LEGE

privind

nr. 263 din 1 6 decembrie 2010 sistemul unitar de pensii publice
PARLAMENTUL IN :MONITORUL OFICIAL

EMITENT: PUBLlCAT

nr.

852
prezenta

din

20

decembrie

2010

Parlamentul CAP. I Dispozitii

Romaniei

adopta

lege.

generale

ART. 1 Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat ~i se exercita, conditiile prezentE legi, prin sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari denumit in continuare sistemul public de pensii. ART. 2 Sistemul public de pensii se organizeaza ~i functioneaza avand de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statui organizeaza ~i garanteaza sistemul public de pensii bazat pe acelea~i norme de drept, pentru p,articipantii la sistem; b) principiul ob Liqa t.i v i t.a i , t.i potrivit ca ru i a persoanele s i, juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, de asigurari sociale exercitandu- se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice ~i juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu- se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili s i, beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in e ce ee s i. s i t.ua e juridica, t.i in ceea ce drepturile ~i obligatiile prevazute de lege; e) principiul repartitiei, pe baza fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin public de pensii, conform legii; f) principiul solidaritatii sociale, cQnform caruia participantii la sistemul public de pensii i~i asuma reciproc obligatii ~i beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor de lege; g) principiul autonomiei, pe administrarea de sine statatoare a sistemului public pensii, conform legii; , h) principiul imprescriptibili1Jatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i) principiul incesibilitatii, potrivit ca ru i a dreptul la pensie nu poate fi cedat, tota sau partial. ART. 3 (1) in intelesul legi, termenii de mai jos au urmatoarele ~i expresiile semnificatii: a) asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina ~i sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum ~i persoana fizica ce achita, in nume contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi; pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea b) Ministerului Nationale, Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor de in din sistemul national de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala; c) contract de asigurare scc i a La contractu 1 incheiat voluntar intre persoane fizice s i, casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii; d) contribuabil persoana f i.z a sau i.c juridica ce p La t e st.e con t.r i.bu i. de a si.qu t.i rar i, sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi; e) de c La ra t.i.e individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensi: pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfa~oara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii; f) dec lara tie nom i.na La de asigurare ev i derrt.a norn a La a a s i qu ra t.i Lo r s i, a obligatiilor i.n de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita ~i depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, pre cum ~i la casele de pensii sectoriale; g) locuri de mun oa in cond i t.i i. deosebite locurile de mun oa unde gradul de expunere L, factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii ~i sanatatii in munca a asiguratilor; h) locuri de mun oa in cond i t.i i. speciale locurile de munc a unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel put in 5 0 % din timpul normal de munc a , poate conduce in timp la Lmbo Lnav i r i. profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

1

sanatatii in munca a asiguratilor; i) locuri de munca in alte conditii locurile de munca ~i activitati din domeniul apa rar i i, na t.i ona Le , ordinii publice s i, s i qu ran t.e na t i oria i. Le care implica pericol permanent ~ de va t.ama re co rpo.r La grava, e invaliditate, mutilare, suprimare a v i e t.i L ori de pierdere a Li.be rt.a i. t.i captivitate, terorism, r ap i r i , Lua r i, ca ostatici ori alte asemenea s i t.ua i i. t s: pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie; j) perioade asimilate perioadele pentru care nu s- au datorat sau p La t i t; co nt.r bu t.i L d i asigurari sociale ~i care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de k) p re st.a i. de a si.qu t.i rar i, sociale veniturile de inlocuire acordate la riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate; l) punctaj lunar numa ru L de puncte realizat de asigurat intr- 0 luna, calculat prin raportarea ca~tigului salarial brut lunar/ soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sGciale, la ca~tigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de ,Statistica; m) punctaj anual numa ru L de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendar ob t.i nut; prin Lmpa r t.i rea la 1 2 a sumei punctajelor lunare; n) punctaj mediu anual numa ru L de puncte realizat de prin raportar punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de numarul ani lor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege pensionarii; 0) riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, ob l i qa institutii sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, ba t ra ne t.e s i, deces) p) stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s- au datorat contributii de a s i.qu i sociale la sistemul public de pensii, precum ~i cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat ~i platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii; q) stagiu de cotizare in specialitate perioada in care 0 persoana din sistemul nation de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, pre cum ~i din sistemul administratiei penitenciare s- a aflat in una dintre urmatoarele situatii: 1. a avut calitatea de cadru militat'in activitate; 2. a indeplinit serviciul militar (Sa m;i-l\'htarn termen, i militar cu termen redus, elev unei ~coli militare/ ~coli de agenti de politie~sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politi~tilor ~i functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; 3 a fost concentrata sa u mobilizata ca rezervist; 4 a fost in captivitate; • 5 a avut calitatea de fUl'lctJonar public cu statut special in institutiile din sistemul aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, precum ~i din sistemul administratiei penitenciare; 6. a avut calitaEea de militar angajat pe ba za de contract ~i/ sau de soldat s i, gradat voluntar; r) stagiu complet cotizare perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala; s) stagiu de cotizare necesar perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege, in f unc t.i e asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de de cotizare perioada minima de timp pr-e vaz u t a de prezenta lege in cal stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei pensionare; considerata stagiu stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, d pentru stagiul de cotizare ~i acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante; v) pentru va r st.a standard de pensionare va r st.a stabilita de prezenta lege, barbati ~i femei, in conditiile legii, la care ace~tia pot obtine pensie pentru limita de varsta, precum de lege. ~i varsta din care se opereaza reducerile prevazute lunar brut ( 2) in sensul prezentei legi, prin ca s t.i q salarial brut! so Ida brutal salariu intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impoz itul ui pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
ART. ( 1) 4

~i

De la data Ln t ra r i i, in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii ~i Alte Publice, denumita in continuare Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii preia personalul, precum CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare ~i f unc t.i ona re , ~i drepturile ~i obligatiile acesteia. prin CNPP s i, prin ( 2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza casele de care se infiinteaza, prevazute pensii sectoriale, functioneaza atributiile ~i indeplinesc de prezenta lege. ( 3) in subordinea CNPP functioneaza de pensii, in fiecare case judetene Bucure~ti, denumite in municipiu- re~edinta de judet, precum ~i Casa de Pensii a Municipiului continuare case teritoriale de pensii.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

2

(4) CNPP poate case locale de pensii, in functie infiinta de numarul ~i structura care functioneaza sub conducerea ~i controlul asiguratilor, casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii Bucure~ti. a Municipiului ART. 5 (1) sistemului public pot fi cetateni romani, ce t a t en i. ai altor Asiguratii de pensii pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau re~edinta in state sau apatrizi, Romania. altc ( 2) Pot fi a s i qu ra t.i. ai sistemului public de pensii s i, ce t at.en i. r oman i , i state ~i apatrizii care nu au domiciliul sau re~edinta in Romania, in conditiile de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. ( 3) Asiguratii au ob L'i qa t.i a sa p l.a a soa con t.r i.bu i. de a si.qu t.e t.i rar i, au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi. ART. 6 ( 1) in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, legii: I. a) persoanele care de s f a soa ra ac t.i v i t.a t.i. pe baza de de munc a , inclusiv soldatii ~i gradatii voluntari; b) f uno t.i ona r i L publici; c) cadre Le militare in activitate, s o Lda t.i L s i, q rada t i L politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul din domeniul apararll nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale; II. persoanele care i~i desfa~oara activitatea in functii sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatore~ti, precum s i, membrii cooperatori dintr- 0 o rq an i za t i e a coope ra t i e i, me st.e suqa'r s t.i , e ca ror drepturi s i, obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de drepturi barie s t i. lunare, ce se a s i qu ra din bugetul asigurarilor pentru ~omaj, in conditiile legii, denumite in continuare ~omeri; IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu t.i n de 4 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ~i afla in una dintre situatiile urmatoare: a) administratori sau manageri care au contract de administrare ori de managemen b) membri ai intreprinderii individuale intreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate sa ac t.i v i t a t.i. economice; d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V. cadre Ie militare trecute in rezerva, politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se bugetul de stat, in conditiile legii; VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele de cat; cele salariale, din: (1) definite potrivit art. 7 alin. pct. a) drepturi de autor ~i drepturi conexe, ~i completarile ulterioare, Legea nr. 571/ 200S ]Slrivind Codul fiscal, cu modificarile cu regularitate sau in mo~ ocazional; b) contracte/ conventii incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe ba za de contract de asigurare soc in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical ~i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute lege, neintegrate in sistemul public, pre cum s i, orice persoana care do re st.e si se asigure, sa i~i completeze venitul asigurat. ART. sau fizice ( 1) Pe-t-s'oa Le jur idice ne la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii alin. (1) pct. I pr eva zu t.i la art. 6 s i, II, denumite in continuare angajatori, .i ns t.i t.u L t.i care efectueaza plata drepturilor some r i i. pr eva zu t.i la art. 6 alin. (1) pct de ~omaj pentru III, pre cum s i, I ns t.i t.u i i Le care efectueaza t plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de ~i casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala. ( 2) in s i t.ua a in care se constata t.i erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. ( 1 ), indiferent de cauzele producerii acestora, ~i/ sau mod i f i.c r i, ale datelor a pe baza ca ro ra stabilesc stagiul de cotizare ~i punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna 0 de clara t i e n orn a La de asigurare i.n rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa ~i declaratia pe care 0 modifica. (2) pre cum ~i cea prevazuta la alin. ( 3) De c La ra t.La p reva zu t.a la alin. (1), au rE juridic al unei declaratii pe propria raspundere. ART. 8 pr modul in care angajatorii, ( 1) CNPP, pr in casele teritoriale de pensii, controleaza dispozitiile legale plata drepturilor de s oma j respecta ~i institutiile care efectueaza de plata, declaratiei nominale privind intocmirea ~i depunerea de asigurare ~i a obligatiilor precum termenelor de depunere. ~i respectarea (2) sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul Casele de pensii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

3

apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea ~i transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum ~i termenele de transmitere. ART. 9 ( 1) Angajatorii, pre cum ~i institutiile care efectueaza plata drepturilor de ~omaj sunt reprezentantilor CNPP ~i ai caselor teritoriale de pensii obligate sa puna la dispozitia toate documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. ( 2) Angajatorii din domeniul apa ra r i i, na t.i oria , Le ordinii publice s i, au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurariIor sociale de stat. ART. 10 ( 1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2 0 0 1, de cIara t i a norn i na La de asigurare prev ( 1) s i, (2) la art. 7 alin. constituie documentul pe baza stabile~te stagiul de in sistemul public mediu anual pentru public de de pensii ~i punctajul pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. c) (2) c) , in cazul persoanelor prevazute la art. alin. I lit. 6 declarati s i, (2) la art. 7 alin. (1) prevazuta constituie singuruI pe baza caruia se stab: stagiul de cotizare in sistemul public de pensii ~i punctajul la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) in s i t.ua i Le in care, t.i pentru perioadele prevazute la alin. (1) s i, ( 2 ) derul raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare ~i a punctajului anual, pot fi valorificate ~i alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii. (4) (3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. revine persoanei cauza. ART. 11 ( 1) pct. IV care au cel put in varsta ( 1) Persoanele prevazute la art. 6 de individuale de asigurare. sunt obligate sa se asigure pe baza se depune in termen de 3 0 de zile de la data ( 2) De cLa rat.La .i.nd i.v i.dua La de la casa teritoriala de pensii competenta, incadrarii in situatia prevazuta la in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. ( 3) Venitul lunar asigura~pentru persoanele rnen t.i oria e la alin. t (1) este cel stabili de cIara t i a .i.ndi.v i.dua La de asigura'ICe s i, nu poate fi mai mic de cat; suma r epr ez en t.and 3 5 % din ca st.i.qu salarial L mediu brut utilizat) la fundamentarea bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat s i, mai mare de cat; valoarea corespunzatoare a de 5 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut. ( 4) Se excepteaza de la ol::5ligativitatea depunerii de cLa ra t.i e i. de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, da ca beneficiaza de una dintre categoriile de pens prevazute de prezenta lege sau da ca se regasesc in s i t.ua i Le prevazute t.i la art. 6 alin. (1) pc t . I, II, III ~i V. ( 5) in s i t.ua t.i.a asiguratilor p reva zu t i, la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale Be asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ~i are acela~i regim juridic cu aceasta. ( 6) Su!) aspectul de c La ra r i i , ca Lcu La r i i , r e t i ne r i i. s i, p La t.i i. con t.r i.bu i i Lo r individuale t de a s i qu ra r i, sociale, p.l a t i t.o L de venit ru prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. ( 7) Platitorii de venit pr eva zu t.i la alin. (5) nu au obligatia depunerii deo La ra t i e i. pentru persoanele care au ~i calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. ART. 12 ( 1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala ~i casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. sociala se incheie in forma scrisa efecte ( 2) Contractul de asigurare de la ~i produce de pensii. data inregistrarii acestuia la casa teritoriala ART. 13 in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de ( 1) Venitul asigurat inscris prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei asigurare sociala poate fi modificat caz, prin incheierea unui act e d.i i.oria la contractul t L de individuale de asigurare ori, dupa asigurare sociala. (2) individuala sociala constituie Declaratia de asigurare ~i contractu 1 de asigurare titluri s i, devin titluri executorii la data la care creanta de creanta bugetara este scadenta, conform legii. ART. 14 derularii asigurarii in baza declaratiei ( 1) in s i t.ua a in care pe parcursul t.i ca exista perioade in care nu se realizeaza individuale de asigurare venituri, se face dovada casei teritoriale de pensii, la cererea asiguratului sau din initiativa declaratia poate fi suspendata.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

4

. 6 alin. pentru strainii care au inregistrata rezidenta/ :. c) ( 2) Constituie stagiu de cotizare perioadele de pan a la data de 1 aprilie 2001 persoana: a) s.i L de mun oa se care constituie acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu. stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei. i ce t a t. ev i derrt. i Uniunii Europene.i/ au efeo~eaza s plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul :. 19 perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza :..a t i Le s i. 17 ~ ( 1) Constituie stagiu de cotizare perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legisfatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1 pentru perioadele realizate in grupa I.i rar i.icompletarile ulterioare. in corid t. data Ln t rar i i.i ale persoanelor pentru care CNPP :. la cererea CUPP s i.i la art. cu modificarile :..iperioadele realizate sau recunoscute ca atare in alte tari.iInternelor. precum:.a aflat in una dintre s i t. nu se datoreaza contributi sociale.a.p'ectivin cond i t....i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.a I Le de a si..i ( 1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii din Romania. sociale se iau in considerare de asigurare cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania. ( 3) Constituie stagiu de cotizare s i. ce t a t. ai Elvetiei s i. contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi. termenele de transmitere prevazute la a alin. 19/ 2000 privind sistemul public d pensii :.. ( 3) in sistemul public de pensii. ( 4) in cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate. 18 conform legii.n sa intre 1 ianuarie 2010 s i.ialte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.Le qe nr.. (2) ART. ai statelor membre ale Spatiului Economic European.icasele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata :. r oma n i . a case pensii sectoriale. dupa cum urmeaza: a) 3 pentru fiecare an lucrat in cond i t. modaLi t. de munc a a sa cum sunt reglementat art. CAP. conditii speciale sau alte corid t. in vigoare a prezentei lee in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. c). sociale se achita in moneda nationala. soc se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului. de oricare alta autoritate. 29 alin.qu t.(1) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin.i platesc contributii de asigurari sociale prin acordurile sau conventiile internationale la in alte tari. (2) ( 3) Datele prevazute la alin.en i. cheltuielile sistemului CTCE Piatra Nearnt o 5 . 6 alin.iAdministrarea Bazelor Date. V. pre cum :. ART. institutie publica sau alta institutie care astfel de informatii.n sa intre 1 aprilie 2001 s i. stagiile de ( 2) La stabilirea drepturilor de a s i qu ra r i.i i. (1) pct. anterioara datei de 1 aprilie 2001 ART.qu rar i.Ln ut. caz. deosebite. ( 1) II asigurarilor 20 Bugetul sociale de stat a si.u L.i/ au regulamente s comunitare. detine ( 4) Cont. pre cum :. stagii de in conditii normale. timpul util la pensie realizat de agricultori. ART. obligatiilor de a si. p re st. s i. I lit.a drepturilor s i. b) are stabilite drepturi vechimea in munc a in baza prevederilor Decretului. deosebite de munc a : b) 6 pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de mun oa r c) 1 pentru fiecare an lucrat in alte cond i t. ra ART.t i Le stabilite i care Romania este parte.ederea in Romania.. obligatiile s i.i. ( 2) se stabilesc prin ho t.i i. pana intrarea in vigoare a prezentei c) perioada cup r i.. data Ln t ra r i i.. (lJ~ pct. d) perioada cup r i.01 . res. 2 011 Pagina 5 . prin Directia pentru Evidenta Persoanelor :. in vigoare a prezentei IE in cazul persoanelor prevazute la art. sunt furnizate gratuit.ua i Le prevazute t.qu rar i Lo r sociale de stat cuprinde veniturile s i. a 11.en i. ( 1) pct. in cazul persoanelor la art. in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile :. 15 ~ ( 1) in sistemul public de pensii. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta.ialte drepturi de asigurari sociale. republicat. I lit.. in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte :..a re a Guvernului. precum:. 16 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de a) vechimea in mun oa recunoscuta pentru stabilirea la data de 1 aprilie (2) asigurari 2001 vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea in cazul persoanelor b) prevazute la art.i i. ( 2) Datele cu caracter personal actualizate pentru t ot. i de cotizare realizat in conditii deosebite. Bugetul ART. 118/ 1990 privind unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 6 martie 1 9 4 5.. 6 alin. conditii speciale al te condi tii. 49.

se ap l i ca in prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent. dupa regularizarea cu bugetul in limita sumelor primite de acesta. precum ~i din alte venituri. ca se Le de pensii sectoriale s i. ( 4) in s i t. nu p r i. asigurarilor sociale de stat.Ll.e Cle angajatori. sociale.i sociale.r i. ANAF. b). 26 deficitului bugetului motivate.e este excedentar. bugetar. potrivit destinatiilor aprobate prin lege.o prevazute t r la alin identifica situatiile in ~aEe angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale. pana buget.i. 21 lit. ( 5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituiri acestuia. de intarziere. in situatii veniturile bugetului dupa epuizarea fondului de rezerva. pe baza propunerilor CNPP ~i ale institutiilor care au subordine case de pensii sectoriale.se prin conventii ART. respectiv. din anul curent al bugetului asigurarilor sociale stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului sociale stat. ( 3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul a si. potrivit legii.01 . ( 2) Din veniturile bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale anual pan a la 3 % de pentru constituirea unui fond de rezerva. b) ( 2) Eventualul deficit curent al bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat se acopera din fondul de rezerva. ( 3) CNPP. cheltuielile organizarea s i. 22 ( 1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera prestatiilc de asigurari sociale din sistemul public de pensii.e sume pentru art. (3) I s i. s i. ART. casele de pensii sectoriale sa i~i transmita de a s i qu ra r i. de asigurari t. (5) dupa depunerea de clara t i i Lo r fiscale.me st. ( 4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii. ( 3) Defici tul din anii p re ce de nt.i u Lu i. ( 2) Guvernul elaboreaza anual. potrivit prevederilor art. declarate informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia si . proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. 27 public de asigurari sociale CTCE Piatra Neamt o 5 . gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe Ie au in administrare. ANAF au obligatia reciproc ( 2) CNPP. numai d asigurarilor sociale acoperirea deficitelor din anii precedenti de stat. 23 prezentei legi. urmator. la sistemul fondurilor ~i obligatiilor participantilor de pensii administrate privat. dispunand masurile prevazute de lege. 25 sociale de stat sunt purtatoare de doba nz i . cu sume care se aloca asigurarilor sociale de stat se completeaza CAP. 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) con t.ua a in care legea bugetului t. pentru acoperirea in mod exceptional. ( 4) Institutiile prevazute la alin. precum s i.La Nationala de Adminis ( 1) in termen de 6 luni de la publicarea CNPP ~i casele de pensii sectoriale Fiscala. functionarea sistemului public de pensii. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. denumita in continuare ANAF.a rea unor alte cheltuieli prevazute de lege. ART. 2 011 Pagina 6 . ART.bu i. ART. dobanzi ~i pe na Li t.i n 3 zile inainte de expirarea exe rc i t. pe care il supune spre aprobare Parlamentului. 21 lit.qu rar i Lo r sociale de stat a fost adoptati cel pu t. (6) Fondul in care bugetul asigurarilor sociale de rezerva se de s t.i a si.a t. au obligatia sa a drepturilor coreleze bazele proprii de date unei evidente corecte ~i unitare de pensii.qu rar i Lo r sociale stat ~i Ie transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. care se aproba prin legile bugetare anuale. f i riarrt. III Contributia ART. 24 in a ( 1) Excedentele anuale ale bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat pot fi utilizate de stat. ANAF transmite CNPP veniturile realizat persoanele altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. nivelul dobanzilor stabilindu. ( 3) Fondul de rezerva cumulat nu poate nivelul cheltuielilor prevazute pentru anu depa~i bugetar respectiv.de pensii.L s i. ART. pe baza .i t. de la bugetul de stat. Disponibilitatile bane~ti ale asigurarilor incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului. Aqe nt. p La t. s i.i n f orrna i. a corda reciproc s i.

sunt: a) 31. (2 Periodic. alte cond i t.i v i t.n i. pre cum alin. 6 (2) Cote Ie de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de deosebite. perioada anterioara datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 6 alin.a rarea Cuv e. un i t. 6 alin. explorare. oo nd i t.i n 5 0 % din timpul normal de mun oa in luna respectiva. II. 3.t. Le incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. speciale ~i alte conditii de munca.dua La de a si.t i Le i desfa~oara activitatea pot fi normale. VI. na t. elaborata in termen de 9 luni de la data Ln t ra r i i. ordinii publice ~i sigurantei nationale. 28 ( 1) Corid i. cu modificarile ulterioare.i pentru s ome r i .nd i. republicata. (2).i i. c). na t. d) avia~ia c i v i La . (2) se s t. s i.a rarea Guvernului nr.i. de munc a normale. b) angajatorii ~i institutiile care efectueaza plata ajutoarelor persoanelor in situatia prevazute la art. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale. (1) pct. IV s i. c) 41. 1. deosebite de munc a .a Le prevazute t.i oria . 10. ( 5) Constituie stagiu de cotizare realizat in cond i t.bu e . prevazut la al: ( 1) lit. zone Ie I ~i II de expunere la radiatii.i i. V. publice i s i. (3) inclusa ~i cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat. 3% pentru cond i t. speciale s i. 8 % datorate de angajatori. de Ho t.i.u nr. sunt incadrate in conditii speciale de munca. (1) contractu lui de asigurar sau de la data incheierii sociala. b) 36. c) activitatile din domeniul apararii nationale.i ona Le . ( 1) pct.a i Le t s i. in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I ~i II de munca ~i care. care 1 0 .i i. s i qu ran t. 30 ( 1) in sensul prezentei legi. alte cond i t. speci. s i.Le st. pentru personalul care i~i desfa~oara activitatea in subteran cel pu t. datorate ~i anqa j a t. cu modificarile ~i completarile ulterioare. 5% datorate de ariqa j a t.a in profesiile prevazute in anexa nr. ( 4) Este asimilata stagiului de cotizare in cond i t.qu rar i. speciale ~i alte conditii de munca.i ca de s f a su ra t. b) din Legea nr.a de asigurari sociale din momentul Lnc ad ra r i L in una dintre se da toreaza situatiile prevazute la art. 3% pentru cond i t. 3% pentru cond i t. 2 5 .e i. 3 0 . b).i. 4. 1 9/2 0 0 0. speciale de mun oa s i. CTCE Piatra Neamt o 5 .i L speciale prevazute la a (1) lit.Le de munc a in care se de s f a soa ra activitatea a s i qu ra t. asimilate angajatorului in oo nd i t. prevazuta de Legea nr. 31 ( 1) Co n t r i bu t i. s i. speciale de mun oa . s i. f) activitatea a r t i s t. in care sa La r i a t. deosebite. ( 2) Pentru a s i qu ra t i i. I lit. 2 s i. au de s f a su activitati de cercetare.i i.ab i. ART. 2 9 4 / 2 0 0 1 privind stabilirea locurilor de munca ~i a activitatilor cu conditii deosebite.i . speciale ~i alte conditii. (1) pct.e prin ho t. 2 011 Pagina 7 . (1) pct. ( 2) in domeniul e. 1. conditii speciale s i. 10 5% datorate de ariqa j a t. normale de munc a . I ns t. 2 0 . in vigoare a prezentei legi. daca cel put in in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca.i Lo r din sistemul public de pensii pot fi normale.i i.(1 in sistemul public de pensii sunt contribuabili.i in anexele nr. sociale pr-e vaz u t a la alin. b) ac t. 29 ( 1) Sunt incadrate in cond i t. ordinii publice ~i sigurantei nationale. perioadele care un asigurat care i~i desfa~oara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca ~i/ sau in concediu de odihna. pr eva zu t. locurile de munc a in corid i t. t. e) ac t. speciale ~i alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor s i. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare.i i.i v i t. exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare.i i . cu mod i f i ca r i Le s ulterioare. 5 % datorate de anqa j a t. de actele normative cu regim clasificat emise pan a la data intrarii in vigoare a legi.01 . din 2 in 2 ani.r nud. ART. dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale. conditiile (3) Cote Ie de contributii de asigurari socia Ie. metodologiei de incadrare prevazute de Ho t. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 20 alin.i.qu rar i Lo r pentru soma j . 6 alin. 8 % datorate de angajatori. t explorare.a re a ra Guvernului. datorate de anqa j at.a i Le de cercetare.Li. i.i i. 8 % datorate de ( 4) in cota de con t r i.of din ca angajati. 6 alin. ( 3) Procedura de reevaluare pr-e vaz u t a la alin. 82 2 / 2 0 0 4 privind stabilirea locurilor de rm activitatilor cu conditii deosebite. locurile de munc a in corid i t. la data intrarii in vigoare a prezente: legi. specifice pentru politi~ti. 1.t i Le prezentei legi. care administreaza bugetul a si. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat. pentru personalul navigant prevazut in anexa nr.i la art. potrivit art. locurile de mun oa stabilite in baza criteriilor ~i metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.v t. ART. cu mod i f i ca r i Le ulterioare. 6 alin. datorate de din ~i angajati. (1) lit. o rd i. deosebite ~i speciale. de domeniul apararii din nationale. este asimilata e) persoanele prevazute la art. ART.i t.i i.'fice lpentru cadrele militare in activitate.i L speciale sunt cele din: a) unitatile miniere. c) persoanele juridice la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii prevazuti la art.i i.u e care.pa rar a i.

( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. (2) datoreaza int de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca. II. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. ( 3) Baza Lun ara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. sociale pentru s ome r i.a de a s i qu ra r i. II. IV:.qu rar i. VI lit. sociale.qu rar i.u a care a ch i t a drepturile t. e in numele lor. 6 alin. I din bugetul asigurarilor pentru b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati :. VI lit.v i. cu e xc ep t. (1) pct. (1) pct. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori ca s t i salarial mediu brut.omaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca. la art.a in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. 6 alin.nd i.ua a persoanelor t. de asigurari sociale datorata de catre asiguratii pr eva zu t. sociale. in cazul indemnizatiilor de asigurari sana t e t. (1) pct. (1) pct. ART.i e i. 6 alin. (1) pct. VI lit. I s i. se fac lunar de institutia care administreaza bugetul asigurarrlor pentru :.. dupa caz. in cazul asiguratilor prevazuti la art.. la art. (1 pct.idrepturi conexe.a individuala de a s i qu ra r i. sociale se datoreaza de a s i qu ra t i i. 1) pct.i e i. V. la cerere. ( 5) Co n t r i bu t i.qu rar i. de orice alta persoana. la art. (2 Calculul:.. in cazul a s i qu ra t.. (1) pct.i alin.a de a s i qu ra r i.a integral din bugetul asigurarilor pentru :. IV:. la art. a) . la nivelul cotei stabilite pentEu conditii normale de munca. 6 alin.. alin. individuale de a si.omaj la nivelul cotei individuale de a s i qu ra r i. in completarile ulterioare. 6 alin. (1) c) casa de asiguraric de sana t e t. (1) pct. (1 pct. pentru asiguratii p reva zu t i.i e i.i respectiv ( 3) Plata co nt r i bu t. 6 IV. s i.01 . zilelor lucratoare din concediul medical. (1) calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 2) la art. se s upo rt.o r numa ru Lu i.omaj. ( 2 ). plata co nt r i bu t. stabilite de lege pentru conditii normale de munca. iar in situatia persoanelor prevazute la art. sociale pentru persona roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este ca:. persoanele prevazute la art. se suporta integral din bugetul de stat.a cazurilor in care. sociale pentru persoanele care beneficiaza de compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. plata individuale de a si. II.i. pr eva zu t. VI lit. 6 alin.i e i.i.qu rar i.i plata contributiei de a si. care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv s i. (1) pct. sociale pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) se lunar de ca t.. ( 5) Calculul s i. a).oa da de cel mult 12 luni.iplata contributiei datorate de asigurat: 6 alin. 2 011 Pagina 8 . p reva zu t i. 32 ( 1) Calculul s i.qu rar i.i la art. 6 contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contrinutiei de a si. art. stabilita prin lege. d) venitul brut. 6 alin. se poate face s i. in casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati..dua La de a si. 50 alin. ( 1 0) Con t r i bu t i.e de la prevederile alin.i alin. a) angajator.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea sociale de bugetului asigurarilor sociale de stat. 27 alin. co re spun za t.. ( 4) Plata co nt r i bu t. a) sau. sociale pentru perioada in c asiguratul beneficiaza de asigurari sociale de sana tate se efectueaza. I s i. ( 7) Asiguratii p reva zu t i. prevazute la art.omaj. s i t. a) pentru veniturile calitate in mod ocazional. p la art. la art. de ca t re : s i.qu rar i. b) suma r epr ez en t. pentru a s i qu ra t i i..a de a s i qu ra r i.a de a si.r ac e s t i a sau. 3) Asiguratii p reva zu t i. ( 1) pct. VI se fac de catre platitorul de venit. cu exceptia platilor compensatorii :. ART.Co n t r i bu t i. in perioada de reducere temporara a activitatii. a) din Legea nr. ( 4) Co n t r i bu t i. la art.e . b). respectiv de catre angajatorii acestora se fi lunar de catre angajatori. (2) lit. cu IT lit. (1) pct. atunci ca nd pe langa aces tea realizeaza s i. pentru care (1) CTCE Piatra Neamt o 5 . venituri ( 9) in mod facultativ. a) 6 pct.i t. 6 brut/ solda bruta.tigul salarial brut lunar in lei. III. c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta 5 7 1 / 2 0 0 3. la art.i Lo r p reva zu t i. prevazuti la art. alin. pe 0 pe ri. (1) nu se impoziteaza. (3) 4 Fac e x cep t i. in situatia persoanelor prevazute la art.i alin. 6 alin. (1) s i. VI datoreaza contributia de asigl sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari ( 8) Nu datoreaza contributia . d:~ ca t re I ns t.i la art. sociale datorata de contribuabilii p reva zu t i. se ( 6) Co n t r i bu t i. 6 alin. pentru a s i qu ra t i i. sociale pentru some r i. pr eva zu t.i prevazute la art. de datorate de a s i qu ra t. pentru veniturile din activitatea de s f a su ra t.. (6) Calculul individuale de asigurari sociale :. dupa caz. prin lege. persoanele prevazute alin.i i..ia veniturilor de completare acordate salariatilor industria de aparare.and 3 5 % din ca s t. 6 alin. prevazuti alin. 6 alin. corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara. pentru veniturile din drepturi de autor :. II. sociale.e . ocazional. 50 alin.

3 3 alin.a i t. sociale pentru persoanele bugetul la art. ( 3) este cel utilizat la f undanterrt bugetului asigurarilor sociale de stat ~i aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. a. dar nu mai put in decat suma reprezentand 35% din ca st. c) participarea sa La r i a t. f) compeFlsatiile lunare pentru chirie. potrivit legii. (1) nu poa te fi dintr decat produsul valoarea numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza corespunzatoare a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. 34 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. a medicamentelor ~i materialelor igienico.qu rar i. 6 alin. a alto] drepturi de pI'etectie a muncii.Lq u L salarial mediu brut p reva zu t. b) .01 . pentru s ome r i. se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. 2 011 Pagina 9 . indemnizatii de delegare. d) indemnizatia de ~edinta pentru consilierii locali ~i judeteni.a individuala de a s i qu ra r i.i e i.a i t.e de angajator t a s i qu ra t. in a ca~tigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de ART.a la alin. V 0 constituie cuantumul ajutoarelor lunare. potrivit Ordonantei Guvernului nr. precum ~i transportului la ~i de la locul de munca. (3) (3) Prevederile art. 0 constitui cuantumul drepturilor bane~ti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru ~omaj ~i asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale. k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna. potrivit prevederilor prezentei legi. e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative. a echipamentului individual de protectie ~i de lucru. de a si. precum ~i a uniformelor obligatorii ~i a drepturilor de echipament.qu s al ar i a L mediu L brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor ori valoarea acestuia. 6 alin. de care se datoreaza contributia de asigurari munca se stabile~te proportional cu ponderea. inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala.a de nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate asigurarilor sociale de stat.i Lo r . pu alin. (1) lit.i e i. ( 2) Sumele reprezentand ajutor de deces p l. companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital iNtegral sau majoritar de stat. 39 ( 1) Co n t r i bu t i. sociale.qu rar i. 7 6 9 / 2 0 0 1. aprobata mod i f i ca r i.i Lo r . potrivit prevederilor prezentei legi. la alin.i ne integral din: CTCE Piatra Neamt o 5 . p l. in contul asigurarilor sociale. (1) pct.i e i. (3) . la alin. in conditiile legii.un an echivalentul a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. precum ~i ( 2) Baza Lun ara de calcul la care persoana juridica din Romania d asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate G constituie suma ca~tigurilor salariale brute la care s.qu rar i. 64/ 2001 repartizarea profitului ~a societatile nationale. ART.i Lo r la profit. h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. (1) pct.e din t stat.qu t. ART. respectiv de la casa de pensii sectoriala. de a si. i) indemnizatiile de instalare.e sc de angajator a s i qu ra t. de calcul a calendaristic ART. 35 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. constituie venitul lunar asigurat.i pensii. in limitele de deductibilita stabilite potrivit legii. j) valoarea financiara a normei de hrana.i. ART. sociale de stat ~i nici mai mul t de 5 ART. sociale. prevazut ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.i i.k). sociale datorata de a s i qu ra t.contributiei individuale de asigurari sociale nu poa te de pa si in tr.a calculat contributia individuala de a si. nu se iau in considerare la stabilirea p re st. (2). se re t. 36 Baza lunara de cal cui a contributiei asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. prin Legea n r-. 38 ( 1) Sumele reprezentand ajutor de deces. ( 5) Ca s t.bu a de a si. deta~are ~i transfer. alin. in cazul angajatorilor Ci de calcul la datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de cond i t. prevazute la ( 2) Sumele asupra ca ro ra nu se datoreaza con t r i. b) diurne de deplasare ~i de delegare.ua a de pa s i r i i. care se p La t. ( 3) Baza de calcul p reva zu t.sanitare. sociale datorata de angajator 0 constituie suma ca~tigurilor salariale brute/ soldelor brute lunare. se aplica ~i pentru situatiile prevazute la alin. de a si. 37 ( 1) Co n t r i bu t i.i p reva zu t. IV s i.i. completarile ulterioare. precum ~i la regiile autonome. plafonului t.i rar i. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca ~i profesionale.a I Lo r din sistemul t. care depa~esc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia. ( 4) in s i t. a a1imentatiei de protectie.qu rar i. 33 alin. conform prevederilor art. cu mod i f i ca r i Le s i. g) c0ntravaloarea echipamentelor tehnice. (2) .

.a rz i u in data de 2 0 a lunii in care platitorii depus declaratia nominala de asigurare.qu t... ( 2) Co n t r i bu t i. 4 0 genere ( 1) Neplata co nt r i bu t. de la bugetul asigurarilor sociale de stat. de a si. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar. veniturile de natura profesionala.omaj. CNPP :. VI.isanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF :.oa re c e Le de data de 2 5 pentru care se datoreaza plata. IV:.. Contributiile individuale de asigurari sociale. (2). la art.i rz ev i den t i erea in contabilitate de lege sa :.a realizat/ realizata lunar. IV s i.01 . ( 3) Co n t r i bu t i.i. respectiv pct. alin. de a si..e re se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat :.icasele de pensii sectoriale colaboreaza privind colectarea :.icasele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat. in situatia asiguratilor aflati in concediu medical.. transmite de CNPP s : de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. 6 alin.a t. respectiv de catre casele de pensii sectoriale. (1) pct. (1) pct.qu rar i.te potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.i la art. I s i.ise calculeaza fara zecimale. ART. 6 alin.. pct. V sau de Ln s t i t.i Lo r p reva zu t i.a Lo r de Ln t.a la fondul de pensii administrat privat. 2 011 Pagina 10 . t.i prevazute la alin. (1) lu se de catre angajator. acti Pentru persoanele prevazute la art.i alin. de In t ar zi. pe na Li t.a i e re . respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta 0 datoreaza in calit~e contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat.. declararea contributiilor fac de asigurari ART. V. de casele de casele de pensii sectoriale.i rz prevazute la alin.i. alin.. VI. 33 alin. dupa caz colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP.i e i.. se stabile:. II. ( 3) Sumele reprezentand do ba nz i. sociale la termenele pentru fiecare zi de intarziere. in baza prevederilor Codului de procedura (2) :.oa re celei pentru care se efectueaza plata drepturi ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. a contributiilor datorate bugetului a si. b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara.omaj sau bugetul dupa caz.n c rea nt.iurmarirea platii acestora se fac de angajator. tarziu a lunii u rma t.oa re celei in care angajatorul depus declaratia nominala de asigurare.i rar i. ( 4) Calculul doban z i Lo r s i. alin.ipenalitati de intarziere calculate pana la data achitarii sumei datorate.a rz i u in data de 2 0 a lunii u rma t. pr eva zu t. (1) pct. alin. se v i rea za in COl distincte stabilite cu aceasta destinatie :. b) data stabilita pentru plata a 2 . d) pan a la data de 2 5 u rrna t. 44 prevazute la art. c) pan a la data de 2 5 a lunii u rrna t. 43 in cazul neachitarii la termen. ast'Eel sunt prevazute la art. c) s i. conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.qu rar i Lo r sociale de stat de persoanele prevazute la art. ( 4) Lunar.. (1) IV s i. (1) pct. c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii. care este palZte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii.. ART. 3 CTCE Piatra Neamt o 5 . respectiv. respectiv pan a la dati a lunii u rrna t. 6 alin. 2). ART. VI s i. 41 ( 1) Activitatea p r i. inclusiv.a i e re . III. in c az t (2) a s i qu ra t.. sociale p reva zu t.i constatarea :.iunitatile subordonate acesteia.ua a persoanelor t. precum:.v d administrarea i.. ART. (1) a) art. pan a cel t. suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri. prin rotunjire la leu.r i. (1) pct. VI. astfel cum sunt definite alin. ( 5) Lunar. 40 Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs. in cazul de stat. la art. potrivit legii. in cazul persoanelor prevazute la art. 6 teritoriale de pensii :. t.i Lo r p reva zu t i. in s i t.e r provenind Lo din con t.i ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. 6 alin.oa re celei pentru care se datoreaza plata. casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite. pe na Li t. pan a cel t. CNPP :.i.a individuala de a s i qu ra r i. a s i qu ra t. s i.icomunicate de catre CNPP. (1) lit.bu i. in si t ua t i a persoanelor prevazute la art. CNPP :. ( 1) pct. 6 alin. (1) . in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal.. de a s i qu ra t i i.oa re celei in care p La t i t. dar nu mai tarziu de data de a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.a la alin. sociale. d)..i unitatile sale subordonate. de institutia abilitata plata efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru :. respectiv venitul brut. ( 2) Cota doban z i Lo r s i. pe na Li t..a. 6 ( 1) pct.a Lo r de Ln t. datorate de persoaBele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor. de institutia care efectueaza pct.ca s t.i qu L salarial brut/ solda b rut.icasele de sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre pe care acesta il administreaza. plata unor dobanzi :.

de pensii de casele s i. contra de cotizare se certifica Stagiul cost. (1) beneficiaza de perioadele asimilate da oa in ace Persoanele prevazute in conditiile prezentei legi. 49 :.i Lo r .alorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale. alin. a unei perioade de studii.a ani sau. beneficiaza de asimilarea. datorate in ( 2) Stagiul de cotizare co re spun za-sp cd'ntributiei de a si. (1 IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasba nu se datora. 48 ( 1) in sistemul public de pensii. a f La t. ART.i ne rea Perioadele asimilate in conditiile prevazute de prezenta lege. (2) superior. contributia nu se restituie.i LLe de a si. e 6 alin.. creantelor ART. sociale de cotizare a oo nd i t. potrivit art. de po Li t. sociale dat0rfG nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia. de pensii sectoriale. 45 ( 1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de dec lara tie individuala de asigura sau contract de asigurare so c i a La nu au achitat con t. politi:. (1) se valorifica pentru obt.i a de a s i qu ra r i. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor.i Ln t. IV:.e . conform clauzelor prevazute in contract.i siguranta nationala formarea cadrelor militare. (5) se aplicarea asupra perioadei raportului dintre cota de contributie individ~ala asigurari sociale :. conform care au absolvit mai multe Asiguratii institutii de invatamant prevederilor ca stagiu de cotizare. f) Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 6. dupa caz. (1 lit.. pe b) a urmat cursurile de zi ale Lnva t. 50 (1) din oficiu.. d) a beneficiat.. de concediu pentru c re st.r i bu t.i. Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 5.a Lo r de t. universitar. ART. t. pe c) a s a t i s f a cu t. stagiul de cotizare se constituie din insumarea peric pentru care s.. respectiv serviciului se stabile:. alin. inclusiv a dobanzilo~:..e re pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale~ de pensii. ( 5) Calculul doban z i Lo r s i.qu s rar i. a fost concentrat. dupa caz. alin. g) elev al unei s co Li. perioade nu au realizat stagii de cotizare (4) prevazute la alin.tilor :.icota de con t. pe na Li t..i penalitatilor de intarziere aferente. la cererea (2) Tariful a s i qu ra t.t i Le art. (3) la alin.te anual de CNPP s i. in cazul copilului cu handicap. in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie invaliditate.efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sana t e t.u organizat potrivit legii. la alegere. iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie. ( 6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata sociale contributiei de asigurari completeaza cu prevederile legale privind executarea bugetare.qu rar i. militare/ s co Li. 47 oricareia dintre ( 1) Contractul de asigurare so c i a La poate fi reziliat pa r t i . durata normala a studiilor respective.iboli profesionale.ua a p reva zu t.r i bu t. s. casele care A CAP. asigurat sau.i e de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. denumite in perioade asimilate. ordine publica :..~latit de ca t.i 6 alin. de pan a la 3 ani. con t. sociale achitate nu se restituie.e rea in va r st.a rzi..a la art.01 . cu conditia absolvirii acestora cu diploma. e) a beneficiat. b). ( 2) in cazul in care a s i qu ra t i i. de concediu pentru incapacitat temporara de cauzata de accident de munca :. (1) pct. (1) pct.. de asigurari sociale prestatiilor ART. mobilizat sau in prizonierat. 46 Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie.i i. de a qe n t i. 2 011 Pagina 11 . IV.. in s i t. durata legal stabilita.a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator s i. in termen de 3 0 de zile de la formularul.i perioadele ( 1) in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare necontributive.r i bu t..i VI s i.. cu exceptia liceului militar. 51 in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: CTCE Piatra Neamt o 5 .aman Lu i. acordate potrivit legii. iar stagiul de cotizare realizat se ". .a datorat :. 31 alin.~ ART..tip d incetare a asigurarii individuale la sistemul public de ART. la art.r a s i qu ra t.ifunctionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.i e sau student al unei institutii din sistemul de aparare nationala. in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de sociale. la 2 ani. ( 2) in cazul rezilierii contractului de asigurare so c i a La . t. o data de sectoriale. (2 )~ . serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. Pensii IV ART. p reva zu t i. au obligatia depuna la casele 6 teritoriale de pensii.

C='11~t"'la dat pensionarii. 5. se realizeaza conform e:.terea de cotizare.a) b) c) d) e) pensia pensia pensia pensia pensia 1 pentru i de an t i c i pa t. conditii Tabelul * T* nr.01 . pentru ba rba t i . I lit. conform e:. ( 3) in cazul persoanelor prevazute alin.alonarii prevazute nr. ( 2) Stagiul minim de cotizare ani.. alin. pct. ART.at. pentru Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. stagiul 6 cotizare este de 3 0 de ani. (3) Stagiul complet de cotizare este de 3 5 de ani. I lit. 55 (1) Persoanele care au stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita cu reducerea standard de pensionare.m t.a standard de pensionare :. c).. Atingerea acestui cat :.t i Le privind va rst.i pentru barb este de 1 5 Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. cat s i. se realizeaza prin cre:. de u rrna . ART. cat s i. I lit. ART.. corid i t. prevazute de prezenta lege..i a La : de invaliditate. 53 ( 1) Varsta standard de pensionare de ani pentru barbgti s i.alonarii prevazute in anexa nr. " > standard I cu: Luni < pre style=" word. (1) ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. 6. ti)' Ani 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 CTCE Piatra Neamt o 5 .i pentru barbati. 6..i'n i. 52 Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care Lridep l i ne s o . Atingerea acestei varste se realizeaza prin cre:. 54 (1) c) . 6 3 de ani pel este de 6 5 femei. 6. ( 1) in cazul persoanelor prevazute la art.. 1 word.alonarii prevazute in anexa nr.pentru femei. in persoanelor care au realizat stagii de cotizan a) deosebite de munca. Atingerea acestui stagiu se realizeaza stagiului minim de cotizare in specialitate. 5. a t... dupa caz. 5. s Li. conform e:.at.alonarii prevazute in anexa nr.. alin.i stagiul minim de~cotizare sau in specialitate.alonarii prevazute in anexa nr. 2 011 Pagina 12 .at. (1) c) .alonarii prevazute in anexa nr. pentru :. pct.terea varstelor standard de pensionare. varsta 6 s pensionare este de 6 0 de ani.terea varstelor standard de pensionare. barbati...wrap: IStagiul de cotizare IReducerea varstei Irealizat in conditiil de pensionare deosebite (ani Lmp k. stagiul 6 cotizare in specialitate este de 2 0 de a t.at.pentru f errfe i.terea stagiului conform e:. cat s i. Atingerea acestei varste prin cre:. a t. conform tabelului nr. pct.a : anticipata pa r t.terea stagiului complet de cotizare.. dupa cum u rrne a : az de varsta. a t. conform e:.a va r s t. pentru barbati.a r SECPUNEA Pensia pentru limita de varsta ART. pentru femei.. conform e:..

i L I de pensionare cu: I speciale r------.: - 05. in situatia persoanelor care au realizat cond i t. 30 sEagii a Li n't de ( 2) cotizan s i. " > IStagiul de cotizare IReducerea varstei standard I Irealizat in corid i t.wrap: break.2011 Pagina 13 .28 30 32 35 '--------------'----------'--------' * ST* conform tabelului b) locurile de munc a incadrate speciale prevazute conditii Tabelul * T* < pre nr. alin.word. de munc a prevazute la art. Ani Luni I (ani implini ti) 2 1 1 2 3 4 I I~ 6 5 6 7 6 3 6 8 9 10 11 6 5 5 6 6 7 7 6 12 13 6 I 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 8 9 9 10 10 11 11 6 6 6 6 12 12 6 CTCE - Piatra Neam. nr. in alte la art.!.i i. i style=" word.01.------_. 29 (1) . 2 6 7 7 6 6 8 < / pre> 2.

55 a1in.i de han d lcap i . in oo nd i t. 6 1uni. ( 5) Stagiu1 comp1et de cotizare pentru persoane1e prevazute 1a a1in. in s i t. (1) pct. pentru fiecare an de privare de 1ibertate.ua t. (1) lit. 55 lit. 30 a1in. nu ( 3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit a) mai mica de 4 5 de ani.a t i Le de cercetare. in b) i~ situatia asigurati10r cu handicap accentuat.i e de q r a du L de handicap.i v i t.t i Le rea1izarii numa r uLui.c) s i. exp10atare sau pre1ucrare a materii10r prime ( 2) Ac t.a indiferent de varsta.vi. 5 7 a1in. (1). 5 6 (1) Fac exce p t i.a t i Le din anexa nr. cu e xce p t i.i Lor cu handicap grav. 1 a1in. 30 a1in.e de 1a prevederi1e art. I 1it. (1) ART.~--------------------~--------------~------------~< / pre> * ST* 26 de ani ~i peste 13 c) cu ca t.ar ar ea Guvernu1ui nr. 2 lit. (2) (1) . 6 a1in. 30 a1in.i a persoane1or carora (1) stabi1ite drepturi privind vechimea in munca. ce1 put in doua treimi din stagiu1 conditii1e comp1et de cotizare. comp1et indiferent de cotizare. 118/ 19 9 0. in conditii1e prevazute 1a art. Pentru persoane1e prevazute 1a a1in.i v i t. da ca au rea1izat. prevederi1e art. cu 1 0 ani. ~i/ sau de prizonierat. reducerea varstei stJndard de pensionar de: a1in. de 5 2 de ani pentru pc t .a de expunere 1a radia ti i. persoane1e care un stagiu de cotizare de ce1 put in 1 5 ani in zona I de expunere 1a radiatii sau de ce1 put: 17 ani in zona a 11. minim de ore de zbor. in cazu1 ce10r care au desfa~urat act~vitate in zona I de expunere 1a radiatii. r-educe c) prevazute 1a a1in. b) persoane1e care au stagiu de cotizare de ce1 putin 20 de ani in locuri1e de munca prevazute 1a art. zone1e I s i. 5 8 ~ i t. ART. respectiv de 2 5 de ani s i.a t i Le din anexa nr. (2) din Decretu1. 6 a1in.i Lor pentru care varsta de pensionare nu poate 50 mai mica de 4 0 de ani pentru femei s i. ac r oba t. ce1 putin 0 treime din stagiu1 comp1et de cotizare. a1in. Persoane 1e care au rea Li lzatt un lstaglu 'd' e cotlzare In con dltll preexlstent ca1itatii de asigurat beneficiaza Q~reducerea varste10r standard de pensionare prevazute in anexa nr. lit. pentru ce1e prevazute 1a art.ua t. 6 1 1) in s i t. It) ~~> au beneficiaza ce1 60 Reduceri1e de a1te acte de pensie pentru 1imita de din stagiu1 put in 0 treime varsta. ce1e prevazute normative pot fi cumulate fara ca reducerea total a sa fie mai mare de 13 ani. 2 011 Pagina 14 . da oa au rea1izat stagiu1 minim de cotizare in in anexa nr. b) s i. c).a ba1erini1or s i. stabi1irea nr. 5 in f unc t.01 .m i t. reduse in conditii1e a1in. stagiu1 comp1et de cotizare este de 2 1uni. (1). b).i a c i v i La in conditii speciale de munca. sa1turi sau starturi aprobat prin Ho t. 4 5 de ani pentru ba r ba t i . de ani pentru ba r ba t.i . (1) ( 1) Fac exce p t i. handicapu1ui preexistent ca1itatii de asigurat. a) ~i f) . ( 3) Pentru persoane1e prevazute 1a a1in.a de va r s t. ( 4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit lit. pentru ce1e prevazute 1a art.e de 1a prevederi1e art. lit. (1 nu pot fi mai mici de 5 0 (2 Varste1e de pensionare pr ev. in cazu1 c e Lor care au de s f a sur a t. 5 5.La d: Romania. in c) in situatia asigurati10r daca au rea1izat. 5 8 1 / 2 0 0 1 privind criterii1e de incadrare a persona1u1ui navigant din av i a t. avizate in condi tii speciale de munca.ua t. daca au rea1izat. nu poate fi ma b) de ani. repub1icat. 583/2001 privind a materii10r prime nuc1eare din zone1e I ~i II de expunerE exp1orare. respectiv de 4 5 persoane1e pentru femei s i. in locuri1e de munca prevazute 1a art. I lit. de deportare in straina 1e. 1a a1in. 10 cu handicap mediu. ( 3) Act. 1a art.au dupa data de 2 3 august 1 9 4 4.lege nr. daca varste10r standard de pensionare prevazute 1a art.i a c i.i a a s i qur a t. a) 20 de ani. /' ART. stagiu1 comp1et de cotizare. CTCE Piatra Neamt o 5 .e 6 1uni. ( 2) Persoane1e prevazute 1a art. preexistent ca1itatii de asigurat. precum s i.: handicapu1ui de asigurat. 2. (1) lit. 55 a1in. (1) lit. 30 a) b) 15 ani. de varsta. ( 2) Persoane1e prevazute 1a a1in. beneficiaza de pensie pentru Li. exp10atare sau pre1ucrare radiatii. 6. b) se ap1ica numai in oo nd i t. 1a radiatii sunt ce1e aprobate prin Hotararea Guvernu1ui de expunere nuc1eare. 3 se considera in conditii speciale de mun oa numai daca aces tea se desfa~oara pe durata programu1ui normal de 1ucru dintr0 luna. II criterii10r de incadrare a activitati10r de cercetare.i a persona1u1ui aeronautic civil navigant profesionist din av i a t. activitate in zona a I de expunere 1a radiatii. a) . dupa cum u rrneaz a : a) cu 1 5 ani. rea1izate iJ un i t. exp1orare. 1) este de 3 0 ART. in s i t.

(5) se ap l i ca pana la data de 3 I decembrie 2030. (I) nu poate alte acte normative.01 . I lit.i a Le se s t.Le st. prin diminuarea acestuia cu 0. prevazut in anexa nr. I) pct. pe langa conditiile prevazute la alin. (I) nu poate fi cumulata varstei standard de pensionare cu nicio alta reducere reglementata de CTCE Piatra Neamt o 5 . g) ( 4) Cuantumul pensiei anticipate pa r t.i a Le nu iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art.i n 8 ani mai mare de stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.militara. mangan.ab i.militara. ART. t stagiul comp Ie t. zinc.e din cuantumul i pensiei pentru lim: de va r st. de 8 km in jurul acestor Loc a Li t. o I).a anticipata 65 PdCt 'dla0 varste ( I) Pensia antieipata pa r t. realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate. a) . prevazut in anexa nr. se face din oficiu. este ne ce sa r a s i. ( 2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta. ( I) 64 anticipate. pensia anticipata se transforma in limita de varsta ~i se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate ~i a stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. clor. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor apararii nationale. g) considerare perioadele asimilate prevazute la art. SECTIUNEA Pensia ART. 6 alin.ab Le st. in un ~i dintre urmatoarele situatii: a) sunt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei ~unctii 'din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a statele de organizare. ART. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu t. sulf. 63 La acordarea pensiei 6 2 alin.ar fi cuvenit. Cop sa Mica pe ~i Zlatna.SECTIUNEA Pensia ART.a . c). persoanelor care au realizat stagiul complet ~i ce: care au de pa s i. 6. I lit. 66 65 La prevazute acordarea la art. pensiei anticipate reducerea partiale. ART.e in a oe Lea s i corid i t. 6 alin. alin. (4) ( 6) Prevederile alin. in conditiile prevazute la alin. cu cel mult 5 ani ina in tea implinirii de cotizare. de poluarea ( 5) Persoanele care au locuit cel pu t. I ). (I) lit. pe langa conditiile prevazute la alin.e i. este necesara ~i stagiului minim de cotizare in specialitate. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/ serviciu de catre comisiile de expertiza medico. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar anticipate nu se iau a) . b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul comisiile de catre de expertiza medico. rem. reducerea fi cumu La t. pensiei anticipate. 49 ( 4) Cuantumul pensiei anticipate se s t.a care s. cadmiu. (I) o (I ) pensiei anticipate partiale. fluor. pensiei anticipate pa r t. 7 5 % pentru fiecare luna de anticipare.a cu nicio varstei standard de pensionare prevazute la art alt~reducere reglementata de prezenta lege sau La data indeplinirii pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. datorita extractiei ~i prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar aco rda r i i. 49 alin. 2 011 Pagina 15 . ordinii publice ~i sigurantei nationale.c) s i. arseniu.c) s i. precum standard de pensionare. 6 ~i care se afla in una cliBtre urmatoarele situatii: a) swnt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor din sistemul administratiei militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special unor functii din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a reducerii din domeniul statele de organizare.i n 3 0 de ani in zonele afectate plumb. pct. a 2-a anticipata 62 ( I) Pensia anticipata se cuvine.i beneficiaza de reducerea va rst. standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea pr-e vaz u t a la alin.i L in care se stabile~t cel al pensiei pentru limita de varsta. ordinii publice ~i sigurantei nationale.i a La se cuvine. a 3. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi din domeniul apararii nationale. pentru ( 2) in cazul pe r scrane r prevazute Lo la art. de cotizare cu pan a la 8 ani. cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare. t. respectiv Baia Mare. ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art.

la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. t. prin adaugarea recalculeaza prin eliminarea d i.i r jumatate din capacitatea de munca.a nd sa profesionala.i in vederea stabilirii gradului de invaliditate. lit. I lit.01 . casei teritoriale de pensii competente. schizofreniei s i. (1) pct. de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP. III invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.a La a c apao i t. lit. (1) pct.on . 65 alin. de munc a . Ministerului Apararii Nationale. comisiile de expertiza medico. t dupa caz.sau de alte acte normative. se face din oficiu.m ua r i i.un grad de invaliditate.i a Le in pensie pentru limita in de varsta.militara de pe Lariqa spitalele sistemul de aparare nationala. ucenicii ~i studentii care ~i. 2 011 Pagina 16 . Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii.n i. dupa caz. ( 1) 68 prezenta lege ART.i oria re din decembrie 1 9 8 9. pierderea din capacitatea a cel put in jumatate de munc a . conform b) neoplaziilor. b) de gradul II. t. indruma s i. in vigoare a prezentului (2) ~i casele de pensii sectoriale. documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul sau.au pierdut sau put in jumatate din capacitatea de munca.u ra cu evenimentele r evo Lu t. ( 4) Persoanele care s i. I lit. oo nd i t. au dreptul la pensie de invaliditate in acelea~i conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de ART. prevazute i. 71 ( 1) Evaluarea capa c i t. ordine publica ~i siguranta nationala.e din capacitatea de munc.a L de mun oa . c) (1) ( 3) Au dreptul la pensie de invaliditate. SECTIUNEA a 4.e s i. Familiei ~i Protectiei So~i~le. aria Li.un s sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza. 67 ( 1) La data indeplinirii corid i t.> au sau cel pu t. ~i s i. a Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care s i. dupa caz. fi adoptata in termen de 9 0 de zile de la data Ln t rar i i. se ( 4) s i.o t. din cauza: a) accidentelor de munca ~i bolilor profesionale.a i. documentelor medicale. accidentelor care nu au (1) . marii mutilati.z ar i i.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru Li. c). ( 3) in urma e xam i. ordine publica ~i siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr. denumit in continuare medic expert al a s i qu ra r i Lo r sociale.a i. de munc a . 69 in raport cu gradul de reducere a de mun oa . se face.n la art. caracterizata prin pierderea t. care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico. corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal ART. (2 Beneficiaza de pensie de invaliditate. in functie de domiciliul solicitantului. II s i. di cauza practicii profesionale. medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca ~i emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.m i t. Ministerului Administratiei ~i Serviciului Roman de Ln f orrna i L. invaliditatea este: a) de gradul I. intr. de ca t re comisiile de expertiz medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. CTCE Piatra Neamt o 5 . Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii.i cu pastrarea capacitatii de c) de gradul III. clinice r s i. a Le Ministerului Administratiei s i. ( 2) Transformarea pensiei anticipate pa r t. ART. elevii. organizeaza. ordine publica ~i siguranta nationala.na i i. c) bolilor ob i snu i t. (1). ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul s i. 6 di alin.i n j uma t e t.a de varsta. cu avizul Ministerului Sanatatii.t i Le prevazute la alin. caracterizata prin total a a capaci t. t. care erau o up r i. persoana pu t. iar in cazul persoanelor prevazute la art. controleaza activitatea de expertiza medicala ~i recuperare a capacitatii de munca. SIDA. perioadelor asimilate ~i a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare platii pensiei anticipate partiale. c). in la alin.a ti i de munca ~i a capacitatii de autoingrijire.i. dupa caz. g) persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. in prevazute la alin.militara a Ministerului Apa ra r i L Na t.i cererea s i. 70 ( 1) Criteriile ~i normele pe baza ca ro ra se face incadrarea in gradele I. la cerere. in cazul persoanelor prevazute la art.a Pensia de invaliditate ART.> au pierdut total sau cel pu t. prin intermediul Institutului National de Expe Medicala a Capacitatii de Munca ~i al comisiilor centrale de expertiza ~i Ministerului Apararii Nationale. 6 alin.a s i. la propunerea Ministerului Muncii. (2 Pentru evaluarea c apao i t. ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 198 ori in Le qat.~ pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de va rst.

( 6) Decizia med i ca La asupra capa c i t.ipersoanele prevazute la art. t 6) se ao Lu t. deciziile prevazute la (9) alin. Tabelul * T* < pre nr.01 .a la alin.iInstitutului National de Expertiza Medicala :. in situatiile prevazute la alin.wrap: IVarsta persoanei la Idata emiterii Ideciziei medicale lasupra capacitatii de munc a IStagiul eotlzare ( ani) ) .iRecuperare a Capacitatii de Munca. t.te corespunzator. 72 in vederea efectuarii de investigatii :. dupa caz.i pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin. (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca. 58 lit. in conditiile legii. (8) pot fi atacate la instantele in termen de 3 0 de zile la comunicare. conform tabelului nr. pre cum s i.on .on za in cadrul t. poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate.iServiciului Roman de Informatii. termenul de emitere a deciziei medicale se prelunge:. ( 9) Deciziile comisiilor medicale :.i. dupa caz. necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare.. in conditiile legii.e st.a L f un c t i. ( 5) Decizia me d i ca La p reva zu t.. CNPP. ART.iServiciului Roman de Informatii date in la alin.. ( 7) Comisiile medicale de co nt.i fi contestata. Decizia emisa in solutionarea in termeJ de 5 zile de contestatiei se comunica la data solutionarii.iexaminari de specialitate suplimentare...word. 73 ( 1) Persoanele care s i..i ea centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca :. a Le Ministerului Administratieci! :. " > style=" word. a) CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 8) Con t. prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca.on za in t. Administratiei :.e rme n de 4 5 ea de zile de inregistrare.. in de 3 0 zile de la comunicare.ua a in care. (4). (3) se emite in termen de 4 5 de zile de 1 inregistrarii cererii s i..e st.nuite Si de munca unor accidente care nu au legatura cu de invaliditate de pensie daca au realizat stagiul de cotizare necesar in varsta.i ale comisiiIGE centrale de contestatii de expertiza medico. 3. se comun i ca in termen de 5 zile de la emitere. medicul expert al asigurarilor sociale propune. la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile expertiza medico.militara ale Ministerului Apararii Nationale. pr institutiile subordonate.i. necesar I I pana la 20 ani ani 1 2 I de la 20-23 23- 3 6 33 2529- ani ani ani ani ani ani ani ani ani 27 9 11 3337414549- 37 41 45 49 53 14 17 20 23 25 26 5357- 57 60 Ipeste * ST* ~--------------------~------------------------------~< / (2) 60 de pre> Au dreptul la pensie de invaliditate :.. necontestate in termen raman definitive.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.. ART. 3 break.> au pierdut din cauza unor boli obi:.(3) ( 4) in s i t.iInternelor :..a i a pr-e vaz u t a la alin.a L de mun oa poate t.i prevazute Internelor :. 2 011 Pagina 17 .

dupa caz: a) mentinerea in acela:. 74 Au dreptul la pensie de invaliditate.01 .i t.on . atrage suspendarea platii pensiei. centre Ie regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico.a . p reva zu t. daca starea ( 5) Revizuirea me'd i'oe La se poate efectua s i.. Recuperarea Capa c i.i III de invaliditate... in f un c t. la intervale cuprinse intre un an s i. standard de pensionare. (1) lit. sau inceteaza incepand Dreptul la pensie se modifica cu luna medicala asupra emisa in urmatoare celei in care s. nr. ART.i n j uma t e t. stagiul potential la art. pensionarilor. dupa caz.a i L t de Munca. determinat ca d i. dupa caz. ( 2) Constatarea s i t. anexa nr.iServiciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate.i oria .ua a gradului t. respectiv comisiile centrale de expertiza medico. ART.. Concluziile expertizarii sunt obligatorii :.i grad de invaliditate.iServiciului Roman de Informatii.a Lmbuna t a t i. 6 s i. (2 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat Ii se acorda un determina t ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. incetarea t. indiferent realizat.a de la bugetul de stat. r in cuantum fix. la care poate solicita pensie pentru limita de va rst. conform prezentei legi. b) .i pensiei.iInternelor :. 75 ( 1) La stabilirea pensiei de invaliditate se a co rda un stagiu potential.iInternelor :.i e pentru Ln so t.a comunicat celei in care neprezentarea catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala.i urie .. (1) nu poate fi mai mare de ca f cotizare pe care persoana 1.a mai mica cu pan a la 5 ani fata de va r st. (2) .a agravat. so Lu t. 74. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t.... pensiei.i me d i ca La u rme az a acelea:. 6.c s. 3.iRecuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico.o . din motive imputabile pensionarului. se face incepand cu luna u rrna t.e i.. dupa caz. pensiei prevazute la alin. suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta in conditiile legii. 2 011 Pagina 18 ..e r standard Lo de pensionare. ART.militara ale Ministerului Apararii Nationale. la 0 Lndernn i za t.i. la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico. ART. 76 ( 1) in s i t.. la cererea sanatatii lor s.i 4)• ART. OJ 9 (1) sunt s upu s i. sau.i e de af ec t. prin care se stabile:.idefinitive.a standard de pensionare s i.militara ale Ministerului Apararii Nationale. ( 6) Decizia me d i ca La asupra capa c i t. (3) prevazute la art. caz. urma revizuirii medicale. s. de Munca.art. dupa caz.te. 68 alin. :. 77 1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I in aJ au dreptul. a) alin. revizuirii medicale periodic.i i. pe r s oa r de stagiul de cotizare s i.a capacitatii de munca. ( 2) Stagiul potential rezultat conform alin. ( 2) Cuantumul indemnizatiei pentru Lnao t. 75 (1) se a co rda numai persoanelor prevazute la art. revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a) care afecteaza ireversibil capacitatea de munca.o r se s upo rt. de catre comisiile centrale de expertiza ( 2) Du pa fiecare revizuire me d i. 5 9.i la alin. da ca au realizat cel pu t. 5 sau. 58 de cotizare realiz pana la data acordarii pensiei de invaliditate.e din stagiul de cotizare necesar p reva zu t.i t. 80 ( 1) Institutul National de Expertiza Medicala s i. pan a la implinirea va rst. in tabelul nr.i t.t.a in anexa nr. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala :.a t Li. re conform prevederilor art. stabilita in conditiile legii. 3 ani. Ministerului Administratiei :.o reprezinta r 80% din valoarea unui punct de pensie. au realizat stagiile complete de cotizare. ART. 78 ( 1) Pensionarii de invaliditate sunt s upu s i. (1) lit.t.militara~mit 0 noua decizie medicala asupra capacitatii de munca. dupa caz. 5 dupa caz. ( 2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala s i.iInternelor :. a Le Ministerului Administratiei :.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. pensiei de invaliditate..ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei invaliditate pana la implinirea va r st. c) au va rst. l-a metlicul al a s i qu ra r i Lo r sociale. Recuperarea Ca pa c i t. (2 ( 3) Suspendarea p La t.ua LLo r prevazute t.a L de mun oa erni sa la revizuirea t. din motive imputabile pensionarului. b) varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege. 81 me La dupa p La L c) ( 3) r edobarid i r ea CTCE Piatra Neamt o 5 .oa .iServiciului Roman de Informatii.i proceduri de contestare s i. 71 ART. la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau. la revizuirea medicala atrage ( 4) Neprezentarea. stagiul de cotizare realizat pana la data a co rda r i i. ART. Ministerului Administratiei :. revizuirea d i ca sau.f e ren t a intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. b) incadrarea in alt grad de invaliditate.

in vederea reintegrarii socioprofesionale. b) 75% pentru 2 sau mai multi urma:.o .i t.a Pensia de urma:.o pr-e vaz u t a la art.a aflata conditiile legii.. t astfel: a) 50% pentru un singur u rrna r s urma:. la data decesului unul sau sustinatorului. sustinatorul decedat.te prin insumarea drepturilor de pensie de u rrna . va r st. fara a de pa s i.u t.te. 33 alin.0 activitate profesionala pentru care asigurarea brut. cuveni~sotului se diminueaza pentru fiecare supravietuitor cu o . cu exceptia 79 alin.. la art.i i..i continua studiile intr. c) pe toata durata Lnva Li d i t. dupa caz.i i . ( 3) Casele teritoriale de pensii s i.i. se cuvine copiilor :.: a) pan a la va r st. ( 2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de u rrna s.. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii. 33 alin. ( 1) Pensionarii de invaliditate. se stabile:. 84 Copiii au dreptul la pensie de urma:. pana la terminarea acestora. ART.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru varsta. dar de cel put in 1 cuantumul pensiei de urma:.qu salarial L mediu brut. din cel mai av. CTCE Piatra Neamt o 5 . 88 care are in ingrijire. ART.i.i da oa aceasta s. t.m i t..u fiecare an de ca sat.r.u t. inceperii programelor recuperatorii. din motive imputabile pensionarului. (5). c) 100% pentru 3 ART. b) pensia de invaliditate gradul I.. 82 ( 1) La data indeplinirii corid i t. 89 din: ( 1) Pensia de u rrna se stabile:. pr-e vaz ut. 5 % luna. in a) pensia pentru Li.a de 2 6 de ani. (5). s calculate dupa fiecare parinte. pe baza normelor metodologice emise.idaca nu realizeaza venituri lunare dintr. (1) 15el'leficiaza de pensie de u rrna pe 0 pe ri.ua i i Le prevazute t la lit. de orice grad. indiferent de va r st.e a fost de cel pu t. aces tea sunt mai mici de 3 5 % din ca:. ( 2) Cuantumul pensiei de u rrna se stabile:. 83 Pensia de urma:.e de 7 i. la art.01 . pensiei inceteaza cu luna urma t.i sotului supravietuitor~ sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii..o i. SECTIUNEA a 5.te oo nd i t. in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. celor prevazuti la art.i na t. a) sau b) ART. obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca. in f un c t. r i. a obligatiei prevazute la alin. 86 ( 1) Sotul sup rav i e t..a . in perioadele este obligatorie sau daca venituri lunare dintr. (1).. r aferent pensiei prevazute la alin.a . respectiv cu 6 . ( 2) Neindeplinirea.i .t i Le prevazute la art.0 activitate di profesionala pentru care ~igurarea este obligatorie ori da ca aces tea sunt mai mici de 3 5 % ca st..a ivit in perioada in care se aflau in una dintre s i t. durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.(1) . s in plata sau la care ar fi avut dreptul.tigul salarial mediu ART.o i r are d repteu L pensie de u rrna pe tot timpul s v i e t. ART. (2) in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1 5 ani.i . pe peri in care este invalid de gradul sau II.a de va r st. 2 011 Pagina 19 .r i e in minus. de du casatoriei. da aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr.qu salarial L mediu brut.0 forma de invatamant organizata potrivit legii. supravietuitor Sotul de pensie mai multi copii in va r st. 85 s i.a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale :. p reva zu t.a s i. 87 Sotul supravietuitor care nu indepline:.i (1) se a oo rda . prevazut la art.. 90 Cuantumul pensiei de u rrna . casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asu respectarii programelor recuperatorii.a de pan a la 7 ani. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. la implinirea varstei standard de pensionare. daca decesu~sotului sustinator s. 85 ( 1) Sotul sup rav i e t. s in cazul orfanilor de ambii pa r i n t.i n un an. ART.i e de numa ru L u rrna i Lo r s Lridr ep t. 8 alin. ( 2) in s i t. ( 4) Suspendarea p La t.oa re r e Lua r i L sau.oa s da de 6 luni de la data decesului. ART. ART. r 77 se pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta. da ca durata ca sat. 0 % pe nt.o i r la pensie de u rrna s. beneficiaza de u rrna pan a la data s in care nu realizeaza implinirii de catre ultimul copil a va rst. b) daca i:.o. t.te procentual s din punctajul mediu anual realiz su s t.a i.ua a pr-e vaz u t a la alin..i.. pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de va rst. ani.a de 1 6 ani..0 activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau da oa acestea sunt mai mici de 3 5 % din ca st.a i t. la art. 33 alin. indiferent de va r st.i.

ua a pr-e t. ART.i I Le art. ( 2) Pentru perioadele in care persoana a fost some r . prevazut in anexa nr.a achitat con t r i. in s i t. in s i t. National (3) in asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat. (2). in acest caz. aceste venituri ~i cele stabilite pentru perioadele asimilate.i a s i qu ra r i Lo r pentru soma j . (2). la mediu brut din luna respectiva.ua a persoanelor t. comunicat de Institutul de Statistica. 5 6 . (2 persoanele care beneficiaza de p La t.ua i i Le t prevazute la art.e rm. pensia se recalculeaza in conformitate cu d i spoz i t. a) s i.i qu L salarial mediu brut lunar din perioadele respective. care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat ( 4) Pentru lunile pentru mediu brut se utilizeaza. 49 alin. 7 0 puncte pentru gradul I de invaliditate.i rea la I 2 a sumei punctaj lunare realizate in anul ( 2) Punctajul lunar prin raportarea ca~tigului salarial brut/ solda bruta s dupa caz. da ob t.i na prin Lnmu Lt. la stabilirea punctajului mediu se iau in considerare stagiile de cotizare complete ~revazute la aceste articole.ART. (2) in s i t. sociale.a pensiilor 94 ~ Cuantumul pensiei se de t. SECTIUNEA Calculul ART. anexa nr 5 6. p r i. e).r cumulare. compensatorii. recuperatorii. c) 0. dupa caz. ( 2) in cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 2 011 Pagina 20 . ( I) asigurat cu a 6. 98 ( I) Pentru stagiul potential. (I) lit. (4 ) La calcularea punctajului mediu anual. 49 alin.i na 0 pensie de invaliditate. 96 ( I) Punctajul anual al asiguratului se de t. ( 2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.oe . in situatiile prevazute la art. 77 alin. b) 25% din ca s t. b) 0. b) c). 9I in cazul modificarii numarului de urma~i. conform reglementarilor medical ~i au obligatia de a urma programele pentru pensia de invaliditate.i rea punctajului anual realizat de valoarea unui punct de pensie.i na prin Lmpa r t. leu se intregesc la un Ie in favoarea pensionarului.i vaz u t a la art. (3) in cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii. pent care legea prevede stagii complete de cotizare diferite. ultimul ca st. 92 supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie ~i indepline~te conditiile Sotul prevazute de lege pentru obtinerea pensiei poate opt a pentru cea de u rrna s dupa sotul decedat mai avantajoasa pensie. ART. a punctajului lunar utilizeaza 5 zecimale. 93 (I ) Persoanele prevazute la art. sau. ART.q salarial mediu perioadele asimilate. pe ri. indemnizati a cuantumului pentru Lnao t. ART. (I) lit. 49 alin.i. pentru care s. (I) Li. a venitului care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. in ac ee a s i. f) s i. pentru fiecaDe di~t~e situatiile respective. 84 lit.5 9. pentru intreaga luna.i prevazute la art. punctajul lunar este de: a) 0. 49 ( I) lit. ART. 5 5 puncte pentru gradul II de invaliditate.i t. 3 5 puncte pentru gradul III de invaliditate. a punctajului anual s i. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii CTCE Piatra Neamt o 5 . punctajul lunar conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre sistemul public de pensii ~i contributia prevazuta de lege pentru contributia datorata conditii normale de lucru.o prevazute r la art. 8 6 alin.i n venituri pentru care se datoreaza contribut de a s i qu ra r i.e rm. ( 3) Se excepteaza de la prevederile alin.i. sunt c) ~i la art. la determinarea punctajului lunar in considerare drepturile bane~ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. punctajul mediu anual se determina pri insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege.bu a din bugetul t. la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare. acordat persoanelor in drept sa ob t. 95 ( I) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare. 89 alin. la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate.01 . care. g) c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.

( 2 ). potrivit legii.e rea rea La a salariului mediu brut.nd i.i la art. cele care au d e s f a activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite. 101 CNPP ~i casele de pensii comunica asiguratilor punctajul anual ~i punctajul cumulat pentru perioadele de in oo nd i t. 2 011 Pagina 21 .i v i t a t.i Lo r p reva zu t i. au valori (5) cu anul 2 0 2 1. 2 Valoarea de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % din ra ta inf la tiei.a de munc a . la casa teritoriala de pensii competenta.asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de con t r i. ac t. conditii speciale sau alte conditii de munca.i e i. (6) Ln cepa nd cu anul 2 0 3 0. 102 1) La data Ln t rar i i. beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective.e t . cererea de pensionare. precedent. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. valoarea punctului de pensie se maj oreaza anual cu 1 0 0 % Ln f La t. 5 % • ( 3) Majorarea punctajului lunar pr-e vaz u t a la alin. b) cu 5 0 % pentru perioadele in ca re de s f a su ra t. 100 Persoanele care au desfa~urat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I ~i a 11. (4) pe anul preced s i t.i pr eva zu t. in vigoare legi.i.r persoanele e prevazute la art. ART. la stabilirea valorii punctului se utilizeaza de pensie indicatorul valoare pozitiva. 50.i i.bu e . a persoanei ca re i a i s. activitati in locuri incadrate in grupa I de munca.ua a in care indicatorii t. in locuri incadrate in alte conditii de munca. potrivit legii.cre~tere~ brut.i. se depune. 5. ( 1) pct. care au rea stagiul minim de cotizare in specialitate ~i care contribuie la pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0. ( 2) Cererea de pensionare. ART. luat in considerare la majorarea an ua La a valorii punctului de pensie. ordinii publice ~i sigurantei nationale. dupa cum urmeaza: a) cu 2 5 % pentru perioadele in care au de sf'a ra t. realizat pe anul precedent. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1.i v i t a t. pe precedent.i 6 alin. care contribuie sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. Pentru persoanele din domeniul apararll nationale. potrivit legii. impreuna cu actele prin care se dov ede st. sJ % • ( 2) Pentru a s i qu ra t i i.i. potrivit legii.a de munc a . t. la determinarea punctajului lunar se suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de individuala de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale pentru locuri de munca in conditii normale. ART. dup acesteia. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. SECTIUNEA Stabilirea a 7-a ~i plata pensiilor ART.a i t. este ( 3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania parte. VI. in a carei raza domiciliaza persoana.i. (2) realizati se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie. realizate pe inflatiei.e indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. c) cu 5 0 % pentru perioadele in care au de s f a su ra t. au achit contributia individuala de asigurari sociale. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura ART. pr eva zu t. V.t i Le art. care au realizat stagiul minim de cotizare la s i. la casa de pensii sectoriala competenta. ( 5) In s i t. are valoare negativa. depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.i i . r ea Li za t. valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % eare se adauqa 45% din cre st. ac t. valoarea punctului este de a prezentei de pensie lei. Procentul din cre~terea reala a salariului mediu brut. 99 ( 1) Pentru a s i qu ra t i i. in functie de ultimul loc de munca. (1) pct.01 . se depune. a tutorelui copilul minor.ua a a s i qu ra t.v t.a incredintat sau i s. la adauqa 5 0 % ~din . reala a ca~tigului salarial mediu (3) In sltuatla lB care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. (1) pct. pensie persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita CTCE Piatra Neamt o 5 . punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu o . realizata pe anul precedent. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. ( 4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ca t.i la alin. Lnc epand cu data indeplinirii acestor cond i t. in locuri su incadrate in grupa a 11. sau in 10 de munca incadrate in conditii deosebite.dua La de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. 6 alin. se reduce gradual cu ca t e 5 % in fiecare an. la art. sau in locuri d munca incadrate in conditii speciale. 103 sau a curatorului ( 1) Pensia se acorda la cererea persoanei Lridr ep t.a dat in plasament caz. incepand cu data indeplinirii acestor conditii.

i i Lo i prevazute de prezenta lege. (4 se acorda cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea. f uno t. r t. ( 3) in termen de 3 0 de zile de la comunicare. prin decizie de revizuire. depusa conform prevederilor alin. Serviciului de Informatii Externe ~i Serviciului de Speciale. in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CTCE Piatra Neamt o 5 . stagiu de cotizare. mandatarulu ca re i a i s. pensiile se p Iat. potrivit protocoalelor incheiate intre acestea. sectoriale. la data decesului. la casa teritoriala de pensii competenta. (2). prin mandat pc s t.i i. dupa cum u rrne a : az a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru sau. 6 alin.ca i i.0. 108 de pensii plata pensiei se face lunar. persoanei in termen de 5 zile de la data emiterii.t i Le legii.i ulterior stabilirii ~i/ sau p La t. ( 5) Pentru cadre Le militare s i. pensionare. realizea~ ( 4) Pensionarii pentru Li.i la art. in situatia pensiei de invaliditate. decizie a casei teritoriale de pensii) sau a casei de pensii de la data incetarii pensiei anticipate ~i a pensiei afltiaipate partiale. dupa caz.i pr eva zu t. ( 2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de sau a casei de pe sectoriale. pensiile se cuvin de la data indeplinirii oo nd i t.i e de elementele specifice f i.e re i. cu e xc ep t. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea prevazute de prezenta conditiilor lege. la data decesului. daca cererea a fost inregistrata d) de la data indeplinirii pensiei de urma~ acordate persoanei in termen de 3 0 de zile de la aceasta in situatia referitoare la varsta standard de pensionare.a care.e personal sau curatorului copilul sau. data inregistrarii cererii. respectiv la casa de pensii sectoriala'~ competenta. in functie de op t. de la se acorda data inregistrarii cererii. casa sau la teritoriala de pensii. ART. respectiv casa de pensii sectoriala opereaza. de fapt ~i de drept se admite sau se respinge cererea de pensionare. drepturilor de pensie. daca cererea a fo b) din prima zi a lunii urmatoare depu sa in termen de 3 0 de zile de la data decesului.ua a in care. cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei. ( 1) in sistemul public titularului. dupa caz. ( 1) in s i t. dupa caz. ART. 104 ( 1) in sistemul public de pensii.i une a pensionarului. de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in Apararii Nationale. respectiv de casa de pensii sectoriala. care se platesc calitatii de asigurat. calculat de la data constatarii diferentelor. care indepline~te conditiile prevazute de ulterior decesului sustinatorului. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Informatii. in functie de categoria de pensie solicitata. celei in care a avut loc decesul. per soan ( 2) Pensia se p La t e st. pot solicita recalcularea pensiei. ( 3) in f un c t. prevederilor r alin. tutorelui acestuia. dupa data inscrierii la pensie. 2 011 Pagina 22 . ( 3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor ~i/ sau a stagiilor de cotiza prevazute de lege. ( 2) Sumele rezultate in urma ap Li. 109 ( 1) Plata pensiei se face.m i t. ca Li t. dupa caz. de zile de de acordate persoanei al carei sustinator nu era aceasta data.i ona r i L pub Li c i. emisa in conditiile prevazute de prezenta lege. poate fi sau de persoana care a depus.a dat in plasament urma~ desemnat prin procura speciala.e sc de la data acordarii. t. 105 stabilita prin in sistemul public de pensii. (4) sectoriale teritoriale sau a casei de pensii se comunica de pensii pensionarea.a L. mod i f i ca r i Le ce se impun.i.a i i.un grad de invaliditate.din sistemul public de pensii. prevederilor r alin.a incredintat ori i s. dupa caz. ( 4) Cererea de pensionare. Serviciului de Protectie Paza.a L de asigurat. din oficiu solici tarea pensionarului.01 . daca cererea a fost inregistrata in termen de 3 0 c) de la data decesului. cont curent sau in cont de card. ART. nevalorificate la stabilirea acesteia.a de va r st. 1) cuprinde temeiurile in baza ( 2) Decizia pr-e vaz u t a la alin. ART. pana la emiterea deciziei de pensionare. se constata diferente intre sumele stabilite ~i/ sau platite ~i cele legal cuvenite. 106 ern i sa de ( 1) Admi terea s s-u respingerea cererii de pensionare se face prin decizie casa in termen de 4 5 de zile de 1 teritoriala de pensii. (3) s i. in oo nd i t. de la data Ln ce t. decizia poate fi anulata la de pensie titularului. ART. (2) (3) . dupa caz. in cadrul termenului general de prescriptie. ART. Lrice ( 5) Sumele rezultate in urma ap Li. da ca cererea a fost inregistrata in termen de zile la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr. in situatia pensiei de u rrna acordate s persoanei al carei sustinator era pensionar.ca i i. in functie ~ de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania. in situatia pensiei pensionar. (1 se a co rda sau se recupereaza. ca pensiile se acorda de la 0 alta data.

ART. in care plata drepturil se face in cont curent sau in cont de card. in scris. potrivit legii. lit. la art. ramasa h) pensionarul u rrnas a fost condamnat. c) prin stabilirea unui comision bancar.ua t. prin Compania Na t i. (1) nu s. pr-e vaz ut.e j udeca t or es t i au t. in situatia care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor. dupa ca~ intre CNPP. inclusiv comisioanele de schimb valutar.a t i va de omor.a La a sumelor platite. pot fi transferate in alte tari. tariful p r eva zut. cuvenite ~i TIeincasate. imputabile lui. la revizuirea medicala obligatorie.e la alin. se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. sociale. (1) nu s.a pent care au optat beneficiarii acestora. perrt r. in conformitate cu prevederile alin. la art. Ln s t. de transmitere ( 4) Comisionul ban car prevazut la alin. pot opta pentru transferul in s t r a i.e . se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP ~i ai caselor de pensii sectoriale. pensionarul urma e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. 1 1 3 (1) sistemul public de pensii. pensionarul urma f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. 113/ 2009 privind serviciile de plata. (1) g) copilul. la art. aprobata modd f i.i i. 84 lit. a) se comunica de Ministerul Administratiei ~i Internelor.e la art.or ea sca de f i n i t i va . plata pensiei Ln ce t.e al pr e s t.CNPP. 84 lit. sa co nduca la ( 2) Modificarile intervenite in starea c i v i La a persoanei. (2). pensionarul u rrnas pr-e vaz ut. c) sau cel pr-e vaz ut. printr0 ho t. (1) lit. de invaliditate.oa-re la efectuarea cpe r a t i un i Lo r de plata a drepturilor barie s t i. (2). aferente drepturilor p r eva zut. 1 1 1 ( 1) Beneficiarii drepturilor stabilite teritoriale de pensii bane~ti de casele ~i de cas de pensii sectoriale. la dom beneficiarilor din Roma ni.a fost acordata pensia.oriaLa "Po~ta Romarra " s.eaz a Ln oepa rid cu luna u rmat. v~rsta a implinit de 2 6 de ani. pre cur c) pensionarul de invaliditate.car i.01 . ( 1) lit. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. 1 9 7 / 2 0 1 0. cu exceptia p La t. ART.ua t. sau. (1) s i. 2 011 Pagina 23 . 81 alin. ( 3) Cheltuielile generate de transferul in s t r a i na t. ( 2) Prevederile alin. sociale. se suporta de beneficiar. ca r o r a Li. casele de pensii sectoriale ~i banci. la art. (1) nu a mai urmat proc pr-e vaz ut. b) prin stabilirea unui tarif. in situatia beneficiarii au opt la domiciliu numai pentru plata in cont curent sau in cont de card s i. caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale. A. beneficiar al unei pensii de u rrnas . 1 5 % din valoarea totala a sumelor platite. in cazul acestora urma comisioanele fiind suportate. 84 lit. (1 prin I ( 2) Procentul s i. pentru un talon.a t i i Lo r de a s i.a convenit. pr-e vaz ut e la art. in s i t. sociale q. 86 alin.at. taloanele de plata a drepturilor pr-e vaz ut e la alin. ( 4) Cheltuielile generate de transferul din s t r a i. potrivit legii. ART.a prezentat. in s t. de natura incetarea p La t.qu r ar i.r a i na t at. in legii. la art. b) pensi6narul nu mai indepline~te conditiile legale in temeiul carora i. inc~t cheltuielile a) se stabile~te astfel sa nu de pa s ea s ca 1 % din valoarea t. c) sau cel pr-e vaz ut.ar a r e j udece t. c) sau cel pr-e vaz ut. se talonul de plata. casele de pensii sectoriale transmit lunar. negoc iabi I. (1) s i. de catre beneficiar ~i de catre casele teritoriale de pensii. casele de pensii sectoriale ~i Compania Nationala "Po~ta Rom~na" s. indiferent de modalitatea de p l. c).> au r edoba nd i t.e nt. d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate. pr-e vaz ut.e .ant. 86 alin.o t.oar e celei in intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) a decedat. care nu au Roma ni. 86 recuperatorii pr-e vaz ut e la art.tv"enite beneficiarilor s t ab i Li t. informatiile de natura ( 3) Le ob L'i qa CTCE Piatra Neamt o 5 . (1) ( 3) Procentul pr-e vaz ut.i a sa comunice. la art.i e i.nat a t e al p r e s t.ta Ord<!)nantei de u r qe nt. ( 2) Prestatiile de a s i qu r a r i.at.a. pensionarul de pr-e vaz ut. prin Legea nr. (2). 112 Procedurile r e f e r i t.nat a t e al acestor drepturi. cu s i t. 86 imputabile lui. de invaliditate. la alin.0 alta moneda asupra careia s. 84 lit. capacitatea de munc a . in moneda tarilor respective sau intr.i I Lo r de a s i qu r a r i. 19 a l Lri".a t. b) se stabilesc bugetului asigurarilor sociale de stat. precum ~i cele cu transmiterea taloanelor de plata la Rom~nia se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective determina ~i dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor p. proportional.a prezentat. respectiv de catre casele sectoriale de pensii.l a t i t. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date. la art. in conditiile reglementate prin instrumente jurid~ce cu caracter international la care Rom~nia este parte.a.i a celorlalte drepturi barie s t i. c). ART. 84 lit. la art. A.. c) se stabile~te astfel inc~t chel totale de transmi tere sa nu depa see s ca 0. (1) se ap l i ca s i.i. pentru infractiunea de omor sau t. com i s a asupra sustinatorului.i Lo r care intra sub inciden1. 80.a a Guvernului nr. pensiei.u stabilirea ~i plata carora competenta revine. 1 1 0 ( 1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor 109 ( 1) s i. la convocarea pr-e vaz ut a la art.

u s up rav i et. din sistem. ART. a) acesteia s.e t. c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul u rrna s p reva zu t. precum ~i orice modificare a drepturi de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii. respectiv a caselor de pensii sectoriale. potrivit legii. daca cererea a fost depusa in termen a dus la suspendarea platii pensiei. g) pensionarul u rrna . 81 alin.0 unitate medicala sReeializata. in competenta ma t. in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie. casei teritoriale de pensii.sa conduce la incetarea p La t. lit. la cerere. la art. potrivit este obligatorie.u t. beneficiar al unei pensii de u rrna s. L i. 8 4 lit. II sau consilierilor loc cu exceptia sau judeteni. s prevazut la art.o i t : r j) s ot. L i r beneficiar pensii din sistemul public de pensii. d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele intocmite de medi expert al a si. da ca depunerea cererea. se regase~te in una dintre s i t. (5). sau dintr. incadrat in gradul I se regase~te in una dintrE s i t. (1) se suspenda perioada in care pensioBaEul este internat intr. neintegrat sistemului public de pensii. respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat. cu except: situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel. se aplica ~i indemnizatiilor acordate prin legi speciale. sau IV. 33 alin. definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. 86 alin.militara ale Ministerului Apararii Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii.a I. exceptia consilierilor locali sau judeteni. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata a) legii. i urmatoarele categorii de pensionari: este obligatorie. suspendarea ~i reluarea platii acestora. daca aces tea sunt mai mari de 35% din ca~tigul salarial la art. pensiei. cu exceptia s~tuatiilor in care pensionarul este nevazator. L i. I.01 . f) pensionarul de invaliditate. respectiv de casele de pensii sectoriale. pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii care asigurarea in corid t. reluarea platii pensiei se face. beneficiar pensii de u rrna s. (1) nu se prezinta la revizuirea me d i ca La obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Capacitatii de Munca.t i Le legii.u tor. 116 incetarea.a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat. a) . 6 alin.a facut dupa expirarea termenului in situatia in care suspendarea platii pensiei de la data inceperii anului ~colar.o prevazute r la art. 118 ( 1) in sistemul public de pensii. ART. ART.qu rar i Lo r sociale.a r ec a sat. 114 ( 1) in sistemul public de pensii.i t. care nu face continuarii studiilor. CTCE Piatra Neamt o 5 . ART.i t.ua i Le prevazute t. b) pensionarul. in termen de 1 0 zile de la data ramanerii (1) h) . daca.i i. in care se asigura supraveghere ~i ingrijire permanente. beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii partie (1) se regase~te in una dintre s i t. 117 Prevederile prezentei legi. in temeiul prevederilor art. incadrat in gradul III. pensiei ~i/ sau a indemnizatiei pentru Lnao t.u s up rav i et. 84 lit.a f a cu t. cu a inc conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale. 6 alin. potrivit acesteia. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa b) p reva zu t. b). plata pensiei se s u spe nda Ln oepa rid cu luna u rma t. situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea. suspendarea sau reluarea platii pensiei. a centre lor regionale de expertiza medicala a capacitatii de comisiilor centrale de expertiza medico. realizeaza venituri brute lunare pentru care. opteaz pentru 0 alta pensie. k) pensionarul nu mai indepline~te conditiile prevazute de lege. g) s. (1) lit. ori c) prevazut la art.ua a t. h) s ot. ( 2) in s i t. e) pensionarul de invaliditate.e din programul de lucru al locului de munca respectiv.ua i i Le prevazute t la art. (1) pct. i) s ot. pct.u s up rav i et. 114 ART. plata pensiei se suspenda ince! cu data de 1 octombrie a anului in curs.e ri. pensia se plate~te de catre celalalt stat. 2 011 Pagina 24 . 115 in public de pensii. dupa cum urmeaza: potrivit cauza care. 77 alin. de pa s i nd j uma t.o .oa re celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) pensionarul ~i.i la art. la lit. ( 4) Suspendarea p La t. 1) pct. I sau II. 84 lit. varsta ani ~i a implinit de 1 6 dovada continuarii studiilor.un alt sistem de a s i qu r a i sociale. referitoare la stabilirea ~i modificarea drepturilor.0 institutie de asistenta sociala sau intr. potrivit legii. la incetarea. de 3 0 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.a a caselor teritoriale de pensii.u tor.i al unei pensii in conditiile prevazute de u rrna s . ale caror stabilire ~i plata se afla. referitoare la cumulul pensiei cu salariul. c) alin.i i. prevazute la art.o r se poate face ~i la cererea pensionarului. ( 3) Plata indemnizatiei pentru Lnao t. art.ua i i Le prevazute t la art. 6 alin. s.

ti asiguratii a) public de pensii s i. dupa caz.. dupa cum urmeaza: in cadrul programului intocmit a) gratuit pensionarii de invaliditate.ia sumelor pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. a) s i.icontributia baneasca prevazuta la alin. s pr eva zu t. in afara pensiilor. bilete de od i hria . in conditiile dreptului comun. d) copiii. comun al conducatorilor CNPP :. ART. de tratament din CNPP.i la art.. pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament bal in conditiile prezentei legi. drepturi restante de pensie.. ca de pensii sectoriale. 120 (1) Sumele neincasate de catre pensionar.o .tia.o .hria se pot acorda. b) supo rt..i. in oo nd i t. 123 ( 1) Biletele de od i. a) (2) diferenta dintre contravaloarea prestatiilor :. Lu i r copiilor.ipensionari. altul de ca t..e sc s ot. ( 6) Locurile de tratament balnear se a s i qu ra in un i t. n i ve ( 5) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete pentru tratament balnear. ART. de locuri contractate cu unitati de profil :. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii :. s up rav i et..i in oo nd i t. 125 ( 1) in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. 121 in sistemul public de pensii. la lit.a i Le de tratament t din proprietatea de profil. 84 lit. 122 ( 1) Acordarea pr e st.u t.u i.t i Le prezentei i legi. ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat. pentru asigurati :. copiii. 33 ART. ART.a r nev az at..u t. V Alte drepturi de asigurari sociale ART. (2) Sumele prevazute la alin. lit. potrivit legii. potrivit legii. potrivit da oa acestea nu de pa se sc 3 5 % din ca s t.ide categoria de con fort oferita.idesfa:. cel care. a s i qu ra t. in pensionarului al sau unui membru familiei unuia dintre ace:. de recuperare d medicul expert al asiguraEilor sociale. ( 2) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete de od i hna . (2) lit. pentru b) c) ajutor de deces. ART. in termen de 1 5 zile de acesteia. de natura sa conduca la modificarea conditiilor in i. pensionari de u rrna . schimbare in situatia proprie. se p La t. 119 Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei de pensii.. b) a) CAP.i qu L salarial mediu brut prevazut la art.i/ sau. ART. urmatoarele prestatii: tratament balnear. s incad in gradul III de invaliditate.i Lo r sau. stabilit de CNPP s i.tenitori. prin contracte incheiate.a t.te pensia.i Lo r sistemului public de pensii care i:. cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului. 124 Numa ru L biletelor de od i hria . Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat. respectiv casei de pensii sectoriale. inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu...ti individuale a asiguratilor :. in celorlalti mo:..a din bugetul a s i qu ra r i Lo r sociale de stat. ( 2) Asiguratii s i. in completare.e CTCE Piatra Neamt o 5 .1 8 zile.. ri a Lt. de cat. prin ordin contributiei bane:. in corid t.i nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului. in limita numarului de locuri asigurate in i t. pa r i n t. 2 011 Pagina 25 . de distribuire :.imodul de acordare... pe n si.i. i r beneficiar al unei pensii de u rrna . pre cum :. reprezentand pensia pe care a avut 1 decesul :.oara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social.. al biletelor de tratament balnear.01 . pana la deces.. pre cum s i. b) ( 2) Sotul sup rav i e t.a de la bugetul a) Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. precum:. se s upo rt.t i Le prezentei legi.ide decontare a acestora se stabile prin hotarare a Guvernului.a t. in evidentele careia se afla.a fost stabilita sau i se plate:.i i.e'ha i .t i Le prevazute la alin..o r i i r c) pensionarii de invaliditate gradul III.iai caselor de pensii sectoriale. pensionari de u rrna . ( 4) Contravaloarea p re st.i de nivelul maxim al tarifelor. ( 3) Durata tratamentului balnear este de 1 2 . CNPP s i ..ia pensionarilor se aproba anual.pensionarii pentru limita de va rst. precum:. pre cum s i.a i i Lo r privind t tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete tratament solicitantilor indreptati~i. beneficiaza de ajutor de dece un numa Lu a Lt. sistemului b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii bane:.a I Lo r acordate t. precum:. s poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. se mai pot acorda.i a ru i. cei p reva zu t i. cu alte un i t.. (1) pot fi solicitate termenului general de prescriptie.

in subordinea I. Familiei s i. R. la nivelul se achita la data decesului. 125 alin. serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca.i de interes national. t. cu personalitate juridica. B. lichidare judiciara.a La de Tratament Balnear s i. in plasament familial cei ani sau. ajutorul de deces cuvenit s i. in lipsa . (5 CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Ca pa c i t. M. salarial Lu mediu brut p reva zu t. alin.au pierBut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate. acestora. general de prescriptie. potrivit legii. R. ( 3) Aj utorul de deces cuveni t pentru un membru de jumatate din cuant prevazut la art. ( 8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din CTCE Piatra Neamt o 5 . in varsta de pan a la 1 8 I s i. potrivit legii. pe baza contractu lui ( 2) in s i t.qu i.e sau mandatarului t desemnat. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de teritoriale de pensii. pe baza actelor justificative. (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata unui anumit stagiu de realizarea cotizare. investite cu personalitate juridica. (1) se poate face prin orice mij loc de p. " S.a i L de Munca. reorganizare judiciara. 2 011 Pagina 26 . '~ 2 Dovada p reva zu t. ( 2) CNPP se a f l. ART. se stabilesc s i. indiferent de varsta. a) angajator. 127 ( 1) Aj utorul de deces se suporta din bugetul de stat ~i se e co. t.n Le . respectiv al unui membru de familie al acestuia..e r i t. dizolvare. 128 in cazul in care. daca ~i. N. respectiv de casele de pensii sectoriale. valoarea ca st. prin hotaral ( 6) Statutul s i. oricare persoana care face aceasta dovada.u l r b) copiii proprii.singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces ~i care poate fi. (1) ( 3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. 6 respectiv al unui membru de al acestuia.i bugetul a s i qu ra r i Lo r pentru s oma j . some ru Lu i . copiii adop t. M.L s i. in cadrul ter ( 2) Ajutorul de deces poate fi solicitat.r da .i asigurate in sistemul public de pensii legi.. C. ART.o i a La de pensii. fara a depa~i va rst. reorganizare. 33 alin. ( 7) CNPP este ao t i oria unic la Societatea r Come rc i. de familie (2 membru de familie. E. continua studiile. ART. Protectiei Sociale.r oba admis de 3 Cuantumul ajutorului de deces se stabile~te anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat s i.u e publica t. R. 126 ( 1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul unui m care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. in sensul prezentei legi: Se considera a) s o t. M. respectiv al unui <de familie al acestuia. M. VI s i. 129 de: ( 1) Aj utorul de deces se achi t a in tjermen de 2 4 de ore de la solicitare alin. VI Casa Nationala de Pensii Publice ~i casele de pensii sectoriale ART. E. faliment sau prin orice alta modalitate pr-e vaz u t a de lege. (1) pct. angajatorul i~i suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. in cazul decesului asiguratului prevazut la art.L.a i t. ART. ajutorul asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei de deces se achita de casa teritorial~~ee pensii la care se afla in evidenta.u t. pe baza certificatului de deces. r 2 pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. curatorul sau. I. R.E.N.ua a persoanelor t.i t. ( 3) Sediul CNPP este in municipiul Bu cure s t. ( 4) Casa de pensii a municipiului Bu cu re st.o i a La .a la alin. 131 ( 1) CNPP este Ln st. care este institutie publica cu se infiinteaza personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. (1 pct.M.e tutorele. CAP. cerere. M.u a care t.i t. N. organ specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii. M.o .C. 130 T prin ( 1) Ajutorul de deces se a ch i t a persoanei Lrid rept.u sup rav i e t.i. M.R. N. ART. 6 alin. pan a la terminarea acestora. casele j ude t ene de pensii sunt servicii publice. centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca. lichidare. Recuperare Ca pa c i t.a i L de Munca t "T.a de 26 de ani.a sub autoritatea Ministerului Muncii.. nu poate fi mai mic de cat. L i r copilul. so t. C. r respectiv casa de pensii se ct.M. (3). calculat de la data decesului. Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al I. t denumit in continuare 1. structura organizatorica ale I.01 .i copiii a f La t i. precum ~i copiii incapabili de munca. C. A.a . pa r i. dupa caz. IV s i. da ca incredintati spre cre~tere ~i educare familiei. (5). la art. neachitat. in cazul decesului b) I ns t. procura speciala. c) parintii ~i bunicii oricaruia dintre soti. de catre aceasta. in cazul decesului c) casa t. C. E.

b) 3 reprezentanti ai case lor de pensii sectoriale. sunt ordonatori de credite pentru ( 3) Directorii caselor teritoriale de pensii tertiari bugetul asigurarilor sociale de stat. iar cheltuielile curente ~i de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.i prevazute la art.n t. ( 8) Consiliul de a dm i.e s i. ART.n I. sindicatelor s i. sau a decesului ( 1 0) in cazul Ln ce t. familiei s i. Familiei ~i Protectiei Sociale. pr ot.a L comerciale t. desemnati de conducatorii publice prevazute la art.pa rar a i.e s i.e modul de organizare s i. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de f orrna i t adoptata in termen de 3 0 de zile de la data ca r i i.n t. SECPUNEA 1 Organizarea CNPP ART.01 .e consiliului de adrn i n i st.e e xe rc i. la propunerea minist muncii. de organizatiile sindicale reprezentative 1 nivel national.i. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. p ro t e c t. 134 (1) elaboreaza statutul propriu. pr ot. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din I ns t.i ona re a s oc i e t. Nationale. ca institutie cu personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. prezentei legi. ~esemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.t.i i Le prevazute dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare pre~edintelui CNPP. de credite pentru sectoriale sunt ordonatori ( 4) Directorii caselor de pensii tertiari asigurarilor sociale cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul de stat.r t. respectiv desemnate alte persoane pan a la expirarea duratei ART. p re sed i.Domeniul Pensiilor Publice. ART. desemnati de organizatiile patronale reprezentative 1 c) 5 nivel national. care i. institutiilor reprezentanti ai patronatelor.i ona re a CNPP. preeum ~i modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale. a ale pr e sed i. ra (2 ) cuprinde in mod obligatoriu a t. mandatului.e functioneaza i in mod legal in prezenta a cel put in 1 5 dintre membrii sai. (7 se stabile~te prin hotarare a Guvernului.e sunt reprezentanti i ai Guvernului. care poate fi reinnoit. t.i pentru un mandat de 5 ani. 131 ( 3) Modul de organizare s i. patronatelor.i ona Le .n Lu i.xe rc i t a r i L mandatului. ( 2) Pr e sed i n t.i e asimilata functiil~l5 de ¢emnitate a. ( 6) Sunt reprezentative l~nivel national organizatiile patronale ~i sindicale care indeplinesc conditiile prevazute cle Legea 130/ 1996 privind contractul colectiv de mune republicata.r i bu t. sociale t.i e i sociale.a i i.n s t ra t i. ca structuri cu personalitate juridica ~i cu sediul in municipiul Bucure~ti.e la t (1 ) ( 3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin.i. este salarizat la nivelul p reva zu t. familiei s i. Ministerului Apararii Nationale. t. f unc t. fi numite. ( 5) Membrii consiliului de a dm i. de pentru aceasta functie. familiei s i. sociale. ( 9) Pe durata e.u i i Le me n t. 132 alin. sociale.r t i e .c Ln L.e Le are rang de secretar de stat s i. organizarea ~i functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.a re a Guvernului. consiliul de ad.r i bu t.ec e i. ministrul administratiei ~i internelor ~i directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat. de ca t re ce-i.au numit. compus 2 3 de persoane. ai caselor de pensii sectoriale. t. a t. 137 organizarea sistemului public de pensii se SUpOl ( 1) Cheltuielile privind ~i functionarea din bugetul asigurarilor sociale de stat. 132 ( 1) Casele de pensii sectoriale se Ln f i i. ART. de semna t.rn. a demisiei mandatului initial.r i bu t. dintre care un p re aed i. care se a p roba prin ho t. Pr e sed i n t.ec e i. la propunerea Ministerului Muncii. Pre~edintele CNPP este ~i pre~edinte al consiliului de administratie. 2 2 de membri. ( 2) Ministrul muncii. ( 4) Pr e sed i n t. ~i a caselor de pensii sectoriale 133 Conducerea CNPP este asigurata de p re sed i. na t. r ca urmare a revocarii.t i Le consiliului de admi n i st.ministru. membrii t. ( 5) pe 0 perioada de ani.n s t ra t i..:Aistratie.ec e i. d) 5 reprezentanti ai sindicatelor. pensionarilor.i ministrul e. (1). in limita unui procent de pana la 3 % aplicat a sup re ( 1) ( 3) Le pub Li. e) 4 reprezentanti ai pensionarilor.i t.n ea za in subordinea t Ministerului Apa rar i i. f unc t. de ministrul muncii.e Le CNPP este numit prin decizie a primului. pub Li CTCE Piatra Neamt o 5 . ART.i ona t. dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului. 136 ( 1) Ministrul muncii. 2 011 Pagina 27 . familiei s i.i.i poate delega a t. pr ot. (1) este metodologic de CNPP.: a pot fi r evooa t. dupa caz. 135 Atributiile.t i Le caselor teritoriale de pensii. respectiv desemnat. cu modificarile ~i ( 7) Membrii consiliului potrivit prevederilor numiti sau desemnati alin. ( 2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin.e s i.a 0 f unc t.

e privat.) organizeaza activitatea privind stabilirea :.icontroleaza activitatea privind eXQcutarea creantelor bugetare. conform dispozitiilor legale in vigoare. Atributiile ale case lor teritoriale de pensii :..dm i.iobligatiilor de asigurari sociale.i vireaza contributiil~de asigurari sociale :.iadministrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii.n t i i.. pre cum :.te.te. de lege.i perfectionarea profesionala din selectia. modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii.icasele de pensi sectoriale indeplinesc... d) iau ma sur i .. in principal. c) prezinta Guvernului :.. e) stabile:. sociale la nivel m) asigura evidenta drepturilor :. 139 in aplicarea prevederilor prezentei legi.ipartenerilor sociali rapoarte la modul de administra bugetului asigurarilor sociale de stat. 2 011 Pagina 28 .iansamblul reglementarilor comunitare in limita competentelor prevazute similare in asigurarilor sociale din alte tari.i alte tipuri a) colecteaza:. 138 in aplicarea prevederilor prezentei legi.idezvolta relatii cu organisme este parte. in vederea coordonarii cu institutii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu pentru lucratorii de competenta. ( 2) Cheltuielile privind organizarea s i.. b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor bugetare.01 . termenele stabilite prin decizie a pre:. a drepturilor :. patrimoniului sistemului public de pensii... in cooperare cu casele de pensii sectoriale.iadministrarea eficienta a c) iau ma sur i . in corid i t. la care Romania p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari :. in oo nd i t. ( 3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii e. in conditiile legii.. sociale de stat.e incasarea re veniturilor sociale de stat. g) organizeaza cooperarea similare din alte tari.i protectia sistemelor automate de calcul :. b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea :. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. de cotiz :.iplata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat. prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. CNPP indepline:. organizeaza. 1) a s i qu ra e v i. t) indepline:......... migranti..ipunctajul pentru fiecare asigurat. potrivit dispozitiilor legale i) u rrna st.edintelui CNPP.. inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. q) pregatirea :. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. pentru dezvoltarea :..t i Le legii. casele teritoriale de pensii :. pe baza codului numeric stagiul n) certifica. a capacitatii de munca. a personalului domeniul sociale. potrivit indruma :. cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri.ti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. in principal. intretinerea:.de t a la nivel national n CTCE Piatra Neamt o 5 . sectorlale ART. t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu. pre cum :..i Administrarea Bazelor de Date. indruma :. urmatoarele atributii: a) indruma:.ipentru asigurarea integritatii acestuia. k) ia ma su r i .de t a la n I'lational a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii.. j) ia ma su r i . pentru dezvoltarea :.ide evidenta. urmatoarele atributii: :.. :.t i Le legii.. r) asigura introducerea. ART.i ale caselor de ~. la alin...i recuperare socia Ie.. potrivit dispozitiilor legale in vigoare.iobligatiilor de asigurari national.. pre cum :. organizeaza.i controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale devcatre casele teritoriale de pensii..t i Le legii.ielaborarea asigurarilor sociale de stat. in oo nd i t..ipentru asigurarea integritatii acestuia. in conditiile legii. h) colecteaza:. a tuturor contribuabililor la sistemul public de e) a s i qu ra ev i.te orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale. in limita procentului prevazut (1) .cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.i alte tipuri de contributii.. f unc t. extinderea.. 0) controleaza activitatea de expertiza medicala :.icelelalte cheltuie aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. pre cum :. s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.icontroleaza activitatea privind executarea creantelor dispozitiilor legale in vigoare.i vireaza contributiile de asigurari sociale de contributii. f) publica anual raportul de activitate. :.i ona rea caselor de pensii sectoriale se supc din bugetul de stat.ia modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor :.. SECTIUNEA a 2-a CNPP. d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale.

r i. b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare. calculul ma j o ra r i Lo r Int. obligatiilor de asigurari sociale la nivel national. teritoriale de pensii :..te potrivit prevederilor Codului penal.pensii. 141 ( 1) Salarizarea personalului CNPP. E :. h) controleaza activitatea de expertiza medicala :. 119 privind obligatia referitoare la conditiile de acordare a pensiei. conform dispozitiilor legale in n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor reglementarilor legale in domeniu.ide evidenta. ART.01 .rnstl~utllior in subordinea CAP.idezvolta relatii cu similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari..i ansamblul reglementarilor comunitare :. la termenele stabilite prin decizie stagiul de cotiz a pre:. a domeniul asigurarilor sociale. 44 privind neplata s i. 1. civila. la care Romania este parte. este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale.bu i i Lo r ce revin CNPP.icentrelor regionale de expertiza medicala ~ capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. N. bugetul de stat. contributiei de asigurari sociale.. Ministerului Administratiei :. est supusa controlului CNPP. prezentei dupa caz.. 144 Constituie contraventie urmatoarele fapte: 7. stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual :. ART. 140 ( 1) Realizarea a t.ise pedepse:.. 1) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:. caselor teritoriale de pensii. 2 011 Pagina 29 . precum:. 0) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin ART.ial case lor de pE sectoriale se realizeaza potrivit legii. potrivit legii..36 privind baza de calcul a co nt r i bu t. de CNPP. SECTIUNEA a Contraventii 2.iInternelor :. VI I Raspunderea "" Jurldlca ART.ipunctajul pentru fiecare asigurat. extinderea.i de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din carora functioneaza. ( 3) Cheltuielile curente :.iProtectiei Sociale. ( 2) Cheltuielile curente s i. a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare.i.e ct.. prevazuta la art. legi atrage raspunderea materiala. nerespectarea prevederilor art.iServiciului Roman de Informatii. f) la plata g) intervenite nerespectarea prevederilor art. j) organizeaza pregatirea :. prevederilc sociale stabilite potrivit c) nerespectarea cote lor de contributie de asigurari 27 alin.ti in in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. SECPUNEA 1 Infractiuni ART.de t a drepturilor n s i.. in limita competentelor de lege. declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale.. g) certifica.r i. este supusa controlului Ministerului Muncii.iplata pentru fondurile de pensii administrate privat.. dupa caz.r i. 31 in conditii deosebite d) nerespectarea metodologiei :.. i) aplica prevederile conventiilor internationale de a s i qu ra r i.....a z i r comun i ca r i i. intretinerea:. prin bugetele .i p ro t. 11. de de a si e) sociale.edintelui CNPP.i e i.i recuperare a capacitatii de munca. modificarilor CTCE Piatra Neamt o 5 . munca. ( 2) Realizarea a t. k) a s i qu ra introducerea.. prevazuta la art. m) organizeaza activitatea privind stabilirea :. 142 Incalcarea prevederilor contraventionala sau penala. pe f) a s i qu ra ev i.a sistemelor de calcul :. art. t potrivit legii. avand ca denaturarea evidentelor privind asiguratii.. 33. sociale.. ( 3) Realizarea a t.i perfectionarea profesionala selectia. potrivit legii.bu i i Lo r ce revin caselor t de pensii sectoriale.~ baza codului numeric personal. (3) s i. :.a art.ia criteriilor de incadrare de nerespectarea prevederilor art.bu i i Lo r ce revin caselor t teritoriale pensii.. Familiei :.

k). ( 2) Dispozitiile prezentei Iegi.~ctiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigutare. c).. 148 144-146 ( 1) Dispozitiile la contraventii prevazute la art.i cadrul Ministerului Apararii Nationale. de casele de pensii sectoriale pot fi contestate.on za in cadrul ea CNPP. pentru 0 pe ri.. care examineaza :.ihotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii. nationale..e st.iInternelor :. fara caracter jurisdictional.iinterne lor :.. comisiile de co nt.i de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.r angajator. Ministerului Administratiei :.. se complete prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. ( 2) Organizarea.. Ministerului Administratiei :.t i Le legii. cu amenda de la 1 lei la 5 lei.i i.a L care f unc t.iInternelor :. ( 3) in so Lu t. IV. poate fi actualizat prin hotarare a Guvel ART.idirectorului Serviciului Roman de Informatii. 145 se fac de ca t re organele de control ale CNPP. 150 ( 1) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. familiei s i.i L s i. :.i_ziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii s i. Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t.i L f un c t i. respectiv de casele de pens: sectoriale :. catre ANAF :.i e f de a si.h) i) acestuia.. la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta '~la asigurat. aprobata cu modificari :. :. 1) refuzul de a pune la d i spoz i t i a organelor de control ale CNPP.a i i . f). e timp de 3 luni consecutiv. a de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat. ministrului apa ra r i i..01 . ale pensii. referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor cu prevederile Legii nr. pre cum :. sunt definitiv ART.e st. in oo nd i t..iInternelor :. 0) fapta persoanei de a nu transmite.i e i sociale.. 145 • ( 1) Contraventiile prevazute la art. VIII Jurisdictia asigurari~or sociale ART. 6 alin. a oo nt r i bu t. d) .i vederea recuperarii creantelor prin executare silita. la lit. la art. k) neachitarea de catre angajator. 2 011 Pagina 30 . timp de 3 luni consecutiv. 144 se dupa cum u rrne a : az a) cu amerrda de la 5 0 0 lei la 1..iServiciului Roman de Informatii. ( 4) Termenul de so Lu t i oria re a co nt e s t a t i e i.e t ar i i. 149 ( 1) Dec. Ministerului Administratiei :. este de 4 5 de zile de la data inregistrari CTCE Piatra Neamt o 5 . cea prevazuta (1) (2 Nivelul amenzilor prevazut la alin. obligatorie. contributiei CAP..i completarile ulterioare. 145 :. timp de 3 luni consecutiv. cu modificarile ulterioare.iurmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile pUblice...i sociale de stat. se comRleteaza combaterea evaziunii fiscale. la casele teritoriale pensii.i un i Lo r prevazute la art. plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari neplata de ca t. in termen de 3 0 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. b) 500 000 e) p) c) cu amerrda de la 5 o 0 0 lei la 1 0 000 lei.<S)~secutiv.t i Le legii.i 0) a) ..i L s i.i 1 4 6 .. in corid i t. resp. n) neplata.oa da de 3 luni&.i ona rea co nt e s t a t i i Lo r . Ministerului Administratiei :.i ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative :.i Legea nr.. t respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.i one az a in t. ART. cu modificarile :.i structura Comisiei Centrale de Con t. 0 0 0 lei. aplicate prevederilor art. j) sociale. ( 3) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. cele pTevazute la lit. (1) pct.. m) nerespectarea prevederilor art. a ajutorului de dec calculul s i. 241/2005 pentru prevenirea :. b). p) fapta persoanei de a nu vira.i Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare. 146 Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 8 0 / 2 0 0 2. p ro t e c t. 161 alin. precum:. in conditiile stabilite de lege. ( 2) Procedura de examinare a deciziilor supuse con t.iInternelor :. aplicarea s anc t...iunitatile sale subordonate. p reva zu t i. comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. (1) ( 4) Deciziile de pensie necontestate in termenul p reva zu t. prin casele teritoriale de pensii. constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale ART.iServiciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii. la lit.. 147 Amenzile contraventionale. la Comisia Ce n t ra La Contestatii. la alin.iServiciului Roman de Informatii adopta hotarari.i evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale.q rar u sociale datorate de a s i qu ra t... A~. reprezinta s procedura administrativa prealabila. ministrului administratiei :. 144 s i. functionarea:. (1).

01 .acesteia. i) impotriva masurilor silita. republicata.a i i . realizata pana la data d timpului util la pensie pentru agricultori ~i a duratei de asigurare. ART. referitoare la jurisdictia a s i qu ra r i Lo r sociale. 153 Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul s i. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. ART. 156 Prevederile prezentei legi. dupa caz. 152 Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale ~i curti de apeI. deosebite. 304/ 2004 privind organizarea judiciara. dispuse in baza prezentei legi. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.i i. 16 lit. 154 ( 1) Cererile indreptate impotriva case lor teritoriale de pensii sau impotriva case lor de pensii sectoriale se adreseaza in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul ori sediul reclamantul. dovada vechimii iJ ( 1) Pentru perioadele prevazute la art. ART. de depunere a co nt r i bu t. ( 1) 151 Ho t.a ri. sunt ca obiect cu scutite de CAP.e cu r t. rE ( 2) Pentru perioadele prevazute la art.eprevazute ra la art. pana la intrarea in vigoare f i sa ma t r i co La sau a prezentei se face cu fi~a de pensie. h) plangerile impotriva proceselor. 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca. (1). 155 ( 1) Impotriva face recurs la curtea de apel competen se poate ( 2) Ho t. e) deciziile comisiilor medicale de contestatii ~i ale co~siilor centrale de expertiza medico. (3) pot fi atacate la judecatc competenta.e st. a Le Ministerului JAdministratiei s i. b) . ( 2) Celelalte cereri se in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul sau sediul paratul. 159 17. speciale. pre cum ~i hotararile tribunalelor. evidenta ~i certificarea sociale. 30 alin.I.i conform legii.verbale de eontraventie incheiate in baza prezentei legi. a) ~i art. 2 011 Pagina 31 .a ri.qu rar i. pre cum ~i toate actele legatura drepturi sau obligatii de asigurari sociale. ~i obligatii de ART. de a si. ART. dovada stagi ul ui de coti zare. se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind de plata catre evidenta nominala a asiguratilor ~i a obligatiilor ( 1) CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 3) Ho t. Ministerului Administratiei ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii se comunica persoanelor in cauza ~i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate. ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii privind deciziile pfnsie. ( 2) Ho t. d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii ~i ale care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. carnetul sau cu alte a prevazute de lege. legi. t respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. c). cu modificarile ~i completarile ulterioare.a d munc a sunt valorificate. numai in s i t. (2) sunt definitive.i i. (3) Pentru perioadele prevazute la art. a altor drepturi de asigurari sociale. socialed b) modul de stabilire a dobanzilor ~i penalitatilor de c) inregistrarea. cu exceptia celor realizate in activitatile care. (3) care nu au fost atacate instant j udeca t o re s t i in termenul prevazut la alin. pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. de asigurari sociale 1 aprilie 2 0 0 1. contestatiile de executare j) alte drepturi sociale nascute in temeiul prezentei legi. Dispozitii ART. se face cu carnetul de mun oa .on .i e i. 157 oricaror organe procedurale in sau instante. dovada vechimii in serviciu.eprevazute ra la art. in vederea conform reducerii varstelor de pensionare. tranzitorii 158 Perioadele de vechime in mun oa realizate in grupele I s i. neatacate cu recurs in termen. 1 6 lit.I.I.ua a in care au fost emise t.a de mun oa pan a la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in cond i t. alte documente legale. ART. sunt incadrate in cond i t.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. de plata a pensiilor s i. prevederilor art.eComisiei ra Centrale de Con t. lor ra apel.a ri. ART. sunt definitive ~i irevocabile.a ri. a 11. ART. 150 alin. se completeazi cu dispozitiile Codului de p ro ce du ra c i v i La s i. in termen de 5 de la adoptare.a incadrarea persoanelor in fostele grupe I ~i/ sau a 11.i.e st. 150 alin.i. 1 6 lit. ( 2) Adeverintele care a t.I. ale Legii nr. f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari social g) modul de stabilire s i.

in d. in con t. la lit. la determinarea punctajului se ia in calcul. I lit.1 ianuarie e) 21. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuar pentru care. in b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse data de 1 sept. data de 1 sep>t:embrie 1 9 4 7 s i. pana la data Ln t ra r i i. ( 2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor un i t. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. pentru perioada 1 ianuarie 1978 1 martie 1 c) 23 6 zile 189 ore) pe luna. cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege. inclusiv celelalte drepturi.5 zile 204 ore) pe luna. integrate in sist asigurarilor sociale de stat pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi. la determinarea punctajului mediu anual. ( 1) 160 sociale de stat. c) care nu pot drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi. 163 ( 1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de a s i qu ra r i. ( 4) in s i t. ART. acestea functie de reformele monetare. prin casele teritoriale de pensii. republicata. in sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii ori salarii pe zi.i. dupa caz. 159 alin. 53/ 2003 Codul muncii. ( 6) Pentru persoanele prevazute la art.01 .oa da care constituie stagiu de cotizan in carnetul de munca sau in doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale. pentru anul 2 0 0 2 . pentru care in carnetul de IT sunt inregistirate) drepturile salariale s i. cu modifi completarile ulterioare. data de 3 1 decembrie 1 9 6 2. dupa caz. pentru perioada 1 martie 1990. CNPP.i drepturilor salariale din actele doveditoare.ua a in care. realizat pan a la intrarea in vigoare a prezente legi. pentru perioada 1 octombrie 1990.ua i Le in t. nici nu sunt dovedite.30 septembrie d) 21. k) pentru anul 2 0 0 3 s i. 3 3 ore) pe luna. (1) pct.embrie 1 9 4 7 s i. pentru anul 2 0 0 0 i) 21 42 zile (1 7 1 36 ore) lU'na.a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul. pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. (4) se aplica pentru toate perioadele care consti tuie cotizare in sistemul public de pensii. l"entru anul 1 9 9 7 . pentru anul 1 9 9 9 h) 21 67 zile (1 7 3 36 ore) luna. (2). cu modificarile CTCE Piatra Neamt o 5 . t.i pentru perioade ulterioare datei de 3 1 vor fi denominate in doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate. indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnE de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale. ART. (1) de :3 0 de zile de la se solutioneaza in termen inregistrarii.a t. f) 21 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. precum ~i pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zone Le necooperativizate. a timpului util la pensie pentru agricultori ~i a stagiului de cotizare. salariul minim pe economie. 8 0 / 1 9 9 2 *) privinc pensiile ~i alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. 159 alin. in s i t. in vigoare in perioada respectiva. c) un Run0t pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse in prin val. data de 3 1 decembrie 1962 s i. inregistrate in carnetul de munca. (3) s i. respectiv cu numa ru L mediu pe luna din de perioadele respective. pr in care se face dc vechimii in munc a .e de la prevederile alin. ordinii publice ~i nationale se face de casele de pensii sectoriale. pentru cadre Ie militare. ( 3) Fac e x cep t i. venitul asigur stipulat in contractul de asigurare la care s. salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor dupa zilnice cu numa ru L mediu de ore pe luna. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie b) 24 5 zile 196 ore) pe luna. la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/ net. rezulta. realizat anterior datei de 1 aprilie 2001. dupa caz. 2 011 Pagina 32 . la determinarea punctajului se utilizeaza salariul minim pe tara. ( 2) in s i t.bugetul asigurarilor sociala. astfel: a) 2 5 . sunt scutite de orice fel de ~axe ~i comisioane. de ore lu pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr.i pentru 0 arium i t a pe ri. cel p reva zu t. din perioada respectiva. 16 zile (1 6 9 . (2) Cererile prevazute la alin. ART. se utilizeaza: realizat in perioadele anterioare a) un punct pe~tru fiecare luna de stagiu de cotizare datei de 1 septembrie 1 9 LI 7. pentru anul 2 0 0 1 j) 21. t. agricole cooperatiste. pe masura preluarii datelor dovedi toare prevazute la art. ART. 6 alin. (1). in vigoare a Legii nr. 162 (1) in cazul in care in carnetul de munc a . b) august 1947. pentru anul 1 9 9 8 g) 21 50 zile (1 7 2 ore) pe luna. respectiv. necesare stabilirii drepturilor de pensie. pentru fiecare luna de stagiu de cotizare. ( 5) Prevederile alin. referitoare la zilele de sarbatoare legala. politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemu administratiei penitenciare. din domeniul apararii nationale. ( 1) 161 ~ Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege. sociale.ua a in care. ( 2) Certificarea stagiului de cotizare.i nua r e numa ru L mediu de zile s i . a declaratiei de asigurare sau a contractu lui de asigurar Certificarea stagiului de cotizare. un n uma r de puncte mai mic de cat.

15% pentru 0 vechime in munc a t. 80/ 1992 ~i alte a fost abrogata prin art. (1) lit.but. dupa data de 1 aprilie 1 9 9 2. Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art.a La cupr i risa intre 15 20 ani. pe Lariqa salariile prevazute la alin.or uI a) perioada 1 martie 1970.o t. avut in perioadele respective. 10 vechime in munca total a cuprinsa intre 5% pentru 0 20 ani. la calculul intervalul cuprins intre data 2001 s i. agricultorilor alte drepturi *) *) agricultorilor alte drepturi ( 4) punctajului ART. au f a cu t. lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului. 4 9 alin.1 aprilie 1992 perioada 1 b) ani. la determinarea punctajului salariul IT se utilizeaza pe economie. conform legislatiei in vigoare. (1) (2 La determinarea punctaj elor lunare. ( 3) Pentru perioadele de con t r i. septembrie 1 983. repu 8 0 / 1 992 *). 49 alin.c) ( 2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. d).nsa intre 10 15 ani. 164 ale pu d) la determi Pentru perioadele necontributive care. brute sau nete. dupa caz. 2 011 Pagina 33 . realizate ( 8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art.a La de peste 20 de ani. 49 alin. f). republicat. part baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare ~i care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati. realizate ( 6) Pentru perioadele prevazute la art.~i completarile ulterioare.01 . 19/ 2000 de asigurari sociale. 1 1 8 / 1 9 9 0. a prezentei Le intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 s i. e). pana la data de 1 iulie 1977. dupa caz. 15 vechime in munca total a cuprinsa intre 7% pentru 0 o vechime in munc a t. privind pensiile Legea nr. in vigoare la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. 4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1 9 9 2. de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 c) salariile brute. in situatiile prevazute la art. c) s i. 15 ani. b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. in vigoare a prezentei Le la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca ~i boli profesionale. brut sau net. brut sau net. 49 alin. se acestora CTCE Piatra Neamt o 5 . pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie determinarea punctajelor dupa caz. 80/ 1992 drepturi de asigurari sociale ale~ ~i alte a fost abrogata prin art. data de 1 ianuarie 2006. b). da oa acesta este mai mare de ca t. 49 alin. (1) lit. in conformitate cu modul de inscriere brute sau nete. la punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie.a platit contributia de asigurari sociale. (1) a) .a La de peste 20 10% pentru de ani. 5 salarii minime pe economie. (3) in care persoana a realizat s i. 9% pentru 0 vechime in mun oa total a cupr i. ~i g) anterior datei de 1 aprilie 2 0 0 1. g) . brut sau net. 49 lit. 12% pentru 0 vechime in munc a t. 57255 puncte. ( 3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munc a .i e realizate conform Legii nr. sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. realizate in inten cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentei legi. de la data de 1 ianuarie 1991. 1. la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s. 49 alin. ( 3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este u rrnat. ( 1) privind pensiile drepturi de asigurari Legea nr. (1) lit. realizate intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 s i. 198 din Legea nr. ( 7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. sporul de vechime utilizat la stabili punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. punctajului lunar se utilizeaza indemnizatiilor de asigurari sociale. vechime in munca total a cuprinsa intre 3% pentru 0 3 5 6% pentru 0 vechime in munca total a cuprinsa intre 5 1 0 ani.i i Le prevazute la alin. ( 5) Pentru la art. la determinarea punctajului lunar al persoanei s utilizeaza 1. 198 din Legea nr. sau salariul de baza pe tara din perioadele respective. potri vi t prevederilor Decretuluilege nr. 5 salarii minime pe economie. stagii de cotizare. sporurile cu caracter permanent care. a in munc a . dupa caz.ot. ( 1 ). data Ln t r a r i i. 1 6 lit. se vedere s i. astfel: a) salariile brute.ua t. 19/ 2000 privind sistemul pu de asigurari sociale. potrivit legislatiei anteridare datei de 1 a 2001 au constituit vechime in mun oa u t i La la pensie. (1) lunare. la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar.nsa intre 5 1 0 ani. punctajul anual este 0. b) salariile nete. la calc punctajului lunar se utilizeaza: (1) a) cuantumul pensiei de invaliditate. din perioadele respecti ( 4) in s i t.1 septembrie 1983 3% pentru 0 vechime in mun oa total a cup r i. modificarile ~i completarile ulterioare. ianuarie 1991. (1) lit. in situati prevazute la art.ot. ART. data Ln t r a r i i.

. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. persoanelor inscrise la pensie anterior ART.1 ianuarie 1 -'9 7 3 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973.. a pentru completarea Legii nr. d) 21% pentru perioada 1 iulie 1 9 8 6 . lege. ap L'i ca r i i. prevederilor alin. (1) . determinat urmatoarelor procente 1 punctajele lunare realizate in aceste perioade.tigul salarial mediu brut realizat pe anul intre 4 3 .e de u rq en t. completarile ulterioare.a de munca. conform legii. 2 011 Pagina 34 . 5 %. aprobata cu prin Legea nr. (4) diferentei dintre cre:.. 8 la intrarea in vigoare a prezentei ( 6) Pentru perioadele anterioare anului 1 9 3 8. se ob t.1 ianuarie 1978 b) 28% pentru perioada ~ianuarie 1978. dupa cum urmeaza: a) cu 5 0 % pent:cu perioadele in care au de s f a su ra t. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i.au deschis in perioada 1 aprilie 2001 2 noiembrie 2008 inclus numai in s i t.1 noiembrie 1990. baza de calcul a contributiei individuale de asigurar~ sociale.ivaloarea pana 1'" K. sociale.1 aprilie 1991 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1 9 9 1 .i v i t a t. pentru perioada cup r i. dupa caz.a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii prevazuta de acte normative cu caracter special. determinat prin u rrna toarelor procente la punctaj ele lunare realizate in aceste perioade.. 100/ 2008 154/ 2009.1 februarie 1999 i) 17% pentru perioada de dupa 1999. 7 s i. unui punct de pensie precedent :. beneficiaza de 0 c re st. ac t. sunt prevazute in anexele nr.a de munc a . t. 7 8 / 2 0 0 5. g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992ianuarie 1999 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999.. care au de s f a su ra t. CTCE Piatra Neamt o 5 . de asigurari (5) aferent punctajului mediu anual rezultat in u in situatia in care cuantumul pensiei sau aflat in plata.i/ au grupa a 11.01 .1 iulie 1 9 8 6 ART.n sa intre 1 aprilie s i. ( 1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru r cu 2 9. la determinarea punctajului mediu anual s. 170 incepand cu data intrarii in vigoare a prezent persoanele inscrise la pensie ( 1) Pentru in corid t.ia obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau. ART. la determinarea prevazute la art. mai mare.. punctajului mediu anual s.icea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.. b) cu 2 5 % pentru in locuri incadrate in B'erioadele in care au desfa:. dupa data de 1 aprilie 2001 se ap l i ca s i. 3 % corectie calculat ca raport in vigoare la acea data. realizate in conditii deosebite de munca intrarii in vigoare a prezentei legi. ( 7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzatol anului 1949. 100 lit.Ln e un cuantum al pensiei perioa a).i potrivit legii.ua i Le in care.1 iulie 1 9 8 6 . activitati in locuri incadrate in grupa 1 :.1946 inclusiv. brute sau nete. cu mod i f i ca r i Le s i... la recalcularea pensiilc conformitate prevederile Or doria t. 167 (1) in cazul persoanelor pct.i e i. ~n declaratia de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. pentru in vigoare legi. pentru fiecare legi.i pentru perioada cup r i. 166 La determinarea punctajelor lunare. punctajelor lunare.t i Le art.(5) Salariile medii :. 169 ( 1) Pensionarii sistemului public de pensii ale ca ro r drepturi de pensie au fost stabil potrivit Leq i s La t. cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor :. anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. a:. in locuri incadrate in grupa 1 de munca. (1) beneficiaza s i. ART..( 4 ) este mai mic de ca t. dupa caz. referitoare la majorarea punctajului pentru ( 6) Prevederile art. persoanele ca ro r drepturi de pensie s.e re a punctaj ul ui. i 95 se ap l i ca un indice de anual determinat legi. d intrarii in vigoare a prezentei legi. nr. 4/ 2005 privind recalcula pensiilor public. 6 alin. se perioadele anterioare intrarii a utilizeaza solda bruta sau neta/ salariul brut sau net.i. ( 2) Prevederile alin. precum:. cel cuvenit s formulei de calcul prevazute de prin aplicarea mentine acest cuantum pana la data la care.urat activitati grupa a 11. astfel: a) 2 6% pentru perioada 1 iulie 1 9 7 7 . c re st. aprobata prin Legea nr.1 ianuarie 1978 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978. ( 2) Asiguratii care au contribuit Fondul pentru pensia suplimentara beneficia~ o c re st. 168 o o 3 9.au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva. (1) se ap l i ca prin acordarea mediu anual rezultata :.1 ~aprilie 1992 . ART.a a Guvernului n i.tere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade.e rea punctaj elor anuale pr-e vaz u t a la alin.e re a punctajului. la punctaj ul mediu din ca:.. (1) nu se aplica in si t ua t i a in care. la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunza anului 1938 . dupa caz. s beneficiaza de 0 cre:.i minime pe economie. e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990.. astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967.n sa int:c 1939. 1 lit.terea punctaj Prevederile alin. se utilizeaza venitul brut lunar realizat constituit..

172 ( 1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 01.p e de 3 t. (1) sa nu conduca diminuarea venitului net al acestora. de u rma s i. n uma ru Lu i. dupa vigoare a prezentei legi. dupa caz. care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. care pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei constituie titlu executoriu. contributia individuala de asigurari c) .e necuvenit prin intermediul de pensii ~i al caselc casei respective. la art. 174 Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi. de a s i qu ra r i. p reva zu t i. recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii caselor teritoriale ( 4) Sumele p La t. ART. pentru 0 pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare. al declaratiei individuale de asigurare. 1 din Legea 119/ 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. familiei s i. p ro t e c t.a L de a s i qu ra r i. in care fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au la stabilirea punctajului. se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.i CTCE Piatra Neamt o 5 .r angajator e sau. inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. ( 2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. se iau in calcul 0 singura data.i altele decat pensiile. recuperarea sume ( 2) in cazul p re st. ( 1) pct. ART.r i. prevazuta de prezenta lege. t. se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul. perioadele in sistemul asigurarilor sociale de stat. 1) se realizeaza prin majorarea drepturilor sa La r i a l.a I Lo r de a s i qu ra r i. devin pensii in intelesul prezentei legi.i se recupereaza la beneficiari in termenul general de pr e scr i. cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.un alt grad de invaliditate. ( 5) Debitele reprezentand co nt. la alin. ( 3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a con t. sociale i sau p re st. sistemul apararii nationale. nu va d: sociale. cota de contributie de legislatia anterioara. de institutia prevazute la alin. 178 Cererile inregistrate ~i nesolutionate pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii. la inscrierea initiala la pensie ART. ART. ART. ( 3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii ~i la sistemul ordinii publice ~i sigurantei nationale.(1) ( 2) Prevederile alin. aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia.r bu t. X Dispozitii ART. pensia urma~ cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi. prin casele teritoriale de pensii.i e i sociale se publica in Monitorul Partea I.e veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de individuala prevazuta asigurari sociale. ART. ( 2) Prevederile alin. la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile din perioadele respective. prevazuti la alin. 176 La data intrarii in vigoare legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia asigurari sociale. dupa caz. la stabilirea considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective. de pensii sectoriale ( 3) CNPP.i la majorarea drepturilor salariale ~i a veniturilor asigurate. sociale t. (1) se ap l i ca s i. 175 Modelul declaratiei nominale de asigurare. pre cum ~i casele (2) .bu e i. in care 0 persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale ~i pensii pentru agricultori. s i. 173 ( 1) in cazul mod i f i ca r i i. legislatiei ART. ART. suportata de~aSigUratii prevazuti venitul net al acestora.a i.01 .i t. sociale. astfel incat sociale suportata de a s i qu ra t. (2) Aplicarea prevederilor alin.i ani. in cazul pensiilor de invaliditate stabilite anterioare. se vor solutiona CAP. 2 011 Pagina 35 . de asigurari t. 171 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. ( 1) finale 179 Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. (1) se efectueaza de ca t. t. se a p roba al ministrului muncii. al contractului de asigurare sociala. pre cum modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor ~i obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP. 177 ( 1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi.i i. I lit. 6 alin. se aplica 0 singura data. pensiile din sistemul public de pensii ~i drepturi de asigurari sociale.i L de a s i qu ra r i. ordinii publice ~i sigurantei nationale ~i la sistemul de asigurari sociale de stat. la modificarea incadrarii intr.

completarile ulterioare. I lit. afere ( 2) Se supo rt.c ror ope ra t. ( 2) La recuperarea debi telor in conformitate alin.e j udeca t o re s t i in litigiile Le de a si. are caracter confidential. 185 Stabilirea ~i plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continua de CNPP. 6 alin. n i ve acestora se stabilesc prin decizie a pre~edintelui CNPP. c).i ca urmare a infractiuni savar~ite de beneficiar. ( 6) sociale mai CTCE Piatra Neamt o 5 . financiare. ( 2) Ope ra t i. ART. a fiecar an util realizat in cadrui fostelor unitati agricole cooperatiste.a produs ca urmare s i. se supo rt. republicata. 182 Angajatorii.a din fondurile sociale de asigurare accidente de munca ~i boli profesionale din bugetul asigurarilor stat. 2 011 Pagina 36 . 6 alin. 189 sociale. plus dobanzile aferente. nu se mai urmaresc. 191 ( 1) Expertizele dispuse de Ins t. cu mod i f i ca r i Le ~i legi. 188 ( 1) La efectuarea or i. ART. pana la data de 1 aprilie 2001. ART. ART. de plata pensiilor ~i a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP. pre cum ~i a perioadelor de contributie realizate.i stabilite ante] ( 5) Prevederile alin. CNPP poate emite norme. 187 (1) de pensii provenite din fostul sistem de as: in cazul di~ sistemul public aferent punctajelor medii anuale se suporta de la sociale al agricultorilor. in vi'goare a Legii nr.arrt.e prin valorificarea. in s i t.a L de a s i qu ra r i. se aplica cu dispozitiile prevederile Codului de procedura fiscala in materie. 180 ( 1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. ai case lor de pensii sectoriale ~i se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat. sociale.i sociale. prin hotarare a Guvernului. t. dispozi tia CNPP.01 . aplicate asupra sumei totale ce face obiectul ope ra t. ART. IV. (1) pct. pana la data Ln t ra r i i. conform acestei dupa data de 2 9 iulie 1 9 9 2 s i. de casele teritoriale de pensii ~i de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana li 3 %.i un i i. 181 ( 1) Debi tele proveni te din prestatii de asigurari sociale se recupereaza pEin executorii proprii ai CNPP. se aplica ~i in cazul pensiei de urma~. persoane fizice ~i juridice. 184 ( 1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii.e sc tarife sau se percep comisioane. care nu sunt legate a de stabilirea s i. 190 Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza ~i este pUblica.r i. (1). (3) intrarii in vigoare a prezentei legi. (1) pct.bu i. (1) se fac venit la bu asigurarilor sociale de stat. datele ~i documente necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare.ua a pensiilor t.i Lo r p reva zu t i. cu exceptia celor pr eva zu t. pan a la recuperarea integrala a ( 2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. ( 3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi. (4) se aplica s i. pre cum s i. dupa data de 1 aprilie 2 0 0 1. I 1it. pre cum s i. r ama se nerecuperate de pe u rmz a s i qu ra t. ART. ART. Sumele r ama se nerecuperate de pe urma beneficiarilor dec eda t i nu se mai urmaresc.i riut. de asigurari t. la art. (3) a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. a sunt obligati caselor teritoriale de pensii ~i a caselor de pensii sectoriale. 8 0 / 1 9 9 2. de la data a plati sumelor necuvenite.a . c auz a o sistemului de constituie de mun oa sau boala profesionala. ( 7) Sumele cu titlu de con t. asiguratii decedati.ca r i i. ramase de nu se mai urmaresc. ART.i la art. se recupereaza de la acesta. ART. prin casele teritoriale de de casele de pensii sectoriale. bugetul de stat. pan a zi a lunii in curs.qu rar i.mici de 1 0 lei nu se u rma re sc . (2) Bazele asiguratii sistemului public de pensii 6 de date privind prevazuti la art.un Le pentru i care se p Iat. 186 Institutul CNPP ~i case lor sectoriale National de Statistica sa comunice de pensii ca~tigul salarial mediu brut. sustinatorului s. de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei punctajelor medii anuale obt. sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale. (1) pc t . este proprietatea CNPP s i. a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate. de asemenea. ( 3) Sumele rezultate ca urmare a ap Li. stabilita prin prezenta lege Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari pentru accidente de munca ~i boli aplica in mod corespunzator ~i contributiei de asigurari profesionale. ART. prevederilor alin. daca decesul (4 P'Eevederile alin.i un i. 183 in aplicarea prezentei legi. pentru luna precedenta. ART. deceda ti. a ca r e i. sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale ~i au caracter c) confidenti ART.

i Lo r specializati in a s i. republicata in Monitorul al Roma ni.e i . 1 2 . soci po Li t. 1 9 2 ' "" ( 1) intre sistemul public de pensii s i.i. nr. aprobata cu mod i f i ca r i. completarile r ulterioare. cu mod i f i ca r i Le :. nr.± completarile ulterioare.i completarile ulterioare..i consular. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.i completarile ulterioare. 550 / 2 004 privind efectuarea operatiunilor de evaluar vederea recalcularii pensiilor din sistemul public. 94/1992 privind j) art.( 2) in vederea p r eqa t i r i i. 195 Anexele nr. n Partea I. d) Or donant a de u rq en t.. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. (4) s i. nr. art. 20 din Legea nr. (2).. specialE publicata in Monitorul Oficial al Roma i.i de urma:. art. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.e i. 164/ 2001 privind pensiile militare de stat. nr. 226/ 2006 privind incadrarea unor locuri de mun oa in cond i t. 9.i s t. 2 6 3 / 2 0 0 8 privind sistemul de pensii s i. 481 din 1 8 iulie 2 007 .i. republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. cu mod f i ca r i Le s i. nr.. publicata in Ho n i t-oruL Oficial al Roma ni.es t..qur ar i.e. 68. Par-tea I. sociale. nr. completarile i ulterioare. s i. n Partea I.r i. ( 2) Perioadele asimilate stagiului alin. 1 9 7 din 1 4 langa acestea. 49 alin..i art. modificarile :. 1.e. 119 din 7 februarie 200 5. alte drepturi de asiguri sociale. 4 / 2 0 0 5 privind recalcularea pensiilor din sistemul public. 135 care intra in vigoare la zile de la data publicarii i 3 Oficial al Roma ni. decembrie 2 0 0 4. intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012. nr.a t. publicata in Monitorul Oficial modificarile ulterioare. 485 din 3 1 mai 2 cu modificarile :. e xper t. Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica.i. n) Ordonant a de urq en t. b) Legea nr. nr. prevazute la art..ar i.. nr. 130 din Legea nr. 29 Partea I.e. 51 alin. vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de sociale neintegrate sistemului public se iau in calcul. Partea I.i. 68"2-68"4 de pe personalului auxiliar specialitate al instantelor judecatore:. 1 7 9 / 2 0 (i) 4 p.e i . 9 6 din Legea nr. Partea 1.i. optional. al senator republicata in Monitorul Oficial al Roma ni.a a 36/ 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic :.i Lo r s i. 9 5 / 2 008 personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania. n Partea I. functionarea Curtii de Conturi.e i . cu rnod i f-s-ca i Le s i. i p) Ho t.e.. Partea I. 1. 49 g).i completarile ulterioare. 304 din 1 8 aprilie 2008. ART. lit. 140 din 1 aprilie 200 modificarile :. (3) s i. (2) din Legea nr. s i.1 5. 7 8 / 2 0 0 5. 2 2 3 / 2 007 privind Statutul personalului aer navigant profesioJist din aviatia civila din Romania. 509 din 1 3 iunie 200 6. alte drepturi de a s i.(6) . cu mod i f i ca r i Le s i. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. nr. 0) Legea nr. 4352 s i. va elabora :. sc agricultorilor. 1 9 4 ( 1 ).. art. Partea I. h) art. (2) 1) art. ~ ART. 1 9 4 Guvernul Rome ni. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. 127 alin.. respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu. art.vi. m) Legea nr.i i. 5 4 din Legea nr.. g) art. 81 s i. precum :. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 567/ 2( f) art. alte drepturi de a s i. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 80. Partea I. s i. Partea I. 376 din 2 iuni~ 2 0 0 3. de cotizare.i va inainta Parlamentului pana la sfar:.rid pensiile de stat s i. 1 2 8 / 1 997 privind Statutul k) art. in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta. in de pensii. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i.e i . art.i Lo r .01 .i 52 din Legea privind Statutul Corpului diplomatic c) art.ar i i. 1 9 6 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. 7/2 006 privind statutul f urict i c parlamentar. 96/ 2006 privind Statutul de put. 775 din 1 9 noierr 2 0 0 8. 7 de 1 cu exceptia art. stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1.e i . 1 9 3 ( 1) Prezenta lege intra in vigoare la data ianuarie 2011. n Partea I. Partea I.e i . aprobata cu comp prin Legea nr. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.e. care constituie s i. in conformitate cu CTCE Piatra Neamt o 5 . prin Legea n i 5 9 5 / 2 0 0 3. 282 din 2 9 aprilie 2009. din Legea nr.a a Guvernului nr. :.ti :. sistemele proprii de a s i. a t. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.ar a r ea Guvernului nr. 441 din 2 3 iunie 200 Romaniei. ART. sisteme. sociale neintegrat acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare.. 1. 345 din 2 5 mai 2 i) art. e) Legea nr. (2 s i. 748 din 1 4 octombrie 2 0 0 2.qur ar i. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 16 alin.qur ar i. 68"1 alin. nr. 763 din 1 2 noiembrie 2 008 .qur ar i.. 158 din 1 6 iulie 199 didactic. de invaliditate :.i al parchetelor nr.8 fac parte integranta din prezenta ART.e i . nr. nr. 2 011 Pagina 37 . 4951 din Legea nr. un proiect de lege privind pensiile ART. :. 1 3 2.itul anului 2010.. 169 alin. 747 7. Partea I.i cele ale alZt. nr. cu mod f i ca r i Le ulterioare. ( 2) Prevederile art. comp Le t. 102 alin. completarile ulterioare.

e.e . 263 ~ 16 decembrie 2010. :. instructori in s co Li .ipulverulente..oara activitatea de instructor de para:. e) aeronave prototipuri la incercare in zbor. publicata al Roma n i. 24 din Legea nr. i Partea I..e. 8. 868 din 2 4 octombrie 200 6.igradatilor voluntari. cu mod i f i ca r i Le s i. de bord ANEXA 2 cuprinzand speciale. r: Romaniei. din 1 octombrie 2 0 0 4. 2. 1 9 / 2 0 0 0.a rea Guvernului ra nr. 19 alin. nr. nr .Lt.. 1 1 alin.. b) avioane clasice de transport pu b li.ipetrochimice. b) avioane turborea~toare sau turbopropulsoare. Personal navigant pe: a) avioane turboreactoare turbopropulsoare de transport.utelor. PRE$EDINTELE CAMEREI ROBERTA ALMA PRE$EDINTELE MIRCEA. 76 alin. antrenament sau salturi speciale. 21 art. 2. pe: a) avioane clasice. 8 0 / 1 995 privind statutul cadre lor militare. aerocluburi. q) Ho t.DAN Bucure:. 2 011 Pagina 38 . privind statutul soldatilor :.iartificieri.i L pent] urmatoarele operatii: docherimecanizatori.. conducatori de utilaje CTCE Piatra Neamt o 5 . 751/ 2004 privind criteriile s i. 155 din 2 0 iulie 1 9 9 5. s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. cu mod i f i ca r i Le s i. manipularea materiilor toxice :. (3) nr. Echipaje de in zbor a aeronavelor. mun i t. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive. cursuri s i. publicata in Monitorul Roma n i. conditiile ( 1) din art. r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art.. art. in locurile care se LISTA in conditii de munc a incadrate desfa:.) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. d) elicoptere s i. c) desfa:. Aceasta cu respectarea republicata.e .utism. docheri. conducatori manipularea materiilor explozive: docheri. Ln so t.principiile Legii nr.iaerocluburi de zbor fara motor 7 profesionist care: a) aeronava in procesul de instructie. lege a fost prevederilor adoptata art.iconsular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta. Nr.o r i. a minereurilor: docheri. 459 din 2 1 mai 2 0 0 4 . publicata in Monitorul Oficial al Roma n i.utism la bordul aeronavei din care se d) executa salturi cu para:.. I... in s i.c r c) avioane clasice in misiun~sanitare sau de specialitate.. executa salturi pentru receptia para:. a) de utilaje portuare. cu mod i f i ca r i Le s i.icontrolul tehnic in zbor al aeronavelor 6 in cursuri :. 1 s i. carbunilor s i.mecanizatori.. completarile ulterioare..ti. de serie 4 Personal navigant de control in zbor 5 tehnic executa receptia :.i Partea . nr.. ANEXA 1 cuprinzand personalul carui locuri de munca din se LISTA aviatia civila ale in conditii speciale 1. nr. avioane uEilitare.i Partea . I.01 .. mineri de suprafata :. 3 Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi. ulte :. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. i Partea I. procentele de majorare de serviciu a membrilor personalului diplomatic :. b) executa salturi din turnul de para:. pulberi s i. 77 Cdnstitutia alin.oara urmatoarele activitati 1. ale art. a produselor chimice b) portuare. de 75 Parlamentul Romaniei..uta.

a pulberilor.~ explozivilor. malaxarea. distilarea gudroanelor.o .c La la ma~ini ~i prese. ~i intretinere la mori cu capacitate mai mare de 7 . dozarea. produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor. colectoarelor de gaze platformele de pe bateriile de cocs s i. manipularea. ~uruburilor portamorsa ~i a in cazul in care elementele componente sunt incarcate.01 . funiculari~ti. speciale pentru timpu efectiv lucrat la sorida r montarea. transportul cocsului la stins. 100% in subteran desfa~oara 7 Activitatea desfa~urata de siguranta circulatiei. pulberilor negre. din centrale nuclearoelectrice. f) asanarea terenurilor s i. s t i. c) Activitatea de revizie.mecanizatori 8 portuara desfa~urata Activitatea desfa~urata de personalul navigant din unitatile de transport maritim ~i 9 fluvial. h) delaborarea mun i t i i Lo r s i.i. precum ~i locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici.an rea u s i l. d) fabricarea munitiilor ~i a elementelor de munitii.u i Lo r pentru r repararea coloanelor la sonde. intretinere ~i r epa ra t. semiautomate 16 a) Prelucrarea topiturii de s t. preluand priza din cuptorul de topire ~i din teava de sticla greu f uz i b i.dezvoltare nuclear. Activitatile desfa~urate in subteran in cadrul metroului pentru: a) mecanic de locomotiva ~i rama electrica de metrou.e rverrt i .c) fabricarea. gaze: Ln t.orno t o r ajutor ~i mecanic instructor functia de mecanic Activitatea de exploatare de docheri ~i de docheri.i. b) calcinarea cocsului de petrol ~i a antracitului. a se zarea s i. instalatii radiologice ~i alte instalatii 3 Activitatea desfa~urata in subteran la de tuneluri. pre cum s i. 17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre ~i fibre de sticla 18 Activitatea desfa~urata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui: a) cocserie: ma s i ria de s ar j a re . CTCE Piatra Neamt o 5 . pulberilor fara fum. 000 t 15.c r La b) Alimentarea mariua La a cuptoarelor de topit c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.mai mari de 8 m 5. unitati de fabricare a combustibilului nuclear. corhanitori. combustie subterana. exploatare ~i reparatie de la metrou. industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura opera ti i e xe c i complet nemecanizat teava.mi. explozivilor. care indepline~te de locomotiva ~i au t. locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere. galeriile aferente. de distrugere a munitiilor de munitii' incarcate.La automate. c) prepararea smoalei. unitati de cercetare. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. precum s i. de produse de s i. stingerea ~i sortarea cocsului. sa r Ln ca Lz i rea bateriilor s i. semicocs. detubari sonde ~i saparea pu t.i L de tuneluri. amI: ~i incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate ~i fabricate. a apelor de mun i t. e t.demontarea turlelor petroliere. sortatori 13 Activitatea de. d) operatia de gudronare a lingotierelor.i i . c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produse: petroliere. scoaterea u s i Lo r . conducatori de tractoare articulate forestiere. b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs.a turlelor rabatabile 14. a elementelor pirotehnice Lnc arca te cu explozive sau incendiare. Activitatea din locurile de mun oa incadrate in radiologic III s i. transportul nitroglicerinei. incarcate ~i a elementelor a explozivilor s i. 2. de galerii. Activitatea desfa~urata personalul de pe platforme marine 12 . mecanic instructor. cu adaric i. care se 6. mine. pirotehnice. presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor. de ca i. ferate. a electrografitului. precum All ~i fabricarea nitrocelulozelor ~i a celuloidului in acelea~i unitati de productie a . tractori~ti. a de~eurilor crude ~i a antracitul dozarea acestor componente. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori. la care angajatii vin in contact direct cu ace~tia. cu e xc ep t. brichetarea s i. a produselor pirotehnice. activitatea de ope ra t i i. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici ~i de sudura: a) mac i na rea . 1 9. care lucreaza in sala de pe navele maritime ~i fluviale cu capacitate de peste 600 CP 10 Lucrari permanente la suprapresiune: scafandri ~i chesonieri 11 . cariere prin tuneluri ~i galerii 4 Activitatea desfa~urata in subteran: lucrari de constructii. i probe de productie ~i reparatii capitale la sonde. unitati de tratare ~i de~eurilor radioactive.s f-e sura t a la forajul sondelor de titei s i. b) mecanic ajutor de locomotiva ~i rama electrica de metrou. drumuri. pre cum ~i de centrale electrice subterane. g) ope ra t i i. 2 011 Pagina 39 . e) asamblarea ~i dezasamblarea focoaselor.

cuptoarele extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. re flotare.iturnarea metalelor neferoase. turnarea s i.. prerafinarea.. manual al taglelor lingourilor :. refolosibile neferoase.. cu ra t.. pre cum s i.ioperatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala 25 Activitatea desfa:.. precum:.urata de personalul care lucreaza la productia :.icositorului: a) mac i na r ea . a argintului.ilaminatelor. activitatea de cianurare a minereurilor a minereurilor electroliza cuprului :. presarea :. e) extragerea cald pentru laminare din cuptoare din a otelului sau a taglelor cu propulsie.iaglomerarea minereului de cupru.e Lu i : Lu d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. epurarea gazelor de furnal.ia materialelor e) praj irea...urata de personalul din otelarii: a) incarcarea cuptoarelor.. p ra j irea. granularea cuprului.i refularea la cald. a) de prel ucrare distilarea :. in convertizoare. prese de peste 2 26 kg/ f o r t. cazanelor din centralele electrice.01 .. bramelor :. a zgurilor s i. :.. c) mac i na rea . desulfurarea s i.i repararea cuptoarelor industriale. g) fabricarea pulberii de aluminiu.. aglomerarea. rafinarea..i al pachetelor manual. 20 Prepararea de minereuri: mao i ria . evacuarea o t. a materialelor refolosibile neferoase.. 24 Activitatea din turnatoriile de o t.a rea de la furnal.. indiferent de tipul de ca ram i da refractara utilizata activitate permanenta.a aglomeratului.. mac i na rea . convertizarea :.. aglomerarea. topirea concentrate lor convertizarea. laminarea.amotori: a) zidirea:. grafi tarea s i.a 27 Ac t.iincalzirea bandajelor :. precum :. care au capacitatea de cel put in 5 t pe sa r j a : b) turnarea otelului prin procedeul continuu :..i ale niplurilor... utilajelor de turnare.ide incarcare a materialelor incarcarea furnalelor. precum:..urata de personalul care lucreaza la: uscarea.. d) a zgurilor :.icuratarea cu flacara a lingourilor.. p re i.r in cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli... la utilajele me n t. Activitatea desfa:.ia siliciului metalic. la cald. convertizarea :. g) ciocane pneumatice a lingourilor :. 2 3. prerafinarea.i epurarea gazelor de furnal. topirea minereurilor.itratament termic in vid. 22 Activitatea desfa:. 28 Activitatea desfa:. 29 Activitatea desfa:.i de forjare continua la cald.i a altor asemenea utilaje..urata de personalul de la furnale: a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi ce se executa sub silozuri.iprelucrarea plumbului. e xpe d i t... e) praj irea. b) executarea la cald.ipurificarea mercurului in proces continuu.. mac i na rea . activitatea prestata la creuzetul furnalelor. taierea.. auroargentifere.ina de aglomerare.i turnarea f) afinarea aurului s i. aglomerarea.i adanci macarale Tiegler.i topirea minereurilor sau a CTCE Piatra Neamt o 5 . 2 011 Pagina 40 . d cuptoare la caja. man ua La . inclusiv ajustajul. s i.z e a taglelor i. a cpe ra t i i Lo r de zidire s i.ini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati :.arjei neaglomerate retur. transportul platinelor :.. c) electroliza aluminiului. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. prajirea. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare ada nc i r d) incalzirea.i v i t...ia discurilor pentru rotile de material rulant. aglomerarea.i. cu productie industriala care se executa :. neferoase sau materiale refolosibile neferoase.. reintroducerea in flux a :.a i Le efectuate t de zidari. b) incarcarea:. :. fil trare 2 1. c) p reqa t i.:.r a gropii e de turnare. in cuptoare electrice... d) prajirea :. recoacerea.i in lingouri la uzinele siderurgice.ifabricarea industriala a pulberilor de cupru... de tabla.idistilarea minereurilor cinabrifere. transport f) de la cuptor la linia de laminare. zincului :. toare a de aer.i macaralele propulsie..e L. topirea sau a concentrate lor de plumb. b) instalatia de dozare :. metalelor neferoase. Activitatea desfa:.ia taglelor.no Lz i. pre cum :.ielaborarea otelului in cuptoare. topirea minereurilor. inclusiv captarea gazelor.arjarea. impregnarea electrozilor. prajirea :..urata din activitatea la cald: de laminare a) incalzirea metalului laminarii. inclusiv instalatii de retopire sub zgura :.. pre cum :.. rafinarea.d) coacerea. expandarea zgurii. ale blocurilor de furnal. e) recuperarea produselor ca rbunoa se r f) prelucrari mecanice pe ma:.urata de personalul din activitatea de aglomerare: a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la ma:.. de la scoaterea otelului din c) I nc a l. precum :. de reparare a z i da r i e i .e mai sus.arjarea. instalatiile cu b) mercur auroargentifere. cu ciocane s i. precum :. b) Lnc arca rea materiei prime in corfe la furnalele vechi opera tie ce se sub silozuri. prerafinarea. pre cum s i.i ona t. h) fabricarea feroaliajului :.

size: 8 pt. b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. color: Black.ura~ in instalatii de fabricatie a benzenului :...a t. ambalarea.care:.urata in instalatiile de schimb izotopic s i. font.a t.word. / Pozitia 8 pt..family: Courier Codul style=" font.urata de personalul care lucreaza in leprozerii 50 :. Guvernului ra nr. de distilare a apei grele. inclusiv cupelarea. cu modificarile :. b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb s i..size: I 8 pt..icriteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. Fabricarea acrilonitrilului s i.i L de La zincare a tablelor.i a agentilor 49 desfa:.ia policlorurii de vinil Activitatea de fabricare a clorurii de vinil 45 Activitatea de fabricare a pesticidelor 46 Fabricarea :.. / ora.ipetrochimice 39 Activitatea desfa:.01 . a acceleratorilor :. INr.iutilizarea industriala de alfa :.a in I ns t.. :. a electrocorindonului finisarea pietrelor de polizo b) 32 Activitatea de perforare. color: Black.i instalatie.concentrate lor de plumb.family: Courier New. font. autobasculante mai mari de Activitatea de sablaj uscat cu nisip.icriteriilor de incadrare in conditii speciale.i acoperire prin urmatoarele: 30 a metalelor a) metalizarea cu nichel.. a a~r"ivatilor cianici.size: registrul font. " > Nr. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb. " > crt. " > < pre style=" word. forare. de epurare hidrogen sulfurat.carbonil. 2 011 Pagina 41 .cadmiu. tratament termic s i. emailare total a a pieselor care g) acoperiri metal ice in metal topit.i a bitum La fabricarea.i transport al materialului derocat in cariere. utilizarea in industrie acrilonitrilului 3 8. rafinarea plumbului.. 31 . style=" font. de Lric a Lz i r-e .e foarte periculoase sau cancerigen din unitatile industriei chimice :. tevilor s i. fabricarea 51 pe baza de azbest toate operatiile ANEXA 3 UNITA TILE care au avizul pentru indeplinirea procedurilor :.. d) personalul care lucreaza din fabricile e) cu plumb de celofibra. turnarea de piese din aceste aliaje in PEO fabricatie industriala: topirea. 1. profilelor in industria metalurgica. in cazul in care s u f e ra aceasta opera tie de pa se st e 2 0 m& # 2 5 3 .. in aceea:... Cura t. pudraEe a pieselor din fonUi f) ope ra t i i.. c) metalurgia zincului.. elaborarea aliajului plumb.... mixturilor asfaltice 41 Fabricarea fenolului 42 de fabricare a oxidului de etilena Activitatea desfa:.urata in instalatiile 44 :. 0 2 5 / 2 0 0 3 privind metodologia :. impu:.. e) I ns t. Aviz nr. c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal.i completarile ulterioare obtinut * T* break.iambalarea negru: de fum 35 Activitatea de fabricare siFltetice a diamantelor lS:are fabrica. unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc s i. Fabricarea abrazivelor din cuart procesului de a) toate fabricatie. Activitatea de tratare :.idepoziteaza 36 Activitatea desfa:.wrap: * Font 8 * style=" font...family: Courier I New.' I I I I CTCE Piatra Neamt o 5 .ibetanaftilimina 47 Fabricarea :..viscoza.a rea canale lor subterane care corrt.a r i i. Granularea carburii de siliciu..irafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului.iambalarea benzidinei 48 Fabricarea hidrobenzenului de vulcanizare manuala a antioxidantilor. cu exceptia instalatiilor ermetizate 33 34 Activitatea desfa:. vehiculeaza :. elaborarea :.iprelucrarea placilor de m Fabricarea ferodourilor toate operatiile..itetraclorurii de carbon ~_ prepararea 40 Activitatea de s f a surat. in conformitate cu prevederile Ho t.i n subs t ant.urata in instalatiile 43 de electroliza pentru producerea clorului Activitatea aesfa:. New. a ape lor rezid cu hidrogen sulfurat in cazul in care se de af a soa r 3 7.i d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla benzilor de otel..urata de personalul care lucreaza la fabricarea :.

size: 8 pt. I color: Black. 36 I 17 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. I Ilocalitatea 113 I Targovi~tE style=" fontPetrol ul ui. loc IPet rom 37. font.size: 8 pt. I loc I font. A. ~olor: Black. A. New. 8 pt. 8 pt. font. 2 011 Pagina 42 . 40.size: 8 pt. 02 .size: 8 pt. New. fontsize: 8 pt. A. size: size: size: 8 pt. Black.L 11 0 1 2 2 4 2 0 4 12 8 / 1 5 . Isucursala Arpechim. Black. fontfontfont- fiscal size: 8 pt. 2005 139. " > I IPet rom 140/6. IJO 4 /52 / 1998 New. color: Black.A style=" fonlBucure~ti style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" style=" fontfont- family: I Courier New. 8 pt. 05 . 8 pt.052005. color: IJI 3/ 2 8 1 0 / 1 997 font. New. A. family: Courier New. color: Black.07 . 11 E style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" Constanta. color: Black. New. I 2004 style=" fontPetrolului style=" fontBucure~ti style=" fontlocalitatea P'i style=" fontcolor: Black. 2005 font.size: 8 pt. ISocieta tea I Nationala CTCE Piatra Neamt o 5 . 07 . " > I t. New. color: color: color: Black. I " >I " >I " >I 4 . font. ISoeietatea ~IPetrom I I family: Courier New. " > I 14 7 / 1 . IR14 7 8 7 5 5 9 IJO 8 / 9 8 2 / 2 0 0 2 family: Courier New. color: Black.e s t. I I I font. New. style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. family: Courier New. > 1----11----------------+-------+-------+--------+---- I size: 8 pt. font. " >I 3 . " style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. I Isucursala Ilocalitatea 18. 8 pt. size: size: 8 pt. New. ISocietatea IPet rom Isucursala IMoine~ti 11 3 I Nationala S. I color: Black. New. Pet rom loc Vide I Courier New. color: color: color: Black. ISocietatea I I Nationala I S. " > I I1 / 2 5 . I " >I " >I " >I 6 .2005. 05.size: 8 pt. 8 pt. color: I I " >I " >I I data I din locurilor de mun oa lis Black. A. 2004 I " >I 1 . 8 pt.size: 8 pt. 0 5 . color: color: color: Black. Black. Black.size: 8 pt. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19691198 family: Courier I size: size: size: 8 pt. Black. style=" fontSemi fabricate style=" fontstyle=" font- family: family: Courier New. " > S. New. 11 9 o 8 7 5 6 family: Courier New. Black.size: 8 pt. color: Black. " > I IVidele 167/8. comertului color: Black. I I I loc font. " >1 5 ISocietatea 139/6. 8 pt. I " >I 7 . Petromar Constanta 9. ISocieta IPet rom Isucursala tea I Nationala S.family: style=" style=" fontfontfamily: family: I I Courier Courier Courier New. 200 5. New. 2005 I I Pet rom Moin I I style=" Petrolului font- family: I Courier New.. 113 color: Black. New. I Courier New.2 00 5. font- I size: 8 pt. ISocietatea I I I I Nationala I family: I family: I family: Courier Courier Courier New. font- family: Courier New. font- I size: 8 pt. I " >I " >I 2 . 2005 color: Nationala S.size: 8 pt.01 .07. 07. fontfontfont- family: Courier I~ family: Courier I family: Courier 13746480 family: Courier family: I size: size: size: 8 pt. I color: Black. Pet rom I I loc Targ I family: Courier 110072411 I font. style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 8 pt. " > I IJl 5 / 4 2 6 / 1 9 9 9 I3 3 / 3 . I color: Black. " > I Isucursala 166/8. IJ34 / 522 / 1 997 New. font.size: 8 pt. " > I 168/8 .Societatea/ Localitatea style=" font.

Courier New. A. ISocietatea IPet rom Black. New.size: 8 pt. " >I " >I IPet rom Isucursala ITimi~oara 3 I S. 19/3. font. 2 011 Pagina 43 . color: IJ1 3 / 6 3 2 2 / 2 0 0 4 font. I Come r c i. " > I IJO 5 / 1 2 3 / 1 9 9 ~ I7 2 / 1 4 .. I font- size: 8 pt. IJO 1 / 2 7 / 1 9 9 1 New. New. " >I Isucursala ISuplacu 2005 113 I Nationala S.01 . 8 pt. A. . Black.size: 8 pt.2004 I ">1 " >I 1 5 . " > I 150/1 . font.size: 8 pt. color: IJ1 3 / 1 7 5 5 / 1 9 95 17 New. 8 pt. 991 8 pt. " >I 1 2 . I I I loc Supl font.size: 8 pt. color: color: color: Black.size: IJ1 8/ 4 9/1 font. A.family: Courier size: 8 pt. color: j Rl. color: color: color: 9 . family: . 8 pt. I Black. 1 1 . I 8 pt. ISocietatea Black. I size: 8 pt. ISocietatea Comerciala Romplumb S. color: I / Black. ~ I I Pet rom de Barcau I I style=" font. Courier New.size: 8 pt. Black. New. A.::::'---------------+-------+--------+---- I ">1 I style=" Glass style=" style=" fontS. 29 style=" font.2 004 I 11 Comerciala Targu Jiu 27 1 6. R2 1 6 :2 0' 1 7 family: C0urier New. 2085 I Mc I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. A. family: A.size: 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. .size: 8 pt.2 >1 IS.. 6020764 Courier New. font. font- Courier New. style=" Ampelum style=" fontS. font. color: color: I Black. " > 1----1I----------.07 .12. localitatea c 11 1 style=" Servicii style=" localitatea style=" family: I font.family: Courier New.size: 8 pt. I I I loc family: Courier 196912001 family: Courier I font. font.Q:tne~ti 3 S.family: font- Courier New.a nt. I color: Black. . " 1 2 . ISocietatea Ilocalitatea 5. color: Black. " > I 16 / 1 2 . 1 1 . font. 8 pt. color: Black.fL. IJO 4 / 5 1 / 1 9 9 8 New. . color: Black. color: Black.size: 8 pt. color: Black. " > I Ilocalitatea Baia Mare 13/12 . " > I 12 .2 I Comerciala S.11 . A. I Petro rep color: Black.size: 8 pt. New. New.. I 14 Black. font- size: 8 pt. New. color: IJ1 3 / 2 0 5 3 / 2 0 0 1 15 font. ISocietatea IPetroliere 004 111 Black. 0 7 font. ISocietatea Ilocalitatea 17. 43369 IJ35 / 3 3 / 1 9 9 8 Courier New. New. 2004 IR2 2 0 6 3 3 4 12 1.family: Con s t.size: 8 pt. " > I 154/4 . fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 110241960 family: Courier I size: size: size: 8 pt. 004 A. ">1 1 4 .style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: I family: family: 1101 family: Courier Courier New.size: 8 pt. 2005 I Pet rom I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitateal style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. 21. Black. font- size: I font- style=" fontcolor: Black. 2004 I Comerciala S. IPet rom Isucursala lM. I " >I " >I " >I 8. 8 pt. A.size: 8 pt. " >I 1 3 . loc Timi Courier New. Lee. New.a La . 1 0 . style=" Service style=" font- family: I Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt. " > I /12 . font.11 . I Black. New. style=" Petrol style=" Constanta style=" fontfontfont- family: I family: IR74 family: Courier Courier 7 1 838 Courier New. New. color: I / Black. ISocietatea IMarin 11 1 Black. color: color: I fontfont- family: Courier New. ">1 1 1 .a font. font. .. 8 pt.. Courier size: font. color: Black. I fontfont- size: size: 8 pt.07 . style=" font. I Comerciala Zlatna 26 CTCE Piatra Neamt o 5 . 1 1 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- family: Courier R1 7 7 2 8 4 0 family: Courier I font.family: Courier New.

8 pt. fontfontfontfontfont- I size: size: size: size: size: 8 pt. size: I size: 8 pt. de Ca Le t o r i.a La comuna Pantel 0 / 3 0 . color: color: Black. Black. .07 .2 I Ilocalitatea I 004 17 I style=" S. Black. I " " >I >I 16. / 1 991 color: ~ollr: Black. color: color: color: color: color: Black. Black. New.01 . New. I ">1 " 17. IJO 3 / 5 1 5 / 1 998 New. " >I 1998 11 1 /30 . 8 pt. I family: 50 family: Courier ">1 " 1 9 . 8 pt. 26 I style=" S. A.~'y> /30 . Black. N . Black. New. A. 200 12 4 I Cour ier Activitati Courier style=" sucursala style=" localitatea style=" style=" fontI fontfontfamily: family: Courier Courier family: fontfamily: Courier Courier New. ">1 " 2 1 .Turnu Severin pi I I I I I Nucleare Mioveni 111057002 8 pt. Black. ISocietatea Ilocalitatea I Come r c i. Black.ti 12 4. Black.a La Bistrita 114/22. 12 .12 2004 124 style=" S. New. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. Black. Turnu Severin loc Severin I I I I I 112611350 fontsize: 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: family: family: I I Rl Courier C0urier New. IRegia INucleare IDrobeta ICercetari IPite:. I >I localitatea I I E style=" Transport style=" Marfa" style=" style=" fontfontS. fontfontfont- family: Courier Courier New. A. fontsize: 8 pt. New. color: color: color: color: color: Black. color: I Black. I Black. fontsize: 8 pt. 8 pt. New. 8 pt. fontfont- size: size: 8 pt. A.ti "( 8 pt.2 004 12 9 I style=" Transport style=" fontfont- family: I family: Courier Courier Courier Courier New. I " >I ISocietatea IFeroviar I Nationala de Marfa Bucure:. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. " C. A. Black. fontfontfont- size: size: 8 pt. IRegia INucleare IDrobetaIROMAG IDrobeta- Autonoma pentru I I R. New. I I I Black. ISocietatea 11 Is. ISocietatea Ilocalitatea >I 4 I Comerciala Alba Iuli I1 5 /22 .2 00 12 style=" Activitati style=" localitatea style=" sucursala style=" style=" style=" fontfontI fontfontfontfont- family: family: family: I family: family: family: Courier Courier Courier Courier Courier Courier New. New. IJ2 5 / 3 0 0 / 1 998 New. ISocietatea Ilocalitatea I R8 IJ4 0 / 924 11 3 / 3 . New.. Courier 8 pt. 8 pt. I 11 6/2 2 . 2 011 Pagina 44 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. fontfont- Acumulatorul style=" fontstyle=" font- I R4 78901 Courier family: 8 pt. 8 pt. I Comer c i.. color: Rl 1 0 5 4 5 3 7 IJ4 0 / 977 5/1998 112 family: Courier New.2 0 0 5 13 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . . color: color: Black. fontsize: 8 pt. New. fontsize: 8 pt. A. New.. 1 1 . I I 155/4 . New. style=" style=" fontfontfont- family: Courier Courier 73648 Courier New. New. New. I family: Courier Courier Courier New. 1 991 8 pt. Black. New. New. Black.ti Autonoma pentru I I I I 4 R. style=" style=" . IJO 1 / 1 8 6 / 1 991 New. Ca La t." style=" fontfamily: style=" fontfamily: I IRl 1 0 5 4 5 4 5 IJ4 0 / 9 7 64/ 8 pt. color: Black. I " " " " " >I >I >I >I >I 23. fontfont- family: I family: A. 1'1 . 1 2 . 1 1 . color: color: Black.2 8 pt. 8 pt. " " >I >I 20.style=" font- family: family: Courier Courier New. I " " " " " >I >I >I >I >I 22.o r i. A. A. 2 0 0 4 >I I Comerciala Bucure:. fontsize: 8 pt. New. color: color: 7 5 0 5 7. . N Turnu PROD. font- color: I family: family: I R2 8 pt. 8 pt. R. Black. IJ2 3 / 1 7 7 / 2 002 New. F. 1 2 .

I color: Black. color: Black. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" font. New. font. Black.e I CTCE Piatra Neamt o 5 . Black.family: I font. I Fierului I Nationala Minvest a I filiala Devar localitatea style=" Cuprului.family: Aurului font. " > I I1 8 /22 . New. color: color: cOlor: 1 Black. 32 I Fierului I Nationala Minvest Ro s i. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" I Aurului font. fontfont- size: size: size: 8 pt. style=" Cuprului. font. style=" font. 200 4 8 pt. New.a r Teliucu I I I a style=" Cuprului.i I I Fierului I Nationala Minvest a I family: Courier 114271549 family: Courier font. color: color: color: Black. 2 011 Pagina 45 . 1 2 . 1999 158/6. New. color: 8 pt. fontfontfint- I size: size: size: 8 pt. 8 pt. 8 pt. color: Black.size: 8 pt. b.family: Courier New. color: Black.family: I font. IR1 1 6 6 9 3 4 6 family: Courier I Black. I style=" Cercetarestyle=" Inginerie style=" comuna style=" style=" fontfontI fontfontfont- family: family: family: Courier Courier Courier New. 02 .2 I IDeva Ilocalitatea 12 0 I filiala Po i.style=" Activitati style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: family: Courier Courier New. R1 0 8 8 2 7 5 2 IJ2 5 / 2 82 / 1 998 family: Courier New. New. ISocietaiiea IHunedoa:rra 2 3.size: IJO 1 / 4 68/ font. Black. I " >I " >I 2 4 ..family: I fontfont- Courier I Courier Courier New.size: 8 pt. font- size: size: 991 size: 8 pt. I IDeva ICerteju " >I 02 . 25 I Comerciala S. 07 . 02 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. " > I 12 5 / 1 5 . I filiala IDeva 28 12 0 .family: I font. font.2 005 12 0 8 pt. " > I IMiniera. color: color: color: Black. Black. color: Black.family: I font. 2005120 I filiala de Sus Ce r t. 8 pt.V I INucleara IMagurele 12 I Fiz Hulu font. New. I " >I IInstitutul IDezvoltare I National pentru "Horia d I I family: Courier 13 3 2 1 3 4 family: Courier I Black. IRegia Autonoma pentru family: Courier New.family: I font.size: 8 pt. fontfont- I size: size: 8 pt. color: Black. style=" localitatea style=" Teliuc. " >I 2 5 . font.size: 8 pt.01 . 20 I o INucleare IDrobeta5 12 R. 8 pt. style=" localitatea style=" Exploatarea style=" style=" font. New. 02 8 pt. 02 font. 131/15.family: Aurului font. 8 pt. I " >I " >I " >I 2 9 . fontSteel I I style=" font. Black.. 8 pt.. I " >I 2 7 . I " >I " >I " >I 2 8 . " > I 2001 127/15 . ICompania I:. Black.family: Courier Courier Courier New. fontfontfont- I size: 8 pt. Black. fontHunedoara IR2 1 2 6 8 5 5 IJ2 0 / 4 1 / 1 style=" font. font. A. ICompania I:. " > I I1 7 2 / 2 2 . color: color: Black.i I " >I family: Courier New.family: Aurului font. 990030 IJ2 0 / 8 4 3 / 2 002 Courier New. New... ICompania I:.family: IR4 font. 8 pt. A.size: 8 pt.size: 8 pt.family: I font. New. Black. I " >I " >I " >I 3 0 . ~olor: color: color: Black.family: Courier New.i I I 005 Fierului I Nationala Minvest a Courier New. IJ2 0 / 7 6 3 / 2 001 New.09 . I Black.size: 8 pt. I I color: Black. New. " > I IDeva 124/15 .family: fontfont- Courier I Courier Courier New. " Courier I Courier Courie:rr New. IRo s i a Montana 2005 Ie). ICompania I:.family: Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt. New.family: IR1 4 style=" family: color: Black. New. 8 pt. color: color: color: Black. " > I IJ2 3/ 1 9 4 5 / 2 002 122/ 1 5 .i I Courier New. New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 330648 Courier New. A. I font. 2005 8 pt. New. N Turnu Severin I style=" font. I 2005 style=" Cuprului.

" > 1----11------------------------+-------+--------+-----1.01 . b. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea IMiniera I I Nationala Bucure:. 36030 Courier New.size: 8 pt. 8 pt. . 2 005 Black.02 Corporation 12 1 (c).size: 8 pt.family: font- Courier Courier 10240 Courier New.family: font- Courier I Courier Courier New. . font.0. " > I / 1 998 1/29 . Black. . font- size: 8 pt. color: IJI 2 / 67 / 1 991 font. font.family: fontfontfontfamily: I family: family: Courier I Courier Courier New. . 0 5 . Comerciala Deva style=" Glassrom style=" style=" family: S. style=" localitatea style=" S. color: Black.size: 8 pt. a. IJI 0 / 2 7 1 3 / 1 9 92 New. I ">1 " >I 3 7 . font. New.family: font- Courier Co ur i. 8 pt. 23 134/ 4 . color: I Black. color: font. color: color: color: I size: 8 pt. 2005 font.26. New. New. New. Barlad 27 style=" Industria style=" Turzii style=" style=" style=" style=" style=" font. font- font.size: 8 pt. " > I IJl 1 / 2 3 3 / 1 9 9 9 I3 7 / 5 .. font. I style=" Sarii style=" Exploatarea style=" localitatea style=" style=" font.a La 11 9 (a. font. color: fontfontfontfontsize: size: size: size: 8 pt. color: Black. " >I 12 5 " >I Ie. New. I size: 8 pt. color: Black. color: Black. ICompania I:. ISocietatea Ilocalitatea 132 I Come r c i. 991 8 pt. Black. A.a La Moldova N CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt. 132/3.size: 8 pt.a La style=" Ru Lmen t i.size: I Black. A. " >I f. color: Black. Come r c i. New. I " >I 3 8 . " > I 12 3 / R/ 8 pt. ISocietatea IGold I Black. color: Black. Black.2 005 120. 8 pt. " > I " >I Is. color: color: color: Black.family: Sarmei -I font. I I fontfont- size: size: 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier 12119262 family: Courier I Courier New. I Black. I 005 IRamnicu Valcea 12 0 I Ramnicu style=" Moldomin style=" style=" family: Courier S. 8 pt. 07 . A.family: S.2 8 pt. ISocietatea 17 2005 Ilocalitatea 126. " > I Ilocalitatea Rl 4 2 7 1 5 1 4 17 4 /14 . d. fontfontfont- family: S. font. New. " >I " >I " >I 3 4 . font- style=" style=" family: Courier 12808089 family: Courier I size: 8 pt. color: Black. Black. 04 . 24.e r 1199710 Cour ier New. 130/15.i I I Fierului I Nationala Minves't a family: Courier New. New. 0 2 . 8 pt.family: Courier font- New. 8 pt. A.family: IR2 8 font.size: 8 pt. I Black. 8 pt. font. New.- style=" I IDeva filiala I Bradr I I Brad style=" S. color: color: color: Black. A. ISocietatea Come r c i. . New. color: ISocietatea Icomuna 11 5 Berca I Comerciala style=" Montana style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19762620 family: Courier New. IRo s i a Montana 2005129 (a) I Come r c i. f). New. Black. I " >I " >I 3 5 . A. New. Courier New.size: 8 pt. " >I 32. I " >I " >I " >I 3 1 . 8 pt.size: 8 pt.. a.0-. Cour ier Cour ier fontfontfamily: family: Courier Courier I 3 6 .family: Aurului font.ti Valce I R2 5 Courier New.a La 24. font- font.size: IJ38 / 2 04 font. New. font. " > I IJ2 0 / 2 0 7 0 / 1 9 9 2 12 6 / 1 5 .29 IJ2 0 / 7 6 5 / 2 001 style=" font.05.style=" Cuprului.family: Courier 111932018 font. color: Black. fontfontfont- I I size: size: size: 8 pt. New. font. New. " > I localitatea C A. I I I Black. color: co Lor : Black. 2 011 Pagina 46 .size: 8 pt. g). I size: 8 pt.family: Courier New. 0 5 . New. New. font- font.family: I font. 8 pt. Black. I I Ib) . New.

" >I " >I " >I " >I 4 3 . color: Black. Is. 2005 I ">1 3 9 . color: I Black. color: Black. 2001 145/10. Bucure:.family: font- Courier I New. 8 pt. fontfontfontfontJiu font- family: I Courier Courier New.. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Cluj- Napc I style=" fontHidroconstructia style=" fontstyle=" font- family: Courier -I family: Courier 11556820 family: Courier New. font- I font. New. Lo ca . I 33 I style=" S.05 8 pt. " > I 14 4 /10 . 8 pt. New. color: Nationala Rc (c..ti ( c. fontfontfont. IJ12 / 1 3 / 1 9 9 1 New. 05. New. e.family: Cozmircom S. Black. fontfont- style=" family: I size: size: 8 pt.01 .u r a style=" style=" family: S. 200 I ISocietatea If. font- font. I size: 8 pt.2005127 4 5 . I I 11 ISocietatea font- size: color: Black. Comerciala 26. 33 style=" S. ICompania 11 Ilocalitatea I Courier Courier New.size: 8 pt. Rl 3 6 5 2 4 1 3 family: Courier New.family: R2 9 style=" font.size: I size: 8 pt. A. . font. IJ24 / 2 0 1 3 / 1 9 92 New. ISocietatea 5 Ilocalitatea Baia 12 4. g. color: color: color: I Black. color: Black. I fontfont- size: size: 8 pt. font- I Courier 9001 Courier font. family: I Courier Courier I Courier New. Black. color: Black. co Lor : Black. " >I " >I " >I " >I 0 " >I " >I I I style=" style=" style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier New. A.size: 8 pt. ISocietatea Comerciala 17. font- I size: 8 pt.size: 8 pt. IPlopeni 517. fontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Bumbe:. 11 4 3 7 3 8 3 2 Cour ier New. 8 pt. A. font- Courier New. I I I 12 9 13 0 (b).. New. A. 0 7 . A. New.size: 8 pt. .size: IJ24 / 1 7 62/ New. 05 . A. New. 26. I size: 8 pt. font.. 62 / 2 001 size: 8 pt. " >I 40. Black.ti (a). ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc Bucure:. New. . Black. 05. g.ti If. ( b) . " > I 138/5 . Bucure:. 9 . . New. A. font. font. 8 pt. Ilocalitatea Zarne:. 24. " >I " >I 4 6 . color: color: color: I I Black.size: 8 pt.family: Courier Courier 51916 Courier New. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc I I Bucure:. fontfontsize: size: 8 pt. 2 011 Pagina 47 . " > I IJ4 0 / 1 72 6/ 1 9 91 142 / 6 .size: 8 pt. fontfontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Plopeni style=" I size: size: size: 8 pt. 8/ 49/ 2001 font. Black. h). family: family: I I size: size: size: 8 pt. fontfamily: Courier Courier New. New.style=" Arma t. ISadu 2005 129 S. 1 9 92 8 pt. Black. Reparatii Baia I I font. New. New. I I h). A. I I I JO family: family: I font. A. 8 pt.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . Black. color: Black. 8 pt. A. d. style=" style=" fontfontfontfont- family: I family: I family: IR2 9 family: Courier Courier Courier 44625 Courier New. font. color: color: I Black. 8 pt. style=" font.2 005 New. color: color: I Black. 26 I Comerciala Mare style=" S. d. d. color: Black. E 11 3 I style=" de Utilaj style=" UUMR. 1131/15. 8 pt. Comerciala S. 26 le style=" S.tistyle=" family: I color: size: size: 8 pt. 8 pt. fontIJ2 9/1 New. 7. fontfontfont- style=" filiala style=" S. ">1 " >I " >I 4 4 . 200 I ">1 4 2 .size: I I I Spri 005 style=" font.. " > I 11 0 1 / 2 6 . 8 pt.. h). color: color: I Black. New. " >I ISocietatea IMinier Ilocalitatea 12 2 I Comerciala s i. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc family: Courier I family: Courier New.ti 11 (c. ( b) .size: 8 pt. Black.family: Rl 9 font. color: Black. . . fontfont- family: I Courier Courier New.

size: style=" font. ~OlO} Black. color: color: Black. color: Black.size: 8 pt. 11 (d. 156/ 6. font.size: 8 pt. I font. 7.size: 8 pt. 07 . ISocietatea Comerciala 115.a La Dacia I New. 7 I Courier 064207 Courier New. pt.family: Courier New. " >I " >I 5 4 .size: 8 pt. A. 8 pt. 2 011 Pagina 48 . S. " > I 152/4 . color: Black. fontfamily: font- size: 8 pt. color: Black. family: Courier 1717928 Courier New. ISocietatea Ilocalitatea 11 5.. " style=" S. 33 I I style=" Oltchim style=" style=" style=" font.family: Courier font. 02 pt. 200 I Black. font. A. R1 3 9 4 5 8 6 3 IJO 8 / 5 9 6 / 2 001 family: Courier New. font. color: style=" font- style=" fontcolor: Black. . " > I A.07 IJO 7 / 1 9 9 5 / 1 9 91 New.2 005 color: Black. I Courier New.family: Courier New. ISocietatea 11 ISiderurgic 123. Bra:. IJ24 / 1 0 8 8 / 2 0 0 3 font. . 27. font- font. IMare. ">1 4 9 .ita 005 New. IJ33 / 5 / 1 991 New. I 45 style=" S. font.family: Courier Electrical New. font- I size: 8 pt. font- size: 8 pt.filiala style=" S. " > I 5 2 ISocietatea 153/4. color: Black.family: Courier font. font. 07. 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier New.family: Courier 8 pt. . color: Black.. font. color: I color: Black.family: Courier I font. za u 33 style=" Mecanica style=" New. " > I fontsize: 8 pt.size: 8 font. New.size: 8 pt. 14 3 . font- family: I Courier New. New. ">1 Ilocalitatea 11 4 0 /20 . 1 991 8 pt.01 . I Comerciala Bu 26.size: 8 pt.size: 8 font. ISocietatea Ide IArad 17 I I Black. A. 26 New. Black. Dorohoi " >I Ilocalitatea . .ita 12 7 Comerciala (a). 2005 R9 8 1 3 2 8 7 IJO 3 / 7 1 4 / 1 997 12 4 . IR1 4 7 5 2 6 1 font. font.family: Courier New.a La Arad I CTCE Piatra Neamt o 5 . I I style=" Centrala style=" localitatea style=" style=" New. localitatea lJ color: Black. I Comerciala Suceava 16 I fontfont- Courier family: Courier 11154660 family: Courier New.07 font. Black. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier IR6 2 2 1 2 7 family: Courier I Courier New. " > I 6. ISocietatea Come r c i.size: 8 font.size: 8 font. color: color: color: 159/ I Black. IJO 2 / 3 3 6 / 2 0 R1 4 5 9 3 6 6 8 font. . " >I Comerciala ISocietatea e.size: 8 pt.2 I Re:. 14 9/1 . " > I 1173/22 . A. I 2005 Ilocalitatea Bucure:..26.ti 121. 07. A. 33 I style=" fontCombinatul style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" font- family: family: I family: R1 family: Courier Courier New. 2005 I Termoficare I Come r c i. font- size: 8 pt.07 . font. " > I 5 3 .size: 8 pt. 2 42 V Courier New.family: Courier New.26. A. pt.size: 8 pt.size: 8 pt. color: Black.16 (a. " > I 151/1. IRe:. 3 9.family: Courier New. fontfont- size: size: 8 pt. I " >I 47.family: Courier 115763027 font. IJ1 0 / 9 / 1 9 9 1 font. 8 pt. 2005 Ib). 4 4.ov Ilocalitatea 5 f). color: Black. color: Black. font. 2005 I Black. font.family: Courier Baia I font. I pt. " >I ISocietatea font. New.25. I ">1 " >I 5 0 .family: Courier I Black. 0 9 . 200 5 12. . font- size: 8 pt. color: Black.. 07 . localitatea Ba 12 9 I Comerciala I style=" S.28.09 .size: 8 pt. New. color: style=" sucursala style=" style=" font. New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I Is.size: 8 pt. S. New. style=" style=" font. ">1 5 1 . " > I IJ38 / 2 1 9/1 991 14 6/1 .size: 8 pt. New.

a style=" fontfamily: I family: family: family: Courier New. color: Black. " > I 17 0 / 1 1 . IJO 9/ 1 1 2 / 1 9 91 font. IR2 2 6 5 6 8 3 Cour ier New. font- size: 8 pt.01 . fontfont- I size: size: 8 pt.family: S. color: IJ4 0 / 6 9 4 / 2 002 size: 8 pt. co Lor : Black. New. I size: 8 pt. . " >I " >I 56. 26. 07 . New. I " >I 5 8 . font- font. 17.size: 8 pt. fontfont- I size: size: 8 pt. 8 pt. IJO 8 / 3 0 / 1 9 9 1 New.family: Courier 11350365 font. color: Black. " > I IPite:.family: I Courier Courier New. " > I METROREX 164/7.family: Courier New.. color: Black. ISocietatea I Is. 2 0 0 5 I " >I 6 2 . 1 991 8 pt. 0 7 .a La style=" Upetrom style=" style=" font. . A.ti IJ4 0 / 688 0/ 1999 IRl 3 8 6 3 7 3 9 12 2 5/8 .family: Courier New. New. . font. .family: Courier New. fontfontfont- family: I Courier New.2005 I ">1 5 9 . localitatea F 12 7 . 114743030 Courier New.size: 8 pt. font- style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 3 0 9 family: Courier I font. A. color: Black.07. " >I 6 1 . color: Black. 33 I style=" S. Black. color: I Black. fontfont- size: 8 pt.size: 8 pt.size: 8 pt. font- fontfamily: Courier New. I Courier New. 2 011 Pagina 49 . 07 . 6 font. style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" font- family: I family: Courier Courier New.size: 8 pt..07 .size: 8 pt. Courier New. 8 pt. font.family: localitatea Arad style=" font. font. ISocietatea Ilocalitatea 12 6 I Comerciala Bra:. 1147 1 6 4 5 0 IJO 3 / 4 4 9/2 002 161/7 . IR14794386 Courier New.family: Courier New. font- size: I New. IJI6/685/2002 size: 8 pt. " > I I6 9 / 8 . I Comerciala sucursala IPloie:. 8 pt. New. . " > I 11 4 6 93 3 6 0 8 17 7 /15 . 2005 11 3 style=" font.t. I I fontfont- size: size: 8 pt. 200 5 15. I Is.size: 8 pt. " > I IBucure:. ">1 I fontcu fontfontfont- color: Black.family: Courier 1 Mai I font. A. font.. I style=" fontPetromservice style=" fontlocalitatea style=" font- family: I Courier New. color: color: Black. I Comerciala localitatea E IPetromservice . S. color: Black. color: Black. " > I 165/8 color: color: Black. color: Black. New. A. I size: 8 pt.size: 8 pt.. 0 9 . ISocietatea I I Is. font. Come r c i.2 I Black.ti. Comerciala 6 0 . family: Courier New. style=" font- style=" color: Black. color: color: ISocietatea Courier New. font. " > I I family: Courier New. style=" Transport style=" localitatea style=" style=" family: Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" fontLs a Lni. color: color: Black.size: 8 pt.a La r localitatea localitatea I E I localitatea E localitatea 11 3 I style=" font. 24 Braila color: Black. A. ISocietatea Is. IJ2 9/1 / 1 991 New.ani New. color: Black.. ISocietatea 26. 2005 style=" font. 200 font. I A.07. size: 8 pt. " Cour ier family: Courier New. 8 pt.2 005 13 3 color: I Black.size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Boto:. . family: Courier New.family: sucursala I style=" font. I " >I " >I 5 5 . IS. I Come c i. color: Black. ISocietatea I I IMetroul 5 I Come r c i. .family: R6 1 font- I Courier I Courier 3803 Cour ier 8 pt. " > I Ilocalitatea 163/7.07. 8 pt. ">1 6 3 . fontI fontfontfontsize: size: 8 pt.ti 113 I P style=" Mecanex style=" style=" font. color: Black.family: Petromservice style=" font. " > I 162/7.ov 005 CTCE Piatra Neamt o 5 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I size: 8 pt. I Black.a La 12 4. A. 07 . A.2005 113 Vest.

I size: 8 pt. 8 pt. BlacK. New. " >I 7 1 . color: Black. style=" font. IJO 3 / 2 7 1 4 / 1 9 92 New.2005 Courier New. font- size: 8 pt. I size: 8 pt.a La Courier New. New. color: color: color: Black. ISocietatea IServici~ Ilocalitatea 17. . 26 E I I fontfontfontfamily: I family: Cour ier Courier New. ">1 6 4 . I font- size: 8 pt.family: Portile de Fier style=" font. ISocietatea IRamnicu I Come r c i. color: Black. font~i fontfontfont- family: I family: Courier Courier New. font.size: 8 pt.a La I Bacau style=" Metabet style=" style=" fontCF fontfont- family: Courier S. A. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- style=" I Courier New. color: Black.VI I " >I " IHidroelectrica IBucure~ti I S. font- size: 8 pt.. " >I " >I 7 0 . 8 pt. " > I 17 3 / 1 4 . New. style=" fontstyle=" font- family: Courier I family: Courier 111551757 family: Courier New.style=" font. " > I IJl 6 / 5 7 8 / 2 0 0 3 I7 5 / 1 4 . fontfont- size: size: 8 pt. font. color: Black.size: 8 pt. 07 . 8 pt. localitate 005 11 3 I style=" Reparatii style=" S.family: Drobeta. A. color: Black. New. font- I size: 8 pt.family: Courier Courier I Courier New.size: 8 pt. font. family: Courier 1128507 family: Courier New. color: Black. " >I style=" S.family: Societatea style=" font. 2005124. 07 2005 124 font. 07 .2 I " >I 6 9 .size: 8 pt. New. Blyk.a La 23. fontfont- family: family: Courier New. 8 ~olor: 6 7 . fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier R2 4 3 1 4 7 6 family: Courier I I Courier color: color: Black.size: 8 pt. I I Termoserv I~alnita 27 Cr 2005 style=" font.size: 8 pt.01 . New. New. ISocietatea IS. ISocietatea 17. font11 4 9 3 6 6 9 3 Courier New. . I Come r c i. IJO 3 / 1 5 0 / 1 991 font.family: Courier Courier 7778 Courier New. 07 . Black.family: Courier New. color: Black. . 2005126.family: Sonde Bascov I style=" font.2 I Black. " > I 180/15. color: I Black.size: 8 pt.size: 8 pt.size: 8 pt. I font. New. New. 12 3 . Black. Come r c i. ISocietatea I Come r c i. A.07. localitatea 11 0 I style=" fontMin S.a La 13.size: 8 pt. " >I " >I 6 5 . New. " > I IJ2 5 / 2 5 0 / 2 0 0 2 176/14 size: 8 pt. fontfontfontI I size: size: size: 8 pt. . " > I IJ38 / 1 2 9 6 / 1 9 92 183/18. color: Black. filiala Hidroserv 1 I I IComerciala IS. . 0 7 font.2 I Comerciala . 1- S. A. I fontfont- size: size: 8 pt.size: 8 pt.33 Pite~ti CTCE Piatra Neamt o 5 . 8 pt. 185/19. " > I Ilocalitatea Abrud 17 8 / 1 5 . A. R2 6 1 8 0 3 3 family: Courier New. A. I " >I 7 2 . New. font- I font. New. ISocietatea Ilocalitatea 17 I Comerciala Vaslui 005 Tractorul style=" font- style=" fontcolor: Black. IJO 8 / 1 6 / 1 9 9 1 New. font.2 font. color: color: I Black. A.family: localitatea I style=" font. ">1 6 8 . I I style=" style=" family: Courier 115376918 family: Courier font. style=" S. 07 .size: 8 pt. " >I Ilocalitatea 07 .a La 005 localitatea 2 4. " style=" Sonde style=" localitatea style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 4 6 5 family: Courier -I New. color: color: I Black. ISocietatea Come r c i.32 I Black.family: IRl 6 style=" font. color: Black. 14 20 color: Black. 2 011 Pagina 50 . ISocietatea color: Black.Turnu Severin style=" font. " > I Ilocalitatea Rl 6 9 7 0 6 2 4 IJO 4 / 2 1 37 /2 004 184/ 18 . font- font.07. color: Black. A. I I IRamnicu Valcea 005 113 I Valcea S. . " > I 181/18.

11 8 8 7 9 7 1 Courier New. New. 7 3 . Black. A. 8 pt. IJI 3/ 64 3/ 1 9 9 1 187/22 font. style=" font.07 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 07.size: 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. I I Ilocalitatea 200511 (a. Comerciala style=" font. 8 New. 2 011 Pagina 51 .family: Courier New. " > I Jl 3 / 5 1 6 / 1 9 9 ~ 88/ 22 .size: 8 pt. family: family: family: Courier Courier I Courier New.family: Courier color: Black. 8 pt. .size: 8 pt. IOrganizatia IPortuar ISocietatea localitatea Comerciala 11 (a. A.size: 8 pt. New.size: 8 pt. color: Black.size: 8 pt. New. I " >I " >I " >I 7 9 . " > I IPHOENIX b) . ISocietatea Materiale de style=" font. " > I 7 8 . Black. Black. Black. IOrganizatia Patronala Operatorul I font. b) I Patronala I fontfont- family: Courier New. Constanta style=" Operatorul style=" Constanta style=" Decirom style=" style=" fontfontfontS. /1991 189/22. 8' I I Ilocalitatea 200511 (a. Ie style=" font. Black. 0 7 font. I " >I " >I " >I " >I 7 6 . New. color: Black. Constanta 8 New.family: Courier New. ISocietatea Ilocalitatea 200511 (a. . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. font. I Patronala localitatea I I I I fontfamily: Courier New.size: 8 pt. I size: size: size: 8 pt. color: Black. color: Black. 2005 IJI 0/2 98/ 1 9 91 15 1 style=" font. style=" Constanta style=" S.size: 8 pt.2005 Constanta IRI 8 7 8 000 11 (a. color: Black.size: 8 pt. New. I color: Black. . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I I I I I I I style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. font. IOrganizatia IPortuar. New. New. Black. IOrganizatia IPortuar. ISocietatea I Patronala localitatea I I I style=" style=" fonlfont- family: Courier New. New. size: 8 pt.size: 8 pt. " > I IJl 3 / 5 9 5 6 / 1 9 9 2 I9 2 / 2 2 . color: color: color: Black. 8 pt. " > I IFERMIT Rarnn i. A.family: Courier New. 8 pt.size: 8 pt.family: Courier New. " > I IJl 3 / 6 2 4 / 1 9 9 1 I9 0 / 2 2 . loc style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. 8 pt. " > I IPortuar. I " >I " >I " >I 74. color: color: color: Black.07. IR4 2 7 2 6 4 4 style=" font. 8 pt..style=" font. A. New. font. color: color: color: Black. font. 8 pt.size: 8 pt. " > I IFrictiune Etan~are I style=" font. I style=" Operatorul style=" Constanta style=" Chimpex style=" style=" fontfontfontS. 8 pt. S.07 font.size: 8 pt. 8I font. IJI 3 / 7 0 3 / 1 991 191/22. font. " >I IOrganizatia IPortuar.size: 8 pt. New. color: Black. ISocietatea I I Patronala localitatea I I fontfont- family: Courier 11890411 family: Courier font. 0 7 I I Comerciala Constanta b). fontfontfont- fontfont~ family: family: Courier Courier New. S. I Ilocalitatea 2005 17. style=" font. . New. family: family: family: Courier I Courier Courier New. I localitatea I I fontfontfamily: Courier 11870767 family: Courier style=" style=" font. family: family: family: A. color: color: color: Black. ~ I Comerciala Constanta b). 8 pt. " > I ISocietatea de Expeditii I New. color: Black. I I I Garni'tur A.family: Courier color: Black. Courier Courier Courier New.family: Courier New. font. I I b) . Constanta New.family: Courier color: Black. I " >I " >I " >I 7 7 . color: Black.cu Sarat IRl 1 7 0 1 5 1 186/19 . font.size: 8 pt. Black.. I Comerciala Constanta b). color: color: color: Black.A. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ I I ">1 I Comerciala s i. Rl 9 1 0 1 6 0 family: Courier New. family: family: family: Courier Courier I Courier New. Black. color: Black. 8' I CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt. localitatea style=" font. . color: Black. font.family: Courier New.01 . New.

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Minmetal style=" style="

fontfont-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfontfont-

I I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 1 9 91 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I

8 0 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea

I

Patronala localitatea

~

font- family: Courier New; S. A. , font- family: Courier New; Rl 9 1 0 2 1 7 font- family: Courier New;

I

I

Ii]'

I

font- size: IJI 3/ 5 6 6/ font- size:

color: Black; 193/22.07

Ilocalitatea 2005

17,

8,

9

style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. A. ,

family: family: family:

Courier Courier I Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

81. ~IPortuar, ISocletatea

Patronala licalitatea

I

I

I
fontfontfamily: Courier New; IRl 8 8 8 5 0 0 family: Courier New; font- size: 8 pt; IJI 3/ 60 4 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

style=" style="

200511

Ilocalitatea
(a,

I

Comerciala Constanta
b), 8'

I

style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 8 2 . IOrganizatia Patronala Operatorul style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; localitatea co Lor : Black; " > I IPortuar, Constanta color: Black; " > style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Comerciala ISocietatea b) , Romtrans Aqe nt.La I (a, S. A. 10 style=" font- family: Courier New; color: Black; " > I IMol 1 8, 9 195/22.07.2005 Constanta IR4 0 0 8 0 5 style=" font- family: Courier New; font- size: color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

I

I

I

I

11

17,

I

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Terminal style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: family:

Courier I Courier New; New; New; fontsize:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

8 3 . IOrganizatia IPortuar,

I

Patronala localitatea

family: Courier I family: C0urier 12410163' family: Courier

I

color: Black; " > Comerciala ISocietatea o7 2005 196/25 localitatea font- size: 8 pt; color: Black; " > I A. , IJI 3/ 51 2 / 1 9 91 2 6 / 0 8 . 0 9 . 200 5 font- size: 8 pt;

I

I

I

12

IS.

I

17

c

Cour ier Courier Constanta style=" Sticerom style=" Constanta style="

New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I

" >I

8 4 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IExim

font- family: Courier New; Group I font- family: Courier New; Rl 6 0 4 1 0 3 1 IJl font- family: Courier New;

I

I

I

" >I " >I

I

Patronala localitatea

I

I

font- size: 8 pt; 3/ 5029/ 2004 font- size: 8 pt;

I

color: Black; " > I 19 7 / 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5

I

I

Comerciala
S. R. b), L. , 8

11

lc

(a,

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Compania style="
S. A. ,

fontfontfontde fontfontfont-

family: family: family: family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New; New;

fontfontfontfont-

I I

size: size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color: color:

Black; Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I " >I

8 5 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IRemorcare Ilocalitatea 2005

I I

Patronala localitatea

I

I

Comerciala Maritima Constanta

I
family: Courier New; Rl 8 7 4 3 4 3 family: Courier New;

style=" style="

I

I

font- size: 8 pt; color: Black; Jl 3 / 6 2 0 / 1 9 9 1 198/25.07 font- size: 8 pt;

I

I

Cc

19

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

" >I

8 6 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

52

S.

A.

,

style=" Foraj, style=" style="

fontfontfont-

family: I family: Rl 5 family:

Courier

I

Courier font- size: 8 pt; 513764 IJ3 2 / 7 6 8 / 2 0 0 3 Courier New; font- size: 8 pt;

New; I New;

font-

size:

8 pt;

color:

color: Black; " > I I 9 9 /25 . 0 7 . 200

I

Black;

" >I

Ilocalitatea Ilocalitatea 5 11 3

I

I

Media:;; Media:;;

su

style=" fontG. I. P. style=" fontstyle=" font-

family:

family: Courier 11360687 family: Courier

I

Courier

New; New;

font- size: 8 pt; IJ2 9/7 9/ 2001 New; font- size: 8 pt;

I

font-

size:

8 pt;

color:

Black; ">1 8 7 . ISocietatea I 1 0 0 / 2 5 . 0 7 . 2 0 051 color: Black; " >1 A., localitatea 1147/21.09.200511 c),

IS.

F

21

style=" Lugomet style="

font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 8 8 . ISoeietatea S. A. , font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Ilocalitatea Rl 8 4 6 7 2 6 IJ35 / 2 5 8 / 1 991 05124,26,27 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

I

I

Come r c i.a La

I

Lugoj

style="
S. A. ,

fontfontfont-

family:

I

Courier

New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

style=" style="

family: Courier 16433995 family: Courier

fontIJ30/ New; font-

size: 8 pt; 6 6 3 / 1 991 size: 8 pt;

color: Black; " > I 11 0 4 / 8 . 09. 2005

I

Black;

,II

8 9 . ISocietatea Ilocalitatea 115

I

Comerciala Poiana

Cc

I

style=" font- family: Courier Remarul 16 FebruI style=" font- family: Courier Cluj - Napoca 12 0 1 3 7 3 style=" font- family: Courier

New; New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IJI 2 / 1 5 91 7 1 992 1105 / 8 . 0 9 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

9 0 . ISocietatea 17 , larie 2005 130

Comerciala 2 4, 2

S. A. ( a)

Lo ca ,

style=" Rompetrol style=" Constanta style="

Courier I font- family: Courier IRI 8 6 0712 fontCourier

font-

family:

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

New; f ori t.> size: 8 pt; color: Black; 1106/8.09.2005 IJI 3 I 53 4 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

)

I

I

" >I " >I

9 1 . ISocietatea IRafinare 13 6, 39

11 8

Come r c i.a La (b), S. A.

I

style=" Somvetra style="

New;
S. A. ,

font-

font-

style=" color: Black; style=" Celhart style=" style="

family: Courier IR2 0 2 1 7 4 family: Courier " Courier

New;

font- size: 8 pt; IJ12 / 4 8 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 0 7 / 8 . 0 9 . 200

I

">1

9 2 . ISocietatea

Comerciala 16 11 5, Gherla Ilocalitatea 5 12 7, 33

I

fontDonaris font- family: IR2 font- family:

New;

font-

Courier New; 253999 Courier New;

font- size: 8 pt; IJO 9 / 6 / 1 9 9 0 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1108/9 .09

I

" >I

9 3 . ISocietatea IS. A. , 17

I

Come r c i.a La

localitatea

E

2005

style=" Turda style="

New; font- size: 8 pt; family: Courier color: Black; ">1 9 4 . ISocietatea Comerciala 11 5, 16 (a, I New; font- family: Courier font- size: 8 pt; IS. A., localitatea T color: Black; " > I IR2 0 2 1 9 0 IJ12 / 3 / 1 991 11 0 9/9 . 0 9 . 200 5 Ib), 33 I style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+---font-

I

I

style=" Turnatoria style=" Cluj style="

fontfontI font-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfont-

I

size: size:

8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

9 5 . ISocietatea IMetalul

I

Come r c i.a La S. R. L. ,

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I INapoca IJ12 / 3 97 7 / 1 9 92 11 1 0/9 . 09. 12886044 2005124, style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

33

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

53

style=" fontVitrometan style=" fontstyle=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New; New;

font-

family: Courier IR8 0 3 7 8 6 family: Courier

font- size: 8 pt; IJ32 / 8 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 1 1/9 . 0 9 . 200

I

">1

9 6 . ISocietatea 11 5 Ilocalitatea 5
Ib),

Comerciala 16 Media~

27

style=" Cristiro style=" style="

family: S. A. , font- family: R5 font- family:

font-

Courier Courier
67480

New; New; New;

font-

I

Courier

font- size: 8 pt; IJO 6/ 30 / 1 991 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1112/9 .09

I

" >I

9 7 . ISocietatea Ilocalittatea 2005 c'),

II

I

16 Bistrita 2 7, 33

style=" fontAgroexport style=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New;

font-

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: IJI 3/ 1 1 64 /2 001 11 5 9 2 4 1 5 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > i----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

Comerciala Constanta
b),

8I
Sa Ie

style=" font- family: Courier v i e t i i. style=" font- family: Courier Constanta 11 6 3 3 0 1 4 5 style=" font- family: Courier
a

I

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: 11 1 4/9

I

Black;

,"

9 9 . IAgentia IOmene~ti

Black; " > I . 0 9 . 200 5

I

Rorria na

de

pe

Mare,

I

style=" fontGaze Naturale style=" fontstyle=" Capitale style=" style=" Media~ style=" fonts i, fontfont-

family: I family: family: I family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

color: color: color: 8 pt; 8 pt; 003 8 pt; color:

I

Black; Black; Black; Black;

" > 11 0 0 . ISocietatea " >I " >I " >I IROMGAZ IInterventii, IOperatii

I

Nationala S. A. Reparati Speciale la

I

I

I

S

I

I

I

family: Courier 115750450 font- family: Courier

I

color: Black; " >1 1115/12.09.2005113

I

I ( S. 1. R. C.

I

o.

S. S. I

style=" Sonde style=" font- family: Hu r e s style=" fontcolor: Black; " style=" Steel style=" Galati style=" style=" style=" style=" style=" style=" style="

New;

font-

size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

fontCourier New; IR4 7 2 7 7 4 6 Cour ier New; font-

I J2

size: size:

I

Black;

" > 11 0 1 . ISocietatea

6 / 3 4 9 / 1 995

Black; " >1 11 1 6/ 12

IS.
.09

A., localitatea . 2 0 0 5 11 3

I

Come r c i.a La

T

I
fontfontfontfontfontfontfontfont-

Courier family: Courier 11639739 family: Courier family: family: family: family: family: family:

New; New; New; New; New; New; New; New; New;

I

font-

size:

8 pt;

color:

I

font- size: 8 pt; IJI 7 / 2 1 / 1 991 font- size: 8 pt; fontfontfontfontfontfontsize: size: size: size: size: size: 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: Black; 1117 /12 color: Black; color: color: color: color: color:

I

Black;

I

Courier Courier Courier Courier Courier Courier

I I I I I I

" > 11 0 2 . ISocietatea 11 (b), " >I IGalati . 0 9 . 2 005110, " >I

Comerciala
7 S. A.

I

loe

I

18 19
a) ,

( a,
c) ,

I

Ib)

,

Black; Black; Black; Black; Black;

" >I 12 1 " >I 12 3 , " >I 12 5 " >I 12 7 , " >I Id) , 30
(c, a), 24,

22,

I

I

26,

I

I

39

style=" fontNitroexplosives style=" font-

family: Courier I family: Courier 116283540

New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IS. A., IJO 8 / 6 7 5 / 2 0 0 4 11 1 8 / 1 2 . 0 9 . 2 0 0 5 11

I

size:

8 pt;

color:

I

Black;

" > 11 0 3 . ISocietatea

I

Come r c i.a La

localitatea ( c)

F

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

54

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style="
S. A. ,

fontfont-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

I

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 1 9/ 1 3 . 09.2 11515374 IJ2 8 / 8 / 1 991 style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > 1----1I------------------------+-------+--------+----;ct:-''i:2':.,. style=" font- family: Courier Grandemar S. A. , style=" font- family: Courier 1200947 style=" font- family: Courier New; New; fontsize: 8 pt; color: Black; ">

style="

I 11

Black;

">

11

0 4 . ISocietatea Ilocalitatea 0 05128 (d)

I

Comerciala Slatina

~

font- size: 8 pt; IJ12 / 3 6 5 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

color: Black; 1120/13

I

11

0 5 . ISocietaiiea Ilocalitatea o 5 13 2

" >I .09

t

Comerciala Cluj-

Napc

I

style=" font- family: FOSERCO S. A. , style=" font- family: IR9 style=" font- family:

Courier Courier 69453 Courier

New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

ISocietatea Ilocalitatea .2005113

font- size: 8 pt; IJO 4 / 5 6 3 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

I

Comerciala Targu

Ocn

style=" Aquafor style=" localitatea style=" style="

fontfontfontfont-

family:

Courier

New;

fontfont-

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

family: Courier New; I family: Courier New; IRl 2 9 7 9 9 3 0 family: Courier New;

I

">1107. " >I " >I

ISocietatea IInternational ITargu

I

Comerciala

I JO 4
fontfont-

font-

I

/ 2 3 3 / 2000

~olor:1 Black; 1122/13.09

I

S. R,

Ocna

. 2 005113

style=" Steel style=" Roman style=" style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: I family: family: family: family:

Courier

New;

12

I

Courier 057240 Courier Courier Courier

I

color:

font- size: 8 pt; color: IJ27 / 8 8 / 1 9 91 size: 8 pt; color: size: fontsize: 8 pt; 8 pt; color:

I

Black;

">

11

0 8 . ISocietatea

17,

Comerciala
S. A.

24,

112

I

New; New;

I I

Black; 3/ Black; Black;

" >I 1 3 . 09. " >I " >I

IRoman 2005125

Lee.

I

(a),
a),

26

12

7

c)

8 pt; font- size: style=" fontNew; color: Black; Fabrica de Sticla style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; Avrig IR2 4 6 0 7 o 6 IJ32 / 6 9 / 1 9 9 1 1124/14 style=" fonl- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > h9---1I------------------------+-------+--------+----

I

I

"> "

11

0 9 . ISocietatea

.A

>1
.09 .2

I IAvrig 0 0 5 11 5

Come r c i.a La S. A. ,

Lee.

font- size: 8 pt; style=" font- family: Courier New; color: Black; " Rominserv S. A. , style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " de lucru style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Rominserv Valves I I 5/4 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Zalau 114208851 IJ4 0 / 8 3 3 1 / 2 0 0 1 58/ 2 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

>

11

1 0 . ISocietatea Ilocalitatea

I

I

>I

I

Comerciala Bucure:;;ti Comerciala
S. A.,

112

11

>I ISocietatea . 0 9 . 200 5 I >I IIaifo 1 . 09. 2005

I

12 ,

Lee.

2 4,

26

style=" Sometra style=" style=" style="

fontS.

family:
A. ,

Courier

New; New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

fontfontfont-

family: Courier 1813526 family: Courier family:

I

font- size: 8 pt; color: IJ3 2 / 1 2 4 / 1 9 9 1 font- size: 8 pt; color: fontsize: 8 pt;

11

Courier

I

Black; " > I Ilocalitatea 2 6 / 1 4 . 0 9 . 2 005123, Black; " > I 9,

I

">

11

1 1 . ISocietatea

17,

I

Comerciala 21, Cop:;;a Mic 26, 28,

12

36,

38

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

">

11

1 2 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

55

color: Black. I 26.family: S. color: Black.ti 1132 / 1 5 . b). size: 8 pt. 2 011 Pagina 56 . font- size: 8 pt. I Comerciala Breaza 27 style=" S. 0 9 . style=" font. 7/ 1991 size: 8 pt. ISocietatea 17 . color: Black. 8 pt.size: 8 pt. 8 pt.01 . 2 005 12 5 (a) IJ3 1 / 8/ 1 9 91 IR6 7 6 6 6 6 font. Black. I fontfontfontfontfontfontfont- size: 8 pt.e style=" font- I New. color: style=" style=" family: Courier 1335588 family: Courier font. 8 pt. I Black. family: Courier New. font. font.size: 8 pt.size: 8 pt. font- color: Black. font. color: size: size: size: size: 8 pt. " >I Ilocalitatea 0 9 .family: S. color: Black. New. A.family: Courier New. 8 pt. color: Black.family: Utilaje CFR I style=" font.II I Black. " > 11 1 6 . 606030 Courier New. 200 5 17 8 pt.09 Ilocalittatea . color: Black. 2 005 12 6 Comerciala 25 (a Braila New. 16. ISocietatea Comerciala S.family: Courier New. 0 9 . A. e. A.family: IRl font.. font.09. " > I Black. family: Courier 14340692 family: Courier color: Black. color: 8 pt. color: Black. I " > 11 1 4 . font. color: Black. New. Black. New. font. New. New. " > I IIRLU 9/2 001 1127 /14 . 1 5 . 1134/15. " > 11 1 9 .family: Courier New.size: 8 pt. IInstitutul 20 o Ilocalitatea 5 12 I de Sanatat Bucure:. Ib. A.size: 8 pt.size: 8 pt.2005119 I localitate (f). style=" Severnav style=" Severin style=" font. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. Ig) . ISocietatea 0 o IS. I " > 11 2 0 . . font. " > I 11 3 3 / 1 5 . style=" style=" fontfontfont- family: Courier New. " > I Ilocalitatea Bucure:.at.e style=" font'I'a r qov i. 4300920 Courier New. color: Black... IJ4 0 / 1 0 / 1 9 9 0 New.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . font- Courier New.. New.size: 8 pt. A. ISoeietatea Ilocalitatea 05124. A.3 I Drobeta- T style=" Hidrojet style=" style=" font. 2 005 13 . f. " > 11 1 8 . 25 c) . 8 pt. 1129/14 I " > 11 1 3 . " > I I1 3 8 / 2 0 .family: Bucure:. style=" Sonde style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 13730778 family: Courier New.26.ti IRl style=" font. font. ISocietatea size: 8 pt. color: Black..i style=" font. New.family: Courier New. Lo ca . ISocietatea Comerciala 11 6 (a.2 0 05130 (a) I .family: Rl 3 font.Intretinere :.2 I Black. font- I fontIJ2 9/1 New. color: Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" Silcotub style=" I I I style=" Publica. ISocietatea " >I . Black. 09. IJ2 5 / 0 3 / 1 9 9 0 font.family: 12 2 font- font- Courier Courier 6 6 948 Cour ier I size: 8 pt. . color: IJ15/284/1991 size: 8 pt. 1 991 8 pt. New. New.size: I size: 8 pt. 12 4 . 27 I Courier Courier Courier c. fontfontfont- family: I Courier New. color: Black. . " >I IReparatii I I Locomotive S.. b. " > I Ilocalitatea Zalau 11 3 6 / 1 6 . ( a. 8 pt. font- size: style=" font'I'a r q ov i. . font- Courier New. 09.family: Courier New.size: IJ4 0/ 967 font. I " > 11 1 7 .a La 7. IR913720 Courier New. font. 09. . .family: Courier Courier 18860 Courier New. I( a. font. " >I " >I " >I Ia Come r c i.a t. color: color: color: style=" style=" style=" style=" fontfontfontfamily: family: family: I I I I " >I 1135/ Black. A. I size: 8 pt. 5 11 3 I Comerciala localitatea C I style=" Laminorul style=" style=" family: S. A. font- I size: 8 pt. I 1S. (a). Cour ier New.

I Black. ISpitalul . 8 pt. Vacuum . font. 2 0 0 5 12 1390841 New. 9 . 2 0 0 5 12 0874881 New.2 0 0 5 12 I Come r c i. 8 pt.20 o 5 12 family: Courier New. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. color: Black. 2 0 0 5 12 I Ora~enesc.family: Courier IR4 8 1 4 1 9 font.09 . ISocietatea 1S. " >1 3 / 5 3 4 / 1 991 11 4 5/ 8 pt. " > I 11 3 9/ 2 1 . color: Black. " >1 IBumbe~ti1152 / 2 1 . font- I size: size: IJl size: 8 pt. I ">1127.family: Courier New. IJ4 0 / 7 4 0 3 / 1 9 9 8 11 4 9/ 2 1 . color: Black. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Clinic Munic Timi~oara New. A.family: Courier amp.09 14283538 2 0 0 5 12 8 pt. color: Black. fontfontfont- family: Courier 14332169 family: Courier I size: size: size: 8 pt. New. font- size: 8 pt.2:-'"""+--------+---- I size: 8 pt. I font.size: 8 pt. fontsize: 8 pt.L style=" font- Courier New.family: Courier New. New. ISpitalul fontI font- family: Courier I New. Jiu I CTCE Piatra Neamt o 5 .09 . I Na t i. " >1 A.size: 8 pt. 0 9 . font. I " > 11 2 3 .. 14548538 11 4 6/2 1 .I font. 2 011 Pagina 57 . " > 11 2 6 . Nuclearelectrica style=" fontstyle=" fon~ color: Black. fontIRl 8 6 0 7 1 2 Courier New. color: Black.a La style=" fontpentru Copii style=" fontTLm i ao a r a style=" fontcolor: Black. 200 ISocietatea IS. 8 pt. I Black. 09.size: 8 pt. color: Black. font. 0 9 . ISpitalul Clinic I fontfamily: Courier New. > 1----11---------'="""--------------+-------+--------+---- I I I de I local I U I family: Courier size: size: New. style=" font. " > font. 8 pt. fontfontfontsize: size: size: 8 pt. color: Black.family: Courier ~IBucure~ti Sud. ISpitalul color: Black. font. " > 11 2 5 . 8 pt. ">1130 . family: Courier family: I size: 8 pt. localitate 2 0 . " style=" Urgenta. ISocietatea IS. 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. color: Ilocalita~ea IJ4 0 / 7 5 7 2 / 2 0 02 . " > I ILouis Turcanu. 8 pt. " > I 1150/21 I " > 11 2 8 . family: Courier 14448199 family: Courier color: Black. font. style=" style=" fontI fontfont- fontfamily: Courier New. style=" font. ITrustul I I I I de - Montaj Ut s uc u r s a L Bucure~ti I style=" Rompetrol style=" Constanta style=" font. A.size: 8 pt.size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-----=. color: Black.01 .oria La localitatea I de E I font- family: family: style=" fontBu cu r e s t. IJ2 3/ 12 1 6/2 00 2 1141 /20 font. " > I Ilocalitatea 11 5 1 / 2 1 . 5 12 style=" Chimic style=" Bucure~tistyle=" font- family: I Courier New. color: Black. New. 0 9 . font. color: Black. 14 2 0 3 8 8 family: Courier New. font- .family: Rafinarel font. 2 0 0 5 12 I Clinic U localitat style=" Burghele. color: color: Black. " > I 11 4 8/ 2 1 . 8 pt. color: Black. color: Black. color: family: Courier 14483447 family: Courier I Black.size: family: Courier New.. font. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfamily: Courier New. 8 pt. font. " >1 .size: 8 pt.A IRl New. I color: Black.size: 8 pt. " > 11 2 9 ISpitalul Clinic Bucure~ti I Prof. I ">1122.size: 8 pt. New. New. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar craiova~ style=" Nuclear style=" style=" & font. font- size: 8 pt. font- New. ISpitalul o IPantelimon. style=" Sf.family: Courier New.09 I " > 11 2 1 .family: Courier color: Black. Courier color: Black. " > 11 2 4 .size: style=" font. color: 8 pt. color: Black. I Courier New. New. font- Courier New.style=" Ferate.family: fontfamily: Cour ier New.

IJ4 0 / 4 6 / 1 9 9 1 New. 8 pt. 200 5 12 I "> 11 3 6 . 8 pt. fontfont- family: Courier New. "> 11 4 1 . "> 11 3 2 . 2 I Clinic Judet Constanta I style=" fontDr.i CTCE Piatra Neamt o 5 . . New. fontfontfont- family: Courier 14267257 family: Courier I size: size: 8 pt. Autonoma de 24. New. " > I 6 1 / 2 2 . 11 Black. "> 11 4 0 . 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar Bucure:. JO 3 / 2 1 1 / 2 0 0 3 font.size: 8 pt. color: font.01 . I font- size: 8 pt. Ilocalitatea 1162/2 2 . Comerciala 25 (a).09 .size: 8 pt. color: I family: Courier New. A. family: C0urier 1312685~ family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. 0 9 . color: I family: Courier Rl 9 5 8 4 7 9 style=" I font.09 . Alexandrul style=" fontBucure:.09 . family: A.size: 8 pt. IJ22 / 683 / 1 991 color: Black.family: Courier Arpechim I font. color: Black.size: 8 pt. . 8 pt. Courier New. font8 pt. " > I 6 9/ 2 2 . " > I 6 7 / 2 2 ..09 . 8 pt. color: color: I Black.size: 8 pt.size: 8 pt. R2 9 8 9 5 0 3 family: Courier New. New. ">1137 . color: Black. IInstitutul I 11 Black. font- size: 8 pt. 8 pt. 09 . fontfontfont- size: size: size: 8 pt. 20 o IR. 0 9 . New.ti style=" Menarom style=" style=" fontS. localitatea A. ISpitalu1 ISibiu .09 I Judet I style=" Rafiserv style=" style=" font. color: Black. ISocietatea Ilocalitatea 5 12 I Comerciala Ia:. "> 11 3 3 . 0 9 2 0 0 5 12 11 de Cardiologi style=" S. 18 6 1 5 1 8 4 family: Courier New. " > 31 ICentrul 11 5 3 / 2 1 .ti style=" font- family: Courier New. New. .size: 8 pt. 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14301103 family: Courier New. fontfont- size: size: 8 pt. fontfontfont- family: Courier New. " > I 1170/22 .size: 8 pt. fontfont- I family: Courier New. 2 005126. color: IJ3 8 / 1 5 2 5 / 1 9 9 1 font. 2 011 Pagina 58 . ( a).family: Courier 115227355 font. ISpitalul Ilocalitatea o 0 5 12 11 Black.family: Courier New. New. A. "> 11 3 9 . fontfont- family: Courier Rl 6 2 7 1 6 family: Courier I /1991 8 pt. I Black. ISpitalul I1 6 4 / 2 2 . Comerciala localitate I style=" Witing.09 . I font- size: 8 pt. I Black. font.. Judet loca I I Courier style=" style=" fontfamily: Courier New. " > I Ilocalitatea 5 6 / 2 1 . 2 0 051 color: Black. 8 pt. ISocietatea ">1 I Come r c i. font- size: 8 pt. New. 8 pt. color: color: I Black. New. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. "> 11 3 5 . family: Courier 14 2 0 3 7 0 9 family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. style=" style=" I font. " > I 5 7 / 2 1 . " > I IApostol 11 65/ 2 2 . New. color: IJ7 0 / 3 8 0 / 1 9 9 2 font. New. color: Black. 33 5 13 0 I Tr I E style=" Urgenta. 2 0 o 5 12 11 Black. I size: 8 pt.style=" localitatea style=" fontLa font- family: Courier s i. New. ISocietatea 12.. New. New. 0 5 12 I Oncologic local it I style=" S.size: 8 pt. V style=" localitatea style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14240898 family: Courier New. 0 9 . IRegia 11 Black.2 o ITrestioreanu. 200 I Black.a La Galati style=" Ur qe nt a style=" Galati style=" fontSf. . 12. New. font. New. color: color: I Black. " > I 68/ 22 . ISpitalul 11 ~lack. color: ~olor: Black. 2 0 0 5 12 Clinic Andrei. font- I font. "> 11 3 8 .

.family: 14 5 4 style=" font.. " > style=" fontCardiovasculare style=" fontBucure:.. fontfont- color: Black.. font.size: color: Black. " > Courier Courier 1165 Courier New. " > 11 4 4 color: Black. color: Black.size: 8 pt.family: color: Black.. " > 11 4 7 IInstitutul I I color: Black.ti 14 2 style=" fontcolor: Black. 8 pt. " * ST* New.family: Courier color: Black.family: Courier New.family: Courier 14 1 9 2 9 6 0 style=" font. 8 pt. I family: Courier 03628 Courier size: size: New. de Boli I Iliescu. IDr. font. Colte ~ I style=" font.size: 8 pt. " > Sibiu Ilocalitatea 11 7 9 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 P I > '--_---''--_.l.size: I font. 8 pt. localitatea Roman 12 6 1 3 9 4 0 style=" font.family: Courier I style=" font. " > 11 4 3 ISpitald 11 7 5 / 2 2 0 9 2 0 Cl5 12 Municipal. 2 011 Pagina 59 .. New. style=" font. " > 8 pt. 8 pt. -'- cuprinzand ale LISTA profesiile din activitatea artistica caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balerin Dansator Acrobat Jongler Clovn de circ Calaret Dresor de animale salbatice Solist vocal de opera :.istagii minime de cotizare de CTCE Piatra Neamt o 5 . " > 11 7 6 / 2 2 0 9 ISpitalul Clinic de P I I Ilocalitatea 005 12 I Ia:. Sonde I style=" font. 8 pt. " > 11 4 2 Clinic ISpitalul I I color: Black.size: font. color: Black. color: Black. localitatea Zadareni 1172722 style=" font..family: Courier color: Black.-'-'---''- family: Courier Prof.ti 11 7 1 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 style=" font. New.size: font..01 . I 11 S.. color: Black. C. I _ -'- .size: 8 pt. font. font. New. " > IBucure:. New.family: Socola.size: I 8 pt. 2 0 0 5 12 09 1181/22 8 pt. A. New. " > New.family: Courier New. 3 . font.II 45 ISocietatea I IZadareni o9 2o05 Comerciala I font.ide opereta Instrumentist la instrumente de suflat Cascador ANEXA 5 VARSTE STANDARD pensionare.family: Courier 11 1 4 1 1 672 style=" font.family: Courier New. I style=" font. font. 8 pt.style=" font.family: Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt. I New..family: Courier New.i style=" font. .size: font. color: Black.family: Courier localitatea I style=" font. style=" font. " > 11 4 6 Clinic ISpitalul de I I color: Black.size: 8 pt.family: Courier New. C.size: font. " > 9 IJO 2 / 1 2 4 / 1 9 9 3 11 7 7 / 2 2 font. stagii complete :.

i anul pen s i ona r i i. anul na:.terii Luna :.2011 Pagina 60 ..irea la ( ani/ luni) pensie I I I I (ani/IIUni) 7_(/_a_:_i_/_l_u_n~i_) 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ~2 5 / 0 ~ ~I I 2 5 /~ 1944 1944 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 4 ISeptembrie 1944 1944 1944 I I 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 10/ 10 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 57/ 1 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IMai 10 10 1 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust 1945 1945 1945 1945 10 2002 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/4 25/4 25/4 25/4 1 1945 1945 1945 1945 57/ 1 57/ 2 10 10 I IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1945 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie 2002 2003 2003 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 10 10 1946 194 1946 1946 6 IMartie IMai 200 2003 3 2003 I Iunie IIulie 2003 2003 2003 2003 2003 1946 1946 1946 1946 IAugust ISeptembrie INoiembrie IDecembrie 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 1 9 4 6 I Ianuarie 1946 IFebruarie 2004 2004 10 10 CTCE - Piatra Neamt - 05 . "> Femei Luna s i.* T* < pre style=" word- wrap: break- word...01. I I I Varsta Iasiguratului Ilia I~A_p_r_i_l_i_e __4~ __ 1 __9_4 IMai I Iunie IIulie IAugust 1944 1944 I_A_p_r_i_~_i_e __1 __ 2~0_0 IMai I Iunie IIulie IAugust 2001 2001 2001 2001 ~ !__ IStagiul completlStagiul minim de cotizare I de cotizare ie:.

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1946 194 1947 1947 1947 1947 6 IMartie IMai IIunie IIu1ie 200 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 57/ 4 25/4 25/5 25/5 25/5 25/5 25/5 25/ 6 1 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/6 57/6 57/6 57/6 57/6 57/ 7 57/ 7 57/ 7 IAugust ISeptembrie 10 1947 1947 1947 1947 INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 4 7 IMartie 1947 1947 1947 1948 1948 IMai IIunie IIu1ie I 1 1 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 I 25/7 25/7 25/8 25/8 25/8 10 10 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1948 1948 1 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 25/ 25/ 25/ 9 9 9 1 1948 1948 1948 1948 6 25/10 25/10 25/10 25/11 25/11 25/11 2 6/0 2 6/0 2 6/0 26/ 2 26/ 2 26/ 2 2 6/4 2 6/4 2 6/4 26/ 6 11 5 7 /10 5 7 /10 1 IOctombrie 1948 ISeptembrie 2006 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 10 10 10 1 11 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1949 1949 1949 1949 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2007 2007 2007 58/ 0 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 1949 1949 1949 1949 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 4 9 INoiembrie 1949 IIanuarie I 11 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 61 .01.

2011 Pagina 62 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1949 194 9 1950 1950 1950 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2008 2008 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 ~--5--8-/--5------~-----------2~6 58/ 5 58/5 58/ 6 58/ 6 58/ 6 58/7 58/7 58/7 26/ 26/ 6 6 2 6/8 2 6/8 2 6/8 / 10 ~ I 11 2008 2008 2008 ~IA_p_r_i_1_i_e __0~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-0--8 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1950 1950 1950 1950 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2008 2009 2009 11 26/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 5 0 IMartie 1 950 1950 1950 1951 1951 IMai IIunie IIu1ie I 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 I 27/2 27/2 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 27/4 27/4 27/4 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /10 28/0 28/0 28/0 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/ 6 12 12 1951 1951 1 1 1951 1951 1951 1951 1951 1951 ISeptembrie 2010 o 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 12 12 12 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1952 1952 1952 1952 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 2011 59/0 59/0 59/0 59/1 59/1 59/1 13 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 1952 1952 1952 1952 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 59/2 59/2 59/2 59/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 2 INoiembrie 1952 IIanuarie 13 I 13 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1952 1952 1953 1953 1953 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2012 2012 59/3 59/3 59/4 59/4 59/4 ~--5--9-/--5------~-----------2~8 59/ 5 59/5 59/ 59/ 59/ 6 6 59/7 59/7 59/7 6 28/ 28/ 6 6 13 2012 2012 2012 28/8 28/8 28/8 / 10 ~ I ~IA_p_r_i_1_i_e __3~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-1--2 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1953 1953 1953 1953 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2012 2012 2013 2013 13 28/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 3 IMartie 1 953 1953 1953 1954 1954 IMai IIunie IIu1ie I 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 I 29/ 2 29/ 2 2 9/4 2 9/4 2 9/4 14 14 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1954 1954 1 59/ 59/ 59/ 9 9 9 29/ 29/ 29/ 6 6 6 1 1954 1954 1954 1954 59/10 59/10 59/10 2 9/8 2 9/8 2 9/8 2 9/1 2 9/1 2 9/1 0 0 0 14 1 IOctombrie 1954 ISeptembrie 2014 59/11 59/11 59/11 I 14 14 1 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1955 1955 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 2015 60/0 60/0 60/0 60/1 60/1 60/1 30/0 30/0 30/0 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 30/2 30/ 3 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 1955 1955 1955 1955 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 60/2 60/2 60/2 60/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 5 INoiembrie 1955 IIanuarie 15 I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 63 .01.

2011 Pagina 64 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1956 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2016 2016 60/3 60/3 60/4 60/4 60/4 30/ 3 30/ 3 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 60/5 60/5 60/5 60/ 6 60/ 6 60/ 6 60/7 60/7 60/7 15 1956 1956 1956 1956 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 IMartie 1956 1956 1956 1957 1957 IMai IIunie IIu1ie I 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 I 30/7 30/7 30/8 30/8 30/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1957 1957 1 60/ 9 60/ 9 60/ 9 60/ 10 30/ 9 9 9 1 1957 1957 1957 1957 1957 1957 ISeptembrie 2018 8 30/ 30/ 30/ 10 30/ 10 30/ 10 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 1 31/ 1 31/ 1 60/ 10 60/ 10 60/ 11 60/ 11 60/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1958 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 2019 61/ 0 61/ 0 61/ 0 61/ 1 61/ 1 61/ 1 15 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 1958 1958 1958 1958 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 61/ 2 61/ 2 61/ 2 61/ 3 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 3 15 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 8 INoiembrie 1958 IIanuarie I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

01.2011 Pagina 65 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1959 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2020 2020 61/ 3 61/ 3 61/ 4 61/ 4 61/ 4 31/ 3 31/ 3 31/ 4 31/ 4 31/ 4 31/ 5 31/ 5 15 L 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 61/ 5 61/ 5 61/ 5 61/6 61/6 61/6 61/ 7 61/ 7 61/ 7 15 1959 1959 1959 1959 ~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 9 IMartie 1959 1959 1959 1960 1960 IMai IIunie IIu1ie I 202 2021 2021 2021 I 1 31/ 7 31/ 7 31/ 7 31/8 31/8 31/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 2021 2021 2021 2022 61/9 61/9 61/9 6 1 /10 6 1 /10 6 1 /10 1960 1960 1 31/ 9 31/ 9 31/ 9 31/ 10 3 1 /10 3 1 /10 3 1 /11 3 1 /11 3 1 /11 32/ 0 32/ 0 1 1960 1960 1960 1960 1 1960 ISeptembrie 2022 6 1 /11 6 1 /11 6 1 /11 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 1961 1961 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie IAugust ISeptembrie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 15 32/ 1 32/ 1 32/ 2 32/ 2 1961 1961 1961 1961 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 32/ 3 32/ 3 32/ 4 32/ 4 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 6 1 IOctombrie 1961 INoiembrie 15 15 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

2011 Pagina 66 .01.INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1961 1961 1962 1962 1962 I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2024 2024 2024 2024 2024 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 __ 2_/__3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 32/ 5 32/ 5 32/ 32/ 6 32/ 7 6 15 1 ~IA_p_r_i_1_i_e __2~ __ 1 __9_6 IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1964 1964 1964 1964 1962 1962 1962 1962 I_I_u_1_i_e _0_2~4------------~----6 __ 2 _ IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2024 2024 2024 2024 ~----------~ 32/ 7 ~ 32 / 8~ 1 1 I 1 9 6 2 I Ianuarie 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie I 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 I 15 15 32/ 11 32/ 11 33/ 0 33/ 0 1 1 IAugust ISeptembrie 33/1 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 6 33/1 33/2 33/2 33/ 3 33/ 3 15 1963 1963 1963 1963 IFebruarie 2026 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1 1 1 1 9 6 3 IMartie 1 963 IApri1ie IMai IIu1ie IAugust '" 0 2 6 2026 33/4 33/4 33/ 5 33/ 5 33/ 6 33/ 6 2026 2026 2026 2026 I 2026 2026 2027 2027 2027 2027 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie 2027 2027 15 I 33/7 33/7 33/ 8 33/ 8 33/ 9 33/ 9 33/ 10 33/ 10 1 1 1964 1964 1964 1964 1 9 6 4 IMai 1964 IIu1ie 62/ 9 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

irea 1a ( ani/ 1uni) 11a pensie I ( ani/ 1uni) I I I I I ( ani/ I I 1uni) 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 10 10/ 1 1( 1939 CTCE - Piatra Neamt - 05 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1964 1964 1965 1965 1965 1965 IAugust 2027 2027 62/ 62/ 9 9 9 9 33/ 11 33/ 11 34/ 0 34/ 0 34/ 1 34/ 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie 15 I 2027 2027 2028 2028 62/ 62/ 15 15 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 1 1965 1965 1965 1965 19651Iu1ie 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 202 8 34 / 2~1 2028 2028 2028 34/ 3 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I 2028 I /4 /4 34/ 5 34/ 5 1 IAugust 2028 2028 2028 2028 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 15 15 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 34/6 34/6 34/ 7 15 2029 2029 2029 62/ 11 62/ 11 62/ 11 2029 9 '" 0 2 9 202 2 2 9 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 15 1 34/ 7 34/ 8 34/ 8 1966 1966 1966 1966 IApri1ie IMai 2 34/9 34/9 34/10 3 4 /10 3 4 /11 3 4 /11 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IAugust 196 6 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 15 15 15 1 I o o 29 29 1967 IIanuarie 2030 63/0 Barbati 35/0 Luna s i..2011 Pagina 67 .terii Luna s i.01. anu1 pensionarii I Varsta lasiguratu1ui I I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1939 1939 1939 1939 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2001 2001 2001 2001 2001 IStagiu1 comp1etiStagiu1 minim de cotizare I de cotizare ie:.. anu1 na:.

01. 10/ 10/ 10/ 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 3 62/ 3 30/2 30/2 30/2 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 1( 1 2003 2003 2003 2003 2003 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 1 IAugust ISeptembrie 1941 1941 INoiembrie IDecembrie 10 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/ 6 1( 10 10/ 10/ 1 9 4 1 I Ianuarie 1941 1941 194 1942 1942 1942 1942 1 IFebruarie IMartie IMai I Iunie IIu1ie 200 2004 2004 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 10 1 1 1( IAugust ISeptembrie 1 10/ 1942 INoiembrie 62/ 6 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 68 .I Iunie IIu1ie IAugust 1939 1939 1939 I Iunie IIu1ie IAugust 2001 2001 2001 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 1 62/ 1 62/ 1 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 10/ ~ 1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1 9 3 9 ISeptembrie 1939 1939 1939 1940 1940 1940 1940 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie ~ 10/ 10/ 10/ 10 10/ 1 I IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 I IMai 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 I 1940 1940 1940 1940 I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie 30/1 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 10 1 9 4 0 INoiembrie 1940 1940 1940 1941 1941 1941 1941 IIu1ie IDecembrie 10/ .

2011 Pagina 69 .I Iunie IIu1ie IAugust 1942 1942 1942 IDecembrie IIanuarie IFebruarie 2004 2005 2005 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 7 30/ 7 1( 1 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 2 IMartie 1 942 1942 1942 1943 1943 IMai IIunie IIu1ie 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 10 1 1( ~ 30~ 30/ 8 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1( 10/ 10/ 1943 1943 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I 10 10 30/ 30/ 9 9 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 62/ 9 62/ 9 62/ 9 1943 1943 1943 1943 1 2006 2006 2006 30/ 10 62/ 10 30/ 10 30/ 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1944 1 1 9 4 3 IIu1ie 1943 1943 1943 1944 1944 2006 2006 10 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 2/ 11 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 4 31/ 4 31/ 4 10/ : 10/ 10/ 11 62/ 11 62/ 11 63/0 63/0 63/0 11/ 1944 1944 IMai 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2 63/3 63/3 63/3 63/4 63/4 63/4 63/5 63/5 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 11 1944 11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 4 INoiembrie 1944 1944 1944 1945 1945 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 11/ ' 31/6 31/6 31/6 31/ 8 31/ 8 31/ 8 3 1 /10 3 1 /10 11/ 11/ 11 1 1945 1945 ISeptembrie IOctombrie 11/ 1945 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

I Iunie IIu1ie IAugust 1945 1945 1945 INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2009 2009 63/ 5 63/ 6 63/ 6 63/ 6 63/ 7 63/ 7 63/ 7 3 1 /10 32/ 0 32/ 0 32/ 0 32/ 2 32/ 2 1: 1 12 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 5 IMartie 1945 1945 1945 1946 1946 IMai IIunie IIu1ie 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 1 1.2011 Pagina 70 . ~ 32~ 32/ 4 12/ 12/ 12 12 9 32/ 32/ 6 6 1. ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 63/ 8 63/ 8 63/ 8 63/ 9 63/ 1946 1946 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 1946 1946 1946 1946 1 2010 2010 2010 63/ 9 32/ 8 63/ 10 32/ 8 32/ 8 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1947 1 1 9 4 6 IIu1ie 1946 1946 1946 1947 1947 2010 2010 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 3/ 11 32/ 10 32/ 10 32/ 10 33/ 0 33/ 0 33/ 0 33/2 33/2 33/2 33/4 33/4 33/4 33/ 6 33/ 6 33/ 6 33/ 8 33/ 8 33/ 8 33/ 10 33/ 10 12/ : 12/ 12/ 13 13/ 63/ 11 63/ 11 64/ 0 64/ 0 64/ 0 1947 1947 IMai 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1 64/ 1 64/ 1 64/ 1 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 64/ 2 64/ 2 64/ 2 64/ 3 64/ 3 64/ 3 64/ 4 64/ 4 64/ 4 64/ 5 64/ 5 13 13 1947 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 7 INoiembrie 1947 1947 1947 1948 1948 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 13/ ' 13/ 13/ 13 1 1948 1948 ISeptembrie IOctombrie 13/ 1948 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

ordinii ~i sigurantei nationa1e Barbati * T* Femei < pre Luna sty1e=" s i. pub1ice stagii mi1itare pUblici gradatii special domeniu1 vo1untari. "> I Varsta lasiguratu1ui 11 na~terii Luna s i.01. po1iti~tii ~i din sistemu1 administratiei apararii nationa1e.i e s i r-e a 1a pensie ani/ 1uni) comp1etiStagiu1 minim I de cotizare ( ani/ 1uni) II ( ani/ 1uni) I CTCE Piatra Neamt 05 . in specia1itate. soldatii cu ~i statut din stagii complete ~i pentru cadre1e STANDARD minime in de cotizare activitate.2011 I II II Pagina 71 . anu1 pensionarii I a IStagiu1 de cotizare .I Iunie IIu1ie IAugust 1948 1948 1948 INoiembrie I Ianuarie I Februarie 2012 2013 2013 64/ 5 33/ 10 34/ 0 34/ 0 34/ 0 34/ 2 34/ 2 1: 1 14 14 64/6 64/6 64/6 64/ 7 64/ 7 I Septembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 8 IMartie 1948 1948 IMai I Iunie 2013 2013 2013 1 1' rl D_e_C_e_m_b_r_l_' 4+8 e 1 __9__ I Ianuarie I Februarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Decembrie I Ianuarie I Februarie IMartie L_ I_I_U_1_i_e_ O 1._3 __ 2 __ _ I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie I Februarie IMartie IMai I Iunie 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 r- 6 _ 4 /_7 _ __ 64/ 8 64/ 8 64/ 8 +- ~3 4~2 14/ 14/ 4 1' 1949 1949 1949 1949 3 4 / ~~ I I 14 14 64/9 64/9 64/9 6 34/6 34/6 34/ 8 1949 1949 1949 1949 1 6 4 /10 34/ 8 34/ 8 1 9 4 9 I Iu1ie 1949 1949 1949 1950 14 I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie 6 4 /11 3 4 /10 3 4 /10 3 4 /10 35/0 35/0 ~< 35/0 / pre> 14/ : 14/ 14/ 6 4 /11 6 4 /11 65/0 65/0 15 15/ 1950 L_ ~ __ ~ L_ 65/0 L_ 1 * ST* VARSTE de pensionare. functionarii penitenciare. wordanu1 wrap: break- word.

01.2011 Pagina 72 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 55/0 55/0 55/1 55/1 55/1 20/1 20/2 20/3 20/3 20/4 20/4 20/5 15 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 1956 1956 1956 1956 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 55/2 55/2 55/2 55/ 3 55/ 3 55/ 3 55/4 55/4 55/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 INoiembrie 1956 1956 1956 1957 1957 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 15 I 15 15 I I I 1 20/ 9 1957 1957 20/10 20/10 20/11 20/11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 15 1957 1957 1957 1957 55/ 6 55/ 6 55/ 6 21/0 21/1 21/ 2 21/3 21/3 21/4 21/4 21/5 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/9 2 1 /10 2 1 /10 2 1 /11 2 1 /11 22/ 0 15 15 15 1 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 7 IMartie 1957 o 13 3 3 55/7 55/7 55/7 55/8 55/8 55/8 55/ 9 55/ 9 55/ 9 55/ 10 55/ 10 55/ 10 55/ 11 55/ 11 55/ 11 56/0 1958 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2013 2013 2013 2014 2014 15 15 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1958 1958 1958 1958 2014 2014 2014 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 8 IIu1ie 1958 1958 1958 1959 2014 2014 2014 2014 2015 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 56/0 56/0 56/1 56/1 56/1 22/ 1 22/ 2 22/ 3 22/ 3 22/4 22/4 22/ 5 16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 1959 1959 1959 1959 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 56/2 56/2 56/2 56/3 56/3 56/3 56/4 56/4 56/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 9 INoiembrie 1959 1959 1959 1960 1960 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 16 I 16 16 I I I 1 22/9 2 2 /10 2 2 /10 2 2 /11 2 2 /11 1960 1960 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 16 1960 1960 1960 1960 56/ 56/ 56/ 6 6 6 23/0 23/1 23/2 23/3 23/3 23/4 23/4 23/5 23/5 23/ 6 16 16 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 0 IMartie 1960 o 17 56/7 56/7 56/7 1961 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2017 2017 2017 2018 2018 56/8 56/8 56/8 56/ 56/ 56/ 9 9 9 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1961 1961 1961 1961 23/7 23/8 23/ 23/ 23/10 23/10 23/11 23/11 24/0 16 16 16 1 2018 2018 2018 56/10 56/10 56/10 56/11 56/11 56/11 57/ 0 9 9 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 1 IIu1ie 1961 1961 1961 1962 2018 2018 2018 2018 2019 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 73 .

01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1962 1962 1962 IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 57/ 0 57/ 0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 24/1 24/2 24/3 24/3 24/4 24/4 24/5 17 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 1962 1962 1962 1962 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 17 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 2 INoiembrie 1962 1962 1962 1963 1963 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie I 17 17 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I I 1 24/9 2 4 /10 2 4 /10 2 4 /11 2 4 /11 1963 1963 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 17 1963 1963 1963 1963 57/6 57/6 57/6 25/0 25/1 25/2 25/3 25/3 25/4 25/4 25/5 25/5 25/ 6 17 17 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 3 IMartie 1963 o 21 57/ 7 57/ 7 57/ 7 1964 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2021 2021 2021 2022 2022 57/ 8 57/ 8 57/ 8 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1964 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1964 1964 1964 1964 25/7 25/8 25/ 25/ 25/10 25/10 25/11 25/11 2 6/0 17 2022 2022 2022 9 9 1 9 6 4 IIu1ie 1 964 1 964 1 964 1965 2022 2 022 2 022 2 022 202 3 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I 17 17 1 58/ 0 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 74 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1965 1965 1965 IFebruarie IMartie IMai 2023 2023 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2 6/1 26/ 2 2 6/3 2 6/3 2 6/4 2 6/4 2 6/5 18 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1965 1965 1965 1965 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 5 INoiembrie 1965 1 965 1 965 IIanuarie IFebruarie 18 I 2024 2024 2024 18 18 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie1 IIu1ie IAugust I IMartie IMai IIunie IIu1ie I 1 1966 1966 1966 1966 2024 2024 2024 26/ 9 0 2 6/1 2 6/1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2024 2024 2024 2025 58/ 6 58/ 6 58/ 6 18 1 1 1966 966 1966 1966 2 6/1 2 6/1 27/0 27/1 27/2 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IMartie 1966 o 25 5 5 58/7 58/7 58/7 58/8 58/8 58/8 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 59/0 27/3 27/3 27/4 27/4 27/5 27/5 27/6 27/7 27/8 27/9 27/9 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /11 2 7 /11 28/0 18 18 18 1 1967 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2025 2025 2025 2026 2026 18 18 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1967 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1967 1967 1967 1967 2026 2026 2026 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 7 IIu1ie 1967 1967 1967 1968 2026 2026 2026 2026 2027 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 75 .01.

mediu Brut "> anua1 (lei) Net Sa1ariu1 1938 1947 168 261 293 335 366 397 337 365 1948 1949 1950 1951 CTCE - Piatra Neamt - 05 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1968 1968 1968 IFebruarie IApri1ie IMai 2027 2027 59/0 59/1 59/1 59/2 59/2 59/3 59/3 59/4 59/4 59/5 59/5 59/ 59/ 6 6 28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/ 6 19 2027 2027 2027 2027 2027 1968 1968 1968 1968 IIu1ie IAugust IOctombrie INoiembrie 28/7 1 1 9 6 8 IIanuarie 1968 1 968 1 968 IFebruarie IApri1ie 2028 2028 2028 19 19 1 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie I IMai IIu1ie 2028 2028 I 1969 1969 1969 1969 IAugust 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2 9/1 29/ 2 2 9/3 2 9/4 2 9/5 1 IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IApri1ie IMai 59/7 1 1 1969 1969 1969 1969 59/ 59/ 9 9 29/ 6 2 9/7 2 9/8 29/ 2 9/1 2 9/1 9 0 1 1 9 6 9 IIu1ie 1969 1969 1969 1970 IOctombEie INoiembrie IIanuarie 2029 2029 2030 59/10 59/10 59/11 59/11 60/0 1 1 19 19 2 '__ * ST* ~-=---------'--------'-----------'--------J 30/0 < / pre> SALARIUL MEDIU ANUAL * T* < pre sty1e=" wordAnu1 wrap: break- word.2011 Pagina 76 .01.

297 o 28 1 . ) 1 . 601 2 . 102 I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2. 872 o 24 3 . 525 2 . 005 1. 289 1. 827 2 . 108 2 .1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 196 1 967 1 968 196 9 6 403 447 487 536 593 671 747 784 854 898 947 1 . 721 2 . 285 3. 391 1 . 773 2 . 813 1. 595 1 . 107 1 . 083 1 . 317 3 .01. ~ o 46 1 .2011 Pagina 77 . 370 410 456 499 549 619 684 726 ~~ ~ 802 833 880 932 965 1. 339 1 . 344 2 . 224 3 . 115 1 . 340 2 . 457 2 . 210 1 . 248 1 . 498 563 663 1. 318 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 . 818 2. 964 2 . 337 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 936 3. 180 1 . o 11 2 . 238 2. 602 2 . 139 1 . 471 1 . 179 1 . 855 2 . 712 1.

2011 Pagina 78 .wrap: Incepand ziua. "> Actu1 ( lei) normativ care prin ~ stabi1it ~ I I Sa1ariu1 minim I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 166 166 166 166 220 220 350 350 350 400 1958 1959 1 I 1960 400 400 475 I 475 1 963 1 964 1 965 1 septembrie 475 475 I 475 550 I 196 1 967 6 1 august 550 550 700 700 I 1 968 196 9 1 martie 1 mai 700 700 1970 750 800 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .1988 1989 3 422 2 3 < / pre> 3 946 063 381 3 4 _L_ ---'-- 538 010 ____J 1 990 '---- * ST* 1 9 9 1 . breakcu luna word.2 0 1 0: Sursa: Institutu1 Sa1ariu1 National mediu brut lunar de Statistica comunicat de Institutu1 National de ANEXA 8 SALARIUL MINIM FE TAPA * T* < pre sty1e=" Anu1 word.01.

975 6 . 124/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 499/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. nr. 19/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 774/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr.600 1 7 . 600 3 0 . 2 1 8 / 1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 780/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 2 2 000 000 I I I 1)1 I 1 1 1 martie 1 apri1ie 1 mai septembrie noiembrie ianuarie martie 1 mai septembrie noiembrie 1 ianuarie martie 1 mai octombrie decembrie I I I I I 2 000 3 . 000 40 200 45 000 I I I I I I I I I I 15 martie 1 iu1ie 1 995 1 apri1ie I I I 45. 184/1 995 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 425 1 1 1 1 I 425 425 425 425 I 500 500 1 500 2 .1 5 0 1 1 . 000 I I I Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui nr.920 1 5 .01.2011 Pagina 79 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 5 7 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 90/1994 353/1994 6 5 . 5 8 6 / 1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 94/ 1993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 6 0 . 208/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 1 4 9/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 1 800 800 I 000 1 000 1 . 500 9 . 140 1 . 775 7 . 675 5 . 000 Hotararea Guvernu1ui nr. 500 august iu1ie august septembrie 1 . 000 7 5 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 133/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr.2 o 0 12 .1971 1972 1 1973 1974 1 1975 1 1976 1977 1978 1979 1 1980 1981 1982 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 990 1 991 iu1ie 1 1 septembrie 1 . 683/1993 I I I I I 1992 1 1 1 993 1 1 1 1 1 994 I I 8 .2 o 0 1 1 1 2 2 2 I ~~ 0 0 0 0 o o o o ~ ~ 1 2 1 . 215 16.1 5 0 4 . 000 I I I Hotararea Guvernu1ui nr. 000 6 5 . 140 1 .

a rea ra Guvernu1ui Guvernu1ui nr.0 0 0 I I Ho t. 051 / 2o07# 947 /2008# 9474 /2008# 947 2 L- o 09 L- ~ ~~--~------------------------------~< / pre> * ST* NOTA? : Pub1ice Ministeru1 Muncii. 1 / 2 000 166/2000# 94. ra Ho t.000. nr.000 97 . 000 350 .a rea ra 1 . Fami1iei ~i Protectiei transmite Socia1e catre Casa Nationa1a de Pensii CTCE - Piatra Neamt - 05 . 000 150 000 2 2 5 . Sursa: Ministerul Muneii. 000 750 .01.a rea ra Ho t. nr. 11 I I 0 Ho t. 1 1 766/ 2 825 /2 o o 05# 947 06# 947 2 008 15 0 0 15 4 0 ( RON) Hotararea Hotararea Ho t. 000 27/ 1997 Ho t. 000 . Fami1iei ~i Protectiei Socia1e date1e pentru cGm]Slletarea anexei nr.a rea ra 231/2001 11 . 037 nr.199 6 1 august I 1 1 1 februarie august octombrie apri1ie 1 mai 75. 2 003 1 ianuarie Hotararea Guvernu1ui 0 12 50000 2 2 400 .a rea ra 1 507 1 .a rea Guvernu1 ui nr.0 0 0 2 5 0 . nr.a rea ra Guvernu1 ui nr. I 11 . ra 468/1997 1 998 199 9 1 Ho t. 051 1. 1 1 2 1 /2001# 9 o 5 / 2 002 # 94 o o o o 04 05 1 1 ianuarie ianuarie 1 iu1ie ianuarie ianuarie ianuarie octombrie 12 13 13 13 800 100 10 000 000 (RON) Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui 515/ 2 346/ 2 o o 03# 94 04# 94 2 2 06 07 1 1 1 1 1 30 Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui nr.000 I I Ho t.000 Ho t. nr. nr._--------------------------------~~.2011 Pagina 80 .000 0 000 00 . nr.a rea ra Guvernu1 ui Guvernu1 ui nr.00 400 .a rea Guvernu1 ui nr. 2 450 Hotararea 2000 1 1 2001 1 2002 1 martie martie februarie decembrie I 11 7 o o 1450. r---------r--------------+----------. 594/199 6 I~ 1 997 I 9 7 . 8.000 11. nr. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful