Sunteți pe pagina 1din 10

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea I
Titlul proiectului de act normativ

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru


activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

Secţiunea a II- a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale


Hotărârea Guvernului nr. 1579/2002 are drept scop aprobarea Normelor metodologice privind
stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a
inovării, finanţate de la bugetul de stat, conform art. 58 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Cele două anexe ale Normelor structurează cheltuielile care pot fi finanţate pe două tipuri de
categorii, respectiv una în care structurarea/categorizarea se face în funcţie de destinaţia
cheltuielilor şi alta în care structurarea/categorizarea se face în funcţie de specificul
cheltuielilor.
Motivaţiile acestei hotărâri constau în restricţionarea tipurilor de categorii de cheltuieli care pot
fi finanţate conform art. 1 din Norme şi în impunerea precizării sumelor pe aceste tipuri de
categorii în contractele de finanţare. Limitarea cheltuielilor eligibile pentru proiectele de
finanţare de la bugetul de stat a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare se face,
suplimentar, prin prevederile impuse de finanţatori (în principal, Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică) în contractele de finanţare, care sunt adaptate, după caz, situaţiilor variate
care pot apărea în cadrul unor proiecte de cercetare în domenii diverse.
Hotărârea Guvernului nr. 1579/2002 conţine două anexe. Deşi, în textul actului normativ se
precizează că lista de cheltuieli din anexa 2 are un caracter complementar listei din anexa 1, de
fapt categoriile de cheltuieli din cele două anexe se suprapun în mare măsură. Pe de altă parte,
actul impune contractelor de finanţare să precizeze alocarea sumelor pe categorii de cheltuieli,
conform ambelor categorizări făcute de actul normativ, respectarea simultană a celor două
tipuri de constrângeri fiind deseori dificilă.

2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect de act normativ propune simplificarea categoriilor în care se încadrează
cheltuielile conform unui model deja folosit, în trecut, de Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, şi definirea clară a tipurilor de
cheltuieli care nu pot fi finanţate din fonduri publice, conform unui model deja folosit în
contractele de finanţare ale proiectelor din cadrul Planului Naţional pentru Cercetare,
Dezvoltare, Inovare.
Secţiunea a III-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro economic.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu are impact social.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
Secţiunea a IV-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pentru anul curent,
pe termen scurt şi pe termen lung
Prezentul proiect de act normativ aduce următoarele modificări ale veniturilor şi cheltuielilor
bugetare:
1) Modificări ale veniturilor bugetare, minus, din care:
a) bugetul de stat – nu e cazul
2) Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din care:
a) bugetul de stat – nu e cazul
3) Impact financiar, plus/minus, din care: nu e cazul
4) Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare: nu e cazul
5) Propuneri pentru compensarea veniturilor bugetare:
6) Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare:
- mii lei-
7) Alte informaţii:

Secţiunea a V-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare:


a)Acte normative care se modifică:
Prezentul act normativ nu modifică niciun alt act normativ în vigoare.
b)Acte normative necesar a fi elaborate:
Prezentul proiect de act normativ nu face referire la acest subiect.
c)Acte normative care se abrogă:
Prezentul act normativ abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1579/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de
cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.


Punctele 1, 2 şi 3 se vor completa pentru toate bugetele componente ale bugetului general consolidat, aşa cum
este definit în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie:
Prezentul proiect de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar.
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente comunitare relevante:
Prezentul proiect de act normativ nu face referire la acest subiect.
4. Alte acte sau documente internaționale din care decurg angajamente:
Prezentul proiect de act normativ nu face referire la acest subiect.
5. Alte informaţii privind proiectul de act normativ:
Prezentul proiect de act normativ nu face referire la acest subiect.
Secţiunea a VI-a
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute


de cercetare şi alte organisme implicate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în


administraţia publică, proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina web a Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi
Sportului, demarându-se procesul de consultare cu unităţile componente ale sistemului de
cercetare-dezvoltare de interes naţional.
Proiectul de hotărâre de Guvern a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a


modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ.

Deoarece prevederile acestui proiect de hotărâre de Guvern sunt de interes pentru comunitatea
ştiinţifică din România, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi pentru consultarea în cadrul comisiei tripartite de la nivelul ANCS
formată din reprezentanţi ai ANCS şi reprezentanţi ai sindicatelor si ai patronatelor din
sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

3. Consultări organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care


proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu vizează activităţi ale autorităţilor publice locale.

4. Consultări desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu


prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea consiliilor
interministeriale permanente.
5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ Guvernul va solicita avizul Consil ului


Legislativ.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Avizul nu este necesar.
c) Consiliul Economic şi Social Guvernul va solicita avizul Consiliului
Economic și Social
d) Consiliul Concurenţei Avizul nu este necesar.
e) Curtea de Conturi a României Avizul nu este necesar.
Secţiunea a VII-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act


normativ
În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi
accesul la informaţiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de
internet a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, secţiunea Legislaţie / Proiecte de acte normative împreună
cu alte documente relevante care au stat la baza fundamentării sale.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice.
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului şi nici efecte asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.
3. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secţiunea a VIII-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile


administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor existente, iar respectarea procedurilor pentru
punerea în aplicare a prezentului proiect de act normativ revine exclusiv Autorităţii Naţionale
pentru Cercetare Ştiinţifică.
2. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi
de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, pe
care îl supunem spre adoptare Guvernului.

VICEPRIM-MINISTRU

Markó BÉLA

Iniţiat

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Daniel Petru FUNERIU

Avizatori:

Ministrul Finanţelor Publice Ministrul Justiţiei

Gheorghe IALOMIŢIANU Cătălin Marian PREDOIU


Secretar General M.Ed.C.T.S.
Daniela ANGHEL

Direcţia Generală Juridic şi Contencios Direcţia Generală Economic,


Finanţe, Resurse Umane
Director General Director General
Ioana MIHĂILĂ Mihai PĂUNICĂ

Aviz de legalitate
Cristina Eugenia POMAGĂ

AVIZE ANCŞ:
Preşedinte ANCŞ
Dragoş Mihael CIUPARU

Secretar General
Decebal LOHAN

Direcţia Generală Programe


Director General
Ionel ANDREI

Compartimentul Juridic şi Contencios


Consilier juridic
Gabriela VLĂNŢOIU

Iniţiator
Direcţia Economică
Director
Lucia CSAVAR
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de
cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării,
finanţate de la bugetul de stat

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

În baza art. 58 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003,
cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli
pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la
bugetul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
1579 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de
stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 32 din 22 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Anexă. Norme metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru
activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul
de stat

Art. 1 Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de


stimulare a inovării, care pot fi finanţate de la bugetul de stat, sunt următoarele:
a) cheltuieli cu personalul;
b) cheltuieli cu logistica;
c) cheltuieli de deplasare;
d) cheltuieli indirecte (regie).

Art. 2 În contractele de finanţare încheiate în vederea realizării proiectelor se va


preciza alocarea de sume pe destinaţiile prevăzute la art. 1.

Art. 3 Pe parcursul proiectului se pot face realocări între destinaţiile prevăzute la art.
1, lit. a)-c), în limita a 15% din bugetul total al proiectului, fără o aprobare prealabilă.

Art. 4 Cheltuielile directe reprezintă totalul cheltuielilor prevăzute la art. 1 lit. a)-c)
care pot fi individualizate pe proiectele de cercetare.

Art. 5 Cheltuielile indirecte se stabilesc ca procentaj din una din următoarele sume:
a) cheltuielile directe;
b) cheltuielile directe, fără includerea cheltuielilor de capital;
c) cheltuielile cu personalul.

Art. 6
(1) Procentajele în baza cărora se stabilesc cheltuielile indirecte şi alegerea bazei de
aplicare a acestora se stabilesc de către contractor şi se prevăd în contractul de
finanţare, cu respectarea prevederilor art. 5.
(2) Pe parcursul proiectului, contractorul poate decide diminuarea procentajelor în
baza cărora se stabilesc cheltuielile indirecte, iar sumele corespunzătoare pot fi
realocate către celelalte categorii de cheltuieli, fără o aprobare prealabilă.
(3) Pe parcursul proiectului, procentajele în baza cărora se stabilesc cheltuielile
indirecte pot fi crescute, cu respectarea încadrării în bugetul total al proiectului, prin
realocare, la propunerea contractorului, numai cu acordul finanţatorului sau
autorităţii contractante şi al directorului de proiect.

Art. 7 Nu pot fi finanţate din fonduri publice destinate activităţilor de cercetare-


dezvoltare şi de stimulare a inovării următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli extraordinare;
b) profit, beneficii, dividende;
c) reţineri pentru posibile viitoare pierderi sau pagube;
d) cheltuieli de distribuţie şi marketing;
e) cheltuieli de publicitate pentru promovarea produselor sau activităţilor
comerciale;
f) recuperarea pierderilor;
g) cheltuieli finanţate de terţe părţi.

Art. 8 Contractele de finanţare pot impune restricţii suplimentare, atunci când este
cazul, conform pachetului de informaţii al programului sau subprogramului de
finanţare.

Art. 9 Cheltuielile cu personalul includ:


a) salarii şi venituri asimilate salariilor, conform legii;
b) contribuţii şi taxe aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora, conform legii.

Art. 10 Cheltuielile cu logistica includ:


a) cheltuieli de capital;
b) cheltuieli privind stocurile;
c) cheltuieli cu servicii executate de terţi.

Art. 11 Cheltuielile de capital includ:


a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare şi accesorii şi
altele asemenea, conform legii;
b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele
asemenea, conform legii.

Art. 12 În cadrul cheltuielilor de capital, achiziţia de imobilizări corporale şi


necorporale se poate finanţa de la bugetul de stat, pentru activităţi de cercetare-
dezvoltare şi de stimulare a inovării, până la acoperirea integrală a costului de
achiziţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la ajutorul de stat.

Art. 13 Cheltuielile privind stocurile includ:


a) materii prime;
b) materiale consumabile;
c) materiale auxiliare;
d) combustibili utilizaţi în mod direct în cadrul proiectului;
e) piese de schimb;
f) seminţe şi materiale de plantat;
g) furaje;
h) obiecte de inventar;
i) materiale nestocate;
j) energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului;
k) organisme vii, plante sau animale.

Art. 14 Cheltuielile cu serviciile executate de terţi includ:


a) întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor;
b) redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului,
incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi
închirierea de echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului;
c) transportul de bunuri;
d) cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul
proiectului;
e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului;
f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de
informare;
g) cheltuieli de publicare;
h) servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea;
i) servicii informatice;
j) servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică;
k) servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului;
l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice
prevăzute în contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract;
m) servicii de multiplicare;
n) servicii de traducere şi interpretare;
o) alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare.

Art. 15 Cheltuielile de deplasare includ:


a) transport;
b) cazare;
c) diurnă;
d) taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea;
e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate;
f) taxe de viză şi altele asemenea.

Art. 16 Cheltuielile de deplasare reprezintă:


a) cheltuielile aferente deplasărilor personalului proiectului;
b) cheltuielile aferente deplasărilor colaboratorilor externi;
c) cheltuielile aferente deplasărilor participanţilor la manifestările ştiinţifice
organizate în cadrul proiectului.

S-ar putea să vă placă și