P. 1
An Ex a 1

An Ex a 1

|Views: 242|Likes:
Published by Tot_eu_is

More info:

Published by: Tot_eu_is on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

Anexa nr.1 la HCL nr.

113/2010

REGULAMENTUL Serviciului de Iluminat Public CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (2) Serviciul de Iluminat Public denumit în continuare SIP este o activitate complexă care se realizează prin însumarea mai multor componente tehnice, materiale şi administrative . (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator . (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. (4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în Municipiul Alba Iulia, se va conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter obligatoriu. Consiliul Local, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public, pe baza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. Art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 2.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 2.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 2.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatile locale în ansamblul lor; 2.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat; 2.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 2.6 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 2.7 efect de grota neagra - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mica; 2.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare; 2.9 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 2.10 flux luminos Ø - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă; 2.11 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 2.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

2.13 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă; 2.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.15 iluminare minima E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 2.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 2.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 2.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 2.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 2.21 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.22 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractul de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 2.23 indice de prag TI - creşterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie; 2.24 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată; 2.25 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 2.26 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică întrun gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 2.27 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 2.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lampi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 2.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lampi ornamentale, lămpi cu reflector, lampi foto; 2.30 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 2.31 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie; 2.32 luminanţa maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.33 luminanţa medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.34 luminanţa minimă L(min) -cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere; 2.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 2.36 operator-persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 2.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 2.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de

iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 2.39 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 2.40 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 2.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsura, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 2.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 2.43 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală pânăla 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 2.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos esteticarhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console şi accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 2.45 sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice; 2.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comanda, automatizare, măsura şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 2.47 temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 2.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul; 2.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier; 2.51 utilizatori – Municipiul Alba Iulia în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 2.52 zona alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului; 2.53 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Roman de Iluminat; 2.54 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitara. precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii.E. organizarea. modernizarea. eficienţă economică şi managerială. 4 (1) Sistemele de iluminat public se amplasează. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. de regulă. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C. Art. Art. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. în întregul lor.Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 .Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale. 5 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini. precum şi înfiinţarea. II . după caz. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. 6 Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu. 8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: . echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. coordonarea. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente. CAPITOLUL .Art. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului. ale comunităţii locale. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale. (3) Municipiul Alba Iulia va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţii locale pe care o reprezintă. altele decât iluminatul public.I.. monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului. Art. (2) Municipiul Alba Iulia trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate. la nivelul comunităţii locale. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. în calitatea lor de beneficiari ai serviciului. concomitent.I. dezvoltarea. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. care sunt identice cu cele ale C. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament. aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. diferenţiate în timp şi spaţiu. în cazul gestiunii directe. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ.E. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Alba Iulia. 7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească. d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat. Art. c) satisfacerea judicioasă. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. 3 (1) Înfiinţarea. g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public.

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit. 9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale. e) asocierii intercomunitare. ornamental şi ornamental-festiv. a confortului şi a calităţii vieţii. j) participării şi consultării cetăţenilor. a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. g) punerea în valoare. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanta publică şi/sau culturală.a) autonomiei locale. la nivelul localităţilor.. a caietului de sarcini. c) protejarea intereselor beneficiarilor. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor.E. h) ridicarea gradului de civilizatie. 10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public. alegerea modalităţii de gestiune. Art.. prin iluminat adecvat. membri ai comunităţii. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata. d) responsabilităţii şi legalităţii. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele. f) promovarea investiţiilor. h) asigurarea unui iluminat arhitectural. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului. a elementelor arhitectonice şi peisagistice a municipiului. la care România este afiliată. a regulamentului propriu al serviciului. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale.I. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. cu costuri minime.R. g) asigurarea.N. b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. Art. respectiv de C. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. b) descentralizării serviciilor publice.I. marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbatorilor legale sau religioase. individuală şi colectivă. j) crearea unui ambient plăcut. l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. prevăzute de normele în vigoare. i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. prin crearea unui mediu concurenţial de . Municipiul Alba Iulia va urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari.

(2) Operatorul. .procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie. Art. păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii. 11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. cuprinzând memoriile tehnice. i) documentele de recepţie. (1). l) promovarea formelor de gestiune delegată. preluare şi terminare a lucrărilor cu: . analiză şi încercări.Documentaţie tehnică Art. (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. specifice principalelor tipuri de instalaţii şi activităţi. h) proiectele de execuţie ale lucrărilor. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. devizele pe obiecte. . 12 (1) Fiecare operator trebuie să deţină. în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor. f) documentaţia tehnica a utilajelor. necesară desfăşurării în condiţii de siguranta a serviciului de iluminat public. .procese-verbale de dare în exploatare. . iluminat stradal-pietonal.atragere a capitalului privat. avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă.lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice. instalaţiilor şi autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. m) promovarea metodelor moderne de management. iluminat arhitectural. buletinele de verificări.procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire.procese-verbale de punere în funcţiune. e) cărţile tehnice ale construcţiilor. b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare. g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse. devizul general. . SECŢIUNEA a 2-a . . ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare. reactualizarea. . completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. păstrarea şi manipularea acestor documente. d) studiile. inclusiv probele de performanţă şi garanţie. în condiţiile alin. inclusiv cele subterane. să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale.procese-verbale de verificări şi probe. actualizate cu toate modificările sau completările. datele geologice. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării. n) promovarea profesionalismului. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorului şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. breviarele de calcul. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.procese-verbale de preluare ca mijloc fix.. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc. obligaţiile proiectantului de specialitate.

în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. laboratoare. odată cu predarea lucrărilor. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. de dare şi retragere din exploatare. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. b) numărul de exemplare originale. e) necesitatea copierii. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia sa-şi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. d) numărul de copii executate. . în final. Art. de admitere la lucru etc. 12 alin. de sesizări şi reclamaţii. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren. numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. se va preda câte un exemplar din aceste planuri. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. schemele şi documentele aflate în arhivă. de manevre. c) calitatea celui care a întocmit documentul. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea. planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament. originale. fără avizul acestuia. să predea şi schemele. examinarea şi autorizarea personalului. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. s) registre de control. Art. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. conform instrucţiunilor în vigoare. planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. exploatarea.j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. inclusiv în format optoelectronic. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. (1). planurile de ansamblu. r) documentele referitoare la instruirea. numele. aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii. întreţinerii şi repararii instalaţiilor proiectate. instalaţii de măsura. k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării.

(4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. . date privind: a) incidentele sau avariile.f) data fiecărei revizii sau actualizări. revizii tehnice. barele electrice. Art. manevre de scoatere şi punere sub tensiune). planificată sau accidentală. echipamentele de comanda. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. f) perioada cât a durat reparaţia. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. posturi de transformare. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. exacte. (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatura. (2) Pe durata exploatării. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea. automatizare. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. revizii tehnice. cât şi schemele normale de funcţionare. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin: a) îndatoririle. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat. j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. reparaţii curente şi capitale. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor. reparaţii curente şi capitale). g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. fundaţii. d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza. (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea. (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). după caz. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei. instalaţiile independente. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. în fişele tehnice se trec. (5) Separat. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat.16 (1) Toate echipamentele. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. manevre în timpul exploatării. precum şi conductele. instalaţiile de legare la pământ. să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. Art. 15 (1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect. Art. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. metodelor pentru controlul stării acestuia. inclusiv scheme şi schiţe explicative. e) reguli de anunţare şi adresare. 17 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. responsabilităţile şi competentele personalului de deservire. asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. b) descrierea construcţiei şi functionării echipamentului. trebuie sa fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării.

(2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare. după caz.. să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.Îndatoririle personalului Art. 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalatie. într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. după caz: . b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale. Art. Art. Art.. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. cu care vor fi dotate locurile de muncă.reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public. precum şi obligaţiile. drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în . precum şi modul de trecere de la o schema normală la altă variantă. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor.. certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul. 20 Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnatura personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. 18 (1) Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze. SECŢIUNEA 3 . diferite de cea normală. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. . menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei. care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente. 21 Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior. (3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele operative ale personalului de deservire. Art. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări.. semnalizari şi protecţii. 22 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament.". .instalaţii de măsura şi automatizare. menţionându-se data intrării în vigoare.. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie.instalaţiile de comanda.g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.

reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. alei. SECŢIUNEA 4 .Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor Art. b) controlul curent al instalaţiilor. fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. privitor la exploatare şi execuţie. e) lucrări de întreţinere neprogramate. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. 24 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. . (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. c) incidentele şi avariile. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţa. pod sau altele asemenea. operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. (2) Evenimentele ce se analizează se referă. care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului. Art. c) executarea de manevre. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie. Art. la: a) defecţiuni curente. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. 25 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural. b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului. tunel. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. de regulă. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. în principal. întreţinere. (3) Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. b) gradul de automatizare a instalaţiilor. fără întreruperea furnizării serviciului. în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic. d) lucrări de întreţinere periodică. îmbunătăţirea activităţii de exploatare. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. constau în: a) supravegherea instalaţiilor.regulamentele/procedurile tehnice interne. parc. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. f) lucrări de intervenţii accidentale.

cu indicarea . 29 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. 26 Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore. concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. 28 Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. totală sau parţială. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. ca urmare a consecinţelor avute. după caz. respectiv din incident devine avarie. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. b) situaţia înainte de incident sau avarie. 30 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia. asociaţia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore. Art. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte. a iluminatului arhitectural. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. totală sau parţială. pe o durata mai mare de 15 minute. Art. Art. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. prin funcţionarea corectă a anclansarii automate a rezervei. Art.Art. acesta işi schimbă categoria de încadrare. 27 Prin excepţie de la art. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. ornamental şi ornamental-festiv. indiferent de durată. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. de regulă. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente: a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. b) întreruperea accidentală. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. cu excepţia celui arhitectural. corespunzătoare scopului acestora.

. cu descrierea deteriorării. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montarii instalaţiei. 29 alin. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor. Art. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. deficienţe ale echipamentului. durata de întrerupere. 31 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişa de incident". valoarea pagubelor estimate sau alte efecte. rapoartelor. cu participarea proiectantului. l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. dacă a rezultat echipament deteriorat. inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale. f) efectele produse asupra instalaţiilor. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. Art. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legatură cu instalaţia sau echipamentul analizat. (1). cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. 33 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. h) stadiul verificărilor profilactice.abaterilor de la aceasta. 32 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale. după caz. dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. furnizorului de echipament şi/sau a executantului. Art.

(4). care se anexează la fişa incidentului. 37 În sensul prezentului regulament. denumite manevre de lichidare a incidentelor. iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic . manipulării. operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. înlocuire sau reparaţie capitală. (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru echipament deteriorat". denumite manevre programate.(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii. pe baza instrucţiunilor de exploatare. 14 alin. denumite manevre curente. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. SECŢIUNEA 5 . 34 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţă statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel. (2) Procedurile prevăzute la alin. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte. reducerea pierderilor etc. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. realizarea unor regimuri optime de funcţionare. Art. Art. cu ocazia apariţiei unui incident. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate.Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. Art. Art. a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) şi care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. 38 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare. 36 Manevrele în instalaţii se execută pentru: a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. 35 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia.

chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. c) succesiunea operaţiilor. al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul. putându-se folosi la: . al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente. care trebuie să conţină: a) tema manevrei. (5) Manevrele curente. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă. Art. Art. cu caracter curent. . cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta. 42 (1) Întocmirea. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale. d) notăţii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor. e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor. g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comanda de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează. Art.manevre curente. instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. denumit în continuare foaie de manevră. . programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. 43 (1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. Art. b) foaie de manevră pentru manevre programate. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare.stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor. programate. 39 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta. 40 După scopul manevrei. în condiţiile legii. Art. b) scopul manevrei. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. având un caracter curent. 39. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator.anumite manevre programate. de acelaşi personal. (4) Foaia de manevră întocmită. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra.anumite manevre în caz de incident. . (3) În funcţie de necesitate. conform procedurilor aprobate. e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru. 41 Prin excepţie de la art. f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. de regulă.

din zonele declarate istorice ale localităţilor. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. 48 (1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. starea operativă. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. poduri. pasaje sub şi supraterane. SECŢIUNEA 6 . reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. Art. trotuare. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. aerian. configuraţia etc. pieţe.(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. Art. intersecţii. astfel încât costurile de exploatare să fie minime. când condiţiile tehnice nu permit. a confirmărilor făcute. respectiv de CNRI. (3) Din motive estetice şi de securitate. 46 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. pe clădiri. (4) În cazul alimentarii cu energie electrică prin reţea subterană. prevăzându-se şi asigurarea locală a derivatiei. toate acestea operându-se în foaia de manevră. Art. treceri pietonale.Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. cu acordul proprietarilor. instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. Pentru anumite cai de circulaţie înguste. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. 45 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră. . (2) În perioadele de probe. precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri.. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă. montat la baza fiecărui stâlp. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. pasaje. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. montată la baza fiecărui stâlp. unde se doreşte o redare foarte buna a culorilor. parcări. semidirectă sau directă-indirectă. 47 (1) În zonele urbane. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. în care sau adus echipamentele respective. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. după caz. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. a operaţiilor executate. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora. străzi. (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră. Art. ora începerii şi terminării manevrei. dacă condiţiile tehnice nu permit. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare calda [T(c) = 2700 K]. 44 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.

d) protecţia împotriva electrocutării. Art. f) randamentul corpurilor de iluminat. după caz. după caz. h) cerinţele estetice şi arhitecturale. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere. j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. b) importanta căii de circulaţie pe care se montează.vibraţii. local. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. suspendat. adaptate fiecărui caz în parte. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. cu racordare la reţea.normal. e) condiţiile de exploatare . trebuie sţ poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte. luânduse în calcul luminanţele sau iluminările. optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi.(2) În cazul reglajului în trepte. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. cu cerinţe estetice şi arhitecturale. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. Art. estetic. cu praf. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat. programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public. Art. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. 54 (1) De regulă. Art. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. cu umiditate. 49 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. care este general. c) tipul stâlpului. în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. 52 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. nivelul de iluminat sau luminanţa. şocuri mecanice. unicate. . b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). d) cerinţele de ordin estetic impuse. arhitectural. exterior. 51 (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. medii agresive. cu pericol de explozie. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. 53 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. Art. 50 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă. Art. b) condiţiile de mediu . (2) În zonele cu arhitectură specială. (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct.

în cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. corelat cu condiţiile meteorologice. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. e) condiţiile locale specifice. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. b) acţionare automată. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. c) acţionare automată individuală. b) luna calendaristică. (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora. menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. Art. asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public. alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. c) ora oficială de vară. (5) Pe cai de circulaţie cu trafic intens sau mediu. 56 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora.cascadele trebuie sa aibă rol atât de comandă. 55 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. (3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. 58 (1) Operatorul va realiza un dispecerat prin care să se realizeze comanda şi urmărirea sistemului de iluminat dintr-un singur loc. (3) Legatura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . secvenţial. . Punctele de separaţie se amenajeaza în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor invecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. pentru obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate. cu funcţionare radială. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare sau punctului de aprindere care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Art. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. (7) În parcuri. (4) Pe cai de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. Art. Art. c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. 57 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată.(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrica vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană.

Art. pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare. 60 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat. să fie de maximum 4 Ω. b) conectarea la instalatia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. Art. autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate.Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. SECŢIUNEA 7 . după caz. (3) Instalatia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ. pe parcursul exploatării. la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic. 62 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie. la preluarea serviciului. Art. după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament. având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă. şi care va însoţi conductele electrice de alimentare. 61 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător. special destinat acestui scop. realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere. (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator. masurată în orice punct al reţelei de nul. cu excepţia intersectiilor mari şi a sensurilor giratorii. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat. curaţarea lămpilor . (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. printr-un conductor electric de nul de protecţie. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. în funcţie de nivelul de luminanţă. conform standardelor în vigoare. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale. de importanţa căii de circulaţie pe care se montează. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. 59 (1) În sistemele de iluminat public. în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat. realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între doua operaţiuni succesive de întreţinere. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă. care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.

Art. corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. 63 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat. distanţa dintre aceştia micsorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba. în cazul iluminatului unilateral. care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. potrivit factorului "raport de zona alăturată" rezultat din proiectare. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. 66 (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei. se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată. pe partea exterioară a curbei. pentru mărirea timpului de bună funcţionare. incidenţa în intersecţie. pieţe. 64 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective. 65 (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie să asigure o luminanţă egala cu cea realizată pe restul traseului. pentru căile de circulaţie auto. marcarea structurii construcţiei. acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. Art. pentru intersectii. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. (3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în fata căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează. b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. Art. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de . iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65. pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor. b) nivelul de iluminare. suplimentar. evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. 67 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective. Art. sensuri giratorii. Art. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite. în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. piste pentru biciclete. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul. zone pietonale. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinta cu 50% şi. (2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. având ca referinţa standardul SR 13433:1999. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează.şi a corpurilor de iluminat.

iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. nivelul de luminanţă menţionat la alin.pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. În acest sens. fotometrice. montarea unor stâlpi suplimentari. (2) Înalţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora. 70 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. prevăzute cu arbori de dimensiuni medii. Art. având ca referinta standardul SR 13433:1999. coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos. asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene. supraînălţarea celor existenţi. în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat. coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului luminos. . (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie. (1) se poate mări până la 100%. fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei. asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. Art. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. Art. (2) În funcţie de vegetatia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales. astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi. aparţinând sistemelor de iluminat rutier. modificarea fluxului luminos. astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. 71 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late. de întreţinere şi arhitecturale. 69 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat. Art. în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor. se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale strazii. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat. 68 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire. distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora. modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase.

raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului. în timp util şi cu siguranţă. asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulaţie destinate traficului rutier. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. se va utiliza distribuţia axiala a corpurilor de iluminat. pentru a se evita efectul de grotă neagră. de regulă. la nivelul ultimelor ramuri. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei. pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza. în trepte. Art. al culorii surselor de iluminat şi al pozitionării acestora faţă de traficul rutier.(2) În cazul arborilor de înălţime mică. Art. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel. de regulă. luminanţa zonei de ieşire.5. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza. iluminarea minimă. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0. 72 (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat. nivelurile scăzând de la exterior spre interior. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. luându-se măsuri pentru înlocuirea lampilor uzate. cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. Art. în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile . dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. luminanţa zonei de tranzitie. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. raportul de zonă alăturată. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă. uniformitatea generală a iluminării. iluminarea medie. uniformitatea generală a luminanţei. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumina utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi continue. după caz. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct. c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului. (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroana. temperaturii de culoare corelata. 74 (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. iluminatul de tip axial. uniformitatea longitudinală a luminanţei. indicele de prag. luminanţa zonei de acces. 73 (1) Pe căile de circulaţie.2-0. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces. dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul. curaţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. luminanţa zonei interioare. în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus. se pot asimila. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexa la hotărârea de dare în administrare sau. numărului lămpilor şi a puterii totale consumate. 75 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie. b) bilateral alternat. e) central. putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public. 76.denumirea.punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi. .amplasarea corpurilor de iluminat.modul de amplasare a corpurilor de iluminat.tipul de îmbrăcăminte rutieră. . . care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie. cu excepţia drumurilor naţionale. (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont că durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10. . în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral. care trebuie sa cuprindă: . corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi.tipul reţelei electrice de alimentare.000 de ore. conform normelor în vigoare.Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art. la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. .traseul reţelei.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere. Art. după caz. . cu: . c) bilateral faţă în faţă. f) catenar.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. . împărţită pe categorii de căi de circulaţie. 76 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat. . din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici. b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public. SECŢIUNEA 8 . . pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv. conform prevederilor art. 12. Art.agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale.posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public. d) axial. (2) În mediul rural. . (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afară acestora. . cu indicarea punctelor de alimentare. căile de circulaţie principale.lungimea şi lăţimea. cu căile de circulaţie cu trafic mediu. cu indicarea tipului şi puterii lampii. 77 În aplicarea prevederilor art.

c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic. Art. numărul acestora şi puterea lămpilor. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare. . Art. prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. breviarele de calcul şi avizele obţinute. condensator. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată.). cu toate modificările operate. ploi torenţiale. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi. curaţarea. igniter. Art. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. siguranţă etc. j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public. în baza unor programe. b) supravegherea lucrărilor. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. e) analiza stării tehnice a instalaţiilor. înălţimea de montare şi unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat. Art.tipul corpurilor de iluminat. i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat.tipul şi distanţa dintre stâlpi. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. 78 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. 81 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. d) procesele-verbale de recepţie. Art. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite.. d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare. aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub . formarea de chiciură. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente. g) supravegherea defrişării vegetatiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. viscol. reglarea. însoţite de certificatele de calitate. 80 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru. 79 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. 82 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionari se lucrează cu linia electrică sub tensiune. c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei. d) control al lucrărilor. cum ar fi: vânt puternic. c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

distribuţie. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. după caz. Art. înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. 86 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. a uşilor tablourilor de distribuţie. distribuţie. c) înlăturarea cuiburilor de păsări. a consolelor. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte. Art. 84 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine. dacă este cazul. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legatura conductorului electric de nul de protecţie la armatura stâlpului. c) verificarea siguranţelor fuzibile. dacă este cazul. identice cu cele . e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare.). b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. dacă există o defecţiune. distribuţie şi conectare/deconectare. b) ştergerea dispersorului. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. d) verificarea stării conductoarelor electrice. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat. 83 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare. Art. 87 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. f) îndreptarea. cu remedierea tuturor defecţiunilor. conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. c) verificarea ancorelor şi întinderea lor. Art. d) refacerea inscripţionărilor. Art. j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. după caz.tensiune. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). legătura la priza de pământ etc. c) înlocuirea. 85 Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. dacă este cazul. b) tablouri electrice de alimentare.

n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. deformate. Atr.iniţiale (prevăzute în proiect). o) în cazul în care. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. în funcţie de condiţiile locale. remediere sau înlocuire. fisurate ori rupte. (2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune. d) verificarea şi strângerea contactelor. rosături ori lipsa izolaţiei. corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. l) la console. se va măsura şi se va reface priza de pământ. b) intens. valorile măsurate. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi. inclusiv a fundaţiilor acestora. diferă de cele din tabelul de săgeti. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi. în funcţie de rezultatul determinarilor. Elementele deteriorate se înlocuiesc. iar dacă este cazul se regleaza tensiunea în ancoră. peste 600. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel: a) foarte intens. se reface legătura. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. dacă este cazul. corectate cu temperatura. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă. Art. instalaţii de comunicaţii. glazura nu este deteriorată sau dacă imbinarea la suport este corespunzătoare. precum şi marile aglomerări urbane. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată sa fie cea corespunzătoare. gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. dacă este necesar. Cele deteriorate se înlocuiesc. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou. 88 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. h) verificarea stării conductoarelor electrice. e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare. la verificarea săgeţii. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. având ca referinţa STAS 12604:1988. precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături. între 360 şi 600. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora. între 160 şi 360. clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. 89 (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. c) mediu. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat. . şi luarea măsurilor de consolidare. locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare.

sub 30. 92 Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. b) hotărârea de dare în administrare. c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. CAPITOLUL. statului. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. după caz. conectare/ deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public. Art. Art. Art. corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. stabiliţi de . c) contractul de delegare a gestiunii. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public. h ) Urmarirea comportarii in timp a retelelor edilitare proprietatea Municipalitatii. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.A.93 Responsabilitatile operatorului privind sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia: a ) Programarea orelor de functionare in functie de perioada anului.d) redus. i ) Corespondenta cu Politia Municipiului Alba Iulia si Serviciul Politiei Comunitare Alba Iulia pentru apararea si protejarea retelelor edilitare si/sau recuperarea pagubelor produse respectivelor retele. unor persoane fizice ori juridice. în cazul gestiunii delegate. corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. j) Urmarirea lucrarilor edilitare realizate la retelele administrate de operatorii de servicii – distributie gazmetan. b) să promoveze dezvoltarea. e) foarte redus. energie electrica etc. între 30 şi 160.C.Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. privind necesitatea cuprinderii in programele de investitii anuale a lucrarilor de investitii si reparatii capitale pentru retelele de iluminat public. d ) Urmarirea contractelor de furnizare energie pentru instalatiile publice pe care le administreaza. elementelor de tema. 94 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. c ) Pregatirea documentatiilor necesare extinderilor de retele de iluminat public si reparatiile capitale la retelele perimate detinute de catre S. b ) Remedierea sesizarilor cu privire la nefunctionalitati de retea sau corpuri de iluminat. aparţinând. 90 Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare. e ) Recuperarea contravalorii energiei electrice consummate de de terti beneficiari ai retelelor publice de alimentare cu energie. b) servitute de trecere subterană. III . telecomunicarii. conditiilor specifice. distribuţie. după caz. unităţilor administrativ-teritoriale. 91 Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului. g ) Pregatirea maerialelor necesare documentatiilor si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la retelele edilitare. f ) Intocmirea notelor de fundamentare. în cazul gestiunii directe.ElectricaS. Art.

(3)Autorităţile administraţiei publice locale. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. după caz. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. în mod nediscriminatoriu. 98 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale.C. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. dacă condiţiile meteorologice le permit . întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii. comunităţile locale componente. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. în cazul gestiunii directe sau contractul de delegare a gestiunii.N. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.. 93. Art. inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere. şi C. 97 (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare. Art. Art. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. care să conducă la reducerea costurilor de operare. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public.S.autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului.I. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere. 96 Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate.R. după caz. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale. h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi. în cazul gestiunii delegate. de respectarea prezentului regulament.S. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. hotărârea de dare în administrare. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta.R.C. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public.N.R. după caz. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. g) să pună în aplicare metode performanţe de management. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. A. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a . 99 Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii. 95 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public. la un nivel calitativ corespunzător. persoane fizice şi persoane juridice. Art.N. Art.

în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. ale comunităţii locale. .planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public. diferenţiate în timp şi spaţiu.starea sistemului de iluminat public. 102 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. fiind informaţi periodic despre: .planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public. b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. . b) adaptările la cerinţele concrete. după caz. . avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului. d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. CAPITOLUL. în condiţii justificate.tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public.Indicatori de performanţă Art. Art.stadiul de realizare a planurilor de reabilitare.rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. 101 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achită obligaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale.eficienţa măsurilor luate. f) să refuze. după caz. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii. . Art.unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului. 100 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. 103 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. c) satisfacerea judicioasă. . aprobarea stabilirii. g) să isi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. IV . . creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator. modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului. . Art. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public.

d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea. periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. contravenţională sau penală. f) scăderea infracţionalităţii. V . e) creşterea gradului de siguranţa rutieră. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. conform prevederilor contractuale. . c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. exploatare. c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor.calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu. d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public. poliţie comunitarăi şi soluţionarea acestora. după caz. 108 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele.Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. la informaţiile necesare stabilirii: . (2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea. . 105 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. . cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi. organelor de poliţie rutieră.stadiului de realizare a investiţiilor. Art. Art. 107 (1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin. valabile la data încheierii acestora.modului de administrare. operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public.modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public. în condiţiile legii. . patrimonială. CAPITOLUL. civilă. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului. indiferent de modul de gestiune adoptat. Art.b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. 106 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. (3) Măsurătorile precizate la alin. Art. în conformitate cu prezentul regulament. 109 .modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. operatorii vor respecta prezentul regulament. (1). facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat. b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare. . 104 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. Art. normativele şi tarifele legale. conservare şi menţinere în funcţiune.

stradal. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. 110 În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii. 10 10 10 10 Suma crt. Consilier. pe tipuri de iluminat . Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. _____________________________________ b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri 80 60 60 80 Suma de iluminat . . ornamental etc. pietonal. în care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat. pietonal.1. _______________________________________________ c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare. ornamental etc. calculării şi masurării parametrilor luminotehnici. Secretar.. Marcel Jeler ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ________________________________________________________________________________ Nr. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ________________________________________________________________________________ 1. – notificate 40 25 25 40 Suma operatorului. Art.stradal. Indicatori de performanţă Trimestrul Total ____________________________________ I II III IV an ________________________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1.

_________________________________________________ b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). b) şi c) rezolvate în 48 de ore. 0 0 0 0 ornamental etc.1. anunţate utilizatorilor.2. 30 30 30 30 Suma ornamental etc.______________________________________________ d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a).stradal. monumente afectate de întreruperile neprogramate. alei. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi programate. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC ____________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului. pietonal. monumente afectate de 10 10 10 10 40 întreruperile programate. 6h 6h 4h 4h d) numărul de întreruperi programate.1.stradal.stradal. _________________________________________________________________________________ 1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI ________________________________________________________________________________ 2. 30 30 30 30 Suma ______________________________________________ c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat .. ornamental etc.stradal.2.3. b) şi c) rezolvate în 5 zile 15% 15% 15% 15% 15% lucrătoare.3. 100% 100% 100% 100% 100% ________________________________________________________________________________ 2. pe tipuri de iluminat . 48h 48h 48h 48h __________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 1. 10 10 10 10 40 _________________________________________________ b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.2. ____________________________________________ c) durata medie a întreruperilor programate. pe tipuri de iluminat . ____________________________________________ b) numărul de străzi. 85% 85% 85% 85% 85% ______________________________________________ e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). ornamental etc. 4 4 4 4 16 pietonal. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ ________________________________________________________________________________ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind . ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI _________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate constatate. alei. care au depăşit perioada de întrerupere programată. _____________________________________________ b) numărul de străzi. pietonal.2. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR ___________________________________________________________________________________ a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de 1 1 1 1 4 iluminat public. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC _________________________________________________________________________________ 1. pe tipuri de iluminat ..2. 3-6h 3-6h 1-3h 1-3h _________________________________________________________________________________ 1. ___________________________________________________________________________________ 1. pietonal.

Sistemul de iluminat public este compus din : a). parcuri.2 la HCL nr.nerespectarea de către operator a obligaţiilor din 0 0 0 0 0 licenţă. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice denumită în continuare Sistem de Iluminat Public (S. . Marcel Jeler Anexa nr. destinate iluminatului public. _________________________________________________ b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare. ornamentalfestiv şi architectural etc. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora. ____________________________________________________ b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare 0 0 0 0 0 a acestor obligaţii. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ________________________________________________________________________________ a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a 100% 100% 100% 100% 100% instalaţiilor utilizatorului. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.) Descrierea serviciului de iluminat public Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării iluminatului public pentru arterele de circulaţie rutieră şi pietonale. ornamental.I. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane.2. respectiv a corpurilor de iluminat destinaţi iluminatului public. 1% 1% 1% 1% 1% Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI.) . 50% 50% 50% 50% 50% ________________________________________________ c) numărul de facturi contestate de utilizator. Consilier.P. 113/2010 STUDIU DE OPORTUNITATE privind forma de gestionare a Sistemului de Iluminat Public A. Stâlpi de susţinere a reţelei. _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Secretar. alei de acces la blocuri de locuinţe. 2 2 2 2 8 _______________________________________________ d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor. b).

c). Posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau supraterane, destinate exclusiv iluminatului public; d). Echipamentele de comandă, automatizare, măsurare şi control; e). Corpuri de iluminat, console, accesorii. În Alba Iulia bunurile ce compun sistemul de iluminat public sunt deţinute de către SC Electrica SA FDFEE Transilvania Sud-SDFEE Alba Iulia denumită în continuare SC Electrica SA şi Consiliul Local Alba Iulia: 1. Posturi de transformare-deţinute de SC Electrica în totalitate (66 bucaţi); 2. Puncte de aprindere pentru iluminatul public, 10 deţinute de SC Electrica SA şi 4 deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 3. Reţele electrice de joasă tensiune supraterane şi subterane 139,4 km deţinute de SC Electrica SA şi 16,5 km deţinute de Consiliul Local Alba Iulia; 4. Stâlpi susţinere areţelei aeriene iluminat public aproximativ 5.000 buc. deţinuţi de SC Electrica SA şi 266 buc. de Consiliul Local Alba Iulia; 5. Corpuri de iluminat deţinute integral de Consiliul Local Alba Iulia respectiv 4.595 buc.; Începând cu anul 1990 deţinatorul reţelelor de distribuţie a energiei electrice(CONEL, RENEL, Electrica) şi-a redus treptat investiţiile în reţelele de iluminat public, autorităţile locale fiind puse în situaţia de a se implica tot mai mult în întreţinerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea Sistemului de Iluminat Public( SIP). În aceste condiţii încă din anul 1998, Primaria Municipiului Alba Iulia a încheiat un contract de reabilitare şi/sau modernizare a sistemului de iluminat public, contract aprobat de Consiliul Local Alba Iulia prin Hotarârea nr. 216/1998. Prin acest contract s-a stabilit ca investiţia iniţială ( înlocuirea corpurilor de iluminat, revizia şi înlocuirea coloanelor de la stâlpii alimentaţi prin reţele subterane) să fie suportată de prestator iar rambursarea să se efectueze eşalonat în 6 ani. Dat fiind că deţinătorul reţelelor de iluminat public era S.C. Electrica S.A., în prima parte a perioadei de contract au fost înlocuite toate punctele luminoase 2.588 buc. (corpuri de iluminat în număr de 145 bucx125W + 2.443 bucx250W=2.588 buc) cu un număr crescut de corpuri de iluminat 3.497buc(1.514buc.x70w, 15buc.x100w, 1.264buc.x150w, 615buc.x250w, 75buc.x400w = 3.497buc.). Printr-un calcul simplu putem constata că în condiţia creşterii numărului de puncte luminoase puterea instalată a scăzut cu 147,37 kw. La începutul anului 2003 s-a înregistrat în plan legislativ o schimbare pozitivă privind reglementarea şi controlul iluminatului public prin apariţia Ordonantei Guvernului României nr.42/30.01.2003, în care se reglementeză pertinent şi profesional organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. Ordonanta Guvernului a fost modificată şi aprobata prin Legea 475/12 noiembrie 2003. Aceste reglementări legislative au creat condiţia şi oportunitatea de a extinde contractul existent pentru realizarea unor reţele de iluminat public în zone sau pe străzi din municipiul Alba Iulia, în care iluminatul public era deficitar. Obiective ca : Ampoi III, Macului, Craivei, Pasajul Unirea etc. au fost reproiectate luminotehnic şi au fost realizate reţele de iluminat care,au rămas în proprietatea Consiliului Local Alba Iulia. 3. Modul de gestionare a serviciului de iluminat public

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităţilor urbane şi rurale. Aceste servicii se gestionează şi se administrează prin intermediul operatorilor licentiati şi autorizaţi în condiţiile legii. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Gestionarea serviciilor de iluminat public cea mai uzuală este gestionarea delegată sau concesionarea către un operator, operator căruia i se transferă în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), sarcinile şi responsabilităţile (exploatarea, funcţionarea, modernizarea, extinderea, întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public, gestionarea consumului de energie). Acest gestionar delegat sau concesionar (operator) va avea sarcina de a aduce sistemul de iluminat public la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare într-un termen scurt, rambursarea investiţiei făcânduse pe termen lung. În prezent administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza de catre Serviciul Administrarea Patrimoniului Local prin contracul existent cu S.C. Luxten Lighting Co. S.A care executa lucrari de intretinere si extindere retele de iluminat, si contract de furnizare a energiei electrice cu S.C. Electrica S.A. Intrucat in contractul existent cu S.C.Luxten Lighting Co. S.A. nu se mai pot realiza decat lucrari de intretinere-mentinere in perioada de rambursare a lucrarilor efectuate respectiv, anii 2006 si 2007, in conditiile in care in Alba Iulia exista programe de extindere a retelelor edilitare pentru noile cartiere de locuinte (Dealul Furcilor, Alba Iulia-Micesti, Alba Iulia-Paclisa ) , apare necesitatea existentei unui operator licentiat de catre autoritatea nationala in domeniu. In paralel cu liberalizarea pietei energetice in Romania gestionarul reţelelor poate reduce costurile cu energia care numai in anul 2005 au fost de 730.298 RON. Din acest motiv este necesara delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public unui operator calificat. Delegarea gestiunii serviciului se face prin licitatie publica. Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor face dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea/concesionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde cerinţelor specifice prevăzute în caietele de sarcini, şi vor prezenta garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizaţiei eliberată de ANRSC. Operatorul care va fi delegat pentru gestionarea/concesionarea sistemului de iluminat sau caruia i se va concesiona serviciul de iluminat public va colecta şi rezolva toate sesizările primite de la cetăţeni şi va gestiona consumurile de energie electrică ale sistemului de iluminat public. În acest mod cetăţeanul contribuie direct la asigurarea bunei functionări a iluminatului în orasul în care locuiesc, deoarece în dispeceratul operatorului delegat se va monitoriza fiecare defectiune şi modul în care a fost remediată. Dispeceratul

va dispune de un număr de telefon special şi de un program care permite rezolvarea sesizărilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel satisfacerea necesităţilor cetăţenilor şi menţinerea sistemului de iluminat public în parametrii contractuali. Soluţia pe care executivul trebuie să o ia în calcul este de găsire a unui partener, cu disponibilităţi financiare şi cu experienţă în domeniu, care să facă o infuzie de capital pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în maxim 3 ani şi să accepte rambursarea într-un număr de 15 de ani conform posibilităţilor de rambursare a administraţiei publice locale. Concluzie Pentru realizarea lucrǎrilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a iluminatului public din municipiul Alba Iulia trebuie asigurat un serviciu specializat care să poată efectua toate lucrările specifice acestui serviciu operativ şi la o calitate deosebitǎ. În acest sens soluţia rezolvării problemei iluminatului, este organizarea unei licitaţii publice prin care serviciul de iluminat public aflat în responsabilitatea exclusivă a Consiliului Local, să fie încredinţat prin gestiune delegată unei firme specializate şi cu experienţă în efectuarea de asemenea servicii. B.) Motivarea de ordin economic, financiar, social care justifică acordarea concesiunii Iluminatul public, alături de gradul de telefonizare, alimentare cu apă curentă, canalizare, asfaltarea străzilor etc., reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei. În cazul unui oraş, cu atât mai mult a unui oraş istoric, iluminatul public împreună cu cel decorativ (ornamental şi arhitectural), este de natură să-i sublinieze personalitatea, să pună în evidentă tot ce este mai reprezentativ şi să-i confere o notă deosebită de modernitate. Realizarea unui iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai bune pentru desfaşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor. Carenţele iluminatului public măresc riscul de producere a accidentelor rutiere precum şi numărul de agresiuni ale persoanelor sau altor fapte antisociale. Studii privind influenţa iluminatului rutier asupra numărului de accidente nocturne arată că numărul de accidente care cauzează decese şi răniri grave pot fi reduse cu aproximativ 30% prin îmbunătăţirea sistemelor de iluminat rutier. Conform statisticilor, se deduce că riscul de accidente şi gravitatea acestora este de 1,6 ori mai mare noaptea decât ziua . Pentru obţinerea unui bun sistem de iluminat sunt importante trei criterii : - nivelul luminanţei carosabilului ; - o slabă orbire datorată corpurilor de iluminat ; - o bună uniformitate a luminanţei carosabilului. Alba Iulia a fost primul municipiu, după capitala Bucureşti, care şi-a asumat responsabilităţile reabilitării şi modernizarea Sistemului de Iluminat Public existent la nivelul anului 1998, proces care a continuat până în anul 2005 cu extinderea reţelelor de iluminat, acoperind aşa zisele “pete negre”, zone rămase deficitare din punct de vedere a iluminatului public cum ar fi: - Zona Macului - Zona Ampoi III

) Investiţii necesare pentru modernizare şi extindere Luând în considerare prevederile legislative cu privire la Serviciul public de iluminat public. Alba Iulia-Pâclişa.54/2006 a Guvernului României. Legea nr. Poligonului Contractul existent între Primăria Municipiului Alba Iulia şi SC Luxten Lighting Co SA a ajuns la limită în ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de iluminat. încă din anul 2004 – am procedat la efectuarea reţelelor de iluminat public separate fizic de instalaţiile deţinute de SC Electrica SA. au fost adoptate o serie de acte normative. Operatorul autorizat are dreptul de a cumula activităţile de gestionare a SIP din mai multe localităţi fapt care poate duce la creşterea eficienţei şi reducerea timpului de intervenţie în caz de avarii. În paralel cu lucrările şi activităţile necesare gestionarii SIP în condiţiile deschiderii pieţei de energie electrică. C. privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. iar prin Ordonanţa de urgenţă nr. toate aceste motive impun organizarea serviciului de iluminat public prin crearea unui serviciu public specializat în subordinea Consiliului Local sau contractarea unui operator autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunală. Având în vedere situaţia actuală a patrimoniului aferent SIP sunt necesare realizarea următoarelor direcţii : a) continuarea demersurilor pentru preluarea reţelelor de iluminat public independente(care nu sunt comune cu reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru .. decât pentru o perioadă de maxim 3 luni/an .str. din experienţa acumulată am constatat că pentru întreţinerea SIP actual este suficientă o zi de lucru pentru sesizările cumulate în decurs de 10 zile calendaristice iar lucrările de extindere sau instalarea de reţele noi şi verificarea periodică nu ar putea acoperi normele de muncă şi cheltuielile pentru personalul muncitor însarcinat cu aceste lucrări (7 persoane). Dealul Furcilor. În anul 2006. Dezvoltarea zonelor noi de cartiere de locuinţe: Alba Iulia-Miceşti. Cameliei .2 că atribuirea contractelor de concesiune de servicii se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. operatorul poate eficientiza costurile şi prin achiziţionarea de energie electrică sub valoarea de livrare a SC Electrica SA.str. Din informaţiile pe care le deţinem puţine administraţii locale din municipiile mari au creat servicii specializate sau secţii specializate pe lângă alte servicii publice de interes local organizate ca servicii publice cu personalizate juridica sau SRL sub autoritatea consiliilor locale. Considerăm că majoritatea Consiliilor Locale vor proceda la concesionarea activităţii de gestionare a SIP întrucit. pentru corelarea legislaţiei cu cea europeană mă refer în mod deosebit organizarea serviciilor de interes public şi modalitatea de delegare a gestiunii şi contractare a operatorului . se prevede la art. cuprinde dispoziţii generale inclusiv pentru iluminatul public. rămânând în vigoare prevederile legate de întreţinerea corpurilor de iluminat existente în acest moment. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.51/2006. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

ornamental.13433/martie 1999 – standard românesc. c) dispecerizarea SIP . iluminat stradal-pietonal. b) continuarea montarii punctelor de aprindere pentru delimitarea şi coordonarea reţelelor de iluminat public . 42/2003. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ medie scǎzutǎ Drum cu trafic de mare vitezǎ. g) îmbunătăţirea iluminatului public în toate componentele sale respectiv. străzi de centură sau radiale din oraşe. f) încheierea unui contract cu SC Electrica SA pentru coexistenţa reţelelor comune până la separarea fizică a reţelelor specifice conform Ord. Norma CIE 115/95 – reglementări internaţionale. Complexitatea traficului se referă la infrastructură. din zone rezidenţiale. recomandă următoarele clasificări pentru trafic rutier. reglementări stabilite şi de SR. respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti: Clasificarea drumurilor Descrierea drumului Drum cu trafic de mare viteză. şosele importante. Factorii care se consideră sunt următorii: . stradal-rutier. ornamental-festiv şi architectural . d) extinderea reţelelor pentru cuprinderea zonelor din noile cartiere de locuinţe . e) întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP existent în parametrii de eficienţa . Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă bună Clasa de iluminat M1 M2 M3 M1 M2 M2 M3 M4 M5 Nota 1. străzi rurale locale. fără căi de rulaj separate(Ex: drum naţional. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: Slabă bună Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. drum judeţean) Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): Slabă bună Drumuri urbane importante.consumatorii casnici sau agenţi economici). condiţiile de deplasare şi vizibilitate. drumuri de acces la străzi.

5 U0 (1) min.4 0. indicatoare . centrale. Acolo unde acestea lipsesc. deosebite. controlul traficului se consideră a fi drept slab. .4 0.reguli de prioritate . 10 10 10 15 15 Ul (2) min. . sau acolo unde există restricţii de circulaţie. vehiculele de transport.4 0.5 NR NR (1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile .semnale luminoase . 0.semne direcţionale . Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Clasa de iluminat Străzi foarte circulate. Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei.4 0. conducătorii auto.4 Tl (1) max. autobuzele. 2 1. L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul . (2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . unde un nivel de P1 iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti P2 Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti P3 . acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. U0 =uniformitatea generală a luminanţei . Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. spre exemplu. de prestigiu cultural. 0. sau sunt reduse ca densitate.indicatoare rutiere . NR – nu sunt valori recomandate .numărul de benzi.5 1 0. . Separarea este bună. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa de iluminat M1 M2 M3 M4 M5 Lmed (1) min.marcaje rutiere. comercial sau istoric. vehiculele cu viteză redusă. dedicate diferitelor tipuri de trafic. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. Diferitele tipuri de călători sunt. curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora .7 0. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. .7 0. cicliştii şi pietonii.. Metode de control sunt: .semne de circulaţie.75 0. Nota 3. Nota 2. Nota 4. .

adică prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reprezentată la nivel local de catre Consiliul Local.2 NR NR D). E). Durata estimată a concesiunii Luând în considerare prognoza de dezvoltare a municipiului Alba Iulia în zone cum .5 10 3 7.5 0.6 1.Nivelul redevenţei Având în vedere natura serviciului public.economică. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] E min [lx] 20 7.5 5 1 3 0. concesionarea gestiunii SIP va fi realizată prin licitaţie publică deschisă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. Modalitatea de acordare a gestiunii SIP Pentru asigurarea transparenţei şi realizarea serviciului public de iluminat în condiţii de eficienţă tehnico . Redevenţa mare ar putea duce la creşterea tarifelor şi implicit la creşterea costurilor de întreţinere a SIP. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică .Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. F). Menţionăm că până în prezent au fost societăţi comerciale(agenţi economici) care sau interesat de SIP Alba Iulia . parte dintre aceştia au cules date din teren şi au înaintat scrisori de intenţie. nivelul redevenţei considerăm că ar trebui să fie stabilită la un minim reprezentând valoarea de amortizare a mijloacelor fixe.5 1.

500. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Secretar. .ar fi “Dealul Furcilor” şi Alba Iulia – cartier Pâclişa. 974/2002 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Alba Iulia. Temei legal.U. Marcel Jeler ANEXA nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006. 215/2001. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.3 la HCL NR. privind administraţia publică locală. 113/2010 STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE DELEGARE DE GESTIUNE ŞI A PERIOADEI DE CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC 2.800. Consilier. 34/2006. 213/1993. nr.Legea nr.G. durata concesiunii la 10 ani cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani . actualizată. nr. .G. nr.000 EURO – cu realizare în 24 de luni) pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. . privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.Legea nr. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Propunem deci.H.000 lei – 1. .G. actualizată. privind atribuirea contractului de achiziţie publică. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. operatorul va trebui să realizeze investiţiile eşalonat în funcţie de preluarea reţelelor de iluminat de SC Electrica SA şi dezvoltarea reţelelor edilitare din noile cartiere de locuinţe în acelaşi timp cu reţelele de distribuţie a energiei electrice. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor ( valoarea estimată a investiţiei este de 7. 925/2006. . actualizată şi republicată. Legislaţie aplicată .U.H.G.O.

A. . O ramură a tracilor va atinge în curând un apogeu politic. Numeroase izvoare atestă.Legea nr. s-a întipărit adânc în mintea şi inima poporului român.G. 1. conform arhitecturii militare romane. nr.G. Scurt istoric Oraş învăluit în nimbul legendar al unor mari evenimente istorice petrecute între bătrânele-i ziduri. nr.n.Ch.. 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public.Ordinul 86 din 20 martie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public . social şi economic al acestor locuri şi aceştia sunt dacii.2. care veneau să pecetluiască de astă dată unirea începută. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii . nr. În numeroase puncte de pe teritoriul oraşului . şi în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi . 1 decembrie. . Oraşului Alba Iulia i-a revenit marea şi nobila misiune de-a găzdui desfăşurarea unui mareţ act din viaţa României moderne – Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Aici. Numeroase izvoare atestă existenţa pe acest teritoriu şi în imprejurimile lui imediate. a unor aşezări preistorice datând din mileniul al V.e. existenţa pe acest teritoriu şi în împrejurimile lui imediate. în partea de nord a oraşului s-a descoperit o importantă aşezare neolitică (5000 .lea î.P.R.a Gemina. ).1900 î.H.U. a unor aşezări preistorice acum 5000 de ani. Primul nucleu al oraşului. nr. Evocând atmosfera creată cu ocazia evenimentului. Platoul Romanilor .). nr. vede săpat în piatră pe frontispiciul arcului de triumf de la intrare: " În anul Domnului 1918.U.G. . castrul de la Apulum a fost unul dintre cele mai mari din Dacia romană. tot în acest loc. cu trei veacuri în urmă.La vii. În epoca romană. care a fost locuită de triburi de păstori şi agricultori.M. a fost castrul legiunii a XIII . Apoulon-ul dacic devenit APULUM.U. nr.H. probabil. forma sa era dreptunghiulară. vizitând Muzeul Unităţii Naţionale din chiar clădirea unde s-a înfaptuit. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. . amintim că în dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918 spre Alba Iulia se revărsau adevarate torente populare. un centru tribal tracic de seamă.G.1000 î. privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.G.ORDINUL nr..G. ale carui începuturi trebuie puse imediat după anul 106 d. Ch.. Construirea lui s-a facut pe o întindere de 30 de ha . 34/2006. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.a Gemina. . Cărămizile purtau stampila legiunii a XIII . 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică . Pentru că era propus drept un castru permanent.Ch. 1337/2006 privind completarea H. Alba Iulia.155/2006 al Preşedintelui A. pe cursul mijlociu al Mureşului a fost.au fost scoase la iveală obiecte din epoca bronzului (1700 . de Mihai Viteazul.O.N. Călătorul care trece astăzi prin Cetatea Alba Iulia devenită centru turistic. cunoaşte o mare dezvoltare. înainte de a ne fi fost transmis numele sau prin documente istorice scrise.

pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate. 3631 din 11/24 dec. În anul 1922 se ridică Catedrala Reântregirii Neamului unde în ziua de 15 octombrie are loc încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. în fiecare an la 1 Decembrie se sărbătoreşte aici Ziua Naţională a României. unirea Transilvaniei cu întreaga Daco-Romania. Dar. g) Indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat. care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de luminã. Noţiuni tehnice privind iluminatul public În conformitate cu Legea serviciului de iluminat public nr.în mod irevocabil prin votul solemn şi unanim al poporului. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat . 1. banii câstigaţi prin reducerea consumului de energie electrică putând fi dirijaţi spre alte sectoare ale administraţiei municipale. 320 din 14 mai 2007. 1918. e) Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare .S.517/ 15 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public. denumită A. iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei. Totodatã. oraşul devenind în prezent un puternic centru economic.N. Municipiul Alba Iulia fiind declarat de către Parlamentul României în anul 1994 "Cetate Simbol a Marii Uniri a Românilor". filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior. circuitelor auxiliare şi componentelor electrice de conectare la reţeaua de alimentare. publicată în Monitorul Oficial nr. social – cultural şi educaţional. . Definiţii.C. Ca o recunoaştere a rolului pe care l-a avut Alba Iulia în istoria neamului. d) Echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat . se defineşte următoarea terminologie specifică serviciului de iluminat public . b) Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor. a) Aparat/corp de iluminat – aparat care serveşte la distribuţia. f) Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. într-un interval de timp. Eternă fie aducerea aminte a acestui act măreţ ". urmăriţi de la nivelul operaţiunilor şi care reprezintă . După anul 1990 şi în Municipiul Alba Iulia a început reconstrucţia instituţiilor democratice şi dezvoltarea economiei de piaţă.R. cum pentru un oraş modern. Ratificarea unirii Transilvaniei cu România s-a făcut apoi prin Decretul Lege nr. 230/7 iunie 2006. c) Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică. reabilitarea iluminatului public în Municipiul Alba Iulia.3. realizarea unui iluminat public modern va crea o mai bună exprimare estetică a personalităţii acestui vechi şi frumos oraş şi va genera condiţii mai bune pentru desfãşurarea activităţii populaţiei atât prin scăderea riscurilor de accidente rutiere. cât şi prin scăderea numărului de agresiuni împotriva cetăţenilor. modernizarea iluminatului public va conduce la substanţiale economii în bugetul municipalităţii. precizat în anexa la contractul de furnizarea/prestarea serviciilor de iluminat public . publicat în Monitorul oficial nr.

s) Utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai membrilor comunităţii locale. fotometrice şi/sau mecanice. unei utilizări intensive a iluminatului natural. r) Tablou electric de alimentare. de exploatare comercială a iluminatului public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public. ). circulaţie etc. în principal. h) Indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune. are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto (rutiere) şi pietonale precum şi iluminatul arhitectural. Criteriul principal de apreciere a unui sistem de iluminat modern este realizarea unui microclimat luminos confortabil şi eficient. spaţii de agrement. târguri. care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto. m) Sistem de iluminat arhitectural – sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru o comunitate locală. . care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor. arhitectural. asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri. de efect vizual. ciclişti. pietoni) sau separate. după caz. echipamentul de protecţie. pietonal. la comemorări şi alte evenimente festive. pentru cele trei categorii. unor costuri de investiţie minime etc. j) Operator (prestator) – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare. distribuţie. comandă. divertisment. ornamental şi ornamental festiv în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale respective. o) Sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat. q) Sursă de lumină / lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod vizual vizibile produse prin conversie de energie şi care se caracterizează printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. automatizare. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale. k) Servicii de iluminat public – activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general. în condiţiile unui consum minim de energie electrică. odihnă. măsură şi control. având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora. emis de autoritatea competentă. prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine. destinat sistemului de iluminat. ornamental festiv. protejate împotriva accesului accidental. Iluminatul public al unei localităţi urbane – ca activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. n) Sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală. în cazul nerealizării lor. pieţe. l) Sistem de iluminat al căilor de circulaţie – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto.condiţii de acordare sau de retragere a licenţei. p) Sistem de iluminat ornamental festiv – sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale. Iluminatul electric artificial constituie în prezent una dintre componentele esenţiale realizării unor condiţii normale de viaţă (muncă. i) Licenţă – act juridic şi tehnic. prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice română sau străină. emisă de ANRSC care asigură prestarea serviciului de iluminat public.

. fără căi de rulaj separate (Ex: drum naţional. pentru fiecare dintre clasele de trafic (M1. parcuri şi grădini. Reglementări tehnice actuale privind iluminatul public Principalele obiective ale iluminatului public urban sunt : . din zone rezidenţiale. terase.nivelul de luminanţă (L) şi de iluminare (E). clădiri şi monumente.factorul de orbire. parcări.redarea culorilor.securitatea persoanelor şi bunurilor. străzi de centură sau radiale din oraşe. . calitatea unei instalaţii de iluminat exterior este determinată de următorii parametrii: . drum judeţean)Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de călători pe drum (Nota 4): slabă M1 bună M2 Drumuri urbane importante. realizarea cerinţelor de estetică urbană predomină. securitatea traficului auto şi siguranţa persoanelor (pietonilor) sunt primordiale. cu căi de rulaj separate fără intersecţii (Ex: autostrăzi) Densitatea de trafic (Nota 1): ridicatǎ M1 medie M2 scǎzutǎ M3 Drum cu trafic de mare vitezǎ. fântâni. . Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M2 bună M3 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe. locale.. Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători: slabă M4 bună M5 . . . sunt prezentaţi în tabelele de mai jos : Descrierea drumului Clasa de iluminat Drum cu trafic de mare viteză.ambianţă plăcută şi confort luminos în absenţa luminii naturale. parametrii luminotehnici recomandaţi pentru căile de circulaţie rutieră. . obiectivele privind asigurarea ambianţei şi confortului luminos. iar pentru căile de circulaţie pietonală. drumuri de acces la străzi. şosele importante. În conformitate cu prevederile normativelor tehnice internaţionale (CIE 115/1995) şi naţionale (SR 13433/1999 ) actuale în vigoare. Din punct de vedere luminotehnic.1. corespunzător claselor (P1¸ P7).securitatea traficului rutier nocturn. Ponderea şi importanţa acestor obiective diferă în funcţie de zona iluminată: pentru artere rutiere principale.estetica urbană. Pentru zone publice: complexe comerciale.4. căi de circulaţie pietonală etc. străzi rurale locale. M5). secundare.uniformitatea repartiţiei luminanţelor şi iluminării.

centrale.semne direcţionale.75 0. .5 NR NR (1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile . autobuzele. Ul = uniformitatea longitudinală a luminanţei.4 0. 10 10 10 15 15 Ul (2) min. comercial sau istoric. 0. Acolo unde acestea lipsesc.5 U0 (1) min. sau sunt reduse ca densitate.semne de circulaţie. acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate.7 0. (2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc . curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora.4 0. sau acolo unde există restricţii de circulaţie.numărul de benzi.reguli de prioritate. Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat Clasa iluminat M1 M2 M3 M4 M5 deLmed (1) min. dedicate diferitelor tipuri de trafic. .5 1 0. indicatoare . Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti Descrierea străzii Străzi foarte circulate. Separarea este bună. deosebite. . de prestigiu cultural. Metode de control sunt: . Tl = indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale. unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 . Nota 4. Factorii care se consideră sunt următorii: . vehiculele cu viteză redusă. spre exemplu. U0 = uniformitatea generală a luminanţei.indicatoare rutiere.marcaje rutiere. Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor.semnale luminoase. Diferitele tipuri de călători sunt.Nota 1. .4 0. respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. Nota 3. . vehiculele de transport. 2 1. cicliştii şi pietonii. condiţiile de deplasare şi vizibilitate. NR – nu sunt valori recomandate. 0. L = luminanţa medie pe suprafaţa de calcul.7 0. Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers. Nota 2. controlul traficului se consideră a fi drept slab. conducătorii auto. Complexitatea traficului se referă la infrastructură.4 0.4 Tl (1) max.

5 5 3 1.5 9 7.5 12 Alegerea adecvată a spectrului de culoare a surselor de lumină utilizate are o importanţă deosebită doar la iluminarea cu caracter decorativ – arhitectural a arterelor comerciale.6 0. .adoptarea unor valori corespunzătoare pentru unghiul de protecţie vizuală (min. destinată iluminatului public.console şi accesorii de montaj-fixare. Tabelul cu înălţimile minime de montare a surselor de iluminat [m] Flux luminos lm <5000 5000 – 10000 10000 – 15000 >15000 Distribuţia luminoasă a surselor de lumină Concentrată Semiconcentrată Largă 6 6 7. π/6).reţea electrică de joasă tensiune supraterană sau subterană. iluminatul public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare specifice.5 9 10. la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar să se ia următoarele măsuri: .stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat.amplasarea corpurilor de iluminat la înălţimi corelate cu tipul sursei de lumină şi cu valoarea fluxului luminos emis . . .corpuri de iluminat echipate cu surse electrice de lumină corespunzătoare.5 NR E min [lx] 7.5 1 0.limitarea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat în direcţia observatorului.5 3 1.Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus. dar există zone arhitecturale deosebite Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină P3 P4 P5 P6 P7 Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni E med [lx] 20 10 7.5 9 10. în scopul redării corecte a culorilor. Din punct de vedre constructiv. clădirilor istorice etc.2 NR Pentru evitarea efectului de orbire fiziologică asupra observatorului. a monumentelor. respectiv a reţelei de alimentare cu energie electrică. .5 6 7. . . numită sistem de iluminat public şi compusă din: .

măsurare şi control. exploatare şi întreţinere.respectarea standardelor minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne (SR 13433) şi ale UE (CIE 115/1995). drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor etc. zone de agrement etc. spaţii de agrement. asigurând circulaţia şi siguranţa pietonilor pe timp de noapte. 1.continuitatea atât din punct de vedere cantitativ. diferenţiate în timp şi spaţiu. În sensul ordonanţei menţionate: • Serviciile de iluminat public.tarifarea pe bază de competiţie. Corespunzător destinaţiei. a unui spectacol.sistem de iluminat pentru căi de circulaţie mixte (auto.satisfacerea judicioasă. Aspecte juridice ale exploatării şi dezvoltării sistemelor de iluminat public Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. pietoni) sau separat pentru cele trei categorii de participanţi la trafic.sistem de iluminat ornamental pentru parcuri. . .sistem de iluminat arhitectural. .adaptabilitatea la cerinţele concrete. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. echipamente de comandă. . estetic. . Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 230 din 7 iunie 2006 şi Ordinul 86 din 20 martie 2007). sistemele de iluminat public sunt: . arhitectural. serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: . pieţe. ciclişti. . sunt reglementate prin Ordinul 86 din 20 martie 2007. destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminare a unor monumente de artă sau istorice. . a unui efect luminos estetic – arhitectural şi altele.sistem de iluminat ornamental festiv utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale şi cu prilejul altor evenimente festive. . a unui sport.administrarea şi gestionarea serviciului de iluminat public în interesul comunităţii locale. a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală.5. prestate în perimetrul unei unităţi administrativteritoriale. precum şi funcţionarea. distribuţiei şi utilizării energiei electrice.. conform prevederilor legale în vigoare: Legea Nr. aflate sub autoritatea administraţiei publice locale.respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. . cât şi calitativ. condiţiile tehnice de funcţionare. ale comunităţii locale.) şi ornamental festiv. 230 din 7 iunie 2006. automatizare. funcţional. care au drept scop asigurarea iluminatului rutier. sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general. a circulaţiei. pietonal. pieţe şi zone similare. ornamental (parcuri.posturi de transformare şi cutii de distribuţie. amplasate într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil. exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public intră în atribuţia şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. . capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi. • Sistemul de iluminat public. pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al Serviciilor de Iluminat Public.. este ansamblul alcătuit din aparate de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare. Organizarea serviciilor de iluminat public.

în cadrul contractului încheiat de Primăria Municipiului Alba Iulia cu S.posibilitatea elaborării unei strategii unitare.C.9.optimizarea consumului de energie electrică în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public şi reducerea impactului asupra mediului. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâri ale consiliilor locale. Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare asigură anumite avantaje tehnico – economice : . pentru exploatarea. Situaţia tehnică actuală Sistemul de iluminat public existent în Municipiul Alba Iulia a fost proiectat şi realizat în conformitate cu prescripţiile Normativului republican PE. .asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale. Având în vedere legislaţia existentă în acea perioadă nu au putut fi realizate alte lucrări de către municipalitate la celelalte componente ale sistemului de iluminat public. lit. Deoarece diferenţele între criteriile CIE standardizate în România prin SR EN 13433/1999.. a confortului şi a calităţii vieţii. . sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este un ansamblu de instalaţii şi echipamente vechi şi noi (reabilitate şi/sau modernizate).136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990). În perioada de după 1990 şi până în prezent.garantarea permanenţei şi continuităţii în funcţionarea iluminatului public.Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public urmăresc satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale.creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale.punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii.1.realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. Electrica S. . procesul de modernizare a iluminatului public a cunoscut o evoluţie lentă.37 kW. Odată cu îmbunătăţirea cadrului legislativ s-a putut trece la realizarea unor lucrări de reabilitare a reţelelor perimate pe care S. .A.ridicarea gradului de civilizaţie. modernizarea şi extinderea / dezvoltarea sistemului de iluminat public.l. Art. fie prin gestiune delegată. pe termen lung. şi anume: . Capitolul 2 FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2. întreţinerea. la parametrii tehnico funcţionali inferiori cerinţelor de performanţă actuale agreate pe plan internaţional (Normativul CIE 115/1995). abordarea unor ample acţiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Alba Iulia era absolut necesară. şi normativul PE 136 sunt esenţiale. caracterizat prin .funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente. În prezent. Gestionarea serviciilor de iluminat public se poate face fie prin gestiune directă.C. .Luxten Lighting Company S. promovarea formelor de gestiune delegată constituie unul dintre obiectivele care se vor urmări cu precădere de către consiliile locale. . În perioada 1998-2001 au fost înlocuite în totalitate (2588 buc) aparatele de iluminat cu aparate noi mai performante (3497 buc) în urma procedurii de înlocuite puterea instalată a scăzut cu 147.A. conform Legii 230 din 7 iunie 2006.(deţinătoare în totalitate a reţelelor de iluminat public) nu le mai putea exploata şi la extinderea reţelelor în zonele de dezvoltare urbană . .

Ornamental. Cu toate că au fost înlocuite aparatele de iluminat şi durata de viaţa a acestora nu a expirat se constată o creştere a sesizărilor cu privire la funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea acestora. din care: . . Principalele aspecte relevante din punct de vedere tehnic şi cantitativ pentru evaluarea stadiului actual al sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia sunt următoarele: 1. prin reţele de iluminat deţinute în proporţie de 80% de S. Din această cauză s-a trecut la realizarea de reţele noi . străzi. pasarela CF etc. cu putere instalată de 656. respectiv: . s-a constatat o creştere a cheltuielilor de întreţinere.stâlpi din beton (tip SV. 4. Lungimea totală a reţelelor de iluminat public existente : cca. Număr total de artere. avarierea accidentală a cablurilor subterane de alimentare. diversitate şi neuniformitate atât din punct de vedere constructiv cât şi din punct de vedere funcţional. .124 aparate de iluminat pentru clasa ME4 cu putere instalată de 148. respectiv păstrarea reţelelor deţinute de S.A.064 aparate de iluminat – iluminat parcuri şi alte trasee pietonale fără clasificare.Electrica şi implicit a sâlpilor pe poziţiile iniţiale. având durata medie de viaţă 14-15 ani. Corpurile de iluminat existente – în majoritate au fost înlocuite în perioada 1998 2000 (85%). Număr total de stâlpi de susţinere : 4184 buc. având aparatele de iluminat împărţite pe clase de iluminat.fără reţea de iluminat – 119 străzi.neomogeniate.7 W. un număr de 125 de străzi nu beneficiază în prezent de iluminat public. la reţelele cu vechime foarte mare. primăria neputând a investi în aceste reţele. . – 6 străzi 3. care fie nu sunt iluminate corespunzător fie se trece brusc de la o iluminare foarte intensă la zone de întuneric. Număr total de corpuri de iluminat existente: 4668 buc.cu reţea de iluminat incompletă.1.885 aparate de iluminat pentru clasa ME5 cu putere instalată de 82.896kW . punctual sau pe lungimea unor străzi întregi.C. Aceste discrepanţe au fost cauzate de necesitatea încadrării în situaţia de fapt.C. În general sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia se caracterizează ca fiind neomogen. Cauzele constatate sunt leagate de vechimea cablurilor de alimentare (unele cu vechime de peste 40 de ani).263 kW.1.stâlpi din metal (tip Rutier. parcuri etc. . .1. după cum urmează: .808 kW. 155.493 aparate de iluminat pentru clasa ME2 cu putere instalată de 134.421 kW.102 aparate de iluminat pentru clasa ME3 cu putere instalată de 187. . 2.SCP etc) : 3482 buc ..9 km. pieţe.512 kW. etc. Municipiul Alba Iulia având proprietatea asupra corpurilor de iluminat până la clemele de conectare la reţea dar şi câteva reţele proprietatea Municipiului Alba Iulia.) : 702 buc. puterea medie instalată pe corp de iluminat este de 140. lungimea tronsoanelor de străzi alimentate din PT-uri. alei. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia (împreună cu localităţile componente) este alimentat din 69 posturi de transformare (PT). Electrica S. unele chiar de risc. neefectuarea lucrărilor periodice de întreţinerea a corpurilor de iluminat. fiind foarte multe zone. Astfel.. pieţe. Din numărul total de străzi ale Municipiului Alba Iulia.. Cetatea Istorică.SE. perioada de înlocuire a lămpilor scăzînd la mai puţin de un an (perioada garantată de funcţionare). Echipate cu reţele de iluminat: 268 încadrate – funcţie de caracteristicile drumului şi parametrii luminotehnici prescrişi.

în toate zonele Municipiului Alba Iulia impune abordarea unor măsuri tehnico-organizatorice adecvate. începând din zonele centrale spre periferie .– extinderea reţelelor de iluminat în zonele deficitare (zone de blocuri/locuinţe.800 puncte luminoase. parcuri. IK 08) pentru un număr de cca. . performante ( IP 66 compartiment optic. Ordinul 86 din 20 martie 2008): 1. Măsuri tehnico-organizatorice privind dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public Asigurarea unui iluminat public civilizat. 292 buc. cu costuri de exploatare şi întreţinere minime din punct de vedere economic.C.000 de locuitori).A.– compensarea suplimentară centralizată (în punctele de aprindere şi de măsură) a circulaţiei puterii reactive în vederea îmbunătăţirii factorului de putere (cos Ø> 0. Subsistemul de iluminat arhitectural este destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală (Ordinul 86 din 20 martie 2007). 2. în funcţie de mărimea localităţii (68. în cadrul unei strategii pe termen lung a autorităţilor administraţiei publice locale.– dezvoltarea sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia în direcţia iluminatului ornamental – decorativ de accentuare şi punere în valoare a unor obiective arhitectonice reprezentative.– reabilitarea şi redimensionarea (după caz) reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. În principiu. confortabil şi util pentru cetăţeni.– reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. 3. măsură şi control din punctele de aprindere şi de măsură.– echiparea stâlpilor existenţi (fără cablu de iluminat public. bride etc. parcări. IP 66. (corpuri de iluminat. zone rezidenţiale noi. În conformitate cu structura şi starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.În cazul reţelelor de iluminat realizate integral de către municipalitate în perioada 2003-2008 s-au constatat doar defecţiuni punctuale exemplu: reţeaua realizată de Primărie în martie 2007. calitativ şi eficient din punct de vedere tehnico-funcţional. pe străzile cuprinse între Alba Iulia şi Miceşti pe stâlpii suport ai S.). cu corpuri de iluminat noi. 5.92). – continuarea procesului de înlocuire treptată a reţelelor aeriene cu reţele subterane de distribuţie.) s-au constatat până în prezent 3 defecţiuni respectiv. se recomandă următoarele măsuri tehnice corespunzătoare atingerii indicatorilor de performanţă specificaţi în documentele normative în vigoare (SR EN 13433/1999. 6. 4. 6.2. fără corpuri de iluminat) cu reţea de iluminat completă aproximativ 150 puncte luminoase . 2760 puncte luminoase . . în condiţiile separării fizice de reţelele furnizorilor de energie electrică . 7. Legea serviciului de iluminat 230 din 7 iunie 2008. sistemul de iluminat public aferent trebuie să dispună de cca. 2 lămpi şi un corp de iluminat defect. în condiţiile separării fizice de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali .continuarea şi amplificarea procesului de modernizare prin înlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral şi calitativ.Electrica S. ameliorarea bilanţului energetic şi reducerea – şi pe această cale – a cheltuielilor de exploatare. automatizare. 2. 8. IP 66 compartiment aparataj. inclusiv armăturile mecanice aferente (console.

–O altă măsură administrativ – organizatorică necesară şi dependentă de prima este separarea fizică a reţelelor de iluminat public. alei.executarea reparaţiilor curente planificate pentru readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea componentelor uzate. extinderea şi mentenanţa sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în ansamblu. parcuri.– introducerea graduală a celor mai recente produse luminotehnice : lămpile solare (cu LED – uri de mare intensitate) pentru iluminat public în zone rezidenţiale. balasturi. 10. În anii 2006 – 2008 s-au efectuat cheltuieli cu manopera. . Din punct de vedere administrativ – organizatoric. ignitere.– introducerea şi extinderea utilizării modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. întreţinerea. parcări. reabilitarea. pe baza unei strategii adecvate elaborate pe termen lung. etc). fiabilitate ridicată şi – desigur – economii importante în cheltuielile de exploatare. măsura esenţială capabilă să ducă la atingerea indicatorilor de performanţă preliminaţi este : – delegarea gestiunii prin una din formele legale agreate de Consiliul Local (concesionare. unde se pot realiza parametrii luminotehnici necesari în condiţii extrem de avantajoase: autonomie faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică. precum şi exploatarea.executarea de manevre şi activităţi operative pentru asigurarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor aferente sistemului de iluminat public. în tabelul de mai jos: . Capitolul 3 FEZABILITATEA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI DE CONCESIONARE A ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 3. ca un tot unitar. reglarea. modernizarea. etc. Situaţia financiară (analiza costurilor) În conformitate cu prescripţiile legislaţiei în vigoare (Legea serviciului de iluminat public nr. menţinerea în funcţiune şi reabilitarea sistemelor de iluminat public astfel încât acestea să corespundă cerinţelor tehnico-funcţionale stipulate în normele europene (CIE 115/1995) şi standardele nationale (SR EN 13433/1999). . eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor componente uzate (lămpi. faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice ale operatorilor locali.) către operatori specializaţi capabili să asigure exploatarea.1. în cursul nopţii. pentru reducerea consumului de energie electrică şi diminuarea – şi prin aceasta – a cheltuielilor de exploatare.9..executarea reviziilor tehnice periodice pentru verificarea. curăţarea. întreţinere şi reabilitare constau din: . inclusiv punctele de aprindere şi de măsură. Realizarea lucrărilor de exploatare. materialele şi energie electrică evidenţiate. .executarea activităţilor de reabilitare prin înlocuirea componentelor având uzură fizică şi morală avansată cu componente noi având indicatorii de performanţă compatibili cu cerinţele tehnico-funcţionale actuale.230 din 7 iunie 2006) administraţiile publice locale au obligaţia să asigure gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public. absenţa cablajului. leasing etc. întreţinerea. sintetic.

846.781.938 37.746 918.298. consumul va creşte în condiţiile de utilizare a puteri instalate.475 0.688.01 90.83 90.875 37.573.545. Prognoza costurilor iluminatului în condiţiile aplicării măsurilor tehnicoorganizatorice propuse Luând în cosiderare vârsta componentelor SIP şi valoarea cheltuielilor de întreţinere am simulat un model de calcul plecând de la datele pe care le deţinem şi evoluţia cheltuielilor de înlocuire a consumabilelor.27 337.640 779.676 894.488.60 218.380 82 1.250 9.Cheltuieli cu iluminatul public între anii 2006 – 2008. 3.85 4.435 60. întrucât necesitatea extinderii SIP în zonele dezvoltate urbanistic va duce la creşterea numărului de corpurilor de iluminat cu 30% iar puterea instalată va creşte cu cel puţin 20% faţă de consumul existent .231 972. realizarea lucrărilor peiodice de întreţinere a întregului sistem de iluminat şi utilizarea tarifului E2 zi/noapte la decontarea energiei consumate.52 TOTAL ANUAL [RON] 712.450.756 609.897 810.011 709. AN 2006 2007 2008 MED Manoperă [RON] 34.595 185.351.831.31 436.914 Datele prezentate mai sus sunt arată că ponderea cheltuielilor sunt pentru plata contravalorii energiei electrice iar soluţia aleasă pentru eficientizarea nu va reuşi să reducă consumul energetic.43 4. Tip Ci Pi/Ci Consm efectiv Număr Putere necesară Bucăţi kW Energie consum/an MWh Preţ/kWh Tva inclus Valoare/an 70W 100W 150W 250W 400W FLC 24W TOTAL 78W 109W 163W 267W 415W 25W 2.222. utilizarea efientă a luminii diurne.40 3.75 1. Dinamica cheltuielilor anuale pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia în perioada 2006-2008 menţionată ne prezintă defalcarea pe cheltuieli cu manoperă.245 [%] 4.475 0.98 Plecând de la datele prezentate mai sus. luând în cosiderare că după aproximativ doi ani cheltuielile de reparaţii vor creşte cu peste 15% şi numărul consumabilelor de înlocuit .539.80 17. Energia electrică consumată va fi redusă dacă luăm în considerare Sistemul de Iluminat Public acual dar.176.074 891.475 0. reducerea puterii instalate pe anumite strazi din Alba Iulia în concordanta cu traficul rutier şi pietonal specific.707 [%] 4.71 90.991 1.23 Energie [RON] 645.00 0.00 612.321 34. cheltuieli materiale şi respectiv cheltuieli cu energia electrică consumată pentru funcţionare.20 169.20 28.56 5.045 44. Modalitatea de reducere a consumului se va orienta spre reducerea fluxului luminos pe perioada nopţii.524. din contră.25 Materiale [RON] 31.220 118.628 [%] 90.325 47.00 2.856 47.95 56.342 633 68 90 4.733.90 4.475 370.805 2.2.475 0.398.475 0.32 5.89 5.080.00 8.

1 (76.33 (6.275.438.8 (80.5 (83.2 2012 1.4%) 1.08 538.573.5 Prezentăm trei modele de modernizare a SIP: Modelul nr.074 176.0%) 205.654 456.021.20 0.937.03 (9.0%) 1.722.410 169.8%) (86.393 108.313.705 128. Valoarea estimată a investiţiei 16.2 (78.256.6%) 69.182.505.00 0.275 93.006.31 150W 163W 564 91.346.475 24.76 (90%) 60.241.2%) 1.48 68.509.500.2 În locuirea a 50% dintre corpurile de iluminat păsrând restul cu putere instalată de 312.475 44.1 (89%) (87.475 44.710.410 kW Tip Ci Pi/Ci Consum Număr Putere Energie consum/an Preţ/kWh efectiv Bucăţi necesară kW MWh Tva inclus Valoare/an 36W 39W 312 12.33 (7.090.7%) 211.80 0.475182.4 (85.95 TOTAL 4.781.585.00 0.8 2013 1.8%) 143.2%) 138.34 250W 267W 332 85.697.26 (10.2 2016 1.126.05 (5.168 51.072.42 91.63 38.7%) (6.764.220.60 0.0%) (6.114.63 70W 78W 1. Modelul nr.7%) 247.938 495.47576.90 (8.03 (7.404.475 624.481.468 161.826.73 100W 109W 1.7%) 183.va creşte cu cel puţin 20% anual.147.80 . Repar (Mii lei) Val.16 50W 55W 405 22.339.595 Putere Energie Preţ/kWh Valoare/an necesară consum/an Tva inclus kW MWh 22.710.518.6 (82.475 83.5%) 159.368.967.00 0.70 (10.96 (11.0%) (5.9 1. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare: AN Val.587 1.63 (10.475 80.2%) 119. Cons (Mii lei) TOTAL 2008 972.6%) 1.743.25 91.475 61.74 (9.3%) 1.073.80 0.235 2.7 2009 2010 2011 1.475 171.987.15 (12.778.86 2017 1.475 235.00 0.974 361. Tip Ci Pi/Ci 50W 70W 100W 150W 250W Neânlocuite TOTAL Consum Număr efectiv Bucăţi 55W 78W 109W 163W 267W 410 1.475186.785 1.92 42.6%) 47.6%) 99.80 0.105.06 79.60 0.550 94.437.260.13 Neânlocuite 276 40.4%) 171.565.2%) 105.60 0.8% 120.4 1.700.00 959.40 0.785 kW.805 2.0%) 1.77 (5.386.303.082 117. fără TVA cu realizare în termen de 24 luni .947.595 612.4%) 1.374.0%) 57.9 1.416 383.932 386.48 312.286.172 386 236 115 2.5%) (7.276 4.1 Păstrarea a 276 corpuri de iluminat IP 66 cu putere de cosum de 40.5 1.00 0.66 30. Energ (Mii lei) Val.19 (8.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.5 2015 1.555.78 (8.961.300.98 82.617.000 lei.5 2014 1.1%) 1.90 (4.25 Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 7% (70.475 216.080.

998.00 1.89 (7%) 969.59 (7%) 1.921.096.299.128.8 2015 1.1 (93%) 78. (Mii lei) Val.500. reparaţii capitale şi extinderi de reţele de iluminat cu 900 corpuri de iluminat pentru asigurarea continuităţii iluminatului pe străzile cu circulaţie rutieră intensă păsrând restul de 2900 corpuri de iluminat cu putere instalată de 219.854 88.618.828 6.600 548. Modelul nr.1 1.996. atât la compartiment optic şi cutie aparataj.00 (93%) 64.615.10 159. Cheltuielile de întreţinere nu vor fi mai mari de 7% din totalul cheltuielilor de întreţinere a SIP.302.360.475 336.73 175. 2.151. Valoarea energiei de calcul va fi de 858.85 (7. Structura pe puteri instalate a noului SIP se prezintă astfel: Tip Ci Pi/Ci 36W 70W 100W 150W 250W 400W TOTAL Consum Număr Putere efectiv Bucăţi necesară kW 39W 78W 109W 163W 267W 415W 175 2. Într (Mii lei) TOTAL 2009 859.000 lei/an) din valoarea totală a cheltuielilor pentru menţinerea SIP.4 (93%) 74.364. En.80 0.117.237.66 (93%) 90.80 33.093.475 583. Aplicarea tarifului E2.34 lei/an.665.208.3 2013 1.500.20 0.924. alte 60% dintre corpurile de iluminat ajung la limita duratei de funcţionare care în condiţii normale de exploatare. .60 Valoare/an 13.0%) 1.35 Valoarea estimată a investiţiei este de 7. cu realizare în termen de 24 luni .181 80.138.665.069.333 Energie Preţ/kWh consum/an Tva inclus MWh 28.475 370.30 (7%) (7%) 1. Consider ca acest ultim model este acceptabil în condiţiile în care vor fi luate următoarele măsuri de administrare a SIP nou creat : 1.033 138.52 100.840 16.720 0.000 lei.66 2010 901.52 (7%) 1.5 (93%) (93%) 95.178. 4.8 În perioada de contract se recuperează 79% din investiţie în condiţiile în care s-a consumat doar 30% din durata normată de funcţionare.044.95 (93%) 67.88 434. valoarea energiei are un trend crescător de 5% pe an putem face următoarea simulare.985.432.475 914.3 (93%) 82. Comandă de cuplare/decuplare conform luminozităţii diurne . Utilizarea de corpuri de iluminat IP 66.00 0.018.64 (7%) 1.60 0.1 (93%) 86.05 (93%) 71. Valoarea investiţiei estimată 12.269.6 2017 2018 1. 3.28 (7%) 1.986.332.3 2012 994.6 1.475 69. 5.475 2.66 (7%) 923.7 2014 1. Trebuie avut în vedere ca în perioada următoare (10 ani). Zi/Noapte la toate punctele de măsurare.Valoarea cheltuielilor de întreţinere în acest caz va fi de maxim 15% (150. Program de gestionare a lucrărilor curente şi periodice.825 217.793 809 491 520 40 4.00 0.97 (7%) 1.122.7 2016 1.3 În locuirea a 36% dintre corpurile de iluminat. iar pentru 10 ani de întreţinere se prezintă astfel : AN Val.000 lei cu realizare în 24 de luni.745 kW.84 276.84 2011 947. Consumabile fiabile cu perioadă garantată de funcţionare.

problema importantă la ora actuală în iluminatul urban din România este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai modernă..) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu de 12 ani. reclame etc. existent . ● prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex. Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: ● prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate – utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie). dar care se pot şi trebuie eliminate. coroborată şi cu o pregătire corespunzatoare a celor care concep. cât şi pentru cele secundare. Din punct de vedere social şi instituţional. evitând alte surse depaşite tehnic. se poare ajunge la reducerea consumului/ aparat de iluminat la 225 RON pentru S. care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos. Având în vedere factorul de utilizare a puterii instalate de 78% şi puterea medie pe corp rezultă un consum mediu / aparat de iluminat de 678. ● creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii . realizează şi menţin sistemele de iluminat.36 RON/buc. ASPECTE SOCIALE ŞI ASPECTE INSTITUŢIONALE În România. reducerea puterii instalate cu aproximativ 10% concomitent cu o creştere a numărului de corpuri de iluminat cu 10%.De aceea prin acest studiu se propune următorul grafic de derulare a contractului de concesionare pentru perioada de 10 ani cu posiblilitate de prelungire pentru 5 ani : 1.P. An 1+2 Modernizarea Sistemului de iluminat – etapa 1 (30 % din corpurile de iluminat existente ). 2. ● realizarea unei infrastructuri edilitare moderne . An 1.I. modernizarea tuturor punctelor de aprindere. progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat pentru obţinerea unui mediu luminos urban de nivel european. creşterea raportului de utilizare a puterii instalate la 95-96%. . În condiţii de eficientizare a sistemului prin monitorizare permanentă a sistemului. pentru a evita avarii care azi se mai produc în anumite zone. ● asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale . taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu.10 Recuperarea parţială respectiv plata investiţiei de modernizare S. a confortului şi a calităţii vieţii. Capitolul 4 -ASPECTE DE MEDIU. Se va caută posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene.I.: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur). Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depăşite este o necesitate în curs de realizare. cea mai adecvată vederii şi cea mai eficientă din punct de vedere economic. realizarea unui iluminat public de calitate se reflectă în: ● creşterea gradului de civilizatie. ● reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”). prin utilizarea exclusivă a lampilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune montate în aparate moderne de înaltă calitate atât pentru străzile principale. În concluzie.P.

500-6. cât şi din punct de vedere economic. 2. înlocuirea corpurilor de iluminat uzate. .compensarea suplimentară. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în scopul realizării unui Serviciu de Iluminat Public performant atât din punct de vedere tehnic. 2. coroborat cu cerinţele stipulate în documentele tehnice şi în legislaţia actuală privind indicatorii de calitate. măsurile care se impun în vederea modernizării şi eficientizării sistemului de iluminat public sunt: . depreciate. faţă de cele aproximativ 4. performante. ● În cadrul acţiunilor necesare pentru extinderea sistemului de iluminat public se impun: 1. măsură şi control din punctele de aprindere.separarea fizică a reţelelor de iluminat public faţă de reţelele de distribuţie a energiei electrice. a reţelelor electrice existente (LEA şi/sau LES) destinate iluminatului public. 7 km cu montarea a 200 corpuri de iluminat noi. bucuria şi mândria de a trăi într-un oraş civilizat asa cum locuitorii s-au dorit întodeauna. va aduce cu siguranţă mari beneficii în sfera serviciilor şi de ce nu. cu corpuri de iluminat noi. În viitor. ● În cadrul acţiunilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public se impun. În a doua etapă. pentru un număr de cca. centralizată în punctele de aprindere. înlocuirea tuturor lămpilor cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. . pentru iluminarea ornamentală şi decorativă. pe o lungime totală de cca. arată necesitatea. .introducerea graduală a lămpilor solare cu LED-uri de mare intensitate. 2.introducerea modulelor electronice destinate scăderii automate a fluxului luminos pe durate programabile. măsurile tehnico-organizatorice de extindere şi dezvoltare vor trebui să conducă la realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. 4. pentru un număr de cca.800 de puncte luminoase. rentabilitate şi eficienţă economico-financiară.800 de puncte luminoase.● funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. următoarele: 1. ● crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii. 6. reabilitarea şi modernizarea echipamentelor de comandă. automatizare. Capitolul 5 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ● Analiza datelor referitoare la stadiul actual al sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia . 1. .700 care există în prezent.realizarea unei contorizări care să permită individualizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. după caz. 3. Îmbunătăţirea acoperirii luminotehnice rutiere în zonele deficitare. dar şi posibilitatea efectuării unor acţiuni ample de reabilitare. reabilitarea şi redimensionarea. într-o primă etapă. .800 de puncte luminoase. mai performante. a circulaţiei de putere reactivă. în Municipiul Alba Iulia.

Valorile obţinute mult mult mai mici decât cele necesare din punct de vedere tehnic. Având în vedere aceasta. Creşte însă calitatea iluminatului. în timp ce preţul unitar pentru modernizare poate fi controlat de către investitor. Ca urmare s-a investigat posibilitatea considerării unor venituri suplimentare asociate exploatării sistemului de iluminat public (taxe de ocupare a terenului pentru stâlpii liniilor electrice aeriene. Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 10 ani.3. necontrolabil. Din prognoza de eficienţã economică a investiţiei rezultă că Primăria Municipiului Alba Iulia nu poate să suporte pe termen scurt o investiţie atât de mare. Este avantajos să se acţioneze pentru reducerea preţului unitar al modernizării (utilizându-se inclusiv tehnici şi tehnologii moderne de iluminat). Preţul energiei electrice este un factor extern. prezentul Studiul demonstrează că pentru soluţionarea integrală şi sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori specializaţi pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe 5 ani cu valoarea estimată a investiţiei este de 7. 4. 7. are tendinţa de creştere pe care piaţa liberă o poate accentua. 6.000 EURO) cu realizare în 24 de luni. taxe de ocupare a domeniului public de cablurile de telefonie fixă şi de televiziunea prin cablu. reclame etc.500.800. investiţiile realizate în sistemul de iluminat public pot fi amortizate pe durata de studiu. Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică. de aproximativ 10-12 ani. dotarea şi experienţa managerială. bonitatea şi capacitatea financiară necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 .) şi s-a determinat valoarea minimă necesară pentru a amortiza investiţia în perioada de studiu (10 ani). cât şi din punct de vedere urbanistic calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe intervalul de minim 10 ani. Pornind de la faptul că la validarea fezabilităţii economice stricte (fără a ţine cont de criteriile minime luminotehnice) s-a apelat la evaluarea numărului maxim de puncte luminoase care pot fi modernizate pentru a îndeplinii criteriile UE minime. Din analiza datelor istorice se evidenţiază faptul că cheltuielile medii lunare de exploatare – întreţinere a unui punct luminos sunt de cca.000 lei ( 1. dar prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai mulţi ani ( 10 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 5 ani) costurile devin suportabile şi în acelaşi timp se realizează un iluminat public performant încă de la începutul perioadei. ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de Uniunea Europeană. investiţia în modernizarea a 1. Rezultatele demonstreazã că prin asigurarea unor venituri suplimentare de aproximativ 1– 3 EURO/lună pe punct luminos. Preţul energiei electrice ca factor extern. 10 EURO. Acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului Alba Iulia este avantajos atât din punct de vedere economic. conform previziunilor actuale.800 de puncte luminoase în etapa 1 şi 2800 în etapa 2 nu îndeplineşte criteriile de fezabilitate economică. avându-se în vedere faptul că orice reducere a preţului unitar se transformă în profit pentru investitor.

gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. A) Condiţiile de exploatare a serviciului de iluminat public şi obiectivele urmărite de delegatar A.PRESEDINTELE SEDINTEI.concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP) . Secretar. . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Str. (2) Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. 5A. (3) Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Mun. Alba Iulia . Alba Iulia situat în localitatea Alba Iulia.113/2010 CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSIDERAŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini. (4) Autoritatea delegatară a serviciului este Consiliul Local al Mun. Consilier. . .2 Obiectivele delegării .întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public . a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. . Obiectul delegării Obiectul delegării este Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia care presupune următoarele activităţi : . .realizarea iluminatului festiv de sărbători . Alba.dispecerizarea sistemului de iluminat public. A. Marcel Jeler ANEXA nr.modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . Calea Moţilor nr. jud.1. 4 la HCL nr.

lucrări de iluminat festiv de sărbători . d) Optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia.2 . proiectare. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. f) Reducerea cheltuielilor de înreţinere. materialelor. Ofertantul va efectua următoarele activităţi şi lucrări: 3. dotarea tuturor posturilor de transformate (PT) ce deservesc SIP. în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncţionalităţilor sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public ( SIP ) conform Anexei nr 3. obţinere avize şi acorduri necesare . consumabilelor etc ) Prin delegarea Serviciul de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. . c) Separarea instalaţiilor comune de distribuţie a energiei electrice ( iluminat public şi casnic sau alte reţele). 12. având ca suport programe de gestionare şi urmărire a funcţionării SIP . lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public existent . 5. ornamental pentru punerea în evidenţă a elementelor arhitectonice reprezentative din municipiu şi a iluminatului ornamental . întregul sistem de iluminat al Municipiului Alba Iulia trebuie să ajungă să . 10. Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant. 4.3 Condiţiile de exploatare a Sistemului de Iluminat Public . A. 6. realizarea bazei de date informatice.Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui serviciu. a costurilor aferente SIP ( alimentare cu energie. asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public . 8. întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public . din parcuri.4A). proiectarea şi realizarea iluminatului arhitectural. cu puncte de aprindere (PA) destinate exclusiv reţelelor SIP. care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ teritorială a Municipiului Alba Iulia. 9. 7.Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal. parcări şi iluminatul festiv de sărbători. 11. Prin această delegare se urmăreşte: a) Întreţinerea reţelelor de iluminat public existente în Municipiul Alba Iulia descrise în Anexa nr. ornamental. b) Realizarea unui dispecerat cu funcţia de monitorizare permanentă a reţelelor de iluminat public.Obiectivul prezentei delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. e) Programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public şi a instalaţiilor aferente acestuia (Anexa nr. în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini. înfiinţarea şi funcţionarea unui dispecerat pe toată perioada delegării SIP . arhitectural. gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică . Garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public .

8 . Perioada de derulare a lucrărilor de modernizare cuprinse în Anexa nr. (3) Caracteristicile tehnice ale corpurilor şi sistemelor de iluminat trebuie să îndeplinească şi să corespundă cerinţelor normelor SR EN 60598 pentru corpurile de iluminat şi normele CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO)pentru sistemele de iluminat. • Gradul de protecţie al corpului IP 66 .: • Caracteristici tehnice.2. • Caracteristici tehnice . • Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat rutier va fi minim IP 66 pentru compartimentul optic şi IP 66 pentru compartimentul aparataj . LED .5. • Menţionarea explicită a puterii totale a corpului de iluminat (sursă şi aparataj) utilizate .6. diagrama intensităţii luminoase în coordonate carteziene (plan orizontal şi vertical) şi în coordonate polare (pentru cel puţin 3 plane) .V. (3.corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne şi internaţionale referitoare la iluminatul public. • Caracteristici constructive.) Stâlpii utilizaţi pentru fiecare sistem de iluminat pot fi din beton armat.1) Corpurile de iluminat rutier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • Caracteristici tehnice cu îndeplinirea cerintelor CE: dimensiuni de gabarit ale corpului.) Corpuri de iluminat arhitectural: • Caracteristici tehnice (cu îndeplinirea cerinţelor CE) .T.) Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat să aibă avizare M. • Gradul de protecţie al corpului (minim IP 66) . corpurile să fie de tip antivandal . se va realiza în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. precum şi inscripţionarea firmei producătoare pe fiecare corp de iluminat (declaraţii de conformitate) .) Surse de lumină: • Lampi cu vapori de sodiu. cu protecţie la electrocutare: .4. metal. aluminiu sau din raşini poliesterice armaţi cu FS. ale carcasei şi ale elementului optic . (3.A.P. (3. (3. • Caracteristici constructive . • Materialele de construcţie ale dispersorului. 4A este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public. (3.P.L. carcasei trebuie să fie din materiale rezistente şi stabilizate la U. • Inscripţionarea CE. decontarea acestor lucrări se va face eşalonat în 10 ani de contract. • Randamentul luminos al corpului de iluminat minim 0. • Prezentarea pentru fiecare tip de corp a buletinului de încercări a gradului de protecţie (IP) şi a buletinelor de măsurători ale caracteristicilor luminotehnice de la un laborator autorizat naţional sau internaţional . • Domenii de utilizare.. • Prezentarea pentru fiecare corp de iluminat a diagramei relative izocandela. • Descriere constructivă. Exploatarea S.3.) Corpurile de iluminat ornamental : • Caracteristici tehnice cu îndeplinire cerinţe CE . descriere constructivă. halogenuri metalice.I. (3. • Rezistenţa la impact minim IK 08 .

10. halogenuri metalice. variante de montaj.) Condensatoare (3. etapizat : . .) acelor reţele. Electrica S.) Cabluri şi conductori utilizaţi: • Caracteristice tehnice. .) Puncte de aprindere: • Caracteristice tehnice.10.C. • Surse de iluminat : minim 1 an . .) Dulii ceramice E27 şi E 40 (3.9. durata medie de viaţă 20 ani .A. economice compacte) (3. întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului. condensatoare. . balasturi : minim 2 ani .1. normativului naţional SR 13433/99. (3.10.iluminatul ornamental festiv din Municipiul Alba Iulia.4 A facem următoarele precizări : o În cazul reparaţiilor capitale se va avea în vedere desfiinţarea reţelelor . referitoare la iluminatul public . astfel încât sistemul de iluminat al Municipiului Alba Iulia să corespundă cerinţelor normelor internaţionale CIE 115/95. Programul de modernizare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia se va încadra în termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor. descriere constructive.) Patroane siguranţă 10A.3. (3.6.iluminatul de pe străzile. trotuarele.) Cleme derivaţie (3.) Cleme de legătură pentru reţele aeriene (3.iluminatul monumentelor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. prevazând termene pentru fiecare etapă în derulare.10. (4) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui contract de asistenţă tehnică cu proprietarul (S. (3. • Instalaţii rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj : minim 2 ani.7. Concesionarul se obligă să modernizeze şi să întreţină în condiţii de permanenţă sistemul de iluminat public ce aparţine domeniului public precizat în prezentului Caiet de Sarcini. • Ignitere.10. Prin contractul de asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni derularea programului de reabilitare şi întreţinere asumat prin contract.10.) Balasturi (3. 25A (3. parcările din Municipiul Alba Iulia.2.8. 16A. aleile.11.) Caracteristicile materialelor utilizate pentru întretinerea iluminatului public (3.8.iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului .) Garanţiile pentru echipamentele livrate: • Corpuri de iluminat : minim 5 ani.10. reglementarilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene. lumină mixtă.) Aparate utilizate pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte: • Caracteristice tehnice • Descriere constructivă.) Ignitere (3.4. (3. Serviciul de iluminat public supus concesionării trebuie să cuprindă.5.10.) Surse de lumină (sodiu.• Caracteristice tehnice. CIE 92/92.10. Referitor la lucrările de modernizare descrise în Anexa nr.iluminatul arhitectural al obiectivelor de importanţă deosebită.7.

Lmin. SR dreapta. filiala. Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II – “Desfăşurarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia” din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. sucursala sau punct de lucru în Municipiul Alba Iulia. Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere. . TI. a fiecarui corp de iluminat utilizat ● Evaluarea energetică a soluţiei propuse . o Stâlpii tip lampadar cu două braţe se vor păstra. 8. Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse detaliat de concesionar . în urma modernizării sistemului de iluminat. Imax 85. SR stânga.înlocuite . Controalele tehnico-financiare se vor efectua de către personal special împuternicit în acest sens de concedent. controlul modului de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: . Se vor accepta doar metodele care asigură concedentului controlul financiar (accesul la evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul concesionării). Lmax . UI toate. Imax 90. Descrierea parametrilor obţinuti pentru fiecare stradă.1 Conţinutul ofertei tehnice La prezentarea soluţiei tehnice ofertantul va depune : 6. ● Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor luminotehnice utilizate. Ofertantul are obligativitatea de a avea la momentul încheierii contractului. această condiţie trebuie să fie îndeplinită de cel puţin unul dintre asociaţi. valorile pentru: Imax 80. Se vor prezenta detaliat modul de organizare. ofertantul va avea în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat şi a “compartimentului tehnic” existent. Lmin/max. în funcţie de clasa de iluminat specifică. o Corpurile de iluminat ornamentale solicitate cu lămpi de 35W vor fi echipate corespunzător lămpilor de 35/36W cu halogen sau lampa fluorescentă compactă . Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse .Calitative : Lmin/med.Cantitative: Lmin/med. inclusiv operaţiunile de curăţire şi revopsire. ● Fişele tehnice a dispozitivelor şi materialelor ofertate . descriere a metodelor de proiectare utilizate ) . sediul. Graficul de execuţie a lucrărilor de modernizare . Se stabilesc : a) nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici) şi b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia prevăzute în Anexa la Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. o Corpurile de iluminat solicitate cu lămpi de puteri cuprise între 50W – 250W vor fi lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune tubulare . B) Conţinutul ofertei B. desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/performanţă al serviciului. 7.

acestea fiind decontate lunar pe baza documentelor emise de delegat şi însuşite de către delegatar. ● Descrierea activităţii de întreţinere. Tip 2. 3 modele . Horea . . modalitatea de control şi decontare a operaţiunilor . Perdea transversală pe strada cu lăţimea carosabilului de 7 m.să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare . 3 modele . Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii. . înăţimea de minim 0. echipamentele. 2 modele . protecţia mediului . Borderoul va conţine materiale. copaci cu înălţimea sub 8 metri. monitorizare şi întreţinere SIP). ● cost iluminat festiv pentru următoarele tipuri de ornamente : Tip 1. Tip 5. Ofertantul trebuie să depună propriul borderou cuprinzând denumirea materialelor. ● Descrierea programelor de monitorizare a SIP atât în punctele de aprindere cât şi a zonelor de risc (Anexa nr. Consumabilele înlocuite după perioada de garanţie nu intră în costul concesionării. Montaj pe vegetaţie.să descurajeze consumul excesiv şi risipa . echipamente şi lucrări pe care le are în vedere pentru desfăşurarea serviciului. ● borderou de tarife unitare întreţinere SIP . . principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare (preţ unitar material + valoare montare) după modelul ataşat la Caietul de Sarcini.2 Conţinutul ofertei comerciale Oferta comercială va cuprinde : ● costul total al concesionării şi pe componente de activităţi (modernizare SIP. intervenţii la avarii. inclusiv deviz estimat execuţie utilizând borderou de preţuri unitare ofertat. Tip 4.75 cm cu şi fără alte ornamente. . Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă sub 1mp. astfel încât : . gestionarea consumabilelor inclusiv a celor înlocuite. ● Proiect tehnic martor pentru iluminat arhitectural obiectiv “Bustul lui Avran Iancu”.● Proiect tehnic martor reparaţie capitală str. . lucrările sau a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru desfăşurarea Serviciului de Iluminat Public. Tip 3. respectiv vor fi evidenţiate separat valorile specifice modernizării sau întreţinerii. Ornamente fixate pe stâlp de iluminat cu suprafaţă mai mare de 1mp. La întocmirea ofertei se are în vedere schimbarea ciclică la 3 ani a produselor. exploatarea eficientă a serviciului. Ofertanţii vor descrie modelele (se vor prezenta inclusiv imagini) pentru fiecare tip de instalaţie ofertată. 7).să acopere costul efectiv al prestării serviciului . ● borderou de tarife unitare modernizare SIP .să se respecte autonomia financiară a operatorului. Toate instalaţiile de iluminat festiv ofertate vor fi cu LED. reparaţii curente şi periodice. ● valoarea de plată anuală (lunară) solicitată ( pentru fiecare an de contract) . Borderoul va fi structurat pe tipuri de activităţi. copaci cu înălţimea mai mare de 15 metri (Brazi Crăciun). B. două modele .să încurajeze invesţitiile. Montaj pe vegetaţie. 3 modele .

se întocmeşte un proces verbal de recepţie. Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina contractantului. (4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a prestaţiei. prin împuterniciţii săi. (2) În rapoartele periodice de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. inclusiv încadrarea în criteriile de performanţă stabilite prin Regulamentul Serviciului de iluminat public şi în parametri tehnici ofertaţi .C. ca bunuri de retur. (5) Concedentul poate realiza lucrări de modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public prin participarea la diferite programe de finanţare. atât cantitativ cât şi calitativ. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru. E) Clauze financiare şi de asigurări (1) Standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii. garanţii. semnat de ambele părţi. urmând ca după . (2) Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.4A . (4) Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică graficul stabilit pentru modernizare. D) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar şi termenul de realizare (1) Investiţiile care vor fi realizate de concesionar privesc modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia existent conform Anexei nr. Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. (3) La sfârşitul fiecarei luni. (3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. urmând ca la încetarea contractului acestea să fie predate concedentului. recepţii. care cuprinde constatările din rapoartele periodice. (1) Concedentul. (5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor programate. Ofertantul va expune posibilităţile create concedentului de a verifica situaţia financiară a concesionarului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale. (2) Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului.Verificări. modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor. clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului. capacitatea de realizare a serviciului de către concedent să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. (6) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte.

recepţia lucrărilor întreţinerea reţelei nou creată să fie efectuată de concesionar la preţurile stabilite prin contract . F) Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii (1) Bunurile utilizate de concesionar în derularea activităţii sale sunt: a) bunurile de retur - Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ; - Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv programe soft necesare bunei gestionări a SIP, devin proprietatea Municipiului Alba Iulia; b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de concesionar la verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de concesionar în derularea activităţii. Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfaşoară contractul de concesiune, acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare propus . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. G) Măsuri de protecţie a mediului Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerea vegetaţiei, a spaţiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de întreţinere, modernizare sau extindere a iluminatului public. H) Durata concesiunii (1) Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult cinci ani prin acordul de voinţă al părţilor. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public. I) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor

(1) Nivelul minim propus este de 10.000 lei/an şi se va indexa anual cu rata inflaţiei. Plata redevenţei se va face trimestrial, până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent. Pentru întârzierea plăţii redevenţei, concesionarul va plăti o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere, iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute. (2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100.000 lei din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. Garanţia de 100.000 lei depusă va fi restituită concesionarului astfel, după recepţionarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia, 70%, iar 30% la încetarea contractului, diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul). J) Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă parţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării ; în această situaţie nu se datorează daune ; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului ; f) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când Licenţa ANRSC a fost retrasă sau nu a fost prelungită. K) Dispoziţii finale (1) La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia pot participa numai operatori atestati de către A.N.R.S.C. . (2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia) . (3) Concesionarul va comunica concedentului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. Concesionarul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către concedent . (4) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.

(5) Ofertanţii pot propune specificaţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu concesionarul, dar fără a aducere atingere drepturilor legale ale autorităţii contractante .

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini următoarele documente şi anexe : Anexa nr. 1 – Lista posturilor de transformare ce deservesc S.I.P. Alba Iulia; Anexa nr. 2 – Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru S.I.P.; Anexa nr. 3 – Cerinţele pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public ; Anexa nr. 4 – Inventarul corpurilor de iluminat existent S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 4A – Lucrări modernizare S.I.P. Alba Iulia ; Anexa nr. 5 – Clasificarea căilor de circulaţie ; Anexa nr. 6 – Program de funcţionare a iluminatului public ; Anexa nr. 7 – Zone de risc, puncte de monitorizare a S.I.P. ; Borderou de preţuri unitare ( Model) .

Alba Iulia 27 Aprilie 2010

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Nr. Denumirea Postului de Crt. Transformare 01. P.T. nr.1 Oarda de Sus 02. P.T. nr.2 Oarda de Sus 03. P.T. nr.1 Oarda de Jos 04. P.T. nr.2 Oarda de Jos 05. P.T. nr.1 Miceşti 06. P.T. nr.2 Miceşti Localizare Proprietar Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Victoriei Alba Iulia, cart. Oarda de Sus,S.C. Electrica Str.Haiducilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Cocorilor Alba Iulia, cart. Oarda de Jos,S.C. Electrica Str.Armoniei Alba Iulia, cart. Miceşti, Str. Gării S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Miceşti, str. Drăgăşani S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, cart. Pâclişa, str. Carpenului S.C. Electrica Alba Iulia, str. Liliacului S.C. Electrica
Observaţii

07.P.T. nr.1, Pâclişa 08.P.T. nr.2, Pâclişa 09.P.T. nr. 22, Partoş

Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat +

14. str. Electrica S. Alba Iulia 25. Sipotului Alba Iulia. Alba Iulia 17.C.T. Electrica S. str.1 Decembrie (C. Electrica S. nr.28.P. nr.P.38.M.T.18.) Alba Iulia.T. H. Electrica S.P. nr.C. str. Electrica S.P.P.P. Str. Oborului Alba Iulia. Alba Iulia 16. Ferdinand I. str.T. P. 72. Calea Moţilor Alba Iulia. str.C. I. nr.Avram Iancu Alba Iulia.P.P. nr. V. Alba Iulia 27.61.4.T. Arnsberg Alba Iulia.C. Oituz Alba Iulia. Electrica S. Electrica S.70.C.T.5. nr.C.I. str. Electrica S. Electrica S.C. Bratianu Alba Iulia.P. Alba Iulia 37.C. 10. nr.T. Goldis Alba Iulia.P. Electrica S.C. Alba Iulia 30.T. Alba Iulia 36.C. nr.C. Pţa Eroilor (Poliţie) Alba Iulia. nr. str. Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.C.P. nr.33. Alba Iulia 15.P.T.S. Arnsberg Alba Iulia. Clujului Alba Iulia. Bd. nr. Electrica S.C.64.T. str. Alba Iulia Alba Iulia.8.T.C. Gemenilor Alba Iulia. str.P. 40. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum.C. Fabricii Alba Iulia.T.C. nr.C.P.T. Alba Iulia 40.C. Transilvania Alba Iulia.C.63.T. nr. str. nr. Electrica S.C.P. V. Alba Iulia 29.T. Alba Iulia 32.C.T.59. Alba Iulia 18. Vladimirescu Alba Iulia. Electrica S. Bd. Electrica S.C. nr.T.C. nr.T.26. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. nr. Bărăbanţ 12. Alba Iulia 28. 23. nr.T. nr. Electrica S.T.1.P.56.T. nr. Alba Iulia 33.2. Electrica S.P. Gladiolelor Alba Iulia. Viteazu Alba Iulia.52. Alba Iulia 26.T. nr. nr. Electrica S. Reţele comune şi independente de ilum. str. nr. Bloc 280 Alba Iulia. Alba Iulia 39.P. Alba Iulia 23. Alba Iulia 19.P. Alba Iulia. str. Alba Iulia 31. Electrica S.T. nr. Electrica S. 14. 25. Str. nr. Electrica S. Energiei Alba Iulia. Alba Iulia 24. Alba Iulia 21. Electrica S. Alba Iulia.3. str.C.C. Str.C. Goldiş Alba Iulia.39. str.P.P. Reţele comune şi independente de ilum.C.P.2. Iaşilor Alba Iulia. Goldiş Alba Iulia.C. Electrica S.10.C.C.P.T. Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.T. (Moară) Alba Iulia. Mureşului Alba Iulia. nr. Reţele comune şi independente de ilum. str. Mureşului Alba Iulia.P. nr.P. Electrica 1918S. Alba Iulia 35.37. Alba Iulia 22. Electrica utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele comune şi independente de ilum. Alba Iulia 20. Alba Iulia 34. str.T. nr. Electrica S.C. Electrica S.T. Electrica S. Electrica S.P.32.T. E. T.P. str. str. Str M.42. Livezii (Ampoi I) S.6. Pţa. Partoş 11. Bărăbanţ 13.C.T. Bd.C.P.C. nr. V. Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + .T.P. Varga Alba Iulia.C. Electrica S. nr. A Mureşanu Alba Iulia.T.50. Electrica S.P. Eminescu Alba Iulia. Electrica S. Alba Iulia 38. nr.

C.P. 59. sâlpi comuni Reţele indep. Mistral (Romarta) S.C. Electrica S. Electrica S. Electrica S. Macului Alba Iulia.162. nr.T. Tulnicului Alba Iulia.C.41.91. nr. Alba Iulia P.107. Alba Iulia utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele independente de iluminat public Reţele comune şi independente de ilum.111.P. Alba Iulia P.160.T. Alba Iulia 44. sâlpi comuni Reţele indep. Str.C.84. Poligonului Alba Iulia. Str. str.C.T. Cart. Str. public Reţele indep.C. Gladiolelor Alba Iulia. Electrica S. nr.C.78. str. public Alba Iulia 27 Aprilie 2010 .P.C.T.120. Bd.C. 55. Orizont Alba Iulia.100. nr.132. Electrica S. 52. Electrica S. Str. Electrica S.T.T. Str. nr. Electrica S. Electrica S. Alba Iulia 46. Electrica S.str. nr. Tulnicului Alba Iulia.C.C.C. Electrica S. Electrica S. nr. nr. de il. nr.C.T. Alba Iulia 49. 58.P. nr.P. de il. 169 Alba Iulia P. Alba Iulia P. Calea Moţilot (Mag.Arieşului Alba Iulia.C. Electrica S. 54. 57.102. str. Electrica S.P. Str. Alba Iulia P. F.T. nr. nr.C. Electrica S. Electrica S.Calea Moţilor Alba Iulia. La Recea. Str.T. Şincai Alba Iulia.88. de il. Electrica S.C. Cameliei Alba Iulia. nr. de il. Str.T. Şincai (Muncii) Alba Iulia.C.74. nr. 68.Calea Moţilor Alba Iulia. nr. nr. de il. str. 53. Electrica S. 62. Alba Iulia P.T. Alba Iulia P.C. str. Electrica S. Miceşti-Orizont Alba Iulia. Alba Iulia 45. Tolstoi Alba Iulia. str.C. public. Str. nr.T.103. Alba Iulia P.125. Unirii ( Hot. Alba Iulia P. Reţele independente de iluminat public Reţele independente de iluminat public Reţea comuna: iluminat + utilităţi Reţele indep.C. Alba Iulia P. Tolstoi Alba Iulia.150.T. public.Calea Moţilor Alba Iulia. Alba Iulia P. Electrica S.T.C. Alba Iulia P.Arieşului Alba Iulia. public Reţele indep.P. Montana Alba Iulia. Luceafărului Alba Iulia. Cetate) Alba Iulia.T. Montana Alba Iulia. Str. Electrica Alba Iulia. 65. Public.C.176. Public. str. 170. Gh. str.73. Alba Iulia P. Alba Iulia P. sâlpi comuni Reţele indep. R. Alba Iulia P. Alba Iulia 48.T. str. Str. 63.127.121.T. Apulum Alba Iulia. Lalelelor Alba Iulia. 67. 51.T.T. nr. nr. Electrica S.90.94. Str. nr. sâlpi comuni Reţele indep.115.126. 66. Alba Iulia P. str. Unirea) S. Electrica Alba Iulia.C. nr.T.112. de il. nr. Alba Iulia 43. nr.C. Alba Iulia 42.T. Orizontului Alba Iulia. de il. 60. 56.T. Ioan Alexandru S. P. str. nr.C. N. Electrica 69. Gh. R. Electrica S. Alba Iulia P. Electrica S. public.T. nr. nr.Republicii(PROFI) Alba Iulia. str.161. nr. Alba Iulia P.T. Electrica S. str. La Recea. 61.P.C. 50.C.P. nr.C. de il. Electrica S.T.T. Alba Iulia 47. Grigorescu Alba Iulia.T.T. Electrica S. Alba Iulia P. 64.C.T.Arieşului Alba Iulia. sâlpi comuni Reţele indep.

Consilier. Secretar. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Marcel Jeler .PRESEDINTELE SEDINTEI.

Anexa nr. IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 40 IEP 2/21.10005 SC10001. SE10 SE4.e.2 Oarda de Jos NU Tip Nr. SE10 14 7 25 10 4 2 10 7 22 3 8 2 7 17 400 150 980 510 175 150 560 285 810 260 280 105 290 770 Den. Oarda de sus Cordovanilor Ciobănaşului Căprioarei Cucului Făgetului Greierului Gutuiului Mohorului Păpădiei Socului Şoimului Tineretului Viorelelor Zefirului Câmpului NU Cocorilor Castanului Dumbrăviţei Lăcrămioarei Merişor Trifoiului Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen.10005 SC10001.10005 SC10001. SE10 SE4.nr. SE10 SE4. P.1 Oarda de Sus Pct.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il .T. SE10 SE4. SE10 SE4.nr. SE10 SE4. de il pub. SE10 SE4. Tip reţea Secţiune Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Stâlpi Tip SC10001. Crt 01.150W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 53 IEP 2/21-70W 2 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 3 IEP 1/11-70W 1 IEP 1/11-70W 9 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 2 IEP 1/11-70W 15 IEP 2/21-150W 1 IEP 1/11-70W 6 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 12 IEP 5/11-70W 9 IEP 2/21-150 W 1 IEP 5/11-70W 9 IEP 1/11-70W 5 IEP 2/21-150 W 4 IEP 1/11-70W 7 IEP 1/11-70W 8 IEP 5/11-70W 17 IEP 5/11-70W 10 IEP 1/11-70W 4 IEP 1/11-70W 2 IEP 5/11-70W 10 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 14 IEP 1/11-70W 8 IEP 2/21-70W 2 IEP 5/11-70W 3 IEP 5/11-70W 8 IEP 5/11-70W 2 IEP 5/11-70W 7 IEP 5/11-70W 12 IEP 1/11-70W 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.1 Oarda de Jos 12 10 04. tronson de reţea alim e. SE10 SE4.10005 SC10001. SE10 SE4.10005 SE4.nr. SE10 SE4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Apr.10005 SE4. SE10 SE4.T. SE10 SE4. indep. P.10005 Nr 9 42 4 53 4 2 6 1 6 3 1 9 2 2 16 6 4 Lung (m) 765 983 160 2. SE10 SC10001.10005 SC10001. SE10 SE4. de il pub. SE10 SE4. P. Post Trafo. SE10 SE4. SE10 SE4. 2 la Caietul de Sarcini Situatia retelelor de distributie a energiei electrice Nr.10005 SC10001.080 350 540 540 345 Corp ilum Observaţii 02. NU Cedrului Haiducilor Vadului Victoriei Şcoala Gen. P. indep. SE10 SE4.T. nr.2 Oarda de Sus NU 03.010 206 150 1.10005 SC10001.T. SE10 SE4. Oarda de jos Bucegi Cărăbuşului Duzilor Gloriei Garoafei Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 SE4.455 80 345 345 210 380 85 80 1. SE10 SC10001.

T.10005 SC10001. nr.10005 SC10001. Reţ.10005 SE4. SE10 SE4.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub.T. 08. V Vânători Pasarela CFR Dacilor Digului Liliacului Pod Mureş 06. P. Rutier SC 10001 SC10001. Rutier SC 10001 SC10001. de il pub. Partoş 10.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il 09.10005 SE4.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.T. SE10 SC10001. Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. P. indep.10005 SC10001. SE10 SE4.T. SE10 SE4.2 Miceşti 07. SE10 SE4. Pâclişa P. nr. nr. nr. SE10 SE4. SE10 SE4. indep.10005 SC10001. SE10 SC10001.05.10005 5 16 1 5 3 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 16 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 31 4 7 28 4 3 4 30 4 7 2 19 6 860 140 435 160 345 110 545 500 330 335 280 320 180 985 560 150 195 500 100 145 345 60 730 945 2.100 235 285 945 1. P. 22. SE10 Ambiental SE4. SE10 SE4. de il pub. indep. SE10 SE4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.T.10005 SE4.70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W Selux – 70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-150W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Domino .1 Miceşti Apuseni NU Gării Lăpuşului Măgurei Mioriţei Pârâului Postăvarului Scărişoara Trestiei Uricani Bobâlna DA Carpaţi Foto. P. indep. Pâclişa Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al Subteran Al TYIR Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al Al Clasic aerian Al TYIR-subter Al Al Clasic aerianAl Clasic aerianAl Clasic aerian Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 16+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. SE10 SC10001.70W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP2/21-250W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-70W 1 5 16 3 5 4 9 2 16 16 8 7 3 9 5 16 5 4 4 32 2 3 8 2 12 33 51 9 5 13 33 5 1 33 4 7 28 4 3 4 28 30 4 7 2 19 6 Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. SE10 SE4. SE10 SE4. de il pub. nr.100 335 395 435 150 220 580 175 215 150 300 435 150 220 165 790 156 IEP 2/21 -150W IEP 1/11-70W Opalo – 1. de il pub.10005 SC10001.Cumpenei celulă Drăgăşani Dealului Inului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. de il pub.10005 SC10001. SE10 SC10001.10005 SC10001. nr. Partoş NU Reg.2.10005 Met. Miceşti Strunga Topliţa Bujorului Zăvoi Zlatnei Carpenului NU Garoafei Iasomiei Alunului Carpenului Rariştei Coastei DA Fotocelulă NU Reg.10005 Met. SE10 SE4. 23.10005 SE4.10005 SC10001.1. P. indep.T. SE10 SE4.10005 SC10001. V Vânători Pasarela CFR Ana Ipătescu Gemenilor Glinca . SE10 SE4.

Reţ.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. nr. de il pub. P.10005 SC10001.3.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. Ambient .10005 SC10001.4.11.10005 SC10001.70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 2 14 7 5 5 4 3 3 14 25 12 12 16 8 22 3 15 3 8 12 7 12 12 10 4 10 2 11 7 14 3 2 7 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. SC10001. 2br.10005 SC10001. indep. de il pub. de il pub.T.I. Bărăbanţ NU 13.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. nr.10005 SC10001.1.10005 SC10001. nr. Bărăbanţ NU 12. Aluniş Ciocârliei Câmpeni Gorunului Iazului Mureşului Şurianu Streiului Taberei Ciucaşului Cabanei Corniştei Fagului Grădinilor Măceşului Şcoala Gen.2.10005 SC10001.10005 SC10001.T.300 320 410 270 210 150 300 230 100 550 290 340 250 210 180 400 120 450 925 180 310 480 280 360 145 410 345 610 410 454 360 220 290 50 390 270 380 140 90 300 14.10005 SC10001.C.2.T.10005 SC10001.10005 SC10001. Brătianu Olteniei Plevnei Primăverii Trandafirilor Barbu Lăutaru George Coşbuc Ioan Buteanu(Iazului) Libertăţii Mărăşti Mihai Eminescu Regina Maria Nufărului Rândunelelor Simion Bărnuţiu TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR+clasic Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 25 + 16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 25+16 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001.10005 SC10001. P. indep. Alba Iulia NU Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga –150W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 1/11-70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W Malaga – 70W IEP 2/21-150W Biselux -150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Biselux –150W Selux . P.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA – BMPIIP A1 (Luxten) .T.10005 SC10001. P.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.10005 Ornament.10005 9 12 7 11 9 46 9 10 10 6 9 7 9 4 17 14 7 5 5 4 3 3 14 25 6 12 16 7 11 3 18 8 19 12 12 10 4 10 11 7 14 3 2 7 280 550 280 310 250 1. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. indep. Alba Iulia.10005 Ornament.10005 SC10001. Bărăbanţ Petreşti Poieniţei Păltiniş Pescarilor Şardului Stejarului Valea mică Turnătoriei Bucureşti Ion Arion (Crinului) Florilor I.10005 SC10001.10005 SC10001. nr. 2br.10005 SC10001.10005 SC10001.5m SC10001.10005 SC10001.

10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC10001.T. Reţ. Alba Iulia Decebal N.10005 SC10001.10.Bălc. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.4. Ornamentali SC10001 SC10001. Reţ. de il pub.70 W FLC – 24 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux .4.10005 SC10001. Reţ. Reţ.10005 SC10001. Reţ. indep. 2br. P. indep.8. de il pub.4. Coandă (Oborului) Târgului T. indep. Reţ. de il pub. de il pub. indep. indep. indep. indep. Reţ.10005 SC10001.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21.10005 SC10001.4. Alba Iulia DA BMPIIP A1 DA – BMPIIP A1 (Luxten) NU 19. Reţ.10005 SC10001. de il pub.70 W Selux . Reţ.10005 Ambient .235 280 250 225 16.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W Noctis – 3W Thylia . de il pub. de il pub. de il pub. P. de il pub.10005 Ambient . indep. Reţ. Reţ. nr.T.) N. de il pub. Reţ. Titulescu (Zorilor) Bucovinei (Şipotului) Doinei Gh. indep. nr.6. indep. Reţ. nr.10005 SC10001.10005 SC10001.T. P.5m .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 3/21. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. indep.T.5. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. Bălcescu Parc joacă (N.10005 SC10001. nr. Alba Iulia Al 50+25 ACYABY 4 x 16 Transilvania ACYABY 4 x 25 1 Decembrie 1918 20. Goga Lic. indep.5m SC10001. indep. indep. nr. Alba Iulia NU 17.70 W 9 7 2 8 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 14 20 24 2 3 57 14 27 7 12 1 1 1 12 10 7 15 30 5 5 8 28 51 3 14 12 35 7 11 6 Reţ. de il pub. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Economic Pajiştei Proletarilor Traian M Viteazu Sinaia Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran ACYABY 4x16 ACYABY 4x25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Thylia SC10001. indep. Alba Iulia Fabricii Încoronării O. nr. Reţ. indep. Reţ. DA. P.Doja H.10005 Thylia Hermes Quercus 9 13 8 7 2 6 9 8 5 4 7 9 3 7 16 1 3 57 14 27 7 12 3 10 7 15 5 8 28 51 14 12 35 7 11 6 200 380 350 160 70 100 260 500 260 155 180 250 80 160 125 20 110 935 100 1120 340 505 145 600 120 150 150 285 1370 753 540 305 1. de il pub. indep.70 W IEP 1/11-150W IEP 1/11-100W IEP 1/11-70W Thylia .150 W Thylia . indep. de il pub.10005 SC10001. P. de il pub. indep. Alba Iulia IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/22 -400W K+Lux .15.10005 SC10001.70 W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP1/11 – 70 W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux .T.10005 SC10001. indep.14. Reţ. P. indep.T. de il pub. de il pub Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.150 W Thylia . Reţ.BMPIIP A1 (Luxten) DA – BMPIIP A1 (Luxten) 18.70 W Selux .70 W Biselux -70W Selux . indep.5m SC10001. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. de il pub. de il pub.) SC10001.10005 SC10001. de il pub.10005 Iota (orn. de il pub. Vladimirescu Prieteniei Mihai Viteazu Parcul Unirii Şanţ Cetate Sud Banatului(Ceferiştilor) Ferdinand I Incoronarii Viilor Vasile Goldiş TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR Subteran TYIR TYIR TYIR Subteran Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x16 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. indep. Reţ. Reţ.10005 SC10001. de il pub. indep. indep.10005 SC10001.

de il pub.5m SC10001.T. indep.5m Thylia SC10001. de il pub.26. Reţ. indep.10005 Ambient . Alba Iulia DA –BMPIIP A1 (Luxten) 26.4. Eugen Hulea Calea Moţilor T.10005 SC10001.70 W Hermes – 150 W Quercus – 150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux . Maniu Avram Iancu Călăraşi Morii Teilor Brădişor Cloşca Arnsberg 1 Decembrie 1918 Basarabiei Eroilor IIC. Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. indep.10005 Ornament. Reţ. nr. de il pub. de il pub.10005 SC10001. Alba Iulia DA BMPIIP A1 24.10005 SC10001. indep.10005 SC10001. de il pub. Reţ. Reţ. 2br. indep.10005 SC10001. Reţ.T. Alba Iulia NU Arnsberg V. nr.4. Reţ.10005 Ambient . Raţiu (Avantului) Horea Ion Agârbiceanu Pr. Reţ.70 W 5 8 12 1 14 6 7 12 8 10 7 7 7 3 10 12 5 5 5 16 10 3 7 8 8 10 5 15 14 3 3 40 6 5 13 16 4 10 9 7 14 6 37 6 2 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. Reţ. indep.T.32. Reţea comună:util+il Reţ. P. indep. de il pub. indep. indep.10005 SC10001. Ambient .10005 SC10001 SC10001. de il pub. de il pub.10005 SC10001. nr.70 W IEP 2/21-250W Biselux -150W Biselux -70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/22. P. indep.10005 SC10001.T.10005 SC10001.33. 25. indep.Munteniei Lucian Blaga 21. cel Bun Transilvania 22. indep. indep. indep. de il pub.5m 8 12 1 14 6 7 9 8 10 7 7 7 10 12 5 5 8 5 3 7 8 10 5 15 12 3 3 40 6 5 19 16 4 9 350 430 90 260 450 490 310 230 230 300 200 130 265 150 260 130 270 120 155 240 350 125 650 560 105 115 1. indep. 2br.70 W IEP 2/21-150W Biselux -150W Biselux -70W Selux .10005 SC10001.10005 SC10001.T.70 W Thilia .T.10005 Ornament. indep. indep. indep.18. de il pub. P. de il pub. SC10001. Reţ. de il pub.10005 SC10001.10005 SC10001. Alba Iulia Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR TYIR Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 3x25 +16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 3x25 +16 ACYABY3x25 +16 ACYABY 4x25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY3x25 +16 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 ACYABY 4x25 SC10001. nr.10005 SC10001.460 250 180 540 430 150 600 23.150 W Thilia . de il pub. Alba Iulia Peru Dobra I. de il pub. I. Reţ. P.10005 SC10001. Cipariu Rozelor Toporaşilor Alex. nr. de il pub. indep. 2br. de il pub.4.10005 SC10001. Titulescu 9 Mai Albăstrelelor Dr. de il pub.150 W Thilia .28. Alba Iulia NU 25. Reţ.10005 SC10001. de il pub. Reţ.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. de il pub. indep. de il pub.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 .10005 SC10001. de il pub. Reţ. P. indep.Goldiş TYIR TYIR Al 50+ 3x25 Al 2x16 40 6 2 880 150 70 IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W Sferic . Reţ. Reţ. de il pub.nr.10005 SC10001.400W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 1/11-100W Thilia . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Brătianu N. indep. indep.10005 Thylia Hermes Quercus SC10001. Reţ. P. de il pub. Ornament.

nr. Reţ.4. P.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 33.10005 SC10001. de il pub. Alba Iulia Selux . Ornament. 2br. de il pub.10005 SC10001 SC10001.10005 SC10001. de il pub.T. de il pub.T. indep. indep.T.10005 SC10001.10005 Ambient . SC10001.10005 SC10001.C.400W IEP 1/11 .10005 SC10001.10005 SC10001.T. Reţ. de il pub. Ornament. Reţ.400W JET2As -150W Biselux -70W Selux .10005 SC10001. de il pub.Kogălniceanu 31. indep. Reţ.nr. P. indep.C. 2br. I . indep. Cuza Gării (Bărăbanţ) Gh. de il pub.400W Malaga – 70 W IEP2/21. indep. Dec 1918 H. Alba Iulia DA BMPIIP A1 Arnsberg Cloşca Ghioceilor Iederei Jderului Mircea Eliade (Sub Vii) Salcâmului Mit. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. 2br.5m SC10001. Alba Iulia Mitr.10005 SC10001.T. 2br.Vladimirescu Arieşului (Ampoi 3) Livezii ANL Crângului Dobrogei Iaşilor Moldovei Ceferiștilor Siretului Ferdinand I 1.400 160 155 600 180 190 1. P. de il pub.70 W JET4 As -70W IEP2/22. SC10001.10005 Ornament. Reţea comună:util+il Reţ. 2br.70 W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21.10005 7 11 1 6 9 3 7 2 5 4 4 4 4 17 15 5 4 3 39 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 10 9 20 5 3 23 5 3 29 20 250 430 45 231 460 690 290 70 150 245 120 170 150 710 450 335 90 1.38. de il pub. Al Sterca Sulutiu T.40. Miron Cristea Unirii M Viteazu Parc Custozza TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Al 25x3+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 SC10001.000 360 150 668 950 100 220 400 1. nr. Reţ. de il pub.10005 SC10001. Reţ. indep.10005 SC10001. 2br. Ornamental Ornament.150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-70W IEP 2/21 – 150W PVB – 150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 1/11-100W IEP 3/21 . nr. de il pub.10005 SC10001. nr. nr.400W IEP2/22.T.70W Selux .080 900 28.10005 SC10001. Doja Ionel Pop Lipoveni Mărăşeşti M. Reţ. Alba Iulia DA BMPIIP A1 29. Alba Iulia NU DA BMPIIP A1 NU TYIR Subteran ACYABY 4x16 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerianAl 50+25 Clasic aerian Al 50+25 Clasic aerian Al 50+25 TYIR Al 50+25 Subteran ACYABY 25x3+16 Subteran ACYABY 4 x 16 Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 50+25 IEP 3/21-150W IEP 2/21-250W Opalo 1-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Opalo 1.10005 SC10001.250W IEP 2/21.250W 9 11 1 6 9 3 5 3 5 4 8 8 4 34 30 6 2 10 4 6 37 2 2 4 3 5 31 7 3 24 35 8 6 8 9 20 5 3 23 5 2 3 3 29 15 2 3 Reţ.10005 SC10001.10005 SC10001.4.50. de il pub.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.27. Reţea comună:util+il Reţ. indep.39.150 W IEP 2/21 – 150 W . Reţ.10005 SC10001. P.42.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. indep. indep. Al.5m SC10001.70W Biselux -70W IEP 2/21-250W IEP 2/22. Reţ. indep. P.10005 SC10001. indep. indep. nr.70 W IEP 3/21 – 70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Biselux -70W Biselux -70W IEP 3/21-150W Biselux -70W Biselux -70W Schreder . Alba Iulia 30.10005 Ornament.10005 SC10001.10005 SC 10005 Ambient .Andrei Şaguna Gabriel Bethlen Muzeului Castanilor Patr.10005 SC10001. P. indep.37. Ornament. Alba Iulia 32.52. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub.900 60 140 100 125 1. P. de il pub.

nr.10005 SC10001.10005 SC10001. indep.24 W Thilia .Oituz Popa Laurean Livezii 34. indep. P.10005 SC10001. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ.10005 SC10001.Viteazu Parcul Unirii Bd. de il pub. Reţ. P. indep.10005 SC10001. de il pub. indep.10005 SC10001. de il pub. de il pub Reţ. indep. indep. P. de il pub. P. de il pub. 1 Decembrie Crişan A. indep. Alba Iulia 36. P. indep.70W Hestia . P.T. nr. de il pub.64. 1 Decembrie DA – BMPIIP A1 (Luxten) TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran Subteran TYIR Subteran Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Clasic aerian TYIR TYIR TYIR Subteran Clasic aerian Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian TYIR Clasic aerian Subteran Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 35x3+25 ACYABY 4 x 16 ACYABY 4 x 16 Al 25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 ACYABY 4x25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x25 Al Al Al Al 50+25 50+25 50+25 50+25 SC10001. de il pub.24 W Thilia . nr.10005 SC10001. indep.10005 SC10001.5m SC10001 SC10001.10005 SC10001.T. Alba Iulia NU 310 970 130 130 150 650 475 565 450 150 40.10005 Ambient . de il pub. indep. Reţ. indep. nr.T. de il pub. P.61. Alba Iulia V. P.150W Hestia . indep. de il pub. indep.T.10005 Condor SC10001. nr. de il pub.70 W Hestia – 250W IEP 3/21-70W Selux .250 W Neos . Alba Iulia NU 39. indep. de il pub.T. Reţ. de il pub.150 W 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 1 9 3 5 2 6 13 14 10 32 10 12 15 20 17 10 4 16 36 5 5 8 28 3 3 1 4 17 12 13 16 30 5 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia NU NU Al 50+25 Al 50+25 Al 50+ 3x25 Al 50+25 ACYABY3X25+16 ACYABY 4x25 IEP 3/21.5m Ambient .70W Sferic . de il pub. de il pub. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 Ornamentali Thylia 18 2 6 25 7 5 7 6 8 6 10 17 4 26 3 10 3 6 6 13 14 10 16 10 12 15 10 17 5 4 16 5 8 28 3 4 4 17 12 13 16 5 570 80 240 400 250 760 240 165 230 150 110 800 150 200 120 200 80 120 200 420 450 330 180 250 270 750 400 450 450 IEP 3/21-150W IEP 3/21. indep. de il pub.10005 SC10001.T. indep. Reţ. Reţ.150W 37.70 W Opalo 1.73.10005 SC10001. Alba Iulia Parcare+piaţetă M. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub.70 W IEP 2/21-100W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP 3/21-70W Opalo 1. de il pub. indep.T. Reţ. indep.10005 SC10001. Reţea comună:util+il Reţ. nr.5m Ornamentali Thylia SC10001. de il pub.4.10005A mbient .4. indep.10005 SC10001.59.10005 SC10001.70. Reţ. Ambient . de il pub.70 W Selux 70W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W Selux . indep. de il pub. nr. 72. Alba Iulia 35. Reţ. de il pub. indep. indep. 2br. de il pub.10005 SC10001.4. indep.150 W Thilia . indep.70 W FLC .10005 SC10001. Reţ. Reţ. indep. Reţea comună:util+il Reţ. Reţ. Ambient . Reţ. de il pub. indep. Reţ.Goldiş NU Crizantemelor Muşelului Bucovinei ( Şipotului) NU Cloşca Revoluţiei Toporaşilor Energiei Vulturului Ion Alexandru Liviu Rebreanu Nicolae Stănescu Marin Sorescu Revoluţiei Gladiolelor Transilvania 38.10005 SC10001.70 W FLC . Reţ.4.5m SC10001.150 W Biselux . de il pub. de il pub. indep.70 W Selux . Alba Iulia 41.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001.70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W Selux .10005 SC10001.10005 SC10001. Reţ.4. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.T.63. Reţ.150 W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux .5m Oleron Condor Metalic Ornament.10005 SC10001.70 W Opalo 1.nr. DA – BMPIIP A1 (Luxten) .150W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W IEP 2/21 .150W IEP 2/21.Mureşanu Muncitorilor Zidarilor Tribunalului Livezii Aurel Vlaicu Parcul Unirii Bd.56. Reţ. de il pub.

indep. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. Alba Iulia Gladiolelor Iederei Jderului Fânânele Lalelelor Revoluţiei 1989 Macului Poligonului Alexandru cel Bun (Ulmului) Muncii Craivei Zona Craivei Muncii Margaretelor Republicii V. de il pub.70 W IEP 3/21-70W IEP 1/11-70W IEP1/11. indep. P.10005 Ambient .10005 SC10001.400W 5 11 22 2 8 5 2 29 3 5 2 18 6 10 13 12 24 19 11 29 4 13 16 4 16 33 8 10 14 3 12 2 40 20 27 2 4 20 12 8 1 1 5 10 4 Reţ.10005 SC10001. Reţ.Alecsandri Bujorului Luceafărului Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Clasic aerian TYIR TYIR Subteran TYIR TYIR Clasic aerian Clasic aerian Subteran Subteran TYIR TYIR Subteran TYIR Clasic aerian Subteran Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 3x35+50 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 25+16 Al 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 2x16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 ACYABY 3x25+16 SC10001.4. Reţea comună:util+il Reţ. SC10001. de il pub.10005 SC10001.74.5m Ornament.10005 SC10001. Reţ.78.10005 SC10001 Ambient . de il pub.70 W Selux .10005 SC10001. Reţ. indep.10005 Ambient . Alba Iulia 44. indep.5m SC10001.10005 SC10001 10 13 12 24 19 11 29 4 11 16 4 16 33 12 14 3 12 2 40 20 27 2 4 19 10 8 1 1 5 10 4 Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. Reţ.10005 SC10001.70W Lucifer .10005 SC10001. de il pub. de il pub. indep. de il pub.10005 Ambient . nr. indep.4. de il pub.70 W Biselux . Reţ. indep. Reţ.84.T. indep. Reţ. indep.5m SC10001.5m SC10001.70 W IEP 2/21-150W IEP 3/21-70W Opalo 1. nr. de il pub.010 689 730 567 288 500 220 360 400 120 950 980 570 300 190 100 850 1145 50 60 220 430 315 Thilia . P. indep.10005 SC10001. indep. Alba Iulia 47.4.10005 SC10001.10005 SC10001.T. de il pub. de il pub. indep.10005 SC10001.88. indep. de il pub. Reţea comună:util+il Reţ. nr. de il pub.5m 11 11 2 8 5 2 29 3 5 2 21 300 360 85 650 135 150 980 145 175 75 670 150 560 1. de il pub.42. indep. Reţ.90. de il pub. nr.70 W IEP 1/11-100W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W Selux . P. de il pub.10005 SC10001. indep. 2br. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep. de il pub. Reţ. de il pub. P. Reţ.70W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W IEP 2/22. indep.70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W Selux . Reţ.10005 SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001. indep. de il pub.70 W IEP1/11-100W IEP 3/21-70W IEP1/11-100W IEP 2/21-250W IEP1/11-70W IEP1/11-100W IEP1/11-70W IEP 2/21-150W IEP 3/21-150W Selux . nr.T. Ret. de il pub. DA BMPII P A1 45.10005 SC10001.10005 SC10001. de il pub. Alba Iulia Gemina Unirii Branduşei NU Ion Minulescu Cireşului Lalelelor Liceului Violetelor Vişinului Macului 43. Reţ.10005 SC10001. de il pub. P. Reţ.10005 SC10001. de il pub. de il pub. indep. indep.5m SC10001. P. SC10001. DA – BMPIIP A1 (Luxten) DA BMPIIP A1 46.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001. Reţ.10005 SC10001.T. Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.4.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W Selux .10005 SC10001. indep.nr. Alba Iulia DA Fotocelulă Mesteacănului Vânătorilor Calea Moţilor 700 120 . de il pub. P.T. indep.94. indep.10005 SC10001. Reţ.70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 3/21-70W IEP 2/22-400W IEP 3/21-70W Selux . Reţ. Alba Iulia NU DA Fotocelulă 48.10005 SC10001. indep. Reţea comună:util+il Reţ. indep. indep.4.10005 Ambient . nr.91.T. de il pub. Alba Iulia Subteran Subteran Clasic aerian TYIR TYIR` Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY3X25+16 ACYABY3X25+16 Al 50+25 Al 50+16 Al 50+16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient .10005 SC10001.T.

indep.121 Alba Iulia Apulum Cetăţii Dealul Furcilor Încoronării Înfrăţirii Izvorului Ampoi III Subteran Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Clasic aerian Subteran ACYABY 4 x 16 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 Al 50+25 ACYABY 4x16 Ambient . de il pub. Reţ.4. indep. Reţ. indep. Reţ.10005 SC10001. P. indep. de il pub.10005 SC10001. indep. de il pub.10005 SC10001.T.115 Alba Iulia Marcus Aurelius Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001. indep. P. Severus Subteran Clasic aerian ACYABY 3x25+16 Al 50+25 Ambientali SC10001.10005 Ambient . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ. indep.5m SC10001. indep. Reţ.70 W IEP 2/21.10005 SC10001. Reţ.49. 54.nr.T.T. indep.4.5m 15 350 Selux .nr. de il pub. de il pub.T.T. de il pub.5m SC10001.70 W IEP 1/11-100W IEP 3/21-150W Selux .T. indep. indep.112 Alba Iulia Arieşului Subteran ACYABY 4 x 16 Ambient . Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţea comună:util+il Reţ.10005 1 5 13 13 7 36 100 200 355 480 250 850 IEP1/11-100W Selux .nr. de il pub.100 Alba Iulia 50. indep. DA Fotocelulă .102 Alba Iulia 51.nr. indep. de il pub. P. Reţ. de il pub.10005 2 18 5 5 14 9 23 10 3 7 9 7 8 350 815 175 160 370 880 680 400 700 100 220 IEP 3/21-70W Selux .70 W IEP 2/21. P. Reţ. Reţ. de il pub.10005 Ambient .5m SC10001.10005 SC10001.nr.10005 29 30 950 500 IEP 2/21-250W 29 30 Reţ.10005 29 10 950 300 Jasper . Reţ.10005 SC10001. de il pub. P. de il pub.10005 SC10001. Moţilor Ampoiului Orizontului Subteran TYIR Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Al 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 2x35+25 ACYABY 3x25+16 Al 2x16 Al 2x16 Al 3x16+50 Al 3x25 +16 Al 3x25 +16 SC10001.T.70 W IEP 3/21-150W 29 30 Reţ.T. indep.150W IEP 1/11 . indep. de il pub. indep. de il pub. P. Reţ.70 W 17 Reţ. P. indep.10005 SC10001. indep.nr. indep.10005 SC10001. 55. de il pub.nr.4.120 Alba Iulia 57.10005 SC10001. P.5m SC 10001 SC10001.4.nr. de il pub. de il pub.111 Alba Iulia Sept. indep. de il pub.70 W IEP1/11-100W 5 10 9 10 3 6 16 3 Reţ.125 Alba Iulia Arieşului Miciurin Emil Racoviţă Republicii TYIR Subteran TYIR Clasic aerian TYIR Al 50+16 ACYABY 4x16 Al 25+16 Al 50+25 Al 2x16 Al 50+25 SC 10005 Ambient .70 W IEP 3/21-70W IEP 2/21-250W IEP 2/21-150W IEP 2/21-150W PVB – 250W IEP1/11-150W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W 2 18 5 5 14 9 23 10 6 7 9 7 8 Reţea comună:util+il Reţ. indep. indep. indep.5m SC 10005 5 10 9 10 3 6 16 2 400 450 350 390 150 200 400 100 Selux 70 W IEP 3/21-150W IEP 2/21-150W IEP 2/21-250W IEP 3/21-150W IEP 3/21-150W Selux .10005 SC10001.4.nr. de il pub. DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 58. Reţea comună:util+il DA Fotocelulă 56. DA BMPIIP A1 NU DA Fotocel DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 DA BMPIIP A1 (Luxten) 53. de il pub. de il pub. Reţ.10005 SC10001. Reţ. Reţ.4. Reţ. de il pub.10005 SC10001. de il pub.T. P.150W IEP 2/21.nr.T. P.250W 1 5 13 13 7 36 Reţ.107 Alba Iulia Avântului Cameliei Vânătorilor Tulnicului Revoluţiei Detunata Tulnicului C.103 Alba Iulia 52.10005 SC10001.10005 Ambient . Reţ.

10005 SC10001. de il pub.150W Biselux . Moţilor Pasaj Centru N. 2br. de il pub.150W IEP 2/21-150W Domino . indep. indep. de il pub. de il pub. Reţ. Reţea comună:util+il Reţ. 62. de il pub.70W Opalo 1.126 Alba Iulia Ardealului DA BMPIIP A1 Iuliu Maniu F. Reţ.169 La Recea Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 Ambient –6. indep. indep.150W Biselux . Ornament.150W Opalo 1. indep. indep. Reţ.70W Biselux . Reţ. indep.127 Alba Iulia 61. indep. de il pub. de il pub. indep. Cigas 2. de il pub.70W Opalo 2 . P.150W IEP 3/21 -70 W IEP 2/21. indep.10005 SC10001. Reţ. indep.70W JET2As -70W IEP 1/11-70W IEP 1/11-100W Opalo 1 – 70 IEP 3/21 -70 W IEP 2/21. de il pub. de il pub.Ilit Calea Moţilor Varese Arieşeni Cornel Medrea C.Caragiale G. indep.162 Alba Iulia DA BMPII P (Luxten ) Pinului Tonitza Andreescu Francesca Alcala de Henares (Bayonne) Calea Moţilor Milenium I.70W Opalo 1 . Ornament. de il pub. indep. indep.0 m Ambient –6. Uranus La Recea Tarina Roşia Montană Bunta Piatra Corbului Izvorului DA Foto DA Fotocelulă DA Fotocelulă DA Fotocelulă 66. de il pub. de il pub.10005 SC10001. de il pub. Reţ.70W Malaga .70W Opalo 1.70W Opalo 1 . 2br. de il pub. nr. de il pub.10005 SC10001. indep. Ornamentali SC10001. Reţ. Reţ. Reţ. indep.10005 SC10001. indep.70W Opalo 1. de il pub. Reţ. Reţ.nr. de il pub.10005 Ornament.10005 SC10001. Reţ. Reţ.70W Malaga .0 m Ambient –6. de il pub. de il pub. Metalici rut.70W Malaga . P. P.70W 13 32 4 17 17 30 6 22 74 6 4 23 12 2 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 12 3 6 34 14 20 Reţ.10005 SC10001.70W 21Cartier privat.10005 SC10001. de il pub. Reţ. de il pub. de il pub. de il pub. indep.10005 SC10001. P.0 m Ambient –6. 2br.T. de il pub.70W Malaga .150W Biselux . indep.10005 SC10001. 2br. de il pub.T. de il pub. indep. Reţ.T.T.10005 SC10001.T.nr. Reţ.70W Opalo 1. de il pub. de il pub.10005 SC10001.59. Grigorescu DA BMPIIP A1 (Luxten) Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x25+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 Al 16+25 Al 16+50 Al 16+50 Al 16+25 Al 16+25 Al 16+25 Al 50+16 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x25 Al 50+3x16 SC10001.150W Opalo 1 . indep. P.10005 SC10001. indep.70W Opalo 1. Reţ.132 Alba Iulia IEP 2/21. Reţ.nr.70W Opalo 1. P. Reţ.70W Opalo 1 .70W Opalo 1.10005 SC10001. Reţ. indep. Reţ.10005 SC10001. Reţ. indep. Reţ. indep.Enescu Varese Nazareth . indep. de il pub.10005 SC10001.70W Opalo 2 . Reţ.10005 12 18 17 15 3 10 37 27 14 4 7 3 20 17 9 12 10 20 20 17 8 10 9 6 9 62 7 11 3 6 34 180 270 350 150 90 250 550 150 150 990 600 120 250 100 600 590 300 360 330 665 670 600 180 320 295 220 285 2. Reţ.tin Brancuşi Sliven Calea Moţilor Viadana Calea Labului Calistrat Hogaş Ponor Orizont 1. de il pub.70W Biselux .70W Malaga .nr. Reţ. P. Orizont DA Fotocel 67 P.nr. indep.0 m Ambient –6. Ornament. indep.10005 SC10001. de il pub. indep. Reţ.70W Opalo 2 . de il pub. Reţ. Reţ.10005 SC10001. indep. P.150 Alba Iulia 63.161 Alba Iulia 65.10005 SC10001. Mistral Primăverii C. Reţ.70W Malaga . Reţ.150W Opalo 1. indep. de il pub.70W Opalo 1.0 m 21 16 14 12 10 15 480 430 400 480 400 470 Malaga .10005 SC10001.10005 SC10001.nr.T.200 220 345 150 180 820 60. indep.10005 SC10001. indep. se fac 16demersuri pentru 14predarea reţelelor de 12utilităţi către Consiliul 10Local 15 DA Fotocelulă . indep.T.T.nr. Reţ.T.L.160 Alba Iulia 64. indep.0 m Ambient –6. Reţ.250W Biselux .150W Opalo 1. de il pub.10005 SC10001.

170 La Recea Nanului Orlea Piatra Corbului Ioan. indep. de il pub. 9Reţ. de il pub. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.5 m Ambient –4.70 W Selux . DA Fotocelulă DA Fotocelulă PRESEDINTELE SEDINTEI.70W Malaga .T.5 m 15 14 15 6 9 480 430 400 250 300 Malaga . indep.0 m Ambient –4.0 m Ambient –6.70 W 69. Marcel Jeler . Alexandru Subteran Subteran Subteran Subteran Subteran ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 3x35+16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 Ambient –6.T.0 m Ambient –6. Consilier.70W Malaga . nr.176 Ioan Alexandru 15Cartier privat. P. nr. Secretar. se fac 14demersuri pentru 15predarea reţelelor de utilităţi către Consiliul Local 6Reţ.70W Jasper .68 P.

punctul A. Cerinţele funcţionale: Sistemul de dispecerizare va monitoriza cel puţin în punctele de apridere a iluminatului public următorii parametrii: 9. Oprirea de urgenţă va fi execuată pe cea mai mică parte a reţelei ce poate fi controlată în mod individual . Sistemul urmăreşte şi jurnalizează programarea şi executarea lucrărilor de intervenţie ordinare. evenimentelor şi erorilor apărute. Sistemul de dispecerizare execută oprirea de urgenţă a unei porțiuni de reţea în cazul în care sunt detectate condiţii ce pot duce la defectarea unor elemente de reţea. voltaj (sub/supra voltaj). respectiv. vor fi disponibili pe fiecare nivel (tronson) al reţelei. Raportare Sistemul de dispecerizare poate genera rapoarte operative conţinând executarea intervenţiilor planificate sau extraordinare. şi varierea intensităţii luminoase generate. eşecul unor componente de reţea sau individuale.Anexa 3 la Caietului de Sarcini Produs program pentru dispecerizarea reţelei de iluminat public În conformitate cu Caietul de sarcini. b).consum energetic. raportarea evenimentelor apărute în reţeaua de iluminat public în vederea monitorizării funcţionării reţelei şi cea de control şi comandă a elementelor din reţeaua de iluminat public. cât şi înregistrarea intervenţiilor extraordinare.erori ale reţelei (ciclice.) Parametrii electrici şi energetici de funcţionare. Comanda şi control Execuţia de comenzi individuale şi secevenţe de comenzi este disponibilă la toate nivelele reţelei. 12. etc. Componente: . Sistemul poate furniza rapoarte analitice sau date primare pentru astfel de rapoarte conţinând informaţii de consum şi performanţă a reţelei. Aceşti parametrii vor fi disponibili până la nivelul unui circuit sau a unui punct de iluminare.curent. 13. apare ca evidentă pentru beneficiar necesitatea utilizării unui sistem integrat de dispecerizare. 10. execuţia unor comenzi de protecţie prestabilite.luminanţă ( cel puţin pentru zonele de risc nominalizate de beneficiar). Comenzile tipice sunt pornirea şi oprirea iluminatului. cât şi condiţiile de eroare. Produsul program care stă la baza sistemul de dispecerizare trebuie să suporte două categorii principale de funcţiuni. 11. în cazul în care reţeaua deserveşte zone de risc . Parametrii de luminaţă sunt disponibili prin intermediul modulului de monitorizare şi control al punctului de iluminare.2.

Unitatea de procesare centrală are următoarele funcţiuni: 1. 3. 6. execută un număr de instrucţiuni pre-programate fără a fi în legatură permanentă cu procesorul punctului de aprindere ori cu unitatea centrală a sistemului de monitorizare. colectează date despre intervenţiile operative în teren. controlează şi monitorizează un punct de arindere şi. Modulul de monitorizare şi control al punctului de iluminare. urmareşte planificarea lucrărilor de intreţinere la toate nivele reţelei . crează sau poate furniza date primare pentru rapoarte analitice referitoare la consumuri şi performanţa reţelei. 5. 3. 4. detectează condiţiile de funcţionare speciale care pot conduce la defectarea unor elemente de reţea (exemplu: defecte ce apar periodic) şi execută oprirea de urgenţă a reţelei subiacente.. 2. Un modul capabil de a măsura luminanţa actuală va putea fi folosit pentru un grup de astfel de elemente având ca funcţiuni: 1. prin urmare. a pune în funcţiune. cât şi grupări ale acestora). procesorul va accepta diferite moduri de comunicare cu unitatea centrală . Aspecte non-funcţionale: . 2. monitorizează consumul specific al punctului de iluminare (putere/energie) . 3. culege date de la componentele subiacente (subordonate) şi le prezintă unui operator prin intermediul unei interfeţe grafice separate de procesor. 5. etc. va putea accepta diferite moduri de comunicare cu componentele superioare de monitorizare 7. 8. toate circuitele de reţea şi punctele de iluminat stradal din zonele de risc . 4. sau varia intensitatea luminoasă a unui punct de iluminat . putând porni. execută actualizarea componentelor de program în reţeaua subiacentă . 5. înregistrează şi transmite parametrii tehnici de funcţionare al punctului de iluminat. semnalează necesitatea efectuării întreţinerii punctului de iluminare. transmite date referitoare la profilul consumului de energie a reţelei subiacente punctului de aprindere . primeşte comenzi de la componetele superioare de monitorizare . trimite instrucţiuni sau secvente de instrucţiuni programate de un operator care vor fi executate de elementele de reţea de iluminat (atât elemente individuale. Procesorul punctului de aprindere (PA) stradal are următoarele funcţiuni: 1. execută comenzile unui operator. execută o secvenţă de instrucţiuni pre-programate fără a necesita contactul permanent cu unitatea centrală . este o componentă instalată pentru controlul şi monitorizarea unui element de iluminare stradal individual. 6. procesorul pastrează într-o memorie fixă evenimentele şi parametrii de consum ale reţelei subiacente care au apărut într-o perioadă dată . 2. atât cele ordinare cât şi cele de urgentă . 6. 7. crează şi transmite alarme operative bazate pe parametrii primiţi de la reţeaua subiacentă . crează rapoarte operaţionale privitoare la evenimente şi intervenţii în reţea . 4.

WLAN. Suport şi mentenanţă: Componetele hardware şi software folosite vor fi suportate de respectivul ofertant pentru o perioadă de 10 ani de la darea în exploatare. Beneficiarul are dreptul să indice care variantă sau variante dintre cele prezentate de ofertant vor fi evaluate demonstrativ. Secretar. Conexiune conform cu o schema prestabilită. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. . Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. între dispozitivele de dispecerizare şi reţeaua de iluminat. Conexiune permanentă . Consilier. În teren. Tehnologia de comunicaţie: Ofertantul va ilustra modalităţiile de comunicaţie al procesorului central cu PAI şi modulul de monitorizare şi control astfel : 13. Ofertantul va detalia schema de principiu. . cât şi gradul de discretizare în teren. Securitate: Comunicaţia între unitatea centrală şi dispozitivele din teren este securizată prin criptare. Componente disponibile comercial: Toate componentele hardware şi software folosite în realizarea sistemului de dispecerizare vor fi disponibile pe piaţă. Ofertantul va detalia variantele de suport şi mentenanţă disponibile.Cablat. 3G. beneficiarul va alege gradul de rafinare a dispecerizării. Marcel Jeler . Următoarele tehnologii de comunicaţie sunt considerate relevante: . reţele terestre permanente . Excepţie pot face intefeţele de nivel scăzut. configuraţia iniţială pe strazi fiind detaliată în Anexa 2. Ofertantul este încurajat să dezvolte în ofertă şi alternative. Demonstrabilitate: Ofertantul va trebui să poată demonstra funcţionalitatea sistemului de dispecerizare dacă beneficiarul o va cere. 14. Tehnologia de criptare trebuie să aibă disponibilitate comercială separată (off the shelf).Wireless (GSM/GPRS. Beneficiarul poate alege să folosească iniţial doar funcţiunile de monitorizare şi raportare.Comunicaţie pe linia de putere (Powerline communication) . cât şi precondiţiile pentru a putea aplica o anumită tehnologie de comunicare. etc.Rulaj gradual Ofertantul va ilustra cum poate executa dispecerizarea într-un numar de faze. cu timp de răspuns şi preţ. putând activa funcţiunile de comandă în orice moment socotit ca potrivit. componentele din teren vor avea interfeţe de comunicaţie locale cu dispozitivele portabile ale personalului de intervenţie. hardware. indicând pentru fiecare componentă furnizorul.). De asemenea.

10005 40Thylia 8IEP 2/21 10Selux JET4 As 10IEP 3/21 5IEP 3/21 29IEP 2/22 5Malaga 14IEP 2/21 28IEP 2/21 5Selux 13IEP 2/21 5Selux 1IEP 1/11 2IEP 1/11 35Selux 5Selux 13IEP 2/21 36Biselux 13IEP 2/21 44IEP 3/21 12Sferic 11Jasper 13IEP 2/21 17IEP 3/21 19IEP 2/21 12IEP 2/21 4IEP 3/21 7IEP 3/21 2IEP 3/21 8IEP 1/11 25IEP 2/21 12Biselux 12IEP 1/11 4IEP 2/21 20Selux Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Philips Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten HIT-CE HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 150W2008 20 – 70W2008 8 – 250W1999 6 .5 m .70W2010 13 – 150W 1999 17 – 70W 1999 19 – 150W 1999 12 – 150W1999 4 – 70W1999 7 – 70W1999 2 – 70W 1999 8 – 70W2004 25 – 150W1999 12 – 150W1999 12 .10005 SC10001.4.5 m SC10001.5 m SE4.10005 Ambient .10005 SC10001.5 m 12Ambiental 4.5m 13 SC10001.10005 4 SC10001. Stâlpi 2 Tip Stalpi 3 Buc.10005 Ambient .4.70W1999 11.-Putere 8 Anul instalării 9 Observaţii Proprietatea Municipalităţii 10 AMPOI III ( Alei de acces blocuri) 9 10 ARDEALULUI ARNSBERG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AUREL VLAICU AVÂNTULUI (Dr.10005 4 SC10001.10005 2 SC10001.Ion Raţiu) AVRAM IANCU BARBU LĂUTARU BIBLIOTECII (G.5 m Ambiental 4.10005 SC10001.4.10005 7 SC10001. 12 SC10001.10005 12 SC10001. 4 la Caiet de Sarcini Inventarul corpurilor de iluminat Nr. Producător 5 6 Tip 7 Lampă Buc. SE10 SC10001. I. crt. Cloşca şi Crişan 2 3 4 5 6 7 8 9 MAI (Inochentie Micu Clein) ALBĂSTRELELOR (Ac. Betlehem) BRĂDIŞOR (Vlad Tepes) BRÂNDUŞEI (Crd.5m 11Ambiental 4.10005 19 SC10001.5 m SC10001 Ambient .10005 17 SC10001.70 W2003 10 – 70W1999 5 – 150W1999 29 – 400W1999 5 – 70W1999 14 – 150W1999 28 – 150W1999 5 – 70W1999 13 – 150W1999 5 – 70W1999 1 –100W2003 2 – 70W2003 35 – 70W2003 5 – 70W 2008 13 – 250W1999 32 – 70W 1999 4 – 150W 1999 10 – 150W 1999 3 – 250W 1999 46 – 150W 1999 12 . 4 Dispozitive iluminat Tip.10005 Ornamental 2 br.10005 8 SC10001.10005 25 SC10001.Al. Hossu) BUCUREŞTI BUJORULUI (Petru Maior) CAMELIEI (George Bariţiu ) Ambiental 4.Borza) ALEX.5 m SC10005 Ambiental 4. 0 ALBA IULIA 1 1 DECEMBRIE 1918 (Crişan-Cloşca) Colegiul Horea.Anexa nr. SC10001. Manciulea) 20 8 10 10 5 29 5 14 28 5 13 5 2 33 5 12 18 57 Thylia SC10001.10005 20 Ambient .70 W2003 8 . IOAN CUZA (Clujului) PETRU DOBRA (Ampoiului) ANDREI MUREŞANU APULUM ARIEŞULUI (Şt.100W2004 4 – 150W1999 20 – 70W2004 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga rețea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Denumire tronson reţea-stradă 1 Nr.4.10005 SC10001.10005 6 Ornamental 2 br.

VARGA(Mit.10005 SC10001.) FLORILOR FRANCESCA GEMINA GH.10005 SC10001.4. Ambient . SC10001.10005 SC10001.4.10005 SC10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC10001. Ambient .C.4.5 m SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient . Ioan Pop ) FERDINAND I (Rep.10005 SC10001.5 m SC 1001.I.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC 10001.10005 SC10001.10005 SC10001.4.BRĂTIANU IEDEREI(Teodor Mihaly) ION AGÂRBICEANU ION ALEXANDRU ION ANDREESCU ION MINULESCU 1/2 IONEL POP 5 8 4 3 10 2 33 18 17 4 7 16 6 8 3 9 9 10 5 9 5 3 8 24 92 8 3 11 31 10 6 20 12 12 31 4 16 3 22 3 6 15 7 5 5 SC10001.10005 SC10001.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 CĂLĂRAŞI (N. Suciu) Alei între blocuri HOREA IAŞILOR IAZULUI (Ioan Buteanu) I.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.5 m SC 10001 SC10001. Antonescu ) FABRICII (Miron Costin ) FÂNTÂNELE (Dr.10005 SC10001. Fluieraş) CRAIVEI CLOŞCA AMPOIULUI CRINULUI (Ion Arion) CRIZANTEMELOR (A.10005 Ornamental 2 br.Lazar) CRIŞAN CRÂNGULUI (Maramureşului) DEALUL FURCILOR DECEBAL DETUNATA DOBROGEI DOINEI EC.5 m SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001. 10005 SC10001. A.10005 SC10001.5 m SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001. Şaguna) ENERGIEI( Msal I.10005 56 57 5IEP 1/11 5IEP 2/21 8Biselux 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 3/21 33IEP 1/11 18IEP 2/21 17Selux 4IEP1/11 7IEP 3/21 16IEP 2/21 6IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 3/21 9IEP 2/21 9IEP 2/21 10IEP 2/21 5IEP 3/21 9IEP 2/21 5IEP 3/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 24IEP 3/21 92IEP 2/21 8IEP 3/21 3IEP 2/21 11Selux 31IEP 3/21 10IEP 2/21 6IEP 3/21 20IEP 3/21 12Selux 12IEP 2/22 31IEP 3/21 4IEP 3/21 18Biselux 14Biselux 3Selux 22IEP 3/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 9Selux 6Jasper 7IEP 3/21 5IEP 1/11 5IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS 5 – 100W 2004 8 – 150W1999 8 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 150W1999 2 – 70W1999 33 – 70W1999 18 – 250W1999 17 – 70W2003 4 – 100W2004 7 – 150W1999 16 – 150W1999 6 – 70W1999 8 – 150W1999 3 – 150W1999 9 – 150W1999 9 – 150W1999 10 – 150W1999 5 – 70W1999 9 – 150W1999 5 – 70W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 24 – 70W1999 92 – 250W1999 8 – 150W1999 3 – 150 W2009 11 – 70W1999 31 – 150W1999 10 – 250W1999 6 – 70W1999 20 – 70W1999 12 – 70W2001 14 – 400W1999 31 – 150W1999 4 – 70W1999 18 – 150W1999 14 – 70W1999 3 – 70W2008 22 – 70W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 9 – 70W2004 6 – 70W 2009 7 – 70 W2009 5 – 70W2004 5 – 70W1999 Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC10001. DOJA (Axente Sever ) GEORGE COŞBUC GHIOCEILOR (Mşal C-tin Prezan) GLADIOLELOR (Dr.10005 SC10001.10005 SC10001. I.10005 SC10001. Filipescu ) CASTANILOR CEFERIŞTILOR (Banatului) CETĂŢII CIREŞULUI (I.

10005 SC10001. Cicio Pop) LĂMÂIŢEI(Pr.5 m SC10001.4.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient . E.5 m SC10001 SC10001.5 m SC10001. Haşdeu ) Alei între blocuri LUMINII (Basarabiei ) MACULUI (Gh.100W2004 13 – 150W1999 7– 100W2004 7– 70W1999 11– 70W2003 2 – 150W2004 3 – 150 W2004 7 – 150W1999 11– 70W1999 54 – 70W1999 2 – 1000W1996 6 – 400W1996 2 .58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ÎNCORONĂRII (fost 1 DEC.1918) ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) IZVORULUI JDERULUI (Dr.10005 SC 10001.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001. Hulea) LIBERTĂŢII LICEULUI (Dr.4.10005 SC10001.10005O Ambient -4.4.10005 SC10001.5 m Ornamental 2 br.4.5 m SC 10001.10005 SC10001. Şt.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001 Ambient .10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. P.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76 LIVIU REBREANU LUCEAFĂRULUI(B. cel Mare) 77 78 79 80 MICIURIN (Emil Racoviţă ) MIHAI EMINESCU MIHAIL KOGĂLNICEANU MIHAI VITEAZUL 56IEP 2/21 3IEP 3/21 6IEP 3/21 15IEP 3/21 51IEP 2/21 3IEP 1/11 48IEP 3/21 3IEP 3/21 10IEP 3/21 2IEP 1/11 3IEP 3/21 3IEP 3/21 12IEP 2/21 42IEP 3/21 4Selux 7IEP 2/21 13Opalo 1 19IEP 3/21 12Opalo 1 5IEP 2/21 29IEP 3/21 18Selux 6LuciferS 33IEP 2/21 3IEP 3/21 12Selux 2IEP 1/11 11IEP 2/21 29IEP 2/21 10Opalo 1 8IEP 3/21 1IEP 2/21 2Selux 5IEP 1/11 13IEP 2/21 7IEP 1/11 7IEP 3/21 11IEP 1/11 2IEP 3/21 3IEP 2/21 7IEP 2/21 11Selux 54Biselux Proiector Proiector JET 2As Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 56 – 250W1999 3 – 150W1999 6 – 150W1999 15 – 70W1999 51 – 150W1999 3 – 70 W2003 48 – 70W1999 3 – 150W1999 10 – 70W1999 2 – 70W2003 3 – 70W1999 3 – 150W1999 12 – 150W1999 42 – 150W1999 4 – 70W2004 7 – 70 W2004 13 – 70 W2009 20 – 70W1999 12 – 70W2008 5 – 150W1999 29 – 70W1999 18– 70W1999 6 – 70W1999 33 – 150W1999 3 – 150W1999 12 – 70W2003 2 – 100W2003 11 – 150W1999 29 – 150W1999 10 – 70 W2009 8– 70W1999 1 – 250W1999 2 – 70W1999 5 .150W2000 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat . Aurel Vlad) OCTAVIAN GOGA ( Încoronării) Colegiul Dionisie Pop Marţian LALELELOR( Dr. V Lucaciu ) LIPOVENILOR LIVEZII 52 3 6 15 51 48 3 12 3 3 53 4 7 13 19 10 5 29 21 33 3 12 2 11 29 10 8 1 2 5 13 7 7 15 7 11 27 SC10001.10005 SC10001.10005 SC10001. Pop de Başeşti) Alei între blocuri MARCUS AURELIUS MARGARETELOR (Samuel Micu) MĂRĂŞTI MĂRĂŞEŞTI MARIN SORESCU MESTEACĂNUL (Şt.

10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Ornamental 2 br.10005 4Sferic 14IEP 2/21 14IEP 3/21 22IEP 2/21 70IEP 2/21 4IEP 2/22 7PVB 9IEP 1/11 96Opalo 2 10IEP 3/21 30IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 2/21 IEP 3/21 8Biselux 27IEP 1/11 9IEP 2/21 8IEP 2/22 7IEP 2/21 8Biselux 4IEP 2/21 14Opalo 1 3IEP 2/21 5IEP 2/21 18IEP 3/21 15IEP 2/21 3IEP 3/21 8IEP 3/21 14IEP 2/21 30Biselux 10Biselux 4Selux 9K+Lux 52Selux 6IEP 3/21 5IEP 3/21 4IEP 3/21 16Biselux 34Biselux 5SC 10001. Cipariu) PARTIZANILOR (Crişanei ) PĂCII (Patriarh Miron Cristea) P-ţa EROILOR (Pţa.10005 SC 10001.5 m SC10001.10005 SC 10001.81 82 83 Mitr.10005 Ornamental 2 br. SC 10001. Voievod) MUZEULUI NICOLAE GRIGORESCU NICOLAE BĂLCESCU NICOLAE TITULESCU NICOLAE TONITZA NICHITA STĂNESCU NUFĂRULUI OBORULUI (Henri Coanda) OITUZ OLTENIEI ORIZONTULUI PAJIŞTEI (Take Ionescu) PARCULUI (Frederik Mistral) PARCUL CUSTOZZA PARC JOACA ( N.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Şincai) MUNCITORILOR (S.10005 SC10001. SC 10001. Naţiunii) P-ţa IULIU MANIU 4 14 7 10 70 4 7 9 96 10 30 3 8 8 4 27 13 Ambient -4. Hentia) MUNTENIEI MUŞEŢELULUI (Al.10005 SC 10001. Ornamental Iota (ambiental) Ornament.(Regina Maria) MOLDOVEI MOŢILOR (CALEA) 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MOŢILOR (Alba Iulia .10005 SC 10001.10005 SC 10001.1-3 br.10005 Metalici rutieri SC 10001.10005 SC 10001. SIMION ŞT. V.10005 4 14 3 5 18 18 8 14 15 5 4 9 48 6 5 4 8 17 SC 10001.Miceşti) MORII MUNCII (Gh.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Ornamental 2 br.10005 SC 10001. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS FLC LVS LVS LVS LVS LVS LVS 4 – 70W1999 14 – 150W1999 7 – 150W1999 22 – 150W1999 70 – 250W1999 4 –400W1999 7 – 250W2000 9 – 150W2004 9 – 150W2007 10 – 150W1999 14 – 150W1999 16 – 250W1999 3 – 70W1999 8 – 150W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 23 – 100W2004 4– 70W2004 7 – 150W2000 2 – 250W2000 8– 400W2000 250W1999 8 – 150W1999 8 – 70W1999 4 – 150 W2009 14 – 70 W2009 3 – 150W1999 5 – 150W1999 18 – 150W1999 15 – 150W1999 3 – 150W1999 8 – 150W1999 14 – 250W1999 30 – 150W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 9– 70W2008 52 – 70W1999 90 – 24W 2 – 1000W1996 6 – 70W1999 5 – 150W1999 4 – 150W1999 16 – 150W1999 17 – 150W1999 17 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 SC 10001. BĂLCESCU) PARCUL UNIRII PAVLOV (Tim.10005 SC 10001.10005 Ornamental 2 br.10005 SC 10001.

Cantemir) Bd.4.10005 SC 10001.10005 SC 10001.C.4.10005 SC10001. Sterca Suluţiu) ROZELOR (Pr.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001.10005 Ambient SC 10001.10005 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 PLEVNEI PRIETENIEI POPA LAUREAN PRIMAVERII (Ruben Patiţia) POLIGONULUI (I.10005 SC 10001.Velican) TRANSILVANIA 133 PARCARE SPIT.10005 Ornamental 2 br.5 m SC 10001. Al. SC 10001. SC 10001.10005 SC 10001.10005 SC 10001. Victoriei) ROMANĂ (Mit.10005 Ambiental SC 10001.10005 SC 10001.5 m SC 10001.10005 Thilia Hermes Quercus Condor Oleron Ambient SC 10001. JUD.10005 SC 10001.108 PIAŢA UNIRII (Mag.+ PIAŢETĂ TRIBUNALULUI 17 4 74Domino 6Jet 2 As 12Opalo 1 2IEP 3/21 8IEP 3/21 3IEP 1/11 6IEP 2/21 6Biselux 7IEP 3/21 12IEP 2/21 4Selux 13IEP 1/11 12IEP 2/21 1IEP 1/11 12IEP 2/21 78IEP 2/21 49IEP 2/21 11IEP 2/22 32Hestia 6Biselux 5IEP 3/21 2IEP 2/21 2IEP 3/21 29Jasper 7IEP 3/21 5IEP 3/21 6Selux 24IEP 3/21 2IEP 3/21 6Selux 10Selux 5IEP 3/21 3Opalo 1 4IEP 2/21 7IEP 2/21 35IEP 2/21 12IEP 2/21 36Thilia Thilia 14Hermes 29Quercus 20Hestia 15Hestia Noctis 17Neos 4IEP 3/21 Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS HIT-CE LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE HIT-CE LED HIT-CE LVS 74 – 70W2004 6 – 70W2004 12 -70 W2009 2 . Simion Ştefan) SIRETULUI BUCOVINEI (Şipotului) SUB VII TÂRGULUI TEILOR TRAIAN TRANDAFIRILOR (Dr.Blaga) PROLETARILOR (D.10005 SC 10001. Victoriei) REVOLUŢIEI 1989 (Bd. Unirea) PINULUI 37 14 8 3 6 3 19 4 11 13 12 78 60 16 3 5 2 2 29 7 5 6 24 2 6 10 8 4 7 35 12 14 14 29 10 15 Ambient .10005 Condor Ornamental 2 br.10005 Ambient Ambient SC 10001.10005 SC 10001.70W2009 8 – 150W1999 3 – 70W1999 6 – 70W1999 6 – 150W1999 7 – 150W1999 12 – 150W1999 4 – 70W2003 13 – 100W2003 12 – 150W1999 1 – 100W2004 12 – 150W1999 78 – 250W1999 49 – 250W1999 11 – 400W1999 32 – 250W2008 6 – 70W1999 5 – 150W1999 2 – 150W1999 2 – 70W1999 29 – 70W2007 7 – 150W1999 5 – 150W1999 6 – 70W1999 24 – 150W1999 2 – 70W1999 6 – 70W1999 10 – 70W2003 5 – 70W2004 3 – 70W2007 4 – 150W1999 7 – 150W1999 35 – 150W1999 12 – 150W1999 22 – 150W2008 14 – 70W2008 14 – 150W2008 29 – 150W2008 20 – 250W2008 15 – 150W2008 30 – 3W2008 17 – 150W2008 4 – 150W1999 Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Întreaga reţea Corpuri de iluminat .10005 SC 10001. de Hunedoara) PROGRESULUI (L. REPUBLICII (Bd.10005 Ambient . Ioan Berciu ) RÂNDUNELELOR SALCÂMULUI SEPTIMIUS SEVERUS SIMION BARNUŢIU SINAIA (Mit.10005 SC 10001.

Jumanca) VULTURULUI (M.10005 28SC10001.5 m 25SC 10001.10005 Ambient .5 m 16 SC 10001.Caragiale G.10005 28Ornamental 2 br. Bena ) NICOLAE TITULESCU (Zorilor) ALBA IULIA – MICEŞTI : Alcala de Henares (Bayonne) Milenium I.4.10005 7SC10001.10005 9SC10001.10005 15SC 10001.4. VLADIMIRESCU (Carol I ) TULNICULUI ULMULUI (Alexandru cel Bun) UNIRII (N.10005 3SC10001.10005 13IEP 3/21 1IEP 2/21 9IEP 1/11 3Selux 53IEP 2/21 2IEP 2/22 9IEP 3/21 6IEP 2/21 14Selux 16IEP 3/21 4IEP 1/11 56Biselux 47IEP 3/21 IEP 2/21 2Selux 18IEP 3/21 7IEP 2/21 3IEP 1/11 14Selux 27IEP 2/21 15IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 3/21 5IEP 3/21 2IEP 1/11 4IEP 3/21 7IEP 3/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten 141 142 143 144 145 146 147 VIILOR VÂNĂTORILOR(Ctin.tin Brancusi Sliven Viadana Calea Labului Calistrat Hogas Ponor Orizont LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13 – 150W1999 1– 100W2003 9 – 70W2003 3 – 70W2003 53 – 250W1999 2 – 400W1999 9 – 70W1999 6 – 150W1999 14 – 150W2003 4 – 70W1999 4 – 100W2003 56 – 70W1999 20 – 150W1999 27 – 150W1999 2 – 70W2003 18 – 150W1999 7 – 150W1999 1 – 150W2004 1 – 100W2004 1 – 70W2004 14 – 70W2004 27 – 150W1999 15 – 150W1999 5 – 70W1999 2 – 70W1999 5 – 70W1999 2 – 70W2004 1 – 150W1999 3 – 70W1999 7 – 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 20SC10001.5 m SC 10001.10005 11SC10001. Iorga ) VASILE ALECSANDRI VASILE GOLDIŞ Alei între blocuri 14 Ambient .10005 9SC10001.10005 3SC 10001.10005 14 Ambient .10005 4SC 10001.10005 6SC10001.10005 9SC10001.10005 10SC10001. Rares) 29 3 55 12 SC 10001.134 TOPORAŞILOR (P. cel Batran) ZIDARILOR (A.10005 12SC10001.L.10005 20SC10001.Enescu Varese Nazareth-Ilit Arieseni Cornel Medrea C.5 m 27SC 10001.10005 5SC 10001.10005 4 SC 10001.Brîncoveanu) VIOLETELOR (S.10005 7SC10001.10005 6SC 10001.4. Mârza ) VIŞINULUI( I.10005 2SC 10001.10005 6SC10001.10005 10SC10001. 27SC 10001.10005 34SC10001.10005 135 136 137 138 139 140 T.10005 SC 10001.10005 20Opalo 1 9Opalo 1 12Opalo 1 10Opalo 1 28Opalo 1 20Opalo 1 10Opalo 1 9Opalo 1 6Opalo 1 9Opalo 1 7Opalo 1 11Opalo 1 3Opalo 1 6Opalo 1 34Malaga Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Schreder Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 20 – 70W2007 9 – 70W2007 12 – 70W2007 10 – 70W2007 28 – 70W2007 20 – 70W2007 10 – 70W2007 9 – 70W2007 6 – 70W2007 9 – 70W2007 7 – 70W2007 11 – 70W2007 3 – 70W2007 6 – 70W2007 34 – 70W2007 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat .10005 2Ambient -4.

0 m 15Ambient -6. Electrica S.10005 46SC10001.A Corpuri de iluminat Proprietatea S.10005 4SC10001.A Proprietatea S.10005 11SC10001. Electrica S.0 m 21Malaga 12Malaga 15Malaga 15Malaga 14Malaga 25Malaga 14Malaga 16Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21 – 70W2008 12 – 70W2008 15 – 70W2008 15 – 70W2008 14 – 70W2008 25 -70W2008 14.10005 9SC10001.0 m 16Ambient -6.10005 19SC10001.A Proprietatea S.C.A Proprietatea S.A Proprietatea S.C. Electrica S.0 m 15Ambient -6.10005 9SC10001.10005 7SC10001.0 m 12Ambient -6.0 m 14Ambient -6.10005 7SC10001.C.70W2008 16.0 m 14Ambient -6. Bărăbanţ Ciocârliei Ciucaşului Câmpeni Corniştei Fagului Gării Gorunului Grădinilor Iazului Maceşului Mureşului Paltiniş 9SC10001.A Proprietatea S. Proprietatea S.A Proprietatea S.C.0 m 25Ambient -6.10005 4SC10001.C.C.A.70W2008 Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată Proprietate privată 2SC10001.10005 8SC10001.10005 9SC10001.C.A Proprietatea S.A Proprietatea S.C.10005 17SC10001. Electrica S.10005 8Metalici rutieri 74SC10001.10005 9Malaga 9Malaga 2IEP 1/11 12Malaga 6Malaga 7Malaga 7Malaga 9Malaga 3IEP 2/21 5Malaga 11Malaga 4Malaga 9Malaga 17Malaga 46Malaga 5Malaga Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Luxten Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 9– 70W2000 9– 70W2000 2– 70W2003 12– 70W2000 6– 70W2000 7– 70W2000 7– 70W2000 9– 70W2000 3– 150W2000 5– 70W2000 11– 70W2000 4– 70W2000 9– 70W2000 17– 70W2000 46– 150W2000 5– 70W2000 Proprietatea S. Electrica S.A Proprietatea S.10005 3SC10001.C.10005 5SC10001.A . Electrica S.C.10005 28SC10001.10005 6SC10001. Electrica S.C.10005 6SC10001.10005 12SC10001. Electrica S.A Proprietatea S.C.10005 4SC10001. Electrica S. Electrica S. Electrica S.C.A Corpuri de iluminat Proprietatea S. Electrica S.C. Electrica S.CARTIER „ LA RECEA” LA RECEA BUNTA IZVORULUI NANULUI ORLEA PIATRA CORBULUI ROŞIA MONTANĂ ŢARINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTOŞ Ana Ipatescu Dacilor Digului Gemenilor Glinca Liliacului Pod Mureş Regimentul V Vânători 21Ambient -6. Electrica S.10005 2IEP 1/11 28IEP 1/11 4IEP 1/11 19IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 4IEP 1/11 28Domino 8IEP 2/21 74IEP 2/21 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2 – 70W1999 28– 70W1999 4– 70W1999 19– 70W1999 6– 70W1999 3– 70W1999 4– 100W1999 28– 70W1999 8– 250W1999 74– 250W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BĂRĂBANŢ Aluniş Cabanei Şcoala Gen.

SE 10 2SC10001.10005 14Malaga 5Malaga 7Malaga 4Malaga 3Malaga 10Malaga 9Malaga 10Malaga 14Malaga 3Malaga Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 14– 70W2000 5– 70W2000 7– 70W2000 4– 70W2000 3– 70W2000 10– 70W2000 9– 70W2000 10– 70W2000 14– 70W2000 3– 70W2000 Proprietatea S. Electrica S.10005 3SC10001.10005 2SE 4.10005 10SC10001. Electrica S.C.C.A Proprietatea S.10005 5SC10001. SE 10 9SC10001. SE 10 5SE 4.10005 3SC10001.A Proprietatea S.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Petreşti Pescarilor Poieniţei Şardului Stejarului Streiului Şurianului Taberei Turnătoriei Valea Mică Cătinei 14SC10001.C. Electrica S.A Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PÂCLIŞA Alunului Carpenului Coastei Garoafei Iasomiei Rariştei Razorului Sitarului Văii 13SC10001. Electrica S. SE 10 10SC10001.C.10005 14SC10001.10005 16SE 4. Electrica S.10005 5IEP 1/11 16Opalo 1 3IEP 1/11 2IEP 1/11 2Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 16IEP 1/11 5IEP 1/11 1IEP 1/11 4IEP 1/11 10Opalo 1 5IEP 1/11 3IEP 1/11 9IEP 1/11 Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 21– 70W2004 16 – 70W2007 3– 70W1999 2– 70W1999 2– 70W2007 9– 70W1999 5– 70W1999 16– 70W1999 5– 70W1999 1– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W2007 5– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat şi fir iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 5SC10001.A Proprietatea S.10005 84SC10001. SE 10 1SC10001.C.10005 3SC10001.A Proprietatea S.10005 3SC10001.C.10005 3SC10001.10005 9SC10001. Electrica S.A Proprietatea S.10005 1SE 4. Electrica S.10005 5SC10001.10005 5SE 4.10005 9SC10001.10005 4SC10001.A Proprietatea S.A Proprietatea S.10005 7SC10001.C. Electrica S. Electrica S. Electrica S.10005 4SE 4.10005 9SC10001. SE 10 - 13Opalo 1 84IEP 1/11 1Opalo 1 9IEP 1/11 5IEP 1/11 5Opalo 1 Schreder Luxten Schreder Luxten Luxten Schreder LVS LVS LVS LVS LVS LVS 13– 70W2007 84– 70W2000 1– 70W2007 9– 70W2000 5– 70W2000 5– 70W2007 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Fără iluminat Fără iluminat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MICEŞTI Apuseni Bobâlna Bujorului Calistrat Hogas Carpati Cumpenei Dragojani (Drăgăşani) Dealului Gării Inului Labului Lapuşului Magurei Mioriţei 21SC10001.A Proprietatea S.C.C.10005 10SC10001.A Proprietatea S.C. SE 10 5SE 4.

10005 8SE 4. 10005 10SC10001. SE 10 4IEP 1/11 9IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS 4 -70W1999 9 -70W1999 2 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat .10005 16SE 4. 10005 3SC10001. SE 10 2SE 4.5m 3SE 4. 10005 7SC10001. SE 10 10SE 4. SE 10 4SE 4. 10005 22SC10001. SE 10 7SE 4. SE 10 5SC10001. SE 10 2SE 4. Oarda de jos Bucegi Câmpului Cocorilor Castanului Cărăbuşului Duzilor Dumbrăviţei 10SC10001. SE 10 2IEP 1/11 5Opalo 1 16IEP 1/11 4IEP 1/11 32IEP 1/11 2Selux 3IEP 1/11 8IEP 1/11 8IEP 1/11 7IEP 1/11 12IEP 1/11 33IEP 3/21 Luxten Schreder Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 2– 70W1999 5– 70W2007 16– 70W1999 4– 70W1999 32– 70W1999 2– 70W2003 3– 70W1999 8– 70W1999 8– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 33– 150W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Întreaga reţea Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Fără iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Luxten Luxten LVS LVS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OARDA DE JOS Armoniei Busuiocului Biruinţei Şcoala Gen. 10005 14SC10001. SE 10 12SE 4. SE 10 4SE 4. 10005 7SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 8SE 4. 10005 7SC10001. SE 10 11 Gloriei 12 Garoafei 13 Lăcrămioarei 14 Merişor 15 Trifoiului 10IEP 5/11 7IEP 5/11 14IEP 5/11 8IEP 1/11 2IEP 1/11 3IEP 5/11 9IEP 5/11 1IEP 2/21 9IEP 5/11 5IEP 1/11 4IEP 2/21 7IEP 1/11 8IEP 5/11 2IEP 5/11 8IEP 1/11 17IEP 5/11 7IEP 5/11 12IEP 5/11 4IEP 1/11 10IEP 5/11 4IEP 1/11 2IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 10 – 70W1999 7 – 70W1999 14– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 3– 70W1999 9– 70W1999 1 – 150W1999 9– 70W1999 5– 70W1999 2 – 150W1999 7– 70W1999 8– 70W1999 2– 70W1999 8– 70W1999 17– 70W1999 7– 70W1999 12– 70W1999 4– 70W1999 10– 70W1999 4– 70W1999 2– 70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat 1 2 3 4 OARDA DE SUS Cordovanilor Cedrului Ciobănaşului 4SE 4. SE 10 32SE 4. SE 10 8SE 4. Miceşti Strunga Topliţa Trestiei Uricani Valea Aurului Vâlcele Zăvoi Zlatnei 2SE 4. SE 10 2Ambiental 4. SE 10 9SE 4. SE 10 16SE 4.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pârâului Ponor Postăvarului Rotundă Scărişoara Şcoala Gen. SE 10 33SE 4. SE 10 25SC10001.

SE 10 9SE 4. SE 10 15 Tineretului 16 Vadului 17 Victoriei Şcoala Gen. SE 10 12SE 4. Secretar. SE 10 1SE 4. 7 8 Observaţii 9 . Consilier. SE 6SE 4. SE 10 3SE 4. 4 a la Caietul de Sarcini MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC RETELE DISTRIBUTIE Nr. Marcel Jeler Anexa nr. Oarda de sus 18 Viorelelor 19 Zefirului 6IEP 1/11 1IEP 1/11 6IEP 1/11 3IEP 1/11 1IEP 1/11 40IEP 1/11 2IEP 2/21 9IEP 1/11 2IEP 1/11 2IEP 1/11 15IEP 1/11 1IEP 2/21 6IEP 1/11 4IEP 1/11 53IEP 1/11 4IEP 1/11 12IEP 1/11 Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten Luxten LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS LVS 6 -70W1999 1 -70W1999 6 -70W1999 3 -70W1999 1 -70W1999 40 -70W1999 2 – 150W2000 9 -70W1999 2 -70W1999 2 -70W1999 15 -70W1999 1 – 150W2000 6 -70W1999 4 -70W1999 53 -70W1999 2 -70W2003 4 -70W1999 12 -70W1999 Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat Corpuri de iluminat PRESEDINTELE SEDINTEI. SE 10 2SE 4. SE 10 2SE 4. SE 10 4SE 4. SE 10 1SE 4.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Căprioarei Cucului Fagetului Greierului Gutuiului Haiducilor Mohorului Păpădiei Socului Şoimului 6SE 4. crt. SE 10 16SE 4. SE 10 4SE 4. 0 Denumire tronson reţea-stradă 1 EXINDERI RETELE SAU TIP RETEA 2 LUNGIME 3 SECTIUNE 4 Corpuri iluminat Buc. PUTERE 5 6 STALPI Tip Buc. 42SE 4. SE 10 53SE 4. SE 10 6SE 4. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA.

4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. Mistral) IULIU MANIU VASILE GOLDIS ARNSBERG PIATA AGROALIMENTARA PARCARE STADION PARC GARA VULTURULUI TUDOR VLADIMIRESCU TUDOR VLADIMIRESCU ARIESULUI LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES 250 400 100 100 650 850 200 200 200 600 250 850 250 200 150 150 250 300 200 300 300 300 900 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 18 35 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50W 50W 50W 35 W 50W 35 W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 35 W 35 W 50W 35 W 250W 100W Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Ornamentali Otel zincat Otel zincat 10 12 3 4 18 22 8 6 6 16 6 22 5 5 4 5 8 8 6 10 10 11 14 Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala In locuit retea existenta – Anexa nr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RK PARC PROIECTARI APULUM BRADISOR DETUNATA – VANATORILOR GEMINA GLADIOLELOR LUCEAFARULUI ION ALEXANDRU MACULUI MARGARETELOR MORII – Parc Ardeleana NICOLAE TITULESCU PARCULUI (F.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 .

Mârza ) INTRARE OARDA de JOS INTRARE OARDA de JOS PARTOS BARABANT PACLISA OARDA DE JOS OARDA DE SUS MICESTI ION LANCRANJAN CENTRALIZATOR LES – ACYABY 4x16 LEA – TYIR 3x25 SALPI ORNAMENTALI STALPI OTEL ZINCAT STALPI RUTIERI ( Beton) CORP ILUMINAT (orn) 35 W CORP ILUMINAT (orn) 50 W CORP ILUMINAT rutier 70 W LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 350 300 450 300 800 100 1300 2700 800 1200 250 300 300 100 500 350 300 700 200 1500 300 300 300 1500 800 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 ACYABY 4x16 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 TYIR 3x25 16 8 16 22 16 4 33 160 50 50 20 20 12 3 14 8 10 32 8 30 10 10 10 25 20 250W 250W 100W 100W 250W 100W 150W 35 W 50 W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Otel zincat Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Existenti Existenti Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri Rutieri 14 6 10 10 16 4 30 Reparatie capitala Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Reparatie capitala Reparatie capitala Reparatie capitala Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea Extindere retea In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 In locuit retea existenta – Anexa nr. BRATIANU BUJORULUI – MARGARETE CALEA MOTILOR CALEA MOTILOR BIRUINTEI (pod Sebes) HOREA CENTRU ( lampadari 2 brate) CETATE ( lampadari 2 brate) AMPOI 2 – 3 BRANDUSEI Dr.C. AUREL LAZAR EMIL RACOVITA MUSETELULUI PINULUI VIOLETELOR (S.24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ARDEALULUI I.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.I.4 In locuit retea existenta – Anexa nr.4 40 18 4 2 12 8 10 15 5 5 5 10 10 15050 8900 194 115 144 206 198 282 Ornamental Ornamental .4 In locuit retea existenta – Anexa nr.

ARDEALULUI M2 P1 10.AUREL VLAICU M3 P3 12.1 DECEMBRIE 1918(Crişan-Cloşca) a) Crişan-V. de ilum Lungime tronson Lăţime tronson Rutier Pietonal (m) (m) St Dr 142.ALBĂSTRELELOR (Ac.5Asfalt 1.ARIEŞULUI (Şt. IOAN CUZA (Clujului) M2 P2 M2 P3 5. Consilier.ALEX.5Asfalt 1. Denumire tronson Clasa sist.5 71.Al.0Asfalt 1.ARNSBERG M4 P3 11.Goldiş M2 P2.5 77771.APULUM M5 P6 8. Secretar.5Asfalt Asfalt 1. de reţea Rutier Pietonal (STRĂZI) ALBA IULIA 1.5Asfalt 1.CORP ILUMINAT rutier 100 W CORP ILUMINAT rutier 150 W CORP ILUMINAT rutier 250 W 60 33 51 PUNCTE APRINDERE 1 2 PUNCTE APRINDERE NOI MODERNIZARE PUNCTE APRINDERE EXISTENTE 26 BUC.100 1.5 72.800 1.0 143.AVÂNTULUI (Dr. Marcel Jeler Anexa nr.AMPOIULUI (Petru Dobra) M3.5Asfalt -Asfalt -Asfalt Fără iluminat rutier şi pietonal . 43 BUC. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. 5 la Caiet de Sarcini Clasificarea căilor de circulaţie Nr.9 MAI (Inochentie Micu Clein) M5 P6 3.5 71.5 71. Manciulea) M3 P3 AMPOI III ( Alei de acces blocuri ) M4 P3 9.0Asfalt 2.5 1471. de il.M4 P4 6. crt.0 7Tip Carosabil Observaţii Unilateral Bilateral faţă în faţă Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral 470 220 250 346 125 3.5Asfalt 1.Goldiş-Cloşca M2 P1 2. b)V.5 141.ANDREI MUREŞANU M4 P4 7.Ion Ratiu) M4 P4 Amlasare Disp.Borza) M5 P6 4.5Asfalt -Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.300 430 966 355 830 188 700 570 650 2.

CASTANILOR 23.0 71.BUCUREŞTI 19.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5 71. Luminii .5 71.0 71.BUJORULUI (Pertu Maior) 20.0 771.5 71.0 71.CIREŞULUI (I.CEFERIŞTILOR (Banatului) 24.IAZULUI (Ioan Buteanu) 52.5 71.5Pavaj-granit 1.CONSTRUCTORILOR (Ampoi II) 29.5 71.5 71.DOBROGEI 37.000 220 145 771.BRĂTIANU M4 M5 M5 M4 M3 M3 M4 M5 M3 M5 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M4 M4 M3 M5 M5 M4 M5 M5 M2 M2 M4 M5 M4 M4 M4 M4 M5 M2 M3 M4 M2 P4 P5 P5 P3 P3 P3 P5 P5 P3 P5 P4 P4 P4 P4 P2 P4 P5 P5 P4 P6 P4 P3 P6 P4 P3 P5 P4 P5 P5 P5 P2 P3 P4 P5 P3 P4 P5 P4 P5 P3 P3 P4 P1 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 260 450 250 230 180 1150 220 150 450 80 150 350 90 500 600 90 540 340 310 120 400 230 500 130 260 150 340 280 1410 1010 400 1.AVRAM IANCU 14.GHIOCEILOR (Msal C-tin Prezan ) 48.5 71.5Asfalt 1.5Pavaj-pavele 2.EC. Încoronării – Pasarela CFR 43.0Asfalt -Asfalt 1.5 71.5 71.5Asfalt 1.0Asfalt 1. Încoronării II – Bd. Fluieraş) 26.CRINULUI (Ion Arion) 30.5 71.DETUNATA 36.5 71.5Asfalt 1.GLADIOLELOR (Dr.0Asfalt -Asfalt -Asfalt .0Asfalt -Pavaj-granit 1.Lazăr) 31.DOINEI 38.5 122.I.GEORGE COŞBUC 47. Antonescu ) 40.I. DOJA (Axente Sever ) 46.0Asfalt 1.0 71. Şaguna) 39.5Asfalt 1.BIBLIOTECII (G.0Asfalt 1.FABRICII (Miron Costin ) 41.FÂNTÂNELE (Dr.5Pavaj-pavele 1.CAMELIEI (George Bariţiu ) 21. I.CRIZANTEMELOR (A. VARGA (Mit.0 71.5Asfalt 1.IAŞILOR 51.ENERGIEI ( Mşal.Bd.0 111.700 1050 650 280 630 1. A.BARBU LĂUTARU 15.0Asfalt 1.GEMINA 45.5Asfalt 1. parcari 49.0Pavaj-granit 1.CETĂŢII 25.5 771.0 71.5 141.100 360 230 720 560 1.FERDINAND I (Republicii) I – str.0 771.5Asfalt 1.13.5Asfalt 1.0Asfalt 1. Ioan Pop ) 42.5 142. Betlehem) 16.5 71.0 714- -Asfalt 1.5 71.5 71.5Asfalt -Asfalt 1. Filipescu ) 22.0 61.0 71.DEALUL FURCILOR 34.5Pietruit 2.5Pavaj-granit 1.GH. I.FLORILOR 44.CRAIVEI 27.5Asfalt 1.5Asfalt 1.0Asfalt 1.0 71. Suciu) Alei acces intre blocuri.5Asfalt 1.C.BRINDUŞEI (Crd.5Asfalt 1.CĂLĂRAŞI (N.0Asfalt 1.CRÂNGULUI (Maramureşului) 33. I.5 71.HOREA 50.DECEBAL 35. Hossu) 18.5Asfalt 1.CLOŞCA 28.5 71.5Asfalt -Asfalt 1.BRADIŞOR (Vlad Ţepes) 17.CRIŞAN 32.0Asfalt 1.5 771.5 771.0Asfalt 2.5Asfalt 1.

MIHAIL KOGALNICEANU 80. parcari 72.0Asfalt 1.5 141.MARGARETELOR (Sam.0 71.0Asfalt -Asfalt 1.460 200 71. Cicio Pop) 64.5Asfalt 2.5Asfalt 1. Sept Severus – str.5 71.5Asfalt 1.LUCEAFĂRULUI(B.0 71.LALELELOR ( Dr.5Asfalt 1.Mitr.LIVIU REBREANU 69.IEDEREI (Teodor Mihaly) M4 54.P4 P5 P5 P6 P5 P4 P4 P5 P5 P4 P3.5Asfalt 1. Eroilor – str.M4 M4 M5 M5 M4 M3.IZVORULUI 61. E.MIHAI EMINESCU 79.Doinei II – str.5Asfalt 1.ION AGÂRBICEANU 55.5Asfalt 2.ION ALEXANDRU 56. Hulea) 65.Goga – POARTA IV III – Poarta IV – str.010 460 100 800 650 150 2.str.0Asfalt 1.T. 1918 81.LUMINII (Basarabiei ) 71.5Pavaj -Asfalt 1.5 72.Vladimirescu – str.MOŢILOR (Calea) I – Bd. Gemina – str.Toporaşilor 62.0 72.400 420 430 260 1. Micu) 74.ION MINULESCU ½ 57.1918) 59.5 771.5 7+71.IONEL POP 58. Sept.5AsfalT Iluminat 50%(280 m) .MIHAI VITEAZUL I – Pţa.380 990 390 760 2.0Asfalt 2. Doinei – str.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.0 61.O.51.5 777771. Şt. O.0Asfalt -Asfalt -Pietruit 1.170 120 290 100 190 1.5Asfal 1. Haşdeu ) Alei acces intre blocuri.150 920 240 330 400 1080 650 720 270 250 1. Detunata M4 M5 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M4 M3.MICIURIN (Emil Racoviţă ) 78.5 71. O.0Pavaj 2.ÎNFRĂŢIRII (Aron Pumnul) 60.0 72.5Pavaj 1.0 71. parcari 70.MĂRĂŞTI 75.5 771.0Asfalt 1. cel Mare ) 77.5Asfalt 1. Transilvania .5Asfalt 1.MESTEACĂNUL (Şt.5 72.5 141.LIPOVENILOR 68.0Asfalt 1.5 61. P. GOGA ( fost Încoronarii) 63.LIVEZII 69.0 71.5Asfalt 1.5Asfalt 1.5Asfalt 1. V Lucaciu ) 67.Gemina III – str.0Asfalt 1. Severus IV – str.0 101.5Asfalt 1.0Asfalt 1.0Asfalt 1.JDERULUI (Dr.0Asfalt 1.670 250 360 1.LICEULUI (Dr.MACULUI (Gh.5 72.432 210 890 332 380 360 5.5 1.ÎNCORONĂRII ( fost 1 DEC.5Asfalt 1.MĂRĂŞEŞTI 76.0 71.M4 M4 M4 M4 M4 M3.0 72. P4 P5 P4 P5 P4 P4 P4 P4 P4 P6 P3 P4 P3 P4 P4 P3 P3 P4 P3 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Axial Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral 1.5 211.5 6671.MARIN SORESCU 74.(Regina Maria) 82.MOLDOVEI 83. SIMION ŞT.5 677131.5Asfalt -Pietruit 1.5 7+71.0 771.0 71.220 110 260 1.0Asfalt 1.5Asfalt 2. M4 M4 M5 M4 M4 M3 M4 M4 M4 M5 M3 M4 M3 M4 M4 M2 M2 M2 M2 P5 P4 P5 P5 P5 P3 P6 P4 P4 P5 P4 P3.LĂMÂIŢEI (Pr. Pop de Baseşti) Alei acces intre blocuri.MARCUS AURELIUS 73.LIBERTĂŢII 66.0Asfalt 2.53. 1 Dec. Goga II – str.470 1. Aurel Vlad) str Lalelelor – bd Transilvania Bd.

central Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Axial Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 3.5 71. Lalelelor – str.0 71.Blaga) 113.0Asfalt 1. Cantemir) 114.5 71.I.0 71.POPA LAUREAN 110.0Asfalt 1.PRIMĂVERII (Ruben Patiţia) 111.MUNTENIEI 88.5Asfalt 2.5Asfalt 1.5 71.5Asfalt 1.PARCULUI (Frederik Mistral) 99.0 71.P3 P2 P4 P6 P6 P5 P5 P4.ROMANĂ (Mit. Ioan Berciu ) 119. Cipariu) 101.0 71.5Asfalt 1.ROZELOR (Pr.5Asfalt 1.0Asfalt 1.5 141.REG.P3 P2.5 71.2 71.REVOLUŢIEI str. Victoriei.5Asfalt 1.SEPTIMIUS SEVERUS M3 M4 M3.) 118.0Asfalt 1.P6 P4 P3.Alecsandri .0 71.Republicii II – bd.C.5 71.5Asfalt 1.MUNCII (Gh Şincai) I – str.5Pavaj 1.PROLETARILOR (D.) 116.5 -2.5Pavaj 1.5 -Asfalt 1. V.0Asfalt 1.P-ţa I.378 450 140 260 570 410 220 540 170 235 155 150 230 320 722 80 345 125 240 610 410 360 305 1.5Pavaj 1.0 72.V.5 71. Voievod) 89.5 71.NUFĂRULUI 93. de Hunedoara) 112.5Asfalt 1.SALCÂMULUI 121.5 71.PLEVNEI 108.MUNCITORILOR (S.5Pavaj 2. V.5 771.700 1.0 71.NICOLAE BĂLCESCU 90.P-ţa EROILOR (Pţa.OBORULUI (Henri Coanda) 94.5 772. M4 M5 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M5 M3 M4 M4 M4 M3 M4 M5 M4 M5 M3 M2 M3 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M4 M2 M2 M3 M3 M3 M5 M5 M5 M5 M4 P5 P4 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P3 P6 P5 P6 P3 P3 P5 P5 P3 P3 P2.5Asfalt -Asfalt 1.Bd.Al.5 14141.5Asfalt 1.MUŞEŢELULUI (Al.2Asfalt 1.5 71.P3 P5 P4 P5 P3 P2.5 -1.PRIETENIEI 109.MUZEULUI 91. Cloşca str.0Asfalt 1.POLIGONULUI (I.OLTENIEI 96.PARCUL UNIRII 100.0 7771.5 7+71.bd.MORII 85. Cloşca – Calea Moţilor 117.5 71.700 400 600 700 105 180 90 182 970 771.PAJIŞTEI (Take Ionescu) 98.0Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.5Pavaj -Asfalt /Pavaj 1.0Pavaj 1.REPUBLICII (Bd.5 71.PARTIZANILOR (Crişanei ) 102.5Asfalt 1.5Asfalt 1.5Asfalt 1.V – Str.RÂNDUNELELOR 120.P4 P3 P3 P3 P3 P6 P5 P6 P6 P4 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Catenar.5 141. V.5 71.NICHITA STĂNESCU 92.5Asfalt 1.V VÂNĂTORI 115.NICOLAE GRIGORESCU 91. Sterca Sul.5 751. Henţia) 87.5Asfalt .OITUZ 95. Republicii – str Heleşteului 86.300 1. Goldiş – str.P-ţa IULIU MANIU 106.0Asfalt 1.5Asfalt -Asfalt 1.5 141. Naţiunii) 104.5Asfalt -Asfalt 2.ORIZONTULUI 97.5 7771. Goldiş str.400 310 950 720 230 130 283 381 180 275 1.PĂCII (Patriarh Miron Cristea) 103.5Asfalt 1.5Asfalt 2.PAVLOV (Tim.BRĂTIANU 105.0Asfalt 2. Detunata – str Zlatnei 84.PIAŢA UNIRII 107.PROGRESULUI (L.0 141.0Asfalt 1.

0Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt .5 71. Bena ) 146.Revoluţiei Bd.P3 P5 P5 P3 P4 P4 P2.Pietonal Axial Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Catenar 360 300 420 668 160 800 155 280 1.05.5 7761. Brâncoveanu) 142.0Pietruit 4.SIMION BARNUŢIU 123.SUB VII 127.TULNICULUI 136.0-Pietruit 1. Velican ) 131.5 72.05.0 74. 1.5 42.0 5.TEILOR 129.5 61.ŞIPOTULUI (Bucovinei) 126.5Asfalt 2.SINAIA (Mit.TÂRGULUI 128.0 73. Fântânele – Sub Vii 132.5Asfalt ALBA IULIA – MICEŞTI 1.M4 M2.M4 M4.T. Ştefan) 124.Alei acces intre blocuri 122.I. Titulescu ) M4 M5 M4 M5 M5 M4 M3.5asfalt.M4 M3 M5 M4 M3.5Pavaj 1.ALCALA DE HENARES 2/3 3.5Asfalt 1.5Asfalt 1. parcari 140.0Asfalt 1.VASILE GOLDIŞ Alei acces intre blocuri. S.0Asfalt 3. Iorga ) 138.05.0 71.5 571.180 550 480 150 135 870 1.NAZARETH – ILIT 1/3 M4 M5 M5 M3 M5 M4 M4 M5 M5 M4 Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral 555 735 390 140 350 435 425 415 220 400 5.M4 M4 M4 M4 M4 M5 M4 P5 P5 P4 P4 P6 P5 P3 P3 P3 P2 P3 P3 P5 P4 P2.5Asfalt 2.07.5Asfalt -Asfalt 1.950 350 430 350 360 1.VIILOR 141.5Asfalt -Pietonal 1.VASILE ALECSANDRI 139.UNIRII (N. M4 M3.0 72.0Pavaj 1. M4 M4 M3.NADA FLORILOR 10. Rares) 134.5 71.0 71.VIOLETELOR (S. 1 Decembrie – bd.0 71. Mârza ) 143.5 71.5Asfalt -Asfalt -Asfalt 1.235 410 1.05. P3 P3 P5 P5 P6 P6 P6 P4 Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Catenar Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Mixt . CARAGIALE 8.0Asfalt 3.ZIDARILOR (A.C.0Asfalt Pavaj 3. Fântânele str.VULTURULUI (M.SIRETULUI 125.5Asfalt.05.05.5 -7+71.VÂNĂTORILOR (C.5Asfalt 2.145 1.ULMULUI (Alexandru cel Bun) 137.5Asfalt 1.ABRUDULUI 2.05.0 1. -Asfalt -Asfalt 1.TRAIAN 130.TRIBUNALULUI 133. Jumanca) 144.CORNEL MEDREA 6.5 47121.120 700 283 105 190 134 355 72.0Asfalt 1.0 72.5 71.5 72.ZORILOR (N.0 141.0 71.100 1.VIŞINULUI ( I.0Asfalt 1.TOPORAŞILOR (P.GEORGE ENESCU 7.MILENIUM 9.ARIEŞENI 4. cel Batrân) 145.BAYONNE 5.TRANSILVANIA Bd.Revoluţiei – str. VLADIMIRESCU (Carol I ) 135.M3 M4 M4 M3.L.TRANDAFIRILOR (Dr.5 1.01.

11.SLIVEN 1/3 12.VARESE 13.VIADANA ½

M5 M4 M5

-

Unilateral Unilateral Unilateral

400 980 350

5,05,05,0-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit

CARTIER „ LA RECEA”
1.LA RECEA 2.BUNTA 3.IZVORULUI 4.NANULUI 5.ORLEA 6.PIATRA CORBULUI 7.ROŞIA MONTANĂ 8.ŢARINA PARTOŞ 1.Ana Ipatescu 2.Dacilor 3.Digului 4.Gemenilor 5.Glinca 6.Liliacului 7.Portului 8.11 Iunie 9.Pod Mureş BARABAŢ 1.Aluniş 2.Cabanei 3.Cătinei 4.Ciocârliei 5.Ciucaşului 6.Câmpeni 7.Corniştei 8.Fagului 9.Gării 10.Gorunului 11.Grădinilor 12.Maceşului 13.Mureşului 14.Paltiniş 15.Petreşti 16.Pescarilor 17.Poieniţei 18.Şardului M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Bilateral alternat Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat Bilateral alternat 480 480 470 480 430 400 400 430 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 7,01,5 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt 1,5Asfalt

M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3

P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Bilateral faţă în faţă

164 578 171 790 156 214 250 100 150

7,01,5 7,02,0 7,05,0 7,01,5 7,01,5 7,02,5 7,01,0 7,01,5 7,01,5 7,0 7,02,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,01,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

1,5Pietruit 2,0Pietruit 5,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Pietruit 2,5Pietruit 1,0Pietruit 1,5Pietruit 1,5Asfalt

-Pietruit 2,0Asfalt -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit 1,5Asfalt -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Beton -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M3 M5 M5 M4 M3 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P3 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

280 150 135 550 210 280 300 230 250 210 380 450 1300 250 290 210 340 180

Fără iluminat public

-

19.Stejarului 20.Streiului 21.Şurianului 22.Taberei 23.Turnătoriei 24.Valea Mică PÂCLIŞA 1.Alunului 2.Carpenului 3.Coastei 4.Garoafei 5.Iasomiei 6.Rariştei 7.Răzorului 8.Sitarului 9.Văii MICEŞTI 1.Apuseni 2.Bobâlna 3.Bujorului 4.Calea Labului 5.Carpaţi 6.Cumpenei 7.Dragojani (Dragaşani) 8.Dealului 9.Gării 10.Inului 11.Lăpusului 12.Măgurei 13.Mioriţei 14.Pârâului 15.Postavarului 16.Rotunda 17.Scarişoara 18.Strunga 19.Topliţa 20.Trestiei 21.Uricani 22.Valea Aurului 23.Vâlcele 24.Zavoi 25.Zlatnei

M5 M5 M5 M5 M3 M5

P6 P6 P6 P6 P4 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

120 410 330 278 342 196

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

-

-Pietruit -Pietruit -Pietruit -Pietruit -Asfalt -Pietruit

M5 M3,M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

945 3198 391 234 285 334 468 527 243

6,0 7,0 6,0 7,0 7,0, 6,0 6,0 6,0 6,0

Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M4 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M3

P6 P6 P6 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

860 280 99 380 323 82 984 561 246 150 433 169 344 110 544 194 1.000 144 345 321 334 220 57 728 945

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt

OARDA DE JOS 1.Armoniei 2.Busuiocului 3.Biruinţei 4.Bucegi 5.Câmpului 6.Cocorilor 7.Castanului 8.Cărăbuşului 9.Duzilor 10.Dumbrăviţei 11.Gloriei 12.Garoafei 13.Lăcrămioarei 14.Merişor 15.Trifoiului OARDA DE SUS 1.Cordovanilor 2.Cedrului 3.Ciobanaşului 4.Căprioarei 5.Cucului 6.Făgetului 7.Greierului 8.Gutuiului 9.Haiducilor 10.Mohorului 11.Păpădiei 12.Socului 13.Şoimului 14.Tineretului 15.Vadului 16.Victoriei 17.Viorelelor 18. Zefirului

M5 M5 M4 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M4 M5 M5 M5 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P4 P6 P6 P6 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

557 285 805 262 345 400 112 280 105 976 288 772 508 175 150

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Asfalt Pietruit Pietruit Pietruit

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M4 M5 M3 M5 M5

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P6 P6

Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral

206 765 150 1455 188 345 345 210 1.966 377 84 87 1.080 638 160 2.010 540 540

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Pietruit Asfalt Pietruit Asfalt Pietruit Pietruit

PRESEDINTELE SEDINTEI, Consilier, Maier Eugen Aurel

CONTRASEMNEAZA, Secretar, Marcel Jeler

.

11. 23. 21.20 5.12 – 15.15 5.07 – 15.10 7. Perioada 01.08 – 15.00 19.00 17.07 – 31.00 6. crt.03 – 15.06 – 15.25 7.00 21.08 – 31.11 16.10 – 15. 13. 17.45 22.00 21.05 – 15.11 01.50 5.00 17.40 7.00 PRESEDINTELE SEDINTEI.05 – 31.45 20.00 20.11 – 30.09 – 30.00 7.04 – 30. 14.00 17.6 la Caiet de Sarcini Program de funcţionare a iluminatului public în Municipiul Alba Iulia Nr.40 5.00 Ora decuplarii iluminatului 8.10(ora de vara) 01.10(ora de vara) 16. 18.03 – 31. 15. 5. Marcel Jeler .07(ora de vara) 01.11 – 15.01 – 15.30 7.12 Ora cuplarii iluminatului 17. 16.45 21.01 16.09 – 15.Anexa nr.35 21.08(ora de vara) 01.15 5.09(ora de vara) 01. 24.30 19.06 – 30.06(ora de vara) 16.07(ora de vara) 16.00 6.02 01. 6. 7.20 18.04 – 15. 19.01 – 31.30 18.40 6.40 6.01 01.00 20.40 8.08(ora de vara) 16.15 17.40 6.40 17.00 4. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. 12. 3.10 7.30 21.02 – 28(29).30 7.10 18.35 18. 8.30 20.10 – 31.03 01.04(ora de vara) 01.06(ora de vara) 01. 22. 10. Consilier.02 – 15. 2.40 7.04(ora de vara) 16. Secretar.05(ora de vara) 01. 1. 9.09(ora de vara) 16. 20.02 15.20 6.12 – 31.12 16.00 18.20 21.15 6. 4.05(ora de vara) 16.45 7.03 16.

nr. Acces grădiniţa nr. Trecere de pietoni 17.Ferdinand I.Dacilor Bd. Intersecţie 13. Muncii Bd.11 . Acces Şcoala gen. Cloşca Bd. Revoluţiei – str.Transilvania Bd. nr.Al. Intersecţie 5. Iancu Bd.V. Acces Şcoala gen.Anexa nr. Intersecţie 12.nr. Mesteacănului. 159 Str. Arieşului Bd. nr 35 Str. Revoluţiei – Bd. 3 26. Crt Tipul zonei de risc Locaţia Dimensiuni (m) 100x100 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100 60x60 100x100 60x60 60x40 60x60 60x60 60x60 100x100 60x30 60x30 60x30 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 30x10 Clasa şi tipul clasei de iluminat Rutier Pietonal M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P3 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 M2 P2 Observaţii 1. 1 25.nr. Intersecţie 2. Regimentul V Vânători Nr. Cloşca Bd. T. Acces Gr. nr.7 la Caiet de Sarcini ZONE DE RISC – Puncte de Monitorizare Nr.3 21. Intersecţie 6.T. Încoronării Calea Moţilor – Bd. Intersecţie 9. 7 27.2 Bd. Intersecţie 10. Călăraşi. Şcolar A. Trecere de pietoni 20. Ioan Cuza – str.nr. Intersecţie 11.9 24. Doinei Calea Moţilor – Bd.Vladimirescu Bd. Intersecţie 15.T.18 Str. Intersecţie 7. 8 28. nr.Vladimirescu Calea Moţilor – str. nr. nr 25 Str. Regimentul VVânători – str. Revoluţiei Bd.Transilvania Bd.55 Bd. Revoluţiei – str. Goldiş. Intersecţie 8. Acces Şcoala gen.Ferdinand I – Bd. Regimentul V Vânători – str.Livezii Bd. Mărăşeşti. Acces grădiniţa nr. Intersecţie 14.Octavian Goga.V. Horea – str. Intersecţie 3. Acces Şcoala gen.3 Str. Revoluţiei – Bd. Acces grădiniţa nr. Republicii – str.1 Decembrie 1918 – str. nr. Goldiş Bd. Horea Calea Moţilor – Bd.Digului Bd.Vladimirescu –str.1 Decembrie 1918 – Bd.Toporaşilor. Intersecţie 16. Trecere de pietoni 18.5 22. Mureşului Str. Intersecţie 4. Republicii – str. Toporaşilor Bd.

Înlocuit lampă halogen 36W BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 150W 10. Secretar.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 35W 12. T.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 50 W 7.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 150W 15.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 50W Vapori sodiu înaltă presiune 2.29.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 100W 9.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 250W 11. Consilier. 5 – 6 30x20 30x20 50x2 M2 M2 - P2 P2 P3 PRESEDINTELE SEDINTEI.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 100W 14. T. Acces Liceul nr. Crt.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 250W 16. ÎNTRETINERE MODERNIZARE Prețul unitar material Prețul unitar total (Euro fără TVA) (Euro fără TVA ) ILUMINAT RUTIER/PIETONAL 1.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 100W Vapori sodiu înaltă presiune 4. Pasaj pietonal “UNIREA” Bd. Vladimirescu. Acces Liceul nr. Vladimirescu. Marcel Jeler BORDEROU DE PREŢURI UNITARE (MODEL) Nr.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – LED Echivalent 70W 8.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 70W 13.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 250W Vapori sodiu înaltă presiune 6.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 150W Vapori sodiu înaltă presiune 5.ÎNLOCUIT CORP DE ILUMINAT IP 66 – 70W Vapori sodiu înaltă presiune 3. 39 Calea Moţilor nr.3 31. 143 Bd.Înlocuit lampă halogen 20 W 18.1 30.Înlocuit lampă cu halogenuri metalice LHMT 400W 17.M. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Denumirea produsetor sau a serviciilor U.

Înlocuit lampă halogen 60W 20.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 400W 54.ÎNLOCUIRE IGHNITER SHP 70-400W/S1-SN 70-400W 56.BALAST CAPSULAT 250W 58.SURSĂ CU HALOGENURI METAUCE (CDO-TT) 150W 41.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 80W 51.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 1000W 35.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 250W 48.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (ML) 400W 34.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 150W 47.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH) 70W 45.BALAST PENTRU SOOIU (BSN/8MH) 400W 49.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 250W 53.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N ) 80 W 27.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 250W 42.Înlocuit bornă contact 26.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 150W 44.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 100W 40.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR {HPL-N ) 125 W 28.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 250W 37.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1 M BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC .BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 125W 52.BALAST CAPSULAT 125W 57.BALAST PENTRU MERCUR (BHL/HPL/HPI) 50W 50.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (HPL-N) 250 W 29.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 125W 32.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 250W 33.BALAST PENTRU SODIU (BSN/BMH)100W 46.ÎNLOCUIRE IGHNITER SLP 35-70W/SI-SN 35-70W 55.Înlocuit lampă halogen 600W 23.SURSĂ CU HALOGENURI METALICE (CDO-TT) 70W 39.Înlocuit lampă corpuri submersibilă până la 300W 25.Înlocuit lampă halogen 1000W 24.Înlocuit lampă halogen 150W 22.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T PLUS) 400W 38.SURSĂ CU VAPORl DE MERCUR (HPL-N } 400 W 30.SURSĂ CU VAPORI DE MERCUR (ML) 80W 31.Înlocuit lampă halogen 100W 21.19.SURSĂ COMPACTĂ CU HALOGENURI DE METALE (HPI-T) 2000W 36.SURSĂ CU DESCĂRCARE ÎN GAZE (CDM-TT) 70W 43.

Înlocuire conductor FY 25 92. 71.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 2 M 61. 4A. 6A.Înlocuire corp siguranțe complet 25A 74.5 M 60.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x1.Înlocuire cleme CLAL 180 / Cleme legătură 79. 80.Înlocuire ÎNTINZĂTOR DE REȚEA 83. 25.Înlocuire conductor FY 4 88. 120.Înlocuire conductor AFY 6 95.5 93. 80.Înlocuire condensator 66. 72.Înlocuire dulie E27 64.Înlocuire dulie E40 65. 120. 60A. 60A.5 86.5 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .59.Înlocuire BRAȚARĂ DE PRINOERE PE STÂLP 84. 73. 16A.160 67.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ PENTRU UZ arhitectural/ornamental 63.Înlocuire conductor AFY 4 94.Înlocuire conductor FY 10 90.Înlocuire SET BRĂȚĂRI DE PRINDERE PE STÂLP A CONSOLEI 85.Înlocuire conductor FY 16 91.Înlocuire patron siguranțe 10A.Înlocuire conductor AFY 16 97.2 BUC / PIL 76.Înlocuire cleme 15IL .Înlocuire conductor AFY 10 96.Înlocuire cleme CIR 80.Înlocuire cleme AA 300 (BĂRCUȚĂ) 82.Înlocuire conductor FY 6 89.Înlocuire cleme CIS 81.Înlocuire cleme racord CL 77.Înlocuire soclu siguranță MPR 53.5 87.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 1.Înlocuire patron siguranță MPR 53.Înlocuire patron siguranțe 35A.Înlocuire cleme CDD 45 .Înlocuire capac sigutanțe 70.160 68. 60A.2 buc / PIL 75.Înlocuire soclu siguranțe mignon 25 A 69.Înlocuire siguranțe mignon 2A.Înlocuire conductor FY 2.Înlocuire conductor AFY 25 98.Înlocuire cleme CLAL 45-50 / Cleme legătură 78.Înlocuire conductor AFY 2.ÎNLOCUIRE CONSOLĂ SUSȚINERE CORP ILUMINAT 3 M 62.Înlocuire conductor FY 1.

Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x25+16 103.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x4 128.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x6 102.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x6 129.5 114.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x10 135.5 109.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x95+50 123.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x50+25 121.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x35+16 104.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x4 133.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x25 136.5 112.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x4 116.5 127.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x6 138.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x25 132.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x10 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .5 100.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x70+35 122.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x120+70 124.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35 120.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x25+16 118.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x6 111.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x6 117.5 126.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x70+35 106.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x10 130.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x50+25 105.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x4 137.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x4 101.5 113.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x35+16 119.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x2.5 115.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 2x1.99.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 2x6 134.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 4x16 131.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 5x4 110.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 3x2.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x16 107.Înlocuire cablu iluminat public tip CYABY 3x150+70 125.Înlocuire cablu iluminat public tip CYY (CYY-F) 4x4 108.

Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25 173.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x16+25 170.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50 175.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x25 153.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x70+35 144.5 164.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x4 161.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x25+16 140.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x4 169.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x2.5 156.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 3x1 158.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1 162.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 3x25+16 171.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35 174.5 168.139.Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x1.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 152.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1.5 163.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x4 149.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35 142.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x50+25 143.5 167.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x25+16 176.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x150+70 147.5 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml .Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x4 165.5 157.5 159.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x35+16 177.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x50+16 178.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x1 166.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x16 154.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 2x1 155.Înlocuire cablu iluminat public tip TYIR 50 OLAL 3x16 172.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x6 150.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 5x2.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x35+16 141.Înlocuire cablu iluminat public tip MYYM 4x2.5 160.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x120+70 146.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x240+120 148.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 4x10 151.Înlocuire cablu iluminat public tip ACYABY 3x95+50 145.

..Înlocuire proiector 1000W 208.. 70 – 1000W Vapori sodiu înaltă presiune 2.......Înlocuire stâlp SI 9 191.Înlocuire stâlp SCP 10002 186....Înlocuire cablu iluminat public tip MCCG 3x2.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H =10-16M 198. (Denumire aparat iluminat.Înlocuire stâlp metalic SL 196.. caracteristici..Decopertare și refacere căi de circulație (beton) 201.Înlocuire stâlp SCP 15014 194.Înlocuire stâlp SE 10 188.Înlocuire dispersor corp 183....Montare priză de pământ 211..Montare proiector IP 66 TIP .Montare ..5 180.Curățire dispersor corp 182.Înlocuire proiector 400W 207..Decopertare și refacere căi de circulație (pavaj) 202..Manșonare ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC m³ m³ m³ m³ BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC ml ILUMINAT ARHITECTURAL 1..Înlocuire stâlp SCP 15006 192..W 4.Înlocuire stâlp SE 4 189....Montare proiector IP 66 TIP .Decopertare și refacere căi de circulație (asfalt) 200.......179. putere ) ILUMINAT FESTIV DE SĂRBĂTORI ..Decopertare și refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) 203..Tarif înlocuire siguranță fuzibilă (automată) 10A.. LED..Înlocuire proiector 150W 205.Înlocuire stâlp SCP 10005 187.Înlocuire stâlp SCP 15016 195.Înlocuire stâlp SE 11 190.Remedierea CIL/Revizie contacte etectrice 184.Înlocuire proiector 250W 206. 16A 209.Înlocuire stâlp SCP 18007 193. 70 – 1000W cu halogenuri metalice 3.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H=5-10M 197..Înlocuire proiector 100W 204.Înlocuire cutie separație IP65 ( la baza stâlpului ) 181.Montare proiector IP 66 TIP .Tarif înlocuire conductor 210.Înlocuire stâlp SCP 10001 185.ÎNLOCUIT STÂLP METALIC CU H « 16M 199.

.. alte caracteristici ) 8.canale) Ø 11mm 4.1.Demontare furtun (tub) luminos. bulbi/LED. nr.Montare furtun (tub) luminos. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. caracteristici) 18..Demontare . Marcel Jeler .Demontare șir luminos ( dimensiuni. alte caracteristici ) 10. alte caracteristici ) 11.Montare furtun (tub) luminos.Demontare perdea luminoasă ( dimensiuni. nr. caracteristici) ml ml ml ml ml ml BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC/ml BUC/ ml PRESEDINTELE SEDINTEI. nr..Demontare furtun tub) luminos. canale) Ø 9mm 2. LED. (culoare) Ø 9mm 3.Montare plasă luminoasă ( dimensiuni.... alte caracteristici ) 9. bulbi/LED... bulbi/LED. Consilier.. canale) Ø 13mm 6.Montare ..Montare tub TIP Snowfall ( dimensiuni.Demontare tub TIP Snowfall ( dimensiuni. (culoare) Ø 11mm 5.Demontare furtun (tub) luminos. bulbi/LED. alte caracteristici ) 14.Montare șir luminos ( dimensiuni.Montare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 16. (culoare.. ( denumire dispozitiv.. alte caracteristici ) 15.Demontare dispozitive comadă secvențe lumină ( caracteristici tehnice) 17.. (culoare.Montare furtun (tub) luminos. alte caracteristici ) 13. Secretar.Demontare plasă luminoasă ( dimensiuni. ( denumire dispozitiv. LED. nr.Montare perdea luminoasă ( dimensiuni. alte caracteristici ) 12. bulbi/LED. nr. (culoare. bulbi/LED. (culoare) Ø 13mm 7.

În temeiul Legii nr. tel... avand funcţia de ............FORMA PROPUSĂ CONTRACT DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA I.... pe de o parte...................... pe de altă parte.. cod fiscal 4562923.... având funcţia de director economic... la sediul delegatarului........ ......... certificat de înmatriculare la Registrul Comertului . ... Calea Moţilor Nr..C................................. respectiv de delegare de gestiune prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public......... părţile au încheiat prezentul contract de delegare a serviciului de iluminat prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia ... II......... şi ŢÂR TEOFILA..... fiecare parte implicată în contract are dubla calitate de delegatar și concedent pe de o parte și delegat și concesionar pe de altă parte...... 51/2006 ... cu sediul în Alba Iulia str. în conformitate cu obiectivele delegatarului.....0258-812545 reprezentat prin MIRCEA HAVA...Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. . în calitate de delegatar...... cont ...................... care presupun următoarele activităţi: .. în calitate de delegat....... Dată fiind forma particulară a acestui contract.... cod fiscal .. deschis la .......... fax............ tel/fax ... Părţile contractante Între Municipiul Alba Iulia.......... Numite în comun părţile....... 5A....... al Legii nr. la data.............. cont RO28TREZ0025010XXX002140 deschise la trezoreria Municipiului Alba Iulia.....(1) Obiectul contractului de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia............. 230/2006 Legea serviciului de iluminat public şi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de aprobare a delegării serviciului de iluminat public prin concesionarea bunurilor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public nr............... din 2010. cu sediul în ......0258-819462....... Obiectul contractului de delegare Art..... având funcţia de primar. 1.............. şi S........reprezentat prin ....

Condiţiile de exploatare a sistemului de iluminat şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Art. (3) În derularea contractului de delegare a Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. reglementate prin CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO). Serviciul de iluminat public se va realiza cu respectarea prevederilor din . 2. 5. 4.aparatura şi echipamentele. III. (2) Obiectivul delegării este realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient. (4) Delegatul-concesionar este obligat să efectueze întreţinerea. . realizarea iluminatului festiv de sărbători .Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor efectuate pe perioada delegării şi care devin proprietatea Municipiului Alba Iulia. c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia.Sistemul de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. Prin această delegare se urmăreşte : a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia. b) garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public.1. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public . b) bunurile de preluare . în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. delegatulconcesionar va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur (care nu pot fi înstrăinate. modernizarea Sistemului de Iluminat Public şi a echipamentelor ce deservesc Sistemul de Iluminat Public . d) protecţia mediului înconjurător. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. reparaţiile curente şi accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. c) bunurile proprii . (inclusiv hard şi soft) folosite de delegat la gestionarea sistemului de iluminat public şi verificarea încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare. 3. care să corespundă cerinţelor de trafic. la sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară contractul de delegare.autovehiculele şi utilajele folosite de delegat în derularea activităţii. acestea se vor preda concedentului în bună stare de funcţionare): . gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public. monitorizarea Sistemului de Iluminat Public . 2. Prin delegarea Serviciul de Iluminat Public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin prezentul contract.

indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat. poate fi prelungit pentru o . în zonele de risc nominalizate în Anexa nr.I. restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă . (2) Monitorizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) supravegherea instalațiilor . dotarea şi echiparea punctelor de aprindere pentru buna funcţionare a sistemului de monitorizare . b) controlul curent al instalațiilor . 3. începând de la data încheierii prezentului contract . . fără întreruperea furnizării serviciului . (3) Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public – ansamblul de operaţii de volum redus. b) montarea. Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. şi va înlocui aceste mijloace conform programului de modernizare. e) remedierea sesizărilor de nefuncţionalitate primite de la cetăţeni. echipamentele şi materialele înlocuite vor fi predate deţinătorilor de drept. c) remedierea incidentelor şi avariilor.A. având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor şi cuprinde : a) remedierea defecţiunilor curente. IV. de regulă. c) proiectarea obiectivelor supuse programului de modernizare a S. d) preîntâmpinarea limitărilor ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. (2) Contractul de delegare este Serviciul de Iluminat Public prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public. cât şi de Municipiul Alba Iulia. . fără modificarea tehnologiei iniţiale. c) monitorizarea funcționării sistemului de iluminat în punctele de aprindere și punctual.P. Sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia fiind compus din bunuri deţinute atât de S. d) lucrări de reabilitare .C. d) efectuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public. Electrica S. b) remedierea deranjamentelor din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. 7 a caietului de sarcini . e) lucrări de întreţinere periodică – sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente.(1) Durata contractului de delegare este de 10 ani. executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare.Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia. în baza legislaţiei în vigoare.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care. Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat. (1) Modernizarea sistemului de iluminat public – cuprinde : a) înfiinţarea şi dotarea dispeceratului pentru comanda şi urmărirea în funcţionare a sistemului de iluminat public. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. Termenul Art.

... 5.. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului de iluminat public.. plata se va face în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea recepţiei lunare.... adică ... Valoarea lucrărilor de modernizare. V.. după recepţionarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia ( 24 luni)....... Pentru lucrările de întreţinere efectuate concesionarul va prezenta în data recepţiei registrul cu reclamaţii preluate. . RON valoare cu TVA respectiv ... iar pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la efectuarea lucrărilor pe baza proceselor verbale de recepţie..RON/lună fără TVA adică .........perioadă de cel mult 5 ani. (5) În termen de 30 zile de la semnarea contractului de delegare... adică . Pentru monitorizare şi pentru întreţinere.. Decontarea lucrărilor de modernizare se va realiza în termen de 10 ani. RON/an şi se va indexa după primul an cu rata inflaţiei comunicată de Direcţia de Statistică pe trimestrul respectiv... (3) Modernizarea sistemului de iluminat public se va realiza în termen de 24 luni............. EURO fără TVA (2) a)Valoarea lucrărilor de monitorizare a iluminatului public.. Art... 4........... decontabilă lunar este în sumă de ..... (3) Pe durata stabilită la alin. diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul)....... decontabilă lunar este în sumă de ..... diminuată cu sumele datorate concedentului de către concesionar ca penalităţi (dacă este cazul).... prin acordul de voinţă al părţilor. Plata redevenţei se va face trimestrial.......... . de la data preluării serviciului de iluminat public și încheierii procesului verbal.. Redevenţa şi modalităţi de plată Art.... delegatul va depune cu titlu de garanţie o sumă fixă sau o scrisoare de garanţie în valoare de 100..........Euro fără TVA...... RON fără TVA.............. (4) Plăţile datorate concesionarului pentru lucrările de modernizare efectuate se vor eşalona în rate lunare pe durata a 10 ani.... Euro/lună fără TVA.. din care vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar. decontabilă lunar este de.... .000 RON...Redevenţa este de . (6) Preţurile unitare care vor fi practicate au fost stabilite conform cerinţelor documentelor licitaţiei şi se regăsesc în anexa la prezentul contract...... Euro/lună fără TVA.EURO inclusiv TVA. situaţia materialelor şi echipamentelor înlocuite şi va efectua casarea materialelor rezultate.000 RON depusă va fi restituită concesionarului astfel: .. (3) Valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este până la echivalenţa sumei de 100..pentru lucrările de modernizare în proporţie de 70% din valoare.. respectiv ....000 Euro/an fără TVA .... până la data de 20 a primei luni a trimestrului în curs pentru trimestrul precedent....RON fără TVA.......... Diferenţa de 30% va fi returnată la încetarea contractului..(1) Valoarea lucrărilor de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia este .. Valoarea materialelor şi echipamentelor înlocuite în perioada de garanţie sunt suportate de operator.. b) Valoarea lucrărilor de întreţinere a iluminatului public..........RON/lună fără TVA adică . Garanţia de 100. conform graficului stabilit .....

5% pe zi de întarziere. contul delegatului nr...deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia. bunurile... controla şi supraveghea : a) modul de fundamentare a tarifelor .... menţinere în funcţiune şi modernizare a sistemului de iluminat..... conform legislaţiei în vigoare .... după aprobarea acestuia de delegatar. (5) De a aplica tariful actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost.......... (3) De a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară. .. aprobaţi . Plata redevenţei Art. activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de delegare prin concesionarea bunurilor aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la o penalizare de 0. d) modul de administrare.... 6. extindere şi modernizare a dotărilor existente.. Drepturile părţilor Drepturile delegatului Art... (3) De a întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator. .socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului.... în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. b) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat .. (5) De a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita .... potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de delegare.(1) Delegatul are dreptul de a exploata. 7... (2) De a stabili programele de reabilitare... Drepturile delegatarului – concesionar Art.. delegatarul având drept de proprietate asupra investiţiilor făcute... 8. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară.....deschis la …. conservare... corelată cu programele de dezvoltare economico .. .... iar dacă întârzierea este mai mare de 60 de zile contractul de delegare încetează de drept........(1) Delegatarul are dreptul de a urmări... exploatare........ corelată cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Alba Iulia şi de amenajare a teritoriului. de stabilire şi ajustare a acestora .... în mod direct...........VI. ........ VII. (4) De a aproba studiile de fezabilitate.. . pe riscul şi pe răspunderea sa............ (2) Delegatul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii.. (4) De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentul contract.. c) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate corespunzător nivelului parametrilor luminotehnici şi indicatorilor de performanţă ai serviciului....Plata redevenţei se face prin conturile: contul delegatarului nr....

b) utilizarea de tehnologie modernă . potrivit obiectivelor stabilite de către delegatar.Să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. . (6) Delegatarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare.C.Să îndeplinească prevederile din Caietul de sarcini în condiţii de calitate şi eficienţă . (5) Să îşi achite obligaţiile privind redevenţa. c) Standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate: . informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia în conformitate cu clauzele prezentului contract şi cu prevederile legale în vigoare. (7) Delegatul este obligat să realizeze: a) investiţii ce privesc modernizarea sistemului de iluminat public existent .N.gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public .întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public .realizarea iluminatului festiv de sărbători . (6) Delegatul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) aplicarea unor metode performante de management . (4) Delegatul-concesionar nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.R. (2) Să execute următoarele activităţi : . b) termenele de realizare a investiţiilor nu vor depaşi 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie.Să furnizeze delegatarului şi A. . din motive excepţional legate de interesul naţional sau local. Delegatul are următoarele obligaţii: (1) Delegatul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor. VIII.Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public. Obligaţiile părţilor sarcini Obligaţiile delegatului –concesionar Art. . activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii. .modernizarea sistemului de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public . la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în prezentul contract . . 9.S.Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei. . (3) Delegatul-concesionar este obligat să exploateze în mod direct bunurile. În termen de 6 luni. .Să respecte parametrii luminotehnici şi indicatorii de performanţă stabiliţi de delegatar prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia cât și CE 115/95(SR 13433/99–Standard RO) .concesionarului încheierea contractului de vânzare . înaintea termenului de încetare a contractului. activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării. concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii. tarifele utilizate în activitatea clauze stabilite în condiţiile caietului de .cumpărare cu privire la aceste bunuri. .

la încetarea contractului de delegare. protecţia muncii. reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului . operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract. potrivit art. (22) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat.000 Euro/an fără TVA pe toată durata derulării contractului ( 10 ani). dar nu mai mult de 90 de zile. (12) La încetarea contractului din alte cauze decât: termenul. (6) din prezentul contract de delegare. protecţia mediului.). o sumă de ……. în mod unilateral. (8) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor. în mod gratuit şi libere de sarcini. (9) Să restituie bunurile de retur. RON. (13) În cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public. la încheierea contractului. forţa majoră şi înţelegerea părţilor. (18) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. va notifica deîndată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public.8 alin.serviciului şi să le supună aprobării delegatarului. . (10) La încetarea contractului să încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare stabilite prin prezentul contract de delegare. (15) Să obţină de la autorităţile competente: a) licenţa de operator. (23) Să efectueze în fiecare an. lucrări de iluminat public festiv până la concurenţa sumei de 100. delegatul este obligat să depună. patrimoniul. în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi. pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului. (16) Să preia de la concedent pe bază de proces-verbal de predare-preluare. activităţilor sau serviciilor publice (condiţii de siguranţa în exploatare. desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent. până la preluarea acesteia de către delegatar. (14) Operatorul este obligat să continue exploatarea bunului. cu titlu de garanţie. (19) Să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 31 decembrie a fiecarui an. potrivit legii. condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc. (24) Să finalizeze lucrările în cel mult 6 luni de la data avizării documentaţiei de execuţie a lucrărilor. siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii. în deplină proprietate. (11) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de delegare. fără a putea solicita încetarea acestuia. (17) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât. capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public a delegatarului să fie superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. (20) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. (21) Să ia măsurile necesare privind igiena.

(26) Să respecte angajamentele luate prin prezentul contract. instalaţiile. Penalităţi Art.reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor şi tarifelor declarate în otertă. limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului) conform formulei de mai jos. calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro. corespunzător primei zile din săptămâna premergatoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată. 11 . Obligaţiile delegatarului-concedentului Art. .(1) Delegatarul este obligat să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . în afară de cazurile prevăzute expres de lege. IX. Eo . (6) Să predea concesionarului în termen de 30 de zile de la semnarea a contractului toate bunurile.R. 10. libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.N. pentru activităţile serviciului de iluminat public. V = V0xKA în care: V . echipamentele şi dotările cu inventarul existent (audit). (8) Să verifice măsurile luate de concesionar pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de asigurare a parametrilor stabiliţi pentru funcţionarea optimă a Serviciului de Iluminat Public.(25) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator. 9 alin (16). V0. corespunzător zilei apariţiei anunţului public de organizare a licitaţiei. calculat de B.reprezintă cursul mediu în lei. ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă . (7) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar. dar nu mai devreme de 12 luni de la încheierea contractului de delegare. pentru 1 euro. (4) Să verifice şi să aprobe tarifele actualizate (cu respectarea condiţiei de a nu depaşi.reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat. (3) Delegatarul este obligat să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatarului. (5) Să stabilească şi să aloce din bugetul local cuantumul sumelor necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a Serviciului de Iluminat Public. cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract şi prevăzute la art. KA = E/Eo în care: Ereprezintă cursul mediu în lei. (2) Delegatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune. în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării. în urma actualizării preţului.reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată. KA .(1) Nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă angajaţi atrage după sine plata de penalităţi : .

prin renunţare.revin de drept delegatarului–concedent gratuit şi libere de sarcini. Răspunderea contractuală Art. din orice cauză.(1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării vegetaţiei sau spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de investiţii sau întreţinere a sistemului de iluminat public . c) bunuri proprii . în scris. 14. g) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare. În aceasta situaţie de încetare a delegării nu se percep daune. prin reziliere. b) În situația nerespectării parametrilor calitativi de furnizare ai serviciului operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării .Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în . (2) La încetarea. în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar. b) bunuri de preluare .pot fi cumpărate de concedent. care se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului. Se vor respecta prevederile legislaţiei Uniunii Europene privitoare la protecţia mediului.(1) Pe toată perioada derulării contractului de delegare. bunurile ce au fost utilizate de delegatul-concesionar în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur . XI. Încetarea contractului de delegare Art. operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente.rămân în proprietatea delegatului – concesionar. XII. cu plata de despăgubiri în sarcina delegatarului. Art. 12 . a contractului de delegare. dintr-o cauză de forţă majoră. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator. prin denunţarea unilaterală de către delegatar. X. prin răscumpărarea concesiuni. dacă părţile nu convin. prin reziliere. în condiţiile legii. . la propunerea delegatarului.a) În situaţia deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului. operatorul va fi penalizat cu 2 % din valoarea decontabilă din luna următoare constatării . b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. având dreptul de opţiune privind achiziţionarea acestora prin contractul de vânzare – cumpărare. prelungirea acestuia. f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. licenţa sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului lor de valabilitate . Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de mediu între delegat şi delegatar . cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului. fără plata unei despăgubiri. e) la dispariţia. a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata. 13 .

(1) Contractul de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. prin tratative directe.(1) Prin forţa majoră. absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă . aparataj defect. parte integrantă din prezentul contract. indicatorii de performanţă. (2) Dacă. XIV. Litigii Art. cablu defect. Dispoziţii finale Art. (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic. delegatarul şi delegatul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. după 15 zile de la începerea acestor tratative. atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (3) Durata maximă de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nefuncţionarea iluminatului public este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în cazul în care se constată defecţiuni majore la reţeaua de iluminat public (lipsă tensiune în reţea. timp de 12 luni de la încheierea contractului. dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. XV. XIV. se întelege o împrejurare externă cu caracter excepţional. în limitele prevăzute pentru aceştia conform ofertei. poate duce la rezilierea contractului . cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public. (4) Nivelurile de iluminare şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public sunt minimali . XIII. b) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia .(1) Nivelurile de iluminat.) şi 48 de ore în cazul unei defecţiuni la punctul luminos (bec defect. după anunţarea prealabilă a concesionarului . fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 15 – (1) Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. Definiţii Art. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. (5) Neîncadrarea în mod repetat a indicatorilor de performanţă stabiliţi. .prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Cantitatea şi calitatea serviciilor. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea Serviciului de Iluminat Public.). este însoţit de următoarele documente care fac parte integrantă din acest contract: a) Caietul de sarcini . în sensul prezentului contract de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia . indicatori de performanţă Art. 17 . 16 . lipsă corp etc.18 . defect în cutia de distribuţie. fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale. avariat etc.

Prezentul contract de delegare prin concesionarea bunurilor care aparţin sistemului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia a fost încheiat în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte semnatară . 19 În cazul modificării legislaţiei privitoare la Serviciile de Iluminat Public în timpul derulării contractului de delegare prin concesionarea bunurilor care fac parte din sistemul de iluminat public din Municipiul Alba Iulia. Corelarea prevederilor contractului de delegare cu modificările legislative intervenite se va face de îndata după apariţia acestora. prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Alba Iulia 27 Aprilie 2010 PRESEDINTELE SEDINTEI. Marcel Jeler . e) Procesul verbal de predare-preluare a serviciului delegat. (2) Modificarea prezentului contract se face numai în condiţiile stipulate de acesta. Consilier. Art. DELEGATAR .c) Oferta concesionarului . d) Graficul de lucrări. Maier Eugen Aurel CONTRASEMNEAZA. Secretar. părţile semnatare ale contractului de delegare se obligă să modifice prin act adiţional partea reglementară a acestuia. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. DELEGAT .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->