Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

MANAGEMENT COMPARAT
CURS R.E.I.

TIPOLOGIA STUDIILOR DE MANAGEMENT COMPARAT

CLASIFIC RI ALE STUDIILOR DE MANAGEMENT COMPARAT


Secherst, n func ie de modul de abordare a interdependen elor dintre cultur i management - n cadrul c ruia se axeaz pe comportamentul organiza ional - delimiteaz trei categorii de studii de management comparat: Tipul I, ce studiaz n special impactul culturii asupra comportamentului organiza ional, sitund n prim plan dimensiunea sociologico-managerial ; Tipul II, ce se ocup ndeosebi de interdependen ele din cultur i aspectele manageriale de natur psihologic ; Tipul III, cu o pronun at tent antropologic , n care, frecvent, n cadrul interrela iei cu managementul, acesta este mai pu in luat n considerare, ajungndu-se uneori pn la a trata cultura n sine, neglijndu-se impactul s u organiza ional. Unii autori, cum ar fi Bhagat i Mc Quaid sugereaz ncep torilor n domeniu s debuteze cu o abordare de Tipul I, pentru a surprinde perspectiva raporturilor cultur /management, continund cu abordarea de Tip II, ce faciliteaz o aprofundare a n elegerii con inutului i rolului culturii n raport cu managementul, i ncheind cu Tipul III, pentru analiza temeinic a rela iilor cauz - efect n domeniul analizat. O alt clasificare a studiilor, n func ie de metodologia abord rii culturii, asupra c reia se refer numero i autori cunoscu i, cum ar fi John Child, Tayeb, Chris Lane[3] .a., divide studiile de management comparat n idealiste i adaptive. Prima categorie abordeaz cultura ca un sistem de idei, valori, norme i sensuri acceptate de componen ii unei comunit i. Cultura se difuzeaz prin socializarea de tip primar n familie i comunitatea local . n rela ia cu managementul se au n vedere cu prioritate elementele de natur uman , acordndu-se ntietate personalit ii managerilor, normelor i valorilor organiza ionale i manageriale. Studiile adaptive abordeaz cultura ca un sistem evolutiv ce reprezint modul global de via prin care comunit ile se adapteaz la cerin ele contextuale. Studiile din aceast categorie se axeaz asupra adapt rii institu ionale a organiza iilor tratate ca modalit i de transmitere a structurilor i modelelor comportamentale. Managementul este v zut ca factorul cheie n conceperea i opera ionalizarea proceselor adaptive

1. STUDII PAROHIALE
Caracteristica lor dominant rezid n faptul c se investigheaz o singur cultur de c tre cercet torii din cadrul s u. Foarte adesea, conceptul de cultur i implica iile sale nici nu sunt prezente n mod explicit pe parcursul realiz rii lor. O cercetare asupra studiilor de acest fel, elaborate n decurs de nou ani (19711980), a ar tat c , n numai 8% dintre acestea, problematica managementului este analizat n contextul culturii implicate. Deci, cultura nu este abordat ca un factor, ca o variabil , dependent sau independent n analiza fenomenelor de management, ci ca o constant . Din punct de vedere al orient rii cercet rilor, cel mai adesea sunt axate s dea un r spuns la ntrebarea: care este comportarea oamenilor n procesele de management i de execu ie din cadrul unei organiza ii ? Pentru a-i da r spuns, se recurge la procedurile clasice de realizare a unei cercet ri tiin ifice privind proiectarea, e antionarea, instrumentarea, analiza i interpretarea fenomenelor implicate. Ca sfer tematic , aceste studii sunt foarte cuprinz toare, ocupndu-se practic de toate problemele semnificative ce definesc sfera managementului. n tratarea lor se presupun similarit i ntre culturile i fenomenele de management din cadrul rilor industrializate, f r a fi demonstrate ntr-un fel sau altul. Ca urmare, exist tendin a ca rezultatele cercet rilor tiin ifice asupra managementului dintr-o ar s fie extinse asupra altora, de i evident c ele nu sunt valabile, n cel mai bun caz, dect pentru cultura investigat . Aceast orientare este cel mai frecvent observabil n Statele Unite ale Americii. Din prezentarea parametrilor definitorii pentru acest tip de studii rezult , a a cum de altfel au sesizat mai mul i speciali ti, c cercet rile de tip parohial cu greu pot fi considerate ca f cnd parte din sfera managementului comparat. Acestea reprezint , de fapt, studii clasice de management. Singurul argument care pledeaz pentru tratarea lor ca o form incipient de management comparat se refer la tendin a evident , n special n S.U.A., de a extinde valabilitatea concluziilor studiilor parohiale i asupra managementului din alte ri. n consecin , de i din punct de vedere riguros tiin ific nu fac parte din obiectul managementului comparat, adesea pe plan teoretic, ct mai ales pragmatic, rezultatele studiilor parohiale sunt utilizate n abordarea fenomenelor de management din alt ar .

2. STUDII ETNOCENTRICE
Definitoriu pentru aceast categorie de studii este faptul c investiga ii ini ial proiectate i realizate n cadrul unei culturi, de c tre cercet torii ce-i apar in, sunt repetate n a doua cultur . Prin preluarea i extinderea cercet rii de la prima ar sau cultur se presupune astfel implicit c aceasta este mai important sau superioar celei de a doua culturi. Pentru cercet tori, studiile etnocentrice sunt destinate s dea r spuns la ntrebarea: teoria valabil pentru cultura A este aplicabil i pentru cultura B? Managerii, practicienii i pun, n schimb, urm toarea ntrebare: putem utiliza abord rile de management din cadrul primei culturi n alte ri? n vederea formul rii de r spunsuri la aceste ntreb ri se testeaz valabilitatea ipotezelor utilizate n cercetarea ini ial n cazul culturii secunde. Se examineaz cu prioritate gradul de similaritate a condi iilor culturale, astfel nct s poat fi validat cadrul teoretic stabilit pentru prima cultur . Din punct de vedere al metodologiei propriu-zise se urm re te o abordare standardizat a celor dou culturi. Se ncearc s se men in identice toate aspectele metodologice implicate. Cercetarea este condus n acela i mod, utiliznd acela i tip de oameni, apelnd la o instrumentalizare identic , cu excep ia limbii folosite, administrarea are la baz acela i set de instruc iuni, iar pentru analiz i concluzionare se uziteaz acelea i metode. Premisa de la care se porne te este c standardizarea i echivalen a sunt sinonime. Aceasta apare i mai evident n modul de realizare a traducerii materialelor care este ad literam, bazndu-se pe standardizarea cuvintelor. n ceea ce prive te similarit ile dintre fenomenele investigate, pe de o parte, i universalitatea concluziilor finale, pe de alt parte, ambele sunt puse sub semnul ntreb rii, sunt investigate i nu presupuse ca atare din start ca la precedentul tip de cercet ri. Apar ns aspecte specifice, nu pu ine chiar discutabile din punct de vedere al rigurozit ii. Astfel, descoperirea de similarit i ntre cele dou culturi este frecvent interpretat ca o confirmare a universalit ii teoriei. Cu alte cuvinte, se consider c aceste rezultate nu sunt, din punct de vedere cultural, dependente. n plus, demonstrarea valabilit ii teoriei pentru dou culturi este apreciat ca suficient pentru a-i afirma universalitatea, de i evident c o atare concluzie nu se justific . Referitor la deosebirile constatate ntre fenomenele de management dintre cele dou culturi, adesea sunt etichetate ca decurgnd din neconcordan ele e antioanelor analizate. Spre exemplu, se apreciaz c nivelul de educa ie al persoanelor din cel de al doilea e antion este inferior primului. De altfel, n cercet rile etnocentrice se utilizeaz frecvent autocriterii de referin , deci cele folosite la prima cultur , ceea ce denot etnocentrism, reflectndu-se n caracteristicile i concluziile referitoare la cea de-a doua cultur , ce con in adesea formul ri de genul mai pu in dect, mai redus comparativ, insuficient n raport cu. Studiile etnocentrice, n fapt primele de management comparat, sunt foarte r spndite, avnd o utilitate apreciabil , de i ele nu reu esc s r spund la ntrebarea dac similarit ile i deosebirile dintre culturile cercetate sunt semnificative n contextul celei de a doua culturi.

3. STUDII POLICENTRICE
n esen , cercet rile de acest tip se ocup cu descrierea, explicarea i interpretarea practicilor manageriale din cadrul anumitor culturi specifice. Studiile policentrice sunt de fapt studii pe aceea i tem , efectuate n mai multe culturi, de c tre echipe na ionale de cercet tori i practicieni. Aspectul teoretic major urm rit este identificarea unei structuri de rela ii care reflect o anumit cultur . n mod ideal, studiul policentric produce teorii - noi sau reconfirmate - care sunt aplicabile fiec rei culturi. Din punct de vedere al practicii se urm re te s se ob in r spuns la ntreb ri cum conduc managerii i cum se comport salaria ii din ara X? Pentru a da r spunsuri la aceste ntreb ri, investiga iile se axeaz asupra identific rii diferen elor dintre culturi, urm rindu-se surprinderea specificului fiec reia. Similar cercet rilor policentrice din antropologie, abordarea policentric a fenomenelor de management pune sub semnul ntreb rii universalitatea aspectelor teoretice implicate, ajungnd nu rareori chiar la negarea sa. Se apreciaz uneori chiar c echivalen a func ional dintre dou culturi, i implicit fenomene de management, nu poate fi demonstrat . Etichetat ca dilema malinovschian , compara ia transna ional cultural este apreciat ca ac iune fals , cercet torul comparnd elemente care nu se pot, de fapt, compara. Din punct de vedere al specificului metodologic, se apeleaz mai ales la metode inductive, prin intermediul c rora se desprind, pornind de la datele colec ionate, anumite structuri, modele etc. Suportul lor l constituie o descriere am nun it a fenomenelor investigate, ceea ce confer studiilor policentrice un caracter, mai degrab , descriptiv dect evaluativ. Se caut s nu se utilizeze teoriile i metodele de management din ara c reia i apar in ini iatorii cercet rii. Criticii acestui tip de management comparat repro eaz cercet torilor care l practic dou ipoteze de lucru: echifinalitatea i relativitatea cultural . Echifinalitatea rezid n aceea c presupune existen a mai multor modalit i manageriale i abord ri culturale distincte pentru realizarea oric rui obiectiv sau scop specific de management. Logic, echifinalitatea este demonstrabil ; de aceea, este i acceptat de majoritatea cercet torilor n domeniu. Relativitatea cultural se refer la faptul c nici o modalitate managerial de ndeplinire a unui obiectiv, specific unei culturi, nu este superioar altora. Aceast ipotez nu este de regul acceptat , de altfel, n mod firesc, ntruct exist ntotdeauna diferen e calitative i de randament ntre c i i modalit i de decizie i ac iune i, deci, nu toate au aceea i eficacitate n practica pe planul productivit ii, satisfac iilor n munc , profitului etc. n concluzie, studiile policentrice servesc drept contrapondere studiilor etnocentrice, prin elementele de specific i diferen iere pe care le situeaz pe primul plan, completnd tabloul similarit ilor transna ionale produse de primele. Utilitatea policentrismului rezid nu n sine, ci prin aportul complementar la precedentele, stimulnd luarea n considerare a specificului na ional, cu efecte benefice asupra transferului interna ional de management.

4. STUDII COMPARATIVE
Marcnd un substan ial progres fa de precedentele, studiile comparative de management sunt proiectate s identifice similarit ile i diferen ele n cadrul a dou sau mai multor culturi. Esen a lor o reprezint , deci, contrapunerea att a ceea ce au n comun, ct i specific, apelnd, de regul , la echipe de cercet tori plurina ionale. Componen ii lor pornesc de la ipoteza c nu exist o cultur dominant , i, deci, apriori nici o modalitate na ional specific de management nu este superioar celorlalte. Cercet torii au n vedere pe plan teoretic s elucideze problema: care aspecte ale teoriei managementului sunt ntr-adev r universale i care culturale specifice. Sub raportul practicii se caut s se determine ct de diferit este cultura A comparativ cu culturile B, C, D etc., care sunt zonele sau domeniile n care strategiile i politicile organiza ionale pot fi similare n toate rile i care aspectele n care trebuie s difere. Pornind de la similarit ile transna ionale, studiile comparative vizeaz n mod special s identifice elementele de universalitate. Se ncearc formularea de structuri sau modele cu valabilitate universal ce i au sorgintea n culturile studiate. Concomitent, se investigheaz pentru identificarea diferen elor. n terminologia caracteristic acestei abord ri, elementele similare sunt denumite universale, iar diferen ele constatate ca specificitate cultural acceptndu-le n egal m sur pe ambele. De altfel, accentul principal pe parcursul derul rii studiilor este asupra delimit rii comportamentelor specific culturale de cele universale. De remarcat c echilibrul dintre elementele specific culturale i cele universale nu este prezumat, ci rezult sau nu din fiecare studiu realizat. Metodologia de efectuare a studiilor comparative de management este de o mare complexitate, cuprinznd elemente structurate n 8 etape, prezentate n paragraful anterior, ca fiind reprezentative pentru cercet rile n acest domeniu. n leg tur cu utilizarea, s men ion m importan a solu ion rii adecvate a cinci dileme referitoare la: ce este cultura, fenomenul studiat este specific cultural sau universal, cum pot cercet torii implica i n derularea investiga iei s nu- i manifeste prejudec ile na ionale, care componente ale metodologiei utilizate n diferitele culturi studiate trebuie s fie echivalente, care identice, pericolele de distorsiune cauzate de interac iunile dintre variabilele culturale analizate i cele folosite n cercetare. Furnizarea unor r spunsuri teoretice, metodologice i opera ionale adecvate la aceste dileme asigur echivalen a func ional a metodologiei n fiecare etap de utilizare i n cadrul tuturor culturilor din e antion. Studiile comparative de management marcheaz , de fapt, maturizarea acestui nou domeniu al tiin ei, ceea ce se reflect i n sporirea substan ial a calit ii solu iilor manageriale c rora le servesc drept fundament teoretico-metodologic.

5. STUDII GEOCENTRICE
Spre deosebire de precedentele, studiile geocentrice i definesc aria de investigare ca fiind corpora iile multina ionale, f r raportare explicit la culturile implicate. Mai mult chiar, adesea, culturile rilor pe teritoriul c rora ac ioneaz sunt ignorate sau luate n considerare cu o pondere minor . Studiile geocentrice, care, fire te, c sunt n cvasitotalitate aplicative, urm resc s dea r spuns la ntreb rile: cum func ioneaz corpora iile interna ionale i cum poate fi perfec ionat managementul lor? R spunsul l constituie dezvoltarea de abord ri pentru studierea multiplelor probleme cu care sunt confruntate. n acest proces frecvent, culturile rilor implicate sunt ignorate. Cu toate acestea, n mod implicit, studiile geocentrice caut s descopere similarit ile culturilor n cadrul c rora opereaz corpora iile multina ionale. Aceast constatare decurge i din faptul c se urm re te conturarea abord rilor de management cele mai eficace pentru filialele corpora iei ce sunt localizate n diverse ri. Ori, abord ri comune de management nu pot exista dac sistemele de conducere ce ac ioneaz n diferitele ri nu prezint apreciabile similarit i. Explicit ns , studiile geocentrice au n vedere aspectele referitoare la dispersia teritorial a diviziilor i filialelor corpora iei multina ionale i a implica iilor acestora asupra func ionalit ii managementului acestora. Prin prisma celor ar tate, rezult c se presupune existen a universalit ii n abord rile de management transna ionale, f r ns a-i demonstra valabilitatea prin intermediul variabilelor culturale. Atunci cnd se ncearc , totu i, explica ii, se recurge relativ frecvent la variabile nonculturale. Referitor la metodologia utilizat , se poate afirma c este predominant cea clasic , dar cu un plus de complexitate determinat de luarea n considerare a factorului distan a geografic . Traducerea nu ridic probleme de echivalen , deoarece, n mod obi nuit, corpora iile multina ionale folosesc o limb comun , cel mai adesea engleza. n concluzie, studiile geocentrice, pragmatice prin excelen , se remarc prin contribu ia adus la cunoa terea i mbun t irea managementului corpora iilor interna ionale, fiind o form specific de management comparat, de altfel, cu o importan n cre tere.

6. STUDII SINERGETICE
Acest ultim tip de cercet ri se concentreaz asupra n elegerii structurilor de rela ii i teoriilor manageriale care se aplic atunci cnd, persoane apar innd mai multor culturi, se interac ioneaz n procesul muncii. Mai concret, studiile sinergetice au n vedere comportamentul oamenilor n cadrul organiza iilor mul i i transna ionale, al personalului ntreprinderilor indigene cu misiuni interna ionale i al componen ilor unor organiza ii na ionale cu o structur plurina ional sau care au furnizori i clien i din alte ri. Cercet torii, prin efectuarea de studii sinergetice, urm resc s furnizeze r spunsuri referitoare la legit ile ce guverneaz interac iunea i managementul persoanelor ce apar in diferitelor culturi i la condi iile n care abordarea universal , folosind similarit ile certe ale diferitelor culturi, este cea mai posibil i cea mai indicat i n care se recomand o abordare pluralist ce utilizeaz specificit i culturale identificate. Pentru manageri, investiga iile sinergetice sunt proiectate s r spund la ntreb rile: cum trebuie dirijat interac iunea transna ional n cadrul organiza iei, cnd este cel mai bine s utilizezi abord ri universale pentru a conduce interrela iile dintre oameni i cnd s folose ti abord ri culturale specifice, indigene. Deci, studiile sinergetice se bazeaz pe n elegerea interac iunilor culturale transna ionale, pe care le utilizeaz pentru a decide cum i cnd s foloseasc forme universaliste i, respectiv, pluraliste - fie ap rute n mod natural, fie create - pentru a conduce organiza iile. Specific cercet rilor sinergetice este utilizarea similarit ilor i diferen elor culturale i de management ca surse ale cre terii i dezvolt rii. Pornind de la acestea, prin modelele i teoriile pe care le formuleaz , ca i prin solu iile manageriale conturate se ncearc s se creeze universalitate pe planul managementului. Se consider , ca premis de baz , c este posibil pentru organiza iile multina ionale i multiculturale s utilizeze echilibrul creat de manageri ntre abord rile specifice i generale. Ca metodologie, studiile sinergetice apeleaz la modele de interac iune i la procese integratoare subordonate stabilirii c ilor i modalit ilor de interac iune cele mai eficace n cadrul colectivit ilor transna ionale, delimit rii modelelor de ac iune universale i specifice, realiz rii unui echilibru ntre elementele universale i specifice n managementul unei organiza ii, precum i la folosirea diferen elor culturale, pentru a crea structuri organiza ionale universale pentru studiu.

Din cele prezentate rezult deosebirile majore ale studiilor sinergetice, comparativ cu precedentele: - se concentreaz asupra n elegerii interac iunilor dintre persoane apar innd diverselor culturi i nu descrierii culturilor (parohiale, etnocentrice, policentrice i comparative); - au n vedere cu prioritate crearea de structuri sau modele ale managementului i organiza iilor, i nu identificarea de configura ii care apar n mod natural, frecvent, prin accentuarea similarit ilor i deosebirilor; - se axeaz asupra n elegerii, armoniz rii i gener rii celui mai bun echilibru ntre modelele culturale specifice (pluralistice) i universale de management, i nu n elegerii similarit ilor i deosebirilor dintre acestea, ntlnite la toate cele 5 tipuri de studii men ionate. Aceste diferen e, ce reprezint certe plusuri calitative, nu nseamn c abordarea sinergetic rezolv toate problemele majore implicate. Fiind n faz de maturizare, ea prezint nc o serie de aspecte deficitare referitoare mai ales la lipsa de rigoare a unor elaborate ale sale i la ncetineala cu care sunt conturate solu ii pentru unele componente majore ale managementului. Concluzia final care se degaj este aceea c propriu studiilor sinergetice este accentul pe crearea de nou teoretic i pragmatic, pe orientarea constructiv i echilibrat de preg tire a viitorului organiza iilor. Dezvoltnd structuri i modele specifice transna ionale, se face saltul de la descriere i comparare la proiec ie i interac iune n fenomenele de management indigene sau interna ionale, ntr-o viziune transna ional .