Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI An şcolar 2010/ 2011

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi


AVIZAT,
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
PROF. LILIANA ROMANIUC

FIŞA DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE


PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT

NUMELE ŞI PRENUMELE ____________________________________


UNITATEA ŞCOLARĂ ________________________________________

Dacă nu s-a obţinut calificativul FOARTE BINE în perioada ultimilor 4 ani de activitate, candidatul este respins.
EVALUARECOMISIEISJ
PUNCTAJE MAXIME

AUTO-EVALUARE
Nr.
CRITERII
crt

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv - educativă 50


a. Realizări deosebite în activitatea de asistenţă psihopedagogică (investigare, consiliere elevi, părinţi, cadre
didactice) confirmate/avizate de coordonator CJAPP ________ 1/ an ________ max. 3 p
6
Elaborarea de instrumente de examinare si consiliere psihopedagogică si sondaje pe probleme de consiliere
educaţională în cadrul CJAPP şi CŞAPP (avizate de coordonator CJAPP) - 0,5 p/ instrument max. 3 p
b. Aplicarea mijloacelor informatizate în activitatea de informare şi investigare a elevilor şi / sau în activităţile de
consiliere a părinţilor şi cadrelor didactice în cadrul unor proiecte de intervenţie psihopedagogică (teste, metode,
strategii, prezentări PPT).0,5 / activitate, max -1p 2
Elaborarea / Realizare de instrumente/ materiale TIC pentru activitatea de asistenţă psihopedagogica – 0,50 /
material/ instrument, max 1,5 p
c. Participarea la simpozioane, colocvii, comunicări pe teme psihopedagogice:
- pregătirea şi organizarea simpozioanelor, colocviilor şi sesiunilor de comunicări ştiinţifice judeţene, regionale
(zonale), naţionale/ internaţionale – 0,75 punct/ activitate _____________________ max. 1,5 p
- participarea cu lucrare la la simpozioane, colocvii, comunicări judeţene (0,50/ activitate), regionale (zonale) 4
(0,75/activitate), naţionale / internaţionale – 1 / participare __ max. 2 punct
- participarea la simpozioane, colocvii, comunicări judeţene (0,20/ activitate), regionale (zonale) (0,30/activitate),
naţionale / internaţionale – 0,50 / participare __ max. 1 punct
d. Participarea în calitate de membru al juriului la concursuri şi expoziţii pe probleme psihopedagogice şi
1
educaţionale. _________0,5 punct/concurs max 1
e. Organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea şi
participarea la spectacole, expoziţii, concerte la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean __0,25 activitate/ max. 1
1 punct
f. Rezultate notabile/ măsurabile obţinute în:
- realizarea unor proiecte de parteneriat în domeniul asistenţei psihopedagogice cu impact la nivel local, judeţean, 3
naţional şi internaţional____1 pct/proiect___ max.3 puncte
g. Activităţi derulate în colaborare cu Centrul de Excelenţă şi Centre de pregătire zonală din cadrul unităţilor de
învăţământ vocaţional şi alte structuri alternative în vederea valorificării aptitudinilor, deprinderilor, talentelor
4
copiilor superior dotaţi ___________________________________1 punct/ activitate______ max. 2 puncte
- Rezultate deosebite obţinute în activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare, 1p/ activitate ______ max. 2 puncte
h. Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, şcoală de vară,
activităţi de desegregare, de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, de educaţie multiculturală/ interculturală,
3
educaţie pentru diversitate/ alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel local, judeţean şi
naţional. _______________1 p/ activitate ___max. 3 puncte
i. Rezultate măsurabile cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative, pentru formarea de 3
abilităţi de viaţă (de comunicare, antreprenoriale, sociale ş.a) - 0,5 pct/ activ. max 3 p
j. Activitatea de:
- coordonarea unor proiecte şi programe educative - 0,5 puncte /proiect _____max.1,5 punct
Realizarea unei comunicări eficiente cu directorii unităţilor şcolare, cu autorităţile locale, cu părinţii şi cadrele
didactice în vederea reducerii abandonului şcolar, a prevenirii delincvenţei juvenile şi a comportamentelor
marginale:
6
- activităţi de prevenire a abandonului şcolar _____0,5 punct/proiect/ activitate____ max. 1,5 puncte
- activităţi pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a agresivităţii în şcoli _____0,5/ activitate/ proiect
______max.1,5 puncte
- activităţi de monitorizare şi asistenţă psihopedagogică a elevilor care au părinţii plecaţi în străinătate
_____0,75 p/an____ max.1,5 puncte
k. Activitatea de:
- coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare (consilier educativ) ______0,25 p/ an _____max.1 p
3
- îndrumarea şi participarea la activităţile colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare __ 0,50 p /an___max.1 p
- coordonator de cerc pedagogic/ comisie metodică _____0,5 p/ an ___max. 1,5 p
l. Participarea la cursuri de formare:
- formare continuă prin CCD, alte instituţii abilitate de MECTS (min.24 ore)____0,5 p/ curs (fără
credite),-----------1p /curs (cu credite)____ max. 3 p
9
- formare continuă prin participarea la activităţile cercurilor pedagogice (referate, activităţi demonstrative,) - 0,5 p/
activitate _____ max 2
- Grad didactic – masterat 2,5p, gr.II – 1,5p, gr.I – 2,5p, Doctorat – 5p (masteratul se cumulează la grade) max. 5 p
m. Coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară la nivelul unităţii de
învăţământ/ local/ judeţean/ regional (certificate de inspectorul de la învăţământ special):
- coordonarea activităţilor de Acţiune Comunitară la nivel judeţean/ local/ la nivelul unităţii şcolare - 0,5 p / an 2
şcolar _____max. 1,5 puncte
- participant la activităţi de voluntariat – 0,25 p/ activitate___max. 1 p
n. - integrarea copiilor cu CES în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială ( avizate de
coordonator CJAPP):0,5 /activitate –max 1p
- consiliere psihopedagogică a elevilor cu CES şi/ sau a părinţilor în vederea orientării lor şcolare
3
_______________________________ 0,50 puncte/an _____max. 1,5 p
- participarea la activităţile Comisiei Interne de Evaluare Continuă din şcolile integratoare 0,75 /an
____max.1,5 p
2. Performanţe deosebite în inovarea didactică/ managerială: 30
a. Contribuţii la elaborarea de:
- programe şcolare pentru discipline opţionale şi însoţite de suport de curs - 1 punct/ programă
- regulamente/metodologii (avizate de ISJ sau MECTS), ghiduri metodice în specialitate, auxiliare didactice avizate
de ISJ sau MECTS___ 2 puncte /lucrare/ coautor- max 4p
7
- cărţi în domeniul psihopedagogic înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale, platforme e-learning
Semnătura:
Notă: Dosarele se depun la registratura ISJ şi sunt însoţite de documente justificative.