Sunteți pe pagina 1din 4

MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE

ALIMENTARĂ

Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti


Domeniul de licenţă: Inginerie Mecanică
Durata studiilor : 4 ani
Forma de învăţământ : zi

Obiectivul general al programului de studii este de a forma specialişti în domeniul proiectării,


construcţiei şi exploatării maşinilor şi instalaţiilor din agricultură şi industria alimentară.

Obiective
- să identifice elementele şi structurile specifice construcţilor de masini si a instalatiilor din domeniul
agriculturii si industriei alimentare.
- să efectueze calcule de dimensionare a elementelor componente ale unei masini si a unei instalatii din domeniul
agriculturii si industriei alimentare.
- să proiecteze tehnologic şi economic activităţi de execuţie a pieselor si subansamblelor pentru masini si
instalatii din domeniul agriculturii si industriei alimentare.
- să organizeze şi să conducă procesul de execuţie a pieselor pentru construcţiile de masini si instalatii din
domeniu.

Discipline :

ANUL I
Semestrul I
Algebră liniară şi geometrie analitică şi diferenţială.......................................................................5 ECTS
Geometrie descriptivă…………………………….………………………………………………4 ECTS
Chimie ……………………………………...…………………………………………………….4 ECTS
Ştiinţa şi tehnologia materialelor I+II............................................................................................ 6 ECTS
Bazele utilizării calculatoarelor în ingineria mecanică (ECLD)…………………….……………5 ECTS
Limbi străine I ………………………………………………………………………..…………..3ECTS
Tehnici de documentare şi comunicare …………………………..……….……………………..3 ECTS
Educaţie Fizică 1……………………………………………………………….………………...0 ECTS

Discipline facultative:
Psihologia educaţiei……………………………………………………………..……………….5 ECTS

Semestrul al II-lea
Analiză matematică.........................................................................................................................5 ECTS
Desen tehnic şi infografică I ………………………………………………………..…………….4 ECTS
Fizică……………………………………………………………………………………………...4 ECTS
Mecanică I...................................................................................................................................... 5 ECTS
Bazele utilizarii calculatorelor in ing mecanica II (ECDL)…...………………………………….5 ECTS
Limbi moderne 2 …………………………………………………….………………..………….3 ECTS
Electrotehnica si masini electrice …………………………………………………………….…..4 ECTS
Educaţie Fizică 2…………………………..……………………………………………………...0 ECTS

Discipline facultative:
Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curricumului)…………………5 ECTS

ANUL II
Semestrul I
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare (C, LabView.............................................4 ECTS
Desen tehnic şi infografică II …………………………………………………………………….4 ECTS
Mecanică II ……………………………………………………………………………….………5 ECTS
Rezistenţa materialelor I................................................................................................................. 5 ECTS
Matematici speciale si Statistica matematica …….…………………………………..………..…4 ECTS
Electronica aplicata ……………………………..…………………………….………………….4 ECTS
Limbi moderne 3…………………………………………………………...……………………..4 ECTS

Discipline facultative:
Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)…………….5 ECTS

Semestrul al II-lea
Metode numerice (Matlab si Simulink, MathCAD)........................................................................4 ECTS
Mecanica fluidelor si masini hidraulice ………………………..……………..………………….4 ECTS
Rezistenţa materialelor II ……………………………..………………………..………………...4 ECTS
Mecanisme..................................................................................................................................... 4 ECTS
Organe de masini I ………………..……………………………………..……………………….4 ECTS
Tolerante si control dimensional ……….…………………………………………………..…….3 ECTS
Limbi moderne 4……………………………………………….………….………………….…..3 ECTS
Practică tehnologică …………….………………………………………………..………………4 ECTS

Discipline facultative:
Didactica specialităţii ……………………………………………………………………………5 ECTS

ANUL III
Semestrul I
Termotehnica si masini termice....................................................................................................5 ECTS
Masini unelte si prelucrari prin aschiere…..…………………………………………………….5 ECTS
Vibratii …………………………………………………..………………………………………5 ECTS
Actionari hidraulice si pneumatice...……………………………….…………………………... 5 ECTS
Organe de masini II …………….………………………………………………….…….………5 ECTS
Bazele agrobiologice ale mecanizării agriculturii I /Biotehnologii agricole I..………………….5 ECTS

Discipline facultative:
Comunicare şi educaţie …………………………………………………………….…….………4 ECTS
Practică pedagogică ………………………………………………………………..……………..0 ECTS

Semestrul al II-lea
Surse energetice în agricultură........................................................................................................4 ECTS
Maşini şi instalaţii zootehnice ………………………………………….….….………………….4 ECTS
Maşini de lucrat solul şi întreţinerea culturilor …….………………………..…………………...4 ECTS
Maşini de recoltat I......................................................................................................................... 4 ECTS
Bazele agrobiologice ale mecanizării agriculturii II / Biotehnologii agricole II .……………..….4 ECTS
Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agroalimentare / Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea
subproduselor din agricultură ……………….……………….……………………………..…….3 ECTS
Sisteme de transport în agricultură/ Teoria sistemelor ………………………………….….…..3 ECTS
Practică………………………………………………………………………………………..…..4 ECTS
Discipline facultative:
Practică pedagogică ………………………………………………………………………………5 ECTS
Evaluare finală portofoliu didactic ……………………………….………………………………1 ECTS

ANUL IV
Semestrul I
Maşini de ridicat şi transportat........................................................................................................4 ECTS
Maşini şi instalaţii zootehnice ….…………………………..…………………………………….5 ECTS
Maşini pentru înfiinţarea culturilor agricole ……………..………………………………………5 ECTS
Maşini de recoltat II ……………………..…………………………………………….…………5 ECTS
Dinamica tractorului agricol/ Dinamica agregatelor..……….……………………………………4 ECTS
Fabricarea echipamentelor tehnice / Repararea echipamentelor tehnice ………………….……..4 ECTS
Maşini şi instalaţii pentru îmbunătăţiri funciare /
Maşini şi instalaţii pentru irigaţii ……………………………………..………………………....3 ECTS

Discipline facultative:
Tehnici de informare şi documentare …………………………………….…….………3 ECTS

Semestrul al II-lea
Managementul sistemelor agroalimentare.......................................................................................3 ECTS
Construcţia tractoarelor şi automobilelor …….....…………………………….………………….4 ECTS
Exploatatrea tehnică a agregatelor agricole …….……….…………………..…………………...3 ECTS
Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor tehnice......................................................................... 3 ECTS
Bazele cercetării experimentale …………………………………………..…………...………….2 ECTS
Proiectare asistată de calculator / Igienă şi sterilizare în agricultură şi ind. alimentară ….………2 ECTS
Automatizarea sistemelor tehnice / Utilaje pentru gospodărire comunală ……………………….3 ECTS
Pregătire proiect diplomă ………………………… ……………………………………………10 ECTS

Discipline facultative:
Planuri de afaceri …………………………………………………………………………………3 ECTS