Sunteți pe pagina 1din 30

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGENr. 96 din 13.04.2007 privind achizi iile publice Publicat : 27.07.2007 n Monitorul Oficial Nr.

107-111 art Nr : 470 MODIFICAT LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634 LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559 LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443 LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380 LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10 LP41-XVI din 06.03.08, MO63-65/28.03.08 art.205 Parlamentul adopt prezenta lege organic . Capitolul I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. No iuni principale n sensul prezentei legi, se folosesc urm toarele no iuni principale: achizi ie public - procurare de bunuri, executare de lucr ri sau prestare de servicii pentru necesit ile uneia sau ctorva autorit i contractante; Agen ia Achizi ii Publice autoritate administrativ de specialitate n subordinea Ministerului Finan elor, care efectueaz reglementarea de stat, supravegherea, controlul i coordonarea interramural n domeniul achizi iilor publice; [Art.1 no iunea n redac ia LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] autoritate contractant - autorit i ale administra iei publice, persoane juridice de drept public, asocia ii ale acestor autorit i sau persoane; bani publici - mijloace ale bugetului de stat, bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale, bugetului asigur rilor sociale de stat, fondurilor speciale, mijloace speciale al institu iilor e publice, mijloace ale fondurilor asigur rii obligatorii de asisten medical , mprumuturi externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate; contract de achizi ii publice - contract cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre unul sau mai mul i operatori economici i una sau mai multe autorit i contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lucr ri sau prestarea de servicii n sensul prezentei legi; documenta ie standard - documenta ie care cuprinde toate informa iile legate de obiectul contractului de achizi ii publice i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini

sau, dup caz, documenta ia descripti ; garan i a ofertei - sum de bani sau garan ia depunerii acestei sume, care este prezentat autorit ii contractante de c tre ofertant mpreun cu oferta i care asigur validitatea acestei oferte; garan ie contract al - asigurarea execut rii obliga iilor stipulate n contractul de achizi ii publice ncheiat ntre autoritatea sau autorit ile contractante i ofertantul c ruia i-a fost atribuit contractul; grup de lucru pentru achi i ii - grup de speciali ti n cadrul autorit ii contractante care realizeaz proceduri de achizi ii publice; licita ie deschis - procedur public n cadrul c reia orice operator economic interesat poate prezenta o ofert ; licita ie li itat - procedur public n cadrul c reia orice operator economic poate solicita s participe i n cadrul c reia numai operatorii economici preselecta i de autoritatea contractant i pot prezenta ofertele; mijloc electronic - mijloc care utilizeaz echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digital , i de stocare a datelor ce snt difuzate, transmise i recep ionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; oferta cea mai avantajoas economic - ofert desemnat c tig toare conform criteriilor stabilite de prezenta lege i determinate n cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ii publice; ofertant - operator economic care a prezentat o ofert n cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizi ii publice; operator economic - furnizor de bunuri, executant de lucr ri i/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoan fizic sau juridic , orice entitate public sau asocia ie de astfel de persoane i/sau entit i care furnizeaz pe pia bunuri, execut lucr ri i/sau presteaz servicii Arti l l 2 Domeniul de aplicare a legii (1) Prezenta lege se aplic contractelor de achizi ii publice care nu snt specificate la art i a c ror valoare estimativ , f r taxa pe valoarea ad ugat , este egal sau mai mare dect urm toarele praguri: a) pentru contractele de achizi ii publice de bunuri - 20 000 de lei; b) pentru contractele de achizi ii publice de lucr ri i servicii - 25 000 de lei (2) Prezenta lege se aplic i contractelor de achizi ii publice subven ionate direct cu peste 50 la sut de c tre autorit ile contractante i care nu se refer la excep iile specificate la art (3) Prezenta lege prevede i particularit i privind contractele de achizi ii publice care nu snt specificate la art i a c ror valoare estimativ , f r taxa pe valoare ad ugat , este egal sau mai mare dect urm toarele praguri: a) pentru contractele de achizi ii publice de bunuri i servicii - 2 500 000 de lei; b) pentru contractele de achizi ii publice de lucr ri - 99 000 000 de lei (4) Contractele de achizi ii publice a c ror valoare estimativ , f r taxa pe valoarea ad ugat , nu dep e te pragurile men ionate la alin.(1) se efectueaz n conformitate cu regulamentul achizi iilor publice de valoare mic , aprobat de Guvern. (5) Prezenta lege se aplic n modul corespunz tor diferitelor forme de parteneriat public-privat neinterzise de lege. [Art al ( ) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] Arti l l 3. Calcularea valorii estimative a contractelor de achizi ii publice i planificarea acestor contracte (1) Calcularea valorii estimative a unui contract de achizi ii publice se bazeaz pe valoarea total spre plat , f r taxa pe valoarea ad ugat , estimat de autoritatea contractant . Structura valorii totale spre plat include orice form de remunerare, inclusiv orice fel de premii, taxe,

comisioane, profit ob inut i/sau plata de prime sau pl i n beneficiul ofertan ilor, innd cont, totodat , de orice form de op iune posibil i de eventualele prorog ri ale contractului. (2) Modalitatea calcul rii valorii estimative a contractelor de achizi ii publice i planific rii acestora va fi stabilit ntr-un regulament aprobat de Guvern. Arti l l 4. Excep ii Prevederile prezentei legi nu se aplic : a) contractelor de servicii de cercetare-dezvoltare, al c ror beneficiar este n exclusivitate autoritatea contractant , utilizate n scopuri proprii i n exercitarea propriilor activit i, cu condi ia c serviciile prestate snt remunerate n totalitate de c tre autoritatea contractant i pre ul lor nu dep e te sau se afl n limitele pre urilor de pe pia a acestor servicii; b) contractelor de achizi ii publice care au ca obiect serviciile de arbitraj i/sau de conciliere; c) contractelor de achizi ii publice privind emisiunea, cump rarea, vnzarea sau transferul de titluri ori de alte instrumente financiare, n special opera iunile de acumulare de bani sau de capital ale autorit ilor contractante; 1 c ) contractelor de imprimare a bancnotelor i de batere a monedelor metalice, precum i de transportare a acestora; [Art.4 lit.c1) introsus prin LP41-XVI din 06.03.08, MO63-65/ 8.03.08 art.205] c2 ) contractelor cu caracter de adeziune, ncheiate de c tre Banca Na ional a Moldovei cu institu ii financiare interna ionale, cu operatori economici nereziden i, conform c rora se livreaz bunuri, lucr ri i servicii ce asigur deservirea sistemului automatizat de pl i interbancare, a pie ei valorilor mobiliare de stat i interbancare, gestionarea rezervelor valutare ale statului, deservirea opera iunilor valutare ale statului, inclusiv a datoriei externe, auditul extern al d rilor de seam financiare anuale, conturilor i registrelor B ncii Na ionale; [Art.4 lit.c2) introsus prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380] d) serviciilor prestate de Banca Na ional a Moldovei; e) contractelor de achizi ii publice declarate secrete, conform legisla iei, dac executarea acestora necesit m suri speciale de siguran , stabilite de legisla ie; f) contractelor de achizi ii publice care au ca obiect contractele de munc ; g) contractelor de concesiune a lucr rilor i serviciilor publice; h) contractelor de achizi ii publice atribuite de o autoritate contractant unei alte autorit i contractante sau unei asocia ii de autorit i contractante pe baza unui drept exclusiv de care acestea dispun n temeiul unei legi; i) contractelor de achizi ii publice care au ca obiect achizi ia de bunuri n scop de revnzare; j) contractelor de achizi ionare de c tre autorit ile contractante a bunurilor din rezervele materiale de stat i de mobilizare; k) contractelor de achizi ionare a bunurilor, lucr rilor i serviciilor ce in de producerea sau de comer ul cu arme, muni ii i sisteme de armament; l) contractelor de achizi ii publice reglementate de diferite norme procedurale i atribuite: - n temeiul unui acord interna ional ncheiat de Republica Moldova i unul sau mai multe state ter e privind bunurile sau lucr rile necesare realiz rii sau exploat rii n comun a unei lucr ri de c tre statele semnatare ori privind serviciile necesare realiz rii sau exploat rii n comun a unui proiect de c tre statele semnatare; - n temeiul unui acord interna ional referitor la sta ionarea trupelor i la angajamentele Republicii Moldova sau ale unui stat ter ; - conform procedurii specifice a unei organiza ii interna ionale. m) contractelor de tip rire a buletinelor de vot i a altor documente electorale, de aprovizionare cu materiale i echipament destinat organelor electorale n perioada electoral . [Art.4 lit.m) introdus prin LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

Arti l l 5 Regimul special (1) Autorit ile contractante din domeniul ap r rii na ionale, ordinii publice, siguran ei i securit ii na ionale au obliga ia de a aplica prevederile prezentei legi, cu excep ia cazurilor stabilite la art.4. (2) Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achizi ii publice poate fi rezervat de c tre Guvern, n propor ie ce nu va dep i 20 la sut din volumul achizi iilor, Societ ii Orbilor, Societ ii Invalizilor, Asocia iei Surzilor, Atelierului de Produc ie al Spitalului de Psihiatrie Republican, institu iilor penitenciare i altor persoane defavorizate sau pot fi stabilite condi ii preferen iale de participare la aceste proceduri n cadrul programelor de ocupare a for ei de munc , n modul stabilit de legisla ie. Arti l l 6. Principiile de reglementare a rela iilor privind achizi iile publice Reglementarea rela iilor privind achizi iile publice se efectueaz n baza urm toarelor principii: a) utilizarea eficient a finan elor publice i minimalizarea riscurilor autorit ilor contractante; b) transparen a achizi iilor publice; c) asigurarea concuren ei i combaterea concuren ei neloiale n domeniul achizi iilor publice; d) protec ia mediului i promovarea unei dezvolt ri durabile prin intermediul achizi iilor publice; e) men inerea ordinii publice, bunelor moravuri i siguran ei publice, ocrotirea s n t ii, protejarea vie ii oamenilor, florei i faunei; f) liberalizarea i extinderea comer ului interna ional; g) libera circula ie a m rfurilor, libertatea de stabilire i de prestare a serviciilor; h) tratament egal, impar ialitate, nediscriminare n privin a tuturor ofertan ilor i operatorilor economici; i) favorizarea operatorilor economici reziden i ai Republicii Moldova n m sura n care aceasta nu contravine normelor de drept interna ional, parte a c rora este Republica Moldova; j) asumarea r spunderii n cadrul procedurilor de achizi ie public . Arti l l 7. Cadrul juridic (1) Rela iile privind achizi iile publice snt reglementate de prezenta lege i de alte legi, de hot rrile Guvernului adoptate n conformitate cu prezenta lege. (2) n cazul n care tratatul interna ional la care Republica Moldova este parte stabile te alte norme dect cele prev zute de prezenta lege, se aplic normele tratatului interna ional. C itol l E LE E TAREA DE STAT A ACH Z L R PUBL CE Arti ol l 8. Agen ia Achizi ii Publice [Art.8 titlul n redac ia LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] (1) Agen ia Achizi ii Publice, denumit n continuare Agen ie, este o autoritate administrativ de specialitate n subordinea Ministerului Finan elor, constituit n scopul reglement rii de stat, efectu rii supravegherii, controlului i coordon rii interramurale n domeniul achizi iilor publice. Agen ia are autonomie func ional . [Art.8 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] (2) Agen ia dispune de bilan propriu, de cont de decontare, de tampil cu Stema de Stat a Republicii Moldova i denumirea Agen iei n limba de stat. Arti ol l 9. Atribu iile de baz ale Agen iei n domeniul achizi iilor publice (1) Agen ia are urm toarele atribu ii de baz : a) elaboreaz i propune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative necesare execut rii prezentei legi, elaboreaz propuneri n ce prive te modificarea i completarea legisla iei privind achizi iile publice; b) coordoneaz , monitorizeaz , evalueaz i controleaz modul n care autorit ile contractante respect procedurile de achizi ii publice i de atribuire a contractelor de achizi ii publice;

i men ine lista operatorilor economici califica i i lista de interdic ie a operatorilor economici; d) elaboreaz i pune n aplicare documenta ia standard pentru procedurile de achizi ii publice; e) examineaz i nregistreaz documentele de licita ie naintate de autorit ile contractante; f) examineaz d rile de seam privind procedurile de achizi ii publice; g) examineaz i nregistreaz contractele de achizi ii publice ncheiate n urma procedurilor de achizi ie, cu excep ia celor ncheiate n urma procedurii prin cerere a ofertelor de pre uri; h) solicit reexaminarea sau anuleaz , dup caz, rezultatele procedurilor de achizi ii publice; i) gestioneaz registrul automatizat al achizi iilor publice; j) examineaz i solu ioneaz litigiile dintre participan ii la procedurile de achizi ii publice; k) acord autorit ilor contractante ajutor metodologic i consulta ii n domeniul achizi iilor publice, ini iaz i sus ine ac iunile de instruire a personalului autorit ilor contractante implicat n organizarea, desf urarea procedurilor de achizi ii publice i atribuirea contractelor de achizi ii publice; l) editeaz Buletinul achizi iilor publice, elaboreaz i ntre ine n re eaua global Internet pagina web Achizi iile publice ale Republicii Moldova, n care se vor publica invita iil e i informa iile privind achizi iile publice i atribuirea contractelor de achizi ii publice; m) prezint Guvernului, trimestrial i anual, rapoarte i analize statistice privind achizi iile publice; n) solicit i ob ine de la organele competente informa ii despre operatorii economici participan i la procedurile de achizi ii publice, precum i orice informa ie necesar exercit rii atribu iilor; o) colaboreaz cu institu ii interna ionale i agen ii str ine similare n domeniul achizi iilor publice; p) coordoneaz activit ile de utilizare a asisten ei tehnice str ine n domeniul achizi iilor publice; r) exercit alte func ii prev zute de prezenta lege i de alte acte legislative i normative. (2) La nivelul regiunilor de dezvoltare, Agen ia i exercit atribu iile prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale. Arti ol l 10. Desf urarea activit ii i administrarea Agen iei Desf urarea activit ii i administrarea Agen iei se efectueaz n conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. Arti ol l 11. Bugetul Agen iei (1) Bugetul Agen iei se formeaz din: a) venituri proprii provenite din activit i ce nu contravin prezentei legi; b) aloca ii de la bugetul de stat; c) alte surse adi ionale stabilite conform legisla iei. (2) Bugetul Agen iei se elaboreaz , se examineaz , se aprob i se execut n modul stabilit de legisla ie. C itol l III PARTICIPAN II LA PROCEDURILE DE ACHIZI II PUBLICE Sec i ea 1. Autorit ile contractante Articolul 12. Calitatea de autoritate contractant (1) Autorit i contractante snt autorit ile publice, definite n legisla ia Republicii Moldova, persoanele juridice de drept public, asocia iile acestor autorit i sau persoane. (2) Persoan juridic de drept public este orice entitate: a) constituit exclusiv pentru a satisface necesit ile de interes public, neavnd scop lucrativ (industrial sau comercial); b) care dispune de personalitate juridic ; c) a c rei activitate este asigurat cu bani publici sau a c rei gestiune constituie obiectul

c) ntocme te, actualizeaz

controlului din partea autorit ilor publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau al c rei consiliu de administra ie, de conducere sau de supraveghere este format, n propor ie de peste 50 la sut , din membri numi i de c tre entit ile men ionate. (3) Autoritate contractant este i o asocia ie de autorit i contractante, membrii c reia desemneaz din rndul lor, prin act juridic civil, o persoan juridic care i reprezint , n calitate de achizitor unic, n raporturile cu orice operator economic, executant de lucr ri sau prestator de servicii. (4) Prin hot rre de Guvern, pot fi calificate drept autorit i contractante i alte persoane juridice care au obliga ia de a efectua achizi ii publice, conform prezentei legi, n cazul n care activitatea acestora se desf oar pe pie e n care concuren a este exclus prin act normativ sau administrativ ori n virtutea existen ei unei pozi ii de monopol. (5) Orice alt entitate care nu ntrune te cumulativ cerin ele specificate la alin.(2) poate fi calificat autoritate contractant , la dorin sau la decizia organelor de conducere competente, cu condi ia efectu rii achizi iilor n strict conformitate cu prezenta lege. (6) Autoritate contractant este i autoritatea public desemnat de Guvern pentru organizarea i desf urarea centralizat a procedurilor de achizi ii publice n scopul satisfacerii unor necesit i de acelea i bunuri, lucr ri sau servicii pentru mai multe autorit i contractante. Articolul 13. Atribu iile autorit ilor contractante n domeniul achizi iilor publice (1) n domeniul achizi iilor publice, autorit ile contractante: a) creeaz grupuri de lucru responsabile de realizarea achizi iilor publice n cadrul acestor autorit i; b) elaboreaz planuri anuale i trimestriale de efectuare a achizi iilor publice; c) ntocmesc invita ii n cadrul procedurilor de achizi ii publice; d) elaboreaz documente de licita ie i alte documente aplicabile n cadrul procedurilor de achizi ii publice; e) ini iaz i desf oar proceduri de achizi ii publice; f) asigur participarea larg a operatorilor economici la procedurile de achizi ii publice; g) examineaz , evalueaz i compar ofertele operatorilor economici prezentate n cadrul procedurilor de achizi ii publice; h) ncheie contracte de achizi ii publice cu operatorii economici; i) ntocmesc d ri de seam privind rezultatul procedurilor de achizi ii publice i le prezint Agen iei; j) execut i gestioneaz contractele de achizi ii publice n termenele i n condi iile stabilite; k) p streaz i in eviden a tuturor documentelor ntocmite i aplicate n cadrul procedurilor de achizi ii publice. (2) Autoritatea contractant este obligat : a) s asigure eficien a achizi iilor publice; b) s asigure obiectivitatea i impar ialitatea n cadrul procedurilor de achizi ii publice; c) s asigure transparen a i publicitatea procedurilor de achizi ii publice; d) s transmit , la solicitarea Agen iei, orice informa ie privind ncheierea i executarea contractelor de achizi ii publice. Articolul 14. Exercitarea atribu iilor de c tre autorit ile contractante (1) Autoritatea contractant i exercit atribu iile prin intermediul unui grup de lucru pentru achizi ii, creat n acest scop din func ionari i speciali ti ai autorit ii contractante cu experien profesional n domeniul achizi iilor publice, n limitele personalului scriptic. n func ie de obiectul achizi iei, autoritatea contractant poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru pentru achizi ii. (2) Autoritatea contractant este n drept s atrag , n caz de necesitate, n componen a grupului

de lucru pentru achizi ii, n calitate de consultan i, speciali ti i exper i din domeniul n care se efectueaz achizi ia. n cazuri expres prev zute de legisla ie, speciali tii i exper ii snt atra i n grupul de lucru cu drept de vot. (3) Membrul grupului de lucru are obliga ia de a semna, pe propria responsabilitate, o declara ie de confiden ialitate i impar ialitate prin care se angajeaz s respecte necondi ionat prevederile prezentei legi i prin care confirm , totodat , c : a) nu este so , rud sau afin pn la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertan i; b) n ultimii trei ani, potrivit nscrierilor din carnetul de munc , nu a activat n baza contractului individual de munc sau de colaborare cu unul dintre ofertan i ori nu a f cut parte din consiliul de administra ie sau din orice alt organ de conducere sau de administra ie al acestora; c) nu de ine cote-p r i sau ac iuni n capitalul social subscris al ofertan ilor. (4) n cazul n care unul dintre membrii grupului de lucru constat , nainte de edin a de deschidere a ofertelor, c se afl n una sau n mai multe dintre situa iile specificate la alin.(3), el va solicita imediat nlocuirea sa n componen a grupului cu o alt persoan . (5) n cazul nerespect rii prevederilor alin.(3) i (4), Agen ia este n drept s anuleze procedura de achizi ie. (6) Grupul de lucru pentru achizi ii i desf oar activitatea conform prevederilor prezentei legi i regulamentului aprobat de Guvern. Sec iunea a 2-a. Operatorul economic Articolul 15. Participarea operatorului economic la procedurile de achizi ii publice (1) Orice operator economic cu statut de ntreprinz tor, rezident sau nerezident, persoan fizic sau juridic , are dreptul de a participa, n condi iile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achizi ii publice, cu excep ia cazurilor cnd autoritatea contractant achizi ioneaz obligatoriu bunuri i servicii indigene conform listei aprobate anual de c tre Guvern. [Art.15 al.(1) modificat prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380] (2) Operatorii economici nereziden i beneficiaz de drepturile i facilit ile conferite de prezenta lege operatorilor economici reziden i doar n cazul achizi iilor publice specificate la art.2 alin.(3), cu condi ia respect rii prevederilor alin.(3) din prezentul articol. (3) Operatorul economic str in beneficiaz n Republica Moldova de acelea i drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizi ii publice de care beneficiaz operatorii economici din Republica Moldova n ara n care operatorul economic str in este rezident. (4) Operatorii economici se pot asocia n scopul prezent rii ofertelor i/sau se pot prezenta n calitate de ofertan i asocia i. Asocia ia (grupul de operatori economici) poate fi obligat s ob in o anumit form juridic de organizare n cazul cnd aceast transformare este necesar n scopul bunei execut ri a contractului. (5) Condi iile de participare impuse operatorului economic, ce includ garan iile financiare, calific rile tehnice i informa ia necesar pentru stabilirea capacit ii financiare, comerciale i tehnice a operatorului economic, precum i verificarea calific rilor, nu vor fi mai pu in favorabile operatorului economic nerezident dect operatorului economic rezident i nu vor discrimina n nici un alt mod operatorul economic nerezident. Articolul 16. Datele de calificare ale operatorilor economici (1) Pentru constatarea datelor de calificare n cadrul procedurilor de achizi ii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorit ile competente stabilite de autoritatea contractant n cadrul procedurilor de achizi ie public , care certific : a) competen a managerial , experien a, buna reputa ie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnic , capacitatea financiar , alte capacit i necesare execut rii calitative a contractului de

achizi ii publice pe ntreaga perioad de valabilitate a acestuia; b) mputernicirea de a ncheia contractul de achizi ii publice; c) bonitatea, implicit certificate care atest c el nu se afl n proces de lichidare sau de insolvabilitate, c patrimoniul s u nu este sechestrat, c activitatea sa de afaceri nu este suspendat ; d) achitarea impozitelor i altor pl i obligatorii n conformitate cu legisla ia rii n care el este rezident; e) neaplicarea sanc iunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, fa de persoanele de conducere ale operatorului economic n leg tur cu activitatea lor profesional sau cu prezentarea de date eronate n scopul ncheierii contractului de achizi ii publice; f) componen a fondatorilor i a persoanelor afiliate. (2) Autoritatea contractant va lua n considerare dreptul operatorului economic la protec ia propriet ii lui intelectuale i a secretului comercial. (3) Autoritatea contractant evalueaz datele de calificare ale operatorului economic conform criteriilor i modului expuse n documentele de atragere a ofertelor. (4) Autoritatea contractant poate descalifica ofertantul n orice etap a procedurii de achizi ie n cazul cnd va constata c datele de calificare prezentate de acesta snt eronate sau incomplete, precum i n alte cazuri prev zute de prezenta lege i de alte acte legislative i normative. (5) Ofertantul poate fi descalificat n cazul n care nu ofer informa ia suplimentar solicitat de autoritatea contractant n termenele solicitate de aceasta. (6) Se interzice descalificarea ofertantului n temeiul faptului c datele de calificare prezentate de el snt ntr-o m sur nensemnat imprecise sau incomplete. (7) Autoritatea contractant va solicita ofertantului, dup caz, s prezinte documente doveditoare i, n cazul cnd apar incertitudini cu privire la situa ia personal a acestui ofertant i operator economic, poate solicita cooperarea i informa iile necesare de la autorit ile competente, inclusiv din str in tate. (8) Organele competente i organele de ocrotire a normelor de drept vor prezenta gratuit, n termen de cel mult 10 zile calendaristice, la solicitarea autorit ii contractante, o informa ie sistematizat sau orice informa ie despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic n organiza ii sau grup ri criminale, precum i alte date despre ofertant i operatorul economic respectiv, prev zute de prezenta lege. n cazul operatorului economic nerezident, o asemenea informa ie poate fi solicitat de la autorit ile competente din str in tate potrivit uzan elor (practicilor) interna ionale. Articolul 17. Lista operatorilor economici califica i (1) Lista operatorilor economici califica i reprezint un nscris oficial care asigur accesibilitatea operatorului economic n cadrul procedurilor de achizi ie public . (2) nscrierea n Lista operatorilor economici califica i nu este obligatorie, ea se face la solicitarea operatorului economic, cu ob inerea, n urma nscrierii, a certificatului de confirmare. (3) Lista operatorilor economici califica i este ntocmit , actualizat i men inut de c tre Agen ie conform regulamentului aprobat de Guvern. Articolul 18. Lista de interdic ie a operatorilor economici (1) Lista de interdic ie a operatorilor economici reprezint un nscris oficial i este ntocmit de c tre Agen ie cu scopul de a limita, pe o perioad de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achizi ie public , prev zute de prezenta lege. (2) Lista de interdic ie a operatorilor economici este ntocmit , actualizat i men inut de c tre Agen ie conform regulamentului aprobat de Guvern. Capitolul IV PUBLICITATEA I TRANSPAREN A Articolul 19. Anun ul de inten ie (1) Autoritatea contractant este obligat s publice n Buletinul achizi iilor publice un anun de

inten ie privind achizi iile publice preconizate. n cazul achizi iilor publice prev zute la art.2 alin.(3), anun ul de inten ie va fi publicat i n Official Journal of the European Community. (2) Anun ul de inten ie va fi publicat n mod separat pentru bunuri, lucr ri i servicii, n cel mult 30 de zile calendaristice de la data aprob rii bugetului propriu al autorit ii contractante respective. (3) Anun ul de inten ie va cuprinde toate contractele de achizi ii publice preconizate a fi atribuite pn la sfr itul anului bugetar. Pentru contractele de achizi ie a c ror valoare estimativ pentru bunuri i servicii este mai mic de 200 000 de lei, iar pentru lucr ri este mai mic de 1 000 000 de lei, publicarea anun ului de inten ie nu este obligatorie. (4) Publicarea anun ului de inten ie nu oblig autoritatea contractant s efectueze achizi ia public respectiv . Articolul 20. Reguli generale privind ntocmirea i publicarea invita iei de prezentare a ofertelor (1) Autoritatea contractant este obligat s publice n Buletinul achizi iilor publice i pe pagina web a Agen iei invita ia de prezentare a ofertelor, denumit n continuare invita ie, n toate cazurile prev zute de prezenta lege, conform procedurii de achizi ie aplicate. n cazul achizi iilor publice specificate la art.2 alin.(3), invita ia va fi publicat i n Official Journal of the European Community. (2) Invita ia va fi publicat n limba de stat i, dup caz, n una din limbile de circula ie interna ional . (3) La ntocmirea i perfectarea invita iei vor fi utilizate formulare standard, aprobate n acest scop, care s permit publicitatea achizi iilor publice. (4) n scopul asigur rii unei transparen e maxime, autoritatea contractant are dreptul de a publica invita ia i n alte mijloace de informare n mas , na ionale sau interna ionale, dar numai dup publicarea invita iei respective n Buletinul achizi iilor publice i pe pagina web a Agen iei. Invita ia publicat i n alte mijloace de informare locale, na ionale sau interna ionale va men iona num rul i data Buletinului achizi iilor publice n care a fost publicat invita ia i nu va con ine alte informa ii dect cele publicate n buletinul dat. (5) Invita ia va fi publicat n termene care s ofere tuturor operatorilor economici interesa i, f r nici o discriminare, posibilit i reale de participare la procedurile de atribuire a contractului de achizi ii publice. (6) Dac dup publicarea invita iei, dar nainte de timpul prev zut pentru deschiderea sau primirea ofertelor, apare necesitatea de a corecta sau de a republica invita ia, invita ia corectat va fi publicat n acelea i mijloace de informare n mas i va avea aceea i valoare ca i invita ia original . Articolul 21. Anun ul de atribuire a contractului de achizi ii publice (1) Autoritatea contractant este obligat s publice n Buletinul achizi iilor publice i pe pagina web a Agen iei anun ul de atribuire a contractului de achizi ii publice nu mai trziu de 30 de zile calendaristice de la data ncheierii acestuia. (2) Anun ul de atribuire a contractului de achizi ii publice va cuprinde ca minimum urm toarele date privind: a) natura i cantitatea bunurilor, lucr rilor sau serviciilor care fac obiectul contractului atribuit; b) denumirea i adresa juridic a autorit ii contractante care a atribuit contractul; c) data atribuirii contractului; d) denumirea i alte date de identificare ale operatorului economic c tig tor; e) valoarea contractului atribuit; f) temeiul legal de utilizare a procedurii respective de atribuire a contractului; g) procedura utilizat .

Articolul 22. Informarea ofertan ilor (1) Autoritatea contractant , la solicitarea ofertan ilor, este obligat s ofere informa ii: a) privind procedurile de achizi ie aplicate; b) ofertantului refuzat - privind motivele neselect rii ofertei lui, dar i caracteristicile i avantajele relative, precum i denumirea complet a ofertantului c tig tor. (2) Autoritatea contractant va informa ofertan ii participan i la procedurile de achizi ie, la solicitarea acestora, despre toate deciziile de atribuire a contractelor. (3) Nu se prezint informa ia, ce ine de contractul atribuit, care contravine legii i interesului public. (4) Ofertantul refuzat poate solicita informa ii doveditoare c achizi ia a avut loc impar ial. n acest scop, autoritatea contractant va oferi gratuit informa ii privind caracteristicile i avantajele relative ale ofertantului c tig tor i pre ul contractului, cu excep ia cazurilor cnd comunicarea acestor informa ii ar putea prejudicia concuren a la licita iile viitoare. Capitolul V CERIN ELE PRINCIPALE FA DE PROCEDURA DE ACHIZI IE Articolul 23. Regulile aplicabile comunic rii (1) Comunic rile, schimburile de informa ii i stocarea acestora se realizeaz astfel nct s se asigure p strarea integrit ii datelor i confiden ialitatea ofertelor i a cererilor de participare, precum i analizarea de c tre autorit ile contractante a con inutului ofertelor i al cererilor de participare numai dup expirarea termenului prev zut pentru prezentarea lor. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicare pe cale electronic , precum i caracteristicile tehnice ale acestora trebuie s fie disponibile publicului n permanen i s fie compatibile cu tehnologiile de informare i de comunicare general utilizate. (3) Aplicarea dispozitivelor de transmisie i recep ie electronic a ofertelor, precum i a dispozitivelor de recep ie electronic a cererilor de participare, are loc cu respectarea urm toarelor reguli: a) informa iile privind specifica iile necesare prezent rii pe cale electronic a ofertelor i a cererilor de participare, inclusiv ncriptarea, trebuie s fie disponibile p r ilor interesate; b) ofertele electronice trebuie s fie confirmate prin semn tura digital . Articolul 24. Formele de comunicare (1) Toate comunic rile, precum i toate schimburile de informa ii pot fi realizate, la alegerea autorit ii contractante, prin po t , prin fax, pe cale electronic , prin telefon sau prin combinarea acestor mijloace. (2) Mijloacele de comunicare alese trebuie s fie general accesibile i s nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achizi ii publice. Articolul 25. Cerin a confirm rii documentelor Autoritatea contractant este n drept s cear ofertantului confirmarea documentelor pe care le-a prezentat, n condi iile stabilite pentru aceast categorie de documente. Articolul 26.Termenele de depunere i primire a cererilor de participare i a ofertelor (1) Termenul-limit de depunere i primire a cererilor de participare i a ofertelor va fi suficient pentru a le permite operatorilor economici, att din ar ct i din str in tate, s se preg teasc i s prezinte oferte naintea nchiderii procedurilor de licita ie. (2) La stabilirea termenului-limit , autorit ile contractante vor lua n considerare complexitatea achizi iilor preconizate, aria de subcontractare anticipat i timpul obi nuit pentru transmiterea ofertelor prin po t din ar i din str in tate. (3) Autoritatea contractant este responsabil de stabilirea termenului de depunere i primire a cererilor de participare i a ofertelor. (4) n cazul licita iilor deschise i limitate, termenul de depunere i primire a cererilor de participare i a ofertelor va fi de cel pu in 15 zile calendaristice din data public rii anun ului de participare, iar n cazul achizi iilor publice men ionate la art.2 alin.(3) - de cel pu in 40 de zile

calendaristice. n cazul contractelor repetate i n caz de urgen , argumentat de autoritatea contractant , termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel pu in 10 zile calendaristice. (5) n cazul procedurilor prin cererea ofertelor de pre uri, termenul de prezentare i primire a ofertelor va fi de cel pu in 3 zile calendaristice pentru bunuri i de 10 zile calendaristice pentru lucr ri i servicii de la data transmiterii invita iei de participare. n cazul achizi iilor secundare, contractelor repetate, precum i n caz de urgen , argumentat de autoritatea contractant , termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel pu in 2 zile calendaristice pentru bunuri i 5 zile calendaristice pentru lucr ri i servicii. Articolul 27. Regulile privind descrierea bunurilor, lucr rilor i serviciilor (1) Caracteristicile bunurilor, lucr rilor i serviciilor solicitate de autoritatea contractant vor reprezenta o descriere exact i complet a obiectului achizi iei, astfel nct fiecare cerin i criteriu, stabilite de autoritatea contractant , s fie ndeplinite. (2) Caracteristicile obiectului achizi iei trebuie s corespund cerin elor autorit ii contractante privind calitatea, eficien a, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele i metodele de producere, precum i procedeele de determinare a conformit ii lui cu cerin ele documentelor de licita ie. (3) La redactarea caracteristicilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schi elor i descrierilor solicitate de autoritatea contractant : a) se efectueaz descrierea fizic a bunurilor, lucr rilor i serviciilor solicitate, pe baza caracteristicilor tehnice i calitative, obiective i relevante; b) se expune caracteristica calit ilor de exploatare a bunurilor i a eficien ei lucr rilor i serviciilor, n cazul cnd descrierea fizic este imposibil sau cnd parametrii de eficien primeaz ; c) se utilizeaz , la descrierea bunurilor, lucr rilor i serviciilor solicitate, caracteristicile, cerin ele, simbolurile i termenii standard ori standardele interna ionale i cele na ionale recunoscute pe plan interna ional, aprobate de organismul na ional de standardizare. [Art.27 al.(3), lit.c) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] (4) Caracteristicile tehnice nu vor face referin la o anumit marc comercial sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schi sau un tip de bunuri, de lucr ri i de servicii, nu vor indica o origine, un produc tor sau un operator economic concret. n cazul n care nu exist un mod suficient de exact de expunere a cerin elor fa de achizi ie, iar o astfel de referin este inevitabil , caracteristicile vor include cuvintele sau echivalentul. (5) Specifica iile tehnice se vor baza pe standardele interna ionale i cele na ionale, pe reglement rile tehnice i normativele na ionale, dup caz. Articolul 28. Limba de ntocmire a documenta iei standard (1) Documentele de preselec ie, de licita ie i alte documente privind achizi iile publice se ntocmesc i se public n limba de stat. (2) Documentele specificate la alin.(1) pot fi ntocmite i n una din limbile de circula ie interna ional n cazul n care: a) natura bunurilor, lucr rilor i serviciilor solicitate impune atragerea de operatori economici, resurse, tehnologii str ine, prestarea de servicii de expertiz sau antrenarea de concuren i str ini; b) pre ul estimativ al bunurilor, lucr rilor i serviciilor solicitate dep e te pragurile prev zute la art.2 alin.(3). (3) Ofertele se prezint n limba de stat. Orice operator economic are dreptul s fac referin e la documentele de licita ie i s - i formuleze cerin ele n limba n care a prezentat oferta. Articolul 29. Respingerea tuturor ofertelor (1) Autoritatea contractant poate respinge oricnd toate ofertele pn la acceptarea acestora. O astfel de ac iune este justificat de lipsa unei concuren e efective, de imposibilitatea acoperirii financiare ori de necorespunderea ofertelor cerin elor stabilite n documentele de licita ie.

(2) n tiin area privind respingerea tuturor ofertelor va fi expediat tuturor ofertan ilor n decurs de cel mult 3 zile calendaristice. Autoritatea contractant va comunica, la interpelarea oric rui ofertant, temeiurile respingerii. Articolul 30. Coruperea din partea operatorilor economici (1) Autoritatea contractant va respinge oferta n cazul n care va constata c operatorul economic care a prezentat-o propune sau consimte s propun , direct sau indirect, oric rei persoane cu func ie de r spundere sau oric rui angajat, fost sau actual, al autorit ii contractante o favoare n orice form , o ofert de angajare sau orice alt serviciu ca recompens pentru anumite ac iuni, decizii ori aplicarea unor proceduri de achizi ie n avantajul s u. (2) Respingerea ofertei i motivele respingerii vor fi consemnate n darea de seam privind procedura de achizi ie i vor fi comunicate imediat operatorului economic n cauz . (3) Agen ia va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativ de corupere comis de operatorul economic sau de reprezentantul autorit ii contractante. (4) Contractele de achizi ii publice ob inute prin corupere, confirmat de hot rrea definitiv a instan ei judec tore ti, snt nule. Articolul 31. Condi iile referitoare la impozite, aspectele de mediu, protec ia muncii (1) Autoritatea contractant poate indica n caietul de sarcini organismele de la care ofertan ii pot ob ine informa ii pertinente privind obliga iile referitoare la impozite, la protec ia mediului, dispozi iile privind protec ia muncii i condi iile de munc n Republica Moldova, care vor fi aplicate lucr rilor efectuate sau serviciilor prestate n decursul perioadei de executare a contractului. (2) Autoritatea contractant care furnizeaz informa iile prev zute la alin.(1) solicit ofertan ilor s men ioneze c , la elaborarea ofertei, au inut seama de obliga iile i dispozi iile privind protec ia muncii i condi iile de munc n vigoare n locul n care urmeaz a fi efectuate lucr rile sau prestate serviciile. Articolul 32. Dosarul achizi iei publice (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a ntocmi dosarul achizi iei publice i de a-l p stra n decurs de 5 ani de la ini ierea procedurii de achizi ie. (2) Documentele care trebuie incluse n dosarul achizi iei publice, precum i cele care urmeaz a fi transmise Agen iei, se stabilesc prin regulamentul aprobat de Guvern. Capitolul VI PROCEDURILE DE ACHIZI IE PUBLIC Sec iunea 1. Tipurile procedurilor de achi i ie public Articolul 33. Procedurile de achizi ie public (1) Contractul de achizi ii publice poate fi atribuit prin urm toarele proceduri: a) licita ie deschis (public ); b) licita ie limitat ; c) acord-cadru; d) dialog competitiv; e) proceduri negociate; f) achizi ie dintr-o singur surs ; g) cerere a ofertelor de pre uri; h) sisteme dinamice de achizi ie; i) licita ie electronic ; j) achizi ie n cazul planurilor de construc ie a locuin elor sociale. [Art.33 al.(1), lit.k) abrogat prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380] (2) Procedura de baz de atribuire a contractului de achizi ii publice este licita ia deschis . Alte proceduri de achizi ie pot fi folosite numai n condi iile expres stabilite de prezenta lege. Sec iunea a 2-a. Licita ia deschis

Articolul 34. Ini ierea licita iei deschise (1) Procedura licita iei deschise cuprinde oferte ale tuturor operatorilor economici care doresc s participe la licita ie. (2) Autoritatea contractant public anticipat, n modul prev zut la art.26, o invita ie de participare la licita ia deschis pentru informarea poten ialilor participan i, astfel nct ace tia s i poat preg ti ofertele. Articolul 35. Invita ia de participare la licita ie n invita ia de participare la licita ia deschis se indic : a) denumirea, sediul autorit ii contractante; b) bunurile, cantitatea i locul livr rii lor; lucr rile, locul efectu rii lor; serviciile, locul prest rii lor; c) termenul livr rii bunurilor, finaliz rii lucr rilor, graficul prest rii serviciilor; d) criteriile i modul de estimare a datelor de calificare ale operatorilor economici; e) prevederea, ce nu poate fi schimbat ulterior, c operatorii economici particip la procedura de achizi ie indiferent de cet enie sau c cercul de participan i este limitat conform art.15 alin.(1); f) modul i locul ob inerii documentelor de licita ie; g) taxa pentru documentele de licita ie, dup caz; h) valuta i modul de achitare a taxei pentru documentele de licita ie; i) limba (limbile) n care se ntocmesc documentele de licita ie; j) locul i termenul de prezentare a ofertelor. Articolul 36. Condi iile oferirii documentelor de licita ie Autoritatea contractant va oferi documentele de licita ie operatorilor economici conform prevederilor specificate n invita ia de participare la licita ie. Taxa pe care autoritatea contractant are dreptul s o perceap pentru documentele de licita ie include numai cheltuielile pentru tip rirea i livrarea lor c tre operatorul economic. Societ ii Orbilor, Societ ii Invalizilor, Asocia iei Surzilor, Atelierului de Produc ie al Spitalului de Psihiatrie Republican, institu iilor penitenciare i altor persoane defavorizate aceste documente li se ofer n mod gratuit. Articolul 37. Documentele de licita ie Structura i con inutul documentelor de licita ie snt stabilite de documenta ia standard aprobat de Guvern. Articolul 38. Explica ii privind documentele de licita ie i modificarea acestora (1) Operatorul economic poate solicita autorit ii contractante explica ii privind documentele de licita ie. La orice demers de acest fel, primit pn la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractant va r spunde n termene care s -i ofere operatorului economic posibilitatea de a depune oferta la timp. F r a indica sursa de la care provine demersul, autoritatea contractant va furniza explica iile n cauz tuturor operatorilor economici c rora le-a oferit documente de licita ie. (2) Pn la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractant are dreptul s modifice documentele de licita ie, fie din proprie ini iativ , fie ca r spuns la demersul cu privire la explica ii al unui operator economic. Informa ia despre operarea modific rilor este comunicat imediat tuturor operatorilor economici c rora autoritatea contractant le-a oferit documente de licita ie i Agen iei. (3) n cazul n care va ine o ntrunire a operatorilor economici, autoritatea contractant va ntocmi procesul-verbal al ntrunirii, care va include demersurile cu privire la explica iile referitoare la documentele de licita ie prezentate la ntrunire, precum i r spunsurile la aceste demersuri, f r indicarea sursei lor. Procesul-verbal va fi adus imediat la cuno tin a tuturor operatorilor economici c rora autoritatea contractant le-a oferit documentele de licita ie, pentru ca ace tia s -l poat lua n considerare la preg tirea ofertelor, i va fi comunicat Agen iei. Procesul-verbal este parte component a documentelor de licita ie i prevederile lui, pe care

autoritatea contractant le consider modific ri sau complet ri ale documentelor de licita ie, urmeaz a fi men ionate respectiv. Articolul 39. Condi iile prezent rii ofertei (1) Autoritatea contractant fixeaz locul, data-limit i ora-limit de prezentare a ofertelor conform art.26. (2) n cazul n care autoritatea contractant d explica ii privind documentele de licita ie, modific aceste documente sau ine o ntrunire a operatorilor economici, termenul de prezentare a ofertelor poate fi prelungit, astfel nct operatorii economici s aib timp suficient pentru a lua n considerare explica iile, modific rile sau prevederile procesului-verbal al ntrunirii. (3) Pn la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractant poate prelungi, la decizia sa, acest termen. (4) Avizul privind prelungirea termenului de prezentare a ofertelor va fi expediat imediat fiec rui operator economic c ruia autoritatea contractant i-a oferit documente de licita ie i Agen iei. (5) Oferta, scris i semnat , se prezint n plic sigilat. Autoritatea contractant elibereaz operatorului economic, n mod obligatoriu, o recipis n care indic data i ora recep ion rii ofertei. (6) Oferta recep ionat de autoritatea contractant dup expirarea termenului de prezentare a ofertelor nu se deschide i se restituie operatorului economic care a prezentat-o. Articolul 40. Termenul de valabilitate a ofertei, modificarea i retragerea ofertei (1) Oferta este valabil n termenul specificat n documentele de licita ie. (2) Pn la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractant i poate propune ofertantului s prelungeasc acest termen. Ofertantul este n drept: a) s resping propunerea, f r a pierde dreptul de retragere a garan iei pentru oferta sa; b) s accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garan iei pentru oferta sa ori oferind noi garan ii pentru ofert pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit. n cazul n care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garan iei pentru ofert sau nu a acordat o nou garan ie pentru ofert , se consider c el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei. (3) n cazul n care documentele de licita ie nu prev d altceva, ofertantul are dreptul s modifice sau s retrag oferta nainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, f r a pierde dreptul de retragere a garan iei pentru ofert . O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dac a fost primit de autoritatea contractant nainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor. Articolul 41. Ofertele alternative (1) Ofertantul are dreptul s prezinte n plus i alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai n cazul n care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic. Numai ofertele alternative se pot abate, ntr-o anumit m sur , de la cerin ele prev zute n documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a prevedea n documentele de licita ie cerin ele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie s le ndeplineasc pentru a fi luate n considerare. n cazul n care autoritatea contractant inten ioneaz s nu permit prezentarea de oferte alternative, ea are obliga ia de a preciza interdic ia respectiv n invita ia de participare. (3) Autoritatea contractant nu are dreptul s resping o ofert alternativ doar pe motiv c aceasta: a) este ntocmit cu utilizarea unor specifica ii tehnice definite n alt mod dect cel prev zut n caietul de sarcini, n cazul cnd ofertantul poate demonstra c solu ia propus asigur ndeplinirea corespunz toare a tuturor cerin elor de natur tehnic solicitate de autoritatea contractant ; b) ar putea fi declarat c tig toare n cazul n care: - contractul de achizi ii publice de bunuri, pentru care s-a organizat procedura de atribuire a

contractului, se transform n contract de achizi ii publice de servicii; - contractul de achizi ii publice de servicii, pentru care s-a organizat procedura de atribuire a contractului, se transform n contract de achizi ii publice de bunuri. Articolul 42. Garan ia pentru ofert i asigurarea execut rii contractului (1) n cazul achizi iei de bunuri i lucr ri, operatorul economic va depune, odat cu oferta, i garan ia pentru ofert . (2) Documentele de licita ie pot stipula cerin ele autorit ii contractante fa de admisibilitatea emitentului garan iei pentru ofert sau a p r ii care o confirm , n cazul existen ei acesteia, fa de forma i condi iile garan iei pentru ofert . Autoritatea contractant nu va respinge oferta pe motiv c garan ia a fost prezentat de un emitent str in, dac acest fapt nu vine n contradic ie cu legisla ia, cu condi ia c garan ia pentru ofert i emitentul corespund cerin elor stipulate n documentele de licita ie. (3) Operatorul economic, nainte de a prezenta oferta, poate cere autorit ii contractante s confirme admisibilitatea emitentului garan iei pentru ofert sau a p r ii care o confirm . Autoritatea contractant trebuie s reac ioneze imediat la un astfel de demers. Aceast confirmare nu poate mpiedica autoritatea contractant s resping garan ia pentru ofert n cazul cnd emitentul sau partea care o confirm a devenit insolvabil sau a pierdut credibilitatea. (4) Autoritatea contractant prevede n documentele de licita ie cerin ele fa de emitent, forma, cuantumul i alte condi ii de baz ale garan iei pentru ofert , precum i cerin ele fa de operatorul economic care depune garan ia pentru ofert , n cazul n care: a) operatorul economic retrage sau modific oferta dup expirarea termenului de prezentare a ofertelor; b) ofertantul c tig tor nu semneaz contractul de achizi ie; c) ofertantul nu accept corectarea gre elilor aritmetice; d) nu se d asigurarea execut rii contractului dup acceptarea ofertei sau nu se execut vreo condi ie, specificat n documentele de licita ie, nainte de semnarea contractului de achizi ie. (5) La achizi ia de bunuri cu o valoare estimativ mai mic de 200 000 de lei i de lucr ri cu o valoare estimativ mai mic de 1 000 000 de lei, autoritatea contractant este n drept s nu cear operatorului economic garan ie pentru ofert . n cazul n care autoritatea contractant cere o astfel de garan ie, operatorul economic va respecta prevederile prezentului articol. (6) Cuantumul garan iei pentru ofert nu trebuie s dep easc 3 la sut din valoarea ofertei prezentate. (7) Autoritatea contractant nu are dreptul s pretind plata garan iei pentru ofert i va restitui imediat documentul de garan ie pentru ofert dup producerea oric ruia din urm toarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garan iei pentru ofert ; b) ncheierea unui contract de achizi ie i depunerea asigur rii execut rii contractului, dac o astfel de asigurare este prev zut n documentele de licita ie; c) suspendarea procedurii de licita ie f r ncheierea unui contract de achizi ie; d) retragerea ofertei nainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, n cazul cnd documentele de licita ie nu prev d inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. (8) La achizi ia de bunuri i lucr ri, autoritatea contractant va cere ca ofertantul s prezinte, n timpul ncheierii contractului, asigurarea execut rii acestuia. (9) Autoritatea contractant va indica n documentele de licita ie cerin ele fa de emitent, forma, cuantumul i alte condi ii de baz ale asigur rii solicitate pentru executarea contractului. (10) nainte de a depune asigurarea execut rii contractului, ofertantul poate cere autorit ii contractante s confirme admisibilitatea unui emitent propus al asigur rii execut rii contractului sau a unei p r i care o confirm . Autoritatea contractant trebuie s reac ioneze imediat la un astfel de demers.

(11) La achizi ia de bunuri cu o valoare estimativ mai mic de 200 000 de lei i de lucr ri cu o valoare estimativ mai mic de 1 000 000 de lei, autoritatea contractant este n drept s nu cear ofertan ilor s prezinte asigurarea execut rii contractului. Dac autoritatea contractant cere prezentarea unei astfel de asigur ri, ea va respecta prevederile prezentului articol. (12) Cuantumul asigur rii execut rii contractului nu trebuie s dep easc 15 la sut din valoarea de deviz a contractului de achizi ie. Articolul 43. Deschiderea ofertelor (1) Deschiderea ofertelor i examinarea, evaluarea i compararea lor ulterioar in de competen a i responsabilitatea autorit ii contractante. (2) Ofertele se deschid la timpul specificat n documentele de licita ie ca dat -limit a termenului de prezentare a ofertelor sau la timpul specificat ca dat -limit a termenului prelungit, n locul i n conformitate cu procedurile stabilite n documentele de licita ie. Ofertan ii sau reprezentan ii acestora au dreptul s participe la deschiderea ofertelor. (3) Denumirea i datele pentru rela ii ale fiec rui ofertant a c rui ofert se deschide i costul ofertei se vor comunica celor prezen i la deschidere, precum i celor care au absentat sau nu au fost reprezenta i la deschidere, la demersul acestora, i se vor nregistra n darea de seam privind procedura de achizi ie. Articolul 44. Examinarea, evaluarea i compararea ofertelor (1) Examinarea, evaluarea i compararea ofertelor se efectueaz f r participarea ofertan ilor sau reprezentan ilor acestora. Pentru a facilita examinarea, evaluarea i compararea ofertelor, autoritatea contractant poate solicita ofertantului doar explica ii n scris asupra acestora. Nu se admit modific ri ale ofertei, inclusiv ale pre ului ei, ce ar face ca oferta s corespund unor cerin e c rora ini ial nu le corespundea. Autoritatea contractant va corecta doar gre elile aritmetice, depistate n ofert n timpul examin rii acesteia, n tiin nd nentrziat ofertantul. (2) Autoritatea contractant are dreptul s considere oferta conform cerin elor dac aceasta con ine abateri nensemnate de la prevederile documentelor de licita ie, erori sau omiteri ce pot fi nl turate f r a afecta esen a ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, n m sura n care este posibil, i se va lua n considerare la evaluarea i compararea ofertelor. (3) Autoritatea contractant nu accept oferta n cazul n care: a) ofertantul nu corespunde cerin elor de calificare; b) ofertantul nu accept corectarea unei gre eli aritmetice; c) oferta nu corespunde cerin elor expuse n documentele de licita ie; d) s-a constatat comiterea unor acte de corupere. (4) La determinarea ofertei c tig toare, autoritatea contractant evalueaz i compar ofertele primite folosind modul i criteriile expuse n documentele de licita ie. Nu se va folosi nici un criteriu neexpus n documentele de licita ie. (5) Va fi considerat c tig toare oferta, desemnat conform art.45, cea mai avantajoas economic, inndu-se cont de orice marj preferen ial specificat la alin.(6). (6) La evaluarea i compararea ofertelor, autoritatea contractant va aplica marja preferen ial n favoarea ofertelor de bunuri indigene i ofertelor de lucr ri efectuate de operatorii reziden i ai Republicii Moldova care nu va dep i 15 la sut din pre ul ofertei cea mai bine clasate. Pentru ofertele de bunuri produse de ntreprinderile Societ ii Orbilor, Societ ii Invalizilor i Asocia iei Surzilor, de Atelierul de Produc ie al Spitalului de Psihiatrie Republican, de institu iile penitenciare i ofertele de bunuri agroalimentare ecologice sau din perioada de conversiune la cele ecologice, marja preferen ial nu va dep i 20 la sut din pre ul ofertei cea mai bine clasate. (7) n cazul n care pre urile ofertelor snt exprimate n dou sau mai multe valute, pentru nlesnirea evalu rii i compar rii ofertelor, pre urile tuturor ofertelor se recalculeaz ntr-o singur valut conform cursului stabilit n documentele de licita ie. (8) n cazul n care ofertantul nu execut cererea autorit ii contractante de a reconfirma datele

de calificare pentru ncheierea contractului, oferta i se respinge i se selecteaz o alt ofert c tig toare dintre ofertele r mase n vigoare. Totodat , autoritatea contractant este n drept s resping toate celelalte oferte. (9) Informa ia privind examinarea, evaluarea i compararea ofertelor nu va fi divulgat ofertan ilor sau altor persoane neimplicate oficial n aceste proceduri sau n determinarea ofertei c tig toare. Articolul 45. Oferta cea mai avantajoas economic Oferta cea mai avantajoas economic este oferta desemnat c tig toare n temeiul urm toarelor criterii: a) pre ul, termenele de livrare, condi iile de plat , profitabilitatea, calitatea, caracteristicile estetice, func ionale i tehnice, posibilit ile i costurile de deservire tehnic , asisten a tehnic n cazul contractelor de achizi ii publice de bunuri; b) calitatea oferit , costul unei unit i a produsului ofertantului la finele execut rii lucr rilor, pre ul total, experien a ofertantului etc. - n cazul contractelor de achizi ii publice de lucr ri. Ponderea pre ului n totalul evalu rii ofertelor nu va fi mai mic de 80 la sut ; c) calitatea oferit , costul unei unit i a produsului ofertantului, pre ul total, experien a ofertantului etc. - n cazul contractelor de achizi ii publice de servicii. Ponderea pre ului n totalul evalu rii ofertelor nu va fi mai mic de 40 la sut . Articolul 46. Oferta anormal de sc zut (1) Ofert anormal de sc zut este oferta de vnzare a bunurilor, de executare a lucr rilor sau de prestare a serviciilor la un pre semnificativ mai sc zut n compara ie cu ofertele altor ofertan i n situa iile n care: a) la efectuarea controlului i la calcularea elementelor pre ului, autoritatea contractant a descoperit erori care au cauzat calcularea pre ului anormal de sc zut al ofertei; b) ofertantul nu reu e te s demonstreze accesul s u la o tehnologie special sau la condi ii de pia mai avantajoase, care i-ar permite s ofere un asemenea pre sc zut al ofertei; c) ofertantul nu a respectat cerin ele tehnice stipulate n caietul de sarcini. (2) Autoritatea contractant este obligat s asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a pre ului anormal de sc zut. Articolul 47. Acceptarea ofertei, atribuirea i ncheierea contractului de achizi ie (1) n termen de 3 zile calendaristice de la data la care a acceptat oferta, autoritatea contractant va expedia ofertan ilor o comunicare scris despre acceptarea ofertei. (2) Fa de ofertantul a c rui ofert a fost desemnat c tig toare, n documentele de licita ie poate fi inclus cerin a semn rii contractului de achizi ie n termen de 20 de zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. ncheierea contractului poate fi suspendat de Agen ie n cazurile specificate la art.74. (3) Contractul se consider ncheiat la data semn rii acestuia de c tre p r i i intr n vigoare din momentul nregistr rii lui n modul stabilit de prezenta lege. Perioada necesar nregistr rii este indicat n documentele de licita ie. Nenregistrarea n aceast perioad nu va prelungi termenul de valabilitate a ofertei sau a garan iei pentru ofert . n acest caz, garan ia poate fi solicitat dac ntre autoritatea contractant i ofertant nu exist o alt n elegere scris . (4) n cazul n care, dup expirarea termenului prev zut la alin.(2), ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achizi ie sau nu a prezentat asigurarea solicitat a execut rii contractului, autoritatea contractant este n drept s resping oferta i s selecteze o alt ofert c tig toare dintre ofertele r mase n vigoare. Totodat , autoritatea contractant este n drept s resping toate celelalte oferte conform prevederilor art.29. (5) Ceilal i ofertan i participan i la licita ie vor fi informa i de autoritatea contractant despre ncheierea contractului de achizi ie n decurs de 10 zile calendaristice de la data ncheierii lui,

indicndu-se denumirea i datele pentru rela ii ale operatorului economic cu care s-a ncheiat contractul, precum i pre ul contractului. Sec iunea a 3-a. Licita ia limitat Articolul 48. Condi iile desf ur rii licita iei limitate (1) Autoritatea contractant are dreptul de a desf ura licita ia limitat n cazul n care bunurile, lucr rile i serviciile au un caracter complex sau de ele dispune un num r mare de operatori economici pe pia . (2) Licita ia limitat se desf oar potrivit acelora i reguli prev zute pentru licita ia deschis , cu condi ia aplic rii unei proceduri de preselec ie, precedate de publicarea unei invita ii de participare la preselec ie. (3) n invita ia de participare la preselec ie se indic : a) modul i locul ob inerii documentelor de preselec ie; b) taxa pentru documentele de preselec ie, dup caz; c) valuta i modul de achitare a taxei pentru documentele de preselec ie; d) limba (limbile) n care se ntocmesc documentele de preselec ie; e) locul i termenul de depunere a cererilor pentru preselec ie. Articolul 49. Procedura de preselec ie (1) Pentru a identifica, nainte de prezentarea ofertelor, operatorii economici califica i, autoritatea contractant desf oar procedura de preselec ie, cu aplicarea prevederilor art.16. (2) n cazul efectu rii procedurii de preselec ie, autoritatea contractant va oferi cte un set de documente de preselec ie fiec rui operator economic care le va solicita potrivit invita iei de participare la preselec ie i va achita costul acestor documente. Plata va include doar cheltuielile de tip rire a documentelor i de livrare a acestora c tre operatorul economic. Societ ii Orbilor, Societ ii Invalizilor i Asocia iei Surzilor, Atelierului de Produc ie al Spitalului de Psihiatrie Republican, institu iilor penitenciare i altor persoane defavorizate aceste documente li se ofer n mod gratuit. (3) Documentele de preselec ie vor con ine: a) instruc iuni privind preg tirea i depunerea cererilor pentru preselec ie; b) expunerea succint a principalelor clauze ale contractului de achizi ie care urmeaz a fi ncheiat n urma procedurilor de achizi ie; c) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie s le prezinte pentru confirmarea datelor lui de calificare; d) informa ii despre modul, locul i termenul de prezentare a cererilor pentru preselec ie, cu indicarea datei-limit i a orei-limit de prezentare; e) orice alte cerin e privind preg tirea i prezentarea cererilor pentru preselec ie i procedura acesteia, pe care autoritatea contractant le stabile te n conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative i normative i cu documenta ia standard; f) informa ia specificat la art.35 lit.a), e) i h), iar n cazul n care aceasta este cunoscut , informa ia specificat la lit.j) din acela i articol. (4) Autoritatea contractant este obligat s r spund la orice demers al operatorului economic referitor la documentele de preselec ie, primit cu 10 zile calendaristice nainte de data expir rii termenului de prezentare a cererilor pentru preselec ie. Autoritatea contractant trebuie s dea r spunsul n termene rezonabile, astfel nct operatorul economic s poat prezenta la timp cererea. R spunsul la orice demers, care prezint interes i pentru al i operatori economici, va fi expediat tuturor operatorilor economici c rora autoritatea contractant le-a remis documentele de preselec ie, f r a indica sursa demersului. (5) Criteriile de preselec ie se expun n documentele de preselec ie. La evaluarea datelor de calificare ale fiec rui operator economic care a depus cerere pentru preselec ie se aplic doar aceste criterii. (6) Dup nregistrarea rezultatelor preselec iei, autoritatea contractant comunic imediat

fiec rui operator economic depun tor de cerere pentru preselec ie rezultatele acesteia i prezint , la cererea oric rui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici preselecta i. Numai ace ti operatori economici vor participa n continuare la procedura de achizi ie. (7) La cererea operatorilor economici care nu au fost preselecta i, autoritatea contractant va comunica temeiurile unei atare decizii, f r a fi obligat s - i justifice decizia. Sec iunea a 4-a. Alte proceduri de achi i ie public Articolul 50. Acordul-cadru (1) Acordul-cadru reprezint un acord ncheiat ntre una sau mai multe autorit i contractante i unul sau mai mul i operatori economici, avnd ca obiect stabilirea condi iilor pentru contractele ce urmeaz a fi atribuite n decursul unei perioade determinate, n special pre urile i, dup caz, cantit ile prev zute. (2) La ncheierea acordului-cadru, autorit ile contractante respect prevederile prezentei legi n toate etapele, pn la atribuirea contractelor fondate pe acordul-cadru respectiv. P r ile la acordul-cadru snt selectate prin aplicarea criteriilor stabilite la art.45. (3) Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie n conformitate cu prevederile prezentei legi i cu regulamentul aprobat de Guvern. Articolul 51. Dialogul competitiv (1) Dialogul competitiv este o procedur de licita ie deschis , desf urat n dou etape, aplicabil n cazul contractelor de achizi ii deosebit de complexe, la care poate solicita s participe orice operator economic i n cadrul c reia autoritatea contractant ntre ine un dialog cu ofertan ii admi i la aceast licita ie n vederea dezvolt rii uneia sau mai multor solu ii alternative care s r spund cerin elor pe baza c rora ofertan ii selecta i urmeaz a fi invita i s i depun ofertele. (2) Un contract de achizi ii publice este considerat deosebit de complex n cazul cnd autoritatea contractant nu este n m sur : a) s defineasc , din motive obiective, mijloacele tehnice care pot r spunde necesit ilor i obiectivelor sale; i/sau b) s stabileasc , din motive obiective, natura juridic i/sau financiar a unui proiect. (3) n prima etap a procedurii, n documentele de licita ie se propune operatorilor economici s prezinte ofertele f r a indica pre ul acestora, se solicit o informa ie privind caracteristicile tehnice, calitative i alte particularit i ale bunurilor, lucr rilor i serviciilor, privind clauzele contractului, datele de competen profesional , tehnic i de calificare ale operatorilor economici, dup caz. (4) n prima etap a procedurii, autoritatea contractant are dreptul s poarte negocieri cu orice operator economic a c rui ofert nu a fost respins . (5) n etapa a doua a procedurii, operatorii economici participan i la prima etap , ale c ror oferte nu au fost respinse, prezint ofertele finale, indicnd pre urile. Autoritatea contractant poate exclude sau poate modifica orice prevedere stabilit ini ial n documentele de licita ie, o poate completa cu noi caracteristici sau criterii conform prezentei legi. Informa ia despre efectuarea unei astfel de excluderi, modific ri sau complet ri n documentele de licita ie se comunic operatorilor economici prin invita ia de prezentare a ofertelor finale. Operatorul economic care nu dore te s fac oferta final poate abandona procedura licita iei f r a pierde dreptul la retragerea garan iei pentru oferta sa. Ofertele finale se evalueaz i se compar pentru determinarea ofertei c tig toare. Articolul 52. Procedurile negociate (1) Autorit ile contractante pot atribui contracte de achizi ii publice printr-o procedur negociat , dup publicarea unui anun de participare: a) n cazul prezent rii unor oferte incorecte sau inacceptabile n cadrul unei proceduri deschise sau limitate ori n cadrul unui dialog competitiv, dac nu snt modificate n mod substan ial condi iile ini iale ale contractului. Autorit ile contractante snt n drept s nu publice un anun de

participare dac includ n procedura negociat to i ofertan ii sau numai ofertan ii care ndeplinesc criteriile calitative de selec ie i care au prezentat, cu ocazia procedurii deschise sau limitate anterioare ori a dialogului competitiv anterior, oferte conforme cu cerin ele oficiale ale procedurii de atribuire; b) n cazuri excep ionale, dac este vorba de bunuri, de lucr ri sau de servicii a c ror natur sau ale c ror riscuri nu permit stabilirea prealabil i definitiv a pre urilor; c) n domeniul serviciilor, inclusiv al celor intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucr ri, n m sura n care, datorit naturii serviciilor ce urmeaz a fi prestate, specifica iile contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform regulilor privind procedura deschis sau procedura limitat ; d) n cazul contractelor de achizi ii publice de lucr ri efectuate sau de servicii prestate exclusiv n vederea cercet rii-dezvolt rii sau experiment rii i nu pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare-dezvoltare. (2) n cazurile specificate la alin.(1), pentru a identifica oferta cea mai avantajoas , autorit ile contractante negociaz cu ofertan ii ofertele prezentate de ace tia pentru a le adapta la cerin ele exprimate n anun ul de participare, n caietul de sarcini i n eventualele documente suplimentare. Articolul 53. Achizi ia dintr-o singur surs (1) n cazul contractelor de achizi ii publice de bunuri, de lucr ri i de servicii, autoritatea contractant efectueaz achizi ii dintr-o singur surs dac : a) nici o ofert adecvat sau nici o candidatur nu a fost depus ca r spuns la o procedur deschis sau negociat , atta timp ct condi iile ini iale ale contractului nu snt modificate n mod substan ial; b) ntr-o m sur strict necesar , din motive de maxim urgen ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractant n cauz , nu se pot respecta termenele pentru procedurile deschise sau negociate, cu publicarea unui anun de participare. Situa iile invocate pentru a justifica maxima urgen nu trebuie imputate autorit ilor contractante; c) din motive tehnice, de crea ie, referitoare la protec ia drepturilor exclusive, sau din alte motive obiective, de bunurile, lucr rile i serviciile necesare dispune un singur operator economic sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor i nu exist o alt alternativ ori operatorul economic este stabilit prin lege. (2) n cazul contractelor de achizi ii publice de bunuri, autoritatea contractant efectueaz achizi ii dintr-o singur surs dac : a) aceste bunuri snt produse numai n scopul cercet rii-dezvolt rii sau experiment rii. Prezenta dispozi ie nu se aplic produc iei cantitative menite s stabileasc viabilitatea comercial a produsului sau s amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare; b) contractul de achizi ii publice se refer la livr rile suplimentare efectuate de furnizorul ini ial, destinate fie pentru nlocuirea par ial a bunurilor sau a instala iilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instala iilor existente, dac schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractant s achizi ioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care duce la incompatibilitate sau la dificult i tehnice dispropor ionate de utilizare i ntre inere; ca regul general , durata unor astfel de contracte, precum i cea a contractelor rennoite, nu poate fi mai mare de 3 ani; c) bunurile ce urmeaz a fi procurate snt cotate i achizi ionate la o burs de materii prime; d) contractul de achizi ii publice se refer la procurarea de bunuri n condi ii deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care i nceteaz definitiv activit ile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie n baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceea i natur , n temeiul legisla iei na ionale. (3) n cazul contractelor de achizi ii publice de servicii, autoritatea contractant efectueaz achizi ii dintr-o singur surs dac contractul n cauz este urmare a unui concurs i, conform

regulilor aplicabile, trebuie s fie atribuit c tig torului sau unuia dintre c tig torii concursului. n ultimul caz, to i c tig torii concursului trebuie invita i s participe la negocieri. (4) n cazul contractelor de achizi ii publice de lucr ri i servicii, autoritatea contractant efectueaz achizi ii dintr-o singur surs : a) pentru lucr rile sau serviciile suplimentare care nu snt prev zute n proiectul estimat ini ial i nici n contractul ini ial i care au devenit necesare pentru executarea lucr rilor sau prestarea serviciilor indicate n acestea, ca urmare a unei situa ii neprev zute, cu condi ia atribuirii contractului operatorului economic care efectueaz lucrarea respectiv sau presteaz serviciul respectiv: - dac lucr rile sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului ini ial f r a constitui un inconvenient major pentru autorit ile contractante; sau - dac lucr rile sau serviciile respective, chiar dac pot fi separate de obiectul contractului ini ial, snt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucr ri sau servicii suplimentare nu trebuie s fie mai mare de 30 la sut din valoarea contractului ini ial; b) pentru lucr ri sau servicii noi, constnd n repetarea lucr rilor sau serviciilor similare ncredin ate de c tre acelea i autorit i contractante operatorului economic c tig tor al contractului ini ial, cu condi ia ca lucr rile sau serviciile respective s fie conforme cu un proiect de baz i s fi f cut obiectul unui contract ini ial atribuit prin procedur deschis sau limitat ; c) dac , dup efectuarea procedurii de achizi ie, autoritatea contractant , ca r spuns la solicitare, a primit o singur ofert de dou ori. (5) Posibilitatea de a aplica situa iile specificate la alin.(2) lit.b) i la alin.(4) lit.a) sau b) este anun at odat cu lansarea invita iei de participare la primul proiect, iar autorit ile contractante in seama de valoarea total estimat pentru continuarea lucr rilor sau serviciilor. Situa iile specificate la alin.(1)-(4) pot fi aplicate numai n decurs de 3 ani de la ncheierea contractului ini ial. (6) Modalitatea realiz rii achizi iei dintr-o singur surs este stabilit n regulamentul aprobat de Guvern. Articolul 54. Cererea ofertelor de pre uri (1) Autoritatea contractant , prin cererea ofertelor de pre uri, poate atribui contracte de achizi ii de bunuri, lucr ri sau servicii, care se prezint conform unor specifica ii concrete, cu condi ia ca valoarea estimativ a achizi iei s nu dep easc 200 000 de lei pentru bunuri i servicii i 1 000 000 de lei pentru lucr ri. (2) Autoritatea contractant poate stabili, n afar de pre , i alte cerin e, ce vor fi luate n considerare la evaluarea ofertelor de pre uri. n acest caz, n cererea ofertelor de pre uri se indic fiecare cerin de acest fel i valoarea relativ a acesteia. (3) Fiecare operator economic poate s depun o singur ofert de pre , f r dreptul de a o schimba. Asupra unei astfel de oferte, ntre autoritatea contractant i ofertant nu au loc nici un fel de negocieri. (4) C tig toare este declarat oferta care satisface toate cerin ele la cel mai mic pre . (5) La achizi ia de bunuri i servicii a c rei valoare estimativ dep e te 100 000 de lei i la achizi ia de lucr ri a c rei valoare estimativ dep e te 500 000 de lei, autoritatea contractant public anticipat un anun de participare n Buletinul achizi iilor publice i pe pagina web a Agen iei. (6) Modalitatea realiz rii achizi iei prin cererea ofertelor de pre uri este stabilit n regulamentul aprobat de Guvern. Articolul 55. Sistemul dinamic de achizi ie (1) Sistemul dinamic de achizi ie reprezint un proces, n totalitate electronic, de achizi ie a bunurilor de uz curent ale c ror caracteristici, disponibile n general pe pia , ndeplinesc

cerin ele autorit ii contractante. Sistemul dinamic este limitat n timp i deschis pe ntreaga perioad oric rui operator economic care ndepline te criteriile de selec ie i care prezint o ofert orientativ conform cerin elor solicitate. (2) Pentru realizarea unui sistem dinamic de achizi ie, autorit ile contractante respect cerin ele referitoare la licita ia deschis la toate etapele acesteia, pn la atribuirea contractelor n cadrul sistemului respectiv. Snt invita i i admi i n sistem to i ofertan ii care ndeplinesc criteriile de selec ie i au prezentat o ofert orientativ conform cu caietul de sarcini i cu eventualele documente suplimentare. Ofertele orientative pot fi mbun t ite n orice moment, cu condi ia s fie n continuare conforme cu caietul de sarcini. (3) n scopul punerii n aplicare a sistemului dinamic de achizi ie, autorit ile contractante: a) public un anun de participare, n care precizeaz c atribuirea contractului are loc n cadrul unui sistem dinamic de achizi ie; b) precizeaz , n caietul de sarcini, printre altele, natura achizi iilor estimate care fac obiectul sistemului n cauz , precum i toate informa iile necesare privind sistemul de achizi ie, echipamentul electronic utilizat, aranjamentele i specifica iile tehnice de conectare; c) ofer , prin mijloace electronice, de la publicarea anun ului i pn la expirarea termenului de aplicare a sistemului, accesul liber, direct i total la caietul de sarcini i la toate documentele suplimentare i indic n anun adresa pe Internet la care pot fi consultate documentele respective. (4) Autorit ile contractante pot recurge la aplicarea sistemului dinamic de achizi ie pentru atribuirea contractului de achizi ii publice n condi iile prev zute de prezenta lege i conform modalit ii stabilite n regulamentul aprobat de Guvern. Articolul 56. Licita ia electronic (1) Licita ia electronic reprezint un proces repetat care implic un dispozitiv electronic de prezentare, n ordine descresc toare, a noilor pre uri i/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care se stabilesc dup o prim evaluare complet a ofertelor, permi nd clasificarea lor pe baza unor metode automate de evaluare. Anumite contracte de lucr ri i anumite contracte de servicii, care au ca obiect activit i intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucr ri, nu pot face obiectul licita iilor electronice. (2) Autorit ile contractante pot recurge la utilizarea licita iilor electronice de atribuire a contractului de achizi ii publice n condi iile prev zute de prezenta lege i conform modalit ii stabilite n regulamentul aprobat de Guvern. (3) Autorit ile contractante care desf oar o licita ie electronic men ioneaz acest lucru n anun ul de participare i n documenta ia standard. (4) nainte de lansarea unei licita ii electronice, autoritatea contractant are obliga ia de a realiza o evaluare ini ial integral a ofertelor n conformitate cu criteriul de atribuire stabilit. (5) Autoritatea contractant are obliga ia de a solicita tuturor ofertan ilor care au prezentat oferte corespunz toare s prezinte pre uri noi i/sau, dup caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invita ia se transmite pe cale electronic , simultan, tuturor acestor ofertan i. (6) Invita ia trebuie s precizeze data i momentul de start al licita iei electronice, precum i orice informa ie necesar pentru realizarea conect rii individuale la echipamentul electronic utilizat. (7) Autoritatea contractant nu are dreptul s nceap licita ia electronic mai devreme de 2 zile lucr toare dup data la care au fost transmise invita iile. (8) Licita ia electronic se desf oar n mai multe runde succesive. (9) n cursul fiec rei runde a licita iei electronice, autoritatea contractant are obliga ia de a comunica simultan tuturor ofertan ilor cel pu in informa iile necesare acestora pentru a- i determina, n orice moment, pozi ia pe care o ocup n clasament. (10) Licita ia electronic se finalizeaz prin una din urm toarele situa ii sau printr-o combina ie a acestora:

a) la un moment precis stabilit n prealabil i comunicat ofertan ilor n invita ia de participare; b) dup un num r de runde de licita ii al c ror calendar de desf urare a fost precis stabilit n prealabil i comunicat ofertan ilor n invita ia de participare; c) cnd nu se mai primesc pre uri i/sau valori noi ce ndeplinesc cerin ele cu privire la diferen ele minime impuse; n acest caz, invita ia de participare trebuie s precizeze un termenlimit care va curge de la primirea ultimei oferte pn la finalizarea licita iei electronice. (11) Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ii publice n condi iile art.65, pe baza rezultatului ob inut n urma finaliz rii licita iei electronice. Articolul 57. Achizi ia n cazul planurilor de construc ie a locuin elor sociale (1) n cazul contractelor de achizi ii publice privind proiectarea i construirea unui ansamblu de locuin e sociale ale c ror dimensiune, complexitate i durat estimat a lucr rilor impun ca planificarea s se bazeze nc de la nceput pe stricta colaborare n cadrul unui grup de lucru alc tuit din delega i ai autorit ilor contractante, din exper i i din executantul de lucr ri care urmeaz a fi responsabil de executarea lucr rilor, se poate recurge la o procedur special de atribuire, care ar asigura selectarea executantului de lucr ri cel mai indicat de a fi integrat n acest grup. (2) Autorit ile contractante includ, n mod obligatoriu, n anun ul de participare o descriere ct mai exact a lucr rilor pentru a permite executan ilor de lucr ri interesa i s aprecieze n mod real proiectul ce urmeaz a fi executat, precum i criteriile de selec ie calitative i organizatorice, condi iile economice, sociale, juridice, financiare, tehnice i personale pe care trebuie s le ndeplineasc to i ofertan ii. [Art.58 abrogat prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380] Articolul 59. Anularea procedurii de achizi ie (1) Autoritatea contractant , din proprie ini iativ , precum i la solicitarea Agen iei, n urma controlului efectuat, are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de achizi ii publice, dac ia aceast decizie nainte de data transmiterii comunic rii privind rezultatul aplic rii procedurii de achizi ie public i, n mod obligatoriu, nainte de data ncheierii contractului, n urm toarele cazuri: a) nu a fost posibil asigurarea unui nivel satisf c tor al concuren ei, respectiv num rul de ofertan i este mai mic dect cel minim, prev zut pentru fiecare procedur de prezenta lege; b) nici unul dintre ofertan i nu a ntrunit condi iile de calificare prev zute n documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; c) n cazul achizi iilor publice de lucr ri, valoarea ofertei este mai mare cu 20 la sut dect valoarea estimativ a lucr rilor, calculat de c tre autoritatea contractant n modul stabilit; d) au fost prezentate numai oferte necorespunz toare, care: - snt depuse dup data-limit de prezentare a ofertelor; - nu au fost elaborate i prezentate n conformitate cu cerin ele cuprinse n documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; - con in, n propunerea financiar , pre uri care par, n mod evident, a nu fi rezultatul liberei concuren e i care nu pot fi justificate temeinic; - con in propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care snt, n mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractant ; - prin valoarea inclus n propunerea financiar , fiecare dintre ele a dep it valoarea fondurilor alocate pentru ndeplinirea contractului de achizi ii publice respectiv; e) circumstan e excep ionale afecteaz procedura de atribuire a contractului de achizi ii publice sau fac imposibil ncheierea contractului; f) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hot rrea definitiv a instan ei judec tore ti. (2) Dup data transmiterii comunic rii privind rezultatul aplic rii procedurii de achizi ie public

i dup data ncheierii contractului, anularea procedurii de achizi ie, n cazurile prev zute la alin.(1), se efectueaz doar de c tre Agen ie. (3) Decizia de anulare a procedurii de achizi ie public nu genereaz vreo obliga ie a autorit ii contractante sau a Agen iei fa de participan ii la procedura de achizi ie, cu excep ia return rii garan iei pentru ofert i asigur rii execut rii contractului. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a comunica n scris tuturor participan ilor la procedura de achizi ie public , n cel mult 2 zile de la data anul rii, att ncetarea obliga iilor pe care ace tia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul anul rii. Capitolul VII PARTICULARIT ILE ACHIZI IIlOR PUBLICE DE SERVICII DE CONSULTAN Articolul 60. Atragerea ofertelor de servicii de consultan (1) n toate cazurile cnd exist ndoieli privind faptul dac obiectul achizi iei este un bun ori un serviciu, achizi ia va fi tratat ca o achizi ie de bunuri. (2) Autoritatea contractant atrage ofertele de servicii sau cererile pentru preselec ie prin anun uri n Buletinul achizi iilor publice i n mijloacele de informare n mas de difuzare interna ional . n anun uri se indic denumirea i sediul autorit ii contractante, descrierea succint a serviciilor solicitate, modalitatea primirii documentelor de solicitare a ofertelor de servicii sau a documentelor de preselec ie i cuantumul pl ii pentru ele, dac aceasta se percepe. (3) Autoritatea contractant nu va aplica prevederile alin.(2) n cazul n care: a) serviciile solicitate snt disponibile unui num r restrns de operatori economici, cu condi ia solicit rii de oferte tuturor operatorilor economici viza i; b) cheltuielile necesare examin rii i evalu rii unui num r mare de oferte snt nepropor ionale costului serviciilor solicitate, cu condi ia atragerii de oferte ale unui num r suficient de operatori economici pentru a se asigura o concuren efectiv ; c) solicitarea direct este unica metod de asigurare a confiden ialit ii sau este cerut de interese na ionale, cu condi ia prev zut la lit.b). (4) La achizi ionarea serviciilor de consultan pot fi invita i consultan i califica i. (5) Autoritatea contractant va oferi operatorilor economici documentele de solicitare a ofertelor de servicii sau documentele de preselec ie, conform procedurii i cerin elor expuse n anun sau, n cazurile prev zute la alin.(3), nemijlocit operatorilor economici. Taxa pe care autoritatea contractant o poate percepe pentru oferirea documentelor de solicitare a ofertelor sau a documentelor de preselec ie va include numai cheltuielile de tip rire i de livrare a lor c tre operatorul economic. n cazul cnd se ini iaz proceduri de preselec ie, autoritatea contractant prezint documentele de solicitare a ofertelor fiec rui operator economic preselectat care a achitat taxa pentru solicitare. Articolul 61. Documentele de solicitare a ofertelor de servicii de consultan Structura i con inutul documentelor de solicitare a ofertelor de servicii de consultan snt stabilite de documenta ia standard aprobat de Guvern. Articolul 62.Criteriile de evaluare a ofertelor de servicii de consultan Autoritatea contractant aprob criteriile de evaluare a ofertelor de servicii de consultan , valoarea relativ a acestora i modul de aplicare a criteriilor. Aceste criterii se aduc la cuno tin a operatorilor economici prin documentul de solicitare a ofertelor i se refer la: a) datele de calificare, experien a, reputa ia, fiabilitatea i competen a profesional i managerial a operatorului economic i a personalului angajat n prestarea de servicii; b) eficacitatea ofertei; c) pre ul ofertei, inclusiv cheltuielile auxiliare sau aferente; d) necesit ile ap r rii i ale securit ii na ionale.

Articolul 63. Procedura de selectare a ofertelor de servicii de consultan (1) Dac autoritatea contractant decide s foloseasc procedura de selectare a ofertelor de servicii de consultan f r negocieri, ea stabile te anumite cerin e fa de caracteristicile calitative i tehnice ale ofertelor conform criteriilor, altele dect pre ul, expuse n solicitarea ofertelor i evalueaz fiecare ofert dup aceste criterii, folosind procedura descris n documentele de solicitare a ofertelor. C tig toare este declarat oferta cu o evaluare optim combinat (cu punctaj maxim), conform criteriilor men ionate la art.62. (2) n cazul cnd hot r te s aplice procedura de selectare a ofertelor de servicii de consultan prin negocieri consecutive cu ofertan ii, autoritatea contractant : a) stabile te nivelul de cerin e conform prevederilor alin.(1); b) invit la negocierile privind pre ul ofertei ofertantul care a atins punctajul maxim conform alin.(1); c) informeaz ofertantul despre ncetarea negocierilor n cazul imposibilit ii ob inerii unui pre acceptabil; d) invit la negocieri ofertantul care s-a plasat pe locul al doilea conform punctajului stabilit; n cazul cnd nu se ncheie contract nici cu acest ofertant, i invit la negocieri pe ceilal i ofertan i, conform ordinii descresc toare a punctajului lor, pn se ajunge la ncheierea unui contract sau pn se resping toate ofertele. Articolul 64. Confiden ialitatea (1) Autoritatea contractant examineaz ofertele n mod confiden ial. (2) Negocierile efectuate au un caracter confiden ial. Nici una dintre p r ile participante la negocieri nu va divulga unui ter , f r consim mntul celeilalte p r i, informa iile ce in de chestiunile abordate n cadrul negocierilor. Capitolul VIII CONTRACTUL DE ACHIZI II PUBLICE. DAREA DE SEAM PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZI IE Articolul 65. Principiile de atribuire a contractului de achizi ii publice Contractul de achizi ii publice se atribuie n temeiul urm toarelor principii: a) respectarea legii, ordinii de drept, bunelor moravuri i eticii profesionale; b) selectarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic; c) asigurarea protec iei mediului i sus inerea programelor sociale n procesul execut rii contractului. Articolul 66. Facilit i la atribuirea contractului de achizi ii publice La adjudecarea contractului de achizi ii publice vor fi avantaja i operatorii economici care au ca obiectiv, direct sau indirect, ncurajarea form rii profesionale la locul de munc , ncadrarea n munc a omerilor, a tinerilor i a persoanelor cu dificult i de integrare, reducerea nivelului omajului, formarea profesional a omerilor i a tinerilor, protec ia mediului, mbun t irea condi iilor de munc i securitatea muncii, dezvoltarea mediului rural i formarea profesional a agricultorilor, protejarea i sus inerea ntreprinderilor mici i mijlocii, inclusiv pe perioada de executare a contractului i n condi ii de subcontractare. Aceste facilit i se expun n invita ia de participare. Articolul 67. Contractul de achizi ii publice (1) Contractul de achizi ii publice se ncheie conform procedurilor de achizi ie prev zute de prezenta lege, pentru ntreaga sum atribuit unei achizi ii pe an, n temeiul planului de achizi ie. (2) n cadrul procedurii de achizi ie prin licita ie, n tiin area ofertantului c tig tor i ncheierea contractului de achizi ie se efectueaz n conformitate cu art.47. (3) n cazul utiliz rii unor alte metode de achizi ie, ofertan ii snt informa i, la momentul

solicit rii ofertelor, despre condi iile de ncheiere a contractului de achizi ie. (4) Se interzice, la momentul ncheierii contractului de achizi ie, modificarea unor elemente ale ofertei c tig toare, impunerea de noi cerin e ofertantului c tig tor sau implicarea oric rui alt ofertant dect cel care a prezentat oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic. (5) Termenul sau termenele de executare a contractului, avnd n vedere necesit ile rezonabile ale autorit ii contractante, se vor calcula lund n considerare complexitatea achizi iei preconizate, cantitatea subcontractat anticipat i timpul real solicitat pentru producerea, stocarea i transportarea bunurilor de la punctele de furnizare sau pentru prestarea serviciilor. (6) Condi iile de executare a contractului nu vor cuprinde clauze, direct sau indirect, discriminatorii. (7) Dup ncheiere, contractul de achizi ii publice se prezint , n termen de 5 zile, Agen iei spre examinare i nregistrare, nso it de documentele ce confirm desf urarea procedurii de achizi ie respective. (8) Contractul de achizi ii publice, nregistrat de Agen ie, se nregistreaz n Trezoreria de Stat sau n una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan elor. Contractele care nu au fost nregistrate n modul stabilit nu au putere juridic . [Art.67 al.(8) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] Articolul 68. Subcontractarea n caietul de sarcini, autoritatea contractant poate solicita ofertantului s indice, n oferta sa, partea din contract pe care inten ioneaz s o subcontracteze unor ter i, precum i subcontractan ii propu i, inclusiv ntreprinderile mici i mijlocii, al i subcontractan i, dup caz. Aceast precizare nu scute te de responsabilit i ofertantul principal. Articolul 69. Interzicerea diviz rii sau m ririi achizi iilor (1) Autoritatea contractant nu are dreptul s divizeze achizi ia prin ncheierea de contracte separate n scopul aplic rii unei alte proceduri de achizi ie dect procedura care ar fi fost utilizat n conformitate cu prezenta lege, n cazul n care achizi ia nu ar fi fost divizat . Excep ie constituie achizi ia de bunuri i servicii sezoniere, care impune ncheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Pentru achizi iile de bunuri, lucr ri i servicii a c ror perioad de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi ncheiat pentru ntreaga achizi ie, ns realizarea lui urmeaz a fi asigurat n limitele aloca iilor anuale prev zute n aceste scopuri i precizate anual n contract. (2) Autoritatea contractant nu are dreptul s m reasc volumul bunurilor, lucr rilor i serviciilor, stabilit de contractele ncheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achizi ii, cu excep ia cazurilor prev zute de prezenta lege. (3) Se interzic modificarea oric rui element al contractului ncheiat i introducerea unor elemente noi dac asemenea ac iuni snt de natur s schimbe condi iile ofertei care au constituit temei pentru selectarea acesteia i s majoreze valoarea ei. (4) n cazul contractelor de achizi ii publice cu executare continu , ncheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodic a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, lund n considerare schimbarea pre urilor la componentele pre ului de cost al bunurilor, lucr rilor sau serviciilor care fac obiectul contractului. (5) Operatorul economic execut necondi ionat clauzele contractului ncheiat, respectnd cerin ele de calitate i pre ul stabilit. Nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunz toare a obliga iilor contractuale atrage dup sine r spunderea operatorului economic conform legisla iei i clauzelor contractului. (6) Fa de conduc torul autorit ii contractante care nu a aplicat sau nu a ntreprins ac iuni de aplicare a sanc iunilor fa de operatorul economic ce nu a ndeplinit sau a ndeplinit necorespunz tor clauzele contractului, organele abilitate cu func ii de control aplic sanc iuni n conformitate cu legisla ia.

[Art.69 al.(6) n redac ia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; n vigoare 01.01.10] Articolul 70. Darea de seam privind procedura de achizi ie (1) Darea de seam privind procedura de achizi ie este ntocmit de c tre autoritatea contractant i este prezentat Agen iei n termen de 5 zile de la data ncheierii contractului. Darea de seam va con ine: a) descrierea succint a bunurilor, lucr rilor i serviciilor pentru care autoritatea contractant a solicitat oferte; b) denumirea i datele pentru rela ii ale ofertan ilor, precum i denumirea i datele pentru rela ii ale operatorului economic cu care este ncheiat contractul de achizi ie, pre ul acestui contract; c) datele de calificare ale ofertan ilor; d) pre ul ofertei sau temeiul determin rii lui, expunerea succint a altor condi ii esen iale ale fiec rei oferte i ale contractului de achizi ie; e) rezumatul evalu rii i compar rii ofertelor, inndu-se cont de aplicarea marjei preferen iale; f) decizia respectiv cu argumentele de rigoare, n cazul n care toate ofertele snt respinse; g) expunerea motivelor alegerii metodei respective de achizi ie, n cazul procedurilor de achizi ie prin alte metode dect licita iile deschise; h) decizia i temeiurile n cazul aplic rii unor proceduri de achizi ie, altele dect licita iile deschise, dac procedurile respective nu s-au soldat cu ncheierea unui contract de achizi ie; i) motivele respingerii, n cazul respingerii ofertei conform prevederilor art.30; j) expunerea motivelor alegerii procedurii de selectare, n cazul achizi iei de servicii; k) expunerea motivelor aplic rii metodei respective, n cazul procedurilor de achizi ie n care se solicit atragerea direct a ofertelor de servicii; l) expunerea motivelor restric iilor, n cazul procedurilor de achizi ie n care autoritatea contractant a limitat participarea operatorilor economici; m) rezumatul demersurilor n care s-au solicitat explica ii referitoare la documentele de preselec ie sau la documentele de licita ie, rezumatul r spunsurilor la ele, precum i expunerea rezumativ a oric rei modific ri operate n aceste documente. (2) Informa iile specificate la alin.(1) lit.a) i b) se acord la solicitarea oric rei persoane, dup acceptarea ofertei sau dup terminarea procedurii de achizi ie care nu s-a soldat cu ncheierea unui contract de achizi ie. (3) Informa iile specificate la alin.(1) lit.c)-h) i m) se prezint la cererea operatorilor economici care au prezentat oferte ori au depus cereri pentru preselec ie, dup acceptarea ofertei sau dup terminarea procedurii de achizi ie ce nu s-a soldat cu ncheierea unui contract de achizi ie. Cu excep ia cazurilor n care instan a de judecat o cere, autoritatea contractant nu divulg informa iile specificate la alin.(1) lit.c)-e) i m) dac divulgarea acestora contravine legisla iei i intereselor statului, prejudiciaz interesele comerciale legitime ale p r ilor sau mpiedic concuren a loial . Capitolul IX SOLU IONAREA LITIGIILOR I R SPUNDEREA JURIDIC Sec iunea 1. Solu ionarea litigiilor Articolul 71. Dreptul la contestare (1) Orice operator economic care consider c , n cadrul procedurilor de achizi ie, autoritatea contractant , prin decizia emis sau prin procedura de achizi ie aplicat cu nc lcarea legii, a v t mat un drept al s u recunoscut de lege, n urma c rui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul s conteste decizia sau procedura aplicat de autoritatea contractant , n modul stabilit de prezenta lege. (2) Obiect al contesta iei nu poate fi: a) alegerea procedurii de selectare a ofertelor de servicii de consultan ;

b) limitarea particip rii la procedura de achizi ie, prev zut la art.15 alin.(1); c) decizia de respingere a tuturor ofertelor; d) lipsa de referin e la prezenta lege, la alte acte legislative i normative privind procedura de achizi ie, precum i lipsa avizului privind dreptul la contestare. (3) Contesta iile privind invita iile de participare la licita ie i documenta ia de licita ie pot fi depuse pn la deschiderea de c tre autoritatea contractant a pachetelor cu oferte. Articolul 72. Depunerea i examinarea contesta iei (1) Operatorul economic, n termen de pn la 10 zile calendaristice de la data la care a aflat despre circumstan ele ce au servit drept temei pentru contesta ie, are dreptul s depun la Agen ie o contesta ie argumentat a ac iunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractant . (2) Agen ia nu examineaz contesta iile depuse dup expirarea termenului prev zut la alin.(1). (3) Contesta ia este depus n form scris i trebuie s con in : a) denumirea complet a operatorului economic, numele i prenumele reprezentantului acestuia, copia documentului ce confirm mputernicirile, adresa juridic i datele pentru contact; b) denumirea autorit ii contractante, adresa juridic i datele pentru contact; c) esen a i temeiul contesta iei cu indicarea drepturilor i intereselor legitime ale depun torului contesta iei, nc lcate n cadrul procedurilor de achizi ie; d) nomenclatorul documentelor anexate la contesta ie. (4) n procesul examin rii contesta iei, Agen ia: a) va ini ia, dup caz, procedura de solu ionare a contesta iei pe cale amiabil ; b) va admite contesta ia integral sau par ial; c) va respinge contesta ia integral sau par ial; d) va solicita reevaluarea ofertelor; e) va lua alte m suri de solu ionare a contesta iei n conformitate cu legisla ia. (5) Contesta ia poate fi solu ionat pe cale amiabil , la propunerea Agen iei i/sau a operatorului economic participant la procedurile de achizi ie, cu invitarea tuturor operatorilor economici implica i n procedura de contestare. Solu ionarea amiabil a contesta iei se finalizeaz prin ntocmirea procesului-verbal respectiv, semnat de c tre to i participan ii. (6) n cazul n care, n termen de 10 zile calendaristice de la data nregistr rii contesta iei, aceasta nu este solu ionat amiabil conform prevederilor alin.(5), Agen ia emite, n termen de pn la 20 de zile calendaristice de la data depunerii contesta iei, o decizie argumentat , con innd m surile de redresare a situa iei ce vor fi luate n cazul n care contesta ia se adevere te integral sau par ial. (7) Autoritatea contractant este responsabil de repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat operatorului economic prin ac iuni ilegale, confirmate de hot rrea definitiv a instan ei judec tore ti competente, printr-o decizie nelegitim sau prin aplicarea unei proceduri nelegitime, ns nu poart r spundere pentru venitul ratat sau pentru posibilitatea ratat de a ob ine beneficii. Articolul 73. Procedura de examinare a contesta iei (1) Agen ia n tiin eaz autoritatea contractant i to i operatorii economici care particip la procedura de achizi ie despre con inutul contesta iei imediat dup primirea acesteia. (2) Agen ia este n drept s solicite de la autoritatea contractant , iar aceasta va prezenta, n termen de cel mult 5 zile lucr toare, toate documentele necesare pentru examinarea contesta iei depuse i, dup caz, explica ii n scris pe marginea acesteia. (3) Operatorul economic sau autoritatea public ale c rei interese snt sau pot fi lezate prin procedura de contestare are dreptul s participe la aceast procedur . Operatorul economic care nu a participat la procedura de contestare nu poate s fac ulterior contesta ii n probleme similare. (4) Agen ia va l sa contesta ia f r examinare i va emite decizia pe marginea ei n cazul n care

contesta ia: a) a fost depus cu nc lcarea termenului stabilit; b) nu corespunde cerin elor specificate la art.72 alin.(3). (5) n cazul n care contesta ia nu corespunde cerin elor specificate la art.72 alin.(3), Agen ia restituie contesta ia autorului acesteia i stabile te un termen de 2 zile lucr toare pentru rectific ri. Dac rectific rile nu vor fi f cute n termenul stabilit, Agen ia va l sa contesta ia f r examinare i l va lipsi pe autorul acesteia de dreptul de a depune o nou contesta ie. (6) Agen ia va examina contesta ia i va emite decizia pe marginea ei n termen de 20 de zile lucr toare de la data depunerii acesteia, pe baza documentelor prezentate sau n urma examin rii contesta iei n cadrul unei edin e deschise, la care snt invita i n scris i particip cel pu in reprezentantul Agen iei, autorul contesta iei, autoritatea contractant i, dup caz, ofertantul c tig tor. n procesul examin rii contesta iei, Agen ia este n drept s invite exper i n domeniu care vor prezenta rapoarte n scris i/sau verbale n edin a de examinare a contesta iei. (7) n cazul neprezent rii la edin a anun at a uneia sau a ambelor p r i n procedura de contesta ie, Agen ia va examina contesta ia i va emite decizia respectiv pe baza documentelor prezentate. (8) Decizia Agen iei se remite, n decursul a 3 zile lucr toare de la data emiterii, operatorului economic care a depus contesta ia i oric rui alt operator economic sau autoritate public care a participat la procedura de contestare. Contesta ia i decizia se aduc imediat la cuno tin a tuturor persoanelor interesate, cu condi ia nedivulg rii informa iei, dac divulgarea contravine legisla iei i intereselor publice, prejudiciaz interesele comerciale legale ale p r ilor sau mpiedic concuren a loial . (9) Examinarea contesta iei nceteaz , prin ntocmirea procesului-verbal respectiv, n leg tur cu: a) l sarea contesta iei f r examinare, n cazurile prev zute la alin.(4); b) retragerea contesta iei de c tre autor; c) recunoa terea de c tre autoritatea contractant a contesta iei drept ntemeiat ; d) respingerea contesta iei prin decizia Agen iei; e) solu ionarea contesta iei pe cale amiabil n modul stabilit la art.72 alin.(5). (10) Dac Agen ia nu emite decizia n termenul stabilit sau dac operatorul economic nu este satisf cut de decizia luat , acesta are dreptul s intenteze o ac iune n instan a de contencios administrativ competent , dup care Agen ia pierde competen a solu ion rii contesta iei. Articolul 74. Suspendarea procedurii de achizi ie (1) La depunerea n termenul stabilit a contesta iei, Agen ia, la cererea operatorului economic care a depus contesta ia sau din oficiu, poate dispune suspendarea ncheierii/execut rii contractului de achizi ii publice dac aceast contesta ie este esen ial i con ine declara ia care, dovedit fiind, confirm c : a) f r o astfel de suspendare operatorul economic va suporta prejudicii; b) exist probabilitatea satisfacerii acestei contesta ii; c) suspendarea nu va cauza prejudicii p r ilor implicate n procedura de achizi ie. (2) Agen ia dispune suspendarea, prev zut la alin.(1), pn la ncetarea examin rii contesta iei n temeiurile stipulate la art.73 alin.(9). Dup expirarea termenului suspend rii, prev zut n prezentul alineat, autoritatea contractant este obligat s ncheie contractul de achizi ii publice conform cerin elor specificate la art.47. (3) Suspendarea nu se aplic n cazul cnd Agen ia consider c interesele publice urgente, cum ar fi cele ce in de siguran a i securitatea na ional , func ionarea institu iilor publice, prestarea serviciilor publice, cer prelungirea achizi iilor. Sec iunea a 2-a. R spunderea pentru nc lcarea legisla iei pri ind achi i iile publice Articolul 75. Formele r spunderii nc lcarea legisla iei privind achizi iile publice atrage dup sine r spunderea disciplinar

(inclusiv material ), civil , administrativ i penal n conformitate cu legisla ia n vigoare. Capitolul X DISPOZI II FINALE I TRANZITORII Articolul 76 (1) Prezenta lege intr n vigoare dup 3 luni de la data public rii. (2) La intrarea n vigoare a prezentei legi, se abrog Legea achizi iei de m rfuri, lucr ri i servicii pentru necesit ile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997. (3) Guvernul, n termen de 6 luni de la data public rii prezentei legi: - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legisla iei n concordan cu prezenta lege; - va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege; - va asigura elaborarea i aprobarea actelor normative prev zute de prezenta lege.
PRE EDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Nr.96-XVI. Chi in u, 13 aprilie 2007.