Sunteți pe pagina 1din 1

3.

Manugement

Sliingd sau

artfi

cunoqtin(e

in general, gtiin{a reprezintii o cunoaEtere sistematic[ a lumii. Aceastii sistematizare cumulativd de gi experienfl a condus ln toate domeniile la aparifia formularea gi consolidarea qtiingei.

Sisternatizarea qtiinfificd induce coererifa, rigoarea !i structura asigurdnd astfel o comunicare mai bunSExisti astdzi o serie de criterii care perrnit recunoagterea unui ansarnblu de cunogtinle ca fiind (definind) o $hinF- Un prim criteriu constii in posibilitdea m5surlrii Astfel, ste suficient sA ne ger\dim cd obiectivele stabilite prin exercitarea funcfiei de prevedere a managernenhrlui, pot Si tn*uie sd fie misrfrq dimensionate, pentru a accepta introducerea coerenpi, rigorii Ei shuchrii in domeniul managsmentului. O colectrie de cifre nu este lnsi suficienti peirtru a se afirma cd un anumit conducitor desfdgoard o arfivitate gtiintifica $tiinta ?ncepe in practici, prin observarea qi colectarea de date cnscop,ul fundamental de a dmcoperi legi, principii, noi stnrc{uri ale faptelor
gi proceselor.

Explicarea faptelor prin ipoteze, care in urma repetatelor testiri, au rezistat in timp cnpltdnd statutul de legi, constituie un alt cdteriu de recunoagere a ansamblului de cunogtinle din dprneniul managementului ca aparlindnd unei gtiinfe. Prin management ca giin{6 se infelege "studierea procesului de management vederea sistematizdrii qi generalizdrii unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sistemg, metode gi tehnici care sd contribuie tra cregterea eficientei activitiifilor desftgurce pentru realizarea unor obiwtivd' Managementul este considerat in acelagi timp gi o art5, intrucdt pe l6nge ogrrogtintele de specialitate, managerul are nevoie gi de talent pentru a pune in practicdcunoqtinfele acumulate, pJntru a adapta sistemelg metodela, tehnrsilp de mar-rage.ment la eondi$ile eonerc.ts ale ebisdivului @ndus. O alti noliune vehiculati este cea de management gtiinfific, diferiti de gtiinla managementului. Managementul ptiinlific consti in "aplicarea legitiitilor, conceptelor, metodelor $i tehnicilor puse la dispozi{ie de giinta managementului in practica sociali". Desigur, nu tot ce fac maaagerii reprezinti management gtiinlific, ci numai acea parte a muncii lor caxe se fundamenteazd pe cunoa;teiea qi aplicarea elementelor teoretico-metodologice puse la dispozilie de

in

gtiinfa managementului. Cealaltd parte a muncii lor apadine conducerii eurpir!rc, desfiqurate pe baza talentului, flerului lor. Situa{iile diverse gi complexe cu care ei se confrunti impun din partea managerilor qi un aport creativ, ceea ce face ca de multe ori ei s[ aduc[ inova{ii importanrte, dezvolt6nd qi imbog4ind giinta
managerialE,

fir6 a congientiza

acest lucvu.

Organizafiile sunt o componente ale societdlii contennporane we seeazA sau mdlocesc crearea bunurilor gi serviciilor necesare existenfei noastre Ei ni le pun la dispozilie. Organiza{iile sunt spa}iul ?n care poputatra ocupati igi petrece cea mai mare parte a vie{ii activg pnmind o rdsplatd materiali qi morald propodionalf ln general, cu calit6file pe care le posed6 gi cu munca depus5. Realizarea obiectivelor organizafiei impune efectuarea unui ansamblu de procese de munc6. Aceste

4. Organizaliile gi managementul

clasificiin: procese de executie; procese de management. Procesele de execufie sunt ansamblul acfiunilor prin care forta de munci acfioneazd asupra capialului in vederea obfinerii de produsg servicii sau desf6gurarea de acfluni cu caracter funcfional
procese de munc6 se

(aprovizionare, yenzare,. cor*abilitate, personal, etc.) Procesul de management reprezinti ansamblul integrat

al

acliunilor de prevederq organizare,

coordoniarq antrermre a personalului gi control-reglare, exercitate de sistemul conducftor ln vederea stabilirii qi realizErii obiectivelor organiza{iei.

Managementul firmei reprezint6 o componentd a qtiinfei managernenfului, de fapt cea mai dezvoltali, cunoscutf, qi importanti (peste 50% din literatura mondiali de management este consacratd
firmei).

Explicafiile acestui lucru: -fitma este agentul economic de fuzA al fiecfuei economii, principalul generator de valoare gi valoarea de lntrebuin{are in cadrul cdreia igi desftqoarl activitaiea majoritatea popula[iei ocupate in fiecare {ar6, indiferent de nivelul s6u de dezvoltarc; -in al doilea rdnd primele inceputuri ale managementului au avut ca obiect firm4 intreprinderea, care tn continuare a fost un teren fertil pentru inovtrrile pe planul teoriei gi praeticii manageriale, cu contribu{ia directii gi nemijlocitii a unui mare numdr de persoane. Momentul esen{ial al procesului de management il reprezintd decizia managerialtr, moment ce se regdsegte in toate funcliile managementului.