Sunteți pe pagina 1din 75

LEGE Nr.

62 din 10 mai 2011 Legea dialogului social

EMITENT:

PARLAMENTUL ROMNIEI

PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. TITLUL I Dispozi ii generale ART. 1 n n elesul prezentei legi, termenii semnifica ii: a) parteneri sociali - sindicate sau organiza ii sindicale, angajatori ori organiza ii patronale, precum i reprezentan ii autorit ilor administra iei publ ice, care interac ioneaz n procesul de dialog social; b) dialog social - procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaz , se consult comun; (i) informare - transmiterea de date de c tre angajator c tre sindicat sau, dup caz, c tre reprezentan ii ale i ai angaja ilor, pentru a le permite s se familiarizeze cu problematica dezbaterii i s o examineze n cuno tin de cauz ; i (ii) consultare - schimbul de opinii n cadrul dialogului social; (iii) negociere colectiv - negocierea dintre angajator sau organiza ia patronal sindicat ori organiza ia sindical sau reprezenta ii angaja ilor, dup urm re te reglementarea rela iilor de munc c) dialog social bipartit - dialogul desf caz, care i negociaz n vederea stabilirii unor acorduri n probleme de interes i expresiile de mai jos au urm toarele

ori de ser viciu dintre cele dou p r i,

precum i orice alte acorduri n probleme de interes comun; urat numai ntre sindicate sau organiza ii urat ntre sindicate sau organiza ii sindicale i angajatori ori organiza ii patronale; d) dialog social tripartit - dialogul desf sindicale, angajatori ori organiza ii patronale i autorit ile administra iei publice; e) angajator - persoana fizic sau juridic ce poate, potrivit legii, s angajeze for de munc pe baz de contract individual de munc ori raport de serviciu;

f) organiza ie patronal

- organiza ia patronilor, autonom , f r caracter politic,

nfiin at n baza principiului liberei asocieri, ca persoan juridic de drept privat, f r scop patrimonial, constituit n scopul ap r rii i promov rii drepturilor i intereselor comune ale membrilor s i, prev zute de dispozi iile legale n vigoare, pactele, tratatele i conven iile interna ionale la care Romnia este parte, precum i de statutele proprii; g) angajat - persoana fizic , parte a unui contract individual de munc ori raport de serviciu, care presteaz munc pentru i sub autoritatea unui angajator i beneficiaz de drepturile prev zute de lege, precum i de prevederile contractelor sau acordurilor colective de munc aplicabile; h) reprezentan i ai angaja ilor - cei ale i i mandata i de c tre angaja i s reprezinte pe ace tia, potrivit legii; i) contract colectiv de munc angajator sau organiza ia patronal - conven ia ncheiat n form scris ntre i reprezentan ii angaja ilor, prin care se se urm re te promovarea i ap rarea i

stabilesc clauze privind drepturile i obliga iile ce decurg din rela iile de munc . Prin ncheierea contractelor colective de munc munc , n vederea asigur rii p cii sociale; j) acord colectiv - conven ia ncheiat n form scris ntre organiza iile sindicale ale func ionarilor publici sau ale func ionarilor publici cu stat ut special, reprezentan ii acestora i reprezentan ii autorit ii ori institu iei publice; k) unitate - persoana juridic care angajeaz nemijlocit for nivel. Se poate constitui din dou de munc ; l) grup de unit i - form de structurare n vederea negocierii colective la acest sau mai multe unit i care au acela i obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activit ilor din economia na ional , denumit n conti nuare cod CAEN. Companiile na ionale, regiile autonome, institu iile sau autorit ile publice pot constitui grupuri de unit i dac au n componen , n subordine ori n coordonare alte persoane juridice care angajeaz for de munc ; m) depozitar al contractului colectiv de munc - autoritatea public competent s nregistreze contractul colectiv de munc ; n) conflict de munc - conflictul dintre angaja i i angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desf urarea intereselor p r ilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de

raporturilor de munc individuale;

sau de serviciu. Conflictele de munc

pot fi colective sau

o) conflict colectiv de munc

- conflictul de munc ce intervine ntre angaja i i urarea sau ncheierea negocierilor

angajatori care are ca obiect nceperea, desf

privind contractele ori acordurile colective de munc ; p) conflict individual de munc - conflictul de munc ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau ndeplinirea unor obliga ii care decurg din contractele in dividuale i colective de munc ori din acordurile colective de munc i raporturile de serviciu ale func ionarilor publici, precum i din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de munc urm toarele: (i) conflictele n leg tur cu plata unor desp gubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de p r i prin nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunz toare a obliga iilor stabilite prin contractul individual de munc ori raportul de serviciu; (ii) conflictele n leg tur cu constatarea nulit ii contractelor individuale de munc ori a unor clauze ale acestora; (iii) conflictele n leg tur cu constatarea ncet rii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora; q) p r i ndrept ite s negocieze un contract colectiv de munc participa la negocierea unui contract colectiv de munc ; r) sectoare de activitate - sectoarele economiei na ionale care grupeaz domenii de activitate definite conform codului CAEN. Sectoarele de activitate se stabilesc prin hot rre a Guvernului, dup consultarea partenerilor sociali; s) recunoa tere reciproc - acordul voluntar prin care partenerii i recun osc unul altuia legitimitatea n vederea stabilirii unui demers comun; t) reprezentativitate - atribut al organiza iilor sindicale sau patronale dobndit potrivit prevederilor prezentei legi, care confer statutul de partener social abilitat s i reprezinte membrii n cadrul dialogului social institu ionalizat; u) organiza ie sindical - denumire generic pentru sindicat, federa ie sau i confedera ie sindical . Se constituie pe baza dreptului de liber asociere, n scopul ap r rii drepturilor prev zute n legisla ia na ional , n contractele colective individuale de munc sau n acordurile colective de munc , precum i n pactele, - angajatori, organiza ii patronale sau organiza ii sindicale care ntrunesc condi iile legale pentru a

tratatele i conven iile interna ionale la care Romnia este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice i sociale ale membrilor s i;
3

v) patron - persoan juridic nmatriculat , persoan fizic autorizat potrivit legii sau persoan care exercit potrivit legii o meserie ori profesiune n mod independent, care administreaz concuren i utilizeaz capital n scopul ob inerii de profit n condi ii de a angaja ilor, n scopul ap r rii i care angajeaz munc salariat ; de organizare voluntar

w) sindicat - form angajatorul. TITLUL II

drepturilor i promov rii intereselor lor profesionale, economice i sociale n rela i a cu

Organiza iile sindicale

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

ART. 2 (1) Organiza iile sindicale sunt independente fa partidele politice i de organiza iile patronale. (2) Organiza iile sindicale nu pot desf ART. 3 (1) Persoanele ncadrate cu contract individual de munc , func ionarii publici i func ionarii publici cu statut special n condi iile legii, membrii cooperatori agricultorii ncadra i n munc au dreptul, f r prealabil , s constituie i/sau s adere la un sindicat. (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un num r de cel pu in 15 angaja i din aceea i unitate. (3) Nicio persoan nu poate fi constrns s fac sau s nu fac parte, s se retrag sau s nu se retrag dintr-o organiza ie sindical . (4) O persoan poate face parte, n acela i timp, numai dintr -o singur organiza ie sindical la acela i angajator. (5) Salaria ii minori, de la mplinirea vrstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organiza ii sindicale, f r a fi necesar ncuviin area prealabil a reprezentan ilor lor legali. ART. 4 i nicio ngr dire sau autorizare ura activit i cu caracter politic. de autorit ile publice, de

Persoanele care de in func ii de demnitate public

conform legii, magistra ii, i

personalul militar din Ministerul Ap r rii Na ionale, Ministerul Adm inistra iei Informa ii Externe i Serviciul de Telecomunica ii Speciale, unit ile i/sau

Internelor, Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Protec ie i Paz , Serviciul de subunit ile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui i/sa u adera la o organiza ie sindical . CAPITOLUL II
Constituirea, organizarea i func ionarea organiza iilor sindicale

SEC IUNEA 1
Statutele organiza iilor sindicale

ART. 5 Constituirea, organizarea, func ionarea, reorganizarea i ncetarea activit ii unei organiza ii sindicale se reglementeaz prin statutul adoptat de membrii s i, cu respectarea prevederilor legale. n absen a unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea i ncetarea activit ii organiza iei sindica le, se vor aplica dispozi iile de drept comun privind ncetarea persoanelor juridice. ART. 6 (1) Statutele organiza iilor sindicale cuprind cel pu in urm toarele prevederi cu privire la: a) scopul constituirii, denumirea i sediul organiza iei sindicale; b) modul n care se dobnde te i nceteaz calitatea de membru al organiza iei sindicale; c) drepturile i ndatoririle membrilor; d) modul de stabilire i ncasare a cotiza iei; e) organele executive de conducere, denumirea ace stora, modul de alegere i de revocare, durata mandatelor i atribu iile lor; f) condi iile i normele de deliberare pentru modificarea statutului i de adoptare a hot rrilor; g) m rimea i compunerea patrimoniului ini ial; h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organiza iei sindicale, transmiterea ori, dup caz, lichidarea patrimoniului.
5

(2) Clauzele statutare contrare legilor n vigoare sunt nule de drept. ART. 7 (1) Organiza iile sindicale au dreptul de a - i elabora reglement ri proprii, de a - i alege liber reprezentan ii, de a - i organiza gestiunea i activitatea i de a - i formula programe proprii de ac iune, cu respectarea legii. (2) Este interzis orice interven ie din partea autorit ilor publice, a angajatorilor i a organiza iilor acestora de natur s limiteze ori s mpiedice exercitarea drepturilor prev zute la alin. (1). SEC IUNEA a 2-a
Conducerea organiza iilor sindicale

ART. 8 Pot fi alese n organele de conducere ale organiza iilor sindicale persoane care au capacitate de exerci iu deplin i nu execut pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a ocupa o func ie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru s vr irea infrac iunii. ART. 9 Membrilor organelor de conducere alese ale organiza iilor sindicale li se asigur protec ia legii contra oric ror forme de condi ionare, constrngere sau limitare n exercitarea func iilor lor. ART. 10 (1) Sunt interzise modificarea i/sau desfacerea contractelor individuale de munc ale membrilor organiza iilor sindicale pentru motive care privesc apartenen a la sindicat i activitatea sindical . (2) Dispozi iile alin. (1) se aplic n mod corespunz tor i raporturilor de serviciu ale func ionarilor publici i func ionarilor publici cu statut special. ART. 11 Perioada n care persoana aleas ART. 12 Prin contractele colective de munc sau, dup caz, prin acordurile colective privind raporturile de serviciu se pot stabili, n condi iile legii, i alte m suri de protec ie n n organul de conducere este salarizat de organiza ia sindical constituie vechime n munc .

afara celor prev zute la art. 10 ART. 13

i 11 pentru cei ale i n organele executive de

conducere ale organiza iilor sindicale. Organul executiv de conducere al organiza iei sindicale are obliga ia de a ine eviden a num rului de membri, a ncas rilor i a cheltuielilor de orice fel. SEC IUNEA a 3-a
Dobndirea personalit ii juridice

ART. 14 (1) Pentru dobndirea de c tre sindicat a personalit ii juridice, mputernicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prev zut n procesul -verbal de constituire, trebuie s depun o cerere de nscriere la judec toria n a c rei raz teritorial i are sediul acesta. (2) La cererea de nscriere a sindicatului se anexeaz originalul i cte dou copii certificate de reprezentantul legal de pe urm toarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori; b) statutul; c) lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu men ionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/func iei acestora. ART. 15 (1) La primirea cererii de nscriere, judec toria competent potrivit art. 14 alin. (1) este obligat examineze: a) dac s-au depus actele prev zute la art. 14 alin. (2); b) dac statutul sindicatului este conform prevederilor legale n vigoare. (2) n cazul n care constat c cerin ele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt ndeplinite, pre edintele completului de judecat l c iteaz n camera de consiliu pe mputernicitul special prev zut la art. 14 alin. (1), c ruia i solicit , n scris, remedierea neregularit ilor constatate, n termen de cel mult 7 zile. (3) n cazul n care sunt ntrunite cerin ele prev zute la alin. (1), instan a va proceda la solu ionarea cererii n termen de 10 zile, cu citarea mputernicitului special al membrilor fondatori ai organiza iei sindicale.
7

i a domiciliului

ca, n termen de cel mult 5 zile de la nregistrarea acesteia, s

(4) Instan a pronun

o hot rre motivat de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hot rrea judec toriei se comunic semnatarului cererii de nscriere, n termen de cel mult 5 zile de la pronun are. ART. 16 (1) Hot rrea judec toriei este supus recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile i curge de la comunicarea hot r rii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronun are. (3) Recursul se judec cu citarea mputernicitului special al membrilor fondatori ai organiza iei sindicale, n termen de 30 de zile. Instan a de recurs redacteaz decizia i restituie dosarul judec toriei n termen de 5 zile de la pronun are. ART. 17 (1) Judec toria este obligat s in un registru special al sindicatelor, n care se nscriu: denumirea i sediul sindicatului, numele i prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data nscrierii, precum i num rul i data hot rrii judec tore ti definitive i irevocabile de admitere a cererii de nscriere. (2) nscrierea n registrul special al sindicatelor prev zut la alin. (1) se face din oficiu, n termen de 7 zile de la data r mnerii definitiv pronun ate de judec torie. (3) Certificatul de nscriere a sindicatului n registrul special al judec toriei se comunic acestuia n termen de 5 zile de la nscriere. ART. 18 Sindicatul dobnde te personalitate juridic de la data nscrierii n registrul special al sindicatelor, prev zut la art. 17 alin. (1), a hot rrii judec tore ti definitive irevocabile. ART. 19 Originalul procesului-verbal de constituire i al statutului, pe care judec toria certific nscrierea pe fiecare pagin , mpreun cu cte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prev zute la art. 14 alin. (2), n copii semnate pe fiecare pagin de mputernicitul special i vizate de judec torie, se va p stra n arhiva acesteia. ART. 20 (1) Organiza iile sindicale sunt obligate s aduc la cuno tin a judec toriei sau a Tribunalului Municipiului Bucure ti, dup caz, un de s-au nregistrat, n termen de 30 i i irevocabil a hot rrii

de zile, orice modificare ulterioar componen a organului de conducere.

a statutului, precum

i orice schimbare n

(2) Instan a prev zut la alin. (1) este obligat s men ioneze n registrul special al sindicatelor, prev zut la art. 17 alin. (1), modific rile din statut, precum i schimb rile din componen a organului de conducere al organiza iei sindicale. (3) Cererea privind modificarea statutelor dou i/sau a componen ei organelor de de urm toarele documente, n de c tre hot rasc conducere ale organiza iilor sindicale va fi nso it

exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagin edin ei statutare a organului abilitat s

mputernicitul special desemnat de organul de conducere: a) procesul-verbal al modificarea statutului i/sau a componen ei organelor de conducere; b) copie a hot rrii judec tore ti de dobndire a personalit ii juri dice i copie a ultimei hot rri judec tore ti de modificare a statutului sau a componen ei organelor de conducere, dup caz; c) statutul, n forma modificat ; d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul i profesiunea/func ia. SEC IUNEA a 4-a
Patrimoniul organiza iei sindicale

ART. 21 Bunurile mobile ART. 22 (1) Organiza ia sindical pentru care este nfiin at . (2) Organiza iile sindicale reprezentative, n condi iile legii, pot negocia prin contractul colectiv de munc la nivel de unitate punerea la dispozi ie a spa iilor i facilit ilor necesare desf ur rii activit ii sindicale. i federa iile sindicale (3) Pentru construirea de sedii proprii, confedera iile terenuri din proprietatea privat poate dobndi, n condi iile prev z ute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile i imobile necesare realiz rii scopului i imobile din patrimoniul organiza iilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, f r a putea fi mp r ite ntre ace tia.

reprezentative pot primi, n condi iile prev zute de lege, n concesiune sau cu chirie, a statului ori a unit ilor administrativ -teritoriale.
9

nchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competent . ART. 23 Bunurile mobile i imobile d obndite de c tre o organiza ie sindical de la autorit ile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite n folosin utilizate, direct sau indirect, n scopuri patrimoniale. ART. 24 Cotiza ia pl tit de membrii de sindicat este deductibil n cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal. ART. 25 Organiza ia sindical poate, n condi iile prev zute de statut: a) s sprijine material membrii s i n exercitarea profesiunii; b) s constituie case de ajutor proprii; c) s editeze i s tip reasc publica ii proprii; d) s nfiin eze i s administreze, n condi iile legii, n interesul membrilor s i, mnt i cercetare n domeniul a ctivit ii sindicale, unit i sociale, de cultur , nv nu pot fi

societ i comerciale, de asigur ri, precum i banc proprie; e) s constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor s i; f) s organizeze i s sprijine material i financiar activit i cultural -artistice; g) s organizeze i s desf condi iile legii; h) s desf ART. 26 (1) Controlul activit ii financiare proprii a o rganiza iilor sindicale se realizeaz prin comisia de cenzori, care func ioneaz potrivit statutului i legisla iei n vigoare. (2) Controlul asupra activit ii economice desf precum i asupra stabilirii i vir rii obliga iilor fa potrivit legii. SEC IUNEA a 5-a
Atribu iile organiza iilor sindicale

oare cursuri de preg tire i calificare profesional , n

oare i alte activit i prev zute prin statut, n condi iile legii.

urate de organiza iile sindicale, de bugetul de stat i bugetele de

asigur ri sociale se realizeaz de c tre organele administra iei de stat competente,

ART. 27
10

n vederea realiz rii scop ului pentru care sunt constituite, organiza iile sindicale au dreptul s foloseasc mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solu ionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, peti ie, pichet de protest, mar , miting i demonstra ie sau grev , n condi iile prev zute de lege. ART. 28 (1) Organiza iile sindicale ap r drepturile membrilor lor, ce decurg din legisla ia muncii, statutele func ionarilor publici, contractele colective de munc i contractele individuale de munc , precum i din acordurile privind raporturile de serviciu ale func ionarilor publici, n fa a instan elor judec tore ti, organelor de jurisdic ie, a altor institu ii sau autorit i ale statului, prin ap r tori proprii sau ale i. (2) n exercitarea atribu iilor prev zute la alin. (1), organiza iile sindicale au dreptul de a ntreprinde orice ac iune prev zut de lege, inclusiv de a formula ac iune n justi ie n numele membrilor lor, n baza unei mputerniciri scrise din partea acestora. Ac iunea nu va putea fi introdus sau continuat de organiza ia sindical dac cel n cauz se opune sau renun calitate procesual activ . ART. 29 Confedera iile sindicale reprezentative la nivel na ional pot adresa autorit ilor publice competente, n condi iile art. 74 din Constitu ia Romniei, republicat , propuneri de legiferare n domeniile de interes sindical. ART. 30 (1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate s participe n consiliul de administra ie sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv n cazul administra iei publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic i social. (2) n scopul ap r rii drepturilor i promov rii intereselor profesionale, economice i sociale ale membrilor, organiza iile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organiza iile acestora informa iile necesare pentru negocierea contractelor colective de munc legii. (3) Hot rrile consiliului de administra ie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic i social vor fi comunica te n scris sindicatului, n termen de dou zile lucr toare de la data desf ur rii edin ei.
11

la judecat n mod expres.

(3) n exercitarea atribu iilor prev zute de alin. (1) i (2), organiza iile sindicale au

ori, dup

caz, a acordurilor colective, n condi iile

ART. 31 La cererea organiza iilor sindicale afiliate, federa iile sau confedera iile sindicale reprezentative, dup caz, pot delega reprezentan i care s le asiste ori s le reprezinte interesele n rela ia cu angajatorii sau organiza iile acestora. SEC IUNEA a 6-a
Raporturile organiza iilor sindicale cu membrii lor

ART. 32 Raporturile dintre organiza iile sindicale statutele proprii i prin prezenta lege. ART. 33 (1) Membrii unei organiza ii sindicale au dreptul de a se retrage din organiza ia sindical f r a avea obliga ia de a ar ta motivele. (2) Membrii care se retrag din organiza ia sindical nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotiza ie sau a sumelor ori bunurilor donate. ART. 34 Membrii ale i n organele executive de conducere ale organiza iilor sin dicale, personalul de specialitate i administrativ din aparatul acestora pot fi salariza i din fondurile organiza iilor sindicale. ART. 35 (1) Membrii ale i n organele executive de conducere ale sindicatului care lucreaz nemijlocit n unitate n calitate de angaja i au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu un num r de zile destinate activit ii sindicale, negociate prin contractul sau acordul colectiv de munc la nivel de unitate, f r obliga ia angajatorului de a pl ti drepturile salariale pentru aceste zile. (2) Zilele neutilizate pentru activitatea sindical pentru luna urm toare. (3) Modalitatea de desf nivel de unitate. CAPITOLUL III
Reorganizarea i dizolvarea organiza iilor sindicale
12

i membrii lor sunt reglementate prin

ntr -o lun

nu pot fi reportate

urare a activit ilor sindicale n timpul programului normal

de lucru se stabile te de c tre p r i prin contractul sau acordul colectiv de munc la

ART. 36 n cazul reorganiz rii unei organiza ii sindicale, hot rrile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut. ART. 37 Organiza iile sindicale se pot dizolva prin hot rre a membrilor sau a delega ilor acestora, adoptat conform statutelor proprii. ART. 38 (1) n cazul dizolv rii, patrimoniul organiza iei sindic ale se mparte conform dispozi iilor din statut sau, n lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hot rrii adun rii de dizolvare. (2) Dac statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului i nici adunarea de dizolvare nu a luat o hot rre n ac east hot r te asupra distribuirii patrimoniului. privin , tribunalul jude ean sau al municipiului Bucure ti, dup caz, sesizat de oricare membru al organiza iei sindicale, ART. 39 (1) n termen de 5 zile de la dizolvare, conduc torii organiza ie i sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obliga i s cear instan ei judec tore ti competente care a operat nscrierea ei n registrul special al sindicatelor ca persoan juridic s fac men iunea dizolv rii organiza iei sindicale. (2) Dup mplinirea termenului de 5 zile, orice persoan interesat din rndul membrilor organiza iei sindicale poate cere instan ei judec tore ti competente efectuarea men iunii prev zute la alin. (1). (3) Men iunea prev zut la alin. (1) se va face pe pagina i la locul unde s -a f cut nscrierea n registrul special al sindicatelor. ART. 40 (1) Organiza iile sindicale nu pot fi dizolvate i nu li se poate suspenda activitatea n baza unor acte de dispozi ie ale autorit ilor administra iei publice sau ale patronatelor. (2) n cazul n care o organiza ie sindical nu mai ntrune te con di iile minime de constituire, orice ter interesat poate solicita instan ei competente dizolvarea organiza iei n cauz , n baza unei cereri motivate. CAPITOLUL IV
13

Forme de asociere a organiza iilor sindicale

ART. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia dup activitate. (2) Dou sau mai multe sindicate constituite n cadrul aceluia i sector de activitate se pot asocia n vederea constituirii unei federa ii sindicale. (3) Dou sau mai multe federa ii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia n vederea constituirii unei confedera ii sindicale. (4) Federa iile sau confedera iile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. ART. 42 (1) Federa iile i confedera iile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) i (3), dobndesc personalitate juridic potrivit dispozi iilor prezentei legi. (2) n vederea dobndirii personalit ii juridice, mputernicitul special al federa iei sau confedera iei sindicale va depune la tribunalul n a c rui raz teritorial i are sediul aceasta o cerere pentru dobndirea personalit ii juridice, nso it urm toarele nscrisuri: a) hot rrea de constituire a federa iei sau conf edera iei sindicale; b) hot rrile organiza iilor sindicale de a se asocia ntr -o federa ie sau confedera ie, semnate de reprezentan ii legali ai acestora; c) copii legalizate ale hot rrilor judec tore ti de dobndire a personalit ii juridice, r mase definitive i irevocabile, de c tre organiza iile sindicale care se asociaz ; d) statutul federa iei sau confedera iei sindicale constituite; e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal i func ia acestora. ART. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobndesc personalitate juridic la cererea federa iilor sau a confedera iilor sindicale care au hot rt constituirea acestora. n acest scop, mputernicitul special al federa iei sau confedera iei sindicale va depune o cerere de dobndire a personalit ii juridice la tribunalul n a c rui raz teritorial i are sediul uniunea sindical teritorial , nso it de hot rrea federa iei sau a confeder a iei sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificat a statutului federa iei sau confedera iei sindicale i de
14

criteriul sectoarelor de

de

copia legalizat a hot rrii judec tore ti de dobndire a personalit ii juridice de c tre aceasta, r mas definitiv sindicale teritoriale. ART. 44 (1) Tribunalul competent prev zut la art. 42 alin. (2) i la art. 43, dup caz, este obligat ca, n termen de cel mult 5 zile de la nregistrarea cererii, s examineze: a) dac s-au depus actele prev zute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, dup caz; b) dac actul constitutiv i statutele organiza iilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale n vigoare. (2) n cazul n care constat c cerin ele legale pentru constituirea organiza iilor sindicale nu sunt ndeplinite, pre edintele completului de judecat l citeaz n camera de consiliu pe mputernicitul special prev zut la art. 42 alin. (2) i la art . 43 alin. (1), c ruia i solicit , n scris, remedierea neregularit ilor constatate, n termen de cel mult 7 zile. (3) n cazul n care sunt ntrunite cerin ele prev zute la alin. (1), instan a respectiv va proceda la solu ionarea cererii n termen de 10 zile, cu citarea mputernicitului special. (4) Instan a prev zut la alin. (1) pronun respingere a cererii. (5) Hot rrea tribunalului se comunic organiza iei, n termen de cel mult 5 zile de la pronun are. ART. 45 (1) Hot rrea tribunalului este supus recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile i curge de la comunicarea hot rrii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronun are. (3) Recursul se judec la pronun are. ART. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucure ti este obligat s care consemneaz : denumirea in un registru special al federa iilor, confedera iilor sindicale i uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, n i sediul organiza iilor sindicale constituite prin asociere, numele i prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric
15

i irevocabil .

(2) Mai multe federa ii sau confedera ii sindicale pot constitui n comun uniuni

o hot rre motivat

de admitere sau de

cu celeritate, n cel mult 45 de zile, cu citarea

mputernicitului special. Instan a de recurs redacteaz decizia n termen de 5 zil e de

personal al acestora, data nscrierii, precum i num rul i data hot rrii judec tore ti definitive i irevocabile de dobndire a personalit ii juridice. (2) nscrierea n registrul special prev zut la alin. (1) se face din oficiu, n termen de 7 zile de la data r mnerii definitiv tribunal. (3) Certificatul de nscriere a federa iei, confedera ie i sindicale i a uniunii sindicale teritoriale n registrul special al tribunalului se comunic acestora n termen de 5 zile de la nscriere. ART. 47 Organiza ia sindical constituit prin asociere dobnde te personalitate juridic de la data r mnerii definitiv ART. 48 Originalul procesului -verbal de constituire i al statutului, mpreun cu cte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie organiza iei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prev zute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43 alin. (1), n copii certificate de mputernicitul special, se va p stra n arhiva tribunalului. ART. 49 (1) Organiza ia sindical constituit prin asociere este obligat s aduc la cuno tin a tribunalului unde s-a nregistrat, n termen de 30 de zile, orice modificare ulterioar a statutului, precum i orice schimbare n componen a organului executiv de conducere. (2) Pentru aprobarea modific rii statutului sunt aplicabile n mod corespunz tor dispozi iile art. 42 - 48. (3) Instan a este obligat s men ioneze n registrul special modific rile din statut, precum i schimb rile din compunerea organului executiv de conducere al organiza iei sindicale. ART. 50 Organiza iile sindicale se pot afilia la alte organiza ii interne conform statutului acestora. CAPITOLUL V
Reprezentativitatea organiza iilor sindicale
16

i irevocabil

a hot rrii pronun ate de

i irevocabil a hot rrii judec tore ti de admitere a cererii

de nscriere n registrul special.

i interna ionale,

ART. 51 (1) Sunt reprezentative la nivel na ional, de sector de activitate, de grup de unit i i de unitate organiza iile sindicale care ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: A. la nivel na ional: a) au statut legal de confedera ie sindical ; b) au independen organizatoric i patrimonial ; c) organiza iile sindicale componente cumuleaz un num r de membri de cel pu in 5% din efectivul angaja ilor din economia na ional ; d) au structuri teritoriale n cel pu in jum tate plus unu dintre jude ele Romniei, inclusiv municipiul Bucure ti; B. la nivel de sector de activitate sau grup de unit i: a) au statut legal de federa ie sindical ; b) au independen organizatoric i patrimonial ; c) organiza iile sindicale compo nente cumuleaz un num r de membri de cel pu in 7% din efectivul angaja ilor din sectorul de activitate sau grupul de unit i respectiv; C. la nivel de unitate: a) au statut legal de sindicat; b) au independen organizatoric i patrimonial ; cel pu in jum tate plus unu din c) num rul de membri ai sindicatului reprezint num rul angaja ilor unit ii. (2) ndeplinirea de c tre organiza iile sindicale a condi iilor de reprezentativitate se constat , la cererea acestora, de c tre instan a care le-a acordat personalitate juridic , prin depunerea la instan (3) Hot rrea se motiveaz ART. 52 Dovada ndeplinirii condi iilor de reprezentativitate se face astfel: A. la nivel na ional: a) copie a hot rrii judec tore ti definitive i irevocabile de dobndire a personalit ii juridice de confedera ie i a ultimei hot rri judec tore ti d efinitive i irevocabile de modificare a statutului i/sau a componen ei organelor executive de conducere; a documenta iei prev zute la art. 52. i se comunic n 15 zile de la pronun are.

(4) Hot rrea judec toreasc poate fi atacat cu recurs.

17

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind num rul total de angaja i din economia na ional ; c) declara iile semnate de reprezentan ii legali ai federa iilor sindicale membre n care se specific num rul total de membri de sindicat din fiecare federa ie, precum i o situa ie cumulativ semnat de reprezentantul legal al confedera iei sindicale cuprinznd lista federa iilor compone nte i num rul total de membri ai acestora; d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate; B. la nivel de sector de activitate sau grup de unit i: a) copie a hot rrii judec tore ti definitive personalit ii juridice de federa ie i irevocabile de dobndire a i i a ultimei hot rri judec tore ti definitive

irevocabile de modificare a statutului i/sau a componen ei organelor de conducere; b) declara iile semnate de reprezentan ii legali ai sindicatelor componente n care se specific num rul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum i o privind num rul total de angaja i din situa ie cumulativ semnat de reprezentantul legal al federa iei sindicale; c) datele Institutului Na ional de S tatistic sectorul de activitate respectiv sau, n cazul grupului de unit i, declara iile angajatorilor din grup privind num rul angaja ilor fiec rei unit i; d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate; C. la nivel de unitate: a) copie a hot rrii judec tore ti definitive irevocabile de modificare a statutului conducere; b) declara ie semnat de reprezentantul legal al sindicatului privind num rul total de membri; c) dovad privind num rul de angaja i din unitate, eliberat de angajator; d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munc a unei copii a dosarului de reprezentativitate. ART. 53 (1) Anterior depunerii dosarului pentru ob inerea reprezentativit ii la Tribunalul Municipiului Bucure ti, confedera iile i federa iile sindicale vor depune o copie scris i irevocabile de dobndire a personalit ii juridice de c tre sindicat i a ultimei hot rri judec tore ti definitive i i/sau componen ei organului executiv de

18

i una n format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei Protec iei Sociale, care o va nregistra i va emite dovad n acest sens.

(2) Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale va afi a pe pagina de internet a institu iei dosarul, precum i orice alte informa ii cu privire la reprezentativitate puse la dispozi ie de organiza iile sindicale. (3) Anterior depunerii dosarului pentru ob inerea reprezentativit ii la judec torie, sindicatele vor depune o copie scris sens. TITLUL III Organiza iile patronale CAPITOLUL I
Constituirea, organizarea i func ionarea organiza iilor patronale

i una n format electronic a respectivului dosar

la inspectoratul teritorial de munc , care o va nregistra i va emite dovad n a cest

SEC IUNEA 1
Constituire i organizare

ART. 54 Organiza iile patronale sunt independente fa politice i de sindicate. ART. 55 (1) Organiza iile patronale se constituie prin asociere liber , pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel na ional, dup cum urmeaz : a) patronii se pot asocia pentr u constituirea unei organiza ii patronale; b) dou sau mai multe organiza ii patronale pot constitui o federa ie patronal ; c) dou sau mai multe federa ii patronale pot constitui o confedera ie patronal . (2) Organiza iile patronale i pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau f r personalitate juridic . Structurile organizatorice teritoriale f r i desf oar activitatea n baza statutului organiza ii lor personalitate juridic (3) Federa iile de autorit ile publice, de partidele

patronale din care fac parte. i confedera iile patronale pot constitui din organiza iile afiliate uniuni patronale teritoriale.
19

(4) Uniunile patronale teritoriale dobndesc personalitate juridic

la cererea

federa iilor sau a confedera iilor patronale care au hot rt constituirea acestora. n acest scop, mputernicitul special al federa iei sau confedera iei patronale va depune o cerere de dobndire a personalit ii juridice la tribunalul n a c rui raz teritorial i are sediul uniunea patronal statutelor federa iilor teritorial , nso it de hot rrea federa iei sau a i de copiile legalizate ale confedera iei patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale i/sau confedera iilor patronale hot rrilor judec tore ti de dobndire a personalit ii juridice de c tre acestea, r mase definitive i irevocabile. (5) O organiza ie patronal patronal de rang superior. (6) Organiza iile patronale constituite la nivel na ional trebuie s componen ART. 56 (1) Organiza iile patronale i desf (2) Organiza iile patronale nu pot desf SEC IUNEA a 2-a
Statutul

nu se poate afilia dect la o singur

organiza ie aib n

structuri teritoriale n cel pu in jum tate plus unu dintre jude e, inclusiv n

municipiul Bucure ti. oar activitatea n baza statutelor i

regulamentelor proprii, potrivit prevederilor prezentei legi. ura activit i cu caracter politic.

ART. 57 Modul de constituire, organizare, func ionare i de dizolvare a unei organiza ii patronale se reglementeaz respectarea dispozi iilor legale. ART. 58 (1) Statutul va cuprinde, sub sanc iunea nulit ii, cel pu in urm toarele elemente: a) denumirea organiza iei patronale i sediul principal; b) obiectul de activitate i scopul; c) patrimoniul ini ial, m rimea i compunerea acestuia; d) sursele de finan are; e) drepturile i obliga iile membrilor; f) organele de conducere;
20

prin statutul adoptat de c tre membrii s i, cu

g) criteriul de constituire; h) procedura de dizolvare i lichidare a organiza iei patronale. (2) Personalitatea juridic a organiza iei patronale se dobnde te potrivit prezentei legi. (3) Pentru dobndirea personalit ii juridice de c tre organiza ia patrona l , mputernicitul special al membrilor fondatori ai organiza iei patronale, prev zut n procesul-verbal de constituire, trebuie s depun o cerere de nscriere la judec toria n a c rei raz teritorial i are sediul aceasta. (4) La cererea de nscriere a organiza iei patronale se anexeaz originalul i cte dou copii certificate de reprezentantul legal ale urm toarelor acte: a) procesul-verbal de constituire a organiza iei patronale, semnat de membrii fondatori; b) statutul; c) lista membrilor organului executiv de conducere al organiza iei patronale, cu men ionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/func iei domiciliului acestora; d) dovada existen ei sediului. (5) La primirea cererii de nscriere, judec toria competent potrivit alin. (3) este obligat ca, n termen de cel mult 5 zile de la nregistrarea acesteia, s examineze: a) dac s-au depus actele prev zute la alin. (4); b) dac statutul organiza iei patronale este conform prevederilor legale n vigoare. (6) n cazul n care constat c cerin ele legale pentru constituirea organiza iei l citeaz n patronale nu sunt ndeplinite, pre edintele completului de judecat i

camera de consiliu pe mputernicitul special prev zut l a alin. (3), c ruia i solicit , n scris, remedierea neregularit ilor constatate, n termen de cel mult 7 zile. (7) n cazul n care sunt ntrunite cerin ele prev zute la alin. (3), instan a va proceda la solu ionarea cererii n termen de 10 zile, cu citarea mputernicitului special al membrilor fondatori ai organiza iei patronale. (8) Instan a pronun o hot rre motivat de admitere sau de respingere a cererii. (9) Hot rrea judec toriei se comunic semnatarului cererii de nscriere, n term en de cel mult 5 zile de la pronun are. (10) Hot rrea judec toriei este supus recursului. (11) Termenul de recurs este de 15 zile i curge de la comunicarea hot rrii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronun are.
21

(12) Recursul se judec cu citarea mputernicitului special al membrilor fondatori ai organiza iei patronale, n termen de 30 de zile. Instan a de recurs redacteaz decizia i restituie dosarul judec toriei n termen de 5 zile de la pronun are. ART. 59 (1) Judec toria este obligat s in un registru special de eviden a organiza iilor patronale, n care se nscriu: denumirea i sediul organiza iei patronale, criteriul de constituire, numele i prenumele membrilor organului executiv de conducere, precum i num rul i data hot rrii judec tore ti definitive de admitere a cererii de nscriere. (2) Certificatul de nscriere a organiza iei patronale n registrul special al judec toriei se comunic acesteia n termen de 5 zile de la nscriere. (3) Organiza ia patronal dobnde te personalitate juridic de la data nscrierii n registrul special prev zut la alin. (1) a hot rrii judec tore ti definitive i irevocabile de admitere a cererii de nscriere. (4) Originalul procesului-verbal de constituire i al statutului, pe care judec toria certific nscrierea pe fiecare pagin , mpreun cu cte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organiza iei patronale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor din dosar, n copii semnate pe fiecare pagin judec torie, se va p stra n arhiva acesteia. (5) Organiza iile patronale sunt obligate s aduc la cuno tin a judec toriei sau a Tribunalului Municipiului Bucure ti, dup caz, unde s -au nregistrat, n termen de 30 de zile, orice modificare ulterioar componen a organului de conducere. (6) Instan a prev zut la alin. (5) este obligat s men ioneze n registrul special prev zut la alin. (1) modific rile din statut, precum organului de conducere al organiza iei patronale. (7) Cererea privind modificarea statutelor dou i/sau a componen ei organelor de de urm toarele documente, n de c tre hot rasc conducere ale organiza iilor patronale va fi nso it i schimb rile din componen a a statutului, precum i orice schimbare n de m puternicitul special i vizate de

exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagin edin ei statutare a organului abilitat s

mputernicitul special desemnat de organul de conducere: a) procesul-verbal al modificarea statutului i/sau a componen ei organelor de cond ucere; b) copie a hot rrii judec tore ti de dobndire a personalit ii juridice i copie a ultimei hot rri judec tore ti de modificare a statutului sau a componen ei organelor de conducere, dup caz;
22

c) statutul, n forma modificat ; d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul i func ia/profesiunea. (8) Organiza ia patronal r mnerii definitiv are obliga ia ca, n termen de 30 de zile de la data i irevocabil a hot rrii judec tore ti de nfiin are, s transmit

Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, n format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum i hot rrea judec toreasc definitiv ART. 60 Organiza ia patronal definitiv dobnde te personalitate juridic de la data r mnerii i irevocabil a hot rrii judec tore ti. i irevocabil .

SEC IUNEA a 3-a


Drepturile i obliga iile organiza iilor patronale

ART. 61 Organiza iile patronale reprezint , sus in i ap r interesele membrilor lor n rela iile cu autorit ile publice, cu sindicatele i cu alte persoane juridice i fizice, n raport cu obiectul i scopul lor de activitate, n plan na ional i interna ional, potrivit propriilor statute i n acord cu prevederile prezentei legi. ART. 62 (1) n vederea realiz rii scopului pentru care sunt nfiin ate, organiza iile patronale: a) reprezint , promoveaz , sus in i ap r inter esele economice, juridice i sociale ale membrilor lor; b) promoveaz concuren a loial , n condi iile legii; c) desemneaz , n condi iile legii, reprezentan i la negocierea i ncheierea contractelor colective de munc , la alte tratative i acordu ri n rela iile cu autorit ile publice i cu sindicatele, precum i n structurile bipartite i tripartite de dialog social; d) elaboreaz i promoveaz coduri de conduit n afaceri; e) promoveaz principiile responsabilit ii sociale; f) asigur pentru membrii lor informarea, facilitarea de rela ii ntre ace tia, precum i cu alte organiza ii, promovarea progresului managerial, servicii de consultan asisten de specialitate, inclusiv n domeniul ocup rii precum i al s n t ii i securit ii n munc ;
23

i form rii profesionale,

g) la cererea membrilor acestora, au dreptul de a-i asista i reprezenta n fa a instan elor de judecat de toate gradele, a organelor de jurisdic ie, a altor institu ii sau autorit i, prin ap r tori proprii s au ale i; h) elaboreaz i implementeaz politici de ocupare i plasare a for ei de munc ; i) elaboreaz strategii i politici de dezvoltare economico -social la nivel sectorial i na ional, n condi iile legii; j) nfiin eaz i administreaz , n condi iile legii, n interesul membrilor lor, unit i mnt i cercetare n domeniul propriu de interes, societ i sociale, de cultur , nv

comerciale, de asigur ri, precum i banc proprie. (2) Organiza iile patronale sunt abilitate s asigure or ice servicii cerute de membrii lor, n condi iile legii. ART. 63 (1) Pot fi alese n organele de conducere ale organiza iilor patronale persoane care au capacitate deplin de exerci iu i nu execut pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a ocupa o func ie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru s vr irea infrac iunii. (2) Membrilor organelor de conducere ale organiza iilor patronale li se asigur protec ia legii mpotriva oric ror forme de discri minare, condi ionare, constrngere sau limitare a exercit rii atribu iilor pedepselor prev zute de lege. ART. 64 (1) Confedera iile patronale reprezentative la nivel na ional pot adresa autorit ilor publice competente, n condi iile art. 74 din Constitu ia Romniei, republicat , propuneri de legiferare n domeniile specifice de interes. (2) Confedera iile patronale reprezentative la nivel na ional se pot constitui ntr -o structur de reprezentare unitar a intereselor lor, n condi iile n care aceast structur cuprinde cel pu in jum tate plus unu din totalitatea confedera iilor patronale reprezentative la nivel na ional. (3) Accesul n structura de reprezentare prev zut nivel na ional n condi iile legii. SEC IUNEA a 4-a
Patrimoniul i finan area activ it ii
24

i/sau a mandatului lor, sub sanc iunea

la alin. (2) nu poate fi reprezentativ la

condi ionat sau restric ionat pentru nicio confedera ie patronal

ART. 65 Bunurile mobile i imobile apar innd organiza iilor patronale pot fi folosite numai n interesul acestora i potrivit scopului pentru care au fost nfiin ate. ART. 66 Organiza iile patronale pot dobndi, n condi iile prev zute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare n vederea realiz rii scopului pentru care sunt nfiin ate. ART. 67 Activitatea economico-financiar ART. 68 (1) Sursele veniturilor organiza iilor patronale pot fi: taxe de nscriere, cotiza ii, dona ii, sponsoriz ri i alte venituri, potrivit statutelor i legilor n vigoare. (2) Veniturile organiza iil or patronale sunt destinate realiz rii scopurilor pentru care au fost nfiin ate i nu pot fi repartizate membrilor acestora. (3) Controlul activit ii financiare proprii a organiza iilor patronale se realizeaz prin comisia de cenzori care func ioneaz potrivit statutului i legisla iei n vigoare. (4) Controlul asupra activit ii economice desf precum i asupra stabilirii i vir rii obliga iilor fa potrivit legii. CAPITOLUL II
Dizolvarea organiza iilor patronale

a organiza iilor patronale se desf

oar

potrivit

bugetului propriu de venituri i cheltuieli.

urate de organiza iile patronale, de bugetul de stat i bugetele de

asigur ri sociale se realizeaz de c tre organele administra iei de stat competente,

ART. 69 n cazul dizolv rii unei organiza ii patronale, patrimoniul acesteia se mparte cu respectarea prevederilor statutului i ale dreptului comun n materie. ART. 70 (1) n termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organiza iei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obliga i s solicite instan ei judec tore ti competente s fac men iunea dizolv rii.

25

(2) Dup expirarea termenului de 15 zile, orice persoan interesat poate solicita instan ei judec tore ti competente operarea men iunii prev zute la alin. (1). ART. 71 Organiza iile patronale se pot afilia la alte organiza i i interne conform statutului acestora. CAPITOLUL III
Reprezentativitatea organiza iilor patronale

i interna ionale,

ART. 72 (1) Sunt reprezentative la nivel na ional sau de sector de activitate organiza iile patronale care ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:
A. la nivel na ional:

a) au statut legal de confedera ie patronal ; b) au independen organizato ric i patrimonial ; c) au ca membri patroni ale c ror unit i cuprind cel pu in 7% din angaja ii din economia na ional , cu excep ia angaja ilor din sectorul bugetar; d) au structuri teritoriale n cel pu in jum tate plus unu din jude ele Romnie i, inclusiv n municipiul Bucure ti;
B. la nivel de sector de activitate:

a) au statut legal de federa ie patronal ; b) au independen organizatoric i patrimonial ; c) au ca membri patroni ale c ror unit i cuprind cel pu in 10% din efec tivul angaja ilor sectorului de activitate, cu excep ia angaja ilor din sectorul bugetar;
C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.

(2) ndeplinirea condi iilor de reprezentativitate prev zute la alin. (1) se constat , prin hot rre, de c tre Tribunalul Municipiului Bucure ti, la cererea organiza iei patronale, prin depunerea la instan (3) Hot rrea se motiveaz ART. 73 Dovada ndeplinirii condi iilor de reprezentativitate a organiza iilor patronale se face astfel: A. la nivel na ional:
26

a documenta iei prev zute la art. 73.

i se comunic n 15 zile de la pronun are.

(4) Hot rrea judec tore asc poate fi atacat cu recurs.

a) copie a hot rrii judec tore ti definitive

i irevocabile de dobndire a

personalit ii juridice de confedera ie i a ultimei hot rri judec tore ti definitive i irevocabile de modificare a statutului i/sau a componen ei organelor executive de conducere; b) situa ie cumulativ semnat de reprezentantul legal al confedera iei patronale, cuprinznd lista federa iilor patronale afiliate, cu specificarea unit ilor membre ale acestora, precum i a num rului total de angaja i al fiec reia, certificat de inspectoratele teritoriale de munc ; c) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate; B. la nivel de sector de activitate: a) copie a hot rrii judec tore ti definitive i irevocabile de dobndire a i a ultimei hot rri personalit ii juridice de federa ie de c tre organi za ia patronal organelor executive de conducere; b) situa ie cumulativ semnat de reprezentantul legal al federa iei patronale, cuprinznd lista unit ilor membre i num rul total de angaja i ai acestora, certificat de inspectoratele teritoriale de munc , precum i copii ale documentelor de aderare a membrilor la federa ie; c) sectorul de activitate i num rul de angaja i din cadrul acestuia; d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate. ART. 74 (1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucure ti, confedera iile i federa iile patronale vor depune o copie scris format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei Sociale, care o va nregistra i va emite dovad n acest sens. (2) Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale va afi a pe pagina de internet a institu iei dosarul, precum i orice alte informa ii cu privire la reprezentativitate, puse la dispozi ie de organiza iile patronale. TITLUL IV
Consiliul Na ional Tripartit pentru Dialog Social

judec tore ti definitive i irevocabile de modificare a statutului i/sau a componen ei

i una n

i Protec iei

27

ART. 75 n vederea promov rii bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai nalt nivel, se constituie Consiliul Na ional Tripartit pentru Dialog Social, denumit n continuare Consiliul Na ional Tripartit, organism consultativ la nivel na ional al partenerilor sociali. ART. 76 Consiliul Na ional Tripartit are urm toarea componen : a) pre edin ii confedera iilor patronale i sindi cale reprezentative la nivel na ional; b) reprezentan i ai Guvernului, desemna i prin decizie a primului -ministru, cel pu in la nivel de secretar de stat, din fiecare minister, precum i din alte structuri ale statului, conform celor convenite cu parte nerii sociali; c) reprezentantul B ncii Na ionale a Romniei, pre edintele Consiliului Economic i Social i al i membri conveni i cu partenerii sociali. ART. 77 Consiliul Na ional Tripartit este prezidat de primul -ministru, loc iitorul de drept al acestuia fiind ministrul muncii, familiei i protec iei sociale. ART. 78 Principale atribu ii ale Consiliului Na ional Tripartit sunt: a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat n plat ; b) dezbaterea i analiza proiectelor de programe guvernamental; c) elaborarea i sus inerea implement rii strategiilor, programelor, metodologiilor i standardelor n domeniul dialogului social; d) solu ionarea pe calea dialo gului tripartit a diferendelor de natur economic ; e) negocierea f) analizarea i ncheierea acordurilor i, dup i pactelor sociale, precum i a altor n elegeri la nivel na ional i monitorizarea aplic rii acestora; caz, aprobarea solicit rilor de extindere a aplic rii contractelor colective de munc la nivel sectorial pentru toate unit ile din sectorul respectiv de activitate; g) alte atribu ii convenite ntre p r i. ART. 79 social i i strategii elaborate la nivel

28

Secretariatul Consiliului Na ional Tripartit este asigurat de Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. ART. 80 Consiliul Na ional Tripartit i elaboreaz ART. 81 La edin ele Consiliului Na ional Tripartit pot fi invita i reprezentan i ai altor autorit i ale statului sau exper i, conform celor convenite ntre p r i. TITLUL V
Consiliul Economic i Social

regulamentul propriu de organizare i

func ionare, care se aprob n plenul ace stuia.

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

ART. 82 Consiliul Economic i Social este institu ie public autonom , constituit organizate. ART. 83 (1) Consiliul Economic i Social este consultat obligatoriu de c tre ini iatorii proiectelor de acte normative din domeniul s u de competen . Rezultatul acestei consult ri se concretizeaz n avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de competen a) politicile economice; b) politicile financiare i fiscale; c) rela iile de munc , protec ia social d) politicile n domeniul s n t ii; e) educa ia, cercetarea i cultura. (3) Consiliul Economic i Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate public ori de organiza iile patronale sau sindicale reprezentative la nivel na ional, precum i de reprezentan ii societ ii civile asupra unor st ri de fapt, evolu ii i politicile salariale; ale Consiliului Economic i Social sunt: organiza iile patronale, organiza iile sindicale de interes na ional, tripartit , n scopul realiz rii dialogului tripartit la nivel na ional dintre i reprezentan i ai societ ii civile

29

ori evenimente economico-sociale de interes na ional. n urma acestor sesiz ri, Consiliul Economic i Social emite puncte de vedere i recomand ri. ART. 84 (1) Consiliul Economic i Social are personalitate juridic . (2) Sediul Consiliului Economic i Social este n municipiul Bucure ti. ART. 85 Consiliul Economic i Social se organizeaz i func ioneaz potrivit prevederilor prezentei legi, precum i ale regulamentului propriu de organizare i func ionare. CAPITOLUL II
Atribu iile Consiliului Economic i Social

ART. 86 Consiliul Economic a) avizeaz normative; b) elaboreaz , la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din propria ini iativ , analize i studii privind realit ile economice i sociale; c) semnaleaz Guvernului sau Parlamentului apari ia un or fenomene economice i sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; d) urm re te ndeplinirea obliga iilor ce decurg din Conven ia nr. 144/1976 a Organiza iei Interna ionale a Muncii privitoare la consult rile tripartite destinate s promoveze aplicarea normelor interna ionale ale muncii, adoptat la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificat de Romnia prin Legea nr. 96/1992. ART. 87 (1) Ini iatorii proiectelor de acte normative din domeniile de competen prev zute la art. 83 alin. (2) au obliga ia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic i Social. Ini iatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, att n comisiile permanente, ct i n plenul Consiliului Economic i Social, la invita ia acestuia. (2) Avizul prev zut la alin. (1) va nso i n mod obligatoriu proiectul de act normativ, pn la adoptare.
30

i Social este organism consultativ pentru Parlamentul

Guvernul Romniei i are urm toarele atribu ii: actele normative din domeniile de competen prev zute la art. 83 alin. (2), ini iate de Guvern sau de Parlament, invit nd ini iatorii la dezbaterea actelor

(3) Avizele favorabile nu se motiveaz . (4) Avizele cu observa ii i propuneri vor cuprinde motivarea complet a fiec rei obiec ii sau propuneri. (5) Avizele nefavorabile vor cuprinde n mod obligatoriu motivarea acestora. (6) Avizele se adopt prin votul plenului, cu o majoritate de dou treimi din num rul membrilor Consiliului Economic i Social prezen i. (7) n cazul n care nu se poate adopta un aviz n condi iile prev zute la alin. (3) (6), se vor transmite ini iatorului punctele de vedere ale p r ilor exprimate n plenul Consiliului Economic i Social. (8) Avizul Consiliului Economic i Social sau punctele de vedere ale p r ilor se transmit n scris ini iatorului actului normativ, sub semn tura pre edintelui. ART. 88 (1) n ndeplinirea atribu iilor prev zute la art. 86, Consiliul Economic i Social are obliga ia de a analiza proiectele de acte normativ e primite i de a transmite avizul s u n termen de maximum 7 zile lucr toare de la primirea solicit rii. (2) Dep irea termenului prev zut la alin. (1) d dreptul ini iatorului s transmit proiectele de acte normative spre adoptare f r avizul Consil iului Economic i Social, cu men ionarea acestei situa ii. ART. 89 Consiliul Economic ART. 90 Consiliul Economic i Social analizeaz parte, precum i a programelor de asisten i propune m suri pentru mbun t irea ini iate de organismele interna ionale de modului de aplicare a acordurilor i conven iilor interna ionale la care Romnia este specialitate, din domeniul propriu de activitate. CAPITOLUL III
Organizarea i func ionarea Consiliului Economic i Social

i Social stabile te rela ii cu organisme

i organiza ii

interna ionale din domeniile social i economic.

SEC IUNEA 1
Structura Consiliului Economic i Social

ART. 91
31

Func ionarea Consiliului Economic i Social es te asigurat de: a) plen; b) biroul executiv; c) pre edinte i vicepre edin i; d) comisiile de specialitate permanente; e) secretarul general. SEC IUNEA a 2-a
Plenul Consiliului Economic i Social

ART. 92 (1) Plenul Consiliului Economic i Social este constituit dintr-un num r de 45 de membri, incluznd pre edintele i vicepre edin ii. (2) Desemnarea membrilor Consiliului Economic urmeaz : a) 15 membri numi i de confedera iile patronal e reprezentative la nivel na ional; b) 15 membri numi i de confedera iile sindicale reprezentative la nivel na ional; c) 15 membri reprezentnd societatea civil , numi i prin decizie a primului -ministru, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organiza iilor pentru protec ia consumatorilor, comunit ii tiin ifice i academice, organiza iilor de agricultori, organiza iilor de familia i pensionari, organiza iilor comunit ilor locale, asocia iilor care reprezint persoanele cu dizabilit i i al altor organiza ii neguvernamentale. (3) Repartizarea locurilor aferente fiec rei confedera ii sindicale i patronale n Consiliul Economic i Social se face de c tre fiecare parte prin consens, iar n caz de dezacord, prin votul a jum tate plus unu din num rul total al confedera iilor. ART. 93 Fiecare confedera ie patronal i sindical reprezentativ la nivel na ional, precum persoana sau persoanele, dup caz, i fiecare organiza ie a societ ii civile, care de ine unul sau mai multe locuri n Consiliul Economic i Social, nominalizeaz ART. 94 Pot dobndi calitatea de membru al Consiliului Economic i Social persoanele care ndeplinesc urm toarele condi ii:
32

i Social se face dup

cum

care urmeaz s o reprezinte n cadrul Consiliului Economic i Social.

a) sunt desemnate n scris de c tre organiza iile re prezentate n Consiliul Economic i Social; b) au capacitate deplin de exerci iu; c) nu au antecedente penale. ART. 95 (1) Mandatul plenului Consiliului Economic i Social este de 4 ani. (2) Mandatul membrilor plenului Consiliului Econ omic i Social poate fi rennoit. ART. 96 (1) Organiza iile reprezentate vor nainta Consiliului Economic activitate. (2) Membrii numi i n Consiliul Economic i Social sunt valida i individual, prin verificarea ndeplinirii de c tre ace tia a condi iilor prev zute la art. 94. (3) n cazul n care un candidat nu ndepline te condi iile prev zute la art. 94, organiza ia care l-a desemnat urmeaz s fac o alt propunere. ART. 97 (1) Consiliul Economic i Social se consider legal constituit la data valid rii a cel pu in 24 de membri, cu condi ia ca fiecare parte s fie reprezentat de cel pu in 8 persoane. (2) Pn la data constituirii unui nou Consiliu Economic i Social, consiliul anterior i continu activitatea. ART. 98 (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic i Social nceteaz n urm toarele situa ii: a) la expirarea mandatului; b) n caz de deces; c) n caz de demisie; d) n situa ia n care plenul Consiliului Economic confedera ia patronal , confedera ia sindical revocarea sa; e) n cazul n care nu mai ndepline te una dintre c ondi iile prev zute la art. 94 lit. b) i c); f) n situa ia n care confedera ia patronal sau confedera ia sindical care l -a numit i pierde calitatea de confedera ie reprezentativ la nivel na ional;
33

i Social lista

membrilor numi i, cu cel pu in 30 de zile nainte de expirarea mandatului membrilor n

i Social sau, dup

caz,

ori Guvernul, care l -a numit, cere

g) n alte situa ii prev zute de regulament ul Consiliului Economic i Social. (2) Procedura revoc rii calit ii de membru al Consiliului Economic i Social se stabile te prin regulamentul de organizare i func ionare. (3) nlocuirea unui membru al plenului Consiliului Economic i Social se face pe perioada r mas pn la expirarea mandatului plenului. ART. 99 (1) Plenul Consiliului Economic ordinare. (2) Plenul se ntrune te i n sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel pu in unei treimi din num rul membrilor. ART. 100 (1) Dezbaterile n plen se desf oar n prezen a a minimum 24 de membri. n i exprime p rerile, care vor fi cazul n care nu este ndeplinit condi ia de cvorum, iar convocarea a fost realizat regulamentar, membrii prezen i ai plenului pot s (2) Lucr rile plenului se desf stabilite de biroul executiv. ART. 101 (1) Plenul asigur conducerea general a Consiliului Economic i Social i are urm toarele atribu ii principale: a) avizeaz proiecte de acte normative; b) alege, la propun erea p r ilor, pre edintele; c) alege, la propunerea p r ilor, pe cei 3 vicepre edin i i pe membrii biroului executiv; d) adopt regulamentul propriu de organizare i func ionare; e) stabile te componen a comisiilor permanente; f) aprob proiectul propriu al bugetului de venituri i cheltuieli, precum i raportul privind execu ia bugetar ; g) dezbate i adopt propunerile de hot rri elaborate de comisiile de specialitate; h) nume te secretarul general al Consiliului Economic i Soc ial. (2) Atribu iile prev zute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul propriu de organizare i func ionare. ART. 102 consemnate ca puncte de vedere motivate ale membrilor prezen i. oar n edin e public e, n afara cazurilor expres i Social se ntrune te s pt mnal n sesiuni

34

(1) n exercitarea atribu iilor sale prev zute la art. 101 alin. (1) lit. c) - h), plenul Consiliului Economic i Social adopt hot rri, prin consensul p r ilor. (2) n cazul n care nu se realizeaz consensul, hot rrile se adopt prin vot, cu o majoritate de trei p trimi din num rul membrilor Consiliului Economic prezen i. SEC IUNEA a 3-a
Biroul executiv

i Social

ART. 103 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic i Social este alc tuit din pre edinte, 3 vicepre edin i i cte un membru din fiecare parte. (2) Func ia de pre edinte este asigurat respectarea duratei fiec rui mandat. (3) Biroul executiv al Consiliului Economic intervalul dintre edin ele plenului. (4) Atribu iile i modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului Economic i Social. SEC IUNEA a 4-a
Pre edintele i vicepre edin ii

prin rota ie de fiecare parte, cu i Social asigur conducerea n

ART. 104 (1) Pre edintele Consiliului Economic i Social este ales prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei p trimi din num rul total al membrilor Consiliului Economic i Social. (2) Pre edintele Consiliului Economic i Social este validat de Parlament pentru un mandat de 4 ani. (3) Revocarea pre edintelui Consiliului Economic majoritate de trei p trimi din num rul total al membrilor. (4) Func ia de pre edinte al Con siliului Economic de secretar de stat.
35

i Social se face de c tre i Social, adoptat cu o din

Parlament, la propunerea plenului Consiliului Economic

i Social este asimilat

punctul de vedere al indemniz rii celei de ministru, iar func ia de vicepre edinte celei

(5) Pre edintele Consiliului Economic i Social este ordonator principal de credite. ART. 105 Pre edintele Consiliului Economic i Social ndepline te urm toarele atribu ii: a) reprezint Consiliul Economic i Social n fa a Parlamentului, a Guvernului i a celorlalte autorit i publice, precum i n rela iile cu persoanele fizice i jur idice; b) semneaz actele Consiliului Economic i Social; c) angajeaz i, dup caz, nume te, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic i Social; d) exercit orice alte atribu ii care i revin potrivit legii sau hot rrilor plenului. ART. 106 Atribu iile vicepre edin ilor Consiliului Economic regulamentul propriu de organizare i func ionare. SEC IUNEA a 5-a
Comisiile de specialitate

i Social se stabilesc prin

ART. 107 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic i Social care analizeaz problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite i care propun plenului m suri de solu ionare a acestora. (2) n cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative naintate de ini iatori i sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii plenului Consiliului Economic i Social. (3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un pre edinte, numit prin rota ie de c tre fiecare parte. (4) Pre edintele comisiei de specialitate stabile te programul de lucru comisiei. ART. 108 (1) n structura Consiliului Economic specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt urm toarele: a) Comisia pentru dezvoltare economic , competitivitate i mediu de afa ceri; b) Comisia pentru incluziune social i protec ie social ;
36

problemele care urmeaz a fi dezb tute i le propune aprob rii prin vot membrilor

i Social sunt organizate comisii de

c) Comisia pentru rela iile de munc

i politic salarial ; i protec ia mediului; loial ;

d) Comisia pentru agricultur , dezvoltare rural

e) Comisia pentru educa ie, formare profesi onal , s n tate i cultur ; f) Comisia pentru protec ia consumatorului i concuren h) Comisia pentru drepturi i libert i cet ene ti; i) Comisia pentru administra ie public i ordine public . (3) Prin regulamentul propriu de organizare i func ionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru solu ionarea unor probleme care se ivesc n domenii specifice de activitate. ART. 109 Fiecare membru al Consiliului Economic i Social face parte obligatoriu din cel pu in o comisie de specialitate permanent . ART. 110 (1) Num rul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic p r ilor. (2) Pn la concuren a num rului de 5 membri ai fiec rei comisii, p r ile vor desemna ca membri n comisii exper i n domeniul de activitate al acesteia. n acest caz, procedura de numire a exper ilor se stabile te prin regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului Economic i Social. ART. 111 Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabile te prin regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului Econom ic i Social. SEC IUNEA a 6-a
Secretariatul tehnic

g) Comisia pentru coopera ie, profesii liberale i activit i independente;

i Social este de minimum 5, repartiza i conform acordului

ART. 112 (1) n structura Consiliului Economic i Social func ioneaz un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate i tehnico -administrativ. (2) n cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente i alte structuri func ionale, conform structurii organizatorice aprobate de plenul Consiliului Economic i Social.
37

(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic organizare i func ionare. (4) Func ia de secretar general este incompatibil Consiliul Economic i Social.

i Social este c ondus de un

secretar general, atribu iile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de cu calitatea de membru n

(5) Func ia de secretar general este asimilat din punctul de vedere al salariz rii celei de secretar general din minister. CAPITOLUL IV
Alte dispozi ii

ART. 113 Desemnarea membrilor n Comitetul Economic i Social European se face dup cum urmeaz : a) cte 5 membri desemna i prin consens sau, n caz de dezacord, prin vot de c tre fiecare parte reprezentat n Consiliul Economic i Social; b) n cazul n care desemnarea nu se face cu cel pu in 30 de zile naintea termenului prev zut pentru nominalizarea reprezentan ilor n Comitetul Economic i Social European, desemnarea va fi f cut de c tre Guvern. ART. 114 (1) Consiliul Economic i Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat. (2) Pentru activitatea desf pre edinte. (3) Pentru activitatea desf urat , membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic i Social au dreptul la o indemniza ie lunar n cuantum de pn la 10% din cuantumul indemniza iei stabilite pentru pre edinte. (4) Cuantumul indemniza iilor prev zute la alin. (3) se stabile te de plenul Consiliului Economic aceast destina ie. (5) Proiectul bugetului Consiliului Economic i Social se aprob Consiliului Economic i Social.
38

urat , membrii Consiliului Economic i Social primesc

o indemniza ie n cuantum de 20% din cuantumul indemniza iei stabilite pentru

i Social, cu ncadrarea n sumele aprobate prin buget cu de c tre plenul

(6) Pentru organizarea i func ionarea Consiliului Economic i So cial se aloc de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urm toarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile curente i cheltuielile de capital; b) indemniza iile i contribu iile sociale aferente pentru membrii Consil iului Economic i Social i pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic i Social; c) plata cotiza iilor anuale datorate organiza iilor interna ionale la care Consiliul Economic i Social este afiliat; d) sumele necesare realiz rii analizelor Consiliului Economic i Social la art. 86 lit. c); e) sumele necesare pl ii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic i Social. (7) Consiliul Economic i Social poate primi dona ii i sponsoriz ri n condi iile legii. ART. 115 Personalul Consiliului Economic structur : a) personalul de specialitate i tehnico -administrativ; b) exper ii comisiilor de specialitate permanente. ART. 116 n cazul n care membrii Consiliului Economic i Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaz n interesul serviciului, n ar sau n str in tate, pot beneficia de drepturile de delegare prev zute de legisla ia n vigoare pentru personalul din sectorul bugetar. ART. 117 (1) Pentru elaborarea unor studii n domeniul economico -social stabilite de c tre plen, Consiliul Economic i Social poate fo losi colaboratori externi - cadre didactice din nv mntul superior, cercet tori tiin ifici, magistra i sau al i speciali ti, n condi iile legii. (2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabile te prin negociere direct , n raport cu complexitatea i importan a lucr rii ce urmeaz s fie elaborat , f r a putea dep ART. 118 i, lunar, salariul de baz maxim stabilit de lege pentru func ia de consilier gradul I A din cadrul Consiliului Economic i Social. i Social este contractual i are urm toarea i studiilor prev zute n atribu iile

39

Personalul de specialitate legii. ART. 119

i tehnico -administrativ func ioneaz

n cadrul

secretariatului tehnic al Consiliului Economic i Social i se ncadreaz n condi iile

(1) Potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile i complet rile ulterioare, Consiliul Economic i Social are dreptul s solicite datele i informa iile necesare ndeplinirii atribu iilor acestuia. (2) P strarea i folosirea datelor i informa iilor se vor face cu respec tarea gradului de confiden ialitate precizat de emitent.
TITLUL VI Constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice centrale i la nivel teritorial

ART. 120 (1) n cadrul ministerelor i al altor institu ii publice, prev zute n anexa nr. 1, precum i la nivelul jude elor i al municipiului Bucure ti se constituie i vor func iona comisii de dialog social, formate din reprezentan ii administra iei publice centrale sau locale, reprezentan ii organiza iilor patronale i ai organiza iilor sindicale reprezentative la nivel na ional. (2) Comisiile de dialog social care func ioneaz la nivelul ministerelor pot aproba nfiin area unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul comisiilor respective. (3) Comisiile de dialog social constituite la nivelul jude elor pot aproba nfiin area unor subcomisii de dialog social la nivelul localit ilor din jude ul respectiv. Modalitatea de constituire i fu nc ionare a acestor subcomisii se stabile te de plenul comisiei la nivel jude ean. ART. 121 Comisiile de dialog social au caracter consultativ special, urm toarele: a) asigurarea unor rela ii de parteneriat social ntre administra ie, organiza iile patronale i organiza iile sindicale, care s permit o informare reciproc permanent asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administra iei sau al partenerilor sociali, n vederea asigur rii unui climat de pace i stabilitate social ;
40

i activitatea lor vizeaz , n

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra ini iativelor legislative sau de alt natur cu caracter economico-social; c) alte probleme din sfera de activitate a administra iei publice centrale sau din jude e i municipiul Bucure ti asupra c rora partenerii sociali convin s discute. ART. 122 (1) Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor i al institu iilor publice prev zute n anexa nr. 1 fac parte: a) reprezentan i ai ministerelor sau ai respectivelor institu ii publice, numi i prin ordin al ministrului, respectiv al conduc torului institu iei publice; b) reprezentan i numi i de confedera iile patronale reprezentative la nivel na ional; c) reprezentan i numi i de confedera iile sindicale reprezentative la nivel na ional. (2) Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte: a) prefectul, precum i reprezentan i ai prefectului i ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale

administra iei publice centrale, numi i prin ordin de c tre prefect; b) pre edintele consiliului jude ean sau, pentru municipiul Bucure ti, primarul general; c) cte un reprezentant numit de fiecare confedera ie patronal reprezentativ la nivel na ional; d) cte un reprezentant numit de fiecare confedera ie sindical reprezentativ la nivel na ional. (3) Pre edin ii confedera iilor patronale i sindicale reprezentative la nivel na ional sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administra iei publice centrale i locale. ART. 123 (1) Pre edin ia comisiilor de dialog social se asigur astfel: a) la nivelul fiec rui minister, de c tre un secretar de stat sau, n situa ii speciale cu acordul partenerilor de dialog social -, de c tre un alt reprezentant al ministerului, mputernicit prin ordin al ministrului; la nivelul celorlalte institu ii publice prev zute n anexa nr. 1, de c tre un reprezentant numit de conduc torul institu iei publice; b) la nivel teritorial, n baza principiului copre edin iei, de c tre prefect general. i pre edintele consiliului jude ean sau, pentru municipiul Bucure ti, de c tre primarul

41

(2) Secretariatul comisiilor de dia log social se asigur de institu ia public n cadrul c reia acestea func ioneaz . ART. 124 (1) Elaborarea unitar a politicilor na ionale n domeniul dialogului social i coordonarea metodologic a comisiilor de dialog social se asigur de c tre M inisterul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. (2) Pre edin ii comisiilor de dialog social din ministere sau din cadrul institu iilor publice prev zute n anexa nr. 1 sunt coordona i metodologic de c tre secretarul de stat desemnat de ministrul muncii, familiei i protec iei sociale. (3) Pentru exercitarea rolului s u de coordonator prev zut la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale emite norme cu caracter metodologic pentru reglementarea dialogului social. (4) Pentru asigurarea func ion rii unitare a comisiilor de dialog social, persoanele responsabile de acest domeniu din ministere, prefecturi, precum i din cadrul institu iilor publice prev zute n anexa nr. 1 vor fi instruite prin programe derulate de Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale prin direc iile cu atribu ii n activitatea de dialog social. (5) Secretariatele comisiilor de dialog social vor transmite Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale componen a comisiilor de dialog social n t ermen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi. (6) Raportarea activit ii comisiilor de dialog social din ministere se face lunar c tre Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale i se transmite spre informare partenerilor sociali, potrivit modelului prev zut n anexa nr. 2. (7) Raportarea activit ii comisiilor de dialog social jude ene se face lunar c tre secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, potriv it modelului prev zut n anexa nr. 2. (8) Raportarea se face pe suport hrtie i n format electronic. ART. 125 (1) n termen de 30 de zile de la data intr rii n vigoare a prezentei legi, comisiile de dialog social organizate la nivelul minist erelor i institu iilor publice prev zute n anexa nr. 1, precum i n plan teritorial se vor constitui i i vor desf n conformitate cu prevederile acesteia. (2) Regulamentul-cadru privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice centrale este prev zut n anexa nr. 3.
42

ura activitatea

(3) Regulamentul-cadru privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice locale este prev zut n anexa nr. 4. (4) n baza regulamentului -cadru, comisiile de dialog social i vor elabora, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, propriul regulament de func ionare, ale c rui prevederi nu pot contraveni prevederilor regulamentului -cadru. ART. 126 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant din prezenta lege. TITLUL VII
Negocierile colective de munc

CAPITOLUL I
Negocierea contractelor colective de munc

ART. 127 Organizarea ART. 128 (1) Contractele colective de munc se pot negocia la nivel de unit i, grupuri de unit i i sectoare de activitate. (2) Criteriul de apartenen la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de activitate nregistrat la registrul comer ului, conform codului CAEN. (3) Unit ile din acela i sector de activitate definite prin apartenen a la aceea i diviziune, grup sau clas , conform codului CAEN, se pot constitui voluntar n grupuri de unit i, n vederea negocierii contractelor colective la nivelul respectiv. Angaj atorii care inten ioneaz judec toreasc s negocieze contract colectiv de munc la nivel de grup de conven ie unit i pot constitui n mod voluntar grupul de unit i, att prin hot rre de constituire, ct i prin proces -verbal sau orice alt scris ntre p r i. (4) Fac parte din contractele colective de munc semnatare ale acestora prin care se solu ioneaz precum i hot rrile arbitrale n aceast i conven iile dintre p r ile conflictele colective de munc , i desf urarea negocierilor colective, precum i ncheierea contractelor colective de munc sunt reglementate prin prezenta lege.

materie, ncepnd cu data pronun rii

acestora. Hot rrile arbitrale se transmit depozitarului contractului colectiv de munc pentru nregistrare.
43

ART. 129 (1) Negocierea colectiv este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excep ia cazului n care unitatea are mai pu in de 21 de angaj a i. (2) Ini iativa negocierii apar ine angajatorului sau organiza iei patronale. (3) Angajatorul sau organiza ia patronal ini iaz negocierea colectiv cu cel pu in 45 de zile calendaristice naintea expir rii contractelor colective de munc contractele colective de munc . (4) n cazul n care angajatorul sau organiza ia patronal nu ini iaz negocierea, aceasta va ncepe la cererea scris comunicarea solicit rii. (5) Durata negocierii colective nu poate dep acordul p r ilor. (6) Contractele colective de munc oric ror clauze convenite ntre p r i. ART. 130 (1) n termen de 5 zile calendaristice de la data declan obliga ia s rii procedurilor de negociere prev zute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organiza ia patronal are convoace toate p r ile ndrept ite n vederea negocierii contractului de negociere se stabilesc informa iile publice i cu caracter colectiv de munc . (2) La prima edin confiden ial pe care angajatorul le va pune la dispozi ia delega ilor sindicali sau ai reprezentan ilor angaja ilor, conform legii, i data pn la care ur meaz a ndeplini aceast obliga ie. (3) Regimul informa iilor confiden iale puse la dispozi ie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare i consultare a angaja ilor. (4) Informa iile pe care angajat orul sau organiza ia patronal cuprinde cel pu in date referitoare la: a) situa ia economico-financiar la zi; b) situa ia ocup rii for ei de munc . le va pune la caz, vor dispozi ia delega ilor sindicali ori a reprezentan ilor angaja ilor, dup pot s prevad renegocierea periodic a i 60 de zile calendaristice dect prin a organiza iei sindicale reprezentative sau a reprezentan ilor angaja ilor, n termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sau a expir rii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate n actele adi ionale la

44

(5) Tot la prima edin urm toarele:

de negociere p r ile vor consemna n procesul -verbal

a) componen a nominal a echipelor de negociere pentru fiecare parte, n baza unor mputerniciri scrise; b) nominalizarea persoanelor mandatate s munc ; c) durata maxim a negocierilor convenit de p r i; d) locul i calendarul reuniunilor; e) dovada reprezentativit ii p r ilor participante la negocieri; f) dovada convoc rii tuturor p r ilor ndrept ite s pa rticipe la negociere; g) alte detalii privind negocierea. (6) Data la care se desf (7) La fiecare edin ART. 131 (1) La negocierea clauzelor i la ncheierea contractelor colective de munc p r ile sunt egale i libere. (2) Este interzis orice imixtiune a autorit ilor publice, sub orice form i modalitate, n negocierea, ncheierea, executarea, modificarea contractelor colective de munc . ART. 132 (1) Clauzele contractelor colective de munc pot stabili drepturi i obl iga ii numai n limitele i n condi iile prev zute de lege. (2) La ncheierea contractelor colective de munc , prevederile legale referitoare la drepturile angaja ilor au un caracter minimal. (3) Contractele colective de munc ncheiat la nivel superior. (4) Contractele individuale de munc nu pot con ine clauze care s aplicabile. CAPITOLUL II
45

semneze contractul colectiv de

oar prima edin

de negociere reprezint data la care

se consider c negocierile au fost declan ate. de negociere se vor ncheia proce se-verbale semnate de reprezentan ii mandata i ai p r ilor n care se va consemna con inutul negocierilor.

i ncetarea

nu pot con ine clauz e care s

stabileasc

drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil stabileasc

drepturi la niveluri inferioare c elor stabilite prin contractele colective de munc

Efectele contractelor colective de munc

ART. 133 (1) Clauzele contractelor colective de munc produc efecte dup cum urmeaz : a) pentru to i angaja ii din unitate, n cazul contractelor colective de munc ncheiate la acest nivel; b) pentru to i angaja ii ncadra i n unit ile care fac parte din grupul de unit i pentru care s-a ncheiat contractul colectiv de munc ; c) pentru to i angaja ii ncadra i n unit ile din sectorul de activitate pentru care s -a ncheiat contractul colectiv de munc semnatare ale contractului. (2) La fiecare dintre nivelurile prev zute la al in. (1) se ncheie i se nregistreaz un singur contract colectiv de munc . (3) n contractele colective de munc la orice nivel clauzele aplicabile angaja ilor ncadra i cu contract individual de munc obligatoriu prevederile art. 138. CAPITOLUL III
P r ile i reprezentarea acestora la negocierea colectiv

i care fac parte din organiza iile patronale

n sectorul bugetar vor respecta n mod

ART. 134 P r ile contractului colectiv de munc sunt angajatorii i angaja ii, reprezenta i la negocieri dup cum urmeaz : A. din partea angajatorilor: a) la nivel de unitate, de c tre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de func ionare, dup caz; b) la nivel de grup de unit i, de c tre angajatori care au acela i obiect principal de activitate, conform codului CAEN, constitui i voluntar sau conform legii; c) la nivel de sector de activitate, de c tre organiza iile patronale legal constituite i reprezentative potrivit prezentei legi; B. din partea angaja ilor: a) la nivel de unitate, de c tre sindicatul legal constituit i reprezentativ potrivit prezentei legi sau de c tre reprezentan ii angaja ilor, dup caz;

46

b) la nivelul grupurilor de unit i, de c tre organiza iile sindicale legal constituite i reprezentative la nivelul unit ilor membre ale grupului; c) la nivel de sector de activitate, de c tre organiza iile sindicale legal constituite i reprezentative potrivit prezentei legi. ART. 135 (1) n unit ile n care nu exist sindicate reprezentative negocierea cont ractului colectiv de munc se face dup cum urmeaz : a) dac exist un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federa ie sindical reprezentativ n sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de c tre reprezentan ii federa iei sindicale, la solicitarea i n baza mandatului sindicatului, mpreun cu reprezentan ii ale i ai angaja ilor; b) dac exist un sindicat neafiliat la o federa ie sindical reprezentativ n sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exist negocierea se face numai de c tre reprezentan ii angaja ilor. (2) n cazul n care la nivelul grupului de unit i nu exist organiza ii sindicale salaria ii sunt reprezentative care s reprezinte cel pu in jum tate din num rul t otal de angaja i ai grupului de unit i, la negocierea contractului colectiv de munc reprezenta i dup cum urmeaz : a) de c tre reprezentan ii mandata i de organiza iile sindicale reprezentative din cadrul fiec rei unit i care au decis constituirea grupului; b) pentru unit ile membre ale grupului n care nu exist sindicate reprezentative, dar exist sindicate afiliate la federa ii sindicale reprezentative n sectorul de activitate n care s-a constituit grupul, angaja ii sunt reprezenta i de c tre federa iile sindicale respective, n baza solicit rii i mandatului sindicatelor, i de reprezentan ii angaja ilor din respectivele unit i. (3) Federa iile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate conform prezentei legi pot participa la negocierea contractelor colective de munc la nivel de grupuri de unit i n care au sindicate afiliate, la solicitarea i n baza mandatului din partea acestora. (4) Confedera iile sindicale reprezentative la nivel na ional conform prezentei legi pot participa la negocierea contractelor colective de munc la nivelul sectoarelor de activitate n care au federa ii membre, la solicitarea i n baza mandatului din partea acestora. ART. 136
47

niciun sindicat,

(1) Contractele colective de munc , ncheiate la orice nivel, nu pot fi semnate dect de reprezenta ii mandata i n acest sens ai p r ilor care au negociat. (2) Anterior ncheierii i semn rii contractelor colective de munc la nivel de sector de activitate, angajatorii membri ai organiza iilor patronale reprezentative la nivel de sector de activitate, precum mandat special. CAPITOLUL IV
P r ile i reprezentarea acestora la negocierea colectiv n sectorul bugetar

i organiza iile sindicale membre ale confedera iilor

sindicale participante la negocieri i vor mputernici reprezentan ii s negocieze prin

ART. 137 n sectorul bugetar, p r ile contra ctului colectiv de munc angaja ii, reprezenta i dup cum urmeaz : A. din partea angajatorilor: a) la nivel de unitate, de c tre conduc torul institu iei bugetare sau de c tre persoana mandatat n acest scop; b) la nivel de grup de unit i, de c tre reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite; c) la nivel de sector de activitate, de c tre reprezentantul legal al autorit ii publice centrale competente; B. din partea angaja ilor, la nivel de unitate, g rup de unit i sau sector de activitate, de organiza iile sindicale legal constituite ART. 138 (1) Prin contractele/acordurile colective de mun c ncheiate n sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi n bani i n natur , altele dect cele prev zute de legisla ia n vigoare pentru categoria respectiv de personal. (2) Prin excep ie de la prevederile art. 129 alin. (3) contractele colective de munc n sectorul bugetar se negociaz , n condi iile legii, dup acestea. (3) Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege n limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor i nu pot fi modificate prin contracte
48

sunt angajatorii

i reprezentative conform prevederilor

prezentei legi, n caz contrar aplicndu -se prevederile art. 135.

aprobarea bugetelor de

venituri i cheltuieli ale ordonatorilor de credite, n limitele i n condi iile stabilite prin

colective de munc . n cazul n care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale ntre limite minime i maxime, drepturile salariale concrete se determin prin negocieri colective, dar numai ntre limitele legale. (4) Clauzele cuprinse n contractele colective de munc ncheiate cu nc lcarea prevederilor alin. (1) - (3) sunt lovite de nulita te. (5) R spunderea pentru ncheierea contractelor colective de munc nerespectarea prevederilor alin. (1) - (3) revine angajatorului. ART. 139 Negocierea acordurilor colective pentru func ionarii publici se face n conformitate cu dispozi iile legale n materie. CAPITOLUL V
ncheierea contractelor colective de munc

cu

ART. 140 (1) n scopul asigur rii particip rii la negocierea contractelor colective de munc la nivel de sector de activitate, grup de unit i i unit i, angajatorii sau organiza iile patronale vor transmite tuturor p r ilor ndrept ite s negocieze contractu l colectiv de munc anun ul privind inten ia de ncepere a negocierilor colective. n cazul n care angajatorul sau organiza ia patronal nu a ini iat negocierile n conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3), organiza ia sindical sau reprezentan ii a ngaja ilor, dup caz, care ini iaz negocierile conform art. 129 alin. (5) vor transmite tuturor p r ilor ndrept ite s participe la negociere anun ul privind inten ia de ncepere a negocierilor colective. (2) Neinvitarea la negocieri a tuturor p r i lor ndrept ite s negocieze contractul colectiv de munc constituie motiv de nenregistrare a contractului colectiv de munc negociat. (3) Anun ul prev zut la alin. (1) va fi transmis n form scris tuturor p r ilor ndrept ite s negocieze contractul colectiv de munc , cu cel pu in 15 zile nainte de data nceperii negocierilor. Acestea vor confirma n scris primirea respectivului anun i acceptarea sau refuzul particip rii la negociere. Lipsa unui r spuns scris, coroborat cu prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretat ca refuz de participare la negocieri. ART. 141
49

(1) Contractul colectiv de munc se ncheie pe o perioad determinat , care nu poate fi mai mic de 12 luni i mai mare de 24 luni. (2) P r ile pot hot r prelungirea aplic rii contractului colectiv de munc , n condi iile stabilite de prezenta lege, o singur dat , cu cel mult 12 luni. (3) n cazul n care ntr-o unitate nu exist un contract colectiv de munc , p r ile pot conveni negocierea acestuia n orice moment. ART. 142 (1) Clauzele cuprinse n contractele colective de munc care sunt negociate cu nc lcarea prevederilor art. 132 sunt lovite de nulitate. (2) Nulitatea clauzelor contractuale se constat excep ie. (3) n cazul constat rii nulit ii unor clauze de c tre instan a judec toreasc , p r ile pot conveni renegocierea acestora. (4) Pn la renegocierea clauzelor a c ror nulitate a fost constatat , acestea sunt nlocuite cu prevederile mai favorabile angaja ilor, cuprinse n lege sau n contractul colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul superior, dup caz. ART. 143 (1) Contractele colective de munc form scris munc ; b) contractele colective de munc ncheiate la nivelul grupurilor de unit i i al sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. (2) Dosarul ntocmit n vederea nregistr rii va cuprinde: a) contractul colectiv de munc , n original, redactat n attea exemplare cte p r i semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de c tre p r i; b) dovada convoc rii p r ilor ndrept ite s participe la negociere; c) mputernicirile scrise pentru reprezentan ii desemna i n vederea negocierii i semn rii contractului colectiv de munc ; d) dovezile de reprezentativitate ale p r ilor. n cazul grupului de unit i constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de munc la acest nivel, dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor p r ii sindicale, conform art. 134 lit. B i a) contractul colectiv de munc i actele adi ionale la acestea se ncheie n i se nregistreaz prin grija p r ilor, dup cum urmeaz : la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de de c tre instan ele judec tore ti competente, la cererea p r ii interesate, fie pe cale de ac iune, fie pe cale de

50

art. 135 alin. (2), partea patronal

f cnd dovada constituirii grupului de unit i,

conform prevederilor art. 128 alin. (3), n vederea negocierii; e) procesele-verbale ale negocierii, redactate n a ttea exemplare cte p r i semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, con innd pozi ia p r ilor; f) pentru contractele colective de munc ncheiate la nivel de sector de activitate, mandatele speciale prev zute la art. 136 alin. (2). (3) n cazul contractelor negociate la nivelul sectoarelor de activitate, contractul colectiv de munc va fi nregistrat la nivelul respectiv numai n situa ia n care num rul de angaja i din unit ile membre ale organiza iilor patronale semnatare este mai mare dect jum tate din num rul total al angaja ilor din sectorul de activitate. n caz contrar, contractul va fi nregistrat drept contract la nivel de grup de unit i. (4) Pentru contractele la nivel de sector de activitate sau grup de unit i, dosarul prev zut la alin. (2) va cuprinde suplimentar (5) n cazul n care este ndeplinit contractului colectiv de munc i lista unit ilor c rora li se aplic la alin. (3), aplic area contractul n conformitate cu mandatele speciale prev zute la art. 136 alin. (2). condi ia prev zut nregistrat la nivelul unui sector de activitate va fi

extins la nivelul tuturor unit ilor din sector, prin ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale, cu aprobarea Consiliului Na ional Tripartit, n b aza unei cereri adresate acestuia de c tre semnatarii contractului colectiv de munc sectorial. ART. 144 (1) Contractele colective de munc se aplic de la data nregistr rii lor la autoritatea competent sau de la o dat ulterioar , potri vit conven iei p r ilor. (2) Contractele colective de munc la nivel de sectoare de activitate i grupuri de unit i, precum i actele adi ionale la acestea vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a V-a, prin grija p r ilor semnatare. ART. 145 (1) Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale sau, dup caz, inspectoratele teritoriale de munc vor proceda la nregistrarea contractelor colective de munc vor fi restituite dup verificarea ndeplinirii condi iilor procedurale prev zute de preze nta lege. Dac aceste condi ii nu sunt ndeplinite, contractele colective de munc semnatarilor pentru ndeplinirea condi iilor legale. (2) Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale va publica pe pagina de internet contractele colective la nivel de sector de activitate i grup de unit i.
51

la nivel

ART. 146 (1) Contractele colective de munc nu vor fi nregistrate dac : a) p r ile nu au depus dosarul n conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2); b) nu sunt semnate de c tre organiza ii sindicale care reprezint negociat contractul; c) reprezentantul oric rei p r i care a participat la negocieri, nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului i acest fapt a fost consemnat n procesul -verbal de negociere. (2) La nivel de unitate, contractul colectiv de munc va fi nregistrat f r semn tura tuturor p r ilor numai n cazul n care partea semnatar acoper mai mult de jum tate din totalul angaja ilor. ART. 147 mpotriva refuzului nregistr rii contractelor colective de munc p r ile interesate se pot adresa instan elor judec tore ti n condi iile Legii contenciosului administr ativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. CAPITOLUL VI
Executarea, modificarea, suspendarea munc i ncetarea contractului colectiv de

mai mult de

jum tate din totalul angaja ilor din sectorul sau grupul de unit i pentru care s -a

care repre zint

angaja ii

ART. 148 (1) Executarea contractului colectiv de munc este obligatorie pentru p r i. (2) Nendeplinirea obliga iilor asumate prin contractul colectiv de munc r spunderea p r ilor care se fac vinovate de aceasta. ART. 149 Clauzele contractului colectiv de munc pot fi modificate pe parcursul execut rii lui, n condi iile legii, ori de cte ori toate p r ile ndrept ite s negocieze contractul colectiv de munc convin acest lucru. ART. 150 (1) Modific rile aduse contractului colectiv de munc se consemneaz ntr -un act adi ional semnat de toate p r ile care au ncheiat contractul. (2) Actul adi ional se transmite n scris organului la care a fost nregistrat contractul colectiv de munc i tuturor p r ilor semnatare i produce efecte de la data
52

atrage

nregistr rii acestuia n condi iile prezentei legi sau de la o dat ulterioar , potrivit conven iei p r ilor. ART. 151 Contractul colectiv de munc nceteaz : a) la mplinirea termenului sau la terminarea lucr rii pentru care a fost ncheiat, dac p r ile nu convin prelungirea aplic rii acestuia, n condi iile legii; b) la data dizolv rii sau lichid rii judiciare a unit ii; c) prin acordul p r ilor. ART. 152 (1) Contractul colectiv de munc nu poate fi denun at unilateral. (2) Litigiile n leg tur ART. 153 Conform principiului recunoa terii reciproce orice organiza ie sindical tipuri de acorduri, conven ii sau n elegeri, n form p r ilor semnatare. TITLUL VIII
Reglementarea modalit ilor de solu ionare a conflictelor de munc

cu executarea, modificarea sau ncetarea contractului

colectiv de munc se solu ioneaz de c tre instan ele judec tore ti competente. legal legea

constituit poate ncheia cu un angajator sau cu o organiza ie patronal orice alte scris , care reprezint i ale c ror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organiza iilor

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

ART. 154 (1) Raporturile de munc desf stabilite ntre an gajatori i angaja ii acestora se oar cu respectarea prevederilor legale, precum i n condi iile negociate prin

contractele colective i individuale de munc . (2) nc lcarea cu vinov ie de c tre una dintre p r i a obliga iilor care i revin potrivit alin. (1) atrage r spunderea acesteia. ART. 155 Conflictele de munc se solu ioneaz potrivit prevederilor prezentei legi.

53

CAPITOLUL II
Conflicte colective de munc

ART. 156 Dreptul angaja ilor de a declan a conflicte colective de munc nceperea, desf ART. 157 Nu pot constitui obiect al conflictelor colective d e munc revendic rile angaja ilor pentru a c ror rezolvare este necesar adoptarea unei legi sau a altui act normativ. ART. 158 Conflictele colective de munc pot avea loc pentru ap rarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, n conformitate cu prevederile art. 156. ART. 159 (1) n conflictele colective de munc la nivel de unitate angaja ii sunt reprezenta i de sindicatele reprezentative din unitate, potrivit legii. (2) La nivelul unit ilor n care nu sunt constituite sindicate reprezentative, iar angaja ii i-au ales persoanele care s i reprezinte la negocieri, acelea i persoane i reprezint i n cazul conflictelor colective de munc . ART. 160 n cazul conflictelor colective de munc angaja ii sunt reprezenta i de organiza iile sindicale reprezentative sau reprezentan ii angaja ilor, dup ART. 161 Conflictele colective de munc pot fi declan ate n urm toarele situa ii: a) angajatorul sau organiza ia patronal contract sau acord ori cel anterior a ncetat; b) angajatorul sau organiza ia patronal angaja i; c) p r ile nu ajung la o n elegere privind ncheierea unui contract sau acord colectiv de munc negocierilor. ART. 162
54

n leg tur

cu

urarea i ncheierea negocierilor contractelor colective de munc

este garantat de lege.

caz, care particip

la

negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de munc aplicabil.

refuz

nceap

negocierea unui

contract ori acord colectiv de munc , n condi iile n care nu are ncheiat un astfel de nu accept revendic rile formulate de

pn

la data stabilit

de comun acord pentru finalizarea

(1) n toate cazurile n care exist premisele declan

rii unui conflict colectiv de despre aceast i i s nregistreze i n cazul n care

munc , organiza iile sindicale reprezentative sau reprezentan ii angaja ilor, dup caz, vor sesiza n scris angajatorul, respectiv organiza ia patron al propunerile de solu ionare. Angajatorul este obligat s primeasc sesizarea astfel formulat . (2) Cerin a prev zut la alin. (1) se consi der ndeplinit revendic rile, motivarea i propunerile de solu ionare sunt exprimate de sindicatul reprezentativ sau de c tre reprezentan ii ale i ai angaja ilor cu ocazia ntlnirii cu reprezentan ii angajatorului ori ai organiza iei patronale, dac fost consemnate ntr-un proces-verbal. (3) Angajatorul sau organiza ia patronal are obliga ia de a r spunde n scris sindicatelor sau, n lipsa acestora, reprezentan ilor angaja ilor, n termen de dou zile lucr toare de la primirea sesiz rii, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendic rile formulate. ART. 163 n situa ia n care angajatorul ori organiza ia patronal dup nu a r spuns la toate revendic rile formulate sau, de i a r spuns, sindicatele ori reprezentan ii salaria ilor, caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul colectiv de munc se poate declan a. ART. 164 Pe durata valabilit ii unui contract sau acord colectiv de munc angaja ii nu pot declan a conflictul colectiv de munc . ART. 165 Conflictul colectiv de munc se declan eaz numai dup nregistrarea prealabil a acestuia, dup cum urmeaz : a) la nivel de unitate, organiza ia sindical angaja ilor, dup munc desf oar caz, notific reprezentativ sau reprezentan ii angajatorului declan area conflictului colectiv de discu iile purtate au situa ie, preciznd revendic rile angaja ilor, motivarea acestora, precum

i sesizeaz n scris inspectoratul teritorial de munc din jude ul n care i activitatea angaja ii unit ii care au declan at conflictul, n vederea

concilierii; b) la nivel de grup de unit i, organiza iile sindicale reprezentative vor notifica fiec rei unit i membre a grupului de unit i, precum i organiza iei patro nale

55

constituite la nivelul grupului declan area conflictului colectiv de munc

i sesizeaz

n scris Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, n vederea concilierii; c) la nivelul sectorului de activitate, organiza iile sindicale reprezentat ive vor notifica fiec rei unit i n care au membri organiza ii sindicale reprezentative, precum i organiza iilor patronale corespondente declan area conflictului colectiv de munc i vor sesiza n scris Ministerul Muncii, Familiei concilierii. CAPITOLUL III
Concilierea conflictelor colective de munc

i Protec iei Sociale, n vederea

ART. 166 n toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de munc formuleaz n scris i va cuprinde n mod obligatoriu urm toarele men iuni: a) angajatorul sau organiza ia patronal , cu indicarea sediului i datelor de contact ale acestuia/acesteia; b) obiectul conflictului colectiv de munc d) desemnarea nominal ART. 167 Concilierea, medierea i arbitrarea conflictelor colective de munc se fac n umai ntre p r ile aflate n conflict. ART. 168 (1) Procedura de conciliere este obligatorie. (2) n termen de 3 zile lucr toare de la nregistrarea sesiz rii, Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, n cazul conflictelor colective d e munc la nivel de grup de unit i sau la nivel sectorial, respectiv inspectoratul teritorial de munc , n cazul conflictelor colective de munc la nivel de unitate, desemneaz delegatul s u pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de munc angajatorului sau organiza iei patronale. i comunic datele persoanei i desemnate att organiza iei sindicale ori reprezentan ilor angaja ilor, ct i motivarea acestuia; reprezinte la conciliere c) dovada ndeplinirii cerin elor prev zute la art. 161 - 163; a persoanelor delegate s organiza ia sindical reprezentativ sau, dup caz, reprezentan ii angaja ilor. se

56

(3) Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, respectiv inspectoratul teritorial de munc , dup caz, convoac p r ile la procedura de conciliere ntr -un termen ce nu poate dep ART. 169 (1) Pentru sus inerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, dup caz, reprezentan ii angaja ilor desemneaz o delega ie format din 2 - 5 persoane, care va fi mputernicit n scris s participe la concilierea organizat de Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale sau de inspectoratul teritorial de munc , dup caz. Din delega ia sindical pot face parte i reprezentan i ai federa iei sau ai confedera iei sindicale la care organiza ia sindical este afiliat . (2) Poate fi aleas ca delegat al sindicatelor reprezentative sau, dup caz, al reprezentan ilor angaja ilor orice persoan care ndepline te urm toarele condi ii: a) are capacitate deplin de exerci iu; b) este angajat al unit ii sau reprezint afiliat . ART. 170 Pentru sus inerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau organiza ia patronal desemneaz printr-o mputernicire scris o delega ie compus din 2 - 5 persoane care s participe la conciliere. ART. 171 (1) La data fixat pentru conciliere, delegatul Ministerului Muncii, Familiei caz, verific i st ruie ca ace tia s i Protec iei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munc , dup mputernicirile delega ilor p r ilor realiza concilierea. (2) Sus inerile p r ilor i rezultatul dezbaterilor se consemneaz Sociale sau al inspectoratului teritorial de munc , dup caz. (3) Procesul-verbal se ntocme te n original, cte unul pentru fiecare parte participant ART. 172 la conciliere i unul pentru delegatul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munc , dup caz. ntr -un procesverbal, semnat de c tre p r i i de delegatul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei federa ia ori confedera ia sindical reprezentativ la care organiza ia sindical care a declan at conflictul de munc este i 7 zile lucr toare de la data desemn rii delegatului.

ac ioneze pentru a se

57

n cazul n care n urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solu ionarea revendic rilor formulate, conflictul colectiv de munc ncheiat. ART. 173 n situa iile n care acordul cu privire la solu ionarea conflictului colec tiv de munc este numai par ial, n procesul -verbal se vor consemna revendic rile asupra c rora s a realizat acordul i cele r mase nesolu ionate, mpreun cu punctele de vedere ale fiec rei p r i referitoare la acestea din urm . ART. 174 Rezultatele concilierii vor fi aduse la cuno tin a angaja ilor de c tre cei care au f cut sesizarea pentru efectuarea concilierii. CAPITOLUL IV
Medierea i arbitrajul

se consider

ART. 175 n vederea promov rii solu ion rii amiabile i cu celeritate a conflict elor colective de munc se nfiin eaz Oficiul de Mediere i Arbitraj al Conflictelor Colective de Munc de pe lng Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. ART. 176 (1) Modalitatea de nfiin are, organizare i func ionare a Oficiului de Mediere i Arbitraj al Conflictelor Colective de Munc Guvernului, ce va fi adoptat prezentei legi. (2) n cadrul Oficiului de Mediere i Arbitraj al Conflictelor C olective de Munc vor fi constituite corpul de mediatori i corpul de arbitri ai conflictelor colective de munc . ART. 177 Componen a i criteriile de accedere n corpul de mediatori i corpul de arbitri ai conflictelor colective de munc , competen a, atribu iile, precum Oficiul de Mediere i procedurile de de pe lng mediere i arbitraj se stabilesc prin Regulamentul de mediere i arbitraj, elaborat de i Arbitraj al Conflictelor Colective de Munc Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale , aprobat prin ordin comun al va fi reglementat prin hot rre a n cel mult 90 de zile de la intrarea n vigoare a

ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului justi iei, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
58

ART. 178 (1) n cazul n care conflictul colectiv de munc nu a fost solu iona t ca urmare a concilierii organizate de Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, respectiv de inspectoratul teritorial de munc , dup caz, p r ile pot hot r, prin consens, ini ierea procedurii de mediere, n condi iile prezentei legi. (2) Pentru medierea conflictelor individuale de munc sunt aplicabile prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator, cu modific rile i complet rile ulterioare. ART. 179 (1) Pe ntreaga durat a unui conflict colectiv de munc , p r ile aflate n conflict pot hot r prin consens ca revendic rile formulate s fie supuse arbitrajului Oficiului de Mediere i Arbitraj al Conflictelor Colective de Munc de pe lng Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. (2) Hot rrile arbitrale pronun ate de Oficiul de Mediere i Arbitraj al Conflictelor Colective de Munc de pe lng Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale sunt obligatorii pentru p r i, completeaz executorii din momentul pronun rii lor. ART. 180 Medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de munc este obligatorie/obligatoriu dac p r ile, de comun acord, au decis acest lucru nainte de declan area grevei ori pe parcursul acesteia. CAPITOLUL V
Greva

contractele colective de mu nc

i devin

ART. 181 Prin grev se n elege orice form de ncetare colectiv o unitate. ART. 182 Greva poate fi declarat numai dac , n prealabil, au fost epuizate posibilit ile de solu ionare a conflictului colectiv de munc prin procedurile obligator ii prev zute de prezenta lege, numai dup declan desf urarea grevei de avertisment i dac momentul rii acesteia a fost adus la cuno tin a angajatorilor de c tre organizatori cu i voluntar a lucrului ntr -

cel pu in dou zile lucr toare nainte.


59

ART. 183 (1) Hot rrea de a declara greva se ia de c tre organiza iile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de munc , cu acordul scris a cel pu in jum tate din num rul membrilor sindicatelor respective. (2) Pentru angaja ii unit ilor n care nu sunt organ izate sindicate reprezentative, hot rrea de declarare a grevei se ia de c tre reprezentan ii angaja ilor, cu acordul scris a cel pu in unei p trimi din num rul angaja ilor unit ii sau, dup subunit ii ori compartimentului. (3) Hot rrea de a declara greva, cu dovada ndeplinirii condi iilor prev zute la alin. (1), se comunic n scris angajatorului, n termenul prev zut la art. 182. ART. 184 Grevele pot fi de avertisment, de solidaritate i propriu -zise. ART. 185 Greva de avertisment nu poate avea o durat mai mare de dou ore, dac se face cu ncetarea lucrului, i trebuie, n toate cazurile, s precead cu cel pu in dou zile lucr toare greva propriu -zis . ART. 186 (1) Greva de solidaritate poate fi declarat de activitate. (2) Hot rrea de a declara grev de solidaritate poate fi luat , cu respectarea prevederilor art. 183 alin. (1), de c tr e organiza iile sindicale reprezentative afiliate la aceea i federa ie sau confedera ie sindical la care este afiliat sindicatul organizator. n cazul grevelor de solidaritate, prevederile art. 183 alin. (2) nu se aplic . (3) Greva de solidaritate nu poate avea o durat mai mare de o zi lucr toare i trebuie anun at n scris conducerii unit ii cu cel pu in dou zile lucr toare nainte de data ncet rii lucrului. ART. 187 (1) Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, dup reprezentan ii angaja ilor, care vor stabili prevederilor art. 186. (2) Sindicatul reprezentativ ori, dup caz, reprezentan ii ale i ai angaja ilor i reprezint pe grevi ti, pe toat durata grevei, n rela iile cu angajatorii, inclusiv n fa a caz, d e i durata acestora, cu respectarea n veder ea sus inerii revendic rilor formulate de angaja ii din alte unit i apar innd aceluia i grup de unit i sau sector caz, ai

60

instan elor judec tore ti, n cazurile n care se solicit grevei. ART. 188

suspendarea sau ncetarea

Pe durata n care revendic rile formulate de angaja i sunt supuse medierii ori arbitrajului, ace tia nu pot declan a grev sau, dac greva este declan at , aceasta se suspend n condi iile art. 197 alin. (3). ART. 189 n situa ia n care, dup nceteaz . ART. 190 (1) Greva poate fi declarat economic i social ale angaja ilor. (2) Greva nu poate urm ri realizarea unor scopuri politice. ART. 191 (1) Participarea la grev este liber . Nimeni nu poate fi constrns s participe la grev sau s refuze s participe. (2) Pe durata unei greve declan ate ntr -o unitate pot nceta activitatea i angaja ii unor subunit i sau compartimente care nu au participat ini ial la declan area conflictului colectiv de munc . (3) n situa iile prev zute la alin. (2), revendic rile sun t cele formulate la declan area conflictului colectiv de munc . ART. 192 (1) Angaja ii care nu particip la grev i vor continua activitatea. (2) Angaja ii afla i n grev trebuie s se ab in de la orice ac iune de natur s mpiedice continuarea activit ii de c tre cei care nu particip la grev . ART. 193 (1) Organizatorii grevei au obliga ia ca pe durata acesteia s protejeze bunurile unit ii i, mpreun cu conducerea unit ii, s asigure func ionarea continu a utilajelor i a instala iilor a c ror oprire ar putea constitui un pericol pentru via a sau pentru s n tatea oamenilor. (2) Pentru pagubele materiale provocate de c tre participan ii la grev , angajatorul se poate adresa instan ei competente pentru desp gubiri. ART. 194
61

declan area grevei, mai mult de jum tate din num rul n scris la grev , aceasta

angaja ilor care au hot rt declararea grevei renun

numai pentru interese cu caracter p rofesional,

(1) Pe durata grevei conducerea unit ii nu poate fi mpiedicat s i desf activitatea de c tre angaja ii afla i n grev sau de organizatorii acesteia.

oare

(2) Conducerea unit ii nu poate ncadra al i angaja i care s i nlocuiasc pe cei afla i n grev . ART. 195 (1) Pe toat durata particip rii la grev contractul individual de munc sau raportul de serviciu, dup caz, al angajatului se suspend de drept. Pe perioada suspend rii se men in doar drepturile de asigur ri de s n ta te. (2) n orice moment al grevei oricare parte poate solicita participarea unui reprezentant al inspectoratului teritorial de munc contraven ii. ART. 196 (1) Participarea la grev sau organizarea acesteia, cu r espectarea dispozi iilor prezentei legi, nu reprezint o nc lcare a obliga iilor de serviciu ale angaja ilor i nu atrage posibilitatea sanc ion rii n niciun fel a acestora. (2) Dispozi iile alin. (1) nu se aplic dac greva este declarat ilegal , p otrivit art. 200 alin. (1) lit. b). ART. 197 (1) n timpul grevei organizatorii acesteia continu colectiv de munc . (2) n cazul n care organizatorii grevei i conducerea unit ii ajung la un acord, conflictul colectiv de munc este nchis i greva nceteaz . (3) Pe perioada negocierilor, organizatorii grevei pot conveni cu angajatorul suspendarea temporar a grevei. Dac negocier ile e ueaz , greva va fi reluat , f r a mai fi necesar parcurgerea etapelor procedurale preliminare prev zute de lege. (4) Exceptnd situa ia prev zut declan area grevei la o alt anumit perioad colective de munc . (5) Refuzul organizatorilor grevei de a ndeplini obliga ia prev zut atrage r spunderea juridic a acestora pentru pagubele cauzate unit ii. ART. 198 la alin. (1) dat la alin. (3), organizatorii grevei nu pot amna dect cea anun at sau s o suspende pe o procedura de declan are a conflictelor negocierile cu conducerea obiectul conflictului unit ii, n vederea solu ion rii revendic rilor care formeaz pentru constatarea eventualelor

dect relund toat

62

Dac

angajatorul apreciaz

greva a fost declarat

sau se deruleaz

cu

nerespectarea legii, acesta se va putea adresa tribunalului n a c rui circumscrip ie se afl unitatea n care s-a declarat greva cu o cerere prin care se solicit instan ei ncetarea grevei. ART. 199 Tribunalul fixeaz termen pentru solu ionarea cereri i de ncetare a grevei, care nu poate fi mai mare de dou zile lucr toare de la data nregistr rii acesteia, i dispune citarea p r ilor. ART. 200 (1) Tribunalul examineaz pronun de urgen cererea prin care se solicit ncetarea grevei i o hot rre prin care, dup caz:

a) respinge cererea angajatorului; b) admite cererea angajatorului i dispune ncetarea grevei ca fiind ilegal . (2) Hot rrile pronun ate de tribunal sunt definitive. ART. 201 (1) Tribunalul i curtea de apel solu ioneaz cererea sau, dup caz, recursul, potrivit procedurii prev zute pentru solu ionarea conflictelor colective de munc . (2) n cazul n care dispune ncetarea grevei ca fiind ilegal , instan a, la cererea celor interesa i, poate obliga organi zatorii grevei ilegal la plata desp gubirilor. ART. 202 Nu pot declara grev : procurorii, judec torii, personalul militar i personalul cu statut special din cadrul Ministerului Ap r rii Na ionale, al Ministerulu i Administra iei i Internelor, al Ministerului Justi iei i din institu iile i structurile din subordinea sau coordonarea acestora, inclusiv al Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, al Serviciului Romn de Informa ii, al Serviciului de Informa ii E xterne, al Serviciului de Telecomunica ii Speciale, personalul angajat de for ele armate str ine sta ionate pe teritoriul Romniei, precum ART. 203 Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara grev din momentul plec rii n misiune i pn la terminarea acesteia. ART. 204 i alte categorii de personal c rora li se interzice exercitarea acestui drept prin lege. i angaja ii participan i la greva

63

Personalul mbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion romnesc poate declara grev numai cu respectarea normelor stabilite prin conven iile interna ionale ratificate de statul romn, n condi iile art. 203. ART. 205 n unit ile sanitare i de asisten social , de telecomunica ii, ale radioului i televiziunii publice, n transporturile pe c ile ferate, n unit ile care asigur transportul n comun i salubritatea localit ilor, precum i aprovizionarea popula iei cu gaze, energie electric , c ldur normal . ART. 206 Angaja ii din unit ile sistemului energetic na ional, din unit ile operative de la sectoarele nucleare, din unit ile cu foc continuu pot declara grev cu condi ia asigur rii a cel pu in unei treimi din activitate, astfel nct s nu pun n pericol via a i s n tatea oamenilor i s asigure func ionarea instala iilor n deplin siguran . ART. 207 Func ionarii publici declan eaz prev zute n prezenta lege. CAPITOLUL VI
Conflictele individuale de munc

i ap , greva este permis

cu condi ia ca

organizatorii grevei s asigure serviciile, dar nu mai pu in de o treime din activitatea

conflictul colectiv de munc

conform proce durii

ART. 208 Conflictele individuale de munc se solu ioneaz de c tre instan ele judec tore ti. ART. 209 Instan ele judec tore ti competente s ART. 210 Cererile referitoare la solu ionarea conflictelor individuale de munc se adreseaz instan ei judec tore ti competente n a c rei circumscrip ie i are domiciliul sau locul de munc reclamantul. ART. 211 Cererile pot fi formulate de cei ale c ror drepturi au fost nc lcate dup urmeaz :
64

judece cereri referitoare la solu ionarea

conflictelor individuale de munc se stabilesc prin lege.

cum

a) m surile unilaterale de executare, modificar e, suspendare sau ncetare a contractului individual de munc , inclusiv angajamentele de plat a unor sume de bani, pot fi contestate n termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cuno tin de m sura dispus ; b) constatarea nulit ii unui contract individual de munc poate fi cerut de p r i pe ntreaga perioad n care contractul respectiv se aplic ; c) plata desp gubirilor pentru pagubele cauzate i restituirea unor sume care au format obiectul unor pl i nedatora te pot fi cerute n termen de 3 ani de la data producerii pagubei. ART. 212 (1) Cererile referitoare la solu ionarea conflictelor individuale de munc judecate cu celeritate. (2) Termenele de judecat nu pot fi mai mari de 10 zile. ART. 213 P r ile sunt legal citate dac cita ia le -a fost nmnat cel pu in cu 5 zile naintea judec rii. ART. 214 Hot rrile instan ei de fond sunt definitive. ART. 215 Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunic rii hot rri i. ART. 216 Dispozi iile prezentei legi referitoare la procedura de solu ionare a conflictelor individuale de munc se completeaz n mod corespunz tor cu prevederile Codului de procedur civil . TITLUL IX
Sanc iuni

vor fi

ART. 217 (1) Constituie contraven ii urm toarele fapte i se sanc ioneaz astfel: a) nc lcarea prevederilor prev zute la art. 7 alin. (2), cu amend de la 15.000 lei la 20.000 lei; b) refuzul angajatorului de a ncepe negocierea contractului colectiv d e munc , cu amend cuprins ntre 5.000 lei i 10.000 lei;
65

c) nedepunerea spre publicare de c tre p r ile semnatare a contractului colectiv de munc la nivel de grup de unit i sau sector de activitate, cu amend de 3.000 lei. Responsabilitatea revine solidar p r ilor; d) nerespectarea obliga iei prev zute la art. 162 alin. (1), cu amend de la 1.000 lei la 3.000 lei; e) nerespectarea prevederii prev zute la art. 194 alin. (1), cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei; f) mpiedicarea n orice mod a accesului inspectorului de munc aflate n conflict, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iuni lor se fac de c tre Inspec ia Muncii. (3) Contraven iilor prev zute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare. ART. 218 (1) Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend de la 20.000 lei la 50.000 lei fapta persoanei care, prin amenin ri ori prin violen e, mpiedic ori oblig un angajat sau un grup de angaja i s participe la grev ori s munceasc n timpul grevei. (2) Condi ionarea sau constrngerea, n orice mod, avnd ca scop limitarea exercit rii atribu iilor func iei membrilor ale i n organele de conducere al e organiza iilor sindicale constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (3) Ac iunea penal este pus n mi care la plngerea prealabil a persoanei v t mate, n conformitate cu dispozi iile Codului de procedur penal , cu excep ia infrac iunii prev zute la alin. (1). (4) Declararea grevei de c tre organizatori cu nc lcarea condi iilor prev zute la art. 191 alin. (1) ori la art. 202 - 205 constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la o lun infrac iune mai grav . TITLUL X
Dispozi ii tranzitorii i finale
66

pentru

constatarea eventualelor contraven ii, conform art. 195, de c tre oricare dintre p r ile

la un an sau cu amend , dac

fapta nu constituie o

ART. 219 (1) Hot rrile judec tore ti de dobndire a personalit ii juridice de c tre organiza iile sindicale sau patron ale ob inute pn prezentei legi r mn valabile. (2) Federa iile sindicale care i-au dobndit personalitatea juridic legi s solicite transcrierea n Registrul special al federa iilor la tribunalele jude ene au obliga ia ca n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei i confedera iilor copii ale sindicale al Tribunalului Municipiului Bucure ti. (3) Cererea de transcriere prev zut la alin. (2) va fi nso it de dou hot rrii definitive federa ia sindical caz. (4) n termen de 30 de zile de la depunerea cererii, Tribunalul Municipiului Bucure ti va solicita tribunalului jude ean dosarul de dobndire a personalit ii juridice de c tre federa ia sindical petent . ART. 220 Modelul, modul de completare i operare a registrelor speciale ale sindicatelor, respectiv ale organiza iilor patronale prev zute la art. 17 alin. (1) i, respectiv, la art. 59 alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului justi iei i al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale, n termen de 90 de zile de la data intr rii n vigoare a prezentei legi, dup consultarea partenerilor sociali. ART. 221 (1) ndeplinirea condi iilor de reprezentativitate se constat judec toreasc . (2) Verificarea men inerii condi iilor de reprezentativitate se face din 4 n 4 ani.
(3) Hot rrile judec tore ti prin care se constat ndeplinirea condi iilor de reprezentativitate a organiza iilor patronale i sindicale conform prezentei legi se comunic Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, care va ine eviden a acestora.

la data intr rii n vigoare a

i irevocabile de dobndire a personalit ii juridice de c tre i ale ul timei hot rri judec tore ti de modificare a statutului, dup

prin hot rre

ART. 222 (1) Reprezentativitatea organiza iilor patronale sau sindicale p oate fi contestat n instan de c tre organiza iile patronale ori sindicale corespondente la nivel na ional, de sector de activitate, grup de unit i sau de unit i, n condi iile n care nu mai sunt
67

ndeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prev zute de art. 51 alin. (1) lit. A - C, respectiv de art. 72 alin. (1) lit. A reprezentativitatea n cauz . (2) Contesta ia se depune la instan a judec toreasc care a acordat reprezentativitatea. (3) n cazul n care o organiza ie patronal sau sindical semnatar a unui contract colectiv de munc interesat dreptul s i pierde calitatea de organiza ie reprezentativ , orice parte s negocieze respectivul contract colectiv de munc nu se solicit are n cauz , anterior ndrept it i B, pe baza c rora a fost ob inut

solicite reneg ocierea contractului colectiv de munc

termenului de expirare a acestuia. Dac care a fost ncheiat.

renegocierea, contractul

colectiv de munc respectiv r mne n vigoare pn la expirarea termenului pentru (4) n cazul n care pe parcursul derul rii unui contract colectiv de munc angajatorul i modific obiectul principal de activitate, i vor fi aplicabile prevederile contractului colectiv de munc ncheiat la nivelul sectorului de activitate n care se ncadreaz noul obiect principal de activitate. ART. 223 Reprezentativitatea organiza iilor patronale i sindicale constatat intr rii n vigoare a prezentei legi produce efecte dup de prezenta lege. ART. 224 La data intr rii n vigoare a prezentei legi se abrog : a) Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, n Partea I, nr. 73 din 5 febr uarie 2003, cu modific rile ulterioare; b) Legea nr. 168/1999 privind solu ionarea conflictelor de munc , publicat Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modific rile i complet rile ulterioare, cu excep ia art. 26 - 39, care se abrog de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale i al ministrului justi iei prev zut la art. 177; c) Legea patronatelor nr. 356/2001, publ icat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001, cu modific rile ulterioare; pn la data data intr rii n vigoare a

acesteia numai n condi iile n care ntrune te criteriile de reprezentativitate prev zute

68

d) Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc , republicat complet rile ulterioare;

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu mod ific rile i e) Legea nr. 109/1997 privind organizarea i func ionarea Consiliului Economic i Social, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu modific rile i complet rile ulterioare; f) Hot rrea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice centrale i la nivel teritorial, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, c u modific rile i complet rile ulterioare. Aceast lege a fost adoptat n temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din

Constitu ia Romniei, republicat , n urma angaj rii r spunderii Guvernului n fa a Camerei Deputa ilor i a Senatului, n edin a c omun din data de 18 aprilie 2011. p. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR, IOAN OLTEAN p. PRE EDINTELE SENATULUI, ALEXANDRU PERE Bucure ti, 10 mai 2011. Nr. 62. ANEXA 1 LISTA cuprinznd ministerele i alte institu ii publice n cadrul c rora se vor organiza comisii de dialog social 1. Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Soc iale 2. Ministerul Administra iei i Internelor 3. Ministerul Finan elor Publice 4. Ministerul Justi iei
69

5. Ministerul Ap r rii Na ionale 6. Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului 7. Ministerul Mediului i P durilor 8. Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri 9. Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale 10. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii 11. Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului 12. Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional 13. Ministerul S n t ii 14. Ministerul Comunica iilor i Societ ii Informa ionale 15. Ministerul Afacerilor Externe 16. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 17. Autoritatea Na ional Publice ANEXA 2 - model Institu ia public care raporteaz RAPORT privind activitatea comisiei de dialog social pe luna ........... ______________________________________________________________________________ |Nr. | Data edin ei comisiei| |crt.| de dialog social | | | | | | | | | | | | | | Ordinea de zi | Rezumatul concluziilor| | |_________________________| sau al eventualelor |

pentru Re glementarea

i Monitorizarea Achizi iilor

| Punct propus | Ini iator| rezolu ii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|____|_______________________|______________|__________|_______________________| |____|_______________________|______________|__________|_______________________| |____|_______________________|______________|______ ____|_______________________| |____|_______________________|______________|__________|_______________________| |____|_______________________|______________|__________|_______________________| |____|_______________________|______________|__________|_____________________ __|

70

|____|_______________________|______________|__________|_______________________| Pre edintele Comisiei de dialog social, ........................................... (semn tura)

ANEXA 3

REGULAMENT-CADRU privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice centrale I. Componen a comisiilor de dialog social

Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice centrale fac parte:
1. reprezentan i ai ministerelor - secretarii de stat, precum

i conduc torii

institu iilor publice, autorit i

i agen ii aflate n coordonarea sau subordonarea

ministerelor, numi i prin ordin al ministrului;


2. reprezentan i ai partenerilor sociali - reprezentan ii confedera iilor sindicale i

patronale reprezentative la nivel na ional, conform copiilor hot rrilor judec tore ti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social. Organiza iile sindicale i patronale membre ale comisiilor de dialog social vor desemna cte un titular i cte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor i al institu iilor publice prev zute n anexa nr. 1 la lege;
3. exper i - organiza iile sindicale i patronale, n func ie de tematica abordat , pot

fi asistate de exper i, care vor participa n b aza unui mandat acordat de confedera ie;
4. invita i - la propunerea pre edintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei

poate aproba participarea unor invita i cu statut nepermanent. n cazul dezbaterii care necesit participarea reprezentan ilor altor institu ii publice, autorit i i agen ii, pre edintele comisiei de dialog social are obliga ia de a -i invita la edin ele comisiei;
5. reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale - la

lucr rile comisiilor de dialog socia l din ministere i din alte institu ii publice prev zute n anexa nr. 1 la lege va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, pentru asigurarea asisten ei metodologice.
71

II. Func ionarea comisiilor de dialog soci al

1. Pre edin ia comisiei este asigurat

de un secretar de stat sau, n situa ii

speciale, cu acordul partenerilor de dialog social, de c tre un alt reprezentant al ministerului, mputernicit prin ordin al ministrului, ori, n cazul institu iilor publ ice prev zute n anexa nr. 1 la lege de un reprezentant mputernicit de conduc torul institu iei publice.
Pre edintele comisiei are urm toarele atribu ii:

a) conduce edin ele comisiei de dialog social; b) convoac membrii comisiei, precum i invita ii la edin ele acesteia; c) asigur prezen a la lucr rile edin elor comisiei de dialog social a reprezentan ilor altor autorit i i agen ii aflate n coordonarea sau subordonarea

ministerului sau a institu iei publice n cauz . 2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigur de c tre institu ia public n cadrul c reia aceasta func ioneaz .
3. Secretariatul comisiei de dialog social are urm toarele atribu ii:

a) ntocmirea i comunicarea ordinii de zi; b) difuzarea documentelor de lucru pentru edin ele comisiei; c) redactarea minutei pentru fiecare edin , precum i transmiterea acesteia c tre partenerii sociali, Ministerul Muncii, Familiei Economic i Social; d) eviden a hot rrilor judec tore ti definitive privind reprezentativitatea partenerilor sociali, n copie legalizat . 4. Comisiile de dialog social se ntrunesc lunar sau ori de cte ori este necesar, n baza unei convoc ri f cute de pre edintel e comisiei. Convocarea comisiei se face n scris, cu cel pu in 3 zile lucr toare naintea datei de desf puncte, cu aprobarea plenului comisiei. 5. Pre edintele comisiei poate convoca o motivat a unor parteneri sociali. 6. edin ele comisiei de dialog social convocate pentru dezba terea unor acte normative se ntrunesc dup ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului i nainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere.
72

i Protec iei Sociale

i Consiliul

urare, cu comunicarea

ordinii de zi i a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completat cu alte edin extraordinar a comisiei de

dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea

7.

edin a comisiei de dialog social nu necesit

ntrunirea unui anumi t cvorum,

prezen a partenerilor sociali fiind voluntar , procedura de convocare fiind respectat dac a fost f cut n termen legal. 8. Punctele de vedere adoptate n comisiile de dialog social se consider acceptate de c tre partenerii sociali ai c ro r reprezentan i nu au fost prezen i la edin ele de comisie la care au fost invita i s participe. La propunerile formulate n scris de partenerii sociali, ini iatorul actului normativ sau al altor proiecte are obliga ia de a da un r spuns motivat n terme n de 5 zile lucr toare de la data comisiei. 9. Dup fiecare edin a comisiei de dialog social secretariatul acesteia este transmis i Ministerului Muncii, Familiei i ntocme te o minut , care este difuzat partenerilor sociali n edin a urm toare, spre aprobare. Minuta respectiv Protec iei Sociale, precum i Consiliului Economic i Social. 10. Pre edintele comisiei de dialog social va pune la dispozi ia partenerilor sociali informa iile disponibile necesare formul rii unui punct de ve dere argumentat. 11. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii n comisie vor fi naintate secretariatului comisiei de dialog social n form scris , dup modelul: text ini ial - propunere de modificare - motivare. 12. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui grupuri de lucru, cu participarea reprezentan ilor desemna i nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat. 13. Actele normative dezb tute n cadrul comisiei de dialog social vor fi nso ite n circuitul de avizare de minuta discutat. ANEXA 4 REGULAMENT-CADRU privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice locale I. Componen a comisiilor de dialog social Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice locale fac parte:
73

edin ei

edin ei comisiei de dialog social, n care sunt

consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ

1. prefectul, precum

i reprezentan i ai prefectului

i ai serviciilor publice

deconcentrate ale ministerelor

i ale celorlalte organe de specialitate ale

administra iei publice centrale, numi i prin ordin de c tre prefec t; 2. pre edintele consiliului jude ean sau primarul general al capitalei, pentru municipiul Bucure ti; 3. reprezentan ii partenerilor sociali - reprezentan ii confedera iilor sindicale i patronale reprezentative la nivel na ional, conform copiilo r hot rrilor judec tore ti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. Secretariatul comisiei de dialog i Protec iei Sociale va social constituite la nivelul Ministerului Muncii, Familie i

transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel jude ean i al municipiului Bucure ti lista confedera iilor patronale i sindicale reprezentative la nivel na ional, conform acestor hot rri judec tore ti. Organiza iile sindicale i patronale reprezentative la nivel na ional vor desemna cte un titular i cte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel jude ean din structurile proprii n teritoriu; 4. exper i - organiza iile sindicale i patronale, n func ie de tematica abordat , pot fi asistate de exper i, care vor participa n baza unui mandat; 5. invita i - la propunerea pre edintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba participarea unor invita i cu statut nepermanent. n caz ul dezbaterii care necesit participarea reprezentan ilor altor institu ii publice, pre edintele - la lucr rile comisiilo r de comisiei de dialog social are obliga ia de a -i invita la edin ele comisiei; 6. reprezentantul inspectoratului teritorial de munc dialog social constituite n plan teritorial va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, pentru asigurarea asisten ei metodologice. II. Func ionarea comisiilor de dialog social 1. Pre edin ia comisiei, n baza principiului copre edin iei, este asigurat pentru municipiul Bucure ti. 2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigur cadrul c reia aceasta func ioneaz . 3. Secretariatul comisiei de dialog social are urm toarele atribu ii: a) convocarea membrilor comisiei la edin ele acesteia; b) ntocmirea i comunicarea ordinii de zi; c) difuzarea documentelor de lucru pentru edin ele comisiei;
74

de

prefect i de pre edintele consiliului jude ean sau de primarul general al capitalei, de c tre institu ia public n

d) redactarea minutei pentru fiecare

edin , precum

i transmiterea acesteia

membrilor comisiei i secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. 4. Comisiile de dialog social se ntrunesc lunar sau ori de cte ori este necesar, n baza unei convoc ri f cute de pre edintele comisiei. Convocarea comisiei se face n scris, cu cel pu in 3 zile lucr toare naintea datei de desf puncte, cu aprobarea plenului comisiei. 5. Pre edintele comisiei poate convoca o motivat a unor parteneri sociali. 6. edin a comisiei de dialog social nu necesit ntrunirea unui anumit cvorum, prezen a partenerilor sociali fiind voluntar , procedura de convocare fiind resp ectat dac a fost f cut n termen legal. 7. Punctele de vedere adoptate n comisiile de dialog social se consider acceptate de c tre partenerii sociali ai c ror reprezentan i nu au fost prezen i la edin ele de comisie la care au fost invita i s pa rticipe. La propunerile formulate n scris de partenerii sociali, ini iatorul actului normativ sau al altor proiecte are obliga ia de a da un r spuns motivat, n termen de 5 zile de la data edin ei comisiei. 8. Dup fiecare edin a comisiei de dialo g social secretariatul acesteia i secretarului de stat responsabil pentru ntocme te o minut , care este difuzat partenerilor sociali n edin a urm toare, spre aprobare. Minuta respectiv este transmis dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Fami liei i Protec iei Sociale. 9. Pre edintele comisiei de dialog social va pune la dispozi ia partenerilor sociali informa iile disponibile necesare elabor rii unui punct de vedere argumentat. 10. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privir e la actele normative supuse dezbaterii n comisie vor fi naintate secretariatului comisiei de dialog social n form scris , dup modelul: text ini ial - propunere de modificare - motivare. 11. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui colective de lucru, cu participarea reprezentan ilor desemna i nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat. --------------edin extraordinar a comisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea urare, cu comunicarea ordinii de zi i a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completat cu alte

75