GrupŞcolar Mărăşeşti

Comisia de monitorizare a absenţelor
Anul şcolar: 2011 - 2012

ARGUMENT
Absenteismul scolar este un fenomen ce echivaleaza cu o demisie – demisia de activitatea scolara – prefigurand abandonul scolar. Abandonul poate fi asociat si cu violenta, furtul, consumul de substante etc. Absentele de la ore sunt un semnal de alarma sau un strigat inconstient de ajutor al unui copil/adolescent care se simte singur. Absenteismul este o conduita determinata de insatisfactiile legate de activitatea scolara – care conduc la scaderea stimei de sine sau la pierderea locului in grupul-clasa - , de indiferenta parintilor fata de preocuparile si anturajul copilului/adolescentului dar si a comunitatii, nepasatoare la prezenta elevilor in locuri publice la un moment din zi, cand cei mai multi elevi sunt la scoala.

Comisia de monitorizare a absentelor a fost conceputa avand in vedere:
  

Legea Învăţământului nr. 84/1995 cu modificările ulterioare; Statutul personalului didactic nr. 128/1997 cu modificările ulterioare; Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4925/08.09.2005,

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii

Propunerile cadrelor didactice, parintilor si elevilor.

SCOPUL COMISIEI
-

Completarea Regulamentului de ordine interioara a Grupului Scolar “Gh.K.Constantinescu” ;

-

Analizarea cauzelor absenteismului in scoala si reducerea, pe cat posibil, a acestui fenomen ;

- Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor adecvate cerintelor scolare in cazul elevilor cu risc de abandon scolar; - Dezvoltarea interesului pentru educatie si evitarea abandonului scolar.

OBIECTIVELE COMISIEI - Identificarea elevilor cu absenteism scolar si risc de abandon; - Identificarea cauzelor care favorizeaza absenteismul scolar; - dezvoltarea la elevi a constiintei de sine si a atitudinilor pozitive fata de propria persoana si fata de scoala; - dezvoltarea abilitatilor de intercunostere, relationare, comunicare interpersonal si de management al invatarii; - optimizarea relatiei elev – parinte, parinte – scoala, elev – profesor; - prevenirea si diminuarea esecului scolar prin stimularea interesului pentru educatie, pentru autocunoastere si valorizare personala, prin stabilirea unor obiective de viata realiste, de catre elev-parinte.

GRUP TINTA:
-

elevii de liceu care corespund criteriilor prezentate Se realizeaza consiliere individuala programata o sedinta pe saptamana/elev si consiliere de grup, o activitate/luna (max: 12 elevi/ grup).

INDATORIRILE CADRELOR DIDACTICE :

-sa presteze în medie 8 ore de muncă pe zi (ore de curs, pregătirea acestora, corectarea etc.) în şcoală şi în afara acesteia; -sa nu întârzie la ore, -sa se încadreze în timpul acordat orelor de curs şi pauzelor; - să respecte programul de lucru -să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu Cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi aprobate întâi de responsabilul de compartiment şi apoi de conducerea unităţii. Absenţa de la serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absenţă nemotivată. Orice absenta nemotivata este considerata abatere disciplinara şi atarge dupa sine aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, potrivit legii contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern În caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând ca până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical.

Sanctiunile disciplinare care se pot aplica in raport cu gravitatea abaterilor sunt:

1. Observatie scrisa; 2. Avertisment; 3. Diminuarea salariului de baza cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni; In unitatile invatamantului preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau ai Consiliului profesoral. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris, audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in apararea sa. Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 membrii, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea.

Reguli privind monitorizarea absentelor :

1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor, prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul fiecărei şcoli; 2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrele didactice care consemnează în catalog absenţele; 3. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 4. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:  adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, sau de medicul de familie;

adeverinţă sau certificat medical, eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat în spital; Elevii care absentează din motive de sănătate, vor depune la Cabinetul medical adeverinţele medicale în termen de 5 zile de la reluarea activităţii, pentru a fi înregistrate şi vizate de medicul şcolii. Cererea scrisă a părinţilor/tutorelui pentru situaţii familiale deosebite (fără a depăşi 4 zile pe anul scolar in curs) aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

Motivarea absenţelor se face de către diriginţi în ziua prezentării actelor justificative sau după consultarea părinţilor (susţinătorilor legali). Toate adeverinţele trebuie să aibă viza cabinetului medical şcolar. 5. Elevii de la învăţământul de zi cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea şcolii; scutirea se acordă la cerere, de directorul unităţii, pe baza actelor doveditoare. 6. La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele convoacă Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcţie de comportarea generală în şcoală şi în afara acesteia; notele la purtare

mai mici de 7 se discută şi se aprobă atât de acest consiliu cât şi de director; decizia şi motivarea fiecărei note mai mici de 7 sunt aduse la cunoştinţa Consiliului profesoral de către diriginte prin raport scris. 7. Sunt declarati repetenţi elevii care absenteaza motivat peste 120 de zile şcolare

Sanctiuni aplicate elevilor cu absenteism ridicat
Elevii care inregistreaza un numar mare de absente vor fi sanctionati in functie de numarul acestora : 1. Observatia individuala; 2. Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului profesoral; 3. Mustrarea scrisa; 4. Retragerea bursei 5. Preavizul de exmatriculare; 6. Exmatricularea. Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt cominicate, in scris parintilor/reprezentantului Sancţiuni: - La o întârziere, avertizarea elevilor ;( Se considera intarziere intrarea elevului la ora, dupa profesor in intervalul 0-15 minute de la inceperea orei de curs. La o intarziere mai mare de 15 minute se considera absenta nemotivata). -La 5 întârzieri, elevii primesc absenta nemotivata; -La 5 absenţe nemotivate, 4 ore de muncă în folosul şcolii; -Liceu, zi – la fiecare 10 absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct;

-Scoala de arte si meserii – la 25 de absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct; -Liceu, anul de completare – la fiecare 20 de absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct. -Liceu, clasele a XII-a/a XIII-a ruta progresiva la fiecare 15 absente nemotivate pe un semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct. -La 40 absenţe nemotivate, dirigintele înştiinţează părinţii în scris în vederea eliminării pe o perioadă de 3-5 zile.

COMISIA ABSENTELOR
MEMBRII COMISIEI :

PENTRU

MONITORIZAREA

1.MAXIM CAMELIA- responsabil comisie 2.FRATICA CERASELA- membru 3.COTET DOINA- membru 4. PENCU ANAMARIA-membru

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.