Sunteți pe pagina 1din 1

-Munnatul Adnrilterii lo Medicind Dentwd

{on1il

coies
Planul nredio-sagital axul
\{em
longitudin;rl -F axul sagitai.
form
Flairul transversal
coml
Planul fioirtal : axul longitudinal
* axul ffar:svetsal. ma_!{

rlgni
. Pianul ffansversal: axui sa,eitai +
axul transr ersa1. catb

sunl

pIol

Figura 2, Planurile de orientare

reg

-0
1.3 Celula
Celula este rmitatea elementar6, morfofuirclional[ qi geneticd de organizare a materiei

vii, ce prezintd proprietnsle de autoreproducaLe, asimilalie, reactivitate la stirnuli, miqcare'

Componentele ce.lulare sunt mernbrana celulard (plalmalema sau membrana


plasmaticd), citoplasma qi nucleul.

Rlbozomr - q! .
-- \rr.'i
(carpuscull ;"
hu Palade) d. j
b,{:cro-
filmente

l-igura 3, Elemente celulare