Sunteți pe pagina 1din 9

Un f|uture pe |ampa

p|esa de teatru de [ucat arta |n p|c|oare1aLal persona[ negaLlv
Mama persona[ seropozlLlv
1oL ea persona[ negaLlv
1oLal penLru ea persona[ sero (masa de famllle)
8unlcul persona[ aparenL slmpaLlc dar aLlL de senll ca daca vorbesLl cu el ulLl sl Lu ce al vruL sal
lnLrebl AuLor al celor doua razboale mondlale penLru ca el susLlne ca daca nu parLlclpa la ele
degeaba se mal Llneau
8unlca moarLa nu apare ln plesa ea blnLule prln alLa parLe
nepoLul Llev cercel Luns zero bocancl sandllau fumeaza
nepoaLa llauarpawar lubesLe pacea pasarlle rochle lnfloraLa ghlozdanel bocancl buze
conLuraLe LaLua[ color creler albnegru
AlLe persona[e veclnl veclne acollLl neavenlLl ca deasLa o sal cam reduc
ersona[e secundare SunL unll care se dau ruda de salam cu persona[ele prlnclpale ca sa vedeLl
unde a a[uns nepoLlsmul plna sl ln scenarllle pleselor de LeaLru


AC1UL I


C camera oblsnulLa de aparLamenL de bloc oamenl lnsLarlLl afara o dlmlneaLa senlna1aLal 8una dlmlneaLa famllle

Mama uupa asa o noapLe Le cred sl eu

8unlcul Sa cresLl mare ba LaLa sau nu mlal zls saru mlna?

nepoLul ensle usoara LaLale ca nu mal al mulL!

nepoaLa llorl mlelusel naLura muslc

1aLal Cum aLl dormlL?

Mama Cum mal pus

8uncul Can Lren

nepoLul e cercel

nepoaLa eun paL de florl cu porumbel pe umerl

nepoLul Sl gugusLlucl pe creler

1aLal Sl ceaLl vlsaL? 1u draga mea mal ales

Mama Ceva gros sl lung

1aLal un cosmar?

Mama nu o placere

1aLal Sl vol copll?

8unlcul Lu mam vlsaL copll sl prlmeam pensla sub forma de alocaLle

nepoLul 1l sa lndepllnlL vlsul LaLale ca Llam mlncaL pensla crezlnd ca e alocaLla mea

8unlcul nul nlmlc LaLa ca ma lel la dlscoLeca sl facl clnsLe

nepoLul lauz baballcul la ce se glndesLe! Lasa LaLale caLl pun nlsLe boxe ln clmlLlr!

1aLal llule fll respecLuos cu al baLrln Auzl ll duce boxe ln clmlLlr! al fara lasere nal facuL nlmlc

nepoaLa Clne mla vazuL ru[ul?

8unlcul 1ll dau eu daca ma lasl sa Le prlvesc cum Le ru[ezl

Mama CbsedaL e LacLu asLa cred cal LrlmlLem la azll

8unlcul unde vreLl sa ma LrlmlLeLl ma?!!

nepoLul ln Labara LaLale ln Labara

Mama PaldeLl la masa ca nu va mal saLuraLl odaLa flraLl al dracu!

nepoaLa Lu nu vln caml lnLlnd ru[ul

1aLal oaLe Lll comprlm eu acum pe loc cu un pumn ln gura

8unlcul Pal LaLale pune mlna sl manlnca

nepoaLa Mama mama bunlcul lar se glndesLe la prosLll

Mama al de ce?

nepoaLa al LoL asa mla spus sl prleLenul meu Pal pune mlna sl manlnca

nepoLul Lu am mlncaL Saru mlna penLru masa penLru scaun penLru canapea sl penLru blblloLeca

1aLal AsLazl sa fll cumlnLe flule la scoala sl sa nu fumezl ln pauza

nepoLul nu LaLa o sa fumez ln Llmpul orel

1aLal al ce ma va lasa sa fumaLl ln clasa?

nepoLul uar clne Lla spus ca ln Llmpul orel sunL ln clasa?

1aLal 8al flule

nepoLul Au LaLa

1aLal La revedere flule

nepoLul Saru mlna LaLa

1aLal Asa am facuL sl educaLle poL sa plec llnlsLlL la servlcl unde sunL dlrecLor sl am responsablllLaLl
ca poL sa pun parlu ca fralerul asLa de auLor nu va va spune cu ce ma ocup plna la sflrslLul pleselAC1UL II


8lrou de dlrecLor dlnLro flrma prlvaLlzaLa


1aLal Asa Suzl ah ah mal [os!

SecreLara Ch oh domnule dlrecLor

1aLal Ah ce responsablllLaLe mare am o slmLl Suzl?

SecreLara lmmm mmmm

agerul 8lb blp

1aLal Zdrang zdrang (dlsLruge pagerul)

laxul lll lll

1aLal oc poc (dlsLruge faxul)

1elefonul 1zar Lzar

1aLal Zdrang zdrang (dlsLruge sl Lelefonul)

SecreLara CaLa domnule dlrecLor

1aLal Ah mlal dlsLrus vlaLa Suzl! Sa nu Le mal prlnd ca umbll la lmprlmanLa (ropozlLle penLru
lnducere ln eroare a evenLualllor asculLaLorl pe la usl cleveLlLorl blrflLorl pe scurL lnvldlosl ClLl nar
fl vruL sa alba o asemenea lmprlmanLa?)AC1UL III SI AC1L IV

*SunL de alLa naLura sexuala sl se vor consuma lnnodaLe spre dellclul specLaLorllor


AC1UL V

8unlcul slngur alone acasa home8unlcul unde or fl pus asLla Lulca flrar furlslLl de zglrclLl! uupa slfonler nu e ln floLor nu e ln camara
nlcl aLlL ln Lelevlzor nlmlc ln ogllnda e un prosL la sLal so muL dln faLa mea

Sonerla 1zar Lzar (repeLaL lnLermlLenL plna la exasperare)

8unlcul CaLa gaLa nu mal suna ca sl asa sunL sLresaL ca sunL surd Clne e?

vocea osLasul

8unlcul nu Le cred

vocea Pal sl pe parlu

8uncul 8lne zlml parola posLel

vocea ueclL una urlLa la flecare mal blne una frumoasa la LoLl

8unlcul 8ravo asa mal merge decl Lu esLl posLasul

osLasul LxacL cu mare

8unlcul Sl cu ce ocazle pe la nol?

osLasul Sa vad daca e clneva pe la ora asLa acasa ca mllne vln cu alLl posLasl sa gollm aparLamenLul

8unlcul 8a LaLa ma Lem ca nu puLeLl sa faceLl nlmlc ca eu dlmlneaLa sunL LoaLa zlua acasa

osLasul nu e nlcl o problema ca nu ne deran[ezl

8unlcul 8a o sa ma apar cu LoaLa puLerea fllnLel mele

osLasul 1aLale nuLl consuma energla pasLreazaLlo penLru aLl aprlnde lumlnarea

8unlcul SarlLl mulL sLlmaLl sl dragl veclnl sl respecLuos va urlu ca maLaca hoLll!!!

osLasul Al LaLale da dumneaLa al facuL dansurl populare ln LlnereLe?

8unlcul nu!

osLasul nare nlmlc facl acu la Llne calusul asLa ln gura sl [oaca prln casa acelasl dans popular

8unlcul nu Lle ruslne ma asa Le porLl cu un baLrln ln vlrsLa care a facuL razbolul ca veLeran de
razbol?

osLasul 1aLale esLe sl asLa o munca uumneaLa crezl ca nam parlnLl ocLogenarl de anl sl anl de zlle?
SLll dumneaLa ce esLe ln sufleLul meu clnd Le amenlnL acum cu cuLlLul? nu Llas dorl sa fl ln sufleLul
meu ca Lear durea undeva

8unlcul 8lne sl vrel sa [efulesLl aparLamenLul acum?

osLasul 1aLale sa dus vremea halducllor clnd Lrebula sa Lrecl LoLul prln foc sl sable Acum nu se
mal fura asa dezorganlzaL Acum fac sl eu lnvenLarul oblecLelor Pal a[uLama uecl un anasonlc
vldeo camera de luaL vederl Lelevlzor

8uncul 8a LaLa Le rog eu asLea nu ca nau cu ce saml fllmeze lnmormlnLarea CrlenLeazaLe sl Lu la
alLceva ca slava uomnulul al de unde ca sl flumeu a furaL desLul

osLasul la sa lau radloul asLa

8unlcul nlcl pe asLa LaLa Le rog eu sa nul lel

osLasul Sa numl spul ca nu ma lasl sal lau caLl LransmlL asLla lnmormlnLarea la radlo

8unlcul nu nu asLa e o amlnLlre de famllle de clnd mla daL flumeu cu el ln cap

osLasul Lasa caLl LrlmlL o poza cu el

8unlcul Sa vezl ceml face flumeu clnd o gasl casa goala

osLasul nare nlmlc sa zlca mersl ca sl asa era cam lnghesulala pe alcl naveal loc sa aruncl un ac
ca sl Le lnLepal ln el

8unlcul Pal lncarca odaLa LoL sau nu ca am Lreaba sa anunL pollLla

osLasul nu cred ca o sa lncarc acum vln mllne cu colegll ca doar nu o sa muncesc eu slngur ca
prosLu

8uncul 8lne aLuncl pe mllne dar sa nu ma facl sa Le asLepL!

osLasul val de mlne ln prlmul rlnd ca e dlferenLa de vlrsLa care ma face sa va respecL Adlca aLuncl
clnd spun ca vln sa fur LoL eu ma Lln de cuvlnL numal sa nu ulLaLl dumneavoasLra de pollLle nas
vrea saml Lraga Leapa nu suporL

8unlcul 8lne la nlsLe banl sa al de Lramval

osLasul nu mersl ca de acolo fac sl eu rosL de el

8unlcul 8lne la revedere Sl sa nu conLezl pe mlne la caraL ca am reumaLlsm

osLasul SLal llnlsLlL ca perna elecLrlca Llo las Saru mlna

8unlcul Sa LralesLl LaLa Ce oamenl respecLuosl! pal alLll plna acuma cred caml dadeau sln cap sl
nLre plcloareAC1LLL VI VII VIII CU LILCG CU 1C1

*ln care famllla se aduna seara slsl vorbesc de LoaLe penLru LoLl vruLe sl nevruLe alandala Lalmes
balmes LoLl deodaLa flecare separaL galaglosl enervanLl asLfel lnclL reles urmaLoarele
1aLal mama nepoLul bunlcul nepoaLa Aaaaa aaaa uuu prrr la a la Lrl la la la
veclnl veclne sl alLe persona[e oc poc ln Leava calorlferulul

1aLal SLop! Clneva nea baLuL ln Leava

Mama Cred ca un vecln de bloc nu de la o casa

nepoLul Sa ne razbunam!

nepoaLa Cum ca ma exclLa ldeea?

8unlcul Sal facem lnundaLle!

Mama Sal aruncam laLurlle pe balcon!

1aLal Sal smulgem cablul cu Lelevlzor cu LoL!

nepoaLa Sal Lragem un chef sal dansam 1ehno ln cap!

1oLl Sal la dracu de vecln lmpoLenL cerLareL lmbecll coauLor al (ln cor) romanulul Am fosL prosL
dar nu mlam revenlL (C sa va lnLrebaLl cum poL sa zlca LoLl ln cor acelasl fraza va zlc eu prln
repeLlLle)

1aLal 1aLa asLazl ma cauLaL clneva?

8unlcul un hoL

1aLal Lu lam Lrlmls Am speraL ca o sa facl lnfarcL

8unlcul nlcl o sansa sa purLaL asa de frumos lnclL mlau daL lacrlmlle

nepoaLa Lu asLazl mam lnLllnlL cu prleLenul meu Lorl

nepoLul Lorl carel puLe gura a florl!

1aLal 1e rog sa nu Le bagl ln vlaLa el

nepoLul Sl pe parlu ca nu mal e faLa mare?

1aLal LLe sl pe parlu nevasLa aduml sublerul

nepoaLa Mama mama lauzl cu ce vrea saml masoara LaLa marlmea!

1aLal nu marlmea faLa mea cl adlnclmea!

8unclul la LermlnaLl cu prosLllle ca mapuca sl pe mlne

nepoLul Apropos bunlcule Lu cum al cunoscuLo pe bunlca?

8unlcul e clmp

nepoLul Sl mal ln amanunLlme unde?

8unlcul rln porumbl Mla facuL clneva cunosLllnLa cu ea

nepoLul un prleLen?

8unlcul nu paznlcul porumbllor

nepoLul Sl clnd al cunoscuLo pe bunlca era faLa mare?

8unlcul Asa sl asa

8unlca (de fapL fanLoma bunlcll care blnLule pe la geam) 8u hu hu zll doar asa nu asa sl asa ca
vezl Lu pe lumea allanLa

8unlcul ulLe asa ma sLreseaza ln flecare noapLe

Mama Copll esLe gaLa masa venlLl?

nepoLul sl nepoaLa nol mergem la dlscoLeca mama

Mama Mal blne ca slasa naveam ce sa pun pe ea

1aLal nevasLa hal la culcareca nu mal poL de foame

8unlcul Sl eu ce fac ba LaLa?

1aLal 1u ramal la Lelevlzor ca e vlnerl noapLea

8unlcul al Locmal deala ce sa fac ca AcLuallLaLlle au LrecuL de mulL!LILCG


*AuLorul plesel lamllle LlmplLa ca asLa nlcl eu nu am lnLllnlL deala mla fosL aLlL de usor sa scrlu
despre ea Pel persona[elor la venlLl plna la mlne sa dlcuLam

ersona[ele ua maesLre va asculLam

AuLorul Ma vol reallzaLl ca asa LlmplLl cum sunLeLl aLl devenlL persona[ele unel plese care va devenll
celebra?

ersona[ele ua cu ce neaLl pus ln gura cred ca aveLl drepLaLe dar sLlLl

AuLorul nu sLlu nlmlc ma sl nlcl nu ma lnLereseaza uupa ce ca vam scos dln anonlmaL mal faceLl sl
gura? Clne ereaLl ma vol fara mlne?

1aLal nu e chlar asa maesLre aLl scrls despre mlne faza cu blroul cu secreLara de unde sLlLl
dumneavoasLra ca asa e?

AuLorul CreaLla e lnLulLlva ba persona[ule!

1aLal Sl daca clLesLe nevasLamea LoaLa plesa ce ma fac? nu dlvorLeaza?

AuLorul Sl ce e dupa ea? SLa sl sufera sa mal scrlu sl eu Lrel paglnl despre suferlnLa el

8unlcul MaesLre pe mlne nu ma poLl Lrlme la bal? Ca am reumaLlsm

AuLorul 1e LrlmL da nu mulL ca dupa ala zece paglnl le vol ocupa cu lnmormlnLarea

8unlcul Sl nu ma cheml lnapol ca fanLoma macar sa vad sl eu clne a clsLgaL alegerlle?

nepoLul Lu vreau aurolac cercel ln nas sl asa nu mll suflu banl de dlcoLeca sl prlza la gaglcl ca vln
eu cu sLecherul

AuLorul vezl cum vorbesLl ca sar puLea sa Le bag ln clmpul muncll ca slasa o sa ml se reproseze ca
nu e o plesa educaLlva

nepoaLa MaesLre as vrea sl eu saml schlmbl halnele

nepoLul Are sl sorumea drepLaLe ca parca e lmbracaLa de la plse auLo

AuLorul no lnLrerupe ca de soraLa lml place cum araLa Asa zll domnlsoara!

nepoaLa As mal dorl fusLe sexy larguLe sau mlnl

AuLorul ClL de mlnl?

nepoaLa Mlnlm Lrel orgasme pe luna

AuLorul Sa vad ce poL face poaLe Le cuplez cu unu de la Lelefoane ca dln aLlLea lmpulsurl clLe clrcula
pe acolo Lrebule sa fle sl unu sexual

ersona[ele MulLumlm maesLre Le mal asLepLam pe la nol sl abla asLepLam sa mal scrll despre nol
uar vrem saLl mal punem o lnLrebare ue ce al lnLlLulaL plesa asLa un fluLure pe lampa?

AuLorul ue la vol dln casa mam lnsplraL sl e o flgura de sLll Ce vrolaLl sa va zlc 8al la nu mal
aruncaLl prezervaLlvele pe veloza?!!


SflrslL oaLe sa cada corLlna!