P. 1
An Ex a 1

An Ex a 1

|Views: 242|Likes:
Published by Tot_eu_is

More info:

Published by: Tot_eu_is on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

Anexa nr.1 la HCL nr.

113/2010

REGULAMENTUL Serviciului de Iluminat Public CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Serviciul de Iluminat Public denumit în continuare SIP este o activitate complexă care se realizează prin însumarea mai multor componente tehnice, materiale şi administrative . (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator . (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în Municipiul Alba Iulia, se va conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public, pe baza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 2.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 2.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 2.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale în ansamblul lor; 2.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 2.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 2.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 2.7 efect de grota neagra - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mica; 2.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 2.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 2.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 2.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 2.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

2.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 2.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.15 iluminare minima E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 2.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 2.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 2.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 2.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 2.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.23 indice de prag TI - creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 2.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 2.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 2.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică întrun gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 2.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 2.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 2.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lampi ornamentale, lămpi cu reflector, lampi foto; 2.30 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 2.31 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 2.32 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.33 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.34 luminanţa minimă L(min) -cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 2.36 operator-persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 2.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 2.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de

iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 2.39 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 2.40 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 2.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 2.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 2.43 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pânăla 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 2.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos esteticarhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 2.45 sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 2.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 2.47 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 2.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 2.51 utilizatori – Municipiul Alba Iulia în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 2.52 zona alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 2.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Roman de Iluminat; 2.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

Art.E. eficienţă economică şi managerială.Art. care sunt identice cu cele ale C. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. 5 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini. (3) Municipiul Alba Iulia va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă. în cazul gestiunii directe. d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat.I. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara. 4 (1) Sistemele de iluminat public se amplasează. monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului. ale comunităţii locale. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Alba Iulia. CAPITOLUL . 6 Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu. se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. modernizarea. precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. precum şi înfiinţarea. 8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: . Art. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. la nivelul comunităţii locale. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului.. e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale. 7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească. dezvoltarea. 3 (1) Înfiinţarea.Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament. Art. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. altele decât iluminatul public. coordonarea. organizarea. de regulă. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public. II . diferenţiate în timp şi spaţiu. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local.I. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. (2) Municipiul Alba Iulia trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate. Art. în calitatea lor de beneficiari ai serviciului.E. în întregul lor. c) satisfacerea judicioasă. concomitent. după caz. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 .

g) punerea în valoare. a regulamentului propriu al serviciului. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. a elementelor arhitectonice şi peisagistice a municipiului.a) autonomiei locale. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publică şi/sau culturală. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbatorilor legale sau religioase. a caietului de sarcini. ornamental şi ornamental-festiv. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele.. cu costuri minime. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii.N. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei. alegerea modalităţii de gestiune.. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale. c) protejarea intereselor beneficiarilor.I. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. j) participării şi consultării cetăţenilor. l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor. b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public. h) asigurarea unui iluminat arhitectural. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. 9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii. prevăzute de normele în vigoare.I. Municipiul Alba Iulia va urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari. e) asocierii intercomunitare. 10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public. g) asigurarea. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. h) ridicarea gradului de civilizatie. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale. b) descentralizării serviciilor publice. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate. j) crearea unui ambient plăcut. Art. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. Art. la care România este afiliată.R. d) responsabilităţii şi legalităţii. prin iluminat adecvat. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. prin crearea unui mediu concurenţial de . a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale. respectiv de C. membri ai comunităţii. individuală şi colectivă. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului. la nivelul localităţilor.E. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata. a confortului şi a calităţii vieţii. f) promovarea investiţiilor.

inclusiv probele de performanţă şi garanţie. buletinele de verificări. iluminat arhitectural. ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea. SECŢIUNEA a 2-a .procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie. (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. breviarele de calcul. e) cărţile tehnice ale construcţiilor. la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.procese-verbale de dare în exploatare. d) studiile. f) documentaţia tehnica a utilajelor.procese-verbale de verificări şi probe. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire. să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale.. (2) Operatorul. . g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. (1). analiză şi încercări. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării.lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice. . cuprinzând memoriile tehnice. avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc. instalaţiilor şi autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. devizele pe obiecte. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorului şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. Art. în condiţiile alin. n) promovarea profesionalismului. . obligaţiile proiectantului de specialitate. l) promovarea formelor de gestiune delegată. . h) proiectele de execuţie ale lucrărilor. păstrarea şi manipularea acestor documente. . inclusiv cele subterane.procese-verbale de punere în funcţiune. m) promovarea metodelor moderne de management. . specifice principalelor tipuri de instalaţii şi activităţi. 12 (1) Fiecare operator trebuie să deţină. datele geologice. în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor.procese-verbale de preluare ca mijloc fix. i) documentele de recepţie.Documentaţie tehnică Art. completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare. devizul general.atragere a capitalului privat. preluare şi terminare a lucrărilor cu: . actualizate cu toate modificările sau completările. necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public. iluminat stradal-pietonal. reactualizarea. . 11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului.

precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. de manevre. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. r) documentele referitoare la instruirea. inclusiv în format optoelectronic. se va preda câte un exemplar din aceste planuri. să predea şi schemele. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. de dare şi retragere din exploatare. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. schemele şi documentele aflate în arhivă. instalaţii de măsura. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. d) numărul de copii executate. numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul. e) necesitatea copierii. c) calitatea celui care a întocmit documentul. Art. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. . de admitere la lucru etc. odată cu predarea lucrărilor. planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii. examinarea şi autorizarea personalului. în final.j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. Art. planurile de ansamblu. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. exploatarea. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament. (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren. originale. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. s) registre de control. conform instrucţiunilor în vigoare. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. b) numărul de exemplare originale. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. (1). aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. de sesizări şi reclamaţii. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice. fără avizul acestuia. schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. numele. laboratoare. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. 12 alin. inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor.

manevre de scoatere şi punere sub tensiune). să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. reparaţii curente şi capitale. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza.f) data fiecărei revizii sau actualizări. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura. asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat.16 (1) Toate echipamentele. revizii tehnice. automatizare. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea. Art. instalaţiile de legare la pământ. j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. în fişele tehnice se trec. b) descrierea construcţiei şi functionării echipamentului. precum şi conductele. date privind: a) incidentele sau avariile. Art. (2) Pe durata exploatării. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor. planificată sau accidentală. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. exacte. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. f) perioada cât a durat reparaţia. revizii tehnice. inclusiv scheme şi schiţe explicative. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. Art. barele electrice. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat. e) reguli de anunţare şi adresare. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. 17 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. manevre în timpul exploatării. . (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. (5) Separat. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). fundaţii. trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. cât şi schemele normale de funcţionare. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. posturi de transformare. reparaţii curente şi capitale). după caz. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin: a) îndatoririle. instalaţiile independente. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. echipamentele de comanda. metodelor pentru controlul stării acestuia. responsabilităţile şi competentele personalului de deservire. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei. 15 (1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect.

. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări... 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie..". certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul. diferite de cea normală. după caz: . (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare. care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare. precum şi obligaţiile. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente. 21 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior. 18 (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze.reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public.. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. 20 Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie. cu care vor fi dotate locurile de muncă.. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens. (3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. 22 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament. Art.Îndatoririle personalului Art. să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne. Art. semnalizari şi protecţii. SECŢIUNEA 3 . într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în . menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei.instalaţiile de comanda. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor. precum şi modul de trecere de la o schema normală la altă variantă. după caz. dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Art. . menţionându-se data intrării în vigoare. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale.instalaţii de măsura şi automatizare. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnatura personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. Art.g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.

îmbunătăţirea activităţii de exploatare. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. c) executarea de manevre. (2) Evenimentele ce se analizează se referă. . (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. d) lucrări de întreţinere periodică. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului.regulamentele/procedurile tehnice interne. (3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. b) gradul de automatizare a instalaţiilor. care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului. f) lucrări de intervenţii accidentale. pod sau altele asemenea. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. Art. întreţinere. tunel. de regulă. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. SECŢIUNEA 4 . fără întreruperea furnizării serviciului. 24 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. b) controlul curent al instalaţiilor. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. în principal. în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic. reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. Art. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire. e) lucrări de întreţinere neprogramate. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. la: a) defecţiuni curente. c) incidentele şi avariile. b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. constau în: a) supravegherea instalaţiilor. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţa.Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor Art. alei. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. privitor la exploatare şi execuţie. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. 25 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie. parc.

ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. ornamental şi ornamental-festiv. 29 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. 26 Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. indiferent de durată. prin funcţionarea corectă a anclansarii automate a rezervei. Art. b) întreruperea accidentală. respectiv din incident devine avarie. cu indicarea . dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore. a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. acesta işi schimbă categoria de încadrare. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. după caz. totală sau parţială. cu excepţia celui arhitectural. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. ca urmare a consecinţelor avute. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. asociaţia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. pe o durata mai mare de 15 minute. 30 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. a iluminatului arhitectural. împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. Art. Art. datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice. totală sau parţială. Art. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. 28 Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. b) situaţia înainte de incident sau avarie. dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. 27 Prin excepţie de la art. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. de regulă. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi.Art. corespunzătoare scopului acestora.

furnizorului de echipament şi/sau a executantului. Art. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatură cu instalaţia sau echipamentul analizat. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. după caz. dacă a rezultat echipament deteriorat. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte. operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. 31 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişa de incident". rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. 29 alin. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. Art. cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente. (1). reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. deficienţe ale echipamentului. c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. f) efectele produse asupra instalaţiilor. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. Art. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective. durata de întrerupere. m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. 33 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului.abaterilor de la aceasta. dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. cu participarea proiectantului. h) stadiul verificărilor profilactice. . încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. 32 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei. rapoartelor. cu descrierea deteriorării. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor.

b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate. Art. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte. Art. 34 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţă statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. realizarea unor regimuri optime de funcţionare. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare. cu ocazia apariţiei unui incident. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. care se anexează la fişa incidentului. denumite manevre curente. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. (4). SECŢIUNEA 5 . operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. denumite manevre programate. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. denumite manevre de lichidare a incidentelor.Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. 35 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia. (2) Procedurile prevăzute la alin. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. 14 alin. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate. Art. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic . pe baza instrucţiunilor de exploatare. a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. 37 În sensul prezentului regulament. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. manipulării. operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel. iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. Art.(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. 36 Manevrele în instalaţii se execută pentru: a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat". (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. înlocuire sau reparaţie capitală. reducerea pierderilor etc. (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. 38 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră.

al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne.manevre curente. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. în condiţiile legii. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta. e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale. (5) Manevrele curente.anumite manevre programate. b) foaie de manevră pentru manevre programate. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă. Art. . Art. . având un caracter curent. cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta. c) succesiunea operaţiilor. denumit în continuare foaie de manevră. Art. 39 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. (4) Foaia de manevră întocmită. al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. 40 După scopul manevrei. instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. d) notăţii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor. de acelaşi personal. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra. e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. 42 (1) Întocmirea. programate. 43 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator. la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. cu caracter curent. (3) În funcţie de necesitate. putându-se folosi la: . manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. care trebuie să conţină: a) tema manevrei.anumite manevre în caz de incident. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. Art. b) scopul manevrei. . f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă. 39. Art. 41 Prin excepţie de la art. de regulă. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. conform procedurilor aprobate.

prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei.(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. starea operativă. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora. Art. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. semidirectă sau directă-indirectă. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. astfel încât costurile de exploatare să fie minime. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. poduri.Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. în care sau adus echipamentele respective. când condiţiile tehnice nu permit. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K]. străzi. 47 (1) În zonele urbane. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. pieţe. respectiv de CNRI. Art. 45 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră. SECŢIUNEA 6 . a operaţiilor executate. montat la baza fiecărui stâlp. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire. configuraţia etc. Pentru anumite cai de circulaţie înguste. toate acestea operându-se în foaia de manevră. 46 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. pe clădiri. unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor. montată la baza fiecărui stâlp. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. Art. dacă condiţiile tehnice nu permit. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. (2) În perioadele de probe. pasaje sub şi supraterane. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. trotuare. intersecţii. cu acordul proprietarilor. 48 (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. ora începerii şi terminării manevrei. parcări. pasaje. . (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. după caz. Art. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă. a confirmărilor făcute. aerian.. 44 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament. (3) Din motive estetice şi de securitate. (4) În cazul alimentarii cu energie electrică prin reţea subterană. treceri pietonale. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. din zonele declarate istorice ale localităţilor.

Art. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. h) cerinţele estetice şi arhitecturale. 53 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. trebuie sţ poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte.vibraţii. 50 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă.(2) În cazul reglajului în trepte. cu cerinţe estetice şi arhitecturale. 52 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. e) condiţiile de exploatare . j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). suspendat. . 51 (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. cu praf. (2) În zonele cu arhitectură specială. programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere.normal. luânduse în calcul luminanţele sau iluminările. d) cerinţele de ordin estetic impuse. şocuri mecanice. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat. optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi. medii agresive. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. c) tipul stâlpului. după caz. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. Art. cu umiditate. exterior. care este general. Art. în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. 54 (1) De regulă. Art. Art. după caz. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. arhitectural. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. local. (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. nivelul de iluminat sau luminanţa. estetic. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. cu racordare la reţea. b) importanta căii de circulaţie pe care se montează. cu pericol de explozie. Art. b) condiţiile de mediu . f) randamentul corpurilor de iluminat. 49 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. adaptate fiecărui caz în parte. unicate. d) protecţia împotriva electrocutării.

prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. 55 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. (3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. b) acţionare automată. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. b) luna calendaristică. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană. Art. c) acţionare automată individuală.(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii. e) condiţiile locale specifice. . (5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. Art. (7) În parcuri. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. secvenţial. pentru obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. 57 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată. menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. în cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. c) ora oficială de vară. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate. Art. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. (4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. 56 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. corelat cu condiţiile meteorologice. 58 (1) Operatorul va realiza un dispecerat prin care să se realizeze comanda şi urmărirea sistemului de iluminat dintr-un singur loc.cascadele trebuie sa aibă rol atât de comandă. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora. cu funcţionare radială. (3) Legatura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . Art. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. masurată în orice punct al reţelei de nul. b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. să fie de maximum 4 Ω. prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat. conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere. realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. (3) Instalatia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ. 59 (1) În sistemele de iluminat public. 61 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător. (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. 62 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. după caz. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08.Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. în funcţie de nivelul de luminanţă. Art. de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic. special destinat acestui scop.Art. autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. printr-un conductor electric de nul de protecţie. de importanţa căii de circulaţie pe care se montează. Art. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. şi care va însoţi conductele electrice de alimentare. cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale. curaţarea lămpilor . (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat. pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare. după caz. SECŢIUNEA 7 . (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă. realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. conform standardelor în vigoare. la preluarea serviciului. pe parcursul exploatării. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă. 60 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament.

(2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează. evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. Art. pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic. acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. marcarea structurii construcţiei. se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. 66 (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei. Art. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează. potrivit factorului "raport de zona alăturată" rezultat din proiectare. b) nivelul de iluminare. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul. zone pietonale. pentru căile de circulaţie auto. în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. pe partea exterioară a curbei. b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă. distanţa dintre aceştia micsorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba. Art. 63 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat. Art. incidenţa în intersecţie. 65 (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie să asigure o luminanţă egala cu cea realizată pe restul traseului. Art. pentru mărirea timpului de bună funcţionare. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor. care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. în cazul iluminatului unilateral. 67 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective. piste pentru biciclete.şi a corpurilor de iluminat. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi. pieţe. iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de . sensuri giratorii. pentru intersectii. suplimentar. 64 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective. corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. având ca referinţa standardul SR 13433:1999.

aparţinând sistemelor de iluminat rutier. asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. Art. prevăzute cu arbori de dimensiuni medii. Art. sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale strazii. în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase. asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie. se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor. coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos. modificarea fluxului luminos. fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei. de întreţinere şi arhitecturale. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat. Art. fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. fotometrice. 69 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat. astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire.pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat. astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire. având ca referinta standardul SR 13433:1999. În acest sens. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi. . coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos. distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora. astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. supraînălţarea celor existenţi. 71 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late. 70 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. (2) În funcţie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales. corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. nivelul de luminanţă menţionat la alin. 68 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. (1) se poate mări până la 100%. Art. montarea unor stâlpi suplimentari. se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde. (2) Înalţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.

(3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat. în timp util şi cu siguranţă. asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue. indicele de prag. de regulă. luminanţa zonei interioare. raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1. luminanţa zonei de tranzitie. nivelurile scăzând de la exterior spre interior. pentru a se evita efectul de grotă neagră. iluminatul de tip axial. curaţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului. 74 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. 72 (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului. iluminarea medie. raportul de zonă alăturată. 73 (1) Pe căile de circulaţie. Art. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel. luminanţa zonei de acces. dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul. în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza. pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroana. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza. la nivelul ultimelor ramuri.2-0.5. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei. cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. de regulă. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă. Art. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces. luminanţa zonei de ieşire. luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate. temperaturii de culoare corelata. uniformitatea longitudinală a luminanţei. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier. al culorii surselor de iluminat şi al pozitionării acestora faţă de traficul rutier. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. în trepte. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0. uniformitatea generală a luminanţei. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct. dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile . Art. după caz.(2) În cazul arborilor de înălţime mică. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile. uniformitatea generală a iluminării. iluminarea minimă.

care trebuie sa cuprindă: . (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza. cu: . b) bilateral alternat. . căile de circulaţie principale. tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi. cu indicarea tipului şi puterii lampii. Art. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. . conform normelor în vigoare.000 de ore. împărţită pe categorii de căi de circulaţie.Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art. . cu excepţia drumurilor naţionale. 75 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie.punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau. SECŢIUNEA 8 . 76 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat.traseul reţelei. se pot asimila.lungimea şi lăţimea. de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere. . 12. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. d) axial. 76. numărului lămpilor şi a puterii totale consumate.denumirea. . pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare. e) central.agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus. . Art. cu căile de circulaţie cu trafic mediu. cu indicarea punctelor de alimentare. conform prevederilor art. (2) În mediul rural.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv. . la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. . (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont că durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10. c) bilateral faţă în faţă. în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral.amplasarea corpurilor de iluminat. după caz.posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. 77 În aplicarea prevederilor art. . . b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public.tipul reţelei electrice de alimentare.modul de amplasare a corpurilor de iluminat. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public. în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie. în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora. din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici.tipul de îmbrăcăminte rutieră. f) catenar. putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. .

în baza unor programe. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. condensator. 81 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. Art. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. igniter. b) supravegherea lucrărilor. c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei..). e) analiza stării tehnice a instalaţiilor. ploi torenţiale. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public. Art. d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată. k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. Art. formarea de chiciură. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub . urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente. 82 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrică sub tensiune. cu toate modificările operate. curaţarea. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi.tipul şi distanţa dintre stâlpi. 80 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru. d) procesele-verbale de recepţie. Art. viscol. g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite. însoţite de certificatele de calitate. Art. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese.tipul corpurilor de iluminat. c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat. d) control al lucrărilor. breviarele de calcul şi avizele obţinute. înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat. reglarea. 78 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. cum ar fi: vânt puternic. 79 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. siguranţă etc. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare. c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. numărul acestora şi puterea lămpilor. .

b) ştergerea dispersorului. Art. după caz. f) îndreptarea. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. identice cu cele . c) verificarea ancorelor şi întinderea lor. Art. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stâlpului. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. distribuţie. c) înlocuirea. Art. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. a consolelor. după caz. distribuţie. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică. 87 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. d) verificarea stării conductoarelor electrice. dacă este cazul. dacă este cazul. cu remedierea tuturor defecţiunilor. legătura la priza de pământ etc. g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. 83 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare. dacă există o defecţiune. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. dacă este cazul. d) refacerea inscripţionărilor. 85 Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. b) tablouri electrice de alimentare. c) verificarea siguranţelor fuzibile. c) înlăturarea cuiburilor de păsări. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 86 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. Art.tensiune. Art. a uşilor tablourilor de distribuţie. b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). distribuţie şi conectare/deconectare. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare.). j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 84 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel: a) foarte intens. diferă de cele din tabelul de săgeti. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. . gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. d) verificarea şi strângerea contactelor. instalaţii de comunicaţii. locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. c) mediu. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă. se va măsura şi se va reface priza de pământ. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune. valorile măsurate. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. în funcţie de condiţiile locale. între 360 şi 600. Cele deteriorate se înlocuiesc. având ca referinţa STAS 12604:1988. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. fisurate ori rupte. inclusiv a fundaţiilor acestora. l) la console. b) intens. iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancoră. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. dacă este necesar. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. glazura nu este deteriorată sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. dacă este cazul. între 160 şi 360. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public. Elementele deteriorate se înlocuiesc. remediere sau înlocuire. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat. 88 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc.iniţiale (prevăzute în proiect). e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare. se reface legătura. precum şi marile aglomerări urbane. deformate. în funcţie de rezultatul determinarilor. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. la verificarea săgeţii. precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată sa fie cea corespunzătoare. corectate cu temperatura. o) în cazul în care. Atr. 89 (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. Art. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. h) verificarea stării conductoarelor electrice. şi luarea măsurilor de consolidare. peste 600. rosături ori lipsa izolaţiei. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi. n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou.

unor persoane fizice ori juridice. i ) Corespondenta cu Politia Municipiului Alba Iulia si Serviciul Politiei Comunitare Alba Iulia pentru apararea si protejarea retelelor edilitare si/sau recuperarea pagubelor produse respectivelor retele. d ) Urmarirea contractelor de furnizare energie pentru instalatiile publice pe care le administreaza.ElectricaS. e) foarte redus. în cazul gestiunii directe. stabiliţi de .d) redus. CAPITOLUL. aparţinând. sub 30. după caz.Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. după caz. b) hotărârea de dare în administrare. 90 Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare. c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. Art. 92 Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. Art. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public. distribuţie. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. III . de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. statului. elementelor de tema.C. corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. b) să promoveze dezvoltarea. e ) Recuperarea contravalorii energiei electrice consummate de de terti beneficiari ai retelelor publice de alimentare cu energie. conectare/ deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.93 Responsabilitatile operatorului privind sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia: a ) Programarea orelor de functionare in functie de perioada anului. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. Art. j) Urmarirea lucrarilor edilitare realizate la retelele administrate de operatorii de servicii – distributie gazmetan. c) contractul de delegare a gestiunii. b) servitute de trecere subterană. 91 Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului. h ) Urmarirea comportarii in timp a retelelor edilitare proprietatea Municipalitatii. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public. în cazul gestiunii delegate. între 30 şi 160. privind necesitatea cuprinderii in programele de investitii anuale a lucrarilor de investitii si reparatii capitale pentru retelele de iluminat public. telecomunicarii. energie electrica etc. corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. Art. g ) Pregatirea maerialelor necesare documentatiilor si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la retelele edilitare.A. c ) Pregatirea documentatiilor necesare extinderilor de retele de iluminat public si reparatiile capitale la retelele perimate detinute de catre S. unităţilor administrativ-teritoriale. b ) Remedierea sesizarilor cu privire la nefunctionalitati de retea sau corpuri de iluminat. f ) Intocmirea notelor de fundamentare. 94 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică. conditiilor specifice.

la un nivel calitativ corespunzător.autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. A. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii.N. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. în cazul gestiunii directe sau contractul de delegare a gestiunii. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public. 97 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere.I. comunităţile locale componente. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. 95 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.N. dacă condiţiile meteorologice le permit . după caz. Art. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. Art. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. după caz.S. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.R. care să conducă la reducerea costurilor de operare.. 99 Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale. Art. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a . g) să pună în aplicare metode performanţe de management.R. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta.N.C.C. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor.S. persoane fizice şi persoane juridice. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. după caz. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii.R. 98 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale. 96 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate. (3)Autorităţile administraţiei publice locale. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. în cazul gestiunii delegate. Art. 93. şi C. în mod nediscriminatoriu. hotărârea de dare în administrare. inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere. Art. de respectarea prezentului regulament.

. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public. în condiţii justificate. modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. b) adaptările la cerinţele concrete. Art. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului. aprobarea stabilirii. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. 100 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. CAPITOLUL.starea sistemului de iluminat public. d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. IV . echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. . reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. 101 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achită obligaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale. . în calitatea lor de utilizatori ai serviciului. .tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia.stadiul de realizare a planurilor de reabilitare. g) să isi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii.planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public. 102 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. Art. ale comunităţii locale. .unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului.Indicatori de performanţă Art. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. 103 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator. Art. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. diferenţiate în timp şi spaţiu. . f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor.eficienţa măsurilor luate. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii. după caz. . fiind informaţi periodic despre: . b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public.planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public. creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea. c) satisfacerea judicioasă. după caz. f) să refuze.

şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea. în conformitate cu prezentul regulament. V . . (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului.calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu. valabile la data încheierii acestora. Art. poliţie comunitarăi şi soluţionarea acestora. d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. CAPITOLUL. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. Art. indiferent de modul de gestiune adoptat. la informaţiile necesare stabilirii: . în condiţiile legii. . facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat.modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. 104 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. patrimonială. e) creşterea gradului de siguranţa rutieră. (2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea. după caz. 108 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele.modului de administrare. operatorii vor respecta prezentul regulament. 109 . 105 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Art. (1).b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. . 107 (1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin. (3) Măsurătorile precizate la alin. b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare. 106 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public. normativele şi tarifele legale. . contravenţională sau penală.Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. organelor de poliţie rutieră. periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. Art. civilă. d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public. conservare şi menţinere în funcţiune. Art. c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. exploatare. conform prevederilor contractuale. f) scăderea infracţionalităţii.stadiului de realizare a investiţiilor. .modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public.

pietonal. pe tipuri de iluminat .Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public. în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat.1. 10 10 10 10 Suma crt. Art.stradal. Indicatori de performanţă Trimestrul Total ____________________________________ I II III IV an ________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. ornamental etc. Marcel Jeler ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ________________________________________________________________________________ Nr. în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. pietonal.stradal. _______________________________________________ c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare. Consilier. 110 În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii. _____________________________________ b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale.. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ________________________________________________________________________________ 1. Secretar. calculării şi masurării parametrilor luminotehnici. . CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri 80 60 60 80 Suma de iluminat . Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. – notificate 40 25 25 40 Suma operatorului. ornamental etc.

30 30 30 30 Suma ______________________________________________ c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat . ornamental etc. 6h 6h 4h 4h d) numărul de întreruperi programate. care au depăşit perioada de întrerupere programată. 100% 100% 100% 100% 100% ________________________________________________________________________________ 2. monumente afectate de 10 10 10 10 40 întreruperile programate. anunţate utilizatorilor. alei. _________________________________________________________________________________ 1.stradal.1. ___________________________________________________________________________________ 1. ____________________________________________ b) numărul de străzi.2. pietonal. pietonal. 4 4 4 4 16 pietonal. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi programate.stradal.2.1. 85% 85% 85% 85% 85% ______________________________________________ e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a).2. ornamental etc. 10 10 10 10 40 _________________________________________________ b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.3. pietonal. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC _________________________________________________________________________________ 1. 30 30 30 30 Suma ornamental etc.. 3-6h 3-6h 1-3h 1-3h _________________________________________________________________________________ 1.______________________________________________ d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI _________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate constatate.2. b) şi c) rezolvate în 5 zile 15% 15% 15% 15% 15% lucrătoare. pe tipuri de iluminat . 0 0 0 0 ornamental etc. pe tipuri de iluminat . pe tipuri de iluminat ..stradal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI ________________________________________________________________________________ 2.3. b) şi c) rezolvate în 48 de ore. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ____________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului. 48h 48h 48h 48h __________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 1. _________________________________________________ b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). monumente afectate de întreruperile neprogramate. alei. ____________________________________________ c) durata medie a întreruperilor programate. _____________________________________________ b) numărul de străzi. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR ___________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de 1 1 1 1 4 iluminat public.stradal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ ________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind .2.

50% 50% 50% 50% 50% ________________________________________________ c) numărul de facturi contestate de utilizator. 1% 1% 1% 1% 1% Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice denumită în continuare Sistem de Iluminat Public (S. _________________________________________________ b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare. alei de acces la blocuri de locuinţe.) . ornamental. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Sistemul de iluminat public este compus din : a). parcuri.2 la HCL nr. ____________________________________________________ b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare 0 0 0 0 0 a acestor obligaţii.I. Secretar.) Descrierea serviciului de iluminat public Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării iluminatului public pentru arterele de circulaţie rutieră şi pietonale. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ________________________________________________________________________________ a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a 100% 100% 100% 100% 100% instalaţiilor utilizatorului. Consilier.P. Stâlpi de susţinere a reţelei. b). ornamentalfestiv şi architectural etc. destinate iluminatului public.2. _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora. 113/2010 STUDIU DE OPORTUNITATE privind forma de gestionare a Sistemului de Iluminat Public A. respectiv a corpurilor de iluminat destinaţi iluminatului public. Marcel Jeler Anexa nr. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane. .nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 0 0 0 0 0 licenţă.

c). Posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau supraterane, destinate exclusiv iluminatului public; d). Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare şi control; e). Corpuri de iluminat, console, accesorii. În Alba Iulia bunurile ce compun sistemul de iluminat public sunt deţinute de către SC Electrica SA FDFEE Transilvania Sud-SDFEE Alba Iulia denumită în continuare SC Electrica SA şi Consiliul Local Alba Iulia: 1. Posturi de transformare-deţinute de SC Electrica în totalitate (66 bucaţi); 2. Puncte de aprindere pentru iluminatul public, 10 deţinute de SC Electrica SA şi 4 deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 3. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane şi subterane 139,4 km deţinute de SC Electrica SA şi 16,5 km deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 4. Stâlpi susţinere areţelei aeriene iluminat public aproximativ 5.000 buc. deţinuţi de SC Electrica SA şi 266 buc. de Consiliul Local Alba Iulia; 5. Corpuri de iluminat deţinute integral de Consiliul Local Alba Iulia respectiv 4.595 buc.; Începând cu anul 1990 deţinatorul reţelelor de distribuţie a energiei electrice(CONEL, RENEL, Electrica) şi-a redus treptat investiţiile în reţelele de iluminat public, autorităţile locale fiind puse în situaţia de a se implica tot mai mult în întreţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Sistemului de Iluminat Public( SIP). În aceste condiţii încă din anul 1998, Primaria Municipiului Alba Iulia a încheiat un contract de reabilitare şi/sau modernizare a sistemului de iluminat public, contract aprobat de Consiliul Local Alba Iulia prin Hotarârea nr. 216/1998. Prin acest contract s-a stabilit ca investiţia iniţială ( înlocuirea corpurilor de iluminat, revizia şi înlocuirea coloanelor de la stâlpii alimentaţi prin reţele subterane) să fie suportată de prestator iar rambursarea să se efectueze eşalonat în 6 ani. Dat fiind că deţinătorul reţelelor de iluminat public era S.C. Electrica S.A., în prima parte a perioadei de contract au fost înlocuite toate punctele luminoase 2.588 buc. (corpuri de iluminat în număr de 145 bucx125W + 2.443 bucx250W=2.588 buc) cu un număr crescut de corpuri de iluminat 3.497buc(1.514buc.x70w, 15buc.x100w, 1.264buc.x150w, 615buc.x250w, 75buc.x400w = 3.497buc.). Printr-un calcul simplu putem constata că în condiţia creşterii numărului de puncte luminoase puterea instalată a scăzut cu 147,37 kw. La începutul anului 2003 s-a înregistrat în plan legislativ o schimbare pozitivă privind reglementarea şi controlul iluminatului public prin apariţia Ordonantei Guvernului României nr.42/30.01.2003, în care se reglementeză pertinent şi profesional organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. Ordonanta Guvernului a fost modificată şi aprobata prin Legea 475/12 noiembrie 2003. Aceste reglementări legislative au creat condiţia şi oportunitatea de a extinde contractul existent pentru realizarea unor reţele de iluminat public în zone sau pe străzi din municipiul Alba Iulia, în care iluminatul public era deficitar. Obiective ca : Ampoi III, Macului, Craivei, Pasajul Unirea etc. au fost reproiectate luminotehnic şi au fost realizate reţele de iluminat care,au rămas în proprietatea Consiliului Local Alba Iulia. 3. Modul de gestionare a serviciului de iluminat public

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. Aceste servicii se gestionează şi se administrează prin intermediul operatorilor licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Gestionarea serviciilor de iluminat public cea mai uzuală este gestionarea delegată sau concesionarea către un operator, operator căruia i se transferă în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), sarcinile şi responsabilităţile (exploatarea, funcţionarea, modernizarea, extinderea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public, gestionarea consumului de energie). Acest gestionar delegat sau concesionar (operator) va avea sarcina de a aduce sistemul de iluminat public la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare într-un termen scurt, rambursarea investiţiei făcânduse pe termen lung. În prezent administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza de catre Serviciul Administrarea Patrimoniului Local prin contracul existent cu S.C. Luxten Lighting Co. S.A care executa lucrari de intretinere si extindere retele de iluminat, si contract de furnizare a energiei electrice cu S.C. Electrica S.A. Intrucat in contractul existent cu S.C.Luxten Lighting Co. S.A. nu se mai pot realiza decat lucrari de intretinere-mentinere in perioada de rambursare a lucrarilor efectuate respectiv, anii 2006 si 2007, in conditiile in care in Alba Iulia exista programe de extindere a retelelor edilitare pentru noile cartiere de locuinte (Dealul Furcilor, Alba Iulia-Micesti, Alba Iulia-Paclisa ) , apare necesitatea existentei unui operator licentiat de catre autoritatea nationala in domeniu. In paralel cu liberalizarea pietei energetice in Romania gestionarul reţelelor poate reduce costurile cu energia care numai in anul 2005 au fost de 730.298 RON. Din acest motiv este necesara delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public unui operator calificat. Delegarea gestiunii serviciului se face prin licitatie publica. Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor face dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea/concesionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini, şi vor prezenta garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberată de ANRSC. Operatorul care va fi delegat pentru gestionarea/concesionarea sistemului de iluminat sau caruia i se va concesiona serviciul de iluminat public va colecta şi rezolva toate sesizările primite de la cetăţeni şi va gestiona consumurile de energie electrică ale sistemului de iluminat public. În acest mod cetăţeanul contribuie direct la asigurarea bunei functionări a iluminatului în orasul în care locuiesc, deoarece în dispeceratul operatorului delegat se va monitoriza fiecare defectiune şi modul în care a fost remediată. Dispeceratul

va dispune de un număr de telefon special şi de un program care permite rezolvarea sesizărilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi menţinerea sistemului de iluminat public în parametrii contractuali. Soluţia pe care executivul trebuie să o ia în calcul este de găsire a unui partener, cu disponibilităţi financiare şi cu experienţă în domeniu, care să facă o infuzie de capital pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în maxim 3 ani şi să accepte rambursarea într-un număr de 15 de ani conform posibilităţilor de rambursare a administraţiei publice locale. Concluzie Pentru realizarea lucrǎrilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a iluminatului public din municipiul Alba Iulia trebuie asigurat un serviciu specializat care să poată efectua toate lucrările specifice acestui serviciu operativ şi la o calitate deosebitǎ. În acest sens soluţia rezolvării problemei iluminatului, este organizarea unei licitaţii publice prin care serviciul de iluminat public aflat în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local, să fie încredinţat prin gestiune delegată unei firme specializate şi cu experienţă în efectuarea de asemenea servicii. B.) Motivarea de ordin economic, financiar, social care justifică acordarea concesiunii Iluminatul public, alături de gradul de telefonizare, alimentare cu apă curentă, canalizare, asfaltarea străzilor etc., reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei. În cazul unui oraş, cu atât mai mult a unui oraş istoric, iluminatul public împreună cu cel decorativ (ornamental şi arhitectural), este de natură să-i sublinieze personalitatea, să pună în evidentă tot ce este mai reprezentativ şi să-i confere o notă deosebită de modernitate. Realizarea unui iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai bune pentru desfaşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor. Carenţele iluminatului public măresc riscul de producere a accidentelor rutiere precum şi numărul de agresiuni ale persoanelor sau altor fapte antisociale. Studii privind influenţa iluminatului rutier asupra numărului de accidente nocturne arată că numărul de accidente care cauzează decese şi răniri grave pot fi reduse cu aproximativ 30% prin îmbunătăţirea sistemelor de iluminat rutier. Conform statisticilor, se deduce că riscul de accidente şi gravitatea acestora este de 1,6 ori mai mare noaptea decât ziua . Pentru obţinerea unui bun sistem de iluminat sunt importante trei criterii : - nivelul luminanţei carosabilului ; - o slabă orbire datorată corpurilor de iluminat ; - o bună uniformitate a luminanţei carosabilului. Alba Iulia a fost primul municipiu, după capitala Bucureşti, care şi-a asumat responsabilităţile reabilitării şi modernizarea Sistemului de Iluminat Public existent la nivelul anului 1998, proces care a continuat până în anul 2005 cu extinderea reţelelor de iluminat, acoperind aşa zisele “pete negre”, zone rămase deficitare din punct de vedere a iluminatului public cum ar fi: - Zona Macului - Zona Ampoi III

Având în vedere situaţia actuală a patrimoniului aferent SIP sunt necesare realizarea următoarelor direcţii : a) continuarea demersurilor pentru preluarea reţelelor de iluminat public independente(care nu sunt comune cu reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru . Din informaţiile pe care le deţinem puţine administraţii locale din municipiile mari au creat servicii specializate sau secţii specializate pe lângă alte servicii publice de interes local organizate ca servicii publice cu personalizate juridica sau SRL sub autoritatea consiliilor locale. Poligonului Contractul existent între Primăria Municipiului Alba Iulia şi SC Luxten Lighting Co SA a ajuns la limită în ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de iluminat. rămânând în vigoare prevederile legate de întreţinerea corpurilor de iluminat existente în acest moment. Dealul Furcilor.. toate aceste motive impun organizarea serviciului de iluminat public prin crearea unui serviciu public specializat în subordinea Consiliului Local sau contractarea unui operator autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunală. iar prin Ordonanţa de urgenţă nr. privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. În anul 2006. C. încă din anul 2004 – am procedat la efectuarea reţelelor de iluminat public separate fizic de instalaţiile deţinute de SC Electrica SA.51/2006. În paralel cu lucrările şi activităţile necesare gestionarii SIP în condiţiile deschiderii pieţei de energie electrică. Operatorul autorizat are dreptul de a cumula activităţile de gestionare a SIP din mai multe localităţi fapt care poate duce la creşterea eficienţei şi reducerea timpului de intervenţie în caz de avarii. se prevede la art. au fost adoptate o serie de acte normative.2 că atribuirea contractelor de concesiune de servicii se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. operatorul poate eficientiza costurile şi prin achiziţionarea de energie electrică sub valoarea de livrare a SC Electrica SA. Alba Iulia-Pâclişa. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.str. Legea nr. Considerăm că majoritatea Consiliilor Locale vor proceda la concesionarea activităţii de gestionare a SIP întrucit. pentru corelarea legislaţiei cu cea europeană mă refer în mod deosebit organizarea serviciilor de interes public şi modalitatea de delegare a gestiunii şi contractare a operatorului .54/2006 a Guvernului României. Cameliei .str.) Investiţii necesare pentru modernizare şi extindere Luând în considerare prevederile legislative cu privire la Serviciul public de iluminat public. din experienţa acumulată am constatat că pentru întreţinerea SIP actual este suficientă o zi de lucru pentru sesizările cumulate în decurs de 10 zile calendaristice iar lucrările de extindere sau instalarea de reţele noi şi verificarea periodică nu ar putea acoperi normele de muncă şi cheltuielile pentru personalul muncitor însarcinat cu aceste lucrări (7 persoane). Dezvoltarea zonelor noi de cartiere de locuinţe: Alba Iulia-Miceşti. decât pentru o perioadă de maxim 3 luni/an . cuprinde dispoziţii generale inclusiv pentru iluminatul public. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

din zone rezidenţiale. Factorii care se consideră sunt următorii: . drumuri de acces la străzi. Norma CIE 115/95 – reglementări internaţionale. f) încheierea unui contract cu SC Electrica SA pentru coexistenţa reţelelor comune până la separarea fizică a reţelelor specifice conform Ord. străzi de centură sau radiale din oraşe. iluminat stradal-pietonal. reglementări stabilite şi de SR. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti: Clasificarea drumurilor Descrierea drumului Drum cu trafic de mare viteză. străzi rurale locale. c) dispecerizarea SIP . stradal-rutier. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă bună Clasa de iluminat M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Nota 1. ornamental. recomandă următoarele clasificări pentru trafic rutier. fără căi de rulaj separate(Ex: drum naţional.consumatorii casnici sau agenţi economici). e) întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP existent în parametrii de eficienţa . condiţiile de deplasare şi vizibilitate. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: Slabă bună Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. ornamental-festiv şi architectural . b) continuarea montarii punctelor de aprindere pentru delimitarea şi coordonarea reţelelor de iluminat public . d) extinderea reţelelor pentru cuprinderea zonelor din noile cartiere de locuinţe .13433/martie 1999 – standard românesc. g) îmbunătăţirea iluminatului public în toate componentele sale respectiv. şosele importante. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ medie scǎzutǎ Drum cu trafic de mare vitezǎ. 42/2003. drum judeţean) Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): Slabă bună Drumuri urbane importante.

Diferitele tipuri de călători sunt. Nota 4.4 0.7 0. Separarea este bună.75 0. Nota 2. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. controlul traficului se consideră a fi drept slab.5 NR NR (1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . sau sunt reduse ca densitate.semnale luminoase . Acolo unde acestea lipsesc.4 0. . comercial sau istoric. L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul . (2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . .indicatoare rutiere . spre exemplu.numărul de benzi.marcaje rutiere. indicatoare .7 0. 0. Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei. sau acolo unde există restricţii de circulaţie. conducătorii auto. dedicate diferitelor tipuri de trafic.4 Tl (1) max. 2 1. Nota 3. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei.5 1 0. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa de iluminat M1 M2 M3 M4 M5 Lmed (1) min. centrale. autobuzele.reguli de prioritate .semne direcţionale .. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. NR – nu sunt valori recomandate . Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Clasa de iluminat Străzi foarte circulate. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora . Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. .5 U0 (1) min. . .4 0. cicliştii şi pietonii.semne de circulaţie. deosebite. de prestigiu cultural. vehiculele de transport. Metode de control sunt: . U0 =uniformitatea generală a luminanţei . vehiculele cu viteză redusă. Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. 0.4 0. unde un nivel de P1 iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti P2 Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti P3 .

Nivelul redevenţei Având în vedere natura serviciului public. Modalitatea de acordare a gestiunii SIP Pentru asigurarea transparenţei şi realizarea serviciului public de iluminat în condiţii de eficienţă tehnico .5 5 1 3 0.economică. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] E min [lx] 20 7.2 NR NR D).5 10 3 7.5 1. nivelul redevenţei considerăm că ar trebui să fie stabilită la un minim reprezentând valoarea de amortizare a mijloacelor fixe. E).6 1. Redevenţa mare ar putea duce la creşterea tarifelor şi implicit la creşterea costurilor de întreţinere a SIP.5 0. Menţionăm că până în prezent au fost societăţi comerciale(agenţi economici) care sau interesat de SIP Alba Iulia . concesionarea gestiunii SIP va fi realizată prin licitaţie publică deschisă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. F).Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică . parte dintre aceştia au cules date din teren şi au înaintat scrisori de intenţie. Durata estimată a concesiunii Luând în considerare prognoza de dezvoltare a municipiului Alba Iulia în zone cum . adică prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reprezentată la nivel local de catre Consiliul Local.

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.000 lei – 1. actualizată. 34/2006. privind administraţia publică locală. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. . . dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor ( valoarea estimată a investiţiei este de 7.Legea nr.G. Legislaţie aplicată . 113/2010 STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE DE GESTIUNE ŞI A PERIOADEI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC 2.H. 213/1993. Temei legal. Propunem deci.800. operatorul va trebui să realizeze investiţiile eşalonat în funcţie de preluarea reţelelor de iluminat de SC Electrica SA şi dezvoltarea reţelelor edilitare din noile cartiere de locuinţe în acelaşi timp cu reţelele de distribuţie a energiei electrice. . 34/2006. . 215/2001. durata concesiunii la 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani .U.500. actualizată şi republicată. nr. .ar fi “Dealul Furcilor” şi Alba Iulia – cartier Pâclişa.H. actualizată.3 la HCL NR.G. Consilier. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.G. nr.G. Marcel Jeler ANEXA nr. privind atribuirea contractului de achiziţie publică. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Legea nr. nr. 974/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Alba Iulia.000 EURO – cu realizare în 24 de luni) pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare.U.O. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. Secretar. 925/2006.

cunoaşte o mare dezvoltare. Scurt istoric Oraş învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice petrecute între bătrânele-i ziduri. cu trei veacuri în urmă. tot în acest loc. 1337/2006 privind completarea H.G..M. vede săpat în piatră pe frontispiciul arcului de triumf de la intrare: " În anul Domnului 1918. existenţa pe acest teritoriu şi în împrejurimile lui imediate.). înainte de a ne fi fost transmis numele sau prin documente istorice scrise. nr.2. privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.G. ale carui începuturi trebuie puse imediat după anul 106 d.U. Primul nucleu al oraşului. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.N. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O. şi în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi . Construirea lui s-a facut pe o întindere de 30 de ha .Ch. Numeroase izvoare atestă existenţa pe acest teritoriu şi în imprejurimile lui imediate. În numeroase puncte de pe teritoriul oraşului . forma sa era dreptunghiulară. s-a întipărit adânc în mintea şi inima poporului român.lea î. 1. nr. care veneau să pecetluiască de astă dată unirea începută. Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune de-a găzdui desfăşurarea unui mareţ act din viaţa României moderne – Marea Unire de la 1 decembrie 1918.P. Cărămizile purtau stampila legiunii a XIII .G.1900 î.a Gemina. a fost castrul legiunii a XIII .A. O ramură a tracilor va atinge în curând un apogeu politic. Evocând atmosfera creată cu ocazia evenimentului.O.La vii. Ch.Legea nr.. nr. ). 1 decembrie. . . vizitând Muzeul Unităţii Naţionale din chiar clădirea unde s-a înfaptuit. care a fost locuită de triburi de păstori şi agricultori. Platoul Romanilor . castrul de la Apulum a fost unul dintre cele mai mari din Dacia romană. Apoulon-ul dacic devenit APULUM.e. social şi economic al acestor locuri şi aceştia sunt dacii. probabil. 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public.a Gemina.R. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii .G. .U. nr. pe cursul mijlociu al Mureşului a fost. . amintim că în dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se revărsau adevarate torente populare. Aici. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.n.ORDINUL nr. În epoca romană.Ch. . Alba Iulia.G.au fost scoase la iveală obiecte din epoca bronzului (1700 . nr. în partea de nord a oraşului s-a descoperit o importantă aşezare neolitică (5000 . de Mihai Viteazul.G.155/2006 al Preşedintelui A. Numeroase izvoare atestă.1000 î.U.. Călătorul care trece astăzi prin Cetatea Alba Iulia devenită centru turistic. 34/2006. nr. a unor aşezări preistorice acum 5000 de ani.Ordinul 86 din 20 martie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public . Pentru că era propus drept un castru permanent. conform arhitecturii militare romane. un centru tribal tracic de seamă. a unor aşezări preistorice datând din mileniul al V.H.H.

într-un interval de timp. 1918.S.3. reabilitarea iluminatului public în Municipiul Alba Iulia. circuitelor auxiliare şi componentelor electrice de conectare la reţeaua de alimentare.C. Noţiuni tehnice privind iluminatul public În conformitate cu Legea serviciului de iluminat public nr.N. 1. realizarea unui iluminat public modern va crea o mai bună exprimare estetică a personalităţii acestui vechi şi frumos oraş şi va genera condiţii mai bune pentru desfãşurarea activităţii populaţiei atât prin scăderea riscurilor de accidente rutiere.în mod irevocabil prin votul solemn şi unanim al poporului. publicat în Monitorul oficial nr. Dar. filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior. În anul 1922 se ridică Catedrala Reântregirii Neamului unde în ziua de 15 octombrie are loc încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. publicată în Monitorul Oficial nr. care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de luminã. unirea Transilvaniei cu întreaga Daco-Romania. 230/7 iunie 2006. urmăriţi de la nivelul operaţiunilor şi care reprezintă . banii câstigaţi prin reducerea consumului de energie electrică putând fi dirijaţi spre alte sectoare ale administraţiei municipale. Definiţii.R. denumită A. c) Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică. 320 din 14 mai 2007. modernizarea iluminatului public va conduce la substanţiale economii în bugetul municipalităţii. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat . e) Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare . oraşul devenind în prezent un puternic centru economic. După anul 1990 şi în Municipiul Alba Iulia a început reconstrucţia instituţiilor democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă. Totodatã. f) Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. precizat în anexa la contractul de furnizarea/prestarea serviciilor de iluminat public . care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor. d) Echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat . iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei. 3631 din 11/24 dec. b) Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva cetăţenilor. g) Indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat. Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia în istoria neamului.517/ 15 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public. se defineşte următoarea terminologie specifică serviciului de iluminat public . în fiecare an la 1 Decembrie se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României. a) Aparat/corp de iluminat – aparat care serveşte la distribuţia. Ratificarea unirii Transilvaniei cu România s-a făcut apoi prin Decretul Lege nr. Eternă fie aducerea aminte a acestui act măreţ ". . social – cultural şi educaţional. pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. Municipiul Alba Iulia fiind declarat de către Parlamentul României în anul 1994 "Cetate Simbol a Marii Uniri a Românilor". cum pentru un oraş modern.

ornamental şi ornamental festiv în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale respective. comandă. automatizare. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor. ciclişti. emisă de ANRSC care asigură prestarea serviciului de iluminat public. k) Servicii de iluminat public – activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. o) Sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat.condiţii de acordare sau de retragere a licenţei. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminat modern este realizarea unui microclimat luminos confortabil şi eficient. divertisment. s) Utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai membrilor comunităţii locale. unor costuri de investiţie minime etc. unei utilizări intensive a iluminatului natural. pietonal. spaţii de agrement. după caz. destinat sistemului de iluminat. în cazul nerealizării lor. r) Tablou electric de alimentare. pieţe. ornamental festiv. măsură şi control. conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine. j) Operator (prestator) – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare. p) Sistem de iluminat ornamental festiv – sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale. n) Sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală. de exploatare comercială a iluminatului public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public. care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative. pentru cele trei categorii. i) Licenţă – act juridic şi tehnic. care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto. emis de autoritatea competentă. pietoni) sau separate. h) Indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice română sau străină. l) Sistem de iluminat al căilor de circulaţie – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto. Iluminatul electric artificial constituie în prezent una dintre componentele esenţiale realizării unor condiţii normale de viaţă (muncă. având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora. distribuţie. prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. ). odihnă. asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri. în condiţiile unui consum minim de energie electrică. arhitectural. circulaţie etc. Iluminatul public al unei localităţi urbane – ca activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. . q) Sursă de lumină / lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod vizual vizibile produse prin conversie de energie şi care se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. târguri. în principal. echipamentul de protecţie. protejate împotriva accesului accidental. m) Sistem de iluminat arhitectural – sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru o comunitate locală. fotometrice şi/sau mecanice. are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto (rutiere) şi pietonale precum şi iluminatul arhitectural. la comemorări şi alte evenimente festive. de efect vizual.

securitatea traficului rutier nocturn. drumuri de acces la străzi. parametrii luminotehnici recomandaţi pentru căile de circulaţie rutieră.uniformitatea repartiţiei luminanţelor şi iluminării. din zone rezidenţiale. Reglementări tehnice actuale privind iluminatul public Principalele obiective ale iluminatului public urban sunt : . În conformitate cu prevederile normativelor tehnice internaţionale (CIE 115/1995) şi naţionale (SR 13433/1999 ) actuale în vigoare.redarea culorilor.factorul de orbire. pentru fiecare dintre clasele de trafic (M1. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M2 bună M3 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe.ambianţă plăcută şi confort luminos în absenţa luminii naturale. terase. calitatea unei instalaţii de iluminat exterior este determinată de următorii parametrii: . străzi de centură sau radiale din oraşe. . străzi rurale locale. sunt prezentaţi în tabelele de mai jos : Descrierea drumului Clasa de iluminat Drum cu trafic de mare viteză. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ M1 medie M2 scǎzutǎ M3 Drum cu trafic de mare vitezǎ. locale. fântâni.4. Din punct de vedere luminotehnic. parcări.nivelul de luminanţă (L) şi de iluminare (E). Pentru zone publice: complexe comerciale. şosele importante. M5). . clădiri şi monumente. iar pentru căile de circulaţie pietonală. fără căi de rulaj separate (Ex: drum naţional. secundare. căi de circulaţie pietonală etc. .1. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M4 bună M5 .. corespunzător claselor (P1¸ P7). Ponderea şi importanţa acestor obiective diferă în funcţie de zona iluminată: pentru artere rutiere principale. parcuri şi grădini. .estetica urbană. realizarea cerinţelor de estetică urbană predomină. obiectivele privind asigurarea ambianţei şi confortului luminos. . drum judeţean)Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): slabă M1 bună M2 Drumuri urbane importante. securitatea traficului auto şi siguranţa persoanelor (pietonilor) sunt primordiale.securitatea persoanelor şi bunurilor. .

spre exemplu. . autobuzele. NR – nu sunt valori recomandate.7 0. de prestigiu cultural.75 0. Factorii care se consideră sunt următorii: .5 1 0.5 NR NR (1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Străzi foarte circulate.4 0. Nota 4. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. 0.semnale luminoase. . condiţiile de deplasare şi vizibilitate. Acolo unde acestea lipsesc. vehiculele cu viteză redusă.semne de circulaţie. . Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa iluminat M1 M2 M3 M4 M5 deLmed (1) min. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. Tl = indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale.4 0.marcaje rutiere.5 U0 (1) min. dedicate diferitelor tipuri de trafic. Ul = uniformitatea longitudinală a luminanţei.reguli de prioritate. (2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . L = luminanţa medie pe suprafaţa de calcul. .4 0. cicliştii şi pietonii. Separarea este bună. centrale. vehiculele de transport. U0 = uniformitatea generală a luminanţei. comercial sau istoric. conducătorii auto. controlul traficului se consideră a fi drept slab.numărul de benzi. deosebite.Nota 1. sau sunt reduse ca densitate. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor. Metode de control sunt: . indicatoare .4 Tl (1) max. 2 1. unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 .indicatoare rutiere. respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei.7 0. Nota 2. Diferitele tipuri de călători sunt. sau acolo unde există restricţii de circulaţie. 0. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora.semne direcţionale. Nota 3.4 0. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. .

destinată iluminatului public. la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar să se ia următoarele măsuri: . .2 NR Pentru evitarea efectului de orbire fiziologică asupra observatorului.5 NR E min [lx] 7.console şi accesorii de montaj-fixare. Din punct de vedre constructiv. .5 9 10.amplasarea corpurilor de iluminat la înălţimi corelate cu tipul sursei de lumină şi cu valoarea fluxului luminos emis . numită sistem de iluminat public şi compusă din: .5 12 Alegerea adecvată a spectrului de culoare a surselor de lumină utilizate are o importanţă deosebită doar la iluminarea cu caracter decorativ – arhitectural a arterelor comerciale. .limitarea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat în direcţia observatorului. clădirilor istorice etc. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P3 P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] 20 10 7.6 0. . .reţea electrică de joasă tensiune supraterană sau subterană.stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat.5 5 3 1.5 9 7. π/6). iluminatul public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare specifice.5 9 10. a monumentelor. Tabelul cu înălţimile minime de montare a surselor de iluminat [m] Flux luminos lm <5000 5000 – 10000 10000 – 15000 >15000 Distribuţia luminoasă a surselor de lumină Concentrată Semiconcentrată Largă 6 6 7. în scopul redării corecte a culorilor.adoptarea unor valori corespunzătoare pentru unghiul de protecţie vizuală (min.5 1 0.5 6 7.5 3 1. .Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus.corpuri de iluminat echipate cu surse electrice de lumină corespunzătoare. respectiv a reţelei de alimentare cu energie electrică.

precum şi funcţionarea. . pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al Serviciilor de Iluminat Public. În sensul ordonanţei menţionate: • Serviciile de iluminat public. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. .sistem de iluminat pentru căi de circulaţie mixte (auto. 1.sistem de iluminat ornamental festiv utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale şi cu prilejul altor evenimente festive. drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor etc. Organizarea serviciilor de iluminat public. estetic. Aspecte juridice ale exploatării şi dezvoltării sistemelor de iluminat public Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. pietonal. . a unui efect luminos estetic – arhitectural şi altele. . care au drept scop asigurarea iluminatului rutier. conform prevederilor legale în vigoare: Legea Nr.respectarea standardelor minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne (SR 13433) şi ale UE (CIE 115/1995). ornamental (parcuri. capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi. zone de agrement etc. a unui spectacol. sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general. diferenţiate în timp şi spaţiu. prestate în perimetrul unei unităţi administrativteritoriale. . sunt reglementate prin Ordinul 86 din 20 martie 2007. Corespunzător destinaţiei. . amplasate într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil. . este ansamblul alcătuit din aparate de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare.tarifarea pe bază de competiţie.sistem de iluminat arhitectural. spaţii de agrement. a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală. pieţe şi zone similare. condiţiile tehnice de funcţionare. serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: . ciclişti. a circulaţiei. asigurând circulaţia şi siguranţa pietonilor pe timp de noapte.sistem de iluminat ornamental pentru parcuri.) şi ornamental festiv. Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 230 din 7 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007). pieţe. destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminare a unor monumente de artă sau istorice. a unui sport. cât şi calitativ. automatizare. arhitectural. ale comunităţii locale.continuitatea atât din punct de vedere cantitativ. 230 din 7 iunie 2006. .respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului.administrarea şi gestionarea serviciului de iluminat public în interesul comunităţii locale. • Sistemul de iluminat public.posturi de transformare şi cutii de distribuţie. exploatare şi întreţinere. pietoni) sau separat pentru cele trei categorii de participanţi la trafic.satisfacerea judicioasă.5. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. sistemele de iluminat public sunt: . exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public intră în atribuţia şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. echipamente de comandă.. funcţional. . . distribuţiei şi utilizării energiei electrice. măsurare şi control.adaptabilitatea la cerinţele concrete..

punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii. promovarea formelor de gestiune delegată constituie unul dintre obiectivele care se vor urmări cu precădere de către consiliile locale.asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente.. abordarea unor ample acţiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Alba Iulia era absolut necesară. lit.garantarea permanenţei şi continuităţii în funcţionarea iluminatului public. fie prin gestiune delegată. pe termen lung.A. Art. . caracterizat prin . procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evoluţie lentă. modernizarea şi extinderea / dezvoltarea sistemului de iluminat public.A. Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare asigură anumite avantaje tehnico – economice : . pentru exploatarea. la parametrii tehnico funcţionali inferiori cerinţelor de performanţă actuale agreate pe plan internaţional (Normativul CIE 115/1995).posibilitatea elaborării unei strategii unitare. întreţinerea. a confortului şi a calităţii vieţii. Deoarece diferenţele între criteriile CIE standardizate în România prin SR EN 13433/1999. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâri ale consiliilor locale.funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă.37 kW.ridicarea gradului de civilizaţie.creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale. Capitolul 2 FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2. În perioada 1998-2001 au fost înlocuite în totalitate (2588 buc) aparatele de iluminat cu aparate noi mai performante (3497 buc) în urma procedurii de înlocuite puterea instalată a scăzut cu 147. Odată cu îmbunătăţirea cadrului legislativ s-a putut trece la realizarea unor lucrări de reabilitare a reţelelor perimate pe care S. Situaţia tehnică actuală Sistemul de iluminat public existent în Municipiul Alba Iulia a fost proiectat şi realizat în conformitate cu prescripţiile Normativului republican PE.C. în cadrul contractului încheiat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu S. . Având în vedere legislaţia existentă în acea perioadă nu au putut fi realizate alte lucrări de către municipalitate la celelalte componente ale sistemului de iluminat public. Gestionarea serviciilor de iluminat public se poate face fie prin gestiune directă. . sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este un ansamblu de instalaţii şi echipamente vechi şi noi (reabilitate şi/sau modernizate).1. .9. conform Legii 230 din 7 iunie 2006.Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public urmăresc satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale. şi anume: .l. .136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990).optimizarea consumului de energie electrică în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public şi reducerea impactului asupra mediului. Electrica S. În perioada de după 1990 şi până în prezent.(deţinătoare în totalitate a reţelelor de iluminat public) nu le mai putea exploata şi la extinderea reţelelor în zonele de dezvoltare urbană .C.realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. . În prezent. . şi normativul PE 136 sunt esenţiale.Luxten Lighting Company S.

7 W. . Cetatea Istorică.493 aparate de iluminat pentru clasa ME2 cu putere instalată de 134.1.C. Aceste discrepanţe au fost cauzate de necesitatea încadrării în situaţia de fapt. din care: . lungimea tronsoanelor de străzi alimentate din PT-uri. Din numărul total de străzi ale Municipiului Alba Iulia. parcuri etc. cu putere instalată de 656.Electrica şi implicit a sâlpilor pe poziţiile iniţiale. Echipate cu reţele de iluminat: 268 încadrate – funcţie de caracteristicile drumului şi parametrii luminotehnici prescrişi. 4. . după cum urmează: . – 6 străzi 3.cu reţea de iluminat incompletă. Cu toate că au fost înlocuite aparatele de iluminat şi durata de viaţa a acestora nu a expirat se constată o creştere a sesizărilor cu privire la funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea acestora. la reţelele cu vechime foarte mare. având durata medie de viaţă 14-15 ani. . Cauzele constatate sunt leagate de vechimea cablurilor de alimentare (unele cu vechime de peste 40 de ani).fără reţea de iluminat – 119 străzi. Număr total de artere. pieţe. . unele chiar de risc. străzi. diversitate şi neuniformitate atât din punct de vedere constructiv cât şi din punct de vedere funcţional. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia (împreună cu localităţile componente) este alimentat din 69 posturi de transformare (PT).102 aparate de iluminat pentru clasa ME3 cu putere instalată de 187.stâlpi din beton (tip SV. Corpurile de iluminat existente – în majoritate au fost înlocuite în perioada 1998 2000 (85%). Din această cauză s-a trecut la realizarea de reţele noi . un număr de 125 de străzi nu beneficiază în prezent de iluminat public. Municipiul Alba Iulia având proprietatea asupra corpurilor de iluminat până la clemele de conectare la reţea dar şi câteva reţele proprietatea Municipiului Alba Iulia. respectiv păstrarea reţelelor deţinute de S. etc. În general sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia se caracterizează ca fiind neomogen. Principalele aspecte relevante din punct de vedere tehnic şi cantitativ pentru evaluarea stadiului actual al sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia sunt următoarele: 1.. punctual sau pe lungimea unor străzi întregi..808 kW.1. 155.885 aparate de iluminat pentru clasa ME5 cu putere instalată de 82.896kW .. Electrica S. pieţe. alei.SCP etc) : 3482 buc . Număr total de stâlpi de susţinere : 4184 buc.C.9 km.421 kW. . primăria neputând a investi în aceste reţele.124 aparate de iluminat pentru clasa ME4 cu putere instalată de 148. neefectuarea lucrărilor periodice de întreţinerea a corpurilor de iluminat. perioada de înlocuire a lămpilor scăzînd la mai puţin de un an (perioada garantată de funcţionare). Astfel. fiind foarte multe zone. . Număr total de corpuri de iluminat existente: 4668 buc. prin reţele de iluminat deţinute în proporţie de 80% de S.A. pasarela CF etc.512 kW. avarierea accidentală a cablurilor subterane de alimentare.1.) : 702 buc. Lungimea totală a reţelelor de iluminat public existente : cca. 2.SE.263 kW. Ornamental.064 aparate de iluminat – iluminat parcuri şi alte trasee pietonale fără clasificare.stâlpi din metal (tip Rutier.neomogeniate. având aparatele de iluminat împărţite pe clase de iluminat. care fie nu sunt iluminate corespunzător fie se trece brusc de la o iluminare foarte intensă la zone de întuneric. puterea medie instalată pe corp de iluminat este de 140. s-a constatat o creştere a cheltuielilor de întreţinere. respectiv: .

2760 puncte luminoase . parcuri. în cadrul unei strategii pe termen lung a autorităţilor administraţiei publice locale. . pe străzile cuprinse între Alba Iulia şi Miceşti pe stâlpii suport ai S. În principiu. Măsuri tehnico-organizatorice privind dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public Asigurarea unui iluminat public civilizat. în funcţie de mărimea localităţii (68. automatizare. cu costuri de exploatare şi întreţinere minime din punct de vedere economic.continuarea şi amplificarea procesului de modernizare prin înlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral şi calitativ.– compensarea suplimentară centralizată (în punctele de aprindere şi de măsură) a circulaţiei puterii reactive în vederea îmbunătăţirii factorului de putere (cos Ø> 0. IP 66 compartiment aparataj. măsură şi control din punctele de aprindere şi de măsură.92). 8. 6. confortabil şi util pentru cetăţeni.În cazul reţelelor de iluminat realizate integral de către municipalitate în perioada 2003-2008 s-au constatat doar defecţiuni punctuale exemplu: reţeaua realizată de Primărie în martie 2007. începând din zonele centrale spre periferie .C.– echiparea stâlpilor existenţi (fără cablu de iluminat public. 2. IK 08) pentru un număr de cca. 3. se recomandă următoarele măsuri tehnice corespunzătoare atingerii indicatorilor de performanţă specificaţi în documentele normative în vigoare (SR EN 13433/1999.000 de locuitori). 2 lămpi şi un corp de iluminat defect. bride etc. în condiţiile separării fizice de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali . zone rezidenţiale noi. În conformitate cu structura şi starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Subsistemul de iluminat arhitectural este destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (Ordinul 86 din 20 martie 2007).).) s-au constatat până în prezent 3 defecţiuni respectiv.A. în toate zonele Municipiului Alba Iulia impune abordarea unor măsuri tehnico-organizatorice adecvate. 2.– dezvoltarea sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia în direcţia iluminatului ornamental – decorativ de accentuare şi punere în valoare a unor obiective arhitectonice reprezentative. sistemul de iluminat public aferent trebuie să dispună de cca.2.– reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă.– extinderea reţelelor de iluminat în zonele deficitare (zone de blocuri/locuinţe. 6. Ordinul 86 din 20 martie 2008): 1. fără corpuri de iluminat) cu reţea de iluminat completă aproximativ 150 puncte luminoase . IP 66. Legea serviciului de iluminat 230 din 7 iunie 2008.Electrica S. cu corpuri de iluminat noi. (corpuri de iluminat. 7. inclusiv armăturile mecanice aferente (console.– reabilitarea şi redimensionarea (după caz) reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. parcări. – continuarea procesului de înlocuire treptată a reţelelor aeriene cu reţele subterane de distribuţie. 4. 292 buc. ameliorarea bilanţului energetic şi reducerea – şi pe această cale – a cheltuielilor de exploatare.800 puncte luminoase. calitativ şi eficient din punct de vedere tehnico-funcţional. 5. performante ( IP 66 compartiment optic. . în condiţiile separării fizice de reţelele furnizorilor de energie electrică .

fiabilitate ridicată şi – desigur – economii importante în cheltuielile de exploatare.executarea activităţilor de reabilitare prin înlocuirea componentelor având uzură fizică şi morală avansată cu componente noi având indicatorii de performanţă compatibili cu cerinţele tehnico-funcţionale actuale. .9. pentru reducerea consumului de energie electrică şi diminuarea – şi prin aceasta – a cheltuielilor de exploatare.executarea de manevre şi activităţi operative pentru asigurarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor aferente sistemului de iluminat public. în tabelul de mai jos: .) către operatori specializaţi capabili să asigure exploatarea. extinderea şi mentenanţa sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în ansamblu. inclusiv punctele de aprindere şi de măsură. Din punct de vedere administrativ – organizatoric. leasing etc. în cursul nopţii. parcări. Situaţia financiară (analiza costurilor) În conformitate cu prescripţiile legislaţiei în vigoare (Legea serviciului de iluminat public nr. întreţinere şi reabilitare constau din: . măsura esenţială capabilă să ducă la atingerea indicatorilor de performanţă preliminaţi este : – delegarea gestiunii prin una din formele legale agreate de Consiliul Local (concesionare. balasturi.executarea reviziilor tehnice periodice pentru verificarea. unde se pot realiza parametrii luminotehnici necesari în condiţii extrem de avantajoase: autonomie faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică. În anii 2006 – 2008 s-au efectuat cheltuieli cu manopera.– introducerea graduală a celor mai recente produse luminotehnice : lămpile solare (cu LED – uri de mare intensitate) pentru iluminat public în zone rezidenţiale.– introducerea şi extinderea utilizării modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. ignitere. precum şi exploatarea. materialele şi energie electrică evidenţiate. menţinerea în funcţiune şi reabilitarea sistemelor de iluminat public astfel încât acestea să corespundă cerinţelor tehnico-funcţionale stipulate în normele europene (CIE 115/1995) şi standardele nationale (SR EN 13433/1999). faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali. reglarea. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor componente uzate (lămpi. . alei. –O altă măsură administrativ – organizatorică necesară şi dependentă de prima este separarea fizică a reţelelor de iluminat public. etc). reabilitarea. sintetic. curăţarea. absenţa cablajului. Realizarea lucrărilor de exploatare.1. Capitolul 3 FEZABILITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 3. modernizarea. ca un tot unitar.executarea reparaţiilor curente planificate pentru readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea componentelor uzate. pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen lung. etc. întreţinerea.230 din 7 iunie 2006) administraţiile publice locale au obligaţia să asigure gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public.. 10. întreţinerea. parcuri. .

245 [%] 4.475 0.856 47.011 709.475 0.20 28.00 2.27 337. AN 2006 2007 2008 MED Manoperă [RON] 34.045 44.074 891.475 0.342 633 68 90 4. Tip Ci Pi/Ci Consm efectiv Număr Putere necesară Bucăţi kW Energie consum/an MWh Preţ/kWh Tva inclus Valoare/an 70W 100W 150W 250W 400W FLC 24W TOTAL 78W 109W 163W 267W 415W 25W 2. din contră.20 169.95 56.733.707 [%] 4.746 918.676 894.40 3.450. cheltuieli materiale şi respectiv cheltuieli cu energia electrică consumată pentru funcţionare.98 Plecând de la datele prezentate mai sus.90 4.475 0. Dinamica cheltuielilor anuale pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în perioada 2006-2008 menţionată ne prezintă defalcarea pe cheltuieli cu manoperă.231 972. realizarea lucrărilor peiodice de întreţinere a întregului sistem de iluminat şi utilizarea tarifului E2 zi/noapte la decontarea energiei consumate.00 612.250 9.380 82 1.539.351.75 1.222. 3.01 90.25 Materiale [RON] 31.524.43 4.85 4.488.89 5.2.325 47.31 436. utilizarea efientă a luminii diurne.475 370.846.23 Energie [RON] 645. luând în cosiderare că după aproximativ doi ani cheltuielile de reparaţii vor creşte cu peste 15% şi numărul consumabilelor de înlocuit .475 0.398.71 90.080.80 17.60 218.435 60.220 118.573. Energia electrică consumată va fi redusă dacă luăm în considerare Sistemul de Iluminat Public acual dar. reducerea puterii instalate pe anumite strazi din Alba Iulia în concordanta cu traficul rutier şi pietonal specific.83 90.688.781.875 37.56 5.897 810.176. întrucât necesitatea extinderii SIP în zonele dezvoltate urbanistic va duce la creşterea numărului de corpurilor de iluminat cu 30% iar puterea instalată va creşte cu cel puţin 20% faţă de consumul existent .32 5.00 0.595 185.805 2.Cheltuieli cu iluminatul public între anii 2006 – 2008.938 37. consumul va creşte în condiţiile de utilizare a puteri instalate. Modalitatea de reducere a consumului se va orienta spre reducerea fluxului luminos pe perioada nopţii.991 1. Prognoza costurilor iluminatului în condiţiile aplicării măsurilor tehnicoorganizatorice propuse Luând în cosiderare vârsta componentelor SIP şi valoarea cheltuielilor de întreţinere am simulat un model de calcul plecând de la datele pe care le deţinem şi evoluţia cheltuielilor de înlocuire a consumabilelor.914 Datele prezentate mai sus sunt arată că ponderea cheltuielilor sunt pentru plata contravalorii energiei electrice iar soluţia aleasă pentru eficientizarea nu va reuşi să reducă consumul energetic.831.545.756 609.52 TOTAL ANUAL [RON] 712.298.628 [%] 90.00 8.640 779.321 34.

500.475 61. Valoarea estimată a investiţiei 16.126.25 Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 7% (70.300.743.105. Cons (Mii lei) TOTAL 2008 972.70 (10.518.4 (85.2 2016 1.20 0.60 0.2%) 119.15 (12.722.5 (83.481.7%) 183.339.25 91.410 169.947.48 68.550 94.4%) 171.19 (8.80 0.7%) 247.2 (78.286.697.393 108.1%) 1.710.987.90 (8.86 2017 1.00 959.168 51.60 0.617.509.60 0.241.05 (5.475 235.505. Repar (Mii lei) Val.006.5%) (7.76 (90%) 60.000 lei.386.090.220.475 44.785 1.2 În locuirea a 50% dintre corpurile de iluminat păsrând restul cu putere instalată de 312.31 150W 163W 564 91.00 0.26 (10.256.410 kW Tip Ci Pi/Ci Consum Număr Putere Energie consum/an Preţ/kWh efectiv Bucăţi necesară kW MWh Tva inclus Valoare/an 36W 39W 312 12.710.275 93.468 161.5%) 159.781.96 (11.03 (7.74 (9.8%) 143.2%) 1.90 (4.595 Putere Energie Preţ/kWh Valoare/an necesară consum/an Tva inclus kW MWh 22.9 1.967.961.8%) (86. Energ (Mii lei) Val.404.826.2%) 105.2 2012 1.40 0.7 2009 2010 2011 1.80 .303.0%) (6.7%) (6.63 38.00 0.700.475186.13 Neânlocuite 276 40.0%) 1.074 176.5 2014 1.5 Prezentăm trei modele de modernizare a SIP: Modelul nr.06 79.082 117.416 383.073.276 4.92 42.438.937.705 128.1 Păstrarea a 276 corpuri de iluminat IP 66 cu putere de cosum de 40. fără TVA cu realizare în termen de 24 luni .260.1 (76.182.2%) 138.8 2013 1.6 (82.78 (8.595 612.42 91.475 216.80 0.114.475 44. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare: AN Val.0%) 57.475 80.5 2015 1.4 1.80 0.368.764.313.3%) 1.95 TOTAL 4.0%) (5.va creşte cu cel puţin 20% anual.9 1.77 (5.33 (7.16 50W 55W 405 22.785 kW.475182.63 70W 78W 1.573.08 538.00 0.6%) 99.6%) 1.73 100W 109W 1.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.00 0.555.374.346.932 386.172 386 236 115 2.03 (9.0%) 1.0%) 205.275.072.475 83.475 171.1 (89%) (87.587 1.6%) 69.475 624.6%) 47.080.98 82.938 495.33 (6.654 456.974 361.021. Tip Ci Pi/Ci 50W 70W 100W 150W 250W Neânlocuite TOTAL Consum Număr efectiv Bucăţi 55W 78W 109W 163W 267W 410 1. Modelul nr.47576.778.4%) 1.475 24.437.565.235 2.147.5 1.7%) 211.8% 120.585.8 (80.66 30.4%) 1.48 312.34 250W 267W 332 85.63 (10.805 2.00 0.

Utilizarea de corpuri de iluminat IP 66.475 69.237.6 1.122.333 Energie Preţ/kWh consum/an Tva inclus MWh 28.018.80 0. Modelul nr.6 2017 2018 1.665. Zi/Noapte la toate punctele de măsurare. En.35 Valoarea estimată a investiţiei este de 7.52 100.364.181 80. atât la compartiment optic şi cutie aparataj.60 0.986.00 0.95 (93%) 67. cu realizare în termen de 24 luni .7 2016 1.117.84 276.8 2015 1.998.299.05 (93%) 71.85 (7.033 138. 3.10 159.66 (93%) 90. Trebuie avut în vedere ca în perioada următoare (10 ani). reparaţii capitale şi extinderi de reţele de iluminat cu 900 corpuri de iluminat pentru asigurarea continuităţii iluminatului pe străzile cu circulaţie rutieră intensă păsrând restul de 2900 corpuri de iluminat cu putere instalată de 219.996.89 (7%) 969.208.828 6.138.34 lei/an.66 (7%) 923.475 336.269.720 0.854 88. Aplicarea tarifului E2.302. Comandă de cuplare/decuplare conform luminozităţii diurne .069.500.618.88 434.615.665.73 175.840 16.500. iar pentru 10 ani de întreţinere se prezintă astfel : AN Val.52 (7%) 1.475 370.Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 15% (150.360.745 kW.66 2010 901.332. 4. Consumabile fiabile cu perioadă garantată de funcţionare. Într (Mii lei) TOTAL 2009 859.0%) 1.59 (7%) 1. (Mii lei) Val.178.793 809 491 520 40 4.044.000 lei cu realizare în 24 de luni.475 2.30 (7%) (7%) 1.3 2013 1.1 1.00 0.28 (7%) 1. Structura pe puteri instalate a noului SIP se prezintă astfel: Tip Ci Pi/Ci 36W 70W 100W 150W 250W 400W TOTAL Consum Număr Putere efectiv Bucăţi necesară kW 39W 78W 109W 163W 267W 415W 175 2.7 2014 1.5 (93%) (93%) 95. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare.8 În perioada de contract se recuperează 79% din investiţie în condiţiile în care s-a consumat doar 30% din durata normată de funcţionare.924.4 (93%) 74. . alte 60% dintre corpurile de iluminat ajung la limita duratei de funcţionare care în condiţii normale de exploatare.985.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.432.00 (93%) 64.3 2012 994.825 217. Valoarea investiţiei estimată 12. Valoarea energiei de calcul va fi de 858.3 (93%) 82.093.000 lei.600 548.80 33. Cheltuielile de întreţinere nu vor fi mai mari de 7% din totalul cheltuielilor de întreţinere a SIP.096.151. 5.1 (93%) 78.1 (93%) 86.64 (7%) 1. 2.97 (7%) 1.128.475 583.84 2011 947.921.3 În locuirea a 36% dintre corpurile de iluminat.00 1. Consider ca acest ultim model este acceptabil în condiţiile în care vor fi luate următoarele măsuri de administrare a SIP nou creat : 1.475 914.20 0.60 Valoare/an 13. Program de gestionare a lucrărilor curente şi periodice.

coroborată şi cu o pregătire corespunzatoare a celor care concep. progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat pentru obţinerea unui mediu luminos urban de nivel european.De aceea prin acest studiu se propune următorul grafic de derulare a contractului de concesionare pentru perioada de 10 ani cu posiblilitate de prelungire pentru 5 ani : 1. existent . ASPECTE SOCIALE ŞI ASPECTE INSTITUŢIONALE În România.10 Recuperarea parţială respectiv plata investiţiei de modernizare S. a confortului şi a calităţii vieţii. pentru a evita avarii care azi se mai produc în anumite zone. În concluzie.P. Capitolul 4 -ASPECTE DE MEDIU. dar care se pot şi trebuie eliminate. ● realizarea unei infrastructuri edilitare moderne .I. An 1+2 Modernizarea Sistemului de iluminat – etapa 1 (30 % din corpurile de iluminat existente ). taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. realizarea unui iluminat public de calitate se reflectă în: ● creşterea gradului de civilizatie.. evitând alte surse depaşite tehnic. reducerea puterii instalate cu aproximativ 10% concomitent cu o creştere a numărului de corpuri de iluminat cu 10%. problema importantă la ora actuală în iluminatul urban din România este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai modernă. An 1.P. care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos. se poare ajunge la reducerea consumului/ aparat de iluminat la 225 RON pentru S. Având în vedere factorul de utilizare a puterii instalate de 78% şi puterea medie pe corp rezultă un consum mediu / aparat de iluminat de 678. .: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur). modernizarea tuturor punctelor de aprindere.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu de 12 ani. cât şi pentru cele secundare. Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: ● prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate – utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie).I. Din punct de vedere social şi instituţional. Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depăşite este o necesitate în curs de realizare. 2. realizează şi menţin sistemele de iluminat. reclame etc. creşterea raportului de utilizare a puterii instalate la 95-96%.36 RON/buc. În condiţii de eficientizare a sistemului prin monitorizare permanentă a sistemului. ● creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii . prin utilizarea exclusivă a lampilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune montate în aparate moderne de înaltă calitate atât pentru străzile principale. ● asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale . Se va caută posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. ● prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex. ● reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”). cea mai adecvată vederii şi cea mai eficientă din punct de vedere economic.

1. cât şi din punct de vedere economic.800 de puncte luminoase. ● În cadrul acţiunilor necesare pentru extinderea sistemului de iluminat public se impun: 1. . automatizare. depreciate. 2. Capitolul 5 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ● Analiza datelor referitoare la stadiul actual al sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia . înlocuirea tuturor lămpilor cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. rentabilitate şi eficienţă economico-financiară. după caz. coroborat cu cerinţele stipulate în documentele tehnice şi în legislaţia actuală privind indicatorii de calitate.realizarea unei contorizări care să permită individualizarea consumului de energie electrică a iluminatului public.800 de puncte luminoase.700 care există în prezent. reabilitarea şi redimensionarea. . a circulaţiei de putere reactivă. 3.500-6. 7 km cu montarea a 200 corpuri de iluminat noi. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în scopul realizării unui Serviciu de Iluminat Public performant atât din punct de vedere tehnic. pe o lungime totală de cca. măsurile tehnico-organizatorice de extindere şi dezvoltare vor trebui să conducă la realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. cu corpuri de iluminat noi. mai performante. centralizată în punctele de aprindere.separarea fizică a reţelelor de iluminat public faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice. pentru un număr de cca. arată necesitatea.introducerea graduală a lămpilor solare cu LED-uri de mare intensitate. bucuria şi mândria de a trăi într-un oraş civilizat asa cum locuitorii s-au dorit întodeauna. 4. va aduce cu siguranţă mari beneficii în sfera serviciilor şi de ce nu.● funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. în Municipiul Alba Iulia. 2. măsură şi control din punctele de aprindere. înlocuirea corpurilor de iluminat uzate. a reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. pentru iluminarea ornamentală şi decorativă. 6. În a doua etapă.introducerea modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. .800 de puncte luminoase. ● În cadrul acţiunilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public se impun.compensarea suplimentară. faţă de cele aproximativ 4. ● crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii. următoarele: 1. 2. . performante. reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. măsurile care se impun în vederea modernizării şi eficientizării sistemului de iluminat public sunt: . Îmbunătăţirea acoperirii luminotehnice rutiere în zonele deficitare. într-o primă etapă. pentru un număr de cca. În viitor. . dar şi posibilitatea efectuării unor acţiuni ample de reabilitare.

necontrolabil. Este avantajos să se acţioneze pentru reducerea preţului unitar al modernizării (utilizându-se inclusiv tehnici şi tehnologii moderne de iluminat). reclame etc. investiţia în modernizarea a 1. Creşte însă calitatea iluminatului.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu (10 ani). Rezultatele demonstreazã că prin asigurarea unor venituri suplimentare de aproximativ 1– 3 EURO/lună pe punct luminos.800 de puncte luminoase în etapa 1 şi 2800 în etapa 2 nu îndeplineşte criteriile de fezabilitate economică. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. dotarea şi experienţa managerială. Având în vedere aceasta. avându-se în vedere faptul că orice reducere a preţului unitar se transformă în profit pentru investitor. Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani. investiţiile realizate în sistemul de iluminat public pot fi amortizate pe durata de studiu. Pornind de la faptul că la validarea fezabilităţii economice stricte (fără a ţine cont de criteriile minime luminotehnice) s-a apelat la evaluarea numărului maxim de puncte luminoase care pot fi modernizate pentru a îndeplinii criteriile UE minime. de aproximativ 10-12 ani. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. Valorile obţinute mult mult mai mici decât cele necesare din punct de vedere tehnic. Preţul energiei electrice ca factor extern. are tendinţa de creştere pe care piaţa liberă o poate accentua. 6. Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică. 7. bonitatea şi capacitatea financiară necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat. cât şi din punct de vedere urbanistic calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe intervalul de minim 10 ani. 4. 10 EURO. în timp ce preţul unitar pentru modernizare poate fi controlat de către investitor.000 lei ( 1.3. Acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului Alba Iulia este avantajos atât din punct de vedere economic. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . Din analiza datelor istorice se evidenţiază faptul că cheltuielile medii lunare de exploatare – întreţinere a unui punct luminos sunt de cca.000 EURO) cu realizare în 24 de luni. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. conform previziunilor actuale. ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de Uniunea Europeană. Ca urmare s-a investigat posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene.800. prezentul Studiul demonstrează că pentru soluţionarea integrală şi sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori specializaţi pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe 5 ani cu valoarea estimată a investiţiei este de 7. Preţul energiei electrice este un factor extern.500.

Obiectul delegării Obiectul delegării este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia care presupune următoarele activităţi : .1. . (3) Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Mun. 4 la HCL nr.realizarea iluminatului festiv de sărbători . (2) Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Alba Iulia situat în localitatea Alba Iulia.113/2010 CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSIDERAŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini. Secretar. 5A. Calea Moţilor nr.concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP) . jud. Alba Iulia . Str. Marcel Jeler ANEXA nr.modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public .dispecerizarea sistemului de iluminat public. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. . . Alba. A. A) Condiţiile de exploatare a serviciului de iluminat public şi obiectivele urmărite de delegatar A. .întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public .2 Obiectivele delegării . (4) Autoritatea delegatară a serviciului este Consiliul Local al Mun. . Consilier. a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.PRESEDINTELE SEDINTEI.

f) Reducerea cheltuielilor de înreţinere. 8. . Garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . 7. înfiinţarea şi funcţionarea unui dispecerat pe toată perioada delegării SIP . ornamental. d) Optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. 9. 10. realizarea bazei de date informatice. c) Separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte reţele). materialelor. având ca suport programe de gestionare şi urmărire a funcţionării SIP . obţinere avize şi acorduri necesare . din parcuri.4A). asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . 12. proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural. e) Programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente acestuia (Anexa nr. a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie. întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public . lucrări de iluminat festiv de sărbători . A. 11.2 . dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP. consumabilelor etc ) Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 5. Prin această delegare se urmăreşte: a) Întreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Alba Iulia descrise în Anexa nr. Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant. care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia.Obiectivul prezentei delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient.Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal. 4. ornamental pentru punerea în evidenţă a elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu şi a iluminatului ornamental . în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini. cu puncte de aprindere (PA) destinate exclusiv reţelelor SIP. Ofertantul va efectua următoarele activităţi şi lucrări: 3. parcări şi iluminatul festiv de sărbători. întregul sistem de iluminat al Municipiului Alba Iulia trebuie să ajungă să . lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent . 6. arhitectural.Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu.3 Condiţiile de exploatare a Sistemului de Iluminat Public . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică . proiectare. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. b) Realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public. în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public ( SIP ) conform Anexei nr 3.

• Materialele de construcţie ale dispersorului. • Caracteristici constructive . (3. • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau internaţional .) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M. diagrama intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare (pentru cel puţin 3 plane) . aluminiu sau din raşini poliesterice armaţi cu FS.4.3. se va realiza în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.P.corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public. • Caracteristici tehnice .) Corpurile de iluminat ornamental : • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CE . 4A este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public. • Domenii de utilizare.A.2.L. decontarea acestor lucrări se va face eşalonat în 10 ani de contract. • Descriere constructivă. corpurile să fie de tip antivandal . descriere constructivă. (3.V. • Inscripţionarea CE. • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate . (3.) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat.T. (3. (3.8 . • Caracteristici constructive.P..) Surse de lumină: • Lampi cu vapori de sodiu. carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi stabilizate la U.1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerintelor CE: dimensiuni de gabarit ale corpului.5. • Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela. • Gradul de protecţie al corpului IP 66 . LED .I.: • Caracteristici tehnice. • Rezistenţa la impact minim IK 08 .) Corpuri de iluminat arhitectural: • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CE) . precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de iluminat (declaraţii de conformitate) . (3) Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO)pentru sistemele de iluminat. cu protecţie la electrocutare: . • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) . halogenuri metalice. metal. Exploatarea S. Perioada de derulare a lucrărilor de modernizare cuprinse în Anexa nr. • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul optic şi IP 66 pentru compartimentul aparataj .6. ale carcasei şi ale elementului optic . (3. • Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0.

9. Referitor la lucrările de modernizare descrise în Anexa nr. (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu proprietarul (S.10.2. .) Patroane siguranţă 10A.) Puncte de aprindere: • Caracteristice tehnice.) Balasturi (3.) Surse de lumină (sodiu.iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită.• Caracteristice tehnice.8. Electrica S. .C. CIE 92/92. trotuarele.4. aleile.) Cleme derivaţie (3.7.3.) Garanţiile pentru echipamentele livrate: • Corpuri de iluminat : minim 5 ani.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întretinerea iluminatului public (3. • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani. variante de montaj.A. reglementarilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene. . parcările din Municipiul Alba Iulia. prevazând termene pentru fiecare etapă în derulare. (3. durata medie de viaţă 20 ani .5.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte: • Caracteristice tehnice • Descriere constructivă.10. etapizat : . halogenuri metalice. astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Alba Iulia să corespundă cerinţelor normelor internaţionale CIE 115/95. 25A (3.) Dulii ceramice E27 şi E 40 (3.iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului . Serviciul de iluminat public supus concesionării trebuie să cuprindă. (3.) Condensatoare (3. întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului. lumină mixtă.iluminatul de pe străzile. • Ignitere.10. referitoare la iluminatul public .) Cleme de legătură pentru reţele aeriene (3.10.iluminatul monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.iluminatul ornamental festiv din Municipiul Alba Iulia.10.) Cabluri şi conductori utilizaţi: • Caracteristice tehnice.) acelor reţele. Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare şi întreţinere asumat prin contract. 16A.11.10. Programul de modernizare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia se va încadra în termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor.8.) Ignitere (3. economice compacte) (3.10. Concesionarul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini. normativului naţional SR 13433/99. • Surse de iluminat : minim 1 an .10.10. descriere constructive. condensatoare. (3.1. .7. balasturi : minim 2 ani .6. (3.4 A facem următoarele precizări : o În cazul reparaţiilor capitale se va avea în vedere desfiinţarea reţelelor .

valorile pentru: Imax 80. o Stâlpii tip lampadar cu două braţe se vor păstra. o Corpurile de iluminat ornamentale solicitate cu lămpi de 35W vor fi echipate corespunzător lămpilor de 35/36W cu halogen sau lampa fluorescentă compactă .înlocuite . o Corpurile de iluminat solicitate cu lămpi de puteri cuprise între 50W – 250W vor fi lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune tubulare . Lmax . Controalele tehnico-financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent. sediul. Ofertantul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului. ofertantul va avea în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat şi a “compartimentului tehnic” existent.1 Conţinutul ofertei tehnice La prezentarea soluţiei tehnice ofertantul va depune : 6. această condiţie trebuie să fie îndeplinită de cel puţin unul dintre asociaţi. SR dreapta. Se stabilesc : a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici) şi b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia prevăzute în Anexa la Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. în urma modernizării sistemului de iluminat. inclusiv operaţiunile de curăţire şi revopsire. 8. menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: . în funcţie de clasa de iluminat specifică. UI toate. Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de concesionar . Graficul de execuţie a lucrărilor de modernizare . filiala. Lmin/max. sucursala sau punct de lucru în Municipiul Alba Iulia. Se vor prezenta detaliat modul de organizare. ● Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor luminotehnice utilizate. . controlul modului de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Imax 85.Calitative : Lmin/med. a fiecarui corp de iluminat utilizat ● Evaluarea energetică a soluţiei propuse . Lmin. descriere a metodelor de proiectare utilizate ) . Descrierea parametrilor obţinuti pentru fiecare stradă. ● Fişele tehnice a dispozitivelor şi materialelor ofertate . Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse .Cantitative: Lmin/med. SR stânga. desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/performanţă al serviciului. TI. Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării). B) Conţinutul ofertei B. Imax 90. 7. Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere.

să se respecte autonomia financiară a operatorului. Tip 3.să acopere costul efectiv al prestării serviciului . respectiv vor fi evidenţiate separat valorile specifice modernizării sau întreţinerii. Montaj pe vegetaţie. Tip 2. . Toate instalaţiile de iluminat festiv ofertate vor fi cu LED.● Proiect tehnic martor reparaţie capitală str. Montaj pe vegetaţie. Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă mai mare de 1mp. ● Descrierea programelor de monitorizare a SIP atât în punctele de aprindere cât şi a zonelor de risc (Anexa nr. Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă sub 1mp. La întocmirea ofertei se are în vedere schimbarea ciclică la 3 ani a produselor. inclusiv deviz estimat execuţie utilizând borderou de preţuri unitare ofertat. . 2 modele . lucrările sau a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public. ● cost iluminat festiv pentru următoarele tipuri de ornamente : Tip 1. ● borderou de tarife unitare modernizare SIP . ● borderou de tarife unitare întreţinere SIP . ● Proiect tehnic martor pentru iluminat arhitectural obiectiv “Bustul lui Avran Iancu”. modalitatea de control şi decontare a operaţiunilor . Ofertantul trebuie să depună propriul borderou cuprinzând denumirea materialelor.să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare . B. Tip 5.2 Conţinutul ofertei comerciale Oferta comercială va cuprinde : ● costul total al concesionării şi pe componente de activităţi (modernizare SIP. acestea fiind decontate lunar pe baza documentelor emise de delegat şi însuşite de către delegatar. Borderoul va conţine materiale. astfel încât : . reparaţii curente şi periodice. 3 modele . .să descurajeze consumul excesiv şi risipa . Tip 4.să încurajeze invesţitiile. ● valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) . 3 modele . exploatarea eficientă a serviciului. monitorizare şi întreţinere SIP). Consumabilele înlocuite după perioada de garanţie nu intră în costul concesionării. copaci cu înălţimea mai mare de 15 metri (Brazi Crăciun). echipamente şi lucrări pe care le are în vedere pentru desfăşurarea serviciului.75 cm cu şi fără alte ornamente. ● Descrierea activităţii de întreţinere. protecţia mediului . 7). Borderoul va fi structurat pe tipuri de activităţi. două modele . intervenţii la avarii. înăţimea de minim 0. Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii. Horea . copaci cu înălţimea sub 8 metri. . Perdea transversală pe strada cu lăţimea carosabilului de 7 m. echipamentele. principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini. gestionarea consumabilelor inclusiv a celor înlocuite. Ofertanţii vor descrie modelele (se vor prezenta inclusiv imagini) pentru fiecare tip de instalaţie ofertată. 3 modele . .

Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru. (3) La sfârşitul fiecarei luni.Verificări. atât cantitativ cât şi calitativ. (4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei. (6) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte.C. (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările. D) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar şi termenul de realizare (1) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar privesc modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia existent conform Anexei nr.4A . care cuprinde constatările din rapoartele periodice. garanţii. va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. semnat de ambele părţi. urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate concedentului. Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina contractantului. (1) Concedentul. ca bunuri de retur. (5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor programate. (3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. se întocmeşte un proces verbal de recepţie. (5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public prin participarea la diferite programe de finanţare. modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor. E) Clauze financiare şi de asigurări (1) Standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii. Ofertantul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a concesionarului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. prin împuterniciţii săi. recepţii. (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul stabilit pentru modernizare. clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului. inclusiv încadrarea în criteriile de performanţă stabilite prin Regulamentul Serviciului de iluminat public şi în parametri tehnici ofertaţi . (2) Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului. capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. (2) În rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. urmând ca după .

recepţia lucrărilor întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de concesionar la preţurile stabilite prin contract . F) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii (1) Bunurile utilizate de concesionar în derularea activităţii sale sunt: a) bunurile de retur - Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ; - Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Alba Iulia; b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de concesionar în derularea activităţii. Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfaşoară contractul de concesiune, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. G) Măsuri de protecţie a mediului Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. H) Durata concesiunii (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani prin acordul de voinţă al părţilor. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public. I) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor

(1) Nivelul minim propus este de 10.000 lei/an şi se va indexa anual cu rata inflaţiei. Plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. Pentru întârzierea plăţii redevenţei, concesionarul va plăti o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere, iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.000 lei din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Garanţia de 100.000 lei depusă va fi restituită concesionarului astfel, după recepţionarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, 70%, iar 30% la încetarea contractului, diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). J) Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă parţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această situaţie nu se datorează daune ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului ; f) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când Licenţa ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită. K) Dispoziţii finale (1) La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia pot participa numai operatori atestati de către A.N.R.S.C. . (2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) . (3) Concesionarul va comunica concedentului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. Concesionarul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către concedent . (4) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

(5) Ofertanţii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante .

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini următoarele documente şi anexe : Anexa nr. 1 – Lista posturilor de transformare ce deservesc S.I.P. Alba Iulia; Anexa nr. 2 – Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru S.I.P.; Anexa nr. 3 – Cerinţele pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public ; Anexa nr. 4 – Inventarul corpurilor de iluminat existent S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 4A – Lucrări modernizare S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 5 – Clasificarea căilor de circulaţie ; Anexa nr. 6 – Program de funcţionare a iluminatului public ; Anexa nr. 7 – Zone de risc, puncte de monitorizare a S.I.P. ; Borderou de preţuri unitare ( Model) .

Alba Iulia 27 Aprilie 2010

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Nr. Denumirea Postului de Crt. Transformare 01. P.T. nr.1 Oarda de Sus 02. P.T. nr.2 Oarda de Sus 03. P.T. nr.1 Oarda de Jos 04. P.T. nr.2 Oarda de Jos 05. P.T. nr.1 Miceşti 06. P.T. nr.2 Miceşti Localizare Proprietar Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Victoriei Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Haiducilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Cocorilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Armoniei Alba Iulia, cart. Miceşti, Str. Gării S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Miceşti, str. Drăgăşani S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, str. Liliacului S.C. Electrica
Observaţii

07.P.T. nr.1, Pâclişa 08.P.T. nr.2, Pâclişa 09.P.T. nr. 22, Partoş

Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat +

C. nr.63.P. Alba Iulia 36. str. Iaşilor Alba Iulia. nr. P. str. Str.38.18.T. nr.P. Alba Iulia 31. nr.C. str.T. Electrica 1918S. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. Oituz Alba Iulia. Electrica S.C.T.C. Clujului Alba Iulia.T. Alba Iulia 35.C. nr. Alba Iulia 18. Alba Iulia 21. nr. Mureşului Alba Iulia.T. Electrica S.T.C.C. 23.T.T. Bărăbanţ 13. nr.6.C. nr. Electrica S. Transilvania Alba Iulia.Avram Iancu Alba Iulia. str.T. Alba Iulia. Electrica S.26. nr. Goldis Alba Iulia.T.P. Electrica S. nr. Alba Iulia 17.C. Electrica S.C. Reţele comune şi independente de ilum. Str M.C. Electrica S.T.T.37.C.P. Electrica S.P.T. Alba Iulia Alba Iulia.C. Alba Iulia 22. nr. Energiei Alba Iulia. Oborului Alba Iulia.C. 25.) Alba Iulia. 72. Electrica S. I.P.C. nr.P. Bd. Electrica S. nr.C. H. Reţele comune şi independente de ilum.C. Electrica S. Electrica S. Calea Moţilor Alba Iulia.C. nr. str. Alba Iulia 33.70.P.64.P.56. Alba Iulia 26.3. nr.P. Electrica S. str.P.T.P. nr. str. (Moară) Alba Iulia. nr.C. Alba Iulia 23. E. Alba Iulia.C.C. Electrica S. Vladimirescu Alba Iulia. Str.1 Decembrie (C.P.P.T. Electrica S. str. Gladiolelor Alba Iulia. A Mureşanu Alba Iulia. str.2.C. Goldiş Alba Iulia.P. Alba Iulia 34.32.P.T. 14. Alba Iulia 16.C. Varga Alba Iulia.42. str. Sipotului Alba Iulia.C. nr.T.T.P.C.4.P. Ferdinand I.P. str.39. Electrica S. Str. str.I.P. Gemenilor Alba Iulia.S.P. Alba Iulia 39.P. nr. Viteazu Alba Iulia.C. Electrica S. nr.P.2. str. nr. V. Electrica S.8. Alba Iulia 20. Bd. Livezii (Ampoi I) S. Electrica S.T. Alba Iulia 37. Alba Iulia 40.1. Bratianu Alba Iulia. Eminescu Alba Iulia.M. Alba Iulia 24.33. nr.P. nr.T. Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Electrica S.C. str. nr. Arnsberg Alba Iulia. nr. nr. Alba Iulia 15.50. Bloc 280 Alba Iulia.T. nr.P. Fabricii Alba Iulia.P. Electrica S. Goldiş Alba Iulia. T. Alba Iulia 19. Alba Iulia 27. Arnsberg Alba Iulia.P.59.T. Alba Iulia 30. Mureşului Alba Iulia. 10. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. nr.P.T. Electrica S. 40. str. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + . str.28.T.C.C. Electrica S.C. V. Electrica S.14.T. Reţele comune şi independente de ilum.T.C. Electrica S.C. Electrica S.C. Alba Iulia 32.5.61.T. V. str. Electrica S.10.T.C. Alba Iulia 25.T. nr. Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Bd.P. Bărăbanţ 12. Partoş 11.T. Pţa Eroilor (Poliţie) Alba Iulia. Alba Iulia 29. Alba Iulia 28. Electrica S. nr. Electrica S. nr. Alba Iulia 38. str. Electrica utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.T.P. Pţa.52.C.

Alba Iulia P.162. Apulum Alba Iulia. Calea Moţilot (Mag. Macului Alba Iulia. Electrica S. Alba Iulia P. Cart.94. 53. Electrica S. str. Electrica S.T. Electrica S.C. Alba Iulia 44. Alba Iulia 42. nr. Alba Iulia P. de il. Luceafărului Alba Iulia. Electrica S.T. de il. Electrica S. sâlpi comuni Reţele indep. Alba Iulia P. str. de il.T. Electrica Alba Iulia.C.84. Electrica S. Unirii ( Hot.C.P.111.C. Alba Iulia P. 59. nr. Alba Iulia 48.T. Electrica S. nr.126. public. nr. Orizont Alba Iulia. Electrica S. 50. F. nr.132. 67. Electrica S.T.C. 169 Alba Iulia P. str. sâlpi comuni Reţele indep. Alba Iulia P.T. str. 55. Electrica S. nr. 54. 60. Alba Iulia 45. Electrica S.C. Public. N. de il. 63. P.C.90. str.C. Electrica S. Tolstoi Alba Iulia.C. nr.P.Calea Moţilor Alba Iulia. Electrica S. sâlpi comuni Reţele indep. Alba Iulia 49. public. Electrica S. Electrica S. de il. nr. Gh. nr. nr. Alba Iulia 43. 62. Electrica S. Electrica S.T. Electrica S.P.P.107.C.T. sâlpi comuni Reţele indep. Ioan Alexandru S. nr. Alba Iulia 47.T. Cetate) Alba Iulia. Alba Iulia P. 52. Alba Iulia P. Str. str.T. Montana Alba Iulia. Alba Iulia P. nr. 51. de il.T.C. 65. Electrica S. Str. public Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . 58.C.74.Calea Moţilor Alba Iulia.112.T.Arieşului Alba Iulia. nr. nr. str.T. nr.125. Alba Iulia P.T.120. Electrica S.T.T.88.T. Tolstoi Alba Iulia.str. Alba Iulia P. str. nr.C.C. 66. Alba Iulia P.Arieşului Alba Iulia. 57.C.T.Republicii(PROFI) Alba Iulia. Tulnicului Alba Iulia. Str. Str. Alba Iulia P. nr. Şincai (Muncii) Alba Iulia.T. Electrica S. R. Alba Iulia P. 61.C. public. Bd. 68. nr.T. Str. Electrica S. nr. nr. Grigorescu Alba Iulia.T.T.C. Alba Iulia P. Electrica S.C. Str. 170.T. Public.102. Alba Iulia utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Str. Gh. Miceşti-Orizont Alba Iulia.P.161. Tulnicului Alba Iulia. Electrica Alba Iulia.C. nr. str. sâlpi comuni Reţele indep.T.160. public Reţele indep. de il. Alba Iulia P. Electrica S.Arieşului Alba Iulia. Cameliei Alba Iulia.C. Str. Alba Iulia P. str. Str. Lalelelor Alba Iulia.127.41. Unirea) S. nr.100.T.T.T. La Recea.P. str. Electrica S. 56. Alba Iulia 46. Poligonului Alba Iulia. nr. Alba Iulia P. Orizontului Alba Iulia. Mistral (Romarta) S.Calea Moţilor Alba Iulia. Str. La Recea. Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele indep.T. str. nr.T.103.C. nr.P. de il. str.115.150. Gladiolelor Alba Iulia.C.P.78. R.91.C. Şincai Alba Iulia.C. Str.P.C.121. Montana Alba Iulia. Str.C.176. nr. 64. Electrica 69. nr.C.73.C. public Reţele indep.C. nr.

Consilier.PRESEDINTELE SEDINTEI. Secretar. Marcel Jeler . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.

10005 SE4.1 Oarda de Jos 12 10 04.10005 SC10001. SE10 SE4.10005 SE4. P. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. Oarda de jos Bucegi Cărăbuşului Duzilor Gloriei Garoafei Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.nr.T.455 80 345 345 210 380 85 80 1. Post Trafo. SE10 SE4. de il pub. indep.10005 SC10001. SE10 SE4. P. SE10 SE4. IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 40 IEP 2/21.10005 SC10001. Oarda de sus Cordovanilor Ciobănaşului Căprioarei Cucului Făgetului Greierului Gutuiului Mohorului Păpădiei Socului Şoimului Tineretului Viorelelor Zefirului Câmpului NU Cocorilor Castanului Dumbrăviţei Lăcrămioarei Merişor Trifoiului Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen.T. NU Cedrului Haiducilor Vadului Victoriei Şcoala Gen. SE10 SE4. 2 la Caietul de Sarcini Situatia retelelor de distributie a energiei electrice Nr. SE10 SC10001. de il pub. SE10 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SE4. SE10 SE4.nr.10005 Nr 9 42 4 53 4 2 6 1 6 3 1 9 2 2 16 6 4 Lung (m) 765 983 160 2.10005 SC10001.2 Oarda de Sus NU 03.nr. P.080 350 540 540 345 Corp ilum Observaţii 02.010 206 150 1.10005 SC10001.T. SE10 SE4. Tip reţea Secţiune Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Stâlpi Tip SC10001.150W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 53 IEP 2/21-70W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 3 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 15 IEP 2/21-150W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 12 IEP 5/11-70W 9 IEP 2/21-150 W 1 IEP 5/11-70W 9 IEP 1/11-70W 5 IEP 2/21-150 W 4 IEP 1/11-70W 7 IEP 1/11-70W 8 IEP 5/11-70W 17 IEP 5/11-70W 10 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 5/11-70W 10 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 14 IEP 1/11-70W 8 IEP 2/21-70W 2 IEP 5/11-70W 3 IEP 5/11-70W 8 IEP 5/11-70W 2 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 12 IEP 1/11-70W 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il . nr. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. Crt 01. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.Anexa nr. SE10 SE4.1 Oarda de Sus Pct.T. SE10 14 7 25 10 4 2 10 7 22 3 8 2 7 17 400 150 980 510 175 150 560 285 810 260 280 105 290 770 Den. tronson de reţea alim e.2 Oarda de Jos NU Tip Nr. indep.e. P. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. Apr.

10005 Met. Rutier SC 10001 SC10001. 23. SE10 SE4. SE10 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il 09.10005 SE4. nr.10005 SC10001. P. SE10 SE4. Partoş NU Reg. SE10 SE4. de il pub. SE10 SE4. SE10 SC10001. indep. nr. Partoş 10. nr.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. SE10 SE4.2 Miceşti 07.10005 Met.Cumpenei celulă Drăgăşani Dealului Inului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. de il pub. SE10 SE4.T.05. SE10 Ambiental SE4. de il pub. SE10 SE4.10005 SC10001.100 235 285 945 1. de il pub.10005 SC10001.2. indep.10005 SE4. V Vânători Pasarela CFR Dacilor Digului Liliacului Pod Mureş 06. indep. SE10 SE4. SE10 SE4.1.10005 SC10001.T.10005 SE4. Miceşti Strunga Topliţa Bujorului Zăvoi Zlatnei Carpenului NU Garoafei Iasomiei Alunului Carpenului Rariştei Coastei DA Fotocelulă NU Reg. 08. P. de il pub.70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W Selux – 70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-150W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Domino . SE10 SE4. SE10 SC10001.10005 SC10001.T. Pâclişa Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al Subteran Al TYIR Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al Al Clasic aerian Al TYIR-subter Al Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 16+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. SE10 SE4.10005 SC10001.100 335 395 435 150 220 580 175 215 150 300 435 150 220 165 790 156 IEP 2/21 -150W IEP 1/11-70W Opalo – 1.T.10005 SC10001. P.10005 SC10001.10005 5 16 1 5 3 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 16 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 31 4 7 28 4 3 4 30 4 7 2 19 6 860 140 435 160 345 110 545 500 330 335 280 320 180 985 560 150 195 500 100 145 345 60 730 945 2. indep. Reţ. P. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. SE10 SC10001.10005 SC10001.1 Miceşti Apuseni NU Gării Lăpuşului Măgurei Mioriţei Pârâului Postăvarului Scărişoara Trestiei Uricani Bobâlna DA Carpaţi Foto.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. nr. nr. Pâclişa P.70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W 1 5 16 3 5 4 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 32 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 33 4 7 28 4 3 4 28 30 4 7 2 19 6 Reţea comună:util+il Reţ. P. 22.10005 SC10001. Rutier SC 10001 SC10001. indep. Reţ. SE10 SE4. SE10 SE4. de il pub. V Vânători Pasarela CFR Ana Ipătescu Gemenilor Glinca .T.10005 SC10001.10005 SE4.

indep.10005 SC10001. P.4. Bărăbanţ NU 13.10005 SC10001. SC10001. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. P. de il pub.10005 SC10001. de il pub. indep. Reţ.10005 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 14 7 5 5 4 3 3 14 25 6 12 16 7 11 3 18 8 19 12 12 10 4 10 11 7 14 3 2 7 280 550 280 310 250 1.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. 2br.T.10005 SC10001.C. nr. Ambient . P.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA – BMPIIP A1 (Luxten) . P.10005 SC10001. Bărăbanţ Petreşti Poieniţei Păltiniş Pescarilor Şardului Stejarului Valea mică Turnătoriei Bucureşti Ion Arion (Crinului) Florilor I. Alba Iulia.10005 SC10001.2.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 12.10005 SC10001.T.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 2 14 7 5 5 4 3 3 14 25 12 12 16 8 22 3 15 3 8 12 7 12 12 10 4 10 2 11 7 14 3 2 7 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia NU Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga –150W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 1/11-70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 2/21-150W Biselux -150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Biselux –150W Selux . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. 2br. indep.10005 SC10001.T.10005 SC10001.11. Brătianu Olteniei Plevnei Primăverii Trandafirilor Barbu Lăutaru George Coşbuc Ioan Buteanu(Iazului) Libertăţii Mărăşti Mihai Eminescu Regina Maria Nufărului Rândunelelor Simion Bărnuţiu TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR+clasic Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 25 + 16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 25+16 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. nr. nr. de il pub. Aluniş Ciocârliei Câmpeni Gorunului Iazului Mureşului Şurianu Streiului Taberei Ciucaşului Cabanei Corniştei Fagului Grădinilor Măceşului Şcoala Gen.10005 SC10001.3.10005 SC10001. nr.10005 SC10001.300 320 410 270 210 150 300 230 100 550 290 340 250 210 180 400 120 450 925 180 310 480 280 360 145 410 345 610 410 454 360 220 290 50 390 270 380 140 90 300 14.10005 SC10001.I.1.T. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.5m SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ.10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC10001.2. de il pub.10005 SC10001.

indep. 2br. indep. P. indep. indep. Reţ. Reţ. Reţ.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W Noctis – 3W Thylia .150 W Thylia .6.70 W Selux .10005 SC10001. de il pub.10005 Thylia Hermes Quercus 9 13 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 7 16 1 3 57 14 27 7 12 3 10 7 15 5 8 28 51 14 12 35 7 11 6 200 380 350 160 70 100 260 500 260 155 180 250 80 160 125 20 110 935 100 1120 340 505 145 600 120 150 150 285 1370 753 540 305 1. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia NU 17. indep. Reţ.10005 SC10001.15. P.235 280 250 225 16. Titulescu (Zorilor) Bucovinei (Şipotului) Doinei Gh. de il pub.70 W IEP 1/11-150W IEP 1/11-100W IEP 1/11-70W Thylia .5m SC10001.5. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.4. Alba Iulia DA BMPIIP A1 DA – BMPIIP A1 (Luxten) NU 19. de il pub. de il pub. nr. de il pub.10005 SC10001. de il pub.T.10005 SC10001. indep. Reţ.10005 Ambient . de il pub. Reţ. Reţ.70 W Selux . Alba Iulia IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/22 -400W K+Lux . Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Alba Iulia Fabricii Încoronării O. Reţ.10005 SC10001. indep. Reţ. Reţ. Reţ. P. de il pub. indep. indep. indep.T. de il pub. indep.4.10005 SC10001.T.) N. P.T. DA.) SC10001. de il pub. indep.4.T.5m SC10001. P.10005 Ambient . Reţ. Reţ. de il pub. de il pub.8. Ornamentali SC10001 SC10001. indep. indep. de il pub.T. P. Reţ. indep. Economic Pajiştei Proletarilor Traian M Viteazu Sinaia Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran ACYABY 4x16 ACYABY 4x25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Thylia SC10001.10.10005 SC10001. indep. de il pub. indep. de il pub. indep.Doja H. Alba Iulia Decebal N.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 3/21.10005 SC10001. de il pub. Goga Lic. de il pub. de il pub. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.70 W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP1/11 – 70 W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux .10005 SC10001. Alba Iulia Al 50+25 ACYABY 4 x 16 Transilvania ACYABY 4 x 25 1 Decembrie 1918 20. Bălcescu Parc joacă (N. Reţ.10005 Ornament.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.10005 SC10001.4. nr. indep. indep.10005 SC10001. Coandă (Oborului) Târgului T. Reţ.10005 SC10001.70 W 9 7 2 8 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 14 20 24 2 3 57 14 27 7 12 1 1 1 12 10 7 15 30 5 5 8 28 51 3 14 12 35 7 11 6 Reţ. Vladimirescu Prieteniei Mihai Viteazu Parcul Unirii Şanţ Cetate Sud Banatului(Ceferiştilor) Ferdinand I Incoronarii Viilor Vasile Goldiş TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR Subteran TYIR TYIR TYIR Subteran Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x16 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. de il pub.BMPIIP A1 (Luxten) DA – BMPIIP A1 (Luxten) 18. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.70 W FLC – 24 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . de il pub.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001.5m .10005 SC10001. nr. nr. Reţ. nr.Bălc.14. indep. indep.10005 Ambient . de il pub. de il pub. indep. nr.70 W Biselux -70W Selux .150 W Thylia . indep. indep.10005 Iota (orn.

10005 SC10001. Maniu Avram Iancu Călăraşi Morii Teilor Brădişor Cloşca Arnsberg 1 Decembrie 1918 Basarabiei Eroilor IIC. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 . I.4.70 W 5 8 12 1 14 6 7 12 8 10 7 7 7 3 10 12 5 5 5 16 10 3 7 8 8 10 5 15 14 3 3 40 6 5 13 16 4 10 9 7 14 6 37 6 2 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. nr. 2br. Reţ.32. de il pub.10005 SC10001. P. de il pub. indep. indep.10005 SC10001. Reţ. SC10001.10005 SC10001. de il pub. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia NU Arnsberg V. Reţ. de il pub. de il pub. Alba Iulia Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 3x25 +16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 3x25 +16 ACYABY3x25 +16 ACYABY 4x25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY3x25 +16 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 ACYABY 4x25 SC10001.5m Thylia SC10001.T.10005 SC10001. indep. Brătianu N. Reţ.Munteniei Lucian Blaga 21. Reţea comună:util+il Reţ. P.10005 Ambient . indep. de il pub. Reţ. nr. Reţ. Cipariu Rozelor Toporaşilor Alex. de il pub. nr. Alba Iulia DA –BMPIIP A1 (Luxten) 26.10005 Ornament. indep. indep.Goldiş TYIR TYIR Al 50+ 3x25 Al 2x16 40 6 2 880 150 70 IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W Sferic .10005 SC10001.26.28. 2br.nr.460 250 180 540 430 150 600 23. Reţ. P. Reţ. indep.150 W Thilia . indep. Reţ. indep. Reţea comună:util+il Reţ. indep.400W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 1/11-100W Thilia .T.5m 8 12 1 14 6 7 9 8 10 7 7 7 10 12 5 5 8 5 3 7 8 10 5 15 12 3 3 40 6 5 19 16 4 9 350 430 90 260 450 490 310 230 230 300 200 130 265 150 260 130 270 120 155 240 350 125 650 560 105 115 1.150 W Thilia . Reţ. indep. indep. de il pub. Alba Iulia DA BMPIIP A1 24. Eugen Hulea Calea Moţilor T. de il pub. de il pub. Ornament.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. indep. de il pub. Reţ. indep.33.10005 SC10001.10005 Thylia Hermes Quercus SC10001. Alba Iulia Peru Dobra I. P.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.T.70 W IEP 2/21-250W Biselux -150W Biselux -70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/22.T. de il pub. de il pub. indep. de il pub. Titulescu 9 Mai Albăstrelelor Dr.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. de il pub. P.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001.T.10005 SC10001. de il pub.4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 Ambient . Reţ.70 W IEP 2/21-150W Biselux -150W Biselux -70W Selux . Reţ. 2br. Reţ.10005 SC10001 SC10001.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . indep. Ambient .4. indep. indep. de il pub.18. 25.T. indep. de il pub.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. indep. de il pub. Raţiu (Avantului) Horea Ion Agârbiceanu Pr.10005 Ornament. nr. P. de il pub. Reţ. Reţ. de il pub. cel Bun Transilvania 22. nr.70 W Thilia .5m SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia NU 25.10005 SC10001. indep.

SC10001. Reţ. Alba Iulia NU DA BMPIIP A1 NU TYIR Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Subteran ACYABY 25x3+16 Subteran ACYABY 4 x 16 Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W Opalo 1-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Opalo 1.10005 SC10001. indep. de il pub.10005 7 11 1 6 9 3 7 2 5 4 4 4 4 17 15 5 4 3 39 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 10 9 20 5 3 23 5 3 29 20 250 430 45 231 460 690 290 70 150 245 120 170 150 710 450 335 90 1.10005 Ambient . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.38. nr.Andrei Şaguna Gabriel Bethlen Muzeului Castanilor Patr. indep. 2br. indep. de il pub. Doja Ionel Pop Lipoveni Mărăşeşti M.42. Ornament.4. Alba Iulia DA BMPIIP A1 29.T.400W JET2As -150W Biselux -70W Selux . Cuza Gării (Bărăbanţ) Gh.900 60 140 100 125 1. de il pub. P. Alba Iulia 30. Miron Cristea Unirii M Viteazu Parc Custozza TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Al 25x3+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 SC10001. 2br. de il pub.T.10005 SC10001. indep.10005 SC10001.150 W IEP 2/21 – 150 W . Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.Vladimirescu Arieşului (Ampoi 3) Livezii ANL Crângului Dobrogei Iaşilor Moldovei Ceferiștilor Siretului Ferdinand I 1.70W Selux . de il pub.250W 9 11 1 6 9 3 5 3 5 4 8 8 4 34 30 6 2 10 4 6 37 2 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 6 8 9 20 5 3 23 5 2 3 3 29 15 2 3 Reţ.40.52.10005 SC10001. Al Sterca Sulutiu T.10005 SC10001.10005 SC10001.400W Malaga – 70 W IEP2/21.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ.400W IEP 1/11 . nr. indep. I .C.080 900 28.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. P.T. Ornament.10005 SC10001.5m SC10001. indep. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia Mitr. indep. nr.10005 SC10001.10005 SC 10005 Ambient . P. de il pub.150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21 – 150W PVB – 150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 3/21 . de il pub. de il pub.T. Reţ. de il pub. indep. Ornament.10005 SC10001. P. de il pub. indep. P.50. Reţ. 2br.10005 SC10001. nr.10005 SC10001. indep.400W IEP2/22. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. indep.Kogălniceanu 31. Reţ.70 W IEP 3/21 – 70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Biselux -70W Biselux -70W IEP 3/21-150W Biselux -70W Biselux -70W Schreder . indep. Dec 1918 H.400 160 155 600 180 190 1.10005 SC10001. indep. Reţ.10005 SC10001 SC10001. Alba Iulia Selux . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 33. de il pub.70 W JET4 As -70W IEP2/22.70W Biselux -70W IEP 2/21-250W IEP 2/22.10005 SC10001.39.10005 SC10001. indep.nr. 2br.10005 SC10001. Al.T. Alba Iulia DA BMPIIP A1 Arnsberg Cloşca Ghioceilor Iederei Jderului Mircea Eliade (Sub Vii) Salcâmului Mit. SC10001.10005 SC10001.10005 Ornament. 2br. nr.37.T. 2br.5m SC10001. Ornamental Ornament.10005 Ornament. Alba Iulia 32.4.70 W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21. P. Reţ.T. Reţ.27. Reţ. indep.10005 SC10001. P. nr. de il pub. Reţ.250W IEP 2/21.000 360 150 668 950 100 220 400 1.C.

5m Ambient .T. 72.10005 SC10001. indep. de il pub.10005 SC10001. Reţ.61.63. Reţ. indep.70 W Selux . nr. P. Reţ. nr. Reţ. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. indep. indep.73. Alba Iulia Parcare+piaţetă M. Reţ.T.4.10005 SC10001.4. indep. indep. 1 Decembrie Crişan A.70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . Alba Iulia 36.150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21 .70 W IEP 2/21-100W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W Opalo 1.10005 SC10001. de il pub. de il pub. de il pub. Ambient . Reţ. de il pub.5m SC10001.10005 Ornamentali Thylia 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 10 3 6 6 13 14 10 16 10 12 15 10 17 5 4 16 5 8 28 3 4 4 17 12 13 16 5 570 80 240 400 250 760 240 165 230 150 110 800 150 200 120 200 80 120 200 420 450 330 180 250 270 750 400 450 450 IEP 3/21-150W IEP 3/21. Reţ. Reţ. P.10005 SC10001.10005 SC10001.70 W Opalo 1. indep. P. de il pub. indep. indep. P.70 W Opalo 1.4.T. Reţ. indep.10005 SC10001.Mureşanu Muncitorilor Zidarilor Tribunalului Livezii Aurel Vlaicu Parcul Unirii Bd.nr. 2br. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. Reţ. Alba Iulia V.10005 SC10001. Alba Iulia 35. indep. indep.150W IEP 2/21. Reţ.Viteazu Parcul Unirii Bd. de il pub Reţ. nr.10005 SC10001. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. P.Goldiş NU Crizantemelor Muşelului Bucovinei ( Şipotului) NU Cloşca Revoluţiei Toporaşilor Energiei Vulturului Ion Alexandru Liviu Rebreanu Nicolae Stănescu Marin Sorescu Revoluţiei Gladiolelor Transilvania 38.T.T. P.10005 SC10001. nr. de il pub. Alba Iulia 41. nr.4. indep. de il pub.59. de il pub. de il pub. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.150 W 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 1 9 3 5 2 6 13 14 10 32 10 12 15 20 17 10 4 16 36 5 5 8 28 3 3 1 4 17 12 13 16 30 5 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.24 W Thilia . Reţ. Reţ.5m Oleron Condor Metalic Ornament. de il pub. Reţ.Oituz Popa Laurean Livezii 34.4.150W Hestia . P.10005 Condor SC10001. DA – BMPIIP A1 (Luxten) .56.5m SC10001 SC10001. indep. indep. de il pub. de il pub. de il pub.T. Ambient . indep.70 W FLC . de il pub. Reţ. 1 Decembrie DA – BMPIIP A1 (Luxten) TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Subteran TYIR Subteran Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 35x3+25 ACYABY 4 x 16 ACYABY 4 x 16 Al 25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 ACYABY 4x25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.70W Sferic . nr.150 W Thilia .10005 SC10001. Alba Iulia NU 310 970 130 130 150 650 475 565 450 150 40. Reţ. Reţ. Alba Iulia NU 39. de il pub.T.150 W Biselux . indep. indep.10005 SC10001. indep.10005 Ambient .70 W Selux 70W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W Selux . de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia NU NU Al 50+25 Al 50+25 Al 50+ 3x25 Al 50+25 ACYABY3X25+16 ACYABY 4x25 IEP 3/21. Reţ. P.70. nr.64.T.70W Hestia . de il pub. indep.150W 37. indep.24 W Thilia . Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 SC10001.10005A mbient .10005 SC10001. de il pub.70 W FLC .5m Ornamentali Thylia SC10001. indep. Reţ.150 W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux . de il pub. Reţ. de il pub.10005 SC10001.70 W Hestia – 250W IEP 3/21-70W Selux .250 W Neos . de il pub. indep.10005 SC10001. indep. de il pub.10005 SC10001.

10005 SC10001.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/22-400W IEP 3/21-70W Selux .94. Alba Iulia 47.70 W Biselux . de il pub.10005 SC10001.T. Reţ. nr.70W Lucifer .10005 SC10001. indep.5m SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia 44.10005 SC10001. Ret.4. Reţ.400W 5 11 22 2 8 5 2 29 3 5 2 18 6 10 13 12 24 19 11 29 4 13 16 4 16 33 8 10 14 3 12 2 40 20 27 2 4 20 12 8 1 1 5 10 4 Reţ. de il pub.90. 2br.70 W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W Selux .10005 SC10001. Alba Iulia Gladiolelor Iederei Jderului Fânânele Lalelelor Revoluţiei 1989 Macului Poligonului Alexandru cel Bun (Ulmului) Muncii Craivei Zona Craivei Muncii Margaretelor Republicii V. P. de il pub.10005 SC10001. P. Reţ. Reţ. Alba Iulia NU DA Fotocelulă 48. de il pub. indep. indep.84. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. P. indep. indep. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. de il pub.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux . de il pub. Reţ. indep.74. de il pub. nr. indep.T.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. Reţ.5m SC10001. Reţea comună:util+il Reţ.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Selux .T.010 689 730 567 288 500 220 360 400 120 950 980 570 300 190 100 850 1145 50 60 220 430 315 Thilia .70 W IEP1/11-100W IEP 3/21-70W IEP1/11-100W IEP 2/21-250W IEP1/11-70W IEP1/11-100W IEP1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . indep. de il pub. SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. indep.5m SC10001.42.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. Reţ. Reţ. de il pub. indep.4. de il pub.T.5m Ornament.10005 SC10001 Ambient .5m 11 11 2 8 5 2 29 3 5 2 21 300 360 85 650 135 150 980 145 175 75 670 150 560 1.5m SC10001.10005 SC10001.4. indep. Reţ.4. de il pub.10005 SC10001. DA – BMPIIP A1 (Luxten) DA BMPIIP A1 46. indep. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP1/11.10005 SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ. Alba Iulia Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR` Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY3X25+16 ACYABY3X25+16 Al 50+25 Al 50+16 Al 50+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient .10005 SC10001.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W Opalo 1.10005 SC10001. nr.10005 Ambient . indep. indep. Reţ. indep. Alba Iulia DA Fotocelulă Mesteacănului Vânătorilor Calea Moţilor 700 120 . indep. de il pub.nr.4.10005 SC10001.10005 SC10001 10 13 12 24 19 11 29 4 11 16 4 16 33 12 14 3 12 2 40 20 27 2 4 19 10 8 1 1 5 10 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SC10001. Reţ.10005 SC10001. P. indep. indep. indep. Reţ. de il pub.4. indep. de il pub.78. nr. de il pub. de il pub. Reţ.10005 Ambient . P. indep.70 W Selux . Reţ. de il pub. nr. DA BMPII P A1 45. Alba Iulia Gemina Unirii Branduşei NU Ion Minulescu Cireşului Lalelelor Liceului Violetelor Vişinului Macului 43. nr. de il pub.88. de il pub. indep.10005 SC10001.91. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. Reţ.10005 SC10001.T.10005 SC10001.T.10005 Ambient . Reţea comună:util+il Reţ.T. de il pub.Alecsandri Bujorului Luceafărului Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Subteran TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran TYIR TYIR Subteran TYIR Clasic aerian Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 3x35+50 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 2x16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 SC10001. indep. de il pub. P. P.10005 Ambient . de il pub.70W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W IEP 2/22.

4. de il pub.10005 SC10001.T. Reţ. P. DA BMPIIP A1 NU DA Fotocel DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 53. P. Reţ. de il pub. P.4.100 Alba Iulia 50.10005 SC10001. Severus Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. de il pub.10005 SC10001. de il pub. de il pub. de il pub. de il pub.5m SC 10001 SC10001.4.T.10005 Ambient .10005 SC10001. Reţ.4.T.5m SC10001.nr.250W 1 5 13 13 7 36 Reţ. de il pub.10005 1 5 13 13 7 36 100 200 355 480 250 850 IEP1/11-100W Selux . indep. Moţilor Ampoiului Orizontului Subteran TYIR Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Al 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 2x35+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 Al 2x16 Al 3x16+50 Al 3x25 +16 Al 3x25 +16 SC10001.10005 2 18 5 5 14 9 23 10 3 7 9 7 8 350 815 175 160 370 880 680 400 700 100 220 IEP 3/21-70W Selux . indep.70 W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W Selux . Reţ.103 Alba Iulia 52.70 W 17 Reţ. Reţ. de il pub.107 Alba Iulia Avântului Cameliei Vânătorilor Tulnicului Revoluţiei Detunata Tulnicului C.125 Alba Iulia Arieşului Miciurin Emil Racoviţă Republicii TYIR Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Al 50+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 SC 10005 Ambient .70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W PVB – 250W IEP1/11-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W 2 18 5 5 14 9 23 10 6 7 9 7 8 Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. indep.120 Alba Iulia 57. indep.T.nr. P.49. Reţ.5m SC 10005 5 10 9 10 3 6 16 2 400 450 350 390 150 200 400 100 Selux 70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . indep. indep.10005 SC10001. indep.nr. Reţ.10005 29 30 950 500 IEP 2/21-250W 29 30 Reţ.10005 SC10001. de il pub. indep.70 W IEP 2/21.111 Alba Iulia Sept. indep. indep. de il pub. de il pub. indep. Reţ. P. indep. indep. indep. Reţ.nr. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.115 Alba Iulia Marcus Aurelius Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. de il pub.T.10005 Ambient .nr.10005 SC10001.70 W IEP 2/21. indep.T. Reţ.10005 SC10001.nr. P. P.10005 SC10001. indep. indep. Reţ.nr.nr. Reţ.10005 SC10001.70 W IEP1/11-100W 5 10 9 10 3 6 16 3 Reţ. de il pub.T.nr. indep. DA Fotocelulă .112 Alba Iulia Arieşului Subteran ACYABY 4 x 16 Ambient .5m SC10001.10005 SC10001. 55. indep.T. Reţ. Reţ.nr.102 Alba Iulia 51. de il pub. P.T.4.10005 29 10 950 300 Jasper . DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 58. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.5m 15 350 Selux .70 W IEP 3/21-150W 29 30 Reţ. Reţea comună:util+il DA Fotocelulă 56. de il pub. de il pub. indep.150W IEP 1/11 .T. indep. de il pub.4.5m SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient . de il pub. 54.10005 SC10001.150W IEP 2/21.121 Alba Iulia Apulum Cetăţii Dealul Furcilor Încoronării Înfrăţirii Izvorului Ampoi III Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . P.10005 SC10001. de il pub. indep. de il pub. P. de il pub.

de il pub. Reţ. indep. Reţ.10005 SC10001. Reţ. Reţ.70W Opalo 1.nr.T. Reţea comună:util+il Reţ.70W 21Cartier privat. Reţ.126 Alba Iulia Ardealului DA BMPIIP A1 Iuliu Maniu F.70W 13 32 4 17 17 30 6 22 74 6 4 23 12 2 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 12 3 6 34 14 20 Reţ.150W Opalo 1. indep.70W Malaga . de il pub.70W Malaga .10005 SC10001. indep.10005 SC10001.T.10005 SC10001.150W Biselux . Reţ. P. de il pub.70W Malaga .10005 SC10001.132 Alba Iulia IEP 2/21. de il pub.162 Alba Iulia DA BMPII P (Luxten ) Pinului Tonitza Andreescu Francesca Alcala de Henares (Bayonne) Calea Moţilor Milenium I.10005 Ornament. indep.tin Brancuşi Sliven Calea Moţilor Viadana Calea Labului Calistrat Hogaş Ponor Orizont 1. indep.nr. Reţ.T.70W JET2As -70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Opalo 1 – 70 IEP 3/21 -70 W IEP 2/21.70W Malaga . indep. Ornament.10005 SC10001. de il pub. indep.70W Biselux . indep. Mistral Primăverii C.70W Malaga . Moţilor Pasaj Centru N.10005 12 18 17 15 3 10 37 27 14 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 11 3 6 34 180 270 350 150 90 250 550 150 150 990 600 120 250 100 600 590 300 360 330 665 670 600 180 320 295 220 285 2.250W Biselux . Reţ.70W Opalo 1 . Reţ.70W Opalo 1 .nr.70W Opalo 2 . de il pub. indep. Ornament. Reţ. 2br.T. de il pub. de il pub.150W Opalo 1. de il pub. de il pub. Reţ. Reţ.0 m 21 16 14 12 10 15 480 430 400 480 400 470 Malaga . de il pub. P.70W Opalo 1. se fac 16demersuri pentru 14predarea reţelelor de 12utilităţi către Consiliul 10Local 15 DA Fotocelulă . Reţ. de il pub.10005 SC10001. indep. indep. indep.161 Alba Iulia 65. indep. Reţ.70W Opalo 1. Reţ.169 La Recea Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 Ambient –6. indep. Reţ.0 m Ambient –6.0 m Ambient –6.70W Opalo 1 . nr.0 m Ambient –6. Reţ.nr.150W Biselux .10005 SC10001.70W Opalo 1. de il pub.Ilit Calea Moţilor Varese Arieşeni Cornel Medrea C. Reţ. de il pub. P. Reţ.150 Alba Iulia 63.10005 SC10001.70W Biselux . indep. de il pub. indep. Uranus La Recea Tarina Roşia Montană Bunta Piatra Corbului Izvorului DA Foto DA Fotocelulă DA Fotocelulă DA Fotocelulă 66. 2br.L. de il pub.T.Caragiale G.10005 SC10001. indep. de il pub. Ornament.T. Reţ.10005 SC10001. de il pub. P. indep. Reţ. Reţ. Ornamentali SC10001. indep. de il pub. 2br.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ. Reţ.70W Opalo 1. Reţ. de il pub. Reţ.70W Opalo 1.200 220 345 150 180 820 60. 62. de il pub.10005 SC10001.70W Opalo 1. de il pub. indep.0 m Ambient –6.Enescu Varese Nazareth . indep. Reţ. indep.70W Malaga .160 Alba Iulia 64. indep. indep.59.10005 SC10001.10005 SC10001. Cigas 2. Reţ. indep. Reţ.T. Grigorescu DA BMPIIP A1 (Luxten) Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 Al 16+25 Al 16+50 Al 16+50 Al 16+25 Al 16+25 Al 16+25 Al 50+16 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x16 SC10001. Reţ. indep. de il pub. indep. Metalici rut.nr. de il pub. de il pub.127 Alba Iulia 61. 2br. de il pub.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. P.70W Opalo 2 . P.10005 SC10001.10005 SC10001. P.70W Opalo 2 . indep.150W IEP 3/21 -70 W IEP 2/21.nr. de il pub. de il pub.T. Reţ. Reţ. indep. de il pub. de il pub. de il pub.10005 SC10001. Reţ. P.10005 SC10001.T.nr.150W IEP 2/21-150W Domino . de il pub.0 m Ambient –6. Orizont DA Fotocel 67 P.150W Biselux . de il pub. indep.10005 SC10001.150W Opalo 1. de il pub. de il pub. indep. indep. indep.150W Opalo 1 .70W Opalo 1. indep.

T. DA Fotocelulă DA Fotocelulă PRESEDINTELE SEDINTEI.5 m 15 14 15 6 9 480 430 400 250 300 Malaga .0 m Ambient –4.176 Ioan Alexandru 15Cartier privat. Marcel Jeler . Alexandru Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Ambient –6.68 P. de il pub. 9Reţ.70 W Selux . indep.5 m Ambient –4.0 m Ambient –6.70W Jasper . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.70 W 69.70W Malaga . nr. Consilier.70W Malaga . Secretar. indep. de il pub.170 La Recea Nanului Orlea Piatra Corbului Ioan. se fac 14demersuri pentru 15predarea reţelelor de utilităţi către Consiliul Local 6Reţ.0 m Ambient –6. nr.T. P.

Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porțiuni de reţea în cazul în care sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea. şi varierea intensităţii luminoase generate. voltaj (sub/supra voltaj). Aceşti parametrii vor fi disponibili până la nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare.2. Raportare Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor planificate sau extraordinare. vor fi disponibili pe fiecare nivel (tronson) al reţelei. execuţia unor comenzi de protecţie prestabilite. evenimentelor şi erorilor apărute.consum energetic. eşecul unor componente de reţea sau individuale.luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar). Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. b). respectiv. 10.curent. 11. cât şi condiţiile de eroare. punctul A. Parametrii de luminaţă sunt disponibili prin intermediul modulului de monitorizare şi control al punctului de iluminare.erori ale reţelei (ciclice. 13. etc.Anexa 3 la Caietului de Sarcini Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public În conformitate cu Caietul de sarcini. Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului. Comanda şi control Execuţia de comenzi individuale şi secevenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele reţelei. Oprirea de urgenţă va fi execuată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual . Cerinţele funcţionale: Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin în punctele de apridere a iluminatului public următorii parametrii: 9. cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare. în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc . Componente: . Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii principale de funcţiuni. 12. raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de iluminat public. apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea utilizării unui sistem integrat de dispecerizare. Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare.) Parametrii electrici şi energetici de funcţionare.

culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor. 5. este o componentă instalată pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual. înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat. urmareşte planificarea lucrărilor de intreţinere la toate nivele reţelei . 3. colectează date despre intervenţiile operative în teren. execută un număr de instrucţiuni pre-programate fără a fi în legatură permanentă cu procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. Aspecte non-funcţionale: . 4. 7. crează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitice referitoare la consumuri şi performanţa reţelei. va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 7. crează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea . transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de aprindere . execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă .Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 1. Procesorul punctului de aprindere (PA) stradal are următoarele funcţiuni: 1. 2.. atât cele ordinare cât şi cele de urgentă . 8. procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală . primeşte comenzi de la componetele superioare de monitorizare . 6. 2. prin urmare. Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare. a pune în funcţiune. etc. 4. 4. 5. procesorul pastrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei subiacente care au apărut într-o perioadă dată . crează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă . 3. controlează şi monitorizează un punct de arindere şi. 3. 6. sau varia intensitatea luminoasă a unui punct de iluminat . execută comenzile unui operator. 5. cât şi grupări ale acestora). semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare. toate circuitele de reţea şi punctele de iluminat stradal din zonele de risc . execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu unitatea centrală . putând porni. 2. trimite instrucţiuni sau secvente de instrucţiuni programate de un operator care vor fi executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale. 6. monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) . Un modul capabil de a măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 1. detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de reţea (exemplu: defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente.

etc. Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ. configuraţia iniţială pe strazi fiind detaliată în Anexa 2. Ofertantul va detalia schema de principiu. beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării. Demonstrabilitate: Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă beneficiarul o va cere. Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf). Conexiune permanentă . În teren.Rulaj gradual Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un numar de faze. putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit. Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative. 14. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.). Conexiune conform cu o schema prestabilită. . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. . Secretar. WLAN. Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă disponibile. Marcel Jeler . Consilier. hardware. cât şi gradul de discretizare în teren.Cablat. cât şi precondiţiile pentru a putea aplica o anumită tehnologie de comunicare. 3G. Tehnologia de comunicaţie: Ofertantul va ilustra modalităţiile de comunicaţie al procesorului central cu PAI şi modulul de monitorizare şi control astfel : 13. între dispozitivele de dispecerizare şi reţeaua de iluminat. Suport şi mentenanţă: Componetele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. De asemenea. Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi raportare. cu timp de răspuns şi preţ. Componente disponibile comercial: Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor fi disponibile pe piaţă. indicând pentru fiecare componentă furnizorul.Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele portabile ale personalului de intervenţie. Securitate: Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare.Wireless (GSM/GPRS. Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: . Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut. reţele terestre permanente .

10005 12 SC10001.5 m SC10001.10005 SC10001.10005 2 SC10001. Betlehem) BRĂDIŞOR (Vlad Tepes) BRÂNDUŞEI (Crd. SC10001. Cloşca şi Crişan 2 3 4 5 6 7 8 9 MAI (Inochentie Micu Clein) ALBĂSTRELELOR (Ac.5 m 12Ambiental 4. Hossu) BUCUREŞTI BUJORULUI (Petru Maior) CAMELIEI (George Bariţiu ) Ambiental 4.10005 6 Ornamental 2 br.4.-Putere 8 Anul instalării 9 Observaţii Proprietatea Municipalităţii 10 AMPOI III ( Alei de acces blocuri) 9 10 ARDEALULUI ARNSBERG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AUREL VLAICU AVÂNTULUI (Dr. 4 Dispozitive iluminat Tip.Ion Raţiu) AVRAM IANCU BARBU LĂUTARU BIBLIOTECII (G.5 m SC10001 Ambient .10005 17 SC10001.70 W2003 8 .100W2004 4 – 150W1999 20 – 70W2004 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga rețea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Denumire tronson reţea-stradă 1 Nr.10005 4 SC10001.5 m SE4. crt.Anexa nr.10005 7 SC10001. SE10 SC10001.10005 SC10001.5 m Ambiental 4.Al.70W1999 11.10005 25 SC10001.5m 13 SC10001.5 m SC10005 Ambiental 4.Borza) ALEX. 12 SC10001.5 m . IOAN CUZA (Clujului) PETRU DOBRA (Ampoiului) ANDREI MUREŞANU APULUM ARIEŞULUI (Şt. Producător 5 6 Tip 7 Lampă Buc.10005 Ornamental 2 br.10005 19 SC10001.4.10005 20 Ambient .70W2010 13 – 150W 1999 17 – 70W 1999 19 – 150W 1999 12 – 150W1999 4 – 70W1999 7 – 70W1999 2 – 70W 1999 8 – 70W2004 25 – 150W1999 12 – 150W1999 12 .10005 4 SC10001. 0 ALBA IULIA 1 1 DECEMBRIE 1918 (Crişan-Cloşca) Colegiul Horea.5m 11Ambiental 4.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 40Thylia 8IEP 2/21 10Selux JET4 As 10IEP 3/21 5IEP 3/21 29IEP 2/22 5Malaga 14IEP 2/21 28IEP 2/21 5Selux 13IEP 2/21 5Selux 1IEP 1/11 2IEP 1/11 35Selux 5Selux 13IEP 2/21 36Biselux 13IEP 2/21 44IEP 3/21 12Sferic 11Jasper 13IEP 2/21 17IEP 3/21 19IEP 2/21 12IEP 2/21 4IEP 3/21 7IEP 3/21 2IEP 3/21 8IEP 1/11 25IEP 2/21 12Biselux 12IEP 1/11 4IEP 2/21 20Selux Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Philips Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten HIT-CE HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 150W2008 20 – 70W2008 8 – 250W1999 6 . 4 la Caiet de Sarcini Inventarul corpurilor de iluminat Nr. Manciulea) 20 8 10 10 5 29 5 14 28 5 13 5 2 33 5 12 18 57 Thylia SC10001.70 W2003 10 – 70W1999 5 – 150W1999 29 – 400W1999 5 – 70W1999 14 – 150W1999 28 – 150W1999 5 – 70W1999 13 – 150W1999 5 – 70W1999 1 –100W2003 2 – 70W2003 35 – 70W2003 5 – 70W 2008 13 – 250W1999 32 – 70W 1999 4 – 150W 1999 10 – 150W 1999 3 – 250W 1999 46 – 150W 1999 12 .4. I.10005 Ambient .4. Stâlpi 2 Tip Stalpi 3 Buc.10005 8 SC10001.10005 SC10001.

10005 56 57 5IEP 1/11 5IEP 2/21 8Biselux 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 3/21 33IEP 1/11 18IEP 2/21 17Selux 4IEP1/11 7IEP 3/21 16IEP 2/21 6IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 3/21 9IEP 2/21 9IEP 2/21 10IEP 2/21 5IEP 3/21 9IEP 2/21 5IEP 3/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 24IEP 3/21 92IEP 2/21 8IEP 3/21 3IEP 2/21 11Selux 31IEP 3/21 10IEP 2/21 6IEP 3/21 20IEP 3/21 12Selux 12IEP 2/22 31IEP 3/21 4IEP 3/21 18Biselux 14Biselux 3Selux 22IEP 3/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 9Selux 6Jasper 7IEP 3/21 5IEP 1/11 5IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS 5 – 100W 2004 8 – 150W1999 8 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 150W1999 2 – 70W1999 33 – 70W1999 18 – 250W1999 17 – 70W2003 4 – 100W2004 7 – 150W1999 16 – 150W1999 6 – 70W1999 8 – 150W1999 3 – 150W1999 9 – 150W1999 9 – 150W1999 10 – 150W1999 5 – 70W1999 9 – 150W1999 5 – 70W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 24 – 70W1999 92 – 250W1999 8 – 150W1999 3 – 150 W2009 11 – 70W1999 31 – 150W1999 10 – 250W1999 6 – 70W1999 20 – 70W1999 12 – 70W2001 14 – 400W1999 31 – 150W1999 4 – 70W1999 18 – 150W1999 14 – 70W1999 3 – 70W2008 22 – 70W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 9 – 70W2004 6 – 70W 2009 7 – 70 W2009 5 – 70W2004 5 – 70W1999 Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat .4.10005 SC10001.5 m SC10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001.5 m SC10001.10005 SC10001.) FLORILOR FRANCESCA GEMINA GH.10005 SC10001.10005 SC10001.4. Ambient .5 m SC 1001. A. Ambient .10005 SC10001. I.10005 SC10001.10005 SC10001. Şaguna) ENERGIEI( Msal I. Antonescu ) FABRICII (Miron Costin ) FÂNTÂNELE (Dr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. VARGA(Mit.5 m SC 10001 SC10001. Fluieraş) CRAIVEI CLOŞCA AMPOIULUI CRINULUI (Ion Arion) CRIZANTEMELOR (A.5 m SC10001.10005 SC10001.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 CĂLĂRAŞI (N.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 Ambient .10005 SC10001.4.C.10005 Ambient .10005 SC10001. Ioan Pop ) FERDINAND I (Rep.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.BRĂTIANU IEDEREI(Teodor Mihaly) ION AGÂRBICEANU ION ALEXANDRU ION ANDREESCU ION MINULESCU 1/2 IONEL POP 5 8 4 3 10 2 33 18 17 4 7 16 6 8 3 9 9 10 5 9 5 3 8 24 92 8 3 11 31 10 6 20 12 12 31 4 16 3 22 3 6 15 7 5 5 SC10001. SC10001. DOJA (Axente Sever ) GEORGE COŞBUC GHIOCEILOR (Mşal C-tin Prezan) GLADIOLELOR (Dr.10005 Ambient .4.10005 SC10001.10005 SC 10001. 10005 SC10001.10005 SC10001.Lazar) CRIŞAN CRÂNGULUI (Maramureşului) DEALUL FURCILOR DECEBAL DETUNATA DOBROGEI DOINEI EC.10005 SC10001. Suciu) Alei între blocuri HOREA IAŞILOR IAZULUI (Ioan Buteanu) I.10005 SC10001.I. Filipescu ) CASTANILOR CEFERIŞTILOR (Banatului) CETĂŢII CIREŞULUI (I.10005 SC10001.

cel Mare) 77 78 79 80 MICIURIN (Emil Racoviţă ) MIHAI EMINESCU MIHAIL KOGĂLNICEANU MIHAI VITEAZUL 56IEP 2/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 15IEP 3/21 51IEP 2/21 3IEP 1/11 48IEP 3/21 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 1/11 3IEP 3/21 3IEP 3/21 12IEP 2/21 42IEP 3/21 4Selux 7IEP 2/21 13Opalo 1 19IEP 3/21 12Opalo 1 5IEP 2/21 29IEP 3/21 18Selux 6LuciferS 33IEP 2/21 3IEP 3/21 12Selux 2IEP 1/11 11IEP 2/21 29IEP 2/21 10Opalo 1 8IEP 3/21 1IEP 2/21 2Selux 5IEP 1/11 13IEP 2/21 7IEP 1/11 7IEP 3/21 11IEP 1/11 2IEP 3/21 3IEP 2/21 7IEP 2/21 11Selux 54Biselux Proiector Proiector JET 2As Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 56 – 250W1999 3 – 150W1999 6 – 150W1999 15 – 70W1999 51 – 150W1999 3 – 70 W2003 48 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 70W1999 2 – 70W2003 3 – 70W1999 3 – 150W1999 12 – 150W1999 42 – 150W1999 4 – 70W2004 7 – 70 W2004 13 – 70 W2009 20 – 70W1999 12 – 70W2008 5 – 150W1999 29 – 70W1999 18– 70W1999 6 – 70W1999 33 – 150W1999 3 – 150W1999 12 – 70W2003 2 – 100W2003 11 – 150W1999 29 – 150W1999 10 – 70 W2009 8– 70W1999 1 – 250W1999 2 – 70W1999 5 .10005 SC10001. Pop de Başeşti) Alei între blocuri MARCUS AURELIUS MARGARETELOR (Samuel Micu) MĂRĂŞTI MĂRĂŞEŞTI MARIN SORESCU MESTEACĂNUL (Şt.100W2004 13 – 150W1999 7– 100W2004 7– 70W1999 11– 70W2003 2 – 150W2004 3 – 150 W2004 7 – 150W1999 11– 70W1999 54 – 70W1999 2 – 1000W1996 6 – 400W1996 2 .10005 SC10001.10005 SC10001. Haşdeu ) Alei între blocuri LUMINII (Basarabiei ) MACULUI (Gh. Şt.10005 SC10001.4. V Lucaciu ) LIPOVENILOR LIVEZII 52 3 6 15 51 48 3 12 3 3 53 4 7 13 19 10 5 29 21 33 3 12 2 11 29 10 8 1 2 5 13 7 7 15 7 11 27 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001. Hulea) LIBERTĂŢII LICEULUI (Dr.10005 SC10001.5 m Ornamental 2 br.5 m SC10001 SC10001.10005 SC10001. E.4.10005 SC10001.10005 SC10001. Aurel Vlad) OCTAVIAN GOGA ( Încoronării) Colegiul Dionisie Pop Marţian LALELELOR( Dr.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ÎNCORONĂRII (fost 1 DEC.10005 SC10001.10005 SC10001.1918) ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) IZVORULUI JDERULUI (Dr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001. P.10005 SC10001.10005 SC10001 Ambient .10005O Ambient -4. Cicio Pop) LĂMÂIŢEI(Pr.10005 SC 10001.10005 Ambient .10005 SC10001.5 m SC 10001.10005 SC10001.10005 Ambient .150W2000 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC10001.4.10005 SC10001.4.10005 SC10001. 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76 LIVIU REBREANU LUCEAFĂRULUI(B.10005 SC10001.5 m SC10001.10005 SC10001.

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS FLC LVS LVS LVS LVS LVS LVS 4 – 70W1999 14 – 150W1999 7 – 150W1999 22 – 150W1999 70 – 250W1999 4 –400W1999 7 – 250W2000 9 – 150W2004 9 – 150W2007 10 – 150W1999 14 – 150W1999 16 – 250W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 23 – 100W2004 4– 70W2004 7 – 150W2000 2 – 250W2000 8– 400W2000 250W1999 8 – 150W1999 8 – 70W1999 4 – 150 W2009 14 – 70 W2009 3 – 150W1999 5 – 150W1999 18 – 150W1999 15 – 150W1999 3 – 150W1999 8 – 150W1999 14 – 250W1999 30 – 150W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 9– 70W2008 52 – 70W1999 90 – 24W 2 – 1000W1996 6 – 70W1999 5 – 150W1999 4 – 150W1999 16 – 150W1999 17 – 150W1999 17 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC 10001.10005 SC 10001. Ornamental Iota (ambiental) Ornament.10005 SC 10001. Naţiunii) P-ţa IULIU MANIU 4 14 7 10 70 4 7 9 96 10 30 3 8 8 4 27 13 Ambient -4.10005 Ornamental 2 br. V.10005 SC 10001. Cipariu) PARTIZANILOR (Crişanei ) PĂCII (Patriarh Miron Cristea) P-ţa EROILOR (Pţa.10005 4Sferic 14IEP 2/21 14IEP 3/21 22IEP 2/21 70IEP 2/21 4IEP 2/22 7PVB 9IEP 1/11 96Opalo 2 10IEP 3/21 30IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 IEP 3/21 8Biselux 27IEP 1/11 9IEP 2/21 8IEP 2/22 7IEP 2/21 8Biselux 4IEP 2/21 14Opalo 1 3IEP 2/21 5IEP 2/21 18IEP 3/21 15IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 3/21 14IEP 2/21 30Biselux 10Biselux 4Selux 9K+Lux 52Selux 6IEP 3/21 5IEP 3/21 4IEP 3/21 16Biselux 34Biselux 5SC 10001.10005 4 14 3 5 18 18 8 14 15 5 4 9 48 6 5 4 8 17 SC 10001.10005 Ornamental 2 br. Hentia) MUNTENIEI MUŞEŢELULUI (Al.81 82 83 Mitr. BĂLCESCU) PARCUL UNIRII PAVLOV (Tim. Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.5 m SC10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.Miceşti) MORII MUNCII (Gh.10005 SC 10001. Voievod) MUZEULUI NICOLAE GRIGORESCU NICOLAE BĂLCESCU NICOLAE TITULESCU NICOLAE TONITZA NICHITA STĂNESCU NUFĂRULUI OBORULUI (Henri Coanda) OITUZ OLTENIEI ORIZONTULUI PAJIŞTEI (Take Ionescu) PARCULUI (Frederik Mistral) PARCUL CUSTOZZA PARC JOACA ( N.(Regina Maria) MOLDOVEI MOŢILOR (CALEA) 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MOŢILOR (Alba Iulia .10005 SC 10001.1-3 br. SC 10001. Ornamental 2 br. Şincai) MUNCITORILOR (S.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. SC 10001. SIMION ŞT.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 Metalici rutieri SC 10001.10005 SC 10001.

10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. de Hunedoara) PROGRESULUI (L.10005 Ambient .Velican) TRANSILVANIA 133 PARCARE SPIT. SC 10001.10005 Ambient SC 10001.C.10005 SC10001.10005 SC 10001. Cantemir) Bd.10005 SC 10001.10005 Condor Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001.5 m SC 10001. SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.108 PIAŢA UNIRII (Mag. Al.4. Victoriei) REVOLUŢIEI 1989 (Bd. JUD.4. Sterca Suluţiu) ROZELOR (Pr.10005 Ambient Ambient SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Victoriei) ROMANĂ (Mit.10005 Ornamental 2 br.Blaga) PROLETARILOR (D.10005 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 PLEVNEI PRIETENIEI POPA LAUREAN PRIMAVERII (Ruben Patiţia) POLIGONULUI (I.10005 Thilia Hermes Quercus Condor Oleron Ambient SC 10001.10005 SC 10001. Simion Ştefan) SIRETULUI BUCOVINEI (Şipotului) SUB VII TÂRGULUI TEILOR TRAIAN TRANDAFIRILOR (Dr.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ambiental SC 10001.5 m SC 10001. REPUBLICII (Bd. Ioan Berciu ) RÂNDUNELELOR SALCÂMULUI SEPTIMIUS SEVERUS SIMION BARNUŢIU SINAIA (Mit.+ PIAŢETĂ TRIBUNALULUI 17 4 74Domino 6Jet 2 As 12Opalo 1 2IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 1/11 6IEP 2/21 6Biselux 7IEP 3/21 12IEP 2/21 4Selux 13IEP 1/11 12IEP 2/21 1IEP 1/11 12IEP 2/21 78IEP 2/21 49IEP 2/21 11IEP 2/22 32Hestia 6Biselux 5IEP 3/21 2IEP 2/21 2IEP 3/21 29Jasper 7IEP 3/21 5IEP 3/21 6Selux 24IEP 3/21 2IEP 3/21 6Selux 10Selux 5IEP 3/21 3Opalo 1 4IEP 2/21 7IEP 2/21 35IEP 2/21 12IEP 2/21 36Thilia Thilia 14Hermes 29Quercus 20Hestia 15Hestia Noctis 17Neos 4IEP 3/21 Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE LED HIT-CE LVS 74 – 70W2004 6 – 70W2004 12 -70 W2009 2 . Unirea) PINULUI 37 14 8 3 6 3 19 4 11 13 12 78 60 16 3 5 2 2 29 7 5 6 24 2 6 10 8 4 7 35 12 14 14 29 10 15 Ambient .70W2009 8 – 150W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 6 – 150W1999 7 – 150W1999 12 – 150W1999 4 – 70W2003 13 – 100W2003 12 – 150W1999 1 – 100W2004 12 – 150W1999 78 – 250W1999 49 – 250W1999 11 – 400W1999 32 – 250W2008 6 – 70W1999 5 – 150W1999 2 – 150W1999 2 – 70W1999 29 – 70W2007 7 – 150W1999 5 – 150W1999 6 – 70W1999 24 – 150W1999 2 – 70W1999 6 – 70W1999 10 – 70W2003 5 – 70W2004 3 – 70W2007 4 – 150W1999 7 – 150W1999 35 – 150W1999 12 – 150W1999 22 – 150W2008 14 – 70W2008 14 – 150W2008 29 – 150W2008 20 – 250W2008 15 – 150W2008 30 – 3W2008 17 – 150W2008 4 – 150W1999 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat .

10005 2Ambient -4.10005 11SC10001.10005 34SC10001.10005 Ambient .4.10005 9SC10001.10005 7SC10001.10005 10SC10001.10005 9SC10001.10005 6SC10001.5 m 16 SC 10001.10005 6SC10001.10005 7SC10001.tin Brancusi Sliven Viadana Calea Labului Calistrat Hogas Ponor Orizont LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13 – 150W1999 1– 100W2003 9 – 70W2003 3 – 70W2003 53 – 250W1999 2 – 400W1999 9 – 70W1999 6 – 150W1999 14 – 150W2003 4 – 70W1999 4 – 100W2003 56 – 70W1999 20 – 150W1999 27 – 150W1999 2 – 70W2003 18 – 150W1999 7 – 150W1999 1 – 150W2004 1 – 100W2004 1 – 70W2004 14 – 70W2004 27 – 150W1999 15 – 150W1999 5 – 70W1999 2 – 70W1999 5 – 70W1999 2 – 70W2004 1 – 150W1999 3 – 70W1999 7 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 20SC10001.10005 9SC10001.10005 10SC10001.4.5 m 27SC 10001. Iorga ) VASILE ALECSANDRI VASILE GOLDIŞ Alei între blocuri 14 Ambient .10005 3SC10001.5 m 25SC 10001.10005 12SC10001. Jumanca) VULTURULUI (M.10005 2SC 10001.10005 135 136 137 138 139 140 T.4. Bena ) NICOLAE TITULESCU (Zorilor) ALBA IULIA – MICEŞTI : Alcala de Henares (Bayonne) Milenium I.10005 13IEP 3/21 1IEP 2/21 9IEP 1/11 3Selux 53IEP 2/21 2IEP 2/22 9IEP 3/21 6IEP 2/21 14Selux 16IEP 3/21 4IEP 1/11 56Biselux 47IEP 3/21 IEP 2/21 2Selux 18IEP 3/21 7IEP 2/21 3IEP 1/11 14Selux 27IEP 2/21 15IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 1/11 4IEP 3/21 7IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten 141 142 143 144 145 146 147 VIILOR VÂNĂTORILOR(Ctin.Caragiale G.5 m SC 10001. VLADIMIRESCU (Carol I ) TULNICULUI ULMULUI (Alexandru cel Bun) UNIRII (N.10005 3SC 10001.10005 5SC 10001.10005 4SC 10001.Enescu Varese Nazareth-Ilit Arieseni Cornel Medrea C.Brîncoveanu) VIOLETELOR (S. 27SC 10001.10005 14 Ambient .10005 20SC10001. cel Batran) ZIDARILOR (A.L.10005 28Ornamental 2 br. Mârza ) VIŞINULUI( I.10005 15SC 10001.10005 20Opalo 1 9Opalo 1 12Opalo 1 10Opalo 1 28Opalo 1 20Opalo 1 10Opalo 1 9Opalo 1 6Opalo 1 9Opalo 1 7Opalo 1 11Opalo 1 3Opalo 1 6Opalo 1 34Malaga Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 70W2007 9 – 70W2007 12 – 70W2007 10 – 70W2007 28 – 70W2007 20 – 70W2007 10 – 70W2007 9 – 70W2007 6 – 70W2007 9 – 70W2007 7 – 70W2007 11 – 70W2007 3 – 70W2007 6 – 70W2007 34 – 70W2007 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat .10005 4 SC 10001. Rares) 29 3 55 12 SC 10001.10005 28SC10001.134 TOPORAŞILOR (P.10005 SC 10001.10005 6SC 10001.

Electrica S.10005 7SC10001. Electrica S.70W2008 Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată 2SC10001.A Proprietatea S.C.10005 4SC10001.10005 11SC10001.10005 8SC10001.10005 8Metalici rutieri 74SC10001.A Proprietatea S.0 m 15Ambient -6. Electrica S.C. Electrica S.A Proprietatea S.10005 12SC10001.10005 6SC10001.10005 19SC10001. Electrica S.10005 5SC10001.C.0 m 16Ambient -6.10005 9SC10001.C.70W2008 16.C.C. Electrica S. Electrica S.10005 28SC10001.10005 9SC10001.10005 7SC10001.10005 46SC10001.0 m 14Ambient -6.0 m 15Ambient -6.A Proprietatea S.0 m 25Ambient -6. Electrica S.C.A Proprietatea S.C.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.A .0 m 12Ambient -6. Bărăbanţ Ciocârliei Ciucaşului Câmpeni Corniştei Fagului Gării Gorunului Grădinilor Iazului Maceşului Mureşului Paltiniş 9SC10001.0 m 21Malaga 12Malaga 15Malaga 15Malaga 14Malaga 25Malaga 14Malaga 16Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21 – 70W2008 12 – 70W2008 15 – 70W2008 15 – 70W2008 14 – 70W2008 25 -70W2008 14. Electrica S.10005 2IEP 1/11 28IEP 1/11 4IEP 1/11 19IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 4IEP 1/11 28Domino 8IEP 2/21 74IEP 2/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2 – 70W1999 28– 70W1999 4– 70W1999 19– 70W1999 6– 70W1999 3– 70W1999 4– 100W1999 28– 70W1999 8– 250W1999 74– 250W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BĂRĂBANŢ Aluniş Cabanei Şcoala Gen.C.A Proprietatea S.A.C. Electrica S.C.CARTIER „ LA RECEA” LA RECEA BUNTA IZVORULUI NANULUI ORLEA PIATRA CORBULUI ROŞIA MONTANĂ ŢARINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTOŞ Ana Ipatescu Dacilor Digului Gemenilor Glinca Liliacului Pod Mureş Regimentul V Vânători 21Ambient -6.10005 3SC10001. Electrica S. Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 4SC10001.10005 9SC10001.C.A Proprietatea S. Electrica S.10005 4SC10001. Electrica S.C.A Proprietatea S. Electrica S.10005 17SC10001.A Proprietatea S.10005 9Malaga 9Malaga 2IEP 1/11 12Malaga 6Malaga 7Malaga 7Malaga 9Malaga 3IEP 2/21 5Malaga 11Malaga 4Malaga 9Malaga 17Malaga 46Malaga 5Malaga Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 9– 70W2000 9– 70W2000 2– 70W2003 12– 70W2000 6– 70W2000 7– 70W2000 7– 70W2000 9– 70W2000 3– 150W2000 5– 70W2000 11– 70W2000 4– 70W2000 9– 70W2000 17– 70W2000 46– 150W2000 5– 70W2000 Proprietatea S.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.0 m 14Ambient -6.C.10005 6SC10001.

A Proprietatea S. Electrica S. SE 10 1SC10001. SE 10 - 13Opalo 1 84IEP 1/11 1Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 5Opalo 1 Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13– 70W2007 84– 70W2000 1– 70W2007 9– 70W2000 5– 70W2000 5– 70W2007 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Fără iluminat Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MICEŞTI Apuseni Bobâlna Bujorului Calistrat Hogas Carpati Cumpenei Dragojani (Drăgăşani) Dealului Gării Inului Labului Lapuşului Magurei Mioriţei 21SC10001.C.10005 7SC10001.A Proprietatea S. Electrica S.C.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Petreşti Pescarilor Poieniţei Şardului Stejarului Streiului Şurianului Taberei Turnătoriei Valea Mică Cătinei 14SC10001. SE 10 10SC10001.A Proprietatea S. Electrica S.C. SE 10 5SE 4.C. Electrica S.10005 4SE 4.10005 3SC10001.C.10005 3SC10001.10005 5SE 4.10005 4SC10001. Electrica S.C.10005 14SC10001.10005 84SC10001. Electrica S.10005 5SC10001.A Proprietatea S.10005 3SC10001. Electrica S. SE 10 5SE 4.10005 3SC10001.10005 5SC10001.A Proprietatea S.10005 10SC10001.10005 9SC10001.A Proprietatea S.10005 2SE 4. Electrica S.A Proprietatea S.C. SE 10 9SC10001. Electrica S.10005 14Malaga 5Malaga 7Malaga 4Malaga 3Malaga 10Malaga 9Malaga 10Malaga 14Malaga 3Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 14– 70W2000 5– 70W2000 7– 70W2000 4– 70W2000 3– 70W2000 10– 70W2000 9– 70W2000 10– 70W2000 14– 70W2000 3– 70W2000 Proprietatea S.10005 9SC10001.10005 1SE 4.C.A Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PÂCLIŞA Alunului Carpenului Coastei Garoafei Iasomiei Rariştei Razorului Sitarului Văii 13SC10001. Electrica S.C.10005 9SC10001.10005 3SC10001. SE 10 2SC10001.10005 5SC10001.A Proprietatea S.10005 5IEP 1/11 16Opalo 1 3IEP 1/11 2IEP 1/11 2Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 16IEP 1/11 5IEP 1/11 1IEP 1/11 4IEP 1/11 10Opalo 1 5IEP 1/11 3IEP 1/11 9IEP 1/11 Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21– 70W2004 16 – 70W2007 3– 70W1999 2– 70W1999 2– 70W2007 9– 70W1999 5– 70W1999 16– 70W1999 5– 70W1999 1– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W2007 5– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .A Proprietatea S.10005 10SC10001.C.10005 16SE 4.

SE 10 25SC10001. SE 10 9SE 4. SE 10 2Ambiental 4. 10005 10SC10001. 10005 7SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 11 Gloriei 12 Garoafei 13 Lăcrămioarei 14 Merişor 15 Trifoiului 10IEP 5/11 7IEP 5/11 14IEP 5/11 8IEP 1/11 2IEP 1/11 3IEP 5/11 9IEP 5/11 1IEP 2/21 9IEP 5/11 5IEP 1/11 4IEP 2/21 7IEP 1/11 8IEP 5/11 2IEP 5/11 8IEP 1/11 17IEP 5/11 7IEP 5/11 12IEP 5/11 4IEP 1/11 10IEP 5/11 4IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 10 – 70W1999 7 – 70W1999 14– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 1 – 150W1999 9– 70W1999 5– 70W1999 2 – 150W1999 7– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 8– 70W1999 17– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 2– 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 OARDA DE SUS Cordovanilor Cedrului Ciobănaşului 4SE 4. 10005 7SC10001.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pârâului Ponor Postăvarului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. SE 10 5SC10001. SE 10 4SE 4. SE 10 4IEP 1/11 9IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS 4 -70W1999 9 -70W1999 2 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . SE 10 10SE 4.10005 16SE 4. SE 10 12SE 4. SE 10 7SE 4. SE 10 32SE 4.5m 3SE 4. SE 10 8SE 4. SE 10 8SE 4. SE 10 2SE 4. Miceşti Strunga Topliţa Trestiei Uricani Valea Aurului Vâlcele Zăvoi Zlatnei 2SE 4. SE 10 2SE 4. 10005 14SC10001. SE 10 16SE 4. 10005 22SC10001. 10005 7SC10001. SE 10 4SE 4. SE 10 33SE 4. 10005 8SE 4. Oarda de jos Bucegi Câmpului Cocorilor Castanului Cărăbuşului Duzilor Dumbrăviţei 10SC10001. 10005 3SC10001. SE 10 2IEP 1/11 5Opalo 1 16IEP 1/11 4IEP 1/11 32IEP 1/11 2Selux 3IEP 1/11 8IEP 1/11 8IEP 1/11 7IEP 1/11 12IEP 1/11 33IEP 3/21 Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2– 70W1999 5– 70W2007 16– 70W1999 4– 70W1999 32– 70W1999 2– 70W2003 3– 70W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 33– 150W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Luxten Luxten LVS LVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OARDA DE JOS Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen.

SE 10 3SE 4. SE 10 16SE 4. Secretar. SE 10 2SE 4. SE 10 15 Tineretului 16 Vadului 17 Victoriei Şcoala Gen. 42SE 4. SE 10 2SE 4. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. SE 6SE 4. SE 10 9SE 4. 4 a la Caietul de Sarcini MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC RETELE DISTRIBUTIE Nr. 7 8 Observaţii 9 . Oarda de sus 18 Viorelelor 19 Zefirului 6IEP 1/11 1IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 1IEP 1/11 40IEP 1/11 2IEP 2/21 9IEP 1/11 2IEP 1/11 2IEP 1/11 15IEP 1/11 1IEP 2/21 6IEP 1/11 4IEP 1/11 53IEP 1/11 4IEP 1/11 12IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 6 -70W1999 1 -70W1999 6 -70W1999 3 -70W1999 1 -70W1999 40 -70W1999 2 – 150W2000 9 -70W1999 2 -70W1999 2 -70W1999 15 -70W1999 1 – 150W2000 6 -70W1999 4 -70W1999 53 -70W1999 2 -70W2003 4 -70W1999 12 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat PRESEDINTELE SEDINTEI. SE 10 4SE 4. SE 10 53SE 4. PUTERE 5 6 STALPI Tip Buc. 0 Denumire tronson reţea-stradă 1 EXINDERI RETELE SAU TIP RETEA 2 LUNGIME 3 SECTIUNE 4 Corpuri iluminat Buc. SE 10 1SE 4. SE 10 1SE 4. crt. SE 10 6SE 4. SE 10 4SE 4.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Căprioarei Cucului Fagetului Greierului Gutuiului Haiducilor Mohorului Păpădiei Socului Şoimului 6SE 4. Consilier. SE 10 12SE 4. Marcel Jeler Anexa nr.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RK PARC PROIECTARI APULUM BRADISOR DETUNATA – VANATORILOR GEMINA GLADIOLELOR LUCEAFARULUI ION ALEXANDRU MACULUI MARGARETELOR MORII – Parc Ardeleana NICOLAE TITULESCU PARCULUI (F.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mistral) IULIU MANIU VASILE GOLDIS ARNSBERG PIATA AGROALIMENTARA PARCARE STADION PARC GARA VULTURULUI TUDOR VLADIMIRESCU TUDOR VLADIMIRESCU ARIESULUI LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES 250 400 100 100 650 850 200 200 200 600 250 850 250 200 150 150 250 300 200 300 300 300 900 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 18 35 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50W 50W 50W 35 W 50W 35 W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 35 W 35 W 50W 35 W 250W 100W Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Otel zincat Otel zincat 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 14 Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.I.24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ARDEALULUI I. Mârza ) INTRARE OARDA de JOS INTRARE OARDA de JOS PARTOS BARABANT PACLISA OARDA DE JOS OARDA DE SUS MICESTI ION LANCRANJAN CENTRALIZATOR LES – ACYABY 4x16 LEA – TYIR 3x25 SALPI ORNAMENTALI STALPI OTEL ZINCAT STALPI RUTIERI ( Beton) CORP ILUMINAT (orn) 35 W CORP ILUMINAT (orn) 50 W CORP ILUMINAT rutier 70 W LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 350 300 450 300 800 100 1300 2700 800 1200 250 300 300 100 500 350 300 700 200 1500 300 300 300 1500 800 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 16 8 16 22 16 4 33 160 50 50 20 20 12 3 14 8 10 32 8 30 10 10 10 25 20 250W 250W 100W 100W 250W 100W 150W 35 W 50 W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri 14 6 10 10 16 4 30 Reparatie capitala Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea In locuit retea existenta – Anexa nr. BRATIANU BUJORULUI – MARGARETE CALEA MOTILOR CALEA MOTILOR BIRUINTEI (pod Sebes) HOREA CENTRU ( lampadari 2 brate) CETATE ( lampadari 2 brate) AMPOI 2 – 3 BRANDUSEI Dr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.C.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. AUREL LAZAR EMIL RACOVITA MUSETELULUI PINULUI VIOLETELOR (S.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 40 18 4 2 12 8 10 15 5 5 5 10 10 15050 8900 194 115 144 206 198 282 Ornamental Ornamental .

9 MAI (Inochentie Micu Clein) M5 P6 3. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.Goldiş-Cloşca M2 P1 2.5Asfalt 1.5 72.ARIEŞULUI (Şt.5Asfalt 1. de ilum Lungime tronson Lăţime tronson Rutier Pietonal (m) (m) St Dr 142. IOAN CUZA (Clujului) M2 P2 M2 P3 5.Al.100 1.ARNSBERG M4 P3 11.AMPOIULUI (Petru Dobra) M3. Manciulea) M3 P3 AMPOI III ( Alei de acces blocuri ) M4 P3 9.AVÂNTULUI (Dr.ARDEALULUI M2 P1 10.AUREL VLAICU M3 P3 12.0Asfalt 2.0 7Tip Carosabil Observaţii Unilateral Bilateral faţă în faţă Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral 470 220 250 346 125 3.5Asfalt 1.APULUM M5 P6 8.5 71.5 141. de il. Secretar. 43 BUC.Borza) M5 P6 4. de reţea Rutier Pietonal (STRĂZI) ALBA IULIA 1.1 DECEMBRIE 1918(Crişan-Cloşca) a) Crişan-V. b)V.300 430 966 355 830 188 700 570 650 2.CORP ILUMINAT rutier 100 W CORP ILUMINAT rutier 150 W CORP ILUMINAT rutier 250 W 60 33 51 PUNCTE APRINDERE 1 2 PUNCTE APRINDERE NOI MODERNIZARE PUNCTE APRINDERE EXISTENTE 26 BUC.5 71.5 77771.Ion Ratiu) M4 P4 Amlasare Disp.ALEX.0 143.5 71. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.Goldiş M2 P2. 5 la Caiet de Sarcini Clasificarea căilor de circulaţie Nr.800 1.ANDREI MUREŞANU M4 P4 7.5 1471.5Asfalt -Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1.M4 P4 6. crt. Denumire tronson Clasa sist. Consilier.5Asfalt Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt -Asfalt Fără iluminat rutier şi pietonal .0Asfalt 1. Marcel Jeler Anexa nr.ALBĂSTRELELOR (Ac.

CRIŞAN 32.5Pietruit 2.5 71.I.0Asfalt 1.IAZULUI (Ioan Buteanu) 52.5Pavaj-granit 1.FERDINAND I (Republicii) I – str.5Asfalt 1.GH.DOBROGEI 37.CONSTRUCTORILOR (Ampoi II) 29.BRADIŞOR (Vlad Ţepes) 17. Ioan Pop ) 42.5 71.0Asfalt 1.5 71.0 71.Lazăr) 31.0 714- -Asfalt 1.CRIZANTEMELOR (A.5 142. Antonescu ) 40.0 111.0Asfalt 1.FÂNTÂNELE (Dr.0 71.5 71.5Asfalt 1.5Asfalt 1.5Asfalt 1.5 71.5 71.5Asfalt 1.0 71.5Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1.FLORILOR 44.BUCUREŞTI 19. Încoronării – Pasarela CFR 43.0 771.C.5 771.0 61.5 71.5Asfalt 1.CAMELIEI (George Bariţiu ) 21.HOREA 50.0 71.BARBU LĂUTARU 15.0Asfalt -Pavaj-granit 1.5 71.BRĂTIANU M4 M5 M5 M4 M3 M3 M4 M5 M3 M5 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M3 M5 M5 M4 M5 M5 M2 M2 M4 M5 M4 M4 M4 M4 M5 M2 M3 M4 M2 P4 P5 P5 P3 P3 P3 P5 P5 P3 P5 P4 P4 P4 P4 P2 P4 P5 P5 P4 P6 P4 P3 P6 P4 P3 P5 P4 P5 P5 P5 P2 P3 P4 P5 P3 P4 P5 P4 P5 P3 P3 P4 P1 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 260 450 250 230 180 1150 220 150 450 80 150 350 90 500 600 90 540 340 310 120 400 230 500 130 260 150 340 280 1410 1010 400 1.AVRAM IANCU 14.5Asfalt -Asfalt 1.0Asfalt -Asfalt -Asfalt .5Asfalt 1.0 71.BIBLIOTECII (G. Suciu) Alei acces intre blocuri.CEFERIŞTILOR (Banatului) 24.CIREŞULUI (I.5 71.0Asfalt 1.BRINDUŞEI (Crd.CLOŞCA 28.CRÂNGULUI (Maramureşului) 33.GLADIOLELOR (Dr. parcari 49.13.CETĂŢII 25.0 71. I. Fluieraş) 26.0Asfalt 1.700 1050 650 280 630 1.5Asfalt 1.5Asfalt 1.GHIOCEILOR (Msal C-tin Prezan ) 48.5 771.DEALUL FURCILOR 34.CĂLĂRAŞI (N.DECEBAL 35.5Asfalt 1.Bd. A.0Asfalt 1.5Asfalt 1. Filipescu ) 22.CASTANILOR 23.5Pavaj-granit 1.CRINULUI (Ion Arion) 30.5 122.0Pavaj-granit 1.ENERGIEI ( Mşal.DETUNATA 36. VARGA (Mit.5 71.IAŞILOR 51. Şaguna) 39.5 71.5 71.5 141.GEORGE COŞBUC 47.100 360 230 720 560 1.000 220 145 771.GEMINA 45.5Asfalt 1.0Asfalt -Asfalt 1.0 71. DOJA (Axente Sever ) 46.5Pavaj-pavele 1.5 71.CRAIVEI 27. Hossu) 18.5 71.DOINEI 38.5 771.0Asfalt 2. I.I.0Asfalt 1.FABRICII (Miron Costin ) 41.5Asfalt 1. Încoronării II – Bd.0Asfalt 1.5Asfalt 1.0 771.5Pavaj-pavele 2.0Asfalt 1.0 71.5 71. Luminii . Betlehem) 16.BUJORULUI (Pertu Maior) 20. I.5 71.EC.

MIHAI VITEAZUL I – Pţa.Mitr.5Asfalt 2.5Asfalt 1.5 72.51.5Asfalt 1.5 141.0Pavaj 2.0Asfalt -Asfalt 1.5 211.0 71. Eroilor – str.5 777771. P4 P5 P4 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P6 P3 P4 P3 P4 P4 P3 P3 P4 P3 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Axial Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral 1.5Asfalt 1.5Asfalt -Pietruit 1.LIVIU REBREANU 69.0 72.5Pavaj -Asfalt 1. Hulea) 65.5Asfalt 1.MOŢILOR (Calea) I – Bd.Gemina III – str. Sept Severus – str.150 920 240 330 400 1080 650 720 270 250 1.IEDEREI (Teodor Mihaly) M4 54.str.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1.P4 P5 P5 P6 P5 P4 P4 P5 P5 P4 P3.5 71.460 200 71.0Asfalt 1.5 61.0Asfalt 1.0Asfalt 1.IONEL POP 58. Haşdeu ) Alei acces intre blocuri.0 72.LUMINII (Basarabiei ) 71. parcari 72.MACULUI (Gh.MICIURIN (Emil Racoviţă ) 78. V Lucaciu ) 67.5Asfal 1. Gemina – str. SIMION ŞT. cel Mare ) 77.0Asfalt 1.0 71.JDERULUI (Dr.Toporaşilor 62.MĂRĂŞEŞTI 76.MESTEACĂNUL (Şt.170 120 290 100 190 1.5AsfalT Iluminat 50%(280 m) .5Asfalt 1.ÎNCORONĂRII ( fost 1 DEC.5 771. Şt.5Asfalt 2. Aurel Vlad) str Lalelelor – bd Transilvania Bd.0 71.MARGARETELOR (Sam. 1918 81.IZVORULUI 61. M4 M4 M5 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M5 M3 M4 M3 M4 M4 M2 M2 M2 M2 P5 P4 P5 P5 P5 P3 P6 P4 P4 P5 P4 P3.0Asfalt 1. Doinei – str. O.MIHAI EMINESCU 79.0 71.0Asfalt 1.220 110 260 1.MIHAIL KOGALNICEANU 80.O.0 71.5Asfalt 1.Goga – POARTA IV III – Poarta IV – str.MOLDOVEI 83.LIBERTĂŢII 66.380 990 390 760 2.5Asfalt 2.5 1.T.ION MINULESCU ½ 57.5 141. GOGA ( fost Încoronarii) 63.5 71.Doinei II – str.5 6671. Detunata M4 M5 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M4 M3.5 72.MARIN SORESCU 74.5 72. Micu) 74.Vladimirescu – str.(Regina Maria) 82.LIVEZII 69.LICEULUI (Dr.MARCUS AURELIUS 73.ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) 60.ION AGÂRBICEANU 55.5 7+71.0Asfalt 2. 1 Dec.LUCEAFĂRULUI(B. Goga II – str. Sept.5 7+71.ION ALEXANDRU 56.LĂMÂIŢEI (Pr. Cicio Pop) 64. P.5Asfalt 1. Severus IV – str.53.470 1.0 71.M4 M4 M4 M4 M4 M3.0Asfalt 1.MĂRĂŞTI 75.670 250 360 1.010 460 100 800 650 150 2.5 677131. E. parcari 70. Pop de Baseşti) Alei acces intre blocuri.LIPOVENILOR 68.0 771. O.432 210 890 332 380 360 5.0Asfalt 2.M4 M4 M5 M5 M4 M3.LALELELOR ( Dr.400 420 430 260 1.0Asfalt 1.5 771.0Asfalt -Asfalt -Pietruit 1.1918) 59.0 101.0Asfalt 1. Transilvania .0 61.5Asfalt 1.0 72.5Asfalt 1.5Asfalt 1.5Pavaj 1.5Asfalt 1.

400 310 950 720 230 130 283 381 180 275 1.MUNTENIEI 88.5Pavaj 2. Detunata – str Zlatnei 84.5 -Asfalt 1.REG.5Asfalt 1.P4 P3 P3 P3 P3 P6 P5 P6 P6 P4 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Catenar.5 71.PLEVNEI 108.5 751.Republicii II – bd.5Asfalt 1.P3 P2.5Pavaj 1. Republicii – str Heleşteului 86.5 7+71.C.NICOLAE BĂLCESCU 90.5Asfalt 1.P6 P4 P3.5 771.0 72.) 116.5Asfalt 1.0Asfalt 1.Alecsandri .0 71.5 71.OLTENIEI 96.5 71.MUNCITORILOR (S.0Asfalt 1. Ioan Berciu ) 119.P3 P5 P4 P5 P3 P2.OBORULUI (Henri Coanda) 94.Al.0Asfalt 1.PARTIZANILOR (Crişanei ) 102.0 141.0 71.5Pavaj 1. Cipariu) 101.5Asfalt 1. Goldiş – str.5Asfalt -Asfalt 1.NUFĂRULUI 93.5Asfalt 1.P-ţa IULIU MANIU 106. de Hunedoara) 112.5 772.PARCUL UNIRII 100.PĂCII (Patriarh Miron Cristea) 103.SALCÂMULUI 121.5Asfalt -Asfalt 2.5 71.P-ţa I.NICOLAE GRIGORESCU 91.5Asfalt .5 71.V. Lalelelor – str.5Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1.700 400 600 700 105 180 90 182 970 771.ROMANĂ (Mit.5Asfalt 1.ROZELOR (Pr.5Asfalt 2.RÂNDUNELELOR 120.PAVLOV (Tim. Cloşca str.5 141.5 7771.5 14141.0 71.PIAŢA UNIRII 107.NICHITA STĂNESCU 92.bd.REVOLUŢIEI str. Voievod) 89.0 71.5Asfalt 2. M4 M5 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M5 M4 M5 M3 M2 M3 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M4 M2 M2 M3 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M4 P5 P4 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P3 P6 P5 P6 P3 P3 P5 P5 P3 P3 P2.5Asfalt 1.5 71.POLIGONULUI (I. V.5 141.BRĂTIANU 105.P-ţa EROILOR (Pţa.700 1.5 71.PRIMĂVERII (Ruben Patiţia) 111.5 -2.SEPTIMIUS SEVERUS M3 M4 M3.OITUZ 95. Goldiş str.0Asfalt 1. V.I.0Pavaj 1.5 71.5Pavaj 1.PROGRESULUI (L.P3 P2 P4 P6 P6 P5 P5 P4.MUŞEŢELULUI (Al.MUNCII (Gh Şincai) I – str.0Asfalt 2.V VÂNĂTORI 115.MUZEULUI 91. Cloşca – Calea Moţilor 117.5 71.300 1.5Asfalt 1.PAJIŞTEI (Take Ionescu) 98.0 71.5 71.5 71.MORII 85.378 450 140 260 570 410 220 540 170 235 155 150 230 320 722 80 345 125 240 610 410 360 305 1.POPA LAUREAN 110.PARCULUI (Frederik Mistral) 99. Sterca Sul.V – Str. Cantemir) 114. Victoriei.PROLETARILOR (D.5 71. Naţiunii) 104.0Asfalt 1.Blaga) 113.5Asfalt 1.0Asfalt 1.central Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Axial Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 3.0 7771.PRIETENIEI 109. V.5 -1.) 118.0Asfalt 1.REPUBLICII (Bd.2 71.5Asfalt 1.2Asfalt 1.ORIZONTULUI 97.0Asfalt 1.5 141.0Asfalt -Asfalt -Asfalt 1. Henţia) 87.5Pavaj -Asfalt /Pavaj 1.5Asfalt 1.0 71.Bd.

100 1.05.5 42. Jumanca) 144.P3 P5 P5 P3 P4 P4 P2. CARAGIALE 8.TÂRGULUI 128.0Pietruit 4.VIILOR 141.M4 M4 M4 M4 M4 M5 M4 P5 P5 P4 P4 P6 P5 P3 P3 P3 P2 P3 P3 P5 P4 P2.5Pavaj 1.5Asfalt 1.5Asfalt -Pietonal 1.Alei acces intre blocuri 122.0Pavaj 1. VLADIMIRESCU (Carol I ) 135. Iorga ) 138.SIRETULUI 125.01.ALCALA DE HENARES 2/3 3.5Asfalt. Bena ) 146.5 71.5 -7+71. cel Batrân) 145.0Asfalt 3.UNIRII (N.5asfalt.VIŞINULUI ( I. Mârza ) 143.235 410 1.5 71.VIOLETELOR (S.0 71. Fântânele str.VULTURULUI (M.180 550 480 150 135 870 1.5Asfalt 2.VASILE ALECSANDRI 139.BAYONNE 5.0 73.5 1.0-Pietruit 1.0Asfalt 3.SIMION BARNUŢIU 123.M3 M4 M4 M3. M4 M3.5Asfalt 2.TRANDAFIRILOR (Dr.05.0 71.0Asfalt 1.Revoluţiei Bd.0 72.ŞIPOTULUI (Bucovinei) 126.0Asfalt 1.5Asfalt 2.Pietonal Axial Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar 360 300 420 668 160 800 155 280 1.0 71.0 72.5 571.0 74.NAZARETH – ILIT 1/3 M4 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M5 M4 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 555 735 390 140 350 435 425 415 220 400 5.TRIBUNALULUI 133.5 47121.07.CORNEL MEDREA 6.ZIDARILOR (A.5 61.M4 M4.05.0 141.5 72.L.0Asfalt Pavaj 3.TULNICULUI 136. 1.I.05. Rares) 134.VASILE GOLDIŞ Alei acces intre blocuri.05.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.MILENIUM 9.5 7761.5 71. P3 P3 P5 P5 P6 P6 P6 P4 Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Mixt .5Asfalt -Asfalt 1.M4 M2.0 5. M4 M4 M3.TEILOR 129.5 71.ARIEŞENI 4.ABRUDULUI 2.T.120 700 283 105 190 134 355 72. parcari 140. 1 Decembrie – bd. Brâncoveanu) 142. Velican ) 131.0Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt .GEORGE ENESCU 7. Fântânele – Sub Vii 132.0Asfalt 1.5Asfalt 1.0 71.ZORILOR (N.TRANSILVANIA Bd.M4 M3 M5 M4 M3.5Asfalt 1. Ştefan) 124.Revoluţiei – str.5Asfalt ALBA IULIA – MICEŞTI 1.NADA FLORILOR 10.950 350 430 350 360 1. -Asfalt -Asfalt 1.5 72.C.ULMULUI (Alexandru cel Bun) 137. Titulescu ) M4 M5 M4 M5 M5 M4 M3.05. S.05.145 1.SUB VII 127.TOPORAŞILOR (P.VÂNĂTORILOR (C.TRAIAN 130.SINAIA (Mit.0 1.

11.SLIVEN 1/3 12.VARESE 13.VIADANA ½

M5 M4 M5

-

Unilateral Unilateral Unilateral

400 980 350

5,05,05,0-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit

CARTIER „ LA RECEA”
1.LA RECEA 2.BUNTA 3.IZVORULUI 4.NANULUI 5.ORLEA 6.PIATRA CORBULUI 7.ROŞIA MONTANĂ 8.ŢARINA PARTOŞ 1.Ana Ipatescu 2.Dacilor 3.Digului 4.Gemenilor 5.Glinca 6.Liliacului 7.Portului 8.11 Iunie 9.Pod Mureş BARABAŢ 1.Aluniş 2.Cabanei 3.Cătinei 4.Ciocârliei 5.Ciucaşului 6.Câmpeni 7.Corniştei 8.Fagului 9.Gării 10.Gorunului 11.Grădinilor 12.Maceşului 13.Mureşului 14.Paltiniş 15.Petreşti 16.Pescarilor 17.Poieniţei 18.Şardului M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat 480 480 470 480 430 400 400 430 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt

M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3

P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral faţă în faţă

164 578 171 790 156 214 250 100 150

7,01,5 7,02,0 7,05,0 7,01,5 7,01,5 7,02,5 7,01,0 7,01,5 7,01,5 7,0 7,02,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,01,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

1,5Pietruit 2,0Pietruit 5,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Pietruit 2,5Pietruit 1,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Asfalt

-Pietruit 2,0Asfalt -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit 1,5Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Beton -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M5 M4 M3 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

280 150 135 550 210 280 300 230 250 210 380 450 1300 250 290 210 340 180

Fără iluminat public

-

19.Stejarului 20.Streiului 21.Şurianului 22.Taberei 23.Turnătoriei 24.Valea Mică PÂCLIŞA 1.Alunului 2.Carpenului 3.Coastei 4.Garoafei 5.Iasomiei 6.Rariştei 7.Răzorului 8.Sitarului 9.Văii MICEŞTI 1.Apuseni 2.Bobâlna 3.Bujorului 4.Calea Labului 5.Carpaţi 6.Cumpenei 7.Dragojani (Dragaşani) 8.Dealului 9.Gării 10.Inului 11.Lăpusului 12.Măgurei 13.Mioriţei 14.Pârâului 15.Postavarului 16.Rotunda 17.Scarişoara 18.Strunga 19.Topliţa 20.Trestiei 21.Uricani 22.Valea Aurului 23.Vâlcele 24.Zavoi 25.Zlatnei

M5 M5 M5 M5 M3 M5

P6 P6 P6 P6 P4 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

120 410 330 278 342 196

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit

M5 M3,M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

945 3198 391 234 285 334 468 527 243

6,0 7,0 6,0 7,0 7,0, 6,0 6,0 6,0 6,0

Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M4 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M3

P6 P6 P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

860 280 99 380 323 82 984 561 246 150 433 169 344 110 544 194 1.000 144 345 321 334 220 57 728 945

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt

OARDA DE JOS 1.Armoniei 2.Busuiocului 3.Biruinţei 4.Bucegi 5.Câmpului 6.Cocorilor 7.Castanului 8.Cărăbuşului 9.Duzilor 10.Dumbrăviţei 11.Gloriei 12.Garoafei 13.Lăcrămioarei 14.Merişor 15.Trifoiului OARDA DE SUS 1.Cordovanilor 2.Cedrului 3.Ciobanaşului 4.Căprioarei 5.Cucului 6.Făgetului 7.Greierului 8.Gutuiului 9.Haiducilor 10.Mohorului 11.Păpădiei 12.Socului 13.Şoimului 14.Tineretului 15.Vadului 16.Victoriei 17.Viorelelor 18. Zefirului

M5 M5 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

557 285 805 262 345 400 112 280 105 976 288 772 508 175 150

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M3 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

206 765 150 1455 188 345 345 210 1.966 377 84 87 1.080 638 160 2.010 540 540

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

.

45 22.00 19.00 6. Perioada 01.35 18.35 21.45 20. 3. 13.01 – 31. 8.12 – 15. 22.30 20.40 7.40 8.45 7.05(ora de vara) 16. 7.10(ora de vara) 16.08 – 31.20 18. 5.40 6. 1. 6.00 6.10 – 31.11 01.01 – 15. 9.00 PRESEDINTELE SEDINTEI.10 7.09 – 30.00 7.15 17.15 6.07 – 31.06 – 30. 4. 15. 21.30 18.08 – 15.00 21.03 16.06(ora de vara) 01.50 5.00 17.30 19. 14.40 5.45 21.12 – 31.20 6.01 01.00 17.00 20.09(ora de vara) 01.12 Ora cuplarii iluminatului 17.01 16.Anexa nr. 11.00 Ora decuplarii iluminatului 8.10 18. 24.30 21.10(ora de vara) 01.04(ora de vara) 16. 16.08(ora de vara) 16. crt. 18.40 17.08(ora de vara) 01.10 – 15.06 – 15.02 01.00 4.06(ora de vara) 16.09(ora de vara) 16.25 7.30 7.00 21.07(ora de vara) 01. 23.12 16.05 – 15.02 – 28(29). 2. Consilier. 10.40 6. Marcel Jeler .10 7.09 – 15.20 21.20 5.30 7.02 – 15. 12. 17. Secretar.6 la Caiet de Sarcini Program de funcţionare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia Nr.00 18.05 – 31.03 01.40 7.11 – 15.00 20.15 5.07 – 15.04 – 30.05(ora de vara) 01. 20.40 6.03 – 15. 19.15 5.04 – 15. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.03 – 31.00 17.11 16.04(ora de vara) 01.07(ora de vara) 16.11 – 30.02 15.

1 Decembrie 1918 – str. Intersecţie 15. Acces grădiniţa nr.Octavian Goga. Intersecţie 16. Crt Tipul zonei de risc Locaţia Dimensiuni (m) 100x100 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100 60x60 100x100 60x60 60x40 60x60 60x60 60x60 100x100 60x30 60x30 60x30 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 Clasa şi tipul clasei de iluminat Rutier Pietonal M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 Observaţii 1.18 Str.7 la Caiet de Sarcini ZONE DE RISC – Puncte de Monitorizare Nr. Intersecţie 4. T. Muncii Bd. Acces grădiniţa nr. Acces Şcoala gen. Trecere de pietoni 18. Intersecţie 14. Acces Şcoala gen. Acces grădiniţa nr.5 22. Intersecţie 12. Iancu Bd. nr. Regimentul VVânători – str. Horea – str.Transilvania Bd.3 Str. Mureşului Str. Trecere de pietoni 17. Revoluţiei – str. Intersecţie 6. Intersecţie 7. Şcolar A. Republicii – str. nr.Ferdinand I. Mărăşeşti. Acces Şcoala gen.Transilvania Bd.nr. Intersecţie 8. Călăraşi.Vladimirescu –str. Revoluţiei – str. nr 35 Str.3 21.nr. Toporaşilor Bd. Cloşca Bd.11 .Dacilor Bd.V.55 Bd. Trecere de pietoni 20. Regimentul V Vânători Nr. nr. Intersecţie 11. Încoronării Calea Moţilor – Bd. 7 27.Digului Bd. Goldiş. nr.Al. nr 25 Str.nr. Ioan Cuza – str. Revoluţiei Bd.9 24.Toporaşilor. Acces Gr. Intersecţie 2. Horea Calea Moţilor – Bd. 3 26. 8 28.V.T. Intersecţie 13. Intersecţie 5. nr. 159 Str. Goldiş Bd.2 Bd. Acces Şcoala gen. Mesteacănului. Republicii – str. Revoluţiei – Bd. Intersecţie 10. 1 25. Intersecţie 3.Ferdinand I – Bd.nr. Arieşului Bd.Vladimirescu Calea Moţilor – str. Doinei Calea Moţilor – Bd.1 Decembrie 1918 – Bd.Vladimirescu Bd.Anexa nr. Revoluţiei – Bd. Intersecţie 9. Cloşca Bd.Livezii Bd.T. Regimentul V Vânători – str.

ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 70W 8. Acces Liceul nr. 143 Bd.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W Vapori sodiu înaltă presiune 6.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W Vapori sodiu înaltă presiune 4.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W Vapori sodiu înaltă presiune 2.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 100W 14. Consilier.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 70W 13.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 250W 16.29. Denumirea produsetor sau a serviciilor U.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 250W 11. ÎNTRETINERE MODERNIZARE Prețul unitar material Prețul unitar total (Euro fără TVA) (Euro fără TVA ) ILUMINAT RUTIER/PIETONAL 1.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 35W 12. T.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W Vapori sodiu înaltă presiune 5. Pasaj pietonal “UNIREA” Bd.3 31.Înlocuit lampă halogen 36W BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC . T.Înlocuit lampă halogen 20 W 18.M. Vladimirescu.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 100W 9. Secretar. Marcel Jeler BORDEROU DE PREŢURI UNITARE (MODEL) Nr. Acces Liceul nr.1 30.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 150W 10. Vladimirescu. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. 39 Calea Moţilor nr.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 50 W 7.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W Vapori sodiu înaltă presiune 3.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 150W 15.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 400W 17. Crt. 5 – 6 30x20 30x20 50x2 M2 M2 - P2 P2 P3 PRESEDINTELE SEDINTEI.

SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 150W 44.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W 30.Înlocuit lampă halogen 150W 22.Înlocuit lampă halogen 60W 20.ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W 55.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W 29.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W 45.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W 47.BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W 49.BALAST CAPSULAT 125W 57.SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 150W 41.Înlocuit bornă contact 26.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 2000W 36.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 70W 43.Înlocuit lampă halogen 600W 23.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W 52.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 100W 40.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W 27.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W 32.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1 M BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 70W 39.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W 53.19.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W 54.Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W 25.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W 33.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 1000W 35.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W 46.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 400W 38.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W 31.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W 51.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W 50.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W 48.Înlocuit lampă halogen 1000W 24.BALAST CAPSULAT 250W 58.ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-400W 56.Înlocuit lampă halogen 100W 21.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 250W 42.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W 34.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 250W 37.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W 28.

Înlocuire SET BRĂȚĂRI DE PRINDERE PE STÂLP A CONSOLEI 85.Înlocuire cleme CDD 45 . 16A.5 M 60.Înlocuire conductor FY 6 89.5 93.5 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire ÎNTINZĂTOR DE REȚEA 83.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 3 M 62.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ PENTRU UZ arhitectural/ornamental 63. 60A.Înlocuire conductor FY 16 91.Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUȚĂ) 82.Înlocuire capac sigutanțe 70.Înlocuire conductor AFY 25 98.Înlocuire conductor FY 1.Înlocuire corp siguranțe complet 25A 74.2 buc / PIL 75. 4A. 6A. 120.160 68.Înlocuire dulie E27 64. 73.Înlocuire soclu siguranță MPR 53.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1.Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură 79.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x1. 120.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 2 M 61. 25.Înlocuire soclu siguranțe mignon 25 A 69.2 BUC / PIL 76.Înlocuire cleme racord CL 77. 60A. 72.Înlocuire conductor FY 25 92.Înlocuire conductor FY 10 90.Înlocuire conductor AFY 4 94.Înlocuire BRAȚARĂ DE PRINOERE PE STÂLP 84.Înlocuire conductor FY 2.Înlocuire patron siguranță MPR 53. 71.Înlocuire cleme 15IL .Înlocuire siguranțe mignon 2A.Înlocuire dulie E40 65.Înlocuire condensator 66.5 86. 60A.160 67.Înlocuire patron siguranțe 35A.Înlocuire patron siguranțe 10A. 80.Înlocuire conductor FY 4 88.5 87. 80.Înlocuire conductor AFY 10 96.59.Înlocuire conductor AFY 16 97.Înlocuire cleme CIR 80.Înlocuire conductor AFY 6 95.Înlocuire cleme CIS 81.Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură 78.Înlocuire conductor AFY 2.

Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 108.99.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 102.5 127.5 126.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 119.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 132.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 110.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 136.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 116.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 128.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 121.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 123.5 113.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x25+16 103.5 114.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 101.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 124.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 125.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 120.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 135.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 118.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 122.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 137.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1.5 112.5 115.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 111.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 107.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 131.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2.5 109.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 129.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x70+35 106.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 133.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 130.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 134.5 100.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x35+16 104.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 138.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 117.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x50+25 105.

Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25+16 176.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 141.5 156.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35 174.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x120+70 146.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 161.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 155.139.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 140.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 171.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 150.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 165.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1.5 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 169.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 154.5 157.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 145.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 153.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 143.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50 175.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 142.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 151.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x240+120 148.5 168.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x150+70 147.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 144.5 160.5 164.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 149.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 152.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 162.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1.5 159.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 158.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35+16 177.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x16 172.5 167.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 166.5 163.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 170.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50+16 178.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25 173.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2.

Înlocuire stâlp metalic SL 196...........Înlocuire stâlp SCP 10002 186. 70 – 1000W Vapori sodiu înaltă presiune 2..Montare . 70 – 1000W cu halogenuri metalice 3...Înlocuire proiector 250W 206... LED.5 180.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2.Tarif înlocuire conductor 210.Înlocuire stâlp SCP 15014 194..Înlocuire cutie separație IP65 ( la baza stâlpului ) 181...Tarif înlocuire siguranță fuzibilă (automată) 10A.Montare proiector IP 66 TIP .Decopertare și refacere căi de circulație (pavaj) 202. 16A 209.Înlocuire proiector 1000W 208.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M 199...Înlocuire stâlp SI 9 191.Înlocuire proiector 150W 205..Montare priză de pământ 211..Înlocuire stâlp SE 4 189.Înlocuire stâlp SCP 18007 193.179.Înlocuire proiector 400W 207. caracteristici..Decopertare și refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) 203.Înlocuire stâlp SCP 15006 192...Decopertare și refacere căi de circulație (asfalt) 200..Înlocuire stâlp SCP 10005 187..Înlocuire stâlp SCP 15016 195.W 4... (Denumire aparat iluminat..Montare proiector IP 66 TIP ...Înlocuire stâlp SCP 10001 185.Remedierea CIL/Revizie contacte etectrice 184.Curățire dispersor corp 182..Înlocuire stâlp SE 11 190.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M 197.Înlocuire proiector 100W 204.Montare proiector IP 66 TIP ....Înlocuire stâlp SE 10 188.Decopertare și refacere căi de circulație (beton) 201.. putere ) ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI .Manșonare ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC m³ m³ m³ m³ BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ILUMINAT ARHITECTURAL 1.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M 198.Înlocuire dispersor corp 183.

.. alte caracteristici ) 10....Demontare furtun (tub) luminos. alte caracteristici ) 13.. bulbi/LED. bulbi/LED.Montare .Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni. bulbi/LED. alte caracteristici ) 15.Demontare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 17. (culoare) Ø 11mm 5.. canale) Ø 13mm 6. (culoare) Ø 9mm 3. LED. LED.Montare perdea luminoasă ( dimensiuni. alte caracteristici ) 11. bulbi/LED. (culoare.canale) Ø 11mm 4.Montare șir luminos ( dimensiuni. alte caracteristici ) 9. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA..Demontare furtun (tub) luminos. alte caracteristici ) 12. (culoare) Ø 13mm 7.Demontare .. Secretar.Montare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 16.Demontare furtun tub) luminos. canale) Ø 9mm 2.Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni.Montare furtun (tub) luminos.1. (culoare. alte caracteristici ) 8.Montare furtun (tub) luminos... caracteristici) ml ml ml ml ml ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC/ml BUC/ ml PRESEDINTELE SEDINTEI.Montare plasă luminoasă ( dimensiuni.Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni. alte caracteristici ) 14. ( denumire dispozitiv..Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni. nr.. bulbi/LED. bulbi/LED. (culoare. nr. nr. nr.Montare furtun (tub) luminos. Marcel Jeler . nr. ( denumire dispozitiv.Demontare șir luminos ( dimensiuni. caracteristici) 18.. Consilier.

....... 230/2006 Legea serviciului de iluminat public şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de aprobare a delegării serviciului de iluminat public prin concesionarea bunurilor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public nr........... deschis la .. cod fiscal .........C....... fax...........FORMA PROPUSĂ CONTRACT DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA I...Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.......... cont ..... certificat de înmatriculare la Registrul Comertului ............ Calea Moţilor Nr.0258-819462....... tel............. ... Părţile contractante Între Municipiul Alba Iulia.. cu sediul în Alba Iulia str... şi ŢÂR TEOFILA................. Numite în comun părţile.... al Legii nr. la data....... II.. fiecare parte implicată în contract are dubla calitate de delegatar și concedent pe de o parte și delegat și concesionar pe de altă parte.. 51/2006 .... 1........... în conformitate cu obiectivele delegatarului.......... 5A........... la sediul delegatarului...0258-812545 reprezentat prin MIRCEA HAVA....... tel/fax ......................... în calitate de delegat.. părţile au încheiat prezentul contract de delegare a serviciului de iluminat prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia .. cu sediul în .... respectiv de delegare de gestiune prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public.......................... având funcţia de director economic.... ...... În temeiul Legii nr. Dată fiind forma particulară a acestui contract. din 2010..... .......... Obiectul contractului de delegare Art.. care presupun următoarele activităţi: .............reprezentat prin .. pe de o parte........ şi S...... cod fiscal 4562923... cont RO28TREZ0025010XXX002140 deschise la trezoreria Municipiului Alba Iulia........ pe de altă parte......... în calitate de delegatar..(1) Obiectul contractului de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia........ având funcţia de primar... avand funcţia de ....

.Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor efectuate pe perioada delegării şi care devin proprietatea Municipiului Alba Iulia. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public . (2) Obiectivul delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare): . 3. b) bunurile de preluare .Sistemul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. modernizarea Sistemului de Iluminat Public şi a echipamentelor ce deservesc Sistemul de Iluminat Public . Prin această delegare se urmăreşte : a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. 5. reglementate prin CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO). Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. 4.autovehiculele şi utilajele folosite de delegat în derularea activităţii. gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. (inclusiv hard şi soft) folosite de delegat la gestionarea sistemului de iluminat public şi verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare. c) bunurile proprii . d) protecţia mediului înconjurător. în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia.1. monitorizarea Sistemului de Iluminat Public . realizarea iluminatului festiv de sărbători . reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. (3) În derularea contractului de delegare a Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. Serviciul de iluminat public se va realiza cu respectarea prevederilor din . delegatulconcesionar va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur (care nu pot fi înstrăinate. care să corespundă cerinţelor de trafic. 2. b) garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public. III. c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia. 2.aparatura şi echipamentele. la sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de delegare. (4) Delegatul-concesionar este obligat să efectueze întreţinerea. Prin delegarea Serviciul de Iluminat Public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin prezentul contract. Condiţiile de exploatare a sistemului de iluminat şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Art.

(2) Contractul de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor şi cuprinde : a) remedierea defecţiunilor curente. fără modificarea tehnologiei iniţiale. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia fiind compus din bunuri deţinute atât de S. începând de la data încheierii prezentului contract . echipamentele şi materialele înlocuite vor fi predate deţinătorilor de drept. dotarea şi echiparea punctelor de aprindere pentru buna funcţionare a sistemului de monitorizare .I. e) remedierea sesizărilor de nefuncţionalitate primite de la cetăţeni. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. Termenul Art.A.(1) Durata contractului de delegare este de 10 ani. c) monitorizarea funcționării sistemului de iluminat în punctele de aprindere și punctual. 3. şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare. fără întreruperea furnizării serviciului . IV. d) efectuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu.Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care. (2) Monitorizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) supravegherea instalațiilor . Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat. (3) Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public – ansamblul de operaţii de volum redus. d) preîntâmpinarea limitărilor ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. poate fi prelungit pentru o . 7 a caietului de sarcini . cât şi de Municipiul Alba Iulia. în zonele de risc nominalizate în Anexa nr. de regulă. c) proiectarea obiectivelor supuse programului de modernizare a S. (1) Modernizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) înfiinţarea şi dotarea dispeceratului pentru comanda şi urmărirea în funcţionare a sistemului de iluminat public. în baza legislaţiei în vigoare. b) montarea. c) remedierea incidentelor şi avariilor. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. . Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. b) controlul curent al instalațiilor . restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă . e) lucrări de întreţinere periodică – sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. d) lucrări de reabilitare .C. executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare. . Electrica S.P. b) remedierea deranjamentelor din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice.

.. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul)... situaţia materialelor şi echipamentelor înlocuite şi va efectua casarea materialelor rezultate. după recepţionarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia ( 24 luni)........... de la data preluării serviciului de iluminat public și încheierii procesului verbal...000 RON......... (3) Valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este până la echivalenţa sumei de 100. 4......... decontabilă lunar este în sumă de .. conform graficului stabilit .. Euro/lună fără TVA... RON/an şi se va indexa după primul an cu rata inflaţiei comunicată de Direcţia de Statistică pe trimestrul respectiv.... RON fără TVA...000 Euro/an fără TVA ... din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar...........Euro fără TVA..... RON valoare cu TVA respectiv ..EURO inclusiv TVA.. Pentru monitorizare şi pentru întreţinere. delegatul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100....... iar pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la efectuarea lucrărilor pe baza proceselor verbale de recepţie.. (6) Preţurile unitare care vor fi practicate au fost stabilite conform cerinţelor documentelor licitaţiei şi se regăsesc în anexa la prezentul contract.... Pentru lucrările de întreţinere efectuate concesionarul va prezenta în data recepţiei registrul cu reclamaţii preluate.. plata se va face în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea recepţiei lunare... adică .. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de iluminat public....perioadă de cel mult 5 ani. b) Valoarea lucrărilor de întreţinere a iluminatului public....... respectiv . Decontarea lucrărilor de modernizare se va realiza în termen de 10 ani... ...... (4) Plăţile datorate concesionarului pentru lucrările de modernizare efectuate se vor eşalona în rate lunare pe durata a 10 ani.000 RON depusă va fi restituită concesionarului astfel: .......... 5.RON fără TVA... V.. decontabilă lunar este în sumă de ..... până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent... (5) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare. EURO fără TVA (2) a)Valoarea lucrărilor de monitorizare a iluminatului public..RON/lună fără TVA adică . prin acordul de voinţă al părţilor.Redevenţa este de .... Euro/lună fără TVA..pentru lucrările de modernizare în proporţie de 70% din valoare.. decontabilă lunar este de.......... .......... Plata redevenţei se va face trimestrial... Valoarea materialelor şi echipamentelor înlocuite în perioada de garanţie sunt suportate de operator.. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul).. (3) Pe durata stabilită la alin. Garanţia de 100..... (3) Modernizarea sistemului de iluminat public se va realiza în termen de 24 luni... Valoarea lucrărilor de modernizare.............(1) Valoarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia este . Art. Diferenţa de 30% va fi returnată la încetarea contractului.........RON/lună fără TVA adică .. Redevenţa şi modalităţi de plată Art... adică . ...

..deschis la ….. c) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate corespunzător nivelului parametrilor luminotehnici şi indicatorilor de performanţă ai serviciului.. de stabilire şi ajustare a acestora .Plata redevenţei se face prin conturile: contul delegatarului nr...... de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară. după aprobarea acestuia de delegatar............ extindere şi modernizare a dotărilor existente.. exploatare.. .. . controla şi supraveghea : a) modul de fundamentare a tarifelor ... conform legislaţiei în vigoare .. potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de delegare... . 6........ . activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare prin concesionarea bunurilor aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. conservare.VI. iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de delegare încetează de drept. (3) De a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară.. (3) De a întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator.(1) Delegatarul are dreptul de a urmări. Drepturile părţilor Drepturile delegatului Art....... corelată cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului... pe riscul şi pe răspunderea sa... (2) Delegatul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii.... Drepturile delegatarului – concesionar Art. 8... (5) De a aplica tariful actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost...... b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat . (4) De a aproba studiile de fezabilitate..... în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. (2) De a stabili programele de reabilitare......... delegatarul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute..socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului.(1) Delegatul are dreptul de a exploata. în mod direct....... (5) De a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita .... bunurile.... 7..... VII..... Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la o penalizare de 0.... contul delegatului nr.. (4) De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentul contract..deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia. d) modul de administrare..5% pe zi de întarziere. Plata redevenţei Art..... ....... menţinere în funcţiune şi modernizare a sistemului de iluminat.. aprobaţi .... corelată cu programele de dezvoltare economico ..

c) Standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate: . activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii.Să furnizeze delegatarului şi A. tarifele utilizate în activitatea clauze stabilite în condiţiile caietului de . (6) Delegatul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) aplicarea unor metode performante de management .Să respecte parametrii luminotehnici şi indicatorii de performanţă stabiliţi de delegatar prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia cât și CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO) .gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public . VIII.S.Să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. . . .Să îndeplinească prevederile din Caietul de sarcini în condiţii de calitate şi eficienţă . (2) Să execute următoarele activităţi : .concesionarului încheierea contractului de vânzare .cumpărare cu privire la aceste bunuri. activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării. . b) termenele de realizare a investiţiilor nu vor depaşi 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie. 9. din motive excepţional legate de interesul naţional sau local. . (4) Delegatul-concesionar nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public .Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. b) utilizarea de tehnologie modernă .Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei. (3) Delegatul-concesionar este obligat să exploateze în mod direct bunurile. .R.N. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia în conformitate cu clauzele prezentului contract şi cu prevederile legale în vigoare. (5) Să îşi achite obligaţiile privind redevenţa. înaintea termenului de încetare a contractului. concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii. În termen de 6 luni. Delegatul are următoarele obligaţii: (1) Delegatul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor.realizarea iluminatului festiv de sărbători . .modernizarea sistemului de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . . (7) Delegatul este obligat să realizeze: a) investiţii ce privesc modernizarea sistemului de iluminat public existent . potrivit obiectivelor stabilite de către delegatar.C. Obligaţiile părţilor sarcini Obligaţiile delegatului –concesionar Art. la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în prezentul contract . (6) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare.

8 alin. delegatul este obligat să depună. (24) Să finalizeze lucrările în cel mult 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie a lucrărilor. (13) În cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public. activităţilor sau serviciilor publice (condiţii de siguranţa în exploatare. potrivit legii.000 Euro/an fără TVA pe toată durata derulării contractului ( 10 ani). (11) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de delegare. b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului . protecţia muncii. lucrări de iluminat public festiv până la concurenţa sumei de 100. până la preluarea acesteia de către delegatar. desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent.). (21) Să ia măsurile necesare privind igiena. (14) Operatorul este obligat să continue exploatarea bunului. (17) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât. protecţia mediului. dar nu mai mult de 90 de zile. fără a putea solicita încetarea acestuia. (20) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. la încetarea contractului de delegare. o sumă de ……. în deplină proprietate. (16) Să preia de la concedent pe bază de proces-verbal de predare-preluare. RON. operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract. (10) La încetarea contractului să încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de delegare. . forţa majoră şi înţelegerea părţilor. (23) Să efectueze în fiecare an. siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii. (12) La încetarea contractului din alte cauze decât: termenul. (19) Să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 31 decembrie a fiecarui an.serviciului şi să le supună aprobării delegatarului. va notifica deîndată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public. (15) Să obţină de la autorităţile competente: a) licenţa de operator. (18) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului. în mod unilateral. (22) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat. potrivit art. cu titlu de garanţie. patrimoniul. condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc. (9) Să restituie bunurile de retur. la încheierea contractului. (8) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor. în mod gratuit şi libere de sarcini. (6) din prezentul contract de delegare. reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public a delegatarului să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi.

IX. 9 alin (16). pentru 1 euro. ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă . instalaţiile. KA = E/Eo în care: Ereprezintă cursul mediu în lei. (8) Să verifice măsurile luate de concesionar pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de asigurare a parametrilor stabiliţi pentru funcţionarea optimă a Serviciului de Iluminat Public.reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată. libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare. Eo . (3) Delegatarul este obligat să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatarului. corespunzător primei zile din săptămâna premergatoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată.reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor şi tarifelor declarate în otertă. 10.(1) Delegatarul este obligat să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . (5) Să stabilească şi să aloce din bugetul local cuantumul sumelor necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a Serviciului de Iluminat Public.R. echipamentele şi dotările cu inventarul existent (audit). calculat de B.reprezintă cursul mediu în lei. (6) Să predea concesionarului în termen de 30 de zile de la semnarea a contractului toate bunurile. corespunzător zilei apariţiei anunţului public de organizare a licitaţiei.reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat. în afară de cazurile prevăzute expres de lege. limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului) conform formulei de mai jos. (7) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar. (4) Să verifice şi să aprobe tarifele actualizate (cu respectarea condiţiei de a nu depaşi. în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. 11 . (2) Delegatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune.(25) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator. . KA . calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro. Obligaţiile delegatarului-concedentului Art.(1) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă angajaţi atrage după sine plata de penalităţi : . pentru activităţile serviciului de iluminat public. (26) Să respecte angajamentele luate prin prezentul contract. V = V0xKA în care: V . V0. în urma actualizării preţului. dar nu mai devreme de 12 luni de la încheierea contractului de delegare. Penalităţi Art. cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract şi prevăzute la art.N.

cu plata de despăgubiri în sarcina delegatarului. f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.revin de drept delegatarului–concedent gratuit şi libere de sarcini. 14. prin reziliere. g) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare. în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. b) În situația nerespectării parametrilor calitativi de furnizare ai serviciului operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . dacă părţile nu convin. c) bunuri proprii . licenţa sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului lor de valabilitate . e) la dispariţia. având dreptul de opţiune privind achiziţionarea acestora prin contractul de vânzare – cumpărare. 12 . b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator. în scris. operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente. (2) La încetarea. prin denunţarea unilaterală de către delegatar. prin răscumpărarea concesiuni. X. . Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de mediu între delegat şi delegatar . bunurile ce au fost utilizate de delegatul-concesionar în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur . cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului. la propunerea delegatarului. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării vegetaţiei sau spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de investiţii sau întreţinere a sistemului de iluminat public . cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului.(1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract. b) bunuri de preluare .pot fi cumpărate de concedent. 13 .a) În situaţia deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în . În aceasta situaţie de încetare a delegării nu se percep daune. prelungirea acestuia. XII. care se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata. Răspunderea contractuală Art. în condiţiile legii. fără plata unei despăgubiri. Se vor respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene privitoare la protecţia mediului. prin renunţare. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar. prin reziliere. operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . dintr-o cauză de forţă majoră. XI.rămân în proprietatea delegatului – concesionar. a contractului de delegare. Încetarea contractului de delegare Art. Art. din orice cauză.(1) Pe toată perioada derulării contractului de delegare.

lipsă corp etc. Definiţii Art. XIV. (5) Neîncadrarea în mod repetat a indicatorilor de performanţă stabiliţi. 16 . delegatarul şi delegatul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.(1) Prin forţa majoră. indicatori de performanţă Art. XV. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea Serviciului de Iluminat Public. Litigii Art. XIII. se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional. (3) Durata maximă de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nefuncţionarea iluminatului public este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în cazul în care se constată defecţiuni majore la reţeaua de iluminat public (lipsă tensiune în reţea. indicatorii de performanţă. (4) Nivelurile de iluminare şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public sunt minimali . atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. după anunţarea prealabilă a concesionarului . poate duce la rezilierea contractului . 15 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Dispoziţii finale Art.). prin tratative directe. avariat etc. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. după 15 zile de la începerea acestor tratative. cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. timp de 12 luni de la încheierea contractului. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Cantitatea şi calitatea serviciilor. defect în cutia de distribuţie. b) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia . XIV.) şi 48 de ore în cazul unei defecţiuni la punctul luminos (bec defect. parte integrantă din prezentul contract.(1) Contractul de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. în sensul prezentului contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale.18 . aparataj defect.(1) Nivelurile de iluminat. (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic. 17 . în limitele prevăzute pentru aceştia conform ofertei. absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă . este însoţit de următoarele documente care fac parte integrantă din acest contract: a) Caietul de sarcini . cablu defect. (2) Dacă. dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. .

Art. e) Procesul verbal de predare-preluare a serviciului delegat. Prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care aparţin sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia a fost încheiat în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte semnatară . d) Graficul de lucrări. Consilier. părţile semnatare ale contractului de delegare se obligă să modifice prin act adiţional partea reglementară a acestuia. 19 În cazul modificării legislaţiei privitoare la Serviciile de Iluminat Public în timpul derulării contractului de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.c) Oferta concesionarului . Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. DELEGAT . Corelarea prevederilor contractului de delegare cu modificările legislative intervenite se va face de îndata după apariţia acestora. DELEGATAR . prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Secretar. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. (2) Modificarea prezentului contract se face numai în condiţiile stipulate de acesta. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Marcel Jeler .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->