Anexa nr.1 la HCL nr.

113/2010

REGULAMENTUL Serviciului de Iluminat Public CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Serviciul de Iluminat Public denumit în continuare SIP este o activitate complexă care se realizează prin însumarea mai multor componente tehnice, materiale şi administrative . (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator . (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în Municipiul Alba Iulia, se va conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public, pe baza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 2.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 2.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 2.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale în ansamblul lor; 2.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 2.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 2.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 2.7 efect de grota neagra - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mica; 2.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 2.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 2.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 2.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 2.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

2.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 2.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.15 iluminare minima E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 2.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 2.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 2.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 2.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 2.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.23 indice de prag TI - creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 2.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 2.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 2.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică întrun gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 2.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 2.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 2.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lampi ornamentale, lămpi cu reflector, lampi foto; 2.30 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 2.31 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 2.32 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.33 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.34 luminanţa minimă L(min) -cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 2.36 operator-persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 2.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 2.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de

iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 2.39 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 2.40 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 2.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 2.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 2.43 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pânăla 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 2.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos esteticarhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 2.45 sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 2.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 2.47 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 2.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 2.51 utilizatori – Municipiul Alba Iulia în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 2.52 zona alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 2.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Roman de Iluminat; 2.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara. aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local. 7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. care sunt identice cu cele ale C. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public.Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 . 6 Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale.. 8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: . de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente.E. 5 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini. dezvoltarea. Art. se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale. Art. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. coordonarea. altele decât iluminatul public.I. e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale.I. monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului. II . precum şi înfiinţarea. în cazul gestiunii directe. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. 3 (1) Înfiinţarea. concomitent. d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat.Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. în calitatea lor de beneficiari ai serviciului. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Alba Iulia. diferenţiate în timp şi spaţiu. (2) Municipiul Alba Iulia trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. în întregul lor. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. modernizarea. Art. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. de regulă. 4 (1) Sistemele de iluminat public se amplasează. (3) Municipiul Alba Iulia va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă. eficienţă economică şi managerială. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. Art. organizarea.Art.E. ale comunităţii locale. CAPITOLUL . după caz. c) satisfacerea judicioasă. la nivelul comunităţii locale. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C.

10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. g) punerea în valoare. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale.. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios.. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. e) asocierii intercomunitare. g) asigurarea. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C. la care România este afiliată. marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbatorilor legale sau religioase. h) asigurarea unui iluminat arhitectural. respectiv de C. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. membri ai comunităţii.N. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. prevăzute de normele în vigoare. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata. b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. Art. a confortului şi a calităţii vieţii. cu costuri minime. prin iluminat adecvat. alegerea modalităţii de gestiune. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. ornamental şi ornamental-festiv. j) crearea unui ambient plăcut. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei. individuală şi colectivă. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publică şi/sau culturală. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale. a elementelor arhitectonice şi peisagistice a municipiului. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele. Municipiul Alba Iulia va urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari. b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public. la nivelul localităţilor. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. Art. a regulamentului propriu al serviciului. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului. a caietului de sarcini.I. d) responsabilităţii şi legalităţii. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate. c) protejarea intereselor beneficiarilor. i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale. b) descentralizării serviciilor publice. j) participării şi consultării cetăţenilor. prin crearea unui mediu concurenţial de . g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit.a) autonomiei locale.E.I. f) promovarea investiţiilor. 9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii.R. h) ridicarea gradului de civilizatie.

. buletinele de verificări. 12 (1) Fiecare operator trebuie să deţină. g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse. cuprinzând memoriile tehnice. e) cărţile tehnice ale construcţiilor. în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor. păstrarea şi manipularea acestor documente. 11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. . (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării. (2) Operatorul. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire. d) studiile. l) promovarea formelor de gestiune delegată.procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorului şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare. n) promovarea profesionalismului. la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului. actualizate cu toate modificările sau completările.lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice. m) promovarea metodelor moderne de management.atragere a capitalului privat. obligaţiile proiectantului de specialitate.procese-verbale de preluare ca mijloc fix. specifice principalelor tipuri de instalaţii şi activităţi. . păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii. . în condiţiile alin. . (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. devizul general.procese-verbale de punere în funcţiune. b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. f) documentaţia tehnica a utilajelor. completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. (1). . Art. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. SECŢIUNEA a 2-a . instalaţiilor şi autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale. datele geologice. ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea. analiză şi încercări. avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă. iluminat arhitectural.procese-verbale de verificări şi probe. devizele pe obiecte. i) documentele de recepţie. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare. preluare şi terminare a lucrărilor cu: .procese-verbale de dare în exploatare. iluminat stradal-pietonal.. reactualizarea. . inclusiv cele subterane.Documentaţie tehnică Art. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc. necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public. breviarele de calcul. h) proiectele de execuţie ale lucrărilor.procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. inclusiv probele de performanţă şi garanţie. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire.

(3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. exploatarea. inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. în final. 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. . laboratoare. d) numărul de copii executate. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. se va preda câte un exemplar din aceste planuri. de admitere la lucru etc. fără avizul acestuia. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament.j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. e) necesitatea copierii. r) documentele referitoare la instruirea. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. examinarea şi autorizarea personalului. aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. originale. inclusiv în format optoelectronic. întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. Art. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. conform instrucţiunilor în vigoare. Art. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. instalaţii de măsura. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. planurile de ansamblu. b) numărul de exemplare originale. c) calitatea celui care a întocmit documentul. (1). k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul. 12 alin. de sesizări şi reclamaţii. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. de dare şi retragere din exploatare. desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii. schemele şi documentele aflate în arhivă. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant. numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice. să predea şi schemele. planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. s) registre de control. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. numele. precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. odată cu predarea lucrărilor. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. de manevre. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea.

instalaţiile independente. barele electrice. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin: a) îndatoririle. metodelor pentru controlul stării acestuia. h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. reparaţii curente şi capitale. (5) Separat. j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza. responsabilităţile şi competentele personalului de deservire. asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.f) data fiecărei revizii sau actualizări. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. revizii tehnice. trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. 17 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat. inclusiv scheme şi schiţe explicative. Art. b) descrierea construcţiei şi functionării echipamentului. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. 15 (1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). echipamentele de comanda. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. manevre în timpul exploatării. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura. automatizare. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei. fundaţii. după caz. Art. în fişele tehnice se trec. posturi de transformare. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor. e) reguli de anunţare şi adresare. Art. să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. f) perioada cât a durat reparaţia. cât şi schemele normale de funcţionare. precum şi conductele. . h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. exacte. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat.16 (1) Toate echipamentele. revizii tehnice. instalaţiile de legare la pământ. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. date privind: a) incidentele sau avariile. planificată sau accidentală. (2) Pe durata exploatării. manevre de scoatere şi punere sub tensiune). d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. reparaţii curente şi capitale).

g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii. Art.. Art.. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere..instalaţii de măsura şi automatizare. care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare. după caz: . c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. . 20 Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare. certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul. SECŢIUNEA 3 . drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în . Art.". dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic..reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public. (3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire. 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie. precum şi obligaţiile. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale. într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale. semnalizari şi protecţii. 22 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament. 18 (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze. 21 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. după caz.instalaţiile de comanda. cu care vor fi dotate locurile de muncă. menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnatura personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. Art. (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare.Îndatoririle personalului Art. precum şi modul de trecere de la o schema normală la altă variantă. . diferite de cea normală. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens. menţionându-se data intrării în vigoare.. să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. pod sau altele asemenea. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire.Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor Art. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. întreţinere. . b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. d) lucrări de întreţinere periodică. (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. 24 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. (3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. îmbunătăţirea activităţii de exploatare.regulamentele/procedurile tehnice interne. Art. b) gradul de automatizare a instalaţiilor. tunel. e) lucrări de întreţinere neprogramate. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. (2) Evenimentele ce se analizează se referă. c) executarea de manevre. de regulă. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. parc. fără întreruperea furnizării serviciului. fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. f) lucrări de intervenţii accidentale. 25 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural. în principal. la: a) defecţiuni curente. Art. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului. alei. privitor la exploatare şi execuţie. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţa. operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. constau în: a) supravegherea instalaţiilor. b) controlul curent al instalaţiilor. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. SECŢIUNEA 4 . avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. c) incidentele şi avariile. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente.

pe o durata mai mare de 15 minute. cu indicarea . b) situaţia înainte de incident sau avarie. dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore. după caz. Art. ca urmare a consecinţelor avute. concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. respectiv din incident devine avarie. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore. Art. 28 Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. indiferent de durată. ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte. 26 Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice. corespunzătoare scopului acestora. a iluminatului arhitectural. 27 Prin excepţie de la art. evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.Art. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi. acesta işi schimbă categoria de încadrare. ornamental şi ornamental-festiv. prin funcţionarea corectă a anclansarii automate a rezervei. Art. a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. 30 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. 29 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. de regulă. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. totală sau parţială. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. b) întreruperea accidentală. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. asociaţia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc. Art. împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. cu excepţia celui arhitectural. b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia. totală sau parţială.

iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. Art. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. cu descrierea deteriorării. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. deficienţe ale echipamentului. inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor. rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. după caz. (1). furnizorului de echipament şi/sau a executantului. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei. cu participarea proiectantului. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. rapoartelor. h) stadiul verificărilor profilactice. 31 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişa de incident". cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente. operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. Art. reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor. încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. durata de întrerupere. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatură cu instalaţia sau echipamentul analizat. f) efectele produse asupra instalaţiilor. dacă a rezultat echipament deteriorat. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului. 32 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale.abaterilor de la aceasta. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. Art. m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. 33 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective. l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. 29 alin. .

(4). Art. Art. Art. cu ocazia apariţiei unui incident. înlocuire sau reparaţie capitală. 38 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră. reducerea pierderilor etc. b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii. 34 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţă statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. 14 alin. operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. Art. 37 În sensul prezentului regulament. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare.Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat". a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. care se anexează la fişa incidentului. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. denumite manevre curente. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel. 35 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia. denumite manevre de lichidare a incidentelor. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate. (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte. denumite manevre programate. operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. (2) Procedurile prevăzute la alin. SECŢIUNEA 5 . 36 Manevrele în instalaţii se execută pentru: a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. manipulării. reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare.(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. realizarea unor regimuri optime de funcţionare. pe baza instrucţiunilor de exploatare. iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic . c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare.

42 (1) Întocmirea. programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra. 41 Prin excepţie de la art. instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. de regulă.stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. având un caracter curent. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă. Art. (3) În funcţie de necesitate. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta. f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. d) notăţii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor. Art. în condiţiile legii. care trebuie să conţină: a) tema manevrei. manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. cu caracter curent. e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. Art. b) scopul manevrei. 39 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. de acelaşi personal.anumite manevre în caz de incident. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul. . Art.manevre curente. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. programate. al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. 43 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. b) foaie de manevră pentru manevre programate. chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă.anumite manevre programate. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale. (4) Foaia de manevră întocmită. Art. cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta. . putându-se folosi la: . g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator. denumit în continuare foaie de manevră. 40 După scopul manevrei. al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. . (5) Manevrele curente. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. conform procedurilor aprobate. c) succesiunea operaţiilor. 39.

(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. poduri.Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. Art. pieţe. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora. din zonele declarate istorice ale localităţilor. pasaje sub şi supraterane. (4) În cazul alimentarii cu energie electrică prin reţea subterană. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. Art. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K]. în care sau adus echipamentele respective. când condiţiile tehnice nu permit. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri. pasaje. unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor. (3) Din motive estetice şi de securitate. a operaţiilor executate. instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. pe clădiri. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire. aerian. a confirmărilor făcute. 44 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. străzi. 45 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră. (2) În perioadele de probe. treceri pietonale. ora începerii şi terminării manevrei. Pentru anumite cai de circulaţie înguste. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. semidirectă sau directă-indirectă. cu acordul proprietarilor. (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră. 47 (1) În zonele urbane. prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. starea operativă. astfel încât costurile de exploatare să fie minime. montat la baza fiecărui stâlp. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. configuraţia etc. reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. 48 (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. SECŢIUNEA 6 . . respectiv de CNRI. trotuare. Art. intersecţii. Art.. montată la baza fiecărui stâlp. toate acestea operându-se în foaia de manevră. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. 46 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. parcări. precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. dacă condiţiile tehnice nu permit. după caz.

Art. după caz. h) cerinţele estetice şi arhitecturale. j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. suspendat. Art. 50 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat. local. nivelul de iluminat sau luminanţa. b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). 54 (1) De regulă. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. b) importanta căii de circulaţie pe care se montează. . adaptate fiecărui caz în parte. (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct. Art. programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. luânduse în calcul luminanţele sau iluminările. 53 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. Art. 49 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. c) tipul stâlpului. optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi.(2) În cazul reglajului în trepte. cu racordare la reţea. Art. b) condiţiile de mediu . d) cerinţele de ordin estetic impuse. în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. f) randamentul corpurilor de iluminat. cu pericol de explozie. unicate. cu cerinţe estetice şi arhitecturale. arhitectural.normal. 51 (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. cu umiditate. estetic. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. 52 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. după caz. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. care este general.vibraţii. şocuri mecanice. trebuie sţ poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte. Art. exterior. medii agresive. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. d) protecţia împotriva electrocutării. e) condiţiile de exploatare . i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere. cu praf. (2) În zonele cu arhitectură specială.

Art. secvenţial. (7) În parcuri. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. 56 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană. (5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu. b) acţionare automată. menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. 58 (1) Operatorul va realiza un dispecerat prin care să se realizeze comanda şi urmărirea sistemului de iluminat dintr-un singur loc. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora. Art. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. Art. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. în cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. cu funcţionare radială. (3) Legatura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public. Art. prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. corelat cu condiţiile meteorologice. 55 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. . (4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. (3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. c) acţionare automată individuală. Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. c) ora oficială de vară. b) luna calendaristică.(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii.cascadele trebuie sa aibă rol atât de comandă. pentru obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. 57 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată. c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate. e) condiţiile locale specifice.

printr-un conductor electric de nul de protecţie. pe parcursul exploatării. prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat. şi care va însoţi conductele electrice de alimentare. autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale. cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. de importanţa căii de circulaţie pe care se montează. după caz. să fie de maximum 4 Ω. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă.Art. 60 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat. în funcţie de nivelul de luminanţă. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă. masurată în orice punct al reţelei de nul. având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. special destinat acestui scop. 59 (1) În sistemele de iluminat public. după caz.Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic. realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere. curaţarea lămpilor . conform standardelor în vigoare. la preluarea serviciului. Art. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament. SECŢIUNEA 7 . (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator. (3) Instalatia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. 62 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie. care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. 61 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător. b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. Art. pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare. de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat. conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct.

67 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective. pe partea exterioară a curbei. suplimentar. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite. Art. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată. evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. Art. 66 (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei. 63 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat. în cazul iluminatului unilateral. (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi. incidenţa în intersecţie. zone pietonale. pieţe. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. pentru mărirea timpului de bună funcţionare. având ca referinţa standardul SR 13433:1999. 65 (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie să asigure o luminanţă egala cu cea realizată pe restul traseului. Art. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de . 64 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează. marcarea structurii construcţiei. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul. piste pentru biciclete. potrivit factorului "raport de zona alăturată" rezultat din proiectare. Art. iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65. (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. Art. sensuri giratorii. pentru intersectii. pentru căile de circulaţie auto. acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă. pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic.şi a corpurilor de iluminat. b) nivelul de iluminare. distanţa dintre aceştia micsorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba. în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

prevăzute cu arbori de dimensiuni medii. fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. montarea unor stâlpi suplimentari. Art. Art. sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale strazii. distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora. modificarea fluxului luminos. se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor. 68 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. de întreţinere şi arhitecturale. fotometrice. se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat. în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat. având ca referinta standardul SR 13433:1999. Art. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi. astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. Art. asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene. În acest sens. iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. (1) se poate mări până la 100%. în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. supraînălţarea celor existenţi. 70 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. (2) În funcţie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales.pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie. modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase. 69 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat. fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire. . asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. 71 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. aparţinând sistemelor de iluminat rutier. (2) Înalţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora. astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. nivelul de luminanţă menţionat la alin. astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.

în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile . după caz. de regulă. iluminarea minimă. temperaturii de culoare corelata. al culorii surselor de iluminat şi al pozitionării acestora faţă de traficul rutier. raportul de zonă alăturată. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei. dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0. c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel.5. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroana. dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. iluminatul de tip axial. pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului. cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza. luminanţa zonei interioare. iluminarea medie. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă. Art.2-0. uniformitatea longitudinală a luminanţei. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. în trepte. uniformitatea generală a iluminării. la nivelul ultimelor ramuri. luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate. pentru a se evita efectul de grotă neagră. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue. 72 (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile. curaţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. 74 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier. Art. uniformitatea generală a luminanţei. de regulă. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces. nivelurile scăzând de la exterior spre interior. 73 (1) Pe căile de circulaţie. în timp util şi cu siguranţă. luminanţa zonei de ieşire. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. indicele de prag. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc. (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat. raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.(2) În cazul arborilor de înălţime mică. luminanţa zonei de tranzitie. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. Art. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. luminanţa zonei de acces.

după caz.000 de ore. SECŢIUNEA 8 . b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public. la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare. căile de circulaţie principale. iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus. d) axial.tipul reţelei electrice de alimentare. Art. conform normelor în vigoare. care trebuie sa cuprindă: . . tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi. cu: .modul de amplasare a corpurilor de iluminat. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public. 76 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat. . în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora.posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public.traseul reţelei. . . .Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art. 76. c) bilateral faţă în faţă.agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv. (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont că durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10. având ca referinţă standardul SR 13433:1999.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. e) central. cu excepţia drumurilor naţionale. (2) În mediul rural.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. cu căile de circulaţie cu trafic mediu. . (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza. conform prevederilor art. . b) bilateral alternat.lungimea şi lăţimea. se pot asimila. corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi. din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau. . care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. împărţită pe categorii de căi de circulaţie. . 77 În aplicarea prevederilor art.tipul de îmbrăcăminte rutieră. pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare. putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. . în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral. 12. cu indicarea punctelor de alimentare. de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere. numărului lămpilor şi a puterii totale consumate. f) catenar. Art.amplasarea corpurilor de iluminat. în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie.denumirea. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. 75 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie.punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. . cu indicarea tipului şi puterii lampii.

executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. viscol. Art. curaţarea. Art. . d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite. aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub . ploi torenţiale.. 79 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat. însoţite de certificatele de calitate. 78 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. breviarele de calcul şi avizele obţinute. în baza unor programe. g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. d) procesele-verbale de recepţie. 80 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru.). c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public. Art. 82 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrică sub tensiune. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare. c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic. b) supravegherea lucrărilor.tipul şi distanţa dintre stâlpi. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. siguranţă etc. cu toate modificările operate. igniter. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată. reglarea. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi. d) control al lucrărilor. formarea de chiciură. cum ar fi: vânt puternic. c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. e) analiza stării tehnice a instalaţiilor. Art. k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. Art. numărul acestora şi puterea lămpilor.tipul corpurilor de iluminat. i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. 81 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. condensator.

b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. Art. după caz. c) verificarea ancorelor şi întinderea lor. a consolelor. 87 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. c) înlocuirea. cu remedierea tuturor defecţiunilor. 86 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.tensiune. după caz. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică. b) tablouri electrice de alimentare. dacă este cazul. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. dacă există o defecţiune.). g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. dacă este cazul. Art. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. Art. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). a uşilor tablourilor de distribuţie. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. d) refacerea inscripţionărilor. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. 85 Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. dacă este cazul. d) verificarea stării conductoarelor electrice. Art. b) ştergerea dispersorului. distribuţie. înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi. f) îndreptarea. distribuţie şi conectare/deconectare. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stâlpului. 84 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine. distribuţie. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. c) verificarea siguranţelor fuzibile. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. Art. identice cu cele . c) înlăturarea cuiburilor de păsări. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte. 83 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare. legătura la priza de pământ etc.

dacă este necesar. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. fisurate ori rupte. c) mediu. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. inclusiv a fundaţiilor acestora. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi. o) în cazul în care. remediere sau înlocuire. gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. între 360 şi 600. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. şi luarea măsurilor de consolidare. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 88 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. dacă este cazul. locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate. între 160 şi 360. h) verificarea stării conductoarelor electrice. Atr. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. precum şi marile aglomerări urbane. la verificarea săgeţii. se reface legătura. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare.iniţiale (prevăzute în proiect). Cele deteriorate se înlocuiesc. corectate cu temperatura. iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancoră. diferă de cele din tabelul de săgeti. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată sa fie cea corespunzătoare. glazura nu este deteriorată sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare. se va măsura şi se va reface priza de pământ. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora. deformate. b) intens. în funcţie de rezultatul determinarilor. n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel: a) foarte intens. rosături ori lipsa izolaţiei. . Art. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare. 89 (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. având ca referinţa STAS 12604:1988. corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. d) verificarea şi strângerea contactelor. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă. Elementele deteriorate se înlocuiesc. peste 600. clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. l) la console. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat. în funcţie de condiţiile locale. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. instalaţii de comunicaţii. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături. valorile măsurate. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public.

b) să promoveze dezvoltarea. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. e ) Recuperarea contravalorii energiei electrice consummate de de terti beneficiari ai retelelor publice de alimentare cu energie. telecomunicarii. b) servitute de trecere subterană.C. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public.d) redus. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. Art. energie electrica etc. c) contractul de delegare a gestiunii. corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. unităţilor administrativ-teritoriale. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. g ) Pregatirea maerialelor necesare documentatiilor si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la retelele edilitare. 90 Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare. sub 30. aparţinând. III . 91 Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului. după caz. între 30 şi 160. 94 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică. în cazul gestiunii directe. e) foarte redus.93 Responsabilitatile operatorului privind sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia: a ) Programarea orelor de functionare in functie de perioada anului. distribuţie. conectare/ deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. i ) Corespondenta cu Politia Municipiului Alba Iulia si Serviciul Politiei Comunitare Alba Iulia pentru apararea si protejarea retelelor edilitare si/sau recuperarea pagubelor produse respectivelor retele. Art. 92 Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. h ) Urmarirea comportarii in timp a retelelor edilitare proprietatea Municipalitatii. b) hotărârea de dare în administrare. c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. Art. f ) Intocmirea notelor de fundamentare.ElectricaS. Art. elementelor de tema. privind necesitatea cuprinderii in programele de investitii anuale a lucrarilor de investitii si reparatii capitale pentru retelele de iluminat public. statului. în cazul gestiunii delegate. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public. c ) Pregatirea documentatiilor necesare extinderilor de retele de iluminat public si reparatiile capitale la retelele perimate detinute de catre S. conditiilor specifice. stabiliţi de . corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. d ) Urmarirea contractelor de furnizare energie pentru instalatiile publice pe care le administreaza.Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. după caz. unor persoane fizice ori juridice. CAPITOLUL. b ) Remedierea sesizarilor cu privire la nefunctionalitati de retea sau corpuri de iluminat. j) Urmarirea lucrarilor edilitare realizate la retelele administrate de operatorii de servicii – distributie gazmetan.A.

care să conducă la reducerea costurilor de operare.autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare. 97 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. Art. persoane fizice şi persoane juridice. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri.. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.S.R. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. în cazul gestiunii directe sau contractul de delegare a gestiunii. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale. inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere. 95 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. în cazul gestiunii delegate. în mod nediscriminatoriu. Art.R. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public. dacă condiţiile meteorologice le permit . hotărârea de dare în administrare. comunităţile locale componente. 96 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate. după caz. Art. Art. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară. Art. la un nivel calitativ corespunzător.N.N. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi.N.S. şi C. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere.C. A.R. 93. 98 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale.C. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a .I. g) să pună în aplicare metode performanţe de management. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. după caz. după caz. de respectarea prezentului regulament. (3)Autorităţile administraţiei publice locale. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta. 99 Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii.

. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public. IV .planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii.eficienţa măsurilor luate. ale comunităţii locale. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. . d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. Art. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator. 101 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achită obligaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale. f) să refuze. Art.tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. . c) satisfacerea judicioasă. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. 103 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. 100 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice.rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. .unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului.starea sistemului de iluminat public. aprobarea stabilirii. . e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului. după caz. avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ.Indicatori de performanţă Art. în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. . respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.stadiul de realizare a planurilor de reabilitare. fiind informaţi periodic despre: . modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. Art. g) să isi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. după caz. CAPITOLUL. în condiţii justificate. diferenţiate în timp şi spaţiu.planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public. b) adaptările la cerinţele concrete. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului. 102 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea. . modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.

normativele şi tarifele legale. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. operatorii vor respecta prezentul regulament. c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. CAPITOLUL. contravenţională sau penală. d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public. organelor de poliţie rutieră.calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu.Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 104 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. poliţie comunitarăi şi soluţionarea acestora. la informaţiile necesare stabilirii: . c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. conform prevederilor contractuale. V . (3) Măsurătorile precizate la alin. Art. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. (1). în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin. . conservare şi menţinere în funcţiune. periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. . 106 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. . în condiţiile legii. (2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea. şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea. 107 (1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. 105 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Art. e) creşterea gradului de siguranţa rutieră. în conformitate cu prezentul regulament. valabile la data încheierii acestora. Art. . civilă. operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public.modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public. b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare. după caz. Art. d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. patrimonială.stadiului de realizare a investiţiilor.modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat. . 109 . Art.modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. exploatare.b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. 108 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele. f) scăderea infracţionalităţii.modului de administrare. indiferent de modul de gestiune adoptat.

Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri 80 60 60 80 Suma de iluminat .1. . Consilier. pe tipuri de iluminat . Indicatori de performanţă Trimestrul Total ____________________________________ I II III IV an ________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1. calculării şi masurării parametrilor luminotehnici. pietonal.. _____________________________________ b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale.stradal. 10 10 10 10 Suma crt. în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ________________________________________________________________________________ 1. Secretar. ornamental etc. Art. ornamental etc.stradal. 110 În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii. pietonal. Marcel Jeler ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ________________________________________________________________________________ Nr. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. – notificate 40 25 25 40 Suma operatorului. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public. _______________________________________________ c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare.

. ____________________________________________ c) durata medie a întreruperilor programate.2.. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi programate. 0 0 0 0 ornamental etc. pietonal. pe tipuri de iluminat . ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI _________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate constatate. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR ___________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de 1 1 1 1 4 iluminat public. pe tipuri de iluminat . monumente afectate de întreruperile neprogramate. 100% 100% 100% 100% 100% ________________________________________________________________________________ 2. alei. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI ________________________________________________________________________________ 2.2. 30 30 30 30 Suma ornamental etc.1. 10 10 10 10 40 _________________________________________________ b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. 6h 6h 4h 4h d) numărul de întreruperi programate. ___________________________________________________________________________________ 1.stradal.2. pietonal.2. anunţate utilizatorilor. pe tipuri de iluminat . ornamental etc. ____________________________________________ b) numărul de străzi.stradal. _________________________________________________ b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). _____________________________________________ b) numărul de străzi. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ ________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind . 3-6h 3-6h 1-3h 1-3h _________________________________________________________________________________ 1. ornamental etc. alei. b) şi c) rezolvate în 48 de ore. 4 4 4 4 16 pietonal.stradal. b) şi c) rezolvate în 5 zile 15% 15% 15% 15% 15% lucrătoare.3.1. monumente afectate de 10 10 10 10 40 întreruperile programate. 85% 85% 85% 85% 85% ______________________________________________ e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). _________________________________________________________________________________ 1.______________________________________________ d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ____________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului.2. 48h 48h 48h 48h __________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 1.stradal.3. pietonal. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC _________________________________________________________________________________ 1. 30 30 30 30 Suma ______________________________________________ c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat . care au depăşit perioada de întrerupere programată.

P. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ________________________________________________________________________________ a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a 100% 100% 100% 100% 100% instalaţiilor utilizatorului. ornamentalfestiv şi architectural etc. Secretar. Sistemul de iluminat public este compus din : a). . ____________________________________________________ b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare 0 0 0 0 0 a acestor obligaţii. alei de acces la blocuri de locuinţe. _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. b). 50% 50% 50% 50% 50% ________________________________________________ c) numărul de facturi contestate de utilizator.2 la HCL nr. Stâlpi de susţinere a reţelei.) . 2 2 2 2 8 _______________________________________________ e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora. _________________________________________________ b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare.2. 1% 1% 1% 1% 1% Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane. destinate iluminatului public. 113/2010 STUDIU DE OPORTUNITATE privind forma de gestionare a Sistemului de Iluminat Public A. respectiv a corpurilor de iluminat destinaţi iluminatului public. Marcel Jeler Anexa nr.nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 0 0 0 0 0 licenţă. parcuri. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice denumită în continuare Sistem de Iluminat Public (S. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor.) Descrierea serviciului de iluminat public Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării iluminatului public pentru arterele de circulaţie rutieră şi pietonale. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. ornamental. Consilier.I.

c). Posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau supraterane, destinate exclusiv iluminatului public; d). Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare şi control; e). Corpuri de iluminat, console, accesorii. În Alba Iulia bunurile ce compun sistemul de iluminat public sunt deţinute de către SC Electrica SA FDFEE Transilvania Sud-SDFEE Alba Iulia denumită în continuare SC Electrica SA şi Consiliul Local Alba Iulia: 1. Posturi de transformare-deţinute de SC Electrica în totalitate (66 bucaţi); 2. Puncte de aprindere pentru iluminatul public, 10 deţinute de SC Electrica SA şi 4 deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 3. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane şi subterane 139,4 km deţinute de SC Electrica SA şi 16,5 km deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 4. Stâlpi susţinere areţelei aeriene iluminat public aproximativ 5.000 buc. deţinuţi de SC Electrica SA şi 266 buc. de Consiliul Local Alba Iulia; 5. Corpuri de iluminat deţinute integral de Consiliul Local Alba Iulia respectiv 4.595 buc.; Începând cu anul 1990 deţinatorul reţelelor de distribuţie a energiei electrice(CONEL, RENEL, Electrica) şi-a redus treptat investiţiile în reţelele de iluminat public, autorităţile locale fiind puse în situaţia de a se implica tot mai mult în întreţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Sistemului de Iluminat Public( SIP). În aceste condiţii încă din anul 1998, Primaria Municipiului Alba Iulia a încheiat un contract de reabilitare şi/sau modernizare a sistemului de iluminat public, contract aprobat de Consiliul Local Alba Iulia prin Hotarârea nr. 216/1998. Prin acest contract s-a stabilit ca investiţia iniţială ( înlocuirea corpurilor de iluminat, revizia şi înlocuirea coloanelor de la stâlpii alimentaţi prin reţele subterane) să fie suportată de prestator iar rambursarea să se efectueze eşalonat în 6 ani. Dat fiind că deţinătorul reţelelor de iluminat public era S.C. Electrica S.A., în prima parte a perioadei de contract au fost înlocuite toate punctele luminoase 2.588 buc. (corpuri de iluminat în număr de 145 bucx125W + 2.443 bucx250W=2.588 buc) cu un număr crescut de corpuri de iluminat 3.497buc(1.514buc.x70w, 15buc.x100w, 1.264buc.x150w, 615buc.x250w, 75buc.x400w = 3.497buc.). Printr-un calcul simplu putem constata că în condiţia creşterii numărului de puncte luminoase puterea instalată a scăzut cu 147,37 kw. La începutul anului 2003 s-a înregistrat în plan legislativ o schimbare pozitivă privind reglementarea şi controlul iluminatului public prin apariţia Ordonantei Guvernului României nr.42/30.01.2003, în care se reglementeză pertinent şi profesional organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. Ordonanta Guvernului a fost modificată şi aprobata prin Legea 475/12 noiembrie 2003. Aceste reglementări legislative au creat condiţia şi oportunitatea de a extinde contractul existent pentru realizarea unor reţele de iluminat public în zone sau pe străzi din municipiul Alba Iulia, în care iluminatul public era deficitar. Obiective ca : Ampoi III, Macului, Craivei, Pasajul Unirea etc. au fost reproiectate luminotehnic şi au fost realizate reţele de iluminat care,au rămas în proprietatea Consiliului Local Alba Iulia. 3. Modul de gestionare a serviciului de iluminat public

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. Aceste servicii se gestionează şi se administrează prin intermediul operatorilor licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Gestionarea serviciilor de iluminat public cea mai uzuală este gestionarea delegată sau concesionarea către un operator, operator căruia i se transferă în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), sarcinile şi responsabilităţile (exploatarea, funcţionarea, modernizarea, extinderea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public, gestionarea consumului de energie). Acest gestionar delegat sau concesionar (operator) va avea sarcina de a aduce sistemul de iluminat public la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare într-un termen scurt, rambursarea investiţiei făcânduse pe termen lung. În prezent administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza de catre Serviciul Administrarea Patrimoniului Local prin contracul existent cu S.C. Luxten Lighting Co. S.A care executa lucrari de intretinere si extindere retele de iluminat, si contract de furnizare a energiei electrice cu S.C. Electrica S.A. Intrucat in contractul existent cu S.C.Luxten Lighting Co. S.A. nu se mai pot realiza decat lucrari de intretinere-mentinere in perioada de rambursare a lucrarilor efectuate respectiv, anii 2006 si 2007, in conditiile in care in Alba Iulia exista programe de extindere a retelelor edilitare pentru noile cartiere de locuinte (Dealul Furcilor, Alba Iulia-Micesti, Alba Iulia-Paclisa ) , apare necesitatea existentei unui operator licentiat de catre autoritatea nationala in domeniu. In paralel cu liberalizarea pietei energetice in Romania gestionarul reţelelor poate reduce costurile cu energia care numai in anul 2005 au fost de 730.298 RON. Din acest motiv este necesara delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public unui operator calificat. Delegarea gestiunii serviciului se face prin licitatie publica. Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor face dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea/concesionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini, şi vor prezenta garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberată de ANRSC. Operatorul care va fi delegat pentru gestionarea/concesionarea sistemului de iluminat sau caruia i se va concesiona serviciul de iluminat public va colecta şi rezolva toate sesizările primite de la cetăţeni şi va gestiona consumurile de energie electrică ale sistemului de iluminat public. În acest mod cetăţeanul contribuie direct la asigurarea bunei functionări a iluminatului în orasul în care locuiesc, deoarece în dispeceratul operatorului delegat se va monitoriza fiecare defectiune şi modul în care a fost remediată. Dispeceratul

va dispune de un număr de telefon special şi de un program care permite rezolvarea sesizărilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi menţinerea sistemului de iluminat public în parametrii contractuali. Soluţia pe care executivul trebuie să o ia în calcul este de găsire a unui partener, cu disponibilităţi financiare şi cu experienţă în domeniu, care să facă o infuzie de capital pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în maxim 3 ani şi să accepte rambursarea într-un număr de 15 de ani conform posibilităţilor de rambursare a administraţiei publice locale. Concluzie Pentru realizarea lucrǎrilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a iluminatului public din municipiul Alba Iulia trebuie asigurat un serviciu specializat care să poată efectua toate lucrările specifice acestui serviciu operativ şi la o calitate deosebitǎ. În acest sens soluţia rezolvării problemei iluminatului, este organizarea unei licitaţii publice prin care serviciul de iluminat public aflat în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local, să fie încredinţat prin gestiune delegată unei firme specializate şi cu experienţă în efectuarea de asemenea servicii. B.) Motivarea de ordin economic, financiar, social care justifică acordarea concesiunii Iluminatul public, alături de gradul de telefonizare, alimentare cu apă curentă, canalizare, asfaltarea străzilor etc., reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei. În cazul unui oraş, cu atât mai mult a unui oraş istoric, iluminatul public împreună cu cel decorativ (ornamental şi arhitectural), este de natură să-i sublinieze personalitatea, să pună în evidentă tot ce este mai reprezentativ şi să-i confere o notă deosebită de modernitate. Realizarea unui iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai bune pentru desfaşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor. Carenţele iluminatului public măresc riscul de producere a accidentelor rutiere precum şi numărul de agresiuni ale persoanelor sau altor fapte antisociale. Studii privind influenţa iluminatului rutier asupra numărului de accidente nocturne arată că numărul de accidente care cauzează decese şi răniri grave pot fi reduse cu aproximativ 30% prin îmbunătăţirea sistemelor de iluminat rutier. Conform statisticilor, se deduce că riscul de accidente şi gravitatea acestora este de 1,6 ori mai mare noaptea decât ziua . Pentru obţinerea unui bun sistem de iluminat sunt importante trei criterii : - nivelul luminanţei carosabilului ; - o slabă orbire datorată corpurilor de iluminat ; - o bună uniformitate a luminanţei carosabilului. Alba Iulia a fost primul municipiu, după capitala Bucureşti, care şi-a asumat responsabilităţile reabilitării şi modernizarea Sistemului de Iluminat Public existent la nivelul anului 1998, proces care a continuat până în anul 2005 cu extinderea reţelelor de iluminat, acoperind aşa zisele “pete negre”, zone rămase deficitare din punct de vedere a iluminatului public cum ar fi: - Zona Macului - Zona Ampoi III

operatorul poate eficientiza costurile şi prin achiziţionarea de energie electrică sub valoarea de livrare a SC Electrica SA.2 că atribuirea contractelor de concesiune de servicii se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Cameliei . Dealul Furcilor.) Investiţii necesare pentru modernizare şi extindere Luând în considerare prevederile legislative cu privire la Serviciul public de iluminat public. toate aceste motive impun organizarea serviciului de iluminat public prin crearea unui serviciu public specializat în subordinea Consiliului Local sau contractarea unui operator autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunală. decât pentru o perioadă de maxim 3 luni/an . Alba Iulia-Pâclişa. Din informaţiile pe care le deţinem puţine administraţii locale din municipiile mari au creat servicii specializate sau secţii specializate pe lângă alte servicii publice de interes local organizate ca servicii publice cu personalizate juridica sau SRL sub autoritatea consiliilor locale.51/2006. încă din anul 2004 – am procedat la efectuarea reţelelor de iluminat public separate fizic de instalaţiile deţinute de SC Electrica SA.str.. rămânând în vigoare prevederile legate de întreţinerea corpurilor de iluminat existente în acest moment. Operatorul autorizat are dreptul de a cumula activităţile de gestionare a SIP din mai multe localităţi fapt care poate duce la creşterea eficienţei şi reducerea timpului de intervenţie în caz de avarii. privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. Considerăm că majoritatea Consiliilor Locale vor proceda la concesionarea activităţii de gestionare a SIP întrucit.str. Legea nr. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. au fost adoptate o serie de acte normative. Poligonului Contractul existent între Primăria Municipiului Alba Iulia şi SC Luxten Lighting Co SA a ajuns la limită în ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de iluminat. cuprinde dispoziţii generale inclusiv pentru iluminatul public. din experienţa acumulată am constatat că pentru întreţinerea SIP actual este suficientă o zi de lucru pentru sesizările cumulate în decurs de 10 zile calendaristice iar lucrările de extindere sau instalarea de reţele noi şi verificarea periodică nu ar putea acoperi normele de muncă şi cheltuielile pentru personalul muncitor însarcinat cu aceste lucrări (7 persoane). pentru corelarea legislaţiei cu cea europeană mă refer în mod deosebit organizarea serviciilor de interes public şi modalitatea de delegare a gestiunii şi contractare a operatorului . Dezvoltarea zonelor noi de cartiere de locuinţe: Alba Iulia-Miceşti. C. În paralel cu lucrările şi activităţile necesare gestionarii SIP în condiţiile deschiderii pieţei de energie electrică. În anul 2006. se prevede la art. Având în vedere situaţia actuală a patrimoniului aferent SIP sunt necesare realizarea următoarelor direcţii : a) continuarea demersurilor pentru preluarea reţelelor de iluminat public independente(care nu sunt comune cu reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru .54/2006 a Guvernului României. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. iar prin Ordonanţa de urgenţă nr.

e) întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP existent în parametrii de eficienţa . condiţiile de deplasare şi vizibilitate. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: Slabă bună Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. recomandă următoarele clasificări pentru trafic rutier. stradal-rutier.consumatorii casnici sau agenţi economici). cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ medie scǎzutǎ Drum cu trafic de mare vitezǎ. iluminat stradal-pietonal. g) îmbunătăţirea iluminatului public în toate componentele sale respectiv. ornamental-festiv şi architectural . ornamental. d) extinderea reţelelor pentru cuprinderea zonelor din noile cartiere de locuinţe . b) continuarea montarii punctelor de aprindere pentru delimitarea şi coordonarea reţelelor de iluminat public . drum judeţean) Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): Slabă bună Drumuri urbane importante. drumuri de acces la străzi. şosele importante. c) dispecerizarea SIP . Factorii care se consideră sunt următorii: . f) încheierea unui contract cu SC Electrica SA pentru coexistenţa reţelelor comune până la separarea fizică a reţelelor specifice conform Ord. străzi de centură sau radiale din oraşe. din zone rezidenţiale. 42/2003. fără căi de rulaj separate(Ex: drum naţional. Norma CIE 115/95 – reglementări internaţionale. reglementări stabilite şi de SR. respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti: Clasificarea drumurilor Descrierea drumului Drum cu trafic de mare viteză. străzi rurale locale. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă bună Clasa de iluminat M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Nota 1. Complexitatea traficului se referă la infrastructură.13433/martie 1999 – standard românesc.

Nota 2. sau sunt reduse ca densitate.semnale luminoase . . sau acolo unde există restricţii de circulaţie. cicliştii şi pietonii. Nota 4.4 Tl (1) max.marcaje rutiere. 0. L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul .7 0. 0. dedicate diferitelor tipuri de trafic. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers.7 0. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. . comercial sau istoric. spre exemplu. .reguli de prioritate . de prestigiu cultural. Metode de control sunt: . indicatoare . autobuzele.5 1 0.. Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. 2 1. vehiculele cu viteză redusă. centrale. NR – nu sunt valori recomandate . Separarea este bună. Diferitele tipuri de călători sunt. Acolo unde acestea lipsesc.semne de circulaţie. controlul traficului se consideră a fi drept slab. conducătorii auto.numărul de benzi. deosebite.4 0. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa de iluminat M1 M2 M3 M4 M5 Lmed (1) min.4 0. unde un nivel de P1 iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti P2 Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti P3 .indicatoare rutiere .4 0. . vehiculele de transport. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora . Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei.5 NR NR (1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile .5 U0 (1) min.semne direcţionale . Nota 3. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei.4 0. (2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Clasa de iluminat Străzi foarte circulate.75 0. . U0 =uniformitatea generală a luminanţei .

2 NR NR D). nivelul redevenţei considerăm că ar trebui să fie stabilită la un minim reprezentând valoarea de amortizare a mijloacelor fixe.5 5 1 3 0.5 0.6 1. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică . adică prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reprezentată la nivel local de catre Consiliul Local. F). Redevenţa mare ar putea duce la creşterea tarifelor şi implicit la creşterea costurilor de întreţinere a SIP.5 1. concesionarea gestiunii SIP va fi realizată prin licitaţie publică deschisă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Durata estimată a concesiunii Luând în considerare prognoza de dezvoltare a municipiului Alba Iulia în zone cum .5 10 3 7.Nivelul redevenţei Având în vedere natura serviciului public.economică. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] E min [lx] 20 7.Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. parte dintre aceştia au cules date din teren şi au înaintat scrisori de intenţie. Modalitatea de acordare a gestiunii SIP Pentru asigurarea transparenţei şi realizarea serviciului public de iluminat în condiţii de eficienţă tehnico . Menţionăm că până în prezent au fost societăţi comerciale(agenţi economici) care sau interesat de SIP Alba Iulia . E).

U. operatorul va trebui să realizeze investiţiile eşalonat în funcţie de preluarea reţelelor de iluminat de SC Electrica SA şi dezvoltarea reţelelor edilitare din noile cartiere de locuinţe în acelaşi timp cu reţelele de distribuţie a energiei electrice.ar fi “Dealul Furcilor” şi Alba Iulia – cartier Pâclişa. durata concesiunii la 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.G. actualizată. Consilier. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.O.H. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.000 EURO – cu realizare în 24 de luni) pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. 925/2006. privind administraţia publică locală. nr.H. .G. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.3 la HCL NR. Legislaţie aplicată . dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor ( valoarea estimată a investiţiei este de 7. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. actualizată şi republicată. . . actualizată. Propunem deci.G. 113/2010 STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE DE GESTIUNE ŞI A PERIOADEI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC 2.800.500.Legea nr. privind atribuirea contractului de achiziţie publică. nr. Marcel Jeler ANEXA nr. nr. 34/2006.000 lei – 1. Secretar. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 215/2001. Temei legal. .G. . 974/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Alba Iulia. 213/1993.Legea nr. 34/2006.

Pentru că era propus drept un castru permanent. ale carui începuturi trebuie puse imediat după anul 106 d.G. 1337/2006 privind completarea H. vede săpat în piatră pe frontispiciul arcului de triumf de la intrare: " În anul Domnului 1918.ORDINUL nr. a unor aşezări preistorice datând din mileniul al V.. .G. . amintim că în dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se revărsau adevarate torente populare.2.N.a Gemina. Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune de-a găzdui desfăşurarea unui mareţ act din viaţa României moderne – Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Numeroase izvoare atestă existenţa pe acest teritoriu şi în imprejurimile lui imediate. vizitând Muzeul Unităţii Naţionale din chiar clădirea unde s-a înfaptuit. Platoul Romanilor . Primul nucleu al oraşului.A. Construirea lui s-a facut pe o întindere de 30 de ha . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. . cu trei veacuri în urmă. . O ramură a tracilor va atinge în curând un apogeu politic. forma sa era dreptunghiulară.. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U. care veneau să pecetluiască de astă dată unirea începută. probabil. pe cursul mijlociu al Mureşului a fost.H.1000 î.H.Legea nr. a fost castrul legiunii a XIII . nr. Ch. un centru tribal tracic de seamă. s-a întipărit adânc în mintea şi inima poporului român. .M.G.Ch. Numeroase izvoare atestă.n. Apoulon-ul dacic devenit APULUM. social şi economic al acestor locuri şi aceştia sunt dacii.e. Evocând atmosfera creată cu ocazia evenimentului. cunoaşte o mare dezvoltare. În epoca romană.a Gemina. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii .Ordinul 86 din 20 martie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public . şi în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi . nr.R. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică .G.P.). privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. tot în acest loc. în partea de nord a oraşului s-a descoperit o importantă aşezare neolitică (5000 . 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public.Ch.au fost scoase la iveală obiecte din epoca bronzului (1700 . În numeroase puncte de pe teritoriul oraşului .G.155/2006 al Preşedintelui A.lea î. 1 decembrie. Cărămizile purtau stampila legiunii a XIII . conform arhitecturii militare romane.G. nr. nr. înainte de a ne fi fost transmis numele sau prin documente istorice scrise.U. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 34/2006. castrul de la Apulum a fost unul dintre cele mai mari din Dacia romană.1900 î. care a fost locuită de triburi de păstori şi agricultori. ). de Mihai Viteazul. Aici. nr. Scurt istoric Oraş învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice petrecute între bătrânele-i ziduri.La vii.. 1. a unor aşezări preistorice acum 5000 de ani. Alba Iulia.O.U. Călătorul care trece astăzi prin Cetatea Alba Iulia devenită centru turistic. existenţa pe acest teritoriu şi în împrejurimile lui imediate.

reabilitarea iluminatului public în Municipiul Alba Iulia.S. Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia în istoria neamului. urmăriţi de la nivelul operaţiunilor şi care reprezintă . precizat în anexa la contractul de furnizarea/prestarea serviciilor de iluminat public . social – cultural şi educaţional. b) Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. oraşul devenind în prezent un puternic centru economic. 1. publicată în Monitorul Oficial nr. Noţiuni tehnice privind iluminatul public În conformitate cu Legea serviciului de iluminat public nr. a) Aparat/corp de iluminat – aparat care serveşte la distribuţia.în mod irevocabil prin votul solemn şi unanim al poporului. într-un interval de timp. iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei. 1918. denumită A. Municipiul Alba Iulia fiind declarat de către Parlamentul României în anul 1994 "Cetate Simbol a Marii Uniri a Românilor". d) Echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat . cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva cetăţenilor. cum pentru un oraş modern. . e) Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare . După anul 1990 şi în Municipiul Alba Iulia a început reconstrucţia instituţiilor democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă. g) Indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat. 320 din 14 mai 2007. filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior. Totodatã. Definiţii. modernizarea iluminatului public va conduce la substanţiale economii în bugetul municipalităţii. unirea Transilvaniei cu întreaga Daco-Romania. c) Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică. se defineşte următoarea terminologie specifică serviciului de iluminat public . Dar. publicat în Monitorul oficial nr. banii câstigaţi prin reducerea consumului de energie electrică putând fi dirijaţi spre alte sectoare ale administraţiei municipale. Eternă fie aducerea aminte a acestui act măreţ ".R. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat . Ratificarea unirii Transilvaniei cu România s-a făcut apoi prin Decretul Lege nr. pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. f) Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. În anul 1922 se ridică Catedrala Reântregirii Neamului unde în ziua de 15 octombrie are loc încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. realizarea unui iluminat public modern va crea o mai bună exprimare estetică a personalităţii acestui vechi şi frumos oraş şi va genera condiţii mai bune pentru desfãşurarea activităţii populaţiei atât prin scăderea riscurilor de accidente rutiere. în fiecare an la 1 Decembrie se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României. care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de luminã.3. 230/7 iunie 2006. 3631 din 11/24 dec.N. circuitelor auxiliare şi componentelor electrice de conectare la reţeaua de alimentare.C.517/ 15 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public. care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor.

care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative. pentru cele trei categorii. automatizare. târguri.condiţii de acordare sau de retragere a licenţei. în condiţiile unui consum minim de energie electrică. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. fotometrice şi/sau mecanice. divertisment. de efect vizual. în cazul nerealizării lor. circulaţie etc. prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. i) Licenţă – act juridic şi tehnic. emis de autoritatea competentă. pieţe. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice română sau străină. are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto (rutiere) şi pietonale precum şi iluminatul arhitectural. în principal. care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor. la comemorări şi alte evenimente festive. conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine. s) Utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai membrilor comunităţii locale. k) Servicii de iluminat public – activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general. pietonal. odihnă. l) Sistem de iluminat al căilor de circulaţie – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto. q) Sursă de lumină / lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod vizual vizibile produse prin conversie de energie şi care se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. . de exploatare comercială a iluminatului public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public. măsură şi control. destinat sistemului de iluminat. o) Sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminat modern este realizarea unui microclimat luminos confortabil şi eficient. r) Tablou electric de alimentare. distribuţie. spaţii de agrement. n) Sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală. ). emisă de ANRSC care asigură prestarea serviciului de iluminat public. protejate împotriva accesului accidental. ornamental festiv. arhitectural. m) Sistem de iluminat arhitectural – sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru o comunitate locală. Iluminatul electric artificial constituie în prezent una dintre componentele esenţiale realizării unor condiţii normale de viaţă (muncă. pietoni) sau separate. ciclişti. unei utilizări intensive a iluminatului natural. h) Indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune. asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri. după caz. p) Sistem de iluminat ornamental festiv – sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale. j) Operator (prestator) – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare. având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora. comandă. ornamental şi ornamental festiv în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale respective. echipamentul de protecţie. Iluminatul public al unei localităţi urbane – ca activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. unor costuri de investiţie minime etc.

locale. . sunt prezentaţi în tabelele de mai jos : Descrierea drumului Clasa de iluminat Drum cu trafic de mare viteză. căi de circulaţie pietonală etc. din zone rezidenţiale. parametrii luminotehnici recomandaţi pentru căile de circulaţie rutieră.redarea culorilor.1. Reglementări tehnice actuale privind iluminatul public Principalele obiective ale iluminatului public urban sunt : . fără căi de rulaj separate (Ex: drum naţional. M5).uniformitatea repartiţiei luminanţelor şi iluminării.factorul de orbire. terase.ambianţă plăcută şi confort luminos în absenţa luminii naturale. . .securitatea traficului rutier nocturn. calitatea unei instalaţii de iluminat exterior este determinată de următorii parametrii: . străzi rurale locale. pentru fiecare dintre clasele de trafic (M1. iar pentru căile de circulaţie pietonală. clădiri şi monumente. corespunzător claselor (P1¸ P7). . Ponderea şi importanţa acestor obiective diferă în funcţie de zona iluminată: pentru artere rutiere principale. drum judeţean)Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): slabă M1 bună M2 Drumuri urbane importante. .4. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ M1 medie M2 scǎzutǎ M3 Drum cu trafic de mare vitezǎ. parcări. parcuri şi grădini.estetica urbană. şosele importante. . fântâni. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M4 bună M5 .nivelul de luminanţă (L) şi de iluminare (E).. obiectivele privind asigurarea ambianţei şi confortului luminos. securitatea traficului auto şi siguranţa persoanelor (pietonilor) sunt primordiale. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M2 bună M3 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. realizarea cerinţelor de estetică urbană predomină. În conformitate cu prevederile normativelor tehnice internaţionale (CIE 115/1995) şi naţionale (SR 13433/1999 ) actuale în vigoare. Din punct de vedere luminotehnic. secundare. Pentru zone publice: complexe comerciale. străzi de centură sau radiale din oraşe.securitatea persoanelor şi bunurilor. drumuri de acces la străzi.

4 0. 0. .4 0. indicatoare . 10 10 10 15 15 Ul (2) min. Metode de control sunt: . comercial sau istoric.75 0. Separarea este bună. controlul traficului se consideră a fi drept slab.5 NR NR (1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . spre exemplu. Nota 2. Nota 4.7 0. Ul = uniformitatea longitudinală a luminanţei. Tl = indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. de prestigiu cultural.semne direcţionale. . 0. L = luminanţa medie pe suprafaţa de calcul. autobuzele.semnale luminoase. . sau sunt reduse ca densitate. centrale.semne de circulaţie. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa iluminat M1 M2 M3 M4 M5 deLmed (1) min.5 U0 (1) min. . . sau acolo unde există restricţii de circulaţie. deosebite. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate.4 0.7 0. respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. Diferitele tipuri de călători sunt. conducătorii auto.numărul de benzi.indicatoare rutiere. NR – nu sunt valori recomandate. Acolo unde acestea lipsesc. Nota 3. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. (2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . vehiculele cu viteză redusă. condiţiile de deplasare şi vizibilitate. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora.4 0. cicliştii şi pietonii.reguli de prioritate.marcaje rutiere. 2 1.5 1 0. U0 = uniformitatea generală a luminanţei. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor.4 Tl (1) max. Factorii care se consideră sunt următorii: . unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 . dedicate diferitelor tipuri de trafic.Nota 1. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Străzi foarte circulate. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. vehiculele de transport.

5 5 3 1.5 6 7. .limitarea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat în direcţia observatorului.5 9 7. în scopul redării corecte a culorilor. clădirilor istorice etc. iluminatul public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare specifice.5 9 10.adoptarea unor valori corespunzătoare pentru unghiul de protecţie vizuală (min.6 0. . dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P3 P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] 20 10 7. la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar să se ia următoarele măsuri: .5 3 1.console şi accesorii de montaj-fixare. numită sistem de iluminat public şi compusă din: .reţea electrică de joasă tensiune supraterană sau subterană. . destinată iluminatului public.5 1 0.2 NR Pentru evitarea efectului de orbire fiziologică asupra observatorului. Din punct de vedre constructiv. . respectiv a reţelei de alimentare cu energie electrică. .5 9 10. a monumentelor.stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat. Tabelul cu înălţimile minime de montare a surselor de iluminat [m] Flux luminos lm <5000 5000 – 10000 10000 – 15000 >15000 Distribuţia luminoasă a surselor de lumină Concentrată Semiconcentrată Largă 6 6 7. π/6). .5 NR E min [lx] 7.corpuri de iluminat echipate cu surse electrice de lumină corespunzătoare.amplasarea corpurilor de iluminat la înălţimi corelate cu tipul sursei de lumină şi cu valoarea fluxului luminos emis .5 12 Alegerea adecvată a spectrului de culoare a surselor de lumină utilizate are o importanţă deosebită doar la iluminarea cu caracter decorativ – arhitectural a arterelor comerciale.Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus.

exploatare şi întreţinere. serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: .sistem de iluminat ornamental pentru parcuri.adaptabilitatea la cerinţele concrete. .. .administrarea şi gestionarea serviciului de iluminat public în interesul comunităţii locale.satisfacerea judicioasă. Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 230 din 7 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007). zone de agrement etc. • Sistemul de iluminat public.. capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. . condiţiile tehnice de funcţionare. sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general. asigurând circulaţia şi siguranţa pietonilor pe timp de noapte. sistemele de iluminat public sunt: . funcţional. exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public intră în atribuţia şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. amplasate într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil. . conform prevederilor legale în vigoare: Legea Nr. estetic. precum şi funcţionarea. arhitectural.tarifarea pe bază de competiţie. Corespunzător destinaţiei. . În sensul ordonanţei menţionate: • Serviciile de iluminat public. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminare a unor monumente de artă sau istorice.5. a circulaţiei. 1.respectarea standardelor minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne (SR 13433) şi ale UE (CIE 115/1995). . diferenţiate în timp şi spaţiu. echipamente de comandă. a unui sport. pietoni) sau separat pentru cele trei categorii de participanţi la trafic. a unui efect luminos estetic – arhitectural şi altele. . pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al Serviciilor de Iluminat Public. ornamental (parcuri.posturi de transformare şi cutii de distribuţie. spaţii de agrement. măsurare şi control. este ansamblul alcătuit din aparate de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare. a unui spectacol. care au drept scop asigurarea iluminatului rutier. . automatizare.sistem de iluminat arhitectural. pietonal. cât şi calitativ. drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor etc.continuitatea atât din punct de vedere cantitativ. Aspecte juridice ale exploatării şi dezvoltării sistemelor de iluminat public Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. pieţe şi zone similare. prestate în perimetrul unei unităţi administrativteritoriale.respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. ale comunităţii locale.) şi ornamental festiv. Organizarea serviciilor de iluminat public. pieţe.sistem de iluminat pentru căi de circulaţie mixte (auto. . ciclişti.sistem de iluminat ornamental festiv utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale şi cu prilejul altor evenimente festive. sunt reglementate prin Ordinul 86 din 20 martie 2007. a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală. . 230 din 7 iunie 2006.

şi anume: . pe termen lung. pentru exploatarea. . În perioada de după 1990 şi până în prezent.9.Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public urmăresc satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale. conform Legii 230 din 7 iunie 2006. Gestionarea serviciilor de iluminat public se poate face fie prin gestiune directă. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente.C. la parametrii tehnico funcţionali inferiori cerinţelor de performanţă actuale agreate pe plan internaţional (Normativul CIE 115/1995).garantarea permanenţei şi continuităţii în funcţionarea iluminatului public. şi normativul PE 136 sunt esenţiale. .136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990). abordarea unor ample acţiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Alba Iulia era absolut necesară.funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. în cadrul contractului încheiat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu S. Odată cu îmbunătăţirea cadrului legislativ s-a putut trece la realizarea unor lucrări de reabilitare a reţelelor perimate pe care S.creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale.Luxten Lighting Company S. În perioada 1998-2001 au fost înlocuite în totalitate (2588 buc) aparatele de iluminat cu aparate noi mai performante (3497 buc) în urma procedurii de înlocuite puterea instalată a scăzut cu 147. sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este un ansamblu de instalaţii şi echipamente vechi şi noi (reabilitate şi/sau modernizate). fie prin gestiune delegată. Situaţia tehnică actuală Sistemul de iluminat public existent în Municipiul Alba Iulia a fost proiectat şi realizat în conformitate cu prescripţiile Normativului republican PE.punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii. Având în vedere legislaţia existentă în acea perioadă nu au putut fi realizate alte lucrări de către municipalitate la celelalte componente ale sistemului de iluminat public.A. . Art. . Capitolul 2 FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2.l. lit.asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale.(deţinătoare în totalitate a reţelelor de iluminat public) nu le mai putea exploata şi la extinderea reţelelor în zonele de dezvoltare urbană . Electrica S. Deoarece diferenţele între criteriile CIE standardizate în România prin SR EN 13433/1999.A. a confortului şi a calităţii vieţii. .realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. În prezent.C.37 kW.ridicarea gradului de civilizaţie. procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evoluţie lentă. promovarea formelor de gestiune delegată constituie unul dintre obiectivele care se vor urmări cu precădere de către consiliile locale..posibilitatea elaborării unei strategii unitare.1. caracterizat prin . Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâri ale consiliilor locale. Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare asigură anumite avantaje tehnico – economice : .optimizarea consumului de energie electrică în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public şi reducerea impactului asupra mediului. modernizarea şi extinderea / dezvoltarea sistemului de iluminat public. întreţinerea. . .

stâlpi din beton (tip SV. după cum urmează: .064 aparate de iluminat – iluminat parcuri şi alte trasee pietonale fără clasificare.stâlpi din metal (tip Rutier.124 aparate de iluminat pentru clasa ME4 cu putere instalată de 148. parcuri etc. Echipate cu reţele de iluminat: 268 încadrate – funcţie de caracteristicile drumului şi parametrii luminotehnici prescrişi.C.263 kW. Număr total de artere.) : 702 buc. Principalele aspecte relevante din punct de vedere tehnic şi cantitativ pentru evaluarea stadiului actual al sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia sunt următoarele: 1. Cu toate că au fost înlocuite aparatele de iluminat şi durata de viaţa a acestora nu a expirat se constată o creştere a sesizărilor cu privire la funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea acestora. Electrica S. Număr total de corpuri de iluminat existente: 4668 buc. 2. Municipiul Alba Iulia având proprietatea asupra corpurilor de iluminat până la clemele de conectare la reţea dar şi câteva reţele proprietatea Municipiului Alba Iulia. din care: . având aparatele de iluminat împărţite pe clase de iluminat. la reţelele cu vechime foarte mare. perioada de înlocuire a lămpilor scăzînd la mai puţin de un an (perioada garantată de funcţionare). Cauzele constatate sunt leagate de vechimea cablurilor de alimentare (unele cu vechime de peste 40 de ani). lungimea tronsoanelor de străzi alimentate din PT-uri.A.. pieţe..896kW .Electrica şi implicit a sâlpilor pe poziţiile iniţiale.9 km. pasarela CF etc.SE.1.1. Cetatea Istorică. Corpurile de iluminat existente – în majoritate au fost înlocuite în perioada 1998 2000 (85%). Aceste discrepanţe au fost cauzate de necesitatea încadrării în situaţia de fapt.SCP etc) : 3482 buc . . Astfel. primăria neputând a investi în aceste reţele. pieţe. Din această cauză s-a trecut la realizarea de reţele noi . Ornamental.808 kW. 4. fiind foarte multe zone. Din numărul total de străzi ale Municipiului Alba Iulia. etc. care fie nu sunt iluminate corespunzător fie se trece brusc de la o iluminare foarte intensă la zone de întuneric. respectiv: . avarierea accidentală a cablurilor subterane de alimentare. diversitate şi neuniformitate atât din punct de vedere constructiv cât şi din punct de vedere funcţional. prin reţele de iluminat deţinute în proporţie de 80% de S. s-a constatat o creştere a cheltuielilor de întreţinere. . puterea medie instalată pe corp de iluminat este de 140. străzi..885 aparate de iluminat pentru clasa ME5 cu putere instalată de 82. unele chiar de risc.7 W.fără reţea de iluminat – 119 străzi. neefectuarea lucrărilor periodice de întreţinerea a corpurilor de iluminat. În general sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia se caracterizează ca fiind neomogen. Lungimea totală a reţelelor de iluminat public existente : cca. . cu putere instalată de 656.C. Număr total de stâlpi de susţinere : 4184 buc. un număr de 125 de străzi nu beneficiază în prezent de iluminat public.512 kW. alei.421 kW.cu reţea de iluminat incompletă.neomogeniate. respectiv păstrarea reţelelor deţinute de S. punctual sau pe lungimea unor străzi întregi. . având durata medie de viaţă 14-15 ani. .102 aparate de iluminat pentru clasa ME3 cu putere instalată de 187. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia (împreună cu localităţile componente) este alimentat din 69 posturi de transformare (PT). 155. – 6 străzi 3.1.493 aparate de iluminat pentru clasa ME2 cu putere instalată de 134. .

A. 6. în funcţie de mărimea localităţii (68. – continuarea procesului de înlocuire treptată a reţelelor aeriene cu reţele subterane de distribuţie.2. 4. începând din zonele centrale spre periferie . 2 lămpi şi un corp de iluminat defect.– reabilitarea şi redimensionarea (după caz) reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. sistemul de iluminat public aferent trebuie să dispună de cca. 8. cu corpuri de iluminat noi. în condiţiile separării fizice de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali . confortabil şi util pentru cetăţeni.Electrica S. IP 66.C. 5. (corpuri de iluminat. Subsistemul de iluminat arhitectural este destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (Ordinul 86 din 20 martie 2007). pe străzile cuprinse între Alba Iulia şi Miceşti pe stâlpii suport ai S. .– extinderea reţelelor de iluminat în zonele deficitare (zone de blocuri/locuinţe. 292 buc.– echiparea stâlpilor existenţi (fără cablu de iluminat public. Ordinul 86 din 20 martie 2008): 1. 2.800 puncte luminoase. se recomandă următoarele măsuri tehnice corespunzătoare atingerii indicatorilor de performanţă specificaţi în documentele normative în vigoare (SR EN 13433/1999.– compensarea suplimentară centralizată (în punctele de aprindere şi de măsură) a circulaţiei puterii reactive în vederea îmbunătăţirii factorului de putere (cos Ø> 0.). 3. În conformitate cu structura şi starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. IK 08) pentru un număr de cca.continuarea şi amplificarea procesului de modernizare prin înlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral şi calitativ. 7. inclusiv armăturile mecanice aferente (console. în toate zonele Municipiului Alba Iulia impune abordarea unor măsuri tehnico-organizatorice adecvate. .– reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. fără corpuri de iluminat) cu reţea de iluminat completă aproximativ 150 puncte luminoase . bride etc. 2. calitativ şi eficient din punct de vedere tehnico-funcţional. parcuri.În cazul reţelelor de iluminat realizate integral de către municipalitate în perioada 2003-2008 s-au constatat doar defecţiuni punctuale exemplu: reţeaua realizată de Primărie în martie 2007. cu costuri de exploatare şi întreţinere minime din punct de vedere economic. ameliorarea bilanţului energetic şi reducerea – şi pe această cale – a cheltuielilor de exploatare. automatizare.) s-au constatat până în prezent 3 defecţiuni respectiv. măsură şi control din punctele de aprindere şi de măsură. Legea serviciului de iluminat 230 din 7 iunie 2008.000 de locuitori). 6.92). IP 66 compartiment aparataj. Măsuri tehnico-organizatorice privind dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public Asigurarea unui iluminat public civilizat. 2760 puncte luminoase . În principiu. performante ( IP 66 compartiment optic. în cadrul unei strategii pe termen lung a autorităţilor administraţiei publice locale. în condiţiile separării fizice de reţelele furnizorilor de energie electrică .– dezvoltarea sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia în direcţia iluminatului ornamental – decorativ de accentuare şi punere în valoare a unor obiective arhitectonice reprezentative. parcări. zone rezidenţiale noi.

materialele şi energie electrică evidenţiate. . în tabelul de mai jos: . etc. –O altă măsură administrativ – organizatorică necesară şi dependentă de prima este separarea fizică a reţelelor de iluminat public..executarea reparaţiilor curente planificate pentru readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea componentelor uzate. întreţinerea. reglarea.9. Realizarea lucrărilor de exploatare. Din punct de vedere administrativ – organizatoric. În anii 2006 – 2008 s-au efectuat cheltuieli cu manopera. modernizarea.1. fiabilitate ridicată şi – desigur – economii importante în cheltuielile de exploatare. balasturi. pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen lung. . precum şi exploatarea. extinderea şi mentenanţa sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în ansamblu. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor componente uzate (lămpi. unde se pot realiza parametrii luminotehnici necesari în condiţii extrem de avantajoase: autonomie faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică.– introducerea şi extinderea utilizării modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. parcuri. menţinerea în funcţiune şi reabilitarea sistemelor de iluminat public astfel încât acestea să corespundă cerinţelor tehnico-funcţionale stipulate în normele europene (CIE 115/1995) şi standardele nationale (SR EN 13433/1999). absenţa cablajului. ca un tot unitar. reabilitarea. inclusiv punctele de aprindere şi de măsură. leasing etc.executarea reviziilor tehnice periodice pentru verificarea. etc). pentru reducerea consumului de energie electrică şi diminuarea – şi prin aceasta – a cheltuielilor de exploatare. sintetic.230 din 7 iunie 2006) administraţiile publice locale au obligaţia să asigure gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. măsura esenţială capabilă să ducă la atingerea indicatorilor de performanţă preliminaţi este : – delegarea gestiunii prin una din formele legale agreate de Consiliul Local (concesionare. . întreţinere şi reabilitare constau din: . faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali. Capitolul 3 FEZABILITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 3. Situaţia financiară (analiza costurilor) În conformitate cu prescripţiile legislaţiei în vigoare (Legea serviciului de iluminat public nr. ignitere.executarea activităţilor de reabilitare prin înlocuirea componentelor având uzură fizică şi morală avansată cu componente noi având indicatorii de performanţă compatibili cu cerinţele tehnico-funcţionale actuale. întreţinerea.) către operatori specializaţi capabili să asigure exploatarea. în cursul nopţii. parcări.– introducerea graduală a celor mai recente produse luminotehnice : lămpile solare (cu LED – uri de mare intensitate) pentru iluminat public în zone rezidenţiale.executarea de manevre şi activităţi operative pentru asigurarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor aferente sistemului de iluminat public. curăţarea. alei. 10.

846.011 709.25 Materiale [RON] 31.435 60.573.475 0.00 2.688.89 5.98 Plecând de la datele prezentate mai sus.380 82 1.75 1. întrucât necesitatea extinderii SIP în zonele dezvoltate urbanistic va duce la creşterea numărului de corpurilor de iluminat cu 30% iar puterea instalată va creşte cu cel puţin 20% faţă de consumul existent .781. Tip Ci Pi/Ci Consm efectiv Număr Putere necesară Bucăţi kW Energie consum/an MWh Preţ/kWh Tva inclus Valoare/an 70W 100W 150W 250W 400W FLC 24W TOTAL 78W 109W 163W 267W 415W 25W 2.676 894.628 [%] 90.32 5.938 37.475 0.914 Datele prezentate mai sus sunt arată că ponderea cheltuielilor sunt pentru plata contravalorii energiei electrice iar soluţia aleasă pentru eficientizarea nu va reuşi să reducă consumul energetic.875 37.545.991 1.00 8.488.595 185.707 [%] 4.2.20 169. Modalitatea de reducere a consumului se va orienta spre reducerea fluxului luminos pe perioada nopţii.90 4.831.045 44. consumul va creşte în condiţiile de utilizare a puteri instalate.897 810.27 337.231 972.074 891. reducerea puterii instalate pe anumite strazi din Alba Iulia în concordanta cu traficul rutier şi pietonal specific.23 Energie [RON] 645.805 2.856 47.00 612. luând în cosiderare că după aproximativ doi ani cheltuielile de reparaţii vor creşte cu peste 15% şi numărul consumabilelor de înlocuit .321 34.80 17.640 779.475 370.176. realizarea lucrărilor peiodice de întreţinere a întregului sistem de iluminat şi utilizarea tarifului E2 zi/noapte la decontarea energiei consumate.475 0.01 90.245 [%] 4. Prognoza costurilor iluminatului în condiţiile aplicării măsurilor tehnicoorganizatorice propuse Luând în cosiderare vârsta componentelor SIP şi valoarea cheltuielilor de întreţinere am simulat un model de calcul plecând de la datele pe care le deţinem şi evoluţia cheltuielilor de înlocuire a consumabilelor.43 4.539.20 28.398.250 9.71 90.60 218.220 118. AN 2006 2007 2008 MED Manoperă [RON] 34.52 TOTAL ANUAL [RON] 712.85 4.00 0.95 56.351.475 0. 3.Cheltuieli cu iluminatul public între anii 2006 – 2008. utilizarea efientă a luminii diurne. Energia electrică consumată va fi redusă dacă luăm în considerare Sistemul de Iluminat Public acual dar.475 0.83 90.733.080.298.325 47. Dinamica cheltuielilor anuale pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în perioada 2006-2008 menţionată ne prezintă defalcarea pe cheltuieli cu manoperă.756 609. din contră.56 5.450.40 3.222.524.31 436.342 633 68 90 4.746 918. cheltuieli materiale şi respectiv cheltuieli cu energia electrică consumată pentru funcţionare.

valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare: AN Val.8% 120.2%) 1.021.500.303.074 176.80 .20 0.60 0.9 1.4 1.95 TOTAL 4.40 0.082 117.77 (5.256.235 2.1%) 1.313.781.126.368.743.0%) 205.697.08 538.05 (5.2 2016 1.7%) 211.13 Neânlocuite 276 40.48 68.006.60 0.710.300.6 (82.42 91.967.505.000 lei.260.19 (8.0%) (6. Cons (Mii lei) TOTAL 2008 972.8 (80.080.475 83.va creşte cu cel puţin 20% anual.172 386 236 115 2.6%) 69.5 1.705 128.475182.80 0.3%) 1.74 (9.90 (4.2 (78.573.090.475186.70 (10.34 250W 267W 332 85.5 Prezentăm trei modele de modernizare a SIP: Modelul nr.00 0.76 (90%) 60.565.475 24.275.374.438.475 171.7%) 183.31 150W 163W 564 91.15 (12.220.63 (10.5%) (7.73 100W 109W 1.785 kW.25 91.4%) 1.475 624.16 50W 55W 405 22.0%) 1.987.475 216.286.8%) (86.1 (76.92 42.90 (8.6%) 47.03 (7.826.468 161.5 (83.96 (11.475 80.8 2013 1.595 612.2%) 105.947.00 0.9 1.276 4.7%) 247.86 2017 1.475 61.66 30.654 456.2 În locuirea a 50% dintre corpurile de iluminat păsrând restul cu putere instalată de 312.961.2%) 138.98 82.805 2.168 51.518.114.63 70W 78W 1.938 495.475 44.764.78 (8.03 (9.437.710.00 959.0%) 1.5%) 159.1 Păstrarea a 276 corpuri de iluminat IP 66 cu putere de cosum de 40.072.182. Valoarea estimată a investiţiei 16.8%) 143.80 0.26 (10.275 93.410 kW Tip Ci Pi/Ci Consum Număr Putere Energie consum/an Preţ/kWh efectiv Bucăţi necesară kW MWh Tva inclus Valoare/an 36W 39W 312 12.587 1.00 0.386.06 79.481.778.33 (7.80 0.4%) 1.5 2015 1.6%) 99.974 361.937.932 386.0%) (5.25 Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 7% (70.47576.339.475 44.410 169.0%) 57.585.6%) 1.4 (85.5 2014 1.33 (6.475 235. Tip Ci Pi/Ci 50W 70W 100W 150W 250W Neânlocuite TOTAL Consum Număr efectiv Bucăţi 55W 78W 109W 163W 267W 410 1.617.073.785 1.105.722.2 2012 1.147.509. Modelul nr.416 383.4%) 171.00 0.595 Putere Energie Preţ/kWh Valoare/an necesară consum/an Tva inclus kW MWh 22.404.00 0.63 38.60 0.393 108.346.1 (89%) (87.7 2009 2010 2011 1.7%) (6.550 94.2%) 119. Energ (Mii lei) Val. Repar (Mii lei) Val.555.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.241.700. fără TVA cu realizare în termen de 24 luni .48 312.

475 336.151.60 Valoare/an 13.117. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare.122.665. Comandă de cuplare/decuplare conform luminozităţii diurne . alte 60% dintre corpurile de iluminat ajung la limita duratei de funcţionare care în condiţii normale de exploatare.66 2010 901.208.333 Energie Preţ/kWh consum/an Tva inclus MWh 28.80 0.302.093.1 (93%) 86.128.59 (7%) 1.3 (93%) 82.52 (7%) 1. Într (Mii lei) TOTAL 2009 859.7 2014 1.35 Valoarea estimată a investiţiei este de 7.85 (7. (Mii lei) Val.500.4 (93%) 74.97 (7%) 1.600 548.000 lei cu realizare în 24 de luni. Modelul nr. Aplicarea tarifului E2.475 583.618.64 (7%) 1.3 În locuirea a 36% dintre corpurile de iluminat.475 69.05 (93%) 71. .10 159. Consider ca acest ultim model este acceptabil în condiţiile în care vor fi luate următoarele măsuri de administrare a SIP nou creat : 1.018.793 809 491 520 40 4.432.996.475 914.0%) 1.044.60 0. 4.360.986.Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 15% (150.985.00 0.475 2. Cheltuielile de întreţinere nu vor fi mai mari de 7% din totalul cheltuielilor de întreţinere a SIP.096. 3. iar pentru 10 ani de întreţinere se prezintă astfel : AN Val.5 (93%) (93%) 95.069.033 138.73 175.30 (7%) (7%) 1.7 2016 1.181 80.00 1.3 2012 994.665.84 2011 947. Trebuie avut în vedere ca în perioada următoare (10 ani).52 100.6 1.28 (7%) 1.825 217.921.8 În perioada de contract se recuperează 79% din investiţie în condiţiile în care s-a consumat doar 30% din durata normată de funcţionare. En.237. Valoarea investiţiei estimată 12. cu realizare în termen de 24 luni .720 0.332.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP. Structura pe puteri instalate a noului SIP se prezintă astfel: Tip Ci Pi/Ci 36W 70W 100W 150W 250W 400W TOTAL Consum Număr Putere efectiv Bucăţi necesară kW 39W 78W 109W 163W 267W 415W 175 2.364.138.89 (7%) 969.299.1 1.828 6.924.500.745 kW.840 16. 2. Program de gestionare a lucrărilor curente şi periodice.95 (93%) 67.66 (93%) 90.178. Zi/Noapte la toate punctele de măsurare. Utilizarea de corpuri de iluminat IP 66.34 lei/an. reparaţii capitale şi extinderi de reţele de iluminat cu 900 corpuri de iluminat pentru asigurarea continuităţii iluminatului pe străzile cu circulaţie rutieră intensă păsrând restul de 2900 corpuri de iluminat cu putere instalată de 219.475 370.854 88.00 (93%) 64. atât la compartiment optic şi cutie aparataj.8 2015 1.88 434. 5.6 2017 2018 1. Consumabile fiabile cu perioadă garantată de funcţionare.66 (7%) 923.269.84 276.3 2013 1.615.20 0.1 (93%) 78.80 33.00 0.998. Valoarea energiei de calcul va fi de 858.000 lei.

Din punct de vedere social şi instituţional. Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: ● prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate – utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie). 2. problema importantă la ora actuală în iluminatul urban din România este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai modernă. Se va caută posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene.P. ● prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur).) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu de 12 ani. coroborată şi cu o pregătire corespunzatoare a celor care concep. creşterea raportului de utilizare a puterii instalate la 95-96%. realizează şi menţin sistemele de iluminat. reducerea puterii instalate cu aproximativ 10% concomitent cu o creştere a numărului de corpuri de iluminat cu 10%. Având în vedere factorul de utilizare a puterii instalate de 78% şi puterea medie pe corp rezultă un consum mediu / aparat de iluminat de 678. ● reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”).36 RON/buc.. a confortului şi a calităţii vieţii.10 Recuperarea parţială respectiv plata investiţiei de modernizare S.De aceea prin acest studiu se propune următorul grafic de derulare a contractului de concesionare pentru perioada de 10 ani cu posiblilitate de prelungire pentru 5 ani : 1. ASPECTE SOCIALE ŞI ASPECTE INSTITUŢIONALE În România. ● creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii . În concluzie. Capitolul 4 -ASPECTE DE MEDIU. Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depăşite este o necesitate în curs de realizare. prin utilizarea exclusivă a lampilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune montate în aparate moderne de înaltă calitate atât pentru străzile principale. cea mai adecvată vederii şi cea mai eficientă din punct de vedere economic. existent .P.I. realizarea unui iluminat public de calitate se reflectă în: ● creşterea gradului de civilizatie. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat pentru obţinerea unui mediu luminos urban de nivel european. An 1. ● asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale . care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos. evitând alte surse depaşite tehnic. pentru a evita avarii care azi se mai produc în anumite zone. cât şi pentru cele secundare. An 1+2 Modernizarea Sistemului de iluminat – etapa 1 (30 % din corpurile de iluminat existente ). În condiţii de eficientizare a sistemului prin monitorizare permanentă a sistemului. dar care se pot şi trebuie eliminate. reclame etc.I. se poare ajunge la reducerea consumului/ aparat de iluminat la 225 RON pentru S. ● realizarea unei infrastructuri edilitare moderne . . modernizarea tuturor punctelor de aprindere.

înlocuirea tuturor lămpilor cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. cât şi din punct de vedere economic. . Îmbunătăţirea acoperirii luminotehnice rutiere în zonele deficitare. automatizare. . . 7 km cu montarea a 200 corpuri de iluminat noi. după caz.700 care există în prezent. depreciate.compensarea suplimentară. bucuria şi mândria de a trăi într-un oraş civilizat asa cum locuitorii s-au dorit întodeauna. 1. reabilitarea şi redimensionarea. mai performante.800 de puncte luminoase. cu corpuri de iluminat noi. pentru un număr de cca. centralizată în punctele de aprindere. În a doua etapă.realizarea unei contorizări care să permită individualizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. arată necesitatea. următoarele: 1. faţă de cele aproximativ 4.separarea fizică a reţelelor de iluminat public faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice. pentru un număr de cca.800 de puncte luminoase. în Municipiul Alba Iulia.introducerea modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. coroborat cu cerinţele stipulate în documentele tehnice şi în legislaţia actuală privind indicatorii de calitate. performante. măsurile tehnico-organizatorice de extindere şi dezvoltare vor trebui să conducă la realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. 6. ● În cadrul acţiunilor necesare pentru extinderea sistemului de iluminat public se impun: 1. 4.500-6. dar şi posibilitatea efectuării unor acţiuni ample de reabilitare.● funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. a reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. măsură şi control din punctele de aprindere. rentabilitate şi eficienţă economico-financiară. înlocuirea corpurilor de iluminat uzate. 2. 2. Capitolul 5 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ● Analiza datelor referitoare la stadiul actual al sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia . 2. 3. ● crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în scopul realizării unui Serviciu de Iluminat Public performant atât din punct de vedere tehnic. pe o lungime totală de cca. pentru iluminarea ornamentală şi decorativă. reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. măsurile care se impun în vederea modernizării şi eficientizării sistemului de iluminat public sunt: . ● În cadrul acţiunilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public se impun. a circulaţiei de putere reactivă. într-o primă etapă. . va aduce cu siguranţă mari beneficii în sfera serviciilor şi de ce nu.800 de puncte luminoase. În viitor.introducerea graduală a lămpilor solare cu LED-uri de mare intensitate. .

500. Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu (10 ani). Este avantajos să se acţioneze pentru reducerea preţului unitar al modernizării (utilizându-se inclusiv tehnici şi tehnologii moderne de iluminat). necontrolabil. conform previziunilor actuale.000 EURO) cu realizare în 24 de luni.3.800 de puncte luminoase în etapa 1 şi 2800 în etapa 2 nu îndeplineşte criteriile de fezabilitate economică. reclame etc. 10 EURO. Având în vedere aceasta. Preţul energiei electrice ca factor extern. ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de Uniunea Europeană. Creşte însă calitatea iluminatului. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. Pornind de la faptul că la validarea fezabilităţii economice stricte (fără a ţine cont de criteriile minime luminotehnice) s-a apelat la evaluarea numărului maxim de puncte luminoase care pot fi modernizate pentru a îndeplinii criteriile UE minime.000 lei ( 1. în timp ce preţul unitar pentru modernizare poate fi controlat de către investitor. bonitatea şi capacitatea financiară necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat. 7. dotarea şi experienţa managerială. investiţiile realizate în sistemul de iluminat public pot fi amortizate pe durata de studiu. investiţia în modernizarea a 1. Rezultatele demonstreazã că prin asigurarea unor venituri suplimentare de aproximativ 1– 3 EURO/lună pe punct luminos. Din analiza datelor istorice se evidenţiază faptul că cheltuielile medii lunare de exploatare – întreţinere a unui punct luminos sunt de cca. Ca urmare s-a investigat posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. cât şi din punct de vedere urbanistic calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe intervalul de minim 10 ani. Acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului Alba Iulia este avantajos atât din punct de vedere economic. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . de aproximativ 10-12 ani. avându-se în vedere faptul că orice reducere a preţului unitar se transformă în profit pentru investitor. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu.800. 4. Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani. are tendinţa de creştere pe care piaţa liberă o poate accentua. 6. Preţul energiei electrice este un factor extern. prezentul Studiul demonstrează că pentru soluţionarea integrală şi sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori specializaţi pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe 5 ani cu valoarea estimată a investiţiei este de 7. Valorile obţinute mult mult mai mici decât cele necesare din punct de vedere tehnic. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei.

(4) Autoritatea delegatară a serviciului este Consiliul Local al Mun. 4 la HCL nr.113/2010 CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSIDERAŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini. jud. Obiectul delegării Obiectul delegării este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia care presupune următoarele activităţi : .modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . Alba Iulia situat în localitatea Alba Iulia.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. Consilier. Marcel Jeler ANEXA nr. A. Alba. . a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.2 Obiectivele delegării . (3) Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Mun. . . 5A. Calea Moţilor nr. . Str. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.1. A) Condiţiile de exploatare a serviciului de iluminat public şi obiectivele urmărite de delegatar A. Alba Iulia .dispecerizarea sistemului de iluminat public. Secretar.realizarea iluminatului festiv de sărbători .concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP) . (2) Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. .PRESEDINTELE SEDINTEI.întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public .

d) Optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. cu puncte de aprindere (PA) destinate exclusiv reţelelor SIP. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. f) Reducerea cheltuielilor de înreţinere. 8. 6. 10. parcări şi iluminatul festiv de sărbători. întregul sistem de iluminat al Municipiului Alba Iulia trebuie să ajungă să . proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural. A. Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant. lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent .Obiectivul prezentei delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. având ca suport programe de gestionare şi urmărire a funcţionării SIP .2 . 4. c) Separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte reţele). lucrări de iluminat festiv de sărbători . întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică . 7.Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal. 9. 12. realizarea bazei de date informatice. ornamental pentru punerea în evidenţă a elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu şi a iluminatului ornamental . proiectare. care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia.4A). consumabilelor etc ) Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini.3 Condiţiile de exploatare a Sistemului de Iluminat Public . Ofertantul va efectua următoarele activităţi şi lucrări: 3. înfiinţarea şi funcţionarea unui dispecerat pe toată perioada delegării SIP . materialelor. b) Realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public. din parcuri. 11. Garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . e) Programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente acestuia (Anexa nr. a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie.Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu. . dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP. ornamental. Prin această delegare se urmăreşte: a) Întreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Alba Iulia descrise în Anexa nr. obţinere avize şi acorduri necesare . 5. arhitectural. în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public ( SIP ) conform Anexei nr 3.

) Corpuri de iluminat arhitectural: • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CE) . • Domenii de utilizare. (3. • Caracteristici tehnice .3. ale carcasei şi ale elementului optic . • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau internaţional . halogenuri metalice. precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de iluminat (declaraţii de conformitate) .4. decontarea acestor lucrări se va face eşalonat în 10 ani de contract. • Rezistenţa la impact minim IK 08 .6.: • Caracteristici tehnice. Perioada de derulare a lucrărilor de modernizare cuprinse în Anexa nr.I.corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public. (3.5.) Corpurile de iluminat ornamental : • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CE . • Caracteristici constructive . (3.. • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate . (3) Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO)pentru sistemele de iluminat. descriere constructivă. • Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0.8 .P. (3. LED . (3. • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) .1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerintelor CE: dimensiuni de gabarit ale corpului. • Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela.) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat.T. (3. • Gradul de protecţie al corpului IP 66 .2. carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi stabilizate la U. • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul optic şi IP 66 pentru compartimentul aparataj . • Inscripţionarea CE. • Descriere constructivă.V.A. se va realiza în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M.) Surse de lumină: • Lampi cu vapori de sodiu. aluminiu sau din raşini poliesterice armaţi cu FS.P. Exploatarea S. cu protecţie la electrocutare: . diagrama intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare (pentru cel puţin 3 plane) . metal. • Caracteristici constructive. • Materialele de construcţie ale dispersorului. 4A este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public.L. corpurile să fie de tip antivandal .

(3. Programul de modernizare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia se va încadra în termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor.9. . Concesionarul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini. trotuarele.iluminatul monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.) acelor reţele.) Cleme de legătură pentru reţele aeriene (3.) Ignitere (3.8.4 A facem următoarele precizări : o În cazul reparaţiilor capitale se va avea în vedere desfiinţarea reţelelor . economice compacte) (3.) Patroane siguranţă 10A.10. etapizat : . • Surse de iluminat : minim 1 an .7.10.4. prevazând termene pentru fiecare etapă în derulare.6. 16A. • Ignitere. (3.) Surse de lumină (sodiu.) Puncte de aprindere: • Caracteristice tehnice.8. Referitor la lucrările de modernizare descrise în Anexa nr. . balasturi : minim 2 ani .) Dulii ceramice E27 şi E 40 (3. (3.2. variante de montaj.10. • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani.iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită. referitoare la iluminatul public .1.5.• Caracteristice tehnice.iluminatul de pe străzile.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întretinerea iluminatului public (3. descriere constructive.iluminatul ornamental festiv din Municipiul Alba Iulia. lumină mixtă. Serviciul de iluminat public supus concesionării trebuie să cuprindă. parcările din Municipiul Alba Iulia. Electrica S. reglementarilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene.) Balasturi (3. durata medie de viaţă 20 ani . CIE 92/92.A.10. 25A (3.10.) Cabluri şi conductori utilizaţi: • Caracteristice tehnice.10. .) Cleme derivaţie (3.3.7. normativului naţional SR 13433/99.11.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte: • Caracteristice tehnice • Descriere constructivă.10. astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Alba Iulia să corespundă cerinţelor normelor internaţionale CIE 115/95. halogenuri metalice.) Condensatoare (3.iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului .10. . întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului.10. condensatoare. (3. Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare şi întreţinere asumat prin contract. (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu proprietarul (S. aleile.C.) Garanţiile pentru echipamentele livrate: • Corpuri de iluminat : minim 5 ani.

Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de concesionar . SR dreapta. B) Conţinutul ofertei B. Graficul de execuţie a lucrărilor de modernizare . în funcţie de clasa de iluminat specifică. filiala. Lmin/max. 7. valorile pentru: Imax 80. UI toate. această condiţie trebuie să fie îndeplinită de cel puţin unul dintre asociaţi. SR stânga. a fiecarui corp de iluminat utilizat ● Evaluarea energetică a soluţiei propuse . Ofertantul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului. TI. desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/performanţă al serviciului. Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse . ofertantul va avea în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat şi a “compartimentului tehnic” existent.înlocuite . Imax 85. o Corpurile de iluminat solicitate cu lămpi de puteri cuprise între 50W – 250W vor fi lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune tubulare . 8. Lmin. Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Imax 90. controlul modului de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. descriere a metodelor de proiectare utilizate ) .Cantitative: Lmin/med. ● Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor luminotehnice utilizate. o Stâlpii tip lampadar cu două braţe se vor păstra. Se stabilesc : a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici) şi b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia prevăzute în Anexa la Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Lmax . . sucursala sau punct de lucru în Municipiul Alba Iulia.Calitative : Lmin/med.1 Conţinutul ofertei tehnice La prezentarea soluţiei tehnice ofertantul va depune : 6. o Corpurile de iluminat ornamentale solicitate cu lămpi de 35W vor fi echipate corespunzător lămpilor de 35/36W cu halogen sau lampa fluorescentă compactă . Descrierea parametrilor obţinuti pentru fiecare stradă. sediul. ● Fişele tehnice a dispozitivelor şi materialelor ofertate . Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării). Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere. menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: . Se vor prezenta detaliat modul de organizare. în urma modernizării sistemului de iluminat. inclusiv operaţiunile de curăţire şi revopsire. Controalele tehnico-financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent.

echipamentele.să descurajeze consumul excesiv şi risipa . ● borderou de tarife unitare modernizare SIP . . Borderoul va conţine materiale. astfel încât : . gestionarea consumabilelor inclusiv a celor înlocuite. intervenţii la avarii.să acopere costul efectiv al prestării serviciului . protecţia mediului . Montaj pe vegetaţie. Ofertanţii vor descrie modelele (se vor prezenta inclusiv imagini) pentru fiecare tip de instalaţie ofertată. ● borderou de tarife unitare întreţinere SIP . 3 modele . ● cost iluminat festiv pentru următoarele tipuri de ornamente : Tip 1. Horea . ● valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) . . Borderoul va fi structurat pe tipuri de activităţi. reparaţii curente şi periodice. Tip 3.2 Conţinutul ofertei comerciale Oferta comercială va cuprinde : ● costul total al concesionării şi pe componente de activităţi (modernizare SIP. Tip 5. exploatarea eficientă a serviciului.să se respecte autonomia financiară a operatorului.75 cm cu şi fără alte ornamente. ● Proiect tehnic martor pentru iluminat arhitectural obiectiv “Bustul lui Avran Iancu”. Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă sub 1mp.să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare . Ofertantul trebuie să depună propriul borderou cuprinzând denumirea materialelor. înăţimea de minim 0. respectiv vor fi evidenţiate separat valorile specifice modernizării sau întreţinerii.să încurajeze invesţitiile. 2 modele . 3 modele . monitorizare şi întreţinere SIP). . 7). Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii. copaci cu înălţimea mai mare de 15 metri (Brazi Crăciun). Montaj pe vegetaţie. 3 modele . . La întocmirea ofertei se are în vedere schimbarea ciclică la 3 ani a produselor. Tip 4. lucrările sau a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public. copaci cu înălţimea sub 8 metri. Consumabilele înlocuite după perioada de garanţie nu intră în costul concesionării. Tip 2. principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini. Toate instalaţiile de iluminat festiv ofertate vor fi cu LED. echipamente şi lucrări pe care le are în vedere pentru desfăşurarea serviciului. inclusiv deviz estimat execuţie utilizând borderou de preţuri unitare ofertat. B. ● Descrierea programelor de monitorizare a SIP atât în punctele de aprindere cât şi a zonelor de risc (Anexa nr. modalitatea de control şi decontare a operaţiunilor . Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă mai mare de 1mp. . Perdea transversală pe strada cu lăţimea carosabilului de 7 m.● Proiect tehnic martor reparaţie capitală str. acestea fiind decontate lunar pe baza documentelor emise de delegat şi însuşite de către delegatar. ● Descrierea activităţii de întreţinere. două modele .

(5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public prin participarea la diferite programe de finanţare.Verificări. (5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor programate. capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului.C. (2) În rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru. (3) La sfârşitul fiecarei luni. modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor. (1) Concedentul. (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul stabilit pentru modernizare. Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. se întocmeşte un proces verbal de recepţie.4A . E) Clauze financiare şi de asigurări (1) Standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii. (4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei. recepţii. D) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar şi termenul de realizare (1) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar privesc modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia existent conform Anexei nr. ca bunuri de retur. inclusiv încadrarea în criteriile de performanţă stabilite prin Regulamentul Serviciului de iluminat public şi în parametri tehnici ofertaţi . atât cantitativ cât şi calitativ. garanţii. (3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. prin împuterniciţii săi. (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările. (2) Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului. care cuprinde constatările din rapoartele periodice. Ofertantul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a concesionarului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. semnat de ambele părţi. clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului. urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate concedentului. Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina contractantului. urmând ca după . (6) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte.

recepţia lucrărilor întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de concesionar la preţurile stabilite prin contract . F) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii (1) Bunurile utilizate de concesionar în derularea activităţii sale sunt: a) bunurile de retur - Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ; - Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Alba Iulia; b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de concesionar în derularea activităţii. Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfaşoară contractul de concesiune, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. G) Măsuri de protecţie a mediului Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. H) Durata concesiunii (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani prin acordul de voinţă al părţilor. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public. I) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor

(1) Nivelul minim propus este de 10.000 lei/an şi se va indexa anual cu rata inflaţiei. Plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. Pentru întârzierea plăţii redevenţei, concesionarul va plăti o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere, iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.000 lei din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Garanţia de 100.000 lei depusă va fi restituită concesionarului astfel, după recepţionarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, 70%, iar 30% la încetarea contractului, diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). J) Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă parţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această situaţie nu se datorează daune ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului ; f) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când Licenţa ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită. K) Dispoziţii finale (1) La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia pot participa numai operatori atestati de către A.N.R.S.C. . (2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) . (3) Concesionarul va comunica concedentului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. Concesionarul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către concedent . (4) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

(5) Ofertanţii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante .

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini următoarele documente şi anexe : Anexa nr. 1 – Lista posturilor de transformare ce deservesc S.I.P. Alba Iulia; Anexa nr. 2 – Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru S.I.P.; Anexa nr. 3 – Cerinţele pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public ; Anexa nr. 4 – Inventarul corpurilor de iluminat existent S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 4A – Lucrări modernizare S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 5 – Clasificarea căilor de circulaţie ; Anexa nr. 6 – Program de funcţionare a iluminatului public ; Anexa nr. 7 – Zone de risc, puncte de monitorizare a S.I.P. ; Borderou de preţuri unitare ( Model) .

Alba Iulia 27 Aprilie 2010

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Nr. Denumirea Postului de Crt. Transformare 01. P.T. nr.1 Oarda de Sus 02. P.T. nr.2 Oarda de Sus 03. P.T. nr.1 Oarda de Jos 04. P.T. nr.2 Oarda de Jos 05. P.T. nr.1 Miceşti 06. P.T. nr.2 Miceşti Localizare Proprietar Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Victoriei Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Haiducilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Cocorilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Armoniei Alba Iulia, cart. Miceşti, Str. Gării S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Miceşti, str. Drăgăşani S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, str. Liliacului S.C. Electrica
Observaţii

07.P.T. nr.1, Pâclişa 08.P.T. nr.2, Pâclişa 09.P.T. nr. 22, Partoş

Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat +

2.C.P. nr.C.P. Arnsberg Alba Iulia. Electrica S. Str. 14. nr.T. Alba Iulia 21.C. nr. Electrica S. nr. Livezii (Ampoi I) S. Bd. Goldiş Alba Iulia. Electrica S. Alba Iulia 22.T.P. nr.1. nr.T. Alba Iulia 18.59.70.C.P.T.T. nr. Alba Iulia 36.T. str.T. Alba Iulia 26.P. Mureşului Alba Iulia.T. Reţele comune şi independente de ilum.T. nr.P.M. str. nr. Alba Iulia 28. Mureşului Alba Iulia.52.C. Alba Iulia 35. Electrica utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. Reţele comune şi independente de ilum.32. Electrica S.T. H. nr. Oituz Alba Iulia. str. nr.T. Pţa Eroilor (Poliţie) Alba Iulia.38. Alba Iulia 27.T. Electrica S. Alba Iulia. Alba Iulia 38. str. nr. Alba Iulia 34. nr.61.T.T. Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Electrica S.C. Alba Iulia 25.28.C. Bd.C. Electrica S. nr. Electrica S. nr. Alba Iulia.P. Alba Iulia 24. Energiei Alba Iulia. Alba Iulia 31. Alba Iulia 37.T. Electrica S. str.C. Alba Iulia 23. Bd. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. Alba Iulia 32.63.C.C.P. Transilvania Alba Iulia.P. Pţa.33. Varga Alba Iulia.T.P.P. str.37. str. Electrica S. Electrica S.P.T.C. nr.T. Electrica S. Alba Iulia 29.C. str. Bărăbanţ 12. Electrica S. Gemenilor Alba Iulia. str.T.56. nr.Avram Iancu Alba Iulia. Goldis Alba Iulia.18. Oborului Alba Iulia.T. Clujului Alba Iulia.C. Alba Iulia Alba Iulia.C. V. 72.P.P. nr. Alba Iulia 16. Electrica S. str.C.C.T. nr.T.C. Electrica S.P. Fabricii Alba Iulia. nr. Gladiolelor Alba Iulia.T.P.P. V. Electrica S. Calea Moţilor Alba Iulia. str. Alba Iulia 17. Electrica S. Goldiş Alba Iulia. str. Str.C. Alba Iulia 40.6. E. Electrica S.64.2.P. A Mureşanu Alba Iulia.P. Electrica 1918S. nr.42. nr.50.C. Electrica S.C.C. nr. Bărăbanţ 13.P.T. Bratianu Alba Iulia. Electrica S.T.P.26. Sipotului Alba Iulia.P. 25. T. P.T.C. Str M. Str. (Moară) Alba Iulia.C. nr. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + .P.I. Electrica S. Electrica S.8. str. Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. nr.P. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.39.T.T.C.) Alba Iulia. Alba Iulia 20. nr. Alba Iulia 39. 23. str. str. Ferdinand I.T.C. Electrica S.C. nr.T. Arnsberg Alba Iulia. Bloc 280 Alba Iulia. Alba Iulia 15.4.T.C.C. Eminescu Alba Iulia. Iaşilor Alba Iulia.P.S. I. 10.10.P. str.P.C. Electrica S. Alba Iulia 30.P. Electrica S. Alba Iulia 33. Electrica S. str.C.5. V.C. nr. Electrica S.3. Viteazu Alba Iulia. str. Partoş 11. Reţele comune şi independente de ilum. Electrica S.P. nr.C.1 Decembrie (C.C. nr.P. 40. nr. Electrica S.14.C. Alba Iulia 19. Vladimirescu Alba Iulia.

Apulum Alba Iulia.T. de il. Tolstoi Alba Iulia. 54. Electrica S. str.120. nr. Alba Iulia P. Electrica S. Alba Iulia P. Tulnicului Alba Iulia. str. Str. Public. str. public. public Reţele indep.Arieşului Alba Iulia. nr. nr. Unirea) S.T. Cart. str. nr. 56.C.C. Alba Iulia P.P.T. Alba Iulia P.T. P. Electrica S. nr. nr.Calea Moţilor Alba Iulia.T.C. Str.132.T. sâlpi comuni Reţele indep.P.C.T.150. Alba Iulia 42.C. Ioan Alexandru S. Tolstoi Alba Iulia. Alba Iulia P.C.94. Electrica S.C. Electrica S. 51.112. 64. Electrica S. Electrica S. nr. 65. Şincai (Muncii) Alba Iulia.T. str.C. str. Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele indep. Electrica S.100.74. Electrica Alba Iulia.C. nr. nr. nr. 52. Tulnicului Alba Iulia. Electrica S. Str. nr. Gh. nr.103.Arieşului Alba Iulia. Str. Electrica S. 61. Mistral (Romarta) S. Electrica S. str. Montana Alba Iulia.Calea Moţilor Alba Iulia.T. 67. 58. Alba Iulia 48.41.T.115.T.T.C. Alba Iulia P. Electrica S. Macului Alba Iulia.127. str. Gh.T. Alba Iulia P. public. Str. 53.Calea Moţilor Alba Iulia.T. nr.C. str. Şincai Alba Iulia.C. de il.84. str. de il.P. Alba Iulia P. 62. public.T. Alba Iulia 46. Electrica S. nr. Str. F.P. nr. Luceafărului Alba Iulia. str. nr.str. Str.161. Str.91.T.78. Electrica S.P. str.C. Alba Iulia 49. Bd. public Reţele indep. 63. Str.73. nr. Alba Iulia 45.P. Alba Iulia 43. nr. de il. Alba Iulia P.90. Gladiolelor Alba Iulia.C. nr.126. 50.C. Alba Iulia P. Alba Iulia P.C. nr.T. 68. Orizont Alba Iulia. nr.T.C.T. Alba Iulia P.111.102.162. Unirii ( Hot.T. Str. nr. Orizontului Alba Iulia. Electrica S.C.T.P. 59.88.P.C. Electrica S. Cetate) Alba Iulia. nr.125.T.107. Public. Electrica S.C. sâlpi comuni Reţele indep.121. Cameliei Alba Iulia. de il. public Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . 170. str. Electrica S. Electrica Alba Iulia.Republicii(PROFI) Alba Iulia. Alba Iulia 44. sâlpi comuni Reţele indep.T. Alba Iulia utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Alba Iulia P.T.176. Str. nr. 57. Poligonului Alba Iulia. R. Alba Iulia P.C. Electrica S.P.T.160.T. de il. Miceşti-Orizont Alba Iulia. sâlpi comuni Reţele indep. Alba Iulia P. Grigorescu Alba Iulia.C.C. R. sâlpi comuni Reţele indep. N. Alba Iulia P.C. Alba Iulia P.C. Electrica S. Electrica S. Electrica S.T. Lalelelor Alba Iulia.Arieşului Alba Iulia. nr. 66.C. nr.C. Electrica S. Electrica 69. 55. 60. Str. 169 Alba Iulia P. La Recea.C. Calea Moţilot (Mag.T. La Recea.T. Montana Alba Iulia. Electrica S. nr. de il. Electrica S. de il.C. Alba Iulia 47. Electrica S. nr. Alba Iulia P.

Marcel Jeler . Consilier. Secretar. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.PRESEDINTELE SEDINTEI.

10005 Nr 9 42 4 53 4 2 6 1 6 3 1 9 2 2 16 6 4 Lung (m) 765 983 160 2. P.10005 SC10001.T. SE10 SE4. indep. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4.10005 SC10001.nr. SE10 SE4. Oarda de sus Cordovanilor Ciobănaşului Căprioarei Cucului Făgetului Greierului Gutuiului Mohorului Păpădiei Socului Şoimului Tineretului Viorelelor Zefirului Câmpului NU Cocorilor Castanului Dumbrăviţei Lăcrămioarei Merişor Trifoiului Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 40 IEP 2/21.455 80 345 345 210 380 85 80 1.10005 SC10001.T. tronson de reţea alim e. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4. indep.150W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 53 IEP 2/21-70W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 3 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 15 IEP 2/21-150W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 12 IEP 5/11-70W 9 IEP 2/21-150 W 1 IEP 5/11-70W 9 IEP 1/11-70W 5 IEP 2/21-150 W 4 IEP 1/11-70W 7 IEP 1/11-70W 8 IEP 5/11-70W 17 IEP 5/11-70W 10 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 5/11-70W 10 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 14 IEP 1/11-70W 8 IEP 2/21-70W 2 IEP 5/11-70W 3 IEP 5/11-70W 8 IEP 5/11-70W 2 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 12 IEP 1/11-70W 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.e.nr.nr.10005 SC10001.10005 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SC10001. SE10 SC10001. SE10 SE4.2 Oarda de Sus NU 03. de il pub. P. P.10005 SC10001. 2 la Caietul de Sarcini Situatia retelelor de distributie a energiei electrice Nr. Tip reţea Secţiune Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Stâlpi Tip SC10001.1 Oarda de Jos 12 10 04.2 Oarda de Jos NU Tip Nr. Apr.10005 SE4.Anexa nr.10005 SE4. Crt 01. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il .1 Oarda de Sus Pct.010 206 150 1. SE10 SE4. SE10 SE4. NU Cedrului Haiducilor Vadului Victoriei Şcoala Gen.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Post Trafo. nr.T. SE10 14 7 25 10 4 2 10 7 22 3 8 2 7 17 400 150 980 510 175 150 560 285 810 260 280 105 290 770 Den.10005 SC10001. P.080 350 540 540 345 Corp ilum Observaţii 02. SE10 SE4. Oarda de jos Bucegi Cărăbuşului Duzilor Gloriei Garoafei Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. de il pub. SE10 SE4. SE10 SE4.

SE10 SE4. SE10 SC10001. P. SE10 SE4. nr. indep. nr.10005 SE4. indep.10005 SC10001. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.T. 22.10005 SC10001.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SE4. SE10 SC10001.10005 SC10001. indep. Rutier SC 10001 SC10001. Partoş 10. indep.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. SE10 SE4. de il pub.10005 SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.T. Partoş NU Reg.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. Pâclişa P. SE10 Ambiental SE4. SE10 SE4. 08.10005 SC10001.70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W 1 5 16 3 5 4 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 32 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 33 4 7 28 4 3 4 28 30 4 7 2 19 6 Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.1. SE10 SE4. SE10 SE4.2. P.10005 SC10001. nr. V Vânători Pasarela CFR Ana Ipătescu Gemenilor Glinca .1 Miceşti Apuseni NU Gării Lăpuşului Măgurei Mioriţei Pârâului Postăvarului Scărişoara Trestiei Uricani Bobâlna DA Carpaţi Foto.2 Miceşti 07.10005 SE4. V Vânători Pasarela CFR Dacilor Digului Liliacului Pod Mureş 06. SE10 SE4.T. Rutier SC 10001 SC10001.10005 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4.10005 SC10001. nr. P. de il pub. Miceşti Strunga Topliţa Bujorului Zăvoi Zlatnei Carpenului NU Garoafei Iasomiei Alunului Carpenului Rariştei Coastei DA Fotocelulă NU Reg.10005 Met.100 235 285 945 1.T. SE10 SC10001. P. P. SE10 SE4. indep.05. nr. Pâclişa Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al Subteran Al TYIR Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al Al Clasic aerian Al TYIR-subter Al Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 16+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 5 16 1 5 3 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 16 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 31 4 7 28 4 3 4 30 4 7 2 19 6 860 140 435 160 345 110 545 500 330 335 280 320 180 985 560 150 195 500 100 145 345 60 730 945 2. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il 09. SE10 SC10001.10005 SC10001.70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W Selux – 70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-150W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Domino . 23.100 335 395 435 150 220 580 175 215 150 300 435 150 220 165 790 156 IEP 2/21 -150W IEP 1/11-70W Opalo – 1.Cumpenei celulă Drăgăşani Dealului Inului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. Reţ. SE10 SE4.T. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 Met. Reţ. de il pub.10005 SC10001.

10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 2 14 7 5 5 4 3 3 14 25 12 12 16 8 22 3 15 3 8 12 7 12 12 10 4 10 2 11 7 14 3 2 7 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Bărăbanţ Petreşti Poieniţei Păltiniş Pescarilor Şardului Stejarului Valea mică Turnătoriei Bucureşti Ion Arion (Crinului) Florilor I.10005 SC10001. indep. de il pub.10005 SC10001. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA – BMPIIP A1 (Luxten) .C.10005 SC10001.1.I.T.10005 SC10001. 2br.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. P.10005 SC10001. indep.5m SC10001. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 13.11.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. indep.10005 SC10001.T.10005 Ornament.10005 SC10001. Reţ. nr.10005 SC10001. de il pub. Brătianu Olteniei Plevnei Primăverii Trandafirilor Barbu Lăutaru George Coşbuc Ioan Buteanu(Iazului) Libertăţii Mărăşti Mihai Eminescu Regina Maria Nufărului Rândunelelor Simion Bărnuţiu TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR+clasic Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 25 + 16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 25+16 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 12. SC10001.T. Ambient .4.300 320 410 270 210 150 300 230 100 550 290 340 250 210 180 400 120 450 925 180 310 480 280 360 145 410 345 610 410 454 360 220 290 50 390 270 380 140 90 300 14. P. indep.10005 SC10001.3.10005 SC10001.T.10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC10001. nr.10005 SC10001. Alba Iulia.10005 SC10001. Alba Iulia NU Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga –150W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 1/11-70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 2/21-150W Biselux -150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Biselux –150W Selux . Aluniş Ciocârliei Câmpeni Gorunului Iazului Mureşului Şurianu Streiului Taberei Ciucaşului Cabanei Corniştei Fagului Grădinilor Măceşului Şcoala Gen.2. de il pub. nr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. P.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.2.10005 SC10001. 2br.10005 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 14 7 5 5 4 3 3 14 25 6 12 16 7 11 3 18 8 19 12 12 10 4 10 11 7 14 3 2 7 280 550 280 310 250 1. nr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.

10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.10005 Ambient . de il pub. indep.T. nr. indep. de il pub. Titulescu (Zorilor) Bucovinei (Şipotului) Doinei Gh. Alba Iulia Fabricii Încoronării O.BMPIIP A1 (Luxten) DA – BMPIIP A1 (Luxten) 18.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub. de il pub. Reţ.Bălc. Reţ. indep.5m SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. P. Reţ.70 W Selux . indep. indep. indep. de il pub. indep.70 W IEP 1/11-150W IEP 1/11-100W IEP 1/11-70W Thylia .5m . Ornamentali SC10001 SC10001. indep.8. Coandă (Oborului) Târgului T.10005 Iota (orn. de il pub.70 W Biselux -70W Selux . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. indep. Reţ. Reţ.10005 SC10001. de il pub.4.6.Doja H.) N. Reţ. nr.10005 SC10001. Reţ. Alba Iulia IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/22 -400W K+Lux . P. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia NU 17.70 W FLC – 24 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . Alba Iulia Al 50+25 ACYABY 4 x 16 Transilvania ACYABY 4 x 25 1 Decembrie 1918 20.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21. indep. Reţ.70 W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP1/11 – 70 W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux .T.10005 Ornament.10005 SC10001. indep. indep.T.10005 SC10001.150 W Thylia .14.10005 SC10001. de il pub. Bălcescu Parc joacă (N. indep.T. Reţ.T. nr. nr.235 280 250 225 16. Economic Pajiştei Proletarilor Traian M Viteazu Sinaia Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran ACYABY 4x16 ACYABY 4x25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Thylia SC10001. indep.10005 SC10001.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W Noctis – 3W Thylia . P. Reţ. indep. 2br.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001. de il pub. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. nr.10005 Ambient . P.70 W 9 7 2 8 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 14 20 24 2 3 57 14 27 7 12 1 1 1 12 10 7 15 30 5 5 8 28 51 3 14 12 35 7 11 6 Reţ.70 W Selux . de il pub. indep.4. de il pub.T. Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001.150 W Thylia . nr. de il pub. P. de il pub. de il pub.10. de il pub. indep. indep.5. Goga Lic.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 3/21. indep. indep. Reţ. Vladimirescu Prieteniei Mihai Viteazu Parcul Unirii Şanţ Cetate Sud Banatului(Ceferiştilor) Ferdinand I Incoronarii Viilor Vasile Goldiş TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR Subteran TYIR TYIR TYIR Subteran Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x16 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001. Alba Iulia DA BMPIIP A1 DA – BMPIIP A1 (Luxten) NU 19.4. Reţ. de il pub. de il pub. indep. de il pub.10005 Thylia Hermes Quercus 9 13 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 7 16 1 3 57 14 27 7 12 3 10 7 15 5 8 28 51 14 12 35 7 11 6 200 380 350 160 70 100 260 500 260 155 180 250 80 160 125 20 110 935 100 1120 340 505 145 600 120 150 150 285 1370 753 540 305 1. de il pub.5m SC10001. Reţ. Reţ. indep. Reţ. DA.10005 Ambient . Reţ. Alba Iulia Decebal N. Reţ.) SC10001. indep.15. de il pub Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. indep. P. indep.

nr. indep. Reţ.10005 SC10001.5m 8 12 1 14 6 7 9 8 10 7 7 7 10 12 5 5 8 5 3 7 8 10 5 15 12 3 3 40 6 5 19 16 4 9 350 430 90 260 450 490 310 230 230 300 200 130 265 150 260 130 270 120 155 240 350 125 650 560 105 115 1.10005 Ambient . Raţiu (Avantului) Horea Ion Agârbiceanu Pr. 2br. Reţ.26. indep.10005 SC10001. Reţ.5m Thylia SC10001. de il pub. 2br. indep.10005 SC10001. Alba Iulia Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 3x25 +16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 3x25 +16 ACYABY3x25 +16 ACYABY 4x25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY3x25 +16 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 ACYABY 4x25 SC10001. Reţ.150 W Thilia .4.10005 SC10001. indep. de il pub. de il pub.10005 SC10001. de il pub. Ambient . indep. de il pub. Reţ. Alba Iulia DA –BMPIIP A1 (Luxten) 26.4.400W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 1/11-100W Thilia . Alba Iulia DA BMPIIP A1 24. indep. de il pub.10005 SC10001.10005 Ornament. de il pub.T. de il pub. cel Bun Transilvania 22. Reţ.150 W Thilia . Reţ.T.10005 Thylia Hermes Quercus SC10001.10005 SC10001. indep. de il pub. de il pub. indep.Goldiş TYIR TYIR Al 50+ 3x25 Al 2x16 40 6 2 880 150 70 IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W Sferic . Reţ. Alba Iulia Peru Dobra I. nr.70 W Thilia .10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. Maniu Avram Iancu Călăraşi Morii Teilor Brădişor Cloşca Arnsberg 1 Decembrie 1918 Basarabiei Eroilor IIC.Munteniei Lucian Blaga 21. Reţ. indep. Reţ.10005 SC10001. Titulescu 9 Mai Albăstrelelor Dr. de il pub.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. I. indep. Reţ.10005 Ornament. Reţ.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. indep. de il pub. P. de il pub.28.nr. de il pub. Eugen Hulea Calea Moţilor T. indep. indep. Ornament. indep. indep. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 .5m SC10001. indep. nr. indep. 25. Brătianu N.33.10005 Ambient . de il pub.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . SC10001.32. Reţ. Alba Iulia NU 25. 2br. Alba Iulia NU Arnsberg V.70 W 5 8 12 1 14 6 7 12 8 10 7 7 7 3 10 12 5 5 5 16 10 3 7 8 8 10 5 15 14 3 3 40 6 5 13 16 4 10 9 7 14 6 37 6 2 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. P. Cipariu Rozelor Toporaşilor Alex. Reţ.T. P. nr.10005 SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. P. indep. nr. indep.T. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.460 250 180 540 430 150 600 23.10005 SC10001. indep. Reţ. Reţ. indep.10005 SC10001. P.70 W IEP 2/21-250W Biselux -150W Biselux -70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/22.18.10005 SC10001. de il pub.T. indep. indep.10005 SC10001 SC10001.10005 SC10001. P. de il pub.10005 SC10001.70 W IEP 2/21-150W Biselux -150W Biselux -70W Selux .

52.400W Malaga – 70 W IEP2/21.50.10005 SC10001.150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21 – 150W PVB – 150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 3/21 . nr. de il pub. P. Reţ. Ornament. Reţ.400W IEP2/22.10005 SC10001. SC10001.42. indep. de il pub.T.400W IEP 1/11 . Alba Iulia NU DA BMPIIP A1 NU TYIR Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Subteran ACYABY 25x3+16 Subteran ACYABY 4 x 16 Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W Opalo 1-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Opalo 1.40.T. indep. Reţ.37.10005 SC10001. SC10001.4.150 W IEP 2/21 – 150 W .10005 SC10001.38. Alba Iulia DA BMPIIP A1 Arnsberg Cloşca Ghioceilor Iederei Jderului Mircea Eliade (Sub Vii) Salcâmului Mit. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.27.10005 SC10001.70W Selux . indep. 2br.080 900 28.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 7 11 1 6 9 3 7 2 5 4 4 4 4 17 15 5 4 3 39 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 10 9 20 5 3 23 5 3 29 20 250 430 45 231 460 690 290 70 150 245 120 170 150 710 450 335 90 1. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Reţ. 2br.C. indep. Alba Iulia DA BMPIIP A1 29.5m SC10001.000 360 150 668 950 100 220 400 1.70 W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21.Vladimirescu Arieşului (Ampoi 3) Livezii ANL Crângului Dobrogei Iaşilor Moldovei Ceferiștilor Siretului Ferdinand I 1. 2br.10005 SC10001.10005 Ornament.10005 SC10001. Ornament. I .10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. P. de il pub. Miron Cristea Unirii M Viteazu Parc Custozza TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Al 25x3+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 SC10001.10005 SC10001. Reţ. nr.T. P.10005 SC10001. Alba Iulia 30.10005 SC10001. Alba Iulia Selux .Andrei Şaguna Gabriel Bethlen Muzeului Castanilor Patr.Kogălniceanu 31. Dec 1918 H. P.250W 9 11 1 6 9 3 5 3 5 4 8 8 4 34 30 6 2 10 4 6 37 2 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 6 8 9 20 5 3 23 5 2 3 3 29 15 2 3 Reţ. P. de il pub.400W JET2As -150W Biselux -70W Selux . Reţ. Ornamental Ornament.70 W IEP 3/21 – 70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Biselux -70W Biselux -70W IEP 3/21-150W Biselux -70W Biselux -70W Schreder . de il pub.250W IEP 2/21.10005 SC10001 SC10001.T. nr.10005 Ambient .10005 SC10001. 2br.10005 SC10001. indep. Alba Iulia Mitr. Reţea comună:util+il Reţ. 2br.39. P. Cuza Gării (Bărăbanţ) Gh. indep. de il pub. Reţ.10005 Ornament. P. indep. de il pub. Doja Ionel Pop Lipoveni Mărăşeşti M.T. nr.nr. indep. 2br.10005 SC10001.T.70W Biselux -70W IEP 2/21-250W IEP 2/22. Ornament. Reţ. Al.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.70 W JET4 As -70W IEP2/22.4. indep. indep. de il pub. indep. nr. de il pub. Reţ.400 160 155 600 180 190 1. de il pub. Alba Iulia 32. de il pub. nr.C. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. Al Sterca Sulutiu T. indep. indep.10005 SC 10005 Ambient .900 60 140 100 125 1.T. indep.5m SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 33.

indep.Mureşanu Muncitorilor Zidarilor Tribunalului Livezii Aurel Vlaicu Parcul Unirii Bd. de il pub.56. 1 Decembrie DA – BMPIIP A1 (Luxten) TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Subteran TYIR Subteran Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 35x3+25 ACYABY 4 x 16 ACYABY 4 x 16 Al 25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 ACYABY 4x25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. de il pub. de il pub. indep. Alba Iulia NU NU Al 50+25 Al 50+25 Al 50+ 3x25 Al 50+25 ACYABY3X25+16 ACYABY 4x25 IEP 3/21.4. de il pub.70 W Selux 70W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W Selux . P.10005 SC10001.10005 SC10001. nr.nr.Viteazu Parcul Unirii Bd. Alba Iulia NU 39.Oituz Popa Laurean Livezii 34. indep.150 W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux . de il pub.10005 SC10001.5m SC10001. Alba Iulia 36. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.5m SC10001 SC10001.10005 Ornamentali Thylia 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 10 3 6 6 13 14 10 16 10 12 15 10 17 5 4 16 5 8 28 3 4 4 17 12 13 16 5 570 80 240 400 250 760 240 165 230 150 110 800 150 200 120 200 80 120 200 420 450 330 180 250 270 750 400 450 450 IEP 3/21-150W IEP 3/21. Reţ. indep. indep.63. indep.10005 SC10001. Reţ. indep. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.70 W Hestia – 250W IEP 3/21-70W Selux . P.150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21 . de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. P. Reţ.T. de il pub Reţ. de il pub.150W 37. Reţ.10005 SC10001. indep.5m Ambient .4.4. de il pub. indep. Reţ. indep. indep. nr. Reţ.10005 SC10001. Reţ. de il pub. de il pub. indep.10005 SC10001.70W Hestia . Reţ.70 W Selux . Alba Iulia V. indep. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.10005 SC10001.150W IEP 2/21. Ambient . nr.70 W FLC . nr. indep. indep. nr. Reţ.150 W Biselux .10005 SC10001. de il pub.70 W FLC .10005A mbient .59. de il pub.10005 Condor SC10001.70W Sferic .10005 SC10001. DA – BMPIIP A1 (Luxten) . de il pub.70 W Opalo 1.73. P. de il pub.10005 SC10001. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.24 W Thilia .5m Ornamentali Thylia SC10001.4. P. indep. P.70. Ambient . Alba Iulia Parcare+piaţetă M.10005 SC10001. nr.10005 Ambient . 2br. Alba Iulia NU 310 970 130 130 150 650 475 565 450 150 40. Reţ. de il pub. Reţ. Reţ. P. indep.61. de il pub. de il pub.150 W Thilia . Reţ.10005 SC10001. Reţ. indep. de il pub. 1 Decembrie Crişan A. indep. indep.10005 SC10001.T.T.64.70 W IEP 2/21-100W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. Reţ. indep. de il pub. Alba Iulia 35.T.10005 SC10001.4. indep. 72. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia 41. de il pub.10005 SC10001. Reţ.150W Hestia .T.250 W Neos .T.150 W 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 1 9 3 5 2 6 13 14 10 32 10 12 15 20 17 10 4 16 36 5 5 8 28 3 3 1 4 17 12 13 16 30 5 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. P. indep.T. de il pub. indep. indep. nr. indep.10005 SC10001.24 W Thilia . Reţ.T. Reţ.70 W Opalo 1.5m Oleron Condor Metalic Ornament. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . de il pub. de il pub.Goldiş NU Crizantemelor Muşelului Bucovinei ( Şipotului) NU Cloşca Revoluţiei Toporaşilor Energiei Vulturului Ion Alexandru Liviu Rebreanu Nicolae Stănescu Marin Sorescu Revoluţiei Gladiolelor Transilvania 38.

T. P.5m SC10001. P. de il pub. P. indep. indep.10005 SC10001. de il pub.4.10005 SC10001. de il pub. de il pub. Reţ.10005 SC10001.90.10005 SC10001.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W Opalo 1. Reţ.10005 SC10001. Alba Iulia 44. nr. Reţ.10005 Ambient .T.10005 Ambient . de il pub. de il pub. Reţ. de il pub. indep.10005 SC10001.5m SC10001.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. de il pub.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Selux . indep. Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub.5m SC10001. de il pub. de il pub.94.78.4.4.nr.T. indep.70 W IEP1/11-100W IEP 3/21-70W IEP1/11-100W IEP 2/21-250W IEP1/11-70W IEP1/11-100W IEP1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . Reţ. Reţ. P.70 W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W Selux . DA BMPII P A1 45. Alba Iulia DA Fotocelulă Mesteacănului Vânătorilor Calea Moţilor 700 120 . indep. Alba Iulia Gladiolelor Iederei Jderului Fânânele Lalelelor Revoluţiei 1989 Macului Poligonului Alexandru cel Bun (Ulmului) Muncii Craivei Zona Craivei Muncii Margaretelor Republicii V.10005 SC10001. Alba Iulia 47.T.10005 SC10001.10005 SC10001.74. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. nr.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux . de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ. Alba Iulia Gemina Unirii Branduşei NU Ion Minulescu Cireşului Lalelelor Liceului Violetelor Vişinului Macului 43. Reţ. DA – BMPIIP A1 (Luxten) DA BMPIIP A1 46. indep.70 W Biselux . indep. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP1/11.5m SC10001.4. indep. indep. de il pub.4. de il pub. Alba Iulia Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR` Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY3X25+16 ACYABY3X25+16 Al 50+25 Al 50+16 Al 50+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Reţ.10005 Ambient . indep.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001. indep.70W Lucifer .10005 SC10001.10005 SC10001. indep.84.91.T. Reţ.10005 SC10001. SC10001.10005 SC10001. de il pub. P. Reţ.400W 5 11 22 2 8 5 2 29 3 5 2 18 6 10 13 12 24 19 11 29 4 13 16 4 16 33 8 10 14 3 12 2 40 20 27 2 4 20 12 8 1 1 5 10 4 Reţ.5m Ornament.88.Alecsandri Bujorului Luceafărului Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Subteran TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran TYIR TYIR Subteran TYIR Clasic aerian Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 3x35+50 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 2x16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 SC10001.10005 SC10001.42.10005 SC10001 Ambient . indep.5m 11 11 2 8 5 2 29 3 5 2 21 300 360 85 650 135 150 980 145 175 75 670 150 560 1.010 689 730 567 288 500 220 360 400 120 950 980 570 300 190 100 850 1145 50 60 220 430 315 Thilia . Alba Iulia NU DA Fotocelulă 48. nr. de il pub.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/22-400W IEP 3/21-70W Selux . indep.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. Reţ. Reţ. de il pub.10005 SC10001 10 13 12 24 19 11 29 4 11 16 4 16 33 12 14 3 12 2 40 20 27 2 4 19 10 8 1 1 5 10 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. indep.T. de il pub. P. indep.10005 SC10001.T. 2br. de il pub. Ret. de il pub. nr. de il pub. indep. indep. P. de il pub. Reţ.4.70 W Selux . de il pub. SC10001. indep. nr. nr.70W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W IEP 2/22. indep.10005 SC10001. indep. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.

5m SC10001. indep.nr.10005 SC10001.5m SC10001.nr.10005 SC10001.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W PVB – 250W IEP1/11-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W 2 18 5 5 14 9 23 10 6 7 9 7 8 Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.49. P. indep.115 Alba Iulia Marcus Aurelius Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. P. de il pub.nr. indep.10005 SC10001. DA Fotocelulă . Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001.150W IEP 1/11 . Severus Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. indep. indep. de il pub. P.10005 SC10001. Reţ. de il pub.4. indep.4. Reţ. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 58.T. P. de il pub.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. indep.10005 Ambient .T.T. 55.70 W IEP1/11-100W 5 10 9 10 3 6 16 3 Reţ.125 Alba Iulia Arieşului Miciurin Emil Racoviţă Republicii TYIR Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Al 50+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 SC 10005 Ambient . indep. Reţ. indep. indep. indep. indep.10005 Ambient . de il pub. 54.10005 SC10001.4. de il pub. Reţea comună:util+il DA Fotocelulă 56. Reţ.150W IEP 2/21. indep. de il pub.100 Alba Iulia 50.T.T. Reţ.111 Alba Iulia Sept.120 Alba Iulia 57.nr.nr. indep.107 Alba Iulia Avântului Cameliei Vânătorilor Tulnicului Revoluţiei Detunata Tulnicului C.T.70 W 17 Reţ. de il pub. Reţ.70 W IEP 2/21.250W 1 5 13 13 7 36 Reţ. de il pub. DA BMPIIP A1 NU DA Fotocel DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 53.70 W IEP 3/21-150W 29 30 Reţ.5m SC10001.T.121 Alba Iulia Apulum Cetăţii Dealul Furcilor Încoronării Înfrăţirii Izvorului Ampoi III Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . indep.T.nr.5m SC 10005 5 10 9 10 3 6 16 2 400 450 350 390 150 200 400 100 Selux 70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub. Reţ.10005 2 18 5 5 14 9 23 10 3 7 9 7 8 350 815 175 160 370 880 680 400 700 100 220 IEP 3/21-70W Selux . Reţ. de il pub. indep.5m SC 10001 SC10001.102 Alba Iulia 51. de il pub.nr.nr.10005 SC10001.10005 29 30 950 500 IEP 2/21-250W 29 30 Reţ. indep.4.10005 29 10 950 300 Jasper .nr. Reţ. Reţ. P.T. P. de il pub.4.10005 SC10001. de il pub. de il pub.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.5m 15 350 Selux . indep. P.70 W IEP 2/21.70 W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W Selux . indep.T. de il pub.10005 Ambient . Reţ.103 Alba Iulia 52. Reţ. indep.4. de il pub. de il pub. indep. P.112 Alba Iulia Arieşului Subteran ACYABY 4 x 16 Ambient . Moţilor Ampoiului Orizontului Subteran TYIR Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Al 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 2x35+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 Al 2x16 Al 3x16+50 Al 3x25 +16 Al 3x25 +16 SC10001.10005 SC10001. de il pub. P.10005 1 5 13 13 7 36 100 200 355 480 250 850 IEP1/11-100W Selux . Reţ. de il pub.nr. indep. P.

Reţ. Reţ.nr. de il pub. indep.10005 SC10001.10005 SC10001.132 Alba Iulia IEP 2/21.T. indep. de il pub. P.150 Alba Iulia 63. P. Reţ. indep. Grigorescu DA BMPIIP A1 (Luxten) Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 Al 16+25 Al 16+50 Al 16+50 Al 16+25 Al 16+25 Al 16+25 Al 50+16 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x16 SC10001.70W Malaga . indep.161 Alba Iulia 65. indep.70W Opalo 1.0 m Ambient –6. de il pub.10005 SC10001. Uranus La Recea Tarina Roşia Montană Bunta Piatra Corbului Izvorului DA Foto DA Fotocelulă DA Fotocelulă DA Fotocelulă 66.10005 12 18 17 15 3 10 37 27 14 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 11 3 6 34 180 270 350 150 90 250 550 150 150 990 600 120 250 100 600 590 300 360 330 665 670 600 180 320 295 220 285 2. de il pub.150W IEP 2/21-150W Domino . de il pub.70W 13 32 4 17 17 30 6 22 74 6 4 23 12 2 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 12 3 6 34 14 20 Reţ. Reţ. Metalici rut. de il pub.59.nr. de il pub.T.70W Opalo 1.0 m 21 16 14 12 10 15 480 430 400 480 400 470 Malaga .70W Opalo 2 . indep.150W Opalo 1 . de il pub. Reţ.70W Opalo 1. indep. Reţ. de il pub.127 Alba Iulia 61. Reţ. Reţ. de il pub. de il pub. 2br. de il pub. Moţilor Pasaj Centru N. de il pub. indep.150W Opalo 1. Ornament. de il pub. Reţ.10005 SC10001.162 Alba Iulia DA BMPII P (Luxten ) Pinului Tonitza Andreescu Francesca Alcala de Henares (Bayonne) Calea Moţilor Milenium I.tin Brancuşi Sliven Calea Moţilor Viadana Calea Labului Calistrat Hogaş Ponor Orizont 1. indep. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. 62.10005 SC10001.70W Malaga .70W Malaga .10005 SC10001.70W Opalo 1.70W Opalo 1 . de il pub. de il pub.70W Opalo 1. indep.nr. Reţ.T. de il pub.nr.nr.T.150W IEP 3/21 -70 W IEP 2/21.10005 SC10001. Reţ. de il pub. 2br. indep. Reţ. indep. indep. indep. indep.10005 SC10001. indep. se fac 16demersuri pentru 14predarea reţelelor de 12utilităţi către Consiliul 10Local 15 DA Fotocelulă . 2br. Ornament.nr.70W Biselux .Ilit Calea Moţilor Varese Arieşeni Cornel Medrea C. de il pub. indep. Reţ. Orizont DA Fotocel 67 P.Enescu Varese Nazareth . de il pub.70W Opalo 1.T.70W 21Cartier privat.70W Opalo 2 . Reţ.126 Alba Iulia Ardealului DA BMPIIP A1 Iuliu Maniu F. Reţ.0 m Ambient –6.nr. Reţ.T.0 m Ambient –6. Reţ. Reţ. de il pub.10005 SC10001. indep.L. Reţ.70W Malaga . P.250W Biselux . indep. indep. Reţ. de il pub.10005 Ornament.10005 SC10001. Reţ. Reţ. Reţ.70W JET2As -70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Opalo 1 – 70 IEP 3/21 -70 W IEP 2/21.150W Biselux .70W Malaga . indep.150W Biselux . Cigas 2.150W Biselux . de il pub.10005 SC10001.150W Opalo 1.10005 SC10001. nr. Reţ. de il pub.70W Malaga . Ornament.150W Opalo 1. Reţ. indep. indep.10005 SC10001. P. de il pub.70W Opalo 1 .10005 SC10001. de il pub. de il pub. Reţ.70W Biselux .10005 SC10001. P. Reţ.70W Opalo 1. Ornamentali SC10001. P. indep. indep. 2br.70W Opalo 1. Reţ.10005 SC10001. indep. Reţ.10005 SC10001.T. indep.10005 SC10001. indep. P.10005 SC10001.160 Alba Iulia 64.10005 SC10001.T. de il pub. Reţ. de il pub.0 m Ambient –6. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub. Mistral Primăverii C.200 220 345 150 180 820 60. indep. Reţ. indep. indep.70W Opalo 1 . Reţ.10005 SC10001. indep. de il pub.169 La Recea Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 Ambient –6.0 m Ambient –6.T. indep. Reţ.Caragiale G. P. de il pub.70W Opalo 2 .10005 SC10001. de il pub. indep.

se fac 14demersuri pentru 15predarea reţelelor de utilităţi către Consiliul Local 6Reţ.70W Malaga .176 Ioan Alexandru 15Cartier privat. de il pub. indep. Marcel Jeler . DA Fotocelulă DA Fotocelulă PRESEDINTELE SEDINTEI.T. nr. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.T. Secretar.70W Jasper . Consilier. 9Reţ.70 W Selux . nr.70 W 69.5 m Ambient –4.68 P.0 m Ambient –6. indep.70W Malaga .170 La Recea Nanului Orlea Piatra Corbului Ioan.5 m 15 14 15 6 9 480 430 400 250 300 Malaga . de il pub.0 m Ambient –4. Alexandru Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Ambient –6.0 m Ambient –6. P.

b). 11.curent. execuţia unor comenzi de protecţie prestabilite. Comanda şi control Execuţia de comenzi individuale şi secevenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele reţelei. 12.erori ale reţelei (ciclice. Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porțiuni de reţea în cazul în care sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea. apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea utilizării unui sistem integrat de dispecerizare.luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar). Oprirea de urgenţă va fi execuată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual . în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc . şi varierea intensităţii luminoase generate. cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare. eşecul unor componente de reţea sau individuale.consum energetic. punctul A. Componente: .Anexa 3 la Caietului de Sarcini Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public În conformitate cu Caietul de sarcini. respectiv. Aceşti parametrii vor fi disponibili până la nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare.2. Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare. Cerinţele funcţionale: Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin în punctele de apridere a iluminatului public următorii parametrii: 9. Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului.) Parametrii electrici şi energetici de funcţionare. vor fi disponibili pe fiecare nivel (tronson) al reţelei. raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de iluminat public. Raportare Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor planificate sau extraordinare. 13. evenimentelor şi erorilor apărute. Parametrii de luminaţă sunt disponibili prin intermediul modulului de monitorizare şi control al punctului de iluminare. Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii principale de funcţiuni. etc. cât şi condiţiile de eroare. Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. voltaj (sub/supra voltaj). 10.

urmareşte planificarea lucrărilor de intreţinere la toate nivele reţelei . 3. 4. Procesorul punctului de aprindere (PA) stradal are următoarele funcţiuni: 1. 3. 3. monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) .Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 1. 2. 8. prin urmare. primeşte comenzi de la componetele superioare de monitorizare . 5. 4. trimite instrucţiuni sau secvente de instrucţiuni programate de un operator care vor fi executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale. a pune în funcţiune. procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală . 6. 5. culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor. putând porni. va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 7. 5. 2. 7. toate circuitele de reţea şi punctele de iluminat stradal din zonele de risc . Aspecte non-funcţionale: . crează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea . 2. 4. execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă . colectează date despre intervenţiile operative în teren. execută comenzile unui operator. 6. etc. este o componentă instalată pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual.. cât şi grupări ale acestora). atât cele ordinare cât şi cele de urgentă . sau varia intensitatea luminoasă a unui punct de iluminat . execută un număr de instrucţiuni pre-programate fără a fi în legatură permanentă cu procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. crează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitice referitoare la consumuri şi performanţa reţelei. Un modul capabil de a măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 1. controlează şi monitorizează un punct de arindere şi. crează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă . detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de reţea (exemplu: defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente. înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat. Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare. semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare. 6. transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de aprindere . execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu unitatea centrală . procesorul pastrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei subiacente care au apărut într-o perioadă dată .

beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării.Rulaj gradual Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un numar de faze. Demonstrabilitate: Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă beneficiarul o va cere. cât şi gradul de discretizare în teren. WLAN. reţele terestre permanente . Conexiune permanentă . Componente disponibile comercial: Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor fi disponibile pe piaţă. configuraţia iniţială pe strazi fiind detaliată în Anexa 2. Conexiune conform cu o schema prestabilită. indicând pentru fiecare componentă furnizorul.). putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit. De asemenea.Cablat. Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi raportare. . Marcel Jeler . 14. În teren. Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut. Tehnologia de comunicaţie: Ofertantul va ilustra modalităţiile de comunicaţie al procesorului central cu PAI şi modulul de monitorizare şi control astfel : 13. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Suport şi mentenanţă: Componetele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf). între dispozitivele de dispecerizare şi reţeaua de iluminat. Consilier.Wireless (GSM/GPRS. Secretar. componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele portabile ale personalului de intervenţie.Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . Ofertantul va detalia schema de principiu. Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ. etc. cu timp de răspuns şi preţ. Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: . Securitate: Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare. cât şi precondiţiile pentru a putea aplica o anumită tehnologie de comunicare. hardware. Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă disponibile. Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative. . 3G.

10005 12 SC10001.5 m .10005 SC10001. Producător 5 6 Tip 7 Lampă Buc.70 W2003 10 – 70W1999 5 – 150W1999 29 – 400W1999 5 – 70W1999 14 – 150W1999 28 – 150W1999 5 – 70W1999 13 – 150W1999 5 – 70W1999 1 –100W2003 2 – 70W2003 35 – 70W2003 5 – 70W 2008 13 – 250W1999 32 – 70W 1999 4 – 150W 1999 10 – 150W 1999 3 – 250W 1999 46 – 150W 1999 12 .70W1999 11.70 W2003 8 .10005 19 SC10001.10005 40Thylia 8IEP 2/21 10Selux JET4 As 10IEP 3/21 5IEP 3/21 29IEP 2/22 5Malaga 14IEP 2/21 28IEP 2/21 5Selux 13IEP 2/21 5Selux 1IEP 1/11 2IEP 1/11 35Selux 5Selux 13IEP 2/21 36Biselux 13IEP 2/21 44IEP 3/21 12Sferic 11Jasper 13IEP 2/21 17IEP 3/21 19IEP 2/21 12IEP 2/21 4IEP 3/21 7IEP 3/21 2IEP 3/21 8IEP 1/11 25IEP 2/21 12Biselux 12IEP 1/11 4IEP 2/21 20Selux Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Philips Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten HIT-CE HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 150W2008 20 – 70W2008 8 – 250W1999 6 .10005 17 SC10001.5 m SC10001 Ambient . crt. Stâlpi 2 Tip Stalpi 3 Buc.5m 11Ambiental 4.10005 6 Ornamental 2 br.10005 Ambient .-Putere 8 Anul instalării 9 Observaţii Proprietatea Municipalităţii 10 AMPOI III ( Alei de acces blocuri) 9 10 ARDEALULUI ARNSBERG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AUREL VLAICU AVÂNTULUI (Dr. Betlehem) BRĂDIŞOR (Vlad Tepes) BRÂNDUŞEI (Crd. 4 la Caiet de Sarcini Inventarul corpurilor de iluminat Nr.5 m 12Ambiental 4. Manciulea) 20 8 10 10 5 29 5 14 28 5 13 5 2 33 5 12 18 57 Thylia SC10001.10005 4 SC10001. IOAN CUZA (Clujului) PETRU DOBRA (Ampoiului) ANDREI MUREŞANU APULUM ARIEŞULUI (Şt. I.10005 2 SC10001. SE10 SC10001.10005 SC10001.10005 7 SC10001.70W2010 13 – 150W 1999 17 – 70W 1999 19 – 150W 1999 12 – 150W1999 4 – 70W1999 7 – 70W1999 2 – 70W 1999 8 – 70W2004 25 – 150W1999 12 – 150W1999 12 .10005 Ornamental 2 br. Cloşca şi Crişan 2 3 4 5 6 7 8 9 MAI (Inochentie Micu Clein) ALBĂSTRELELOR (Ac.5 m SE4.100W2004 4 – 150W1999 20 – 70W2004 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga rețea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Denumire tronson reţea-stradă 1 Nr. Hossu) BUCUREŞTI BUJORULUI (Petru Maior) CAMELIEI (George Bariţiu ) Ambiental 4.4.5 m SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 25 SC10001.10005 4 SC10001.5m 13 SC10001.10005 20 Ambient .5 m SC10005 Ambiental 4.10005 SC10001. SC10001. 4 Dispozitive iluminat Tip.Anexa nr.Borza) ALEX.Ion Raţiu) AVRAM IANCU BARBU LĂUTARU BIBLIOTECII (G.4.4.Al.4. 0 ALBA IULIA 1 1 DECEMBRIE 1918 (Crişan-Cloşca) Colegiul Horea. 12 SC10001.10005 8 SC10001.5 m Ambiental 4.

C.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 CĂLĂRAŞI (N.10005 SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Suciu) Alei între blocuri HOREA IAŞILOR IAZULUI (Ioan Buteanu) I. Filipescu ) CASTANILOR CEFERIŞTILOR (Banatului) CETĂŢII CIREŞULUI (I.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 Ambient .4. SC10001. Şaguna) ENERGIEI( Msal I.Lazar) CRIŞAN CRÂNGULUI (Maramureşului) DEALUL FURCILOR DECEBAL DETUNATA DOBROGEI DOINEI EC.5 m SC 1001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Ambient .10005 SC10001.5 m SC10001.10005 SC10001. Fluieraş) CRAIVEI CLOŞCA AMPOIULUI CRINULUI (Ion Arion) CRIZANTEMELOR (A. Ambient . I.10005 SC 10001.10005 SC10001.5 m SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.) FLORILOR FRANCESCA GEMINA GH.10005 SC10001.I.10005 SC10001. Antonescu ) FABRICII (Miron Costin ) FÂNTÂNELE (Dr.10005 SC10001.10005 56 57 5IEP 1/11 5IEP 2/21 8Biselux 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 3/21 33IEP 1/11 18IEP 2/21 17Selux 4IEP1/11 7IEP 3/21 16IEP 2/21 6IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 3/21 9IEP 2/21 9IEP 2/21 10IEP 2/21 5IEP 3/21 9IEP 2/21 5IEP 3/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 24IEP 3/21 92IEP 2/21 8IEP 3/21 3IEP 2/21 11Selux 31IEP 3/21 10IEP 2/21 6IEP 3/21 20IEP 3/21 12Selux 12IEP 2/22 31IEP 3/21 4IEP 3/21 18Biselux 14Biselux 3Selux 22IEP 3/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 9Selux 6Jasper 7IEP 3/21 5IEP 1/11 5IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS 5 – 100W 2004 8 – 150W1999 8 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 150W1999 2 – 70W1999 33 – 70W1999 18 – 250W1999 17 – 70W2003 4 – 100W2004 7 – 150W1999 16 – 150W1999 6 – 70W1999 8 – 150W1999 3 – 150W1999 9 – 150W1999 9 – 150W1999 10 – 150W1999 5 – 70W1999 9 – 150W1999 5 – 70W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 24 – 70W1999 92 – 250W1999 8 – 150W1999 3 – 150 W2009 11 – 70W1999 31 – 150W1999 10 – 250W1999 6 – 70W1999 20 – 70W1999 12 – 70W2001 14 – 400W1999 31 – 150W1999 4 – 70W1999 18 – 150W1999 14 – 70W1999 3 – 70W2008 22 – 70W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 9 – 70W2004 6 – 70W 2009 7 – 70 W2009 5 – 70W2004 5 – 70W1999 Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001. A.5 m SC10001.10005 SC10001.5 m SC 10001 SC10001.4.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.BRĂTIANU IEDEREI(Teodor Mihaly) ION AGÂRBICEANU ION ALEXANDRU ION ANDREESCU ION MINULESCU 1/2 IONEL POP 5 8 4 3 10 2 33 18 17 4 7 16 6 8 3 9 9 10 5 9 5 3 8 24 92 8 3 11 31 10 6 20 12 12 31 4 16 3 22 3 6 15 7 5 5 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001. Ioan Pop ) FERDINAND I (Rep. 10005 SC10001. VARGA(Mit. DOJA (Axente Sever ) GEORGE COŞBUC GHIOCEILOR (Mşal C-tin Prezan) GLADIOLELOR (Dr.10005 Ambient .

Hulea) LIBERTĂŢII LICEULUI (Dr.10005 SC10001.100W2004 13 – 150W1999 7– 100W2004 7– 70W1999 11– 70W2003 2 – 150W2004 3 – 150 W2004 7 – 150W1999 11– 70W1999 54 – 70W1999 2 – 1000W1996 6 – 400W1996 2 .10005 Ambient . Cicio Pop) LĂMÂIŢEI(Pr.10005 SC10001.10005O Ambient -4.5 m SC10001 SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. P.4.4.10005 SC10001.10005 SC10001. Haşdeu ) Alei între blocuri LUMINII (Basarabiei ) MACULUI (Gh.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Aurel Vlad) OCTAVIAN GOGA ( Încoronării) Colegiul Dionisie Pop Marţian LALELELOR( Dr.1918) ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) IZVORULUI JDERULUI (Dr. E.10005 SC 10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Şt.150W2000 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . cel Mare) 77 78 79 80 MICIURIN (Emil Racoviţă ) MIHAI EMINESCU MIHAIL KOGĂLNICEANU MIHAI VITEAZUL 56IEP 2/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 15IEP 3/21 51IEP 2/21 3IEP 1/11 48IEP 3/21 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 1/11 3IEP 3/21 3IEP 3/21 12IEP 2/21 42IEP 3/21 4Selux 7IEP 2/21 13Opalo 1 19IEP 3/21 12Opalo 1 5IEP 2/21 29IEP 3/21 18Selux 6LuciferS 33IEP 2/21 3IEP 3/21 12Selux 2IEP 1/11 11IEP 2/21 29IEP 2/21 10Opalo 1 8IEP 3/21 1IEP 2/21 2Selux 5IEP 1/11 13IEP 2/21 7IEP 1/11 7IEP 3/21 11IEP 1/11 2IEP 3/21 3IEP 2/21 7IEP 2/21 11Selux 54Biselux Proiector Proiector JET 2As Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 56 – 250W1999 3 – 150W1999 6 – 150W1999 15 – 70W1999 51 – 150W1999 3 – 70 W2003 48 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 70W1999 2 – 70W2003 3 – 70W1999 3 – 150W1999 12 – 150W1999 42 – 150W1999 4 – 70W2004 7 – 70 W2004 13 – 70 W2009 20 – 70W1999 12 – 70W2008 5 – 150W1999 29 – 70W1999 18– 70W1999 6 – 70W1999 33 – 150W1999 3 – 150W1999 12 – 70W2003 2 – 100W2003 11 – 150W1999 29 – 150W1999 10 – 70 W2009 8– 70W1999 1 – 250W1999 2 – 70W1999 5 .10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001. V Lucaciu ) LIPOVENILOR LIVEZII 52 3 6 15 51 48 3 12 3 3 53 4 7 13 19 10 5 29 21 33 3 12 2 11 29 10 8 1 2 5 13 7 7 15 7 11 27 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .5 m Ornamental 2 br.10005 SC10001.5 m SC 10001.10005 SC10001 Ambient .10005 SC10001.4.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ÎNCORONĂRII (fost 1 DEC.10005 SC10001.10005 SC10001. 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76 LIVIU REBREANU LUCEAFĂRULUI(B. Pop de Başeşti) Alei între blocuri MARCUS AURELIUS MARGARETELOR (Samuel Micu) MĂRĂŞTI MĂRĂŞEŞTI MARIN SORESCU MESTEACĂNUL (Şt.10005 SC10001.5 m SC10001.5 m SC10001.10005 SC10001.

Cipariu) PARTIZANILOR (Crişanei ) PĂCII (Patriarh Miron Cristea) P-ţa EROILOR (Pţa.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Naţiunii) P-ţa IULIU MANIU 4 14 7 10 70 4 7 9 96 10 30 3 8 8 4 27 13 Ambient -4.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.81 82 83 Mitr. Şincai) MUNCITORILOR (S.10005 Ornamental 2 br.10005 SC 10001. Ornamental 2 br. V.10005 SC 10001.10005 4Sferic 14IEP 2/21 14IEP 3/21 22IEP 2/21 70IEP 2/21 4IEP 2/22 7PVB 9IEP 1/11 96Opalo 2 10IEP 3/21 30IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 IEP 3/21 8Biselux 27IEP 1/11 9IEP 2/21 8IEP 2/22 7IEP 2/21 8Biselux 4IEP 2/21 14Opalo 1 3IEP 2/21 5IEP 2/21 18IEP 3/21 15IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 3/21 14IEP 2/21 30Biselux 10Biselux 4Selux 9K+Lux 52Selux 6IEP 3/21 5IEP 3/21 4IEP 3/21 16Biselux 34Biselux 5SC 10001. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS FLC LVS LVS LVS LVS LVS LVS 4 – 70W1999 14 – 150W1999 7 – 150W1999 22 – 150W1999 70 – 250W1999 4 –400W1999 7 – 250W2000 9 – 150W2004 9 – 150W2007 10 – 150W1999 14 – 150W1999 16 – 250W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 23 – 100W2004 4– 70W2004 7 – 150W2000 2 – 250W2000 8– 400W2000 250W1999 8 – 150W1999 8 – 70W1999 4 – 150 W2009 14 – 70 W2009 3 – 150W1999 5 – 150W1999 18 – 150W1999 15 – 150W1999 3 – 150W1999 8 – 150W1999 14 – 250W1999 30 – 150W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 9– 70W2008 52 – 70W1999 90 – 24W 2 – 1000W1996 6 – 70W1999 5 – 150W1999 4 – 150W1999 16 – 150W1999 17 – 150W1999 17 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . Voievod) MUZEULUI NICOLAE GRIGORESCU NICOLAE BĂLCESCU NICOLAE TITULESCU NICOLAE TONITZA NICHITA STĂNESCU NUFĂRULUI OBORULUI (Henri Coanda) OITUZ OLTENIEI ORIZONTULUI PAJIŞTEI (Take Ionescu) PARCULUI (Frederik Mistral) PARCUL CUSTOZZA PARC JOACA ( N. SC 10001.Miceşti) MORII MUNCII (Gh.10005 4 14 3 5 18 18 8 14 15 5 4 9 48 6 5 4 8 17 SC 10001.5 m SC10001.1-3 br.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. SC 10001. Ornamental 2 br.10005 Ornamental 2 br. BĂLCESCU) PARCUL UNIRII PAVLOV (Tim. Hentia) MUNTENIEI MUŞEŢELULUI (Al.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Metalici rutieri SC 10001.10005 SC 10001. SIMION ŞT.10005 Ornamental 2 br.(Regina Maria) MOLDOVEI MOŢILOR (CALEA) 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MOŢILOR (Alba Iulia . Ornamental Iota (ambiental) Ornament.10005 SC 10001.10005 SC 10001.

Cantemir) Bd. SC 10001. Al.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ambient .10005 SC 10001. REPUBLICII (Bd. Victoriei) REVOLUŢIEI 1989 (Bd.10005 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 PLEVNEI PRIETENIEI POPA LAUREAN PRIMAVERII (Ruben Patiţia) POLIGONULUI (I.10005 SC 10001.4. Ioan Berciu ) RÂNDUNELELOR SALCÂMULUI SEPTIMIUS SEVERUS SIMION BARNUŢIU SINAIA (Mit.4.Velican) TRANSILVANIA 133 PARCARE SPIT.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC10001.10005 Ambient Ambient SC 10001. JUD.10005 SC 10001.+ PIAŢETĂ TRIBUNALULUI 17 4 74Domino 6Jet 2 As 12Opalo 1 2IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 1/11 6IEP 2/21 6Biselux 7IEP 3/21 12IEP 2/21 4Selux 13IEP 1/11 12IEP 2/21 1IEP 1/11 12IEP 2/21 78IEP 2/21 49IEP 2/21 11IEP 2/22 32Hestia 6Biselux 5IEP 3/21 2IEP 2/21 2IEP 3/21 29Jasper 7IEP 3/21 5IEP 3/21 6Selux 24IEP 3/21 2IEP 3/21 6Selux 10Selux 5IEP 3/21 3Opalo 1 4IEP 2/21 7IEP 2/21 35IEP 2/21 12IEP 2/21 36Thilia Thilia 14Hermes 29Quercus 20Hestia 15Hestia Noctis 17Neos 4IEP 3/21 Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE LED HIT-CE LVS 74 – 70W2004 6 – 70W2004 12 -70 W2009 2 . Unirea) PINULUI 37 14 8 3 6 3 19 4 11 13 12 78 60 16 3 5 2 2 29 7 5 6 24 2 6 10 8 4 7 35 12 14 14 29 10 15 Ambient .5 m SC 10001. de Hunedoara) PROGRESULUI (L.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.5 m SC 10001.10005 SC 10001. Simion Ştefan) SIRETULUI BUCOVINEI (Şipotului) SUB VII TÂRGULUI TEILOR TRAIAN TRANDAFIRILOR (Dr.Blaga) PROLETARILOR (D.10005 SC 10001.10005 SC 10001.C.70W2009 8 – 150W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 6 – 150W1999 7 – 150W1999 12 – 150W1999 4 – 70W2003 13 – 100W2003 12 – 150W1999 1 – 100W2004 12 – 150W1999 78 – 250W1999 49 – 250W1999 11 – 400W1999 32 – 250W2008 6 – 70W1999 5 – 150W1999 2 – 150W1999 2 – 70W1999 29 – 70W2007 7 – 150W1999 5 – 150W1999 6 – 70W1999 24 – 150W1999 2 – 70W1999 6 – 70W1999 10 – 70W2003 5 – 70W2004 3 – 70W2007 4 – 150W1999 7 – 150W1999 35 – 150W1999 12 – 150W1999 22 – 150W2008 14 – 70W2008 14 – 150W2008 29 – 150W2008 20 – 250W2008 15 – 150W2008 30 – 3W2008 17 – 150W2008 4 – 150W1999 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat .10005 Ambient SC 10001.10005 Condor Ornamental 2 br. SC 10001.10005 SC 10001. Victoriei) ROMANĂ (Mit.108 PIAŢA UNIRII (Mag.10005 Thilia Hermes Quercus Condor Oleron Ambient SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ambiental SC 10001.10005 SC 10001. Sterca Suluţiu) ROZELOR (Pr.

10005 9SC10001. Bena ) NICOLAE TITULESCU (Zorilor) ALBA IULIA – MICEŞTI : Alcala de Henares (Bayonne) Milenium I.4. 27SC 10001.134 TOPORAŞILOR (P.5 m 25SC 10001.5 m 16 SC 10001.10005 28Ornamental 2 br. VLADIMIRESCU (Carol I ) TULNICULUI ULMULUI (Alexandru cel Bun) UNIRII (N.10005 SC 10001.10005 11SC10001.10005 3SC 10001.Brîncoveanu) VIOLETELOR (S. Rares) 29 3 55 12 SC 10001. cel Batran) ZIDARILOR (A.10005 28SC10001.10005 9SC10001.10005 2Ambient -4. Mârza ) VIŞINULUI( I.Enescu Varese Nazareth-Ilit Arieseni Cornel Medrea C.10005 20Opalo 1 9Opalo 1 12Opalo 1 10Opalo 1 28Opalo 1 20Opalo 1 10Opalo 1 9Opalo 1 6Opalo 1 9Opalo 1 7Opalo 1 11Opalo 1 3Opalo 1 6Opalo 1 34Malaga Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 70W2007 9 – 70W2007 12 – 70W2007 10 – 70W2007 28 – 70W2007 20 – 70W2007 10 – 70W2007 9 – 70W2007 6 – 70W2007 9 – 70W2007 7 – 70W2007 11 – 70W2007 3 – 70W2007 6 – 70W2007 34 – 70W2007 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat .10005 7SC10001.10005 4SC 10001.10005 4 SC 10001.10005 10SC10001.10005 Ambient .L.Caragiale G.10005 10SC10001.10005 14 Ambient .10005 13IEP 3/21 1IEP 2/21 9IEP 1/11 3Selux 53IEP 2/21 2IEP 2/22 9IEP 3/21 6IEP 2/21 14Selux 16IEP 3/21 4IEP 1/11 56Biselux 47IEP 3/21 IEP 2/21 2Selux 18IEP 3/21 7IEP 2/21 3IEP 1/11 14Selux 27IEP 2/21 15IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 1/11 4IEP 3/21 7IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten 141 142 143 144 145 146 147 VIILOR VÂNĂTORILOR(Ctin.tin Brancusi Sliven Viadana Calea Labului Calistrat Hogas Ponor Orizont LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13 – 150W1999 1– 100W2003 9 – 70W2003 3 – 70W2003 53 – 250W1999 2 – 400W1999 9 – 70W1999 6 – 150W1999 14 – 150W2003 4 – 70W1999 4 – 100W2003 56 – 70W1999 20 – 150W1999 27 – 150W1999 2 – 70W2003 18 – 150W1999 7 – 150W1999 1 – 150W2004 1 – 100W2004 1 – 70W2004 14 – 70W2004 27 – 150W1999 15 – 150W1999 5 – 70W1999 2 – 70W1999 5 – 70W1999 2 – 70W2004 1 – 150W1999 3 – 70W1999 7 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 20SC10001.10005 12SC10001. Iorga ) VASILE ALECSANDRI VASILE GOLDIŞ Alei între blocuri 14 Ambient .5 m 27SC 10001.10005 20SC10001.10005 7SC10001.10005 5SC 10001.10005 6SC10001.4.10005 2SC 10001.10005 15SC 10001.10005 6SC10001.10005 3SC10001.10005 135 136 137 138 139 140 T. Jumanca) VULTURULUI (M.4.10005 34SC10001.5 m SC 10001.10005 9SC10001.10005 6SC 10001.

A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 46SC10001.10005 9SC10001.10005 12SC10001.C. Electrica S.A Proprietatea S.C.10005 7SC10001.C.C. Electrica S.10005 2IEP 1/11 28IEP 1/11 4IEP 1/11 19IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 4IEP 1/11 28Domino 8IEP 2/21 74IEP 2/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2 – 70W1999 28– 70W1999 4– 70W1999 19– 70W1999 6– 70W1999 3– 70W1999 4– 100W1999 28– 70W1999 8– 250W1999 74– 250W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BĂRĂBANŢ Aluniş Cabanei Şcoala Gen.10005 8SC10001.10005 4SC10001.C. Electrica S. Electrica S.C. Electrica S.0 m 14Ambient -6.0 m 21Malaga 12Malaga 15Malaga 15Malaga 14Malaga 25Malaga 14Malaga 16Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21 – 70W2008 12 – 70W2008 15 – 70W2008 15 – 70W2008 14 – 70W2008 25 -70W2008 14.CARTIER „ LA RECEA” LA RECEA BUNTA IZVORULUI NANULUI ORLEA PIATRA CORBULUI ROŞIA MONTANĂ ŢARINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTOŞ Ana Ipatescu Dacilor Digului Gemenilor Glinca Liliacului Pod Mureş Regimentul V Vânători 21Ambient -6.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.70W2008 Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată 2SC10001.10005 3SC10001.0 m 16Ambient -6.C. Electrica S.A Proprietatea S.10005 5SC10001.0 m 25Ambient -6.10005 8Metalici rutieri 74SC10001.C.10005 9SC10001.10005 7SC10001. Electrica S. Electrica S.C.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.0 m 12Ambient -6.70W2008 16.10005 19SC10001.C.10005 4SC10001.10005 4SC10001. Electrica S.C.0 m 15Ambient -6. Proprietatea S.0 m 15Ambient -6. Electrica S.A Proprietatea S.10005 6SC10001.10005 6SC10001.C.10005 9SC10001.A Proprietatea S.10005 17SC10001. Electrica S.A Proprietatea S.C.A Proprietatea S.A.A Proprietatea S.10005 9Malaga 9Malaga 2IEP 1/11 12Malaga 6Malaga 7Malaga 7Malaga 9Malaga 3IEP 2/21 5Malaga 11Malaga 4Malaga 9Malaga 17Malaga 46Malaga 5Malaga Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 9– 70W2000 9– 70W2000 2– 70W2003 12– 70W2000 6– 70W2000 7– 70W2000 7– 70W2000 9– 70W2000 3– 150W2000 5– 70W2000 11– 70W2000 4– 70W2000 9– 70W2000 17– 70W2000 46– 150W2000 5– 70W2000 Proprietatea S.A Proprietatea S.0 m 14Ambient -6. Electrica S.10005 11SC10001.10005 28SC10001. Electrica S.C. Electrica S. Bărăbanţ Ciocârliei Ciucaşului Câmpeni Corniştei Fagului Gării Gorunului Grădinilor Iazului Maceşului Mureşului Paltiniş 9SC10001.A .

A Proprietatea S.C.10005 4SE 4.10005 5SE 4.10005 5IEP 1/11 16Opalo 1 3IEP 1/11 2IEP 1/11 2Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 16IEP 1/11 5IEP 1/11 1IEP 1/11 4IEP 1/11 10Opalo 1 5IEP 1/11 3IEP 1/11 9IEP 1/11 Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21– 70W2004 16 – 70W2007 3– 70W1999 2– 70W1999 2– 70W2007 9– 70W1999 5– 70W1999 16– 70W1999 5– 70W1999 1– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W2007 5– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .C. Electrica S.C.10005 9SC10001.10005 9SC10001.10005 3SC10001. SE 10 - 13Opalo 1 84IEP 1/11 1Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 5Opalo 1 Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13– 70W2007 84– 70W2000 1– 70W2007 9– 70W2000 5– 70W2000 5– 70W2007 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Fără iluminat Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MICEŞTI Apuseni Bobâlna Bujorului Calistrat Hogas Carpati Cumpenei Dragojani (Drăgăşani) Dealului Gării Inului Labului Lapuşului Magurei Mioriţei 21SC10001.C. Electrica S. Electrica S.10005 3SC10001.10005 7SC10001.10005 5SC10001.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Petreşti Pescarilor Poieniţei Şardului Stejarului Streiului Şurianului Taberei Turnătoriei Valea Mică Cătinei 14SC10001.A Proprietatea S.10005 14SC10001. SE 10 2SC10001.10005 5SC10001.A Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PÂCLIŞA Alunului Carpenului Coastei Garoafei Iasomiei Rariştei Razorului Sitarului Văii 13SC10001. Electrica S. Electrica S. SE 10 5SE 4.10005 16SE 4.C.A Proprietatea S.10005 1SE 4.10005 9SC10001.A Proprietatea S.10005 3SC10001.C.C. SE 10 10SC10001. SE 10 9SC10001.10005 10SC10001. Electrica S. Electrica S.C. Electrica S. SE 10 1SC10001.10005 5SC10001. Electrica S.A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 3SC10001.10005 10SC10001.10005 3SC10001.A Proprietatea S.10005 84SC10001.C.A Proprietatea S.10005 14Malaga 5Malaga 7Malaga 4Malaga 3Malaga 10Malaga 9Malaga 10Malaga 14Malaga 3Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 14– 70W2000 5– 70W2000 7– 70W2000 4– 70W2000 3– 70W2000 10– 70W2000 9– 70W2000 10– 70W2000 14– 70W2000 3– 70W2000 Proprietatea S.10005 4SC10001.A Proprietatea S. Electrica S. SE 10 5SE 4.10005 2SE 4.C.

10005 10SC10001.10005 16SE 4. 10005 3SC10001. SE 10 11 Gloriei 12 Garoafei 13 Lăcrămioarei 14 Merişor 15 Trifoiului 10IEP 5/11 7IEP 5/11 14IEP 5/11 8IEP 1/11 2IEP 1/11 3IEP 5/11 9IEP 5/11 1IEP 2/21 9IEP 5/11 5IEP 1/11 4IEP 2/21 7IEP 1/11 8IEP 5/11 2IEP 5/11 8IEP 1/11 17IEP 5/11 7IEP 5/11 12IEP 5/11 4IEP 1/11 10IEP 5/11 4IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 10 – 70W1999 7 – 70W1999 14– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 1 – 150W1999 9– 70W1999 5– 70W1999 2 – 150W1999 7– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 8– 70W1999 17– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 2– 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 OARDA DE SUS Cordovanilor Cedrului Ciobănaşului 4SE 4. 10005 7SC10001.5m 3SE 4. SE 10 4IEP 1/11 9IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS 4 -70W1999 9 -70W1999 2 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . 10005 8SE 4. SE 10 32SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 2IEP 1/11 5Opalo 1 16IEP 1/11 4IEP 1/11 32IEP 1/11 2Selux 3IEP 1/11 8IEP 1/11 8IEP 1/11 7IEP 1/11 12IEP 1/11 33IEP 3/21 Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2– 70W1999 5– 70W2007 16– 70W1999 4– 70W1999 32– 70W1999 2– 70W2003 3– 70W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 33– 150W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Luxten Luxten LVS LVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OARDA DE JOS Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. SE 10 25SC10001. SE 10 5SC10001. SE 10 8SE 4. SE 10 12SE 4. SE 10 33SE 4. 10005 7SE 4. 10005 14SC10001. SE 10 2Ambiental 4. 10005 22SC10001. SE 10 4SE 4. SE 10 8SE 4. SE 10 10SE 4. SE 10 4SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 16SE 4. SE 10 2SE 4. Oarda de jos Bucegi Câmpului Cocorilor Castanului Cărăbuşului Duzilor Dumbrăviţei 10SC10001. Miceşti Strunga Topliţa Trestiei Uricani Valea Aurului Vâlcele Zăvoi Zlatnei 2SE 4. SE 10 7SE 4. SE 10 9SE 4. 10005 7SC10001.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pârâului Ponor Postăvarului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen.

SE 10 12SE 4. Oarda de sus 18 Viorelelor 19 Zefirului 6IEP 1/11 1IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 1IEP 1/11 40IEP 1/11 2IEP 2/21 9IEP 1/11 2IEP 1/11 2IEP 1/11 15IEP 1/11 1IEP 2/21 6IEP 1/11 4IEP 1/11 53IEP 1/11 4IEP 1/11 12IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 6 -70W1999 1 -70W1999 6 -70W1999 3 -70W1999 1 -70W1999 40 -70W1999 2 – 150W2000 9 -70W1999 2 -70W1999 2 -70W1999 15 -70W1999 1 – 150W2000 6 -70W1999 4 -70W1999 53 -70W1999 2 -70W2003 4 -70W1999 12 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat PRESEDINTELE SEDINTEI. 0 Denumire tronson reţea-stradă 1 EXINDERI RETELE SAU TIP RETEA 2 LUNGIME 3 SECTIUNE 4 Corpuri iluminat Buc. SE 10 2SE 4. SE 10 1SE 4. 42SE 4. Marcel Jeler Anexa nr. SE 10 9SE 4.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Căprioarei Cucului Fagetului Greierului Gutuiului Haiducilor Mohorului Păpădiei Socului Şoimului 6SE 4. 7 8 Observaţii 9 . SE 10 4SE 4. SE 10 53SE 4. SE 10 6SE 4. SE 10 1SE 4. SE 10 4SE 4. Secretar. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. SE 10 2SE 4. SE 10 15 Tineretului 16 Vadului 17 Victoriei Şcoala Gen. SE 6SE 4. SE 10 16SE 4. 4 a la Caietul de Sarcini MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC RETELE DISTRIBUTIE Nr. crt. PUTERE 5 6 STALPI Tip Buc. SE 10 3SE 4. Consilier.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RK PARC PROIECTARI APULUM BRADISOR DETUNATA – VANATORILOR GEMINA GLADIOLELOR LUCEAFARULUI ION ALEXANDRU MACULUI MARGARETELOR MORII – Parc Ardeleana NICOLAE TITULESCU PARCULUI (F.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mistral) IULIU MANIU VASILE GOLDIS ARNSBERG PIATA AGROALIMENTARA PARCARE STADION PARC GARA VULTURULUI TUDOR VLADIMIRESCU TUDOR VLADIMIRESCU ARIESULUI LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES 250 400 100 100 650 850 200 200 200 600 250 850 250 200 150 150 250 300 200 300 300 300 900 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 18 35 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50W 50W 50W 35 W 50W 35 W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 35 W 35 W 50W 35 W 250W 100W Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Otel zincat Otel zincat 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 14 Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala In locuit retea existenta – Anexa nr.4 .

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ARDEALULUI I.I.C.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. AUREL LAZAR EMIL RACOVITA MUSETELULUI PINULUI VIOLETELOR (S.4 40 18 4 2 12 8 10 15 5 5 5 10 10 15050 8900 194 115 144 206 198 282 Ornamental Ornamental .4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mârza ) INTRARE OARDA de JOS INTRARE OARDA de JOS PARTOS BARABANT PACLISA OARDA DE JOS OARDA DE SUS MICESTI ION LANCRANJAN CENTRALIZATOR LES – ACYABY 4x16 LEA – TYIR 3x25 SALPI ORNAMENTALI STALPI OTEL ZINCAT STALPI RUTIERI ( Beton) CORP ILUMINAT (orn) 35 W CORP ILUMINAT (orn) 50 W CORP ILUMINAT rutier 70 W LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 350 300 450 300 800 100 1300 2700 800 1200 250 300 300 100 500 350 300 700 200 1500 300 300 300 1500 800 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 16 8 16 22 16 4 33 160 50 50 20 20 12 3 14 8 10 32 8 30 10 10 10 25 20 250W 250W 100W 100W 250W 100W 150W 35 W 50 W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri 14 6 10 10 16 4 30 Reparatie capitala Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. BRATIANU BUJORULUI – MARGARETE CALEA MOTILOR CALEA MOTILOR BIRUINTEI (pod Sebes) HOREA CENTRU ( lampadari 2 brate) CETATE ( lampadari 2 brate) AMPOI 2 – 3 BRANDUSEI Dr.

Secretar.300 430 966 355 830 188 700 570 650 2. Marcel Jeler Anexa nr. 5 la Caiet de Sarcini Clasificarea căilor de circulaţie Nr.ALBĂSTRELELOR (Ac.AVÂNTULUI (Dr.5Asfalt -Asfalt -Asfalt Fără iluminat rutier şi pietonal .9 MAI (Inochentie Micu Clein) M5 P6 3.0 143. Manciulea) M3 P3 AMPOI III ( Alei de acces blocuri ) M4 P3 9. IOAN CUZA (Clujului) M2 P2 M2 P3 5.5 141.5 72.Goldiş-Cloşca M2 P1 2.5 77771. de il. Denumire tronson Clasa sist. crt.APULUM M5 P6 8.5Asfalt 1.0 7Tip Carosabil Observaţii Unilateral Bilateral faţă în faţă Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral 470 220 250 346 125 3.CORP ILUMINAT rutier 100 W CORP ILUMINAT rutier 150 W CORP ILUMINAT rutier 250 W 60 33 51 PUNCTE APRINDERE 1 2 PUNCTE APRINDERE NOI MODERNIZARE PUNCTE APRINDERE EXISTENTE 26 BUC.5 1471.Ion Ratiu) M4 P4 Amlasare Disp.ARIEŞULUI (Şt.Al. Consilier.0Asfalt 2.5Asfalt -Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.0Asfalt 1.M4 P4 6. de reţea Rutier Pietonal (STRĂZI) ALBA IULIA 1. 43 BUC.5Asfalt Asfalt 1.800 1.5Asfalt 1.Borza) M5 P6 4.100 1. de ilum Lungime tronson Lăţime tronson Rutier Pietonal (m) (m) St Dr 142.AMPOIULUI (Petru Dobra) M3.1 DECEMBRIE 1918(Crişan-Cloşca) a) Crişan-V. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.ANDREI MUREŞANU M4 P4 7.ALEX.5Asfalt 1.Goldiş M2 P2. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.ARNSBERG M4 P3 11.5Asfalt 1.5 71.AUREL VLAICU M3 P3 12.5 71.ARDEALULUI M2 P1 10. b)V.5 71.

0Asfalt -Asfalt 1.0Asfalt 1.5 71.5 71.GHIOCEILOR (Msal C-tin Prezan ) 48.5Asfalt 1.5Asfalt 1. Suciu) Alei acces intre blocuri.CONSTRUCTORILOR (Ampoi II) 29. Ioan Pop ) 42.DECEBAL 35.BIBLIOTECII (G. I.CAMELIEI (George Bariţiu ) 21.BUJORULUI (Pertu Maior) 20.5Asfalt 1.0Asfalt -Asfalt -Asfalt .0Asfalt 2. DOJA (Axente Sever ) 46.5Pietruit 2.0 71.5Asfalt 1.5 771.EC.5 71.5Asfalt 1.5 71.FERDINAND I (Republicii) I – str.BARBU LĂUTARU 15.5 71.5 71. Fluieraş) 26.0Pavaj-granit 1.Bd.0 71.ENERGIEI ( Mşal.0Asfalt 1.GH.5 71. Betlehem) 16.CRINULUI (Ion Arion) 30.I.5Asfalt 1.BUCUREŞTI 19.5Pavaj-granit 1.100 360 230 720 560 1.FABRICII (Miron Costin ) 41.IAŞILOR 51.DETUNATA 36.5Asfalt 1. Hossu) 18.CLOŞCA 28.CIREŞULUI (I.AVRAM IANCU 14.5Asfalt 1.GEMINA 45.5 71.5 71.HOREA 50.700 1050 650 280 630 1.0 71.5Pavaj-granit 1.0Asfalt 1.0 61.5Pavaj-pavele 2.FLORILOR 44.I. Şaguna) 39.5 71.0 714- -Asfalt 1.CASTANILOR 23.5 71.5 71.0 71.0 771.5Asfalt 1.0 771.0 71.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt 1. Încoronării II – Bd.0Asfalt 1. Luminii .0Asfalt -Pavaj-granit 1.5 122.GEORGE COŞBUC 47.5 771.CĂLĂRAŞI (N.DEALUL FURCILOR 34.5 71.5Asfalt 1.CRAIVEI 27.5 71. Antonescu ) 40. parcari 49.5 71.5Pavaj-pavele 1.0 111.5 71. Filipescu ) 22. I.BRĂTIANU M4 M5 M5 M4 M3 M3 M4 M5 M3 M5 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M3 M5 M5 M4 M5 M5 M2 M2 M4 M5 M4 M4 M4 M4 M5 M2 M3 M4 M2 P4 P5 P5 P3 P3 P3 P5 P5 P3 P5 P4 P4 P4 P4 P2 P4 P5 P5 P4 P6 P4 P3 P6 P4 P3 P5 P4 P5 P5 P5 P2 P3 P4 P5 P3 P4 P5 P4 P5 P3 P3 P4 P1 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 260 450 250 230 180 1150 220 150 450 80 150 350 90 500 600 90 540 340 310 120 400 230 500 130 260 150 340 280 1410 1010 400 1.FÂNTÂNELE (Dr.0 71.5Asfalt 1.5Asfalt 1.DOBROGEI 37. I.5 142. Încoronării – Pasarela CFR 43.13.0Asfalt 1. A.5 141.C.000 220 145 771.CEFERIŞTILOR (Banatului) 24.BRINDUŞEI (Crd.BRADIŞOR (Vlad Ţepes) 17.GLADIOLELOR (Dr.CRÂNGULUI (Maramureşului) 33.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5 771.5Asfalt -Asfalt 1.CRIŞAN 32.0 71. VARGA (Mit.0Asfalt 1.0 71.CETĂŢII 25.5Asfalt 1.DOINEI 38.IAZULUI (Ioan Buteanu) 52.0Asfalt 1.CRIZANTEMELOR (A.Lazăr) 31.

O.MOŢILOR (Calea) I – Bd.0Asfalt -Asfalt -Pietruit 1. Gemina – str. Severus IV – str.M4 M4 M5 M5 M4 M3.5 72. P4 P5 P4 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P6 P3 P4 P3 P4 P4 P3 P3 P4 P3 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Axial Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral 1.5Asfalt 1.T.0 71.Goga – POARTA IV III – Poarta IV – str.str.ION ALEXANDRU 56.010 460 100 800 650 150 2.5Asfalt 1.LIPOVENILOR 68.5 71. Transilvania . Goga II – str.170 120 290 100 190 1.MIHAI VITEAZUL I – Pţa. Sept.(Regina Maria) 82.5Pavaj 1.5 7+71.P4 P5 P5 P6 P5 P4 P4 P5 P5 P4 P3.5 677131.MARCUS AURELIUS 73.0Asfalt 1. E.MACULUI (Gh.MIHAI EMINESCU 79.0 771.0Asfalt 2.5Asfalt 1.JDERULUI (Dr.1918) 59. Şt.0Asfalt 1.5 141.Gemina III – str.ÎNCORONĂRII ( fost 1 DEC.470 1.5Asfalt 1.5Asfalt 1.ION AGÂRBICEANU 55.0Asfalt 1.LIVIU REBREANU 69.5 1.MIHAIL KOGALNICEANU 80.432 210 890 332 380 360 5.51.MARIN SORESCU 74. GOGA ( fost Încoronarii) 63.150 920 240 330 400 1080 650 720 270 250 1.5 777771.Mitr.5 7+71.0Asfalt 1.IEDEREI (Teodor Mihaly) M4 54.ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) 60.LICEULUI (Dr.5Asfalt 1.0 71. parcari 70.53.220 110 260 1.5Asfalt 2.0Asfalt 1.5 771. V Lucaciu ) 67.0 61. Sept Severus – str.5Pavaj -Asfalt 1. Micu) 74. Pop de Baseşti) Alei acces intre blocuri. parcari 72. Doinei – str.0 71.5 141.MESTEACĂNUL (Şt.LIBERTĂŢII 66.LALELELOR ( Dr. Haşdeu ) Alei acces intre blocuri.5 72.O.M4 M4 M4 M4 M4 M3.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.0 71.LIVEZII 69.Doinei II – str.5Asfalt 1.MARGARETELOR (Sam. Hulea) 65.5Asfalt 1.5Asfalt 1.0Asfalt 1.400 420 430 260 1. Eroilor – str.0Asfalt 1.MOLDOVEI 83.0 72.0 71.0 72.LĂMÂIŢEI (Pr.5 61. M4 M4 M5 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M5 M3 M4 M3 M4 M4 M2 M2 M2 M2 P5 P4 P5 P5 P5 P3 P6 P4 P4 P5 P4 P3.5 771.Vladimirescu – str.5Asfalt 1.670 250 360 1. Detunata M4 M5 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M4 M3.5 71.5AsfalT Iluminat 50%(280 m) . SIMION ŞT. Aurel Vlad) str Lalelelor – bd Transilvania Bd. O.5Asfalt -Pietruit 1.5 211.460 200 71.0Asfalt 2. cel Mare ) 77.5Asfal 1.5Asfalt 2.0Asfalt 1.LUCEAFĂRULUI(B. 1 Dec.5 6671.0Asfalt -Asfalt 1.MĂRĂŞEŞTI 76.IONEL POP 58.5Asfalt 2.5 72. 1918 81.0 72.5Asfalt 1.MĂRĂŞTI 75.IZVORULUI 61. Cicio Pop) 64.Toporaşilor 62.LUMINII (Basarabiei ) 71. P.0 101.0 71.ION MINULESCU ½ 57.5Asfalt 1.MICIURIN (Emil Racoviţă ) 78.0Pavaj 2.0Asfalt 1.380 990 390 760 2.

Goldiş str.5Asfalt 1.300 1.PRIETENIEI 109.PROGRESULUI (L.OITUZ 95.5Asfalt 1.NUFĂRULUI 93.700 400 600 700 105 180 90 182 970 771. de Hunedoara) 112. Naţiunii) 104.5Asfalt 1.5 71.0 71.V VÂNĂTORI 115.0Asfalt 1.BRĂTIANU 105.2 71.0Asfalt 1.5Pavaj -Asfalt /Pavaj 1.0Asfalt 1.) 116.0 72.5 71.SEPTIMIUS SEVERUS M3 M4 M3.PARTIZANILOR (Crişanei ) 102. Voievod) 89. Cloşca – Calea Moţilor 117.0Asfalt 1.I.5Asfalt 1. V.MUNTENIEI 88.378 450 140 260 570 410 220 540 170 235 155 150 230 320 722 80 345 125 240 610 410 360 305 1.PARCUL UNIRII 100.0 141.5Asfalt -Asfalt 1.5 -2.ORIZONTULUI 97.RÂNDUNELELOR 120.PROLETARILOR (D. Sterca Sul.5Asfalt 2.5 71.PĂCII (Patriarh Miron Cristea) 103.5 71.P3 P2 P4 P6 P6 P5 P5 P4.Al.5Asfalt -Asfalt 2.REPUBLICII (Bd.5 71. Cantemir) 114.REG.0 71.5Asfalt 1.5 -Asfalt 1.C.Blaga) 113.5Asfalt 1. Lalelelor – str.NICOLAE GRIGORESCU 91.5Asfalt 1.5 14141.REVOLUŢIEI str. Cloşca str.PLEVNEI 108. Henţia) 87.5 771.MUZEULUI 91.5 7+71.ROMANĂ (Mit.5 71.5 141.P-ţa EROILOR (Pţa. Republicii – str Heleşteului 86.5 141.0 71.central Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Axial Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 3.0Asfalt 1.) 118.5Asfalt 1.5Asfalt 1.P-ţa IULIU MANIU 106.MORII 85.5 71.0Pavaj 1.Republicii II – bd.ROZELOR (Pr.5 751.0Asfalt -Asfalt -Asfalt 1. M4 M5 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M5 M4 M5 M3 M2 M3 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M4 M2 M2 M3 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M4 P5 P4 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P3 P6 P5 P6 P3 P3 P5 P5 P3 P3 P2.5Pavaj 1.P3 P2.MUNCITORILOR (S.5Pavaj 1.OBORULUI (Henri Coanda) 94.5Pavaj 2.0 7771.0Asfalt 1.MUŞEŢELULUI (Al. Cipariu) 101.5 71.0Asfalt 1.5Asfalt 1.OLTENIEI 96.5 71.P3 P5 P4 P5 P3 P2.P-ţa I.5 71.5Asfalt 2.0 71. Ioan Berciu ) 119.POPA LAUREAN 110.5 772.Bd.0Asfalt 2.P6 P4 P3.0 71.0 71.P4 P3 P3 P3 P3 P6 P5 P6 P6 P4 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Catenar. Detunata – str Zlatnei 84.2Asfalt 1.PAJIŞTEI (Take Ionescu) 98.V.PIAŢA UNIRII 107.5 -1.bd.SALCÂMULUI 121. Goldiş – str.700 1.5 7771.NICOLAE BĂLCESCU 90.5Pavaj 1. V. Victoriei.PARCULUI (Frederik Mistral) 99.V – Str.5Asfalt -Asfalt 1.400 310 950 720 230 130 283 381 180 275 1.Alecsandri .5 141.5Asfalt 1.5 71.POLIGONULUI (I.NICHITA STĂNESCU 92.PRIMĂVERII (Ruben Patiţia) 111.MUNCII (Gh Şincai) I – str. V.5Asfalt .0Asfalt 1.5Asfalt 1.5 71.PAVLOV (Tim.5Asfalt 1.

TRAIAN 130.0 71.C.TEILOR 129.5 42.BAYONNE 5.0 72.I.5 71.5 571.5 7761.ARIEŞENI 4.0 71. parcari 140.100 1.VIOLETELOR (S. Velican ) 131.05.P3 P5 P5 P3 P4 P4 P2.5Asfalt -Pietonal 1.ŞIPOTULUI (Bucovinei) 126.T.0Asfalt 1. P3 P3 P5 P5 P6 P6 P6 P4 Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Mixt .VÂNĂTORILOR (C. Iorga ) 138.Pietonal Axial Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar 360 300 420 668 160 800 155 280 1.0 71.0 5.0 1. M4 M4 M3. 1 Decembrie – bd.5 47121.950 350 430 350 360 1.07.SINAIA (Mit. Mârza ) 143. M4 M3. cel Batrân) 145.5 72.SUB VII 127.5Asfalt 2.0Asfalt Pavaj 3.VIILOR 141.ULMULUI (Alexandru cel Bun) 137. Brâncoveanu) 142.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.TRIBUNALULUI 133.SIMION BARNUŢIU 123.MILENIUM 9.5asfalt.CORNEL MEDREA 6.ZORILOR (N.ALCALA DE HENARES 2/3 3.0Asfalt 1.235 410 1.VULTURULUI (M.5 61.0 74. Jumanca) 144.TÂRGULUI 128.L.0 71.Revoluţiei – str.05.5 71.0Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt .VASILE ALECSANDRI 139.5 71.0Pietruit 4.M4 M4 M4 M4 M4 M5 M4 P5 P5 P4 P4 P6 P5 P3 P3 P3 P2 P3 P3 P5 P4 P2.TOPORAŞILOR (P. -Asfalt -Asfalt 1.NAZARETH – ILIT 1/3 M4 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M5 M4 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 555 735 390 140 350 435 425 415 220 400 5. Rares) 134.5 72.5 71.ABRUDULUI 2.5Asfalt 1.5 1. Bena ) 146. CARAGIALE 8.5Asfalt ALBA IULIA – MICEŞTI 1.05.TULNICULUI 136.5Asfalt 1.145 1.0Asfalt 3.NADA FLORILOR 10.5Asfalt.0 72.0 73.0 141. VLADIMIRESCU (Carol I ) 135. S.120 700 283 105 190 134 355 72.M4 M3 M5 M4 M3. Ştefan) 124.VIŞINULUI ( I.180 550 480 150 135 870 1.0Pavaj 1.5Asfalt -Asfalt 1. Titulescu ) M4 M5 M4 M5 M5 M4 M3.TRANSILVANIA Bd.01.M3 M4 M4 M3.05.SIRETULUI 125.5Asfalt 1. 1. Fântânele str.5Asfalt 2.M4 M2.ZIDARILOR (A.Alei acces intre blocuri 122.0Asfalt 1.M4 M4.05.GEORGE ENESCU 7. Fântânele – Sub Vii 132.05.5Asfalt 2.5 -7+71.5Pavaj 1.0Asfalt 3.UNIRII (N.TRANDAFIRILOR (Dr.0-Pietruit 1.VASILE GOLDIŞ Alei acces intre blocuri.Revoluţiei Bd.05.

11.SLIVEN 1/3 12.VARESE 13.VIADANA ½

M5 M4 M5

-

Unilateral Unilateral Unilateral

400 980 350

5,05,05,0-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit

CARTIER „ LA RECEA”
1.LA RECEA 2.BUNTA 3.IZVORULUI 4.NANULUI 5.ORLEA 6.PIATRA CORBULUI 7.ROŞIA MONTANĂ 8.ŢARINA PARTOŞ 1.Ana Ipatescu 2.Dacilor 3.Digului 4.Gemenilor 5.Glinca 6.Liliacului 7.Portului 8.11 Iunie 9.Pod Mureş BARABAŢ 1.Aluniş 2.Cabanei 3.Cătinei 4.Ciocârliei 5.Ciucaşului 6.Câmpeni 7.Corniştei 8.Fagului 9.Gării 10.Gorunului 11.Grădinilor 12.Maceşului 13.Mureşului 14.Paltiniş 15.Petreşti 16.Pescarilor 17.Poieniţei 18.Şardului M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat 480 480 470 480 430 400 400 430 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt

M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3

P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral faţă în faţă

164 578 171 790 156 214 250 100 150

7,01,5 7,02,0 7,05,0 7,01,5 7,01,5 7,02,5 7,01,0 7,01,5 7,01,5 7,0 7,02,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,01,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

1,5Pietruit 2,0Pietruit 5,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Pietruit 2,5Pietruit 1,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Asfalt

-Pietruit 2,0Asfalt -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit 1,5Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Beton -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M5 M4 M3 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

280 150 135 550 210 280 300 230 250 210 380 450 1300 250 290 210 340 180

Fără iluminat public

-

19.Stejarului 20.Streiului 21.Şurianului 22.Taberei 23.Turnătoriei 24.Valea Mică PÂCLIŞA 1.Alunului 2.Carpenului 3.Coastei 4.Garoafei 5.Iasomiei 6.Rariştei 7.Răzorului 8.Sitarului 9.Văii MICEŞTI 1.Apuseni 2.Bobâlna 3.Bujorului 4.Calea Labului 5.Carpaţi 6.Cumpenei 7.Dragojani (Dragaşani) 8.Dealului 9.Gării 10.Inului 11.Lăpusului 12.Măgurei 13.Mioriţei 14.Pârâului 15.Postavarului 16.Rotunda 17.Scarişoara 18.Strunga 19.Topliţa 20.Trestiei 21.Uricani 22.Valea Aurului 23.Vâlcele 24.Zavoi 25.Zlatnei

M5 M5 M5 M5 M3 M5

P6 P6 P6 P6 P4 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

120 410 330 278 342 196

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit

M5 M3,M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

945 3198 391 234 285 334 468 527 243

6,0 7,0 6,0 7,0 7,0, 6,0 6,0 6,0 6,0

Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M4 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M3

P6 P6 P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

860 280 99 380 323 82 984 561 246 150 433 169 344 110 544 194 1.000 144 345 321 334 220 57 728 945

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt

OARDA DE JOS 1.Armoniei 2.Busuiocului 3.Biruinţei 4.Bucegi 5.Câmpului 6.Cocorilor 7.Castanului 8.Cărăbuşului 9.Duzilor 10.Dumbrăviţei 11.Gloriei 12.Garoafei 13.Lăcrămioarei 14.Merişor 15.Trifoiului OARDA DE SUS 1.Cordovanilor 2.Cedrului 3.Ciobanaşului 4.Căprioarei 5.Cucului 6.Făgetului 7.Greierului 8.Gutuiului 9.Haiducilor 10.Mohorului 11.Păpădiei 12.Socului 13.Şoimului 14.Tineretului 15.Vadului 16.Victoriei 17.Viorelelor 18. Zefirului

M5 M5 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

557 285 805 262 345 400 112 280 105 976 288 772 508 175 150

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M3 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

206 765 150 1455 188 345 345 210 1.966 377 84 87 1.080 638 160 2.010 540 540

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

.

05(ora de vara) 01.00 6.05 – 15.00 20.40 6.08(ora de vara) 01. 14. 4.00 6. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.30 21.00 Ora decuplarii iluminatului 8.02 01.35 18. 1. Consilier. 9.00 17.12 – 31.30 7.45 20.00 17. Perioada 01.10(ora de vara) 01.40 7.08 – 31. Marcel Jeler .00 20.06(ora de vara) 16.02 – 28(29). 8.20 5.20 21.11 – 15. 2.03 16.Anexa nr. 11.20 18. Secretar.03 – 15.40 6.10 7.20 6.30 19.10 – 31.40 5.02 – 15. 12.00 PRESEDINTELE SEDINTEI.15 5.08 – 15.05 – 31.03 – 31. 15.01 16.01 – 31.00 19. 5.40 6.05(ora de vara) 16.01 – 15.15 17. 16.25 7.12 16. 20.15 5.06(ora de vara) 01.30 18.04 – 15.03 01.30 7.04 – 30.10(ora de vara) 16.08(ora de vara) 16.00 21. 10.07(ora de vara) 01.00 4.40 17.12 – 15.6 la Caiet de Sarcini Program de funcţionare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia Nr.35 21.10 7.10 18.00 21. 6.07 – 31. crt.09 – 30.09(ora de vara) 16. 17.06 – 30. 18.09(ora de vara) 01. 23.09 – 15.00 18. 22.45 21.04(ora de vara) 01.40 7.07 – 15. 13.30 20. 21.02 15. 7.40 8.00 7.00 17.07(ora de vara) 16.45 7.15 6.12 Ora cuplarii iluminatului 17.10 – 15.11 01.45 22.06 – 15.50 5.04(ora de vara) 16. 19.01 01.11 – 30. 3. 24.11 16.

Vladimirescu Calea Moţilor – str. Revoluţiei Bd. Republicii – str. Revoluţiei – str. Călăraşi.T. Cloşca Bd. Acces grădiniţa nr. Regimentul V Vânători Nr.nr. nr. Revoluţiei – Bd. nr. Acces grădiniţa nr. Intersecţie 5.nr. Acces Şcoala gen. Intersecţie 10.5 22. Horea Calea Moţilor – Bd.2 Bd.3 21.Ferdinand I – Bd. Trecere de pietoni 18.7 la Caiet de Sarcini ZONE DE RISC – Puncte de Monitorizare Nr. Intersecţie 3. Toporaşilor Bd. Revoluţiei – Bd. Trecere de pietoni 17. T.nr. Acces Gr. Muncii Bd. Iancu Bd. Arieşului Bd.Livezii Bd. Goldiş.V. Ioan Cuza – str.3 Str. nr 35 Str. Republicii – str. Crt Tipul zonei de risc Locaţia Dimensiuni (m) 100x100 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100 60x60 100x100 60x60 60x40 60x60 60x60 60x60 100x100 60x30 60x30 60x30 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 Clasa şi tipul clasei de iluminat Rutier Pietonal M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 Observaţii 1.1 Decembrie 1918 – str.18 Str.Anexa nr. Acces Şcoala gen. 1 25.Digului Bd. Intersecţie 12.nr. Goldiş Bd. Regimentul VVânători – str. Acces Şcoala gen. Intersecţie 14. Acces Şcoala gen.Toporaşilor.Vladimirescu –str. 7 27.11 .V. Intersecţie 7. Intersecţie 11. Horea – str. Doinei Calea Moţilor – Bd.1 Decembrie 1918 – Bd. Intersecţie 2. nr 25 Str. Intersecţie 15. nr. Intersecţie 13. Intersecţie 8. Mureşului Str. Intersecţie 9. Şcolar A. Mesteacănului. Încoronării Calea Moţilor – Bd. 8 28. Intersecţie 6. 3 26. Intersecţie 16.Vladimirescu Bd. Trecere de pietoni 20.55 Bd.T. Intersecţie 4.9 24. Revoluţiei – str.Transilvania Bd. Mărăşeşti. 159 Str.Ferdinand I. Regimentul V Vânători – str.Dacilor Bd.Al. nr. Acces grădiniţa nr. nr.Octavian Goga.Transilvania Bd. Cloşca Bd.

Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 70W 13. Acces Liceul nr.Înlocuit lampă halogen 36W BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W Vapori sodiu înaltă presiune 6.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 50 W 7. 39 Calea Moţilor nr. Crt.M. T.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 150W 10.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 250W 16. Vladimirescu.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W Vapori sodiu înaltă presiune 5.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 250W 11.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W Vapori sodiu înaltă presiune 3.Înlocuit lampă halogen 20 W 18.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W Vapori sodiu înaltă presiune 4. Consilier. Vladimirescu. 143 Bd. Acces Liceul nr.1 30. ÎNTRETINERE MODERNIZARE Prețul unitar material Prețul unitar total (Euro fără TVA) (Euro fără TVA ) ILUMINAT RUTIER/PIETONAL 1.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W Vapori sodiu înaltă presiune 2. 5 – 6 30x20 30x20 50x2 M2 M2 - P2 P2 P3 PRESEDINTELE SEDINTEI. Marcel Jeler BORDEROU DE PREŢURI UNITARE (MODEL) Nr. T.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 150W 15.3 31. Pasaj pietonal “UNIREA” Bd. Secretar.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 100W 9. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Denumirea produsetor sau a serviciilor U.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 70W 8.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 400W 17.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 35W 12.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 100W 14.29.

Înlocuit lampă halogen 100W 21.Înlocuit lampă halogen 600W 23.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W 50.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W 30.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W 45.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 150W 44.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W 47.BALAST CAPSULAT 125W 57.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W 32.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W 53.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 400W 38.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 250W 42.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 1000W 35.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1 M BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .Înlocuit bornă contact 26.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W 46.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W 54.ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W 55.19.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W 48.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W 28.BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W 49.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W 52.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W 29.Înlocuit lampă halogen 60W 20.Înlocuit lampă halogen 150W 22.SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 150W 41.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 2000W 36.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 70W 39.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W 27.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W 31.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 70W 43.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W 51.Înlocuit lampă halogen 1000W 24.BALAST CAPSULAT 250W 58.ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-400W 56.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W 34.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W 33.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 250W 37.Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W 25.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 100W 40.

Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură 78.Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUȚĂ) 82.2 buc / PIL 75.Înlocuire ÎNTINZĂTOR DE REȚEA 83.Înlocuire conductor FY 4 88.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ PENTRU UZ arhitectural/ornamental 63.Înlocuire BRAȚARĂ DE PRINOERE PE STÂLP 84.Înlocuire conductor FY 25 92.Înlocuire conductor AFY 6 95.Înlocuire dulie E40 65.Înlocuire soclu siguranțe mignon 25 A 69. 25.5 87.5 86.Înlocuire condensator 66.Înlocuire cleme 15IL .5 93. 80.Înlocuire patron siguranțe 10A.Înlocuire conductor FY 1.Înlocuire conductor FY 10 90. 16A.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 3 M 62.Înlocuire capac sigutanțe 70. 60A.Înlocuire cleme CIS 81. 80. 120.160 68. 71.Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură 79. 6A.Înlocuire cleme CDD 45 .Înlocuire conductor AFY 4 94.Înlocuire siguranțe mignon 2A.Înlocuire cleme CIR 80. 72. 120.5 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire conductor AFY 25 98.Înlocuire patron siguranță MPR 53.Înlocuire dulie E27 64.Înlocuire soclu siguranță MPR 53. 60A.Înlocuire conductor FY 16 91.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 2 M 61.Înlocuire cleme racord CL 77.Înlocuire patron siguranțe 35A.Înlocuire conductor AFY 2.Înlocuire corp siguranțe complet 25A 74.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x1.Înlocuire conductor FY 2.Înlocuire conductor FY 6 89.5 M 60.59.2 BUC / PIL 76.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1.Înlocuire conductor AFY 16 97.160 67.Înlocuire SET BRĂȚĂRI DE PRINDERE PE STÂLP A CONSOLEI 85. 4A. 60A.Înlocuire conductor AFY 10 96. 73.

Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 120.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 108.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 124.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x50+25 105.5 100.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 101.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 118.5 109.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x70+35 106.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x25+16 103.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 128.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 131.5 114.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 110.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x2.5 113.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 130.99.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 117.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 119.5 127.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x35+16 104.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2.5 115.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 132.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 116.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 135.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 133.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 123.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 125.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 102.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 107.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 111.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 136.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 134.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1.5 126.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 129.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 122.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 137.5 112.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 121.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 138.

Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x16 172.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.5 160.5 167.5 163.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 158.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x150+70 147.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35+16 177.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 154.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 144.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 140.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50 175.5 156.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 143.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 149.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 162.5 168.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 145.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50+16 178.5 159.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25 173.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 142.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1.5 164.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 161.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 169.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x120+70 146.5 157.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 151.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 152.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35 174.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 155.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 150.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 153.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 141.139.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 171.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 165.5 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 166.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x240+120 148.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25+16 176.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 170.

..Decopertare și refacere căi de circulație (asfalt) 200.Înlocuire stâlp SCP 10002 186.Înlocuire stâlp SE 11 190..Înlocuire dispersor corp 183.179.Manșonare ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC m³ m³ m³ m³ BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ILUMINAT ARHITECTURAL 1.Înlocuire proiector 400W 207.Montare proiector IP 66 TIP ...Înlocuire proiector 1000W 208.Montare proiector IP 66 TIP . LED.Înlocuire stâlp metalic SL 196..Înlocuire stâlp SCP 18007 193.Tarif înlocuire conductor 210.Înlocuire stâlp SCP 10001 185.Decopertare și refacere căi de circulație (beton) 201.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M 198.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M 199.Înlocuire stâlp SCP 15016 195..Montare proiector IP 66 TIP ....Înlocuire stâlp SE 4 189. 70 – 1000W cu halogenuri metalice 3. caracteristici.Înlocuire cutie separație IP65 ( la baza stâlpului ) 181. 70 – 1000W Vapori sodiu înaltă presiune 2....... putere ) ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI .ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M 197...Înlocuire proiector 150W 205.. 16A 209.Înlocuire stâlp SE 10 188.Curățire dispersor corp 182...Înlocuire stâlp SCP 10005 187.Remedierea CIL/Revizie contacte etectrice 184...W 4.....Tarif înlocuire siguranță fuzibilă (automată) 10A....Înlocuire stâlp SCP 15006 192..Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2.Înlocuire stâlp SCP 15014 194..5 180..Montare priză de pământ 211.Înlocuire stâlp SI 9 191..Decopertare și refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) 203.. (Denumire aparat iluminat..Montare ..Înlocuire proiector 100W 204.Înlocuire proiector 250W 206.Decopertare și refacere căi de circulație (pavaj) 202.

canale) Ø 9mm 2. (culoare.Montare perdea luminoasă ( dimensiuni. alte caracteristici ) 15. alte caracteristici ) 9. ( denumire dispozitiv. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.Montare furtun (tub) luminos. caracteristici) ml ml ml ml ml ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC/ml BUC/ ml PRESEDINTELE SEDINTEI. alte caracteristici ) 8. bulbi/LED. LED.Montare furtun (tub) luminos.Demontare .Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni. ( denumire dispozitiv. nr.. LED.Demontare furtun tub) luminos..Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni.Montare plasă luminoasă ( dimensiuni. nr. (culoare) Ø 9mm 3. nr. bulbi/LED. nr... Consilier.. alte caracteristici ) 12....Demontare șir luminos ( dimensiuni. alte caracteristici ) 10. bulbi/LED.canale) Ø 11mm 4. (culoare. canale) Ø 13mm 6. bulbi/LED.. bulbi/LED.Montare .. bulbi/LED. alte caracteristici ) 11.Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni. (culoare. Marcel Jeler .Demontare furtun (tub) luminos.1. nr. (culoare) Ø 13mm 7...Demontare furtun (tub) luminos... alte caracteristici ) 14.Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni.Montare șir luminos ( dimensiuni. Secretar.Montare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 16.Montare furtun (tub) luminos. (culoare) Ø 11mm 5. caracteristici) 18. alte caracteristici ) 13.Demontare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 17.

... cu sediul în Alba Iulia str............ la sediul delegatarului.. cod fiscal 4562923............ care presupun următoarele activităţi: . Numite în comun părţile..Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. având funcţia de primar.............. în calitate de delegatar..... În temeiul Legii nr.. tel...... în calitate de delegat... având funcţia de director economic................ al Legii nr. certificat de înmatriculare la Registrul Comertului .... II. cont ......C.. avand funcţia de ..... pe de altă parte....... fiecare parte implicată în contract are dubla calitate de delegatar și concedent pe de o parte și delegat și concesionar pe de altă parte......................FORMA PROPUSĂ CONTRACT DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA I... ..... cu sediul în ..... deschis la . . la data....reprezentat prin ....................... Obiectul contractului de delegare Art.......... în conformitate cu obiectivele delegatarului.................... 230/2006 Legea serviciului de iluminat public şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de aprobare a delegării serviciului de iluminat public prin concesionarea bunurilor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public nr.... 1..........0258-812545 reprezentat prin MIRCEA HAVA...... cont RO28TREZ0025010XXX002140 deschise la trezoreria Municipiului Alba Iulia. . din 2010... şi ŢÂR TEOFILA..... tel/fax ......... părţile au încheiat prezentul contract de delegare a serviciului de iluminat prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ............... Părţile contractante Între Municipiul Alba Iulia.... respectiv de delegare de gestiune prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public.......... 51/2006 .... Dată fiind forma particulară a acestui contract.......0258-819462........... fax......... 5A.. pe de o parte. Calea Moţilor Nr....... şi S...................... cod fiscal ....(1) Obiectul contractului de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.....

realizarea iluminatului festiv de sărbători . c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia. 2. (4) Delegatul-concesionar este obligat să efectueze întreţinerea. b) bunurile de preluare . Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. Condiţiile de exploatare a sistemului de iluminat şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Art. gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. la sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de delegare. (3) În derularea contractului de delegare a Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. reglementate prin CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO).autovehiculele şi utilajele folosite de delegat în derularea activităţii.1. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public . (2) Obiectivul delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. 4.aparatura şi echipamentele. c) bunurile proprii . modernizarea Sistemului de Iluminat Public şi a echipamentelor ce deservesc Sistemul de Iluminat Public .Sistemul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. 5. în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. b) garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public.Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor efectuate pe perioada delegării şi care devin proprietatea Municipiului Alba Iulia. acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare): . Prin această delegare se urmăreşte : a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. monitorizarea Sistemului de Iluminat Public . care să corespundă cerinţelor de trafic. Prin delegarea Serviciul de Iluminat Public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin prezentul contract. d) protecţia mediului înconjurător. (inclusiv hard şi soft) folosite de delegat la gestionarea sistemului de iluminat public şi verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare. Serviciul de iluminat public se va realiza cu respectarea prevederilor din . . delegatulconcesionar va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur (care nu pot fi înstrăinate. 2. III. 3.

indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. în zonele de risc nominalizate în Anexa nr. e) lucrări de întreţinere periodică – sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. 3. poate fi prelungit pentru o . d) preîntâmpinarea limitărilor ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia fiind compus din bunuri deţinute atât de S. b) montarea. . . (2) Monitorizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) supravegherea instalațiilor . dotarea şi echiparea punctelor de aprindere pentru buna funcţionare a sistemului de monitorizare . echipamentele şi materialele înlocuite vor fi predate deţinătorilor de drept. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care.P. c) remedierea incidentelor şi avariilor. d) efectuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public. (2) Contractul de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare. b) remedierea deranjamentelor din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. fără modificarea tehnologiei iniţiale. c) monitorizarea funcționării sistemului de iluminat în punctele de aprindere și punctual. cât şi de Municipiul Alba Iulia. restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă . Electrica S. începând de la data încheierii prezentului contract .I. de regulă.(1) Durata contractului de delegare este de 10 ani.A. b) controlul curent al instalațiilor . 7 a caietului de sarcini . executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare. c) proiectarea obiectivelor supuse programului de modernizare a S. fără întreruperea furnizării serviciului . Termenul Art. e) remedierea sesizărilor de nefuncţionalitate primite de la cetăţeni. în baza legislaţiei în vigoare.Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. d) lucrări de reabilitare . (3) Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public – ansamblul de operaţii de volum redus. Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. IV. având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor şi cuprinde : a) remedierea defecţiunilor curente.C. (1) Modernizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) înfiinţarea şi dotarea dispeceratului pentru comanda şi urmărirea în funcţionare a sistemului de iluminat public.

. EURO fără TVA (2) a)Valoarea lucrărilor de monitorizare a iluminatului public....RON fără TVA.... Euro/lună fără TVA.. ... Valoarea materialelor şi echipamentelor înlocuite în perioada de garanţie sunt suportate de operator....RON/lună fără TVA adică ... (5) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare........ adică . (3) Valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este până la echivalenţa sumei de 100........ decontabilă lunar este în sumă de . Euro/lună fără TVA.pentru lucrările de modernizare în proporţie de 70% din valoare..... până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent.Euro fără TVA.. (3) Modernizarea sistemului de iluminat public se va realiza în termen de 24 luni..... Redevenţa şi modalităţi de plată Art.. din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar.000 RON depusă va fi restituită concesionarului astfel: .000 Euro/an fără TVA . RON fără TVA...... 4.. conform graficului stabilit ... ...Redevenţa este de ...... Decontarea lucrărilor de modernizare se va realiza în termen de 10 ani. Plata redevenţei se va face trimestrial... Pentru lucrările de întreţinere efectuate concesionarul va prezenta în data recepţiei registrul cu reclamaţii preluate... b) Valoarea lucrărilor de întreţinere a iluminatului public....perioadă de cel mult 5 ani. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). adică . decontabilă lunar este de.. (4) Plăţile datorate concesionarului pentru lucrările de modernizare efectuate se vor eşalona în rate lunare pe durata a 10 ani. decontabilă lunar este în sumă de .EURO inclusiv TVA... după recepţionarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia ( 24 luni).... V... RON/an şi se va indexa după primul an cu rata inflaţiei comunicată de Direcţia de Statistică pe trimestrul respectiv. iar pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la efectuarea lucrărilor pe baza proceselor verbale de recepţie........ diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul).......... respectiv ... . Pentru monitorizare şi pentru întreţinere.. delegatul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.... (6) Preţurile unitare care vor fi practicate au fost stabilite conform cerinţelor documentelor licitaţiei şi se regăsesc în anexa la prezentul contract..... Diferenţa de 30% va fi returnată la încetarea contractului.. de la data preluării serviciului de iluminat public și încheierii procesului verbal.. Art......... (3) Pe durata stabilită la alin. situaţia materialelor şi echipamentelor înlocuite şi va efectua casarea materialelor rezultate.................... plata se va face în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea recepţiei lunare... (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de iluminat public..RON/lună fără TVA adică .............(1) Valoarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia este .............. Garanţia de 100.. prin acordul de voinţă al părţilor. Valoarea lucrărilor de modernizare.. RON valoare cu TVA respectiv .....000 RON......... 5.

.. corelată cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului.......... Plata redevenţei Art.. corelată cu programele de dezvoltare economico ... 7.... (2) De a stabili programele de reabilitare...socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului... controla şi supraveghea : a) modul de fundamentare a tarifelor ........ activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare prin concesionarea bunurilor aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia... (5) De a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita ......(1) Delegatarul are dreptul de a urmări.... ..... Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la o penalizare de 0.deschis la …....... Drepturile delegatarului – concesionar Art.... menţinere în funcţiune şi modernizare a sistemului de iluminat. (4) De a aproba studiile de fezabilitate.... 8.. conform legislaţiei în vigoare .... . contul delegatului nr..deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia...5% pe zi de întarziere. b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat ..VI. după aprobarea acestuia de delegatar...Plata redevenţei se face prin conturile: contul delegatarului nr.. (2) Delegatul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii.... ..... de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară... (3) De a întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator... în mod direct.. d) modul de administrare.. bunurile.......(1) Delegatul are dreptul de a exploata......... c) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate corespunzător nivelului parametrilor luminotehnici şi indicatorilor de performanţă ai serviciului. pe riscul şi pe răspunderea sa. 6. extindere şi modernizare a dotărilor existente... Drepturile părţilor Drepturile delegatului Art.. delegatarul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (3) De a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară......... VII... de stabilire şi ajustare a acestora . potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de delegare. . (4) De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentul contract. . conservare..... în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. (5) De a aplica tariful actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost.. exploatare. aprobaţi . iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de delegare încetează de drept.

. activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării. . (6) Delegatul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) aplicarea unor metode performante de management . tarifele utilizate în activitatea clauze stabilite în condiţiile caietului de .Să îndeplinească prevederile din Caietul de sarcini în condiţii de calitate şi eficienţă . înaintea termenului de încetare a contractului. (5) Să îşi achite obligaţiile privind redevenţa. . b) utilizarea de tehnologie modernă . În termen de 6 luni.R.N. activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii. (2) Să execute următoarele activităţi : . 9.modernizarea sistemului de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . Delegatul are următoarele obligaţii: (1) Delegatul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor.concesionarului încheierea contractului de vânzare . din motive excepţional legate de interesul naţional sau local. (4) Delegatul-concesionar nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.Să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. VIII.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public .Să furnizeze delegatarului şi A.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia în conformitate cu clauzele prezentului contract şi cu prevederile legale în vigoare. (3) Delegatul-concesionar este obligat să exploateze în mod direct bunurile. .întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public . concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii. .Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în prezentul contract .S. potrivit obiectivelor stabilite de către delegatar. . Obligaţiile părţilor sarcini Obligaţiile delegatului –concesionar Art.Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei.cumpărare cu privire la aceste bunuri.Să respecte parametrii luminotehnici şi indicatorii de performanţă stabiliţi de delegatar prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia cât și CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO) . . c) Standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate: . (7) Delegatul este obligat să realizeze: a) investiţii ce privesc modernizarea sistemului de iluminat public existent . (6) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare. . b) termenele de realizare a investiţiilor nu vor depaşi 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie.realizarea iluminatului festiv de sărbători .

activităţilor sau serviciilor publice (condiţii de siguranţa în exploatare. protecţia muncii. în mod gratuit şi libere de sarcini. (6) din prezentul contract de delegare. potrivit art.8 alin. (11) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de delegare. . delegatul este obligat să depună. pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului. (15) Să obţină de la autorităţile competente: a) licenţa de operator. fără a putea solicita încetarea acestuia. (21) Să ia măsurile necesare privind igiena. protecţia mediului. (23) Să efectueze în fiecare an. va notifica deîndată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public. (9) Să restituie bunurile de retur. (8) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor. (10) La încetarea contractului să încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de delegare. în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi. (19) Să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 31 decembrie a fiecarui an.000 Euro/an fără TVA pe toată durata derulării contractului ( 10 ani). siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii. până la preluarea acesteia de către delegatar. patrimoniul.). (22) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat. lucrări de iluminat public festiv până la concurenţa sumei de 100. (12) La încetarea contractului din alte cauze decât: termenul. în mod unilateral. b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului . (14) Operatorul este obligat să continue exploatarea bunului. în deplină proprietate. (13) În cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public. o sumă de ……. condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc. potrivit legii. (18) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent. (17) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât. operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract. (16) Să preia de la concedent pe bază de proces-verbal de predare-preluare.serviciului şi să le supună aprobării delegatarului. (20) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. la încheierea contractului. capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public a delegatarului să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. forţa majoră şi înţelegerea părţilor. dar nu mai mult de 90 de zile. (24) Să finalizeze lucrările în cel mult 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie a lucrărilor. la încetarea contractului de delegare. cu titlu de garanţie. reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. RON.

. cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract şi prevăzute la art. V0.(1) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă angajaţi atrage după sine plata de penalităţi : . (2) Delegatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune. în urma actualizării preţului. (3) Delegatarul este obligat să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatarului.reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată. 11 . Penalităţi Art. calculat de B. corespunzător primei zile din săptămâna premergatoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată. (7) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar. dar nu mai devreme de 12 luni de la încheierea contractului de delegare.(25) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator. KA . corespunzător zilei apariţiei anunţului public de organizare a licitaţiei. (26) Să respecte angajamentele luate prin prezentul contract. V = V0xKA în care: V .reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat. instalaţiile. KA = E/Eo în care: Ereprezintă cursul mediu în lei. în afară de cazurile prevăzute expres de lege. în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. Eo .(1) Delegatarul este obligat să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare. 9 alin (16). pentru 1 euro. pentru activităţile serviciului de iluminat public.N. limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului) conform formulei de mai jos. (5) Să stabilească şi să aloce din bugetul local cuantumul sumelor necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a Serviciului de Iluminat Public. ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă .reprezintă cursul mediu în lei. calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro.reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor şi tarifelor declarate în otertă. (4) Să verifice şi să aprobe tarifele actualizate (cu respectarea condiţiei de a nu depaşi. Obligaţiile delegatarului-concedentului Art. (8) Să verifice măsurile luate de concesionar pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de asigurare a parametrilor stabiliţi pentru funcţionarea optimă a Serviciului de Iluminat Public. echipamentele şi dotările cu inventarul existent (audit). IX. 10.R. (6) Să predea concesionarului în termen de 30 de zile de la semnarea a contractului toate bunurile.

operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării .revin de drept delegatarului–concedent gratuit şi libere de sarcini. prin răscumpărarea concesiuni. 14. dintr-o cauză de forţă majoră. c) bunuri proprii . a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata. la propunerea delegatarului. prin renunţare. f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator. b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. bunurile ce au fost utilizate de delegatul-concesionar în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur . b) În situația nerespectării parametrilor calitativi de furnizare ai serviciului operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . XI. în condiţiile legii. în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar. cu plata de despăgubiri în sarcina delegatarului. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării vegetaţiei sau spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de investiţii sau întreţinere a sistemului de iluminat public . Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de mediu între delegat şi delegatar . . având dreptul de opţiune privind achiziţionarea acestora prin contractul de vânzare – cumpărare. b) bunuri de preluare . dacă părţile nu convin.pot fi cumpărate de concedent. conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. 13 . prin denunţarea unilaterală de către delegatar. prin reziliere. Art. fără plata unei despăgubiri. e) la dispariţia.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în . (2) La încetarea. prin reziliere.(1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract.rămân în proprietatea delegatului – concesionar. Încetarea contractului de delegare Art. 12 . operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente. din orice cauză. În aceasta situaţie de încetare a delegării nu se percep daune. cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului.a) În situaţia deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului. în scris. g) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare. a contractului de delegare.(1) Pe toată perioada derulării contractului de delegare. Răspunderea contractuală Art. X. cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului. licenţa sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului lor de valabilitate . prelungirea acestuia. Se vor respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene privitoare la protecţia mediului. care se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. XII.

Dispoziţii finale Art.(1) Contractul de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. 17 . (2) Dacă. XIII.18 .(1) Nivelurile de iluminat. defect în cutia de distribuţie. (4) Nivelurile de iluminare şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public sunt minimali . indicatorii de performanţă. . dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. după 15 zile de la începerea acestor tratative. Cantitatea şi calitatea serviciilor. delegatarul şi delegatul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.(1) Prin forţa majoră. 15 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. cablu defect. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. XV. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. după anunţarea prealabilă a concesionarului . este însoţit de următoarele documente care fac parte integrantă din acest contract: a) Caietul de sarcini . Definiţii Art. avariat etc. XIV.) şi 48 de ore în cazul unei defecţiuni la punctul luminos (bec defect. (5) Neîncadrarea în mod repetat a indicatorilor de performanţă stabiliţi. indicatori de performanţă Art. b) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia . (3) Durata maximă de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nefuncţionarea iluminatului public este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în cazul în care se constată defecţiuni majore la reţeaua de iluminat public (lipsă tensiune în reţea. cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. prin tratative directe. parte integrantă din prezentul contract. XIV. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea Serviciului de Iluminat Public. 16 . poate duce la rezilierea contractului . în sensul prezentului contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. Litigii Art. fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale. se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional. timp de 12 luni de la încheierea contractului. lipsă corp etc. în limitele prevăzute pentru aceştia conform ofertei. (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic.). absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă . aparataj defect.prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.

Secretar. e) Procesul verbal de predare-preluare a serviciului delegat.c) Oferta concesionarului . 19 În cazul modificării legislaţiei privitoare la Serviciile de Iluminat Public în timpul derulării contractului de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Corelarea prevederilor contractului de delegare cu modificările legislative intervenite se va face de îndata după apariţia acestora. (2) Modificarea prezentului contract se face numai în condiţiile stipulate de acesta. Art. Consilier. prin act adiţional încheiat între părţile contractante. DELEGAT . Prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care aparţin sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia a fost încheiat în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte semnatară . Marcel Jeler . Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. d) Graficul de lucrări. DELEGATAR . părţile semnatare ale contractului de delegare se obligă să modifice prin act adiţional partea reglementară a acestuia. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor.