INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „CODRII VLĂSIEI” AL JUDEŢULUI ILFOV __________________________________________________________________________________

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LOCŢIITOR COMANDANT DETAŞAMENT – DETAŞAMENTUL OTOPENI

A. TEMATICA
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români conform prevederilor Constituţiei României; 2. Organizarea Sistemului Naţional pentru situaţii de urgenţă, atribuţiile componentelor Sistemului Naţional; asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, conform prevederilor OUG 21/2004 3. Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1490/2004; 4. Atribuţiile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1490/2004; 5. Unităţi şi structuri specializate aflate în subordinea inspectoratului general potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1490/2004. 6. Principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1492/2004; 7. Structuri specializate ce funcţionează în subordinea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1492/2004. 8. Elemente avute în vedere la dimensionarea structurilor organizatorice ale serviciilor de urgenţă profesioniste potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1492/2004. 9. Îndatoririle şi răspunderile militarilor, particularităţi în acordarea/aplicarea recompenselor/sancţiunilor de către comandanţi, obligaţiile comandantului privind disciplina militară, modalităţile de realizare a disciplinei militare, recompense şi sancţiuni disciplinare, aducerea la cunoştinţă a recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare, conform prevederilor RG 3 – ediţie 2009; 10. Serviciul de permanentă, serviciul de pază, serviciul de intervenţie conform prevederilor RG 2 – ediţia 2008; 11. Dispoziţii generale, Tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din armata Romaniei, Conducerea unităţii militare pe timp de pace, Activitatea zilnică în activitate, Sănatatea militarilor, Invoiri, permisii, concedii, Rapoarte personale, Accesul în unitatea militară şi primirea vizitatorilor, Reguli de redactare a OZU , Permisiile militarilor şi întreruperea concediilor de odihnă, conform prevederilor RG 1 – ediţia 2008; 12. Fişa postului, ocuparea posturilor vacante, selecţionarea prin concurs în vederea ocupării posturilor de execuţie, exercitarea tutelei profesionale conform prevederilor OMAI 665/2008; 13. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001; 14. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995. 15. Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995. 16. Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995. 17. Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995. 18. Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995.
Adresa: Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni ▪ tel.: 021.252.01.22 ▪ fax: 021.252.84.06 email: contact@isuilfov.ro ▪ website: http://www.isuilfov.ro,

Pagina 1 din 4

19. Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995. 20. Reguli de evoluţie în carieră a cadrelor militare, conform prevederilor OMAI 69/2009; 21. Definiţii şi concepte specifice protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004 şi a Legii nr.307/2006. 22. Atribuţiile şi obligaţiile cetăţenilor în domeniul protecţiei civile potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004. 23. Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale în situaţii de protecţie civilă potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004. 24. Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006. 25. Obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor pe linia sănătăţii şi securităţii în muncă, confoorm prevederilor Legii 319/2006; 26. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, conform prevederilor OMAI 1134/2006, OIG 1144/2008; 27. Nivelurile, tipurile de exerciţii şi desfăşurarea acestora, planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, analiza şi evaluarea postexerciţiu, conform prevederilor Oordinului nr. 110/2010; 28. Documente de planificare, pregătire, organizare, conducere, raportare, evidenţă şi analiză a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, conform prevederilor OIG 1146/2008, OIG nr.750/2009; 29. Organizarea, planificarea, conducerea, desfăşurarea, controlul şi evaluarea pregătirii continue in MAI, conform OMAI 363/2002; 30. Organizarea, planificarea, conducerea, desfăşurarea, controlul şi evaluarea pregătirii subofiţerilor din unităţile/subunităţile operative ale IGSU în conformitate cu OIG nr. 1008 din 20.02.2007; 31. Evaluarea personalului din M.A.I. potrivit prevederilor OMAI 300/21.06.2004; 32. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor, măsuri de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare, reguli privind evidenţa , întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea , manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, protecţia informaţiilor secrete de stat şi de serviciu, protecţia surselor generatoarte de informaţii INFOSEC, conform prevederilor Legea 182/2002 , OMAI s/353/2002, HG 781/2002, HG 585/2002; 33. Paza şi reglementarea accesului în unităţile MAI/IGSU conform prevederilor Regulamentului 459/2003, OIG nr. s/1502/2004; 34. Serviciul de permanenţă în IGSU şi unităţile subordonate, conform prevederilor O.I.G. nr.1012/IG/2007; 35. Reguli privind organizarea, pregatirea si executarea sedintelor de tragere, Reguli si masuri de siguranta privind ordinea in poligon pe timpul executarii sedintelor de tragere si de aruncare a grenadelor de mana, succesiunea activitatilor in poligon pentru executarea tragerii si controlul armamentului, aprecierea tragerilor si evidenta rezultatelor obtinute, conform prevederilor OMAI 485/2008. 36. Portul uniformelor militare (uniformele militare, reguli referitoare la portul articolelor de echipament), conform prevederilor O.M.I.R.A. nr. 262/2007; 37. Principii şi reguli privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu , conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999; 38. Dispoziţii generale, raportarea evenimentelor, conform prevederilor OMAI S/61/2010; 39. Creşterea capacişăţii operaţionale, alertarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, măsuri organizatorice şi activităţi ce se execută în unităţi/structuri sau subunităţi/formaţiuni după primirea ordinului de alertă, conform prevederilor OMAI S/238/2010; ; 40. Dispoziţii generale, organizarea inventarierii bunurilor materiale, executarea inventarierii patrimoniului, stabilirea rezultatelor inventarierii, dispoziţii finale, potrivit prevederilor OMAI 334 din 18.10.2002; 41. Organizarea evidenţei tehnic operative a bunurilor materiale potrivit prevederilor OMAI 1031/29.11.1999; 42. Exploatarea mijloacelor tehnice de intervenţie conform prevederilor OCCPM/1337/1998; 43. Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul structurilor şi subunităţilor pe linia asigurării tehnice de autovehicule, pregătirea de specialitate a personalului, personalul admis pentru

Adresa: Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni ▪ tel.: 021.252.01.22 ▪ fax: 021.252.84.06 email: contact@isuilfov.ro ▪ website: http://www.isuilfov.ro,

Pagina 2 din 4

conducerea autovehiculelor, folofirea autovehiculelor, organizarea, planificarea şi efectuarea întreţinerilor tehnice, prevenirea evenimentelor tehnice şi a accidentelor de circulaţie, conform OMAI 599/2008.

B. BIBLIOGRAFIE
• Constituţia României; • Legea nr.80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobată cu modificări prin Legea nr.15 din 28 februarie 2005 • Hotărârea Guvernului României nr.1490 din 09 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, modificată cu Hotarârea Guvernului României nr. 1514 din 29 noiembrie 2005 şi Hotarârea Guvernului României nr. 1648 din 22 noiembrie 2006 • Hotărârea Guvernului României nr.1492 din 09 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste • Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor • Legea nr.481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, organizarea, pregătirea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, publicat în Monitorul Oficial nr. 50/2006; • OIG nr.1144 /29.09.2008 – pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a OMAI 1134 • OIG nr.1146/28.10.2008 – pentru aprobarea Dispoziţiei tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru Situaţii de urgenţă • OIG nr.750/06.10.2009 – pentru modificarea şi completarea O.I.G. 1146/2008 pentru aprobarea Dispoziţiei tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru Situaţii de urgenţă • Ordinul inspectorului general nr. 1008 din 20.02.2007, privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii subofiţerilor din unităţile/subunităţile operative. • Ordinul 110/2010 pentru aprobarea instrucţiunii privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiilor şi Internelor • OMAI 363/2002 privind pregătire continuă a personalului în MAI • OMAI nr.154/03.03.2004 – privind activitatea de educaţie fizică şi sport în MAI • RG 1 – ediţia 2008 – Regulamentul de ordine interioară în unitate • RG 2 – ediţia 2008 – Regulamentul serviciului interior • RG 3 – ediţie 2009 – Regulamentul Disciplinei militare • OMAI 485/2008 - privind aprobarea regulamentului pentru trageri al MAI • Legea 544/2001 – Liberul acces la informaţiile de interes public • Legea 182/2002 – privind protecţia informaţiilor clasificate; • HG 585/2002 – pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţia informaţiilor clasificate; • HGR 781/2002 – privind protecţia Informaţiilor Secret de Serviciu • OMI S/353/2002 – pentru aprobarea normelor de aplicare a Standardelor naţionale de proteccţia informaţiilor clasificate

Adresa: Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni ▪ tel.: 021.252.01.22 ▪ fax: 021.252.84.06 email: contact@isuilfov.ro ▪ website: http://www.isuilfov.ro,

Pagina 3 din 4

• OMAI 300/2004 - privind unele activităţi specific domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; • OIG nr.709/09.02.2009 – pentru modigicarea şi completarea O.I.G. nr.1012/IG/15.03.2007 privind executarea serviciului de permanenţă în IGSU şi Unităţile subordonate • O.I.G. nr.1012/IG/15.03.2007 privind executarea serviciului de permanenţă în IGSU şi unităţile subordonate • Regulamentul 459/2003 privind serviciul de permanenţă şi reglementarea accesului în unităţile MAI • OIG nr. s/1502/2004 privind paza şi reglementarea accesului în unităţile IGSU • OMAI nr. s/238 din 25.10.2010 privind Creşterea Capacităţii Operaţionale a Structurilor şi Unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor • OMAI S/61/2010 privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ; • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. • H.G.R. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006. • Instrucţiunea nr. 830/1999 privind răspunderea materială a militarilor cu modificările şi completările ulterioare pentru pagubele produse şi O.M.I. nr. 106/2001 de modificare şi completare. • O.M.I. nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului de Interne. • O.M.I.R.A. nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor. • O.M.I.R.A. nr.599/01.09.2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I. • O.M.I. nr. S/54/10.05.2001 privind evidenţa, păstrarea, portul şi manipularea armamentului, muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea militarilor, subunităţilor şi unităţilor M.A.I. • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiarpreventiv, modificată prin O.U. nr. 145/2007. • Ordinul ministrului nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor; • Ordinul ministrului nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; • OMAI 334/2002 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului in unităţile MAI • OCCPM/1337/1998 – pentru aprobarea normelor tehnice privind exploatarea, intreţinerea, repararea, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor şi echipamentrul de prevenire şi stingere a incendiilor • Insrucţiunea 1031/1999 privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile,cantitativ valorice a bunurilor materiale în unităţile Ministerului Administraţiilor şi Internelor. Notă importantă! Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite

COMISIA DE CONCURS
Data: 08.03.2011

Adresa: Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni ▪ tel.: 021.252.01.22 ▪ fax: 021.252.84.06 email: contact@isuilfov.ro ▪ website: http://www.isuilfov.ro,

Pagina 4 din 4