Sunteți pe pagina 1din 6

Anunt de participare numarul 118742/06.04.

2011

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica. Detalii procedura Autoritate contractanta: Comuna Bucosnita (Primaria Bucosnita) Numar anunt de participare: 118742 / 06.04.2011 Denumire contract: Achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin pentru proiectul integrat Modernizare strazi in comuna Bucosnita, canalizare menajera si statie de epurare in sat Valisoara, reabilitare sediu Primarie in sat Bucosnita, dotare camin cultural in sat Petrosnita, prima infiintare si dotare centru de zi pentru persoane varstnice sat Petrosnita, achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin. Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Comuna Bucosnita (Primaria Bucosnita) Adresa postala: bucosnita nr 154 , Localitatea: Bucosnita , Cod postal: 327060 , Romania , Punct(e) de contact: gheorghe paica , Tel. 0255-519400 , Email: primaria@primariabucosnita.ro , Fax: 0255-519400 , Adresa internet (URL): www.primariabucosnita.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) II.1.1) Descriere Denumirea data contractului de autoritatea contractanta Achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin pentru proiectul integrat Modernizare strazi in comuna Bucosnita, canalizare menajera si statie de epurare in sat Valisoara, reabilitare sediu Primarie in sat Bucosnita, dotare camin cultural in sat Petrosnita, prima infiintare si dotare centru de zi pentru persoane varstnice sat Petrosnita, achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin. II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Comuna Bucosnita, judetul Caras Severin, Romania Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin II.1.3) II.1.4) II.1.5) Anuntul implica Un contract de achizitii publice Informatii privind acordul-cadru Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin pentru proiectul integrat Modernizare strazi in comuna Bucosnita, canalizare menajera si statie de epurare in sat Valisoara, reabilitare sediu Primarie in sat Bucosnita, dotare camin cultural in sat Petrosnita, prima infiintare si dotare centru de zi pentru persoane varstnice sat Petrosnita, achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2) 34928480-6 - Containere si pubele de deseuri (Rev.2) II.1.7) II.1.8) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da Impartire in loturi Nu II.1.9) II.2) II.2.1) Vor fi acceptate variante Nu Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru Cantitatea totala sau domeniul Achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin pentru proiectul integrat Modernizare strazi in comuna Bucosnita,

canalizare menajera si statie de epurare in sat Valisoara, reabilitare sediu Primarie in sat Bucosnita, dotare camin cultural in sat Petrosnita, prima infiintare si dotare centru de zi pentru persoane varstnice sat Petrosnita, achizitii utilaje de colectare a deseurilor in comuna Bucosnita, judet Caras Severin Valoarea estimata fara TVA: 912,818 RON II.2.2) II.3) Optiuni Nu Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 35 zile incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) III.1.1) Conditii referitoare la contract Depozite valorice i garantii solicitate Cuantumul garantiei de participare este de 18000lei.Garantia de buna executie: 5% din pretul fara TVA al contractului III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR),Masura 322 III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) III.2) III.2.1) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu Conditii de participare Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate -Declaratii privind privind nencadrarea n prevederile art. 180 si art.181 -Certificatul de atestare fiscala emis de DGFP - sa ateste lipsa datoriilor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat; - Certificatul fiscal pentru persoanele juridice -sa ateste lipsa datoriilor privind plata impozitelor si taxelor locale; -Cazier fiscal eliberat de DGFP; -Cazier judiciar/certificate echivalent; -Certificat Unic de nregistrare O.R.C -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (n termen de valabilitate la datei deschiderii ofertelor), n original sau copie legalizata, valabil 30 de zile de la data emiterii. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

-formularul-Informatii generale. -bilantul contabil 2007, 2008 si 2009, insotit de contul de profit si pierderi, vizat si inregistrat la organele competente. Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Valoarea minima a cifrei medii de afaceri 2007, 2008, 2009: 1800000 lei III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate -Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani - copii dupa contracte, recomandari ale beneficiarilor procese verbale de primire si proces verbal de punere n functiune. Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) - Furnizarea de produse similare - utilaj pentru compactarea deseurilor menajere: in valoare de minim 790000 lei - Furnizarea de produse similare pubele : in valoare de minim 110000 lei III.2.4) III.3) III.3.1) Contracte rezervate Nu Conditii specifice pentru contractele de servicii Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) IV.2) IV.2.1) Tipul procedurii Tipul procedurii Licitatie deschisa Criterii de atribuire Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut

IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3)

Se va organiza o licitatie electronica Nu Informatii administrative Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 79/15.03.2011 Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu

exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.05.2011 09:00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 30.05.2011 10:00 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 30.05.2011 11:00 Locul: Primaria comunei Bucosnita Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Orice ofertant sau reprezentanti inputerniciti ai ofertantilor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) VI.2) Contractul este periodic Nu Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR),Masura 322 Tip de finantare: Fonduri europene Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala VI.3) Alte informatii Documentatia de atribuire este accesibila pe SEAP in format electronic , www.elicitatie.ro VI.4) VI.4.1) Cai de atac Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021/3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021/3104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Primaria Comunei Bucosnita Adresa postala: Bucosnita, nr.154 , Localitatea: Bucosnita , Cod postal: 327060 , Romania , Tel. 0255519400 , Email: primaria@primariabucosnita.ro , Fax: 0255519400 , Adresa internet (URL): www.primariabucosnita.ro VI.5) Data expedierii prezentului anunt 01.04.2011 14:25