Anexa nr.1 la HCL nr.

113/2010

REGULAMENTUL Serviciului de Iluminat Public CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Serviciul de Iluminat Public denumit în continuare SIP este o activitate complexă care se realizează prin însumarea mai multor componente tehnice, materiale şi administrative . (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator . (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în Municipiul Alba Iulia, se va conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public, pe baza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 2.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 2.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 2.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale în ansamblul lor; 2.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 2.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 2.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 2.7 efect de grota neagra - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mica; 2.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 2.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 2.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 2.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 2.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

2.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 2.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.15 iluminare minima E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 2.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 2.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 2.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 2.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 2.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.23 indice de prag TI - creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 2.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 2.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 2.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică întrun gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 2.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 2.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 2.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lampi ornamentale, lămpi cu reflector, lampi foto; 2.30 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 2.31 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 2.32 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.33 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.34 luminanţa minimă L(min) -cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 2.36 operator-persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 2.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 2.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de

iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 2.39 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 2.40 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 2.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 2.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 2.43 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pânăla 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 2.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos esteticarhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 2.45 sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 2.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 2.47 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 2.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 2.51 utilizatori – Municipiul Alba Iulia în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 2.52 zona alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 2.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Roman de Iluminat; 2.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

E. dezvoltarea. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local. în întregul lor. diferenţiate în timp şi spaţiu. eficienţă economică şi managerială. 8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: . de regulă. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale. Art. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat. Art. care sunt identice cu cele ale C. monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.I. 4 (1) Sistemele de iluminat public se amplasează. precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament. în cazul gestiunii directe. 7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească. ale comunităţii locale. de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente. CAPITOLUL . Art. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara. (3) Municipiul Alba Iulia va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii.. organizarea. II . prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.Art. în calitatea lor de beneficiari ai serviciului. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. la nivelul comunităţii locale. 6 Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului. precum şi înfiinţarea. c) satisfacerea judicioasă. după caz. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Alba Iulia. 3 (1) Înfiinţarea. Art.Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. modernizarea. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public. 5 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini.Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 . în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C.E. e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. altele decât iluminatul public. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. concomitent. se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale.I. (2) Municipiul Alba Iulia trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate. coordonarea.

e) asocierii intercomunitare. alegerea modalităţii de gestiune. prin iluminat adecvat. g) asigurarea. i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale. la care România este afiliată. a caietului de sarcini. h) asigurarea unui iluminat arhitectural. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C. 10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public. b) descentralizării serviciilor publice. la nivelul localităţilor. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate. 9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii.N. individuală şi colectivă. ornamental şi ornamental-festiv. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului.I. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public. Art. c) protejarea intereselor beneficiarilor.I. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele. d) responsabilităţii şi legalităţii. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata.. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei.R. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante.a) autonomiei locale. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale. prin crearea unui mediu concurenţial de . d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale. cu costuri minime. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. j) participării şi consultării cetăţenilor. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit. g) punerea în valoare. marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbatorilor legale sau religioase. membri ai comunităţii. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publică şi/sau culturală. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene.. a regulamentului propriu al serviciului. Art. Municipiul Alba Iulia va urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari. l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. f) promovarea investiţiilor. h) ridicarea gradului de civilizatie. j) crearea unui ambient plăcut. prevăzute de normele în vigoare.E. respectiv de C. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor. a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. a elementelor arhitectonice şi peisagistice a municipiului. a confortului şi a calităţii vieţii. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public.

breviarele de calcul. cuprinzând memoriile tehnice. devizele pe obiecte. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare. păstrarea şi manipularea acestor documente. d) studiile. iluminat arhitectural. . . (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorului şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.procese-verbale de preluare ca mijloc fix..procese-verbale de punere în funcţiune. n) promovarea profesionalismului. b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. . să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire. inclusiv cele subterane. l) promovarea formelor de gestiune delegată. (2) Operatorul.procese-verbale de dare în exploatare. obligaţiile proiectantului de specialitate. . e) cărţile tehnice ale construcţiilor. f) documentaţia tehnica a utilajelor. devizul general. păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii. i) documentele de recepţie. datele geologice.procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă. analiză şi încercări. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. iluminat stradal-pietonal. 12 (1) Fiecare operator trebuie să deţină.procese-verbale de verificări şi probe. 11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. m) promovarea metodelor moderne de management. h) proiectele de execuţie ale lucrărilor. în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor.atragere a capitalului privat. Art. ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea. reactualizarea. la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului. în condiţiile alin. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc. . actualizate cu toate modificările sau completările.Documentaţie tehnică Art. inclusiv probele de performanţă şi garanţie.lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice. specifice principalelor tipuri de instalaţii şi activităţi. SECŢIUNEA a 2-a . . (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. (1).procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie. completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. buletinele de verificări. preluare şi terminare a lucrărilor cu: . instalaţiilor şi autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare. necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public. . g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse.

(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. de dare şi retragere din exploatare. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament. Art. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice. întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. în final. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. să predea şi schemele. Art. aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. conform instrucţiunilor în vigoare. r) documentele referitoare la instruirea. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. examinarea şi autorizarea personalului. exploatarea. odată cu predarea lucrărilor. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. inclusiv în format optoelectronic. fără avizul acestuia. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant. numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. se va preda câte un exemplar din aceste planuri. de sesizări şi reclamaţii. 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. (1). întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. s) registre de control. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. laboratoare. 12 alin. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. instalaţii de măsura. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. c) calitatea celui care a întocmit documentul. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii. de manevre. desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren. planurile de ansamblu. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. de admitere la lucru etc. precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul. b) numărul de exemplare originale. schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. schemele şi documentele aflate în arhivă. originale. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital.j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. e) necesitatea copierii. . d) numărul de copii executate. numele.

. instalaţiile de legare la pământ. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura. după caz. trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. date privind: a) incidentele sau avariile. echipamentele de comanda. precum şi conductele. cât şi schemele normale de funcţionare. j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor. reparaţii curente şi capitale). g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin: a) îndatoririle. planificată sau accidentală. h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. exacte. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei. fundaţii. posturi de transformare. (2) Pe durata exploatării. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. Art. instalaţiile independente. Art. barele electrice. manevre de scoatere şi punere sub tensiune). 17 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza. revizii tehnice.16 (1) Toate echipamentele. f) perioada cât a durat reparaţia. asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea.f) data fiecărei revizii sau actualizări. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. reparaţii curente şi capitale. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. în fişele tehnice se trec. automatizare. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. responsabilităţile şi competentele personalului de deservire. metodelor pentru controlul stării acestuia. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. e) reguli de anunţare şi adresare. revizii tehnice. manevre în timpul exploatării. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. Art. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat. inclusiv scheme şi schiţe explicative. 15 (1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. b) descrierea construcţiei şi functionării echipamentului. (5) Separat.

instalaţiile de comanda. (3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire.. . f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări. menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei. drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în . Art. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. 22 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament. cu care vor fi dotate locurile de muncă. Art.Îndatoririle personalului Art. într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 21 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior. diferite de cea normală. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens.. Art.. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnatura personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. după caz: . 18 (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze. certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul. 20 Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare. dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic.reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public.". precum şi modul de trecere de la o schema normală la altă variantă. Art.g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii. b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale.. . SECŢIUNEA 3 . (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente. care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare. menţionându-se data intrării în vigoare. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice. (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare. semnalizari şi protecţii. după caz. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie. 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie.instalaţii de măsura şi automatizare. precum şi obligaţiile.. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale.

(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire.regulamentele/procedurile tehnice interne. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. (3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului. d) lucrări de întreţinere periodică. la: a) defecţiuni curente. tunel. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. b) controlul curent al instalaţiilor. 24 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. alei. (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. e) lucrări de întreţinere neprogramate. avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. c) incidentele şi avariile. fără întreruperea furnizării serviciului. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic. privitor la exploatare şi execuţie. f) lucrări de intervenţii accidentale. în principal. . reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. constau în: a) supravegherea instalaţiilor. 25 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural.Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor Art. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. c) executarea de manevre. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţa. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. Art. b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. pod sau altele asemenea. de regulă. Art. b) gradul de automatizare a instalaţiilor. întreţinere. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie. parc. îmbunătăţirea activităţii de exploatare. SECŢIUNEA 4 . (2) Evenimentele ce se analizează se referă.

(2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. totală sau parţială. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. totală sau parţială. după caz. a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. indiferent de durată.Art. b) situaţia înainte de incident sau avarie. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. Art. evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. ca urmare a consecinţelor avute. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia. împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. cu indicarea . pe o durata mai mare de 15 minute. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. 27 Prin excepţie de la art. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. corespunzătoare scopului acestora. Art. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore. dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore. acesta işi schimbă categoria de încadrare. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi. datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice. cu excepţia celui arhitectural. de regulă. 30 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. Art. 28 Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. asociaţia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. b) întreruperea accidentală. respectiv din incident devine avarie. 29 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. prin funcţionarea corectă a anclansarii automate a rezervei. a iluminatului arhitectural. ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. Art. 26 Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. ornamental şi ornamental-festiv.

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului. operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. 32 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale. 33 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. Art. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatură cu instalaţia sau echipamentul analizat. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective. 31 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişa de incident". dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. h) stadiul verificărilor profilactice. reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. . iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. furnizorului de echipament şi/sau a executantului. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. dacă a rezultat echipament deteriorat. durata de întrerupere. c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. (1). deficienţe ale echipamentului. cu descrierea deteriorării. Art.abaterilor de la aceasta. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. Art. inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor. 29 alin. după caz. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei. m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. rapoartelor. cu participarea proiectantului. f) efectele produse asupra instalaţiilor.

realizarea unor regimuri optime de funcţionare. denumite manevre de lichidare a incidentelor. care se anexează la fişa incidentului. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. 36 Manevrele în instalaţii se execută pentru: a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. reducerea pierderilor etc. Art. 34 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţă statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. pe baza instrucţiunilor de exploatare. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate. 38 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră. denumite manevre programate. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare. 37 În sensul prezentului regulament.Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic . precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. Art. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. cu ocazia apariţiei unui incident. (4). Art. 14 alin. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare. manipulării. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate. 35 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat". iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. înlocuire sau reparaţie capitală. SECŢIUNEA 5 . Art. operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel. (2) Procedurile prevăzute la alin. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. denumite manevre curente. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte. b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii.

anumite manevre în caz de incident. 39 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. Art. g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra. de acelaşi personal. al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru. e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. Art. în condiţiile legii. b) scopul manevrei.manevre curente. 41 Prin excepţie de la art. programate. b) foaie de manevră pentru manevre programate. conform procedurilor aprobate. . (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale. c) succesiunea operaţiilor. f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă. . (5) Manevrele curente. (3) În funcţie de necesitate. instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. (4) Foaia de manevră întocmită. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul.anumite manevre programate. d) notăţii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator. cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta. manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. 40 După scopul manevrei. având un caracter curent. putându-se folosi la: . Art. care trebuie să conţină: a) tema manevrei. 39. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. Art. . Art. la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. denumit în continuare foaie de manevră. 43 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. 42 (1) Întocmirea. de regulă. e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. cu caracter curent. programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

pieţe. după caz. SECŢIUNEA 6 . instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. când condiţiile tehnice nu permit. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. poduri. 46 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. respectiv de CNRI. pasaje. Art. (4) În cazul alimentarii cu energie electrică prin reţea subterană. Pentru anumite cai de circulaţie înguste. Art. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire. astfel încât costurile de exploatare să fie minime. (3) Din motive estetice şi de securitate. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă. aerian. prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. pe clădiri. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora. Art. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. starea operativă. Art. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. montată la baza fiecărui stâlp.(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (2) În perioadele de probe. trotuare. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră.. cu acordul proprietarilor. în care sau adus echipamentele respective. montat la baza fiecărui stâlp. 45 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră. . a confirmărilor făcute. a operaţiilor executate. semidirectă sau directă-indirectă. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. dacă condiţiile tehnice nu permit. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K]. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri. intersecţii. toate acestea operându-se în foaia de manevră. unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor. configuraţia etc. ora începerii şi terminării manevrei. parcări. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. pasaje sub şi supraterane. din zonele declarate istorice ale localităţilor. treceri pietonale. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. 44 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. străzi. 47 (1) În zonele urbane. reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. 48 (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară.

52 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. 51 (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. b) condiţiile de mediu . (2) În zonele cu arhitectură specială. c) tipul stâlpului. adaptate fiecărui caz în parte. după caz. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat. local. cu praf. şocuri mecanice. care este general. d) cerinţele de ordin estetic impuse. Art. luânduse în calcul luminanţele sau iluminările. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. după caz. Art. cu pericol de explozie. trebuie sţ poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte. Art. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. cu cerinţe estetice şi arhitecturale. (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct. nivelul de iluminat sau luminanţa. Art. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. 54 (1) De regulă. d) protecţia împotriva electrocutării. cu umiditate. arhitectural. medii agresive. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. exterior. e) condiţiile de exploatare . unicate. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. Art.(2) În cazul reglajului în trepte. în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).normal. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. f) randamentul corpurilor de iluminat. 53 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. Art. h) cerinţele estetice şi arhitecturale. cu racordare la reţea. j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.vibraţii. estetic. suspendat. b) importanta căii de circulaţie pe care se montează. . optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi. 49 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. 50 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă.

Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. (4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate. corelat cu condiţiile meteorologice. (7) În parcuri. prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora. 57 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată. b) acţionare automată. e) condiţiile locale specifice. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. c) ora oficială de vară. Art. secvenţial. .cascadele trebuie sa aibă rol atât de comandă. alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. c) acţionare automată individuală. menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană. c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. (3) Legatura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . pentru obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. (3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii. Art. b) luna calendaristică. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. Art. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. 56 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora. 58 (1) Operatorul va realiza un dispecerat prin care să se realizeze comanda şi urmărirea sistemului de iluminat dintr-un singur loc. cu funcţionare radială. (5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. Art. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. în cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. 55 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public.

Art. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. (3) Instalatia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ. în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat. conform standardelor în vigoare. prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat. la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic. printr-un conductor electric de nul de protecţie. în funcţie de nivelul de luminanţă. după caz.Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare. după caz. masurată în orice punct al reţelei de nul. şi care va însoţi conductele electrice de alimentare. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii. (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. 61 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător. b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. pe parcursul exploatării. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere. curaţarea lămpilor . 59 (1) În sistemele de iluminat public. de importanţa căii de circulaţie pe care se montează. care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. 60 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale. la preluarea serviciului. 62 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. Art. SECŢIUNEA 7 . special destinat acestui scop. realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. să fie de maximum 4 Ω. (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă.Art.

67 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective. 64 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective. Art. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de . în cazul iluminatului unilateral. piste pentru biciclete. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.şi a corpurilor de iluminat. pieţe. Art. având ca referinţa standardul SR 13433:1999. Art. se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată. în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. 65 (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie să asigure o luminanţă egala cu cea realizată pe restul traseului. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. Art. pe partea exterioară a curbei. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă. (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. zone pietonale. incidenţa în intersecţie. pentru căile de circulaţie auto. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite. sensuri giratorii. suplimentar. potrivit factorului "raport de zona alăturată" rezultat din proiectare. iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65. Art. acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. distanţa dintre aceştia micsorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba. b) nivelul de iluminare. pentru intersectii. b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. marcarea structurii construcţiei. pentru mărirea timpului de bună funcţionare. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul. 66 (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei. corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează. 63 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat.

se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor. 71 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late. Art. modificarea fluxului luminos. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. (2) Înalţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora. Art.pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde. Art. modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase. astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km. asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene. . sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale strazii. asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. 69 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat. în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. (1) se poate mări până la 100%. 70 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie. aparţinând sistemelor de iluminat rutier. prevăzute cu arbori de dimensiuni medii. În acest sens. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos. (2) În funcţie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat. astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos. corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. de întreţinere şi arhitecturale. fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei. fotometrice. Art. fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire. având ca referinta standardul SR 13433:1999. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi. supraînălţarea celor existenţi. nivelul de luminanţă menţionat la alin. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. montarea unor stâlpi suplimentari. iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. 68 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.

dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul. luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat. Art. curaţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. al culorii surselor de iluminat şi al pozitionării acestora faţă de traficul rutier. temperaturii de culoare corelata. (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat. luminanţa zonei de tranzitie. Art. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă. indicele de prag. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. luminanţa zonei de ieşire. iluminarea minimă. raportul de zonă alăturată. la nivelul ultimelor ramuri. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0. după caz. luminanţa zonei de acces. Art. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile.(2) În cazul arborilor de înălţime mică. asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza. iluminatul de tip axial. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. 74 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. uniformitatea generală a luminanţei. nivelurile scăzând de la exterior spre interior. cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1. dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. 72 (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile . în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. luminanţa zonei interioare. pentru a se evita efectul de grotă neagră. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroana. b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc. în timp util şi cu siguranţă. de regulă. pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. în trepte. iluminarea medie.2-0. c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue. uniformitatea generală a iluminării.5. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. de regulă. uniformitatea longitudinală a luminanţei. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel. 73 (1) Pe căile de circulaţie.

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art. . de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere.traseul reţelei. . conform normelor în vigoare. conform prevederilor art. tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau. Art. f) catenar. cu indicarea tipului şi puterii lampii.agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. cu căile de circulaţie cu trafic mediu.posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. 77 În aplicarea prevederilor art. iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus.denumirea. .lungimea şi lăţimea. la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare. . . . .locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv. în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie. împărţită pe categorii de căi de circulaţie. numărului lămpilor şi a puterii totale consumate. . cu excepţia drumurilor naţionale. 76. care trebuie sa cuprindă: . e) central. se pot asimila. care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. (2) În mediul rural. 75 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie. Art. putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. SECŢIUNEA 8 . d) axial. .tipul reţelei electrice de alimentare. (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza. cu: . în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral. din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici.modul de amplasare a corpurilor de iluminat. c) bilateral faţă în faţă. b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. b) bilateral alternat. pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare. .amplasarea corpurilor de iluminat.000 de ore.tipul de îmbrăcăminte rutieră. corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi. cu indicarea punctelor de alimentare. 12. având ca referinţă standardul SR 13433:1999.punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora. după caz. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public. (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont că durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10. . căile de circulaţie principale. 76 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat.

aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub . Art.). Art. însoţite de certificatele de calitate. c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. reglarea. 78 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. Art. în baza unor programe. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare. viscol. c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. breviarele de calcul şi avizele obţinute. k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. siguranţă etc. Art. cum ar fi: vânt puternic. cu toate modificările operate. igniter. 79 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi. d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare. prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite. 82 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrică sub tensiune. 81 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat. . d) control al lucrărilor. curaţarea. numărul acestora şi puterea lămpilor. i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. Art. condensator. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. e) analiza stării tehnice a instalaţiilor. d) procesele-verbale de recepţie. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public.tipul corpurilor de iluminat. 80 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru. b) supravegherea lucrărilor. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată..tipul şi distanţa dintre stâlpi. ploi torenţiale. g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei. formarea de chiciură. c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente.

86 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. dacă este cazul. c) verificarea siguranţelor fuzibile. 84 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine. conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. b) tablouri electrice de alimentare.tensiune. g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. dacă este cazul. d) verificarea stării conductoarelor electrice. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte. 85 Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. d) refacerea inscripţionărilor. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. b) ştergerea dispersorului. legătura la priza de pământ etc. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. după caz. a consolelor. distribuţie şi conectare/deconectare. c) verificarea ancorelor şi întinderea lor. j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. Art. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. c) înlocuirea. Art. înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi. a uşilor tablourilor de distribuţie. după caz. b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. cu remedierea tuturor defecţiunilor. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare. c) înlăturarea cuiburilor de păsări. f) îndreptarea. dacă este cazul. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. Art. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. identice cu cele .). b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stâlpului. dacă există o defecţiune. Art. Art. distribuţie. distribuţie. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). 87 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. 83 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare.

rosături ori lipsa izolaţiei. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. în funcţie de rezultatul determinarilor. dacă este cazul. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. l) la console. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 88 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. fisurate ori rupte. se va măsura şi se va reface priza de pământ. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. o) în cazul în care. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora. clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. 89 (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. Atr. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate. între 160 şi 360. precum şi marile aglomerări urbane. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. inclusiv a fundaţiilor acestora. b) intens. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel: a) foarte intens. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc. Cele deteriorate se înlocuiesc. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată sa fie cea corespunzătoare. h) verificarea stării conductoarelor electrice. peste 600. e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare. precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături. remediere sau înlocuire. Art. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat.iniţiale (prevăzute în proiect). instalaţii de comunicaţii. şi luarea măsurilor de consolidare. între 360 şi 600. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. corectate cu temperatura. în funcţie de condiţiile locale. diferă de cele din tabelul de săgeti. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. dacă este necesar. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare. se reface legătura. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi. c) mediu. glazura nu este deteriorată sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune. iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancoră. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă. Elementele deteriorate se înlocuiesc. gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. valorile măsurate. n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public. d) verificarea şi strângerea contactelor. având ca referinţa STAS 12604:1988. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. deformate. la verificarea săgeţii. .

sub 30.d) redus. CAPITOLUL. unităţilor administrativ-teritoriale. b) să promoveze dezvoltarea. stabiliţi de . c ) Pregatirea documentatiilor necesare extinderilor de retele de iluminat public si reparatiile capitale la retelele perimate detinute de catre S. j) Urmarirea lucrarilor edilitare realizate la retelele administrate de operatorii de servicii – distributie gazmetan.A. corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. în cazul gestiunii directe. i ) Corespondenta cu Politia Municipiului Alba Iulia si Serviciul Politiei Comunitare Alba Iulia pentru apararea si protejarea retelelor edilitare si/sau recuperarea pagubelor produse respectivelor retele. c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. telecomunicarii.C. în cazul gestiunii delegate. b ) Remedierea sesizarilor cu privire la nefunctionalitati de retea sau corpuri de iluminat.ElectricaS. 91 Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului. distribuţie. conectare/ deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani.Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. Art. c) contractul de delegare a gestiunii. Art. conditiilor specifice. 92 Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată.93 Responsabilitatile operatorului privind sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia: a ) Programarea orelor de functionare in functie de perioada anului. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public. e ) Recuperarea contravalorii energiei electrice consummate de de terti beneficiari ai retelelor publice de alimentare cu energie. corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. d ) Urmarirea contractelor de furnizare energie pentru instalatiile publice pe care le administreaza. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public. după caz. g ) Pregatirea maerialelor necesare documentatiilor si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la retelele edilitare. h ) Urmarirea comportarii in timp a retelelor edilitare proprietatea Municipalitatii. b) hotărârea de dare în administrare. 94 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică. după caz. statului. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. 90 Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare. Art. energie electrica etc. f ) Intocmirea notelor de fundamentare. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. b) servitute de trecere subterană. unor persoane fizice ori juridice. Art. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. aparţinând. e) foarte redus. elementelor de tema. III . privind necesitatea cuprinderii in programele de investitii anuale a lucrarilor de investitii si reparatii capitale pentru retelele de iluminat public. între 30 şi 160.

g) să pună în aplicare metode performanţe de management.I.autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. în cazul gestiunii directe sau contractul de delegare a gestiunii. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. (3)Autorităţile administraţiei publice locale. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. după caz. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. comunităţile locale componente. A. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta. la un nivel calitativ corespunzător. 98 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale. în cazul gestiunii delegate. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.S. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public. 97 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere. după caz. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. şi C.R. 96 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate.C. dacă condiţiile meteorologice le permit . c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. hotărârea de dare în administrare.R. Art.C. de respectarea prezentului regulament. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. Art. care să conducă la reducerea costurilor de operare. Art. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară. inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public. persoane fizice şi persoane juridice..N. Art. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. 95 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public. 93.S. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. după caz. 99 Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii.N. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. în mod nediscriminatoriu. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a .R. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare.N. Art. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii.

rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale.unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului.eficienţa măsurilor luate. . . 102 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public.planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public.Indicatori de performanţă Art. reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. Art. după caz. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat.stadiul de realizare a planurilor de reabilitare. Art. 103 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator. ale comunităţii locale. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii. diferenţiate în timp şi spaţiu. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului. în condiţii justificate. c) satisfacerea judicioasă. după caz. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. Art. creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea. . CAPITOLUL. aprobarea stabilirii. . g) să isi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. .tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia. f) să refuze. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. 101 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achită obligaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale. fiind informaţi periodic despre: .planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public. . echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. 100 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. b) adaptările la cerinţele concrete. . în calitatea lor de utilizatori ai serviciului.starea sistemului de iluminat public. IV .

periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. V . Art. 108 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele.modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. indiferent de modul de gestiune adoptat.Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. CAPITOLUL. organelor de poliţie rutieră. valabile la data încheierii acestora. Art. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. poliţie comunitarăi şi soluţionarea acestora. Art. d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. Art. în condiţiile legii. operatorii vor respecta prezentul regulament. Art. .b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public. civilă. 104 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. 109 . operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public. 106 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. . 107 (1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. contravenţională sau penală. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii.calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu. 105 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (3) Măsurătorile precizate la alin. la informaţiile necesare stabilirii: . (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin.modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. . normativele şi tarifele legale. patrimonială. (2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea. exploatare. facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat. conform prevederilor contractuale. (1). b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare.modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public. . şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea. conservare şi menţinere în funcţiune. f) scăderea infracţionalităţii.stadiului de realizare a investiţiilor. e) creşterea gradului de siguranţa rutieră. după caz.modului de administrare. c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. în conformitate cu prezentul regulament. c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin. .

în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat..1. _____________________________________ b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale. 10 10 10 10 Suma crt. Indicatori de performanţă Trimestrul Total ____________________________________ I II III IV an ________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1. pietonal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ________________________________________________________________________________ 1. ornamental etc. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri 80 60 60 80 Suma de iluminat . 110 În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii. Consilier. pietonal.stradal. Marcel Jeler ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ________________________________________________________________________________ Nr.Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. Art. – notificate 40 25 25 40 Suma operatorului. _______________________________________________ c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare. Secretar. pe tipuri de iluminat . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. calculării şi masurării parametrilor luminotehnici. în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. ornamental etc. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.stradal. .

pietonal. 6h 6h 4h 4h d) numărul de întreruperi programate. 4 4 4 4 16 pietonal. 10 10 10 10 40 _________________________________________________ b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. ____________________________________________ c) durata medie a întreruperilor programate. 85% 85% 85% 85% 85% ______________________________________________ e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). pe tipuri de iluminat .1. alei.2. pietonal. ornamental etc. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI _________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate constatate.stradal. ornamental etc.stradal. _________________________________________________________________________________ 1. monumente afectate de 10 10 10 10 40 întreruperile programate.______________________________________________ d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a)..2. ___________________________________________________________________________________ 1. 48h 48h 48h 48h __________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 1. care au depăşit perioada de întrerupere programată.2. alei. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR ___________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de 1 1 1 1 4 iluminat public. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi programate. ____________________________________________ b) numărul de străzi. b) şi c) rezolvate în 5 zile 15% 15% 15% 15% 15% lucrătoare.. 0 0 0 0 ornamental etc. monumente afectate de întreruperile neprogramate.1. _____________________________________________ b) numărul de străzi.3. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC _________________________________________________________________________________ 1.stradal.stradal. b) şi c) rezolvate în 48 de ore. 100% 100% 100% 100% 100% ________________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________ b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a).3. pe tipuri de iluminat . pe tipuri de iluminat . 30 30 30 30 Suma ______________________________________________ c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat . INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ ________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind . pietonal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI ________________________________________________________________________________ 2. anunţate utilizatorilor. 3-6h 3-6h 1-3h 1-3h _________________________________________________________________________________ 1. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ____________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului.2.2. 30 30 30 30 Suma ornamental etc.

. parcuri. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora.I. _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. destinate iluminatului public. ornamentalfestiv şi architectural etc.) . Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice denumită în continuare Sistem de Iluminat Public (S. 113/2010 STUDIU DE OPORTUNITATE privind forma de gestionare a Sistemului de Iluminat Public A. Sistemul de iluminat public este compus din : a). Reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane. b). 1% 1% 1% 1% 1% Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. _________________________________________________ b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare. ornamental. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor.) Descrierea serviciului de iluminat public Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării iluminatului public pentru arterele de circulaţie rutieră şi pietonale. Consilier. 50% 50% 50% 50% 50% ________________________________________________ c) numărul de facturi contestate de utilizator. Marcel Jeler Anexa nr. alei de acces la blocuri de locuinţe.2. ____________________________________________________ b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare 0 0 0 0 0 a acestor obligaţii. Stâlpi de susţinere a reţelei. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.P. respectiv a corpurilor de iluminat destinaţi iluminatului public. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ________________________________________________________________________________ a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a 100% 100% 100% 100% 100% instalaţiilor utilizatorului. Secretar.2 la HCL nr.nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 0 0 0 0 0 licenţă.

c). Posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau supraterane, destinate exclusiv iluminatului public; d). Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare şi control; e). Corpuri de iluminat, console, accesorii. În Alba Iulia bunurile ce compun sistemul de iluminat public sunt deţinute de către SC Electrica SA FDFEE Transilvania Sud-SDFEE Alba Iulia denumită în continuare SC Electrica SA şi Consiliul Local Alba Iulia: 1. Posturi de transformare-deţinute de SC Electrica în totalitate (66 bucaţi); 2. Puncte de aprindere pentru iluminatul public, 10 deţinute de SC Electrica SA şi 4 deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 3. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane şi subterane 139,4 km deţinute de SC Electrica SA şi 16,5 km deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 4. Stâlpi susţinere areţelei aeriene iluminat public aproximativ 5.000 buc. deţinuţi de SC Electrica SA şi 266 buc. de Consiliul Local Alba Iulia; 5. Corpuri de iluminat deţinute integral de Consiliul Local Alba Iulia respectiv 4.595 buc.; Începând cu anul 1990 deţinatorul reţelelor de distribuţie a energiei electrice(CONEL, RENEL, Electrica) şi-a redus treptat investiţiile în reţelele de iluminat public, autorităţile locale fiind puse în situaţia de a se implica tot mai mult în întreţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Sistemului de Iluminat Public( SIP). În aceste condiţii încă din anul 1998, Primaria Municipiului Alba Iulia a încheiat un contract de reabilitare şi/sau modernizare a sistemului de iluminat public, contract aprobat de Consiliul Local Alba Iulia prin Hotarârea nr. 216/1998. Prin acest contract s-a stabilit ca investiţia iniţială ( înlocuirea corpurilor de iluminat, revizia şi înlocuirea coloanelor de la stâlpii alimentaţi prin reţele subterane) să fie suportată de prestator iar rambursarea să se efectueze eşalonat în 6 ani. Dat fiind că deţinătorul reţelelor de iluminat public era S.C. Electrica S.A., în prima parte a perioadei de contract au fost înlocuite toate punctele luminoase 2.588 buc. (corpuri de iluminat în număr de 145 bucx125W + 2.443 bucx250W=2.588 buc) cu un număr crescut de corpuri de iluminat 3.497buc(1.514buc.x70w, 15buc.x100w, 1.264buc.x150w, 615buc.x250w, 75buc.x400w = 3.497buc.). Printr-un calcul simplu putem constata că în condiţia creşterii numărului de puncte luminoase puterea instalată a scăzut cu 147,37 kw. La începutul anului 2003 s-a înregistrat în plan legislativ o schimbare pozitivă privind reglementarea şi controlul iluminatului public prin apariţia Ordonantei Guvernului României nr.42/30.01.2003, în care se reglementeză pertinent şi profesional organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. Ordonanta Guvernului a fost modificată şi aprobata prin Legea 475/12 noiembrie 2003. Aceste reglementări legislative au creat condiţia şi oportunitatea de a extinde contractul existent pentru realizarea unor reţele de iluminat public în zone sau pe străzi din municipiul Alba Iulia, în care iluminatul public era deficitar. Obiective ca : Ampoi III, Macului, Craivei, Pasajul Unirea etc. au fost reproiectate luminotehnic şi au fost realizate reţele de iluminat care,au rămas în proprietatea Consiliului Local Alba Iulia. 3. Modul de gestionare a serviciului de iluminat public

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. Aceste servicii se gestionează şi se administrează prin intermediul operatorilor licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Gestionarea serviciilor de iluminat public cea mai uzuală este gestionarea delegată sau concesionarea către un operator, operator căruia i se transferă în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), sarcinile şi responsabilităţile (exploatarea, funcţionarea, modernizarea, extinderea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public, gestionarea consumului de energie). Acest gestionar delegat sau concesionar (operator) va avea sarcina de a aduce sistemul de iluminat public la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare într-un termen scurt, rambursarea investiţiei făcânduse pe termen lung. În prezent administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza de catre Serviciul Administrarea Patrimoniului Local prin contracul existent cu S.C. Luxten Lighting Co. S.A care executa lucrari de intretinere si extindere retele de iluminat, si contract de furnizare a energiei electrice cu S.C. Electrica S.A. Intrucat in contractul existent cu S.C.Luxten Lighting Co. S.A. nu se mai pot realiza decat lucrari de intretinere-mentinere in perioada de rambursare a lucrarilor efectuate respectiv, anii 2006 si 2007, in conditiile in care in Alba Iulia exista programe de extindere a retelelor edilitare pentru noile cartiere de locuinte (Dealul Furcilor, Alba Iulia-Micesti, Alba Iulia-Paclisa ) , apare necesitatea existentei unui operator licentiat de catre autoritatea nationala in domeniu. In paralel cu liberalizarea pietei energetice in Romania gestionarul reţelelor poate reduce costurile cu energia care numai in anul 2005 au fost de 730.298 RON. Din acest motiv este necesara delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public unui operator calificat. Delegarea gestiunii serviciului se face prin licitatie publica. Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor face dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea/concesionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini, şi vor prezenta garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberată de ANRSC. Operatorul care va fi delegat pentru gestionarea/concesionarea sistemului de iluminat sau caruia i se va concesiona serviciul de iluminat public va colecta şi rezolva toate sesizările primite de la cetăţeni şi va gestiona consumurile de energie electrică ale sistemului de iluminat public. În acest mod cetăţeanul contribuie direct la asigurarea bunei functionări a iluminatului în orasul în care locuiesc, deoarece în dispeceratul operatorului delegat se va monitoriza fiecare defectiune şi modul în care a fost remediată. Dispeceratul

va dispune de un număr de telefon special şi de un program care permite rezolvarea sesizărilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi menţinerea sistemului de iluminat public în parametrii contractuali. Soluţia pe care executivul trebuie să o ia în calcul este de găsire a unui partener, cu disponibilităţi financiare şi cu experienţă în domeniu, care să facă o infuzie de capital pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în maxim 3 ani şi să accepte rambursarea într-un număr de 15 de ani conform posibilităţilor de rambursare a administraţiei publice locale. Concluzie Pentru realizarea lucrǎrilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a iluminatului public din municipiul Alba Iulia trebuie asigurat un serviciu specializat care să poată efectua toate lucrările specifice acestui serviciu operativ şi la o calitate deosebitǎ. În acest sens soluţia rezolvării problemei iluminatului, este organizarea unei licitaţii publice prin care serviciul de iluminat public aflat în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local, să fie încredinţat prin gestiune delegată unei firme specializate şi cu experienţă în efectuarea de asemenea servicii. B.) Motivarea de ordin economic, financiar, social care justifică acordarea concesiunii Iluminatul public, alături de gradul de telefonizare, alimentare cu apă curentă, canalizare, asfaltarea străzilor etc., reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei. În cazul unui oraş, cu atât mai mult a unui oraş istoric, iluminatul public împreună cu cel decorativ (ornamental şi arhitectural), este de natură să-i sublinieze personalitatea, să pună în evidentă tot ce este mai reprezentativ şi să-i confere o notă deosebită de modernitate. Realizarea unui iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai bune pentru desfaşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor. Carenţele iluminatului public măresc riscul de producere a accidentelor rutiere precum şi numărul de agresiuni ale persoanelor sau altor fapte antisociale. Studii privind influenţa iluminatului rutier asupra numărului de accidente nocturne arată că numărul de accidente care cauzează decese şi răniri grave pot fi reduse cu aproximativ 30% prin îmbunătăţirea sistemelor de iluminat rutier. Conform statisticilor, se deduce că riscul de accidente şi gravitatea acestora este de 1,6 ori mai mare noaptea decât ziua . Pentru obţinerea unui bun sistem de iluminat sunt importante trei criterii : - nivelul luminanţei carosabilului ; - o slabă orbire datorată corpurilor de iluminat ; - o bună uniformitate a luminanţei carosabilului. Alba Iulia a fost primul municipiu, după capitala Bucureşti, care şi-a asumat responsabilităţile reabilitării şi modernizarea Sistemului de Iluminat Public existent la nivelul anului 1998, proces care a continuat până în anul 2005 cu extinderea reţelelor de iluminat, acoperind aşa zisele “pete negre”, zone rămase deficitare din punct de vedere a iluminatului public cum ar fi: - Zona Macului - Zona Ampoi III

C. Poligonului Contractul existent între Primăria Municipiului Alba Iulia şi SC Luxten Lighting Co SA a ajuns la limită în ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de iluminat. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. În anul 2006. operatorul poate eficientiza costurile şi prin achiziţionarea de energie electrică sub valoarea de livrare a SC Electrica SA. încă din anul 2004 – am procedat la efectuarea reţelelor de iluminat public separate fizic de instalaţiile deţinute de SC Electrica SA. Legea nr. Dezvoltarea zonelor noi de cartiere de locuinţe: Alba Iulia-Miceşti. cuprinde dispoziţii generale inclusiv pentru iluminatul public. din experienţa acumulată am constatat că pentru întreţinerea SIP actual este suficientă o zi de lucru pentru sesizările cumulate în decurs de 10 zile calendaristice iar lucrările de extindere sau instalarea de reţele noi şi verificarea periodică nu ar putea acoperi normele de muncă şi cheltuielile pentru personalul muncitor însarcinat cu aceste lucrări (7 persoane). Alba Iulia-Pâclişa. Dealul Furcilor. rămânând în vigoare prevederile legate de întreţinerea corpurilor de iluminat existente în acest moment.str. Având în vedere situaţia actuală a patrimoniului aferent SIP sunt necesare realizarea următoarelor direcţii : a) continuarea demersurilor pentru preluarea reţelelor de iluminat public independente(care nu sunt comune cu reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru . toate aceste motive impun organizarea serviciului de iluminat public prin crearea unui serviciu public specializat în subordinea Consiliului Local sau contractarea unui operator autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunală. decât pentru o perioadă de maxim 3 luni/an .51/2006. În paralel cu lucrările şi activităţile necesare gestionarii SIP în condiţiile deschiderii pieţei de energie electrică. Din informaţiile pe care le deţinem puţine administraţii locale din municipiile mari au creat servicii specializate sau secţii specializate pe lângă alte servicii publice de interes local organizate ca servicii publice cu personalizate juridica sau SRL sub autoritatea consiliilor locale. au fost adoptate o serie de acte normative. se prevede la art. iar prin Ordonanţa de urgenţă nr.str.) Investiţii necesare pentru modernizare şi extindere Luând în considerare prevederile legislative cu privire la Serviciul public de iluminat public.2 că atribuirea contractelor de concesiune de servicii se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Considerăm că majoritatea Consiliilor Locale vor proceda la concesionarea activităţii de gestionare a SIP întrucit. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Operatorul autorizat are dreptul de a cumula activităţile de gestionare a SIP din mai multe localităţi fapt care poate duce la creşterea eficienţei şi reducerea timpului de intervenţie în caz de avarii.54/2006 a Guvernului României. privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. pentru corelarea legislaţiei cu cea europeană mă refer în mod deosebit organizarea serviciilor de interes public şi modalitatea de delegare a gestiunii şi contractare a operatorului . Cameliei ..

c) dispecerizarea SIP . Factorii care se consideră sunt următorii: . drum judeţean) Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): Slabă bună Drumuri urbane importante. ornamental-festiv şi architectural . stradal-rutier. f) încheierea unui contract cu SC Electrica SA pentru coexistenţa reţelelor comune până la separarea fizică a reţelelor specifice conform Ord. şosele importante. g) îmbunătăţirea iluminatului public în toate componentele sale respectiv. e) întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP existent în parametrii de eficienţa . fără căi de rulaj separate(Ex: drum naţional. din zone rezidenţiale. condiţiile de deplasare şi vizibilitate. drumuri de acces la străzi. 42/2003.13433/martie 1999 – standard românesc. străzi rurale locale. respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti: Clasificarea drumurilor Descrierea drumului Drum cu trafic de mare viteză. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ medie scǎzutǎ Drum cu trafic de mare vitezǎ. Norma CIE 115/95 – reglementări internaţionale. iluminat stradal-pietonal. străzi de centură sau radiale din oraşe.consumatorii casnici sau agenţi economici). d) extinderea reţelelor pentru cuprinderea zonelor din noile cartiere de locuinţe . Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: Slabă bună Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. recomandă următoarele clasificări pentru trafic rutier. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. b) continuarea montarii punctelor de aprindere pentru delimitarea şi coordonarea reţelelor de iluminat public . ornamental. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă bună Clasa de iluminat M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Nota 1. reglementări stabilite şi de SR.

sau acolo unde există restricţii de circulaţie. Nota 3. Diferitele tipuri de călători sunt.4 0. . centrale. 0. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa de iluminat M1 M2 M3 M4 M5 Lmed (1) min. unde un nivel de P1 iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti P2 Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti P3 . sau sunt reduse ca densitate. Nota 4.75 0. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Clasa de iluminat Străzi foarte circulate. vehiculele cu viteză redusă. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. Separarea este bună. conducătorii auto.indicatoare rutiere . . Metode de control sunt: .4 0. Nota 2.marcaje rutiere. dedicate diferitelor tipuri de trafic. L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul .semne direcţionale . 0. vehiculele de transport. .5 NR NR (1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . cicliştii şi pietonii.4 Tl (1) max..7 0.semnale luminoase . U0 =uniformitatea generală a luminanţei . Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale.4 0.5 U0 (1) min. Acolo unde acestea lipsesc.4 0. comercial sau istoric. autobuzele.numărul de benzi. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. de prestigiu cultural.5 1 0.7 0. Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei.semne de circulaţie. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. (2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . . NR – nu sunt valori recomandate . indicatoare . controlul traficului se consideră a fi drept slab. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora . 10 10 10 15 15 Ul (2) min.reguli de prioritate . . spre exemplu. 2 1. deosebite.

Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus.economică.5 1.6 1.Nivelul redevenţei Având în vedere natura serviciului public. F). Modalitatea de acordare a gestiunii SIP Pentru asigurarea transparenţei şi realizarea serviciului public de iluminat în condiţii de eficienţă tehnico . Durata estimată a concesiunii Luând în considerare prognoza de dezvoltare a municipiului Alba Iulia în zone cum . E). Redevenţa mare ar putea duce la creşterea tarifelor şi implicit la creşterea costurilor de întreţinere a SIP. concesionarea gestiunii SIP va fi realizată prin licitaţie publică deschisă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică . adică prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reprezentată la nivel local de catre Consiliul Local. parte dintre aceştia au cules date din teren şi au înaintat scrisori de intenţie. nivelul redevenţei considerăm că ar trebui să fie stabilită la un minim reprezentând valoarea de amortizare a mijloacelor fixe. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] E min [lx] 20 7.5 0.2 NR NR D).5 10 3 7.5 5 1 3 0. Menţionăm că până în prezent au fost societăţi comerciale(agenţi economici) care sau interesat de SIP Alba Iulia .

durata concesiunii la 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.G. Temei legal. nr. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.H.H. actualizată. . 974/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Alba Iulia.3 la HCL NR. 34/2006.000 lei – 1. Consilier. 215/2001.G. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. 34/2006. privind atribuirea contractului de achiziţie publică.Legea nr. privind administraţia publică locală.U.O. Propunem deci.G. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. .ar fi “Dealul Furcilor” şi Alba Iulia – cartier Pâclişa.Legea nr. . operatorul va trebui să realizeze investiţiile eşalonat în funcţie de preluarea reţelelor de iluminat de SC Electrica SA şi dezvoltarea reţelelor edilitare din noile cartiere de locuinţe în acelaşi timp cu reţelele de distribuţie a energiei electrice. . Legislaţie aplicată . privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. . dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor ( valoarea estimată a investiţiei este de 7. nr. 925/2006. Marcel Jeler ANEXA nr.500. Secretar.800. actualizată şi republicată. 113/2010 STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE DE GESTIUNE ŞI A PERIOADEI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC 2.G. nr. actualizată.000 EURO – cu realizare în 24 de luni) pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei.U. 213/1993.

a Gemina. s-a întipărit adânc în mintea şi inima poporului român. care veneau să pecetluiască de astă dată unirea începută.G. a unor aşezări preistorice acum 5000 de ani. existenţa pe acest teritoriu şi în împrejurimile lui imediate. social şi economic al acestor locuri şi aceştia sunt dacii. în partea de nord a oraşului s-a descoperit o importantă aşezare neolitică (5000 .e. Numeroase izvoare atestă.lea î. O ramură a tracilor va atinge în curând un apogeu politic. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. amintim că în dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se revărsau adevarate torente populare. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. Pentru că era propus drept un castru permanent. . 1 decembrie. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii . castrul de la Apulum a fost unul dintre cele mai mari din Dacia romană. 1. 1337/2006 privind completarea H. ale carui începuturi trebuie puse imediat după anul 106 d.155/2006 al Preşedintelui A. nr. Aici.H.Ch. . Călătorul care trece astăzi prin Cetatea Alba Iulia devenită centru turistic. Ch. care a fost locuită de triburi de păstori şi agricultori...O. forma sa era dreptunghiulară. cunoaşte o mare dezvoltare. .n.1000 î.A. a unor aşezări preistorice datând din mileniul al V. Platoul Romanilor . nr. şi în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi .Ordinul 86 din 20 martie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public . vizitând Muzeul Unităţii Naţionale din chiar clădirea unde s-a înfaptuit. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică .). cu trei veacuri în urmă. Alba Iulia.U.R.La vii. un centru tribal tracic de seamă. nr. privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.G. Primul nucleu al oraşului. vede săpat în piatră pe frontispiciul arcului de triumf de la intrare: " În anul Domnului 1918. Construirea lui s-a facut pe o întindere de 30 de ha .2.G.G. 34/2006.. Scurt istoric Oraş învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice petrecute între bătrânele-i ziduri. .G. a fost castrul legiunii a XIII . În numeroase puncte de pe teritoriul oraşului .ORDINUL nr. nr.1900 î. . Evocând atmosfera creată cu ocazia evenimentului. nr. probabil.a Gemina.U. Numeroase izvoare atestă existenţa pe acest teritoriu şi în imprejurimile lui imediate. ). de Mihai Viteazul.Ch.N. Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune de-a găzdui desfăşurarea unui mareţ act din viaţa României moderne – Marea Unire de la 1 decembrie 1918.Legea nr.au fost scoase la iveală obiecte din epoca bronzului (1700 . În epoca romană.H. Cărămizile purtau stampila legiunii a XIII . 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O. 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public. pe cursul mijlociu al Mureşului a fost. înainte de a ne fi fost transmis numele sau prin documente istorice scrise.M. Apoulon-ul dacic devenit APULUM. nr.U.G. tot în acest loc.P. conform arhitecturii militare romane.

social – cultural şi educaţional. în fiecare an la 1 Decembrie se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României. Eternă fie aducerea aminte a acestui act măreţ ". b) Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. se defineşte următoarea terminologie specifică serviciului de iluminat public . După anul 1990 şi în Municipiul Alba Iulia a început reconstrucţia instituţiilor democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă. În anul 1922 se ridică Catedrala Reântregirii Neamului unde în ziua de 15 octombrie are loc încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. Ratificarea unirii Transilvaniei cu România s-a făcut apoi prin Decretul Lege nr. modernizarea iluminatului public va conduce la substanţiale economii în bugetul municipalităţii. Totodatã. precizat în anexa la contractul de furnizarea/prestarea serviciilor de iluminat public . a) Aparat/corp de iluminat – aparat care serveşte la distribuţia. f) Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. e) Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare . 1918. publicat în Monitorul oficial nr. Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia în istoria neamului. Municipiul Alba Iulia fiind declarat de către Parlamentul României în anul 1994 "Cetate Simbol a Marii Uniri a Românilor". reabilitarea iluminatului public în Municipiul Alba Iulia. . c) Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică. urmăriţi de la nivelul operaţiunilor şi care reprezintă . banii câstigaţi prin reducerea consumului de energie electrică putând fi dirijaţi spre alte sectoare ale administraţiei municipale. cum pentru un oraş modern. care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor.R. care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de luminã. realizarea unui iluminat public modern va crea o mai bună exprimare estetică a personalităţii acestui vechi şi frumos oraş şi va genera condiţii mai bune pentru desfãşurarea activităţii populaţiei atât prin scăderea riscurilor de accidente rutiere.3. pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. Noţiuni tehnice privind iluminatul public În conformitate cu Legea serviciului de iluminat public nr. 320 din 14 mai 2007. oraşul devenind în prezent un puternic centru economic. denumită A.în mod irevocabil prin votul solemn şi unanim al poporului.C. 230/7 iunie 2006.N. publicată în Monitorul Oficial nr. unirea Transilvaniei cu întreaga Daco-Romania. Dar.517/ 15 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public. cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva cetăţenilor. 1. Definiţii. într-un interval de timp. circuitelor auxiliare şi componentelor electrice de conectare la reţeaua de alimentare. d) Echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat . filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat . 3631 din 11/24 dec. g) Indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat.S. iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei.

Iluminatul public al unei localităţi urbane – ca activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. pieţe. care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto. n) Sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală. pietonal.condiţii de acordare sau de retragere a licenţei. automatizare. emisă de ANRSC care asigură prestarea serviciului de iluminat public. distribuţie. o) Sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat. p) Sistem de iluminat ornamental festiv – sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale. s) Utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai membrilor comunităţii locale. ciclişti. are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto (rutiere) şi pietonale precum şi iluminatul arhitectural. . k) Servicii de iluminat public – activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general. spaţii de agrement. de efect vizual. ornamental festiv. echipamentul de protecţie. fotometrice şi/sau mecanice. măsură şi control. care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative. odihnă. Iluminatul electric artificial constituie în prezent una dintre componentele esenţiale realizării unor condiţii normale de viaţă (muncă. emis de autoritatea competentă. conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine. asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminat modern este realizarea unui microclimat luminos confortabil şi eficient. ornamental şi ornamental festiv în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale respective. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. ). destinat sistemului de iluminat. prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. în principal. j) Operator (prestator) – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare. comandă. q) Sursă de lumină / lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod vizual vizibile produse prin conversie de energie şi care se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. unor costuri de investiţie minime etc. târguri. pietoni) sau separate. arhitectural. de exploatare comercială a iluminatului public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public. având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora. divertisment. i) Licenţă – act juridic şi tehnic. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor. r) Tablou electric de alimentare. h) Indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice română sau străină. circulaţie etc. în condiţiile unui consum minim de energie electrică. la comemorări şi alte evenimente festive. în cazul nerealizării lor. l) Sistem de iluminat al căilor de circulaţie – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto. protejate împotriva accesului accidental. m) Sistem de iluminat arhitectural – sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru o comunitate locală. după caz. pentru cele trei categorii. unei utilizări intensive a iluminatului natural.

. . drum judeţean)Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): slabă M1 bună M2 Drumuri urbane importante.nivelul de luminanţă (L) şi de iluminare (E). securitatea traficului auto şi siguranţa persoanelor (pietonilor) sunt primordiale. secundare. fântâni. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M2 bună M3 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. locale. Pentru zone publice: complexe comerciale. parametrii luminotehnici recomandaţi pentru căile de circulaţie rutieră.uniformitatea repartiţiei luminanţelor şi iluminării.estetica urbană.4.factorul de orbire. corespunzător claselor (P1¸ P7). pentru fiecare dintre clasele de trafic (M1. iar pentru căile de circulaţie pietonală. căi de circulaţie pietonală etc.securitatea traficului rutier nocturn. sunt prezentaţi în tabelele de mai jos : Descrierea drumului Clasa de iluminat Drum cu trafic de mare viteză. obiectivele privind asigurarea ambianţei şi confortului luminos. realizarea cerinţelor de estetică urbană predomină.securitatea persoanelor şi bunurilor. Ponderea şi importanţa acestor obiective diferă în funcţie de zona iluminată: pentru artere rutiere principale. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ M1 medie M2 scǎzutǎ M3 Drum cu trafic de mare vitezǎ.ambianţă plăcută şi confort luminos în absenţa luminii naturale. şosele importante.redarea culorilor. .. M5). străzi rurale locale. străzi de centură sau radiale din oraşe. . fără căi de rulaj separate (Ex: drum naţional. din zone rezidenţiale. Reglementări tehnice actuale privind iluminatul public Principalele obiective ale iluminatului public urban sunt : . . drumuri de acces la străzi. În conformitate cu prevederile normativelor tehnice internaţionale (CIE 115/1995) şi naţionale (SR 13433/1999 ) actuale în vigoare. parcări. terase. clădiri şi monumente. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M4 bună M5 . . parcuri şi grădini.1. calitatea unei instalaţii de iluminat exterior este determinată de următorii parametrii: . Din punct de vedere luminotehnic.

vehiculele de transport. de prestigiu cultural. 0.indicatoare rutiere.5 1 0. sau sunt reduse ca densitate. Ul = uniformitatea longitudinală a luminanţei.4 0.semnale luminoase. Diferitele tipuri de călători sunt. conducătorii auto. NR – nu sunt valori recomandate. cicliştii şi pietonii. .4 0.4 0.4 0. Nota 2. Separarea este bună. . (2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor. dedicate diferitelor tipuri de trafic. . deosebite.7 0. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 . condiţiile de deplasare şi vizibilitate.5 U0 (1) min. 2 1. Nota 3.7 0. comercial sau istoric.Nota 1. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. Acolo unde acestea lipsesc. respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. 0. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. Metode de control sunt: . centrale. spre exemplu.numărul de benzi. . vehiculele cu viteză redusă.5 NR NR (1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . controlul traficului se consideră a fi drept slab. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Străzi foarte circulate. L = luminanţa medie pe suprafaţa de calcul. . Nota 4.marcaje rutiere.75 0. Factorii care se consideră sunt următorii: .reguli de prioritate. indicatoare . U0 = uniformitatea generală a luminanţei. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa iluminat M1 M2 M3 M4 M5 deLmed (1) min.semne direcţionale.semne de circulaţie.4 Tl (1) max. Tl = indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. sau acolo unde există restricţii de circulaţie. autobuzele.

respectiv a reţelei de alimentare cu energie electrică.amplasarea corpurilor de iluminat la înălţimi corelate cu tipul sursei de lumină şi cu valoarea fluxului luminos emis . .stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat.5 5 3 1.reţea electrică de joasă tensiune supraterană sau subterană.5 3 1.5 1 0. destinată iluminatului public. . .console şi accesorii de montaj-fixare. .6 0.5 9 10.5 12 Alegerea adecvată a spectrului de culoare a surselor de lumină utilizate are o importanţă deosebită doar la iluminarea cu caracter decorativ – arhitectural a arterelor comerciale.Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. a monumentelor. iluminatul public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare specifice. . .corpuri de iluminat echipate cu surse electrice de lumină corespunzătoare. Tabelul cu înălţimile minime de montare a surselor de iluminat [m] Flux luminos lm <5000 5000 – 10000 10000 – 15000 >15000 Distribuţia luminoasă a surselor de lumină Concentrată Semiconcentrată Largă 6 6 7. la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar să se ia următoarele măsuri: . Din punct de vedre constructiv.5 9 10.5 NR E min [lx] 7. π/6). dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P3 P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] 20 10 7.limitarea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat în direcţia observatorului. numită sistem de iluminat public şi compusă din: .adoptarea unor valori corespunzătoare pentru unghiul de protecţie vizuală (min. clădirilor istorice etc.2 NR Pentru evitarea efectului de orbire fiziologică asupra observatorului. în scopul redării corecte a culorilor.5 6 7.5 9 7.

destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminare a unor monumente de artă sau istorice. este ansamblul alcătuit din aparate de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare. ciclişti. măsurare şi control. precum şi funcţionarea.respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului.. . .sistem de iluminat ornamental pentru parcuri. cât şi calitativ. pietoni) sau separat pentru cele trei categorii de participanţi la trafic. a unui efect luminos estetic – arhitectural şi altele. echipamente de comandă. 230 din 7 iunie 2006. conform prevederilor legale în vigoare: Legea Nr. drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor etc.sistem de iluminat pentru căi de circulaţie mixte (auto. • Sistemul de iluminat public. sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general. ornamental (parcuri.adaptabilitatea la cerinţele concrete. Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 230 din 7 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007). exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public intră în atribuţia şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.) şi ornamental festiv. .5. . pietonal. serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: . În sensul ordonanţei menţionate: • Serviciile de iluminat public. Aspecte juridice ale exploatării şi dezvoltării sistemelor de iluminat public Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi. pieţe şi zone similare.tarifarea pe bază de competiţie. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. . ale comunităţii locale. exploatare şi întreţinere. amplasate într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil. . care au drept scop asigurarea iluminatului rutier. asigurând circulaţia şi siguranţa pietonilor pe timp de noapte. a circulaţiei. pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al Serviciilor de Iluminat Public.sistem de iluminat arhitectural. spaţii de agrement.satisfacerea judicioasă. . arhitectural. 1. pieţe. . sistemele de iluminat public sunt: . Organizarea serviciilor de iluminat public.administrarea şi gestionarea serviciului de iluminat public în interesul comunităţii locale. a unui sport. automatizare.posturi de transformare şi cutii de distribuţie.respectarea standardelor minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne (SR 13433) şi ale UE (CIE 115/1995). echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. sunt reglementate prin Ordinul 86 din 20 martie 2007. diferenţiate în timp şi spaţiu. condiţiile tehnice de funcţionare. .sistem de iluminat ornamental festiv utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale şi cu prilejul altor evenimente festive. a unui spectacol.continuitatea atât din punct de vedere cantitativ. funcţional. zone de agrement etc. a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală.. estetic. prestate în perimetrul unei unităţi administrativteritoriale. . Corespunzător destinaţiei.

caracterizat prin . abordarea unor ample acţiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Alba Iulia era absolut necesară. .. În perioada 1998-2001 au fost înlocuite în totalitate (2588 buc) aparatele de iluminat cu aparate noi mai performante (3497 buc) în urma procedurii de înlocuite puterea instalată a scăzut cu 147.1. Odată cu îmbunătăţirea cadrului legislativ s-a putut trece la realizarea unor lucrări de reabilitare a reţelelor perimate pe care S. Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare asigură anumite avantaje tehnico – economice : . .C. Situaţia tehnică actuală Sistemul de iluminat public existent în Municipiul Alba Iulia a fost proiectat şi realizat în conformitate cu prescripţiile Normativului republican PE. promovarea formelor de gestiune delegată constituie unul dintre obiectivele care se vor urmări cu precădere de către consiliile locale. Art. şi normativul PE 136 sunt esenţiale.C. . şi anume: . Electrica S. procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evoluţie lentă. În prezent. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente. . .optimizarea consumului de energie electrică în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public şi reducerea impactului asupra mediului. conform Legii 230 din 7 iunie 2006.funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă.Luxten Lighting Company S.(deţinătoare în totalitate a reţelelor de iluminat public) nu le mai putea exploata şi la extinderea reţelelor în zonele de dezvoltare urbană . Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâri ale consiliilor locale. modernizarea şi extinderea / dezvoltarea sistemului de iluminat public.A. lit. a confortului şi a calităţii vieţii.37 kW. Gestionarea serviciilor de iluminat public se poate face fie prin gestiune directă.asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale. pe termen lung.l.136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990). fie prin gestiune delegată. .9. pentru exploatarea.creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale.A. în cadrul contractului încheiat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu S. sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este un ansamblu de instalaţii şi echipamente vechi şi noi (reabilitate şi/sau modernizate).garantarea permanenţei şi continuităţii în funcţionarea iluminatului public.realizarea unei infrastructuri edilitare moderne.posibilitatea elaborării unei strategii unitare. . Capitolul 2 FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2.Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public urmăresc satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale. Având în vedere legislaţia existentă în acea perioadă nu au putut fi realizate alte lucrări de către municipalitate la celelalte componente ale sistemului de iluminat public. întreţinerea.punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii. la parametrii tehnico funcţionali inferiori cerinţelor de performanţă actuale agreate pe plan internaţional (Normativul CIE 115/1995). În perioada de după 1990 şi până în prezent. Deoarece diferenţele între criteriile CIE standardizate în România prin SR EN 13433/1999.ridicarea gradului de civilizaţie.

stâlpi din beton (tip SV. Electrica S. având durata medie de viaţă 14-15 ani. respectiv păstrarea reţelelor deţinute de S. pieţe.102 aparate de iluminat pentru clasa ME3 cu putere instalată de 187. prin reţele de iluminat deţinute în proporţie de 80% de S.896kW .SCP etc) : 3482 buc . Lungimea totală a reţelelor de iluminat public existente : cca. cu putere instalată de 656. din care: . În general sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia se caracterizează ca fiind neomogen. respectiv: .064 aparate de iluminat – iluminat parcuri şi alte trasee pietonale fără clasificare. Aceste discrepanţe au fost cauzate de necesitatea încadrării în situaţia de fapt.7 W. . .cu reţea de iluminat incompletă. lungimea tronsoanelor de străzi alimentate din PT-uri. punctual sau pe lungimea unor străzi întregi.512 kW. avarierea accidentală a cablurilor subterane de alimentare. puterea medie instalată pe corp de iluminat este de 140. Cetatea Istorică. ..9 km.421 kW. Cu toate că au fost înlocuite aparatele de iluminat şi durata de viaţa a acestora nu a expirat se constată o creştere a sesizărilor cu privire la funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea acestora. străzi.) : 702 buc. Municipiul Alba Iulia având proprietatea asupra corpurilor de iluminat până la clemele de conectare la reţea dar şi câteva reţele proprietatea Municipiului Alba Iulia.stâlpi din metal (tip Rutier. un număr de 125 de străzi nu beneficiază în prezent de iluminat public.neomogeniate. etc.A.SE. 2. Din numărul total de străzi ale Municipiului Alba Iulia. s-a constatat o creştere a cheltuielilor de întreţinere. .fără reţea de iluminat – 119 străzi. pasarela CF etc. Din această cauză s-a trecut la realizarea de reţele noi . după cum urmează: . . primăria neputând a investi în aceste reţele. alei. Astfel. fiind foarte multe zone. 4. neefectuarea lucrărilor periodice de întreţinerea a corpurilor de iluminat.1. pieţe.808 kW.885 aparate de iluminat pentru clasa ME5 cu putere instalată de 82.C. având aparatele de iluminat împărţite pe clase de iluminat. Număr total de stâlpi de susţinere : 4184 buc. Echipate cu reţele de iluminat: 268 încadrate – funcţie de caracteristicile drumului şi parametrii luminotehnici prescrişi. la reţelele cu vechime foarte mare..124 aparate de iluminat pentru clasa ME4 cu putere instalată de 148. Cauzele constatate sunt leagate de vechimea cablurilor de alimentare (unele cu vechime de peste 40 de ani).Electrica şi implicit a sâlpilor pe poziţiile iniţiale. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia (împreună cu localităţile componente) este alimentat din 69 posturi de transformare (PT). . 155. care fie nu sunt iluminate corespunzător fie se trece brusc de la o iluminare foarte intensă la zone de întuneric.493 aparate de iluminat pentru clasa ME2 cu putere instalată de 134. Număr total de artere. Corpurile de iluminat existente – în majoritate au fost înlocuite în perioada 1998 2000 (85%). Număr total de corpuri de iluminat existente: 4668 buc.1. unele chiar de risc. – 6 străzi 3.1. perioada de înlocuire a lămpilor scăzînd la mai puţin de un an (perioada garantată de funcţionare)..263 kW. parcuri etc. Principalele aspecte relevante din punct de vedere tehnic şi cantitativ pentru evaluarea stadiului actual al sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia sunt următoarele: 1. diversitate şi neuniformitate atât din punct de vedere constructiv cât şi din punct de vedere funcţional.C. Ornamental.

măsură şi control din punctele de aprindere şi de măsură. în toate zonele Municipiului Alba Iulia impune abordarea unor măsuri tehnico-organizatorice adecvate. zone rezidenţiale noi. 2 lămpi şi un corp de iluminat defect. sistemul de iluminat public aferent trebuie să dispună de cca. 4. 8. în condiţiile separării fizice de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali . IK 08) pentru un număr de cca. 2.A. 3. în condiţiile separării fizice de reţelele furnizorilor de energie electrică .– reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă.– echiparea stâlpilor existenţi (fără cablu de iluminat public. 2760 puncte luminoase .92). 6.– reabilitarea şi redimensionarea (după caz) reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. Măsuri tehnico-organizatorice privind dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public Asigurarea unui iluminat public civilizat. se recomandă următoarele măsuri tehnice corespunzătoare atingerii indicatorilor de performanţă specificaţi în documentele normative în vigoare (SR EN 13433/1999. IP 66 compartiment aparataj. – continuarea procesului de înlocuire treptată a reţelelor aeriene cu reţele subterane de distribuţie. cu costuri de exploatare şi întreţinere minime din punct de vedere economic.– compensarea suplimentară centralizată (în punctele de aprindere şi de măsură) a circulaţiei puterii reactive în vederea îmbunătăţirii factorului de putere (cos Ø> 0. . 7. 2.În cazul reţelelor de iluminat realizate integral de către municipalitate în perioada 2003-2008 s-au constatat doar defecţiuni punctuale exemplu: reţeaua realizată de Primărie în martie 2007. începând din zonele centrale spre periferie . performante ( IP 66 compartiment optic. calitativ şi eficient din punct de vedere tehnico-funcţional. 292 buc.) s-au constatat până în prezent 3 defecţiuni respectiv. pe străzile cuprinse între Alba Iulia şi Miceşti pe stâlpii suport ai S. automatizare.800 puncte luminoase. bride etc. parcări. ameliorarea bilanţului energetic şi reducerea – şi pe această cale – a cheltuielilor de exploatare.– extinderea reţelelor de iluminat în zonele deficitare (zone de blocuri/locuinţe. (corpuri de iluminat. În conformitate cu structura şi starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. În principiu. Ordinul 86 din 20 martie 2008): 1. 5.C.000 de locuitori). parcuri. Legea serviciului de iluminat 230 din 7 iunie 2008. fără corpuri de iluminat) cu reţea de iluminat completă aproximativ 150 puncte luminoase .2. în cadrul unei strategii pe termen lung a autorităţilor administraţiei publice locale. inclusiv armăturile mecanice aferente (console.– dezvoltarea sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia în direcţia iluminatului ornamental – decorativ de accentuare şi punere în valoare a unor obiective arhitectonice reprezentative.). 6. în funcţie de mărimea localităţii (68. Subsistemul de iluminat arhitectural este destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (Ordinul 86 din 20 martie 2007). IP 66.continuarea şi amplificarea procesului de modernizare prin înlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral şi calitativ. .Electrica S. confortabil şi util pentru cetăţeni. cu corpuri de iluminat noi.

230 din 7 iunie 2006) administraţiile publice locale au obligaţia să asigure gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. –O altă măsură administrativ – organizatorică necesară şi dependentă de prima este separarea fizică a reţelelor de iluminat public. menţinerea în funcţiune şi reabilitarea sistemelor de iluminat public astfel încât acestea să corespundă cerinţelor tehnico-funcţionale stipulate în normele europene (CIE 115/1995) şi standardele nationale (SR EN 13433/1999). leasing etc. faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali. în tabelul de mai jos: . absenţa cablajului.– introducerea şi extinderea utilizării modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. etc). eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor componente uzate (lămpi. .) către operatori specializaţi capabili să asigure exploatarea. 10.executarea reviziilor tehnice periodice pentru verificarea. fiabilitate ridicată şi – desigur – economii importante în cheltuielile de exploatare. pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen lung. .. reabilitarea. măsura esenţială capabilă să ducă la atingerea indicatorilor de performanţă preliminaţi este : – delegarea gestiunii prin una din formele legale agreate de Consiliul Local (concesionare. . etc. Din punct de vedere administrativ – organizatoric. materialele şi energie electrică evidenţiate.executarea de manevre şi activităţi operative pentru asigurarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor aferente sistemului de iluminat public. ca un tot unitar.executarea reparaţiilor curente planificate pentru readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea componentelor uzate.9. parcuri. extinderea şi mentenanţa sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în ansamblu. unde se pot realiza parametrii luminotehnici necesari în condiţii extrem de avantajoase: autonomie faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică. precum şi exploatarea. curăţarea. Realizarea lucrărilor de exploatare. inclusiv punctele de aprindere şi de măsură.1. în cursul nopţii. Situaţia financiară (analiza costurilor) În conformitate cu prescripţiile legislaţiei în vigoare (Legea serviciului de iluminat public nr. întreţinere şi reabilitare constau din: . modernizarea. întreţinerea.executarea activităţilor de reabilitare prin înlocuirea componentelor având uzură fizică şi morală avansată cu componente noi având indicatorii de performanţă compatibili cu cerinţele tehnico-funcţionale actuale. balasturi. reglarea.– introducerea graduală a celor mai recente produse luminotehnice : lămpile solare (cu LED – uri de mare intensitate) pentru iluminat public în zone rezidenţiale. alei. ignitere. sintetic. Capitolul 3 FEZABILITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 3. pentru reducerea consumului de energie electrică şi diminuarea – şi prin aceasta – a cheltuielilor de exploatare. În anii 2006 – 2008 s-au efectuat cheltuieli cu manopera. întreţinerea. parcări.

475 0.938 37. luând în cosiderare că după aproximativ doi ani cheltuielile de reparaţii vor creşte cu peste 15% şi numărul consumabilelor de înlocuit . consumul va creşte în condiţiile de utilizare a puteri instalate. utilizarea efientă a luminii diurne.00 612.80 17. realizarea lucrărilor peiodice de întreţinere a întregului sistem de iluminat şi utilizarea tarifului E2 zi/noapte la decontarea energiei consumate.045 44.781.20 169.545.475 0. Modalitatea de reducere a consumului se va orienta spre reducerea fluxului luminos pe perioada nopţii.325 47.488. Dinamica cheltuielilor anuale pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în perioada 2006-2008 menţionată ne prezintă defalcarea pe cheltuieli cu manoperă. Tip Ci Pi/Ci Consm efectiv Număr Putere necesară Bucăţi kW Energie consum/an MWh Preţ/kWh Tva inclus Valoare/an 70W 100W 150W 250W 400W FLC 24W TOTAL 78W 109W 163W 267W 415W 25W 2.380 82 1.00 8. din contră.245 [%] 4.176.60 218.856 47.56 5. reducerea puterii instalate pe anumite strazi din Alba Iulia în concordanta cu traficul rutier şi pietonal specific.539.746 918.080.89 5.98 Plecând de la datele prezentate mai sus.991 1. Prognoza costurilor iluminatului în condiţiile aplicării măsurilor tehnicoorganizatorice propuse Luând în cosiderare vârsta componentelor SIP şi valoarea cheltuielilor de întreţinere am simulat un model de calcul plecând de la datele pe care le deţinem şi evoluţia cheltuielilor de înlocuire a consumabilelor.914 Datele prezentate mai sus sunt arată că ponderea cheltuielilor sunt pentru plata contravalorii energiei electrice iar soluţia aleasă pentru eficientizarea nu va reuşi să reducă consumul energetic.475 0.573.40 3.628 [%] 90.756 609.475 0.524.20 28.231 972.01 90.475 0.52 TOTAL ANUAL [RON] 712. AN 2006 2007 2008 MED Manoperă [RON] 34. 3.90 4.00 2.321 34.25 Materiale [RON] 31.85 4.2.435 60.074 891.222.298.75 1. întrucât necesitatea extinderii SIP în zonele dezvoltate urbanistic va duce la creşterea numărului de corpurilor de iluminat cu 30% iar puterea instalată va creşte cu cel puţin 20% faţă de consumul existent .Cheltuieli cu iluminatul public între anii 2006 – 2008.831.640 779.342 633 68 90 4.475 370.23 Energie [RON] 645.846.676 894.897 810.398.95 56.688.875 37.805 2.00 0.32 5.351.707 [%] 4.595 185.450.27 337.250 9.31 436. Energia electrică consumată va fi redusă dacă luăm în considerare Sistemul de Iluminat Public acual dar.733.71 90.220 118.83 90.43 4. cheltuieli materiale şi respectiv cheltuieli cu energia electrică consumată pentru funcţionare.011 709.

260.805 2.66 30.518.60 0.785 kW.416 383.438.16 50W 55W 405 22.4%) 1.5 Prezentăm trei modele de modernizare a SIP: Modelul nr.585.96 (11. Energ (Mii lei) Val.080.9 1.147.34 250W 267W 332 85.00 959.072.2 (78.25 Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 7% (70.374.4%) 1.555.80 0.475 235.5 (83.241.76 (90%) 60.03 (9.654 456.967.595 612.5 2014 1.86 2017 1.0%) (6.63 70W 78W 1.393 108.1 (76.98 82.8 (80.785 1.73 100W 109W 1.77 (5.6%) 47.00 0.1 (89%) (87.4%) 171.437.9 1.475 44.0%) (5.6%) 99.509.475 44.00 0.826.697.2 2012 1.74 (9.5 1.275 93.92 42.475 83.974 361.346.220.573.2%) 119.475 216.6%) 1.2%) 138.500.6 (82.3%) 1. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare: AN Val.78 (8. Cons (Mii lei) TOTAL 2008 972.63 (10.2%) 1.961.0%) 1.90 (4.7%) (6.7%) 183.31 150W 163W 564 91.475186.168 51. Repar (Mii lei) Val.00 0.95 TOTAL 4.8% 120.021.368.587 1.06 79.481.33 (7.938 495.63 38.090.778.1 Păstrarea a 276 corpuri de iluminat IP 66 cu putere de cosum de 40.13 Neânlocuite 276 40.550 94.5 2015 1.8 2013 1.48 68.275.386.172 386 236 115 2.313.2%) 105.03 (7.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.006.468 161.60 0.40 0.47576.va creşte cu cel puţin 20% anual.932 386.410 169.082 117.987.475 80.8%) (86.0%) 205.947.15 (12.105.303.475 624.4 (85.80 0.19 (8. fără TVA cu realizare în termen de 24 luni . Tip Ci Pi/Ci 50W 70W 100W 150W 250W Neânlocuite TOTAL Consum Număr efectiv Bucăţi 55W 78W 109W 163W 267W 410 1.000 lei.2 În locuirea a 50% dintre corpurile de iluminat păsrând restul cu putere instalată de 312.00 0.26 (10.48 312.2 2016 1.475 24.5%) 159.7%) 247.80 .404.764.276 4.617.565.70 (10.33 (6.126.7 2009 2010 2011 1.705 128.42 91.8%) 143.073.7%) 211.80 0.300.90 (8.475182.475 61.781.475 171.710.710.4 1.60 0.08 538. Modelul nr.1%) 1.410 kW Tip Ci Pi/Ci Consum Număr Putere Energie consum/an Preţ/kWh efectiv Bucăţi necesară kW MWh Tva inclus Valoare/an 36W 39W 312 12.937.182.00 0.505.5%) (7.286. Valoarea estimată a investiţiei 16.074 176.0%) 57.256.6%) 69.114.595 Putere Energie Preţ/kWh Valoare/an necesară consum/an Tva inclus kW MWh 22.700.05 (5.25 91.235 2.339.743.722.0%) 1.20 0.

Valoarea investiţiei estimată 12. Trebuie avut în vedere ca în perioada următoare (10 ani).95 (93%) 67.986.044.840 16.3 2013 1.05 (93%) 71.615. 5.00 (93%) 64.1 (93%) 78.475 336. 4.237.3 În locuirea a 36% dintre corpurile de iluminat.364. Aplicarea tarifului E2.60 Valoare/an 13.0%) 1.018.6 2017 2018 1.996.333 Energie Preţ/kWh consum/an Tva inclus MWh 28. Cheltuielile de întreţinere nu vor fi mai mari de 7% din totalul cheltuielilor de întreţinere a SIP.985.332.66 (93%) 90.998.793 809 491 520 40 4.117. Zi/Noapte la toate punctele de măsurare.475 914. .52 100.59 (7%) 1.6 1.7 2016 1.069.00 0. Consider ca acest ultim model este acceptabil în condiţiile în care vor fi luate următoarele măsuri de administrare a SIP nou creat : 1.138.66 (7%) 923.128.97 (7%) 1. Valoarea energiei de calcul va fi de 858.033 138. Într (Mii lei) TOTAL 2009 859.151.20 0.475 2.665.84 2011 947.600 548.854 88.1 1.745 kW.475 370.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.84 276.80 0.3 (93%) 82. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare.3 2012 994.921.4 (93%) 74.500.88 434.00 0. Utilizarea de corpuri de iluminat IP 66. Program de gestionare a lucrărilor curente şi periodice.66 2010 901. cu realizare în termen de 24 luni .52 (7%) 1.924.000 lei.360.34 lei/an.28 (7%) 1.000 lei cu realizare în 24 de luni. Modelul nr.80 33.64 (7%) 1.302.1 (93%) 86.299.181 80.Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 15% (150.208.475 583.475 69. Structura pe puteri instalate a noului SIP se prezintă astfel: Tip Ci Pi/Ci 36W 70W 100W 150W 250W 400W TOTAL Consum Număr Putere efectiv Bucăţi necesară kW 39W 78W 109W 163W 267W 415W 175 2. 2.178.5 (93%) (93%) 95.8 În perioada de contract se recuperează 79% din investiţie în condiţiile în care s-a consumat doar 30% din durata normată de funcţionare. alte 60% dintre corpurile de iluminat ajung la limita duratei de funcţionare care în condiţii normale de exploatare.825 217.89 (7%) 969.096. Comandă de cuplare/decuplare conform luminozităţii diurne . iar pentru 10 ani de întreţinere se prezintă astfel : AN Val.00 1.828 6.665. 3.8 2015 1.500.093.122.85 (7.720 0. reparaţii capitale şi extinderi de reţele de iluminat cu 900 corpuri de iluminat pentru asigurarea continuităţii iluminatului pe străzile cu circulaţie rutieră intensă păsrând restul de 2900 corpuri de iluminat cu putere instalată de 219.269.10 159. En.60 0.432.618. atât la compartiment optic şi cutie aparataj.30 (7%) (7%) 1.7 2014 1.35 Valoarea estimată a investiţiei este de 7. (Mii lei) Val.73 175. Consumabile fiabile cu perioadă garantată de funcţionare.

reclame etc. Având în vedere factorul de utilizare a puterii instalate de 78% şi puterea medie pe corp rezultă un consum mediu / aparat de iluminat de 678. prin utilizarea exclusivă a lampilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune montate în aparate moderne de înaltă calitate atât pentru străzile principale. Capitolul 4 -ASPECTE DE MEDIU. ● realizarea unei infrastructuri edilitare moderne . taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. ● creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii . În concluzie. coroborată şi cu o pregătire corespunzatoare a celor care concep. ● prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.P. ● reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”).I. 2. Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depăşite este o necesitate în curs de realizare. progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat pentru obţinerea unui mediu luminos urban de nivel european. a confortului şi a calităţii vieţii.10 Recuperarea parţială respectiv plata investiţiei de modernizare S. existent . pentru a evita avarii care azi se mai produc în anumite zone. realizarea unui iluminat public de calitate se reflectă în: ● creşterea gradului de civilizatie. creşterea raportului de utilizare a puterii instalate la 95-96%. Se va caută posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. ASPECTE SOCIALE ŞI ASPECTE INSTITUŢIONALE În România. dar care se pot şi trebuie eliminate.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu de 12 ani. An 1+2 Modernizarea Sistemului de iluminat – etapa 1 (30 % din corpurile de iluminat existente ). Din punct de vedere social şi instituţional. ● asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale . . modernizarea tuturor punctelor de aprindere.De aceea prin acest studiu se propune următorul grafic de derulare a contractului de concesionare pentru perioada de 10 ani cu posiblilitate de prelungire pentru 5 ani : 1. evitând alte surse depaşite tehnic.. cât şi pentru cele secundare. se poare ajunge la reducerea consumului/ aparat de iluminat la 225 RON pentru S.I. realizează şi menţin sistemele de iluminat. Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: ● prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate – utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie). cea mai adecvată vederii şi cea mai eficientă din punct de vedere economic. problema importantă la ora actuală în iluminatul urban din România este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai modernă. În condiţii de eficientizare a sistemului prin monitorizare permanentă a sistemului.36 RON/buc. An 1. care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos.P.: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur). reducerea puterii instalate cu aproximativ 10% concomitent cu o creştere a numărului de corpuri de iluminat cu 10%.

500-6. . 7 km cu montarea a 200 corpuri de iluminat noi. 2. ● crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii.compensarea suplimentară. mai performante. pe o lungime totală de cca. 2. reabilitarea şi redimensionarea.800 de puncte luminoase. pentru un număr de cca.700 care există în prezent. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în scopul realizării unui Serviciu de Iluminat Public performant atât din punct de vedere tehnic. pentru un număr de cca. reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă.● funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. măsurile tehnico-organizatorice de extindere şi dezvoltare vor trebui să conducă la realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. arată necesitatea. depreciate. măsură şi control din punctele de aprindere. 2. ● În cadrul acţiunilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public se impun. rentabilitate şi eficienţă economico-financiară. 1. centralizată în punctele de aprindere. În viitor. dar şi posibilitatea efectuării unor acţiuni ample de reabilitare. .introducerea graduală a lămpilor solare cu LED-uri de mare intensitate. următoarele: 1. măsurile care se impun în vederea modernizării şi eficientizării sistemului de iluminat public sunt: . înlocuirea corpurilor de iluminat uzate. .800 de puncte luminoase. va aduce cu siguranţă mari beneficii în sfera serviciilor şi de ce nu. faţă de cele aproximativ 4. automatizare. pentru iluminarea ornamentală şi decorativă. a reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. după caz. 3. a circulaţiei de putere reactivă. cât şi din punct de vedere economic. În a doua etapă. Capitolul 5 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ● Analiza datelor referitoare la stadiul actual al sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia . . cu corpuri de iluminat noi. .separarea fizică a reţelelor de iluminat public faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice.800 de puncte luminoase. Îmbunătăţirea acoperirii luminotehnice rutiere în zonele deficitare. coroborat cu cerinţele stipulate în documentele tehnice şi în legislaţia actuală privind indicatorii de calitate. ● În cadrul acţiunilor necesare pentru extinderea sistemului de iluminat public se impun: 1. înlocuirea tuturor lămpilor cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. în Municipiul Alba Iulia. 6. într-o primă etapă.realizarea unei contorizări care să permită individualizarea consumului de energie electrică a iluminatului public.introducerea modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. bucuria şi mândria de a trăi într-un oraş civilizat asa cum locuitorii s-au dorit întodeauna. performante. 4.

cât şi din punct de vedere urbanistic calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe intervalul de minim 10 ani. Este avantajos să se acţioneze pentru reducerea preţului unitar al modernizării (utilizându-se inclusiv tehnici şi tehnologii moderne de iluminat). Rezultatele demonstreazã că prin asigurarea unor venituri suplimentare de aproximativ 1– 3 EURO/lună pe punct luminos.800. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. conform previziunilor actuale. investiţiile realizate în sistemul de iluminat public pot fi amortizate pe durata de studiu. necontrolabil. Valorile obţinute mult mult mai mici decât cele necesare din punct de vedere tehnic. Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani. 10 EURO. bonitatea şi capacitatea financiară necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat. avându-se în vedere faptul că orice reducere a preţului unitar se transformă în profit pentru investitor.000 EURO) cu realizare în 24 de luni. Preţul energiei electrice ca factor extern. 4. Acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului Alba Iulia este avantajos atât din punct de vedere economic. are tendinţa de creştere pe care piaţa liberă o poate accentua.500. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de Uniunea Europeană. de aproximativ 10-12 ani.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu (10 ani).000 lei ( 1.3. Din analiza datelor istorice se evidenţiază faptul că cheltuielile medii lunare de exploatare – întreţinere a unui punct luminos sunt de cca. dotarea şi experienţa managerială. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. Pornind de la faptul că la validarea fezabilităţii economice stricte (fără a ţine cont de criteriile minime luminotehnice) s-a apelat la evaluarea numărului maxim de puncte luminoase care pot fi modernizate pentru a îndeplinii criteriile UE minime. în timp ce preţul unitar pentru modernizare poate fi controlat de către investitor. reclame etc. Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică.800 de puncte luminoase în etapa 1 şi 2800 în etapa 2 nu îndeplineşte criteriile de fezabilitate economică. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. investiţia în modernizarea a 1. Preţul energiei electrice este un factor extern. Având în vedere aceasta. prezentul Studiul demonstrează că pentru soluţionarea integrală şi sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori specializaţi pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe 5 ani cu valoarea estimată a investiţiei este de 7. Creşte însă calitatea iluminatului. 7. Ca urmare s-a investigat posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. 6.

întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.PRESEDINTELE SEDINTEI. Consilier.2 Obiectivele delegării .gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. . jud. Calea Moţilor nr. .dispecerizarea sistemului de iluminat public. . . Secretar. Alba Iulia situat în localitatea Alba Iulia. 4 la HCL nr. 5A.113/2010 CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSIDERAŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini.realizarea iluminatului festiv de sărbători . Str. (4) Autoritatea delegatară a serviciului este Consiliul Local al Mun. Alba. Obiectul delegării Obiectul delegării este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia care presupune următoarele activităţi : . a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Alba Iulia .1.modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . Marcel Jeler ANEXA nr. (2) Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP) . . (3) Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Mun. A. A) Condiţiile de exploatare a serviciului de iluminat public şi obiectivele urmărite de delegatar A.

Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal. lucrări de iluminat festiv de sărbători . ornamental pentru punerea în evidenţă a elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu şi a iluminatului ornamental . a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie. e) Programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente acestuia (Anexa nr.3 Condiţiile de exploatare a Sistemului de Iluminat Public . c) Separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte reţele). obţinere avize şi acorduri necesare . ornamental. parcări şi iluminatul festiv de sărbători. întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public . . Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant. 6. înfiinţarea şi funcţionarea unui dispecerat pe toată perioada delegării SIP .Obiectivul prezentei delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. 11. în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini. având ca suport programe de gestionare şi urmărire a funcţionării SIP . Garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . 8. consumabilelor etc ) Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. realizarea bazei de date informatice. Prin această delegare se urmăreşte: a) Întreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Alba Iulia descrise în Anexa nr. 4. cu puncte de aprindere (PA) destinate exclusiv reţelelor SIP. dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP. gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică . 12. care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia. 9. asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public .4A). f) Reducerea cheltuielilor de înreţinere. A. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. d) Optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia.Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu. b) Realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public. 7. lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent . Ofertantul va efectua următoarele activităţi şi lucrări: 3. întregul sistem de iluminat al Municipiului Alba Iulia trebuie să ajungă să . din parcuri. 5. materialelor.2 . în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public ( SIP ) conform Anexei nr 3. arhitectural. proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural. 10. proiectare.

• Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0. Perioada de derulare a lucrărilor de modernizare cuprinse în Anexa nr. • Inscripţionarea CE. halogenuri metalice.3. 4A este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public. • Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela. (3. • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul optic şi IP 66 pentru compartimentul aparataj . • Materialele de construcţie ale dispersorului.2. corpurile să fie de tip antivandal . cu protecţie la electrocutare: .1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerintelor CE: dimensiuni de gabarit ale corpului. • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) . • Rezistenţa la impact minim IK 08 . (3. • Gradul de protecţie al corpului IP 66 . • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau internaţional . se va realiza în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. • Caracteristici tehnice .) Corpurile de iluminat ornamental : • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CE . • Caracteristici constructive.I.. LED .4.: • Caracteristici tehnice.) Surse de lumină: • Lampi cu vapori de sodiu.P.) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat. (3.8 .V. aluminiu sau din raşini poliesterice armaţi cu FS. metal. Exploatarea S. descriere constructivă. • Caracteristici constructive . • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate . • Domenii de utilizare. diagrama intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare (pentru cel puţin 3 plane) .6.A. (3. • Descriere constructivă.T. carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi stabilizate la U. decontarea acestor lucrări se va face eşalonat în 10 ani de contract.corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public. precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de iluminat (declaraţii de conformitate) . ale carcasei şi ale elementului optic .P. (3.5. (3.) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M.L. (3) Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO)pentru sistemele de iluminat.) Corpuri de iluminat arhitectural: • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CE) .

Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare şi întreţinere asumat prin contract.) Cleme de legătură pentru reţele aeriene (3. (3. (3.) Dulii ceramice E27 şi E 40 (3.iluminatul ornamental festiv din Municipiul Alba Iulia.10. Serviciul de iluminat public supus concesionării trebuie să cuprindă. normativului naţional SR 13433/99.C. întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului.10. • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani.iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului . etapizat : . aleile. 16A. Programul de modernizare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia se va încadra în termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor. . Concesionarul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini.) Cleme derivaţie (3.10.iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită.) acelor reţele.4 A facem următoarele precizări : o În cazul reparaţiilor capitale se va avea în vedere desfiinţarea reţelelor .10.iluminatul de pe străzile. halogenuri metalice.8.10. . (3.) Balasturi (3.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întretinerea iluminatului public (3.2.5.) Garanţiile pentru echipamentele livrate: • Corpuri de iluminat : minim 5 ani.) Puncte de aprindere: • Caracteristice tehnice.1. Electrica S. • Ignitere. parcările din Municipiul Alba Iulia. .3.7.10.A.11. prevazând termene pentru fiecare etapă în derulare. economice compacte) (3.) Surse de lumină (sodiu. balasturi : minim 2 ani . reglementarilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene.8. referitoare la iluminatul public .4.10.9. .• Caracteristice tehnice. descriere constructive.iluminatul monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. 25A (3.) Ignitere (3. astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Alba Iulia să corespundă cerinţelor normelor internaţionale CIE 115/95.) Condensatoare (3. variante de montaj.) Cabluri şi conductori utilizaţi: • Caracteristice tehnice.7. Referitor la lucrările de modernizare descrise în Anexa nr.6. lumină mixtă. condensatoare.) Patroane siguranţă 10A. CIE 92/92.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte: • Caracteristice tehnice • Descriere constructivă.10. (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu proprietarul (S. • Surse de iluminat : minim 1 an . trotuarele. (3. durata medie de viaţă 20 ani .10.

această condiţie trebuie să fie îndeplinită de cel puţin unul dintre asociaţi. Ofertantul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului. B) Conţinutul ofertei B. Graficul de execuţie a lucrărilor de modernizare . valorile pentru: Imax 80. Lmin/max. în funcţie de clasa de iluminat specifică. ● Fişele tehnice a dispozitivelor şi materialelor ofertate .Calitative : Lmin/med.înlocuite . o Stâlpii tip lampadar cu două braţe se vor păstra. în urma modernizării sistemului de iluminat. filiala. Imax 85. Se stabilesc : a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici) şi b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia prevăzute în Anexa la Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de concesionar .Cantitative: Lmin/med. TI. controlul modului de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării). Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse . 8.1 Conţinutul ofertei tehnice La prezentarea soluţiei tehnice ofertantul va depune : 6. Imax 90. sediul. menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: . ofertantul va avea în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat şi a “compartimentului tehnic” existent. Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. . UI toate. inclusiv operaţiunile de curăţire şi revopsire. a fiecarui corp de iluminat utilizat ● Evaluarea energetică a soluţiei propuse . descriere a metodelor de proiectare utilizate ) . desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/performanţă al serviciului. o Corpurile de iluminat ornamentale solicitate cu lămpi de 35W vor fi echipate corespunzător lămpilor de 35/36W cu halogen sau lampa fluorescentă compactă . o Corpurile de iluminat solicitate cu lămpi de puteri cuprise între 50W – 250W vor fi lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune tubulare . ● Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor luminotehnice utilizate. Descrierea parametrilor obţinuti pentru fiecare stradă. Controalele tehnico-financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent. 7. SR dreapta. Lmin. Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere. SR stânga. sucursala sau punct de lucru în Municipiul Alba Iulia. Se vor prezenta detaliat modul de organizare. Lmax .

Horea . ● valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) . Perdea transversală pe strada cu lăţimea carosabilului de 7 m. 2 modele . Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă sub 1mp. Montaj pe vegetaţie.să descurajeze consumul excesiv şi risipa . .75 cm cu şi fără alte ornamente. reparaţii curente şi periodice. Borderoul va fi structurat pe tipuri de activităţi.2 Conţinutul ofertei comerciale Oferta comercială va cuprinde : ● costul total al concesionării şi pe componente de activităţi (modernizare SIP. 3 modele . gestionarea consumabilelor inclusiv a celor înlocuite. . ● Descrierea programelor de monitorizare a SIP atât în punctele de aprindere cât şi a zonelor de risc (Anexa nr. astfel încât : . monitorizare şi întreţinere SIP). ● Proiect tehnic martor pentru iluminat arhitectural obiectiv “Bustul lui Avran Iancu”. copaci cu înălţimea sub 8 metri.să încurajeze invesţitiile. protecţia mediului . inclusiv deviz estimat execuţie utilizând borderou de preţuri unitare ofertat. Tip 3. 7). Borderoul va conţine materiale. acestea fiind decontate lunar pe baza documentelor emise de delegat şi însuşite de către delegatar. respectiv vor fi evidenţiate separat valorile specifice modernizării sau întreţinerii. 3 modele . 3 modele . . Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă mai mare de 1mp. lucrările sau a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public. Ofertanţii vor descrie modelele (se vor prezenta inclusiv imagini) pentru fiecare tip de instalaţie ofertată. ● borderou de tarife unitare modernizare SIP . ● cost iluminat festiv pentru următoarele tipuri de ornamente : Tip 1. Tip 4. echipamente şi lucrări pe care le are în vedere pentru desfăşurarea serviciului. două modele . La întocmirea ofertei se are în vedere schimbarea ciclică la 3 ani a produselor. copaci cu înălţimea mai mare de 15 metri (Brazi Crăciun). Montaj pe vegetaţie. Tip 5. echipamentele.să se respecte autonomia financiară a operatorului. ● Descrierea activităţii de întreţinere.să acopere costul efectiv al prestării serviciului . modalitatea de control şi decontare a operaţiunilor . intervenţii la avarii. Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii. Ofertantul trebuie să depună propriul borderou cuprinzând denumirea materialelor. .să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare . B. Consumabilele înlocuite după perioada de garanţie nu intră în costul concesionării. exploatarea eficientă a serviciului. . Toate instalaţiile de iluminat festiv ofertate vor fi cu LED. Tip 2. ● borderou de tarife unitare întreţinere SIP . înăţimea de minim 0. principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini.● Proiect tehnic martor reparaţie capitală str.

Verificări. (2) În rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. ca bunuri de retur. (5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public prin participarea la diferite programe de finanţare. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru. E) Clauze financiare şi de asigurări (1) Standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii. (5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor programate. (4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei. inclusiv încadrarea în criteriile de performanţă stabilite prin Regulamentul Serviciului de iluminat public şi în parametri tehnici ofertaţi . Ofertantul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a concesionarului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor. (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul stabilit pentru modernizare. urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate concedentului. garanţii.4A . capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. atât cantitativ cât şi calitativ. (2) Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului. care cuprinde constatările din rapoartele periodice. Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina contractantului. (6) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte. (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările. prin împuterniciţii săi. urmând ca după . recepţii. se întocmeşte un proces verbal de recepţie. va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. (1) Concedentul. clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului.C. Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. D) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar şi termenul de realizare (1) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar privesc modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia existent conform Anexei nr. (3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. (3) La sfârşitul fiecarei luni. semnat de ambele părţi.

recepţia lucrărilor întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de concesionar la preţurile stabilite prin contract . F) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii (1) Bunurile utilizate de concesionar în derularea activităţii sale sunt: a) bunurile de retur - Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ; - Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Alba Iulia; b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de concesionar în derularea activităţii. Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfaşoară contractul de concesiune, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. G) Măsuri de protecţie a mediului Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. H) Durata concesiunii (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani prin acordul de voinţă al părţilor. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public. I) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor

(1) Nivelul minim propus este de 10.000 lei/an şi se va indexa anual cu rata inflaţiei. Plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. Pentru întârzierea plăţii redevenţei, concesionarul va plăti o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere, iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.000 lei din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Garanţia de 100.000 lei depusă va fi restituită concesionarului astfel, după recepţionarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, 70%, iar 30% la încetarea contractului, diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). J) Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă parţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această situaţie nu se datorează daune ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului ; f) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când Licenţa ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită. K) Dispoziţii finale (1) La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia pot participa numai operatori atestati de către A.N.R.S.C. . (2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) . (3) Concesionarul va comunica concedentului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. Concesionarul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către concedent . (4) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

(5) Ofertanţii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante .

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini următoarele documente şi anexe : Anexa nr. 1 – Lista posturilor de transformare ce deservesc S.I.P. Alba Iulia; Anexa nr. 2 – Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru S.I.P.; Anexa nr. 3 – Cerinţele pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public ; Anexa nr. 4 – Inventarul corpurilor de iluminat existent S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 4A – Lucrări modernizare S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 5 – Clasificarea căilor de circulaţie ; Anexa nr. 6 – Program de funcţionare a iluminatului public ; Anexa nr. 7 – Zone de risc, puncte de monitorizare a S.I.P. ; Borderou de preţuri unitare ( Model) .

Alba Iulia 27 Aprilie 2010

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Nr. Denumirea Postului de Crt. Transformare 01. P.T. nr.1 Oarda de Sus 02. P.T. nr.2 Oarda de Sus 03. P.T. nr.1 Oarda de Jos 04. P.T. nr.2 Oarda de Jos 05. P.T. nr.1 Miceşti 06. P.T. nr.2 Miceşti Localizare Proprietar Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Victoriei Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Haiducilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Cocorilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Armoniei Alba Iulia, cart. Miceşti, Str. Gării S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Miceşti, str. Drăgăşani S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, str. Liliacului S.C. Electrica
Observaţii

07.P.T. nr.1, Pâclişa 08.P.T. nr.2, Pâclişa 09.P.T. nr. 22, Partoş

Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat +

P. Electrica S. Alba Iulia 23.C.P. (Moară) Alba Iulia.T. Electrica S.C. Transilvania Alba Iulia. Str M.P.P. Electrica S.3. V. str. nr. Alba Iulia 21.C. Electrica utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.P.T.T.T.T. Gladiolelor Alba Iulia. Mureşului Alba Iulia. nr. Goldiş Alba Iulia. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. 25. nr. nr. Alba Iulia 22.T. Alba Iulia 30. Oborului Alba Iulia.C. Oituz Alba Iulia. Alba Iulia 39. Alba Iulia 26. Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. nr.P. Electrica S. Alba Iulia 34.C. nr. nr.P.2. nr. str.C. Electrica S. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + .P.C. Sipotului Alba Iulia.6. nr. Varga Alba Iulia. Electrica S. nr. nr. Electrica S.P. Clujului Alba Iulia.P. Electrica S. Alba Iulia 38. Partoş 11. Electrica S.T.T. Bd. str. str.P.18. Calea Moţilor Alba Iulia.C. str. Electrica S.C.63. nr. 10.C. nr.T. Electrica S.C.26. nr. nr. nr. Electrica S.T.P.C. Ferdinand I. Alba Iulia 25. Electrica S.C. Electrica S. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.C.37. Alba Iulia 24.C.1.C. Electrica S. Alba Iulia 16. str. H. Livezii (Ampoi I) S. Str. Alba Iulia 29. str.I. nr. Electrica S.T. Alba Iulia 36. Alba Iulia 40. Mureşului Alba Iulia. Energiei Alba Iulia. Electrica S.C. Alba Iulia 17. Eminescu Alba Iulia. str.10.C. Reţele comune şi independente de ilum. 14.T.T.C. str. 72. Electrica S.P.P.50.56. Electrica 1918S. Electrica S.P.33. Gemenilor Alba Iulia. 23.S. nr.C.T.39. Alba Iulia.P.P.C.P.4. Alba Iulia 28.C.59.P. V. Pţa Eroilor (Poliţie) Alba Iulia.52. nr. nr. E.T. A Mureşanu Alba Iulia. str. T. nr.P. str.Avram Iancu Alba Iulia.C. str. Iaşilor Alba Iulia. Alba Iulia 15. Alba Iulia 19. Alba Iulia 37. nr.T. nr. Alba Iulia Alba Iulia.T. str. Arnsberg Alba Iulia.T. Vladimirescu Alba Iulia. Electrica S. Reţele comune şi independente de ilum.P.C. Str.64. nr. Alba Iulia 32. nr.C. Bd. Goldis Alba Iulia.M. Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. nr. Bloc 280 Alba Iulia. Pţa. Alba Iulia 35. Electrica S. Electrica S.C.P.C.T. Bd. Bărăbanţ 13.C.38.42.C.2.P. 40. Electrica S.T. Viteazu Alba Iulia.T.P.C. nr. Alba Iulia 33.T.P. nr.T.70. nr.61.C. Bratianu Alba Iulia. Electrica S. I. str. Alba Iulia 31. str.5.8.T. str.) Alba Iulia. Str.P.P. Alba Iulia 20.14.C. Reţele comune şi independente de ilum.1 Decembrie (C. str. Alba Iulia.P.C. Electrica S.28. nr. Electrica S. Alba Iulia 18. Bărăbanţ 12. Goldiş Alba Iulia.T.C.P.T. Electrica S.32.T.T. Fabricii Alba Iulia. Arnsberg Alba Iulia. V.C. Electrica S.T.T. P.T. Alba Iulia 27. str. nr. Electrica S.P.

Montana Alba Iulia.127. nr. Alba Iulia P. de il.C. Public. str. Alba Iulia 44.T. Alba Iulia 45. Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele indep. La Recea. str.T.T.T.160.C.T.Arieşului Alba Iulia. nr. Alba Iulia 46. Orizontului Alba Iulia.100. Electrica Alba Iulia. 52.T. La Recea.121. Electrica S.C. str. nr.C. nr. R.150. Tolstoi Alba Iulia. Str.C. str. de il.P. Gh. nr. de il. Public. Alba Iulia P. 170.T.C. Str. Electrica S. Electrica S.P. de il. Str. nr. nr.C. 67. Alba Iulia P.111.T. Orizont Alba Iulia. Şincai Alba Iulia. Electrica S.125. public. Cetate) Alba Iulia. str.P. Electrica S. Cart. Alba Iulia P. Gladiolelor Alba Iulia.C.T. Str.C. F. 63. nr. Alba Iulia P.P.115. Lalelelor Alba Iulia.Calea Moţilor Alba Iulia. de il. str.161. 57.T. Alba Iulia 42.T.P.C.C. Unirea) S. Alba Iulia P.T.132. 59.Republicii(PROFI) Alba Iulia. de il. Alba Iulia P.120.C. Electrica S.T. str. Alba Iulia P.Arieşului Alba Iulia. Miceşti-Orizont Alba Iulia.P. nr. nr. nr. Electrica S. public. Electrica S. Str. de il. Alba Iulia P. Poligonului Alba Iulia. Tolstoi Alba Iulia. Electrica 69. Alba Iulia P. nr. 64. nr. 58.91. Electrica S.T. str.T. str. 50.78.C. 68.Calea Moţilor Alba Iulia. public. nr.94. str.T. 62. Montana Alba Iulia. public Reţele indep.88. Electrica S. Electrica S. Electrica S. 53. Tulnicului Alba Iulia.P. nr. Gh. Alba Iulia 48.T. Electrica S.C.C. nr.C.T. 60. nr. 66.C.T.103. Electrica S. Electrica S. Apulum Alba Iulia. Alba Iulia 43. str. N.C. nr. Alba Iulia P. Alba Iulia P.C. Bd. sâlpi comuni Reţele indep. 65. Str. Tulnicului Alba Iulia. Şincai (Muncii) Alba Iulia. Mistral (Romarta) S. Str. Alba Iulia P. Electrica S. public Reţele indep. Electrica S. str. Alba Iulia 47. nr.T.73. Electrica S. Alba Iulia P.C.41. 54. Electrica S. Electrica S.C.C.126.Calea Moţilor Alba Iulia. Electrica Alba Iulia.176. nr. Str. R. Alba Iulia P.T.Arieşului Alba Iulia.90.84.C. Str.112.T.C. Electrica S. Str. 55. 56. Ioan Alexandru S.107.74. Electrica S.T. Grigorescu Alba Iulia. nr.T. Electrica S. nr. Str. Luceafărului Alba Iulia. nr. Macului Alba Iulia.C. nr. nr. Alba Iulia 49.102. Str. nr. Electrica S. Electrica S. Alba Iulia P.T.C. Alba Iulia utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.C.P. sâlpi comuni Reţele indep. P.P.C. 169 Alba Iulia P.T. 61. Alba Iulia P.C. public Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . sâlpi comuni Reţele indep. Calea Moţilot (Mag. nr. sâlpi comuni Reţele indep. Unirii ( Hot. Alba Iulia P. de il.162.T. str. Electrica S. 51.T. Cameliei Alba Iulia.str.T. nr. sâlpi comuni Reţele indep.

Consilier. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.PRESEDINTELE SEDINTEI. Secretar. Marcel Jeler .

tronson de reţea alim e. SE10 SC10001.080 350 540 540 345 Corp ilum Observaţii 02. Oarda de jos Bucegi Cărăbuşului Duzilor Gloriei Garoafei Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.e.10005 SC10001.150W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 53 IEP 2/21-70W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 3 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 15 IEP 2/21-150W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 12 IEP 5/11-70W 9 IEP 2/21-150 W 1 IEP 5/11-70W 9 IEP 1/11-70W 5 IEP 2/21-150 W 4 IEP 1/11-70W 7 IEP 1/11-70W 8 IEP 5/11-70W 17 IEP 5/11-70W 10 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 5/11-70W 10 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 14 IEP 1/11-70W 8 IEP 2/21-70W 2 IEP 5/11-70W 3 IEP 5/11-70W 8 IEP 5/11-70W 2 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 12 IEP 1/11-70W 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SE4.T.T. Tip reţea Secţiune Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Stâlpi Tip SC10001. SE10 SE4.10005 SE4. de il pub.10005 Nr 9 42 4 53 4 2 6 1 6 3 1 9 2 2 16 6 4 Lung (m) 765 983 160 2. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SE4.nr. SE10 SE4. SE10 SE4. Post Trafo.1 Oarda de Jos 12 10 04. SE10 SE4. NU Cedrului Haiducilor Vadului Victoriei Şcoala Gen. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il . Oarda de sus Cordovanilor Ciobănaşului Căprioarei Cucului Făgetului Greierului Gutuiului Mohorului Păpădiei Socului Şoimului Tineretului Viorelelor Zefirului Câmpului NU Cocorilor Castanului Dumbrăviţei Lăcrămioarei Merişor Trifoiului Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen.Anexa nr.T. SE10 SE4. SE10 SE4.455 80 345 345 210 380 85 80 1.2 Oarda de Jos NU Tip Nr. Apr.T. P. IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 40 IEP 2/21. SE10 SE4.10005 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4.1 Oarda de Sus Pct. Crt 01. P. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SC10001. indep. P. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4.10005 SC10001.10005 SC10001.2 Oarda de Sus NU 03.nr. nr. 2 la Caietul de Sarcini Situatia retelelor de distributie a energiei electrice Nr.10005 SC10001.010 206 150 1.nr. indep. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 14 7 25 10 4 2 10 7 22 3 8 2 7 17 400 150 980 510 175 150 560 285 810 260 280 105 290 770 Den.10005 SC10001. de il pub.

10005 SC10001.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. P.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 Ambiental SE4. nr. SE10 SE4. de il pub. Pâclişa Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al Subteran Al TYIR Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al Al Clasic aerian Al TYIR-subter Al Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 16+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. 22. SE10 SE4.1 Miceşti Apuseni NU Gării Lăpuşului Măgurei Mioriţei Pârâului Postăvarului Scărişoara Trestiei Uricani Bobâlna DA Carpaţi Foto.70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W Selux – 70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-150W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Domino . nr. 23. indep. SE10 SE4.10005 SC10001.10005 Met.2 Miceşti 07. SE10 SC10001.2. SE10 SE4. indep. Rutier SC 10001 SC10001.T. de il pub. Reţ. SE10 SE4. indep. SE10 SC10001.10005 Met.T. indep. nr.10005 5 16 1 5 3 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 16 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 31 4 7 28 4 3 4 30 4 7 2 19 6 860 140 435 160 345 110 545 500 330 335 280 320 180 985 560 150 195 500 100 145 345 60 730 945 2.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 SE4.100 235 285 945 1. SE10 SE4. indep. nr. Miceşti Strunga Topliţa Bujorului Zăvoi Zlatnei Carpenului NU Garoafei Iasomiei Alunului Carpenului Rariştei Coastei DA Fotocelulă NU Reg.T. nr. SE10 SE4. Reţ.10005 SC10001. SE10 SE4.100 335 395 435 150 220 580 175 215 150 300 435 150 220 165 790 156 IEP 2/21 -150W IEP 1/11-70W Opalo – 1. Pâclişa P.70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W 1 5 16 3 5 4 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 32 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 33 4 7 28 4 3 4 28 30 4 7 2 19 6 Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SC10001. Partoş 10. SE10 SE4.10005 SC10001.10005 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il 09.Cumpenei celulă Drăgăşani Dealului Inului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. indep.10005 SC10001. V Vânători Pasarela CFR Dacilor Digului Liliacului Pod Mureş 06. P.10005 SE4. P. P. V Vânători Pasarela CFR Ana Ipătescu Gemenilor Glinca .T. SE10 SE4. SE10 SC10001. Partoş NU Reg. SE10 SE4.05.10005 SE4.1. 08. Rutier SC 10001 SC10001. de il pub.10005 SC10001.T. P. de il pub.T. nr. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.

Alba Iulia.10005 SC10001. P. Bărăbanţ NU 13.T. Alba Iulia NU Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga –150W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 1/11-70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 2/21-150W Biselux -150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Biselux –150W Selux .1. Aluniş Ciocârliei Câmpeni Gorunului Iazului Mureşului Şurianu Streiului Taberei Ciucaşului Cabanei Corniştei Fagului Grădinilor Măceşului Şcoala Gen.2. de il pub. Bărăbanţ Petreşti Poieniţei Păltiniş Pescarilor Şardului Stejarului Valea mică Turnătoriei Bucureşti Ion Arion (Crinului) Florilor I. nr.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.C. nr. indep.T.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. 2br. SC10001.4.10005 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 14 7 5 5 4 3 3 14 25 6 12 16 7 11 3 18 8 19 12 12 10 4 10 11 7 14 3 2 7 280 550 280 310 250 1.10005 SC10001. indep.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.T. nr.10005 Ornament. indep.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. P. de il pub.10005 SC10001. nr.T.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC10001. 2br.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.3. indep.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA – BMPIIP A1 (Luxten) . Brătianu Olteniei Plevnei Primăverii Trandafirilor Barbu Lăutaru George Coşbuc Ioan Buteanu(Iazului) Libertăţii Mărăşti Mihai Eminescu Regina Maria Nufărului Rândunelelor Simion Bărnuţiu TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR+clasic Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 25 + 16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 25+16 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001.11.10005 SC10001.5m SC10001.300 320 410 270 210 150 300 230 100 550 290 340 250 210 180 400 120 450 925 180 310 480 280 360 145 410 345 610 410 454 360 220 290 50 390 270 380 140 90 300 14.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.I.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 12.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.2.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ. P.70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 2 14 7 5 5 4 3 3 14 25 12 12 16 8 22 3 15 3 8 12 7 12 12 10 4 10 2 11 7 14 3 2 7 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. P.10005 SC10001. indep. Ambient . de il pub.

Titulescu (Zorilor) Bucovinei (Şipotului) Doinei Gh.70 W Selux . de il pub Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.Doja H. Ornamentali SC10001 SC10001.10005 SC10001. indep.70 W FLC – 24 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . 2br. indep.5m . indep. P. indep.10005 Iota (orn.70 W Biselux -70W Selux .8. Reţ.T. Reţ.T.70 W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP1/11 – 70 W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.) SC10001.70 W IEP 1/11-150W IEP 1/11-100W IEP 1/11-70W Thylia .70 W 9 7 2 8 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 14 20 24 2 3 57 14 27 7 12 1 1 1 12 10 7 15 30 5 5 8 28 51 3 14 12 35 7 11 6 Reţ. Alba Iulia Fabricii Încoronării O. Alba Iulia Decebal N. indep.10005 SC10001. nr.14. indep. Reţ.10005 SC10001. Economic Pajiştei Proletarilor Traian M Viteazu Sinaia Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran ACYABY 4x16 ACYABY 4x25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Thylia SC10001.) N. de il pub. de il pub. indep. nr. de il pub. Bălcescu Parc joacă (N. indep. de il pub. indep. nr. indep. P. de il pub.5m SC10001. P. indep. indep.10005 Ambient . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub. Reţ. Alba Iulia NU 17.4. Coandă (Oborului) Târgului T.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21. DA. de il pub.70 W Selux . Reţ. indep. indep.10005 SC10001. de il pub. indep. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/22 -400W K+Lux . Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 3/21. de il pub.T. indep. nr. de il pub. de il pub.10005 Thylia Hermes Quercus 9 13 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 7 16 1 3 57 14 27 7 12 3 10 7 15 5 8 28 51 14 12 35 7 11 6 200 380 350 160 70 100 260 500 260 155 180 250 80 160 125 20 110 935 100 1120 340 505 145 600 120 150 150 285 1370 753 540 305 1. de il pub. P. de il pub.150 W Thylia . Reţ.15. indep. de il pub. Reţ. P. Reţ. Reţ.5. Reţ. Reţ. indep. indep.4.235 280 250 225 16. Goga Lic. de il pub.10005 Ambient .10005 SC10001. Alba Iulia DA BMPIIP A1 DA – BMPIIP A1 (Luxten) NU 19. de il pub. de il pub.10005 Ornament.10005 SC10001.5m SC10001. de il pub.10. de il pub. de il pub. Reţ. indep. nr.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.T. Vladimirescu Prieteniei Mihai Viteazu Parcul Unirii Şanţ Cetate Sud Banatului(Ceferiştilor) Ferdinand I Incoronarii Viilor Vasile Goldiş TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR Subteran TYIR TYIR TYIR Subteran Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x16 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. indep. P.Bălc. Alba Iulia Al 50+25 ACYABY 4 x 16 Transilvania ACYABY 4 x 25 1 Decembrie 1918 20.T. indep. indep.10005 Ambient .T.BMPIIP A1 (Luxten) DA – BMPIIP A1 (Luxten) 18. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. Reţ.6.10005 SC10001.150 W Thylia .4.10005 SC10001. nr.10005 SC10001.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W Noctis – 3W Thylia . indep. indep. Reţ.10005 SC10001.4.

Reţ.T.T.460 250 180 540 430 150 600 23. Reţ. de il pub. indep. P.T. Reţ. nr. de il pub.4. Alba Iulia DA –BMPIIP A1 (Luxten) 26.10005 SC10001 SC10001. Alba Iulia Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 3x25 +16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 3x25 +16 ACYABY3x25 +16 ACYABY 4x25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY3x25 +16 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 ACYABY 4x25 SC10001. de il pub. P.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia DA BMPIIP A1 24.5m Thylia SC10001. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 . Alba Iulia NU 25. indep.10005 SC10001. Reţ.70 W Thilia .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. de il pub.32.10005 Thylia Hermes Quercus SC10001.10005 SC10001. Reţ. SC10001.10005 Ambient . nr. P.33.400W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 1/11-100W Thilia . Reţ. de il pub. de il pub. Reţ.4. de il pub.10005 SC10001. indep.5m 8 12 1 14 6 7 9 8 10 7 7 7 10 12 5 5 8 5 3 7 8 10 5 15 12 3 3 40 6 5 19 16 4 9 350 430 90 260 450 490 310 230 230 300 200 130 265 150 260 130 270 120 155 240 350 125 650 560 105 115 1. de il pub. indep. indep.150 W Thilia . cel Bun Transilvania 22.70 W IEP 2/21-250W Biselux -150W Biselux -70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/22. Reţ. nr. nr. indep. indep.Goldiş TYIR TYIR Al 50+ 3x25 Al 2x16 40 6 2 880 150 70 IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W Sferic . I.70 W IEP 2/21-150W Biselux -150W Biselux -70W Selux . Ornament. Ambient . indep. de il pub. indep. de il pub. Maniu Avram Iancu Călăraşi Morii Teilor Brădişor Cloşca Arnsberg 1 Decembrie 1918 Basarabiei Eroilor IIC.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux .5m SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. indep. de il pub. indep.4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. P. indep. Titulescu 9 Mai Albăstrelelor Dr. indep. indep.10005 SC10001. de il pub. Alba Iulia NU Arnsberg V. de il pub. 2br.T. de il pub. indep.10005 SC10001. de il pub.26. indep. indep. de il pub. P. Reţ.10005 SC10001.T. nr. 25. de il pub.10005 Ambient .10005 SC10001. de il pub. Raţiu (Avantului) Horea Ion Agârbiceanu Pr. indep.nr.10005 SC10001. de il pub. de il pub. Reţ. Cipariu Rozelor Toporaşilor Alex. Reţ.10005 SC10001. indep.10005 SC10001.10005 Ornament. Alba Iulia Peru Dobra I.150 W Thilia . Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.70 W 5 8 12 1 14 6 7 12 8 10 7 7 7 3 10 12 5 5 5 16 10 3 7 8 8 10 5 15 14 3 3 40 6 5 13 16 4 10 9 7 14 6 37 6 2 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub.10005 SC10001. P.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ornament. indep. indep.10005 SC10001.T. Reţ. 2br.10005 SC10001.10005 SC10001.18.Munteniei Lucian Blaga 21.28. Eugen Hulea Calea Moţilor T. indep. 2br. Brătianu N. Reţ. Reţ.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ.

10005 SC10001. 2br. nr. Alba Iulia 30. Reţ. P. Cuza Gării (Bărăbanţ) Gh. nr. de il pub.10005 SC10001. P. SC10001.T.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.400W IEP 1/11 .Kogălniceanu 31. Reţ. P. de il pub. Reţ. Reţ.10005 SC10001. Ornamental Ornament. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.38. Ornament.4. Miron Cristea Unirii M Viteazu Parc Custozza TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Al 25x3+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 SC10001. P. Alba Iulia DA BMPIIP A1 Arnsberg Cloşca Ghioceilor Iederei Jderului Mircea Eliade (Sub Vii) Salcâmului Mit. indep.Andrei Şaguna Gabriel Bethlen Muzeului Castanilor Patr. Reţ. Reţ.nr.10005 SC10001. de il pub. nr.900 60 140 100 125 1. de il pub. de il pub.400W IEP2/22.10005 SC10001. Ornament.080 900 28. SC10001.T. indep.150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21 – 150W PVB – 150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 3/21 . de il pub. nr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ornament.70W Selux . Alba Iulia DA BMPIIP A1 29. nr.52.27. Doja Ionel Pop Lipoveni Mărăşeşti M.37.10005 SC10001. Ornament.10005 SC10001.5m SC10001. 2br. indep.10005 SC 10005 Ambient .10005 SC10001.10005 Ornament.10005 SC10001.150 W IEP 2/21 – 150 W .10005 SC10001.10005 SC10001. 2br.T.250W IEP 2/21. indep.10005 SC10001.T.10005 SC10001. indep.T.5m SC10001. de il pub. Al Sterca Sulutiu T.10005 SC10001.40.70 W IEP 3/21 – 70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Biselux -70W Biselux -70W IEP 3/21-150W Biselux -70W Biselux -70W Schreder .50.250W 9 11 1 6 9 3 5 3 5 4 8 8 4 34 30 6 2 10 4 6 37 2 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 6 8 9 20 5 3 23 5 2 3 3 29 15 2 3 Reţ.T. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. I . indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.4. de il pub. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.70 W JET4 As -70W IEP2/22.400W JET2As -150W Biselux -70W Selux . Alba Iulia 32. P.Vladimirescu Arieşului (Ampoi 3) Livezii ANL Crângului Dobrogei Iaşilor Moldovei Ceferiștilor Siretului Ferdinand I 1. Alba Iulia NU DA BMPIIP A1 NU TYIR Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Subteran ACYABY 25x3+16 Subteran ACYABY 4 x 16 Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W Opalo 1-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. Al. indep. Alba Iulia Mitr. P.10005 7 11 1 6 9 3 7 2 5 4 4 4 4 17 15 5 4 3 39 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 10 9 20 5 3 23 5 3 29 20 250 430 45 231 460 690 290 70 150 245 120 170 150 710 450 335 90 1. de il pub.39.10005 SC10001.70W Biselux -70W IEP 2/21-250W IEP 2/22.000 360 150 668 950 100 220 400 1. 2br. nr. Reţ.400 160 155 600 180 190 1. Reţ.10005 SC10001. de il pub.70 W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21. indep.C. 2br.400W Malaga – 70 W IEP2/21. Alba Iulia Selux . 2br. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ.42.T. indep. indep.C. Dec 1918 H. indep.10005 SC10001 SC10001. de il pub. de il pub. P. indep. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 33.

de il pub Reţ. de il pub. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.150 W 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 1 9 3 5 2 6 13 14 10 32 10 12 15 20 17 10 4 16 36 5 5 8 28 3 3 1 4 17 12 13 16 30 5 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.10005A mbient .T. P.10005 SC10001. Reţ. de il pub. 1 Decembrie DA – BMPIIP A1 (Luxten) TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Subteran TYIR Subteran Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 35x3+25 ACYABY 4 x 16 ACYABY 4 x 16 Al 25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 ACYABY 4x25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 SC10001. de il pub. P. de il pub.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. Ambient .T. Reţ. indep.T. de il pub.61.10005 SC10001.70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . Reţ.10005 Ambient .70 W IEP 2/21-100W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. Alba Iulia 41. indep. indep.150W 37.10005 SC10001. nr.70 W Selux . indep.70 W Opalo 1. P. indep.T. de il pub.5m Ornamentali Thylia SC10001.Oituz Popa Laurean Livezii 34.T. P. de il pub.150 W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux .10005 SC10001.T. Reţ.150 W Biselux . Alba Iulia Parcare+piaţetă M. indep. de il pub. Reţ. indep. Reţ.70.10005 Condor SC10001.nr. de il pub. de il pub.4. indep. P. Alba Iulia V.Goldiş NU Crizantemelor Muşelului Bucovinei ( Şipotului) NU Cloşca Revoluţiei Toporaşilor Energiei Vulturului Ion Alexandru Liviu Rebreanu Nicolae Stănescu Marin Sorescu Revoluţiei Gladiolelor Transilvania 38. Ambient . de il pub. de il pub. nr.59.10005 Ornamentali Thylia 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 10 3 6 6 13 14 10 16 10 12 15 10 17 5 4 16 5 8 28 3 4 4 17 12 13 16 5 570 80 240 400 250 760 240 165 230 150 110 800 150 200 120 200 80 120 200 420 450 330 180 250 270 750 400 450 450 IEP 3/21-150W IEP 3/21. P. nr. indep.5m Ambient . nr. Alba Iulia NU NU Al 50+25 Al 50+25 Al 50+ 3x25 Al 50+25 ACYABY3X25+16 ACYABY 4x25 IEP 3/21.70 W Selux 70W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W Selux .5m Oleron Condor Metalic Ornament.10005 SC10001. de il pub. 2br. Reţ.70 W FLC .70W Hestia .10005 SC10001. P. indep.4. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. nr.5m SC10001. Alba Iulia 35. Reţ. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.70 W FLC . indep. indep. Reţ. 72.10005 SC10001. de il pub. Reţ. indep. 1 Decembrie Crişan A.10005 SC10001.70 W Hestia – 250W IEP 3/21-70W Selux .10005 SC10001. indep.24 W Thilia .150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21 . DA – BMPIIP A1 (Luxten) . indep. indep.150 W Thilia .4. Reţ. nr.63. de il pub. de il pub.5m SC10001 SC10001. P.T.Viteazu Parcul Unirii Bd.10005 SC10001. de il pub. indep. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Reţ.4.150W Hestia .10005 SC10001.150W IEP 2/21. de il pub. indep. de il pub. de il pub.T. de il pub. indep.56.4.Mureşanu Muncitorilor Zidarilor Tribunalului Livezii Aurel Vlaicu Parcul Unirii Bd.250 W Neos . Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. de il pub. Alba Iulia NU 39. indep.10005 SC10001. de il pub.70 W Opalo 1.73.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.24 W Thilia . indep. de il pub. Alba Iulia 36. indep. Reţ. Reţ. indep. Reţ. indep. Alba Iulia NU 310 970 130 130 150 650 475 565 450 150 40.10005 SC10001. nr. Reţ.64.70W Sferic . indep. indep. Reţ. de il pub.10005 SC10001.

T. Alba Iulia 47. indep. Alba Iulia Gemina Unirii Branduşei NU Ion Minulescu Cireşului Lalelelor Liceului Violetelor Vişinului Macului 43. nr.5m SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient . Ret. P. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. indep.10005 SC10001.88.10005 SC10001.5m SC10001.10005 SC10001. P.10005 SC10001 10 13 12 24 19 11 29 4 11 16 4 16 33 12 14 3 12 2 40 20 27 2 4 19 10 8 1 1 5 10 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ.5m SC10001. indep.10005 SC10001.10005 SC10001.4. SC10001.70 W Selux . indep. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.4. de il pub.91. indep. indep. de il pub. SC10001. Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub. indep. de il pub. indep.10005 SC10001. P. Alba Iulia DA Fotocelulă Mesteacănului Vânătorilor Calea Moţilor 700 120 . de il pub. Reţ.84. Reţ. de il pub.10005 SC10001. de il pub.10005 Ambient . de il pub. indep. indep. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub. indep.70W Lucifer .5m 11 11 2 8 5 2 29 3 5 2 21 300 360 85 650 135 150 980 145 175 75 670 150 560 1.T.10005 SC10001. indep. Reţ.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001. Alba Iulia Gladiolelor Iederei Jderului Fânânele Lalelelor Revoluţiei 1989 Macului Poligonului Alexandru cel Bun (Ulmului) Muncii Craivei Zona Craivei Muncii Margaretelor Republicii V. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.T.74. indep. de il pub. de il pub.78.5m Ornament. 2br.10005 SC10001.42.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/22-400W IEP 3/21-70W Selux . P.10005 SC10001. indep.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Selux . indep.T.70 W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W Selux . de il pub.70 W IEP1/11-100W IEP 3/21-70W IEP1/11-100W IEP 2/21-250W IEP1/11-70W IEP1/11-100W IEP1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . Reţ.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux . indep.70W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W IEP 2/22. Reţ. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. indep. Reţ. nr.10005 SC10001. nr.4. de il pub. de il pub. DA – BMPIIP A1 (Luxten) DA BMPIIP A1 46. Reţ. de il pub.10005 SC10001 Ambient .010 689 730 567 288 500 220 360 400 120 950 980 570 300 190 100 850 1145 50 60 220 430 315 Thilia . de il pub. indep. indep. DA BMPII P A1 45. Reţea comună:util+il Reţ.T.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W Opalo 1. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .T. de il pub. Reţ.70 W Biselux .T. indep. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP1/11. Alba Iulia NU DA Fotocelulă 48. nr. Reţ.4. Reţ.10005 SC10001. Reţ. Reţ. indep.10005 SC10001.5m SC10001.4.400W 5 11 22 2 8 5 2 29 3 5 2 18 6 10 13 12 24 19 11 29 4 13 16 4 16 33 8 10 14 3 12 2 40 20 27 2 4 20 12 8 1 1 5 10 4 Reţ.90.10005 SC10001. de il pub.94. de il pub. nr. Reţ.4.nr.10005 SC10001. indep. Alba Iulia 44. de il pub. indep. Alba Iulia Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR` Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY3X25+16 ACYABY3X25+16 Al 50+25 Al 50+16 Al 50+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . P.10005 SC10001.Alecsandri Bujorului Luceafărului Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Subteran TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran TYIR TYIR Subteran TYIR Clasic aerian Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 3x35+50 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 2x16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 SC10001. P. Reţ.

4.120 Alba Iulia 57.nr. de il pub. Reţ. P.4. indep. indep.49. de il pub.70 W 17 Reţ. de il pub.T.5m SC10001. de il pub. Reţ. de il pub. de il pub.4. Moţilor Ampoiului Orizontului Subteran TYIR Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Al 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 2x35+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 Al 2x16 Al 3x16+50 Al 3x25 +16 Al 3x25 +16 SC10001.150W IEP 2/21.112 Alba Iulia Arieşului Subteran ACYABY 4 x 16 Ambient . de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.nr. de il pub.10005 SC10001. 54.nr. indep. DA BMPIIP A1 NU DA Fotocel DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 53.10005 SC10001.10005 2 18 5 5 14 9 23 10 3 7 9 7 8 350 815 175 160 370 880 680 400 700 100 220 IEP 3/21-70W Selux . indep. de il pub.T. P.10005 29 30 950 500 IEP 2/21-250W 29 30 Reţ. Reţ. indep. Reţea comună:util+il DA Fotocelulă 56. de il pub. indep. Reţ.10005 SC10001.5m SC10001.T.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. P.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W PVB – 250W IEP1/11-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W 2 18 5 5 14 9 23 10 6 7 9 7 8 Reţea comună:util+il Reţ.10005 Ambient . de il pub.10005 SC10001. P.T. Reţ. indep. indep. indep.10005 1 5 13 13 7 36 100 200 355 480 250 850 IEP1/11-100W Selux . indep. Reţ.70 W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W Selux . de il pub. de il pub. indep.10005 29 10 950 300 Jasper .100 Alba Iulia 50.10005 SC10001.5m SC 10005 5 10 9 10 3 6 16 2 400 450 350 390 150 200 400 100 Selux 70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux .T.4. indep.70 W IEP 2/21. Reţ. Reţ.nr. indep.150W IEP 1/11 .T. P.4. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 58.T.250W 1 5 13 13 7 36 Reţ. Reţ. indep. indep.nr. indep. de il pub.70 W IEP 2/21. de il pub.102 Alba Iulia 51.4. de il pub.10005 SC10001.5m 15 350 Selux .115 Alba Iulia Marcus Aurelius Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. indep.nr.125 Alba Iulia Arieşului Miciurin Emil Racoviţă Republicii TYIR Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Al 50+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 SC 10005 Ambient . de il pub.10005 SC10001.5m SC 10001 SC10001. P. DA Fotocelulă . P. de il pub.10005 SC10001. 55.nr. P. Reţ.T.5m SC10001. indep. de il pub. indep.107 Alba Iulia Avântului Cameliei Vânătorilor Tulnicului Revoluţiei Detunata Tulnicului C. de il pub. Severus Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001.70 W IEP1/11-100W 5 10 9 10 3 6 16 3 Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. Reţ.121 Alba Iulia Apulum Cetăţii Dealul Furcilor Încoronării Înfrăţirii Izvorului Ampoi III Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . Reţ. indep.111 Alba Iulia Sept. P.10005 SC10001. Reţ.103 Alba Iulia 52. de il pub.nr. Reţ. de il pub.nr. de il pub.nr.10005 Ambient . indep. indep.10005 Ambient . P. Reţ.70 W IEP 3/21-150W 29 30 Reţ.T.

160 Alba Iulia 64.10005 SC10001.70W Opalo 1. indep.10005 SC10001. de il pub. Reţ. Metalici rut. Reţ.10005 SC10001. de il pub.70W Malaga .150W Opalo 1 . Reţ.70W Opalo 1.10005 SC10001.150W Biselux . P. indep. Reţ. P.T. P. Reţ. 2br. indep. de il pub. indep. Ornament. indep.T. de il pub.70W Biselux . indep. de il pub. Reţ.10005 SC10001. de il pub. de il pub. indep.70W Opalo 1 . Ornament. Reţ.nr. indep.70W 13 32 4 17 17 30 6 22 74 6 4 23 12 2 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 12 3 6 34 14 20 Reţ.161 Alba Iulia 65. indep. Cigas 2. de il pub. de il pub.10005 SC10001.70W Opalo 1 .70W Opalo 1. Mistral Primăverii C. P. indep. indep. de il pub. Reţ. indep.nr. Reţ.70W Opalo 1.tin Brancuşi Sliven Calea Moţilor Viadana Calea Labului Calistrat Hogaş Ponor Orizont 1. indep. 62.10005 SC10001. de il pub.132 Alba Iulia IEP 2/21.nr. Reţ.T. de il pub. de il pub. indep. de il pub. de il pub. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.T.150W IEP 2/21-150W Domino .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. indep.nr. Reţ.70W Malaga . P. Reţ. Reţ. Reţ. de il pub.10005 SC10001.0 m Ambient –6. Reţ.0 m Ambient –6. indep.nr. de il pub.T. indep. Reţ. indep. P. indep.T. indep. Reţ.70W Opalo 2 .70W Opalo 2 . indep.10005 SC10001. Orizont DA Fotocel 67 P.150W Opalo 1.0 m Ambient –6. de il pub. Reţ.T. de il pub. Reţ. Grigorescu DA BMPIIP A1 (Luxten) Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 Al 16+25 Al 16+50 Al 16+50 Al 16+25 Al 16+25 Al 16+25 Al 50+16 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x16 SC10001. 2br.70W Malaga .150W Opalo 1. Reţ.150W Biselux .10005 SC10001. Reţ. Reţ.T.Caragiale G.70W Malaga . Reţ.70W Malaga . de il pub.70W Malaga . indep.200 220 345 150 180 820 60. de il pub. Ornamentali SC10001. Reţ. indep.70W Biselux . de il pub. indep.150 Alba Iulia 63. de il pub. indep. indep.150W IEP 3/21 -70 W IEP 2/21.T. indep.10005 12 18 17 15 3 10 37 27 14 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 11 3 6 34 180 270 350 150 90 250 550 150 150 990 600 120 250 100 600 590 300 360 330 665 670 600 180 320 295 220 285 2.169 La Recea Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 Ambient –6.10005 SC10001. indep. de il pub.10005 SC10001.0 m Ambient –6.70W Opalo 2 .150W Opalo 1.127 Alba Iulia 61. Ornament. de il pub. de il pub.70W Opalo 1.Ilit Calea Moţilor Varese Arieşeni Cornel Medrea C. Reţ. Reţ. Reţ. de il pub.10005 SC10001. 2br. indep.10005 SC10001.Enescu Varese Nazareth . indep. de il pub. se fac 16demersuri pentru 14predarea reţelelor de 12utilităţi către Consiliul 10Local 15 DA Fotocelulă . indep. Uranus La Recea Tarina Roşia Montană Bunta Piatra Corbului Izvorului DA Foto DA Fotocelulă DA Fotocelulă DA Fotocelulă 66.10005 SC10001.70W 21Cartier privat.10005 SC10001. de il pub. Reţ. Reţ.126 Alba Iulia Ardealului DA BMPIIP A1 Iuliu Maniu F. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. nr.150W Biselux . de il pub. de il pub.10005 SC10001.70W Opalo 1. P. indep.70W Opalo 1. de il pub.10005 SC10001. de il pub. indep.250W Biselux . Reţ.nr.59.70W JET2As -70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Opalo 1 – 70 IEP 3/21 -70 W IEP 2/21. Reţ.nr.0 m 21 16 14 12 10 15 480 430 400 480 400 470 Malaga . Reţ.70W Opalo 1 .10005 Ornament.162 Alba Iulia DA BMPII P (Luxten ) Pinului Tonitza Andreescu Francesca Alcala de Henares (Bayonne) Calea Moţilor Milenium I. P.0 m Ambient –6. indep. Moţilor Pasaj Centru N.70W Opalo 1. 2br.L.

Consilier.70W Malaga . de il pub.70W Jasper . Alexandru Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Ambient –6. indep. indep. Marcel Jeler .68 P.T.176 Ioan Alexandru 15Cartier privat. Secretar. de il pub.T.0 m Ambient –6. P.170 La Recea Nanului Orlea Piatra Corbului Ioan. DA Fotocelulă DA Fotocelulă PRESEDINTELE SEDINTEI.70 W 69.0 m Ambient –4.5 m 15 14 15 6 9 480 430 400 250 300 Malaga .5 m Ambient –4. nr.70W Malaga . nr. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.0 m Ambient –6. se fac 14demersuri pentru 15predarea reţelelor de utilităţi către Consiliul Local 6Reţ.70 W Selux . 9Reţ.

cât şi condiţiile de eroare. Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii principale de funcţiuni. voltaj (sub/supra voltaj). 12. în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc . apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea utilizării unui sistem integrat de dispecerizare. şi varierea intensităţii luminoase generate. Oprirea de urgenţă va fi execuată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual . cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare. Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porțiuni de reţea în cazul în care sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea. Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare. Aceşti parametrii vor fi disponibili până la nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare. Raportare Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor planificate sau extraordinare. eşecul unor componente de reţea sau individuale. Comanda şi control Execuţia de comenzi individuale şi secevenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele reţelei. etc. punctul A. 11. 10. b). Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. vor fi disponibili pe fiecare nivel (tronson) al reţelei. evenimentelor şi erorilor apărute. Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului.luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar).2. Cerinţele funcţionale: Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin în punctele de apridere a iluminatului public următorii parametrii: 9. raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de iluminat public.consum energetic.erori ale reţelei (ciclice. 13.Anexa 3 la Caietului de Sarcini Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public În conformitate cu Caietul de sarcini. respectiv. Componente: . Parametrii de luminaţă sunt disponibili prin intermediul modulului de monitorizare şi control al punctului de iluminare. execuţia unor comenzi de protecţie prestabilite.) Parametrii electrici şi energetici de funcţionare.curent.

execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu unitatea centrală . Procesorul punctului de aprindere (PA) stradal are următoarele funcţiuni: 1. primeşte comenzi de la componetele superioare de monitorizare . putând porni.. cât şi grupări ale acestora). este o componentă instalată pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual. Un modul capabil de a măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 1. 6. detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de reţea (exemplu: defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente. culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor.Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 1. 5. 3. prin urmare. monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) . 5. procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală . Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare. 4. 6. crează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea . Aspecte non-funcţionale: . 4. atât cele ordinare cât şi cele de urgentă . 2. etc. 7. 4. toate circuitele de reţea şi punctele de iluminat stradal din zonele de risc . va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 7. crează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitice referitoare la consumuri şi performanţa reţelei. 5. transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de aprindere . urmareşte planificarea lucrărilor de intreţinere la toate nivele reţelei . 2. 6. execută un număr de instrucţiuni pre-programate fără a fi în legatură permanentă cu procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. 3. colectează date despre intervenţiile operative în teren. execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă . procesorul pastrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei subiacente care au apărut într-o perioadă dată . înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat. sau varia intensitatea luminoasă a unui punct de iluminat . crează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă . 8. 3. execută comenzile unui operator. a pune în funcţiune. 2. controlează şi monitorizează un punct de arindere şi. trimite instrucţiuni sau secvente de instrucţiuni programate de un operator care vor fi executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale. semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare.

Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut. Securitate: Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare. Ofertantul va detalia schema de principiu. Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ. În teren. 3G. cât şi precondiţiile pentru a putea aplica o anumită tehnologie de comunicare. putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit.Rulaj gradual Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un numar de faze. 14. Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: . reţele terestre permanente . Marcel Jeler . etc. Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf). Tehnologia de comunicaţie: Ofertantul va ilustra modalităţiile de comunicaţie al procesorului central cu PAI şi modulul de monitorizare şi control astfel : 13. Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă disponibile. între dispozitivele de dispecerizare şi reţeaua de iluminat. componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele portabile ale personalului de intervenţie. .). Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi raportare. configuraţia iniţială pe strazi fiind detaliată în Anexa 2.Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . Consilier.Cablat.Wireless (GSM/GPRS. cât şi gradul de discretizare în teren. hardware. Secretar. Conexiune permanentă . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. indicând pentru fiecare componentă furnizorul. De asemenea. Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative. WLAN. cu timp de răspuns şi preţ. Componente disponibile comercial: Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor fi disponibile pe piaţă. Suport şi mentenanţă: Componetele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. Conexiune conform cu o schema prestabilită. beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării. Demonstrabilitate: Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă beneficiarul o va cere. .

10005 4 SC10001.10005 6 Ornamental 2 br.10005 12 SC10001. 4 Dispozitive iluminat Tip.10005 17 SC10001.5 m SC10001.10005 7 SC10001. Stâlpi 2 Tip Stalpi 3 Buc.10005 Ornamental 2 br.4.Borza) ALEX.5 m Ambiental 4. SC10001.Ion Raţiu) AVRAM IANCU BARBU LĂUTARU BIBLIOTECII (G.10005 2 SC10001.10005 40Thylia 8IEP 2/21 10Selux JET4 As 10IEP 3/21 5IEP 3/21 29IEP 2/22 5Malaga 14IEP 2/21 28IEP 2/21 5Selux 13IEP 2/21 5Selux 1IEP 1/11 2IEP 1/11 35Selux 5Selux 13IEP 2/21 36Biselux 13IEP 2/21 44IEP 3/21 12Sferic 11Jasper 13IEP 2/21 17IEP 3/21 19IEP 2/21 12IEP 2/21 4IEP 3/21 7IEP 3/21 2IEP 3/21 8IEP 1/11 25IEP 2/21 12Biselux 12IEP 1/11 4IEP 2/21 20Selux Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Philips Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten HIT-CE HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 150W2008 20 – 70W2008 8 – 250W1999 6 .10005 20 Ambient . IOAN CUZA (Clujului) PETRU DOBRA (Ampoiului) ANDREI MUREŞANU APULUM ARIEŞULUI (Şt.5m 13 SC10001.5m 11Ambiental 4.-Putere 8 Anul instalării 9 Observaţii Proprietatea Municipalităţii 10 AMPOI III ( Alei de acces blocuri) 9 10 ARDEALULUI ARNSBERG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AUREL VLAICU AVÂNTULUI (Dr.70W1999 11.70 W2003 10 – 70W1999 5 – 150W1999 29 – 400W1999 5 – 70W1999 14 – 150W1999 28 – 150W1999 5 – 70W1999 13 – 150W1999 5 – 70W1999 1 –100W2003 2 – 70W2003 35 – 70W2003 5 – 70W 2008 13 – 250W1999 32 – 70W 1999 4 – 150W 1999 10 – 150W 1999 3 – 250W 1999 46 – 150W 1999 12 .70W2010 13 – 150W 1999 17 – 70W 1999 19 – 150W 1999 12 – 150W1999 4 – 70W1999 7 – 70W1999 2 – 70W 1999 8 – 70W2004 25 – 150W1999 12 – 150W1999 12 . Cloşca şi Crişan 2 3 4 5 6 7 8 9 MAI (Inochentie Micu Clein) ALBĂSTRELELOR (Ac.10005 SC10001.10005 SC10001. 0 ALBA IULIA 1 1 DECEMBRIE 1918 (Crişan-Cloşca) Colegiul Horea. Betlehem) BRĂDIŞOR (Vlad Tepes) BRÂNDUŞEI (Crd.10005 8 SC10001.4.Al.4.Anexa nr. Producător 5 6 Tip 7 Lampă Buc.10005 4 SC10001.10005 Ambient . 4 la Caiet de Sarcini Inventarul corpurilor de iluminat Nr.70 W2003 8 .100W2004 4 – 150W1999 20 – 70W2004 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga rețea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Denumire tronson reţea-stradă 1 Nr.4. 12 SC10001.5 m SE4. Manciulea) 20 8 10 10 5 29 5 14 28 5 13 5 2 33 5 12 18 57 Thylia SC10001. I.10005 SC10001. SE10 SC10001. crt.5 m SC10001 Ambient .5 m SC10005 Ambiental 4.5 m 12Ambiental 4.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 25 SC10001.5 m . Hossu) BUCUREŞTI BUJORULUI (Petru Maior) CAMELIEI (George Bariţiu ) Ambiental 4.10005 19 SC10001.

10005 SC10001. Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. A.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 CĂLĂRAŞI (N. DOJA (Axente Sever ) GEORGE COŞBUC GHIOCEILOR (Mşal C-tin Prezan) GLADIOLELOR (Dr.10005 SC 10001.5 m SC10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001. Ioan Pop ) FERDINAND I (Rep.10005 Ambient . I.10005 SC10001. Suciu) Alei între blocuri HOREA IAŞILOR IAZULUI (Ioan Buteanu) I.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.BRĂTIANU IEDEREI(Teodor Mihaly) ION AGÂRBICEANU ION ALEXANDRU ION ANDREESCU ION MINULESCU 1/2 IONEL POP 5 8 4 3 10 2 33 18 17 4 7 16 6 8 3 9 9 10 5 9 5 3 8 24 92 8 3 11 31 10 6 20 12 12 31 4 16 3 22 3 6 15 7 5 5 SC10001.10005 SC10001. Antonescu ) FABRICII (Miron Costin ) FÂNTÂNELE (Dr. Fluieraş) CRAIVEI CLOŞCA AMPOIULUI CRINULUI (Ion Arion) CRIZANTEMELOR (A.10005 SC10001.) FLORILOR FRANCESCA GEMINA GH.10005 SC10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001.4.5 m SC 1001.10005 Ambient .4.10005 SC10001. Filipescu ) CASTANILOR CEFERIŞTILOR (Banatului) CETĂŢII CIREŞULUI (I.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001.I.C.10005 SC10001.10005 56 57 5IEP 1/11 5IEP 2/21 8Biselux 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 3/21 33IEP 1/11 18IEP 2/21 17Selux 4IEP1/11 7IEP 3/21 16IEP 2/21 6IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 3/21 9IEP 2/21 9IEP 2/21 10IEP 2/21 5IEP 3/21 9IEP 2/21 5IEP 3/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 24IEP 3/21 92IEP 2/21 8IEP 3/21 3IEP 2/21 11Selux 31IEP 3/21 10IEP 2/21 6IEP 3/21 20IEP 3/21 12Selux 12IEP 2/22 31IEP 3/21 4IEP 3/21 18Biselux 14Biselux 3Selux 22IEP 3/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 9Selux 6Jasper 7IEP 3/21 5IEP 1/11 5IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS 5 – 100W 2004 8 – 150W1999 8 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 150W1999 2 – 70W1999 33 – 70W1999 18 – 250W1999 17 – 70W2003 4 – 100W2004 7 – 150W1999 16 – 150W1999 6 – 70W1999 8 – 150W1999 3 – 150W1999 9 – 150W1999 9 – 150W1999 10 – 150W1999 5 – 70W1999 9 – 150W1999 5 – 70W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 24 – 70W1999 92 – 250W1999 8 – 150W1999 3 – 150 W2009 11 – 70W1999 31 – 150W1999 10 – 250W1999 6 – 70W1999 20 – 70W1999 12 – 70W2001 14 – 400W1999 31 – 150W1999 4 – 70W1999 18 – 150W1999 14 – 70W1999 3 – 70W2008 22 – 70W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 9 – 70W2004 6 – 70W 2009 7 – 70 W2009 5 – 70W2004 5 – 70W1999 Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC10001.10005 SC10001. Ambient .5 m SC10001. 10005 SC10001. Şaguna) ENERGIEI( Msal I.5 m SC10001.10005 SC10001.4.5 m SC 10001 SC10001. SC10001.10005 SC10001.Lazar) CRIŞAN CRÂNGULUI (Maramureşului) DEALUL FURCILOR DECEBAL DETUNATA DOBROGEI DOINEI EC.4.10005 SC10001.10005 SC10001. VARGA(Mit.

E.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Haşdeu ) Alei între blocuri LUMINII (Basarabiei ) MACULUI (Gh.10005 Ambient .5 m SC 10001. Şt.5 m SC10001 SC10001.5 m SC10001.10005O Ambient -4.10005 SC 10001.10005 SC10001.150W2000 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . P.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.100W2004 13 – 150W1999 7– 100W2004 7– 70W1999 11– 70W2003 2 – 150W2004 3 – 150 W2004 7 – 150W1999 11– 70W1999 54 – 70W1999 2 – 1000W1996 6 – 400W1996 2 . Hulea) LIBERTĂŢII LICEULUI (Dr.5 m SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001.5 m Ornamental 2 br. Cicio Pop) LĂMÂIŢEI(Pr.10005 SC10001.10005 SC10001.1918) ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) IZVORULUI JDERULUI (Dr.10005 SC10001. V Lucaciu ) LIPOVENILOR LIVEZII 52 3 6 15 51 48 3 12 3 3 53 4 7 13 19 10 5 29 21 33 3 12 2 11 29 10 8 1 2 5 13 7 7 15 7 11 27 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001. 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76 LIVIU REBREANU LUCEAFĂRULUI(B.10005 SC10001.10005 Ambient .4.10005 SC10001 Ambient .4. Aurel Vlad) OCTAVIAN GOGA ( Încoronării) Colegiul Dionisie Pop Marţian LALELELOR( Dr.10005 Ambient .10005 SC10001. Pop de Başeşti) Alei între blocuri MARCUS AURELIUS MARGARETELOR (Samuel Micu) MĂRĂŞTI MĂRĂŞEŞTI MARIN SORESCU MESTEACĂNUL (Şt.10005 SC10001. cel Mare) 77 78 79 80 MICIURIN (Emil Racoviţă ) MIHAI EMINESCU MIHAIL KOGĂLNICEANU MIHAI VITEAZUL 56IEP 2/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 15IEP 3/21 51IEP 2/21 3IEP 1/11 48IEP 3/21 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 1/11 3IEP 3/21 3IEP 3/21 12IEP 2/21 42IEP 3/21 4Selux 7IEP 2/21 13Opalo 1 19IEP 3/21 12Opalo 1 5IEP 2/21 29IEP 3/21 18Selux 6LuciferS 33IEP 2/21 3IEP 3/21 12Selux 2IEP 1/11 11IEP 2/21 29IEP 2/21 10Opalo 1 8IEP 3/21 1IEP 2/21 2Selux 5IEP 1/11 13IEP 2/21 7IEP 1/11 7IEP 3/21 11IEP 1/11 2IEP 3/21 3IEP 2/21 7IEP 2/21 11Selux 54Biselux Proiector Proiector JET 2As Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 56 – 250W1999 3 – 150W1999 6 – 150W1999 15 – 70W1999 51 – 150W1999 3 – 70 W2003 48 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 70W1999 2 – 70W2003 3 – 70W1999 3 – 150W1999 12 – 150W1999 42 – 150W1999 4 – 70W2004 7 – 70 W2004 13 – 70 W2009 20 – 70W1999 12 – 70W2008 5 – 150W1999 29 – 70W1999 18– 70W1999 6 – 70W1999 33 – 150W1999 3 – 150W1999 12 – 70W2003 2 – 100W2003 11 – 150W1999 29 – 150W1999 10 – 70 W2009 8– 70W1999 1 – 250W1999 2 – 70W1999 5 .58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ÎNCORONĂRII (fost 1 DEC.10005 SC10001.

Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Voievod) MUZEULUI NICOLAE GRIGORESCU NICOLAE BĂLCESCU NICOLAE TITULESCU NICOLAE TONITZA NICHITA STĂNESCU NUFĂRULUI OBORULUI (Henri Coanda) OITUZ OLTENIEI ORIZONTULUI PAJIŞTEI (Take Ionescu) PARCULUI (Frederik Mistral) PARCUL CUSTOZZA PARC JOACA ( N.1-3 br. BĂLCESCU) PARCUL UNIRII PAVLOV (Tim.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC 10001. SC 10001.10005 SC 10001. SIMION ŞT.10005 SC 10001. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS FLC LVS LVS LVS LVS LVS LVS 4 – 70W1999 14 – 150W1999 7 – 150W1999 22 – 150W1999 70 – 250W1999 4 –400W1999 7 – 250W2000 9 – 150W2004 9 – 150W2007 10 – 150W1999 14 – 150W1999 16 – 250W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 23 – 100W2004 4– 70W2004 7 – 150W2000 2 – 250W2000 8– 400W2000 250W1999 8 – 150W1999 8 – 70W1999 4 – 150 W2009 14 – 70 W2009 3 – 150W1999 5 – 150W1999 18 – 150W1999 15 – 150W1999 3 – 150W1999 8 – 150W1999 14 – 250W1999 30 – 150W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 9– 70W2008 52 – 70W1999 90 – 24W 2 – 1000W1996 6 – 70W1999 5 – 150W1999 4 – 150W1999 16 – 150W1999 17 – 150W1999 17 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 Metalici rutieri SC 10001.81 82 83 Mitr.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Ornamental Iota (ambiental) Ornament.(Regina Maria) MOLDOVEI MOŢILOR (CALEA) 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MOŢILOR (Alba Iulia .10005 4Sferic 14IEP 2/21 14IEP 3/21 22IEP 2/21 70IEP 2/21 4IEP 2/22 7PVB 9IEP 1/11 96Opalo 2 10IEP 3/21 30IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 IEP 3/21 8Biselux 27IEP 1/11 9IEP 2/21 8IEP 2/22 7IEP 2/21 8Biselux 4IEP 2/21 14Opalo 1 3IEP 2/21 5IEP 2/21 18IEP 3/21 15IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 3/21 14IEP 2/21 30Biselux 10Biselux 4Selux 9K+Lux 52Selux 6IEP 3/21 5IEP 3/21 4IEP 3/21 16Biselux 34Biselux 5SC 10001.10005 4 14 3 5 18 18 8 14 15 5 4 9 48 6 5 4 8 17 SC 10001. SC 10001. Hentia) MUNTENIEI MUŞEŢELULUI (Al.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. V.10005 Ornamental 2 br.Miceşti) MORII MUNCII (Gh. Cipariu) PARTIZANILOR (Crişanei ) PĂCII (Patriarh Miron Cristea) P-ţa EROILOR (Pţa.10005 SC 10001. Ornamental 2 br.10005 SC 10001. Naţiunii) P-ţa IULIU MANIU 4 14 7 10 70 4 7 9 96 10 30 3 8 8 4 27 13 Ambient -4.5 m SC10001. Şincai) MUNCITORILOR (S.10005 SC10001.

4.10005 Ambient Ambient SC 10001.10005 SC10001. Ioan Berciu ) RÂNDUNELELOR SALCÂMULUI SEPTIMIUS SEVERUS SIMION BARNUŢIU SINAIA (Mit.10005 Condor Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 Ambiental SC 10001.10005 SC 10001. Cantemir) Bd.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Unirea) PINULUI 37 14 8 3 6 3 19 4 11 13 12 78 60 16 3 5 2 2 29 7 5 6 24 2 6 10 8 4 7 35 12 14 14 29 10 15 Ambient .10005 SC 10001. Victoriei) ROMANĂ (Mit.108 PIAŢA UNIRII (Mag.10005 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 PLEVNEI PRIETENIEI POPA LAUREAN PRIMAVERII (Ruben Patiţia) POLIGONULUI (I.4. SC 10001. Sterca Suluţiu) ROZELOR (Pr.10005 SC 10001.5 m SC 10001.10005 Ambient SC 10001.10005 SC 10001.5 m SC 10001.10005 SC 10001.Velican) TRANSILVANIA 133 PARCARE SPIT.10005 SC 10001.70W2009 8 – 150W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 6 – 150W1999 7 – 150W1999 12 – 150W1999 4 – 70W2003 13 – 100W2003 12 – 150W1999 1 – 100W2004 12 – 150W1999 78 – 250W1999 49 – 250W1999 11 – 400W1999 32 – 250W2008 6 – 70W1999 5 – 150W1999 2 – 150W1999 2 – 70W1999 29 – 70W2007 7 – 150W1999 5 – 150W1999 6 – 70W1999 24 – 150W1999 2 – 70W1999 6 – 70W1999 10 – 70W2003 5 – 70W2004 3 – 70W2007 4 – 150W1999 7 – 150W1999 35 – 150W1999 12 – 150W1999 22 – 150W2008 14 – 70W2008 14 – 150W2008 29 – 150W2008 20 – 250W2008 15 – 150W2008 30 – 3W2008 17 – 150W2008 4 – 150W1999 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat .10005 Ambient . Simion Ştefan) SIRETULUI BUCOVINEI (Şipotului) SUB VII TÂRGULUI TEILOR TRAIAN TRANDAFIRILOR (Dr. de Hunedoara) PROGRESULUI (L.10005 Thilia Hermes Quercus Condor Oleron Ambient SC 10001.10005 SC 10001. JUD. REPUBLICII (Bd.10005 Ornamental 2 br. SC 10001.+ PIAŢETĂ TRIBUNALULUI 17 4 74Domino 6Jet 2 As 12Opalo 1 2IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 1/11 6IEP 2/21 6Biselux 7IEP 3/21 12IEP 2/21 4Selux 13IEP 1/11 12IEP 2/21 1IEP 1/11 12IEP 2/21 78IEP 2/21 49IEP 2/21 11IEP 2/22 32Hestia 6Biselux 5IEP 3/21 2IEP 2/21 2IEP 3/21 29Jasper 7IEP 3/21 5IEP 3/21 6Selux 24IEP 3/21 2IEP 3/21 6Selux 10Selux 5IEP 3/21 3Opalo 1 4IEP 2/21 7IEP 2/21 35IEP 2/21 12IEP 2/21 36Thilia Thilia 14Hermes 29Quercus 20Hestia 15Hestia Noctis 17Neos 4IEP 3/21 Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE LED HIT-CE LVS 74 – 70W2004 6 – 70W2004 12 -70 W2009 2 .10005 SC 10001. Al. Victoriei) REVOLUŢIEI 1989 (Bd.Blaga) PROLETARILOR (D.10005 SC 10001.C.

10005 9SC10001.10005 9SC10001.10005 4SC 10001. Rares) 29 3 55 12 SC 10001.10005 28SC10001.L.10005 20Opalo 1 9Opalo 1 12Opalo 1 10Opalo 1 28Opalo 1 20Opalo 1 10Opalo 1 9Opalo 1 6Opalo 1 9Opalo 1 7Opalo 1 11Opalo 1 3Opalo 1 6Opalo 1 34Malaga Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 70W2007 9 – 70W2007 12 – 70W2007 10 – 70W2007 28 – 70W2007 20 – 70W2007 10 – 70W2007 9 – 70W2007 6 – 70W2007 9 – 70W2007 7 – 70W2007 11 – 70W2007 3 – 70W2007 6 – 70W2007 34 – 70W2007 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat .10005 Ambient .10005 6SC10001.10005 10SC10001.tin Brancusi Sliven Viadana Calea Labului Calistrat Hogas Ponor Orizont LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13 – 150W1999 1– 100W2003 9 – 70W2003 3 – 70W2003 53 – 250W1999 2 – 400W1999 9 – 70W1999 6 – 150W1999 14 – 150W2003 4 – 70W1999 4 – 100W2003 56 – 70W1999 20 – 150W1999 27 – 150W1999 2 – 70W2003 18 – 150W1999 7 – 150W1999 1 – 150W2004 1 – 100W2004 1 – 70W2004 14 – 70W2004 27 – 150W1999 15 – 150W1999 5 – 70W1999 2 – 70W1999 5 – 70W1999 2 – 70W2004 1 – 150W1999 3 – 70W1999 7 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 20SC10001.10005 2Ambient -4. cel Batran) ZIDARILOR (A.10005 3SC 10001.10005 7SC10001.5 m SC 10001. 27SC 10001.10005 135 136 137 138 139 140 T.10005 6SC 10001.10005 28Ornamental 2 br.10005 7SC10001.10005 2SC 10001.Brîncoveanu) VIOLETELOR (S.10005 34SC10001. Bena ) NICOLAE TITULESCU (Zorilor) ALBA IULIA – MICEŞTI : Alcala de Henares (Bayonne) Milenium I.10005 14 Ambient .10005 4 SC 10001.10005 13IEP 3/21 1IEP 2/21 9IEP 1/11 3Selux 53IEP 2/21 2IEP 2/22 9IEP 3/21 6IEP 2/21 14Selux 16IEP 3/21 4IEP 1/11 56Biselux 47IEP 3/21 IEP 2/21 2Selux 18IEP 3/21 7IEP 2/21 3IEP 1/11 14Selux 27IEP 2/21 15IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 1/11 4IEP 3/21 7IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten 141 142 143 144 145 146 147 VIILOR VÂNĂTORILOR(Ctin.10005 11SC10001.4.10005 20SC10001. VLADIMIRESCU (Carol I ) TULNICULUI ULMULUI (Alexandru cel Bun) UNIRII (N. Iorga ) VASILE ALECSANDRI VASILE GOLDIŞ Alei între blocuri 14 Ambient .Caragiale G.10005 12SC10001. Jumanca) VULTURULUI (M.5 m 27SC 10001. Mârza ) VIŞINULUI( I.134 TOPORAŞILOR (P.5 m 16 SC 10001.10005 15SC 10001.10005 SC 10001.10005 5SC 10001.4.Enescu Varese Nazareth-Ilit Arieseni Cornel Medrea C.5 m 25SC 10001.10005 3SC10001.4.10005 6SC10001.10005 9SC10001.10005 10SC10001.

C.C. Electrica S.10005 9SC10001.10005 28SC10001. Electrica S.10005 7SC10001.C. Electrica S.A Proprietatea S.10005 5SC10001. Proprietatea S.C. Electrica S.10005 9Malaga 9Malaga 2IEP 1/11 12Malaga 6Malaga 7Malaga 7Malaga 9Malaga 3IEP 2/21 5Malaga 11Malaga 4Malaga 9Malaga 17Malaga 46Malaga 5Malaga Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 9– 70W2000 9– 70W2000 2– 70W2003 12– 70W2000 6– 70W2000 7– 70W2000 7– 70W2000 9– 70W2000 3– 150W2000 5– 70W2000 11– 70W2000 4– 70W2000 9– 70W2000 17– 70W2000 46– 150W2000 5– 70W2000 Proprietatea S.C.10005 4SC10001. Electrica S.10005 9SC10001.C. Bărăbanţ Ciocârliei Ciucaşului Câmpeni Corniştei Fagului Gării Gorunului Grădinilor Iazului Maceşului Mureşului Paltiniş 9SC10001.A Proprietatea S. Electrica S. Electrica S.A Proprietatea S.70W2008 Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată 2SC10001.A Proprietatea S.0 m 15Ambient -6.10005 4SC10001.C.10005 19SC10001.A Proprietatea S.A Proprietatea S. Electrica S.10005 17SC10001.10005 7SC10001.10005 8SC10001.0 m 16Ambient -6.A Proprietatea S.0 m 21Malaga 12Malaga 15Malaga 15Malaga 14Malaga 25Malaga 14Malaga 16Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21 – 70W2008 12 – 70W2008 15 – 70W2008 15 – 70W2008 14 – 70W2008 25 -70W2008 14.0 m 25Ambient -6. Electrica S.C.10005 6SC10001.C.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.10005 4SC10001.70W2008 16. Electrica S.A Proprietatea S.0 m 14Ambient -6.C.A Proprietatea S. Electrica S.A.C.10005 11SC10001.10005 2IEP 1/11 28IEP 1/11 4IEP 1/11 19IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 4IEP 1/11 28Domino 8IEP 2/21 74IEP 2/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2 – 70W1999 28– 70W1999 4– 70W1999 19– 70W1999 6– 70W1999 3– 70W1999 4– 100W1999 28– 70W1999 8– 250W1999 74– 250W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BĂRĂBANŢ Aluniş Cabanei Şcoala Gen. Electrica S.0 m 12Ambient -6.10005 3SC10001.0 m 14Ambient -6.0 m 15Ambient -6.10005 8Metalici rutieri 74SC10001.10005 46SC10001. Electrica S.A Proprietatea S.C.10005 12SC10001.A .C.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.C.CARTIER „ LA RECEA” LA RECEA BUNTA IZVORULUI NANULUI ORLEA PIATRA CORBULUI ROŞIA MONTANĂ ŢARINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTOŞ Ana Ipatescu Dacilor Digului Gemenilor Glinca Liliacului Pod Mureş Regimentul V Vânători 21Ambient -6.10005 9SC10001. Electrica S.10005 6SC10001.

A Proprietatea S.10005 3SC10001.10005 3SC10001.C.A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 2SE 4.10005 9SC10001.A Proprietatea S.C.10005 5SC10001. SE 10 5SE 4.C.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Petreşti Pescarilor Poieniţei Şardului Stejarului Streiului Şurianului Taberei Turnătoriei Valea Mică Cătinei 14SC10001. Electrica S.10005 16SE 4.C.A Proprietatea S.10005 14SC10001.A Proprietatea S.C.10005 84SC10001. Electrica S. Electrica S.10005 7SC10001.10005 3SC10001.10005 9SC10001.10005 4SE 4.A Proprietatea S. Electrica S.A Proprietatea S.10005 3SC10001. SE 10 10SC10001.10005 10SC10001. Electrica S.C. SE 10 - 13Opalo 1 84IEP 1/11 1Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 5Opalo 1 Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13– 70W2007 84– 70W2000 1– 70W2007 9– 70W2000 5– 70W2000 5– 70W2007 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Fără iluminat Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MICEŞTI Apuseni Bobâlna Bujorului Calistrat Hogas Carpati Cumpenei Dragojani (Drăgăşani) Dealului Gării Inului Labului Lapuşului Magurei Mioriţei 21SC10001. Electrica S. Electrica S. Electrica S.10005 3SC10001.C.10005 9SC10001.C.C.10005 5IEP 1/11 16Opalo 1 3IEP 1/11 2IEP 1/11 2Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 16IEP 1/11 5IEP 1/11 1IEP 1/11 4IEP 1/11 10Opalo 1 5IEP 1/11 3IEP 1/11 9IEP 1/11 Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21– 70W2004 16 – 70W2007 3– 70W1999 2– 70W1999 2– 70W2007 9– 70W1999 5– 70W1999 16– 70W1999 5– 70W1999 1– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W2007 5– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . Electrica S.C.10005 4SC10001.10005 10SC10001.10005 5SC10001.10005 14Malaga 5Malaga 7Malaga 4Malaga 3Malaga 10Malaga 9Malaga 10Malaga 14Malaga 3Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 14– 70W2000 5– 70W2000 7– 70W2000 4– 70W2000 3– 70W2000 10– 70W2000 9– 70W2000 10– 70W2000 14– 70W2000 3– 70W2000 Proprietatea S. SE 10 2SC10001.10005 5SC10001.10005 5SE 4.10005 1SE 4. Electrica S. SE 10 5SE 4. SE 10 9SC10001. SE 10 1SC10001.A Proprietatea S.A Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PÂCLIŞA Alunului Carpenului Coastei Garoafei Iasomiei Rariştei Razorului Sitarului Văii 13SC10001.

SE 10 2SE 4. SE 10 8SE 4. SE 10 12SE 4. SE 10 10SE 4. SE 10 4SE 4.5m 3SE 4. 10005 10SC10001. SE 10 5SC10001. Oarda de jos Bucegi Câmpului Cocorilor Castanului Cărăbuşului Duzilor Dumbrăviţei 10SC10001. SE 10 16SE 4. 10005 22SC10001. 10005 3SC10001. 10005 14SC10001. SE 10 11 Gloriei 12 Garoafei 13 Lăcrămioarei 14 Merişor 15 Trifoiului 10IEP 5/11 7IEP 5/11 14IEP 5/11 8IEP 1/11 2IEP 1/11 3IEP 5/11 9IEP 5/11 1IEP 2/21 9IEP 5/11 5IEP 1/11 4IEP 2/21 7IEP 1/11 8IEP 5/11 2IEP 5/11 8IEP 1/11 17IEP 5/11 7IEP 5/11 12IEP 5/11 4IEP 1/11 10IEP 5/11 4IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 10 – 70W1999 7 – 70W1999 14– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 1 – 150W1999 9– 70W1999 5– 70W1999 2 – 150W1999 7– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 8– 70W1999 17– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 2– 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 OARDA DE SUS Cordovanilor Cedrului Ciobănaşului 4SE 4. Miceşti Strunga Topliţa Trestiei Uricani Valea Aurului Vâlcele Zăvoi Zlatnei 2SE 4. 10005 7SC10001. SE 10 9SE 4. SE 10 4IEP 1/11 9IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS 4 -70W1999 9 -70W1999 2 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . SE 10 33SE 4. 10005 7SC10001. SE 10 32SE 4.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pârâului Ponor Postăvarului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen.10005 16SE 4. SE 10 2Ambiental 4. SE 10 25SC10001. SE 10 2SE 4. SE 10 8SE 4. SE 10 2IEP 1/11 5Opalo 1 16IEP 1/11 4IEP 1/11 32IEP 1/11 2Selux 3IEP 1/11 8IEP 1/11 8IEP 1/11 7IEP 1/11 12IEP 1/11 33IEP 3/21 Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2– 70W1999 5– 70W2007 16– 70W1999 4– 70W1999 32– 70W1999 2– 70W2003 3– 70W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 33– 150W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Luxten Luxten LVS LVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OARDA DE JOS Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. 10005 8SE 4. SE 10 4SE 4. SE 10 2SE 4. 10005 7SE 4. SE 10 7SE 4.

7 8 Observaţii 9 . 4 a la Caietul de Sarcini MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC RETELE DISTRIBUTIE Nr. 42SE 4. SE 10 4SE 4. SE 6SE 4. 0 Denumire tronson reţea-stradă 1 EXINDERI RETELE SAU TIP RETEA 2 LUNGIME 3 SECTIUNE 4 Corpuri iluminat Buc. SE 10 16SE 4. SE 10 15 Tineretului 16 Vadului 17 Victoriei Şcoala Gen. SE 10 6SE 4. SE 10 2SE 4. Oarda de sus 18 Viorelelor 19 Zefirului 6IEP 1/11 1IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 1IEP 1/11 40IEP 1/11 2IEP 2/21 9IEP 1/11 2IEP 1/11 2IEP 1/11 15IEP 1/11 1IEP 2/21 6IEP 1/11 4IEP 1/11 53IEP 1/11 4IEP 1/11 12IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 6 -70W1999 1 -70W1999 6 -70W1999 3 -70W1999 1 -70W1999 40 -70W1999 2 – 150W2000 9 -70W1999 2 -70W1999 2 -70W1999 15 -70W1999 1 – 150W2000 6 -70W1999 4 -70W1999 53 -70W1999 2 -70W2003 4 -70W1999 12 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat PRESEDINTELE SEDINTEI. SE 10 9SE 4. Consilier. SE 10 12SE 4. SE 10 4SE 4. Marcel Jeler Anexa nr. SE 10 2SE 4. Secretar. SE 10 3SE 4. SE 10 1SE 4. SE 10 53SE 4. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. PUTERE 5 6 STALPI Tip Buc. crt.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Căprioarei Cucului Fagetului Greierului Gutuiului Haiducilor Mohorului Păpădiei Socului Şoimului 6SE 4. SE 10 1SE 4.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mistral) IULIU MANIU VASILE GOLDIS ARNSBERG PIATA AGROALIMENTARA PARCARE STADION PARC GARA VULTURULUI TUDOR VLADIMIRESCU TUDOR VLADIMIRESCU ARIESULUI LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES 250 400 100 100 650 850 200 200 200 600 250 850 250 200 150 150 250 300 200 300 300 300 900 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 18 35 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50W 50W 50W 35 W 50W 35 W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 35 W 35 W 50W 35 W 250W 100W Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Otel zincat Otel zincat 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 14 Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RK PARC PROIECTARI APULUM BRADISOR DETUNATA – VANATORILOR GEMINA GLADIOLELOR LUCEAFARULUI ION ALEXANDRU MACULUI MARGARETELOR MORII – Parc Ardeleana NICOLAE TITULESCU PARCULUI (F.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.I.C.4 40 18 4 2 12 8 10 15 5 5 5 10 10 15050 8900 194 115 144 206 198 282 Ornamental Ornamental .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. AUREL LAZAR EMIL RACOVITA MUSETELULUI PINULUI VIOLETELOR (S. Mârza ) INTRARE OARDA de JOS INTRARE OARDA de JOS PARTOS BARABANT PACLISA OARDA DE JOS OARDA DE SUS MICESTI ION LANCRANJAN CENTRALIZATOR LES – ACYABY 4x16 LEA – TYIR 3x25 SALPI ORNAMENTALI STALPI OTEL ZINCAT STALPI RUTIERI ( Beton) CORP ILUMINAT (orn) 35 W CORP ILUMINAT (orn) 50 W CORP ILUMINAT rutier 70 W LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 350 300 450 300 800 100 1300 2700 800 1200 250 300 300 100 500 350 300 700 200 1500 300 300 300 1500 800 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 16 8 16 22 16 4 33 160 50 50 20 20 12 3 14 8 10 32 8 30 10 10 10 25 20 250W 250W 100W 100W 250W 100W 150W 35 W 50 W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri 14 6 10 10 16 4 30 Reparatie capitala Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. BRATIANU BUJORULUI – MARGARETE CALEA MOTILOR CALEA MOTILOR BIRUINTEI (pod Sebes) HOREA CENTRU ( lampadari 2 brate) CETATE ( lampadari 2 brate) AMPOI 2 – 3 BRANDUSEI Dr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ARDEALULUI I.

crt.M4 P4 6.5 141.ARNSBERG M4 P3 11.ARDEALULUI M2 P1 10.ANDREI MUREŞANU M4 P4 7. de reţea Rutier Pietonal (STRĂZI) ALBA IULIA 1.ALEX.Goldiş-Cloşca M2 P1 2.0Asfalt 2.5Asfalt Asfalt 1.5Asfalt 1. Consilier.APULUM M5 P6 8.ARIEŞULUI (Şt.Goldiş M2 P2. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.5 71.5 71.Borza) M5 P6 4. b)V.5 71.0 143.5Asfalt 1. 5 la Caiet de Sarcini Clasificarea căilor de circulaţie Nr. Denumire tronson Clasa sist.0 7Tip Carosabil Observaţii Unilateral Bilateral faţă în faţă Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral 470 220 250 346 125 3.1 DECEMBRIE 1918(Crişan-Cloşca) a) Crişan-V.100 1.9 MAI (Inochentie Micu Clein) M5 P6 3.ALBĂSTRELELOR (Ac. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.5Asfalt 1.800 1. IOAN CUZA (Clujului) M2 P2 M2 P3 5.0Asfalt 1.CORP ILUMINAT rutier 100 W CORP ILUMINAT rutier 150 W CORP ILUMINAT rutier 250 W 60 33 51 PUNCTE APRINDERE 1 2 PUNCTE APRINDERE NOI MODERNIZARE PUNCTE APRINDERE EXISTENTE 26 BUC.AUREL VLAICU M3 P3 12.5Asfalt -Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5 1471.Ion Ratiu) M4 P4 Amlasare Disp. Secretar.Al.300 430 966 355 830 188 700 570 650 2. Manciulea) M3 P3 AMPOI III ( Alei de acces blocuri ) M4 P3 9. de il.5 77771. de ilum Lungime tronson Lăţime tronson Rutier Pietonal (m) (m) St Dr 142.AMPOIULUI (Petru Dobra) M3.5 72. 43 BUC.5Asfalt -Asfalt -Asfalt Fără iluminat rutier şi pietonal . Marcel Jeler Anexa nr.AVÂNTULUI (Dr.5Asfalt 1.

GEMINA 45.13.BUCUREŞTI 19.CONSTRUCTORILOR (Ampoi II) 29.5Asfalt 1.0Pavaj-granit 1.FÂNTÂNELE (Dr.HOREA 50.5Asfalt 1.0Asfalt 1.0 111.5 142.CRINULUI (Ion Arion) 30.Bd.FERDINAND I (Republicii) I – str.5 71. Betlehem) 16.IAZULUI (Ioan Buteanu) 52.CRAIVEI 27.000 220 145 771.CIREŞULUI (I.5 122. A.100 360 230 720 560 1.5Pavaj-granit 1.5Asfalt 1.EC.DOINEI 38.BRĂTIANU M4 M5 M5 M4 M3 M3 M4 M5 M3 M5 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M3 M5 M5 M4 M5 M5 M2 M2 M4 M5 M4 M4 M4 M4 M5 M2 M3 M4 M2 P4 P5 P5 P3 P3 P3 P5 P5 P3 P5 P4 P4 P4 P4 P2 P4 P5 P5 P4 P6 P4 P3 P6 P4 P3 P5 P4 P5 P5 P5 P2 P3 P4 P5 P3 P4 P5 P4 P5 P3 P3 P4 P1 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 260 450 250 230 180 1150 220 150 450 80 150 350 90 500 600 90 540 340 310 120 400 230 500 130 260 150 340 280 1410 1010 400 1.5 71.0 71.700 1050 650 280 630 1.0 71.5Asfalt 1.DEALUL FURCILOR 34. Fluieraş) 26.FLORILOR 44.C.5 71.BARBU LĂUTARU 15.0 771.5Asfalt 1. Încoronării II – Bd.BIBLIOTECII (G.0Asfalt 2.0Asfalt -Asfalt 1.0 771. parcari 49.CEFERIŞTILOR (Banatului) 24.0 61.0Asfalt 1.CRIŞAN 32. Ioan Pop ) 42.5 71.DECEBAL 35.5Pietruit 2.0 71. DOJA (Axente Sever ) 46.Lazăr) 31.5 71. Suciu) Alei acces intre blocuri. I.5Asfalt 1.5 71.5 71.0 71.5Asfalt 1.0 71.5Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1.5 71.5 71.5 71.GHIOCEILOR (Msal C-tin Prezan ) 48.0Asfalt -Pavaj-granit 1.DETUNATA 36.0Asfalt 1.0Asfalt 1.5 71.GLADIOLELOR (Dr.GEORGE COŞBUC 47.5 771.5Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1. Încoronării – Pasarela CFR 43.0Asfalt 1.0 71.0Asfalt 1.CLOŞCA 28.0 71.5 71.0Asfalt 1. Antonescu ) 40.5 71.I. Luminii . Şaguna) 39.5Asfalt 1.5Asfalt 1.BRINDUŞEI (Crd.5Asfalt 1.I.5 71.5 771.CAMELIEI (George Bariţiu ) 21. I.0Asfalt 1. Filipescu ) 22.BUJORULUI (Pertu Maior) 20.0Asfalt 1.CĂLĂRAŞI (N.ENERGIEI ( Mşal.FABRICII (Miron Costin ) 41. VARGA (Mit.CETĂŢII 25.BRADIŞOR (Vlad Ţepes) 17.GH.0Asfalt -Asfalt -Asfalt . I. Hossu) 18.CASTANILOR 23.0 714- -Asfalt 1.5Pavaj-pavele 2.5 141.IAŞILOR 51.CRÂNGULUI (Maramureşului) 33.5 771.0 71.CRIZANTEMELOR (A.5Asfalt 1.5 71.5Pavaj-pavele 1.5Asfalt 1.5 71.5Asfalt 1.AVRAM IANCU 14.DOBROGEI 37.5Pavaj-granit 1.

LICEULUI (Dr.0 71.5 771.0Pavaj 2.ION AGÂRBICEANU 55.0 71.460 200 71.MARCUS AURELIUS 73. Cicio Pop) 64.5Pavaj -Asfalt 1.5Asfalt 2.170 120 290 100 190 1.5AsfalT Iluminat 50%(280 m) .MĂRĂŞTI 75.0 71. M4 M4 M5 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M5 M3 M4 M3 M4 M4 M2 M2 M2 M2 P5 P4 P5 P5 P5 P3 P6 P4 P4 P5 P4 P3.5 141.ÎNCORONĂRII ( fost 1 DEC.0 71.5 771.5Asfal 1.5Asfalt 1. SIMION ŞT.5Asfalt 1.5Asfalt 1.Vladimirescu – str.0Asfalt 2.0Asfalt 1. E.5 72.ION ALEXANDRU 56.0 72.MIHAI VITEAZUL I – Pţa.5 71.0 101.0Asfalt 1.LIPOVENILOR 68.5Asfalt 1.53.5Pavaj 1. Haşdeu ) Alei acces intre blocuri.MOŢILOR (Calea) I – Bd.MESTEACĂNUL (Şt.432 210 890 332 380 360 5. Detunata M4 M5 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M4 M3.Doinei II – str.MARIN SORESCU 74.(Regina Maria) 82.IEDEREI (Teodor Mihaly) M4 54.220 110 260 1.51.ION MINULESCU ½ 57.5Asfalt 1. parcari 72.0Asfalt 1. 1918 81.5Asfalt 2.LALELELOR ( Dr.0 771.5Asfalt 1. P.5Asfalt 1.0 71.5Asfalt 1. P4 P5 P4 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P6 P3 P4 P3 P4 P4 P3 P3 P4 P3 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Axial Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral 1.MOLDOVEI 83.0 71.5Asfalt 1.LIBERTĂŢII 66.str.670 250 360 1. parcari 70.0 61.MIHAIL KOGALNICEANU 80. cel Mare ) 77. Severus IV – str. Sept. Eroilor – str.MIHAI EMINESCU 79.LUCEAFĂRULUI(B. Hulea) 65.5Asfalt 1.5 1.LIVIU REBREANU 69. 1 Dec.150 920 240 330 400 1080 650 720 270 250 1.5Asfalt 1.M4 M4 M5 M5 M4 M3.5 141.T.0 72. Pop de Baseşti) Alei acces intre blocuri.IONEL POP 58. Transilvania .0Asfalt 1.LIVEZII 69.380 990 390 760 2.0Asfalt 1.010 460 100 800 650 150 2. Doinei – str.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.Mitr.MARGARETELOR (Sam.LĂMÂIŢEI (Pr.5 7+71.5Asfalt 1.5 71.M4 M4 M4 M4 M4 M3. O. O. V Lucaciu ) 67. Sept Severus – str.5 72.JDERULUI (Dr.0Asfalt 2.1918) 59.5 7+71. Goga II – str.0Asfalt -Asfalt 1. Micu) 74. GOGA ( fost Încoronarii) 63.MĂRĂŞEŞTI 76.5Asfalt 2.0 72.ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) 60.5 72.Gemina III – str.5 777771.5 211.5 6671.Goga – POARTA IV III – Poarta IV – str. Şt.IZVORULUI 61.5 61.0Asfalt 1.5Asfalt -Pietruit 1. Aurel Vlad) str Lalelelor – bd Transilvania Bd.5 677131.400 420 430 260 1.P4 P5 P5 P6 P5 P4 P4 P5 P5 P4 P3.Toporaşilor 62.O.0Asfalt 1.0Asfalt 1. Gemina – str.MACULUI (Gh.470 1.LUMINII (Basarabiei ) 71.0Asfalt 1.0Asfalt -Asfalt -Pietruit 1.MICIURIN (Emil Racoviţă ) 78.

5 -2. Cloşca str.5 772.5Pavaj 1.PROGRESULUI (L.P-ţa I.5 71.2Asfalt 1.OITUZ 95.PARTIZANILOR (Crişanei ) 102.0Asfalt 1.P3 P5 P4 P5 P3 P2. Cloşca – Calea Moţilor 117.5Pavaj -Asfalt /Pavaj 1.V.0Asfalt 1. V.Blaga) 113.OLTENIEI 96.PĂCII (Patriarh Miron Cristea) 103.P3 P2 P4 P6 P6 P5 P5 P4.5Asfalt 2.P6 P4 P3.5 71.PARCUL UNIRII 100.5Asfalt 1.REG. Sterca Sul.Bd.5Pavaj 1.5Asfalt 1.SEPTIMIUS SEVERUS M3 M4 M3.5 71.5 71.P4 P3 P3 P3 P3 P6 P5 P6 P6 P4 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Catenar.5 141.5 71.2 71.MUNCII (Gh Şincai) I – str.Republicii II – bd.NICHITA STĂNESCU 92.RÂNDUNELELOR 120.I. Goldiş str.5Asfalt 1.MUŞEŢELULUI (Al.5Asfalt 1.5 14141.5 141.PIAŢA UNIRII 107. Goldiş – str.0 141.0 71.5 7771.0Asfalt 2.5 71.5Asfalt 1.0Asfalt 1. Voievod) 89.0 71.5 -1. Cantemir) 114.400 310 950 720 230 130 283 381 180 275 1.5Pavaj 1.PAJIŞTEI (Take Ionescu) 98.REPUBLICII (Bd. V.5 71.0 71.PRIETENIEI 109.5 751.OBORULUI (Henri Coanda) 94.ORIZONTULUI 97.0 71. Ioan Berciu ) 119. Detunata – str Zlatnei 84.P-ţa IULIU MANIU 106.Alecsandri .5 141.5Asfalt 2.V VÂNĂTORI 115.P-ţa EROILOR (Pţa.5 71.ROMANĂ (Mit.5 -Asfalt 1.0Asfalt 1.NICOLAE BĂLCESCU 90.5Asfalt 1.POPA LAUREAN 110.) 116.bd.5 71.MUNCITORILOR (S.5 7+71.5 71.378 450 140 260 570 410 220 540 170 235 155 150 230 320 722 80 345 125 240 610 410 360 305 1.PROLETARILOR (D.0Asfalt 1.SALCÂMULUI 121. Cipariu) 101.5Asfalt 1.0 72. Henţia) 87.5 71.REVOLUŢIEI str.ROZELOR (Pr.PRIMĂVERII (Ruben Patiţia) 111. Naţiunii) 104.MUNTENIEI 88. M4 M5 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M5 M4 M5 M3 M2 M3 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M4 M2 M2 M3 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M4 P5 P4 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P3 P6 P5 P6 P3 P3 P5 P5 P3 P3 P2.5Asfalt -Asfalt 2.0 7771.5Asfalt 1.C. Lalelelor – str.5Asfalt 1.0Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.MORII 85.0Asfalt 1. Republicii – str Heleşteului 86.NICOLAE GRIGORESCU 91.) 118.5Asfalt 1.0Asfalt 1.PARCULUI (Frederik Mistral) 99.5 771.PLEVNEI 108.5Asfalt 1.5Asfalt 1.POLIGONULUI (I. de Hunedoara) 112.0 71.5Pavaj 2.5Asfalt .P3 P2.700 1.V – Str.300 1.0 71.0Pavaj 1. Victoriei.5Asfalt -Asfalt 1.700 400 600 700 105 180 90 182 970 771.5Asfalt -Asfalt 1. V.central Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Axial Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 3.5 71.MUZEULUI 91.NUFĂRULUI 93.0Asfalt 1.5Asfalt 1.Al.BRĂTIANU 105.PAVLOV (Tim.

Rares) 134.NADA FLORILOR 10.M4 M4.MILENIUM 9.0 5.05.5Asfalt 2.5 1.5Asfalt 2.0 71.180 550 480 150 135 870 1. CARAGIALE 8.ZORILOR (N.0 71.0 72.0 141.VASILE GOLDIŞ Alei acces intre blocuri.P3 P5 P5 P3 P4 P4 P2.TRAIAN 130.5Asfalt ALBA IULIA – MICEŞTI 1.5 47121.0 74.CORNEL MEDREA 6.SIRETULUI 125.0 71.SUB VII 127.07. Fântânele str.05.5 71.L.SIMION BARNUŢIU 123.ZIDARILOR (A.0 71. Bena ) 146. S.T. parcari 140.5 72.5 61.ARIEŞENI 4.5 42.TRANDAFIRILOR (Dr.5Asfalt 2.Pietonal Axial Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar 360 300 420 668 160 800 155 280 1.TRANSILVANIA Bd. cel Batrân) 145. Iorga ) 138.0Asfalt 3.100 1.01.TÂRGULUI 128. 1.5 71.ABRUDULUI 2. P3 P3 P5 P5 P6 P6 P6 P4 Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Mixt .M3 M4 M4 M3.TOPORAŞILOR (P.05. 1 Decembrie – bd.5asfalt.ŞIPOTULUI (Bucovinei) 126.05.Revoluţiei Bd.5Pavaj 1. Jumanca) 144.0Asfalt 3.5Asfalt -Pietonal 1. -Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt.05.TRIBUNALULUI 133.M4 M3 M5 M4 M3.I.0Asfalt 1.5 71.5Asfalt 1.0 73.5 72.ALCALA DE HENARES 2/3 3.5Asfalt 1.950 350 430 350 360 1.TEILOR 129.0-Pietruit 1.UNIRII (N.5 71. Mârza ) 143.TULNICULUI 136.VULTURULUI (M. Titulescu ) M4 M5 M4 M5 M5 M4 M3.Alei acces intre blocuri 122.0Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt .SINAIA (Mit.235 410 1. Brâncoveanu) 142.0 72.05.5 7761.5 -7+71.0Asfalt 1.05.VIILOR 141.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.GEORGE ENESCU 7.ULMULUI (Alexandru cel Bun) 137. Fântânele – Sub Vii 132. VLADIMIRESCU (Carol I ) 135. Velican ) 131.5Asfalt -Asfalt 1.145 1.NAZARETH – ILIT 1/3 M4 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M5 M4 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 555 735 390 140 350 435 425 415 220 400 5. Ştefan) 124.Revoluţiei – str.0Pietruit 4.M4 M4 M4 M4 M4 M5 M4 P5 P5 P4 P4 P6 P5 P3 P3 P3 P2 P3 P3 P5 P4 P2.VÂNĂTORILOR (C.0Pavaj 1.0Asfalt 1.VIŞINULUI ( I.5 571.0Asfalt Pavaj 3.VASILE ALECSANDRI 139. M4 M4 M3.C.5Asfalt 1.BAYONNE 5.M4 M2.120 700 283 105 190 134 355 72. M4 M3.0 1.VIOLETELOR (S.

11.SLIVEN 1/3 12.VARESE 13.VIADANA ½

M5 M4 M5

-

Unilateral Unilateral Unilateral

400 980 350

5,05,05,0-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit

CARTIER „ LA RECEA”
1.LA RECEA 2.BUNTA 3.IZVORULUI 4.NANULUI 5.ORLEA 6.PIATRA CORBULUI 7.ROŞIA MONTANĂ 8.ŢARINA PARTOŞ 1.Ana Ipatescu 2.Dacilor 3.Digului 4.Gemenilor 5.Glinca 6.Liliacului 7.Portului 8.11 Iunie 9.Pod Mureş BARABAŢ 1.Aluniş 2.Cabanei 3.Cătinei 4.Ciocârliei 5.Ciucaşului 6.Câmpeni 7.Corniştei 8.Fagului 9.Gării 10.Gorunului 11.Grădinilor 12.Maceşului 13.Mureşului 14.Paltiniş 15.Petreşti 16.Pescarilor 17.Poieniţei 18.Şardului M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat 480 480 470 480 430 400 400 430 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt

M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3

P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral faţă în faţă

164 578 171 790 156 214 250 100 150

7,01,5 7,02,0 7,05,0 7,01,5 7,01,5 7,02,5 7,01,0 7,01,5 7,01,5 7,0 7,02,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,01,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

1,5Pietruit 2,0Pietruit 5,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Pietruit 2,5Pietruit 1,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Asfalt

-Pietruit 2,0Asfalt -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit 1,5Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Beton -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M5 M4 M3 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

280 150 135 550 210 280 300 230 250 210 380 450 1300 250 290 210 340 180

Fără iluminat public

-

19.Stejarului 20.Streiului 21.Şurianului 22.Taberei 23.Turnătoriei 24.Valea Mică PÂCLIŞA 1.Alunului 2.Carpenului 3.Coastei 4.Garoafei 5.Iasomiei 6.Rariştei 7.Răzorului 8.Sitarului 9.Văii MICEŞTI 1.Apuseni 2.Bobâlna 3.Bujorului 4.Calea Labului 5.Carpaţi 6.Cumpenei 7.Dragojani (Dragaşani) 8.Dealului 9.Gării 10.Inului 11.Lăpusului 12.Măgurei 13.Mioriţei 14.Pârâului 15.Postavarului 16.Rotunda 17.Scarişoara 18.Strunga 19.Topliţa 20.Trestiei 21.Uricani 22.Valea Aurului 23.Vâlcele 24.Zavoi 25.Zlatnei

M5 M5 M5 M5 M3 M5

P6 P6 P6 P6 P4 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

120 410 330 278 342 196

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit

M5 M3,M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

945 3198 391 234 285 334 468 527 243

6,0 7,0 6,0 7,0 7,0, 6,0 6,0 6,0 6,0

Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M4 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M3

P6 P6 P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

860 280 99 380 323 82 984 561 246 150 433 169 344 110 544 194 1.000 144 345 321 334 220 57 728 945

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt

OARDA DE JOS 1.Armoniei 2.Busuiocului 3.Biruinţei 4.Bucegi 5.Câmpului 6.Cocorilor 7.Castanului 8.Cărăbuşului 9.Duzilor 10.Dumbrăviţei 11.Gloriei 12.Garoafei 13.Lăcrămioarei 14.Merişor 15.Trifoiului OARDA DE SUS 1.Cordovanilor 2.Cedrului 3.Ciobanaşului 4.Căprioarei 5.Cucului 6.Făgetului 7.Greierului 8.Gutuiului 9.Haiducilor 10.Mohorului 11.Păpădiei 12.Socului 13.Şoimului 14.Tineretului 15.Vadului 16.Victoriei 17.Viorelelor 18. Zefirului

M5 M5 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

557 285 805 262 345 400 112 280 105 976 288 772 508 175 150

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M3 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

206 765 150 1455 188 345 345 210 1.966 377 84 87 1.080 638 160 2.010 540 540

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

.

20 6.00 6.07(ora de vara) 01.40 17.06(ora de vara) 16.40 6.45 20.12 – 31.45 22.10 7. 3.01 16.09(ora de vara) 01. 20.06 – 15. Consilier.35 21.45 21.10 18.11 – 15.30 21.30 7.04(ora de vara) 01. 18.11 16.25 7. 17. 11.12 16.04 – 15. 23.05 – 31. Secretar.03 – 15.Anexa nr.10 – 31.00 19.02 – 15.03 – 31.40 8.10 – 15.00 17.05(ora de vara) 16. 15.03 16.11 01.20 21.07 – 31. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.09 – 15.03 01.40 7.40 7. Marcel Jeler .00 20.00 7.40 6. Perioada 01.15 6.00 17.06(ora de vara) 01.11 – 30.12 – 15.10 7.00 Ora decuplarii iluminatului 8.08(ora de vara) 01.04 – 30. 10. 19.01 01.50 5. 13.06 – 30. 21.00 4.09(ora de vara) 16. 8.10(ora de vara) 16.6 la Caiet de Sarcini Program de funcţionare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia Nr.30 18.00 PRESEDINTELE SEDINTEI.35 18.09 – 30.00 6. 5.00 20. 2.02 – 28(29).02 15.15 5.04(ora de vara) 16. 1.40 5.08 – 31. 7.30 19. 14.07 – 15.15 17.45 7.01 – 31.02 01.05(ora de vara) 01. crt.00 21.20 18. 22. 4.08 – 15.08(ora de vara) 16.15 5. 6.30 20. 24.01 – 15. 16.40 6.00 18.30 7.10(ora de vara) 01.20 5. 12.00 17.07(ora de vara) 16. 9.00 21.12 Ora cuplarii iluminatului 17.05 – 15.

Vladimirescu Bd. Mărăşeşti.Dacilor Bd.3 21. Încoronării Calea Moţilor – Bd. Intersecţie 9.Anexa nr. Revoluţiei – Bd. nr 35 Str. Cloşca Bd.Transilvania Bd. nr. Acces grădiniţa nr. Acces Şcoala gen. nr.5 22. Revoluţiei – Bd.Ferdinand I. Intersecţie 16. 8 28. Muncii Bd. Intersecţie 7. Acces Gr. Revoluţiei – str. Trecere de pietoni 17. Acces grădiniţa nr.1 Decembrie 1918 – Bd.nr. Republicii – str. Intersecţie 13. Intersecţie 11. Arieşului Bd. Intersecţie 10. Horea Calea Moţilor – Bd.9 24. Crt Tipul zonei de risc Locaţia Dimensiuni (m) 100x100 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100 60x60 100x100 60x60 60x40 60x60 60x60 60x60 100x100 60x30 60x30 60x30 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 Clasa şi tipul clasei de iluminat Rutier Pietonal M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 Observaţii 1.nr. 159 Str.Vladimirescu Calea Moţilor – str. nr.Digului Bd. nr. Intersecţie 14. Intersecţie 15. Regimentul VVânători – str. Acces Şcoala gen. Acces Şcoala gen.3 Str.V. Toporaşilor Bd. Intersecţie 12.1 Decembrie 1918 – str. Revoluţiei Bd. Călăraşi. Intersecţie 8.nr.7 la Caiet de Sarcini ZONE DE RISC – Puncte de Monitorizare Nr.2 Bd. Goldiş Bd. Intersecţie 4. Doinei Calea Moţilor – Bd. Acces Şcoala gen. Trecere de pietoni 20. Regimentul V Vânători Nr.55 Bd. 7 27. 1 25.Toporaşilor.T. Regimentul V Vânători – str. T. Intersecţie 3.Al.nr. Intersecţie 2. Republicii – str.V.11 . Ioan Cuza – str. Iancu Bd. Intersecţie 6. Revoluţiei – str.18 Str. Acces grădiniţa nr. Mureşului Str. nr.T.Transilvania Bd.Octavian Goga. 3 26. Cloşca Bd. Trecere de pietoni 18. Horea – str.Ferdinand I – Bd. Intersecţie 5. Goldiş. nr 25 Str.Vladimirescu –str. Şcolar A. Mesteacănului.Livezii Bd.

ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W Vapori sodiu înaltă presiune 6. Denumirea produsetor sau a serviciilor U.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W Vapori sodiu înaltă presiune 3.3 31.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W Vapori sodiu înaltă presiune 2.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 150W 10. Acces Liceul nr.M. 39 Calea Moţilor nr.29. 143 Bd.Înlocuit lampă halogen 20 W 18. Consilier. Marcel Jeler BORDEROU DE PREŢURI UNITARE (MODEL) Nr.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W Vapori sodiu înaltă presiune 4.1 30.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 50 W 7. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 100W 14.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 35W 12. Secretar. Acces Liceul nr.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 70W 13.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 400W 17. T. Crt.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 250W 16. Vladimirescu. 5 – 6 30x20 30x20 50x2 M2 M2 - P2 P2 P3 PRESEDINTELE SEDINTEI. Vladimirescu.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 150W 15.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 100W 9. ÎNTRETINERE MODERNIZARE Prețul unitar material Prețul unitar total (Euro fără TVA) (Euro fără TVA ) ILUMINAT RUTIER/PIETONAL 1.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 70W 8. Pasaj pietonal “UNIREA” Bd.Înlocuit lampă halogen 36W BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 250W 11.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W Vapori sodiu înaltă presiune 5. T.

SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 150W 44.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W 29.ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-400W 56.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 2000W 36.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 1000W 35.BALAST CAPSULAT 250W 58.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W 52.Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W 25.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1 M BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W 28.BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W 49.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 250W 42.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W 51.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W 47.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W 48.Înlocuit lampă halogen 150W 22.Înlocuit lampă halogen 1000W 24.19.SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 150W 41.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W 33.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W 54.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W 46.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W 30.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W 34.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 70W 43.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W 27.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W 50.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W 53.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 400W 38.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 100W 40.BALAST CAPSULAT 125W 57.ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W 55.Înlocuit lampă halogen 600W 23.Înlocuit lampă halogen 60W 20.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 70W 39.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W 32.Înlocuit bornă contact 26.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W 31.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W 45.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 250W 37.Înlocuit lampă halogen 100W 21.

Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură 79.Înlocuire cleme CIS 81.Înlocuire conductor FY 25 92.Înlocuire corp siguranțe complet 25A 74.5 M 60. 25.Înlocuire condensator 66.Înlocuire conductor AFY 2.Înlocuire patron siguranțe 10A.Înlocuire conductor FY 6 89.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ PENTRU UZ arhitectural/ornamental 63.Înlocuire cleme racord CL 77. 80.5 87.160 68. 6A.Înlocuire conductor AFY 6 95.Înlocuire soclu siguranță MPR 53. 60A. 4A.Înlocuire conductor AFY 4 94.5 93.Înlocuire patron siguranță MPR 53. 120.Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură 78.Înlocuire conductor AFY 25 98.Înlocuire conductor AFY 16 97.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x1.5 86.59.Înlocuire patron siguranțe 35A. 120.Înlocuire conductor FY 4 88.Înlocuire soclu siguranțe mignon 25 A 69.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 2 M 61. 71.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 3 M 62.Înlocuire conductor FY 16 91.Înlocuire dulie E27 64.Înlocuire conductor FY 1.Înlocuire capac sigutanțe 70.160 67.Înlocuire dulie E40 65.Înlocuire conductor AFY 10 96.2 BUC / PIL 76. 80.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1.Înlocuire conductor FY 10 90. 72.5 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml . 16A.Înlocuire conductor FY 2.Înlocuire cleme 15IL . 73. 60A.Înlocuire cleme CIR 80. 60A.Înlocuire cleme CDD 45 .Înlocuire ÎNTINZĂTOR DE REȚEA 83.Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUȚĂ) 82.Înlocuire siguranțe mignon 2A.Înlocuire SET BRĂȚĂRI DE PRINDERE PE STÂLP A CONSOLEI 85.Înlocuire BRAȚARĂ DE PRINOERE PE STÂLP 84.2 buc / PIL 75.

Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 111.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x50+25 105.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 123.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 133.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 137.5 127.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 132.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 117.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 121.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 135.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 108.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 102.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2.5 112.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 138.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 131.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2.5 114.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 107.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x25+16 103.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 129.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 128.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 125.5 115.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 122.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x35+16 104.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 118.5 113.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 130.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 134.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2.5 109.99.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 110.5 100.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 116.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 101.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 136.5 126.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x70+35 106.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 120.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 124.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 119.

Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 158.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 161.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 170.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 144.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 149.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 152.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 169.5 160.5 164.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50+16 178.5 168.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 171.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 150.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2.5 163.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2.5 159.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 140.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 165.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 162.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25+16 176.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x120+70 146.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 151.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x240+120 148.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35 174.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 166.5 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 143.5 156.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 155.5 167.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x150+70 147.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 145.5 157.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 141.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x16 172.139.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 154.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35+16 177.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 153.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 142.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50 175.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25 173.

Înlocuire cutie separație IP65 ( la baza stâlpului ) 181...Înlocuire proiector 150W 205.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2...Decopertare și refacere căi de circulație (beton) 201..Înlocuire proiector 1000W 208....Înlocuire stâlp SCP 18007 193.Înlocuire dispersor corp 183..Montare . putere ) ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI . 70 – 1000W cu halogenuri metalice 3..Înlocuire stâlp SCP 15016 195..Înlocuire stâlp SCP 10005 187.Tarif înlocuire siguranță fuzibilă (automată) 10A..179.Înlocuire stâlp SE 11 190..Înlocuire stâlp SCP 10002 186....Montare proiector IP 66 TIP ..Montare proiector IP 66 TIP .Înlocuire proiector 400W 207.Înlocuire stâlp SCP 10001 185.Înlocuire proiector 100W 204..Înlocuire stâlp SE 4 189.Decopertare și refacere căi de circulație (pavaj) 202.Montare priză de pământ 211.. LED.5 180..Înlocuire stâlp SE 10 188...Înlocuire stâlp SCP 15014 194.W 4.. 16A 209....Remedierea CIL/Revizie contacte etectrice 184..Decopertare și refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) 203.. (Denumire aparat iluminat.Înlocuire stâlp SCP 15006 192. 70 – 1000W Vapori sodiu înaltă presiune 2..Curățire dispersor corp 182..Înlocuire proiector 250W 206...Tarif înlocuire conductor 210..ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M 199...ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M 197. caracteristici.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M 198.Montare proiector IP 66 TIP .Manșonare ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC m³ m³ m³ m³ BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ILUMINAT ARHITECTURAL 1..Înlocuire stâlp metalic SL 196.Înlocuire stâlp SI 9 191..Decopertare și refacere căi de circulație (asfalt) 200.

(culoare. (culoare) Ø 11mm 5. ( denumire dispozitiv. (culoare) Ø 9mm 3. caracteristici) 18. ( denumire dispozitiv. alte caracteristici ) 11.. (culoare. alte caracteristici ) 15..Montare perdea luminoasă ( dimensiuni. nr... bulbi/LED. nr. alte caracteristici ) 12.Demontare furtun (tub) luminos. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. canale) Ø 13mm 6. bulbi/LED.Montare . alte caracteristici ) 14.Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni. bulbi/LED.Montare furtun (tub) luminos... Consilier.Demontare șir luminos ( dimensiuni.Montare șir luminos ( dimensiuni.Demontare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 17.. Marcel Jeler ...Montare furtun (tub) luminos. (culoare) Ø 13mm 7..Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni.Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni. nr.canale) Ø 11mm 4. (culoare. nr. bulbi/LED.Demontare furtun tub) luminos.Montare furtun (tub) luminos.. bulbi/LED. LED. LED. nr.Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni. bulbi/LED. alte caracteristici ) 13. canale) Ø 9mm 2.Montare plasă luminoasă ( dimensiuni.Demontare . alte caracteristici ) 8. alte caracteristici ) 9. Secretar.Demontare furtun (tub) luminos.Montare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 16.. alte caracteristici ) 10..1. caracteristici) ml ml ml ml ml ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC/ml BUC/ ml PRESEDINTELE SEDINTEI..

. Dată fiind forma particulară a acestui contract.. pe de altă parte..(1) Obiectul contractului de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.C. la data............... cu sediul în Alba Iulia str.. Obiectul contractului de delegare Art.................. 5A..... 230/2006 Legea serviciului de iluminat public şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de aprobare a delegării serviciului de iluminat public prin concesionarea bunurilor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public nr..................... având funcţia de director economic...... II.. în calitate de delegat. al Legii nr...... cod fiscal ......... ... şi S.... la sediul delegatarului........0258-819462..... ....... avand funcţia de .......................... în conformitate cu obiectivele delegatarului.. Calea Moţilor Nr.......FORMA PROPUSĂ CONTRACT DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA I......... cu sediul în . certificat de înmatriculare la Registrul Comertului ........... fiecare parte implicată în contract are dubla calitate de delegatar și concedent pe de o parte și delegat și concesionar pe de altă parte..... ..........reprezentat prin . Părţile contractante Între Municipiul Alba Iulia....... în calitate de delegatar.......... respectiv de delegare de gestiune prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public... care presupun următoarele activităţi: ........ cod fiscal 4562923.... cont RO28TREZ0025010XXX002140 deschise la trezoreria Municipiului Alba Iulia...... având funcţia de primar....... tel/fax ... fax.... tel..Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice......... din 2010.......... şi ŢÂR TEOFILA......... 51/2006 ............. pe de o parte......... cont .. părţile au încheiat prezentul contract de delegare a serviciului de iluminat prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ..........0258-812545 reprezentat prin MIRCEA HAVA..... Numite în comun părţile. deschis la .......... 1. În temeiul Legii nr...............

realizarea iluminatului festiv de sărbători . b) bunurile de preluare . modernizarea Sistemului de Iluminat Public şi a echipamentelor ce deservesc Sistemul de Iluminat Public . Prin delegarea Serviciul de Iluminat Public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin prezentul contract. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. care să corespundă cerinţelor de trafic. b) garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public. 2. (inclusiv hard şi soft) folosite de delegat la gestionarea sistemului de iluminat public şi verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare.Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor efectuate pe perioada delegării şi care devin proprietatea Municipiului Alba Iulia. c) bunurile proprii . Serviciul de iluminat public se va realiza cu respectarea prevederilor din .aparatura şi echipamentele. la sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de delegare. reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia.Sistemul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. III.autovehiculele şi utilajele folosite de delegat în derularea activităţii. 3.1. (4) Delegatul-concesionar este obligat să efectueze întreţinerea. 4. delegatulconcesionar va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur (care nu pot fi înstrăinate. 5. în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. (3) În derularea contractului de delegare a Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. monitorizarea Sistemului de Iluminat Public . d) protecţia mediului înconjurător. reglementate prin CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO). 2. Condiţiile de exploatare a sistemului de iluminat şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Art. . Prin această delegare se urmăreşte : a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare): . c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. (2) Obiectivul delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient.

Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia fiind compus din bunuri deţinute atât de S. în zonele de risc nominalizate în Anexa nr.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care. (2) Monitorizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) supravegherea instalațiilor . şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare. dotarea şi echiparea punctelor de aprindere pentru buna funcţionare a sistemului de monitorizare . 7 a caietului de sarcini . d) efectuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public. 3. începând de la data încheierii prezentului contract . executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. Electrica S.A.C. restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă . indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. (3) Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public – ansamblul de operaţii de volum redus. e) lucrări de întreţinere periodică – sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. echipamentele şi materialele înlocuite vor fi predate deţinătorilor de drept.(1) Durata contractului de delegare este de 10 ani. . Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. b) remedierea deranjamentelor din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. (2) Contractul de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. c) remedierea incidentelor şi avariilor. fără modificarea tehnologiei iniţiale. cât şi de Municipiul Alba Iulia. în baza legislaţiei în vigoare. d) preîntâmpinarea limitărilor ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. (1) Modernizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) înfiinţarea şi dotarea dispeceratului pentru comanda şi urmărirea în funcţionare a sistemului de iluminat public. d) lucrări de reabilitare . c) monitorizarea funcționării sistemului de iluminat în punctele de aprindere și punctual. . b) montarea. fără întreruperea furnizării serviciului . impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.I. de regulă. IV. Termenul Art. b) controlul curent al instalațiilor . Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat.P. având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor şi cuprinde : a) remedierea defecţiunilor curente. poate fi prelungit pentru o . e) remedierea sesizărilor de nefuncţionalitate primite de la cetăţeni. c) proiectarea obiectivelor supuse programului de modernizare a S.

4.000 Euro/an fără TVA ..... iar pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la efectuarea lucrărilor pe baza proceselor verbale de recepţie..................Euro fără TVA........... respectiv ... (3) Modernizarea sistemului de iluminat public se va realiza în termen de 24 luni....Redevenţa este de . (4) Plăţile datorate concesionarului pentru lucrările de modernizare efectuate se vor eşalona în rate lunare pe durata a 10 ani..... b) Valoarea lucrărilor de întreţinere a iluminatului public.................. Valoarea lucrărilor de modernizare. Valoarea materialelor şi echipamentelor înlocuite în perioada de garanţie sunt suportate de operator........ plata se va face în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea recepţiei lunare.. adică . Decontarea lucrărilor de modernizare se va realiza în termen de 10 ani.... decontabilă lunar este în sumă de . (5) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare.... Garanţia de 100...RON/lună fără TVA adică . Euro/lună fără TVA. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de iluminat public. RON/an şi se va indexa după primul an cu rata inflaţiei comunicată de Direcţia de Statistică pe trimestrul respectiv. Art.... situaţia materialelor şi echipamentelor înlocuite şi va efectua casarea materialelor rezultate... (3) Valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este până la echivalenţa sumei de 100. EURO fără TVA (2) a)Valoarea lucrărilor de monitorizare a iluminatului public.. V..... Plata redevenţei se va face trimestrial..... .EURO inclusiv TVA. delegatul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.....RON fără TVA.. (6) Preţurile unitare care vor fi practicate au fost stabilite conform cerinţelor documentelor licitaţiei şi se regăsesc în anexa la prezentul contract..perioadă de cel mult 5 ani. (3) Pe durata stabilită la alin........... după recepţionarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia ( 24 luni)......000 RON depusă va fi restituită concesionarului astfel: . până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. .... de la data preluării serviciului de iluminat public și încheierii procesului verbal......000 RON..... diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul).. Redevenţa şi modalităţi de plată Art. decontabilă lunar este de.. RON valoare cu TVA respectiv ............ Pentru monitorizare şi pentru întreţinere..........pentru lucrările de modernizare în proporţie de 70% din valoare... din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Euro/lună fără TVA.. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul)....... prin acordul de voinţă al părţilor. 5. RON fără TVA. ... Diferenţa de 30% va fi returnată la încetarea contractului.....(1) Valoarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia este ...... Pentru lucrările de întreţinere efectuate concesionarul va prezenta în data recepţiei registrul cu reclamaţii preluate....RON/lună fără TVA adică .. conform graficului stabilit . decontabilă lunar este în sumă de . adică .

aprobaţi .. activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare prin concesionarea bunurilor aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. d) modul de administrare...... corelată cu programele de dezvoltare economico . VII. . după aprobarea acestuia de delegatar..... contul delegatului nr.....(1) Delegatul are dreptul de a exploata. potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de delegare.. extindere şi modernizare a dotărilor existente. c) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate corespunzător nivelului parametrilor luminotehnici şi indicatorilor de performanţă ai serviciului.... de stabilire şi ajustare a acestora .. . conform legislaţiei în vigoare .... (5) De a aplica tariful actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost... de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară.... (4) De a aproba studiile de fezabilitate..... (3) De a întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator....... corelată cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului........... (2) Delegatul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii...Plata redevenţei se face prin conturile: contul delegatarului nr........ .... 8.. b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat . (2) De a stabili programele de reabilitare... Drepturile delegatarului – concesionar Art..VI.... Plata redevenţei Art...socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului.. în mod direct. în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.... iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de delegare încetează de drept.. delegatarul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute.. ...... Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la o penalizare de 0.... bunurile........ (4) De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentul contract. conservare.. 7.. (5) De a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita ... (3) De a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară. exploatare..deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia. menţinere în funcţiune şi modernizare a sistemului de iluminat. pe riscul şi pe răspunderea sa. 6.. Drepturile părţilor Drepturile delegatului Art..5% pe zi de întarziere. .....(1) Delegatarul are dreptul de a urmări....deschis la …....... controla şi supraveghea : a) modul de fundamentare a tarifelor ..

Delegatul are următoarele obligaţii: (1) Delegatul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor.N.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public . 9.Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei. (2) Să execute următoarele activităţi : . activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii. . (6) Delegatul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) aplicarea unor metode performante de management . (5) Să îşi achite obligaţiile privind redevenţa.Să respecte parametrii luminotehnici şi indicatorii de performanţă stabiliţi de delegatar prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia cât și CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO) . activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării.C. potrivit obiectivelor stabilite de către delegatar. la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în prezentul contract .Să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. .cumpărare cu privire la aceste bunuri. înaintea termenului de încetare a contractului. (4) Delegatul-concesionar nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii. . b) termenele de realizare a investiţiilor nu vor depaşi 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie. din motive excepţional legate de interesul naţional sau local.S.modernizarea sistemului de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public .Să îndeplinească prevederile din Caietul de sarcini în condiţii de calitate şi eficienţă .R. c) Standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate: . . . (3) Delegatul-concesionar este obligat să exploateze în mod direct bunurile. tarifele utilizate în activitatea clauze stabilite în condiţiile caietului de . concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii. .concesionarului încheierea contractului de vânzare . (7) Delegatul este obligat să realizeze: a) investiţii ce privesc modernizarea sistemului de iluminat public existent .Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public.Să furnizeze delegatarului şi A. Obligaţiile părţilor sarcini Obligaţiile delegatului –concesionar Art. (6) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare. . VIII. În termen de 6 luni.realizarea iluminatului festiv de sărbători . informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia în conformitate cu clauzele prezentului contract şi cu prevederile legale în vigoare.întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public . b) utilizarea de tehnologie modernă . .

serviciului şi să le supună aprobării delegatarului. (8) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor. protecţia muncii. (15) Să obţină de la autorităţile competente: a) licenţa de operator. (16) Să preia de la concedent pe bază de proces-verbal de predare-preluare.000 Euro/an fără TVA pe toată durata derulării contractului ( 10 ani). dar nu mai mult de 90 de zile. (10) La încetarea contractului să încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de delegare. siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii.). o sumă de ……. (17) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât. la încetarea contractului de delegare. până la preluarea acesteia de către delegatar. . operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract. pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului. potrivit legii. (6) din prezentul contract de delegare. în mod gratuit şi libere de sarcini. (9) Să restituie bunurile de retur. RON. în mod unilateral. (12) La încetarea contractului din alte cauze decât: termenul. (13) În cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public. (24) Să finalizeze lucrările în cel mult 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie a lucrărilor. (23) Să efectueze în fiecare an. (21) Să ia măsurile necesare privind igiena. cu titlu de garanţie.8 alin. lucrări de iluminat public festiv până la concurenţa sumei de 100. patrimoniul. (11) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de delegare. protecţia mediului. forţa majoră şi înţelegerea părţilor. potrivit art. (19) Să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 31 decembrie a fiecarui an. fără a putea solicita încetarea acestuia. delegatul este obligat să depună. va notifica deîndată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public. desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent. condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc. b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului . (18) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. activităţilor sau serviciilor publice (condiţii de siguranţa în exploatare. la încheierea contractului. (20) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. (22) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat. reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi. capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public a delegatarului să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. în deplină proprietate. (14) Operatorul este obligat să continue exploatarea bunului.

pentru activităţile serviciului de iluminat public. V = V0xKA în care: V . calculat de B.(25) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator. 10. Penalităţi Art. echipamentele şi dotările cu inventarul existent (audit).(1) Delegatarul este obligat să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . 9 alin (16). Obligaţiile delegatarului-concedentului Art. limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului) conform formulei de mai jos. (6) Să predea concesionarului în termen de 30 de zile de la semnarea a contractului toate bunurile. (7) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar. în afară de cazurile prevăzute expres de lege. cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract şi prevăzute la art. KA = E/Eo în care: Ereprezintă cursul mediu în lei. instalaţiile. (26) Să respecte angajamentele luate prin prezentul contract. pentru 1 euro.(1) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă angajaţi atrage după sine plata de penalităţi : .R. în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă . V0. corespunzător primei zile din săptămâna premergatoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată. (8) Să verifice măsurile luate de concesionar pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de asigurare a parametrilor stabiliţi pentru funcţionarea optimă a Serviciului de Iluminat Public.reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat. (4) Să verifice şi să aprobe tarifele actualizate (cu respectarea condiţiei de a nu depaşi. (5) Să stabilească şi să aloce din bugetul local cuantumul sumelor necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a Serviciului de Iluminat Public. calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro.N. (3) Delegatarul este obligat să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatarului. corespunzător zilei apariţiei anunţului public de organizare a licitaţiei. în urma actualizării preţului.reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor şi tarifelor declarate în otertă. IX.reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată. (2) Delegatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune. Eo .reprezintă cursul mediu în lei. . libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare. KA . 11 . dar nu mai devreme de 12 luni de la încheierea contractului de delegare.

. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar. X. conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. b) bunuri de preluare . c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator. cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului.pot fi cumpărate de concedent. fără plata unei despăgubiri. Răspunderea contractuală Art. dintr-o cauză de forţă majoră.revin de drept delegatarului–concedent gratuit şi libere de sarcini. din orice cauză. b) În situația nerespectării parametrilor calitativi de furnizare ai serviciului operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării vegetaţiei sau spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de investiţii sau întreţinere a sistemului de iluminat public . XII. cu plata de despăgubiri în sarcina delegatarului. (2) La încetarea. dacă părţile nu convin. prin renunţare. 14.a) În situaţia deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului. prin reziliere. 12 . în scris. licenţa sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului lor de valabilitate . g) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare. care se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de mediu între delegat şi delegatar . Se vor respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene privitoare la protecţia mediului. prin răscumpărarea concesiuni. c) bunuri proprii . a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata. având dreptul de opţiune privind achiziţionarea acestora prin contractul de vânzare – cumpărare.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în . a contractului de delegare. prin reziliere. în condiţiile legii. bunurile ce au fost utilizate de delegatul-concesionar în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur .rămân în proprietatea delegatului – concesionar. prin denunţarea unilaterală de către delegatar. e) la dispariţia. operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente. operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . 13 . la propunerea delegatarului. Încetarea contractului de delegare Art. XI. Art. cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului. în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. prelungirea acestuia. În aceasta situaţie de încetare a delegării nu se percep daune.(1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract.(1) Pe toată perioada derulării contractului de delegare.

(5) Neîncadrarea în mod repetat a indicatorilor de performanţă stabiliţi. Cantitatea şi calitatea serviciilor. după anunţarea prealabilă a concesionarului . fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale. prin tratative directe. (4) Nivelurile de iluminare şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public sunt minimali . b) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia . absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă . cablu defect. Litigii Art. lipsă corp etc. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.18 . poate duce la rezilierea contractului . 15 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.(1) Nivelurile de iluminat. după 15 zile de la începerea acestor tratative. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea Serviciului de Iluminat Public.). în sensul prezentului contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . în limitele prevăzute pentru aceştia conform ofertei. parte integrantă din prezentul contract. XIV. indicatorii de performanţă. (3) Durata maximă de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nefuncţionarea iluminatului public este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în cazul în care se constată defecţiuni majore la reţeaua de iluminat public (lipsă tensiune în reţea. XIII. (2) Dacă. Dispoziţii finale Art.(1) Prin forţa majoră. timp de 12 luni de la încheierea contractului. . atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. XV.) şi 48 de ore în cazul unei defecţiuni la punctul luminos (bec defect. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.(1) Contractul de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. aparataj defect. cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. avariat etc. indicatori de performanţă Art.prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional. Definiţii Art. dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. 16 . XIV. 17 . este însoţit de următoarele documente care fac parte integrantă din acest contract: a) Caietul de sarcini . (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic. defect în cutia de distribuţie. delegatarul şi delegatul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.

(2) Modificarea prezentului contract se face numai în condiţiile stipulate de acesta. Secretar. DELEGAT .c) Oferta concesionarului . părţile semnatare ale contractului de delegare se obligă să modifice prin act adiţional partea reglementară a acestuia. Prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care aparţin sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia a fost încheiat în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte semnatară . Corelarea prevederilor contractului de delegare cu modificările legislative intervenite se va face de îndata după apariţia acestora. prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. e) Procesul verbal de predare-preluare a serviciului delegat. 19 În cazul modificării legislaţiei privitoare la Serviciile de Iluminat Public în timpul derulării contractului de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. Consilier. DELEGATAR . d) Graficul de lucrări. Marcel Jeler . Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful