Anexa nr.1 la HCL nr.

113/2010

REGULAMENTUL Serviciului de Iluminat Public CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Serviciul de Iluminat Public denumit în continuare SIP este o activitate complexă care se realizează prin însumarea mai multor componente tehnice, materiale şi administrative . (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator . (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în Municipiul Alba Iulia, se va conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public, pe baza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 2.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 2.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 2.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale în ansamblul lor; 2.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 2.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 2.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 2.7 efect de grota neagra - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mica; 2.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 2.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 2.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 2.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 2.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

2.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 2.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.15 iluminare minima E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 2.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 2.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 2.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 2.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 2.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.23 indice de prag TI - creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 2.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 2.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 2.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică întrun gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 2.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 2.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 2.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lampi ornamentale, lămpi cu reflector, lampi foto; 2.30 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 2.31 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 2.32 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.33 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.34 luminanţa minimă L(min) -cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 2.36 operator-persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 2.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 2.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de

iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 2.39 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 2.40 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 2.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 2.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 2.43 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pânăla 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 2.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos esteticarhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 2.45 sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 2.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 2.47 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 2.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 2.51 utilizatori – Municipiul Alba Iulia în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 2.52 zona alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 2.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Roman de Iluminat; 2.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. Art.E. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public.E. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. în întregul lor. aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local. Art. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. altele decât iluminatul public. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. Art. de regulă. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara.Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. c) satisfacerea judicioasă. la nivelul comunităţii locale. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C. în calitatea lor de beneficiari ai serviciului.. de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente. care sunt identice cu cele ale C. dezvoltarea.I.Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 . pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Alba Iulia. după caz. 6 Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu. (2) Municipiul Alba Iulia trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate. coordonarea. diferenţiate în timp şi spaţiu. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. eficienţă economică şi managerială. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. (3) Municipiul Alba Iulia va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă. Art. organizarea. 5 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini. în cazul gestiunii directe. CAPITOLUL . se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale. 8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: .Art. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. ale comunităţii locale. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament. monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. concomitent. II . 7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească.I. 3 (1) Înfiinţarea. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. 4 (1) Sistemele de iluminat public se amplasează. precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. precum şi înfiinţarea. modernizarea.

g) punerea în valoare. b) descentralizării serviciilor publice.I. alegerea modalităţii de gestiune. c) protejarea intereselor beneficiarilor. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele.. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C. l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. j) crearea unui ambient plăcut. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public.. respectiv de C. a caietului de sarcini.I. prevăzute de normele în vigoare. Municipiul Alba Iulia va urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. la nivelul localităţilor. prin iluminat adecvat. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. ornamental şi ornamental-festiv. 9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii. Art. i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale. f) promovarea investiţiilor. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului. membri ai comunităţii. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. j) participării şi consultării cetăţenilor. h) ridicarea gradului de civilizatie. b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor. a elementelor arhitectonice şi peisagistice a municipiului. a regulamentului propriu al serviciului.N. h) asigurarea unui iluminat arhitectural.R. a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publică şi/sau culturală. marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbatorilor legale sau religioase.E. cu costuri minime. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public. prin crearea unui mediu concurenţial de . la care România este afiliată. a confortului şi a calităţii vieţii. d) responsabilităţii şi legalităţii. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale. g) asigurarea. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata. individuală şi colectivă. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei. 10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public. Art. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.a) autonomiei locale. e) asocierii intercomunitare.

iluminat arhitectural. păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii. l) promovarea formelor de gestiune delegată.procese-verbale de dare în exploatare. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc. la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare.procese-verbale de preluare ca mijloc fix. buletinele de verificări.lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice. păstrarea şi manipularea acestor documente. breviarele de calcul. specifice principalelor tipuri de instalaţii şi activităţi. . 12 (1) Fiecare operator trebuie să deţină. g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare. (2) Operatorul. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire. inclusiv cele subterane.. (1). 11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. instalaţiilor şi autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. . d) studiile. n) promovarea profesionalismului. e) cărţile tehnice ale construcţiilor. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire. devizul general. preluare şi terminare a lucrărilor cu: .procese-verbale de verificări şi probe. SECŢIUNEA a 2-a . .procese-verbale de punere în funcţiune. .atragere a capitalului privat. în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier.procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie. avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă. . obligaţiile proiectantului de specialitate. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării. iluminat stradal-pietonal. cuprinzând memoriile tehnice. b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. m) promovarea metodelor moderne de management. să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale. h) proiectele de execuţie ale lucrărilor. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorului şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea. .procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. devizele pe obiecte. datele geologice. reactualizarea. completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. . Art. actualizate cu toate modificările sau completările.Documentaţie tehnică Art. necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public. i) documentele de recepţie. în condiţiile alin. f) documentaţia tehnica a utilajelor. inclusiv probele de performanţă şi garanţie. analiză şi încercări.

numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. (1). inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii. de dare şi retragere din exploatare. . planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. de sesizări şi reclamaţii. în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. Art. examinarea şi autorizarea personalului. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. d) numărul de copii executate. aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. inclusiv în format optoelectronic. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. exploatarea. (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. în final. de admitere la lucru etc. conform instrucţiunilor în vigoare. schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant.j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament. originale. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea. s) registre de control. laboratoare. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. 12 alin. desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren. odată cu predarea lucrărilor. întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. b) numărul de exemplare originale. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul. e) necesitatea copierii. r) documentele referitoare la instruirea. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. fără avizul acestuia. de manevre. numele. instalaţii de măsura. planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. Art. schemele şi documentele aflate în arhivă. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice. c) calitatea celui care a întocmit documentul. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. să predea şi schemele. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. planurile de ansamblu. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. se va preda câte un exemplar din aceste planuri.

după caz. . echipamentele de comanda. Art. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. Art. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat. instalaţiile de legare la pământ. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. barele electrice. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. (2) Pe durata exploatării. f) perioada cât a durat reparaţia. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat. reparaţii curente şi capitale. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. revizii tehnice. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. fundaţii. manevre în timpul exploatării. posturi de transformare. b) descrierea construcţiei şi functionării echipamentului. Art. 17 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. instalaţiile independente. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. automatizare. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea. în fişele tehnice se trec. date privind: a) incidentele sau avariile. exacte. inclusiv scheme şi schiţe explicative. responsabilităţile şi competentele personalului de deservire. să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. manevre de scoatere şi punere sub tensiune). i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. (5) Separat. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. reparaţii curente şi capitale). asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin: a) îndatoririle. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza.f) data fiecărei revizii sau actualizări. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. metodelor pentru controlul stării acestuia. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.16 (1) Toate echipamentele. revizii tehnice. precum şi conductele. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura. e) reguli de anunţare şi adresare. d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. 15 (1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect. cât şi schemele normale de funcţionare. j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. planificată sau accidentală. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei.

să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor.instalaţiile de comanda. Art.. drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în . după caz: . Art.reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public. precum şi modul de trecere de la o schema normală la altă variantă. . b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale. 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie. precum şi obligaţiile.. cu care vor fi dotate locurile de muncă. diferite de cea normală.instalaţii de măsura şi automatizare. Art. 18 (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze. Art. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale. într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. semnalizari şi protecţii. după caz. 21 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior.. menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei. 22 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament. certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul.. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. menţionându-se data intrării în vigoare. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice. (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare.g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnatura personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. (3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. SECŢIUNEA 3 . care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare. 20 Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare.Îndatoririle personalului Art. .". dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic.

regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. b) gradul de automatizare a instalaţiilor. e) lucrări de întreţinere neprogramate. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. 25 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural. Art. alei. îmbunătăţirea activităţii de exploatare. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului. (2) Evenimentele ce se analizează se referă. (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. constau în: a) supravegherea instalaţiilor. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic.Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor Art. de regulă. reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. c) incidentele şi avariile. privitor la exploatare şi execuţie. fără întreruperea furnizării serviciului. 24 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. parc. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. la: a) defecţiuni curente. fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. d) lucrări de întreţinere periodică. operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.regulamentele/procedurile tehnice interne. în principal. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţa. pod sau altele asemenea. (3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire. Art. care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului. tunel. c) executarea de manevre. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie. b) controlul curent al instalaţiilor. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. întreţinere. . b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. SECŢIUNEA 4 . f) lucrări de intervenţii accidentale.

prin funcţionarea corectă a anclansarii automate a rezervei. cu indicarea . ca urmare a consecinţelor avute. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte. ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. Art. Art. datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. totală sau parţială. concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. 26 Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. corespunzătoare scopului acestora. a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. b) situaţia înainte de incident sau avarie. după caz. b) întreruperea accidentală. 29 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. totală sau parţială. Art. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. 27 Prin excepţie de la art. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. 30 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.Art. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. a iluminatului arhitectural. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia. asociaţia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. respectiv din incident devine avarie. 28 Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. acesta işi schimbă categoria de încadrare. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore. împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. ornamental şi ornamental-festiv. de regulă. indiferent de durată. pe o durata mai mare de 15 minute. Art. cu excepţia celui arhitectural. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore.

(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective. Art. Art. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. (1). cu descrierea deteriorării. 33 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.abaterilor de la aceasta. încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. deficienţe ale echipamentului. durata de întrerupere. 32 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. 29 alin. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. f) efectele produse asupra instalaţiilor. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatură cu instalaţia sau echipamentul analizat. după caz. reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. rapoartelor. c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente. inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor. . (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului. rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. Art. dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. furnizorului de echipament şi/sau a executantului. cu participarea proiectantului. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor. dacă a rezultat echipament deteriorat. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte. h) stadiul verificărilor profilactice. 31 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişa de incident".

operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. Art. 36 Manevrele în instalaţii se execută pentru: a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic . operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat". Art. 37 În sensul prezentului regulament. care se anexează la fişa incidentului.(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. Art. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte. pe baza instrucţiunilor de exploatare. iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. 35 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. (4). reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate. Art. (2) Procedurile prevăzute la alin. b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii. SECŢIUNEA 5 . 14 alin. cu ocazia apariţiei unui incident. reducerea pierderilor etc.Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. realizarea unor regimuri optime de funcţionare. denumite manevre curente. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. 38 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. denumite manevre programate. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. manipulării. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. înlocuire sau reparaţie capitală. (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. denumite manevre de lichidare a incidentelor. 34 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţă statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. de regulă. (5) Manevrele curente. 42 (1) Întocmirea. e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul. 43 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. cu caracter curent. Art. denumit în continuare foaie de manevră. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă. (3) În funcţie de necesitate. Art. de acelaşi personal. conform procedurilor aprobate. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta.anumite manevre programate. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. b) scopul manevrei. în condiţiile legii. la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. care trebuie să conţină: a) tema manevrei. cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta. . b) foaie de manevră pentru manevre programate.manevre curente. 39 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. putându-se folosi la: . manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. Art. . instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. având un caracter curent. g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. 41 Prin excepţie de la art. 40 După scopul manevrei. c) succesiunea operaţiilor. (4) Foaia de manevră întocmită. programate. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale. . Art. d) notăţii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor.stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. Art.anumite manevre în caz de incident. 39. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

(2) În perioadele de probe. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. respectiv de CNRI. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. (4) În cazul alimentarii cu energie electrică prin reţea subterană. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora. pasaje sub şi supraterane. 47 (1) În zonele urbane. precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. în care sau adus echipamentele respective. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri. aerian. trotuare. 48 (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei.. dacă condiţiile tehnice nu permit. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. 44 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament. pe clădiri. după caz. 45 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire. a operaţiilor executate. . (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. SECŢIUNEA 6 . poduri. starea operativă. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă.Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. intersecţii. Art. pasaje. Art. Art. toate acestea operându-se în foaia de manevră. din zonele declarate istorice ale localităţilor. (3) Din motive estetice şi de securitate. străzi. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K]. cu acordul proprietarilor. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. Art. configuraţia etc. Pentru anumite cai de circulaţie înguste. când condiţiile tehnice nu permit.(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră. instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. astfel încât costurile de exploatare să fie minime. unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor. pieţe. montat la baza fiecărui stâlp. parcări. a confirmărilor făcute. 46 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. montată la baza fiecărui stâlp. semidirectă sau directă-indirectă. ora începerii şi terminării manevrei. treceri pietonale.

(2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct. b) importanta căii de circulaţie pe care se montează.vibraţii. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. b) condiţiile de mediu . cu cerinţe estetice şi arhitecturale. şocuri mecanice. 52 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. 50 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă. trebuie sţ poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte. estetic. 51 (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). Art. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. care este general. f) randamentul corpurilor de iluminat. arhitectural. cu praf. local. Art. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. cu pericol de explozie. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere. optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi. Art. . 49 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. Art. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. c) tipul stâlpului. programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. după caz. unicate. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. medii agresive. 54 (1) De regulă. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat. Art. exterior. cu racordare la reţea. j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. d) cerinţele de ordin estetic impuse. adaptate fiecărui caz în parte. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. e) condiţiile de exploatare . nivelul de iluminat sau luminanţa. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. d) protecţia împotriva electrocutării. Art. (2) În zonele cu arhitectură specială. suspendat. luânduse în calcul luminanţele sau iluminările. după caz.normal. în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. cu umiditate.(2) În cazul reglajului în trepte. 53 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. h) cerinţele estetice şi arhitecturale.

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. 57 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată. 58 (1) Operatorul va realiza un dispecerat prin care să se realizeze comanda şi urmărirea sistemului de iluminat dintr-un singur loc. e) condiţiile locale specifice. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană. alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. b) luna calendaristică. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. Art. cu funcţionare radială. prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. 55 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. 56 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora. Art. c) ora oficială de vară. . Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. corelat cu condiţiile meteorologice. pentru obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. (5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu. (3) Legatura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. Art.cascadele trebuie sa aibă rol atât de comandă. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora. (7) În parcuri. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. c) acţionare automată individuală. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată. Art. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. (3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. în cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice.(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii. (4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. secvenţial. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. b) acţionare automată. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

(4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. Art. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. în funcţie de nivelul de luminanţă. conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere. conform standardelor în vigoare. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct. la preluarea serviciului. 60 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat.Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic. pe parcursul exploatării. în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat. să fie de maximum 4 Ω. care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. după caz. cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă. 62 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie. special destinat acestui scop. b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. după caz. realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere. 61 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător. pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. curaţarea lămpilor . (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament. printr-un conductor electric de nul de protecţie. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă.Art. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale. Art. SECŢIUNEA 7 . realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. şi care va însoţi conductele electrice de alimentare. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. masurată în orice punct al reţelei de nul. de importanţa căii de circulaţie pe care se montează. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. (3) Instalatia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ. în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. 59 (1) În sistemele de iluminat public. prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat. (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. suplimentar. Art. Art. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează. (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. potrivit factorului "raport de zona alăturată" rezultat din proiectare. se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată. pentru căile de circulaţie auto. pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic. pe partea exterioară a curbei. 67 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective. b) nivelul de iluminare. zone pietonale. acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. 64 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective. care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. pentru mărirea timpului de bună funcţionare. Art. iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65. corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. sensuri giratorii. având ca referinţa standardul SR 13433:1999. 66 (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei. în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează. 65 (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie să asigure o luminanţă egala cu cea realizată pe restul traseului. marcarea structurii construcţiei. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul. 63 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi. pieţe. incidenţa în intersecţie. în cazul iluminatului unilateral. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de . piste pentru biciclete. b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. pentru intersectii. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă. Art. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor. Art.şi a corpurilor de iluminat. evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. distanţa dintre aceştia micsorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite.

de întreţinere şi arhitecturale. sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale strazii. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. (1) se poate mări până la 100%. asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene. 71 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late. prevăzute cu arbori de dimensiuni medii. (2) În funcţie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales. Art. astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos. fotometrice. 68 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie. corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. Art.pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. montarea unor stâlpi suplimentari. supraînălţarea celor existenţi. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat. se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor. coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos. modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase. modificarea fluxului luminos. fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei. . (2) Înalţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora. în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire. În acest sens. astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. nivelul de luminanţă menţionat la alin. 70 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. 69 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi. se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde. Art. asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat. distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora. Art. având ca referinta standardul SR 13433:1999. fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. aparţinând sistemelor de iluminat rutier.

Art. Art. se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat. uniformitatea generală a iluminării. al culorii surselor de iluminat şi al pozitionării acestora faţă de traficul rutier. luminanţa zonei de tranzitie. iluminarea minimă. luminanţa zonei de ieşire. după caz. pentru a se evita efectul de grotă neagră. luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate. uniformitatea longitudinală a luminanţei. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile. asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. curaţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă. cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. 73 (1) Pe căile de circulaţie. iluminatul de tip axial. indicele de prag. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei. (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat. b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc.2-0. dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. temperaturii de culoare corelata. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces. raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1. în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. la nivelul ultimelor ramuri. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel.(2) În cazul arborilor de înălţime mică. dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul. pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. 72 (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue. uniformitatea generală a luminanţei. Art. de regulă. luminanţa zonei interioare. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. luminanţa zonei de acces. în timp util şi cu siguranţă. c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroana. nivelurile scăzând de la exterior spre interior. 74 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile . raportul de zonă alăturată. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct. iluminarea medie. în trepte.5. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza. de regulă. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie.

. b) bilateral alternat.punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. 12. 76 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat. cu căile de circulaţie cu trafic mediu.tipul reţelei electrice de alimentare. se pot asimila. pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare. iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus. Art. . tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi. împărţită pe categorii de căi de circulaţie. în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral. . . la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare. SECŢIUNEA 8 . cu indicarea tipului şi puterii lampii. cu indicarea punctelor de alimentare. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public. . Art.traseul reţelei.Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art. . numărului lămpilor şi a puterii totale consumate. în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. e) central. conform prevederilor art. b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public. cu excepţia drumurilor naţionale. (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont că durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv.modul de amplasare a corpurilor de iluminat. cu: . putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. . .agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere. care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. f) catenar. având ca referinţă standardul SR 13433:1999.posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public. d) axial. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. . . 75 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie.denumirea. (2) În mediul rural.000 de ore.tipul de îmbrăcăminte rutieră. în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie. conform normelor în vigoare. din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici. care trebuie sa cuprindă: . . 77 În aplicarea prevederilor art. (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza.lungimea şi lăţimea. căile de circulaţie principale. după caz. corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi.amplasarea corpurilor de iluminat. 76.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. c) bilateral faţă în faţă.

80 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru. c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic. k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. numărul acestora şi puterea lămpilor. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. igniter. însoţite de certificatele de calitate. condensator. viscol. cum ar fi: vânt puternic.).tipul corpurilor de iluminat. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite. Art. Art. d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare. 78 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. 79 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. formarea de chiciură.. . ploi torenţiale. Art. d) procesele-verbale de recepţie. g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. d) control al lucrărilor. Art. i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. 81 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. e) analiza stării tehnice a instalaţiilor. cu toate modificările operate. curaţarea. c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei. în baza unor programe. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare. b) supravegherea lucrărilor. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat. siguranţă etc.tipul şi distanţa dintre stâlpi. c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. breviarele de calcul şi avizele obţinute. 82 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrică sub tensiune. înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat. aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub . prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. reglarea. Art. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente.

a uşilor tablourilor de distribuţie. b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi.). dacă este cazul. identice cu cele . d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare. d) refacerea inscripţionărilor. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. c) verificarea siguranţelor fuzibile. cu remedierea tuturor defecţiunilor. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică. b) tablouri electrice de alimentare. 84 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. 83 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare. distribuţie şi conectare/deconectare. c) înlăturarea cuiburilor de păsări. după caz. Art. 85 Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. distribuţie. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat. dacă există o defecţiune. b) ştergerea dispersorului. c) înlocuirea. dacă este cazul. dacă este cazul. Art. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. Art. d) verificarea stării conductoarelor electrice. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. distribuţie. f) îndreptarea. 87 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. legătura la priza de pământ etc. a consolelor. conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică.tensiune. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. 86 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stâlpului. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). Art. după caz. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. Art. c) verificarea ancorelor şi întinderea lor.

b) intens. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. dacă este necesar. şi luarea măsurilor de consolidare. l) la console. Elementele deteriorate se înlocuiesc. instalaţii de comunicaţii. clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. Cele deteriorate se înlocuiesc. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă. o) în cazul în care. în funcţie de condiţiile locale. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. diferă de cele din tabelul de săgeti. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături. h) verificarea stării conductoarelor electrice. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. inclusiv a fundaţiilor acestora. iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancoră. d) verificarea şi strângerea contactelor. gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. fisurate ori rupte. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. la verificarea săgeţii. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune. se va măsura şi se va reface priza de pământ. Atr. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi. se reface legătura. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi. 89 (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou. rosături ori lipsa izolaţiei. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. având ca referinţa STAS 12604:1988. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat. glazura nu este deteriorată sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare. între 160 şi 360. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel: a) foarte intens. c) mediu. între 360 şi 600. deformate. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. precum şi marile aglomerări urbane. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. Art. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 88 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate. valorile măsurate. n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta. peste 600.iniţiale (prevăzute în proiect). corectate cu temperatura. dacă este cazul. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată sa fie cea corespunzătoare. . corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. în funcţie de rezultatul determinarilor. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. remediere sau înlocuire. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public.

A. Art. 91 Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului. unor persoane fizice ori juridice. i ) Corespondenta cu Politia Municipiului Alba Iulia si Serviciul Politiei Comunitare Alba Iulia pentru apararea si protejarea retelelor edilitare si/sau recuperarea pagubelor produse respectivelor retele. corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. e) foarte redus. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. b) să promoveze dezvoltarea. telecomunicarii. h ) Urmarirea comportarii in timp a retelelor edilitare proprietatea Municipalitatii.d) redus. c ) Pregatirea documentatiilor necesare extinderilor de retele de iluminat public si reparatiile capitale la retelele perimate detinute de catre S. stabiliţi de . distribuţie. după caz. unităţilor administrativ-teritoriale. Art. CAPITOLUL.ElectricaS. d ) Urmarirea contractelor de furnizare energie pentru instalatiile publice pe care le administreaza. sub 30. privind necesitatea cuprinderii in programele de investitii anuale a lucrarilor de investitii si reparatii capitale pentru retelele de iluminat public. în cazul gestiunii delegate. j) Urmarirea lucrarilor edilitare realizate la retelele administrate de operatorii de servicii – distributie gazmetan. corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public. în cazul gestiunii directe. conectare/ deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. e ) Recuperarea contravalorii energiei electrice consummate de de terti beneficiari ai retelelor publice de alimentare cu energie. Art. c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. Art. b ) Remedierea sesizarilor cu privire la nefunctionalitati de retea sau corpuri de iluminat.Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. conditiilor specifice. g ) Pregatirea maerialelor necesare documentatiilor si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la retelele edilitare. c) contractul de delegare a gestiunii. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public. 92 Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. b) servitute de trecere subterană. III . 90 Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare.C. 94 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică. după caz. elementelor de tema.93 Responsabilitatile operatorului privind sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia: a ) Programarea orelor de functionare in functie de perioada anului. energie electrica etc. b) hotărârea de dare în administrare. f ) Intocmirea notelor de fundamentare. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. între 30 şi 160. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. statului. aparţinând.

după caz. Art. în cazul gestiunii delegate. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere.autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public. după caz. dacă condiţiile meteorologice le permit . întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.C. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a . c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. şi C. Art.R. 99 Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii. 98 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale. inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere.S.N. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta.N. persoane fizice şi persoane juridice. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. care să conducă la reducerea costurilor de operare.. în mod nediscriminatoriu. după caz. 96 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară. de respectarea prezentului regulament. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.I. Art. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. A. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. la un nivel calitativ corespunzător. 93. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. comunităţile locale componente. 97 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. 95 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.S. g) să pună în aplicare metode performanţe de management. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.C. în cazul gestiunii directe sau contractul de delegare a gestiunii. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public.N. Art.R. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare. Art.R. (3)Autorităţile administraţiei publice locale. hotărârea de dare în administrare. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau.

. în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea.unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului. fiind informaţi periodic despre: . .planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public. b) adaptările la cerinţele concrete. în condiţii justificate. Art.planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public. 103 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. . modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului. . Art. . (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public. IV .rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator. 100 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. f) să refuze. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii. după caz.Indicatori de performanţă Art. 101 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achită obligaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale. d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. ale comunităţii locale. g) să isi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. . aprobarea stabilirii. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului. diferenţiate în timp şi spaţiu.starea sistemului de iluminat public.tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. CAPITOLUL. 102 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. .stadiul de realizare a planurilor de reabilitare.eficienţa măsurilor luate. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. c) satisfacerea judicioasă. după caz. Art.

conservare şi menţinere în funcţiune. V . 105 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. f) scăderea infracţionalităţii. . Art. poliţie comunitarăi şi soluţionarea acestora. 104 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. exploatare. 107 (1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. indiferent de modul de gestiune adoptat. în condiţiile legii. . Art. (2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea.Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. operatorii vor respecta prezentul regulament. . Art. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului. la informaţiile necesare stabilirii: .b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. contravenţională sau penală. periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat. în conformitate cu prezentul regulament. . c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. conform prevederilor contractuale. după caz.calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu.modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. e) creşterea gradului de siguranţa rutieră. patrimonială.modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public. b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare. 109 . (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. Art. şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea. normativele şi tarifele legale. operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public. valabile la data încheierii acestora.modului de administrare. 108 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele. CAPITOLUL. Art. (3) Măsurătorile precizate la alin. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin. 106 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. organelor de poliţie rutieră. (1).modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.stadiului de realizare a investiţiilor. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. . d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. civilă.

Marcel Jeler ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ________________________________________________________________________________ Nr. ornamental etc. Art.stradal. 110 În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii. pietonal.stradal. calculării şi masurării parametrilor luminotehnici. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public. ornamental etc. în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat. pietonal. 10 10 10 10 Suma crt. _______________________________________________ c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare. – notificate 40 25 25 40 Suma operatorului. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ________________________________________________________________________________ 1. Consilier. Indicatori de performanţă Trimestrul Total ____________________________________ I II III IV an ________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1..Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. Secretar. . în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri 80 60 60 80 Suma de iluminat . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.1. pe tipuri de iluminat . _____________________________________ b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale.

3. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC _________________________________________________________________________________ 1.3. 4 4 4 4 16 pietonal. ____________________________________________ b) numărul de străzi. _________________________________________________ b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). b) şi c) rezolvate în 5 zile 15% 15% 15% 15% 15% lucrătoare. ____________________________________________ c) durata medie a întreruperilor programate. alei. ornamental etc.1. ornamental etc. 85% 85% 85% 85% 85% ______________________________________________ e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). ___________________________________________________________________________________ 1.2. 0 0 0 0 ornamental etc. _____________________________________________ b) numărul de străzi. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ____________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI _________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate constatate.2. pe tipuri de iluminat . care au depăşit perioada de întrerupere programată.stradal.. 48h 48h 48h 48h __________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 1.stradal. monumente afectate de 10 10 10 10 40 întreruperile programate. 10 10 10 10 40 _________________________________________________ b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ ________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind .2. pe tipuri de iluminat . ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi programate. anunţate utilizatorilor.2.1. pietonal. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR ___________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de 1 1 1 1 4 iluminat public.stradal. alei.2. pietonal.. _________________________________________________________________________________ 1. 3-6h 3-6h 1-3h 1-3h _________________________________________________________________________________ 1. 100% 100% 100% 100% 100% ________________________________________________________________________________ 2. 30 30 30 30 Suma ornamental etc. pietonal. b) şi c) rezolvate în 48 de ore. 30 30 30 30 Suma ______________________________________________ c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat . monumente afectate de întreruperile neprogramate.stradal. 6h 6h 4h 4h d) numărul de întreruperi programate.______________________________________________ d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI ________________________________________________________________________________ 2. pe tipuri de iluminat .

Consilier.) Descrierea serviciului de iluminat public Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării iluminatului public pentru arterele de circulaţie rutieră şi pietonale. _________________________________________________ b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare. Secretar. destinate iluminatului public. ____________________________________________________ b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare 0 0 0 0 0 a acestor obligaţii.P. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora. 113/2010 STUDIU DE OPORTUNITATE privind forma de gestionare a Sistemului de Iluminat Public A. parcuri. ornamentalfestiv şi architectural etc. _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2.2 la HCL nr. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice denumită în continuare Sistem de Iluminat Public (S.2. 50% 50% 50% 50% 50% ________________________________________________ c) numărul de facturi contestate de utilizator. Sistemul de iluminat public este compus din : a). alei de acces la blocuri de locuinţe. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor. . respectiv a corpurilor de iluminat destinaţi iluminatului public. Marcel Jeler Anexa nr.) .I.nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 0 0 0 0 0 licenţă. 1% 1% 1% 1% 1% Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. ornamental. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ________________________________________________________________________________ a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a 100% 100% 100% 100% 100% instalaţiilor utilizatorului. Stâlpi de susţinere a reţelei. b). Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane.

c). Posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau supraterane, destinate exclusiv iluminatului public; d). Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare şi control; e). Corpuri de iluminat, console, accesorii. În Alba Iulia bunurile ce compun sistemul de iluminat public sunt deţinute de către SC Electrica SA FDFEE Transilvania Sud-SDFEE Alba Iulia denumită în continuare SC Electrica SA şi Consiliul Local Alba Iulia: 1. Posturi de transformare-deţinute de SC Electrica în totalitate (66 bucaţi); 2. Puncte de aprindere pentru iluminatul public, 10 deţinute de SC Electrica SA şi 4 deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 3. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane şi subterane 139,4 km deţinute de SC Electrica SA şi 16,5 km deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 4. Stâlpi susţinere areţelei aeriene iluminat public aproximativ 5.000 buc. deţinuţi de SC Electrica SA şi 266 buc. de Consiliul Local Alba Iulia; 5. Corpuri de iluminat deţinute integral de Consiliul Local Alba Iulia respectiv 4.595 buc.; Începând cu anul 1990 deţinatorul reţelelor de distribuţie a energiei electrice(CONEL, RENEL, Electrica) şi-a redus treptat investiţiile în reţelele de iluminat public, autorităţile locale fiind puse în situaţia de a se implica tot mai mult în întreţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Sistemului de Iluminat Public( SIP). În aceste condiţii încă din anul 1998, Primaria Municipiului Alba Iulia a încheiat un contract de reabilitare şi/sau modernizare a sistemului de iluminat public, contract aprobat de Consiliul Local Alba Iulia prin Hotarârea nr. 216/1998. Prin acest contract s-a stabilit ca investiţia iniţială ( înlocuirea corpurilor de iluminat, revizia şi înlocuirea coloanelor de la stâlpii alimentaţi prin reţele subterane) să fie suportată de prestator iar rambursarea să se efectueze eşalonat în 6 ani. Dat fiind că deţinătorul reţelelor de iluminat public era S.C. Electrica S.A., în prima parte a perioadei de contract au fost înlocuite toate punctele luminoase 2.588 buc. (corpuri de iluminat în număr de 145 bucx125W + 2.443 bucx250W=2.588 buc) cu un număr crescut de corpuri de iluminat 3.497buc(1.514buc.x70w, 15buc.x100w, 1.264buc.x150w, 615buc.x250w, 75buc.x400w = 3.497buc.). Printr-un calcul simplu putem constata că în condiţia creşterii numărului de puncte luminoase puterea instalată a scăzut cu 147,37 kw. La începutul anului 2003 s-a înregistrat în plan legislativ o schimbare pozitivă privind reglementarea şi controlul iluminatului public prin apariţia Ordonantei Guvernului României nr.42/30.01.2003, în care se reglementeză pertinent şi profesional organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. Ordonanta Guvernului a fost modificată şi aprobata prin Legea 475/12 noiembrie 2003. Aceste reglementări legislative au creat condiţia şi oportunitatea de a extinde contractul existent pentru realizarea unor reţele de iluminat public în zone sau pe străzi din municipiul Alba Iulia, în care iluminatul public era deficitar. Obiective ca : Ampoi III, Macului, Craivei, Pasajul Unirea etc. au fost reproiectate luminotehnic şi au fost realizate reţele de iluminat care,au rămas în proprietatea Consiliului Local Alba Iulia. 3. Modul de gestionare a serviciului de iluminat public

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. Aceste servicii se gestionează şi se administrează prin intermediul operatorilor licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Gestionarea serviciilor de iluminat public cea mai uzuală este gestionarea delegată sau concesionarea către un operator, operator căruia i se transferă în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), sarcinile şi responsabilităţile (exploatarea, funcţionarea, modernizarea, extinderea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public, gestionarea consumului de energie). Acest gestionar delegat sau concesionar (operator) va avea sarcina de a aduce sistemul de iluminat public la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare într-un termen scurt, rambursarea investiţiei făcânduse pe termen lung. În prezent administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza de catre Serviciul Administrarea Patrimoniului Local prin contracul existent cu S.C. Luxten Lighting Co. S.A care executa lucrari de intretinere si extindere retele de iluminat, si contract de furnizare a energiei electrice cu S.C. Electrica S.A. Intrucat in contractul existent cu S.C.Luxten Lighting Co. S.A. nu se mai pot realiza decat lucrari de intretinere-mentinere in perioada de rambursare a lucrarilor efectuate respectiv, anii 2006 si 2007, in conditiile in care in Alba Iulia exista programe de extindere a retelelor edilitare pentru noile cartiere de locuinte (Dealul Furcilor, Alba Iulia-Micesti, Alba Iulia-Paclisa ) , apare necesitatea existentei unui operator licentiat de catre autoritatea nationala in domeniu. In paralel cu liberalizarea pietei energetice in Romania gestionarul reţelelor poate reduce costurile cu energia care numai in anul 2005 au fost de 730.298 RON. Din acest motiv este necesara delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public unui operator calificat. Delegarea gestiunii serviciului se face prin licitatie publica. Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor face dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea/concesionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini, şi vor prezenta garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberată de ANRSC. Operatorul care va fi delegat pentru gestionarea/concesionarea sistemului de iluminat sau caruia i se va concesiona serviciul de iluminat public va colecta şi rezolva toate sesizările primite de la cetăţeni şi va gestiona consumurile de energie electrică ale sistemului de iluminat public. În acest mod cetăţeanul contribuie direct la asigurarea bunei functionări a iluminatului în orasul în care locuiesc, deoarece în dispeceratul operatorului delegat se va monitoriza fiecare defectiune şi modul în care a fost remediată. Dispeceratul

va dispune de un număr de telefon special şi de un program care permite rezolvarea sesizărilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi menţinerea sistemului de iluminat public în parametrii contractuali. Soluţia pe care executivul trebuie să o ia în calcul este de găsire a unui partener, cu disponibilităţi financiare şi cu experienţă în domeniu, care să facă o infuzie de capital pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în maxim 3 ani şi să accepte rambursarea într-un număr de 15 de ani conform posibilităţilor de rambursare a administraţiei publice locale. Concluzie Pentru realizarea lucrǎrilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a iluminatului public din municipiul Alba Iulia trebuie asigurat un serviciu specializat care să poată efectua toate lucrările specifice acestui serviciu operativ şi la o calitate deosebitǎ. În acest sens soluţia rezolvării problemei iluminatului, este organizarea unei licitaţii publice prin care serviciul de iluminat public aflat în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local, să fie încredinţat prin gestiune delegată unei firme specializate şi cu experienţă în efectuarea de asemenea servicii. B.) Motivarea de ordin economic, financiar, social care justifică acordarea concesiunii Iluminatul public, alături de gradul de telefonizare, alimentare cu apă curentă, canalizare, asfaltarea străzilor etc., reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei. În cazul unui oraş, cu atât mai mult a unui oraş istoric, iluminatul public împreună cu cel decorativ (ornamental şi arhitectural), este de natură să-i sublinieze personalitatea, să pună în evidentă tot ce este mai reprezentativ şi să-i confere o notă deosebită de modernitate. Realizarea unui iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai bune pentru desfaşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor. Carenţele iluminatului public măresc riscul de producere a accidentelor rutiere precum şi numărul de agresiuni ale persoanelor sau altor fapte antisociale. Studii privind influenţa iluminatului rutier asupra numărului de accidente nocturne arată că numărul de accidente care cauzează decese şi răniri grave pot fi reduse cu aproximativ 30% prin îmbunătăţirea sistemelor de iluminat rutier. Conform statisticilor, se deduce că riscul de accidente şi gravitatea acestora este de 1,6 ori mai mare noaptea decât ziua . Pentru obţinerea unui bun sistem de iluminat sunt importante trei criterii : - nivelul luminanţei carosabilului ; - o slabă orbire datorată corpurilor de iluminat ; - o bună uniformitate a luminanţei carosabilului. Alba Iulia a fost primul municipiu, după capitala Bucureşti, care şi-a asumat responsabilităţile reabilitării şi modernizarea Sistemului de Iluminat Public existent la nivelul anului 1998, proces care a continuat până în anul 2005 cu extinderea reţelelor de iluminat, acoperind aşa zisele “pete negre”, zone rămase deficitare din punct de vedere a iluminatului public cum ar fi: - Zona Macului - Zona Ampoi III

au fost adoptate o serie de acte normative. În anul 2006. Operatorul autorizat are dreptul de a cumula activităţile de gestionare a SIP din mai multe localităţi fapt care poate duce la creşterea eficienţei şi reducerea timpului de intervenţie în caz de avarii. Dezvoltarea zonelor noi de cartiere de locuinţe: Alba Iulia-Miceşti. C. Dealul Furcilor.2 că atribuirea contractelor de concesiune de servicii se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Considerăm că majoritatea Consiliilor Locale vor proceda la concesionarea activităţii de gestionare a SIP întrucit. Cameliei . cuprinde dispoziţii generale inclusiv pentru iluminatul public. operatorul poate eficientiza costurile şi prin achiziţionarea de energie electrică sub valoarea de livrare a SC Electrica SA. decât pentru o perioadă de maxim 3 luni/an . Alba Iulia-Pâclişa. Din informaţiile pe care le deţinem puţine administraţii locale din municipiile mari au creat servicii specializate sau secţii specializate pe lângă alte servicii publice de interes local organizate ca servicii publice cu personalizate juridica sau SRL sub autoritatea consiliilor locale. privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.54/2006 a Guvernului României.. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. încă din anul 2004 – am procedat la efectuarea reţelelor de iluminat public separate fizic de instalaţiile deţinute de SC Electrica SA. pentru corelarea legislaţiei cu cea europeană mă refer în mod deosebit organizarea serviciilor de interes public şi modalitatea de delegare a gestiunii şi contractare a operatorului . Având în vedere situaţia actuală a patrimoniului aferent SIP sunt necesare realizarea următoarelor direcţii : a) continuarea demersurilor pentru preluarea reţelelor de iluminat public independente(care nu sunt comune cu reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru . rămânând în vigoare prevederile legate de întreţinerea corpurilor de iluminat existente în acest moment. din experienţa acumulată am constatat că pentru întreţinerea SIP actual este suficientă o zi de lucru pentru sesizările cumulate în decurs de 10 zile calendaristice iar lucrările de extindere sau instalarea de reţele noi şi verificarea periodică nu ar putea acoperi normele de muncă şi cheltuielile pentru personalul muncitor însarcinat cu aceste lucrări (7 persoane). În paralel cu lucrările şi activităţile necesare gestionarii SIP în condiţiile deschiderii pieţei de energie electrică. Poligonului Contractul existent între Primăria Municipiului Alba Iulia şi SC Luxten Lighting Co SA a ajuns la limită în ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de iluminat. iar prin Ordonanţa de urgenţă nr. se prevede la art. Legea nr.str. toate aceste motive impun organizarea serviciului de iluminat public prin crearea unui serviciu public specializat în subordinea Consiliului Local sau contractarea unui operator autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunală.str. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.51/2006.) Investiţii necesare pentru modernizare şi extindere Luând în considerare prevederile legislative cu privire la Serviciul public de iluminat public.

recomandă următoarele clasificări pentru trafic rutier. d) extinderea reţelelor pentru cuprinderea zonelor din noile cartiere de locuinţe . e) întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP existent în parametrii de eficienţa . condiţiile de deplasare şi vizibilitate. şosele importante. reglementări stabilite şi de SR. ornamental. Factorii care se consideră sunt următorii: .consumatorii casnici sau agenţi economici).13433/martie 1999 – standard românesc. iluminat stradal-pietonal. străzi rurale locale. stradal-rutier. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă bună Clasa de iluminat M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Nota 1. c) dispecerizarea SIP . drumuri de acces la străzi. străzi de centură sau radiale din oraşe. f) încheierea unui contract cu SC Electrica SA pentru coexistenţa reţelelor comune până la separarea fizică a reţelelor specifice conform Ord. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ medie scǎzutǎ Drum cu trafic de mare vitezǎ. fără căi de rulaj separate(Ex: drum naţional. 42/2003. b) continuarea montarii punctelor de aprindere pentru delimitarea şi coordonarea reţelelor de iluminat public . respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti: Clasificarea drumurilor Descrierea drumului Drum cu trafic de mare viteză. drum judeţean) Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): Slabă bună Drumuri urbane importante. ornamental-festiv şi architectural . g) îmbunătăţirea iluminatului public în toate componentele sale respectiv. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. din zone rezidenţiale. Norma CIE 115/95 – reglementări internaţionale. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: Slabă bună Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe.

5 NR NR (1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile .4 Tl (1) max.4 0. 0. Separarea este bună. comercial sau istoric.4 0. . Diferitele tipuri de călători sunt. unde un nivel de P1 iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti P2 Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti P3 . (2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora . de prestigiu cultural.indicatoare rutiere . L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul . . indicatoare . sau acolo unde există restricţii de circulaţie.5 U0 (1) min. autobuzele. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa de iluminat M1 M2 M3 M4 M5 Lmed (1) min. deosebite. Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. NR – nu sunt valori recomandate .75 0. vehiculele cu viteză redusă. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei.4 0.7 0. dedicate diferitelor tipuri de trafic. conducătorii auto. Metode de control sunt: .numărul de benzi.5 1 0. Nota 4. Acolo unde acestea lipsesc. Nota 3. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Clasa de iluminat Străzi foarte circulate.7 0. U0 =uniformitatea generală a luminanţei .semne de circulaţie. sau sunt reduse ca densitate. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. controlul traficului se consideră a fi drept slab. . . cicliştii şi pietonii. Nota 2. centrale. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. 0. vehiculele de transport. .semnale luminoase . spre exemplu. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. 2 1..4 0.semne direcţionale .marcaje rutiere. Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei.reguli de prioritate .

dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] E min [lx] 20 7.5 0.5 1.5 10 3 7. parte dintre aceştia au cules date din teren şi au înaintat scrisori de intenţie. Menţionăm că până în prezent au fost societăţi comerciale(agenţi economici) care sau interesat de SIP Alba Iulia . Modalitatea de acordare a gestiunii SIP Pentru asigurarea transparenţei şi realizarea serviciului public de iluminat în condiţii de eficienţă tehnico . Redevenţa mare ar putea duce la creşterea tarifelor şi implicit la creşterea costurilor de întreţinere a SIP. Durata estimată a concesiunii Luând în considerare prognoza de dezvoltare a municipiului Alba Iulia în zone cum . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică .economică.6 1.Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. E). adică prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reprezentată la nivel local de catre Consiliul Local. F).2 NR NR D).5 5 1 3 0.Nivelul redevenţei Având în vedere natura serviciului public. concesionarea gestiunii SIP va fi realizată prin licitaţie publică deschisă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. nivelul redevenţei considerăm că ar trebui să fie stabilită la un minim reprezentând valoarea de amortizare a mijloacelor fixe.

actualizată. .3 la HCL NR. 213/1993. 215/2001. nr. . Secretar. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor ( valoarea estimată a investiţiei este de 7.G. Marcel Jeler ANEXA nr.Legea nr.000 lei – 1.G. 974/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Alba Iulia.800. privind administraţia publică locală. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. . Propunem deci. .H. 34/2006.G. actualizată. Legislaţie aplicată .G. nr. Consilier. Temei legal.ar fi “Dealul Furcilor” şi Alba Iulia – cartier Pâclişa. operatorul va trebui să realizeze investiţiile eşalonat în funcţie de preluarea reţelelor de iluminat de SC Electrica SA şi dezvoltarea reţelelor edilitare din noile cartiere de locuinţe în acelaşi timp cu reţelele de distribuţie a energiei electrice. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. 113/2010 STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE DE GESTIUNE ŞI A PERIOADEI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC 2.U. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. privind atribuirea contractului de achiziţie publică. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.000 EURO – cu realizare în 24 de luni) pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei.U. nr. actualizată şi republicată. durata concesiunii la 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani . 34/2006.500. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.Legea nr. . 925/2006.H.O.

. şi în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi .H. privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.au fost scoase la iveală obiecte din epoca bronzului (1700 .R. Primul nucleu al oraşului. Alba Iulia. nr. În epoca romană.O..a Gemina.U. nr. În numeroase puncte de pe teritoriul oraşului . nr.U. 34/2006.1000 î.155/2006 al Preşedintelui A.Ordinul 86 din 20 martie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public . care a fost locuită de triburi de păstori şi agricultori. a fost castrul legiunii a XIII . Pentru că era propus drept un castru permanent. nr.P.Ch. Platoul Romanilor . Scurt istoric Oraş învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice petrecute între bătrânele-i ziduri. vede săpat în piatră pe frontispiciul arcului de triumf de la intrare: " În anul Domnului 1918. Evocând atmosfera creată cu ocazia evenimentului.G.G. tot în acest loc.G.Ch. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Cărămizile purtau stampila legiunii a XIII .A. 1. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.e. Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune de-a găzdui desfăşurarea unui mareţ act din viaţa României moderne – Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 1 decembrie. s-a întipărit adânc în mintea şi inima poporului român.Legea nr. amintim că în dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se revărsau adevarate torente populare.1900 î. conform arhitecturii militare romane.La vii. social şi economic al acestor locuri şi aceştia sunt dacii. Călătorul care trece astăzi prin Cetatea Alba Iulia devenită centru turistic.G.G. .ORDINUL nr. Numeroase izvoare atestă. vizitând Muzeul Unităţii Naţionale din chiar clădirea unde s-a înfaptuit. Ch. cunoaşte o mare dezvoltare. O ramură a tracilor va atinge în curând un apogeu politic. ale carui începuturi trebuie puse imediat după anul 106 d..). . nr. existenţa pe acest teritoriu şi în împrejurimile lui imediate. nr. care veneau să pecetluiască de astă dată unirea începută. pe cursul mijlociu al Mureşului a fost.. 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public.a Gemina. probabil. Apoulon-ul dacic devenit APULUM. Construirea lui s-a facut pe o întindere de 30 de ha . de Mihai Viteazul. ).U. a unor aşezări preistorice acum 5000 de ani. castrul de la Apulum a fost unul dintre cele mai mari din Dacia romană. .G.H. înainte de a ne fi fost transmis numele sau prin documente istorice scrise.n. cu trei veacuri în urmă. forma sa era dreptunghiulară. Numeroase izvoare atestă existenţa pe acest teritoriu şi în imprejurimile lui imediate.N.lea î.M. 1337/2006 privind completarea H. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică . un centru tribal tracic de seamă.2. . a unor aşezări preistorice datând din mileniul al V. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii . în partea de nord a oraşului s-a descoperit o importantă aşezare neolitică (5000 . Aici.

c) Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică. 3631 din 11/24 dec. Noţiuni tehnice privind iluminatul public În conformitate cu Legea serviciului de iluminat public nr. 230/7 iunie 2006. . denumită A.C. circuitelor auxiliare şi componentelor electrice de conectare la reţeaua de alimentare. unirea Transilvaniei cu întreaga Daco-Romania. într-un interval de timp. în fiecare an la 1 Decembrie se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României. d) Echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat . pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva cetăţenilor. Municipiul Alba Iulia fiind declarat de către Parlamentul României în anul 1994 "Cetate Simbol a Marii Uniri a Românilor". 320 din 14 mai 2007. Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia în istoria neamului. care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor. g) Indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat.S. f) Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. urmăriţi de la nivelul operaţiunilor şi care reprezintă . 1918. se defineşte următoarea terminologie specifică serviciului de iluminat public . publicată în Monitorul Oficial nr. precizat în anexa la contractul de furnizarea/prestarea serviciilor de iluminat public . b) Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 1. cum pentru un oraş modern. modernizarea iluminatului public va conduce la substanţiale economii în bugetul municipalităţii. social – cultural şi educaţional.R.N.3. publicat în Monitorul oficial nr. banii câstigaţi prin reducerea consumului de energie electrică putând fi dirijaţi spre alte sectoare ale administraţiei municipale. Totodatã. realizarea unui iluminat public modern va crea o mai bună exprimare estetică a personalităţii acestui vechi şi frumos oraş şi va genera condiţii mai bune pentru desfãşurarea activităţii populaţiei atât prin scăderea riscurilor de accidente rutiere.517/ 15 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public. a) Aparat/corp de iluminat – aparat care serveşte la distribuţia. În anul 1922 se ridică Catedrala Reântregirii Neamului unde în ziua de 15 octombrie are loc încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. Ratificarea unirii Transilvaniei cu România s-a făcut apoi prin Decretul Lege nr. iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei. e) Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare . Eternă fie aducerea aminte a acestui act măreţ ". care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de luminã. Dar. Definiţii.în mod irevocabil prin votul solemn şi unanim al poporului. După anul 1990 şi în Municipiul Alba Iulia a început reconstrucţia instituţiilor democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat . filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior. reabilitarea iluminatului public în Municipiul Alba Iulia. oraşul devenind în prezent un puternic centru economic.

divertisment. care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto. după caz. conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine. având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora. unor costuri de investiţie minime etc. comandă. odihnă. pentru cele trei categorii. de efect vizual. măsură şi control.condiţii de acordare sau de retragere a licenţei. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice română sau străină. j) Operator (prestator) – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminat modern este realizarea unui microclimat luminos confortabil şi eficient. târguri. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. ornamental festiv. pieţe. n) Sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor. distribuţie. în principal. automatizare. . r) Tablou electric de alimentare. m) Sistem de iluminat arhitectural – sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru o comunitate locală. are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto (rutiere) şi pietonale precum şi iluminatul arhitectural. protejate împotriva accesului accidental. în cazul nerealizării lor. arhitectural. l) Sistem de iluminat al căilor de circulaţie – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto. asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri. echipamentul de protecţie. destinat sistemului de iluminat. unei utilizări intensive a iluminatului natural. Iluminatul public al unei localităţi urbane – ca activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. p) Sistem de iluminat ornamental festiv – sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale. k) Servicii de iluminat public – activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general. ornamental şi ornamental festiv în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale respective. ciclişti. i) Licenţă – act juridic şi tehnic. în condiţiile unui consum minim de energie electrică. q) Sursă de lumină / lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod vizual vizibile produse prin conversie de energie şi care se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. emisă de ANRSC care asigură prestarea serviciului de iluminat public. circulaţie etc. Iluminatul electric artificial constituie în prezent una dintre componentele esenţiale realizării unor condiţii normale de viaţă (muncă. pietonal. emis de autoritatea competentă. care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative. s) Utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai membrilor comunităţii locale. la comemorări şi alte evenimente festive. ). h) Indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune. o) Sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat. spaţii de agrement. de exploatare comercială a iluminatului public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public. pietoni) sau separate. prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. fotometrice şi/sau mecanice.

căi de circulaţie pietonală etc. . drum judeţean)Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): slabă M1 bună M2 Drumuri urbane importante.1. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M2 bună M3 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. locale. corespunzător claselor (P1¸ P7). M5).4.estetica urbană. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M4 bună M5 . .securitatea traficului rutier nocturn. . În conformitate cu prevederile normativelor tehnice internaţionale (CIE 115/1995) şi naţionale (SR 13433/1999 ) actuale în vigoare. securitatea traficului auto şi siguranţa persoanelor (pietonilor) sunt primordiale. parcări. Reglementări tehnice actuale privind iluminatul public Principalele obiective ale iluminatului public urban sunt : . Ponderea şi importanţa acestor obiective diferă în funcţie de zona iluminată: pentru artere rutiere principale. fântâni. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ M1 medie M2 scǎzutǎ M3 Drum cu trafic de mare vitezǎ. străzi de centură sau radiale din oraşe. . drumuri de acces la străzi. obiectivele privind asigurarea ambianţei şi confortului luminos. calitatea unei instalaţii de iluminat exterior este determinată de următorii parametrii: . iar pentru căile de circulaţie pietonală. şosele importante. fără căi de rulaj separate (Ex: drum naţional.redarea culorilor. pentru fiecare dintre clasele de trafic (M1. secundare. Din punct de vedere luminotehnic. realizarea cerinţelor de estetică urbană predomină. . parametrii luminotehnici recomandaţi pentru căile de circulaţie rutieră.factorul de orbire.ambianţă plăcută şi confort luminos în absenţa luminii naturale. clădiri şi monumente.uniformitatea repartiţiei luminanţelor şi iluminării. terase.. străzi rurale locale. parcuri şi grădini. sunt prezentaţi în tabelele de mai jos : Descrierea drumului Clasa de iluminat Drum cu trafic de mare viteză. .nivelul de luminanţă (L) şi de iluminare (E). din zone rezidenţiale. Pentru zone publice: complexe comerciale.securitatea persoanelor şi bunurilor.

comercial sau istoric. dedicate diferitelor tipuri de trafic. Metode de control sunt: .semne de circulaţie. indicatoare . condiţiile de deplasare şi vizibilitate. .reguli de prioritate. Acolo unde acestea lipsesc. centrale.4 0. conducătorii auto. vehiculele de transport. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Străzi foarte circulate. . 0. .indicatoare rutiere. controlul traficului se consideră a fi drept slab. Nota 3.7 0.5 U0 (1) min. 0.7 0. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor.4 0. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa iluminat M1 M2 M3 M4 M5 deLmed (1) min. Nota 2. sau acolo unde există restricţii de circulaţie.4 Tl (1) max. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. .semne direcţionale.semnale luminoase. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora. L = luminanţa medie pe suprafaţa de calcul. . NR – nu sunt valori recomandate.Nota 1. Factorii care se consideră sunt următorii: . autobuzele. Diferitele tipuri de călători sunt. spre exemplu. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. Complexitatea traficului se referă la infrastructură.marcaje rutiere. Tl = indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale.75 0. cicliştii şi pietonii.4 0. deosebite. Separarea este bună. (2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . de prestigiu cultural. sau sunt reduse ca densitate.numărul de benzi. Nota 4.5 NR NR (1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . vehiculele cu viteză redusă.4 0. 2 1.5 1 0. unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 . U0 = uniformitatea generală a luminanţei. Ul = uniformitatea longitudinală a luminanţei.

iluminatul public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare specifice. .5 6 7.6 0.adoptarea unor valori corespunzătoare pentru unghiul de protecţie vizuală (min. .stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P3 P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] 20 10 7. respectiv a reţelei de alimentare cu energie electrică. .reţea electrică de joasă tensiune supraterană sau subterană. .corpuri de iluminat echipate cu surse electrice de lumină corespunzătoare.2 NR Pentru evitarea efectului de orbire fiziologică asupra observatorului. în scopul redării corecte a culorilor. numită sistem de iluminat public şi compusă din: .5 9 10. . a monumentelor.limitarea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat în direcţia observatorului.5 1 0.amplasarea corpurilor de iluminat la înălţimi corelate cu tipul sursei de lumină şi cu valoarea fluxului luminos emis . clădirilor istorice etc. Tabelul cu înălţimile minime de montare a surselor de iluminat [m] Flux luminos lm <5000 5000 – 10000 10000 – 15000 >15000 Distribuţia luminoasă a surselor de lumină Concentrată Semiconcentrată Largă 6 6 7. π/6).5 9 10. .5 9 7.5 3 1. la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar să se ia următoarele măsuri: .5 NR E min [lx] 7. Din punct de vedre constructiv.Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus.console şi accesorii de montaj-fixare.5 12 Alegerea adecvată a spectrului de culoare a surselor de lumină utilizate are o importanţă deosebită doar la iluminarea cu caracter decorativ – arhitectural a arterelor comerciale. destinată iluminatului public.5 5 3 1.

spaţii de agrement. . exploatare şi întreţinere. zone de agrement etc. . sistemele de iluminat public sunt: . În sensul ordonanţei menţionate: • Serviciile de iluminat public.. drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor etc. sunt reglementate prin Ordinul 86 din 20 martie 2007.continuitatea atât din punct de vedere cantitativ. precum şi funcţionarea. cât şi calitativ. funcţional. . a unui sport. serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: . asigurând circulaţia şi siguranţa pietonilor pe timp de noapte.sistem de iluminat ornamental festiv utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale şi cu prilejul altor evenimente festive. a circulaţiei. exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public intră în atribuţia şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. Organizarea serviciilor de iluminat public. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. pietonal. a unui spectacol. • Sistemul de iluminat public. ornamental (parcuri. . Corespunzător destinaţiei. . pietoni) sau separat pentru cele trei categorii de participanţi la trafic.adaptabilitatea la cerinţele concrete. amplasate într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil. 230 din 7 iunie 2006. pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al Serviciilor de Iluminat Public.sistem de iluminat ornamental pentru parcuri. sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general. echipamente de comandă. . măsurare şi control.respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. a unui efect luminos estetic – arhitectural şi altele. Aspecte juridice ale exploatării şi dezvoltării sistemelor de iluminat public Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. ale comunităţii locale. capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi.5. arhitectural. . 1. automatizare. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale.sistem de iluminat pentru căi de circulaţie mixte (auto.satisfacerea judicioasă. estetic.tarifarea pe bază de competiţie.administrarea şi gestionarea serviciului de iluminat public în interesul comunităţii locale. Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 230 din 7 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007). pieţe. condiţiile tehnice de funcţionare.. destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminare a unor monumente de artă sau istorice. prestate în perimetrul unei unităţi administrativteritoriale. .posturi de transformare şi cutii de distribuţie.sistem de iluminat arhitectural. diferenţiate în timp şi spaţiu.respectarea standardelor minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne (SR 13433) şi ale UE (CIE 115/1995). pieţe şi zone similare. a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală. conform prevederilor legale în vigoare: Legea Nr.) şi ornamental festiv. care au drept scop asigurarea iluminatului rutier. este ansamblul alcătuit din aparate de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare. ciclişti. . .

Electrica S.posibilitatea elaborării unei strategii unitare.asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale. şi anume: . Odată cu îmbunătăţirea cadrului legislativ s-a putut trece la realizarea unor lucrări de reabilitare a reţelelor perimate pe care S. .realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. modernizarea şi extinderea / dezvoltarea sistemului de iluminat public.garantarea permanenţei şi continuităţii în funcţionarea iluminatului public.funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. Situaţia tehnică actuală Sistemul de iluminat public existent în Municipiul Alba Iulia a fost proiectat şi realizat în conformitate cu prescripţiile Normativului republican PE. şi normativul PE 136 sunt esenţiale.A.136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990). . Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare asigură anumite avantaje tehnico – economice : . la parametrii tehnico funcţionali inferiori cerinţelor de performanţă actuale agreate pe plan internaţional (Normativul CIE 115/1995).ridicarea gradului de civilizaţie. fie prin gestiune delegată.optimizarea consumului de energie electrică în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public şi reducerea impactului asupra mediului. în cadrul contractului încheiat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu S. . În prezent.Luxten Lighting Company S. pe termen lung.9. Deoarece diferenţele între criteriile CIE standardizate în România prin SR EN 13433/1999.37 kW. a confortului şi a calităţii vieţii.(deţinătoare în totalitate a reţelelor de iluminat public) nu le mai putea exploata şi la extinderea reţelelor în zonele de dezvoltare urbană .1. În perioada de după 1990 şi până în prezent.creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale.A. Art. . pentru exploatarea. întreţinerea. conform Legii 230 din 7 iunie 2006. . .C. procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evoluţie lentă. sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este un ansamblu de instalaţii şi echipamente vechi şi noi (reabilitate şi/sau modernizate). Gestionarea serviciilor de iluminat public se poate face fie prin gestiune directă. abordarea unor ample acţiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Alba Iulia era absolut necesară.Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public urmăresc satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale.C. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente.. promovarea formelor de gestiune delegată constituie unul dintre obiectivele care se vor urmări cu precădere de către consiliile locale.l. caracterizat prin . lit. Capitolul 2 FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2. Având în vedere legislaţia existentă în acea perioadă nu au putut fi realizate alte lucrări de către municipalitate la celelalte componente ale sistemului de iluminat public. În perioada 1998-2001 au fost înlocuite în totalitate (2588 buc) aparatele de iluminat cu aparate noi mai performante (3497 buc) în urma procedurii de înlocuite puterea instalată a scăzut cu 147. .punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâri ale consiliilor locale.

care fie nu sunt iluminate corespunzător fie se trece brusc de la o iluminare foarte intensă la zone de întuneric.885 aparate de iluminat pentru clasa ME5 cu putere instalată de 82. lungimea tronsoanelor de străzi alimentate din PT-uri. prin reţele de iluminat deţinute în proporţie de 80% de S. Număr total de stâlpi de susţinere : 4184 buc. Astfel. Municipiul Alba Iulia având proprietatea asupra corpurilor de iluminat până la clemele de conectare la reţea dar şi câteva reţele proprietatea Municipiului Alba Iulia. pieţe. avarierea accidentală a cablurilor subterane de alimentare.) : 702 buc.fără reţea de iluminat – 119 străzi. un număr de 125 de străzi nu beneficiază în prezent de iluminat public. având aparatele de iluminat împărţite pe clase de iluminat. Aceste discrepanţe au fost cauzate de necesitatea încadrării în situaţia de fapt.7 W.. Număr total de corpuri de iluminat existente: 4668 buc.neomogeniate. având durata medie de viaţă 14-15 ani.493 aparate de iluminat pentru clasa ME2 cu putere instalată de 134. 155.896kW . Din această cauză s-a trecut la realizarea de reţele noi . Lungimea totală a reţelelor de iluminat public existente : cca. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia (împreună cu localităţile componente) este alimentat din 69 posturi de transformare (PT). respectiv păstrarea reţelelor deţinute de S. fiind foarte multe zone. În general sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia se caracterizează ca fiind neomogen. Cauzele constatate sunt leagate de vechimea cablurilor de alimentare (unele cu vechime de peste 40 de ani). Electrica S. – 6 străzi 3. Din numărul total de străzi ale Municipiului Alba Iulia.cu reţea de iluminat incompletă. străzi.1.512 kW.421 kW. după cum urmează: .C. Corpurile de iluminat existente – în majoritate au fost înlocuite în perioada 1998 2000 (85%). perioada de înlocuire a lămpilor scăzînd la mai puţin de un an (perioada garantată de funcţionare). la reţelele cu vechime foarte mare. Număr total de artere.. . neefectuarea lucrărilor periodice de întreţinerea a corpurilor de iluminat.C. . .A. alei.stâlpi din metal (tip Rutier. pasarela CF etc. primăria neputând a investi în aceste reţele. s-a constatat o creştere a cheltuielilor de întreţinere.stâlpi din beton (tip SV.124 aparate de iluminat pentru clasa ME4 cu putere instalată de 148. puterea medie instalată pe corp de iluminat este de 140. Ornamental.1. respectiv: . din care: .. Echipate cu reţele de iluminat: 268 încadrate – funcţie de caracteristicile drumului şi parametrii luminotehnici prescrişi.808 kW. . Cetatea Istorică. 4.SCP etc) : 3482 buc .102 aparate de iluminat pentru clasa ME3 cu putere instalată de 187. punctual sau pe lungimea unor străzi întregi. parcuri etc. .SE. .9 km.Electrica şi implicit a sâlpilor pe poziţiile iniţiale.1. diversitate şi neuniformitate atât din punct de vedere constructiv cât şi din punct de vedere funcţional. pieţe. Cu toate că au fost înlocuite aparatele de iluminat şi durata de viaţa a acestora nu a expirat se constată o creştere a sesizărilor cu privire la funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea acestora. Principalele aspecte relevante din punct de vedere tehnic şi cantitativ pentru evaluarea stadiului actual al sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia sunt următoarele: 1.263 kW. unele chiar de risc. 2. cu putere instalată de 656.064 aparate de iluminat – iluminat parcuri şi alte trasee pietonale fără clasificare. etc.

7. IP 66 compartiment aparataj. începând din zonele centrale spre periferie .În cazul reţelelor de iluminat realizate integral de către municipalitate în perioada 2003-2008 s-au constatat doar defecţiuni punctuale exemplu: reţeaua realizată de Primărie în martie 2007. Subsistemul de iluminat arhitectural este destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (Ordinul 86 din 20 martie 2007). în condiţiile separării fizice de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali . zone rezidenţiale noi.). automatizare.A. 4. măsură şi control din punctele de aprindere şi de măsură. 2. 2 lămpi şi un corp de iluminat defect. cu costuri de exploatare şi întreţinere minime din punct de vedere economic. pe străzile cuprinse între Alba Iulia şi Miceşti pe stâlpii suport ai S.– echiparea stâlpilor existenţi (fără cablu de iluminat public. calitativ şi eficient din punct de vedere tehnico-funcţional. în cadrul unei strategii pe termen lung a autorităţilor administraţiei publice locale. IK 08) pentru un număr de cca. performante ( IP 66 compartiment optic. IP 66.92). se recomandă următoarele măsuri tehnice corespunzătoare atingerii indicatorilor de performanţă specificaţi în documentele normative în vigoare (SR EN 13433/1999.Electrica S. 5. bride etc. confortabil şi util pentru cetăţeni. sistemul de iluminat public aferent trebuie să dispună de cca. parcuri. Măsuri tehnico-organizatorice privind dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public Asigurarea unui iluminat public civilizat. în funcţie de mărimea localităţii (68. cu corpuri de iluminat noi. (corpuri de iluminat.– dezvoltarea sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia în direcţia iluminatului ornamental – decorativ de accentuare şi punere în valoare a unor obiective arhitectonice reprezentative.– reabilitarea şi redimensionarea (după caz) reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public.– extinderea reţelelor de iluminat în zonele deficitare (zone de blocuri/locuinţe.continuarea şi amplificarea procesului de modernizare prin înlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral şi calitativ. ameliorarea bilanţului energetic şi reducerea – şi pe această cale – a cheltuielilor de exploatare. . în condiţiile separării fizice de reţelele furnizorilor de energie electrică . 2760 puncte luminoase . 2.– compensarea suplimentară centralizată (în punctele de aprindere şi de măsură) a circulaţiei puterii reactive în vederea îmbunătăţirii factorului de putere (cos Ø> 0.2. 3. În principiu. În conformitate cu structura şi starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.000 de locuitori).) s-au constatat până în prezent 3 defecţiuni respectiv. parcări.C. fără corpuri de iluminat) cu reţea de iluminat completă aproximativ 150 puncte luminoase . 6. – continuarea procesului de înlocuire treptată a reţelelor aeriene cu reţele subterane de distribuţie. Ordinul 86 din 20 martie 2008): 1.800 puncte luminoase. 6. 8. . Legea serviciului de iluminat 230 din 7 iunie 2008. 292 buc.– reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. în toate zonele Municipiului Alba Iulia impune abordarea unor măsuri tehnico-organizatorice adecvate. inclusiv armăturile mecanice aferente (console.

parcări. extinderea şi mentenanţa sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în ansamblu. curăţarea. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor componente uzate (lămpi.. reabilitarea. Situaţia financiară (analiza costurilor) În conformitate cu prescripţiile legislaţiei în vigoare (Legea serviciului de iluminat public nr.executarea reparaţiilor curente planificate pentru readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea componentelor uzate. sintetic. precum şi exploatarea. inclusiv punctele de aprindere şi de măsură. Realizarea lucrărilor de exploatare. întreţinerea. întreţinerea. Din punct de vedere administrativ – organizatoric. materialele şi energie electrică evidenţiate. menţinerea în funcţiune şi reabilitarea sistemelor de iluminat public astfel încât acestea să corespundă cerinţelor tehnico-funcţionale stipulate în normele europene (CIE 115/1995) şi standardele nationale (SR EN 13433/1999). în cursul nopţii. în tabelul de mai jos: .executarea reviziilor tehnice periodice pentru verificarea. parcuri. faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali. măsura esenţială capabilă să ducă la atingerea indicatorilor de performanţă preliminaţi este : – delegarea gestiunii prin una din formele legale agreate de Consiliul Local (concesionare. ca un tot unitar. balasturi.– introducerea graduală a celor mai recente produse luminotehnice : lămpile solare (cu LED – uri de mare intensitate) pentru iluminat public în zone rezidenţiale.230 din 7 iunie 2006) administraţiile publice locale au obligaţia să asigure gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. În anii 2006 – 2008 s-au efectuat cheltuieli cu manopera. –O altă măsură administrativ – organizatorică necesară şi dependentă de prima este separarea fizică a reţelelor de iluminat public. ignitere.– introducerea şi extinderea utilizării modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen lung. întreţinere şi reabilitare constau din: .executarea activităţilor de reabilitare prin înlocuirea componentelor având uzură fizică şi morală avansată cu componente noi având indicatorii de performanţă compatibili cu cerinţele tehnico-funcţionale actuale. Capitolul 3 FEZABILITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 3. . leasing etc. pentru reducerea consumului de energie electrică şi diminuarea – şi prin aceasta – a cheltuielilor de exploatare. . alei. etc. modernizarea. etc).9. unde se pot realiza parametrii luminotehnici necesari în condiţii extrem de avantajoase: autonomie faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică.executarea de manevre şi activităţi operative pentru asigurarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor aferente sistemului de iluminat public.1. 10. fiabilitate ridicată şi – desigur – economii importante în cheltuielile de exploatare. reglarea. absenţa cablajului. .) către operatori specializaţi capabili să asigure exploatarea.

00 0.450.20 169.074 891.2.176.250 9.875 37.89 5.045 44.80 17.756 609.321 34.475 0.27 337. Energia electrică consumată va fi redusă dacă luăm în considerare Sistemul de Iluminat Public acual dar.298.573. Tip Ci Pi/Ci Consm efectiv Număr Putere necesară Bucăţi kW Energie consum/an MWh Preţ/kWh Tva inclus Valoare/an 70W 100W 150W 250W 400W FLC 24W TOTAL 78W 109W 163W 267W 415W 25W 2.85 4.475 0.688.805 2.40 3.43 4.640 779.60 218.595 185.011 709.746 918.71 90.00 2.95 56. din contră.222.781.398.83 90.846.31 436.707 [%] 4.20 28.23 Energie [RON] 645.Cheltuieli cu iluminatul public între anii 2006 – 2008.90 4.52 TOTAL ANUAL [RON] 712. consumul va creşte în condiţiile de utilizare a puteri instalate.01 90.628 [%] 90. utilizarea efientă a luminii diurne.475 0. Prognoza costurilor iluminatului în condiţiile aplicării măsurilor tehnicoorganizatorice propuse Luând în cosiderare vârsta componentelor SIP şi valoarea cheltuielilor de întreţinere am simulat un model de calcul plecând de la datele pe care le deţinem şi evoluţia cheltuielilor de înlocuire a consumabilelor. luând în cosiderare că după aproximativ doi ani cheltuielile de reparaţii vor creşte cu peste 15% şi numărul consumabilelor de înlocuit .938 37. realizarea lucrărilor peiodice de întreţinere a întregului sistem de iluminat şi utilizarea tarifului E2 zi/noapte la decontarea energiei consumate.32 5.56 5.831.220 118.524.545.991 1. AN 2006 2007 2008 MED Manoperă [RON] 34.676 894.325 47.488.342 633 68 90 4.475 0. Dinamica cheltuielilor anuale pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în perioada 2006-2008 menţionată ne prezintă defalcarea pe cheltuieli cu manoperă. reducerea puterii instalate pe anumite strazi din Alba Iulia în concordanta cu traficul rutier şi pietonal specific. 3.914 Datele prezentate mai sus sunt arată că ponderea cheltuielilor sunt pentru plata contravalorii energiei electrice iar soluţia aleasă pentru eficientizarea nu va reuşi să reducă consumul energetic. Modalitatea de reducere a consumului se va orienta spre reducerea fluxului luminos pe perioada nopţii.98 Plecând de la datele prezentate mai sus.475 370.539.733.00 612.475 0.25 Materiale [RON] 31.435 60.00 8. cheltuieli materiale şi respectiv cheltuieli cu energia electrică consumată pentru funcţionare.380 82 1.75 1. întrucât necesitatea extinderii SIP în zonele dezvoltate urbanistic va duce la creşterea numărului de corpurilor de iluminat cu 30% iar puterea instalată va creşte cu cel puţin 20% faţă de consumul existent .231 972.080.245 [%] 4.351.856 47.897 810.

021.260.2 2012 1.26 (10.235 2.8%) 143.2 (78.974 361.475 216.6%) 47.313. Energ (Mii lei) Val.961.404.34 250W 267W 332 85.25 91.05 (5.826. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare: AN Val.475186.6 (82.6%) 1.550 94.5 Prezentăm trei modele de modernizare a SIP: Modelul nr.080.0%) 205.565.90 (4.63 70W 78W 1.5 2014 1.475 235.8 2013 1.5%) 159.073.932 386.42 91.475 24.48 68.275.710.90 (8.7 2009 2010 2011 1.19 (8.7%) 247. Valoarea estimată a investiţiei 16.15 (12.587 1.8 (80.2%) 1.700.743.0%) 1.475 83.47576.072.475 44.70 (10.147.5%) (7. Tip Ci Pi/Ci 50W 70W 100W 150W 250W Neânlocuite TOTAL Consum Număr efectiv Bucăţi 55W 78W 109W 163W 267W 410 1.2 2016 1.220.20 0.0%) 57.500.31 150W 163W 564 91.78 (8.172 386 236 115 2.573.76 (90%) 60.275 93.6%) 69.74 (9.03 (9.80 .126.00 0.710.937.509.805 2.339.25 Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 7% (70.410 169.105.2 În locuirea a 50% dintre corpurile de iluminat păsrând restul cu putere instalată de 312.63 38.585.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.00 0.386.96 (11.475 44.987.286.082 117.00 0.80 0.481.03 (7.80 0.468 161.60 0.2%) 119.705 128.475 171.374.98 82.393 108.595 612.7%) (6.1%) 1.475 61.9 1.08 538.va creşte cu cel puţin 20% anual.303.7%) 211.4%) 1.9 1.0%) 1.276 4.000 lei.505.4%) 171.168 51.66 30.182.3%) 1.4 (85.1 (89%) (87.5 (83.938 495.617.722.95 TOTAL 4.256.114.785 1.13 Neânlocuite 276 40.60 0.438.63 (10.73 100W 109W 1.697.781.475182.241.2%) 105.300.368.654 456.0%) (6.346.518.7%) 183.555.764.475 80. Repar (Mii lei) Val.778.0%) (5.4%) 1.40 0.475 624.00 0.2%) 138.6%) 99.006.090.4 1.33 (7.074 176.60 0.06 79.8%) (86.1 (76.16 50W 55W 405 22.77 (5.785 kW.595 Putere Energie Preţ/kWh Valoare/an necesară consum/an Tva inclus kW MWh 22.5 1.1 Păstrarea a 276 corpuri de iluminat IP 66 cu putere de cosum de 40.00 959. fără TVA cu realizare în termen de 24 luni .437.947.86 2017 1.00 0.48 312.80 0.5 2015 1. Cons (Mii lei) TOTAL 2008 972.8% 120.416 383.33 (6.92 42.967. Modelul nr.410 kW Tip Ci Pi/Ci Consum Număr Putere Energie consum/an Preţ/kWh efectiv Bucăţi necesară kW MWh Tva inclus Valoare/an 36W 39W 312 12.

Program de gestionare a lucrărilor curente şi periodice.00 0.97 (7%) 1. Structura pe puteri instalate a noului SIP se prezintă astfel: Tip Ci Pi/Ci 36W 70W 100W 150W 250W 400W TOTAL Consum Număr Putere efectiv Bucăţi necesară kW 39W 78W 109W 163W 267W 415W 175 2. reparaţii capitale şi extinderi de reţele de iluminat cu 900 corpuri de iluminat pentru asigurarea continuităţii iluminatului pe străzile cu circulaţie rutieră intensă păsrând restul de 2900 corpuri de iluminat cu putere instalată de 219. 4.84 2011 947.985.52 100.475 336.720 0. Aplicarea tarifului E2.432. 5.35 Valoarea estimată a investiţiei este de 7.122.5 (93%) (93%) 95.59 (7%) 1.1 (93%) 86.88 434. Utilizarea de corpuri de iluminat IP 66.044.093.0%) 1. .475 370.00 1.1 (93%) 78. Trebuie avut în vedere ca în perioada următoare (10 ani).998.60 0.Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 15% (150. Cheltuielile de întreţinere nu vor fi mai mari de 7% din totalul cheltuielilor de întreţinere a SIP.66 (7%) 923. cu realizare în termen de 24 luni .7 2014 1.117.64 (7%) 1.665.615.986. Modelul nr.500.3 În locuirea a 36% dintre corpurile de iluminat.128.80 33.475 2.475 583.600 548.033 138.20 0.95 (93%) 67. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare.1 1.34 lei/an.333 Energie Preţ/kWh consum/an Tva inclus MWh 28. Valoarea energiei de calcul va fi de 858.618.069.745 kW. atât la compartiment optic şi cutie aparataj.269.299.665. Zi/Noapte la toate punctele de măsurare.996.208.66 2010 901.360. Consider ca acest ultim model este acceptabil în condiţiile în care vor fi luate următoarele măsuri de administrare a SIP nou creat : 1.825 217.05 (93%) 71.3 2013 1.178.828 6.60 Valoare/an 13.475 69.6 2017 2018 1.475 914. 3. (Mii lei) Val.840 16.10 159.3 2012 994.096.302.8 În perioada de contract se recuperează 79% din investiţie în condiţiile în care s-a consumat doar 30% din durata normată de funcţionare.52 (7%) 1.332.84 276.73 175. 2.854 88.4 (93%) 74.00 (93%) 64.80 0.237.7 2016 1.181 80.8 2015 1.66 (93%) 90. Consumabile fiabile cu perioadă garantată de funcţionare.6 1.28 (7%) 1. iar pentru 10 ani de întreţinere se prezintă astfel : AN Val. Într (Mii lei) TOTAL 2009 859.151.018.000 lei.364. Comandă de cuplare/decuplare conform luminozităţii diurne . Valoarea investiţiei estimată 12.924.000 lei cu realizare în 24 de luni.138.921. En.793 809 491 520 40 4.500.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.3 (93%) 82.89 (7%) 969. alte 60% dintre corpurile de iluminat ajung la limita duratei de funcţionare care în condiţii normale de exploatare.30 (7%) (7%) 1.85 (7.00 0.

● realizarea unei infrastructuri edilitare moderne . Se va caută posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. cea mai adecvată vederii şi cea mai eficientă din punct de vedere economic.P. An 1. . reducerea puterii instalate cu aproximativ 10% concomitent cu o creştere a numărului de corpuri de iluminat cu 10%. progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat pentru obţinerea unui mediu luminos urban de nivel european. ● reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”). realizarea unui iluminat public de calitate se reflectă în: ● creşterea gradului de civilizatie. a confortului şi a calităţii vieţii. creşterea raportului de utilizare a puterii instalate la 95-96%.I. Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: ● prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate – utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie). modernizarea tuturor punctelor de aprindere.P. evitând alte surse depaşite tehnic.36 RON/buc. realizează şi menţin sistemele de iluminat.I. 2. existent . ● asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale . se poare ajunge la reducerea consumului/ aparat de iluminat la 225 RON pentru S. Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depăşite este o necesitate în curs de realizare. dar care se pot şi trebuie eliminate.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu de 12 ani. ● creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii . Din punct de vedere social şi instituţional. coroborată şi cu o pregătire corespunzatoare a celor care concep. reclame etc.. În concluzie. care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos. În condiţii de eficientizare a sistemului prin monitorizare permanentă a sistemului.10 Recuperarea parţială respectiv plata investiţiei de modernizare S. An 1+2 Modernizarea Sistemului de iluminat – etapa 1 (30 % din corpurile de iluminat existente ). pentru a evita avarii care azi se mai produc în anumite zone. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. ASPECTE SOCIALE ŞI ASPECTE INSTITUŢIONALE În România.De aceea prin acest studiu se propune următorul grafic de derulare a contractului de concesionare pentru perioada de 10 ani cu posiblilitate de prelungire pentru 5 ani : 1. prin utilizarea exclusivă a lampilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune montate în aparate moderne de înaltă calitate atât pentru străzile principale.: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur). problema importantă la ora actuală în iluminatul urban din România este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai modernă. cât şi pentru cele secundare. ● prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex. Capitolul 4 -ASPECTE DE MEDIU. Având în vedere factorul de utilizare a puterii instalate de 78% şi puterea medie pe corp rezultă un consum mediu / aparat de iluminat de 678.

va aduce cu siguranţă mari beneficii în sfera serviciilor şi de ce nu. ● În cadrul acţiunilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public se impun. cu corpuri de iluminat noi. .compensarea suplimentară. mai performante. arată necesitatea. înlocuirea tuturor lămpilor cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. în Municipiul Alba Iulia. ● crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii. pentru iluminarea ornamentală şi decorativă. 1. pe o lungime totală de cca. .500-6. rentabilitate şi eficienţă economico-financiară.800 de puncte luminoase. 4. 3. În a doua etapă. pentru un număr de cca. . performante. într-o primă etapă. măsură şi control din punctele de aprindere.● funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. faţă de cele aproximativ 4. cât şi din punct de vedere economic. ● În cadrul acţiunilor necesare pentru extinderea sistemului de iluminat public se impun: 1. următoarele: 1. 6. reabilitarea şi redimensionarea. bucuria şi mândria de a trăi într-un oraş civilizat asa cum locuitorii s-au dorit întodeauna. pentru un număr de cca. . centralizată în punctele de aprindere.realizarea unei contorizări care să permită individualizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. a circulaţiei de putere reactivă.introducerea modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. coroborat cu cerinţele stipulate în documentele tehnice şi în legislaţia actuală privind indicatorii de calitate. . 2.800 de puncte luminoase. înlocuirea corpurilor de iluminat uzate. 2.800 de puncte luminoase. automatizare.700 care există în prezent. măsurile tehnico-organizatorice de extindere şi dezvoltare vor trebui să conducă la realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. măsurile care se impun în vederea modernizării şi eficientizării sistemului de iluminat public sunt: .introducerea graduală a lămpilor solare cu LED-uri de mare intensitate. după caz. dar şi posibilitatea efectuării unor acţiuni ample de reabilitare. 2. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în scopul realizării unui Serviciu de Iluminat Public performant atât din punct de vedere tehnic. depreciate. Capitolul 5 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ● Analiza datelor referitoare la stadiul actual al sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia . Îmbunătăţirea acoperirii luminotehnice rutiere în zonele deficitare.separarea fizică a reţelelor de iluminat public faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice. În viitor. 7 km cu montarea a 200 corpuri de iluminat noi. a reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public.

Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. investiţiile realizate în sistemul de iluminat public pot fi amortizate pe durata de studiu. Având în vedere aceasta. Pornind de la faptul că la validarea fezabilităţii economice stricte (fără a ţine cont de criteriile minime luminotehnice) s-a apelat la evaluarea numărului maxim de puncte luminoase care pot fi modernizate pentru a îndeplinii criteriile UE minime.3. prezentul Studiul demonstrează că pentru soluţionarea integrală şi sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori specializaţi pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe 5 ani cu valoarea estimată a investiţiei este de 7.800. dotarea şi experienţa managerială. 7. avându-se în vedere faptul că orice reducere a preţului unitar se transformă în profit pentru investitor.000 EURO) cu realizare în 24 de luni. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. cât şi din punct de vedere urbanistic calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe intervalul de minim 10 ani. Preţul energiei electrice este un factor extern.500. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . Rezultatele demonstreazã că prin asigurarea unor venituri suplimentare de aproximativ 1– 3 EURO/lună pe punct luminos. ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de Uniunea Europeană. de aproximativ 10-12 ani. în timp ce preţul unitar pentru modernizare poate fi controlat de către investitor. 6. 10 EURO. Creşte însă calitatea iluminatului. Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică. Preţul energiei electrice ca factor extern. reclame etc. Ca urmare s-a investigat posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu (10 ani). Valorile obţinute mult mult mai mici decât cele necesare din punct de vedere tehnic. bonitatea şi capacitatea financiară necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat.800 de puncte luminoase în etapa 1 şi 2800 în etapa 2 nu îndeplineşte criteriile de fezabilitate economică. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. Este avantajos să se acţioneze pentru reducerea preţului unitar al modernizării (utilizându-se inclusiv tehnici şi tehnologii moderne de iluminat). conform previziunilor actuale. Din analiza datelor istorice se evidenţiază faptul că cheltuielile medii lunare de exploatare – întreţinere a unui punct luminos sunt de cca. 4. investiţia în modernizarea a 1. Acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului Alba Iulia este avantajos atât din punct de vedere economic. necontrolabil.000 lei ( 1. are tendinţa de creştere pe care piaţa liberă o poate accentua.

întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public . . Obiectul delegării Obiectul delegării este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia care presupune următoarele activităţi : . (2) Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. 4 la HCL nr. Alba. Consilier. Alba Iulia situat în localitatea Alba Iulia.PRESEDINTELE SEDINTEI.realizarea iluminatului festiv de sărbători .modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . Str.1. Calea Moţilor nr. A) Condiţiile de exploatare a serviciului de iluminat public şi obiectivele urmărite de delegatar A. 5A. (4) Autoritatea delegatară a serviciului este Consiliul Local al Mun.113/2010 CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSIDERAŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini. a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. A. Alba Iulia . Marcel Jeler ANEXA nr. jud. . . (3) Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Mun. Secretar.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public.2 Obiectivele delegării . . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP) . .dispecerizarea sistemului de iluminat public.

asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . înfiinţarea şi funcţionarea unui dispecerat pe toată perioada delegării SIP .2 . 5. arhitectural. Garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . din parcuri.Obiectivul prezentei delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. 9. întregul sistem de iluminat al Municipiului Alba Iulia trebuie să ajungă să . b) Realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public. realizarea bazei de date informatice. ornamental pentru punerea în evidenţă a elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu şi a iluminatului ornamental . e) Programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente acestuia (Anexa nr. Prin această delegare se urmăreşte: a) Întreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Alba Iulia descrise în Anexa nr. c) Separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte reţele). 10. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. lucrări de iluminat festiv de sărbători .Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu. proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural. materialelor. dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP. 7. proiectare.4A).Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal. obţinere avize şi acorduri necesare .3 Condiţiile de exploatare a Sistemului de Iluminat Public . d) Optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. f) Reducerea cheltuielilor de înreţinere. a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie. întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public . care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia. 6. 8. Ofertantul va efectua următoarele activităţi şi lucrări: 3. parcări şi iluminatul festiv de sărbători. având ca suport programe de gestionare şi urmărire a funcţionării SIP . lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică . cu puncte de aprindere (PA) destinate exclusiv reţelelor SIP. în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public ( SIP ) conform Anexei nr 3. în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini. . A. 4. 12. consumabilelor etc ) Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 11. ornamental. Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant.

) Corpuri de iluminat arhitectural: • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CE) . • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau internaţional .5. descriere constructivă.4. decontarea acestor lucrări se va face eşalonat în 10 ani de contract. • Caracteristici constructive. Perioada de derulare a lucrărilor de modernizare cuprinse în Anexa nr. • Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0. • Caracteristici tehnice .1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerintelor CE: dimensiuni de gabarit ale corpului.. (3. • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) . • Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela.) Surse de lumină: • Lampi cu vapori de sodiu.6. (3) Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO)pentru sistemele de iluminat.8 . ale carcasei şi ale elementului optic . metal.corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public. Exploatarea S. cu protecţie la electrocutare: . precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de iluminat (declaraţii de conformitate) . diagrama intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare (pentru cel puţin 3 plane) . carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi stabilizate la U.P. • Materialele de construcţie ale dispersorului.) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M.3.L. LED .A. se va realiza în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. halogenuri metalice.V.2.I. aluminiu sau din raşini poliesterice armaţi cu FS. • Inscripţionarea CE. • Domenii de utilizare. (3. • Gradul de protecţie al corpului IP 66 . (3.) Corpurile de iluminat ornamental : • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CE . • Rezistenţa la impact minim IK 08 . • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul optic şi IP 66 pentru compartimentul aparataj . (3.T. (3. corpurile să fie de tip antivandal . (3.) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat. • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate . • Caracteristici constructive .: • Caracteristici tehnice. • Descriere constructivă. 4A este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public.P.

10.iluminatul ornamental festiv din Municipiul Alba Iulia. economice compacte) (3.5.6. Referitor la lucrările de modernizare descrise în Anexa nr. Serviciul de iluminat public supus concesionării trebuie să cuprindă. normativului naţional SR 13433/99.) Garanţiile pentru echipamentele livrate: • Corpuri de iluminat : minim 5 ani.) Cabluri şi conductori utilizaţi: • Caracteristice tehnice. durata medie de viaţă 20 ani . parcările din Municipiul Alba Iulia. referitoare la iluminatul public . întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului. etapizat : . .7. descriere constructive.4.3.) Puncte de aprindere: • Caracteristice tehnice.11.10. • Ignitere.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte: • Caracteristice tehnice • Descriere constructivă. (3. 25A (3. Concesionarul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini.10.iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită.4 A facem următoarele precizări : o În cazul reparaţiilor capitale se va avea în vedere desfiinţarea reţelelor .) Patroane siguranţă 10A.8. . . aleile. astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Alba Iulia să corespundă cerinţelor normelor internaţionale CIE 115/95.) Balasturi (3.) Cleme de legătură pentru reţele aeriene (3. CIE 92/92.iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului . • Surse de iluminat : minim 1 an .10. (3.10. . Electrica S.C.8.• Caracteristice tehnice.7.10.10. balasturi : minim 2 ani .) Cleme derivaţie (3.iluminatul monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.) Condensatoare (3. halogenuri metalice. reglementarilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene. (3.9. lumină mixtă.) Ignitere (3.1.) Surse de lumină (sodiu. Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare şi întreţinere asumat prin contract. condensatoare. prevazând termene pentru fiecare etapă în derulare.A.2.) Dulii ceramice E27 şi E 40 (3.iluminatul de pe străzile. Programul de modernizare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia se va încadra în termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor.10.10. (3.) acelor reţele.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întretinerea iluminatului public (3. • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani. trotuarele. (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu proprietarul (S. variante de montaj. 16A.

inclusiv operaţiunile de curăţire şi revopsire. ● Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor luminotehnice utilizate. Lmin.1 Conţinutul ofertei tehnice La prezentarea soluţiei tehnice ofertantul va depune : 6. sucursala sau punct de lucru în Municipiul Alba Iulia. Se stabilesc : a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici) şi b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia prevăzute în Anexa la Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. sediul. a fiecarui corp de iluminat utilizat ● Evaluarea energetică a soluţiei propuse . .Calitative : Lmin/med. Lmin/max. o Corpurile de iluminat ornamentale solicitate cu lămpi de 35W vor fi echipate corespunzător lămpilor de 35/36W cu halogen sau lampa fluorescentă compactă . Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. o Stâlpii tip lampadar cu două braţe se vor păstra. Imax 90. ● Fişele tehnice a dispozitivelor şi materialelor ofertate . SR dreapta. Se vor prezenta detaliat modul de organizare. o Corpurile de iluminat solicitate cu lămpi de puteri cuprise între 50W – 250W vor fi lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune tubulare . Descrierea parametrilor obţinuti pentru fiecare stradă. în urma modernizării sistemului de iluminat. Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse . Graficul de execuţie a lucrărilor de modernizare . 8. UI toate. desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/performanţă al serviciului. filiala. ofertantul va avea în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat şi a “compartimentului tehnic” existent. TI. B) Conţinutul ofertei B. Controalele tehnico-financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent. Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării). Lmax . în funcţie de clasa de iluminat specifică. menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: . Ofertantul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului. 7. controlul modului de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. Imax 85. SR stânga.înlocuite . Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de concesionar . Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere. descriere a metodelor de proiectare utilizate ) . această condiţie trebuie să fie îndeplinită de cel puţin unul dintre asociaţi. valorile pentru: Imax 80.Cantitative: Lmin/med.

Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii. înăţimea de minim 0. reparaţii curente şi periodice. Perdea transversală pe strada cu lăţimea carosabilului de 7 m. 3 modele . respectiv vor fi evidenţiate separat valorile specifice modernizării sau întreţinerii. . ● Proiect tehnic martor pentru iluminat arhitectural obiectiv “Bustul lui Avran Iancu”. Tip 3. ● cost iluminat festiv pentru următoarele tipuri de ornamente : Tip 1. La întocmirea ofertei se are în vedere schimbarea ciclică la 3 ani a produselor. monitorizare şi întreţinere SIP). 3 modele . Borderoul va conţine materiale. intervenţii la avarii. Toate instalaţiile de iluminat festiv ofertate vor fi cu LED. . Tip 4.2 Conţinutul ofertei comerciale Oferta comercială va cuprinde : ● costul total al concesionării şi pe componente de activităţi (modernizare SIP. astfel încât : . Montaj pe vegetaţie. 3 modele . 7).să încurajeze invesţitiile. . Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă mai mare de 1mp. gestionarea consumabilelor inclusiv a celor înlocuite. 2 modele . protecţia mediului . Consumabilele înlocuite după perioada de garanţie nu intră în costul concesionării.să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare . ● borderou de tarife unitare întreţinere SIP . acestea fiind decontate lunar pe baza documentelor emise de delegat şi însuşite de către delegatar. . . Horea .● Proiect tehnic martor reparaţie capitală str. Ofertanţii vor descrie modelele (se vor prezenta inclusiv imagini) pentru fiecare tip de instalaţie ofertată.să acopere costul efectiv al prestării serviciului . copaci cu înălţimea mai mare de 15 metri (Brazi Crăciun). principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini. copaci cu înălţimea sub 8 metri.să descurajeze consumul excesiv şi risipa . echipamente şi lucrări pe care le are în vedere pentru desfăşurarea serviciului. Borderoul va fi structurat pe tipuri de activităţi. Montaj pe vegetaţie. două modele . modalitatea de control şi decontare a operaţiunilor . ● Descrierea programelor de monitorizare a SIP atât în punctele de aprindere cât şi a zonelor de risc (Anexa nr. B. lucrările sau a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public. Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă sub 1mp. Tip 5. Tip 2.să se respecte autonomia financiară a operatorului.75 cm cu şi fără alte ornamente. Ofertantul trebuie să depună propriul borderou cuprinzând denumirea materialelor. ● valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) . inclusiv deviz estimat execuţie utilizând borderou de preţuri unitare ofertat. echipamentele. exploatarea eficientă a serviciului. ● borderou de tarife unitare modernizare SIP . ● Descrierea activităţii de întreţinere.

semnat de ambele părţi. urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate concedentului. (5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public prin participarea la diferite programe de finanţare. Ofertantul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a concesionarului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor. (2) Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului. se întocmeşte un proces verbal de recepţie. ca bunuri de retur. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru. (4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei. urmând ca după . recepţii. clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului. prin împuterniciţii săi.4A . garanţii. (3) La sfârşitul fiecarei luni. D) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar şi termenul de realizare (1) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar privesc modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia existent conform Anexei nr. Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina contractantului. (5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor programate. care cuprinde constatările din rapoartele periodice. (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.C. (6) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte. inclusiv încadrarea în criteriile de performanţă stabilite prin Regulamentul Serviciului de iluminat public şi în parametri tehnici ofertaţi .Verificări. atât cantitativ cât şi calitativ. (2) În rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. E) Clauze financiare şi de asigurări (1) Standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii. (1) Concedentul. (3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul stabilit pentru modernizare.

recepţia lucrărilor întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de concesionar la preţurile stabilite prin contract . F) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii (1) Bunurile utilizate de concesionar în derularea activităţii sale sunt: a) bunurile de retur - Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ; - Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Alba Iulia; b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de concesionar în derularea activităţii. Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfaşoară contractul de concesiune, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. G) Măsuri de protecţie a mediului Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. H) Durata concesiunii (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani prin acordul de voinţă al părţilor. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public. I) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor

(1) Nivelul minim propus este de 10.000 lei/an şi se va indexa anual cu rata inflaţiei. Plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. Pentru întârzierea plăţii redevenţei, concesionarul va plăti o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere, iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.000 lei din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Garanţia de 100.000 lei depusă va fi restituită concesionarului astfel, după recepţionarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, 70%, iar 30% la încetarea contractului, diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). J) Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă parţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această situaţie nu se datorează daune ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului ; f) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când Licenţa ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită. K) Dispoziţii finale (1) La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia pot participa numai operatori atestati de către A.N.R.S.C. . (2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) . (3) Concesionarul va comunica concedentului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. Concesionarul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către concedent . (4) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

(5) Ofertanţii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante .

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini următoarele documente şi anexe : Anexa nr. 1 – Lista posturilor de transformare ce deservesc S.I.P. Alba Iulia; Anexa nr. 2 – Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru S.I.P.; Anexa nr. 3 – Cerinţele pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public ; Anexa nr. 4 – Inventarul corpurilor de iluminat existent S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 4A – Lucrări modernizare S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 5 – Clasificarea căilor de circulaţie ; Anexa nr. 6 – Program de funcţionare a iluminatului public ; Anexa nr. 7 – Zone de risc, puncte de monitorizare a S.I.P. ; Borderou de preţuri unitare ( Model) .

Alba Iulia 27 Aprilie 2010

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Nr. Denumirea Postului de Crt. Transformare 01. P.T. nr.1 Oarda de Sus 02. P.T. nr.2 Oarda de Sus 03. P.T. nr.1 Oarda de Jos 04. P.T. nr.2 Oarda de Jos 05. P.T. nr.1 Miceşti 06. P.T. nr.2 Miceşti Localizare Proprietar Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Victoriei Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Haiducilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Cocorilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Armoniei Alba Iulia, cart. Miceşti, Str. Gării S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Miceşti, str. Drăgăşani S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, str. Liliacului S.C. Electrica
Observaţii

07.P.T. nr.1, Pâclişa 08.P.T. nr.2, Pâclişa 09.P.T. nr. 22, Partoş

Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat +

Bloc 280 Alba Iulia. Bratianu Alba Iulia.T. Sipotului Alba Iulia. str.26.28. Electrica S.P. nr. Alba Iulia 21.T. Electrica S. I.P. str.C. Electrica S.C. Electrica S.T. nr.P.T.T. Eminescu Alba Iulia. Arnsberg Alba Iulia.C.P. Partoş 11.T. Electrica S. Bărăbanţ 13. Electrica S. Viteazu Alba Iulia.C. nr.C. (Moară) Alba Iulia. Electrica S.T. Electrica S. Electrica S. nr.18. Electrica S.C. Alba Iulia 36.T.P.T.52. Alba Iulia 29. nr. str. nr. nr. nr. Electrica S.59.T. Mureşului Alba Iulia. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.S.P. Electrica S. nr.C. nr.C.C. nr.P.6. Mureşului Alba Iulia.C.P.P. nr. Bd. Electrica S. nr.T. Alba Iulia 40. nr.C. Ferdinand I.P. Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.1 Decembrie (C. Alba Iulia 26. Electrica S. nr.T. Fabricii Alba Iulia.T. nr. nr.C.C. nr.P.C. str. Str M. Bd. nr.C.T.50.61. Calea Moţilor Alba Iulia. nr. A Mureşanu Alba Iulia. Alba Iulia 25. Electrica S.P. Alba Iulia 38. Electrica S.P.8.P.C.2.33. nr. E.P. 14. V.4. Electrica S. Bd. Alba Iulia 24. nr. Alba Iulia.C. Str.T. nr. str. Alba Iulia 17.P. Alba Iulia 18. nr. Alba Iulia 33.C.C. str.T.T.T. Electrica S. Str. 40. Electrica S. Electrica S. str.32.P.C.C.3. Alba Iulia 16.10. Electrica S.5. Arnsberg Alba Iulia.P.T. Alba Iulia.T. nr.63. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.37. Electrica S.C.14.56. str. nr.C. Electrica S.C.C.P. 72.T. Alba Iulia 28. str.T. Electrica utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. Alba Iulia 32. str.C.1. Energiei Alba Iulia. str.T.T. nr. Electrica 1918S.P.P. T. Transilvania Alba Iulia. H. Goldiş Alba Iulia. str.Avram Iancu Alba Iulia.T. 23.M.C. Alba Iulia 15. Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.P.P. nr. Pţa Eroilor (Poliţie) Alba Iulia.P.P.P. Alba Iulia 27. Reţele comune şi independente de ilum.C. str. Alba Iulia 31.38. str.64. str.T. Clujului Alba Iulia.C.70. str. Bărăbanţ 12.C. Pţa.P. Alba Iulia 20.C.39. Reţele comune şi independente de ilum.T.C. nr. Electrica S.C. P. Electrica S. Alba Iulia 19. Alba Iulia 22.42. Goldis Alba Iulia. V. str. Oituz Alba Iulia.P. Varga Alba Iulia.T. Alba Iulia 34.C.P. nr. Reţele comune şi independente de ilum. Gladiolelor Alba Iulia.) Alba Iulia.T. Vladimirescu Alba Iulia. V.P. Iaşilor Alba Iulia. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + .T. Electrica S. Oborului Alba Iulia. Electrica S. Alba Iulia 37. Goldiş Alba Iulia. nr.2. Gemenilor Alba Iulia. str.T. Electrica S.I. 25. Alba Iulia 35. Alba Iulia 30. 10. Alba Iulia 23. Alba Iulia Alba Iulia. Livezii (Ampoi I) S. Str. Alba Iulia 39. Electrica S.C.

Electrica S. Apulum Alba Iulia.T. 62. Alba Iulia 46.78. Electrica S. str. Electrica S. Alba Iulia 48. nr. de il.C.107.T.160. Electrica S.176. 169 Alba Iulia P. P. Montana Alba Iulia.C. Alba Iulia P.T. R. nr.T.T.91. Alba Iulia P. Gladiolelor Alba Iulia. str.C.T. nr.Arieşului Alba Iulia. 55.T. nr. Cameliei Alba Iulia. Str.T.P.41.T. La Recea. Electrica S. Alba Iulia P. nr. Electrica S.T. 58. sâlpi comuni Reţele indep.T. Alba Iulia P. Unirii ( Hot. 56. Str. Electrica S. Electrica S. Cetate) Alba Iulia.C.T.C. 53. Tolstoi Alba Iulia. de il. Electrica S.121.C. de il.C. nr. Electrica S. nr.C. Str. Tolstoi Alba Iulia. Cart.P.C. Alba Iulia utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Electrica S.C.111. Str. Str. Miceşti-Orizont Alba Iulia. Alba Iulia P. Mistral (Romarta) S. Alba Iulia P. Electrica S.T. Orizont Alba Iulia. 65.103.T. Electrica S. 63. nr. sâlpi comuni Reţele indep. nr. Electrica S.C. Electrica S.120. Alba Iulia P.126. nr. Alba Iulia 43. N. Electrica S.125.T.102. public Reţele indep.P.C.C. Electrica Alba Iulia. str. Str. nr. str. Alba Iulia P.161.94.C. Public. 60. R. nr. Electrica S. Unirea) S. Alba Iulia P.C.C. Tulnicului Alba Iulia. F. str.P. nr. Alba Iulia 47.C. Alba Iulia P. Gh. Str. Str. nr. Alba Iulia 44. Alba Iulia P.P. de il.T.C. 50.C. Str. Orizontului Alba Iulia. str. str.T. de il. Electrica S. public Reţele indep.127.84. nr.162. Ioan Alexandru S. Bd.Calea Moţilor Alba Iulia.74. str.str. 61.Calea Moţilor Alba Iulia. Tulnicului Alba Iulia. de il. Şincai Alba Iulia.C. Alba Iulia P. Alba Iulia P.T.T. Electrica S. Str. str. Alba Iulia 45. public Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . nr. Grigorescu Alba Iulia. Lalelelor Alba Iulia. public. str.T. 64.115. 68.Calea Moţilor Alba Iulia. nr. Alba Iulia 42. 52. Alba Iulia P. Electrica S. Luceafărului Alba Iulia.T.Arieşului Alba Iulia. sâlpi comuni Reţele indep.C. nr. Electrica S. 54.C. Şincai (Muncii) Alba Iulia. Alba Iulia 49. Electrica S.T. Alba Iulia P. Alba Iulia P. Electrica S.C. 57.150. sâlpi comuni Reţele indep.P. Alba Iulia P. 170.T. Electrica S. Calea Moţilot (Mag. Electrica S. Electrica 69. Public.132.C. Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele indep. nr.112. 67.T. Electrica S. nr. La Recea. Montana Alba Iulia.T. sâlpi comuni Reţele indep. Str. nr. nr. nr.T.Arieşului Alba Iulia. nr. Gh. str.P.C.T.73. Electrica Alba Iulia.88. public.C.P.100. Poligonului Alba Iulia.T.C. nr. nr. Alba Iulia P.C. 59.90. de il. nr. str. public. Str. str.Republicii(PROFI) Alba Iulia. Macului Alba Iulia. de il. 66. 51.T.P.C. nr.

Consilier. Secretar.PRESEDINTELE SEDINTEI. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Marcel Jeler .

NU Cedrului Haiducilor Vadului Victoriei Şcoala Gen.10005 SC10001. SE10 SE4. P. nr.2 Oarda de Jos NU Tip Nr. P. Post Trafo. de il pub.10005 Nr 9 42 4 53 4 2 6 1 6 3 1 9 2 2 16 6 4 Lung (m) 765 983 160 2. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001.10005 SE4. SE10 SE4. P. SE10 SE4. indep. 2 la Caietul de Sarcini Situatia retelelor de distributie a energiei electrice Nr.455 80 345 345 210 380 85 80 1. SE10 SE4. Oarda de sus Cordovanilor Ciobănaşului Căprioarei Cucului Făgetului Greierului Gutuiului Mohorului Păpădiei Socului Şoimului Tineretului Viorelelor Zefirului Câmpului NU Cocorilor Castanului Dumbrăviţei Lăcrămioarei Merişor Trifoiului Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen.10005 SE4.T.10005 SC10001. Apr.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il . SE10 SE4.T.080 350 540 540 345 Corp ilum Observaţii 02.1 Oarda de Sus Pct. Tip reţea Secţiune Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Stâlpi Tip SC10001.10005 SC10001. indep.2 Oarda de Sus NU 03. Oarda de jos Bucegi Cărăbuşului Duzilor Gloriei Garoafei Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4. P.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.150W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 53 IEP 2/21-70W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 3 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 15 IEP 2/21-150W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 12 IEP 5/11-70W 9 IEP 2/21-150 W 1 IEP 5/11-70W 9 IEP 1/11-70W 5 IEP 2/21-150 W 4 IEP 1/11-70W 7 IEP 1/11-70W 8 IEP 5/11-70W 17 IEP 5/11-70W 10 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 5/11-70W 10 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 14 IEP 1/11-70W 8 IEP 2/21-70W 2 IEP 5/11-70W 3 IEP 5/11-70W 8 IEP 5/11-70W 2 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 12 IEP 1/11-70W 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SC10001. Crt 01.10005 SE4.T.T.nr.010 206 150 1. SE10 SE4. IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 40 IEP 2/21. SE10 SE4.e. de il pub.10005 SC10001. SE10 SE4. tronson de reţea alim e.Anexa nr.nr. SE10 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 14 7 25 10 4 2 10 7 22 3 8 2 7 17 400 150 980 510 175 150 560 285 810 260 280 105 290 770 Den.1 Oarda de Jos 12 10 04.nr.

05.100 335 395 435 150 220 580 175 215 150 300 435 150 220 165 790 156 IEP 2/21 -150W IEP 1/11-70W Opalo – 1.10005 SC10001. nr. de il pub. de il pub.10005 SC10001.T. Reţ. SE10 SC10001.10005 SC10001. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.1. SE10 SE4. SE10 SC10001.10005 SC10001. Partoş 10.10005 SC10001. Partoş NU Reg. Pâclişa Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al Subteran Al TYIR Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al Al Clasic aerian Al TYIR-subter Al Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 16+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.2. de il pub.10005 5 16 1 5 3 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 16 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 31 4 7 28 4 3 4 30 4 7 2 19 6 860 140 435 160 345 110 545 500 330 335 280 320 180 985 560 150 195 500 100 145 345 60 730 945 2. indep.10005 Met. V Vânători Pasarela CFR Dacilor Digului Liliacului Pod Mureş 06.100 235 285 945 1.10005 SE4. SE10 SE4. indep. nr. Pâclişa P. SE10 SE4. SE10 SE4. V Vânători Pasarela CFR Ana Ipătescu Gemenilor Glinca . Miceşti Strunga Topliţa Bujorului Zăvoi Zlatnei Carpenului NU Garoafei Iasomiei Alunului Carpenului Rariştei Coastei DA Fotocelulă NU Reg. P. SE10 SE4.10005 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4.1 Miceşti Apuseni NU Gării Lăpuşului Măgurei Mioriţei Pârâului Postăvarului Scărişoara Trestiei Uricani Bobâlna DA Carpaţi Foto. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.Cumpenei celulă Drăgăşani Dealului Inului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen.10005 SC10001. P. SE10 Ambiental SE4. 08.10005 SE4. SE10 SE4. P. Rutier SC 10001 SC10001.T. SE10 SE4. de il pub. nr.10005 SE4. nr.T.10005 SC10001.10005 SC10001.2 Miceşti 07. nr. de il pub.T. 23.10005 SC10001.70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W 1 5 16 3 5 4 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 32 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 33 4 7 28 4 3 4 28 30 4 7 2 19 6 Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il 09.10005 SC10001. indep. indep. SE10 SE4. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ. SE10 SE4.T. indep.70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W Selux – 70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-150W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Domino . SE10 SE4.10005 Met. SE10 SC10001.10005 SC10001. SE10 SC10001.10005 SC10001. SE10 SE4. de il pub. 22. indep. P.T. SE10 SE4.10005 SC10001. Rutier SC 10001 SC10001.

10005 SC10001. 2br. de il pub. de il pub. P. Bărăbanţ Petreşti Poieniţei Păltiniş Pescarilor Şardului Stejarului Valea mică Turnătoriei Bucureşti Ion Arion (Crinului) Florilor I.10005 SC10001. Brătianu Olteniei Plevnei Primăverii Trandafirilor Barbu Lăutaru George Coşbuc Ioan Buteanu(Iazului) Libertăţii Mărăşti Mihai Eminescu Regina Maria Nufărului Rândunelelor Simion Bărnuţiu TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR+clasic Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 25 + 16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 25+16 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA – BMPIIP A1 (Luxten) . Reţ.10005 SC10001.2. Alba Iulia NU Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga –150W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 1/11-70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 2/21-150W Biselux -150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Biselux –150W Selux .3.2.10005 SC10001.10005 SC10001.11. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. nr.10005 SC10001.10005 SC10001. SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.T. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. nr. indep.10005 SC10001.10005 Ornament.10005 SC10001.1.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001.T. Reţ. Bărăbanţ NU 13.10005 SC10001.10005 SC10001. nr.10005 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 14 7 5 5 4 3 3 14 25 6 12 16 7 11 3 18 8 19 12 12 10 4 10 11 7 14 3 2 7 280 550 280 310 250 1.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 12. P.4.10005 SC10001.10005 SC10001.T.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.5m SC10001. nr.10005 SC10001. Alba Iulia.10005 SC10001. Aluniş Ciocârliei Câmpeni Gorunului Iazului Mureşului Şurianu Streiului Taberei Ciucaşului Cabanei Corniştei Fagului Grădinilor Măceşului Şcoala Gen.70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 2 14 7 5 5 4 3 3 14 25 12 12 16 8 22 3 15 3 8 12 7 12 12 10 4 10 2 11 7 14 3 2 7 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.T. 2br.10005 SC10001. indep. de il pub.C.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. indep. P.10005 SC10001.300 320 410 270 210 150 300 230 100 550 290 340 250 210 180 400 120 450 925 180 310 480 280 360 145 410 345 610 410 454 360 220 290 50 390 270 380 140 90 300 14.10005 SC10001. P.I. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ornament.

indep.10005 SC10001.150 W Thylia . de il pub. indep. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.150 W Thylia .10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia Decebal N. indep. Reţ.70 W 9 7 2 8 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 14 20 24 2 3 57 14 27 7 12 1 1 1 12 10 7 15 30 5 5 8 28 51 3 14 12 35 7 11 6 Reţ.10005 SC10001. Alba Iulia DA BMPIIP A1 DA – BMPIIP A1 (Luxten) NU 19. de il pub. de il pub. de il pub. Reţ. indep. Reţ. de il pub.235 280 250 225 16. de il pub. de il pub.10005 Ornament.) N.10005 SC10001.70 W FLC – 24 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . indep. indep.4.10005 SC10001. Alba Iulia NU 17. Reţ. indep. indep. de il pub.10005 SC10001. de il pub.70 W Biselux -70W Selux . de il pub. indep. 2br.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21.T. Reţ.5m SC10001. indep. de il pub.T. de il pub.10005 SC10001. indep. indep.15.10005 Ambient . indep.T.T. de il pub. de il pub. P. indep. indep. Coandă (Oborului) Târgului T. DA.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001.T.5m SC10001. Reţ. nr. Reţ. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W Noctis – 3W Thylia . indep.4. de il pub. Reţ. P. Ornamentali SC10001 SC10001. indep. indep. de il pub.10005 Thylia Hermes Quercus 9 13 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 7 16 1 3 57 14 27 7 12 3 10 7 15 5 8 28 51 14 12 35 7 11 6 200 380 350 160 70 100 260 500 260 155 180 250 80 160 125 20 110 935 100 1120 340 505 145 600 120 150 150 285 1370 753 540 305 1. indep. Alba Iulia IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/22 -400W K+Lux . de il pub. indep. P. Titulescu (Zorilor) Bucovinei (Şipotului) Doinei Gh. nr.70 W Selux .BMPIIP A1 (Luxten) DA – BMPIIP A1 (Luxten) 18.10. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.5. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Reţ.10005 SC10001. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. indep.70 W IEP 1/11-150W IEP 1/11-100W IEP 1/11-70W Thylia .70 W Selux .10005 SC10001. Alba Iulia Al 50+25 ACYABY 4 x 16 Transilvania ACYABY 4 x 25 1 Decembrie 1918 20. Reţ.10005 Ambient . Reţ. Bălcescu Parc joacă (N. indep. Economic Pajiştei Proletarilor Traian M Viteazu Sinaia Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran ACYABY 4x16 ACYABY 4x25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Thylia SC10001. Reţ.Doja H. Reţ.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 3/21. Reţ.10005 Iota (orn.4.10005 SC10001.4. indep. Reţ.5m . indep. nr. de il pub Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub. de il pub.14.10005 SC10001. de il pub.8.10005 SC10001. nr. P. indep. Goga Lic.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.) SC10001.70 W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP1/11 – 70 W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . nr. Vladimirescu Prieteniei Mihai Viteazu Parcul Unirii Şanţ Cetate Sud Banatului(Ceferiştilor) Ferdinand I Incoronarii Viilor Vasile Goldiş TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR Subteran TYIR TYIR TYIR Subteran Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x16 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. Alba Iulia Fabricii Încoronării O. de il pub.6.T.Bălc.10005 Ambient . de il pub. Reţ. indep.

5m SC10001. Raţiu (Avantului) Horea Ion Agârbiceanu Pr. de il pub. I.10005 SC10001. de il pub.T.Munteniei Lucian Blaga 21. Ornament. indep. nr. de il pub.10005 SC10001. de il pub. de il pub. Reţ. de il pub. de il pub.33.150 W Thilia .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001 SC10001. de il pub.T. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 . de il pub.10005 Ambient .70 W Thilia .Goldiş TYIR TYIR Al 50+ 3x25 Al 2x16 40 6 2 880 150 70 IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W Sferic . Brătianu N. Reţ.T.T. Alba Iulia Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 3x25 +16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 3x25 +16 ACYABY3x25 +16 ACYABY 4x25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY3x25 +16 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 ACYABY 4x25 SC10001. Alba Iulia DA –BMPIIP A1 (Luxten) 26. de il pub. indep. Reţ. cel Bun Transilvania 22. de il pub.10005 SC10001. indep. SC10001. indep. Maniu Avram Iancu Călăraşi Morii Teilor Brădişor Cloşca Arnsberg 1 Decembrie 1918 Basarabiei Eroilor IIC.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ. de il pub.28. indep. Reţ. 2br.10005 SC10001.10005 SC10001.70 W IEP 2/21-250W Biselux -150W Biselux -70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/22. Alba Iulia DA BMPIIP A1 24. nr. de il pub.32. de il pub. indep.10005 Thylia Hermes Quercus SC10001. P. P. Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. indep. Eugen Hulea Calea Moţilor T. Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. nr. Alba Iulia NU 25.4.10005 Ambient .10005 SC10001.26.10005 SC10001. 2br. Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ. Reţ.10005 SC10001. indep. 25.10005 SC10001. indep. nr. indep.10005 SC10001.T.5m Thylia SC10001. indep. de il pub.10005 SC10001. de il pub.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. P. Cipariu Rozelor Toporaşilor Alex. Reţ. P. Reţ. Ambient .10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia NU Arnsberg V. indep.150 W Thilia .10005 Ornament.460 250 180 540 430 150 600 23. de il pub.nr. Reţ. de il pub.4.18. indep. indep. indep.5m 8 12 1 14 6 7 9 8 10 7 7 7 10 12 5 5 8 5 3 7 8 10 5 15 12 3 3 40 6 5 19 16 4 9 350 430 90 260 450 490 310 230 230 300 200 130 265 150 260 130 270 120 155 240 350 125 650 560 105 115 1. Reţ. de il pub. nr. de il pub.70 W IEP 2/21-150W Biselux -150W Biselux -70W Selux . indep. P. Reţ. Reţ.4. Reţ. Titulescu 9 Mai Albăstrelelor Dr. indep. indep.T. indep.400W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 1/11-100W Thilia . de il pub. Alba Iulia Peru Dobra I. P.70 W 5 8 12 1 14 6 7 12 8 10 7 7 7 3 10 12 5 5 5 16 10 3 7 8 8 10 5 15 14 3 3 40 6 5 13 16 4 10 9 7 14 6 37 6 2 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. 2br.10005 Ornament.10005 SC10001.

2br.10005 7 11 1 6 9 3 7 2 5 4 4 4 4 17 15 5 4 3 39 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 10 9 20 5 3 23 5 3 29 20 250 430 45 231 460 690 290 70 150 245 120 170 150 710 450 335 90 1. nr.5m SC10001. P.10005 SC10001. de il pub. Alba Iulia 32. 2br.52.70 W JET4 As -70W IEP2/22. Alba Iulia DA BMPIIP A1 Arnsberg Cloşca Ghioceilor Iederei Jderului Mircea Eliade (Sub Vii) Salcâmului Mit. P.10005 Ornament. Alba Iulia Selux .10005 SC10001. P. nr.42. Reţ. de il pub. indep.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.250W 9 11 1 6 9 3 5 3 5 4 8 8 4 34 30 6 2 10 4 6 37 2 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 6 8 9 20 5 3 23 5 2 3 3 29 15 2 3 Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. indep.400 160 155 600 180 190 1.T. Al Sterca Sulutiu T. indep.400W Malaga – 70 W IEP2/21.10005 SC10001. P.4. indep.10005 SC10001.40. P. Dec 1918 H.T. de il pub.080 900 28. Reţ. 2br.10005 SC10001. nr.70W Biselux -70W IEP 2/21-250W IEP 2/22. indep.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. Ornament.900 60 140 100 125 1.70W Selux .400W IEP2/22.10005 SC10001. de il pub. 2br.Andrei Şaguna Gabriel Bethlen Muzeului Castanilor Patr. SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 33.10005 Ornament.38.10005 SC10001.T.10005 SC10001.70 W IEP 3/21 – 70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Biselux -70W Biselux -70W IEP 3/21-150W Biselux -70W Biselux -70W Schreder . Alba Iulia Mitr.10005 SC10001. P.400W IEP 1/11 . Alba Iulia DA BMPIIP A1 29. Miron Cristea Unirii M Viteazu Parc Custozza TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Al 25x3+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. 2br.37. indep.10005 SC10001. Reţ. Reţ.T. de il pub.5m SC10001.4. indep.150 W IEP 2/21 – 150 W .C.10005 SC10001.50. de il pub. indep. de il pub. SC10001.150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21 – 150W PVB – 150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 3/21 . indep.10005 SC10001.250W IEP 2/21. indep. Reţ. 2br. nr. de il pub.nr. Doja Ionel Pop Lipoveni Mărăşeşti M. indep. de il pub. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.400W JET2As -150W Biselux -70W Selux . I .39. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.T. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001 SC10001. Reţ.10005 SC 10005 Ambient . de il pub. indep.T.10005 SC10001.C. Ornamental Ornament. de il pub.10005 SC10001. Ornament.27.Vladimirescu Arieşului (Ampoi 3) Livezii ANL Crângului Dobrogei Iaşilor Moldovei Ceferiștilor Siretului Ferdinand I 1.10005 SC10001. indep. indep. de il pub. indep.10005 Ambient . P. de il pub. Alba Iulia 30. Reţ.Kogălniceanu 31.10005 SC10001. Reţ.000 360 150 668 950 100 220 400 1. Alba Iulia NU DA BMPIIP A1 NU TYIR Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Subteran ACYABY 25x3+16 Subteran ACYABY 4 x 16 Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W Opalo 1-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. Ornament.T.10005 SC10001. de il pub. nr. Cuza Gării (Bărăbanţ) Gh.70 W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21. Al.

indep.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001. P. de il pub. P. de il pub. de il pub Reţ. indep. Reţ. indep.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001. nr. indep. indep. nr. de il pub. Alba Iulia 41. Reţ.10005 SC10001.24 W Thilia .10005A mbient . Ambient . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.4. de il pub.Viteazu Parcul Unirii Bd. indep.10005 Ornamentali Thylia 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 10 3 6 6 13 14 10 16 10 12 15 10 17 5 4 16 5 8 28 3 4 4 17 12 13 16 5 570 80 240 400 250 760 240 165 230 150 110 800 150 200 120 200 80 120 200 420 450 330 180 250 270 750 400 450 450 IEP 3/21-150W IEP 3/21. indep. Reţ.70 W Selux .70W Hestia . de il pub. Reţ. indep.70 W Opalo 1. Reţ. 2br.61. Ambient .T.70 W FLC . Reţ. de il pub. Reţ.70W Sferic .10005 SC10001. de il pub. nr.T. de il pub.10005 SC10001.150 W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux .10005 SC10001.5m Oleron Condor Metalic Ornament. nr. Alba Iulia V. de il pub.70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . Reţ. P.10005 SC10001.10005 SC10001. P.5m Ornamentali Thylia SC10001. indep. Alba Iulia 36. indep. Reţ. indep. indep. P. de il pub. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. 72.Oituz Popa Laurean Livezii 34.5m SC10001 SC10001.10005 Condor SC10001. indep.73. de il pub. indep. nr.70 W Opalo 1. 1 Decembrie DA – BMPIIP A1 (Luxten) TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Subteran TYIR Subteran Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 35x3+25 ACYABY 4 x 16 ACYABY 4 x 16 Al 25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 ACYABY 4x25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.70 W FLC .70 W IEP 2/21-100W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. indep.10005 SC10001.5m Ambient . de il pub. de il pub.70 W Hestia – 250W IEP 3/21-70W Selux . indep.70 W Selux 70W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W Selux . P. Alba Iulia NU 39.150 W 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 1 9 3 5 2 6 13 14 10 32 10 12 15 20 17 10 4 16 36 5 5 8 28 3 3 1 4 17 12 13 16 30 5 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.56.250 W Neos . de il pub. P. de il pub.63. de il pub. Alba Iulia NU 310 970 130 130 150 650 475 565 450 150 40. Reţ.T. de il pub.T. indep. 1 Decembrie Crişan A. nr. de il pub. indep.59. de il pub.24 W Thilia . Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Alba Iulia Parcare+piaţetă M.4. Reţ.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001.4.64. Reţ.T. indep.70. Reţ.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. nr. Alba Iulia 35.150 W Thilia . P.150W IEP 2/21. indep. Reţea comună:util+il Reţ. indep. Reţ.150W 37. Reţ.T. de il pub. indep.5m SC10001.T.10005 SC10001. Reţ. DA – BMPIIP A1 (Luxten) .nr.150 W Biselux . Reţ. Reţ. indep.150W Hestia .10005 SC10001.Goldiş NU Crizantemelor Muşelului Bucovinei ( Şipotului) NU Cloşca Revoluţiei Toporaşilor Energiei Vulturului Ion Alexandru Liviu Rebreanu Nicolae Stănescu Marin Sorescu Revoluţiei Gladiolelor Transilvania 38.Mureşanu Muncitorilor Zidarilor Tribunalului Livezii Aurel Vlaicu Parcul Unirii Bd. de il pub. de il pub. de il pub. indep.4.10005 SC10001. indep. indep. Alba Iulia NU NU Al 50+25 Al 50+25 Al 50+ 3x25 Al 50+25 ACYABY3X25+16 ACYABY 4x25 IEP 3/21. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21 .10005 Ambient .T. indep. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ.

T. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.88. Reţ. de il pub. de il pub. indep. indep. de il pub. indep.5m SC10001.74.10005 SC10001. Alba Iulia NU DA Fotocelulă 48. Alba Iulia Gladiolelor Iederei Jderului Fânânele Lalelelor Revoluţiei 1989 Macului Poligonului Alexandru cel Bun (Ulmului) Muncii Craivei Zona Craivei Muncii Margaretelor Republicii V.70 W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP1/11. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/22-400W IEP 3/21-70W Selux .10005 Ambient . nr.5m SC10001. de il pub.70W Lucifer . DA – BMPIIP A1 (Luxten) DA BMPIIP A1 46. nr. indep.78. Alba Iulia 47.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. Reţ. indep.84.T. de il pub. Reţ. de il pub. indep. Alba Iulia 44.10005 SC10001. Reţ.Alecsandri Bujorului Luceafărului Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Subteran TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran TYIR TYIR Subteran TYIR Clasic aerian Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 3x35+50 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 2x16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Reţ. indep.4. DA BMPII P A1 45. P.T. indep.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W Opalo 1. P.10005 SC10001. nr.10005 SC10001.T. indep. indep.T. Reţ. de il pub.70 W Biselux . indep.10005 SC10001. de il pub. indep.70 W IEP1/11-100W IEP 3/21-70W IEP1/11-100W IEP 2/21-250W IEP1/11-70W IEP1/11-100W IEP1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux .5m SC10001. nr.10005 SC10001.10005 SC10001.400W 5 11 22 2 8 5 2 29 3 5 2 18 6 10 13 12 24 19 11 29 4 13 16 4 16 33 8 10 14 3 12 2 40 20 27 2 4 20 12 8 1 1 5 10 4 Reţ.10005 SC10001.4. de il pub.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Selux . de il pub. de il pub. Reţ.5m SC10001.010 689 730 567 288 500 220 360 400 120 950 980 570 300 190 100 850 1145 50 60 220 430 315 Thilia . indep. indep. indep.4. SC10001. Reţ. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR` Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY3X25+16 ACYABY3X25+16 Al 50+25 Al 50+16 Al 50+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . P. Reţ.10005 Ambient . nr.4.10005 Ambient . indep.10005 SC10001.10005 SC10001 Ambient . SC10001.10005 SC10001. Reţ. indep. de il pub.10005 SC10001. de il pub. de il pub.90.10005 SC10001. indep. indep.70 W Selux . Reţ.5m Ornament.10005 SC10001. de il pub. Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub.T.10005 SC10001. Ret. de il pub. Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.nr.94.10005 SC10001. P.10005 SC10001. indep. Alba Iulia Gemina Unirii Branduşei NU Ion Minulescu Cireşului Lalelelor Liceului Violetelor Vişinului Macului 43. nr. Reţ.10005 SC10001. indep. de il pub. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux .70W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W IEP 2/22. Alba Iulia DA Fotocelulă Mesteacănului Vânătorilor Calea Moţilor 700 120 . indep.10005 SC10001.T.4.10005 SC10001. de il pub. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. P. P.10005 Ambient .10005 SC10001. 2br.5m 11 11 2 8 5 2 29 3 5 2 21 300 360 85 650 135 150 980 145 175 75 670 150 560 1.10005 SC10001 10 13 12 24 19 11 29 4 11 16 4 16 33 12 14 3 12 2 40 20 27 2 4 19 10 8 1 1 5 10 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.10005 SC10001. P. de il pub.91. de il pub.42.4.70 W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W Selux .

10005 SC10001.T.T. de il pub.T.112 Alba Iulia Arieşului Subteran ACYABY 4 x 16 Ambient . Reţ. Reţ. indep.4. de il pub.10005 29 10 950 300 Jasper . P. Reţ.70 W IEP 2/21.121 Alba Iulia Apulum Cetăţii Dealul Furcilor Încoronării Înfrăţirii Izvorului Ampoi III Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient .T. de il pub.10005 SC10001. de il pub. de il pub.115 Alba Iulia Marcus Aurelius Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001.10005 Ambient .70 W IEP 3/21-150W 29 30 Reţ.T.70 W IEP 2/21.10005 SC10001. 54. indep.70 W IEP1/11-100W 5 10 9 10 3 6 16 3 Reţ. indep. indep. Moţilor Ampoiului Orizontului Subteran TYIR Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Al 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 2x35+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 Al 2x16 Al 3x16+50 Al 3x25 +16 Al 3x25 +16 SC10001. 55.10005 SC10001.103 Alba Iulia 52.nr.nr. Severus Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. Reţ.150W IEP 2/21. indep. indep.250W 1 5 13 13 7 36 Reţ. indep.4. de il pub. de il pub. indep. indep.10005 SC10001. indep. Reţ.10005 SC10001.T. P. indep. P.5m 15 350 Selux .10005 SC10001.10005 Ambient . P.107 Alba Iulia Avântului Cameliei Vânătorilor Tulnicului Revoluţiei Detunata Tulnicului C.nr.10005 SC10001. de il pub.4.nr. P.10005 SC10001.70 W 17 Reţ.102 Alba Iulia 51.10005 SC10001. indep.T. de il pub. de il pub.49. indep. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 58. indep.nr. de il pub. indep. de il pub. de il pub. indep.T. Reţ.111 Alba Iulia Sept.5m SC 10005 5 10 9 10 3 6 16 2 400 450 350 390 150 200 400 100 Selux 70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . indep.125 Alba Iulia Arieşului Miciurin Emil Racoviţă Republicii TYIR Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Al 50+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 SC 10005 Ambient . de il pub. indep.T. indep. Reţ.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W PVB – 250W IEP1/11-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W 2 18 5 5 14 9 23 10 6 7 9 7 8 Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.120 Alba Iulia 57. de il pub.10005 29 30 950 500 IEP 2/21-250W 29 30 Reţ. indep. P.4. DA Fotocelulă .5m SC10001. indep. P. P.10005 SC10001.4.10005 1 5 13 13 7 36 100 200 355 480 250 850 IEP1/11-100W Selux .nr. Reţ. de il pub.nr. Reţ. Reţ.5m SC10001.100 Alba Iulia 50. de il pub.10005 SC10001. de il pub. de il pub.10005 SC10001.10005 Ambient . P. Reţ.70 W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W Selux . P.5m SC10001. indep. de il pub.10005 2 18 5 5 14 9 23 10 3 7 9 7 8 350 815 175 160 370 880 680 400 700 100 220 IEP 3/21-70W Selux . de il pub.T.nr. Reţea comună:util+il DA Fotocelulă 56.10005 SC10001.150W IEP 1/11 . DA BMPIIP A1 NU DA Fotocel DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 53.nr. indep. Reţ. de il pub. Reţ.4. Reţ.nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.5m SC 10001 SC10001. de il pub.

indep.10005 SC10001. de il pub.T. indep.nr.70W 21Cartier privat. 2br. indep. de il pub.T.10005 SC10001. 2br. indep. de il pub.70W Opalo 1. de il pub. Reţ.10005 SC10001.70W Malaga . Reţ. de il pub. Reţ.0 m Ambient –6. indep. indep.0 m Ambient –6.70W Biselux . de il pub. Reţ. indep.70W Opalo 1. de il pub. indep.132 Alba Iulia IEP 2/21. Reţ. de il pub.162 Alba Iulia DA BMPII P (Luxten ) Pinului Tonitza Andreescu Francesca Alcala de Henares (Bayonne) Calea Moţilor Milenium I. de il pub. de il pub. de il pub. Reţ. de il pub. P.10005 SC10001. Reţ.T. indep.10005 SC10001. 62.10005 SC10001. indep. Reţ. de il pub. indep.70W Malaga . de il pub. de il pub. de il pub.250W Biselux .70W 13 32 4 17 17 30 6 22 74 6 4 23 12 2 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 12 3 6 34 14 20 Reţ. de il pub.59. Reţ.10005 SC10001. Reţ.126 Alba Iulia Ardealului DA BMPIIP A1 Iuliu Maniu F.200 220 345 150 180 820 60. Reţ.T. de il pub.T.nr.tin Brancuşi Sliven Calea Moţilor Viadana Calea Labului Calistrat Hogaş Ponor Orizont 1. indep.70W Biselux . Ornamentali SC10001. indep. indep. indep. de il pub.70W Opalo 1 . de il pub.70W JET2As -70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Opalo 1 – 70 IEP 3/21 -70 W IEP 2/21. P.0 m 21 16 14 12 10 15 480 430 400 480 400 470 Malaga . Reţ.150W IEP 2/21-150W Domino .70W Opalo 2 . de il pub. indep. de il pub. se fac 16demersuri pentru 14predarea reţelelor de 12utilităţi către Consiliul 10Local 15 DA Fotocelulă . de il pub. Metalici rut.70W Opalo 1. Orizont DA Fotocel 67 P. indep. Reţ.70W Opalo 2 .169 La Recea Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 Ambient –6. indep. indep. indep. de il pub.10005 SC10001.127 Alba Iulia 61. 2br. Reţ.70W Malaga . Reţ.70W Opalo 1 . indep. de il pub. indep.10005 SC10001.Ilit Calea Moţilor Varese Arieşeni Cornel Medrea C.10005 12 18 17 15 3 10 37 27 14 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 11 3 6 34 180 270 350 150 90 250 550 150 150 990 600 120 250 100 600 590 300 360 330 665 670 600 180 320 295 220 285 2. P. de il pub.161 Alba Iulia 65. P. Reţ. Mistral Primăverii C.70W Malaga . Reţ.L.Caragiale G.70W Opalo 1. Reţ.70W Malaga . Reţ.70W Opalo 1.T.70W Opalo 1. Ornament. de il pub.0 m Ambient –6. P. indep.10005 SC10001. Reţ. indep.10005 SC10001.70W Opalo 1 .10005 SC10001. Moţilor Pasaj Centru N.nr. de il pub.nr.10005 SC10001.10005 SC10001.70W Opalo 1. Reţ. Reţ.nr.150W IEP 3/21 -70 W IEP 2/21. indep. Reţ.nr. Reţ.10005 Ornament.0 m Ambient –6. Reţ.T. de il pub.70W Malaga .10005 SC10001.70W Opalo 2 . de il pub. indep. Reţ. Reţ.10005 SC10001. de il pub. de il pub. Cigas 2.10005 SC10001. indep. indep. Ornament.150W Opalo 1.10005 SC10001. Reţ.150W Opalo 1. P. Reţ.10005 SC10001. Reţ. indep.10005 SC10001. indep. Reţ. Uranus La Recea Tarina Roşia Montană Bunta Piatra Corbului Izvorului DA Foto DA Fotocelulă DA Fotocelulă DA Fotocelulă 66.Enescu Varese Nazareth .nr.T. indep. indep. P.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.150W Opalo 1.150W Opalo 1 . de il pub. P.70W Opalo 1.150W Biselux . Reţ. de il pub. Grigorescu DA BMPIIP A1 (Luxten) Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 Al 16+25 Al 16+50 Al 16+50 Al 16+25 Al 16+25 Al 16+25 Al 50+16 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x16 SC10001. Reţ.160 Alba Iulia 64. 2br. Ornament. Reţea comună:util+il Reţ.150W Biselux .0 m Ambient –6.10005 SC10001.150W Biselux . nr.T.150 Alba Iulia 63. indep. de il pub. indep.

70 W 69. nr.T. DA Fotocelulă DA Fotocelulă PRESEDINTELE SEDINTEI. Alexandru Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Ambient –6.70W Malaga . se fac 14demersuri pentru 15predarea reţelelor de utilităţi către Consiliul Local 6Reţ.5 m 15 14 15 6 9 480 430 400 250 300 Malaga . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.T. indep.176 Ioan Alexandru 15Cartier privat.70 W Selux .0 m Ambient –4. de il pub.68 P. Secretar. indep.0 m Ambient –6. 9Reţ. Consilier.170 La Recea Nanului Orlea Piatra Corbului Ioan.5 m Ambient –4. Marcel Jeler .0 m Ambient –6. P.70W Jasper . de il pub. nr.70W Malaga .

Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porțiuni de reţea în cazul în care sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea. Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. eşecul unor componente de reţea sau individuale.erori ale reţelei (ciclice. Cerinţele funcţionale: Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin în punctele de apridere a iluminatului public următorii parametrii: 9.consum energetic. punctul A. respectiv. cât şi condiţiile de eroare. 12.curent. Componente: . Aceşti parametrii vor fi disponibili până la nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare. 10. voltaj (sub/supra voltaj). apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea utilizării unui sistem integrat de dispecerizare. şi varierea intensităţii luminoase generate. Oprirea de urgenţă va fi execuată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual . Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii principale de funcţiuni. etc. Parametrii de luminaţă sunt disponibili prin intermediul modulului de monitorizare şi control al punctului de iluminare. Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului. 13.2. b). în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc .Anexa 3 la Caietului de Sarcini Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public În conformitate cu Caietul de sarcini. Comanda şi control Execuţia de comenzi individuale şi secevenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele reţelei. evenimentelor şi erorilor apărute. Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare.luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar). 11. cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare. execuţia unor comenzi de protecţie prestabilite. vor fi disponibili pe fiecare nivel (tronson) al reţelei.) Parametrii electrici şi energetici de funcţionare. raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de iluminat public. Raportare Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor planificate sau extraordinare.

4. culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor. prin urmare. Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare. cât şi grupări ale acestora). execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu unitatea centrală . trimite instrucţiuni sau secvente de instrucţiuni programate de un operator care vor fi executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale. semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare. crează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă . transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de aprindere . sau varia intensitatea luminoasă a unui punct de iluminat . 5. procesorul pastrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei subiacente care au apărut într-o perioadă dată . 5. 7. va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 7. controlează şi monitorizează un punct de arindere şi. urmareşte planificarea lucrărilor de intreţinere la toate nivele reţelei . Procesorul punctului de aprindere (PA) stradal are următoarele funcţiuni: 1. atât cele ordinare cât şi cele de urgentă . 8. 6. toate circuitele de reţea şi punctele de iluminat stradal din zonele de risc . 3. 5. primeşte comenzi de la componetele superioare de monitorizare . 3. procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală . execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă . monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) . 2.. crează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitice referitoare la consumuri şi performanţa reţelei. 6. etc. Un modul capabil de a măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 1. detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de reţea (exemplu: defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente. 2. 4.Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 1. a pune în funcţiune. putând porni. 4. colectează date despre intervenţiile operative în teren. execută un număr de instrucţiuni pre-programate fără a fi în legatură permanentă cu procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. 6. înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat. crează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea . 2. execută comenzile unui operator. 3. este o componentă instalată pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual. Aspecte non-funcţionale: .

Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi raportare. WLAN. Conexiune permanentă . Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: .Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . Demonstrabilitate: Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă beneficiarul o va cere. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Securitate: Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare. Tehnologia de comunicaţie: Ofertantul va ilustra modalităţiile de comunicaţie al procesorului central cu PAI şi modulul de monitorizare şi control astfel : 13. Suport şi mentenanţă: Componetele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. . configuraţia iniţială pe strazi fiind detaliată în Anexa 2.Wireless (GSM/GPRS. Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf). În teren. cât şi precondiţiile pentru a putea aplica o anumită tehnologie de comunicare. componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele portabile ale personalului de intervenţie. 3G. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. cu timp de răspuns şi preţ. Consilier. Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut. indicând pentru fiecare componentă furnizorul. Secretar. hardware.Cablat. Conexiune conform cu o schema prestabilită. .Rulaj gradual Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un numar de faze. între dispozitivele de dispecerizare şi reţeaua de iluminat. putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit. Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative. etc.). reţele terestre permanente . Componente disponibile comercial: Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor fi disponibile pe piaţă. Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă disponibile. beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării. cât şi gradul de discretizare în teren. 14. De asemenea. Ofertantul va detalia schema de principiu. Marcel Jeler . Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ.

10005 SC10001.5 m SC10001.10005 8 SC10001. 4 Dispozitive iluminat Tip.4.10005 Ambient .5m 11Ambiental 4.5 m SC10005 Ambiental 4.10005 2 SC10001.10005 25 SC10001.5 m SE4.5 m Ambiental 4.10005 Ornamental 2 br. 0 ALBA IULIA 1 1 DECEMBRIE 1918 (Crişan-Cloşca) Colegiul Horea.70 W2003 8 .10005 6 Ornamental 2 br.Ion Raţiu) AVRAM IANCU BARBU LĂUTARU BIBLIOTECII (G. I.10005 Ambient .10005 SC10001. 4 la Caiet de Sarcini Inventarul corpurilor de iluminat Nr. Cloşca şi Crişan 2 3 4 5 6 7 8 9 MAI (Inochentie Micu Clein) ALBĂSTRELELOR (Ac.Borza) ALEX.70W2010 13 – 150W 1999 17 – 70W 1999 19 – 150W 1999 12 – 150W1999 4 – 70W1999 7 – 70W1999 2 – 70W 1999 8 – 70W2004 25 – 150W1999 12 – 150W1999 12 .5 m 12Ambiental 4. 12 SC10001. Producător 5 6 Tip 7 Lampă Buc.5m 13 SC10001.10005 19 SC10001. SE10 SC10001.5 m SC10001 Ambient .10005 4 SC10001.100W2004 4 – 150W1999 20 – 70W2004 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga rețea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Denumire tronson reţea-stradă 1 Nr.70 W2003 10 – 70W1999 5 – 150W1999 29 – 400W1999 5 – 70W1999 14 – 150W1999 28 – 150W1999 5 – 70W1999 13 – 150W1999 5 – 70W1999 1 –100W2003 2 – 70W2003 35 – 70W2003 5 – 70W 2008 13 – 250W1999 32 – 70W 1999 4 – 150W 1999 10 – 150W 1999 3 – 250W 1999 46 – 150W 1999 12 . Betlehem) BRĂDIŞOR (Vlad Tepes) BRÂNDUŞEI (Crd.4.10005 17 SC10001.Al.Anexa nr.10005 4 SC10001.10005 SC10001.5 m .10005 20 Ambient .10005 7 SC10001.70W1999 11. SC10001.10005 SC10001. Manciulea) 20 8 10 10 5 29 5 14 28 5 13 5 2 33 5 12 18 57 Thylia SC10001. crt.4.10005 40Thylia 8IEP 2/21 10Selux JET4 As 10IEP 3/21 5IEP 3/21 29IEP 2/22 5Malaga 14IEP 2/21 28IEP 2/21 5Selux 13IEP 2/21 5Selux 1IEP 1/11 2IEP 1/11 35Selux 5Selux 13IEP 2/21 36Biselux 13IEP 2/21 44IEP 3/21 12Sferic 11Jasper 13IEP 2/21 17IEP 3/21 19IEP 2/21 12IEP 2/21 4IEP 3/21 7IEP 3/21 2IEP 3/21 8IEP 1/11 25IEP 2/21 12Biselux 12IEP 1/11 4IEP 2/21 20Selux Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Philips Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten HIT-CE HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 150W2008 20 – 70W2008 8 – 250W1999 6 .10005 12 SC10001.4. IOAN CUZA (Clujului) PETRU DOBRA (Ampoiului) ANDREI MUREŞANU APULUM ARIEŞULUI (Şt. Hossu) BUCUREŞTI BUJORULUI (Petru Maior) CAMELIEI (George Bariţiu ) Ambiental 4. Stâlpi 2 Tip Stalpi 3 Buc.-Putere 8 Anul instalării 9 Observaţii Proprietatea Municipalităţii 10 AMPOI III ( Alei de acces blocuri) 9 10 ARDEALULUI ARNSBERG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AUREL VLAICU AVÂNTULUI (Dr.

5 m SC10001.4.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001.10005 SC10001. I.BRĂTIANU IEDEREI(Teodor Mihaly) ION AGÂRBICEANU ION ALEXANDRU ION ANDREESCU ION MINULESCU 1/2 IONEL POP 5 8 4 3 10 2 33 18 17 4 7 16 6 8 3 9 9 10 5 9 5 3 8 24 92 8 3 11 31 10 6 20 12 12 31 4 16 3 22 3 6 15 7 5 5 SC10001.10005 SC10001. Fluieraş) CRAIVEI CLOŞCA AMPOIULUI CRINULUI (Ion Arion) CRIZANTEMELOR (A.10005 SC10001.5 m SC 10001 SC10001. SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4. VARGA(Mit.5 m SC10001.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001. Filipescu ) CASTANILOR CEFERIŞTILOR (Banatului) CETĂŢII CIREŞULUI (I. Suciu) Alei între blocuri HOREA IAŞILOR IAZULUI (Ioan Buteanu) I.10005 SC10001.10005 SC10001. Antonescu ) FABRICII (Miron Costin ) FÂNTÂNELE (Dr.I.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 CĂLĂRAŞI (N.10005 SC10001.10005 Ambient . DOJA (Axente Sever ) GEORGE COŞBUC GHIOCEILOR (Mşal C-tin Prezan) GLADIOLELOR (Dr.10005 SC10001.10005 SC10001. Ioan Pop ) FERDINAND I (Rep.10005 Ambient . Ambient .) FLORILOR FRANCESCA GEMINA GH.4.10005 SC10001.5 m SC 1001.10005 SC10001. Ambient .10005 Ornamental 2 br.4.10005 SC10001.10005 SC10001. 10005 SC10001. A.C.5 m SC10001. Şaguna) ENERGIEI( Msal I.10005 SC10001.Lazar) CRIŞAN CRÂNGULUI (Maramureşului) DEALUL FURCILOR DECEBAL DETUNATA DOBROGEI DOINEI EC.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 56 57 5IEP 1/11 5IEP 2/21 8Biselux 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 3/21 33IEP 1/11 18IEP 2/21 17Selux 4IEP1/11 7IEP 3/21 16IEP 2/21 6IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 3/21 9IEP 2/21 9IEP 2/21 10IEP 2/21 5IEP 3/21 9IEP 2/21 5IEP 3/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 24IEP 3/21 92IEP 2/21 8IEP 3/21 3IEP 2/21 11Selux 31IEP 3/21 10IEP 2/21 6IEP 3/21 20IEP 3/21 12Selux 12IEP 2/22 31IEP 3/21 4IEP 3/21 18Biselux 14Biselux 3Selux 22IEP 3/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 9Selux 6Jasper 7IEP 3/21 5IEP 1/11 5IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS 5 – 100W 2004 8 – 150W1999 8 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 150W1999 2 – 70W1999 33 – 70W1999 18 – 250W1999 17 – 70W2003 4 – 100W2004 7 – 150W1999 16 – 150W1999 6 – 70W1999 8 – 150W1999 3 – 150W1999 9 – 150W1999 9 – 150W1999 10 – 150W1999 5 – 70W1999 9 – 150W1999 5 – 70W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 24 – 70W1999 92 – 250W1999 8 – 150W1999 3 – 150 W2009 11 – 70W1999 31 – 150W1999 10 – 250W1999 6 – 70W1999 20 – 70W1999 12 – 70W2001 14 – 400W1999 31 – 150W1999 4 – 70W1999 18 – 150W1999 14 – 70W1999 3 – 70W2008 22 – 70W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 9 – 70W2004 6 – 70W 2009 7 – 70 W2009 5 – 70W2004 5 – 70W1999 Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat .

10005 SC10001. P.10005 SC10001. Pop de Başeşti) Alei între blocuri MARCUS AURELIUS MARGARETELOR (Samuel Micu) MĂRĂŞTI MĂRĂŞEŞTI MARIN SORESCU MESTEACĂNUL (Şt.10005 Ambient .10005 SC10001.4.150W2000 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC10001. Cicio Pop) LĂMÂIŢEI(Pr.5 m SC10001. cel Mare) 77 78 79 80 MICIURIN (Emil Racoviţă ) MIHAI EMINESCU MIHAIL KOGĂLNICEANU MIHAI VITEAZUL 56IEP 2/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 15IEP 3/21 51IEP 2/21 3IEP 1/11 48IEP 3/21 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 1/11 3IEP 3/21 3IEP 3/21 12IEP 2/21 42IEP 3/21 4Selux 7IEP 2/21 13Opalo 1 19IEP 3/21 12Opalo 1 5IEP 2/21 29IEP 3/21 18Selux 6LuciferS 33IEP 2/21 3IEP 3/21 12Selux 2IEP 1/11 11IEP 2/21 29IEP 2/21 10Opalo 1 8IEP 3/21 1IEP 2/21 2Selux 5IEP 1/11 13IEP 2/21 7IEP 1/11 7IEP 3/21 11IEP 1/11 2IEP 3/21 3IEP 2/21 7IEP 2/21 11Selux 54Biselux Proiector Proiector JET 2As Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 56 – 250W1999 3 – 150W1999 6 – 150W1999 15 – 70W1999 51 – 150W1999 3 – 70 W2003 48 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 70W1999 2 – 70W2003 3 – 70W1999 3 – 150W1999 12 – 150W1999 42 – 150W1999 4 – 70W2004 7 – 70 W2004 13 – 70 W2009 20 – 70W1999 12 – 70W2008 5 – 150W1999 29 – 70W1999 18– 70W1999 6 – 70W1999 33 – 150W1999 3 – 150W1999 12 – 70W2003 2 – 100W2003 11 – 150W1999 29 – 150W1999 10 – 70 W2009 8– 70W1999 1 – 250W1999 2 – 70W1999 5 . Hulea) LIBERTĂŢII LICEULUI (Dr.10005O Ambient -4.5 m SC10001. E.10005 SC10001 Ambient . Şt.5 m Ornamental 2 br.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001 SC10001.4.10005 SC10001.4.10005 SC10001. 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76 LIVIU REBREANU LUCEAFĂRULUI(B.10005 Ambient .1918) ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) IZVORULUI JDERULUI (Dr.10005 SC10001.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ÎNCORONĂRII (fost 1 DEC.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Haşdeu ) Alei între blocuri LUMINII (Basarabiei ) MACULUI (Gh.10005 SC10001. Aurel Vlad) OCTAVIAN GOGA ( Încoronării) Colegiul Dionisie Pop Marţian LALELELOR( Dr.10005 SC10001.10005 Ambient . V Lucaciu ) LIPOVENILOR LIVEZII 52 3 6 15 51 48 3 12 3 3 53 4 7 13 19 10 5 29 21 33 3 12 2 11 29 10 8 1 2 5 13 7 7 15 7 11 27 SC10001.10005 SC10001.5 m SC 10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.100W2004 13 – 150W1999 7– 100W2004 7– 70W1999 11– 70W2003 2 – 150W2004 3 – 150 W2004 7 – 150W1999 11– 70W1999 54 – 70W1999 2 – 1000W1996 6 – 400W1996 2 .10005 SC10001.10005 SC10001.

10005 SC 10001.10005 4Sferic 14IEP 2/21 14IEP 3/21 22IEP 2/21 70IEP 2/21 4IEP 2/22 7PVB 9IEP 1/11 96Opalo 2 10IEP 3/21 30IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 IEP 3/21 8Biselux 27IEP 1/11 9IEP 2/21 8IEP 2/22 7IEP 2/21 8Biselux 4IEP 2/21 14Opalo 1 3IEP 2/21 5IEP 2/21 18IEP 3/21 15IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 3/21 14IEP 2/21 30Biselux 10Biselux 4Selux 9K+Lux 52Selux 6IEP 3/21 5IEP 3/21 4IEP 3/21 16Biselux 34Biselux 5SC 10001. Hentia) MUNTENIEI MUŞEŢELULUI (Al.10005 Ornamental 2 br. Ornamental Iota (ambiental) Ornament.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC10001.5 m SC10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br. Ornamental 2 br. Voievod) MUZEULUI NICOLAE GRIGORESCU NICOLAE BĂLCESCU NICOLAE TITULESCU NICOLAE TONITZA NICHITA STĂNESCU NUFĂRULUI OBORULUI (Henri Coanda) OITUZ OLTENIEI ORIZONTULUI PAJIŞTEI (Take Ionescu) PARCULUI (Frederik Mistral) PARCUL CUSTOZZA PARC JOACA ( N.10005 SC 10001.10005 SC 10001.(Regina Maria) MOLDOVEI MOŢILOR (CALEA) 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MOŢILOR (Alba Iulia . Şincai) MUNCITORILOR (S. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS FLC LVS LVS LVS LVS LVS LVS 4 – 70W1999 14 – 150W1999 7 – 150W1999 22 – 150W1999 70 – 250W1999 4 –400W1999 7 – 250W2000 9 – 150W2004 9 – 150W2007 10 – 150W1999 14 – 150W1999 16 – 250W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 23 – 100W2004 4– 70W2004 7 – 150W2000 2 – 250W2000 8– 400W2000 250W1999 8 – 150W1999 8 – 70W1999 4 – 150 W2009 14 – 70 W2009 3 – 150W1999 5 – 150W1999 18 – 150W1999 15 – 150W1999 3 – 150W1999 8 – 150W1999 14 – 250W1999 30 – 150W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 9– 70W2008 52 – 70W1999 90 – 24W 2 – 1000W1996 6 – 70W1999 5 – 150W1999 4 – 150W1999 16 – 150W1999 17 – 150W1999 17 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 4 14 3 5 18 18 8 14 15 5 4 9 48 6 5 4 8 17 SC 10001.Miceşti) MORII MUNCII (Gh.10005 SC 10001.10005 SC 10001.1-3 br. BĂLCESCU) PARCUL UNIRII PAVLOV (Tim.10005 Ornamental 2 br.81 82 83 Mitr.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. SIMION ŞT.10005 SC 10001.10005 SC 10001. SC 10001. Ornamental 2 br. V. Naţiunii) P-ţa IULIU MANIU 4 14 7 10 70 4 7 9 96 10 30 3 8 8 4 27 13 Ambient -4. SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Metalici rutieri SC 10001. Cipariu) PARTIZANILOR (Crişanei ) PĂCII (Patriarh Miron Cristea) P-ţa EROILOR (Pţa.10005 SC 10001.

10005 SC 10001. Sterca Suluţiu) ROZELOR (Pr.5 m SC 10001.10005 SC 10001. de Hunedoara) PROGRESULUI (L.10005 SC 10001. Cantemir) Bd. Ioan Berciu ) RÂNDUNELELOR SALCÂMULUI SEPTIMIUS SEVERUS SIMION BARNUŢIU SINAIA (Mit.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.10005 Ambient SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Al.C.108 PIAŢA UNIRII (Mag. Unirea) PINULUI 37 14 8 3 6 3 19 4 11 13 12 78 60 16 3 5 2 2 29 7 5 6 24 2 6 10 8 4 7 35 12 14 14 29 10 15 Ambient .10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.Blaga) PROLETARILOR (D.10005 SC 10001.4.5 m SC 10001.10005 SC 10001.4.10005 Ambient . Simion Ştefan) SIRETULUI BUCOVINEI (Şipotului) SUB VII TÂRGULUI TEILOR TRAIAN TRANDAFIRILOR (Dr.10005 Condor Ornamental 2 br.10005 Ambiental SC 10001.Velican) TRANSILVANIA 133 PARCARE SPIT.10005 SC10001.10005 SC 10001. Victoriei) REVOLUŢIEI 1989 (Bd.+ PIAŢETĂ TRIBUNALULUI 17 4 74Domino 6Jet 2 As 12Opalo 1 2IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 1/11 6IEP 2/21 6Biselux 7IEP 3/21 12IEP 2/21 4Selux 13IEP 1/11 12IEP 2/21 1IEP 1/11 12IEP 2/21 78IEP 2/21 49IEP 2/21 11IEP 2/22 32Hestia 6Biselux 5IEP 3/21 2IEP 2/21 2IEP 3/21 29Jasper 7IEP 3/21 5IEP 3/21 6Selux 24IEP 3/21 2IEP 3/21 6Selux 10Selux 5IEP 3/21 3Opalo 1 4IEP 2/21 7IEP 2/21 35IEP 2/21 12IEP 2/21 36Thilia Thilia 14Hermes 29Quercus 20Hestia 15Hestia Noctis 17Neos 4IEP 3/21 Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE LED HIT-CE LVS 74 – 70W2004 6 – 70W2004 12 -70 W2009 2 . Victoriei) ROMANĂ (Mit. REPUBLICII (Bd. JUD.10005 SC 10001. SC 10001. SC 10001.10005 SC 10001.70W2009 8 – 150W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 6 – 150W1999 7 – 150W1999 12 – 150W1999 4 – 70W2003 13 – 100W2003 12 – 150W1999 1 – 100W2004 12 – 150W1999 78 – 250W1999 49 – 250W1999 11 – 400W1999 32 – 250W2008 6 – 70W1999 5 – 150W1999 2 – 150W1999 2 – 70W1999 29 – 70W2007 7 – 150W1999 5 – 150W1999 6 – 70W1999 24 – 150W1999 2 – 70W1999 6 – 70W1999 10 – 70W2003 5 – 70W2004 3 – 70W2007 4 – 150W1999 7 – 150W1999 35 – 150W1999 12 – 150W1999 22 – 150W2008 14 – 70W2008 14 – 150W2008 29 – 150W2008 20 – 250W2008 15 – 150W2008 30 – 3W2008 17 – 150W2008 4 – 150W1999 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat .10005 Thilia Hermes Quercus Condor Oleron Ambient SC 10001.10005 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 PLEVNEI PRIETENIEI POPA LAUREAN PRIMAVERII (Ruben Patiţia) POLIGONULUI (I.10005 Ambient Ambient SC 10001.

10005 4 SC 10001. VLADIMIRESCU (Carol I ) TULNICULUI ULMULUI (Alexandru cel Bun) UNIRII (N.10005 10SC10001. Bena ) NICOLAE TITULESCU (Zorilor) ALBA IULIA – MICEŞTI : Alcala de Henares (Bayonne) Milenium I.10005 12SC10001.10005 14 Ambient .Caragiale G.10005 20SC10001.4.10005 6SC10001.10005 135 136 137 138 139 140 T.10005 6SC 10001.4.4.10005 SC 10001.5 m SC 10001.5 m 25SC 10001. Jumanca) VULTURULUI (M.5 m 27SC 10001.5 m 16 SC 10001.10005 4SC 10001.10005 3SC10001.10005 20Opalo 1 9Opalo 1 12Opalo 1 10Opalo 1 28Opalo 1 20Opalo 1 10Opalo 1 9Opalo 1 6Opalo 1 9Opalo 1 7Opalo 1 11Opalo 1 3Opalo 1 6Opalo 1 34Malaga Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 70W2007 9 – 70W2007 12 – 70W2007 10 – 70W2007 28 – 70W2007 20 – 70W2007 10 – 70W2007 9 – 70W2007 6 – 70W2007 9 – 70W2007 7 – 70W2007 11 – 70W2007 3 – 70W2007 6 – 70W2007 34 – 70W2007 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat . Rares) 29 3 55 12 SC 10001.10005 2SC 10001.10005 15SC 10001.Brîncoveanu) VIOLETELOR (S.10005 9SC10001.10005 5SC 10001.10005 34SC10001.10005 2Ambient -4.10005 11SC10001. Mârza ) VIŞINULUI( I.10005 9SC10001.Enescu Varese Nazareth-Ilit Arieseni Cornel Medrea C.10005 6SC10001.134 TOPORAŞILOR (P.10005 13IEP 3/21 1IEP 2/21 9IEP 1/11 3Selux 53IEP 2/21 2IEP 2/22 9IEP 3/21 6IEP 2/21 14Selux 16IEP 3/21 4IEP 1/11 56Biselux 47IEP 3/21 IEP 2/21 2Selux 18IEP 3/21 7IEP 2/21 3IEP 1/11 14Selux 27IEP 2/21 15IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 1/11 4IEP 3/21 7IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten 141 142 143 144 145 146 147 VIILOR VÂNĂTORILOR(Ctin.10005 3SC 10001.L. 27SC 10001.10005 7SC10001.10005 10SC10001.tin Brancusi Sliven Viadana Calea Labului Calistrat Hogas Ponor Orizont LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13 – 150W1999 1– 100W2003 9 – 70W2003 3 – 70W2003 53 – 250W1999 2 – 400W1999 9 – 70W1999 6 – 150W1999 14 – 150W2003 4 – 70W1999 4 – 100W2003 56 – 70W1999 20 – 150W1999 27 – 150W1999 2 – 70W2003 18 – 150W1999 7 – 150W1999 1 – 150W2004 1 – 100W2004 1 – 70W2004 14 – 70W2004 27 – 150W1999 15 – 150W1999 5 – 70W1999 2 – 70W1999 5 – 70W1999 2 – 70W2004 1 – 150W1999 3 – 70W1999 7 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 20SC10001.10005 28Ornamental 2 br. cel Batran) ZIDARILOR (A.10005 28SC10001.10005 7SC10001.10005 Ambient .10005 9SC10001. Iorga ) VASILE ALECSANDRI VASILE GOLDIŞ Alei între blocuri 14 Ambient .

A Proprietatea S.0 m 12Ambient -6.A Proprietatea S.10005 2IEP 1/11 28IEP 1/11 4IEP 1/11 19IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 4IEP 1/11 28Domino 8IEP 2/21 74IEP 2/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2 – 70W1999 28– 70W1999 4– 70W1999 19– 70W1999 6– 70W1999 3– 70W1999 4– 100W1999 28– 70W1999 8– 250W1999 74– 250W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BĂRĂBANŢ Aluniş Cabanei Şcoala Gen.C.C.C. Electrica S.A Corpuri de iluminat Proprietatea S. Electrica S.10005 28SC10001. Proprietatea S.0 m 14Ambient -6.10005 11SC10001. Electrica S.0 m 15Ambient -6.A Proprietatea S.10005 9SC10001. Electrica S. Electrica S.C.A .10005 7SC10001.10005 19SC10001.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.CARTIER „ LA RECEA” LA RECEA BUNTA IZVORULUI NANULUI ORLEA PIATRA CORBULUI ROŞIA MONTANĂ ŢARINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTOŞ Ana Ipatescu Dacilor Digului Gemenilor Glinca Liliacului Pod Mureş Regimentul V Vânători 21Ambient -6. Electrica S.A Proprietatea S.10005 9Malaga 9Malaga 2IEP 1/11 12Malaga 6Malaga 7Malaga 7Malaga 9Malaga 3IEP 2/21 5Malaga 11Malaga 4Malaga 9Malaga 17Malaga 46Malaga 5Malaga Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 9– 70W2000 9– 70W2000 2– 70W2003 12– 70W2000 6– 70W2000 7– 70W2000 7– 70W2000 9– 70W2000 3– 150W2000 5– 70W2000 11– 70W2000 4– 70W2000 9– 70W2000 17– 70W2000 46– 150W2000 5– 70W2000 Proprietatea S.C.70W2008 Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată 2SC10001.A.10005 12SC10001.70W2008 16.10005 6SC10001.10005 4SC10001. Electrica S.C. Electrica S.10005 4SC10001.C. Electrica S.10005 6SC10001. Electrica S.0 m 25Ambient -6.0 m 14Ambient -6.10005 4SC10001.10005 7SC10001.C.10005 8SC10001.C.10005 8Metalici rutieri 74SC10001. Electrica S.A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 9SC10001.A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 9SC10001.10005 46SC10001.10005 5SC10001.A Proprietatea S.C.10005 3SC10001.10005 17SC10001.0 m 15Ambient -6.C.C. Electrica S. Electrica S. Electrica S.0 m 21Malaga 12Malaga 15Malaga 15Malaga 14Malaga 25Malaga 14Malaga 16Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21 – 70W2008 12 – 70W2008 15 – 70W2008 15 – 70W2008 14 – 70W2008 25 -70W2008 14.0 m 16Ambient -6.C.C. Bărăbanţ Ciocârliei Ciucaşului Câmpeni Corniştei Fagului Gării Gorunului Grădinilor Iazului Maceşului Mureşului Paltiniş 9SC10001.A Proprietatea S.

A Proprietatea S.C.10005 5SC10001.10005 9SC10001.A Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PÂCLIŞA Alunului Carpenului Coastei Garoafei Iasomiei Rariştei Razorului Sitarului Văii 13SC10001.10005 5SC10001.10005 3SC10001.A Proprietatea S.10005 7SC10001.C. Electrica S. Electrica S.C. Electrica S. Electrica S.C.A Proprietatea S.10005 3SC10001.10005 14Malaga 5Malaga 7Malaga 4Malaga 3Malaga 10Malaga 9Malaga 10Malaga 14Malaga 3Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 14– 70W2000 5– 70W2000 7– 70W2000 4– 70W2000 3– 70W2000 10– 70W2000 9– 70W2000 10– 70W2000 14– 70W2000 3– 70W2000 Proprietatea S. Electrica S.10005 3SC10001. SE 10 - 13Opalo 1 84IEP 1/11 1Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 5Opalo 1 Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13– 70W2007 84– 70W2000 1– 70W2007 9– 70W2000 5– 70W2000 5– 70W2007 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Fără iluminat Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MICEŞTI Apuseni Bobâlna Bujorului Calistrat Hogas Carpati Cumpenei Dragojani (Drăgăşani) Dealului Gării Inului Labului Lapuşului Magurei Mioriţei 21SC10001. Electrica S.A Proprietatea S.C.10005 5SC10001.10005 9SC10001.10005 10SC10001.10005 5SE 4. SE 10 2SC10001.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Petreşti Pescarilor Poieniţei Şardului Stejarului Streiului Şurianului Taberei Turnătoriei Valea Mică Cătinei 14SC10001.C. SE 10 5SE 4.10005 10SC10001. SE 10 9SC10001. SE 10 1SC10001. Electrica S.10005 4SC10001.10005 16SE 4.C.C.A Proprietatea S. SE 10 10SC10001.10005 14SC10001.A Proprietatea S. Electrica S.10005 84SC10001.10005 2SE 4. Electrica S.10005 3SC10001.A Proprietatea S.10005 5IEP 1/11 16Opalo 1 3IEP 1/11 2IEP 1/11 2Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 16IEP 1/11 5IEP 1/11 1IEP 1/11 4IEP 1/11 10Opalo 1 5IEP 1/11 3IEP 1/11 9IEP 1/11 Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21– 70W2004 16 – 70W2007 3– 70W1999 2– 70W1999 2– 70W2007 9– 70W1999 5– 70W1999 16– 70W1999 5– 70W1999 1– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W2007 5– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .C.C.A Proprietatea S.10005 3SC10001. SE 10 5SE 4.A Proprietatea S.10005 1SE 4.10005 9SC10001.10005 4SE 4. Electrica S.

SE 10 5SC10001. SE 10 12SE 4. 10005 7SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 2SE 4. Oarda de jos Bucegi Câmpului Cocorilor Castanului Cărăbuşului Duzilor Dumbrăviţei 10SC10001.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pârâului Ponor Postăvarului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. SE 10 32SE 4. SE 10 10SE 4. 10005 7SC10001. 10005 10SC10001. SE 10 2IEP 1/11 5Opalo 1 16IEP 1/11 4IEP 1/11 32IEP 1/11 2Selux 3IEP 1/11 8IEP 1/11 8IEP 1/11 7IEP 1/11 12IEP 1/11 33IEP 3/21 Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2– 70W1999 5– 70W2007 16– 70W1999 4– 70W1999 32– 70W1999 2– 70W2003 3– 70W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 33– 150W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Luxten Luxten LVS LVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OARDA DE JOS Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. 10005 3SC10001. SE 10 4IEP 1/11 9IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS 4 -70W1999 9 -70W1999 2 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . SE 10 9SE 4. SE 10 2Ambiental 4. SE 10 33SE 4. SE 10 8SE 4. SE 10 7SE 4. SE 10 11 Gloriei 12 Garoafei 13 Lăcrămioarei 14 Merişor 15 Trifoiului 10IEP 5/11 7IEP 5/11 14IEP 5/11 8IEP 1/11 2IEP 1/11 3IEP 5/11 9IEP 5/11 1IEP 2/21 9IEP 5/11 5IEP 1/11 4IEP 2/21 7IEP 1/11 8IEP 5/11 2IEP 5/11 8IEP 1/11 17IEP 5/11 7IEP 5/11 12IEP 5/11 4IEP 1/11 10IEP 5/11 4IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 10 – 70W1999 7 – 70W1999 14– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 1 – 150W1999 9– 70W1999 5– 70W1999 2 – 150W1999 7– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 8– 70W1999 17– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 2– 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 OARDA DE SUS Cordovanilor Cedrului Ciobănaşului 4SE 4. Miceşti Strunga Topliţa Trestiei Uricani Valea Aurului Vâlcele Zăvoi Zlatnei 2SE 4. SE 10 2SE 4. 10005 7SC10001. SE 10 25SC10001.5m 3SE 4. SE 10 4SE 4.10005 16SE 4. SE 10 16SE 4. SE 10 4SE 4. 10005 22SC10001. 10005 14SC10001. SE 10 8SE 4. 10005 8SE 4.

SE 10 9SE 4. SE 10 12SE 4. crt. Marcel Jeler Anexa nr. Consilier. 42SE 4. SE 10 15 Tineretului 16 Vadului 17 Victoriei Şcoala Gen. SE 6SE 4. SE 10 1SE 4. 4 a la Caietul de Sarcini MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC RETELE DISTRIBUTIE Nr. SE 10 4SE 4. SE 10 16SE 4. SE 10 6SE 4. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. SE 10 1SE 4. Secretar. PUTERE 5 6 STALPI Tip Buc. SE 10 3SE 4.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Căprioarei Cucului Fagetului Greierului Gutuiului Haiducilor Mohorului Păpădiei Socului Şoimului 6SE 4. SE 10 4SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 53SE 4. 0 Denumire tronson reţea-stradă 1 EXINDERI RETELE SAU TIP RETEA 2 LUNGIME 3 SECTIUNE 4 Corpuri iluminat Buc. 7 8 Observaţii 9 . Oarda de sus 18 Viorelelor 19 Zefirului 6IEP 1/11 1IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 1IEP 1/11 40IEP 1/11 2IEP 2/21 9IEP 1/11 2IEP 1/11 2IEP 1/11 15IEP 1/11 1IEP 2/21 6IEP 1/11 4IEP 1/11 53IEP 1/11 4IEP 1/11 12IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 6 -70W1999 1 -70W1999 6 -70W1999 3 -70W1999 1 -70W1999 40 -70W1999 2 – 150W2000 9 -70W1999 2 -70W1999 2 -70W1999 15 -70W1999 1 – 150W2000 6 -70W1999 4 -70W1999 53 -70W1999 2 -70W2003 4 -70W1999 12 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat PRESEDINTELE SEDINTEI.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mistral) IULIU MANIU VASILE GOLDIS ARNSBERG PIATA AGROALIMENTARA PARCARE STADION PARC GARA VULTURULUI TUDOR VLADIMIRESCU TUDOR VLADIMIRESCU ARIESULUI LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES 250 400 100 100 650 850 200 200 200 600 250 850 250 200 150 150 250 300 200 300 300 300 900 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 18 35 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50W 50W 50W 35 W 50W 35 W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 35 W 35 W 50W 35 W 250W 100W Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Otel zincat Otel zincat 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 14 Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RK PARC PROIECTARI APULUM BRADISOR DETUNATA – VANATORILOR GEMINA GLADIOLELOR LUCEAFARULUI ION ALEXANDRU MACULUI MARGARETELOR MORII – Parc Ardeleana NICOLAE TITULESCU PARCULUI (F.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr. BRATIANU BUJORULUI – MARGARETE CALEA MOTILOR CALEA MOTILOR BIRUINTEI (pod Sebes) HOREA CENTRU ( lampadari 2 brate) CETATE ( lampadari 2 brate) AMPOI 2 – 3 BRANDUSEI Dr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. AUREL LAZAR EMIL RACOVITA MUSETELULUI PINULUI VIOLETELOR (S.I.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mârza ) INTRARE OARDA de JOS INTRARE OARDA de JOS PARTOS BARABANT PACLISA OARDA DE JOS OARDA DE SUS MICESTI ION LANCRANJAN CENTRALIZATOR LES – ACYABY 4x16 LEA – TYIR 3x25 SALPI ORNAMENTALI STALPI OTEL ZINCAT STALPI RUTIERI ( Beton) CORP ILUMINAT (orn) 35 W CORP ILUMINAT (orn) 50 W CORP ILUMINAT rutier 70 W LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 350 300 450 300 800 100 1300 2700 800 1200 250 300 300 100 500 350 300 700 200 1500 300 300 300 1500 800 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 16 8 16 22 16 4 33 160 50 50 20 20 12 3 14 8 10 32 8 30 10 10 10 25 20 250W 250W 100W 100W 250W 100W 150W 35 W 50 W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri 14 6 10 10 16 4 30 Reparatie capitala Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea In locuit retea existenta – Anexa nr.C.24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ARDEALULUI I.4 40 18 4 2 12 8 10 15 5 5 5 10 10 15050 8900 194 115 144 206 198 282 Ornamental Ornamental .

1 DECEMBRIE 1918(Crişan-Cloşca) a) Crişan-V.Ion Ratiu) M4 P4 Amlasare Disp. 5 la Caiet de Sarcini Clasificarea căilor de circulaţie Nr.5Asfalt 1.5 71. crt. Secretar.Borza) M5 P6 4.100 1.5Asfalt -Asfalt -Asfalt Fără iluminat rutier şi pietonal .ARNSBERG M4 P3 11.M4 P4 6.5 72.5 141.5Asfalt -Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5 71. de reţea Rutier Pietonal (STRĂZI) ALBA IULIA 1.ALBĂSTRELELOR (Ac.5 71. de il.0 143.AUREL VLAICU M3 P3 12.0Asfalt 1. Manciulea) M3 P3 AMPOI III ( Alei de acces blocuri ) M4 P3 9.0 7Tip Carosabil Observaţii Unilateral Bilateral faţă în faţă Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral 470 220 250 346 125 3. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.ARIEŞULUI (Şt.5 1471. de ilum Lungime tronson Lăţime tronson Rutier Pietonal (m) (m) St Dr 142. Marcel Jeler Anexa nr. Consilier.Goldiş-Cloşca M2 P1 2.Goldiş M2 P2.5Asfalt 1.AMPOIULUI (Petru Dobra) M3.ANDREI MUREŞANU M4 P4 7.5Asfalt 1.ALEX. b)V.800 1.5 77771.APULUM M5 P6 8.0Asfalt 2.9 MAI (Inochentie Micu Clein) M5 P6 3. Denumire tronson Clasa sist.5Asfalt Asfalt 1.CORP ILUMINAT rutier 100 W CORP ILUMINAT rutier 150 W CORP ILUMINAT rutier 250 W 60 33 51 PUNCTE APRINDERE 1 2 PUNCTE APRINDERE NOI MODERNIZARE PUNCTE APRINDERE EXISTENTE 26 BUC. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.AVÂNTULUI (Dr. IOAN CUZA (Clujului) M2 P2 M2 P3 5.300 430 966 355 830 188 700 570 650 2.ARDEALULUI M2 P1 10.5Asfalt 1. 43 BUC.Al.

5 71.IAŞILOR 51.13.FÂNTÂNELE (Dr.0Asfalt 1.CAMELIEI (George Bariţiu ) 21.AVRAM IANCU 14.5Asfalt 1.5 71.5 71. Fluieraş) 26.5 71.GEMINA 45.5Asfalt 1.CRAIVEI 27.0 71.0 771.CĂLĂRAŞI (N.0 111.5 771.5 71.5 71.0Pavaj-granit 1. Betlehem) 16.I.0Asfalt -Pavaj-granit 1.BIBLIOTECII (G.BRĂTIANU M4 M5 M5 M4 M3 M3 M4 M5 M3 M5 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M3 M5 M5 M4 M5 M5 M2 M2 M4 M5 M4 M4 M4 M4 M5 M2 M3 M4 M2 P4 P5 P5 P3 P3 P3 P5 P5 P3 P5 P4 P4 P4 P4 P2 P4 P5 P5 P4 P6 P4 P3 P6 P4 P3 P5 P4 P5 P5 P5 P2 P3 P4 P5 P3 P4 P5 P4 P5 P3 P3 P4 P1 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 260 450 250 230 180 1150 220 150 450 80 150 350 90 500 600 90 540 340 310 120 400 230 500 130 260 150 340 280 1410 1010 400 1.GH.0 71.CETĂŢII 25.FABRICII (Miron Costin ) 41. Antonescu ) 40. Filipescu ) 22.0Asfalt 1.CRINULUI (Ion Arion) 30.CEFERIŞTILOR (Banatului) 24.5Asfalt 1.5 71.DETUNATA 36.CONSTRUCTORILOR (Ampoi II) 29.5Asfalt 1.CRIZANTEMELOR (A.DEALUL FURCILOR 34.5Pavaj-pavele 1.0Asfalt 1.FLORILOR 44. Suciu) Alei acces intre blocuri.0 714- -Asfalt 1.CIREŞULUI (I.HOREA 50.0 61.700 1050 650 280 630 1.5Asfalt 1.0 71. DOJA (Axente Sever ) 46.5Asfalt 1.BARBU LĂUTARU 15.5 71.5 71.5 771.5 71.5 122.5Asfalt 1.0Asfalt 1.I. parcari 49.DECEBAL 35.5Asfalt -Asfalt 1. Încoronării – Pasarela CFR 43.CASTANILOR 23.GHIOCEILOR (Msal C-tin Prezan ) 48.0 71.100 360 230 720 560 1. Şaguna) 39.BRINDUŞEI (Crd.0 71.5 142.0Asfalt 1.FERDINAND I (Republicii) I – str.0 71.5Pavaj-granit 1.GEORGE COŞBUC 47.DOBROGEI 37.0Asfalt -Asfalt -Asfalt .0 71. Încoronării II – Bd.ENERGIEI ( Mşal.0 71.5Asfalt 1. A.5Asfalt 1.GLADIOLELOR (Dr.5 71.5Pavaj-granit 1. VARGA (Mit.5 71.DOINEI 38.5 71.5 71.Lazăr) 31.CRÂNGULUI (Maramureşului) 33. I.CRIŞAN 32.5Asfalt 1. Hossu) 18.0Asfalt 2.0Asfalt 1.5 71. Luminii . I.0Asfalt 1.Bd.5Asfalt -Asfalt 1.000 220 145 771. Ioan Pop ) 42.0Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1.5 141. I.C.5Pavaj-pavele 2.0 771.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5Asfalt 1.5 771.5 71.BRADIŞOR (Vlad Ţepes) 17.EC.BUCUREŞTI 19.IAZULUI (Ioan Buteanu) 52.BUJORULUI (Pertu Maior) 20.CLOŞCA 28.5Asfalt 1.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5Pietruit 2.

150 920 240 330 400 1080 650 720 270 250 1.0Asfalt -Asfalt -Pietruit 1.5Asfalt 1.Vladimirescu – str.0 771.5Asfalt 2. Gemina – str.670 250 360 1.5Asfalt 1.JDERULUI (Dr. Cicio Pop) 64.MICIURIN (Emil Racoviţă ) 78.5Asfalt 2.5 7+71.Gemina III – str.MARCUS AURELIUS 73.(Regina Maria) 82.LICEULUI (Dr.220 110 260 1. Sept Severus – str.5 71. Aurel Vlad) str Lalelelor – bd Transilvania Bd.LALELELOR ( Dr.LIBERTĂŢII 66.0 72.1918) 59.0Asfalt -Asfalt 1.MIHAI VITEAZUL I – Pţa.0Pavaj 2.010 460 100 800 650 150 2.5Asfalt 1.LIVEZII 69.MĂRĂŞEŞTI 76.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.MOLDOVEI 83.0Asfalt 1. 1 Dec. Transilvania .5 1.0 72.5Asfal 1.0Asfalt 1.LIPOVENILOR 68.MARGARETELOR (Sam. Haşdeu ) Alei acces intre blocuri. Eroilor – str. SIMION ŞT. Micu) 74.0 71.0Asfalt 1.str.5Asfalt 1.MESTEACĂNUL (Şt.0 71.0Asfalt 1.M4 M4 M5 M5 M4 M3.0 61. GOGA ( fost Încoronarii) 63.T.5Asfalt 1.5Asfalt 2.Toporaşilor 62.IEDEREI (Teodor Mihaly) M4 54. P4 P5 P4 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P6 P3 P4 P3 P4 P4 P3 P3 P4 P3 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Axial Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral 1.5 7+71. parcari 72.5 141. P.0Asfalt 1.LĂMÂIŢEI (Pr.5 72.0 71. Detunata M4 M5 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M4 M3.LUCEAFĂRULUI(B.0 71.IZVORULUI 61.5Asfalt 1.5 72.ION ALEXANDRU 56.470 1.5Asfalt 1.5 771.0 71.Mitr. cel Mare ) 77.ÎNCORONĂRII ( fost 1 DEC.ION MINULESCU ½ 57.5AsfalT Iluminat 50%(280 m) .51.0Asfalt 1.5 211.5 777771. M4 M4 M5 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M5 M3 M4 M3 M4 M4 M2 M2 M2 M2 P5 P4 P5 P5 P5 P3 P6 P4 P4 P5 P4 P3.432 210 890 332 380 360 5.MOŢILOR (Calea) I – Bd. Hulea) 65. Severus IV – str.MIHAI EMINESCU 79.380 990 390 760 2.MĂRĂŞTI 75. Sept.5Pavaj 1.5Asfalt 1.MARIN SORESCU 74.5Pavaj -Asfalt 1.ION AGÂRBICEANU 55.5Asfalt -Pietruit 1. E.5Asfalt 1.LIVIU REBREANU 69.0Asfalt 1. Pop de Baseşti) Alei acces intre blocuri.0Asfalt 1.M4 M4 M4 M4 M4 M3.5 771.Goga – POARTA IV III – Poarta IV – str. Goga II – str. O.460 200 71.0 72.MACULUI (Gh.0Asfalt 2. V Lucaciu ) 67.0Asfalt 1.IONEL POP 58. O.Doinei II – str.LUMINII (Basarabiei ) 71.5Asfalt 1.170 120 290 100 190 1.400 420 430 260 1.O.5 677131.5 61.0 71.0 101.5Asfalt 1.5Asfalt 1.5 72. Şt.53.MIHAIL KOGALNICEANU 80.ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) 60. Doinei – str. 1918 81.0Asfalt 2. parcari 70.5 141.5 6671.P4 P5 P5 P6 P5 P4 P4 P5 P5 P4 P3.5 71.

5 71.5Pavaj 1.0 71. Ioan Berciu ) 119.SEPTIMIUS SEVERUS M3 M4 M3. Victoriei.400 310 950 720 230 130 283 381 180 275 1. Voievod) 89.5Asfalt -Asfalt 1.0Asfalt 1.0Asfalt 1. Cloşca – Calea Moţilor 117.MORII 85.Republicii II – bd.5Asfalt 1.Alecsandri . V. Cloşca str.5 71.5Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt 1.PRIMĂVERII (Ruben Patiţia) 111.PARCULUI (Frederik Mistral) 99.PROLETARILOR (D. de Hunedoara) 112.V – Str.5Asfalt 2.0Pavaj 1.0Asfalt 1.2Asfalt 1.MUŞEŢELULUI (Al.PĂCII (Patriarh Miron Cristea) 103.POLIGONULUI (I.5Asfalt 1.0Asfalt 2.700 400 600 700 105 180 90 182 970 771. Cipariu) 101.5Pavaj 1.BRĂTIANU 105.5Asfalt 2.5Pavaj 2.P3 P2.REG.5 71.PAVLOV (Tim.5 71.5 141. V.0Asfalt 1.5 71.0 71.MUZEULUI 91.NICHITA STĂNESCU 92.PROGRESULUI (L.700 1.5Asfalt 1.0Asfalt 1.V VÂNĂTORI 115.PARCUL UNIRII 100.5 71.SALCÂMULUI 121. V. Goldiş – str.) 118.5 71.0 72.5 14141. Naţiunii) 104. M4 M5 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M5 M4 M5 M3 M2 M3 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M4 M2 M2 M3 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M4 P5 P4 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P3 P6 P5 P6 P3 P3 P5 P5 P3 P3 P2.bd.5Asfalt 1.NICOLAE BĂLCESCU 90. Cantemir) 114.5 71.central Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Axial Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 3.REPUBLICII (Bd.5 -1.MUNCITORILOR (S.0 71. Lalelelor – str.) 116.C.PARTIZANILOR (Crişanei ) 102.0 141.P-ţa IULIU MANIU 106.5Pavaj -Asfalt /Pavaj 1.NUFĂRULUI 93.REVOLUŢIEI str.5 71.Al.PLEVNEI 108.P4 P3 P3 P3 P3 P6 P5 P6 P6 P4 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Catenar.5Asfalt 1.Bd.OITUZ 95.5 71.5Asfalt 1.OBORULUI (Henri Coanda) 94.5Pavaj 1.I.378 450 140 260 570 410 220 540 170 235 155 150 230 320 722 80 345 125 240 610 410 360 305 1.0 71.5 772. Republicii – str Heleşteului 86.PRIETENIEI 109.5Asfalt 1.300 1.MUNCII (Gh Şincai) I – str. Detunata – str Zlatnei 84.5Asfalt 1.0 71.P-ţa I.P-ţa EROILOR (Pţa.P3 P2 P4 P6 P6 P5 P5 P4.0Asfalt 1.5Asfalt 1.OLTENIEI 96.5 -Asfalt 1.Blaga) 113.5 771.0Asfalt 1.5Asfalt 1.ORIZONTULUI 97.PIAŢA UNIRII 107.5 751.5Asfalt 1.5 141.P6 P4 P3.0 71.5 -2. Goldiş str.V.ROZELOR (Pr.5 7771.POPA LAUREAN 110.5 141.2 71.NICOLAE GRIGORESCU 91.5Asfalt 1.5 71.5Asfalt -Asfalt 2.RÂNDUNELELOR 120.MUNTENIEI 88.5 7+71.PAJIŞTEI (Take Ionescu) 98.ROMANĂ (Mit.0Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt .P3 P5 P4 P5 P3 P2.0Asfalt 1. Sterca Sul.0 7771.5 71. Henţia) 87.

TULNICULUI 136. 1.5Asfalt 1.0 71.0 74.ULMULUI (Alexandru cel Bun) 137. S. -Asfalt -Asfalt 1. M4 M3.TEILOR 129.M4 M4 M4 M4 M4 M5 M4 P5 P5 P4 P4 P6 P5 P3 P3 P3 P2 P3 P3 P5 P4 P2.5asfalt.MILENIUM 9.TRANSILVANIA Bd.0Asfalt 1.05.5 71.5 72.0 71.0 1.C.120 700 283 105 190 134 355 72.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.TRIBUNALULUI 133.5 71.ZORILOR (N.VÂNĂTORILOR (C.0 72.5 71.TRAIAN 130. P3 P3 P5 P5 P6 P6 P6 P4 Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Mixt .0Asfalt 1. CARAGIALE 8.5 71.CORNEL MEDREA 6.SUB VII 127.5Asfalt -Pietonal 1.0Pietruit 4.0Asfalt 3. Bena ) 146.VIOLETELOR (S.0 5.0Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt .SIRETULUI 125.0Pavaj 1.5 61.5 571.5 1.180 550 480 150 135 870 1.5Asfalt 2.5Asfalt 1.SINAIA (Mit.0 71.M4 M3 M5 M4 M3.5 7761.ZIDARILOR (A.T. Rares) 134.0Asfalt 1.5Asfalt ALBA IULIA – MICEŞTI 1.VASILE ALECSANDRI 139.5 72.07.P3 P5 P5 P3 P4 P4 P2.5Asfalt 2. Fântânele – Sub Vii 132.5 42. Mârza ) 143. Brâncoveanu) 142.TOPORAŞILOR (P.5Pavaj 1.0 141.UNIRII (N.NADA FLORILOR 10.05. Ştefan) 124. M4 M4 M3. 1 Decembrie – bd.ABRUDULUI 2.M4 M4. Titulescu ) M4 M5 M4 M5 M5 M4 M3. cel Batrân) 145.5Asfalt 2.0 73.5Asfalt -Asfalt 1.01.VIŞINULUI ( I.0 72.145 1.5 47121.5Asfalt 1. parcari 140.5Asfalt.VULTURULUI (M.M4 M2.VIILOR 141.0Asfalt Pavaj 3.NAZARETH – ILIT 1/3 M4 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M5 M4 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 555 735 390 140 350 435 425 415 220 400 5.Pietonal Axial Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar 360 300 420 668 160 800 155 280 1.TÂRGULUI 128.GEORGE ENESCU 7.ARIEŞENI 4.Revoluţiei – str.VASILE GOLDIŞ Alei acces intre blocuri.05.SIMION BARNUŢIU 123.05.TRANDAFIRILOR (Dr.5 -7+71. Jumanca) 144.I. VLADIMIRESCU (Carol I ) 135. Velican ) 131.0Asfalt 3.ŞIPOTULUI (Bucovinei) 126. Fântânele str.05.100 1.L.ALCALA DE HENARES 2/3 3.950 350 430 350 360 1.0-Pietruit 1.Alei acces intre blocuri 122.235 410 1.BAYONNE 5.Revoluţiei Bd.M3 M4 M4 M3.0 71. Iorga ) 138.05.05.

11.SLIVEN 1/3 12.VARESE 13.VIADANA ½

M5 M4 M5

-

Unilateral Unilateral Unilateral

400 980 350

5,05,05,0-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit

CARTIER „ LA RECEA”
1.LA RECEA 2.BUNTA 3.IZVORULUI 4.NANULUI 5.ORLEA 6.PIATRA CORBULUI 7.ROŞIA MONTANĂ 8.ŢARINA PARTOŞ 1.Ana Ipatescu 2.Dacilor 3.Digului 4.Gemenilor 5.Glinca 6.Liliacului 7.Portului 8.11 Iunie 9.Pod Mureş BARABAŢ 1.Aluniş 2.Cabanei 3.Cătinei 4.Ciocârliei 5.Ciucaşului 6.Câmpeni 7.Corniştei 8.Fagului 9.Gării 10.Gorunului 11.Grădinilor 12.Maceşului 13.Mureşului 14.Paltiniş 15.Petreşti 16.Pescarilor 17.Poieniţei 18.Şardului M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat 480 480 470 480 430 400 400 430 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt

M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3

P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral faţă în faţă

164 578 171 790 156 214 250 100 150

7,01,5 7,02,0 7,05,0 7,01,5 7,01,5 7,02,5 7,01,0 7,01,5 7,01,5 7,0 7,02,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,01,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

1,5Pietruit 2,0Pietruit 5,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Pietruit 2,5Pietruit 1,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Asfalt

-Pietruit 2,0Asfalt -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit 1,5Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Beton -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M5 M4 M3 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

280 150 135 550 210 280 300 230 250 210 380 450 1300 250 290 210 340 180

Fără iluminat public

-

19.Stejarului 20.Streiului 21.Şurianului 22.Taberei 23.Turnătoriei 24.Valea Mică PÂCLIŞA 1.Alunului 2.Carpenului 3.Coastei 4.Garoafei 5.Iasomiei 6.Rariştei 7.Răzorului 8.Sitarului 9.Văii MICEŞTI 1.Apuseni 2.Bobâlna 3.Bujorului 4.Calea Labului 5.Carpaţi 6.Cumpenei 7.Dragojani (Dragaşani) 8.Dealului 9.Gării 10.Inului 11.Lăpusului 12.Măgurei 13.Mioriţei 14.Pârâului 15.Postavarului 16.Rotunda 17.Scarişoara 18.Strunga 19.Topliţa 20.Trestiei 21.Uricani 22.Valea Aurului 23.Vâlcele 24.Zavoi 25.Zlatnei

M5 M5 M5 M5 M3 M5

P6 P6 P6 P6 P4 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

120 410 330 278 342 196

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit

M5 M3,M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

945 3198 391 234 285 334 468 527 243

6,0 7,0 6,0 7,0 7,0, 6,0 6,0 6,0 6,0

Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M4 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M3

P6 P6 P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

860 280 99 380 323 82 984 561 246 150 433 169 344 110 544 194 1.000 144 345 321 334 220 57 728 945

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt

OARDA DE JOS 1.Armoniei 2.Busuiocului 3.Biruinţei 4.Bucegi 5.Câmpului 6.Cocorilor 7.Castanului 8.Cărăbuşului 9.Duzilor 10.Dumbrăviţei 11.Gloriei 12.Garoafei 13.Lăcrămioarei 14.Merişor 15.Trifoiului OARDA DE SUS 1.Cordovanilor 2.Cedrului 3.Ciobanaşului 4.Căprioarei 5.Cucului 6.Făgetului 7.Greierului 8.Gutuiului 9.Haiducilor 10.Mohorului 11.Păpădiei 12.Socului 13.Şoimului 14.Tineretului 15.Vadului 16.Victoriei 17.Viorelelor 18. Zefirului

M5 M5 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

557 285 805 262 345 400 112 280 105 976 288 772 508 175 150

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M3 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

206 765 150 1455 188 345 345 210 1.966 377 84 87 1.080 638 160 2.010 540 540

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

.

02 – 28(29).01 16.05(ora de vara) 16.40 6.03 16.10(ora de vara) 16. 1. Consilier. 11. 7.25 7.40 6.09(ora de vara) 16.30 20.35 18.08 – 15.03 – 15. crt.00 Ora decuplarii iluminatului 8.02 15.11 01.00 6.10 18.30 18.20 21.45 22. 21.08(ora de vara) 01.00 17. 18. 5.00 4.30 7.45 20.02 01.Anexa nr.15 5.30 19.06(ora de vara) 16.45 21.04 – 30. 2.40 5.08(ora de vara) 16. 23. Perioada 01.06 – 15. 12.07 – 31.15 17.40 7.12 – 31.10 7.12 16.00 7.07(ora de vara) 16.01 01.00 17.10 – 31.04(ora de vara) 16. 10.04(ora de vara) 01.45 7.09 – 30.05 – 31.50 5.03 – 31. 8.20 5.10(ora de vara) 01. 20.12 Ora cuplarii iluminatului 17.06 – 30.11 – 15.03 01.09 – 15.09(ora de vara) 01.30 7.01 – 31.01 – 15.08 – 31.15 6. 19.06(ora de vara) 01.02 – 15.11 – 30.20 6.00 20.35 21.00 18. 15.07(ora de vara) 01.40 8. 6.00 17. 13.00 21.04 – 15. 14. 9. 4.00 6. 16. Secretar.00 21.6 la Caiet de Sarcini Program de funcţionare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia Nr.00 19. 3. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.05 – 15.10 – 15.07 – 15.05(ora de vara) 01. 17.10 7. Marcel Jeler .00 20.15 5.30 21.40 7.40 6. 24.40 17.12 – 15. 22.00 PRESEDINTELE SEDINTEI.11 16.20 18.

Cloşca Bd.2 Bd.Ferdinand I. Ioan Cuza – str. Trecere de pietoni 20.55 Bd.V. Trecere de pietoni 17. Doinei Calea Moţilor – Bd. T. Intersecţie 13.nr.Octavian Goga. nr. Goldiş Bd. Arieşului Bd. Intersecţie 6.1 Decembrie 1918 – Bd. Mărăşeşti. Horea – str.3 Str.T. 8 28. Şcolar A.Vladimirescu Bd.Vladimirescu Calea Moţilor – str. Acces grădiniţa nr. Goldiş. Regimentul VVânători – str. 7 27.Digului Bd. Intersecţie 3.Transilvania Bd.5 22.nr. Iancu Bd.9 24. Mesteacănului. Intersecţie 2. Intersecţie 12. Toporaşilor Bd. nr 35 Str.11 . nr.nr. nr. Intersecţie 15. Crt Tipul zonei de risc Locaţia Dimensiuni (m) 100x100 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100 60x60 100x100 60x60 60x40 60x60 60x60 60x60 100x100 60x30 60x30 60x30 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 Clasa şi tipul clasei de iluminat Rutier Pietonal M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 Observaţii 1. Acces Şcoala gen. Muncii Bd. Intersecţie 4. Intersecţie 5. 3 26.V. Regimentul V Vânători – str.Anexa nr. Încoronării Calea Moţilor – Bd. 1 25. Republicii – str.3 21. nr. Regimentul V Vânători Nr. Revoluţiei – Bd. nr. Intersecţie 11. Intersecţie 16.18 Str. Republicii – str.Dacilor Bd. Revoluţiei – str. Intersecţie 9. Intersecţie 14. Mureşului Str. Revoluţiei – Bd.nr.7 la Caiet de Sarcini ZONE DE RISC – Puncte de Monitorizare Nr. Intersecţie 10.Vladimirescu –str. Acces grădiniţa nr. Horea Calea Moţilor – Bd. Cloşca Bd.T. Călăraşi. Revoluţiei – str.Ferdinand I – Bd.Toporaşilor. Intersecţie 8. 159 Str. Acces Şcoala gen. Acces Gr.Al. Intersecţie 7. Revoluţiei Bd. nr 25 Str.Transilvania Bd. Acces grădiniţa nr.Livezii Bd. Acces Şcoala gen. Trecere de pietoni 18.1 Decembrie 1918 – str. Acces Şcoala gen.

ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 100W 9. T. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W Vapori sodiu înaltă presiune 2. Pasaj pietonal “UNIREA” Bd.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 150W 15. Crt.3 31. 5 – 6 30x20 30x20 50x2 M2 M2 - P2 P2 P3 PRESEDINTELE SEDINTEI.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 35W 12. Consilier. T. Secretar.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W Vapori sodiu înaltă presiune 6.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 50 W 7. Marcel Jeler BORDEROU DE PREŢURI UNITARE (MODEL) Nr. Vladimirescu.1 30.Înlocuit lampă halogen 36W BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .29.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 70W 13.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 100W 14.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 150W 10.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 250W 11.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 250W 16. Acces Liceul nr. Vladimirescu. ÎNTRETINERE MODERNIZARE Prețul unitar material Prețul unitar total (Euro fără TVA) (Euro fără TVA ) ILUMINAT RUTIER/PIETONAL 1.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W Vapori sodiu înaltă presiune 4. 143 Bd.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 70W 8.M.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 400W 17.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W Vapori sodiu înaltă presiune 5.Înlocuit lampă halogen 20 W 18. Acces Liceul nr. Denumirea produsetor sau a serviciilor U. 39 Calea Moţilor nr.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W Vapori sodiu înaltă presiune 3.

BALAST CAPSULAT 250W 58.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W 50.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W 52.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W 31.BALAST CAPSULAT 125W 57.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W 53.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W 54.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 100W 40.SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 150W 41.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 250W 42.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 70W 43.19.ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W 55.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 70W 39.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W 51.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1 M BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .Înlocuit lampă halogen 100W 21.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 400W 38.BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W 49.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 250W 37.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 2000W 36.Înlocuit lampă halogen 150W 22.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W 45.Înlocuit lampă halogen 1000W 24.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W 48.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W 47.Înlocuit lampă halogen 600W 23.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 150W 44.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W 29.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W 28.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 1000W 35.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W 27.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W 33.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W 34.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W 30.ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-400W 56.Înlocuit bornă contact 26.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W 32.Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W 25.Înlocuit lampă halogen 60W 20.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W 46.

ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 3 M 62.2 buc / PIL 75.Înlocuire conductor FY 1. 72.Înlocuire conductor FY 25 92.Înlocuire cleme CIS 81. 80.Înlocuire ÎNTINZĂTOR DE REȚEA 83. 120.Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUȚĂ) 82.Înlocuire dulie E40 65.Înlocuire BRAȚARĂ DE PRINOERE PE STÂLP 84.Înlocuire capac sigutanțe 70.160 68.Înlocuire corp siguranțe complet 25A 74.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ PENTRU UZ arhitectural/ornamental 63.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x1. 73.59. 60A.Înlocuire conductor AFY 6 95.Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură 79. 25.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1.Înlocuire conductor FY 4 88.Înlocuire conductor AFY 25 98.Înlocuire soclu siguranțe mignon 25 A 69. 16A.Înlocuire cleme racord CL 77.Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură 78. 120. 71.Înlocuire conductor AFY 4 94.Înlocuire conductor FY 16 91.Înlocuire condensator 66.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 2 M 61.5 86. 4A. 60A.Înlocuire cleme CIR 80.5 M 60. 60A. 6A.Înlocuire conductor AFY 2.Înlocuire cleme CDD 45 .Înlocuire conductor FY 10 90.Înlocuire dulie E27 64.Înlocuire conductor FY 6 89.Înlocuire patron siguranțe 10A.Înlocuire conductor AFY 10 96.Înlocuire siguranțe mignon 2A.5 87.Înlocuire patron siguranțe 35A. 80.Înlocuire conductor FY 2.Înlocuire cleme 15IL .Înlocuire patron siguranță MPR 53.160 67.Înlocuire SET BRĂȚĂRI DE PRINDERE PE STÂLP A CONSOLEI 85.Înlocuire soclu siguranță MPR 53.5 93.5 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire conductor AFY 16 97.2 BUC / PIL 76.

Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 131.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 111.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 120.5 109.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 107.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 128.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 108.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x25+16 103.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 110.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 125.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 122.5 115.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1.5 126.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 116.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 119.99.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 124.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 118.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 130.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 138.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2.5 127.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 135.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x50+25 105.5 100.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 133.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1.5 113.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 137.5 114.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 117.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 134.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 102.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 132.5 112.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 136.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x35+16 104.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 123.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x70+35 106.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 101.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 129.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 121.

Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35+16 177.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25+16 176.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 144.5 159.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 153.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 149.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 152.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50 175.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50+16 178.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25 173.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35 174.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2.5 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .5 157.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x150+70 147.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 158.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 140.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 166.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x120+70 146.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 165.5 164.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 155.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2.5 163.5 167.5 160.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 143.5 168.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 169.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x240+120 148.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 171.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2.139.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 162.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 154.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 151.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 145.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 161.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 170.5 156.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x16 172.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 142.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 141.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 150.

70 – 1000W Vapori sodiu înaltă presiune 2.....Înlocuire stâlp SCP 10002 186. 16A 209.Înlocuire stâlp SE 10 188.Înlocuire stâlp SCP 10001 185.Montare priză de pământ 211..Tarif înlocuire siguranță fuzibilă (automată) 10A.179.Curățire dispersor corp 182.Înlocuire stâlp SI 9 191..Manșonare ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC m³ m³ m³ m³ BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ILUMINAT ARHITECTURAL 1.Tarif înlocuire conductor 210. 70 – 1000W cu halogenuri metalice 3.Decopertare și refacere căi de circulație (beton) 201....Înlocuire stâlp SE 4 189.Montare proiector IP 66 TIP . putere ) ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI ..Montare ... (Denumire aparat iluminat..Înlocuire stâlp SCP 15014 194.Înlocuire stâlp SCP 15016 195.Înlocuire stâlp SCP 18007 193.Înlocuire proiector 250W 206.Înlocuire stâlp SCP 15006 192... caracteristici..Decopertare și refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) 203.Remedierea CIL/Revizie contacte etectrice 184.Înlocuire stâlp SCP 10005 187..Înlocuire proiector 1000W 208.Înlocuire proiector 150W 205..Decopertare și refacere căi de circulație (asfalt) 200.Înlocuire stâlp metalic SL 196......Înlocuire dispersor corp 183.5 180.Înlocuire proiector 100W 204...Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2.Înlocuire proiector 400W 207.Înlocuire cutie separație IP65 ( la baza stâlpului ) 181.....ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M 199.Montare proiector IP 66 TIP .ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M 197..W 4.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M 198......Decopertare și refacere căi de circulație (pavaj) 202..Înlocuire stâlp SE 11 190. LED.Montare proiector IP 66 TIP ..

Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni.Demontare furtun (tub) luminos. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni. bulbi/LED.Demontare furtun (tub) luminos. canale) Ø 13mm 6. alte caracteristici ) 15. alte caracteristici ) 10.Montare furtun (tub) luminos..Montare furtun (tub) luminos. (culoare. Secretar.. (culoare) Ø 13mm 7..Montare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 16.. bulbi/LED. nr. alte caracteristici ) 14.Montare . nr.Montare perdea luminoasă ( dimensiuni. nr.Montare șir luminos ( dimensiuni. Consilier..1.. alte caracteristici ) 12. ( denumire dispozitiv.. bulbi/LED. canale) Ø 9mm 2.Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni.. Marcel Jeler .Montare furtun (tub) luminos. (culoare) Ø 11mm 5. caracteristici) 18. alte caracteristici ) 8.. ( denumire dispozitiv. alte caracteristici ) 9..Demontare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 17.Montare plasă luminoasă ( dimensiuni.canale) Ø 11mm 4. (culoare) Ø 9mm 3.Demontare furtun tub) luminos. bulbi/LED.Demontare . nr. bulbi/LED. alte caracteristici ) 13. LED. bulbi/LED.. LED..Demontare șir luminos ( dimensiuni. (culoare. caracteristici) ml ml ml ml ml ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC/ml BUC/ ml PRESEDINTELE SEDINTEI.Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni. nr.. alte caracteristici ) 11. (culoare..

... ....... al Legii nr.... Calea Moţilor Nr..... fiecare parte implicată în contract are dubla calitate de delegatar și concedent pe de o parte și delegat și concesionar pe de altă parte. cu sediul în Alba Iulia str... deschis la ......................... certificat de înmatriculare la Registrul Comertului ..... tel/fax .0258-819462....... la data. respectiv de delegare de gestiune prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public............... pe de altă parte. cont RO28TREZ0025010XXX002140 deschise la trezoreria Municipiului Alba Iulia...... avand funcţia de ........ şi S.......(1) Obiectul contractului de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia...... din 2010.................. în calitate de delegat... 230/2006 Legea serviciului de iluminat public şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de aprobare a delegării serviciului de iluminat public prin concesionarea bunurilor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public nr............. cont .. Dată fiind forma particulară a acestui contract. cod fiscal 4562923... care presupun următoarele activităţi: . în conformitate cu obiectivele delegatarului........................ pe de o parte.... În temeiul Legii nr............0258-812545 reprezentat prin MIRCEA HAVA.. în calitate de delegatar. II......... şi ŢÂR TEOFILA..........Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.......................... cod fiscal ... Numite în comun părţile.... cu sediul în ...... .. 1......... având funcţia de director economic... la sediul delegatarului........FORMA PROPUSĂ CONTRACT DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA I. fax......... tel.... 5A.... având funcţia de primar.C.............. 51/2006 ... Obiectul contractului de delegare Art.. părţile au încheiat prezentul contract de delegare a serviciului de iluminat prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia .. Părţile contractante Între Municipiul Alba Iulia..... ........reprezentat prin .................

reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia.aparatura şi echipamentele.Sistemul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. c) bunurile proprii . (inclusiv hard şi soft) folosite de delegat la gestionarea sistemului de iluminat public şi verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare. Prin această delegare se urmăreşte : a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. (2) Obiectivul delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient.autovehiculele şi utilajele folosite de delegat în derularea activităţii. (4) Delegatul-concesionar este obligat să efectueze întreţinerea. în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. 4. 3.1. acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare): . d) protecţia mediului înconjurător. la sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de delegare. gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public . Prin delegarea Serviciul de Iluminat Public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin prezentul contract. Condiţiile de exploatare a sistemului de iluminat şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Art. c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia. III.Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor efectuate pe perioada delegării şi care devin proprietatea Municipiului Alba Iulia. delegatulconcesionar va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur (care nu pot fi înstrăinate. 5. b) garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public. 2. care să corespundă cerinţelor de trafic. monitorizarea Sistemului de Iluminat Public . realizarea iluminatului festiv de sărbători . reglementate prin CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO). modernizarea Sistemului de Iluminat Public şi a echipamentelor ce deservesc Sistemul de Iluminat Public . b) bunurile de preluare . . Serviciul de iluminat public se va realiza cu respectarea prevederilor din . (3) În derularea contractului de delegare a Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. 2.

Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. fără modificarea tehnologiei iniţiale. b) controlul curent al instalațiilor . IV. echipamentele şi materialele înlocuite vor fi predate deţinătorilor de drept. (2) Contractul de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. e) remedierea sesizărilor de nefuncţionalitate primite de la cetăţeni.A. în zonele de risc nominalizate în Anexa nr. d) efectuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public. Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat. având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor şi cuprinde : a) remedierea defecţiunilor curente. d) lucrări de reabilitare . Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. fără întreruperea furnizării serviciului . Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia fiind compus din bunuri deţinute atât de S. executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare. Electrica S. poate fi prelungit pentru o . c) proiectarea obiectivelor supuse programului de modernizare a S. cât şi de Municipiul Alba Iulia. d) preîntâmpinarea limitărilor ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat.I. de regulă. b) remedierea deranjamentelor din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. (1) Modernizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) înfiinţarea şi dotarea dispeceratului pentru comanda şi urmărirea în funcţionare a sistemului de iluminat public.P. . c) remedierea incidentelor şi avariilor. 3. e) lucrări de întreţinere periodică – sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. . dotarea şi echiparea punctelor de aprindere pentru buna funcţionare a sistemului de monitorizare . restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă . impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. începând de la data încheierii prezentului contract . Termenul Art. şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare. (3) Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public – ansamblul de operaţii de volum redus.C. 7 a caietului de sarcini . b) montarea.(1) Durata contractului de delegare este de 10 ani.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care. în baza legislaţiei în vigoare. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. c) monitorizarea funcționării sistemului de iluminat în punctele de aprindere și punctual. (2) Monitorizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) supravegherea instalațiilor .

Euro/lună fără TVA. decontabilă lunar este de.. situaţia materialelor şi echipamentelor înlocuite şi va efectua casarea materialelor rezultate.. Decontarea lucrărilor de modernizare se va realiza în termen de 10 ani.. EURO fără TVA (2) a)Valoarea lucrărilor de monitorizare a iluminatului public....RON fără TVA...... adică ... decontabilă lunar este în sumă de .... (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de iluminat public....... (4) Plăţile datorate concesionarului pentru lucrările de modernizare efectuate se vor eşalona în rate lunare pe durata a 10 ani. plata se va face în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea recepţiei lunare. RON/an şi se va indexa după primul an cu rata inflaţiei comunicată de Direcţia de Statistică pe trimestrul respectiv..... Garanţia de 100..(1) Valoarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia este .......... RON fără TVA.pentru lucrările de modernizare în proporţie de 70% din valoare. conform graficului stabilit . (5) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare....... .. Valoarea lucrărilor de modernizare.... decontabilă lunar este în sumă de ..RON/lună fără TVA adică ... Redevenţa şi modalităţi de plată Art....... după recepţionarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia ( 24 luni)..... (3) Modernizarea sistemului de iluminat public se va realiza în termen de 24 luni....... Plata redevenţei se va face trimestrial.. 5. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul)..... (3) Pe durata stabilită la alin... respectiv .000 RON.... iar pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la efectuarea lucrărilor pe baza proceselor verbale de recepţie....000 RON depusă va fi restituită concesionarului astfel: .. Art.....Euro fără TVA................. b) Valoarea lucrărilor de întreţinere a iluminatului public.. adică .. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul)......RON/lună fără TVA adică . delegatul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100..... RON valoare cu TVA respectiv ..... 4..... din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar..perioadă de cel mult 5 ani. (6) Preţurile unitare care vor fi practicate au fost stabilite conform cerinţelor documentelor licitaţiei şi se regăsesc în anexa la prezentul contract.... V.... . Euro/lună fără TVA. Pentru monitorizare şi pentru întreţinere...... (3) Valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este până la echivalenţa sumei de 100...EURO inclusiv TVA........ Diferenţa de 30% va fi returnată la încetarea contractului. până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent................. prin acordul de voinţă al părţilor.Redevenţa este de . . de la data preluării serviciului de iluminat public și încheierii procesului verbal......000 Euro/an fără TVA ..... Valoarea materialelor şi echipamentelor înlocuite în perioada de garanţie sunt suportate de operator. Pentru lucrările de întreţinere efectuate concesionarul va prezenta în data recepţiei registrul cu reclamaţii preluate...

. contul delegatului nr..deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia... activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare prin concesionarea bunurilor aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.....socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului. d) modul de administrare...... în mod direct. iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de delegare încetează de drept... 7... delegatarul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute...(1) Delegatarul are dreptul de a urmări. de stabilire şi ajustare a acestora . Plata redevenţei Art... .. după aprobarea acestuia de delegatar... (4) De a aproba studiile de fezabilitate.. exploatare. extindere şi modernizare a dotărilor existente.... conform legislaţiei în vigoare ... (2) Delegatul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii. aprobaţi ..deschis la …..... (4) De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentul contract. (3) De a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară..... b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat .... 6...... (5) De a aplica tariful actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost.. conservare. controla şi supraveghea : a) modul de fundamentare a tarifelor ................. Drepturile delegatarului – concesionar Art. .... (2) De a stabili programele de reabilitare.... .... ... de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară... 8. Drepturile părţilor Drepturile delegatului Art.. potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de delegare. corelată cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului.. VII........ în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia........ Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la o penalizare de 0....... (3) De a întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator. menţinere în funcţiune şi modernizare a sistemului de iluminat. corelată cu programele de dezvoltare economico . .....5% pe zi de întarziere... bunurile.Plata redevenţei se face prin conturile: contul delegatarului nr.. c) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate corespunzător nivelului parametrilor luminotehnici şi indicatorilor de performanţă ai serviciului..VI... (5) De a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita ..(1) Delegatul are dreptul de a exploata. pe riscul şi pe răspunderea sa.

activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii. VIII.Să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor Regulamentului Serviciului de Iluminat Public.N.Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei. . . tarifele utilizate în activitatea clauze stabilite în condiţiile caietului de . (5) Să îşi achite obligaţiile privind redevenţa. . înaintea termenului de încetare a contractului. (3) Delegatul-concesionar este obligat să exploateze în mod direct bunurile. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia în conformitate cu clauzele prezentului contract şi cu prevederile legale în vigoare. din motive excepţional legate de interesul naţional sau local. (6) Delegatul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) aplicarea unor metode performante de management . Delegatul are următoarele obligaţii: (1) Delegatul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor. .gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public . Obligaţiile părţilor sarcini Obligaţiile delegatului –concesionar Art. la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în prezentul contract .Să îndeplinească prevederile din Caietul de sarcini în condiţii de calitate şi eficienţă . .întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public . (6) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare.C. (4) Delegatul-concesionar nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.R.Să respecte parametrii luminotehnici şi indicatorii de performanţă stabiliţi de delegatar prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia cât și CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO) . potrivit obiectivelor stabilite de către delegatar. . concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii.Să furnizeze delegatarului şi A. În termen de 6 luni.realizarea iluminatului festiv de sărbători . b) termenele de realizare a investiţiilor nu vor depaşi 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie.Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. 9. activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării.modernizarea sistemului de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public .S. (7) Delegatul este obligat să realizeze: a) investiţii ce privesc modernizarea sistemului de iluminat public existent . (2) Să execute următoarele activităţi : . c) Standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate: .cumpărare cu privire la aceste bunuri. b) utilizarea de tehnologie modernă . .concesionarului încheierea contractului de vânzare . .

în mod gratuit şi libere de sarcini. cu titlu de garanţie. activităţilor sau serviciilor publice (condiţii de siguranţa în exploatare. delegatul este obligat să depună. lucrări de iluminat public festiv până la concurenţa sumei de 100. în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi. (24) Să finalizeze lucrările în cel mult 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie a lucrărilor. . în mod unilateral. (15) Să obţină de la autorităţile competente: a) licenţa de operator. (11) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de delegare. (17) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât. protecţia mediului. (21) Să ia măsurile necesare privind igiena. (19) Să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 31 decembrie a fiecarui an. operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract. (20) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii.8 alin. până la preluarea acesteia de către delegatar. forţa majoră şi înţelegerea părţilor. (14) Operatorul este obligat să continue exploatarea bunului. (16) Să preia de la concedent pe bază de proces-verbal de predare-preluare. (10) La încetarea contractului să încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de delegare. va notifica deîndată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public. patrimoniul.). la încheierea contractului. (8) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor. desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent. la încetarea contractului de delegare. (12) La încetarea contractului din alte cauze decât: termenul. (18) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. o sumă de ……. (22) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat. fără a putea solicita încetarea acestuia. dar nu mai mult de 90 de zile. potrivit legii. RON. condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc. în deplină proprietate. protecţia muncii. (6) din prezentul contract de delegare. (23) Să efectueze în fiecare an. b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului . (13) În cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public. pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului.000 Euro/an fără TVA pe toată durata derulării contractului ( 10 ani). siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii. capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public a delegatarului să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului.serviciului şi să le supună aprobării delegatarului. potrivit art. reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. (9) Să restituie bunurile de retur.

(6) Să predea concesionarului în termen de 30 de zile de la semnarea a contractului toate bunurile. (2) Delegatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune. KA . KA = E/Eo în care: Ereprezintă cursul mediu în lei. 9 alin (16). V = V0xKA în care: V . echipamentele şi dotările cu inventarul existent (audit).(1) Delegatarul este obligat să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . (7) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar.reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat. . dar nu mai devreme de 12 luni de la încheierea contractului de delegare.reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată. calculat de B. instalaţiile.(25) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator. (5) Să stabilească şi să aloce din bugetul local cuantumul sumelor necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a Serviciului de Iluminat Public.R. Penalităţi Art. (4) Să verifice şi să aprobe tarifele actualizate (cu respectarea condiţiei de a nu depaşi. (3) Delegatarul este obligat să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatarului. (26) Să respecte angajamentele luate prin prezentul contract. limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului) conform formulei de mai jos. (8) Să verifice măsurile luate de concesionar pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de asigurare a parametrilor stabiliţi pentru funcţionarea optimă a Serviciului de Iluminat Public.reprezintă cursul mediu în lei.reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor şi tarifelor declarate în otertă.N. pentru activităţile serviciului de iluminat public. 10. V0. Obligaţiile delegatarului-concedentului Art. corespunzător primei zile din săptămâna premergatoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată. ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă . în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. în urma actualizării preţului. cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract şi prevăzute la art. Eo . 11 . în afară de cazurile prevăzute expres de lege. calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro. IX.(1) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă angajaţi atrage după sine plata de penalităţi : . corespunzător zilei apariţiei anunţului public de organizare a licitaţiei. pentru 1 euro. libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.

(1) Pe toată perioada derulării contractului de delegare. având dreptul de opţiune privind achiziţionarea acestora prin contractul de vânzare – cumpărare. 13 . Se vor respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene privitoare la protecţia mediului. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator. cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului.(1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract. cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului. cu plata de despăgubiri în sarcina delegatarului. XII.revin de drept delegatarului–concedent gratuit şi libere de sarcini. dintr-o cauză de forţă majoră. (2) La încetarea. care se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în . Răspunderea contractuală Art. În aceasta situaţie de încetare a delegării nu se percep daune. X. Încetarea contractului de delegare Art. b) În situația nerespectării parametrilor calitativi de furnizare ai serviciului operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. prin răscumpărarea concesiuni. 14. la propunerea delegatarului. b) bunuri de preluare . operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente. a contractului de delegare. c) bunuri proprii .pot fi cumpărate de concedent. prin reziliere. Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de mediu între delegat şi delegatar . XI. prin renunţare.a) În situaţia deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului. în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării vegetaţiei sau spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de investiţii sau întreţinere a sistemului de iluminat public . conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar. e) la dispariţia. bunurile ce au fost utilizate de delegatul-concesionar în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur . Art.rămân în proprietatea delegatului – concesionar. prin reziliere. prin denunţarea unilaterală de către delegatar. în condiţiile legii. în scris. a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata. g) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare. prelungirea acestuia. 12 . b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. fără plata unei despăgubiri. din orice cauză. . licenţa sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului lor de valabilitate . operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . dacă părţile nu convin.

prin tratative directe. . indicatorii de performanţă. cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. în limitele prevăzute pentru aceştia conform ofertei. 17 . atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. b) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia . cablu defect. avariat etc. 16 . (5) Neîncadrarea în mod repetat a indicatorilor de performanţă stabiliţi. parte integrantă din prezentul contract. aparataj defect.prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.(1) Contractul de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. în sensul prezentului contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . delegatarul şi delegatul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. XIV. (4) Nivelurile de iluminare şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public sunt minimali . poate duce la rezilierea contractului . Cantitatea şi calitatea serviciilor. se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional. timp de 12 luni de la încheierea contractului. indicatori de performanţă Art. (2) Dacă. XIV. XV. absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă . Litigii Art. defect în cutia de distribuţie. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea Serviciului de Iluminat Public. lipsă corp etc. (3) Durata maximă de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nefuncţionarea iluminatului public este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în cazul în care se constată defecţiuni majore la reţeaua de iluminat public (lipsă tensiune în reţea.(1) Nivelurile de iluminat.). dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.(1) Prin forţa majoră. Dispoziţii finale Art. XIII. după anunţarea prealabilă a concesionarului . 15 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.18 .) şi 48 de ore în cazul unei defecţiuni la punctul luminos (bec defect. după 15 zile de la începerea acestor tratative. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic. este însoţit de următoarele documente care fac parte integrantă din acest contract: a) Caietul de sarcini . orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Definiţii Art. fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale.

Corelarea prevederilor contractului de delegare cu modificările legislative intervenite se va face de îndata după apariţia acestora. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. 19 În cazul modificării legislaţiei privitoare la Serviciile de Iluminat Public în timpul derulării contractului de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. DELEGATAR . Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.c) Oferta concesionarului . Consilier. Marcel Jeler . DELEGAT . d) Graficul de lucrări. prin act adiţional încheiat între părţile contractante. (2) Modificarea prezentului contract se face numai în condiţiile stipulate de acesta. părţile semnatare ale contractului de delegare se obligă să modifice prin act adiţional partea reglementară a acestuia. Art. Secretar. e) Procesul verbal de predare-preluare a serviciului delegat. Prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care aparţin sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia a fost încheiat în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte semnatară .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful