Sunteți pe pagina 1din 4

c

‘
‘‘ ‘
 ‘‘  ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘

 ‘  ‘ ‘‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘ ‘
! ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘  ‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘" ‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘
‘ #$‘% ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘
!‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘  ‘
& ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘' ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘( ‘
 ‘( ‘ ‘
50‘
)‘% ‘% ‘ $‘‘‘*  $‘+‘ ‘$‘+ ‘ ‘
 ‘%‘  ‘‘ ‘
 ‘‘‘
  ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘
 ‘, ‘ -‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘- ‘ ‘ ‘ ‘- $‘' ‘
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘‘‘
'‘ ‘‘ ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘‘‘
‘.% /‘
)‘% ‘% #‘ ‘ ‘ ‘ -‘‘  ‘' ‘ ‘
 ‘ ‘
'‘ ‘% ‘‘ ‘‘.‘‘
  /‘ ‘ ‘‘‘‘‘
‘.! ‘‘! /‘! ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘! ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘‘.% /‘0 ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘
.' ‘ $‘+‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘% ‘ ‘ ‘‘,‘
 ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘$‘' ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 #$‘' ‘ ‘ $‘,‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 $‘1 ‘‘ #$/‘
‘ ‘ ‘‘‘‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘,‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘
! ‘.! ‘‘ ‘$/‘,‘ ‘ ‘.‘ ‘( ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ #/‘
.' ‘ ‘ ‘‘ #‘* ‘ ‘
 ‘ $/‘' ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘'‘
‘
 ‘‘ ‘
!‘  ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘
 ‘‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
  ‘- ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘% ‘- ‘  ‘‘ ‘‘„ 
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘ ‘
 ‘‘‘  ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
51‘
* ‘ ‘( ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘
 ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
)‘2 ‘‘‘  #‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
* ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
)‘3 ‘ ‘‘‘‘‘ ‘
)‘'  ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘- ‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
)‘‘‘
$‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘( ‘‘ ‘% ‘
 ‘
‘‘‘‘ ‘‘‘
 $‘+‘ ‘‘ $‘%$‘ ‘
 ‘‘ ‘
2 ‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘
)‘1 $‘‘ ‘‘ ‘‘
‘- ‘ -‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘
 #‘!‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ $‘
 ‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘*
‘‘ ‘- ‘
)‘4‘ ‘ - ‘ ‘‘ ‘‘ $‘+‘ ‘ ‘
$‘
'- ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
)‘1 ‘ #‘"#‘* ‘ $‘"‘
 ‘ #‘5(‘ ‘ ‘- ‘‘
‘6 #‘! ‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘. - /‘%
‘‘ ‘ ‘
( ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $‘
,‘- ‘(‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘.%- $/‘- ‘ ‘‘ ‘‘

 ‘‘ ‘ ‘
* ‘(‘ ‘ ‘‘ ‘‘ - ‘ ‘ ‘' ‘-‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘.+‘ /‘
)‘%( ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘#‘ ‘ ‘ ‘'‘‘‘ ‘- ‘‘ #‘' ‘
 $‘
52‘
*‘ ‘ ‘ ‘‘- ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘- ‘ ‘ ‘ ‘
)‘2 ‘ ‘‘ ‘ ‘ #‘ ‘ ‘ ‘‘
‘,‘‘‘‘ ‘‘
 ‘ $‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘- ‘
‘‘ ‘ ‘
‘(‘ ‘
.%($/‘
‘ ‘‘ ‘ (‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘! ‘‘ ‘‘'- ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘' ‘‘ ‘ ‘%‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘1‘‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘

‘‘ ‘ - ‘
1‘‘  ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘*  ‘1‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘  ‘
‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘*  ‘‘ ‘ ‘! ‘‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘%‘ ‘( ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘( ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
1‘ ‘ ‘  ‘- ‘‘  ‘‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘% ‘
‘‘ ‘! ‘‘‘‘‘‘ 
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘.%/‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘- ‘‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘(‘ ‘( ‘ ‘ ‘  ‘‘
 ‘( ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
! ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
53‘
)‘2 ‘ ‘ ‘‘ $‘‘ ‘‘ ‘7 $‘' ‘- ‘‘‘( ‘ $‘
%‘‘  ‘‘‘‘  ‘‘ ‘  ‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘
3 ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘1( ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘' ‘ ‘‘  ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘- ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
  ‘ ‘  ‘‘ ‘3 ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘‘
‘( ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘
 ‘‘  ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
%‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘‘ ‘  ‘‘( ‘
)‘‘
 ‘'‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘3 ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘4 ‘‘ - ‘ ‘‘‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘1‘ ‘‘‘
‘ ‘  ‘' ‘‘ ‘ ‘8 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘

 ‘
'‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘‘
 ‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘! ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘% ‘1 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘
(‘'‘ ‘ ‘  ‘  ‘‘ ‘)‘ ‘9 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘5 - ‘‘ ‘ ‘ ‘ ( ‘  ‘ ‘  ‘%‘ ‘ ‘
‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘!
 ‘ ‘
! ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘
‘‘‘ ‘‘:;‘‘  ‘‘  ‘<=‘
54‘
'‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -‘ ‘ ‘ -‘‘ ‘
 ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘(‘ ‘

 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘


 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘  ‘ ‘ ‘‘‘‘( ‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
‘ ‘

 ‘‘
 ‘‘ - ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘‘- ‘'‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘‘
‘‘‘ ‘
 ‘
1‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘
‘ ‘‘‘ ‘-‘ 
‘.* ‘ ‘‘‘ /‘1 ‘ ‘
 ‘
‘ ‘' ‘‘-‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘1‘ ‘‘ ‘‘ ‘( ‘‘
 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
'‘
‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ $‘‘ ‘ ‘ ‘- ‘‘ ‘
 ‘- ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘‘‘ ‘ ‘  ‘  ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ (‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘  ‘
)‘9 $‘3 ‘‘ $‘%‘#‘> ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘ $‘
,‘ ‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘& ‘  ‘.
 $/‘)‘‘ ‘‘‘ ‘‘
 ‘+ ‘‘ ‘ ‘ ‘!‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘!‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘
55‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘(‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘
‘‘ ‘‘
 -‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘*‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘(‘
 ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘(‘! ‘  ‘  ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
 ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘( ‘‘ ‘
‘ ‘‘9 ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘-‘ ‘‘
 ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
%‘ ‘‘‘‘( ‘
)‘*‘ ‘ ‘‘ ‘‘2  $‘ ‘ $‘
* ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘
‘ ‘ ‘‘2  ‘‘‘‘ ‘ #‘'‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘#‘
" ‘ ‘  ‘ ‘‘
' ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘‘‘‘ ‘‘  ‘‘‘
2  ‘
‘ ‘( ‘‘‘- ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘- ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘(‘ ‘‘‘
‘1 ‘ ‘‘ ‘
  ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ 
 ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘‘‘( ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘' ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘
‘
‘ (‘ -‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘

 ‘‘‘(‘


1‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘( ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘‘ ‘( ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘
‘( ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘‘‘
(‘1‘‘ ‘
‘ ‘ ‘
56‘
 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘
 ‘ ‘
!‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
2 ‘‘ ‘‘‘ ‘  ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘( ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘(‘‘2  ‘5 ‘ ‘‘ $‘% ‘‘‘‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘

‘&‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘  $‘
 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘‘ ‘ ‘
 ‘  ‘‘(‘‘ ‘ ‘ ‘‘
)‘3 ‘.8 /$‘> ‘‘ ‘  ‘ ‘‘  $‘
5 ‘‘‘ ‘ ‘!‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
 
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘>‘ ‘ ‘(‘3 ‘

 ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ -‘  ‘‘‘ ‘


‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘‘
 ‘^ ‘
0 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘(  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
& ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘
‘‘
*‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘% ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘-‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘  ‘
,‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘(‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ( ‘‘
  ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘0  ‘
57‘
‘