Sunteți pe pagina 1din 6

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglement ri cu aplicabilitate na ional care cuprind prevederi minimale obligatorii pentru desf

urarea principalelor activit i din economia na ional , condi ii de securitate a muncii. Respectarea con inutului acestor prevederi nu absolv agen ii economici de r spunderea pentru prevederea i asigurarea oric ror altor m suri de securitate a muncii, adecvate condi iilor concrete de desf urare a activit ii respective prin instruc iuni proprii. Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglement ri privind asigurarea s n t ii i securit ii n munc , sistem compus din: -Norme generale de protec ie a muncii care cuprind prevederile de protec ie a muncii, general valabile pentru orice activitate; -Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice anumitor activit i sau grupe de activit i, detaliind prin aceasta prevederile normelor generale de protec ie a muncii. Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplic cumulativ i au valabilitate na ional indiferent de forma de organizare sau proprietate n care se desf oar activitatea pe care o reglementeaz . Structura sistemului na ional de norme specifice de securitate a muncii urm re te corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activit i i reglementarea unitar a m surilor de securitate a muncii pentru activit i caracterizate prin pericole comune. Structura fiec rei norme specifice de securitate a muncii are la baz abordarea sistemic a aspectelor de securitate a muncii, practicat n cadrul Normelor generale de protec ie a muncii. Conform acestei abord ri,procesul de munc este tratat ca un sistem complex structurat,compus din urm toarele elemente care interac ioneaz : -Executantul: omul implicat nemijlocit n executarea unei sarcini de munc . -Sarcina de munc : totalitatea ac iunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de produc ie i anumite condi ii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munc . -Mijloacele de produc ie: totalitatea mijloacelor de munc (instala ii, utilaje, ma ini, aparate, dispozitive, unelte etc.) i a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaz n procesul de munc . -Mediul de munc : ansamblul condi iilor fizice, chimice, biologice, psihologice n care unul sau mai mul i executan i i realizeaz sarcina de munc . Reglementarea m surilor de securitate a muncii n cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, viznd global desf urarea uneia sau mai multor activit i n condi ii de securitate a muncii, se realizeaz prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securit ii muncii la nivelul fiec rui element al sistemului executant - sarcin de munc - mijloace de produc ie - mediu de munc , propriu proceselor de munc din cadrul activit ilor care fac obiect de reglementare. Prevederile sistemului na ional de reglement ri normative pentru asigurarea securit ii muncii, constituie al turi de celelalte reglement ri juridice referitoare la s n tatea i securitatea n munc , baza pentru: - activitatea de concep ie a echipamentelor tehnice i tehnologice; - autorizarea func ion rii unit ilor; - instruirea salaria ilor cu privire la securitatea muncii; - cercetarea accidentelor de munc i stabilirea cauzelor i responsabilit ilor; - controlul realiz rii m surilor de securitate a muncii; - fundamentarea programului de protec ie a muncii. Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimenta ie public i transportul de persoane cu instala ii pe cablu au fost elaborate innd seama de reglement rile existente n domeniul securit ii muncii pentru aceste activit i, precum i pe baza studierii proceselor de munc i stabilirea riscurilor specifice, astfel nct, pentru fiecare risc, normele s cuprind cel pu in o m sur de prevenire la nivelul fiec rui element component al procesului de munc . Structura acestor prevederi este f cut pe domenii de activit i, astfel: - industria hotelier i de cazare; - alimenta ia public ; - agrement; - transport pe cablu pentru fiecare domeniu, prevederile privind o succesiune logic , corespunz toare modului de ac iune al executantului n procesul de lucru. Pe lng prevederile specifice de securitate a muncii, norma cuprinde i un capitol cu prevederi de proiectare privind echipamentele de munc utilizate n industria hotelier , alimenta ia public , agrement i transportul pe cablu. Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care trebuie respectate la proiectarea mijloacelor de

produc ie (cl diri, ma ini, utilaje, dispozitive etc.), prevederi care r mn valabile pn la acoperirea problematicii tratate prin standarde n domeniu. n elaborarea normelor s-au utilizat terminologii de specialitate prev zute n standardele i actele legislative n vigoare. n acest sens, n con inutul normei se folosesc no iunile de "structuri de primire turistice i structuri de servire a mesei " conform HG 114/27.02.1996. n acela i timp, pentru terminologia specific domeniului securit ii muncii, norma prezint o anex n care sunt explica i o serie determeni uzuali. Pentru ca normele specifice s r spund cerin elor actuale, nu numai n ceea ce prive te con inutul, dar i forma de prezentare, s fie conform altor acte legislative i normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaz con inutul articolelor care se refer la aceast problematic , facilitnd astfel, pentru utilizator, n elegerea i g sirea rapid a textelor necesare. 1. Prevederi generale Con inut Art.1 Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimenta ie public i transport de persoane cu instala ii pe cablu, cuprind m suri de prevenire a accidentelor de munc i bolilor profesionale specifice activit ii industriei hoteliere, alimenta iei publice, agrementului i transportului de persoane cu instala ii pe cablu. Scop Art.2 Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente n cadrul acestor activit i, proprii celor patru componente ale sistemului de munc (executant, sarcin de munc , mijloace de produc ie, mediu de munc ). Domeniu de aplicare Art.3 Normele se aplic persoanelor juridice, precum i persoanelor fizice care desf oar activit i n structurile de primire cu func iuni de cazare turistic (hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacan , campinguri, pensiuni turistice, ferme agroturistice, camere de nchiriat n locuin e familiale, nave fluviale i maritime), n unit i de alimenta ie destinate serviciilor turi tilor (restaurante, baruri, unit i de fast food, cofet rii, patiserii, pl cint rii etc.), de agrement (jocuri mecanice, ac ionate de curentul electric, carusel, electroscutere i miniscutere, minicar, bowling, utilaje zbur toare, tir cu plumb i tir cu egret ) de transport de persoane cu instala ii pe cablu (telecabin , telegondol , teleben , telescaune i teleschiuri). Leg tura cu alte normative Art.4 Prevederile prezentelor norme se aplic cumulativ cu prevederile Normelor generale de protec ie a muncii. Art.5 Prezentele norme se vor revizui periodic i vor fi modificate ori de cte ori este necesar, ca urmare a schimb rilor de natur legislativ , tehnic i de standardizare etc., survenite la nivel na ional. Art.6 Pentru procesele tehnologice noi sau pentru utilajele - din ar sau import - pentru care prezentele norme nu con in prevederi, persoanele juridice sau fizice vor ntocmi instruc iuni proprii. 2. Prevederi comune pentru activit ile desf urate n structurile de primire turistice i transport persoane cu instala ii pe cablu 2.1. ncadrarea i repartizarea personalului pe locuri de munc Art.7 ncadrarea i repartizarea personalului pe locuri de munc se va face conform Normelor generale de protec ie a muncii. Art.8 Exploatarea, ntre inerea i repararea utilajelor i instala iilor din dotarea structurilor de primire turistice precum i a celor pentru transportul persoanelor cu instala ii pe cablu se vor executa de personal specializat numit prin decizie de conducerea persoanei juridice. Art.9 Manevrarea instala iilor pentru ntre inerea fa adelor se va face numai de c tre persoane autorizate ISCIR. Art.10 Lifturile prev zute cu nso itor vor fi manevrate de persoane specializate, conform Prescrip iilor ISCIR. 2.2. Instruirea personalului

Art.11 Instruirea personalului care desf oar activit i n structurile de primire turistice precum i a celor pentru transportul persoanelor cu instala ii pe cablu se va face conform prevederilor Normelor generale de protec ie a muncii. Art.12 Personalul care manipuleaz i utilizeaz n activitate substan e insecticide va fi instruit asupra modului de folosire i a pericolului ce l prezint pentru organismul uman. Art.13 Persoanele care manevreaz sau efectueaz revizii i repara ii la dispozitivele pentru ntre inerea fa adelor vor fi instruite de c tre persoane competente n domeniu, numite de conducerea persoanei juridice sau de persoana fizic . 2.3. Dotarea cu echipament individual de protec ie Art.14 Acordarea echipamentului individual de protec ie se va face conform prevederilor Normativului-cadru de acordare i utilizare a echipamentului individual de protec ie aprobat prin Ordinul M.M.P.S. nr. 225 din 27 iulie 1995. Art.15 Personalul care efectueaz derularea i ntinderea cablului pe traseu, n cazul instala iilor de transport pe cablu, va purta casc de protec ie, palmare din piele i salopete speciale . Art.16 Personalul care supravegheaz mi carea cablului purt tor n sabo i sau pe role, va fi asigurat cu centuri de siguran i va purta obligatoriu c ti de protec ie. Art.17 Personalul care execut schimbarea bateriilor pe piloni, ungerea, verificarea i strngerea buloanelor va fi asigurat prin centur de siguran i va purta casc de protec ie. 2.4. Repartizarea sarcinii de munc Art.18 Repartizarea sarcinii de munc se va face conform prevederilor Normelor generale de protec ie a muncii. Art.19 La repartizarea sarcinii de munc , conduc torul locului de munc ( ef de echip , maistru etc.) va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) i m surile de securitate a muncii ce trebuie respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului de protec ie i a echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respectiv . Art.20 Deservirea aparatelor i dispozitivelor se va face de c tre personal specializat. 2.5. M suri organizatorice Art.21 Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea n lucru a unor utilaje pentru care nu exist norme sau instruc iuni proprii de protec ie a muncii. Art.22 n cazul prest rilor de servicii (construc ii, montaj instala ii etc.) de c tre diferi i agen i economici, n contract se pot stabili clauze referitoare la obliga iile i r spunderile privind protec ia muncii. Art.23 Pe c ile de acces unde se circul cu mijloace auto sau alte mijloace, precum i la locurile periculoase se vor pune panouri cu semne de interzicere i avertizare potrivit reglement rilor n vigoare. Art.24 Pe u ile de intrare n nc perile n care sunt montate instala ii prin a c ror manevrare sau atingere se pot produce accidente, se vor fixa t bli e cu inscrip ia "INTRAREA INTERZIS PERSOANELOR STR INE". Art.25 La locurile unde exist pericol de incendiu, explozii, intoxica ii i surse de zgomot sau vibra ii se vor efectua m sur tori pentru determinarea nivelului noxelor n compara ie cu CMA i n scopul anihil rii surselor acestora. Art.26 Lucr torii cu atribu ii de ntre inere a utilajelor i instala iilor din dotare sunt obliga i ca nainte de nceperea lucrului s verifice dac uneltele pe care le folosesc sunt n stare bun i corespund din punctul de vedere al securit ii muncii. Se interzice folosirea de unelte i utilaje care nu corespund acestor verific ri. Art.27 n atelierele de ntre inere nu se admite aglomerarea locurilor de munc cu materiale sau diferite piese, iar

sculele vor fi p strate astfel nct s nu produc accidente. Art.28 Este interzis modificarea sculelor utilizate. Art.29 Zilnic, nainte de nceperea lucrului, conduc torul locului de munc ( ef de echip , maistru etc.) va verifica starea de s n tate i oboseal a muncitorilor. Persoanele care au consumat b uturi alcoolice nu vor fi admise la lucru. Art.30 Persoanele cu atribu ii de serviciu vor urm ri i vor interzice introducerea i consumul b uturilor alcoolice n unitate i la locul de munc , cunoscnd c r spund personal de starea i capacitatea de munc a personalului din subordine pe tot timpul lucrului. Art.31 nainte de nceperea lucrului, persoanele cu atribu ii de serviciu vor verifica func ionarea tuturor instala iilor, utilajelor i dispozitivelor de protec ie. De asemenea, vor verifica leg tura la centura de mp mntare a tuturor utilajelor ac ionate electric. n cazul n care se constat defec iuni, se vor lua m suri pentru remedierea acestora. Art.32 Utilajele din atelierele de ntre inere (polizoare, ma ini de g urit etc.) vor fi bine fixate, legate la centura de mp mntare, dotate cu dispozitive de protec ie n stare de func ionare. De asemenea, utilajele vor avea afi ate instruc iunile tehnice de exploatare i de protec ie a muncii, elaborate pe baza normelor specifice i a c r ilor tehnice respective. Art.33 n atelierele de ntre inere n care se execut i lucr ri de sudur la diferite obiecte se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatorului de sudur oxiacetilen , a transformatorului de sudur electric , precum i a paravanelor de protec ie folosite n timpul sudurii electrice. Transformatoarele de sudur electric vor fi conectate la instala ia de legare la p mnt. Art.34 Crpele, cl ii i alte materiale textile folosite la cur area i tergerea pieselor sau a minilor vor fi p strate n cutii metalice cu capac de nchidere i evacuate la locuri stabilite n acest scop pentru a fi arse sau ngropate. Art.35 n atelierele de ntre inere se vor monta indicatoare de securitate conform standardelor n vigoare. Art.36 Iluminatul locurilor de munc i cur area corpurilor de iluminat se vor realiza conform prevederilor Normelor generale de protec ie a muncii. 2.6. Protec ia mpotriva incendiilor i exploziilor Art.37 n nc perile cu pericol de incendiu i explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis. n acest scop pe u a de la intrare se vor monta pl cu e avertizoare. Art.38 Este interzis p strarea vaselor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu ulei, acizi, vopsele, diluan i, carbit, n interiorul atelierelor, cu excep ia locurilor special amenajate. 3. Structuri de primire turistice 3.1. Opera ii i activit i desf urate zilnic Art.39 Personalul de administra ie i salaria ii cu atribu ii de control vor efectua zilnic: - verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, frigidere, veioze, aparate pentru b rbierit, fnul pentru uscarea p rului; - verificarea sistemului de condi ionare a aerului, - verificarea func ion rii ascensoarelor, - verificarea st rii ferestrelor i a geamurilor, - verificarea st rii mobilierului, - verificarea instala iilor sanitare, - verificarea sobelor de nc lzit, n special cele ce utilizeaz gazele naturale. Art.40 Remedierea eventualelor defec iuni depistate n urma verific rilor prev zute la Art.39 vor fi executate de persoane corespunz tor calificate (electricieni, mecanici).

Art.41 Cur enia i aranjamentul spa iilor de cazare, a s lilor comune, culoare i anexe, schimbarea lenjeriei, prosoapelor, halatelor de baie i aprovizionarea zilnic cu materiale consumabile (s pun, hrtie igienic , becuri, pahare etc.) se va efectua de personal instruit n acest scop (cameriste). Art.42 Activitatea de cur enie se va desf ura conform instruc iunilor proprii, dup tehnologii specifice gradului de amenajare i dotare a fiec rui hotel. Art.43 Substan ele folosite la cur area i dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform reglement rilor organelor sanitare i instruc iunilor emise de furnizori. Art.44 Este interzis cur area i dezinfectarea obiectelor sanitare f r utilizarea echipamentului de protec ie i lucru din dotare (m nu i din cauciuc, halate etc.). Art.45 Este interzis sp larea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc., precum i uscarea lor n interiorul spa iilor ce nu sunt destinate acestui scop. Art.46 n timpul sp l rii pardoselilor cu petrosin sau alte lichide inflamabile, focul n camere va fi stins, nu se va fuma i nu se va utiliza focul deschis, iar geamurile vor fi deschise. Art.47 Substan ele inflamabile i combustibile se p strez n bidoane nchise sau cisterne, indicndu-se prin etichete con inutul acestora, asigurnd respectarea normelor PSI. Art.48 Materialele inflamabile de ntre inere i cur enie (neofalin , benzin , cear de parchet) vor fi p strate n boxe separate cu respectarea normelor PSI. Art.49 Utilizarea substan elor insecticide se va face de c tre personal de la firme specializate sau de personal propriu specializat n acest scop. Art.50 Este interzis folosirea substan elor insecticide necunoscute. Art.51 Substan ele insecticide se vor p stra n spa iu, special amenajat, ventilat natural, n recipiente sau cutii cu etichete care s semnalizeze pericolul pe care l prezint . Art.52 Camerele i locurile de odihn vor fi dotate cu scrumiere, iar holurile, coridoarele i sc rile vor fi dotate cu scrumiere i vase cu picior pentru aruncarea resturilor de ig ri i chibrituri aprinse. Art.53 Este interzis amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, lng balustradele sc rilor sau pe c ile de evacuare. Art.54 Aprinderea i stingerea focului n camerele cu sobe nc lzite cu gaze naturale se vor efectua de c tre personalul de serviciu, instruit n acest scop, care va controla la intervale relativ scurte dac focul arde. Art.55 Cheile de nchidere i deschidere a gazului metan se vor p stra de c tre persoanele de serviciu, fiind interzis chiria ilor s manevreze robinetele de gaze de la sobele de nc lzit din camere. Art.56 Este interzis func ionarea lifturilor f r verific rile tehnice periodice, prev zute de cartea tehnic a instala iei i a Prescrip iilor tehnice ISCIR. Art.57 ntre inerea i reviziile tehnice ale lifturilor se fac numai de c tre persoane specializate i autorizate n acest scop.

Art.58 Covoarele care acoper sc rile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea accidental a personalului i a chiria ilor. Art.59 Este interzis utilizarea aparatelor care prezint pericol de incendiu (re ouri, spirtiere, l mpi cu gaze etc.) n camerele destinate caz rii din vile, cabane i popasuri turistice construite din lemn. Art.60 Activit ile cu privire la sp l torie, croitorie, lustruit nc l minte etc. se vor desf ura pe baza normelor specifice pentru prest ri de servicii. Art.61 Centralele termice proprii structurilor de primire turistice vor fi exploatate de personal calificat i autorizat, conform normelor specifice i a Prescrip iilor tehnice ISCIR. Art.62 Este interzis cur area geamurilor din exteriorul construc iilor, f r schele, platforme, nacele special amenajate i f r asigurarea cu centuri de siguran a executan ilor.