Anexa nr.1 la HCL nr.

113/2010

REGULAMENTUL Serviciului de Iluminat Public CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Serviciul de Iluminat Public denumit în continuare SIP este o activitate complexă care se realizează prin însumarea mai multor componente tehnice, materiale şi administrative . (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator . (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în Municipiul Alba Iulia, se va conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public, pe baza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 2.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 2.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 2.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale în ansamblul lor; 2.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 2.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 2.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 2.7 efect de grota neagra - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mica; 2.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 2.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 2.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 2.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 2.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

2.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 2.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.15 iluminare minima E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 2.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 2.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 2.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 2.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 2.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.23 indice de prag TI - creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 2.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 2.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 2.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică întrun gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 2.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 2.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 2.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lampi ornamentale, lămpi cu reflector, lampi foto; 2.30 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 2.31 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 2.32 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.33 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.34 luminanţa minimă L(min) -cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 2.36 operator-persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 2.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 2.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de

iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 2.39 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 2.40 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 2.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 2.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 2.43 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pânăla 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 2.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos esteticarhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 2.45 sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 2.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 2.47 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 2.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 2.51 utilizatori – Municipiul Alba Iulia în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 2.52 zona alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 2.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Roman de Iluminat; 2.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului.E.Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat. 8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: . f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului.. aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local. Art. în întregul lor. 5 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. după caz.Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 . în calitatea lor de beneficiari ai serviciului. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. concomitent. coordonarea.E. eficienţă economică şi managerială. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. (2) Municipiul Alba Iulia trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate. Art. precum şi înfiinţarea. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara. CAPITOLUL . monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului. 4 (1) Sistemele de iluminat public se amplasează. de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente. diferenţiate în timp şi spaţiu. e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. care sunt identice cu cele ale C. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament. 6 Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public. 7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C. la nivelul comunităţii locale. dezvoltarea. Art. se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale. organizarea. în cazul gestiunii directe. 3 (1) Înfiinţarea. c) satisfacerea judicioasă. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Alba Iulia. Art. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.I. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.I. II . altele decât iluminatul public.Art. modernizarea. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. de regulă. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. (3) Municipiul Alba Iulia va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă. ale comunităţii locale. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice.

c) protejarea intereselor beneficiarilor. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit.N. f) promovarea investiţiilor. a regulamentului propriu al serviciului. a elementelor arhitectonice şi peisagistice a municipiului.R. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor. Municipiul Alba Iulia va urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari. 9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii. marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbatorilor legale sau religioase. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele. respectiv de C. la care România este afiliată. individuală şi colectivă.E. j) crearea unui ambient plăcut. prevăzute de normele în vigoare. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publică şi/sau culturală. b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei. 10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public.. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale. j) participării şi consultării cetăţenilor. e) asocierii intercomunitare. Art. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. prin iluminat adecvat. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale.. prin crearea unui mediu concurenţial de . a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate.a) autonomiei locale. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. alegerea modalităţii de gestiune. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului. g) punerea în valoare. d) responsabilităţii şi legalităţii. membri ai comunităţii. b) descentralizării serviciilor publice. a caietului de sarcini.I. cu costuri minime. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale. h) ridicarea gradului de civilizatie. a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. la nivelul localităţilor. h) asigurarea unui iluminat arhitectural. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata. g) asigurarea. a confortului şi a calităţii vieţii. ornamental şi ornamental-festiv. Art.

obligaţiile proiectantului de specialitate. d) studiile. n) promovarea profesionalismului. păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii.procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie. i) documentele de recepţie. actualizate cu toate modificările sau completările. în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire. să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. SECŢIUNEA a 2-a .procese-verbale de punere în funcţiune. completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. inclusiv probele de performanţă şi garanţie. reactualizarea. datele geologice. l) promovarea formelor de gestiune delegată. păstrarea şi manipularea acestor documente.procese-verbale de verificări şi probe. avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă.Documentaţie tehnică Art. m) promovarea metodelor moderne de management. breviarele de calcul.procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. . (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. . e) cărţile tehnice ale construcţiilor. . (1). . (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării. . Art. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare. 12 (1) Fiecare operator trebuie să deţină. analiză şi încercări. inclusiv cele subterane. h) proiectele de execuţie ale lucrărilor. . 11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. specifice principalelor tipuri de instalaţii şi activităţi. f) documentaţia tehnica a utilajelor. b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire.procese-verbale de preluare ca mijloc fix. cuprinzând memoriile tehnice. iluminat arhitectural.procese-verbale de dare în exploatare. devizele pe obiecte. preluare şi terminare a lucrărilor cu: . g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse. (2) Operatorul. instalaţiilor şi autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.atragere a capitalului privat. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare. iluminat stradal-pietonal. în condiţiile alin. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. buletinele de verificări. . devizul general.. necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorului şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice.

Art. inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. instalaţii de măsura. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament. b) numărul de exemplare originale. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren. d) numărul de copii executate. k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul. numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. s) registre de control. 12 alin. (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. de admitere la lucru etc. r) documentele referitoare la instruirea. schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. Art. de sesizări şi reclamaţii. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. conform instrucţiunilor în vigoare.j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. planurile de ansamblu. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. odată cu predarea lucrărilor. examinarea şi autorizarea personalului. planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. de dare şi retragere din exploatare. 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. inclusiv în format optoelectronic. planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. (1). inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. numele. exploatarea. se va preda câte un exemplar din aceste planuri. întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor. în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. în final. schemele şi documentele aflate în arhivă. originale. c) calitatea celui care a întocmit documentul. de manevre. e) necesitatea copierii. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. să predea şi schemele. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. . (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. laboratoare. fără avizul acestuia.

asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. date privind: a) incidentele sau avariile. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura. după caz. fundaţii. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. barele electrice. reparaţii curente şi capitale). revizii tehnice. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. în fişele tehnice se trec. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza. 15 (1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. precum şi conductele. instalaţiile independente. planificată sau accidentală. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea. trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. revizii tehnice. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea. să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin: a) îndatoririle. Art. 17 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat. reparaţii curente şi capitale. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. metodelor pentru controlul stării acestuia. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. automatizare. b) descrierea construcţiei şi functionării echipamentului. inclusiv scheme şi schiţe explicative. d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. e) reguli de anunţare şi adresare. manevre în timpul exploatării. exacte. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). cât şi schemele normale de funcţionare. responsabilităţile şi competentele personalului de deservire. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. Art.f) data fiecărei revizii sau actualizări. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor. f) perioada cât a durat reparaţia. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. posturi de transformare. instalaţiile de legare la pământ. h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. (2) Pe durata exploatării. manevre de scoatere şi punere sub tensiune). echipamentele de comanda. Art. j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.16 (1) Toate echipamentele. . (5) Separat.

. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnatura personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. (3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire. Art. 21 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor.g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.. dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic.instalaţiile de comanda. 18 (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze. după caz: .". . certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul. semnalizari şi protecţii. într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne. Art. drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în . . precum şi modul de trecere de la o schema normală la altă variantă.. 22 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament. cu care vor fi dotate locurile de muncă. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale..instalaţii de măsura şi automatizare. menţionându-se data intrării în vigoare.. Art. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens. după caz. SECŢIUNEA 3 . e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări. 20 Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare. precum şi obligaţiile. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente. b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale. 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie. menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei. (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare.Îndatoririle personalului Art. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice. Art.reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. diferite de cea normală. care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare.

care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului. Art. (2) Evenimentele ce se analizează se referă. întreţinere.regulamentele/procedurile tehnice interne. constau în: a) supravegherea instalaţiilor. b) controlul curent al instalaţiilor. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. d) lucrări de întreţinere periodică. f) lucrări de intervenţii accidentale. în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic. îmbunătăţirea activităţii de exploatare. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. privitor la exploatare şi execuţie. reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului. operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. c) incidentele şi avariile. (3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. de regulă. SECŢIUNEA 4 . fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. alei. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. pod sau altele asemenea. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţa. (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. 24 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. în principal. . 25 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural.Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor Art. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. tunel. b) gradul de automatizare a instalaţiilor. c) executarea de manevre. e) lucrări de întreţinere neprogramate. fără întreruperea furnizării serviciului. parc. la: a) defecţiuni curente. Art.

prin funcţionarea corectă a anclansarii automate a rezervei. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. de regulă. după caz. ornamental şi ornamental-festiv. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat.Art. asociaţia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc. acesta işi schimbă categoria de încadrare. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte. evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. respectiv din incident devine avarie. indiferent de durată. ca urmare a consecinţelor avute. Art. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. totală sau parţială. b) întreruperea accidentală. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi. b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. corespunzătoare scopului acestora. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. 29 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. 26 Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. totală sau parţială. a iluminatului arhitectural. a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. pe o durata mai mare de 15 minute. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. 27 Prin excepţie de la art. Art. Art. Art. b) situaţia înainte de incident sau avarie. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. 28 Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. cu excepţia celui arhitectural. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. cu indicarea . ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. 30 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului. cu descrierea deteriorării. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. durata de întrerupere. 29 alin. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. dacă a rezultat echipament deteriorat. iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei. 33 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatură cu instalaţia sau echipamentul analizat. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. Art. 32 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale. h) stadiul verificărilor profilactice. m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. . inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor.abaterilor de la aceasta. după caz. Art. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. deficienţe ale echipamentului. încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. f) efectele produse asupra instalaţiilor. rapoartelor. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective. 31 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişa de incident". operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente. furnizorului de echipament şi/sau a executantului. reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. (1). Art. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. cu participarea proiectantului.

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. Art. denumite manevre programate. operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte.Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. (2) Procedurile prevăzute la alin. realizarea unor regimuri optime de funcţionare. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. 14 alin. operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. care se anexează la fişa incidentului. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare. Art. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. Art. iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. pe baza instrucţiunilor de exploatare. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat". manipulării. 37 În sensul prezentului regulament. a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. 38 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră. cu ocazia apariţiei unui incident. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel.(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate. denumite manevre de lichidare a incidentelor. denumite manevre curente. (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. 36 Manevrele în instalaţii se execută pentru: a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. reducerea pierderilor etc. 34 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţă statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. SECŢIUNEA 5 . b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii. (4). Art. 35 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic . înlocuire sau reparaţie capitală.

(4) Foaia de manevră întocmită. Art. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator. (3) În funcţie de necesitate. conform procedurilor aprobate. cu caracter curent.manevre curente. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. care trebuie să conţină: a) tema manevrei. e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. denumit în continuare foaie de manevră. c) succesiunea operaţiilor.anumite manevre programate. programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. 39 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. Art. chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă. d) notăţii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta. al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. 39. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.anumite manevre în caz de incident. 43 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă. . e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. Art. g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. Art. f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. 42 (1) Întocmirea. 41 Prin excepţie de la art. de acelaşi personal. (5) Manevrele curente. cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. . (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale. putându-se folosi la: . instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. în condiţiile legii. de regulă. b) scopul manevrei. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul. la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. Art. programate. 40 După scopul manevrei. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra. al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. b) foaie de manevră pentru manevre programate. . având un caracter curent.

montat la baza fiecărui stâlp. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. toate acestea operându-se în foaia de manevră. din zonele declarate istorice ale localităţilor. treceri pietonale. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire.. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. a confirmărilor făcute. montată la baza fiecărui stâlp. aerian. după caz. starea operativă. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. (3) Din motive estetice şi de securitate. în care sau adus echipamentele respective. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri. SECŢIUNEA 6 . (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. trotuare. (2) În perioadele de probe. Art. a operaţiilor executate. pe clădiri. instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K]. pieţe. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă. unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. respectiv de CNRI. intersecţii. ora începerii şi terminării manevrei. 45 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră. parcări. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. Art. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. 46 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei. semidirectă sau directă-indirectă. pasaje sub şi supraterane. (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră.Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. străzi. când condiţiile tehnice nu permit. Art. pasaje. 47 (1) În zonele urbane. (4) În cazul alimentarii cu energie electrică prin reţea subterană. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. 44 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. poduri. dacă condiţiile tehnice nu permit. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. 48 (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. cu acordul proprietarilor. astfel încât costurile de exploatare să fie minime. configuraţia etc. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. . precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. Pentru anumite cai de circulaţie înguste. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. Art.

e) condiţiile de exploatare . medii agresive. Art. în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. suspendat. 49 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. trebuie sţ poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte. d) cerinţele de ordin estetic impuse. şocuri mecanice. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. nivelul de iluminat sau luminanţa.normal. luânduse în calcul luminanţele sau iluminările. 51 (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. Art. estetic. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.vibraţii. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. exterior. h) cerinţele estetice şi arhitecturale. după caz. b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). (2) În zonele cu arhitectură specială. Art. cu umiditate. local. 50 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă. c) tipul stâlpului. după caz. j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. 54 (1) De regulă. Art. cu racordare la reţea. f) randamentul corpurilor de iluminat. arhitectural. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. 53 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi. cu cerinţe estetice şi arhitecturale.(2) În cazul reglajului în trepte. d) protecţia împotriva electrocutării. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. . adaptate fiecărui caz în parte. cu praf. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. care este general. 52 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat. (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. Art. programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. Art. b) importanta căii de circulaţie pe care se montează. b) condiţiile de mediu . unicate. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere. cu pericol de explozie.

alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană. care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. Art.cascadele trebuie sa aibă rol atât de comandă. pentru obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. 57 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate. corelat cu condiţiile meteorologice.(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii. (4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora. 58 (1) Operatorul va realiza un dispecerat prin care să se realizeze comanda şi urmărirea sistemului de iluminat dintr-un singur loc. în cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. cu funcţionare radială. b) acţionare automată. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. (3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. 56 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora. Art. c) acţionare automată individuală. . secvenţial. b) luna calendaristică. prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. c) ora oficială de vară. (3) Legatura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. Art. (7) În parcuri. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. e) condiţiile locale specifice. menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. Art. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. 55 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. (5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu.

60 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat. care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct. SECŢIUNEA 7 . conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere. Art. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă. 59 (1) În sistemele de iluminat public. realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere. în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. de importanţa căii de circulaţie pe care se montează. curaţarea lămpilor . pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare. special destinat acestui scop. b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. la preluarea serviciului. masurată în orice punct al reţelei de nul.Art. realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. pe parcursul exploatării. printr-un conductor electric de nul de protecţie. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. şi care va însoţi conductele electrice de alimentare. (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale.Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat. de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii. prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat. 61 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. după caz. 62 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie. după caz. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă. în funcţie de nivelul de luminanţă. (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic. conform standardelor în vigoare. autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. (3) Instalatia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ. Art. având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. să fie de maximum 4 Ω.

distanţa dintre aceştia micsorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. Art. Art. corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de . în cazul iluminatului unilateral. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. 66 (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei. pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic. suplimentar. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor. 64 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective. care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată. pentru căile de circulaţie auto. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul. (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. pieţe. piste pentru biciclete. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite. pentru mărirea timpului de bună funcţionare. pentru intersectii. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează. b) nivelul de iluminare.şi a corpurilor de iluminat. b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. sensuri giratorii. marcarea structurii construcţiei. (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează. Art. în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. având ca referinţa standardul SR 13433:1999. 65 (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie să asigure o luminanţă egala cu cea realizată pe restul traseului. 63 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. Art. zone pietonale. pe partea exterioară a curbei. potrivit factorului "raport de zona alăturată" rezultat din proiectare. incidenţa în intersecţie. evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. 67 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective. Art. iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65.

pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. . (1) se poate mări până la 100%. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. Art. 70 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. 69 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat. iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km. prevăzute cu arbori de dimensiuni medii. Art. coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos. aparţinând sistemelor de iluminat rutier. fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei. 68 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene. În acest sens. coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos. modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase. distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora. (2) În funcţie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales. sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale strazii. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi. se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor. corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. având ca referinta standardul SR 13433:1999. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde. în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. (2) Înalţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora. modificarea fluxului luminos. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat. asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. fotometrice. Art. montarea unor stâlpi suplimentari. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire. Art. supraînălţarea celor existenţi. de întreţinere şi arhitecturale. în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat. nivelul de luminanţă menţionat la alin. 71 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.

temperaturii de culoare corelata. curaţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. 74 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza. uniformitatea longitudinală a luminanţei. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel. luminanţa zonei de ieşire. 73 (1) Pe căile de circulaţie. uniformitatea generală a luminanţei. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroana. se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat. luminanţa zonei de tranzitie.5. asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. nivelurile scăzând de la exterior spre interior. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. pentru a se evita efectul de grotă neagră. Art. indicele de prag. dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul.(2) În cazul arborilor de înălţime mică. luminanţa zonei de acces. raportul de zonă alăturată. c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului. în timp util şi cu siguranţă. 72 (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă. iluminarea medie. (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. la nivelul ultimelor ramuri. după caz. b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue. în trepte. pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct. în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile . (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1. luminanţa zonei interioare. luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate. uniformitatea generală a iluminării. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0. al culorii surselor de iluminat şi al pozitionării acestora faţă de traficul rutier. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. Art. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces.2-0. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza. de regulă. iluminatul de tip axial. iluminarea minimă. Art. de regulă.

. cu căile de circulaţie cu trafic mediu. din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici. . (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont că durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10. care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. SECŢIUNEA 8 . . conform normelor în vigoare. d) axial.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv. 76 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat. 76. putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral. f) catenar. căile de circulaţie principale.lungimea şi lăţimea. iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus.traseul reţelei. care trebuie sa cuprindă: .amplasarea corpurilor de iluminat. c) bilateral faţă în faţă.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. după caz. pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare. cu excepţia drumurilor naţionale. .punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau.000 de ore. . în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie. se pot asimila. numărului lămpilor şi a puterii totale consumate.tipul de îmbrăcăminte rutieră.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. .posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public. . 77 În aplicarea prevederilor art. e) central. .denumirea. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. 12. . în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora. cu: . 75 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie. cu indicarea tipului şi puterii lampii.Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art.modul de amplasare a corpurilor de iluminat. Art. împărţită pe categorii de căi de circulaţie.tipul reţelei electrice de alimentare. (2) În mediul rural.agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. Art. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public. tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi. corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi. la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare. b) bilateral alternat. de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere. b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public. conform prevederilor art. . (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza. cu indicarea punctelor de alimentare. .

Art. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite.. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat. 81 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată. breviarele de calcul şi avizele obţinute. 80 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru. înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat. d) procesele-verbale de recepţie. igniter. b) supravegherea lucrărilor. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. viscol. e) analiza stării tehnice a instalaţiilor. cu toate modificările operate. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi. siguranţă etc. c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic. condensator. ploi torenţiale. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public. c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei. prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. Art. formarea de chiciură. însoţite de certificatele de calitate. .tipul corpurilor de iluminat. k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. 82 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrică sub tensiune. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare.). numărul acestora şi puterea lămpilor. 78 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. Art. aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub . d) control al lucrărilor. reglarea. c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. 79 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. Art. curaţarea. cum ar fi: vânt puternic. în baza unor programe. Art.tipul şi distanţa dintre stâlpi.

83 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare. a uşilor tablourilor de distribuţie.tensiune. b) tablouri electrice de alimentare. d) refacerea inscripţionărilor. Art. conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. c) verificarea ancorelor şi întinderea lor. b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. 87 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. după caz. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică. dacă există o defecţiune. 86 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. c) înlăturarea cuiburilor de păsări. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stâlpului. Art. f) îndreptarea. Art. distribuţie şi conectare/deconectare. b) ştergerea dispersorului. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. d) verificarea stării conductoarelor electrice. g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare. dacă este cazul. înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi. dacă este cazul.). distribuţie. Art. a consolelor. c) verificarea siguranţelor fuzibile. 84 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine. j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. identice cu cele . dacă este cazul. Art. distribuţie. b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. 85 Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. după caz. cu remedierea tuturor defecţiunilor. c) înlocuirea. legătura la priza de pământ etc.

m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel: a) foarte intens. o) în cazul în care. deformate. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. c) mediu. remediere sau înlocuire. Elementele deteriorate se înlocuiesc. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora. gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate. h) verificarea stării conductoarelor electrice. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi. în funcţie de condiţiile locale. Cele deteriorate se înlocuiesc. corectate cu temperatura. între 160 şi 360. precum şi marile aglomerări urbane. glazura nu este deteriorată sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou. având ca referinţa STAS 12604:1988. 89 (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. dacă este cazul. instalaţii de comunicaţii. Atr. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată sa fie cea corespunzătoare. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. peste 600. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public. Art. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. b) intens. n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. la verificarea săgeţii. iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancoră. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. 88 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. inclusiv a fundaţiilor acestora. valorile măsurate. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc. . în funcţie de rezultatul determinarilor. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. dacă este necesar. rosături ori lipsa izolaţiei. l) la console. se reface legătura. corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. diferă de cele din tabelul de săgeti.iniţiale (prevăzute în proiect). fisurate ori rupte. şi luarea măsurilor de consolidare. se va măsura şi se va reface priza de pământ. d) verificarea şi strângerea contactelor. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare. între 360 şi 600. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi. precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune.

corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. b) hotărârea de dare în administrare.93 Responsabilitatile operatorului privind sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia: a ) Programarea orelor de functionare in functie de perioada anului. g ) Pregatirea maerialelor necesare documentatiilor si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la retelele edilitare. Art. c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public. Art. f ) Intocmirea notelor de fundamentare. 94 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică. 92 Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. după caz. d ) Urmarirea contractelor de furnizare energie pentru instalatiile publice pe care le administreaza. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. b) servitute de trecere subterană. energie electrica etc. corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.A. stabiliţi de . c) contractul de delegare a gestiunii. elementelor de tema. CAPITOLUL. privind necesitatea cuprinderii in programele de investitii anuale a lucrarilor de investitii si reparatii capitale pentru retelele de iluminat public. e ) Recuperarea contravalorii energiei electrice consummate de de terti beneficiari ai retelelor publice de alimentare cu energie. telecomunicarii. în cazul gestiunii directe. distribuţie.ElectricaS. statului.d) redus. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public.Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. unor persoane fizice ori juridice. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. e) foarte redus. 91 Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului. Art. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. sub 30. 90 Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare. i ) Corespondenta cu Politia Municipiului Alba Iulia si Serviciul Politiei Comunitare Alba Iulia pentru apararea si protejarea retelelor edilitare si/sau recuperarea pagubelor produse respectivelor retele. c ) Pregatirea documentatiilor necesare extinderilor de retele de iluminat public si reparatiile capitale la retelele perimate detinute de catre S. conditiilor specifice. j) Urmarirea lucrarilor edilitare realizate la retelele administrate de operatorii de servicii – distributie gazmetan. conectare/ deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. b ) Remedierea sesizarilor cu privire la nefunctionalitati de retea sau corpuri de iluminat.C. h ) Urmarirea comportarii in timp a retelelor edilitare proprietatea Municipalitatii. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. unităţilor administrativ-teritoriale. aparţinând. în cazul gestiunii delegate. b) să promoveze dezvoltarea. după caz. III . între 30 şi 160. Art.

95 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.I. 96 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. după caz.N. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. A. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. hotărârea de dare în administrare. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. după caz. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. dacă condiţiile meteorologice le permit .. şi C. Art. de respectarea prezentului regulament.N. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi. Art. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. în mod nediscriminatoriu. 97 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale.C. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta.R. Art. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. 98 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale.N. 93. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a . g) să pună în aplicare metode performanţe de management. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public. inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere. în cazul gestiunii directe sau contractul de delegare a gestiunii. care să conducă la reducerea costurilor de operare. la un nivel calitativ corespunzător. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.S. după caz. 99 Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. Art.R. în cazul gestiunii delegate. (3)Autorităţile administraţiei publice locale. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară.autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare.S. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public. comunităţile locale componente. persoane fizice şi persoane juridice.R.C. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. Art.

. 103 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii. după caz. 102 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. diferenţiate în timp şi spaţiu. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. c) satisfacerea judicioasă. reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. . modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. f) să refuze. Art. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului.tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator. IV . (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public. . 101 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achită obligaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale.unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului. 100 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. .planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public. ale comunităţii locale.Indicatori de performanţă Art. creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea.rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. Art. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului.eficienţa măsurilor luate. b) adaptările la cerinţele concrete. în condiţii justificate. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. fiind informaţi periodic despre: .starea sistemului de iluminat public.stadiul de realizare a planurilor de reabilitare. după caz. modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. Art. CAPITOLUL. . prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. . g) să isi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. . d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale.planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. aprobarea stabilirii.

modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public. civilă. CAPITOLUL. f) scăderea infracţionalităţii. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. normativele şi tarifele legale. valabile la data încheierii acestora. Art. Art. . Art. .modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. 107 (1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. operatorii vor respecta prezentul regulament. . organelor de poliţie rutieră.b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat.modului de administrare. .modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public. patrimonială. în condiţiile legii. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. la informaţiile necesare stabilirii: . facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. conform prevederilor contractuale. c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. 105 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (1). exploatare. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin.Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. contravenţională sau penală. poliţie comunitarăi şi soluţionarea acestora.calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu. Art.stadiului de realizare a investiţiilor. (3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului. b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare. V . (2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea. 108 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele. c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. . operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public. 104 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. 106 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. 109 . e) creşterea gradului de siguranţa rutieră. după caz. Art. în conformitate cu prezentul regulament. indiferent de modul de gestiune adoptat. şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea. conservare şi menţinere în funcţiune. d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Indicatori de performanţă Trimestrul Total ____________________________________ I II III IV an ________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri 80 60 60 80 Suma de iluminat . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. _____________________________________ b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public. Art. Secretar. pietonal.1. 10 10 10 10 Suma crt.stradal. pe tipuri de iluminat . – notificate 40 25 25 40 Suma operatorului. în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. ornamental etc. Marcel Jeler ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ________________________________________________________________________________ Nr. 110 În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii. calculării şi masurării parametrilor luminotehnici. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ________________________________________________________________________________ 1. _______________________________________________ c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare. pietonal. ornamental etc. . în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat..Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. Consilier.stradal.

ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR ___________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de 1 1 1 1 4 iluminat public. _________________________________________________________________________________ 1.stradal. pe tipuri de iluminat . 100% 100% 100% 100% 100% ________________________________________________________________________________ 2.______________________________________________ d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). care au depăşit perioada de întrerupere programată. 48h 48h 48h 48h __________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 1. ___________________________________________________________________________________ 1. monumente afectate de 10 10 10 10 40 întreruperile programate.2. pe tipuri de iluminat . pe tipuri de iluminat . b) şi c) rezolvate în 48 de ore. ornamental etc.stradal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ ________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind . 4 4 4 4 16 pietonal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI ________________________________________________________________________________ 2. alei. 85% 85% 85% 85% 85% ______________________________________________ e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a).1.2. 0 0 0 0 ornamental etc. alei.. 30 30 30 30 Suma ______________________________________________ c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat . _____________________________________________ b) numărul de străzi.stradal. 6h 6h 4h 4h d) numărul de întreruperi programate. 10 10 10 10 40 _________________________________________________ b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. monumente afectate de întreruperile neprogramate.. _________________________________________________ b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). b) şi c) rezolvate în 5 zile 15% 15% 15% 15% 15% lucrătoare. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ____________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului.2. ____________________________________________ b) numărul de străzi. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC _________________________________________________________________________________ 1.2. pietonal.2.3.1. pietonal.3. pietonal. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi programate.stradal. ornamental etc. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI _________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate constatate. ____________________________________________ c) durata medie a întreruperilor programate. anunţate utilizatorilor. 3-6h 3-6h 1-3h 1-3h _________________________________________________________________________________ 1. 30 30 30 30 Suma ornamental etc.

1% 1% 1% 1% 1% Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. ornamental. _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. 113/2010 STUDIU DE OPORTUNITATE privind forma de gestionare a Sistemului de Iluminat Public A.2 la HCL nr. destinate iluminatului public. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Marcel Jeler Anexa nr. .I. Secretar. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice denumită în continuare Sistem de Iluminat Public (S.) Descrierea serviciului de iluminat public Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării iluminatului public pentru arterele de circulaţie rutieră şi pietonale. Sistemul de iluminat public este compus din : a). ornamentalfestiv şi architectural etc. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ________________________________________________________________________________ a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a 100% 100% 100% 100% 100% instalaţiilor utilizatorului.nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 0 0 0 0 0 licenţă.P. _________________________________________________ b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare. respectiv a corpurilor de iluminat destinaţi iluminatului public. Consilier. parcuri. 50% 50% 50% 50% 50% ________________________________________________ c) numărul de facturi contestate de utilizator. ____________________________________________________ b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare 0 0 0 0 0 a acestor obligaţii. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane. Stâlpi de susţinere a reţelei.) .2. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora. b). alei de acces la blocuri de locuinţe.

c). Posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau supraterane, destinate exclusiv iluminatului public; d). Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare şi control; e). Corpuri de iluminat, console, accesorii. În Alba Iulia bunurile ce compun sistemul de iluminat public sunt deţinute de către SC Electrica SA FDFEE Transilvania Sud-SDFEE Alba Iulia denumită în continuare SC Electrica SA şi Consiliul Local Alba Iulia: 1. Posturi de transformare-deţinute de SC Electrica în totalitate (66 bucaţi); 2. Puncte de aprindere pentru iluminatul public, 10 deţinute de SC Electrica SA şi 4 deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 3. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane şi subterane 139,4 km deţinute de SC Electrica SA şi 16,5 km deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 4. Stâlpi susţinere areţelei aeriene iluminat public aproximativ 5.000 buc. deţinuţi de SC Electrica SA şi 266 buc. de Consiliul Local Alba Iulia; 5. Corpuri de iluminat deţinute integral de Consiliul Local Alba Iulia respectiv 4.595 buc.; Începând cu anul 1990 deţinatorul reţelelor de distribuţie a energiei electrice(CONEL, RENEL, Electrica) şi-a redus treptat investiţiile în reţelele de iluminat public, autorităţile locale fiind puse în situaţia de a se implica tot mai mult în întreţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Sistemului de Iluminat Public( SIP). În aceste condiţii încă din anul 1998, Primaria Municipiului Alba Iulia a încheiat un contract de reabilitare şi/sau modernizare a sistemului de iluminat public, contract aprobat de Consiliul Local Alba Iulia prin Hotarârea nr. 216/1998. Prin acest contract s-a stabilit ca investiţia iniţială ( înlocuirea corpurilor de iluminat, revizia şi înlocuirea coloanelor de la stâlpii alimentaţi prin reţele subterane) să fie suportată de prestator iar rambursarea să se efectueze eşalonat în 6 ani. Dat fiind că deţinătorul reţelelor de iluminat public era S.C. Electrica S.A., în prima parte a perioadei de contract au fost înlocuite toate punctele luminoase 2.588 buc. (corpuri de iluminat în număr de 145 bucx125W + 2.443 bucx250W=2.588 buc) cu un număr crescut de corpuri de iluminat 3.497buc(1.514buc.x70w, 15buc.x100w, 1.264buc.x150w, 615buc.x250w, 75buc.x400w = 3.497buc.). Printr-un calcul simplu putem constata că în condiţia creşterii numărului de puncte luminoase puterea instalată a scăzut cu 147,37 kw. La începutul anului 2003 s-a înregistrat în plan legislativ o schimbare pozitivă privind reglementarea şi controlul iluminatului public prin apariţia Ordonantei Guvernului României nr.42/30.01.2003, în care se reglementeză pertinent şi profesional organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. Ordonanta Guvernului a fost modificată şi aprobata prin Legea 475/12 noiembrie 2003. Aceste reglementări legislative au creat condiţia şi oportunitatea de a extinde contractul existent pentru realizarea unor reţele de iluminat public în zone sau pe străzi din municipiul Alba Iulia, în care iluminatul public era deficitar. Obiective ca : Ampoi III, Macului, Craivei, Pasajul Unirea etc. au fost reproiectate luminotehnic şi au fost realizate reţele de iluminat care,au rămas în proprietatea Consiliului Local Alba Iulia. 3. Modul de gestionare a serviciului de iluminat public

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. Aceste servicii se gestionează şi se administrează prin intermediul operatorilor licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Gestionarea serviciilor de iluminat public cea mai uzuală este gestionarea delegată sau concesionarea către un operator, operator căruia i se transferă în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), sarcinile şi responsabilităţile (exploatarea, funcţionarea, modernizarea, extinderea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public, gestionarea consumului de energie). Acest gestionar delegat sau concesionar (operator) va avea sarcina de a aduce sistemul de iluminat public la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare într-un termen scurt, rambursarea investiţiei făcânduse pe termen lung. În prezent administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza de catre Serviciul Administrarea Patrimoniului Local prin contracul existent cu S.C. Luxten Lighting Co. S.A care executa lucrari de intretinere si extindere retele de iluminat, si contract de furnizare a energiei electrice cu S.C. Electrica S.A. Intrucat in contractul existent cu S.C.Luxten Lighting Co. S.A. nu se mai pot realiza decat lucrari de intretinere-mentinere in perioada de rambursare a lucrarilor efectuate respectiv, anii 2006 si 2007, in conditiile in care in Alba Iulia exista programe de extindere a retelelor edilitare pentru noile cartiere de locuinte (Dealul Furcilor, Alba Iulia-Micesti, Alba Iulia-Paclisa ) , apare necesitatea existentei unui operator licentiat de catre autoritatea nationala in domeniu. In paralel cu liberalizarea pietei energetice in Romania gestionarul reţelelor poate reduce costurile cu energia care numai in anul 2005 au fost de 730.298 RON. Din acest motiv este necesara delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public unui operator calificat. Delegarea gestiunii serviciului se face prin licitatie publica. Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor face dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea/concesionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini, şi vor prezenta garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberată de ANRSC. Operatorul care va fi delegat pentru gestionarea/concesionarea sistemului de iluminat sau caruia i se va concesiona serviciul de iluminat public va colecta şi rezolva toate sesizările primite de la cetăţeni şi va gestiona consumurile de energie electrică ale sistemului de iluminat public. În acest mod cetăţeanul contribuie direct la asigurarea bunei functionări a iluminatului în orasul în care locuiesc, deoarece în dispeceratul operatorului delegat se va monitoriza fiecare defectiune şi modul în care a fost remediată. Dispeceratul

va dispune de un număr de telefon special şi de un program care permite rezolvarea sesizărilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi menţinerea sistemului de iluminat public în parametrii contractuali. Soluţia pe care executivul trebuie să o ia în calcul este de găsire a unui partener, cu disponibilităţi financiare şi cu experienţă în domeniu, care să facă o infuzie de capital pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în maxim 3 ani şi să accepte rambursarea într-un număr de 15 de ani conform posibilităţilor de rambursare a administraţiei publice locale. Concluzie Pentru realizarea lucrǎrilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a iluminatului public din municipiul Alba Iulia trebuie asigurat un serviciu specializat care să poată efectua toate lucrările specifice acestui serviciu operativ şi la o calitate deosebitǎ. În acest sens soluţia rezolvării problemei iluminatului, este organizarea unei licitaţii publice prin care serviciul de iluminat public aflat în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local, să fie încredinţat prin gestiune delegată unei firme specializate şi cu experienţă în efectuarea de asemenea servicii. B.) Motivarea de ordin economic, financiar, social care justifică acordarea concesiunii Iluminatul public, alături de gradul de telefonizare, alimentare cu apă curentă, canalizare, asfaltarea străzilor etc., reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei. În cazul unui oraş, cu atât mai mult a unui oraş istoric, iluminatul public împreună cu cel decorativ (ornamental şi arhitectural), este de natură să-i sublinieze personalitatea, să pună în evidentă tot ce este mai reprezentativ şi să-i confere o notă deosebită de modernitate. Realizarea unui iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai bune pentru desfaşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor. Carenţele iluminatului public măresc riscul de producere a accidentelor rutiere precum şi numărul de agresiuni ale persoanelor sau altor fapte antisociale. Studii privind influenţa iluminatului rutier asupra numărului de accidente nocturne arată că numărul de accidente care cauzează decese şi răniri grave pot fi reduse cu aproximativ 30% prin îmbunătăţirea sistemelor de iluminat rutier. Conform statisticilor, se deduce că riscul de accidente şi gravitatea acestora este de 1,6 ori mai mare noaptea decât ziua . Pentru obţinerea unui bun sistem de iluminat sunt importante trei criterii : - nivelul luminanţei carosabilului ; - o slabă orbire datorată corpurilor de iluminat ; - o bună uniformitate a luminanţei carosabilului. Alba Iulia a fost primul municipiu, după capitala Bucureşti, care şi-a asumat responsabilităţile reabilitării şi modernizarea Sistemului de Iluminat Public existent la nivelul anului 1998, proces care a continuat până în anul 2005 cu extinderea reţelelor de iluminat, acoperind aşa zisele “pete negre”, zone rămase deficitare din punct de vedere a iluminatului public cum ar fi: - Zona Macului - Zona Ampoi III

Din informaţiile pe care le deţinem puţine administraţii locale din municipiile mari au creat servicii specializate sau secţii specializate pe lângă alte servicii publice de interes local organizate ca servicii publice cu personalizate juridica sau SRL sub autoritatea consiliilor locale.2 că atribuirea contractelor de concesiune de servicii se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. au fost adoptate o serie de acte normative. din experienţa acumulată am constatat că pentru întreţinerea SIP actual este suficientă o zi de lucru pentru sesizările cumulate în decurs de 10 zile calendaristice iar lucrările de extindere sau instalarea de reţele noi şi verificarea periodică nu ar putea acoperi normele de muncă şi cheltuielile pentru personalul muncitor însarcinat cu aceste lucrări (7 persoane). toate aceste motive impun organizarea serviciului de iluminat public prin crearea unui serviciu public specializat în subordinea Consiliului Local sau contractarea unui operator autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunală.str. pentru corelarea legislaţiei cu cea europeană mă refer în mod deosebit organizarea serviciilor de interes public şi modalitatea de delegare a gestiunii şi contractare a operatorului . În paralel cu lucrările şi activităţile necesare gestionarii SIP în condiţiile deschiderii pieţei de energie electrică. rămânând în vigoare prevederile legate de întreţinerea corpurilor de iluminat existente în acest moment. C. Operatorul autorizat are dreptul de a cumula activităţile de gestionare a SIP din mai multe localităţi fapt care poate duce la creşterea eficienţei şi reducerea timpului de intervenţie în caz de avarii.54/2006 a Guvernului României. privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.. operatorul poate eficientiza costurile şi prin achiziţionarea de energie electrică sub valoarea de livrare a SC Electrica SA. se prevede la art.) Investiţii necesare pentru modernizare şi extindere Luând în considerare prevederile legislative cu privire la Serviciul public de iluminat public. Legea nr. iar prin Ordonanţa de urgenţă nr.str. Considerăm că majoritatea Consiliilor Locale vor proceda la concesionarea activităţii de gestionare a SIP întrucit. Alba Iulia-Pâclişa. cuprinde dispoziţii generale inclusiv pentru iluminatul public. decât pentru o perioadă de maxim 3 luni/an . Având în vedere situaţia actuală a patrimoniului aferent SIP sunt necesare realizarea următoarelor direcţii : a) continuarea demersurilor pentru preluarea reţelelor de iluminat public independente(care nu sunt comune cu reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. În anul 2006.51/2006. Dezvoltarea zonelor noi de cartiere de locuinţe: Alba Iulia-Miceşti. încă din anul 2004 – am procedat la efectuarea reţelelor de iluminat public separate fizic de instalaţiile deţinute de SC Electrica SA. Poligonului Contractul existent între Primăria Municipiului Alba Iulia şi SC Luxten Lighting Co SA a ajuns la limită în ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de iluminat. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. Cameliei . Dealul Furcilor.

din zone rezidenţiale.consumatorii casnici sau agenţi economici). reglementări stabilite şi de SR. ornamental. iluminat stradal-pietonal. 42/2003. străzi de centură sau radiale din oraşe. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ medie scǎzutǎ Drum cu trafic de mare vitezǎ. respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti: Clasificarea drumurilor Descrierea drumului Drum cu trafic de mare viteză. g) îmbunătăţirea iluminatului public în toate componentele sale respectiv. şosele importante. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă bună Clasa de iluminat M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Nota 1. Norma CIE 115/95 – reglementări internaţionale. Factorii care se consideră sunt următorii: . stradal-rutier. ornamental-festiv şi architectural . e) întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP existent în parametrii de eficienţa . drumuri de acces la străzi. străzi rurale locale. d) extinderea reţelelor pentru cuprinderea zonelor din noile cartiere de locuinţe . drum judeţean) Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): Slabă bună Drumuri urbane importante. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: Slabă bună Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. condiţiile de deplasare şi vizibilitate. f) încheierea unui contract cu SC Electrica SA pentru coexistenţa reţelelor comune până la separarea fizică a reţelelor specifice conform Ord. c) dispecerizarea SIP . recomandă următoarele clasificări pentru trafic rutier. fără căi de rulaj separate(Ex: drum naţional. b) continuarea montarii punctelor de aprindere pentru delimitarea şi coordonarea reţelelor de iluminat public .13433/martie 1999 – standard românesc.

Nota 3. vehiculele cu viteză redusă.numărul de benzi. 0. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. autobuzele. sau acolo unde există restricţii de circulaţie. 2 1. Nota 4..5 U0 (1) min.5 1 0. NR – nu sunt valori recomandate . Metode de control sunt: .semnale luminoase . . L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul . dedicate diferitelor tipuri de trafic. . vehiculele de transport. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale.4 0.75 0. Separarea este bună.semne direcţionale . . de prestigiu cultural. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora .4 0. Nota 2. unde un nivel de P1 iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti P2 Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti P3 . Acolo unde acestea lipsesc.semne de circulaţie.4 Tl (1) max. (2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc .4 0. U0 =uniformitatea generală a luminanţei .4 0. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. conducătorii auto. comercial sau istoric. . spre exemplu. sau sunt reduse ca densitate.reguli de prioritate .7 0. indicatoare . cicliştii şi pietonii.marcaje rutiere. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa de iluminat M1 M2 M3 M4 M5 Lmed (1) min. 0. Diferitele tipuri de călători sunt.5 NR NR (1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile .indicatoare rutiere . controlul traficului se consideră a fi drept slab. Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei. centrale.7 0. deosebite. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Clasa de iluminat Străzi foarte circulate. .

E).5 5 1 3 0. nivelul redevenţei considerăm că ar trebui să fie stabilită la un minim reprezentând valoarea de amortizare a mijloacelor fixe.6 1.2 NR NR D). concesionarea gestiunii SIP va fi realizată prin licitaţie publică deschisă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Redevenţa mare ar putea duce la creşterea tarifelor şi implicit la creşterea costurilor de întreţinere a SIP.economică.Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. Menţionăm că până în prezent au fost societăţi comerciale(agenţi economici) care sau interesat de SIP Alba Iulia . parte dintre aceştia au cules date din teren şi au înaintat scrisori de intenţie. Modalitatea de acordare a gestiunii SIP Pentru asigurarea transparenţei şi realizarea serviciului public de iluminat în condiţii de eficienţă tehnico . dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] E min [lx] 20 7.5 1.Nivelul redevenţei Având în vedere natura serviciului public.5 0. Durata estimată a concesiunii Luând în considerare prognoza de dezvoltare a municipiului Alba Iulia în zone cum .5 10 3 7. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică . F). adică prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reprezentată la nivel local de catre Consiliul Local.

925/2006. privind administraţia publică locală. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. . 34/2006. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. operatorul va trebui să realizeze investiţiile eşalonat în funcţie de preluarea reţelelor de iluminat de SC Electrica SA şi dezvoltarea reţelelor edilitare din noile cartiere de locuinţe în acelaşi timp cu reţelele de distribuţie a energiei electrice. 213/1993.H.G. 113/2010 STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE DE GESTIUNE ŞI A PERIOADEI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC 2. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.800.G. Legislaţie aplicată . 215/2001.000 EURO – cu realizare în 24 de luni) pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. 974/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Alba Iulia. 34/2006. Propunem deci. nr.Legea nr. . Secretar. .O. Consilier. actualizată.G. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor ( valoarea estimată a investiţiei este de 7. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. durata concesiunii la 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani .000 lei – 1. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. nr. privind atribuirea contractului de achiziţie publică. Marcel Jeler ANEXA nr. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. actualizată.Legea nr.U. .H. actualizată şi republicată.U.ar fi “Dealul Furcilor” şi Alba Iulia – cartier Pâclişa.3 la HCL NR.500. . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.G. nr. Temei legal.

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii . 1 decembrie. care veneau să pecetluiască de astă dată unirea începută. vede săpat în piatră pe frontispiciul arcului de triumf de la intrare: " În anul Domnului 1918.La vii. Numeroase izvoare atestă. ).au fost scoase la iveală obiecte din epoca bronzului (1700 . 1337/2006 privind completarea H. cunoaşte o mare dezvoltare.G.U. a unor aşezări preistorice datând din mileniul al V.e. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. pe cursul mijlociu al Mureşului a fost. amintim că în dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se revărsau adevarate torente populare.Ch. În epoca romană.ORDINUL nr. Călătorul care trece astăzi prin Cetatea Alba Iulia devenită centru turistic.G.U. Alba Iulia.a Gemina. de Mihai Viteazul. .N.Ch. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică .G. nr. Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune de-a găzdui desfăşurarea unui mareţ act din viaţa României moderne – Marea Unire de la 1 decembrie 1918. nr.A. nr. 34/2006.1000 î.lea î.155/2006 al Preşedintelui A. .R. Scurt istoric Oraş învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice petrecute între bătrânele-i ziduri. .n. Ch. ..1900 î. şi în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi . 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.G. s-a întipărit adânc în mintea şi inima poporului român. a fost castrul legiunii a XIII .2. Apoulon-ul dacic devenit APULUM. existenţa pe acest teritoriu şi în împrejurimile lui imediate.. tot în acest loc. nr. probabil. Pentru că era propus drept un castru permanent. Numeroase izvoare atestă existenţa pe acest teritoriu şi în imprejurimile lui imediate. Primul nucleu al oraşului. În numeroase puncte de pe teritoriul oraşului .a Gemina. înainte de a ne fi fost transmis numele sau prin documente istorice scrise. castrul de la Apulum a fost unul dintre cele mai mari din Dacia romană. Construirea lui s-a facut pe o întindere de 30 de ha .. a unor aşezări preistorice acum 5000 de ani. Evocând atmosfera creată cu ocazia evenimentului. care a fost locuită de triburi de păstori şi agricultori. Platoul Romanilor . .G.H.O.Ordinul 86 din 20 martie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public .P. O ramură a tracilor va atinge în curând un apogeu politic. Cărămizile purtau stampila legiunii a XIII . forma sa era dreptunghiulară. conform arhitecturii militare romane. privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. în partea de nord a oraşului s-a descoperit o importantă aşezare neolitică (5000 .Legea nr. vizitând Muzeul Unităţii Naţionale din chiar clădirea unde s-a înfaptuit. cu trei veacuri în urmă. nr. ale carui începuturi trebuie puse imediat după anul 106 d. 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public. nr. 1.).H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.M. Aici. social şi economic al acestor locuri şi aceştia sunt dacii.U. un centru tribal tracic de seamă.

Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia în istoria neamului.517/ 15 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public. social – cultural şi educaţional. cum pentru un oraş modern. 320 din 14 mai 2007. modernizarea iluminatului public va conduce la substanţiale economii în bugetul municipalităţii. Municipiul Alba Iulia fiind declarat de către Parlamentul României în anul 1994 "Cetate Simbol a Marii Uniri a Românilor". circuitelor auxiliare şi componentelor electrice de conectare la reţeaua de alimentare. 1918. Definiţii. Eternă fie aducerea aminte a acestui act măreţ ".S. pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. a) Aparat/corp de iluminat – aparat care serveşte la distribuţia. d) Echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat . unirea Transilvaniei cu întreaga Daco-Romania. care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor. oraşul devenind în prezent un puternic centru economic. După anul 1990 şi în Municipiul Alba Iulia a început reconstrucţia instituţiilor democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă.N. Dar.R. b) Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de luminã. Noţiuni tehnice privind iluminatul public În conformitate cu Legea serviciului de iluminat public nr. într-un interval de timp.în mod irevocabil prin votul solemn şi unanim al poporului. iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei. publicată în Monitorul Oficial nr. se defineşte următoarea terminologie specifică serviciului de iluminat public . f) Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva cetăţenilor. În anul 1922 se ridică Catedrala Reântregirii Neamului unde în ziua de 15 octombrie are loc încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. 3631 din 11/24 dec. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat . filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior. urmăriţi de la nivelul operaţiunilor şi care reprezintă . e) Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare . reabilitarea iluminatului public în Municipiul Alba Iulia.C. Ratificarea unirii Transilvaniei cu România s-a făcut apoi prin Decretul Lege nr. Totodatã. 1. banii câstigaţi prin reducerea consumului de energie electrică putând fi dirijaţi spre alte sectoare ale administraţiei municipale. precizat în anexa la contractul de furnizarea/prestarea serviciilor de iluminat public . realizarea unui iluminat public modern va crea o mai bună exprimare estetică a personalităţii acestui vechi şi frumos oraş şi va genera condiţii mai bune pentru desfãşurarea activităţii populaţiei atât prin scăderea riscurilor de accidente rutiere.3. în fiecare an la 1 Decembrie se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României. g) Indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat. 230/7 iunie 2006. publicat în Monitorul oficial nr. . denumită A. c) Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică.

ornamental festiv. pentru cele trei categorii. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. distribuţie. m) Sistem de iluminat arhitectural – sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru o comunitate locală. n) Sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală. arhitectural. k) Servicii de iluminat public – activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general. în principal. de efect vizual.condiţii de acordare sau de retragere a licenţei. la comemorări şi alte evenimente festive. unei utilizări intensive a iluminatului natural. Iluminatul public al unei localităţi urbane – ca activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. târguri. măsură şi control. j) Operator (prestator) – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare. r) Tablou electric de alimentare. Iluminatul electric artificial constituie în prezent una dintre componentele esenţiale realizării unor condiţii normale de viaţă (muncă. în condiţiile unui consum minim de energie electrică. în cazul nerealizării lor. p) Sistem de iluminat ornamental festiv – sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale. echipamentul de protecţie. pietoni) sau separate. emisă de ANRSC care asigură prestarea serviciului de iluminat public. are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto (rutiere) şi pietonale precum şi iluminatul arhitectural. conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine. s) Utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai membrilor comunităţii locale. de exploatare comercială a iluminatului public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminat modern este realizarea unui microclimat luminos confortabil şi eficient. . divertisment. automatizare. destinat sistemului de iluminat. care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto. l) Sistem de iluminat al căilor de circulaţie – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto. având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora. i) Licenţă – act juridic şi tehnic. fotometrice şi/sau mecanice. pietonal. odihnă. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor. după caz. protejate împotriva accesului accidental. care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative. h) Indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune. ciclişti. q) Sursă de lumină / lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod vizual vizibile produse prin conversie de energie şi care se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. ornamental şi ornamental festiv în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale respective. circulaţie etc. ). unor costuri de investiţie minime etc. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice română sau străină. comandă. prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. pieţe. asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri. o) Sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat. spaţii de agrement. emis de autoritatea competentă.

Reglementări tehnice actuale privind iluminatul public Principalele obiective ale iluminatului public urban sunt : . .estetica urbană.securitatea traficului rutier nocturn. din zone rezidenţiale. parametrii luminotehnici recomandaţi pentru căile de circulaţie rutieră. Ponderea şi importanţa acestor obiective diferă în funcţie de zona iluminată: pentru artere rutiere principale. fără căi de rulaj separate (Ex: drum naţional. drum judeţean)Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): slabă M1 bună M2 Drumuri urbane importante. sunt prezentaţi în tabelele de mai jos : Descrierea drumului Clasa de iluminat Drum cu trafic de mare viteză. . căi de circulaţie pietonală etc. locale.factorul de orbire. . şosele importante. secundare.. securitatea traficului auto şi siguranţa persoanelor (pietonilor) sunt primordiale. Pentru zone publice: complexe comerciale. terase. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ M1 medie M2 scǎzutǎ M3 Drum cu trafic de mare vitezǎ.nivelul de luminanţă (L) şi de iluminare (E).1. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M2 bună M3 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe.uniformitatea repartiţiei luminanţelor şi iluminării. corespunzător claselor (P1¸ P7). drumuri de acces la străzi. străzi de centură sau radiale din oraşe. iar pentru căile de circulaţie pietonală. calitatea unei instalaţii de iluminat exterior este determinată de următorii parametrii: . obiectivele privind asigurarea ambianţei şi confortului luminos. M5).4.ambianţă plăcută şi confort luminos în absenţa luminii naturale. . pentru fiecare dintre clasele de trafic (M1. parcări. parcuri şi grădini.redarea culorilor. fântâni.securitatea persoanelor şi bunurilor. . clădiri şi monumente. Din punct de vedere luminotehnic. realizarea cerinţelor de estetică urbană predomină. . Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M4 bună M5 . În conformitate cu prevederile normativelor tehnice internaţionale (CIE 115/1995) şi naţionale (SR 13433/1999 ) actuale în vigoare. străzi rurale locale.

4 0. Separarea este bună. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Străzi foarte circulate. dedicate diferitelor tipuri de trafic. Factorii care se consideră sunt următorii: . NR – nu sunt valori recomandate.semne direcţionale. Diferitele tipuri de călători sunt. 0. vehiculele de transport. Tl = indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. sau acolo unde există restricţii de circulaţie. Nota 4. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers.semne de circulaţie. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. Ul = uniformitatea longitudinală a luminanţei. comercial sau istoric. unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 .7 0. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. .5 1 0. condiţiile de deplasare şi vizibilitate. 0. . centrale.4 0. L = luminanţa medie pe suprafaţa de calcul.5 U0 (1) min. 2 1.4 0. cicliştii şi pietonii. Nota 2. Nota 3. controlul traficului se consideră a fi drept slab.marcaje rutiere. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. autobuzele.indicatoare rutiere. conducătorii auto.reguli de prioritate. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa iluminat M1 M2 M3 M4 M5 deLmed (1) min. indicatoare . . (2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc .numărul de benzi.7 0.4 Tl (1) max.Nota 1. U0 = uniformitatea generală a luminanţei. Metode de control sunt: . Acolo unde acestea lipsesc. .semnale luminoase. deosebite.75 0. de prestigiu cultural. sau sunt reduse ca densitate.4 0. vehiculele cu viteză redusă. spre exemplu. respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei.5 NR NR (1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . .

.6 0. în scopul redării corecte a culorilor.5 12 Alegerea adecvată a spectrului de culoare a surselor de lumină utilizate are o importanţă deosebită doar la iluminarea cu caracter decorativ – arhitectural a arterelor comerciale.amplasarea corpurilor de iluminat la înălţimi corelate cu tipul sursei de lumină şi cu valoarea fluxului luminos emis . clădirilor istorice etc.5 6 7.5 5 3 1.5 1 0. π/6).5 3 1. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P3 P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] 20 10 7.5 9 7.reţea electrică de joasă tensiune supraterană sau subterană. .adoptarea unor valori corespunzătoare pentru unghiul de protecţie vizuală (min.Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus.5 9 10. Tabelul cu înălţimile minime de montare a surselor de iluminat [m] Flux luminos lm <5000 5000 – 10000 10000 – 15000 >15000 Distribuţia luminoasă a surselor de lumină Concentrată Semiconcentrată Largă 6 6 7. . . .5 9 10.corpuri de iluminat echipate cu surse electrice de lumină corespunzătoare. respectiv a reţelei de alimentare cu energie electrică.5 NR E min [lx] 7. a monumentelor. destinată iluminatului public. . iluminatul public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare specifice.console şi accesorii de montaj-fixare.stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat.limitarea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat în direcţia observatorului. numită sistem de iluminat public şi compusă din: .2 NR Pentru evitarea efectului de orbire fiziologică asupra observatorului. Din punct de vedre constructiv. la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar să se ia următoarele măsuri: .

estetic. ..sistem de iluminat ornamental pentru parcuri. .sistem de iluminat arhitectural. capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi.satisfacerea judicioasă. a circulaţiei. amplasate într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil. . prestate în perimetrul unei unităţi administrativteritoriale. arhitectural. serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: . sunt reglementate prin Ordinul 86 din 20 martie 2007. ciclişti. a unui spectacol. Organizarea serviciilor de iluminat public.continuitatea atât din punct de vedere cantitativ.administrarea şi gestionarea serviciului de iluminat public în interesul comunităţii locale. zone de agrement etc.adaptabilitatea la cerinţele concrete. diferenţiate în timp şi spaţiu. pieţe şi zone similare. . ornamental (parcuri.) şi ornamental festiv. • Sistemul de iluminat public.sistem de iluminat pentru căi de circulaţie mixte (auto. 1. pietoni) sau separat pentru cele trei categorii de participanţi la trafic.posturi de transformare şi cutii de distribuţie. ale comunităţii locale. . exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public intră în atribuţia şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. a unui sport. condiţiile tehnice de funcţionare. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. spaţii de agrement. pieţe. drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor etc. În sensul ordonanţei menţionate: • Serviciile de iluminat public. pietonal. echipamente de comandă. măsurare şi control. .respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. precum şi funcţionarea. este ansamblul alcătuit din aparate de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare. . destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminare a unor monumente de artă sau istorice. funcţional. a unui efect luminos estetic – arhitectural şi altele. . exploatare şi întreţinere.. a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală.respectarea standardelor minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne (SR 13433) şi ale UE (CIE 115/1995). sistemele de iluminat public sunt: . cât şi calitativ. pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al Serviciilor de Iluminat Public. . asigurând circulaţia şi siguranţa pietonilor pe timp de noapte. Corespunzător destinaţiei. conform prevederilor legale în vigoare: Legea Nr. Aspecte juridice ale exploatării şi dezvoltării sistemelor de iluminat public Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public.tarifarea pe bază de competiţie. Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 230 din 7 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007).5.sistem de iluminat ornamental festiv utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale şi cu prilejul altor evenimente festive. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general. automatizare. care au drept scop asigurarea iluminatului rutier. 230 din 7 iunie 2006. .

şi anume: .. . În perioada de după 1990 şi până în prezent. Electrica S. promovarea formelor de gestiune delegată constituie unul dintre obiectivele care se vor urmări cu precădere de către consiliile locale.realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. Având în vedere legislaţia existentă în acea perioadă nu au putut fi realizate alte lucrări de către municipalitate la celelalte componente ale sistemului de iluminat public.A. Capitolul 2 FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2.9.(deţinătoare în totalitate a reţelelor de iluminat public) nu le mai putea exploata şi la extinderea reţelelor în zonele de dezvoltare urbană . Art. modernizarea şi extinderea / dezvoltarea sistemului de iluminat public.37 kW. .C. abordarea unor ample acţiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Alba Iulia era absolut necesară.1.garantarea permanenţei şi continuităţii în funcţionarea iluminatului public. .l. Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare asigură anumite avantaje tehnico – economice : . în cadrul contractului încheiat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu S. întreţinerea.creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale. lit. fie prin gestiune delegată. Situaţia tehnică actuală Sistemul de iluminat public existent în Municipiul Alba Iulia a fost proiectat şi realizat în conformitate cu prescripţiile Normativului republican PE. conform Legii 230 din 7 iunie 2006.asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale. Gestionarea serviciilor de iluminat public se poate face fie prin gestiune directă. caracterizat prin . În prezent. pe termen lung. sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este un ansamblu de instalaţii şi echipamente vechi şi noi (reabilitate şi/sau modernizate).ridicarea gradului de civilizaţie. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente. a confortului şi a calităţii vieţii. .funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă.A.Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public urmăresc satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale.Luxten Lighting Company S. Odată cu îmbunătăţirea cadrului legislativ s-a putut trece la realizarea unor lucrări de reabilitare a reţelelor perimate pe care S. pentru exploatarea. . . . Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâri ale consiliilor locale. procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evoluţie lentă. la parametrii tehnico funcţionali inferiori cerinţelor de performanţă actuale agreate pe plan internaţional (Normativul CIE 115/1995).C.136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990).punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii. Deoarece diferenţele între criteriile CIE standardizate în România prin SR EN 13433/1999.posibilitatea elaborării unei strategii unitare. şi normativul PE 136 sunt esenţiale. În perioada 1998-2001 au fost înlocuite în totalitate (2588 buc) aparatele de iluminat cu aparate noi mai performante (3497 buc) în urma procedurii de înlocuite puterea instalată a scăzut cu 147.optimizarea consumului de energie electrică în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public şi reducerea impactului asupra mediului.

A.) : 702 buc. fiind foarte multe zone. . Număr total de corpuri de iluminat existente: 4668 buc.493 aparate de iluminat pentru clasa ME2 cu putere instalată de 134. Din această cauză s-a trecut la realizarea de reţele noi .stâlpi din beton (tip SV. pasarela CF etc.. etc..1. Principalele aspecte relevante din punct de vedere tehnic şi cantitativ pentru evaluarea stadiului actual al sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia sunt următoarele: 1. Număr total de artere.421 kW. . având aparatele de iluminat împărţite pe clase de iluminat. străzi. puterea medie instalată pe corp de iluminat este de 140.124 aparate de iluminat pentru clasa ME4 cu putere instalată de 148.064 aparate de iluminat – iluminat parcuri şi alte trasee pietonale fără clasificare.896kW . un număr de 125 de străzi nu beneficiază în prezent de iluminat public. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia (împreună cu localităţile componente) este alimentat din 69 posturi de transformare (PT). pieţe.stâlpi din metal (tip Rutier. . cu putere instalată de 656.fără reţea de iluminat – 119 străzi.7 W. respectiv: . Număr total de stâlpi de susţinere : 4184 buc.Electrica şi implicit a sâlpilor pe poziţiile iniţiale. respectiv păstrarea reţelelor deţinute de S. Municipiul Alba Iulia având proprietatea asupra corpurilor de iluminat până la clemele de conectare la reţea dar şi câteva reţele proprietatea Municipiului Alba Iulia. neefectuarea lucrărilor periodice de întreţinerea a corpurilor de iluminat.. Ornamental. punctual sau pe lungimea unor străzi întregi. lungimea tronsoanelor de străzi alimentate din PT-uri. 4. 155. la reţelele cu vechime foarte mare.1.9 km.808 kW. 2. Lungimea totală a reţelelor de iluminat public existente : cca.neomogeniate.102 aparate de iluminat pentru clasa ME3 cu putere instalată de 187. Echipate cu reţele de iluminat: 268 încadrate – funcţie de caracteristicile drumului şi parametrii luminotehnici prescrişi. – 6 străzi 3. Cetatea Istorică. unele chiar de risc.512 kW. parcuri etc.C. Astfel. având durata medie de viaţă 14-15 ani. pieţe. Cauzele constatate sunt leagate de vechimea cablurilor de alimentare (unele cu vechime de peste 40 de ani). Aceste discrepanţe au fost cauzate de necesitatea încadrării în situaţia de fapt.SCP etc) : 3482 buc . primăria neputând a investi în aceste reţele. Cu toate că au fost înlocuite aparatele de iluminat şi durata de viaţa a acestora nu a expirat se constată o creştere a sesizărilor cu privire la funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea acestora. În general sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia se caracterizează ca fiind neomogen.SE. .885 aparate de iluminat pentru clasa ME5 cu putere instalată de 82. după cum urmează: . Corpurile de iluminat existente – în majoritate au fost înlocuite în perioada 1998 2000 (85%). Electrica S. avarierea accidentală a cablurilor subterane de alimentare. care fie nu sunt iluminate corespunzător fie se trece brusc de la o iluminare foarte intensă la zone de întuneric. .cu reţea de iluminat incompletă. . perioada de înlocuire a lămpilor scăzînd la mai puţin de un an (perioada garantată de funcţionare).263 kW. Din numărul total de străzi ale Municipiului Alba Iulia. alei.C. diversitate şi neuniformitate atât din punct de vedere constructiv cât şi din punct de vedere funcţional. s-a constatat o creştere a cheltuielilor de întreţinere. din care: . prin reţele de iluminat deţinute în proporţie de 80% de S.1.

(corpuri de iluminat. 2 lămpi şi un corp de iluminat defect. Măsuri tehnico-organizatorice privind dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public Asigurarea unui iluminat public civilizat. . în cadrul unei strategii pe termen lung a autorităţilor administraţiei publice locale.) s-au constatat până în prezent 3 defecţiuni respectiv. 7. în toate zonele Municipiului Alba Iulia impune abordarea unor măsuri tehnico-organizatorice adecvate. inclusiv armăturile mecanice aferente (console.continuarea şi amplificarea procesului de modernizare prin înlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral şi calitativ. fără corpuri de iluminat) cu reţea de iluminat completă aproximativ 150 puncte luminoase .În cazul reţelelor de iluminat realizate integral de către municipalitate în perioada 2003-2008 s-au constatat doar defecţiuni punctuale exemplu: reţeaua realizată de Primărie în martie 2007. cu costuri de exploatare şi întreţinere minime din punct de vedere economic.– dezvoltarea sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia în direcţia iluminatului ornamental – decorativ de accentuare şi punere în valoare a unor obiective arhitectonice reprezentative.).800 puncte luminoase. parcări. măsură şi control din punctele de aprindere şi de măsură.A. 6. Ordinul 86 din 20 martie 2008): 1.– reabilitarea şi redimensionarea (după caz) reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public.Electrica S. În principiu. Legea serviciului de iluminat 230 din 7 iunie 2008. zone rezidenţiale noi. 6. Subsistemul de iluminat arhitectural este destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (Ordinul 86 din 20 martie 2007). 5.2. ameliorarea bilanţului energetic şi reducerea – şi pe această cale – a cheltuielilor de exploatare.– extinderea reţelelor de iluminat în zonele deficitare (zone de blocuri/locuinţe. 2. 292 buc. parcuri.– compensarea suplimentară centralizată (în punctele de aprindere şi de măsură) a circulaţiei puterii reactive în vederea îmbunătăţirii factorului de putere (cos Ø> 0. se recomandă următoarele măsuri tehnice corespunzătoare atingerii indicatorilor de performanţă specificaţi în documentele normative în vigoare (SR EN 13433/1999. 4. bride etc. calitativ şi eficient din punct de vedere tehnico-funcţional. 8. automatizare.92). . începând din zonele centrale spre periferie . în condiţiile separării fizice de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali . în funcţie de mărimea localităţii (68.– echiparea stâlpilor existenţi (fără cablu de iluminat public. sistemul de iluminat public aferent trebuie să dispună de cca. în condiţiile separării fizice de reţelele furnizorilor de energie electrică . 3. confortabil şi util pentru cetăţeni.000 de locuitori). cu corpuri de iluminat noi.C. IK 08) pentru un număr de cca.– reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. 2760 puncte luminoase . performante ( IP 66 compartiment optic. 2. În conformitate cu structura şi starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. – continuarea procesului de înlocuire treptată a reţelelor aeriene cu reţele subterane de distribuţie. IP 66. IP 66 compartiment aparataj. pe străzile cuprinse între Alba Iulia şi Miceşti pe stâlpii suport ai S.

etc). pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen lung. menţinerea în funcţiune şi reabilitarea sistemelor de iluminat public astfel încât acestea să corespundă cerinţelor tehnico-funcţionale stipulate în normele europene (CIE 115/1995) şi standardele nationale (SR EN 13433/1999). . modernizarea. curăţarea. unde se pot realiza parametrii luminotehnici necesari în condiţii extrem de avantajoase: autonomie faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică. precum şi exploatarea.executarea de manevre şi activităţi operative pentru asigurarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor aferente sistemului de iluminat public. întreţinerea. leasing etc. în cursul nopţii.1. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor componente uzate (lămpi. întreţinerea. ignitere. 10. –O altă măsură administrativ – organizatorică necesară şi dependentă de prima este separarea fizică a reţelelor de iluminat public. întreţinere şi reabilitare constau din: . reabilitarea. pentru reducerea consumului de energie electrică şi diminuarea – şi prin aceasta – a cheltuielilor de exploatare. inclusiv punctele de aprindere şi de măsură. extinderea şi mentenanţa sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în ansamblu. alei. ca un tot unitar. parcuri. . Capitolul 3 FEZABILITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 3. măsura esenţială capabilă să ducă la atingerea indicatorilor de performanţă preliminaţi este : – delegarea gestiunii prin una din formele legale agreate de Consiliul Local (concesionare. .– introducerea graduală a celor mai recente produse luminotehnice : lămpile solare (cu LED – uri de mare intensitate) pentru iluminat public în zone rezidenţiale. parcări. materialele şi energie electrică evidenţiate. Realizarea lucrărilor de exploatare.9.. reglarea. etc.executarea activităţilor de reabilitare prin înlocuirea componentelor având uzură fizică şi morală avansată cu componente noi având indicatorii de performanţă compatibili cu cerinţele tehnico-funcţionale actuale. balasturi. faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali.230 din 7 iunie 2006) administraţiile publice locale au obligaţia să asigure gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. în tabelul de mai jos: . fiabilitate ridicată şi – desigur – economii importante în cheltuielile de exploatare.executarea reparaţiilor curente planificate pentru readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea componentelor uzate.executarea reviziilor tehnice periodice pentru verificarea. Situaţia financiară (analiza costurilor) În conformitate cu prescripţiile legislaţiei în vigoare (Legea serviciului de iluminat public nr. Din punct de vedere administrativ – organizatoric.) către operatori specializaţi capabili să asigure exploatarea.– introducerea şi extinderea utilizării modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. În anii 2006 – 2008 s-au efectuat cheltuieli cu manopera. absenţa cablajului. sintetic.

52 TOTAL ANUAL [RON] 712.991 1. din contră.398.325 47.805 2. Energia electrică consumată va fi redusă dacă luăm în considerare Sistemul de Iluminat Public acual dar.733.00 2.2.32 5.25 Materiale [RON] 31.707 [%] 4.222.89 5.875 37.298.20 169.245 [%] 4.545. AN 2006 2007 2008 MED Manoperă [RON] 34. Tip Ci Pi/Ci Consm efectiv Număr Putere necesară Bucăţi kW Energie consum/an MWh Preţ/kWh Tva inclus Valoare/an 70W 100W 150W 250W 400W FLC 24W TOTAL 78W 109W 163W 267W 415W 25W 2. Prognoza costurilor iluminatului în condiţiile aplicării măsurilor tehnicoorganizatorice propuse Luând în cosiderare vârsta componentelor SIP şi valoarea cheltuielilor de întreţinere am simulat un model de calcul plecând de la datele pe care le deţinem şi evoluţia cheltuielilor de înlocuire a consumabilelor.640 779.83 90.176. Modalitatea de reducere a consumului se va orienta spre reducerea fluxului luminos pe perioada nopţii.01 90.746 918.43 4. 3. luând în cosiderare că după aproximativ doi ani cheltuielile de reparaţii vor creşte cu peste 15% şi numărul consumabilelor de înlocuit . întrucât necesitatea extinderii SIP în zonele dezvoltate urbanistic va duce la creşterea numărului de corpurilor de iluminat cu 30% iar puterea instalată va creşte cu cel puţin 20% faţă de consumul existent .23 Energie [RON] 645.Cheltuieli cu iluminatul public între anii 2006 – 2008.539.524.475 370.045 44.475 0.85 4.856 47.27 337.00 612.231 972.342 633 68 90 4.380 82 1.475 0.435 60.756 609.75 1.71 90.831.40 3.781.98 Plecând de la datele prezentate mai sus.00 8.220 118.00 0.475 0.450.60 218.20 28.80 17. Dinamica cheltuielilor anuale pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în perioada 2006-2008 menţionată ne prezintă defalcarea pe cheltuieli cu manoperă.475 0.676 894.90 4. reducerea puterii instalate pe anumite strazi din Alba Iulia în concordanta cu traficul rutier şi pietonal specific.897 810. utilizarea efientă a luminii diurne.250 9.95 56.080.914 Datele prezentate mai sus sunt arată că ponderea cheltuielilor sunt pentru plata contravalorii energiei electrice iar soluţia aleasă pentru eficientizarea nu va reuşi să reducă consumul energetic.846.321 34.488. consumul va creşte în condiţiile de utilizare a puteri instalate. realizarea lucrărilor peiodice de întreţinere a întregului sistem de iluminat şi utilizarea tarifului E2 zi/noapte la decontarea energiei consumate.56 5.011 709. cheltuieli materiale şi respectiv cheltuieli cu energia electrică consumată pentru funcţionare.475 0.595 185.688.628 [%] 90.31 436.938 37.074 891.351.573.

5 (83.0%) 1.475186.00 0.961.509.438.00 0.96 (11.8% 120.73 100W 109W 1.654 456.60 0.006.475 44.168 51.937.300.0%) (6.40 0.705 128.20 0.4 (85.974 361.2%) 119.7%) 183.475 44.8%) 143.7%) 247.80 .339.1%) 1.410 169.80 0.0%) 1.778.33 (7.48 68.19 (8.182.573.220.2%) 105.374.987. Tip Ci Pi/Ci 50W 70W 100W 150W 250W Neânlocuite TOTAL Consum Număr efectiv Bucăţi 55W 78W 109W 163W 267W 410 1.70 (10.500.518.938 495.105.86 2017 1.78 (8.080.6%) 1.710.5 2014 1.346.1 (76. Repar (Mii lei) Val.241.6%) 69.03 (9.172 386 236 115 2.743.2 (78.08 538.98 82.260.932 386.5%) (7.481.073.00 0.00 959. Energ (Mii lei) Val.565.13 Neânlocuite 276 40.8%) (86.9 1.0%) (5.05 (5. Modelul nr.63 38.48 312.0%) 57.42 91.6 (82.00 0.082 117.1 (89%) (87.15 (12.617.697.5 2015 1.785 kW.072.2 În locuirea a 50% dintre corpurile de iluminat păsrând restul cu putere instalată de 312.595 612.6%) 47.475 235.475 61.66 30.4%) 1.781.722.4%) 1.5 1.147.16 50W 55W 405 22.25 Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 7% (70.80 0.416 383.475 83.585.276 4.595 Putere Energie Preţ/kWh Valoare/an necesară consum/an Tva inclus kW MWh 22. fără TVA cu realizare în termen de 24 luni .7 2009 2010 2011 1.90 (8.437.235 2.505.126.475 624.090.021.76 (90%) 60.368.7%) (6.826.26 (10.313.5%) 159.404.275.550 94.8 (80.475 24.95 TOTAL 4.074 176.114.63 70W 78W 1.va creşte cu cel puţin 20% anual.60 0.7%) 211.03 (7.475 216.805 2.947.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.34 250W 267W 332 85.25 91.90 (4.468 161.3%) 1.06 79.475182.475 80.60 0. Valoarea estimată a investiţiei 16.74 (9.256.275 93.700.4%) 171.4 1.77 (5.1 Păstrarea a 276 corpuri de iluminat IP 66 cu putere de cosum de 40.410 kW Tip Ci Pi/Ci Consum Număr Putere Energie consum/an Preţ/kWh efectiv Bucăţi necesară kW MWh Tva inclus Valoare/an 36W 39W 312 12. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare: AN Val.80 0.9 1.2%) 1.2 2012 1. Cons (Mii lei) TOTAL 2008 972.0%) 205.92 42.00 0.6%) 99.303.8 2013 1.2 2016 1.5 Prezentăm trei modele de modernizare a SIP: Modelul nr.286.33 (6.475 171.785 1.47576.000 lei.2%) 138.63 (10.764.386.393 108.555.31 150W 163W 564 91.587 1.967.710.

2.3 (93%) 82.35 Valoarea estimată a investiţiei este de 7.3 În locuirea a 36% dintre corpurile de iluminat.924. 4.64 (7%) 1.52 (7%) 1.7 2014 1.66 (93%) 90.044. (Mii lei) Val.475 336.97 (7%) 1.475 370.Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 15% (150. Aplicarea tarifului E2. iar pentru 10 ani de întreţinere se prezintă astfel : AN Val.854 88.000 lei cu realizare în 24 de luni.30 (7%) (7%) 1.80 33.475 2.85 (7.600 548. Utilizarea de corpuri de iluminat IP 66.096.88 434.6 1.1 1.828 6. Comandă de cuplare/decuplare conform luminozităţii diurne .6 2017 2018 1.745 kW. 5.615. cu realizare în termen de 24 luni .10 159.66 (7%) 923.475 69.665.360. En.8 În perioada de contract se recuperează 79% din investiţie în condiţiile în care s-a consumat doar 30% din durata normată de funcţionare.80 0.269. Într (Mii lei) TOTAL 2009 859.52 100.237. 3.34 lei/an. Valoarea energiei de calcul va fi de 858.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.500.151.825 217.1 (93%) 86. Zi/Noapte la toate punctele de măsurare.208.28 (7%) 1. Structura pe puteri instalate a noului SIP se prezintă astfel: Tip Ci Pi/Ci 36W 70W 100W 150W 250W 400W TOTAL Consum Număr Putere efectiv Bucăţi necesară kW 39W 78W 109W 163W 267W 415W 175 2.364.8 2015 1.000 lei.840 16.018.178.665.500.95 (93%) 67. Program de gestionare a lucrărilor curente şi periodice.720 0.59 (7%) 1.093. Trebuie avut în vedere ca în perioada următoare (10 ani).432.00 (93%) 64.128.985.069.181 80.122.5 (93%) (93%) 95. .299.84 2011 947.4 (93%) 74.60 Valoare/an 13. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare.20 0.618.475 914. alte 60% dintre corpurile de iluminat ajung la limita duratei de funcţionare care în condiţii normale de exploatare.138.05 (93%) 71.84 276.7 2016 1. Consumabile fiabile cu perioadă garantată de funcţionare.00 0.1 (93%) 78.3 2013 1.00 1.66 2010 901.73 175.921. reparaţii capitale şi extinderi de reţele de iluminat cu 900 corpuri de iluminat pentru asigurarea continuităţii iluminatului pe străzile cu circulaţie rutieră intensă păsrând restul de 2900 corpuri de iluminat cu putere instalată de 219.89 (7%) 969.475 583.332. Consider ca acest ultim model este acceptabil în condiţiile în care vor fi luate următoarele măsuri de administrare a SIP nou creat : 1.00 0.998.033 138. Valoarea investiţiei estimată 12. Modelul nr.3 2012 994. Cheltuielile de întreţinere nu vor fi mai mari de 7% din totalul cheltuielilor de întreţinere a SIP.117.996.0%) 1.333 Energie Preţ/kWh consum/an Tva inclus MWh 28. atât la compartiment optic şi cutie aparataj.60 0.302.986.793 809 491 520 40 4.

● prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.De aceea prin acest studiu se propune următorul grafic de derulare a contractului de concesionare pentru perioada de 10 ani cu posiblilitate de prelungire pentru 5 ani : 1.. 2. În concluzie. Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: ● prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate – utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie). taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. În condiţii de eficientizare a sistemului prin monitorizare permanentă a sistemului. .I.I.36 RON/buc. care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos. ASPECTE SOCIALE ŞI ASPECTE INSTITUŢIONALE În România. Din punct de vedere social şi instituţional. reducerea puterii instalate cu aproximativ 10% concomitent cu o creştere a numărului de corpuri de iluminat cu 10%. realizarea unui iluminat public de calitate se reflectă în: ● creşterea gradului de civilizatie. se poare ajunge la reducerea consumului/ aparat de iluminat la 225 RON pentru S. Capitolul 4 -ASPECTE DE MEDIU. Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depăşite este o necesitate în curs de realizare. Se va caută posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. problema importantă la ora actuală în iluminatul urban din România este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai modernă. existent . realizează şi menţin sistemele de iluminat. evitând alte surse depaşite tehnic. ● reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”). An 1+2 Modernizarea Sistemului de iluminat – etapa 1 (30 % din corpurile de iluminat existente ). reclame etc.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu de 12 ani. cea mai adecvată vederii şi cea mai eficientă din punct de vedere economic. ● realizarea unei infrastructuri edilitare moderne . a confortului şi a calităţii vieţii. pentru a evita avarii care azi se mai produc în anumite zone. cât şi pentru cele secundare. ● creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii . An 1.10 Recuperarea parţială respectiv plata investiţiei de modernizare S.: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur). prin utilizarea exclusivă a lampilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune montate în aparate moderne de înaltă calitate atât pentru străzile principale. modernizarea tuturor punctelor de aprindere.P.P. dar care se pot şi trebuie eliminate. creşterea raportului de utilizare a puterii instalate la 95-96%. Având în vedere factorul de utilizare a puterii instalate de 78% şi puterea medie pe corp rezultă un consum mediu / aparat de iluminat de 678. coroborată şi cu o pregătire corespunzatoare a celor care concep. progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat pentru obţinerea unui mediu luminos urban de nivel european. ● asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale .

700 care există în prezent. măsurile care se impun în vederea modernizării şi eficientizării sistemului de iluminat public sunt: . înlocuirea corpurilor de iluminat uzate. după caz. centralizată în punctele de aprindere. 4. 2. 2. arată necesitatea. faţă de cele aproximativ 4. pentru iluminarea ornamentală şi decorativă. într-o primă etapă. pentru un număr de cca. bucuria şi mândria de a trăi într-un oraş civilizat asa cum locuitorii s-au dorit întodeauna. reabilitarea şi redimensionarea. . pe o lungime totală de cca.● funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. Îmbunătăţirea acoperirii luminotehnice rutiere în zonele deficitare. În a doua etapă. coroborat cu cerinţele stipulate în documentele tehnice şi în legislaţia actuală privind indicatorii de calitate. 1. rentabilitate şi eficienţă economico-financiară. automatizare. reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă.introducerea graduală a lămpilor solare cu LED-uri de mare intensitate.separarea fizică a reţelelor de iluminat public faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice.realizarea unei contorizări care să permită individualizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. 3. cu corpuri de iluminat noi. ● În cadrul acţiunilor necesare pentru extinderea sistemului de iluminat public se impun: 1. va aduce cu siguranţă mari beneficii în sfera serviciilor şi de ce nu. măsurile tehnico-organizatorice de extindere şi dezvoltare vor trebui să conducă la realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. 6. 2. În viitor. măsură şi control din punctele de aprindere. dar şi posibilitatea efectuării unor acţiuni ample de reabilitare. înlocuirea tuturor lămpilor cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. cât şi din punct de vedere economic. a reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în scopul realizării unui Serviciu de Iluminat Public performant atât din punct de vedere tehnic. mai performante. ● În cadrul acţiunilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public se impun. . pentru un număr de cca.500-6. următoarele: 1. Capitolul 5 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ● Analiza datelor referitoare la stadiul actual al sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia .800 de puncte luminoase. . depreciate. 7 km cu montarea a 200 corpuri de iluminat noi.introducerea modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. . ● crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii.800 de puncte luminoase.800 de puncte luminoase. a circulaţiei de putere reactivă. performante.compensarea suplimentară. în Municipiul Alba Iulia. .

000 lei ( 1. Ca urmare s-a investigat posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu (10 ani). Este avantajos să se acţioneze pentru reducerea preţului unitar al modernizării (utilizându-se inclusiv tehnici şi tehnologii moderne de iluminat). investiţiile realizate în sistemul de iluminat public pot fi amortizate pe durata de studiu. conform previziunilor actuale.3. necontrolabil. dotarea şi experienţa managerială. Pornind de la faptul că la validarea fezabilităţii economice stricte (fără a ţine cont de criteriile minime luminotehnice) s-a apelat la evaluarea numărului maxim de puncte luminoase care pot fi modernizate pentru a îndeplinii criteriile UE minime. 10 EURO.800 de puncte luminoase în etapa 1 şi 2800 în etapa 2 nu îndeplineşte criteriile de fezabilitate economică. 7.500. investiţia în modernizarea a 1. de aproximativ 10-12 ani. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. Rezultatele demonstreazã că prin asigurarea unor venituri suplimentare de aproximativ 1– 3 EURO/lună pe punct luminos. Preţul energiei electrice ca factor extern. ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de Uniunea Europeană. cât şi din punct de vedere urbanistic calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe intervalul de minim 10 ani. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. avându-se în vedere faptul că orice reducere a preţului unitar se transformă în profit pentru investitor. Având în vedere aceasta. reclame etc.000 EURO) cu realizare în 24 de luni. Acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului Alba Iulia este avantajos atât din punct de vedere economic. Preţul energiei electrice este un factor extern. în timp ce preţul unitar pentru modernizare poate fi controlat de către investitor. 6. bonitatea şi capacitatea financiară necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat. Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani. prezentul Studiul demonstrează că pentru soluţionarea integrală şi sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori specializaţi pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe 5 ani cu valoarea estimată a investiţiei este de 7. 4.800. Creşte însă calitatea iluminatului. are tendinţa de creştere pe care piaţa liberă o poate accentua. Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică. Valorile obţinute mult mult mai mici decât cele necesare din punct de vedere tehnic. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . Din analiza datelor istorice se evidenţiază faptul că cheltuielile medii lunare de exploatare – întreţinere a unui punct luminos sunt de cca.

jud.1. a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Marcel Jeler ANEXA nr. .realizarea iluminatului festiv de sărbători .PRESEDINTELE SEDINTEI. Alba Iulia situat în localitatea Alba Iulia. . Alba. . (3) Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Mun. Consilier. .113/2010 CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSIDERAŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini. .dispecerizarea sistemului de iluminat public. Alba Iulia .gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public.modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public .întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public . 4 la HCL nr. Str. Obiectul delegării Obiectul delegării este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia care presupune următoarele activităţi : .concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP) . (2) Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. A. Secretar. 5A. A) Condiţiile de exploatare a serviciului de iluminat public şi obiectivele urmărite de delegatar A. Calea Moţilor nr. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. (4) Autoritatea delegatară a serviciului este Consiliul Local al Mun.2 Obiectivele delegării .

având ca suport programe de gestionare şi urmărire a funcţionării SIP . b) Realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public.Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu. A. 7. dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP. în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public ( SIP ) conform Anexei nr 3. c) Separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte reţele). realizarea bazei de date informatice. consumabilelor etc ) Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. întregul sistem de iluminat al Municipiului Alba Iulia trebuie să ajungă să . ornamental. f) Reducerea cheltuielilor de înreţinere. proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural. 10. întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public . înfiinţarea şi funcţionarea unui dispecerat pe toată perioada delegării SIP .2 . asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public .4A). lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent . d) Optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant. arhitectural. Prin această delegare se urmăreşte: a) Întreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Alba Iulia descrise în Anexa nr. ornamental pentru punerea în evidenţă a elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu şi a iluminatului ornamental .3 Condiţiile de exploatare a Sistemului de Iluminat Public . proiectare. care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia. lucrări de iluminat festiv de sărbători . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică . 12. din parcuri. Ofertantul va efectua următoarele activităţi şi lucrări: 3. materialelor. în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini.Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal. parcări şi iluminatul festiv de sărbători. Garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . obţinere avize şi acorduri necesare . 8.Obiectivul prezentei delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. 9. 6. . 4. e) Programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente acestuia (Anexa nr. cu puncte de aprindere (PA) destinate exclusiv reţelelor SIP. a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. 5. 11.

(3) Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO)pentru sistemele de iluminat. decontarea acestor lucrări se va face eşalonat în 10 ani de contract. corpurile să fie de tip antivandal .P. • Gradul de protecţie al corpului IP 66 . • Descriere constructivă. • Caracteristici constructive. ale carcasei şi ale elementului optic . • Materialele de construcţie ale dispersorului. • Inscripţionarea CE.L.P.4. precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de iluminat (declaraţii de conformitate) . aluminiu sau din raşini poliesterice armaţi cu FS. (3. (3. LED .2. descriere constructivă. • Caracteristici constructive . (3. • Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0.V. • Domenii de utilizare. 4A este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public. Exploatarea S.A. • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul optic şi IP 66 pentru compartimentul aparataj .) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat.. carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi stabilizate la U.) Corpurile de iluminat ornamental : • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CE .8 . Perioada de derulare a lucrărilor de modernizare cuprinse în Anexa nr. se va realiza în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.I. (3.) Surse de lumină: • Lampi cu vapori de sodiu. cu protecţie la electrocutare: . halogenuri metalice.: • Caracteristici tehnice. • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau internaţional .5. metal. • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) .) Corpuri de iluminat arhitectural: • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CE) . • Caracteristici tehnice . • Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela. • Rezistenţa la impact minim IK 08 .3.6.) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M. • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate .1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerintelor CE: dimensiuni de gabarit ale corpului.T. (3. (3.corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public. diagrama intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare (pentru cel puţin 3 plane) .

C. trotuarele.6.4.5. parcările din Municipiul Alba Iulia. Concesionarul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini. .10. aleile.10.11. (3.) Ignitere (3.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte: • Caracteristice tehnice • Descriere constructivă.iluminatul de pe străzile.10.10.• Caracteristice tehnice. (3. normativului naţional SR 13433/99. • Surse de iluminat : minim 1 an .4 A facem următoarele precizări : o În cazul reparaţiilor capitale se va avea în vedere desfiinţarea reţelelor .) Dulii ceramice E27 şi E 40 (3.8.7.2.) acelor reţele.iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului .10. 16A.iluminatul ornamental festiv din Municipiul Alba Iulia. condensatoare.7. reglementarilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene. Programul de modernizare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia se va încadra în termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor. 25A (3.1.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întretinerea iluminatului public (3.) Garanţiile pentru echipamentele livrate: • Corpuri de iluminat : minim 5 ani. (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu proprietarul (S. (3.A.9. durata medie de viaţă 20 ani .) Surse de lumină (sodiu.10. lumină mixtă. halogenuri metalice.3.) Balasturi (3.10.) Cleme derivaţie (3.10.10. .) Cabluri şi conductori utilizaţi: • Caracteristice tehnice. . prevazând termene pentru fiecare etapă în derulare. balasturi : minim 2 ani . Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare şi întreţinere asumat prin contract. variante de montaj.iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită. • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani. . Electrica S.) Puncte de aprindere: • Caracteristice tehnice. etapizat : . descriere constructive.) Patroane siguranţă 10A. referitoare la iluminatul public .) Cleme de legătură pentru reţele aeriene (3.) Condensatoare (3.iluminatul monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.8. Serviciul de iluminat public supus concesionării trebuie să cuprindă. astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Alba Iulia să corespundă cerinţelor normelor internaţionale CIE 115/95. economice compacte) (3. întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului. CIE 92/92. Referitor la lucrările de modernizare descrise în Anexa nr. • Ignitere. (3.

sediul. o Corpurile de iluminat solicitate cu lămpi de puteri cuprise între 50W – 250W vor fi lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune tubulare . Se stabilesc : a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici) şi b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia prevăzute în Anexa la Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. 7. TI. Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse . această condiţie trebuie să fie îndeplinită de cel puţin unul dintre asociaţi. Lmin. a fiecarui corp de iluminat utilizat ● Evaluarea energetică a soluţiei propuse . în funcţie de clasa de iluminat specifică. sucursala sau punct de lucru în Municipiul Alba Iulia. Graficul de execuţie a lucrărilor de modernizare . ● Fişele tehnice a dispozitivelor şi materialelor ofertate . descriere a metodelor de proiectare utilizate ) . ● Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor luminotehnice utilizate. Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării). . filiala. Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere. menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: . B) Conţinutul ofertei B. o Corpurile de iluminat ornamentale solicitate cu lămpi de 35W vor fi echipate corespunzător lămpilor de 35/36W cu halogen sau lampa fluorescentă compactă . 8.Calitative : Lmin/med.înlocuite . o Stâlpii tip lampadar cu două braţe se vor păstra. Imax 90. SR dreapta. Lmax . în urma modernizării sistemului de iluminat. Se vor prezenta detaliat modul de organizare. Controalele tehnico-financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent. valorile pentru: Imax 80. ofertantul va avea în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat şi a “compartimentului tehnic” existent. desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/performanţă al serviciului. inclusiv operaţiunile de curăţire şi revopsire. Ofertantul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului. UI toate. Descrierea parametrilor obţinuti pentru fiecare stradă. Imax 85.1 Conţinutul ofertei tehnice La prezentarea soluţiei tehnice ofertantul va depune : 6. Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de concesionar .Cantitative: Lmin/med. SR stânga. Lmin/max. Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. controlul modului de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale.

Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii. ● Descrierea programelor de monitorizare a SIP atât în punctele de aprindere cât şi a zonelor de risc (Anexa nr. exploatarea eficientă a serviciului. Borderoul va conţine materiale. . protecţia mediului . respectiv vor fi evidenţiate separat valorile specifice modernizării sau întreţinerii. lucrările sau a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public. monitorizare şi întreţinere SIP). Montaj pe vegetaţie. 3 modele . B. Tip 3. Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă sub 1mp. Perdea transversală pe strada cu lăţimea carosabilului de 7 m. intervenţii la avarii. Tip 5.să se respecte autonomia financiară a operatorului. Ofertanţii vor descrie modelele (se vor prezenta inclusiv imagini) pentru fiecare tip de instalaţie ofertată. Toate instalaţiile de iluminat festiv ofertate vor fi cu LED. . inclusiv deviz estimat execuţie utilizând borderou de preţuri unitare ofertat. Tip 4.75 cm cu şi fără alte ornamente. echipamente şi lucrări pe care le are în vedere pentru desfăşurarea serviciului.să acopere costul efectiv al prestării serviciului . ● borderou de tarife unitare întreţinere SIP . . Borderoul va fi structurat pe tipuri de activităţi. 3 modele . copaci cu înălţimea sub 8 metri. astfel încât : . Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă mai mare de 1mp.2 Conţinutul ofertei comerciale Oferta comercială va cuprinde : ● costul total al concesionării şi pe componente de activităţi (modernizare SIP. . reparaţii curente şi periodice. principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini. Horea . ● cost iluminat festiv pentru următoarele tipuri de ornamente : Tip 1. înăţimea de minim 0. . echipamentele. ● Proiect tehnic martor pentru iluminat arhitectural obiectiv “Bustul lui Avran Iancu”. modalitatea de control şi decontare a operaţiunilor . copaci cu înălţimea mai mare de 15 metri (Brazi Crăciun). gestionarea consumabilelor inclusiv a celor înlocuite.să descurajeze consumul excesiv şi risipa . acestea fiind decontate lunar pe baza documentelor emise de delegat şi însuşite de către delegatar.să încurajeze invesţitiile.● Proiect tehnic martor reparaţie capitală str. ● Descrierea activităţii de întreţinere. Tip 2. 2 modele . Consumabilele înlocuite după perioada de garanţie nu intră în costul concesionării. două modele . 3 modele . ● valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) . 7).să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare . Montaj pe vegetaţie. La întocmirea ofertei se are în vedere schimbarea ciclică la 3 ani a produselor. Ofertantul trebuie să depună propriul borderou cuprinzând denumirea materialelor. ● borderou de tarife unitare modernizare SIP .

urmând ca după . (2) Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului. (2) În rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. (4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei. (5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public prin participarea la diferite programe de finanţare. va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. (1) Concedentul. care cuprinde constatările din rapoartele periodice. (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările. Ofertantul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a concesionarului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. se întocmeşte un proces verbal de recepţie. urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate concedentului. capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. atât cantitativ cât şi calitativ.4A . (3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. semnat de ambele părţi. garanţii. inclusiv încadrarea în criteriile de performanţă stabilite prin Regulamentul Serviciului de iluminat public şi în parametri tehnici ofertaţi . Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina contractantului. (5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor programate. recepţii. ca bunuri de retur. (3) La sfârşitul fiecarei luni. (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul stabilit pentru modernizare.Verificări. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru. (6) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte. clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului. E) Clauze financiare şi de asigurări (1) Standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii. D) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar şi termenul de realizare (1) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar privesc modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia existent conform Anexei nr. modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor. Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului.C. prin împuterniciţii săi.

recepţia lucrărilor întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de concesionar la preţurile stabilite prin contract . F) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii (1) Bunurile utilizate de concesionar în derularea activităţii sale sunt: a) bunurile de retur - Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ; - Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Alba Iulia; b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de concesionar în derularea activităţii. Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfaşoară contractul de concesiune, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. G) Măsuri de protecţie a mediului Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. H) Durata concesiunii (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani prin acordul de voinţă al părţilor. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public. I) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor

(1) Nivelul minim propus este de 10.000 lei/an şi se va indexa anual cu rata inflaţiei. Plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. Pentru întârzierea plăţii redevenţei, concesionarul va plăti o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere, iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.000 lei din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Garanţia de 100.000 lei depusă va fi restituită concesionarului astfel, după recepţionarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, 70%, iar 30% la încetarea contractului, diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). J) Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă parţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această situaţie nu se datorează daune ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului ; f) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când Licenţa ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită. K) Dispoziţii finale (1) La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia pot participa numai operatori atestati de către A.N.R.S.C. . (2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) . (3) Concesionarul va comunica concedentului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. Concesionarul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către concedent . (4) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

(5) Ofertanţii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante .

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini următoarele documente şi anexe : Anexa nr. 1 – Lista posturilor de transformare ce deservesc S.I.P. Alba Iulia; Anexa nr. 2 – Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru S.I.P.; Anexa nr. 3 – Cerinţele pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public ; Anexa nr. 4 – Inventarul corpurilor de iluminat existent S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 4A – Lucrări modernizare S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 5 – Clasificarea căilor de circulaţie ; Anexa nr. 6 – Program de funcţionare a iluminatului public ; Anexa nr. 7 – Zone de risc, puncte de monitorizare a S.I.P. ; Borderou de preţuri unitare ( Model) .

Alba Iulia 27 Aprilie 2010

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Nr. Denumirea Postului de Crt. Transformare 01. P.T. nr.1 Oarda de Sus 02. P.T. nr.2 Oarda de Sus 03. P.T. nr.1 Oarda de Jos 04. P.T. nr.2 Oarda de Jos 05. P.T. nr.1 Miceşti 06. P.T. nr.2 Miceşti Localizare Proprietar Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Victoriei Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Haiducilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Cocorilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Armoniei Alba Iulia, cart. Miceşti, Str. Gării S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Miceşti, str. Drăgăşani S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, str. Liliacului S.C. Electrica
Observaţii

07.P.T. nr.1, Pâclişa 08.P.T. nr.2, Pâclişa 09.P.T. nr. 22, Partoş

Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat +

2. I.C.C.C. str. nr.32.T.C.38.S.P.C. Energiei Alba Iulia.P.T. nr. Electrica S. Alba Iulia 31.37. Partoş 11. Alba Iulia 34.C.C.P. Alba Iulia 27. nr. Electrica 1918S. Alba Iulia. Pţa.C. Electrica S.C.T.C.T. Electrica S. Str M.P. Electrica S.P. nr. nr. str.2. Alba Iulia 33. Varga Alba Iulia. str. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.50.39. Electrica S. str.P. Str. Electrica S.P.T. 40. Electrica S.C.C.10. str. nr. Alba Iulia 23.T. Electrica S.C. Alba Iulia 21.64. str.P. Bd.C. Electrica S. Goldiş Alba Iulia.1 Decembrie (C. nr. Electrica S. nr. nr.T. Alba Iulia 25. Electrica S.T. Goldis Alba Iulia.C. Str. Electrica S.C.T.P.C.M. Calea Moţilor Alba Iulia. str. nr. Electrica utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.P. Electrica S. str.C.C. str. Iaşilor Alba Iulia. str.P. nr. Mureşului Alba Iulia. Bloc 280 Alba Iulia. Electrica S. Clujului Alba Iulia. Alba Iulia 29. P. Transilvania Alba Iulia. Arnsberg Alba Iulia.P. 14.C. nr. Alba Iulia 32. nr.P.T. Alba Iulia 39.C.28. Reţele comune şi independente de ilum. nr.P.56. Alba Iulia 36.P. Oborului Alba Iulia. Vladimirescu Alba Iulia. Viteazu Alba Iulia.I.1.33.C. str. Arnsberg Alba Iulia. Electrica S. 10.T. Electrica S.C.26.T.C. Alba Iulia 30. Gladiolelor Alba Iulia. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + . Reţele comune şi independente de ilum.T. Pţa Eroilor (Poliţie) Alba Iulia. Alba Iulia 38.T.P. nr.Avram Iancu Alba Iulia.P. Oituz Alba Iulia.C. Alba Iulia 19. Electrica S.C.P.14. Electrica S. Electrica S.T.P.63.C.C.P.C. nr. Bărăbanţ 13. 25. nr.P.T. Alba Iulia. Reţele comune şi independente de ilum. 23.P. Alba Iulia 15.3. V. Alba Iulia 37. nr.61. nr.T. nr. Str. Gemenilor Alba Iulia.T. Alba Iulia 20. (Moară) Alba Iulia.) Alba Iulia. str.42. Electrica S. Electrica S. nr.T. Alba Iulia 22.59. H.C. 72. Alba Iulia 26. nr.T.4.T.C. Mureşului Alba Iulia.T. nr.T. A Mureşanu Alba Iulia. V. Electrica S. Bd.P.T. nr. Alba Iulia 28.5. Alba Iulia 40. Eminescu Alba Iulia. nr. Fabricii Alba Iulia.P. nr. Alba Iulia 35.T. Electrica S.52. str.T. str. Electrica S. Electrica S. str.6.P.T.70.8. T.T. Alba Iulia 16. Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.P. Alba Iulia Alba Iulia. Electrica S. str.P.P.P. Electrica S.C.P. Goldiş Alba Iulia.T. Electrica S.18. Bărăbanţ 12. nr. nr. nr. Alba Iulia 24.T. Bratianu Alba Iulia. Livezii (Ampoi I) S. V. Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.C. nr. Alba Iulia 17. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. Ferdinand I. E. str.C. nr. Electrica S. Sipotului Alba Iulia. str. Alba Iulia 18. Bd.T.C.

str.C.C.100. Mistral (Romarta) S. Alba Iulia 48. Str.C. de il. str. Alba Iulia P.T. Electrica S.160. sâlpi comuni Reţele indep.T. Alba Iulia P.T.T. 169 Alba Iulia P. Alba Iulia P. Str. Electrica S.P.127. Alba Iulia 44.T. Alba Iulia P. nr. F. Electrica S.73. Electrica S.91.132.str. 58.102. Şincai (Muncii) Alba Iulia. Grigorescu Alba Iulia. Public.T. Luceafărului Alba Iulia. 67. public.T. Electrica S. R. Montana Alba Iulia.121.T. Alba Iulia 42. 68. 63. Alba Iulia P. nr.C. Alba Iulia P. public.T. str. Alba Iulia P.Arieşului Alba Iulia. Gh. str. Calea Moţilot (Mag. Electrica S.C. Public. Electrica S.90. Electrica S. nr. nr.C.P. Alba Iulia 47.Calea Moţilor Alba Iulia.C.162.C. Electrica S.T. Cart. nr.T.C.Calea Moţilor Alba Iulia. Cameliei Alba Iulia.78.T. Electrica S. 59. Tolstoi Alba Iulia. str. nr. 53.115. Alba Iulia 49. 60. de il. Unirea) S. Str. nr. La Recea. Electrica S.C.161.T.126.T. de il.T.T. str. Poligonului Alba Iulia. nr. nr. Str. Miceşti-Orizont Alba Iulia.P. Alba Iulia P. Montana Alba Iulia. P. Electrica Alba Iulia. nr. nr.T. Lalelelor Alba Iulia.C. Electrica S. str. str. de il. nr. Str. Alba Iulia P. de il. de il.T. Apulum Alba Iulia. Alba Iulia P. Tulnicului Alba Iulia.C.C.P.107.C. Alba Iulia P.Calea Moţilor Alba Iulia. Cetate) Alba Iulia. 64.41. nr. Electrica S. Electrica S. Str. str. Tulnicului Alba Iulia. Alba Iulia P. 50.C. Electrica 69. La Recea. nr.176. Electrica S. N.C.T. str.150.T. 61.C. Bd. Electrica S. Str. R.C.84. nr.Arieşului Alba Iulia. public Alba Iulia 27 Aprilie 2010 .T. nr.T. Şincai Alba Iulia. nr. 57. Str. nr.120.125.T. nr. sâlpi comuni Reţele indep. nr.C. nr. Orizontului Alba Iulia. sâlpi comuni Reţele indep. Electrica S. Alba Iulia P. Electrica S.P. 51. nr. Electrica Alba Iulia. Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele indep.Arieşului Alba Iulia. 66.C.T. 55. Electrica S. Gh.C. Electrica S. nr. 170. Electrica S.T. sâlpi comuni Reţele indep. 65. Orizont Alba Iulia. Electrica S.C. 52.P.103.111.C. Alba Iulia utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Alba Iulia P.C.C. de il. Alba Iulia P.C. nr. public Reţele indep. str. de il.88. Str. Str. Str. Unirii ( Hot. Alba Iulia P. Gladiolelor Alba Iulia. public Reţele indep. nr.112.C. Alba Iulia 46.74. nr.94. Alba Iulia 43. 62. Alba Iulia 45.P.T. Tolstoi Alba Iulia. Alba Iulia P. Str. sâlpi comuni Reţele indep.T. Electrica S.P.T. 54. public. str. Electrica S. Macului Alba Iulia. nr.Republicii(PROFI) Alba Iulia. Electrica S.C. Alba Iulia P.T. Electrica S.P. nr. str. Ioan Alexandru S.C. 56.

Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.PRESEDINTELE SEDINTEI. Secretar. Consilier. Marcel Jeler .

SE10 SE4.T.10005 SC10001.1 Oarda de Sus Pct. de il pub.150W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 53 IEP 2/21-70W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 3 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 15 IEP 2/21-150W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 12 IEP 5/11-70W 9 IEP 2/21-150 W 1 IEP 5/11-70W 9 IEP 1/11-70W 5 IEP 2/21-150 W 4 IEP 1/11-70W 7 IEP 1/11-70W 8 IEP 5/11-70W 17 IEP 5/11-70W 10 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 5/11-70W 10 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 14 IEP 1/11-70W 8 IEP 2/21-70W 2 IEP 5/11-70W 3 IEP 5/11-70W 8 IEP 5/11-70W 2 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 12 IEP 1/11-70W 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SE4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 14 7 25 10 4 2 10 7 22 3 8 2 7 17 400 150 980 510 175 150 560 285 810 260 280 105 290 770 Den. SE10 SC10001. SE10 SE4. Crt 01. P. SE10 SE4. indep.nr.nr. de il pub. Tip reţea Secţiune Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Stâlpi Tip SC10001. SE10 SC10001.10005 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4.nr. P. Post Trafo. SE10 SE4. SE10 SE4.e.2 Oarda de Sus NU 03.T.10005 SC10001. Oarda de sus Cordovanilor Ciobănaşului Căprioarei Cucului Făgetului Greierului Gutuiului Mohorului Păpădiei Socului Şoimului Tineretului Viorelelor Zefirului Câmpului NU Cocorilor Castanului Dumbrăviţei Lăcrămioarei Merişor Trifoiului Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen.455 80 345 345 210 380 85 80 1.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. NU Cedrului Haiducilor Vadului Victoriei Şcoala Gen.2 Oarda de Jos NU Tip Nr. IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 40 IEP 2/21. P.10005 SC10001.1 Oarda de Jos 12 10 04.010 206 150 1. SE10 SE4.10005 Nr 9 42 4 53 4 2 6 1 6 3 1 9 2 2 16 6 4 Lung (m) 765 983 160 2. SE10 SE4.10005 SC10001. tronson de reţea alim e. 2 la Caietul de Sarcini Situatia retelelor de distributie a energiei electrice Nr. Oarda de jos Bucegi Cărăbuşului Duzilor Gloriei Garoafei Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. SE10 SE4. nr. SE10 SE4.10005 SE4. Apr. SE10 SE4.10005 SE4.Anexa nr. SE10 SE4. P. SE10 SE4.T.080 350 540 540 345 Corp ilum Observaţii 02.T.

Reţ. SE10 SE4.10005 SC10001. 08. SE10 SE4. SE10 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SE4. de il pub.10005 SC10001.100 335 395 435 150 220 580 175 215 150 300 435 150 220 165 790 156 IEP 2/21 -150W IEP 1/11-70W Opalo – 1. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. nr. SE10 Ambiental SE4.10005 SE4. indep. SE10 SE4. Miceşti Strunga Topliţa Bujorului Zăvoi Zlatnei Carpenului NU Garoafei Iasomiei Alunului Carpenului Rariştei Coastei DA Fotocelulă NU Reg. nr. P. Pâclişa Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al Subteran Al TYIR Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al Al Clasic aerian Al TYIR-subter Al Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 16+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 SC10001. de il pub.100 235 285 945 1. SE10 SE4. V Vânători Pasarela CFR Ana Ipătescu Gemenilor Glinca .T. P.10005 5 16 1 5 3 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 16 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 31 4 7 28 4 3 4 30 4 7 2 19 6 860 140 435 160 345 110 545 500 330 335 280 320 180 985 560 150 195 500 100 145 345 60 730 945 2.T.10005 SC10001.T. SE10 SE4.70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W Selux – 70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-150W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Domino .10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il 09.T. SE10 SC10001.T.1 Miceşti Apuseni NU Gării Lăpuşului Măgurei Mioriţei Pârâului Postăvarului Scărişoara Trestiei Uricani Bobâlna DA Carpaţi Foto. SE10 SE4. indep.10005 SE4. indep. SE10 SE4.10005 SE4.05. indep. SE10 SE4. 23.10005 SC10001. SE10 SC10001. nr. Rutier SC 10001 SC10001.10005 SC10001. nr. V Vânători Pasarela CFR Dacilor Digului Liliacului Pod Mureş 06. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SE4. SE10 SE4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.Cumpenei celulă Drăgăşani Dealului Inului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen.T.1. de il pub.10005 SC10001. de il pub. nr. indep.10005 SC10001. 22.10005 SC10001.10005 Met.2. de il pub. Rutier SC 10001 SC10001. Partoş NU Reg. Pâclişa P.10005 SC10001.10005 Met. Reţ. P.2 Miceşti 07. SE10 SC10001.10005 SC10001. Partoş 10. P. indep.10005 SC10001. nr.70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W 1 5 16 3 5 4 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 32 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 33 4 7 28 4 3 4 28 30 4 7 2 19 6 Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.

10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.10005 Ornament. Reţ. indep.T. SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.I.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 12. nr.10005 SC10001.10005 SC10001. Brătianu Olteniei Plevnei Primăverii Trandafirilor Barbu Lăutaru George Coşbuc Ioan Buteanu(Iazului) Libertăţii Mărăşti Mihai Eminescu Regina Maria Nufărului Rândunelelor Simion Bărnuţiu TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR+clasic Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 25 + 16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 25+16 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. Reţ.3. Bărăbanţ NU 13. de il pub. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 2 14 7 5 5 4 3 3 14 25 12 12 16 8 22 3 15 3 8 12 7 12 12 10 4 10 2 11 7 14 3 2 7 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. nr. indep.T.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC10001. 2br.T. P. Bărăbanţ Petreşti Poieniţei Păltiniş Pescarilor Şardului Stejarului Valea mică Turnătoriei Bucureşti Ion Arion (Crinului) Florilor I.2.10005 SC10001. de il pub. P.5m SC10001.10005 SC10001. Ambient . P. Alba Iulia. 2br.10005 SC10001.1. indep.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.300 320 410 270 210 150 300 230 100 550 290 340 250 210 180 400 120 450 925 180 310 480 280 360 145 410 345 610 410 454 360 220 290 50 390 270 380 140 90 300 14. indep.C.10005 SC10001. nr.10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia NU Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga –150W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 1/11-70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 2/21-150W Biselux -150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Biselux –150W Selux .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 14 7 5 5 4 3 3 14 25 6 12 16 7 11 3 18 8 19 12 12 10 4 10 11 7 14 3 2 7 280 550 280 310 250 1.10005 SC10001. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA – BMPIIP A1 (Luxten) .10005 SC10001.4.T.10005 SC10001.10005 SC10001.2. de il pub.10005 SC10001. Aluniş Ciocârliei Câmpeni Gorunului Iazului Mureşului Şurianu Streiului Taberei Ciucaşului Cabanei Corniştei Fagului Grădinilor Măceşului Şcoala Gen.10005 SC10001.11.10005 SC10001. nr.10005 SC10001.

nr.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 3/21.70 W Selux . nr.5m SC10001.T.10005 SC10001.10005 SC10001.BMPIIP A1 (Luxten) DA – BMPIIP A1 (Luxten) 18. DA. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.T. de il pub. de il pub.6.10005 SC10001.10. indep.10005 Iota (orn. P. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Reţ. Reţ. Reţ.70 W FLC – 24 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux .70W IEP 3/21-70W IEP 3/21.10005 SC10001.70 W 9 7 2 8 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 14 20 24 2 3 57 14 27 7 12 1 1 1 12 10 7 15 30 5 5 8 28 51 3 14 12 35 7 11 6 Reţ.4.10005 SC10001.T. Reţ. de il pub.70 W Biselux -70W Selux . Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001. 2br. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ.Bălc.T. de il pub.8. indep. de il pub. de il pub. Alba Iulia NU 17. de il pub. indep.10005 SC10001. de il pub Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. indep.150 W Thylia .10005 Ambient .4.10005 Ambient . de il pub.10005 Thylia Hermes Quercus 9 13 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 7 16 1 3 57 14 27 7 12 3 10 7 15 5 8 28 51 14 12 35 7 11 6 200 380 350 160 70 100 260 500 260 155 180 250 80 160 125 20 110 935 100 1120 340 505 145 600 120 150 150 285 1370 753 540 305 1. indep. de il pub. de il pub. de il pub. Reţ. indep. Alba Iulia Al 50+25 ACYABY 4 x 16 Transilvania ACYABY 4 x 25 1 Decembrie 1918 20.10005 SC10001. Reţ. de il pub. Reţ.10005 SC10001.70 W IEP 1/11-150W IEP 1/11-100W IEP 1/11-70W Thylia . Reţ. de il pub.10005 Ornament.15.5.10005 SC10001. indep. nr.70 W Selux . Bălcescu Parc joacă (N. de il pub. Reţ. indep. indep. Ornamentali SC10001 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia DA BMPIIP A1 DA – BMPIIP A1 (Luxten) NU 19. Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W Noctis – 3W Thylia . P. indep.10005 SC10001.4. indep.10005 Ambient .5m SC10001. de il pub. nr.T. indep. Alba Iulia Decebal N. Reţ. indep.) N. de il pub. Reţ. P. Goga Lic. de il pub. indep. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/22 -400W K+Lux . de il pub. Reţ. de il pub. Coandă (Oborului) Târgului T. Vladimirescu Prieteniei Mihai Viteazu Parcul Unirii Şanţ Cetate Sud Banatului(Ceferiştilor) Ferdinand I Incoronarii Viilor Vasile Goldiş TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR Subteran TYIR TYIR TYIR Subteran Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x16 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. indep.10005 SC10001. P. indep. Titulescu (Zorilor) Bucovinei (Şipotului) Doinei Gh. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.) SC10001.10005 SC10001.150 W Thylia . P.Doja H. indep. Alba Iulia Fabricii Încoronării O. indep.T. Economic Pajiştei Proletarilor Traian M Viteazu Sinaia Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran ACYABY 4x16 ACYABY 4x25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Thylia SC10001.14.235 280 250 225 16. nr. indep.5m . Reţ. de il pub. indep. Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. indep.4.70 W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP1/11 – 70 W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . de il pub. indep.10005 SC10001. indep. indep. indep.

Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub. P.10005 Ornament.10005 Thylia Hermes Quercus SC10001. indep.10005 SC10001. Reţ.nr.4. Cipariu Rozelor Toporaşilor Alex.400W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 1/11-100W Thilia . P.10005 Ambient . indep. indep.18. indep. indep.10005 SC10001.150 W Thilia .10005 SC10001. 2br.10005 SC10001. Reţ. Ornament.70 W Thilia . Reţ.33. P.10005 SC10001. indep. indep. de il pub.10005 SC10001. 2br. indep. Reţ.5m SC10001. Reţ. indep. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 . nr. Alba Iulia NU 25. Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. de il pub. Alba Iulia NU Arnsberg V.28.4. indep. indep. de il pub.10005 SC10001. de il pub. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Raţiu (Avantului) Horea Ion Agârbiceanu Pr.10005 Ambient .T. I. Alba Iulia Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 3x25 +16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 3x25 +16 ACYABY3x25 +16 ACYABY 4x25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY3x25 +16 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 ACYABY 4x25 SC10001.150 W Thilia . Reţ. de il pub. indep.10005 SC10001. P.32.10005 SC10001.T.10005 Ornament. cel Bun Transilvania 22. indep. de il pub.Goldiş TYIR TYIR Al 50+ 3x25 Al 2x16 40 6 2 880 150 70 IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W Sferic . indep. P. Eugen Hulea Calea Moţilor T.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. P. de il pub.10005 SC10001. Brătianu N. 25.70 W IEP 2/21-250W Biselux -150W Biselux -70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/22.T.460 250 180 540 430 150 600 23. SC10001.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux .10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001. Reţ. de il pub. Reţ. de il pub. de il pub. de il pub.10005 SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001 SC10001.10005 SC10001. 2br.26.10005 SC10001. Ambient .5m Thylia SC10001. indep. de il pub. nr. de il pub. Reţ.10005 SC10001. indep. Maniu Avram Iancu Călăraşi Morii Teilor Brădişor Cloşca Arnsberg 1 Decembrie 1918 Basarabiei Eroilor IIC.T. nr. nr.T. Alba Iulia DA BMPIIP A1 24.10005 SC10001.70 W 5 8 12 1 14 6 7 12 8 10 7 7 7 3 10 12 5 5 5 16 10 3 7 8 8 10 5 15 14 3 3 40 6 5 13 16 4 10 9 7 14 6 37 6 2 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. nr. Alba Iulia DA –BMPIIP A1 (Luxten) 26.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. indep. indep. de il pub. Reţ. indep. de il pub.4. Reţ. Reţ. indep. Reţ.Munteniei Lucian Blaga 21.5m 8 12 1 14 6 7 9 8 10 7 7 7 10 12 5 5 8 5 3 7 8 10 5 15 12 3 3 40 6 5 19 16 4 9 350 430 90 260 450 490 310 230 230 300 200 130 265 150 260 130 270 120 155 240 350 125 650 560 105 115 1.10005 SC10001. Reţ. Alba Iulia Peru Dobra I. Titulescu 9 Mai Albăstrelelor Dr.70 W IEP 2/21-150W Biselux -150W Biselux -70W Selux . de il pub. de il pub.T.

10005 SC10001. I .10005 SC10001.70W Biselux -70W IEP 2/21-250W IEP 2/22. nr.C. Reţ. 2br. Alba Iulia NU DA BMPIIP A1 NU TYIR Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Subteran ACYABY 25x3+16 Subteran ACYABY 4 x 16 Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W Opalo 1-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Opalo 1.400W Malaga – 70 W IEP2/21.10005 SC10001.150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21 – 150W PVB – 150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 3/21 . indep. Reţ. indep. indep.10005 SC10001. Alba Iulia Selux .70 W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21.38. Reţea comună:util+il Reţ.C. 2br.4. nr.10005 SC10001.10005 Ornament.27. indep. de il pub.10005 SC10001. P.10005 SC10001.5m SC10001. Doja Ionel Pop Lipoveni Mărăşeşti M. Alba Iulia DA BMPIIP A1 29. Dec 1918 H. P. de il pub.T.10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia Mitr.400W IEP 1/11 .10005 SC10001.400W IEP2/22.10005 SC10001. de il pub.40. P. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia 32.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001 SC10001. de il pub.400 160 155 600 180 190 1.70 W IEP 3/21 – 70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Biselux -70W Biselux -70W IEP 3/21-150W Biselux -70W Biselux -70W Schreder .T.39.T.10005 Ornament. nr. indep.10005 SC10001. SC10001. indep. indep.250W 9 11 1 6 9 3 5 3 5 4 8 8 4 34 30 6 2 10 4 6 37 2 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 6 8 9 20 5 3 23 5 2 3 3 29 15 2 3 Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. 2br. 2br. de il pub. Ornament. Reţ.T. Al Sterca Sulutiu T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.T. indep.10005 7 11 1 6 9 3 7 2 5 4 4 4 4 17 15 5 4 3 39 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 10 9 20 5 3 23 5 3 29 20 250 430 45 231 460 690 290 70 150 245 120 170 150 710 450 335 90 1.Kogălniceanu 31. de il pub. Reţ. indep. indep.Vladimirescu Arieşului (Ampoi 3) Livezii ANL Crângului Dobrogei Iaşilor Moldovei Ceferiștilor Siretului Ferdinand I 1.52.10005 SC10001. de il pub. nr. SC10001.70W Selux .50. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ. P. indep. de il pub.900 60 140 100 125 1.70 W JET4 As -70W IEP2/22.250W IEP 2/21. Reţ. Alba Iulia DA BMPIIP A1 Arnsberg Cloşca Ghioceilor Iederei Jderului Mircea Eliade (Sub Vii) Salcâmului Mit.080 900 28. indep. de il pub.T. P. Ornamental Ornament. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 33. indep. indep. Al.Andrei Şaguna Gabriel Bethlen Muzeului Castanilor Patr. de il pub.42. Reţ.10005 SC10001. Alba Iulia 30. nr. nr. 2br. de il pub. Cuza Gării (Bărăbanţ) Gh.400W JET2As -150W Biselux -70W Selux . Miron Cristea Unirii M Viteazu Parc Custozza TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Al 25x3+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 SC10001. Ornament. Ornament.10005 Ambient . 2br.10005 SC 10005 Ambient .000 360 150 668 950 100 220 400 1. P.10005 SC10001. de il pub. P.4.37. de il pub. de il pub.nr.10005 SC10001.10005 SC10001.150 W IEP 2/21 – 150 W . Reţ.5m SC10001.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.

10005 SC10001. de il pub.4. indep. de il pub.150W 37.10005 SC10001.24 W Thilia . de il pub.150 W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux . nr. DA – BMPIIP A1 (Luxten) . de il pub. indep.150W IEP 2/21.10005 Ornamentali Thylia 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 10 3 6 6 13 14 10 16 10 12 15 10 17 5 4 16 5 8 28 3 4 4 17 12 13 16 5 570 80 240 400 250 760 240 165 230 150 110 800 150 200 120 200 80 120 200 420 450 330 180 250 270 750 400 450 450 IEP 3/21-150W IEP 3/21.70 W Opalo 1. Reţ.T.70 W FLC . de il pub.nr.T. nr.5m SC10001.5m Oleron Condor Metalic Ornament. indep. de il pub.150 W Biselux . Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.5m SC10001 SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. nr. indep. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.150W Hestia .Oituz Popa Laurean Livezii 34.150 W Thilia .10005 SC10001.73. P. Alba Iulia Parcare+piaţetă M. nr. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. 1 Decembrie DA – BMPIIP A1 (Luxten) TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Subteran TYIR Subteran Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 35x3+25 ACYABY 4 x 16 ACYABY 4 x 16 Al 25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 ACYABY 4x25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.250 W Neos .Mureşanu Muncitorilor Zidarilor Tribunalului Livezii Aurel Vlaicu Parcul Unirii Bd.10005A mbient . 2br.10005 SC10001. Reţ. indep. de il pub. de il pub. Ambient . de il pub.10005 SC10001. Reţ. indep. Alba Iulia NU NU Al 50+25 Al 50+25 Al 50+ 3x25 Al 50+25 ACYABY3X25+16 ACYABY 4x25 IEP 3/21.70 W FLC . nr. Reţ.10005 SC10001.70W Sferic . Alba Iulia NU 39.Goldiş NU Crizantemelor Muşelului Bucovinei ( Şipotului) NU Cloşca Revoluţiei Toporaşilor Energiei Vulturului Ion Alexandru Liviu Rebreanu Nicolae Stănescu Marin Sorescu Revoluţiei Gladiolelor Transilvania 38. indep. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. P. Reţ. P.T.59. indep.10005 Ambient .70 W Hestia – 250W IEP 3/21-70W Selux . indep. de il pub. de il pub. indep.10005 SC10001. indep.64.61. indep. de il pub. Reţ. de il pub.10005 SC10001.T. Reţ. de il pub.150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21 . indep.70W Hestia .63. Alba Iulia V. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.4. indep.T. Reţ. de il pub.10005 SC10001.4. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ. de il pub Reţ. Reţ. de il pub. de il pub. de il pub. indep. indep. indep.10005 SC10001. Reţ. indep. indep. Reţ. Alba Iulia 41.70.10005 Condor SC10001.10005 SC10001.24 W Thilia . P. de il pub.T. indep. indep. de il pub. de il pub. indep.T. Reţ.70 W Selux 70W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W Selux . indep. nr. indep. Reţ. P. Ambient .5m Ambient .70 W IEP 2/21-100W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W Opalo 1.70 W Selux . Reţ. P. indep. Alba Iulia NU 310 970 130 130 150 650 475 565 450 150 40. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.56.T.70 W Opalo 1.Viteazu Parcul Unirii Bd.10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia 36. P. de il pub. de il pub. 1 Decembrie Crişan A. indep.10005 SC10001. Alba Iulia 35. Reţ.10005 SC10001. 72. Reţ. P. Reţ. indep.4.5m Ornamentali Thylia SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.150 W 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 1 9 3 5 2 6 13 14 10 32 10 12 15 20 17 10 4 16 36 5 5 8 28 3 3 1 4 17 12 13 16 30 5 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.4. de il pub. indep.70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux .

Reţ.10005 SC10001. P. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub.T.10005 SC10001.5m 11 11 2 8 5 2 29 3 5 2 21 300 360 85 650 135 150 980 145 175 75 670 150 560 1.88. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub.70 W Biselux . nr. 2br. P.42.10005 SC10001.4. de il pub.10005 SC10001. de il pub.T.400W 5 11 22 2 8 5 2 29 3 5 2 18 6 10 13 12 24 19 11 29 4 13 16 4 16 33 8 10 14 3 12 2 40 20 27 2 4 20 12 8 1 1 5 10 4 Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.T. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. P. de il pub.10005 SC10001.Alecsandri Bujorului Luceafărului Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Subteran TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran TYIR TYIR Subteran TYIR Clasic aerian Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 3x35+50 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 2x16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 SC10001. de il pub. Alba Iulia Gemina Unirii Branduşei NU Ion Minulescu Cireşului Lalelelor Liceului Violetelor Vişinului Macului 43.4.10005 SC10001. Reţ.nr.10005 SC10001. de il pub. indep. nr. indep. nr. nr. Reţ. Ret. de il pub. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 Ambient .70 W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W Selux . indep. Alba Iulia Gladiolelor Iederei Jderului Fânânele Lalelelor Revoluţiei 1989 Macului Poligonului Alexandru cel Bun (Ulmului) Muncii Craivei Zona Craivei Muncii Margaretelor Republicii V.10005 SC10001.10005 SC10001.91. indep. Alba Iulia DA Fotocelulă Mesteacănului Vânătorilor Calea Moţilor 700 120 .T. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia 47. indep. Reţ.10005 SC10001.84. indep. de il pub. indep. indep.70W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W IEP 2/22.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W Opalo 1. Reţ.4. Reţ. SC10001. Reţ.4.78.T.10005 SC10001. Alba Iulia Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR` Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY3X25+16 ACYABY3X25+16 Al 50+25 Al 50+16 Al 50+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . Reţ.10005 SC10001. de il pub. de il pub. Alba Iulia NU DA Fotocelulă 48. indep. de il pub. Reţ. P.10005 SC10001.94.10005 Ambient . Reţ.5m SC10001. indep. SC10001. de il pub. indep. Reţ. indep. indep. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub.5m SC10001.70W Lucifer . Reţ. de il pub. Reţ. indep. indep.10005 Ambient .T.T. indep. Reţ. indep. indep.70 W Selux . nr. Reţea comună:util+il Reţ.5m Ornament. P. de il pub.10005 SC10001. Reţ. de il pub. indep.10005 SC10001. indep. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux .10005 SC10001. indep. de il pub. de il pub.74.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. P. Alba Iulia 44.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/22-400W IEP 3/21-70W Selux . P.10005 SC10001. de il pub.010 689 730 567 288 500 220 360 400 120 950 980 570 300 190 100 850 1145 50 60 220 430 315 Thilia . de il pub. DA – BMPIIP A1 (Luxten) DA BMPIIP A1 46. Reţ.70 W IEP1/11-100W IEP 3/21-70W IEP1/11-100W IEP 2/21-250W IEP1/11-70W IEP1/11-100W IEP1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux .10005 SC10001. indep.10005 SC10001 Ambient . DA BMPII P A1 45.90.10005 Ambient .4.10005 SC10001 10 13 12 24 19 11 29 4 11 16 4 16 33 12 14 3 12 2 40 20 27 2 4 19 10 8 1 1 5 10 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.5m SC10001.4. nr.5m SC10001.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Selux .70 W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP1/11.10005 SC10001. Reţ.

T.T.5m SC 10005 5 10 9 10 3 6 16 2 400 450 350 390 150 200 400 100 Selux 70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . de il pub. de il pub.4.103 Alba Iulia 52.10005 SC10001. indep. de il pub. indep. 54. de il pub.T.250W 1 5 13 13 7 36 Reţ.T. Reţea comună:util+il DA Fotocelulă 56.5m SC10001.10005 SC10001. de il pub.100 Alba Iulia 50. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. indep. indep. indep. Reţ.T. de il pub.4.107 Alba Iulia Avântului Cameliei Vânătorilor Tulnicului Revoluţiei Detunata Tulnicului C. P. indep. indep.150W IEP 2/21. DA Fotocelulă . indep. P.10005 SC10001.70 W 17 Reţ. indep.70 W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W Selux . de il pub.10005 Ambient .70 W IEP 2/21. P. Reţ.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001. P. P.115 Alba Iulia Marcus Aurelius Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001.T. de il pub.4. indep. Reţ.10005 29 10 950 300 Jasper . P.4.5m 15 350 Selux . indep. Reţ. indep.T. Reţ. Severus Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. indep.121 Alba Iulia Apulum Cetăţii Dealul Furcilor Încoronării Înfrăţirii Izvorului Ampoi III Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . de il pub. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.102 Alba Iulia 51. Reţ. indep. de il pub.49.125 Alba Iulia Arieşului Miciurin Emil Racoviţă Republicii TYIR Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Al 50+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 SC 10005 Ambient . de il pub. de il pub. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 58. P.10005 SC10001.T. Reţ. Reţ. de il pub.10005 2 18 5 5 14 9 23 10 3 7 9 7 8 350 815 175 160 370 880 680 400 700 100 220 IEP 3/21-70W Selux .nr.150W IEP 1/11 . Reţ. de il pub. indep.nr.5m SC10001.T.111 Alba Iulia Sept. DA BMPIIP A1 NU DA Fotocel DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 53.nr. indep.10005 SC10001.4.4.nr. Reţ. indep.5m SC 10001 SC10001.nr. Reţ. indep. indep. de il pub. indep.112 Alba Iulia Arieşului Subteran ACYABY 4 x 16 Ambient . de il pub. de il pub.70 W IEP 3/21-150W 29 30 Reţ.T.10005 Ambient .10005 SC10001. indep.10005 29 30 950 500 IEP 2/21-250W 29 30 Reţ.70 W IEP 2/21. P. de il pub. Moţilor Ampoiului Orizontului Subteran TYIR Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Al 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 2x35+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 Al 2x16 Al 3x16+50 Al 3x25 +16 Al 3x25 +16 SC10001. Reţ.nr.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W PVB – 250W IEP1/11-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W 2 18 5 5 14 9 23 10 6 7 9 7 8 Reţea comună:util+il Reţ.120 Alba Iulia 57. P.70 W IEP1/11-100W 5 10 9 10 3 6 16 3 Reţ.10005 SC10001. Reţ.nr.10005 SC10001. Reţ.nr.10005 1 5 13 13 7 36 100 200 355 480 250 850 IEP1/11-100W Selux .10005 SC10001.5m SC10001.nr. P.10005 SC10001. Reţ. de il pub. 55. de il pub.nr.

nr. de il pub. Reţ. indep. Reţ. indep. P. indep.10005 SC10001.T.70W Opalo 1. de il pub. indep.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001. 2br. Orizont DA Fotocel 67 P.70W Biselux . de il pub.10005 SC10001.Caragiale G. Reţ.T. Reţ. indep. de il pub. Reţ. Reţ. de il pub. indep.nr.70W Malaga . de il pub. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.10005 SC10001.0 m 21 16 14 12 10 15 480 430 400 480 400 470 Malaga .70W Opalo 1. P. Ornament.70W Malaga .10005 SC10001.0 m Ambient –6. indep.70W JET2As -70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Opalo 1 – 70 IEP 3/21 -70 W IEP 2/21.169 La Recea Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 Ambient –6.70W Opalo 1. de il pub.nr.0 m Ambient –6.10005 SC10001. de il pub.161 Alba Iulia 65. de il pub.70W 21Cartier privat. se fac 16demersuri pentru 14predarea reţelelor de 12utilităţi către Consiliul 10Local 15 DA Fotocelulă .T. 62.70W Malaga .70W Opalo 1.L. indep. Reţ. indep.150W Opalo 1.10005 SC10001. Metalici rut.10005 SC10001. de il pub.nr. Reţ. de il pub. Reţ.T. de il pub. de il pub.10005 SC10001.0 m Ambient –6. Uranus La Recea Tarina Roşia Montană Bunta Piatra Corbului Izvorului DA Foto DA Fotocelulă DA Fotocelulă DA Fotocelulă 66. P. Reţ. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ. indep. nr. Reţ. indep.250W Biselux . indep.70W Opalo 1.162 Alba Iulia DA BMPII P (Luxten ) Pinului Tonitza Andreescu Francesca Alcala de Henares (Bayonne) Calea Moţilor Milenium I. Ornamentali SC10001. indep. Reţ. Reţ.T. indep. de il pub. Reţ.70W Opalo 1.nr. de il pub. indep.150W Biselux .59.10005 SC10001.tin Brancuşi Sliven Calea Moţilor Viadana Calea Labului Calistrat Hogaş Ponor Orizont 1. indep. de il pub. indep. 2br. de il pub.150W Biselux . Cigas 2.10005 SC10001. Reţ. Mistral Primăverii C. Reţ.70W Opalo 2 . Reţ.70W Opalo 1. de il pub.160 Alba Iulia 64.10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.T. Moţilor Pasaj Centru N. de il pub. 2br. Reţ. indep.Ilit Calea Moţilor Varese Arieşeni Cornel Medrea C.150W IEP 3/21 -70 W IEP 2/21.150W Opalo 1. Reţ. Reţ.nr. de il pub. de il pub. de il pub. Reţ.132 Alba Iulia IEP 2/21. Reţ. P.nr.70W Malaga .T. Ornament. Reţ.70W Opalo 1 .10005 SC10001. indep.150W Opalo 1. Reţ. indep. de il pub.150W IEP 2/21-150W Domino . indep. de il pub. Reţ. indep. indep. Reţ. Reţ.70W Opalo 2 .0 m Ambient –6. indep. de il pub. Reţ.10005 SC10001.10005 12 18 17 15 3 10 37 27 14 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 11 3 6 34 180 270 350 150 90 250 550 150 150 990 600 120 250 100 600 590 300 360 330 665 670 600 180 320 295 220 285 2. 2br. indep.150 Alba Iulia 63.10005 SC10001.150W Biselux . Reţ.0 m Ambient –6. de il pub. de il pub. P. indep. Grigorescu DA BMPIIP A1 (Luxten) Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 Al 16+25 Al 16+50 Al 16+50 Al 16+25 Al 16+25 Al 16+25 Al 50+16 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x16 SC10001. indep.126 Alba Iulia Ardealului DA BMPIIP A1 Iuliu Maniu F. P.70W Opalo 2 . de il pub. indep.70W Malaga .150W Opalo 1 . P. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. P.200 220 345 150 180 820 60.70W Biselux . indep.70W 13 32 4 17 17 30 6 22 74 6 4 23 12 2 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 12 3 6 34 14 20 Reţ.T.70W Opalo 1 . de il pub. Reţ.70W Malaga . de il pub.Enescu Varese Nazareth . indep. de il pub.T. de il pub. indep. Ornament.127 Alba Iulia 61.10005 SC10001.70W Opalo 1. Reţ.70W Opalo 1 . indep. de il pub. de il pub.

Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.T. DA Fotocelulă DA Fotocelulă PRESEDINTELE SEDINTEI. de il pub. indep.0 m Ambient –6.0 m Ambient –4.170 La Recea Nanului Orlea Piatra Corbului Ioan. de il pub. se fac 14demersuri pentru 15predarea reţelelor de utilităţi către Consiliul Local 6Reţ. nr.5 m Ambient –4.5 m 15 14 15 6 9 480 430 400 250 300 Malaga . Consilier. P.70 W Selux .0 m Ambient –6. nr.70W Malaga . 9Reţ.70W Jasper .176 Ioan Alexandru 15Cartier privat. Secretar.T.70 W 69. Alexandru Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Ambient –6. Marcel Jeler .70W Malaga .68 P. indep.

etc.2. raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de iluminat public. 13.luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar).Anexa 3 la Caietului de Sarcini Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public În conformitate cu Caietul de sarcini. cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare. Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. Oprirea de urgenţă va fi execuată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual . în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc . Aceşti parametrii vor fi disponibili până la nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare. 11. Parametrii de luminaţă sunt disponibili prin intermediul modulului de monitorizare şi control al punctului de iluminare.consum energetic. eşecul unor componente de reţea sau individuale. respectiv. Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii principale de funcţiuni. Componente: . evenimentelor şi erorilor apărute.erori ale reţelei (ciclice. Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porțiuni de reţea în cazul în care sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea. voltaj (sub/supra voltaj). Comanda şi control Execuţia de comenzi individuale şi secevenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele reţelei. execuţia unor comenzi de protecţie prestabilite.) Parametrii electrici şi energetici de funcţionare. 10. 12. Raportare Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor planificate sau extraordinare. apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea utilizării unui sistem integrat de dispecerizare. vor fi disponibili pe fiecare nivel (tronson) al reţelei. Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare. punctul A. cât şi condiţiile de eroare. Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului. b). şi varierea intensităţii luminoase generate.curent. Cerinţele funcţionale: Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin în punctele de apridere a iluminatului public următorii parametrii: 9.

5. 4. crează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitice referitoare la consumuri şi performanţa reţelei. detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de reţea (exemplu: defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente. 8. 3. 2. Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare. trimite instrucţiuni sau secvente de instrucţiuni programate de un operator care vor fi executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale. 7. 6. va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 7. cât şi grupări ale acestora). sau varia intensitatea luminoasă a unui punct de iluminat . crează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă . culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor. prin urmare. 3. transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de aprindere . putând porni. procesorul pastrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei subiacente care au apărut într-o perioadă dată . 6. 6. controlează şi monitorizează un punct de arindere şi. a pune în funcţiune.. înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat. atât cele ordinare cât şi cele de urgentă . primeşte comenzi de la componetele superioare de monitorizare . execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă . 5. semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare. execută un număr de instrucţiuni pre-programate fără a fi în legatură permanentă cu procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. 2. 4.Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 1. Aspecte non-funcţionale: . 4. toate circuitele de reţea şi punctele de iluminat stradal din zonele de risc . etc. urmareşte planificarea lucrărilor de intreţinere la toate nivele reţelei . colectează date despre intervenţiile operative în teren. execută comenzile unui operator. crează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea . procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală . Un modul capabil de a măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 1. execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu unitatea centrală . 2. Procesorul punctului de aprindere (PA) stradal are următoarele funcţiuni: 1. 3. monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) . este o componentă instalată pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual. 5.

Ofertantul va detalia schema de principiu.Cablat. între dispozitivele de dispecerizare şi reţeaua de iluminat. Tehnologia de comunicaţie: Ofertantul va ilustra modalităţiile de comunicaţie al procesorului central cu PAI şi modulul de monitorizare şi control astfel : 13. Suport şi mentenanţă: Componetele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. cu timp de răspuns şi preţ. . Conexiune conform cu o schema prestabilită. Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi raportare. 3G. Demonstrabilitate: Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă beneficiarul o va cere. În teren. indicând pentru fiecare componentă furnizorul.Rulaj gradual Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un numar de faze.). . reţele terestre permanente . Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ. Securitate: Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare. Conexiune permanentă . Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf). Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Secretar. Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă disponibile. cât şi gradul de discretizare în teren. WLAN. hardware. cât şi precondiţiile pentru a putea aplica o anumită tehnologie de comunicare. Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut. putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit. Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: . 14. etc. Marcel Jeler . Consilier. configuraţia iniţială pe strazi fiind detaliată în Anexa 2. Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele portabile ale personalului de intervenţie. De asemenea.Wireless (GSM/GPRS.Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării. Componente disponibile comercial: Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor fi disponibile pe piaţă.

10005 SC10001.Al. 4 Dispozitive iluminat Tip. 0 ALBA IULIA 1 1 DECEMBRIE 1918 (Crişan-Cloşca) Colegiul Horea. Manciulea) 20 8 10 10 5 29 5 14 28 5 13 5 2 33 5 12 18 57 Thylia SC10001.5 m . Stâlpi 2 Tip Stalpi 3 Buc.10005 17 SC10001. IOAN CUZA (Clujului) PETRU DOBRA (Ampoiului) ANDREI MUREŞANU APULUM ARIEŞULUI (Şt.70 W2003 8 .10005 SC10001.5 m SE4. Cloşca şi Crişan 2 3 4 5 6 7 8 9 MAI (Inochentie Micu Clein) ALBĂSTRELELOR (Ac.10005 Ambient .-Putere 8 Anul instalării 9 Observaţii Proprietatea Municipalităţii 10 AMPOI III ( Alei de acces blocuri) 9 10 ARDEALULUI ARNSBERG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AUREL VLAICU AVÂNTULUI (Dr.5 m SC10001.10005 20 Ambient . Producător 5 6 Tip 7 Lampă Buc.10005 25 SC10001.5 m Ambiental 4.10005 4 SC10001. Betlehem) BRĂDIŞOR (Vlad Tepes) BRÂNDUŞEI (Crd.10005 Ambient .5m 11Ambiental 4.70W2010 13 – 150W 1999 17 – 70W 1999 19 – 150W 1999 12 – 150W1999 4 – 70W1999 7 – 70W1999 2 – 70W 1999 8 – 70W2004 25 – 150W1999 12 – 150W1999 12 . 4 la Caiet de Sarcini Inventarul corpurilor de iluminat Nr.5 m SC10005 Ambiental 4.4.10005 8 SC10001.Ion Raţiu) AVRAM IANCU BARBU LĂUTARU BIBLIOTECII (G. I.10005 12 SC10001.10005 SC10001. SE10 SC10001.100W2004 4 – 150W1999 20 – 70W2004 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga rețea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Denumire tronson reţea-stradă 1 Nr.4.5m 13 SC10001.5 m SC10001 Ambient . Hossu) BUCUREŞTI BUJORULUI (Petru Maior) CAMELIEI (George Bariţiu ) Ambiental 4.10005 7 SC10001.70W1999 11.Anexa nr.70 W2003 10 – 70W1999 5 – 150W1999 29 – 400W1999 5 – 70W1999 14 – 150W1999 28 – 150W1999 5 – 70W1999 13 – 150W1999 5 – 70W1999 1 –100W2003 2 – 70W2003 35 – 70W2003 5 – 70W 2008 13 – 250W1999 32 – 70W 1999 4 – 150W 1999 10 – 150W 1999 3 – 250W 1999 46 – 150W 1999 12 .10005 40Thylia 8IEP 2/21 10Selux JET4 As 10IEP 3/21 5IEP 3/21 29IEP 2/22 5Malaga 14IEP 2/21 28IEP 2/21 5Selux 13IEP 2/21 5Selux 1IEP 1/11 2IEP 1/11 35Selux 5Selux 13IEP 2/21 36Biselux 13IEP 2/21 44IEP 3/21 12Sferic 11Jasper 13IEP 2/21 17IEP 3/21 19IEP 2/21 12IEP 2/21 4IEP 3/21 7IEP 3/21 2IEP 3/21 8IEP 1/11 25IEP 2/21 12Biselux 12IEP 1/11 4IEP 2/21 20Selux Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Philips Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten HIT-CE HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 150W2008 20 – 70W2008 8 – 250W1999 6 .4.10005 SC10001.10005 4 SC10001.10005 19 SC10001.5 m 12Ambiental 4. 12 SC10001.4.10005 6 Ornamental 2 br.Borza) ALEX. SC10001.10005 Ornamental 2 br.10005 2 SC10001. crt.

10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001. Fluieraş) CRAIVEI CLOŞCA AMPOIULUI CRINULUI (Ion Arion) CRIZANTEMELOR (A.10005 Ambient .5 m SC10001.4.10005 SC10001.C.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001. 10005 SC10001. I. Suciu) Alei între blocuri HOREA IAŞILOR IAZULUI (Ioan Buteanu) I.10005 SC10001.10005 SC10001.4. DOJA (Axente Sever ) GEORGE COŞBUC GHIOCEILOR (Mşal C-tin Prezan) GLADIOLELOR (Dr.10005 Ambient . Antonescu ) FABRICII (Miron Costin ) FÂNTÂNELE (Dr.5 m SC 10001 SC10001.10005 SC10001.BRĂTIANU IEDEREI(Teodor Mihaly) ION AGÂRBICEANU ION ALEXANDRU ION ANDREESCU ION MINULESCU 1/2 IONEL POP 5 8 4 3 10 2 33 18 17 4 7 16 6 8 3 9 9 10 5 9 5 3 8 24 92 8 3 11 31 10 6 20 12 12 31 4 16 3 22 3 6 15 7 5 5 SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001. Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001. Ioan Pop ) FERDINAND I (Rep.10005 SC10001.5 m SC 1001. Filipescu ) CASTANILOR CEFERIŞTILOR (Banatului) CETĂŢII CIREŞULUI (I.10005 SC10001.Lazar) CRIŞAN CRÂNGULUI (Maramureşului) DEALUL FURCILOR DECEBAL DETUNATA DOBROGEI DOINEI EC.10005 SC10001.10005 SC10001. SC10001.10005 SC10001.I.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 CĂLĂRAŞI (N. A.10005 SC10001. VARGA(Mit.10005 SC10001. Ambient .10005 SC10001.10005 56 57 5IEP 1/11 5IEP 2/21 8Biselux 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 3/21 33IEP 1/11 18IEP 2/21 17Selux 4IEP1/11 7IEP 3/21 16IEP 2/21 6IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 3/21 9IEP 2/21 9IEP 2/21 10IEP 2/21 5IEP 3/21 9IEP 2/21 5IEP 3/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 24IEP 3/21 92IEP 2/21 8IEP 3/21 3IEP 2/21 11Selux 31IEP 3/21 10IEP 2/21 6IEP 3/21 20IEP 3/21 12Selux 12IEP 2/22 31IEP 3/21 4IEP 3/21 18Biselux 14Biselux 3Selux 22IEP 3/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 9Selux 6Jasper 7IEP 3/21 5IEP 1/11 5IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS 5 – 100W 2004 8 – 150W1999 8 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 150W1999 2 – 70W1999 33 – 70W1999 18 – 250W1999 17 – 70W2003 4 – 100W2004 7 – 150W1999 16 – 150W1999 6 – 70W1999 8 – 150W1999 3 – 150W1999 9 – 150W1999 9 – 150W1999 10 – 150W1999 5 – 70W1999 9 – 150W1999 5 – 70W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 24 – 70W1999 92 – 250W1999 8 – 150W1999 3 – 150 W2009 11 – 70W1999 31 – 150W1999 10 – 250W1999 6 – 70W1999 20 – 70W1999 12 – 70W2001 14 – 400W1999 31 – 150W1999 4 – 70W1999 18 – 150W1999 14 – 70W1999 3 – 70W2008 22 – 70W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 9 – 70W2004 6 – 70W 2009 7 – 70 W2009 5 – 70W2004 5 – 70W1999 Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat .) FLORILOR FRANCESCA GEMINA GH.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001.10005 Ambient . Şaguna) ENERGIEI( Msal I.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001.10005 SC10001.

10005 SC10001.4.10005 SC10001. Şt.10005O Ambient -4.10005 SC10001. P. Hulea) LIBERTĂŢII LICEULUI (Dr.10005 SC10001.10005 Ambient . Cicio Pop) LĂMÂIŢEI(Pr.10005 SC10001.4.10005 Ambient .10005 SC10001.4.150W2000 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .5 m Ornamental 2 br. E.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76 LIVIU REBREANU LUCEAFĂRULUI(B.10005 SC10001. V Lucaciu ) LIPOVENILOR LIVEZII 52 3 6 15 51 48 3 12 3 3 53 4 7 13 19 10 5 29 21 33 3 12 2 11 29 10 8 1 2 5 13 7 7 15 7 11 27 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001. Haşdeu ) Alei între blocuri LUMINII (Basarabiei ) MACULUI (Gh.10005 SC10001.4.5 m SC 10001.10005 SC10001.5 m SC10001. cel Mare) 77 78 79 80 MICIURIN (Emil Racoviţă ) MIHAI EMINESCU MIHAIL KOGĂLNICEANU MIHAI VITEAZUL 56IEP 2/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 15IEP 3/21 51IEP 2/21 3IEP 1/11 48IEP 3/21 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 1/11 3IEP 3/21 3IEP 3/21 12IEP 2/21 42IEP 3/21 4Selux 7IEP 2/21 13Opalo 1 19IEP 3/21 12Opalo 1 5IEP 2/21 29IEP 3/21 18Selux 6LuciferS 33IEP 2/21 3IEP 3/21 12Selux 2IEP 1/11 11IEP 2/21 29IEP 2/21 10Opalo 1 8IEP 3/21 1IEP 2/21 2Selux 5IEP 1/11 13IEP 2/21 7IEP 1/11 7IEP 3/21 11IEP 1/11 2IEP 3/21 3IEP 2/21 7IEP 2/21 11Selux 54Biselux Proiector Proiector JET 2As Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 56 – 250W1999 3 – 150W1999 6 – 150W1999 15 – 70W1999 51 – 150W1999 3 – 70 W2003 48 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 70W1999 2 – 70W2003 3 – 70W1999 3 – 150W1999 12 – 150W1999 42 – 150W1999 4 – 70W2004 7 – 70 W2004 13 – 70 W2009 20 – 70W1999 12 – 70W2008 5 – 150W1999 29 – 70W1999 18– 70W1999 6 – 70W1999 33 – 150W1999 3 – 150W1999 12 – 70W2003 2 – 100W2003 11 – 150W1999 29 – 150W1999 10 – 70 W2009 8– 70W1999 1 – 250W1999 2 – 70W1999 5 .58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ÎNCORONĂRII (fost 1 DEC.10005 SC10001.5 m SC10001 SC10001.10005 SC10001.100W2004 13 – 150W1999 7– 100W2004 7– 70W1999 11– 70W2003 2 – 150W2004 3 – 150 W2004 7 – 150W1999 11– 70W1999 54 – 70W1999 2 – 1000W1996 6 – 400W1996 2 .10005 SC10001. Pop de Başeşti) Alei între blocuri MARCUS AURELIUS MARGARETELOR (Samuel Micu) MĂRĂŞTI MĂRĂŞEŞTI MARIN SORESCU MESTEACĂNUL (Şt.1918) ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) IZVORULUI JDERULUI (Dr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 SC10001 Ambient . Aurel Vlad) OCTAVIAN GOGA ( Încoronării) Colegiul Dionisie Pop Marţian LALELELOR( Dr.10005 SC10001.

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS FLC LVS LVS LVS LVS LVS LVS 4 – 70W1999 14 – 150W1999 7 – 150W1999 22 – 150W1999 70 – 250W1999 4 –400W1999 7 – 250W2000 9 – 150W2004 9 – 150W2007 10 – 150W1999 14 – 150W1999 16 – 250W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 23 – 100W2004 4– 70W2004 7 – 150W2000 2 – 250W2000 8– 400W2000 250W1999 8 – 150W1999 8 – 70W1999 4 – 150 W2009 14 – 70 W2009 3 – 150W1999 5 – 150W1999 18 – 150W1999 15 – 150W1999 3 – 150W1999 8 – 150W1999 14 – 250W1999 30 – 150W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 9– 70W2008 52 – 70W1999 90 – 24W 2 – 1000W1996 6 – 70W1999 5 – 150W1999 4 – 150W1999 16 – 150W1999 17 – 150W1999 17 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC 10001. Hentia) MUNTENIEI MUŞEŢELULUI (Al.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.5 m SC10001.10005 SC 10001.Miceşti) MORII MUNCII (Gh. Ornamental Iota (ambiental) Ornament.10005 SC10001. V. Ornamental 2 br.10005 SC 10001. SC 10001. Naţiunii) P-ţa IULIU MANIU 4 14 7 10 70 4 7 9 96 10 30 3 8 8 4 27 13 Ambient -4.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Cipariu) PARTIZANILOR (Crişanei ) PĂCII (Patriarh Miron Cristea) P-ţa EROILOR (Pţa. SIMION ŞT.10005 Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 4Sferic 14IEP 2/21 14IEP 3/21 22IEP 2/21 70IEP 2/21 4IEP 2/22 7PVB 9IEP 1/11 96Opalo 2 10IEP 3/21 30IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 IEP 3/21 8Biselux 27IEP 1/11 9IEP 2/21 8IEP 2/22 7IEP 2/21 8Biselux 4IEP 2/21 14Opalo 1 3IEP 2/21 5IEP 2/21 18IEP 3/21 15IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 3/21 14IEP 2/21 30Biselux 10Biselux 4Selux 9K+Lux 52Selux 6IEP 3/21 5IEP 3/21 4IEP 3/21 16Biselux 34Biselux 5SC 10001.10005 4 14 3 5 18 18 8 14 15 5 4 9 48 6 5 4 8 17 SC 10001.(Regina Maria) MOLDOVEI MOŢILOR (CALEA) 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MOŢILOR (Alba Iulia .81 82 83 Mitr.10005 SC 10001. Ornamental 2 br.10005 SC 10001. Voievod) MUZEULUI NICOLAE GRIGORESCU NICOLAE BĂLCESCU NICOLAE TITULESCU NICOLAE TONITZA NICHITA STĂNESCU NUFĂRULUI OBORULUI (Henri Coanda) OITUZ OLTENIEI ORIZONTULUI PAJIŞTEI (Take Ionescu) PARCULUI (Frederik Mistral) PARCUL CUSTOZZA PARC JOACA ( N.10005 SC 10001.1-3 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001. SC 10001.10005 Metalici rutieri SC 10001.10005 Ornamental 2 br. BĂLCESCU) PARCUL UNIRII PAVLOV (Tim. Şincai) MUNCITORILOR (S.10005 SC 10001.10005 SC 10001.

10005 SC 10001.10005 SC 10001. Simion Ştefan) SIRETULUI BUCOVINEI (Şipotului) SUB VII TÂRGULUI TEILOR TRAIAN TRANDAFIRILOR (Dr.10005 Ornamental 2 br.10005 Thilia Hermes Quercus Condor Oleron Ambient SC 10001.108 PIAŢA UNIRII (Mag.10005 SC 10001.4.Blaga) PROLETARILOR (D.10005 SC 10001.10005 SC 10001.5 m SC 10001.10005 SC 10001. SC 10001.10005 Ambient .C.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.4.10005 SC 10001. REPUBLICII (Bd. JUD. Al.10005 Condor Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Ioan Berciu ) RÂNDUNELELOR SALCÂMULUI SEPTIMIUS SEVERUS SIMION BARNUŢIU SINAIA (Mit.10005 SC10001. Unirea) PINULUI 37 14 8 3 6 3 19 4 11 13 12 78 60 16 3 5 2 2 29 7 5 6 24 2 6 10 8 4 7 35 12 14 14 29 10 15 Ambient .10005 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 PLEVNEI PRIETENIEI POPA LAUREAN PRIMAVERII (Ruben Patiţia) POLIGONULUI (I.Velican) TRANSILVANIA 133 PARCARE SPIT.10005 Ambient SC 10001.10005 SC 10001. Sterca Suluţiu) ROZELOR (Pr. SC 10001. Victoriei) REVOLUŢIEI 1989 (Bd.10005 SC 10001.10005 Ambiental SC 10001.10005 Ambient Ambient SC 10001. de Hunedoara) PROGRESULUI (L. Victoriei) ROMANĂ (Mit.5 m SC 10001.70W2009 8 – 150W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 6 – 150W1999 7 – 150W1999 12 – 150W1999 4 – 70W2003 13 – 100W2003 12 – 150W1999 1 – 100W2004 12 – 150W1999 78 – 250W1999 49 – 250W1999 11 – 400W1999 32 – 250W2008 6 – 70W1999 5 – 150W1999 2 – 150W1999 2 – 70W1999 29 – 70W2007 7 – 150W1999 5 – 150W1999 6 – 70W1999 24 – 150W1999 2 – 70W1999 6 – 70W1999 10 – 70W2003 5 – 70W2004 3 – 70W2007 4 – 150W1999 7 – 150W1999 35 – 150W1999 12 – 150W1999 22 – 150W2008 14 – 70W2008 14 – 150W2008 29 – 150W2008 20 – 250W2008 15 – 150W2008 30 – 3W2008 17 – 150W2008 4 – 150W1999 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat .+ PIAŢETĂ TRIBUNALULUI 17 4 74Domino 6Jet 2 As 12Opalo 1 2IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 1/11 6IEP 2/21 6Biselux 7IEP 3/21 12IEP 2/21 4Selux 13IEP 1/11 12IEP 2/21 1IEP 1/11 12IEP 2/21 78IEP 2/21 49IEP 2/21 11IEP 2/22 32Hestia 6Biselux 5IEP 3/21 2IEP 2/21 2IEP 3/21 29Jasper 7IEP 3/21 5IEP 3/21 6Selux 24IEP 3/21 2IEP 3/21 6Selux 10Selux 5IEP 3/21 3Opalo 1 4IEP 2/21 7IEP 2/21 35IEP 2/21 12IEP 2/21 36Thilia Thilia 14Hermes 29Quercus 20Hestia 15Hestia Noctis 17Neos 4IEP 3/21 Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE LED HIT-CE LVS 74 – 70W2004 6 – 70W2004 12 -70 W2009 2 . Cantemir) Bd.

Rares) 29 3 55 12 SC 10001.10005 20Opalo 1 9Opalo 1 12Opalo 1 10Opalo 1 28Opalo 1 20Opalo 1 10Opalo 1 9Opalo 1 6Opalo 1 9Opalo 1 7Opalo 1 11Opalo 1 3Opalo 1 6Opalo 1 34Malaga Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 70W2007 9 – 70W2007 12 – 70W2007 10 – 70W2007 28 – 70W2007 20 – 70W2007 10 – 70W2007 9 – 70W2007 6 – 70W2007 9 – 70W2007 7 – 70W2007 11 – 70W2007 3 – 70W2007 6 – 70W2007 34 – 70W2007 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat .10005 7SC10001.Brîncoveanu) VIOLETELOR (S.10005 13IEP 3/21 1IEP 2/21 9IEP 1/11 3Selux 53IEP 2/21 2IEP 2/22 9IEP 3/21 6IEP 2/21 14Selux 16IEP 3/21 4IEP 1/11 56Biselux 47IEP 3/21 IEP 2/21 2Selux 18IEP 3/21 7IEP 2/21 3IEP 1/11 14Selux 27IEP 2/21 15IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 1/11 4IEP 3/21 7IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten 141 142 143 144 145 146 147 VIILOR VÂNĂTORILOR(Ctin.10005 10SC10001. 27SC 10001.5 m SC 10001.Caragiale G.10005 SC 10001.10005 4 SC 10001.10005 2SC 10001.10005 20SC10001. Jumanca) VULTURULUI (M.10005 6SC10001.10005 4SC 10001.5 m 25SC 10001.10005 14 Ambient .10005 9SC10001.5 m 16 SC 10001.10005 28SC10001.10005 28Ornamental 2 br.10005 135 136 137 138 139 140 T.10005 15SC 10001. cel Batran) ZIDARILOR (A.tin Brancusi Sliven Viadana Calea Labului Calistrat Hogas Ponor Orizont LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13 – 150W1999 1– 100W2003 9 – 70W2003 3 – 70W2003 53 – 250W1999 2 – 400W1999 9 – 70W1999 6 – 150W1999 14 – 150W2003 4 – 70W1999 4 – 100W2003 56 – 70W1999 20 – 150W1999 27 – 150W1999 2 – 70W2003 18 – 150W1999 7 – 150W1999 1 – 150W2004 1 – 100W2004 1 – 70W2004 14 – 70W2004 27 – 150W1999 15 – 150W1999 5 – 70W1999 2 – 70W1999 5 – 70W1999 2 – 70W2004 1 – 150W1999 3 – 70W1999 7 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 20SC10001.4.10005 11SC10001. Iorga ) VASILE ALECSANDRI VASILE GOLDIŞ Alei între blocuri 14 Ambient .4.10005 12SC10001.10005 6SC 10001.10005 3SC10001.10005 3SC 10001.10005 7SC10001.10005 6SC10001.10005 10SC10001.Enescu Varese Nazareth-Ilit Arieseni Cornel Medrea C.10005 5SC 10001. Mârza ) VIŞINULUI( I. VLADIMIRESCU (Carol I ) TULNICULUI ULMULUI (Alexandru cel Bun) UNIRII (N.10005 34SC10001.10005 Ambient .10005 9SC10001. Bena ) NICOLAE TITULESCU (Zorilor) ALBA IULIA – MICEŞTI : Alcala de Henares (Bayonne) Milenium I.10005 9SC10001.5 m 27SC 10001.134 TOPORAŞILOR (P.10005 2Ambient -4.L.4.

Bărăbanţ Ciocârliei Ciucaşului Câmpeni Corniştei Fagului Gării Gorunului Grădinilor Iazului Maceşului Mureşului Paltiniş 9SC10001.10005 4SC10001. Electrica S.10005 9SC10001.A Proprietatea S.0 m 15Ambient -6. Electrica S. Electrica S.0 m 21Malaga 12Malaga 15Malaga 15Malaga 14Malaga 25Malaga 14Malaga 16Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21 – 70W2008 12 – 70W2008 15 – 70W2008 15 – 70W2008 14 – 70W2008 25 -70W2008 14.10005 4SC10001.10005 2IEP 1/11 28IEP 1/11 4IEP 1/11 19IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 4IEP 1/11 28Domino 8IEP 2/21 74IEP 2/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2 – 70W1999 28– 70W1999 4– 70W1999 19– 70W1999 6– 70W1999 3– 70W1999 4– 100W1999 28– 70W1999 8– 250W1999 74– 250W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BĂRĂBANŢ Aluniş Cabanei Şcoala Gen.10005 8Metalici rutieri 74SC10001.0 m 15Ambient -6. Electrica S.C.A Corpuri de iluminat Proprietatea S. Electrica S.10005 8SC10001.A Proprietatea S.10005 6SC10001. Electrica S. Electrica S. Electrica S.A Proprietatea S. Proprietatea S.10005 6SC10001.0 m 14Ambient -6.0 m 25Ambient -6.A Proprietatea S.10005 12SC10001.CARTIER „ LA RECEA” LA RECEA BUNTA IZVORULUI NANULUI ORLEA PIATRA CORBULUI ROŞIA MONTANĂ ŢARINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTOŞ Ana Ipatescu Dacilor Digului Gemenilor Glinca Liliacului Pod Mureş Regimentul V Vânători 21Ambient -6.A Proprietatea S. Electrica S.C. Electrica S.10005 5SC10001.0 m 16Ambient -6.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.10005 7SC10001.C.C.A Proprietatea S.C.A.10005 17SC10001.C.C. Electrica S.70W2008 16.C.C.C.10005 9SC10001.C.A Proprietatea S. Electrica S.0 m 14Ambient -6.10005 28SC10001.10005 4SC10001.10005 19SC10001.10005 9SC10001.A Proprietatea S. Electrica S. Electrica S.C.10005 46SC10001.10005 11SC10001.C.10005 7SC10001.10005 3SC10001.0 m 12Ambient -6.70W2008 Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată 2SC10001.A .A Proprietatea S.10005 9Malaga 9Malaga 2IEP 1/11 12Malaga 6Malaga 7Malaga 7Malaga 9Malaga 3IEP 2/21 5Malaga 11Malaga 4Malaga 9Malaga 17Malaga 46Malaga 5Malaga Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 9– 70W2000 9– 70W2000 2– 70W2003 12– 70W2000 6– 70W2000 7– 70W2000 7– 70W2000 9– 70W2000 3– 150W2000 5– 70W2000 11– 70W2000 4– 70W2000 9– 70W2000 17– 70W2000 46– 150W2000 5– 70W2000 Proprietatea S.A Proprietatea S.C.

C.10005 3SC10001.10005 5SC10001.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Petreşti Pescarilor Poieniţei Şardului Stejarului Streiului Şurianului Taberei Turnătoriei Valea Mică Cătinei 14SC10001.10005 10SC10001.C.C.A Proprietatea S.10005 2SE 4. Electrica S.10005 16SE 4.C. SE 10 9SC10001.10005 4SE 4.C.10005 3SC10001.10005 9SC10001.10005 5SE 4. SE 10 5SE 4. Electrica S. Electrica S. SE 10 10SC10001. Electrica S. SE 10 - 13Opalo 1 84IEP 1/11 1Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 5Opalo 1 Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13– 70W2007 84– 70W2000 1– 70W2007 9– 70W2000 5– 70W2000 5– 70W2007 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Fără iluminat Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MICEŞTI Apuseni Bobâlna Bujorului Calistrat Hogas Carpati Cumpenei Dragojani (Drăgăşani) Dealului Gării Inului Labului Lapuşului Magurei Mioriţei 21SC10001.A Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PÂCLIŞA Alunului Carpenului Coastei Garoafei Iasomiei Rariştei Razorului Sitarului Văii 13SC10001.10005 14SC10001.10005 1SE 4.10005 7SC10001.A Proprietatea S.10005 14Malaga 5Malaga 7Malaga 4Malaga 3Malaga 10Malaga 9Malaga 10Malaga 14Malaga 3Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 14– 70W2000 5– 70W2000 7– 70W2000 4– 70W2000 3– 70W2000 10– 70W2000 9– 70W2000 10– 70W2000 14– 70W2000 3– 70W2000 Proprietatea S.10005 3SC10001.C.10005 5SC10001. Electrica S.10005 9SC10001. SE 10 5SE 4.10005 4SC10001.A Proprietatea S.10005 84SC10001. SE 10 2SC10001.10005 3SC10001.10005 5IEP 1/11 16Opalo 1 3IEP 1/11 2IEP 1/11 2Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 16IEP 1/11 5IEP 1/11 1IEP 1/11 4IEP 1/11 10Opalo 1 5IEP 1/11 3IEP 1/11 9IEP 1/11 Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21– 70W2004 16 – 70W2007 3– 70W1999 2– 70W1999 2– 70W2007 9– 70W1999 5– 70W1999 16– 70W1999 5– 70W1999 1– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W2007 5– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .A Proprietatea S.C.10005 9SC10001. Electrica S. Electrica S.A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 10SC10001.A Proprietatea S.A Proprietatea S.C.C. Electrica S. SE 10 1SC10001.10005 5SC10001. Electrica S.C. Electrica S.10005 3SC10001.A Proprietatea S.

SE 10 25SC10001. SE 10 2IEP 1/11 5Opalo 1 16IEP 1/11 4IEP 1/11 32IEP 1/11 2Selux 3IEP 1/11 8IEP 1/11 8IEP 1/11 7IEP 1/11 12IEP 1/11 33IEP 3/21 Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2– 70W1999 5– 70W2007 16– 70W1999 4– 70W1999 32– 70W1999 2– 70W2003 3– 70W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 33– 150W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Luxten Luxten LVS LVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OARDA DE JOS Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. SE 10 9SE 4. 10005 3SC10001.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pârâului Ponor Postăvarului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. SE 10 8SE 4. SE 10 4SE 4. SE 10 2Ambiental 4. SE 10 4SE 4. SE 10 5SC10001. SE 10 16SE 4. 10005 8SE 4. 10005 7SC10001. 10005 7SE 4. SE 10 33SE 4.5m 3SE 4. SE 10 10SE 4. SE 10 32SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 12SE 4. Oarda de jos Bucegi Câmpului Cocorilor Castanului Cărăbuşului Duzilor Dumbrăviţei 10SC10001. SE 10 7SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 11 Gloriei 12 Garoafei 13 Lăcrămioarei 14 Merişor 15 Trifoiului 10IEP 5/11 7IEP 5/11 14IEP 5/11 8IEP 1/11 2IEP 1/11 3IEP 5/11 9IEP 5/11 1IEP 2/21 9IEP 5/11 5IEP 1/11 4IEP 2/21 7IEP 1/11 8IEP 5/11 2IEP 5/11 8IEP 1/11 17IEP 5/11 7IEP 5/11 12IEP 5/11 4IEP 1/11 10IEP 5/11 4IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 10 – 70W1999 7 – 70W1999 14– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 1 – 150W1999 9– 70W1999 5– 70W1999 2 – 150W1999 7– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 8– 70W1999 17– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 2– 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 OARDA DE SUS Cordovanilor Cedrului Ciobănaşului 4SE 4. 10005 14SC10001.10005 16SE 4. Miceşti Strunga Topliţa Trestiei Uricani Valea Aurului Vâlcele Zăvoi Zlatnei 2SE 4. 10005 10SC10001. SE 10 8SE 4. SE 10 4IEP 1/11 9IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS 4 -70W1999 9 -70W1999 2 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . 10005 7SC10001. 10005 22SC10001. SE 10 2SE 4.

Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. SE 10 15 Tineretului 16 Vadului 17 Victoriei Şcoala Gen. SE 6SE 4. SE 10 53SE 4. SE 10 6SE 4. SE 10 2SE 4. Consilier. crt. SE 10 12SE 4. SE 10 2SE 4. 42SE 4. SE 10 1SE 4. Oarda de sus 18 Viorelelor 19 Zefirului 6IEP 1/11 1IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 1IEP 1/11 40IEP 1/11 2IEP 2/21 9IEP 1/11 2IEP 1/11 2IEP 1/11 15IEP 1/11 1IEP 2/21 6IEP 1/11 4IEP 1/11 53IEP 1/11 4IEP 1/11 12IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 6 -70W1999 1 -70W1999 6 -70W1999 3 -70W1999 1 -70W1999 40 -70W1999 2 – 150W2000 9 -70W1999 2 -70W1999 2 -70W1999 15 -70W1999 1 – 150W2000 6 -70W1999 4 -70W1999 53 -70W1999 2 -70W2003 4 -70W1999 12 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat PRESEDINTELE SEDINTEI. PUTERE 5 6 STALPI Tip Buc.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Căprioarei Cucului Fagetului Greierului Gutuiului Haiducilor Mohorului Păpădiei Socului Şoimului 6SE 4. 7 8 Observaţii 9 . SE 10 16SE 4. SE 10 3SE 4. 4 a la Caietul de Sarcini MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC RETELE DISTRIBUTIE Nr. SE 10 4SE 4. SE 10 1SE 4. SE 10 4SE 4. Marcel Jeler Anexa nr. 0 Denumire tronson reţea-stradă 1 EXINDERI RETELE SAU TIP RETEA 2 LUNGIME 3 SECTIUNE 4 Corpuri iluminat Buc. Secretar. SE 10 9SE 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RK PARC PROIECTARI APULUM BRADISOR DETUNATA – VANATORILOR GEMINA GLADIOLELOR LUCEAFARULUI ION ALEXANDRU MACULUI MARGARETELOR MORII – Parc Ardeleana NICOLAE TITULESCU PARCULUI (F.4 .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mistral) IULIU MANIU VASILE GOLDIS ARNSBERG PIATA AGROALIMENTARA PARCARE STADION PARC GARA VULTURULUI TUDOR VLADIMIRESCU TUDOR VLADIMIRESCU ARIESULUI LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES 250 400 100 100 650 850 200 200 200 600 250 850 250 200 150 150 250 300 200 300 300 300 900 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 18 35 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50W 50W 50W 35 W 50W 35 W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 35 W 35 W 50W 35 W 250W 100W Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Otel zincat Otel zincat 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 14 Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.C.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.I. BRATIANU BUJORULUI – MARGARETE CALEA MOTILOR CALEA MOTILOR BIRUINTEI (pod Sebes) HOREA CENTRU ( lampadari 2 brate) CETATE ( lampadari 2 brate) AMPOI 2 – 3 BRANDUSEI Dr. Mârza ) INTRARE OARDA de JOS INTRARE OARDA de JOS PARTOS BARABANT PACLISA OARDA DE JOS OARDA DE SUS MICESTI ION LANCRANJAN CENTRALIZATOR LES – ACYABY 4x16 LEA – TYIR 3x25 SALPI ORNAMENTALI STALPI OTEL ZINCAT STALPI RUTIERI ( Beton) CORP ILUMINAT (orn) 35 W CORP ILUMINAT (orn) 50 W CORP ILUMINAT rutier 70 W LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 350 300 450 300 800 100 1300 2700 800 1200 250 300 300 100 500 350 300 700 200 1500 300 300 300 1500 800 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 16 8 16 22 16 4 33 160 50 50 20 20 12 3 14 8 10 32 8 30 10 10 10 25 20 250W 250W 100W 100W 250W 100W 150W 35 W 50 W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri 14 6 10 10 16 4 30 Reparatie capitala Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea In locuit retea existenta – Anexa nr.4 40 18 4 2 12 8 10 15 5 5 5 10 10 15050 8900 194 115 144 206 198 282 Ornamental Ornamental . AUREL LAZAR EMIL RACOVITA MUSETELULUI PINULUI VIOLETELOR (S.24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ARDEALULUI I.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.

M4 P4 6.5Asfalt 1.0Asfalt 2.ALBĂSTRELELOR (Ac.Ion Ratiu) M4 P4 Amlasare Disp.AMPOIULUI (Petru Dobra) M3.5Asfalt Asfalt 1.5 72.5 141. crt. de il.5 1471.Goldiş M2 P2.Al.1 DECEMBRIE 1918(Crişan-Cloşca) a) Crişan-V.5 77771. de reţea Rutier Pietonal (STRĂZI) ALBA IULIA 1.AUREL VLAICU M3 P3 12. Consilier. Secretar.0Asfalt 1. IOAN CUZA (Clujului) M2 P2 M2 P3 5.Goldiş-Cloşca M2 P1 2.5Asfalt 1.ARNSBERG M4 P3 11.5 71. Marcel Jeler Anexa nr. 5 la Caiet de Sarcini Clasificarea căilor de circulaţie Nr.5 71.5Asfalt -Asfalt -Asfalt Fără iluminat rutier şi pietonal .0 143.Borza) M5 P6 4. 43 BUC.800 1. b)V.APULUM M5 P6 8.5Asfalt 1. de ilum Lungime tronson Lăţime tronson Rutier Pietonal (m) (m) St Dr 142.ARDEALULUI M2 P1 10.300 430 966 355 830 188 700 570 650 2. Manciulea) M3 P3 AMPOI III ( Alei de acces blocuri ) M4 P3 9.ARIEŞULUI (Şt.100 1.5Asfalt -Asfalt -Asfalt -Asfalt 1. Denumire tronson Clasa sist.5 71.ALEX.AVÂNTULUI (Dr.CORP ILUMINAT rutier 100 W CORP ILUMINAT rutier 150 W CORP ILUMINAT rutier 250 W 60 33 51 PUNCTE APRINDERE 1 2 PUNCTE APRINDERE NOI MODERNIZARE PUNCTE APRINDERE EXISTENTE 26 BUC.5Asfalt 1.9 MAI (Inochentie Micu Clein) M5 P6 3. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.0 7Tip Carosabil Observaţii Unilateral Bilateral faţă în faţă Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral 470 220 250 346 125 3. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.ANDREI MUREŞANU M4 P4 7.

0Asfalt 1.5 771. Filipescu ) 22.13.0Asfalt 2.0 71.5Asfalt -Asfalt 1.0 71.0 71.CLOŞCA 28.HOREA 50.5 71.5Pietruit 2.0Asfalt -Asfalt -Asfalt .0 71.5Asfalt 1.CRINULUI (Ion Arion) 30.5 71.0 71.0 71.5Asfalt 1.GEMINA 45.FERDINAND I (Republicii) I – str.0 771.5Asfalt 1.5 71.0Pavaj-granit 1.ENERGIEI ( Mşal.CEFERIŞTILOR (Banatului) 24.5 71.5 71.BARBU LĂUTARU 15. Betlehem) 16.CONSTRUCTORILOR (Ampoi II) 29.DECEBAL 35.100 360 230 720 560 1.CAMELIEI (George Bariţiu ) 21.5Asfalt 1.BIBLIOTECII (G.5 71.0 71.CASTANILOR 23.DEALUL FURCILOR 34.5Pavaj-pavele 1.BUCUREŞTI 19.DETUNATA 36.EC.C.I.5 71.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5Asfalt 1.5 71.0Asfalt 1.Lazăr) 31.CRIZANTEMELOR (A. A.5 141.CRÂNGULUI (Maramureşului) 33.5Asfalt 1.CIREŞULUI (I.IAZULUI (Ioan Buteanu) 52.5 771.5 71.5Asfalt 1.CETĂŢII 25.0Asfalt 1.FLORILOR 44.5 142.000 220 145 771.AVRAM IANCU 14. Fluieraş) 26. Suciu) Alei acces intre blocuri. Hossu) 18.5 71.GH.5Asfalt 1.FABRICII (Miron Costin ) 41.CRAIVEI 27.I.5 71. Încoronării II – Bd. Antonescu ) 40.0Asfalt 1.5Pavaj-pavele 2.0Asfalt 1.5 71.CĂLĂRAŞI (N.DOBROGEI 37.IAŞILOR 51.Bd. I.5Asfalt 1.DOINEI 38.5 71. I. Ioan Pop ) 42. DOJA (Axente Sever ) 46. Şaguna) 39.0Asfalt 1.5Asfalt 1.0Asfalt -Pavaj-granit 1.0 771.0 111.5Asfalt 1. parcari 49.BRADIŞOR (Vlad Ţepes) 17.GHIOCEILOR (Msal C-tin Prezan ) 48.0 714- -Asfalt 1. Luminii .5Pavaj-granit 1.FÂNTÂNELE (Dr.5Pavaj-granit 1.5 71.5 122.5 71. VARGA (Mit.0Asfalt 1.GLADIOLELOR (Dr.BRINDUŞEI (Crd.0 61.GEORGE COŞBUC 47.BUJORULUI (Pertu Maior) 20.700 1050 650 280 630 1.5Asfalt 1. I.5Asfalt 1.5 771.5Asfalt 1.CRIŞAN 32.BRĂTIANU M4 M5 M5 M4 M3 M3 M4 M5 M3 M5 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M3 M5 M5 M4 M5 M5 M2 M2 M4 M5 M4 M4 M4 M4 M5 M2 M3 M4 M2 P4 P5 P5 P3 P3 P3 P5 P5 P3 P5 P4 P4 P4 P4 P2 P4 P5 P5 P4 P6 P4 P3 P6 P4 P3 P5 P4 P5 P5 P5 P2 P3 P4 P5 P3 P4 P5 P4 P5 P3 P3 P4 P1 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 260 450 250 230 180 1150 220 150 450 80 150 350 90 500 600 90 540 340 310 120 400 230 500 130 260 150 340 280 1410 1010 400 1.0Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt 1.0Asfalt 1. Încoronării – Pasarela CFR 43.0 71.5 71.

5Asfalt 1.IEDEREI (Teodor Mihaly) M4 54.0 71.5Asfalt 1.5Asfalt 1.0Asfalt 1.JDERULUI (Dr.MARIN SORESCU 74.380 990 390 760 2.5AsfalT Iluminat 50%(280 m) .0 71.5 6671.0Asfalt 2.5 1. Micu) 74.5 141.ION ALEXANDRU 56.MIHAIL KOGALNICEANU 80.670 250 360 1.0 71.0Asfalt 1. parcari 70.MIHAI EMINESCU 79.010 460 100 800 650 150 2.MICIURIN (Emil Racoviţă ) 78.5Asfalt 1.Toporaşilor 62.Doinei II – str. Doinei – str.5 71. Şt.0 61. Cicio Pop) 64.0Asfalt -Asfalt -Pietruit 1. Pop de Baseşti) Alei acces intre blocuri.0 101.5Asfalt 2.Mitr.5Asfal 1.5Asfalt 1.LIBERTĂŢII 66.T.5 72. Eroilor – str.LUMINII (Basarabiei ) 71. 1 Dec.M4 M4 M4 M4 M4 M3. Haşdeu ) Alei acces intre blocuri. Sept.5Asfalt 1. cel Mare ) 77.LĂMÂIŢEI (Pr.Vladimirescu – str.5Asfalt 1.5Asfalt 2.0Asfalt 1.0Asfalt 1. GOGA ( fost Încoronarii) 63.M4 M4 M5 M5 M4 M3.0Asfalt 1. O. Detunata M4 M5 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M4 M3.0Asfalt 1.5 677131.0 71.53.MARGARETELOR (Sam.5Asfalt 1.5 7+71.LIPOVENILOR 68.(Regina Maria) 82.IZVORULUI 61.LICEULUI (Dr. O.0Asfalt 1.5 777771.MESTEACĂNUL (Şt.MIHAI VITEAZUL I – Pţa.1918) 59.LIVEZII 69.ION AGÂRBICEANU 55.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.MĂRĂŞTI 75.0 72.51.IONEL POP 58.0 71.5Asfalt 1.5Asfalt 1.0 71. Sept Severus – str.str. Goga II – str. Gemina – str. M4 M4 M5 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M5 M3 M4 M3 M4 M4 M2 M2 M2 M2 P5 P4 P5 P5 P5 P3 P6 P4 P4 P5 P4 P3.Goga – POARTA IV III – Poarta IV – str.5Pavaj 1.460 200 71.MOLDOVEI 83.400 420 430 260 1.470 1.0Pavaj 2.LUCEAFĂRULUI(B. E.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5Asfalt 2.5Asfalt 1.5 211.0Asfalt -Asfalt 1.MACULUI (Gh.Gemina III – str.LALELELOR ( Dr.5Pavaj -Asfalt 1.5 7+71. 1918 81.0Asfalt 1.ION MINULESCU ½ 57.O. parcari 72.5 71. Aurel Vlad) str Lalelelor – bd Transilvania Bd.0Asfalt 2.ÎNCORONĂRII ( fost 1 DEC.5 141.ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) 60.5 61.5 72.P4 P5 P5 P6 P5 P4 P4 P5 P5 P4 P3.5 72.170 120 290 100 190 1.220 110 260 1. Severus IV – str.5Asfalt -Pietruit 1.432 210 890 332 380 360 5. Transilvania .MĂRĂŞEŞTI 76.150 920 240 330 400 1080 650 720 270 250 1.MOŢILOR (Calea) I – Bd.0 771.MARCUS AURELIUS 73. P4 P5 P4 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P6 P3 P4 P3 P4 P4 P3 P3 P4 P3 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Axial Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral 1.5 771.0 72. SIMION ŞT. P.5 771. V Lucaciu ) 67.LIVIU REBREANU 69. Hulea) 65.0 72.

0 141.5 141.5 771.MUNCITORILOR (S.0 71.0Pavaj 1.) 118.P-ţa I.5Asfalt 1.OITUZ 95.PRIETENIEI 109.5Pavaj 2. Goldiş str.5Pavaj -Asfalt /Pavaj 1.P4 P3 P3 P3 P3 P6 P5 P6 P6 P4 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Catenar.5Asfalt .OLTENIEI 96.5 71.5Asfalt 1.5Asfalt 1.5Pavaj 1.5 7+71.5Asfalt -Asfalt 1.SALCÂMULUI 121. Detunata – str Zlatnei 84.5Asfalt 1.ORIZONTULUI 97. Goldiş – str.5 -Asfalt 1.0Asfalt -Asfalt -Asfalt 1. Lalelelor – str.0 71.5 71.5Pavaj 1.REPUBLICII (Bd.MORII 85.P-ţa EROILOR (Pţa.PLEVNEI 108. Sterca Sul.0 71.ROZELOR (Pr.MUNTENIEI 88.5 71.PARTIZANILOR (Crişanei ) 102.C.0Asfalt 1.MUŞEŢELULUI (Al.PĂCII (Patriarh Miron Cristea) 103.0Asfalt 2.0 72.) 116.0Asfalt 1. Naţiunii) 104.5Asfalt 1.Alecsandri .BRĂTIANU 105.V VÂNĂTORI 115.5 71.POPA LAUREAN 110.PRIMĂVERII (Ruben Patiţia) 111.5Asfalt 1.700 400 600 700 105 180 90 182 970 771.NICOLAE BĂLCESCU 90. Ioan Berciu ) 119.POLIGONULUI (I.5Asfalt 2. Cloşca – Calea Moţilor 117.NICHITA STĂNESCU 92.0 71.Al.REG.Bd.378 450 140 260 570 410 220 540 170 235 155 150 230 320 722 80 345 125 240 610 410 360 305 1. Voievod) 89.central Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Axial Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 3.5Pavaj 1.0Asfalt 1.P3 P2.5 751. de Hunedoara) 112.5 71.PARCULUI (Frederik Mistral) 99.PAJIŞTEI (Take Ionescu) 98.5Asfalt 1.5 -1.0 71.I.5 14141.NUFĂRULUI 93.2 71.bd.5Asfalt 1.2Asfalt 1.P3 P2 P4 P6 P6 P5 P5 P4.300 1.ROMANĂ (Mit. V. Cloşca str.5 7771.5 71.400 310 950 720 230 130 283 381 180 275 1.V.5Asfalt -Asfalt 2.PAVLOV (Tim.5 71.5 -2.PROLETARILOR (D.0Asfalt 1.5Asfalt 1. M4 M5 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M5 M4 M5 M3 M2 M3 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M4 M2 M2 M3 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M4 P5 P4 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P3 P6 P5 P6 P3 P3 P5 P5 P3 P3 P2.MUZEULUI 91.5Asfalt 1.5 141.MUNCII (Gh Şincai) I – str. Victoriei.0Asfalt 1.0 7771.5 71.0Asfalt 1.SEPTIMIUS SEVERUS M3 M4 M3.REVOLUŢIEI str.0Asfalt 1. Cantemir) 114.NICOLAE GRIGORESCU 91.P6 P4 P3.5 71.5Asfalt 2.5 71.RÂNDUNELELOR 120. V.700 1.OBORULUI (Henri Coanda) 94.5 71.0Asfalt 1.5 141. Henţia) 87.Blaga) 113.5 772.5Asfalt 1.PARCUL UNIRII 100.P-ţa IULIU MANIU 106.5 71.P3 P5 P4 P5 P3 P2.5Asfalt 1.0 71. V.V – Str. Republicii – str Heleşteului 86.Republicii II – bd. Cipariu) 101.PROGRESULUI (L.5Asfalt -Asfalt 1.PIAŢA UNIRII 107.5Asfalt 1.

5Asfalt -Asfalt 1. Titulescu ) M4 M5 M4 M5 M5 M4 M3.5 71.5Asfalt 2.ZIDARILOR (A.0 141.M4 M3 M5 M4 M3.0Asfalt 3.MILENIUM 9.07.ALCALA DE HENARES 2/3 3.145 1.5Asfalt ALBA IULIA – MICEŞTI 1.SINAIA (Mit.0Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt .05.0 1.I.0 72.NAZARETH – ILIT 1/3 M4 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M5 M4 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 555 735 390 140 350 435 425 415 220 400 5.5Asfalt 2. Mârza ) 143.TULNICULUI 136.950 350 430 350 360 1. -Asfalt -Asfalt 1.GEORGE ENESCU 7.05.TRAIAN 130.5asfalt.CORNEL MEDREA 6.TOPORAŞILOR (P.5Asfalt 1.M3 M4 M4 M3.TRANSILVANIA Bd.TÂRGULUI 128.M4 M2.5Asfalt -Pietonal 1.T.100 1.VASILE ALECSANDRI 139.0-Pietruit 1.5 7761. VLADIMIRESCU (Carol I ) 135.0 71.Revoluţiei Bd.5 42.120 700 283 105 190 134 355 72.0 74. Jumanca) 144.5Asfalt.VÂNĂTORILOR (C.UNIRII (N. CARAGIALE 8.Alei acces intre blocuri 122. Bena ) 146.5 47121.SIMION BARNUŢIU 123.05.0Pietruit 4.ZORILOR (N.SIRETULUI 125.5 571.0 73.TRIBUNALULUI 133.Pietonal Axial Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar 360 300 420 668 160 800 155 280 1. Velican ) 131. P3 P3 P5 P5 P6 P6 P6 P4 Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Mixt .M4 M4.L. 1 Decembrie – bd.NADA FLORILOR 10.C.5Asfalt 2.180 550 480 150 135 870 1.0 71.0Pavaj 1.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5 72.5Asfalt 1. 1.0 71.5 72.0 71.P3 P5 P5 P3 P4 P4 P2.VIŞINULUI ( I.0 72.ABRUDULUI 2.TEILOR 129. Rares) 134.0Asfalt 1.5Asfalt 1. S.Revoluţiei – str. Fântânele – Sub Vii 132.0Asfalt 1.5Pavaj 1.SUB VII 127.05.0Asfalt 3.VULTURULUI (M.5 61. M4 M4 M3.VIILOR 141. parcari 140.VASILE GOLDIŞ Alei acces intre blocuri.235 410 1. M4 M3.5 71.0 5. cel Batrân) 145.ARIEŞENI 4.5 -7+71.BAYONNE 5.05.5 71.VIOLETELOR (S. Fântânele str.0Asfalt Pavaj 3.M4 M4 M4 M4 M4 M5 M4 P5 P5 P4 P4 P6 P5 P3 P3 P3 P2 P3 P3 P5 P4 P2.05.ŞIPOTULUI (Bucovinei) 126.05.5 71.01.5 1. Iorga ) 138.0Asfalt 1. Brâncoveanu) 142. Ştefan) 124.TRANDAFIRILOR (Dr.ULMULUI (Alexandru cel Bun) 137.

11.SLIVEN 1/3 12.VARESE 13.VIADANA ½

M5 M4 M5

-

Unilateral Unilateral Unilateral

400 980 350

5,05,05,0-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit

CARTIER „ LA RECEA”
1.LA RECEA 2.BUNTA 3.IZVORULUI 4.NANULUI 5.ORLEA 6.PIATRA CORBULUI 7.ROŞIA MONTANĂ 8.ŢARINA PARTOŞ 1.Ana Ipatescu 2.Dacilor 3.Digului 4.Gemenilor 5.Glinca 6.Liliacului 7.Portului 8.11 Iunie 9.Pod Mureş BARABAŢ 1.Aluniş 2.Cabanei 3.Cătinei 4.Ciocârliei 5.Ciucaşului 6.Câmpeni 7.Corniştei 8.Fagului 9.Gării 10.Gorunului 11.Grădinilor 12.Maceşului 13.Mureşului 14.Paltiniş 15.Petreşti 16.Pescarilor 17.Poieniţei 18.Şardului M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat 480 480 470 480 430 400 400 430 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt

M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3

P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral faţă în faţă

164 578 171 790 156 214 250 100 150

7,01,5 7,02,0 7,05,0 7,01,5 7,01,5 7,02,5 7,01,0 7,01,5 7,01,5 7,0 7,02,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,01,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

1,5Pietruit 2,0Pietruit 5,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Pietruit 2,5Pietruit 1,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Asfalt

-Pietruit 2,0Asfalt -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit 1,5Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Beton -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M5 M4 M3 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

280 150 135 550 210 280 300 230 250 210 380 450 1300 250 290 210 340 180

Fără iluminat public

-

19.Stejarului 20.Streiului 21.Şurianului 22.Taberei 23.Turnătoriei 24.Valea Mică PÂCLIŞA 1.Alunului 2.Carpenului 3.Coastei 4.Garoafei 5.Iasomiei 6.Rariştei 7.Răzorului 8.Sitarului 9.Văii MICEŞTI 1.Apuseni 2.Bobâlna 3.Bujorului 4.Calea Labului 5.Carpaţi 6.Cumpenei 7.Dragojani (Dragaşani) 8.Dealului 9.Gării 10.Inului 11.Lăpusului 12.Măgurei 13.Mioriţei 14.Pârâului 15.Postavarului 16.Rotunda 17.Scarişoara 18.Strunga 19.Topliţa 20.Trestiei 21.Uricani 22.Valea Aurului 23.Vâlcele 24.Zavoi 25.Zlatnei

M5 M5 M5 M5 M3 M5

P6 P6 P6 P6 P4 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

120 410 330 278 342 196

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit

M5 M3,M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

945 3198 391 234 285 334 468 527 243

6,0 7,0 6,0 7,0 7,0, 6,0 6,0 6,0 6,0

Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M4 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M3

P6 P6 P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

860 280 99 380 323 82 984 561 246 150 433 169 344 110 544 194 1.000 144 345 321 334 220 57 728 945

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt

OARDA DE JOS 1.Armoniei 2.Busuiocului 3.Biruinţei 4.Bucegi 5.Câmpului 6.Cocorilor 7.Castanului 8.Cărăbuşului 9.Duzilor 10.Dumbrăviţei 11.Gloriei 12.Garoafei 13.Lăcrămioarei 14.Merişor 15.Trifoiului OARDA DE SUS 1.Cordovanilor 2.Cedrului 3.Ciobanaşului 4.Căprioarei 5.Cucului 6.Făgetului 7.Greierului 8.Gutuiului 9.Haiducilor 10.Mohorului 11.Păpădiei 12.Socului 13.Şoimului 14.Tineretului 15.Vadului 16.Victoriei 17.Viorelelor 18. Zefirului

M5 M5 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

557 285 805 262 345 400 112 280 105 976 288 772 508 175 150

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M3 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

206 765 150 1455 188 345 345 210 1.966 377 84 87 1.080 638 160 2.010 540 540

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

.

20 5.08(ora de vara) 16. Perioada 01.09(ora de vara) 01.09(ora de vara) 16. 12.00 18.08 – 31.11 – 30.01 – 15.01 01.40 6. 5. Secretar. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.12 – 15.05 – 31.40 6.10 7.30 20.15 6.00 6.00 20.30 21. Consilier.06(ora de vara) 01.00 20. 19. 20.30 19.10(ora de vara) 16.06 – 30.00 7.00 17.08 – 15. 23.11 01. 6. 13.00 4.50 5.45 22.11 – 15. Marcel Jeler . 15.00 19.04(ora de vara) 01. 21. 1.01 – 31.00 17.08(ora de vara) 01.40 8. crt.20 18.03 – 15.40 5.02 15.40 17. 16.06(ora de vara) 16.05 – 15.09 – 30.04(ora de vara) 16.10 – 31. 7. 14. 18.20 6.12 – 31.11 16.01 16.00 6.03 01.30 7.04 – 30.35 21. 22.45 21. 11.00 21. 2.02 01. 4.03 – 31.15 5.12 16.00 Ora decuplarii iluminatului 8.00 21. 10.02 – 28(29).07 – 15.10(ora de vara) 01.35 18.Anexa nr. 9.07(ora de vara) 01.45 20.40 6.06 – 15.15 17.05(ora de vara) 16.00 17.6 la Caiet de Sarcini Program de funcţionare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia Nr.12 Ora cuplarii iluminatului 17.45 7.15 5.40 7. 8.30 7.02 – 15. 24.20 21.07(ora de vara) 16.04 – 15.10 18.25 7.40 7.09 – 15.03 16.30 18.05(ora de vara) 01.00 PRESEDINTELE SEDINTEI.10 7.07 – 31. 17.10 – 15. 3.

Acces Şcoala gen. Intersecţie 12. Intersecţie 8. Revoluţiei – str. Intersecţie 3. Acces grădiniţa nr. Revoluţiei – Bd.T. Revoluţiei – str.nr.3 21. Intersecţie 14.2 Bd.Al. Intersecţie 15. Acces Gr.Ferdinand I. Trecere de pietoni 20. Intersecţie 9. Acces Şcoala gen. Intersecţie 11. Ioan Cuza – str. Republicii – str.1 Decembrie 1918 – str. Regimentul V Vânători Nr. Călăraşi.Livezii Bd.nr. Horea – str. Goldiş Bd. Toporaşilor Bd. 7 27.nr. Intersecţie 2. Mesteacănului. 1 25. Şcolar A.Transilvania Bd.Ferdinand I – Bd.11 . Intersecţie 5. Acces Şcoala gen.Toporaşilor.9 24. Revoluţiei – Bd.3 Str. nr. Republicii – str.Octavian Goga. 8 28.1 Decembrie 1918 – Bd. Acces grădiniţa nr.55 Bd. T. nr. Crt Tipul zonei de risc Locaţia Dimensiuni (m) 100x100 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100 60x60 100x100 60x60 60x40 60x60 60x60 60x60 100x100 60x30 60x30 60x30 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 Clasa şi tipul clasei de iluminat Rutier Pietonal M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 Observaţii 1.Vladimirescu Bd. Intersecţie 16. Regimentul VVânători – str.V. Acces Şcoala gen. Acces grădiniţa nr.Dacilor Bd.nr. Horea Calea Moţilor – Bd. Goldiş.7 la Caiet de Sarcini ZONE DE RISC – Puncte de Monitorizare Nr. Doinei Calea Moţilor – Bd.Digului Bd.Transilvania Bd. nr 25 Str. Cloşca Bd. Mărăşeşti. nr.Anexa nr. nr 35 Str. Intersecţie 13. Intersecţie 7. Intersecţie 6. nr. Intersecţie 10.5 22.Vladimirescu –str. 159 Str. nr. Iancu Bd. 3 26. Revoluţiei Bd. Arieşului Bd. Cloşca Bd. Trecere de pietoni 18. Intersecţie 4.V.18 Str. Încoronării Calea Moţilor – Bd.Vladimirescu Calea Moţilor – str. Muncii Bd. Regimentul V Vânători – str. Mureşului Str.T. Trecere de pietoni 17.

Acces Liceul nr. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.Înlocuit lampă halogen 20 W 18.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W Vapori sodiu înaltă presiune 6. Pasaj pietonal “UNIREA” Bd.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 50 W 7. 143 Bd.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 250W 16. Acces Liceul nr.M.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W Vapori sodiu înaltă presiune 4.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 150W 15.Înlocuit lampă halogen 36W BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC . T.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 150W 10. Crt. Secretar. 39 Calea Moţilor nr.29.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W Vapori sodiu înaltă presiune 2.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 70W 13.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 100W 14.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 70W 8. ÎNTRETINERE MODERNIZARE Prețul unitar material Prețul unitar total (Euro fără TVA) (Euro fără TVA ) ILUMINAT RUTIER/PIETONAL 1. Consilier. Marcel Jeler BORDEROU DE PREŢURI UNITARE (MODEL) Nr.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W Vapori sodiu înaltă presiune 3. 5 – 6 30x20 30x20 50x2 M2 M2 - P2 P2 P3 PRESEDINTELE SEDINTEI.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 400W 17.1 30. Denumirea produsetor sau a serviciilor U. Vladimirescu.3 31. T. Vladimirescu.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 250W 11.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 100W 9.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 35W 12.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W Vapori sodiu înaltă presiune 5.

SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W 27.Înlocuit lampă halogen 100W 21.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 250W 42.Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W 25.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1 M BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W 30.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 100W 40.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 400W 38.BALAST CAPSULAT 250W 58.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 70W 43.Înlocuit lampă halogen 600W 23.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W 48.ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W 55.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W 52.ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-400W 56.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W 29.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W 50.Înlocuit lampă halogen 150W 22.Înlocuit bornă contact 26.BALAST CAPSULAT 125W 57.Înlocuit lampă halogen 1000W 24.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W 31.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W 34.Înlocuit lampă halogen 60W 20.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 150W 44.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 250W 37.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W 51.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W 46.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 70W 39.19.BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W 49.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W 33.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W 53.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W 28.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 2000W 36.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W 54.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 1000W 35.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W 45.SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 150W 41.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W 47.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W 32.

Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUȚĂ) 82.5 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire conductor FY 1. 4A. 16A.Înlocuire patron siguranțe 10A.Înlocuire conductor FY 2.5 87.Înlocuire conductor FY 6 89.160 68.Înlocuire condensator 66.2 buc / PIL 75.Înlocuire conductor FY 10 90.Înlocuire SET BRĂȚĂRI DE PRINDERE PE STÂLP A CONSOLEI 85.Înlocuire soclu siguranțe mignon 25 A 69.Înlocuire conductor FY 4 88.Înlocuire cleme CDD 45 .5 93. 72.Înlocuire conductor AFY 6 95.Înlocuire siguranțe mignon 2A.160 67.Înlocuire cleme racord CL 77. 80.Înlocuire cleme CIR 80.Înlocuire capac sigutanțe 70.Înlocuire conductor AFY 4 94.Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură 78.Înlocuire corp siguranțe complet 25A 74. 71.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x1.Înlocuire conductor AFY 10 96.Înlocuire soclu siguranță MPR 53.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ PENTRU UZ arhitectural/ornamental 63.5 M 60.Înlocuire dulie E27 64.Înlocuire conductor AFY 25 98. 25.Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură 79.Înlocuire dulie E40 65.5 86. 6A.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 3 M 62.Înlocuire conductor AFY 2.Înlocuire cleme 15IL .59.Înlocuire ÎNTINZĂTOR DE REȚEA 83.Înlocuire conductor AFY 16 97.Înlocuire patron siguranță MPR 53.Înlocuire conductor FY 25 92.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 2 M 61. 80.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1. 120.2 BUC / PIL 76. 120.Înlocuire patron siguranțe 35A. 60A.Înlocuire conductor FY 16 91.Înlocuire BRAȚARĂ DE PRINOERE PE STÂLP 84. 60A.Înlocuire cleme CIS 81. 60A. 73.

Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x35+16 104.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2.5 126.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .5 114.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 134.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x70+35 106.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 129.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 133.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x50+25 105.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 118.5 127.5 100.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 111.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 102.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 124.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 117.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 121.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 136.99.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 131.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 123.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 120.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 128.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x25+16 103.5 113.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 132.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 130.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 135.5 115.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 125.5 112.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 138.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 116.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 107.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 110.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 122.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 137.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 101.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 108.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1.5 109.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 119.

Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x16 172.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 149.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25+16 176.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 171.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 144.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 170.5 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25 173.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50 175.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 154.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 152.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 143.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 169.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 151.5 164.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 150.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 166.5 159.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 140.5 160.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35+16 177.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 142.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 145.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 158.139.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x120+70 146.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 141.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x150+70 147.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 165.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 161.5 168.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 155.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 162.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2.5 163.5 156.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x240+120 148.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 153.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35 174.5 167.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50+16 178.5 157.

5 180.Remedierea CIL/Revizie contacte etectrice 184.Înlocuire cutie separație IP65 ( la baza stâlpului ) 181..W 4.Înlocuire proiector 400W 207... 16A 209.. putere ) ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI ..Înlocuire stâlp SCP 15016 195. 70 – 1000W Vapori sodiu înaltă presiune 2.....Înlocuire stâlp SE 10 188.Înlocuire proiector 150W 205.Tarif înlocuire conductor 210..Înlocuire proiector 1000W 208.Montare priză de pământ 211..Înlocuire stâlp SCP 10002 186..Decopertare și refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) 203.179..Curățire dispersor corp 182..Înlocuire stâlp SE 11 190.Înlocuire proiector 100W 204...Montare .ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M 199.Decopertare și refacere căi de circulație (asfalt) 200..Înlocuire stâlp SI 9 191. (Denumire aparat iluminat.Înlocuire proiector 250W 206...Înlocuire stâlp SCP 10001 185.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2..Înlocuire stâlp SCP 10005 187..Montare proiector IP 66 TIP ...Decopertare și refacere căi de circulație (beton) 201.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M 197.Înlocuire stâlp SCP 18007 193.Înlocuire dispersor corp 183...Montare proiector IP 66 TIP .ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M 198.Tarif înlocuire siguranță fuzibilă (automată) 10A..Înlocuire stâlp SE 4 189... 70 – 1000W cu halogenuri metalice 3.Înlocuire stâlp metalic SL 196.Manșonare ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC m³ m³ m³ m³ BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ILUMINAT ARHITECTURAL 1......Înlocuire stâlp SCP 15006 192.Înlocuire stâlp SCP 15014 194. LED...Montare proiector IP 66 TIP . caracteristici.Decopertare și refacere căi de circulație (pavaj) 202...

(culoare. alte caracteristici ) 11. caracteristici) 18.Demontare .Montare furtun (tub) luminos.Demontare furtun tub) luminos. (culoare. bulbi/LED...Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni. Secretar. alte caracteristici ) 15.Montare plasă luminoasă ( dimensiuni. ( denumire dispozitiv.Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni.Demontare șir luminos ( dimensiuni.Montare furtun (tub) luminos. LED. alte caracteristici ) 10. Consilier. nr.. bulbi/LED. alte caracteristici ) 9.. bulbi/LED. bulbi/LED. alte caracteristici ) 14.1. nr.. bulbi/LED.Demontare furtun (tub) luminos. Marcel Jeler .Montare furtun (tub) luminos. nr. bulbi/LED. nr. canale) Ø 9mm 2.Montare . (culoare) Ø 9mm 3. (culoare) Ø 13mm 7.Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni.Demontare furtun (tub) luminos.Montare perdea luminoasă ( dimensiuni... (culoare...canale) Ø 11mm 4.. canale) Ø 13mm 6.Demontare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 17. alte caracteristici ) 12.Montare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 16. alte caracteristici ) 13... caracteristici) ml ml ml ml ml ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC/ml BUC/ ml PRESEDINTELE SEDINTEI. alte caracteristici ) 8. nr. ( denumire dispozitiv.Montare șir luminos ( dimensiuni. (culoare) Ø 11mm 5... Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. LED.Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni.

Dată fiind forma particulară a acestui contract............. şi ŢÂR TEOFILA................... .0258-819462................... 51/2006 ........... cu sediul în ... tel/fax ............ fax..........FORMA PROPUSĂ CONTRACT DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA I...... la data... în conformitate cu obiectivele delegatarului... În temeiul Legii nr....... avand funcţia de ........ cod fiscal ....... respectiv de delegare de gestiune prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public........ II.. cod fiscal 4562923... cont .. certificat de înmatriculare la Registrul Comertului ......C......... cont RO28TREZ0025010XXX002140 deschise la trezoreria Municipiului Alba Iulia...... Numite în comun părţile...... deschis la .. al Legii nr....... având funcţia de primar...... şi S.................... 230/2006 Legea serviciului de iluminat public şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de aprobare a delegării serviciului de iluminat public prin concesionarea bunurilor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public nr........ având funcţia de director economic. Obiectul contractului de delegare Art........................ care presupun următoarele activităţi: .. la sediul delegatarului.. în calitate de delegatar........... din 2010..... părţile au încheiat prezentul contract de delegare a serviciului de iluminat prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ......... 1. pe de altă parte............. cu sediul în Alba Iulia str.. pe de o parte.. fiecare parte implicată în contract are dubla calitate de delegatar și concedent pe de o parte și delegat și concesionar pe de altă parte..... .... tel.....Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice...... 5A.......reprezentat prin ..............0258-812545 reprezentat prin MIRCEA HAVA. Calea Moţilor Nr... Părţile contractante Între Municipiul Alba Iulia.. în calitate de delegat...........(1) Obiectul contractului de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. .

Prin delegarea Serviciul de Iluminat Public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin prezentul contract. b) bunurile de preluare . c) bunurile proprii .autovehiculele şi utilajele folosite de delegat în derularea activităţii. c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia. delegatulconcesionar va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur (care nu pot fi înstrăinate. monitorizarea Sistemului de Iluminat Public . b) garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public. modernizarea Sistemului de Iluminat Public şi a echipamentelor ce deservesc Sistemul de Iluminat Public . reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare): .aparatura şi echipamentele. . întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public . 4. Condiţiile de exploatare a sistemului de iluminat şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Art. (4) Delegatul-concesionar este obligat să efectueze întreţinerea. reglementate prin CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO). 2. gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. 2. 5. în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. realizarea iluminatului festiv de sărbători . (3) În derularea contractului de delegare a Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. d) protecţia mediului înconjurător. Serviciul de iluminat public se va realiza cu respectarea prevederilor din . (inclusiv hard şi soft) folosite de delegat la gestionarea sistemului de iluminat public şi verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare.Sistemul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. III. Prin această delegare se urmăreşte : a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia.Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor efectuate pe perioada delegării şi care devin proprietatea Municipiului Alba Iulia. 3. care să corespundă cerinţelor de trafic. (2) Obiectivul delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient.1. la sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de delegare.

IV.P. executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare. poate fi prelungit pentru o . Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia fiind compus din bunuri deţinute atât de S. d) preîntâmpinarea limitărilor ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. d) lucrări de reabilitare . de regulă. restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă . 7 a caietului de sarcini . Termenul Art.Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. c) remedierea incidentelor şi avariilor. b) montarea. . (3) Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public – ansamblul de operaţii de volum redus. b) controlul curent al instalațiilor . (1) Modernizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) înfiinţarea şi dotarea dispeceratului pentru comanda şi urmărirea în funcţionare a sistemului de iluminat public. în baza legislaţiei în vigoare. în zonele de risc nominalizate în Anexa nr. Electrica S. fără modificarea tehnologiei iniţiale. cât şi de Municipiul Alba Iulia. fără întreruperea furnizării serviciului .I.A. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. d) efectuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public. (2) Contractul de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat.C. începând de la data încheierii prezentului contract . b) remedierea deranjamentelor din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care.(1) Durata contractului de delegare este de 10 ani. (2) Monitorizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) supravegherea instalațiilor . având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor şi cuprinde : a) remedierea defecţiunilor curente. 3. e) remedierea sesizărilor de nefuncţionalitate primite de la cetăţeni. echipamentele şi materialele înlocuite vor fi predate deţinătorilor de drept. c) monitorizarea funcționării sistemului de iluminat în punctele de aprindere și punctual. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. dotarea şi echiparea punctelor de aprindere pentru buna funcţionare a sistemului de monitorizare . c) proiectarea obiectivelor supuse programului de modernizare a S. Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. e) lucrări de întreţinere periodică – sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. . şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare.

................... RON/an şi se va indexa după primul an cu rata inflaţiei comunicată de Direcţia de Statistică pe trimestrul respectiv. EURO fără TVA (2) a)Valoarea lucrărilor de monitorizare a iluminatului public. prin acordul de voinţă al părţilor......... Plata redevenţei se va face trimestrial... (5) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare... Decontarea lucrărilor de modernizare se va realiza în termen de 10 ani.. plata se va face în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea recepţiei lunare. ..... Pentru monitorizare şi pentru întreţinere..... decontabilă lunar este în sumă de .... RON fără TVA.. Redevenţa şi modalităţi de plată Art..RON/lună fără TVA adică .. (3) Modernizarea sistemului de iluminat public se va realiza în termen de 24 luni....... din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar........ (3) Valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este până la echivalenţa sumei de 100.. decontabilă lunar este de.000 RON depusă va fi restituită concesionarului astfel: .... iar pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la efectuarea lucrărilor pe baza proceselor verbale de recepţie........... Euro/lună fără TVA.... adică .... Art. Diferenţa de 30% va fi returnată la încetarea contractului..RON fără TVA.....000 Euro/an fără TVA .... RON valoare cu TVA respectiv .. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul)..... Valoarea materialelor şi echipamentelor înlocuite în perioada de garanţie sunt suportate de operator.. respectiv .perioadă de cel mult 5 ani..... Euro/lună fără TVA..... (6) Preţurile unitare care vor fi practicate au fost stabilite conform cerinţelor documentelor licitaţiei şi se regăsesc în anexa la prezentul contract.. (4) Plăţile datorate concesionarului pentru lucrările de modernizare efectuate se vor eşalona în rate lunare pe durata a 10 ani..(1) Valoarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia este ... (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de iluminat public........... ...... de la data preluării serviciului de iluminat public și încheierii procesului verbal... după recepţionarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia ( 24 luni).... .. decontabilă lunar este în sumă de .. Valoarea lucrărilor de modernizare...000 RON......... până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul).. Pentru lucrările de întreţinere efectuate concesionarul va prezenta în data recepţiei registrul cu reclamaţii preluate. (3) Pe durata stabilită la alin. V....pentru lucrările de modernizare în proporţie de 70% din valoare.. b) Valoarea lucrărilor de întreţinere a iluminatului public.Euro fără TVA. delegatul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.Redevenţa este de .. conform graficului stabilit .....RON/lună fără TVA adică ............. situaţia materialelor şi echipamentelor înlocuite şi va efectua casarea materialelor rezultate... 5. 4... Garanţia de 100....EURO inclusiv TVA. adică .

... în mod direct...deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia..Plata redevenţei se face prin conturile: contul delegatarului nr......... (5) De a aplica tariful actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost... iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de delegare încetează de drept.(1) Delegatul are dreptul de a exploata.VI... contul delegatului nr... 8. 6... corelată cu programele de dezvoltare economico . c) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate corespunzător nivelului parametrilor luminotehnici şi indicatorilor de performanţă ai serviciului.. de stabilire şi ajustare a acestora ..... menţinere în funcţiune şi modernizare a sistemului de iluminat.. ..... Plata redevenţei Art.. bunurile....deschis la ….. Drepturile părţilor Drepturile delegatului Art... pe riscul şi pe răspunderea sa..socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului.. corelată cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului. potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de delegare.. aprobaţi ... . .... după aprobarea acestuia de delegatar.. b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat .. delegatarul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (3) De a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară.... (4) De a aproba studiile de fezabilitate... conform legislaţiei în vigoare .... extindere şi modernizare a dotărilor existente...... (5) De a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita . controla şi supraveghea : a) modul de fundamentare a tarifelor ........ exploatare.. VII. Drepturile delegatarului – concesionar Art... conservare.. (2) De a stabili programele de reabilitare.............5% pe zi de întarziere.. în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia..... d) modul de administrare... ...... de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară.. ...(1) Delegatarul are dreptul de a urmări. (3) De a întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator.... 7... activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare prin concesionarea bunurilor aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.... (4) De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentul contract.. (2) Delegatul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la o penalizare de 0..

b) utilizarea de tehnologie modernă .S. VIII. Obligaţiile părţilor sarcini Obligaţiile delegatului –concesionar Art.Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public.concesionarului încheierea contractului de vânzare . (7) Delegatul este obligat să realizeze: a) investiţii ce privesc modernizarea sistemului de iluminat public existent . la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în prezentul contract .Să îndeplinească prevederile din Caietul de sarcini în condiţii de calitate şi eficienţă .Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei. . activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării. (6) Delegatul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) aplicarea unor metode performante de management . . .cumpărare cu privire la aceste bunuri. Delegatul are următoarele obligaţii: (1) Delegatul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor.realizarea iluminatului festiv de sărbători . .C. În termen de 6 luni.N. activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii. înaintea termenului de încetare a contractului.Să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor Regulamentului Serviciului de Iluminat Public.modernizarea sistemului de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . potrivit obiectivelor stabilite de către delegatar. b) termenele de realizare a investiţiilor nu vor depaşi 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie. .Să furnizeze delegatarului şi A.R. (3) Delegatul-concesionar este obligat să exploateze în mod direct bunurile. concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii.Să respecte parametrii luminotehnici şi indicatorii de performanţă stabiliţi de delegatar prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia cât și CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO) . c) Standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate: . (2) Să execute următoarele activităţi : . (6) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare. . . informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia în conformitate cu clauzele prezentului contract şi cu prevederile legale în vigoare.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public .întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public . tarifele utilizate în activitatea clauze stabilite în condiţiile caietului de . . (4) Delegatul-concesionar nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii. (5) Să îşi achite obligaţiile privind redevenţa. 9. din motive excepţional legate de interesul naţional sau local.

potrivit art. (13) În cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public. forţa majoră şi înţelegerea părţilor. delegatul este obligat să depună.000 Euro/an fără TVA pe toată durata derulării contractului ( 10 ani). (20) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. (9) Să restituie bunurile de retur. (12) La încetarea contractului din alte cauze decât: termenul. (19) Să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 31 decembrie a fiecarui an. (17) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât. cu titlu de garanţie. (24) Să finalizeze lucrările în cel mult 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie a lucrărilor. condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc. operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract. va notifica deîndată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public. pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului. dar nu mai mult de 90 de zile. RON. patrimoniul. (16) Să preia de la concedent pe bază de proces-verbal de predare-preluare. (14) Operatorul este obligat să continue exploatarea bunului. (6) din prezentul contract de delegare. (21) Să ia măsurile necesare privind igiena. b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului . până la preluarea acesteia de către delegatar. la încheierea contractului. activităţilor sau serviciilor publice (condiţii de siguranţa în exploatare. în mod gratuit şi libere de sarcini.serviciului şi să le supună aprobării delegatarului. potrivit legii.8 alin. desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent. în deplină proprietate. fără a putea solicita încetarea acestuia. (11) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de delegare. reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. o sumă de ……. (10) La încetarea contractului să încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de delegare. în mod unilateral. (22) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat. siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii. protecţia mediului. protecţia muncii. (15) Să obţină de la autorităţile competente: a) licenţa de operator. (8) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor. la încetarea contractului de delegare. . (18) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. lucrări de iluminat public festiv până la concurenţa sumei de 100.). în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi. (23) Să efectueze în fiecare an. capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public a delegatarului să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului.

N. ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă .reprezintă cursul mediu în lei.reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor şi tarifelor declarate în otertă. .(1) Delegatarul este obligat să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . în urma actualizării preţului. Eo . echipamentele şi dotările cu inventarul existent (audit). calculat de B. (26) Să respecte angajamentele luate prin prezentul contract. KA = E/Eo în care: Ereprezintă cursul mediu în lei. dar nu mai devreme de 12 luni de la încheierea contractului de delegare. instalaţiile. KA . cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract şi prevăzute la art. Obligaţiile delegatarului-concedentului Art. 11 .reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată. în afară de cazurile prevăzute expres de lege. corespunzător zilei apariţiei anunţului public de organizare a licitaţiei. (3) Delegatarul este obligat să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatarului. 10. IX. (8) Să verifice măsurile luate de concesionar pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de asigurare a parametrilor stabiliţi pentru funcţionarea optimă a Serviciului de Iluminat Public. 9 alin (16).reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat. (7) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar. libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare. pentru 1 euro. (6) Să predea concesionarului în termen de 30 de zile de la semnarea a contractului toate bunurile.(25) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator. corespunzător primei zile din săptămâna premergatoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată. limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului) conform formulei de mai jos.(1) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă angajaţi atrage după sine plata de penalităţi : . calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro. V = V0xKA în care: V .R. (2) Delegatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune. V0. (4) Să verifice şi să aprobe tarifele actualizate (cu respectarea condiţiei de a nu depaşi. (5) Să stabilească şi să aloce din bugetul local cuantumul sumelor necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a Serviciului de Iluminat Public. pentru activităţile serviciului de iluminat public. în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. Penalităţi Art.

Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării vegetaţiei sau spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de investiţii sau întreţinere a sistemului de iluminat public . cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului. a contractului de delegare. în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. dacă părţile nu convin. b) În situația nerespectării parametrilor calitativi de furnizare ai serviciului operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . cu plata de despăgubiri în sarcina delegatarului.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în . prin denunţarea unilaterală de către delegatar. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar. din orice cauză. Se vor respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene privitoare la protecţia mediului. g) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare. prelungirea acestuia. Încetarea contractului de delegare Art. Art. Răspunderea contractuală Art. cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului.(1) Pe toată perioada derulării contractului de delegare. . 14. În aceasta situaţie de încetare a delegării nu se percep daune. e) la dispariţia. b) bunuri de preluare . f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. c) bunuri proprii . Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de mediu între delegat şi delegatar . prin reziliere. având dreptul de opţiune privind achiziţionarea acestora prin contractul de vânzare – cumpărare. XI. în scris. la propunerea delegatarului. bunurile ce au fost utilizate de delegatul-concesionar în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur . dintr-o cauză de forţă majoră.rămân în proprietatea delegatului – concesionar. XII. (2) La încetarea. în condiţiile legii. fără plata unei despăgubiri. operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. licenţa sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului lor de valabilitate .a) În situaţia deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului. prin răscumpărarea concesiuni.(1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract. prin reziliere. prin renunţare. operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator. conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.pot fi cumpărate de concedent. X. 12 . 13 . a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata.revin de drept delegatarului–concedent gratuit şi libere de sarcini. care se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Litigii Art. în sensul prezentului contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . (4) Nivelurile de iluminare şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public sunt minimali . (2) Dacă.18 . dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. cablu defect. avariat etc. Cantitatea şi calitatea serviciilor. parte integrantă din prezentul contract. prin tratative directe. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.). XIV. .(1) Contractul de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. lipsă corp etc. este însoţit de următoarele documente care fac parte integrantă din acest contract: a) Caietul de sarcini . XIV. defect în cutia de distribuţie. se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea Serviciului de Iluminat Public.) şi 48 de ore în cazul unei defecţiuni la punctul luminos (bec defect. după anunţarea prealabilă a concesionarului .prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. indicatori de performanţă Art. aparataj defect. timp de 12 luni de la încheierea contractului. (3) Durata maximă de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nefuncţionarea iluminatului public este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în cazul în care se constată defecţiuni majore la reţeaua de iluminat public (lipsă tensiune în reţea. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 15 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic. b) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia . XIII. cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. în limitele prevăzute pentru aceştia conform ofertei. indicatorii de performanţă.(1) Prin forţa majoră. poate duce la rezilierea contractului . 16 . (5) Neîncadrarea în mod repetat a indicatorilor de performanţă stabiliţi. 17 .(1) Nivelurile de iluminat. delegatarul şi delegatul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. Definiţii Art. Dispoziţii finale Art. după 15 zile de la începerea acestor tratative. atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. XV. absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă . fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale.

Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. d) Graficul de lucrări. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Corelarea prevederilor contractului de delegare cu modificările legislative intervenite se va face de îndata după apariţia acestora. (2) Modificarea prezentului contract se face numai în condiţiile stipulate de acesta. e) Procesul verbal de predare-preluare a serviciului delegat.c) Oferta concesionarului . prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care aparţin sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia a fost încheiat în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte semnatară . DELEGAT . Secretar. Marcel Jeler . DELEGATAR . 19 În cazul modificării legislaţiei privitoare la Serviciile de Iluminat Public în timpul derulării contractului de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Art. părţile semnatare ale contractului de delegare se obligă să modifice prin act adiţional partea reglementară a acestuia. Consilier.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful