Anexa nr.1 la HCL nr.

113/2010

REGULAMENTUL Serviciului de Iluminat Public CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Serviciul de Iluminat Public denumit în continuare SIP este o activitate complexă care se realizează prin însumarea mai multor componente tehnice, materiale şi administrative . (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator . (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în Municipiul Alba Iulia, se va conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public, pe baza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 2.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 2.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 2.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale în ansamblul lor; 2.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 2.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 2.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 2.7 efect de grota neagra - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mica; 2.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 2.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 2.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 2.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 2.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

2.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 2.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.15 iluminare minima E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 2.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 2.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 2.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 2.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 2.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.23 indice de prag TI - creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 2.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 2.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 2.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică întrun gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 2.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 2.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 2.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lampi ornamentale, lămpi cu reflector, lampi foto; 2.30 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 2.31 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 2.32 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.33 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.34 luminanţa minimă L(min) -cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 2.36 operator-persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 2.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 2.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de

iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 2.39 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 2.40 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 2.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 2.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 2.43 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pânăla 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 2.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos esteticarhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 2.45 sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 2.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 2.47 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 2.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 2.51 utilizatori – Municipiul Alba Iulia în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 2.52 zona alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 2.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Roman de Iluminat; 2.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

care sunt identice cu cele ale C. respectiv prin hotărârea de dare în administrare.E. altele decât iluminatul public. diferenţiate în timp şi spaţiu. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Alba Iulia. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. II . e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. 5 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament. precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara. Art.I.. d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat. organizarea. monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului. după caz. eficienţă economică şi managerială. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. în cazul gestiunii directe. de regulă. 7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească.Art. (3) Municipiul Alba Iulia va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă.I. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale.Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. CAPITOLUL .Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 .E. dezvoltarea. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public. la nivelul comunităţii locale. Art. modernizarea. ale comunităţii locale. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului. concomitent. c) satisfacerea judicioasă. 3 (1) Înfiinţarea. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. Art. 6 Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. Art. coordonarea. se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C. de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. precum şi înfiinţarea. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. în întregul lor. 8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: . (2) Municipiul Alba Iulia trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate. aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local. în calitatea lor de beneficiari ai serviciului. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. 4 (1) Sistemele de iluminat public se amplasează.

a regulamentului propriu al serviciului. prevăzute de normele în vigoare. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. d) responsabilităţii şi legalităţii. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. h) ridicarea gradului de civilizatie. respectiv de C. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit. 9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii. alegerea modalităţii de gestiune. j) participării şi consultării cetăţenilor. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. prin iluminat adecvat. b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale. Art. b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor. g) asigurarea. e) asocierii intercomunitare. c) protejarea intereselor beneficiarilor. a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. membri ai comunităţii. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.E. Art. l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. la care România este afiliată. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale.R.N. a confortului şi a calităţii vieţii. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele. individuală şi colectivă.I. j) crearea unui ambient plăcut. i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale. ornamental şi ornamental-festiv. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata. 10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public. a elementelor arhitectonice şi peisagistice a municipiului.a) autonomiei locale. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. f) promovarea investiţiilor. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei. cu costuri minime. Municipiul Alba Iulia va urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate. prin crearea unui mediu concurenţial de . b) descentralizării serviciilor publice. marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbatorilor legale sau religioase. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale. g) punerea în valoare. a caietului de sarcini.I. h) asigurarea unui iluminat arhitectural. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene... adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publică şi/sau culturală. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. la nivelul localităţilor.

g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse. n) promovarea profesionalismului. păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii.atragere a capitalului privat. păstrarea şi manipularea acestor documente. . devizul general. d) studiile. . avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorului şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces.lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice. 12 (1) Fiecare operator trebuie să deţină. reactualizarea..procese-verbale de preluare ca mijloc fix.procese-verbale de verificări şi probe. în condiţiile alin. specifice principalelor tipuri de instalaţii şi activităţi. . devizele pe obiecte. buletinele de verificări. . (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare. l) promovarea formelor de gestiune delegată. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare.procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. preluare şi terminare a lucrărilor cu: . ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea. inclusiv cele subterane. . m) promovarea metodelor moderne de management. f) documentaţia tehnica a utilajelor. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc. inclusiv probele de performanţă şi garanţie. i) documentele de recepţie. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. e) cărţile tehnice ale construcţiilor.procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie. h) proiectele de execuţie ale lucrărilor. breviarele de calcul. necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public. completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului. actualizate cu toate modificările sau completările. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire. obligaţiile proiectantului de specialitate. iluminat stradal-pietonal. instalaţiilor şi autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. . cuprinzând memoriile tehnice. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire. Art.procese-verbale de dare în exploatare. SECŢIUNEA a 2-a . în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor. . să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. analiză şi încercări. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.Documentaţie tehnică Art. datele geologice. (2) Operatorul.procese-verbale de punere în funcţiune. (1). 11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. iluminat arhitectural.

r) documentele referitoare la instruirea. s) registre de control. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. de dare şi retragere din exploatare. instalaţii de măsura. întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. se va preda câte un exemplar din aceste planuri. (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. originale. aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. odată cu predarea lucrărilor. de manevre. (1). 12 alin. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament. întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. de admitere la lucru etc. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. în final. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. e) necesitatea copierii. inclusiv în format optoelectronic. planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile.j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant. de sesizări şi reclamaţii. laboratoare. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. conform instrucţiunilor în vigoare. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. fără avizul acestuia. planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. examinarea şi autorizarea personalului. d) numărul de copii executate. inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. Art. exploatarea. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. numele. schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. c) calitatea celui care a întocmit documentul. b) numărul de exemplare originale. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. . desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren. planurile de ansamblu. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. schemele şi documentele aflate în arhivă. numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. să predea şi schemele. Art. k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul. inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii.

asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea. precum şi conductele. responsabilităţile şi competentele personalului de deservire. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. instalaţiile independente. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. inclusiv scheme şi schiţe explicative. cât şi schemele normale de funcţionare. manevre în timpul exploatării. g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. (5) Separat. fundaţii. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. Art. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor. planificată sau accidentală. j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). (2) Pe durata exploatării. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin: a) îndatoririle. d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat. exacte. trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. Art.16 (1) Toate echipamentele. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. în fişele tehnice se trec. după caz. 15 (1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect. echipamentele de comanda. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. barele electrice.f) data fiecărei revizii sau actualizări. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza. e) reguli de anunţare şi adresare. . 17 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. reparaţii curente şi capitale. revizii tehnice. instalaţiile de legare la pământ. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. reparaţii curente şi capitale). h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. b) descrierea construcţiei şi functionării echipamentului. posturi de transformare. f) perioada cât a durat reparaţia. automatizare. Art. date privind: a) incidentele sau avariile. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat. metodelor pentru controlul stării acestuia. manevre de scoatere şi punere sub tensiune). revizii tehnice.

Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens. Art. într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. (3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire. 20 Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare. (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare. dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic.. b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale. după caz. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie. Art.. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. . (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public. cu care vor fi dotate locurile de muncă. precum şi modul de trecere de la o schema normală la altă variantă. 22 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament. 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie. 21 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior. drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în .".g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. precum şi obligaţiile. după caz: . menţionându-se data intrării în vigoare. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale.instalaţiile de comanda. SECŢIUNEA 3 . 18 (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze. diferite de cea normală. Art. certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul. . d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor.. care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnatura personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei. semnalizari şi protecţii. să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne..instalaţii de măsura şi automatizare. Art. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări.Îndatoririle personalului Art.

avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului.Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor Art. d) lucrări de întreţinere periodică. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. tunel. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. pod sau altele asemenea. 24 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. b) controlul curent al instalaţiilor. f) lucrări de intervenţii accidentale. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţa. de regulă. fără întreruperea furnizării serviciului. 25 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural. . privitor la exploatare şi execuţie. (3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. c) incidentele şi avariile. (2) Evenimentele ce se analizează se referă. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. îmbunătăţirea activităţii de exploatare. fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. întreţinere. operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. e) lucrări de întreţinere neprogramate. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. alei. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie.regulamentele/procedurile tehnice interne. care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului. la: a) defecţiuni curente. SECŢIUNEA 4 . constau în: a) supravegherea instalaţiilor. reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. parc. b) gradul de automatizare a instalaţiilor. în principal. Art. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire. în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic. c) executarea de manevre. Art.

b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. Art. cu excepţia celui arhitectural. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. prin funcţionarea corectă a anclansarii automate a rezervei. 26 Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. Art. cu indicarea . ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. 29 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. b) întreruperea accidentală. pe o durata mai mare de 15 minute. împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. acesta işi schimbă categoria de încadrare. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. respectiv din incident devine avarie. Art. indiferent de durată. Art. datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice. dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi. 30 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. b) situaţia înainte de incident sau avarie. totală sau parţială. asociaţia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc. după caz. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore.Art. totală sau parţială. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. ornamental şi ornamental-festiv. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. 27 Prin excepţie de la art. 28 Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. de regulă. corespunzătoare scopului acestora. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. a iluminatului arhitectural. evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. ca urmare a consecinţelor avute.

33 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. Art. reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. 32 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale. (1). dacă a rezultat echipament deteriorat. 29 alin. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. f) efectele produse asupra instalaţiilor. h) stadiul verificărilor profilactice. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.abaterilor de la aceasta. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. . c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatură cu instalaţia sau echipamentul analizat. încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. furnizorului de echipament şi/sau a executantului. Art. 31 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişa de incident". l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei. m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. Art. durata de întrerupere. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. deficienţe ale echipamentului. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. rapoartelor. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului. cu participarea proiectantului. după caz. cu descrierea deteriorării. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective.

(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. 38 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră. pe baza instrucţiunilor de exploatare. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. 37 În sensul prezentului regulament. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate. operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. Art. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. denumite manevre curente. iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel. (4). Art. 36 Manevrele în instalaţii se execută pentru: a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. manipulării. b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii. care se anexează la fişa incidentului. 34 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţă statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. înlocuire sau reparaţie capitală. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare.(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. Art. reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. 35 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate.Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. denumite manevre de lichidare a incidentelor. (2) Procedurile prevăzute la alin. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic . realizarea unor regimuri optime de funcţionare. denumite manevre programate. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. reducerea pierderilor etc. SECŢIUNEA 5 . cu ocazia apariţiei unui incident. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. 14 alin. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. Art. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat".

b) scopul manevrei. în condiţiile legii. chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă. Art. Art. Art. (3) În funcţie de necesitate. de regulă. instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. conform procedurilor aprobate. Art. 39 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale. . 41 Prin excepţie de la art. e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. (4) Foaia de manevră întocmită. f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. d) notăţii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta.anumite manevre în caz de incident. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul. 39. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. care trebuie să conţină: a) tema manevrei. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator. 40 După scopul manevrei. manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.anumite manevre programate. g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. 43 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă. . având un caracter curent. c) succesiunea operaţiilor. al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. cu caracter curent.manevre curente. de acelaşi personal. denumit în continuare foaie de manevră. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. programate. b) foaie de manevră pentru manevre programate. putându-se folosi la: . . Art. 42 (1) Întocmirea. la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta. (5) Manevrele curente.stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

toate acestea operându-se în foaia de manevră. a confirmărilor făcute. poduri. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. ora începerii şi terminării manevrei. configuraţia etc. a operaţiilor executate. 45 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră. parcări. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire. (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră. trotuare. pieţe. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. astfel încât costurile de exploatare să fie minime. (3) Din motive estetice şi de securitate.Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora.(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. pasaje sub şi supraterane. pe clădiri. Art. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K]. precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. 48 (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. SECŢIUNEA 6 .. aerian. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. când condiţiile tehnice nu permit. 44 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri. Art. reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. după caz. (4) În cazul alimentarii cu energie electrică prin reţea subterană. intersecţii. Pentru anumite cai de circulaţie înguste. montat la baza fiecărui stâlp. . treceri pietonale. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. cu acordul proprietarilor. din zonele declarate istorice ale localităţilor. Art. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. respectiv de CNRI. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. 47 (1) În zonele urbane. pasaje. semidirectă sau directă-indirectă. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. în care sau adus echipamentele respective. dacă condiţiile tehnice nu permit. montată la baza fiecărui stâlp. 46 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. Art. unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor. starea operativă. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei. străzi. (2) În perioadele de probe.

cu praf. programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. Art. 54 (1) De regulă. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.normal. Art. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. unicate. trebuie sţ poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte. adaptate fiecărui caz în parte.vibraţii. cu umiditate. b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). e) condiţiile de exploatare . f) randamentul corpurilor de iluminat. Art. estetic. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. nivelul de iluminat sau luminanţa. d) cerinţele de ordin estetic impuse. după caz. 50 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă. arhitectural. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. b) importanta căii de circulaţie pe care se montează. suspendat. Art. optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi. care este general. b) condiţiile de mediu . luânduse în calcul luminanţele sau iluminările. după caz. cu racordare la reţea. j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. 53 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. cu pericol de explozie. . g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat. h) cerinţele estetice şi arhitecturale. Art. 51 (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. d) protecţia împotriva electrocutării. cu cerinţe estetice şi arhitecturale. şocuri mecanice. c) tipul stâlpului. 49 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. (2) În zonele cu arhitectură specială. (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct. medii agresive. Art. 52 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. exterior. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. local.(2) În cazul reglajului în trepte. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere.

secvenţial. (4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. pentru obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. b) acţionare automată. e) condiţiile locale specifice. (7) În parcuri. Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană. 57 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată. asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public. în cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. 56 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora. 58 (1) Operatorul va realiza un dispecerat prin care să se realizeze comanda şi urmărirea sistemului de iluminat dintr-un singur loc. Art. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. (3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. (5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu. Art. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. b) luna calendaristică. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată.(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii. c) acţionare automată individuală. menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. c) ora oficială de vară. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. cu funcţionare radială. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.cascadele trebuie sa aibă rol atât de comandă. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. Art. corelat cu condiţiile meteorologice. c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. 55 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora. (3) Legatura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . . prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. Art.

SECŢIUNEA 7 . cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii. de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. masurată în orice punct al reţelei de nul. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. Art. şi care va însoţi conductele electrice de alimentare. realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale. (3) Instalatia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă. realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere. 62 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie. 61 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător. să fie de maximum 4 Ω. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă. b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. printr-un conductor electric de nul de protecţie. pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare. prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat. de importanţa căii de circulaţie pe care se montează. 59 (1) În sistemele de iluminat public. conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere. (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator. autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. la preluarea serviciului. curaţarea lămpilor .Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. în funcţie de nivelul de luminanţă. conform standardelor în vigoare. după caz. care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic. după caz. (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. pe parcursul exploatării. Art. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. 60 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat. în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat.Art. special destinat acestui scop. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct. având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

incidenţa în intersecţie. corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. pe partea exterioară a curbei. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. 65 (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie să asigure o luminanţă egala cu cea realizată pe restul traseului. pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic. care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. Art. sensuri giratorii. pentru intersectii. 64 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective. potrivit factorului "raport de zona alăturată" rezultat din proiectare. pieţe. distanţa dintre aceştia micsorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba. acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. 67 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective. zone pietonale. (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează. iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65. b) nivelul de iluminare. marcarea structurii construcţiei. având ca referinţa standardul SR 13433:1999. în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. în cazul iluminatului unilateral. evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de . b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. Art. 63 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat. pentru mărirea timpului de bună funcţionare. Art. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi. piste pentru biciclete. Art. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează.şi a corpurilor de iluminat. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite. Art. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor. pentru căile de circulaţie auto. 66 (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei. se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată. suplimentar.

prevăzute cu arbori de dimensiuni medii. Art.pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor. astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km. se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde. 68 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. având ca referinta standardul SR 13433:1999. fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei. Art. în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat. (1) se poate mări până la 100%. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. aparţinând sistemelor de iluminat rutier. asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie. distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora. nivelul de luminanţă menţionat la alin. 69 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat. (2) Înalţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire. (2) În funcţie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat. Art. asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. În acest sens. fotometrice. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos. fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. supraînălţarea celor existenţi. montarea unor stâlpi suplimentari. sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale strazii. 70 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. de întreţinere şi arhitecturale. Art. astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. modificarea fluxului luminos. . coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos. 71 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late. în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.

(3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel. dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. uniformitatea generală a luminanţei. curaţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. de regulă. nivelurile scăzând de la exterior spre interior. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroana. în timp util şi cu siguranţă. în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile . (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0. luminanţa zonei de tranzitie. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. Art. raportul de zonă alăturată. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate. indicele de prag. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza. 74 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului. după caz.2-0. în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. luminanţa zonei interioare. pentru a se evita efectul de grotă neagră. iluminarea medie. uniformitatea longitudinală a luminanţei. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue. uniformitatea generală a iluminării. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. de regulă. se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat. c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului. în trepte. Art. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc. al culorii surselor de iluminat şi al pozitionării acestora faţă de traficul rutier. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct. luminanţa zonei de ieşire.5. raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1. temperaturii de culoare corelata. luminanţa zonei de acces.(2) În cazul arborilor de înălţime mică. cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces. dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul. pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile. asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. iluminarea minimă. 72 (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. iluminatul de tip axial. 73 (1) Pe căile de circulaţie. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza. (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. la nivelul ultimelor ramuri. Art.

lungimea şi lăţimea. . având ca referinţă standardul SR 13433:1999. în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral. cu indicarea punctelor de alimentare. conform prevederilor art. tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi.traseul reţelei. 76 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat.000 de ore. care trebuie sa cuprindă: . numărului lămpilor şi a puterii totale consumate. pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare.agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie. SECŢIUNEA 8 . cu indicarea tipului şi puterii lampii. 76. căile de circulaţie principale. .denumirea.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv. în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora. c) bilateral faţă în faţă. se pot asimila. de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere. (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont că durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10. .punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. după caz. cu căile de circulaţie cu trafic mediu. (2) În mediul rural. Art. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. cu excepţia drumurilor naţionale. 75 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie. împărţită pe categorii de căi de circulaţie. .Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art. iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus.tipul reţelei electrice de alimentare. . f) catenar. b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public. . .posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public. 77 În aplicarea prevederilor art. corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi. conform normelor în vigoare. d) axial. care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. e) central. din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau. Art. . cu: . (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza.amplasarea corpurilor de iluminat.tipul de îmbrăcăminte rutieră.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. . . b) bilateral alternat. . 12.modul de amplasare a corpurilor de iluminat.

k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. Art. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. d) control al lucrărilor. c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic. igniter. condensator. cu toate modificările operate. însoţite de certificatele de calitate. Art. siguranţă etc. breviarele de calcul şi avizele obţinute. Art. d) procesele-verbale de recepţie. 81 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. formarea de chiciură.). 79 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi. Art. g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare. ploi torenţiale. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. e) analiza stării tehnice a instalaţiilor. 82 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrică sub tensiune. în baza unor programe. b) supravegherea lucrărilor. prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente. aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub . 80 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru..tipul corpurilor de iluminat. . c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei. reglarea. Art. i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. numărul acestora şi puterea lămpilor. înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat.tipul şi distanţa dintre stâlpi. cum ar fi: vânt puternic. d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare. c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat. curaţarea. viscol. 78 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi. 83 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare. d) refacerea inscripţionărilor. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat. b) ştergerea dispersorului. a consolelor. b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. c) înlocuirea. cu remedierea tuturor defecţiunilor. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. identice cu cele . conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. a uşilor tablourilor de distribuţie.tensiune. distribuţie şi conectare/deconectare. 84 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine. g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. Art. distribuţie. 87 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. dacă este cazul. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. dacă este cazul. d) verificarea stării conductoarelor electrice. c) verificarea ancorelor şi întinderea lor.). (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). 85 Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. c) înlăturarea cuiburilor de păsări. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stâlpului. distribuţie. după caz. dacă este cazul. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. f) îndreptarea. c) verificarea siguranţelor fuzibile. Art. 86 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. Art. Art. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. după caz. dacă există o defecţiune. Art. b) tablouri electrice de alimentare. legătura la priza de pământ etc. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte.

Cele deteriorate se înlocuiesc. 88 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. Atr. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă. precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături. remediere sau înlocuire. la verificarea săgeţii. 89 (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate. peste 600.iniţiale (prevăzute în proiect). între 160 şi 360. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare. d) verificarea şi strângerea contactelor. l) la console. glazura nu este deteriorată sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare. în funcţie de condiţiile locale. gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. corectate cu temperatura. şi luarea măsurilor de consolidare. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. b) intens. rosături ori lipsa izolaţiei. deformate. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare. valorile măsurate. iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancoră. fisurate ori rupte. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. inclusiv a fundaţiilor acestora. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel: a) foarte intens. se va măsura şi se va reface priza de pământ. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi. o) în cazul în care. corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. diferă de cele din tabelul de săgeti. c) mediu. instalaţii de comunicaţii. în funcţie de rezultatul determinarilor. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public. Art. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. Elementele deteriorate se înlocuiesc. clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. se reface legătura. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. având ca referinţa STAS 12604:1988. n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. între 360 şi 600. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat. . j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. precum şi marile aglomerări urbane. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată sa fie cea corespunzătoare. dacă este necesar. h) verificarea stării conductoarelor electrice. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. dacă este cazul.

în cazul gestiunii directe. III .93 Responsabilitatile operatorului privind sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia: a ) Programarea orelor de functionare in functie de perioada anului.ElectricaS. telecomunicarii. corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. unor persoane fizice ori juridice. conectare/ deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. Art.d) redus. privind necesitatea cuprinderii in programele de investitii anuale a lucrarilor de investitii si reparatii capitale pentru retelele de iluminat public. Art. energie electrica etc. e ) Recuperarea contravalorii energiei electrice consummate de de terti beneficiari ai retelelor publice de alimentare cu energie. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public. b) servitute de trecere subterană. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. 91 Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului. 94 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică. aparţinând. Art. e) foarte redus. b ) Remedierea sesizarilor cu privire la nefunctionalitati de retea sau corpuri de iluminat.Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. 90 Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare. sub 30. c) contractul de delegare a gestiunii. statului. stabiliţi de . distribuţie. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public.A. f ) Intocmirea notelor de fundamentare. g ) Pregatirea maerialelor necesare documentatiilor si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la retelele edilitare. CAPITOLUL. h ) Urmarirea comportarii in timp a retelelor edilitare proprietatea Municipalitatii. elementelor de tema. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. 92 Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. b) hotărârea de dare în administrare. j) Urmarirea lucrarilor edilitare realizate la retelele administrate de operatorii de servicii – distributie gazmetan.C. între 30 şi 160. după caz. c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. conditiilor specifice. în cazul gestiunii delegate. Art. i ) Corespondenta cu Politia Municipiului Alba Iulia si Serviciul Politiei Comunitare Alba Iulia pentru apararea si protejarea retelelor edilitare si/sau recuperarea pagubelor produse respectivelor retele. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. c ) Pregatirea documentatiilor necesare extinderilor de retele de iluminat public si reparatiile capitale la retelele perimate detinute de catre S. unităţilor administrativ-teritoriale. după caz. b) să promoveze dezvoltarea. d ) Urmarirea contractelor de furnizare energie pentru instalatiile publice pe care le administreaza.

în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară. după caz. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.S. A. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.C. de respectarea prezentului regulament. Art. 96 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate. după caz.N. (3)Autorităţile administraţiei publice locale. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale. 97 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. comunităţile locale componente. Art. care să conducă la reducerea costurilor de operare. persoane fizice şi persoane juridice. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a .N. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta.S. inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. după caz. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. 98 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale.autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. în cazul gestiunii directe sau contractul de delegare a gestiunii.. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere.I. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. în cazul gestiunii delegate. hotărârea de dare în administrare. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. la un nivel calitativ corespunzător. Art.N. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.R. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. 95 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public. 99 Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii. dacă condiţiile meteorologice le permit . şi C. c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public.R. Art.C. Art. în mod nediscriminatoriu. 93. g) să pună în aplicare metode performanţe de management. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii.R.

103 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public.eficienţa măsurilor luate. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. Art. 101 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achită obligaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale. c) satisfacerea judicioasă. . modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. fiind informaţi periodic despre: . avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 100 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. după caz. în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat.tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia. .planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii. .unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului. CAPITOLUL. b) adaptările la cerinţele concrete. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator.rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. după caz. .Indicatori de performanţă Art. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului.starea sistemului de iluminat public. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.stadiul de realizare a planurilor de reabilitare. reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. IV . g) să isi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. . Art. diferenţiate în timp şi spaţiu. b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale.planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public. ale comunităţii locale. creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. 102 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. f) să refuze. . aprobarea stabilirii. Art. . echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. în condiţii justificate.

la informaţiile necesare stabilirii: .Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat. c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. CAPITOLUL. f) scăderea infracţionalităţii. contravenţională sau penală. V . b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare. (2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea. Art. şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.stadiului de realizare a investiţiilor. 106 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public. valabile la data încheierii acestora. după caz. e) creşterea gradului de siguranţa rutieră. . conform prevederilor contractuale. periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin. exploatare. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului.modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. organelor de poliţie rutieră. 109 . (1). normativele şi tarifele legale. Art. . operatorii vor respecta prezentul regulament.b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public.modului de administrare. 107 (1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. indiferent de modul de gestiune adoptat. 105 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public. în condiţiile legii.modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. în conformitate cu prezentul regulament.calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu. 108 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele. Art. patrimonială. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. 104 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. poliţie comunitarăi şi soluţionarea acestora. civilă. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. conservare şi menţinere în funcţiune. (3) Măsurătorile precizate la alin. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. Art. . . . c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. Art.

Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Secretar. Marcel Jeler ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ________________________________________________________________________________ Nr. calculării şi masurării parametrilor luminotehnici. în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri 80 60 60 80 Suma de iluminat . _____________________________________ b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale. Consilier.Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. pietonal. 10 10 10 10 Suma crt. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ________________________________________________________________________________ 1. în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat. pietonal.stradal. pe tipuri de iluminat ..stradal. Art. 110 În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Indicatori de performanţă Trimestrul Total ____________________________________ I II III IV an ________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1. _______________________________________________ c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare. . ornamental etc. ornamental etc. – notificate 40 25 25 40 Suma operatorului.1.

1. 6h 6h 4h 4h d) numărul de întreruperi programate. 30 30 30 30 Suma ornamental etc.______________________________________________ d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). 85% 85% 85% 85% 85% ______________________________________________ e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a).3.2. pe tipuri de iluminat . b) şi c) rezolvate în 48 de ore.3. alei.stradal. ____________________________________________ b) numărul de străzi. pietonal. pietonal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI ________________________________________________________________________________ 2. 4 4 4 4 16 pietonal. _________________________________________________________________________________ 1.. care au depăşit perioada de întrerupere programată. 100% 100% 100% 100% 100% ________________________________________________________________________________ 2. anunţate utilizatorilor. b) şi c) rezolvate în 5 zile 15% 15% 15% 15% 15% lucrătoare. monumente afectate de 10 10 10 10 40 întreruperile programate. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI _________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate constatate. ___________________________________________________________________________________ 1. _____________________________________________ b) numărul de străzi.2.2. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ____________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului.stradal. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR ___________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de 1 1 1 1 4 iluminat public. pietonal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ ________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind .2. 3-6h 3-6h 1-3h 1-3h _________________________________________________________________________________ 1. pe tipuri de iluminat . ornamental etc. ____________________________________________ c) durata medie a întreruperilor programate. 10 10 10 10 40 _________________________________________________ b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. 48h 48h 48h 48h __________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 1. alei. _________________________________________________ b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a).stradal. pe tipuri de iluminat .1.stradal. 30 30 30 30 Suma ______________________________________________ c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat ..2. 0 0 0 0 ornamental etc. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi programate. ornamental etc. monumente afectate de întreruperile neprogramate. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC _________________________________________________________________________________ 1.

alei de acces la blocuri de locuinţe. Consilier. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor. Stâlpi de susţinere a reţelei. 1% 1% 1% 1% 1% Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane.2. 113/2010 STUDIU DE OPORTUNITATE privind forma de gestionare a Sistemului de Iluminat Public A.P. 50% 50% 50% 50% 50% ________________________________________________ c) numărul de facturi contestate de utilizator.2 la HCL nr. _________________________________________________ b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ________________________________________________________________________________ a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a 100% 100% 100% 100% 100% instalaţiilor utilizatorului. b).nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 0 0 0 0 0 licenţă.I. ornamentalfestiv şi architectural etc. Sistemul de iluminat public este compus din : a). . ornamental. ____________________________________________________ b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare 0 0 0 0 0 a acestor obligaţii.) Descrierea serviciului de iluminat public Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării iluminatului public pentru arterele de circulaţie rutieră şi pietonale. _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Secretar. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora. respectiv a corpurilor de iluminat destinaţi iluminatului public.) . Marcel Jeler Anexa nr. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice denumită în continuare Sistem de Iluminat Public (S. parcuri. destinate iluminatului public.

c). Posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau supraterane, destinate exclusiv iluminatului public; d). Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare şi control; e). Corpuri de iluminat, console, accesorii. În Alba Iulia bunurile ce compun sistemul de iluminat public sunt deţinute de către SC Electrica SA FDFEE Transilvania Sud-SDFEE Alba Iulia denumită în continuare SC Electrica SA şi Consiliul Local Alba Iulia: 1. Posturi de transformare-deţinute de SC Electrica în totalitate (66 bucaţi); 2. Puncte de aprindere pentru iluminatul public, 10 deţinute de SC Electrica SA şi 4 deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 3. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane şi subterane 139,4 km deţinute de SC Electrica SA şi 16,5 km deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 4. Stâlpi susţinere areţelei aeriene iluminat public aproximativ 5.000 buc. deţinuţi de SC Electrica SA şi 266 buc. de Consiliul Local Alba Iulia; 5. Corpuri de iluminat deţinute integral de Consiliul Local Alba Iulia respectiv 4.595 buc.; Începând cu anul 1990 deţinatorul reţelelor de distribuţie a energiei electrice(CONEL, RENEL, Electrica) şi-a redus treptat investiţiile în reţelele de iluminat public, autorităţile locale fiind puse în situaţia de a se implica tot mai mult în întreţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Sistemului de Iluminat Public( SIP). În aceste condiţii încă din anul 1998, Primaria Municipiului Alba Iulia a încheiat un contract de reabilitare şi/sau modernizare a sistemului de iluminat public, contract aprobat de Consiliul Local Alba Iulia prin Hotarârea nr. 216/1998. Prin acest contract s-a stabilit ca investiţia iniţială ( înlocuirea corpurilor de iluminat, revizia şi înlocuirea coloanelor de la stâlpii alimentaţi prin reţele subterane) să fie suportată de prestator iar rambursarea să se efectueze eşalonat în 6 ani. Dat fiind că deţinătorul reţelelor de iluminat public era S.C. Electrica S.A., în prima parte a perioadei de contract au fost înlocuite toate punctele luminoase 2.588 buc. (corpuri de iluminat în număr de 145 bucx125W + 2.443 bucx250W=2.588 buc) cu un număr crescut de corpuri de iluminat 3.497buc(1.514buc.x70w, 15buc.x100w, 1.264buc.x150w, 615buc.x250w, 75buc.x400w = 3.497buc.). Printr-un calcul simplu putem constata că în condiţia creşterii numărului de puncte luminoase puterea instalată a scăzut cu 147,37 kw. La începutul anului 2003 s-a înregistrat în plan legislativ o schimbare pozitivă privind reglementarea şi controlul iluminatului public prin apariţia Ordonantei Guvernului României nr.42/30.01.2003, în care se reglementeză pertinent şi profesional organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. Ordonanta Guvernului a fost modificată şi aprobata prin Legea 475/12 noiembrie 2003. Aceste reglementări legislative au creat condiţia şi oportunitatea de a extinde contractul existent pentru realizarea unor reţele de iluminat public în zone sau pe străzi din municipiul Alba Iulia, în care iluminatul public era deficitar. Obiective ca : Ampoi III, Macului, Craivei, Pasajul Unirea etc. au fost reproiectate luminotehnic şi au fost realizate reţele de iluminat care,au rămas în proprietatea Consiliului Local Alba Iulia. 3. Modul de gestionare a serviciului de iluminat public

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. Aceste servicii se gestionează şi se administrează prin intermediul operatorilor licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Gestionarea serviciilor de iluminat public cea mai uzuală este gestionarea delegată sau concesionarea către un operator, operator căruia i se transferă în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), sarcinile şi responsabilităţile (exploatarea, funcţionarea, modernizarea, extinderea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public, gestionarea consumului de energie). Acest gestionar delegat sau concesionar (operator) va avea sarcina de a aduce sistemul de iluminat public la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare într-un termen scurt, rambursarea investiţiei făcânduse pe termen lung. În prezent administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza de catre Serviciul Administrarea Patrimoniului Local prin contracul existent cu S.C. Luxten Lighting Co. S.A care executa lucrari de intretinere si extindere retele de iluminat, si contract de furnizare a energiei electrice cu S.C. Electrica S.A. Intrucat in contractul existent cu S.C.Luxten Lighting Co. S.A. nu se mai pot realiza decat lucrari de intretinere-mentinere in perioada de rambursare a lucrarilor efectuate respectiv, anii 2006 si 2007, in conditiile in care in Alba Iulia exista programe de extindere a retelelor edilitare pentru noile cartiere de locuinte (Dealul Furcilor, Alba Iulia-Micesti, Alba Iulia-Paclisa ) , apare necesitatea existentei unui operator licentiat de catre autoritatea nationala in domeniu. In paralel cu liberalizarea pietei energetice in Romania gestionarul reţelelor poate reduce costurile cu energia care numai in anul 2005 au fost de 730.298 RON. Din acest motiv este necesara delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public unui operator calificat. Delegarea gestiunii serviciului se face prin licitatie publica. Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor face dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea/concesionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini, şi vor prezenta garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberată de ANRSC. Operatorul care va fi delegat pentru gestionarea/concesionarea sistemului de iluminat sau caruia i se va concesiona serviciul de iluminat public va colecta şi rezolva toate sesizările primite de la cetăţeni şi va gestiona consumurile de energie electrică ale sistemului de iluminat public. În acest mod cetăţeanul contribuie direct la asigurarea bunei functionări a iluminatului în orasul în care locuiesc, deoarece în dispeceratul operatorului delegat se va monitoriza fiecare defectiune şi modul în care a fost remediată. Dispeceratul

va dispune de un număr de telefon special şi de un program care permite rezolvarea sesizărilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi menţinerea sistemului de iluminat public în parametrii contractuali. Soluţia pe care executivul trebuie să o ia în calcul este de găsire a unui partener, cu disponibilităţi financiare şi cu experienţă în domeniu, care să facă o infuzie de capital pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în maxim 3 ani şi să accepte rambursarea într-un număr de 15 de ani conform posibilităţilor de rambursare a administraţiei publice locale. Concluzie Pentru realizarea lucrǎrilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a iluminatului public din municipiul Alba Iulia trebuie asigurat un serviciu specializat care să poată efectua toate lucrările specifice acestui serviciu operativ şi la o calitate deosebitǎ. În acest sens soluţia rezolvării problemei iluminatului, este organizarea unei licitaţii publice prin care serviciul de iluminat public aflat în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local, să fie încredinţat prin gestiune delegată unei firme specializate şi cu experienţă în efectuarea de asemenea servicii. B.) Motivarea de ordin economic, financiar, social care justifică acordarea concesiunii Iluminatul public, alături de gradul de telefonizare, alimentare cu apă curentă, canalizare, asfaltarea străzilor etc., reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei. În cazul unui oraş, cu atât mai mult a unui oraş istoric, iluminatul public împreună cu cel decorativ (ornamental şi arhitectural), este de natură să-i sublinieze personalitatea, să pună în evidentă tot ce este mai reprezentativ şi să-i confere o notă deosebită de modernitate. Realizarea unui iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai bune pentru desfaşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor. Carenţele iluminatului public măresc riscul de producere a accidentelor rutiere precum şi numărul de agresiuni ale persoanelor sau altor fapte antisociale. Studii privind influenţa iluminatului rutier asupra numărului de accidente nocturne arată că numărul de accidente care cauzează decese şi răniri grave pot fi reduse cu aproximativ 30% prin îmbunătăţirea sistemelor de iluminat rutier. Conform statisticilor, se deduce că riscul de accidente şi gravitatea acestora este de 1,6 ori mai mare noaptea decât ziua . Pentru obţinerea unui bun sistem de iluminat sunt importante trei criterii : - nivelul luminanţei carosabilului ; - o slabă orbire datorată corpurilor de iluminat ; - o bună uniformitate a luminanţei carosabilului. Alba Iulia a fost primul municipiu, după capitala Bucureşti, care şi-a asumat responsabilităţile reabilitării şi modernizarea Sistemului de Iluminat Public existent la nivelul anului 1998, proces care a continuat până în anul 2005 cu extinderea reţelelor de iluminat, acoperind aşa zisele “pete negre”, zone rămase deficitare din punct de vedere a iluminatului public cum ar fi: - Zona Macului - Zona Ampoi III

se prevede la art. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. toate aceste motive impun organizarea serviciului de iluminat public prin crearea unui serviciu public specializat în subordinea Consiliului Local sau contractarea unui operator autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunală.) Investiţii necesare pentru modernizare şi extindere Luând în considerare prevederile legislative cu privire la Serviciul public de iluminat public. Din informaţiile pe care le deţinem puţine administraţii locale din municipiile mari au creat servicii specializate sau secţii specializate pe lângă alte servicii publice de interes local organizate ca servicii publice cu personalizate juridica sau SRL sub autoritatea consiliilor locale.54/2006 a Guvernului României.str. din experienţa acumulată am constatat că pentru întreţinerea SIP actual este suficientă o zi de lucru pentru sesizările cumulate în decurs de 10 zile calendaristice iar lucrările de extindere sau instalarea de reţele noi şi verificarea periodică nu ar putea acoperi normele de muncă şi cheltuielile pentru personalul muncitor însarcinat cu aceste lucrări (7 persoane). Operatorul autorizat are dreptul de a cumula activităţile de gestionare a SIP din mai multe localităţi fapt care poate duce la creşterea eficienţei şi reducerea timpului de intervenţie în caz de avarii.. Poligonului Contractul existent între Primăria Municipiului Alba Iulia şi SC Luxten Lighting Co SA a ajuns la limită în ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de iluminat. Alba Iulia-Pâclişa. Dealul Furcilor. În paralel cu lucrările şi activităţile necesare gestionarii SIP în condiţiile deschiderii pieţei de energie electrică.2 că atribuirea contractelor de concesiune de servicii se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Dezvoltarea zonelor noi de cartiere de locuinţe: Alba Iulia-Miceşti. Cameliei .51/2006. În anul 2006. operatorul poate eficientiza costurile şi prin achiziţionarea de energie electrică sub valoarea de livrare a SC Electrica SA. Legea nr. pentru corelarea legislaţiei cu cea europeană mă refer în mod deosebit organizarea serviciilor de interes public şi modalitatea de delegare a gestiunii şi contractare a operatorului . cuprinde dispoziţii generale inclusiv pentru iluminatul public. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. C. iar prin Ordonanţa de urgenţă nr.str. Considerăm că majoritatea Consiliilor Locale vor proceda la concesionarea activităţii de gestionare a SIP întrucit. au fost adoptate o serie de acte normative. încă din anul 2004 – am procedat la efectuarea reţelelor de iluminat public separate fizic de instalaţiile deţinute de SC Electrica SA. rămânând în vigoare prevederile legate de întreţinerea corpurilor de iluminat existente în acest moment. Având în vedere situaţia actuală a patrimoniului aferent SIP sunt necesare realizarea următoarelor direcţii : a) continuarea demersurilor pentru preluarea reţelelor de iluminat public independente(care nu sunt comune cu reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru . decât pentru o perioadă de maxim 3 luni/an . privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

şosele importante. respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti: Clasificarea drumurilor Descrierea drumului Drum cu trafic de mare viteză. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ medie scǎzutǎ Drum cu trafic de mare vitezǎ. b) continuarea montarii punctelor de aprindere pentru delimitarea şi coordonarea reţelelor de iluminat public . ornamental. iluminat stradal-pietonal. drumuri de acces la străzi. drum judeţean) Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): Slabă bună Drumuri urbane importante. străzi de centură sau radiale din oraşe. Norma CIE 115/95 – reglementări internaţionale. Factorii care se consideră sunt următorii: . străzi rurale locale. condiţiile de deplasare şi vizibilitate. g) îmbunătăţirea iluminatului public în toate componentele sale respectiv. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: Slabă bună Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. din zone rezidenţiale. c) dispecerizarea SIP . f) încheierea unui contract cu SC Electrica SA pentru coexistenţa reţelelor comune până la separarea fizică a reţelelor specifice conform Ord. 42/2003. stradal-rutier. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. ornamental-festiv şi architectural . fără căi de rulaj separate(Ex: drum naţional.consumatorii casnici sau agenţi economici). Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă bună Clasa de iluminat M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Nota 1. reglementări stabilite şi de SR. e) întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP existent în parametrii de eficienţa .13433/martie 1999 – standard românesc. recomandă următoarele clasificări pentru trafic rutier. d) extinderea reţelelor pentru cuprinderea zonelor din noile cartiere de locuinţe .

.marcaje rutiere. . . sau acolo unde există restricţii de circulaţie. comercial sau istoric. Diferitele tipuri de călători sunt.numărul de benzi.5 U0 (1) min.4 0.4 0. dedicate diferitelor tipuri de trafic.7 0. indicatoare . Nota 2.semne direcţionale . vehiculele de transport. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. centrale.5 NR NR (1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile .reguli de prioritate . unde un nivel de P1 iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti P2 Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti P3 . conducătorii auto. deosebite. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. 0. Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers.5 1 0.4 0. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. Acolo unde acestea lipsesc.75 0.4 0. 0.indicatoare rutiere . Separarea este bună. Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Clasa de iluminat Străzi foarte circulate. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa de iluminat M1 M2 M3 M4 M5 Lmed (1) min. Nota 4. controlul traficului se consideră a fi drept slab. de prestigiu cultural.. U0 =uniformitatea generală a luminanţei . Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei. L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul . .semnale luminoase . spre exemplu. sau sunt reduse ca densitate. vehiculele cu viteză redusă.semne de circulaţie. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora . Metode de control sunt: . autobuzele. NR – nu sunt valori recomandate . .4 Tl (1) max.7 0. Nota 3. cicliştii şi pietonii. (2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . 2 1.

nivelul redevenţei considerăm că ar trebui să fie stabilită la un minim reprezentând valoarea de amortizare a mijloacelor fixe. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] E min [lx] 20 7.5 5 1 3 0.2 NR NR D).6 1. Durata estimată a concesiunii Luând în considerare prognoza de dezvoltare a municipiului Alba Iulia în zone cum . F).5 1. Redevenţa mare ar putea duce la creşterea tarifelor şi implicit la creşterea costurilor de întreţinere a SIP.5 10 3 7. E). 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică . Modalitatea de acordare a gestiunii SIP Pentru asigurarea transparenţei şi realizarea serviciului public de iluminat în condiţii de eficienţă tehnico .Nivelul redevenţei Având în vedere natura serviciului public.Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. concesionarea gestiunii SIP va fi realizată prin licitaţie publică deschisă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Menţionăm că până în prezent au fost societăţi comerciale(agenţi economici) care sau interesat de SIP Alba Iulia .economică.5 0. adică prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reprezentată la nivel local de catre Consiliul Local. parte dintre aceştia au cules date din teren şi au înaintat scrisori de intenţie.

Propunem deci.G. actualizată. . privind administraţia publică locală. 925/2006.500. 974/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Alba Iulia. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.ar fi “Dealul Furcilor” şi Alba Iulia – cartier Pâclişa.000 EURO – cu realizare în 24 de luni) pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. nr. 34/2006. 34/2006. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Secretar. . Consilier. nr.H. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Legea nr.000 lei – 1.Legea nr. Temei legal.H. actualizată.G.3 la HCL NR. privind atribuirea contractului de achiziţie publică. durata concesiunii la 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani . 215/2001. 113/2010 STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE DE GESTIUNE ŞI A PERIOADEI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC 2. Legislaţie aplicată . dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor ( valoarea estimată a investiţiei este de 7. .G. actualizată şi republicată. Marcel Jeler ANEXA nr. . nr. . operatorul va trebui să realizeze investiţiile eşalonat în funcţie de preluarea reţelelor de iluminat de SC Electrica SA şi dezvoltarea reţelelor edilitare din noile cartiere de locuinţe în acelaşi timp cu reţelele de distribuţie a energiei electrice. 213/1993.G.U. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.O.U. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.800.

n. O ramură a tracilor va atinge în curând un apogeu politic. Călătorul care trece astăzi prin Cetatea Alba Iulia devenită centru turistic. de Mihai Viteazul. .1900 î. privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.).G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică .G. .M. cu trei veacuri în urmă. existenţa pe acest teritoriu şi în împrejurimile lui imediate. nr. care veneau să pecetluiască de astă dată unirea începută. 1337/2006 privind completarea H. În epoca romană.P.G. Pentru că era propus drept un castru permanent. s-a întipărit adânc în mintea şi inima poporului român.Ordinul 86 din 20 martie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public .O. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii . ale carui începuturi trebuie puse imediat după anul 106 d. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.R. în partea de nord a oraşului s-a descoperit o importantă aşezare neolitică (5000 . nr. . Cărămizile purtau stampila legiunii a XIII .H. şi în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi . nr. Numeroase izvoare atestă existenţa pe acest teritoriu şi în imprejurimile lui imediate. nr. Evocând atmosfera creată cu ocazia evenimentului.G.155/2006 al Preşedintelui A. a unor aşezări preistorice datând din mileniul al V. În numeroase puncte de pe teritoriul oraşului . Numeroase izvoare atestă.La vii. Primul nucleu al oraşului. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public.. 1 decembrie.U. castrul de la Apulum a fost unul dintre cele mai mari din Dacia romană. social şi economic al acestor locuri şi aceştia sunt dacii.. probabil.Legea nr..1000 î. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O. tot în acest loc. Aici.2. 34/2006. a unor aşezări preistorice acum 5000 de ani. cunoaşte o mare dezvoltare. care a fost locuită de triburi de păstori şi agricultori. Scurt istoric Oraş învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice petrecute între bătrânele-i ziduri. Ch.ORDINUL nr. vizitând Muzeul Unităţii Naţionale din chiar clădirea unde s-a înfaptuit. .G. înainte de a ne fi fost transmis numele sau prin documente istorice scrise. Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune de-a găzdui desfăşurarea unui mareţ act din viaţa României moderne – Marea Unire de la 1 decembrie 1918. un centru tribal tracic de seamă.a Gemina. a fost castrul legiunii a XIII . Construirea lui s-a facut pe o întindere de 30 de ha .a Gemina.A.U.H.au fost scoase la iveală obiecte din epoca bronzului (1700 . Alba Iulia. pe cursul mijlociu al Mureşului a fost.N. amintim că în dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se revărsau adevarate torente populare. nr. Platoul Romanilor . forma sa era dreptunghiulară. conform arhitecturii militare romane.lea î.e.U. ).Ch.G. vede săpat în piatră pe frontispiciul arcului de triumf de la intrare: " În anul Domnului 1918.Ch. . 1. nr. Apoulon-ul dacic devenit APULUM.

filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior. a) Aparat/corp de iluminat – aparat care serveşte la distribuţia. pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. realizarea unui iluminat public modern va crea o mai bună exprimare estetică a personalităţii acestui vechi şi frumos oraş şi va genera condiţii mai bune pentru desfãşurarea activităţii populaţiei atât prin scăderea riscurilor de accidente rutiere. 3631 din 11/24 dec. unirea Transilvaniei cu întreaga Daco-Romania. circuitelor auxiliare şi componentelor electrice de conectare la reţeaua de alimentare. . social – cultural şi educaţional.în mod irevocabil prin votul solemn şi unanim al poporului.C. Dar. publicat în Monitorul oficial nr. În anul 1922 se ridică Catedrala Reântregirii Neamului unde în ziua de 15 octombrie are loc încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria.N. banii câstigaţi prin reducerea consumului de energie electrică putând fi dirijaţi spre alte sectoare ale administraţiei municipale. Noţiuni tehnice privind iluminatul public În conformitate cu Legea serviciului de iluminat public nr. e) Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare . 320 din 14 mai 2007. Ratificarea unirii Transilvaniei cu România s-a făcut apoi prin Decretul Lege nr. care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de luminã. Definiţii. oraşul devenind în prezent un puternic centru economic.S.517/ 15 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public. denumită A. urmăriţi de la nivelul operaţiunilor şi care reprezintă . într-un interval de timp. 1918. se defineşte următoarea terminologie specifică serviciului de iluminat public . reabilitarea iluminatului public în Municipiul Alba Iulia. în fiecare an la 1 Decembrie se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României.3. modernizarea iluminatului public va conduce la substanţiale economii în bugetul municipalităţii. cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva cetăţenilor. precizat în anexa la contractul de furnizarea/prestarea serviciilor de iluminat public . iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei. 1. b) Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. g) Indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat. cum pentru un oraş modern. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat . Totodatã. d) Echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat . publicată în Monitorul Oficial nr. Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia în istoria neamului. După anul 1990 şi în Municipiul Alba Iulia a început reconstrucţia instituţiilor democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă. c) Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică. Eternă fie aducerea aminte a acestui act măreţ ". Municipiul Alba Iulia fiind declarat de către Parlamentul României în anul 1994 "Cetate Simbol a Marii Uniri a Românilor". f) Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. 230/7 iunie 2006.R. care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor.

de efect vizual.condiţii de acordare sau de retragere a licenţei. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. târguri. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminat modern este realizarea unui microclimat luminos confortabil şi eficient. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor. de exploatare comercială a iluminatului public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public. în principal. fotometrice şi/sau mecanice. spaţii de agrement. după caz. arhitectural. distribuţie. având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora. n) Sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală. q) Sursă de lumină / lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod vizual vizibile produse prin conversie de energie şi care se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. circulaţie etc. pentru cele trei categorii. asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri. j) Operator (prestator) – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare. r) Tablou electric de alimentare. echipamentul de protecţie. ornamental festiv. comandă. la comemorări şi alte evenimente festive. prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. divertisment. emis de autoritatea competentă. ornamental şi ornamental festiv în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale respective. odihnă. destinat sistemului de iluminat. pieţe. pietonal. Iluminatul public al unei localităţi urbane – ca activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. p) Sistem de iluminat ornamental festiv – sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale. s) Utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai membrilor comunităţii locale. protejate împotriva accesului accidental. în cazul nerealizării lor. măsură şi control. pietoni) sau separate. . l) Sistem de iluminat al căilor de circulaţie – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto. are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto (rutiere) şi pietonale precum şi iluminatul arhitectural. unei utilizări intensive a iluminatului natural. emisă de ANRSC care asigură prestarea serviciului de iluminat public. automatizare. care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice română sau străină. m) Sistem de iluminat arhitectural – sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru o comunitate locală. ). conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine. care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative. h) Indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune. ciclişti. o) Sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat. unor costuri de investiţie minime etc. i) Licenţă – act juridic şi tehnic. în condiţiile unui consum minim de energie electrică. k) Servicii de iluminat public – activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general. Iluminatul electric artificial constituie în prezent una dintre componentele esenţiale realizării unor condiţii normale de viaţă (muncă.

.nivelul de luminanţă (L) şi de iluminare (E). obiectivele privind asigurarea ambianţei şi confortului luminos. corespunzător claselor (P1¸ P7).factorul de orbire. M5). Pentru zone publice: complexe comerciale. locale. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M2 bună M3 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. sunt prezentaţi în tabelele de mai jos : Descrierea drumului Clasa de iluminat Drum cu trafic de mare viteză. secundare.4.securitatea persoanelor şi bunurilor. calitatea unei instalaţii de iluminat exterior este determinată de următorii parametrii: . cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ M1 medie M2 scǎzutǎ M3 Drum cu trafic de mare vitezǎ. clădiri şi monumente.. drum judeţean)Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): slabă M1 bună M2 Drumuri urbane importante. şosele importante. Reglementări tehnice actuale privind iluminatul public Principalele obiective ale iluminatului public urban sunt : . Din punct de vedere luminotehnic. drumuri de acces la străzi. din zone rezidenţiale. În conformitate cu prevederile normativelor tehnice internaţionale (CIE 115/1995) şi naţionale (SR 13433/1999 ) actuale în vigoare. iar pentru căile de circulaţie pietonală. securitatea traficului auto şi siguranţa persoanelor (pietonilor) sunt primordiale. . parametrii luminotehnici recomandaţi pentru căile de circulaţie rutieră. realizarea cerinţelor de estetică urbană predomină. parcuri şi grădini. . . străzi de centură sau radiale din oraşe. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M4 bună M5 . fără căi de rulaj separate (Ex: drum naţional.1.ambianţă plăcută şi confort luminos în absenţa luminii naturale. . Ponderea şi importanţa acestor obiective diferă în funcţie de zona iluminată: pentru artere rutiere principale. străzi rurale locale.securitatea traficului rutier nocturn.uniformitatea repartiţiei luminanţelor şi iluminării. . căi de circulaţie pietonală etc. pentru fiecare dintre clasele de trafic (M1. terase. parcări. fântâni.estetica urbană.redarea culorilor.

. indicatoare . Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Străzi foarte circulate. spre exemplu.4 0. condiţiile de deplasare şi vizibilitate. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers.numărul de benzi. comercial sau istoric. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. NR – nu sunt valori recomandate. Separarea este bună.4 0. Nota 4.indicatoare rutiere.reguli de prioritate.marcaje rutiere. L = luminanţa medie pe suprafaţa de calcul. Metode de control sunt: . curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora. dedicate diferitelor tipuri de trafic.4 0. conducătorii auto. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. controlul traficului se consideră a fi drept slab. respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. cicliştii şi pietonii. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor.5 U0 (1) min. Nota 2.75 0. (2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . Ul = uniformitatea longitudinală a luminanţei.4 0. .5 1 0.semne direcţionale. sau acolo unde există restricţii de circulaţie.7 0. sau sunt reduse ca densitate. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. Acolo unde acestea lipsesc. Nota 3. 0. deosebite.semnale luminoase.7 0.Nota 1. 2 1. .4 Tl (1) max.5 NR NR (1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . . Diferitele tipuri de călători sunt. . vehiculele cu viteză redusă. de prestigiu cultural. vehiculele de transport. Factorii care se consideră sunt următorii: . unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 . Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa iluminat M1 M2 M3 M4 M5 deLmed (1) min. U0 = uniformitatea generală a luminanţei. autobuzele. centrale.semne de circulaţie. Tl = indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. 0.

. clădirilor istorice etc.5 12 Alegerea adecvată a spectrului de culoare a surselor de lumină utilizate are o importanţă deosebită doar la iluminarea cu caracter decorativ – arhitectural a arterelor comerciale.5 NR E min [lx] 7. destinată iluminatului public.console şi accesorii de montaj-fixare.6 0.stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat. Din punct de vedre constructiv.5 1 0.adoptarea unor valori corespunzătoare pentru unghiul de protecţie vizuală (min. π/6). .5 3 1. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P3 P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] 20 10 7. .5 9 10.corpuri de iluminat echipate cu surse electrice de lumină corespunzătoare. în scopul redării corecte a culorilor.Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus.reţea electrică de joasă tensiune supraterană sau subterană.5 5 3 1. numită sistem de iluminat public şi compusă din: . . la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar să se ia următoarele măsuri: .2 NR Pentru evitarea efectului de orbire fiziologică asupra observatorului.5 9 7. . iluminatul public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare specifice.amplasarea corpurilor de iluminat la înălţimi corelate cu tipul sursei de lumină şi cu valoarea fluxului luminos emis .5 6 7.5 9 10. respectiv a reţelei de alimentare cu energie electrică. a monumentelor.limitarea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat în direcţia observatorului. . Tabelul cu înălţimile minime de montare a surselor de iluminat [m] Flux luminos lm <5000 5000 – 10000 10000 – 15000 >15000 Distribuţia luminoasă a surselor de lumină Concentrată Semiconcentrată Largă 6 6 7.

a circulaţiei. destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminare a unor monumente de artă sau istorice. sistemele de iluminat public sunt: . măsurare şi control. serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: . Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 230 din 7 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007). sunt reglementate prin Ordinul 86 din 20 martie 2007. a unui spectacol. Corespunzător destinaţiei. pieţe şi zone similare. arhitectural. . a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală. distribuţiei şi utilizării energiei electrice.respectarea standardelor minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne (SR 13433) şi ale UE (CIE 115/1995)..continuitatea atât din punct de vedere cantitativ. 1. sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general. asigurând circulaţia şi siguranţa pietonilor pe timp de noapte. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. ciclişti. pietonal. condiţiile tehnice de funcţionare. exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public intră în atribuţia şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. este ansamblul alcătuit din aparate de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare. pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al Serviciilor de Iluminat Public. .sistem de iluminat ornamental pentru parcuri. . . amplasate într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil. echipamente de comandă. a unui sport. pieţe. funcţional. ale comunităţii locale.) şi ornamental festiv. precum şi funcţionarea.sistem de iluminat pentru căi de circulaţie mixte (auto. .satisfacerea judicioasă. conform prevederilor legale în vigoare: Legea Nr.adaptabilitatea la cerinţele concrete.sistem de iluminat ornamental festiv utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale şi cu prilejul altor evenimente festive. ornamental (parcuri. .sistem de iluminat arhitectural. .5. exploatare şi întreţinere. . drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor etc. În sensul ordonanţei menţionate: • Serviciile de iluminat public. a unui efect luminos estetic – arhitectural şi altele. . aflate sub autoritatea administraţiei publice locale.respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. care au drept scop asigurarea iluminatului rutier.. spaţii de agrement.tarifarea pe bază de competiţie. diferenţiate în timp şi spaţiu. • Sistemul de iluminat public.administrarea şi gestionarea serviciului de iluminat public în interesul comunităţii locale. prestate în perimetrul unei unităţi administrativteritoriale. estetic. capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi. pietoni) sau separat pentru cele trei categorii de participanţi la trafic. 230 din 7 iunie 2006.posturi de transformare şi cutii de distribuţie. Aspecte juridice ale exploatării şi dezvoltării sistemelor de iluminat public Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. Organizarea serviciilor de iluminat public. automatizare. zone de agrement etc. . cât şi calitativ.

asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale. modernizarea şi extinderea / dezvoltarea sistemului de iluminat public. abordarea unor ample acţiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Alba Iulia era absolut necesară. a confortului şi a calităţii vieţii. procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evoluţie lentă. la parametrii tehnico funcţionali inferiori cerinţelor de performanţă actuale agreate pe plan internaţional (Normativul CIE 115/1995).l. În perioada de după 1990 şi până în prezent.optimizarea consumului de energie electrică în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public şi reducerea impactului asupra mediului.. .1.punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii. lit. Situaţia tehnică actuală Sistemul de iluminat public existent în Municipiul Alba Iulia a fost proiectat şi realizat în conformitate cu prescripţiile Normativului republican PE.Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public urmăresc satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale.garantarea permanenţei şi continuităţii în funcţionarea iluminatului public.(deţinătoare în totalitate a reţelelor de iluminat public) nu le mai putea exploata şi la extinderea reţelelor în zonele de dezvoltare urbană .funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. . . în cadrul contractului încheiat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu S.ridicarea gradului de civilizaţie. conform Legii 230 din 7 iunie 2006.9. În prezent. . întreţinerea. pe termen lung. .posibilitatea elaborării unei strategii unitare. Gestionarea serviciilor de iluminat public se poate face fie prin gestiune directă. Deoarece diferenţele între criteriile CIE standardizate în România prin SR EN 13433/1999. fie prin gestiune delegată.Luxten Lighting Company S. promovarea formelor de gestiune delegată constituie unul dintre obiectivele care se vor urmări cu precădere de către consiliile locale.creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale. Odată cu îmbunătăţirea cadrului legislativ s-a putut trece la realizarea unor lucrări de reabilitare a reţelelor perimate pe care S. În perioada 1998-2001 au fost înlocuite în totalitate (2588 buc) aparatele de iluminat cu aparate noi mai performante (3497 buc) în urma procedurii de înlocuite puterea instalată a scăzut cu 147. sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este un ansamblu de instalaţii şi echipamente vechi şi noi (reabilitate şi/sau modernizate).37 kW. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâri ale consiliilor locale. şi normativul PE 136 sunt esenţiale. Art. Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare asigură anumite avantaje tehnico – economice : . . şi anume: .C.A. caracterizat prin .A. Capitolul 2 FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2.C. Electrica S. .136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990). Având în vedere legislaţia existentă în acea perioadă nu au putut fi realizate alte lucrări de către municipalitate la celelalte componente ale sistemului de iluminat public. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente. pentru exploatarea.realizarea unei infrastructuri edilitare moderne.

primăria neputând a investi în aceste reţele.263 kW.. Din această cauză s-a trecut la realizarea de reţele noi . având aparatele de iluminat împărţite pe clase de iluminat.421 kW. lungimea tronsoanelor de străzi alimentate din PT-uri. În general sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia se caracterizează ca fiind neomogen. parcuri etc. Aceste discrepanţe au fost cauzate de necesitatea încadrării în situaţia de fapt. după cum urmează: . Corpurile de iluminat existente – în majoritate au fost înlocuite în perioada 1998 2000 (85%). 2. . Principalele aspecte relevante din punct de vedere tehnic şi cantitativ pentru evaluarea stadiului actual al sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia sunt următoarele: 1. fiind foarte multe zone. Electrica S.1. respectiv: .SCP etc) : 3482 buc . avarierea accidentală a cablurilor subterane de alimentare. neefectuarea lucrărilor periodice de întreţinerea a corpurilor de iluminat.885 aparate de iluminat pentru clasa ME5 cu putere instalată de 82. .C. Număr total de artere. 4.C. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia (împreună cu localităţile componente) este alimentat din 69 posturi de transformare (PT). unele chiar de risc.1.1. prin reţele de iluminat deţinute în proporţie de 80% de S.064 aparate de iluminat – iluminat parcuri şi alte trasee pietonale fără clasificare. etc. diversitate şi neuniformitate atât din punct de vedere constructiv cât şi din punct de vedere funcţional..fără reţea de iluminat – 119 străzi. Cu toate că au fost înlocuite aparatele de iluminat şi durata de viaţa a acestora nu a expirat se constată o creştere a sesizărilor cu privire la funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea acestora.stâlpi din beton (tip SV. Astfel. Municipiul Alba Iulia având proprietatea asupra corpurilor de iluminat până la clemele de conectare la reţea dar şi câteva reţele proprietatea Municipiului Alba Iulia.neomogeniate.. pieţe. 155. Echipate cu reţele de iluminat: 268 încadrate – funcţie de caracteristicile drumului şi parametrii luminotehnici prescrişi.896kW . .493 aparate de iluminat pentru clasa ME2 cu putere instalată de 134. Număr total de corpuri de iluminat existente: 4668 buc.512 kW. având durata medie de viaţă 14-15 ani. un număr de 125 de străzi nu beneficiază în prezent de iluminat public. Din numărul total de străzi ale Municipiului Alba Iulia.) : 702 buc.124 aparate de iluminat pentru clasa ME4 cu putere instalată de 148. perioada de înlocuire a lămpilor scăzînd la mai puţin de un an (perioada garantată de funcţionare).7 W.Electrica şi implicit a sâlpilor pe poziţiile iniţiale. Număr total de stâlpi de susţinere : 4184 buc. pasarela CF etc.808 kW. – 6 străzi 3. s-a constatat o creştere a cheltuielilor de întreţinere. . cu putere instalată de 656. respectiv păstrarea reţelelor deţinute de S. care fie nu sunt iluminate corespunzător fie se trece brusc de la o iluminare foarte intensă la zone de întuneric. pieţe.102 aparate de iluminat pentru clasa ME3 cu putere instalată de 187. Cetatea Istorică.stâlpi din metal (tip Rutier. Ornamental. puterea medie instalată pe corp de iluminat este de 140.SE. . alei.cu reţea de iluminat incompletă. la reţelele cu vechime foarte mare. Cauzele constatate sunt leagate de vechimea cablurilor de alimentare (unele cu vechime de peste 40 de ani). . din care: .A. Lungimea totală a reţelelor de iluminat public existente : cca. străzi. punctual sau pe lungimea unor străzi întregi.9 km.

– reabilitarea şi redimensionarea (după caz) reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. se recomandă următoarele măsuri tehnice corespunzătoare atingerii indicatorilor de performanţă specificaţi în documentele normative în vigoare (SR EN 13433/1999. 4.2. cu corpuri de iluminat noi. în condiţiile separării fizice de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali .800 puncte luminoase. 5. automatizare. în condiţiile separării fizice de reţelele furnizorilor de energie electrică . Ordinul 86 din 20 martie 2008): 1. bride etc. 8.– reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă.). zone rezidenţiale noi. 2760 puncte luminoase . Legea serviciului de iluminat 230 din 7 iunie 2008.A. inclusiv armăturile mecanice aferente (console. 2. 6. parcuri. 6. IP 66. pe străzile cuprinse între Alba Iulia şi Miceşti pe stâlpii suport ai S. (corpuri de iluminat. IK 08) pentru un număr de cca. Măsuri tehnico-organizatorice privind dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public Asigurarea unui iluminat public civilizat. în toate zonele Municipiului Alba Iulia impune abordarea unor măsuri tehnico-organizatorice adecvate. Subsistemul de iluminat arhitectural este destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (Ordinul 86 din 20 martie 2007). În principiu.– dezvoltarea sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia în direcţia iluminatului ornamental – decorativ de accentuare şi punere în valoare a unor obiective arhitectonice reprezentative. calitativ şi eficient din punct de vedere tehnico-funcţional. cu costuri de exploatare şi întreţinere minime din punct de vedere economic. măsură şi control din punctele de aprindere şi de măsură.) s-au constatat până în prezent 3 defecţiuni respectiv. performante ( IP 66 compartiment optic. parcări.Electrica S. începând din zonele centrale spre periferie . ameliorarea bilanţului energetic şi reducerea – şi pe această cale – a cheltuielilor de exploatare. . 7. fără corpuri de iluminat) cu reţea de iluminat completă aproximativ 150 puncte luminoase .continuarea şi amplificarea procesului de modernizare prin înlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral şi calitativ. sistemul de iluminat public aferent trebuie să dispună de cca. . 2. IP 66 compartiment aparataj. 2 lămpi şi un corp de iluminat defect.92). 292 buc. În conformitate cu structura şi starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.– echiparea stâlpilor existenţi (fără cablu de iluminat public. în cadrul unei strategii pe termen lung a autorităţilor administraţiei publice locale.C. în funcţie de mărimea localităţii (68.În cazul reţelelor de iluminat realizate integral de către municipalitate în perioada 2003-2008 s-au constatat doar defecţiuni punctuale exemplu: reţeaua realizată de Primărie în martie 2007. confortabil şi util pentru cetăţeni.– extinderea reţelelor de iluminat în zonele deficitare (zone de blocuri/locuinţe. – continuarea procesului de înlocuire treptată a reţelelor aeriene cu reţele subterane de distribuţie.000 de locuitori).– compensarea suplimentară centralizată (în punctele de aprindere şi de măsură) a circulaţiei puterii reactive în vederea îmbunătăţirii factorului de putere (cos Ø> 0. 3.

executarea de manevre şi activităţi operative pentru asigurarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor aferente sistemului de iluminat public.– introducerea şi extinderea utilizării modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor componente uzate (lămpi. modernizarea. unde se pot realiza parametrii luminotehnici necesari în condiţii extrem de avantajoase: autonomie faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică. balasturi. parcuri. În anii 2006 – 2008 s-au efectuat cheltuieli cu manopera. ca un tot unitar. ignitere.– introducerea graduală a celor mai recente produse luminotehnice : lămpile solare (cu LED – uri de mare intensitate) pentru iluminat public în zone rezidenţiale. 10. Din punct de vedere administrativ – organizatoric. Situaţia financiară (analiza costurilor) În conformitate cu prescripţiile legislaţiei în vigoare (Legea serviciului de iluminat public nr. . în cursul nopţii. .1.executarea reviziilor tehnice periodice pentru verificarea.. faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali. inclusiv punctele de aprindere şi de măsură.230 din 7 iunie 2006) administraţiile publice locale au obligaţia să asigure gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. pentru reducerea consumului de energie electrică şi diminuarea – şi prin aceasta – a cheltuielilor de exploatare. materialele şi energie electrică evidenţiate. precum şi exploatarea. întreţinere şi reabilitare constau din: . Capitolul 3 FEZABILITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 3.executarea reparaţiilor curente planificate pentru readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea componentelor uzate. Realizarea lucrărilor de exploatare. pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen lung.9. alei.executarea activităţilor de reabilitare prin înlocuirea componentelor având uzură fizică şi morală avansată cu componente noi având indicatorii de performanţă compatibili cu cerinţele tehnico-funcţionale actuale. sintetic. leasing etc. parcări. fiabilitate ridicată şi – desigur – economii importante în cheltuielile de exploatare. întreţinerea. . absenţa cablajului.) către operatori specializaţi capabili să asigure exploatarea. etc. extinderea şi mentenanţa sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în ansamblu. –O altă măsură administrativ – organizatorică necesară şi dependentă de prima este separarea fizică a reţelelor de iluminat public. întreţinerea. măsura esenţială capabilă să ducă la atingerea indicatorilor de performanţă preliminaţi este : – delegarea gestiunii prin una din formele legale agreate de Consiliul Local (concesionare. curăţarea. reabilitarea. menţinerea în funcţiune şi reabilitarea sistemelor de iluminat public astfel încât acestea să corespundă cerinţelor tehnico-funcţionale stipulate în normele europene (CIE 115/1995) şi standardele nationale (SR EN 13433/1999). reglarea. în tabelul de mai jos: . etc).

întrucât necesitatea extinderii SIP în zonele dezvoltate urbanistic va duce la creşterea numărului de corpurilor de iluminat cu 30% iar puterea instalată va creşte cu cel puţin 20% faţă de consumul existent .27 337. cheltuieli materiale şi respectiv cheltuieli cu energia electrică consumată pentru funcţionare. Tip Ci Pi/Ci Consm efectiv Număr Putere necesară Bucăţi kW Energie consum/an MWh Preţ/kWh Tva inclus Valoare/an 70W 100W 150W 250W 400W FLC 24W TOTAL 78W 109W 163W 267W 415W 25W 2.524.991 1.85 4. AN 2006 2007 2008 MED Manoperă [RON] 34.00 612.176. Dinamica cheltuielilor anuale pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în perioada 2006-2008 menţionată ne prezintă defalcarea pe cheltuieli cu manoperă.074 891.71 90.914 Datele prezentate mai sus sunt arată că ponderea cheltuielilor sunt pentru plata contravalorii energiei electrice iar soluţia aleasă pentru eficientizarea nu va reuşi să reducă consumul energetic.00 2.00 8.80 17. Prognoza costurilor iluminatului în condiţiile aplicării măsurilor tehnicoorganizatorice propuse Luând în cosiderare vârsta componentelor SIP şi valoarea cheltuielilor de întreţinere am simulat un model de calcul plecând de la datele pe care le deţinem şi evoluţia cheltuielilor de înlocuire a consumabilelor.831.89 5.450.90 4.475 0.60 218. consumul va creşte în condiţiile de utilizare a puteri instalate. 3.011 709. luând în cosiderare că după aproximativ doi ani cheltuielile de reparaţii vor creşte cu peste 15% şi numărul consumabilelor de înlocuit . Modalitatea de reducere a consumului se va orienta spre reducerea fluxului luminos pe perioada nopţii.746 918. realizarea lucrărilor peiodice de întreţinere a întregului sistem de iluminat şi utilizarea tarifului E2 zi/noapte la decontarea energiei consumate.245 [%] 4.2.75 1.222.573.220 118.475 370.938 37.01 90. utilizarea efientă a luminii diurne.539.20 169.95 56.351.250 9.781.475 0.640 779.875 37.688.342 633 68 90 4.080.628 [%] 90.98 Plecând de la datele prezentate mai sus.56 5.298.321 34.380 82 1.231 972.545.Cheltuieli cu iluminatul public între anii 2006 – 2008.435 60.856 47.31 436.25 Materiale [RON] 31.20 28.52 TOTAL ANUAL [RON] 712.756 609.00 0.595 185. din contră.32 5.475 0.676 894.707 [%] 4.846.733.805 2.83 90. reducerea puterii instalate pe anumite strazi din Alba Iulia în concordanta cu traficul rutier şi pietonal specific.045 44.325 47. Energia electrică consumată va fi redusă dacă luăm în considerare Sistemul de Iluminat Public acual dar.40 3.475 0.488.398.43 4.23 Energie [RON] 645.475 0.897 810.

26 (10.410 169.500.66 30.300.475 216.1 (76.241. Repar (Mii lei) Val.509.31 150W 163W 564 91.5 1.303.7%) 247.9 1.932 386.95 TOTAL 4.40 0.98 82.475 24.33 (7.743.074 176.76 (90%) 60.8 2013 1.63 70W 78W 1.518.006.722.8 (80.63 38.256.368.082 117.8%) 143.168 51.275.0%) 1.60 0.86 2017 1. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare: AN Val.374.5 2014 1.475 80.6%) 69.48 68.550 94.6 (82.147.70 (10.276 4.785 kW.339.573.2%) 119.826.710.63 (10.0%) (6.386.03 (7.13 Neânlocuite 276 40.710.967.19 (8.974 361.08 538.60 0.346. Energ (Mii lei) Val.73 100W 109W 1.393 108.42 91.00 959.4 (85.16 50W 55W 405 22. Cons (Mii lei) TOTAL 2008 972.073.80 0.34 250W 267W 332 85.va creşte cu cel puţin 20% anual.555.595 612.475 83.77 (5.5 (83.585.313.0%) 1.937.000 lei.072.700.20 0.80 0.4 1.00 0.1 (89%) (87. fără TVA cu realizare în termen de 24 luni .778.00 0.3%) 1.2 (78.987.6%) 1.275 93.03 (9.781.15 (12.25 Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 7% (70.47576.785 1.475 624.6%) 47.25 91.764.0%) 205.80 .182.475182.78 (8.235 2.9 1. Modelul nr.410 kW Tip Ci Pi/Ci Consum Număr Putere Energie consum/an Preţ/kWh efectiv Bucăţi necesară kW MWh Tva inclus Valoare/an 36W 39W 312 12.00 0.481.92 42.172 386 236 115 2.0%) 57.475 61.8%) (86.2%) 1.475 44.2 2012 1.74 (9.475186.126.260.705 128.5%) (7.090.8% 120.7%) 183.105.06 79.80 0.404.33 (6.2 În locuirea a 50% dintre corpurile de iluminat păsrând restul cu putere instalată de 312.437.4%) 171.05 (5.286.080.220.5 2015 1.617.00 0.697.4%) 1.48 312.565.1%) 1.90 (4.805 2.475 44.2%) 138.7%) (6.468 161.475 171.00 0.2 2016 1.021.416 383. Tip Ci Pi/Ci 50W 70W 100W 150W 250W Neânlocuite TOTAL Consum Număr efectiv Bucăţi 55W 78W 109W 163W 267W 410 1.938 495.96 (11.961.7%) 211.947.595 Putere Energie Preţ/kWh Valoare/an necesară consum/an Tva inclus kW MWh 22.2%) 105.114.6%) 99.4%) 1. Valoarea estimată a investiţiei 16.438.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.1 Păstrarea a 276 corpuri de iluminat IP 66 cu putere de cosum de 40.7 2009 2010 2011 1.505.5%) 159.654 456.475 235.5 Prezentăm trei modele de modernizare a SIP: Modelul nr.587 1.90 (8.60 0.0%) (5.

alte 60% dintre corpurile de iluminat ajung la limita duratei de funcţionare care în condiţii normale de exploatare. atât la compartiment optic şi cutie aparataj. Valoarea energiei de calcul va fi de 858. Cheltuielile de întreţinere nu vor fi mai mari de 7% din totalul cheltuielilor de întreţinere a SIP. Aplicarea tarifului E2.665.332.10 159. cu realizare în termen de 24 luni .30 (7%) (7%) 1. Într (Mii lei) TOTAL 2009 859.66 2010 901.096.6 1.52 (7%) 1.8 În perioada de contract se recuperează 79% din investiţie în condiţiile în care s-a consumat doar 30% din durata normată de funcţionare.720 0.84 2011 947.618. 4. Structura pe puteri instalate a noului SIP se prezintă astfel: Tip Ci Pi/Ci 36W 70W 100W 150W 250W 400W TOTAL Consum Număr Putere efectiv Bucăţi necesară kW 39W 78W 109W 163W 267W 415W 175 2.3 În locuirea a 36% dintre corpurile de iluminat.924.73 175. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.996. Comandă de cuplare/decuplare conform luminozităţii diurne .985.66 (93%) 90.00 0. Modelul nr.122.500. Consumabile fiabile cu perioadă garantată de funcţionare.66 (7%) 923.00 (93%) 64. Zi/Noapte la toate punctele de măsurare.59 (7%) 1.151.475 69.00 1.475 583. Trebuie avut în vedere ca în perioada următoare (10 ani).1 1.84 276.3 2013 1.00 0.28 (7%) 1.998.475 914.237.475 336.793 809 491 520 40 4.4 (93%) 74.1 (93%) 78.3 (93%) 82.333 Energie Preţ/kWh consum/an Tva inclus MWh 28.745 kW. En.854 88.128.360.178.475 2.80 0.8 2015 1. 5.6 2017 2018 1.986.80 33.35 Valoarea estimată a investiţiei este de 7.181 80.85 (7.20 0.60 Valoare/an 13.7 2016 1. (Mii lei) Val.0%) 1.600 548.117.665.364.95 (93%) 67.615.52 100. Program de gestionare a lucrărilor curente şi periodice.000 lei cu realizare în 24 de luni.093.069. 3.000 lei.3 2012 994.269.1 (93%) 86. Utilizarea de corpuri de iluminat IP 66.Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 15% (150. Consider ca acest ultim model este acceptabil în condiţiile în care vor fi luate următoarele măsuri de administrare a SIP nou creat : 1.432.97 (7%) 1.475 370.500.5 (93%) (93%) 95.7 2014 1. .828 6.840 16. iar pentru 10 ani de întreţinere se prezintă astfel : AN Val.299.05 (93%) 71. reparaţii capitale şi extinderi de reţele de iluminat cu 900 corpuri de iluminat pentru asigurarea continuităţii iluminatului pe străzile cu circulaţie rutieră intensă păsrând restul de 2900 corpuri de iluminat cu putere instalată de 219.64 (7%) 1.018.302.044. 2.138.033 138.208.921.88 434.89 (7%) 969. Valoarea investiţiei estimată 12.825 217.60 0.34 lei/an.

: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur). . An 1+2 Modernizarea Sistemului de iluminat – etapa 1 (30 % din corpurile de iluminat existente ). taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. creşterea raportului de utilizare a puterii instalate la 95-96%. Având în vedere factorul de utilizare a puterii instalate de 78% şi puterea medie pe corp rezultă un consum mediu / aparat de iluminat de 678. cea mai adecvată vederii şi cea mai eficientă din punct de vedere economic. realizarea unui iluminat public de calitate se reflectă în: ● creşterea gradului de civilizatie. existent . 2.10 Recuperarea parţială respectiv plata investiţiei de modernizare S. An 1. cât şi pentru cele secundare. reclame etc.I. reducerea puterii instalate cu aproximativ 10% concomitent cu o creştere a numărului de corpuri de iluminat cu 10%. care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos.I. În condiţii de eficientizare a sistemului prin monitorizare permanentă a sistemului.. ● creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii .36 RON/buc. ● prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex. prin utilizarea exclusivă a lampilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune montate în aparate moderne de înaltă calitate atât pentru străzile principale. a confortului şi a calităţii vieţii. modernizarea tuturor punctelor de aprindere. problema importantă la ora actuală în iluminatul urban din România este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai modernă. coroborată şi cu o pregătire corespunzatoare a celor care concep. Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: ● prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate – utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie). ● reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”). În concluzie. ● asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale . ● realizarea unei infrastructuri edilitare moderne .P.De aceea prin acest studiu se propune următorul grafic de derulare a contractului de concesionare pentru perioada de 10 ani cu posiblilitate de prelungire pentru 5 ani : 1. pentru a evita avarii care azi se mai produc în anumite zone. Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depăşite este o necesitate în curs de realizare.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu de 12 ani. Din punct de vedere social şi instituţional. realizează şi menţin sistemele de iluminat. Capitolul 4 -ASPECTE DE MEDIU. se poare ajunge la reducerea consumului/ aparat de iluminat la 225 RON pentru S. progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat pentru obţinerea unui mediu luminos urban de nivel european. Se va caută posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene.P. ASPECTE SOCIALE ŞI ASPECTE INSTITUŢIONALE În România. dar care se pot şi trebuie eliminate. evitând alte surse depaşite tehnic.

în Municipiul Alba Iulia.700 care există în prezent. măsurile tehnico-organizatorice de extindere şi dezvoltare vor trebui să conducă la realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. a circulaţiei de putere reactivă. într-o primă etapă. cu corpuri de iluminat noi. automatizare. 2.● funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. . măsurile care se impun în vederea modernizării şi eficientizării sistemului de iluminat public sunt: . 2. înlocuirea corpurilor de iluminat uzate. . 3. măsură şi control din punctele de aprindere. 6. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în scopul realizării unui Serviciu de Iluminat Public performant atât din punct de vedere tehnic. pe o lungime totală de cca. bucuria şi mândria de a trăi într-un oraş civilizat asa cum locuitorii s-au dorit întodeauna. reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. . ● crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii. arată necesitatea. centralizată în punctele de aprindere.compensarea suplimentară. faţă de cele aproximativ 4. coroborat cu cerinţele stipulate în documentele tehnice şi în legislaţia actuală privind indicatorii de calitate. . Capitolul 5 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ● Analiza datelor referitoare la stadiul actual al sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia . înlocuirea tuturor lămpilor cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. 4. . reabilitarea şi redimensionarea. rentabilitate şi eficienţă economico-financiară.realizarea unei contorizări care să permită individualizarea consumului de energie electrică a iluminatului public.introducerea modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. În viitor. 2. 7 km cu montarea a 200 corpuri de iluminat noi. depreciate. În a doua etapă. după caz.800 de puncte luminoase.introducerea graduală a lămpilor solare cu LED-uri de mare intensitate. va aduce cu siguranţă mari beneficii în sfera serviciilor şi de ce nu.separarea fizică a reţelelor de iluminat public faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice. Îmbunătăţirea acoperirii luminotehnice rutiere în zonele deficitare. performante. următoarele: 1. cât şi din punct de vedere economic. dar şi posibilitatea efectuării unor acţiuni ample de reabilitare. ● În cadrul acţiunilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public se impun. pentru un număr de cca. pentru iluminarea ornamentală şi decorativă.500-6.800 de puncte luminoase. a reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. ● În cadrul acţiunilor necesare pentru extinderea sistemului de iluminat public se impun: 1. mai performante. pentru un număr de cca.800 de puncte luminoase. 1.

Preţul energiei electrice este un factor extern. reclame etc. Având în vedere aceasta. 4. Creşte însă calitatea iluminatului. Acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului Alba Iulia este avantajos atât din punct de vedere economic. bonitatea şi capacitatea financiară necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat. Rezultatele demonstreazã că prin asigurarea unor venituri suplimentare de aproximativ 1– 3 EURO/lună pe punct luminos.800. în timp ce preţul unitar pentru modernizare poate fi controlat de către investitor. Din analiza datelor istorice se evidenţiază faptul că cheltuielile medii lunare de exploatare – întreţinere a unui punct luminos sunt de cca. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică. avându-se în vedere faptul că orice reducere a preţului unitar se transformă în profit pentru investitor. cât şi din punct de vedere urbanistic calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe intervalul de minim 10 ani. investiţia în modernizarea a 1. 10 EURO. Ca urmare s-a investigat posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani.800 de puncte luminoase în etapa 1 şi 2800 în etapa 2 nu îndeplineşte criteriile de fezabilitate economică.500.3.) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu (10 ani). Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. are tendinţa de creştere pe care piaţa liberă o poate accentua. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. necontrolabil. conform previziunilor actuale. dotarea şi experienţa managerială. prezentul Studiul demonstrează că pentru soluţionarea integrală şi sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori specializaţi pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe 5 ani cu valoarea estimată a investiţiei este de 7. 6. Valorile obţinute mult mult mai mici decât cele necesare din punct de vedere tehnic. Preţul energiei electrice ca factor extern. Este avantajos să se acţioneze pentru reducerea preţului unitar al modernizării (utilizându-se inclusiv tehnici şi tehnologii moderne de iluminat). de aproximativ 10-12 ani. 7. ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de Uniunea Europeană. investiţiile realizate în sistemul de iluminat public pot fi amortizate pe durata de studiu.000 lei ( 1. Pornind de la faptul că la validarea fezabilităţii economice stricte (fără a ţine cont de criteriile minime luminotehnice) s-a apelat la evaluarea numărului maxim de puncte luminoase care pot fi modernizate pentru a îndeplinii criteriile UE minime.000 EURO) cu realizare în 24 de luni.

1. Alba Iulia . .modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . .gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public.întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public . Str.realizarea iluminatului festiv de sărbători . jud. a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. . Alba Iulia situat în localitatea Alba Iulia. Marcel Jeler ANEXA nr. Alba. . Consilier. (3) Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Mun.PRESEDINTELE SEDINTEI. 5A. A. . 4 la HCL nr. (4) Autoritatea delegatară a serviciului este Consiliul Local al Mun.113/2010 CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSIDERAŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini. (2) Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP) . Secretar. A) Condiţiile de exploatare a serviciului de iluminat public şi obiectivele urmărite de delegatar A.dispecerizarea sistemului de iluminat public.2 Obiectivele delegării . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Obiectul delegării Obiectul delegării este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia care presupune următoarele activităţi : . Calea Moţilor nr.

9. 12. din parcuri. materialelor. ornamental pentru punerea în evidenţă a elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu şi a iluminatului ornamental . dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP. Prin această delegare se urmăreşte: a) Întreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Alba Iulia descrise în Anexa nr. 10. obţinere avize şi acorduri necesare . Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. proiectare. consumabilelor etc ) Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. înfiinţarea şi funcţionarea unui dispecerat pe toată perioada delegării SIP . lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent . asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . parcări şi iluminatul festiv de sărbători. c) Separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte reţele). arhitectural. în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini. Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant. A. proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural.3 Condiţiile de exploatare a Sistemului de Iluminat Public . ornamental. e) Programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente acestuia (Anexa nr.Obiectivul prezentei delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. d) Optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. 7.Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal. a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie. 5. realizarea bazei de date informatice. în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public ( SIP ) conform Anexei nr 3. . f) Reducerea cheltuielilor de înreţinere. 6. lucrări de iluminat festiv de sărbători . Ofertantul va efectua următoarele activităţi şi lucrări: 3.2 . întregul sistem de iluminat al Municipiului Alba Iulia trebuie să ajungă să . 8. b) Realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public. având ca suport programe de gestionare şi urmărire a funcţionării SIP . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică .Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu. Garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . 11. 4. cu puncte de aprindere (PA) destinate exclusiv reţelelor SIP. întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public . care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia.4A).

3.corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public.8 .2.5. corpurile să fie de tip antivandal .P.) Corpurile de iluminat ornamental : • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CE . • Materialele de construcţie ale dispersorului.V.. precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de iluminat (declaraţii de conformitate) . (3.) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat. • Domenii de utilizare. (3. decontarea acestor lucrări se va face eşalonat în 10 ani de contract. • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) . 4A este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public. • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul optic şi IP 66 pentru compartimentul aparataj . halogenuri metalice. (3.6. (3. • Gradul de protecţie al corpului IP 66 . metal. (3. descriere constructivă.) Surse de lumină: • Lampi cu vapori de sodiu. aluminiu sau din raşini poliesterice armaţi cu FS.1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerintelor CE: dimensiuni de gabarit ale corpului. • Inscripţionarea CE. (3. • Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela. LED .: • Caracteristici tehnice. carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi stabilizate la U. • Descriere constructivă. se va realiza în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau internaţional .T. cu protecţie la electrocutare: . (3) Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO)pentru sistemele de iluminat. Exploatarea S.L.P. • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate .) Corpuri de iluminat arhitectural: • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CE) .) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M. Perioada de derulare a lucrărilor de modernizare cuprinse în Anexa nr.4. • Caracteristici tehnice . • Caracteristici constructive .I. ale carcasei şi ale elementului optic . • Rezistenţa la impact minim IK 08 .A. • Caracteristici constructive. diagrama intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare (pentru cel puţin 3 plane) . • Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0.

10. prevazând termene pentru fiecare etapă în derulare.iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului .iluminatul monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte: • Caracteristice tehnice • Descriere constructivă.4 A facem următoarele precizări : o În cazul reparaţiilor capitale se va avea în vedere desfiinţarea reţelelor .) acelor reţele.) Cabluri şi conductori utilizaţi: • Caracteristice tehnice.) Cleme de legătură pentru reţele aeriene (3. • Surse de iluminat : minim 1 an . (3. (3.) Dulii ceramice E27 şi E 40 (3.10.7. parcările din Municipiul Alba Iulia. Serviciul de iluminat public supus concesionării trebuie să cuprindă. Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare şi întreţinere asumat prin contract. etapizat : .) Ignitere (3.iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită.11.3.) Condensatoare (3. Concesionarul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini. întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului.) Cleme derivaţie (3. aleile.) Puncte de aprindere: • Caracteristice tehnice.1.9. balasturi : minim 2 ani . (3. reglementarilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene. Electrica S.5. variante de montaj. . Programul de modernizare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia se va încadra în termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor.iluminatul de pe străzile.10. • Ignitere. (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu proprietarul (S. .10. . .8.8. 16A. condensatoare. astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Alba Iulia să corespundă cerinţelor normelor internaţionale CIE 115/95. normativului naţional SR 13433/99.10. • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani.6.10. halogenuri metalice.7. (3. CIE 92/92. economice compacte) (3.) Balasturi (3. Referitor la lucrările de modernizare descrise în Anexa nr.iluminatul ornamental festiv din Municipiul Alba Iulia. lumină mixtă.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întretinerea iluminatului public (3.10.) Patroane siguranţă 10A. descriere constructive.) Surse de lumină (sodiu.) Garanţiile pentru echipamentele livrate: • Corpuri de iluminat : minim 5 ani.10. durata medie de viaţă 20 ani .4. 25A (3.2. referitoare la iluminatul public . trotuarele.10.C.• Caracteristice tehnice.A.

desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/performanţă al serviciului. o Corpurile de iluminat solicitate cu lămpi de puteri cuprise între 50W – 250W vor fi lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune tubulare . ● Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor luminotehnice utilizate.înlocuite . ofertantul va avea în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat şi a “compartimentului tehnic” existent. inclusiv operaţiunile de curăţire şi revopsire. Lmax . Descrierea parametrilor obţinuti pentru fiecare stradă. o Corpurile de iluminat ornamentale solicitate cu lămpi de 35W vor fi echipate corespunzător lămpilor de 35/36W cu halogen sau lampa fluorescentă compactă . controlul modului de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. 7. Imax 85. Ofertantul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului. SR stânga. Lmin/max. TI. sediul. Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere. Controalele tehnico-financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent. UI toate. Se stabilesc : a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici) şi b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia prevăzute în Anexa la Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. în funcţie de clasa de iluminat specifică. Graficul de execuţie a lucrărilor de modernizare . ● Fişele tehnice a dispozitivelor şi materialelor ofertate . . filiala. această condiţie trebuie să fie îndeplinită de cel puţin unul dintre asociaţi. sucursala sau punct de lucru în Municipiul Alba Iulia. Lmin. Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de concesionar . a fiecarui corp de iluminat utilizat ● Evaluarea energetică a soluţiei propuse . descriere a metodelor de proiectare utilizate ) . menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: . o Stâlpii tip lampadar cu două braţe se vor păstra. 8. B) Conţinutul ofertei B. în urma modernizării sistemului de iluminat. SR dreapta.Cantitative: Lmin/med. valorile pentru: Imax 80. Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării).1 Conţinutul ofertei tehnice La prezentarea soluţiei tehnice ofertantul va depune : 6. Imax 90. Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse .Calitative : Lmin/med. Se vor prezenta detaliat modul de organizare.

Borderoul va fi structurat pe tipuri de activităţi.să se respecte autonomia financiară a operatorului. echipamente şi lucrări pe care le are în vedere pentru desfăşurarea serviciului. copaci cu înălţimea sub 8 metri. 3 modele . . principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini. . 3 modele . ● borderou de tarife unitare întreţinere SIP . .2 Conţinutul ofertei comerciale Oferta comercială va cuprinde : ● costul total al concesionării şi pe componente de activităţi (modernizare SIP. ● Proiect tehnic martor pentru iluminat arhitectural obiectiv “Bustul lui Avran Iancu”. Tip 4. Tip 5. Perdea transversală pe strada cu lăţimea carosabilului de 7 m. Ofertanţii vor descrie modelele (se vor prezenta inclusiv imagini) pentru fiecare tip de instalaţie ofertată. intervenţii la avarii.să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare . lucrările sau a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public. acestea fiind decontate lunar pe baza documentelor emise de delegat şi însuşite de către delegatar. astfel încât : . ● cost iluminat festiv pentru următoarele tipuri de ornamente : Tip 1. Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă mai mare de 1mp.75 cm cu şi fără alte ornamente. Tip 2. respectiv vor fi evidenţiate separat valorile specifice modernizării sau întreţinerii. Consumabilele înlocuite după perioada de garanţie nu intră în costul concesionării. 7). inclusiv deviz estimat execuţie utilizând borderou de preţuri unitare ofertat. ● Descrierea activităţii de întreţinere. două modele . Ofertantul trebuie să depună propriul borderou cuprinzând denumirea materialelor. protecţia mediului .● Proiect tehnic martor reparaţie capitală str. B.să încurajeze invesţitiile. Borderoul va conţine materiale. 3 modele . gestionarea consumabilelor inclusiv a celor înlocuite. reparaţii curente şi periodice. Montaj pe vegetaţie. modalitatea de control şi decontare a operaţiunilor . 2 modele . copaci cu înălţimea mai mare de 15 metri (Brazi Crăciun).să descurajeze consumul excesiv şi risipa . ● Descrierea programelor de monitorizare a SIP atât în punctele de aprindere cât şi a zonelor de risc (Anexa nr. . ● valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) . monitorizare şi întreţinere SIP). La întocmirea ofertei se are în vedere schimbarea ciclică la 3 ani a produselor. înăţimea de minim 0. . Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă sub 1mp. echipamentele. Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii. exploatarea eficientă a serviciului. Horea . Toate instalaţiile de iluminat festiv ofertate vor fi cu LED. ● borderou de tarife unitare modernizare SIP . Tip 3. Montaj pe vegetaţie.să acopere costul efectiv al prestării serviciului .

prin împuterniciţii săi. (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările. (3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. (2) În rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.4A . Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina contractantului. urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate concedentului. care cuprinde constatările din rapoartele periodice. E) Clauze financiare şi de asigurări (1) Standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii. garanţii. (2) Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului. capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului. D) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar şi termenul de realizare (1) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar privesc modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia existent conform Anexei nr.Verificări. (3) La sfârşitul fiecarei luni. (5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public prin participarea la diferite programe de finanţare. urmând ca după . semnat de ambele părţi. atât cantitativ cât şi calitativ. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru. (6) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte. (1) Concedentul. modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor.C. recepţii. va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. ca bunuri de retur. (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul stabilit pentru modernizare. inclusiv încadrarea în criteriile de performanţă stabilite prin Regulamentul Serviciului de iluminat public şi în parametri tehnici ofertaţi . Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. se întocmeşte un proces verbal de recepţie. (5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor programate. Ofertantul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a concesionarului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. (4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei.

recepţia lucrărilor întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de concesionar la preţurile stabilite prin contract . F) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii (1) Bunurile utilizate de concesionar în derularea activităţii sale sunt: a) bunurile de retur - Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ; - Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Alba Iulia; b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de concesionar în derularea activităţii. Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfaşoară contractul de concesiune, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. G) Măsuri de protecţie a mediului Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. H) Durata concesiunii (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani prin acordul de voinţă al părţilor. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public. I) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor

(1) Nivelul minim propus este de 10.000 lei/an şi se va indexa anual cu rata inflaţiei. Plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. Pentru întârzierea plăţii redevenţei, concesionarul va plăti o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere, iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.000 lei din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Garanţia de 100.000 lei depusă va fi restituită concesionarului astfel, după recepţionarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, 70%, iar 30% la încetarea contractului, diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). J) Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă parţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această situaţie nu se datorează daune ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului ; f) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când Licenţa ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită. K) Dispoziţii finale (1) La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia pot participa numai operatori atestati de către A.N.R.S.C. . (2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) . (3) Concesionarul va comunica concedentului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. Concesionarul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către concedent . (4) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

(5) Ofertanţii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante .

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini următoarele documente şi anexe : Anexa nr. 1 – Lista posturilor de transformare ce deservesc S.I.P. Alba Iulia; Anexa nr. 2 – Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru S.I.P.; Anexa nr. 3 – Cerinţele pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public ; Anexa nr. 4 – Inventarul corpurilor de iluminat existent S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 4A – Lucrări modernizare S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 5 – Clasificarea căilor de circulaţie ; Anexa nr. 6 – Program de funcţionare a iluminatului public ; Anexa nr. 7 – Zone de risc, puncte de monitorizare a S.I.P. ; Borderou de preţuri unitare ( Model) .

Alba Iulia 27 Aprilie 2010

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Nr. Denumirea Postului de Crt. Transformare 01. P.T. nr.1 Oarda de Sus 02. P.T. nr.2 Oarda de Sus 03. P.T. nr.1 Oarda de Jos 04. P.T. nr.2 Oarda de Jos 05. P.T. nr.1 Miceşti 06. P.T. nr.2 Miceşti Localizare Proprietar Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Victoriei Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Haiducilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Cocorilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Armoniei Alba Iulia, cart. Miceşti, Str. Gării S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Miceşti, str. Drăgăşani S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, str. Liliacului S.C. Electrica
Observaţii

07.P.T. nr.1, Pâclişa 08.P.T. nr.2, Pâclişa 09.P.T. nr. 22, Partoş

Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat +

25.P.C. Livezii (Ampoi I) S.M.T.T. Electrica S. 40.T. nr. Mureşului Alba Iulia. nr. A Mureşanu Alba Iulia. Alba Iulia Alba Iulia.T. nr.T. str.61. str.C.C. Reţele comune şi independente de ilum.C. nr. H.P. nr. nr. Electrica S. Alba Iulia 38.14. Alba Iulia 19. Electrica S. nr.C.C.37.P.T. Electrica S. 23.C. Alba Iulia 39. Oborului Alba Iulia. Alba Iulia 23. str. Electrica S.8.T. P.2.C. Alba Iulia 35. Goldiş Alba Iulia. Alba Iulia 40.C. (Moară) Alba Iulia.T. nr. nr. str.T.63.T.T.C.C. nr.P.4. Str.C. Electrica S. str.38.T.C.18. Iaşilor Alba Iulia. Alba Iulia 15. nr. Alba Iulia 28. Str.Avram Iancu Alba Iulia.56. Gladiolelor Alba Iulia. nr. Electrica S.33.P.T. nr. str. Electrica S.P. Clujului Alba Iulia.P. Bloc 280 Alba Iulia.6. nr. str. Alba Iulia 31.C.C. Electrica S. Electrica S.50.5. Alba Iulia.P.P. nr. Electrica 1918S. nr. Electrica S.C.70.T.T. Energiei Alba Iulia. Electrica S. Alba Iulia 30. Electrica S. V. Electrica S. str. Alba Iulia 21. nr. str. Alba Iulia 18.P.T.I.C. Electrica S. str. Vladimirescu Alba Iulia. Electrica S.P. str. Arnsberg Alba Iulia. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + . Transilvania Alba Iulia.C.52. Alba Iulia 20.P. Partoş 11. str. Alba Iulia 16. Electrica S.C. V. Calea Moţilor Alba Iulia. Str M. Alba Iulia 32.) Alba Iulia. 10. Electrica S. nr. nr.C. Alba Iulia 17. Reţele comune şi independente de ilum. Alba Iulia 29. str. Alba Iulia 33.C.28. nr. str. Alba Iulia 37.T. nr. Pţa. Alba Iulia 24. E. Eminescu Alba Iulia.T.T.P. nr. Goldis Alba Iulia.C.1.P.2.P. Alba Iulia 34. Electrica S.3.10. V. Pţa Eroilor (Poliţie) Alba Iulia. Oituz Alba Iulia. 72. nr. Fabricii Alba Iulia.T. Bd. Goldiş Alba Iulia. str. Alba Iulia 36.59.P. Bd.T. 14. Bărăbanţ 12.C. Gemenilor Alba Iulia. Reţele comune şi independente de ilum.T.64. Electrica S.26.C.C.P.C. nr. Alba Iulia 22. Alba Iulia 27.C.P.T. Electrica S. Bd. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.T. nr. Electrica S.T. Alba Iulia 25. Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.C. nr. Mureşului Alba Iulia.P. str. nr. Varga Alba Iulia. Electrica S. Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.T. Ferdinand I.C.C. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.P.1 Decembrie (C. Electrica S. Str. Viteazu Alba Iulia. Electrica S.C.P.T.T. T.P. Electrica utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. Electrica S.P. nr. Sipotului Alba Iulia. str.P. Arnsberg Alba Iulia. Alba Iulia 26. Electrica S. Bărăbanţ 13. nr.T.P. nr.T.T.32. str. Alba Iulia. nr.S.P.P.P.42.P.39.C.C.C. Electrica S. Electrica S.P. Bratianu Alba Iulia. I.C.

Electrica S. Electrica Alba Iulia. Alba Iulia P. str. nr.C. 63.T.C. 61. Electrica S. Public. Tulnicului Alba Iulia.T.C. Electrica S. 53. Luceafărului Alba Iulia. Cameliei Alba Iulia.125.T. Alba Iulia P. N. 57.str. Alba Iulia P. Alba Iulia P. La Recea. Alba Iulia 42. nr. Electrica S. Electrica S.C. de il. Alba Iulia P. de il.74.C. Gh.107. Tulnicului Alba Iulia. Alba Iulia P. 67. Tolstoi Alba Iulia.C.T.P.161.Arieşului Alba Iulia. 59.P.T. Unirea) S. sâlpi comuni Reţele indep. F. Electrica S.94. Electrica S. Lalelelor Alba Iulia. R. Gladiolelor Alba Iulia. Alba Iulia P.C. 62.100. Electrica S. 169 Alba Iulia P. nr.C. nr. Str.C. Orizontului Alba Iulia. Bd. Str. nr. sâlpi comuni Reţele indep. nr. nr. str.C. nr.103. Electrica S. Alba Iulia 46.112. str. Electrica S. nr. 58.C.T. Electrica S.P. nr. Electrica S. Alba Iulia 49.T. Alba Iulia P. 65.150. 55.T.P.T. Alba Iulia 48. Alba Iulia P.126. Alba Iulia 45.C.C. 54.C.T. Electrica S. 60. Şincai (Muncii) Alba Iulia. de il. public Reţele indep. nr. Mistral (Romarta) S.T. Electrica S.C. nr. Alba Iulia P. Montana Alba Iulia.T. Electrica S.T. Alba Iulia 43.P. Electrica S.T. Ioan Alexandru S. de il.78. Electrica S.Arieşului Alba Iulia.C.84.Calea Moţilor Alba Iulia. Alba Iulia P. R. Montana Alba Iulia. Electrica Alba Iulia.T. Alba Iulia P. Gh.176. Cart. Alba Iulia P. Macului Alba Iulia. public Reţele indep.C. Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele indep. Electrica S. Alba Iulia 44.T. Str. Alba Iulia P. Str.Calea Moţilor Alba Iulia.C. Electrica S. 170.132. Tolstoi Alba Iulia.41. Electrica S.88.C. str.C. str. Alba Iulia P. nr. Str. str.162. Electrica S.T. 50. Şincai Alba Iulia. nr.T.C. nr. str.T. str. nr. 56. str.127. nr. sâlpi comuni Reţele indep. Str. de il.T. de il. str. public Alba Iulia 27 Aprilie 2010 . Public. Str. public.160. Alba Iulia P. Cetate) Alba Iulia. Str. Calea Moţilot (Mag.Republicii(PROFI) Alba Iulia.P. 51. 68. Alba Iulia P.90. nr. Str.T. nr. P. Electrica S.C.P.102. Alba Iulia P.T. nr. Str.T. Electrica S. nr. Electrica S. La Recea. Miceşti-Orizont Alba Iulia. public. Unirii ( Hot. Poligonului Alba Iulia. str. nr.T. Electrica S. Apulum Alba Iulia. Alba Iulia 47.P.Arieşului Alba Iulia. nr.T.Calea Moţilor Alba Iulia.C.T. 64.C. Orizont Alba Iulia. str.P. sâlpi comuni Reţele indep. nr. nr. nr. Grigorescu Alba Iulia. 66.C. Str.115.T.C.T.73. de il. sâlpi comuni Reţele indep. public. Electrica 69.91. de il.C.111.C. Alba Iulia utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum. Str.C. str.120. nr. 52.121. nr. Electrica S.T.

Consilier. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Marcel Jeler .PRESEDINTELE SEDINTEI. Secretar.

010 206 150 1. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. P. Oarda de sus Cordovanilor Ciobănaşului Căprioarei Cucului Făgetului Greierului Gutuiului Mohorului Păpădiei Socului Şoimului Tineretului Viorelelor Zefirului Câmpului NU Cocorilor Castanului Dumbrăviţei Lăcrămioarei Merişor Trifoiului Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. tronson de reţea alim e.nr. SE10 SE4.10005 SC10001. Crt 01. IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 40 IEP 2/21. SE10 SE4. P.150W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 53 IEP 2/21-70W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 3 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 15 IEP 2/21-150W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 12 IEP 5/11-70W 9 IEP 2/21-150 W 1 IEP 5/11-70W 9 IEP 1/11-70W 5 IEP 2/21-150 W 4 IEP 1/11-70W 7 IEP 1/11-70W 8 IEP 5/11-70W 17 IEP 5/11-70W 10 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 5/11-70W 10 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 14 IEP 1/11-70W 8 IEP 2/21-70W 2 IEP 5/11-70W 3 IEP 5/11-70W 8 IEP 5/11-70W 2 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 12 IEP 1/11-70W 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SE4.1 Oarda de Sus Pct.080 350 540 540 345 Corp ilum Observaţii 02. 2 la Caietul de Sarcini Situatia retelelor de distributie a energiei electrice Nr. de il pub. indep. SE10 SE4. Apr.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4.2 Oarda de Sus NU 03. SE10 SE4. P.T. SE10 SC10001. SE10 SE4.455 80 345 345 210 380 85 80 1. indep. de il pub.10005 SC10001.1 Oarda de Jos 12 10 04. NU Cedrului Haiducilor Vadului Victoriei Şcoala Gen.nr.T.10005 Nr 9 42 4 53 4 2 6 1 6 3 1 9 2 2 16 6 4 Lung (m) 765 983 160 2. SE10 SC10001.Anexa nr.10005 SE4. Oarda de jos Bucegi Cărăbuşului Duzilor Gloriei Garoafei Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. SE10 SE4.T. SE10 SE4. nr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.T.10005 SC10001. SE10 14 7 25 10 4 2 10 7 22 3 8 2 7 17 400 150 980 510 175 150 560 285 810 260 280 105 290 770 Den.10005 SE4. SE10 SE4.10005 SE4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il . SE10 SE4.10005 SC10001.e. SE10 SE4. SE10 SE4. SE10 SE4.nr. Tip reţea Secţiune Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Stâlpi Tip SC10001. P. SE10 SE4. SE10 SE4.2 Oarda de Jos NU Tip Nr. Post Trafo. SE10 SE4.

10005 SC10001. nr. Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub.10005 5 16 1 5 3 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 16 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 31 4 7 28 4 3 4 30 4 7 2 19 6 860 140 435 160 345 110 545 500 330 335 280 320 180 985 560 150 195 500 100 145 345 60 730 945 2.70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W Selux – 70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-150W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Domino .T.100 335 395 435 150 220 580 175 215 150 300 435 150 220 165 790 156 IEP 2/21 -150W IEP 1/11-70W Opalo – 1. SE10 SE4.2. 22.10005 SC10001. nr. V Vânători Pasarela CFR Ana Ipătescu Gemenilor Glinca .T.1.100 235 285 945 1. Rutier SC 10001 SC10001.T. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SE4. P.T.Cumpenei celulă Drăgăşani Dealului Inului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen.10005 Met.1 Miceşti Apuseni NU Gării Lăpuşului Măgurei Mioriţei Pârâului Postăvarului Scărişoara Trestiei Uricani Bobâlna DA Carpaţi Foto.10005 Met. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 Ambiental SE4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.T. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il 09. SE10 SC10001.10005 SC10001. P.05.10005 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001.10005 SC10001. Partoş 10. SE10 SE4. SE10 SE4.10005 SE4. SE10 SC10001.10005 SC10001. SE10 SE4. indep. de il pub. 08. Reţ.T. de il pub.10005 SC10001. SE10 SC10001. de il pub. SE10 SE4. nr.10005 SC10001. Rutier SC 10001 SC10001. nr.10005 SC10001. P. indep. Miceşti Strunga Topliţa Bujorului Zăvoi Zlatnei Carpenului NU Garoafei Iasomiei Alunului Carpenului Rariştei Coastei DA Fotocelulă NU Reg.10005 SC10001. V Vânători Pasarela CFR Dacilor Digului Liliacului Pod Mureş 06. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 SE4. Partoş NU Reg. 23. SE10 SC10001. SE10 SE4. indep.10005 SC10001. de il pub. nr. P. Pâclişa Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al Subteran Al TYIR Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al Al Clasic aerian Al TYIR-subter Al Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 16+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W 1 5 16 3 5 4 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 32 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 33 4 7 28 4 3 4 28 30 4 7 2 19 6 Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. SE10 SE4. nr.10005 SC10001. SE10 SE4. Pâclişa P.2 Miceşti 07. indep. P.

T.10005 SC10001.T.10005 SC10001. 2br.T. indep. indep.10005 SC10001. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Aluniş Ciocârliei Câmpeni Gorunului Iazului Mureşului Şurianu Streiului Taberei Ciucaşului Cabanei Corniştei Fagului Grădinilor Măceşului Şcoala Gen. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.10005 Ornament. P.C.I. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA – BMPIIP A1 (Luxten) . Bărăbanţ Petreşti Poieniţei Păltiniş Pescarilor Şardului Stejarului Valea mică Turnătoriei Bucureşti Ion Arion (Crinului) Florilor I. nr. Reţ.10005 Ornament. nr.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.T.10005 SC10001.10005 SC10001. 2br.10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia. P. nr.10005 SC10001.11. nr.10005 SC10001.10005 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 14 7 5 5 4 3 3 14 25 6 12 16 7 11 3 18 8 19 12 12 10 4 10 11 7 14 3 2 7 280 550 280 310 250 1.10005 SC10001.2.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.2. indep.1. SC10001.3.10005 SC10001.5m SC10001. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 12.10005 SC10001. de il pub. Ambient .300 320 410 270 210 150 300 230 100 550 290 340 250 210 180 400 120 450 925 180 310 480 280 360 145 410 345 610 410 454 360 220 290 50 390 270 380 140 90 300 14.10005 SC10001. P.10005 SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. P. indep. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. Bărăbanţ NU 13.70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 2 14 7 5 5 4 3 3 14 25 12 12 16 8 22 3 15 3 8 12 7 12 12 10 4 10 2 11 7 14 3 2 7 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia NU Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga –150W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 1/11-70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 2/21-150W Biselux -150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Biselux –150W Selux . Brătianu Olteniei Plevnei Primăverii Trandafirilor Barbu Lăutaru George Coşbuc Ioan Buteanu(Iazului) Libertăţii Mărăşti Mihai Eminescu Regina Maria Nufărului Rândunelelor Simion Bărnuţiu TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR+clasic Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 25 + 16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 25+16 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. de il pub.

indep.4. indep. Reţ.10005 SC10001.) SC10001. indep. P. indep. Bălcescu Parc joacă (N.70 W IEP 1/11-150W IEP 1/11-100W IEP 1/11-70W Thylia .T. P. indep. indep.70 W Selux . de il pub. Reţ.10005 SC10001. indep. Alba Iulia DA BMPIIP A1 DA – BMPIIP A1 (Luxten) NU 19.10005 SC10001. de il pub.10005 Ambient .70 W Biselux -70W Selux . Alba Iulia Fabricii Încoronării O. indep.10005 SC10001.4. Alba Iulia NU 17. indep.10005 SC10001. de il pub. 2br. P. nr.5m . indep. Reţ.4.6. Goga Lic.T.10005 Ambient .10005 SC10001.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W Noctis – 3W Thylia .T. Reţ.10005 SC10001.10005 Ornament.10005 SC10001. de il pub. de il pub.Doja H. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. Alba Iulia Decebal N.T. nr.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 3/21.5.T. indep. indep. Reţ. de il pub. nr. Coandă (Oborului) Târgului T. de il pub. de il pub Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.235 280 250 225 16. indep. Reţ. indep. Titulescu (Zorilor) Bucovinei (Şipotului) Doinei Gh. DA. Reţ. P.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. Alba Iulia IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/22 -400W K+Lux . Reţ. indep.10. de il pub.8. de il pub. de il pub.10005 SC10001. indep.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. indep.150 W Thylia .5m SC10001.15. Reţ.10005 SC10001. Reţ. de il pub. de il pub. Alba Iulia Al 50+25 ACYABY 4 x 16 Transilvania ACYABY 4 x 25 1 Decembrie 1918 20.70 W 9 7 2 8 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 14 20 24 2 3 57 14 27 7 12 1 1 1 12 10 7 15 30 5 5 8 28 51 3 14 12 35 7 11 6 Reţ. de il pub. nr. indep. indep. Economic Pajiştei Proletarilor Traian M Viteazu Sinaia Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran ACYABY 4x16 ACYABY 4x25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Thylia SC10001.70 W FLC – 24 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux .150 W Thylia . nr. de il pub.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. P. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub.4. de il pub. de il pub.70 W Selux .BMPIIP A1 (Luxten) DA – BMPIIP A1 (Luxten) 18.10005 Iota (orn. Ornamentali SC10001 SC10001.70 W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP1/11 – 70 W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux . Reţ. Reţ. Reţ. indep. de il pub. nr.) N.10005 Ambient .10005 SC10001.T. Reţ. indep. de il pub. P. indep.5m SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ. Reţ.14. Reţ. indep.Bălc.10005 Thylia Hermes Quercus 9 13 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 7 16 1 3 57 14 27 7 12 3 10 7 15 5 8 28 51 14 12 35 7 11 6 200 380 350 160 70 100 260 500 260 155 180 250 80 160 125 20 110 935 100 1120 340 505 145 600 120 150 150 285 1370 753 540 305 1.10005 SC10001. de il pub. de il pub. Vladimirescu Prieteniei Mihai Viteazu Parcul Unirii Şanţ Cetate Sud Banatului(Ceferiştilor) Ferdinand I Incoronarii Viilor Vasile Goldiş TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR Subteran TYIR TYIR TYIR Subteran Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x16 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. de il pub. Reţ.10005 SC10001. de il pub. indep.

I.10005 Thylia Hermes Quercus SC10001.5m Thylia SC10001. Reţ. Eugen Hulea Calea Moţilor T. indep. de il pub.10005 SC10001. Reţ. P. indep. Reţ.T.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.150 W Thilia . de il pub.T. Alba Iulia Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 3x25 +16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 3x25 +16 ACYABY3x25 +16 ACYABY 4x25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY3x25 +16 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 ACYABY 4x25 SC10001.10005 SC10001. indep. de il pub. de il pub. indep. indep.150 W Thilia .70 W IEP 2/21-150W Biselux -150W Biselux -70W Selux . indep. de il pub. Alba Iulia DA BMPIIP A1 24. Cipariu Rozelor Toporaşilor Alex. indep.10005 Ambient .10005 SC10001. SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Reţ.26. Reţ.5m 8 12 1 14 6 7 9 8 10 7 7 7 10 12 5 5 8 5 3 7 8 10 5 15 12 3 3 40 6 5 19 16 4 9 350 430 90 260 450 490 310 230 230 300 200 130 265 150 260 130 270 120 155 240 350 125 650 560 105 115 1. de il pub. indep.10005 SC10001. indep. Reţ. nr. Reţ.10005 SC10001.33. indep.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001. de il pub.T. de il pub.10005 SC10001. indep. Reţ.10005 SC10001. P.10005 SC10001. de il pub.5m SC10001. de il pub. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. cel Bun Transilvania 22. nr. P.10005 SC10001.Goldiş TYIR TYIR Al 50+ 3x25 Al 2x16 40 6 2 880 150 70 IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W Sferic .T. P. 2br.70 W Thilia . Raţiu (Avantului) Horea Ion Agârbiceanu Pr. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. P. de il pub.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux .4. Ambient . Reţ.10005 Ornament.4. Maniu Avram Iancu Călăraşi Morii Teilor Brădişor Cloşca Arnsberg 1 Decembrie 1918 Basarabiei Eroilor IIC. Reţ. de il pub. Ornament.10005 SC10001. indep.18. Reţ.70 W 5 8 12 1 14 6 7 12 8 10 7 7 7 3 10 12 5 5 5 16 10 3 7 8 8 10 5 15 14 3 3 40 6 5 13 16 4 10 9 7 14 6 37 6 2 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. nr.4.10005 Ornament.10005 SC10001. de il pub. Titulescu 9 Mai Albăstrelelor Dr.T. indep. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. nr.nr. Alba Iulia NU 25. de il pub. indep.T. Alba Iulia NU Arnsberg V. Brătianu N. indep. 2br. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 .Munteniei Lucian Blaga 21. de il pub.70 W IEP 2/21-250W Biselux -150W Biselux -70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/22. de il pub.10005 Ambient . 2br. Alba Iulia DA –BMPIIP A1 (Luxten) 26. de il pub.10005 SC10001. Reţ. indep.32.10005 SC10001. indep. Reţ. 25.400W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 1/11-100W Thilia . indep. indep. de il pub. Alba Iulia Peru Dobra I. P. de il pub. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.460 250 180 540 430 150 600 23. indep.10005 SC10001 SC10001. indep. indep.10005 SC10001. nr.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.28.

de il pub. nr.Vladimirescu Arieşului (Ampoi 3) Livezii ANL Crângului Dobrogei Iaşilor Moldovei Ceferiștilor Siretului Ferdinand I 1. Alba Iulia Mitr. nr. Alba Iulia Selux . P. de il pub. indep. Al Sterca Sulutiu T. SC10001.T.10005 SC10001. indep. P.27.C. I . de il pub. Alba Iulia NU DA BMPIIP A1 NU TYIR Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Subteran ACYABY 25x3+16 Subteran ACYABY 4 x 16 Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W Opalo 1-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. Ornament. indep.C. Miron Cristea Unirii M Viteazu Parc Custozza TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Al 25x3+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 SC10001. Reţ.250W 9 11 1 6 9 3 5 3 5 4 8 8 4 34 30 6 2 10 4 6 37 2 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 6 8 9 20 5 3 23 5 2 3 3 29 15 2 3 Reţ. de il pub.10005 SC10001. nr. indep.400W IEP2/22.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.70W Selux .T.10005 SC10001.10005 SC10001.T. P. Reţ. indep. Alba Iulia 30. Reţ. Dec 1918 H.10005 SC10001 SC10001.T. P.10005 SC10001.400W Malaga – 70 W IEP2/21. Reţea comună:util+il Reţ. Ornament. 2br.10005 SC10001. indep.70W Biselux -70W IEP 2/21-250W IEP 2/22. indep.10005 SC 10005 Ambient . de il pub. nr. 2br.Kogălniceanu 31. Cuza Gării (Bărăbanţ) Gh.70 W IEP 3/21 – 70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Biselux -70W Biselux -70W IEP 3/21-150W Biselux -70W Biselux -70W Schreder .250W IEP 2/21. de il pub.10005 Ambient . Reţ.400W JET2As -150W Biselux -70W Selux . Reţ. Reţ.39.10005 SC10001.38. indep. indep. Reţ. P.10005 Ornament.10005 SC10001.70 W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21.4.40.5m SC10001. Alba Iulia DA BMPIIP A1 29. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 33.10005 SC10001. Alba Iulia 32. de il pub.10005 SC10001. Ornament. indep.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Ornamental Ornament. Al. indep.Andrei Şaguna Gabriel Bethlen Muzeului Castanilor Patr.150 W IEP 2/21 – 150 W .52.10005 SC10001. de il pub. de il pub. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.nr.10005 Ornament. Alba Iulia DA BMPIIP A1 Arnsberg Cloşca Ghioceilor Iederei Jderului Mircea Eliade (Sub Vii) Salcâmului Mit. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.T. P. de il pub. de il pub. 2br.37. P.400W IEP 1/11 .150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21 – 150W PVB – 150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 3/21 .080 900 28.4. de il pub.42. 2br. de il pub. Reţ. Doja Ionel Pop Lipoveni Mărăşeşti M. indep.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. 2br.50. de il pub.10005 7 11 1 6 9 3 7 2 5 4 4 4 4 17 15 5 4 3 39 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 10 9 20 5 3 23 5 3 29 20 250 430 45 231 460 690 290 70 150 245 120 170 150 710 450 335 90 1.T.10005 SC10001.900 60 140 100 125 1. de il pub.70 W JET4 As -70W IEP2/22.10005 SC10001. nr.5m SC10001. nr. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.000 360 150 668 950 100 220 400 1. indep. 2br.400 160 155 600 180 190 1. SC10001. indep.T.10005 SC10001.

Reţ.70 W FLC .T. indep.150W IEP 2/21. indep. P. indep. Reţ. DA – BMPIIP A1 (Luxten) .70 W Opalo 1.150 W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux .10005 SC10001.10005 SC10001.150W Hestia .Mureşanu Muncitorilor Zidarilor Tribunalului Livezii Aurel Vlaicu Parcul Unirii Bd.T. indep. Reţ. indep. de il pub.63.10005 SC10001.10005 Ambient .150 W Biselux .Goldiş NU Crizantemelor Muşelului Bucovinei ( Şipotului) NU Cloşca Revoluţiei Toporaşilor Energiei Vulturului Ion Alexandru Liviu Rebreanu Nicolae Stănescu Marin Sorescu Revoluţiei Gladiolelor Transilvania 38. indep.10005 SC10001.70 W Selux 70W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W Selux .70W Sferic . Reţ.5m Oleron Condor Metalic Ornament.nr.10005 SC10001. indep. P. indep. Alba Iulia 36.10005 SC10001.250 W Neos . Reţ. de il pub. Alba Iulia Parcare+piaţetă M.10005 Ornamentali Thylia 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 10 3 6 6 13 14 10 16 10 12 15 10 17 5 4 16 5 8 28 3 4 4 17 12 13 16 5 570 80 240 400 250 760 240 165 230 150 110 800 150 200 120 200 80 120 200 420 450 330 180 250 270 750 400 450 450 IEP 3/21-150W IEP 3/21.10005 SC10001. 2br. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia V.4.70 W IEP 2/21-100W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. de il pub.5m Ornamentali Thylia SC10001. Ambient . Alba Iulia NU NU Al 50+25 Al 50+25 Al 50+ 3x25 Al 50+25 ACYABY3X25+16 ACYABY 4x25 IEP 3/21. Reţ. de il pub. de il pub.10005 SC10001. de il pub. de il pub.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. Ambient . de il pub. indep. indep. indep. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.24 W Thilia . de il pub.10005 SC10001.150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21 . indep. de il pub. indep.10005 SC10001. de il pub Reţ.150W 37.10005 SC10001. Reţ.73. indep.T. Reţ. Reţ. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. indep. indep. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux .T. Reţ. Reţ. nr.4. Alba Iulia NU 310 970 130 130 150 650 475 565 450 150 40. nr. indep. indep.70 W Selux . de il pub. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub.10005 SC10001. indep.70 W FLC .Viteazu Parcul Unirii Bd. P. de il pub.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ.4. nr. P. P.5m SC10001. nr. de il pub.10005 Condor SC10001.24 W Thilia .59.70W Hestia . P.5m SC10001 SC10001. 1 Decembrie DA – BMPIIP A1 (Luxten) TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Subteran TYIR Subteran Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 35x3+25 ACYABY 4 x 16 ACYABY 4 x 16 Al 25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 ACYABY 4x25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. de il pub.10005 SC10001.61.T. indep.10005 SC10001.10005A mbient .10005 SC10001. Alba Iulia NU 39. de il pub.70. Reţ. 72. de il pub. 1 Decembrie Crişan A. de il pub. de il pub. de il pub. Reţ.10005 SC10001.56. de il pub.150 W 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 1 9 3 5 2 6 13 14 10 32 10 12 15 20 17 10 4 16 36 5 5 8 28 3 3 1 4 17 12 13 16 30 5 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.Oituz Popa Laurean Livezii 34. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.T. nr. de il pub. indep. Reţ.T.64. nr. indep. de il pub. nr. Reţ. Reţ.4. Reţ.5m Ambient . P.70 W Hestia – 250W IEP 3/21-70W Selux . P. Reţ. indep.10005 SC10001. Alba Iulia 35.T. de il pub. indep.70 W Opalo 1. indep. Reţ.4.150 W Thilia . Alba Iulia 41.

indep.010 689 730 567 288 500 220 360 400 120 950 980 570 300 190 100 850 1145 50 60 220 430 315 Thilia .84.4. Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia Gemina Unirii Branduşei NU Ion Minulescu Cireşului Lalelelor Liceului Violetelor Vişinului Macului 43.94. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. indep. Alba Iulia 44.5m SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.70W Lucifer .5m Ornament. Alba Iulia Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR` Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY3X25+16 ACYABY3X25+16 Al 50+25 Al 50+16 Al 50+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. nr. Alba Iulia DA Fotocelulă Mesteacănului Vânătorilor Calea Moţilor 700 120 .90.Alecsandri Bujorului Luceafărului Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Subteran TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran TYIR TYIR Subteran TYIR Clasic aerian Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 3x35+50 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 2x16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 SC10001.nr. indep. indep. SC10001. Alba Iulia NU DA Fotocelulă 48. indep. de il pub. de il pub.4.10005 SC10001.10005 SC10001.78. Reţ. Reţ.70 W IEP1/11-100W IEP 3/21-70W IEP1/11-100W IEP 2/21-250W IEP1/11-70W IEP1/11-100W IEP1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . indep. nr.4.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux .10005 SC10001. indep. P.70 W Selux . indep. indep. indep.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/22-400W IEP 3/21-70W Selux .T.74.4. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP1/11. de il pub. indep. DA – BMPIIP A1 (Luxten) DA BMPIIP A1 46. P.70 W Biselux .10005 Ambient . Reţ. 2br. indep. de il pub. nr. indep.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub. indep.5m SC10001. de il pub. nr.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Selux . de il pub. Alba Iulia 47. Reţ. P. de il pub.70W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W IEP 2/22. P.T.10005 SC10001. de il pub. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. de il pub. P.10005 SC10001.10005 SC10001 10 13 12 24 19 11 29 4 11 16 4 16 33 12 14 3 12 2 40 20 27 2 4 19 10 8 1 1 5 10 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.10005 SC10001. Ret.10005 Ambient .T. de il pub.10005 SC10001.5m SC10001. indep.10005 Ambient .10005 Ambient . Reţ.5m 11 11 2 8 5 2 29 3 5 2 21 300 360 85 650 135 150 980 145 175 75 670 150 560 1.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W Opalo 1.10005 SC10001. indep. Reţ. Reţ. indep.T. indep. Alba Iulia Gladiolelor Iederei Jderului Fânânele Lalelelor Revoluţiei 1989 Macului Poligonului Alexandru cel Bun (Ulmului) Muncii Craivei Zona Craivei Muncii Margaretelor Republicii V. de il pub.T. Reţ.400W 5 11 22 2 8 5 2 29 3 5 2 18 6 10 13 12 24 19 11 29 4 13 16 4 16 33 8 10 14 3 12 2 40 20 27 2 4 20 12 8 1 1 5 10 4 Reţ. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub. de il pub. de il pub. de il pub.42.5m SC10001.10005 SC10001. de il pub. indep.10005 SC10001. nr. Reţ.88. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001 Ambient .10005 SC10001.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.70 W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W Selux . nr.10005 SC10001. Reţ. DA BMPII P A1 45. P.10005 SC10001. indep.4. Reţ. SC10001. de il pub.T.10005 SC10001. de il pub. indep.4.91. de il pub. indep. P.

10005 SC10001.121 Alba Iulia Apulum Cetăţii Dealul Furcilor Încoronării Înfrăţirii Izvorului Ampoi III Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient .5m SC10001.70 W 17 Reţ. Reţ. P. indep. de il pub. indep.nr. indep. de il pub. Reţ. Reţ.10005 SC10001. Reţ. indep. de il pub. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 58. indep.10005 Ambient .T. indep. P. indep.T. de il pub.10005 1 5 13 13 7 36 100 200 355 480 250 850 IEP1/11-100W Selux . de il pub.10005 SC10001.T.10005 SC10001. indep.111 Alba Iulia Sept. indep. 54.T.10005 SC10001. de il pub. Reţ. indep.70 W IEP 3/21-150W 29 30 Reţ.10005 SC10001. de il pub.10005 SC10001. indep. P.125 Alba Iulia Arieşului Miciurin Emil Racoviţă Republicii TYIR Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Al 50+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 SC 10005 Ambient .nr. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W PVB – 250W IEP1/11-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W 2 18 5 5 14 9 23 10 6 7 9 7 8 Reţea comună:util+il Reţ.nr. de il pub.107 Alba Iulia Avântului Cameliei Vânătorilor Tulnicului Revoluţiei Detunata Tulnicului C.T.4.10005 2 18 5 5 14 9 23 10 3 7 9 7 8 350 815 175 160 370 880 680 400 700 100 220 IEP 3/21-70W Selux . Reţ.nr. de il pub.4.250W 1 5 13 13 7 36 Reţ.nr.10005 SC10001. de il pub. indep. de il pub.T. Reţ.T. de il pub.70 W IEP 2/21.49. de il pub. de il pub.10005 Ambient . 55. indep.115 Alba Iulia Marcus Aurelius Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. DA Fotocelulă . Reţ.5m 15 350 Selux . P.nr.T. Reţ.112 Alba Iulia Arieşului Subteran ACYABY 4 x 16 Ambient .nr. P.5m SC 10005 5 10 9 10 3 6 16 2 400 450 350 390 150 200 400 100 Selux 70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux .nr.T. P.5m SC10001. Reţ.5m SC10001. P.10005 SC10001. de il pub.102 Alba Iulia 51. P.10005 SC10001. Reţ. indep. Reţ.103 Alba Iulia 52.4. indep. de il pub.nr. Reţea comună:util+il DA Fotocelulă 56. Reţ.10005 SC10001.150W IEP 1/11 . indep. Severus Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001.10005 SC10001. indep. de il pub.70 W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W Selux . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.T. Reţ.5m SC 10001 SC10001. DA BMPIIP A1 NU DA Fotocel DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 53. de il pub.10005 29 10 950 300 Jasper .10005 SC10001. indep. indep. de il pub. P. P.10005 Ambient .nr.120 Alba Iulia 57.4. indep.4.100 Alba Iulia 50. Moţilor Ampoiului Orizontului Subteran TYIR Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Al 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 2x35+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 Al 2x16 Al 3x16+50 Al 3x25 +16 Al 3x25 +16 SC10001.70 W IEP1/11-100W 5 10 9 10 3 6 16 3 Reţ.10005 29 30 950 500 IEP 2/21-250W 29 30 Reţ.70 W IEP 2/21.150W IEP 2/21. de il pub. de il pub.4. de il pub. indep. Reţ.10005 SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.

de il pub. Reţ. de il pub.T.10005 SC10001. indep. Reţ. indep. indep. de il pub. de il pub. Reţ. de il pub. indep.127 Alba Iulia 61. 2br. Reţ. indep. P. Orizont DA Fotocel 67 P.0 m Ambient –6.10005 SC10001. 2br. Reţea comună:util+il Reţ. Cigas 2.10005 SC10001.T. Moţilor Pasaj Centru N.10005 SC10001. de il pub. indep.70W Opalo 1 . indep. 2br.nr.70W Opalo 1.150W Opalo 1. Reţ. 2br.L.150W IEP 3/21 -70 W IEP 2/21. indep. Reţ.10005 SC10001. indep. P.70W Opalo 1. indep.nr. de il pub.nr.150W Biselux . indep.70W Malaga . indep. indep.70W Opalo 1. indep. indep. P. Reţ. de il pub. Reţ. nr.70W Opalo 1. Uranus La Recea Tarina Roşia Montană Bunta Piatra Corbului Izvorului DA Foto DA Fotocelulă DA Fotocelulă DA Fotocelulă 66. de il pub. se fac 16demersuri pentru 14predarea reţelelor de 12utilităţi către Consiliul 10Local 15 DA Fotocelulă .T. indep.0 m 21 16 14 12 10 15 480 430 400 480 400 470 Malaga . indep.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.70W Opalo 1 . indep. Reţ. indep. indep. indep. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ.70W Biselux .tin Brancuşi Sliven Calea Moţilor Viadana Calea Labului Calistrat Hogaş Ponor Orizont 1.10005 SC10001.70W Malaga .10005 SC10001. indep.10005 SC10001.150W Opalo 1 . indep.10005 SC10001. indep. Metalici rut. Reţ.0 m Ambient –6. de il pub.T. de il pub. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.70W Opalo 1. indep. Reţ.0 m Ambient –6. Reţ.70W 21Cartier privat. indep.70W JET2As -70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Opalo 1 – 70 IEP 3/21 -70 W IEP 2/21. Ornament. Reţ. P. Reţ.161 Alba Iulia 65.70W Opalo 1.70W Opalo 2 . Ornament. Reţ.10005 12 18 17 15 3 10 37 27 14 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 11 3 6 34 180 270 350 150 90 250 550 150 150 990 600 120 250 100 600 590 300 360 330 665 670 600 180 320 295 220 285 2. indep. Ornament.70W Malaga . P. de il pub.150W Biselux .70W Biselux . 62.70W Malaga .nr.150W Opalo 1.10005 SC10001. de il pub.126 Alba Iulia Ardealului DA BMPIIP A1 Iuliu Maniu F. Reţ. de il pub. Reţ.0 m Ambient –6.150W Biselux .132 Alba Iulia IEP 2/21.Ilit Calea Moţilor Varese Arieşeni Cornel Medrea C. de il pub. de il pub.10005 SC10001. indep. Reţ.70W Opalo 1 . Reţ. de il pub.59. de il pub.70W Opalo 1. P. de il pub. Reţ. de il pub. de il pub.T. Ornamentali SC10001. de il pub.70W 13 32 4 17 17 30 6 22 74 6 4 23 12 2 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 12 3 6 34 14 20 Reţ. Reţ.T. indep. Reţ.70W Malaga . de il pub. de il pub. Reţ. Mistral Primăverii C. Grigorescu DA BMPIIP A1 (Luxten) Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 Al 16+25 Al 16+50 Al 16+50 Al 16+25 Al 16+25 Al 16+25 Al 50+16 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x16 SC10001.T. indep. indep.10005 Ornament. Reţ. Reţ. Reţ. de il pub.160 Alba Iulia 64.70W Opalo 2 . de il pub. de il pub.150W IEP 2/21-150W Domino .250W Biselux .nr. indep. de il pub. Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.70W Opalo 2 .10005 SC10001. indep. Reţ.200 220 345 150 180 820 60.70W Opalo 1.0 m Ambient –6.10005 SC10001. de il pub.70W Malaga . P.nr.162 Alba Iulia DA BMPII P (Luxten ) Pinului Tonitza Andreescu Francesca Alcala de Henares (Bayonne) Calea Moţilor Milenium I. de il pub.T.Caragiale G. de il pub. P.150 Alba Iulia 63. de il pub. Reţ.Enescu Varese Nazareth . de il pub. Reţ. indep.T. Reţ.169 La Recea Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 Ambient –6.10005 SC10001.150W Opalo 1.nr.10005 SC10001.

indep. Alexandru Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Ambient –6.0 m Ambient –4. 9Reţ. Marcel Jeler . P. de il pub.0 m Ambient –6. nr. se fac 14demersuri pentru 15predarea reţelelor de utilităţi către Consiliul Local 6Reţ.0 m Ambient –6.70W Malaga .T. nr. indep.70 W Selux .T.170 La Recea Nanului Orlea Piatra Corbului Ioan. Consilier. Secretar.176 Ioan Alexandru 15Cartier privat.70W Malaga . DA Fotocelulă DA Fotocelulă PRESEDINTELE SEDINTEI. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.5 m 15 14 15 6 9 480 430 400 250 300 Malaga .5 m Ambient –4.70 W 69. de il pub.68 P.70W Jasper .

) Parametrii electrici şi energetici de funcţionare. b). Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porțiuni de reţea în cazul în care sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea.consum energetic. execuţia unor comenzi de protecţie prestabilite. Cerinţele funcţionale: Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin în punctele de apridere a iluminatului public următorii parametrii: 9. Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii principale de funcţiuni.2. raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de iluminat public. Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare. Raportare Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor planificate sau extraordinare. Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului. Comanda şi control Execuţia de comenzi individuale şi secevenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele reţelei. şi varierea intensităţii luminoase generate. Oprirea de urgenţă va fi execuată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual .curent. Componente: . respectiv. eşecul unor componente de reţea sau individuale. 13. 12. vor fi disponibili pe fiecare nivel (tronson) al reţelei.luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar). Parametrii de luminaţă sunt disponibili prin intermediul modulului de monitorizare şi control al punctului de iluminare. punctul A.erori ale reţelei (ciclice. cât şi condiţiile de eroare. Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea utilizării unui sistem integrat de dispecerizare. voltaj (sub/supra voltaj). Aceşti parametrii vor fi disponibili până la nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare. etc. 11. în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc .Anexa 3 la Caietului de Sarcini Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public În conformitate cu Caietul de sarcini. cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare. 10. evenimentelor şi erorilor apărute.

prin urmare. 5. 4.. procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală . execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu unitatea centrală . atât cele ordinare cât şi cele de urgentă . 6. 7. 8. execută un număr de instrucţiuni pre-programate fără a fi în legatură permanentă cu procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. 3. 5.Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 1. putând porni. sau varia intensitatea luminoasă a unui punct de iluminat . toate circuitele de reţea şi punctele de iluminat stradal din zonele de risc . Un modul capabil de a măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 1. 2. Procesorul punctului de aprindere (PA) stradal are următoarele funcţiuni: 1. primeşte comenzi de la componetele superioare de monitorizare . Aspecte non-funcţionale: . 3. detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de reţea (exemplu: defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente. Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare. este o componentă instalată pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual. va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 7. trimite instrucţiuni sau secvente de instrucţiuni programate de un operator care vor fi executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale. 5. procesorul pastrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei subiacente care au apărut într-o perioadă dată . 3. 6. colectează date despre intervenţiile operative în teren. 4. semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare. urmareşte planificarea lucrărilor de intreţinere la toate nivele reţelei . crează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitice referitoare la consumuri şi performanţa reţelei. 2. 4. execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă . culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor. 6. crează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă . înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat. a pune în funcţiune. cât şi grupări ale acestora). 2. execută comenzile unui operator. crează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea . transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de aprindere . controlează şi monitorizează un punct de arindere şi. monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) . etc.

Secretar. Marcel Jeler . Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Conexiune conform cu o schema prestabilită.Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . Tehnologia de comunicaţie: Ofertantul va ilustra modalităţiile de comunicaţie al procesorului central cu PAI şi modulul de monitorizare şi control astfel : 13. hardware.). Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ. componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele portabile ale personalului de intervenţie. Conexiune permanentă . De asemenea. beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării. Suport şi mentenanţă: Componetele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. configuraţia iniţială pe strazi fiind detaliată în Anexa 2. WLAN. Demonstrabilitate: Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă beneficiarul o va cere. Componente disponibile comercial: Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor fi disponibile pe piaţă. În teren. . indicând pentru fiecare componentă furnizorul. Ofertantul va detalia schema de principiu. cu timp de răspuns şi preţ. Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: . Consilier. Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi raportare. cât şi gradul de discretizare în teren. putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit. între dispozitivele de dispecerizare şi reţeaua de iluminat. . Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf). Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă disponibile. 3G. Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut.Wireless (GSM/GPRS. Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative.Rulaj gradual Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un numar de faze. reţele terestre permanente . cât şi precondiţiile pentru a putea aplica o anumită tehnologie de comunicare. Securitate: Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare. 14.Cablat. etc.

70W1999 11.100W2004 4 – 150W1999 20 – 70W2004 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga rețea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Denumire tronson reţea-stradă 1 Nr. Hossu) BUCUREŞTI BUJORULUI (Petru Maior) CAMELIEI (George Bariţiu ) Ambiental 4. SC10001.5 m 12Ambiental 4.10005 20 Ambient .5 m .10005 SC10001.4. Manciulea) 20 8 10 10 5 29 5 14 28 5 13 5 2 33 5 12 18 57 Thylia SC10001.Borza) ALEX.4. 4 Dispozitive iluminat Tip.5 m SC10001 Ambient .5 m SE4. Stâlpi 2 Tip Stalpi 3 Buc. Cloşca şi Crişan 2 3 4 5 6 7 8 9 MAI (Inochentie Micu Clein) ALBĂSTRELELOR (Ac.5m 13 SC10001.Ion Raţiu) AVRAM IANCU BARBU LĂUTARU BIBLIOTECII (G.10005 SC10001.10005 25 SC10001.10005 6 Ornamental 2 br.5m 11Ambiental 4.5 m SC10005 Ambiental 4.10005 40Thylia 8IEP 2/21 10Selux JET4 As 10IEP 3/21 5IEP 3/21 29IEP 2/22 5Malaga 14IEP 2/21 28IEP 2/21 5Selux 13IEP 2/21 5Selux 1IEP 1/11 2IEP 1/11 35Selux 5Selux 13IEP 2/21 36Biselux 13IEP 2/21 44IEP 3/21 12Sferic 11Jasper 13IEP 2/21 17IEP 3/21 19IEP 2/21 12IEP 2/21 4IEP 3/21 7IEP 3/21 2IEP 3/21 8IEP 1/11 25IEP 2/21 12Biselux 12IEP 1/11 4IEP 2/21 20Selux Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Philips Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten HIT-CE HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 150W2008 20 – 70W2008 8 – 250W1999 6 .Anexa nr. 12 SC10001.10005 19 SC10001.10005 8 SC10001.10005 SC10001.Al. 4 la Caiet de Sarcini Inventarul corpurilor de iluminat Nr.10005 4 SC10001. I.70 W2003 8 .10005 Ornamental 2 br.10005 4 SC10001.10005 12 SC10001.10005 Ambient . SE10 SC10001.10005 7 SC10001.10005 17 SC10001. IOAN CUZA (Clujului) PETRU DOBRA (Ampoiului) ANDREI MUREŞANU APULUM ARIEŞULUI (Şt.4.10005 Ambient .5 m Ambiental 4.70 W2003 10 – 70W1999 5 – 150W1999 29 – 400W1999 5 – 70W1999 14 – 150W1999 28 – 150W1999 5 – 70W1999 13 – 150W1999 5 – 70W1999 1 –100W2003 2 – 70W2003 35 – 70W2003 5 – 70W 2008 13 – 250W1999 32 – 70W 1999 4 – 150W 1999 10 – 150W 1999 3 – 250W 1999 46 – 150W 1999 12 . 0 ALBA IULIA 1 1 DECEMBRIE 1918 (Crişan-Cloşca) Colegiul Horea.4. Betlehem) BRĂDIŞOR (Vlad Tepes) BRÂNDUŞEI (Crd.5 m SC10001. crt. Producător 5 6 Tip 7 Lampă Buc.-Putere 8 Anul instalării 9 Observaţii Proprietatea Municipalităţii 10 AMPOI III ( Alei de acces blocuri) 9 10 ARDEALULUI ARNSBERG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AUREL VLAICU AVÂNTULUI (Dr.10005 SC10001.10005 2 SC10001.70W2010 13 – 150W 1999 17 – 70W 1999 19 – 150W 1999 12 – 150W1999 4 – 70W1999 7 – 70W1999 2 – 70W 1999 8 – 70W2004 25 – 150W1999 12 – 150W1999 12 .

VARGA(Mit. Suciu) Alei între blocuri HOREA IAŞILOR IAZULUI (Ioan Buteanu) I.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 CĂLĂRAŞI (N.C.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 56 57 5IEP 1/11 5IEP 2/21 8Biselux 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 3/21 33IEP 1/11 18IEP 2/21 17Selux 4IEP1/11 7IEP 3/21 16IEP 2/21 6IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 3/21 9IEP 2/21 9IEP 2/21 10IEP 2/21 5IEP 3/21 9IEP 2/21 5IEP 3/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 24IEP 3/21 92IEP 2/21 8IEP 3/21 3IEP 2/21 11Selux 31IEP 3/21 10IEP 2/21 6IEP 3/21 20IEP 3/21 12Selux 12IEP 2/22 31IEP 3/21 4IEP 3/21 18Biselux 14Biselux 3Selux 22IEP 3/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 9Selux 6Jasper 7IEP 3/21 5IEP 1/11 5IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS 5 – 100W 2004 8 – 150W1999 8 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 150W1999 2 – 70W1999 33 – 70W1999 18 – 250W1999 17 – 70W2003 4 – 100W2004 7 – 150W1999 16 – 150W1999 6 – 70W1999 8 – 150W1999 3 – 150W1999 9 – 150W1999 9 – 150W1999 10 – 150W1999 5 – 70W1999 9 – 150W1999 5 – 70W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 24 – 70W1999 92 – 250W1999 8 – 150W1999 3 – 150 W2009 11 – 70W1999 31 – 150W1999 10 – 250W1999 6 – 70W1999 20 – 70W1999 12 – 70W2001 14 – 400W1999 31 – 150W1999 4 – 70W1999 18 – 150W1999 14 – 70W1999 3 – 70W2008 22 – 70W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 9 – 70W2004 6 – 70W 2009 7 – 70 W2009 5 – 70W2004 5 – 70W1999 Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat . A.I.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001. Filipescu ) CASTANILOR CEFERIŞTILOR (Banatului) CETĂŢII CIREŞULUI (I.) FLORILOR FRANCESCA GEMINA GH. I.10005 SC10001.10005 SC10001. Ambient .5 m SC 10001 SC10001.10005 Ambient .4.10005 SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001.4. Ioan Pop ) FERDINAND I (Rep.10005 SC10001.10005 SC10001.BRĂTIANU IEDEREI(Teodor Mihaly) ION AGÂRBICEANU ION ALEXANDRU ION ANDREESCU ION MINULESCU 1/2 IONEL POP 5 8 4 3 10 2 33 18 17 4 7 16 6 8 3 9 9 10 5 9 5 3 8 24 92 8 3 11 31 10 6 20 12 12 31 4 16 3 22 3 6 15 7 5 5 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001. DOJA (Axente Sever ) GEORGE COŞBUC GHIOCEILOR (Mşal C-tin Prezan) GLADIOLELOR (Dr. SC10001.10005 Ambient .5 m SC10001.10005 SC10001.5 m SC 1001.4.10005 SC10001.10005 SC10001. Şaguna) ENERGIEI( Msal I. Ambient .10005 SC10001.5 m SC10001. 10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Fluieraş) CRAIVEI CLOŞCA AMPOIULUI CRINULUI (Ion Arion) CRIZANTEMELOR (A.10005 SC10001.10005 SC10001.Lazar) CRIŞAN CRÂNGULUI (Maramureşului) DEALUL FURCILOR DECEBAL DETUNATA DOBROGEI DOINEI EC. Antonescu ) FABRICII (Miron Costin ) FÂNTÂNELE (Dr.4.

4.150W2000 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .5 m SC 10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001.10005O Ambient -4.5 m Ornamental 2 br.10005 SC10001. Aurel Vlad) OCTAVIAN GOGA ( Încoronării) Colegiul Dionisie Pop Marţian LALELELOR( Dr.10005 Ambient .10005 SC10001.100W2004 13 – 150W1999 7– 100W2004 7– 70W1999 11– 70W2003 2 – 150W2004 3 – 150 W2004 7 – 150W1999 11– 70W1999 54 – 70W1999 2 – 1000W1996 6 – 400W1996 2 .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001 Ambient .10005 SC 10001. Hulea) LIBERTĂŢII LICEULUI (Dr.10005 SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ÎNCORONĂRII (fost 1 DEC.10005 SC10001. Şt.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient . cel Mare) 77 78 79 80 MICIURIN (Emil Racoviţă ) MIHAI EMINESCU MIHAIL KOGĂLNICEANU MIHAI VITEAZUL 56IEP 2/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 15IEP 3/21 51IEP 2/21 3IEP 1/11 48IEP 3/21 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 1/11 3IEP 3/21 3IEP 3/21 12IEP 2/21 42IEP 3/21 4Selux 7IEP 2/21 13Opalo 1 19IEP 3/21 12Opalo 1 5IEP 2/21 29IEP 3/21 18Selux 6LuciferS 33IEP 2/21 3IEP 3/21 12Selux 2IEP 1/11 11IEP 2/21 29IEP 2/21 10Opalo 1 8IEP 3/21 1IEP 2/21 2Selux 5IEP 1/11 13IEP 2/21 7IEP 1/11 7IEP 3/21 11IEP 1/11 2IEP 3/21 3IEP 2/21 7IEP 2/21 11Selux 54Biselux Proiector Proiector JET 2As Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 56 – 250W1999 3 – 150W1999 6 – 150W1999 15 – 70W1999 51 – 150W1999 3 – 70 W2003 48 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 70W1999 2 – 70W2003 3 – 70W1999 3 – 150W1999 12 – 150W1999 42 – 150W1999 4 – 70W2004 7 – 70 W2004 13 – 70 W2009 20 – 70W1999 12 – 70W2008 5 – 150W1999 29 – 70W1999 18– 70W1999 6 – 70W1999 33 – 150W1999 3 – 150W1999 12 – 70W2003 2 – 100W2003 11 – 150W1999 29 – 150W1999 10 – 70 W2009 8– 70W1999 1 – 250W1999 2 – 70W1999 5 . Cicio Pop) LĂMÂIŢEI(Pr.5 m SC10001.1918) ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) IZVORULUI JDERULUI (Dr.10005 SC10001.10005 Ambient . Haşdeu ) Alei între blocuri LUMINII (Basarabiei ) MACULUI (Gh. 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76 LIVIU REBREANU LUCEAFĂRULUI(B.10005 SC10001.10005 SC10001.5 m SC10001 SC10001. E. P. V Lucaciu ) LIPOVENILOR LIVEZII 52 3 6 15 51 48 3 12 3 3 53 4 7 13 19 10 5 29 21 33 3 12 2 11 29 10 8 1 2 5 13 7 7 15 7 11 27 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Pop de Başeşti) Alei între blocuri MARCUS AURELIUS MARGARETELOR (Samuel Micu) MĂRĂŞTI MĂRĂŞEŞTI MARIN SORESCU MESTEACĂNUL (Şt.10005 SC10001.10005 SC10001.4.

Şincai) MUNCITORILOR (S.10005 SC 10001.1-3 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001. BĂLCESCU) PARCUL UNIRII PAVLOV (Tim.10005 SC 10001.Miceşti) MORII MUNCII (Gh.10005 SC 10001.81 82 83 Mitr. Ornamental 2 br. Hentia) MUNTENIEI MUŞEŢELULUI (Al.10005 Ornamental 2 br.(Regina Maria) MOLDOVEI MOŢILOR (CALEA) 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MOŢILOR (Alba Iulia . Ornamental 2 br.10005 SC 10001. Naţiunii) P-ţa IULIU MANIU 4 14 7 10 70 4 7 9 96 10 30 3 8 8 4 27 13 Ambient -4. SC 10001.10005 SC 10001. Voievod) MUZEULUI NICOLAE GRIGORESCU NICOLAE BĂLCESCU NICOLAE TITULESCU NICOLAE TONITZA NICHITA STĂNESCU NUFĂRULUI OBORULUI (Henri Coanda) OITUZ OLTENIEI ORIZONTULUI PAJIŞTEI (Take Ionescu) PARCULUI (Frederik Mistral) PARCUL CUSTOZZA PARC JOACA ( N. SC 10001. Ornamental Iota (ambiental) Ornament.10005 Metalici rutieri SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. SIMION ŞT.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS FLC LVS LVS LVS LVS LVS LVS 4 – 70W1999 14 – 150W1999 7 – 150W1999 22 – 150W1999 70 – 250W1999 4 –400W1999 7 – 250W2000 9 – 150W2004 9 – 150W2007 10 – 150W1999 14 – 150W1999 16 – 250W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 23 – 100W2004 4– 70W2004 7 – 150W2000 2 – 250W2000 8– 400W2000 250W1999 8 – 150W1999 8 – 70W1999 4 – 150 W2009 14 – 70 W2009 3 – 150W1999 5 – 150W1999 18 – 150W1999 15 – 150W1999 3 – 150W1999 8 – 150W1999 14 – 250W1999 30 – 150W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 9– 70W2008 52 – 70W1999 90 – 24W 2 – 1000W1996 6 – 70W1999 5 – 150W1999 4 – 150W1999 16 – 150W1999 17 – 150W1999 17 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .5 m SC10001. Cipariu) PARTIZANILOR (Crişanei ) PĂCII (Patriarh Miron Cristea) P-ţa EROILOR (Pţa.10005 Ornamental 2 br.10005 4Sferic 14IEP 2/21 14IEP 3/21 22IEP 2/21 70IEP 2/21 4IEP 2/22 7PVB 9IEP 1/11 96Opalo 2 10IEP 3/21 30IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 IEP 3/21 8Biselux 27IEP 1/11 9IEP 2/21 8IEP 2/22 7IEP 2/21 8Biselux 4IEP 2/21 14Opalo 1 3IEP 2/21 5IEP 2/21 18IEP 3/21 15IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 3/21 14IEP 2/21 30Biselux 10Biselux 4Selux 9K+Lux 52Selux 6IEP 3/21 5IEP 3/21 4IEP 3/21 16Biselux 34Biselux 5SC 10001.10005 4 14 3 5 18 18 8 14 15 5 4 9 48 6 5 4 8 17 SC 10001. V.10005 SC 10001.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.

10005 Ambient SC 10001.10005 SC 10001.5 m SC 10001. REPUBLICII (Bd.10005 Ambient . Cantemir) Bd.5 m SC 10001. SC 10001. Unirea) PINULUI 37 14 8 3 6 3 19 4 11 13 12 78 60 16 3 5 2 2 29 7 5 6 24 2 6 10 8 4 7 35 12 14 14 29 10 15 Ambient .10005 Ornamental 2 br.Blaga) PROLETARILOR (D.10005 SC 10001.70W2009 8 – 150W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 6 – 150W1999 7 – 150W1999 12 – 150W1999 4 – 70W2003 13 – 100W2003 12 – 150W1999 1 – 100W2004 12 – 150W1999 78 – 250W1999 49 – 250W1999 11 – 400W1999 32 – 250W2008 6 – 70W1999 5 – 150W1999 2 – 150W1999 2 – 70W1999 29 – 70W2007 7 – 150W1999 5 – 150W1999 6 – 70W1999 24 – 150W1999 2 – 70W1999 6 – 70W1999 10 – 70W2003 5 – 70W2004 3 – 70W2007 4 – 150W1999 7 – 150W1999 35 – 150W1999 12 – 150W1999 22 – 150W2008 14 – 70W2008 14 – 150W2008 29 – 150W2008 20 – 250W2008 15 – 150W2008 30 – 3W2008 17 – 150W2008 4 – 150W1999 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat .10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Thilia Hermes Quercus Condor Oleron Ambient SC 10001. Simion Ştefan) SIRETULUI BUCOVINEI (Şipotului) SUB VII TÂRGULUI TEILOR TRAIAN TRANDAFIRILOR (Dr.10005 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 PLEVNEI PRIETENIEI POPA LAUREAN PRIMAVERII (Ruben Patiţia) POLIGONULUI (I.10005 SC 10001.10005 SC 10001. JUD. de Hunedoara) PROGRESULUI (L.4. Sterca Suluţiu) ROZELOR (Pr.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ambient Ambient SC 10001.C.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Ioan Berciu ) RÂNDUNELELOR SALCÂMULUI SEPTIMIUS SEVERUS SIMION BARNUŢIU SINAIA (Mit.10005 SC 10001.10005 Ambiental SC 10001.108 PIAŢA UNIRII (Mag.+ PIAŢETĂ TRIBUNALULUI 17 4 74Domino 6Jet 2 As 12Opalo 1 2IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 1/11 6IEP 2/21 6Biselux 7IEP 3/21 12IEP 2/21 4Selux 13IEP 1/11 12IEP 2/21 1IEP 1/11 12IEP 2/21 78IEP 2/21 49IEP 2/21 11IEP 2/22 32Hestia 6Biselux 5IEP 3/21 2IEP 2/21 2IEP 3/21 29Jasper 7IEP 3/21 5IEP 3/21 6Selux 24IEP 3/21 2IEP 3/21 6Selux 10Selux 5IEP 3/21 3Opalo 1 4IEP 2/21 7IEP 2/21 35IEP 2/21 12IEP 2/21 36Thilia Thilia 14Hermes 29Quercus 20Hestia 15Hestia Noctis 17Neos 4IEP 3/21 Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE LED HIT-CE LVS 74 – 70W2004 6 – 70W2004 12 -70 W2009 2 .10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Condor Ornamental 2 br.4. Victoriei) REVOLUŢIEI 1989 (Bd.10005 SC 10001. Al. SC 10001. Victoriei) ROMANĂ (Mit.Velican) TRANSILVANIA 133 PARCARE SPIT.

Mârza ) VIŞINULUI( I.10005 SC 10001.10005 2SC 10001.10005 12SC10001.L.10005 20Opalo 1 9Opalo 1 12Opalo 1 10Opalo 1 28Opalo 1 20Opalo 1 10Opalo 1 9Opalo 1 6Opalo 1 9Opalo 1 7Opalo 1 11Opalo 1 3Opalo 1 6Opalo 1 34Malaga Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 70W2007 9 – 70W2007 12 – 70W2007 10 – 70W2007 28 – 70W2007 20 – 70W2007 10 – 70W2007 9 – 70W2007 6 – 70W2007 9 – 70W2007 7 – 70W2007 11 – 70W2007 3 – 70W2007 6 – 70W2007 34 – 70W2007 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat .10005 7SC10001. Rares) 29 3 55 12 SC 10001.134 TOPORAŞILOR (P.10005 4 SC 10001.10005 28Ornamental 2 br.10005 6SC10001.10005 28SC10001.4.10005 4SC 10001.10005 7SC10001.tin Brancusi Sliven Viadana Calea Labului Calistrat Hogas Ponor Orizont LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13 – 150W1999 1– 100W2003 9 – 70W2003 3 – 70W2003 53 – 250W1999 2 – 400W1999 9 – 70W1999 6 – 150W1999 14 – 150W2003 4 – 70W1999 4 – 100W2003 56 – 70W1999 20 – 150W1999 27 – 150W1999 2 – 70W2003 18 – 150W1999 7 – 150W1999 1 – 150W2004 1 – 100W2004 1 – 70W2004 14 – 70W2004 27 – 150W1999 15 – 150W1999 5 – 70W1999 2 – 70W1999 5 – 70W1999 2 – 70W2004 1 – 150W1999 3 – 70W1999 7 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 20SC10001.5 m SC 10001.10005 9SC10001.10005 135 136 137 138 139 140 T.Brîncoveanu) VIOLETELOR (S. Jumanca) VULTURULUI (M.10005 34SC10001.10005 15SC 10001. Bena ) NICOLAE TITULESCU (Zorilor) ALBA IULIA – MICEŞTI : Alcala de Henares (Bayonne) Milenium I.10005 6SC 10001.10005 6SC10001.5 m 25SC 10001.10005 5SC 10001.5 m 27SC 10001.10005 3SC10001.10005 9SC10001.Enescu Varese Nazareth-Ilit Arieseni Cornel Medrea C.10005 3SC 10001.10005 14 Ambient .Caragiale G. cel Batran) ZIDARILOR (A.10005 Ambient . Iorga ) VASILE ALECSANDRI VASILE GOLDIŞ Alei între blocuri 14 Ambient .10005 2Ambient -4.10005 13IEP 3/21 1IEP 2/21 9IEP 1/11 3Selux 53IEP 2/21 2IEP 2/22 9IEP 3/21 6IEP 2/21 14Selux 16IEP 3/21 4IEP 1/11 56Biselux 47IEP 3/21 IEP 2/21 2Selux 18IEP 3/21 7IEP 2/21 3IEP 1/11 14Selux 27IEP 2/21 15IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 1/11 4IEP 3/21 7IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten 141 142 143 144 145 146 147 VIILOR VÂNĂTORILOR(Ctin.4.10005 20SC10001. VLADIMIRESCU (Carol I ) TULNICULUI ULMULUI (Alexandru cel Bun) UNIRII (N.4.10005 10SC10001. 27SC 10001.10005 11SC10001.10005 10SC10001.5 m 16 SC 10001.10005 9SC10001.

Proprietatea S.A Proprietatea S. Electrica S. Electrica S.10005 12SC10001.C.10005 9Malaga 9Malaga 2IEP 1/11 12Malaga 6Malaga 7Malaga 7Malaga 9Malaga 3IEP 2/21 5Malaga 11Malaga 4Malaga 9Malaga 17Malaga 46Malaga 5Malaga Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 9– 70W2000 9– 70W2000 2– 70W2003 12– 70W2000 6– 70W2000 7– 70W2000 7– 70W2000 9– 70W2000 3– 150W2000 5– 70W2000 11– 70W2000 4– 70W2000 9– 70W2000 17– 70W2000 46– 150W2000 5– 70W2000 Proprietatea S. Electrica S.C.C.0 m 16Ambient -6.10005 9SC10001.10005 28SC10001.A.70W2008 16.C.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.C.C.C.A Proprietatea S.10005 6SC10001.C.10005 46SC10001.0 m 25Ambient -6.0 m 15Ambient -6.0 m 14Ambient -6.A Proprietatea S.10005 19SC10001.C.10005 7SC10001. Electrica S.70W2008 Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată 2SC10001.10005 4SC10001.10005 9SC10001.C. Electrica S. Electrica S.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.A .10005 6SC10001.10005 4SC10001.CARTIER „ LA RECEA” LA RECEA BUNTA IZVORULUI NANULUI ORLEA PIATRA CORBULUI ROŞIA MONTANĂ ŢARINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTOŞ Ana Ipatescu Dacilor Digului Gemenilor Glinca Liliacului Pod Mureş Regimentul V Vânători 21Ambient -6. Electrica S. Electrica S.10005 5SC10001.10005 8Metalici rutieri 74SC10001. Bărăbanţ Ciocârliei Ciucaşului Câmpeni Corniştei Fagului Gării Gorunului Grădinilor Iazului Maceşului Mureşului Paltiniş 9SC10001.C.10005 17SC10001. Electrica S. Electrica S. Electrica S.10005 3SC10001. Electrica S.0 m 21Malaga 12Malaga 15Malaga 15Malaga 14Malaga 25Malaga 14Malaga 16Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21 – 70W2008 12 – 70W2008 15 – 70W2008 15 – 70W2008 14 – 70W2008 25 -70W2008 14.A Proprietatea S.0 m 12Ambient -6.C.A Proprietatea S.A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 11SC10001.10005 2IEP 1/11 28IEP 1/11 4IEP 1/11 19IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 4IEP 1/11 28Domino 8IEP 2/21 74IEP 2/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2 – 70W1999 28– 70W1999 4– 70W1999 19– 70W1999 6– 70W1999 3– 70W1999 4– 100W1999 28– 70W1999 8– 250W1999 74– 250W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BĂRĂBANŢ Aluniş Cabanei Şcoala Gen.A Proprietatea S.A Proprietatea S.C. Electrica S.A Proprietatea S. Electrica S.10005 8SC10001.0 m 15Ambient -6.10005 4SC10001.10005 7SC10001.0 m 14Ambient -6.C.10005 9SC10001.

10005 10SC10001.10005 84SC10001.10005 14SC10001. SE 10 5SE 4. Electrica S. Electrica S. SE 10 10SC10001. Electrica S. SE 10 1SC10001.10005 3SC10001.10005 9SC10001.C.C.A Proprietatea S.A Proprietatea S.C. Electrica S.10005 5SE 4. SE 10 - 13Opalo 1 84IEP 1/11 1Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 5Opalo 1 Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13– 70W2007 84– 70W2000 1– 70W2007 9– 70W2000 5– 70W2000 5– 70W2007 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Fără iluminat Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MICEŞTI Apuseni Bobâlna Bujorului Calistrat Hogas Carpati Cumpenei Dragojani (Drăgăşani) Dealului Gării Inului Labului Lapuşului Magurei Mioriţei 21SC10001.10005 4SC10001.C. Electrica S. Electrica S. Electrica S.A Proprietatea S.10005 5SC10001.10005 3SC10001.10005 7SC10001.A Proprietatea S.C.10005 9SC10001.10005 3SC10001.A Proprietatea S.10005 3SC10001.C.A Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PÂCLIŞA Alunului Carpenului Coastei Garoafei Iasomiei Rariştei Razorului Sitarului Văii 13SC10001.10005 5SC10001.10005 5SC10001. Electrica S. Electrica S.10005 3SC10001.A Proprietatea S.10005 1SE 4.A Proprietatea S.C.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Petreşti Pescarilor Poieniţei Şardului Stejarului Streiului Şurianului Taberei Turnătoriei Valea Mică Cătinei 14SC10001. Electrica S.C. SE 10 9SC10001.10005 16SE 4.10005 4SE 4.10005 14Malaga 5Malaga 7Malaga 4Malaga 3Malaga 10Malaga 9Malaga 10Malaga 14Malaga 3Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 14– 70W2000 5– 70W2000 7– 70W2000 4– 70W2000 3– 70W2000 10– 70W2000 9– 70W2000 10– 70W2000 14– 70W2000 3– 70W2000 Proprietatea S.C.10005 5IEP 1/11 16Opalo 1 3IEP 1/11 2IEP 1/11 2Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 16IEP 1/11 5IEP 1/11 1IEP 1/11 4IEP 1/11 10Opalo 1 5IEP 1/11 3IEP 1/11 9IEP 1/11 Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21– 70W2004 16 – 70W2007 3– 70W1999 2– 70W1999 2– 70W2007 9– 70W1999 5– 70W1999 16– 70W1999 5– 70W1999 1– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W2007 5– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .A Proprietatea S. SE 10 5SE 4.10005 9SC10001.C. SE 10 2SC10001.10005 2SE 4.10005 10SC10001.A Proprietatea S.

10005 7SE 4. SE 10 7SE 4. SE 10 2Ambiental 4. SE 10 9SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 2SE 4. 10005 8SE 4. SE 10 4SE 4. 10005 7SC10001. SE 10 2SE 4. 10005 7SC10001. SE 10 12SE 4. SE 10 2IEP 1/11 5Opalo 1 16IEP 1/11 4IEP 1/11 32IEP 1/11 2Selux 3IEP 1/11 8IEP 1/11 8IEP 1/11 7IEP 1/11 12IEP 1/11 33IEP 3/21 Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2– 70W1999 5– 70W2007 16– 70W1999 4– 70W1999 32– 70W1999 2– 70W2003 3– 70W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 33– 150W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Luxten Luxten LVS LVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OARDA DE JOS Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. SE 10 11 Gloriei 12 Garoafei 13 Lăcrămioarei 14 Merişor 15 Trifoiului 10IEP 5/11 7IEP 5/11 14IEP 5/11 8IEP 1/11 2IEP 1/11 3IEP 5/11 9IEP 5/11 1IEP 2/21 9IEP 5/11 5IEP 1/11 4IEP 2/21 7IEP 1/11 8IEP 5/11 2IEP 5/11 8IEP 1/11 17IEP 5/11 7IEP 5/11 12IEP 5/11 4IEP 1/11 10IEP 5/11 4IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 10 – 70W1999 7 – 70W1999 14– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 1 – 150W1999 9– 70W1999 5– 70W1999 2 – 150W1999 7– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 8– 70W1999 17– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 2– 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 OARDA DE SUS Cordovanilor Cedrului Ciobănaşului 4SE 4. SE 10 5SC10001. 10005 14SC10001.5m 3SE 4. SE 10 8SE 4. 10005 22SC10001. SE 10 4SE 4. SE 10 33SE 4. SE 10 4IEP 1/11 9IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS 4 -70W1999 9 -70W1999 2 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . 10005 10SC10001. SE 10 32SE 4. Miceşti Strunga Topliţa Trestiei Uricani Valea Aurului Vâlcele Zăvoi Zlatnei 2SE 4.10005 16SE 4.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pârâului Ponor Postăvarului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. SE 10 8SE 4. SE 10 10SE 4. SE 10 25SC10001. Oarda de jos Bucegi Câmpului Cocorilor Castanului Cărăbuşului Duzilor Dumbrăviţei 10SC10001. 10005 3SC10001. SE 10 16SE 4.

SE 10 1SE 4. 4 a la Caietul de Sarcini MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC RETELE DISTRIBUTIE Nr. 7 8 Observaţii 9 . SE 10 12SE 4. Secretar. SE 10 15 Tineretului 16 Vadului 17 Victoriei Şcoala Gen. SE 6SE 4. SE 10 4SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 4SE 4. crt. SE 10 16SE 4. SE 10 3SE 4. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. SE 10 9SE 4. Marcel Jeler Anexa nr. PUTERE 5 6 STALPI Tip Buc. 0 Denumire tronson reţea-stradă 1 EXINDERI RETELE SAU TIP RETEA 2 LUNGIME 3 SECTIUNE 4 Corpuri iluminat Buc. 42SE 4. SE 10 2SE 4.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Căprioarei Cucului Fagetului Greierului Gutuiului Haiducilor Mohorului Păpădiei Socului Şoimului 6SE 4. Oarda de sus 18 Viorelelor 19 Zefirului 6IEP 1/11 1IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 1IEP 1/11 40IEP 1/11 2IEP 2/21 9IEP 1/11 2IEP 1/11 2IEP 1/11 15IEP 1/11 1IEP 2/21 6IEP 1/11 4IEP 1/11 53IEP 1/11 4IEP 1/11 12IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 6 -70W1999 1 -70W1999 6 -70W1999 3 -70W1999 1 -70W1999 40 -70W1999 2 – 150W2000 9 -70W1999 2 -70W1999 2 -70W1999 15 -70W1999 1 – 150W2000 6 -70W1999 4 -70W1999 53 -70W1999 2 -70W2003 4 -70W1999 12 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat PRESEDINTELE SEDINTEI. SE 10 53SE 4. Consilier. SE 10 1SE 4. SE 10 6SE 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RK PARC PROIECTARI APULUM BRADISOR DETUNATA – VANATORILOR GEMINA GLADIOLELOR LUCEAFARULUI ION ALEXANDRU MACULUI MARGARETELOR MORII – Parc Ardeleana NICOLAE TITULESCU PARCULUI (F.4 .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mistral) IULIU MANIU VASILE GOLDIS ARNSBERG PIATA AGROALIMENTARA PARCARE STADION PARC GARA VULTURULUI TUDOR VLADIMIRESCU TUDOR VLADIMIRESCU ARIESULUI LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES 250 400 100 100 650 850 200 200 200 600 250 850 250 200 150 150 250 300 200 300 300 300 900 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 18 35 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50W 50W 50W 35 W 50W 35 W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 35 W 35 W 50W 35 W 250W 100W Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Otel zincat Otel zincat 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 14 Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mârza ) INTRARE OARDA de JOS INTRARE OARDA de JOS PARTOS BARABANT PACLISA OARDA DE JOS OARDA DE SUS MICESTI ION LANCRANJAN CENTRALIZATOR LES – ACYABY 4x16 LEA – TYIR 3x25 SALPI ORNAMENTALI STALPI OTEL ZINCAT STALPI RUTIERI ( Beton) CORP ILUMINAT (orn) 35 W CORP ILUMINAT (orn) 50 W CORP ILUMINAT rutier 70 W LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 350 300 450 300 800 100 1300 2700 800 1200 250 300 300 100 500 350 300 700 200 1500 300 300 300 1500 800 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 16 8 16 22 16 4 33 160 50 50 20 20 12 3 14 8 10 32 8 30 10 10 10 25 20 250W 250W 100W 100W 250W 100W 150W 35 W 50 W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri 14 6 10 10 16 4 30 Reparatie capitala Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea In locuit retea existenta – Anexa nr.4 40 18 4 2 12 8 10 15 5 5 5 10 10 15050 8900 194 115 144 206 198 282 Ornamental Ornamental .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ARDEALULUI I.I.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. BRATIANU BUJORULUI – MARGARETE CALEA MOTILOR CALEA MOTILOR BIRUINTEI (pod Sebes) HOREA CENTRU ( lampadari 2 brate) CETATE ( lampadari 2 brate) AMPOI 2 – 3 BRANDUSEI Dr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.C. AUREL LAZAR EMIL RACOVITA MUSETELULUI PINULUI VIOLETELOR (S.

43 BUC. crt.5Asfalt Asfalt 1.5 71.1 DECEMBRIE 1918(Crişan-Cloşca) a) Crişan-V. de reţea Rutier Pietonal (STRĂZI) ALBA IULIA 1. b)V.0 143.0Asfalt 1.CORP ILUMINAT rutier 100 W CORP ILUMINAT rutier 150 W CORP ILUMINAT rutier 250 W 60 33 51 PUNCTE APRINDERE 1 2 PUNCTE APRINDERE NOI MODERNIZARE PUNCTE APRINDERE EXISTENTE 26 BUC.APULUM M5 P6 8.AVÂNTULUI (Dr. Consilier.Borza) M5 P6 4.5Asfalt -Asfalt -Asfalt Fără iluminat rutier şi pietonal .100 1. de il.Al.5 77771.5Asfalt -Asfalt -Asfalt -Asfalt 1. 5 la Caiet de Sarcini Clasificarea căilor de circulaţie Nr. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Manciulea) M3 P3 AMPOI III ( Alei de acces blocuri ) M4 P3 9.5 1471.M4 P4 6.ALBĂSTRELELOR (Ac. de ilum Lungime tronson Lăţime tronson Rutier Pietonal (m) (m) St Dr 142. Denumire tronson Clasa sist.Ion Ratiu) M4 P4 Amlasare Disp.ARDEALULUI M2 P1 10.Goldiş M2 P2.ALEX.ANDREI MUREŞANU M4 P4 7.9 MAI (Inochentie Micu Clein) M5 P6 3. Secretar. Marcel Jeler Anexa nr.5 71.5Asfalt 1.5 71.5 72.5Asfalt 1.AMPOIULUI (Petru Dobra) M3.800 1.ARNSBERG M4 P3 11.Goldiş-Cloşca M2 P1 2.ARIEŞULUI (Şt.0 7Tip Carosabil Observaţii Unilateral Bilateral faţă în faţă Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral 470 220 250 346 125 3.5Asfalt 1. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. IOAN CUZA (Clujului) M2 P2 M2 P3 5.5Asfalt 1.AUREL VLAICU M3 P3 12.300 430 966 355 830 188 700 570 650 2.0Asfalt 2.5 141.

5Pavaj-pavele 1. I. Antonescu ) 40.0Asfalt 1.DOINEI 38.5 71. Hossu) 18.5Pavaj-pavele 2.5Asfalt 1.Bd. Şaguna) 39.FLORILOR 44.0Asfalt 1. I.5 71. A.0Asfalt 1.I.0Asfalt 2.5 71.CRIZANTEMELOR (A.0 71.ENERGIEI ( Mşal.5Asfalt 1.GH.C.CRAIVEI 27. Ioan Pop ) 42.0 71.5 71.DECEBAL 35.BRADIŞOR (Vlad Ţepes) 17.BRINDUŞEI (Crd.5 71.5 71.0 771.100 360 230 720 560 1.13.5 122.5 141.HOREA 50.5Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1. DOJA (Axente Sever ) 46.5 142.5Asfalt 1.0Asfalt 1. Suciu) Alei acces intre blocuri.0Asfalt 1.5Pietruit 2.5 71.GEORGE COŞBUC 47. VARGA (Mit.BARBU LĂUTARU 15.I. I.CLOŞCA 28.700 1050 650 280 630 1.5Pavaj-granit 1. Fluieraş) 26.CRINULUI (Ion Arion) 30.0 71.AVRAM IANCU 14. Betlehem) 16.5Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt 1.5Pavaj-granit 1.5 771.5Asfalt 1.0Pavaj-granit 1.5Asfalt 1.DOBROGEI 37. Filipescu ) 22.GHIOCEILOR (Msal C-tin Prezan ) 48.0 71.BIBLIOTECII (G. Încoronării II – Bd.5Asfalt 1.0 714- -Asfalt 1.GLADIOLELOR (Dr.5 71.CEFERIŞTILOR (Banatului) 24.5 71.CASTANILOR 23.000 220 145 771.0Asfalt 1. parcari 49.GEMINA 45.FABRICII (Miron Costin ) 41.BRĂTIANU M4 M5 M5 M4 M3 M3 M4 M5 M3 M5 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M3 M5 M5 M4 M5 M5 M2 M2 M4 M5 M4 M4 M4 M4 M5 M2 M3 M4 M2 P4 P5 P5 P3 P3 P3 P5 P5 P3 P5 P4 P4 P4 P4 P2 P4 P5 P5 P4 P6 P4 P3 P6 P4 P3 P5 P4 P5 P5 P5 P2 P3 P4 P5 P3 P4 P5 P4 P5 P3 P3 P4 P1 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 260 450 250 230 180 1150 220 150 450 80 150 350 90 500 600 90 540 340 310 120 400 230 500 130 260 150 340 280 1410 1010 400 1.5Asfalt 1.FÂNTÂNELE (Dr.BUCUREŞTI 19.5 71.0 71.0Asfalt -Pavaj-granit 1.5 71.5 71.0Asfalt -Asfalt -Asfalt .5 71.0 71.CONSTRUCTORILOR (Ampoi II) 29.5 71.IAZULUI (Ioan Buteanu) 52.5Asfalt 1.0 61.DETUNATA 36.IAŞILOR 51.0 111.CAMELIEI (George Bariţiu ) 21. Încoronării – Pasarela CFR 43.CRÂNGULUI (Maramureşului) 33.Lazăr) 31. Luminii .5Asfalt 1.5Asfalt 1.0 71.0Asfalt -Asfalt 1.5 771.BUJORULUI (Pertu Maior) 20.5Asfalt 1.0 71.0 771.5Asfalt 1.CRIŞAN 32.CIREŞULUI (I.CETĂŢII 25.FERDINAND I (Republicii) I – str.5Asfalt 1.0Asfalt 1.0Asfalt 1.5 71.0Asfalt 1.CĂLĂRAŞI (N.5 771.5 71.DEALUL FURCILOR 34.EC.

Mitr. Gemina – str.5 7+71.IONEL POP 58.5Asfalt 1.MĂRĂŞEŞTI 76.ION ALEXANDRU 56.0 71.ION AGÂRBICEANU 55.5 777771.5Asfalt 1.380 990 390 760 2. Transilvania .M4 M4 M4 M4 M4 M3. 1918 81.LUMINII (Basarabiei ) 71.Toporaşilor 62.5Pavaj 1.LIVEZII 69.LIVIU REBREANU 69.5Asfalt 1.0Pavaj 2.IZVORULUI 61.5Asfal 1.53. E.5Asfalt 1.0 71. cel Mare ) 77.5Asfalt 1. Severus IV – str.0 72.0Asfalt 2.MIHAI VITEAZUL I – Pţa.0Asfalt 1. GOGA ( fost Încoronarii) 63.IEDEREI (Teodor Mihaly) M4 54.0 71.0Asfalt -Asfalt -Pietruit 1. Şt.(Regina Maria) 82.LUCEAFĂRULUI(B. Pop de Baseşti) Alei acces intre blocuri.str. Sept Severus – str.400 420 430 260 1. O.0 72. P4 P5 P4 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P6 P3 P4 P3 P4 P4 P3 P3 P4 P3 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Axial Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral 1.5Asfalt 1. Hulea) 65.51.5 7+71.5Asfalt 2.5 72. Sept. 1 Dec. M4 M4 M5 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M5 M3 M4 M3 M4 M4 M2 M2 M2 M2 P5 P4 P5 P5 P5 P3 P6 P4 P4 P5 P4 P3.MIHAIL KOGALNICEANU 80.MIHAI EMINESCU 79.5 141. V Lucaciu ) 67. P.5 1. Haşdeu ) Alei acces intre blocuri.0Asfalt 1.5 71.MARGARETELOR (Sam.ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) 60.LICEULUI (Dr.JDERULUI (Dr.5Asfalt -Pietruit 1.0Asfalt 1.MARIN SORESCU 74.MACULUI (Gh.0 72. O.ÎNCORONĂRII ( fost 1 DEC.5 677131.ION MINULESCU ½ 57.5Pavaj -Asfalt 1.5Asfalt 1.5 141.5 71.5Asfalt 1.5Asfalt 1.0 71.010 460 100 800 650 150 2.0 101. Doinei – str.MICIURIN (Emil Racoviţă ) 78.Doinei II – str.5 72.T.LIBERTĂŢII 66.0Asfalt 1.MOLDOVEI 83.MOŢILOR (Calea) I – Bd.0 71.432 210 890 332 380 360 5. parcari 70.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5 61.5AsfalT Iluminat 50%(280 m) . Detunata M4 M5 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M4 M3. SIMION ŞT.5Asfalt 2. Goga II – str.MĂRĂŞTI 75.0Asfalt 1.LIPOVENILOR 68.0 71.LĂMÂIŢEI (Pr.O.5 72.220 110 260 1.MARCUS AURELIUS 73.Goga – POARTA IV III – Poarta IV – str.Vladimirescu – str.0 771.460 200 71.170 120 290 100 190 1.M4 M4 M5 M5 M4 M3.LALELELOR ( Dr.670 250 360 1. Eroilor – str. Cicio Pop) 64.5 211.0Asfalt 1.MESTEACĂNUL (Şt.Gemina III – str.5Asfalt 2.5Asfalt 1. Micu) 74.1918) 59.5 771.5Asfalt 1.P4 P5 P5 P6 P5 P4 P4 P5 P5 P4 P3.5 771.0Asfalt -Asfalt 1. parcari 72.470 1.150 920 240 330 400 1080 650 720 270 250 1.5Asfalt 1.5 6671.0Asfalt 1.0Asfalt 1.0Asfalt 1.0Asfalt 2. Aurel Vlad) str Lalelelor – bd Transilvania Bd.0 61.

0Asfalt -Asfalt -Asfalt 1. de Hunedoara) 112.P-ţa I.MUNCII (Gh Şincai) I – str.5Pavaj 2.MUŞEŢELULUI (Al.5Pavaj 1.0Pavaj 1.378 450 140 260 570 410 220 540 170 235 155 150 230 320 722 80 345 125 240 610 410 360 305 1.5Asfalt -Asfalt 2.NUFĂRULUI 93.700 400 600 700 105 180 90 182 970 771.REPUBLICII (Bd.NICOLAE BĂLCESCU 90.5Asfalt .5Asfalt 1. V.P3 P5 P4 P5 P3 P2. Goldiş str.NICHITA STĂNESCU 92.300 1.Republicii II – bd.5 71.C.NICOLAE GRIGORESCU 91. V.5Asfalt 1.5 71.5 141.0Asfalt 1.5 771.0 7771.POLIGONULUI (I. Henţia) 87.P6 P4 P3.5Asfalt 2.central Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Axial Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 3.5 71.5 141.) 118.5 71.5 71.5Asfalt 1.OLTENIEI 96. Voievod) 89.5Asfalt 1. V.PRIMĂVERII (Ruben Patiţia) 111. Victoriei.V – Str.5 -Asfalt 1.RÂNDUNELELOR 120.OBORULUI (Henri Coanda) 94.0 71.SEPTIMIUS SEVERUS M3 M4 M3.PRIETENIEI 109.0 71.5Asfalt 1.5 7+71. Republicii – str Heleşteului 86.5Asfalt 1.OITUZ 95.P-ţa EROILOR (Pţa.5Asfalt 1.5Asfalt 1.Blaga) 113.POPA LAUREAN 110.0Asfalt 1.5 772. M4 M5 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M5 M4 M5 M3 M2 M3 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M4 M2 M2 M3 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M4 P5 P4 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P3 P6 P5 P6 P3 P3 P5 P5 P3 P3 P2.PĂCII (Patriarh Miron Cristea) 103.5 -2.MORII 85.2Asfalt 1.MUZEULUI 91.PAVLOV (Tim.0 71.0Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt 1.5Asfalt 1.Alecsandri .5Pavaj 1.5Asfalt -Asfalt 1.5 71.5Asfalt 1.5 71. Lalelelor – str.0 72. Goldiş – str.PARTIZANILOR (Crişanei ) 102.P3 P2.0Asfalt 1.PARCUL UNIRII 100.PAJIŞTEI (Take Ionescu) 98.0Asfalt 1.0 141.MUNCITORILOR (S.0 71.V. Cloşca – Calea Moţilor 117.ROMANĂ (Mit.Al. Sterca Sul.400 310 950 720 230 130 283 381 180 275 1.5Asfalt 1.5 71.5 71.5 71. Naţiunii) 104.PROGRESULUI (L.5 71.700 1.0Asfalt 1.P3 P2 P4 P6 P6 P5 P5 P4.I.REG.5Asfalt 2.5 14141. Cloşca str.5Asfalt 1. Detunata – str Zlatnei 84.P-ţa IULIU MANIU 106.5 751.REVOLUŢIEI str.2 71.SALCÂMULUI 121.PARCULUI (Frederik Mistral) 99.0Asfalt 1.5Pavaj 1. Ioan Berciu ) 119.V VÂNĂTORI 115.5Pavaj -Asfalt /Pavaj 1.Bd.PIAŢA UNIRII 107.5 71.5 7771.P4 P3 P3 P3 P3 P6 P5 P6 P6 P4 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Catenar.0Asfalt 2. Cantemir) 114.PROLETARILOR (D.bd.0 71.5Asfalt 1.) 116.ORIZONTULUI 97.5 -1.PLEVNEI 108.5 141.0Asfalt 1.BRĂTIANU 105. Cipariu) 101.ROZELOR (Pr.MUNTENIEI 88.0 71.

0Pietruit 4.0Asfalt 1.5Asfalt 2.UNIRII (N.M4 M3 M5 M4 M3.CORNEL MEDREA 6.Revoluţiei – str.M3 M4 M4 M3.120 700 283 105 190 134 355 72.05.05.0-Pietruit 1.ALCALA DE HENARES 2/3 3.5Asfalt 1.5Pavaj 1.SIRETULUI 125.235 410 1.M4 M4. P3 P3 P5 P5 P6 P6 P6 P4 Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Mixt .5Asfalt ALBA IULIA – MICEŞTI 1.VASILE GOLDIŞ Alei acces intre blocuri.ZIDARILOR (A.5 71.T.BAYONNE 5.5 47121.ARIEŞENI 4.01.100 1.0Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt 1.0 71.5 71.NAZARETH – ILIT 1/3 M4 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M5 M4 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 555 735 390 140 350 435 425 415 220 400 5.0 72.VÂNĂTORILOR (C. 1 Decembrie – bd.M4 M4 M4 M4 M4 M5 M4 P5 P5 P4 P4 P6 P5 P3 P3 P3 P2 P3 P3 P5 P4 P2.SINAIA (Mit.VIOLETELOR (S.5 -7+71. Rares) 134.0Asfalt Pavaj 3.05.P3 P5 P5 P3 P4 P4 P2. M4 M3.5Asfalt. Mârza ) 143.05.0 73.5 1.SIMION BARNUŢIU 123.GEORGE ENESCU 7.5 72.950 350 430 350 360 1. VLADIMIRESCU (Carol I ) 135.VASILE ALECSANDRI 139. S. Jumanca) 144. M4 M4 M3.0 72.07.Revoluţiei Bd.0 71.I.ABRUDULUI 2. Ştefan) 124.TULNICULUI 136.0 74.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.VIŞINULUI ( I.5 72.0 71.TRAIAN 130.TÂRGULUI 128.0Asfalt 3.TRANSILVANIA Bd.0 5.0Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt . Bena ) 146.5 71.5asfalt. Brâncoveanu) 142.0 141.TRIBUNALULUI 133.5 42.SUB VII 127.Pietonal Axial Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar 360 300 420 668 160 800 155 280 1.5 571.05.ULMULUI (Alexandru cel Bun) 137.MILENIUM 9. Fântânele str.180 550 480 150 135 870 1.TOPORAŞILOR (P.5Asfalt 2.0Asfalt 1.C. cel Batrân) 145.VULTURULUI (M.05. parcari 140.5 71.TRANDAFIRILOR (Dr.Alei acces intre blocuri 122. Velican ) 131.NADA FLORILOR 10.0Pavaj 1.5Asfalt -Pietonal 1.5Asfalt 2. -Asfalt -Asfalt 1. Fântânele – Sub Vii 132.TEILOR 129.0Asfalt 3.L.5 61. 1.ZORILOR (N.5 7761.145 1.0 1. Titulescu ) M4 M5 M4 M5 M5 M4 M3.5Asfalt 1. Iorga ) 138.ŞIPOTULUI (Bucovinei) 126. CARAGIALE 8.M4 M2.0 71.05.5Asfalt 1.VIILOR 141.

11.SLIVEN 1/3 12.VARESE 13.VIADANA ½

M5 M4 M5

-

Unilateral Unilateral Unilateral

400 980 350

5,05,05,0-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit

CARTIER „ LA RECEA”
1.LA RECEA 2.BUNTA 3.IZVORULUI 4.NANULUI 5.ORLEA 6.PIATRA CORBULUI 7.ROŞIA MONTANĂ 8.ŢARINA PARTOŞ 1.Ana Ipatescu 2.Dacilor 3.Digului 4.Gemenilor 5.Glinca 6.Liliacului 7.Portului 8.11 Iunie 9.Pod Mureş BARABAŢ 1.Aluniş 2.Cabanei 3.Cătinei 4.Ciocârliei 5.Ciucaşului 6.Câmpeni 7.Corniştei 8.Fagului 9.Gării 10.Gorunului 11.Grădinilor 12.Maceşului 13.Mureşului 14.Paltiniş 15.Petreşti 16.Pescarilor 17.Poieniţei 18.Şardului M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat 480 480 470 480 430 400 400 430 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt

M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3

P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral faţă în faţă

164 578 171 790 156 214 250 100 150

7,01,5 7,02,0 7,05,0 7,01,5 7,01,5 7,02,5 7,01,0 7,01,5 7,01,5 7,0 7,02,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,01,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

1,5Pietruit 2,0Pietruit 5,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Pietruit 2,5Pietruit 1,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Asfalt

-Pietruit 2,0Asfalt -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit 1,5Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Beton -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M5 M4 M3 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

280 150 135 550 210 280 300 230 250 210 380 450 1300 250 290 210 340 180

Fără iluminat public

-

19.Stejarului 20.Streiului 21.Şurianului 22.Taberei 23.Turnătoriei 24.Valea Mică PÂCLIŞA 1.Alunului 2.Carpenului 3.Coastei 4.Garoafei 5.Iasomiei 6.Rariştei 7.Răzorului 8.Sitarului 9.Văii MICEŞTI 1.Apuseni 2.Bobâlna 3.Bujorului 4.Calea Labului 5.Carpaţi 6.Cumpenei 7.Dragojani (Dragaşani) 8.Dealului 9.Gării 10.Inului 11.Lăpusului 12.Măgurei 13.Mioriţei 14.Pârâului 15.Postavarului 16.Rotunda 17.Scarişoara 18.Strunga 19.Topliţa 20.Trestiei 21.Uricani 22.Valea Aurului 23.Vâlcele 24.Zavoi 25.Zlatnei

M5 M5 M5 M5 M3 M5

P6 P6 P6 P6 P4 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

120 410 330 278 342 196

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit

M5 M3,M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

945 3198 391 234 285 334 468 527 243

6,0 7,0 6,0 7,0 7,0, 6,0 6,0 6,0 6,0

Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M4 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M3

P6 P6 P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

860 280 99 380 323 82 984 561 246 150 433 169 344 110 544 194 1.000 144 345 321 334 220 57 728 945

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt

OARDA DE JOS 1.Armoniei 2.Busuiocului 3.Biruinţei 4.Bucegi 5.Câmpului 6.Cocorilor 7.Castanului 8.Cărăbuşului 9.Duzilor 10.Dumbrăviţei 11.Gloriei 12.Garoafei 13.Lăcrămioarei 14.Merişor 15.Trifoiului OARDA DE SUS 1.Cordovanilor 2.Cedrului 3.Ciobanaşului 4.Căprioarei 5.Cucului 6.Făgetului 7.Greierului 8.Gutuiului 9.Haiducilor 10.Mohorului 11.Păpădiei 12.Socului 13.Şoimului 14.Tineretului 15.Vadului 16.Victoriei 17.Viorelelor 18. Zefirului

M5 M5 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

557 285 805 262 345 400 112 280 105 976 288 772 508 175 150

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M3 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

206 765 150 1455 188 345 345 210 1.966 377 84 87 1.080 638 160 2.010 540 540

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

.

40 6.6 la Caiet de Sarcini Program de funcţionare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia Nr.00 21. Perioada 01. 22.45 22.00 7.30 18.00 20. 10.00 4.03 – 31. 11. 4.07 – 31.40 6.10(ora de vara) 01.30 21.02 01. 21.40 7.40 7.10 7. Secretar.00 17.00 6.30 20.45 20.12 16.08 – 15.40 5.40 17.00 PRESEDINTELE SEDINTEI.01 – 15.00 18.40 8. 14. 16.01 01.04(ora de vara) 16.06(ora de vara) 01. Consilier.20 6.11 – 15.02 – 15.20 18.01 – 31. crt.00 19.10(ora de vara) 16.20 21.09 – 30. 3. 19.12 Ora cuplarii iluminatului 17.02 – 28(29).08(ora de vara) 01.30 7.30 19.00 Ora decuplarii iluminatului 8. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.03 – 15.05(ora de vara) 16.03 16.06 – 30.12 – 31.30 7.05 – 31. 20. 8.45 21.08(ora de vara) 16.08 – 31. 15.04(ora de vara) 01.07 – 15. 24.11 01.04 – 30.11 16. 7.40 6.15 17. 12.15 5.10 18.45 7.05(ora de vara) 01. 5.15 5.35 21.10 7.50 5.35 18.01 16. 1.06(ora de vara) 16.03 01. 2.00 6. 9. Marcel Jeler . 6.04 – 15.06 – 15.09 – 15.00 17.00 20.09(ora de vara) 01. 13.00 21.15 6. 17.10 – 31.05 – 15.20 5.11 – 30.09(ora de vara) 16. 18. 23.10 – 15.12 – 15.Anexa nr.25 7.07(ora de vara) 01.02 15.07(ora de vara) 16.00 17.

8 28. nr 35 Str. Revoluţiei – str.Dacilor Bd.Transilvania Bd.V. Încoronării Calea Moţilor – Bd. Călăraşi.Ferdinand I. 3 26. Regimentul V Vânători Nr. Regimentul VVânători – str.Digului Bd. Republicii – str.18 Str. 159 Str. nr. Intersecţie 11. nr. Intersecţie 5. Iancu Bd.nr. Doinei Calea Moţilor – Bd.Anexa nr.Livezii Bd. nr. Mesteacănului. Intersecţie 14. Revoluţiei Bd.T. Acces grădiniţa nr.Vladimirescu Calea Moţilor – str. Revoluţiei – Bd.Toporaşilor. Intersecţie 12.1 Decembrie 1918 – Bd. Acces Şcoala gen.Vladimirescu Bd. 7 27. Intersecţie 8. Intersecţie 9. Crt Tipul zonei de risc Locaţia Dimensiuni (m) 100x100 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100 60x60 100x100 60x60 60x40 60x60 60x60 60x60 100x100 60x30 60x30 60x30 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 Clasa şi tipul clasei de iluminat Rutier Pietonal M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 Observaţii 1. Mărăşeşti.5 22. Goldiş. nr 25 Str. Cloşca Bd.Ferdinand I – Bd. Cloşca Bd. Regimentul V Vânători – str. Muncii Bd. T. Intersecţie 13.nr. Revoluţiei – Bd.nr.Al.T. Goldiş Bd. Acces Şcoala gen. Intersecţie 15. Trecere de pietoni 20. Intersecţie 7. Acces Şcoala gen.3 21. Republicii – str. Intersecţie 6. Acces Gr.55 Bd.2 Bd. Trecere de pietoni 17.nr.V.1 Decembrie 1918 – str. Intersecţie 4. Intersecţie 16.Octavian Goga.Vladimirescu –str. Mureşului Str.3 Str.11 . Acces Şcoala gen. nr. Ioan Cuza – str. Acces grădiniţa nr. Acces grădiniţa nr. Arieşului Bd. Trecere de pietoni 18. Intersecţie 3. Horea Calea Moţilor – Bd. Revoluţiei – str.Transilvania Bd. 1 25. nr. Intersecţie 10. Şcolar A. Toporaşilor Bd.7 la Caiet de Sarcini ZONE DE RISC – Puncte de Monitorizare Nr. Intersecţie 2.9 24. Horea – str.

ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W Vapori sodiu înaltă presiune 2. T.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 35W 12. Vladimirescu. Pasaj pietonal “UNIREA” Bd.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 150W 15.Înlocuit lampă halogen 36W BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W Vapori sodiu înaltă presiune 5. Acces Liceul nr. 143 Bd.Înlocuit lampă halogen 20 W 18. 39 Calea Moţilor nr.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 70W 8.1 30.3 31.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 250W 11.29.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 250W 16. Secretar. ÎNTRETINERE MODERNIZARE Prețul unitar material Prețul unitar total (Euro fără TVA) (Euro fără TVA ) ILUMINAT RUTIER/PIETONAL 1. Crt. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Denumirea produsetor sau a serviciilor U. 5 – 6 30x20 30x20 50x2 M2 M2 - P2 P2 P3 PRESEDINTELE SEDINTEI.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 150W 10.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 70W 13.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W Vapori sodiu înaltă presiune 4. T. Vladimirescu.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 100W 9.M.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W Vapori sodiu înaltă presiune 3.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W Vapori sodiu înaltă presiune 6. Acces Liceul nr. Consilier. Marcel Jeler BORDEROU DE PREŢURI UNITARE (MODEL) Nr.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 50 W 7.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 100W 14.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 400W 17.

SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 2000W 36.Înlocuit lampă halogen 150W 22.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W 31.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W 53.BALAST CAPSULAT 250W 58.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W 32.Înlocuit bornă contact 26.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1 M BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 70W 39.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W 47.Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W 25.Înlocuit lampă halogen 100W 21.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W 33.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W 48.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W 52.Înlocuit lampă halogen 60W 20.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W 50.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W 34.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 400W 38.Înlocuit lampă halogen 600W 23.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 250W 37.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W 28.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 100W 40.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W 29.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 1000W 35.Înlocuit lampă halogen 1000W 24.ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-400W 56.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W 54.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W 27.19.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 70W 43.BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W 49.BALAST CAPSULAT 125W 57.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W 30.SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 150W 41.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W 45.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 250W 42.ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W 55.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W 51.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W 46.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 150W 44.

25.Înlocuire SET BRĂȚĂRI DE PRINDERE PE STÂLP A CONSOLEI 85. 71.Înlocuire condensator 66.160 67.Înlocuire conductor FY 25 92. 80.Înlocuire ÎNTINZĂTOR DE REȚEA 83.Înlocuire patron siguranță MPR 53.Înlocuire cleme CDD 45 .Înlocuire conductor AFY 16 97.Înlocuire capac sigutanțe 70.Înlocuire soclu siguranțe mignon 25 A 69.Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUȚĂ) 82.Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură 79.Înlocuire patron siguranțe 10A.2 buc / PIL 75.Înlocuire conductor AFY 2.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ PENTRU UZ arhitectural/ornamental 63. 72.Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură 78. 60A.5 86.Înlocuire conductor AFY 4 94.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 3 M 62. 120.160 68. 16A.Înlocuire conductor FY 10 90. 73.5 M 60.59.Înlocuire siguranțe mignon 2A. 60A.Înlocuire conductor FY 2.Înlocuire conductor AFY 25 98. 4A.2 BUC / PIL 76.Înlocuire cleme CIR 80.Înlocuire conductor AFY 6 95.Înlocuire cleme racord CL 77.Înlocuire cleme 15IL .Înlocuire corp siguranțe complet 25A 74.Înlocuire patron siguranțe 35A.Înlocuire cleme CIS 81.5 93.Înlocuire dulie E40 65. 60A.5 87. 6A.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x1.Înlocuire conductor AFY 10 96.Înlocuire dulie E27 64.Înlocuire soclu siguranță MPR 53. 120.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 2 M 61.Înlocuire conductor FY 6 89.Înlocuire conductor FY 1.Înlocuire conductor FY 4 88.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1.5 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire BRAȚARĂ DE PRINOERE PE STÂLP 84. 80.Înlocuire conductor FY 16 91.

Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 129.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 119.5 112.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 101.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 132.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 102.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 116.5 113.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 135.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2.5 109.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 133.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 111.99.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 120.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 130.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 125.5 126.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x35+16 104.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 138.5 114.5 115.5 127.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 110.5 100.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 137.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 108.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x50+25 105.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 118.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 117.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 136.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 128.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 123.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x70+35 106.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 121.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 131.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 107.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x25+16 103.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 134.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 122.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 124.

139.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 161.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 142.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x240+120 148.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 154.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 140.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 144.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50+16 178.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35 174.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 143.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 166.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 155.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 153.5 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 158.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25+16 176.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x120+70 146.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 150.5 168.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35+16 177.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 152.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1.5 160.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 149.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50 175.5 163.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x16 172.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25 173.5 164.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 141.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 145.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 162.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 170.5 157.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 165.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 169.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x150+70 147.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 151.5 156.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.5 167.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2.5 159.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 171.

Înlocuire stâlp SCP 15016 195.Montare proiector IP 66 TIP .Montare priză de pământ 211.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2.Înlocuire proiector 250W 206.5 180..Decopertare și refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) 203..........Remedierea CIL/Revizie contacte etectrice 184.179..Manșonare ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC m³ m³ m³ m³ BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ILUMINAT ARHITECTURAL 1.Înlocuire stâlp SCP 10001 185.W 4..Înlocuire dispersor corp 183...Înlocuire stâlp SCP 10002 186.. 70 – 1000W cu halogenuri metalice 3.Tarif înlocuire siguranță fuzibilă (automată) 10A.Înlocuire stâlp metalic SL 196...ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M 199..ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M 198.Montare proiector IP 66 TIP .Înlocuire proiector 400W 207..Înlocuire stâlp SCP 15014 194.Decopertare și refacere căi de circulație (pavaj) 202....Montare proiector IP 66 TIP .Înlocuire proiector 1000W 208. 16A 209... 70 – 1000W Vapori sodiu înaltă presiune 2... (Denumire aparat iluminat..Înlocuire proiector 150W 205.Montare .Înlocuire proiector 100W 204.Înlocuire stâlp SCP 15006 192.Decopertare și refacere căi de circulație (asfalt) 200...Înlocuire stâlp SCP 10005 187.. caracteristici.Tarif înlocuire conductor 210..Curățire dispersor corp 182.Înlocuire stâlp SE 10 188.....ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M 197.Decopertare și refacere căi de circulație (beton) 201..Înlocuire stâlp SCP 18007 193. putere ) ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI .Înlocuire stâlp SI 9 191. LED.Înlocuire stâlp SE 4 189..Înlocuire stâlp SE 11 190.Înlocuire cutie separație IP65 ( la baza stâlpului ) 181.

alte caracteristici ) 12. (culoare) Ø 9mm 3. bulbi/LED. LED. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Consilier.. bulbi/LED. Secretar.. (culoare) Ø 11mm 5.Demontare furtun (tub) luminos. alte caracteristici ) 14.. (culoare.Montare furtun (tub) luminos. alte caracteristici ) 9.Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni.Montare șir luminos ( dimensiuni. nr. ( denumire dispozitiv. Marcel Jeler . ( denumire dispozitiv.Montare plasă luminoasă ( dimensiuni.Montare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 16.Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni. alte caracteristici ) 11..Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni. nr.. bulbi/LED..Montare furtun (tub) luminos. (culoare) Ø 13mm 7. canale) Ø 13mm 6...Demontare furtun tub) luminos. bulbi/LED. alte caracteristici ) 13.1.Demontare . nr.Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni. alte caracteristici ) 15. (culoare. caracteristici) 18. caracteristici) ml ml ml ml ml ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC/ml BUC/ ml PRESEDINTELE SEDINTEI. bulbi/LED.Demontare furtun (tub) luminos.Demontare șir luminos ( dimensiuni.canale) Ø 11mm 4. bulbi/LED.Montare . alte caracteristici ) 10.Demontare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 17.. (culoare. nr... canale) Ø 9mm 2..Montare furtun (tub) luminos.. nr. LED.Montare perdea luminoasă ( dimensiuni. alte caracteristici ) 8..

...... Dată fiind forma particulară a acestui contract.. cont ... al Legii nr. Numite în comun părţile.................. cod fiscal ...... În temeiul Legii nr....... şi S... cu sediul în .......... cont RO28TREZ0025010XXX002140 deschise la trezoreria Municipiului Alba Iulia... 1........ Obiectul contractului de delegare Art.........................(1) Obiectul contractului de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia..............0258-812545 reprezentat prin MIRCEA HAVA..... din 2010......... avand funcţia de . 51/2006 . cod fiscal 4562923.......... ......................... şi ŢÂR TEOFILA. la sediul delegatarului......... având funcţia de primar.. Calea Moţilor Nr.. la data......... care presupun următoarele activităţi: .... părţile au încheiat prezentul contract de delegare a serviciului de iluminat prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia .....FORMA PROPUSĂ CONTRACT DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA I..... în calitate de delegatar. tel/fax .........C. pe de altă parte... fiecare parte implicată în contract are dubla calitate de delegatar și concedent pe de o parte și delegat și concesionar pe de altă parte........ având funcţia de director economic............ II.....................0258-819462....reprezentat prin . .... ... 230/2006 Legea serviciului de iluminat public şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de aprobare a delegării serviciului de iluminat public prin concesionarea bunurilor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public nr.......... cu sediul în Alba Iulia str........ în conformitate cu obiectivele delegatarului...... pe de o parte......... fax...... respectiv de delegare de gestiune prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public...... în calitate de delegat......... tel.... deschis la ....... 5A..... certificat de înmatriculare la Registrul Comertului .... Părţile contractante Între Municipiul Alba Iulia...Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

1. (inclusiv hard şi soft) folosite de delegat la gestionarea sistemului de iluminat public şi verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare. realizarea iluminatului festiv de sărbători . în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. (2) Obiectivul delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient.autovehiculele şi utilajele folosite de delegat în derularea activităţii. b) garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public.aparatura şi echipamentele. Condiţiile de exploatare a sistemului de iluminat şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Art. b) bunurile de preluare . care să corespundă cerinţelor de trafic. (4) Delegatul-concesionar este obligat să efectueze întreţinerea. (3) În derularea contractului de delegare a Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. delegatulconcesionar va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur (care nu pot fi înstrăinate. la sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de delegare. reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. reglementate prin CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO). 5. c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia. III. Serviciul de iluminat public se va realiza cu respectarea prevederilor din . . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. 3. 2. Prin delegarea Serviciul de Iluminat Public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin prezentul contract. modernizarea Sistemului de Iluminat Public şi a echipamentelor ce deservesc Sistemul de Iluminat Public . acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare): .Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor efectuate pe perioada delegării şi care devin proprietatea Municipiului Alba Iulia. 4. 2.Sistemul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. d) protecţia mediului înconjurător. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public . Prin această delegare se urmăreşte : a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. monitorizarea Sistemului de Iluminat Public . c) bunurile proprii .

indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. (1) Modernizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) înfiinţarea şi dotarea dispeceratului pentru comanda şi urmărirea în funcţionare a sistemului de iluminat public. 3. de regulă. Electrica S. e) remedierea sesizărilor de nefuncţionalitate primite de la cetăţeni. restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă . Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia fiind compus din bunuri deţinute atât de S. 7 a caietului de sarcini . b) montarea. Termenul Art. b) remedierea deranjamentelor din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. d) preîntâmpinarea limitărilor ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. c) proiectarea obiectivelor supuse programului de modernizare a S. (3) Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public – ansamblul de operaţii de volum redus. având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor şi cuprinde : a) remedierea defecţiunilor curente. Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat. . impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. b) controlul curent al instalațiilor . (2) Monitorizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) supravegherea instalațiilor . fără modificarea tehnologiei iniţiale. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. e) lucrări de întreţinere periodică – sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care.Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. dotarea şi echiparea punctelor de aprindere pentru buna funcţionare a sistemului de monitorizare .A. c) monitorizarea funcționării sistemului de iluminat în punctele de aprindere și punctual. în zonele de risc nominalizate în Anexa nr. şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare. IV. .C. începând de la data încheierii prezentului contract . echipamentele şi materialele înlocuite vor fi predate deţinătorilor de drept.P.(1) Durata contractului de delegare este de 10 ani.I. în baza legislaţiei în vigoare. cât şi de Municipiul Alba Iulia. d) efectuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public. poate fi prelungit pentru o . Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (2) Contractul de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. c) remedierea incidentelor şi avariilor. d) lucrări de reabilitare . fără întreruperea furnizării serviciului .

.. Decontarea lucrărilor de modernizare se va realiza în termen de 10 ani.... (4) Plăţile datorate concesionarului pentru lucrările de modernizare efectuate se vor eşalona în rate lunare pe durata a 10 ani...... conform graficului stabilit . (5) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare.. adică ........ decontabilă lunar este în sumă de ...EURO inclusiv TVA.Redevenţa este de .... adică ....... Garanţia de 100..... Valoarea materialelor şi echipamentelor înlocuite în perioada de garanţie sunt suportate de operator.... RON fără TVA........(1) Valoarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia este .... Diferenţa de 30% va fi returnată la încetarea contractului......... din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar..... după recepţionarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia ( 24 luni).... decontabilă lunar este în sumă de . plata se va face în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea recepţiei lunare............ . Pentru monitorizare şi pentru întreţinere......000 Euro/an fără TVA ...... (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de iluminat public.pentru lucrările de modernizare în proporţie de 70% din valoare... Plata redevenţei se va face trimestrial.........000 RON depusă va fi restituită concesionarului astfel: ..... decontabilă lunar este de. până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. (3) Pe durata stabilită la alin... ... 5.. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul).... diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). (6) Preţurile unitare care vor fi practicate au fost stabilite conform cerinţelor documentelor licitaţiei şi se regăsesc în anexa la prezentul contract. Euro/lună fără TVA.... RON/an şi se va indexa după primul an cu rata inflaţiei comunicată de Direcţia de Statistică pe trimestrul respectiv..000 RON... (3) Valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este până la echivalenţa sumei de 100. situaţia materialelor şi echipamentelor înlocuite şi va efectua casarea materialelor rezultate.perioadă de cel mult 5 ani. Valoarea lucrărilor de modernizare. delegatul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100...... . de la data preluării serviciului de iluminat public și încheierii procesului verbal...... Pentru lucrările de întreţinere efectuate concesionarul va prezenta în data recepţiei registrul cu reclamaţii preluate. RON valoare cu TVA respectiv ...... 4..... Art..RON/lună fără TVA adică ...... V... prin acordul de voinţă al părţilor...... Redevenţa şi modalităţi de plată Art. iar pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la efectuarea lucrărilor pe baza proceselor verbale de recepţie.RON/lună fără TVA adică . b) Valoarea lucrărilor de întreţinere a iluminatului public. (3) Modernizarea sistemului de iluminat public se va realiza în termen de 24 luni.. EURO fără TVA (2) a)Valoarea lucrărilor de monitorizare a iluminatului public...........RON fără TVA..... respectiv ....Euro fără TVA. Euro/lună fără TVA.......

.5% pe zi de întarziere.. (3) De a întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator... .........(1) Delegatarul are dreptul de a urmări.... (5) De a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita . c) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate corespunzător nivelului parametrilor luminotehnici şi indicatorilor de performanţă ai serviciului.....(1) Delegatul are dreptul de a exploata........ conform legislaţiei în vigoare ... conservare.. aprobaţi . delegatarul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute.deschis la …... (3) De a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară..... Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la o penalizare de 0. menţinere în funcţiune şi modernizare a sistemului de iluminat... (5) De a aplica tariful actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost. controla şi supraveghea : a) modul de fundamentare a tarifelor ... exploatare... bunurile....deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia. (4) De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentul contract.. .... Drepturile părţilor Drepturile delegatului Art.......... 7.. în mod direct.. de stabilire şi ajustare a acestora .. b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat ... pe riscul şi pe răspunderea sa. corelată cu programele de dezvoltare economico .. contul delegatului nr..... 6.... Plata redevenţei Art..... corelată cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului. VII.. .. potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de delegare. după aprobarea acestuia de delegatar.VI... în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia..... de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară... . activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare prin concesionarea bunurilor aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.. ........... extindere şi modernizare a dotărilor existente..socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului.. d) modul de administrare... 8... Drepturile delegatarului – concesionar Art....... (4) De a aproba studiile de fezabilitate.. (2) Delegatul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii. iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de delegare încetează de drept.Plata redevenţei se face prin conturile: contul delegatarului nr.. (2) De a stabili programele de reabilitare..

(4) Delegatul-concesionar nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii. potrivit obiectivelor stabilite de către delegatar. . (6) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public . (7) Delegatul este obligat să realizeze: a) investiţii ce privesc modernizarea sistemului de iluminat public existent . înaintea termenului de încetare a contractului. Obligaţiile părţilor sarcini Obligaţiile delegatului –concesionar Art.Să furnizeze delegatarului şi A. activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării. . activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii.Să respecte parametrii luminotehnici şi indicatorii de performanţă stabiliţi de delegatar prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia cât și CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO) . c) Standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate: .realizarea iluminatului festiv de sărbători . (3) Delegatul-concesionar este obligat să exploateze în mod direct bunurile. .Să îndeplinească prevederile din Caietul de sarcini în condiţii de calitate şi eficienţă .cumpărare cu privire la aceste bunuri. la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în prezentul contract . (5) Să îşi achite obligaţiile privind redevenţa. Delegatul are următoarele obligaţii: (1) Delegatul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor. (6) Delegatul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) aplicarea unor metode performante de management .Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. (2) Să execute următoarele activităţi : . din motive excepţional legate de interesul naţional sau local.C.modernizarea sistemului de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public .S. În termen de 6 luni.întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public . b) utilizarea de tehnologie modernă . . .Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei. 9.Să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor Regulamentului Serviciului de Iluminat Public.R. . b) termenele de realizare a investiţiilor nu vor depaşi 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie. . informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia în conformitate cu clauzele prezentului contract şi cu prevederile legale în vigoare.N. concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii. . VIII.concesionarului încheierea contractului de vânzare . tarifele utilizate în activitatea clauze stabilite în condiţiile caietului de .

în deplină proprietate. condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc. o sumă de ……. la încetarea contractului de delegare. delegatul este obligat să depună. pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului. (21) Să ia măsurile necesare privind igiena. protecţia mediului. potrivit legii. în mod unilateral. lucrări de iluminat public festiv până la concurenţa sumei de 100. la încheierea contractului. (22) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat. dar nu mai mult de 90 de zile. (23) Să efectueze în fiecare an. (18) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare.000 Euro/an fără TVA pe toată durata derulării contractului ( 10 ani). activităţilor sau serviciilor publice (condiţii de siguranţa în exploatare. b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului . (17) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât. reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. RON. (11) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de delegare. în mod gratuit şi libere de sarcini. (6) din prezentul contract de delegare. (15) Să obţină de la autorităţile competente: a) licenţa de operator. forţa majoră şi înţelegerea părţilor. în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi. desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent.).serviciului şi să le supună aprobării delegatarului. (16) Să preia de la concedent pe bază de proces-verbal de predare-preluare. fără a putea solicita încetarea acestuia. (24) Să finalizeze lucrările în cel mult 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie a lucrărilor. potrivit art. protecţia muncii. (14) Operatorul este obligat să continue exploatarea bunului. va notifica deîndată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public. (13) În cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public. (19) Să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 31 decembrie a fiecarui an. capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public a delegatarului să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. (20) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. . (9) Să restituie bunurile de retur. (12) La încetarea contractului din alte cauze decât: termenul. patrimoniul. siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii. (8) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor. (10) La încetarea contractului să încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de delegare. operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract. până la preluarea acesteia de către delegatar.8 alin. cu titlu de garanţie.

(8) Să verifice măsurile luate de concesionar pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de asigurare a parametrilor stabiliţi pentru funcţionarea optimă a Serviciului de Iluminat Public.reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată. în afară de cazurile prevăzute expres de lege.R. (6) Să predea concesionarului în termen de 30 de zile de la semnarea a contractului toate bunurile.reprezintă cursul mediu în lei. în urma actualizării preţului. 10. pentru 1 euro. dar nu mai devreme de 12 luni de la încheierea contractului de delegare. Eo . (4) Să verifice şi să aprobe tarifele actualizate (cu respectarea condiţiei de a nu depaşi. calculat de B. libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor şi tarifelor declarate în otertă. (26) Să respecte angajamentele luate prin prezentul contract. ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă . echipamentele şi dotările cu inventarul existent (audit). . KA = E/Eo în care: Ereprezintă cursul mediu în lei. (5) Să stabilească şi să aloce din bugetul local cuantumul sumelor necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a Serviciului de Iluminat Public. 11 . în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. V = V0xKA în care: V . cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract şi prevăzute la art.(1) Delegatarul este obligat să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . Penalităţi Art. corespunzător primei zile din săptămâna premergatoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată. (7) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar. instalaţiile. corespunzător zilei apariţiei anunţului public de organizare a licitaţiei.(1) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă angajaţi atrage după sine plata de penalităţi : .N.(25) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator. Obligaţiile delegatarului-concedentului Art. V0. 9 alin (16). KA . limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului) conform formulei de mai jos. IX. pentru activităţile serviciului de iluminat public. (2) Delegatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune. calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro. (3) Delegatarul este obligat să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatarului.reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.

Răspunderea contractuală Art. e) la dispariţia. b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. prin reziliere. Încetarea contractului de delegare Art. Art. în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. XI.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în . g) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare. XII. conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. care se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. în scris.(1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract. prin denunţarea unilaterală de către delegatar. cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar. cu plata de despăgubiri în sarcina delegatarului. dintr-o cauză de forţă majoră. prin renunţare. operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente. din orice cauză. (2) La încetarea.revin de drept delegatarului–concedent gratuit şi libere de sarcini.(1) Pe toată perioada derulării contractului de delegare. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării vegetaţiei sau spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de investiţii sau întreţinere a sistemului de iluminat public . având dreptul de opţiune privind achiziţionarea acestora prin contractul de vânzare – cumpărare. Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de mediu între delegat şi delegatar .rămân în proprietatea delegatului – concesionar. prin reziliere. 13 . .pot fi cumpărate de concedent. prin răscumpărarea concesiuni. licenţa sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului lor de valabilitate . În aceasta situaţie de încetare a delegării nu se percep daune. prelungirea acestuia. cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator. 14. operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . b) bunuri de preluare . c) bunuri proprii . la propunerea delegatarului. 12 . X. b) În situația nerespectării parametrilor calitativi de furnizare ai serviciului operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. Se vor respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene privitoare la protecţia mediului. dacă părţile nu convin. a contractului de delegare.a) În situaţia deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului. a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata. bunurile ce au fost utilizate de delegatul-concesionar în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur . în condiţiile legii. fără plata unei despăgubiri.

. Cantitatea şi calitatea serviciilor. aparataj defect.prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea Serviciului de Iluminat Public. este însoţit de următoarele documente care fac parte integrantă din acest contract: a) Caietul de sarcini . după 15 zile de la începerea acestor tratative. delegatarul şi delegatul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. b) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia . dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.18 .(1) Nivelurile de iluminat. cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. indicatori de performanţă Art. cablu defect.). (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic. defect în cutia de distribuţie. indicatorii de performanţă. lipsă corp etc. (5) Neîncadrarea în mod repetat a indicatorilor de performanţă stabiliţi. se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional. XIII. timp de 12 luni de la încheierea contractului. Dispoziţii finale Art. avariat etc. XIV. în limitele prevăzute pentru aceştia conform ofertei.(1) Contractul de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Litigii Art. (3) Durata maximă de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nefuncţionarea iluminatului public este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în cazul în care se constată defecţiuni majore la reţeaua de iluminat public (lipsă tensiune în reţea.) şi 48 de ore în cazul unei defecţiuni la punctul luminos (bec defect. 17 . atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. prin tratative directe. 16 . fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale. Definiţii Art. în sensul prezentului contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . 15 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.(1) Prin forţa majoră. poate duce la rezilierea contractului . absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă . XIV. parte integrantă din prezentul contract. (2) Dacă. după anunţarea prealabilă a concesionarului . XV. (4) Nivelurile de iluminare şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public sunt minimali .

(2) Modificarea prezentului contract se face numai în condiţiile stipulate de acesta. Marcel Jeler . DELEGATAR . d) Graficul de lucrări. Art. 19 În cazul modificării legislaţiei privitoare la Serviciile de Iluminat Public în timpul derulării contractului de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Consilier.c) Oferta concesionarului . Corelarea prevederilor contractului de delegare cu modificările legislative intervenite se va face de îndata după apariţia acestora. Prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care aparţin sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia a fost încheiat în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte semnatară . părţile semnatare ale contractului de delegare se obligă să modifice prin act adiţional partea reglementară a acestuia. e) Procesul verbal de predare-preluare a serviciului delegat. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Secretar. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. DELEGAT .