Sunteți pe pagina 1din 3

. Căile de atac împotriva sancţiunilor contravenţionale.

Potrivit art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, împotriva


procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiuni se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
acestuia.
Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte
despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât
contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
Plângerea, însoţită de copia de pe procesul verbal de constatare a
contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator,
acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în
acest sens.
Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimite la judecătorie.
Plângerea suspendă executarea.
Judecătoria fixează termen de judecată care nu va depăşi 30 de zile.
La judecarea cauzei, instanţa, potrivit art. 296 Cod procedură civilă,
instanţa va pronunţa una din următoarele soluţii:
a) respingerea plângerii, atunci când:
- plângerea a fost introdusă după expirarea termenului;
- când plângerea a fost introdusă de o persoană care nu avea dreptul să
o facă;
- când plângerea a fost făcută de o persoană care nu are interes
personal;
- nu există cauze de nulitate a procesului verbal.
b) admiterea plângerii şi anularea procesului verbal atunci când se
constată existenţa unor cauze de nulitate;

1
c) admite în parte plângerea şi modifică sancţiunea prin reducerea ori
înlocuirea amenzii cu avertisment;
d) în toate aceste cazuri se va pronunţa asupra despăgubirilor pentru
prejudici, dacă este există.
Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi
atacată prin recurs în termen de 15 zile de la comunicare la secţia de
contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului este
obligatorie.
5. Executarea sancţiunilor contravenţionale.
Ordonanţa nr. 2/2001 art. 37 prevede că, procesul verbal neatacat în
termen de 15 zile, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care
s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă
formalitate.Avertismentul se adresează doar când contravenientul este
prezent.
Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii
contravenţionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face în scris.
Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face
astfel:
- de către organul din care face parte agentul constatator, dacă nu
există cale de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei
în termenul prevăzut de lege;
- de către instanţa judecătorească în celelalte cazuri.
Aceste organe vor comunica din oficiu organelor de specialitate
procesul verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii sau a
hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea.
Executarea se face în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală privind
executarea silită a creanţelor bugetare.

2
Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură.
În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului verbal,
bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este
interzisă prin lege, se restituie deîndată celui în drept.
Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se pune în
executare de către prima instanţă de judecată prin emiterea unui mandat de
executare şi se execută în raza unităţii administrativ-teritoriale în care
contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa, în domeniul serviciilor
publice şi locurile stabilite prin hotărâre de către consiliul local.
Mandatul de executare va fi adus la îndeplinire de către primar.