LEGE

privind

nr. 263 din 1 6 decembrie 2010 sistemul unitar de pensii publice
PARLAMENTUL IN :MONITORUL OFICIAL

EMITENT: PUBLlCAT

nr.

852
prezenta

din

20

decembrie

2010

Parlamentul CAP. I Dispozitii

Romaniei

adopta

lege.

generale

ART. 1 Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat ~i se exercita, conditiile prezentE legi, prin sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari denumit in continuare sistemul public de pensii. ART. 2 Sistemul public de pensii se organizeaza ~i functioneaza avand de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statui organizeaza ~i garanteaza sistemul public de pensii bazat pe acelea~i norme de drept, pentru p,articipantii la sistem; b) principiul ob Liqa t.i v i t.a i , t.i potrivit ca ru i a persoanele s i, juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, de asigurari sociale exercitandu- se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice ~i juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu- se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili s i, beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in e ce ee s i. s i t.ua e juridica, t.i in ceea ce drepturile ~i obligatiile prevazute de lege; e) principiul repartitiei, pe baza fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin public de pensii, conform legii; f) principiul solidaritatii sociale, cQnform caruia participantii la sistemul public de pensii i~i asuma reciproc obligatii ~i beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor de lege; g) principiul autonomiei, pe administrarea de sine statatoare a sistemului public pensii, conform legii; , h) principiul imprescriptibili1Jatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i) principiul incesibilitatii, potrivit ca ru i a dreptul la pensie nu poate fi cedat, tota sau partial. ART. 3 (1) in intelesul legi, termenii de mai jos au urmatoarele ~i expresiile semnificatii: a) asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina ~i sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum ~i persoana fizica ce achita, in nume contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi; pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea b) Ministerului Nationale, Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor de in din sistemul national de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala; c) contract de asigurare scc i a La contractu 1 incheiat voluntar intre persoane fizice s i, casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii; d) contribuabil persoana f i.z a sau i.c juridica ce p La t e st.e con t.r i.bu i. de a si.qu t.i rar i, sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi; e) de c La ra t.i.e individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensi: pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfa~oara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii; f) dec lara tie nom i.na La de asigurare ev i derrt.a norn a La a a s i qu ra t.i Lo r s i, a obligatiilor i.n de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita ~i depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, pre cum ~i la casele de pensii sectoriale; g) locuri de mun oa in cond i t.i i. deosebite locurile de mun oa unde gradul de expunere L, factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii ~i sanatatii in munca a asiguratilor; h) locuri de mun oa in cond i t.i i. speciale locurile de munc a unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel put in 5 0 % din timpul normal de munc a , poate conduce in timp la Lmbo Lnav i r i. profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

1

sanatatii in munca a asiguratilor; i) locuri de munca in alte conditii locurile de munca ~i activitati din domeniul apa rar i i, na t.i ona Le , ordinii publice s i, s i qu ran t.e na t i oria i. Le care implica pericol permanent ~ de va t.ama re co rpo.r La grava, e invaliditate, mutilare, suprimare a v i e t.i L ori de pierdere a Li.be rt.a i. t.i captivitate, terorism, r ap i r i , Lua r i, ca ostatici ori alte asemenea s i t.ua i i. t s: pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie; j) perioade asimilate perioadele pentru care nu s- au datorat sau p La t i t; co nt.r bu t.i L d i asigurari sociale ~i care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de k) p re st.a i. de a si.qu t.i rar i, sociale veniturile de inlocuire acordate la riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate; l) punctaj lunar numa ru L de puncte realizat de asigurat intr- 0 luna, calculat prin raportarea ca~tigului salarial brut lunar/ soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sGciale, la ca~tigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de ,Statistica; m) punctaj anual numa ru L de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendar ob t.i nut; prin Lmpa r t.i rea la 1 2 a sumei punctajelor lunare; n) punctaj mediu anual numa ru L de puncte realizat de prin raportar punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de numarul ani lor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege pensionarii; 0) riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, ob l i qa institutii sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, ba t ra ne t.e s i, deces) p) stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s- au datorat contributii de a s i.qu i sociale la sistemul public de pensii, precum ~i cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat ~i platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii; q) stagiu de cotizare in specialitate perioada in care 0 persoana din sistemul nation de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, pre cum ~i din sistemul administratiei penitenciare s- a aflat in una dintre urmatoarele situatii: 1. a avut calitatea de cadru militat'in activitate; 2. a indeplinit serviciul militar (Sa m;i-l\'htarn termen, i militar cu termen redus, elev unei ~coli militare/ ~coli de agenti de politie~sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politi~tilor ~i functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; 3 a fost concentrata sa u mobilizata ca rezervist; 4 a fost in captivitate; • 5 a avut calitatea de fUl'lctJonar public cu statut special in institutiile din sistemul aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, precum ~i din sistemul administratiei penitenciare; 6. a avut calitaEea de militar angajat pe ba za de contract ~i/ sau de soldat s i, gradat voluntar; r) stagiu complet cotizare perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala; s) stagiu de cotizare necesar perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege, in f unc t.i e asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de de cotizare perioada minima de timp pr-e vaz u t a de prezenta lege in cal stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei pensionare; considerata stagiu stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, d pentru stagiul de cotizare ~i acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante; v) pentru va r st.a standard de pensionare va r st.a stabilita de prezenta lege, barbati ~i femei, in conditiile legii, la care ace~tia pot obtine pensie pentru limita de varsta, precum de lege. ~i varsta din care se opereaza reducerile prevazute lunar brut ( 2) in sensul prezentei legi, prin ca s t.i q salarial brut! so Ida brutal salariu intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impoz itul ui pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
ART. ( 1) 4

~i

De la data Ln t ra r i i, in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii ~i Alte Publice, denumita in continuare Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii preia personalul, precum CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare ~i f unc t.i ona re , ~i drepturile ~i obligatiile acesteia. prin CNPP s i, prin ( 2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza casele de care se infiinteaza, prevazute pensii sectoriale, functioneaza atributiile ~i indeplinesc de prezenta lege. ( 3) in subordinea CNPP functioneaza de pensii, in fiecare case judetene Bucure~ti, denumite in municipiu- re~edinta de judet, precum ~i Casa de Pensii a Municipiului continuare case teritoriale de pensii.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

2

(4) CNPP poate case locale de pensii, in functie infiinta de numarul ~i structura care functioneaza sub conducerea ~i controlul asiguratilor, casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii Bucure~ti. a Municipiului ART. 5 (1) sistemului public pot fi cetateni romani, ce t a t en i. ai altor Asiguratii de pensii pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau re~edinta in state sau apatrizi, Romania. altc ( 2) Pot fi a s i qu ra t.i. ai sistemului public de pensii s i, ce t at.en i. r oman i , i state ~i apatrizii care nu au domiciliul sau re~edinta in Romania, in conditiile de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. ( 3) Asiguratii au ob L'i qa t.i a sa p l.a a soa con t.r i.bu i. de a si.qu t.e t.i rar i, au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi. ART. 6 ( 1) in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, legii: I. a) persoanele care de s f a soa ra ac t.i v i t.a t.i. pe baza de de munc a , inclusiv soldatii ~i gradatii voluntari; b) f uno t.i ona r i L publici; c) cadre Le militare in activitate, s o Lda t.i L s i, q rada t i L politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul din domeniul apararll nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale; II. persoanele care i~i desfa~oara activitatea in functii sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatore~ti, precum s i, membrii cooperatori dintr- 0 o rq an i za t i e a coope ra t i e i, me st.e suqa'r s t.i , e ca ror drepturi s i, obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de drepturi barie s t i. lunare, ce se a s i qu ra din bugetul asigurarilor pentru ~omaj, in conditiile legii, denumite in continuare ~omeri; IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu t.i n de 4 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ~i afla in una dintre situatiile urmatoare: a) administratori sau manageri care au contract de administrare ori de managemen b) membri ai intreprinderii individuale intreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate sa ac t.i v i t a t.i. economice; d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V. cadre Ie militare trecute in rezerva, politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se bugetul de stat, in conditiile legii; VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele de cat; cele salariale, din: (1) definite potrivit art. 7 alin. pct. a) drepturi de autor ~i drepturi conexe, ~i completarile ulterioare, Legea nr. 571/ 200S ]Slrivind Codul fiscal, cu modificarile cu regularitate sau in mo~ ocazional; b) contracte/ conventii incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe ba za de contract de asigurare soc in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical ~i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute lege, neintegrate in sistemul public, pre cum s i, orice persoana care do re st.e si se asigure, sa i~i completeze venitul asigurat. ART. sau fizice ( 1) Pe-t-s'oa Le jur idice ne la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii alin. (1) pct. I pr eva zu t.i la art. 6 s i, II, denumite in continuare angajatori, .i ns t.i t.u L t.i care efectueaza plata drepturilor some r i i. pr eva zu t.i la art. 6 alin. (1) pct de ~omaj pentru III, pre cum s i, I ns t.i t.u i i Le care efectueaza t plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de ~i casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala. ( 2) in s i t.ua a in care se constata t.i erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. ( 1 ), indiferent de cauzele producerii acestora, ~i/ sau mod i f i.c r i, ale datelor a pe baza ca ro ra stabilesc stagiul de cotizare ~i punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna 0 de clara t i e n orn a La de asigurare i.n rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa ~i declaratia pe care 0 modifica. (2) pre cum ~i cea prevazuta la alin. ( 3) De c La ra t.La p reva zu t.a la alin. (1), au rE juridic al unei declaratii pe propria raspundere. ART. 8 pr modul in care angajatorii, ( 1) CNPP, pr in casele teritoriale de pensii, controleaza dispozitiile legale plata drepturilor de s oma j respecta ~i institutiile care efectueaza de plata, declaratiei nominale privind intocmirea ~i depunerea de asigurare ~i a obligatiilor precum termenelor de depunere. ~i respectarea (2) sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul Casele de pensii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

3

apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea ~i transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum ~i termenele de transmitere. ART. 9 ( 1) Angajatorii, pre cum ~i institutiile care efectueaza plata drepturilor de ~omaj sunt reprezentantilor CNPP ~i ai caselor teritoriale de pensii obligate sa puna la dispozitia toate documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. ( 2) Angajatorii din domeniul apa ra r i i, na t.i oria , Le ordinii publice s i, au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurariIor sociale de stat. ART. 10 ( 1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2 0 0 1, de cIara t i a norn i na La de asigurare prev ( 1) s i, (2) la art. 7 alin. constituie documentul pe baza stabile~te stagiul de in sistemul public mediu anual pentru public de de pensii ~i punctajul pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. c) (2) c) , in cazul persoanelor prevazute la art. alin. I lit. 6 declarati s i, (2) la art. 7 alin. (1) prevazuta constituie singuruI pe baza caruia se stab: stagiul de cotizare in sistemul public de pensii ~i punctajul la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) in s i t.ua i Le in care, t.i pentru perioadele prevazute la alin. (1) s i, ( 2 ) derul raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare ~i a punctajului anual, pot fi valorificate ~i alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii. (4) (3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. revine persoanei cauza. ART. 11 ( 1) pct. IV care au cel put in varsta ( 1) Persoanele prevazute la art. 6 de individuale de asigurare. sunt obligate sa se asigure pe baza se depune in termen de 3 0 de zile de la data ( 2) De cLa rat.La .i.nd i.v i.dua La de la casa teritoriala de pensii competenta, incadrarii in situatia prevazuta la in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. ( 3) Venitul lunar asigura~pentru persoanele rnen t.i oria e la alin. t (1) este cel stabili de cIara t i a .i.ndi.v i.dua La de asigura'ICe s i, nu poate fi mai mic de cat; suma r epr ez en t.and 3 5 % din ca st.i.qu salarial L mediu brut utilizat) la fundamentarea bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat s i, mai mare de cat; valoarea corespunzatoare a de 5 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut. ( 4) Se excepteaza de la ol::5ligativitatea depunerii de cLa ra t.i e i. de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, da ca beneficiaza de una dintre categoriile de pens prevazute de prezenta lege sau da ca se regasesc in s i t.ua i Le prevazute t.i la art. 6 alin. (1) pc t . I, II, III ~i V. ( 5) in s i t.ua t.i.a asiguratilor p reva zu t i, la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale Be asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ~i are acela~i regim juridic cu aceasta. ( 6) Su!) aspectul de c La ra r i i , ca Lcu La r i i , r e t i ne r i i. s i, p La t.i i. con t.r i.bu i i Lo r individuale t de a s i qu ra r i, sociale, p.l a t i t.o L de venit ru prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. ( 7) Platitorii de venit pr eva zu t.i la alin. (5) nu au obligatia depunerii deo La ra t i e i. pentru persoanele care au ~i calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. ART. 12 ( 1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala ~i casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. sociala se incheie in forma scrisa efecte ( 2) Contractul de asigurare de la ~i produce de pensii. data inregistrarii acestuia la casa teritoriala ART. 13 in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de ( 1) Venitul asigurat inscris prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei asigurare sociala poate fi modificat caz, prin incheierea unui act e d.i i.oria la contractul t L de individuale de asigurare ori, dupa asigurare sociala. (2) individuala sociala constituie Declaratia de asigurare ~i contractu 1 de asigurare titluri s i, devin titluri executorii la data la care creanta de creanta bugetara este scadenta, conform legii. ART. 14 derularii asigurarii in baza declaratiei ( 1) in s i t.ua a in care pe parcursul t.i ca exista perioade in care nu se realizeaza individuale de asigurare venituri, se face dovada casei teritoriale de pensii, la cererea asiguratului sau din initiativa declaratia poate fi suspendata.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

4

institutie publica sau alta institutie care astfel de informatii.a I Le de a si. c) ( 2) Constituie stagiu de cotizare perioadele de pan a la data de 1 aprilie 2001 persoana: a) s.i i.icasele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata :. 15 ~ ( 1) in sistemul public de pensii. soc se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului. pre cum :. de munc a a sa cum sunt reglementat art. ( 4) in cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate. termenele de transmitere prevazute la a alin.qu rar i Lo r sociale de stat cuprinde veniturile s i. ( 1) pct. 2 011 Pagina 5 ..ua i Le prevazute t. ( 1) II asigurarilor 20 Bugetul sociale de stat a si. (lJ~ pct..i ale persoanelor pentru care CNPP :.iInternelor. contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi. i Uniunii Europene. (2) ART. V. in vigoare a prezentei IE in cazul persoanelor prevazute la art.(1) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin. p re st. in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte :.a t i Le s i.t i Le stabilite i care Romania este parte. anterioara datei de 1 aprilie 2001 ART. r oma n i . (1) pct. obligatiile s i.a.. in vigoare a prezentei lee in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. la cererea CUPP s i. i ce t a t.ialte drepturi de asigurari sociale.. sunt furnizate gratuit. 6 alin. caz.en i. dupa cum urmeaza: a) 3 pentru fiecare an lucrat in cond i t. c)..i L de mun oa se care constituie acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu. ai statelor membre ale Spatiului Economic European. 18 conform legii. b) are stabilite drepturi vechimea in munc a in baza prevederilor Decretului. precum:. s i. data Ln t rar i i. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta.. ( 2) se stabilesc prin ho t.i. 19 perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza :. pre cum :. data Ln t ra r i i. d) perioada cup r i.i/ au regulamente s comunitare.. 49.i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. republicat. pana intrarea in vigoare a prezentei c) perioada cup r i. in cazul persoanelor la art...n sa intre 1 ianuarie 2010 s i. ART. ( 2) Datele cu caracter personal actualizate pentru t ot. a case pensii sectoriale. a 11.i i. in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile :.. deosebite de munc a : b) 6 pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de mun oa r c) 1 pentru fiecare an lucrat in alte cond i t. conditii speciale al te condi tii.i i.a aflat in una dintre s i t. precum:.. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor :. ( 3) in sistemul public de pensii.Ln ut. in corid t. 29 alin. nu se datoreaza contributi sociale. Bugetul ART. cu modificarile :.qu rar i.01 . stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei. deosebite. ce t a t.i rar i.. conditii speciale sau alte corid t. de oricare alta autoritate. I lit. res. 19/ 2000 privind sistemul public d pensii :.n sa intre 1 aprilie 2001 s i..ederea in Romania. (2) ( 3) Datele prevazute la alin. I lit.icompletarile ulterioare. 6 alin. stagiile de ( 2) La stabilirea drepturilor de a s i qu ra r i.. stagii de in conditii normale.a re a Guvernului. cheltuielile sistemului CTCE Piatra Nearnt o 5 . ART.i/ au efeo~eaza s plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul :. 17 ~ ( 1) Constituie stagiu de cotizare perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legisfatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1 pentru perioadele realizate in grupa I. ev i derrt.p'ectivin cond i t.i platesc contributii de asigurari sociale prin acordurile sau conventiile internationale la in alte tari. pentru strainii care au inregistrata rezidenta/ :. obligatiilor de a si.i la art.u L. i de cotizare realizat in conditii deosebite.a drepturilor s i.Le qe nr.qu t. 16 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de a) vechimea in mun oa recunoscuta pentru stabilirea la data de 1 aprilie (2) asigurari 2001 vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea in cazul persoanelor b) prevazute la art. sociale se achita in moneda nationala. CAP. ( 3) Constituie stagiu de cotizare s i.i ( 1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii din Romania..ialte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. modaLi t. timpul util la pensie realizat de agricultori.en i. 118/ 1990 privind unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 6 martie 1 9 4 5. 6 alin.iperioadele realizate sau recunoscute ca atare in alte tari. detine ( 4) Cont.iAdministrarea Bazelor Date. sociale se iau in considerare de asigurare cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania. ra ART. ai Elvetiei s i.

numai d asigurarilor sociale acoperirea deficitelor din anii precedenti de stat. cheltuielile organizarea s i. de intarziere.i u Lu i. pana buget.qu rar i Lo r sociale de stat a fost adoptati cel pu t. p La t. din anul curent al bugetului asigurarilor sociale stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. in situatii veniturile bugetului dupa epuizarea fondului de rezerva.bu i. ( 3) Defici tul din anii p re ce de nt. respectiv.o prevazute t r la alin identifica situatiile in ~aEe angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale. functionarea sistemului public de pensii.e sume pentru art.e este excedentar. precum s i. ca se Le de pensii sectoriale s i. ANAF transmite CNPP veniturile realizat persoanele altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. ART. ART. ART. ART.i t. ( 3) CNPP. pe baza propunerilor CNPP ~i ale institutiilor care au subordine case de pensii sectoriale. f i riarrt.i. b) ( 2) Eventualul deficit curent al bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat se acopera din fondul de rezerva. ( 3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul a si. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.me st. bugetar.i a si. a corda reciproc s i. dobanzi ~i pe na Li t.de pensii. dupa regularizarea cu bugetul in limita sumelor primite de acesta. nivelul dobanzilor stabilindu.i n 3 zile inainte de expirarea exe rc i t.se prin conventii ART. ANAF au obligatia reciproc ( 2) CNPP. nu p r i. 24 in a ( 1) Excedentele anuale ale bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat pot fi utilizate de stat. (3) I s i. potrivit legii.r i. denumita in continuare ANAF. de la bugetul de stat.L s i. ( 4) Institutiile prevazute la alin. sociale. ( 4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii.i n f orrna i. b). care se aproba prin legile bugetare anuale. potrivit destinatiilor aprobate prin lege. ( 5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituiri acestuia. s i. 27 public de asigurari sociale CTCE Piatra Neamt o 5 . casele de pensii sectoriale sa i~i transmita de a s i qu ra r i. 26 deficitului bugetului motivate. b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului sociale stat.La Nationala de Adminis ( 1) in termen de 6 luni de la publicarea CNPP ~i casele de pensii sectoriale Fiscala. 2 011 Pagina 6 . 21 lit. la sistemul fondurilor ~i obligatiilor participantilor de pensii administrate privat. pe baza . ( 2) Din veniturile bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale anual pan a la 3 % de pentru constituirea unui fond de rezerva. precum ~i din alte venituri. declarate informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia si .i sociale. 22 ( 1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera prestatiilc de asigurari sociale din sistemul public de pensii.01 . ART. gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe Ie au in administrare. se ap l i ca in prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent.qu rar i Lo r sociale stat ~i Ie transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. de asigurari t. ( 4) in s i t.Ll. au obligatia sa a drepturilor coreleze bazele proprii de date unei evidente corecte ~i unitare de pensii. s i.a rea unor alte cheltuieli prevazute de lege. 23 prezentei legi. 25 sociale de stat sunt purtatoare de doba nz i . ( 2) Guvernul elaboreaza anual. 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) con t. Aqe nt. potrivit prevederilor art. pentru acoperirea in mod exceptional. proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. urmator. Disponibilitatile bane~ti ale asigurarilor incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului. ( 3) Fondul de rezerva cumulat nu poate nivelul cheltuielilor prevazute pentru anu depa~i bugetar respectiv. pe care il supune spre aprobare Parlamentului. asigurarilor sociale de stat. cu sume care se aloca asigurarilor sociale de stat se completeaza CAP. 21 lit. (6) Fondul in care bugetul asigurarilor sociale de rezerva se de s t. III Contributia ART. (5) dupa depunerea de clara t i i Lo r fiscale.ua a in care legea bugetului t. ANAF.a t. dispunand masurile prevazute de lege.e Cle angajatori.

care 1 0 . CTCE Piatra Neamt o 5 . 6 (2) Cote Ie de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de deosebite. (3) inclusa ~i cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat. 3 0 . la data intrarii in vigoare a prezente: legi. ART.i i.Le st.i la art.i i.nd i. b) din Legea nr. 4. na t. speciale ~i alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor s i.i. ( 2) Pentru a s i qu ra t i i. speciale de mun oa s i. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.dua La de a si. 6 alin. cu modificarile ~i completarile ulterioare. s i.i i . datorate de din ~i angajati. metodologiei de incadrare prevazute de Ho t. 30 ( 1) in sensul prezentei legi. 2 s i. 28 ( 1) Corid i. 6 alin.a i Le t s i. (2). ART. t explorare. exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare. sunt incadrate in conditii speciale de munca. specifice pentru politi~ti.i t. publice i s i. cu mod i f i ca r i Le ulterioare. s i qu ran t. (1) lit.i i.i pentru s ome r i . oo nd i t. normale de munc a .t. speciale ~i alte conditii de munca. sunt: a) 31. ordinii publice ~i sigurantei nationale. 10 5% datorate de ariqa j a t.r nud. zone Ie I ~i II de expunere la radiatii.v t. I lit. conditii speciale s i. de domeniul apararii din nationale.i L speciale sunt cele din: a) unitatile miniere. 1.e prin ho t. 5% datorate de ariqa j a t. f) activitatea a r t i s t. c) activitatile din domeniul apararii nationale. cu mod i f i ca r i Le s ulterioare.i. e) ac t. I ns t. deosebite ~i speciale. na t. potrivit art.01 . 2 9 4 / 2 0 0 1 privind stabilirea locurilor de munca ~i a activitatilor cu conditii deosebite.a de asigurari sociale din momentul Lnc ad ra r i L in una dintre se da toreaza situatiile prevazute la art.of din ca angajati.i ona Le . II.i n 5 0 % din timpul normal de mun oa in luna respectiva. t. d) avia~ia c i v i La . republicata. ART.qu rar i.i. perioadele care un asigurat care i~i desfa~oara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca ~i/ sau in concediu de odihna. o rd i.Le de munc a in care se de s f a soa ra activitatea a s i qu ra t. (1) pct. 8 % datorate de angajatori. in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I ~i II de munca ~i care. V. 20 alin.i . in care sa La r i a t. au de s f a su activitati de cercetare. deosebite.a re a ra Guvernului. 1. b) 36.(1 in sistemul public de pensii sunt contribuabili. 1. alte cond i t. (1) contractu lui de asigurar sau de la data incheierii sociala. 3% pentru cond i t. perioada anterioara datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 3% pentru cond i t. cu modificarile ulterioare. b) ac t.i i. 2 0 .'fice lpentru cadrele militare in activitate.u nr.qu rar i Lo r pentru soma j .i i.t i Le prezentei legi.u e care. 6 alin.bu e .i i. ( 2) in domeniul e. in vigoare a prezentei legi. alte cond i t. speciale s i.i ca de s f a su ra t. 6 alin. (2 Periodic. pre cum alin. (1) pct. ART. s i. locurile de munc a in corid i t. de munc a normale.i v i t. s i. b) angajatorii ~i institutiile care efectueaza plata ajutoarelor persoanelor in situatia prevazute la art. conditiile (3) Cote Ie de contributii de asigurari socia Ie. dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale.i Lo r din sistemul public de pensii pot fi normale. datorate de anqa j at. speci. 6 alin. deosebite de munc a . 2 5 .a Le prevazute t.e i. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale. este asimilata e) persoanele prevazute la art. asimilate angajatorului in oo nd i t.a rarea Guvernului nr. 31 ( 1) Co n t r i bu t i. ( 3) Procedura de reevaluare pr-e vaz u t a la alin. pentru personalul care i~i desfa~oara activitatea in subteran cel pu t. sociale pr-e vaz u t a la alin. pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. daca cel put in in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca. prevazut la al: ( 1) lit. de actele normative cu regim clasificat emise pan a la data intrarii in vigoare a legi.i i. Le incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. VI. speciale ~i alte conditii de munca. ( 4) Este asimilata stagiului de cotizare in cond i t. care administreaza bugetul a si. IV s i. speciale de mun oa . 8 % datorate de angajatori.a in profesiile prevazute in anexa nr. pr eva zu t.i i.i. 82 2 / 2 0 0 4 privind stabilirea locurilor de rm activitatilor cu conditii deosebite. 3. elaborata in termen de 9 luni de la data Ln t ra r i i. ( 5) Constituie stagiu de cotizare realizat in cond i t.Li.i L speciale prevazute la a (1) lit. 3% pentru cond i t. datorate ~i anqa j a t. s i. 2 011 Pagina 7 .n i.i i. ( 1) pct. b). 1 9/2 0 0 0. 5 % datorate de anqa j a t. locurile de munc a in corid i t. explorare. speciale ~i alte conditii. de Ho t.i in anexele nr. 8 % datorate de ( 4) in cota de con t r i.ab i.i v i t.t i Le i desfa~oara activitatea pot fi normale. c). ordinii publice ~i sigurantei nationale. un i t. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat.pa rar a i.i oria .a rarea Cuv e. c) 41. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. (2) se s t. prevazuta de Legea nr. 10. din 2 in 2 ani. c) persoanele juridice la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii prevazuti la art. (1) pct.a i Le de cercetare. 29 ( 1) Sunt incadrate in cond i t. i. locurile de mun oa stabilite in baza criteriilor ~i metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.

6 alin.tigul salarial brut lunar in lei. s i. pentru care (1) CTCE Piatra Neamt o 5 .qu rar i. pentru veniturile din activitatea de s f a su ra t. in perioada de reducere temporara a activitatii. venituri ( 9) in mod facultativ.qu rar i. sociale. VI lit. 6 alin. sociale pentru persona roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este ca:.i alin.qu rar i. 6 brut/ solda bruta. (1 pct. IV:. ART.qu rar i. (2) se lunar de ca t. pr eva zu t. ( 1 0) Con t r i bu t i. 6 alin. la art. ART. prevazuti alin. plata individuale de a si. I din bugetul asigurarilor pentru b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati :. pentru a s i qu ra t i i. (1 pct. VI lit.a de a si. 3) Asiguratii p reva zu t i. cu e xc ep t.e de la prevederile alin. de ca t re : s i. ( 5) Calculul s i. se poate face s i. respectiv de catre angajatorii acestora se fi lunar de catre angajatori. a) sau.. sociale. (1) pct. la cerere. in completarile ulterioare.i.i alin. (2 Calculul:. pentru a s i qu ra t i i.. pentru veniturile din drepturi de autor :. sociale pentru perioada in c asiguratul beneficiaza de asigurari sociale de sana tate se efectueaza. 27 alin.a in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.. la art.i.idrepturi conexe.iplata contributiei datorate de asigurat: 6 alin.omaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca..i la art. a) . e in numele lor. c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta 5 7 1 / 2 0 0 3. a). ( 1) pct. (2) datoreaza int de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca. 50 alin. (1) calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 2) la art. se ( 6) Co n t r i bu t i. care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv s i.omaj la nivelul cotei individuale de a s i qu ra r i. (2) lit.a integral din bugetul asigurarilor pentru :. atunci ca nd pe langa aces tea realizeaza s i. la art. sociale datorata de contribuabilii p reva zu t i. IV:. a) angajator. s i t. pentru asiguratii p reva zu t i. 32 ( 1) Calculul s i. VI se fac de catre platitorul de venit. (1) pct. sociale. II. 6 contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contrinutiei de a si. sociale pentru persoanele prevazute la art. ( 7) Asiguratii p reva zu t i. la art.omaj.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea sociale de bugetului asigurarilor sociale de stat. 6 alin.i i. VI lit. d:~ ca t re I ns t. (1) c) casa de asiguraric de sana t e t.qu rar i. prevazute la art. ( 2 ). II. a) pentru veniturile calitate in mod ocazional. p la art.a individuala de a s i qu ra r i.i t.i e i. stabilita prin lege.e . individuale de a si. ( 4) Co n t r i bu t i. dupa caz. 6 alin. a) 6 pct. se suporta integral din bugetul de stat. 6 alin. VI datoreaza contributia de asigl sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari ( 8) Nu datoreaza contributia . co re spun za t.01 . 1) pct. p reva zu t i. (3) 4 Fac e x cep t i. alin.. in cazul asiguratilor prevazuti la art.a cazurilor in care.oa da de cel mult 12 luni. VI lit. se s upo rt. art.i e i. de datorate de a s i qu ra t.. la nivelul cotei stabilite pentEu conditii normale de munca.and 3 5 % din ca s t. (1) pct. cu IT lit.i e i.i plata contributiei de a si. de asigurari sociale datorata de catre asiguratii pr eva zu t. (1) pct.Co n t r i bu t i. II. sociale pentru persoanele care beneficiaza de compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. (1) pct. 50 alin. plata co nt r i bu t. alin. dupa caz.i alin.ua a persoanelor t. pe 0 pe ri.i e i. (1) pct.e . cu exceptia platilor compensatorii :. (1) s i. sociale se datoreaza de a s i qu ra t i i. (1) pct. in cazul indemnizatiilor de asigurari sana t e t. se fac lunar de institutia care administreaza bugetul asigurarrlor pentru :.. in cazul a s i qu ra t. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori ca s t i salarial mediu brut.o r numa ru Lu i.. d) venitul brut. III. V.a de a s i qu ra r i. a) din Legea nr.. prin lege. 6 alin. 6 alin. prevazuti la art.v i. 6 alin. (1) pct.i respectiv ( 3) Plata co nt r i bu t. sociale pentru some r i. I s i. in situatia persoanelor prevazute la art.u a care a ch i t a drepturile t.i Lo r p reva zu t i. sociale pentru s ome r i. in casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati. persoanele prevazute alin. 6 alin. pr eva zu t. b).a de a s i qu ra r i. 6 alin. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. ( 3) Baza Lun ara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. I s i.r ac e s t i a sau. 6 IV.dua La de a si. b) suma r epr ez en t. II. 6 alin.qu rar i. la art. (1) pct..ia veniturilor de completare acordate salariatilor industria de aparare. corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara. (6) Calculul individuale de asigurari sociale :. 2 011 Pagina 8 .. ( 4) Plata co nt r i bu t. persoanele prevazute la art. la art. stabilite de lege pentru conditii normale de munca.nd i. ocazional. zilelor lucratoare din concediul medical.omaj.i prevazute la art. (1) nu se impoziteaza. la art. iar in situatia persoanelor prevazute la art. de orice alta persoana. ( 5) Co n t r i bu t i.i la art.a de a s i qu ra r i.

plafonului t. h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. ( 5) Ca s t. dar nu mai put in decat suma reprezentand 35% din ca st. constituie venitul lunar asigurat. companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital iNtegral sau majoritar de stat. a echipamentului individual de protectie ~i de lucru. c) participarea sa La r i a t. b) . in contul asigurarilor sociale. 35 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. in a ca~tigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de ART.i e i. f) compeFlsatiile lunare pentru chirie. V 0 constituie cuantumul ajutoarelor lunare.e sc de angajator a s i qu ra t.i Lo r . 38 ( 1) Sumele reprezentand ajutor de deces. k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna. sociale pentru persoanele bugetul la art. se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. completarile ulterioare. sociale datorata de angajator 0 constituie suma ca~tigurilor salariale brute/ soldelor brute lunare. (3) . potrivit prevederilor prezentei legi. precum ~i a uniformelor obligatorii ~i a drepturilor de echipament. (1) nu poa te fi dintr decat produsul valoarea numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza corespunzatoare a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut.01 .k). de care se datoreaza contributia de asigurari munca se stabile~te proportional cu ponderea. se re t.ua a de pa s i r i i. indemnizatii de delegare. 34 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. in cazul angajatorilor Ci de calcul la datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de cond i t. j) valoarea financiara a normei de hrana.i Lo r la profit.i i.a individuala de a s i qu ra r i. prevazut ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. potrivit prevederilor prezentei legi.bu a de a si. pentru s ome r i. cu mod i f i ca r i Le s i. nu se iau in considerare la stabilirea p re st.i.qu rar i. prin Legea n r-. sociale de stat ~i nici mai mul t de 5 ART.a i t. de a si. in limitele de deductibilita stabilite potrivit legii.a calculat contributia individuala de a si. pu alin. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca ~i profesionale. precum ~i la regiile autonome. ( 3) Baza de calcul p reva zu t. care depa~esc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia. 64/ 2001 repartizarea profitului ~a societatile nationale. precum ~i ( 2) Baza Lun ara de calcul la care persoana juridica din Romania d asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate G constituie suma ca~tigurilor salariale brute la care s. sociale. p l.i e i.i e i. deta~are ~i transfer. b) diurne de deplasare ~i de delegare. prevazute la ( 2) Sumele asupra ca ro ra nu se datoreaza con t r i. ART. IV s i.a i t. de calcul a calendaristic ART.i Lo r . de a si.i rar i.i p reva zu t. (2). 0 constitui cuantumul drepturilor bane~ti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru ~omaj ~i asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale. i) indemnizatiile de instalare.e din t stat.qu rar i. 33 alin. g) c0ntravaloarea echipamentelor tehnice. 6 alin. se aplica ~i pentru situatiile prevazute la alin. la alin. 36 Baza lunara de cal cui a contributiei asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art.qu s al ar i a L mediu L brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor ori valoarea acestuia.Lq u L salarial mediu brut p reva zu t.a la alin. 39 ( 1) Co n t r i bu t i.i ne integral din: CTCE Piatra Neamt o 5 . sociale. ( 3) este cel utilizat la f undanterrt bugetului asigurarilor sociale de stat ~i aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. 2 011 Pagina 9 . a medicamentelor ~i materialelor igienico. a. e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative. a alto] drepturi de pI'etectie a muncii. potrivit legii. 37 ( 1) Co n t r i bu t i. de a si.un an echivalentul a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. care se p La t. ART.i pensii.contributiei individuale de asigurari sociale nu poa te de pa si in tr. potrivit Ordonantei Guvernului nr.i. 3 3 alin.a I Lo r din sistemul t.qu rar i. ART. sociale datorata de a s i qu ra t. aprobata mod i f i ca r i. 6 alin. (1) lit. d) indemnizatia de ~edinta pentru consilierii locali ~i judeteni. (1) pct. alin. respectiv de la casa de pensii sectoriala. conform prevederilor art.a de nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate asigurarilor sociale de stat.sanitare. a a1imentatiei de protectie. 7 6 9 / 2 0 0 1.e de angajator t a s i qu ra t. (2) . ( 4) in s i t. (3) (3) Prevederile art. inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. in conditiile legii.qu t. (1) pct. ( 2) Sumele reprezentand ajutor de deces p l.qu rar i. la alin. precum ~i transportului la ~i de la locul de munca.

omaj sau bugetul dupa caz. (1) . 33 alin. (1) a) art. (1) pct. 41 ( 1) Activitatea p r i.i alin. (1) pct. 6 ( 1) pct. IV s i.. alin. (1) lit. CNPP :. ast'Eel sunt prevazute la art. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar. (1) pct. conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.i Lo r p reva zu t i. pr eva zu t. respectiv de catre casele de pensii sectoriale. b) data stabilita pentru plata a 2 . respectiv pct.a individuala de a s i qu ra r i.i constatarea :. t. t.ipenalitati de intarziere calculate pana la data achitarii sumei datorate.i la art. 2). VI s i. c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii. de institutia care efectueaza pct. tarziu a lunii u rma t. se v i rea za in COl distincte stabilite cu aceasta destinatie :. sociale.iunitatile subordonate acesteia. CNPP :.ca s t.oa re c e Le de data de 2 5 pentru care se datoreaza plata. la art. 6 teritoriale de pensii :.qu rar i. s i. ( 4) Calculul doban z i Lo r s i. declararea contributiilor fac de asigurari ART. IV:. in s i t. de a si..n c rea nt.i rar i.. 44 prevazute la art. in cazul persoanelor prevazute la art. ( 1) pct. alin.oa re celei in care angajatorul depus declaratia nominala de asigurare. acti Pentru persoanele prevazute la art.icasele de sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre pe care acesta il administreaza.. V sau de Ln s t i t.icasele de pensii sectoriale colaboreaza privind colectarea :. in si t ua t i a persoanelor prevazute la art.i. (1) IV s i. ( 3) Sumele reprezentand do ba nz i.i.01 . dar nu mai tarziu de data de a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata..qu t.iurmarirea platii acestora se fac de angajator. respectiv. respectiv venitul brut. pan a cel t. CNPP :. a contributiilor datorate bugetului a si. alin. III. in cazul de stat.a.te potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.oa re celei pentru care se datoreaza plata. pct.i rz ev i den t i erea in contabilitate de lege sa :.i prevazute la alin.a realizat/ realizata lunar. VI. casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite. 40 Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs.omaj. d)... ART. II. a s i qu ra t.i Lo r p reva zu t i. VI.a Lo r de Ln t. potrivit legii. c) pan a la data de 2 5 a lunii u rrna t. in baza prevederilor Codului de procedura (2) :. pan a cel t. 6 alin. c) s i.a t. datorate de persoaBele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor.bu i. ART.icomunicate de catre CNPP.ua a persoanelor t. (1) lu se de catre angajator. sociale la termenele pentru fiecare zi de intarziere. ( 2) Co n t r i bu t i.. 6 alin. ( 4) Lunar. de a s i qu ra t i i.. care este palZte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. VI.e r provenind Lo din con t. transmite de CNPP s : de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. prin rotunjire la leu.a rz i u in data de 2 0 a lunii u rma t. 43 in cazul neachitarii la termen.oa re celei in care p La t i t. respectiv pan a la dati a lunii u rrna t.. suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri. (1) pct. plata unor dobanzi :. ( 3) Co n t r i bu t i. 4 0 genere ( 1) Neplata co nt r i bu t.. inclusiv.icasele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat.i qu L salarial brut/ solda b rut.. alin. la art. astfel cum sunt definite alin.a la alin. de In t ar zi. precum:. de la bugetul asigurarilor sociale de stat.i rz prevazute la alin. (2). I s i.r i.i.v d administrarea i. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal. sociale p reva zu t. de a si. ( 2) Cota doban z i Lo r s i. se stabile:. (1) pct.i e i.ise calculeaza fara zecimale. b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara. 3 CTCE Piatra Neamt o 5 . Contributiile individuale de asigurari sociale. ART.a i e re .. veniturile de natura profesionala. ( 5) Lunar. 6 alin.qu rar i Lo r sociale de stat de persoanele prevazute la art. in situatia asiguratilor aflati in concediu medical. de casele de casele de pensii sectoriale. 2 011 Pagina 10 . ART.e re se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat :. 6 alin. 6 alin.. V.. dupa caz colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP. de institutia abilitata plata efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru :.oa re celei pentru care se efectueaza plata drepturi ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru :.a i e re .a la fondul de pensii administrat privat.i unitatile sale subordonate. respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta 0 datoreaza in calit~e contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat..i ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. in c az t (2) a s i qu ra t.isanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF :.a Lo r de Ln t. pe na Li t.a rz i u in data de 2 0 a lunii in care platitorii depus declaratia nominala de asigurare. pe na Li t. pe na Li t. d) pan a la data de 2 5 u rrna t..

au obligatia depuna la casele 6 teritoriale de pensii. politi:. beneficiaza de asimilarea.i e sau student al unei institutii din sistemul de aparare nationala. de concediu pentru incapacitat temporara de cauzata de accident de munca :. datorate in ( 2) Stagiul de cotizare co re spun za-sp cd'ntributiei de a si. (2) superior. conform clauzelor prevazute in contract. (5) se aplicarea asupra perioadei raportului dintre cota de contributie individ~ala asigurari sociale :. perioade nu au realizat stagii de cotizare (4) prevazute la alin. dupa caz. militare/ s co Li. sociale dat0rfG nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia. 46 Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie.i a de a s i qu ra r i. a f La t. universitar. ( 2) in cazul in care a s i qu ra t i i.i perioadele ( 1) in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare necontributive. sociale achitate nu se restituie. inclusiv a dobanzilo~:. potrivit art.i e de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.. la cererea (2) Tariful a s i qu ra t. in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie invaliditate. pe na Li t. serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. contra de cotizare se certifica Stagiul cost.ua a p reva zu t..a la art. p reva zu t i. e 6 alin.~ ART. iar stagiul de cotizare realizat se ". (3) la alin.alorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale. pe b) a urmat cursurile de zi ale Lnva t. durata legal stabilita.~latit de ca t. denumite in perioade asimilate.i LLe de a si. 47 oricareia dintre ( 1) Contractul de asigurare so c i a La poate fi reziliat pa r t i . ordine publica :. g) elev al unei s co Li. IV:..qu s rar i. la alegere. (1 lit..i Ln t.. conform care au absolvit mai multe Asiguratii institutii de invatamant prevederilor ca stagiu de cotizare.. dupa caz. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor. o data de sectoriale.i VI s i.u organizat potrivit legii. Pensii IV ART. ( 5) Calculul doban z i Lo r s i. 51 in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: CTCE Piatra Neamt o 5 .r i bu t.i ne rea Perioadele asimilate in conditiile prevazute de prezenta lege.e rea in va r st. (1) se valorifica pentru obt. in cazul copilului cu handicap. s.qu rar i.. ART. 48 ( 1) in sistemul public de pensii. .t i Le art. a fost concentrat. cu exceptia liceului militar. Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 5.a rzi.a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator s i. respectiv serviciului se stabile:.tip d incetare a asigurarii individuale la sistemul public de ART.tilor :. 45 ( 1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de dec lara tie individuala de asigura sau contract de asigurare so c i a La nu au achitat con t. t. ( 2) in cazul rezilierii contractului de asigurare so c i a La .01 . sociale de cotizare a oo nd i t. acordate potrivit legii. creantelor ART. cu conditia absolvirii acestora cu diploma. de concediu pentru c re st... la art. 31 alin. de po Li t. 2 011 Pagina 11 . 49 :.te anual de CNPP s i. (1) pct.r a s i qu ra t. ART. f) Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 6. de pensii de casele s i. de pan a la 3 ani.. pe c) a s a t i s f a cu t. ( 6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata sociale contributiei de asigurari completeaza cu prevederile legale privind executarea bugetare.r i bu t.ifunctionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.. de a qe n t i. de asigurari sociale prestatiilor ART. stagiul de cotizare se constituie din insumarea peric pentru care s. alin.a ani sau. de pensii sectoriale.i siguranta nationala formarea cadrelor militare.efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sana t e t. IV.iboli profesionale.i penalitatilor de intarziere aferente.. iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.e .a Lo r de t..i 6 alin. in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de sociale. (1 IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasba nu se datora. e) a beneficiat.i.a datorat :. alin. durata normala a studiilor respective. alin.aman Lu i. la 2 ani. (1) pct.e re pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale~ de pensii. d) a beneficiat.icota de con t. mobilizat sau in prizonierat. in termen de 3 0 de zile de la formularul.i Lo r . contributia nu se restituie. (1) beneficiaza de perioadele asimilate da oa in ace Persoanele prevazute in conditiile prezentei legi. con t. asigurat sau. b). casele care A CAP. (2 )~ . 50 (1) din oficiu. in s i t.r i bu t. a unei perioade de studii.. t.i i.

terea stagiului conform e:.a va r s t. varsta 6 s pensionare este de 6 0 de ani. ( 3) in cazul persoanelor prevazute alin. s Li. se realizeaza conform e:. pentru ba rba t i .terea varstelor standard de pensionare. I lit. C='11~t"'la dat pensionarii.i pentru barb este de 1 5 Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. I lit.. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cre:.. de u rrna . alin.. dupa caz.a) b) c) d) e) pensia pensia pensia pensia pensia 1 pentru i de an t i c i pa t. 2 011 Pagina 12 . 6.a r SECPUNEA Pensia pentru limita de varsta ART..terea varstelor standard de pensionare.pentru f errfe i. in persoanelor care au realizat stagii de cotizan a) deosebite de munca. conform tabelului nr. corid i t.alonarii prevazute in anexa nr.terea de cotizare. c).at.. pct. 6. 1 word. stagiul 6 cotizare este de 3 0 de ani. barbati. ( 2) Stagiul minim de cotizare ani. conform e:..alonarii prevazute in anexa nr.i a La : de invaliditate.at.i'n i.. " > standard I cu: Luni < pre style=" word..i pentru barbati. 5. I lit..at. (1) ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. 52 Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care Lridep l i ne s o .01 . 5. alin.m t. ART. Atingerea acestui cat :. pentru Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. (3) Stagiul complet de cotizare este de 3 5 de ani.. cat s i. dupa cum u rrne a : az de varsta. (1) c) ..a standard de pensionare :. prevazute de prezenta lege. conditii Tabelul * T* nr. ti)' Ani 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . ART. cat s i.i stagiul minim de~cotizare sau in specialitate. 6 3 de ani pel este de 6 5 femei.at.alonarii prevazute in anexa nr. Atingerea acestei varste prin cre:. conform e:. pct. 55 (1) Persoanele care au stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita cu reducerea standard de pensionare.alonarii prevazute nr.pentru femei. 54 (1) c) . a t. pentru :.alonarii prevazute in anexa nr. pct. 5.t i Le privind va rst. conform e:. ART.. se realizeaza prin cre:. ( 1) in cazul persoanelor prevazute la art. a t. cat s i.alonarii prevazute in anexa nr.terea stagiului complet de cotizare.. 53 ( 1) Varsta standard de pensionare de ani pentru barbgti s i. pentru barbati. stagiul 6 cotizare in specialitate este de 2 0 de a t. a t.a : anticipata pa r t. conform e:.wrap: IStagiul de cotizare IReducerea varstei Irealizat in conditiil de pensionare deosebite (ani Lmp k.. pentru femei. 6. Atingerea acestui stagiu se realizeaza stagiului minim de cotizare in specialitate.

word. alin. nr. Ani Luni I (ani implini ti) 2 1 1 2 3 4 I I~ 6 5 6 7 6 3 6 8 9 10 11 6 5 5 6 6 7 7 6 12 13 6 I 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 8 9 9 10 10 11 11 6 6 6 6 12 12 6 CTCE - Piatra Neam. 30 sEagii a Li n't de ( 2) cotizan s i. i style=" word.2011 Pagina 13 .28 30 32 35 '--------------'----------'--------' * ST* conform tabelului b) locurile de munc a incadrate speciale prevazute conditii Tabelul * T* < pre nr. in situatia persoanelor care au realizat cond i t.wrap: break.: - 05.01. in alte la art.i i.------_. de munc a prevazute la art. " > IStagiul de cotizare IReducerea varstei standard I Irealizat in corid i t. 29 (1) .!.i L I de pensionare cu: I speciale r------. 2 6 7 7 6 6 8 < / pre> 2.

in s i t. a) . (1). 1 a1in.m i t. pentru ce1e prevazute 1a art. cu 1 0 ani. exp10atare sau pre1ucrare a materii10r prime ( 2) Ac t.e de 1a prevederi1e art. 55 a1in. 6 1uni. exp1orare.vi. r-educe c) prevazute 1a a1in. It) ~~> au beneficiaza ce1 60 Reduceri1e de a1te acte de pensie pentru 1imita de din stagiu1 put in 0 treime varsta. da oa au rea1izat stagiu1 minim de cotizare in in anexa nr.e 6 1uni. nu ( 3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit a) mai mica de 4 5 de ani. 3 se considera in conditii speciale de mun oa numai daca aces tea se desfa~oara pe durata programu1ui normal de 1ucru dintr0 luna. in c) in situatia asigurati10r daca au rea1izat.e de 1a prevederi1e art. ce1 put in doua treimi din stagiu1 conditii1e comp1et de cotizare.ua t. II criterii10r de incadrare a activitati10r de cercetare. 1a art. 118/ 19 9 0.i Lor cu handicap grav.a ba1erini1or s i. daca au rea1izat. I lit. in locuri1e de munca prevazute 1a art. 5 6 (1) Fac exce p t i.i a c i v i La in conditii speciale de munca.au dupa data de 2 3 august 1 9 4 4. lit. Persoane 1e care au rea Li lzatt un lstaglu 'd' e cotlzare In con dltll preexlstent ca1itatii de asigurat beneficiaza Q~reducerea varste10r standard de pensionare prevazute in anexa nr.a de expunere 1a radia ti i. zone1e I s i.ua t. ( 2) Persoane1e prevazute 1a a1in. 30 a) b) 15 ani.i a persona1u1ui aeronautic civil navigant profesionist din av i a t.a indiferent de varsta. b) se ap1ica numai in oo nd i t. stagiu1 comp1et de cotizare este de 2 1uni.i .: handicapu1ui de asigurat.i de han d lcap i . 4 5 de ani pentru ba r ba t i . CTCE Piatra Neamt o 5 . 6 1 1) in s i t. /' ART. reducerea varstei stJndard de pensionar de: a1in. de 5 2 de ani pentru pc t . 6 a1in. 2. rea1izate iJ un i t. ( 3) Act. ac r oba t. b) persoane1e care au stagiu de cotizare de ce1 putin 20 de ani in locuri1e de munca prevazute 1a art. in oo nd i t. comp1et indiferent de cotizare. daca varste10r standard de pensionare prevazute 1a art. dupa cum u rrneaz a : a) cu 1 5 ani. 6. Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. in s i t. (1) lit.i a c i. 5 8 ~ i t. ( 3) Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. ( 2) Persoane1e prevazute 1a art. c). 30 a1in. prevederi1e art. (1 nu pot fi mai mici de 5 0 (2 Varste1e de pensionare pr ev. 5 in f unc t. beneficiaza de pensie pentru Li. stagiu1 comp1et de cotizare. (1).lege nr. de varsta. ( 5) Stagiu1 comp1et de cotizare pentru persoane1e prevazute 1a a1in.i Lor pentru care varsta de pensionare nu poate 50 mai mica de 4 0 de ani pentru femei s i. respectiv de 2 5 de ani s i. 6 a1in. pentru ce1e prevazute 1a art. ce1 putin 0 treime din stagiu1 comp1et de cotizare. 55 lit.ua t. 2 011 Pagina 14 . a) 20 de ani. (1) ( 1) Fac exce p t i. respectiv de 4 5 persoane1e pentru femei s i. a1in. preexistent ca1itatii de asigurat.i v i t. 30 a1in.i v i t. ( 4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit lit. reduse in conditii1e a1in. 55 a1in. I 1it. pentru fiecare an de privare de 1ibertate.i a persoane1or carora (1) stabi1ite drepturi privind vechimea in munca. in b) i~ situatia asigurati10r cu handicap accentuat. cu e xce p t i. 5 8 1 / 2 0 0 1 privind criterii1e de incadrare a persona1u1ui navigant din av i a t. activitate in zona a I de expunere 1a radiatii. (1) lit. in conditii1e prevazute 1a art. exp10atare sau pre1ucrare radiatii. in cazu1 c e Lor care au de s f a sur a t.a t i Le de cercetare. 10 cu handicap mediu. a) ~i f) . (1) pct. (2) (1) . (1) lit. nu poate fi ma b) de ani. (2) din Decretu1. sa1turi sau starturi aprobat prin Ho t. da ca au rea1izat. ~i/ sau de prizonierat. 583/2001 privind a materii10r prime nuc1eare din zone1e I ~i II de expunerE exp1orare. de ani pentru ba r ba t. 1) este de 3 0 ART. stabi1irea nr. persoane1e care un stagiu de cotizare de ce1 put in 1 5 ani in zona I de expunere 1a radiatii sau de ce1 put: 17 ani in zona a 11.ar ar ea Guvernu1ui nr. minim de ore de zbor.i e de q r a du L de handicap. 1a a1in.~--------------------~--------------~------------~< / pre> * ST* 26 de ani ~i peste 13 c) cu ca t. avizate in condi tii speciale de munca.c) s i.La d: Romania. 1a radiatii sunt ce1e aprobate prin Hotararea Guvernu1ui de expunere nuc1eare. in cazu1 ce10r care au desfa~urat act~vitate in zona I de expunere 1a radiatii. 5 5.t i Le rea1izarii numa r uLui.a de va r s t.01 . b).a t i Le din anexa nr.a t i Le din anexa nr. 2 lit. b) s i. 5 7 a1in. ART. de deportare in straina 1e. precum s i. ce1e prevazute normative pot fi cumulate fara ca reducerea total a sa fie mai mare de 13 ani.i a a s i qur a t. lit. (1) ART. 30 a1in. handicapu1ui preexistent ca1itatii de asigurat. repub1icat.

7 5 % pentru fiecare luna de anticipare. mangan. ART. in un ~i dintre urmatoarele situatii: a) sunt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei ~unctii 'din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a statele de organizare. pe langa conditiile prevazute la alin. I lit. prevazut in anexa nr. (I) nu poate alte acte normative. alin. 2 011 Pagina 15 .e in a oe Lea s i corid i t. persoanelor care au realizat stagiul complet ~i ce: care au de pa s i. arseniu. ( 2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta. (I) o (I ) pensiei anticipate partiale.i n 3 0 de ani in zonele afectate plumb. pentru ( 2) in cazul pe r scrane r prevazute Lo la art.ab Le st.c) s i. ( I) 64 anticipate. 66 65 La prevazute acordarea la art. standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea pr-e vaz u t a la alin. rem. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu t. in conditiile prevazute la alin. cu cel mult 5 ani ina in tea implinirii de cotizare. t stagiul comp Ie t. pensiei anticipate reducerea partiale.Le st. 6 alin. 6 ~i care se afla in una cliBtre urmatoarele situatii: a) swnt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor din sistemul administratiei militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special unor functii din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a reducerii din domeniul statele de organizare. ordinii publice ~i sigurantei nationale. (5) se ap l i ca pana la data de 3 I decembrie 2030.a cu nicio varstei standard de pensionare prevazute la art alt~reducere reglementata de prezenta lege sau La data indeplinirii pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. 63 La acordarea pensiei 6 2 alin. cadmiu. 6.i a Le nu iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. de poluarea ( 5) Persoanele care au locuit cel pu t.SECTIUNEA Pensia ART. Cop sa Mica pe ~i Zlatna. ART. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul comisiile de catre de expertiza medico. a 3. datorita extractiei ~i prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru. de 8 km in jurul acestor Loc a Li t.i a La se cuvine. (I) nu poate fi cumulata varstei standard de pensionare cu nicio alta reducere reglementata de CTCE Piatra Neamt o 5 .a care s. g) considerare perioadele asimilate prevazute la art. cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare. sulf. pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.a . prevazut in anexa nr. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi din domeniul apararii nationale. de cotizare cu pan a la 8 ani.e din cuantumul i pensiei pentru lim: de va r st. reducerea fi cumu La t. c). a 2-a anticipata 62 ( I) Pensia anticipata se cuvine.a anticipata 65 PdCt 'dla0 varste ( I) Pensia antieipata pa r t. 49 alin. I lit. ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art.01 . a) .ar fi cuvenit. se face din oficiu. precum standard de pensionare. este necesara ~i stagiului minim de cotizare in specialitate. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar anticipate nu se iau a) . pct. pe langa conditiile prevazute la alin.i a Le se s t. (4) ( 6) Prevederile alin. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor apararii nationale. realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate. ordinii publice ~i sigurantei nationale.militara. g) ( 4) Cuantumul pensiei anticipate pa r t. prin diminuarea acestuia cu 0. zinc. (I) lit. t. pensiei anticipate pa r t.i L in care se stabile~t cel al pensiei pentru limita de varsta. fluor. respectiv Baia Mare. 49 ( 4) Cuantumul pensiei anticipate se s t.c) s i. I) pct. 6 alin. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/ serviciu de catre comisiile de expertiza medico. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar aco rda r i i.e i.ab i.militara.i n 8 ani mai mare de stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. o I). I ). este ne ce sa r a s i. clor. SECTIUNEA Pensia ART. pensia anticipata se transforma in limita de varsta ~i se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate ~i a stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. ART.i beneficiaza de reducerea va rst. pensiei anticipate.

dupa caz. de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP.e din capacitatea de munc.e s i.t i Le prevazute la alin.~ pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de va rst. in functie de domiciliul solicitantului. ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul s i. di cauza practicii profesionale. (1). caracterizata prin pierderea t.a L de mun oa . ART. (1) pct.i cu pastrarea capacitatii de c) de gradul III.m ua r i i. schizofreniei s i.a i.> au pierdut total sau cel pu t. dupa caz. iar in cazul persoanelor prevazute la art. cu avizul Ministerului Sanatatii. prin adaugarea recalculeaza prin eliminarea d i. a Le Ministerului Administratiei s i. ordine publica ~i siguranta nationala. conform b) neoplaziilor. aria Li. III invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. c) (1) ( 3) Au dreptul la pensie de invaliditate. t. t. ~i s i. c). intr.i n j uma t e t. ( 4) Persoanele care s i. (2 Beneficiaza de pensie de invaliditate. Familiei ~i Protectiei So~i~le. se ( 4) s i. marii mutilati.militara a Ministerului Apa ra r i L Na t.a de varsta.i. se face.a nd sa profesionala. medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca ~i emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.n i. Ministerului Administratiei ~i Serviciului Roman de Ln f orrna i L. in cazul persoanelor prevazute la art.a ti i de munca ~i a capacitatii de autoingrijire.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru Li. casei teritoriale de pensii competente.01 .n la art.on . denumit in continuare medic expert al a s i qu ra r i Lo r sociale. in la alin.o t. documentelor medicale. Ministerului Apararii Nationale.sau de alte acte normative. care erau o up r i. organizeaza. documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul sau.i a Le in pensie pentru limita in de varsta.au pierdut sau put in jumatate din capacitatea de munca. pierderea din capacitatea a cel put in jumatate de munc a . SECTIUNEA a 4. caracterizata prin total a a capaci t. prevazute i. t dupa caz. 67 ( 1) La data indeplinirii corid i t. invaliditatea este: a) de gradul I.a La a c apao i t. 71 ( 1) Evaluarea capa c i t.na i i. la propunerea Ministerului Muncii. au dreptul la pensie de invaliditate in acelea~i conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de ART.m i t. ucenicii ~i studentii care ~i. ordine publica ~i siguranta nationala. SIDA.a Pensia de invaliditate ART. II s i. ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 198 ori in Le qat. corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal ART. g) persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. c) bolilor ob i snu i t. a Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care s i. ( 1) 68 prezenta lege ART. clinice r s i. ( 2) Transformarea pensiei anticipate pa r t.un grad de invaliditate.u ra cu evenimentele r evo Lu t. 69 in raport cu gradul de reducere a de mun oa . ordine publica ~i siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr. controleaza activitatea de expertiza medicala ~i recuperare a capacitatii de munca. 65 alin.a i. b) de gradul II.i oria re din decembrie 1 9 8 9. comisiile de expertiza medico. care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico. de munc a . I lit. la cerere. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. in prevazute la alin. lit. (2 Pentru evaluarea c apao i t.z ar i i. de ca t re comisiile de expertiz medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala.i in vederea stabilirii gradului de invaliditate. Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii. 2 011 Pagina 16 . (1) pct. accidentelor care nu au (1) . oo nd i t.a s i. fi adoptata in termen de 9 0 de zile de la data Ln t rar i i. ( 3) in urma e xam i. prin intermediul Institutului National de Expe Medicala a Capacitatii de Munca ~i al comisiilor centrale de expertiza ~i Ministerului Apararii Nationale.un s sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza. indruma s i. elevii. dupa caz. c).militara de pe Lariqa spitalele sistemul de aparare nationala.i cererea s i. in vigoare a prezentului (2) ~i casele de pensii sectoriale. perioadelor asimilate ~i a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare platii pensiei anticipate partiale. se face din oficiu. t. de munc a . 70 ( 1) Criteriile ~i normele pe baza ca ro ra se face incadrarea in gradele I. din cauza: a) accidentelor de munca ~i bolilor profesionale. 6 di alin.i r jumatate din capacitatea de munca.> au sau cel pu t. I lit. 6 alin. lit. CTCE Piatra Neamt o 5 . persoana pu t. la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala.

iServiciului Roman de Informatii date in la alin.te corespunzator. ( 8) Con t.ipersoanele prevazute la art. Administratiei :.i ea centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca :. necontestate in termen raman definitive.iServiciului Roman de Informatii.i. ART. poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate. (4)..iInstitutului National de Expertiza Medicala :. ( 5) Decizia me d i ca La p reva zu t.iRecuperare a Capacitatii de Munca. (3) se emite in termen de 4 5 de zile de 1 inregistrarii cererii s i.e st.iexaminari de specialitate suplimentare. Decizia emisa in solutionarea in termeJ de 5 zile de contestatiei se comunica la data solutionarii. ( 6) Decizia med i ca La asupra capa c i t.01 . 72 in vederea efectuarii de investigatii :.. in de 3 0 zile de la comunicare.e st.a i a pr-e vaz u t a la alin. necesar I I pana la 20 ani ani 1 2 I de la 20-23 23- 3 6 33 2529- ani ani ani ani ani ani ani ani ani 27 9 11 3337414549- 37 41 45 49 53 14 17 20 23 25 26 5357- 57 60 Ipeste * ST* ~--------------------~------------------------------~< / (2) 60 de pre> Au dreptul la pensie de invaliditate :. conform tabelului nr. ART. ( 9) Deciziile comisiilor medicale :.i ale comisiiIGE centrale de contestatii de expertiza medico.. " > style=" word. 3.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. se comun i ca in termen de 5 zile de la emitere. pr institutiile subordonate.. 2 011 Pagina 17 .on .e rme n de 4 5 ea de zile de inregistrare. a Le Ministerului Administratieci! :.(3) ( 4) in s i t. t 6) se ao Lu t.. (8) pot fi atacate la instantele in termen de 3 0 de zile la comunicare.i prevazute Internelor :. (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca. in conditiile legii.on za in cadrul t.. in conditiile legii.militara ale Ministerului Apararii Nationale. medicul expert al asigurarilor sociale propune..a L de mun oa poate t. pre cum s i. t. deciziile prevazute la (9) alin. Tabelul * T* < pre nr. la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile expertiza medico.i fi contestata. in situatiile prevazute la alin. 3 break. dupa caz.on za in t.nuite Si de munca unor accidente care nu au legatura cu de invaliditate de pensie daca au realizat stagiul de cotizare necesar in varsta... a) CTCE Piatra Neamt o 5 .ua a in care. ( 7) Comisiile medicale de co nt.wrap: IVarsta persoanei la Idata emiterii Ideciziei medicale lasupra capacitatii de munc a IStagiul eotlzare ( ani) ) .word.. termenul de emitere a deciziei medicale se prelunge:.i pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin.> au pierdut din cauza unor boli obi:. prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca. 73 ( 1) Persoanele care s i. CNPP.a L f un c t i. dupa caz.iInternelor :. necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare.a la alin.i.. 58 lit.

stabilita in conditiile legii. in tabelul nr. determinat ca d i.a t Li. ART. 3.i proceduri de contestare s i.a in anexa nr.a Lmbuna t a t i. ( 6) Decizia me d i ca La asupra capa c i t. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala :.. 6 s i. la 0 Lndernn i za t..i oria . 74. ART. ART. revizuirea d i ca sau.idefinitive. r in cuantum fix.oa .militara ale Ministerului Apararii Nationale. la revizuirea medicala atrage ( 4) Neprezentarea. 68 alin. ( 2) Stagiul potential rezultat conform alin.i t. dupa caz. (1) lit.e din stagiul de cotizare necesar p reva zu t. Concluziile expertizarii sunt obligatorii :.. Ministerului Administratiei :.i pensiei..militara ale Ministerului Apararii Nationale. l-a metlicul al a s i qu ra r i Lo r sociale.. dupa caz. 5 dupa caz. 3 ani. a Le Ministerului Administratiei :. la cererea sanatatii lor s. c) au va rst. din motive imputabile pensionarului.i III de invaliditate.a standard de pensionare s i. (1) nu poate fi mai mare de ca f cotizare pe care persoana 1. Recuperarea Capa c i. atrage suspendarea platii pensiei. conform prezentei legi.iInternelor :. ART.iServiciului Roman de Informatii.. 74 Au dreptul la pensie de invaliditate.01 .iServiciului Roman de Informatii..i grad de invaliditate. 2 011 Pagina 18 .i me d i ca La u rme az a acelea:.te.t. 81 me La dupa p La L c) ( 3) r edobarid i r ea CTCE Piatra Neamt o 5 .a comunicat celei in care neprezentarea catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala. 75 (1) se a co rda numai persoanelor prevazute la art. 6. b) varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege. dupa caz. pensiei prevazute la alin.ua LLo r prevazute t.i i..f e ren t a intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. sau inceteaza incepand Dreptul la pensie se modifica cu luna medicala asupra emisa in urmatoare celei in care s. pe r s oa r de stagiul de cotizare s i.i. so Lu t. din motive imputabile pensionarului.a L de mun oa erni sa la revizuirea t. la care poate solicita pensie pentru limita de va rst.i la alin. la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico.a de la bugetul de stat.. caz.i e de af ec t. ( 2) Constatarea s i t. ART. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. s. Ministerului Administratiei :. 76 ( 1) in s i t. pensiei. (2) . stagiul de cotizare realizat pana la data a co rda r i i.o r se s upo rt.iRecuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico.militara~mit 0 noua decizie medicala asupra capacitatii de munca. suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta in conditiile legii. daca starea ( 5) Revizuirea me'd i'oe La se poate efectua s i. anexa nr.o . pensiei de invaliditate.e r standard Lo de pensionare.i e pentru Ln so t. b) .o reprezinta r 80% din valoarea unui punct de pensie. au realizat stagiile complete de cotizare. 77 1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I in aJ au dreptul.i n j uma t e t.a capacitatii de munca. (3) prevazute la art. ART.iServiciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a) care afecteaza ireversibil capacitatea de munca. 71 ART. urma revizuirii medicale. 58 de cotizare realiz pana la data acordarii pensiei de invaliditate. de Munca.. a) alin. 80 ( 1) Institutul National de Expertiza Medicala s i.ua a gradului t. da ca au realizat cel pu t. p reva zu t. sau. ( 2) Cuantumul indemnizatiei pentru Lnao t.i 4)• ART.on . dupa caz. revizuirii medicale periodic. centre Ie regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico. la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau. dupa caz.. OJ 9 (1) sunt s upu s i.i urie .e i. re conform prevederilor art.t. 5 sau. prin care se stabile:. respectiv comisiile centrale de expertiza medico.ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei invaliditate pana la implinirea va r st.a agravat. in f un c t.iInternelor :.i t. 78 ( 1) Pensionarii de invaliditate sunt s upu s i.a i L t de Munca. incetarea t. (2 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat Ii se acorda un determina t ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. de catre comisiile centrale de expertiza ( 2) Du pa fiecare revizuire me d i. dupa caz: a) mentinerea in acela:.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.iInternelor :. b) incadrarea in alt grad de invaliditate.i t. (2 ( 3) Suspendarea p La t.. ( 2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala s i. 5 9. la intervale cuprinse intre un an s i. 75 ( 1) La stabilirea pensiei de invaliditate se a co rda un stagiu potential. (1) lit. stagiul potential la art. nr. Recuperarea Ca pa c i t.a . standard de pensionare. pan a la implinirea va rst.art. pensionarilor. :.a mai mica cu pan a la 5 ani fata de va r st. se face incepand cu luna u rrna t. indiferent realizat.c s.

ART...u t. in a) pensia pentru Li. la data decesului unul sau sustinatorului. pensiei inceteaza cu luna urma t.i e de numa ru L u rrna i Lo r s Lridr ep t.i . 86 ( 1) Sotul sup rav i e t. in perioadele este obligatorie sau daca venituri lunare dintr. c) 100% pentru 3 ART.te. pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de va rst.oa s da de 6 luni de la data decesului. 87 Sotul supravietuitor care nu indepline:.a de 2 6 de ani. r i.i n un an. b) daca i:. da ca durata ca sat. pana la terminarea acestora.qu salarial L mediu brut.. 33 alin..te oo nd i t. 0 % pe nt.a de 1 6 ani. ART. 5 % luna.r.t i Le prevazute la art.oa re r e Lua r i L sau. b) 75% pentru 2 sau mai multi urma:.0 activitate di profesionala pentru care ~igurarea este obligatorie ori da ca aces tea sunt mai mici de 3 5 % ca st.a Pensia de urma:.i sotului supravietuitor~ sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. va r st. a) sau b) ART.ua a pr-e vaz u t a la alin. la art.a . 85 ( 1) Sotul sup rav i e t. obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca.a .a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale :. cu exceptia 79 alin. (2) in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1 5 ani. b) pensia de invaliditate gradul I.. a obligatiei prevazute la alin.te prin insumarea drepturilor de pensie de u rrna .a s i. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.(1) .qu salarial L mediu brut. in vederea reintegrarii socioprofesionale. durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. la implinirea varstei standard de pensionare. 85 s i. din motive imputabile pensionarului.i i . (1). ( 4) Suspendarea p La t..i continua studiile intr.i na t.u fiecare an de ca sat. sustinatorul decedat. ( 2) Cuantumul pensiei de u rrna se stabile:. s calculate dupa fiecare parinte. 33 alin. 82 ( 1) La data indeplinirii corid i t. ( 2) in s i t. ART. in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. ART. 33 alin. t.i. (5). prevazut la art. de du casatoriei. 88 care are in ingrijire.ua i i Le prevazute t la lit.. 2 011 Pagina 19 . in f un c t. c) pe toata durata Lnva Li d i t.e de 7 i. da aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr. inceperii programelor recuperatorii. cuveni~sotului se diminueaza pentru fiecare supravietuitor cu o . p reva zu t.0 activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau da oa acestea sunt mai mici de 3 5 % din ca st.r i e in minus. dupa caz.i..a i. supravietuitor Sotul de pensie mai multi copii in va r st..i da oa aceasta s.te procentual s din punctajul mediu anual realiz su s t.idaca nu realizeaza venituri lunare dintr.i t.: a) pan a la va r st. din cel mai av. celor prevazuti la art.o pr-e vaz u t a la art. dar de cel put in 1 cuantumul pensiei de urma:. 84 Copiii au dreptul la pensie de urma:. t astfel: a) 50% pentru un singur u rrna r s urma:.a de va r st.o .. la art.o. (1) 15el'leficiaza de pensie de u rrna pe 0 pe ri. SECTIUNEA a 5. 83 Pensia de urma:. CTCE Piatra Neamt o 5 . ART. fara a de pa s i. pr-e vaz ut.a aflata conditiile legii.0 forma de invatamant organizata potrivit legii.o i. ART.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru varsta.i i. 90 Cuantumul pensiei de u rrna . beneficiaza de u rrna pan a la data s in care nu realizeaza implinirii de catre ultimul copil a va rst. ( 2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de u rrna s. indiferent de va r st. t.i .0 activitate profesionala pentru care asigurarea brut. pe baza normelor metodologice emise. pe peri in care este invalid de gradul sau II. (5). ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. ani. se stabile:. 89 din: ( 1) Pensia de u rrna se stabile:.i..o i r are d repteu L pensie de u rrna pe tot timpul s v i e t. r aferent pensiei prevazute la alin. la art.a i t. casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asu respectarii programelor recuperatorii. s in plata sau la care ar fi avut dreptul.i (1) se a oo rda .a ivit in perioada in care se aflau in una dintre s i t.tigul salarial mediu ART.a de pan a la 7 ani. aces tea sunt mai mici de 3 5 % din ca:..u t.i. 8 alin. respectiv cu 6 . de orice grad.e a fost de cel pu t.m i t. ( 2) Neindeplinirea.. se cuvine copiilor :.01 .. r 77 se pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. ( 1) Pensionarii de invaliditate.o i r la pensie de u rrna s. s in cazul orfanilor de ambii pa r i n t. daca decesu~sotului sustinator s. indiferent de va r st.

punctajul lunar conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre sistemul public de pensii ~i contributia prevazuta de lege pentru contributia datorata conditii normale de lucru. ( I) asigurat cu a 6. sau. 49 alin. ( 3) Se excepteaza de la prevederile alin. c) 0. b) 25% din ca s t. prevazut in anexa nr. f) s i. dupa caz. pent care legea prevede stagii complete de cotizare diferite. in s i t. 77 alin.i na prin Lmpa r t.a pensiilor 94 ~ Cuantumul pensiei se de t.oe . la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii CTCE Piatra Neamt o 5 .e rm. sociale.q salarial mediu perioadele asimilate.i I Le art.r cumulare. 5 6 .i n venituri pentru care se datoreaza contribut de a s i qu ra r i. 49 alin. 5 5 puncte pentru gradul II de invaliditate.bu a din bugetul t.i rea la I 2 a sumei punctaj lunare realizate in anul ( 2) Punctajul lunar prin raportarea ca~tigului salarial brut/ solda bruta s dupa caz. a) s i. (2). (2 persoanele care beneficiaza de p La t. la stabilirea punctajului mediu se iau in considerare stagiile de cotizare complete ~revazute la aceste articole. punctajul mediu anual se determina pri insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege. (2) in s i t. pe ri. care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat ( 4) Pentru lunile pentru mediu brut se utilizeaza. ( 2) in cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 49 ( I) lit. comunicat de Institutul de Statistica. (I) lit.i na prin Lnmu Lt.i qu L salarial mediu brut lunar din perioadele respective. 9I in cazul modificarii numarului de urma~i. anexa nr 5 6. indemnizati a cuantumului pentru Lnao t.a achitat con t r i.e rm. care. 96 ( I) Punctajul anual al asiguratului se de t.5 9. g) c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. (4 ) La calcularea punctajului mediu anual. ART. pentru fiecaDe di~t~e situatiile respective. b) 0. 89 alin. in situatiile prevazute la art. (I) Li.i na 0 pensie de invaliditate. in acest caz. in s i t. ultimul ca st.i a s i qu ra r i Lo r pentru soma j .i t. da ob t. sunt c) ~i la art. ART. 3 5 puncte pentru gradul III de invaliditate. 95 ( I) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.i. la determinarea punctajului lunar in considerare drepturile bane~ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.i. (3) in cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii. 49 alin. 84 lit. compensatorii. 92 supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie ~i indepline~te conditiile Sotul prevazute de lege pentru obtinerea pensiei poate opt a pentru cea de u rrna s dupa sotul decedat mai avantajoasa pensie. 93 (I ) Persoanele prevazute la art. acordat persoanelor in drept sa ob t. recuperatorii. b) c).i rea punctajului anual realizat de valoarea unui punct de pensie. 2 011 Pagina 20 . aceste venituri ~i cele stabilite pentru perioadele asimilate. leu se intregesc la un Ie in favoarea pensionarului. in ac ee a s i. pentru intreaga luna. e). la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare.ua a pr-e t.ART. ( 2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.01 . a punctajului lunar utilizeaza 5 zecimale. 98 ( I) Pentru stagiul potential.ua a persoanelor t.i vaz u t a la art. National (3) in asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat. la mediu brut din luna respectiva. (I) lit. la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate. a venitului care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. pentru care s. punctajul lunar este de: a) 0.o prevazute r la art. 8 6 alin. ART. (2). 7 0 puncte pentru gradul I de invaliditate. ART. SECTIUNEA Calculul ART. pensia se recalculeaza in conformitate cu d i spoz i t. a punctajului anual s i.ua i i Le t prevazute la art.i prevazute la art. ART. conform reglementarilor medical ~i au obligatia de a urma programele pentru pensia de invaliditate. p r i. ( 2) Pentru perioadele in care persoana a fost some r .

t. ac t.i. sau in locuri d munca incadrate in conditii speciale. se depune.asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de con t r i. au valori (5) cu anul 2 0 2 1. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. c) cu 5 0 % pentru perioadele in care au de s f a su ra t. depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.dua La de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. se reduce gradual cu ca t e 5 % in fiecare an.a dat in plasament caz. (1) pct. b) cu 5 0 % pentru perioadele in ca re de s f a su ra t. (2) realizati se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie. r ea Li za t.e indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. sJ % • ( 2) Pentru a s i qu ra t i i. la adauqa 5 0 % ~din . au achit contributia individuala de asigurari sociale. in vigoare legi. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. valoarea punctului de pensie se maj oreaza anual cu 1 0 0 % Ln f La t.e rea rea La a salariului mediu brut. ac t.ua a a s i qu ra t.nd i. valoarea punctului este de a prezentei de pensie lei.ua a in care indicatorii t. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.r persoanele e prevazute la art.i v i t a t. cele care au d e s f a activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite.i i.i v i t a t. la casa de pensii sectoriala competenta.i Lo r p reva zu t i.t i Le art. ( 5) In s i t. realizat pe anul precedent. realizata pe anul precedent.a de munc a . 102 1) La data Ln t rar i i. realizate pe inflatiei. a persoanei ca re i a i s.bu e . dupa cum urmeaza: a) cu 2 5 % pentru perioadele in care au de sf'a ra t.a i t. punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu o . a tutorelui copilul minor. pensie persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita CTCE Piatra Neamt o 5 . 101 CNPP ~i casele de pensii comunica asiguratilor punctajul anual ~i punctajul cumulat pentru perioadele de in oo nd i t. ( 2 ). in a carei raza domiciliaza persoana. pe precedent. care au realizat stagiul minim de cotizare la s i. 100 Persoanele care au desfa~urat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I ~i a 11. sau in 10 de munca incadrate in conditii deosebite.cre~tere~ brut. (4) pe anul preced s i t. nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura ART. 2 011 Pagina 21 .a incredintat sau i s. in locuri incadrate in alte conditii de munca.e t . ART. precedent. (6) Ln cepa nd cu anul 2 0 3 0.i i . impreuna cu actele prin care se dov ede st. in functie de ultimul loc de munca. se depune.i pr eva zu t. VI.a de munc a .i e i. la stabilirea valorii punctului se utilizeaza de pensie indicatorul valoare pozitiva. ( 2) Cererea de pensionare. potrivit legii. 5. este ( 3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania parte. luat in considerare la majorarea an ua La a valorii punctului de pensie. beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective. dup acesteia. conditii speciale sau alte conditii de munca. Lnc epand cu data indeplinirii acestor cond i t. 2 Valoarea de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % din ra ta inf la tiei. valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % eare se adauqa 45% din cre st. ( 4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ca t. Pentru persoanele din domeniul apararll nationale. cererea de pensionare. V.i 6 alin.i. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.i la art. are valoare negativa. 6 alin. potrivit legii. 103 sau a curatorului ( 1) Pensia se acorda la cererea persoanei Lridr ep t. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 99 ( 1) Pentru a s i qu ra t i i. incepand cu data indeplinirii acestor conditii. 50.v t. ( 1) pct. reala a ca~tigului salarial mediu (3) In sltuatla lB care unul dintre indicatorii prevazuti la alin.i. ordinii publice ~i sigurantei nationale. ART. potrivit legii. la determinarea punctajului lunar se suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de individuala de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale pentru locuri de munca in conditii normale. potrivit legii. ART. SECTIUNEA Stabilirea a 7-a ~i plata pensiilor ART. in locuri su incadrate in grupa a 11. (1) pct. pr eva zu t. Procentul din cre~terea reala a salariului mediu brut.01 . care au rea stagiul minim de cotizare in specialitate ~i care contribuie la pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0. 5 % • ( 3) Majorarea punctajului lunar pr-e vaz u t a la alin. activitati in locuri incadrate in grupa I de munca.i. la casa teritoriala de pensii competenta.i la alin. care contribuie sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. la art.

(1 se a co rda sau se recupereaza. dupa caz. de fapt ~i de drept se admite sau se respinge cererea de pensionare. ART. 1) cuprinde temeiurile in baza ( 2) Decizia pr-e vaz u t a la alin. pensiile se cuvin de la data indeplinirii oo nd i t. de la data Ln ce t. care indepline~te conditiile prevazute de ulterior decesului sustinatorului. dupa data inscrierii la pensie. in functie de op t. calculat de la data constatarii diferentelor.ca i i. de zile de de acordate persoanei al carei sustinator nu era aceasta data. (3) s i. f uno t.ua a in care. se constata diferente intre sumele stabilite ~i/ sau platite ~i cele legal cuvenite. celei in care a avut loc decesul. ( 2) Sumele rezultate in urma ap Li.m i t. din oficiu solici tarea pensionarului. dupa caz. prevederilor r alin. tutorelui acestuia.a de va r st. ART.i ona r i L pub Li c i. dupa caz. casa sau la teritoriala de pensii. decizia poate fi anulata la de pensie titularului.i. ART.e personal sau curatorului copilul sau. pensiile se p Iat. in functie de categoria de pensie solicitata. ( 3) in termen de 3 0 de zile de la comunicare. Serviciului de Protectie Paza.i la art.i i Lo i prevazute de prezenta lege. t. 2 011 Pagina 22 .e re i. prevederilor r alin. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Informatii. per soan ( 2) Pensia se p La t e st.a L. data inregistrarii cererii. respectiv la casa de pensii sectoriala'~ competenta. cu e xc ep t. dupa caz.a dat in plasament urma~ desemnat prin procura speciala. daca cererea a fost inregistrata in termen de 3 0 c) de la data decesului. dupa caz. la data decesului. dupa caz.01 . depusa conform prevederilor alin.i pr eva zu t. ca Li t. ca pensiile se acorda de la 0 alta data. daca cererea a fo b) din prima zi a lunii urmatoare depu sa in termen de 3 0 de zile de la data decesului. ( 4) Cererea de pensionare. (2). 6 alin.i e de elementele specifice f i.i ulterior stabilirii ~i/ sau p La t. ( 1) in sistemul public titularului. daca cererea a fost inregistrata d) de la data indeplinirii pensiei de urma~ acordate persoanei in termen de 3 0 de zile de la aceasta in situatia referitoare la varsta standard de pensionare. mod i f i ca r i Le ce se impun. respectiv casa de pensii sectoriala opereaza. respectiv de casa de pensii sectoriala. pana la emiterea deciziei de pensionare. r t.a care. pot solicita recalcularea pensiei. Lrice ( 5) Sumele rezultate in urma ap Li. decizie a casei teritoriale de pensii) sau a casei de pensii de la data incetarii pensiei anticipate ~i a pensiei afltiaipate partiale. poate fi sau de persoana care a depus. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea prevazute de prezenta conditiilor lege. ( 1) in s i t. realizea~ ( 4) Pensionarii pentru Li.0. prin mandat pc s t. in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CTCE Piatra Neamt o 5 . 106 ern i sa de ( 1) Admi terea s s-u respingerea cererii de pensionare se face prin decizie casa in termen de 4 5 de zile de 1 teritoriala de pensii. cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei. nevalorificate la stabilirea acesteia. in oo nd i t. prin decizie de revizuire. care se platesc calitatii de asigurat. ( 3) in f un c t. Serviciului de Informatii Externe ~i Serviciului de Speciale. 108 de pensii plata pensiei se face lunar. ( 2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de sau a casei de pe sectoriale. 109 ( 1) Plata pensiei se face. potrivit protocoalelor incheiate intre acestea. mandatarulu ca re i a i s. in situatia pensiei de invaliditate. ( 3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor ~i/ sau a stagiilor de cotiza prevazute de lege. (2) (3) .i i. sectoriale. ( 5) Pentru cadre Le militare s i.i une a pensionarului.a i i.a L de asigurat.e sc de la data acordarii. persoanei in termen de 5 zile de la data emiterii. ART.t i Le legii. de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in Apararii Nationale. in cadrul termenului general de prescriptie. 105 stabilita prin in sistemul public de pensii.ca i i. ART.a incredintat ori i s. cont curent sau in cont de card.un grad de invaliditate. (4 se acorda cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea. 104 ( 1) in sistemul public de pensii. in functie ~ de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania. dupa cum u rrne a : az a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru sau. stagiu de cotizare. in situatia pensiei de u rrna acordate s persoanei al carei sustinator era pensionar. de la se acorda data inregistrarii cererii. in situatia pensiei pensionar. da ca cererea a fost inregistrata in termen de zile la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr. la data decesului. pensionare.din sistemul public de pensii. emisa in conditiile prevazute de prezenta lege. ART. (4) sectoriale teritoriale sau a casei de pensii se comunica de pensii pensionarea. la casa teritoriala de pensii competenta. drepturilor de pensie.

a convenit. ART.i a sa comunice. pr-e vaz ut. lit. inclusiv comisioanele de schimb valutar. caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale. 113/ 2009 privind serviciile de plata.i a celorlalte drepturi barie s t i. c) sau cel pr-e vaz ut. (1) ( 3) Procentul pr-e vaz ut. casele de pensii sectoriale transmit lunar. tariful p r eva zut. ART. (1) nu a mai urmat proc pr-e vaz ut. 112 Procedurile r e f e r i t.car i. ( 2) Prevederile alin.CNPP. b) pensi6narul nu mai indepline~te conditiile legale in temeiul carora i.a a Guvernului nr. cuvenite ~i TIeincasate.a La a sumelor platite.e nt. 84 lit.nat a t e al p r e s t. com i s a asupra sustinatorului.ta Ord<!)nantei de u r qe nt. prin Legea nr.e la alin. c).i Lo r care intra sub inciden1. sociale.oriaLa "Po~ta Romarra " s. 86 alin. se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.a t i va de omor. pot fi transferate in alte tari. c). sau. ( 1) lit. 19 a l Lri". 84 lit.qu r ar i. cu s i t. 86 recuperatorii pr-e vaz ut e la art. pensionarul de pr-e vaz ut. d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate. la revizuirea medicala obligatorie. in scris. sociale q. Ln s t. 81 alin. prin Compania Na t i. la art.i. A. taloanele de plata a drepturilor pr-e vaz ut e la alin. pensiei. (1 prin I ( 2) Procentul s i. la art. (1) nu s. b) prin stabilirea unui tarif. informatiile de natura ( 3) Le ob L'i qa CTCE Piatra Neamt o 5 . se suporta de beneficiar. in s t. pentru un talon. imputabile lui. de catre beneficiar ~i de catre casele teritoriale de pensii. pensionarul urma f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. 1 1 1 ( 1) Beneficiarii drepturilor stabilite teritoriale de pensii bane~ti de casele ~i de cas de pensii sectoriale. casele de pensii sectoriale ~i Compania Nationala "Po~ta Rom~na" s. in moneda tarilor respective sau intr.or ea sca de f i n i t i va .ant. se talonul de plata. 1 1 3 (1) sistemul public de pensii.> au r edoba nd i t. c) sau cel pr-e vaz ut. pr-e vaz ut. c) prin stabilirea unui comision bancar. 2 011 Pagina 23 . (2)..i I Lo r de a s i qu r a r i. ( 4) Cheltuielile generate de transferul din s t r a i. (1) lit. de invaliditate.a prezentat.l a t i t. care nu au Roma ni. la alin. inc~t cheltuielile a) se stabile~te astfel sa nu de pa s ea s ca 1 % din valoarea t. capacitatea de munc a . proportional. perrt r. sa co nduca la ( 2) Modificarile intervenite in starea c i v i La a persoanei.i e i. pre cur c) pensionarul de invaliditate. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date.ar a r e j udece t. in s i t. la dom beneficiarilor din Roma ni. 1 9 7 / 2 0 1 0.ua t. v~rsta a implinit de 2 6 de ani. in situatia care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor. la art. la art. potrivit legii. b) se stabilesc bugetului asigurarilor sociale de stat. la art. ca r o r a Li.e j udeca t or es t i au t. printr0 ho t. in care plata drepturil se face in cont curent sau in cont de card. cu exceptia p La t. 84 lit. ( 2) Prestatiile de a s i qu r a r i. potrivit legii. respectiv de catre casele sectoriale de pensii. (1) g) copilul. 84 lit. pr-e vaz ut e la art.e al pr e s t. pensionarul urma e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin.nat a t e al acestor drepturi.a prezentat.01 . plata pensiei Ln ce t.a. (1) s i. dupa ca~ intre CNPP.tv"enite beneficiarilor s t ab i Li t.at.o t.e . aferente drepturilor p r eva zut. c) se stabile~te astfel inc~t chel totale de transmi tere sa nu depa see s ca 0. se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP ~i ai caselor de pensii sectoriale. indiferent de modalitatea de p l.ua t. (2). (2). in cazul acestora urma comisioanele fiind suportate. pensionarul u rrnas pr-e vaz ut. 80.at. in situatia beneficiarii au opt la domiciliu numai pentru plata in cont curent sau in cont de card s i. 86 alin.a pent care au optat beneficiarii acestora.r a i na t at. 84 lit.oa-re la efectuarea cpe r a t i un i Lo r de plata a drepturilor barie s t i. ramasa h) pensionarul u rrnas a fost condamnat. (1) nu s. in conditiile reglementate prin instrumente jurid~ce cu caracter international la care Rom~nia este parte. 86 imputabile lui. de invaliditate.u stabilirea ~i plata carora competenta revine. la art. in legii. in conformitate cu prevederile alin. a) se comunica de Ministerul Administratiei ~i Internelor.e . c) sau cel pr-e vaz ut.a t i i Lo r de a s i. beneficiar al unei pensii de u rrnas . casele de pensii sectoriale ~i banci.e la art. 1 1 0 ( 1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor 109 ( 1) s i. (1) se ap l i ca s i. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. la art. ART. aprobata modd f i.a.a t.0 alta moneda asupra careia s. sociale. pot opta pentru transferul in s t r a i. pentru infractiunea de omor sau t. A.i i. 1 5 % din valoarea totala a sumelor platite. (1) s i.eaz a Ln oepa rid cu luna u rmat. la art. de natura incetarea p La t. precum ~i cele cu transmiterea taloanelor de plata la Rom~nia se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective determina ~i dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor p. la convocarea pr-e vaz ut a la art. negoc iabi I. ART. de transmitere ( 4) Comisionul ban car prevazut la alin. ( 3) Cheltuielile generate de transferul in s t r a i na t.oar e celei in intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) a decedat.a fost acordata pensia.

u s up rav i et. 118 ( 1) in sistemul public de pensii. 117 Prevederile prezentei legi.a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat. a) . (5). art. g) s. II sau consilierilor loc cu exceptia sau judeteni.t i Le legii. incadrat in gradul III. incadrat in gradul I se regase~te in una dintrE s i t.ua a t. (1) pct. sau dintr. 84 lit. I sau II. lit. ale caror stabilire ~i plata se afla.a I. de pa s i nd j uma t. 1) pct. L i. se regase~te in una dintre s i t. b).01 . realizeaza venituri brute lunare pentru care. daca cererea a fost depusa in termen a dus la suspendarea platii pensiei. se aplica ~i indemnizatiilor acordate prin legi speciale. ( 4) Suspendarea p La t. c) alin. referitoare la cumulul pensiei cu salariul.0 unitate medicala sReeializata. 86 alin. 8 4 lit. ART. i) s ot.a a caselor teritoriale de pensii. e) pensionarul de invaliditate. situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.i i.e ri.0 institutie de asistenta sociala sau intr. respectiv a caselor de pensii sectoriale.ua i i Le prevazute t la art. plata pensiei se suspenda ince! cu data de 1 octombrie a anului in curs. daca aces tea sunt mai mari de 35% din ca~tigul salarial la art. 116 incetarea. ART. CTCE Piatra Neamt o 5 . pensia se plate~te de catre celalalt stat. ori c) prevazut la art. cu a inc conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale. 2 011 Pagina 24 . la lit. suspendarea sau reluarea platii pensiei. in competenta ma t.o i t : r j) s ot.i la art. c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul u rrna s p reva zu t. 115 in public de pensii.i al unei pensii in conditiile prevazute de u rrna s .un alt sistem de a s i qu r a i sociale.militara ale Ministerului Apararii Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. (1) se suspenda perioada in care pensioBaEul este internat intr. ( 3) Plata indemnizatiei pentru Lnao t. opteaz pentru 0 alta pensie. 33 alin. la incetarea. d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele intocmite de medi expert al a si. precum ~i orice modificare a drepturi de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii. 6 alin. k) pensionarul nu mai indepline~te conditiile prevazute de lege. varsta ani ~i a implinit de 1 6 dovada continuarii studiilor. a) acesteia s. dupa cum urmeaza: potrivit cauza care. pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii care asigurarea in corid t. casei teritoriale de pensii. sau IV. (1) nu se prezinta la revizuirea me d i ca La obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Capacitatii de Munca. f) pensionarul de invaliditate.oa re celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) pensionarul ~i. in temeiul prevederilor art. pensiei ~i/ sau a indemnizatiei pentru Lnao t.u t. 114 ( 1) in sistemul public de pensii. in care se asigura supraveghere ~i ingrijire permanente. 114 ART. beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii partie (1) se regase~te in una dintre s i t. respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat. ART.sa conduce la incetarea p La t. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa b) p reva zu t. I. ( 2) in s i t. in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie.i t.o . g) pensionarul u rrna . pensiei. cu except: situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel.o r se poate face ~i la cererea pensionarului. (1) lit. respectiv de casele de pensii sectoriale. la cerere. referitoare la stabilirea ~i modificarea drepturilor. pct.u s up rav i et.u tor. i urmatoarele categorii de pensionari: este obligatorie.a f a cu t. la art. da ca depunerea cererea. exceptia consilierilor locali sau judeteni. L i r beneficiar pensii din sistemul public de pensii. potrivit este obligatorie. 6 alin. daca. beneficiar pensii de u rrna s. definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin.i i. reluarea platii pensiei se face.e din programul de lucru al locului de munca respectiv. din sistem. b) pensionarul.qu rar i Lo r sociale.a facut dupa expirarea termenului in situatia in care suspendarea platii pensiei de la data inceperii anului ~colar. s prevazut la art.u tor. 6 alin. care nu face continuarii studiilor. 84 lit. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata a) legii. cu exceptia s~tuatiilor in care pensionarul este nevazator. L i.i t. a centre lor regionale de expertiza medicala a capacitatii de comisiilor centrale de expertiza medico.ua i i Le prevazute t la art. 81 alin. de 3 0 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.u s up rav i et. potrivit legii. beneficiar al unei pensii de u rrna s. neintegrat sistemului public de pensii. potrivit legii. plata pensiei se s u spe nda Ln oepa rid cu luna u rma t. ART. potrivit acesteia.o prevazute r la art.a r ec a sat. s.ua i Le prevazute t. in termen de 1 0 zile de la data ramanerii (1) h) . prevazute la art. 77 alin. h) s ot. suspendarea ~i reluarea platii acestora.e t.

in pensionarului al sau unui membru familiei unuia dintre ace:. b) supo rt. 84 lit. de locuri contractate cu unitati de profil :.ia sumelor pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.e sc s ot.a t.a de la bugetul a) Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. dupa cum urmeaza: in cadrul programului intocmit a) gratuit pensionarii de invaliditate.o . se mai pot acorda. copiii. ART. ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat. s up rav i et. ( 6) Locurile de tratament balnear se a s i qu ra in un i t. pre cum :. a) (2) diferenta dintre contravaloarea prestatiilor :. a s i qu ra t. in celorlalti mo:. in limita numarului de locuri asigurate in i t. i r beneficiar al unei pensii de u rrna .. 125 ( 1) in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. ART.i Lo r sistemului public de pensii care i:. s incad in gradul III de invaliditate. drepturi restante de pensie..i i.i nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului. stabilit de CNPP s i. pana la deces.i la art. inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu.iai caselor de pensii sectoriale. in evidentele careia se afla...ipensionari.u t.a r nev az at.. ri a Lt. 124 Numa ru L biletelor de od i hria . in afara pensiilor. n i ve ( 5) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete pentru tratament balnear. reprezentand pensia pe care a avut 1 decesul :. la lit. ( 2) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete de od i hna .imodul de acordare.e'ha i .i in oo nd i t.ti individuale a asiguratilor :. in termen de 1 5 zile de acesteia.a t..t i Le prezentei i legi.i/ sau. b) ( 2) Sotul sup rav i e t.pensionarii pentru limita de va rst.a din bugetul a s i qu ra r i Lo r sociale de stat. 119 Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei de pensii. in completare. ( 4) Contravaloarea p re st.. sistemului b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii bane:. respectiv casei de pensii sectoriale. pa r i n t.. pensionari de u rrna . pentru asigurati :. (2) Sumele prevazute la alin. s poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. urmatoarele prestatii: tratament balnear. ART.ide decontare a acestora se stabile prin hotarare a Guvernului. b) a) CAP. al biletelor de tratament balnear.o . potrivit legii. de natura sa conduca la modificarea conditiilor in i. lit. 33 ART. pre cum s i. ( 3) Durata tratamentului balnear este de 1 2 .. (1) pot fi solicitate termenului general de prescriptie. schimbare in situatia proprie. de distribuire :. pensionari de u rrna . precum:. pentru b) c) ajutor de deces. in conditiile dreptului comun. cel care. ART. s pr eva zu t..hria se pot acorda. altul de ca t. Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat. comun al conducatorilor CNPP :.tenitori. pre cum s i. cu alte un i t. (2) lit.i Lo r sau. 2 011 Pagina 25 . Lu i r copiilor.a fost stabilita sau i se plate:. V Alte drepturi de asigurari sociale ART. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii :. CNPP s i .i de nivelul maxim al tarifelor..ia pensionarilor se aproba anual. 121 in sistemul public de pensii. 120 (1) Sumele neincasate de catre pensionar. cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului. potrivit da oa acestea nu de pa se sc 3 5 % din ca s t. de recuperare d medicul expert al asiguraEilor sociale. in corid t. pe n si.i. potrivit legii.i a ru i. precum:. prin contracte incheiate.ide categoria de con fort oferita. de cat.tia. 122 ( 1) Acordarea pr e st.i qu L salarial mediu brut prevazut la art..01 . prin ordin contributiei bane:.a I Lo r acordate t.1 8 zile. ART.. pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament bal in conditiile prezentei legi..u i. dupa caz.oara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social. d) copiii. a) s i.a i i Lo r privind t tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete tratament solicitantilor indreptati~i.o r i i r c) pensionarii de invaliditate gradul III. beneficiaza de ajutor de dece un numa Lu a Lt.. in oo nd i t. se s upo rt. se p La t..ti asiguratii a) public de pensii s i. precum:.te pensia. 123 ( 1) Biletele de od i.i.e CTCE Piatra Neamt o 5 . de tratament din CNPP. cei p reva zu t i.t i Le prevazute la alin.u t.a i Le de tratament t din proprietatea de profil.idesfa:..icontributia baneasca prevazuta la alin...t i Le prezentei legi. bilete de od i hria . ( 2) Asiguratii s i. ca de pensii sectoriale.

M.e sau mandatarului t desemnat. (1) ( 3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. care este institutie publica cu se infiinteaza personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica.C.i copiii a f La t i. valoarea ca st. C. precum ~i copiii incapabili de munca. la art.i t. in varsta de pan a la 1 8 I s i. M.01 . N.L s i. R. R.M. lichidare judiciara.qu i. 130 T prin ( 1) Ajutorul de deces se a ch i t a persoanei Lrid rept.i bugetul a s i qu ra r i Lo r pentru s oma j . in cazul decesului asiguratului prevazut la art.. in sensul prezentei legi: Se considera a) s o t. procura speciala. lichidare. M. (1) se poate face prin orice mij loc de p. in plasament familial cei ani sau.u t. cu personalitate juridica. in cazul decesului c) casa t. ART. ( 2) CNPP se a f l.ua a persoanelor t.u a care t. de familie (2 membru de familie. in subordinea I. ART. pe baza contractu lui ( 2) in s i t. potrivit legii.u sup rav i e t.. IV s i. a) angajator. t. la nivelul se achita la data decesului. VI Casa Nationala de Pensii Publice ~i casele de pensii sectoriale ART. M. (5).a . 125 alin. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de teritoriale de pensii. (3)..R. t. investite cu personalitate juridica.N. '~ 2 Dovada p reva zu t. some ru Lu i . C. fara a depa~i va rst. ART. M. faliment sau prin orice alta modalitate pr-e vaz u t a de lege.L. pe baza certificatului de deces. nu poate fi mai mic de cat. daca ~i. (1 pct. respectiv de casele de pensii sectoriale. R. dizolvare. general de prescriptie. N. de catre aceasta. 33 alin. ( 8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din CTCE Piatra Neamt o 5 . dupa caz.e tutorele. casele j ude t ene de pensii sunt servicii publice. E. (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata unui anumit stagiu de realizarea cotizare. N. pan a la terminarea acestora. (1) pct. so t. 2 011 Pagina 26 . continua studiile.a i t.a i L de Munca t "T. Recuperare Ca pa c i t. ajutorul de deces cuvenit s i.a de 26 de ani.i. ( 7) CNPP este ao t i oria unic la Societatea r Come rc i.o i a La . serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca. respectiv al unui <de familie al acestuia. structura organizatorica ale I.a la alin.r oba admis de 3 Cuantumul ajutorului de deces se stabile~te anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat s i. ( 3) Sediul CNPP este in municipiul Bu cure s t. centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca. cerere.o . calculat de la data decesului. ( 3) Aj utorul de deces cuveni t pentru un membru de jumatate din cuant prevazut la art.a i L de Munca. E. alin. pe baza actelor justificative. 128 in cazul in care.u l r b) copiii proprii. (5 CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Ca pa c i t.E. ( 4) Casa de pensii a municipiului Bu cu re st. Protectiei Sociale. VI s i. in lipsa . L i r copilul. ART. M. prin hotaral ( 6) Statutul s i.au pierBut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate. R. CAP. t denumit in continuare 1. 126 ( 1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul unui m care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.e r i t. respectiv al unui membru de familie al acestuia. " S. pa r i.r da . reorganizare judiciara. 6 respectiv al unui membru de al acestuia. oricare persoana care face aceasta dovada. copiii adop t. Familiei s i. 6 alin.singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces ~i care poate fi. indiferent de varsta. C. ajutorul asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei de deces se achita de casa teritorial~~ee pensii la care se afla in evidenta. 131 ( 1) CNPP este Ln st. organ specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii. I. acestora.i t. 129 de: ( 1) Aj utorul de deces se achi t a in tjermen de 2 4 de ore de la solicitare alin. in cadrul ter ( 2) Ajutorul de deces poate fi solicitat. A. angajatorul i~i suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. 127 ( 1) Aj utorul de deces se suporta din bugetul de stat ~i se e co.n Le . potrivit legii. reorganizare. B.a La de Tratament Balnear s i. r respectiv casa de pensii se ct.a sub autoritatea Ministerului Muncii.i de interes national. se stabilesc s i. salarial Lu mediu brut p reva zu t.i asigurate in sistemul public de pensii legi. neachitat.o i a La de pensii. curatorul sau.M. Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al I. r 2 pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. E. da ca incredintati spre cre~tere ~i educare familiei. C. M.u e publica t. ART. c) parintii ~i bunicii oricaruia dintre soti. in cazul decesului b) I ns t.

pr ot. care se a p roba prin ho t. dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului. ai caselor de pensii sectoriale. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de f orrna i t adoptata in termen de 3 0 de zile de la data ca r i i. 2 2 de membri.e sunt reprezentanti i ai Guvernului. Pre~edintele CNPP este ~i pre~edinte al consiliului de administratie. sociale.: a pot fi r evooa t. organizarea ~i functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.t. t. familiei s i. fi numite.i t. ( 4) Pr e sed i n t.i e i sociale..i ona Le . patronatelor. desemnati de organizatiile patronale reprezentative 1 c) 5 nivel national.ec e i. cu modificarile ~i ( 7) Membrii consiliului potrivit prevederilor numiti sau desemnati alin. sau a decesului ( 1 0) in cazul Ln ce t. consiliul de ad.e e xe rc i. 136 ( 1) Ministrul muncii.r i bu t. ART. sociale t. la propunerea minist muncii. 134 (1) elaboreaza statutul propriu. pub Li CTCE Piatra Neamt o 5 .a 0 f unc t. familiei s i.u i i Le me n t. ( 5) Membrii consiliului de a dm i.n Lu i. sindicatelor s i. SECPUNEA 1 Organizarea CNPP ART.e Le are rang de secretar de stat s i. ART. sunt ordonatori de credite pentru ( 3) Directorii caselor teritoriale de pensii tertiari bugetul asigurarilor sociale de stat. p ro t e c t. ra (2 ) cuprinde in mod obligatoriu a t. 132 ( 1) Casele de pensii sectoriale se Ln f i i.n s t ra t i.:Aistratie.e functioneaza i in mod legal in prezenta a cel put in 1 5 dintre membrii sai. ( 8) Consiliul de a dm i. 135 Atributiile.e s i. ca structuri cu personalitate juridica ~i cu sediul in municipiul Bucure~ti. 137 organizarea sistemului public de pensii se SUpOl ( 1) Cheltuielile privind ~i functionarea din bugetul asigurarilor sociale de stat.i ona re a s oc i e t. ( 2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. f unc t. 131 ( 3) Modul de organizare s i. ( 9) Pe durata e. de pentru aceasta functie. de semna t. mandatului.n t.c Ln L.ec e i.i ona t.e consiliului de adrn i n i st. (7 se stabile~te prin hotarare a Guvernului.01 .i. ( 2) Ministrul muncii. a t. ministrul administratiei ~i internelor ~i directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.r i bu t.a L comerciale t.i i Le prevazute dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare pre~edintelui CNPP. la propunerea Ministerului Muncii.t i Le caselor teritoriale de pensii. ~esemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.au numit.i prevazute la art. familiei s i.n ea za in subordinea t Ministerului Apa rar i i. Pr e sed i n t.i poate delega a t.pa rar a i.a i i. Nationale. ca institutie cu personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica.e modul de organizare s i.n t. ~i a caselor de pensii sectoriale 133 Conducerea CNPP este asigurata de p re sed i. in limita unui procent de pana la 3 % aplicat a sup re ( 1) ( 3) Le pub Li. compus 2 3 de persoane.e Le CNPP este numit prin decizie a primului. ART. a ale pr e sed i. d) 5 reprezentanti ai sindicatelor. t.i ministrul e.t i Le consiliului de admi n i st. f unc t. (1). p re sed i. este salarizat la nivelul p reva zu t. familiei s i.i ona re a CNPP.r t i e . prezentei legi. sociale. institutiilor reprezentanti ai patronatelor. iar cheltuielile curente ~i de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.i e asimilata functiil~l5 de ¢emnitate a. dupa caz.a re a Guvernului.r i bu t.e la t (1 ) ( 3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin.xe rc i t a r i L mandatului.ec e i. r ca urmare a revocarii. pr ot. de ca t re ce-i.e s i. (1) este metodologic de CNPP. respectiv desemnat. ART.Domeniul Pensiilor Publice. Familiei ~i Protectiei Sociale. dintre care un p re aed i. membrii t. pr ot. 2 011 Pagina 27 . ( 5) pe 0 perioada de ani.r t.i. pensionarilor. de ministrul muncii. de credite pentru sectoriale sunt ordonatori ( 4) Directorii caselor de pensii tertiari asigurarilor sociale cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul de stat. care poate fi reinnoit.n I. a demisiei mandatului initial.e s i.i. b) 3 reprezentanti ai case lor de pensii sectoriale. ( 2) Pr e sed i n t.n s t ra t i. care i. na t. Ministerului Apararii Nationale. 132 alin.ministru.rn. ( 6) Sunt reprezentative l~nivel national organizatiile patronale ~i sindicale care indeplinesc conditiile prevazute cle Legea 130/ 1996 privind contractul colectiv de mune republicata. t. respectiv desemnate alte persoane pan a la expirarea duratei ART. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din I ns t.i pentru un mandat de 5 ani. e) 4 reprezentanti ai pensionarilor. de organizatiile sindicale reprezentative 1 nivel national. desemnati de conducatorii publice prevazute la art. preeum ~i modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii.

b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor bugetare. in principal. 0) controleaza activitatea de expertiza medicala :.iobligatiilor de asigurari national.edintelui CNPP..icontroleaza activitatea privind executarea creantelor dispozitiilor legale in vigoare.te. pe baza codului numeric stagiul n) certifica.01 .t i Le legii. a drepturilor :.. :. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. pre cum :..i ale caselor de ~. patrimoniului sistemului public de pensii..ipentru asigurarea integritatii acestuia.. in oo nd i t. ( 2) Cheltuielile privind organizarea s i. 138 in aplicarea prevederilor prezentei legi.) organizeaza activitatea privind stabilirea :.te orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale. 1) a s i qu ra e v i.. intretinerea:.i ona rea caselor de pensii sectoriale se supc din bugetul de stat... pre cum :..i protectia sistemelor automate de calcul :.icasele de pensi sectoriale indeplinesc. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. in limita procentului prevazut (1) .ielaborarea asigurarilor sociale de stat. potrivit dispozitiilor legale i) u rrna st.iansamblul reglementarilor comunitare in limita competentelor prevazute similare in asigurarilor sociale din alte tari.ti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi.t i Le legii.dm i..iobligatiilor de asigurari sociale. sectorlale ART. pentru dezvoltarea :.ipartenerilor sociali rapoarte la modul de administra bugetului asigurarilor sociale de stat...i Administrarea Bazelor de Date. j) ia ma su r i .ide evidenta. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. indruma :.. k) ia ma su r i .. t) indepline:. de lege.. 2 011 Pagina 28 . organizeaza. e) stabile:.. extinderea.iplata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat.i vireaza contributiil~de asigurari sociale :.iadministrarea eficienta a c) iau ma sur i ... ( 3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii e.i alte tipuri a) colecteaza:. potrivit indruma :. b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea :. cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri. casele teritoriale de pensii :. in principal... pre cum :. g) organizeaza cooperarea similare din alte tari.. ART.ipunctajul pentru fiecare asigurat. :. h) colecteaza:. SECTIUNEA a 2-a CNPP. in conditiile legii.. la alin.... CNPP indepline:. de cotiz :.ia modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor :.. urmatoarele atributii: :.. 139 in aplicarea prevederilor prezentei legi. c) prezinta Guvernului :.idezvolta relatii cu organisme este parte. f unc t.t i Le legii. termenele stabilite prin decizie a pre:.icelelalte cheltuie aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. r) asigura introducerea.i perfectionarea profesionala din selectia.. sociale la nivel m) asigura evidenta drepturilor :. pentru dezvoltarea :.. a capacitatii de munca. in corid i t.. a personalului domeniul sociale. sociale de stat. d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale.. organizeaza. modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii.icontroleaza activitatea privind eXQcutarea creantelor bugetare.de t a la n I'lational a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii.. in cooperare cu casele de pensii sectoriale. conform dispozitiilor legale in vigoare. pre cum :..cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.i recuperare socia Ie. a tuturor contribuabililor la sistemul public de e) a s i qu ra ev i.te.e privat. in vederea coordonarii cu institutii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu pentru lucratorii de competenta.i alte tipuri de contributii. prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.i vireaza contributiile de asigurari sociale de contributii.e incasarea re veniturilor sociale de stat. in oo nd i t. q) pregatirea :. in conditiile legii. la care Romania p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari :.de t a la nivel national n CTCE Piatra Neamt o 5 . Atributiile ale case lor teritoriale de pensii :.iadministrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii..ipentru asigurarea integritatii acestuia. f) publica anual raportul de activitate. migranti. t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale.i controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale devcatre casele teritoriale de pensii. inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase. d) iau ma sur i . urmatoarele atributii: a) indruma:.n t i i. s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.

nerespectarea prevederilor art. (3) s i. ( 2) Cheltuielile curente s i.ipunctajul pentru fiecare asigurat.i recuperare a capacitatii de munca. g) certifica. bugetul de stat.. contributiei de asigurari sociale. ( 2) Realizarea a t. in limita competentelor de lege. civila.01 .36 privind baza de calcul a co nt r i bu t.. E :. VI I Raspunderea "" Jurldlca ART. art. 142 Incalcarea prevederilor contraventionala sau penala. pe f) a s i qu ra ev i... 11. 1) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.rnstl~utllior in subordinea CAP.i perfectionarea profesionala selectia. 140 ( 1) Realizarea a t. 31 in conditii deosebite d) nerespectarea metodologiei :.. modificarilor CTCE Piatra Neamt o 5 . intretinerea:. prin bugetele . prevederilc sociale stabilite potrivit c) nerespectarea cote lor de contributie de asigurari 27 alin. prevazuta la art. 144 Constituie contraventie urmatoarele fapte: 7. dupa caz. Ministerului Administratiei :. extinderea.e ct. de CNPP.r i.. stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual :. 119 privind obligatia referitoare la conditiile de acordare a pensiei.iInternelor :. 141 ( 1) Salarizarea personalului CNPP. a domeniul asigurarilor sociale.. obligatiilor de asigurari sociale la nivel national. h) controleaza activitatea de expertiza medicala :.pensii. 44 privind neplata s i. ( 3) Cheltuielile curente :. SECPUNEA 1 Infractiuni ART. est supusa controlului CNPP.r i.i de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din carora functioneaza.a art. ART. munca. este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale. Familiei :. b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare.a z i r comun i ca r i i.bu i i Lo r ce revin CNPP. teritoriale de pensii :.i p ro t. f) la plata g) intervenite nerespectarea prevederilor art. :. k) a s i qu ra introducerea.ise pedepse:. SECTIUNEA a Contraventii 2.bu i i Lo r ce revin caselor t de pensii sectoriale.. de de a si e) sociale.. calculul ma j o ra r i Lo r Int.. este supusa controlului Ministerului Muncii..ti in in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi... la termenele stabilite prin decizie stagiul de cotiz a pre:.iServiciului Roman de Informatii.de t a drepturilor n s i.. precum:.. potrivit legii. t potrivit legii. sociale. 0) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin ART.. 2 011 Pagina 29 . j) organizeaza pregatirea :.i ansamblul reglementarilor comunitare :. ( 3) Realizarea a t. caselor teritoriale de pensii.i e i. 1. N.r i.iplata pentru fondurile de pensii administrate privat.edintelui CNPP.a sistemelor de calcul :. potrivit legii. declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale. ART. a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare.te potrivit prevederilor Codului penal.ial case lor de pE sectoriale se realizeaza potrivit legii. m) organizeaza activitatea privind stabilirea :. avand ca denaturarea evidentelor privind asiguratii. 33. prezentei dupa caz. i) aplica prevederile conventiilor internationale de a s i qu ra r i.iProtectiei Sociale..i..ide evidenta. la care Romania este parte.idezvolta relatii cu similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari. legi atrage raspunderea materiala. prevazuta la art.icentrelor regionale de expertiza medicala ~ capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. conform dispozitiilor legale in n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor reglementarilor legale in domeniu.~ baza codului numeric personal.bu i i Lo r ce revin caselor t teritoriale pensii..ia criteriilor de incadrare de nerespectarea prevederilor art.

iinterne lor :. 146 Constatarea contraventiilor prevazute la art. constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale ART.. aplicate prevederilor art. la lit.. se comRleteaza combaterea evaziunii fiscale..iInternelor :. se complete prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. care examineaza :. ( 2) Organizarea.h) i) acestuia.. poate fi actualizat prin hotarare a Guvel ART. ( 3) in so Lu t. (1)..i evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale. 147 Amenzile contraventionale. 145 :. catre ANAF :. (1) ( 4) Deciziile de pensie necontestate in termenul p reva zu t.t i Le legii. IV. in termen de 3 0 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 144 se dupa cum u rrne a : az a) cu amerrda de la 5 0 0 lei la 1... respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigutare.i un i Lo r prevazute la art. la art. ( 2) Procedura de examinare a deciziilor supuse con t..iServiciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii. obligatorie.q rar u sociale datorate de a s i qu ra t. in conditiile stabilite de lege. :.i L f un c t i.i structura Comisiei Centrale de Con t. 145 • ( 1) Contraventiile prevazute la art. 150 ( 1) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari neplata de ca t.a L care f unc t. ( 3) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t..i L s i. pre cum :.. p reva zu t i. comisiile de co nt.iInternelor :. in oo nd i t. de casele de pensii sectoriale pot fi contestate. d) ...<S)~secutiv.i e i sociale. ART.oa da de 3 luni&.. Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t..~ctiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. p) fapta persoanei de a nu vira. 2 011 Pagina 30 . b) 500 000 e) p) c) cu amerrda de la 5 o 0 0 lei la 1 0 000 lei. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. 148 144-146 ( 1) Dispozitiile la contraventii prevazute la art.i_ziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii s i.t i Le legii. aprobata cu modificari :. t respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.i i. a de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat.i one az a in t.iunitatile sale subordonate.on za in cadrul ea CNPP.ihotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii.iInternelor :.idirectorului Serviciului Roman de Informatii. respectiv de casele de pens: sectoriale :. timp de 3 luni consecutiv. ( 2) Dispozitiile prezentei Iegi. ale pensii. 0) fapta persoanei de a nu transmite. prin casele teritoriale de pensii.e t ar i i. la lit. A~. ( 4) Termenul de so Lu t i oria re a co nt e s t a t i e i. (1) pct. la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta '~la asigurat.e st. comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. la alin. ministrului administratiei :. pentru 0 pe ri. cu modificarile :.i Legea nr. 6 alin.i 1 4 6 .i L s i.iurmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile pUblice. Ministerului Administratiei :. n) neplata.. reprezinta s procedura administrativa prealabila.i Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare. m) nerespectarea prevederilor art. timp de 3 luni consecutiv. k). k) neachitarea de catre angajator. Ministerului Administratiei :. la casele teritoriale pensii. cu modificarile ulterioare. 149 ( 1) Dec. a ajutorului de dec calculul s i. sunt definitiv ART. contributiei CAP.. 241/2005 pentru prevenirea :.iServiciului Roman de Informatii adopta hotarari. precum:. Ministerului Administratiei :. a oo nt r i bu t. nationale. functionarea:. j) sociale.i e f de a si.. 0 0 0 lei. cele pTevazute la lit..i sociale de stat. p ro t e c t.r angajator.. la Comisia Ce n t ra La Contestatii...01 . 144 s i.. VIII Jurisdictia asigurari~or sociale ART. 1 8 0 / 2 0 0 2. 1) refuzul de a pune la d i spoz i t i a organelor de control ale CNPP. c). familiei s i. 145 se fac de ca t re organele de control ale CNPP.e st.i de organele de control ale caselor de pensii sectoriale. fara caracter jurisdictional. cea prevazuta (1) (2 Nivelul amenzilor prevazut la alin.i ona rea co nt e s t a t i i Lo r . resp.iServiciului Roman de Informatii. referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor cu prevederile Legii nr.iInternelor :. este de 4 5 de zile de la data inregistrari CTCE Piatra Neamt o 5 . aplicarea s anc t. b).i completarile ulterioare. e timp de 3 luni consecutiv..i 0) a) . Ministerului Administratiei :.a i i . in corid i t. f).i ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative :.i cadrul Ministerului Apararii Nationale. cu amenda de la 1 lei la 5 lei. 161 alin.i vederea recuperarii creantelor prin executare silita. :. ministrului apa ra r i i.

de asigurari sociale 1 aprilie 2 0 0 1. h) plangerile impotriva proceselor. dupa caz. sunt incadrate in cond i t. 155 ( 1) Impotriva face recurs la curtea de apel competen se poate ( 2) Ho t. 150 alin. 153 Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul s i. se face cu carnetul de mun oa . a altor drepturi de asigurari sociale. 16 lit.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.e cu r t.I.ua a in care au fost emise t.a ri. Ministerului Administratiei ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii se comunica persoanelor in cauza ~i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate. t respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. deosebite. carnetul sau cu alte a prevazute de lege. 156 Prevederile prezentei legi.eprevazute ra la art. referitoare la jurisdictia a s i qu ra r i Lo r sociale. 1 6 lit.a d munc a sunt valorificate. pre cum ~i toate actele legatura drepturi sau obligatii de asigurari sociale.e st. 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca.eComisiei ra Centrale de Con t.e st. prevederilor art.a i i . c).eprevazute ra la art.i e i. pana la intrarea in vigoare f i sa ma t r i co La sau a prezentei se face cu fi~a de pensie. socialed b) modul de stabilire a dobanzilor ~i penalitatilor de c) inregistrarea. dovada vechimii in serviciu.i i. sunt definitive ~i irevocabile.a ri. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. pre cum ~i hotararile tribunalelor. evidenta ~i certificarea sociale. 1 6 lit. (3) care nu au fost atacate instant j udeca t o re s t i in termenul prevazut la alin.I. a Le Ministerului JAdministratiei s i. e) deciziile comisiilor medicale de contestatii ~i ale co~siilor centrale de expertiza medico. republicata. ART. se completeazi cu dispozitiile Codului de p ro ce du ra c i v i La s i.a ri. 159 17. a) ~i art. ( 1) 151 Ho t.verbale de eontraventie incheiate in baza prezentei legi. se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind de plata catre evidenta nominala a asiguratilor ~i a obligatiilor ( 1) CTCE Piatra Neamt o 5 . de depunere a co nt r i bu t. 150 alin. rE ( 2) Pentru perioadele prevazute la art. ART. in vederea conform reducerii varstelor de pensionare. i) impotriva masurilor silita. de plata a pensiilor s i. de a si. dovada vechimii iJ ( 1) Pentru perioadele prevazute la art.on . (3) pot fi atacate la judecatc competenta. ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii privind deciziile pfnsie.qu rar i. ART. alte documente legale. 152 Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale ~i curti de apeI. realizata pana la data d timpului util la pensie pentru agricultori ~i a duratei de asigurare. 30 alin.i.I.01 . 154 ( 1) Cererile indreptate impotriva case lor teritoriale de pensii sau impotriva case lor de pensii sectoriale se adreseaza in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul ori sediul reclamantul. ART. lor ra apel. 157 oricaror organe procedurale in sau instante. ( 3) Ho t. contestatiile de executare j) alte drepturi sociale nascute in temeiul prezentei legi. (2) sunt definitive. ale Legii nr.a ri. (1). 304/ 2004 privind organizarea judiciara.i i.a incadrarea persoanelor in fostele grupe I ~i/ sau a 11. f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari social g) modul de stabilire s i. dovada stagi ul ui de coti zare.i. (3) Pentru perioadele prevazute la art. d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii ~i ale care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. legi.i conform legii.a de mun oa pan a la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in cond i t. pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. dispuse in baza prezentei legi. neatacate cu recurs in termen. a 11. sunt ca obiect cu scutite de CAP. Dispozitii ART.acesteia. numai in s i t. cu modificarile ~i completarile ulterioare.I. in termen de 5 de la adoptare. ART. ART. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. cu exceptia celor realizate in activitatile care. speciale. ~i obligatii de ART. ( 2) Ho t. b) . 2 011 Pagina 31 . ( 2) Adeverintele care a t. ( 2) Celelalte cereri se in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul sau sediul paratul. tranzitorii 158 Perioadele de vechime in mun oa realizate in grupele I s i. ART.

30 septembrie d) 21. b) august 1947. inregistrate in carnetul de munca. cu modificarile CTCE Piatra Neamt o 5 . 6 alin. in vigoare in perioada respectiva.i pentru 0 arium i t a pe ri. ( 1) 161 ~ Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege. pentru cadre Ie militare. de ore lu pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr.oa da care constituie stagiu de cotizan in carnetul de munca sau in doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale. (1) pct. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuar pentru care. 162 (1) in cazul in care in carnetul de munc a . 8 0 / 1 9 9 2 *) privinc pensiile ~i alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. 16 zile (1 6 9 . la determinarea punctajului se ia in calcul. ( 2) Certificarea stagiului de cotizare. cel p reva zu t. pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. (2) Cererile prevazute la alin. dupa caz.e de la prevederile alin. se utilizeaza: realizat in perioadele anterioare a) un punct pe~tru fiecare luna de stagiu de cotizare datei de 1 septembrie 1 9 LI 7. 53/ 2003 Codul muncii. din perioada respectiva.ua i Le in t.ua a in care. ( 4) in s i t. ( 1) 160 sociale de stat. ART. ( 2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor un i t. ART.embrie 1 9 4 7 s i. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. l"entru anul 1 9 9 7 . pentru perioada 1 octombrie 1990. indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnE de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale. republicata.a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul. sunt scutite de orice fel de ~axe ~i comisioane. ART. I lit. k) pentru anul 2 0 0 3 s i. prin casele teritoriale de pensii. necesare stabilirii drepturilor de pensie. astfel: a) 2 5 .i pentru perioade ulterioare datei de 3 1 vor fi denominate in doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate. 159 alin. la determinarea punctajului mediu anual.i drepturilor salariale din actele doveditoare. la determinarea punctajului se utilizeaza salariul minim pe tara.bugetul asigurarilor sociala. ( 6) Pentru persoanele prevazute la art. pentru anul 2 0 0 0 i) 21 42 zile (1 7 1 36 ore) lU'na. pentru anul 1 9 9 8 g) 21 50 zile (1 7 2 ore) pe luna. (2). respectiv. nici nu sunt dovedite. la lit. (4) se aplica pentru toate perioadele care consti tuie cotizare in sistemul public de pensii. c) care nu pot drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi. in d. f) 21 25 zile (1 7 0 ore) pe luna.a t. a timpului util la pensie pentru agricultori ~i a stagiului de cotizare. data de 1 sep>t:embrie 1 9 4 7 s i. integrate in sist asigurarilor sociale de stat pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi. data de 3 1 decembrie 1 9 6 2. pr in care se face dc vechimii in munc a . politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemu administratiei penitenciare. inclusiv celelalte drepturi. din domeniul apararii nationale. ordinii publice ~i nationale se face de casele de pensii sectoriale.01 . in s i t. dupa caz. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie b) 24 5 zile 196 ore) pe luna. pentru care in carnetul de IT sunt inregistirate) drepturile salariale s i. in con t. a declaratiei de asigurare sau a contractu lui de asigurar Certificarea stagiului de cotizare.5 zile 204 ore) pe luna.i nua r e numa ru L mediu de zile s i . un n uma r de puncte mai mic de cat. ART. cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege. la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/ net. 159 alin.1 ianuarie e) 21. pentru anul 2 0 0 1 j) 21. (3) s i. CNPP. ( 3) Fac e x cep t i. venitul asigur stipulat in contractul de asigurare la care s. in sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii ori salarii pe zi. salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor dupa zilnice cu numa ru L mediu de ore pe luna. pentru fiecare luna de stagiu de cotizare. (1). pentru anul 2 0 0 2 . in b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse data de 1 sept. pe masura preluarii datelor dovedi toare prevazute la art. agricole cooperatiste. rezulta. dupa caz. in vigoare a Legii nr.ua a in care. ( 5) Prevederile alin. precum ~i pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zone Le necooperativizate. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. t. pana la data Ln t ra r i i. t. pentru perioada 1 ianuarie 1978 1 martie 1 c) 23 6 zile 189 ore) pe luna. 2 011 Pagina 32 . realizat pan a la intrarea in vigoare a prezente legi. ( 2) in s i t. cu modifi completarile ulterioare. pentru anul 1 9 9 9 h) 21 67 zile (1 7 3 36 ore) luna. pentru perioada 1 martie 1990. c) un Run0t pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse in prin val. sociale. realizat anterior datei de 1 aprilie 2001. 3 3 ore) pe luna. respectiv cu numa ru L mediu pe luna din de perioadele respective. acestea functie de reformele monetare. salariul minim pe economie.i. 163 ( 1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de a s i qu ra r i. (1) de :3 0 de zile de la se solutioneaza in termen inregistrarii. referitoare la zilele de sarbatoare legala. data de 3 1 decembrie 1962 s i.

( 3) Pentru perioadele de con t r i. (1) lit. 49 lit. modificarile ~i completarile ulterioare. 19/ 2000 privind sistemul pu de asigurari sociale. in conformitate cu modul de inscriere brute sau nete. (1) lit. Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. dupa data de 1 aprilie 1 9 9 2. 5 salarii minime pe economie. c) s i. se acestora CTCE Piatra Neamt o 5 . sporurile cu caracter permanent care. ( 5) Pentru la art. la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s.~i completarile ulterioare. pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie determinarea punctajelor dupa caz. e). dupa caz. part baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare ~i care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati.or uI a) perioada 1 martie 1970. punctajului lunar se utilizeaza indemnizatiilor de asigurari sociale. (1) lit. la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar.i e realizate conform Legii nr. se vedere s i. 1 6 lit.01 . astfel: a) salariile brute. 49 alin. brut sau net.a La de peste 20 10% pentru de ani. d). 4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1 9 9 2. g) . 4 9 alin. brut sau net. realizate intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 s i. 57255 puncte. dupa caz. din perioadele respecti ( 4) in s i t. ~i g) anterior datei de 1 aprilie 2 0 0 1. ( 3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este u rrnat. b) salariile nete. privind pensiile Legea nr. republicat. la calc punctajului lunar se utilizeaza: (1) a) cuantumul pensiei de invaliditate. potrivit legislatiei anteridare datei de 1 a 2001 au constituit vechime in mun oa u t i La la pensie. ianuarie 1991. (1) a) .nsa intre 10 15 ani. (1) lunare.1 septembrie 1983 3% pentru 0 vechime in mun oa total a cup r i. pana la data de 1 iulie 1977. la determinarea punctajului salariul IT se utilizeaza pe economie.ua t. 2 011 Pagina 33 . de la data de 1 ianuarie 1991.a platit contributia de asigurari sociale. f). dupa caz. 15 vechime in munca total a cuprinsa intre 7% pentru 0 o vechime in munc a t. data Ln t r a r i i. conform legislatiei in vigoare. 9% pentru 0 vechime in mun oa total a cupr i. (3) in care persoana a realizat s i. la punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie. ART. 1. avut in perioadele respective. repu 8 0 / 1 992 *).1 aprilie 1992 perioada 1 b) ani. lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului. 49 alin. in situatiile prevazute la art.c) ( 2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. sporul de vechime utilizat la stabili punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. la calculul intervalul cuprins intre data 2001 s i. brute sau nete.o t. pe Lariqa salariile prevazute la alin. 80/ 1992 drepturi de asigurari sociale ale~ ~i alte a fost abrogata prin art. 12% pentru 0 vechime in munc a t. de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 c) salariile brute. potri vi t prevederilor Decretuluilege nr. da oa acesta este mai mare de ca t. 198 din Legea nr. sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. 164 ale pu d) la determi Pentru perioadele necontributive care. agricultorilor alte drepturi *) *) agricultorilor alte drepturi ( 4) punctajului ART. b). b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. ( 1 ). 10 vechime in munca total a cuprinsa intre 5% pentru 0 20 ani. realizate ( 6) Pentru perioadele prevazute la art. data de 1 ianuarie 2006. ( 3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munc a . 15% pentru 0 vechime in munc a t. in vigoare la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. realizate ( 8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin.a La de peste 20 de ani. stagii de cotizare. a in munc a . 49 alin. (1) lit.i i Le prevazute la alin.but.nsa intre 5 1 0 ani. ( 1) privind pensiile drepturi de asigurari Legea nr. au f a cu t.a La cupr i risa intre 15 20 ani.ot. 1 1 8 / 1 9 9 0. 80/ 1992 ~i alte a fost abrogata prin art. septembrie 1 983. 15 ani. punctajul anual este 0. in vigoare a prezentei Le la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca ~i boli profesionale. 198 din Legea nr. sau salariul de baza pe tara din perioadele respective. ( 7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. a prezentei Le intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 s i. brut sau net. realizate in inten cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentei legi. vechime in munca total a cuprinsa intre 3% pentru 0 3 5 6% pentru 0 vechime in munca total a cuprinsa intre 5 1 0 ani. (1) (2 La determinarea punctaj elor lunare. 19/ 2000 de asigurari sociale. 5 salarii minime pe economie. in situati prevazute la art. data Ln t r a r i i. la determinarea punctajului lunar al persoanei s utilizeaza 1.ot.

. ( 2) Prevederile alin. (1) .i/ au grupa a 11. ap L'i ca r i i.( 4 ) este mai mic de ca t. 166 La determinarea punctajelor lunare. baza de calcul a contributiei individuale de asigurar~ sociale. cel cuvenit s formulei de calcul prevazute de prin aplicarea mentine acest cuantum pana la data la care. lege.. brute sau nete.a de munc a . ~n declaratia de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala.e rea punctaj elor anuale pr-e vaz u t a la alin. sunt prevazute in anexele nr. CTCE Piatra Neamt o 5 . 100/ 2008 154/ 2009. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.i v i t a t.terea punctaj Prevederile alin. prevederilor alin.. precum:. la determinarea prevazute la art. a:. persoanelor inscrise la pensie anterior ART.1 ianuarie 1 -'9 7 3 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973. (4) diferentei dintre cre:.1 aprilie 1991 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1 9 9 1 . completarile ulterioare.1 iulie 1 9 8 6 ART. dupa caz. conform legii..icea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.a de munca. se perioadele anterioare intrarii a utilizeaza solda bruta sau neta/ salariul brut sau net. (1) beneficiaza s i.1 noiembrie 1990. t.e re a punctajului. care au de s f a su ra t. c re st. e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990. determinat urmatoarelor procente 1 punctajele lunare realizate in aceste perioade. punctajelor lunare.1 ianuarie 1978 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978.01 .ia obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau.1 ianuarie 1978 b) 28% pentru perioada ~ianuarie 1978. a pentru completarea Legii nr.1 februarie 1999 i) 17% pentru perioada de dupa 1999.urat activitati grupa a 11.tere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade.. la punctaj ul mediu din ca:. referitoare la majorarea punctajului pentru ( 6) Prevederile art. 3 % corectie calculat ca raport in vigoare la acea data. 2 011 Pagina 34 . dupa caz. 167 (1) in cazul persoanelor pct. cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor :. astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967. dupa data de 1 aprilie 2001 se ap l i ca s i.n sa intre 1 aprilie s i.au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva.e re a punctaj ul ui. ac t.i potrivit legii.i.. activitati in locuri incadrate in grupa 1 :. 169 ( 1) Pensionarii sistemului public de pensii ale ca ro r drepturi de pensie au fost stabil potrivit Leq i s La t.i pentru perioada cup r i. se ob t. la recalcularea pensiilc conformitate prevederile Or doria t.i e i. 6 alin. anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. aprobata prin Legea nr. i 95 se ap l i ca un indice de anual determinat legi.(5) Salariile medii :. 168 o o 3 9.n sa int:c 1939. 4/ 2005 privind recalcula pensiilor public. pentru in vigoare legi. ART. ART. d intrarii in vigoare a prezentei legi. in locuri incadrate in grupa 1 de munca. unui punct de pensie precedent :. de asigurari (5) aferent punctajului mediu anual rezultat in u in situatia in care cuantumul pensiei sau aflat in plata. s beneficiaza de 0 cre:. realizate in conditii deosebite de munca intrarii in vigoare a prezentei legi.i minime pe economie.. aprobata cu prin Legea nr. (1) nu se aplica in si t ua t i a in care. pentru fiecare legi. 170 incepand cu data intrarii in vigoare a prezent persoanele inscrise la pensie ( 1) Pentru in corid t.tigul salarial mediu brut realizat pe anul intre 4 3 . g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992ianuarie 1999 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999.ivaloarea pana 1'" K.e de u rq en t.a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii prevazuta de acte normative cu caracter special.a a Guvernului n i....1 ~aprilie 1992 . 5 %. ( 7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzatol anului 1949. ( 1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru r cu 2 9.1 iulie 1 9 8 6 . persoanele ca ro r drepturi de pensie s. la determinarea punctajului mediu anual s. sociale. ( 2) Asiguratii care au contribuit Fondul pentru pensia suplimentara beneficia~ o c re st. dupa caz.ua i Le in care. beneficiaza de 0 c re st. 7 s i.t i Le art.au deschis in perioada 1 aprilie 2001 2 noiembrie 2008 inclus numai in s i t. d) 21% pentru perioada 1 iulie 1 9 8 6 . 8 la intrarea in vigoare a prezentei ( 6) Pentru perioadele anterioare anului 1 9 3 8. punctajului mediu anual s.. b) cu 2 5 % pentru in locuri incadrate in B'erioadele in care au desfa:.. se utilizeaza venitul brut lunar realizat constituit. determinat prin u rrna toarelor procente la punctaj ele lunare realizate in aceste perioade. 100 lit.. pentru perioada cup r i. 1 lit. la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunza anului 1938 . (1) se ap l i ca prin acordarea mediu anual rezultata :. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. dupa cum urmeaza: a) cu 5 0 % pent:cu perioadele in care au de s f a su ra t.Ln e un cuantum al pensiei perioa a). 7 8 / 2 0 0 5. ART. nr. astfel: a) 2 6% pentru perioada 1 iulie 1 9 7 7 . cu mod i f i ca r i Le s i.1946 inclusiv. mai mare.

ART. se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 172 ( 1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 01. dupa caz. ( 3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a con t. 173 ( 1) in cazul mod i f i ca r i i. s i. de u rma s i.i i.i altele decat pensiile. t. 1) se realizeaza prin majorarea drepturilor sa La r i a l. ART. recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii caselor teritoriale ( 4) Sumele p La t. sistemul apararii nationale.r angajator e sau. 6 alin. se aplica 0 singura data. ( 2) Prevederile alin. I lit. se a p roba al ministrului muncii. ordinii publice ~i sigurantei nationale ~i la sistemul de asigurari sociale de stat. se vor solutiona CAP. 177 ( 1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. la stabilirea considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective. de a s i qu ra r i. sociale i sau p re st. sociale.un alt grad de invaliditate. in cazul pensiilor de invaliditate stabilite anterioare. care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. contributia individuala de asigurari c) . legislatiei ART. ( 1) pct.i la majorarea drepturilor salariale ~i a veniturilor asigurate. prevazuti la alin. recuperarea sume ( 2) in cazul p re st. la alin.p e de 3 t. ART. 1 din Legea 119/ 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. sociale t. inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia. la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile din perioadele respective. de pensii sectoriale ( 3) CNPP.i e i sociale se publica in Monitorul Partea I. de asigurari t. in care 0 persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale ~i pensii pentru agricultori. pensia urma~ cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi. ( 2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. p reva zu t i. al contractului de asigurare sociala. pentru 0 pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare. se iau in calcul 0 singura data. devin pensii in intelesul prezentei legi. dupa vigoare a prezentei legi. 175 Modelul declaratiei nominale de asigurare. t.bu e i. de institutia prevazute la alin. 171 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. p ro t e c t. al declaratiei individuale de asigurare. la modificarea incadrarii intr. perioadele in sistemul asigurarilor sociale de stat. 178 Cererile inregistrate ~i nesolutionate pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii. in care fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au la stabilirea punctajului. care pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei constituie titlu executoriu.e necuvenit prin intermediul de pensii ~i al caselc casei respective. ART.(1) ( 2) Prevederile alin. (1) se ap l i ca s i.a I Lo r de a s i qu ra r i. dupa caz.i L de a s i qu ra r i. suportata de~aSigUratii prevazuti venitul net al acestora.i se recupereaza la beneficiari in termenul general de pr e scr i. ART. astfel incat sociale suportata de a s i qu ra t. 174 Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi.i t.r bu t. ( 1) finale 179 Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. pre cum modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor ~i obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP.a i. ART. (2) Aplicarea prevederilor alin.e veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de individuala prevazuta asigurari sociale. 2 011 Pagina 35 .i ani. prevazuta de prezenta lege. la inscrierea initiala la pensie ART. la art. n uma ru Lu i.a L de a s i qu ra r i. familiei s i. 176 La data intrarii in vigoare legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia asigurari sociale. cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.r i.i CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 5) Debitele reprezentand co nt. X Dispozitii ART. se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul. prin casele teritoriale de pensii. (1) se efectueaza de ca t. cota de contributie de legislatia anterioara.01 . pre cum ~i casele (2) . nu va d: sociale. ( 3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii ~i la sistemul ordinii publice ~i sigurantei nationale. pensiile din sistemul public de pensii ~i drepturi de asigurari sociale. (1) sa nu conduca diminuarea venitului net al acestora.

i stabilite ante] ( 5) Prevederile alin. de casele teritoriale de pensii ~i de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana li 3 %. r ama se nerecuperate de pe u rmz a s i qu ra t. pan a zi a lunii in curs. ( 3) Sumele rezultate ca urmare a ap Li. ( 2) La recuperarea debi telor in conformitate alin. 186 Institutul CNPP ~i case lor sectoriale National de Statistica sa comunice de pensii ca~tigul salarial mediu brut. 6 alin. I 1it. cu exceptia celor pr eva zu t. prin casele teritoriale de de casele de pensii sectoriale. ART. 185 Stabilirea ~i plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continua de CNPP. (1) pct. c). 2 011 Pagina 36 . se aplica cu dispozitiile prevederile Codului de procedura fiscala in materie. 189 sociale. se aplica ~i in cazul pensiei de urma~. republicata. 191 ( 1) Expertizele dispuse de Ins t. ramase de nu se mai urmaresc.r i. ( 6) sociale mai CTCE Piatra Neamt o 5 .c ror ope ra t. pana la data de 1 aprilie 2001. pre cum s i. (4) se aplica s i. sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale ~i au caracter c) confidenti ART. ART.un Le pentru i care se p Iat. de asigurari t. ( 3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi. 6 alin. ART. (3) intrarii in vigoare a prezentei legi. ART.mici de 1 0 lei nu se u rma re sc .qu rar i. ART.a produs ca urmare s i. pre cum ~i a perioadelor de contributie realizate. ( 7) Sumele cu titlu de con t. ART. pentru luna precedenta. sociale. prevederilor alin. CNPP poate emite norme. (2) Bazele asiguratii sistemului public de pensii 6 de date privind prevazuti la art.i un i. are caracter confidential. asiguratii decedati. n i ve acestora se stabilesc prin decizie a pre~edintelui CNPP. stabilita prin prezenta lege Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari pentru accidente de munca ~i boli aplica in mod corespunzator ~i contributiei de asigurari profesionale. ART. cu mod i f i ca r i Le ~i legi. pre cum s i. in s i t. conform acestei dupa data de 2 9 iulie 1 9 9 2 s i.i sociale.a din fondurile sociale de asigurare accidente de munca ~i boli profesionale din bugetul asigurarilor stat. se supo rt. de asemenea. a ca r e i. financiare.e j udeca t o re s t i in litigiile Le de a si. daca decesul (4 P'Eevederile alin. 188 ( 1) La efectuarea or i.i riut. bugetul de stat. 180 ( 1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. ART.e sc tarife sau se percep comisioane. plus dobanzile aferente. aplicate asupra sumei totale ce face obiectul ope ra t. (1) se fac venit la bu asigurarilor sociale de stat. persoane fizice ~i juridice. nu se mai urmaresc. ART. ai case lor de pensii sectoriale ~i se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat. este proprietatea CNPP s i. Sumele r ama se nerecuperate de pe urma beneficiarilor dec eda t i nu se mai urmaresc. 181 ( 1) Debi tele proveni te din prestatii de asigurari sociale se recupereaza pEin executorii proprii ai CNPP. (3) a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. dupa data de 1 aprilie 2 0 0 1. sustinatorului s.a .01 . se recupereaza de la acesta. a fiecar an util realizat in cadrui fostelor unitati agricole cooperatiste.e prin valorificarea. 187 (1) de pensii provenite din fostul sistem de as: in cazul di~ sistemul public aferent punctajelor medii anuale se suporta de la sociale al agricultorilor.arrt. de plata pensiilor ~i a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP. ART. a sunt obligati caselor teritoriale de pensii ~i a caselor de pensii sectoriale.i la art. dispozi tia CNPP.a L de a s i qu ra r i.i un i i. prin hotarare a Guvernului. 182 Angajatorii. 8 0 / 1 9 9 2.bu i.ca r i i. ART.ua a pensiilor t. deceda ti. afere ( 2) Se supo rt. t.i Lo r p reva zu t i. in vi'goare a Legii nr. la art. (1). sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale. pan a la recuperarea integrala a ( 2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. ( 2) Ope ra t i. 184 ( 1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii. 183 in aplicarea prezentei legi. datele ~i documente necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare. care nu sunt legate a de stabilirea s i. completarile ulterioare.i ca urmare a infractiuni savar~ite de beneficiar. de la data a plati sumelor necuvenite. IV. de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei punctajelor medii anuale obt. (1) pct. c auz a o sistemului de constituie de mun oa sau boala profesionala. pana la data Ln t ra r i i. a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate. 190 Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza ~i este pUblica. I lit. (1) pc t .

68"1 alin. 226/ 2006 privind incadrarea unor locuri de mun oa in cond i t.i. 102 alin. 1 2 8 / 1 997 privind Statutul k) art. ~ ART. 345 din 2 5 mai 2 i) art..i art. n Partea I. s i. Par-tea I. in de pensii. i p) Ho t. art. n Partea I. ART.01 . publicata in Monitorul Oficial al Roma i. al senator republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 4951 din Legea nr. cu mod i f i ca r i Le :.qur ar i.. completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.. h) art. art. 509 din 1 3 iunie 200 6. 164/ 2001 privind pensiile militare de stat. 68. functionarea Curtii de Conturi.i al parchetelor nr. (2). 7 de 1 cu exceptia art. decembrie 2 0 0 4. din Legea nr. 376 din 2 iuni~ 2 0 0 3.qur ar i.. care constituie s i.i. 1 9 2 ' "" ( 1) intre sistemul public de pensii s i. 127 alin. 68"2-68"4 de pe personalului auxiliar specialitate al instantelor judecatore:. 130 din Legea nr. cu mod f i ca r i Le ulterioare. completarile r ulterioare. 282 din 2 9 aprilie 2009.ti :. 7/2 006 privind statutul f urict i c parlamentar. nr. completarile i ulterioare. nr. prevazute la art. sisteme. 5 4 din Legea nr. respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu. art.e i .1 5.i. modificarile :. specialE publicata in Monitorul Oficial al Roma i. (3) s i. Partea I.rid pensiile de stat s i.i i. 763 din 1 2 noiembrie 2 008 . nr. sociale neintegrat acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare.a a 36/ 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic :. soci po Li t. 2 6 3 / 2 0 0 8 privind sistemul de pensii s i. Partea I. nr. a t. 775 din 1 9 noierr 2 0 0 8. 485 din 3 1 mai 2 cu modificarile :. sociale. aprobata cu comp prin Legea nr. aprobata cu mod i f i ca r i. 119 din 7 februarie 200 5. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 4 / 2 0 0 5 privind recalcularea pensiilor din sistemul public. 16 alin. 2 011 Pagina 37 . 96/ 2006 privind Statutul de put.vi.i cele ale alZt.e. in conformitate cu CTCE Piatra Neamt o 5 . comp Le t. 1 7 9 / 2 0 (i) 4 p. 9 6 din Legea nr. 9.itul anului 2010. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.. 1. cu rnod i f-s-ca i Le s i. :.e i . lit.i 52 din Legea privind Statutul Corpului diplomatic c) art. in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta.i va inainta Parlamentului pana la sfar:.e. cu mod f i ca r i Le s i. nr. 158 din 1 6 iulie 199 didactic.e i .e i.e. Partea I.. nr. vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de sociale neintegrate sistemului public se iau in calcul. :. (2) 1) art.ar a r ea Guvernului nr.i s t. 135 care intra in vigoare la zile de la data publicarii i 3 Oficial al Roma ni. ( 2) Prevederile art. alte drepturi de asiguri sociale.. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. n) Ordonant a de urq en t. 49 g). m) Legea nr. 1 2 . (2) din Legea nr.ar i i. 1 9 4 ( 1 ).i de urma:. Partea 1. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu mod i f i ca r i Le s i. nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. s i. 1 9 6 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr.qur ar i. Partea I.a t. (2 s i.± completarile ulterioare. un proiect de lege privind pensiile ART.i Lo r s i. nr. 4352 s i. alte drepturi de a s i.. 140 din 1 aprilie 200 modificarile :. (4) s i. 481 din 1 8 iulie 2 007 . prin Legea n i 5 9 5 / 2 0 0 3. nr..i completarile ulterioare. alte drepturi de a s i. republicata in Monitorul Oficial al Roma ni.e i . 747 7. Partea I. 1. de invaliditate :. 51 alin. stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1.. 80. nr. sc agricultorilor.. nr. g) art.e i . 2 2 3 / 2 007 privind Statutul personalului aer navigant profesioJist din aviatia civila din Romania. de cotizare. 441 din 2 3 iunie 200 Romaniei.r i. ( 2) Perioadele asimilate stagiului alin.. 1 9 3 ( 1) Prezenta lege intra in vigoare la data ianuarie 2011... 1. e) Legea nr. 304 din 1 8 aprilie 2008. 1 9 7 din 1 4 langa acestea. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.e. republicata in Monitorul al Roma ni. 94/1992 privind j) art. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. n Partea I. Partea I. 49 alin. 7 8 / 2 0 0 5. s i.e i . publicata in Monitorul Oficial modificarile ulterioare. art.i completarile ulterioare.i completarile ulterioare. 1 3 2. e xper t. 29 Partea I. 9 5 / 2 008 personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania. 748 din 1 4 octombrie 2 0 0 2. nr. ART. Partea I. d) Or donant a de u rq en t. 195 Anexele nr.i. intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012. 81 s i. precum :. Partea I.i Lo r specializati in a s i. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. 1 9 4 Guvernul Rome ni.es t.(6) .a a Guvernului nr. 567/ 2( f) art. 20 din Legea nr.qur ar i.8 fac parte integranta din prezenta ART.. publicata in Ho n i t-oruL Oficial al Roma ni.e i . art. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i.ar i. nr. n Partea I. 0) Legea nr. va elabora :. b) Legea nr. 169 alin.i. optional.( 2) in vederea p r eqa t i r i i.i Lo r . nr. Partea I. Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica. sistemele proprii de a s i.e. 550 / 2 004 privind efectuarea operatiunilor de evaluar vederea recalcularii pensiilor din sistemul public.i consular.

i L pent] urmatoarele operatii: docherimecanizatori..iaerocluburi de zbor fara motor 7 profesionist care: a) aeronava in procesul de instructie. d) elicoptere s i. manipularea materiilor toxice :..c r c) avioane clasice in misiun~sanitare sau de specialitate. cu mod i f i ca r i Le s i. q) Ho t. avioane uEilitare. PRE$EDINTELE CAMEREI ROBERTA ALMA PRE$EDINTELE MIRCEA. ale art. 2.utism la bordul aeronavei din care se d) executa salturi cu para:. lege a fost prevederilor adoptata art.utism.. e) aeronave prototipuri la incercare in zbor. I. carbunilor s i.mecanizatori. in s i. publicata in Monitorul Roma n i.o r i. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i.e . docheri. cu mod i f i ca r i Le s i. 1 1 alin.igradatilor voluntari.i Partea . 155 din 2 0 iulie 1 9 9 5. r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. mun i t. completarile ulterioare. ANEXA 1 cuprinzand personalul carui locuri de munca din se LISTA aviatia civila ale in conditii speciale 1. executa salturi pentru receptia para:. conducatori manipularea materiilor explozive: docheri. a minereurilor: docheri. privind statutul soldatilor :. conditiile ( 1) din art. cursuri s i. I. nr. pe: a) avioane clasice.oara activitatea de instructor de para:.Lt. antrenament sau salturi speciale.... (3) nr. 24 din Legea nr. din 1 octombrie 2 0 0 4.ipulverulente. pulberi s i.e. 3 Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi..a rea Guvernului ra nr. de 75 Parlamentul Romaniei. 263 ~ 16 decembrie 2010. Aceasta cu respectarea republicata. 459 din 2 1 mai 2 0 0 4 . 2.e .. mineri de suprafata :. Personal navigant pe: a) avioane turboreactoare turbopropulsoare de transport. 2 011 Pagina 38 ... publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. nr.DAN Bucure:. ulte :. r: Romaniei. 1 9 / 2 0 0 0. a) de utilaje portuare.principiile Legii nr.) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. 8 0 / 1 995 privind statutul cadre lor militare. b) avioane turborea~toare sau turbopropulsoare.ipetrochimice.utelor. aerocluburi. Ln so t.iconsular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta. instructori in s co Li . 21 art. conducatori de utilaje CTCE Piatra Neamt o 5 . procentele de majorare de serviciu a membrilor personalului diplomatic :. nr .01 . 868 din 2 4 octombrie 200 6.e. Nr. Echipaje de in zbor a aeronavelor. art.oara urmatoarele activitati 1. a produselor chimice b) portuare. 77 Cdnstitutia alin.. publicata al Roma n i..iartificieri. c) desfa:.. 1 s i... 76 alin.uta. in locurile care se LISTA in conditii de munc a incadrate desfa:. :.i Partea . nr.ti. 8. de bord ANEXA 2 cuprinzand speciale. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive. b) avioane clasice de transport pu b li. 19 alin. i Partea I. de serie 4 Personal navigant de control in zbor 5 tehnic executa receptia :. cu mod i f i ca r i Le s i. s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 751/ 2004 privind criteriile s i. b) executa salturi din turnul de para:. i Partea I.icontrolul tehnic in zbor al aeronavelor 6 in cursuri :.

c r La b) Alimentarea mariua La a cuptoarelor de topit c) Cuptoarele pentru topirea sticlei. 000 t 15. a produselor pirotehnice. pre cum ~i de centrale electrice subterane. scoaterea u s i Lo r .La automate. care lucreaza in sala de pe navele maritime ~i fluviale cu capacitate de peste 600 CP 10 Lucrari permanente la suprapresiune: scafandri ~i chesonieri 11 . Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori. locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere. d) fabricarea munitiilor ~i a elementelor de munitii. tractori~ti. de produse de s i. instalatii radiologice ~i alte instalatii 3 Activitatea desfa~urata in subteran la de tuneluri.an rea u s i l. drumuri. c) Activitatea de revizie. c) prepararea smoalei.i i . mecanic instructor. mine. distilarea gudroanelor. stingerea ~i sortarea cocsului.dezvoltare nuclear. pulberilor fara fum. a de~eurilor crude ~i a antracitul dozarea acestor componente.i. CTCE Piatra Neamt o 5 . e) asamblarea ~i dezasamblarea focoaselor. a elementelor pirotehnice Lnc arca te cu explozive sau incendiare. presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor.c) fabricarea. b) mecanic ajutor de locomotiva ~i rama electrica de metrou.u i Lo r pentru r repararea coloanelor la sonde. malaxarea. incarcate ~i a elementelor a explozivilor s i. de galerii. unitati de cercetare. manipularea. conducatori de tractoare articulate forestiere.orno t o r ajutor ~i mecanic instructor functia de mecanic Activitatea de exploatare de docheri ~i de docheri. care se 6. unitati de fabricare a combustibilului nuclear. cu e xc ep t. sortatori 13 Activitatea de. ~i intretinere la mori cu capacitate mai mare de 7 . funiculari~ti.i. combustie subterana. de distrugere a munitiilor de munitii' incarcate. produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor.o . de ca i. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. s t i. cariere prin tuneluri ~i galerii 4 Activitatea desfa~urata in subteran: lucrari de constructii. industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura opera ti i e xe c i complet nemecanizat teava. pre cum s i.a turlelor rabatabile 14. la care angajatii vin in contact direct cu ace~tia. c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produse: petroliere. amI: ~i incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate ~i fabricate. a se zarea s i. a pulberilor. sa r Ln ca Lz i rea bateriilor s i. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici ~i de sudura: a) mac i na rea . activitatea de ope ra t i i. transportul cocsului la stins.i L de tuneluri. precum ~i locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici. semiautomate 16 a) Prelucrarea topiturii de s t. transportul nitroglicerinei. d) operatia de gudronare a lingotierelor. b) calcinarea cocsului de petrol ~i a antracitului. unitati de tratare ~i de~eurilor radioactive. g) ope ra t i i. explozivilor. cu adaric i. 1 9.demontarea turlelor petroliere. Activitatea din locurile de mun oa incadrate in radiologic III s i.c La la ma~ini ~i prese.e rverrt i .01 . pulberilor negre. h) delaborarea mun i t i i Lo r s i. a apelor de mun i t.mecanizatori 8 portuara desfa~urata Activitatea desfa~urata de personalul navigant din unitatile de transport maritim ~i 9 fluvial. detubari sonde ~i saparea pu t. din centrale nuclearoelectrice. Activitatile desfa~urate in subteran in cadrul metroului pentru: a) mecanic de locomotiva ~i rama electrica de metrou. Activitatea desfa~urata personalul de pe platforme marine 12 . dozarea.s f-e sura t a la forajul sondelor de titei s i.mai mari de 8 m 5. galeriile aferente. i probe de productie ~i reparatii capitale la sonde. e t. f) asanarea terenurilor s i. semicocs. brichetarea s i. care indepline~te de locomotiva ~i au t. 100% in subteran desfa~oara 7 Activitatea desfa~urata de siguranta circulatiei. pirotehnice.~ explozivilor. 17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre ~i fibre de sticla 18 Activitatea desfa~urata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui: a) cocserie: ma s i ria de s ar j a re . ferate. 2. a electrografitului. gaze: Ln t. preluand priza din cuptorul de topire ~i din teava de sticla greu f uz i b i. precum All ~i fabricarea nitrocelulozelor ~i a celuloidului in acelea~i unitati de productie a . colectoarelor de gaze platformele de pe bateriile de cocs s i. intretinere ~i r epa ra t.mi. exploatare ~i reparatie de la metrou. 2 011 Pagina 39 . b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs. speciale pentru timpu efectiv lucrat la sorida r montarea. ~uruburilor portamorsa ~i a in cazul in care elementele componente sunt incarcate. precum s i. corhanitori.

pre cum s i.. transport f) de la cuptor la linia de laminare.d) coacerea. impregnarea electrozilor. de reparare a z i da r i e i . 22 Activitatea desfa:.icositorului: a) mac i na r ea .ini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati :.arjarea. pre cum :. fil trare 2 1. topirea minereurilor.arjarea. p re i. Activitatea desfa:.i in lingouri la uzinele siderurgice.iprelucrarea plumbului. in cuptoare electrice.r a gropii e de turnare. :.r in cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli. aglomerarea... a materialelor refolosibile neferoase. 28 Activitatea desfa:. precum :. 20 Prepararea de minereuri: mao i ria .i epurarea gazelor de furnal.i.e L.ia siliciului metalic... 2 011 Pagina 40 .iaglomerarea minereului de cupru.. bramelor :.ioperatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala 25 Activitatea desfa:. inclusiv ajustajul. taierea. c) p reqa t i. a zgurilor s i. in convertizoare. topirea sau a concentrate lor de plumb.01 .. inclusiv instalatii de retopire sub zgura :. care au capacitatea de cel put in 5 t pe sa r j a : b) turnarea otelului prin procedeul continuu :.i turnarea f) afinarea aurului s i. b) Lnc arca rea materiei prime in corfe la furnalele vechi opera tie ce se sub silozuri.i adanci macarale Tiegler.. e xpe d i t. prerafinarea..ide incarcare a materialelor incarcarea furnalelor. manual al taglelor lingourilor :. aglomerarea.iturnarea metalelor neferoase. cuptoarele extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie.e Lu i : Lu d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare.i refularea la cald. cu ra t... evacuarea o t.. rafinarea.urata din activitatea la cald: de laminare a) incalzirea metalului laminarii.. b) incarcarea:. grafi tarea s i. e) extragerea cald pentru laminare din cuptoare din a otelului sau a taglelor cu propulsie.idistilarea minereurilor cinabrifere. turnarea s i. prajirea. la utilajele me n t. zincului :. cu productie industriala care se executa :.. e) recuperarea produselor ca rbunoa se r f) prelucrari mecanice pe ma:.. ale blocurilor de furnal..e mai sus. a argintului.. s i.ia materialelor e) praj irea.. 29 Activitatea desfa:.a i Le efectuate t de zidari.urata de personalul de la furnale: a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi ce se executa sub silozuri. 2 3. topirea minereurilor. h) fabricarea feroaliajului :..ina de aglomerare. reintroducerea in flux a :. g) ciocane pneumatice a lingourilor :.arjei neaglomerate retur. :. transportul platinelor :.i repararea cuptoarelor industriale.. g) fabricarea pulberii de aluminiu. inclusiv captarea gazelor. c) mac i na rea . e) praj irea. activitatea prestata la creuzetul furnalelor.i ona t. b) instalatia de dozare :. instalatiile cu b) mercur auroargentifere.. aglomerarea. mac i na rea . de la scoaterea otelului din c) I nc a l.urata de personalul din activitatea de aglomerare: a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la ma:. desulfurarea s i.. a) de prel ucrare distilarea :.a rea de la furnal.i de forjare continua la cald. recoacerea. prerafinarea.a 27 Ac t. precum:...urata de personalul din otelarii: a) incarcarea cuptoarelor..no Lz i. topirea concentrate lor convertizarea. a cpe ra t i i Lo r de zidire s i. convertizarea :. neferoase sau materiale refolosibile neferoase...urata de personalul care lucreaza la productia :.i topirea minereurilor sau a CTCE Piatra Neamt o 5 . de tabla..ia discurilor pentru rotile de material rulant. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare ada nc i r d) incalzirea.ifabricarea industriala a pulberilor de cupru. p ra j irea.icuratarea cu flacara a lingourilor.. auroargentifere..ia taglelor. indiferent de tipul de ca ram i da refractara utilizata activitate permanenta.a aglomeratului.itratament termic in vid. utilajelor de turnare. man ua La . expandarea zgurii..urata de personalul care lucreaza la: uscarea. 24 Activitatea din turnatoriile de o t. pre cum :. la cald...iincalzirea bandajelor :. laminarea. precum:. prajirea :. pre cum s i. precum :.. presarea :.. activitatea de cianurare a minereurilor a minereurilor electroliza cuprului :. aglomerarea. cazanelor din centralele electrice. epurarea gazelor de furnal. d) prajirea :..ielaborarea otelului in cuptoare. prese de peste 2 26 kg/ f o r t. d cuptoare la caja. refolosibile neferoase. metalelor neferoase.amotori: a) zidirea:.i v i t. granularea cuprului.. toare a de aer. mac i na rea . Activitatea desfa:..i a altor asemenea utilaje.i macaralele propulsie.ipurificarea mercurului in proces continuu.z e a taglelor i. precum :. rafinarea. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. c) electroliza aluminiului..ilaminatelor.. prerafinarea. d) a zgurilor :. re flotare. b) executarea la cald..i ale niplurilor.:. cu ciocane s i.. convertizarea :.i al pachetelor manual.

family: Courier I New..family: Courier New. 31 . mixturilor asfaltice 41 Fabricarea fenolului 42 de fabricare a oxidului de etilena Activitatea desfa:. turnarea de piese din aceste aliaje in PEO fabricatie industriala: topirea. emailare total a a pieselor care g) acoperiri metal ice in metal topit. a a~r"ivatilor cianici.a in I ns t.a rea canale lor subterane care corrt. b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma.carbonil. a ape lor rezid cu hidrogen sulfurat in cazul in care se de af a soa r 3 7.ia policlorurii de vinil Activitatea de fabricare a clorurii de vinil 45 Activitatea de fabricare a pesticidelor 46 Fabricarea :.. New..care:. pudraEe a pieselor din fonUi f) ope ra t i i.. Cura t.... cu exceptia instalatiilor ermetizate 33 34 Activitatea desfa:.ura~ in instalatii de fabricatie a benzenului :.a t. / Pozitia 8 pt. de epurare hidrogen sulfurat... " > crt. elaborarea :. Granularea carburii de siliciu.' I I I I CTCE Piatra Neamt o 5 . Aviz nr. e) I ns t. autobasculante mai mari de Activitatea de sablaj uscat cu nisip. " > Nr. vehiculeaza :. b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb s i. de Lric a Lz i r-e .iambalarea benzidinei 48 Fabricarea hidrobenzenului de vulcanizare manuala a antioxidantilor. d) personalul care lucreaza din fabricile e) cu plumb de celofibra. in conformitate cu prevederile Ho t. de distilare a apei grele. font..idepoziteaza 36 Activitatea desfa:...ipetrochimice 39 Activitatea desfa:.size: I 8 pt. 0 2 5 / 2 0 0 3 privind metodologia :.i instalatie..size: 8 pt.wrap: * Font 8 * style=" font. Activitatea de tratare :. a acceleratorilor :. Fabricarea acrilonitrilului s i.. impu:. forare..urata in instalatiile de schimb izotopic s i.i L de La zincare a tablelor.urata in instalatiile 43 de electroliza pentru producerea clorului Activitatea aesfa:. tratament termic s i.ibetanaftilimina 47 Fabricarea :. cu modificarile :.a r i i.concentrate lor de plumb.. style=" font.icriteriilor de incadrare in conditii speciale. in cazul in care s u f e ra aceasta opera tie de pa se st e 2 0 m& # 2 5 3 . Guvernului ra nr. color: Black.01 . " > < pre style=" word. utilizarea in industrie acrilonitrilului 3 8.. tevilor s i.i acoperire prin urmatoarele: 30 a metalelor a) metalizarea cu nichel.viscoza.urata in instalatiile 44 :.e foarte periculoase sau cancerigen din unitatile industriei chimice :. elaborarea aliajului plumb. unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc s i. inclusiv cupelarea. rafinarea plumbului.. 2 011 Pagina 41 .icriteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.iambalarea negru: de fum 35 Activitatea de fabricare siFltetice a diamantelor lS:are fabrica.iprelucrarea placilor de m Fabricarea ferodourilor toate operatiile. a electrocorindonului finisarea pietrelor de polizo b) 32 Activitatea de perforare. 1.cadmiu. c) metalurgia zincului.i a agentilor 49 desfa:. c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal.urata de personalul care lucreaza in leprozerii 50 :. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb. / ora. in aceea:.i a bitum La fabricarea. profilelor in industria metalurgica...i completarile ulterioare obtinut * T* break. fabricarea 51 pe baza de azbest toate operatiile ANEXA 3 UNITA TILE care au avizul pentru indeplinirea procedurilor :.. INr. :..i n subs t ant.itetraclorurii de carbon ~_ prepararea 40 Activitatea de s f a surat.iutilizarea industriala de alfa :.i d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla benzilor de otel.i transport al materialului derocat in cariere..size: registrul font.. Fabricarea abrazivelor din cuart procesului de a) toate fabricatie.word. font. ambalarea.urata de personalul care lucreaza la fabricarea :..irafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. color: Black.a t.family: Courier Codul style=" font.

font.e s t. fontsize: 8 pt.L 11 0 1 2 2 4 2 0 4 12 8 / 1 5 . ISoeietatea ~IPetrom I I family: Courier New. 113 color: Black. family: Courier New. 8 pt. 11 E style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" Constanta. 8 pt. New.052005. 11 9 o 8 7 5 6 family: Courier New. color: color: color: Black. New. family: Courier New. color: Black. I 2004 style=" fontPetrolului style=" fontBucure~ti style=" fontlocalitatea P'i style=" fontcolor: Black. IR14 7 8 7 5 5 9 IJO 8 / 9 8 2 / 2 0 0 2 family: Courier New. " > I IVidele 167/8. font. Black. Black. " >I 3 .size: 8 pt. IJO 4 /52 / 1998 New. 07 . New. 05. " > I IPet rom 140/6. I " >I " >I 2 .family: style=" style=" fontfontfamily: family: I I Courier Courier Courier New. color: Black. " > I IJl 5 / 4 2 6 / 1 9 9 9 I3 3 / 3 . ISocietatea IPet rom Isucursala IMoine~ti 11 3 I Nationala S. Black. " >1 5 ISocietatea 139/6. font. fontfontfont- family: Courier I~ family: Courier I family: Courier 13746480 family: Courier family: I size: size: size: 8 pt. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19691198 family: Courier I size: size: size: 8 pt. 200 5.A style=" fonlBucure~ti style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" style=" fontfont- family: I Courier New.size: 8 pt. color: Black.Societatea/ Localitatea style=" font. ISocieta IPet rom Isucursala tea I Nationala S. I loc I font. Pet rom loc Vide I Courier New.07. I " >I " >I " >I 6 . color: I I " >I " >I I data I din locurilor de mun oa lis Black. ISocietatea I I Nationala I S. fontfontfont- fiscal size: 8 pt. font. font- I size: 8 pt.size: 8 pt. ~olor: Black. Black. 02 . 2005 color: Nationala S. IJ34 / 522 / 1 997 New. 2 011 Pagina 42 . New. 2005 139. " > I Isucursala 166/8. 8 pt. I I I font.. 05 . 07. I color: Black. style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. 2004 I " >I 1 . A.size: 8 pt. " > I I1 / 2 5 . color: color: color: Black. color: Black. New. " > I 14 7 / 1 . 8 pt. I Ilocalitatea 113 I Targovi~tE style=" fontPetrol ul ui.size: 8 pt. 40. " style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New.size: 8 pt. " > I t. I Isucursala Ilocalitatea 18. color: IJI 3/ 2 8 1 0 / 1 997 font. New. loc IPet rom 37.01 . Black. I I I loc font. Petromar Constanta 9. ISocietatea I I I I Nationala I family: I family: I family: Courier Courier Courier New. I Courier New. 8 pt. font- I size: 8 pt. New.2 00 5. New.size: 8 pt. 2005 font. 8 pt. font- family: Courier New. " > S. comertului color: Black. style=" fontSemi fabricate style=" fontstyle=" font- family: family: Courier New.size: 8 pt.07 . I " >I 7 . Pet rom I I loc Targ I family: Courier 110072411 I font. 8 pt. 36 I 17 . ISocieta tea I Nationala CTCE Piatra Neamt o 5 . 8 pt. size: size: size: 8 pt. I " >I " >I " >I 4 . New. style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. color: color: color: Black. 8 pt. Isucursala Arpechim. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. " > I 168/8 . I color: Black. > 1----11----------------+-------+-------+--------+---- I size: 8 pt. A. I color: Black. A. size: size: 8 pt. A. I color: Black. 2005 I I Pet rom Moin I I style=" Petrolului font- family: I Courier New. Black. color: Black. font.size: 8 pt. 0 5 .2005. A. New.size: 8 pt. New.

New.07 . font. Courier New. ">1 1 1 . I I I loc Supl font. ISocietatea IMarin 11 1 Black. New. color: color: color: Black.size: 8 pt. R2 1 6 :2 0' 1 7 family: C0urier New. Lee. New. " >I Isucursala ISuplacu 2005 113 I Nationala S. font. I Come r c i. localitatea c 11 1 style=" Servicii style=" localitatea style=" family: I font. 8 pt. 2085 I Mc I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. .07 . .size: 8 pt. I 8 pt. New.a La . 8 pt. New. IJO 4 / 5 1 / 1 9 9 8 New..size: 8 pt. color: color: I fontfont- family: Courier New.01 . I fontfont- size: size: 8 pt.size: IJ1 8/ 4 9/1 font. Black. family: . ISocietatea Black. Courier New. 19/3. Black.a nt. style=" font.. New. 0 7 font. " > I /12 . IJO 1 / 2 7 / 1 9 9 1 New. color: Black. " > I 154/4 .2 I Comerciala S. " >I " >I IPet rom Isucursala ITimi~oara 3 I S. font. A.size: 8 pt. ">1 1 4 .a font.family: font- Courier New. 8 pt. font- size: 8 pt..12. Black. style=" Ampelum style=" fontS.. ISocietatea Ilocalitatea 17. I font- size: 8 pt.style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: I family: family: 1101 family: Courier Courier New. color: color: I Black. 8 pt. color: color: color: 9 .family: Courier New. color: I / Black.11 .size: 8 pt.size: 8 pt.size: 8 pt. ISocietatea Comerciala Romplumb S. 21. 2004 I Comerciala S. . New.fL. New.size: 8 pt.size: 8 pt. " > I IJO 5 / 1 2 3 / 1 9 9 ~ I7 2 / 1 4 .Q:tne~ti 3 S. A. font- Courier New. color: IJ1 3 / 1 7 5 5 / 1 9 95 17 New. ISocietatea Ilocalitatea 5.size: 8 pt. 29 style=" font. I Comerciala Zlatna 26 CTCE Piatra Neamt o 5 . A. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 110241960 family: Courier I size: size: size: 8 pt. ~ I I Pet rom de Barcau I I style=" font. " > I 150/1 . . . A. 2005 I Pet rom I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitateal style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. I size: 8 pt.size: 8 pt. color: j Rl. I Black.size: 8 pt. family: A.size: 8 pt. 004 A. I I I loc family: Courier 196912001 family: Courier I font. 8 pt.family: Courier size: 8 pt. I Black. 991 8 pt. 1 1 . 43369 IJ35 / 3 3 / 1 9 9 8 Courier New. 8 pt.size: 8 pt. 1 1 . " > I Ilocalitatea Baia Mare 13/12 .2 004 I 11 Comerciala Targu Jiu 27 1 6. color: IJ1 3 / 6 3 2 2 / 2 0 0 4 font. 1 0 .::::'---------------+-------+--------+---- I ">1 I style=" Glass style=" style=" fontS. I 14 Black. New. style=" Petrol style=" Constanta style=" fontfontfont- family: I family: IR74 family: Courier Courier 7 1 838 Courier New. font. " >I 1 3 . A. style=" Service style=" font- family: I Courier New. I " >I " >I " >I 8.family: Con s t. color: I / Black. " > I 12 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- family: Courier R1 7 7 2 8 4 0 family: Courier I font.size: 8 pt. font. " > I 16 / 1 2 . color: Black. " > 1----1I----------. ISocietatea IPet rom Black. IPet rom Isucursala lM. font. 1 1 . A. loc Timi Courier New. font- size: I font- style=" fontcolor: Black. I Petro rep color: Black. color: Black. color: IJ1 3 / 2 0 5 3 / 2 0 0 1 15 font. color: Black. font.11 . 2004 IR2 2 0 6 3 3 4 12 1.family: Courier New.. color: Black. A. color: Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. I color: Black. 2 011 Pagina 43 . Courier size: font. font. 6020764 Courier New. " 1 2 .2 >1 IS. New. " >I 1 2 . ISocietatea IPetroliere 004 111 Black.2004 I ">1 " >I 1 5 .

N . New. New.ti "( 8 pt.2 004 12 9 I style=" Transport style=" fontfont- family: I family: Courier Courier Courier Courier New. New. 8 pt.12 2004 124 style=" S. New. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. I >I localitatea I I E style=" Transport style=" Marfa" style=" style=" fontfontS. ISocietatea 11 Is. color: I Black. Turnu Severin loc Severin I I I I I 112611350 fontsize: 8 pt. 200 12 4 I Cour ier Activitati Courier style=" sucursala style=" localitatea style=" style=" fontI fontfontfamily: family: Courier Courier family: fontfamily: Courier Courier New. 1 1 . New. size: I size: 8 pt. 1 991 8 pt. 8 pt. I " " " " " >I >I >I >I >I 23. Black. color: Black. fontfont- family: I family: A. style=" style=" fontfontfont- family: family: family: I I Rl Courier C0urier New. 8 pt. fontsize: 8 pt. Courier 8 pt. color: color: Black.2 I Ilocalitatea I 004 17 I style=" S. A. 8 pt. New. 26 I style=" S. IRegia INucleare IDrobetaIROMAG IDrobeta- Autonoma pentru I I R. A. color: color: Black. ISocietatea Ilocalitatea >I 4 I Comerciala Alba Iuli I1 5 /22 . fontfont- Acumulatorul style=" fontstyle=" font- I R4 78901 Courier family: 8 pt.07 . IJ2 3 / 1 7 7 / 2 002 New. Black. Black. font- color: I family: family: I R2 8 pt. Black. ISocietatea Ilocalitatea I Come r c i. 2 0 0 4 >I I Comerciala Bucure:. fontsize: 8 pt. Black.01 . style=" style=" . Black.2 0 0 5 13 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . I 11 6/2 2 . 8 pt. 1 1 . 8 pt. A.a La Bistrita 114/22. Black.style=" font- family: family: Courier Courier New. . A. . ">1 " 2 1 . / 1 991 color: ~ollr: Black. New. 1 2 . IJO 1 / 1 8 6 / 1 991 New.o r i. I " " >I >I 16. IJO 3 / 5 1 5 / 1 998 New.2 8 pt.2 00 12 style=" Activitati style=" localitatea style=" sucursala style=" style=" style=" fontfontI fontfontfontfont- family: family: family: I family: family: family: Courier Courier Courier Courier Courier Courier New. color: color: Black. " " >I >I 20. New. fontsize: 8 pt. IRegia INucleare IDrobeta ICercetari IPite:. A. 12 . fontfontfont- family: Courier Courier New. F. color: color: color: color: color: Black. I ">1 " 17.. style=" style=" fontfontfont- family: Courier Courier 73648 Courier New. A. A. I I I Black. New.Turnu Severin pi I I I I I Nucleare Mioveni 111057002 8 pt. I Comer c i.a La comuna Pantel 0 / 3 0 . I family: 50 family: Courier ">1 " 1 9 .ti Autonoma pentru I I I I 4 R. 8 pt. New. 8 pt. New. 1'1 . color: Rl 1 0 5 4 5 3 7 IJ4 0 / 977 5/1998 112 family: Courier New. fontfont- size: size: 8 pt. . fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. New. " C. New. Black. IJ2 5 / 3 0 0 / 1 998 New. fontfontfont- size: size: 8 pt. New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. de Ca Le t o r i. Black.ti 12 4. A. 1 2 . 2 011 Pagina 44 . Black. R. New. fontsize: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea I R8 IJ4 0 / 924 11 3 / 3 . I " >I ISocietatea IFeroviar I Nationala de Marfa Bucure:. fontsize: 8 pt.. N Turnu PROD. Black." style=" fontfamily: style=" fontfamily: I IRl 1 0 5 4 5 4 5 IJ4 0 / 9 7 64/ 8 pt. New.. I " " " " " >I >I >I >I >I 22. 8 pt.~'y> /30 . New. color: color: color: color: color: Black. I family: Courier Courier Courier New. " >I 1998 11 1 /30 . I Black. color: color: 7 5 0 5 7. I I 155/4 . fontfontfontfontfont- I size: size: size: size: size: 8 pt. Black. Ca La t. Black.

a r Teliucu I I I a style=" Cuprului. b.family: Aurului font.i I Courier New.09 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 32 I Fierului I Nationala Minvest Ro s i. Black. New.family: Courier New.2 I IDeva Ilocalitatea 12 0 I filiala Po i. I IDeva ICerteju " >I 02 .family: IR4 font.style=" Activitati style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: family: Courier Courier New. I color: Black. 8 pt. font.family: fontfont- Courier I Courier Courier New. " > I IDeva 124/15 .family: I font. I " >I " >I 2 4 . " >I 2 5 .size: IJO 1 / 4 68/ font. 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 990030 IJ2 0 / 8 4 3 / 2 002 Courier New. color: Black. 2005 8 pt. fontHunedoara IR2 1 2 6 8 5 5 IJ2 0 / 4 1 / 1 style=" font. I filiala IDeva 28 12 0 . I Black. I " >I 2 7 .size: 8 pt. 8 pt. New. fontfontfint- I size: size: size: 8 pt.family: Courier New. A.i I I 005 Fierului I Nationala Minvest a Courier New. style=" font. ICompania I:. New. font. fontfontfont- I size: 8 pt. 1999 158/6. New. New. Black. New. 20 I o INucleare IDrobeta5 12 R. color: Black. A.size: 8 pt. Black.family: Aurului font. Black.size: 8 pt.i I I Fierului I Nationala Minvest a I family: Courier 114271549 family: Courier font. " > I I1 8 /22 . N Turnu Severin I style=" font. IJ2 0 / 7 6 3 / 2 001 New.V I INucleara IMagurele 12 I Fiz Hulu font.2 005 12 0 8 pt. I 2005 style=" Cuprului. New. 02 font. 8 pt.family: I font. fontfont- size: size: size: 8 pt. 07 . 8 pt. color: Black. 2005120 I filiala de Sus Ce r t.size: 8 pt. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" I Aurului font. 330648 Courier New. New. New. color: Black. New. color: color: color: Black. New.. ~olor: color: color: Black. 02 8 pt. style=" localitatea style=" Teliuc. " Courier I Courier Courie:rr New. fontSteel I I style=" font.family: Courier Courier Courier New. New. R1 0 8 8 2 7 5 2 IJ2 5 / 2 82 / 1 998 family: Courier New. I I color: Black. style=" localitatea style=" Exploatarea style=" style=" font. Black. fontfont- I size: size: 8 pt. ICompania I:. color: 8 pt. font. ICompania I:. 02 . ICompania I:.family: I font. color: color: color: Black. 8 pt.family: I font. 02 . color: color: color: Black..family: I font. Black.e I CTCE Piatra Neamt o 5 .. IRo s i a Montana 2005 Ie). I " >I " >I " >I 2 9 . 131/15. color: color: Black. font- size: size: 991 size: 8 pt.size: 8 pt. font. IRegia Autonoma pentru family: Courier New. Black. 8 pt. " > I 12 5 / 1 5 . " > I IMiniera. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" font. 2 011 Pagina 45 .family: I fontfont- Courier I Courier Courier New. style=" Cuprului. 1 2 . I " >I IInstitutul IDezvoltare I National pentru "Horia d I I family: Courier 13 3 2 1 3 4 family: Courier I Black. " > I 2001 127/15 .size: 8 pt. IR1 1 6 6 9 3 4 6 family: Courier I Black.i I " >I family: Courier New.01 .. color: Black. 25 I Comerciala S.size: 8 pt.family: IR1 4 style=" family: color: Black. I style=" Cercetarestyle=" Inginerie style=" comuna style=" style=" fontfontI fontfontfont- family: family: family: Courier Courier Courier New. I " >I " >I " >I 3 0 . " > I IJ2 3/ 1 9 4 5 / 2 002 122/ 1 5 . 8 pt. color: color: cOlor: 1 Black. 8 pt. New. I font.family: Aurului font. ISocietaiiea IHunedoa:rra 2 3.family: I font. I " >I " >I " >I 2 8 . 200 4 8 pt. A. font.family: Courier New.size: 8 pt. New.size: 8 pt.. " > I I1 7 2 / 2 2 . I Fierului I Nationala Minvest a I filiala Devar localitatea style=" Cuprului. Black.

New. Black. " > I " >I Is.size: 8 pt. fontfontfont- I I size: size: size: 8 pt. g). . " >I " >I " >I 3 4 . 2005 font.size: 8 pt. IRo s i a Montana 2005129 (a) I Come r c i. I " >I 3 8 . New. font- font. 991 8 pt. A. ICompania I:. I Black.size: IJ38 / 2 04 font. Black. I " >I " >I 3 5 . color: IJI 2 / 67 / 1 991 font.29 IJ2 0 / 7 6 5 / 2 001 style=" font..family: Sarmei -I font.01 . I I I Black. I size: 8 pt. color: ISocietatea Icomuna 11 5 Berca I Comerciala style=" Montana style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19762620 family: Courier New. New. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier 12119262 family: Courier I Courier New.size: 8 pt. Black. New.0-.a La Moldova N CTCE Piatra Neamt o 5 . color: I Black. New.family: Courier font- New. font- font. 24. style=" localitatea style=" S. color: Black. I Black. a. 2 005 Black. 8 pt. font. . font. ISocietatea Come r c i. New.e r 1199710 Cour ier New.family: Aurului font. I size: 8 pt.family: font- Courier Courier 10240 Courier New. color: color: color: I size: 8 pt.i I I Fierului I Nationala Minves't a family: Courier New. . Black.2 005 120. font. I 005 IRamnicu Valcea 12 0 I Ramnicu style=" Moldomin style=" style=" family: Courier S. Come r c i. " > I Ilocalitatea Rl 4 2 7 1 5 1 4 17 4 /14 . New. I " >I " >I " >I 3 1 . . color: Black. I style=" Sarii style=" Exploatarea style=" localitatea style=" style=" font. New. Comerciala Deva style=" Glassrom style=" style=" family: S.family: I font. " > I IJ2 0 / 2 0 7 0 / 1 9 9 2 12 6 / 1 5 . color: Black.ti Valce I R2 5 Courier New.a La 24. font. 8 pt.0.family: S. color: Black. Black. Courier New. d. Barlad 27 style=" Industria style=" Turzii style=" style=" style=" style=" style=" font. font- style=" style=" family: Courier 12808089 family: Courier I size: 8 pt.size: I Black. font- font. color: Black. " >I f. Cour ier Cour ier fontfontfamily: family: Courier Courier I 3 6 . font. New. 8 pt. 8 pt. font. 130/15.family: font- Courier Co ur i. ISocietatea Ilocalitatea IMiniera I I Nationala Bucure:. " > I IJl 1 / 2 3 3 / 1 9 9 9 I3 7 / 5 .a La style=" Ru Lmen t i. New. font. " > I / 1 998 1/29 .size: 8 pt. . color: font. font..26. A.size: 8 pt. New. 8 pt.family: Courier New. New. font. A. New. New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.family: Courier 111932018 font. color: Black. 0 5 . 8 pt.size: 8 pt.style=" Cuprului. color: fontfontfontfontsize: size: size: size: 8 pt. IJI 0 / 2 7 1 3 / 1 9 92 New. color: Black. 8 pt.size: 8 pt. " > I localitatea C A. b. ISocietatea Ilocalitatea 132 I Come r c i. New.size: 8 pt. f). " >I 12 5 " >I Ie. color: color: color: Black. 0 2 . New.a La 11 9 (a. fontfontfont- family: S.2 8 pt.family: fontfontfontfamily: I family: family: Courier I Courier Courier New. 04 .02 Corporation 12 1 (c). New.family: IR2 8 font. A. I I Ib) . 36030 Courier New.05. color: co Lor : Black. A.family: font- Courier I Courier Courier New. " >I 32. Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----1. 8 pt. New. I ">1 " >I 3 7 . 8 pt.size: 8 pt. color: Black. A. 132/3. I I fontfont- size: size: 8 pt. 0 5 . ISocietatea IGold I Black. " > I 12 3 / R/ 8 pt.size: 8 pt.- style=" I IDeva filiala I Bradr I I Brad style=" S. a. 07 . 23 134/ 4 . color: color: color: Black. font- size: 8 pt. ISocietatea 17 2005 Ilocalitatea 126. 2 011 Pagina 46 .

h)..style=" Arma t. d. 26 I Comerciala Mare style=" S. ( b) . IPlopeni 517. New. Black. g. 8 pt. Black. 200 I ">1 4 2 . fontfontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Plopeni style=" I size: size: size: 8 pt. color: Black. 0 7 . Black. ISadu 2005 129 S. font- I Courier 9001 Courier font. 62 / 2 001 size: 8 pt.size: I I I Spri 005 style=" font. fontIJ2 9/1 New. font- font. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc I I Bucure:. 8/ 49/ 2001 font. " >I " >I 4 6 .size: 8 pt. New. e. 26 le style=" S. I I 11 ISocietatea font- size: color: Black. co Lor : Black.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . 9 .size: 8 pt. ( b) .2005127 4 5 . ISocietatea Comerciala 17. " >I " >I " >I " >I 0 " >I " >I I I style=" style=" style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier New. color: Black. fontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Bumbe:. font. " > I 11 0 1 / 2 6 . ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc family: Courier I family: Courier New. ">1 " >I " >I 4 4 . Comerciala 26. ISocietatea 5 Ilocalitatea Baia 12 4. color: Black. font.u r a style=" style=" family: S. color: color: I Black. color: color: color: I Black. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc Bucure:. Black. A. .ti (a). 8 pt. fontfont- style=" family: I size: size: 8 pt. Black. ICompania 11 Ilocalitatea I Courier Courier New. A. 8 pt. 8 pt. d. A. color: I Black. A.family: Cozmircom S. 05.01 . style=" font.05 8 pt. 2001 145/10. New. style=" style=" fontfontfontfont- family: I family: I family: IR2 9 family: Courier Courier Courier 44625 Courier New. family: I Courier Courier I Courier New. 8 pt. New. 11 4 3 7 3 8 3 2 Cour ier New. d. E 11 3 I style=" de Utilaj style=" UUMR. Ilocalitatea Zarne:. " > I 14 4 /10 . color: color: I Black. color: Black. .size: 8 pt. Is. 33 style=" S. New. color: color: I Black. family: family: I I size: size: size: 8 pt. 8 pt. color: color: color: I I Black.2 005 New. Bucure:. A. . 1 9 92 8 pt. 1131/15. Bucure:.size: 8 pt. A. fontfont- family: I Courier Courier New. I I I 12 9 13 0 (b). fontfamily: Courier Courier New. I 33 I style=" S. . fontfontfont. " >I " >I " >I " >I 4 3 .size: IJ24 / 1 7 62/ New.family: R2 9 style=" font. Black. Lo ca .. 8 pt. New.ti If.. IJ24 / 2 0 1 3 / 1 9 92 New. Black. A. I I h). color: Black. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Cluj- Napc I style=" fontHidroconstructia style=" fontstyle=" font- family: Courier -I family: Courier 11556820 family: Courier New. I size: 8 pt. . fontfontfontfontJiu font- family: I Courier Courier New. color: Black.ti ( c. A. New. Comerciala S.family: Courier Courier 51916 Courier New.family: font- Courier I New. I fontfont- size: size: 8 pt. font- Courier New.ti 11 (c. New. font. Reparatii Baia I I font. I size: 8 pt. IJ12 / 1 3 / 1 9 9 1 New. 05 . " > I IJ4 0 / 1 72 6/ 1 9 91 142 / 6 ..size: 8 pt. font. 8 pt. 2005 I ">1 3 9 . Black. h). 8 pt.size: 8 pt.. fontfontsize: size: 8 pt. font. 24. font- I font. color: Black. 26. font- I size: 8 pt. 8 pt. Rl 3 6 5 2 4 1 3 family: Courier New. 2 011 Pagina 47 .size: I size: 8 pt. 200 I ISocietatea If. 05.family: Rl 9 font.. " >I ISocietatea IMinier Ilocalitatea 12 2 I Comerciala s i. New. " > I 138/5 . " >I 40.size: 8 pt. I I I JO family: family: I font. 7. A. New. g. color: Nationala Rc (c. . New. A.tistyle=" family: I color: size: size: 8 pt. fontfontfont- style=" filiala style=" S. New.

a La Arad I CTCE Piatra Neamt o 5 .family: Courier I Black. " > I A.family: Courier font. family: Courier 1717928 Courier New.family: Courier Electrical New. 8 pt. ISocietatea Come r c i.ita 12 7 Comerciala (a). ISocietatea Comerciala 115. font. 2005 I Black. S. " > I fontsize: 8 pt. 7. pt. 07. 07. Black. fontfamily: font- size: 8 pt. I I style=" Centrala style=" localitatea style=" style=" New. S.07 .16 (a. color: Black. A. I Comerciala Suceava 16 I fontfont- Courier family: Courier 11154660 family: Courier New.size: 8 pt. 2005 R9 8 1 3 2 8 7 IJO 3 / 7 1 4 / 1 997 12 4 .07 font. 07 . color: Black. 2005 I Termoficare I Come r c i. " >I Comerciala ISocietatea e. 33 I style=" fontCombinatul style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" font- family: family: I family: R1 family: Courier Courier New. font. 8 pt.28. IJ33 / 5 / 1 991 New. 156/ 6. 02 pt.07 IJO 7 / 1 9 9 5 / 1 9 91 New. font. I Comerciala Bu 26.ita 005 New. A.filiala style=" S.size: 8 pt. . New.family: Courier New. font- I size: 8 pt. 200 5 12. .size: style=" font. color: Black.size: 8 font.26. 4 4. " >I " >I 5 4 .size: 8 pt. color: Black. 07 .size: 8 pt. New. ISocietatea Ilocalitatea 11 5. 11 (d. 2005 Ib).size: 8 pt.size: 8 font. I ">1 " >I 5 0 ... 33 I I style=" Oltchim style=" style=" style=" font. 14 9/1 . IRe:.01 . Bra:. R1 3 9 4 5 8 6 3 IJO 8 / 5 9 6 / 2 001 family: Courier New. 1 991 8 pt. color: style=" sucursala style=" style=" font. color: Black. color: Black. color: color: Black. font. IR1 4 7 5 2 6 1 font.family: Courier 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I Is. ISocietatea 11 ISiderurgic 123. ~OlO} Black.26. font.family: Courier 115763027 font. New. I 2005 Ilocalitatea Bucure:.size: 8 pt. IJO 2 / 3 3 6 / 2 0 R1 4 5 9 3 6 6 8 font. . IJ1 0 / 9 / 1 9 9 1 font.family: Courier font. localitatea lJ color: Black.ti 121.size: 8 pt. " >I ISocietatea font. localitatea Ba 12 9 I Comerciala I style=" S. .ov Ilocalitatea 5 f).family: Courier I font. font. font- family: I Courier New. 27. A. " > I 6. 26 New. color: Black. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier New.a La Dacia I New. " > I 152/4 . IJ24 / 1 0 8 8 / 2 0 0 3 font. " > I 151/1. A. .family: Courier Baia I font.size: 8 pt.size: 8 font. font- font. New. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier IR6 2 2 1 2 7 family: Courier I Courier New. . font- size: 8 pt.2 005 color: Black. " > I 5 2 ISocietatea 153/4. color: I color: Black.family: Courier New. New. fontfont- size: size: 8 pt. I pt. 200 I Black. 0 9 . font.size: 8 pt. 2 42 V Courier New. I Courier New.size: 8 font. ISocietatea Ide IArad 17 I I Black. 14 3 . color: style=" font- style=" fontcolor: Black. Black.25.family: Courier New. " > I 5 3 .2 I Re:.. A. 3 9. font. ">1 4 9 . za u 33 style=" Mecanica style=" New. pt. A. " > I IJ38 / 2 1 9/1 991 14 6/1 . 7 I Courier 064207 Courier New. color: color: color: 159/ I Black. font- size: 8 pt. Dorohoi " >I Ilocalitatea .family: Courier New. color: Black.family: Courier New.size: 8 pt. style=" style=" font.size: 8 pt. ">1 5 1 . " style=" S.size: 8 pt. I 45 style=" S. 8 pt. 2 011 Pagina 48 . font. " > I 1173/22 . font- size: 8 pt.09 . IMare. ">1 Ilocalitatea 11 4 0 /20 .. New. color: Black.size: 8 pt. I font. New. font. I " >I 47.

size: 8 pt. New. 2 0 0 5 I " >I 6 2 . 26. style=" Transport style=" localitatea style=" style=" family: Courier New. A.family: Courier New. family: Courier New. 200 font. " > I IPite:. style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" font- family: I family: Courier Courier New. color: Black.ti IJ4 0 / 688 0/ 1999 IRl 3 8 6 3 7 3 9 12 2 5/8 .01 .. IJO 8 / 3 0 / 1 9 9 1 New.family: Courier New.family: S. font- size: 8 pt. 07 . " > I Ilocalitatea 163/7. " > I IBucure:.. A. color: color: Black. fontfont- I size: size: 8 pt.07 .2005 I ">1 5 9 . IJO 9/ 1 1 2 / 1 9 91 font. font. color: Black. fontI fontfontfontsize: size: 8 pt. New. I Black.size: 8 pt.size: 8 pt. IJ2 9/1 / 1 991 New. Courier New. 07 . size: 8 pt. font- fontfamily: Courier New. New. font.family: I Courier Courier New.size: 8 pt.a La r localitatea localitatea I E I localitatea E localitatea 11 3 I style=" font.ti. font- style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 3 0 9 family: Courier I font. color: Black.family: Petromservice style=" font. I Comerciala sucursala IPloie:.family: Courier 1 Mai I font. color: IJ4 0 / 6 9 4 / 2 002 size: 8 pt. 1147 1 6 4 5 0 IJO 3 / 4 4 9/2 002 161/7 . co Lor : Black. color: Black. 6 font. ISocietatea I Is. font. 8 pt. . style=" font- style=" color: Black. IJI6/685/2002 size: 8 pt. 17. IS.family: Courier 11350365 font.. A.a style=" fontfamily: I family: family: family: Courier New. 1 991 8 pt. font. New. I size: 8 pt. color: Black. 8 pt.size: 8 pt. ISocietatea Is. font.a La 12 4. I " >I 5 8 . A. font- size: I New. font. color: Black. localitatea F 12 7 . color: Black.size: 8 pt. " > I 11 4 6 93 3 6 0 8 17 7 /15 . " >I " >I 56.. Comerciala 6 0 . New. A. color: color: Black. A. I Is. 24 Braila color: Black. " > I I6 9 / 8 . IR2 2 6 5 6 8 3 Cour ier New. . .2005 113 Vest. fontfont- size: 8 pt. color: I Black. S. I Comerciala localitatea E IPetromservice . family: Courier New. ">1 I fontcu fontfontfont- color: Black. ">1 6 3 . 8 pt. 200 5 15. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Boto:. 8 pt. fontfont- I size: size: 8 pt. color: Black.2 005 13 3 color: I Black. ISocietatea I I Is. . ISocietatea Ilocalitatea 12 6 I Comerciala Bra:. .size: 8 pt. A.family: Courier New. 0 9 . " >I 6 1 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I size: 8 pt.. color: Black.07. 0 7 . " > I I family: Courier New. . .family: sucursala I style=" font. Come r c i.ti 113 I P style=" Mecanex style=" style=" font. I Courier New.07. I Come c i.size: 8 pt. " > I 165/8 color: color: Black. 07 . 8 pt.family: localitatea Arad style=" font.ov 005 CTCE Piatra Neamt o 5 .family: R6 1 font- I Courier I Courier 3803 Cour ier 8 pt.family: Courier New.07. " > I 162/7. IR14794386 Courier New. " > I METROREX 164/7. I " >I " >I 5 5 . 114743030 Courier New. " Cour ier family: Courier New. I size: 8 pt. I style=" fontPetromservice style=" fontlocalitatea style=" font- family: I Courier New. 2005 style=" font. I A. 2 011 Pagina 49 . 2005 11 3 style=" font. color: Black. I I fontfont- size: size: 8 pt. Black.size: 8 pt.a La style=" Upetrom style=" style=" font.ani New. 33 I style=" S. ISocietatea 26. color: color: ISocietatea Courier New. " > I 17 0 / 1 1 .size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" fontLs a Lni. ISocietatea I I IMetroul 5 I Come r c i.2 I Black. font- font.t. color: Black. fontfontfont- family: I Courier New.

. IJO 3 / 2 7 1 4 / 1 9 92 New. " >I " >I 7 0 . ISocietatea IRamnicu I Come r c i. " > I IJl 6 / 5 7 8 / 2 0 0 3 I7 5 / 1 4 . " >I style=" S.33 Pite~ti CTCE Piatra Neamt o 5 .family: Courier Courier 7778 Courier New.size: 8 pt. ISocietatea color: Black. 185/19.2 I " >I 6 9 . " > I Ilocalitatea Rl 6 9 7 0 6 2 4 IJO 4 / 2 1 37 /2 004 184/ 18 . font~i fontfontfont- family: I family: Courier Courier New.a La 13.size: 8 pt. color: Black. New. R2 6 1 8 0 3 3 family: Courier New. style=" font. BlacK. ISocietatea IServici~ Ilocalitatea 17. 07 . 12 3 . New.family: Societatea style=" font. " >I Ilocalitatea 07 .family: IRl 6 style=" font. 8 pt.. 07 . 14 20 color: Black. I size: 8 pt. style=" S. 0 7 font.size: 8 pt.2 I Comerciala . style=" fontstyle=" font- family: Courier I family: Courier 111551757 family: Courier New. New. 8 pt. I font- size: 8 pt. localitatea 11 0 I style=" fontMin S. IJO 8 / 1 6 / 1 9 9 1 New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- style=" I Courier New.01 . IJO 3 / 1 5 0 / 1 991 font. ">1 6 4 .VI I " >I " IHidroelectrica IBucure~ti I S. 1- S. " > I 17 3 / 1 4 . " >I " >I 6 5 . Black.32 I Black. ISocietatea I Come r c i. font- size: 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier R2 4 3 1 4 7 6 family: Courier I I Courier color: color: Black. font- I size: 8 pt. I I IRamnicu Valcea 005 113 I Valcea S.size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt. color: Black.size: 8 pt. ISocietatea Come r c i. color: Black. color: Black. family: Courier 1128507 family: Courier New. I I Termoserv I~alnita 27 Cr 2005 style=" font. A.family: Courier New. New. New. font. 2 011 Pagina 50 . " >I 7 1 .07. " > I IJ38 / 1 2 9 6 / 1 9 92 183/18. color: Black. New. New. I font. . ISocietatea 17. color: Black. Blyk. New.size: 8 pt.size: 8 pt. localitate 005 11 3 I style=" Reparatii style=" S.size: 8 pt. 07 .family: Portile de Fier style=" font.style=" font. . 07 2005 124 font. Black. " style=" Sonde style=" localitatea style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 4 6 5 family: Courier -I New. I Come r c i.a La 23. A. 07 . " > I Ilocalitatea Abrud 17 8 / 1 5 . color: Black. 2005124.2 I Black.a La I Bacau style=" Metabet style=" style=" fontCF fontfont- family: Courier S.2005 Courier New. Come r c i. I " >I 7 2 . color: Black. A. New. 8 ~olor: 6 7 . font11 4 9 3 6 6 9 3 Courier New. color: Black. I fontfont- size: size: 8 pt.family: Courier Courier I Courier New.Turnu Severin style=" font. color: color: I Black.2 font.size: 8 pt. I size: 8 pt.a La 005 localitatea 2 4. " > I 181/18. I I style=" style=" family: Courier 115376918 family: Courier font. font. color: Black. " > I 180/15.07. A. A.family: Sonde Bascov I style=" font. color: color: color: Black. fontfont- size: size: 8 pt.family: Drobeta. A. 8 pt. .size: 8 pt. font- font. .size: 8 pt.family: localitatea I style=" font. ">1 6 8 . fontfont- family: family: Courier New. " > I IJ2 5 / 2 5 0 / 2 0 0 2 176/14 size: 8 pt. font. . font. New. color: color: I Black. filiala Hidroserv 1 I I IComerciala IS. New. New. A. ISocietatea IS. font- I font. A. 2005126. font- size: 8 pt.a La Courier New. ISocietatea Ilocalitatea 17 I Comerciala Vaslui 005 Tractorul style=" font- style=" fontcolor: Black. color: I Black. fontfontfontI I size: size: size: 8 pt. 26 E I I fontfontfontfamily: I family: Cour ier Courier New.

. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ I I ">1 I Comerciala s i. I Comerciala Constanta b). Black. font.style=" font. IJI 3 / 7 0 3 / 1 991 191/22.01 . ISocietatea I Patronala localitatea I I I style=" style=" fonlfont- family: Courier New. " > I IPHOENIX b) . Constanta style=" Operatorul style=" Constanta style=" Decirom style=" style=" fontfontfontS. " > I 7 8 .size: 8 pt. color: Black.cu Sarat IRl 1 7 0 1 5 1 186/19 . A. Black. 8 pt. 8 pt. 8' I I Ilocalitatea 200511 (a. color: Black. I style=" Operatorul style=" Constanta style=" Chimpex style=" style=" fontfontfontS. New.size: 8 pt. 8 pt. ~ I Comerciala Constanta b).family: Courier New. family: family: family: Courier Courier I Courier New.2005 Constanta IRI 8 7 8 000 11 (a. I I Ilocalitatea 200511 (a. Comerciala style=" font. color: Black.family: Courier New. Black. " > I IJl 3 / 6 2 4 / 1 9 9 1 I9 0 / 2 2 . font. I color: Black. color: Black.family: Courier New.size: 8 pt. 0 7 font. Constanta 8 New. 8 pt. " > I IFrictiune Etan~are I style=" font.family: Courier color: Black.size: 8 pt. ISocietatea I I Patronala localitatea I I fontfont- family: Courier 11890411 family: Courier font.07 font.family: Courier color: Black. " > I IJl 3 / 5 9 5 6 / 1 9 9 2 I9 2 / 2 2 . I " >I " >I " >I 7 9 . . font.07 8 pt. " >I IOrganizatia IPortuar. New. family: family: family: Courier Courier I Courier New. color: Black. font.size: 8 pt. font. 8' I CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt. 8 pt. color: Black. color: Black. IOrganizatia IPortuar. " > I ISocietatea de Expeditii I New. size: 8 pt.family: Courier New. New. I " >I " >I " >I 74. " > I IFERMIT Rarnn i. 8I font. A. 0 7 I I Comerciala Constanta b). Constanta New. style=" font. ISocietatea Materiale de style=" font. " > I IPortuar. Black.size: 8 pt. color: color: color: Black. font. .size: 8 pt.size: 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. family: family: family: A. loc style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. New. I localitatea I I fontfontfamily: Courier 11870767 family: Courier style=" style=" font.size: 8 pt. New.size: 8 pt.family: Courier color: Black. New.family: Courier New. Black. IOrganizatia IPortuar ISocietatea localitatea Comerciala 11 (a.size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I I I I I I I style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. 2 011 Pagina 51 . . 7 3 . 8 pt. 8 pt. color: color: color: Black. style=" font.size: 8 pt. New. A. S. ISocietatea Ilocalitatea 200511 (a. color: color: color: Black. I Ilocalitatea 2005 17. /1991 189/22. I I b) . . I " >I " >I " >I " >I 7 6 . Black. New. " > I Jl 3 / 5 1 6 / 1 9 9 ~ 88/ 22 . font.A. 07.size: 8 pt.07. New. b) I Patronala I fontfont- family: Courier New.family: Courier New. 8 pt. New. Ie style=" font. I size: size: size: 8 pt. S. fontfontfont- fontfont~ family: family: Courier Courier New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. IJI 3/ 64 3/ 1 9 9 1 187/22 font. Black. I I I Garni'tur A.size: 8 pt. New. New. IR4 2 7 2 6 4 4 style=" font. IOrganizatia Patronala Operatorul I font. font. color: color: color: Black. color: Black. A. 8 New. style=" Constanta style=" S.size: 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. Courier Courier Courier New. 2005 IJI 0/2 98/ 1 9 91 15 1 style=" font. color: Black. . 8 pt. color: color: color: Black. localitatea style=" font. I " >I " >I " >I 7 7 . family: family: family: Courier I Courier Courier New. Rl 9 1 0 1 6 0 family: Courier New.. IOrganizatia IPortuar. I Patronala localitatea I I I I fontfamily: Courier New. 11 8 8 7 9 7 1 Courier New. color: Black. Black.

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Minmetal style=" style="

fontfont-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfontfont-

I I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 1 9 91 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I

8 0 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea

I

Patronala localitatea

~

font- family: Courier New; S. A. , font- family: Courier New; Rl 9 1 0 2 1 7 font- family: Courier New;

I

I

Ii]'

I

font- size: IJI 3/ 5 6 6/ font- size:

color: Black; 193/22.07

Ilocalitatea 2005

17,

8,

9

style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. A. ,

family: family: family:

Courier Courier I Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

81. ~IPortuar, ISocletatea

Patronala licalitatea

I

I

I
fontfontfamily: Courier New; IRl 8 8 8 5 0 0 family: Courier New; font- size: 8 pt; IJI 3/ 60 4 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

style=" style="

200511

Ilocalitatea
(a,

I

Comerciala Constanta
b), 8'

I

style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 8 2 . IOrganizatia Patronala Operatorul style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; localitatea co Lor : Black; " > I IPortuar, Constanta color: Black; " > style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Comerciala ISocietatea b) , Romtrans Aqe nt.La I (a, S. A. 10 style=" font- family: Courier New; color: Black; " > I IMol 1 8, 9 195/22.07.2005 Constanta IR4 0 0 8 0 5 style=" font- family: Courier New; font- size: color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

I

I

I

I

11

17,

I

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Terminal style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: family:

Courier I Courier New; New; New; fontsize:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

8 3 . IOrganizatia IPortuar,

I

Patronala localitatea

family: Courier I family: C0urier 12410163' family: Courier

I

color: Black; " > Comerciala ISocietatea o7 2005 196/25 localitatea font- size: 8 pt; color: Black; " > I A. , IJI 3/ 51 2 / 1 9 91 2 6 / 0 8 . 0 9 . 200 5 font- size: 8 pt;

I

I

I

12

IS.

I

17

c

Cour ier Courier Constanta style=" Sticerom style=" Constanta style="

New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I

" >I

8 4 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IExim

font- family: Courier New; Group I font- family: Courier New; Rl 6 0 4 1 0 3 1 IJl font- family: Courier New;

I

I

I

" >I " >I

I

Patronala localitatea

I

I

font- size: 8 pt; 3/ 5029/ 2004 font- size: 8 pt;

I

color: Black; " > I 19 7 / 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5

I

I

Comerciala
S. R. b), L. , 8

11

lc

(a,

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Compania style="
S. A. ,

fontfontfontde fontfontfont-

family: family: family: family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New; New;

fontfontfontfont-

I I

size: size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color: color:

Black; Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I " >I

8 5 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IRemorcare Ilocalitatea 2005

I I

Patronala localitatea

I

I

Comerciala Maritima Constanta

I
family: Courier New; Rl 8 7 4 3 4 3 family: Courier New;

style=" style="

I

I

font- size: 8 pt; color: Black; Jl 3 / 6 2 0 / 1 9 9 1 198/25.07 font- size: 8 pt;

I

I

Cc

19

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

" >I

8 6 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

52

S.

A.

,

style=" Foraj, style=" style="

fontfontfont-

family: I family: Rl 5 family:

Courier

I

Courier font- size: 8 pt; 513764 IJ3 2 / 7 6 8 / 2 0 0 3 Courier New; font- size: 8 pt;

New; I New;

font-

size:

8 pt;

color:

color: Black; " > I I 9 9 /25 . 0 7 . 200

I

Black;

" >I

Ilocalitatea Ilocalitatea 5 11 3

I

I

Media:;; Media:;;

su

style=" fontG. I. P. style=" fontstyle=" font-

family:

family: Courier 11360687 family: Courier

I

Courier

New; New;

font- size: 8 pt; IJ2 9/7 9/ 2001 New; font- size: 8 pt;

I

font-

size:

8 pt;

color:

Black; ">1 8 7 . ISocietatea I 1 0 0 / 2 5 . 0 7 . 2 0 051 color: Black; " >1 A., localitatea 1147/21.09.200511 c),

IS.

F

21

style=" Lugomet style="

font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 8 8 . ISoeietatea S. A. , font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Ilocalitatea Rl 8 4 6 7 2 6 IJ35 / 2 5 8 / 1 991 05124,26,27 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

I

I

Come r c i.a La

I

Lugoj

style="
S. A. ,

fontfontfont-

family:

I

Courier

New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

style=" style="

family: Courier 16433995 family: Courier

fontIJ30/ New; font-

size: 8 pt; 6 6 3 / 1 991 size: 8 pt;

color: Black; " > I 11 0 4 / 8 . 09. 2005

I

Black;

,II

8 9 . ISocietatea Ilocalitatea 115

I

Comerciala Poiana

Cc

I

style=" font- family: Courier Remarul 16 FebruI style=" font- family: Courier Cluj - Napoca 12 0 1 3 7 3 style=" font- family: Courier

New; New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IJI 2 / 1 5 91 7 1 992 1105 / 8 . 0 9 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

9 0 . ISocietatea 17 , larie 2005 130

Comerciala 2 4, 2

S. A. ( a)

Lo ca ,

style=" Rompetrol style=" Constanta style="

Courier I font- family: Courier IRI 8 6 0712 fontCourier

font-

family:

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

New; f ori t.> size: 8 pt; color: Black; 1106/8.09.2005 IJI 3 I 53 4 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

)

I

I

" >I " >I

9 1 . ISocietatea IRafinare 13 6, 39

11 8

Come r c i.a La (b), S. A.

I

style=" Somvetra style="

New;
S. A. ,

font-

font-

style=" color: Black; style=" Celhart style=" style="

family: Courier IR2 0 2 1 7 4 family: Courier " Courier

New;

font- size: 8 pt; IJ12 / 4 8 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 0 7 / 8 . 0 9 . 200

I

">1

9 2 . ISocietatea

Comerciala 16 11 5, Gherla Ilocalitatea 5 12 7, 33

I

fontDonaris font- family: IR2 font- family:

New;

font-

Courier New; 253999 Courier New;

font- size: 8 pt; IJO 9 / 6 / 1 9 9 0 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1108/9 .09

I

" >I

9 3 . ISocietatea IS. A. , 17

I

Come r c i.a La

localitatea

E

2005

style=" Turda style="

New; font- size: 8 pt; family: Courier color: Black; ">1 9 4 . ISocietatea Comerciala 11 5, 16 (a, I New; font- family: Courier font- size: 8 pt; IS. A., localitatea T color: Black; " > I IR2 0 2 1 9 0 IJ12 / 3 / 1 991 11 0 9/9 . 0 9 . 200 5 Ib), 33 I style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+---font-

I

I

style=" Turnatoria style=" Cluj style="

fontfontI font-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfont-

I

size: size:

8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

9 5 . ISocietatea IMetalul

I

Come r c i.a La S. R. L. ,

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I INapoca IJ12 / 3 97 7 / 1 9 92 11 1 0/9 . 09. 12886044 2005124, style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

33

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

53

style=" fontVitrometan style=" fontstyle=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New; New;

font-

family: Courier IR8 0 3 7 8 6 family: Courier

font- size: 8 pt; IJ32 / 8 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 1 1/9 . 0 9 . 200

I

">1

9 6 . ISocietatea 11 5 Ilocalitatea 5
Ib),

Comerciala 16 Media~

27

style=" Cristiro style=" style="

family: S. A. , font- family: R5 font- family:

font-

Courier Courier
67480

New; New; New;

font-

I

Courier

font- size: 8 pt; IJO 6/ 30 / 1 991 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1112/9 .09

I

" >I

9 7 . ISocietatea Ilocalittatea 2005 c'),

II

I

16 Bistrita 2 7, 33

style=" fontAgroexport style=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New;

font-

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: IJI 3/ 1 1 64 /2 001 11 5 9 2 4 1 5 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > i----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

Comerciala Constanta
b),

8I
Sa Ie

style=" font- family: Courier v i e t i i. style=" font- family: Courier Constanta 11 6 3 3 0 1 4 5 style=" font- family: Courier
a

I

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: 11 1 4/9

I

Black;

,"

9 9 . IAgentia IOmene~ti

Black; " > I . 0 9 . 200 5

I

Rorria na

de

pe

Mare,

I

style=" fontGaze Naturale style=" fontstyle=" Capitale style=" style=" Media~ style=" fonts i, fontfont-

family: I family: family: I family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

color: color: color: 8 pt; 8 pt; 003 8 pt; color:

I

Black; Black; Black; Black;

" > 11 0 0 . ISocietatea " >I " >I " >I IROMGAZ IInterventii, IOperatii

I

Nationala S. A. Reparati Speciale la

I

I

I

S

I

I

I

family: Courier 115750450 font- family: Courier

I

color: Black; " >1 1115/12.09.2005113

I

I ( S. 1. R. C.

I

o.

S. S. I

style=" Sonde style=" font- family: Hu r e s style=" fontcolor: Black; " style=" Steel style=" Galati style=" style=" style=" style=" style=" style=" style="

New;

font-

size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

fontCourier New; IR4 7 2 7 7 4 6 Cour ier New; font-

I J2

size: size:

I

Black;

" > 11 0 1 . ISocietatea

6 / 3 4 9 / 1 995

Black; " >1 11 1 6/ 12

IS.
.09

A., localitatea . 2 0 0 5 11 3

I

Come r c i.a La

T

I
fontfontfontfontfontfontfontfont-

Courier family: Courier 11639739 family: Courier family: family: family: family: family: family:

New; New; New; New; New; New; New; New; New;

I

font-

size:

8 pt;

color:

I

font- size: 8 pt; IJI 7 / 2 1 / 1 991 font- size: 8 pt; fontfontfontfontfontfontsize: size: size: size: size: size: 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: Black; 1117 /12 color: Black; color: color: color: color: color:

I

Black;

I

Courier Courier Courier Courier Courier Courier

I I I I I I

" > 11 0 2 . ISocietatea 11 (b), " >I IGalati . 0 9 . 2 005110, " >I

Comerciala
7 S. A.

I

loe

I

18 19
a) ,

( a,
c) ,

I

Ib)

,

Black; Black; Black; Black; Black;

" >I 12 1 " >I 12 3 , " >I 12 5 " >I 12 7 , " >I Id) , 30
(c, a), 24,

22,

I

I

26,

I

I

39

style=" fontNitroexplosives style=" font-

family: Courier I family: Courier 116283540

New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IS. A., IJO 8 / 6 7 5 / 2 0 0 4 11 1 8 / 1 2 . 0 9 . 2 0 0 5 11

I

size:

8 pt;

color:

I

Black;

" > 11 0 3 . ISocietatea

I

Come r c i.a La

localitatea ( c)

F

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

54

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style="
S. A. ,

fontfont-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

I

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 1 9/ 1 3 . 09.2 11515374 IJ2 8 / 8 / 1 991 style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > 1----1I------------------------+-------+--------+----;ct:-''i:2':.,. style=" font- family: Courier Grandemar S. A. , style=" font- family: Courier 1200947 style=" font- family: Courier New; New; fontsize: 8 pt; color: Black; ">

style="

I 11

Black;

">

11

0 4 . ISocietatea Ilocalitatea 0 05128 (d)

I

Comerciala Slatina

~

font- size: 8 pt; IJ12 / 3 6 5 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

color: Black; 1120/13

I

11

0 5 . ISocietaiiea Ilocalitatea o 5 13 2

" >I .09

t

Comerciala Cluj-

Napc

I

style=" font- family: FOSERCO S. A. , style=" font- family: IR9 style=" font- family:

Courier Courier 69453 Courier

New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

ISocietatea Ilocalitatea .2005113

font- size: 8 pt; IJO 4 / 5 6 3 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

I

Comerciala Targu

Ocn

style=" Aquafor style=" localitatea style=" style="

fontfontfontfont-

family:

Courier

New;

fontfont-

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

family: Courier New; I family: Courier New; IRl 2 9 7 9 9 3 0 family: Courier New;

I

">1107. " >I " >I

ISocietatea IInternational ITargu

I

Comerciala

I JO 4
fontfont-

font-

I

/ 2 3 3 / 2000

~olor:1 Black; 1122/13.09

I

S. R,

Ocna

. 2 005113

style=" Steel style=" Roman style=" style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: I family: family: family: family:

Courier

New;

12

I

Courier 057240 Courier Courier Courier

I

color:

font- size: 8 pt; color: IJ27 / 8 8 / 1 9 91 size: 8 pt; color: size: fontsize: 8 pt; 8 pt; color:

I

Black;

">

11

0 8 . ISocietatea

17,

Comerciala
S. A.

24,

112

I

New; New;

I I

Black; 3/ Black; Black;

" >I 1 3 . 09. " >I " >I

IRoman 2005125

Lee.

I

(a),
a),

26

12

7

c)

8 pt; font- size: style=" fontNew; color: Black; Fabrica de Sticla style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; Avrig IR2 4 6 0 7 o 6 IJ32 / 6 9 / 1 9 9 1 1124/14 style=" fonl- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > h9---1I------------------------+-------+--------+----

I

I

"> "

11

0 9 . ISocietatea

.A

>1
.09 .2

I IAvrig 0 0 5 11 5

Come r c i.a La S. A. ,

Lee.

font- size: 8 pt; style=" font- family: Courier New; color: Black; " Rominserv S. A. , style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " de lucru style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Rominserv Valves I I 5/4 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Zalau 114208851 IJ4 0 / 8 3 3 1 / 2 0 0 1 58/ 2 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

>

11

1 0 . ISocietatea Ilocalitatea

I

I

>I

I

Comerciala Bucure:;;ti Comerciala
S. A.,

112

11

>I ISocietatea . 0 9 . 200 5 I >I IIaifo 1 . 09. 2005

I

12 ,

Lee.

2 4,

26

style=" Sometra style=" style=" style="

fontS.

family:
A. ,

Courier

New; New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

fontfontfont-

family: Courier 1813526 family: Courier family:

I

font- size: 8 pt; color: IJ3 2 / 1 2 4 / 1 9 9 1 font- size: 8 pt; color: fontsize: 8 pt;

11

Courier

I

Black; " > I Ilocalitatea 2 6 / 1 4 . 0 9 . 2 005123, Black; " > I 9,

I

">

11

1 1 . ISocietatea

17,

I

Comerciala 21, Cop:;;a Mic 26, 28,

12

36,

38

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

">

11

1 2 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

55

a t. font- Courier New. ISocietatea Comerciala 11 6 (a. font- Courier New. 2 005 12 6 Comerciala 25 (a Braila New. 12 4 . " > I 11 3 3 / 1 5 . IJ4 0 / 1 0 / 1 9 9 0 New. 8 pt. " >I IReparatii I I Locomotive S. " >I Ilocalitatea 0 9 . style=" style=" fontfontfont- family: Courier New. color: Black.size: I size: 8 pt. font- I fontIJ2 9/1 New. b). 25 c) . color: Black.3 I Drobeta- T style=" Hidrojet style=" style=" font. color: Black.ti 1132 / 1 5 . 8 pt. New. f.family: Courier New. . 2 005 13 . color: Black.family: Courier Courier 18860 Courier New. e. A. 8 pt. . font. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. New. 5 11 3 I Comerciala localitatea C I style=" Laminorul style=" style=" family: S.family: IRl font. 8 pt. color: Black. Ib. IR913720 Courier New. " > I Ilocalitatea Zalau 11 3 6 / 1 6 .01 . 606030 Courier New. 0 9 . 09. style=" font. font- color: Black..a La 7.ti IRl style=" font. . 4300920 Courier New. family: Courier 14340692 family: Courier color: Black.. A. . " > I IIRLU 9/2 001 1127 /14 . font- size: style=" font'I'a r q ov i.family: Utilaje CFR I style=" font.family: Courier New. ISocietatea size: 8 pt..09 Ilocalittatea . font. A. ISocietatea 0 o IS. New. . ISoeietatea Ilocalitatea 05124. New. Ig) . " >I " >I " >I Ia Come r c i..family: Bucure:. I size: 8 pt. b. color: 8 pt. 2 011 Pagina 56 .size: 8 pt. A. font. color: size: size: size: size: 8 pt.family: S. color: Black. font. color: Black. Cour ier New. I " > 11 2 0 . 27 I Courier Courier Courier c. size: 8 pt. color: Black. font. color: style=" style=" family: Courier 1335588 family: Courier font.at.i style=" font. A.size: 8 pt. font. 09.II I Black. 1129/14 I " > 11 1 3 . color: Black. 7/ 1991 size: 8 pt. font. color: Black. font.size: 8 pt.. I " > 11 1 4 . .size: 8 pt.2 0 05130 (a) I .family: Rl 3 font. I Comerciala Breaza 27 style=" S. 0 9 . A. ISocietatea " >I .09. 2 005 12 5 (a) IJ3 1 / 8/ 1 9 91 IR6 7 6 6 6 6 font. 16. Lo ca . family: Courier New. I " > 11 1 7 . ( a. color: Black. font- I size: 8 pt. color: IJ15/284/1991 size: 8 pt. New.family: Courier New.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . I 26. New. I fontfontfontfontfontfontfont- size: 8 pt.e style=" font- I New. 8 pt. font- size: 8 pt.26. color: Black. I Black.2 I Black.size: 8 pt.size: 8 pt. IJ2 5 / 0 3 / 1 9 9 0 font. " > 11 1 6 . " > I I1 3 8 / 2 0 . 1 5 . I 1S. color: color: color: style=" style=" style=" style=" fontfontfontfamily: family: family: I I I I " >I 1135/ Black.Intretinere :.size: IJ4 0/ 967 font. " > I Ilocalitatea Bucure:.. (a). New. New. A.family: S.family: 12 2 font- font- Courier Courier 6 6 948 Cour ier I size: 8 pt.family: Courier New. fontfontfont- family: I Courier New. ISocietatea 17 . 8 pt. 200 5 17 8 pt. ISocietatea Comerciala S. Black. A.size: 8 pt. " > I Black.e style=" font'I'a r qov i. font. Black. I( a. " > 11 1 8 . IInstitutul 20 o Ilocalitatea 5 12 I de Sanatat Bucure:. 09. style=" Severnav style=" Severin style=" font. Black. font. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" Silcotub style=" I I I style=" Publica. style=" Sonde style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 13730778 family: Courier New. " > 11 1 9 . 1 991 8 pt. New.2005119 I localitate (f). 1134/15.family: Courier New.

New.size: 8 pt. IJ2 3/ 12 1 6/2 00 2 1141 /20 font. family: Courier 14448199 family: Courier color: Black.family: Rafinarel font.style=" Ferate. family: Courier family: I size: 8 pt. color: Black. " > 11 2 4 .family: Courier New. " > 11 2 5 . I ">1127. font- size: 8 pt. color: Black. IJ4 0 / 7 4 0 3 / 1 9 9 8 11 4 9/ 2 1 . style=" style=" fontI fontfont- fontfamily: Courier New. ISpitalul color: Black. New.size: 8 pt.family: Courier IR4 8 1 4 1 9 font. 14 2 0 3 8 8 family: Courier New. 8 pt.. 2 011 Pagina 57 . font- size: 8 pt. 8 pt. font. I color: Black. font- I size: size: IJl size: 8 pt. ISpitalul Clinic I fontfamily: Courier New. " > 1----11------------------------+-----=. 8 pt. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar craiova~ style=" Nuclear style=" style=" & font. 8 pt. font. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New.09 . 14548538 11 4 6/2 1 .size: style=" font. color: Black. 8 pt. color: Black. color: Ilocalita~ea IJ4 0 / 7 5 7 2 / 2 0 02 . Vacuum . " > font. color: 8 pt. 0 9 . " > I 11 3 9/ 2 1 .a La style=" fontpentru Copii style=" fontTLm i ao a r a style=" fontcolor: Black. style=" font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. style=" font.size: 8 pt. " > 11 2 6 .A IRl New. fontfontfontsize: size: size: 8 pt. font. font- .09 . " >1 3 / 5 3 4 / 1 991 11 4 5/ 8 pt.I font. color: Black.2:-'"""+--------+---- I size: 8 pt.size: 8 pt. I font.size: 8 pt. 0 9 .family: Courier amp. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Clinic Munic Timi~oara New. color: Black. " >1 A.L style=" font- Courier New. Courier color: Black. ISpitalul . 2 0 0 5 12 I Ora~enesc. localitate 2 0 . font. 8 pt. I " > 11 2 3 . ITrustul I I I I de - Montaj Ut s uc u r s a L Bucure~ti I style=" Rompetrol style=" Constanta style=" font. " > 11 2 9 ISpitalul Clinic Bucure~ti I Prof. fontIRl 8 6 0 7 1 2 Courier New. > 1----11---------'="""--------------+-------+--------+---- I I I de I local I U I family: Courier size: size: New. 2 0 0 5 12 0874881 New. color: Black. A. color: Black. style=" Sf.size: 8 pt.09 I " > 11 2 1 .01 . New. font- Courier New. fontsize: 8 pt. " style=" Urgenta. 8 pt. 200 ISocietatea IS. color: family: Courier 14483447 family: Courier I Black. " >1 .family: Courier ~IBucure~ti Sud.2 0 0 5 12 I Come r c i. font. " > I ILouis Turcanu. color: Black. " >1 IBumbe~ti1152 / 2 1 . 2 0 0 5 12 1390841 New. fontfontfont- family: Courier 14332169 family: Courier I size: size: size: 8 pt. 09. color: Black. New. New. ISocietatea 1S. ISpitalul o IPantelimon.size: 8 pt. Nuclearelectrica style=" fontstyle=" fon~ color: Black. ISocietatea IS. A. I ">1122. New.family: fontfamily: Cour ier New. font. color: Black. 5 12 style=" Chimic style=" Bucure~tistyle=" font- family: I Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfamily: Courier New. color: Black. I Na t i.size: 8 pt. ISpitalul fontI font- family: Courier I New. font- New.09 14283538 2 0 0 5 12 8 pt. ">1130 .oria La localitatea I de E I font- family: family: style=" fontBu cu r e s t. color: color: Black.family: Courier color: Black. font. font. 2 0 0 5 12 I Clinic U localitat style=" Burghele.. 8 pt. I Black. " > I Ilocalitatea 11 5 1 / 2 1 . color: Black. I Black.family: Courier New. " > I 11 4 8/ 2 1 .20 o 5 12 family: Courier New. Jiu I CTCE Piatra Neamt o 5 . 9 .family: Courier New. " > I 1150/21 I " > 11 2 8 .size: family: Courier New. I Courier New. 8 pt. 0 9 .

family: Courier 115227355 font. " > I 68/ 22 . 2 0 051 color: Black. fontfont- I family: Courier New. style=" style=" I font. ISocietatea Ilocalitatea 5 12 I Comerciala Ia:. 2 005126. New.01 . 11 Black. "> 11 3 5 . "> 11 4 1 . IJ4 0 / 4 6 / 1 9 9 1 New.ti style=" Menarom style=" style=" fontS.2 o ITrestioreanu. " > I IApostol 11 65/ 2 2 . color: ~olor: Black. style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14301103 family: Courier New. 20 o IR. color: Black. fontfont- family: Courier New. ISpitalu1 ISibiu . 2 0 0 5 12 Clinic Andrei.. color: I family: Courier New.size: 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. Ilocalitatea 1162/2 2 . 18 6 1 5 1 8 4 family: Courier New. family: A. 8 pt.a La Galati style=" Ur qe nt a style=" Galati style=" fontSf.size: 8 pt. " > I 6 1 / 2 2 . 200 I Black. " > I 6 7 / 2 2 . I Black. color: color: I Black. 2 I Clinic Judet Constanta I style=" fontDr. I font- size: 8 pt. . ">1137 . ISpitalul 11 ~lack. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar Bucure:. New. 2 011 Pagina 58 .size: 8 pt. New. " > I 5 7 / 2 1 . R2 9 8 9 5 0 3 family: Courier New. font- I font. ISocietatea ">1 I Come r c i.size: 8 pt. New. New. New. font- size: 8 pt. color: Black.. "> 11 4 0 . family: C0urier 1312685~ family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. IJ22 / 683 / 1 991 color: Black. " > I Ilocalitatea 5 6 / 2 1 . " > I 1170/22 .09 . color: font. Judet loca I I Courier style=" style=" fontfamily: Courier New. 8 pt. A. 0 9 . " > I 6 9/ 2 2 . New. I Black. ISpitalul Ilocalitatea o 0 5 12 11 Black.09 . JO 3 / 2 1 1 / 2 0 0 3 font. color: Black. font. . New. 8 pt.09 I Judet I style=" Rafiserv style=" style=" font. New. 0 5 12 I Oncologic local it I style=" S.. New. I size: 8 pt. fontfontfont- family: Courier 14267257 family: Courier I size: size: 8 pt.09 . " > 31 ICentrul 11 5 3 / 2 1 . 2 0 o 5 12 11 Black. color: color: I Black. Courier New. ( a).style=" localitatea style=" fontLa font- family: Courier s i.size: 8 pt. New. I font- size: 8 pt.ti style=" font- family: Courier New. 33 5 13 0 I Tr I E style=" Urgenta. "> 11 3 3 . A. New. New. color: I family: Courier Rl 9 5 8 4 7 9 style=" I font. New.i CTCE Piatra Neamt o 5 . 8 pt.09 . fontfont- size: size: 8 pt. 8 pt. color: IJ7 0 / 3 8 0 / 1 9 9 2 font. font- size: 8 pt. 8 pt. New. Alexandrul style=" fontBucure:. "> 11 3 9 . font. localitatea A. color: Black. fontfontfont- family: Courier New. Comerciala localitate I style=" Witing.size: 8 pt.09 . V style=" localitatea style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14240898 family: Courier New. fontfont- family: Courier Rl 6 2 7 1 6 family: Courier I /1991 8 pt.size: 8 pt. color: IJ3 8 / 1 5 2 5 / 1 9 9 1 font. "> 11 3 2 . 200 5 12 I "> 11 3 6 . 0 9 2 0 0 5 12 11 de Cardiologi style=" S. IRegia 11 Black.size: 8 pt. 09 . 8 pt.size: 8 pt. color: color: I Black. Comerciala 25 (a).family: Courier Arpechim I font. 0 9 . family: Courier 14 2 0 3 7 0 9 family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. Autonoma de 24. . 0 9 . 8 pt.family: Courier New. IInstitutul I 11 Black. 12. ISpitalul I1 6 4 / 2 2 . ISocietatea 12. . font8 pt. "> 11 3 8 .

family: color: Black.family: 14 5 4 style=" font. " > 9 IJO 2 / 1 2 4 / 1 9 9 3 11 7 7 / 2 2 font.size: I font. C. 8 pt.size: I 8 pt.family: Courier New. " > IBucure:. font. " > 8 pt. 8 pt. " > New.ide opereta Instrumentist la instrumente de suflat Cascador ANEXA 5 VARSTE STANDARD pensionare. " > style=" fontCardiovasculare style=" fontBucure:. color: Black.size: font.. localitatea Zadareni 1172722 style=" font.size: 8 pt. style=" font.family: Courier New.family: Socola. color: Black. New. Colte ~ I style=" font. I family: Courier 03628 Courier size: size: New.01 . color: Black. 2 011 Pagina 59 .II 45 ISocietatea I IZadareni o9 2o05 Comerciala I font. New. A.style=" font.size: color: Black.size: font. 2 0 0 5 12 09 1181/22 8 pt.. " > 11 4 4 color: Black.l.family: Courier New. stagii complete :.family: Courier color: Black.. New.family: Courier localitatea I style=" font. " > Sibiu Ilocalitatea 11 7 9 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 P I > '--_---''--_. localitatea Roman 12 6 1 3 9 4 0 style=" font. 8 pt.family: Courier color: Black. -'- cuprinzand ale LISTA profesiile din activitatea artistica caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balerin Dansator Acrobat Jongler Clovn de circ Calaret Dresor de animale salbatice Solist vocal de opera :.family: Courier 14 1 9 2 9 6 0 style=" font. " * ST* New. 8 pt..i style=" font. I style=" font.size: 8 pt. color: Black.size: 8 pt. " > Courier Courier 1165 Courier New. " > 11 4 2 Clinic ISpitalul I I color: Black. font. New.-'-'---''- family: Courier Prof.. de Boli I Iliescu. font. C. color: Black. New. .size: font.family: Courier New. " > 11 4 6 Clinic ISpitalul de I I color: Black.family: Courier New. Sonde I style=" font..family: Courier I style=" font. IDr. fontfont- color: Black. 8 pt. I _ -'- .size: 8 pt.size: 8 pt.istagii minime de cotizare de CTCE Piatra Neamt o 5 .size: font. font.. 3 . " > 11 4 7 IInstitutul I I color: Black.family: Courier New.. font. I 11 S. style=" font.size: 8 pt. " > 11 4 3 ISpitald 11 7 5 / 2 2 0 9 2 0 Cl5 12 Municipal. font. " > 11 7 6 / 2 2 0 9 ISpitalul Clinic de P I I Ilocalitatea 005 12 I Ia:.ti 14 2 style=" fontcolor: Black. 8 pt. I New.family: Courier 11 1 4 1 1 672 style=" font...ti 11 7 1 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 style=" font.

terii Luna :. anul na:. "> Femei Luna s i.2011 Pagina 60 .* T* < pre style=" word- wrap: break- word.i anul pen s i ona r i i.irea la ( ani/ luni) pensie I I I I (ani/IIUni) 7_(/_a_:_i_/_l_u_n~i_) 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ~2 5 / 0 ~ ~I I 2 5 /~ 1944 1944 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 4 ISeptembrie 1944 1944 1944 I I 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 10/ 10 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 57/ 1 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IMai 10 10 1 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust 1945 1945 1945 1945 10 2002 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/4 25/4 25/4 25/4 1 1945 1945 1945 1945 57/ 1 57/ 2 10 10 I IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1945 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie 2002 2003 2003 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 10 10 1946 194 1946 1946 6 IMartie IMai 200 2003 3 2003 I Iunie IIulie 2003 2003 2003 2003 2003 1946 1946 1946 1946 IAugust ISeptembrie INoiembrie IDecembrie 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 1 9 4 6 I Ianuarie 1946 IFebruarie 2004 2004 10 10 CTCE - Piatra Neamt - 05 . I I I Varsta Iasiguratului Ilia I~A_p_r_i_l_i_e __4~ __ 1 __9_4 IMai I Iunie IIulie IAugust 1944 1944 I_A_p_r_i_~_i_e __1 __ 2~0_0 IMai I Iunie IIulie IAugust 2001 2001 2001 2001 ~ !__ IStagiul completlStagiul minim de cotizare I de cotizare ie:...01..

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1946 194 1947 1947 1947 1947 6 IMartie IMai IIunie IIu1ie 200 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 57/ 4 25/4 25/5 25/5 25/5 25/5 25/5 25/ 6 1 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/6 57/6 57/6 57/6 57/6 57/ 7 57/ 7 57/ 7 IAugust ISeptembrie 10 1947 1947 1947 1947 INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 4 7 IMartie 1947 1947 1947 1948 1948 IMai IIunie IIu1ie I 1 1 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 I 25/7 25/7 25/8 25/8 25/8 10 10 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1948 1948 1 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 25/ 25/ 25/ 9 9 9 1 1948 1948 1948 1948 6 25/10 25/10 25/10 25/11 25/11 25/11 2 6/0 2 6/0 2 6/0 26/ 2 26/ 2 26/ 2 2 6/4 2 6/4 2 6/4 26/ 6 11 5 7 /10 5 7 /10 1 IOctombrie 1948 ISeptembrie 2006 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 10 10 10 1 11 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1949 1949 1949 1949 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2007 2007 2007 58/ 0 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 1949 1949 1949 1949 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 4 9 INoiembrie 1949 IIanuarie I 11 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 61 .01.

2011 Pagina 62 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1949 194 9 1950 1950 1950 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2008 2008 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 ~--5--8-/--5------~-----------2~6 58/ 5 58/5 58/ 6 58/ 6 58/ 6 58/7 58/7 58/7 26/ 26/ 6 6 2 6/8 2 6/8 2 6/8 / 10 ~ I 11 2008 2008 2008 ~IA_p_r_i_1_i_e __0~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-0--8 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1950 1950 1950 1950 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2008 2009 2009 11 26/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 5 0 IMartie 1 950 1950 1950 1951 1951 IMai IIunie IIu1ie I 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 I 27/2 27/2 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 27/4 27/4 27/4 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /10 28/0 28/0 28/0 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/ 6 12 12 1951 1951 1 1 1951 1951 1951 1951 1951 1951 ISeptembrie 2010 o 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 12 12 12 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1952 1952 1952 1952 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 2011 59/0 59/0 59/0 59/1 59/1 59/1 13 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 1952 1952 1952 1952 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 59/2 59/2 59/2 59/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 2 INoiembrie 1952 IIanuarie 13 I 13 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1952 1952 1953 1953 1953 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2012 2012 59/3 59/3 59/4 59/4 59/4 ~--5--9-/--5------~-----------2~8 59/ 5 59/5 59/ 59/ 59/ 6 6 59/7 59/7 59/7 6 28/ 28/ 6 6 13 2012 2012 2012 28/8 28/8 28/8 / 10 ~ I ~IA_p_r_i_1_i_e __3~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-1--2 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1953 1953 1953 1953 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2012 2012 2013 2013 13 28/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 3 IMartie 1 953 1953 1953 1954 1954 IMai IIunie IIu1ie I 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 I 29/ 2 29/ 2 2 9/4 2 9/4 2 9/4 14 14 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1954 1954 1 59/ 59/ 59/ 9 9 9 29/ 29/ 29/ 6 6 6 1 1954 1954 1954 1954 59/10 59/10 59/10 2 9/8 2 9/8 2 9/8 2 9/1 2 9/1 2 9/1 0 0 0 14 1 IOctombrie 1954 ISeptembrie 2014 59/11 59/11 59/11 I 14 14 1 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1955 1955 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 2015 60/0 60/0 60/0 60/1 60/1 60/1 30/0 30/0 30/0 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 30/2 30/ 3 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 1955 1955 1955 1955 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 60/2 60/2 60/2 60/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 5 INoiembrie 1955 IIanuarie 15 I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 63 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1956 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2016 2016 60/3 60/3 60/4 60/4 60/4 30/ 3 30/ 3 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 60/5 60/5 60/5 60/ 6 60/ 6 60/ 6 60/7 60/7 60/7 15 1956 1956 1956 1956 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 IMartie 1956 1956 1956 1957 1957 IMai IIunie IIu1ie I 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 I 30/7 30/7 30/8 30/8 30/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1957 1957 1 60/ 9 60/ 9 60/ 9 60/ 10 30/ 9 9 9 1 1957 1957 1957 1957 1957 1957 ISeptembrie 2018 8 30/ 30/ 30/ 10 30/ 10 30/ 10 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 1 31/ 1 31/ 1 60/ 10 60/ 10 60/ 11 60/ 11 60/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1958 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 2019 61/ 0 61/ 0 61/ 0 61/ 1 61/ 1 61/ 1 15 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 1958 1958 1958 1958 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 61/ 2 61/ 2 61/ 2 61/ 3 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 3 15 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 8 INoiembrie 1958 IIanuarie I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 64 .01.

2011 Pagina 65 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1959 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2020 2020 61/ 3 61/ 3 61/ 4 61/ 4 61/ 4 31/ 3 31/ 3 31/ 4 31/ 4 31/ 4 31/ 5 31/ 5 15 L 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 61/ 5 61/ 5 61/ 5 61/6 61/6 61/6 61/ 7 61/ 7 61/ 7 15 1959 1959 1959 1959 ~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 9 IMartie 1959 1959 1959 1960 1960 IMai IIunie IIu1ie I 202 2021 2021 2021 I 1 31/ 7 31/ 7 31/ 7 31/8 31/8 31/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 2021 2021 2021 2022 61/9 61/9 61/9 6 1 /10 6 1 /10 6 1 /10 1960 1960 1 31/ 9 31/ 9 31/ 9 31/ 10 3 1 /10 3 1 /10 3 1 /11 3 1 /11 3 1 /11 32/ 0 32/ 0 1 1960 1960 1960 1960 1 1960 ISeptembrie 2022 6 1 /11 6 1 /11 6 1 /11 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 1961 1961 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie IAugust ISeptembrie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 15 32/ 1 32/ 1 32/ 2 32/ 2 1961 1961 1961 1961 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 32/ 3 32/ 3 32/ 4 32/ 4 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 6 1 IOctombrie 1961 INoiembrie 15 15 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

01.INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1961 1961 1962 1962 1962 I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2024 2024 2024 2024 2024 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 __ 2_/__3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 32/ 5 32/ 5 32/ 32/ 6 32/ 7 6 15 1 ~IA_p_r_i_1_i_e __2~ __ 1 __9_6 IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1964 1964 1964 1964 1962 1962 1962 1962 I_I_u_1_i_e _0_2~4------------~----6 __ 2 _ IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2024 2024 2024 2024 ~----------~ 32/ 7 ~ 32 / 8~ 1 1 I 1 9 6 2 I Ianuarie 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie I 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 I 15 15 32/ 11 32/ 11 33/ 0 33/ 0 1 1 IAugust ISeptembrie 33/1 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 6 33/1 33/2 33/2 33/ 3 33/ 3 15 1963 1963 1963 1963 IFebruarie 2026 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1 1 1 1 9 6 3 IMartie 1 963 IApri1ie IMai IIu1ie IAugust '" 0 2 6 2026 33/4 33/4 33/ 5 33/ 5 33/ 6 33/ 6 2026 2026 2026 2026 I 2026 2026 2027 2027 2027 2027 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie 2027 2027 15 I 33/7 33/7 33/ 8 33/ 8 33/ 9 33/ 9 33/ 10 33/ 10 1 1 1964 1964 1964 1964 1 9 6 4 IMai 1964 IIu1ie 62/ 9 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 66 .

01..terii Luna s i.2011 Pagina 67 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1964 1964 1965 1965 1965 1965 IAugust 2027 2027 62/ 62/ 9 9 9 9 33/ 11 33/ 11 34/ 0 34/ 0 34/ 1 34/ 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie 15 I 2027 2027 2028 2028 62/ 62/ 15 15 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 1 1965 1965 1965 1965 19651Iu1ie 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 202 8 34 / 2~1 2028 2028 2028 34/ 3 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I 2028 I /4 /4 34/ 5 34/ 5 1 IAugust 2028 2028 2028 2028 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 15 15 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 34/6 34/6 34/ 7 15 2029 2029 2029 62/ 11 62/ 11 62/ 11 2029 9 '" 0 2 9 202 2 2 9 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 15 1 34/ 7 34/ 8 34/ 8 1966 1966 1966 1966 IApri1ie IMai 2 34/9 34/9 34/10 3 4 /10 3 4 /11 3 4 /11 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IAugust 196 6 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 15 15 15 1 I o o 29 29 1967 IIanuarie 2030 63/0 Barbati 35/0 Luna s i. anu1 na:. anu1 pensionarii I Varsta lasiguratu1ui I I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1939 1939 1939 1939 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2001 2001 2001 2001 2001 IStagiu1 comp1etiStagiu1 minim de cotizare I de cotizare ie:..irea 1a ( ani/ 1uni) 11a pensie I ( ani/ 1uni) I I I I I ( ani/ I I 1uni) 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 10 10/ 1 1( 1939 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

I Iunie IIu1ie IAugust 1939 1939 1939 I Iunie IIu1ie IAugust 2001 2001 2001 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 1 62/ 1 62/ 1 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 10/ ~ 1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1 9 3 9 ISeptembrie 1939 1939 1939 1940 1940 1940 1940 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie ~ 10/ 10/ 10/ 10 10/ 1 I IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 I IMai 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 I 1940 1940 1940 1940 I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie 30/1 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 10 1 9 4 0 INoiembrie 1940 1940 1940 1941 1941 1941 1941 IIu1ie IDecembrie 10/ .2011 Pagina 68 .01. 10/ 10/ 10/ 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 3 62/ 3 30/2 30/2 30/2 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 1( 1 2003 2003 2003 2003 2003 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 1 IAugust ISeptembrie 1941 1941 INoiembrie IDecembrie 10 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/ 6 1( 10 10/ 10/ 1 9 4 1 I Ianuarie 1941 1941 194 1942 1942 1942 1942 1 IFebruarie IMartie IMai I Iunie IIu1ie 200 2004 2004 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 10 1 1 1( IAugust ISeptembrie 1 10/ 1942 INoiembrie 62/ 6 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

I Iunie IIu1ie IAugust 1942 1942 1942 IDecembrie IIanuarie IFebruarie 2004 2005 2005 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 7 30/ 7 1( 1 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 2 IMartie 1 942 1942 1942 1943 1943 IMai IIunie IIu1ie 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 10 1 1( ~ 30~ 30/ 8 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1( 10/ 10/ 1943 1943 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I 10 10 30/ 30/ 9 9 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 62/ 9 62/ 9 62/ 9 1943 1943 1943 1943 1 2006 2006 2006 30/ 10 62/ 10 30/ 10 30/ 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1944 1 1 9 4 3 IIu1ie 1943 1943 1943 1944 1944 2006 2006 10 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 2/ 11 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 4 31/ 4 31/ 4 10/ : 10/ 10/ 11 62/ 11 62/ 11 63/0 63/0 63/0 11/ 1944 1944 IMai 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2 63/3 63/3 63/3 63/4 63/4 63/4 63/5 63/5 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 11 1944 11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 4 INoiembrie 1944 1944 1944 1945 1945 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 11/ ' 31/6 31/6 31/6 31/ 8 31/ 8 31/ 8 3 1 /10 3 1 /10 11/ 11/ 11 1 1945 1945 ISeptembrie IOctombrie 11/ 1945 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 69 .

I Iunie IIu1ie IAugust 1945 1945 1945 INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2009 2009 63/ 5 63/ 6 63/ 6 63/ 6 63/ 7 63/ 7 63/ 7 3 1 /10 32/ 0 32/ 0 32/ 0 32/ 2 32/ 2 1: 1 12 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 5 IMartie 1945 1945 1945 1946 1946 IMai IIunie IIu1ie 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 1 1.2011 Pagina 70 .01. ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 63/ 8 63/ 8 63/ 8 63/ 9 63/ 1946 1946 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 1946 1946 1946 1946 1 2010 2010 2010 63/ 9 32/ 8 63/ 10 32/ 8 32/ 8 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1947 1 1 9 4 6 IIu1ie 1946 1946 1946 1947 1947 2010 2010 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 3/ 11 32/ 10 32/ 10 32/ 10 33/ 0 33/ 0 33/ 0 33/2 33/2 33/2 33/4 33/4 33/4 33/ 6 33/ 6 33/ 6 33/ 8 33/ 8 33/ 8 33/ 10 33/ 10 12/ : 12/ 12/ 13 13/ 63/ 11 63/ 11 64/ 0 64/ 0 64/ 0 1947 1947 IMai 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1 64/ 1 64/ 1 64/ 1 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 64/ 2 64/ 2 64/ 2 64/ 3 64/ 3 64/ 3 64/ 4 64/ 4 64/ 4 64/ 5 64/ 5 13 13 1947 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 7 INoiembrie 1947 1947 1947 1948 1948 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 13/ ' 13/ 13/ 13 1 1948 1948 ISeptembrie IOctombrie 13/ 1948 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 . ~ 32~ 32/ 4 12/ 12/ 12 12 9 32/ 32/ 6 6 1.

"> I Varsta lasiguratu1ui 11 na~terii Luna s i. anu1 pensionarii I a IStagiu1 de cotizare . po1iti~tii ~i din sistemu1 administratiei apararii nationa1e. in specia1itate.i e s i r-e a 1a pensie ani/ 1uni) comp1etiStagiu1 minim I de cotizare ( ani/ 1uni) II ( ani/ 1uni) I CTCE Piatra Neamt 05 .2011 I II II Pagina 71 .I Iunie IIu1ie IAugust 1948 1948 1948 INoiembrie I Ianuarie I Februarie 2012 2013 2013 64/ 5 33/ 10 34/ 0 34/ 0 34/ 0 34/ 2 34/ 2 1: 1 14 14 64/6 64/6 64/6 64/ 7 64/ 7 I Septembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 8 IMartie 1948 1948 IMai I Iunie 2013 2013 2013 1 1' rl D_e_C_e_m_b_r_l_' 4+8 e 1 __9__ I Ianuarie I Februarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Decembrie I Ianuarie I Februarie IMartie L_ I_I_U_1_i_e_ O 1.01. ordinii ~i sigurantei nationa1e Barbati * T* Femei < pre Luna sty1e=" s i. pub1ice stagii mi1itare pUblici gradatii special domeniu1 vo1untari. wordanu1 wrap: break- word. soldatii cu ~i statut din stagii complete ~i pentru cadre1e STANDARD minime in de cotizare activitate. functionarii penitenciare._3 __ 2 __ _ I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie I Februarie IMartie IMai I Iunie 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 r- 6 _ 4 /_7 _ __ 64/ 8 64/ 8 64/ 8 +- ~3 4~2 14/ 14/ 4 1' 1949 1949 1949 1949 3 4 / ~~ I I 14 14 64/9 64/9 64/9 6 34/6 34/6 34/ 8 1949 1949 1949 1949 1 6 4 /10 34/ 8 34/ 8 1 9 4 9 I Iu1ie 1949 1949 1949 1950 14 I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie 6 4 /11 3 4 /10 3 4 /10 3 4 /10 35/0 35/0 ~< 35/0 / pre> 14/ : 14/ 14/ 6 4 /11 6 4 /11 65/0 65/0 15 15/ 1950 L_ ~ __ ~ L_ 65/0 L_ 1 * ST* VARSTE de pensionare.

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 55/0 55/0 55/1 55/1 55/1 20/1 20/2 20/3 20/3 20/4 20/4 20/5 15 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 1956 1956 1956 1956 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 55/2 55/2 55/2 55/ 3 55/ 3 55/ 3 55/4 55/4 55/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 INoiembrie 1956 1956 1956 1957 1957 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 15 I 15 15 I I I 1 20/ 9 1957 1957 20/10 20/10 20/11 20/11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 15 1957 1957 1957 1957 55/ 6 55/ 6 55/ 6 21/0 21/1 21/ 2 21/3 21/3 21/4 21/4 21/5 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/9 2 1 /10 2 1 /10 2 1 /11 2 1 /11 22/ 0 15 15 15 1 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 7 IMartie 1957 o 13 3 3 55/7 55/7 55/7 55/8 55/8 55/8 55/ 9 55/ 9 55/ 9 55/ 10 55/ 10 55/ 10 55/ 11 55/ 11 55/ 11 56/0 1958 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2013 2013 2013 2014 2014 15 15 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1958 1958 1958 1958 2014 2014 2014 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 8 IIu1ie 1958 1958 1958 1959 2014 2014 2014 2014 2015 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 72 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 56/0 56/0 56/1 56/1 56/1 22/ 1 22/ 2 22/ 3 22/ 3 22/4 22/4 22/ 5 16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 1959 1959 1959 1959 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 56/2 56/2 56/2 56/3 56/3 56/3 56/4 56/4 56/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 9 INoiembrie 1959 1959 1959 1960 1960 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 16 I 16 16 I I I 1 22/9 2 2 /10 2 2 /10 2 2 /11 2 2 /11 1960 1960 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 16 1960 1960 1960 1960 56/ 56/ 56/ 6 6 6 23/0 23/1 23/2 23/3 23/3 23/4 23/4 23/5 23/5 23/ 6 16 16 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 0 IMartie 1960 o 17 56/7 56/7 56/7 1961 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2017 2017 2017 2018 2018 56/8 56/8 56/8 56/ 56/ 56/ 9 9 9 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1961 1961 1961 1961 23/7 23/8 23/ 23/ 23/10 23/10 23/11 23/11 24/0 16 16 16 1 2018 2018 2018 56/10 56/10 56/10 56/11 56/11 56/11 57/ 0 9 9 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 1 IIu1ie 1961 1961 1961 1962 2018 2018 2018 2018 2019 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 73 .

01.2011 Pagina 74 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1962 1962 1962 IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 57/ 0 57/ 0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 24/1 24/2 24/3 24/3 24/4 24/4 24/5 17 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 1962 1962 1962 1962 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 17 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 2 INoiembrie 1962 1962 1962 1963 1963 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie I 17 17 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I I 1 24/9 2 4 /10 2 4 /10 2 4 /11 2 4 /11 1963 1963 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 17 1963 1963 1963 1963 57/6 57/6 57/6 25/0 25/1 25/2 25/3 25/3 25/4 25/4 25/5 25/5 25/ 6 17 17 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 3 IMartie 1963 o 21 57/ 7 57/ 7 57/ 7 1964 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2021 2021 2021 2022 2022 57/ 8 57/ 8 57/ 8 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1964 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1964 1964 1964 1964 25/7 25/8 25/ 25/ 25/10 25/10 25/11 25/11 2 6/0 17 2022 2022 2022 9 9 1 9 6 4 IIu1ie 1 964 1 964 1 964 1965 2022 2 022 2 022 2 022 202 3 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I 17 17 1 58/ 0 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.2011 Pagina 75 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1965 1965 1965 IFebruarie IMartie IMai 2023 2023 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2 6/1 26/ 2 2 6/3 2 6/3 2 6/4 2 6/4 2 6/5 18 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1965 1965 1965 1965 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 5 INoiembrie 1965 1 965 1 965 IIanuarie IFebruarie 18 I 2024 2024 2024 18 18 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie1 IIu1ie IAugust I IMartie IMai IIunie IIu1ie I 1 1966 1966 1966 1966 2024 2024 2024 26/ 9 0 2 6/1 2 6/1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2024 2024 2024 2025 58/ 6 58/ 6 58/ 6 18 1 1 1966 966 1966 1966 2 6/1 2 6/1 27/0 27/1 27/2 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IMartie 1966 o 25 5 5 58/7 58/7 58/7 58/8 58/8 58/8 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 59/0 27/3 27/3 27/4 27/4 27/5 27/5 27/6 27/7 27/8 27/9 27/9 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /11 2 7 /11 28/0 18 18 18 1 1967 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2025 2025 2025 2026 2026 18 18 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1967 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1967 1967 1967 1967 2026 2026 2026 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 7 IIu1ie 1967 1967 1967 1968 2026 2026 2026 2026 2027 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1968 1968 1968 IFebruarie IApri1ie IMai 2027 2027 59/0 59/1 59/1 59/2 59/2 59/3 59/3 59/4 59/4 59/5 59/5 59/ 59/ 6 6 28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/ 6 19 2027 2027 2027 2027 2027 1968 1968 1968 1968 IIu1ie IAugust IOctombrie INoiembrie 28/7 1 1 9 6 8 IIanuarie 1968 1 968 1 968 IFebruarie IApri1ie 2028 2028 2028 19 19 1 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie I IMai IIu1ie 2028 2028 I 1969 1969 1969 1969 IAugust 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2 9/1 29/ 2 2 9/3 2 9/4 2 9/5 1 IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IApri1ie IMai 59/7 1 1 1969 1969 1969 1969 59/ 59/ 9 9 29/ 6 2 9/7 2 9/8 29/ 2 9/1 2 9/1 9 0 1 1 9 6 9 IIu1ie 1969 1969 1969 1970 IOctombEie INoiembrie IIanuarie 2029 2029 2030 59/10 59/10 59/11 59/11 60/0 1 1 19 19 2 '__ * ST* ~-=---------'--------'-----------'--------J 30/0 < / pre> SALARIUL MEDIU ANUAL * T* < pre sty1e=" wordAnu1 wrap: break- word.01. mediu Brut "> anua1 (lei) Net Sa1ariu1 1938 1947 168 261 293 335 366 397 337 365 1948 1949 1950 1951 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 76 .

344 2 . 289 1. 370 410 456 499 549 619 684 726 ~~ ~ 802 833 880 932 965 1. 337 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 936 3. 340 2 . 108 2 .2011 Pagina 77 . 297 o 28 1 . 595 1 . 139 1 . 391 1 .01. 498 563 663 1. 180 1 . 083 1 . ~ o 46 1 . 818 2. 964 2 . 457 2 . 102 I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2. 317 3 . 107 1 . 827 2 . 179 1 . 224 3 . 210 1 . 813 1. 339 1 . 318 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 . 285 3. 855 2 . 601 2 . 248 1 . o 11 2 . 115 1 . 525 2 . 238 2. 712 1. 471 1 .1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 196 1 967 1 968 196 9 6 403 447 487 536 593 671 747 784 854 898 947 1 . 602 2 . 872 o 24 3 . ) 1 . 005 1. 773 2 . 721 2 .

2011 Pagina 78 .wrap: Incepand ziua.2 0 1 0: Sursa: Institutu1 Sa1ariu1 National mediu brut lunar de Statistica comunicat de Institutu1 National de ANEXA 8 SALARIUL MINIM FE TAPA * T* < pre sty1e=" Anu1 word. breakcu luna word.1988 1989 3 422 2 3 < / pre> 3 946 063 381 3 4 _L_ ---'-- 538 010 ____J 1 990 '---- * ST* 1 9 9 1 .01. "> Actu1 ( lei) normativ care prin ~ stabi1it ~ I I Sa1ariu1 minim I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 166 166 166 166 220 220 350 350 350 400 1958 1959 1 I 1960 400 400 475 I 475 1 963 1 964 1 965 1 septembrie 475 475 I 475 550 I 196 1 967 6 1 august 550 550 700 700 I 1 968 196 9 1 martie 1 mai 700 700 1970 750 800 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

920 1 5 . 124/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 I I I Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui nr.1971 1972 1 1973 1974 1 1975 1 1976 1977 1978 1979 1 1980 1981 1982 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 990 1 991 iu1ie 1 1 septembrie 1 . 675 5 . 774/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 40 200 45 000 I I I I I I I I I I 15 martie 1 iu1ie 1 995 1 apri1ie I I I 45. 000 6 0 . 500 9 . 000 1 800 800 I 000 1 000 1 . 000 2 2 000 000 I I I 1)1 I 1 1 1 martie 1 apri1ie 1 mai septembrie noiembrie ianuarie martie 1 mai septembrie noiembrie 1 ianuarie martie 1 mai octombrie decembrie I I I I I 2 000 3 . 133/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 5 8 6 / 1 993 Hotararea Guvernu1ui nr.2011 Pagina 79 . 184/1 995 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 000 6 5 . 2 1 8 / 1 992 Hotararea Guvernu1ui nr.2 o 0 12 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr.01. 000 7 5 . 000 Hotararea Guvernu1ui nr. 683/1993 I I I I I 1992 1 1 1 993 1 1 1 1 1 994 I I 8 . nr. 94/ 1993 Hotararea Guvernu1ui nr. 90/1994 353/1994 6 5 . 600 3 0 . 975 6 . 215 16. 140 1 . 1 4 9/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 208/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr.2 o 0 1 1 1 2 2 2 I ~~ 0 0 0 0 o o o o ~ ~ 1 2 1 .1 5 0 1 1 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 499/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 775 7 . 000 I I I Hotararea Guvernu1ui nr. 5 7 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 780/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 425 1 1 1 1 I 425 425 425 425 I 500 500 1 500 2 . 500 august iu1ie august septembrie 1 . 140 1 . 19/1992 Hotararea Guvernu1ui nr.1 5 0 4 .600 1 7 .

000 27/ 1997 Ho t.000 0 000 00 .a rea ra Ho t.a rea Guvernu1 ui nr.a rea ra Guvernu1 ui nr. 051 / 2o07# 947 /2008# 9474 /2008# 947 2 L- o 09 L- ~ ~~--~------------------------------~< / pre> * ST* NOTA? : Pub1ice Ministeru1 Muncii._--------------------------------~~. Fami1iei ~i Protectiei transmite Socia1e catre Casa Nationa1a de Pensii CTCE - Piatra Neamt - 05 . 594/199 6 I~ 1 997 I 9 7 . nr. 000 350 . 037 nr. 000 . 051 1. 1 / 2 000 166/2000# 94.a rea ra 1 .a rea ra Guvernu1 ui Guvernu1 ui nr. 2 003 1 ianuarie Hotararea Guvernu1ui 0 12 50000 2 2 400 . 11 I I 0 Ho t. r---------r--------------+----------. Sursa: Ministerul Muneii. nr. nr.2011 Pagina 80 . nr. 000 150 000 2 2 5 . I 11 .0 0 0 2 5 0 .a rea Guvernu1 ui nr.199 6 1 august I 1 1 1 februarie august octombrie apri1ie 1 mai 75. nr.01.0 0 0 I I Ho t. 1 1 2 1 /2001# 9 o 5 / 2 002 # 94 o o o o 04 05 1 1 ianuarie ianuarie 1 iu1ie ianuarie ianuarie ianuarie octombrie 12 13 13 13 800 100 10 000 000 (RON) Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui 515/ 2 346/ 2 o o 03# 94 04# 94 2 2 06 07 1 1 1 1 1 30 Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui nr.a rea ra 231/2001 11 .000 Ho t. Fami1iei ~i Protectiei Socia1e date1e pentru cGm]Slletarea anexei nr.000 11. nr.a rea ra 1 507 1 . nr.a rea ra Guvernu1ui Guvernu1ui nr.00 400 . 2 450 Hotararea 2000 1 1 2001 1 2002 1 martie martie februarie decembrie I 11 7 o o 1450. ra Ho t.000. 000 750 . nr. 8. ra 468/1997 1 998 199 9 1 Ho t.000 I I Ho t. 1 1 766/ 2 825 /2 o o 05# 947 06# 947 2 008 15 0 0 15 4 0 ( RON) Hotararea Hotararea Ho t.000 97 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful