30.12.

2006

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 404/9

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

Având în vedere propunerea Comisiei, Având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

Hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din Tratat (2),

Întrucât:

(1)

Un număr tot mai mare de alimente etichetate şi promovate în cadrul Comunităţii prezintă menţiuni nutriţionale şi de sănătate pentru a se asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi pentru a le facilita opţiunile, produsele de pe piaţă trebuie să fie sigure şi etichetate corespunzător.

(4) Prezentul regulament trebuie aplicat pentru toate menţiunile nutriţionale şi de sănătate făcute în comunicările cu caracter comercial, inclusiv printre altele, promovarea generală a alimentelor şi campaniile publicitare precum cele care sunt suportate integral sau parţial de către autorităţile publice. Acesta nu trebuie aplicat pentru menţiunile realizate în comunicările care nu au caracter comercial, precum liniile directoare sau recomandările dietetice făcute de autorităţile şi organismele de sănătate publică sau comunicările cu caracter comercial sau necomercial din presă sau din cadrul publicaţiilor ştiinţifice. Prezentul regulament trebuie de asemenea aplicat pentru toate mărcile înregistrate şi alte nume de marcă ce ar putea fi interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate. (5) Menţiunile nutriţionale dăunătoare nu sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament; Statele Membre care intenţionează să introducă programe naţionale pentru menţiunile nutriţionale dăunătoare trebuie să prezinte aceste programe Comisiei şi celorlaltor State Membre conform prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 prin care se stabileşte o procedură privind prezentarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice precum şi a normelor privind serviciile Societăţii Informaţionale (6) La nivel internaţional, Codex Alimentarius a adoptat în 1991 Liniile Directoare Generale referitoare la menţiuni iar în 1997 a adoptat Liniile Directoare pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale. În 2004, Codex Alimentarius a adoptat un amendament al celor din urmă. Acest amendament priveşte includerea menţiunilor de sănătate în cadrul Liniilor Directoare din anul 1997. O atenţie deosebită este acordată definiţiilor şi condiţiilor stabilite în Liniile Directoare ale Codexului. 7) Posibilitatea utilizării menţiunii „conţinut redus de grăsime” pentru grăsimea tartinabilă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 2991/94 din 5 decembrie 1994 al Consiliului 1prin care se stabilesc normele pentru grăsimea tartinabilă ( ) ar trebui adaptate cât mai curând posibil la prevederile prezentului regulament. Între timp, pentru produsele reglementate prin acesta, se va aplica Regulamentul (CE) nr. 2991/94(4)
OJ L 204, 21.7.1998, pag. 37 Directivă modificată ultima oară prin Documentul de Aderare din 2003(5)

(2)

Diferenţele din cadrul prevederilor naţionale privind aceste menţiuni pot stânjeni libera circulaţie a alimentelor şi pot crea condiţii inegale în ceea ce priveşte concurenţa. Astfel, acestea produc un efect direct asupra funcţionării pieţei interne. În consecinţă, este necesară adoptarea unor norme comunitare privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate pentru alimente.

(3) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor Statelor Membre referitoare la etichetarea, prezentarea şi promovarea produselor alimentare (3) conţine prevederi generale referitoare la etichetare. Directiva 2000/13/CE interzice în general utilizarea informaţiilor care ar putea induce consumatorii în eroare sau prin care alimentelor le-ar putea fi atribuite proprietăţi medicale. Prin prezentul regulament se urmăreşte completarea principiilor generale ale Directivei 2000/13/CE şi stabilirea unor prevederi specifice privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor care urmează să fie prezentate consumatorilor ca atare.
(1) OJ C 110, 30.4.2004, pag. 18. (2) Opinia Parlamentului European din 26 mai 2005 (OJ C 117 E, 18.5.2006, pag. 187), poziţia comună a Consiliului din 8 decembrie 2005 (OJ C 80 E, 4.4.2006, pag. 43) şi Poziţia Parlamentului European din 16 mai 2006 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată). Decizia Consiliului din 12 octombrie 2006. 3 ( ) OJ L 109, 6.5.2000, pag. 29 Directivă modificată ultima oară prin Directiva 2003/89/CE (OJ L 308, 25.11.2003, pag. 15)

OJ C 316, 9.12.1994, pag. 2

Cu toate acestea. nu sunt considerate băuturi în condiţiile prezentului regulament. (10) Aplicarea profilelor nutriţionale ca şi criteriu ar avea ca scop evitarea situaţiilor în care menţiunile nutriţionale şi de sănătate ascund statutul nutriţional al unui produs alimentar.12. Deşi justificată din motive privind permiterea consumatorilor de a face alegeri informate. pag. Acestea ar trebui să se bazeze pe date ştiinţifice generale în legătură cu relaţia dintre alimentaţie şi sănătate. este necesar ca substanţa care face obiectul menţiunii să fie prezentă în produsul final în cantităţi suficiente sau să fie absentă sau prezentă în cantităţi reduse corespunzător pentru producerea efectului nutriţional sau fiziologic menţionat. însă fără a se limita la acestea: vitamine.30. . De asemenea. dacă este cazul. fibre. minerale inclusiv oligoelemente.2 % volum de alcool. Acest lucru poate încuraja consumatorii să facă alegeri care să influenţeze direct cantitatea totală de nutrienţi individuali sau de alte substanţe absorbită într-un mod care nu respectă recomandările ştiinţifice. diverse plante şi extracte din plante cu efecte nutriţionale sau fiziologice care ar putea fi prezente în alimente. acizii graşi de tip trans. carbohidraţii disponibili.2006RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/10 (8) Există o gamă largă de nutrienţi şi alte substanţe inclusiv. precum şi grăsimile polinesaturate şi grăsimile mononesaturate. Suplimentar. este necesară impunerea anumitor restricţii cu privire la produsele care prezintă menţiuni. este necesar ca substanţa să poată fi utilizată de organism. alţii decât zaharurile. (12) Suplimentele alimentare definite în Directiva 2002/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 privind aproprierea legislaţiei Statelor Membre referitoare la suplimentele alimentare (1) sub formă lichidă şi care nu conţin mai mult de 1. (9) Alimentele promovate împreună cu menţiuni pot fi percepute de către consumatori ca prezentând avantaje nutriţionale. Pentru gestionarea acestui potenţial efect nedorit. factori precum prezenţa anumitor substanţe. avându-se în vedere recomandările Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. fiziologice sau alt tip de avantaje pentru sănătate comparativ cu alte produse care nu au adăugaţi aceşti nutrienţi sau alte substanţe. conţinutul de alcool al produsului sau profilul nutriţional al produsului reprezintă criterii adecvate pentru a stabili dacă produsul trebuie să prezinte sau nu menţiui. Profilele nutriţionale prevăzute în prezentul regulament ar avea ca unic scop gestionarea condiţiilor în care se emit menţiuni. sarea /sodiul şi zaharurile. acizi graşi esenţiali. Se poate dovedi necesar să se acorde excepţii pentru cerinţele privind respectarea profilelor nutriţionale dezvoltate în cazul anumitor categorii de alimente în funcţie de rolul şi importanţa acestora în cadrul unui regim alimentar general.7. există posibilitatea ca utilizarea acestor criterii la nivel naţional să determine apariţia unor limitări ale comerţului intracomunitar. proteinele şi fibrele. În procesul de dezvoltare a profilelor nutriţionale trebuie avute în vedere diferitele categorii de alimente şi rolul acestor alimente în cadrul regimului alimentar general. al căror consum excesiv nu este recomandat. vitaminele şi mineralele. în special cele precum grăsimile. (14) Pentru asigurarea faptului că menţiunile emise sunt conforme cu realitatea. 12. (11) Dezvoltarea profilelor nutriţionale trebuie să aibă în vedere conţinutul de diferiţi nutrienţi şi substanţe care pot avea un efect fiziologic şi nutriţional. În acest context. aminoacizi. 51. Acestea ar fi reprezentate de sarcini tehnice complexe iar adoptarea măsurilor necesare trebuie încredinţată Comisiei. pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor trebuie stabilite principii generale aplicabile pentru toate menţiunile realizate în privinţa alimentelor şi trebuie oferite consumatorilor informaţiile necesare pentru realizarea unor alegeri în deplină cunoştinţă a faptelor precum şi pentru crearea unor condiţii egale de concurenţă pentru domeniul alimentar. o cantitate semnificativă din substanţa care produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat ar trebui să fie asigurată de o parte din alimentele care se preconizează că vor fi consumate în mod rezonabil. grăsimile saturate. ceea ce ar putea induce consumatorii în eroare când aceştia încearcă să facă alegeri sănătoase în contextul unei alimentaţii echilibrate.2002. (1)OJ L 183. profilele ar trebui de asemenea să permită dezvoltarea produselor şi ar trebui să ţină seama de inconstanţa obiceiurilor şi tradiţiilor alimentare precum şi de faptul că produsele individuale pot deţine un rol important în cadrul alimentaţiei generale. în consecinţă fiind necesară armonizarea acestora la nivelul Comunităţii. Este necesar să se asigure faptul că s-a demonstrat că substanţele pentru care se emit menţiuni au efecte nutriţionale sau fiziologice benefice. de exemplu. Prin urmare. (13) Există numeroase menţiuni utilizate în prezent pentru etichetarea şi promovarea alimentelor în anumite State Membre făcând referire la substanţe ale căror beneficii nu au fost demonstrate sau despre care nu există în prezent suficiente dovezi ştiinţifice.

al Directivei 90/496/CEE. menţiunile referitoare la adăugarea de vitamine şi minerale. mutatis mutandis. exceptând publicitatea generală. obligaţia de a furniza informaţiile Grupei 2 ar trebui aplicată. (22) Utilizarea menţiunilor de sănătate în cadrul Comunităţii nu trebuie autorizate decât în urma unei evaluări din punct de vedere ştiinţific realizată la cele mai înalte standarde.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/11 (15) Este important ca menţiunile asociate alimentelor să fie înţelese de consumatori şi de asemenea. restabilite”. de la adoptarea Directivei Consiliului 84/450/CEE din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (1).”. se supune condiţiilor de utilizare precizate în prezentul regulament. este bine informat. cu excepţia cazurilor de publicitate generală. Lista ar trebui actualizată periodic pentru a corespunde progreselor ştiinţifice şi tehnologice. 89/398/CE din 3 mai 1989 referitoare la apropierea legislaţiei Statelor Membre privind produsele alimentare pentru uz nutriţional special (3). care. (19) Directiva Consiliului nr.12. hidrocarburile saturate. în funcţie de elementele de ordin social. prin propriile caracteristici. Testul consumatorului obişnuit nu este un test statistic. atent şi circumspect.”. ar trebui elaborată o listă a menţiunilor nutriţionale acceptate şi a condiţiilor specifice de utilizare a acestora pe baza condiţiilor privind utilizarea acestor menţiuni convenite la nivel naţional şi internaţional şi stabilite în legislaţia comunitară. cum sunt: „cu. Cu toate acestea. cultural şi lingvistic. etichetarea nutriţională ar trebui să fie obligatorie.. este recomandabil să se evalueze efectul menţiunii din punctul de vedere al reprezentantului obişnuit al grupului respectiv. etichetarea nutriţională ar trebui să fie obligatorie şi ar trebui să fie cuprinzătoare pentru toate alimentele care prezintă menţiuni. că este necesar să se analizeze efectul acesteia asupra unui consumator tipic virtual. Mai mult... este necesar ca produsul comparat să fie clar identificat de către consumatorul final. Până în momentul elaborării acestor menţiuni la nivel comunitar. (18) Având în vedere imaginea pozitivă asociată alimentelor care prezintă menţiuni nutriţionale şi de sănătate precum şi potenţialul efect pe care aceste alimente îl poate avea asupra obiceiurilor alimentare sau asupra cantităţii totale de nutrienţi absorbită. dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea acestor menţiuni. în cazul existenţei unor menţiuni nutriţionale pe etichete. sunt extrem de vulnerabili la menţiunile înşelătoare. Pentru obţinerea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor..30.. 90/496/CEE din 24 septembrie 1990 privind etichetarea nutriţională a produselor alimentare (2) .. în cazul în care se emit menţiuni de sănătate. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a considerat în deliberările sale în cazuri implicând publicitatea. Statele Membre pot menţine sau adopta măsuri pertinente la nivel naţional. fibre sau sodiu.. este important ca aceştia să fie protejaţi împotriva menţiunilor false. De exemplu. Pentru a se asigura evaluarea ştiinţifică armonizată a acestor menţiuni. (21) Condiţiile pentru menţiuni precum „fără lactoză” sau „fără gluten” care vizează un grup de consumatori suferind de tulburări specifice ar trebui reglementate de Directiva Consiliului nr. în prezentări sau publicitate. „. conform consideraţiilor Curţii de Justiţie. iar operatorii din cadrul domeniului alimentar care utilizează astfel de menţiuni trebuie să le confirme pe acestea. în mod rezonabil. cum este cazul copiilor... având în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie. aceste evaluări ar trebui desfăşurate de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. (20) De asemenea...” sau „îmbogăţit cu .. consumatorul ar trebui să fie în măsură de a evalua calitatea nutriţională globală a acestora. Orice menţiune despre care se consideră că prezintă aceeaşi importanţă pentru consumatori ca şi menţiunile nutriţionale incluse în lista menţionată anterior. În cazul existenţei unei menţiuni nutriţionale pentru zaharuri. Va fi necesar ca instanţele şi autorităţile naţionale să-şi exercite propriile resurse de judecată. (17) Menţiunile nutriţionale sau de sănătate nu ar trebui emise dacă acestea nu sunt conforme principiilor nutritive şi de sănătate sau dacă încurajează sau coordonează consumul excesiv de alimente sau dacă acestea compromit bunele practici alimentare. pentru a stabili reacţia tipică a consumatorului obişnuit într-un anumit caz. informaţia transmisă ar trebui să fie cea a Grupei 2 definită în articolul 4. Conform acestei directive. această directivă stipulează posibilitatea ca produsele alimentare pentru consum general să poată indica oportunitatea utilizării acestora de către respectivele grupuri de consumatori. În conformitate cu principiul proporţionalităţii şi pentru a permite aplicarea eficientă a măsurilor de protecţie conţinute de acesta. alineatul 1. conţine prevederi general privind etichetarea. (16) Probele ştiinţifice ar trebui să reprezinte principalul aspect care trebuie luat în considerare pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate. În consecinţă.”. în cazul menţiunilor comparative. Mai mult. se supun condiţiilor stabilite pentru menţiunea „sursă de. însă impune prevederi pentru a preveni exploatarea consumatorilor care. „cu adaos de . prezentul regulament ia ca referinţă consumatorul obişnuit. În cazul în care menţiunile vizează un anumit grup de consumatori..

pag. 22).1989.2003.6. pag. 30.6. pag. 6. Directivă modificată ultima oară prin Directiva Comisiei 2003/120/EC (OJ L 333. 17 Directivă modificată ultima oară prin Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L 149.1990. 51).1984. 31. 40. . (3) OJ L 186. 19. pag.10. (2) OJ 276.9. 1). Directivă modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. 27.12. pag.(1) OJ L 250.2003. 1882/2003 a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L 284.2005. 20. 11. pag.10.

Alţi factori precum vârsta.2006 (23) Există numeroşi factori. (25) Menţiunile de sănătate. formularea şi modalitatea de prezentare a menţiunilor de sănătate luate în considerare în Opinia Autorităţii Europeane pentru Siguranţa Alimentelor şi în procedura ulterioară de autorizare. iar transmiterea unui mesaj cuprinzător. alţii decât cei alimentari. această protecţie ar trebui restricţionată în viitor în scopul de a se evita reperarea inutilă a studiilor şi a testelor. Totuşi. În consecinţă. acestea să fie demonstrate ştiinţific. Mai mult.12. este necesară adoptarea la nivelul Comunităţii a unei liste a acestor menţiuni autorizate.3. clare. consumul de tutun sau de alte droguri. expunerea ambientală şi stresul pot influenţa apariţia anumitor boli la oameni. trebuie supuse unui alt tip de evaluare şi autorizare. lista menţionată anterior ar trebui revizuită imediat. organismele de monitorizare ar trebui să dispună de mijloace suplimentare celor utilizate în mod obişnuit. (24) În lumina Directivei Comisiei nr. regimul alimentar reprezintă unul dintre numeroşii factori care influenţează apariţia anumitor boli la oameni. (30) Pentru asigurarea transparenţei şi pentru a se evita aplicaţii multiple referitoare la menţiuni care au fost deja evaluate. . Comisia ar trebui să elaboreze şi să actualizeze un registru disponibil publicului şi care să conţină listele acestor menţiuni. (31) Pentru încurajarea cercetării şi dezvoltării în industria agroalimentară se recomandă protejarea investiţiilor realizate de către reformatori în cursul acţiunii de colectare a informaţiilor şi datelor pentru fundamentarea aplicaţiilor înaintate conform prezentului regulament.1996. real şi semnificativ în cadrul unei scurte menţiuni care să fie utilizată în etichetarea şi promovarea alimentelor este dificil de realizat. (1) OJ L 55. se recomandă ca la utilizarea unor menţiuni psihologice şi comportamentale. (32) Având în vedere caracteristicile speciale ale alimentelor prezentând menţiuni. (33) Pentru a permite operatorilor din domeniul alimentar să se adapteze la cerinţele prezentului regulament sunt necesare măsuri de tranziţie corespunzătoare. altele decât cele prin care se face referire la reducerea riscului de îmbolnăvire pe baza unor date ştiinţifice aprobate la nivel general. pentru a se facilita monitorizarea eficientă a acestor produse. (28) Pentru asigurarea faptului că menţiunile de sănătate sunt reale. se consideră că este necesar ca această limitare să fie extinsă pentru toate alimentele. în urma unei consultări a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. nivelul de activitate fizică. în etichetarea.L 404/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. ori de câte ori acest lucru este necesar. 6. trebuie avuţi în vedere alţi factori legitimi şi importanţi în ceea ce priveşte chestiunea respectivă. sigure şi utile pentru consumator în procesul de alegere a unui regim alimentar sănătos. predispoziţia genetică. (26) Pentru adaptarea la progresele ştiinţifice şi tehnologice. 22. numai evaluările ştiinţifice nu pot oferi toate informaţiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie privind evaluarea riscurilor. (27) Un regim alimentar variat şi echilibrat reprezintă o premisă obligatorie pentru o bună sănătate iar produsele individuale au o importanţă relativă în contextul unui regim alimentar general. care pot influenţa funcţiile psihologice şi comportamentale. (29) În anumite situaţii. pag. Cerinţele specifice de etichetare ar trebui de asemenea aplicate în ceea ce priveşte menţiunile emise în legătură cu reducerea riscului de îmbolnăvire. prezentarea sau promovarea produselor reglementate prin respectiva Directivă. 96/8/CE din 26 februarie 1996 privind alimentele destinate pentru utilizare în dietele hipocalorice pentru pierderea în greutate (1) prin care se interzice orice informaţie referitoare la nivelul sau gradul de pierdere a greutăţii în urma utilizării acestor alimente. Aceste revizuiri reprezintă măsuri tehnice pentru implementare iar adoptarea acestora ar trebui încredinţată Comisiei în scopul simplificării şi accelerării acestei proceduri. În consecinţă. Comunicările referitoare la aceste funcţii sunt prin urmare extrem de complexe. În consecinţă.

Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii definit în articolul 5 din Tratat. furnizând. . în acelaşi timp. 17. un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. nu poate fi atins în mod adecvat de Statele Membre. 23. prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menţionat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii definit în articolul menţionat. pag.7. acela de a asigura funcţionarea eficientă a pieţei interne în ceea ce priveşte menţiunile nutriţionale şi de sănătate.(34) Deoarece obiectivul prezentului regulament şi anume.1999. 1999/468/CE din 28 iunie 1999 prin care se stabilesc procedurile pentru exercitarea autorităţii de implementare acordate Comisiei (2). (2) OJ L 184. 35) Măsurile necesare pentru implementarea prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Hotărârea Consiliului nr. acest lucru realizându-se în mod corespunzător la nivel comunitar.

30. „grăsimi polinesaturate” şi „fibre” precizate în Directiva 90/496/CEE sunt valabile. „operator în domeniul alimentar”. 1882/2003. „proteine”. „grăsimi mononesaturate”. Prezentul regulament armonizează prevederile stabilite prin legislaţia. „carbohidraţi”. prezentarea sau promovarea alimentelor care urmează să fie prezentate consumatorilor finali ca atare. De asemenea. Obiect şi domeniu de aplicare În sensul prezentului regulament: 1.8. (a) definiţia pentru „alimente”. (b) Directiva Consiliului 80/777/CEE din 15 iulie 1980 privind apropierea legislaţiei Statelor Membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale (1). carbohidraţii. următoarelor prevederi comunitare: (a) Directiva 89/398/CE şi directivele adoptate în temeiul acesteia. (b) definiţia pentru „supliment alimentar” precizată în Directiva 2002/46/CE este valabilă. prin care se declară. . se va aplica în ceea ce priveşte alimentele destinate furnizării către restaurante. numele de marcă sau numele comerciale care apar pe etichete. „hidrocarburi saturate”. în prezentare sau promovare care să corespundă prevederilor din prezentul Regulament. (1)OJ L 229. 2. şcoli. pag. Mărcile înregistrate. (c) definiţiile pentru „etichetare nutriţională”. care pot fi interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate pot fi folosite fără a se supune procedurilor prevăzute în prezentul regulament. inclusiv alimentele care sunt plasate pe piaţă neambalate sau sunt furnizate în vrac. „plasare pe piaţă” şi „consumator final” precizate în articolul 2. cantine şi altor asemenea furnizori de produse alimentare pentru colective. cu condiţia ca acestea să fie însoţite de menţiuni nutriţionale sau de sănătate asociate emise pe etichete. Prezentul regulament se va aplica menţiunilor nutriţionale şi de sănătate emise în comunicările comerciale. fibrele. sodiul.2006 RO ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/13 (c) Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (2). Directivă modificată ultima oară prin 2. Regulamentul (CE) Nr. articolul 3 alineatul 8 şi articolul 3 alienatul (18) din Regulamentul (CE) nr. „nutrient” semnifică proteinele. DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII Definiţii Articolul 1 1. sub orice formă. se sugerează sau se insinuează faptul că respectivul aliment prezintă caracteristici speciale. 1. Sunt valabile de asemenea şi următoarele definiţii: 1. CAPITOLUL I Articolul 2 OBIECT. sunt valabile.12. „zaharuri”. reglementările sau acţiunile administrative ale Statelor Membre în legătură cu menţiunile nutriţionale şi de sănătate în vederea asigurării unei funcţionări eficiente a pieţei interne asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. 4. „grăsime”. inclusiv reprezentarea ilustrată. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 prin care se stabilesc principiile şi prevederile generale ale legii privind alimentele. grăsimea. se înfiinţează Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi se stabilesc procedurile pentru chestiunile implicând siguranţa alimentelor (3). 30. (d) definiţia pentru „etichetare” precizată în articolul 1 alineatul 3 punctul a din Directiva 2000/13/CE sunt valabile. spitale. articolul 3 alineatul 3. vitaminele şi mineralele menţionate în anexa Directivei 90/496/CEE şi substanţele care aparţin sau fac parte din aceste categorii. 3. în prezentări sau în promovarea unui aliment. fie în etichetarea. 2. grafică sau simbolică. „menţiune” semnifică orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatorie conform legislaţiei comunitare şi naţionale. Prezentul regulament se va aplica fără a aduce atingere.1980.

1998. Directivă modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) Nr.12. 1642/2003 (OJ L 245.2002.3.2. (2) OJ 330. „alte substanţe” semnifică o substanţă. pag. care produce un efect nutriţional sau fiziologic. pag. 4) . 1882/2003. 5. 32.2003. (3) OJ L 31. alta decât un nutrient.9. p. 29. 1 Directivă modificată prin Regulamentul (CE) Nr. 1.

zaharurile şi sărurile /sodiul. se reduc factorii de risc asociaţi apariţiei unei boli la om. Condiţii pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate 7. ambiguă sau înşelătoare. (d) să declare. care să fie respectate referitor la utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi /sau categoriilor de alimente. vor fi formulate avându-se în vedere. inclusiv excepţii. alineatul 2. „menţiune nutriţională” semnifică orice menţiune prin care se declară.L 404/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12. 1. în special: Articolul 3 Principii generale pentru toate menţiunile (a) cantitatea anumitor nutrienţi sau a altor substanţe conţinute de aliment. inclusiv condiţii pentru aplicarea acestora. profile nutriţionale specifice şi condiţii. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. grafice sau simbolice. acizii graşi saturaţi. . şi /sau (b) nutrienţilor sau substanţelor pe care acesta (i) le conţine. utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate nu va: (b) da naştere la îndoieli privind siguranţa şi /sau oportunitatea nutriţională a altor alimente. textual sau prin reprezentări ilustrate. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate pot fi utilizate pentru etichetarea. (c) să încurajeze sau să coordoneze consumul excesiv de alimente. după caz. se sugerează sau se insinuează faptul că un aliment prezintă caracteristici nutriţionale speciale datorită: (a) energiei (valorii calorice) pe care acesta (i) o oferă. prezentarea şi promovarea alimentelor plasate pe piaţă în cadrul Comunităţii numai dacă acestea sunt conform prevederilor prezentului regulament. „menţiune de sănătate” semnifică orice menţiune prin care se declară. precum grăsimea. Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE şi 84/450/CE. alineatul 2. înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002. pot fi adoptate derogări. „reducerea riscului de îmbolnăvire ” semnifică orice menţiune de sănătate prin care se declară. Articolul 4 6. CAPITOLUL II PRINCIPII GENERALE Aceste profile nutriţionale dezvoltate pentru alimente şi /sau anumitor categorii de alimente. (b) rolul şi importanţa alimentelor (sau a categoriilor de alimente) în cadrul regimului alimentar al populaţiei în general sau. avându-se în vedere condiţiile speciale existente în Statele Membre. se sugerează sau se insinuează faptul că există o legătură între o categorie de alimente. (ii) le conţine într-o măsură mai mică sau mai mare sau (iii) nu le conţine. al anumitor grupuri de risc. un aliment sau una dintre componentele sale şi sănătate. precum şi condiţiile pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale sau de sănătate referitor la profilele nutriţionale respective. a unui aliment sau a uneia dintre componentele sale. inclusiv al copiilor.2006 4. să sugereze sau să insinueze faptul că un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi în general cantitatea adecvată de nutrienţi. „Autoritate” semnifică Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. (ii) o oferă într-o măsură mai mică sau mai mare sau (iii) nu o oferă. Până la data de 19 ianuarie 2009. (e) facă referiri la modificarea unor funcţii ale organismului care ar putea determina apariţia sau ar exploata sentimentul de neîncredere al consumatorilor. se sugerează sau se insinuează faptul că prin consumarea unei categorii de alimente. În cazul nutrienţilor pentru care un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi o cantitate suficientă. acizii graşi de tip trans. Comisia va dezvolta. 5. (a) fi falsă.

. Profilele nutriţionale vor fi fundamentate pe dovezi ştiinţifice referitoare la alimentaţie şi nutriţie şi la relaţia acestora cu sănătatea.(c) compoziţia nutriţională generală a alimentului şi prezenţa nutrienţilor despre care s-a demonstrat ştiinţific faptul că au efect asupra sănătăţii.

5. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate va fi aprobată numai cu respectarea următoarelor condiţii: (iii) selectarea cantităţilor /bazei de referinţă pentru profile. Alimentele sau categoriile de alimente. concentrată în special asupra: (i) stabilirii faptului dacă profilele trebuie dezvoltate pentru alimente în general şi /sau pentru categoriile de alimente. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. Prin acordarea unei derogări de la alineatul 1. alineatul 2. În lipsa unor reglementări comunitare specifice privind menţiunile nutriţionale referitoare la reducerea sau absenţa alcoolului sau conţinutului energetic din băuturile care conţin în mod obişnuit alcool. (ii) selecţiei şi analizei nutrienţilor care vor fi luaţi în considerare. . care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat imediat. (b) menţiuni nutriţionale. Articolul 5 Condiţii generale 1. în lipsa unor astfel de reglementări. oferă o cantitate importantă care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat. cu respectarea prevederilor Tratatului. o recomandare ştiinţifică pertinentă. a zaharurilor şi a sărurilor /sodiului. a acizilor graşi de tip trans. într-o cantitate care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat imediat. conform legislaţiei comunitare. (ii) nu este prezent sau este prezent într-o cantitate redusă. în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. nutrientul sau celelalte substanţe pentru care se emite menţiunea există într-o formă care poate fi utilizată de organism. în conformitate cu instrucţiunile producătorului. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. Comisia va organiza consultări cu părţile implicate. menţiunile de sănătate care fac referire la reducerea grăsimilor. (c) unde este cazul. 3. sau 2. pot fi aplicate reglementări naţionale. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate se vor emite pentru alimentele gata preparate. a acizilor graşi saturaţi. altele decât cele menţionate la alineatul 3. conform legislaţiei comunitare sau. pentru care se vor limita sau se vor interzice menţiuni nutriţionale sau de sănătate. (d) cantitatea din produs care se preconizează să fie consumată în mod rezonabil oferă o cantitate importantă de nutrienţi sau de alte substanţe la care face referire menţiunea. (b) nutrientul sau celelalte substanţe pentru care se emite o menţiune: Profilele nutriţionale şi condiţiile de utilizare a acestora vor fi adaptate pentru a corespunde progreselor ştiinţifice importante. alineatul 2 şi în lumina probelor ştiinţifice. 2.12. Băuturile care conţin mai mult de 1. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate poate fi aprobată numai dacă se poate preconiza că un consumator obişnuit înţelege efectele benefice prezentate în menţiune. sau. în timp de 12 luni. (a) s-a dovedit că prezenţa. În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale. altele decât cele referitoare la reducerea conţinutul de alcool sau energetic. 4. Comisia va solicita Autorităţii să furnizeze. pot fi stabilite în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. (iv) abordării privind calcularea profilelor şi (v) testării sistemului propus. nutrienţi sau de alte substanţe pentru care se emite menţiunea prezintă un efect nutriţional sau fiziologic benefic. vor fi aprobate fără a fi asociate unui profil pentru nutrientul/nutrienţii pentru care se emite menţiunea. 3.2% volum de alcool nu vor prezenta: (a) menţiuni de sănătate. în special operatorii din domeniul alimentar şi grupurile de consumatori.30.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/15 În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale. (e) conformarea la condiţiile specifice stabilite în Capitolul III sau în Capitolul IV. după caz. confirmat de datele obţinute în mod ştiinţific. (i) este conţinut de produsul final într-o cantitate importantă. absenţa sau conţinutul redus în cadrul unui aliment sau al unei categorii de alimente. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. cu condiţia respectării condiţiilor din prezentul regulament. în lipsa unor astfel de reglementări.

Articolul 7 Informaţii nutriţionale 2. Articolul 10 Condiţii specifice În cazul suplimentelor alimentare. Menţiunile nutriţionale vor fi acceptate numai dacă sunt incluse în lista prezentată în anexă şi dacă respectă condiţiile din prezentul . informaţia care va fi furnizată va fi reprezentată de informaţiile aparţinând Grupei 2. după consultarea Autorităţii. CAPITOLUL IV MENŢIUNI DE SĂNĂTATE Suplimentar. se pot realiza comparaţii numai între alimente aparţinând aceleiaşi categorii. Articolul 9 2. unde este cazul. Autorităţile competente ale Statelor Membre pot solicita unui operator din domeniul alimentar sau unei persoane care plasează un produs pe piaţă să prezinte toate elementele şi datele importante pentru a dovedi conformarea la regulament. Obligaţia şi modalităţile de informare conform Directivei 90/496/EEC se vor aplica. conform articolului 4. cantitatea /cantităţile de substanţă /substanţe la care face referire o menţiune nutriţională sau de sănătate şi care nu este inclusă în procesul de etichetare nutriţională va /vor fi de asemenea declarată /declarate în cadrul aceluiaşi câmp vizual ca şi informaţiile nutriţionale şi pot fi exprimate conform articolului 6 al Directivei 90/496/CEE. avându-se în vedere o gamă de alimente din categoria respectivă. mutatis mutandis. Menţiunile de sănătate vor fi interzise dacă nu respectă cerinţele generale din Capitolul II şi cerinţele specifice din prezentul capitol şi dacă nu sunt autorizate în conformitate cu prezentul regulament şi incluse în lista menţiunilor autorizate prevăzută în articolele 13 şi 14.2006 2. CAPITOLUL III regulament. informaţiile nutriţionale vor fi furnizate conform articolului 8 al Directivei 2002/46/CEE.12. Cu toate acestea. Vor fi adoptate amendamente la anexă în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. Menţiuni comparative 3. alineatul 2 şi. 1. Se va declara diferenţa dintre cantitatea unui nutrient şi /sau valoarea energetică iar comparaţia va face referire la aceeaşi cantitate de alimente. Operatorii din domeniul alimentar care emit menţiuni nutriţionale sau de sănătate vor justifica utilizarea respectivei menţiuni. INFORMAŢII NUTRIŢIONALE Articolul 8 Condiţii specifice 1. 1. 1. inclusiv alimente aparţinând altor mărci. dacă este cazul. alineatul 1 al Directivei 90/496/CEE.L 404/16 RO Articolul 6 Fundamentele ştiinţifice pentru menţiuni Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. cu excepţia cazurilor de publicitate generală. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate vor fi bazate şi fundamentate pe date ştiinţifice aprobate la nivel general. Menţiunile nutriţionale comparative vor realiza o comparaţie între compoziţia alimentului respectiv şi o gamă de produse din aceeaşi categorie care nu au o compoziţie care să permită asocierea unei menţiuni. în cazul în care se emit menţiuni de sănătate. Fără a aduce atingere Directivei 84/450/CEE.

Menţiunile de sănătate vor fi permise numai dacă următoarele informaţii sunt prezente pe etichete sau. şi (d) un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta riscuri pentru sănătate dacă sunt consumate în exces. (b) cantitatea de alimente şi tiparul de consum necesare pentru obţinerea efectului benefic indicat.2. . în lipsa acestora. o declaraţie destinată persoanelor care trebuie să evite utilizarea alimentelor. (c) unde este cazul. în cadrul prezentărilor şi publicităţii: (a) o declaraţie prin care este indicată importanţa unui regim alimentar variat şi echilibrat pentru un mod de viată sănătos.

Comisia va adopta la nivelul Comunităţii. la iniţiativa Comisiei sau în urma solicitărilor din partea Statelor Membre. o listă a menţiunilor aprobate menţionate la alineatul 1 precum şi toate condiţiile necesare pentru utilizarea acestor menţiuni Restricţii privind utilizarea anumitor menţiuni de sănătate Următoarele menţiuni de sănătate nu vor fi aprobate: (a) menţiuni prin care se sugerează faptul că sănătatea ar putea avea de suferit dacă alimentul nu este consumat. care sunt incluse în lista prevăzută la alineatul 3 pot fi emise fără a mai fi supuse procedurii de autorizare stabilite în articolele 15 . 4. 5. Articolul 12 3. Menţiuni de sănătate care descriu sau fac referire la: (a) rolul unui nutrient sau al altei substanţe pentru creşterea. în urma consultării cu părţile implicate. (b) la funcţiile psihologice şi comportamentale. la slăbire sau controlarea greutăţii sau la reducerea senzaţiei de foame sau la sporirea senzaţiei de saţietate sau la reducerea valorii energetice a regimului alimentar. Asociaţiile medicale naţionale şi acţiunile caritative asociate domeniului sănătăţii 2. Statele Membre vor furniza Comisiei listele de menţiuni precizată în alineatul 1până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu. până la data de 31 ianuarie 2010 cel târziu. alineatul 2 şi.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/17 3. (b) menţiuni care fac referire la volumul sau ritmul de pierdere în greutate. iar aceasta va fi însoţită de condiţiile aplicabile acestora şi de informaţii privind fundamentele ştiinţifice corespunzătoare. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. Modificările aduse listei menţionate la alienatul 3 pe baza unor date ştiinţifice aprobate la nivel general vor fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24.30. dacă este necesar.12. altele decât cele referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire 1.18. (i) se bazează pe date ştiinţifice aprobate la nivel general . Unde este cazul. alineatul 2 după consultarea Autorităţii. Articolul 14 Menţiunile referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire Articolul 13 Menţiuni de sănătate. Ulterior consultării Autorităţii. Orice completare a menţiunilor incluse în lista precizată la alineatul 3 pe baza noilor date ştiinţifice obţinute şi /sau care include o solicitare privind protejarea datelor cu drept de proprietate va fi adoptată conform procedurii menţionate în articolele 15 – 18 (c) menţiuni care fac referire la recomandările anumitor medici sau profesionişti din domeniul sănătăţii şi ale altor asociaţii neprecizate în Articolul 11. În lipsa unor reglementări comunitare specifice referitoare la recomandarea sau sponsorizarea de către asociaţiile medicale naţionale a acţiunilor caritative asociate domeniului sănătăţii. în conformitate cu prevederile Tratatului. şi Articolul 11 (ii) sunt bine înţelese de către consumatorii obişnuiţi. sau (c) fără a aduce atingere Directivei 96/8/CE. incluse în listele prevăzute la articolele 13 şi 14. dacă: 4. Referirile la beneficiile generale. vor fi adoptate linii directoare pentru implementarea prezentului articol în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. . în special operatorii din domeniul alimentar şi grupurile de consumatori. alineatul 2. se pot aplica reglementările naţionale corespunzătoare. nespecifice ale nutrientului sau alimentului referitoare la buna sănătate generală sau la starea de bine asociată stării de sănătate pot fi realizate numai dacă sunt însoţite de menţiuni de sănătate specifice.

Fără a se ţine seama de prevederile articolului 2. a fost autorizată în conformitate cu procedura menţionată în articolele 15 – 18 din prezentul Regulament. menţiunile privind reducerea riscului de îmbolnăvire pot fi emise dacă includerea acestora în lista menţiunilor aprobate împreună cu toate condiţiile necesare pentru utilizarea acestora.dezvoltarea şi funcţiile organismului. . punctul b al Directivei 2000/13/CE. alineatul 1. sau 1.

Autoritatea sau autoritatea naţională competentă prin intermediul Autorităţii. Pentru a-şi pregăti opinia. sau în lipsa acesteia. în cazul menţiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire. Confirmarea va preciza data la care solicitarea a fost primită. (ii) va informa fără întârziere Autoritatea. conform prevederilor din alineatul 3. alineatul 2 condiţii de implementare pentru aplicarea prezentului articol. Autoritatea: (b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni. (c) o copie a cercetărilor inclusiv. precum şi caracteristicile speciale ale acestuia. 4. . are dreptul. precum şi orice alt material care este în măsură de a demonstra faptul că menţiunea de sănătate corespunde criteriilor prevăzute în prezentul regulament. să solicite aplicantului completarea informaţiilor suplimentare care însoţesc solicitarea într-un anumit termen. prin etichetare. punctul g. o indicare a informaţiei care trebuie considerată ca fiind protejată prin drepturi proprietateînsoţită de justificări care să poată fi verificate. (f) o propunere privind formularea menţiunii de sănătate pentru care se doreşte obţinerea autorizaţiei inclusiv. în special IMM-urile. a condiţiilor specifice de utilizare. se va înainta o solicitare de autorizare conform următoarelor paragrafe: 2. Autoritatea va încerca să îşi exprime opinia în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări valabile. În afara cerinţelor generale menţionate în prezentul regulament şi a cerinţelor specifice precizate la alineatul 1.L 404/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. Solicitarea va fi transmisă autorităţii naţionale competente din cadrul Statelor Membre. (a) va verifica dacă formularea propusă pentru menţiunea de sănătate este susţinută de date ştiinţifice. în procesul de pregătire şi prezentare a solicitărilor de evaluare ştiinţifică. de (e) o copie a altor cercetări ştiinţifice care sunt importante pentru respectiva menţiune. dacă este cazul. Articolul 15 (g) un rezumat al solicitării. (b) Autoritatea: (i) va notifica fără întârziere solicitarea celorlalte State Membre şi Comisiei şi va pune la dispoziţia acestora solicitarea şi orice alte informaţii suplimentare furnizate de către solicitant. în conformitate cu prevederile din alineatul 2. care au fost realizate în legătură cu menţiunea. prin prezentare sau promovare se vor furniza de asemenea declaraţii în legătură cu faptul că boala la care se face referire prin menţiunea respectivă prezintă numeroşi factori de risc şi că modificarea unui astfel de factor poate sau nu avea efecte benefice. Dacă se face referire la prezentul articol. (a) Autoritatea naţională competentă: (i) va confirma în scris primirea solicitării în termen de 14 zile de la primirea acesteia. Solicitantul va înainta următoarele: 5. (ii) va pune la dispoziţia publicului rezumatul solicitării.12. şi (iii) va pune la dispoziţia Autorităţii solicitarea şi orice alte informaţii suplimentare furnizate de către solicitant. (d) dacă este posibil. Acest termen va fi extins în cazul în care Autoritatea doreşte ca solicitantul să prezinte mai multe informaţii. 2.2006 2. (a) numele şi adresa solicitantului. Comisia va face publice liniile directoare şi instrumentele tehnice corespunzătoare pentru a sprijini operatorii din domeniul alimentar. 3. (b) va analiza dacă formularea menţiunii corespunde criteriilor stabilite în prezentul regulament. a studiilor independente analizate de experţi. (c) va oferi consiliere referitor la faptul dacă formularea propusă pentru menţiunea de sănătate este elocventă şi revelatoare pentru consumatorii obişnuiţi. dacă este cazul. În strânsă colaborare cu Autoritatea. Articolul 16 Opinia Autorităţii: 1. dacă este posibil. Comisia va elabora în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. inclusiv reglementări privind pregătirea şi prezentarea solicitării. 3. Ulterior consultării Autorităţii. Solicitare de autorizare 1.

Comisia va furniza o justificare a acestor diferenţe. În cazul în care opinia este favorabilă autorizării respectivei menţiuni de sănătate. Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei.12. autorizaţia va fi modificată. 4. Autoritatea îşi va face publică opinia. dacă este cazul. 1. inclusiv un raport prezentând evaluarea realizată privind menţiunea de sănătate şi precizând motivele pentru această opinie precum şi informaţiile pe care aceasta este fundamentată. Articolul 18 6. alineatul 4. alineatul 2. 1. În cazul în care decizia preliminară nu corespunde opiniei Autorităţii. (b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni. La iniţiativa sa sau urmare a unei solicitări a Statelor Membre sau din partea Comisiei. suspendată sau revocată în conformitate cu procedura menţionată în articolul 17. precum şi caracteristicile speciale ale acestuia. Comisia va prezenta comitetului menţionat în articolul 22. Autoritatea va transmite imediat opinia sa Comisiei. În termen de 3 luni de la primirea opiniei Autorităţii. Comisia va analiza opinia Autorităţii şi observaţiile primite în termen cât mai scurt. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. 2. Aplicantul /utilizatorul unei menţiuni incluse într-una din listele prevăzute în articolele 13 şi 14 poate solicita modificarea listei respective. 6. Modificarea. Orice decizie preliminară prin care se modifică lista menţiunilor de sănătate aprobate va include detaliile precizate în articolul 16. suspendarea sau anularea autorizaţiilor Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei. cea dintâi va include următoarele detalii: (a) numele şi adresa solicitantului. solicitantului iniţial al menţiunii în chestiune. prevederi relevante ale legislaţiei comunitare precum şi alţi factori legitimi importanţi pentru chestiunea analizată. Conform articolului 38. Autoritatea îşi va face publică opinia. Autoritatea va emite o opinie referitoare la faptul dacă o menţiune de sănătate inclusă în listele prevăzute în articolele 13 şi 14 corespunde condiţiilor din prezentul regulament. cu respectarea prevederilor articolului 20. unde este cazul. Conform articolului 38. alineatul 2. 178/2002.30. de către orice operator din domeniul alimentar. Decizia finală privind solicitarea va fi adoptată în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. Comisia va informa. Articolul 17 Autorizare la nivel comunitar 2. . Menţiunile de sănătate incluse în lista prevăzută în articolele 13 şi 14 pot fi utilizate. 5. (c) formularea recomandată pentru menţiunea de sănătate propusă inclusiv. o decizie preliminară privind listele de menţiuni de sănătate aprobate.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/19 4. (d) dacă este posibil. Se va aplica mutatis mutandis procedura menţionată în articolele 15 – 17. Dacă este cazul. Autoritatea va transmite opinia sa Comisiei. 5. 3. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. a condiţiilor specifice de utilizare. Acordarea autorizaţiei nu va reduce răspunderea civilă şi penală a operatorilor din domeniul alimentar în legătură cu respectivul aliment. 178/2002. conform condiţiilor aplicabile acestora. condiţiile şi restricţiile de utilizare a alimentului şi /sau orice declaraţie sau avertisment suplimentar care ar trebui să însoţească menţiunea de sănătate pe etichetă sau în publicitate. fără întârziere solicitantul referitor la decizia adoptată şi va publica detaliile acestei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. luând în considerare opinia Autorităţii. Statelor Membre şi. celorlalte State Membre şi solicitantului.

şi (c) menţiunile de sănătate nu puteau fi autorizate fără prezentarea datelor protejate prin drepturi de proprietate de către primul solicitant. în Articolul 13. în special Articolelor 28 şi 30. Protecţia datelor 1. 2. (c) menţiunile de sănătate autorizate şi condiţiile pentru aplicabile acestora prevăzute în Articolul 1 alineatul 3. dacă: (a) primul solicitant a declarat că datele ştiinţifice şi alte informaţii sunt protejate prin drepturi de proprietate la data realizării primei solicitări. după caz. acesta va informa Comisia şi celelalte State Membre în privinţa măsurilor considerate şi va oferi justificarea acestora.12. fără a face referire la datele protejate prin drepturi de proprietate deţinute de primul solicitant. alineatul 2. 178/2002 (denumit în continuare „Comitet”) dacă cea dintâi consideră că o astfel de consultare . 3.L 404/20 RO CAPITOLUL V Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. alineatul 5. denumit în continuare „Registru”. Articolul 14 alineatul 1. faptul că utilizarea menţiunilor de sănătate este restricţionată cu excepţia cazului în care un alt solicitant obţine o autorizaţie pentru menţiunile respective. Până la încheierea perioadei de 7 ani menţionată în alineatul 1. Comisia va înfiinţa şi va menţine un Registru comunitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate emise referitor la alimente. Articolul 22 Procedura naţională Articolul 20 1. Datele ştiinţifice şi alte informaţii incluse în solicitarea menţionată în Articolul 15. Articolul 23 alineatul 2 . faptul că menţiunile de sănătate au fost autorizate de Comisie pe baza datelor protejate prin drepturi de proprietate. cu excepţia cazului în care solicitantul ulterior 2. Menţiunile de sănătate autorizate pe baza datelor protejate prin drepturi de proprietate vor fi înregistrate într-o anexă separată la Registru şi va conţine următoarele informaţii: Articolul 21 Prevederi naţionale 1. şi PREVEDERI GENERALE ŞI FINALE Articolul 19 Registru comunitar (b) primul solicitant a deţinut dreptul exclusiv de referinţă către datele protejate prin drepturi de proprietate la data realizării primei solicitări. alineatul 3. Registrul va conţine următoarele: (a) menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora stabilite în Anexă. nici un solicitant ulterior nu va avea dreptul de a face apel al date protejate prin drepturi de proprietate de către un prim solicitant decât dacă se decide de către Comisie dacă o menţiune ar putea fi sau ar fi putut fi inclusă în lista prevăzută în Articolul 14 sau. data la care Comisia a autorizat menţiunile de sănătate şi numele solicitantului originar căruia i s-a acordat autorizaţia. nu pot fi utilizate în beneficiul unui solicitant ulterior pe o perioadă de 7 ani de la data autorizării acestora. 2.2006 nu a convenit cu primul solicitant ca aceste informaţii şi date să fie utilizate. 2. Registrul va fi făcut public. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. 3. Articolul 26 alineatul 7 şi în măsurile naţionale menţionate în Articolul 22. Dacă un Stat Membru consideră că se impune adoptarea unei noi legislaţii. (b) restricţiile adoptate conform Articolului 4. fără prezentarea datelor protejate prin drepturi de proprietate de către primul solicitant. Statele Membre au dreptul de a nu restricţiona sau interzice comercializarea sau promovarea alimentelor care nu corespund prezentului regulament plin aplicarea măsurilor naţionale nearmonizate care reglementează menţiunile emise referitor la anumite alimente sau la alimente în general. Fără a aduce atingere Tratatului. Comisia va consulta Comitetul Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătatea Animală înfiinţat prin articolul 58. (d) o listă a menţiunilor de sănătate respinse şi motivele acestei respingeri. 1. Articolul 18 alineatul 2. Articolul 20.

poate fi utilă sau dacă un Stat Membru solicită această consultare şi va oferi o opinie în legătură cu măsurile preconizate. .

precum şi o propunere de modificare. cu condiţia ca opinia Comisiei să nu fie negativă. În ceea ce priveşte prevederile Articolului 4. însă până la data de 31 iulie 2009 cel târziu. Acesta va informa celelalte State membre şi Comisia şi va oferi justificarea suspendării. se vor aplica Articolele 5 şi 7 ale Deciziei 1999/468/CE avându-se în vedere prevederile articolului 8 ale acesteia. 3. Articolul 23 Măsuri de protecţie 1.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/21 3. Comitetul va adopta regulile de procedură ale acestuia. aceasta va stabili. după obţinerea opiniei Autorităţii. Statul Membru respectiv poate aplica măsurile preconizate la 6 luni după informarea menţionată la alineatul 1. 3. unde este cazul. Procedura Comitetului 1. Articolul 27 Măsuri de tranziţie Articolul 24 1. alineatul 2 înainte de expirarea perioadei precizate la primul sub-alineatul al prezentului alineat dacă măsurile preconizate pot fi sau nu implementate. În momentul în care se face referire la prevederile prezentului alineatul. 2. Alimentele plasate pe piaţă sau etichetate anterior datei de punere în aplicare a prezentului regulament care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi comercializate până la expirarea datei de valabilitate a acestora.30. 2. în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24. un raport referitor la aplicarea prezentului regulament. Statul Membru la care se face referire la Alineatul 1 poate menţine suspendarea până la primirea deciziei menţionate la Alineatul 2. În conformitate cu procedurile menţionate în Articolul 24. alineatul 6 al Deciziei 1999/468/CE va fi de 3 luni. dacă este cazul. Menţiunile nutriţionale utilizate în cadrul unui Stat Membru înainte de data de 1 ianuarie 2005 în conformitate cu prevederile naţionale aplicabile acestora şi care nu sunt incluse în anexă pot fi utilizate în continuare până la data de 19 ianuarie 2010 cu implicarea răspunderii operatorilor din domeniul alimentar şi fără a . în special referitor la evoluţia pe piaţă a alimentelor pentru care se emit menţiuni nutriţionale sau de sănătate şi referitor la nivelul de înţelegere de către consumatori a acestor menţiuni.12. alineatul 2 şi. 2. Articolul 26 Evaluare Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului până la data de 19 ianuarie 2013 cel târziu. În cazul în care un Stat Membru are motive bine întemeiate pentru a considera că o anumită menţiune nu corespunde prezentului regulament sau că fundamentele ştiinţifice menţionate în articolul 6 nu sunt suficiente. va fi adoptată o decizie. după această dată aplicându-se prevederile prezentului regulament. Perioada stabilită în Articolul 5. Produsele care prezentau mărci înregistrate sau nume de marcă înainte de data de 1 ianuarie 2005 şi care nu corespund prezentului regulament pot fi comercializate în continuare până la data de 19 ianuarie 2022. Comisia va fi sprijinită de Comitet. alineatul 1alimentele pot fi comercializat în termen de 12 luni de adoptarea profilelor nutriţionale respective şi a condiţiilor de utilizare a acestora. 3. Statele Membre pot solicita producătorului sau persoanei care plasează aceste alimente pe piaţa de pe teritoriul său să informeze autoritatea competentă referitor la această plasare pe piaţă prin transmiterea către aceasta a modelului etichetei utilizate pentru produsul respectiv. Pentru facilitarea unei monitorizări eficiente a alimentelor prezentând menţiunile nutriţionale sau de sănătate. Statul Membru respectiv are dreptul de a suspenda temporar dreptul de utilizare a respectivei menţiuni pe teritoriul său. Articolul 25 Monitorizare În cazul în care opinia Comisiei este negativă. Comisia poate solicita efectuarea unor anumite modificări în ceea ce priveşte măsurile preconizate. Comisia poate iniţia această procedură la propria sa iniţiativă.

.aduce atingere măsurilor menţionate în articolul 23.

............. grafice sau simbolice care corespund principiilor generale ale prezentului regulament....................2006 4.....................................L 404/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.... până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu menţiunile nutriţionale şi reglementările şi normele aplicabile însoţite de date ştiinţifice specifice pentru fundamentarea acestor reglementări şi normele..... care nu sunt incluse în anexă şi care sunt utilizate conform condiţiilor şi criteriilor specifice elaborate prin reglementările şi normele naţionale vor fi supuse următoarelor: (i) Statele Membre vor comunica. Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă de 12 luni de la adoptarea Deciziei..................................... alineatul 3...................................12.............................. Acesta se va aplica începând cu 1 iulie 2007.. Articolul 28 Intrare în vigoare Prezentul regulament va intra în vigoare în cea de-a douăzecea zi de la publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene..... Întocmit la Bruxelles............. 5.......................... menţiunile de sănătate care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri pot fi utilizate în continuare pe o perioadă de 6 luni de la adoptarea unei decizii conform Articolului 17........................ alineatul 1.......................... Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă de 6 luni de la adoptarea Deciziei.......KORKEAOJA ............................ Comisia va adopta o decizie referitoare la utilizarea menţiunilor de sănătate autorizate în această modalitate... alineatul 3........... (b) menţiunile de sănătate care nu au fost supuse unei evaluări şi autorizări în cadrul unui Stat Membru: aceste menţiuni pot fi utilizate în continuare cu condiţia realizării unei solicitări în conformitate cu prezentul regulament anterior datei de 19 ianuarie 2008................... după consultarea Autorităţii.................................... până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu aceste menţiuni însoţite de un raport privind evaluarea datelor ştiinţifice pentru fundamentarea acestor menţiuni...... pot fi emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament până la adoptarea listei menţionate în Articolul 13... punctul a şi Articolul 14..................... 20 decembrie 2006................ alineatul 2. Menţiunile de sănătate la care se face referire în Articolul 13............ 6............................... Menţiunile nutriţionale sub formă de reprezentări picturale.............................. care au fost utilizate conform prevederilor naţionale anterior datei de intrare în vigoare a prezentului regulament.. alineatul 2................ alineatul 1.............................................................. altele decât cele la care se face referire în Articolul 13...... (a) Statele Membre vor comunica............................. Comisia va adopta o Decizie referitoare la utilizarea acestor menţiuni....................... punctul a...... ..... cu implicarea răspunderii operatorilor din domeniul alimentar cu condiţia ca aceştia să corespundă prezentului regulament şi prevederilor naţionale aplicabile acestora şi fără a aduce atingere măsurilor menţionate în articolul 23....... BORRELL FONTELLES Pentru Consiliu Preşedinte J................................................... (b) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24.............................. Menţiunile de sănătate.... (ii) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24. Pentru Parlamentul European Preşedinte J........ vor fi supuse următoarelor: (a) menţiunile de sănătate care au fost supuse unei evaluări şi autorizări în cadrul unui Stat Membru vor fi autorizate după cum urmează: Prezentul regulament este pe deplin obligatoriu şi direct aplicabil pentru toate Statele Membre.

CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 3 g de grăsime pentru 100 g de produs solid sau 1.30. precizându-se caracteristica /caracteristicile care determină reducerea valorii energetice totale a alimentului. FĂRĂ ZAHĂR O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine zahăr precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0.5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid (1.8 g de grăsime pentru 100 ml de lapte semi degresat).75g /100 ml pentru produsele lichide. FĂRĂ GRĂSIMI SATURATE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi saturate precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu depăşeşte 0.4 kcal (1. FĂRĂ GRĂSIMI O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0.1 g de grăsimi saturate pentru 100 g sau 100 ml.5 g pentru 100 g pentru produsele solide sau 0. CONŢINUT REDUS DE ZAHĂR O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de zahăr şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 5 g de zahăr pentru 100 g de produs solid sau 2. menţiunile cu formularea „X % fără grăsime ” vor fi interzise.5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid. VALOARE ENERGETICĂ REDUSĂ O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică redusă precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă valoarea energetică este redusă cu cel puţin 30%.2006 RO Jurnalul O ficial al U niunii Europene ANEXĂ Menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora L404/23 VALOARE ENERGETICĂ MICĂ O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică mică precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 40 kcal (170 kJ)/100 g pentru produsele solide şi mai mult de 20kcal (80 kJ)/100 ml pentru produsele lichide. prezentând proprietăţi de îndulcire echivalente a 6 g de sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ).7 kJ)/porţie. Pentru îndulcitorii de masă se aplică limita de 4 kcal (17 kJ)/porţie. Pentru îndulcitorii de masă se aplică limita de 0.5 g de zahăr pentru 100 g sau 100 ml.5 g de grăsime pentru 100 g sau 100 ml. prezentând proprietăţi de îndulcire echivalente a 6 g de sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ). Cu toate acestea. CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi saturate precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu depăşeşte 1. . VALOARE ENERGETICĂ ZERO O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine valoare energetică zero precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 4 kcal (17 kJ)/ 100 ml. în niciunul dintre aceste cazuri totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu trebuie să ofere mai mult de 10% din valoarea energetică.12.

CONŢINUT REDUS DE SARURI/SODIU O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. Această menţiune nu va fi utilizată pentru apele minerale naturale şi pentru alte ape. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale şi de alte substanţe la alimente (1).L 404/24 RO FĂRĂ ADAOS DE ZAHĂR Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. SURSĂ DE FIBRE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 3 g de fibre pentru 100 g de produs solid sau cel puţin 1. această valoare nu trebuie să depăşească 2 mg de sodiu pentru 100 ml.2006 O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine adaos de zahăr precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine adaos de monozaharide sau dizaharide sau orice alt aliment utilizat pentru proprietăţile sale de îndulcire. pe etichetă trebuie să fie prezentă următoarea menţiune: „CONŢINE ZAHARURI NATURALE”. CONŢINUT FOARTE REDUS DE SARURI/SODIU O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut foarte redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. BOGAT ÎN FIBRE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 6 g de fibre pentru 100 g de produs solid sau cel puţin 3 g de fibre pentru 100 kcal.04 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. SURSĂ DE (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul conţine cel puţin cantitatea importantă menţionată în anexa Directivei 90/496/CEE sau cantitatea prevăzută prin derogările aprobate la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. altele decât apele naturale minerale reglementate prin Directiva 80/777/CEE. BOGAT ÎN PROTEINE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 20 % din valoarea energetică a alimentului respectiv.12 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. (1) A se consulta pagina 26 a prezentului Jurnal Oficial .12.5 g de fibre pentru 100 kcal. Pentru ape. FĂRĂ SODIU sau FĂRĂ SARE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine sodiu sau sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0.005 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g. Dacă zaharurile sunt prezente în mod natural în alimente. SURSĂ DE PROTEINE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 12 % din valoarea energetică a alimentului respectiv.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ÎN MOD NATURAL / NATURAL Când un produs corespunde în mod natural condiţiei /condiţiilor stabilite în anexă pentru utilizarea unei menţiuni de sănătate............................................................................................................................................................................. alţii decât vitaminele şi mineralele.................................................................................... Pentru vitamine şi minerale se vor aplica condiţiile pentru menţiunea „sursă de”.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv corespunde tuturor prevederilor aplicabile prin prezentul regulament............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................... precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai în cazul în care conţinutul este scăzut cu cel puţin 30% comparativ cu cel al unui produs similar................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ................... ................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... sau a valorii echivalente pentru sare........................................................................................ CONŢINUT RIDICAT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI) O menţiune prin care se indică faptul că a fost crescut conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... cu excepţia micronutrienţilor...............................................................................................................................................................................................................................12.................................................................................................................................................................................................................. în special prin Articolul 5.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... CONŢINUT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI SAU A ALTOR SUBSTANŢE) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are conţinut de nutrienţi sau de alte substanţe pentru care nu au fost stabilite condiţii specifice în cadrul prezentului regulament.......................................................................................................................................................................................30.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................... CONŢINUT REDUS DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI) O menţiune prin care se indică faptul că a fost redus conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... menţiunea va fi de asemenea însoţită de o prezentare a caracteristicii /caracteristicilor care determină caracterul „uşor” sau „degresat ’’ al produsului............... DEGRESAT/LIGHT O menţiune prin care se indică faptul că un produs este „degresat” sau „uşor” precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori vor respecta aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pentru termenul „conţinut redus de”............................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv corespunde condiţiilor pentru menţiunea „sursă de” iar conţinutul este crescut cu cel puţin 30% comparativ cu cel al unui produs similar...................................................................................................................................................................................................2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/25 BOGAT ÎN (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin dublul valorii pentru „sursă de (DENUMIREA VITAMINELOR) şi /sau (DENUMIREA MINERALELOR)”..... .......................................................................................... 90/496/CEE şi a sodiului............................................................................................................................. pentru care este acceptată o reducere de 10% comparativ cu valoarea stabilită în Directiva Consiliului nr......................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... pentru care este acceptată o diferenţă de 25%....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................ termenul „în mod natural /natural” poate fi utilizat pentru a preceda menţiunea................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................