P. 1
Legea Pensiei

Legea Pensiei

|Views: 131|Likes:
Published by Barbu Madalina

More info:

Published by: Barbu Madalina on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

LEGE

privind

nr. 263 din 1 6 decembrie 2010 sistemul unitar de pensii publice
PARLAMENTUL IN :MONITORUL OFICIAL

EMITENT: PUBLlCAT

nr.

852
prezenta

din

20

decembrie

2010

Parlamentul CAP. I Dispozitii

Romaniei

adopta

lege.

generale

ART. 1 Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat ~i se exercita, conditiile prezentE legi, prin sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari denumit in continuare sistemul public de pensii. ART. 2 Sistemul public de pensii se organizeaza ~i functioneaza avand de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statui organizeaza ~i garanteaza sistemul public de pensii bazat pe acelea~i norme de drept, pentru p,articipantii la sistem; b) principiul ob Liqa t.i v i t.a i , t.i potrivit ca ru i a persoanele s i, juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, de asigurari sociale exercitandu- se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice ~i juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu- se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili s i, beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in e ce ee s i. s i t.ua e juridica, t.i in ceea ce drepturile ~i obligatiile prevazute de lege; e) principiul repartitiei, pe baza fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin public de pensii, conform legii; f) principiul solidaritatii sociale, cQnform caruia participantii la sistemul public de pensii i~i asuma reciproc obligatii ~i beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor de lege; g) principiul autonomiei, pe administrarea de sine statatoare a sistemului public pensii, conform legii; , h) principiul imprescriptibili1Jatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i) principiul incesibilitatii, potrivit ca ru i a dreptul la pensie nu poate fi cedat, tota sau partial. ART. 3 (1) in intelesul legi, termenii de mai jos au urmatoarele ~i expresiile semnificatii: a) asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina ~i sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum ~i persoana fizica ce achita, in nume contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi; pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea b) Ministerului Nationale, Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor de in din sistemul national de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala; c) contract de asigurare scc i a La contractu 1 incheiat voluntar intre persoane fizice s i, casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii; d) contribuabil persoana f i.z a sau i.c juridica ce p La t e st.e con t.r i.bu i. de a si.qu t.i rar i, sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi; e) de c La ra t.i.e individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensi: pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfa~oara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii; f) dec lara tie nom i.na La de asigurare ev i derrt.a norn a La a a s i qu ra t.i Lo r s i, a obligatiilor i.n de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita ~i depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, pre cum ~i la casele de pensii sectoriale; g) locuri de mun oa in cond i t.i i. deosebite locurile de mun oa unde gradul de expunere L, factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii ~i sanatatii in munca a asiguratilor; h) locuri de mun oa in cond i t.i i. speciale locurile de munc a unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel put in 5 0 % din timpul normal de munc a , poate conduce in timp la Lmbo Lnav i r i. profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

1

sanatatii in munca a asiguratilor; i) locuri de munca in alte conditii locurile de munca ~i activitati din domeniul apa rar i i, na t.i ona Le , ordinii publice s i, s i qu ran t.e na t i oria i. Le care implica pericol permanent ~ de va t.ama re co rpo.r La grava, e invaliditate, mutilare, suprimare a v i e t.i L ori de pierdere a Li.be rt.a i. t.i captivitate, terorism, r ap i r i , Lua r i, ca ostatici ori alte asemenea s i t.ua i i. t s: pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie; j) perioade asimilate perioadele pentru care nu s- au datorat sau p La t i t; co nt.r bu t.i L d i asigurari sociale ~i care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de k) p re st.a i. de a si.qu t.i rar i, sociale veniturile de inlocuire acordate la riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate; l) punctaj lunar numa ru L de puncte realizat de asigurat intr- 0 luna, calculat prin raportarea ca~tigului salarial brut lunar/ soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sGciale, la ca~tigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de ,Statistica; m) punctaj anual numa ru L de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendar ob t.i nut; prin Lmpa r t.i rea la 1 2 a sumei punctajelor lunare; n) punctaj mediu anual numa ru L de puncte realizat de prin raportar punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de numarul ani lor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege pensionarii; 0) riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, ob l i qa institutii sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, ba t ra ne t.e s i, deces) p) stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s- au datorat contributii de a s i.qu i sociale la sistemul public de pensii, precum ~i cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat ~i platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii; q) stagiu de cotizare in specialitate perioada in care 0 persoana din sistemul nation de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, pre cum ~i din sistemul administratiei penitenciare s- a aflat in una dintre urmatoarele situatii: 1. a avut calitatea de cadru militat'in activitate; 2. a indeplinit serviciul militar (Sa m;i-l\'htarn termen, i militar cu termen redus, elev unei ~coli militare/ ~coli de agenti de politie~sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politi~tilor ~i functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; 3 a fost concentrata sa u mobilizata ca rezervist; 4 a fost in captivitate; • 5 a avut calitatea de fUl'lctJonar public cu statut special in institutiile din sistemul aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, precum ~i din sistemul administratiei penitenciare; 6. a avut calitaEea de militar angajat pe ba za de contract ~i/ sau de soldat s i, gradat voluntar; r) stagiu complet cotizare perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala; s) stagiu de cotizare necesar perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege, in f unc t.i e asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de de cotizare perioada minima de timp pr-e vaz u t a de prezenta lege in cal stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei pensionare; considerata stagiu stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, d pentru stagiul de cotizare ~i acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante; v) pentru va r st.a standard de pensionare va r st.a stabilita de prezenta lege, barbati ~i femei, in conditiile legii, la care ace~tia pot obtine pensie pentru limita de varsta, precum de lege. ~i varsta din care se opereaza reducerile prevazute lunar brut ( 2) in sensul prezentei legi, prin ca s t.i q salarial brut! so Ida brutal salariu intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impoz itul ui pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
ART. ( 1) 4

~i

De la data Ln t ra r i i, in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii ~i Alte Publice, denumita in continuare Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii preia personalul, precum CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare ~i f unc t.i ona re , ~i drepturile ~i obligatiile acesteia. prin CNPP s i, prin ( 2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza casele de care se infiinteaza, prevazute pensii sectoriale, functioneaza atributiile ~i indeplinesc de prezenta lege. ( 3) in subordinea CNPP functioneaza de pensii, in fiecare case judetene Bucure~ti, denumite in municipiu- re~edinta de judet, precum ~i Casa de Pensii a Municipiului continuare case teritoriale de pensii.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

2

(4) CNPP poate case locale de pensii, in functie infiinta de numarul ~i structura care functioneaza sub conducerea ~i controlul asiguratilor, casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii Bucure~ti. a Municipiului ART. 5 (1) sistemului public pot fi cetateni romani, ce t a t en i. ai altor Asiguratii de pensii pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau re~edinta in state sau apatrizi, Romania. altc ( 2) Pot fi a s i qu ra t.i. ai sistemului public de pensii s i, ce t at.en i. r oman i , i state ~i apatrizii care nu au domiciliul sau re~edinta in Romania, in conditiile de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. ( 3) Asiguratii au ob L'i qa t.i a sa p l.a a soa con t.r i.bu i. de a si.qu t.e t.i rar i, au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi. ART. 6 ( 1) in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, legii: I. a) persoanele care de s f a soa ra ac t.i v i t.a t.i. pe baza de de munc a , inclusiv soldatii ~i gradatii voluntari; b) f uno t.i ona r i L publici; c) cadre Le militare in activitate, s o Lda t.i L s i, q rada t i L politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul din domeniul apararll nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale; II. persoanele care i~i desfa~oara activitatea in functii sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatore~ti, precum s i, membrii cooperatori dintr- 0 o rq an i za t i e a coope ra t i e i, me st.e suqa'r s t.i , e ca ror drepturi s i, obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de drepturi barie s t i. lunare, ce se a s i qu ra din bugetul asigurarilor pentru ~omaj, in conditiile legii, denumite in continuare ~omeri; IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu t.i n de 4 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ~i afla in una dintre situatiile urmatoare: a) administratori sau manageri care au contract de administrare ori de managemen b) membri ai intreprinderii individuale intreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate sa ac t.i v i t a t.i. economice; d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V. cadre Ie militare trecute in rezerva, politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se bugetul de stat, in conditiile legii; VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele de cat; cele salariale, din: (1) definite potrivit art. 7 alin. pct. a) drepturi de autor ~i drepturi conexe, ~i completarile ulterioare, Legea nr. 571/ 200S ]Slrivind Codul fiscal, cu modificarile cu regularitate sau in mo~ ocazional; b) contracte/ conventii incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe ba za de contract de asigurare soc in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical ~i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute lege, neintegrate in sistemul public, pre cum s i, orice persoana care do re st.e si se asigure, sa i~i completeze venitul asigurat. ART. sau fizice ( 1) Pe-t-s'oa Le jur idice ne la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii alin. (1) pct. I pr eva zu t.i la art. 6 s i, II, denumite in continuare angajatori, .i ns t.i t.u L t.i care efectueaza plata drepturilor some r i i. pr eva zu t.i la art. 6 alin. (1) pct de ~omaj pentru III, pre cum s i, I ns t.i t.u i i Le care efectueaza t plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de ~i casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala. ( 2) in s i t.ua a in care se constata t.i erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. ( 1 ), indiferent de cauzele producerii acestora, ~i/ sau mod i f i.c r i, ale datelor a pe baza ca ro ra stabilesc stagiul de cotizare ~i punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna 0 de clara t i e n orn a La de asigurare i.n rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa ~i declaratia pe care 0 modifica. (2) pre cum ~i cea prevazuta la alin. ( 3) De c La ra t.La p reva zu t.a la alin. (1), au rE juridic al unei declaratii pe propria raspundere. ART. 8 pr modul in care angajatorii, ( 1) CNPP, pr in casele teritoriale de pensii, controleaza dispozitiile legale plata drepturilor de s oma j respecta ~i institutiile care efectueaza de plata, declaratiei nominale privind intocmirea ~i depunerea de asigurare ~i a obligatiilor precum termenelor de depunere. ~i respectarea (2) sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul Casele de pensii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

3

apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea ~i transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum ~i termenele de transmitere. ART. 9 ( 1) Angajatorii, pre cum ~i institutiile care efectueaza plata drepturilor de ~omaj sunt reprezentantilor CNPP ~i ai caselor teritoriale de pensii obligate sa puna la dispozitia toate documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. ( 2) Angajatorii din domeniul apa ra r i i, na t.i oria , Le ordinii publice s i, au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurariIor sociale de stat. ART. 10 ( 1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2 0 0 1, de cIara t i a norn i na La de asigurare prev ( 1) s i, (2) la art. 7 alin. constituie documentul pe baza stabile~te stagiul de in sistemul public mediu anual pentru public de de pensii ~i punctajul pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. c) (2) c) , in cazul persoanelor prevazute la art. alin. I lit. 6 declarati s i, (2) la art. 7 alin. (1) prevazuta constituie singuruI pe baza caruia se stab: stagiul de cotizare in sistemul public de pensii ~i punctajul la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) in s i t.ua i Le in care, t.i pentru perioadele prevazute la alin. (1) s i, ( 2 ) derul raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare ~i a punctajului anual, pot fi valorificate ~i alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii. (4) (3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. revine persoanei cauza. ART. 11 ( 1) pct. IV care au cel put in varsta ( 1) Persoanele prevazute la art. 6 de individuale de asigurare. sunt obligate sa se asigure pe baza se depune in termen de 3 0 de zile de la data ( 2) De cLa rat.La .i.nd i.v i.dua La de la casa teritoriala de pensii competenta, incadrarii in situatia prevazuta la in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. ( 3) Venitul lunar asigura~pentru persoanele rnen t.i oria e la alin. t (1) este cel stabili de cIara t i a .i.ndi.v i.dua La de asigura'ICe s i, nu poate fi mai mic de cat; suma r epr ez en t.and 3 5 % din ca st.i.qu salarial L mediu brut utilizat) la fundamentarea bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat s i, mai mare de cat; valoarea corespunzatoare a de 5 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut. ( 4) Se excepteaza de la ol::5ligativitatea depunerii de cLa ra t.i e i. de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, da ca beneficiaza de una dintre categoriile de pens prevazute de prezenta lege sau da ca se regasesc in s i t.ua i Le prevazute t.i la art. 6 alin. (1) pc t . I, II, III ~i V. ( 5) in s i t.ua t.i.a asiguratilor p reva zu t i, la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale Be asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ~i are acela~i regim juridic cu aceasta. ( 6) Su!) aspectul de c La ra r i i , ca Lcu La r i i , r e t i ne r i i. s i, p La t.i i. con t.r i.bu i i Lo r individuale t de a s i qu ra r i, sociale, p.l a t i t.o L de venit ru prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. ( 7) Platitorii de venit pr eva zu t.i la alin. (5) nu au obligatia depunerii deo La ra t i e i. pentru persoanele care au ~i calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. ART. 12 ( 1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala ~i casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. sociala se incheie in forma scrisa efecte ( 2) Contractul de asigurare de la ~i produce de pensii. data inregistrarii acestuia la casa teritoriala ART. 13 in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de ( 1) Venitul asigurat inscris prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei asigurare sociala poate fi modificat caz, prin incheierea unui act e d.i i.oria la contractul t L de individuale de asigurare ori, dupa asigurare sociala. (2) individuala sociala constituie Declaratia de asigurare ~i contractu 1 de asigurare titluri s i, devin titluri executorii la data la care creanta de creanta bugetara este scadenta, conform legii. ART. 14 derularii asigurarii in baza declaratiei ( 1) in s i t.ua a in care pe parcursul t.i ca exista perioade in care nu se realizeaza individuale de asigurare venituri, se face dovada casei teritoriale de pensii, la cererea asiguratului sau din initiativa declaratia poate fi suspendata.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

4

19/ 2000 privind sistemul public d pensii :..i rar i.i platesc contributii de asigurari sociale prin acordurile sau conventiile internationale la in alte tari. d) perioada cup r i.. a case pensii sectoriale.en i.. obligatiile s i. V.. timpul util la pensie realizat de agricultori. in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte :.ialte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.icompletarile ulterioare. ( 2) Datele cu caracter personal actualizate pentru t ot. (2) ( 3) Datele prevazute la alin. data Ln t rar i i..Ln ut. ev i derrt. stagiile de ( 2) La stabilirea drepturilor de a s i qu ra r i.01 . p re st. r oma n i . pentru strainii care au inregistrata rezidenta/ :.icasele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata :. la cererea CUPP s i. dupa cum urmeaza: a) 3 pentru fiecare an lucrat in cond i t.i L de mun oa se care constituie acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu. stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei. 118/ 1990 privind unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 6 martie 1 9 4 5. pre cum :. de munc a a sa cum sunt reglementat art.n sa intre 1 ianuarie 2010 s i.p'ectivin cond i t. cheltuielile sistemului CTCE Piatra Nearnt o 5 .(1) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin. (lJ~ pct.a...qu rar i Lo r sociale de stat cuprinde veniturile s i. ( 4) in cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate. 6 alin. in cazul persoanelor la art.a I Le de a si. 16 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de a) vechimea in mun oa recunoscuta pentru stabilirea la data de 1 aprilie (2) asigurari 2001 vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea in cazul persoanelor b) prevazute la art.i i. ( 3) in sistemul public de pensii.Le qe nr. res..iAdministrarea Bazelor Date. Bugetul ART. CAP. sociale se achita in moneda nationala. 6 alin.iperioadele realizate sau recunoscute ca atare in alte tari. ai Elvetiei s i.ua i Le prevazute t. I lit. ART.qu rar i. caz. republicat. in vigoare a prezentei lee in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta. cu modificarile :. a 11..ialte drepturi de asigurari sociale. ( 2) se stabilesc prin ho t. ( 3) Constituie stagiu de cotizare s i. termenele de transmitere prevazute la a alin. pre cum :. deosebite de munc a : b) 6 pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de mun oa r c) 1 pentru fiecare an lucrat in alte cond i t. modaLi t. 15 ~ ( 1) in sistemul public de pensii. conditii speciale sau alte corid t. 6 alin. detine ( 4) Cont. sociale se iau in considerare de asigurare cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania. ai statelor membre ale Spatiului Economic European.u L. (1) pct. c). c) ( 2) Constituie stagiu de cotizare perioadele de pan a la data de 1 aprilie 2001 persoana: a) s. ( 1) II asigurarilor 20 Bugetul sociale de stat a si. anterioara datei de 1 aprilie 2001 ART. 19 perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza :.en i. in corid t. i de cotizare realizat in conditii deosebite. i Uniunii Europene. nu se datoreaza contributi sociale. 18 conform legii.i ( 1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii din Romania.i/ au regulamente s comunitare. in vigoare a prezentei IE in cazul persoanelor prevazute la art.i ale persoanelor pentru care CNPP :. ART.i i.a re a Guvernului. (2) ART. I lit..i.i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. s i. deosebite.qu t. institutie publica sau alta institutie care astfel de informatii. stagii de in conditii normale. de oricare alta autoritate. b) are stabilite drepturi vechimea in munc a in baza prevederilor Decretului.ederea in Romania. contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi..n sa intre 1 aprilie 2001 s i. 49. conditii speciale al te condi tii. ra ART. pana intrarea in vigoare a prezentei c) perioada cup r i.iInternelor. soc se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului.a aflat in una dintre s i t. data Ln t ra r i i.. in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile :. i ce t a t. precum:. 17 ~ ( 1) Constituie stagiu de cotizare perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legisfatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1 pentru perioadele realizate in grupa I. 2 011 Pagina 5 .i i. obligatiilor de a si. ce t a t. 29 alin..a t i Le s i. sunt furnizate gratuit..t i Le stabilite i care Romania este parte. ( 1) pct. precum:..i la art. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor :.a drepturilor s i.i/ au efeo~eaza s plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul :.

22 ( 1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera prestatiilc de asigurari sociale din sistemul public de pensii. ( 2) Din veniturile bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale anual pan a la 3 % de pentru constituirea unui fond de rezerva.01 . aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. casele de pensii sectoriale sa i~i transmita de a s i qu ra r i.Ll.me st. b).La Nationala de Adminis ( 1) in termen de 6 luni de la publicarea CNPP ~i casele de pensii sectoriale Fiscala. in situatii veniturile bugetului dupa epuizarea fondului de rezerva. asigurarilor sociale de stat. precum ~i din alte venituri. b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului sociale stat. (6) Fondul in care bugetul asigurarilor sociale de rezerva se de s t.i n 3 zile inainte de expirarea exe rc i t. ( 3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul a si. nivelul dobanzilor stabilindu. de intarziere. ANAF transmite CNPP veniturile realizat persoanele altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. 27 public de asigurari sociale CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 3) Defici tul din anii p re ce de nt. de la bugetul de stat. pana buget.de pensii. cheltuielile organizarea s i. p La t. III Contributia ART. de asigurari t. sociale. s i. 21 lit.i. precum s i. 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) con t. ANAF au obligatia reciproc ( 2) CNPP. 2 011 Pagina 6 .L s i. 24 in a ( 1) Excedentele anuale ale bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat pot fi utilizate de stat. dupa regularizarea cu bugetul in limita sumelor primite de acesta. urmator. nu p r i. ANAF.bu i. pe care il supune spre aprobare Parlamentului. ( 4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii. proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat.se prin conventii ART. s i.i n f orrna i. la sistemul fondurilor ~i obligatiilor participantilor de pensii administrate privat.i sociale. ART. ART.qu rar i Lo r sociale stat ~i Ie transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. care se aproba prin legile bugetare anuale. ( 2) Guvernul elaboreaza anual. din anul curent al bugetului asigurarilor sociale stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. functionarea sistemului public de pensii. cu sume care se aloca asigurarilor sociale de stat se completeaza CAP. pe baza propunerilor CNPP ~i ale institutiilor care au subordine case de pensii sectoriale. respectiv. f i riarrt. denumita in continuare ANAF.a t. ( 3) CNPP. ( 3) Fondul de rezerva cumulat nu poate nivelul cheltuielilor prevazute pentru anu depa~i bugetar respectiv.e Cle angajatori. 25 sociale de stat sunt purtatoare de doba nz i . 21 lit. Aqe nt.e sume pentru art. 26 deficitului bugetului motivate. ( 4) Institutiile prevazute la alin. ART. Disponibilitatile bane~ti ale asigurarilor incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului. potrivit destinatiilor aprobate prin lege. pe baza . bugetar.i u Lu i. ART. ca se Le de pensii sectoriale s i.qu rar i Lo r sociale de stat a fost adoptati cel pu t.o prevazute t r la alin identifica situatiile in ~aEe angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale. au obligatia sa a drepturilor coreleze bazele proprii de date unei evidente corecte ~i unitare de pensii.r i. dispunand masurile prevazute de lege. numai d asigurarilor sociale acoperirea deficitelor din anii precedenti de stat. ( 4) in s i t.i t. pentru acoperirea in mod exceptional.a rea unor alte cheltuieli prevazute de lege.ua a in care legea bugetului t. gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe Ie au in administrare. ( 5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituiri acestuia. declarate informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia si . a corda reciproc s i. se ap l i ca in prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent. (5) dupa depunerea de clara t i i Lo r fiscale. ART. b) ( 2) Eventualul deficit curent al bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat se acopera din fondul de rezerva.i a si. 23 prezentei legi. (3) I s i.e este excedentar. potrivit prevederilor art. potrivit legii. dobanzi ~i pe na Li t.

nd i. perioadele care un asigurat care i~i desfa~oara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca ~i/ sau in concediu de odihna. Le incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. ART. 28 ( 1) Corid i. f) activitatea a r t i s t.bu e .i. un i t. 2 9 4 / 2 0 0 1 privind stabilirea locurilor de munca ~i a activitatilor cu conditii deosebite. datorate ~i anqa j a t. publice i s i. i. 10 5% datorate de ariqa j a t.a Le prevazute t. ( 2) in domeniul e. asimilate angajatorului in oo nd i t. t.a i Le t s i. 6 alin. speciale de mun oa . s i qu ran t. 8 % datorate de angajatori. pr eva zu t. ART. b) angajatorii ~i institutiile care efectueaza plata ajutoarelor persoanelor in situatia prevazute la art.i pentru s ome r i . alte cond i t. 1.i la art.e i.a re a ra Guvernului. conditii speciale s i. sunt: a) 31. conditiile (3) Cote Ie de contributii de asigurari socia Ie. care administreaza bugetul a si. speciale ~i alte conditii. b) 36. exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare. V. locurile de mun oa stabilite in baza criteriilor ~i metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora. (1) pct. (1) pct. ART.t.r nud. c).i i . dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale. 2 0 . ( 5) Constituie stagiu de cotizare realizat in cond i t. daca cel put in in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca. 82 2 / 2 0 0 4 privind stabilirea locurilor de rm activitatilor cu conditii deosebite.i i. de domeniul apararii din nationale.i i. IV s i. datorate de anqa j at. d) avia~ia c i v i La . c) activitatile din domeniul apararii nationale. o rd i. pentru personalul care i~i desfa~oara activitatea in subteran cel pu t. c) 41. s i. ordinii publice ~i sigurantei nationale.i v i t.t i Le prezentei legi. 3 0 . speciale s i.dua La de a si. explorare. potrivit art. 6 (2) Cote Ie de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de deosebite. b) din Legea nr.t i Le i desfa~oara activitatea pot fi normale.i in anexele nr.u nr.i v i t. na t. pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. b). zone Ie I ~i II de expunere la radiatii. 4. 2 s i. (1) contractu lui de asigurar sau de la data incheierii sociala. e) ac t.i Lo r din sistemul public de pensii pot fi normale. in care sa La r i a t. sunt incadrate in conditii speciale de munca.01 . ( 2) Pentru a s i qu ra t i i.ab i. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. metodologiei de incadrare prevazute de Ho t. in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I ~i II de munca ~i care. 30 ( 1) in sensul prezentei legi.i t. speciale ~i alte conditii de munca. 2 011 Pagina 7 . ( 1) pct. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale. 10. 6 alin. de actele normative cu regim clasificat emise pan a la data intrarii in vigoare a legi.Li. pre cum alin. din 2 in 2 ani. (1) pct.i oria . deosebite.e prin ho t. la data intrarii in vigoare a prezente: legi. care 1 0 . locurile de munc a in corid i t. 1 9/2 0 0 0. 3. 5 % datorate de anqa j a t. 3% pentru cond i t. (3) inclusa ~i cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat. speciale ~i alte conditii de munca. prevazuta de Legea nr. cu modificarile ulterioare. 8 % datorate de angajatori. 3% pentru cond i t. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat. na t. (1) lit.Le de munc a in care se de s f a soa ra activitatea a s i qu ra t.i i. sociale pr-e vaz u t a la alin. s i.a rarea Cuv e. s i.qu rar i. 8 % datorate de ( 4) in cota de con t r i.i i. este asimilata e) persoanele prevazute la art. alte cond i t. de munc a normale. 6 alin. deosebite ~i speciale. ( 3) Procedura de reevaluare pr-e vaz u t a la alin. t explorare. I lit. (2 Periodic. 5% datorate de ariqa j a t. 20 alin. normale de munc a . cu mod i f i ca r i Le ulterioare.i i. cu modificarile ~i completarile ulterioare. I ns t.Le st.i i. 6 alin.a de asigurari sociale din momentul Lnc ad ra r i L in una dintre se da toreaza situatiile prevazute la art. speciale ~i alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor s i. 6 alin. 31 ( 1) Co n t r i bu t i. perioada anterioara datei de 1 aprilie 2 0 0 1.a i Le de cercetare. au de s f a su activitati de cercetare. c) persoanele juridice la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii prevazuti la art.pa rar a i. speciale de mun oa s i. 1. (2). ( 4) Este asimilata stagiului de cotizare in cond i t. cu mod i f i ca r i Le s ulterioare. s i.qu rar i Lo r pentru soma j .u e care. b) ac t. 29 ( 1) Sunt incadrate in cond i t.i i.i. deosebite de munc a .i L speciale sunt cele din: a) unitatile miniere.(1 in sistemul public de pensii sunt contribuabili. II. datorate de din ~i angajati.i n 5 0 % din timpul normal de mun oa in luna respectiva. oo nd i t. prevazut la al: ( 1) lit.'fice lpentru cadrele militare in activitate. republicata. 3% pentru cond i t. VI.n i. de Ho t. elaborata in termen de 9 luni de la data Ln t ra r i i. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. 2 5 . ART.i ona Le .i. speci. (2) se s t. specifice pentru politi~ti.i ca de s f a su ra t.a rarea Guvernului nr.i .i i.of din ca angajati.i L speciale prevazute la a (1) lit. in vigoare a prezentei legi.i. CTCE Piatra Neamt o 5 . ordinii publice ~i sigurantei nationale.a in profesiile prevazute in anexa nr. locurile de munc a in corid i t. 1.v t.i i.

i alin. a) pentru veniturile calitate in mod ocazional. alin. 6 alin. I s i.. pe 0 pe ri..a cazurilor in care. 2 011 Pagina 8 . 6 alin.qu rar i. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori ca s t i salarial mediu brut. 6 alin. 3) Asiguratii p reva zu t i. se suporta integral din bugetul de stat. 6 alin.i e i. 6 contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contrinutiei de a si. b) suma r epr ez en t. ( 7) Asiguratii p reva zu t i. (6) Calculul individuale de asigurari sociale :. 6 alin. sociale. alin. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala..e de la prevederile alin. prevazute la art. iar in situatia persoanelor prevazute la art. pentru care (1) CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 4) Plata co nt r i bu t.ia veniturilor de completare acordate salariatilor industria de aparare.. s i t. individuale de a si.oa da de cel mult 12 luni. sociale.i e i. in cazul indemnizatiilor de asigurari sana t e t.qu rar i. 6 alin.. de datorate de a s i qu ra t. VI lit. se poate face s i. la nivelul cotei stabilite pentEu conditii normale de munca. II..i alin. (2 Calculul:. in completarile ulterioare. b). art. I din bugetul asigurarilor pentru b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati :. de orice alta persoana. pentru asiguratii p reva zu t i. pentru veniturile din drepturi de autor :. (1) calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 2) la art. la cerere.nd i. ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv s i. la art. 6 IV. (1) pct. corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara. pr eva zu t. (1 pct. cu e xc ep t. d:~ ca t re I ns t. VI lit. II. ( 1) pct.a in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. IV:.Co n t r i bu t i.idrepturi conexe. (1) pct.a de a s i qu ra r i. sociale pentru persoanele care beneficiaza de compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. stabilita prin lege. atunci ca nd pe langa aces tea realizeaza s i. (2) se lunar de ca t.i Lo r p reva zu t i.i.dua La de a si. co re spun za t. sociale se datoreaza de a s i qu ra t i i..iplata contributiei datorate de asigurat: 6 alin. 50 alin.qu rar i. in casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati. la art.r ac e s t i a sau. 1) pct. (2) lit. persoanele prevazute la art. (1) c) casa de asiguraric de sana t e t. respectiv de catre angajatorii acestora se fi lunar de catre angajatori. (1) pct. in cazul asiguratilor prevazuti la art.qu rar i. persoanele prevazute alin. ( 5) Calculul s i. III.e . pentru a s i qu ra t i i. 6 brut/ solda bruta. de asigurari sociale datorata de catre asiguratii pr eva zu t. pentru veniturile din activitatea de s f a su ra t. s i.and 3 5 % din ca s t. (1) pct. a) din Legea nr.i respectiv ( 3) Plata co nt r i bu t. (1) pct. in cazul a s i qu ra t.i prevazute la art.01 . cu exceptia platilor compensatorii :. dupa caz. (3) 4 Fac e x cep t i. II. se s upo rt.omaj.omaj la nivelul cotei individuale de a s i qu ra r i.ua a persoanelor t. e in numele lor. in perioada de reducere temporara a activitatii.omaj. ocazional.a integral din bugetul asigurarilor pentru :.i i.o r numa ru Lu i.i. a) sau. VI lit. sociale pentru persoanele prevazute la art.. ART. 6 alin. pentru a s i qu ra t i i.i e i. a) .a de a s i qu ra r i. c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta 5 7 1 / 2 0 0 3. d) venitul brut.v i. p reva zu t i.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea sociale de bugetului asigurarilor sociale de stat. sociale pentru persona roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este ca:..a individuala de a s i qu ra r i. (2) datoreaza int de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca. cu IT lit.i e i. a) angajator. se ( 6) Co n t r i bu t i.i la art. V. stabilite de lege pentru conditii normale de munca. 6 alin. 32 ( 1) Calculul s i. sociale pentru some r i. la art.i alin. 27 alin. (1) pct. sociale pentru s ome r i. (1) pct.omaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.. VI se fac de catre platitorul de venit. ( 4) Co n t r i bu t i.i plata contributiei de a si. I s i.e . prevazuti la art. (1) s i. ( 3) Baza Lun ara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. 6 alin. VI lit. dupa caz.u a care a ch i t a drepturile t. p la art. a). sociale pentru perioada in c asiguratul beneficiaza de asigurari sociale de sana tate se efectueaza. ( 2 ). ART. prin lege. plata individuale de a si. la art. sociale datorata de contribuabilii p reva zu t i. (1) nu se impoziteaza. II. pr eva zu t. la art.. de ca t re : s i. 6 alin. in situatia persoanelor prevazute la art. a) 6 pct. (1 pct. zilelor lucratoare din concediul medical. IV:. se fac lunar de institutia care administreaza bugetul asigurarrlor pentru :. (1) pct. la art. 6 alin. VI datoreaza contributia de asigl sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari ( 8) Nu datoreaza contributia .i t. (1) pct.a de a si. 50 alin.tigul salarial brut lunar in lei.qu rar i. venituri ( 9) in mod facultativ. 6 alin.qu rar i. la art. ( 5) Co n t r i bu t i. sociale. plata co nt r i bu t.i la art.a de a s i qu ra r i. prevazuti alin. ( 1 0) Con t r i bu t i.

g) c0ntravaloarea echipamentelor tehnice. in limitele de deductibilita stabilite potrivit legii. potrivit prevederilor prezentei legi. la alin. IV s i.01 .i ne integral din: CTCE Piatra Neamt o 5 .e sc de angajator a s i qu ra t.i p reva zu t. prin Legea n r-. pu alin. plafonului t. se aplica ~i pentru situatiile prevazute la alin. ART. 38 ( 1) Sumele reprezentand ajutor de deces. potrivit Ordonantei Guvernului nr.qu rar i. de a si. d) indemnizatia de ~edinta pentru consilierii locali ~i judeteni.qu rar i.i i. (1) lit. j) valoarea financiara a normei de hrana. ( 4) in s i t. companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital iNtegral sau majoritar de stat. h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. i) indemnizatiile de instalare. ( 2) Sumele reprezentand ajutor de deces p l. ( 3) Baza de calcul p reva zu t. precum ~i ( 2) Baza Lun ara de calcul la care persoana juridica din Romania d asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate G constituie suma ca~tigurilor salariale brute la care s. f) compeFlsatiile lunare pentru chirie. cu mod i f i ca r i Le s i. a echipamentului individual de protectie ~i de lucru. c) participarea sa La r i a t. ART.i e i. conform prevederilor art.i e i. constituie venitul lunar asigurat. indemnizatii de delegare.i Lo r . sociale datorata de a s i qu ra t. de a si. 33 alin. 35 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. 6 alin. 0 constitui cuantumul drepturilor bane~ti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru ~omaj ~i asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale. 36 Baza lunara de cal cui a contributiei asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art.sanitare.a calculat contributia individuala de a si. 2 011 Pagina 9 . 37 ( 1) Co n t r i bu t i.i Lo r .a I Lo r din sistemul t. ART. completarile ulterioare.k).qu s al ar i a L mediu L brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor ori valoarea acestuia. de a si. a medicamentelor ~i materialelor igienico. (3) (3) Prevederile art. inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. deta~are ~i transfer.a i t. aprobata mod i f i ca r i. sociale. pentru s ome r i. 64/ 2001 repartizarea profitului ~a societatile nationale. 3 3 alin.e de angajator t a s i qu ra t. sociale.a la alin.e din t stat. dar nu mai put in decat suma reprezentand 35% din ca st. a alto] drepturi de pI'etectie a muncii. de care se datoreaza contributia de asigurari munca se stabile~te proportional cu ponderea. (2).a i t.Lq u L salarial mediu brut p reva zu t. p l. in cazul angajatorilor Ci de calcul la datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de cond i t. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca ~i profesionale. nu se iau in considerare la stabilirea p re st. respectiv de la casa de pensii sectoriala. V 0 constituie cuantumul ajutoarelor lunare. (2) . in conditiile legii. k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna. e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative. la alin.qu t. se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.i rar i. sociale pentru persoanele bugetul la art. 39 ( 1) Co n t r i bu t i. prevazut ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. (1) nu poa te fi dintr decat produsul valoarea numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza corespunzatoare a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut.contributiei individuale de asigurari sociale nu poa te de pa si in tr. potrivit prevederilor prezentei legi. care depa~esc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.qu rar i. prevazute la ( 2) Sumele asupra ca ro ra nu se datoreaza con t r i. ( 5) Ca s t. b) . a a1imentatiei de protectie. 6 alin. (3) .i. 34 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.un an echivalentul a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. potrivit legii. se re t. b) diurne de deplasare ~i de delegare. precum ~i a uniformelor obligatorii ~i a drepturilor de echipament. 7 6 9 / 2 0 0 1.i e i. in contul asigurarilor sociale.ua a de pa s i r i i. alin.bu a de a si. sociale datorata de angajator 0 constituie suma ca~tigurilor salariale brute/ soldelor brute lunare. ( 3) este cel utilizat la f undanterrt bugetului asigurarilor sociale de stat ~i aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.a de nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate asigurarilor sociale de stat.i Lo r la profit. precum ~i transportului la ~i de la locul de munca. sociale de stat ~i nici mai mul t de 5 ART.a individuala de a s i qu ra r i.i.qu rar i. (1) pct. (1) pct. care se p La t. in a ca~tigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de ART.i pensii. precum ~i la regiile autonome. a. de calcul a calendaristic ART.

i rar i. 40 Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs. casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite.. in baza prevederilor Codului de procedura (2) :. ( 4) Calculul doban z i Lo r s i.icasele de pensii sectoriale colaboreaza privind colectarea :. tarziu a lunii u rma t.iurmarirea platii acestora se fac de angajator..i Lo r p reva zu t i. la art. in cazul persoanelor prevazute la art.. 4 0 genere ( 1) Neplata co nt r i bu t... 3 CTCE Piatra Neamt o 5 ...iunitatile subordonate acesteia..e r provenind Lo din con t..i ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art.oa re c e Le de data de 2 5 pentru care se datoreaza plata. respectiv. precum:..i unitatile sale subordonate. ast'Eel sunt prevazute la art. pct. pr eva zu t. t.e re se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat :..i. dupa caz colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP.. de a si. alin. astfel cum sunt definite alin.oa re celei pentru care se datoreaza plata. sociale la termenele pentru fiecare zi de intarziere. I s i. 6 alin. 33 alin.ipenalitati de intarziere calculate pana la data achitarii sumei datorate.icomunicate de catre CNPP. (1) lit. 6 teritoriale de pensii :.a individuala de a s i qu ra r i. inclusiv. suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri. veniturile de natura profesionala.a i e re . in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal. (1) IV s i. datorate de persoaBele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor. IV s i. 43 in cazul neachitarii la termen.i. alin. 6 alin.a la alin. conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare. respectiv pan a la dati a lunii u rrna t. la art.a rz i u in data de 2 0 a lunii u rma t. transmite de CNPP s : de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. respectiv venitul brut. de casele de casele de pensii sectoriale. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar. II. b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara. respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta 0 datoreaza in calit~e contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat. a contributiilor datorate bugetului a si. VI. d) pan a la data de 2 5 u rrna t. dar nu mai tarziu de data de a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata..i rz ev i den t i erea in contabilitate de lege sa :. de a s i qu ra t i i.a t. a s i qu ra t. potrivit legii. ( 5) Lunar. respectiv pct. pan a cel t. 44 prevazute la art. pe na Li t.a la fondul de pensii administrat privat. sociale. VI.isanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF :. 6 ( 1) pct.i prevazute la alin.r i. declararea contributiilor fac de asigurari ART.i la art. 2 011 Pagina 10 . in s i t.omaj. in c az t (2) a s i qu ra t. ( 2) Cota doban z i Lo r s i. d).qu rar i Lo r sociale de stat de persoanele prevazute la art.oa re celei in care p La t i t. se v i rea za in COl distincte stabilite cu aceasta destinatie :.i. CNPP :. b) data stabilita pentru plata a 2 . s i. ( 3) Sumele reprezentand do ba nz i.oa re celei in care angajatorul depus declaratia nominala de asigurare. ART. (1) pct. c) s i.qu t. se stabile:. acti Pentru persoanele prevazute la art. ART.a.qu rar i.a Lo r de Ln t. 41 ( 1) Activitatea p r i. CNPP :.i Lo r p reva zu t i. alin. sociale p reva zu t. CNPP :.a realizat/ realizata lunar.omaj sau bugetul dupa caz.i constatarea :. pan a cel t. IV:. in cazul de stat. c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii.01 . de institutia abilitata plata efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru :. (1) pct. (1) pct.icasele de sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre pe care acesta il administreaza.ua a persoanelor t.i rz prevazute la alin.. 2).ise calculeaza fara zecimale. (1) a) art. de a si. de la bugetul asigurarilor sociale de stat.i e i.. 6 alin. plata unor dobanzi :.a Lo r de Ln t. (1) pct. ( 2) Co n t r i bu t i. (2). ART. III. c) pan a la data de 2 5 a lunii u rrna t.icasele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat. in si t ua t i a persoanelor prevazute la art.bu i. (1) pct. pe na Li t. in situatia asiguratilor aflati in concediu medical. VI. Contributiile individuale de asigurari sociale. ART.a i e re .v d administrarea i.oa re celei pentru care se efectueaza plata drepturi ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. t.n c rea nt. respectiv de catre casele de pensii sectoriale. de In t ar zi. V sau de Ln s t i t. 6 alin. ( 3) Co n t r i bu t i. V. 6 alin. de institutia care efectueaza pct.i alin.te potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.ca s t. pe na Li t.i qu L salarial brut/ solda b rut. care este palZte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. ( 4) Lunar. (1) lu se de catre angajator. VI s i. prin rotunjire la leu.a rz i u in data de 2 0 a lunii in care platitorii depus declaratia nominala de asigurare.. (1) .. ( 1) pct. alin.

31 alin. (1 IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasba nu se datora. la art.. iar stagiul de cotizare realizat se ". d) a beneficiat.i a de a s i qu ra r i.a ani sau.~latit de ca t. de pensii de casele s i. (1 lit. au obligatia depuna la casele 6 teritoriale de pensii. IV:. a f La t. politi:.ifunctionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. dupa caz.. creantelor ART. conform care au absolvit mai multe Asiguratii institutii de invatamant prevederilor ca stagiu de cotizare.i LLe de a si. alin... o data de sectoriale.te anual de CNPP s i.i Lo r .i i. sociale dat0rfG nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia. 51 in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: CTCE Piatra Neamt o 5 .r i bu t.u organizat potrivit legii. stagiul de cotizare se constituie din insumarea peric pentru care s. alin.i e sau student al unei institutii din sistemul de aparare nationala... IV. 47 oricareia dintre ( 1) Contractul de asigurare so c i a La poate fi reziliat pa r t i .i penalitatilor de intarziere aferente. de po Li t. a unei perioade de studii. de concediu pentru incapacitat temporara de cauzata de accident de munca :. f) Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 6. de pan a la 3 ani. cu exceptia liceului militar. datorate in ( 2) Stagiul de cotizare co re spun za-sp cd'ntributiei de a si. in termen de 3 0 de zile de la formularul.~ ART. perioade nu au realizat stagii de cotizare (4) prevazute la alin.a rzi.i perioadele ( 1) in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare necontributive. de a qe n t i.iboli profesionale. de pensii sectoriale.i 6 alin. in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de sociale. 48 ( 1) in sistemul public de pensii. (1) pct.i ne rea Perioadele asimilate in conditiile prevazute de prezenta lege. ART.tip d incetare a asigurarii individuale la sistemul public de ART.r i bu t. p reva zu t i.aman Lu i. (1) pct.. 45 ( 1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de dec lara tie individuala de asigura sau contract de asigurare so c i a La nu au achitat con t. beneficiaza de asimilarea. (3) la alin. 2 011 Pagina 11 . dupa caz. con t. pe b) a urmat cursurile de zi ale Lnva t.i. (2) superior. (2 )~ . pe na Li t.icota de con t. s. a fost concentrat. alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate da oa in ace Persoanele prevazute in conditiile prezentei legi. pe c) a s a t i s f a cu t. universitar. Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 5.i siguranta nationala formarea cadrelor militare. e 6 alin.01 . ( 2) in cazul rezilierii contractului de asigurare so c i a La . (5) se aplicarea asupra perioadei raportului dintre cota de contributie individ~ala asigurari sociale :. sociale achitate nu se restituie. b). inclusiv a dobanzilo~:. t. de asigurari sociale prestatiilor ART. ordine publica :.r a s i qu ra t.alorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.i VI s i.e . asigurat sau. militare/ s co Li. ( 2) in cazul in care a s i qu ra t i i. Pensii IV ART...a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator s i. ( 5) Calculul doban z i Lo r s i. la cererea (2) Tariful a s i qu ra t. g) elev al unei s co Li. la 2 ani. durata legal stabilita.t i Le art. ( 6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata sociale contributiei de asigurari completeaza cu prevederile legale privind executarea bugetare.a Lo r de t. mobilizat sau in prizonierat. la alegere. durata normala a studiilor respective. in cazul copilului cu handicap. 50 (1) din oficiu.r i bu t.i e de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. 46 Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie.a la art.e re pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale~ de pensii.i Ln t. (1) se valorifica pentru obt. iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie. ART. conform clauzelor prevazute in contract. casele care A CAP. in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie invaliditate.qu rar i..tilor :. in s i t.. acordate potrivit legii. serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. t. e) a beneficiat.. potrivit art. denumite in perioade asimilate.. 49 :. respectiv serviciului se stabile:. cu conditia absolvirii acestora cu diploma. contra de cotizare se certifica Stagiul cost.ua a p reva zu t.qu s rar i.e rea in va r st. sociale de cotizare a oo nd i t.efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sana t e t.. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor.a datorat :. . de concediu pentru c re st. contributia nu se restituie.

conform e:. 6. (3) Stagiul complet de cotizare este de 3 5 de ani. a t. a t. C='11~t"'la dat pensionarii..i a La : de invaliditate. 55 (1) Persoanele care au stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita cu reducerea standard de pensionare. Atingerea acestui stagiu se realizeaza stagiului minim de cotizare in specialitate.t i Le privind va rst. de u rrna ..a va r s t.terea stagiului conform e:.at.a : anticipata pa r t.at. conditii Tabelul * T* nr. c).i stagiul minim de~cotizare sau in specialitate. se realizeaza prin cre:. (1) ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cre:.alonarii prevazute in anexa nr.alonarii prevazute in anexa nr.a) b) c) d) e) pensia pensia pensia pensia pensia 1 pentru i de an t i c i pa t.a standard de pensionare :. prevazute de prezenta lege. alin.01 .pentru femei. 1 word. a t. pentru ba rba t i .a r SECPUNEA Pensia pentru limita de varsta ART. ART.terea varstelor standard de pensionare.. 52 Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care Lridep l i ne s o .. 54 (1) c) .. alin.i'n i. (1) c) . conform tabelului nr. 6. 6. s Li. cat s i. I lit.alonarii prevazute in anexa nr. I lit. pentru femei. conform e:.i pentru barb este de 1 5 Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. ( 2) Stagiul minim de cotizare ani. 5. ( 3) in cazul persoanelor prevazute alin.. se realizeaza conform e:.pentru f errfe i. ti)' Ani 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 CTCE Piatra Neamt o 5 .i pentru barbati. 6 3 de ani pel este de 6 5 femei. pct. conform e:. varsta 6 s pensionare este de 6 0 de ani...wrap: IStagiul de cotizare IReducerea varstei Irealizat in conditiil de pensionare deosebite (ani Lmp k. 2 011 Pagina 12 . 5.terea de cotizare. 5.. ART. ART. " > standard I cu: Luni < pre style=" word.. barbati. pentru Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. stagiul 6 cotizare este de 3 0 de ani. pct. ( 1) in cazul persoanelor prevazute la art. Atingerea acestui cat :.at..alonarii prevazute in anexa nr..alonarii prevazute nr. Atingerea acestei varste prin cre:.alonarii prevazute in anexa nr. dupa cum u rrne a : az de varsta. dupa caz. pentru :... conform e:.m t. stagiul 6 cotizare in specialitate este de 2 0 de a t. corid i t. I lit. pct. 53 ( 1) Varsta standard de pensionare de ani pentru barbgti s i.terea stagiului complet de cotizare. pentru barbati.terea varstelor standard de pensionare. in persoanelor care au realizat stagii de cotizan a) deosebite de munca. cat s i. cat s i.at.

nr.2011 Pagina 13 . alin.28 30 32 35 '--------------'----------'--------' * ST* conform tabelului b) locurile de munc a incadrate speciale prevazute conditii Tabelul * T* < pre nr. de munc a prevazute la art.i L I de pensionare cu: I speciale r------.------_.i i. Ani Luni I (ani implini ti) 2 1 1 2 3 4 I I~ 6 5 6 7 6 3 6 8 9 10 11 6 5 5 6 6 7 7 6 12 13 6 I 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 8 9 9 10 10 11 11 6 6 6 6 12 12 6 CTCE - Piatra Neam.01. 29 (1) . 30 sEagii a Li n't de ( 2) cotizan s i.: - 05. i style=" word.word.!.wrap: break. in situatia persoanelor care au realizat cond i t. " > IStagiul de cotizare IReducerea varstei standard I Irealizat in corid i t. 2 6 7 7 6 6 8 < / pre> 2. in alte la art.

respectiv de 2 5 de ani s i. handicapu1ui preexistent ca1itatii de asigurat. 5 7 a1in. daca au rea1izat. b) persoane1e care au stagiu de cotizare de ce1 putin 20 de ani in locuri1e de munca prevazute 1a art. comp1et indiferent de cotizare. de 5 2 de ani pentru pc t . ( 4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit lit. It) ~~> au beneficiaza ce1 60 Reduceri1e de a1te acte de pensie pentru 1imita de din stagiu1 put in 0 treime varsta. 30 a) b) 15 ani. 4 5 de ani pentru ba r ba t i . ART.i a c i.a t i Le din anexa nr. preexistent ca1itatii de asigurat.a t i Le din anexa nr. pentru ce1e prevazute 1a art. de deportare in straina 1e. 6 1uni. 6 a1in. in conditii1e prevazute 1a art.ar ar ea Guvernu1ui nr.i a c i v i La in conditii speciale de munca. 1a radiatii sunt ce1e aprobate prin Hotararea Guvernu1ui de expunere nuc1eare.i v i t. stagiu1 comp1et de cotizare este de 2 1uni.e 6 1uni. 583/2001 privind a materii10r prime nuc1eare din zone1e I ~i II de expunerE exp1orare. activitate in zona a I de expunere 1a radiatii. minim de ore de zbor. a) ~i f) . I lit. de varsta. 5 8 1 / 2 0 0 1 privind criterii1e de incadrare a persona1u1ui navigant din av i a t.i . b). exp10atare sau pre1ucrare radiatii. pentru fiecare an de privare de 1ibertate. de ani pentru ba r ba t. b) s i. /' ART. in cazu1 ce10r care au desfa~urat act~vitate in zona I de expunere 1a radiatii. b) se ap1ica numai in oo nd i t.~--------------------~--------------~------------~< / pre> * ST* 26 de ani ~i peste 13 c) cu ca t. c). avizate in condi tii speciale de munca. II criterii10r de incadrare a activitati10r de cercetare. 2. nu ( 3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit a) mai mica de 4 5 de ani. (2) din Decretu1. da ca au rea1izat. 6 a1in.e de 1a prevederi1e art. reduse in conditii1e a1in. a) .01 . precum s i. ( 5) Stagiu1 comp1et de cotizare pentru persoane1e prevazute 1a a1in.La d: Romania. (1) ART. 2 011 Pagina 14 .a indiferent de varsta. stabi1irea nr. 30 a1in.a de va r s t. lit. ce1e prevazute normative pot fi cumulate fara ca reducerea total a sa fie mai mare de 13 ani.e de 1a prevederi1e art. a1in. (1). 118/ 19 9 0.a de expunere 1a radia ti i.a t i Le de cercetare. ce1 putin 0 treime din stagiu1 comp1et de cotizare. 1a art. exp1orare. 10 cu handicap mediu. ac r oba t. (1) lit. 5 8 ~ i t. Persoane 1e care au rea Li lzatt un lstaglu 'd' e cotlzare In con dltll preexlstent ca1itatii de asigurat beneficiaza Q~reducerea varste10r standard de pensionare prevazute in anexa nr. ( 2) Persoane1e prevazute 1a art. (1) lit. (1) pct. in cazu1 c e Lor care au de s f a sur a t. 30 a1in. cu 1 0 ani.t i Le rea1izarii numa r uLui. 2 lit. I 1it. stagiu1 comp1et de cotizare. dupa cum u rrneaz a : a) cu 1 5 ani. (1 nu pot fi mai mici de 5 0 (2 Varste1e de pensionare pr ev. nu poate fi ma b) de ani. (2) (1) .i de han d lcap i .i e de q r a du L de handicap.ua t. 55 lit. rea1izate iJ un i t.ua t. beneficiaza de pensie pentru Li.i a persona1u1ui aeronautic civil navigant profesionist din av i a t. ( 3) Act. 6 1 1) in s i t. in s i t.: handicapu1ui de asigurat. ce1 put in doua treimi din stagiu1 conditii1e comp1et de cotizare.c) s i.i Lor pentru care varsta de pensionare nu poate 50 mai mica de 4 0 de ani pentru femei s i. in oo nd i t. 55 a1in. sa1turi sau starturi aprobat prin Ho t. daca varste10r standard de pensionare prevazute 1a art. 1a a1in. 5 in f unc t. in locuri1e de munca prevazute 1a art. reducerea varstei stJndard de pensionar de: a1in. 1 a1in. a) 20 de ani. (1) ( 1) Fac exce p t i. repub1icat. ( 3) Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. persoane1e care un stagiu de cotizare de ce1 put in 1 5 ani in zona I de expunere 1a radiatii sau de ce1 put: 17 ani in zona a 11. 1) este de 3 0 ART. exp10atare sau pre1ucrare a materii10r prime ( 2) Ac t. 5 6 (1) Fac exce p t i.m i t.au dupa data de 2 3 august 1 9 4 4. pentru ce1e prevazute 1a art.i Lor cu handicap grav. in b) i~ situatia asigurati10r cu handicap accentuat.lege nr. (1). ( 2) Persoane1e prevazute 1a a1in. in s i t.i a a s i qur a t. zone1e I s i. lit.i a persoane1or carora (1) stabi1ite drepturi privind vechimea in munca. 6.vi. CTCE Piatra Neamt o 5 .ua t. 3 se considera in conditii speciale de mun oa numai daca aces tea se desfa~oara pe durata programu1ui normal de 1ucru dintr0 luna. cu e xce p t i. (1) lit. prevederi1e art. in c) in situatia asigurati10r daca au rea1izat. Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. ~i/ sau de prizonierat. 30 a1in. respectiv de 4 5 persoane1e pentru femei s i. r-educe c) prevazute 1a a1in. 5 5.a ba1erini1or s i. da oa au rea1izat stagiu1 minim de cotizare in in anexa nr. 55 a1in.i v i t.

prevazut in anexa nr. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar aco rda r i i.i L in care se stabile~t cel al pensiei pentru limita de varsta.i a Le se s t. I lit. datorita extractiei ~i prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru. respectiv Baia Mare.SECTIUNEA Pensia ART. pensiei anticipate reducerea partiale. (I) lit. I lit. alin. t.a anticipata 65 PdCt 'dla0 varste ( I) Pensia antieipata pa r t. mangan.e i. de poluarea ( 5) Persoanele care au locuit cel pu t. (5) se ap l i ca pana la data de 3 I decembrie 2030. o I). b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul comisiile de catre de expertiza medico.c) s i. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi din domeniul apararii nationale. g) ( 4) Cuantumul pensiei anticipate pa r t.militara.ar fi cuvenit.i a La se cuvine. ( I) 64 anticipate. standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea pr-e vaz u t a la alin. ART. pe langa conditiile prevazute la alin. (I) nu poate alte acte normative. pensiei anticipate. sulf. a 2-a anticipata 62 ( I) Pensia anticipata se cuvine. g) considerare perioadele asimilate prevazute la art. fluor.ab i. (I) nu poate fi cumulata varstei standard de pensionare cu nicio alta reducere reglementata de CTCE Piatra Neamt o 5 . arseniu.a care s. 6 alin. clor. pensia anticipata se transforma in limita de varsta ~i se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate ~i a stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare. rem. se face din oficiu. Cop sa Mica pe ~i Zlatna.i beneficiaza de reducerea va rst. pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor apararii nationale. SECTIUNEA Pensia ART. ART. persoanelor care au realizat stagiul complet ~i ce: care au de pa s i. reducerea fi cumu La t. ordinii publice ~i sigurantei nationale. ( 2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta. pe langa conditiile prevazute la alin. realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate. ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. I) pct. (4) ( 6) Prevederile alin. 2 011 Pagina 15 . a 3. ordinii publice ~i sigurantei nationale. pensiei anticipate pa r t. ART. 6. in conditiile prevazute la alin. 49 alin. 6 alin.i n 8 ani mai mare de stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. a) .militara. 7 5 % pentru fiecare luna de anticipare. 63 La acordarea pensiei 6 2 alin. prin diminuarea acestuia cu 0. zinc. t stagiul comp Ie t.i n 3 0 de ani in zonele afectate plumb.a cu nicio varstei standard de pensionare prevazute la art alt~reducere reglementata de prezenta lege sau La data indeplinirii pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. cu cel mult 5 ani ina in tea implinirii de cotizare. este ne ce sa r a s i. precum standard de pensionare.c) s i.e in a oe Lea s i corid i t. este necesara ~i stagiului minim de cotizare in specialitate. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu t. in un ~i dintre urmatoarele situatii: a) sunt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei ~unctii 'din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a statele de organizare.i a Le nu iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/ serviciu de catre comisiile de expertiza medico.01 . 66 65 La prevazute acordarea la art. (I) o (I ) pensiei anticipate partiale. de cotizare cu pan a la 8 ani. cadmiu.a . 49 ( 4) Cuantumul pensiei anticipate se s t. pct. I ). c). de 8 km in jurul acestor Loc a Li t.e din cuantumul i pensiei pentru lim: de va r st. 6 ~i care se afla in una cliBtre urmatoarele situatii: a) swnt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor din sistemul administratiei militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special unor functii din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a reducerii din domeniul statele de organizare. prevazut in anexa nr. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar anticipate nu se iau a) . pentru ( 2) in cazul pe r scrane r prevazute Lo la art.Le st.ab Le st.

in vigoare a prezentului (2) ~i casele de pensii sectoriale. aria Li.m i t.n la art. in cazul persoanelor prevazute la art.a La a c apao i t. ART.e din capacitatea de munc.a Pensia de invaliditate ART. invaliditatea este: a) de gradul I. care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico. marii mutilati. 65 alin. se face din oficiu.un s sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza. prin adaugarea recalculeaza prin eliminarea d i. ( 3) in urma e xam i.z ar i i. c) (1) ( 3) Au dreptul la pensie de invaliditate.o t.a ti i de munca ~i a capacitatii de autoingrijire. ~i s i.a i.> au pierdut total sau cel pu t. intr.i r jumatate din capacitatea de munca. din cauza: a) accidentelor de munca ~i bolilor profesionale.n i. la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. de munc a .i. g) persoanele care se afla in situatiile prevazute la art.un grad de invaliditate.a s i. 6 di alin. ordine publica ~i siguranta nationala.on . indruma s i. t. ( 2) Transformarea pensiei anticipate pa r t. schizofreniei s i.militara a Ministerului Apa ra r i L Na t. casei teritoriale de pensii competente. au dreptul la pensie de invaliditate in acelea~i conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de ART.na i i. 6 alin. corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal ART. 67 ( 1) La data indeplinirii corid i t. SIDA.~ pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de va rst.m ua r i i.a i. a Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care s i. documentelor medicale. Ministerului Administratiei ~i Serviciului Roman de Ln f orrna i L.a nd sa profesionala. prevazute i. ( 1) 68 prezenta lege ART.i in vederea stabilirii gradului de invaliditate. ordine publica ~i siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr. ( 4) Persoanele care s i. dupa caz. caracterizata prin total a a capaci t. (1) pct. t dupa caz. Familiei ~i Protectiei So~i~le. ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul s i.a de varsta. controleaza activitatea de expertiza medicala ~i recuperare a capacitatii de munca. (2 Beneficiaza de pensie de invaliditate. 71 ( 1) Evaluarea capa c i t. I lit. I lit. la propunerea Ministerului Muncii.> au sau cel pu t. in prevazute la alin. c). documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul sau.u ra cu evenimentele r evo Lu t. lit. in functie de domiciliul solicitantului. a Le Ministerului Administratiei s i. dupa caz. (1) pct. ucenicii ~i studentii care ~i. lit. conform b) neoplaziilor.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru Li. la cerere. comisiile de expertiza medico. de ca t re comisiile de expertiz medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. 2 011 Pagina 16 .i a Le in pensie pentru limita in de varsta. t. cu avizul Ministerului Sanatatii. di cauza practicii profesionale. b) de gradul II. 70 ( 1) Criteriile ~i normele pe baza ca ro ra se face incadrarea in gradele I. fi adoptata in termen de 9 0 de zile de la data Ln t rar i i. (2 Pentru evaluarea c apao i t. in la alin. II s i. clinice r s i.01 . se face.i n j uma t e t. caracterizata prin pierderea t. SECTIUNEA a 4. (1). medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca ~i emite decizia medicala asupra capacitatii de munca. oo nd i t. 69 in raport cu gradul de reducere a de mun oa . persoana pu t. Ministerului Apararii Nationale.sau de alte acte normative. CTCE Piatra Neamt o 5 .au pierdut sau put in jumatate din capacitatea de munca. de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP. t. ordine publica ~i siguranta nationala. se ( 4) s i. Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii. de munc a . Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. iar in cazul persoanelor prevazute la art. denumit in continuare medic expert al a s i qu ra r i Lo r sociale.a L de mun oa .militara de pe Lariqa spitalele sistemul de aparare nationala. care erau o up r i. elevii. organizeaza.i oria re din decembrie 1 9 8 9.i cu pastrarea capacitatii de c) de gradul III. c).e s i. c) bolilor ob i snu i t. prin intermediul Institutului National de Expe Medicala a Capacitatii de Munca ~i al comisiilor centrale de expertiza ~i Ministerului Apararii Nationale.t i Le prevazute la alin.i cererea s i. perioadelor asimilate ~i a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare platii pensiei anticipate partiale. accidentelor care nu au (1) . dupa caz. pierderea din capacitatea a cel put in jumatate de munc a . III invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 198 ori in Le qat.

(8) pot fi atacate la instantele in termen de 3 0 de zile la comunicare. 58 lit.01 .. Tabelul * T* < pre nr..iServiciului Roman de Informatii date in la alin. ( 9) Deciziile comisiilor medicale :. ( 6) Decizia med i ca La asupra capa c i t.iRecuperare a Capacitatii de Munca. la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile expertiza medico.i ea centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca :. Decizia emisa in solutionarea in termeJ de 5 zile de contestatiei se comunica la data solutionarii..nuite Si de munca unor accidente care nu au legatura cu de invaliditate de pensie daca au realizat stagiul de cotizare necesar in varsta.i ale comisiiIGE centrale de contestatii de expertiza medico.i. in conditiile legii.i prevazute Internelor :.i. (3) se emite in termen de 4 5 de zile de 1 inregistrarii cererii s i.wrap: IVarsta persoanei la Idata emiterii Ideciziei medicale lasupra capacitatii de munc a IStagiul eotlzare ( ani) ) .ipersoanele prevazute la art. a Le Ministerului Administratieci! :. ( 7) Comisiile medicale de co nt. poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate.i fi contestata...iInstitutului National de Expertiza Medicala :. in conditiile legii. necontestate in termen raman definitive.on za in t.. ART.iexaminari de specialitate suplimentare.te corespunzator.. " > style=" word.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. 72 in vederea efectuarii de investigatii :.a i a pr-e vaz u t a la alin.(3) ( 4) in s i t. medicul expert al asigurarilor sociale propune. t 6) se ao Lu t. t..on za in cadrul t.iInternelor :. 73 ( 1) Persoanele care s i.on . conform tabelului nr.a L de mun oa poate t. necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare. 3. prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca. dupa caz.militara ale Ministerului Apararii Nationale.e st. pre cum s i. 2 011 Pagina 17 . necesar I I pana la 20 ani ani 1 2 I de la 20-23 23- 3 6 33 2529- ani ani ani ani ani ani ani ani ani 27 9 11 3337414549- 37 41 45 49 53 14 17 20 23 25 26 5357- 57 60 Ipeste * ST* ~--------------------~------------------------------~< / (2) 60 de pre> Au dreptul la pensie de invaliditate :. (4). 3 break. deciziile prevazute la (9) alin..ua a in care.word..e st.a L f un c t i. in situatiile prevazute la alin.e rme n de 4 5 ea de zile de inregistrare. se comun i ca in termen de 5 zile de la emitere. Administratiei :. a) CTCE Piatra Neamt o 5 . ART. (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca.a la alin.iServiciului Roman de Informatii. dupa caz.i pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin.. ( 5) Decizia me d i ca La p reva zu t. in de 3 0 zile de la comunicare. pr institutiile subordonate. ( 8) Con t. termenul de emitere a deciziei medicale se prelunge:.> au pierdut din cauza unor boli obi:. CNPP.

pe r s oa r de stagiul de cotizare s i.i pensiei.militara ale Ministerului Apararii Nationale.ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei invaliditate pana la implinirea va r st.a Lmbuna t a t i. 6 s i..e din stagiul de cotizare necesar p reva zu t. (1) lit.i 4)• ART.o r se s upo rt. s. se face incepand cu luna u rrna t. ART. a Le Ministerului Administratiei :.iServiciului Roman de Informatii. pensionarilor. (3) prevazute la art.. Recuperarea Capa c i. in tabelul nr. Recuperarea Ca pa c i t. 75 (1) se a co rda numai persoanelor prevazute la art. 3 ani.t.i i. dupa caz: a) mentinerea in acela:.a in anexa nr. sau inceteaza incepand Dreptul la pensie se modifica cu luna medicala asupra emisa in urmatoare celei in care s.iInternelor :.e i. prin care se stabile:. 5 sau. la revizuirea medicala atrage ( 4) Neprezentarea. p reva zu t. 2 011 Pagina 18 . l-a metlicul al a s i qu ra r i Lo r sociale. dupa caz. (1) lit. b) varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege. ART.f e ren t a intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr.i proceduri de contestare s i. ART. la care poate solicita pensie pentru limita de va rst.o reprezinta r 80% din valoarea unui punct de pensie. re conform prevederilor art. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala :. b) incadrarea in alt grad de invaliditate. (1) nu poate fi mai mare de ca f cotizare pe care persoana 1. ART. de Munca.i urie . pan a la implinirea va rst. ( 2) Constatarea s i t.. 5 9.iServiciului Roman de Informatii. :. ART. so Lu t. b) . urma revizuirii medicale.a t Li. ( 2) Cuantumul indemnizatiei pentru Lnao t. 74 Au dreptul la pensie de invaliditate. 81 me La dupa p La L c) ( 3) r edobarid i r ea CTCE Piatra Neamt o 5 .. dupa caz. ART. la intervale cuprinse intre un an s i. stagiul de cotizare realizat pana la data a co rda r i i.i n j uma t e t. 80 ( 1) Institutul National de Expertiza Medicala s i. indiferent realizat.e r standard Lo de pensionare. pensiei de invaliditate. din motive imputabile pensionarului.a agravat.i t. pensiei.a mai mica cu pan a la 5 ani fata de va r st.i la alin. 75 ( 1) La stabilirea pensiei de invaliditate se a co rda un stagiu potential.i oria . stabilita in conditiile legii. la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau. r in cuantum fix. la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico. revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a) care afecteaza ireversibil capacitatea de munca. anexa nr. atrage suspendarea platii pensiei.. 77 1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I in aJ au dreptul. Concluziile expertizarii sunt obligatorii :. determinat ca d i.t.i III de invaliditate..a capacitatii de munca.a i L t de Munca.i. Ministerului Administratiei :.. 74.militara ale Ministerului Apararii Nationale.i me d i ca La u rme az a acelea:.i grad de invaliditate.a L de mun oa erni sa la revizuirea t.o .idefinitive. 3. daca starea ( 5) Revizuirea me'd i'oe La se poate efectua s i. stagiul potential la art. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t.. nr. la cererea sanatatii lor s. Ministerului Administratiei :.on . 68 alin.i e pentru Ln so t. la 0 Lndernn i za t. conform prezentei legi. da ca au realizat cel pu t. respectiv comisiile centrale de expertiza medico.art.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. standard de pensionare. a) alin.a .a standard de pensionare s i.iInternelor :.a comunicat celei in care neprezentarea catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala. centre Ie regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico. pensiei prevazute la alin.ua a gradului t.i e de af ec t. au realizat stagiile complete de cotizare.militara~mit 0 noua decizie medicala asupra capacitatii de munca. dupa caz.ua LLo r prevazute t.i t. ( 2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala s i. c) au va rst.a de la bugetul de stat. incetarea t. revizuirea d i ca sau. 71 ART.te. in f un c t.. 78 ( 1) Pensionarii de invaliditate sunt s upu s i.01 . (2) . dupa caz. sau.c s. 5 dupa caz.iServiciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate.. (2 ( 3) Suspendarea p La t. 58 de cotizare realiz pana la data acordarii pensiei de invaliditate. revizuirii medicale periodic.oa . de catre comisiile centrale de expertiza ( 2) Du pa fiecare revizuire me d i. dupa caz... caz.i t.iInternelor :. OJ 9 (1) sunt s upu s i.iRecuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico. ( 6) Decizia me d i ca La asupra capa c i t. din motive imputabile pensionarului. (2 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat Ii se acorda un determina t ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. ( 2) Stagiul potential rezultat conform alin. 76 ( 1) in s i t. 6. suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta in conditiile legii.

( 2) Neindeplinirea. inceperii programelor recuperatorii. da ca durata ca sat. daca decesu~sotului sustinator s. 33 alin. supravietuitor Sotul de pensie mai multi copii in va r st. cu exceptia 79 alin. pana la terminarea acestora. ( 4) Suspendarea p La t.0 activitate profesionala pentru care asigurarea brut.e a fost de cel pu t. s in plata sau la care ar fi avut dreptul.a Pensia de urma:.i . ( 3) Casele teritoriale de pensii s i.t i Le prevazute la art. dar de cel put in 1 cuantumul pensiei de urma:. p reva zu t. (1). ART.a ivit in perioada in care se aflau in una dintre s i t. durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.o . c) pe toata durata Lnva Li d i t. din cel mai av. sustinatorul decedat.i. in a) pensia pentru Li. c) 100% pentru 3 ART.01 .m i t. in perioadele este obligatorie sau daca venituri lunare dintr. 88 care are in ingrijire. b) daca i:. prevazut la art.u t..u t..i.qu salarial L mediu brut. indiferent de va r st.i (1) se a oo rda . (1) 15el'leficiaza de pensie de u rrna pe 0 pe ri. t astfel: a) 50% pentru un singur u rrna r s urma:. t.a de va r st.o.a de pan a la 7 ani. in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. pe peri in care este invalid de gradul sau II.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru varsta. la art. da aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr. aces tea sunt mai mici de 3 5 % din ca:.i. r aferent pensiei prevazute la alin. va r st. ART. pe baza normelor metodologice emise.a de 2 6 de ani.. pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de va rst.i na t.: a) pan a la va r st.idaca nu realizeaza venituri lunare dintr.i sotului supravietuitor~ sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. pr-e vaz ut.i da oa aceasta s. a) sau b) ART. SECTIUNEA a 5.o i r la pensie de u rrna s. t. 8 alin.i . b) 75% pentru 2 sau mai multi urma:..i n un an.0 activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau da oa acestea sunt mai mici de 3 5 % din ca st. 33 alin. 82 ( 1) La data indeplinirii corid i t.ua a pr-e vaz u t a la alin. fara a de pa s i. ART.e de 7 i. (5).. ( 2) in s i t.i t.a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale :..i i . 84 Copiii au dreptul la pensie de urma:. de orice grad.a de 1 6 ani.a i t. in f un c t. beneficiaza de u rrna pan a la data s in care nu realizeaza implinirii de catre ultimul copil a va rst. casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asu respectarii programelor recuperatorii. s calculate dupa fiecare parinte.te prin insumarea drepturilor de pensie de u rrna . 85 ( 1) Sotul sup rav i e t. obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca. 0 % pe nt. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii. indiferent de va r st. respectiv cu 6 .ua i i Le prevazute t la lit.o i.r. a obligatiei prevazute la alin.te procentual s din punctajul mediu anual realiz su s t. 87 Sotul supravietuitor care nu indepline:.. 2 011 Pagina 19 . 89 din: ( 1) Pensia de u rrna se stabile:..i continua studiile intr. 83 Pensia de urma:. la art. ani.qu salarial L mediu brut. ART. la data decesului unul sau sustinatorului.(1) . 90 Cuantumul pensiei de u rrna .0 activitate di profesionala pentru care ~igurarea este obligatorie ori da ca aces tea sunt mai mici de 3 5 % ca st.o i r are d repteu L pensie de u rrna pe tot timpul s v i e t. celor prevazuti la art. din motive imputabile pensionarului. 33 alin. CTCE Piatra Neamt o 5 . 5 % luna.a i. pensiei inceteaza cu luna urma t. 85 s i.tigul salarial mediu ART.a s i. de du casatoriei.oa s da de 6 luni de la data decesului..u fiecare an de ca sat. 86 ( 1) Sotul sup rav i e t.i i.a .r i e in minus.0 forma de invatamant organizata potrivit legii.a aflata conditiile legii.oa re r e Lua r i L sau.te. ( 2) Cuantumul pensiei de u rrna se stabile:. ART. s in cazul orfanilor de ambii pa r i n t. r 77 se pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta. se cuvine copiilor :. cuveni~sotului se diminueaza pentru fiecare supravietuitor cu o .te oo nd i t. ( 1) Pensionarii de invaliditate.i e de numa ru L u rrna i Lo r s Lridr ep t. b) pensia de invaliditate gradul I..i. in vederea reintegrarii socioprofesionale.. ART.. la art.o pr-e vaz u t a la art. ( 2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de u rrna s. r i. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t.a . dupa caz... se stabile:. (5). la implinirea varstei standard de pensionare. (2) in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1 5 ani.

da ob t. pentru intreaga luna. c) 0. p r i. a) s i. ART. 98 ( I) Pentru stagiul potential. 7 0 puncte pentru gradul I de invaliditate. conform reglementarilor medical ~i au obligatia de a urma programele pentru pensia de invaliditate. anexa nr 5 6.i I Le art. 92 supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie ~i indepline~te conditiile Sotul prevazute de lege pentru obtinerea pensiei poate opt a pentru cea de u rrna s dupa sotul decedat mai avantajoasa pensie. in acest caz. (I) lit. 9I in cazul modificarii numarului de urma~i. punctajul lunar conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre sistemul public de pensii ~i contributia prevazuta de lege pentru contributia datorata conditii normale de lucru.e rm. pentru care s. punctajul lunar este de: a) 0. pe ri. (3) in cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii. ( 2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.oe . ART. 84 lit. SECTIUNEA Calculul ART.i na prin Lnmu Lt. in ac ee a s i. sau. ( 3) Se excepteaza de la prevederile alin.i t. a punctajului lunar utilizeaza 5 zecimale. la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate. la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare. 3 5 puncte pentru gradul III de invaliditate. prevazut in anexa nr. 49 alin. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii CTCE Piatra Neamt o 5 .ua i i Le t prevazute la art.01 .i rea punctajului anual realizat de valoarea unui punct de pensie. National (3) in asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat. acordat persoanelor in drept sa ob t. ART.bu a din bugetul t. compensatorii. (2 persoanele care beneficiaza de p La t. leu se intregesc la un Ie in favoarea pensionarului. a venitului care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. la stabilirea punctajului mediu se iau in considerare stagiile de cotizare complete ~revazute la aceste articole. 95 ( I) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare. 96 ( I) Punctajul anual al asiguratului se de t. ART.e rm. comunicat de Institutul de Statistica. a punctajului anual s i. b) 25% din ca s t. in situatiile prevazute la art. ultimul ca st. g) c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. b) c).i.i a s i qu ra r i Lo r pentru soma j . pentru fiecaDe di~t~e situatiile respective. 2 011 Pagina 20 . sunt c) ~i la art. (2).q salarial mediu perioadele asimilate. pent care legea prevede stagii complete de cotizare diferite. 93 (I ) Persoanele prevazute la art. in s i t.i. care.ua a persoanelor t. ART. sociale. indemnizati a cuantumului pentru Lnao t. recuperatorii. 5 5 puncte pentru gradul II de invaliditate. (2) in s i t. 49 ( I) lit. aceste venituri ~i cele stabilite pentru perioadele asimilate. f) s i. (I) Li. care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat ( 4) Pentru lunile pentru mediu brut se utilizeaza. in s i t. 8 6 alin.a achitat con t r i. 77 alin. la determinarea punctajului lunar in considerare drepturile bane~ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. ( I) asigurat cu a 6. 5 6 . ( 2) in cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art.ART. e). 49 alin.i prevazute la art.5 9.r cumulare. b) 0. (2). pensia se recalculeaza in conformitate cu d i spoz i t.i vaz u t a la art. dupa caz. 89 alin.i na prin Lmpa r t. la mediu brut din luna respectiva. (I) lit.i na 0 pensie de invaliditate.i n venituri pentru care se datoreaza contribut de a s i qu ra r i.a pensiilor 94 ~ Cuantumul pensiei se de t. 49 alin.o prevazute r la art. ( 2) Pentru perioadele in care persoana a fost some r .i rea la I 2 a sumei punctaj lunare realizate in anul ( 2) Punctajul lunar prin raportarea ca~tigului salarial brut/ solda bruta s dupa caz. punctajul mediu anual se determina pri insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege.ua a pr-e t.i qu L salarial mediu brut lunar din perioadele respective. (4 ) La calcularea punctajului mediu anual.

(6) Ln cepa nd cu anul 2 0 3 0. valoarea punctului de pensie se maj oreaza anual cu 1 0 0 % Ln f La t. 103 sau a curatorului ( 1) Pensia se acorda la cererea persoanei Lridr ep t.i v i t a t. 2 011 Pagina 21 . impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % eare se adauqa 45% din cre st.i. depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala. ART. (1) pct. au valori (5) cu anul 2 0 2 1. care au realizat stagiul minim de cotizare la s i. 5 % • ( 3) Majorarea punctajului lunar pr-e vaz u t a la alin. pensie persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita CTCE Piatra Neamt o 5 . sau in locuri d munca incadrate in conditii speciale.i 6 alin. Lnc epand cu data indeplinirii acestor cond i t. Procentul din cre~terea reala a salariului mediu brut. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. este ( 3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania parte. la stabilirea valorii punctului se utilizeaza de pensie indicatorul valoare pozitiva. in locuri su incadrate in grupa a 11. 2 Valoarea de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % din ra ta inf la tiei. au achit contributia individuala de asigurari sociale.a i t. luat in considerare la majorarea an ua La a valorii punctului de pensie. are valoare negativa. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. ( 4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ca t. potrivit legii. punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu o .i i . SECTIUNEA Stabilirea a 7-a ~i plata pensiilor ART. 50. in a carei raza domiciliaza persoana. la art. VI. impreuna cu actele prin care se dov ede st. potrivit legii. dup acesteia.i.ua a a s i qu ra t.a dat in plasament caz.a incredintat sau i s. ART. sau in 10 de munca incadrate in conditii deosebite.i e i. beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective. nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura ART. realizata pe anul precedent.cre~tere~ brut. (1) pct. se depune. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. reala a ca~tigului salarial mediu (3) In sltuatla lB care unul dintre indicatorii prevazuti la alin.e t . 99 ( 1) Pentru a s i qu ra t i i. 101 CNPP ~i casele de pensii comunica asiguratilor punctajul anual ~i punctajul cumulat pentru perioadele de in oo nd i t. incepand cu data indeplinirii acestor conditii.i pr eva zu t.i. 6 alin.t i Le art.dua La de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de con t r i.e indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. ( 2 ).ua a in care indicatorii t. pe precedent.v t.i la art. ac t. 100 Persoanele care au desfa~urat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I ~i a 11. ART. potrivit legii. la adauqa 5 0 % ~din . potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. ordinii publice ~i sigurantei nationale.r persoanele e prevazute la art. in locuri incadrate in alte conditii de munca. valoarea punctului este de a prezentei de pensie lei. 5.bu e . in vigoare legi. realizate pe inflatiei. t. a persoanei ca re i a i s. sJ % • ( 2) Pentru a s i qu ra t i i. V. a tutorelui copilul minor. se reduce gradual cu ca t e 5 % in fiecare an. ( 5) In s i t. (2) realizati se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.nd i.01 . c) cu 5 0 % pentru perioadele in care au de s f a su ra t. potrivit legii. care au rea stagiul minim de cotizare in specialitate ~i care contribuie la pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0. care contribuie sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr.e rea rea La a salariului mediu brut.i. se depune.i la alin. ( 1) pct. cererea de pensionare. dupa cum urmeaza: a) cu 2 5 % pentru perioadele in care au de sf'a ra t. pr eva zu t.i i. la determinarea punctajului lunar se suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de individuala de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale pentru locuri de munca in conditii normale. la casa teritoriala de pensii competenta. precedent. cele care au d e s f a activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite.i Lo r p reva zu t i.a de munc a . in functie de ultimul loc de munca. (4) pe anul preced s i t. Pentru persoanele din domeniul apararll nationale. conditii speciale sau alte conditii de munca. b) cu 5 0 % pentru perioadele in ca re de s f a su ra t. activitati in locuri incadrate in grupa I de munca. ac t.a de munc a . ( 2) Cererea de pensionare. 102 1) La data Ln t rar i i. realizat pe anul precedent. la casa de pensii sectoriala competenta. r ea Li za t.i v i t a t.

a L. 104 ( 1) in sistemul public de pensii. (1 se a co rda sau se recupereaza. mod i f i ca r i Le ce se impun. respectiv casa de pensii sectoriala opereaza. ( 2) Sumele rezultate in urma ap Li. ca pensiile se acorda de la 0 alta data. ART. stagiu de cotizare.i pr eva zu t. in oo nd i t.a incredintat ori i s. care indepline~te conditiile prevazute de ulterior decesului sustinatorului.ca i i. sectoriale. dupa caz. prin mandat pc s t. persoanei in termen de 5 zile de la data emiterii. poate fi sau de persoana care a depus.i i Lo i prevazute de prezenta lege.e sc de la data acordarii. tutorelui acestuia.i. in functie de op t. da ca cererea a fost inregistrata in termen de zile la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr. 2 011 Pagina 22 . in functie ~ de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania.a L de asigurat. daca cererea a fost inregistrata d) de la data indeplinirii pensiei de urma~ acordate persoanei in termen de 3 0 de zile de la aceasta in situatia referitoare la varsta standard de pensionare. emisa in conditiile prevazute de prezenta lege. Serviciului de Informatii Externe ~i Serviciului de Speciale. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea prevazute de prezenta conditiilor lege.ua a in care. la casa teritoriala de pensii competenta.a care.e re i. celei in care a avut loc decesul. la data decesului.0. 6 alin.i i. pensionare. ( 2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de sau a casei de pe sectoriale. pana la emiterea deciziei de pensionare. in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CTCE Piatra Neamt o 5 . in situatia pensiei pensionar. ART. de zile de de acordate persoanei al carei sustinator nu era aceasta data. ART. se constata diferente intre sumele stabilite ~i/ sau platite ~i cele legal cuvenite. ( 3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor ~i/ sau a stagiilor de cotiza prevazute de lege. 105 stabilita prin in sistemul public de pensii. f uno t. nevalorificate la stabilirea acesteia. respectiv de casa de pensii sectoriala. de la data Ln ce t. dupa caz. dupa caz. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Informatii. dupa caz. ART. daca cererea a fost inregistrata in termen de 3 0 c) de la data decesului. 106 ern i sa de ( 1) Admi terea s s-u respingerea cererii de pensionare se face prin decizie casa in termen de 4 5 de zile de 1 teritoriala de pensii. r t. potrivit protocoalelor incheiate intre acestea. (4) sectoriale teritoriale sau a casei de pensii se comunica de pensii pensionarea. de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in Apararii Nationale. depusa conform prevederilor alin. dupa cum u rrne a : az a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru sau. decizie a casei teritoriale de pensii) sau a casei de pensii de la data incetarii pensiei anticipate ~i a pensiei afltiaipate partiale. prevederilor r alin.ca i i. cu e xc ep t.i ona r i L pub Li c i. la data decesului. casa sau la teritoriala de pensii.a dat in plasament urma~ desemnat prin procura speciala. data inregistrarii cererii.i ulterior stabilirii ~i/ sau p La t. dupa caz. decizia poate fi anulata la de pensie titularului.a de va r st. pot solicita recalcularea pensiei. Serviciului de Protectie Paza. ( 5) Pentru cadre Le militare s i. drepturilor de pensie. din oficiu solici tarea pensionarului. de la se acorda data inregistrarii cererii.e personal sau curatorului copilul sau. in situatia pensiei de invaliditate. t.din sistemul public de pensii. ART. dupa caz. in cadrul termenului general de prescriptie. 109 ( 1) Plata pensiei se face. ( 1) in s i t. ( 1) in sistemul public titularului.i e de elementele specifice f i. de fapt ~i de drept se admite sau se respinge cererea de pensionare. 108 de pensii plata pensiei se face lunar. ( 3) in f un c t. (2) (3) .un grad de invaliditate. pensiile se cuvin de la data indeplinirii oo nd i t. per soan ( 2) Pensia se p La t e st. 1) cuprinde temeiurile in baza ( 2) Decizia pr-e vaz u t a la alin. ( 4) Cererea de pensionare. realizea~ ( 4) Pensionarii pentru Li. prevederilor r alin.i une a pensionarului.i la art.01 . (2). cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei. Lrice ( 5) Sumele rezultate in urma ap Li. prin decizie de revizuire. (3) s i. ( 3) in termen de 3 0 de zile de la comunicare. ART.t i Le legii. cont curent sau in cont de card. respectiv la casa de pensii sectoriala'~ competenta. in functie de categoria de pensie solicitata. care se platesc calitatii de asigurat. daca cererea a fo b) din prima zi a lunii urmatoare depu sa in termen de 3 0 de zile de la data decesului. ca Li t. in situatia pensiei de u rrna acordate s persoanei al carei sustinator era pensionar. mandatarulu ca re i a i s. pensiile se p Iat.a i i. (4 se acorda cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.m i t. dupa data inscrierii la pensie. calculat de la data constatarii diferentelor.

e la alin. respectiv de catre casele sectoriale de pensii. ( 2) Prestatiile de a s i qu r a r i. c) sau cel pr-e vaz ut.> au r edoba nd i t. 1 9 7 / 2 0 1 0. in conditiile reglementate prin instrumente jurid~ce cu caracter international la care Rom~nia este parte.eaz a Ln oepa rid cu luna u rmat. in conformitate cu prevederile alin. in s i t. beneficiar al unei pensii de u rrnas . caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale. (1) ( 3) Procentul pr-e vaz ut. pensionarul urma f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. la art.ta Ord<!)nantei de u r qe nt. pentru infractiunea de omor sau t. la dom beneficiarilor din Roma ni. 1 1 0 ( 1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor 109 ( 1) s i. casele de pensii sectoriale transmit lunar. in scris.01 . in legii.e . pot opta pentru transferul in s t r a i. c). 1 1 1 ( 1) Beneficiarii drepturilor stabilite teritoriale de pensii bane~ti de casele ~i de cas de pensii sectoriale. negoc iabi I.i a sa comunice. (1) se ap l i ca s i. (1) lit.ar a r e j udece t.nat a t e al acestor drepturi. prin Compania Na t i.a fost acordata pensia. sociale q.or ea sca de f i n i t i va .0 alta moneda asupra careia s.i i. 80. 86 recuperatorii pr-e vaz ut e la art. 1 1 3 (1) sistemul public de pensii. prin Legea nr.qu r ar i. ( 3) Cheltuielile generate de transferul in s t r a i na t.nat a t e al p r e s t.at. 84 lit. b) se stabilesc bugetului asigurarilor sociale de stat.i I Lo r de a s i qu r a r i. care nu au Roma ni.a t. pensionarul urma e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. potrivit legii. sa co nduca la ( 2) Modificarile intervenite in starea c i v i La a persoanei. b) prin stabilirea unui tarif.a prezentat. in cazul acestora urma comisioanele fiind suportate. perrt r.CNPP. lit. Ln s t.a. pot fi transferate in alte tari.i a celorlalte drepturi barie s t i. pr-e vaz ut. c) prin stabilirea unui comision bancar.o t. cu exceptia p La t. de natura incetarea p La t. indiferent de modalitatea de p l. se talonul de plata. ( 2) Prevederile alin. 19 a l Lri". in situatia beneficiarii au opt la domiciliu numai pentru plata in cont curent sau in cont de card s i. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. 1 5 % din valoarea totala a sumelor platite. cu s i t. casele de pensii sectoriale ~i banci. aprobata modd f i.i Lo r care intra sub inciden1. de invaliditate. de transmitere ( 4) Comisionul ban car prevazut la alin. informatiile de natura ( 3) Le ob L'i qa CTCE Piatra Neamt o 5 .. la art.a t i i Lo r de a s i. ART. pre cur c) pensionarul de invaliditate. in situatia care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date.e la art. pensiei.r a i na t at.i e i. ( 4) Cheltuielile generate de transferul din s t r a i. c) sau cel pr-e vaz ut. ( 1) lit. potrivit legii.e nt. ART. se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. (1) nu s. (2). la art. pensionarul de pr-e vaz ut. de invaliditate.ant. A. pentru un talon. inclusiv comisioanele de schimb valutar. la convocarea pr-e vaz ut a la art.a a Guvernului nr. la art. casele de pensii sectoriale ~i Compania Nationala "Po~ta Rom~na" s. plata pensiei Ln ce t.a prezentat. imputabile lui.e .tv"enite beneficiarilor s t ab i Li t. 84 lit. 113/ 2009 privind serviciile de plata.a convenit.oar e celei in intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) a decedat. com i s a asupra sustinatorului. la art. ART. (1 prin I ( 2) Procentul s i. (1) nu a mai urmat proc pr-e vaz ut.i. la art. A. capacitatea de munc a . (1) g) copilul. pr-e vaz ut. a) se comunica de Ministerul Administratiei ~i Internelor. 84 lit.e j udeca t or es t i au t. 86 alin. la art.car i.a. (1) s i.a pent care au optat beneficiarii acestora. 86 imputabile lui.ua t.a t i va de omor. aferente drepturilor p r eva zut. se suporta de beneficiar. v~rsta a implinit de 2 6 de ani. precum ~i cele cu transmiterea taloanelor de plata la Rom~nia se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective determina ~i dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor p.oriaLa "Po~ta Romarra " s. ramasa h) pensionarul u rrnas a fost condamnat.a La a sumelor platite. pensionarul u rrnas pr-e vaz ut. la revizuirea medicala obligatorie. taloanele de plata a drepturilor pr-e vaz ut e la alin. ca r o r a Li. (2). inc~t cheltuielile a) se stabile~te astfel sa nu de pa s ea s ca 1 % din valoarea t. d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate. sociale. cuvenite ~i TIeincasate. in s t. in care plata drepturil se face in cont curent sau in cont de card. la art. c). 86 alin. (2). de catre beneficiar ~i de catre casele teritoriale de pensii. (1) nu s. c) se stabile~te astfel inc~t chel totale de transmi tere sa nu depa see s ca 0. 84 lit. in moneda tarilor respective sau intr. proportional. printr0 ho t. (1) s i. pr-e vaz ut e la art.l a t i t. tariful p r eva zut. 81 alin.ua t. b) pensi6narul nu mai indepline~te conditiile legale in temeiul carora i. se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP ~i ai caselor de pensii sectoriale. la alin. c) sau cel pr-e vaz ut. 2 011 Pagina 23 .e al pr e s t.at. 84 lit. dupa ca~ intre CNPP.oa-re la efectuarea cpe r a t i un i Lo r de plata a drepturilor barie s t i. sociale. ART. sau. 112 Procedurile r e f e r i t.u stabilirea ~i plata carora competenta revine.

84 lit. (1) se suspenda perioada in care pensioBaEul este internat intr. lit. i) s ot.i t. pct. daca aces tea sunt mai mari de 35% din ca~tigul salarial la art. I. (1) lit.u s up rav i et. 2 011 Pagina 24 . respectiv de casele de pensii sectoriale. respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat.ua i i Le prevazute t la art. de pa s i nd j uma t.a f a cu t. b). la art. suspendarea ~i reluarea platii acestora. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata a) legii.oa re celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) pensionarul ~i.i i. de 3 0 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.i la art.e ri. prevazute la art. daca.ua a t. 116 incetarea. opteaz pentru 0 alta pensie. 6 alin. f) pensionarul de invaliditate.ua i i Le prevazute t la art. beneficiar pensii de u rrna s. incadrat in gradul I se regase~te in una dintrE s i t. L i r beneficiar pensii din sistemul public de pensii. c) alin. cu exceptia s~tuatiilor in care pensionarul este nevazator. plata pensiei se s u spe nda Ln oepa rid cu luna u rma t. ART. cu except: situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel. 86 alin. II sau consilierilor loc cu exceptia sau judeteni. precum ~i orice modificare a drepturi de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii. exceptia consilierilor locali sau judeteni. se aplica ~i indemnizatiilor acordate prin legi speciale. dupa cum urmeaza: potrivit cauza care. da ca depunerea cererea.a r ec a sat. s prevazut la art. c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul u rrna s p reva zu t.i t. suspendarea sau reluarea platii pensiei. la cerere. plata pensiei se suspenda ince! cu data de 1 octombrie a anului in curs. h) s ot. 33 alin. realizeaza venituri brute lunare pentru care. g) pensionarul u rrna . sau IV. a centre lor regionale de expertiza medicala a capacitatii de comisiilor centrale de expertiza medico.u s up rav i et. ale caror stabilire ~i plata se afla. casei teritoriale de pensii. din sistem. ART. pensiei. incadrat in gradul III.u t. referitoare la stabilirea ~i modificarea drepturilor. beneficiar al unei pensii de u rrna s.t i Le legii. I sau II. a) acesteia s. potrivit este obligatorie. ART.i al unei pensii in conditiile prevazute de u rrna s . ( 2) in s i t. definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. CTCE Piatra Neamt o 5 . (1) nu se prezinta la revizuirea me d i ca La obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Capacitatii de Munca. L i. in temeiul prevederilor art. neintegrat sistemului public de pensii. 118 ( 1) in sistemul public de pensii. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa b) p reva zu t. potrivit acesteia. la incetarea. in competenta ma t. ( 4) Suspendarea p La t. L i. beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii partie (1) se regase~te in una dintre s i t. 81 alin. 84 lit.0 unitate medicala sReeializata.militara ale Ministerului Apararii Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. sau dintr. k) pensionarul nu mai indepline~te conditiile prevazute de lege.a a caselor teritoriale de pensii.o prevazute r la art.i i. e) pensionarul de invaliditate. s.un alt sistem de a s i qu r a i sociale. 1) pct. g) s.e t.qu rar i Lo r sociale. potrivit legii. (1) pct.01 . se regase~te in una dintre s i t. care nu face continuarii studiilor.o i t : r j) s ot.o r se poate face ~i la cererea pensionarului. ori c) prevazut la art. i urmatoarele categorii de pensionari: este obligatorie.sa conduce la incetarea p La t. b) pensionarul. 6 alin. respectiv a caselor de pensii sectoriale.a facut dupa expirarea termenului in situatia in care suspendarea platii pensiei de la data inceperii anului ~colar. in care se asigura supraveghere ~i ingrijire permanente. pensia se plate~te de catre celalalt stat. ( 3) Plata indemnizatiei pentru Lnao t.e din programul de lucru al locului de munca respectiv. cu a inc conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale. 114 ( 1) in sistemul public de pensii. 8 4 lit.u s up rav i et.ua i Le prevazute t.0 institutie de asistenta sociala sau intr. 115 in public de pensii. 114 ART. 117 Prevederile prezentei legi.u tor. a) . in termen de 1 0 zile de la data ramanerii (1) h) . pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii care asigurarea in corid t. in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie. (5).a I. 77 alin.o . 6 alin. art. daca cererea a fost depusa in termen a dus la suspendarea platii pensiei. ART. la lit.u tor. referitoare la cumulul pensiei cu salariul.a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat. varsta ani ~i a implinit de 1 6 dovada continuarii studiilor. reluarea platii pensiei se face. potrivit legii. d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele intocmite de medi expert al a si. situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea. pensiei ~i/ sau a indemnizatiei pentru Lnao t.

hria se pot acorda. de natura sa conduca la modificarea conditiilor in i. precum:. s up rav i et. ART.a r nev az at.. pentru b) c) ajutor de deces.i i.1 8 zile. lit.01 .icontributia baneasca prevazuta la alin.i qu L salarial mediu brut prevazut la art. pa r i n t..ide decontare a acestora se stabile prin hotarare a Guvernului.. inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu. se mai pot acorda. potrivit legii. b) ( 2) Sotul sup rav i e t.. 84 lit. la lit. respectiv casei de pensii sectoriale.u i. pre cum s i.. in evidentele careia se afla.a de la bugetul a) Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.i a ru i..pensionarii pentru limita de va rst.o . cel care.. ART. beneficiaza de ajutor de dece un numa Lu a Lt. bilete de od i hria . al biletelor de tratament balnear. a) s i. pana la deces. in celorlalti mo:.idesfa:. de recuperare d medicul expert al asiguraEilor sociale.u t. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii :. comun al conducatorilor CNPP :. ( 2) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete de od i hna . pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament bal in conditiile prezentei legi. ( 6) Locurile de tratament balnear se a s i qu ra in un i t. de tratament din CNPP. potrivit da oa acestea nu de pa se sc 3 5 % din ca s t. pe n si. in limita numarului de locuri asigurate in i t. altul de ca t. de distribuire :. 119 Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei de pensii.t i Le prezentei i legi. in oo nd i t. 124 Numa ru L biletelor de od i hria . prin ordin contributiei bane:.i in oo nd i t.. pensionari de u rrna . (2) lit..i. ri a Lt.ti individuale a asiguratilor :. sistemului b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii bane:..i nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului.ti asiguratii a) public de pensii s i. n i ve ( 5) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete pentru tratament balnear. ( 2) Asiguratii s i. Lu i r copiilor. a) (2) diferenta dintre contravaloarea prestatiilor :. V Alte drepturi de asigurari sociale ART.a i Le de tratament t din proprietatea de profil. precum:. 121 in sistemul public de pensii. ART.i Lo r sau.. ( 4) Contravaloarea p re st.u t.. ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat. ART.. schimbare in situatia proprie..t i Le prevazute la alin. 125 ( 1) in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului.iai caselor de pensii sectoriale. se s upo rt. ca de pensii sectoriale.ia sumelor pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.. CNPP s i . 120 (1) Sumele neincasate de catre pensionar. de locuri contractate cu unitati de profil :.i la art.a din bugetul a s i qu ra r i Lo r sociale de stat. cu alte un i t.. in termen de 1 5 zile de acesteia. pre cum :. b) a) CAP. a s i qu ra t. in corid t. 2 011 Pagina 25 . s pr eva zu t.a t. copiii.ia pensionarilor se aproba anual. dupa cum urmeaza: in cadrul programului intocmit a) gratuit pensionarii de invaliditate.e'ha i . pensionari de u rrna .tia.i de nivelul maxim al tarifelor. cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului. pre cum s i. (1) pot fi solicitate termenului general de prescriptie. dupa caz. ( 3) Durata tratamentului balnear este de 1 2 .e CTCE Piatra Neamt o 5 .tenitori. in completare.ide categoria de con fort oferita.oara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social. 123 ( 1) Biletele de od i. b) supo rt.a I Lo r acordate t.e sc s ot.ipensionari.t i Le prezentei legi. prin contracte incheiate. cei p reva zu t i. s poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. urmatoarele prestatii: tratament balnear. reprezentand pensia pe care a avut 1 decesul :. ART. de cat. Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat.o r i i r c) pensionarii de invaliditate gradul III. 122 ( 1) Acordarea pr e st.te pensia. in pensionarului al sau unui membru familiei unuia dintre ace:..o . drepturi restante de pensie.a i i Lo r privind t tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete tratament solicitantilor indreptati~i. stabilit de CNPP s i. s incad in gradul III de invaliditate.i Lo r sistemului public de pensii care i:. i r beneficiar al unei pensii de u rrna .imodul de acordare...a t. in afara pensiilor. precum:. potrivit legii.i/ sau. in conditiile dreptului comun. d) copiii. pentru asigurati :.a fost stabilita sau i se plate:. 33 ART. (2) Sumele prevazute la alin.i. se p La t.

a La de Tratament Balnear s i.a sub autoritatea Ministerului Muncii. ART.e tutorele. se stabilesc s i. structura organizatorica ale I. C. in cazul decesului b) I ns t. t.L s i. (3).M. r respectiv casa de pensii se ct. lichidare. (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata unui anumit stagiu de realizarea cotizare. continua studiile. " S. CAP.a i t.i bugetul a s i qu ra r i Lo r pentru s oma j . (1 pct. I. M. R.qu i. copiii adop t. ART.a i L de Munca.N. in subordinea I. acestora. care este institutie publica cu se infiinteaza personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. VI s i. c) parintii ~i bunicii oricaruia dintre soti. de familie (2 membru de familie. procura speciala. R. pa r i.i t.a i L de Munca t "T. B. salarial Lu mediu brut p reva zu t. M. neachitat. (5 CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Ca pa c i t. M. 6 respectiv al unui membru de al acestuia. ajutorul de deces cuvenit s i. casele j ude t ene de pensii sunt servicii publice. A. respectiv al unui <de familie al acestuia.M. 131 ( 1) CNPP este Ln st.. 127 ( 1) Aj utorul de deces se suporta din bugetul de stat ~i se e co. in cadrul ter ( 2) Ajutorul de deces poate fi solicitat. alin.n Le . C. 125 alin. oricare persoana care face aceasta dovada.r oba admis de 3 Cuantumul ajutorului de deces se stabile~te anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat s i. nu poate fi mai mic de cat. in plasament familial cei ani sau.a .a la alin. pe baza certificatului de deces. 130 T prin ( 1) Ajutorul de deces se a ch i t a persoanei Lrid rept. (5). prin hotaral ( 6) Statutul s i.e r i t.r da . C.R. potrivit legii. a) angajator.u t. ( 8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din CTCE Piatra Neamt o 5 . ART. L i r copilul.i de interes national. E.i. r 2 pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. VI Casa Nationala de Pensii Publice ~i casele de pensii sectoriale ART.au pierBut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate. ART. reorganizare judiciara. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de teritoriale de pensii. M. R. in cazul decesului c) casa t.C.i t. IV s i. respectiv al unui membru de familie al acestuia. ( 7) CNPP este ao t i oria unic la Societatea r Come rc i.o i a La de pensii.E. fara a depa~i va rst.o i a La . la nivelul se achita la data decesului. in cazul decesului asiguratului prevazut la art.. in lipsa . N.e sau mandatarului t desemnat. 129 de: ( 1) Aj utorul de deces se achi t a in tjermen de 2 4 de ore de la solicitare alin. Protectiei Sociale. 128 in cazul in care. t denumit in continuare 1. respectiv de casele de pensii sectoriale. (1) se poate face prin orice mij loc de p. 126 ( 1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul unui m care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. (1) ( 3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. precum ~i copiii incapabili de munca. potrivit legii. angajatorul i~i suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. M. valoarea ca st. some ru Lu i . centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca. E.u sup rav i e t. curatorul sau.01 . Familiei s i. pan a la terminarea acestora. so t. ( 2) CNPP se a f l. E.singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces ~i care poate fi. '~ 2 Dovada p reva zu t. investite cu personalitate juridica.L. ajutorul asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei de deces se achita de casa teritorial~~ee pensii la care se afla in evidenta. cu personalitate juridica. t. M.a de 26 de ani. cerere. faliment sau prin orice alta modalitate pr-e vaz u t a de lege. general de prescriptie. ART. dizolvare. C. Recuperare Ca pa c i t. organ specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii. R. ( 4) Casa de pensii a municipiului Bu cu re st.o . N. la art. dupa caz.i copiii a f La t i. 6 alin. pe baza actelor justificative. in varsta de pan a la 1 8 I s i. N. ( 3) Sediul CNPP este in municipiul Bu cure s t. M. daca ~i.u l r b) copiii proprii. Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al I. lichidare judiciara. in sensul prezentei legi: Se considera a) s o t.u e publica t. ( 3) Aj utorul de deces cuveni t pentru un membru de jumatate din cuant prevazut la art.. 2 011 Pagina 26 . 33 alin. serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca. reorganizare. de catre aceasta. indiferent de varsta.u a care t. da ca incredintati spre cre~tere ~i educare familiei. (1) pct. calculat de la data decesului.i asigurate in sistemul public de pensii legi.ua a persoanelor t. pe baza contractu lui ( 2) in s i t.

iar cheltuielile curente ~i de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. Familiei ~i Protectiei Sociale. ca institutie cu personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. ( 4) Pr e sed i n t. ( 5) Membrii consiliului de a dm i. patronatelor.n Lu i. f unc t. familiei s i. pub Li CTCE Piatra Neamt o 5 .n s t ra t i.xe rc i t a r i L mandatului. Ministerului Apararii Nationale. ministrul administratiei ~i internelor ~i directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat. pr ot. familiei s i. care i. ART.ec e i.i. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. membrii t. sau a decesului ( 1 0) in cazul Ln ce t. a demisiei mandatului initial. pr ot. na t. de ministrul muncii.u i i Le me n t.ministru.e Le are rang de secretar de stat s i. 135 Atributiile.i pentru un mandat de 5 ani. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de f orrna i t adoptata in termen de 3 0 de zile de la data ca r i i. de ca t re ce-i.r t. ~esemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.au numit. t. dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului.c Ln L.e sunt reprezentanti i ai Guvernului. ( 5) pe 0 perioada de ani.i ministrul e. prezentei legi. 134 (1) elaboreaza statutul propriu. pr ot.: a pot fi r evooa t. institutiilor reprezentanti ai patronatelor. ART. 131 ( 3) Modul de organizare s i. f unc t. preeum ~i modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.e e xe rc i. care poate fi reinnoit.e modul de organizare s i. ai caselor de pensii sectoriale. la propunerea minist muncii. dupa caz. e) 4 reprezentanti ai pensionarilor.n s t ra t i. dintre care un p re aed i.a 0 f unc t. Pre~edintele CNPP este ~i pre~edinte al consiliului de administratie.t.i e i sociale. d) 5 reprezentanti ai sindicatelor. de pentru aceasta functie. b) 3 reprezentanti ai case lor de pensii sectoriale. (1) este metodologic de CNPP. de semna t.. respectiv desemnat.i i Le prevazute dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare pre~edintelui CNPP.e Le CNPP este numit prin decizie a primului.r i bu t. ~i a caselor de pensii sectoriale 133 Conducerea CNPP este asigurata de p re sed i.i ona re a CNPP.e consiliului de adrn i n i st. mandatului. a t.ec e i. 132 alin. la propunerea Ministerului Muncii.t i Le consiliului de admi n i st. ca structuri cu personalitate juridica ~i cu sediul in municipiul Bucure~ti. ( 9) Pe durata e. r ca urmare a revocarii. in limita unui procent de pana la 3 % aplicat a sup re ( 1) ( 3) Le pub Li. sociale t. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din I ns t. Pr e sed i n t.e s i.i.i e asimilata functiil~l5 de ¢emnitate a. Nationale. sunt ordonatori de credite pentru ( 3) Directorii caselor teritoriale de pensii tertiari bugetul asigurarilor sociale de stat.i ona t. sociale.e la t (1 ) ( 3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. ART. ( 6) Sunt reprezentative l~nivel national organizatiile patronale ~i sindicale care indeplinesc conditiile prevazute cle Legea 130/ 1996 privind contractul colectiv de mune republicata.rn.t i Le caselor teritoriale de pensii.i t.:Aistratie.i prevazute la art.Domeniul Pensiilor Publice. 137 organizarea sistemului public de pensii se SUpOl ( 1) Cheltuielile privind ~i functionarea din bugetul asigurarilor sociale de stat. respectiv desemnate alte persoane pan a la expirarea duratei ART. (1). care se a p roba prin ho t. desemnati de organizatiile patronale reprezentative 1 c) 5 nivel national. desemnati de conducatorii publice prevazute la art.n I.e s i. familiei s i.pa rar a i. p ro t e c t. familiei s i. 132 ( 1) Casele de pensii sectoriale se Ln f i i. 136 ( 1) Ministrul muncii. cu modificarile ~i ( 7) Membrii consiliului potrivit prevederilor numiti sau desemnati alin. p re sed i. pensionarilor.n t. organizarea ~i functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.a L comerciale t. ( 2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin.i poate delega a t.e s i.r i bu t. ra (2 ) cuprinde in mod obligatoriu a t. (7 se stabile~te prin hotarare a Guvernului.a re a Guvernului.e functioneaza i in mod legal in prezenta a cel put in 1 5 dintre membrii sai.n t.i.n ea za in subordinea t Ministerului Apa rar i i.a i i. 2 2 de membri. ( 2) Pr e sed i n t.i ona re a s oc i e t.i ona Le . este salarizat la nivelul p reva zu t.r i bu t.ec e i. fi numite. ART. de organizatiile sindicale reprezentative 1 nivel national. sociale. sindicatelor s i. ( 8) Consiliul de a dm i. consiliul de ad. SECPUNEA 1 Organizarea CNPP ART. t. compus 2 3 de persoane.01 . a ale pr e sed i. de credite pentru sectoriale sunt ordonatori ( 4) Directorii caselor de pensii tertiari asigurarilor sociale cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul de stat. ( 2) Ministrul muncii. t.r t i e . 2 011 Pagina 27 .

. f unc t. a tuturor contribuabililor la sistemul public de e) a s i qu ra ev i. CNPP indepline:.ti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. g) organizeaza cooperarea similare din alte tari. :. e) stabile:. conform dispozitiilor legale in vigoare.i recuperare socia Ie. pre cum :. in principal.) organizeaza activitatea privind stabilirea :.te. f) publica anual raportul de activitate.. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor bugetare. de lege.. k) ia ma su r i . urmatoarele atributii: :. d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale.n t i i.t i Le legii.te.. :. ART..icelelalte cheltuie aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. pre cum :. a drepturilor :.. pentru dezvoltarea :.iadministrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii. sociale la nivel m) asigura evidenta drepturilor :. t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu..ipentru asigurarea integritatii acestuia.t i Le legii. in corid i t...iplata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat. de cotiz :. in limita procentului prevazut (1) .icasele de pensi sectoriale indeplinesc.e privat. t) indepline:..e incasarea re veniturilor sociale de stat. potrivit indruma :.. ( 3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii e.... pre cum :. termenele stabilite prin decizie a pre:. b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea :. la alin. 0) controleaza activitatea de expertiza medicala :.i vireaza contributiile de asigurari sociale de contributii. sectorlale ART.. pre cum :.. Atributiile ale case lor teritoriale de pensii :. patrimoniului sistemului public de pensii.icontroleaza activitatea privind executarea creantelor dispozitiilor legale in vigoare. j) ia ma su r i . s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:. q) pregatirea :. a personalului domeniul sociale...i Administrarea Bazelor de Date.i controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale devcatre casele teritoriale de pensii. organizeaza. 139 in aplicarea prevederilor prezentei legi.01 . 1) a s i qu ra e v i.i alte tipuri a) colecteaza:.. ( 2) Cheltuielile privind organizarea s i.iadministrarea eficienta a c) iau ma sur i ...idezvolta relatii cu organisme este parte.de t a la n I'lational a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii. indruma :. in oo nd i t.. a capacitatii de munca.de t a la nivel national n CTCE Piatra Neamt o 5 . extinderea. in oo nd i t. h) colecteaza:..ielaborarea asigurarilor sociale de stat. prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.i vireaza contributiil~de asigurari sociale :. organizeaza. in cooperare cu casele de pensii sectoriale. cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri. 2 011 Pagina 28 .edintelui CNPP. in vederea coordonarii cu institutii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu pentru lucratorii de competenta.i protectia sistemelor automate de calcul :. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. SECTIUNEA a 2-a CNPP.ipentru asigurarea integritatii acestuia.i ale caselor de ~. inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase.ipunctajul pentru fiecare asigurat. d) iau ma sur i ...icontroleaza activitatea privind eXQcutarea creantelor bugetare. intretinerea:. casele teritoriale de pensii :. in conditiile legii. potrivit dispozitiilor legale i) u rrna st...i alte tipuri de contributii.cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.iobligatiilor de asigurari national.ide evidenta. pentru dezvoltarea :.. in conditiile legii. r) asigura introducerea.t i Le legii. urmatoarele atributii: a) indruma:.i perfectionarea profesionala din selectia. pe baza codului numeric stagiul n) certifica. modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii. in principal.. c) prezinta Guvernului :. potrivit dispozitiilor legale in vigoare.ia modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor :. migranti.dm i.ipartenerilor sociali rapoarte la modul de administra bugetului asigurarilor sociale de stat.te orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale. sociale de stat... potrivit dispozitiilor legale in vigoare.iobligatiilor de asigurari sociale. 138 in aplicarea prevederilor prezentei legi.. la care Romania p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari :..i ona rea caselor de pensii sectoriale se supc din bugetul de stat.iansamblul reglementarilor comunitare in limita competentelor prevazute similare in asigurarilor sociale din alte tari..

i perfectionarea profesionala selectia.. VI I Raspunderea "" Jurldlca ART. SECTIUNEA a Contraventii 2. modificarilor CTCE Piatra Neamt o 5 .ial case lor de pE sectoriale se realizeaza potrivit legii. ( 3) Realizarea a t. de de a si e) sociale.~ baza codului numeric personal.i recuperare a capacitatii de munca. de CNPP. a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare..ti in in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi.. ( 3) Cheltuielile curente :. contributiei de asigurari sociale. in limita competentelor de lege.iProtectiei Sociale...te potrivit prevederilor Codului penal.. N.ia criteriilor de incadrare de nerespectarea prevederilor art.ise pedepse:. m) organizeaza activitatea privind stabilirea :.. a domeniul asigurarilor sociale.i de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din carora functioneaza. teritoriale de pensii :. la care Romania este parte.36 privind baza de calcul a co nt r i bu t.. ART.bu i i Lo r ce revin caselor t teritoriale pensii. 31 in conditii deosebite d) nerespectarea metodologiei :. obligatiilor de asigurari sociale la nivel national. munca. E :.i ansamblul reglementarilor comunitare :.. 144 Constituie contraventie urmatoarele fapte: 7. k) a s i qu ra introducerea.ide evidenta. ( 2) Cheltuielile curente s i.iplata pentru fondurile de pensii administrate privat.bu i i Lo r ce revin caselor t de pensii sectoriale. 11. 0) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin ART. j) organizeaza pregatirea :.. g) certifica. civila. 140 ( 1) Realizarea a t.i p ro t.iInternelor :.idezvolta relatii cu similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari.r i. 142 Incalcarea prevederilor contraventionala sau penala. potrivit legii.bu i i Lo r ce revin CNPP. este supusa controlului Ministerului Muncii. declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale.a z i r comun i ca r i i. ( 2) Realizarea a t.. est supusa controlului CNPP.rnstl~utllior in subordinea CAP. nerespectarea prevederilor art. avand ca denaturarea evidentelor privind asiguratii.01 . 44 privind neplata s i. intretinerea:. potrivit legii.. prevederilc sociale stabilite potrivit c) nerespectarea cote lor de contributie de asigurari 27 alin. pe f) a s i qu ra ev i. 1. f) la plata g) intervenite nerespectarea prevederilor art. 1) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.. prezentei dupa caz. precum:. calculul ma j o ra r i Lo r Int. caselor teritoriale de pensii.de t a drepturilor n s i. b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare.r i. art..r i.icentrelor regionale de expertiza medicala ~ capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.iServiciului Roman de Informatii. prevazuta la art..pensii. 119 privind obligatia referitoare la conditiile de acordare a pensiei.. la termenele stabilite prin decizie stagiul de cotiz a pre:. bugetul de stat.i e i. h) controleaza activitatea de expertiza medicala :. SECPUNEA 1 Infractiuni ART.ipunctajul pentru fiecare asigurat. Ministerului Administratiei :.edintelui CNPP. (3) s i. 33. ART. prevazuta la art.e ct. 2 011 Pagina 29 . conform dispozitiilor legale in n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor reglementarilor legale in domeniu. dupa caz.a art..i. i) aplica prevederile conventiilor internationale de a s i qu ra r i. stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual :. sociale. prin bugetele . 141 ( 1) Salarizarea personalului CNPP. t potrivit legii. :. extinderea. este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale. legi atrage raspunderea materiala...a sistemelor de calcul :. Familiei :.

in corid i t.i un i Lo r prevazute la art. 2 011 Pagina 30 ..i L f un c t i. 144 s i. e timp de 3 luni consecutiv. ( 2) Dispozitiile prezentei Iegi. :. poate fi actualizat prin hotarare a Guvel ART. a ajutorului de dec calculul s i. in termen de 3 0 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.. 0 0 0 lei. 0) fapta persoanei de a nu transmite. se complete prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor..i evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale. 150 ( 1) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. n) neplata..i Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare.i i.iServiciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii. cu modificarile :.oa da de 3 luni&.. Ministerului Administratiei :.iServiciului Roman de Informatii.. timp de 3 luni consecutiv. precum:. ( 3) in so Lu t. aprobata cu modificari :. nationale.i 0) a) . sunt definitiv ART.i ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative :.on za in cadrul ea CNPP. reprezinta s procedura administrativa prealabila. VIII Jurisdictia asigurari~or sociale ART. 6 alin..iurmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile pUblice.e t ar i i.iunitatile sale subordonate.i L s i.. Ministerului Administratiei :. in conditiile stabilite de lege. p ro t e c t.q rar u sociale datorate de a s i qu ra t. functionarea:.t i Le legii.. b). in termen de 3 0 de zile de la comunicare.i cadrul Ministerului Apararii Nationale.ihotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii. la alin.a L care f unc t.. plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari neplata de ca t. b) 500 000 e) p) c) cu amerrda de la 5 o 0 0 lei la 1 0 000 lei. contributiei CAP. 145 • ( 1) Contraventiile prevazute la art.i structura Comisiei Centrale de Con t. resp. 149 ( 1) Dec.. ministrului apa ra r i i.iInternelor :.iServiciului Roman de Informatii adopta hotarari. in oo nd i t.i L s i.. comisiile de co nt.e st. ( 2) Procedura de examinare a deciziilor supuse con t. constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale ART.01 . IV. (1) ( 4) Deciziile de pensie necontestate in termenul p reva zu t. la Comisia Ce n t ra La Contestatii.r angajator. 147 Amenzile contraventionale. comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.. a oo nt r i bu t. la art. la lit.iInternelor :. se comRleteaza combaterea evaziunii fiscale.i e f de a si.. 1) refuzul de a pune la d i spoz i t i a organelor de control ale CNPP. la lit.i e i sociale. cele pTevazute la lit. referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor cu prevederile Legii nr. 145 :.iinterne lor :. p) fapta persoanei de a nu vira.. prin casele teritoriale de pensii.. ale pensii.i de organele de control ale caselor de pensii sectoriale... aplicate prevederilor art.<S)~secutiv. k). respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigutare. m) nerespectarea prevederilor art. la casele teritoriale pensii. ( 3) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. 145 se fac de ca t re organele de control ale CNPP. ( 2) Organizarea..h) i) acestuia.i ona rea co nt e s t a t i i Lo r . respectiv de casele de pens: sectoriale :. 144 se dupa cum u rrne a : az a) cu amerrda de la 5 0 0 lei la 1. A~. familiei s i. (1)..i Legea nr. a de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat.iInternelor :.i vederea recuperarii creantelor prin executare silita.. obligatorie. k) neachitarea de catre angajator. Ministerului Administratiei :. fara caracter jurisdictional. p reva zu t i. cu amenda de la 1 lei la 5 lei.i sociale de stat.idirectorului Serviciului Roman de Informatii. pre cum :. care examineaza :. ministrului administratiei :..~ctiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. Ministerului Administratiei :. 148 144-146 ( 1) Dispozitiile la contraventii prevazute la art. 241/2005 pentru prevenirea :. timp de 3 luni consecutiv.i 1 4 6 .. c). pentru 0 pe ri. t respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.iInternelor :. aplicarea s anc t.t i Le legii. ( 4) Termenul de so Lu t i oria re a co nt e s t a t i e i.i one az a in t. 161 alin.a i i . Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. 1 8 0 / 2 0 0 2.i completarile ulterioare.e st. la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta '~la asigurat. cu modificarile ulterioare. f). (1) pct. este de 4 5 de zile de la data inregistrari CTCE Piatra Neamt o 5 . de casele de pensii sectoriale pot fi contestate.i_ziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii s i. catre ANAF :. 146 Constatarea contraventiilor prevazute la art. ART. d) . :. j) sociale. cea prevazuta (1) (2 Nivelul amenzilor prevazut la alin.

157 oricaror organe procedurale in sau instante. t respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. referitoare la jurisdictia a s i qu ra r i Lo r sociale. speciale. 16 lit. dispuse in baza prezentei legi. ART. ART. d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii ~i ale care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.a incadrarea persoanelor in fostele grupe I ~i/ sau a 11. (1). socialed b) modul de stabilire a dobanzilor ~i penalitatilor de c) inregistrarea.i.01 . deosebite. (2) sunt definitive. ART. ale Legii nr. se completeazi cu dispozitiile Codului de p ro ce du ra c i v i La s i.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. ART. 153 Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul s i. (3) care nu au fost atacate instant j udeca t o re s t i in termenul prevazut la alin.ua a in care au fost emise t. de plata a pensiilor s i. tranzitorii 158 Perioadele de vechime in mun oa realizate in grupele I s i.I. numai in s i t.i e i.i i.a ri. ( 1) 151 Ho t. Dispozitii ART.a de mun oa pan a la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in cond i t. pre cum ~i hotararile tribunalelor.eComisiei ra Centrale de Con t.a ri. prevederilor art. de a si. legi. e) deciziile comisiilor medicale de contestatii ~i ale co~siilor centrale de expertiza medico.I. b) . contestatiile de executare j) alte drepturi sociale nascute in temeiul prezentei legi.a ri. alte documente legale. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. lor ra apel. ( 2) Adeverintele care a t.a i i . 2 011 Pagina 31 . cu exceptia celor realizate in activitatile care.a ri.I. a) ~i art.i i. a 11. i) impotriva masurilor silita. rE ( 2) Pentru perioadele prevazute la art.I. h) plangerile impotriva proceselor. sunt definitive ~i irevocabile. se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind de plata catre evidenta nominala a asiguratilor ~i a obligatiilor ( 1) CTCE Piatra Neamt o 5 . dupa caz.qu rar i. ~i obligatii de ART. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. ART. a altor drepturi de asigurari sociale. f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari social g) modul de stabilire s i. 30 alin.on . Ministerului Administratiei ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii se comunica persoanelor in cauza ~i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate. 150 alin. a Le Ministerului JAdministratiei s i. c). in vederea conform reducerii varstelor de pensionare. republicata. ( 2) Celelalte cereri se in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul sau sediul paratul. ART. carnetul sau cu alte a prevazute de lege. 159 17.e st. neatacate cu recurs in termen. 1 6 lit.e st.i conform legii. 156 Prevederile prezentei legi.a d munc a sunt valorificate. (3) pot fi atacate la judecatc competenta.verbale de eontraventie incheiate in baza prezentei legi. in termen de 5 de la adoptare. dovada stagi ul ui de coti zare. pana la intrarea in vigoare f i sa ma t r i co La sau a prezentei se face cu fi~a de pensie. sunt ca obiect cu scutite de CAP. ART.acesteia. ( 2) Ho t. 152 Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale ~i curti de apeI. pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. evidenta ~i certificarea sociale. se face cu carnetul de mun oa . 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca.e cu r t. dovada vechimii iJ ( 1) Pentru perioadele prevazute la art. 154 ( 1) Cererile indreptate impotriva case lor teritoriale de pensii sau impotriva case lor de pensii sectoriale se adreseaza in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul ori sediul reclamantul. 304/ 2004 privind organizarea judiciara. de depunere a co nt r i bu t. dovada vechimii in serviciu. pre cum ~i toate actele legatura drepturi sau obligatii de asigurari sociale. realizata pana la data d timpului util la pensie pentru agricultori ~i a duratei de asigurare. ( 3) Ho t. de asigurari sociale 1 aprilie 2 0 0 1. 155 ( 1) Impotriva face recurs la curtea de apel competen se poate ( 2) Ho t.i. cu modificarile ~i completarile ulterioare. sunt incadrate in cond i t. (3) Pentru perioadele prevazute la art. 150 alin.eprevazute ra la art.eprevazute ra la art. ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii privind deciziile pfnsie. 1 6 lit.

(4) se aplica pentru toate perioadele care consti tuie cotizare in sistemul public de pensii.30 septembrie d) 21. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. astfel: a) 2 5 .a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul. realizat anterior datei de 1 aprilie 2001. la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/ net. ART. t. dupa caz. data de 3 1 decembrie 1962 s i. pentru anul 1 9 9 9 h) 21 67 zile (1 7 3 36 ore) luna. 16 zile (1 6 9 . agricole cooperatiste.ua i Le in t. la lit. ( 5) Prevederile alin. 8 0 / 1 9 9 2 *) privinc pensiile ~i alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. in vigoare a Legii nr. inregistrate in carnetul de munca.bugetul asigurarilor sociala. b) august 1947. pr in care se face dc vechimii in munc a . 3 3 ore) pe luna. in con t. venitul asigur stipulat in contractul de asigurare la care s. ART. sunt scutite de orice fel de ~axe ~i comisioane. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie b) 24 5 zile 196 ore) pe luna. ( 3) Fac e x cep t i. nici nu sunt dovedite. 163 ( 1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de a s i qu ra r i. ( 6) Pentru persoanele prevazute la art.e de la prevederile alin. (1) de :3 0 de zile de la se solutioneaza in termen inregistrarii.oa da care constituie stagiu de cotizan in carnetul de munca sau in doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale. prin casele teritoriale de pensii. ordinii publice ~i nationale se face de casele de pensii sectoriale. rezulta. CNPP.1 ianuarie e) 21. in b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse data de 1 sept. in d. pentru anul 2 0 0 2 . salariul minim pe economie. (2). cu modificarile CTCE Piatra Neamt o 5 . 25 zile (1 7 0 ore) pe luna.i pentru 0 arium i t a pe ri. din perioada respectiva. 162 (1) in cazul in care in carnetul de munc a . pentru anul 1 9 9 8 g) 21 50 zile (1 7 2 ore) pe luna. in vigoare in perioada respectiva. l"entru anul 1 9 9 7 . 6 alin. politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemu administratiei penitenciare.01 . in s i t.ua a in care. f) 21 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. acestea functie de reformele monetare. indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnE de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale.a t. in sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii ori salarii pe zi. pe masura preluarii datelor dovedi toare prevazute la art. pentru anul 2 0 0 1 j) 21. (1). (1) pct. salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor dupa zilnice cu numa ru L mediu de ore pe luna.ua a in care. respectiv. din domeniul apararii nationale. pentru perioada 1 ianuarie 1978 1 martie 1 c) 23 6 zile 189 ore) pe luna. un n uma r de puncte mai mic de cat. pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. cu modifi completarile ulterioare. pentru perioada 1 octombrie 1990. la determinarea punctajului se ia in calcul. cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege. ( 1) 161 ~ Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege. a timpului util la pensie pentru agricultori ~i a stagiului de cotizare. 2 011 Pagina 32 . (2) Cererile prevazute la alin.i pentru perioade ulterioare datei de 3 1 vor fi denominate in doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate. ( 2) in s i t. de ore lu pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. dupa caz. cel p reva zu t. referitoare la zilele de sarbatoare legala.i drepturilor salariale din actele doveditoare. k) pentru anul 2 0 0 3 s i. pentru fiecare luna de stagiu de cotizare. 53/ 2003 Codul muncii. t. c) un Run0t pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse in prin val. pentru anul 2 0 0 0 i) 21 42 zile (1 7 1 36 ore) lU'na. respectiv cu numa ru L mediu pe luna din de perioadele respective. pentru care in carnetul de IT sunt inregistirate) drepturile salariale s i. dupa caz. sociale. c) care nu pot drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi.5 zile 204 ore) pe luna. pana la data Ln t ra r i i. ( 4) in s i t. data de 3 1 decembrie 1 9 6 2. ART.embrie 1 9 4 7 s i. pentru cadre Ie militare. ( 2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor un i t. ( 1) 160 sociale de stat. pentru perioada 1 martie 1990. la determinarea punctajului se utilizeaza salariul minim pe tara.i nua r e numa ru L mediu de zile s i . ( 2) Certificarea stagiului de cotizare. 159 alin. inclusiv celelalte drepturi. (3) s i. a declaratiei de asigurare sau a contractu lui de asigurar Certificarea stagiului de cotizare. necesare stabilirii drepturilor de pensie. se utilizeaza: realizat in perioadele anterioare a) un punct pe~tru fiecare luna de stagiu de cotizare datei de 1 septembrie 1 9 LI 7. ART. I lit. republicata. 159 alin. precum ~i pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zone Le necooperativizate. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuar pentru care. la determinarea punctajului mediu anual.i. realizat pan a la intrarea in vigoare a prezente legi. integrate in sist asigurarilor sociale de stat pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi. data de 1 sep>t:embrie 1 9 4 7 s i.

in conformitate cu modul de inscriere brute sau nete. 1. 1 6 lit. la calculul intervalul cuprins intre data 2001 s i. la determinarea punctajului salariul IT se utilizeaza pe economie. (1) lit. ianuarie 1991. in vigoare la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. sporul de vechime utilizat la stabili punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. 49 alin. realizate in inten cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentei legi. 57255 puncte. 15 ani. in vigoare a prezentei Le la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca ~i boli profesionale. 15 vechime in munca total a cuprinsa intre 7% pentru 0 o vechime in munc a t. conform legislatiei in vigoare. pe Lariqa salariile prevazute la alin.a La de peste 20 10% pentru de ani. septembrie 1 983. data Ln t r a r i i.i i Le prevazute la alin. potrivit legislatiei anteridare datei de 1 a 2001 au constituit vechime in mun oa u t i La la pensie. 4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1 9 9 2. 12% pentru 0 vechime in munc a t.ua t.1 aprilie 1992 perioada 1 b) ani. 1 1 8 / 1 9 9 0. ( 1) privind pensiile drepturi de asigurari Legea nr. republicat. 80/ 1992 drepturi de asigurari sociale ale~ ~i alte a fost abrogata prin art.a platit contributia de asigurari sociale. repu 8 0 / 1 992 *). modificarile ~i completarile ulterioare. brut sau net. se acestora CTCE Piatra Neamt o 5 . 49 alin. Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art.nsa intre 10 15 ani. 2 011 Pagina 33 . e).o t. (1) (2 La determinarea punctaj elor lunare. ART.i e realizate conform Legii nr. 164 ale pu d) la determi Pentru perioadele necontributive care. dupa data de 1 aprilie 1 9 9 2. punctajului lunar se utilizeaza indemnizatiilor de asigurari sociale. g) .01 . data Ln t r a r i i. d). 9% pentru 0 vechime in mun oa total a cupr i. 19/ 2000 privind sistemul pu de asigurari sociale. 49 alin. dupa caz. b). 49 alin. 4 9 alin. astfel: a) salariile brute. brute sau nete.a La de peste 20 de ani. data de 1 ianuarie 2006. 19/ 2000 de asigurari sociale. a in munc a . ( 3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munc a . avut in perioadele respective. pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie determinarea punctajelor dupa caz. lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului. (3) in care persoana a realizat s i. la determinarea punctajului lunar al persoanei s utilizeaza 1. 5 salarii minime pe economie. 49 alin. c) s i. ~i g) anterior datei de 1 aprilie 2 0 0 1. dupa caz. part baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare ~i care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati. de la data de 1 ianuarie 1991. in situati prevazute la art.ot. potri vi t prevederilor Decretuluilege nr.c) ( 2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art.but. (1) lit. pana la data de 1 iulie 1977. brut sau net. (1) a) . la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s. la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar. la calc punctajului lunar se utilizeaza: (1) a) cuantumul pensiei de invaliditate. 198 din Legea nr. (1) lit.ot. 80/ 1992 ~i alte a fost abrogata prin art. 49 lit. sau salariul de baza pe tara din perioadele respective. (1) lit. 15% pentru 0 vechime in munc a t.1 septembrie 1983 3% pentru 0 vechime in mun oa total a cup r i. ( 5) Pentru la art. (1) lunare. se vedere s i. din perioadele respecti ( 4) in s i t. la punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie. stagii de cotizare.a La cupr i risa intre 15 20 ani. sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. ( 3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este u rrnat. ( 7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. ( 3) Pentru perioadele de con t r i.nsa intre 5 1 0 ani. punctajul anual este 0. sporurile cu caracter permanent care. au f a cu t. 10 vechime in munca total a cuprinsa intre 5% pentru 0 20 ani. ( 1 ). vechime in munca total a cuprinsa intre 3% pentru 0 3 5 6% pentru 0 vechime in munca total a cuprinsa intre 5 1 0 ani. dupa caz.or uI a) perioada 1 martie 1970. realizate ( 6) Pentru perioadele prevazute la art. brut sau net. realizate ( 8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 salarii minime pe economie. b) salariile nete. b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. agricultorilor alte drepturi *) *) agricultorilor alte drepturi ( 4) punctajului ART. da oa acesta este mai mare de ca t. realizate intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 s i. in situatiile prevazute la art. 198 din Legea nr. de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 c) salariile brute. f). privind pensiile Legea nr. a prezentei Le intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 s i.~i completarile ulterioare.

1946 inclusiv. d) 21% pentru perioada 1 iulie 1 9 8 6 . anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. ART. persoanele ca ro r drepturi de pensie s. dupa data de 1 aprilie 2001 se ap l i ca s i. se utilizeaza venitul brut lunar realizat constituit. de asigurari (5) aferent punctajului mediu anual rezultat in u in situatia in care cuantumul pensiei sau aflat in plata.1 ianuarie 1978 b) 28% pentru perioada ~ianuarie 1978. completarile ulterioare.terea punctaj Prevederile alin.1 aprilie 1991 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1 9 9 1 . t. ( 1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru r cu 2 9. 166 La determinarea punctajelor lunare.e re a punctajului. (1) beneficiaza s i.urat activitati grupa a 11. se perioadele anterioare intrarii a utilizeaza solda bruta sau neta/ salariul brut sau net. dupa caz.( 4 ) este mai mic de ca t.1 iulie 1 9 8 6 ART. baza de calcul a contributiei individuale de asigurar~ sociale. dupa caz.ivaloarea pana 1'" K.icea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5 %.a a Guvernului n i..ia obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau.au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva. la determinarea prevazute la art..1 noiembrie 1990. determinat prin u rrna toarelor procente la punctaj ele lunare realizate in aceste perioade. pentru perioada cup r i. dupa caz. 7 8 / 2 0 0 5.au deschis in perioada 1 aprilie 2001 2 noiembrie 2008 inclus numai in s i t. s beneficiaza de 0 cre:. (1) se ap l i ca prin acordarea mediu anual rezultata :. i 95 se ap l i ca un indice de anual determinat legi.i/ au grupa a 11. in locuri incadrate in grupa 1 de munca.. beneficiaza de 0 c re st.tere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade. 1 lit.1 iulie 1 9 8 6 .i v i t a t. ac t. persoanelor inscrise la pensie anterior ART. CTCE Piatra Neamt o 5 . sociale.e rea punctaj elor anuale pr-e vaz u t a la alin.. g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992ianuarie 1999 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999. c re st. 6 alin. brute sau nete..Ln e un cuantum al pensiei perioa a).ua i Le in care.1 ianuarie 1978 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978.n sa intre 1 aprilie s i. astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967. 170 incepand cu data intrarii in vigoare a prezent persoanele inscrise la pensie ( 1) Pentru in corid t. 4/ 2005 privind recalcula pensiilor public. 100/ 2008 154/ 2009.e re a punctaj ul ui.. punctajului mediu anual s.1 ianuarie 1 -'9 7 3 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973. ap L'i ca r i i. a:.i e i..a de munca. mai mare..t i Le art. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. prevederilor alin. ART. (1) nu se aplica in si t ua t i a in care. aprobata prin Legea nr.1 februarie 1999 i) 17% pentru perioada de dupa 1999.a de munc a . nr. ~n declaratia de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. ( 2) Prevederile alin. pentru fiecare legi. cu mod i f i ca r i Le s i. la punctaj ul mediu din ca:.. ( 7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzatol anului 1949. 169 ( 1) Pensionarii sistemului public de pensii ale ca ro r drepturi de pensie au fost stabil potrivit Leq i s La t. care au de s f a su ra t. lege.1 ~aprilie 1992 .(5) Salariile medii :. astfel: a) 2 6% pentru perioada 1 iulie 1 9 7 7 . ART. dupa cum urmeaza: a) cu 5 0 % pent:cu perioadele in care au de s f a su ra t. d intrarii in vigoare a prezentei legi. 7 s i. 3 % corectie calculat ca raport in vigoare la acea data. pentru in vigoare legi.i minime pe economie. realizate in conditii deosebite de munca intrarii in vigoare a prezentei legi.. determinat urmatoarelor procente 1 punctajele lunare realizate in aceste perioade. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. 8 la intrarea in vigoare a prezentei ( 6) Pentru perioadele anterioare anului 1 9 3 8.. ( 2) Asiguratii care au contribuit Fondul pentru pensia suplimentara beneficia~ o c re st.i. a pentru completarea Legii nr. 168 o o 3 9.tigul salarial mediu brut realizat pe anul intre 4 3 .i potrivit legii. la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunza anului 1938 . (1) . b) cu 2 5 % pentru in locuri incadrate in B'erioadele in care au desfa:. activitati in locuri incadrate in grupa 1 :.a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii prevazuta de acte normative cu caracter special.n sa int:c 1939.. (4) diferentei dintre cre:. sunt prevazute in anexele nr.i pentru perioada cup r i. precum:. punctajelor lunare. se ob t. referitoare la majorarea punctajului pentru ( 6) Prevederile art. e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990.01 .e de u rq en t. 2 011 Pagina 34 . 100 lit. cel cuvenit s formulei de calcul prevazute de prin aplicarea mentine acest cuantum pana la data la care. la recalcularea pensiilc conformitate prevederile Or doria t. la determinarea punctajului mediu anual s. cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor :. conform legii. unui punct de pensie precedent :. aprobata cu prin Legea nr.. 167 (1) in cazul persoanelor pct.

la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile din perioadele respective. t. se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 177 ( 1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi.e necuvenit prin intermediul de pensii ~i al caselc casei respective. familiei s i. 1 din Legea 119/ 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. se vor solutiona CAP. sistemul apararii nationale.bu e i. prevazuti la alin. X Dispozitii ART.(1) ( 2) Prevederile alin. 6 alin. ( 1) pct. ordinii publice ~i sigurantei nationale ~i la sistemul de asigurari sociale de stat. 1) se realizeaza prin majorarea drepturilor sa La r i a l. 171 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1) sa nu conduca diminuarea venitului net al acestora. 174 Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi. se a p roba al ministrului muncii.r i. n uma ru Lu i. se iau in calcul 0 singura data.e veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de individuala prevazuta asigurari sociale.a i. se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul.un alt grad de invaliditate. ART. pensia urma~ cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi. al declaratiei individuale de asigurare. ART. 172 ( 1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 01. pensiile din sistemul public de pensii ~i drepturi de asigurari sociale. in care 0 persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale ~i pensii pentru agricultori.r angajator e sau. ART. p reva zu t i. (2) Aplicarea prevederilor alin. inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. dupa caz. sociale i sau p re st. prin casele teritoriale de pensii. pre cum modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor ~i obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP.a I Lo r de a s i qu ra r i. in cazul pensiilor de invaliditate stabilite anterioare. se aplica 0 singura data.i se recupereaza la beneficiari in termenul general de pr e scr i. ( 5) Debitele reprezentand co nt. ( 3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a con t. care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. la modificarea incadrarii intr. ART. perioadele in sistemul asigurarilor sociale de stat. 176 La data intrarii in vigoare legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia asigurari sociale. prevazuta de prezenta lege. la art. devin pensii in intelesul prezentei legi. ( 1) finale 179 Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. dupa vigoare a prezentei legi. la stabilirea considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective. 178 Cererile inregistrate ~i nesolutionate pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.p e de 3 t.i ani. sociale. 2 011 Pagina 35 . 175 Modelul declaratiei nominale de asigurare. recuperarea sume ( 2) in cazul p re st.i e i sociale se publica in Monitorul Partea I. I lit.01 .i i. de u rma s i. nu va d: sociale. de institutia prevazute la alin. pre cum ~i casele (2) . recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii caselor teritoriale ( 4) Sumele p La t. la inscrierea initiala la pensie ART. al contractului de asigurare sociala.i CTCE Piatra Neamt o 5 . contributia individuala de asigurari c) . de asigurari t. care pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei constituie titlu executoriu.i L de a s i qu ra r i. la alin. (1) se ap l i ca s i. pentru 0 pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare. ( 3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii ~i la sistemul ordinii publice ~i sigurantei nationale.i la majorarea drepturilor salariale ~i a veniturilor asigurate. s i. (1) se efectueaza de ca t. de pensii sectoriale ( 3) CNPP.i altele decat pensiile. ( 2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. p ro t e c t. cota de contributie de legislatia anterioara. cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale. astfel incat sociale suportata de a s i qu ra t. ART. suportata de~aSigUratii prevazuti venitul net al acestora.a L de a s i qu ra r i. ART. in care fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au la stabilirea punctajului. ( 2) Prevederile alin. t.i t. de a s i qu ra r i. aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia. sociale t. 173 ( 1) in cazul mod i f i ca r i i. legislatiei ART.r bu t. dupa caz.

de casele teritoriale de pensii ~i de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana li 3 %.i ca urmare a infractiuni savar~ite de beneficiar.i sociale. 189 sociale. de asigurari t. sustinatorului s. completarile ulterioare. republicata. ramase de nu se mai urmaresc.un Le pentru i care se p Iat. pan a zi a lunii in curs. ai case lor de pensii sectoriale ~i se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat. ART. ( 6) sociale mai CTCE Piatra Neamt o 5 . pan a la recuperarea integrala a ( 2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. ( 3) Sumele rezultate ca urmare a ap Li. se aplica cu dispozitiile prevederile Codului de procedura fiscala in materie. c). 181 ( 1) Debi tele proveni te din prestatii de asigurari sociale se recupereaza pEin executorii proprii ai CNPP. ( 2) La recuperarea debi telor in conformitate alin. conform acestei dupa data de 2 9 iulie 1 9 9 2 s i. se recupereaza de la acesta.i un i i. 8 0 / 1 9 9 2.a . 2 011 Pagina 36 . bugetul de stat. pentru luna precedenta. (1) pct. ART. 185 Stabilirea ~i plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continua de CNPP. ART. (4) se aplica s i. prevederilor alin. persoane fizice ~i juridice. care nu sunt legate a de stabilirea s i. r ama se nerecuperate de pe u rmz a s i qu ra t. 6 alin. ART. 187 (1) de pensii provenite din fostul sistem de as: in cazul di~ sistemul public aferent punctajelor medii anuale se suporta de la sociale al agricultorilor. ART. se aplica ~i in cazul pensiei de urma~. este proprietatea CNPP s i. se supo rt. pana la data Ln t ra r i i. I lit. ( 2) Ope ra t i. stabilita prin prezenta lege Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari pentru accidente de munca ~i boli aplica in mod corespunzator ~i contributiei de asigurari profesionale. (3) intrarii in vigoare a prezentei legi. nu se mai urmaresc. plus dobanzile aferente. cu exceptia celor pr eva zu t. cu mod i f i ca r i Le ~i legi. la art. de la data a plati sumelor necuvenite.i stabilite ante] ( 5) Prevederile alin. (2) Bazele asiguratii sistemului public de pensii 6 de date privind prevazuti la art. a ca r e i. datele ~i documente necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare. ( 3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi. dupa data de 1 aprilie 2 0 0 1. 182 Angajatorii. de plata pensiilor ~i a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP.qu rar i.mici de 1 0 lei nu se u rma re sc . in vi'goare a Legii nr. 184 ( 1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii.c ror ope ra t. daca decesul (4 P'Eevederile alin. ART.ua a pensiilor t.e sc tarife sau se percep comisioane. (1) pc t .i riut. pana la data de 1 aprilie 2001. sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale. 188 ( 1) La efectuarea or i.a produs ca urmare s i. ART.arrt. de asemenea. financiare. 190 Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza ~i este pUblica.r i. 191 ( 1) Expertizele dispuse de Ins t. prin hotarare a Guvernului. a sunt obligati caselor teritoriale de pensii ~i a caselor de pensii sectoriale. IV. asiguratii decedati.i Lo r p reva zu t i. 6 alin. t. dispozi tia CNPP.i la art. c auz a o sistemului de constituie de mun oa sau boala profesionala. Sumele r ama se nerecuperate de pe urma beneficiarilor dec eda t i nu se mai urmaresc. a fiecar an util realizat in cadrui fostelor unitati agricole cooperatiste. sociale. deceda ti. I 1it.e prin valorificarea.i un i. (1). a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate. ART. 180 ( 1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. n i ve acestora se stabilesc prin decizie a pre~edintelui CNPP. are caracter confidential. 186 Institutul CNPP ~i case lor sectoriale National de Statistica sa comunice de pensii ca~tigul salarial mediu brut. de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei punctajelor medii anuale obt. (3) a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale ~i au caracter c) confidenti ART. pre cum ~i a perioadelor de contributie realizate. aplicate asupra sumei totale ce face obiectul ope ra t. pre cum s i. ART.ca r i i. ART.bu i.e j udeca t o re s t i in litigiile Le de a si. pre cum s i.01 . ART. 183 in aplicarea prezentei legi. prin casele teritoriale de de casele de pensii sectoriale.a L de a s i qu ra r i. (1) se fac venit la bu asigurarilor sociale de stat. ( 7) Sumele cu titlu de con t. afere ( 2) Se supo rt. CNPP poate emite norme.a din fondurile sociale de asigurare accidente de munca ~i boli profesionale din bugetul asigurarilor stat. (1) pct. in s i t.

i s t.qur ar i. 1 9 2 ' "" ( 1) intre sistemul public de pensii s i. i p) Ho t. stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. Partea I.i al parchetelor nr. n) Ordonant a de urq en t. 509 din 1 3 iunie 200 6. (2) 1) art. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. completarile ulterioare. 1 9 7 din 1 4 langa acestea. 748 din 1 4 octombrie 2 0 0 2.itul anului 2010. ( 2) Perioadele asimilate stagiului alin. art.e i . cu mod f i ca r i Le s i. 195 Anexele nr.i completarile ulterioare.. 135 care intra in vigoare la zile de la data publicarii i 3 Oficial al Roma ni. 96/ 2006 privind Statutul de put. 1 9 6 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr.i. e) Legea nr. 345 din 2 5 mai 2 i) art. publicata in Ho n i t-oruL Oficial al Roma ni. republicata in Monitorul al Roma ni. 20 din Legea nr. in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta. Partea I. intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012. 775 din 1 9 noierr 2 0 0 8. d) Or donant a de u rq en t. (2) din Legea nr. nr. 119 din 7 februarie 200 5.e.. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.e i . 4352 s i. va elabora :. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. 7 de 1 cu exceptia art.ar i.(6) .i completarile ulterioare.e i. n Partea I. de cotizare. 68"2-68"4 de pe personalului auxiliar specialitate al instantelor judecatore:. 1 7 9 / 2 0 (i) 4 p.ar i i. nr. completarile i ulterioare. nr.qur ar i. s i. Partea I. 485 din 3 1 mai 2 cu modificarile :. respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu.i Lo r . 4 / 2 0 0 5 privind recalcularea pensiilor din sistemul public. 81 s i. cu mod f i ca r i Le ulterioare. 1 2 8 / 1 997 privind Statutul k) art. nr. vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de sociale neintegrate sistemului public se iau in calcul. a t. (2 s i.ti :. art. 49 g). Partea I. 1 3 2. 2 6 3 / 2 0 0 8 privind sistemul de pensii s i. 7 8 / 2 0 0 5.. un proiect de lege privind pensiile ART. :. (2). 550 / 2 004 privind efectuarea operatiunilor de evaluar vederea recalcularii pensiilor din sistemul public. 68"1 alin.a a Guvernului nr. nr. 1. s i.e. functionarea Curtii de Conturi. sistemele proprii de a s i. nr.. 130 din Legea nr. n Partea I. 481 din 1 8 iulie 2 007 . aprobata cu comp prin Legea nr. n Partea I. s i..a a 36/ 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic :. 1 2 . 9 6 din Legea nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. ( 2) Prevederile art. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 164/ 2001 privind pensiile militare de stat. nr. 4951 din Legea nr. ART.. sisteme. 102 alin. Partea I.i Lo r s i. comp Le t. nr. 1. nr. 9.vi.i art.e. 16 alin.e i . alte drepturi de a s i. al senator republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 158 din 1 6 iulie 199 didactic. aprobata cu mod i f i ca r i. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. cu rnod i f-s-ca i Le s i. 567/ 2( f) art. 94/1992 privind j) art. Partea I. e xper t. modificarile :. 5 4 din Legea nr. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i.e i .8 fac parte integranta din prezenta ART. ART. art.es t.i va inainta Parlamentului pana la sfar:. :.ar a r ea Guvernului nr.. 441 din 2 3 iunie 200 Romaniei.i de urma:. n Partea I. nr.e.e i . publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.± completarile ulterioare. cu mod i f i ca r i Le s i. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. care constituie s i. 747 7. art. prevazute la art. prin Legea n i 5 9 5 / 2 0 0 3. completarile r ulterioare.e i . optional. Par-tea I. 7/2 006 privind statutul f urict i c parlamentar. 0) Legea nr. in de pensii.i i. alte drepturi de a s i. 1 9 4 Guvernul Rome ni.i completarile ulterioare.( 2) in vederea p r eqa t i r i i. in conformitate cu CTCE Piatra Neamt o 5 . ~ ART. 2 011 Pagina 37 . Partea I. 29 Partea I. 49 alin. de invaliditate :. art. m) Legea nr. sc agricultorilor. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. 68. 1.i Lo r specializati in a s i.. nr. 51 alin. 80. soci po Li t. publicata in Monitorul Oficial modificarile ulterioare. specialE publicata in Monitorul Oficial al Roma i.r i. 9 5 / 2 008 personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania..e i . Partea 1. Partea I.. sociale neintegrat acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare.qur ar i.qur ar i. Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica.i. 1 9 3 ( 1) Prezenta lege intra in vigoare la data ianuarie 2011. nr. nr. cu mod i f i ca r i Le :. republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. (3) s i. b) Legea nr.. sociale... republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. nr. 282 din 2 9 aprilie 2009. alte drepturi de asiguri sociale.i 52 din Legea privind Statutul Corpului diplomatic c) art. decembrie 2 0 0 4. h) art. 169 alin.1 5. 127 alin. din Legea nr. (4) s i. 304 din 1 8 aprilie 2008.a t. 376 din 2 iuni~ 2 0 0 3.e.i. 140 din 1 aprilie 200 modificarile :.i cele ale alZt. 763 din 1 2 noiembrie 2 008 .i consular.. precum :. 1 9 4 ( 1 ). 226/ 2006 privind incadrarea unor locuri de mun oa in cond i t. g) art.i.01 ..rid pensiile de stat s i. lit.i. Partea I. 2 2 3 / 2 007 privind Statutul personalului aer navigant profesioJist din aviatia civila din Romania.

nr.oara urmatoarele activitati 1... cu mod i f i ca r i Le s i. completarile ulterioare. a minereurilor: docheri.ipulverulente.Lt.a rea Guvernului ra nr. ale art. de 75 Parlamentul Romaniei. art. I.01 . aerocluburi.iconsular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta. carbunilor s i. b) avioane turborea~toare sau turbopropulsoare. manipularea materiilor toxice :.igradatilor voluntari. Nr.utelor. a produselor chimice b) portuare.. e) aeronave prototipuri la incercare in zbor. 76 alin. publicata in Monitorul Roma n i. 3 Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi. b) avioane clasice de transport pu b li. 263 ~ 16 decembrie 2010.mecanizatori. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. ANEXA 1 cuprinzand personalul carui locuri de munca din se LISTA aviatia civila ale in conditii speciale 1..utism la bordul aeronavei din care se d) executa salturi cu para:. 2 011 Pagina 38 . i Partea I.icontrolul tehnic in zbor al aeronavelor 6 in cursuri :. nr . conditiile ( 1) din art. (3) nr. pe: a) avioane clasice. 2. 8 0 / 1 995 privind statutul cadre lor militare. antrenament sau salturi speciale. :.e . I.ti. 868 din 2 4 octombrie 200 6.e. 459 din 2 1 mai 2 0 0 4 .uta. r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art.. 8. 21 art. mineri de suprafata :. din 1 octombrie 2 0 0 4. cu mod i f i ca r i Le s i. d) elicoptere s i.e.utism. de bord ANEXA 2 cuprinzand speciale. instructori in s co Li . PRE$EDINTELE CAMEREI ROBERTA ALMA PRE$EDINTELE MIRCEA. procentele de majorare de serviciu a membrilor personalului diplomatic :. 751/ 2004 privind criteriile s i. 1 s i...iaerocluburi de zbor fara motor 7 profesionist care: a) aeronava in procesul de instructie. mun i t.i Partea . s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art.principiile Legii nr. i Partea I.i Partea .DAN Bucure:. privind statutul soldatilor :. cu mod i f i ca r i Le s i. in locurile care se LISTA in conditii de munc a incadrate desfa:. q) Ho t. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. de serie 4 Personal navigant de control in zbor 5 tehnic executa receptia :... avioane uEilitare. Echipaje de in zbor a aeronavelor. 77 Cdnstitutia alin.. Ln so t. pulberi s i.) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. b) executa salturi din turnul de para:.o r i. in s i. ulte :. cursuri s i. r: Romaniei.. 19 alin.e . nr. conducatori de utilaje CTCE Piatra Neamt o 5 .oara activitatea de instructor de para:.. 1 1 alin.. lege a fost prevederilor adoptata art.iartificieri. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive. conducatori manipularea materiilor explozive: docheri. Aceasta cu respectarea republicata.. publicata al Roma n i. 155 din 2 0 iulie 1 9 9 5.c r c) avioane clasice in misiun~sanitare sau de specialitate. a) de utilaje portuare. Personal navigant pe: a) avioane turboreactoare turbopropulsoare de transport. executa salturi pentru receptia para:. nr. docheri.i L pent] urmatoarele operatii: docherimecanizatori.ipetrochimice. 1 9 / 2 0 0 0. c) desfa:. 24 din Legea nr.. 2.

pulberilor fara fum.o .c) fabricarea. pulberilor negre.dezvoltare nuclear. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. f) asanarea terenurilor s i. 100% in subteran desfa~oara 7 Activitatea desfa~urata de siguranta circulatiei. transportul nitroglicerinei. Activitatile desfa~urate in subteran in cadrul metroului pentru: a) mecanic de locomotiva ~i rama electrica de metrou. ~i intretinere la mori cu capacitate mai mare de 7 . 2.i. e) asamblarea ~i dezasamblarea focoaselor. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori. explozivilor. d) fabricarea munitiilor ~i a elementelor de munitii.e rverrt i . galeriile aferente. 1 9. Activitatea desfa~urata personalul de pe platforme marine 12 . mine.mecanizatori 8 portuara desfa~urata Activitatea desfa~urata de personalul navigant din unitatile de transport maritim ~i 9 fluvial. i probe de productie ~i reparatii capitale la sonde. 17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre ~i fibre de sticla 18 Activitatea desfa~urata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui: a) cocserie: ma s i ria de s ar j a re . activitatea de ope ra t i i. 000 t 15.01 . h) delaborarea mun i t i i Lo r s i. s t i. brichetarea s i. malaxarea. care lucreaza in sala de pe navele maritime ~i fluviale cu capacitate de peste 600 CP 10 Lucrari permanente la suprapresiune: scafandri ~i chesonieri 11 .u i Lo r pentru r repararea coloanelor la sonde. c) Activitatea de revizie. de galerii. d) operatia de gudronare a lingotierelor. funiculari~ti. precum All ~i fabricarea nitrocelulozelor ~i a celuloidului in acelea~i unitati de productie a . a elementelor pirotehnice Lnc arca te cu explozive sau incendiare. transportul cocsului la stins. distilarea gudroanelor. locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere. g) ope ra t i i.i i . cu adaric i. pre cum s i. cariere prin tuneluri ~i galerii 4 Activitatea desfa~urata in subteran: lucrari de constructii. instalatii radiologice ~i alte instalatii 3 Activitatea desfa~urata in subteran la de tuneluri. dozarea. care se 6. 2 011 Pagina 39 . CTCE Piatra Neamt o 5 . c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produse: petroliere. unitati de cercetare. cu e xc ep t. a apelor de mun i t.demontarea turlelor petroliere. manipularea. produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor. e t.mai mari de 8 m 5. exploatare ~i reparatie de la metrou. a de~eurilor crude ~i a antracitul dozarea acestor componente. a produselor pirotehnice. incarcate ~i a elementelor a explozivilor s i. scoaterea u s i Lo r . drumuri. precum ~i locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici. conducatori de tractoare articulate forestiere. pre cum ~i de centrale electrice subterane. preluand priza din cuptorul de topire ~i din teava de sticla greu f uz i b i. unitati de tratare ~i de~eurilor radioactive. intretinere ~i r epa ra t.i L de tuneluri. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici ~i de sudura: a) mac i na rea .a turlelor rabatabile 14.an rea u s i l. de produse de s i. stingerea ~i sortarea cocsului. c) prepararea smoalei.orno t o r ajutor ~i mecanic instructor functia de mecanic Activitatea de exploatare de docheri ~i de docheri.s f-e sura t a la forajul sondelor de titei s i. a se zarea s i.La automate. Activitatea din locurile de mun oa incadrate in radiologic III s i.i. ferate. de ca i.c r La b) Alimentarea mariua La a cuptoarelor de topit c) Cuptoarele pentru topirea sticlei. pirotehnice. precum s i.~ explozivilor. b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs. la care angajatii vin in contact direct cu ace~tia. amI: ~i incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate ~i fabricate.mi. sa r Ln ca Lz i rea bateriilor s i. speciale pentru timpu efectiv lucrat la sorida r montarea. din centrale nuclearoelectrice. b) calcinarea cocsului de petrol ~i a antracitului. b) mecanic ajutor de locomotiva ~i rama electrica de metrou. a electrografitului. unitati de fabricare a combustibilului nuclear.c La la ma~ini ~i prese. corhanitori. semicocs. combustie subterana. detubari sonde ~i saparea pu t. sortatori 13 Activitatea de. de distrugere a munitiilor de munitii' incarcate. mecanic instructor. colectoarelor de gaze platformele de pe bateriile de cocs s i. presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor. ~uruburilor portamorsa ~i a in cazul in care elementele componente sunt incarcate. tractori~ti. a pulberilor. semiautomate 16 a) Prelucrarea topiturii de s t. care indepline~te de locomotiva ~i au t. gaze: Ln t. industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura opera ti i e xe c i complet nemecanizat teava.

urata de personalul din activitatea de aglomerare: a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la ma:.:. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare ada nc i r d) incalzirea. topirea minereurilor. c) electroliza aluminiului. b) Lnc arca rea materiei prime in corfe la furnalele vechi opera tie ce se sub silozuri. in cuptoare electrice. presarea :... topirea sau a concentrate lor de plumb.iincalzirea bandajelor :. precum :.z e a taglelor i. inclusiv captarea gazelor. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.. zincului :.i adanci macarale Tiegler. cu ra t.ina de aglomerare.. la cald.i topirea minereurilor sau a CTCE Piatra Neamt o 5 ...i refularea la cald. activitatea de cianurare a minereurilor a minereurilor electroliza cuprului :. rafinarea. re flotare.. desulfurarea s i. prajirea :.i turnarea f) afinarea aurului s i. b) incarcarea:. fil trare 2 1. e) praj irea..iaglomerarea minereului de cupru. :..r in cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli. mac i na rea . auroargentifere... g) fabricarea pulberii de aluminiu. cazanelor din centralele electrice.i al pachetelor manual. man ua La .. aglomerarea.ia materialelor e) praj irea. recoacerea. turnarea s i.i ale niplurilor. 22 Activitatea desfa:. inclusiv ajustajul..urata de personalul de la furnale: a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi ce se executa sub silozuri.urata de personalul care lucreaza la: uscarea.. p ra j irea.urata din activitatea la cald: de laminare a) incalzirea metalului laminarii.. activitatea prestata la creuzetul furnalelor.i ona t. precum:. d) a zgurilor :. Activitatea desfa:.. pre cum :. cu ciocane s i.ia discurilor pentru rotile de material rulant..idistilarea minereurilor cinabrifere. granularea cuprului. metalelor neferoase.. precum:.. reintroducerea in flux a :.a aglomeratului. h) fabricarea feroaliajului :. precum :. in convertizoare.e mai sus.no Lz i.urata de personalul din otelarii: a) incarcarea cuptoarelor..ia taglelor. topirea minereurilor. e) recuperarea produselor ca rbunoa se r f) prelucrari mecanice pe ma:. pre cum :. neferoase sau materiale refolosibile neferoase. transport f) de la cuptor la linia de laminare. laminarea. 28 Activitatea desfa:.i de forjare continua la cald.01 . a materialelor refolosibile neferoase..ide incarcare a materialelor incarcarea furnalelor...a 27 Ac t. instalatiile cu b) mercur auroargentifere. c) mac i na rea ..iturnarea metalelor neferoase.. care au capacitatea de cel put in 5 t pe sa r j a : b) turnarea otelului prin procedeul continuu :. pre cum s i..arjarea.ia siliciului metalic.e L.. 20 Prepararea de minereuri: mao i ria . inclusiv instalatii de retopire sub zgura :.i repararea cuptoarelor industriale.. de reparare a z i da r i e i .itratament termic in vid. a argintului.i.ielaborarea otelului in cuptoare.ifabricarea industriala a pulberilor de cupru.. a zgurilor s i. b) executarea la cald.. mac i na rea .r a gropii e de turnare.. prajirea. prese de peste 2 26 kg/ f o r t. prerafinarea. g) ciocane pneumatice a lingourilor :.d) coacerea. grafi tarea s i.arjarea. aglomerarea. 24 Activitatea din turnatoriile de o t.i in lingouri la uzinele siderurgice. convertizarea :. pre cum s i. refolosibile neferoase.. e xpe d i t.ini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati :. d cuptoare la caja. utilajelor de turnare. aglomerarea. transportul platinelor :.amotori: a) zidirea:. 29 Activitatea desfa:. epurarea gazelor de furnal. la utilajele me n t. expandarea zgurii.ilaminatelor.icositorului: a) mac i na r ea . 2 011 Pagina 40 ..i v i t....arjei neaglomerate retur..e Lu i : Lu d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. evacuarea o t.a i Le efectuate t de zidari. cu productie industriala care se executa :. cuptoarele extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. prerafinarea. de la scoaterea otelului din c) I nc a l. e) extragerea cald pentru laminare din cuptoare din a otelului sau a taglelor cu propulsie. impregnarea electrozilor. ale blocurilor de furnal.. s i. convertizarea :. topirea concentrate lor convertizarea.i a altor asemenea utilaje.a rea de la furnal. d) prajirea :. Activitatea desfa:. manual al taglelor lingourilor :. aglomerarea. c) p reqa t i.icuratarea cu flacara a lingourilor. p re i. precum :. bramelor :.ipurificarea mercurului in proces continuu. de tabla. a) de prel ucrare distilarea :. :..urata de personalul care lucreaza la productia :.i macaralele propulsie. b) instalatia de dozare :.. rafinarea. 2 3.. a cpe ra t i i Lo r de zidire s i. toare a de aer.ioperatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala 25 Activitatea desfa:.i epurarea gazelor de furnal.. prerafinarea. taierea.iprelucrarea plumbului. indiferent de tipul de ca ram i da refractara utilizata activitate permanenta.

ambalarea. cu modificarile :.. tevilor s i.' I I I I CTCE Piatra Neamt o 5 . fabricarea 51 pe baza de azbest toate operatiile ANEXA 3 UNITA TILE care au avizul pentru indeplinirea procedurilor :. 2 011 Pagina 41 .idepoziteaza 36 Activitatea desfa:.i n subs t ant.ia policlorurii de vinil Activitatea de fabricare a clorurii de vinil 45 Activitatea de fabricare a pesticidelor 46 Fabricarea :. color: Black.a rea canale lor subterane care corrt. 31 . / ora... elaborarea aliajului plumb..icriteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb. inclusiv cupelarea. emailare total a a pieselor care g) acoperiri metal ice in metal topit...urata de personalul care lucreaza la fabricarea :.i a agentilor 49 desfa:.cadmiu... pudraEe a pieselor din fonUi f) ope ra t i i. forare.. Guvernului ra nr.iambalarea negru: de fum 35 Activitatea de fabricare siFltetice a diamantelor lS:are fabrica.a t. c) metalurgia zincului.itetraclorurii de carbon ~_ prepararea 40 Activitatea de s f a surat. impu:.family: Courier Codul style=" font. turnarea de piese din aceste aliaje in PEO fabricatie industriala: topirea. 0 2 5 / 2 0 0 3 privind metodologia :. a electrocorindonului finisarea pietrelor de polizo b) 32 Activitatea de perforare. rafinarea plumbului.ura~ in instalatii de fabricatie a benzenului :. color: Black.urata in instalatiile de schimb izotopic s i. b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb s i. profilelor in industria metalurgica. tratament termic s i.e foarte periculoase sau cancerigen din unitatile industriei chimice :..size: 8 pt. Cura t. b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma.a t..icriteriilor de incadrare in conditii speciale..iambalarea benzidinei 48 Fabricarea hidrobenzenului de vulcanizare manuala a antioxidantilor.urata de personalul care lucreaza in leprozerii 50 :.viscoza.iutilizarea industriala de alfa :. in cazul in care s u f e ra aceasta opera tie de pa se st e 2 0 m& # 2 5 3 . unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc s i... " > < pre style=" word. Activitatea de tratare :.a r i i. " > Nr. New.a in I ns t.. Fabricarea acrilonitrilului s i. de distilare a apei grele. in aceea:.01 . de Lric a Lz i r-e . utilizarea in industrie acrilonitrilului 3 8.urata in instalatiile 43 de electroliza pentru producerea clorului Activitatea aesfa:.irafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului.i acoperire prin urmatoarele: 30 a metalelor a) metalizarea cu nichel.. " > crt. font. c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal.wrap: * Font 8 * style=" font.carbonil. autobasculante mai mari de Activitatea de sablaj uscat cu nisip. INr.i L de La zincare a tablelor. Aviz nr.care:.. e) I ns t.i d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla benzilor de otel.urata in instalatiile 44 :.ipetrochimice 39 Activitatea desfa:. 1. style=" font.. mixturilor asfaltice 41 Fabricarea fenolului 42 de fabricare a oxidului de etilena Activitatea desfa:.. / Pozitia 8 pt.. in conformitate cu prevederile Ho t...ibetanaftilimina 47 Fabricarea :.i instalatie. cu exceptia instalatiilor ermetizate 33 34 Activitatea desfa:. elaborarea :. a a~r"ivatilor cianici.i a bitum La fabricarea. Fabricarea abrazivelor din cuart procesului de a) toate fabricatie.concentrate lor de plumb.family: Courier I New.. vehiculeaza :.iprelucrarea placilor de m Fabricarea ferodourilor toate operatiile. Granularea carburii de siliciu.i completarile ulterioare obtinut * T* break.. font. :.size: registrul font..word. a ape lor rezid cu hidrogen sulfurat in cazul in care se de af a soa r 3 7. d) personalul care lucreaza din fabricile e) cu plumb de celofibra.size: I 8 pt. de epurare hidrogen sulfurat. a acceleratorilor :.i transport al materialului derocat in cariere.family: Courier New.

8 pt. ISocietatea IPet rom Isucursala IMoine~ti 11 3 I Nationala S. I color: Black. 113 color: Black.2005. loc IPet rom 37. 40. family: Courier New. size: size: 8 pt. Isucursala Arpechim.01 . New. I color: Black. New. family: Courier New. Black. font- family: Courier New. I I I loc font. " > I IPet rom 140/6. A. 8 pt. font.size: 8 pt. I " >I " >I 2 . Black. 2 011 Pagina 42 .052005. color: Black. A. " >I 3 . " > I 168/8 .size: 8 pt.A style=" fonlBucure~ti style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" style=" fontfont- family: I Courier New. 07. 0 5 . 2004 I " >I 1 . font- I size: 8 pt. " style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 8 pt. style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. color: I I " >I " >I I data I din locurilor de mun oa lis Black. I 2004 style=" fontPetrolului style=" fontBucure~ti style=" fontlocalitatea P'i style=" fontcolor: Black.size: 8 pt. " >1 5 ISocietatea 139/6.size: 8 pt. I Ilocalitatea 113 I Targovi~tE style=" fontPetrol ul ui.07. I Isucursala Ilocalitatea 18. color: color: color: Black.size: 8 pt. New. Black. I Courier New. New. 2005 I I Pet rom Moin I I style=" Petrolului font- family: I Courier New. I " >I " >I " >I 4 . New.. font- I size: 8 pt. 2005 139. 05 . ISocieta tea I Nationala CTCE Piatra Neamt o 5 . 8 pt. A. color: Black. 11 9 o 8 7 5 6 family: Courier New. IJO 4 /52 / 1998 New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. " > I IVidele 167/8.L 11 0 1 2 2 4 2 0 4 12 8 / 1 5 . Petromar Constanta 9. " > I I1 / 2 5 . 2005 font. color: Black. 07 . IR14 7 8 7 5 5 9 IJO 8 / 9 8 2 / 2 0 0 2 family: Courier New. Pet rom loc Vide I Courier New.family: style=" style=" fontfontfamily: family: I I Courier Courier Courier New.Societatea/ Localitatea style=" font. New. 02 . " > I IJl 5 / 4 2 6 / 1 9 9 9 I3 3 / 3 . color: Black. ~olor: Black. 200 5.07 . Pet rom I I loc Targ I family: Courier 110072411 I font. color: IJI 3/ 2 8 1 0 / 1 997 font. 8 pt. font. ISocietatea I I I I Nationala I family: I family: I family: Courier Courier Courier New.size: 8 pt. A. I " >I 7 . ISocietatea I I Nationala I S. ISoeietatea ~IPetrom I I family: Courier New.size: 8 pt. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19691198 family: Courier I size: size: size: 8 pt. comertului color: Black. Black. I color: Black. I color: Black. fontfontfont- family: Courier I~ family: Courier I family: Courier 13746480 family: Courier family: I size: size: size: 8 pt. IJ34 / 522 / 1 997 New. Black. A. ISocieta IPet rom Isucursala tea I Nationala S.size: 8 pt. 8 pt. color: Black. color: color: color: Black.e s t. fontfontfont- fiscal size: 8 pt. > 1----11----------------+-------+-------+--------+---- I size: 8 pt. 05. Black. style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. fontsize: 8 pt. I loc I font. 2005 color: Nationala S. style=" fontSemi fabricate style=" fontstyle=" font- family: family: Courier New. New. I " >I " >I " >I 6 . New. " > I 14 7 / 1 . New. 11 E style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" Constanta. New. I I I font. font. " > S. 8 pt. 8 pt. font. " > I t. font.size: 8 pt. 8 pt. " > I Isucursala 166/8. New.2 00 5.size: 8 pt. 36 I 17 . color: color: color: Black. size: size: size: 8 pt.size: 8 pt.

. " > I 12 . 43369 IJ35 / 3 3 / 1 9 9 8 Courier New.size: 8 pt.07 . ISocietatea Ilocalitatea 5.01 . A. I I I loc family: Courier 196912001 family: Courier I font. New. I 14 Black. family: .11 . ISocietatea Comerciala Romplumb S. IJO 4 / 5 1 / 1 9 9 8 New. style=" Ampelum style=" fontS.size: 8 pt..size: 8 pt. Courier size: font. Black.2 004 I 11 Comerciala Targu Jiu 27 1 6. 2 011 Pagina 43 . New. font. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 110241960 family: Courier I size: size: size: 8 pt.size: IJ1 8/ 4 9/1 font.size: 8 pt. ~ I I Pet rom de Barcau I I style=" font. ISocietatea IPet rom Black.. A. font- Courier New. " > 1----1I----------. 004 A. color: Black. A. 2004 I Comerciala S.size: 8 pt.. 0 7 font. color: IJ1 3 / 2 0 5 3 / 2 0 0 1 15 font. A. font. " > I Ilocalitatea Baia Mare 13/12 . " > I 154/4 . ISocietatea IPetroliere 004 111 Black. color: Black. IJO 1 / 2 7 / 1 9 9 1 New. 2085 I Mc I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. font.size: 8 pt. 1 1 . Black. I I I loc Supl font. New. color: IJ1 3 / 6 3 2 2 / 2 0 0 4 font. 6020764 Courier New. I fontfont- size: size: 8 pt. ">1 1 4 .2 >1 IS. 21. color: I / Black. ISocietatea Ilocalitatea 17. I font- size: 8 pt. " > I 150/1 . ISocietatea IMarin 11 1 Black. Courier New. .07 . " >I " >I IPet rom Isucursala ITimi~oara 3 I S.family: Courier New. 991 8 pt. New. I Black. " > I 16 / 1 2 . A.size: 8 pt. R2 1 6 :2 0' 1 7 family: C0urier New. 1 1 . font.a nt. style=" Service style=" font- family: I Courier New. Lee.2004 I ">1 " >I 1 5 . font- size: I font- style=" fontcolor: Black. style=" font. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- family: Courier R1 7 7 2 8 4 0 family: Courier I font. I Comerciala Zlatna 26 CTCE Piatra Neamt o 5 ..size: 8 pt.size: 8 pt. " >I Isucursala ISuplacu 2005 113 I Nationala S. " 1 2 . " > I IJO 5 / 1 2 3 / 1 9 9 ~ I7 2 / 1 4 . color: Black.fL. color: color: color: Black.family: font- Courier New. I Black.size: 8 pt.12. 8 pt. New. color: IJ1 3 / 1 7 5 5 / 1 9 95 17 New. " > I /12 . color: Black. family: A. font.a La .size: 8 pt. 19/3.family: Courier New.family: Con s t.family: Courier size: 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: I family: family: 1101 family: Courier Courier New. " >I 1 3 . color: Black. font- size: 8 pt. style=" Petrol style=" Constanta style=" fontfontfont- family: I family: IR74 family: Courier Courier 7 1 838 Courier New. A.a font. New. 8 pt. loc Timi Courier New. 1 1 .2 I Comerciala S. 8 pt. font. 2004 IR2 2 0 6 3 3 4 12 1. I Petro rep color: Black.Q:tne~ti 3 S. New. color: color: I fontfont- family: Courier New. .size: 8 pt.. .11 . ISocietatea Black. I " >I " >I " >I 8. Black. 8 pt. I Come r c i.::::'---------------+-------+--------+---- I ">1 I style=" Glass style=" style=" fontS. 2005 I Pet rom I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitateal style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. Courier New. 8 pt. color: color: color: 9 . New. 29 style=" font. 1 0 . font.size: 8 pt. color: color: I Black. " >I 1 2 . I 8 pt. A. color: j Rl. I color: Black. color: Black. 8 pt. New. localitatea c 11 1 style=" Servicii style=" localitatea style=" family: I font. IPet rom Isucursala lM. font.size: 8 pt. ">1 1 1 . I size: 8 pt. color: I / Black. New. .size: 8 pt.

color: Rl 1 0 5 4 5 3 7 IJ4 0 / 977 5/1998 112 family: Courier New.07 . A." style=" fontfamily: style=" fontfamily: I IRl 1 0 5 4 5 4 5 IJ4 0 / 9 7 64/ 8 pt.Turnu Severin pi I I I I I Nucleare Mioveni 111057002 8 pt. Black.o r i. New. Black. I I I Black. fontfontfontfontfont- I size: size: size: size: size: 8 pt. N .a La Bistrita 114/22.ti "( 8 pt. IRegia INucleare IDrobetaIROMAG IDrobeta- Autonoma pentru I I R. ISocietatea 11 Is. 2 011 Pagina 44 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. " " >I >I 20. 8 pt.01 . A. 1 1 . " C. 1 2 . color: color: 7 5 0 5 7. I " " " " " >I >I >I >I >I 22. 8 pt. fontfont- size: size: 8 pt. " >I 1998 11 1 /30 . New. color: color: color: color: color: Black. IJO 3 / 5 1 5 / 1 998 New. 1 1 . fontsize: 8 pt. 8 pt.. IJ2 3 / 1 7 7 / 2 002 New. 8 pt. F. New. Black. R. de Ca Le t o r i. I Black. 8 pt. I family: Courier Courier Courier New. Ca La t. I " " " " " >I >I >I >I >I 23. fontsize: 8 pt. 8 pt. 1 2 . I family: 50 family: Courier ">1 " 1 9 . color: color: color: color: color: Black. fontfont- Acumulatorul style=" fontstyle=" font- I R4 78901 Courier family: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea I Come r c i. New.style=" font- family: family: Courier Courier New. style=" style=" fontfontfont- family: Courier Courier 73648 Courier New. A.a La comuna Pantel 0 / 3 0 . font- color: I family: family: I R2 8 pt. 1 991 8 pt. I >I localitatea I I E style=" Transport style=" Marfa" style=" style=" fontfontS. / 1 991 color: ~ollr: Black. size: I size: 8 pt. I I 155/4 . New.~'y> /30 .2 0 0 5 13 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . ">1 " 2 1 . New. Black. IJO 1 / 1 8 6 / 1 991 New. . Black. I 11 6/2 2 . style=" style=" fontfontfont- family: family: family: I I Rl Courier C0urier New..ti Autonoma pentru I I I I 4 R. A. Courier 8 pt. Black. I ">1 " 17. 12 . . A. 1'1 . I Comer c i. fontsize: 8 pt. New. Black. A. New.2 I Ilocalitatea I 004 17 I style=" S. New.2 00 12 style=" Activitati style=" localitatea style=" sucursala style=" style=" style=" fontfontI fontfontfontfont- family: family: family: I family: family: family: Courier Courier Courier Courier Courier Courier New. A. IRegia INucleare IDrobeta ICercetari IPite:..2 004 12 9 I style=" Transport style=" fontfont- family: I family: Courier Courier Courier Courier New. color: color: Black. I " >I ISocietatea IFeroviar I Nationala de Marfa Bucure:. color: color: Black. fontsize: 8 pt.2 8 pt. New. Black. color: color: Black. New. New. New. A. fontsize: 8 pt. color: I Black. New. ISocietatea Ilocalitatea I R8 IJ4 0 / 924 11 3 / 3 . ISocietatea Ilocalitatea >I 4 I Comerciala Alba Iuli I1 5 /22 . Black. Black. fontfontfont- size: size: 8 pt. New. Black. 8 pt. Black. 2 0 0 4 >I I Comerciala Bucure:. 200 12 4 I Cour ier Activitati Courier style=" sucursala style=" localitatea style=" style=" fontI fontfontfamily: family: Courier Courier family: fontfamily: Courier Courier New. New. I " " >I >I 16. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. Black. Turnu Severin loc Severin I I I I I 112611350 fontsize: 8 pt. IJ2 5 / 3 0 0 / 1 998 New. 8 pt. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt.ti 12 4. 8 pt. style=" style=" . fontfontfont- family: Courier Courier New.12 2004 124 style=" S. 26 I style=" S. New. N Turnu PROD. color: Black. fontfont- family: I family: A. .

8 pt. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" I Aurului font. 02 font.family: Aurului font.V I INucleara IMagurele 12 I Fiz Hulu font. New. style=" Cuprului. fontHunedoara IR2 1 2 6 8 5 5 IJ2 0 / 4 1 / 1 style=" font. 20 I o INucleare IDrobeta5 12 R. 02 . " > I 12 5 / 1 5 .size: IJO 1 / 4 68/ font. font- size: size: 991 size: 8 pt. style=" localitatea style=" Teliuc. 131/15. ~olor: color: color: Black. New. " > I 2001 127/15 .family: IR4 font. IR1 1 6 6 9 3 4 6 family: Courier I Black. 200 4 8 pt. I " >I IInstitutul IDezvoltare I National pentru "Horia d I I family: Courier 13 3 2 1 3 4 family: Courier I Black. font. I font. New.family: I font. Black.family: I font. ICompania I:. New. IRegia Autonoma pentru family: Courier New. " > I I1 7 2 / 2 2 . New. color: 8 pt.family: I font. color: color: Black. 8 pt. 32 I Fierului I Nationala Minvest Ro s i.01 . " > I IJ2 3/ 1 9 4 5 / 2 002 122/ 1 5 . color: color: color: Black. ICompania I:. b. I " >I " >I 2 4 . Black. I color: Black.size: 8 pt. color: color: cOlor: 1 Black. 25 I Comerciala S. 1999 158/6.family: Aurului font.e I CTCE Piatra Neamt o 5 . New. fontfontfint- I size: size: size: 8 pt. 02 .family: IR1 4 style=" family: color: Black. " > I IDeva 124/15 .family: I font. I " >I " >I " >I 3 0 . Black. Black.i I I 005 Fierului I Nationala Minvest a Courier New. Black. font. New. color: Black.style=" Activitati style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: family: Courier Courier New. color: Black. I IDeva ICerteju " >I 02 . I 2005 style=" Cuprului. 8 pt. I style=" Cercetarestyle=" Inginerie style=" comuna style=" style=" fontfontI fontfontfont- family: family: family: Courier Courier Courier New.family: fontfont- Courier I Courier Courier New.. 8 pt. color: Black. color: Black. fontSteel I I style=" font. " >I 2 5 . New. I " >I 2 7 . style=" localitatea style=" Exploatarea style=" style=" font. " > I IMiniera. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.a r Teliucu I I I a style=" Cuprului.family: Courier New.family: I font. New. 2 011 Pagina 45 . fontfont- size: size: size: 8 pt.family: I font. New. ISocietaiiea IHunedoa:rra 2 3.family: Aurului font.family: I fontfont- Courier I Courier Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt..i I " >I family: Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt. I filiala IDeva 28 12 0 . style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. Black. 1 2 . Black. 07 . IRo s i a Montana 2005 Ie). fontfontfont- I size: 8 pt..family: Courier New. 8 pt. color: color: color: Black.size: 8 pt. New. 02 8 pt. 8 pt. font. 2005 8 pt. font. R1 0 8 8 2 7 5 2 IJ2 5 / 2 82 / 1 998 family: Courier New.. font. 8 pt. " > I I1 8 /22 . ICompania I:.family: Courier New.size: 8 pt. I " >I " >I " >I 2 9 . ICompania I:. 330648 Courier New. 2005120 I filiala de Sus Ce r t. fontfont- I size: size: 8 pt. N Turnu Severin I style=" font. I " >I " >I " >I 2 8 . New.family: Courier Courier Courier New. New. 990030 IJ2 0 / 8 4 3 / 2 002 Courier New.size: 8 pt. I Black. 8 pt.2 005 12 0 8 pt.size: 8 pt. style=" font. A. 8 pt. color: color: color: Black.09 .. Black.i I Courier New. I I color: Black.i I I Fierului I Nationala Minvest a I family: Courier 114271549 family: Courier font. I Fierului I Nationala Minvest a I filiala Devar localitatea style=" Cuprului. A. New. color: Black. IJ2 0 / 7 6 3 / 2 001 New. A.2 I IDeva Ilocalitatea 12 0 I filiala Po i. " Courier I Courier Courie:rr New.

family: I font. " >I " >I " >I 3 4 . g). 130/15. font- font. . Come r c i. d. New. A. Black. Barlad 27 style=" Industria style=" Turzii style=" style=" style=" style=" style=" font. font. New.01 .size: 8 pt.family: IR2 8 font.family: Aurului font. color: I Black. New. color: co Lor : Black. font- size: 8 pt. I Black. color: font. 24. I Black.e r 1199710 Cour ier New. IRo s i a Montana 2005129 (a) I Come r c i. New. I " >I " >I 3 5 . I style=" Sarii style=" Exploatarea style=" localitatea style=" style=" font. 0 2 .a La 11 9 (a. 8 pt.0. ISocietatea Come r c i. ICompania I:. 2005 font. font- font. 0 5 .size: 8 pt. A. fontfontfont- family: S. color: color: color: Black.26.style=" Cuprului.. color: color: color: I size: 8 pt. IJI 0 / 2 7 1 3 / 1 9 92 New. font- style=" style=" family: Courier 12808089 family: Courier I size: 8 pt.- style=" I IDeva filiala I Bradr I I Brad style=" S. color: Black. color: Black. New.0-. Black. . " > I 12 3 / R/ 8 pt. New. I I Ib) . " > I localitatea C A. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----1. " > I IJ2 0 / 2 0 7 0 / 1 9 9 2 12 6 / 1 5 . font- font. color: Black. Cour ier Cour ier fontfontfamily: family: Courier Courier I 3 6 . 8 pt.2 8 pt. 2 005 Black. " >I f. 23 134/ 4 . 36030 Courier New. color: Black. a. New. " >I 12 5 " >I Ie. New.size: 8 pt.a La style=" Ru Lmen t i.size: 8 pt. New.size: 8 pt. " > I Ilocalitatea Rl 4 2 7 1 5 1 4 17 4 /14 . 8 pt. " > I / 1 998 1/29 .size: I Black. New. 991 8 pt. Black. color: Black. 8 pt. color: Black. ISocietatea 17 2005 Ilocalitatea 126. 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. font.family: fontfontfontfamily: I family: family: Courier I Courier Courier New.. f). A. A.05. I 005 IRamnicu Valcea 12 0 I Ramnicu style=" Moldomin style=" style=" family: Courier S. 132/3. fontfontfont- I I size: size: size: 8 pt. font.family: Courier New. New. I I I Black. I I fontfont- size: size: 8 pt. color: color: color: Black. Black.family: Sarmei -I font. style=" localitatea style=" S.size: 8 pt.i I I Fierului I Nationala Minves't a family: Courier New. color: Black. color: ISocietatea Icomuna 11 5 Berca I Comerciala style=" Montana style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19762620 family: Courier New.2 005 120. 2 011 Pagina 46 . I " >I " >I " >I 3 1 . A. 8 pt. font. New. 04 . color: fontfontfontfontsize: size: size: size: 8 pt. ISocietatea IGold I Black. " >I 32.29 IJ2 0 / 7 6 5 / 2 001 style=" font. font. 8 pt.size: IJ38 / 2 04 font. Courier New. ISocietatea Ilocalitatea IMiniera I I Nationala Bucure:. Comerciala Deva style=" Glassrom style=" style=" family: S. I size: 8 pt. font. a.family: S. New. " > I IJl 1 / 2 3 3 / 1 9 9 9 I3 7 / 5 . font. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier 12119262 family: Courier I Courier New. A.02 Corporation 12 1 (c).size: 8 pt. 07 . New. Black. Black. New. New. b. font. . .a La Moldova N CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt. 8 pt. New. New. I ">1 " >I 3 7 .family: font- Courier Courier 10240 Courier New. .family: Courier 111932018 font.size: 8 pt.a La 24. " > I " >I Is.size: 8 pt.ti Valce I R2 5 Courier New. color: IJI 2 / 67 / 1 991 font.family: font- Courier Co ur i. 8 pt. I " >I 3 8 . font. 0 5 . color: Black. I size: 8 pt.family: Courier font- New.family: font- Courier I Courier Courier New. ISocietatea Ilocalitatea 132 I Come r c i.

A. 8 pt. I I I JO family: family: I font. A. font. fontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Bumbe:. 33 style=" S. fontfamily: Courier Courier New. 26.ti ( c. ISocietatea 5 Ilocalitatea Baia 12 4. color: color: color: I Black.01 . fontIJ2 9/1 New. color: Black. color: color: I Black. color: Black. I I 11 ISocietatea font- size: color: Black. " > I IJ4 0 / 1 72 6/ 1 9 91 142 / 6 .. 26 le style=" S. font. 8 pt. ICompania 11 Ilocalitatea I Courier Courier New. color: I Black. Rl 3 6 5 2 4 1 3 family: Courier New. 0 7 . color: Nationala Rc (c.family: Courier Courier 51916 Courier New. IPlopeni 517.. font- font.size: 8 pt. style=" font. 8 pt.size: I size: 8 pt. style=" style=" fontfontfontfont- family: I family: I family: IR2 9 family: Courier Courier Courier 44625 Courier New. fontfont- family: I Courier Courier New. A. 1 9 92 8 pt. I size: 8 pt. 62 / 2 001 size: 8 pt. 7. 8 pt. Black.. 8/ 49/ 2001 font. Is. 8 pt. A. 200 I ">1 4 2 . ( b) . Reparatii Baia I I font. h). color: Black. d. ">1 " >I " >I 4 4 .2005127 4 5 . " >I ISocietatea IMinier Ilocalitatea 12 2 I Comerciala s i. I 33 I style=" S.. 24. ISocietatea Comerciala 17. Black. color: color: I Black. A. 05. Bucure:. color: Black.size: I I I Spri 005 style=" font.family: font- Courier I New. Comerciala S. Black.size: IJ24 / 1 7 62/ New. fontfontfont- style=" filiala style=" S. 05. I fontfont- size: size: 8 pt. fontfontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Plopeni style=" I size: size: size: 8 pt. e. Black. 8 pt.size: 8 pt.family: Rl 9 font. font. .family: R2 9 style=" font. " >I 40.size: 8 pt. color: Black.style=" Arma t. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc family: Courier I family: Courier New. IJ24 / 2 0 1 3 / 1 9 92 New. New. Black.size: 8 pt. 8 pt. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc I I Bucure:. fontfontfontfontJiu font- family: I Courier Courier New. Comerciala 26.ti 11 (c. New. font. New.size: 8 pt. IJ12 / 1 3 / 1 9 9 1 New. 2001 145/10. E 11 3 I style=" de Utilaj style=" UUMR. Ilocalitatea Zarne:.. A. font- I font. " >I " >I 4 6 . 05 . " > I 11 0 1 / 2 6 .size: 8 pt.. font- I size: 8 pt. 200 I ISocietatea If. font- Courier New. fontfontsize: size: 8 pt. A. 2005 I ">1 3 9 . " >I " >I " >I " >I 0 " >I " >I I I style=" style=" style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier New. Black. 26 I Comerciala Mare style=" S. . d. Lo ca . color: color: I Black. 2 011 Pagina 47 . A. A. 8 pt. family: I Courier Courier I Courier New. I size: 8 pt. New. " > I 138/5 . 11 4 3 7 3 8 3 2 Cour ier New. New. 8 pt.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . ISadu 2005 129 S. New. " >I " >I " >I " >I 4 3 . New. family: family: I I size: size: size: 8 pt. color: Black. Black. . fontfont- style=" family: I size: size: 8 pt. I I I 12 9 13 0 (b). g. 1131/15. ( b) . 9 .05 8 pt.ti (a). . co Lor : Black. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Cluj- Napc I style=" fontHidroconstructia style=" fontstyle=" font- family: Courier -I family: Courier 11556820 family: Courier New. 8 pt. . " > I 14 4 /10 . font.2 005 New. A. d. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc Bucure:. Bucure:. New.u r a style=" style=" family: S.tistyle=" family: I color: size: size: 8 pt. font- I Courier 9001 Courier font.family: Cozmircom S. fontfontfont. h). . I I h). New. color: color: color: I I Black. color: Black. New. New.size: 8 pt. g.ti If. Black. New.

8 pt. " > I IJ38 / 2 1 9/1 991 14 6/1 . font- family: I Courier New. color: style=" font- style=" fontcolor: Black. family: Courier 1717928 Courier New. color: Black. 8 pt. I I style=" Centrala style=" localitatea style=" style=" New. fontfamily: font- size: 8 pt.family: Courier Baia I font. ">1 Ilocalitatea 11 4 0 /20 . " >I ISocietatea font. IR1 4 7 5 2 6 1 font..family: Courier font. font. New. " > I 152/4 . color: Black.. color: color: Black.family: Courier I font. ~OlO} Black.07 .16 (a. I Courier New. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier New. font. 1 991 8 pt. color: style=" sucursala style=" style=" font.size: 8 font. 14 3 . . " > I 5 2 ISocietatea 153/4. ISocietatea Ilocalitatea 11 5. font- size: 8 pt. 156/ 6. " > I fontsize: 8 pt.size: 8 pt. color: Black. IJO 2 / 3 3 6 / 2 0 R1 4 5 9 3 6 6 8 font. ">1 4 9 .a La Dacia I New. I " >I 47. 2005 R9 8 1 3 2 8 7 IJO 3 / 7 1 4 / 1 997 12 4 .a La Arad I CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt.26.2 I Re:. color: Black. font.size: 8 pt.family: Courier New. I 2005 Ilocalitatea Bucure:. pt. " > I 6. 7 I Courier 064207 Courier New. 7. 2005 I Black. ">1 5 1 . font- I size: 8 pt. New.size: 8 pt. 07.size: 8 font. A. IJ33 / 5 / 1 991 New. New.size: 8 pt.family: Courier New.filiala style=" S. localitatea lJ color: Black. ISocietatea 11 ISiderurgic 123.ov Ilocalitatea 5 f). " > I 5 3 . Bra:.ita 005 New.ti 121. color: Black. S. ISocietatea Come r c i. ISocietatea Comerciala 115.size: 8 pt. 33 I I style=" Oltchim style=" style=" style=" font.family: Courier New. IJ24 / 1 0 8 8 / 2 0 0 3 font. pt. I font. font..2 005 color: Black.07 IJO 7 / 1 9 9 5 / 1 9 91 New. color: Black. font- font. font. New. 07. font.size: 8 pt. font. 200 5 12. I pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I Is. 02 pt. font- size: 8 pt.family: Courier Electrical New. 200 I Black. color: Black.ita 12 7 Comerciala (a). New. " >I " >I 5 4 . 14 9/1 . A. A. color: Black. IRe:.size: 8 pt. Black. Black. 8 pt. A. 2005 I Termoficare I Come r c i. color: color: color: 159/ I Black.07 font. . " > I A. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier IR6 2 2 1 2 7 family: Courier I Courier New. 11 (d. " >I Comerciala ISocietatea e.family: Courier 115763027 font. IMare.09 .size: 8 pt. 3 9. S.family: Courier New. 27. font. font- size: 8 pt. font. font. 26 New.size: 8 font. I Comerciala Suceava 16 I fontfont- Courier family: Courier 11154660 family: Courier New.28. 0 9 . A. 2 011 Pagina 48 . za u 33 style=" Mecanica style=" New. 07 . color: Black..size: 8 pt. " > I 151/1.size: style=" font.family: Courier New.family: Courier 8 pt.size: 8 font. I ">1 " >I 5 0 .size: 8 pt. Dorohoi " >I Ilocalitatea .25. New. IJ1 0 / 9 / 1 9 9 1 font. 07 . 33 I style=" fontCombinatul style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" font- family: family: I family: R1 family: Courier Courier New. " > I 1173/22 .01 . style=" style=" font. A. . color: I color: Black. . I 45 style=" S. localitatea Ba 12 9 I Comerciala I style=" S.family: Courier I Black. . I Comerciala Bu 26. . New. 2005 Ib). 2 42 V Courier New.26.size: 8 pt. " style=" S. 4 4. fontfont- size: size: 8 pt.size: 8 pt. ISocietatea Ide IArad 17 I I Black. R1 3 9 4 5 8 6 3 IJO 8 / 5 9 6 / 2 001 family: Courier New.family: Courier font.

ti. I Courier New.size: 8 pt. . color: Black..family: R6 1 font- I Courier I Courier 3803 Cour ier 8 pt. Courier New. ISocietatea I Is. I " >I " >I 5 5 . I A. 8 pt. family: Courier New. localitatea F 12 7 . fontfontfont- family: I Courier New. color: Black. fontI fontfontfontsize: size: 8 pt. style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" font- family: I family: Courier Courier New. 26.family: Courier New.. family: Courier New. I Come c i. font.t. I Black. 200 font. co Lor : Black. 2 011 Pagina 49 . font- fontfamily: Courier New. A. A. 17. " >I 6 1 .2 005 13 3 color: I Black.ti IJ4 0 / 688 0/ 1999 IRl 3 8 6 3 7 3 9 12 2 5/8 .01 .2005 113 Vest. ISocietatea Is. A. " > I I family: Courier New.a La style=" Upetrom style=" style=" font. color: color: Black. Black. color: Black. S.size: 8 pt. 07 . IJO 9/ 1 1 2 / 1 9 91 font. color: IJ4 0 / 6 9 4 / 2 002 size: 8 pt.size: 8 pt. 07 . New.a La r localitatea localitatea I E I localitatea E localitatea 11 3 I style=" font. ISocietatea I I IMetroul 5 I Come r c i.. Come r c i. " > I 17 0 / 1 1 . " > I 11 4 6 93 3 6 0 8 17 7 /15 .size: 8 pt.07. I Comerciala sucursala IPloie:. 8 pt. color: Black. font. 1 991 8 pt.ti 113 I P style=" Mecanex style=" style=" font. New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I size: 8 pt. . style=" font- style=" color: Black. . ">1 I fontcu fontfontfont- color: Black. color: I Black. color: color: ISocietatea Courier New. I Comerciala localitatea E IPetromservice . " > I 162/7. .family: Courier 1 Mai I font. IJ2 9/1 / 1 991 New. I I fontfont- size: size: 8 pt. " > I METROREX 164/7. " Cour ier family: Courier New. I " >I 5 8 .size: 8 pt. I Is..2 I Black. 6 font. New.family: I Courier Courier New. A. 33 I style=" S. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Boto:. IJI6/685/2002 size: 8 pt.2005 I ">1 5 9 . style=" Transport style=" localitatea style=" style=" family: Courier New.size: 8 pt. color: color: Black. color: Black. I style=" fontPetromservice style=" fontlocalitatea style=" font- family: I Courier New. " >I " >I 56. IR14794386 Courier New. A. ISocietatea 26. " > I IPite:.family: localitatea Arad style=" font. font- style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 3 0 9 family: Courier I font.family: sucursala I style=" font. " > I 165/8 color: color: Black.a La 12 4. color: Black. IJO 8 / 3 0 / 1 9 9 1 New. 2 0 0 5 I " >I 6 2 . ">1 6 3 . A. . " > I IBucure:. font.family: Courier 11350365 font.07 . 8 pt.07.size: 8 pt. 0 9 . New. 8 pt. 114743030 Courier New. font.size: 8 pt. New. 1147 1 6 4 5 0 IJO 3 / 4 4 9/2 002 161/7 . Comerciala 6 0 . color: Black. IR2 2 6 5 6 8 3 Cour ier New.ov 005 CTCE Piatra Neamt o 5 . . size: 8 pt. color: Black.family: Courier New. font.size: 8 pt. " > I I6 9 / 8 . font. font- size: 8 pt. font- size: I New. I size: 8 pt. 2005 style=" font. color: Black.family: S. 8 pt. 200 5 15.ani New. color: Black. fontfont- size: 8 pt. fontfont- I size: size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 12 6 I Comerciala Bra:. " > I Ilocalitatea 163/7. fontfont- I size: size: 8 pt.family: Courier New. . 24 Braila color: Black. 2005 11 3 style=" font. color: Black.family: Courier New. 0 7 . ISocietatea I I Is. A.family: Petromservice style=" font. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" fontLs a Lni. I size: 8 pt.07.size: 8 pt. IS. font- font..a style=" fontfamily: I family: family: family: Courier New. 07 .

I " >I 7 2 . color: Black. 07 .size: 8 pt.. A.size: 8 pt. " >I 7 1 .style=" font.a La 13.size: 8 pt. " > I Ilocalitatea Rl 6 9 7 0 6 2 4 IJO 4 / 2 1 37 /2 004 184/ 18 . localitatea 11 0 I style=" fontMin S. New. " >I " >I 7 0 .family: Courier Courier 7778 Courier New. ISocietatea I Come r c i. Black.32 I Black.size: 8 pt. ISocietatea Come r c i. New. New. .VI I " >I " IHidroelectrica IBucure~ti I S.size: 8 pt. color: color: I Black. 12 3 . color: Black. ">1 6 4 . 8 pt.size: 8 pt. ">1 6 8 . A. " > I IJ38 / 1 2 9 6 / 1 9 92 183/18. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier R2 4 3 1 4 7 6 family: Courier I I Courier color: color: Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- style=" I Courier New.family: Courier Courier I Courier New. style=" S. style=" fontstyle=" font- family: Courier I family: Courier 111551757 family: Courier New. ISocietatea IServici~ Ilocalitatea 17.2 I Comerciala . New. .family: IRl 6 style=" font. 07 . " >I " >I 6 5 . I font. 0 7 font. font. New.2 font.Turnu Severin style=" font. filiala Hidroserv 1 I I IComerciala IS. font. family: Courier 1128507 family: Courier New.family: localitatea I style=" font. font.family: Drobeta. color: color: color: Black. 8 pt. color: Black.family: Societatea style=" font. .size: 8 pt. 07 . font- I size: 8 pt. I fontfont- size: size: 8 pt. color: I Black. 2005126. font11 4 9 3 6 6 9 3 Courier New. Blyk.a La I Bacau style=" Metabet style=" style=" fontCF fontfont- family: Courier S. A. I font- size: 8 pt. I Come r c i. A. ISocietatea Ilocalitatea 17 I Comerciala Vaslui 005 Tractorul style=" font- style=" fontcolor: Black.a La 23. New. A.family: Courier New. IJO 8 / 1 6 / 1 9 9 1 New. ISocietatea 17. A. font- I font.family: Sonde Bascov I style=" font. color: Black. 185/19. R2 6 1 8 0 3 3 family: Courier New. 07 . style=" font. . New. Come r c i. Black. color: color: I Black. 8 pt. " > I IJl 6 / 5 7 8 / 2 0 0 3 I7 5 / 1 4 . BlacK.2005 Courier New. " > I 181/18. ISocietatea color: Black.01 . ISocietatea IRamnicu I Come r c i.07. font.07. color: Black. font~i fontfontfont- family: I family: Courier Courier New. 14 20 color: Black. fontfont- family: family: Courier New. localitate 005 11 3 I style=" Reparatii style=" S. 2 011 Pagina 50 . color: Black. " style=" Sonde style=" localitatea style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 4 6 5 family: Courier -I New. New. " >I style=" S.2 I Black. New. 07 2005 124 font.33 Pite~ti CTCE Piatra Neamt o 5 . " > I 17 3 / 1 4 . fontfont- size: size: 8 pt.a La 005 localitatea 2 4. " > I 180/15. New. 8 pt. fontfontfontI I size: size: size: 8 pt. 8 ~olor: 6 7 . " >I Ilocalitatea 07 . . I I Termoserv I~alnita 27 Cr 2005 style=" font. I I style=" style=" family: Courier 115376918 family: Courier font. A. 26 E I I fontfontfontfamily: I family: Cour ier Courier New.size: 8 pt. color: Black.a La Courier New. " > I IJ2 5 / 2 5 0 / 2 0 0 2 176/14 size: 8 pt. I I IRamnicu Valcea 005 113 I Valcea S. color: Black. A. IJO 3 / 1 5 0 / 1 991 font.size: 8 pt. New. . 2005124. I size: 8 pt. I size: 8 pt. font- font. IJO 3 / 2 7 1 4 / 1 9 92 New.2 I " >I 6 9 . " > I Ilocalitatea Abrud 17 8 / 1 5 . ISocietatea IS. color: Black. 1- S.size: 8 pt.family: Portile de Fier style=" font. New. font- size: 8 pt.size: 8 pt.size: 8 pt. color: Black. font- size: 8 pt.

01 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I I I I I I I style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. size: 8 pt. color: color: color: Black. I " >I " >I " >I 7 9 . Constanta 8 New. IR4 2 7 2 6 4 4 style=" font. font. ISocietatea Ilocalitatea 200511 (a. font. IOrganizatia IPortuar ISocietatea localitatea Comerciala 11 (a. 8 pt. Constanta New. " > I Jl 3 / 5 1 6 / 1 9 9 ~ 88/ 22 . . color: Black. I " >I " >I " >I 74. . Black. Comerciala style=" font. color: Black. " > I IFrictiune Etan~are I style=" font.size: 8 pt. /1991 189/22. " > I IPortuar. New. Black.size: 8 pt. 2 011 Pagina 51 . color: Black.family: Courier New. New. 07.size: 8 pt.cu Sarat IRl 1 7 0 1 5 1 186/19 .family: Courier New. font.size: 8 pt. style=" font. 8 pt.size: 8 pt. I Ilocalitatea 2005 17. 8 pt. 11 8 8 7 9 7 1 Courier New. . color: Black. I size: size: size: 8 pt. I I b) . A.family: Courier color: Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. Courier Courier Courier New. font. fontfontfont- fontfont~ family: family: Courier Courier New.07 8 pt. I Patronala localitatea I I I I fontfamily: Courier New.size: 8 pt. " > I 7 8 . New. 0 7 I I Comerciala Constanta b). New. New. New. b) I Patronala I fontfont- family: Courier New. 8' I CTCE Piatra Neamt o 5 . 7 3 .A. 0 7 font.family: Courier New. ISocietatea I Patronala localitatea I I I style=" style=" fonlfont- family: Courier New. font.size: 8 pt.2005 Constanta IRI 8 7 8 000 11 (a.size: 8 pt. IOrganizatia Patronala Operatorul I font. I localitatea I I fontfontfamily: Courier 11870767 family: Courier style=" style=" font. " > I ISocietatea de Expeditii I New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. Black. IOrganizatia IPortuar. A. font. style=" Constanta style=" S. New. S.family: Courier color: Black. " > I IJl 3 / 5 9 5 6 / 1 9 9 2 I9 2 / 2 2 . Rl 9 1 0 1 6 0 family: Courier New. font. family: family: family: Courier I Courier Courier New. family: family: family: A. color: Black. localitatea style=" font. Black. 8 pt. 8I font. color: Black. 8 pt.family: Courier New. A. ISocietatea I I Patronala localitatea I I fontfont- family: Courier 11890411 family: Courier font.family: Courier color: Black. IOrganizatia IPortuar.size: 8 pt.family: Courier New. color: color: color: Black. " > I IFERMIT Rarnn i. family: family: family: Courier Courier I Courier New. ISocietatea Materiale de style=" font. Black.size: 8 pt. loc style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS.size: 8 pt. color: Black. . IJI 3 / 7 0 3 / 1 991 191/22. " >I IOrganizatia IPortuar.size: 8 pt. Black. color: color: color: Black. ~ I Comerciala Constanta b).. I color: Black. Black. 2005 IJI 0/2 98/ 1 9 91 15 1 style=" font. A.07 font.size: 8 pt. font. New. color: Black. color: Black. color: Black. 8 pt. New. family: family: family: Courier Courier I Courier New. S. Constanta style=" Operatorul style=" Constanta style=" Decirom style=" style=" fontfontfontS..style=" font. I " >I " >I " >I " >I 7 6 . 8 pt. style=" font. I " >I " >I " >I 7 7 . New. 8 pt. Black. 8 pt. I style=" Operatorul style=" Constanta style=" Chimpex style=" style=" fontfontfontS. 8' I I Ilocalitatea 200511 (a. Ie style=" font. I Comerciala Constanta b). " > I IPHOENIX b) . " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ I I ">1 I Comerciala s i.size: 8 pt.07. IJI 3/ 64 3/ 1 9 9 1 187/22 font.family: Courier New.size: 8 pt. color: color: color: Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. I I I Garni'tur A. New. " > I IJl 3 / 6 2 4 / 1 9 9 1 I9 0 / 2 2 . .size: 8 pt. I I Ilocalitatea 200511 (a. 8 New. color: color: color: Black. New.

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Minmetal style=" style="

fontfont-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfontfont-

I I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 1 9 91 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I

8 0 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea

I

Patronala localitatea

~

font- family: Courier New; S. A. , font- family: Courier New; Rl 9 1 0 2 1 7 font- family: Courier New;

I

I

Ii]'

I

font- size: IJI 3/ 5 6 6/ font- size:

color: Black; 193/22.07

Ilocalitatea 2005

17,

8,

9

style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. A. ,

family: family: family:

Courier Courier I Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

81. ~IPortuar, ISocletatea

Patronala licalitatea

I

I

I
fontfontfamily: Courier New; IRl 8 8 8 5 0 0 family: Courier New; font- size: 8 pt; IJI 3/ 60 4 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

style=" style="

200511

Ilocalitatea
(a,

I

Comerciala Constanta
b), 8'

I

style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 8 2 . IOrganizatia Patronala Operatorul style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; localitatea co Lor : Black; " > I IPortuar, Constanta color: Black; " > style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Comerciala ISocietatea b) , Romtrans Aqe nt.La I (a, S. A. 10 style=" font- family: Courier New; color: Black; " > I IMol 1 8, 9 195/22.07.2005 Constanta IR4 0 0 8 0 5 style=" font- family: Courier New; font- size: color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

I

I

I

I

11

17,

I

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Terminal style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: family:

Courier I Courier New; New; New; fontsize:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

8 3 . IOrganizatia IPortuar,

I

Patronala localitatea

family: Courier I family: C0urier 12410163' family: Courier

I

color: Black; " > Comerciala ISocietatea o7 2005 196/25 localitatea font- size: 8 pt; color: Black; " > I A. , IJI 3/ 51 2 / 1 9 91 2 6 / 0 8 . 0 9 . 200 5 font- size: 8 pt;

I

I

I

12

IS.

I

17

c

Cour ier Courier Constanta style=" Sticerom style=" Constanta style="

New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I

" >I

8 4 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IExim

font- family: Courier New; Group I font- family: Courier New; Rl 6 0 4 1 0 3 1 IJl font- family: Courier New;

I

I

I

" >I " >I

I

Patronala localitatea

I

I

font- size: 8 pt; 3/ 5029/ 2004 font- size: 8 pt;

I

color: Black; " > I 19 7 / 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5

I

I

Comerciala
S. R. b), L. , 8

11

lc

(a,

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Compania style="
S. A. ,

fontfontfontde fontfontfont-

family: family: family: family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New; New;

fontfontfontfont-

I I

size: size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color: color:

Black; Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I " >I

8 5 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IRemorcare Ilocalitatea 2005

I I

Patronala localitatea

I

I

Comerciala Maritima Constanta

I
family: Courier New; Rl 8 7 4 3 4 3 family: Courier New;

style=" style="

I

I

font- size: 8 pt; color: Black; Jl 3 / 6 2 0 / 1 9 9 1 198/25.07 font- size: 8 pt;

I

I

Cc

19

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

" >I

8 6 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

52

S.

A.

,

style=" Foraj, style=" style="

fontfontfont-

family: I family: Rl 5 family:

Courier

I

Courier font- size: 8 pt; 513764 IJ3 2 / 7 6 8 / 2 0 0 3 Courier New; font- size: 8 pt;

New; I New;

font-

size:

8 pt;

color:

color: Black; " > I I 9 9 /25 . 0 7 . 200

I

Black;

" >I

Ilocalitatea Ilocalitatea 5 11 3

I

I

Media:;; Media:;;

su

style=" fontG. I. P. style=" fontstyle=" font-

family:

family: Courier 11360687 family: Courier

I

Courier

New; New;

font- size: 8 pt; IJ2 9/7 9/ 2001 New; font- size: 8 pt;

I

font-

size:

8 pt;

color:

Black; ">1 8 7 . ISocietatea I 1 0 0 / 2 5 . 0 7 . 2 0 051 color: Black; " >1 A., localitatea 1147/21.09.200511 c),

IS.

F

21

style=" Lugomet style="

font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 8 8 . ISoeietatea S. A. , font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Ilocalitatea Rl 8 4 6 7 2 6 IJ35 / 2 5 8 / 1 991 05124,26,27 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

I

I

Come r c i.a La

I

Lugoj

style="
S. A. ,

fontfontfont-

family:

I

Courier

New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

style=" style="

family: Courier 16433995 family: Courier

fontIJ30/ New; font-

size: 8 pt; 6 6 3 / 1 991 size: 8 pt;

color: Black; " > I 11 0 4 / 8 . 09. 2005

I

Black;

,II

8 9 . ISocietatea Ilocalitatea 115

I

Comerciala Poiana

Cc

I

style=" font- family: Courier Remarul 16 FebruI style=" font- family: Courier Cluj - Napoca 12 0 1 3 7 3 style=" font- family: Courier

New; New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IJI 2 / 1 5 91 7 1 992 1105 / 8 . 0 9 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

9 0 . ISocietatea 17 , larie 2005 130

Comerciala 2 4, 2

S. A. ( a)

Lo ca ,

style=" Rompetrol style=" Constanta style="

Courier I font- family: Courier IRI 8 6 0712 fontCourier

font-

family:

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

New; f ori t.> size: 8 pt; color: Black; 1106/8.09.2005 IJI 3 I 53 4 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

)

I

I

" >I " >I

9 1 . ISocietatea IRafinare 13 6, 39

11 8

Come r c i.a La (b), S. A.

I

style=" Somvetra style="

New;
S. A. ,

font-

font-

style=" color: Black; style=" Celhart style=" style="

family: Courier IR2 0 2 1 7 4 family: Courier " Courier

New;

font- size: 8 pt; IJ12 / 4 8 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 0 7 / 8 . 0 9 . 200

I

">1

9 2 . ISocietatea

Comerciala 16 11 5, Gherla Ilocalitatea 5 12 7, 33

I

fontDonaris font- family: IR2 font- family:

New;

font-

Courier New; 253999 Courier New;

font- size: 8 pt; IJO 9 / 6 / 1 9 9 0 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1108/9 .09

I

" >I

9 3 . ISocietatea IS. A. , 17

I

Come r c i.a La

localitatea

E

2005

style=" Turda style="

New; font- size: 8 pt; family: Courier color: Black; ">1 9 4 . ISocietatea Comerciala 11 5, 16 (a, I New; font- family: Courier font- size: 8 pt; IS. A., localitatea T color: Black; " > I IR2 0 2 1 9 0 IJ12 / 3 / 1 991 11 0 9/9 . 0 9 . 200 5 Ib), 33 I style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+---font-

I

I

style=" Turnatoria style=" Cluj style="

fontfontI font-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfont-

I

size: size:

8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

9 5 . ISocietatea IMetalul

I

Come r c i.a La S. R. L. ,

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I INapoca IJ12 / 3 97 7 / 1 9 92 11 1 0/9 . 09. 12886044 2005124, style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

33

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

53

style=" fontVitrometan style=" fontstyle=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New; New;

font-

family: Courier IR8 0 3 7 8 6 family: Courier

font- size: 8 pt; IJ32 / 8 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 1 1/9 . 0 9 . 200

I

">1

9 6 . ISocietatea 11 5 Ilocalitatea 5
Ib),

Comerciala 16 Media~

27

style=" Cristiro style=" style="

family: S. A. , font- family: R5 font- family:

font-

Courier Courier
67480

New; New; New;

font-

I

Courier

font- size: 8 pt; IJO 6/ 30 / 1 991 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1112/9 .09

I

" >I

9 7 . ISocietatea Ilocalittatea 2005 c'),

II

I

16 Bistrita 2 7, 33

style=" fontAgroexport style=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New;

font-

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: IJI 3/ 1 1 64 /2 001 11 5 9 2 4 1 5 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > i----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

Comerciala Constanta
b),

8I
Sa Ie

style=" font- family: Courier v i e t i i. style=" font- family: Courier Constanta 11 6 3 3 0 1 4 5 style=" font- family: Courier
a

I

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: 11 1 4/9

I

Black;

,"

9 9 . IAgentia IOmene~ti

Black; " > I . 0 9 . 200 5

I

Rorria na

de

pe

Mare,

I

style=" fontGaze Naturale style=" fontstyle=" Capitale style=" style=" Media~ style=" fonts i, fontfont-

family: I family: family: I family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

color: color: color: 8 pt; 8 pt; 003 8 pt; color:

I

Black; Black; Black; Black;

" > 11 0 0 . ISocietatea " >I " >I " >I IROMGAZ IInterventii, IOperatii

I

Nationala S. A. Reparati Speciale la

I

I

I

S

I

I

I

family: Courier 115750450 font- family: Courier

I

color: Black; " >1 1115/12.09.2005113

I

I ( S. 1. R. C.

I

o.

S. S. I

style=" Sonde style=" font- family: Hu r e s style=" fontcolor: Black; " style=" Steel style=" Galati style=" style=" style=" style=" style=" style=" style="

New;

font-

size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

fontCourier New; IR4 7 2 7 7 4 6 Cour ier New; font-

I J2

size: size:

I

Black;

" > 11 0 1 . ISocietatea

6 / 3 4 9 / 1 995

Black; " >1 11 1 6/ 12

IS.
.09

A., localitatea . 2 0 0 5 11 3

I

Come r c i.a La

T

I
fontfontfontfontfontfontfontfont-

Courier family: Courier 11639739 family: Courier family: family: family: family: family: family:

New; New; New; New; New; New; New; New; New;

I

font-

size:

8 pt;

color:

I

font- size: 8 pt; IJI 7 / 2 1 / 1 991 font- size: 8 pt; fontfontfontfontfontfontsize: size: size: size: size: size: 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: Black; 1117 /12 color: Black; color: color: color: color: color:

I

Black;

I

Courier Courier Courier Courier Courier Courier

I I I I I I

" > 11 0 2 . ISocietatea 11 (b), " >I IGalati . 0 9 . 2 005110, " >I

Comerciala
7 S. A.

I

loe

I

18 19
a) ,

( a,
c) ,

I

Ib)

,

Black; Black; Black; Black; Black;

" >I 12 1 " >I 12 3 , " >I 12 5 " >I 12 7 , " >I Id) , 30
(c, a), 24,

22,

I

I

26,

I

I

39

style=" fontNitroexplosives style=" font-

family: Courier I family: Courier 116283540

New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IS. A., IJO 8 / 6 7 5 / 2 0 0 4 11 1 8 / 1 2 . 0 9 . 2 0 0 5 11

I

size:

8 pt;

color:

I

Black;

" > 11 0 3 . ISocietatea

I

Come r c i.a La

localitatea ( c)

F

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

54

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style="
S. A. ,

fontfont-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

I

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 1 9/ 1 3 . 09.2 11515374 IJ2 8 / 8 / 1 991 style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > 1----1I------------------------+-------+--------+----;ct:-''i:2':.,. style=" font- family: Courier Grandemar S. A. , style=" font- family: Courier 1200947 style=" font- family: Courier New; New; fontsize: 8 pt; color: Black; ">

style="

I 11

Black;

">

11

0 4 . ISocietatea Ilocalitatea 0 05128 (d)

I

Comerciala Slatina

~

font- size: 8 pt; IJ12 / 3 6 5 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

color: Black; 1120/13

I

11

0 5 . ISocietaiiea Ilocalitatea o 5 13 2

" >I .09

t

Comerciala Cluj-

Napc

I

style=" font- family: FOSERCO S. A. , style=" font- family: IR9 style=" font- family:

Courier Courier 69453 Courier

New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

ISocietatea Ilocalitatea .2005113

font- size: 8 pt; IJO 4 / 5 6 3 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

I

Comerciala Targu

Ocn

style=" Aquafor style=" localitatea style=" style="

fontfontfontfont-

family:

Courier

New;

fontfont-

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

family: Courier New; I family: Courier New; IRl 2 9 7 9 9 3 0 family: Courier New;

I

">1107. " >I " >I

ISocietatea IInternational ITargu

I

Comerciala

I JO 4
fontfont-

font-

I

/ 2 3 3 / 2000

~olor:1 Black; 1122/13.09

I

S. R,

Ocna

. 2 005113

style=" Steel style=" Roman style=" style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: I family: family: family: family:

Courier

New;

12

I

Courier 057240 Courier Courier Courier

I

color:

font- size: 8 pt; color: IJ27 / 8 8 / 1 9 91 size: 8 pt; color: size: fontsize: 8 pt; 8 pt; color:

I

Black;

">

11

0 8 . ISocietatea

17,

Comerciala
S. A.

24,

112

I

New; New;

I I

Black; 3/ Black; Black;

" >I 1 3 . 09. " >I " >I

IRoman 2005125

Lee.

I

(a),
a),

26

12

7

c)

8 pt; font- size: style=" fontNew; color: Black; Fabrica de Sticla style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; Avrig IR2 4 6 0 7 o 6 IJ32 / 6 9 / 1 9 9 1 1124/14 style=" fonl- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > h9---1I------------------------+-------+--------+----

I

I

"> "

11

0 9 . ISocietatea

.A

>1
.09 .2

I IAvrig 0 0 5 11 5

Come r c i.a La S. A. ,

Lee.

font- size: 8 pt; style=" font- family: Courier New; color: Black; " Rominserv S. A. , style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " de lucru style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Rominserv Valves I I 5/4 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Zalau 114208851 IJ4 0 / 8 3 3 1 / 2 0 0 1 58/ 2 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

>

11

1 0 . ISocietatea Ilocalitatea

I

I

>I

I

Comerciala Bucure:;;ti Comerciala
S. A.,

112

11

>I ISocietatea . 0 9 . 200 5 I >I IIaifo 1 . 09. 2005

I

12 ,

Lee.

2 4,

26

style=" Sometra style=" style=" style="

fontS.

family:
A. ,

Courier

New; New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

fontfontfont-

family: Courier 1813526 family: Courier family:

I

font- size: 8 pt; color: IJ3 2 / 1 2 4 / 1 9 9 1 font- size: 8 pt; color: fontsize: 8 pt;

11

Courier

I

Black; " > I Ilocalitatea 2 6 / 1 4 . 0 9 . 2 005123, Black; " > I 9,

I

">

11

1 1 . ISocietatea

17,

I

Comerciala 21, Cop:;;a Mic 26, 28,

12

36,

38

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

">

11

1 2 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

55

2 0 05130 (a) I . 27 I Courier Courier Courier c. ISoeietatea Ilocalitatea 05124. ISocietatea Comerciala 11 6 (a. ISocietatea " >I . font.family: Rl 3 font. " > 11 1 8 . 8 pt.ti IRl style=" font. 1 5 .family: Courier New. Ig) .. 09. font. 2 005 13 . style=" Sonde style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 13730778 family: Courier New.size: 8 pt.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . I 1S.size: 8 pt.family: Courier New.size: I size: 8 pt.26.. color: Black. 8 pt.09.family: Utilaje CFR I style=" font. (a).. 1134/15. color: color: color: style=" style=" style=" style=" fontfontfontfamily: family: family: I I I I " >I 1135/ Black.. " > I Ilocalitatea Zalau 11 3 6 / 1 6 . IJ2 5 / 0 3 / 1 9 9 0 font. I( a. f. 8 pt. e. style=" Severnav style=" Severin style=" font.a t. 4300920 Courier New.. color: Black. " > 11 1 9 . " >I Ilocalitatea 0 9 . " > I I1 3 8 / 2 0 .01 . ISocietatea size: 8 pt.Intretinere :. color: style=" style=" family: Courier 1335588 family: Courier font. ISocietatea 0 o IS. New.ti 1132 / 1 5 .size: 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: Courier New. I " > 11 1 4 .family: Bucure:. . fontfontfont- family: I Courier New. A. New. " > I Ilocalitatea Bucure:. font- I fontIJ2 9/1 New. . color: size: size: size: size: 8 pt. 1 991 8 pt. " >I IReparatii I I Locomotive S. ( a. 7/ 1991 size: 8 pt. New. style=" font. " > I 11 3 3 / 1 5 . font. . 606030 Courier New. A.family: S. . color: Black. Lo ca . I Black.size: 8 pt. family: Courier New. Cour ier New. " > I Black. I " > 11 1 7 . color: Black. A. font.size: 8 pt. font. color: Black. font- Courier New. 25 c) . font. I 26. color: Black. ISocietatea Comerciala S.family: Courier Courier 18860 Courier New.family: Courier New.3 I Drobeta- T style=" Hidrojet style=" style=" font. 200 5 17 8 pt.family: Courier New. font- size: 8 pt. Black. 0 9 . font- color: Black.size: 8 pt. color: Black. I fontfontfontfontfontfontfont- size: 8 pt. New. " > I IIRLU 9/2 001 1127 /14 .2005119 I localitate (f). family: Courier 14340692 family: Courier color: Black. I " > 11 2 0 . 5 11 3 I Comerciala localitatea C I style=" Laminorul style=" style=" family: S. New. 2 005 12 5 (a) IJ3 1 / 8/ 1 9 91 IR6 7 6 6 6 6 font. New. IJ4 0 / 1 0 / 1 9 9 0 New. 8 pt.e style=" font'I'a r qov i. ISocietatea 17 .size: 8 pt. 09. A. 2 005 12 6 Comerciala 25 (a Braila New.size: IJ4 0/ 967 font.a La 7. font.. b). A. color: Black. Ib. font- size: style=" font'I'a r q ov i. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. size: 8 pt. " > 11 1 6 . IInstitutul 20 o Ilocalitatea 5 12 I de Sanatat Bucure:. 2 011 Pagina 56 . 0 9 .i style=" font. New.at. IR913720 Courier New. I size: 8 pt. Black.family: IRl font. I Comerciala Breaza 27 style=" S. color: Black. A. font- Courier New. . 1129/14 I " > 11 1 3 . color: Black. 09. A.09 Ilocalittatea . font. 12 4 .e style=" font- I New.2 I Black. color: IJ15/284/1991 size: 8 pt. font. 8 pt.family: S. New. New.family: 12 2 font- font- Courier Courier 6 6 948 Cour ier I size: 8 pt. color: Black.family: Courier New. color: Black. 16. font. A. 8 pt. color: 8 pt. font- I size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" Silcotub style=" I I I style=" Publica. Black.II I Black. . b. " >I " >I " >I Ia Come r c i.

" > I ILouis Turcanu. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfamily: Courier New. " > 11 2 5 . family: Courier family: I size: 8 pt. color: Black. color: 8 pt. font. 8 pt.09 . " > I 11 3 9/ 2 1 .09 I " > 11 2 1 . Jiu I CTCE Piatra Neamt o 5 . 8 pt.09 14283538 2 0 0 5 12 8 pt. 200 ISocietatea IS. 2 011 Pagina 57 .size: 8 pt. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar craiova~ style=" Nuclear style=" style=" & font.size: 8 pt. 14548538 11 4 6/2 1 . 8 pt. style=" font. 2 0 0 5 12 I Clinic U localitat style=" Burghele. color: Black. " > font. color: Black. font- . 14 2 0 3 8 8 family: Courier New. " > I 11 4 8/ 2 1 . color: Black. color: Black. font. I Na t i.family: fontfamily: Cour ier New. ISocietatea 1S.a La style=" fontpentru Copii style=" fontTLm i ao a r a style=" fontcolor: Black. ITrustul I I I I de - Montaj Ut s uc u r s a L Bucure~ti I style=" Rompetrol style=" Constanta style=" font. Nuclearelectrica style=" fontstyle=" fon~ color: Black. font. I " > 11 2 3 . style=" font. > 1----11---------'="""--------------+-------+--------+---- I I I de I local I U I family: Courier size: size: New. IJ2 3/ 12 1 6/2 00 2 1141 /20 font. 8 pt.family: Courier New. 0 9 .size: style=" font.size: 8 pt.2:-'"""+--------+---- I size: 8 pt. New. New.size: 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. color: Black. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Clinic Munic Timi~oara New.. " style=" Urgenta. A. style=" Sf. ISpitalul color: Black. color: Black. New. 09. font.oria La localitatea I de E I font- family: family: style=" fontBu cu r e s t. I ">1127. " > 11 2 4 . I Black. " > I Ilocalitatea 11 5 1 / 2 1 . 2 0 0 5 12 1390841 New.family: Courier New. I color: Black. style=" style=" fontI fontfont- fontfamily: Courier New.09 .family: Courier New. font- size: 8 pt. 8 pt. 9 . New. font. 8 pt. " >1 3 / 5 3 4 / 1 991 11 4 5/ 8 pt.size: 8 pt. localitate 2 0 . 2 0 0 5 12 I Ora~enesc.size: 8 pt. color: color: Black. color: Black. color: Black..family: Courier ~IBucure~ti Sud. " > I 1150/21 I " > 11 2 8 . font. font- New.family: Courier amp. color: Black. fontsize: 8 pt. font. I Black. fontfontfontsize: size: size: 8 pt. New.I font. New. ISpitalul Clinic I fontfamily: Courier New. A.size: 8 pt.L style=" font- Courier New. Courier color: Black. " > 11 2 9 ISpitalul Clinic Bucure~ti I Prof.size: family: Courier New.size: 8 pt. 8 pt. family: Courier 14448199 family: Courier color: Black. I ">1122. 2 0 0 5 12 0874881 New.A IRl New. font- size: 8 pt. 0 9 .style=" Ferate. font- Courier New. ISpitalul . font- I size: size: IJl size: 8 pt. font. color: Ilocalita~ea IJ4 0 / 7 5 7 2 / 2 0 02 . " >1 A. ISocietatea IS. " >1 .20 o 5 12 family: Courier New. 8 pt. IJ4 0 / 7 4 0 3 / 1 9 9 8 11 4 9/ 2 1 . I font.family: Rafinarel font. I Courier New. ">1130 . color: family: Courier 14483447 family: Courier I Black. 0 9 . Vacuum . 5 12 style=" Chimic style=" Bucure~tistyle=" font- family: I Courier New.01 . " >1 IBumbe~ti1152 / 2 1 . ISpitalul o IPantelimon. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 8 pt. color: Black. " > 1----11------------------------+-----=. fontIRl 8 6 0 7 1 2 Courier New. color: Black.2 0 0 5 12 I Come r c i.family: Courier color: Black. fontfontfont- family: Courier 14332169 family: Courier I size: size: size: 8 pt. color: Black. " > 11 2 6 . ISpitalul fontI font- family: Courier I New.family: Courier IR4 8 1 4 1 9 font.

Judet loca I I Courier style=" style=" fontfamily: Courier New. " > I 68/ 22 . 2 005126. V style=" localitatea style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14240898 family: Courier New. color: Black. color: font. 8 pt. New. family: A. fontfont- family: Courier Rl 6 2 7 1 6 family: Courier I /1991 8 pt. 20 o IR.size: 8 pt.family: Courier New. 8 pt. 2 011 Pagina 58 . color: I family: Courier Rl 9 5 8 4 7 9 style=" I font. IRegia 11 Black. IInstitutul I 11 Black. I Black. 2 0 051 color: Black. "> 11 4 1 . " > I 5 7 / 2 1 . I font- size: 8 pt.size: 8 pt. New. color: color: I Black. "> 11 3 5 . . New. New. 0 9 .family: Courier 115227355 font. "> 11 3 2 . 200 I Black. 33 5 13 0 I Tr I E style=" Urgenta. 11 Black. 2 0 o 5 12 11 Black. JO 3 / 2 1 1 / 2 0 0 3 font. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar Bucure:. "> 11 3 3 . A.style=" localitatea style=" fontLa font- family: Courier s i. 0 9 . 0 5 12 I Oncologic local it I style=" S. 200 5 12 I "> 11 3 6 . 12. font- I font. I font- size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt. color: Black. fontfont- family: Courier New. " > I IApostol 11 65/ 2 2 . " > I Ilocalitatea 5 6 / 2 1 .size: 8 pt.family: Courier Arpechim I font. color: IJ3 8 / 1 5 2 5 / 1 9 9 1 font.09 . New.. ISpitalul Ilocalitatea o 0 5 12 11 Black. ISpitalu1 ISibiu . 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 5 12 I Comerciala Ia:.. font8 pt. " > I 6 1 / 2 2 . . color: Black. style=" style=" I font. 2 0 0 5 12 Clinic Andrei. "> 11 3 9 . 8 pt.a La Galati style=" Ur qe nt a style=" Galati style=" fontSf.size: 8 pt. Courier New. New. . color: Black. 18 6 1 5 1 8 4 family: Courier New. font. 09 . Autonoma de 24. Comerciala 25 (a). fontfont- I family: Courier New. 8 pt. font- size: 8 pt. ISocietatea 12. 8 pt. 2 I Clinic Judet Constanta I style=" fontDr.ti style=" Menarom style=" style=" fontS. fontfont- size: size: 8 pt.2 o ITrestioreanu. family: C0urier 1312685~ family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. color: color: I Black. localitatea A.. Comerciala localitate I style=" Witing. 8 pt. ISpitalul 11 ~lack. New.size: 8 pt. color: color: I Black. New. fontfontfont- family: Courier 14267257 family: Courier I size: size: 8 pt. New. New. New.09 . A. New. .09 . font- size: 8 pt. IJ22 / 683 / 1 991 color: Black.01 . fontfontfont- size: size: size: 8 pt. 0 9 2 0 0 5 12 11 de Cardiologi style=" S. ( a).size: 8 pt. New. ">1137 . 0 9 . New. family: Courier 14 2 0 3 7 0 9 family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. ISpitalul I1 6 4 / 2 2 . fontfontfont- family: Courier New. Alexandrul style=" fontBucure:. I size: 8 pt. color: IJ7 0 / 3 8 0 / 1 9 9 2 font.09 . Ilocalitatea 1162/2 2 .09 . R2 9 8 9 5 0 3 family: Courier New. font. color: I family: Courier New. IJ4 0 / 4 6 / 1 9 9 1 New. ISocietatea ">1 I Come r c i. " > 31 ICentrul 11 5 3 / 2 1 . "> 11 4 0 .size: 8 pt.09 I Judet I style=" Rafiserv style=" style=" font. " > I 1170/22 .i CTCE Piatra Neamt o 5 . "> 11 3 8 . New. color: ~olor: Black. " > I 6 9/ 2 2 . I Black. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. " > I 6 7 / 2 2 . style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14301103 family: Courier New.ti style=" font- family: Courier New.

style=" font. localitatea Roman 12 6 1 3 9 4 0 style=" font.family: Courier New.size: font.family: Courier New.family: Courier I style=" font.family: Socola. I style=" font.II 45 ISocietatea I IZadareni o9 2o05 Comerciala I font. color: Black. " > 11 4 3 ISpitald 11 7 5 / 2 2 0 9 2 0 Cl5 12 Municipal.. C. New.size: 8 pt. " > 11 4 7 IInstitutul I I color: Black.-'-'---''- family: Courier Prof.family: Courier color: Black.. " > 8 pt. New.family: Courier New.l.ti 14 2 style=" fontcolor: Black. 8 pt. " > 11 4 6 Clinic ISpitalul de I I color: Black. de Boli I Iliescu.family: color: Black.. C. 8 pt. 2 011 Pagina 59 .size: I 8 pt. font.. A.family: Courier New. I 11 S. -'- cuprinzand ale LISTA profesiile din activitatea artistica caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balerin Dansator Acrobat Jongler Clovn de circ Calaret Dresor de animale salbatice Solist vocal de opera :. " > style=" fontCardiovasculare style=" fontBucure:. " > IBucure:.01 .size: 8 pt. 8 pt.family: Courier New. " > Sibiu Ilocalitatea 11 7 9 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 P I > '--_---''--_. I family: Courier 03628 Courier size: size: New. " > 11 7 6 / 2 2 0 9 ISpitalul Clinic de P I I Ilocalitatea 005 12 I Ia:.family: Courier New.size: font.size: 8 pt.i style=" font.size: 8 pt. " > Courier Courier 1165 Courier New.ide opereta Instrumentist la instrumente de suflat Cascador ANEXA 5 VARSTE STANDARD pensionare. color: Black.istagii minime de cotizare de CTCE Piatra Neamt o 5 . " > 11 4 2 Clinic ISpitalul I I color: Black.. color: Black. Sonde I style=" font.ti 11 7 1 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 style=" font.size: color: Black.size: font. Colte ~ I style=" font..size: font. style=" font.size: 8 pt.family: 14 5 4 style=" font.family: Courier 14 1 9 2 9 6 0 style=" font. font. fontfont- color: Black.. 3 . font. I New. " > 9 IJO 2 / 1 2 4 / 1 9 9 3 11 7 7 / 2 2 font. color: Black. font.. IDr. 8 pt. font.size: 8 pt.family: Courier localitatea I style=" font. stagii complete :.size: I font. " > 11 4 4 color: Black.family: Courier color: Black. I _ -'- . 8 pt. 8 pt. New.family: Courier 11 1 4 1 1 672 style=" font. . " > New. New. color: Black. 2 0 0 5 12 09 1181/22 8 pt.. localitatea Zadareni 1172722 style=" font.style=" font. New. font.. " * ST* New.

I I I Varsta Iasiguratului Ilia I~A_p_r_i_l_i_e __4~ __ 1 __9_4 IMai I Iunie IIulie IAugust 1944 1944 I_A_p_r_i_~_i_e __1 __ 2~0_0 IMai I Iunie IIulie IAugust 2001 2001 2001 2001 ~ !__ IStagiul completlStagiul minim de cotizare I de cotizare ie:. "> Femei Luna s i..irea la ( ani/ luni) pensie I I I I (ani/IIUni) 7_(/_a_:_i_/_l_u_n~i_) 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ~2 5 / 0 ~ ~I I 2 5 /~ 1944 1944 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 4 ISeptembrie 1944 1944 1944 I I 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 10/ 10 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 57/ 1 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IMai 10 10 1 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust 1945 1945 1945 1945 10 2002 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/4 25/4 25/4 25/4 1 1945 1945 1945 1945 57/ 1 57/ 2 10 10 I IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1945 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie 2002 2003 2003 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 10 10 1946 194 1946 1946 6 IMartie IMai 200 2003 3 2003 I Iunie IIulie 2003 2003 2003 2003 2003 1946 1946 1946 1946 IAugust ISeptembrie INoiembrie IDecembrie 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 1 9 4 6 I Ianuarie 1946 IFebruarie 2004 2004 10 10 CTCE - Piatra Neamt - 05 .terii Luna :.i anul pen s i ona r i i.* T* < pre style=" word- wrap: break- word..2011 Pagina 60 .. anul na:.01.

2011 Pagina 61 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1946 194 1947 1947 1947 1947 6 IMartie IMai IIunie IIu1ie 200 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 57/ 4 25/4 25/5 25/5 25/5 25/5 25/5 25/ 6 1 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/6 57/6 57/6 57/6 57/6 57/ 7 57/ 7 57/ 7 IAugust ISeptembrie 10 1947 1947 1947 1947 INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 4 7 IMartie 1947 1947 1947 1948 1948 IMai IIunie IIu1ie I 1 1 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 I 25/7 25/7 25/8 25/8 25/8 10 10 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1948 1948 1 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 25/ 25/ 25/ 9 9 9 1 1948 1948 1948 1948 6 25/10 25/10 25/10 25/11 25/11 25/11 2 6/0 2 6/0 2 6/0 26/ 2 26/ 2 26/ 2 2 6/4 2 6/4 2 6/4 26/ 6 11 5 7 /10 5 7 /10 1 IOctombrie 1948 ISeptembrie 2006 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 10 10 10 1 11 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1949 1949 1949 1949 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2007 2007 2007 58/ 0 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 1949 1949 1949 1949 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 4 9 INoiembrie 1949 IIanuarie I 11 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

2011 Pagina 62 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1949 194 9 1950 1950 1950 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2008 2008 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 ~--5--8-/--5------~-----------2~6 58/ 5 58/5 58/ 6 58/ 6 58/ 6 58/7 58/7 58/7 26/ 26/ 6 6 2 6/8 2 6/8 2 6/8 / 10 ~ I 11 2008 2008 2008 ~IA_p_r_i_1_i_e __0~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-0--8 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1950 1950 1950 1950 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2008 2009 2009 11 26/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 5 0 IMartie 1 950 1950 1950 1951 1951 IMai IIunie IIu1ie I 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 I 27/2 27/2 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 27/4 27/4 27/4 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /10 28/0 28/0 28/0 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/ 6 12 12 1951 1951 1 1 1951 1951 1951 1951 1951 1951 ISeptembrie 2010 o 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 12 12 12 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1952 1952 1952 1952 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 2011 59/0 59/0 59/0 59/1 59/1 59/1 13 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 1952 1952 1952 1952 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 59/2 59/2 59/2 59/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 2 INoiembrie 1952 IIanuarie 13 I 13 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1952 1952 1953 1953 1953 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2012 2012 59/3 59/3 59/4 59/4 59/4 ~--5--9-/--5------~-----------2~8 59/ 5 59/5 59/ 59/ 59/ 6 6 59/7 59/7 59/7 6 28/ 28/ 6 6 13 2012 2012 2012 28/8 28/8 28/8 / 10 ~ I ~IA_p_r_i_1_i_e __3~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-1--2 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1953 1953 1953 1953 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2012 2012 2013 2013 13 28/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 3 IMartie 1 953 1953 1953 1954 1954 IMai IIunie IIu1ie I 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 I 29/ 2 29/ 2 2 9/4 2 9/4 2 9/4 14 14 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1954 1954 1 59/ 59/ 59/ 9 9 9 29/ 29/ 29/ 6 6 6 1 1954 1954 1954 1954 59/10 59/10 59/10 2 9/8 2 9/8 2 9/8 2 9/1 2 9/1 2 9/1 0 0 0 14 1 IOctombrie 1954 ISeptembrie 2014 59/11 59/11 59/11 I 14 14 1 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1955 1955 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 2015 60/0 60/0 60/0 60/1 60/1 60/1 30/0 30/0 30/0 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 30/2 30/ 3 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 1955 1955 1955 1955 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 60/2 60/2 60/2 60/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 5 INoiembrie 1955 IIanuarie 15 I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 63 .

2011 Pagina 64 .01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1956 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2016 2016 60/3 60/3 60/4 60/4 60/4 30/ 3 30/ 3 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 60/5 60/5 60/5 60/ 6 60/ 6 60/ 6 60/7 60/7 60/7 15 1956 1956 1956 1956 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 IMartie 1956 1956 1956 1957 1957 IMai IIunie IIu1ie I 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 I 30/7 30/7 30/8 30/8 30/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1957 1957 1 60/ 9 60/ 9 60/ 9 60/ 10 30/ 9 9 9 1 1957 1957 1957 1957 1957 1957 ISeptembrie 2018 8 30/ 30/ 30/ 10 30/ 10 30/ 10 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 1 31/ 1 31/ 1 60/ 10 60/ 10 60/ 11 60/ 11 60/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1958 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 2019 61/ 0 61/ 0 61/ 0 61/ 1 61/ 1 61/ 1 15 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 1958 1958 1958 1958 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 61/ 2 61/ 2 61/ 2 61/ 3 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 3 15 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 8 INoiembrie 1958 IIanuarie I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.2011 Pagina 65 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1959 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2020 2020 61/ 3 61/ 3 61/ 4 61/ 4 61/ 4 31/ 3 31/ 3 31/ 4 31/ 4 31/ 4 31/ 5 31/ 5 15 L 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 61/ 5 61/ 5 61/ 5 61/6 61/6 61/6 61/ 7 61/ 7 61/ 7 15 1959 1959 1959 1959 ~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 9 IMartie 1959 1959 1959 1960 1960 IMai IIunie IIu1ie I 202 2021 2021 2021 I 1 31/ 7 31/ 7 31/ 7 31/8 31/8 31/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 2021 2021 2021 2022 61/9 61/9 61/9 6 1 /10 6 1 /10 6 1 /10 1960 1960 1 31/ 9 31/ 9 31/ 9 31/ 10 3 1 /10 3 1 /10 3 1 /11 3 1 /11 3 1 /11 32/ 0 32/ 0 1 1960 1960 1960 1960 1 1960 ISeptembrie 2022 6 1 /11 6 1 /11 6 1 /11 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 1961 1961 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie IAugust ISeptembrie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 15 32/ 1 32/ 1 32/ 2 32/ 2 1961 1961 1961 1961 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 32/ 3 32/ 3 32/ 4 32/ 4 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 6 1 IOctombrie 1961 INoiembrie 15 15 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.2011 Pagina 66 .INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1961 1961 1962 1962 1962 I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2024 2024 2024 2024 2024 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 __ 2_/__3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 32/ 5 32/ 5 32/ 32/ 6 32/ 7 6 15 1 ~IA_p_r_i_1_i_e __2~ __ 1 __9_6 IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1964 1964 1964 1964 1962 1962 1962 1962 I_I_u_1_i_e _0_2~4------------~----6 __ 2 _ IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2024 2024 2024 2024 ~----------~ 32/ 7 ~ 32 / 8~ 1 1 I 1 9 6 2 I Ianuarie 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie I 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 I 15 15 32/ 11 32/ 11 33/ 0 33/ 0 1 1 IAugust ISeptembrie 33/1 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 6 33/1 33/2 33/2 33/ 3 33/ 3 15 1963 1963 1963 1963 IFebruarie 2026 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1 1 1 1 9 6 3 IMartie 1 963 IApri1ie IMai IIu1ie IAugust '" 0 2 6 2026 33/4 33/4 33/ 5 33/ 5 33/ 6 33/ 6 2026 2026 2026 2026 I 2026 2026 2027 2027 2027 2027 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie 2027 2027 15 I 33/7 33/7 33/ 8 33/ 8 33/ 9 33/ 9 33/ 10 33/ 10 1 1 1964 1964 1964 1964 1 9 6 4 IMai 1964 IIu1ie 62/ 9 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

anu1 pensionarii I Varsta lasiguratu1ui I I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1939 1939 1939 1939 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2001 2001 2001 2001 2001 IStagiu1 comp1etiStagiu1 minim de cotizare I de cotizare ie:.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1964 1964 1965 1965 1965 1965 IAugust 2027 2027 62/ 62/ 9 9 9 9 33/ 11 33/ 11 34/ 0 34/ 0 34/ 1 34/ 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie 15 I 2027 2027 2028 2028 62/ 62/ 15 15 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 1 1965 1965 1965 1965 19651Iu1ie 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 202 8 34 / 2~1 2028 2028 2028 34/ 3 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I 2028 I /4 /4 34/ 5 34/ 5 1 IAugust 2028 2028 2028 2028 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 15 15 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 34/6 34/6 34/ 7 15 2029 2029 2029 62/ 11 62/ 11 62/ 11 2029 9 '" 0 2 9 202 2 2 9 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 15 1 34/ 7 34/ 8 34/ 8 1966 1966 1966 1966 IApri1ie IMai 2 34/9 34/9 34/10 3 4 /10 3 4 /11 3 4 /11 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IAugust 196 6 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 15 15 15 1 I o o 29 29 1967 IIanuarie 2030 63/0 Barbati 35/0 Luna s i. anu1 na:.2011 Pagina 67 ..irea 1a ( ani/ 1uni) 11a pensie I ( ani/ 1uni) I I I I I ( ani/ I I 1uni) 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 10 10/ 1 1( 1939 CTCE - Piatra Neamt - 05 ..01.terii Luna s i.

01.2011 Pagina 68 . 10/ 10/ 10/ 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 3 62/ 3 30/2 30/2 30/2 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 1( 1 2003 2003 2003 2003 2003 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 1 IAugust ISeptembrie 1941 1941 INoiembrie IDecembrie 10 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/ 6 1( 10 10/ 10/ 1 9 4 1 I Ianuarie 1941 1941 194 1942 1942 1942 1942 1 IFebruarie IMartie IMai I Iunie IIu1ie 200 2004 2004 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 10 1 1 1( IAugust ISeptembrie 1 10/ 1942 INoiembrie 62/ 6 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .I Iunie IIu1ie IAugust 1939 1939 1939 I Iunie IIu1ie IAugust 2001 2001 2001 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 1 62/ 1 62/ 1 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 10/ ~ 1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1 9 3 9 ISeptembrie 1939 1939 1939 1940 1940 1940 1940 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie ~ 10/ 10/ 10/ 10 10/ 1 I IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 I IMai 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 I 1940 1940 1940 1940 I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie 30/1 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 10 1 9 4 0 INoiembrie 1940 1940 1940 1941 1941 1941 1941 IIu1ie IDecembrie 10/ .

2011 Pagina 69 .I Iunie IIu1ie IAugust 1942 1942 1942 IDecembrie IIanuarie IFebruarie 2004 2005 2005 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 7 30/ 7 1( 1 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 2 IMartie 1 942 1942 1942 1943 1943 IMai IIunie IIu1ie 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 10 1 1( ~ 30~ 30/ 8 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1( 10/ 10/ 1943 1943 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I 10 10 30/ 30/ 9 9 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 62/ 9 62/ 9 62/ 9 1943 1943 1943 1943 1 2006 2006 2006 30/ 10 62/ 10 30/ 10 30/ 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1944 1 1 9 4 3 IIu1ie 1943 1943 1943 1944 1944 2006 2006 10 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 2/ 11 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 4 31/ 4 31/ 4 10/ : 10/ 10/ 11 62/ 11 62/ 11 63/0 63/0 63/0 11/ 1944 1944 IMai 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2 63/3 63/3 63/3 63/4 63/4 63/4 63/5 63/5 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 11 1944 11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 4 INoiembrie 1944 1944 1944 1945 1945 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 11/ ' 31/6 31/6 31/6 31/ 8 31/ 8 31/ 8 3 1 /10 3 1 /10 11/ 11/ 11 1 1945 1945 ISeptembrie IOctombrie 11/ 1945 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

~ 32~ 32/ 4 12/ 12/ 12 12 9 32/ 32/ 6 6 1.2011 Pagina 70 . ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 63/ 8 63/ 8 63/ 8 63/ 9 63/ 1946 1946 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 1946 1946 1946 1946 1 2010 2010 2010 63/ 9 32/ 8 63/ 10 32/ 8 32/ 8 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1947 1 1 9 4 6 IIu1ie 1946 1946 1946 1947 1947 2010 2010 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 3/ 11 32/ 10 32/ 10 32/ 10 33/ 0 33/ 0 33/ 0 33/2 33/2 33/2 33/4 33/4 33/4 33/ 6 33/ 6 33/ 6 33/ 8 33/ 8 33/ 8 33/ 10 33/ 10 12/ : 12/ 12/ 13 13/ 63/ 11 63/ 11 64/ 0 64/ 0 64/ 0 1947 1947 IMai 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1 64/ 1 64/ 1 64/ 1 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 64/ 2 64/ 2 64/ 2 64/ 3 64/ 3 64/ 3 64/ 4 64/ 4 64/ 4 64/ 5 64/ 5 13 13 1947 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 7 INoiembrie 1947 1947 1947 1948 1948 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 13/ ' 13/ 13/ 13 1 1948 1948 ISeptembrie IOctombrie 13/ 1948 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.I Iunie IIu1ie IAugust 1945 1945 1945 INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2009 2009 63/ 5 63/ 6 63/ 6 63/ 6 63/ 7 63/ 7 63/ 7 3 1 /10 32/ 0 32/ 0 32/ 0 32/ 2 32/ 2 1: 1 12 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 5 IMartie 1945 1945 1945 1946 1946 IMai IIunie IIu1ie 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 1 1.

ordinii ~i sigurantei nationa1e Barbati * T* Femei < pre Luna sty1e=" s i.i e s i r-e a 1a pensie ani/ 1uni) comp1etiStagiu1 minim I de cotizare ( ani/ 1uni) II ( ani/ 1uni) I CTCE Piatra Neamt 05 .01. "> I Varsta lasiguratu1ui 11 na~terii Luna s i. pub1ice stagii mi1itare pUblici gradatii special domeniu1 vo1untari. po1iti~tii ~i din sistemu1 administratiei apararii nationa1e. soldatii cu ~i statut din stagii complete ~i pentru cadre1e STANDARD minime in de cotizare activitate. wordanu1 wrap: break- word.I Iunie IIu1ie IAugust 1948 1948 1948 INoiembrie I Ianuarie I Februarie 2012 2013 2013 64/ 5 33/ 10 34/ 0 34/ 0 34/ 0 34/ 2 34/ 2 1: 1 14 14 64/6 64/6 64/6 64/ 7 64/ 7 I Septembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 8 IMartie 1948 1948 IMai I Iunie 2013 2013 2013 1 1' rl D_e_C_e_m_b_r_l_' 4+8 e 1 __9__ I Ianuarie I Februarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Decembrie I Ianuarie I Februarie IMartie L_ I_I_U_1_i_e_ O 1. functionarii penitenciare. in specia1itate. anu1 pensionarii I a IStagiu1 de cotizare ._3 __ 2 __ _ I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie I Februarie IMartie IMai I Iunie 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 r- 6 _ 4 /_7 _ __ 64/ 8 64/ 8 64/ 8 +- ~3 4~2 14/ 14/ 4 1' 1949 1949 1949 1949 3 4 / ~~ I I 14 14 64/9 64/9 64/9 6 34/6 34/6 34/ 8 1949 1949 1949 1949 1 6 4 /10 34/ 8 34/ 8 1 9 4 9 I Iu1ie 1949 1949 1949 1950 14 I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie 6 4 /11 3 4 /10 3 4 /10 3 4 /10 35/0 35/0 ~< 35/0 / pre> 14/ : 14/ 14/ 6 4 /11 6 4 /11 65/0 65/0 15 15/ 1950 L_ ~ __ ~ L_ 65/0 L_ 1 * ST* VARSTE de pensionare.2011 I II II Pagina 71 .

01.2011 Pagina 72 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 55/0 55/0 55/1 55/1 55/1 20/1 20/2 20/3 20/3 20/4 20/4 20/5 15 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 1956 1956 1956 1956 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 55/2 55/2 55/2 55/ 3 55/ 3 55/ 3 55/4 55/4 55/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 INoiembrie 1956 1956 1956 1957 1957 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 15 I 15 15 I I I 1 20/ 9 1957 1957 20/10 20/10 20/11 20/11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 15 1957 1957 1957 1957 55/ 6 55/ 6 55/ 6 21/0 21/1 21/ 2 21/3 21/3 21/4 21/4 21/5 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/9 2 1 /10 2 1 /10 2 1 /11 2 1 /11 22/ 0 15 15 15 1 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 7 IMartie 1957 o 13 3 3 55/7 55/7 55/7 55/8 55/8 55/8 55/ 9 55/ 9 55/ 9 55/ 10 55/ 10 55/ 10 55/ 11 55/ 11 55/ 11 56/0 1958 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2013 2013 2013 2014 2014 15 15 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1958 1958 1958 1958 2014 2014 2014 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 8 IIu1ie 1958 1958 1958 1959 2014 2014 2014 2014 2015 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.2011 Pagina 73 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 56/0 56/0 56/1 56/1 56/1 22/ 1 22/ 2 22/ 3 22/ 3 22/4 22/4 22/ 5 16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 1959 1959 1959 1959 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 56/2 56/2 56/2 56/3 56/3 56/3 56/4 56/4 56/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 9 INoiembrie 1959 1959 1959 1960 1960 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 16 I 16 16 I I I 1 22/9 2 2 /10 2 2 /10 2 2 /11 2 2 /11 1960 1960 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 16 1960 1960 1960 1960 56/ 56/ 56/ 6 6 6 23/0 23/1 23/2 23/3 23/3 23/4 23/4 23/5 23/5 23/ 6 16 16 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 0 IMartie 1960 o 17 56/7 56/7 56/7 1961 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2017 2017 2017 2018 2018 56/8 56/8 56/8 56/ 56/ 56/ 9 9 9 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1961 1961 1961 1961 23/7 23/8 23/ 23/ 23/10 23/10 23/11 23/11 24/0 16 16 16 1 2018 2018 2018 56/10 56/10 56/10 56/11 56/11 56/11 57/ 0 9 9 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 1 IIu1ie 1961 1961 1961 1962 2018 2018 2018 2018 2019 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1962 1962 1962 IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 57/ 0 57/ 0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 24/1 24/2 24/3 24/3 24/4 24/4 24/5 17 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 1962 1962 1962 1962 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 17 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 2 INoiembrie 1962 1962 1962 1963 1963 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie I 17 17 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I I 1 24/9 2 4 /10 2 4 /10 2 4 /11 2 4 /11 1963 1963 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 17 1963 1963 1963 1963 57/6 57/6 57/6 25/0 25/1 25/2 25/3 25/3 25/4 25/4 25/5 25/5 25/ 6 17 17 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 3 IMartie 1963 o 21 57/ 7 57/ 7 57/ 7 1964 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2021 2021 2021 2022 2022 57/ 8 57/ 8 57/ 8 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1964 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1964 1964 1964 1964 25/7 25/8 25/ 25/ 25/10 25/10 25/11 25/11 2 6/0 17 2022 2022 2022 9 9 1 9 6 4 IIu1ie 1 964 1 964 1 964 1965 2022 2 022 2 022 2 022 202 3 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I 17 17 1 58/ 0 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 74 .01.

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1965 1965 1965 IFebruarie IMartie IMai 2023 2023 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2 6/1 26/ 2 2 6/3 2 6/3 2 6/4 2 6/4 2 6/5 18 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1965 1965 1965 1965 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 5 INoiembrie 1965 1 965 1 965 IIanuarie IFebruarie 18 I 2024 2024 2024 18 18 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie1 IIu1ie IAugust I IMartie IMai IIunie IIu1ie I 1 1966 1966 1966 1966 2024 2024 2024 26/ 9 0 2 6/1 2 6/1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2024 2024 2024 2025 58/ 6 58/ 6 58/ 6 18 1 1 1966 966 1966 1966 2 6/1 2 6/1 27/0 27/1 27/2 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IMartie 1966 o 25 5 5 58/7 58/7 58/7 58/8 58/8 58/8 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 59/0 27/3 27/3 27/4 27/4 27/5 27/5 27/6 27/7 27/8 27/9 27/9 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /11 2 7 /11 28/0 18 18 18 1 1967 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2025 2025 2025 2026 2026 18 18 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1967 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1967 1967 1967 1967 2026 2026 2026 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 7 IIu1ie 1967 1967 1967 1968 2026 2026 2026 2026 2027 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 75 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1968 1968 1968 IFebruarie IApri1ie IMai 2027 2027 59/0 59/1 59/1 59/2 59/2 59/3 59/3 59/4 59/4 59/5 59/5 59/ 59/ 6 6 28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/ 6 19 2027 2027 2027 2027 2027 1968 1968 1968 1968 IIu1ie IAugust IOctombrie INoiembrie 28/7 1 1 9 6 8 IIanuarie 1968 1 968 1 968 IFebruarie IApri1ie 2028 2028 2028 19 19 1 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie I IMai IIu1ie 2028 2028 I 1969 1969 1969 1969 IAugust 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2 9/1 29/ 2 2 9/3 2 9/4 2 9/5 1 IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IApri1ie IMai 59/7 1 1 1969 1969 1969 1969 59/ 59/ 9 9 29/ 6 2 9/7 2 9/8 29/ 2 9/1 2 9/1 9 0 1 1 9 6 9 IIu1ie 1969 1969 1969 1970 IOctombEie INoiembrie IIanuarie 2029 2029 2030 59/10 59/10 59/11 59/11 60/0 1 1 19 19 2 '__ * ST* ~-=---------'--------'-----------'--------J 30/0 < / pre> SALARIUL MEDIU ANUAL * T* < pre sty1e=" wordAnu1 wrap: break- word.2011 Pagina 76 .01. mediu Brut "> anua1 (lei) Net Sa1ariu1 1938 1947 168 261 293 335 366 397 337 365 1948 1949 1950 1951 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

813 1. 238 2. 317 3 .2011 Pagina 77 . 498 563 663 1. 595 1 . ~ o 46 1 . 297 o 28 1 . 964 2 . 005 1. 370 410 456 499 549 619 684 726 ~~ ~ 802 833 880 932 965 1. 773 2 .01.1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 196 1 967 1 968 196 9 6 403 447 487 536 593 671 747 784 854 898 947 1 . 210 1 . 936 3. 340 2 . 318 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 . 827 2 . 115 1 . 107 1 . 337 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 248 1 . 601 2 . 818 2. 471 1 . 289 1. ) 1 . 224 3 . 285 3. 457 2 . 180 1 . 344 2 . 602 2 . 872 o 24 3 . 339 1 . 855 2 . 179 1 . 102 I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2. 108 2 . 139 1 . 721 2 . o 11 2 . 083 1 . 525 2 . 712 1. 391 1 .

"> Actu1 ( lei) normativ care prin ~ stabi1it ~ I I Sa1ariu1 minim I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 166 166 166 166 220 220 350 350 350 400 1958 1959 1 I 1960 400 400 475 I 475 1 963 1 964 1 965 1 septembrie 475 475 I 475 550 I 196 1 967 6 1 august 550 550 700 700 I 1 968 196 9 1 martie 1 mai 700 700 1970 750 800 I CTCE - Piatra Neamt - 05 . breakcu luna word.1988 1989 3 422 2 3 < / pre> 3 946 063 381 3 4 _L_ ---'-- 538 010 ____J 1 990 '---- * ST* 1 9 9 1 .01.2 0 1 0: Sursa: Institutu1 Sa1ariu1 National mediu brut lunar de Statistica comunicat de Institutu1 National de ANEXA 8 SALARIUL MINIM FE TAPA * T* < pre sty1e=" Anu1 word.wrap: Incepand ziua.2011 Pagina 78 .

500 august iu1ie august septembrie 1 . 215 16. 600 3 0 .01. 2 1 8 / 1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 94/ 1993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 I I I Hotararea Guvernu1ui nr. 499/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 1 4 9/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr.2 o 0 12 . 5 7 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr.1971 1972 1 1973 1974 1 1975 1 1976 1977 1978 1979 1 1980 1981 1982 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 990 1 991 iu1ie 1 1 septembrie 1 . 140 1 . 780/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 975 6 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 775 7 . 000 I I I Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui nr. 774/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 1 800 800 I 000 1 000 1 . 133/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 425 1 1 1 1 I 425 425 425 425 I 500 500 1 500 2 . nr.2011 Pagina 79 . 90/1994 353/1994 6 5 .2 o 0 1 1 1 2 2 2 I ~~ 0 0 0 0 o o o o ~ ~ 1 2 1 . 19/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 7 5 .1 5 0 4 .1 5 0 1 1 . 683/1993 I I I I I 1992 1 1 1 993 1 1 1 1 1 994 I I 8 . 500 9 . 000 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 6 0 . 140 1 . 124/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 208/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 184/1 995 CTCE - Piatra Neamt - 05 .600 1 7 . 000 40 200 45 000 I I I I I I I I I I 15 martie 1 iu1ie 1 995 1 apri1ie I I I 45. 000 6 5 . 000 2 2 000 000 I I I 1)1 I 1 1 1 martie 1 apri1ie 1 mai septembrie noiembrie ianuarie martie 1 mai septembrie noiembrie 1 ianuarie martie 1 mai octombrie decembrie I I I I I 2 000 3 . 675 5 .920 1 5 . 5 8 6 / 1 993 Hotararea Guvernu1ui nr.

a rea Guvernu1 ui nr.a rea Guvernu1 ui nr. 000 350 . 2 003 1 ianuarie Hotararea Guvernu1ui 0 12 50000 2 2 400 . I 11 .a rea ra Guvernu1 ui Guvernu1 ui nr.01.0 0 0 I I Ho t. ra 468/1997 1 998 199 9 1 Ho t. 000 750 . nr.000 11.a rea ra 1 . 000 150 000 2 2 5 . Sursa: Ministerul Muneii.2011 Pagina 80 . nr.000 I I Ho t.000 0 000 00 . 2 450 Hotararea 2000 1 1 2001 1 2002 1 martie martie februarie decembrie I 11 7 o o 1450.a rea ra Guvernu1 ui nr.a rea ra Ho t. 1 1 766/ 2 825 /2 o o 05# 947 06# 947 2 008 15 0 0 15 4 0 ( RON) Hotararea Hotararea Ho t. 8. 1 1 2 1 /2001# 9 o 5 / 2 002 # 94 o o o o 04 05 1 1 ianuarie ianuarie 1 iu1ie ianuarie ianuarie ianuarie octombrie 12 13 13 13 800 100 10 000 000 (RON) Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui 515/ 2 346/ 2 o o 03# 94 04# 94 2 2 06 07 1 1 1 1 1 30 Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui nr. ra Ho t. 051 1. 1 / 2 000 166/2000# 94.a rea ra 1 507 1 .000.199 6 1 august I 1 1 1 februarie august octombrie apri1ie 1 mai 75.a rea ra 231/2001 11 . r---------r--------------+----------. 594/199 6 I~ 1 997 I 9 7 .a rea ra Guvernu1ui Guvernu1ui nr. nr. nr. 11 I I 0 Ho t. nr. nr.000 97 . nr. nr. 000 27/ 1997 Ho t. 000 . 037 nr. 051 / 2o07# 947 /2008# 9474 /2008# 947 2 L- o 09 L- ~ ~~--~------------------------------~< / pre> * ST* NOTA? : Pub1ice Ministeru1 Muncii.0 0 0 2 5 0 ._--------------------------------~~. Fami1iei ~i Protectiei transmite Socia1e catre Casa Nationa1a de Pensii CTCE - Piatra Neamt - 05 .000 Ho t. Fami1iei ~i Protectiei Socia1e date1e pentru cGm]Slletarea anexei nr.00 400 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->