Sunteți pe pagina 1din 15

SHARIAH - LEGEA SACR I DREPTURILE OMULUI M DECLARA IA UNIVERSAL A DREPTURILOR OMULUI N ISLAM

ADRIANA - CLAUDIA CTEIA

Ideologia islamic a fost i a r mas dominat de etnicitate i confesionalism (monoteism universalist). Suprema ia Coranului ca surs primar de drept const n inimitabilitatea sa - i'' jha% In acest context, orice traducere a Coranului este considerat parafraz sau interpretare. Caracterul absolut transcendent al esen ei divine - al-dhat a impus ca unic instrument de transmitere a cunoa terii pe Muhammad . Conceptul de comunitate- ummah este bazat pe egalitatea absolut ntre adep ii unei credin e1. Totu i particularit ile tribale i na ionale au fost dificil de integrat. Problema rasial a devenit o constant a Ummei, odat cu perioada convertirilor din Imperiul Arab2. Textul Coranului3 utilizeaz termenul ummah pentru a desemna comunitatea credincio ilor n sens local, dar i cu sens universal, de dar ul Islam. In Coran i n tradi ia islamic , termenul se refer deopotriv la adep ii religiilor monoteiste ahl al kitab, cre tini i evrei, iar uneori desemneaz ntreaga comunitate uman . In sens strict, ummah se refer la comunitatea islamic n dimensiunea sa concret i abstract . Fondatorul ummei este Muhammad. Religia islamic are o dimensiune societal pregnant . Coranul i tradi ia hadith i propun s orienteze societatea dup direc iile etice revelate, scopul fiind eshatologic. In acest sens, ummah cap t o dimensiune universal , to i oamenii fiind considera i membri poten iali ai Casei Islamului. n teoria social islamic , ummah este rezultatul unui consens psihologic, ideologic i militar. Consensul psihologic implic asumarea identit ii religioase i, implicit, reformarea personalita ii prin jihad interior, consensul ideologic implic procesul de convertire la islam sau de acceptare a manifest rii libere a credin ei n teritoriile nemusulmane dar ul harb, iar consensul militar implic necesitatea comunic rii continue, progresive a ideilor revelate, prin da' wa invita ia la aderare sau prin jihad exterior. Coranul stabile te c ummah este modelul des vr it de comunitate, oferit de nsu i Allah, aspect subliniat i n Declara ia Universal a Drepturilor Omului n Islam, din 1981. Dar ul harb, teritoriul r zboiului este un teritoriu de asimilare virtual sau cel pu in de tolerare a islamului n sensul practic rii libere a credin ei4. Conceptul de ummatan wahidah o singur ummah - se constituie ntr-o invita ie la aderare, dar i n forma cea mai evident de exprimare a universalismului islamic. Valoarea de adev r universal a Coranului - haqiqat a avut drept consecin o hermeneutic -al-tafsir cu evidente implica ii n ncerc rile de adaptare a textului coranic la
1 2 3 4

Coran, XLIX, 10: credincio ii sunt cu to ii fra i. D. Sourdel, Islamul, Editura Humanitas, Bucure ti, 1993, p. 80. 2, 143; 16, 93; 23,52. Richard Hooker, Ummah, 1999, apud http://www.wsv.edu/dee/Glossary/UMMAH.HTM.

Adriana-Claudia accesibile sunt versetele muhkam - clare, exigen ele societ ii contemporane. Cele mai Cteia fixe, care trebuie n elese n sens strict exoteric . Hadith - tradi ia ca surs a dreptului islamic al popoarelor este o filier extracoranic , constituit prin contribu ia unui lan de garan i, urma i imedia i ai profetului, apocrif la Coran5. Fiqh - dreptul canonic se refer la activitatea comunit ii islamice i la rela iile cu alte etnii. In vreme ce dreptul hanefit promoveaz analogia - qiyas, dreptul shafiit adaug consensul n interpretare . Madhab - sistemele juridice islamice au ca reguli fundamentale analogia - qiyas, formularea solu iei optime - istihsan, acordul unanim asupra unei probleme de drept, prin recursul la hadith, evitarea ra ionamentelor personale, subiective ( coala zahirit de sec. IX) . Shariah a reprezentat un impediment n calea moderniz rii societ ii islamice. Lumea islamic nu a putut s - i regndeasc mo tenirea i s in piept provoc rii intelectuale moderne, ceea ce explic duritatea contactului cu lumea apusean . Consecin a ntlnirii cu civiliza ia occiddental nu a fost adaptarea, ci rentoarcerea ferm la autoritatea Coranului . Primul filosof al epocii moderne, Jamal al-Din al Afghani (1839-1897), a promovat ideea egalit ii n drepturi a tuturor oamenilor, f r deosebire de credin , i a subliniat necesitatea adopt rii unor structuri noi n societatea islamic . In secolul XX, ra ionalismul i dimensiunea cultural a islamului au devenit teme dominante n programul de reinterpretare modernist a filosofiei i dreptului islamic. Mi carea de modernizare a debu at n ac iuni semi- reformatoare i semi-apologetice, menite s asigure adaptarea gndirii islamice la cerin ele contemporane 6. Dou dintre provoc rile majore ale dreptului islamic sunt qadar-ul aplicarea n timpul lumii obiective - %aman afaqi a unei porunci divine cu caracter universal, etern, i igtih d -ul, efortul de cercetare personal, care ajunge la o interpretare inedit a legii, privilegiu rezervat exclusiv fondatorilor de coal juridic - mugtahid mutlaq 7. Dup al doilea r zboi mondial, panislamismul s-a manifestat prin crearea Ligii Statelor Arabe, cu scopul de a ap ra independen a i suveranitatea acestor state8, i de a veghea asupra intereselor comune lumii arabe. Abordat schematic, problema minorit ilor implic na ionalismul kurd, pe care Iran, Irak i Turcia refuz s -l recunoasc , criza sionist , amplificat n perioada postbelic , i consacrat prin decizie ONU, n anul 1947 . Egiptul (care a ncercat un proiect federativ cu Libia i Siria n 1971) r mne centrul religios i intelectual al Islamului 9.
Ibidem, p. 28. Ihidem, p. 324. 7 Dominique Sourdel, op.cit., p. 48, 61. 8 Egipt, Arabia, Yemen, Transiordania, Irak, Siria, Liban, cf. D.Sourdel, op. cit, p. 142. 9 D. Sourdel, op. cit, p. 143-145. Lumea musulman actual include arabi i arabiza i (Orientul Apropiat, Magreb), iranieni (Persia, Afganistan), turci (Turkestan, Anatolia), indieni, malaiezieni, chinezi, negrii (Africa occidental i ecuatorial ), balcanici, dispora din Europa i SUA. Sunni ii sunt majoritari, ii ii 10%, iar harigi ii 5%.
5 6

212

Shariah legea sacr i drepturile omului...

Vechea diviziune teritorial : dar' ulIslam, dar' ul ahd i dar' ul harh, care exprima reac ia necredincio ilor" la davet - invita ia de aderare, a fost nlocuit cu parti ia in state suverane , mixte , comunit i integrate n state nemusulmane i diaspora.

213

n Turcia, califat spiritual din 1922, islamul a ncetat s mai fie religie de stat dup reformele lui Ataturk: abolirea califatului i a func iei de mare muftiu, nchiderea madrasa-lelor , adoptarea coafurii europene, renun area la v l, abolirea legisla iei coranice n favoarea dreptului european - 1926, introducerea alfabetului latin, abolirea jur mntului religios - 1928, introducerea numelui de familie - 1934 . In fostele state sovietice legisla ia coranic i v lul au fost interzise dup 1920. Iranul iit s-a europenizat" conservndu- i convingerile religioase n domeniul legisla iei civile. Renun area la v l s-a produs n 1936 . Modernizarea a implicat introducerea regimului parlamentar - cu excep ia Afganistanului; n Arabia Saudit parlamentul a r mas o fic iune; apari ia mi c rilor sindicale, a legisla iei muncii, laicizarea dreptului i, cu excep ia Arabiei Saudite, apari ia mi c rii feministe 10 . Tendin elor de modernizare li se opune conservatorismul Arabiei Saudite, care a adoptat wahhabismul: un principat beduin ntr-o teocra ie canonic constituit ; exist , de asemenea, tendin a de p strare a rigorismului hanbalit 11. In Egipt, salafi ii au ncercat o regenerare a islam-ului, raportndu-se la hadith. A rezultat, din 1909, un reformism teologic, menit s combat supersti iile, resuscitarea igtihad -ului i mu' ta%ilismului (ra iunea ca surs a Legii). Dup 1945, mi carea Fra ilor Musulmani a ncercat democratizarea" Islamului, simultan cu reislamizarea radical a legisla iei 12. In India, reformismul a avut din secolul al XlX-lea o origine filosofic , liberal . S-au definit constantele spiritului islamic i exegeza religioas ra ionalist , ideea comuniunii ntre to i oamenii, prin intermediul Islam-ului . Islam-ul a trecut de la stadiul de dar' ul - Cas , la cea de comunitate de na iuni, cu afirmarea constant a Coranului ca surs a oric rui adev r.

Loc. cit. Ibidem, p. 149. 12 Ibidem, p. 150-151. Mi carea a fost dizolvat n Egipt n anul 1948. Instaurarea republicii n 1953 de c tre generalul Neguib i ofi erii liberi" sub conducerea lui Gamal Abdel Nasser trebuia s propun o alternativ la islamism, p strnd ns identitatea Ummei n fa a Occidentului. Ideologia nasserist a revendicat identitatea arab pornind de la sursele sale antice. La sfr itul anilor 60 lumea arab era divizat ntre nasserismul cu accente totalitare, cu influen e socialiste i ap r torii islamului politic. In contextul conflictului israeliano-arab mi carea islamist s-a erijat n ap r tori ai na ionalismului i ai necesit ii preg tirii ideologice, asociat cu practica religioas . In 1971 i 1980 pre edintele Sadat a nscris n Constitu ie shariah ca unic norm juridic ; Yves Thoraval, Gari Ulubeyan, Lumea musulman . O religie, societ i multiple, Editura Rao, Bucure ti, 2003, p. 7374.
11

10

214

Shariah legea sacr i drepturile omului...

Dup 1954, solu iile de tip socialist s-au adaptat destul de u or la matricea politic " musulman ; consecin a a fost ns , nl turarea din via a activ , a comunit ilor nemusulmane, egale teoretic cu credincio ii 13. Constanta comun tuturor curentelor de gndire este caracterul defensiv al ideologiei islamice, rolul casei islamului n ultimul veac de r zboi, agita ie, uzurpare, discriminare i teroare" fiind acela de victim 14. Ideologia islamului defensiv afirm c nc lcarea drepturilor omului este o problem str in casei islamului, care i asum dialogul ntre civiliza ii pe baza ra iunii, i toleran ei - pe care civiliza ia european a redescoperit-o prin intermediul casei islamului 15. Lumea islamic - al-Alam al-Islami i asum astfel efortul de reducere a diferen elor etnice determinate de jurispruden a religioas , i de cultur . M. Khatami face distinc ia ntre capacitatea de adaptare la cerin ele modernit ii, i pericolul imita iei, prin reafirmarea valorilor trecutului 16 . Datorit gradului nalt de determinare a socialului de religios, problema drepturilor omului n islam nu poate fi analizat dect n contextul shariah - legea inegalabil i neegalat , care condi ioneaz prezen a preceptelor coranice n corpora de prevederi legislative laice. In tradi ia islamic , ceea ce este drept nu constituie obiectul deliber rii de c tre oameni, ci este revelat n Coran. Solu ia de compromis pentru majoritatea statelor arabe a fost asocierea dreptului islamic fundamentat pe revela ia coranic , cu sisteme laice, occidentale de drept: codul francez n cazul Siriei, dreptul anglo-saxon n Oman, Kuweit, Egipt, Yemen, drept tradi ional otoman i drept anglosaxon n Liban. In Arabia Saudit shariah are forma unei Colec ii de Reglement ri Majmo at al-Nu%um la care se adaug o sum de legi cu impact societal marginal17 . In componen a sistemului de drept islamic, prevederile coranice reprezint 10%, iar cele de drept canonic - fiqh, 90%18. Declara ia universal a drepturilor omului n Islam (19 septembrie 1981) este rezultatul unui mod colectivist de reprezentare a lumii - ummah. Conceptul de ummah (unitate, na iune, comuniune) implic reorganizarea lumii pe alte criterii dect cele statale, n baza distinc iei tradi ionale ntre dar ul islam i dar ul harb . Ummah este comunitatea f r coordonate peratologice, comunitatea supra- teritorial , n contextul c reia individul este subiectul unor ndatoriri, dar nu i al unor drepturi individuale.

215

Ibidem, p. 153. Mohammad Khatami, Islam, dialog i societatea civil , Editura Argus, 2001, p. 9, (f.l.) 15 Ibidem, p. 10. 16 Ibidem, p. 13. 17 http://www.dadalos.org/rom/Menschenrechte/grundkurs 2/Materialien/dokument 8.htm, Islam i democra ie: surse de incompatibilitate, p. 2. 18 Ibidem.
13 14

Adriana-Claudia Cteia Gndirea politic islamic este profund dualist : dar ulIslam versus dar ul Kefer nseamn bine versus r u, credin versus necredin , alteritatea fiind astfel excomunicat . Falia ntre musulmani i nemusulmani are ns i excep ii: ahl al kitaboamenii c r ii, categorie din care fac parte cre tinii, evreii i zoroastrienii , care au n fiqh statutul de tolera i. O problem extrem de delicat este i egalitatea teoretic dintre musulmanii ortodoc i i sectarii mahdi, de esen mesianic . De altfel, teza hungtonian a ciocnirii civiliza iilor a fost reafirmat i n contextul forumului bilate ral Uniunea European - Organiza ia Conferin ei Islamice de la Ankara, februarie 2002 , forum marcat de evenimentele de la 11 septembrie. In secolul XX, islamizarea rela iilor interna ionale a avut drept consecin definirea a dou sfere diplomatice total distincte: Dar al Islam - teritoriu definit prin suveranitatea islamic legitim , a a cum a fost stabilit de Profet i de ginerele s u Ali, indiciu care ne duce cu gndul la Iran, secondat de Egipt, Irak, Iordania, Maroc, Sudan, Arabia Saudit , Afganistan, i Dar el Sherk - teritoriile destinate r zboiului, fa de care fiecare musulman are datoria de a sim i o ur sfnt " 19. Radjai Khorassan, ambasadorul Irakului la ONU, a condamnat n, 1984, Carta drepturilor omului, ca fiind contrar ideologiei islamice, i tributar tradi iei laice iudeocre tine, n condi iile n care, din septembrie 1981, exista o Declara ie universal a drepturilor omului n islam, n acord cu tradi ia - hadith, i cu necesit ile imediate i eshatologice ale Ummei20. Declara ia este redactat n termenii dreptului hanbalit, bazat exclusiv pe Coran ca haqiqat- adev r universal, i pe sunna , i reitereaz chemarea - da' wa la aderare, da' wa care reprezint djihadul defensiv . Declara ia define te axele societ ii islamice adev rate: 1. egalitatea, f r privilegii sau discrimin ri de origini, ras , sex, culoare, limb sau religie, n raport cu shariah i cu Dumnezeu, fundamentat pe Coran, 45, 13; 49, 13; 17, 70; 2. protejarea libert ii individuale, a familiei, n contextul social i politic al ummei; 3. egalitatea n fa a justi iei - n n elesul s u de shariah21. Ummah i arog dreptul - hisha, de a ajuta toate popoarele care lupt pentru libertatea lor.. .f r s trebuiasc s primeasc o permisiune prealabil " 22, afirma ie care se constituie ntr-un preambul pentru articolul privind dreptul de participare la via a public : "sngele musulmanilor are aceea i culoare, ei se in mpreun mpotriva
Marc Ferro, ocul Islamului, Editura Orizonturi, Bucure ti, 2002. Noi, musulmanii din toate popoarele i rile - sl vindu-l umil pe Dumnezeul cel unic i atotputernic - creznd cu t rie c El este St pnul Lumii de Aici i a celei de Apoi; c ne vom ntoarce la El n ceasul de pe urm ; c doar El singur poate duce omul pe calea bun i dreapt , considerndu -l nlocuitorul S u de pe P mnt i dndu -i ntreaga lume s -i stea la dispozi ie. .n elegnd care este adev rata comunitate a musulmanilor (umma), care reprezint totalitatea musulmanilor, din orice ar sa u popor arproveni ei. 21 Declara ia.. .p. 3. 22 Ihidem, p. 4.
19 20

216

Shariah legea sacr i drepturile omului... tuturor celorlal i" 23. Dac fragmentul men ionat poate fi abordat din perspectiva necesit ii de coeziune n Ummah, articolul referitor la dreptul la libertate de gndire, de religie i de exprimare", paragrafele a., b, c., se constituie ntr-o argumenta ie n favoarea jihad-ului ofensiv; afirma ia din paragraful b: sunte i cel mai bun popor ce s-a n scut printre oameni. Voi porunci i ce e cuviincios i opri i ce e nedrept"24 se constituie ntr-o declara ie de superioritate etnic ; to i cei ce r spndesc public idei menite s afecteze integritatea Ummei s fie apuca i i m cel ri i"25 - articol justificat prin apelul la Coran 33, 60-61. Paragraful c) al aceluia i articol justific necesitatea jihadului ofensiv, ca form de lupt contra nedrept ii, st pnitorilor despotici, regimurilor tiranice, f r s se team de eventualele confrunt ri cu autorit ile"26. ? Declara ia Drepturilor Omului n Islam prezint astfel jihad-ul ca pe un instrument de ap rare a Ummei mpotriva regimurilor despotice, paragraful analizat fiind o aplicare modern a Syar-ului, ca modaliatate de definire a conduitei musulmane n raporturile cu adep ii altor religii 27 . Textul de mai sus se refer la jihad-ul minor - al djihad al asgar, forma exterioar a luptei cu caracter

217

Ihidem, p. 8. Coran 3, 104. 25 Ihidem. 26 Ibidem: To i au dreptul i obliga ia s - i declare aversiunea fa de nedrept i i s se opun acestora f r s se team de eventualele confrunt ri cu autorit i l e, st pnitorii despotici sau regimurile tiranice ce ac ioneaz n mod samavolnic. Aceasta este cea mai bun metod a R zboiului Sfnt (gihd): Trimisul lui Dumnezeu - Domnul s -l binecuvnteze i s -l mntuiasc ! - a fost ntrebat: Care R zboi Sfnt este mai bun? El a spus: Cuvntul adev rat n fa a unui st pnitor despotic" (hadt dup Tirmid i Nas ). 27 V. Panaite, op. cit, p. 60 i urm.
23 24

Adriana-Claudia Cteia apologetic 28. Singura discriminare n cadrul Ummei cunoscut nc din vremea Profetului a fost ntre credincio i - mu' minn, i necredincio i - keferesi. In secolul al XIX-lea, persanul al Afghani Jamal al din (1839-1897) a definit diferen a ntre Ummah i lumea occidental din perspectiv religioas . El considera cre tinismul o religie a sacerdo ilor care controleaz sfera laic (concep ia cezaropapist ), n vreme ce Islamul a degenerat treptat de la stadiul de religie pur la stadiul institu ional. Din aceast perspectiv , Europa era considerat un teritoriu din dar ul harb casa r zboiului29. R zboiul sfnt, n varianta contemporan , a nsemnat sinuciderea Bassidji-lor libanezi n r zboiul cu Irakul, declararea jihad-ului sirian contra Partidului Baas30, prima i a doua Intifada 31 etc. Benjamin R. Barber define te jihad -v\ ca form de reac ie violent contra prezentului, n numele trecutului, ad ugnd astfel nuan a psihologic menit s sprijine ideea de identitate politic i religioas , i sinonimia dintre acestea. Declara ia Universal a Drepturilor Omului n Islam este dovada c religia musulman i statul islamic reprezint aversul i reversul aceleia i realit i. Teza conform c reia din ntlnirea Occidentului cu no iunile fundamentale ale
?

Islamului i jihad-ului poate rezulta o revalorizare a conceptelor democratice32 occidentale, pare s transforme ideologia islamic ntr-un r u necesar, rela ia dintre Ummah i societatea laic apusean fiind de incompatibilitate. Premisa stabilirii unor demersuri conciliatoare este aceea c democra ia poate coexista cu religia. Legea islamic promoveaz consultarea shura i consensul n ratificarea legilor i ma, tradi ii compatibile cu standardele democratice. Sursa incongruen elor r mne definirea conceptului de democra ie n sistemul de referin occidental i n islam. Democra ia ca form de guvernare a poporului de c tre popor i pentru popor este, din punctul de vedere al ideologiei islamice, consecin a exalt rii umanit ii i uzurparea suveranit ii lui Dumnezeu, echivalent cu idolatria shirk. In islam, guvernarea este legitimat exclusiv de Allah 33 , religia neputnd fi izolat n sfera privat . In consecin , conceptul de Shariah legea sacr i drepturile omului... stat islamic i p streaz caracterul transcendent, imposibil de tradus n termenii realit ii politice 34 .

Treptele djihad-vHui sunt : lupta cu propria persoan , cu diavolul, cu necredincio ii i cu p c to ii, formele djihad-vhuii major - al djihad al akbar avnd un pronun at caracter personal, ascetico-mistic; V. Panaite, op. cit., p. 90-91. 29 Marc Ferro, ocul Islamului. Secolele XVIII-XXI, Editura Orizonturi, Bucure ti, 2002, p. 67-68. 30 Ibidem, p. 185. 31 http://www.jerusalemites.org/intifada/first.htm. 32 Tez formulat la Conferin a Institutului pentru pace al Na iunilor Unite, din 1992, apud Benjamin J. Barber, op. cit., p. 201. 33 Karen Armstrong, Islamul. O scurt istorie, Cluj, 2002, p. 131. 34 Ibidem, p. 133.
28

218

In plan politic, problema este m sura n care preceptele coranice se reg sesc n corpul de prevederi legislative ale fiec rui stat. In Casa Islamului, conceptul de suveranitate popular nu exist . A adar, ntr-o comunitate islamic nu pot exista indivizi sau structuri autonome care s adopte legi n locul celor dictate divin, s se erijeze n echivalentul puterii legislative n Occident. Aplicarea n lumea islamic a principiului separa iei puterilor n stat se afl ntr-o contradic ie de fond cu preceptele religioase islamice35. Demersul de raportare a realit ilor specifice lumii islamice, nr d cinate fie n Coran, fie n tradi iile cultural-filosofice, la disputa pe marginea drepturilor omului, este extrem de dificil. Practici caracteristice lumii islamice precum lapidarea violatorilor, amputarea minii drepte a ho ilor sau tratamentul femeilor n societate se constituie, n continuare, n puncte de contradic ie acerb cu realitatea european a drepturilor omului36. Dreptul la libertate religioas este men ionat ntr-un singur articol din Declara ia Universal a drepturilor Omului n Islam, fundamentat pe Coran: To i oamenii au dreptul la libertate religioas i la practicarea religiilor lor (cf. Coran, 109, 6). Cazul Iranului este ns dovada incompatibilit ii acestui articol din declara ie, cu realitatea . In Iran, actul de convertire la cre tinism reprezint o infrac iune grav , pedepsibil cu moartea 37. In general, convertirea de la islamism la o alt religie nu este acceptat , fiind considerat apostazie". Exist dou tipuri de apostazici: ereditari" cei ai c ror p rin i au fost musulmani, ns ulterior au p r sit islamismul, i na ionali" cei care sau convertit dintr-o alt religie la islamism, iar ulterior au renun at. Primul caz, este considerat aparent inacceptabil i, n cazul b rba ilor se aplic pedeapsa capital , iar n cazul femeilor, nchisoarea pe via ; singura concesie este posibilitatea de a se c i; dac aceast concesie este refuzat , se aplic pedeapsa cu moartea . i drepturile economice sunt fundamentate exclusiv pe Coran i Hadith. Este garantat astfel dreptul de a folosi resursele naturale, dreptul la munc , este garantat proprietatea privat . Sunt interzise c m t ria, profesiunile parazitare - f r vreun detaliu n acest sens, monopolul, competi ia inegal , Adriana-Claudia Cteia publicitatea mincinoas i n el toare . Toate aceste drepturi sunt circumscrise Ummei i valorilor islamului, ceea ce impune respectarea zakkat- ului, impozitul de milostenie, care are aceea i importan ca n societatea medieval 38 . Dimensiunea economic a tipului occidental de regim, economia liber de pia , nu corespunde perspectivei islamice. In analiza posibilit ii remodel rii statelor islamice n formatul unor economii de pia trebuie men ionate preceptele coranice care
J.L.Esposito, J.O.Voll, Islam and democracy, Oxford University Press, New York, 1996, apud http://www.ir.metu.edu.tr/pdf/ir536.pdf. 36 Ibidem. 37 U.S.Department of State, the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom Report, Iran, 26 octombrie 2002, apud http: / / www.state.gov/g/dr/rls/irf/2002/ 1399.htm. 38 V. Panaite, op. cit, p. 147.
35

219

fundamenteaz orice proiect de economie islamic 39 : obliga ia explicit a zakat-ului, respectat riguros de musulmani, cu implica ii certe n sistemul asisten ei sociale; principiul acceptat consensual al protej rii propriet ii f r probleme vizibile de compatibilitate cu specificul economiei de pia ; interdic ia coranic de a percepe riba cam t ", dobnd ", care con ine o surs major de contradic ii cu sistemul economic de pia , n care taxele i dobnzile reprezint o important surs de venituri bugetare40. Pornind de la interdic ia coranic asupra perceperii riba, b ncile de specific islamic nu practic teoretic dobnda i nici tezaurizarea. Totodat , pentru a fi permise, investi iile (murabaha) trebuie s fie plasate pe termen scurt, banca trebuie s cumpere pe termen scurt produse pe care le revinde imediat cu un comision. Pe termen lung, investi iile pot fi plasate doar asociindu-l pe client la profitul sau pierderile comune (mudaraba) sau printr-un parteneriat (mu araka) la o ntreprindere comun industrial , comercial sau agricol , unde dividendele sunt v rsate propor ional cu investi iile 41. Nienhaus explic conservatorismul economic al lumii musulmane prin dou categorii de factori imuni la schimbare : psihologici i institu ionali. O alt cauz ar putea fi mica importan acordat performan ei i eficien ei individuale, da torat predestina ionismului i certitudinii generale, fundamentat coranic, c singurul proprietar al tuturor bunurilor este Allah. Ultimele articole ale Declara iei din 1981 fac referire la via a privat , dreptul de ntemeiere a unei familii, drepturile so iei. So ii au drepturi i obliga ii egale unul fa de cel lalt, a a cum apar ele n shariah... ns b rba ii stau mai presus (Coran 2, 228) . Drepturile femeii, fundamentate exclusiv pe Coran sunt s tr iasc al turi de so ul ei, s fie ntre inut n timpul c s toriei i n perioada premerg toare divor ului, s cear so ului ncheierea amiabil a Shariah legea sacr i drepturile omului... contractului matrimonial prin hul - r scump rarea din c snicie, s - i mo teneasc so ul. Condi ia femeii n Islam a devenit subiect de discu ie n plan juridic abia n secolul al XlX-lea, dup treisprezece secole de abordare din perspectiv strict coranic .Tonul primilor reformatori musulmani - Tahhar Haddad sau Qasim Amn a fost moralizator i apologetic . La nceputul secolului XX, problemele legate de accesul la educa ie p reau rezolvate, de i participarea la via a public i desfiin area v lului erau categoric respinse. Mi carea feminist raportat , n mod constant, la autenticitatea ideologiei islamice folose te ca unice sisteme de referin Coranul i Sunnd'6'. In anul 1992, la Facultatea de tiin e Juridice a Universit ii Richmond au fost puse bazele unei organiza ii menit s sprijine drepturile femeii musulmane Karamah. Scopurile sale sunt orientate c tre promovarea i n elegerea legisla iei islamice, context
Volker Nienhaus, Islam und Staat lichkeit: zur Vereinbarkeit von Religion, Demokratie und Marktwirtschaft, n "Internationale Politik," 3 :11-8, p. 16-17; Idem, Islamic Economic System - A threat to Development, p. 1-6, apud http://kedai hebebasan.org/download/1164625240_Nienhausenlich;_islamic_economic_system.pdf. 40 Idem, Islamic Economic System, p. 3-6. 41 Ibidem.
39

220

n care sunt explicate drepturile femeilor a a cum decurg acestea din shariah i din Coran. Karamah i-a propus s conteste atitudinile cu caracter patriarhal, i s ofere femeii islamice, indiferent de nivelul s u de preg tire o organiza ie n care s se afirme n limitele permise de shariah. Obiectivul major al Karamah este de a dezvolta jurispruden a islamic n acord cu problemele femeii musulmane. Organiza ia Karamah a fost reprezentat la cea de a IV-a Conferin Interna ional a Femeilor de la Beijing, desf urat sub egida Na iunilor Unite, i dezvolt programe mpotriva violen ei domestice 70 . ntreaga discu ie privind drepturile omului n Islam este subsumat conceptelor de halal - lucruri ng duite i haram- lucruri interzise a a cum sunt acestea definite n Coran i transmise prin hadith - n varianta sa shafiit i hanefit 71. A IX-a Conferin Islamic a Mini trilor de Externe de la Cairo, din 5 august 1990, a adoptat Declara ia asupra drepturilor omului n islam. De mai mici dimensiuni dect Declara ia din 1981- doar 25 de articole, Declara ia de la Cairo reafirm n spiritul religiei islamice drepturi i libert i fundamentale, pe care nimeni nu are dreptul s le suspende, violeze sau ignore pentru c sunt rezultatul poruncilor divine cuprinse n Coran i revelate prin intermediul Profetului" 72 .

221

Adriana-Claudia Cteia

Prin articolul 6 a) este recunoscut egalitatea ntre sexe, cu men iunea (6b) c so ul are datoria de a- i ntre ine familia, men iune reg sibil i n Declara ia din 1981, n articolul Dreptul de ntemeiere a unei familii, paragraful c). Articolul 10 Cairo interzice exploatarea ignoran ei sau s r ciei cu scopul convertirii la alt religie dect islamul, iar articolele 24, 25 stabilesc shariah ca singur surs de referin pentru explicarea i clarificarea articolelor din declara ie42. ? La Conferin a de la Cairo au participat 54 de ri islamice, majoritatea nesemnatare ale Declara iei universale a drepturilor omului, considernd c acest din urm document este n contradic ie cu valorile islamice 43 .
?

O compara ie sumar ntre Declara ia Universal a Dreptur ilor Omului n Islam din 1981, Declara ia de la Cairo, din 5 august 1990, i Declara ia Universal a Drepturilor Omului prilejuie te urm toarele observa ii: - n Declara ia Universal a Drepturilor Omului nu exist nici o men iune legat de apartenen a religioas , toate religiile i culturile fiind egal asumate; la Cairo, ca i n Declara ia din 1981, chiar din primele paragrafe este men ionat superioritatea Ummei i a religiei islamice, rolul comunit ii islamice fiind acela de a reorienta o lume confuz ideologic, c tre valorile reale promovate de Coran; - att la Cairo ct i n 1981, se face referire n mod constant la b rba ii din Ummah, de i n ambele documente este men ionat egalitatea ntre sexe; - discriminarea religioas are caracter teoretic: articolul 9 Cairo consacr datoria statelor de a promova educa ia islamic . Art. 11 Cairo men ioneaz c to i oamenii se nasc liberi, nimeni nu are dreptul s subjuge, umileasc , exploateze". De i rezonabil n teorie, n practic oamenii ac ioneaz n numele lui Allah, islamul fiind universalist (ceea ce motiveaz jihadulofensiv). - articolul 19 enumer pedepsele dictate de shariah: lapidarea pentru adulter, t ierea minii pentru furt, pedepse n evident contradic ie cu articolul 5 Shariah legea sacr i drepturile omului... din Declara ia Universal a Drepturilor Omului, care interzice cruzimile, tortura, tratamentul inuman. Declara ia universal a drepturilor omului n islam utilizeaz un corpus conceptual total diferit de cel al documentelor interna ionale elaborate sub egida Organiza iei Na iunilor Unite. Un exemplu n acest sens ar fi compara ia ntre Conven ia cu privire la drepturile politice ale femeii, deschis pentru semnare i ratificare prin Rezolu ia Adun rii Generale ONU 640/20 decembrie 1952, care reconfirm n spiritul Declara iei universale a

222

42 Article 24: All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah. Article 25: The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification to any of the articles of this Declaration. 43 Ibidem.

Drepturilor Omului accesul la func iile publice, i statutul femeii, a a cum este exprimat n Declara ia drepturilor omului n islam 44, i n practic . In februarie 2008, parlamentul turc a adoptat cu o majoritate de peste dou treimi un amendament constitu ional care permite reintroducerea v lului islamic n mediul universitar, interzis n 1997. Proiectul de revizuire a Constitu iei propus de Partidul islamist AKP a fost criticat cu vehemen de opozi ia social-democrat , care a atras aten ia asupra erod rii principiului laicit ii 45? Declara ia Universal a Drepturilor Omului n Islam, din 1981, ca i Declara ia de la Cairo, produse ale matricei culturale islamice, pot fi analizate din perspectiva psihologic a temerilor legate de pericolul pierderii identit ii religioase, n fa a provoc rilor contemporane; teama de modernitate i, n special, de occidentalizare explic utilizarea unui vocabular aparent hermetic, profund dependent de conceptele fundamentale ale islamului clasic, ca shariah, ummah, hadith, riba etc. Apartenen a la comunitate inclusiv n n elesul s u restrns de familie, asumarea continu a unor valori juridice definite canonic, organizate ca un scut n fa a p catului inova iei - bid 'a i a imita iei servile taqld46 sunt afirmate n mod constant n documentul analizat. Bid' a este n eles, n general, ca termen cu conota ii negative, form de opozi ie la sunna, diziden . Diferen a ntre bid' a i erezie este aceea c erezia e considerat o form de opozi ie violent la ideologia islamic . Supunerea pasiv fa de legea cu caracter religios este compensat de ndr zneala misionar a islamului exprimat prin da' wa i jihad exterior. Eul social supradimensionat n contextul complexului de superioritate al poporului ales, perpetuarea limitei politice dintre Casa Islamului i Casa R zboiului ngreuneaz procesul de definire a drepturilor omului n sens strict laic. Recursul la trecut i afirmarea constant a identit ii Adriana-Claudia Cteia politico-religioase n cadrul Ummei, ca patrie a tuturor musulmanilor" circumscrie gndirea islamic ntr -un perimetru de certitudini cu caracter tradi ionalist-dogmatic47 i ofer protec ie n fa a modernit ii provocatoare a Occidentului. Secolul XX a schimbat, de o manier radical , statutul credincio ilor musulmani n Europa. In condi iile n care frontierele Casei Islamului nu s-au mai extins, grupuri consistente de musulmani tr iesc n teritorii pentru care shariah nu are nsemn tate nici n plan politic, nici n plan religios. Tradi ia islamic trebuie s se acomodeze cu o Europ aflat n plin proces de redefinire politic , neomogen din punct de vedere economicosocial, cu o identitate cultural nesigur 48 , incapabil s ofere un r spuns categoric la tradi ionala da' wa musulman . *
44

V. Duculescu, Protec ia juridic a drepturilor omului, Bucure ti, 1994, p. 61. html

45 http://www.zf.ro/articol_160262/turcia_permite_din_nou_portul_valului_islamic_in_univ_.

Anne-Marie Delcambre, op. cit., p. 95. 47 Benjamin R. Barber, op. cit., p. 19. 48 Franco Cardini, Europa i Islamul. Istoria unei nen elegeri, Editura Polirom, Ia i, 2002, p. 251.
46

223

SHARIAH - THE SACRED LAW AND THE HUMAN RIGHTS IN ISLAM


Abstract

The article is an attempt of analyzing human rights in Islam, in connection with Shariah, and by comparing with European human rights. The sources are the Coran, the Declaration of Human Rights in Islam (1981) and the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (1990). Fundamental rights and universal freedoms in Islamic world are parts of the Islamic religion, and no one has the right to suspend or ignore them "because they are divine commandments". Islamic Shariah is the only source of reference for the explanation of the articles. This paper is a schematic compareson of two systems of protecting human rights: European and Islamic.
Remus Rus, Istoriafilosofiei islamice, Editura Enciclopedic , Bucure ti, 1994, p. 14. Coran 23, 52. 7 Ibidem, p. 21. 9 Constituit n sec. VII-VIII de Abu- Viorel Panaite, Pace, r zboi i comer n Islam. rile Romne i dreptul otoman al popoarelor Hanifa, cf. (secolele XV-XVII), Editura All, Bucure ti, 1997, p. 24. coala hanefit a supravie uit n Vestul Asiei, Egiptul de Jos, Pakistan, India. 10 Sec. VIII-IX. Dreptul shafiit este n vigoare ast zi n Indonezia, Higaz, Africa oriental i meridional , Palestina. colile hanbalit i malikit , constituite n secolele VIII-IX sunt specifice Africii de Nord i de Vest, Egiptului de Sus, Arabiei de Nord i Centrale, Spaniei i Sudanului. coala kharijit care postula dreptul oric rei persoane de a conduce Umma, cu condi ia s aib o via irepro abil din punct de vedere religios i moral, mai exist azi n Zanzibar - n varianta ibadis i n Algeria. Khariji ii au influen at mi carea wahhabis, mi care reformator conservatoare, constituit n sec. XVIII, care doimin Arabia; cf. R.Rus, op. cit., p. 46., hanafismul domin n prezent Turcia, India, China; cf D. Sourdel, op. cit., p. 59. 11 D. Sourdel, op. cit, p. 58-59. 12 R. Rus, op. cit, p. 319. 16 Prin rezolu ia ONU 181 din 29 noiembrie 1947, teritoriul aflat sub control britanic la vest de Iran era mp r it ntre un stat evreiesc i unul arab; rezolu ia plasa Ierusalimul sub control interna ional; apud http://ro.altermedia.info/istorie-alternativa/va-fi-reconstruit-templul-din- ierus alim_4340 .html. 18 Arabia Saudit - regalitate, Yemen, Yemen de Sud - republici, emiratele din Golf, Republica Arab Egipt, Sudan, Libia, Tunisia, Algeria, Maroc, Republicile Africane majoritar iite, Turcia, Iran, Afganistan, Pakistan, Bengali, Ca mirul hindus, Statele unite ale Indoneziei; Ibidem, p. 145. 19 Liban cu popula ie cre tin i musulman ; Ibid., p. 146. 20 T tari, Ba kiri, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Federa ia Transcaucazian , China, India, Israel, Malaysia, Cipru, Etiopia, Eritreea, Madagascar, Ciad; Ibidem. 21 coli teologice superioare n Islam ; V. Panaite, op. cit., p. 505. 22 D. Sourdel, op. cit, 147. 23 Ibidem, p. 148. 27 Ibidem, p. 151-153. 34 K:J:Holsti, InternationalPolitics, New Jersey, 1995, p. 74, apud Islam i democra ie, p. 5, n.9. 35 V. Panaite, op. cit, p. 148. 36 D. Sourdel, op. cit., p. 148. 37 Ciocnirea civiliza iilor i refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucure ti, 1998, p. 101-105.
1 6

224

38 Islam i democra ie, p. 6.; Nicolae Negru, Lumea islamic de la tefan cel Mare la Ossama ben Laden, n RevistaSud-Est. Art , cultur , civiliza ie", 2002/2/48, http://www.sud- est.md/numere /20020709/ article_4 / 41 Noi musulmanii, purt tori de drapel la chemarea oamenilor la Dumnezeu, proclam m acum, n sec XV. al hegirei, n numele Islamului, aceast Declara ie a drepturilor omului, care se sprijin din nobilul Coran i din Su nna cea pur a Profetului. 42 V. Panaite, op. cit., p. 146-153. 51 Ibidem, p. 98-100. 55 R zboiul Sfnt contragloba% rii, Editura Incitatus, Bucure ti, 2002, p. 198-199. 62 Ibidem. 67 Coran 2,229; 2,237; 4,12; 4,34; 65,6. 68 Anne- Marie Delcambre, Islamul, Editura C.N.I."Coresi S.A., Bucure ti, 1999, p. 104. 69 Ihidem, p. 105;Yusuf Al-Qaradawi, Permis i interzis n Islam, Editura Islam, Timi oara, 1998, p. 135-217. 70 http://www.karamah.org/home.htm. 71 Yusuf Al-Qaradawi, op.cit, p. 16-22. 72 The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, apud http: //.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm: Believing that fundamental rights and universal freedoms in Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in whole or in part or violate or ignore them in as much as they are binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their observance an act of worship and their neglect or violation an abominable sin, and accordingly every person is individually responsible and the Ummah collectively responsible for their safeguard. Article 12: Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and, if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime. 78 Nuh ha Mim Keller, The Concept of bid a in the islamic shariah, 1995, apud http: / / www.masud.co.uk/islam/nub /bida.htm.

225