Sunteți pe pagina 1din 3

Institutor: GRUIŢĂ CORNELIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 HUNEDOARA

Program de intervenţie personalizat

Numele şi prenumele copilului: xxxxxxxxxx


Data nasterii : 10.03.2003
Grupa mare
Domiciliu: strada Ştefan cel Mare, bloc X2, ap. 37, Hunedoara.
Domeniul de intervenţie : educaţional
Specialişti care intervin în elaborarea şi aplicarea P.I.P.
• educatoarea grupei;
Alte persoane implicate în program: familia, profesorul logoped.
Data de elaborare a programului: 02.10.2009
Durata de desfăşurare a programului: 1 an
Concluziile evaluării
• din punct de vedere medical: handicap mintal, IQ 69 (deficienţă mintală
uşoară);
• din punct de vedere psihopedagogic: probleme de concentrare a atenţiei,
predomină operaţiile concrete, memorie deficitară, de scurtă durată,
întârziere în dezvoltarea limbajului, imaginaţie săracă; adaptare deficitară
la cerinţele programei preşcolare;
• din punct de vedere al competenţelor preşcolare: se exprimă greoi din
punct de vedere fonetic, lexical, grammatical; dificultăţi de analiză şi
sinteză fonematică; dificultăţi în tranmiterea intenţiilor, gândurilor, în
alcătuirea propoziţiilor simple şi dezvoltate; dificultăţi în utilizarea
numerelor şi cifrelor; dificultăţi de relaţionare cu preşcolarii din grupă.
În urma evaluării iniţiale am constatat că există unele trăsături
compensatorii care ar putea constitui pârghii de sprijin în activitatea
recuperatorie: are formate deprinderi de autoservire, îi place ordinea; dacă te
adresezi personal şi cu voce scăzută, se mobilizează şi încearcă să rezolve
sarcina cerută, în caz contrar se sperie şi nu se mai poate concentra; are nevoie
de mai multe explicaţii şi de repetarea demonstrării pentru a înţelege cerinţa;
sunt necesare multe exerciţii până când ceea ce se însuşeşte ajunge să se
consolideze.
Activitatea recuperatorie se va desfăşura gradual până recuperarea
decalajelor, la următoarele categorii de activităţi: activităţi de educarea
limbajului, activităţi matematice şi educaţie plastică (pentru a-i dezvolta
capacitatea de a-şi exprima plastic trăirile emţionale).
Obiectivele programului:
• Recuperarea decalajelor prin activităţi suplimentare aplicate personalizat.
• Prevenirea apariţiei prejudecăţilor la copiii din grupă.
• Cultivarea atitudinii pozitive faţă de colegii din grupă prin educarea
capacităţii de relaţionare.
• Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere
firească a raporturilor dintre copilul cu nevoi speciale şi restul grupei.
Arii Scopuri Obiective Strategii de intervenţie Perioada Evaluarea
curriculare şi învăţare de procesului de
intervenţie învăţare
EDUCAREA - formarea - să repete -imitarea sunetelor din Gradual pe - prin jocuri
LIMBAJULUI abilităţii de sunetele natură în şoaptă, în parcursul exerciţiu(observare
înţelegere ; auzite; ritm prelungit: jocuri anului directă);
-să imite onomatopeice (“Fă ca şcolar -fişe de evaluare;
sunetele ursuleţul”,”Puişori
din natură; veniţi la mine”, “Se
-să execute aude ploaia”, “Bate
sarcini vîntul”, “Să facem ca
simple; şarpele, albina…”,
”Cântecul
greieraşului”)
-solicitarea copilului
de a executa diferite
sarcini simple şi
verbalizarea
acţiunilor: jocuri de
orientare spaţială
(“Aleargă la
ursuleţ”,”Aşează
ursuleţul unde îţi spun
eu!”)

-dezvoltarea -să - jocuri: „Cum bate


sensibilităţii identifice toba”, „Ce se
auditive sunete, aude”(sunet, zgomot),
zgomote: „Ghiceşte cine te-a
strigat”
-dezvoltarea -să - exersarea pronunţării
auzului identifice cuvintelor monosilabice
fonematic; sunetele şi polisilabice;
dintr-o - denumirea unor
silabă, imagini sau obiecte;
cuvânt; -repetarea unor
propozitii simple;
-jocuri: „Jocul
silabelor”, „Cu ce sunet
începe cuvântul”
-dezvoltarea -să relateze - relatarea secvenţelor
capacităţii de întâmplări dint-o poveste
a relata scurte dintr- cunoscută;
întâmplări o poveste -ordonarea imaginilor;
simple dintr- cunoscută -relatarea unor
o poveste, de (cu şi fără întîmplări trăite
a verbaliza imagini);
întâmplări
trăite ;

Evaluare finală
Criterii de evaluare:
Minimale: îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, stabilirea locului sunetului
în cuvânt şi a cuvântului în propoziţie, folosirea cuvintelor care exprimă
însuşirile sau raporturile dintre obiecte si fenomene.
Maximale: dezvoltarea capacităţii de a povesti în succesiune logică ceea ce a
auzit şi a văzut, folosirea corectă a cuvintelor.