigoare în notele explicative. Mărcile. formau o subgrupă distinctă. de regulă în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. concesiune. aparatură birotică. -au durata normală de funcţionare mai mare de un an. locaţie de gestiune. mijloace de transport. în prestarea de servicii. fondul comercial şi alte categorii similare nu trebuie recunoscute. aparate şi instalaţii de măsurare.500 lei) Imobilizările corporale în curs de execuţie sunt considerate o categorie distinctă de active imobilizate. după caz. cuprind bunurile materiale de folosinţă îndelungată. • investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente. cu excepţia terenurilor şi amenajărilor de terenuri. . mobilier. dacă sunt realizate de către entitate. care îndeplinesc următoarele caracteristici: -sunt utilizate în producţia de bunuri. ca imobilizări necorporale. sub forma cheltuielilor cu modernizarea.diferenţă dintre costul de achiziţie (mai mare) şi valoarea justă (mai mica) aferente a unor active achiziţionate. 5. know-how-urile. Patentele. de regulă. control şi reglare. Activele încadrate în categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoarea de intrare mai mare decât limita minima prevăzută de lege (de la 01. amenajări de terenuri. plantaţii. Potrivit tradiţiei contabile româneşti. Imobilizările necorporale în curs de execuţie sunt imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. Sunt. de asemenea. evaluate la cost de achiziţie sau la cost de producţie. Reglementările contabile conforme cu directivele europene nu mai definesc în mod explicit această noţiune. pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale. numită "mijloace fixe". hard-diskuri. considerate imobilizări corporale: • investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere. fără a depăşi durata de utilizare economică a activului. maşini. denumite şi imobilizări materiale sau active fixe tangibile. imobilizările corporale. care au ca scop restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ale acestora. utilaje şi instalaţii de lucru. în activităţi administrative sau sunt închiriate terţilor. CD-uri. Fondul comercial se amortizează.07. drepturile de autor. animale. • mijloacele fixe puse partial în funcţiune. • investiţiile efectuate pentru descopertă. cum ar fi: diskete.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Imobilizările corporale. prin majorarea valorii mijloacelor fixe. sau pe o perioadă mai mare. construcţii. licenţele. • Programele informatice sunt elemente ale muncii intelectuale stocate pe diferite suporturi tehnice.

aeronavele. bunurile din domeniul public finanţate din surse bugetare. ♦ uzură morală . 6. animalele de îngrăşat. ♦ pădurile. cauzat de evoluţia rapidă a tehnicii. care nu sunt rezultatul unei investiţii. de apariţia a noi maşini cu performance mai ridi-cate. Amortizarea cheltuielilor de investiţii efectuate la mijloacele fixe concesionate.generată de funcţionarea tehnică şi mecanică. indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare. costul lucrărilor de modernizare. Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate. închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către proprietarul acestora. DURATELE NORMALE DE UTILIZARE Duratele normale de utilizare corespund. uşor coroziv. păsările şi coloniile de albine. ♦ animalele tinere. ♦ echipamentul de protecţie şi de lucru. îmbrăcămintea specială şi accesoriile de pat. a progresului tehnic.reprezintă procesul de învechire tehnologică. luate în locaţie de gestiune se calculează de către cel care a efectuat investiţia. a acţiunii agenţilor naturali.♦ construcţiile şi instalaţiile provizorii. întreţinere şi reparare. instrumentele şi dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi. Nu se supun amortizării: terenurile. precum şi de influenţa factorilor naturali. care au ca scop creşterea performanţelor tehnice iniţiale ale imobilizărilor corporale. orice alt mijloc fix care nu îşi pierde valoarea în timp datorită folosirii . închiriate. cu duratele economice de utilizare. În funcţie de cauzele care o produc. din luna următoare punerii acestora în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare. Costurile privind reparaţiile imobilizărilor corporale trebuie recunoscute ca şi cheltuieli de exploatare în perioada în care sunt efectuate.AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Imobilizările corporale îşi pierd treptat o parte din valoarea lor de întrebuinţare ca urmare a folosirii lor. puternic . pe baza unui plan de amortizare. In cazul imobilizărilor corporale achiziţionate. lacurile. În schimb. ♦ sculele. Durata normală de utilizare depinde şi de mediul în care imobilizările corporale sunt exploatate şi care poate fi normal. în principiu. durata normală de utilizare este mai redusă decât durata de viaţă fizică a activului respectiv. se adaugă la valoarea contabilă a acestora. care au durata normala de utilizare expirată. în cadrul cărora veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai mari decât cheltuielile necesare pentru funcţionare. Această depreciere fizică şi valorică se numeşte uzură. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează. casele de odihnă proprii: locuinţele de protocol. valoarea de intrare (costul de achiziţie) se va recupera pe o durată stabilită de către o comisie tehnică. după caz. Expresia valorică a uzurii care se include în mod eşalonat în cheltuieli se numeşte amortizare. altele decât cele utilizate în scopul realizării veniturilor. tablourile şi operele de artă. uzura poate fi: ♦ uzură fizică . navele. De aceea. bălţile şi iazurile. pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare.

In Romania duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporale sunt stabilite centralizat prin Hotărâre de Guvern şi sunt revizuite la un interval de maximum 5 ani. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate.dacă durata normală de utilizare a imobilizării corporale este între 2 şi 5 ani. subgrupe. traditional. clase. subclasei şi familiei imobilizărilor corporale. Amortizarea degresivă presupune o amortizare mai accentuată a imobilizarilor corporale in primii ani de la punerea în funcţiune. durata de utilizare rămasă). stabilite proportional cu duratele de utilizare ale imobilizărilor corporale. In cazul mijloacelor fixe achiziţionate. însă nu ţine seama de influenţa uzurii morale. Cota anuală de amortizare liniară se calculează prin divizarea numărului 100 la durata normală de utilizare. inclusiv. începând cu luna următoare repunerii în funcţiune a acestora sau se diminuează capitalurile proprii la data scoaterii din funcţiune. care duce la înlocuirea activelor într-un interval de timp mai scurt. 7. recuperarea amortizării aferente acesteia se face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normală de utilizare rămasă. recuperarea valorii de intrare se face pe durata normală de funcţionare rămasă.degresivă. cu durata normală de utilizare neconsumată. clasei. . □ denumirea grupei. Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizarilor corporale. se amortizează liniar. . în cazul construcţiilor se aplică in mod obligatoriu regimul de amortizare liniară. cheltuielile de investiţii pentru amenajarea terenurilor. subclase şi familii. Duratele normale de utilizare se află în "Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe". durata normală de funcţionare se stabileşte de către o comisie tehnică sau un expert tehnic independent. cu durata normală de funcţionare expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare. . pe o perioadă de 10 ani. Utilizarea acestui regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniară cu unul din coeficienţii următori: 1. fiind eel mai simplu de utilizat. Amortizarea liniară se realizează prin includerea în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe.liniara. De asemenea. Imobilizările corporale cuprinse în Catalog sunt clasificate în grupe. In cazul mijloacelor fixe achiziţionate. Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic.accelerată.REGIMURI DE AMORTIZARE Entităţile economice îşi amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: .5.coroziv. subgrupei. Catalogul cuprinde următoarele date necesare identificării şi stabilirii duratelor de utilizare a imobilizărilor corporale (mijloacelor fixe): □ codul de clasificare. pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii în funcţiune.

inclusiv. se aplică metoda de amortizare liniară. Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinarea urmatoarelor elemente: • Durata de utilizare aferentă regimului liniar. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate după sistemul liniar.. 2.se determină ca diferenţă între DUI şi DUD.se obţine prin raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă. Amortizarea accelerată constă în includerea în primul an de funcţionare. • Durata de utilizare în care se realizează amortizarea integrală (DUI) DUI . în cheltuielile de exploatare a unei amortizări in cota de 50 % din valoarea de intrare. Amortizarea degresivă şi accelerată au avantajul că atenuează influenţa uzurii morale. se trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anuale raportând valoarea rămasă la numărul de ani de functionare rămasi. inclusiv a echipamentelor 2 .se calculează ca diferenţă între durata normală de utilizare conform Catalogului (DN) şi DUR. Aceste două regimuri de amortizare produc şi un avantaj fiscal. Amortizarea anuală pentra anii următori se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă (rămasă) până în anul în care amortizarea anuală degresivă este egală sau mai mică decât amortizarea anuală calculată prin raportul dintre valoarea rămasă şi numărul de ani de utilizare rămaşi. corespunzător creşterii cheltuielilor privind amortizarea în primii ani de utilizare a imobilizarilor corporale. din care: ♦ Durata de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare degresivă (DUD) -se stabileşte ca diferenţă între DUI şi DUR. Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determină conform următoarelor reguli: -în cazul construcţiilor. ♦ Durata de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare liniară (DUL) . Regimul de amortizare degresivă se poate aplica în 2 variante: Amortizarea degresivă fără influenţa uzurii morale (AD1) In primul an de funcţionare amortizarea se calculează aplicând cota de amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului. Amortizarea degresivă cu influenţa uzurii morale (AD2) Această variantă permite amortizarea valorii contabile a imobilizărilor corporale într-o perioadă mai mică decât durata normală de utilizare.dacă durata normală de utilizare este cuprinsă între 5 şi 10 ani. prin amânarea la plată a impozitului pe profit.5 . Începând cu anul respectiv şi până la expirarea duratei de utilizare. DUR . -în cazul echipamentelor tehnologice şi computerelor.dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani. Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizare de până la 5 ani nu se calculează influenţa uzurii morale. diferenţa reprezentând influenţa uzurii morale. datorită faptului că prin aceste metode se recuperează într-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare din valoarea de intrare a imobilizarilor corporale. recalculată în funcţie de cota de amortizare degresivă (DUR).se calculează prin diferenţa dintre DN şi DUI. prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi. • Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizare (DUM) .

entităţile pot opta pentru metoda de amortizare liniară.2003. Deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă şi orice reevaluare contabilă a activelor imobilizate efectuată după data de 31. entităţile pot opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă. luându-se in calcul valoarea contabilă. Pentru fiecare imobilizare corporală intrată în patrimoniu. rezultând astfel amortizarea / km sau pe ora de functionare.periferice ale acestora. care se recunoaşte în bilanţ. amortizarea este deductibilă fiscal până la nivelul corespunzător suprafeţei construite prevăzute în Legea locuinţelor. ♦ în cazul construcţiilor.ASPECTE FISCALE PRIVIND AMORTIZAREA Amortizarea activelor imobilizate trebuie privită din două puncte de vedere: (1) Amortizarea contabilă. prin care se determină valoarea contabilă netă a imobilizarilor amortizabile. • Amortizarea fiscală nu va lua în considerare reevaluarea contabilă şi nu se va înregistra . cât şi un element rectificativ al valorii contabile. Regulile specifice amortizării fiscale sunt. Amortizarea contabilă se înregistrează în contabilitate astfel: 6811 = 281 Amortizarea fiscală se foloseşte numai pentru determinarea rezultatului impozabil şi a impozitului pe profit. reglementată de Legea nr. pe o perioadă de 10 ani. degresivă sau accelerată. cu modificările şi completările ulterioare. se poate folosi metoda de amortizare liniară sau metoda de amortizare degresivă. entităţile economice vor întocmi un plan de amortizare. durata de utilizare şi regimul de amortizare ales. următoarele . cu modificările în vigoare. Amortizarea fiscală nu se înregistrează în contabilitate. -în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil. în principal. precum şi pentru computere şi echipamentele periferice ale acestora. Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliul de Administratie al entităţii economice. ♦ în cazul echipamentelor tehnologice. care este reglementată de Legea fir. se poate opta pentm oricare dintre cele trei metode de amortizare. republicată. ♦ pentru locuinţele de serviciu. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale. în care se vor determina cu anticipaţie amortizarea anuală (anuitatea) şi valoarea contabilă netă sau rămasă la sfârşitul fiecărui an cle funcţionare. ci numai în Registrul de evidenţă fiscală al entităţii. ♦ valoarea rămasă neamortizată aferentă mijloacelor fixe vândute este deductibilă fiscal numai în situaţia în care acestea sunt valorificate prin entităţi specializate sau prin licitaţie organizată potrivit legii. amortizarea reprezintă atât o cheltuială care afectează rezultatul exerciţiului financiar. O amortizarea cheltuielilor cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se face după metoda liniară.12. ♦ în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil. Din punct de vedere contabil. 8. se aplică metoda de amortizare liniară. 571/2003 privind Codul fiscal. (2) Amortizarea fiscală. Mijloacele de transport achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004 pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice.

Dacă lucrările se fac după expirarea acestei durate. Activele care fac parte din aceeaşi clasă de imobilizări corporate (terenuri. in schimb amortizarea fiscală în sumă de 1. cât şi amortizarea cumulată. la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrală a . clădiri.în contabilitate. Surplusul din reevaluare se capitalizează prin transferul direct în rezerve. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. fie pe măsură ce activul este folosit de entitate. 11.LUCRĂRI DE MODERNIZARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE Lucrările de modernizare a imobilizărilor corporale au ca scop îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali în vederea obtinerii de venituri suplimentare. o comisie tehnică va stabili o nouă durată de utilizare. Operaţiile privind reevaluarea imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate folosindu-se în principal. Amortizarea acestor investiţii se face fie pe durata normală de utilizare ramasa. utilitatea bunului. (2) Metoda valorii nete . cu pregătire tehnică în domeniu. valoarea rezervei transferate este egală cu diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. Dacă rezultatul reevaluării reprezintă o descreştere a valorii contabile nete. fără a depăşi finele lunii în care a avut loc încasarea. fie la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.potrivit căreia se reevaluează simultan atât valoarea brută a imobilizării corporale. Plusvaloarea care rezultă din compararea valorii juste cu valoarea contabilă netă este tratată ca o creştere a rezervei din reevaluare. In cazul din urmă. fie prin majorarea duratei normale de utilizare rămase cu până la 10%. atunci aceasta se tratează ca o diminuare a rezervei din reevaluare.REEVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Reevaluarea reprezintă înlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justă. Amortizarea fiscală anuală = Valoarea fiscală : durata de utilizare = 20.000 : 20 = 1. pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare ănuale a unor sume care sunt o combinaţie de valori calculate la date diferite. Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează de către evaluatori autorizaţi sau de către specialişti din cadrul entităţii.600 lei va fi considerată cheltuială nedeductibilă fiscal. Regularizarea facturilor fiscale emise pentru plăţi în avans se realizează prin stornarea facturilor de avans.000 lei va reprezenta deducere fiscală. maşini şi echipamente etc. două metode: (1) Metoda valorii brute . factura fiscală trebuie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la fiecare dată când este încasat un avans.000 lei In vederea calculării impozitului pe profit. starea acestuia şi de preţul pieţei.AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE In cazul în care se acordă avansuri pentru imobilizări corporale. astfel încât valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de cea care ar fi stabilită folosind valoarea justă la data bilanţului.care presupune eliminarea din valoarea contabilă brută a amortizării cumulate şi a ajustărilor pentru depreciere. 9. ţinându-se seama de inflaţie.) trebuie să fie reevaluate simultan. 12. amortizarea contabilă în sumă de 1.

pot exista situaţii în care valoarea de intrare a imobilizărilor corporale să rămână mai mică decât această limită minima.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE Imobilizările financiare sunt investiţii financiare care cuprind acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung. Nu se transfera la obiecte de inventar imobilizările corporale care nu au însuşiri comune obiectelor de inventar. 15. La scoaterea din folosinţă se vor aplica regulile de casare ale obiectelor de inventar. baza de impozitare este zero. IMOBILIZĂRI CORPORALE CONSTATATE LIPSĂ LA INVENTARIERE Baza de impozitare aferentă TVA pentru mijloacele fixe constatate lipsă la inventariere se stabileşte astfel: a) dacă lipsurile nu sunt imputabile. Stornarea se poate face separat sau pe aceeaşi factură fiscală pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri . • nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibile. • pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile.IMOBILIZARI CORPORALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR Pentru a fi încadrate în categoria activelor imobilizate. Diferenţa de cheltuială care execede valorii recuperate este nedeductibilă fiscal. aceste active se pot scoate din evidenţa imobilizărilor corporale pentru a se transfera in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. precum şi creanţe imobilizate. imobilizările respective vor fi menţinute în contabilitate ca imobilizări corporale de natura obiectelor de inventar.livrării de bunuri. mijloacele de treansport. Valoarea rămasă neamortizată se va recupera prin includerea In cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum trei ani. pentru care se constituie ajustări pentru pierderea de valoare. Dacă mijloacele fixe sunt complet amortizate. instalaţiile etc. bunurile trebuie să aibă durata de utilizare mai mare de un an şi valoarea de intrare mai mare decât limita minima prevăzută de lege. înclusiv TVA. 14. Imobilizările financiare se pot grupa astfel: . numai în măsura în care această cheltuială este acoperită de valoarea recuperată in baza contractelor de asigurare încheiate. Cheltuiala cu valoarea neamortizată a activelor corporale lipsă din gestiune sau distruse este cheltuială deductibilă fiscal. baza de impozitare este suma imputată. în acest caz. • generează venituri financiare sub forma dividendelor. b) dacă lipsurile sunt imputabile. baza de impozitare este valoarea rămasă. Ca urmare a faptului că această valoare limită se actualizează periodic. Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristici: • nu au structură materială. 13. cum ar fi: constructive. După amortizarea completă. • reprezintă sume băneşti imobilizate pe termen lung în afara entităţii. după caz. dar nu mai puţin decât valoarea rămasă. dobânzilor etc. cum ar fi împrumuturile şi garanţiile acordate pe termen lung.

□ Dobânzi aferente creanţelor imobilizate. □ împrumuturile acordate pe termen lung . pentru obţinerea de dobânzi.care sunt sume de bani acordate terţilor pe baza unor contracte de împrumut. mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare. Se consideră că există control.tea ei.CONTABILITATEA ACTIVELOR CIRCULANTE Un activ circulant se aşteaptă să fie realizat atunci când este posibilă utilizarea sau vânzarea acestuia la o valoare realizabilă.• Acţiunile deţinute la entităţile afiliate sunt drepturile sub formă de acţiuni sau alte titluri deţinute pe termen lung în capitalul altei entităţi. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă interes de participare. 16. Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces cle transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. depozite bancare. Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. sub forma de ajutoare financiare. cauţiuni etc. Titlurile deţinute în capitalul entităţilor asociate într-o proporţie de 20-50% asigură posibilitatea exercitării unei influenţe semnificative asupra politicii operaţionale sau financiare a unei entităţi. fară intervenţia în gestiunea societăţilor la care sunt deţinute titlurile. Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare. Entitatea care deţine controlul asupra unei alte entităţi este societatea-mamă. □ Creanţele aferente contractelor de leasing financiar. . care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui rise nesemnificativ de schimbare a valorii. iar cealaltă se numeşte fllială. Controlul reprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi pentru a obţine beneficii din activita. în scopul obţinerii de avantaje economice prin veniturile financiare încasate şi prin controlul şi influenţa semnificativă exercitate asupra societăţii respective. • Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute în capitalul altei societăţi comerciale in scopul obţinerii de venituri financiare. Entitatea asociată este entitatea in care investitorul are o influenţă semnificativă şi care nu este nici asociere în participate. atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.care sunt împrumuturile acordate entităţilor de la care s-au achiziţionat titluri sau interese de participare. • Creanţele imobilizate sunt reprezentate de: □ Sumele datorate de filiale . Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţii financiare pe termen scurt extrem de lichide. Societatea-mamă împreună cu filialele acesteia reprezinta un gntp de entităţi. adică la un preţ de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfaşurării normale a activităţii entităţii (ciclului de exploatare). □ Alte creanţe imobilizate: garanţii. Cheltuielile accesorii privind achiziţionarea imobilizărilor financiare se înregistrează direct în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului financiar. nici filială a acestuia. atunci când se define peste 50% din drepturile de vot in conducerea filialei.

ambalaje. coloniile de albine.) crescute şi folosite pentru reproducţie.sunt bunurile care nu îndepli-nesc condiţiile de valoare şi/sau de durată pentru a se include în categoria imobilizărilor corporale. destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi. astfel: după forma fizică şi destinaţie: mărfurile . animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate. se aşteaptă să fie realizate în termen de 12 luni de la data bilanţului.este reprezentată de producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare ale procesului tehnologic. fie în starea lor iniţială. purcei. După sursa de provenienţă avem: ♦ Stocuri cumpărate: materii prime. de regulă. Stocurile se pot clasifica după mai multe criterii. precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate. care includ ambalajele refolosibile. cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte. In categoria stocurilor se cuprind bunurile şi serviciile care. inclusiv valoarea serviciilorprestate pentru care nu a fost întocmită factură. materiile prime . (2) investitii pe termen scurt. putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor. produse finite şi produse reziduale. (4) creanţe CONTABILITATEA STOCURILOR Stocurile sunt active circulante achiziţionate sau produse pentru consum propriu sau în scopul comercializării. materialele consumabile . miei. baracamente şi amenajări provizorii. animale.sunt stocurile utilizate pentru păstrarea şi transportul bunurilor. producţia în curs de execuţie . produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime: lucrările şi serviciile. m produsul finit. . ouă). produsele . lapte. animalele pentru producţie (lână.sunt reprezentate de: animale născute şi cele tinere de orice fel (viţei.sunt bunurile care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi. materiale consumabile. obiecte de inven-tar. activele circulante sunt clasificate astfel: (1) stocuri.sunt stocurile cumpărate în vederea revânzării acestora în aceeaşi stare sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii. produsele finite sunt produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie si nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii. materialele de natura obiectelor de inventar . ambalajele .Potrivit reglementărilor contabile româneşti conforme cu directivele europene. animalele şi păsările . blană. faze de fabricate) sau se livrează terţilor.reprezentate de semifabricate.care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc in produsul finit integral sau partial. de regulă. achiziţionate sau fabricate. fie transformată (reprezintă substanţa principală a produselor finite). (3) disponibilităţi în bănci şi casierie. materiale recuperabile şi deşeutri. semifabircatele sunt produsele al caror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trece în continuare în procesul tehnologic al unei alte secţii (respectiv. produsele reziduale sunt reprezentate de rebuturi. mânji etc.

la ieşire. EVALUAREA STOCURILOR LA INVENTARIERE ŞI LA ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR La inventarierea patrimoniului de la sfârşitul exercitiului financiar. produse reziduale. la încheierea exercitiului financiar. în consignaţie. în cazul în care cumpărătorul nu este plătitor de TVA. cu reparaţiile.). evaiuarea stocurilor se face la următoarele momente: la intrare. nu pot fi in mod unitar identificabile: pungile cu zahăr ambalat care aparţin aceluiaşi sort. c) Stocurile obţinute cu titlu gratuit se evaluează la valoarea justă care reprezintă preţul presupus că îl acceptă un client în cadrul unei tranzacţii comerciale cu preţul determinat obiectiv. chiar dacă sunt cumpărate la preţuri cliferite etc. format din: cheltuieli directe: cu materiile prime. care se vând ulterior în aceeaşi stare. fund primite de la terp pentru vânzare în consignaţie. accize. care sunt individualizate pentru fiecare articol sau categorie de bunuri. b) Stocurile fabricate (produse finite.. cheltuieli de transport. cu materialele. pentru prelucrare sau reparare. EVALUAREA STOCURILOR Potrivit reglementărilor contabile româneşti. fie se află la terti în custodie. stabilită în urma evaluării. mărfuri. cota de cheltuieli indirecte: cu amortizarea utilajelor. bunurile cle folosinţă în-delungată: autoturisme. comisioane.♦ Stocuri fabricate: producţie în curs de execuţie. care în cadrul fiecărei categorii. d)Stocurile aduse ca aport în natură se evaluează la valoarea de aport. de regulă. astfel: a) Stocurile cumpărate (materii prime. După gradul de individualizare şi modul de gestionare: ♦ Stocuri identificabile. care se pot afla fie în spaţiile proprii. reparare etc. dar se află în gestiunea entităţii. produse finite. ciclul de exploatare constă în cumpărarea de mărfuri. semifabricate. taxe de asigurare etc. TVA înscrisă în factura fumizorului. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei de stocuri. cu salariile personalului de conducere din secţii etc. taxe nerecuperabile (taxe vamale.) se evaluează la costul de producţie. pentru prelucrare. ♦ Stocuri fungibile sau interschimbabile.) se evaluează la --costul de achiziţie care are următoarea structură: preţul de cumpărare fără TVA. EVALUAREA STOCURILOR LA INTRAREA IN PATRIMONIU Stocurile intrate in patrimoniu sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate în funcţie de modul lor de dobândire. televizoare. materiale. ♦ Stocuri care nu fac parte din patrimoniu. calculatoare etc. . semifabricate etc. După apartenenţa la patrimoniu: ♦ Stocuri care fac parte din patrimoniu. In cazul entităţilor din domeniul comerţiilui. in care se includ. cu salariile muncitorilor direct productivi. la inventariere. ambalaje etc. stocurile se .

data de intrare. fie după fiecare recepţie. în listele de inventariere se va înscrie valoarea de inventar. stocurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. deoarece presupunerea se face în legătură cu fluxul costurilor şi nu al bunurilor. donaţii. utilizându-se următoarele metode: • Metoda identificării specifice (IS) . Metoda FIFO poate fi utilizată indiferent de fluxul real al stocurilor. adică: CMP = (VSi+Vi):(Qsi+Qi) Când se calculează după fiecare recepţie. .constă în evaluarea bunurilor la costul istoric (de intrare).se bazează pe ipoteza că primele articole ieşite din patrimoniu sunt evaluate la costul ultimelor articole intrate. Astfel. Aplicarea metodei FIFO are ca efect evaluarea stocului final la cele mai recente preţuri.se bazează pe ipoteza că primele articole ieşite din patrimoniu sunt evaluate la costul primelor articole intrate. adică: CMP = (VSp+Vi):(Qsp+Qi) Dacă se ponderează cantităţile ieşite (Qe) cu costul unitar mediu ponderat se obtine valoarea bunurilor ieşite (Ve) adică: Ve = CMPxQe • Metoda "prima intrare .prima ieşire" (FIFO) . Se poate folosi în cazul produselor de folosinţă îndelungată. . costul mediu ponderat (CMP) se stabileşte ca un raport între valoarea stocului initial (Vsi plus valoarea intrărilor (Vi) şi cantitatea existentă în stocul initial (Qsi plus cantitaţile intrate (Qi). Cu acest prilej se stabilesc: ♦ Diferenţele cantitative în plus sau în minus dintre situaţia faptică stabilită la inventariere şi situaţia scriptică din contabilitate: ♦ Diferenţele valorice în plus sau în minus dintre valoarea contabilă (de intrare) si valoarea actuală (de inventar). denumită şi valoare de inventar. Valoarea actuală se stabileşte în funcţie de utilitatea bunului. în listele de inventariere se va înscrie valoarea contabilă. consum. • Metoda costului mediu ponderat (CMP) . Când se calculează la sfârşitul lunii. stocul final este evaluat la cele mai vechi preţuri. la sfârşitul lunii). (2) Valoarea de inventar < Valoarea contabilă.presupune calcularea mediei ponderate a costurilor unui anumit element. In situaţiile financiare. costul mediu ponderat (CMP) se stabileşte ca un raport între valoarea stocului precedent (Vsp) plus valoarea intrărilor (VD şi cantitatea existentă în stocui precedent (Qsp) plus cantităţile intrate (Qi). În acest fel. stocurile trebuie să fie înregistrate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea de inventar. dacă se constată că: (1) Valoarea de inventar > Valoarea contabilă.prima ieşire" (LIFO) . cost de achiziţie. • Metoda "ultima intrare . EVALUAREA STOCURILOR LA IEŞIREA DIN PATRIMONIU La ieşirea din patrimoniu prin vânzare. Pentru diferenţa dintre valoarea contabilă (mai mare) şi valoarea de inventar (mai mică) se calculează ajustări pentru deprecierea stocurilor. care se pot identifica prin serie. fie periodic (de exemplu. starea acestuia şi preţul pieţei.evaluează la valoarea actuală. distrugere etc. fiind atribuite stocurilor ieşite preţurile cele mai vechi.

O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. semnat de ambele părţi.se efectuează de către gestionar şi presupune confruntarea datelor din documente (comandă. • recepţia calitativă . Entităţile emit către furnizori comenzi. • Diferenţele dintre costul standard şi costul efectiv (de achiziţie sau de producţie) se înregistrează distinct în contabilitate. eliberarea din depozite. Dacă. • recepţia cantitativă . păstrarea. de eficienţă si de utilizare a capacităţilor de producţie. în funcţie de conditiile existente la un moment dat. inventarierea etc. ALTE METODE DE EVALUARE A STOCURILOR În funcţie de specificul activităţii. recunoscându-se în costuri pe măsura consumului productiv sau vânzării bunurilor respective. prelucrarea în procesul de producţie. m Notele explicative din cadrul Situaţiilor financiare anuale trebuie să se prezinte motivul schimbării metodei şi efectele sale asupra rezultatului. În cadrul executării comenzii şi a contractului de aprovizionare. . gestiona-rul întocmeşte nota de recepţie şi constatare de diferenţe. care au marje de adaos comercial similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. în situaţii excepţionale. iar pe baza acestora se încheie contracte economice. Pentru lipsurile constatate se întocmeşte un procesverbal de constatare. aviz de însoţire a mării sau factură fiscală) cu cantităţile de stocuri efectiv primite.ia în considerare nivelurile normale ale consumurilor materiale şi de manoperă. cumpărătorul primeşte de la furnizor avizul de însoţire a mărfii sau factura fiscală. contractele economice sunt înlocuite de către furnizori prin confirmarea de comandă.se realizează de către un specialist (tehnolog sau merceolog). Aceste operaţiuni trebuie consemnate in diferite documente de evidenţă operativă a stocurilor. vânzarea.este folosit în comerţul cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu miscare rapidă. Aceste costuri trebuie actualizate periodic. b) Preţul cu amănuntul . Pe baza constatărilor făcute. se mai pot folosi următoarele metode de evaluare a stocurilor: a) Costul sau preţul standard . Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă de la un exerciţiu financial" la altul. cum ar fi: aprovizionarea.se efectuează de către delegatul entităţii cumpărătoare şi constă în verificarea stării ambalajelor. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR Activele circulante materiale din cadrul unei entităţi ocazionează numeroase operaţiuni. în anumite condiţii. care presupune efectuarea următoarelor operaţiuni: • recepţia transportului . administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri. Luarea in primire a bunurilor aprovizionate se numeşte recepţie. Costul stocurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Entităţile care întocmesc factura fiscală în momentul livrării bunurilor nu vor mai emite aviz de însoţire a mărfii.

care se întocmeşte separat pentru fel. se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare. în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale entităţii: a) Metoda operativ-contabilă (pe solduri). pe baza documentelor de intrare (facturi. ♦ bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct in contabilitate ca intrare in gestiune."pentru prelucrare la terti". documentele de intrare şi ieşire se preiau de contabilitate. Preluarea documentelor se face pe baza borderoului de predare a documentelor. bonuri de predare etc) şi a documentelor de ieşire ('bonuri de consum. nemaifiind considerate proprietatea acesteia. Documentul de evidenţă operativă a magaziei sau depozitului este fişa de magazie. cât şi în contabilitate. b) Metoda cantitativ-valorică (pe fişe de cont analitic). Fişele de magazie se întocmesc zilnic de către magazioner. a) METODA OPERATIV-CONTABILĂ (pe solduri) Utilizarea metodei operativ-contabile presupune desfăşurarea următoarelor activităţi: 1) Evidenţa cantitativă a bunurilor la locurile cle depozitare. La cel mult o săptămână după înregistrarea lor in fişele de magazie. • bunurile livrate. Pentru predarea la magazie a produselor obţinute din producţie proprie şi pentru tranzitarea materialelor de la un loc de depozitare la altul se întocmeşte bonul de predaretransfer-restituire. 2) Preluarea documentelor de intrare-ieşire în contabilitate. iar in contabilitate. Livrarea mărfurilor şi a produselor se face pe baza dispoziţiei de livrare. pe baza documentelor care confirmă ieşirea acestora din gestiune. calitate sau sortiment de stocuri. Acelaşi document se foloseşte şi pentru restituirea materialelor neutilizate. se procedează astfel: ♦ bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare. pe categorii de stocuri. Se poate organiza folosind una din următoarele metode. Documentele utilizate pentru eliberarea materialelor din magazie pentru consum sunt bonul de consum şi fişa limită de consum. In cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor. cât şi în contabilitate. cu ajutorul fişelor de magazie. . note de recepţie. iar in cadrul acestora. avizului de însoţire a mărfii şi facturii fiscale. acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate. bonuri de transferrestituire. avize. astfel: • bunurile vândute şi nelivrate se înregistrază distinct in gestiune. c) Metoda global-valorică. în conturi în afara bilanţului. dar nefacturate.). tehnică etc. Valorile materiale trimise pentru prelucrare la terţi se înregistrează în avizul de însoţire a mărfii. pe care se face menţiunea. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ANALITICE A STOCURILOR Contabilitatea analitică a stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric.Pentru anumite materiale se iau probe pentru analiză chimică. dispoziţii de livrare etc. In cazul unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii. . ocazie cu care se efectuează controlul înregistrărilor din fişele de magazie. pe baza recepţiei şi a documen-telor însoţitoare.

ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în fiecare moment a mărimii stocurilor. c) METODA GLOBAL-VALORICĂ Această metodă constă în ţinerea numai a evidenţei valorice atât la nivelul gestiunii (cu ajutorul raportului de gestiune). 2) Preluarea documentelor de intrare şi ieşire de către contabilitate pe baza borde-roului de predare a documentelor. • totalurile valorilor pe pagini. entităţile vor trece la utilizarea metodei cantitativ-valorice. Periodic. cât şi valoric. b) METODA CANTITATIV-VALORICĂ (pe fişe de cont analitice) Folosirea metodei cantitativ-valorice presupune parcurgerea următoarelor etape: 1} înregistrarea cantitativă a intrărilor şi ieşirilor de stocuri în fişele de magazie. imprimatelor şi materialelor pentru ambalat. cu ocazia includerii in cheltuieli a soldurilor constatate la sfârşitul perioadei precedente. • valorile stocurilor calculate prin înmulţirea cantităţilor cu preţurile de facturare.3) întocmirea registrului stocurilor la sfârşitul perioadei. magazii. Valorile stabilite în registrul stocurilor se compară cu situaţia din conturile sintetice care se întocmesc de către contabilitate. . pe grupe. Metoda global-valorica se utilizează. In acest caz : ♦ Conturile de stocuri se debitează la sfârşitul perioadei cu soldurile determinate la inventariere şi se creditează la începutul perioadei următoare. Odată cu introducerea pe scară tot mai largă a calculatoarelor. mai ales. metoda inventarului permanent a devenit mai simplu de utilizat şi mai puţin costisitoare. 5) Verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de cont analitice cu situaţia din fişele de cont sintetice cu ajutorul balanţelor de verificare analitice. la contabilitate se foloseşte Fişa centralizatoare a mişcărilor valorice pe grupe de bunuri. subgrupe. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A STOCURILOR Există două metode de evidenţă sintetică a stocurilor: (1) Metoda inventarului permanent (2) Metoda inventarului intermitent În condiţiile inventarului permanent. in care se înscriu: • cantităţile de stocuri preluate din Fişele de magazie. se face controlul concordanţei dintre evidenţa operative cu cea din contabilitate. 3) înregistrarea documentelor în fişele de cont analitice pentru valori materiaie: 4) Verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitice. 4) Pentru uşurarea depistării unor erori. a etichetelor şi a marcajelor electronice. Inventarul intermitent presupune stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. Pe măsura dotării cu tehnică de calcul corespunzătoare. în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire. registrul stocurilor înlocuieşte balanţa analitică. Această metodă se poate folosi şi în cazul rechizitelor de birou. atât cantitativ. conturi sintetice. în practică se pot întâlni diferite combinaţii ale metodelor de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor. Se observă că în cazul acestei metode. în cazul mărfurilor şi ambalajelor aflate în entităţile de desfacere a mărfurilor cu amănuntul. cât şi In contabilitate Ccu ajutorul fişelorde cont pentru operaţii diverse).

fiind reprezentate de următoarele elemente: semifabricate . echipamentul de lucru şi îmbrăcămintea specială impuse salariaţilor de normele de protecţie a muncii sau de regulamente speciale. materialele recuperabile. furajele etc. Nu se includ în această categorie lucrările de organizare la care. • sculele. materialele pentru ambalat. piesele de schimb. • baracamentele şi amenajările provizorii de şantier. prin demolare sau demontare. gropi de var etc. aparatele de măsură şi control (AMCuri). fie în starea lor iniţială. fără a se regăsi. d Materiile prime sunt bunurile care participă direct la fabricarea produsului. de regulă. Principalele categorii de materiale consumabile sunt: materialele auxiliare.sunt bunurile care au parcurs toate fazele procesului tehnologic. adică. în care se regăsesc integral sau partial. O Materialele consumabile sunt bunurile care participă sau ajută la procesul de produc-ţie sau de exploatare. materialele consumabile şi materialele de natura obiectelor de inventor.reprezintă rebuturile. care sunt bunuri achiziţio-nate sau construite in regie proprie pentru buna funcţionare a şantierelor de constructs. schele. fie au valoarea de intrare mai mică decât limita legală. întrunesc condiţiile de calitate şi sunt predate pe bază de acte la magazie sau sunt livrate direct terţilor.. ocupând o poziţie intermediară fie între materii prime şi semifabricate. fie între semifabricate şi produse . la un moment dat. fie transformate. nu se recuperează materiale: platforme de beton. • echipamentul de protecţie. deşeurile.♦ Intrările de stocuri din cursul perioadei se înregistrează direct in conturile de cheltuieli. seminţele şi materialele de plantat. verificatoarele (SDV-uri). fie au durata de utilizare mai mica de un an. CONTABILITATEA PRODUSELOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE Produsele fac parte din categoria stocurilor. cum ar fi: barăci. conform premisei că aceste stocuri sunt destinate consumului sau vânzării şi nu păstrării acestora în depozit.stocuri finale = ieşiri Dezavantajul acestei metode constă în lipsa unor informaţii detaliate privincl stocurile existente în patrimoniu. conform relaţiei: stocuri iniţiale + intrări . matriţele şi alte obiecte similare. podeţe. drumuri de acces. dispozitivele. com-bustibilii. produse finite . mecanismele. produse reziduale . ♦ leşirile de stocuri se determină prin calcul extracontabil. O Materialele de natura obiectelor de inventar sunt reprezentate de: • bunurile care nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile pentru a putea fi incluse în categoria imobilizărilor corporale. CONTABILITATEA MATERMLOR PRIME Şl MATERIALELOR În categoria stocurilor care sunt cumpărate pentru a fi consumate in procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii intră materiile prime.sunt acele produse al căror proces tehnologic a fost încheiat într-o secţie sau fază de fabricate şi care tree în continuare pentru prelucrare în altă secţie sau fază de fabricaţie sau se livrează terţilor. în produsul finit. împrejmuiri etc. Producţia in curs de execute este reprezentată de: • produsele care n-au parcurs toate fazele procesului tehnologic.

blană. dar nesosite sau sosite. • stocurile provenite din producţie proprie. • produsele nesupuse recepţiei tehnice de calitate. cost de producţie sau la preţ standard.consumator. serviciile şi studiile în curs de execuţie. c) animalele pentru producţie (lâna. mânji etc). destinate sacrificării sau vânzării. Pe traseul producător . b)animalele la îngrăşat. îndeosebi celor de vânzare cu amănuntul: (2) circulaţia cu amănuntul a mărfurilor . • aflate în curs de aprovizionare. ca animale de muncă şi pentru reproducţie.) şi care.finite. care urmează a fi trecute ulterior în categoria imobilizărilor corporate. dar nerecepţionate. • lucrările. obiecte de inventar etc. Evaluarea animalelor se poate face la cost de achiziţie. folosind metode tehnice de ajustare a gradului de finisare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice. prin sacrificare. mărfurile parcurg două stadii şi anume: (1) circulatia cu ridicata a mărfurilor . lapte. ouă). miei. • date spre prelucrare la terţi. în principal. ca produse finite.care constă în vânzarea mărfurilor consumatorilor individuali. fără vreo prelucrare suplimentară. care se vând prin magazine proprii (semifabricate. d) coloniile de albine. şi-au schimbat destinaţia şi se oferă spre vânzare terţilor. ulterior. Ieşirea animalelor se poate face prin vânzarea de animale vii. Producţia în curs de execuţie se evaluează la cost de producţie. sau prin vânzarea de produse animaliere. prin achiziţii de la terţi sau din producţie proprie. purcei. CONTABILITATEA MĂRFURILOR Mărfurile sunt bunurile achiziţionate din afara entităţii pentru a fi vândute în aceeaşi stare. CONTABILITATEA ANIMALELOR In grupa activelor circulante materiale se includ urmatoarele categorii de animale: a)animale tinere de orice fel (viţei. precum şi unor entităţi pentru consumul propriu. produse finite etc). Intrarea în entitate a animalelor se poate face. Producţia în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei. Creşterile în greutate pot fi evaluate la cost de producţie sau la preţ standard. . • predate terţilor pentru vânzare în consignaţii. adică achitate. Sunt asimilate mărfurilor: • stocurile achizitionate pentru utilizare proprie (materii prime. materiale.care constă în achiziţionarea de mărfuri în cantităţi mari de la producători sau de la alţi furnizori în scopul revânzării acestora către alte entităţi comerciale. CONTABILITATEA STOCURILOR AFLATE LA TERŢI Sunt considerate stocuri aflate la terţi acele bunuri care se află în una din următoarele situaţii: • achitate şi lăsate în custodia furnizorilor. • trimise pentru depozitare temporară la terţi. Diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de achiziţie al mărfurilor poartă denu- .

iar în cadrul acestora pe gestiuni cu ajutorul raportului de gestiune zilnic sau periodic. trebuie evidenţiate distinct diferenţele de preţ dintre preţul standard şi costul efectiv de achiziţie. prime de asigurare etc. • Preţul standard (prestabilit) . adaosul comercial se determină în momentul achiziţionării mărfurilor. metoda „prima intrare prima ieşire" (FIFO). în cantităţi şi la preţuri diferite. întrucât este dificil să se recalculeze preţul de cumpărare al mărfurilor intrate în funcţie de cheltuielile de transport-aprovizionare.se determină pentru fiecare sortiment de marfă. care se poate utiliza în douâ variante: a) Preţul cu amănuntul. care cuprinde. totuşi. La sfârşitul fiecărei perioade de gestiune este necesar să se . iar cheltuielile de transport aferente intrărilor de mărfuri se reflectă într-un cont analitic distinct. metoda „ultima intrare . cât şi pe magazine. care este format din costul de achiziţie plus adaosul comercial plus TVA. între cele două noţiuni există. Adaosul comercial este suma destinată să acopere cheltuielile comerciantului (cheltuieli de circulaţie) şi să asigure obtinerea unui profit. cum ar fi: cheltuieli de transport. taxe vamale. comisioane. prin aplicarea cotei de adaos asupra costului de achiziţie.prima ieşire" (LIFO). şi alte cheltuieli. prin aplicarea cotei de rabat asupra preţului de vânzare al mărfurilor. In acest caz. De regulă. La entităţile comerciale de desfacere a mărfurilor cu amănuntul (en detail) se reco-mandă evidenţa mărfurilor la preţul cu amănuntul. • Rabatul comercial se stabileşte în momentul scoaterii din gestiune a mărfurilor vândute. EVALUAREA MĂRFURILOR LA ENTITĂŢILE CU RIDICATA Entităţile comerciale de desfacere a mărfurilor cu ridicata pot evalua mărfurile la unul din următoarele preţuri de înregistrare: • Costul de achiziţie efectiv. la entităţile comerciale cu amănuntul se consideră cost de achiziţie preţul de cumpărare reflectat în facturile furnizorilor.mirea de adaos comercial sau rabat comercial. pe lângă preţul de cumpărare. În acest caz. deosebiri în ceea ce priveşte modul de calcul şi momentul în care se face calculul. Acest mod de evaluare se impune din raţiuni practice. Acestea se vor include în cheltuieli pe măsura vânzării mărfurilor. Cu toate că exprimă aceeaşi realitate. având în vedere marea varietate de sortimente de mărfuri intrate. • Astfel. pe baza preţurilor medii din perioada anterioară. Transformarea cotei de adaos în cota de rabat se realizează aplicând procedeul sutei majorate. ieşirile de mărfuri din patrimoniu se pot evalua folosind una din următoarele metode de evaluare: metoda costului mediu ponderat (CMP). Contabilitatea sintetică a mărfurilor la entităţile cu amănuntul se organizează prin folosirea inventarului permanent sau intermitent. b) Detailiştii neplătitori de TVA utilizează preţul cu amănuntul compus din costul de achiziţie (în care se include şi TVA din factura de cumpărare) plus adaosul comercial. astfel: cota de rabat (%) = (cota de adaos x 100): (cota de adaos + 100) EVALUAREA MARFURILOR LA ENTITĂŢILE COMERCIALE CU AMĂNUNTUL În cadrul entităţilor cu amănuntul se conduce evidenţa analitică global-valorică atât la nivel de entitate.

MĂRFURI AFLATE ÎN CONSIGNAŢIE Comerţul în consignaţie are ca scop preluarea de la persoane fizice şi juridice a unor mărfuri în vederea vânzării acestora.repartizeze diferenţele de preţ atât asupra ieşirilor. MĂRFURI CONSTATATE ÎN MINUS SAU IN PLUS LA INVENTARIERE Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor constatate lipsă în gestiune sau degradate. consignaţia are obligaţia de a cere deponentului să-i trimită factura până la sfârşitul lunii. neimputabile. persoane juridice. inclusiv TVA. • Preţul de vânzare cu ridicata (en gros) este format din costul de achiziţie plus un adaos comercial care se stabileşte în funcţie cle nivelul preţurilor de pe piaţă la sortimentul respectiv de mărfuri. Este permisă reclucerea preţului până la cel mult costul efectiv de achiziţie. Entitatea cu profil de consignaţia încarcă în gestiune mărfurile primite. până la data de 25. operaţii care se fac pe baza inventarului de schimbare a preţurilor. pe baza unui coeficient de repartizare care se calculează cu date cumulate de la începutul anului. de regulă. Sumele rezultate din vânzarea mărfurilor se prescriu dacă nu sunt ridicate de către deponenţi în termen de 3 ani. după caz. reprezintă cheltuieli nedeductibile fiscal. prin reducerea sau majorarea corespunzătoare a adaosului comercial. Beneficiarii veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor în regim de consignaţie datorează un impozit in cotă de 10% din venitul brut încasat. MODIFICĂRI DE PREŢ LA MĂRFURI Preţul cu amănuntul se poate reduce sau majora. Pentru deponenţii persoane fizice rezidente se întocmeşte "Bonuldeprimire în consignaţie" Mărfurile primite sunt înregistrate în "Borderoul de primire a obiectelor în consignaţie" şi "Notele de receptie şi constatare de diferenţe". încredinţează celeilalte părţi. inclusiv. acesta trimite bunurile pe bază de aviz de însotire a mărfli pe care va menţiona "pentru vânzare în regim consignaţie". prin care una dintre părţi. în momentul în care acestea au fost vândute. Impozitul se calculează. după caz. mărfuri spre a le vinde. Comerţul în consignaţie este organizat în cadrul comerţului cu amănuntul. Înregistrările din contabilitatea consignaţiei diferă în funcţie de situaţia juridică a deponentului. ale lunii următoare celei în care se face plata venitului. precum şi "Borderoul de programare la plată a deponenţilor". cât şi asupra stocului final de mărfuri. (2) Dacă deponentul este o persoană fizică sau juridică neplătitoare de TVA. La vânzare. se reţine şi se virează de către consignaţie. Contractul de consignaţie este o înţelegere scrisă. când se întocmeşte "Borderoul de ieşire a mărfurilor din consignaţie". numită consignatar. cu excepţia bunurilor provenite din patrimoniul personal al deponentului. numită consignant. dacă se constată că o astfel de operaţie este justificată sau . intervenită între două părţi. consignaţia calculează TVA numai pentru comisionul ce-i revine. pentru care nu s-au încheiat contracte de asigurare. (1) în cazul în care deponentul este o persoană juridică.

dar uneori se pot folosi şi pentru livrare la terţi. recondiţionare etc. CONTABILITATEA AMBALAJELOR Ambalajele sunt bunuri destinate păstrării şi protejării mărfurilor pe timpul transportului. b) după durata de utilizare: □ ambalaje de natura imobilizărilor. transportul intern al bunurilor. Aceste ambalaje nu sunt facturate clientului (circulă pe bază de aviz de însoţire a . fie se valorifică către alţi clienţi sub formă de produse reziduale. . indiferent că sunt de natura imobi-lizărilor sau activelor circulante. fiind facturate separat.oportună.care sunt redate circuitului economic după anumite operaţii: spălare.care la rândul lor. depozitării şi desfacerii. utilizând procentajul stabilit de legislaţia în vigoare. ambalaje din sticlă cu mărfuri de import etc. Actualele reglementări privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje au ca scop prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje. Aceste ambalaje se oglindesc în contabilitate în conturile de imobilizări sau de materiale. c) după modul de facturare şi decontare: ♦ ambalaje de transport facturate distinct. dar pot fi valorificate ca şi deşeuri. sistemul de marcare a ambalajelor etc? Producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi de ambalaje de desfacere sunt obligaţi să declare lunar diferenţa dintre obiectiMil calculat şi eel realizat de \"alorificare a deşeurilor de ambalaje. d) după modul de circulate şi recuperare: ♦ ambalaje care circulă şi se recuperează prin vânzare-cumpărare. • ambalaje de transport sau de circulaţie: • materiale de ambalat. reutilizarea ambalajelor şi reciclarea cleşeurilor de ambalaje. ambalaje pentru unt.ambalaje de natura activelor circulante .care nu mai pot fi utilizate pentru un nou proces de circulaţie. Pentru această diferenţă se datorează o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională. . în acest sens. al caror cost se suportă de către magazin sau de către cumpărător. caracterul reutilizabil. când se înregistrează cloar mărfurile. fie se restituire către furnizorul de la care s-au primit mărfu-rile. pot fi: • ambalaje de natura obiectelor de inventar. ♦ ambalaje de transport al căror preţ este inclus în preţul mărfurilor. care. Ele se folosesc pentru depozitarea. după golire. untură. Exemple: lăzi pentru marmeladă. ♦ ambalaje care circulă la schimb. sunt formulate cerinţe esenţiale pentru operatorii economici privind compoziţia. ♦ ambalaje pierdute (de unică folosinţă) . Ambalajele se pot clasifica după multe criterii: a) după posibilităţile de folosire: ♦ ambalaje refolosibile . ♦ ambalaje care circulă prin restituire. AMBALAJE DE TRANSPORT CARE CIRCULĂ DUPĂ PRINCIPIUL RESTITUIRII În această categorie intră: ambalajele pentru băuturi nealcoolice şi ambalajele pentru care proprietarul acestora este furnizorul de mărfuri. fâcându-se abstracţie de ambalajele care circulă in regim "plin-gol".

care au preţul de vânzare (de emisiune) mai mic decât preţul de răscumpărare (valoarea nominală). un anumit activ. clientul fiind obligat să le restituie. • obligaţiuni emise de către alte entităţi. la un preţ fix. care asigură. pe când titlurile de plasament sunt achiziţionate şi păstrate pe termen scurt. care sunt răscumpărate la scadenţă în vederea anulării acestora. • certificatele de depozit . Titlurile de plasament se deosebesc de titlurile imobilizate deoarece acestea din urmă sunt achiziţionate şi păstrate de către entitate în mod durabil. obligaţiuni etc. care sunt uşor convertibile în mijloace băneşti efective.reprezintă o înţelegere între două părţi de a vinde. se înregistrează direct m cheltuielile exerciţiului financial'. cum ar fi comisioanele. într-o perioadă de timp determinată. • obligaţiuni emise de către entitate. care sunt cumpărate pentru a fi vândute pe termen scurt în vederea obţinerii unui câştig: • warantul . care sunt cumpărate pentru a fi vândute în termen scurt pentru obţinerea unui câştig. la scadenţă. • avansuri de trezorerie. având următoarea structură: • numerarul aflat în casieria entităţii. furnizorul va întocmi o factură. • contractele futures . .este un titlu de valoare care dă dreptul detinatomlui să cumpere acţiunile societăţii care 1-a emis. Dacă titlurile de plasament sunt redobândite de către emiţătorii lor pentru a fi anulate sau revândute. Dacă titlurile de plasament achiziţionate au fost emise de către alte societăţi. în care va înregistra si TVA aferentă ambalajelor nerestituite . la o scadenţă viitoare. ♦ titluri de plasament: acţiuni. prin care se înţelege preţul de cumpărare sau valoarea stabilită potrivit contractelor. având următoarea structură: ♦ valori de încasat: efecte comerciale. titlurile de plasament se evaluează la costul de achiziţie. Echivalentele de numerar reprezintă investiţii financiare pe termen scurt. operaţia se numeşte cumpărare. La intrarea în entitate. cecuri etc. care au ca scop principal realizarea unui câştig în urma vânzării acestora la un preţ mai mare decât eel de cumpărare.mărfii) şi nu se supun taxei pe valoarea adăugată. Lichidităţile monetare reprezintă mijloacele băneşti efective pe care le deţine o entitate. respectiv de a cumpăra. în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării.sunt titluri emise de către stat. o anumită dobândă. • disponibilităţi băneşti aflate în conturile din bănci. operaţia se numeşte răscumpărare. CONTABILITATEA DISPONIBILITĂŢILOR AFLATE ÎN BĂNCI Şl CASIERIE Noţiunea de trezorerie cuprinde ansamblul lichidităţilor monetare şi a echivalentelor de numerar de care dispune o entitate pentru a face faţă plăţilor scadente. 17. în categoria investiţiilor financiare pe termen scurt se includ: • acţiuni emise de către societăţi din cadrul grupului sau din afară a acestuia.sunt titluri de valoare emise de către stat sau de bănci. • bonurile de tezaur . Cheltuielile accesorii de cumpărare a titlurilor de plasament.CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT Investiţiile financiare pe termen scurt sunt titluri de plasament concretizate în hârtii de valoare. Pentru ambalajele nerestituite de către client.

plăţile. soldul final. ♦ fundamentarea bugetului de trezorerie. care se face. cum sunt: ♦ efectuarea plăţilor şi a încasărilor la termenele scadente. cec de numerar. ♦ evidenţa şi controlul operativ al operaţiilor de trezorerie cu si fără numerar: ♦ gestionarea eficientă a investiţiilor financiare şi a creditelor bancare pe termen scurt. soldul precedent. timbre poştale. Încasările şi plăţile fără numerar se înregistrează în extrase de cont. bon de vânzare. ordinul de plată. lista de avans chenzinal. sunt următoarele: dispoziţie deplatăîncasare către casierie. borderou de achiziţie. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ A MIJLOACELOR BĂNEŞTI Structura documentelor privind operaţiile de încasări şi plăţi diferă în funcţie de modalitatea de decontare a obligaţiilor băneşti dintre entităţile economice. pe baza documentelor care reflectă operaţiile efectuate prin conturile bancare.♦ alte valori: timbre fiscale. bon de comandă-chitanţa. chitanţă. numărul documentelor justificative. statul de salarii. tichete de masă etc. care. fără intermediere. DOCUMENTE PRIVIND DECONTĂRILE ÎN NUMERAR Plata/încasarea în numerar se face imediat. Extrasul de cont este emis de către bancă şi cuprinde: data emiterii. prin mişcarea directă a sumelor băneşti. Plăţile fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie. care se poate face în numerar sau fără numerar. de regulă. Principalele instrumente de plată fără numerar sunt: cecul. Operaţiile financiare asimilate trezoreriei generează angajamente sub forma creditelor bancare pe termen scurt. DOCUMENTE PRIVIND DECONTĂRILE FĂRĂ NUMERAR În cazul încasării/plăţii fară numerar există un decalaj între momentul iniţierii şi cel al finalizării decontării. magnetic sau electronic. prin intermediul băncilor. în principal. In cadrul operaţiilor monetare se includ încasările şi plăţile curente. monetar. biletul la ordin şi cambia. foaie de vărsămănt. Fluxurile de trezorerie reprezintă ansamblul operaţiilor monetare şi financiare pe care le efectuează o entitate economică pentru asigurarea mijloacelor băneşti şi efecuarea decontărilor curente. . Înregistrarea operaţiilor de încasări şi plăţi în registrul de casă se face pe baza documentelor justificative. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII TREZORERIEI Organizarea contabilităţii trezoreriei se face avându-se în vedere mai multe obiective. care se efectuează în legătură directă cu decontarea drepturilor de creanţă şi a obligaţiilor scadente ale entităţilor economice. bonuri valorice de combustibil. încasările. Documentul utilizat pentru înregistrarea operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin casieria entităţii este Registrul de casă.

CONTABILITATEA DECONTĂRILOR IN NUMERAR . conţinând instrucţiunile de plată.♦ respectarea legislaţiei financiar-bancare şi fiscale. se stabilesc conturile sintetice şi analitice.sunt instrumente de plată la termen depuse la bancă în vederea încasării acestora înainte de scadenţă. În anumite cazuri. operaţie numită scontare. încasări de venituri şi câştiguri. plăţi: stingeri de datorii monetare. ♦ sume consemnate in conturi separate la bănci pentru procurări de valută. pot apărea fie diferenţe favorabile.sunt instrumente de plată la termen primite de la clienţi si depuse la bancă pentru încasare. c.) în procesarea acestui tip de plăţi. dar neapărute în extrasul de cont. Datorită fluctuaţiei cursurilor valutare. • Efecte remise spre scontare . fie diferenţe nefavorabile. achitarea cheltuielilor şi pierderilor. Pentru disponibilităţile în valuta se deschid conturi distincte pentru fiecare tip de valută. Sunt considerate sume în curs de decontare: ♦ sumele depuse la bancă. încasări: stingeri de creanţe monetare. banca percepe o dobândă (taxă de scont) calculată în raport cu numărul de zile rămase până la scadenţă. ♦ sume virate de către terţi. Aceste valori se grupează în contabilitate astfel: • Cecuri de încasat . Decontările fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie. warantul. • Diferenţa în timp între momentul iniţierii şi cel al finalizării plăţii. biletul la ordin. care se înregistrează la venituri financiare.sunt bilete la ordin sau cambii depuse la bancă pentru încasarea acestora la scadenţă. b. Încasările şi plăţile în valută se echivalează în lei la cursul zilei. Fluxurile contabile ale decontărilor fără numerar pot fi sistematizate astfel: a. dar neajunse la bancă. magnetic sau electronic. • Existenţa unuia sau mai multor intermediari (bănci. • Efecte de încasat . În funcţie de obiectivele urmărite. În această categorie se includ: cecul. sistemul de documente pentru consemnarea operaţiilor de trezorerie. se impune înregistrarea în contabilitate a unor sume în curs de decontare. ♦ sume achitate prin mandat poştal de către terţi. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE Încasările şi plăţile efectuate prin conturile bancare se numesc decontări fără numerar şi se fac prin virarea unor sume în lei sau în valuta din contul debitorului în contul creditorului. CONTABILITATEA VALORILOR DE INCASAT Valorile de încasat sunt instrumente de plată la termen aflate în posesia beneficiarului pentru a fi încasate în termen scurt. înregistrate la cheltuieli financiare. de regulă la sfârşitul exerciţiului financiar. iar la sfârşitul lunii disponibilităţile în valută se evaluează în lei la cursul din ultima zi a lunii. dar neînregistrate în extrasul de cont. Caracteristicile decontărilor fără numerar sunt: • Natura lor dublă. transferuri băneşti (viramente interne) între diferite conturi de trezorerie. determinată de un transfer de fonduri propriu-zis şi de un flux de mesaje între părţi. cambia. modul de înregistrare si prelucrare al acestora.

Acreditivul este o modalitate de decontare. • Livrarea bunurilor. • Intrarea în posesia bunurilor pe baza documentelor prezentate de către client. ca o măsură de siguranţă pentru încasarea creanţelor. de regulă. achitarea cheltuielilor şi pierderilor. • între conturile bancare şi casieria entităţii.Entităţile pot efectua o serie de decontări în numerar. pe baza unui decont de cheltuieli. -transferuri băneşti (viramente interne) dinspre casierie spre celelalte conturi de trezorerie sau invers. impusă de către furnizor. furt etc). În condiţii normale. De regulă.încasări: stingeri de creanţe monetare. există riscul unor înregistrări duble sau omiterea înregistrării operaţiei respective. Acreditivele pot fi deschise în lei sau în valuta. CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispoziţia administratorilor sau a altor salariaţi din entitate. aceste operaţii au o pondere redusă în totalul decontărilor. extrase de cont). fie în valută. . CONTABILITATEA ACREDITIVELOR Acreditivele reprezintă disponibilităţi băneşti ale unei entităţi economice. concomitent cu întocmirea documentelor aferente. Principalele etape privind derularea decontărilor pe bază de acreditive sunt: • încheierea unui contract comercial prin care partenerii au convenit decontarea pe bază de acreditiv. imediat şi fără intermediere. virate într-un cont distinct şi destinate achitării obligaţiilor faţă de furnizori la prezentarea documentelor de livrare de către banca furnizorului băncii clientului. justificarea avansului şi transformarea sa în cheltuială efectivă are loc la încheierea mandatului. Încasările şi plăţile în numerar se fac prin casieria entităţii. Fluxurile contabile ale decontărilor în numerar pot fi sistematizate astfel: . în vederea efectuării unor plăţi în numele acesteia. încasări de venituri şi câştiguri. dacă cumpărătorul nu dispune de lichidităţi proprii. plata se face individual. Acreditivul poate fi alimentat şi din credite pe termen scurt. frecvent utilizată în decontările internaţionale. pierdere. • Deschiderea acreditivului în lei sau în valută pe baza ordinului dat de către client băncii sale. Atunci când se foloseşte numerarul. • Utilizarea efectivă a acreditivului. întrucât sumele mari de numerar necesită spaţii mari de depozitare şi prezintă riscuri în manevrare (distrugere fizică. CONTABILITATEA VIRAMENTELOR INTERNE Există anumite operaţii care reprezintă transferuri de mijloace băneşti dintr-un cont în altul de trezorerie şi anume: • între conturile bancare deschise la aceeaşi bancă sau la bănci diferite. Avansurile de trezoreire se pot acorda în lei sau în valută. cu respectarea reglementărilor privind decontările în numerar.plăţi: stingeri de datorii monetare. . fie în lei. Intrucât aceeaşi operaţie se evidenţiază în mai multe registre (registru de casă. .

chitanţă. Aceste relaţii se reflectă în contabilitate sub forma datoriilor şi creanţelor a căror durată nu depăşeşte.sunt drepturi cuvenite creditorilor de a pretinde de la debitori anumite sume de bani. cambie. ♦ datorii şi creanţe faţă de bugetul de asigurări sociale.) si de natura juridică a relaţiilor economice (datorii sau creanţe). DOCUMENTE PRIVIND EVIDENTA DECONTARILOR CU TERŢII Documentele primare care reflectă creanţele şi datoriile fata de terţi diferă în funcţie de categoria în care se încadrează terţii (furnizori. entităţile intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice. diverşi creditori şi debitori. puse la dispoziţia entităţii de catre creditori. depunerea sumei la bancă.De exemplu ridicarea unei sume de la casierie şi depunerea acesteia la bancă se consemnează atât în registrul de casă la rubrica "plăţi". Pentru a se evita anumite erori contabile. Datoriile sunt reflectate în contabilitate din momentul creării angajamentelor până în momentul stingerii (plăţii) lor. precum şi documentele în care acestea se reflectă: Categoria de terţi Natura datoriilor Documente privind angajarea plata datoriilor datoriilor Furnizori datorii din operaţiuni factură fiscală. salariaţi etc. bilet la ordin. factură fiscală. această operaţie se va înregistra folosind două formule contabile: una care exprimă ridicarea sumei de la casierie. bilet la ordin. iar cealaltă. Datoriile şi creanţele se pot grupa astfel: ♦ datorii şi creanţe comerciale faţă de furnizori si clienţi. STRUCTURA GENERALĂ A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR Pentru realizarea obiectului lor de activitate. ♦ datorii şi creanţe faţă de diverşi creditori. de aprovizionare cu aviz de însoţire a cec. De exemplu: furnizori. salariaţi. Clienţi avansuri primite. bunuri sau servicii. cec. ordin de plată. clienţi. Debitorul este persoana care a primit o valoare economică şi urmează să dea un echivalent valoric sau o contraprestaţie. ordin de plată. 18. a) DATORIILE . de regulă. bugetul statului. bunuri. .CONTABILITATEA TERŢILOR . chitanţă. În tabelul următor sunt redate cele mai frecvente datorii. respectiv. lucrări şi mărfii. cât şi în extrasul de cont la rubrica "încasări". asociaţi. ♦ datorii şi creanţe faţa de bugetul statului: ♦ datorii şi creanţe faţă de asociaţi.reprezintă surse externe (străine) de finanţare. servicii. Creditorul este persoana care a avansat o valoare economică şi urmează să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie. care în contabilitate se numesc terţi. Creanţele se reflectă în contabilitate din momentul creării dreptului faţă de terţi până în momentul stingerii (încasării) lor. debitori. b) CREANŢELE . un an. ♦ datorii şi creanţe faţă de salariaţi.

chitanţe. indemnizaţii pentru concediul de odihnă. indemnizatii. bilet la ordin. jurnal de ordin de plată. indemnizaţii sociale. desfăşurătorul indemnizaţiilor sociale. impozit pe salarii. Asociaţi şi restituirea aportului. cambie. chitanţă. notă de dispozite de plată acţionari dividende. de vănzări. aviz de însoţire a cec. alte impozite şi taxe. ordin de deplasare.Personalul entităţii stat de salarii. listă de indemnizaţii. . listă de indemnizatii. prime reprezentând participarea la profit. de livrare de bunuri. indemnizatii. cumpărări. alte sume contabilitate. factură fiscală Clienţi creanţe din operaţiuni factură fiscală. tecţie socială 3 4 listă de ordin de plată. lucrări şi servicii. listă de listă de indemnizatii. datorate. listă de chitanţă. ordin de plată. listă listă de avans de avans chenzinal. Asigurări şi contribuţia la protecasigurările sociale. stat de salarii. In tabelul următor sunt redate cele mai frecvente creanţe. stat de salarii. decont privind TVA. stat de salarii. ajutorul de şomaj. mărfii. listă pentru plăţi ordin de deplasare. desfăşiirătond indemnizaţiilor salarii brute. bilet la ordin. situaţii de calcul. entităţii salarii plătite în plus. ţie socială contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate. premii.indemnizaţii sociale. către casierie. stat de salarii. jurnal chitanţă. ordin de plată. indemnizaţii. TVA de plată. listă pentru plăţi. diurne. Personalul avansuri acordate. chenzinal. cec. chitanţă. Bugetul statului impozit pe profit. stat de salarii. 1 2 Asigurări şi pro. ordin de plată. situaţii de calcul. precum şi documentele în care acestea se reflectă: Categoria de terţi Natura creanţelor Documente privind crearea încasarea drepturilor drepturilor 1 2 3 4 Furnizori avansuri acordate.

dar şi creanţe pentru avansurile acordate furnizorilor. în calitate de vânzător. achiziţionează contra cost bunuri sau servicii. De asemenea. in calitate de cumpărător.cumpărările de bunuri şi servicii se pot clasifica astfel: ♦ vânzări-cumpărări cu decontarea imediată m numerar. folosind instrumente clasice (ordlin de plată. precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. se disting creanţe. Bugetul statului impozite vărsate în jurnal de plus. când decontarea se va face ulterior. Clientul înregistrează în contabilitate datoriile faţă de furnizori pentru bunurile sau serviciile achiziţionate. printre altele. pune la dispoziţia terţilor bunuri sau servicii contra cost. Cînd decontarea se face ulterior. chitanţă). cec. Principalul document de evidenţă operativă şi analitică a clienţilor şi furnizorilor este "Situatia încasării-achitării facturilor". chitanţă. Creditul comercial clasic este amânarea la plată acordată de către furnizor clientului. Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.care. declaratie de subscriere. Furnizorul înregistrează în contabilitate creanţele faţă de client pentru bunurile şi serviciile livrate. În funcţie de destinaţia bunurilor şi serviciilor comercializate. suma de plată. respectiv datorii. stat de salarii. Contabilitatea analitică a furnizorilor şi clienţilor se ţine pe categorii (interni şi externi).procesverbal de predareprimire CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII Şl CLIENŢII Operaţiile comerciale presupun legătura dintre două entităţi economice: • furnizorul . în care se consemneaza. respectiv prestate. care provin din vânzări-cumpărări de: ♦ stocuri şi servicii. Creditul comercial cambial este un credit prevăzut într-un efect comercial (bilet la ordin şi cambie). În funcţie de momentul decontării. . TVA de cumpărări. recuperat. dar şi datorii pentru avansurile primite cle la clienţi. situaţii de calcul şi aport social subscris.sociale. scadenţa şi banca la care se va face decontarea. pe termene de decontare. ♦ vânzări-cumpărări pe credit comercial (clasic sau cambial). ♦ imobilizări. jurnal de vânzări. se înregistrează distinct în contabilitate datoriile şi creanţeie aferente livrărilor de bunuri şi servicii pentru care nu s-au întocmit facturi până la sfârşitul lunii. pe baza unei înţelegeri prealabile: • clientul .care. vânzările . decontprivind TVA. act de constituire ordin de plată Asociaţi acţionari foaie de vărsământ.

Dacă clientul nu achită datoria către furnizor până la scadenţă. În schimb. Potrivit legislaţiei în vigoare. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL ŞI CU BUGETELE DE ASIGURĂRI Şl PROTEC-ŢIE SOCIALĂ . cât şi angajaţii respectivi trebuie să suporte anumite cheltuieli privind personalul. iar angajatorul se obligă să-i remunereze pentru munca prestată. remiza. STRUCTURA DATORIILOR Şl CREANŢELOR PRIVIND PERSONALUL ŞI BUGETELE DE ASIGURĂRI Şl PROTECŢIE SOCIALE Alături de resursele materiale. furnizorul va pretinde majorări calculate în raport cu datoria restantă şi cu numărul de zile de întârziere.reprezintă totalitatea salariilor brute suportate de angajator. Salariul brut cuprinde următoarele elemente: . Metodologia de calcul a reducerilor: ♦ reducerile comerciale premerg reducerile financiare. prin care personalul se obligă să efectueze activităţile prevăzute în contract. ♦ reduceri financiare: scontul. personalul angajat primeşte un salariu. care se stabileşte prin negocieri între angajator şi salariaţi. la cheltuieli financiare. • Risturnul este o reducere anuală şi globală acordată pentru depăşirea unui plafon valoric anual al cumpărărilor. Diferenţa dintre valoarea la preţ de vânzare şi reducerile comerciale se numeşte net comercial. Cota de majorări trebuie prevăzută în contract. asigurările şi protecţia socială. In urma negocierilor se încheie contracte colective şi individuale de muncă. Trebuie menţionat faptul că aceste reduceri trebuie convenite între părţi şi stipulate ca şi clauze contractual. forţa de muncă reprezintă un factor principal în producerea de bunuri şi prestarea de servicii din cadrul entităţilor economice. remizele. risturnul. sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de către furnizori direct clienţilor nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. rabaturile. reprezentaţi de sindicate. CHELTUIELI SALARIALE SUPORTATE DE CĂTRE ANGAJATORI 1) Fondul de salarii . • Scontul este reducerea de care poate beneficia clientul. apoi remizele. iar sconturile acordate. ♦ facturile care conţin reduceri comerciale se înregistrează în contabilitate la valoarea netă comercială. • Rabatul reprezintă reducerea pe care o poate acorda furnizorul pentru calitatea inferioară a bunurilor livrate. ♦ reducerile se aplică asupra netului anterior. dacă acesta îşi plăteste înainte de scadenţă datoria. sconturile primite de la furnizori se înregistrează la venituri financiare. Atât entităţile care au salariaţi cu contract de muncă. fidelitatea clientului. • Remiza este reducerea pe care o acordă furnizorul pentru consideraţie faţă de client. În schimbul muncii depuse. volumul mare al unor comenzi.REDUCERI DE PREŢURI ACORDATE DE CĂTRE FURNIZORI CLIENŢILOR Reducerile de preţuri care se pot acorda de către furnizori clienţilor se clasifică astfel: ♦ reduceri comerciale: rabatul. ♦ se operează întâi rabaturile. risturnele.

♦ pentru munca suplimentară ♦ pentru munca suplimentară efectuată în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de sărbători legale ♦ pentru lucrul în timpul nopţii: ♦ pentru vechime în muncă♦ pentru exercitarea uneifuncţii suplimentare. ♦ tichetele de masă acordate conform legii.calculată în cotă din fondul de salarii realizat.calculat din fondul de salarii realizat pentru completarea carnetelor de muncă sau din fondul de salarii realizat pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor. penibile.care se calculează în cotă din fondul brut de salarii în care se includ şi indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă suportate de angajator. ♦ primele de vacanţă şi de sărbători. ♦ premiile acordate din fondul de premiere. se calculează în cote.care se stabileste prin negocieri colective sau individuale între patronat şi salariaţi sau reprezentaţii acestora. ca urmare a creşterii preţurilor. izolare. 7) Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Muncă .care. Durata minima a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare şi se acordă proportional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.se datorează de către angajatori. Salariul de bază se acordă în raport cu timpul lucrat şi poate fi egal sau mai mic în raport cu salariul de încadrare. luându-se ca bază de calcul fondul de salarii realizat: 3) Contribuţia entităţii la fondul de şomaj (CFS).se acordă în următoarele cazuri: ♦ pentru conditii deosebite de muncă: grele. în cote stabilite aplicate asupra fondului de salarii brut lunar. 5) Contribuţia pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate .la salariul de bază sunt: ♦ adaosul de acord. c) Adaosurile .reprezintă suma rezultată din aplicarea unor procente la salariul de bază. e) Indemnizaţiile pentru concediile de odihnă Dreptul la concediul de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. f) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din fondul de salarii. 4) Contribuţia entităţii la fondul de asigurări de sănătate (CASS) . . b) Sporurile . periculoase. Alte drepturi de personal: ♦ participarea salariaţilor la profit.a) Salariul de încadrare . d) Indexările . dacă aceasta nu este cuprinsă în obligaţiile postului.calculată în cotă din fondul de salarii realizat în care se includ şi indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă suportate de angajator. g) Avantajele în natură .constituie o parte a salariului stabilită sub formă de bunuri sau servicii. în funcţie de clasa de risc în care se încadrează activitatea economică principală. din care se vor suporta indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. • pentru folosirea unei limbi străine. 6) Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale . în funcţie de ramura de activitate. 2) Contribuţia entităţii la asigurările sociale (CAS) . nocive. stres etc.

se calculează având la bază un salariu de bază minim pe ţară şi se reţine din indemnizaţiile brute. în cotă de 40-45% din salariul de încadrare. în limita unei cote aplicată asupra fondului de salarii realizat anual. Achitarea drepturilor salariale se face. cum ar fi: grădiniţe. • Acoperirea a cheltuielilor ocazionate de cadourile în bani sau în natură acordate salariatelor sau copiilor salariaţilor. • Acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi în gospodăriile proprii. biblioteci. cabinete medicale.care se calculează în cotă din salariul brut. muzee. în care se includ salariul de încadrare şi sporurile reglementate prin lege sau prevăzute în Contractul colectiv de muncă. cantine. pensii alimentare etc. de regulă.13 4) Impozitui pe salarii – stabili tîn cotă unică. Contribuţia lunară pentru persoanele aflate în concediul de risc maternal se stabileşte prin aplicarea unei cote asupra sumei reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe ţară. cheltuieli sociale care sunt deductibile fiscal. REŢINERI DIN SALARII SUPORTATE DE CĂTRE ANGAJAŢI Angajatorii au obligaţia legală de a reţine din salariile datorate personalului angajat cu contract de muncă următoarele sume: 1) Contribuţia personalului la asigurările sociale . cămine de nefamilişti. • Acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de transportul salariaţilor la şi de la locul de muncă. baze sportive. creşe. aceste reţineri se efectuează numai pe baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale. de 16%.se calculează în cotă din salariul de bază. amenzi. • Acordarea de ajutoare pentru naştere. 3) Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate . popriri. chirii. CAS . având ca bază de calcul salariul impozabil. înmormântare sau pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile . 2) Contribuţia personalului la fondul de şomaj . Pentru beneficiarii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. după data de unu a lunii următoare. după data de 15 a lunii curente. CONCEDIILE Şl INDEMNIZAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE Potrivit reglementărilor actuale. salariaţii pot beneficia de următoarele drepturi privind asigurările sociale de sănătate : • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. şcoli.Entităţile economice cu capital de stat sau privat pot efectua anual. Baza de calcul nu poate depăşi cinci salarii medii brute pe economie. imputaţii. 5) Alte reţineri datorate terţilor: rate. cluburi. ca urmare a unor calamităţi naturale. • Acoperirea parţială a cheltuielilor privind biletele de tratament şi odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora. având ca destinaţii principale: • Funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau subunităţi aflate în administrarea entităţilor economice. ♦ restul de plată (chenzina a II-a). astfel ■ ♦ avansul (chenzina I). dispensare. .se calculează în cotă din salariul brut.

1) Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă . pontaj id mecanizatorului etc. pontajul lucrărilor manuale. Aceste indemnizaţii se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. cât şi din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. din motive de sănătate. • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă. fişă de evidenţă a salariilor.se desfăşoară în conformitate cu programul de recuperare întocmit de către medicul curant. • Documente privind stabilirea salariilor: stat de salarii pentru angajati. b) Indemnizaţie de carantină . drepturi băneşti-chenzina a II-a. 3) Concediul şi indemnizaţia de risc maternal. se plătesc zilele lucrătoare. condică de prezenţă. bon de lucru colectiv. la cererea salariatei. Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se face pe baza "Certificatului de concediu medical".se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unor boli contagioase. • Concedii medicale si indemnizaţii de rise maternal. stat de salarii pentru colaboratori. exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale. salariaţii pot beneficia de următoarele tipuri de indemnizaţii: a) Indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală . exprimate în zile calendaristice. un concediu de risc maternal. listă de indemnizatii pentru concediul de odihnă. listă pentru plăţi parţiale. listă de avans chenzinal. foaie colectivă de pontaj. etc. 5) Indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă. raport de product: e şi salarizare. cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. Din duratele de acordare a concediilor medicale. situatia prezenţei şi a absenţelor. drepturi băneşti-chenzina I. In acest scop.cauzată de boli obişnuite sau accidente in afara muncii. . c) Tratament balnear .se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. care constituie document justificativ de plată. Pentru protecţia mamei şi a copilului se poate acorda. care are o durată maxima de 120 de luni. 2) Concediul şi indemnizaţia pentru maternitate . 4) Concediul şi indemnizaţia pentru ingrijirea copilului bolnav . cornet de pontaj. • Documente privind producţia obţinută: bon de lucru individual. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA SALARIILOR Documentele primare care stau la baza stabilirii salariilor pentru fiecare angajat in parte se pot grupa astfel: • Documente privind prezenţa la lucru şi volumul de muncă prestată: fişă de pontaj.se acordă salariaţilor dacă.se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. • Concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate. desfăşurătond indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. nu mai pot realiza durata normală de muncă.se plăteşte atât din fondul de salarii.

♦ accize. ♦ taxe vamale: ♦ taxe pentru jocuri de noroc. care se obţine prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal si cu deducerile fiscale. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT . suportate direct de cei care le plătesc: ♦ impozitul pe profit. fondul pentru turism etc. se reţine şi se varsă de către persoana juridică. fondul de sănătate fondul pentru mediu. pe terenuri. . impozitul pe profit datorat de persoana fizică se calculează.deduceri fiscale Pentru determinarea profitului impozabil. ♦ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. ENTITĂŢILE PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE PROFIT Principalele categorii de contribuabili ai impozitului pe profit sunt: • Persoanele juridice române. ♦ taxe pentru eliberare de licenţe. sunt considerate cheltuieli deductible numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. ♦ impozitul pe dividende. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. taxa pentru mijloacele de transport. Datoriile fiscale concretizate in impozite.CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU BUGETUL STATULUi STRUCTURA DATORIILOR Şl CREANŢELOR FISCALE Desfăşurarea activităţii economice a entităţilor generează în mod implicit datorii şi creanţe faţă de bugetul de stat şi faţă de alte organisme publice. cuprinse în preţurile bunurilor şi serviciilor: ♦ taxa pe valoarea adăugată. pe venitul agricol. 2) Impozite indirecte. se obţine profitul contabil brut. autorizaţii de funcţionare etc. Impozitul pe profit are ca baza de calcul rezultatul impozabil (fiscal). • Persoanele juridice străine si persoanele fizice nerezidente. STABILIREA BAZEI DE CALCUL A IMPOZITULUI PE PROFIT Rezultatul contabil brut reprezintă diferenţa dintre veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. afişaj şi reclamă etc. Dacă volumul veniturilor îl depăşeşte pe cel al cheltuielilor. rezultă o pierdere contabilă brută. ♦ fondurile speciale: fondul special al drumurilor publice. iar dacă volumul cheltuielilor îl depăşeşte pe cel al veniturilor. Din relaţiile cu bugetul statului pot să apară şi unele creanţe privind subvenţiile de primit şi vărsămintele virate în plus. ♦ impozite şi taxe locale: impozitul pe clădiri. taxe şi contribuţii se pot clasifica astfel: 1) Impozite directe. pentru profitul obţinut din orice sursă. conform relaţiei următoare: rezultat impozabil = rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile . ♦ impozitul pe venituri din salarii. pentru profitul realizat în România: • Persoanele juridice române şi persoanele fizice rezidente pentru veniturile realizate din asocieri fără personalitate juridică.

♦ perisabilităţi care depăşesc limitele legale. dacă legea nu prevede altfel. ♦ cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii. în caz contrar. ♦ amenzile. ♦ cheltuielile efectuate în numele unui angajat cu schemele facultative de pensii ocupaţionale şi cu primele de asigurare privată de sănătate. cu excepţia celor determinate de vânzarea acestora: ♦ pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau in litigiu. într-un an fiscal. ♦ cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. conform legii anuale a bugetului de stat. aceste cheltuieli sunt limitate la nivelul stabilit pentru instituţiile publice.Gradul de îndatorare al capitalului se . pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului: ♦ cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabi-lului. ♦ valoarea stocurilor sau activelor corporale constatate lipsă la inventariere sau degradate. ♦ cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit autorizate sunt integral deductibile In cazul in care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă. pentm fiecare participant. altele decât cele prevăzute în contractele economice.a) Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care nu se iau în considerare atunci când se calculează impozitul pe profit. pentm partea neacoperită de provizioane. ♦ TVA aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură. peste limita echivalentului in lei a 200 de euro.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. în cazul în care contribuabilul realizează profit în exerciţiul financiar curent şi/sau din anii precedenţi. precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate. penalităţile. inclusiv TVA aferentă acestor bunuri. confiscările. pentru deplasări în ţară şi străinătate. ♦ cheltuielile privind contribuţiile peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate de actele normative. dobânzile şi majorările de întârziere datorate autorităţilor române. ♦ alte cheltuieli salariale şi asimilate acestora care nu sunt impozitate la per-soana fizică. ♦ cheltuieli cu primele de asigurare plătite de angajator In numele angajatului. cu excepţia celor care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentm creditele utilizate în vederea desfăşurării activităţii economice autorizate: ♦ cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare ale titlurilor imobilizate. ♦ cheltuielile sociale care depăşesc cota de 2% din fondul de salarii anual. ♦ cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare acordate salariaţilor. care depăşesc de 2. ♦ cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la bază documente justificative. ♦ sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limitele legale. neimputabile. Principalele cheltuieli nedeductibile sunt: ♦ cheltuielile cu impozitul pe profit. ♦ cheltuielile de protocol care depăşesc limitele legale (2% din profitul impozabil calculat prin excluderea din calcul a cheltuielilor de protocol). neîncasate.

Cheltuielile din diferenţe de curs valutar care se limitează sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare. precum şi alte elemente care diminuează rezultatul fiscal. ♦ diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile aferente diferenţelor de curs valutar va fi supusă limitărilor de deductibilitate utilizate pentru cheltuielile cu dobânzile. primelor de emisiune. precum şi suplimentul de amortizare aferent imobilizărilor corporale reevaluate. se actualizează prin Hotărâre a Guvernului. la data achiziţiei: . până când rezervele ating 20% din capitalul social. beneficiilor. ♦ cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor obţinute de la alte entităţi decât instituţiile de credit autorizate sunt deductibile până la următoarele limite: . pentru împrumuturile în lei.pentru celelalte imobilizări.pentru animale. din ajustările pentru care nu s-a admis deducerea. • amortizarea fiscală. pentru împrumuturile în euro. în momentul recepţiei finale: . ♦ cheltuielile cu amortizarea contabilă.determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu. • dividendele primite de la o altă persoană juridică română: • veniturile rezultate din anularea sau recuperarea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile. In cazul in care rezervele legale sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor sau sunt distribuite sub orice forma.nivelul ratei dobânzii anuale.pentru plantaţii. . ca medie a valorilor existente la începutul şi la sfârşitul perioadei pentru care se calculează impozitul pe profit. Contribuabilii care au beneficiat cle această facilitate au obligaţia cle a păstra în patrimoniu aceste mijloace fixe. eel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar sunt nedeductibile fiscal. Principalele deduceri fiscale sunt: • sumele folosite pentru constituirea şi majorarea rezen'elor legale în limila a 5% din profitul impozabil anual. • pierderea fiscală din anii precedent. deducerea suplimentară se acordă: . .~~ b) Deducerile fiscale reprezintă venituri neimpozabile. precum şi diferenţele de evaluare a investiţiilor financiare pe termen lung. Dacă gradul de îndatorare este peste 3. la data punerii în funcţiune.nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR. ♦ entităţile economice care investesc în imobilizări corporale şi în brevete de invenţie amortizabile şi care nu au optat pentru regimul cle amortizare accelerată pot deduce cheltuieli suplimentare de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora: valoarea rămasă de recuperat pe durata cle viaţă utilă este egală cu valoarea contabilă diminuată cu ctedu-cerea de 20%. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Pierderea fiscală se recuperează din profiturile impozabile In următorii 5 ani consecutivi. • diferenţele favorabile de valoare ale titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor.

acesta reprezintă pierdere fiscală şi se va recupera din profiturile impozabile obţinute în exerciţiile financiare următoare. Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată activităţile economice privind livrările de bunuri şi prestările de servîcii efectuate contra plată sau operaţiunile asimilate acestora. când are loc repartizarea anuală a profitului contabil net. . în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia. dacă în trimestrul respectiv s-a realizat pierdere. următoarele etape: (1)determinarea rezultatului contabil. iar informaţiile înregistrate trebuie să corespundă cu operaţiunile fiscale şi cu datele prezentate în declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat.cheltuieli cumulate (2) determinarea rezultatului impozabil. în acest scop. care reprezintă soldul debitor al contului 121 "Profit şi pierdere". In cazul în care volumul veniturilor realizate este mai mic decât cel al cheltuielilor (inclusiv eventualele cheltuieli cu impozitul pe profit). inclusiv. din profitul fiscal. a anului următor. document cu regim special de tipărire şi distribuire. diferenţa trimestrială privind impozitul pe profit poate fl: ♦ pozitivă. care reprezintă soldul creditor al contului 121 "Profit şi pierdere". Contribuabilii care au definitivat până la data de 15 februarie închiderea exerciţiului financial' anterior depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat până la data de 15 februarie. ♦ negativă. rezultă o pierdere contabilă netă. contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un Registru de evidenţăfiscală. Valoarea adăugată reprezintă diferenţa dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiasi stadiu al circuitului economic.pierderea fiscală din anii precedenti In funcţie de fluctuaţia rezultatului impozabil de la un trimestru la altul. cumulat de la începutul anului (RCC) : RCC = venituri cumulate . Dacă din profitul contabil brut (mai mare) se scad cheltuielile cu impozitul pe profit (mai mici). odată cu calcularea şi înregistrarea impozitului pe profit. Operaţiile înregistrate în registru sunt la latitudinea contribuabilului. rezultă profitul contabil net. dacă în trimestrul respectiv s-a realizat profit. CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ TVA este un impozit indirect. Completarea se face în ordine cronologică. Pierderile contabile se recuperează din profiturile contabile nete în următorii 5 ani consecutivi.Pentru determinarea profitului impozabil. Pierderea fiscală din anii precedenţi se acoperă trimestrial. Dacă rezultatul impozabil stabilit la sfârşitul exerciţiului financiar este negativ. Pierderile contabile din anii precedenţi se acoperă numai la sfârşitul exerciţiului financiar. cumulat de la începutul anului: RIC = RCC + cheltuieli nedeductibile . CALCULAREA IMPOZITULUI PE PROFIT Impozitul pe profit datorat se calculează şi se înregistrează trimestrial. calculat pe valoarea adăugată realizată de entităţile cconomică şi suportat de către consumatori." ^. parcurgându-se.venituri neimpozabile .

târguri. Principalele operatiuni scutite fără drept de deducere sunt: ♦ activităţile administrative. Principalele operatiuni scutite cu drept de deducere sunt: ♦ livrările de bunuri expediate sau transportate în afara ţării. astfel: a) Operaţiuni taxabile. muzee. care este de 19%. de siguranţa statului. transport. educative. inclusiv accesoriile acestora. ♦ livrările de bunuri aferente acţiunilor de protocol şi sponsorizările care depăşesc plafoanele legale. ziare şi reviste. care este de 9%. ♦ bunuri constatate lipsă la inventariere. ştiinţifice. Principalele operaţiuni taxabile sau impozabile sunt: ♦ livrări de bunuri corporale şi necorporale: imobilizări corporale. de publicitate. brevete. grădini zoologice şi botanice. mărci de fabricaţie etc. de consulting. civice. religioase . stocuri. ♦ prestările de servicii. legate direct de exportul de bunuri. b) Operaţiuni taxabile la care se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată.REGIMURI DE IMPOZITARE Operaţiunile impozabile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se clasifică. c) Operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. de studii. Cota redusă se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări cle bunuri şi prestări de servicii: ♦ dreptul de intrare la castele. sociale. cu excepţia celor destinate exclusiv publicităţii. ♦ livrarea de manuale. sindicale. destinate realizării operatiunilor scutite. de apărare şi ordine publică. d) Operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere. ♦ plata în natură a salariilor şi a dividendelor: ♦ contravaloarea echipamentului de lucru sau de protecţie suportată cle salariaţi. licenţe. destinate realizării operaţiunilor scutite. din punctul de vedere al regimului de impozitare. expoziţii. pentru care entităţile economice au drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. monumente istorice. inclusiv transportul şi prestările de servicii accesorii transportului. ♦ transportul international de persoane. la care se aplică cota standard a taxei pe valoarea adăugată. lucrări de construcţii. cărţi. pentru care entităţile economice nu au drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor şi serviciilor achizitionate. culturale. cu excepţia protezelor dentare. cinematografe. ♦ schimburi de bunuri şi servicii. de către furnizor sau de altă persoană în contul său. ♦ importuri cle bunuri şi senicii. ♦ prestări de servicii: reparaţii. ♦ cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu_funcţie similară. de învăţământ. operaţiuni de intermediere. închirieri. ♦ medicamente de uz uman şi veterinar ♦ livrările de proteze şi produse ortopedice de orice fel. cercetări şi expertize etc. case memoriale. care au efectul a două livrări separate. politice.

. ♦ activităţile de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc efectuate de către contribuabili autorizati. ♦ arendarea. transport.închirierea seifurilor. chiar şi înainte de expirarea duratei normale de funcţionare. de valori mobiliare şi alte instrumente financiare. • ambalajele care circulă între furnizori şi clienţi la schimb. cheltuielile de ambalare.sportive desfăşurate de către instituţiile publice şi de către alte organisme şi organizatii fâră scop patrimonial. Notă: Persoanele impozabile pot opta pentru taxarea acestor operatiuni. cu exceptia activităţilor de publicitate şi altor activităţi cle natură comer-cială.operaţiunile de casare din cadrul sectorului hotelier. sconturile si alte reduced de preţ acordate de furnizori direct clienţilor. ♦ importul de bunuri primite cu titlu gratuit. • penalizările şi alte sume reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă. cum ar fi: comisioanele. BAZA DE IMPOZITARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ De regulă. monumente istorice. risturnele. ♦ activităţile specifice posturilor publice naţionale de radio şi de televiziune. taxele vamale. • dobânzile percepute pentru: plăţi cu întârziere. remizele. accizele. dacă notifică această opţiune la organele fiscale teritoriale. operaţiuni de leasing. case de ajutor reciproc. ♦ activităţile de îngrijire medicală desfăşurate de către entităţi specializate: ♦ activitatea agenţilor economici care au realizat o cifră de afaceri anuală de până la 2 miliarde lei. ♦ activităţile economice realizate de către producătorii agricoli individuali ♦ aportul în natură la capitalul social efectuat între două persoane impoza-bile. cooperative de credit etc. asigurare. case de schimb valutar. concesionarea şi închirierea de bunuri imobile. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugată este preţul de achiziţie sau preţul de cost determinat în momentul livrării bunurilor şi prestării serviciilor. solicitate pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. . destinate unor scopuri cu caracter nelucrativ. ♦ operatiunile de asigurare şi reasigurare. d) Alte operatiuni scutite: ♦ importul de bunuri destinate comercializării în regim duty-free. ♦ operatiunile bancare efectuate de către bănci. case memoriale. cu următoarele excepţii: . ♦ operatiunile de investiţii financiare. . Nu se cuprind în baza de impozitare: • rabaturile.închirierea utilajelor şi a masinilor fixate in bunurile imobile. vânzări cu plata în rate. ♦ casarea mijloacelor fixe. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. ♦ lucrările de construcţii şi întreţinere executate pentru monumente comemorative. Sunt cuprinse în baza de impozitare cheltuielile accesorii. . fără facturare. case de economii. impozitele şi taxele decontate cumpărătorului.serviciile de parcare a vehiculelor. de intermediere financiară.

• stocurile degradate calitativ. acordate în numerar. Pentru sumele obţinute din vânzarea mărfurilor cu amănuntul. exigibilitatea TVA este anticipate faptului generator în cazul în care factura este emisă înaintea livrării bunurilor si prestării serviciilor. în limita unui procent din cifra de afaceri şi un procent din impozitul pe profit datorat (pentru aceste bunuri nu se întocmeşte factură fiscală). Din compararea celor două totaluri. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite sponsorizările şi alte acţiuni prevăzute prin lege.TVA colectată = TVA de recuperat REGIMUL DEDUCERILOR Faptul generator de TVA este tranzacţia comercială. rezultând un excedent denumit "sumă negativă a TVA". La sfârşitul lunii se totalizează TVA deductibilă din jurnalul pentru cumpărări şi TVA colectată din jurnalul pentru vânzări. înseamnă că entitatea economică a platit furnizorilor mai mult TVA decât a încasat de la clienţi. CALCULAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe valoarea adăgată se calculează prin aplicarea cotei standard sau cotei reduse asupra bazei de impozitare. • bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau alte cauze de forţă majoră. -bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare şi mecenat. pe baza de evaluare sau expertiză. dacă degradarea se datorează unor cauze obiective dovedite cu documente. Prin derogare.TVA deductibilă = TVA de plată • dacă TVA deductibilă este mai mare decât TVA colectată. precum şi pentru alte situaţii similare. pot rezulta două situaţii: • dacă TVA colectată este mai mare ciecât TVA deductibilă. exigibilitatea TVA ia naştere la data livrării bunurilor mobile. precum şi în cazul în care contravaloarea bunurilor şi serviciilor este încasată înaintea livrării bunurilor şi prestării serviciilor. . să fie compensate cu alte impozite şi taxe datorate sau să fie rambursată de către organele fiscale. care nu mai pot fi valorificate. TVA se calculează prin înmulţirea acestor sume cu cota recalculată. diferenţa respectivă urmând să fie virată bugetului: TVA colectată . Aceasta urmează să fie compensate cu TVA de plată din perioada următoare. şi prestării de servicii. transferului proprietăţii bunurilor imobile. • perisabilităţile în limitele stabilite de lege. din vânzarea de bunuri la licitaţie. înseamnă că entitatea economică a încasat mai mult TVA de la clienţi decât a plătit furnizorilor. TVA-ul aferent depăşirii se include în rubrica cle regularizari din Decontul întocmit pentru perioada fiscală în care s-au depus situaţiile financiare. In principiu. în limita în care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile de protocol. -bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol. dacă suma respective este mai mare decât limita stabilită prin lege: TVA deductibilă . din unele prestări de servicii în ale căror tarife se include TVA. . Se calculează TVA dacă s-a exercitat dreptul de deducere a TVA-ului corespunzător depăşirii.• veniturile din subvenţii bugetare.

pe baza totalurilor preluate din jurnalele pentru vânzări şi cumpărări. • Jurnal pentru vânzări . cât şi pentru operatiunile scutite cu drept de deducere (export de bunuri şi servicii). Organizarea evidenţei operative a TVA constă din întocmirea următoarelor documente: • Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de TVA . Persoanele impozabile care se încadrează în această categorie au obligaţia de a depune la organele fiscale. până la data de 25 ianuarie. bunuri achiziţionate sau fabricate care sunt utilizate in scopuri ce nu au legătură cu activitatea economică etc. cu scopul determinării TVA deductibile. cum ar fi: bunuri constatate lipsă în gestiune. cu sediul în Romania. respectiv până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor. o declaraţie în care să menţioneze cifra de afaceri din anul precedent. . după caz. TAXE Şl VĂRSĂMINTE ASIMILATE Principalele impozite şi taxe care se includ în această categorie sunt: .se întocmeşte si se depune de către persoanele neînregistrate ca plătitori de TVA. care s-a încasat sau se va încasa de la clienţi. care sunt beneficiarii operaţiunilor taxabile efectuate de către persoane impozabile stabilite în străinătate şi care nu si-au desemnat un reprezentant fiscal în Romania .în care se înregistrează toate cumpărările pe baza facturilor primite in cursul lunii sau trimestrului. PERIOADA FISCALĂ Perioada fiscală pentru TVA este luna calendaristică. bonul de comandă-chitanţă (TVA). • Cerere de compensare . • Decontul special de TVA .se întocmeşte lunar sau trimestrial. declaraţii vamale etc. • Decontul privind TVA .întocmită de către contribuabil în două exemplare. Persoanele impozabile au dreptul de deducere a TVA atât pentru operatiunile impozabile (livrări cle bunuri şi servicii). se depune la organele financiare până la data de 25 a lunii următoare. bilete de călătorie. DOCUMENTE UTILIZATE Principalele documentele justificative pe baza cărora se poate înregistra taxa pe valoarea adăugată în contabilitatea persoanelor impozabile sunt: facturile fiscale. care s-a achitat sau se va achita furnizorilor. • Jurnal pentru cumpărări . cu scopul determinării TVA colectate.în care se înregistrează livrările pe baza facturilor şi a altor documente legale emise in cursul lunii sau trimestrului. • Borderoul de vânzare (încasare) .in care se centralizează zilnic încasările realizate de entităţile care nu au obligaţia să utilizeze aparate de marcat fiscale.Dreptul de deducere ia naştere în momentul în care TVA deductibilă devine exigibilă. bonuri fiscale.se întocmeşte în cazul în care TVA de rambursat se compensează cu impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN ALTE IMPOZITE. monetare. • Borderoul cuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi servicii pentru care nu se emit facturi fiscale.

1. IMPOZITUL PE DIVIDENDE Dividendele reprezintă remuneraţia capitalurilor puse la dispoziţia societăţilor comerciale de către asociaţi sau acţionari. Impozitul reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv. a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul. In cazul în care dividendele nu au fost plătite până la sfârşitul anului in care s-au aprobat Situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv. 2. ACCIZELE Accizele sunt taxe de consumaţie care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din ţară şi din import, cum ar fi : alcool, produse din tutun, produse petroliere. cafea, confecţii din blănuri naturale, articole de cristal, bijuterii, autoturisme, parfunwr: aparatură electronică etc. Accizele preced TVA şi se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de impozitare. Momentul datorării accizelor îl constituie, de regulă, data efectuării livrărilor pentru produsele interne sau data înregistrării Declaraţiei vamale pentru produsele din import. 3. IMPOZITELE Şl TAXELE LOCALE Impozitele şi taxele locale reprezintă venituri ale bugetelor locale. Principalele impozite şi taxe locale sunt : impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi antorizaţiilor în domeniul construcţiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, taxa pentru şederea in statiunile balneoclimaterice, impozitul pe spectacole etc 4. TAXELE VAMALE Taxele vamale reprezintă sumele percepute de stat pentru exportul, importul sau tranzitul de bunuri şi valori. Taxa calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii in vamă, exprimată în lei. 5. FONDUL SPECIAL PENTRU PROMOVAREA ŞI MODERNIZAREA TURISMULUI Se constituie prin aplicarea unei cote asupra veniturilor realizate din activitatea turistică.. 6. FONDUL SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE Se constituie prin aplicarea unei cote asupra preţului cu ridicata la rafinărie pentru carburanţii auto din producţia internă şi a valorii în vamă pentru carburanţii auto importaţi. 7. FONDUL SPECIAL PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ 8. FONDUL PENTRU MEDIU Veniturile fondului pentru mediu se constituie, în principal, din: • contribuţii din veniturile realizate din vănzarea deşeurilor feroase şi neferoase; • taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă; • o taxă din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către importatorii şi producătorii de bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere; • o contribute din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, comercializate de către producători sau importatori; • o cotă din valoarea de vânzare a masei lemnoase pe picior; • o cotă din valoarea de vânzare a produselor obţinute în urma prelucrării lemnului; • o taxă /kg anvelopă încasată de la producătorii sau importatorii care introduc pe piaţă

anvelope noi sau uzate; • o contribute din suma care se plăteşte anual pentru gestionarea fondului de vănătoare. 9.ALTE FONDURI SPECIALE Alte fonduri speciale care se constituie în prezent sunt: • Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control şi a trecerii frontierei; • Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic; • Fondul special pentru protejarea asiguraţilor; • Fondul special al aviaţiei civile; • Fondul naţional de solidaritate; • Fondul cultural naţional; • Fondul cinematografic naţional. CONTABILITATEA DECONTARILOR ÎN CADRUL GRUPULUI Şl CU ASOCIAŢII Din relaţiile societăţilor comerciale cu celelalte entităţi din cadrul grupului sau cu asociaţii rezultă datorii şi creanţe generate de o gamă foarte variată de operaţiuni. cum ar fi: ♦ acordări sau restituiri de ajutoare financiare în cadrul entităţilor din cadrul unui grup; ♦ acordări şi retrageri de resurse băneşti ale asociaţilor sau acţionarilor; ♦ subscrieri şi retrageri de capital social; ♦ transferuri de cheltuieli şi venituri in cadrul activităţilor în participaţie. CONTABILITATEA DECONTARILOR IN CADRUL GRUPULUI Entităţile economice se pot asocia, constituindu-se grupuri, care au ca scop: asigurarea unui plus de capital, autoprotecţie reciprocă, dezvoltarea activităţii, ameliorarea rezultatelor financiare etc. Grupul este un ansamblu de societăţi comerciale constituit, de regulă, dintr-o societate-mamă(dominantă), care exercită direct sau indirect controlul sau influenţa asupra celorlalte societăţi din grup numite filiale. Fiecare membru al grupului îşi păstrează autonomia şi personalitatea economică şi juridică. Entităţile din cadrul grupului îsi pot acorda reciproc ajutoare materiale şi financiare cu titlu rambursabil. Din aceste relaţii rezultă datorii si creanţe. C0NTABIL1TATEA DECONTĂRILOR PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute pe termen lung în capitalul altei societăţi comerciale. Acestea cuprind investiţii în entităţi economice asociate, când participarea este de pănă la 10% şi investiţii strategice, când procentul de participare este cuprins între 10 şi 20%. Uneori, se pot acorda ajutoare financiare pe termen scurt entităţilor la care se deţin interese de participare sau se pot achiziţiona acţiuni, pentru care se încasează dobânzi sau dividende. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU ASOCIAŢII Între societăţile comerciale şi asociaţii sau acţionarii acestora pot exista relaţii de decontare generate de operaţiuni, precum: ♦ sume personale lăsate temporar de către asociaţi la dispoziţia entităţii; ♦ aporturi subscrise în vederea constituirii sau creşterii capitalului social;

♦ aporturi sociale retrase de către asociaţi; ♦ dividende de plată. CONTABILITATEA DECONTARILOR DIN OPERATII ÎN PARTICIPATIE In practica economică pot apărea situaţii în care două sau mai multe entităţi economice se asociază pentru realizarea in comun a unor afaceri, cum ar fi: construirea unor obiective, desfacerea în comun a unor mărfuri etc. Fiecare dintre entităţi participă cu anumite active sau activităţi la realizarea obiectivelor propuse, conform contractului încheiat între parteneri. Una dintre entităţile asociate în participaţie conduce o evidenţă contabilă distinctă a operaţiilor în participate sau se poate organiza un birou de evidenţă a afacerii în comun. Entitatea care ţine evidenţa transmite lunar entităţilor asociate cote părţi din cheltuielile şi veniturile înregistrate, în raport cu cotele de participate. Transmiterea bunurilor şi valorilor. a cheltuielilor şi a veniturilor se face pe baza Decontului pentru operaţiuni în participaţie, care se întocmeşte lunar, în două exemplare. Rezultatele se împart între participant, în funcţie de cota de participare a fiecăruia. Asociatul care conduce evidenţa contabilă a asociaţiei va întocmi o balanţă de verificare în care sunt prezentate conturile cu ajutorul cărora s-au înregistrat numai activităţile realizate de asociaţie: clienţi, furnizori. cheltuieli, venituri, etc. Impozitul pe profit/venit obţinut in urma unei asocieri în participaţie se plăteşte de către fiecare coparticipant. Evidenţierea TVA-ului şi plata acestuia se face de către entitatea desemnată prin contractul de asociere să ţină contabilitatea acestor operaţiuni. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU DEBITORII Şl CREDITORII DIVERŞI În practica economică a entităţilor pot apărea creanţe şi datorii foarte diverse, care nu se pot încadra în categoriile pentru care există grupe de conturi distincte. De regulă, aceste creanţe şi datorii intervin fortuit în viaţa economică a unei entităţi, neavând legătură cu obiectul de bază al activităţii acesteia. Principalele operaţiuni din care rezultă creanţe şi datorii diverse sunt: • imputaţii, despăgubiri şi penalităţi de primit de la terţi sau datorate terţilor; • vânzarea imobilizărilor şi a titlurilor de plasament; • împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni; • sume cuvenite pentm concesiuni, locaţii de gestiune, chirii etc; • dividende şi dobânzi de încasat pentru titluri imobilizate sau de plasament; • reactivarea unor debite. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE REGULARIZARE In cursul exerciţiului financiar, dar mai ales la sfârşitul acestuia, apar unele operaţii economice care trebuie reflectate temporar în contabilitate şi care, ulterior, urmează a fi anulate sau repartizate la alte conturi. Asemenea operaţii se mai numesc regularizări. Principalele operaţii de regularizare se referă la: ♦ delimitarea cheltuielilor şi veniturilor aferente perioadei viitoare de cele aferente perioadei curente; ♦ separarea creanţelor şi datoriilor care necesită cercetări si lămuriri supli-mentare.

descentralizarea entităţilor economice pe subunităţi. 2) Credite bancare pe termen lung. dar care se referă la exerciţiile financiare următoare. uneori. pot avea loc astfel de transferuri si între subunitătile aceleiaşi entităţi. în acest scop. pot determina. în schimb. abonamente la publicaţii achitate antici-pat. împrumuturile au caracter rambursabil şi sunt purtătoare de dobânzi contabilizate ca şi cheltuieli financiare. situaţiile financiare anuale se întocmesc doar la nivelul entităţii. Principalele operaţii în curs de clarificare se referă la încasările şi plaţile pentru care nu există documente. dobânzi aferente contractelor de leasing financiar etc. abonamente. 3) Sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este legată prin interese de participare. dar încasate anticipat în perioada curentă.In categoria cheltuielilor înregistrate în avans. de regulă. 5) Dobânzile aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate. 19. Cheltuielile şi veniturile înregistrate în avans urmează a se încorpora în mod eşalonat în rezultat. mediu şi lung de la instituţiile bancare sau de la alte persoane fizice sau juridice. De asemenea. Entităţile trebuie să-şi menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categoric chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la încheierea exerciţiului financial'. Lucrările contabile ale subunităţilor fără personalitate juridică se realizează în cadrul acestora. între entitate şi subunităţi pot avea loc transferuri de valori. pe baza unui scadenţar. informaţiile din balanţele întocmite de către subuni-tăţi se centralizează într-o balanţă la nivelul entităţii. CONTABILITATEA DECONTĂRILORÎN CADRUL ENTITĂŢII Volumul mare de activitate. cum ar fi: chirii. în perioadele următoare. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: 1) Imprumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora. iar pasivele de regularizare sunt datorii ale exercitiului financiar curent faţă de exerciţiul viitor. denumite şi cheltuieli anticipate. precum şi particularităţile acesteia. Veniturile înregistrate în avans sunt veniturile aferente perioadelor următoare. primele cie asigurare. până la balanţa de verificare. documente din care nu rezultă clar natura operaţiei etc. Toate sumele în curs de clarificate trebuie lămurite până la închiderea exercitiului financiar. se includ cheltuielile efectuate in cursul exerciţiului financiar curent. clacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele: . Activele de regularizare pot fi considerate ca fiind creanţe ale exercitiului financiar curent faţă de exercitiul financiar următor. încasări sau plăţi efectuate din eroare în conturile bancare. în urma cărora apar datorii şi creanţe ale entităţii faţă de subunităţi şi invers. 4) Alte imprumuturi şi datorii asimilate. dobânzi aferente contractelor de leasig financiar etc. concesiu-nile plătite anticipat. mediu şi scurt. asigurări. cum sunt: chiriile.CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILORILOR SI DATORIILOR ASIMILATE Entităţile economice pot beneficia de împrumuturi pe termen scurt. locaţiile cle gestiune.

De asemenea. Atunci când suma de rambursat pentru imprumuturi şi datorii asimilate este mai mare decât decât suma primită. de obicei pe termen lung. CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGAŢIUNI Societăţile comerciale pe acţiuni pot contracta împrumuturi prin emisiunea de obligaţiuni pentru o sumă care nu poate depăşi trei pătrimi din capitalul social. Creditele bancare sunt purtătoare de dobânzi. Acesta are dreptul de a încasa de la emitent dobânzile aferente sumei date cu împrumut. primă care se calculează ca diferenţă între valoarea nominală (înscrisă pe obligaţiuni) şi preţul de de emisiune (de vânzare). care asigură cumpărătorilor de obligaţiuni (obligatarilor) o dobândă fixă sau variabilă.zile datorate obligatarilor. Cele mai întâlnite obligaţiuni sunt: a) Obligaţiuni ordinare. • posesorul obligaţiunii primeşte ca venit o dobândă fixă sau variabilă. entităţile trebuie să întocmească un closar de creditare. precum şi m notele explicative. care se revizuieşte periodic. prin tragere la sorţi. diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Obligaţiunile se rambursează fie la scadenţă. Obligaţiunile pot fi emise în formă materială (pe suport de hârtie). iar acţiunea este valabilă pe toată durata de funcţionare a societăţii. fie prin tragere la sorţi înainte de scadenţă.♦ termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. se vor putea câştiga venituri echivalente cu dobân. ♦ există un acord de refinanţare sau de reesalonare a plăţilor. c) Obligaţiuni cu loterie. obiectul cie activitate. care este mai mic. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG Şl MEDIU Creditele sunt sume împrumutate de către bănci persoanelor fizice şi juridice şi care trebuie rambursate (restituite) la un anumit termen numit scadenţă. La acordarea creditelor. între obligaţiuni şi acţiuni există următoarele deosebiri: • obligaţiunea este un titlu de credit. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ. care se vând şi se răscumpără la valoarea nominală. b) Obligaţiuni cu primă de rambursare. care depinde de profitul realizat. Venitul realizat de obligatar în momentul rambursării echi-valează cu o anumită dobândă anuală. Periodic. sau în formă dematerializată (prin înscriere în cont). Creditele bancare pe termen lung (peste 5 ani) şi pe termen mediu (1-5 ani) sunt destinate finanţării investiţiilor. iar posesorul acţiunii primeşte ca venit dividendul. ca o corecţie a împrumutului sau datoriei. • obligaţiunea are termen de valabilitate până la scadenţă. care reflectă o sumă de bani împrumutată de o persoană juridică de la publicul investitor. iar acţiunea este un titlu de proprietate asupra unei părţi din capitalul societăţii pe acţiuni. convenit ofi-cial înainte de încheierea exerciţiului financiar". băncile solicită entităţilor economice garanţii care trebuie să depăşească cu 20-30 % valoarea creditului şi a dobânzilor. care trebuie să conţină informaţii privind sediul societăţii. • obligatarul este creditorul societăţii. Obligaţiunea este un titlu de valoare. • obligaţiunea nu conferă deţinătorului drept de vot în adunarea generală a acţionarilor. iar acţionarul este coproprietarul socie-tăţii. Obligaţiunile pot fi nominative sau la purtător. destinaţia .

Atunci când creditele sunt acordate in valuta. aceste sume reprezintă datorii ce privesc imobilizările financiare. Societatea care a cumpărat titlurile poate acorda societăţii care le-a emis ajutoare financiare sub forma de împrumuturi în condiţii avantajoase. pensii private etc. Pentru societatea care beneficiază de împru-mut. fie ca exigibilitate. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR DE VALOARE CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA . numai în cazul ajustării (acoperirii) datoriilor. drept venituri ale perioadei corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze. dobânda. a principiilor pruclenţei. pot apărea diferenţe favorabile sau nefavorabile de curs valutar. în funcţie de evoluţia cursului valutar. să recunoască efectele tranzacţiilor şi altor evenimente ca aferente perioadei în care acestea se produc.să constituie provizioane. la sfârşitul exerciţiului financiar. dar incerte fie ca valoare. potrivit aplicării. preferenţiale. Dacă dosarul se aprobă. care se înregistrează ca subvenţii pentru investitţii şi se recunosc. bilanţul. fluxul de trezorerie.). subvenţiile pentru active. PROVIZIOANELOR SI SUBVENTIILOR Prin aplicarea principiilor contabile generate. creanţe. instrumente şi disponibilităţi din trezorerie. care se înregistrează ca venituri de exploa-tare ale perioadei în care se produc şi se recunosc ca atare la închiderea exerciţiului financiar. Contractul de credit încheiat între bancă şi debitor stipulează vdlumul şi obiectul creditului. bugetul de venituri şi cheltuieli. Pentru societatea care acordă împrumutul. aceste sume reprezintă creanţe imobilizate şi se contabilizează ca imobilizări financiare. studiu de fezabilitate. fără abatere. În consecinţă. independenţei exerciţiilor financiare şi continuităţii activităţii. o entitate economică trebuie: . stocuri. comisionul etc. se întocmesc actele de ipotecă sau gaj asupra garanţiilor.creditului. Titlurile pot fi cumparate de la societati din cadrul gmpului sau din afara acestuia. CONTABILITATEA DATORIILOR CARE PRIVESC IMOBILIZĂRILE FINANCIARE Acţiunile unei societati comerciale pot fi cumpărate de către o altă entitate sub forma de titluri imobilizate. entităţile economice româneşti trebuie să-şi evalueze periodic patrimoniul. aşa cum sunt prevăzute prin reglemen-tările contabile conforme cu directivele europene. posibilităţile de rambursare. Astfel sunt subvenţiile pentru venituri. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT Entităţile care nu au resurse financiare suficiente pot apela la credite bancare pe termen scurt acordate prin conturi distincte.CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR. 20. ca venituri constatate In avans. când se constată că există datorii identificate ca natură (litigii. balanţa conturilor etc. . când se constată o depreciere sau o pierdere de valoare reversibilă a elementelor de activ: imobilizări. garanţii acordate clienţilor. termenul de rambursare.să efectueze corecţii (ajustări provizorii). -să recunoască sistematic subvenţiile primite.

se compară valoarea de intrare (valoarea contabilă) a creanţelor cu valoarea actuală sau reală a acestora. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR Poate să apară uneori riscul de a nu se putea încasa total sau partial creanţele. Acestea se constituie. iar anularea sau diminuarea acestora se face pe seama veniturilor din ajustări. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Ajustările pentru deprecierea stocurilor reprezintă corecţii generate de scăderea conjuncturală a valorii acestora. Reducerea sau anularea ajustărilor care au fost anterior deduse se include în veniturile . 4. de regulă. iar veniturile din ajustări pentru depreciere reprezintă deduceri fiscale.01. Constituirea şi majorarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se face prin majorarea cheltuielilor. se constată deprecieri reversibile ale activelor imobilizate neamortizabile: terenuri şi imobilizări financiare. Pentru activele imobilizate amortizabile se calculează ajustări numai atunci când. Sunt deductibile fiscal ajustările care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. la sfârşitul anului. acestea pot fi reversibile sau ireversibile. adică sunt neimpozabile. dispariţiei clienţilor sau debitorilor diverşi. Ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor se diminuează sau se anulează prin contabilizarea acestora la venituri în cazul încasării ulterioare a creanţei sau când hotărârea judecătorească definitivă atestă imposibilitatea încasării creanţei. când. Ajustările se constituie la nivelul diferenţelor dintre valoarea actuală (mai mică) a stocurilor stabilită la inventariere şi valoarea contabilă (mai mare). Ajustările pentru depreciere sunt consecinţa realizării principiului prudenţei şi al independenţei exerciţiului financiar. sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului. 5. 2. în urma inventarierii. nu sunt garantate de altă persoană.2004. La fel ca şi alte deprecieri ale activelor. Pentru situaţia în care au apărut deprecieri reversibile. Dacă deprecierile de valoare înregistrate ca ajustări se diminuează în perioadele următoare. stabilită la inventariere. se constată diferenţe în minus între valoarea contabilă netă (mai mare) si valoarea de inventar (mai mică). au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.DE VALOARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE Ajustările pentru deprecierea activelor imobilizate reprezintă echivalentul valoric al deprecierilor cu caracter reversibil. falimentului. ca urmare a insolvabilităţii. iar pentru diferenţele stabilite se calculează ajustări pentru depreciere sau se actualizează ajustările existente. sunt neîncasate într-o perioadă care depăşeşte 270 zile de la data scadenţei. la inventariere. se face şi o diminuare corespunzătoare (anularea parţială a ajustărilor înregistrate anterior în contabilitate). sunt înregistrate după data de 01. Cheltuielile privind ajustările pentru depreciere sunt nedeductibile (nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal). Deprecierile ireversibile necesită scoaterea din evidenţă a creanţelor şi înregistrarea lor la pierderi. 3. Mărimea acestor ajustări se stabileşte prin diferenţa dintre valoarea de intrare (mai mare) şi valoarea actuală (mai mică).

lucrările executate şi serviciile prestate. numai dacă îndeplineşte următoarele condiţii: (1) entitatea are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. b) Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor Se constituie numai pentru bunurile livrate. Aceste provizioane nu sunt deductibile fiscal. considerată ca fiind o pierdere de valoare reversibilă. Pentru această diferenţă nefavorabilă. e) Provizioane pentru impozite . ajustările se anulează. eliminarea unui nivel de conducere). dar constituirea lor se impune din necesitatea determinării corecte a profitului net şi a dividendului pe acţiune. ♦ închiderea unor sedii. deoarece există riscul ca acestea să se finalizeze în defavoarea unităţii respective. Provizioanele se constituie pentru elemente. d) Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare Se constituie la viitoarele entităţi care vor administra pensii private. la inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar. ♦ modificări in structura conducerii (de exemplu. În cazurile în care titlurile de plasament se vând sau când valoarea acestora creşte până la nivelul valorii de cumpărare. CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE Aceste ajustari se constituie în cazul în care. (3) valoarea obligaţiei poate fi estimată în mod credibil.impozabile. c) Provizioane pentru restructurare Se constituie în următoarele situaţii: ♦ vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii. Provizioanele pentru garanţii acordate clienţilor sunt deductibile fiscal. astfel: a) Provizioane pentru litigii Provizioanele pentru litigii se pot constitui la sfârşitul exerciţiului pentru litigiile aflate în curs. Un provizion va fi recunoscut în bilanţ. Provizioanele trebuie constituite la nivelul sumelor aflate în litigiu. la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevăzut în tariful lucrărilor executate ori a serviciilor prestate. (2) pentru onorarea obligaţiei respective este probabil necesară o ieşire de resurse. se constată că valoarea de piaţă a investiţiilor pe termen scurt este inferioară valorii de cumpărare a acestora. respectiv pentru care se acordă garanţii în perioadele următoare. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR Provizioanele sunt datorii cu exigibilitate sau cu valoare incertă. prin majorarea corespunzătoare a veniturilor financiare. Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanţii acordate clienţilor se face pe măsura efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garanţie înscrisă în contract. se constituie o ajustare pe seama cheltuielilor financiare. ♦ reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul entităţii. Reducerea sau anularea oricărui provizion care a fost anterior deductibil se include în veniturile impozabile.

Venitul amânat se înregistrează în contul de "profit sau pierdere" pe măsura recunoaşterii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. ♦ subventionarea locurilor de muncă în cazul angajării de absolvenţi şi de someri. în cadrul subvenţiilor. capitalurile proprii se structurează în două categorii: . precum şi în cazul în care cauzele pentru care au fost constituite au dispărut.Se constituie pentru impozite. amenzi. să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate.CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII STRUCTURA CAPITALURILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă dreptul titularilor de patrimoniu (acţionari şi asociaţi) asupra activelor unei entităţi. precum şi plusurile constatate la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale Subvenţiile pentru active se înregistrează în contabilitate ca subventiipentru investitii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. în categoria subvenţiilor pentru active intră şi donapile pentru invenstiţii. Anularea sau diminuarea provizioanelor se face prin majorarea corespunzătoare a veniturilor din provizioane. cu îndeplinirea condiţiei principale ca entitatea beneficiară să cumpere. provizioanele se anulează. Ele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate prin majorare sau diminuare. Provizioanele se constituie pe seama cheltuielilor de exploatare. altele decât cele pentru active. Dacă riscul aşteptat se produce sau cheltuiala are loc. Se includ în această categorie: ♦ subvenţii pentru acoprerirea diferenţelor de preţ la anumite bunuri şi servicii. Capitalurile proprii se constituie din aportul proprietarilor. din profit si din alte surse proprii. majorări viitoare de plată datorate bugetului de stat.DATORII În contabilitatea financiară. caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoareajustă. conform relaţiei: CAPITALURI PROPRII = ACTIVE . se reflectă distinct: ♦ subvenţii guvernamentale ♦ împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii ♦ alte sume primte cu caracter de subvenţii Subvenţiile aferente activelor sunt sume primite gratuity. pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. scopul sau obiectul pentru care au fost constituite CONTABILITATEA SUBVENŢIILOR Subvenţiile sunt sume primite cu titlu gratuit (nerambursabile şi nepurtătoare de dobânzi) care se pot clasifica astfel: ♦ subvenţii aferente activelor. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile. în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate în bilanţ ca datorie în relaţia cu statul. după deducerea tuturor datoriilor. 21. în funcţie de natura. Contabilitatea provizioanelor de tine pe feluri. O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar. ♦ subvenţii aferente veniturilor.

♦ Proces verbal de predare-prelnare . menţiuni privind vânzarea sau cumpărarea de părţi sociale (acţiuni) etc. în care se includ: primele de capital. Acţiunile sau părţile sociale se pot evalua la următoarele valori: a) Valoarea nominală este dată de raportul dintre valoarea capitalului social şi numărul . reprezentat de capitalul social. în care se precizează caracteristicile şi valoarea bunurilor aduse ca aport. în principal. în contul de disponibil. rezervele. cuprinzând informaţii privind: denumirea si sediul societăţii. • înscrierea la organul fiscal teritorial şi obţinerea codului unic de înregistrare fiscală. CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care exprimă valoarea totală a aporturilor subscrise şi/sau depuse de acţionari sau asociaţi. cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate. în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv. care se înregistrează distinct în contabilitate. forma juridică.pentru depunerea aportului la casierie sub forma de numerar. redimensionarea capitalului în funcţie de volumul activităţii etc. structura acestuia si modalităţile de constituire. vărsămintele efectuate. ♦ Foaie de vărsământ . care poate avea drept cauze retragerea unor asociaţi. Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi. capitalul social subscris. s-a simplificat procedura de constituire a societăţilor comerciale. c) Registrul acţionarilor (asociaţilor) ţine evidenţa nominală a capitalului social pe fiecare asociat (acţionar). organele de conducere şi administrare. rezultatul exerciţiului financiar şi rezultatul reportat. EVALUAREA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social este divizat în acţiuni la societăţile de capitaluri şi în părţi sociale la societăţile de persoane. evaluate de către o comisie sau de către un expert evaluator. în funcţie de natura aporturilor: ♦ Chitanţă . DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA CAPITALULUI SOCIAL a) Actul constitutiv este documentul prin care se stabileşte modul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale. pe baza actelor de constituire şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital (2) capitaluri proprii nenominalizate reprezintă capitalul acumulat de către entitate ca urmare a unei activităţi economice profitabile. b) Vărsarea capitalului social subscris se reflectă în următoarele tipuri de documente. • depunerea actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului în vederea înmatriculării şi eliberarea certificatului cle înregistrare. dizolvarea societăţii etc. următoarele etape: • întocmirea şi autentificarea actului de constituire.pentru depunerea aportului direct la bancă. obiectul de activitate. prin încorporarea rezervelor şi a profiturilor etc. acoperirea pierderilor din anii precedenţi. Uneori se impune micşorarea capitalului social. care cuprinde.(Î) capital propriu nominalizat.in cazul aporturilor în natură. cuprinzând numărul de părţi sociale (acţiuni) subscrise şi valoarea nominală a acestora. Capitalul social se poate majora prin noi aporturi în natură sau numerar. In prezent.

pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. Valoarea financiară = dividendul distribuit pe acţiune/ rata medie a dobânzii pe piaţă e) Valoarea de randament este valoarea corespunzătoare profitului net pe o acţiune care se poate capitaliza în cursul exerciţiului financiar la o rată medie a dobânzii pe piaţă. în vederea înfiinţării sau dezvoltării unei societăţi comerciale. de regulă. dar şi atunci când ea este într-o situaţie prosperă şi vrea să-şi extindă activitatea. capitalul social îmbracă două forme: capital subscris nevărsat. În cazul societăţilor cu răspundere limitată. rata dobânzilor etc. d) Valoarea financiară exprimă echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acţiune la o rată medie a dobânzii pe piaţă. Pentru că între subscriere şi depunerea efectivă a capitalului promis poate exista un anumit decalaj în timp. b) Valoarea de piaţă sau cotaţia titlurilor este valoarea de vânzare-cumpărare a titlurilor.datorii . Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.de titluri emise (acţiuni sau părţi sociale). integral înainte de începerea formalităţilor de constituire. Restul de capital se va vărsa in termen de 12 luni de la înmatriculare. de regulă. în ambele situaţii. activul net contabil = activ total . CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL Constituirea capitalului social se face prin subscriere de aport social de către asociaţi sau acţionari. stabilitatea financiară a entităţii. societatea are nevoie de resurse băneşti suplimentare sau de anumite bunuri. valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate. Mărimea miniăa a capitalului social depinde de tipul de societate. Prin acţiunea de subscriere. care se stabileşte. pe care preferă să şi le procure prin majorare de capital . capitalul social subscris se varsă. c) Preţul de emisiune sau cursul acţiunilor este preţul care trebuie plătit de către persoanele care subscriu acţiunile sau părţile sociale. Dacă societatea comercială are asociat unic. Venitul titlurilor este egal cu dividendele plus profitul încorporat în rezerve.active fictive sau activul net contabil = capitaluri proprii . capital subscris vărsat: La constituirea societăţilor pe acţiuni trebuie vărsat cel puţin 30% din capitalul subscris. situaţia generală a pieţei de capital. Preţul de emisiune poate fi egal sau mai mare decât valoarea nominală. prin negociere la bursa de valori. active de regularizare. asociaţii sau acţionarii se angajează în actul de constituire la o contribute în bani sau în natură. cum ar fi mărimea dividendelor aşteptate de către acţionari. Preţul de piaţă al unei acţiuni depinde de mai mulţi factori.active fictive Activele fictive sunt formate din cheltuieli de constituire. f) Valoarea contabilă sau bilanţieră se calculează ca un raport între activul net contabil şi numărul de titluri. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL Necesitatea măririi capitalului social poate să apară atunci când entitatea întâmpină dificultăţi financiare. Orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor juridice legate de această hotărâre.

(2) să egalizeze drepturile acţionarilor noi cu cele ale vechilor acţionari. care devine actionar sau asociat. Reducerea capitalului social se poate realiza prin mai multe căi: ♦ reducerea valorii nominale sau a numămlui de acţiuni sau părţi sociale. majorarea capitalului se poate face fie prin distribuirea gratuită de noi acţiuni sau părţi sociale către acţionarii sau asociaţii existenţi. acestea se grupează astfel. b) Primele de fuziune/divizare se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor primite prin fuziune/divizare şi suma cu care a crescut capitalul social. Motivul acestor operaţiuni este anularea anumitor datorii fără a apela la trezorerie. Operaţiile conduc la diminuarea rezervelor (altele decât cele legale). care implică un efort financiar considerabil. ♦ răscumpărarea acţiunilor proprii şi anularea acestora. . ♦ Existenţa unui capital supradimensionat in raport cu activitatea economică a entităţii. mărirea capitalului social se face prin conversia unor datorii în acţiuni sau părţi sociale. c) Majorarea capitalului prin conversia unor datorii ale societăţii în acţiuni. primelor de capital şi profitului. imobilizări. în această situaţie. Practic. Primele de emisiune au o dublă funcţie: (1) să acopere cheltuielile de emisiune a acţiunilor. care se face numai cu acordul creditorului. a) Primele de emisiune se determină prin diferenţa dintre valoarea de emisiune (de vânzare) a noilor acţiuni sau părţi sociale (mai mare) şi valoarea nominala a acestora (mai mica). ♦ Retragerea unor asociaţi sau acţionari.decât să recurgă la împrumuturi. CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITAL Primele de capital reprezintă suplimentul de aport neîncorporat în capitalul social.) şi o majorare corespunzătoare a capitalului social. prin compensarea diferenţei dintre valoarea nominală şi valoarea contabilă a vechilor acţiuni. concomitent cu creşterea capitalului social. profitul. b) Majorarea capitalului prin operaţiuni interne Motivul creşterii capitalului social este întărirea credibilităţii financiare a entitaţii. stocuri etc. care se face numai in cazul în care se constată că pierderile sunt prea man pentru a putea fi absorbite de rezervele constituite sau de profiturile exerciţiilor financiare viitoare. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL Principalele situaţii în care se impune reducerea capitalului social sunt: ♦ Acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare anterioare. primele de capital. Majorarea capitalului social se poate face pe mai multe căi şi anume: a) Majorarea capitalului prin noi aporturi în natură sau numerar O asemenea creştere a capitalului social este determinata de necesitatea procurarii de noi resurse pentru finanţarea investiţiilor sau pentru întărirea situaţiei financiare a entitatii. majorarea capitalului social se realizeaza prin încorporarea unor elemente care aparţin capitalurilor proprii. în acest caz. fie prin creşterea valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale existente. cu excepţia rezervelor legale. în funcţie de modul de constitute. cărora li se restituie contravaloarea aportului social depus de către aceştia. Operaţia produce o creştere a activelor (mijloace băneşti. cum ar fi: rezervele.

profituri capitalizate în mod durabil de către întreprindere. In acest caz. Prima de aport are aceeasi funcţie ca şi prima de emisiune. a imobilizarilor corporale. Rezervele din reevaluare se calculează ca diferenţă între valoarea justă şi cea contabilă netă. • Valoarea contabilă netă a unui activ reprezintă valoarea contabilă diminuată cu amortizarea şi ajustările pentru depreciere aferente activului respectiv. amortizarea cumulată aferentă imobilizarilor corporale poate fi: (1) recalculată proporţional cu modificarea valorii contabile brute.c) Primele de aport corespund diferenţei dintre valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale atribuite in schimbul contribu-ţiei. dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrat un plus din reevaluare sau ca o scădere a rezervei din reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. membri ai unui organism profesional în domeniu. astfel încât valoarea contabilă actualizată să fie egală cu valoarea reevaluată (valoarea justă) plus amortizarea actualizată. dacâ nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ sau ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. de regulă. Nici o parte din rezervele din reevaluare nu poate fi distribuită direct sau indirect. Cu ocazia reevaluării. o parte din câştig poate fi realizată pe măsură ce activul este folosit de entitate. (2) eliminată din valoarea contabilă brută. atunci aceasta se tratează ca o cheltuiala cu întreaga valoare a deprecierii. CONTABILITATEA REZERVELOR Rezervele reprezintă. situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat. în principal. De asemenea. Rezervele din reevaluare se calculează numai în cazul în care creşterea sau diminuarea de valoare este considerată ca fiind sigură şi durabilă. cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat. cum ar fi primele de capital . iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuiala. atunci aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare. de regulă. Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. astfel încât valoarea contabilă netă actualizată să fie egală cu valoarea reevaluată (valoarea justă). de către profesionişti calificaţi în evaluare. Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete. Dacă rezultatul evaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă. valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului initial al activului. determinată. • Valoarea justă este valoarea actuală. d) Primele de conversie se stabilesc cu ocazia conversiei datoriilor în acţiuni. Rezervele se mai pot constitui şi din alte surse. recunoscut national şi international. CONTABILITATEA REZERVELOR DIN REEVALUARE Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile sau minusurile de valoare rezultate din reevaluarea activelor.

dar valoarea acestora nu poate depăşi un procent din capitalul social subscris. d) Alte rezerve (rezerve libere sau facultative) se pot constitui din profitul net pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor. asupra acestor sume se calculează impozitul pe profit şi se stabilesc majorări de întârziere de la data aplicării facilităţii respective. In caz contrar. c) Rezervele reprezentând surplusul realizatdin rezerve din reevaluare se constituie pe mâsura amortizării activelor reevaluate sau in momentul vânzării sau casării acestora. în momentul distribuirii lor. Rezervele consolidează baza materială a entităţii. Aceste rezerve se impozitează. b) Rezervele statutare se constituie din profitul net şi se utilizează pentru acoperirea pierderilor. creşterea capitalului social etc. profit din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri. Acţiunile dobândite nu ciau drept la dividende. direct sau indirect. până ce vor atinge minim o cincime din capitalul social". Adunarea generală extraordinară a acţionarilor poate hotărî răscumpărarea acţiunilor proprii. prin care se dovedeşte dreptul de proprietate al deţinătorului asupra unei părţi din capitalul social al societăţii care le-a emis. înclusiv în cazul folosirii acestor rezerve pentru acoperirea pierderilor contabile. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. precum şi din alte surse. cu excepţia rezervelor legale. Rezervele legale sunt deductibile în limita unei cote din profitul contabil. acoperirea pierderilor. CONTABILITATEA ACŢIUNILOR PROPRII Acţiunile sunt titluri de valoare emise de către societăţile comerciale pe acţiuni. Rezervele constituite în urma unor facilităţi fiscale de care a beneficiat entitatea nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. După modul de constituire şi utilizare. rezervele sunt o expresie a spiritului de prevedere. conform clauzelor prevăzute în actul de constituire al societăţii. sporind capacitatea acesteia de a face faţă unor conjuncturi nefavorabile şi a eventualelor pierderi. Plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil şi din rezervele disponibile ale societăţii. Răscumpărarea acţiunilor proprii se poate face în următoarele scopuri: ♦ reducerea capitalului social prin anularea acţiunilor proprii răscumpărate: ♦ cesionarea către personalul societăţii a unui număr de acţiuni proprii. distribuirea de dividende în exerciţiile financiare încheiate cu pierderi. până la un nivel din capitalul subscris şi vărsat. În cazul în care rezervele legale sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor sau sunt distribuite sub orice formă. având ca destinaţii finanţarea investiţiilor. rezervele se grupează astfel: a) Rezervele legale se constituie anual în procent din profitul societăţii comerciale. Se pot dobândi numai acţiuni integral liberate şi numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat. ♦ regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pe piaţa organizată extrabursieră etc. finanţarea investiţiilor sau pentru majorarea capitalului social. înainte de calcularea impozitului pe profit. De aceea.şi rezervele din reevaluare. .

respectiv. care generează o majorare a beneficiilor economice. profitul (sau pierderea) se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.intervine în momentul cumpărării de bunuri stocabile şi . CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR STRUCTURA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR IN CONTABILITATEA FINANCIARĂ În cadrul activităţii sale.CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI FINANCIAR Sub aspect financiar-contabil. vărsăminte la buget. In contabilitate. care generează o diminuare a beneficiilor economice. clupă aprobarea situaţiilor financiare anuale. care poate fi: ♦ Profit. va figura ca rezultat reportat până în momentul distribuirii definitive a profitului . un agent economic realizează o diversitate de operaţii care angajează cheltuieli şi generează venituri. fie o diminuare a unor elemente de pasiv. vărsăminte la bugetul statului surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări de active (la societăţile cu capital majoritar de stat). dividende. fie majorări ale unor elemente de pasiv. rezultatul exerciţiului financiar reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.22. participarea salariaţilor la profit (în cotă de până la 10% din profitul net realizat de către societăţile cu capital majoritar de stat). respectiv pierderea neacoperită din exerciţiile financiare precedente. sau din capitalul social. pe următoarele destinaţii: • Destinaţii prevăzute obligatoriu prin lege: rezerve legale. iar veniturile generează creşterea performanţelor financiare ale acesteia. capital social. în cazul cheltuielilor se delimitează patru momente: (1) Angajarea cheltuielilor . iar pierderea reportată urmează a sc acoperi din profitul exerciţiilor următoare. dividende. Cheltuielile reprezintă fie diminuări ale unor elemente de activ. de regulă la sfârşitul exerciţiului financiar. când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. pe destinaţii. respectiv. Efectuarea cheltuielilor şi generarea veniturilor se derulează în mai multe etape succesive sau simultane. Profitul reportat urmează a se repartiza pe destinaţii în exerciţiile financiare următoare. Astfel. CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. Profitul contabil net se repartizează. alte rezerve. când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. Veniturile reprezintă fie o creştere a unor elemente de activ. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia . • Destinaţii stabilite prin actul constitutiv al societăţii: rezerve statutare. în mod provizoriu. Repartizarea definitivă a profitului se înregistrează în contabilitate. Profitul propus pentru a fi repartizat pentru alte destinaţii decât rezervele constituite pe baza unor prevederi legale. din rezerve. ♦ Pierdere. • Destinaţii hotărâte de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor: surse proprii de finanţare. Cheltuielile diminuează performanţele financiare ale entităţii. participarea salariaţilor la profit.

(2) Consumul . Înregistrarea în contabilitate a veniturilor se face în momentul livrării bunurilor şi serviciilor pe bază de factură sau alte documente. indiferent de momentul încasării acestora. ♦ cheltuieli şi venituri financiare . Structurarea cheltuielilor şi a veniturilor în contabilitatea financiară se face după natura activităţilor care le-au generat şi anume: ♦ cheltuieli şi venituri de exploatare . • separarea cheltuielilor şi veniturilor din perioada curentă faţă de cele aferente perioadei viitoare. Întrucât Romania a optat pentru o contabilitate de angajamente. financiar şi extraordinar. precum: diferenţe de curs valutar. Încorporarea .Producţia . Facturarea sau vânzarea pe credit . cum ar fi: plata impozitului pe profit sau venit.este etapa realizării bunurilor şi serviciilor în cadrul obiectului principal de activitate al unei entităţi. • gruparea cheltuielilor şi veniturilor după natura lor economică în vederea stabilirii rezultatului din exploatare. ♦ cheltuieli şi venituri privind amortizările şi provizioanele: ♦ cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite.este momentul în care veniturile absorb cheltuielile în vederea obţin-erii rezultatului. 2. indiferent de momentul plăţii. înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor se face în momentul angajării cheltuielilor sau al consumului de resurse. 4. dobânzi. În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimitează patru momente: 1. vânzarea mărfurilor: (3) Plăţile .generate de activităţi de natură financiară. servicii destinate producţiei. Încasarea .înseamnă achitarea unei sume de bani ca echivalent al bunurilor şi serviciilor primite.rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt diferite de activităţile curente şi care nu se repetă în mod frecvent. Există anumite plăţi care reprezinta un transfer fără echivalent. Exemplu: utilizarea materiilor prime pentru fabricarea produselor finite.reprezintă transferul dreptului de proprietate de la furnizor la client. ♦ cheltuieli şi venituri extraordinare .generate de activităţi desfâşurate în cadrul obiectului de activitate al entităţii. 3. cheltuieli şi venituri aferente investiţiilor financiare etc.nestocabile. adică sunt suportate din veniturile realizate. .reprezintă utilizarea efectivă a resurselor în scopul satisfacerii nevoilor productive sau neproductive. plata amenzilor şi penalităţilor etc. când apare obligaţia de plată către furnizori.reprezintă etapa în care cheltuielile sunt decontate. ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR Principalele obiective ale organizării contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor sunt: • fundamentarea cheltuielilor şi veniturilor în bugetul de venituri şi cheltuieli pe baza informaţiilor din exerciţiul financiar precedent şi a obiectivelor din perioada următoare. lucrări. (4) Imputarea . CONTABILITATEA CHELTUIELILOR .este etapa în care bunurile şi serviciile vândute se transformă în bani. rezultatul exerciţiului. precum şi de alte activităţi conexe acestora. utilităţi. obţinându-se astfel.

. lucrări executate şi servicii prestate. cu materialele consumable stocate şi nestocate. dau naştere la venituri şi cheltuieli extraordinare. donaţii. redevenţe. colaborări. normal. ♦ cheltuieli privind investiţiile financiare cedate. taxa asupra mijloacelor de transport etc. fond de şomaj. asigurări sociale. chirii. studii. prin gruparea acestora în cheltuieli de exploatare. de care beneficiază entitatea. cheltuielile care se referă la: ♦ pierderi din creanţe imobilizate. Cheltuielile extraordinare se referă la calamităţi şi alte evenimente extraordinare. indemnizaţii etc. provizioane.Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: ♦ consumuri de stocuri. ♦ cheltuieli cu personalul. ♦ cheltuieli cu impozitele şi taxele: impozitul pe clădiri. ajustări etc. penalităţi. ♦ executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. ♦ dobânzi plătite sau de plătit. CHELTUIELILE EXTRAORDINARE Activităţile care nu au caracter ordinar. de protocol. transportul de bunuri şi personal. lucrărilor şi serviciilor. ♦ sconturi acordate clienţilor ♦ provizioane etc. cheltuieli poştale. cedarea activelor. amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare a elementelor patrimoniale. In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind. Principalele categorii de cheltuieli de exploatare sunt: ♦ cheltuieli cu materiile prime. financiare şi extraordinare. donaţiile etc. ♦ cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi: reparaţii. despăgubiri. servicii bancare. în principal. ♦ diferenţe nefavorabile de curs valutar. CHELTUIELILE DE EXPLOATARE Activitatea de exploatare cuprinde toate operaţiile privind aprovizionarea. locaţii de gestiune. provizioanele. de asemenea. amenzi. care nu sunt generate de activitatea curentă. ♦ alte cheltuieli de exploatare: pierderi din creanţe. expresia bănească a consumurilor materiale şi de forţă de muncă necesare desfăşurării activităţii entităţilor economice. deplasări şi detaşări. de reclamă şi publicitate etc. CHELTUIELILE FINANCIARE Sunt considerate cheltuieli financiare. Contabilitatea financiară reflectă cheltuielile în raport cu natura lor economică. cheltuieli cu activele cedate. În această categorie sunt incluse şi alte operaţii privind investiţiile realizate în regie proprie. producţia şi desfacerea bunurilor. ♦ costul de achiziţie al mărfurilor şi ambalajelor vândute. comisioane şi onorarii. ♦ cheltuieli cu personalul: salarii. . cu animalele. Cheltuielile de exploatare reprezintă. amortizări.

pentru acoperirea pierderilor etc. financiare şi extraordinare. ♦ venituri din investiţii financiare cedate. inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision.CONTABILITATEAVENITURILOR În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat. amenzi. ♦ alte venituri financiare. ♦ diferenţe favorabile de curs valutar. în consecinţă. fie rezultatul obţinut din alte activităţi (de exemplu. Contabilitatea financiară reflectă veniturile în raport cu natura lor economică. mărfurilor. ♦ sconturi obtinute de la furnizori. ♦ venituri din investiţii pe temien scurt. ♦ dobânzi încasate sau de încasat. În această situaţie. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi. dobănzi. care provin din următoarele activităţi: ♦ vânzarea produselor. cum ar fi: vânzări. daune pretinse de deţinătorii de poliţe în urma producerii de calamităţi etc. ca natură. active cedate etc. donaţii. de veniturile din activitatea curentă. . ♦ venituri din despăgubiri. prin gruparea acestora în venituri de exploatare. nu reprezintă venit din activitatea curentă. ca parte integrantă a obiectului său de activitate. precum şi activităţile anexe acestora. nu diferă. câştigurile obţinute din vânzarea unor active). dar sunt rezultatul fie din desfăşurarea activităţilor curente ale entităţii (de exemplu. lucrărilor executate şi serviciilor prestate. ♦ subvenţii de exploatare pentm acoperirea diferenţelor de preţ. dividende. ♦ variaţia (creşterea sau scăderea) soldului producţiei stocate la sfârşitul perioadei faţă de soldul existent la începutul perioadei. cât şi câştigurile din orice ale surse. VENITURILE FINANCIARE Principalele venituri financiare sunt următoarele: ♦ venituri din imobilizări financiare. Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri. veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. ♦ producţia de imobilizări din producţie proprie. penalităţi. VENITURILE EXTRAORDINARE În categoria veniturilor extraordinare intră subvenţiile pentru dezastre naturale. comisioane. în nume propriu din activităţi curente. VENITURILE DIN EXPLOATARE Veniturile din exploatare sunt sumele încasate sau de încasat. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice viitoare şi. câştiguri realizate din rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale). Activitatile curente sunt orice activităţi desfăşurate de entitate. evaluată la cost de producţie.

este necesar ca lucrările curente de contabilitate să se sintetizeze periodic în informaţii generalizate. cauţiuni. locaţii de gestiune chirii şi alte datorii asimilate. • Alte valori în afara bilanţului. • Debitori scoşi din activ. • Redevenţe. Activele şi datoriile contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare deoarece ele nu sunt certe. precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele entităţii. denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. garanţii. care să fie relevante pentru caracterizarea activităţii . garanţiile etc. Aceste angajamente reprezintă eventualele creanţe faţă de terţi. ALTE ELEMENTE EXTRAPATRIMONIALE • Imobilizări corporale luate cu chirie. Aceste elemente extrapatrimoniale. denumite şi active şi datorii contingente. în cazul în care aceştia vor trebui să plătească în locul entităţii suma ce constituie obiectul angajamentului. se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului. urmăriţi în continuare. efecte scontate neajunse la scadenţă etc. neajunse la scadenţă. • Efecte scontate neajunse la scadenţă. dar a căror existenţă urmează a fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unor evenimente viitoare incerte. apar ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului. • Stocuri de natura obiectelor de inventar. • Dobânzi aferente contractelor de leasing şi a altor contracte asimilate. debitori scoşi din activ şi urmăriţiîn continuare. în scopul utilizării acestor informaţii de către utilizatorii interni şi externi. în vederea fundamentării unor decizii economice. care nu pot fi controlate în totalitate de către entitate. Exemple de active şi datorii contingente: despăgubiri ce pot rezulta dintr-un litigiu în instanţă. în cazul în care entitatea va trebui să plătească în locul acestora suma ce constituie obiectul angajamentului.a performanţelor financiare şi modificărilor poziţiei financiare ale entităţii. cauţiunile.CONTABILITATEA OPERAŢIILOR ÎN AFARA BILANŢULUI CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR ŞI ALTOR ELEMENTE EXTRABILANŢIERE Drepturile şi obligaţiile. Pentru realizarea acestui obiectiv. Activele şi datoriile contingente sunt reprezentate de urmatoarele elemente: ANGAJAMENTE ACORDATE In categoria angajamentelor acordate de entitate terţilor intră girurile. • Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. 24. ANGAJAMENTE PRIM1TE In categoria angajamentelor primite de entitate de la terţi intră giruri.SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Obiectivul principal al contabilităţii este furnizarea de informaţii care să asigure o imagine fidelă asupra poziţiei financiare. care reprezintă eventualele datorii ale entităţii faţă de terţi. iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit sau o cheltuială care să nu se realizeze niciodată. • Valori materiale primite în păstrare sau custodie.23.

Bilanţul contabil are un rol deosebit atât în teoria. Prin OMFP nr. divizării sau încetării activităţii. cum sunt: bilanţ contabil. ele pot întocmi Situatia modificărilor capitalului propriu şi/sau Situaţia fluxurilor de trezorerie. Situaţiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.mecliu de salariaţi: 50.2005 s-a adoptat formularea „Situaţii financiare anuale". iar datoriile şi capitalul propriu. Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile economice care depăşesc limitele a două din criteriile de mărime menţionate mai sus sunt auditate potrivit legii. BILANŢUL Bilanţul este documentul contabil de sinteză componentă de bază a situaţiilor financiare prin care se prezintă ansamblul elementelor de activ. depăşesc limitele a două dintre următoarele criterii: ♦ cifra de afaceri: 7. sursele de procurare ale averii. cât . Situatia modificărilor capitalului propriu. Cont de profit şi pierdere şi Note explicative. Astfel. Persoanele juridice care nu indeplinesc limitele a două din criteriile de mărime menţionate mai sus. Cont de profit şi pierdere. Elementele de activ se ordonează în bilanţ după natură şi lichiditate. după natură şi exigibilitate. întocmesc „Situaţii financiare anuale'' care se compun din: Bilanţ. care pe parcursul timpului au purtat diverse denumiri. din perspectiva teoriei contabile. întocmesc „Situaţii financiare anuale simplificate'' care cuprind: Bilanţ prescurtat.desfaşurate de o entitate într-o anumită perioadă de timp. Activul patrimonial cuprinde elementele concrete de avere ale entitâţii. Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o Declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în acord cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. care trebuie întocmite în mod obligatoriu de către toate persoanele juridice cu sau fără scop lucrativ. iar datoriile şi capitalul propriu. dubla reprezentare. la încheierea exerciţiului financiar. situaţii financiare anuale sau conturi anuale. Activul reprezintă forma materială a patrimoniului. Persoanele juridice vor trece în cealaltă categorie numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu se încadrează în limitele existente privind cele trei criterii menţionate mai sus. Astfel. Acest deziderat poate fi îndeplinit prin întocmirea periodică a unor documente de sinteză contabilă. precum şi în cazul fuziunii. cât şi în practica contabilă. persoanele juridice care. prin care elementele patrimoniale sunt reflectate atât sub aspectul componenţei materiale. iar datoriile şi capitalul propriu. Optional. forma abstractă a patrimoniului. datorii si capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar. Situatia fluxurilor de trezorerie şi Note explicative la Situaţiile financiare anuale. ♦ total active: 3.11.3 milioane euro. 1752/17. STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE Structura situaţiilor financiare anuale care trebuie întocmite de către persoanele juridice diferă în funcţie de mărimea acestora.65 milioane euro: ♦ nr. bilanţul traduce în practică unul dintre principiile de bază ale contabilităţii în partidă dublă şi anume.

• Funcţia de informare Bilanţul contabil asigură culegerea. calculat ca diferenţă între active circulante şi obligaţii nete • Poziţia financiară netă curentă. care decurge din evenimente trecute şi ♦ prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. DATORII PETERMEN SCURT E. ca diferenţă între total active şi obligaţii curente. bilanţul reprezintă o sursă de informaţii pe baza cărora se poate analiza activitatea economică a entităţii şi a rezultatelor obţinute. întrucât pune în mod explicit în evidenţă doi indicatori şi anume: • Fondul de rulment. SITUAŢIA NETĂ = ACTIVE . obţinându-se o centralizare şi generalizare a informaţiilor atât la nivel de entitate. care sunt necesare atât factorilor de decizie din entitate. care se determină în bilanţ. înregistrarea. capitalurlle proprli reprezintă: ♦ interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi ♦ după deducerea tuturor datoriilor sale. ca procedeu al metodei contabilităţii. ACTIVE CIRCULANTE C. datele preluate din conturi se grupează şi se sistematizează după anumite criterii. în vederea luării unor decizii optime privind ameliorarea situaţiei existente. cât şi altor persoane fizice şi juridice interesate. ACTIVE CIRCULANTE .DATORII faţă de terţi Schema verticală de bilanţ reprezintă o viziune pragmatică asupra prezentării periodice a patrimoniului. ca rezultat al unor evenimente trecute. instituţii bancare. Cheltuieli în avans D. asociaţi. • Funcţia de analiză Pe baza informaţiilor din bilanţ se determină anumiţi indicatori economico-financiari. organe fiscale. creditori diverşi. acţionari. Sub aspect practic. cât şi la nivelul tuturor treptelor organizatorice ale economiei naţionale. O datorie reprezintă: ♦ o obligaţie actuală a entităţii. are următoarele funcţii: • Funcţia de generalizare a informaţiilor contabile În bilanţ. ACTIVE IMOBILIZATE B. prelucrarea şi generalizarea informaţiilor contabile. Reprezentarea schematică a bilanţului vertical se poate reda astfel: DENUMIREA ELEMENTULUI SOLD LA: începutul Sfârşitul exerciţiului exerciţiului financiar financiar A. prin intermediul cărora se poate stabili un diagnostic al situaţiei financiare şi a rentabilităţii entităţii. Bilanţul contabil.şi sub aspectul surselor de provenienţă. precum: salariaţi. ♦ de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare şi ♦ al cărui cost poate fi evaluat în mod credlbil.DATORII . În înţelesul actualelor reglementări contabile: un activ reprezintă: ♦ o resursă controlată de entitate.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE Notele explicative la situaţiile financiare anuale conţin informaţii suplimentare.(B+C-D-J) F. astfel: SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Situaţia modificărilor capitalului propriu reprezintă o componentă separata a situaţiilor financiare anuale. Se vor prezenta: a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare . CONTUL DE PROFIT Şl PIERDERE Cu toate că în bilanţ se reflectă şi rezultatul exerciţiului financiar. DATORII PE TERMEN LUNG H. ACTIVE . prin soldul contului "Profit şi pierdere". Potrivit legislaţiei actuale. prezentându-se mai întâi pasivele cu termenul cel mai mic de exigibilitate (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an). care cuprinde o prezentare a soldurilor iniţiale şi finale. pasivele cu termenul cel mai mare de exigibilitate (capital şi rezerve). precum şi a modificărilor din cursul exerciţiului financiar. sunt prezentate mai întâi elementele de activ cu eel mai mic grad de lichiditate (active imobilizate). pe parcursul unui exerciţiu financiar. Principalul obiectiv al Situaţiei fluxurilor de trezorerie este de a reflecta influenţa activităţilor de exploatare. iar la sfârşit. Subvenţii pentru investiţii J. Provizioane I. activele cu lichiditate maxima (casa şi conturi la bănci). aferente fiecărui element al capitalurilor proprii.detaliază grupa după criterii mai analitice şi se simbolizează în bilanţ cu cifre romane. care se redă.are sfera cea mai largă. Postul . în cadrul bilanţului patrimonial vertical.DATORII CURENTE (A+E-I) G. CAPITAL Şl REZERVE După cum rezultă din schema de mai sus. toate entităţile întocmesc contul de profit şi pierdere sub formă de listă. de investiţii şi de finanţare asupra mijloacelor băneşti ale unei entităţi. relevante pentru necesităţile utilizatorilor privind elementele mai semnificative. Capitolul. Informaţia contabilă prezentată în bilanţul vertical se structurează pe trei niveie şi anume: I. Grupa . fiind simbolizată cu cifre arabe. Situaţia fluxurilor de trezorerie clasifică încasările şi plăţile de mijloace băneşti în trei grupe. potrivit modelului de mai jos: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Situaţia fluxurilor de trezorerie reflectă creşterea sau descreşterea netă a mijloacelor băneşti în cursul unui exerciţiu financial. II. Elementele de pasiv sunt structurate în ordinea descrescătoare a exigibilităţii lor. grupând elementele patrimoniale după caracteristici generale.este ultima treaptă de detaliere a informaţiei în bilanţ. este necesară utilizarea unui alt document în care să se detalieze modul de generare a rezultatului si care să ofere informaţii suplimentare privind cauzele care au derminat o anumită performanţă economică. iar la sfârşit. Venituri în avans K. Grupa se simbolizează în bilanţ cu majuscule latine. aşa după cum rezultă din formularul prezentat mai jos. III.

sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care compania este asociat cu răspundere limitată. g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv m scop fiscal. • sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar. menţionându-se: . • diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financial'. însoţită de comentarii relevante. de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile. e) Suma dobânzilor incluse m costul activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de producţie.natura. . CMP sau LIFO.elementele supuse reevaluării. . poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. valori mobilizare. valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total. c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile. pe categorii de active fungibile. . absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative. valoarea capitalului şi rezervelor. b) Abaterile de la principiile contabile şi politicile contabile.numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferâ. precum şi metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării. . . d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situaţia în care nu se cunoaşte preţul de achiziţie sau costul de producţie al acestora.tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare. profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. • valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar. . respectiv de până la un an).încadrării acestora la imobilizări financiare sau la investiţii pe termen scurt. . în funcţie de intenţia entităţii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare (peste un an. • valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitutul exerciţiului financiar. h) Dacă valoarea prezentată în bilanţ. . obligaţiuni convertibile. cu precizarea: . suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care compania deţine interese de participare reprezentând un procent din capital.valoarea la cost istoric a imobilizărilor reeyaluate. prezentându-se natura oricămi astfel de transfer. Se vor prezenta următoarele informaţii: a) se menţionează existenţa oricăror certificate de participare.motivele. . rezultată după aplicarea metodelor FIFO.modificările rezervei din reevaluare. la data bilanţului. diferă în mod semnificativ.evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor. cu respectarea legislaţiei în vigoare.anuale. de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului. f) în cazul reevaluării imobilizărilor corporale: . precum şi proporţia de capital deţinută.denumirea.

b) capital social subscris/patrimoniul entităţii; c) numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise, menţionându-se dacă au fost integral vărsate şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat. efectuarea vărsămintelor; d) acţiuni răscumpărabile: - data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare; - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpârârii; - valoarea eventualei prime de răscumpărare; e) acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar: - tipul de acţiuni; - numărul de acţiuni emise; - valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire; - drepturi legate de distribute: - numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare: - perioada de exercitare a drepturilor; - preţul plătit pentai acţiunile distribuite. Obligaţiuni emise: - tipul obligaţiunilor emise; - valoarea emisă şi suma primiţă pentm fiecare tip de obligaţiuni; - obligaţiuni emise de entitate, deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: - valoarea nominală; - valoarea înregistrată în momentul plăţii. Informaţii prfvind salariaţii, administratorii şi directorii Se vor face menţiuni cu privire la: a) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administrate, conducere şi supraveghere; b) obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administrate, conducere şi supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie; c) valoarea avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administrate, conducere şi supraveghere în timpul exerciţiului financial": - rata dobânzii; - principalele cauze ale creditului; - suma rambursată până la acea data; - obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitate în numele acestora; d) salariaţi: - număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; - salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului financial'; - cheltuieli cu asigurările sociale; - alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii. INTOCMIREA BALANŢEI DE VERIFICARE PROVIZORII, INAINTE DE INVENTARIERE Legătura dintre contabilitatea curentă şi situaţiile financiare anuale se realizează prin intermediul balanţei de verificare sintetice. Balanţa de verificare se întocmeşte cel puţin anual, la închiderea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor

financiare. La încheierea exerciţiului financiar se recomandă întocmirea a două balanţe de verificare si anume: □ 0 balanţă de verificare întocmită în mod facultativ înaintea inventarierii generale anuale ; □ O balanţă de verificare întocmită în mod obligatoriu după efectuarea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; Scopul principal al întocmirii balanţei de verificare înaintea inventarierii generale a patrimoniului este de a prezenta datele scriptice, care se vor compara cu existenţele faptice stabilite la inventariere. De aceea această balanţă provizorie se mai numeşte inventarul contabil al patrimoniului. Cu ocazia întocmirii balanţei de verificare provizorii se va realiza implicit si principala funcţie a unei balanţe şi anume, verificarea exactităţii datelor înregistrate în conturi. Erorile de înregistrare se identifică prin intermediul egalităţilor care trebuie să existe între totalurile coloanelor din balanţă. De exemplu, într-o balanţă de verificare cu patru serii de egalităţi. trebuie să existe următoarele corelaţii: ♦ Total solduri iniţiale debitoare = total solduri iniţiale creditoare; ♦ Total rulaje lunare debitoare = total rulaje lunare creditoare; ♦ Total rulaje cumulate debitoare = total rulaje cumulate creditoare; ♦ Total solduri finale debitoare = total solduri finale creditoare. Există unele erori care nu se pot depista cu ajutorul balanţei şi anume: ♦ înregistrarea repetată a unor operaţii în conturile corespondente; ♦ omiterea înregistrării unor operaţii în conturile corespondente; ♦ înregistrarea operaţiilor în alte conturi decât în cele corespunzătoare operaţiilor respective; ♦ înscrierea eronată a unor sume în conturile corespondente; 24.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI a) INVENTARIEREA - PROCEDEU AL CONTABILITĂŢII Contabilitatea trebuie să ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului. Uneori, însă, pot apărea discrepanţe între datele din contabilitate şi din realitate, cauzate de anumite fenomene economice, naturale, neglijenţe, greşeli, delapidări etc. Concordanţa dintre informaţiile scriptice şi cele reale se poate verifica cu ajutorul procedeului numit inventariere. Ca procedeu al contabilităţii, inventarierea îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: • Funcţia de control a concordanţei dintre datele scriptice şi cele faptice În cadrul acestei funcţii, cu ajutorul inventarierii se verifică integritatea patrimoniului, prin compararea datelor faptice, stabilite la inventariere, cu informaţiile din contabilitate. Din această comparaţie pot rezulta plusuri sau minusuri de bunuri sau de valori, luânduse măsuri în vederea punerii de acord a soldurilor scriptice cu realitatea. Exemplu : se stabilesc diferenţele cantitative la inventariere pentru materia primă "A", dacă stocul din fişa de cont pentru valori materiale este de 200 kg, iar stocul real stabilit prin inventariere este de 205 kg. Preţul de înregistrare în contabilitate este de 20 lei/kg. (stoc faptic - stoc scriptic) x preţul de înregistrare = plusuri sau minusuri de inventar (205 - 200) x 20 lei/kg = 100 lei, plus de inventar.

Funcţia de actualizare a valorii de înregistrare a elementelor patrimoniale Pentru ca Situaţiile financiare anuale să reflecte cât mai fidel realitatea, este necesară actualizarea valorilor contabile ale elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv, stabilindu-se valorile actuale sau de inventar ale acestora. Prin compararea valorilor de înregistrare (contabile) cu cele actuale (de inventar) pot rezulta plusuri sau minusuri valorice, conform relaţiei: VALOAREA actuală - VALOAREA de înregistrare = PLUSURI sau MINUSURI de valoare ♦ PLUSURILE valorice, potrivit principiului prudenţei, nu se înregistrează în contabilitate; ♦ MINUSURILE valorice se înregistrează în contabilitate sub forma ajustărilor pentru depreciere sau a amortizarilor suplimentare. • Funcţia de stabilire a Situaţiei nete şi a rezultatului exerciţiului financiar Cu ajutorul inventarierii se stabileşte situaţia reală, atât a elementelor de activ, cat şi a celor de pasiv. În acest mod, se poate determina situaţia netă a patrimoniului. conform relaţiei: SITUAŢIA NETĂ a patrimoniului = ACTIVE inventariate - DATORII inventariate (ACTIVUL NET CONTABIL) Dacă în cursul exerciţiului financiar nu există creşteri sau diminuări de capital social, se poate stabili rezultatul exerciţiului financiar în funcţie de variaţia Situaţiei nete, astfel: REZULTATUL exerciţiului = Situaţia netă la sfârşitui exerciţiuiui - Situaţia netă laînceputuiexerciţiuiui financiar • Funcţia de calcul şi evidenţă a stocurilor, consumurilor şi vânzărilor Această funcţie este specifică entităţilor care folosesc, pentru evidenţa stocurilor, metoda inventarului intermitent, când stocurile cumpărate se includ direct în cheltuieli, urmând ca la sfârşitul perioadei, pe baza inventarierii, să se stabilească soldurile finale, care se vor înregistra în conturile de stocuri. La începutul perioadei următoare, aceste solduri se vor încorpora din nou în cheltuieli. Stocurile ieşite prin consum sau prin vânzare, în cursul lunii, se determina astfel: IEŞ1RI = STOCURI iniţiale + INTRĂRI - STOCURI finale b) FELURILE INVENTARIERII 1. După intervalul de timp la care se efectuează: ♦ inventarierea periodică - se efectuează în cursul anului la anumite intervale de timp (1 lună, 3, 6 luni), în funcţie de particularităţile valorilor inventariate. De exemplu, mijloacele băneşti se inventariază lunar, iar mărfurile de 2-3 ori pe an; ♦ inventarierea anuală - se efectuează la sfârşitul anului, având ca scop principal întocmirea unor situaţii financiare anuale pe baza unor date reale. 2, După gradul de cuprindere: ♦ inventarierea generală - cuprinde toate elementele de activ şi de pasiv aflate în patrimoniu; ♦ inventarierea parţială - prin care se verifică numai anumite elemente patrimoniale. 3. După condiţiile în care se desfăşoară: ♦ inventarierea ordinară - are un caracter normal, la termene planificate; entităţile au obligaţia de a efectua inventarierea patrimoniului la începutul activităţii (pentru stabilirea şi evaluarea aportului social al asociaţilor) si cel puţin o data pe an pe parcursul funcţionării;

♦ Sistarea operaţiunilor de intrare-ieşire a bunurilor din gestiune. demodate. ♦ Sigilarea căilor de acces în gestiuni.♦ inventarierea extraordinară . cântărire. atunci când comisia părăseşete gestiunea. ♦ numerarul din casieria societăţii se inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar. cum ar fi: • în cazul fuzionării sau încetării activitaţii. mărcile de fabrică. măsurare sau calcule tehnice. spre reparare sau pentru păstrare. dacă a predat sau primit bunuri fară să întocmească documentele nece-sare. iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de confirmare care se vor . ♦ întocmirea unei declaraţii scrise de către gestionar din care să rezulte dacă are în gestiune bunuri nerecepţionate sau care nu aparţin gestiunii. după caz. a bunurilor primite in custodie. respectiv creditoare. know-how-urile.este impusă de anumite situaţii deosebite. confruntându-se soldurile din registru de casă cu cele din contabilitate. c) ETAPELE INVENTARIERII Inventarierea este o lucrare complexă care cuprinde mai multe etape şi anume: PREGĂTIREA INVENTARIERII Constă în luarea unor măsuri organizatorice. • în urma unor cazuri de forţă majoră: incendii. şi anume: ♦ brevetele. ♦ Constituirea comisiei de inventariere. ♦ imobilizările corporale şi necorporale in curs de execuţie se identifică menţionând. Procedeele folosite diferă. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decât prin sondaj. • cu ocazia modificării preţurilor. pentru fiecare obiect în parte. INVENTARIEREA PROPRIU-ZISĂ În această etapă are loc constatarea faptică şi descrierea elementelor patrimoniale care se înscriu în listele de inventariere. • în cazul schimbării gestionarului sau a reorganizării gestiunilor. • când sunt indicii că există plusuri sau minusuri în gestiune. ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi sau pe baza punctajelor reciproce. licenţele. inundaţii. în funcţie de natura elementelor patrimoniale inventariate. în funcţie de necesităţi. denumirea obiectului si descrierea stadiului in care se află acesta. ♦ disponibilităţile bancare se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu soldurile din contabilitate. ♦ Aranjarea separata a bunurilor degradate. ♦ stabilirea stocului faptic se face prin numărare. • la cererea organelor de control. ♦ Verificarea aparatelor de măsurat etc. cum sunt: ♦ Determinarea obiectului inventarierii şi a sferei de cuprindere. furturi. terenurile şi construcţiile se inventariază prin identificarea acestora pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora. care trebuie să fie formată din cel puţin două persoane numite prin decizie scrisă. clacă are cunoştinţă cle existenţa unor plusuri sau minusuri de inventar etc. ♦ creanţele şi obligaţiile fata de terţi se verifică şi se confirmă pe baza extraselor soldurilor debitoare. ♦ pentru toate celelalte elemente de activ şi de pasiv se verifică realitatea soldurilor conturilor respective. culoare.

Diferente valorice. 2. de calitate skibă. se poate avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu plusurile constatate. rezultă un plus de inventar. In cazul în care valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă. precum şi pentru constatarea deprecierilor. în listele de inventariere se va înscrie valoarea contabilă. Listele se semnează. Dacă stocul faptic este mai mare declt stocul scriptic. . de către membrii comisiei şi de către gestionar. lipsurilor şi deprecierilor constatate şi propune modul de regularizare a diferentelor de inventariere. rezultă un minus de inventar. Se înscriu în liste de inventariere separate: • lucrările de investiţii sistate sau abandonate. Pot exista două tipuri de diferenţe stabilite la inventariere: -Diferente cantitative concretizate în plusuri sau minusuri de inventar. diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune. Listele de inventariere se întocmesc pe locuri de depozitare. Listele de inventariere reprezintă documente justificative pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri şi valori. care rezultă în urma actualizării valorii contabile a elementelor patrimoniale la valoarea de inventar. este suficientă prezentarea lor în situaţii analitice distincte.(stoc faptic x valoarea contabilă) În cazul în care se constată că valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă. după primirea confirmării. Pentru elementele de activ şi de pasiv care nu reprezintă bunuri. depreciate. în schimb. în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar. Diferenţele valorice se stabilesc astfel: (stoc faptic x valoarea actuală) . în vederea stabilirii diferentelor de inventariere. • bunurile aflate asupra angajaţilor. pe gestiuni şi pe categorii de elemente patrimoniale. starea acestuia sau preţul pieţei.ataşa la listele respective. în caz contrar. • bunurile care aparţin altor entităţi.stoc scriptic) x preţul de înregistrare în contabilitate = plus sau minus de inventar. minusurile valorice (deprecierile) se . Valoarea de inventar se stabileşte astfel: ♦ activele imobilizate şi stocurile se evaluează în funcţie de utilitatea bunului. Comisia de inventariere stabileşte caracterul plusurilor. respectiv de plată. • bunurile aflate temporar în afara entităţii. care se stabilesc astfel: (stoc faptic . pe fiecare filă. In cazul in care lipsurile nu sunt considerate infracţiuni. Rezultă că plusurile valorice nu se înregistrează în contabilitate. să existe riscul de confuzie între costurile aceluiaşi bun material. ♦ creanţele şi datoriile se evaluează la valoarea lor probabilă de încasare. care să fie totalizate şi să justifice soldul conturilor sintetice respective. STABILIREA REZULTATELOR INVENTARIERII Stabilirea rezultatelor inventarierii se realizează prin compararea cantităţilor şi valorilor consemnate în listele de inventariere şi în situaţiile analitice cu valorile şi cantităţile înregistrate în contabilitate. greu vandabile. • stocurile fără mişcare. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 1.

25. trebuie înregistrate în debitul contului "Cheltuieli înregistrate în avans". la data constatării pagubei.EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE DELIMITARE ÎN TIMP A CHELTUIELILOR Şl VENITURILOR a) Cheltuieli şi venituri înregistrate în avans Aplicarea principiului independents exerciţiului financiar impune o delimitare clară a cheltuielilor şi veniturilor care trebuie încorporate în rezultatul exerciţiului financiar curent de cheltuielile şi veniturile realizate în perioada curentă. toate veniturile încasate în exerciţiul financiar curent si care sunt aferente exerciţiilor financiare viitoare. Pe baza registrului-inventar si a balanţei de verificare întocmite la 31 decembrie. toate cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent şi care sunt aferente exerciţiilor financiare viitoare şi anume: chirii. ♦ lipsurile cantitative se înregistrează ca ieşiri din patrimoniu ale elementelor respective.înregistrează. ♦ deprecierile ireversibile aferente imobilizărilor necorporale şi corporale se înregistrează sub forma amortizării suplimentare. care conţine. reparaţii. Astfel. înainte de întocmirea . rezultatele inventarierii se înregistrează astfel: ♦ plusurile cantitative se înregistrează ca intrări în patrimoniu ale elementelor respective. ♦ deprecierile ireversibile ale imobilizărilor amortizabile se înregistrează sub forma unor amortizări suplimentare. în contabilitate. Elementele patrimoniale înscrise în registru-inventar au la bază listele de inventariere. în principal. Rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. se înregistrează în creditul contului "Venituri înregistrate în avans". minusurilor şi deprecierilor constatate. iar lipsurile se vor imputa la valoarea de înlocuire a bunurilor respective. ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv. situaţiile analitice si procesele-verbale de inventariere. rezultatele inventarierii. se întocmeşte bilanţul. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un procesverbal. în funcţie de natura lor. ♦ deprecierile reversibile se înregistrează sub forma ajustărilor pentru deprecieri sau pierdere de valoare. abonamente. numele membrilor comisiei de inventariere. concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor. prime de asigurare etc. următoarele: data întocmirii. care reprezintă costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare. de catre administrator. grupate clupă natura lor. Plusurile în gestiune se vor înregistra la valoarea justă. astfel: ♦ deprecierile reversibile se înregistrează sub forma ajustărilor pentru deprecieri. dar care sunt aferente exerciţiilor financiare următoare. stabilită la inventariere. se înregistrează în registrul-inventar. creanţelor şi datoriilor în valută Pentru obţinerea unei imagini reale a patrimoniului. b) Diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor. persoanele vinovate şi propunerile de măsuri în legătura cu acestea etc. ÎNREGISTRAREA DIFERENTELOR DE INVENTAR Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de eel mult 3 zile de la data aprobării procesului-verval de inventariere. De asemenea. conform posturilor din bilanţ.

dar cu pierdere fiscală. stabilite pe baza cursurilor valutare din ultima zi a exerciţiului financiar. atunci când cursul valutar creşte: • în cazul datoriilor. rezultând o pierdere contabilă netă. Dacă volumul cheltuielilor îl depăşeşte pe cel al veniturilor. O entitate se poate înregistra cu: ♦ profit contabil brut şi cu profit fiscal. atunci când cursul valutar scade. din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit. care reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile reflectate în contabilitate.deduceri fiscale Dacă rezultatul impozabil stabilit conform ecuaţiei de mai sus este pozitiv (profit fiscal sau impozabil) se calculează impozitul pe profit datorat. ♦ pierdere contabilă brută. b) Calcularea impozitului pe profit Entităţile mici şi mijlocii calculează impozitul pe profit pornind de la rezultatul contabil brut.situaţiilor financiare anuale se calculează şi se înregistrează în contabilitate pierderile sau câştigurile latente aferente disponibilităţilor. potrivit relaţiei: Impozitul pe profit = rezultat impozabil x cota de impozit (%) Dacă rezultatul impozabil este negativ. din profitul fiscal. . Prin compararea valorii contabile cu valoarea actuală pot rezulta: Diferenţe favorabile de curs valutar. • în cazul datoriilor. Dacă volumul veniturilor îl depăşeşte pe eel al cheltuielilor. ci numai în "Declaraţia anuală privind impozitul pe profit". se obţine profitul contabil brut. prin compararea valorilor contabile cu valorile actuale. se obţine pierderea contabilă brută. din care se scad eventualele cheltuieli cu impozitul pe profit. atunci când cursul valutar creste. Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil sau fiscal. care se obţin în următoarele situaţii: • în cazul disponibilităţilor şi creanţelor. DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI FINANCIAR ŞI REPARTIZAREA ACESTUIA a) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli Pentru a stabili rezultatul lunii decembrie. rezultând profitul contabil net. în funcţie de volumul cheltuielilor nedeductibile si cel al deducerilor fiscale. atunci când cursul valutar scade. care se obţin în următoarele situaţii: • în cazul disponibilităţilor şi creanţelor. creanţelor şi datoriilor în valută. generată de deduceri fiscale. Diferenţe nefavorabile de curs valutar. Pierderea fiscală din anii precedent se acoperă trimestrial. acesta reprezintă pierdere fiscală şi se va recupera din profiturile impozabile obţinute în exerciţiile financiare următoare. care se obţine prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile şi cu deducerile fiscale. Profitul fiscal şi pierderea fiscală nu se înregistrează în contabilitate. se procedează la închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli în corespondenţă cu contul "Profit şi pierdere". dar cu profit fiscal. odată cu calcularea şi înregistrarea impozitului pe profit. general de cheltuieli nedeductibile. conform relaţiei următoare: rezultatul impozabil = rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile . ♦ profit contabil brut. 26. ♦ pierdere contabilă şi cu pierdere fiscală.

Dacă volumul veniturilor este mai mare decât cel al cheltuielilor.STABILIREA RULAJELOR LUNARE IN REGISTRUL-JURNAL Şl ÎN CARTEA MARE a) ÎNTOCMIREA REGISTRULUI-JURNAL Registrul-jurnal serveste ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale entităţii. contul "Profit şi pierdere" va avea sold creditor şi reprezintă profitul net obţinut în exerciţiul financiar expirabil. în cazul societăţilor naţionale. până la data de 25. b) Determinarea şi repartizarea rezultatului exerciţiului financiar După operaţiile de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli. se obţine în contul "Profit şi pierdere" un sold final debitor. a primei luni din trimestrul următor. iar în debit. inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit/venit. conform hotărârii adunării generale a acţionarilor asociaţilor. cât şi la centralizarea informaţiilor contabile în vederea elaborării situaţiilor financiare anuale. -Pentru alte destinaţii. respectându-se în mod obligatoriu ordinea menţionată mai jos: -Constituirea şi majorarea rezervelor legale in limita unui procent din profitul impozabil anual. -Pentru constituirea surselor proprii de finanţare. b) ÎNTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE Registrul Cartea mare serveşte la stabilirea rulajelor şi soldurilor conturilor sintetice si la întocmirea balantei de verificare. -Constituirea şi majorarea rezervelor statutare sau contractuale. contul "Profit şi pierdere" încorporează în credit totalul veniturilor anuale realizate. Plata impozitului se face trimestrial. Dacă volumul cheltuielilor îl depăşeşte pe cel al veniturilor. companiilor naţionale sau societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat. ori dividende. -Vărsăminte la bugetul de stat sau local. ceea ce reprezintă pierderea din exerciţiul financiar care se încheie. aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. 27. totalul cheltuielilor anuale efectuate. respectiv. conform prevederilor din actul constitutiv al entităţii. pentru participarea salariaţilor la profit (în cazul entităţilor cu capital majoritar de stat). aferente profitului rezultat din vânzări de active (în cazul entităţilor cu capital majoritar de stat). inclusiv.Pierderea contabilă din anii precedenţi se acoperă numai la sfârşitul exerciţiului financiar.ÎNTOCMIREA BALANŢEI DE VERIFICARE DEFINITIVE Balanţa de verificare sintetică este un document care serveşte atât la verificarea corectitudinii înregistrărilor din contabilitate. când are loc repartizarea anuală a profitului contabil net. în cazul regiilor autonome. -Pentru dividende. capital social). conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (alte rezerve. -Până la un procent din profitul contabil net. Întocmirea balanţelor sintetice implică parcurgerea următoarelor etape: . 28. -Acoperirea pierderilor contabile din ultimii 5 ani. Repartizarea profitului contabil net se face pe destinaţii.

• stabilirea soldurilor finale. c) Totalizarea coloanelor din balanţă şi obţinerea egalităţilor valorice.a) Pregătirea conturilor. • totalul sumelor şi soldurile finale se determină direct în balanţă. b) Transcrierea datelor în balanţa conturilor astfel: • soldurile iniţiale şi totalul sumelor precedente se preiau din balanţa precedentă: • rulajele curente se transcriu din fişele de cont sintetice. care presupune: • calcularea rulajelor lunii curente şi a sumelor totale în fişele de cont sintetice. BAFTĂ ! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->