Sunteți pe pagina 1din 2

Un Loca Mic n Ceruri

"Lord, Build Me a Cabin In Glory"


C. S.
Trad. i adapt: Mihaela Cintean

Cpl. Curtis Stewart

1.Pe p - mn - tul a - ces - ta to - tul e tre - c - tor, Sunt a - ici pen -tr'o vre - me, sunt doar
2.tiu, I - SUS, nu sunt vred - nic s'as - culi ru - ga mea, Dar
n u - mi - lin - eu
3.Muli din cei dragi 'na - in - te n
glo -rii s'au dus, n a - cea zi m- rea - noi

un c - l - tor,
caut fa - a Ta,
toi vom fi sus,

n - s am o
do - rin - :
i n ha - rul Tu, Doam - ne
Vom cn - ta m - pre - u - n

sus pe pla-iuri ce - reti,


I Tu
s m pri - meti, i'un lospre
glo - ri - a Ta,
Voi a -

SUS, doar o ca - s mi - c'n glo - rii s'mi pre - g - teti.


ca ct de mic n glo - rii, Doam- ne s'mi pre - g -teti. Doar
vea i eu, I - SUS, n
ce - ruri, c - su - a mea.

o c - su - mi -c

eu s10

am

n glo - rii, sus,

vi - e - ii

Ln -g

po - mul

lo - cu - iesc, I - SUS,

Copyright 1944, by A. O. Parris in "Banner Songs"


Assigned, 1947, to Stamps Quartet Music Co., Inc.

13

a - ud cum

n - geri cn - t'n

cor

15


rog Doam - ne'o ca - s mi - c'n ce - ruri

Te

pri - vesc,

Te

s'mi

pre

- g

- teti.