regulament UE 1924-2006 nutritie

30.12.

2006

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 404/9

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

Având în vedere propunerea Comisiei, Având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

Hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din Tratat (2),

Întrucât:

(1)

Un număr tot mai mare de alimente etichetate şi promovate în cadrul Comunităţii prezintă menţiuni nutriţionale şi de sănătate pentru a se asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi pentru a le facilita opţiunile, produsele de pe piaţă trebuie să fie sigure şi etichetate corespunzător.

(4) Prezentul regulament trebuie aplicat pentru toate menţiunile nutriţionale şi de sănătate făcute în comunicările cu caracter comercial, inclusiv printre altele, promovarea generală a alimentelor şi campaniile publicitare precum cele care sunt suportate integral sau parţial de către autorităţile publice. Acesta nu trebuie aplicat pentru menţiunile realizate în comunicările care nu au caracter comercial, precum liniile directoare sau recomandările dietetice făcute de autorităţile şi organismele de sănătate publică sau comunicările cu caracter comercial sau necomercial din presă sau din cadrul publicaţiilor ştiinţifice. Prezentul regulament trebuie de asemenea aplicat pentru toate mărcile înregistrate şi alte nume de marcă ce ar putea fi interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate. (5) Menţiunile nutriţionale dăunătoare nu sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament; Statele Membre care intenţionează să introducă programe naţionale pentru menţiunile nutriţionale dăunătoare trebuie să prezinte aceste programe Comisiei şi celorlaltor State Membre conform prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 prin care se stabileşte o procedură privind prezentarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice precum şi a normelor privind serviciile Societăţii Informaţionale (6) La nivel internaţional, Codex Alimentarius a adoptat în 1991 Liniile Directoare Generale referitoare la menţiuni iar în 1997 a adoptat Liniile Directoare pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale. În 2004, Codex Alimentarius a adoptat un amendament al celor din urmă. Acest amendament priveşte includerea menţiunilor de sănătate în cadrul Liniilor Directoare din anul 1997. O atenţie deosebită este acordată definiţiilor şi condiţiilor stabilite în Liniile Directoare ale Codexului. 7) Posibilitatea utilizării menţiunii „conţinut redus de grăsime” pentru grăsimea tartinabilă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 2991/94 din 5 decembrie 1994 al Consiliului 1prin care se stabilesc normele pentru grăsimea tartinabilă ( ) ar trebui adaptate cât mai curând posibil la prevederile prezentului regulament. Între timp, pentru produsele reglementate prin acesta, se va aplica Regulamentul (CE) nr. 2991/94(4)
OJ L 204, 21.7.1998, pag. 37 Directivă modificată ultima oară prin Documentul de Aderare din 2003(5)

(2)

Diferenţele din cadrul prevederilor naţionale privind aceste menţiuni pot stânjeni libera circulaţie a alimentelor şi pot crea condiţii inegale în ceea ce priveşte concurenţa. Astfel, acestea produc un efect direct asupra funcţionării pieţei interne. În consecinţă, este necesară adoptarea unor norme comunitare privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate pentru alimente.

(3) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor Statelor Membre referitoare la etichetarea, prezentarea şi promovarea produselor alimentare (3) conţine prevederi generale referitoare la etichetare. Directiva 2000/13/CE interzice în general utilizarea informaţiilor care ar putea induce consumatorii în eroare sau prin care alimentelor le-ar putea fi atribuite proprietăţi medicale. Prin prezentul regulament se urmăreşte completarea principiilor generale ale Directivei 2000/13/CE şi stabilirea unor prevederi specifice privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor care urmează să fie prezentate consumatorilor ca atare.
(1) OJ C 110, 30.4.2004, pag. 18. (2) Opinia Parlamentului European din 26 mai 2005 (OJ C 117 E, 18.5.2006, pag. 187), poziţia comună a Consiliului din 8 decembrie 2005 (OJ C 80 E, 4.4.2006, pag. 43) şi Poziţia Parlamentului European din 16 mai 2006 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată). Decizia Consiliului din 12 octombrie 2006. 3 ( ) OJ L 109, 6.5.2000, pag. 29 Directivă modificată ultima oară prin Directiva 2003/89/CE (OJ L 308, 25.11.2003, pag. 15)

OJ C 316, 9.12.1994, pag. 2

profilele ar trebui de asemenea să permită dezvoltarea produselor şi ar trebui să ţină seama de inconstanţa obiceiurilor şi tradiţiilor alimentare precum şi de faptul că produsele individuale pot deţine un rol important în cadrul alimentaţiei generale. (12) Suplimentele alimentare definite în Directiva 2002/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 privind aproprierea legislaţiei Statelor Membre referitoare la suplimentele alimentare (1) sub formă lichidă şi care nu conţin mai mult de 1. de exemplu. (14) Pentru asigurarea faptului că menţiunile emise sunt conforme cu realitatea.7. Acest lucru poate încuraja consumatorii să facă alegeri care să influenţeze direct cantitatea totală de nutrienţi individuali sau de alte substanţe absorbită într-un mod care nu respectă recomandările ştiinţifice. vitaminele şi mineralele.2002. (9) Alimentele promovate împreună cu menţiuni pot fi percepute de către consumatori ca prezentând avantaje nutriţionale. proteinele şi fibrele. În procesul de dezvoltare a profilelor nutriţionale trebuie avute în vedere diferitele categorii de alimente şi rolul acestor alimente în cadrul regimului alimentar general. 12. este necesar ca substanţa care face obiectul menţiunii să fie prezentă în produsul final în cantităţi suficiente sau să fie absentă sau prezentă în cantităţi reduse corespunzător pentru producerea efectului nutriţional sau fiziologic menţionat. Este necesar să se asigure faptul că s-a demonstrat că substanţele pentru care se emit menţiuni au efecte nutriţionale sau fiziologice benefice. minerale inclusiv oligoelemente. grăsimile saturate. precum şi grăsimile polinesaturate şi grăsimile mononesaturate. avându-se în vedere recomandările Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. alţii decât zaharurile. Profilele nutriţionale prevăzute în prezentul regulament ar avea ca unic scop gestionarea condiţiilor în care se emit menţiuni. aminoacizi. fiziologice sau alt tip de avantaje pentru sănătate comparativ cu alte produse care nu au adăugaţi aceşti nutrienţi sau alte substanţe. Cu toate acestea. conţinutul de alcool al produsului sau profilul nutriţional al produsului reprezintă criterii adecvate pentru a stabili dacă produsul trebuie să prezinte sau nu menţiui. Acestea ar fi reprezentate de sarcini tehnice complexe iar adoptarea măsurilor necesare trebuie încredinţată Comisiei. factori precum prezenţa anumitor substanţe. acizi graşi esenţiali. acizii graşi de tip trans. o cantitate semnificativă din substanţa care produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat ar trebui să fie asigurată de o parte din alimentele care se preconizează că vor fi consumate în mod rezonabil. există posibilitatea ca utilizarea acestor criterii la nivel naţional să determine apariţia unor limitări ale comerţului intracomunitar. De asemenea. ceea ce ar putea induce consumatorii în eroare când aceştia încearcă să facă alegeri sănătoase în contextul unei alimentaţii echilibrate. fibre. . pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor trebuie stabilite principii generale aplicabile pentru toate menţiunile realizate în privinţa alimentelor şi trebuie oferite consumatorilor informaţiile necesare pentru realizarea unor alegeri în deplină cunoştinţă a faptelor precum şi pentru crearea unor condiţii egale de concurenţă pentru domeniul alimentar. nu sunt considerate băuturi în condiţiile prezentului regulament. în special cele precum grăsimile. în consecinţă fiind necesară armonizarea acestora la nivelul Comunităţii. (13) Există numeroase menţiuni utilizate în prezent pentru etichetarea şi promovarea alimentelor în anumite State Membre făcând referire la substanţe ale căror beneficii nu au fost demonstrate sau despre care nu există în prezent suficiente dovezi ştiinţifice. al căror consum excesiv nu este recomandat. Deşi justificată din motive privind permiterea consumatorilor de a face alegeri informate. dacă este cazul. este necesară impunerea anumitor restricţii cu privire la produsele care prezintă menţiuni. însă fără a se limita la acestea: vitamine. Prin urmare. este necesar ca substanţa să poată fi utilizată de organism. Se poate dovedi necesar să se acorde excepţii pentru cerinţele privind respectarea profilelor nutriţionale dezvoltate în cazul anumitor categorii de alimente în funcţie de rolul şi importanţa acestora în cadrul unui regim alimentar general. (1)OJ L 183. 51. Pentru gestionarea acestui potenţial efect nedorit. sarea /sodiul şi zaharurile. În acest context. Acestea ar trebui să se bazeze pe date ştiinţifice generale în legătură cu relaţia dintre alimentaţie şi sănătate.30. pag.12. (10) Aplicarea profilelor nutriţionale ca şi criteriu ar avea ca scop evitarea situaţiilor în care menţiunile nutriţionale şi de sănătate ascund statutul nutriţional al unui produs alimentar. diverse plante şi extracte din plante cu efecte nutriţionale sau fiziologice care ar putea fi prezente în alimente. carbohidraţii disponibili. (11) Dezvoltarea profilelor nutriţionale trebuie să aibă în vedere conţinutul de diferiţi nutrienţi şi substanţe care pot avea un efect fiziologic şi nutriţional. Suplimentar.2006RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/10 (8) Există o gamă largă de nutrienţi şi alte substanţe inclusiv.2 % volum de alcool.

Conform acestei directive.. ar trebui elaborată o listă a menţiunilor nutriţionale acceptate şi a condiţiilor specifice de utilizare a acestora pe baza condiţiilor privind utilizarea acestor menţiuni convenite la nivel naţional şi internaţional şi stabilite în legislaţia comunitară. în mod rezonabil.. (22) Utilizarea menţiunilor de sănătate în cadrul Comunităţii nu trebuie autorizate decât în urma unei evaluări din punct de vedere ştiinţific realizată la cele mai înalte standarde. fibre sau sodiu. informaţia transmisă ar trebui să fie cea a Grupei 2 definită în articolul 4. (19) Directiva Consiliului nr. consumatorul ar trebui să fie în măsură de a evalua calitatea nutriţională globală a acestora. cum sunt: „cu. De exemplu. Orice menţiune despre care se consideră că prezintă aceeaşi importanţă pentru consumatori ca şi menţiunile nutriţionale incluse în lista menţionată anterior.. sunt extrem de vulnerabili la menţiunile înşelătoare.. Lista ar trebui actualizată periodic pentru a corespunde progreselor ştiinţifice şi tehnologice. având în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie. pentru a stabili reacţia tipică a consumatorului obişnuit într-un anumit caz.. este necesar ca produsul comparat să fie clar identificat de către consumatorul final.. conform consideraţiilor Curţii de Justiţie. prezentul regulament ia ca referinţă consumatorul obişnuit. se supune condiţiilor de utilizare precizate în prezentul regulament. etichetarea nutriţională ar trebui să fie obligatorie. că este necesar să se analizeze efectul acesteia asupra unui consumator tipic virtual. însă impune prevederi pentru a preveni exploatarea consumatorilor care.. cultural şi lingvistic.. Pentru obţinerea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. care. Mai mult. (21) Condiţiile pentru menţiuni precum „fără lactoză” sau „fără gluten” care vizează un grup de consumatori suferind de tulburări specifice ar trebui reglementate de Directiva Consiliului nr.”.” sau „îmbogăţit cu . iar operatorii din cadrul domeniului alimentar care utilizează astfel de menţiuni trebuie să le confirme pe acestea.”. în funcţie de elementele de ordin social. Până în momentul elaborării acestor menţiuni la nivel comunitar.. în cazul existenţei unor menţiuni nutriţionale pe etichete. exceptând publicitatea generală. de la adoptarea Directivei Consiliului 84/450/CEE din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (1).. prin propriile caracteristici. aceste evaluări ar trebui desfăşurate de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. restabilite”. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a considerat în deliberările sale în cazuri implicând publicitatea. Mai mult. În conformitate cu principiul proporţionalităţii şi pentru a permite aplicarea eficientă a măsurilor de protecţie conţinute de acesta. dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea acestor menţiuni. în cazul menţiunilor comparative. se supun condiţiilor stabilite pentru menţiunea „sursă de. în cazul în care se emit menţiuni de sănătate. În cazul existenţei unei menţiuni nutriţionale pentru zaharuri.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/11 (15) Este important ca menţiunile asociate alimentelor să fie înţelese de consumatori şi de asemenea. (16) Probele ştiinţifice ar trebui să reprezinte principalul aspect care trebuie luat în considerare pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate.. menţiunile referitoare la adăugarea de vitamine şi minerale. Testul consumatorului obişnuit nu este un test statistic. „cu adaos de . În consecinţă. mutatis mutandis. este important ca aceştia să fie protejaţi împotriva menţiunilor false. etichetarea nutriţională ar trebui să fie obligatorie şi ar trebui să fie cuprinzătoare pentru toate alimentele care prezintă menţiuni. în prezentări sau publicitate. este recomandabil să se evalueze efectul menţiunii din punctul de vedere al reprezentantului obişnuit al grupului respectiv. „. 90/496/CEE din 24 septembrie 1990 privind etichetarea nutriţională a produselor alimentare (2) . hidrocarburile saturate. În cazul în care menţiunile vizează un anumit grup de consumatori. atent şi circumspect.. Pentru a se asigura evaluarea ştiinţifică armonizată a acestor menţiuni. alineatul 1. conţine prevederi general privind etichetarea.12. (18) Având în vedere imaginea pozitivă asociată alimentelor care prezintă menţiuni nutriţionale şi de sănătate precum şi potenţialul efect pe care aceste alimente îl poate avea asupra obiceiurilor alimentare sau asupra cantităţii totale de nutrienţi absorbită. Cu toate acestea. al Directivei 90/496/CEE. este bine informat. cu excepţia cazurilor de publicitate generală.30. cum este cazul copiilor.. Statele Membre pot menţine sau adopta măsuri pertinente la nivel naţional. obligaţia de a furniza informaţiile Grupei 2 ar trebui aplicată.”. această directivă stipulează posibilitatea ca produsele alimentare pentru consum general să poată indica oportunitatea utilizării acestora de către respectivele grupuri de consumatori. Va fi necesar ca instanţele şi autorităţile naţionale să-şi exercite propriile resurse de judecată. 89/398/CE din 3 mai 1989 referitoare la apropierea legislaţiei Statelor Membre privind produsele alimentare pentru uz nutriţional special (3). (17) Menţiunile nutriţionale sau de sănătate nu ar trebui emise dacă acestea nu sunt conforme principiilor nutritive şi de sănătate sau dacă încurajează sau coordonează consumul excesiv de alimente sau dacă acestea compromit bunele practici alimentare. (20) De asemenea.

2003. 11. pag. pag.10. 22). 27. 40. pag.12.(1) OJ L 250. . 6. pag. Directivă modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. (3) OJ L 186.2003.9. 30. (2) OJ 276.1989. 17 Directivă modificată ultima oară prin Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L 149. pag.10.1990. 51). 1882/2003 a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L 284. 1).1984. 19. 20. Directivă modificată ultima oară prin Directiva Comisiei 2003/120/EC (OJ L 333.6.6. pag. 31.2005.

organismele de monitorizare ar trebui să dispună de mijloace suplimentare celor utilizate în mod obişnuit. . (30) Pentru asigurarea transparenţei şi pentru a se evita aplicaţii multiple referitoare la menţiuni care au fost deja evaluate.3. pag. În consecinţă.L 404/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. această protecţie ar trebui restricţionată în viitor în scopul de a se evita reperarea inutilă a studiilor şi a testelor. Totuşi. (33) Pentru a permite operatorilor din domeniul alimentar să se adapteze la cerinţele prezentului regulament sunt necesare măsuri de tranziţie corespunzătoare. lista menţionată anterior ar trebui revizuită imediat. alţii decât cei alimentari. clare. formularea şi modalitatea de prezentare a menţiunilor de sănătate luate în considerare în Opinia Autorităţii Europeane pentru Siguranţa Alimentelor şi în procedura ulterioară de autorizare. În consecinţă. în urma unei consultări a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. ori de câte ori acest lucru este necesar. prezentarea sau promovarea produselor reglementate prin respectiva Directivă. pentru a se facilita monitorizarea eficientă a acestor produse. (31) Pentru încurajarea cercetării şi dezvoltării în industria agroalimentară se recomandă protejarea investiţiilor realizate de către reformatori în cursul acţiunii de colectare a informaţiilor şi datelor pentru fundamentarea aplicaţiilor înaintate conform prezentului regulament. iar transmiterea unui mesaj cuprinzător. 96/8/CE din 26 februarie 1996 privind alimentele destinate pentru utilizare în dietele hipocalorice pentru pierderea în greutate (1) prin care se interzice orice informaţie referitoare la nivelul sau gradul de pierdere a greutăţii în urma utilizării acestor alimente. se recomandă ca la utilizarea unor menţiuni psihologice şi comportamentale. Comisia ar trebui să elaboreze şi să actualizeze un registru disponibil publicului şi care să conţină listele acestor menţiuni. numai evaluările ştiinţifice nu pot oferi toate informaţiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie privind evaluarea riscurilor. acestea să fie demonstrate ştiinţific. este necesară adoptarea la nivelul Comunităţii a unei liste a acestor menţiuni autorizate. (26) Pentru adaptarea la progresele ştiinţifice şi tehnologice. consumul de tutun sau de alte droguri. sigure şi utile pentru consumator în procesul de alegere a unui regim alimentar sănătos.12. altele decât cele prin care se face referire la reducerea riscului de îmbolnăvire pe baza unor date ştiinţifice aprobate la nivel general. nivelul de activitate fizică. 6. Cerinţele specifice de etichetare ar trebui de asemenea aplicate în ceea ce priveşte menţiunile emise în legătură cu reducerea riscului de îmbolnăvire. care pot influenţa funcţiile psihologice şi comportamentale. (25) Menţiunile de sănătate. (28) Pentru asigurarea faptului că menţiunile de sănătate sunt reale.1996. trebuie avuţi în vedere alţi factori legitimi şi importanţi în ceea ce priveşte chestiunea respectivă. se consideră că este necesar ca această limitare să fie extinsă pentru toate alimentele. Comunicările referitoare la aceste funcţii sunt prin urmare extrem de complexe. în etichetarea. Alţi factori precum vârsta. În consecinţă. expunerea ambientală şi stresul pot influenţa apariţia anumitor boli la oameni. (27) Un regim alimentar variat şi echilibrat reprezintă o premisă obligatorie pentru o bună sănătate iar produsele individuale au o importanţă relativă în contextul unui regim alimentar general. predispoziţia genetică. (32) Având în vedere caracteristicile speciale ale alimentelor prezentând menţiuni. trebuie supuse unui alt tip de evaluare şi autorizare. Mai mult. Aceste revizuiri reprezintă măsuri tehnice pentru implementare iar adoptarea acestora ar trebui încredinţată Comisiei în scopul simplificării şi accelerării acestei proceduri. regimul alimentar reprezintă unul dintre numeroşii factori care influenţează apariţia anumitor boli la oameni. (1) OJ L 55. 22.2006 (23) Există numeroşi factori. (24) În lumina Directivei Comisiei nr. (29) În anumite situaţii. real şi semnificativ în cadrul unei scurte menţiuni care să fie utilizată în etichetarea şi promovarea alimentelor este dificil de realizat.

. Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii definit în articolul 5 din Tratat. (2) OJ L 184. în acelaşi timp. pag. În conformitate cu principiul proporţionalităţii definit în articolul menţionat. 17. acela de a asigura funcţionarea eficientă a pieţei interne în ceea ce priveşte menţiunile nutriţionale şi de sănătate. 35) Măsurile necesare pentru implementarea prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Hotărârea Consiliului nr. prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menţionat. un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. 23.7.(34) Deoarece obiectivul prezentului regulament şi anume. 1999/468/CE din 28 iunie 1999 prin care se stabilesc procedurile pentru exercitarea autorităţii de implementare acordate Comisiei (2). acest lucru realizându-se în mod corespunzător la nivel comunitar. furnizând. nu poate fi atins în mod adecvat de Statele Membre.1999.

sub orice formă. se sugerează sau se insinuează faptul că respectivul aliment prezintă caracteristici speciale. reglementările sau acţiunile administrative ale Statelor Membre în legătură cu menţiunile nutriţionale şi de sănătate în vederea asigurării unei funcţionări eficiente a pieţei interne asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. inclusiv reprezentarea ilustrată. următoarelor prevederi comunitare: (a) Directiva 89/398/CE şi directivele adoptate în temeiul acesteia. (b) Directiva Consiliului 80/777/CEE din 15 iulie 1980 privind apropierea legislaţiei Statelor Membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale (1). „grăsimi polinesaturate” şi „fibre” precizate în Directiva 90/496/CEE sunt valabile. pag. 30. „operator în domeniul alimentar”. se va aplica în ceea ce priveşte alimentele destinate furnizării către restaurante. Mărcile înregistrate. 3. carbohidraţii. cantine şi altor asemenea furnizori de produse alimentare pentru colective. spitale. sodiul. (d) definiţia pentru „etichetare” precizată în articolul 1 alineatul 3 punctul a din Directiva 2000/13/CE sunt valabile.2006 RO ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/13 (c) Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (2).1980. în prezentare sau promovare care să corespundă prevederilor din prezentul Regulament. inclusiv alimentele care sunt plasate pe piaţă neambalate sau sunt furnizate în vrac. „zaharuri”. „carbohidraţi”. Prezentul regulament armonizează prevederile stabilite prin legislaţia. „nutrient” semnifică proteinele. Sunt valabile de asemenea şi următoarele definiţii: 1. Regulamentul (CE) Nr. „menţiune” semnifică orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatorie conform legislaţiei comunitare şi naţionale. 2. care pot fi interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate pot fi folosite fără a se supune procedurilor prevăzute în prezentul regulament. în prezentări sau în promovarea unui aliment. CAPITOLUL I Articolul 2 OBIECT.30. grăsimea. sunt valabile. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 prin care se stabilesc principiile şi prevederile generale ale legii privind alimentele. prezentarea sau promovarea alimentelor care urmează să fie prezentate consumatorilor finali ca atare. DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII Definiţii Articolul 1 1. (b) definiţia pentru „supliment alimentar” precizată în Directiva 2002/46/CE este valabilă. 2. articolul 3 alineatul 3. „hidrocarburi saturate”. Prezentul regulament se va aplica menţiunilor nutriţionale şi de sănătate emise în comunicările comerciale. „grăsimi mononesaturate”. (1)OJ L 229. Prezentul regulament se va aplica fără a aduce atingere. numele de marcă sau numele comerciale care apar pe etichete. „proteine”. (c) definiţiile pentru „etichetare nutriţională”. „grăsime”. vitaminele şi mineralele menţionate în anexa Directivei 90/496/CEE şi substanţele care aparţin sau fac parte din aceste categorii. se înfiinţează Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi se stabilesc procedurile pentru chestiunile implicând siguranţa alimentelor (3). grafică sau simbolică. (a) definiţia pentru „alimente”.8. fie în etichetarea. 4. şcoli. „plasare pe piaţă” şi „consumator final” precizate în articolul 2. 1. 1882/2003.12. Obiect şi domeniu de aplicare În sensul prezentului regulament: 1. . fibrele. cu condiţia ca acestea să fie însoţite de menţiuni nutriţionale sau de sănătate asociate emise pe etichete. Directivă modificată ultima oară prin 2. De asemenea. articolul 3 alineatul 8 şi articolul 3 alienatul (18) din Regulamentul (CE) nr. prin care se declară.

pag. Directivă modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) Nr. care produce un efect nutriţional sau fiziologic.9. alta decât un nutrient. (2) OJ 330. (3) OJ L 31.3.2003. 5. 1 Directivă modificată prin Regulamentul (CE) Nr. 1642/2003 (OJ L 245.12. pag. 1882/2003. 32. 29.1998. „alte substanţe” semnifică o substanţă.2. 1.2002. p. 4) .

(e) facă referiri la modificarea unor funcţii ale organismului care ar putea determina apariţia sau ar exploata sentimentul de neîncredere al consumatorilor.12. (ii) le conţine într-o măsură mai mică sau mai mare sau (iii) nu le conţine. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. se sugerează sau se insinuează faptul că prin consumarea unei categorii de alimente. un aliment sau una dintre componentele sale şi sănătate. utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate nu va: (b) da naştere la îndoieli privind siguranţa şi /sau oportunitatea nutriţională a altor alimente. se reduc factorii de risc asociaţi apariţiei unei boli la om. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. (b) rolul şi importanţa alimentelor (sau a categoriilor de alimente) în cadrul regimului alimentar al populaţiei în general sau. precum şi condiţiile pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale sau de sănătate referitor la profilele nutriţionale respective. prezentarea şi promovarea alimentelor plasate pe piaţă în cadrul Comunităţii numai dacă acestea sunt conform prevederilor prezentului regulament. (a) fi falsă. zaharurile şi sărurile /sodiul. alineatul 2. precum grăsimea. ambiguă sau înşelătoare. În cazul nutrienţilor pentru care un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi o cantitate suficientă. Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE şi 84/450/CE. vor fi formulate avându-se în vedere. Condiţii pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate 7. CAPITOLUL II PRINCIPII GENERALE Aceste profile nutriţionale dezvoltate pentru alimente şi /sau anumitor categorii de alimente. alineatul 2. „Autoritate” semnifică Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. pot fi adoptate derogări. (c) să încurajeze sau să coordoneze consumul excesiv de alimente. . 1. acizii graşi saturaţi. „menţiune nutriţională” semnifică orice menţiune prin care se declară. profile nutriţionale specifice şi condiţii. „menţiune de sănătate” semnifică orice menţiune prin care se declară. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate pot fi utilizate pentru etichetarea. 178/2002. grafice sau simbolice. Articolul 4 6. acizii graşi de tip trans. se sugerează sau se insinuează faptul că există o legătură între o categorie de alimente. avându-se în vedere condiţiile speciale existente în Statele Membre. se sugerează sau se insinuează faptul că un aliment prezintă caracteristici nutriţionale speciale datorită: (a) energiei (valorii calorice) pe care acesta (i) o oferă.L 404/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. care să fie respectate referitor la utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi /sau categoriilor de alimente. (ii) o oferă într-o măsură mai mică sau mai mare sau (iii) nu o oferă. să sugereze sau să insinueze faptul că un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi în general cantitatea adecvată de nutrienţi. în special: Articolul 3 Principii generale pentru toate menţiunile (a) cantitatea anumitor nutrienţi sau a altor substanţe conţinute de aliment. şi /sau (b) nutrienţilor sau substanţelor pe care acesta (i) le conţine. „reducerea riscului de îmbolnăvire ” semnifică orice menţiune de sănătate prin care se declară. Comisia va dezvolta. 5. a unui aliment sau a uneia dintre componentele sale.2006 4. textual sau prin reprezentări ilustrate. Până la data de 19 ianuarie 2009. înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. (d) să declare. inclusiv condiţii pentru aplicarea acestora. după caz. inclusiv al copiilor. inclusiv excepţii. al anumitor grupuri de risc.

.(c) compoziţia nutriţională generală a alimentului şi prezenţa nutrienţilor despre care s-a demonstrat ştiinţific faptul că au efect asupra sănătăţii. Profilele nutriţionale vor fi fundamentate pe dovezi ştiinţifice referitoare la alimentaţie şi nutriţie şi la relaţia acestora cu sănătatea.

confirmat de datele obţinute în mod ştiinţific. Prin acordarea unei derogări de la alineatul 1. altele decât cele referitoare la reducerea conţinutul de alcool sau energetic. menţiunile de sănătate care fac referire la reducerea grăsimilor. Alimentele sau categoriile de alimente. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. În lipsa unor reglementări comunitare specifice privind menţiunile nutriţionale referitoare la reducerea sau absenţa alcoolului sau conţinutului energetic din băuturile care conţin în mod obişnuit alcool. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate va fi aprobată numai cu respectarea următoarelor condiţii: (iii) selectarea cantităţilor /bazei de referinţă pentru profile. 3. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate poate fi aprobată numai dacă se poate preconiza că un consumator obişnuit înţelege efectele benefice prezentate în menţiune. pot fi aplicate reglementări naţionale. (iv) abordării privind calcularea profilelor şi (v) testării sistemului propus. (i) este conţinut de produsul final într-o cantitate importantă. nutrienţi sau de alte substanţe pentru care se emite menţiunea prezintă un efect nutriţional sau fiziologic benefic. (b) nutrientul sau celelalte substanţe pentru care se emite o menţiune: Profilele nutriţionale şi condiţiile de utilizare a acestora vor fi adaptate pentru a corespunde progreselor ştiinţifice importante. a zaharurilor şi a sărurilor /sodiului. oferă o cantitate importantă care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat.30. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate se vor emite pentru alimentele gata preparate. (d) cantitatea din produs care se preconizează să fie consumată în mod rezonabil oferă o cantitate importantă de nutrienţi sau de alte substanţe la care face referire menţiunea. în conformitate cu instrucţiunile producătorului.2% volum de alcool nu vor prezenta: (a) menţiuni de sănătate. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. pot fi stabilite în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. a acizilor graşi de tip trans.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/15 În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale. sau. 4. (e) conformarea la condiţiile specifice stabilite în Capitolul III sau în Capitolul IV. Articolul 5 Condiţii generale 1. în timp de 12 luni. 2. 5. Comisia va solicita Autorităţii să furnizeze. alineatul 2 şi în lumina probelor ştiinţifice. conform legislaţiei comunitare. conform legislaţiei comunitare sau. după caz. în lipsa unor astfel de reglementări. în lipsa unor astfel de reglementări. vor fi aprobate fără a fi asociate unui profil pentru nutrientul/nutrienţii pentru care se emite menţiunea. (b) menţiuni nutriţionale. Comisia va organiza consultări cu părţile implicate. (ii) nu este prezent sau este prezent într-o cantitate redusă. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. altele decât cele menţionate la alineatul 3. cu condiţia respectării condiţiilor din prezentul regulament. (c) unde este cazul. care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat imediat. într-o cantitate care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat imediat.12. Băuturile care conţin mai mult de 1. în special operatorii din domeniul alimentar şi grupurile de consumatori. sau 2. absenţa sau conţinutul redus în cadrul unui aliment sau al unei categorii de alimente. 3. În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale. alineatul 2. (a) s-a dovedit că prezenţa. pentru care se vor limita sau se vor interzice menţiuni nutriţionale sau de sănătate. în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. o recomandare ştiinţifică pertinentă. (ii) selecţiei şi analizei nutrienţilor care vor fi luaţi în considerare. cu respectarea prevederilor Tratatului. nutrientul sau celelalte substanţe pentru care se emite menţiunea există într-o formă care poate fi utilizată de organism. concentrată în special asupra: (i) stabilirii faptului dacă profilele trebuie dezvoltate pentru alimente în general şi /sau pentru categoriile de alimente. . a acizilor graşi saturaţi.

2006 2. Se va declara diferenţa dintre cantitatea unui nutrient şi /sau valoarea energetică iar comparaţia va face referire la aceeaşi cantitate de alimente. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate vor fi bazate şi fundamentate pe date ştiinţifice aprobate la nivel general. CAPITOLUL IV MENŢIUNI DE SĂNĂTATE Suplimentar.L 404/16 RO Articolul 6 Fundamentele ştiinţifice pentru menţiuni Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. 1. Articolul 9 2. în cazul în care se emit menţiuni de sănătate. alineatul 1 al Directivei 90/496/CEE. Articolul 10 Condiţii specifice În cazul suplimentelor alimentare. după consultarea Autorităţii. Fără a aduce atingere Directivei 84/450/CEE. unde este cazul. 1. 1. INFORMAŢII NUTRIŢIONALE Articolul 8 Condiţii specifice 1. se pot realiza comparaţii numai între alimente aparţinând aceleiaşi categorii.12. Articolul 7 Informaţii nutriţionale 2. avându-se în vedere o gamă de alimente din categoria respectivă. Menţiunile de sănătate vor fi interzise dacă nu respectă cerinţele generale din Capitolul II şi cerinţele specifice din prezentul capitol şi dacă nu sunt autorizate în conformitate cu prezentul regulament şi incluse în lista menţiunilor autorizate prevăzută în articolele 13 şi 14. inclusiv alimente aparţinând altor mărci. informaţia care va fi furnizată va fi reprezentată de informaţiile aparţinând Grupei 2. informaţiile nutriţionale vor fi furnizate conform articolului 8 al Directivei 2002/46/CEE. mutatis mutandis. Menţiunile nutriţionale comparative vor realiza o comparaţie între compoziţia alimentului respectiv şi o gamă de produse din aceeaşi categorie care nu au o compoziţie care să permită asocierea unei menţiuni. Operatorii din domeniul alimentar care emit menţiuni nutriţionale sau de sănătate vor justifica utilizarea respectivei menţiuni. Obligaţia şi modalităţile de informare conform Directivei 90/496/EEC se vor aplica. cantitatea /cantităţile de substanţă /substanţe la care face referire o menţiune nutriţională sau de sănătate şi care nu este inclusă în procesul de etichetare nutriţională va /vor fi de asemenea declarată /declarate în cadrul aceluiaşi câmp vizual ca şi informaţiile nutriţionale şi pot fi exprimate conform articolului 6 al Directivei 90/496/CEE. dacă este cazul. conform articolului 4. Vor fi adoptate amendamente la anexă în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. Menţiunile nutriţionale vor fi acceptate numai dacă sunt incluse în lista prezentată în anexă şi dacă respectă condiţiile din prezentul . alineatul 2 şi. cu excepţia cazurilor de publicitate generală. Autorităţile competente ale Statelor Membre pot solicita unui operator din domeniul alimentar sau unei persoane care plasează un produs pe piaţă să prezinte toate elementele şi datele importante pentru a dovedi conformarea la regulament. Cu toate acestea. Menţiuni comparative 3. CAPITOLUL III regulament.

în lipsa acestora. . (c) unde este cazul. şi (d) un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta riscuri pentru sănătate dacă sunt consumate în exces. (b) cantitatea de alimente şi tiparul de consum necesare pentru obţinerea efectului benefic indicat. în cadrul prezentărilor şi publicităţii: (a) o declaraţie prin care este indicată importanţa unui regim alimentar variat şi echilibrat pentru un mod de viată sănătos. Menţiunile de sănătate vor fi permise numai dacă următoarele informaţii sunt prezente pe etichete sau.2. o declaraţie destinată persoanelor care trebuie să evite utilizarea alimentelor.

altele decât cele referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire 1.18. Modificările aduse listei menţionate la alienatul 3 pe baza unor date ştiinţifice aprobate la nivel general vor fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. Statele Membre vor furniza Comisiei listele de menţiuni precizată în alineatul 1până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu. o listă a menţiunilor aprobate menţionate la alineatul 1 precum şi toate condiţiile necesare pentru utilizarea acestor menţiuni Restricţii privind utilizarea anumitor menţiuni de sănătate Următoarele menţiuni de sănătate nu vor fi aprobate: (a) menţiuni prin care se sugerează faptul că sănătatea ar putea avea de suferit dacă alimentul nu este consumat. vor fi adoptate linii directoare pentru implementarea prezentului articol în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. incluse în listele prevăzute la articolele 13 şi 14. Asociaţiile medicale naţionale şi acţiunile caritative asociate domeniului sănătăţii 2. Menţiuni de sănătate care descriu sau fac referire la: (a) rolul unui nutrient sau al altei substanţe pentru creşterea.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/17 3. Articolul 12 3. alineatul 2 şi. se pot aplica reglementările naţionale corespunzătoare. în conformitate cu prevederile Tratatului. în urma consultării cu părţile implicate. În lipsa unor reglementări comunitare specifice referitoare la recomandarea sau sponsorizarea de către asociaţiile medicale naţionale a acţiunilor caritative asociate domeniului sănătăţii. 4. nespecifice ale nutrientului sau alimentului referitoare la buna sănătate generală sau la starea de bine asociată stării de sănătate pot fi realizate numai dacă sunt însoţite de menţiuni de sănătate specifice. alineatul 2. care sunt incluse în lista prevăzută la alineatul 3 pot fi emise fără a mai fi supuse procedurii de autorizare stabilite în articolele 15 . la slăbire sau controlarea greutăţii sau la reducerea senzaţiei de foame sau la sporirea senzaţiei de saţietate sau la reducerea valorii energetice a regimului alimentar. Orice completare a menţiunilor incluse în lista precizată la alineatul 3 pe baza noilor date ştiinţifice obţinute şi /sau care include o solicitare privind protejarea datelor cu drept de proprietate va fi adoptată conform procedurii menţionate în articolele 15 – 18 (c) menţiuni care fac referire la recomandările anumitor medici sau profesionişti din domeniul sănătăţii şi ale altor asociaţii neprecizate în Articolul 11. . Ulterior consultării Autorităţii. (b) la funcţiile psihologice şi comportamentale. Articolul 14 Menţiunile referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire Articolul 13 Menţiuni de sănătate. sau (c) fără a aduce atingere Directivei 96/8/CE. Comisia va adopta la nivelul Comunităţii.30. şi Articolul 11 (ii) sunt bine înţelese de către consumatorii obişnuiţi. alineatul 2 după consultarea Autorităţii. în special operatorii din domeniul alimentar şi grupurile de consumatori. la iniţiativa Comisiei sau în urma solicitărilor din partea Statelor Membre. (b) menţiuni care fac referire la volumul sau ritmul de pierdere în greutate. dacă: 4. Unde este cazul. (i) se bazează pe date ştiinţifice aprobate la nivel general . în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24.12. Referirile la beneficiile generale. iar aceasta va fi însoţită de condiţiile aplicabile acestora şi de informaţii privind fundamentele ştiinţifice corespunzătoare. dacă este necesar. 5. până la data de 31 ianuarie 2010 cel târziu.

alineatul 1.dezvoltarea şi funcţiile organismului. Fără a se ţine seama de prevederile articolului 2. sau 1. . punctul b al Directivei 2000/13/CE. menţiunile privind reducerea riscului de îmbolnăvire pot fi emise dacă includerea acestora în lista menţiunilor aprobate împreună cu toate condiţiile necesare pentru utilizarea acestora. a fost autorizată în conformitate cu procedura menţionată în articolele 15 – 18 din prezentul Regulament.

care au fost realizate în legătură cu menţiunea. Comisia va face publice liniile directoare şi instrumentele tehnice corespunzătoare pentru a sprijini operatorii din domeniul alimentar. în conformitate cu prevederile din alineatul 2.2006 2. Confirmarea va preciza data la care solicitarea a fost primită. Autoritatea va încerca să îşi exprime opinia în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări valabile. Articolul 15 (g) un rezumat al solicitării. dacă este cazul. (ii) va pune la dispoziţia publicului rezumatul solicitării. conform prevederilor din alineatul 3.L 404/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. Solicitarea va fi transmisă autorităţii naţionale competente din cadrul Statelor Membre. sau în lipsa acesteia. alineatul 2 condiţii de implementare pentru aplicarea prezentului articol. (a) va verifica dacă formularea propusă pentru menţiunea de sănătate este susţinută de date ştiinţifice. în cazul menţiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire. precum şi orice alt material care este în măsură de a demonstra faptul că menţiunea de sănătate corespunde criteriilor prevăzute în prezentul regulament. 2. 3. în procesul de pregătire şi prezentare a solicitărilor de evaluare ştiinţifică. (f) o propunere privind formularea menţiunii de sănătate pentru care se doreşte obţinerea autorizaţiei inclusiv. are dreptul. Articolul 16 Opinia Autorităţii: 1. 4. a condiţiilor specifice de utilizare. de (e) o copie a altor cercetări ştiinţifice care sunt importante pentru respectiva menţiune. . prin etichetare. (a) Autoritatea naţională competentă: (i) va confirma în scris primirea solicitării în termen de 14 zile de la primirea acesteia. (d) dacă este posibil. dacă este posibil. în special IMM-urile. a studiilor independente analizate de experţi. (ii) va informa fără întârziere Autoritatea. (c) o copie a cercetărilor inclusiv. Acest termen va fi extins în cazul în care Autoritatea doreşte ca solicitantul să prezinte mai multe informaţii. În afara cerinţelor generale menţionate în prezentul regulament şi a cerinţelor specifice precizate la alineatul 1. inclusiv reglementări privind pregătirea şi prezentarea solicitării. (b) Autoritatea: (i) va notifica fără întârziere solicitarea celorlalte State Membre şi Comisiei şi va pune la dispoziţia acestora solicitarea şi orice alte informaţii suplimentare furnizate de către solicitant. Comisia va elabora în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. În strânsă colaborare cu Autoritatea. Solicitare de autorizare 1. 3. (a) numele şi adresa solicitantului. punctul g. Solicitantul va înainta următoarele: 5.12. dacă este cazul. şi (iii) va pune la dispoziţia Autorităţii solicitarea şi orice alte informaţii suplimentare furnizate de către solicitant. să solicite aplicantului completarea informaţiilor suplimentare care însoţesc solicitarea într-un anumit termen. (c) va oferi consiliere referitor la faptul dacă formularea propusă pentru menţiunea de sănătate este elocventă şi revelatoare pentru consumatorii obişnuiţi. Dacă se face referire la prezentul articol. Autoritatea sau autoritatea naţională competentă prin intermediul Autorităţii. (b) va analiza dacă formularea menţiunii corespunde criteriilor stabilite în prezentul regulament. o indicare a informaţiei care trebuie considerată ca fiind protejată prin drepturi proprietateînsoţită de justificări care să poată fi verificate. precum şi caracteristicile speciale ale acestuia. se va înainta o solicitare de autorizare conform următoarelor paragrafe: 2. Ulterior consultării Autorităţii. prin prezentare sau promovare se vor furniza de asemenea declaraţii în legătură cu faptul că boala la care se face referire prin menţiunea respectivă prezintă numeroşi factori de risc şi că modificarea unui astfel de factor poate sau nu avea efecte benefice. Pentru a-şi pregăti opinia. Autoritatea: (b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni.

fără întârziere solicitantul referitor la decizia adoptată şi va publica detaliile acestei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. alineatul 4. Aplicantul /utilizatorul unei menţiuni incluse într-una din listele prevăzute în articolele 13 şi 14 poate solicita modificarea listei respective. 1. inclusiv un raport prezentând evaluarea realizată privind menţiunea de sănătate şi precizând motivele pentru această opinie precum şi informaţiile pe care aceasta este fundamentată. a condiţiilor specifice de utilizare. Autoritatea va transmite opinia sa Comisiei. condiţiile şi restricţiile de utilizare a alimentului şi /sau orice declaraţie sau avertisment suplimentar care ar trebui să însoţească menţiunea de sănătate pe etichetă sau în publicitate. Autoritatea va emite o opinie referitoare la faptul dacă o menţiune de sănătate inclusă în listele prevăzute în articolele 13 şi 14 corespunde condiţiilor din prezentul regulament. Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei. La iniţiativa sa sau urmare a unei solicitări a Statelor Membre sau din partea Comisiei. luând în considerare opinia Autorităţii. solicitantului iniţial al menţiunii în chestiune. Decizia finală privind solicitarea va fi adoptată în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24.12. (d) dacă este posibil. 1. celorlalte State Membre şi solicitantului. Statelor Membre şi. precum şi caracteristicile speciale ale acestuia. Se va aplica mutatis mutandis procedura menţionată în articolele 15 – 17. În cazul în care opinia este favorabilă autorizării respectivei menţiuni de sănătate. 5. (b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. alineatul 2. Comisia va informa. 2. Articolul 17 Autorizare la nivel comunitar 2. o decizie preliminară privind listele de menţiuni de sănătate aprobate. 178/2002. Articolul 18 6. Acordarea autorizaţiei nu va reduce răspunderea civilă şi penală a operatorilor din domeniul alimentar în legătură cu respectivul aliment. 178/2002. suspendată sau revocată în conformitate cu procedura menţionată în articolul 17. autorizaţia va fi modificată. suspendarea sau anularea autorizaţiilor Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei. În termen de 3 luni de la primirea opiniei Autorităţii. cu respectarea prevederilor articolului 20. 5. Comisia va furniza o justificare a acestor diferenţe. 3. Autoritatea va transmite imediat opinia sa Comisiei. Conform articolului 38. Modificarea. alineatul 2. Menţiunile de sănătate incluse în lista prevăzută în articolele 13 şi 14 pot fi utilizate. (c) formularea recomandată pentru menţiunea de sănătate propusă inclusiv. În cazul în care decizia preliminară nu corespunde opiniei Autorităţii. Autoritatea îşi va face publică opinia. 6. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. conform condiţiilor aplicabile acestora.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/19 4. Conform articolului 38. . de către orice operator din domeniul alimentar. dacă este cazul. Dacă este cazul. unde este cazul. Orice decizie preliminară prin care se modifică lista menţiunilor de sănătate aprobate va include detaliile precizate în articolul 16.30. 4. Autoritatea îşi va face publică opinia. Comisia va prezenta comitetului menţionat în articolul 22. prevederi relevante ale legislaţiei comunitare precum şi alţi factori legitimi importanţi pentru chestiunea analizată. cea dintâi va include următoarele detalii: (a) numele şi adresa solicitantului. Comisia va analiza opinia Autorităţii şi observaţiile primite în termen cât mai scurt.

Articolul 22 Procedura naţională Articolul 20 1. Menţiunile de sănătate autorizate pe baza datelor protejate prin drepturi de proprietate vor fi înregistrate într-o anexă separată la Registru şi va conţine următoarele informaţii: Articolul 21 Prevederi naţionale 1. Comisia va consulta Comitetul Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătatea Animală înfiinţat prin articolul 58. dacă: (a) primul solicitant a declarat că datele ştiinţifice şi alte informaţii sunt protejate prin drepturi de proprietate la data realizării primei solicitări. Articolul 18 alineatul 2. Protecţia datelor 1. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr.12. 3. 2. Fără a aduce atingere Tratatului. Articolul 14 alineatul 1. după caz. Datele ştiinţifice şi alte informaţii incluse în solicitarea menţionată în Articolul 15. fără a face referire la datele protejate prin drepturi de proprietate deţinute de primul solicitant. faptul că menţiunile de sănătate au fost autorizate de Comisie pe baza datelor protejate prin drepturi de proprietate. Registrul va fi făcut public. cu excepţia cazului în care solicitantul ulterior 2. alineatul 5. acesta va informa Comisia şi celelalte State Membre în privinţa măsurilor considerate şi va oferi justificarea acestora. Până la încheierea perioadei de 7 ani menţionată în alineatul 1. şi PREVEDERI GENERALE ŞI FINALE Articolul 19 Registru comunitar (b) primul solicitant a deţinut dreptul exclusiv de referinţă către datele protejate prin drepturi de proprietate la data realizării primei solicitări. 178/2002 (denumit în continuare „Comitet”) dacă cea dintâi consideră că o astfel de consultare . denumit în continuare „Registru”.2006 nu a convenit cu primul solicitant ca aceste informaţii şi date să fie utilizate. nici un solicitant ulterior nu va avea dreptul de a face apel al date protejate prin drepturi de proprietate de către un prim solicitant decât dacă se decide de către Comisie dacă o menţiune ar putea fi sau ar fi putut fi inclusă în lista prevăzută în Articolul 14 sau. Articolul 20. Dacă un Stat Membru consideră că se impune adoptarea unei noi legislaţii. 1. (c) menţiunile de sănătate autorizate şi condiţiile pentru aplicabile acestora prevăzute în Articolul 1 alineatul 3. Registrul va conţine următoarele: (a) menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora stabilite în Anexă. alineatul 3. 3. 2. alineatul 2. fără prezentarea datelor protejate prin drepturi de proprietate de către primul solicitant. nu pot fi utilizate în beneficiul unui solicitant ulterior pe o perioadă de 7 ani de la data autorizării acestora. Articolul 26 alineatul 7 şi în măsurile naţionale menţionate în Articolul 22. (b) restricţiile adoptate conform Articolului 4. Statele Membre au dreptul de a nu restricţiona sau interzice comercializarea sau promovarea alimentelor care nu corespund prezentului regulament plin aplicarea măsurilor naţionale nearmonizate care reglementează menţiunile emise referitor la anumite alimente sau la alimente în general. faptul că utilizarea menţiunilor de sănătate este restricţionată cu excepţia cazului în care un alt solicitant obţine o autorizaţie pentru menţiunile respective. şi (c) menţiunile de sănătate nu puteau fi autorizate fără prezentarea datelor protejate prin drepturi de proprietate de către primul solicitant. data la care Comisia a autorizat menţiunile de sănătate şi numele solicitantului originar căruia i s-a acordat autorizaţia. în Articolul 13. Comisia va înfiinţa şi va menţine un Registru comunitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate emise referitor la alimente. 2. (d) o listă a menţiunilor de sănătate respinse şi motivele acestei respingeri. în special Articolelor 28 şi 30. Articolul 23 alineatul 2 .L 404/20 RO CAPITOLUL V Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.

.poate fi utilă sau dacă un Stat Membru solicită această consultare şi va oferi o opinie în legătură cu măsurile preconizate.

precum şi o propunere de modificare. după obţinerea opiniei Autorităţii. Articolul 26 Evaluare Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului până la data de 19 ianuarie 2013 cel târziu. în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24. Perioada stabilită în Articolul 5. Comitetul va adopta regulile de procedură ale acestuia. 2. 2. Comisia poate iniţia această procedură la propria sa iniţiativă. alineatul 1alimentele pot fi comercializat în termen de 12 luni de adoptarea profilelor nutriţionale respective şi a condiţiilor de utilizare a acestora. 3. Articolul 27 Măsuri de tranziţie Articolul 24 1. Comisia poate solicita efectuarea unor anumite modificări în ceea ce priveşte măsurile preconizate. unde este cazul. Alimentele plasate pe piaţă sau etichetate anterior datei de punere în aplicare a prezentului regulament care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi comercializate până la expirarea datei de valabilitate a acestora. În momentul în care se face referire la prevederile prezentului alineatul. Comisia va fi sprijinită de Comitet. un raport referitor la aplicarea prezentului regulament. alineatul 2 înainte de expirarea perioadei precizate la primul sub-alineatul al prezentului alineat dacă măsurile preconizate pot fi sau nu implementate. 2. va fi adoptată o decizie. Menţiunile nutriţionale utilizate în cadrul unui Stat Membru înainte de data de 1 ianuarie 2005 în conformitate cu prevederile naţionale aplicabile acestora şi care nu sunt incluse în anexă pot fi utilizate în continuare până la data de 19 ianuarie 2010 cu implicarea răspunderii operatorilor din domeniul alimentar şi fără a . Statul Membru respectiv poate aplica măsurile preconizate la 6 luni după informarea menţionată la alineatul 1. 3. aceasta va stabili. În ceea ce priveşte prevederile Articolului 4. alineatul 2 şi. Statul Membru respectiv are dreptul de a suspenda temporar dreptul de utilizare a respectivei menţiuni pe teritoriul său.12. însă până la data de 31 iulie 2009 cel târziu. alineatul 6 al Deciziei 1999/468/CE va fi de 3 luni. În cazul în care un Stat Membru are motive bine întemeiate pentru a considera că o anumită menţiune nu corespunde prezentului regulament sau că fundamentele ştiinţifice menţionate în articolul 6 nu sunt suficiente. Statul Membru la care se face referire la Alineatul 1 poate menţine suspendarea până la primirea deciziei menţionate la Alineatul 2. Articolul 23 Măsuri de protecţie 1. se vor aplica Articolele 5 şi 7 ale Deciziei 1999/468/CE avându-se în vedere prevederile articolului 8 ale acesteia. Procedura Comitetului 1. 3.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/21 3. Pentru facilitarea unei monitorizări eficiente a alimentelor prezentând menţiunile nutriţionale sau de sănătate.30. dacă este cazul. cu condiţia ca opinia Comisiei să nu fie negativă. în special referitor la evoluţia pe piaţă a alimentelor pentru care se emit menţiuni nutriţionale sau de sănătate şi referitor la nivelul de înţelegere de către consumatori a acestor menţiuni. Produsele care prezentau mărci înregistrate sau nume de marcă înainte de data de 1 ianuarie 2005 şi care nu corespund prezentului regulament pot fi comercializate în continuare până la data de 19 ianuarie 2022. Statele Membre pot solicita producătorului sau persoanei care plasează aceste alimente pe piaţa de pe teritoriul său să informeze autoritatea competentă referitor la această plasare pe piaţă prin transmiterea către aceasta a modelului etichetei utilizate pentru produsul respectiv. Articolul 25 Monitorizare În cazul în care opinia Comisiei este negativă. În conformitate cu procedurile menţionate în Articolul 24. după această dată aplicându-se prevederile prezentului regulament. Acesta va informa celelalte State membre şi Comisia şi va oferi justificarea suspendării.

aduce atingere măsurilor menţionate în articolul 23. .

. punctul a.......................................................... Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă de 12 luni de la adoptarea Deciziei....................... alineatul 2..... punctul a şi Articolul 14.... Menţiunile de sănătate........................................................................................... până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu menţiunile nutriţionale şi reglementările şi normele aplicabile însoţite de date ştiinţifice specifice pentru fundamentarea acestor reglementări şi normele.. 5.... Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă de 6 luni de la adoptarea Deciziei... Articolul 28 Intrare în vigoare Prezentul regulament va intra în vigoare în cea de-a douăzecea zi de la publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene................... care au fost utilizate conform prevederilor naţionale anterior datei de intrare în vigoare a prezentului regulament........ Menţiunile de sănătate la care se face referire în Articolul 13.............. alineatul 1........ (ii) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24.............. BORRELL FONTELLES Pentru Consiliu Preşedinte J. grafice sau simbolice care corespund principiilor generale ale prezentului regulament... pot fi emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament până la adoptarea listei menţionate în Articolul 13....... (b) menţiunile de sănătate care nu au fost supuse unei evaluări şi autorizări în cadrul unui Stat Membru: aceste menţiuni pot fi utilizate în continuare cu condiţia realizării unei solicitări în conformitate cu prezentul regulament anterior datei de 19 ianuarie 2008............ .................................................. alineatul 2............................ Comisia va adopta o Decizie referitoare la utilizarea acestor menţiuni............. alineatul 3.........L 404/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30....... vor fi supuse următoarelor: (a) menţiunile de sănătate care au fost supuse unei evaluări şi autorizări în cadrul unui Stat Membru vor fi autorizate după cum urmează: Prezentul regulament este pe deplin obligatoriu şi direct aplicabil pentru toate Statele Membre............................. Întocmit la Bruxelles.......... Pentru Parlamentul European Preşedinte J..............KORKEAOJA ................................ care nu sunt incluse în anexă şi care sunt utilizate conform condiţiilor şi criteriilor specifice elaborate prin reglementările şi normele naţionale vor fi supuse următoarelor: (i) Statele Membre vor comunica............................... Menţiunile nutriţionale sub formă de reprezentări picturale...................................................... 6....................12.... (a) Statele Membre vor comunica.......... menţiunile de sănătate care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri pot fi utilizate în continuare pe o perioadă de 6 luni de la adoptarea unei decizii conform Articolului 17....................... Acesta se va aplica începând cu 1 iulie 2007... altele decât cele la care se face referire în Articolul 13...... alineatul 3............... după consultarea Autorităţii................. (b) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24.... Comisia va adopta o decizie referitoare la utilizarea menţiunilor de sănătate autorizate în această modalitate....2006 4...... alineatul 1..... cu implicarea răspunderii operatorilor din domeniul alimentar cu condiţia ca aceştia să corespundă prezentului regulament şi prevederilor naţionale aplicabile acestora şi fără a aduce atingere măsurilor menţionate în articolul 23............................ 20 decembrie 2006................................... până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu aceste menţiuni însoţite de un raport privind evaluarea datelor ştiinţifice pentru fundamentarea acestor menţiuni...................

în niciunul dintre aceste cazuri totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu trebuie să ofere mai mult de 10% din valoarea energetică. VALOARE ENERGETICĂ ZERO O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine valoare energetică zero precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 4 kcal (17 kJ)/ 100 ml.1 g de grăsimi saturate pentru 100 g sau 100 ml. Pentru îndulcitorii de masă se aplică limita de 4 kcal (17 kJ)/porţie. Cu toate acestea.30.5 g pentru 100 g pentru produsele solide sau 0.5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid (1. precizându-se caracteristica /caracteristicile care determină reducerea valorii energetice totale a alimentului. CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 3 g de grăsime pentru 100 g de produs solid sau 1. VALOARE ENERGETICĂ REDUSĂ O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică redusă precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă valoarea energetică este redusă cu cel puţin 30%. CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi saturate precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu depăşeşte 1. FĂRĂ ZAHĂR O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine zahăr precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0.75g /100 ml pentru produsele lichide.5 g de zahăr pentru 100 g sau 100 ml.7 kJ)/porţie. FĂRĂ GRĂSIMI SATURATE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi saturate precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu depăşeşte 0. CONŢINUT REDUS DE ZAHĂR O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de zahăr şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 5 g de zahăr pentru 100 g de produs solid sau 2.2006 RO Jurnalul O ficial al U niunii Europene ANEXĂ Menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora L404/23 VALOARE ENERGETICĂ MICĂ O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică mică precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 40 kcal (170 kJ)/100 g pentru produsele solide şi mai mult de 20kcal (80 kJ)/100 ml pentru produsele lichide. Pentru îndulcitorii de masă se aplică limita de 0. menţiunile cu formularea „X % fără grăsime ” vor fi interzise. prezentând proprietăţi de îndulcire echivalente a 6 g de sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ).8 g de grăsime pentru 100 ml de lapte semi degresat).5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid.12. FĂRĂ GRĂSIMI O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. prezentând proprietăţi de îndulcire echivalente a 6 g de sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ). .5 g de grăsime pentru 100 g sau 100 ml.4 kcal (1.

BOGAT ÎN FIBRE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 6 g de fibre pentru 100 g de produs solid sau cel puţin 3 g de fibre pentru 100 kcal.005 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g. Această menţiune nu va fi utilizată pentru apele minerale naturale şi pentru alte ape. CONŢINUT FOARTE REDUS DE SARURI/SODIU O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut foarte redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. pe etichetă trebuie să fie prezentă următoarea menţiune: „CONŢINE ZAHARURI NATURALE”. FĂRĂ SODIU sau FĂRĂ SARE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine sodiu sau sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. BOGAT ÎN PROTEINE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 20 % din valoarea energetică a alimentului respectiv. Pentru ape. SURSĂ DE FIBRE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 3 g de fibre pentru 100 g de produs solid sau cel puţin 1.5 g de fibre pentru 100 kcal. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale şi de alte substanţe la alimente (1).2006 O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine adaos de zahăr precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine adaos de monozaharide sau dizaharide sau orice alt aliment utilizat pentru proprietăţile sale de îndulcire. această valoare nu trebuie să depăşească 2 mg de sodiu pentru 100 ml. CONŢINUT REDUS DE SARURI/SODIU O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. SURSĂ DE (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul conţine cel puţin cantitatea importantă menţionată în anexa Directivei 90/496/CEE sau cantitatea prevăzută prin derogările aprobate la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.04 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. SURSĂ DE PROTEINE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 12 % din valoarea energetică a alimentului respectiv. altele decât apele naturale minerale reglementate prin Directiva 80/777/CEE.12 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. (1) A se consulta pagina 26 a prezentului Jurnal Oficial .L 404/24 RO FĂRĂ ADAOS DE ZAHĂR Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12. Dacă zaharurile sunt prezente în mod natural în alimente.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ CONŢINUT REDUS DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI) O menţiune prin care se indică faptul că a fost redus conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi......................................................................... sau a valorii echivalente pentru sare..................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................30............................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/25 BOGAT ÎN (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin dublul valorii pentru „sursă de (DENUMIREA VITAMINELOR) şi /sau (DENUMIREA MINERALELOR)”......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90/496/CEE şi a sodiului...... pentru care este acceptată o reducere de 10% comparativ cu valoarea stabilită în Directiva Consiliului nr............................................................................................... ................................ precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai în cazul în care conţinutul este scăzut cu cel puţin 30% comparativ cu cel al unui produs similar......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv corespunde tuturor prevederilor aplicabile prin prezentul regulament................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... pentru care este acceptată o diferenţă de 25%....................................................................................... în special prin Articolul 5....................... CONŢINUT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI SAU A ALTOR SUBSTANŢE) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are conţinut de nutrienţi sau de alte substanţe pentru care nu au fost stabilite condiţii specifice în cadrul prezentului regulament.................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... CONŢINUT RIDICAT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI) O menţiune prin care se indică faptul că a fost crescut conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi..................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................12................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. DEGRESAT/LIGHT O menţiune prin care se indică faptul că un produs este „degresat” sau „uşor” precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori vor respecta aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pentru termenul „conţinut redus de”........................................................ ................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................. alţii decât vitaminele şi mineralele............................................................................................................... ÎN MOD NATURAL / NATURAL Când un produs corespunde în mod natural condiţiei /condiţiilor stabilite în anexă pentru utilizarea unei menţiuni de sănătate....................... cu excepţia micronutrienţilor...................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ menţiunea va fi de asemenea însoţită de o prezentare a caracteristicii /caracteristicilor care determină caracterul „uşor” sau „degresat ’’ al produsului.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv corespunde condiţiilor pentru menţiunea „sursă de” iar conţinutul este crescut cu cel puţin 30% comparativ cu cel al unui produs similar............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Pentru vitamine şi minerale se vor aplica condiţiile pentru menţiunea „sursă de”........................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................... termenul „în mod natural /natural” poate fi utilizat pentru a preceda menţiunea.............................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful