Sunteți pe pagina 1din 3

Potrivit Ordinului nr.

125 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al


certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de
completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii
asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, publicat în M.Of. nr. 254 din 21
martie 2006, -persoana asigurata sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin
procura se obliga sa anunte platitorul despre acordarea concediului medical si sa depuna
certificatul de concediu medical pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei
pentru care a fost acordat concediul medical

Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind


concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Art. 32. - Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca, care au urmat
un tratament in strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara, beneficiaza de
concediu medical acordat in conditiile si pe duratele prevazute de lege; certificatele de
concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate
publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, la o data ulterioara, dar nu
mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
Art. 33. - Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in
interes de serviciu sau in interes personal primesc certificate de concediu medical de la
medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare
traduse si autentificate, in conditiile si pe duratele prevazute de lege. Aceste certificate
de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii curanti, in termen de
maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sanatate publica.

In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune


internarea in spital, concediul medical se acorda de catre medicul care a asistat urgenta
(medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de garda,
ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile
calendaristice.Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical
poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de
indemnizatie (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege.(OUG 158/2005). In caz de
internare, daca gradul de severitate al bolii il impune, se poate acorda codul de
indemnizatie (06) pe toata perioada internarii. La externarea pacientului din spital, medicul
curant elibereaza certificate de concediu medical cu inscrierea codului de indemnizatie
corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta medico-chirurgicala.
Acestea sunt prevederile legale, oricum medicul este responsabil de realitatea rubricilor
completate in certificatul de concediu medical. In mod exceptional, inteleg ca medicul
chirurg poate sa va acorde codul de urgenta nu mai mult de 5 zile, dincolo de acest
termen codul de urgenta fiind altul. Exceptie fac insa cazurile in care gradul de severitate
al bolii impune acordarea acestui cod pe toata durata internarii.
Angajatorii trebuie sa depuna la CJAS-uri actele referitoare la concediile medicale pana la
data de 25 a fiecarei luni Postat Joi, 17 Februarie 2005 Casa Nationala de Asigurari de
Sanatate aduce la cunostinta angajatorilor ca pana la data de 25 ale fiecarei luni
acestia trebuie sa depuna la Casele Judetene de Asigurari de Sanatate actele
necesare pentru evidenta, verificarea, calculul si plata concediilor si indemnizatiilor
de asigurari sociale de sanatate acordate in beneficiul angajatilor lor, in luna
precedenta.

Aceste acte sunt:


- Centralizator privind evidenta nominala a persoanelor care au beneficiat de
concedii medicale in luna precedenta depunerii actelor;
- Exemplarele no. 2 ale Certificatelor de concediu medical eliberate de catre medici
in luna amintita

Actele de mai sus se depun impreuna cu Declaratia privind evidenta obligatiilor de plata
ale angajatorilor catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate
pentru concedii si indemnizatii (in cuantum de 0,75% din fondul de salarii al
angajatorului).

Persoanele care desfasoara activitati libere, autorizate conform legii, membrii asociatiilor
familiale, administratorii sau managerii care au contracte de administrare sau
management precum si asociatii, comanditarii sau actionarii societatilor comerciale trebuie
sa depuna la sediile CJAS urmatoarele acte:
- Certificatul de concediu medical eliberat de medic;
- Adeverinta de la Casa Teritoriala de Pensii care sa ateste stagiile de cotizare din
ultimele 12 luni anterioare acordarii certificatului de concediu medical.

Aceste persoane au la randul lor obligatia sa depuna la casele de asigurari de sanatate la


care sunt luati in evidenta declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii si s-o
actualizeze de cate ori este cazul, in maximum 30 de zile de la data aparitiei vreunei
modificari in situatia lor. Pentru persoanele amintite mai sus cota de contributie este de
0,75% din veniturile impozabile.

Atat pentru angajatori cat si pentru persoanele fizice termenul de plata a contributiilor este
data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. Exceptie fac persoanele care
desfasoara activitati independente si membrii asociatiilor familiale, care fac aceste plati
trimestrial, pana la data de 15 ale ultimei luni din trimestrul respectiv. Dreptul la concedii
medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este conditionat de plata
contributiilor datorate.

Modelele de declaratii care trebuie depuse la Casele de Asigurari de Sanatate sunt


anexate Ordinului MS/CNAS nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile
si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial nr. 147 din
16 februarie 2006. Normele si documentele pot fi gasite si pe site-ul CNAS, www.cnas.ro
sau www.casan.ro.

Atragem atentia ca potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 refuzul


nejustificat de plata a indemnizatiilor, calculul si plata eronata a indemnizatiilor precum si
eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in
vigoare constituie contraventii sanctionabile cu amenzi de pana la 2.500 lei noi, daca
faptele respective nu intrunesc elemente de infractiune.