Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE COMANDANT

Subsemnatul _____________________________________ fiul lui __________


şi al ____________________ născut la data de _____________ în _____________
domiciliat în ________________ str. _________________ nr.________ bloc
________sc. _________ et._______ ap.____sector______posesor al__________ seria
__________ nr.___________eliberat de _________________ la data de
____________ şi al permisului de conducere seria_________ nr.__________eliberat
de ____________, vă rog să binevoiţi a-mi elibera un permis de conducere românesc
valabil pentru categoria/ categoriile __________ .

Data: Semnatura: