LEGE

privind

nr. 263 din 1 6 decembrie 2010 sistemul unitar de pensii publice
PARLAMENTUL IN :MONITORUL OFICIAL

EMITENT: PUBLlCAT

nr.

852
prezenta

din

20

decembrie

2010

Parlamentul CAP. I Dispozitii

Romaniei

adopta

lege.

generale

ART. 1 Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat ~i se exercita, conditiile prezentE legi, prin sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari denumit in continuare sistemul public de pensii. ART. 2 Sistemul public de pensii se organizeaza ~i functioneaza avand de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statui organizeaza ~i garanteaza sistemul public de pensii bazat pe acelea~i norme de drept, pentru p,articipantii la sistem; b) principiul ob Liqa t.i v i t.a i , t.i potrivit ca ru i a persoanele s i, juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, de asigurari sociale exercitandu- se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice ~i juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu- se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili s i, beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in e ce ee s i. s i t.ua e juridica, t.i in ceea ce drepturile ~i obligatiile prevazute de lege; e) principiul repartitiei, pe baza fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin public de pensii, conform legii; f) principiul solidaritatii sociale, cQnform caruia participantii la sistemul public de pensii i~i asuma reciproc obligatii ~i beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor de lege; g) principiul autonomiei, pe administrarea de sine statatoare a sistemului public pensii, conform legii; , h) principiul imprescriptibili1Jatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i) principiul incesibilitatii, potrivit ca ru i a dreptul la pensie nu poate fi cedat, tota sau partial. ART. 3 (1) in intelesul legi, termenii de mai jos au urmatoarele ~i expresiile semnificatii: a) asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina ~i sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum ~i persoana fizica ce achita, in nume contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi; pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea b) Ministerului Nationale, Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor de in din sistemul national de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala; c) contract de asigurare scc i a La contractu 1 incheiat voluntar intre persoane fizice s i, casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii; d) contribuabil persoana f i.z a sau i.c juridica ce p La t e st.e con t.r i.bu i. de a si.qu t.i rar i, sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi; e) de c La ra t.i.e individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensi: pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfa~oara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii; f) dec lara tie nom i.na La de asigurare ev i derrt.a norn a La a a s i qu ra t.i Lo r s i, a obligatiilor i.n de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita ~i depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, pre cum ~i la casele de pensii sectoriale; g) locuri de mun oa in cond i t.i i. deosebite locurile de mun oa unde gradul de expunere L, factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii ~i sanatatii in munca a asiguratilor; h) locuri de mun oa in cond i t.i i. speciale locurile de munc a unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel put in 5 0 % din timpul normal de munc a , poate conduce in timp la Lmbo Lnav i r i. profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

1

sanatatii in munca a asiguratilor; i) locuri de munca in alte conditii locurile de munca ~i activitati din domeniul apa rar i i, na t.i ona Le , ordinii publice s i, s i qu ran t.e na t i oria i. Le care implica pericol permanent ~ de va t.ama re co rpo.r La grava, e invaliditate, mutilare, suprimare a v i e t.i L ori de pierdere a Li.be rt.a i. t.i captivitate, terorism, r ap i r i , Lua r i, ca ostatici ori alte asemenea s i t.ua i i. t s: pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie; j) perioade asimilate perioadele pentru care nu s- au datorat sau p La t i t; co nt.r bu t.i L d i asigurari sociale ~i care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de k) p re st.a i. de a si.qu t.i rar i, sociale veniturile de inlocuire acordate la riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate; l) punctaj lunar numa ru L de puncte realizat de asigurat intr- 0 luna, calculat prin raportarea ca~tigului salarial brut lunar/ soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sGciale, la ca~tigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de ,Statistica; m) punctaj anual numa ru L de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendar ob t.i nut; prin Lmpa r t.i rea la 1 2 a sumei punctajelor lunare; n) punctaj mediu anual numa ru L de puncte realizat de prin raportar punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de numarul ani lor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege pensionarii; 0) riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, ob l i qa institutii sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, ba t ra ne t.e s i, deces) p) stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s- au datorat contributii de a s i.qu i sociale la sistemul public de pensii, precum ~i cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat ~i platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii; q) stagiu de cotizare in specialitate perioada in care 0 persoana din sistemul nation de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, pre cum ~i din sistemul administratiei penitenciare s- a aflat in una dintre urmatoarele situatii: 1. a avut calitatea de cadru militat'in activitate; 2. a indeplinit serviciul militar (Sa m;i-l\'htarn termen, i militar cu termen redus, elev unei ~coli militare/ ~coli de agenti de politie~sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politi~tilor ~i functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; 3 a fost concentrata sa u mobilizata ca rezervist; 4 a fost in captivitate; • 5 a avut calitatea de fUl'lctJonar public cu statut special in institutiile din sistemul aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, precum ~i din sistemul administratiei penitenciare; 6. a avut calitaEea de militar angajat pe ba za de contract ~i/ sau de soldat s i, gradat voluntar; r) stagiu complet cotizare perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala; s) stagiu de cotizare necesar perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege, in f unc t.i e asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de de cotizare perioada minima de timp pr-e vaz u t a de prezenta lege in cal stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei pensionare; considerata stagiu stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, d pentru stagiul de cotizare ~i acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante; v) pentru va r st.a standard de pensionare va r st.a stabilita de prezenta lege, barbati ~i femei, in conditiile legii, la care ace~tia pot obtine pensie pentru limita de varsta, precum de lege. ~i varsta din care se opereaza reducerile prevazute lunar brut ( 2) in sensul prezentei legi, prin ca s t.i q salarial brut! so Ida brutal salariu intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impoz itul ui pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
ART. ( 1) 4

~i

De la data Ln t ra r i i, in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii ~i Alte Publice, denumita in continuare Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii preia personalul, precum CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare ~i f unc t.i ona re , ~i drepturile ~i obligatiile acesteia. prin CNPP s i, prin ( 2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza casele de care se infiinteaza, prevazute pensii sectoriale, functioneaza atributiile ~i indeplinesc de prezenta lege. ( 3) in subordinea CNPP functioneaza de pensii, in fiecare case judetene Bucure~ti, denumite in municipiu- re~edinta de judet, precum ~i Casa de Pensii a Municipiului continuare case teritoriale de pensii.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

2

(4) CNPP poate case locale de pensii, in functie infiinta de numarul ~i structura care functioneaza sub conducerea ~i controlul asiguratilor, casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii Bucure~ti. a Municipiului ART. 5 (1) sistemului public pot fi cetateni romani, ce t a t en i. ai altor Asiguratii de pensii pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau re~edinta in state sau apatrizi, Romania. altc ( 2) Pot fi a s i qu ra t.i. ai sistemului public de pensii s i, ce t at.en i. r oman i , i state ~i apatrizii care nu au domiciliul sau re~edinta in Romania, in conditiile de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. ( 3) Asiguratii au ob L'i qa t.i a sa p l.a a soa con t.r i.bu i. de a si.qu t.e t.i rar i, au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi. ART. 6 ( 1) in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, legii: I. a) persoanele care de s f a soa ra ac t.i v i t.a t.i. pe baza de de munc a , inclusiv soldatii ~i gradatii voluntari; b) f uno t.i ona r i L publici; c) cadre Le militare in activitate, s o Lda t.i L s i, q rada t i L politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul din domeniul apararll nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale; II. persoanele care i~i desfa~oara activitatea in functii sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatore~ti, precum s i, membrii cooperatori dintr- 0 o rq an i za t i e a coope ra t i e i, me st.e suqa'r s t.i , e ca ror drepturi s i, obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de drepturi barie s t i. lunare, ce se a s i qu ra din bugetul asigurarilor pentru ~omaj, in conditiile legii, denumite in continuare ~omeri; IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu t.i n de 4 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ~i afla in una dintre situatiile urmatoare: a) administratori sau manageri care au contract de administrare ori de managemen b) membri ai intreprinderii individuale intreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate sa ac t.i v i t a t.i. economice; d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V. cadre Ie militare trecute in rezerva, politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se bugetul de stat, in conditiile legii; VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele de cat; cele salariale, din: (1) definite potrivit art. 7 alin. pct. a) drepturi de autor ~i drepturi conexe, ~i completarile ulterioare, Legea nr. 571/ 200S ]Slrivind Codul fiscal, cu modificarile cu regularitate sau in mo~ ocazional; b) contracte/ conventii incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe ba za de contract de asigurare soc in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical ~i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute lege, neintegrate in sistemul public, pre cum s i, orice persoana care do re st.e si se asigure, sa i~i completeze venitul asigurat. ART. sau fizice ( 1) Pe-t-s'oa Le jur idice ne la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii alin. (1) pct. I pr eva zu t.i la art. 6 s i, II, denumite in continuare angajatori, .i ns t.i t.u L t.i care efectueaza plata drepturilor some r i i. pr eva zu t.i la art. 6 alin. (1) pct de ~omaj pentru III, pre cum s i, I ns t.i t.u i i Le care efectueaza t plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de ~i casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala. ( 2) in s i t.ua a in care se constata t.i erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. ( 1 ), indiferent de cauzele producerii acestora, ~i/ sau mod i f i.c r i, ale datelor a pe baza ca ro ra stabilesc stagiul de cotizare ~i punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna 0 de clara t i e n orn a La de asigurare i.n rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa ~i declaratia pe care 0 modifica. (2) pre cum ~i cea prevazuta la alin. ( 3) De c La ra t.La p reva zu t.a la alin. (1), au rE juridic al unei declaratii pe propria raspundere. ART. 8 pr modul in care angajatorii, ( 1) CNPP, pr in casele teritoriale de pensii, controleaza dispozitiile legale plata drepturilor de s oma j respecta ~i institutiile care efectueaza de plata, declaratiei nominale privind intocmirea ~i depunerea de asigurare ~i a obligatiilor precum termenelor de depunere. ~i respectarea (2) sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul Casele de pensii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

3

apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea ~i transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum ~i termenele de transmitere. ART. 9 ( 1) Angajatorii, pre cum ~i institutiile care efectueaza plata drepturilor de ~omaj sunt reprezentantilor CNPP ~i ai caselor teritoriale de pensii obligate sa puna la dispozitia toate documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. ( 2) Angajatorii din domeniul apa ra r i i, na t.i oria , Le ordinii publice s i, au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurariIor sociale de stat. ART. 10 ( 1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2 0 0 1, de cIara t i a norn i na La de asigurare prev ( 1) s i, (2) la art. 7 alin. constituie documentul pe baza stabile~te stagiul de in sistemul public mediu anual pentru public de de pensii ~i punctajul pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. c) (2) c) , in cazul persoanelor prevazute la art. alin. I lit. 6 declarati s i, (2) la art. 7 alin. (1) prevazuta constituie singuruI pe baza caruia se stab: stagiul de cotizare in sistemul public de pensii ~i punctajul la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) in s i t.ua i Le in care, t.i pentru perioadele prevazute la alin. (1) s i, ( 2 ) derul raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare ~i a punctajului anual, pot fi valorificate ~i alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii. (4) (3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. revine persoanei cauza. ART. 11 ( 1) pct. IV care au cel put in varsta ( 1) Persoanele prevazute la art. 6 de individuale de asigurare. sunt obligate sa se asigure pe baza se depune in termen de 3 0 de zile de la data ( 2) De cLa rat.La .i.nd i.v i.dua La de la casa teritoriala de pensii competenta, incadrarii in situatia prevazuta la in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. ( 3) Venitul lunar asigura~pentru persoanele rnen t.i oria e la alin. t (1) este cel stabili de cIara t i a .i.ndi.v i.dua La de asigura'ICe s i, nu poate fi mai mic de cat; suma r epr ez en t.and 3 5 % din ca st.i.qu salarial L mediu brut utilizat) la fundamentarea bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat s i, mai mare de cat; valoarea corespunzatoare a de 5 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut. ( 4) Se excepteaza de la ol::5ligativitatea depunerii de cLa ra t.i e i. de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, da ca beneficiaza de una dintre categoriile de pens prevazute de prezenta lege sau da ca se regasesc in s i t.ua i Le prevazute t.i la art. 6 alin. (1) pc t . I, II, III ~i V. ( 5) in s i t.ua t.i.a asiguratilor p reva zu t i, la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale Be asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ~i are acela~i regim juridic cu aceasta. ( 6) Su!) aspectul de c La ra r i i , ca Lcu La r i i , r e t i ne r i i. s i, p La t.i i. con t.r i.bu i i Lo r individuale t de a s i qu ra r i, sociale, p.l a t i t.o L de venit ru prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. ( 7) Platitorii de venit pr eva zu t.i la alin. (5) nu au obligatia depunerii deo La ra t i e i. pentru persoanele care au ~i calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. ART. 12 ( 1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala ~i casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. sociala se incheie in forma scrisa efecte ( 2) Contractul de asigurare de la ~i produce de pensii. data inregistrarii acestuia la casa teritoriala ART. 13 in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de ( 1) Venitul asigurat inscris prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei asigurare sociala poate fi modificat caz, prin incheierea unui act e d.i i.oria la contractul t L de individuale de asigurare ori, dupa asigurare sociala. (2) individuala sociala constituie Declaratia de asigurare ~i contractu 1 de asigurare titluri s i, devin titluri executorii la data la care creanta de creanta bugetara este scadenta, conform legii. ART. 14 derularii asigurarii in baza declaratiei ( 1) in s i t.ua a in care pe parcursul t.i ca exista perioade in care nu se realizeaza individuale de asigurare venituri, se face dovada casei teritoriale de pensii, la cererea asiguratului sau din initiativa declaratia poate fi suspendata.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

4

stagiile de ( 2) La stabilirea drepturilor de a s i qu ra r i.. V.ialte drepturi de asigurari sociale.n sa intre 1 ianuarie 2010 s i. la cererea CUPP s i. ce t a t...iAdministrarea Bazelor Date. pana intrarea in vigoare a prezentei c) perioada cup r i. conditii speciale al te condi tii. conditii speciale sau alte corid t. 6 alin.Ln ut.a aflat in una dintre s i t.i i.i i.a re a Guvernului.. 17 ~ ( 1) Constituie stagiu de cotizare perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legisfatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1 pentru perioadele realizate in grupa I.qu t. stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei.ialte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.i L de mun oa se care constituie acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu. ART. de munc a a sa cum sunt reglementat art.a drepturilor s i. sociale se iau in considerare de asigurare cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania. 19 perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza :. institutie publica sau alta institutie care astfel de informatii. ev i derrt. ai statelor membre ale Spatiului Economic European. pre cum :.en i. precum:. nu se datoreaza contributi sociale.en i. deosebite..01 .a t i Le s i. 15 ~ ( 1) in sistemul public de pensii. 18 conform legii. cu modificarile :. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor :. timpul util la pensie realizat de agricultori.. s i. i ce t a t.n sa intre 1 aprilie 2001 s i. 29 alin. pre cum :. 16 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de a) vechimea in mun oa recunoscuta pentru stabilirea la data de 1 aprilie (2) asigurari 2001 vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea in cazul persoanelor b) prevazute la art. a case pensii sectoriale. modaLi t. termenele de transmitere prevazute la a alin.ua i Le prevazute t.i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. in cazul persoanelor la art.. republicat. i Uniunii Europene. caz. ( 1) pct.t i Le stabilite i care Romania este parte.i platesc contributii de asigurari sociale prin acordurile sau conventiile internationale la in alte tari.. d) perioada cup r i.i ale persoanelor pentru care CNPP :. in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile :. in vigoare a prezentei IE in cazul persoanelor prevazute la art.icompletarile ulterioare. ( 2) Datele cu caracter personal actualizate pentru t ot. in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte :. I lit.i rar i. a 11.p'ectivin cond i t.Le qe nr. 6 alin...a I Le de a si. (1) pct. contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi. deosebite de munc a : b) 6 pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de mun oa r c) 1 pentru fiecare an lucrat in alte cond i t. ( 2) se stabilesc prin ho t. ( 3) Constituie stagiu de cotizare s i.iperioadele realizate sau recunoscute ca atare in alte tari.. i de cotizare realizat in conditii deosebite.. ra ART. ai Elvetiei s i. ART. in vigoare a prezentei lee in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. res. obligatiile s i.i. 6 alin. Bugetul ART. c) ( 2) Constituie stagiu de cotizare perioadele de pan a la data de 1 aprilie 2001 persoana: a) s. ( 1) II asigurarilor 20 Bugetul sociale de stat a si. (lJ~ pct. sociale se achita in moneda nationala. CAP. ( 4) in cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate. obligatiilor de a si. in corid t.qu rar i Lo r sociale de stat cuprinde veniturile s i.qu rar i.i/ au regulamente s comunitare. detine ( 4) Cont. c).. data Ln t rar i i. b) are stabilite drepturi vechimea in munc a in baza prevederilor Decretului. sunt furnizate gratuit. (2) ( 3) Datele prevazute la alin.i ( 1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii din Romania.(1) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin.i i. cheltuielile sistemului CTCE Piatra Nearnt o 5 . 19/ 2000 privind sistemul public d pensii :. p re st. soc se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului. 49..icasele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata :. r oma n i .u L. 118/ 1990 privind unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 6 martie 1 9 4 5. de oricare alta autoritate. dupa cum urmeaza: a) 3 pentru fiecare an lucrat in cond i t. anterioara datei de 1 aprilie 2001 ART.i la art.ederea in Romania.. stagii de in conditii normale. precum:. data Ln t ra r i i. I lit. 2 011 Pagina 5 . (2) ART.iInternelor.i/ au efeo~eaza s plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul :.a. ( 3) in sistemul public de pensii. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta. pentru strainii care au inregistrata rezidenta/ :.

qu rar i Lo r sociale de stat a fost adoptati cel pu t.de pensii. nivelul dobanzilor stabilindu. dispunand masurile prevazute de lege. 25 sociale de stat sunt purtatoare de doba nz i . b). 22 ( 1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera prestatiilc de asigurari sociale din sistemul public de pensii.a rea unor alte cheltuieli prevazute de lege. pe baza propunerilor CNPP ~i ale institutiilor care au subordine case de pensii sectoriale.L s i. pana buget. proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. ART. ART.ua a in care legea bugetului t. ( 3) Fondul de rezerva cumulat nu poate nivelul cheltuielilor prevazute pentru anu depa~i bugetar respectiv. f i riarrt. pentru acoperirea in mod exceptional. dobanzi ~i pe na Li t. declarate informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia si . potrivit prevederilor art. ( 3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul a si. 21 lit.me st. asigurarilor sociale de stat.e este excedentar. pe care il supune spre aprobare Parlamentului. (6) Fondul in care bugetul asigurarilor sociale de rezerva se de s t. ( 4) in s i t. b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului sociale stat. ( 2) Din veniturile bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale anual pan a la 3 % de pentru constituirea unui fond de rezerva. ( 4) Institutiile prevazute la alin. au obligatia sa a drepturilor coreleze bazele proprii de date unei evidente corecte ~i unitare de pensii.i n 3 zile inainte de expirarea exe rc i t. ART. ca se Le de pensii sectoriale s i.se prin conventii ART. cheltuielile organizarea s i. 23 prezentei legi. (5) dupa depunerea de clara t i i Lo r fiscale. 21 lit. de asigurari t. b) ( 2) Eventualul deficit curent al bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat se acopera din fondul de rezerva. urmator. potrivit legii.La Nationala de Adminis ( 1) in termen de 6 luni de la publicarea CNPP ~i casele de pensii sectoriale Fiscala. bugetar. ( 3) CNPP. ( 4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii. gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe Ie au in administrare.r i. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. ( 5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituiri acestuia.e Cle angajatori. cu sume care se aloca asigurarilor sociale de stat se completeaza CAP. 24 in a ( 1) Excedentele anuale ale bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat pot fi utilizate de stat.bu i. sociale. respectiv. 26 deficitului bugetului motivate.i n f orrna i. se ap l i ca in prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent. denumita in continuare ANAF. care se aproba prin legile bugetare anuale. Aqe nt. 2 011 Pagina 6 .qu rar i Lo r sociale stat ~i Ie transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. a corda reciproc s i. numai d asigurarilor sociale acoperirea deficitelor din anii precedenti de stat.i a si. potrivit destinatiilor aprobate prin lege. functionarea sistemului public de pensii. in situatii veniturile bugetului dupa epuizarea fondului de rezerva. precum ~i din alte venituri. precum s i. ANAF transmite CNPP veniturile realizat persoanele altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora.i u Lu i. ANAF. ( 3) Defici tul din anii p re ce de nt. de intarziere.e sume pentru art. 27 public de asigurari sociale CTCE Piatra Neamt o 5 . dupa regularizarea cu bugetul in limita sumelor primite de acesta. din anul curent al bugetului asigurarilor sociale stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.Ll. ART. ANAF au obligatia reciproc ( 2) CNPP. la sistemul fondurilor ~i obligatiilor participantilor de pensii administrate privat. Disponibilitatile bane~ti ale asigurarilor incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.01 . III Contributia ART.i. pe baza . ( 2) Guvernul elaboreaza anual. p La t. s i. casele de pensii sectoriale sa i~i transmita de a s i qu ra r i. 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) con t. (3) I s i. nu p r i.i sociale. ART.i t.o prevazute t r la alin identifica situatiile in ~aEe angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale. s i. de la bugetul de stat.a t.

I ns t. 8 % datorate de angajatori.'fice lpentru cadrele militare in activitate.t i Le i desfa~oara activitatea pot fi normale. I lit.i i. 5 % datorate de anqa j a t. b) angajatorii ~i institutiile care efectueaza plata ajutoarelor persoanelor in situatia prevazute la art. alte cond i t. pentru personalul care i~i desfa~oara activitatea in subteran cel pu t. daca cel put in in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca. 29 ( 1) Sunt incadrate in cond i t.i n 5 0 % din timpul normal de mun oa in luna respectiva.a in profesiile prevazute in anexa nr. 1.(1 in sistemul public de pensii sunt contribuabili. deosebite ~i speciale. 31 ( 1) Co n t r i bu t i. b) ac t. ART. s i. 3% pentru cond i t. d) avia~ia c i v i La . CTCE Piatra Neamt o 5 . 5% datorate de ariqa j a t.i in anexele nr. 6 alin. 2 5 .i i. ( 5) Constituie stagiu de cotizare realizat in cond i t. II. de munc a normale. cu modificarile ulterioare. na t. in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I ~i II de munca ~i care. 2 011 Pagina 7 . pr eva zu t. s i qu ran t. alte cond i t.pa rar a i. cu mod i f i ca r i Le s ulterioare. 6 alin. 1 9/2 0 0 0. 2 9 4 / 2 0 0 1 privind stabilirea locurilor de munca ~i a activitatilor cu conditii deosebite. au de s f a su activitati de cercetare. e) ac t.i i.u e care.qu rar i Lo r pentru soma j . care administreaza bugetul a si. perioadele care un asigurat care i~i desfa~oara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca ~i/ sau in concediu de odihna. locurile de munc a in corid i t.i.i i. 10.u nr.bu e . (1) pct. b).a i Le t s i. IV s i.i oria .i ona Le .i ca de s f a su ra t. ( 3) Procedura de reevaluare pr-e vaz u t a la alin.ab i. 6 alin.t i Le prezentei legi. locurile de munc a in corid i t. (2) se s t. publice i s i. normale de munc a .i. dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale.a i Le de cercetare. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. (2). ART. un i t. cu mod i f i ca r i Le ulterioare. 20 alin.n i. speciale ~i alte conditii. V. 3 0 . sunt incadrate in conditii speciale de munca. (1) contractu lui de asigurar sau de la data incheierii sociala. (1) pct. 82 2 / 2 0 0 4 privind stabilirea locurilor de rm activitatilor cu conditii deosebite. cu modificarile ~i completarile ulterioare. asimilate angajatorului in oo nd i t. t explorare. in care sa La r i a t.Li. 3% pentru cond i t.v t. de domeniul apararii din nationale. deosebite de munc a .i i .a Le prevazute t. conditii speciale s i. ( 1) pct.i L speciale prevazute la a (1) lit.dua La de a si. ( 2) Pentru a s i qu ra t i i. c) persoanele juridice la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii prevazuti la art. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat. deosebite. specifice pentru politi~ti. 10 5% datorate de ariqa j a t. s i. ART. de actele normative cu regim clasificat emise pan a la data intrarii in vigoare a legi. (1) pct. zone Ie I ~i II de expunere la radiatii.i v i t. conditiile (3) Cote Ie de contributii de asigurari socia Ie.of din ca angajati. speciale de mun oa s i.i i. 1. i.i pentru s ome r i . 3. speciale ~i alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor s i.i Lo r din sistemul public de pensii pot fi normale. t. 4. 3% pentru cond i t. speciale ~i alte conditii de munca. (1) lit.i . exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare. 28 ( 1) Corid i. speci. ( 4) Este asimilata stagiului de cotizare in cond i t.a re a ra Guvernului. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale.nd i.i i. oo nd i t. republicata. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. elaborata in termen de 9 luni de la data Ln t ra r i i. c) activitatile din domeniul apararii nationale. o rd i. c) 41. din 2 in 2 ani. VI. ( 2) in domeniul e. pre cum alin. explorare. s i. in vigoare a prezentei legi.e prin ho t. 2 0 . (3) inclusa ~i cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat. sociale pr-e vaz u t a la alin. speciale s i. speciale de mun oa .Le st. 30 ( 1) in sensul prezentei legi. ordinii publice ~i sigurantei nationale. 8 % datorate de angajatori. metodologiei de incadrare prevazute de Ho t. 6 alin. s i.a rarea Guvernului nr.i t.i. datorate de din ~i angajati. c). locurile de mun oa stabilite in baza criteriilor ~i metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora. (2 Periodic. b) din Legea nr. datorate ~i anqa j a t. b) 36. ordinii publice ~i sigurantei nationale. speciale ~i alte conditii de munca.i.a rarea Cuv e.i i.i i. la data intrarii in vigoare a prezente: legi. prevazuta de Legea nr. sunt: a) 31.Le de munc a in care se de s f a soa ra activitatea a s i qu ra t. f) activitatea a r t i s t. care 1 0 . pentru personalul navigant prevazut in anexa nr.i L speciale sunt cele din: a) unitatile miniere. 1. 2 s i.qu rar i. 6 alin. 8 % datorate de ( 4) in cota de con t r i. de Ho t.i v i t.a de asigurari sociale din momentul Lnc ad ra r i L in una dintre se da toreaza situatiile prevazute la art.i la art. na t. datorate de anqa j at. este asimilata e) persoanele prevazute la art. perioada anterioara datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 6 (2) Cote Ie de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de deosebite.01 .e i. potrivit art. prevazut la al: ( 1) lit. Le incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.i i.r nud.t. ART.

sociale. se ( 6) Co n t r i bu t i. VI datoreaza contributia de asigl sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari ( 8) Nu datoreaza contributia .i alin. plata co nt r i bu t. ( 2 ). iar in situatia persoanelor prevazute la art. sociale. (1 pct. in situatia persoanelor prevazute la art. 27 alin.a integral din bugetul asigurarilor pentru :. plata individuale de a si.i e i. (3) 4 Fac e x cep t i. (1) pct. se suporta integral din bugetul de stat. 6 brut/ solda bruta. a).i. I s i. (1) pct. sociale datorata de contribuabilii p reva zu t i. cu IT lit.r ac e s t i a sau. c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta 5 7 1 / 2 0 0 3. e in numele lor. la art. se poate face s i. pentru a s i qu ra t i i. VI lit. p la art. corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara. se s upo rt. zilelor lucratoare din concediul medical. (2 Calculul:. b) suma r epr ez en t.qu rar i. dupa caz. persoanele prevazute la art. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. in cazul indemnizatiilor de asigurari sana t e t. 2 011 Pagina 8 . ( 5) Calculul s i. venituri ( 9) in mod facultativ.i t. la nivelul cotei stabilite pentEu conditii normale de munca. 6 contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contrinutiei de a si. pentru veniturile din drepturi de autor :. d:~ ca t re I ns t. p reva zu t i. la cerere. 6 alin.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea sociale de bugetului asigurarilor sociale de stat. pr eva zu t.01 . pentru veniturile din activitatea de s f a su ra t. co re spun za t. II. I din bugetul asigurarilor pentru b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati :. (1) s i. 6 alin. 50 alin.ua a persoanelor t.and 3 5 % din ca s t. 6 alin. (2) datoreaza int de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca. a) angajator. de datorate de a s i qu ra t. ( 3) Baza Lun ara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. (1 pct.a cazurilor in care. 6 alin.e . la art.tigul salarial brut lunar in lei. atunci ca nd pe langa aces tea realizeaza s i. ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. V. ocazional. (1) pct.v i. stabilite de lege pentru conditii normale de munca. alin. (1) pct..o r numa ru Lu i. in casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati.a de a s i qu ra r i. IV:. (2) se lunar de ca t. (1) c) casa de asiguraric de sana t e t... sociale.nd i. pentru a s i qu ra t i i. a) 6 pct.i e i. ART.i.omaj la nivelul cotei individuale de a s i qu ra r i. pentru care (1) CTCE Piatra Neamt o 5 .. prevazuti alin. pe 0 pe ri.i e i. (1) pct. ( 1) pct. a) sau. pr eva zu t. la art. 6 alin. sociale pentru persona roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este ca:. s i t. (1) pct.qu rar i. VI lit. 6 alin.e de la prevederile alin. (1) pct. in completarile ulterioare. individuale de a si.ia veniturilor de completare acordate salariatilor industria de aparare. ( 4) Co n t r i bu t i. in cazul a s i qu ra t.a de a s i qu ra r i. stabilita prin lege. 3) Asiguratii p reva zu t i. 6 IV. la art..i alin. 50 alin. pentru asiguratii p reva zu t i. ( 5) Co n t r i bu t i.i prevazute la art. ART. se fac lunar de institutia care administreaza bugetul asigurarrlor pentru :. (1) pct.omaj. 6 alin.. care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv s i. a) pentru veniturile calitate in mod ocazional.qu rar i.i la art. persoanele prevazute alin. VI lit.i alin. cu exceptia platilor compensatorii :.a individuala de a s i qu ra r i..i respectiv ( 3) Plata co nt r i bu t. sociale pentru some r i. 6 alin.a de a s i qu ra r i.iplata contributiei datorate de asigurat: 6 alin. s i.oa da de cel mult 12 luni...omaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca. I s i. 6 alin.. art. VI se fac de catre platitorul de venit. ( 1 0) Con t r i bu t i. d) venitul brut. sociale pentru persoanele care beneficiaza de compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. ( 4) Plata co nt r i bu t.a de a si.Co n t r i bu t i. a) din Legea nr. dupa caz. la art. de ca t re : s i. alin. (1) pct. (1) nu se impoziteaza. prevazute la art. respectiv de catre angajatorii acestora se fi lunar de catre angajatori.i e i. III.qu rar i.qu rar i. de asigurari sociale datorata de catre asiguratii pr eva zu t. 6 alin. 6 alin.i i. de orice alta persoana.idrepturi conexe.qu rar i. VI lit. la art. b). sociale pentru persoanele prevazute la art.omaj. in perioada de reducere temporara a activitatii.i la art. (2) lit. ( 7) Asiguratii p reva zu t i. II. sociale pentru s ome r i.u a care a ch i t a drepturile t. a) . prin lege.a in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. (6) Calculul individuale de asigurari sociale :.i plata contributiei de a si.i Lo r p reva zu t i. IV:. 1) pct. prevazuti la art. la art. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori ca s t i salarial mediu brut. II. sociale pentru perioada in c asiguratul beneficiaza de asigurari sociale de sana tate se efectueaza. II. 6 alin. sociale se datoreaza de a s i qu ra t i i. in cazul asiguratilor prevazuti la art. (1) calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 2) la art. 32 ( 1) Calculul s i.dua La de a si.e .. cu e xc ep t.

in contul asigurarilor sociale. plafonului t. (3) (3) Prevederile art.i ne integral din: CTCE Piatra Neamt o 5 .i pensii. potrivit prevederilor prezentei legi. respectiv de la casa de pensii sectoriala.qu rar i.01 . 35 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.i. ( 4) in s i t. 7 6 9 / 2 0 0 1.e sc de angajator a s i qu ra t.a I Lo r din sistemul t. h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. (1) lit. 38 ( 1) Sumele reprezentand ajutor de deces. alin.e din t stat. ( 3) Baza de calcul p reva zu t. 36 Baza lunara de cal cui a contributiei asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative. 0 constitui cuantumul drepturilor bane~ti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru ~omaj ~i asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale. 3 3 alin. 2 011 Pagina 9 . companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital iNtegral sau majoritar de stat.a la alin. care depa~esc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.Lq u L salarial mediu brut p reva zu t. d) indemnizatia de ~edinta pentru consilierii locali ~i judeteni. precum ~i transportului la ~i de la locul de munca.a i t. ART. (1) pct. aprobata mod i f i ca r i. indemnizatii de delegare. b) diurne de deplasare ~i de delegare. (1) pct.a individuala de a s i qu ra r i.un an echivalentul a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. de a si. 6 alin. a. (1) nu poa te fi dintr decat produsul valoarea numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza corespunzatoare a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut.a i t.i Lo r la profit. V 0 constituie cuantumul ajutoarelor lunare. constituie venitul lunar asigurat.i e i.a de nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate asigurarilor sociale de stat. b) .i i. 64/ 2001 repartizarea profitului ~a societatile nationale. sociale de stat ~i nici mai mul t de 5 ART. j) valoarea financiara a normei de hrana. potrivit prevederilor prezentei legi. a alto] drepturi de pI'etectie a muncii. potrivit Ordonantei Guvernului nr. nu se iau in considerare la stabilirea p re st. sociale.e de angajator t a s i qu ra t. dar nu mai put in decat suma reprezentand 35% din ca st. (3) . potrivit legii. a echipamentului individual de protectie ~i de lucru. ( 2) Sumele reprezentand ajutor de deces p l. p l. care se p La t.qu t.i e i. in a ca~tigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de ART. a medicamentelor ~i materialelor igienico. cu mod i f i ca r i Le s i.contributiei individuale de asigurari sociale nu poa te de pa si in tr.ua a de pa s i r i i. sociale datorata de angajator 0 constituie suma ca~tigurilor salariale brute/ soldelor brute lunare.i p reva zu t.i rar i. de a si.i e i. conform prevederilor art.k). 39 ( 1) Co n t r i bu t i.sanitare. f) compeFlsatiile lunare pentru chirie. completarile ulterioare.i. de calcul a calendaristic ART. 34 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. a a1imentatiei de protectie. se aplica ~i pentru situatiile prevazute la alin.i Lo r . g) c0ntravaloarea echipamentelor tehnice. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca ~i profesionale. se re t.a calculat contributia individuala de a si. in conditiile legii. (2) . prevazute la ( 2) Sumele asupra ca ro ra nu se datoreaza con t r i. ART. de care se datoreaza contributia de asigurari munca se stabile~te proportional cu ponderea. c) participarea sa La r i a t. ( 3) este cel utilizat la f undanterrt bugetului asigurarilor sociale de stat ~i aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. in limitele de deductibilita stabilite potrivit legii. pentru s ome r i. de a si.i Lo r . precum ~i ( 2) Baza Lun ara de calcul la care persoana juridica din Romania d asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate G constituie suma ca~tigurilor salariale brute la care s. pu alin. 37 ( 1) Co n t r i bu t i. prevazut ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.qu rar i. sociale. in cazul angajatorilor Ci de calcul la datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de cond i t. precum ~i a uniformelor obligatorii ~i a drepturilor de echipament. 33 alin. se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. la alin. 6 alin. IV s i. (2). ART. sociale datorata de a s i qu ra t. prin Legea n r-. la alin.qu rar i. sociale pentru persoanele bugetul la art.qu s al ar i a L mediu L brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor ori valoarea acestuia. i) indemnizatiile de instalare. ( 5) Ca s t.qu rar i. k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna. precum ~i la regiile autonome. deta~are ~i transfer.bu a de a si.

i alin. a s i qu ra t.a individuala de a s i qu ra r i. b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara. II. se v i rea za in COl distincte stabilite cu aceasta destinatie :. plata unor dobanzi :.. ( 3) Co n t r i bu t i.te potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare. d) pan a la data de 2 5 u rrna t. in s i t.a rz i u in data de 2 0 a lunii u rma t. 2 011 Pagina 10 . (1) .i Lo r p reva zu t i.i rar i.i e i. respectiv de catre casele de pensii sectoriale.a. ( 4) Lunar. c) pan a la data de 2 5 a lunii u rrna t..i qu L salarial brut/ solda b rut. ( 5) Lunar. prin rotunjire la leu.ise calculeaza fara zecimale. pan a cel t. ART.oa re celei pentru care se datoreaza plata. (1) a) art. in cazul de stat. 43 in cazul neachitarii la termen.a rz i u in data de 2 0 a lunii in care platitorii depus declaratia nominala de asigurare. ART.i Lo r p reva zu t i. ( 2) Co n t r i bu t i. (1) pct. de institutia abilitata plata efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru :. (1) lit.i ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art... in cazul persoanelor prevazute la art. tarziu a lunii u rma t.. (1) IV s i. s i.. pe na Li t. 4 0 genere ( 1) Neplata co nt r i bu t.. alin. 2). ART. suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.i la art.ua a persoanelor t. 41 ( 1) Activitatea p r i.a la alin. dupa caz colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP.iunitatile subordonate acesteia. 3 CTCE Piatra Neamt o 5 .bu i. 40 Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs. respectiv pan a la dati a lunii u rrna t. I s i. declararea contributiilor fac de asigurari ART. astfel cum sunt definite alin. care este palZte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. ( 3) Sumele reprezentand do ba nz i. de a si. a contributiilor datorate bugetului a si.01 . (1) pct. respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta 0 datoreaza in calit~e contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat.. de In t ar zi. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal.icasele de pensii sectoriale colaboreaza privind colectarea :. alin. sociale p reva zu t.i.r i.a Lo r de Ln t.i constatarea :. alin.. pe na Li t. in baza prevederilor Codului de procedura (2) :. veniturile de natura profesionala. 6 alin. c) s i..oa re celei in care angajatorul depus declaratia nominala de asigurare.iurmarirea platii acestora se fac de angajator.oa re celei pentru care se efectueaza plata drepturi ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. ( 4) Calculul doban z i Lo r s i. ast'Eel sunt prevazute la art. respectiv.. ( 2) Cota doban z i Lo r s i.a t.i rz prevazute la alin. 6 alin.. 6 alin.a la fondul de pensii administrat privat..i. transmite de CNPP s : de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.e r provenind Lo din con t.ca s t.i prevazute la alin.qu rar i. se stabile:.e re se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat :. VI s i. la art. inclusiv.qu t. respectiv pct. de a s i qu ra t i i. sociale.isanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF :.n c rea nt. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar. alin. potrivit legii.. V sau de Ln s t i t.a i e re . Contributiile individuale de asigurari sociale.i rz ev i den t i erea in contabilitate de lege sa :. c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii. de a si. ( 1) pct. acti Pentru persoanele prevazute la art. in si t ua t i a persoanelor prevazute la art.. sociale la termenele pentru fiecare zi de intarziere. (1) pct.a i e re .ipenalitati de intarziere calculate pana la data achitarii sumei datorate.i unitatile sale subordonate.icasele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat. 33 alin. datorate de persoaBele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor. 6 ( 1) pct. respectiv venitul brut. 6 alin. in situatia asiguratilor aflati in concediu medical. IV s i.icasele de sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre pe care acesta il administreaza. pe na Li t. casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite.omaj. t. precum:. III. de casele de casele de pensii sectoriale.oa re c e Le de data de 2 5 pentru care se datoreaza plata. la art.icomunicate de catre CNPP.i. CNPP :. (1) pct. b) data stabilita pentru plata a 2 . 6 alin. pr eva zu t. V. VI. pct. VI.a Lo r de Ln t..omaj sau bugetul dupa caz.. de institutia care efectueaza pct. (1) lu se de catre angajator. IV:.a realizat/ realizata lunar. de la bugetul asigurarilor sociale de stat. CNPP :. d). conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare. ART. VI. CNPP :. (1) pct. (2).v d administrarea i. in c az t (2) a s i qu ra t. t.oa re celei in care p La t i t. 6 teritoriale de pensii :. pan a cel t. dar nu mai tarziu de data de a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.qu rar i Lo r sociale de stat de persoanele prevazute la art. 44 prevazute la art.

. f) Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 6.u organizat potrivit legii. a unei perioade de studii.i e sau student al unei institutii din sistemul de aparare nationala. (2 )~ .. respectiv serviciului se stabile:. pe b) a urmat cursurile de zi ale Lnva t. perioade nu au realizat stagii de cotizare (4) prevazute la alin. in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de sociale.i 6 alin. 51 in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: CTCE Piatra Neamt o 5 . asigurat sau. iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.i Ln t.e . b).t i Le art. dupa caz.r i bu t.... contra de cotizare se certifica Stagiul cost.i e de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. pe na Li t.aman Lu i. inclusiv a dobanzilo~:. ( 2) in cazul in care a s i qu ra t i i.iboli profesionale. ART.i i. (1 IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasba nu se datora. pe c) a s a t i s f a cu t. in cazul copilului cu handicap.~ ART.i perioadele ( 1) in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare necontributive.. IV:.te anual de CNPP s i.r i bu t. sociale dat0rfG nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia. sociale de cotizare a oo nd i t. Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 5. (1) beneficiaza de perioadele asimilate da oa in ace Persoanele prevazute in conditiile prezentei legi. t. d) a beneficiat.. in s i t. ( 5) Calculul doban z i Lo r s i. de concediu pentru incapacitat temporara de cauzata de accident de munca :. o data de sectoriale.i ne rea Perioadele asimilate in conditiile prevazute de prezenta lege. la alegere. de po Li t. 47 oricareia dintre ( 1) Contractul de asigurare so c i a La poate fi reziliat pa r t i .ifunctionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. au obligatia depuna la casele 6 teritoriale de pensii. de concediu pentru c re st.a Lo r de t. contributia nu se restituie.~latit de ca t. universitar.efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sana t e t. ART. in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie invaliditate. dupa caz.a datorat :. 49 :. stagiul de cotizare se constituie din insumarea peric pentru care s. (1 lit.a la art. (1) se valorifica pentru obt. alin.i VI s i. politi:.tilor :. (3) la alin. de a qe n t i. durata normala a studiilor respective.i LLe de a si. 48 ( 1) in sistemul public de pensii.i.i siguranta nationala formarea cadrelor militare.qu s rar i. (2) superior. cu exceptia liceului militar. acordate potrivit legii. 46 Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie. mobilizat sau in prizonierat.r i bu t. Pensii IV ART. cu conditia absolvirii acestora cu diploma. de pan a la 3 ani. s.a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator s i. g) elev al unei s co Li. datorate in ( 2) Stagiul de cotizare co re spun za-sp cd'ntributiei de a si. ( 6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata sociale contributiei de asigurari completeaza cu prevederile legale privind executarea bugetare. alin.e rea in va r st. creantelor ART. la 2 ani. alin.. la cererea (2) Tariful a s i qu ra t. 45 ( 1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de dec lara tie individuala de asigura sau contract de asigurare so c i a La nu au achitat con t. t. de pensii de casele s i. de asigurari sociale prestatiilor ART. (1) pct. .. serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. 31 alin.01 .a ani sau. a fost concentrat..i penalitatilor de intarziere aferente.icota de con t.qu rar i. e 6 alin.r a s i qu ra t. sociale achitate nu se restituie. in termen de 3 0 de zile de la formularul. de pensii sectoriale. conform clauzelor prevazute in contract. 2 011 Pagina 11 .tip d incetare a asigurarii individuale la sistemul public de ART. la art. beneficiaza de asimilarea. denumite in perioade asimilate. casele care A CAP.. 50 (1) din oficiu.ua a p reva zu t.i a de a s i qu ra r i. ordine publica :. durata legal stabilita. e) a beneficiat. (1) pct. ( 2) in cazul rezilierii contractului de asigurare so c i a La .i Lo r . a f La t.. (5) se aplicarea asupra perioadei raportului dintre cota de contributie individ~ala asigurari sociale :.e re pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale~ de pensii. militare/ s co Li.. iar stagiul de cotizare realizat se ". con t. potrivit art. IV.a rzi. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor. p reva zu t i.alorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale. conform care au absolvit mai multe Asiguratii institutii de invatamant prevederilor ca stagiu de cotizare..

01 .at. stagiul 6 cotizare este de 3 0 de ani. a t. conform tabelului nr. Atingerea acestui stagiu se realizeaza stagiului minim de cotizare in specialitate. se realizeaza prin cre:. conditii Tabelul * T* nr. 1 word. cat s i.terea stagiului complet de cotizare.i pentru barb este de 1 5 Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. ( 2) Stagiul minim de cotizare ani. varsta 6 s pensionare este de 6 0 de ani. pct.i pentru barbati.terea varstelor standard de pensionare.terea de cotizare. 54 (1) c) . 6. alin.alonarii prevazute in anexa nr. a t. (1) ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. stagiul 6 cotizare in specialitate este de 2 0 de a t.pentru femei. corid i t.at. dupa cum u rrne a : az de varsta. 55 (1) Persoanele care au stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita cu reducerea standard de pensionare.a va r s t. cat s i.at. 5. I lit.terea varstelor standard de pensionare. conform e:.wrap: IStagiul de cotizare IReducerea varstei Irealizat in conditiil de pensionare deosebite (ani Lmp k. I lit. ART.. Atingerea acestui cat :.t i Le privind va rst. 5.. pentru ba rba t i . 52 Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care Lridep l i ne s o .alonarii prevazute in anexa nr.a) b) c) d) e) pensia pensia pensia pensia pensia 1 pentru i de an t i c i pa t. I lit. pct..alonarii prevazute in anexa nr. prevazute de prezenta lege.alonarii prevazute in anexa nr. Atingerea acestei varste prin cre:. pentru femei.. s Li. ART.pentru f errfe i. pentru barbati. cat s i. de u rrna . 5. 6.terea stagiului conform e:. 53 ( 1) Varsta standard de pensionare de ani pentru barbgti s i.at.a standard de pensionare :. alin. ( 1) in cazul persoanelor prevazute la art..i stagiul minim de~cotizare sau in specialitate.. conform e:. (3) Stagiul complet de cotizare este de 3 5 de ani..a : anticipata pa r t. c). barbati.. a t. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cre:. 6. 6 3 de ani pel este de 6 5 femei.. se realizeaza conform e:. pentru :. pentru Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. conform e:. C='11~t"'la dat pensionarii.i a La : de invaliditate. ti)' Ani 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 CTCE Piatra Neamt o 5 ..alonarii prevazute nr.alonarii prevazute in anexa nr. 2 011 Pagina 12 . conform e:. dupa caz.. ART.. " > standard I cu: Luni < pre style=" word.. ( 3) in cazul persoanelor prevazute alin..a r SECPUNEA Pensia pentru limita de varsta ART.i'n i. in persoanelor care au realizat stagii de cotizan a) deosebite de munca. (1) c) .m t. pct.

: - 05. Ani Luni I (ani implini ti) 2 1 1 2 3 4 I I~ 6 5 6 7 6 3 6 8 9 10 11 6 5 5 6 6 7 7 6 12 13 6 I 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 8 9 9 10 10 11 11 6 6 6 6 12 12 6 CTCE - Piatra Neam. 2 6 7 7 6 6 8 < / pre> 2. i style=" word.wrap: break.------_. nr. alin.01. in situatia persoanelor care au realizat cond i t. in alte la art.28 30 32 35 '--------------'----------'--------' * ST* conform tabelului b) locurile de munc a incadrate speciale prevazute conditii Tabelul * T* < pre nr.2011 Pagina 13 .!.word. 30 sEagii a Li n't de ( 2) cotizan s i. 29 (1) . " > IStagiul de cotizare IReducerea varstei standard I Irealizat in corid i t.i L I de pensionare cu: I speciale r------.i i. de munc a prevazute la art.

30 a1in. prevederi1e art. cu e xce p t i. 10 cu handicap mediu. 1a radiatii sunt ce1e aprobate prin Hotararea Guvernu1ui de expunere nuc1eare. ( 3) Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. II criterii10r de incadrare a activitati10r de cercetare. sa1turi sau starturi aprobat prin Ho t. (1) lit. CTCE Piatra Neamt o 5 . in cazu1 c e Lor care au de s f a sur a t. daca au rea1izat. nu poate fi ma b) de ani. 55 lit. 118/ 19 9 0.a t i Le din anexa nr. repub1icat. activitate in zona a I de expunere 1a radiatii. (1 nu pot fi mai mici de 5 0 (2 Varste1e de pensionare pr ev. beneficiaza de pensie pentru Li. minim de ore de zbor. exp1orare.m i t. in b) i~ situatia asigurati10r cu handicap accentuat.ar ar ea Guvernu1ui nr.vi. stagiu1 comp1et de cotizare este de 2 1uni. ( 2) Persoane1e prevazute 1a a1in. 6 1 1) in s i t. respectiv de 4 5 persoane1e pentru femei s i. avizate in condi tii speciale de munca. 2 011 Pagina 14 . dupa cum u rrneaz a : a) cu 1 5 ani. 6.i e de q r a du L de handicap. in s i t. 30 a1in. 1 a1in. ce1 putin 0 treime din stagiu1 comp1et de cotizare.ua t. handicapu1ui preexistent ca1itatii de asigurat. a) ~i f) . in cazu1 ce10r care au desfa~urat act~vitate in zona I de expunere 1a radiatii. in conditii1e prevazute 1a art. 5 5. stabi1irea nr. r-educe c) prevazute 1a a1in. 6 1uni. comp1et indiferent de cotizare.e de 1a prevederi1e art.e de 1a prevederi1e art. precum s i. I 1it.i a persoane1or carora (1) stabi1ite drepturi privind vechimea in munca. 5 6 (1) Fac exce p t i.i a persona1u1ui aeronautic civil navigant profesionist din av i a t. b) s i.a t i Le de cercetare. rea1izate iJ un i t. (2) (1) . ( 3) Act. Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. ( 5) Stagiu1 comp1et de cotizare pentru persoane1e prevazute 1a a1in.a de expunere 1a radia ti i.: handicapu1ui de asigurat. (1) lit.au dupa data de 2 3 august 1 9 4 4.i a a s i qur a t. daca varste10r standard de pensionare prevazute 1a art. 1a art. (1) pct. ~i/ sau de prizonierat.i .i Lor cu handicap grav. stagiu1 comp1et de cotizare.lege nr. a) .c) s i.i v i t. da ca au rea1izat. nu ( 3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit a) mai mica de 4 5 de ani. ce1e prevazute normative pot fi cumulate fara ca reducerea total a sa fie mai mare de 13 ani.i Lor pentru care varsta de pensionare nu poate 50 mai mica de 4 0 de ani pentru femei s i. 5 8 1 / 2 0 0 1 privind criterii1e de incadrare a persona1u1ui navigant din av i a t. de varsta.i a c i v i La in conditii speciale de munca. ce1 put in doua treimi din stagiu1 conditii1e comp1et de cotizare. It) ~~> au beneficiaza ce1 60 Reduceri1e de a1te acte de pensie pentru 1imita de din stagiu1 put in 0 treime varsta. (1) ( 1) Fac exce p t i. b). /' ART. Persoane 1e care au rea Li lzatt un lstaglu 'd' e cotlzare In con dltll preexlstent ca1itatii de asigurat beneficiaza Q~reducerea varste10r standard de pensionare prevazute in anexa nr. b) persoane1e care au stagiu de cotizare de ce1 putin 20 de ani in locuri1e de munca prevazute 1a art. 1a a1in. (1) ART. in locuri1e de munca prevazute 1a art.i de han d lcap i . de ani pentru ba r ba t. zone1e I s i. persoane1e care un stagiu de cotizare de ce1 put in 1 5 ani in zona I de expunere 1a radiatii sau de ce1 put: 17 ani in zona a 11. 6 a1in. ( 4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit lit. 6 a1in. ac r oba t. cu 1 0 ani. b) se ap1ica numai in oo nd i t. pentru fiecare an de privare de 1ibertate. I lit.t i Le rea1izarii numa r uLui. (1). in c) in situatia asigurati10r daca au rea1izat. pentru ce1e prevazute 1a art. ( 2) Persoane1e prevazute 1a art. lit. 1) este de 3 0 ART.a indiferent de varsta.a ba1erini1or s i.e 6 1uni. (2) din Decretu1.ua t. exp10atare sau pre1ucrare a materii10r prime ( 2) Ac t. 583/2001 privind a materii10r prime nuc1eare din zone1e I ~i II de expunerE exp1orare. in s i t. 55 a1in. a1in. 55 a1in. da oa au rea1izat stagiu1 minim de cotizare in in anexa nr. exp10atare sau pre1ucrare radiatii. 3 se considera in conditii speciale de mun oa numai daca aces tea se desfa~oara pe durata programu1ui normal de 1ucru dintr0 luna. 30 a1in. 5 8 ~ i t. in oo nd i t. (1).La d: Romania. reduse in conditii1e a1in. ART.i a c i. a) 20 de ani. reducerea varstei stJndard de pensionar de: a1in.~--------------------~--------------~------------~< / pre> * ST* 26 de ani ~i peste 13 c) cu ca t.a t i Le din anexa nr. (1) lit. respectiv de 2 5 de ani s i. 5 7 a1in.i v i t. pentru ce1e prevazute 1a art. c). de deportare in straina 1e. 2.a de va r s t. 30 a) b) 15 ani. lit. 2 lit. 4 5 de ani pentru ba r ba t i . 5 in f unc t.01 . de 5 2 de ani pentru pc t .ua t. preexistent ca1itatii de asigurat.

( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. de cotizare cu pan a la 8 ani. 6 ~i care se afla in una cliBtre urmatoarele situatii: a) swnt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor din sistemul administratiei militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special unor functii din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a reducerii din domeniul statele de organizare. o I). de 8 km in jurul acestor Loc a Li t. pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. 66 65 La prevazute acordarea la art.militara. (I) nu poate alte acte normative. Cop sa Mica pe ~i Zlatna. t. pe langa conditiile prevazute la alin. prin diminuarea acestuia cu 0. realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate. cu cel mult 5 ani ina in tea implinirii de cotizare. 6 alin. arseniu.i n 3 0 de ani in zonele afectate plumb. se face din oficiu. sulf. ART. precum standard de pensionare. mangan.Le st. datorita extractiei ~i prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu t. (4) ( 6) Prevederile alin.i a Le nu iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. g) considerare perioadele asimilate prevazute la art. ART.e i.SECTIUNEA Pensia ART. pensiei anticipate. in conditiile prevazute la alin. I lit. alin. pensiei anticipate pa r t. pentru ( 2) in cazul pe r scrane r prevazute Lo la art. pct. este ne ce sa r a s i. persoanelor care au realizat stagiul complet ~i ce: care au de pa s i. prevazut in anexa nr. a) . ordinii publice ~i sigurantei nationale. reducerea fi cumu La t. 49 ( 4) Cuantumul pensiei anticipate se s t. (5) se ap l i ca pana la data de 3 I decembrie 2030. 7 5 % pentru fiecare luna de anticipare. respectiv Baia Mare. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar anticipate nu se iau a) .i beneficiaza de reducerea va rst.i n 8 ani mai mare de stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.c) s i. c). 49 alin. a 3. ordinii publice ~i sigurantei nationale. 63 La acordarea pensiei 6 2 alin. pe langa conditiile prevazute la alin.01 . in un ~i dintre urmatoarele situatii: a) sunt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei ~unctii 'din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a statele de organizare.i L in care se stabile~t cel al pensiei pentru limita de varsta. 6. pensiei anticipate reducerea partiale. (I) nu poate fi cumulata varstei standard de pensionare cu nicio alta reducere reglementata de CTCE Piatra Neamt o 5 . pensia anticipata se transforma in limita de varsta ~i se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate ~i a stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. rem. (I) lit. cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare. I lit. (I) o (I ) pensiei anticipate partiale.i a La se cuvine. g) ( 4) Cuantumul pensiei anticipate pa r t. zinc.e din cuantumul i pensiei pentru lim: de va r st. fluor.ab Le st. prevazut in anexa nr.ar fi cuvenit.ab i. ( I) 64 anticipate. I ). ART. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi din domeniul apararii nationale. t stagiul comp Ie t.a care s. 2 011 Pagina 15 . este necesara ~i stagiului minim de cotizare in specialitate.c) s i. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar aco rda r i i. ( 2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta. standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea pr-e vaz u t a la alin. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor apararii nationale. I) pct. SECTIUNEA Pensia ART.a .i a Le se s t.a cu nicio varstei standard de pensionare prevazute la art alt~reducere reglementata de prezenta lege sau La data indeplinirii pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. clor. a 2-a anticipata 62 ( I) Pensia anticipata se cuvine. 6 alin. cadmiu.militara. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/ serviciu de catre comisiile de expertiza medico.a anticipata 65 PdCt 'dla0 varste ( I) Pensia antieipata pa r t.e in a oe Lea s i corid i t. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul comisiile de catre de expertiza medico. de poluarea ( 5) Persoanele care au locuit cel pu t.

t. de munc a . la cerere. ( 3) in urma e xam i. 69 in raport cu gradul de reducere a de mun oa . au dreptul la pensie de invaliditate in acelea~i conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de ART. ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 198 ori in Le qat. casei teritoriale de pensii competente.n la art. se face.i cererea s i. Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii. caracterizata prin total a a capaci t. se face din oficiu. t dupa caz. ordine publica ~i siguranta nationala. fi adoptata in termen de 9 0 de zile de la data Ln t rar i i.i.01 . 2 011 Pagina 16 . ( 2) Transformarea pensiei anticipate pa r t.a ti i de munca ~i a capacitatii de autoingrijire. ( 4) Persoanele care s i. (1). 6 alin.i n j uma t e t. prin intermediul Institutului National de Expe Medicala a Capacitatii de Munca ~i al comisiilor centrale de expertiza ~i Ministerului Apararii Nationale.i in vederea stabilirii gradului de invaliditate. cu avizul Ministerului Sanatatii.o t. c) bolilor ob i snu i t. c) (1) ( 3) Au dreptul la pensie de invaliditate.i r jumatate din capacitatea de munca.un grad de invaliditate. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. organizeaza. di cauza practicii profesionale. de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP.a s i. in la alin.a i.a i. ART. perioadelor asimilate ~i a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare platii pensiei anticipate partiale. de munc a .au pierdut sau put in jumatate din capacitatea de munca. Ministerului Administratiei ~i Serviciului Roman de Ln f orrna i L.na i i.militara a Ministerului Apa ra r i L Na t. de ca t re comisiile de expertiz medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. 67 ( 1) La data indeplinirii corid i t. din cauza: a) accidentelor de munca ~i bolilor profesionale.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru Li. invaliditatea este: a) de gradul I. in functie de domiciliul solicitantului. ucenicii ~i studentii care ~i.> au sau cel pu t. documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul sau. c). b) de gradul II. 70 ( 1) Criteriile ~i normele pe baza ca ro ra se face incadrarea in gradele I.militara de pe Lariqa spitalele sistemul de aparare nationala. (1) pct. t. dupa caz. care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico.on . Ministerului Apararii Nationale. ( 1) 68 prezenta lege ART.~ pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de va rst.i oria re din decembrie 1 9 8 9.i a Le in pensie pentru limita in de varsta.sau de alte acte normative. prin adaugarea recalculeaza prin eliminarea d i. in prevazute la alin. 6 di alin. (2 Pentru evaluarea c apao i t.t i Le prevazute la alin.n i. a Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care s i. elevii.a Pensia de invaliditate ART.u ra cu evenimentele r evo Lu t. medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca ~i emite decizia medicala asupra capacitatii de munca. (1) pct. t. se ( 4) s i. II s i. ordine publica ~i siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr. conform b) neoplaziilor. ordine publica ~i siguranta nationala. denumit in continuare medic expert al a s i qu ra r i Lo r sociale. comisiile de expertiza medico. aria Li. controleaza activitatea de expertiza medicala ~i recuperare a capacitatii de munca. g) persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. dupa caz. ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul s i.m ua r i i.i cu pastrarea capacitatii de c) de gradul III. care erau o up r i. indruma s i. corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal ART. la propunerea Ministerului Muncii. a Le Ministerului Administratiei s i.z ar i i.> au pierdut total sau cel pu t. oo nd i t.a L de mun oa . I lit. schizofreniei s i. persoana pu t. lit. in vigoare a prezentului (2) ~i casele de pensii sectoriale.m i t. SIDA. c). pierderea din capacitatea a cel put in jumatate de munc a . 65 alin. I lit. ~i s i. accidentelor care nu au (1) .e din capacitatea de munc. Familiei ~i Protectiei So~i~le.a de varsta.un s sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza. SECTIUNEA a 4. (2 Beneficiaza de pensie de invaliditate. CTCE Piatra Neamt o 5 . dupa caz.a La a c apao i t.a nd sa profesionala. III invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. marii mutilati. lit. in cazul persoanelor prevazute la art. clinice r s i.e s i. prevazute i. intr. caracterizata prin pierderea t. la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. documentelor medicale. 71 ( 1) Evaluarea capa c i t. iar in cazul persoanelor prevazute la art.

t.iInternelor :. (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca.nuite Si de munca unor accidente care nu au legatura cu de invaliditate de pensie daca au realizat stagiul de cotizare necesar in varsta.a i a pr-e vaz u t a la alin.militara ale Ministerului Apararii Nationale.iexaminari de specialitate suplimentare.i ale comisiiIGE centrale de contestatii de expertiza medico. deciziile prevazute la (9) alin. 73 ( 1) Persoanele care s i. in de 3 0 zile de la comunicare.iServiciului Roman de Informatii date in la alin... ART. ( 9) Deciziile comisiilor medicale :.(3) ( 4) in s i t.. 58 lit.e st. dupa caz.. 72 in vederea efectuarii de investigatii :.. CNPP.on za in t. necesar I I pana la 20 ani ani 1 2 I de la 20-23 23- 3 6 33 2529- ani ani ani ani ani ani ani ani ani 27 9 11 3337414549- 37 41 45 49 53 14 17 20 23 25 26 5357- 57 60 Ipeste * ST* ~--------------------~------------------------------~< / (2) 60 de pre> Au dreptul la pensie de invaliditate :. poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate. ( 6) Decizia med i ca La asupra capa c i t.a la alin. (4). Tabelul * T* < pre nr.. necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare.e rme n de 4 5 ea de zile de inregistrare.ua a in care. Decizia emisa in solutionarea in termeJ de 5 zile de contestatiei se comunica la data solutionarii. in situatiile prevazute la alin.i. pre cum s i.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile expertiza medico.iRecuperare a Capacitatii de Munca. necontestate in termen raman definitive.i ea centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca :.a L f un c t i. (3) se emite in termen de 4 5 de zile de 1 inregistrarii cererii s i.e st.wrap: IVarsta persoanei la Idata emiterii Ideciziei medicale lasupra capacitatii de munc a IStagiul eotlzare ( ani) ) .on za in cadrul t. prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca.word. 3.. Administratiei :. in conditiile legii.i.on . conform tabelului nr.a L de mun oa poate t.01 ... 2 011 Pagina 17 . pr institutiile subordonate. " > style=" word. ( 8) Con t.i prevazute Internelor :. ( 7) Comisiile medicale de co nt. 3 break.i pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin. ( 5) Decizia me d i ca La p reva zu t.> au pierdut din cauza unor boli obi:. dupa caz.. medicul expert al asigurarilor sociale propune. a Le Ministerului Administratieci! :.iServiciului Roman de Informatii.iInstitutului National de Expertiza Medicala :. se comun i ca in termen de 5 zile de la emitere. t 6) se ao Lu t.ipersoanele prevazute la art. termenul de emitere a deciziei medicale se prelunge:.. in conditiile legii. (8) pot fi atacate la instantele in termen de 3 0 de zile la comunicare.i fi contestata.te corespunzator. ART. a) CTCE Piatra Neamt o 5 .

caz.iInternelor :.a in anexa nr. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. r in cuantum fix. p reva zu t. atrage suspendarea platii pensiei.e r standard Lo de pensionare. sau.a comunicat celei in care neprezentarea catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala. ART.a standard de pensionare s i. da ca au realizat cel pu t. 6. 80 ( 1) Institutul National de Expertiza Medicala s i. prin care se stabile:. standard de pensionare. 71 ART. s. de Munca.militara ale Ministerului Apararii Nationale. incetarea t. din motive imputabile pensionarului. revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a) care afecteaza ireversibil capacitatea de munca.ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei invaliditate pana la implinirea va r st.te. 3. dupa caz. 5 sau. pensiei prevazute la alin. ART. (1) lit. (2 ( 3) Suspendarea p La t. 3 ani. stabilita in conditiile legii. se face incepand cu luna u rrna t. stagiul de cotizare realizat pana la data a co rda r i i. ( 2) Stagiul potential rezultat conform alin. 2 011 Pagina 18 . c) au va rst. conform prezentei legi. re conform prevederilor art.a agravat. la revizuirea medicala atrage ( 4) Neprezentarea. (1) nu poate fi mai mare de ca f cotizare pe care persoana 1. la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau. dupa caz: a) mentinerea in acela:..i me d i ca La u rme az a acelea:. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala :. ART.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.militara ale Ministerului Apararii Nationale. 68 alin. pan a la implinirea va rst.o r se s upo rt. anexa nr.01 . revizuirii medicale periodic. ( 2) Constatarea s i t. 75 ( 1) La stabilirea pensiei de invaliditate se a co rda un stagiu potential.. respectiv comisiile centrale de expertiza medico.f e ren t a intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. indiferent realizat. pensionarilor. nr. Ministerului Administratiei :.a i L t de Munca.i urie . b) varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege. in f un c t. stagiul potential la art. urma revizuirii medicale. l-a metlicul al a s i qu ra r i Lo r sociale.c s. ART. 5 9. determinat ca d i. a Le Ministerului Administratiei :.i t.i proceduri de contestare s i. so Lu t.e i.iServiciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. din motive imputabile pensionarului.i t.art. Recuperarea Ca pa c i t. daca starea ( 5) Revizuirea me'd i'oe La se poate efectua s i.a t Li. dupa caz.i la alin.i grad de invaliditate.ua LLo r prevazute t.. Ministerului Administratiei :.iInternelor :. a) alin.ua a gradului t.i t.on ..iInternelor :.a de la bugetul de stat. la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico. 75 (1) se a co rda numai persoanelor prevazute la art.i pensiei. in tabelul nr. au realizat stagiile complete de cotizare. 74. (2) .a L de mun oa erni sa la revizuirea t. dupa caz.iRecuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico. revizuirea d i ca sau. dupa caz. la cererea sanatatii lor s. 81 me La dupa p La L c) ( 3) r edobarid i r ea CTCE Piatra Neamt o 5 . ART.i e pentru Ln so t.a capacitatii de munca.i III de invaliditate.i. la care poate solicita pensie pentru limita de va rst.i oria .o . dupa caz. ( 2) Cuantumul indemnizatiei pentru Lnao t. b) ..o reprezinta r 80% din valoarea unui punct de pensie. suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta in conditiile legii... (3) prevazute la art.t. (1) lit. la 0 Lndernn i za t. :. la intervale cuprinse intre un an s i.a .i i. OJ 9 (1) sunt s upu s i.t. centre Ie regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico. ART. 74 Au dreptul la pensie de invaliditate....a Lmbuna t a t i. pensiei de invaliditate. b) incadrarea in alt grad de invaliditate.i n j uma t e t.iServiciului Roman de Informatii. pensiei.militara~mit 0 noua decizie medicala asupra capacitatii de munca. 5 dupa caz. de catre comisiile centrale de expertiza ( 2) Du pa fiecare revizuire me d i...e din stagiul de cotizare necesar p reva zu t. Concluziile expertizarii sunt obligatorii :. ( 6) Decizia me d i ca La asupra capa c i t. 77 1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I in aJ au dreptul. 6 s i.a mai mica cu pan a la 5 ani fata de va r st.i 4)• ART.oa . 76 ( 1) in s i t. pe r s oa r de stagiul de cotizare s i. 78 ( 1) Pensionarii de invaliditate sunt s upu s i. 58 de cotizare realiz pana la data acordarii pensiei de invaliditate.iServiciului Roman de Informatii. Recuperarea Capa c i. sau inceteaza incepand Dreptul la pensie se modifica cu luna medicala asupra emisa in urmatoare celei in care s.i e de af ec t.idefinitive. (2 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat Ii se acorda un determina t ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. ( 2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala s i.

i . inceperii programelor recuperatorii.i t. b) 75% pentru 2 sau mai multi urma:.i. dar de cel put in 1 cuantumul pensiei de urma:.i. se cuvine copiilor :.a s i.a de pan a la 7 ani. ( 2) Neindeplinirea. aces tea sunt mai mici de 3 5 % din ca:. in perioadele este obligatorie sau daca venituri lunare dintr.e de 7 i.idaca nu realizeaza venituri lunare dintr. 84 Copiii au dreptul la pensie de urma:. casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asu respectarii programelor recuperatorii.r i e in minus.a de 2 6 de ani. 87 Sotul supravietuitor care nu indepline:.o i.a i. ( 2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de u rrna s.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru varsta. beneficiaza de u rrna pan a la data s in care nu realizeaza implinirii de catre ultimul copil a va rst. pr-e vaz ut. daca decesu~sotului sustinator s..o . la implinirea varstei standard de pensionare. p reva zu t. 83 Pensia de urma:.. prevazut la art. indiferent de va r st... ani. la art. 33 alin. 33 alin. din motive imputabile pensionarului.(1) .0 forma de invatamant organizata potrivit legii. 5 % luna. b) daca i:. ( 1) Pensionarii de invaliditate. se stabile:. la art. indiferent de va r st. pe peri in care este invalid de gradul sau II.oa re r e Lua r i L sau.r.. t astfel: a) 50% pentru un singur u rrna r s urma:. 85 s i.u fiecare an de ca sat. pana la terminarea acestora.. ( 2) Cuantumul pensiei de u rrna se stabile:. a obligatiei prevazute la alin.: a) pan a la va r st. pe baza normelor metodologice emise.ua a pr-e vaz u t a la alin.a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale :.0 activitate profesionala pentru care asigurarea brut. da ca durata ca sat. a) sau b) ART. CTCE Piatra Neamt o 5 .0 activitate di profesionala pentru care ~igurarea este obligatorie ori da ca aces tea sunt mai mici de 3 5 % ca st.i da oa aceasta s. (2) in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1 5 ani. r 77 se pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.te prin insumarea drepturilor de pensie de u rrna . (5). 2 011 Pagina 19 . supravietuitor Sotul de pensie mai multi copii in va r st. b) pensia de invaliditate gradul I. s calculate dupa fiecare parinte.i sotului supravietuitor~ sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.o pr-e vaz u t a la art. 33 alin.e a fost de cel pu t.i i . c) 100% pentru 3 ART. 90 Cuantumul pensiei de u rrna .qu salarial L mediu brut.a .i.. SECTIUNEA a 5. obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca.a Pensia de urma:.qu salarial L mediu brut. ( 4) Suspendarea p La t.i n un an.a . din cel mai av. t. ART. s in plata sau la care ar fi avut dreptul. 86 ( 1) Sotul sup rav i e t. 8 alin. dupa caz. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. cu exceptia 79 alin. in f un c t. (5). ART.i (1) se a oo rda . s in cazul orfanilor de ambii pa r i n t. in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. cuveni~sotului se diminueaza pentru fiecare supravietuitor cu o . (1). 82 ( 1) La data indeplinirii corid i t.. ( 2) in s i t.te procentual s din punctajul mediu anual realiz su s t.t i Le prevazute la art.o.a aflata conditiile legii.. t. 0 % pe nt.ua i i Le prevazute t la lit. la art. r aferent pensiei prevazute la alin...i.. in a) pensia pentru Li.a de va r st. ART. pensiei inceteaza cu luna urma t.0 activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau da oa acestea sunt mai mici de 3 5 % din ca st. de du casatoriei.o i r are d repteu L pensie de u rrna pe tot timpul s v i e t. respectiv cu 6 . de orice grad.tigul salarial mediu ART. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii. ART.i i. va r st. 85 ( 1) Sotul sup rav i e t. (1) 15el'leficiaza de pensie de u rrna pe 0 pe ri.te. 89 din: ( 1) Pensia de u rrna se stabile:. pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de va rst. c) pe toata durata Lnva Li d i t...m i t. durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. la data decesului unul sau sustinatorului.a i t.o i r la pensie de u rrna s.a de 1 6 ani. sustinatorul decedat. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. r i.oa s da de 6 luni de la data decesului. fara a de pa s i.i .i continua studiile intr. in vederea reintegrarii socioprofesionale.i e de numa ru L u rrna i Lo r s Lridr ep t. da aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr.a ivit in perioada in care se aflau in una dintre s i t. ART.i na t.u t.01 .te oo nd i t. celor prevazuti la art.u t. ART. 88 care are in ingrijire.

49 ( I) lit. la determinarea punctajului lunar in considerare drepturile bane~ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. punctajul lunar conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre sistemul public de pensii ~i contributia prevazuta de lege pentru contributia datorata conditii normale de lucru. in situatiile prevazute la art. pe ri. b) 0.i qu L salarial mediu brut lunar din perioadele respective. ART. 9I in cazul modificarii numarului de urma~i. a) s i.e rm.i.i a s i qu ra r i Lo r pentru soma j . sociale. sunt c) ~i la art. b) c). (I) Li. ( 3) Se excepteaza de la prevederile alin. compensatorii.r cumulare. la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate.ua a persoanelor t. 2 011 Pagina 20 .i na 0 pensie de invaliditate. la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare. (2) in s i t. punctajul mediu anual se determina pri insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege. (2). comunicat de Institutul de Statistica. National (3) in asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat. ART. recuperatorii. ultimul ca st. 93 (I ) Persoanele prevazute la art. (2).5 9.bu a din bugetul t.oe . pensia se recalculeaza in conformitate cu d i spoz i t. care.a achitat con t r i. ( I) asigurat cu a 6. la stabilirea punctajului mediu se iau in considerare stagiile de cotizare complete ~revazute la aceste articole.q salarial mediu perioadele asimilate. 5 6 . 84 lit. ART. acordat persoanelor in drept sa ob t.i prevazute la art. prevazut in anexa nr. pentru intreaga luna. 98 ( I) Pentru stagiul potential. care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat ( 4) Pentru lunile pentru mediu brut se utilizeaza. a punctajului anual s i. ART. pent care legea prevede stagii complete de cotizare diferite.i n venituri pentru care se datoreaza contribut de a s i qu ra r i.i. a punctajului lunar utilizeaza 5 zecimale. 77 alin. da ob t.i rea la I 2 a sumei punctaj lunare realizate in anul ( 2) Punctajul lunar prin raportarea ca~tigului salarial brut/ solda bruta s dupa caz. ART. 96 ( I) Punctajul anual al asiguratului se de t.a pensiilor 94 ~ Cuantumul pensiei se de t. e). in s i t.i na prin Lmpa r t. 5 5 puncte pentru gradul II de invaliditate.ART. pentru fiecaDe di~t~e situatiile respective.i na prin Lnmu Lt. punctajul lunar este de: a) 0. sau. 89 alin. indemnizati a cuantumului pentru Lnao t.ua a pr-e t.i t. f) s i. leu se intregesc la un Ie in favoarea pensionarului. ( 2) in cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. (3) in cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii. aceste venituri ~i cele stabilite pentru perioadele asimilate. 92 supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie ~i indepline~te conditiile Sotul prevazute de lege pentru obtinerea pensiei poate opt a pentru cea de u rrna s dupa sotul decedat mai avantajoasa pensie. dupa caz. c) 0. ( 2) Pentru perioadele in care persoana a fost some r . anexa nr 5 6. g) c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. conform reglementarilor medical ~i au obligatia de a urma programele pentru pensia de invaliditate. (I) lit.ua i i Le t prevazute la art. (4 ) La calcularea punctajului mediu anual. 49 alin. 7 0 puncte pentru gradul I de invaliditate. (2 persoanele care beneficiaza de p La t. p r i. 3 5 puncte pentru gradul III de invaliditate. in acest caz. b) 25% din ca s t. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii CTCE Piatra Neamt o 5 .i I Le art.o prevazute r la art. a venitului care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.i rea punctajului anual realizat de valoarea unui punct de pensie. ( 2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.01 . pentru care s. 49 alin. 8 6 alin. in s i t. la mediu brut din luna respectiva.i vaz u t a la art. 49 alin. in ac ee a s i. 95 ( I) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare. SECTIUNEA Calculul ART.e rm. (I) lit.

impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. la adauqa 5 0 % ~din . Pentru persoanele din domeniul apararll nationale. 5 % • ( 3) Majorarea punctajului lunar pr-e vaz u t a la alin. b) cu 5 0 % pentru perioadele in ca re de s f a su ra t. la casa de pensii sectoriala competenta. in functie de ultimul loc de munca. 50.t i Le art.nd i. este ( 3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania parte. (6) Ln cepa nd cu anul 2 0 3 0. (1) pct. beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective. au achit contributia individuala de asigurari sociale. la art.e indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.i.i i . 101 CNPP ~i casele de pensii comunica asiguratilor punctajul anual ~i punctajul cumulat pentru perioadele de in oo nd i t. la casa teritoriala de pensii competenta. se reduce gradual cu ca t e 5 % in fiecare an. pensie persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita CTCE Piatra Neamt o 5 . pr eva zu t. 100 Persoanele care au desfa~urat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I ~i a 11.i 6 alin. (2) realizati se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.i v i t a t. ( 2 ). care au rea stagiul minim de cotizare in specialitate ~i care contribuie la pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0. in a carei raza domiciliaza persoana. ART. ( 5) In s i t. are valoare negativa. potrivit legii. 102 1) La data Ln t rar i i.a i t. in locuri incadrate in alte conditii de munca.i e i. SECTIUNEA Stabilirea a 7-a ~i plata pensiilor ART.cre~tere~ brut. ART.i i. 103 sau a curatorului ( 1) Pensia se acorda la cererea persoanei Lridr ep t. (1) pct.bu e .i.i. ( 4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ca t. reala a ca~tigului salarial mediu (3) In sltuatla lB care unul dintre indicatorii prevazuti la alin.v t. precedent. V. pe precedent. potrivit legii.e rea rea La a salariului mediu brut. la determinarea punctajului lunar se suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de individuala de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale pentru locuri de munca in conditii normale. 6 alin. 2 011 Pagina 21 . ( 2) Cererea de pensionare. depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.i la art. cele care au d e s f a activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite.ua a in care indicatorii t. (4) pe anul preced s i t.asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de con t r i. activitati in locuri incadrate in grupa I de munca. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. ( 1) pct. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. 2 Valoarea de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % din ra ta inf la tiei. incepand cu data indeplinirii acestor conditii.dua La de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. realizate pe inflatiei. 5.i v i t a t. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. r ea Li za t. luat in considerare la majorarea an ua La a valorii punctului de pensie. impreuna cu actele prin care se dov ede st. ART. Procentul din cre~terea reala a salariului mediu brut. nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura ART. dupa cum urmeaza: a) cu 2 5 % pentru perioadele in care au de sf'a ra t.a dat in plasament caz.i Lo r p reva zu t i.r persoanele e prevazute la art. valoarea punctului este de a prezentei de pensie lei.i. valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % eare se adauqa 45% din cre st. a persoanei ca re i a i s. Lnc epand cu data indeplinirii acestor cond i t. realizat pe anul precedent. VI. in locuri su incadrate in grupa a 11.01 .a incredintat sau i s.e t . punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu o . realizata pe anul precedent. ac t.a de munc a .i la alin. sJ % • ( 2) Pentru a s i qu ra t i i.ua a a s i qu ra t. dup acesteia. care au realizat stagiul minim de cotizare la s i. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. ordinii publice ~i sigurantei nationale. care contribuie sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. se depune. se depune. sau in locuri d munca incadrate in conditii speciale.i pr eva zu t. 99 ( 1) Pentru a s i qu ra t i i. cererea de pensionare. ac t. conditii speciale sau alte conditii de munca. la stabilirea valorii punctului se utilizeaza de pensie indicatorul valoare pozitiva.a de munc a . sau in 10 de munca incadrate in conditii deosebite. potrivit legii. c) cu 5 0 % pentru perioadele in care au de s f a su ra t. valoarea punctului de pensie se maj oreaza anual cu 1 0 0 % Ln f La t. in vigoare legi. au valori (5) cu anul 2 0 2 1. t. potrivit legii. a tutorelui copilul minor.

e re i.i ona r i L pub Li c i. 6 alin. ( 3) in termen de 3 0 de zile de la comunicare. de fapt ~i de drept se admite sau se respinge cererea de pensionare. in functie de op t. t.a de va r st.0. pensionare. drepturilor de pensie. potrivit protocoalelor incheiate intre acestea.ca i i. dupa caz. 109 ( 1) Plata pensiei se face.a dat in plasament urma~ desemnat prin procura speciala.din sistemul public de pensii.i ulterior stabilirii ~i/ sau p La t. decizia poate fi anulata la de pensie titularului. dupa caz. respectiv casa de pensii sectoriala opereaza. daca cererea a fost inregistrata in termen de 3 0 c) de la data decesului.e personal sau curatorului copilul sau. ART.01 . ART. stagiu de cotizare. respectiv de casa de pensii sectoriala. mandatarulu ca re i a i s. daca cererea a fost inregistrata d) de la data indeplinirii pensiei de urma~ acordate persoanei in termen de 3 0 de zile de la aceasta in situatia referitoare la varsta standard de pensionare. ART. 1) cuprinde temeiurile in baza ( 2) Decizia pr-e vaz u t a la alin.a L.i e de elementele specifice f i. pensiile se cuvin de la data indeplinirii oo nd i t. la data decesului.a L de asigurat. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Informatii. in situatia pensiei de u rrna acordate s persoanei al carei sustinator era pensionar. de la se acorda data inregistrarii cererii. ca Li t. care indepline~te conditiile prevazute de ulterior decesului sustinatorului. pensiile se p Iat.i la art. (1 se a co rda sau se recupereaza. sectoriale. dupa cum u rrne a : az a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru sau.i une a pensionarului. ( 2) Sumele rezultate in urma ap Li. per soan ( 2) Pensia se p La t e st. realizea~ ( 4) Pensionarii pentru Li.a care. prevederilor r alin.i pr eva zu t. daca cererea a fo b) din prima zi a lunii urmatoare depu sa in termen de 3 0 de zile de la data decesului. ART. in functie ~ de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania. pana la emiterea deciziei de pensionare. (2). de la data Ln ce t. f uno t. ART. mod i f i ca r i Le ce se impun. persoanei in termen de 5 zile de la data emiterii. pot solicita recalcularea pensiei.m i t. tutorelui acestuia. prin decizie de revizuire.un grad de invaliditate. din oficiu solici tarea pensionarului.ca i i. (4 se acorda cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea. in situatia pensiei de invaliditate. prin mandat pc s t. 108 de pensii plata pensiei se face lunar. da ca cererea a fost inregistrata in termen de zile la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr.a i i. poate fi sau de persoana care a depus. ( 3) in f un c t. respectiv la casa de pensii sectoriala'~ competenta. 104 ( 1) in sistemul public de pensii. la casa teritoriala de pensii competenta. dupa caz. data inregistrarii cererii.ua a in care. Lrice ( 5) Sumele rezultate in urma ap Li. ( 5) Pentru cadre Le militare s i. 105 stabilita prin in sistemul public de pensii. cont curent sau in cont de card. casa sau la teritoriala de pensii.i i Lo i prevazute de prezenta lege. calculat de la data constatarii diferentelor. Serviciului de Protectie Paza. de zile de de acordate persoanei al carei sustinator nu era aceasta data. in functie de categoria de pensie solicitata. in cadrul termenului general de prescriptie. la data decesului.a incredintat ori i s.e sc de la data acordarii. ca pensiile se acorda de la 0 alta data. depusa conform prevederilor alin. de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in Apararii Nationale. 106 ern i sa de ( 1) Admi terea s s-u respingerea cererii de pensionare se face prin decizie casa in termen de 4 5 de zile de 1 teritoriala de pensii. ( 3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor ~i/ sau a stagiilor de cotiza prevazute de lege. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea prevazute de prezenta conditiilor lege. care se platesc calitatii de asigurat.t i Le legii. cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei. in situatia pensiei pensionar. dupa caz. celei in care a avut loc decesul. ART.i. cu e xc ep t. prevederilor r alin. emisa in conditiile prevazute de prezenta lege. nevalorificate la stabilirea acesteia. ( 2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de sau a casei de pe sectoriale. dupa caz. ( 4) Cererea de pensionare. Serviciului de Informatii Externe ~i Serviciului de Speciale. ( 1) in sistemul public titularului. in oo nd i t. dupa caz. dupa data inscrierii la pensie. decizie a casei teritoriale de pensii) sau a casei de pensii de la data incetarii pensiei anticipate ~i a pensiei afltiaipate partiale. ( 1) in s i t. 2 011 Pagina 22 . se constata diferente intre sumele stabilite ~i/ sau platite ~i cele legal cuvenite. r t. (3) s i.i i. (4) sectoriale teritoriale sau a casei de pensii se comunica de pensii pensionarea. (2) (3) . in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CTCE Piatra Neamt o 5 .

i e i. respectiv de catre casele sectoriale de pensii. pre cur c) pensionarul de invaliditate. 84 lit.0 alta moneda asupra careia s. (1) nu s.nat a t e al acestor drepturi. b) prin stabilirea unui tarif. printr0 ho t. ramasa h) pensionarul u rrnas a fost condamnat. 86 alin. pensionarul de pr-e vaz ut. inc~t cheltuielile a) se stabile~te astfel sa nu de pa s ea s ca 1 % din valoarea t. in legii. ca r o r a Li. (1) g) copilul. 80. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i.or ea sca de f i n i t i va .eaz a Ln oepa rid cu luna u rmat.o t. (1) se ap l i ca s i. (1) s i. ART. cu s i t.at. la art. ( 1) lit.i I Lo r de a s i qu r a r i. la art. tariful p r eva zut.car i.a prezentat. casele de pensii sectoriale ~i Compania Nationala "Po~ta Rom~na" s. Ln s t. negoc iabi I. (2).e al pr e s t.oriaLa "Po~ta Romarra " s. in conformitate cu prevederile alin. ( 2) Prestatiile de a s i qu r a r i.a pent care au optat beneficiarii acestora. v~rsta a implinit de 2 6 de ani.nat a t e al p r e s t. d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate. la art.oar e celei in intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) a decedat.a fost acordata pensia. in scris.a prezentat. pensionarul u rrnas pr-e vaz ut. in s t. ( 3) Cheltuielile generate de transferul in s t r a i na t.e . la art. pot fi transferate in alte tari.oa-re la efectuarea cpe r a t i un i Lo r de plata a drepturilor barie s t i. 81 alin. 112 Procedurile r e f e r i t. 1 5 % din valoarea totala a sumelor platite. in care plata drepturil se face in cont curent sau in cont de card. c).r a i na t at. a) se comunica de Ministerul Administratiei ~i Internelor. taloanele de plata a drepturilor pr-e vaz ut e la alin. sociale. c) prin stabilirea unui comision bancar. la convocarea pr-e vaz ut a la art. 84 lit.e nt.a convenit. caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale. 1 9 7 / 2 0 1 0. (1) ( 3) Procentul pr-e vaz ut. la art.u stabilirea ~i plata carora competenta revine. sau. ( 4) Cheltuielile generate de transferul din s t r a i.l a t i t.i. ART. potrivit legii.a t. se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP ~i ai caselor de pensii sectoriale. prin Legea nr.a. pensiei. care nu au Roma ni.e . imputabile lui. plata pensiei Ln ce t. 1 1 3 (1) sistemul public de pensii. de invaliditate. indiferent de modalitatea de p l. inclusiv comisioanele de schimb valutar. la dom beneficiarilor din Roma ni. c) sau cel pr-e vaz ut. la revizuirea medicala obligatorie. A. (2). la art. prin Compania Na t i. b) pensi6narul nu mai indepline~te conditiile legale in temeiul carora i. se suporta de beneficiar. la art.a t i va de omor. pentru un talon. in conditiile reglementate prin instrumente jurid~ce cu caracter international la care Rom~nia este parte. 84 lit. casele de pensii sectoriale transmit lunar. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date. proportional. casele de pensii sectoriale ~i banci. in s i t. beneficiar al unei pensii de u rrnas . c) se stabile~te astfel inc~t chel totale de transmi tere sa nu depa see s ca 0.. cu exceptia p La t. sa co nduca la ( 2) Modificarile intervenite in starea c i v i La a persoanei. la alin. in moneda tarilor respective sau intr.ar a r e j udece t. ( 2) Prevederile alin.e j udeca t or es t i au t. A. b) se stabilesc bugetului asigurarilor sociale de stat.i i. (1) nu s. com i s a asupra sustinatorului. c) sau cel pr-e vaz ut. 1 1 1 ( 1) Beneficiarii drepturilor stabilite teritoriale de pensii bane~ti de casele ~i de cas de pensii sectoriale. 86 alin.ua t. 2 011 Pagina 23 . aferente drepturilor p r eva zut. cuvenite ~i TIeincasate.a. ART. 86 recuperatorii pr-e vaz ut e la art. capacitatea de munc a . precum ~i cele cu transmiterea taloanelor de plata la Rom~nia se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective determina ~i dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor p. 113/ 2009 privind serviciile de plata. 19 a l Lri". lit. (1) lit.01 . pensionarul urma e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. c) sau cel pr-e vaz ut. sociale. pentru infractiunea de omor sau t. 84 lit. pr-e vaz ut. aprobata modd f i.i a sa comunice.ant. pot opta pentru transferul in s t r a i. informatiile de natura ( 3) Le ob L'i qa CTCE Piatra Neamt o 5 . se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. potrivit legii. de invaliditate.a t i i Lo r de a s i. (1 prin I ( 2) Procentul s i.i a celorlalte drepturi barie s t i. 86 imputabile lui.ta Ord<!)nantei de u r qe nt. c).ua t. se talonul de plata. pensionarul urma f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. pr-e vaz ut e la art.a a Guvernului nr.e la art. 84 lit. la art.a La a sumelor platite. perrt r. (1) s i.at. in cazul acestora urma comisioanele fiind suportate.e la alin. pr-e vaz ut.CNPP. de natura incetarea p La t.qu r ar i. de catre beneficiar ~i de catre casele teritoriale de pensii. 1 1 0 ( 1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor 109 ( 1) s i. (2). de transmitere ( 4) Comisionul ban car prevazut la alin.> au r edoba nd i t. (1) nu a mai urmat proc pr-e vaz ut. in situatia beneficiarii au opt la domiciliu numai pentru plata in cont curent sau in cont de card s i. in situatia care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor.tv"enite beneficiarilor s t ab i Li t. sociale q.i Lo r care intra sub inciden1. ART. dupa ca~ intre CNPP.

casei teritoriale de pensii.0 unitate medicala sReeializata. precum ~i orice modificare a drepturi de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata a) legii. 115 in public de pensii.t i Le legii. ori c) prevazut la art. I sau II. c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul u rrna s p reva zu t.ua i i Le prevazute t la art. dupa cum urmeaza: potrivit cauza care.i t.u tor. potrivit legii. respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat.a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat.o prevazute r la art. referitoare la cumulul pensiei cu salariul. 77 alin. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa b) p reva zu t. s. 116 incetarea.e ri.0 institutie de asistenta sociala sau intr. pct. (1) se suspenda perioada in care pensioBaEul este internat intr. beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii partie (1) se regase~te in una dintre s i t. d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele intocmite de medi expert al a si. e) pensionarul de invaliditate. care nu face continuarii studiilor. reluarea platii pensiei se face. b) pensionarul. 6 alin.a r ec a sat. h) s ot. ART. 8 4 lit.o r se poate face ~i la cererea pensionarului. a) . potrivit legii.qu rar i Lo r sociale. II sau consilierilor loc cu exceptia sau judeteni. incadrat in gradul III. ( 4) Suspendarea p La t.ua i i Le prevazute t la art.01 .i i. cu a inc conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale. potrivit acesteia. art. I. realizeaza venituri brute lunare pentru care. 86 alin.i la art.a a caselor teritoriale de pensii. ( 2) in s i t. beneficiar pensii de u rrna s.sa conduce la incetarea p La t. a) acesteia s. 2 011 Pagina 24 . de 3 0 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.i i.u t. plata pensiei se s u spe nda Ln oepa rid cu luna u rma t. pensiei. in termen de 1 0 zile de la data ramanerii (1) h) . ART.i t. L i. 33 alin. (5).u s up rav i et. plata pensiei se suspenda ince! cu data de 1 octombrie a anului in curs. CTCE Piatra Neamt o 5 . ale caror stabilire ~i plata se afla. s prevazut la art.u tor. sau dintr. se regase~te in una dintre s i t.a I. respectiv a caselor de pensii sectoriale. situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea. la art. pensia se plate~te de catre celalalt stat. cu exceptia s~tuatiilor in care pensionarul este nevazator. respectiv de casele de pensii sectoriale. 114 ( 1) in sistemul public de pensii. daca. 6 alin. i urmatoarele categorii de pensionari: este obligatorie.ua a t. pensiei ~i/ sau a indemnizatiei pentru Lnao t. daca cererea a fost depusa in termen a dus la suspendarea platii pensiei. g) s.e t. 6 alin.o . varsta ani ~i a implinit de 1 6 dovada continuarii studiilor.e din programul de lucru al locului de munca respectiv. 114 ART. suspendarea ~i reluarea platii acestora. 117 Prevederile prezentei legi. lit. beneficiar al unei pensii de u rrna s.i al unei pensii in conditiile prevazute de u rrna s . (1) nu se prezinta la revizuirea me d i ca La obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Capacitatii de Munca. ART. 81 alin. b).militara ale Ministerului Apararii Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. (1) lit.a f a cu t. (1) pct.u s up rav i et. se aplica ~i indemnizatiilor acordate prin legi speciale. la lit. prevazute la art. f) pensionarul de invaliditate. daca aces tea sunt mai mari de 35% din ca~tigul salarial la art. suspendarea sau reluarea platii pensiei.u s up rav i et.oa re celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) pensionarul ~i. in temeiul prevederilor art. la incetarea. incadrat in gradul I se regase~te in una dintrE s i t.un alt sistem de a s i qu r a i sociale. in care se asigura supraveghere ~i ingrijire permanente. la cerere. 1) pct.o i t : r j) s ot. definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin.ua i Le prevazute t. L i. pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii care asigurarea in corid t. ( 3) Plata indemnizatiei pentru Lnao t. 84 lit. cu except: situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel. din sistem. potrivit este obligatorie. ART.a facut dupa expirarea termenului in situatia in care suspendarea platii pensiei de la data inceperii anului ~colar. c) alin. 118 ( 1) in sistemul public de pensii. opteaz pentru 0 alta pensie. i) s ot. k) pensionarul nu mai indepline~te conditiile prevazute de lege. in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie. in competenta ma t. sau IV. exceptia consilierilor locali sau judeteni. g) pensionarul u rrna . da ca depunerea cererea. referitoare la stabilirea ~i modificarea drepturilor. a centre lor regionale de expertiza medicala a capacitatii de comisiilor centrale de expertiza medico. L i r beneficiar pensii din sistemul public de pensii. 84 lit. neintegrat sistemului public de pensii. de pa s i nd j uma t.

a r nev az at. pentru b) c) ajutor de deces. cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului.u t. lit...a de la bugetul a) Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. de locuri contractate cu unitati de profil :.ia sumelor pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. dupa caz.. a) s i. in pensionarului al sau unui membru familiei unuia dintre ace:. precum:. ( 2) Asiguratii s i. dupa cum urmeaza: in cadrul programului intocmit a) gratuit pensionarii de invaliditate..i de nivelul maxim al tarifelor. 2 011 Pagina 25 .ipensionari. Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat.i la art. se p La t. b) a) CAP. in afara pensiilor. urmatoarele prestatii: tratament balnear.a t. potrivit da oa acestea nu de pa se sc 3 5 % din ca s t. Lu i r copiilor.. schimbare in situatia proprie.i. 124 Numa ru L biletelor de od i hria .01 .te pensia.i. pensionari de u rrna . pre cum s i.i Lo r sau. a) (2) diferenta dintre contravaloarea prestatiilor :.a i i Lo r privind t tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete tratament solicitantilor indreptati~i.a I Lo r acordate t. 125 ( 1) in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. se mai pot acorda. b) supo rt. pana la deces. ART.. a s i qu ra t. pre cum s i.a t. n i ve ( 5) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete pentru tratament balnear. copiii..t i Le prezentei i legi. comun al conducatorilor CNPP :.u i. in conditiile dreptului comun. ( 3) Durata tratamentului balnear este de 1 2 . d) copiii.ia pensionarilor se aproba anual.a din bugetul a s i qu ra r i Lo r sociale de stat.i in oo nd i t. precum:. prin ordin contributiei bane:. ART. stabilit de CNPP s i. s up rav i et.ide categoria de con fort oferita. ca de pensii sectoriale. altul de ca t. 84 lit.u t.ide decontare a acestora se stabile prin hotarare a Guvernului. ( 4) Contravaloarea p re st.. ART. sistemului b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii bane:.hria se pot acorda.a fost stabilita sau i se plate:. in corid t. la lit.pensionarii pentru limita de va rst..tenitori. pa r i n t.i i. bilete de od i hria .e'ha i .i nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului. s poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. V Alte drepturi de asigurari sociale ART. reprezentand pensia pe care a avut 1 decesul :. 123 ( 1) Biletele de od i. ART.ti asiguratii a) public de pensii s i. ( 6) Locurile de tratament balnear se a s i qu ra in un i t. (1) pot fi solicitate termenului general de prescriptie. de cat.i Lo r sistemului public de pensii care i:. pe n si.i/ sau. 120 (1) Sumele neincasate de catre pensionar.i a ru i. b) ( 2) Sotul sup rav i e t. 33 ART..o r i i r c) pensionarii de invaliditate gradul III.a i Le de tratament t din proprietatea de profil. precum:. respectiv casei de pensii sectoriale. in celorlalti mo:. (2) lit. pre cum :..e CTCE Piatra Neamt o 5 . 119 Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei de pensii. se s upo rt..e sc s ot. ri a Lt. ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.imodul de acordare. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii :. de distribuire :... (2) Sumele prevazute la alin.. in completare.tia...t i Le prevazute la alin.1 8 zile. ART. cu alte un i t. i r beneficiar al unei pensii de u rrna .icontributia baneasca prevazuta la alin.ti individuale a asiguratilor :. de tratament din CNPP. s incad in gradul III de invaliditate.. prin contracte incheiate. de natura sa conduca la modificarea conditiilor in i. cei p reva zu t i. de recuperare d medicul expert al asiguraEilor sociale. pensionari de u rrna . potrivit legii.idesfa:.i qu L salarial mediu brut prevazut la art. 121 in sistemul public de pensii. pentru asigurati :. drepturi restante de pensie. pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament bal in conditiile prezentei legi. in limita numarului de locuri asigurate in i t.oara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social. ( 2) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete de od i hna . al biletelor de tratament balnear. CNPP s i . in termen de 1 5 zile de acesteia.o .iai caselor de pensii sectoriale. cel care. inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu. in evidentele careia se afla. s pr eva zu t..o . 122 ( 1) Acordarea pr e st.t i Le prezentei legi. beneficiaza de ajutor de dece un numa Lu a Lt. potrivit legii. in oo nd i t.

ajutorul de deces cuvenit s i. R. lichidare judiciara. ART. de familie (2 membru de familie.01 . structura organizatorica ale I. IV s i.N. da ca incredintati spre cre~tere ~i educare familiei. Recuperare Ca pa c i t.a .u t.i bugetul a s i qu ra r i Lo r pentru s oma j .o . M. (5 CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Ca pa c i t. in cadrul ter ( 2) Ajutorul de deces poate fi solicitat. M. pe baza certificatului de deces. R. respectiv de casele de pensii sectoriale. 127 ( 1) Aj utorul de deces se suporta din bugetul de stat ~i se e co. R. ( 8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din CTCE Piatra Neamt o 5 .M. alin.ua a persoanelor t.. faliment sau prin orice alta modalitate pr-e vaz u t a de lege. M. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de teritoriale de pensii. ART.a La de Tratament Balnear s i. ART. acestora. ajutorul asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei de deces se achita de casa teritorial~~ee pensii la care se afla in evidenta. C.n Le . fara a depa~i va rst.r oba admis de 3 Cuantumul ajutorului de deces se stabile~te anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat s i. VI Casa Nationala de Pensii Publice ~i casele de pensii sectoriale ART. in sensul prezentei legi: Se considera a) s o t. in subordinea I. ART. investite cu personalitate juridica. N. casele j ude t ene de pensii sunt servicii publice. cerere. t.i de interes national. B. salarial Lu mediu brut p reva zu t. precum ~i copiii incapabili de munca. lichidare. R.o i a La de pensii. ( 7) CNPP este ao t i oria unic la Societatea r Come rc i. r 2 pensionarului sau al asiguratului prevazut la art.i copiii a f La t i. prin hotaral ( 6) Statutul s i. valoarea ca st. potrivit legii. dizolvare.R. '~ 2 Dovada p reva zu t. (3). in lipsa . 128 in cazul in care. Familiei s i. pa r i. L i r copilul.C. in cazul decesului b) I ns t. general de prescriptie.i t. 130 T prin ( 1) Ajutorul de deces se a ch i t a persoanei Lrid rept. M.u e publica t.a i L de Munca. dupa caz. in varsta de pan a la 1 8 I s i.e sau mandatarului t desemnat. some ru Lu i . care este institutie publica cu se infiinteaza personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. 131 ( 1) CNPP este Ln st. neachitat. 125 alin. calculat de la data decesului. serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca. curatorul sau. M. se stabilesc s i. pe baza contractu lui ( 2) in s i t..o i a La . VI s i. N.a de 26 de ani.a i t. indiferent de varsta. 129 de: ( 1) Aj utorul de deces se achi t a in tjermen de 2 4 de ore de la solicitare alin. (1) pct. respectiv al unui membru de familie al acestuia.u a care t. C. CAP. 6 respectiv al unui membru de al acestuia. E.a la alin. pan a la terminarea acestora. a) angajator. 6 alin.a sub autoritatea Ministerului Muncii.E. organ specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii. (1 pct. ART. E. C. ( 2) CNPP se a f l. la art.u l r b) copiii proprii. A. copiii adop t. ( 4) Casa de pensii a municipiului Bu cu re st. (5). t denumit in continuare 1. c) parintii ~i bunicii oricaruia dintre soti. Protectiei Sociale.u sup rav i e t. N. ( 3) Sediul CNPP este in municipiul Bu cure s t. r respectiv casa de pensii se ct. potrivit legii. in cazul decesului asiguratului prevazut la art.i.i asigurate in sistemul public de pensii legi. M. cu personalitate juridica. oricare persoana care face aceasta dovada.e r i t. in plasament familial cei ani sau. C.e tutorele. (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata unui anumit stagiu de realizarea cotizare. (1) ( 3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. in cazul decesului c) casa t. centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca. nu poate fi mai mic de cat. reorganizare judiciara. I. (1) se poate face prin orice mij loc de p. de catre aceasta.au pierBut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate. reorganizare.L s i. E. daca ~i. continua studiile. la nivelul se achita la data decesului. 2 011 Pagina 26 . Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al I.r da . 126 ( 1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul unui m care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. t. 33 alin.i t.M.. M. angajatorul i~i suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. ( 3) Aj utorul de deces cuveni t pentru un membru de jumatate din cuant prevazut la art. procura speciala.L. respectiv al unui <de familie al acestuia. pe baza actelor justificative. so t.singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces ~i care poate fi. " S.qu i.a i L de Munca t "T.

cu modificarile ~i ( 7) Membrii consiliului potrivit prevederilor numiti sau desemnati alin.r i bu t.n s t ra t i. 132 ( 1) Casele de pensii sectoriale se Ln f i i. dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului. pr ot. f unc t.e e xe rc i. de pentru aceasta functie.c Ln L. a t. desemnati de conducatorii publice prevazute la art.au numit.i ona re a s oc i e t.e modul de organizare s i. prezentei legi.i e i sociale.a 0 f unc t. de ca t re ce-i. na t.i i Le prevazute dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare pre~edintelui CNPP.e la t (1 ) ( 3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. dintre care un p re aed i. ( 4) Pr e sed i n t. ra (2 ) cuprinde in mod obligatoriu a t. sociale.r t. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din I ns t. Familiei ~i Protectiei Sociale. in limita unui procent de pana la 3 % aplicat a sup re ( 1) ( 3) Le pub Li.e s i. respectiv desemnat.i ona t. institutiilor reprezentanti ai patronatelor. Pre~edintele CNPP este ~i pre~edinte al consiliului de administratie. care se a p roba prin ho t.e s i. ART.i prevazute la art.t.i ministrul e. ART. desemnati de organizatiile patronale reprezentative 1 c) 5 nivel national.a re a Guvernului. mandatului. familiei s i. 137 organizarea sistemului public de pensii se SUpOl ( 1) Cheltuielile privind ~i functionarea din bugetul asigurarilor sociale de stat.e s i.r i bu t. sindicatelor s i. care i. Pr e sed i n t. ca structuri cu personalitate juridica ~i cu sediul in municipiul Bucure~ti.i ona Le . pensionarilor.a i i.i. f unc t. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. pub Li CTCE Piatra Neamt o 5 . familiei s i.: a pot fi r evooa t.n Lu i. p ro t e c t. fi numite. ( 8) Consiliul de a dm i.ec e i. ( 2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin.e Le are rang de secretar de stat s i. iar cheltuielile curente ~i de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. Nationale.ec e i. ART. familiei s i. de ministrul muncii.n s t ra t i. (1).Domeniul Pensiilor Publice. familiei s i. r ca urmare a revocarii.pa rar a i. e) 4 reprezentanti ai pensionarilor. pr ot. de credite pentru sectoriale sunt ordonatori ( 4) Directorii caselor de pensii tertiari asigurarilor sociale cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul de stat. sociale. Ministerului Apararii Nationale. a ale pr e sed i.i e asimilata functiil~l5 de ¢emnitate a.a L comerciale t. ( 6) Sunt reprezentative l~nivel national organizatiile patronale ~i sindicale care indeplinesc conditiile prevazute cle Legea 130/ 1996 privind contractul colectiv de mune republicata. ( 9) Pe durata e. sau a decesului ( 1 0) in cazul Ln ce t. d) 5 reprezentanti ai sindicatelor. 131 ( 3) Modul de organizare s i. preeum ~i modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.i t. 2 011 Pagina 27 .t i Le caselor teritoriale de pensii. b) 3 reprezentanti ai case lor de pensii sectoriale.n ea za in subordinea t Ministerului Apa rar i i. ( 2) Ministrul muncii. consiliul de ad. organizarea ~i functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului. (1) este metodologic de CNPP. membrii t. ( 5) Membrii consiliului de a dm i. de organizatiile sindicale reprezentative 1 nivel national. este salarizat la nivelul p reva zu t. respectiv desemnate alte persoane pan a la expirarea duratei ART. 135 Atributiile. ministrul administratiei ~i internelor ~i directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat. t.01 .i ona re a CNPP.n t.ministru. 134 (1) elaboreaza statutul propriu.i.e Le CNPP este numit prin decizie a primului.ec e i.xe rc i t a r i L mandatului.n I.:Aistratie.u i i Le me n t. (7 se stabile~te prin hotarare a Guvernului. la propunerea Ministerului Muncii. compus 2 3 de persoane.i pentru un mandat de 5 ani.rn. la propunerea minist muncii. 136 ( 1) Ministrul muncii. ( 5) pe 0 perioada de ani. ai caselor de pensii sectoriale. sunt ordonatori de credite pentru ( 3) Directorii caselor teritoriale de pensii tertiari bugetul asigurarilor sociale de stat. ~esemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor. ca institutie cu personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. care poate fi reinnoit.r t i e . t.i.e consiliului de adrn i n i st.e functioneaza i in mod legal in prezenta a cel put in 1 5 dintre membrii sai. 132 alin. ( 2) Pr e sed i n t. patronatelor. a demisiei mandatului initial.t i Le consiliului de admi n i st. pr ot. ~i a caselor de pensii sectoriale 133 Conducerea CNPP este asigurata de p re sed i. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de f orrna i t adoptata in termen de 3 0 de zile de la data ca r i i.e sunt reprezentanti i ai Guvernului.. SECPUNEA 1 Organizarea CNPP ART. de semna t. 2 2 de membri. ART. p re sed i. t.i poate delega a t.r i bu t. dupa caz. sociale t.n t.

.i perfectionarea profesionala din selectia.icelelalte cheltuie aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat... potrivit dispozitiilor legale i) u rrna st. in vederea coordonarii cu institutii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu pentru lucratorii de competenta. k) ia ma su r i . pre cum :.cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.i alte tipuri de contributii. t) indepline:. r) asigura introducerea. extinderea. t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu..e incasarea re veniturilor sociale de stat... a tuturor contribuabililor la sistemul public de e) a s i qu ra ev i.ide evidenta. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. urmatoarele atributii: a) indruma:.. in limita procentului prevazut (1) .ipunctajul pentru fiecare asigurat. d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale.dm i. d) iau ma sur i .iadministrarea eficienta a c) iau ma sur i .te. pentru dezvoltarea :. in principal.te.de t a la n I'lational a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii. pre cum :..) organizeaza activitatea privind stabilirea :.. CNPP indepline:.ia modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor :. :. sociale de stat. 0) controleaza activitatea de expertiza medicala :. Atributiile ale case lor teritoriale de pensii :. c) prezinta Guvernului :.t i Le legii. h) colecteaza:. ART. pentru dezvoltarea :. 138 in aplicarea prevederilor prezentei legi. ( 3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii e. q) pregatirea :. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. sectorlale ART. migranti. de lege... in cooperare cu casele de pensii sectoriale.01 ..idezvolta relatii cu organisme este parte.i vireaza contributiile de asigurari sociale de contributii.i alte tipuri a) colecteaza:. prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. g) organizeaza cooperarea similare din alte tari. potrivit dispozitiilor legale in vigoare.. pre cum :..de t a la nivel national n CTCE Piatra Neamt o 5 .icontroleaza activitatea privind executarea creantelor dispozitiilor legale in vigoare. a capacitatii de munca. j) ia ma su r i .ielaborarea asigurarilor sociale de stat. in oo nd i t. pre cum :.. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. patrimoniului sistemului public de pensii.. conform dispozitiilor legale in vigoare.iobligatiilor de asigurari national. pe baza codului numeric stagiul n) certifica. b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea :.i ona rea caselor de pensii sectoriale se supc din bugetul de stat.ipentru asigurarea integritatii acestuia.... potrivit indruma :.iadministrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii. la alin.icontroleaza activitatea privind eXQcutarea creantelor bugetare. organizeaza... in oo nd i t. f) publica anual raportul de activitate.. 1) a s i qu ra e v i..i controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale devcatre casele teritoriale de pensii. b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor bugetare. f unc t.i vireaza contributiil~de asigurari sociale :. SECTIUNEA a 2-a CNPP. 2 011 Pagina 28 .i ale caselor de ~.iansamblul reglementarilor comunitare in limita competentelor prevazute similare in asigurarilor sociale din alte tari..t i Le legii. in conditiile legii.. de cotiz :. indruma :. organizeaza. a drepturilor :. a personalului domeniul sociale.te orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.i protectia sistemelor automate de calcul :. :. e) stabile:. cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri. inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase.iplata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat..edintelui CNPP. casele teritoriale de pensii :..ipartenerilor sociali rapoarte la modul de administra bugetului asigurarilor sociale de stat. in principal.. in conditiile legii.n t i i..i recuperare socia Ie. s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:..ti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. urmatoarele atributii: :.t i Le legii.i Administrarea Bazelor de Date. la care Romania p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari :.. ( 2) Cheltuielile privind organizarea s i. modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii. termenele stabilite prin decizie a pre:... in corid i t.icasele de pensi sectoriale indeplinesc.. sociale la nivel m) asigura evidenta drepturilor :.iobligatiilor de asigurari sociale.e privat. intretinerea:. 139 in aplicarea prevederilor prezentei legi.ipentru asigurarea integritatii acestuia.

(3) s i.. sociale.iInternelor :. legi atrage raspunderea materiala. 1. 140 ( 1) Realizarea a t.. contributiei de asigurari sociale. a domeniul asigurarilor sociale.ti in in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. prevazuta la art. j) organizeaza pregatirea :. art.. potrivit legii. 31 in conditii deosebite d) nerespectarea metodologiei :.de t a drepturilor n s i. E :.36 privind baza de calcul a co nt r i bu t. 144 Constituie contraventie urmatoarele fapte: 7. pe f) a s i qu ra ev i. a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare..e ct.pensii...r i. prevazuta la art.i recuperare a capacitatii de munca. 2 011 Pagina 29 . i) aplica prevederile conventiilor internationale de a s i qu ra r i.iProtectiei Sociale. caselor teritoriale de pensii. stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual :. precum:. 44 privind neplata s i.i e i.i de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din carora functioneaza. 119 privind obligatia referitoare la conditiile de acordare a pensiei. 142 Incalcarea prevederilor contraventionala sau penala. 11. 141 ( 1) Salarizarea personalului CNPP. ART.idezvolta relatii cu similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari.i perfectionarea profesionala selectia. dupa caz. munca.a art..iServiciului Roman de Informatii. 1) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.r i. Ministerului Administratiei :. este supusa controlului Ministerului Muncii. intretinerea:.. la care Romania este parte. calculul ma j o ra r i Lo r Int.. ( 3) Realizarea a t. :.r i. modificarilor CTCE Piatra Neamt o 5 .te potrivit prevederilor Codului penal. g) certifica. in limita competentelor de lege. nerespectarea prevederilor art.a sistemelor de calcul :..bu i i Lo r ce revin caselor t de pensii sectoriale.bu i i Lo r ce revin CNPP. VI I Raspunderea "" Jurldlca ART.ide evidenta..icentrelor regionale de expertiza medicala ~ capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale. de CNPP.. N. h) controleaza activitatea de expertiza medicala :.i p ro t. ( 2) Realizarea a t. conform dispozitiilor legale in n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor reglementarilor legale in domeniu. SECPUNEA 1 Infractiuni ART. prin bugetele .ia criteriilor de incadrare de nerespectarea prevederilor art.ise pedepse:.a z i r comun i ca r i i. SECTIUNEA a Contraventii 2. ART. 33. avand ca denaturarea evidentelor privind asiguratii. potrivit legii. Familiei :.rnstl~utllior in subordinea CAP. f) la plata g) intervenite nerespectarea prevederilor art.. m) organizeaza activitatea privind stabilirea :.edintelui CNPP.ial case lor de pE sectoriale se realizeaza potrivit legii.. prezentei dupa caz. de de a si e) sociale.. extinderea.01 . k) a s i qu ra introducerea. ( 2) Cheltuielile curente s i.ipunctajul pentru fiecare asigurat.~ baza codului numeric personal. ( 3) Cheltuielile curente :. civila. prevederilc sociale stabilite potrivit c) nerespectarea cote lor de contributie de asigurari 27 alin. b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare.. este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale. bugetul de stat.. est supusa controlului CNPP.i ansamblul reglementarilor comunitare :.bu i i Lo r ce revin caselor t teritoriale pensii. la termenele stabilite prin decizie stagiul de cotiz a pre:. 0) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin ART. teritoriale de pensii :.iplata pentru fondurile de pensii administrate privat.. obligatiilor de asigurari sociale la nivel national.i.. t potrivit legii.

i L s i. p reva zu t i.q rar u sociale datorate de a s i qu ra t. 148 144-146 ( 1) Dispozitiile la contraventii prevazute la art. la alin. ( 2) Dispozitiile prezentei Iegi. IV. este de 4 5 de zile de la data inregistrari CTCE Piatra Neamt o 5 . poate fi actualizat prin hotarare a Guvel ART. cea prevazuta (1) (2 Nivelul amenzilor prevazut la alin. contributiei CAP.i e i sociale. 147 Amenzile contraventionale. k). 145 • ( 1) Contraventiile prevazute la art. 145 se fac de ca t re organele de control ale CNPP.<S)~secutiv.. cu amenda de la 1 lei la 5 lei. obligatorie.iServiciului Roman de Informatii.. a oo nt r i bu t.i ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative :.. b)... Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t.i e f de a si.i structura Comisiei Centrale de Con t. k) neachitarea de catre angajator. 150 ( 1) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. in corid i t. la Comisia Ce n t ra La Contestatii. aprobata cu modificari :. cele pTevazute la lit.i 0) a) .i_ziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii s i.iInternelor :. 161 alin... n) neplata. ministrului apa ra r i i.t i Le legii. c).idirectorului Serviciului Roman de Informatii. functionarea:. in termen de 3 0 de zile de la comunicare.t i Le legii. p ro t e c t. Ministerului Administratiei :.i cadrul Ministerului Apararii Nationale. in conditiile stabilite de lege. familiei s i.i un i Lo r prevazute la art. 241/2005 pentru prevenirea :. sunt definitiv ART. f).i Legea nr..a i i .iunitatile sale subordonate. la lit. m) nerespectarea prevederilor art.. la lit. A~.~ctiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. fara caracter jurisdictional. (1) pct. reprezinta s procedura administrativa prealabila.i completarile ulterioare.i de organele de control ale caselor de pensii sectoriale. a ajutorului de dec calculul s i.a L care f unc t.iServiciului Roman de Informatii adopta hotarari.i ona rea co nt e s t a t i i Lo r .iServiciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii. ART.r angajator. 0 0 0 lei. pentru 0 pe ri. constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale ART. 149 ( 1) Dec.i i..i L s i. pre cum :.. 1 8 0 / 2 0 0 2. e timp de 3 luni consecutiv.e st. aplicate prevederilor art. ( 4) Termenul de so Lu t i oria re a co nt e s t a t i e i. Ministerului Administratiei :... comisiile de co nt. se comRleteaza combaterea evaziunii fiscale.. timp de 3 luni consecutiv. p) fapta persoanei de a nu vira. (1). 1) refuzul de a pune la d i spoz i t i a organelor de control ale CNPP.. plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari neplata de ca t. ( 2) Organizarea. (1) ( 4) Deciziile de pensie necontestate in termenul p reva zu t. catre ANAF :. 6 alin. la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta '~la asigurat.i L f un c t i. ( 3) in so Lu t.i vederea recuperarii creantelor prin executare silita. la casele teritoriale pensii. la art... in termen de 3 0 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. :.i 1 4 6 . in oo nd i t.oa da de 3 luni&. b) 500 000 e) p) c) cu amerrda de la 5 o 0 0 lei la 1 0 000 lei..i Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare. cu modificarile ulterioare..i evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale..i sociale de stat.. 2 011 Pagina 30 . d) .ihotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii.iInternelor :. Ministerului Administratiei :. nationale. j) sociale. se complete prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.e t ar i i. prin casele teritoriale de pensii. 144 se dupa cum u rrne a : az a) cu amerrda de la 5 0 0 lei la 1.iurmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile pUblice. care examineaza :. 145 :. precum:. de casele de pensii sectoriale pot fi contestate.i one az a in t. 0) fapta persoanei de a nu transmite. respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigutare. respectiv de casele de pens: sectoriale :. VIII Jurisdictia asigurari~or sociale ART.iInternelor :. cu modificarile :. comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.. ( 3) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. :. t respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. ministrului administratiei :. 146 Constatarea contraventiilor prevazute la art. ( 2) Procedura de examinare a deciziilor supuse con t.e st.iInternelor :. referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor cu prevederile Legii nr. Ministerului Administratiei :. resp.on za in cadrul ea CNPP. ale pensii.iinterne lor :. aplicarea s anc t.h) i) acestuia.01 . timp de 3 luni consecutiv.. a de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat. 144 s i.

verbale de eontraventie incheiate in baza prezentei legi.a d munc a sunt valorificate.i conform legii.a de mun oa pan a la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in cond i t. de asigurari sociale 1 aprilie 2 0 0 1. referitoare la jurisdictia a s i qu ra r i Lo r sociale. 2 011 Pagina 31 . ART.I.I. dovada stagi ul ui de coti zare.i i. de depunere a co nt r i bu t. (2) sunt definitive. realizata pana la data d timpului util la pensie pentru agricultori ~i a duratei de asigurare. pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. 30 alin. speciale. 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca. ( 2) Ho t. numai in s i t. de plata a pensiilor s i. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. sunt incadrate in cond i t. 152 Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale ~i curti de apeI. 150 alin.eprevazute ra la art.i i. a) ~i art.a ri.I. (3) Pentru perioadele prevazute la art. legi. 1 6 lit. pana la intrarea in vigoare f i sa ma t r i co La sau a prezentei se face cu fi~a de pensie. se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind de plata catre evidenta nominala a asiguratilor ~i a obligatiilor ( 1) CTCE Piatra Neamt o 5 . b) . in termen de 5 de la adoptare. cu exceptia celor realizate in activitatile care. ART. 155 ( 1) Impotriva face recurs la curtea de apel competen se poate ( 2) Ho t. ( 1) 151 Ho t. f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari social g) modul de stabilire s i. d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii ~i ale care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. dovada vechimii in serviciu.ua a in care au fost emise t. contestatiile de executare j) alte drepturi sociale nascute in temeiul prezentei legi. se face cu carnetul de mun oa . 150 alin. ART.i e i.i.e cu r t. h) plangerile impotriva proceselor.01 . ~i obligatii de ART. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. ART.a i i .militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. sunt ca obiect cu scutite de CAP. (3) care nu au fost atacate instant j udeca t o re s t i in termenul prevazut la alin. tranzitorii 158 Perioadele de vechime in mun oa realizate in grupele I s i. prevederilor art.i.a ri.I. in vederea conform reducerii varstelor de pensionare. (1). dispuse in baza prezentei legi.a ri. deosebite. alte documente legale. de a si. c). ART. Ministerului Administratiei ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii se comunica persoanelor in cauza ~i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate. i) impotriva masurilor silita. ale Legii nr. (3) pot fi atacate la judecatc competenta. socialed b) modul de stabilire a dobanzilor ~i penalitatilor de c) inregistrarea. carnetul sau cu alte a prevazute de lege. 159 17. ( 3) Ho t.acesteia. ART.eprevazute ra la art. a Le Ministerului JAdministratiei s i. republicata.qu rar i. pre cum ~i hotararile tribunalelor. 157 oricaror organe procedurale in sau instante. dovada vechimii iJ ( 1) Pentru perioadele prevazute la art. se completeazi cu dispozitiile Codului de p ro ce du ra c i v i La s i. ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii privind deciziile pfnsie. 154 ( 1) Cererile indreptate impotriva case lor teritoriale de pensii sau impotriva case lor de pensii sectoriale se adreseaza in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul ori sediul reclamantul. a altor drepturi de asigurari sociale.e st. e) deciziile comisiilor medicale de contestatii ~i ale co~siilor centrale de expertiza medico.on . neatacate cu recurs in termen. dupa caz. 16 lit. t respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. cu modificarile ~i completarile ulterioare.a incadrarea persoanelor in fostele grupe I ~i/ sau a 11. 156 Prevederile prezentei legi. lor ra apel.a ri. ( 2) Adeverintele care a t.e st. ART. pre cum ~i toate actele legatura drepturi sau obligatii de asigurari sociale. ( 2) Celelalte cereri se in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul sau sediul paratul. evidenta ~i certificarea sociale.eComisiei ra Centrale de Con t. 153 Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul s i. 304/ 2004 privind organizarea judiciara. a 11. Dispozitii ART. rE ( 2) Pentru perioadele prevazute la art. sunt definitive ~i irevocabile. 1 6 lit.

ua i Le in t. I lit. pe masura preluarii datelor dovedi toare prevazute la art. l"entru anul 1 9 9 7 . la determinarea punctajului mediu anual. acestea functie de reformele monetare. cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege. salariul minim pe economie. (4) se aplica pentru toate perioadele care consti tuie cotizare in sistemul public de pensii. in sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii ori salarii pe zi.i pentru 0 arium i t a pe ri. pentru perioada 1 martie 1990. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. data de 3 1 decembrie 1 9 6 2. ( 2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor un i t.a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul. sunt scutite de orice fel de ~axe ~i comisioane. t. salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor dupa zilnice cu numa ru L mediu de ore pe luna. in d. pentru anul 1 9 9 8 g) 21 50 zile (1 7 2 ore) pe luna. (2). 163 ( 1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de a s i qu ra r i. ( 5) Prevederile alin. (1).a t.e de la prevederile alin. integrate in sist asigurarilor sociale de stat pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuar pentru care. realizat anterior datei de 1 aprilie 2001. ( 3) Fac e x cep t i. pentru anul 2 0 0 1 j) 21. ( 1) 161 ~ Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege. respectiv. din domeniul apararii nationale. inclusiv celelalte drepturi. un n uma r de puncte mai mic de cat. prin casele teritoriale de pensii. dupa caz. in b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse data de 1 sept.5 zile 204 ore) pe luna. nici nu sunt dovedite.oa da care constituie stagiu de cotizan in carnetul de munca sau in doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale. data de 1 sep>t:embrie 1 9 4 7 s i. cel p reva zu t. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna.ua a in care. inregistrate in carnetul de munca. k) pentru anul 2 0 0 3 s i. din perioada respectiva. pentru fiecare luna de stagiu de cotizare. in vigoare in perioada respectiva. pentru anul 1 9 9 9 h) 21 67 zile (1 7 3 36 ore) luna. 2 011 Pagina 32 . c) un Run0t pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse in prin val. la determinarea punctajului se utilizeaza salariul minim pe tara. ART. pana la data Ln t ra r i i.1 ianuarie e) 21. c) care nu pot drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi. t. sociale. in vigoare a Legii nr. 53/ 2003 Codul muncii. pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. realizat pan a la intrarea in vigoare a prezente legi.i drepturilor salariale din actele doveditoare. (2) Cererile prevazute la alin. f) 21 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemu administratiei penitenciare. (1) pct. republicata. indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnE de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale.i. cu modifi completarile ulterioare. ( 4) in s i t.bugetul asigurarilor sociala. a declaratiei de asigurare sau a contractu lui de asigurar Certificarea stagiului de cotizare. 159 alin. pentru perioada 1 ianuarie 1978 1 martie 1 c) 23 6 zile 189 ore) pe luna. pentru perioada 1 octombrie 1990. 162 (1) in cazul in care in carnetul de munc a . 159 alin.01 . rezulta. b) august 1947. data de 3 1 decembrie 1962 s i. agricole cooperatiste. la lit. ordinii publice ~i nationale se face de casele de pensii sectoriale. (3) s i. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie b) 24 5 zile 196 ore) pe luna.embrie 1 9 4 7 s i. pentru anul 2 0 0 2 . CNPP.30 septembrie d) 21. ART. necesare stabilirii drepturilor de pensie. de ore lu pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 6 alin. la determinarea punctajului se ia in calcul. ART. a timpului util la pensie pentru agricultori ~i a stagiului de cotizare. 3 3 ore) pe luna.i pentru perioade ulterioare datei de 3 1 vor fi denominate in doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate.i nua r e numa ru L mediu de zile s i . dupa caz. ART. ( 2) in s i t. se utilizeaza: realizat in perioadele anterioare a) un punct pe~tru fiecare luna de stagiu de cotizare datei de 1 septembrie 1 9 LI 7. venitul asigur stipulat in contractul de asigurare la care s. cu modificarile CTCE Piatra Neamt o 5 . pentru care in carnetul de IT sunt inregistirate) drepturile salariale s i. (1) de :3 0 de zile de la se solutioneaza in termen inregistrarii. ( 2) Certificarea stagiului de cotizare. la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/ net. referitoare la zilele de sarbatoare legala. precum ~i pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zone Le necooperativizate. pentru anul 2 0 0 0 i) 21 42 zile (1 7 1 36 ore) lU'na. 8 0 / 1 9 9 2 *) privinc pensiile ~i alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. ( 6) Pentru persoanele prevazute la art. astfel: a) 2 5 . respectiv cu numa ru L mediu pe luna din de perioadele respective. ( 1) 160 sociale de stat. pentru cadre Ie militare. 16 zile (1 6 9 . dupa caz. pr in care se face dc vechimii in munc a .ua a in care. in con t. in s i t.

brute sau nete. d). sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. (1) lit. data de 1 ianuarie 2006. c) s i. 1 1 8 / 1 9 9 0. 4 9 alin. 80/ 1992 drepturi de asigurari sociale ale~ ~i alte a fost abrogata prin art. (1) a) . in situatiile prevazute la art. part baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare ~i care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati. la calculul intervalul cuprins intre data 2001 s i. dupa caz. 12% pentru 0 vechime in munc a t. ( 1) privind pensiile drepturi de asigurari Legea nr. stagii de cotizare. brut sau net. b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar. 5 salarii minime pe economie.~i completarile ulterioare. data Ln t r a r i i. 2 011 Pagina 33 . republicat. pe Lariqa salariile prevazute la alin. e). modificarile ~i completarile ulterioare. punctajului lunar se utilizeaza indemnizatiilor de asigurari sociale. a prezentei Le intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 s i.a platit contributia de asigurari sociale. se acestora CTCE Piatra Neamt o 5 . de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 c) salariile brute. dupa caz. ianuarie 1991. 49 lit. in situati prevazute la art. (1) lit. (1) lit. la calc punctajului lunar se utilizeaza: (1) a) cuantumul pensiei de invaliditate. pana la data de 1 iulie 1977. realizate in inten cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentei legi.a La de peste 20 de ani.a La cupr i risa intre 15 20 ani. 19/ 2000 de asigurari sociale. sau salariul de baza pe tara din perioadele respective. 15% pentru 0 vechime in munc a t. a in munc a . la punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie. potri vi t prevederilor Decretuluilege nr. in conformitate cu modul de inscriere brute sau nete. brut sau net. astfel: a) salariile brute.a La de peste 20 10% pentru de ani. 49 alin. da oa acesta este mai mare de ca t.or uI a) perioada 1 martie 1970. 164 ale pu d) la determi Pentru perioadele necontributive care. repu 8 0 / 1 992 *). 9% pentru 0 vechime in mun oa total a cupr i. potrivit legislatiei anteridare datei de 1 a 2001 au constituit vechime in mun oa u t i La la pensie. b) salariile nete. septembrie 1 983. Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. data Ln t r a r i i. vechime in munca total a cuprinsa intre 3% pentru 0 3 5 6% pentru 0 vechime in munca total a cuprinsa intre 5 1 0 ani.1 septembrie 1983 3% pentru 0 vechime in mun oa total a cup r i. se vedere s i. ( 1 ). f). realizate intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 s i. 198 din Legea nr. la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s. dupa caz.i e realizate conform Legii nr. 198 din Legea nr. ( 3) Pentru perioadele de con t r i. la determinarea punctajului lunar al persoanei s utilizeaza 1.c) ( 2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. g) . b).ot.i i Le prevazute la alin.1 aprilie 1992 perioada 1 b) ani.but. 49 alin. 19/ 2000 privind sistemul pu de asigurari sociale. au f a cu t. conform legislatiei in vigoare. ( 3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munc a . lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului. de la data de 1 ianuarie 1991. ART. brut sau net.o t.01 . in vigoare a prezentei Le la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca ~i boli profesionale. agricultorilor alte drepturi *) *) agricultorilor alte drepturi ( 4) punctajului ART. sporul de vechime utilizat la stabili punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. 4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1 9 9 2.nsa intre 10 15 ani. 1. 80/ 1992 ~i alte a fost abrogata prin art. ( 7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. ( 3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este u rrnat. (3) in care persoana a realizat s i. din perioadele respecti ( 4) in s i t. 49 alin.ot. sporurile cu caracter permanent care. 15 vechime in munca total a cuprinsa intre 7% pentru 0 o vechime in munc a t.ua t. realizate ( 8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. realizate ( 6) Pentru perioadele prevazute la art. (1) lit. 1 6 lit. ( 5) Pentru la art. 49 alin. privind pensiile Legea nr. 5 salarii minime pe economie. avut in perioadele respective. (1) (2 La determinarea punctaj elor lunare. ~i g) anterior datei de 1 aprilie 2 0 0 1. punctajul anual este 0. pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie determinarea punctajelor dupa caz. in vigoare la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. dupa data de 1 aprilie 1 9 9 2. 10 vechime in munca total a cuprinsa intre 5% pentru 0 20 ani. 57255 puncte. la determinarea punctajului salariul IT se utilizeaza pe economie. (1) lunare. 49 alin. 15 ani.nsa intre 5 1 0 ani.

( 1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru r cu 2 9.1 iulie 1 9 8 6 ART. pentru perioada cup r i. determinat prin u rrna toarelor procente la punctaj ele lunare realizate in aceste perioade. 7 s i.a a Guvernului n i. 2 011 Pagina 34 . precum:.ia obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau.i/ au grupa a 11.i potrivit legii. la recalcularea pensiilc conformitate prevederile Or doria t. b) cu 2 5 % pentru in locuri incadrate in B'erioadele in care au desfa:.i minime pe economie. se utilizeaza venitul brut lunar realizat constituit. CTCE Piatra Neamt o 5 . astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967.. t. d intrarii in vigoare a prezentei legi. 7 8 / 2 0 0 5. la punctaj ul mediu din ca:. ( 2) Asiguratii care au contribuit Fondul pentru pensia suplimentara beneficia~ o c re st. (1) .i pentru perioada cup r i. activitati in locuri incadrate in grupa 1 :. cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor :. 5 %. in locuri incadrate in grupa 1 de munca.a de munc a .e de u rq en t.1 ianuarie 1978 b) 28% pentru perioada ~ianuarie 1978. ac t.icea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. pentru fiecare legi..terea punctaj Prevederile alin. (1) nu se aplica in si t ua t i a in care. brute sau nete.1 iulie 1 9 8 6 .urat activitati grupa a 11.i e i.1 aprilie 1991 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1 9 9 1 . de asigurari (5) aferent punctajului mediu anual rezultat in u in situatia in care cuantumul pensiei sau aflat in plata.. 100/ 2008 154/ 2009. dupa caz. ( 7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzatol anului 1949.tigul salarial mediu brut realizat pe anul intre 4 3 .a de munca. 4/ 2005 privind recalcula pensiilor public. (4) diferentei dintre cre:.1 ~aprilie 1992 . unui punct de pensie precedent :. la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunza anului 1938 . punctajelor lunare. dupa data de 1 aprilie 2001 se ap l i ca s i. g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992ianuarie 1999 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999. d) 21% pentru perioada 1 iulie 1 9 8 6 . (1) se ap l i ca prin acordarea mediu anual rezultata :..Ln e un cuantum al pensiei perioa a). anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. punctajului mediu anual s. lege. beneficiaza de 0 c re st. aprobata prin Legea nr. 166 La determinarea punctajelor lunare.i. pentru in vigoare legi. ART.. persoanelor inscrise la pensie anterior ART. s beneficiaza de 0 cre:. 8 la intrarea in vigoare a prezentei ( 6) Pentru perioadele anterioare anului 1 9 3 8. realizate in conditii deosebite de munca intrarii in vigoare a prezentei legi.. referitoare la majorarea punctajului pentru ( 6) Prevederile art.1 ianuarie 1978 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978. ( 2) Prevederile alin. completarile ulterioare. baza de calcul a contributiei individuale de asigurar~ sociale. dupa caz. se ob t. 3 % corectie calculat ca raport in vigoare la acea data.ivaloarea pana 1'" K.au deschis in perioada 1 aprilie 2001 2 noiembrie 2008 inclus numai in s i t. 6 alin. astfel: a) 2 6% pentru perioada 1 iulie 1 9 7 7 . a:. mai mare.a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii prevazuta de acte normative cu caracter special. ap L'i ca r i i.1 februarie 1999 i) 17% pentru perioada de dupa 1999. ART.tere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade. prevederilor alin. care au de s f a su ra t.1 noiembrie 1990. dupa cum urmeaza: a) cu 5 0 % pent:cu perioadele in care au de s f a su ra t. 100 lit.n sa int:c 1939.ua i Le in care.n sa intre 1 aprilie s i.01 .(5) Salariile medii :. ART. aprobata cu prin Legea nr. cu mod i f i ca r i Le s i.e rea punctaj elor anuale pr-e vaz u t a la alin.i v i t a t. la determinarea prevazute la art.. i 95 se ap l i ca un indice de anual determinat legi.. cel cuvenit s formulei de calcul prevazute de prin aplicarea mentine acest cuantum pana la data la care. sunt prevazute in anexele nr. determinat urmatoarelor procente 1 punctajele lunare realizate in aceste perioade. la determinarea punctajului mediu anual s. 170 incepand cu data intrarii in vigoare a prezent persoanele inscrise la pensie ( 1) Pentru in corid t.. (1) beneficiaza s i. 167 (1) in cazul persoanelor pct.( 4 ) este mai mic de ca t. conform legii. se perioadele anterioare intrarii a utilizeaza solda bruta sau neta/ salariul brut sau net.t i Le art.1 ianuarie 1 -'9 7 3 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973.e re a punctajului. 168 o o 3 9... ~n declaratia de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. persoanele ca ro r drepturi de pensie s..1946 inclusiv. sociale. nr. 1 lit. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva.e re a punctaj ul ui. 169 ( 1) Pensionarii sistemului public de pensii ale ca ro r drepturi de pensie au fost stabil potrivit Leq i s La t. dupa caz. e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990. c re st. a pentru completarea Legii nr. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i..

se a p roba al ministrului muncii. ( 1) finale 179 Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. la stabilirea considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.i L de a s i qu ra r i.bu e i. 6 alin. de asigurari t.a i. ( 1) pct. 171 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. la inscrierea initiala la pensie ART.i la majorarea drepturilor salariale ~i a veniturilor asigurate. recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii caselor teritoriale ( 4) Sumele p La t. se vor solutiona CAP.r i.i altele decat pensiile. devin pensii in intelesul prezentei legi. recuperarea sume ( 2) in cazul p re st. ART. se aplica 0 singura data. (1) se ap l i ca s i. perioadele in sistemul asigurarilor sociale de stat. sociale i sau p re st. la modificarea incadrarii intr. astfel incat sociale suportata de a s i qu ra t. se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul. de institutia prevazute la alin.i ani.i t. suportata de~aSigUratii prevazuti venitul net al acestora. la alin. 178 Cererile inregistrate ~i nesolutionate pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii. care pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei constituie titlu executoriu. sociale t. ART. (1) se efectueaza de ca t. prevazuta de prezenta lege. p reva zu t i. 173 ( 1) in cazul mod i f i ca r i i.e necuvenit prin intermediul de pensii ~i al caselc casei respective.e veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de individuala prevazuta asigurari sociale. dupa vigoare a prezentei legi.01 . ( 3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii ~i la sistemul ordinii publice ~i sigurantei nationale. pensiile din sistemul public de pensii ~i drepturi de asigurari sociale. pentru 0 pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare. prin casele teritoriale de pensii. ( 2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 176 La data intrarii in vigoare legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia asigurari sociale. t. se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.i e i sociale se publica in Monitorul Partea I. la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile din perioadele respective.i se recupereaza la beneficiari in termenul general de pr e scr i.i i. sistemul apararii nationale. cota de contributie de legislatia anterioara. in care 0 persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale ~i pensii pentru agricultori. 177 ( 1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi.a I Lo r de a s i qu ra r i. 1 din Legea 119/ 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.r angajator e sau. X Dispozitii ART. I lit. al declaratiei individuale de asigurare. se iau in calcul 0 singura data.p e de 3 t. s i. (1) sa nu conduca diminuarea venitului net al acestora. prevazuti la alin. ART. de a s i qu ra r i.r bu t. contributia individuala de asigurari c) . pre cum ~i casele (2) . t. de u rma s i. 174 Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi.un alt grad de invaliditate. pre cum modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor ~i obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP. 175 Modelul declaratiei nominale de asigurare. dupa caz. de pensii sectoriale ( 3) CNPP. inclusiv categoriile de pensii prevazute la art.a L de a s i qu ra r i. p ro t e c t. cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale. dupa caz. al contractului de asigurare sociala. in care fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au la stabilirea punctajului. care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia. la art. 172 ( 1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 01. 2 011 Pagina 35 . sociale. ( 2) Prevederile alin. ART.i CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a con t. pensia urma~ cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi.(1) ( 2) Prevederile alin. ordinii publice ~i sigurantei nationale ~i la sistemul de asigurari sociale de stat. familiei s i. (2) Aplicarea prevederilor alin. ( 5) Debitele reprezentand co nt. nu va d: sociale. ART. n uma ru Lu i. 1) se realizeaza prin majorarea drepturilor sa La r i a l. in cazul pensiilor de invaliditate stabilite anterioare. ART. legislatiei ART.

ramase de nu se mai urmaresc. in s i t. de plata pensiilor ~i a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP. IV. a fiecar an util realizat in cadrui fostelor unitati agricole cooperatiste.i la art.i riut. ART. t. pan a zi a lunii in curs. 188 ( 1) La efectuarea or i. datele ~i documente necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare. prin hotarare a Guvernului. r ama se nerecuperate de pe u rmz a s i qu ra t.i un i i. (1) pct. de asigurari t.a din fondurile sociale de asigurare accidente de munca ~i boli profesionale din bugetul asigurarilor stat.01 . care nu sunt legate a de stabilirea s i. plus dobanzile aferente. 189 sociale. pana la data Ln t ra r i i. aplicate asupra sumei totale ce face obiectul ope ra t. ( 2) Ope ra t i. se aplica ~i in cazul pensiei de urma~. c auz a o sistemului de constituie de mun oa sau boala profesionala. republicata. a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate.r i. este proprietatea CNPP s i.e sc tarife sau se percep comisioane. (3) a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.mici de 1 0 lei nu se u rma re sc . n i ve acestora se stabilesc prin decizie a pre~edintelui CNPP. deceda ti.e j udeca t o re s t i in litigiile Le de a si. 8 0 / 1 9 9 2. 6 alin. dupa data de 1 aprilie 2 0 0 1. I lit. de casele teritoriale de pensii ~i de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana li 3 %. se recupereaza de la acesta. pre cum s i.ua a pensiilor t.i un i. daca decesul (4 P'Eevederile alin.a produs ca urmare s i. 2 011 Pagina 36 .i stabilite ante] ( 5) Prevederile alin. ( 3) Sumele rezultate ca urmare a ap Li. prin casele teritoriale de de casele de pensii sectoriale. ART. (2) Bazele asiguratii sistemului public de pensii 6 de date privind prevazuti la art. pana la data de 1 aprilie 2001. 183 in aplicarea prezentei legi. sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale ~i au caracter c) confidenti ART.bu i. in vi'goare a Legii nr.c ror ope ra t. ( 2) La recuperarea debi telor in conformitate alin. a ca r e i. 191 ( 1) Expertizele dispuse de Ins t. 182 Angajatorii.a L de a s i qu ra r i.arrt.i Lo r p reva zu t i. se aplica cu dispozitiile prevederile Codului de procedura fiscala in materie. prevederilor alin.e prin valorificarea. 186 Institutul CNPP ~i case lor sectoriale National de Statistica sa comunice de pensii ca~tigul salarial mediu brut. cu exceptia celor pr eva zu t. pentru luna precedenta. 6 alin. dispozi tia CNPP. ART. ART. ART. I 1it. sustinatorului s. Sumele r ama se nerecuperate de pe urma beneficiarilor dec eda t i nu se mai urmaresc.un Le pentru i care se p Iat. stabilita prin prezenta lege Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari pentru accidente de munca ~i boli aplica in mod corespunzator ~i contributiei de asigurari profesionale. ART. (4) se aplica s i. ( 6) sociale mai CTCE Piatra Neamt o 5 . (1) pct. cu mod i f i ca r i Le ~i legi. nu se mai urmaresc. financiare. sociale.ca r i i. (1). (1) pc t . pre cum ~i a perioadelor de contributie realizate. are caracter confidential. ART. a sunt obligati caselor teritoriale de pensii ~i a caselor de pensii sectoriale. 185 Stabilirea ~i plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continua de CNPP. afere ( 2) Se supo rt. de la data a plati sumelor necuvenite. bugetul de stat.i sociale. pre cum s i. ( 3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi. pan a la recuperarea integrala a ( 2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin.i ca urmare a infractiuni savar~ite de beneficiar. ai case lor de pensii sectoriale ~i se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat. c). 184 ( 1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii. la art. 181 ( 1) Debi tele proveni te din prestatii de asigurari sociale se recupereaza pEin executorii proprii ai CNPP. de asemenea. (1) se fac venit la bu asigurarilor sociale de stat. ART. ( 7) Sumele cu titlu de con t. conform acestei dupa data de 2 9 iulie 1 9 9 2 s i. sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale. ART. 187 (1) de pensii provenite din fostul sistem de as: in cazul di~ sistemul public aferent punctajelor medii anuale se suporta de la sociale al agricultorilor. ART. ART. (3) intrarii in vigoare a prezentei legi. se supo rt. de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei punctajelor medii anuale obt. CNPP poate emite norme. 180 ( 1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st.qu rar i. asiguratii decedati. persoane fizice ~i juridice.a . 190 Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza ~i este pUblica. completarile ulterioare.

1 2 8 / 1 997 privind Statutul k) art.e i .i al parchetelor nr. n Partea I.e. nr. 29 Partea I.qur ar i. nr. n Partea I.i. 550 / 2 004 privind efectuarea operatiunilor de evaluar vederea recalcularii pensiilor din sistemul public. alte drepturi de a s i. 226/ 2006 privind incadrarea unor locuri de mun oa in cond i t.a a 36/ 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic :.± completarile ulterioare. care constituie s i. 140 din 1 aprilie 200 modificarile :. sisteme. va elabora :. 441 din 2 3 iunie 200 Romaniei. ~ ART. precum :.qur ar i. 1 9 7 din 1 4 langa acestea.. decembrie 2 0 0 4. 9 5 / 2 008 personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. i p) Ho t. din Legea nr. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. de cotizare..vi.ar a r ea Guvernului nr. 1 9 4 Guvernul Rome ni. specialE publicata in Monitorul Oficial al Roma i. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.i Lo r specializati in a s i. 304 din 1 8 aprilie 2008. Partea I.. 1 9 3 ( 1) Prezenta lege intra in vigoare la data ianuarie 2011.i 52 din Legea privind Statutul Corpului diplomatic c) art. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 16 alin. aprobata cu comp prin Legea nr. lit. Partea I. 775 din 1 9 noierr 2 0 0 8. respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu... Partea I. 1 9 2 ' "" ( 1) intre sistemul public de pensii s i. republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 96/ 2006 privind Statutul de put. republicata in Monitorul al Roma ni. 509 din 1 3 iunie 200 6. prevazute la art. sistemele proprii de a s i. sociale neintegrat acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 747 7. 94/1992 privind j) art. (2 s i. 481 din 1 8 iulie 2 007 . (2) din Legea nr. 81 s i. Partea 1. alte drepturi de asiguri sociale. 4352 s i. cu mod i f i ca r i Le s i.e. 7 8 / 2 0 0 5. cu mod f i ca r i Le s i.ar i i. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei... n) Ordonant a de urq en t.i Lo r s i.. nr. 1 7 9 / 2 0 (i) 4 p. nr.i. 1 2 . 0) Legea nr. 127 alin.e i . provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. optional. 2 6 3 / 2 0 0 8 privind sistemul de pensii s i. al senator republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. publicata in Ho n i t-oruL Oficial al Roma ni. Partea I.. publicata in Monitorul Oficial modificarile ulterioare.i i.a t. 2 011 Pagina 37 . ( 2) Prevederile art.e i .i completarile ulterioare.i. art.i s t. 1.ti :. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. s i. 2 2 3 / 2 007 privind Statutul personalului aer navigant profesioJist din aviatia civila din Romania.01 . 164/ 2001 privind pensiile militare de stat. 135 care intra in vigoare la zile de la data publicarii i 3 Oficial al Roma ni. completarile r ulterioare. Partea I. 282 din 2 9 aprilie 2009. (3) s i. n Partea I. nr. 68. completarile ulterioare. aprobata cu mod i f i ca r i. nr. (4) s i. in conformitate cu CTCE Piatra Neamt o 5 .i art. 1 9 4 ( 1 ). 345 din 2 5 mai 2 i) art.. 119 din 7 februarie 200 5. (2). s i. functionarea Curtii de Conturi. comp Le t.ar i. 68"1 alin. in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta. 80. un proiect de lege privind pensiile ART. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.a a Guvernului nr. Partea I. 567/ 2( f) art. 51 alin. m) Legea nr. nr. Par-tea I. 49 g).rid pensiile de stat s i. prin Legea n i 5 9 5 / 2 0 0 3. nr.qur ar i.r i. alte drepturi de a s i. ART.e. h) art.. 1 9 6 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica. art. e) Legea nr.e i . 4951 din Legea nr.e. :. a t. g) art. 195 Anexele nr.i completarile ulterioare. 763 din 1 2 noiembrie 2 008 .e i. nr. 130 din Legea nr. Partea I.i va inainta Parlamentului pana la sfar:.e i . soci po Li t. vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de sociale neintegrate sistemului public se iau in calcul. 1.. :. de invaliditate :.i consular.itul anului 2010. d) Or donant a de u rq en t. nr.( 2) in vederea p r eqa t i r i i. 102 alin. art.i Lo r . completarile i ulterioare. (2) 1) art.(6) .8 fac parte integranta din prezenta ART. 158 din 1 6 iulie 199 didactic. 9. ( 2) Perioadele asimilate stagiului alin. 169 alin.i. in de pensii. 49 alin.i completarile ulterioare. nr..es t.i. 7 de 1 cu exceptia art. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. e xper t. 7/2 006 privind statutul f urict i c parlamentar. intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012. sc agricultorilor. 5 4 din Legea nr.e i . nr. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.qur ar i.1 5.i de urma:. 4 / 2 0 0 5 privind recalcularea pensiilor din sistemul public. art. cu mod i f i ca r i Le :. 748 din 1 4 octombrie 2 0 0 2. modificarile :. nr.. 68"2-68"4 de pe personalului auxiliar specialitate al instantelor judecatore:. b) Legea nr. 1 3 2. 20 din Legea nr. ART.e i .. s i.e. n Partea I. Partea I. Partea I. 376 din 2 iuni~ 2 0 0 3. 9 6 din Legea nr. 485 din 3 1 mai 2 cu modificarile :. nr. art.i cele ale alZt. sociale. 1. cu mod f i ca r i Le ulterioare. cu rnod i f-s-ca i Le s i.

cu mod i f i ca r i Le s i. :.ipetrochimice.c r c) avioane clasice in misiun~sanitare sau de specialitate. aerocluburi.01 . 1 9 / 2 0 0 0. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive. 19 alin. (3) nr. 24 din Legea nr.. c) desfa:. 459 din 2 1 mai 2 0 0 4 .e.utism la bordul aeronavei din care se d) executa salturi cu para:.igradatilor voluntari.icontrolul tehnic in zbor al aeronavelor 6 in cursuri :. Ln so t..ipulverulente. 1 s i.o r i. 2 011 Pagina 38 . de 75 Parlamentul Romaniei. 3 Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi. privind statutul soldatilor :. cursuri s i.. r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. publicata al Roma n i.e . procentele de majorare de serviciu a membrilor personalului diplomatic :.uta. q) Ho t.iaerocluburi de zbor fara motor 7 profesionist care: a) aeronava in procesul de instructie.iartificieri. pe: a) avioane clasice. instructori in s co Li . executa salturi pentru receptia para:. 868 din 2 4 octombrie 200 6. 263 ~ 16 decembrie 2010. de serie 4 Personal navigant de control in zbor 5 tehnic executa receptia :. 1 1 alin.. lege a fost prevederilor adoptata art. antrenament sau salturi speciale. docheri.e . pulberi s i. a minereurilor: docheri. 8.ti. r: Romaniei.i L pent] urmatoarele operatii: docherimecanizatori. 155 din 2 0 iulie 1 9 9 5. Personal navigant pe: a) avioane turboreactoare turbopropulsoare de transport. manipularea materiilor toxice :.) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. conditiile ( 1) din art.. cu mod i f i ca r i Le s i. a) de utilaje portuare.mecanizatori.a rea Guvernului ra nr. 2. mun i t. Echipaje de in zbor a aeronavelor. s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art.. i Partea I.. nr .utelor. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. 76 alin. a produselor chimice b) portuare. nr. ulte :. I. 21 art. 751/ 2004 privind criteriile s i. nr. ANEXA 1 cuprinzand personalul carui locuri de munca din se LISTA aviatia civila ale in conditii speciale 1.iconsular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta.. Aceasta cu respectarea republicata.i Partea . conducatori manipularea materiilor explozive: docheri. avioane uEilitare.e. 77 Cdnstitutia alin. publicata in Monitorul Roma n i. de bord ANEXA 2 cuprinzand speciale. art..i Partea .oara activitatea de instructor de para:. 8 0 / 1 995 privind statutul cadre lor militare. i Partea I. PRE$EDINTELE CAMEREI ROBERTA ALMA PRE$EDINTELE MIRCEA. 2. in locurile care se LISTA in conditii de munc a incadrate desfa:.DAN Bucure:. nr. Nr..principiile Legii nr. in s i. conducatori de utilaje CTCE Piatra Neamt o 5 . din 1 octombrie 2 0 0 4. e) aeronave prototipuri la incercare in zbor. I.utism.oara urmatoarele activitati 1. mineri de suprafata :. ale art. b) executa salturi din turnul de para:.. b) avioane turborea~toare sau turbopropulsoare. completarile ulterioare.. d) elicoptere s i. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. cu mod i f i ca r i Le s i..Lt. b) avioane clasice de transport pu b li... carbunilor s i.

speciale pentru timpu efectiv lucrat la sorida r montarea. 000 t 15. drumuri. pre cum s i. pre cum ~i de centrale electrice subterane. a se zarea s i.i L de tuneluri. b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs. instalatii radiologice ~i alte instalatii 3 Activitatea desfa~urata in subteran la de tuneluri.e rverrt i . c) prepararea smoalei. d) fabricarea munitiilor ~i a elementelor de munitii. pirotehnice. stingerea ~i sortarea cocsului.u i Lo r pentru r repararea coloanelor la sonde.s f-e sura t a la forajul sondelor de titei s i. mine.c) fabricarea. detubari sonde ~i saparea pu t. semicocs. Activitatile desfa~urate in subteran in cadrul metroului pentru: a) mecanic de locomotiva ~i rama electrica de metrou. b) calcinarea cocsului de petrol ~i a antracitului. exploatare ~i reparatie de la metrou. i probe de productie ~i reparatii capitale la sonde. industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura opera ti i e xe c i complet nemecanizat teava. sortatori 13 Activitatea de.i. ~uruburilor portamorsa ~i a in cazul in care elementele componente sunt incarcate. cariere prin tuneluri ~i galerii 4 Activitatea desfa~urata in subteran: lucrari de constructii. a elementelor pirotehnice Lnc arca te cu explozive sau incendiare. malaxarea. cu e xc ep t. 17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre ~i fibre de sticla 18 Activitatea desfa~urata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui: a) cocserie: ma s i ria de s ar j a re . transportul nitroglicerinei. precum s i. s t i. sa r Ln ca Lz i rea bateriilor s i. semiautomate 16 a) Prelucrarea topiturii de s t. preluand priza din cuptorul de topire ~i din teava de sticla greu f uz i b i. tractori~ti. 1 9. galeriile aferente. g) ope ra t i i. Activitatea din locurile de mun oa incadrate in radiologic III s i.mi.01 . ferate. dozarea. unitati de fabricare a combustibilului nuclear. amI: ~i incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate ~i fabricate. h) delaborarea mun i t i i Lo r s i. activitatea de ope ra t i i. distilarea gudroanelor. a apelor de mun i t. de galerii.a turlelor rabatabile 14.dezvoltare nuclear. intretinere ~i r epa ra t. care indepline~te de locomotiva ~i au t. mecanic instructor. CTCE Piatra Neamt o 5 . pulberilor negre. incarcate ~i a elementelor a explozivilor s i. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici ~i de sudura: a) mac i na rea . explozivilor. conducatori de tractoare articulate forestiere. 100% in subteran desfa~oara 7 Activitatea desfa~urata de siguranta circulatiei. cu adaric i. de ca i. manipularea. a de~eurilor crude ~i a antracitul dozarea acestor componente.i i . pulberilor fara fum. e t. de produse de s i.~ explozivilor. precum ~i locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici.La automate. la care angajatii vin in contact direct cu ace~tia.demontarea turlelor petroliere.mecanizatori 8 portuara desfa~urata Activitatea desfa~urata de personalul navigant din unitatile de transport maritim ~i 9 fluvial. 2. brichetarea s i. combustie subterana. c) Activitatea de revizie. gaze: Ln t. a electrografitului. funiculari~ti. din centrale nuclearoelectrice. f) asanarea terenurilor s i. de distrugere a munitiilor de munitii' incarcate.mai mari de 8 m 5. d) operatia de gudronare a lingotierelor.o . care lucreaza in sala de pe navele maritime ~i fluviale cu capacitate de peste 600 CP 10 Lucrari permanente la suprapresiune: scafandri ~i chesonieri 11 .c La la ma~ini ~i prese.an rea u s i l. transportul cocsului la stins. locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere. unitati de tratare ~i de~eurilor radioactive. precum All ~i fabricarea nitrocelulozelor ~i a celuloidului in acelea~i unitati de productie a . care se 6.orno t o r ajutor ~i mecanic instructor functia de mecanic Activitatea de exploatare de docheri ~i de docheri. e) asamblarea ~i dezasamblarea focoaselor.i. corhanitori. ~i intretinere la mori cu capacitate mai mare de 7 .c r La b) Alimentarea mariua La a cuptoarelor de topit c) Cuptoarele pentru topirea sticlei. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori. a pulberilor. scoaterea u s i Lo r . 2 011 Pagina 39 . unitati de cercetare. c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produse: petroliere. colectoarelor de gaze platformele de pe bateriile de cocs s i. a produselor pirotehnice. Activitatea desfa~urata personalul de pe platforme marine 12 . presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor. b) mecanic ajutor de locomotiva ~i rama electrica de metrou.

.urata de personalul din otelarii: a) incarcarea cuptoarelor. 24 Activitatea din turnatoriile de o t. desulfurarea s i..ia discurilor pentru rotile de material rulant. re flotare. impregnarea electrozilor. :..ilaminatelor.arjarea.. 29 Activitatea desfa:. presarea :. e) extragerea cald pentru laminare din cuptoare din a otelului sau a taglelor cu propulsie. c) electroliza aluminiului. precum :. neferoase sau materiale refolosibile neferoase.. s i.. fil trare 2 1. la utilajele me n t. mac i na rea .. man ua La . cu ciocane s i.iprelucrarea plumbului.. prese de peste 2 26 kg/ f o r t. 2 3.iturnarea metalelor neferoase. b) executarea la cald..a 27 Ac t.ia materialelor e) praj irea. a argintului.. prerafinarea... aglomerarea.idistilarea minereurilor cinabrifere. turnarea s i.ina de aglomerare. cazanelor din centralele electrice.. la cald. epurarea gazelor de furnal. prerafinarea. c) p reqa t i. de reparare a z i da r i e i .i ale niplurilor. aglomerarea. Activitatea desfa:. Activitatea desfa:. aglomerarea.itratament termic in vid.ifabricarea industriala a pulberilor de cupru. 20 Prepararea de minereuri: mao i ria . laminarea... b) Lnc arca rea materiei prime in corfe la furnalele vechi opera tie ce se sub silozuri.i topirea minereurilor sau a CTCE Piatra Neamt o 5 .ipurificarea mercurului in proces continuu. prajirea. b) instalatia de dozare :.i turnarea f) afinarea aurului s i.amotori: a) zidirea:.. activitatea de cianurare a minereurilor a minereurilor electroliza cuprului :. refolosibile neferoase. a materialelor refolosibile neferoase. topirea concentrate lor convertizarea. cu ra t.urata de personalul care lucreaza la: uscarea..ide incarcare a materialelor incarcarea furnalelor.ia siliciului metalic.iincalzirea bandajelor :.r in cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli.i a altor asemenea utilaje. zincului :..i de forjare continua la cald.. pre cum :. topirea minereurilor.. metalelor neferoase. taierea.a aglomeratului. transportul platinelor :.. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare ada nc i r d) incalzirea. rafinarea. evacuarea o t.ia taglelor... prerafinarea. de la scoaterea otelului din c) I nc a l....ini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati :.r a gropii e de turnare. reintroducerea in flux a :.icuratarea cu flacara a lingourilor.i. p ra j irea.i macaralele propulsie.e mai sus.i adanci macarale Tiegler. d cuptoare la caja.. expandarea zgurii.urata din activitatea la cald: de laminare a) incalzirea metalului laminarii. h) fabricarea feroaliajului :. rafinarea.01 . pre cum s i.urata de personalul din activitatea de aglomerare: a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la ma:.e Lu i : Lu d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. toare a de aer. manual al taglelor lingourilor :. recoacerea. transport f) de la cuptor la linia de laminare..i repararea cuptoarelor industriale. precum:. precum:. convertizarea :. pre cum s i.i al pachetelor manual. topirea minereurilor.urata de personalul care lucreaza la productia :.icositorului: a) mac i na r ea ..i ona t.i v i t. aglomerarea.:.i epurarea gazelor de furnal.iaglomerarea minereului de cupru. c) mac i na rea ...e L. 2 011 Pagina 40 .. inclusiv captarea gazelor. precum :. a) de prel ucrare distilarea :. e) praj irea. 28 Activitatea desfa:. cu productie industriala care se executa :.i refularea la cald.ielaborarea otelului in cuptoare.i in lingouri la uzinele siderurgice.urata de personalul de la furnale: a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi ce se executa sub silozuri. in cuptoare electrice. utilajelor de turnare. prajirea :. g) ciocane pneumatice a lingourilor :. granularea cuprului. mac i na rea ...no Lz i. b) incarcarea:. de tabla. bramelor :.. activitatea prestata la creuzetul furnalelor.arjei neaglomerate retur. auroargentifere. d) prajirea :. a zgurilor s i.d) coacerea. e xpe d i t.z e a taglelor i.a i Le efectuate t de zidari. d) a zgurilor :. ale blocurilor de furnal.. inclusiv ajustajul. precum :. inclusiv instalatii de retopire sub zgura :. topirea sau a concentrate lor de plumb. cuptoarele extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. grafi tarea s i.. e) recuperarea produselor ca rbunoa se r f) prelucrari mecanice pe ma:. a cpe ra t i i Lo r de zidire s i.. pre cum :.arjarea. 22 Activitatea desfa:. instalatiile cu b) mercur auroargentifere.. :. g) fabricarea pulberii de aluminiu. care au capacitatea de cel put in 5 t pe sa r j a : b) turnarea otelului prin procedeul continuu :. indiferent de tipul de ca ram i da refractara utilizata activitate permanenta.ioperatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala 25 Activitatea desfa:. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.a rea de la furnal. convertizarea :. in convertizoare. p re i....

cadmiu.. / Pozitia 8 pt. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb.urata de personalul care lucreaza la fabricarea :. forare. elaborarea :. de distilare a apei grele.. turnarea de piese din aceste aliaje in PEO fabricatie industriala: topirea.icriteriilor de incadrare in conditii speciale.a in I ns t.ipetrochimice 39 Activitatea desfa:. profilelor in industria metalurgica. 1. a ape lor rezid cu hidrogen sulfurat in cazul in care se de af a soa r 3 7.i n subs t ant..iprelucrarea placilor de m Fabricarea ferodourilor toate operatiile.. emailare total a a pieselor care g) acoperiri metal ice in metal topit. Fabricarea acrilonitrilului s i.size: I 8 pt. c) metalurgia zincului. rafinarea plumbului. Fabricarea abrazivelor din cuart procesului de a) toate fabricatie. " > Nr.e foarte periculoase sau cancerigen din unitatile industriei chimice :..i d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla benzilor de otel....carbonil.01 . font. in aceea:.family: Courier New. pudraEe a pieselor din fonUi f) ope ra t i i. INr. autobasculante mai mari de Activitatea de sablaj uscat cu nisip.i transport al materialului derocat in cariere. 0 2 5 / 2 0 0 3 privind metodologia :.a t. b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb s i. Granularea carburii de siliciu. New. inclusiv cupelarea.i a bitum La fabricarea..idepoziteaza 36 Activitatea desfa:.a r i i. d) personalul care lucreaza din fabricile e) cu plumb de celofibra.i instalatie.a rea canale lor subterane care corrt..iambalarea benzidinei 48 Fabricarea hidrobenzenului de vulcanizare manuala a antioxidantilor.i completarile ulterioare obtinut * T* break.viscoza.care:.. in conformitate cu prevederile Ho t. cu exceptia instalatiilor ermetizate 33 34 Activitatea desfa:. mixturilor asfaltice 41 Fabricarea fenolului 42 de fabricare a oxidului de etilena Activitatea desfa:. / ora.urata in instalatiile 44 :.family: Courier Codul style=" font. in cazul in care s u f e ra aceasta opera tie de pa se st e 2 0 m& # 2 5 3 .. a acceleratorilor :. color: Black.itetraclorurii de carbon ~_ prepararea 40 Activitatea de s f a surat. :. a a~r"ivatilor cianici.urata in instalatiile 43 de electroliza pentru producerea clorului Activitatea aesfa:..urata de personalul care lucreaza in leprozerii 50 :.urata in instalatiile de schimb izotopic s i. color: Black..i L de La zincare a tablelor.. impu:. de Lric a Lz i r-e . e) I ns t.size: 8 pt. " > crt. ambalarea.wrap: * Font 8 * style=" font.word. tratament termic s i.concentrate lor de plumb.iutilizarea industriala de alfa :.. utilizarea in industrie acrilonitrilului 3 8. a electrocorindonului finisarea pietrelor de polizo b) 32 Activitatea de perforare.ia policlorurii de vinil Activitatea de fabricare a clorurii de vinil 45 Activitatea de fabricare a pesticidelor 46 Fabricarea :.. 2 011 Pagina 41 .. fabricarea 51 pe baza de azbest toate operatiile ANEXA 3 UNITA TILE care au avizul pentru indeplinirea procedurilor :.. de epurare hidrogen sulfurat. cu modificarile :.. elaborarea aliajului plumb.icriteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma.a t. vehiculeaza :.ura~ in instalatii de fabricatie a benzenului :.' I I I I CTCE Piatra Neamt o 5 .irafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. Guvernului ra nr. Aviz nr...i a agentilor 49 desfa:.ibetanaftilimina 47 Fabricarea :.size: registrul font..family: Courier I New.i acoperire prin urmatoarele: 30 a metalelor a) metalizarea cu nichel. tevilor s i... c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal. Cura t. style=" font. unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc s i. " > < pre style=" word. 31 .iambalarea negru: de fum 35 Activitatea de fabricare siFltetice a diamantelor lS:are fabrica. font. Activitatea de tratare :.

" > I IJl 5 / 4 2 6 / 1 9 9 9 I3 3 / 3 . color: Black. 113 color: Black.size: 8 pt. 36 I 17 . Black. loc IPet rom 37. Black. New. 11 9 o 8 7 5 6 family: Courier New. color: Black. " > I IPet rom 140/6. style=" fontSemi fabricate style=" fontstyle=" font- family: family: Courier New. color: Black. " > I 14 7 / 1 . ISoeietatea ~IPetrom I I family: Courier New. style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 05 . I I I font.size: 8 pt. font- family: Courier New. " style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. I Courier New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt.07. I color: Black. I color: Black. font- I size: 8 pt.family: style=" style=" fontfontfamily: family: I I Courier Courier Courier New. 2005 I I Pet rom Moin I I style=" Petrolului font- family: I Courier New. color: color: color: Black. I Isucursala Ilocalitatea 18. I " >I " >I " >I 6 . color: I I " >I " >I I data I din locurilor de mun oa lis Black. I " >I " >I 2 . Black. ISocieta IPet rom Isucursala tea I Nationala S. I color: Black. font. Isucursala Arpechim. " > I Isucursala 166/8. fontfontfont- fiscal size: 8 pt. I loc I font. 0 5 . family: Courier New. font. 02 . style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. I " >I 7 . 200 5.01 . 2005 font. Black. New. " > S. 8 pt. 2005 color: Nationala S.Societatea/ Localitatea style=" font. 8 pt. New. comertului color: Black. A. Black.2 00 5. 2005 139. ISocietatea IPet rom Isucursala IMoine~ti 11 3 I Nationala S. " > I I1 / 2 5 . A. 8 pt. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19691198 family: Courier I size: size: size: 8 pt. 05. I Ilocalitatea 113 I Targovi~tE style=" fontPetrol ul ui. 8 pt. 8 pt. " >I 3 . I color: Black. ISocietatea I I I I Nationala I family: I family: I family: Courier Courier Courier New. Petromar Constanta 9. color: Black. font- I size: 8 pt. color: Black. font. I I I loc font.2005. A. " >1 5 ISocietatea 139/6. " > I IVidele 167/8. 11 E style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" Constanta. New. 2004 I " >I 1 . New. color: IJI 3/ 2 8 1 0 / 1 997 font. fontsize: 8 pt. 07.07 . family: Courier New. ISocietatea I I Nationala I S. A. size: size: size: 8 pt. IJO 4 /52 / 1998 New.size: 8 pt. ~olor: Black.L 11 0 1 2 2 4 2 0 4 12 8 / 1 5 .size: 8 pt. Pet rom I I loc Targ I family: Courier 110072411 I font. I 2004 style=" fontPetrolului style=" fontBucure~ti style=" fontlocalitatea P'i style=" fontcolor: Black. color: color: color: Black. IR14 7 8 7 5 5 9 IJO 8 / 9 8 2 / 2 0 0 2 family: Courier New. 07 .size: 8 pt. color: color: color: Black. 8 pt..size: 8 pt.A style=" fonlBucure~ti style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" style=" fontfont- family: I Courier New. size: size: 8 pt. New.e s t. New.size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. font. Black. New. New. IJ34 / 522 / 1 997 New. " > I 168/8 . 40. ISocieta tea I Nationala CTCE Piatra Neamt o 5 . I " >I " >I " >I 4 . 2 011 Pagina 42 . font.size: 8 pt. New. 8 pt. New. Pet rom loc Vide I Courier New. fontfontfont- family: Courier I~ family: Courier I family: Courier 13746480 family: Courier family: I size: size: size: 8 pt. A. 8 pt.052005. " > I t. > 1----11----------------+-------+-------+--------+---- I size: 8 pt.

fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 110241960 family: Courier I size: size: size: 8 pt.Q:tne~ti 3 S. color: IJ1 3 / 6 3 2 2 / 2 0 0 4 font. font. font. I Petro rep color: Black. color: Black.size: 8 pt.2 I Comerciala S. font. I Black. 8 pt. 004 A. 29 style=" font. 43369 IJ35 / 3 3 / 1 9 9 8 Courier New. A. 991 8 pt. . IJO 4 / 5 1 / 1 9 9 8 New.. color: color: I fontfont- family: Courier New.size: IJ1 8/ 4 9/1 font. 2 011 Pagina 43 .a La .::::'---------------+-------+--------+---- I ">1 I style=" Glass style=" style=" fontS. I 14 Black. family: A. color: Black. New. ISocietatea IMarin 11 1 Black. . family: . font.. " 1 2 . style=" font. 2005 I Pet rom I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitateal style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. 8 pt. I font- size: 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. IPet rom Isucursala lM. " > I 12 . I size: 8 pt.01 . color: I / Black. I Come r c i. New. . font. color: I / Black.family: font- Courier New. I 8 pt. font- size: I font- style=" fontcolor: Black. " > I Ilocalitatea Baia Mare 13/12 . 8 pt. . R2 1 6 :2 0' 1 7 family: C0urier New. ISocietatea Comerciala Romplumb S. color: Black.size: 8 pt. 8 pt. " > I 16 / 1 2 . 1 1 .size: 8 pt. A. " >I 1 2 . style=" Service style=" font- family: I Courier New. ISocietatea Ilocalitatea 17.size: 8 pt. I I I loc family: Courier 196912001 family: Courier I font.. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- family: Courier R1 7 7 2 8 4 0 family: Courier I font. 2085 I Mc I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 1 1 . ~ I I Pet rom de Barcau I I style=" font. 21.2 >1 IS. " >I " >I IPet rom Isucursala ITimi~oara 3 I S.a font. font. A. style=" Petrol style=" Constanta style=" fontfontfont- family: I family: IR74 family: Courier Courier 7 1 838 Courier New. I color: Black. font- size: 8 pt. A. I fontfont- size: size: 8 pt.size: 8 pt. color: Black.size: 8 pt. " >I Isucursala ISuplacu 2005 113 I Nationala S.11 . 2004 I Comerciala S.size: 8 pt.11 . color: color: color: 9 . 0 7 font. IJO 1 / 2 7 / 1 9 9 1 New.2004 I ">1 " >I 1 5 . Courier New. Black.size: 8 pt. A.07 . font. ">1 1 4 . A. color: j Rl. 8 pt. " > I 150/1 .family: Courier New. " > I IJO 5 / 1 2 3 / 1 9 9 ~ I7 2 / 1 4 .. New.style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: I family: family: 1101 family: Courier Courier New. A. Lee. New. color: IJ1 3 / 2 0 5 3 / 2 0 0 1 15 font. ">1 1 1 . New. loc Timi Courier New. color: color: I Black.12.family: Con s t.size: 8 pt.. ISocietatea IPet rom Black. " >I 1 3 . 19/3. ISocietatea Black. font. " > I /12 .size: 8 pt. New. style=" Ampelum style=" fontS. I Black.family: Courier size: 8 pt. color: color: color: Black. Courier size: font.2 004 I 11 Comerciala Targu Jiu 27 1 6. 1 0 . New.a nt. I " >I " >I " >I 8. . " > I 154/4 . Courier New.fL. I I I loc Supl font. font- Courier New. color: IJ1 3 / 1 7 5 5 / 1 9 95 17 New. New. I Comerciala Zlatna 26 CTCE Piatra Neamt o 5 . ISocietatea IPetroliere 004 111 Black. New. Black. Black. 8 pt. New. color: Black. localitatea c 11 1 style=" Servicii style=" localitatea style=" family: I font.family: Courier New.size: 8 pt. color: Black.size: 8 pt. 6020764 Courier New.size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 5.07 . 2004 IR2 2 0 6 3 3 4 12 1. " > 1----1I----------. 1 1 .size: 8 pt.

color: Black. I " " " " " >I >I >I >I >I 23. New. New. fontfontfont- size: size: 8 pt. 2 011 Pagina 44 . 8 pt.a La Bistrita 114/22. Black. New. A. A.07 . " " >I >I 20. 1 991 8 pt. fontsize: 8 pt.2 004 12 9 I style=" Transport style=" fontfont- family: I family: Courier Courier Courier Courier New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. N . IJ2 5 / 3 0 0 / 1 998 New. 200 12 4 I Cour ier Activitati Courier style=" sucursala style=" localitatea style=" style=" fontI fontfontfamily: family: Courier Courier family: fontfamily: Courier Courier New. de Ca Le t o r i. " >I 1998 11 1 /30 . A. IJO 3 / 5 1 5 / 1 998 New. 8 pt. " C. Ca La t. ISocietatea Ilocalitatea >I 4 I Comerciala Alba Iuli I1 5 /22 . N Turnu PROD. Black. style=" style=" fontfontfont- family: family: family: I I Rl Courier C0urier New. color: color: color: color: color: Black.o r i. New. Black. color: color: Black. I >I localitatea I I E style=" Transport style=" Marfa" style=" style=" fontfontS.2 0 0 5 13 6 CTCE Piatra Neamt o 5 .style=" font- family: family: Courier Courier New. Black. Black. . fontsize: 8 pt. Courier 8 pt. 8 pt.~'y> /30 .12 2004 124 style=" S. color: Rl 1 0 5 4 5 3 7 IJ4 0 / 977 5/1998 112 family: Courier New. 1 1 . .. color: color: Black. I " >I ISocietatea IFeroviar I Nationala de Marfa Bucure:. fontsize: 8 pt. IJ2 3 / 1 7 7 / 2 002 New. I ">1 " 17. Black. Black. style=" style=" fontfontfont- family: Courier Courier 73648 Courier New. Black. Black. Black. 8 pt. IJO 1 / 1 8 6 / 1 991 New.01 .a La comuna Pantel 0 / 3 0 .ti "( 8 pt. color: I Black. . 8 pt. / 1 991 color: ~ollr: Black. I 11 6/2 2 . size: I size: 8 pt. Black. 8 pt. color: color: Black. A. New. New. R. 1 2 . New. fontfont- size: size: 8 pt. A. F. New. color: color: color: color: color: Black. ISocietatea Ilocalitatea I R8 IJ4 0 / 924 11 3 / 3 . New. New.Turnu Severin pi I I I I I Nucleare Mioveni 111057002 8 pt.. New." style=" fontfamily: style=" fontfamily: I IRl 1 0 5 4 5 4 5 IJ4 0 / 9 7 64/ 8 pt. 8 pt. ">1 " 2 1 . I I 155/4 . fontfont- family: I family: A. 8 pt. New. 1 1 .2 8 pt. A. New.. I I I Black.ti Autonoma pentru I I I I 4 R. 8 pt. A. 1'1 . IRegia INucleare IDrobeta ICercetari IPite:.ti 12 4. style=" style=" . New. I family: 50 family: Courier ">1 " 1 9 . I " " " " " >I >I >I >I >I 22. I Black. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. fontsize: 8 pt. New. color: color: 7 5 0 5 7.2 I Ilocalitatea I 004 17 I style=" S. 12 . fontfontfont- family: Courier Courier New. A.2 00 12 style=" Activitati style=" localitatea style=" sucursala style=" style=" style=" fontfontI fontfontfontfont- family: family: family: I family: family: family: Courier Courier Courier Courier Courier Courier New. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. I Comer c i. New. font- color: I family: family: I R2 8 pt. fontsize: 8 pt. IRegia INucleare IDrobetaIROMAG IDrobeta- Autonoma pentru I I R. 26 I style=" S. I " " >I >I 16. Black. Black. ISocietatea Ilocalitatea I Come r c i. 1 2 . New. ISocietatea 11 Is. fontfontfontfontfont- I size: size: size: size: size: 8 pt. I family: Courier Courier Courier New. 2 0 0 4 >I I Comerciala Bucure:. fontfont- Acumulatorul style=" fontstyle=" font- I R4 78901 Courier family: 8 pt. Turnu Severin loc Severin I I I I I 112611350 fontsize: 8 pt.

color: color: color: Black.. IRegia Autonoma pentru family: Courier New. fontfontfont- I size: 8 pt.size: 8 pt.family: fontfont- Courier I Courier Courier New. " > I 12 5 / 1 5 . Black. ICompania I:.size: 8 pt. ~olor: color: color: Black. I " >I 2 7 . IJ2 0 / 7 6 3 / 2 001 New.family: I font. font. I " >I " >I " >I 2 9 . 131/15.size: IJO 1 / 4 68/ font. 07 .style=" Activitati style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: family: Courier Courier New. 1999 158/6.family: I font. color: 8 pt. New. I 2005 style=" Cuprului. " >I 2 5 . Black. 20 I o INucleare IDrobeta5 12 R. New. I Black.family: Aurului font. " > I I1 7 2 / 2 2 . New. style=" Cuprului..size: 8 pt.size: 8 pt.2 I IDeva Ilocalitatea 12 0 I filiala Po i. font. I I color: Black.i I I 005 Fierului I Nationala Minvest a Courier New. 2005 8 pt. New. 2005120 I filiala de Sus Ce r t. fontfontfint- I size: size: size: 8 pt.family: I font. 02 .01 . New. 330648 Courier New.family: I fontfont- Courier I Courier Courier New. color: Black. I " >I IInstitutul IDezvoltare I National pentru "Horia d I I family: Courier 13 3 2 1 3 4 family: Courier I Black. A. I IDeva ICerteju " >I 02 . style=" font..family: Courier Courier Courier New. ISocietaiiea IHunedoa:rra 2 3.family: I font. I Fierului I Nationala Minvest a I filiala Devar localitatea style=" Cuprului. b.size: 8 pt. New.i I " >I family: Courier New. Black. I style=" Cercetarestyle=" Inginerie style=" comuna style=" style=" fontfontI fontfontfont- family: family: family: Courier Courier Courier New. A. " > I I1 8 /22 . R1 0 8 8 2 7 5 2 IJ2 5 / 2 82 / 1 998 family: Courier New. 2 011 Pagina 45 . I font. color: Black. I " >I " >I 2 4 . 02 8 pt.family: I font. 1 2 . fontfont- size: size: size: 8 pt. color: Black. New. New. New. New. style=" localitatea style=" Exploatarea style=" style=" font. 8 pt. 8 pt. New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. N Turnu Severin I style=" font. I " >I " >I " >I 2 8 . font- size: size: 991 size: 8 pt.family: Courier New.size: 8 pt. " > I IMiniera. A. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" I Aurului font. color: color: color: Black.V I INucleara IMagurele 12 I Fiz Hulu font.family: Courier New.size: 8 pt. 02 font.09 . 02 . ICompania I:. 8 pt.family: Aurului font. fontHunedoara IR2 1 2 6 8 5 5 IJ2 0 / 4 1 / 1 style=" font. 8 pt. Black. 8 pt. IR1 1 6 6 9 3 4 6 family: Courier I Black.2 005 12 0 8 pt.family: Aurului font. New.family: IR4 font. color: color: cOlor: 1 Black. " Courier I Courier Courie:rr New. 8 pt. 8 pt.. color: Black. Black. " > I IJ2 3/ 1 9 4 5 / 2 002 122/ 1 5 . 8 pt.size: 8 pt.a r Teliucu I I I a style=" Cuprului. New. Black. ICompania I:. 25 I Comerciala S. I filiala IDeva 28 12 0 .family: Courier New.i I Courier New. I color: Black. 990030 IJ2 0 / 8 4 3 / 2 002 Courier New. style=" localitatea style=" Teliuc. fontSteel I I style=" font. I " >I " >I " >I 3 0 . 8 pt. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" font. New. font.size: 8 pt. " > I IDeva 124/15 . font. Black. color: color: color: Black. ICompania I:.e I CTCE Piatra Neamt o 5 . font.family: I font.. Black. 200 4 8 pt. " > I 2001 127/15 .i I I Fierului I Nationala Minvest a I family: Courier 114271549 family: Courier font.family: IR1 4 style=" family: color: Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. IRo s i a Montana 2005 Ie). fontfont- I size: size: 8 pt. 32 I Fierului I Nationala Minvest Ro s i. color: Black. color: color: Black.

font- font. 36030 Courier New. font. d. 8 pt. " > I / 1 998 1/29 . style=" localitatea style=" S.family: font- Courier I Courier Courier New.size: I Black.01 .size: IJ38 / 2 04 font. Comerciala Deva style=" Glassrom style=" style=" family: S.family: IR2 8 font.- style=" I IDeva filiala I Bradr I I Brad style=" S. I " >I 3 8 . color: Black.0-. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier 12119262 family: Courier I Courier New. 8 pt. font. fontfontfont- family: S.29 IJ2 0 / 7 6 5 / 2 001 style=" font. New. color: Black. ISocietatea IGold I Black. color: color: color: Black. 23 134/ 4 . . IRo s i a Montana 2005129 (a) I Come r c i.2 8 pt. New. ISocietatea 17 2005 Ilocalitatea 126.size: 8 pt. New. . 8 pt. color: font. New. A.a La style=" Ru Lmen t i. New. I I I Black. Barlad 27 style=" Industria style=" Turzii style=" style=" style=" style=" style=" font. 2005 font. font. Black..family: Sarmei -I font. A. " > I Ilocalitatea Rl 4 2 7 1 5 1 4 17 4 /14 . 07 . Black. New. color: Black. Black.e r 1199710 Cour ier New. I size: 8 pt.size: 8 pt. New. 04 .a La 24.size: 8 pt. 132/3. " > I localitatea C A.a La 11 9 (a.family: I font. " > I 12 3 / R/ 8 pt. I style=" Sarii style=" Exploatarea style=" localitatea style=" style=" font. " > I IJ2 0 / 2 0 7 0 / 1 9 9 2 12 6 / 1 5 . New. color: Black.a La Moldova N CTCE Piatra Neamt o 5 .i I I Fierului I Nationala Minves't a family: Courier New. New. 8 pt. New. font. 130/15. New.26. ICompania I:. color: fontfontfontfontsize: size: size: size: 8 pt.family: Courier New. fontfontfont- I I size: size: size: 8 pt. Black. font- font. " >I 32. New. ISocietatea Come r c i.style=" Cuprului. I ">1 " >I 3 7 .family: font- Courier Courier 10240 Courier New. color: Black. color: color: color: I size: 8 pt. color: co Lor : Black. " > I IJl 1 / 2 3 3 / 1 9 9 9 I3 7 / 5 .size: 8 pt.family: Courier 111932018 font. I " >I " >I 3 5 . font. font- style=" style=" family: Courier 12808089 family: Courier I size: 8 pt. 0 5 . I " >I " >I " >I 3 1 . f). " >I 12 5 " >I Ie. . b.family: Aurului font. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----1. New.family: S.size: 8 pt. 8 pt. I I Ib) . Black. font. ISocietatea Ilocalitatea 132 I Come r c i. New. . 8 pt.0. 2 011 Pagina 46 . Courier New. font. ISocietatea Ilocalitatea IMiniera I I Nationala Bucure:. 0 2 . font- font. 8 pt. Cour ier Cour ier fontfontfamily: family: Courier Courier I 3 6 . 0 5 . 24. color: IJI 2 / 67 / 1 991 font.size: 8 pt. font- size: 8 pt. color: ISocietatea Icomuna 11 5 Berca I Comerciala style=" Montana style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19762620 family: Courier New. I 005 IRamnicu Valcea 12 0 I Ramnicu style=" Moldomin style=" style=" family: Courier S. New.family: font- Courier Co ur i. a. I Black. 8 pt. font. " >I f. New. color: Black.family: Courier font- New.size: 8 pt.size: 8 pt.02 Corporation 12 1 (c).ti Valce I R2 5 Courier New. . font. I Black. I size: 8 pt. color: Black. " >I " >I " >I 3 4 . I I fontfont- size: size: 8 pt. IJI 0 / 2 7 1 3 / 1 9 92 New.family: fontfontfontfamily: I family: family: Courier I Courier Courier New.05. 991 8 pt. New.size: 8 pt. 8 pt.. color: I Black. New. A. A. a. Black. g).size: 8 pt.2 005 120. color: color: color: Black. A. 2 005 Black. A. color: Black. " > I " >I Is. Come r c i.

family: I Courier Courier I Courier New. font- I font.family: R2 9 style=" font.u r a style=" style=" family: S. e. 7. New. 24. Reparatii Baia I I font. style=" style=" fontfontfontfont- family: I family: I family: IR2 9 family: Courier Courier Courier 44625 Courier New.ti (a). . Black. New. font.ti 11 (c. fontfont- family: I Courier Courier New. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Cluj- Napc I style=" fontHidroconstructia style=" fontstyle=" font- family: Courier -I family: Courier 11556820 family: Courier New. Bucure:. . Black.size: IJ24 / 1 7 62/ New. 33 style=" S. Black. " >I " >I 4 6 . 2 011 Pagina 47 . 2001 145/10. 8 pt. g. A. fontfontsize: size: 8 pt. co Lor : Black. fontfontfont. Black. ISocietatea Comerciala 17. IJ24 / 2 0 1 3 / 1 9 92 New. color: color: color: I I Black. h). " >I " >I " >I " >I 0 " >I " >I I I style=" style=" style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier New. 8 pt.. Rl 3 6 5 2 4 1 3 family: Courier New. color: color: I Black. IPlopeni 517.2005127 4 5 . " > I IJ4 0 / 1 72 6/ 1 9 91 142 / 6 .. A.size: 8 pt. 05.. ICompania 11 Ilocalitatea I Courier Courier New. color: Black. A. . 8/ 49/ 2001 font.family: Cozmircom S. fontfontfont- style=" filiala style=" S. 0 7 . I size: 8 pt.size: I size: 8 pt. A. New. Comerciala S. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc Bucure:. . font.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . 2005 I ">1 3 9 . ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc I I Bucure:. IJ12 / 1 3 / 1 9 9 1 New. fontfontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Plopeni style=" I size: size: size: 8 pt. font- font. font. Lo ca . Black. color: Black. ( b) . I I h).. New. " > I 138/5 .family: font- Courier I New. A. " > I 11 0 1 / 2 6 . color: color: color: I Black.size: 8 pt. font. E 11 3 I style=" de Utilaj style=" UUMR. h). fontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Bumbe:. 05 . Is.01 . ">1 " >I " >I 4 4 . .family: Courier Courier 51916 Courier New. 200 I ISocietatea If. 8 pt. Comerciala 26. 62 / 2 001 size: 8 pt. font. ISadu 2005 129 S. color: Black. New. family: family: I I size: size: size: 8 pt. I I I 12 9 13 0 (b). 8 pt. " >I " >I " >I " >I 4 3 . 8 pt.. New. font- I size: 8 pt. . I fontfont- size: size: 8 pt.. New. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc family: Courier I family: Courier New. 200 I ">1 4 2 . Black. I 33 I style=" S. 8 pt. color: I Black. Black.2 005 New. A. 8 pt. A. 26 I Comerciala Mare style=" S.style=" Arma t.size: 8 pt. I I 11 ISocietatea font- size: color: Black. color: Black. I size: 8 pt. color: Black. 11 4 3 7 3 8 3 2 Cour ier New. color: Nationala Rc (c. 05.ti ( c.family: Rl 9 font. New. ( b) . A. Ilocalitatea Zarne:. 1 9 92 8 pt.05 8 pt. " > I 14 4 /10 . 9 . Black. New. fontIJ2 9/1 New. Bucure:. 8 pt. g. d. d. font- I Courier 9001 Courier font. A.size: 8 pt. 26 le style=" S. d.ti If. color: color: I Black. 1131/15. fontfamily: Courier Courier New. font- Courier New. " >I 40. ISocietatea 5 Ilocalitatea Baia 12 4.size: I I I Spri 005 style=" font. style=" font.size: 8 pt. A. I I I JO family: family: I font. color: color: I Black. color: Black.size: 8 pt. New. 8 pt. color: Black. New. fontfont- style=" family: I size: size: 8 pt. " >I ISocietatea IMinier Ilocalitatea 12 2 I Comerciala s i. New.size: 8 pt. 8 pt. 26. fontfontfontfontJiu font- family: I Courier Courier New.tistyle=" family: I color: size: size: 8 pt.

7. font- size: 8 pt. color: Black. " style=" S.filiala style=" S. 2005 Ib)... 07. 7 I Courier 064207 Courier New. New. color: Black. I I style=" Centrala style=" localitatea style=" style=" New.size: 8 font.size: 8 font. " > I 5 2 ISocietatea 153/4. 14 3 . " > I A.family: Courier I Black.07 . 8 pt. 2 42 V Courier New.28. font.. " > I 1173/22 . font- I size: 8 pt.family: Courier font. ">1 5 1 . color: Black. font. 2005 R9 8 1 3 2 8 7 IJO 3 / 7 1 4 / 1 997 12 4 . font. pt. I Comerciala Bu 26. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier New. I 2005 Ilocalitatea Bucure:.ti 121.size: 8 pt. color: color: color: 159/ I Black. font- size: 8 pt. color: Black. New. " > I 151/1. color: style=" sucursala style=" style=" font.2 I Re:. 11 (d.size: 8 pt. localitatea Ba 12 9 I Comerciala I style=" S. A. .size: 8 pt.ita 005 New. Dorohoi " >I Ilocalitatea . IJO 2 / 3 3 6 / 2 0 R1 4 5 9 3 6 6 8 font. 2005 I Black.size: 8 pt.family: Courier New. " > I 6. pt. " >I " >I 5 4 .family: Courier Baia I font. New. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier IR6 2 2 1 2 7 family: Courier I Courier New. I ">1 " >I 5 0 . za u 33 style=" Mecanica style=" New. 1 991 8 pt.size: 8 font. " >I Comerciala ISocietatea e. ">1 4 9 . I font. ISocietatea Come r c i. " > I 152/4 .family: Courier 115763027 font.family: Courier New. " > I IJ38 / 2 1 9/1 991 14 6/1 . Bra:. localitatea lJ color: Black.family: Courier New. S.09 . " >I ISocietatea font. font- family: I Courier New. font. .family: Courier Electrical New. S.07 font..family: Courier font. font. I Comerciala Suceava 16 I fontfont- Courier family: Courier 11154660 family: Courier New. 07 . IJ33 / 5 / 1 991 New. ISocietatea Ide IArad 17 I I Black.25. 0 9 . Black. color: color: Black. color: Black. 200 I Black. color: Black. I 45 style=" S. font. style=" style=" font. 8 pt. 156/ 6. I " >I 47. 26 New. fontfont- size: size: 8 pt.family: Courier New. family: Courier 1717928 Courier New.size: 8 pt. IR1 4 7 5 2 6 1 font. 33 I I style=" Oltchim style=" style=" style=" font. 27. . I pt. R1 3 9 4 5 8 6 3 IJO 8 / 5 9 6 / 2 001 family: Courier New. .size: 8 font. 4 4.family: Courier New.family: Courier 8 pt. font. New. font- size: 8 pt. A. 33 I style=" fontCombinatul style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" font- family: family: I family: R1 family: Courier Courier New. font. ~OlO} Black. 07 . New. 2005 I Termoficare I Come r c i. " > I 5 3 . " > I fontsize: 8 pt. ISocietatea 11 ISiderurgic 123. font- font.size: 8 pt. 14 9/1 .size: 8 pt. .a La Arad I CTCE Piatra Neamt o 5 .family: Courier I font. IMare. 200 5 12. IJ24 / 1 0 8 8 / 2 0 0 3 font. color: Black. font. ISocietatea Ilocalitatea 11 5.ov Ilocalitatea 5 f). .a La Dacia I New. New.16 (a. 07. color: style=" font- style=" fontcolor: Black. A. 2 011 Pagina 48 . color: Black.size: style=" font. color: Black. fontfamily: font- size: 8 pt. IRe:. color: I color: Black. ISocietatea Comerciala 115. 3 9.ita 12 7 Comerciala (a). New. I Courier New.26.size: 8 pt.01 . A. ">1 Ilocalitatea 11 4 0 /20 . IJ1 0 / 9 / 1 9 9 1 font.size: 8 pt.size: 8 pt. font. A.2 005 color: Black.size: 8 pt.07 IJO 7 / 1 9 9 5 / 1 9 91 New. Black. 02 pt. 8 pt.26. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I Is. A.size: 8 pt.size: 8 pt.

IJ2 9/1 / 1 991 New. 07 .size: 8 pt. 24 Braila color: Black. New. font. 2005 style=" font.family: Courier 1 Mai I font. font- style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 3 0 9 family: Courier I font. ">1 6 3 . color: Black. A. color: Black. " > I IPite:. 33 I style=" S. A. 07 . " > I METROREX 164/7. Come r c i. font.07. " >I 6 1 . " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" fontLs a Lni. ISocietatea 26. " > I 17 0 / 1 1 . co Lor : Black. New.size: 8 pt.. 2 0 0 5 I " >I 6 2 . I A.07.ti IJ4 0 / 688 0/ 1999 IRl 3 8 6 3 7 3 9 12 2 5/8 . . ">1 I fontcu fontfontfont- color: Black. ISocietatea Ilocalitatea 12 6 I Comerciala Bra:. I style=" fontPetromservice style=" fontlocalitatea style=" font- family: I Courier New. " > I Ilocalitatea 163/7. 8 pt. .07.ti 113 I P style=" Mecanex style=" style=" font.size: 8 pt.family: Courier 11350365 font. I Comerciala sucursala IPloie:.family: localitatea Arad style=" font. ISocietatea I I IMetroul 5 I Come r c i. 8 pt. ISocietatea I I Is. I size: 8 pt. ISocietatea Is. 1147 1 6 4 5 0 IJO 3 / 4 4 9/2 002 161/7 .2005 I ">1 5 9 . color: color: Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I size: 8 pt. " > I 162/7. font- size: 8 pt.family: I Courier Courier New.01 .a La r localitatea localitatea I E I localitatea E localitatea 11 3 I style=" font.family: Petromservice style=" font.size: 8 pt. . I Is. color: Black. 8 pt. color: I Black. color: Black.a La style=" Upetrom style=" style=" font. IJO 8 / 3 0 / 1 9 9 1 New. . " > I 11 4 6 93 3 6 0 8 17 7 /15 .. style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" font- family: I family: Courier Courier New. 2005 11 3 style=" font. 17. font. color: Black. color: color: ISocietatea Courier New. .a style=" fontfamily: I family: family: family: Courier New. I Comerciala localitatea E IPetromservice . IJI6/685/2002 size: 8 pt. fontI fontfontfontsize: size: 8 pt. color: Black. family: Courier New.size: 8 pt. color: IJ4 0 / 6 9 4 / 2 002 size: 8 pt. color: Black.family: S. font- fontfamily: Courier New. 26. I Black.family: Courier New. Courier New. . 200 font. New. A. 8 pt.size: 8 pt. " > I 165/8 color: color: Black. 2 011 Pagina 49 . I " >I 5 8 . IR2 2 6 5 6 8 3 Cour ier New. A. 8 pt.family: Courier New.. I I fontfont- size: size: 8 pt. fontfont- I size: size: 8 pt. IS. 114743030 Courier New. " > I I6 9 / 8 . 200 5 15.ti.a La 12 4. font- size: I New. 0 9 . style=" Transport style=" localitatea style=" style=" family: Courier New. size: 8 pt. " > I IBucure:.size: 8 pt. 07 . font- font.family: Courier New. A. 6 font. A. New. Black. " Cour ier family: Courier New.. .size: 8 pt.2005 113 Vest. color: color: Black.07 . font.t. fontfont- I size: size: 8 pt. I Courier New. IJO 9/ 1 1 2 / 1 9 91 font. ISocietatea I Is. New. fontfont- size: 8 pt. IR14794386 Courier New. " > I I family: Courier New. font. S.family: R6 1 font- I Courier I Courier 3803 Cour ier 8 pt.size: 8 pt. " >I " >I 56. I " >I " >I 5 5 ..ani New. I size: 8 pt.2 I Black. family: Courier New. color: Black.size: 8 pt. fontfontfont- family: I Courier New. color: Black.family: Courier New. localitatea F 12 7 . font. I Come c i. color: Black.ov 005 CTCE Piatra Neamt o 5 .2 005 13 3 color: I Black. Comerciala 6 0 . style=" font- style=" color: Black. 1 991 8 pt. A. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Boto:. color: Black.family: sucursala I style=" font. 0 7 .

family: IRl 6 style=" font. font~i fontfontfont- family: I family: Courier Courier New.2 I Black. " >I style=" S. New.size: 8 pt. A. font. 07 .size: 8 pt. Black. localitatea 11 0 I style=" fontMin S. BlacK. " > I 180/15. 26 E I I fontfontfontfamily: I family: Cour ier Courier New. " >I 7 1 . A. " > I 17 3 / 1 4 . New. ">1 6 4 .a La 23. 8 pt. 8 ~olor: 6 7 . New.2 font. . I I IRamnicu Valcea 005 113 I Valcea S. ISocietatea color: Black. color: Black. New. font11 4 9 3 6 6 9 3 Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- style=" I Courier New. I size: 8 pt. font- size: 8 pt. font- size: 8 pt. I " >I 7 2 . color: Black. " > I IJ2 5 / 2 5 0 / 2 0 0 2 176/14 size: 8 pt.family: Drobeta. 12 3 . IJO 3 / 1 5 0 / 1 991 font. ISocietatea IRamnicu I Come r c i.family: Societatea style=" font. ">1 6 8 . . " >I Ilocalitatea 07 . color: I Black. A. font.family: Courier New.2 I Comerciala .32 I Black. color: Black. R2 6 1 8 0 3 3 family: Courier New.size: 8 pt. .family: Courier Courier 7778 Courier New.07.size: 8 pt.size: 8 pt. ISocietatea IServici~ Ilocalitatea 17. IJO 3 / 2 7 1 4 / 1 9 92 New. font. color: Black. color: Black. .size: 8 pt. ISocietatea 17. fontfont- size: size: 8 pt.size: 8 pt.VI I " >I " IHidroelectrica IBucure~ti I S. " > I IJ38 / 1 2 9 6 / 1 9 92 183/18. New. font- font. style=" font. I font- size: 8 pt. A. " > I 181/18.family: Courier Courier I Courier New. .a La I Bacau style=" Metabet style=" style=" fontCF fontfont- family: Courier S. 2 011 Pagina 50 . fontfont- family: family: Courier New. A. I size: 8 pt. font- I size: 8 pt. 2005126.a La 13.2 I " >I 6 9 . New. I fontfont- size: size: 8 pt. 07 . 8 pt.size: 8 pt. ISocietatea I Come r c i. New. font- I font. A. Blyk. 8 pt.size: 8 pt. font. New. 14 20 color: Black.family: Sonde Bascov I style=" font. I I style=" style=" family: Courier 115376918 family: Courier font. " >I " >I 6 5 . Come r c i. " >I " >I 7 0 . New.Turnu Severin style=" font. ISocietatea Come r c i.size: 8 pt.family: Portile de Fier style=" font.01 .style=" font. color: color: color: Black.size: 8 pt. New. style=" S. 07 . " > I Ilocalitatea Rl 6 9 7 0 6 2 4 IJO 4 / 2 1 37 /2 004 184/ 18 . New. " > I Ilocalitatea Abrud 17 8 / 1 5 . I font. filiala Hidroserv 1 I I IComerciala IS. ISocietatea IS. A. I I Termoserv I~alnita 27 Cr 2005 style=" font. 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 17 I Comerciala Vaslui 005 Tractorul style=" font- style=" fontcolor: Black. IJO 8 / 1 6 / 1 9 9 1 New. color: Black. color: Black.. Black. 07 2005 124 font.a La Courier New. color: color: I Black. 1- S.07. fontfontfontI I size: size: size: 8 pt. style=" fontstyle=" font- family: Courier I family: Courier 111551757 family: Courier New. 185/19.a La 005 localitatea 2 4.size: 8 pt. " > I IJl 6 / 5 7 8 / 2 0 0 3 I7 5 / 1 4 . 07 . A. .2005 Courier New. New.33 Pite~ti CTCE Piatra Neamt o 5 . color: Black. " style=" Sonde style=" localitatea style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 4 6 5 family: Courier -I New. color: Black. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier R2 4 3 1 4 7 6 family: Courier I I Courier color: color: Black. color: color: I Black. 0 7 font. localitate 005 11 3 I style=" Reparatii style=" S. 2005124. color: Black. family: Courier 1128507 family: Courier New. I Come r c i.family: localitatea I style=" font.

font. New. I I b) . style=" Constanta style=" S.07 8 pt. font.family: Courier New. Black.07.family: Courier color: Black. Black. I Comerciala Constanta b). . ISocietatea Materiale de style=" font. " >I IOrganizatia IPortuar. 8 pt.style=" font.family: Courier New. fontfontfont- fontfont~ family: family: Courier Courier New. color: Black. Black. localitatea style=" font. font. I color: Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. Black. 07. I Ilocalitatea 2005 17. New.A. color: color: color: Black. . 7 3 . 8I font. color: Black. 2 011 Pagina 51 . color: Black. 8 pt. Black. size: 8 pt. /1991 189/22. 8 pt. I I I Garni'tur A. Comerciala style=" font. IOrganizatia IPortuar.size: 8 pt. color: Black. A. 2005 IJI 0/2 98/ 1 9 91 15 1 style=" font. IJI 3 / 7 0 3 / 1 991 191/22. New. . . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I I I I I I I style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. font. font. I Patronala localitatea I I I I fontfamily: Courier New. 8 New. Black.. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. A.cu Sarat IRl 1 7 0 1 5 1 186/19 . " > I IFERMIT Rarnn i.size: 8 pt.family: Courier color: Black. I " >I " >I " >I " >I 7 6 . ISocietatea Ilocalitatea 200511 (a.size: 8 pt. color: Black. style=" font. color: color: color: Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ I I ">1 I Comerciala s i. I size: size: size: 8 pt. color: Black. color: color: color: Black.family: Courier New. color: color: color: Black. font. b) I Patronala I fontfont- family: Courier New. S. 11 8 8 7 9 7 1 Courier New. IOrganizatia IPortuar. font. New.size: 8 pt.family: Courier New.size: 8 pt. 0 7 I I Comerciala Constanta b). 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. I localitatea I I fontfontfamily: Courier 11870767 family: Courier style=" style=" font. style=" font.size: 8 pt. New. Rl 9 1 0 1 6 0 family: Courier New. 8 pt. " > I IPortuar.size: 8 pt.size: 8 pt. New. family: family: family: A. 0 7 font. IOrganizatia Patronala Operatorul I font. " > I IPHOENIX b) . Constanta 8 New. " > I 7 8 .01 . I " >I " >I " >I 7 9 . 8 pt.. color: Black. 8 pt. font.size: 8 pt. Black. New. A. IR4 2 7 2 6 4 4 style=" font. Ie style=" font. Black. ISocietatea I I Patronala localitatea I I fontfont- family: Courier 11890411 family: Courier font.family: Courier New.size: 8 pt. New. IJI 3/ 64 3/ 1 9 9 1 187/22 font.2005 Constanta IRI 8 7 8 000 11 (a. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. loc style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS.family: Courier color: Black.07 font. New. New. family: family: family: Courier Courier I Courier New. 8 pt. ISocietatea I Patronala localitatea I I I style=" style=" fonlfont- family: Courier New. S. . I I Ilocalitatea 200511 (a. Constanta New.family: Courier New.size: 8 pt. 8' I I Ilocalitatea 200511 (a. Courier Courier Courier New. family: family: family: Courier Courier I Courier New. A. color: Black.size: 8 pt.size: 8 pt. family: family: family: Courier I Courier Courier New. " > I Jl 3 / 5 1 6 / 1 9 9 ~ 88/ 22 . ~ I Comerciala Constanta b). color: color: color: Black.size: 8 pt. New. " > I ISocietatea de Expeditii I New. I " >I " >I " >I 7 7 . " > I IFrictiune Etan~are I style=" font. " > I IJl 3 / 6 2 4 / 1 9 9 1 I9 0 / 2 2 . New. " > I IJl 3 / 5 9 5 6 / 1 9 9 2 I9 2 / 2 2 . I style=" Operatorul style=" Constanta style=" Chimpex style=" style=" fontfontfontS. IOrganizatia IPortuar ISocietatea localitatea Comerciala 11 (a. Constanta style=" Operatorul style=" Constanta style=" Decirom style=" style=" fontfontfontS. 8' I CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt. color: Black. I " >I " >I " >I 74. color: Black.

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Minmetal style=" style="

fontfont-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfontfont-

I I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 1 9 91 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I

8 0 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea

I

Patronala localitatea

~

font- family: Courier New; S. A. , font- family: Courier New; Rl 9 1 0 2 1 7 font- family: Courier New;

I

I

Ii]'

I

font- size: IJI 3/ 5 6 6/ font- size:

color: Black; 193/22.07

Ilocalitatea 2005

17,

8,

9

style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. A. ,

family: family: family:

Courier Courier I Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

81. ~IPortuar, ISocletatea

Patronala licalitatea

I

I

I
fontfontfamily: Courier New; IRl 8 8 8 5 0 0 family: Courier New; font- size: 8 pt; IJI 3/ 60 4 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

style=" style="

200511

Ilocalitatea
(a,

I

Comerciala Constanta
b), 8'

I

style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 8 2 . IOrganizatia Patronala Operatorul style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; localitatea co Lor : Black; " > I IPortuar, Constanta color: Black; " > style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Comerciala ISocietatea b) , Romtrans Aqe nt.La I (a, S. A. 10 style=" font- family: Courier New; color: Black; " > I IMol 1 8, 9 195/22.07.2005 Constanta IR4 0 0 8 0 5 style=" font- family: Courier New; font- size: color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

I

I

I

I

11

17,

I

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Terminal style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: family:

Courier I Courier New; New; New; fontsize:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

8 3 . IOrganizatia IPortuar,

I

Patronala localitatea

family: Courier I family: C0urier 12410163' family: Courier

I

color: Black; " > Comerciala ISocietatea o7 2005 196/25 localitatea font- size: 8 pt; color: Black; " > I A. , IJI 3/ 51 2 / 1 9 91 2 6 / 0 8 . 0 9 . 200 5 font- size: 8 pt;

I

I

I

12

IS.

I

17

c

Cour ier Courier Constanta style=" Sticerom style=" Constanta style="

New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I

" >I

8 4 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IExim

font- family: Courier New; Group I font- family: Courier New; Rl 6 0 4 1 0 3 1 IJl font- family: Courier New;

I

I

I

" >I " >I

I

Patronala localitatea

I

I

font- size: 8 pt; 3/ 5029/ 2004 font- size: 8 pt;

I

color: Black; " > I 19 7 / 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5

I

I

Comerciala
S. R. b), L. , 8

11

lc

(a,

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Compania style="
S. A. ,

fontfontfontde fontfontfont-

family: family: family: family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New; New;

fontfontfontfont-

I I

size: size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color: color:

Black; Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I " >I

8 5 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IRemorcare Ilocalitatea 2005

I I

Patronala localitatea

I

I

Comerciala Maritima Constanta

I
family: Courier New; Rl 8 7 4 3 4 3 family: Courier New;

style=" style="

I

I

font- size: 8 pt; color: Black; Jl 3 / 6 2 0 / 1 9 9 1 198/25.07 font- size: 8 pt;

I

I

Cc

19

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

" >I

8 6 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

52

S.

A.

,

style=" Foraj, style=" style="

fontfontfont-

family: I family: Rl 5 family:

Courier

I

Courier font- size: 8 pt; 513764 IJ3 2 / 7 6 8 / 2 0 0 3 Courier New; font- size: 8 pt;

New; I New;

font-

size:

8 pt;

color:

color: Black; " > I I 9 9 /25 . 0 7 . 200

I

Black;

" >I

Ilocalitatea Ilocalitatea 5 11 3

I

I

Media:;; Media:;;

su

style=" fontG. I. P. style=" fontstyle=" font-

family:

family: Courier 11360687 family: Courier

I

Courier

New; New;

font- size: 8 pt; IJ2 9/7 9/ 2001 New; font- size: 8 pt;

I

font-

size:

8 pt;

color:

Black; ">1 8 7 . ISocietatea I 1 0 0 / 2 5 . 0 7 . 2 0 051 color: Black; " >1 A., localitatea 1147/21.09.200511 c),

IS.

F

21

style=" Lugomet style="

font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 8 8 . ISoeietatea S. A. , font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Ilocalitatea Rl 8 4 6 7 2 6 IJ35 / 2 5 8 / 1 991 05124,26,27 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

I

I

Come r c i.a La

I

Lugoj

style="
S. A. ,

fontfontfont-

family:

I

Courier

New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

style=" style="

family: Courier 16433995 family: Courier

fontIJ30/ New; font-

size: 8 pt; 6 6 3 / 1 991 size: 8 pt;

color: Black; " > I 11 0 4 / 8 . 09. 2005

I

Black;

,II

8 9 . ISocietatea Ilocalitatea 115

I

Comerciala Poiana

Cc

I

style=" font- family: Courier Remarul 16 FebruI style=" font- family: Courier Cluj - Napoca 12 0 1 3 7 3 style=" font- family: Courier

New; New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IJI 2 / 1 5 91 7 1 992 1105 / 8 . 0 9 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

9 0 . ISocietatea 17 , larie 2005 130

Comerciala 2 4, 2

S. A. ( a)

Lo ca ,

style=" Rompetrol style=" Constanta style="

Courier I font- family: Courier IRI 8 6 0712 fontCourier

font-

family:

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

New; f ori t.> size: 8 pt; color: Black; 1106/8.09.2005 IJI 3 I 53 4 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

)

I

I

" >I " >I

9 1 . ISocietatea IRafinare 13 6, 39

11 8

Come r c i.a La (b), S. A.

I

style=" Somvetra style="

New;
S. A. ,

font-

font-

style=" color: Black; style=" Celhart style=" style="

family: Courier IR2 0 2 1 7 4 family: Courier " Courier

New;

font- size: 8 pt; IJ12 / 4 8 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 0 7 / 8 . 0 9 . 200

I

">1

9 2 . ISocietatea

Comerciala 16 11 5, Gherla Ilocalitatea 5 12 7, 33

I

fontDonaris font- family: IR2 font- family:

New;

font-

Courier New; 253999 Courier New;

font- size: 8 pt; IJO 9 / 6 / 1 9 9 0 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1108/9 .09

I

" >I

9 3 . ISocietatea IS. A. , 17

I

Come r c i.a La

localitatea

E

2005

style=" Turda style="

New; font- size: 8 pt; family: Courier color: Black; ">1 9 4 . ISocietatea Comerciala 11 5, 16 (a, I New; font- family: Courier font- size: 8 pt; IS. A., localitatea T color: Black; " > I IR2 0 2 1 9 0 IJ12 / 3 / 1 991 11 0 9/9 . 0 9 . 200 5 Ib), 33 I style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+---font-

I

I

style=" Turnatoria style=" Cluj style="

fontfontI font-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfont-

I

size: size:

8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

9 5 . ISocietatea IMetalul

I

Come r c i.a La S. R. L. ,

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I INapoca IJ12 / 3 97 7 / 1 9 92 11 1 0/9 . 09. 12886044 2005124, style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

33

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

53

style=" fontVitrometan style=" fontstyle=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New; New;

font-

family: Courier IR8 0 3 7 8 6 family: Courier

font- size: 8 pt; IJ32 / 8 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 1 1/9 . 0 9 . 200

I

">1

9 6 . ISocietatea 11 5 Ilocalitatea 5
Ib),

Comerciala 16 Media~

27

style=" Cristiro style=" style="

family: S. A. , font- family: R5 font- family:

font-

Courier Courier
67480

New; New; New;

font-

I

Courier

font- size: 8 pt; IJO 6/ 30 / 1 991 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1112/9 .09

I

" >I

9 7 . ISocietatea Ilocalittatea 2005 c'),

II

I

16 Bistrita 2 7, 33

style=" fontAgroexport style=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New;

font-

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: IJI 3/ 1 1 64 /2 001 11 5 9 2 4 1 5 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > i----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

Comerciala Constanta
b),

8I
Sa Ie

style=" font- family: Courier v i e t i i. style=" font- family: Courier Constanta 11 6 3 3 0 1 4 5 style=" font- family: Courier
a

I

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: 11 1 4/9

I

Black;

,"

9 9 . IAgentia IOmene~ti

Black; " > I . 0 9 . 200 5

I

Rorria na

de

pe

Mare,

I

style=" fontGaze Naturale style=" fontstyle=" Capitale style=" style=" Media~ style=" fonts i, fontfont-

family: I family: family: I family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

color: color: color: 8 pt; 8 pt; 003 8 pt; color:

I

Black; Black; Black; Black;

" > 11 0 0 . ISocietatea " >I " >I " >I IROMGAZ IInterventii, IOperatii

I

Nationala S. A. Reparati Speciale la

I

I

I

S

I

I

I

family: Courier 115750450 font- family: Courier

I

color: Black; " >1 1115/12.09.2005113

I

I ( S. 1. R. C.

I

o.

S. S. I

style=" Sonde style=" font- family: Hu r e s style=" fontcolor: Black; " style=" Steel style=" Galati style=" style=" style=" style=" style=" style=" style="

New;

font-

size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

fontCourier New; IR4 7 2 7 7 4 6 Cour ier New; font-

I J2

size: size:

I

Black;

" > 11 0 1 . ISocietatea

6 / 3 4 9 / 1 995

Black; " >1 11 1 6/ 12

IS.
.09

A., localitatea . 2 0 0 5 11 3

I

Come r c i.a La

T

I
fontfontfontfontfontfontfontfont-

Courier family: Courier 11639739 family: Courier family: family: family: family: family: family:

New; New; New; New; New; New; New; New; New;

I

font-

size:

8 pt;

color:

I

font- size: 8 pt; IJI 7 / 2 1 / 1 991 font- size: 8 pt; fontfontfontfontfontfontsize: size: size: size: size: size: 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: Black; 1117 /12 color: Black; color: color: color: color: color:

I

Black;

I

Courier Courier Courier Courier Courier Courier

I I I I I I

" > 11 0 2 . ISocietatea 11 (b), " >I IGalati . 0 9 . 2 005110, " >I

Comerciala
7 S. A.

I

loe

I

18 19
a) ,

( a,
c) ,

I

Ib)

,

Black; Black; Black; Black; Black;

" >I 12 1 " >I 12 3 , " >I 12 5 " >I 12 7 , " >I Id) , 30
(c, a), 24,

22,

I

I

26,

I

I

39

style=" fontNitroexplosives style=" font-

family: Courier I family: Courier 116283540

New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IS. A., IJO 8 / 6 7 5 / 2 0 0 4 11 1 8 / 1 2 . 0 9 . 2 0 0 5 11

I

size:

8 pt;

color:

I

Black;

" > 11 0 3 . ISocietatea

I

Come r c i.a La

localitatea ( c)

F

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

54

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style="
S. A. ,

fontfont-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

I

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 1 9/ 1 3 . 09.2 11515374 IJ2 8 / 8 / 1 991 style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > 1----1I------------------------+-------+--------+----;ct:-''i:2':.,. style=" font- family: Courier Grandemar S. A. , style=" font- family: Courier 1200947 style=" font- family: Courier New; New; fontsize: 8 pt; color: Black; ">

style="

I 11

Black;

">

11

0 4 . ISocietatea Ilocalitatea 0 05128 (d)

I

Comerciala Slatina

~

font- size: 8 pt; IJ12 / 3 6 5 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

color: Black; 1120/13

I

11

0 5 . ISocietaiiea Ilocalitatea o 5 13 2

" >I .09

t

Comerciala Cluj-

Napc

I

style=" font- family: FOSERCO S. A. , style=" font- family: IR9 style=" font- family:

Courier Courier 69453 Courier

New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

ISocietatea Ilocalitatea .2005113

font- size: 8 pt; IJO 4 / 5 6 3 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

I

Comerciala Targu

Ocn

style=" Aquafor style=" localitatea style=" style="

fontfontfontfont-

family:

Courier

New;

fontfont-

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

family: Courier New; I family: Courier New; IRl 2 9 7 9 9 3 0 family: Courier New;

I

">1107. " >I " >I

ISocietatea IInternational ITargu

I

Comerciala

I JO 4
fontfont-

font-

I

/ 2 3 3 / 2000

~olor:1 Black; 1122/13.09

I

S. R,

Ocna

. 2 005113

style=" Steel style=" Roman style=" style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: I family: family: family: family:

Courier

New;

12

I

Courier 057240 Courier Courier Courier

I

color:

font- size: 8 pt; color: IJ27 / 8 8 / 1 9 91 size: 8 pt; color: size: fontsize: 8 pt; 8 pt; color:

I

Black;

">

11

0 8 . ISocietatea

17,

Comerciala
S. A.

24,

112

I

New; New;

I I

Black; 3/ Black; Black;

" >I 1 3 . 09. " >I " >I

IRoman 2005125

Lee.

I

(a),
a),

26

12

7

c)

8 pt; font- size: style=" fontNew; color: Black; Fabrica de Sticla style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; Avrig IR2 4 6 0 7 o 6 IJ32 / 6 9 / 1 9 9 1 1124/14 style=" fonl- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > h9---1I------------------------+-------+--------+----

I

I

"> "

11

0 9 . ISocietatea

.A

>1
.09 .2

I IAvrig 0 0 5 11 5

Come r c i.a La S. A. ,

Lee.

font- size: 8 pt; style=" font- family: Courier New; color: Black; " Rominserv S. A. , style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " de lucru style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Rominserv Valves I I 5/4 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Zalau 114208851 IJ4 0 / 8 3 3 1 / 2 0 0 1 58/ 2 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

>

11

1 0 . ISocietatea Ilocalitatea

I

I

>I

I

Comerciala Bucure:;;ti Comerciala
S. A.,

112

11

>I ISocietatea . 0 9 . 200 5 I >I IIaifo 1 . 09. 2005

I

12 ,

Lee.

2 4,

26

style=" Sometra style=" style=" style="

fontS.

family:
A. ,

Courier

New; New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

fontfontfont-

family: Courier 1813526 family: Courier family:

I

font- size: 8 pt; color: IJ3 2 / 1 2 4 / 1 9 9 1 font- size: 8 pt; color: fontsize: 8 pt;

11

Courier

I

Black; " > I Ilocalitatea 2 6 / 1 4 . 0 9 . 2 005123, Black; " > I 9,

I

">

11

1 1 . ISocietatea

17,

I

Comerciala 21, Cop:;;a Mic 26, 28,

12

36,

38

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

">

11

1 2 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

55

color: Black. font. 606030 Courier New. " > I Black. 09. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" Silcotub style=" I I I style=" Publica. style=" Sonde style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 13730778 family: Courier New. color: color: color: style=" style=" style=" style=" fontfontfontfamily: family: family: I I I I " >I 1135/ Black.. font. style=" style=" fontfontfont- family: Courier New. color: Black.II I Black.family: Courier New. font- I size: 8 pt.size: 8 pt. Ib.family: Rl 3 font..family: Courier Courier 18860 Courier New. . 8 pt. font- Courier New. A. color: Black.family: Courier New. Black. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. style=" font. I 1S. 8 pt. Ig) . Black. A. 2 005 12 6 Comerciala 25 (a Braila New. 7/ 1991 size: 8 pt.. IR913720 Courier New. I " > 11 1 4 . ISocietatea Comerciala S. font- Courier New. ISocietatea size: 8 pt. IJ4 0 / 1 0 / 1 9 9 0 New. 09. New. A. I( a. color: Black. font. font. I " > 11 1 7 .a La 7. " > I Ilocalitatea Zalau 11 3 6 / 1 6 .family: IRl font. I 26.family: 12 2 font- font- Courier Courier 6 6 948 Cour ier I size: 8 pt. 200 5 17 8 pt. 1129/14 I " > 11 1 3 . A. ISocietatea 17 .01 . A. 8 pt. 16. .size: 8 pt.2 0 05130 (a) I . " >I Ilocalitatea 0 9 . color: IJ15/284/1991 size: 8 pt.2 I Black. ISocietatea " >I . font. color: Black. New.09 Ilocalittatea . " > I Ilocalitatea Bucure:. ISocietatea Comerciala 11 6 (a. color: Black. " > I IIRLU 9/2 001 1127 /14 . I size: 8 pt. color: Black. . ISoeietatea Ilocalitatea 05124.family: Courier New. " > I 11 3 3 / 1 5 . color: Black.3 I Drobeta- T style=" Hidrojet style=" style=" font. color: size: size: size: size: 8 pt. I Black. IJ2 5 / 0 3 / 1 9 9 0 font.26. color: Black. font- size: 8 pt. New.a t. 2 005 12 5 (a) IJ3 1 / 8/ 1 9 91 IR6 7 6 6 6 6 font. I " > 11 2 0 . New. style=" Severnav style=" Severin style=" font. 2 005 13 .ti 1132 / 1 5 .size: 8 pt. . . " >I IReparatii I I Locomotive S. color: 8 pt. New. IInstitutul 20 o Ilocalitatea 5 12 I de Sanatat Bucure:. 1134/15. font- size: style=" font'I'a r q ov i.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . b). New. 0 9 . ISocietatea 0 o IS. fontfontfont- family: I Courier New. 25 c) .09.at. 8 pt. Lo ca . " > 11 1 8 .size: I size: 8 pt. size: 8 pt. Black.ti IRl style=" font. " > 11 1 9 . font. I fontfontfontfontfontfontfont- size: 8 pt. A. 1 991 8 pt. (a).family: S. color: Black. font.Intretinere :.size: 8 pt. New. 12 4 . I Comerciala Breaza 27 style=" S. New. color: Black. " > 11 1 6 .family: Courier New. 4300920 Courier New. font.. font.family: Bucure:.family: S. New. font.size: 8 pt. 09.2005119 I localitate (f). 8 pt. color: style=" style=" family: Courier 1335588 family: Courier font.. font- color: Black. f. " >I " >I " >I Ia Come r c i. 1 5 .e style=" font'I'a r qov i. font- I fontIJ2 9/1 New. family: Courier 14340692 family: Courier color: Black. color: Black.size: 8 pt.i style=" font. A.family: Utilaje CFR I style=" font. 27 I Courier Courier Courier c. " > I I1 3 8 / 2 0 . family: Courier New. ( a. e. A.size: 8 pt.e style=" font- I New. 0 9 . . b.family: Courier New.. 8 pt. Cour ier New.size: IJ4 0/ 967 font. 5 11 3 I Comerciala localitatea C I style=" Laminorul style=" style=" family: S. 2 011 Pagina 56 .

0 9 .oria La localitatea I de E I font- family: family: style=" fontBu cu r e s t. I font.family: Rafinarel font. ITrustul I I I I de - Montaj Ut s uc u r s a L Bucure~ti I style=" Rompetrol style=" Constanta style=" font. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. > 1----11---------'="""--------------+-------+--------+---- I I I de I local I U I family: Courier size: size: New. " > 11 2 5 .01 ..A IRl New. ISpitalul color: Black. " style=" Urgenta. IJ2 3/ 12 1 6/2 00 2 1141 /20 font. IJ4 0 / 7 4 0 3 / 1 9 9 8 11 4 9/ 2 1 .size: 8 pt. font- size: 8 pt. font. font.family: Courier amp. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfamily: Courier New. New. localitate 2 0 . 8 pt. " >1 3 / 5 3 4 / 1 991 11 4 5/ 8 pt. color: color: Black. 8 pt. color: 8 pt. ISpitalul Clinic I fontfamily: Courier New.09 . color: Black. family: Courier family: I size: 8 pt. " >1 . ISocietatea IS. 14548538 11 4 6/2 1 . color: Black. " > 11 2 4 . color: Black. " >1 IBumbe~ti1152 / 2 1 . style=" font. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Clinic Munic Timi~oara New. I " > 11 2 3 . Vacuum . ISpitalul o IPantelimon.size: family: Courier New. New. color: Black. 2 0 0 5 12 1390841 New.family: Courier New. 8 pt. color: Black. New.09 . I ">1122. style=" style=" fontI fontfont- fontfamily: Courier New. 14 2 0 3 8 8 family: Courier New. color: Black.size: 8 pt. I Courier New. 8 pt. font- size: 8 pt. ISpitalul . font. fontfontfontsize: size: size: 8 pt. ">1130 . 8 pt. ISpitalul fontI font- family: Courier I New. " > 11 2 6 .size: 8 pt. 8 pt. 9 . fontsize: 8 pt. A.family: Courier New. font- I size: size: IJl size: 8 pt. I color: Black. " > I 11 4 8/ 2 1 . New. New. I ">1127. 2 011 Pagina 57 . 8 pt. font.size: 8 pt.size: 8 pt. color: Black. style=" font. 09.size: style=" font. color: family: Courier 14483447 family: Courier I Black.09 14283538 2 0 0 5 12 8 pt.family: fontfamily: Cour ier New. " > I 1150/21 I " > 11 2 8 . Courier color: Black. " > I ILouis Turcanu. A. " > I Ilocalitatea 11 5 1 / 2 1 .I font. style=" Sf. font- Courier New. color: Black. " >1 A. fontfontfont- family: Courier 14332169 family: Courier I size: size: size: 8 pt. 8 pt. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar craiova~ style=" Nuclear style=" style=" & font.L style=" font- Courier New. " > font.a La style=" fontpentru Copii style=" fontTLm i ao a r a style=" fontcolor: Black. color: Black. family: Courier 14448199 family: Courier color: Black.2 0 0 5 12 I Come r c i. Jiu I CTCE Piatra Neamt o 5 . 0 9 . fontIRl 8 6 0 7 1 2 Courier New.family: Courier color: Black. Nuclearelectrica style=" fontstyle=" fon~ color: Black.09 I " > 11 2 1 . 2 0 0 5 12 I Clinic U localitat style=" Burghele. " > I 11 3 9/ 2 1 . font. 8 pt. 2 0 0 5 12 0874881 New.style=" Ferate. 2 0 0 5 12 I Ora~enesc.20 o 5 12 family: Courier New.size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-----=. 200 ISocietatea IS.2:-'"""+--------+---- I size: 8 pt. ISocietatea 1S. color: Black.family: Courier ~IBucure~ti Sud. color: Black.size: 8 pt. font. " > 11 2 9 ISpitalul Clinic Bucure~ti I Prof. font- .family: Courier IR4 8 1 4 1 9 font.size: 8 pt. color: Black. color: Ilocalita~ea IJ4 0 / 7 5 7 2 / 2 0 02 . I Black. I Black. 0 9 .. font. New.family: Courier New. I Na t i. 5 12 style=" Chimic style=" Bucure~tistyle=" font- family: I Courier New. font- New. font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. color: Black.

New. Ilocalitatea 1162/2 2 . 2 005126. IInstitutul I 11 Black. ISocietatea 12. 0 9 . family: Courier 14 2 0 3 7 0 9 family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. ISpitalul 11 ~lack. New. color: IJ3 8 / 1 5 2 5 / 1 9 9 1 font. style=" style=" I font. 0 5 12 I Oncologic local it I style=" S. "> 11 3 8 . New. 2 0 0 5 12 Clinic Andrei. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar Bucure:. ( a).2 o ITrestioreanu. "> 11 4 1 . R2 9 8 9 5 0 3 family: Courier New. color: color: I Black. "> 11 3 9 . " > 31 ICentrul 11 5 3 / 2 1 . I size: 8 pt. font. " > I 68/ 22 . I Black. ISpitalu1 ISibiu .size: 8 pt. fontfontfont- family: Courier 14267257 family: Courier I size: size: 8 pt. Comerciala localitate I style=" Witing.size: 8 pt.size: 8 pt. New. " > I IApostol 11 65/ 2 2 . .size: 8 pt. New. IJ4 0 / 4 6 / 1 9 9 1 New.size: 8 pt. . " > I Ilocalitatea 5 6 / 2 1 .09 I Judet I style=" Rafiserv style=" style=" font. "> 11 3 2 . Comerciala 25 (a). I font- size: 8 pt. color: ~olor: Black. " > I 1170/22 . A.. Judet loca I I Courier style=" style=" fontfamily: Courier New. style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14301103 family: Courier New. " > I 6 9/ 2 2 . 09 . 12. font- size: 8 pt. New. New. color: IJ7 0 / 3 8 0 / 1 9 9 2 font. fontfont- size: size: 8 pt. family: A. New. Alexandrul style=" fontBucure:. localitatea A. font- I font. ISpitalul Ilocalitatea o 0 5 12 11 Black. color: color: I Black.. "> 11 3 3 . 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 5 12 I Comerciala Ia:. I font- size: 8 pt. IJ22 / 683 / 1 991 color: Black. 20 o IR. New.09 .size: 8 pt. 2 0 o 5 12 11 Black.09 .01 . " > I 6 1 / 2 2 . 200 I Black.family: Courier 115227355 font. fontfont- I family: Courier New.09 .family: Courier Arpechim I font. 8 pt. " > I 5 7 / 2 1 .09 . family: C0urier 1312685~ family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt..ti style=" font- family: Courier New. 200 5 12 I "> 11 3 6 . fontfontfont- size: size: size: 8 pt. fontfont- family: Courier Rl 6 2 7 1 6 family: Courier I /1991 8 pt. V style=" localitatea style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14240898 family: Courier New. "> 11 3 5 . color: Black. Courier New. JO 3 / 2 1 1 / 2 0 0 3 font. 8 pt. color: I family: Courier Rl 9 5 8 4 7 9 style=" I font. fontfontfont- family: Courier New. New.size: 8 pt. color: font. font8 pt. 0 9 . 11 Black. New.size: 8 pt. 8 pt. New. ISocietatea ">1 I Come r c i. 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. . New.ti style=" Menarom style=" style=" fontS. New.family: Courier New. 2 0 051 color: Black. 0 9 . 8 pt. fontfont- family: Courier New. font. Autonoma de 24. I Black.style=" localitatea style=" fontLa font- family: Courier s i. 33 5 13 0 I Tr I E style=" Urgenta. color: Black. color: I family: Courier New. font- size: 8 pt.size: 8 pt. ">1137 . " > I 6 7 / 2 2 . "> 11 4 0 . color: Black.i CTCE Piatra Neamt o 5 . 2 I Clinic Judet Constanta I style=" fontDr. IRegia 11 Black. . 8 pt. ISpitalul I1 6 4 / 2 2 . 8 pt. 0 9 2 0 0 5 12 11 de Cardiologi style=" S. color: Black. A. color: color: I Black.a La Galati style=" Ur qe nt a style=" Galati style=" fontSf. 18 6 1 5 1 8 4 family: Courier New. 2 011 Pagina 58 .09 . New.

stagii complete :. fontfont- color: Black.size: I font.size: I 8 pt. " > style=" fontCardiovasculare style=" fontBucure:. " > 11 4 4 color: Black.style=" font. . " > Sibiu Ilocalitatea 11 7 9 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 P I > '--_---''--_. New.family: Courier New. C.size: 8 pt. font.l.ide opereta Instrumentist la instrumente de suflat Cascador ANEXA 5 VARSTE STANDARD pensionare.family: Courier color: Black. " > New. color: Black.. " > 9 IJO 2 / 1 2 4 / 1 9 9 3 11 7 7 / 2 2 font.family: Courier New. Colte ~ I style=" font.size: 8 pt. " > 8 pt. Sonde I style=" font. " > 11 4 7 IInstitutul I I color: Black. font. I _ -'- . 8 pt. 2 0 0 5 12 09 1181/22 8 pt. " > Courier Courier 1165 Courier New. " * ST* New. de Boli I Iliescu.family: Courier New.family: 14 5 4 style=" font.family: Courier 14 1 9 2 9 6 0 style=" font. " > 11 4 3 ISpitald 11 7 5 / 2 2 0 9 2 0 Cl5 12 Municipal.ti 14 2 style=" fontcolor: Black. " > 11 7 6 / 2 2 0 9 ISpitalul Clinic de P I I Ilocalitatea 005 12 I Ia:.family: Courier I style=" font.family: Courier New.size: font. 8 pt. IDr.istagii minime de cotizare de CTCE Piatra Neamt o 5 .. style=" font.family: Courier New..01 .family: color: Black. -'- cuprinzand ale LISTA profesiile din activitatea artistica caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balerin Dansator Acrobat Jongler Clovn de circ Calaret Dresor de animale salbatice Solist vocal de opera :. I style=" font.family: Socola. " > 11 4 6 Clinic ISpitalul de I I color: Black. color: Black. localitatea Roman 12 6 1 3 9 4 0 style=" font. color: Black. font. I 11 S.size: font... " > 11 4 2 Clinic ISpitalul I I color: Black.. 3 . C.size: 8 pt.family: Courier New. color: Black.size: 8 pt. 8 pt.. " > IBucure:. New. 8 pt.II 45 ISocietatea I IZadareni o9 2o05 Comerciala I font. New.. color: Black. A. font.-'-'---''- family: Courier Prof.. style=" font.size: color: Black.i style=" font. localitatea Zadareni 1172722 style=" font. New.size: font. 8 pt. New..family: Courier color: Black. I family: Courier 03628 Courier size: size: New.ti 11 7 1 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 style=" font.family: Courier localitatea I style=" font. 8 pt.size: 8 pt.family: Courier 11 1 4 1 1 672 style=" font. 2 011 Pagina 59 . I New.size: 8 pt. font. font.size: font.

"> Femei Luna s i. anul na:.01.* T* < pre style=" word- wrap: break- word.i anul pen s i ona r i i....2011 Pagina 60 . I I I Varsta Iasiguratului Ilia I~A_p_r_i_l_i_e __4~ __ 1 __9_4 IMai I Iunie IIulie IAugust 1944 1944 I_A_p_r_i_~_i_e __1 __ 2~0_0 IMai I Iunie IIulie IAugust 2001 2001 2001 2001 ~ !__ IStagiul completlStagiul minim de cotizare I de cotizare ie:.terii Luna :.irea la ( ani/ luni) pensie I I I I (ani/IIUni) 7_(/_a_:_i_/_l_u_n~i_) 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ~2 5 / 0 ~ ~I I 2 5 /~ 1944 1944 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 4 ISeptembrie 1944 1944 1944 I I 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 10/ 10 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 57/ 1 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IMai 10 10 1 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust 1945 1945 1945 1945 10 2002 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/4 25/4 25/4 25/4 1 1945 1945 1945 1945 57/ 1 57/ 2 10 10 I IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1945 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie 2002 2003 2003 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 10 10 1946 194 1946 1946 6 IMartie IMai 200 2003 3 2003 I Iunie IIulie 2003 2003 2003 2003 2003 1946 1946 1946 1946 IAugust ISeptembrie INoiembrie IDecembrie 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 1 9 4 6 I Ianuarie 1946 IFebruarie 2004 2004 10 10 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1946 194 1947 1947 1947 1947 6 IMartie IMai IIunie IIu1ie 200 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 57/ 4 25/4 25/5 25/5 25/5 25/5 25/5 25/ 6 1 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/6 57/6 57/6 57/6 57/6 57/ 7 57/ 7 57/ 7 IAugust ISeptembrie 10 1947 1947 1947 1947 INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 4 7 IMartie 1947 1947 1947 1948 1948 IMai IIunie IIu1ie I 1 1 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 I 25/7 25/7 25/8 25/8 25/8 10 10 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1948 1948 1 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 25/ 25/ 25/ 9 9 9 1 1948 1948 1948 1948 6 25/10 25/10 25/10 25/11 25/11 25/11 2 6/0 2 6/0 2 6/0 26/ 2 26/ 2 26/ 2 2 6/4 2 6/4 2 6/4 26/ 6 11 5 7 /10 5 7 /10 1 IOctombrie 1948 ISeptembrie 2006 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 10 10 10 1 11 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1949 1949 1949 1949 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2007 2007 2007 58/ 0 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 1949 1949 1949 1949 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 4 9 INoiembrie 1949 IIanuarie I 11 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 61 .

01.2011 Pagina 62 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1949 194 9 1950 1950 1950 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2008 2008 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 ~--5--8-/--5------~-----------2~6 58/ 5 58/5 58/ 6 58/ 6 58/ 6 58/7 58/7 58/7 26/ 26/ 6 6 2 6/8 2 6/8 2 6/8 / 10 ~ I 11 2008 2008 2008 ~IA_p_r_i_1_i_e __0~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-0--8 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1950 1950 1950 1950 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2008 2009 2009 11 26/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 5 0 IMartie 1 950 1950 1950 1951 1951 IMai IIunie IIu1ie I 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 I 27/2 27/2 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 27/4 27/4 27/4 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /10 28/0 28/0 28/0 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/ 6 12 12 1951 1951 1 1 1951 1951 1951 1951 1951 1951 ISeptembrie 2010 o 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 12 12 12 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1952 1952 1952 1952 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 2011 59/0 59/0 59/0 59/1 59/1 59/1 13 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 1952 1952 1952 1952 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 59/2 59/2 59/2 59/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 2 INoiembrie 1952 IIanuarie 13 I 13 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1952 1952 1953 1953 1953 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2012 2012 59/3 59/3 59/4 59/4 59/4 ~--5--9-/--5------~-----------2~8 59/ 5 59/5 59/ 59/ 59/ 6 6 59/7 59/7 59/7 6 28/ 28/ 6 6 13 2012 2012 2012 28/8 28/8 28/8 / 10 ~ I ~IA_p_r_i_1_i_e __3~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-1--2 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1953 1953 1953 1953 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2012 2012 2013 2013 13 28/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 3 IMartie 1 953 1953 1953 1954 1954 IMai IIunie IIu1ie I 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 I 29/ 2 29/ 2 2 9/4 2 9/4 2 9/4 14 14 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1954 1954 1 59/ 59/ 59/ 9 9 9 29/ 29/ 29/ 6 6 6 1 1954 1954 1954 1954 59/10 59/10 59/10 2 9/8 2 9/8 2 9/8 2 9/1 2 9/1 2 9/1 0 0 0 14 1 IOctombrie 1954 ISeptembrie 2014 59/11 59/11 59/11 I 14 14 1 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1955 1955 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 2015 60/0 60/0 60/0 60/1 60/1 60/1 30/0 30/0 30/0 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 30/2 30/ 3 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 1955 1955 1955 1955 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 60/2 60/2 60/2 60/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 5 INoiembrie 1955 IIanuarie 15 I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 63 .01.

01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1956 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2016 2016 60/3 60/3 60/4 60/4 60/4 30/ 3 30/ 3 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 60/5 60/5 60/5 60/ 6 60/ 6 60/ 6 60/7 60/7 60/7 15 1956 1956 1956 1956 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 IMartie 1956 1956 1956 1957 1957 IMai IIunie IIu1ie I 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 I 30/7 30/7 30/8 30/8 30/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1957 1957 1 60/ 9 60/ 9 60/ 9 60/ 10 30/ 9 9 9 1 1957 1957 1957 1957 1957 1957 ISeptembrie 2018 8 30/ 30/ 30/ 10 30/ 10 30/ 10 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 1 31/ 1 31/ 1 60/ 10 60/ 10 60/ 11 60/ 11 60/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1958 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 2019 61/ 0 61/ 0 61/ 0 61/ 1 61/ 1 61/ 1 15 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 1958 1958 1958 1958 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 61/ 2 61/ 2 61/ 2 61/ 3 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 3 15 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 8 INoiembrie 1958 IIanuarie I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 64 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1959 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2020 2020 61/ 3 61/ 3 61/ 4 61/ 4 61/ 4 31/ 3 31/ 3 31/ 4 31/ 4 31/ 4 31/ 5 31/ 5 15 L 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 61/ 5 61/ 5 61/ 5 61/6 61/6 61/6 61/ 7 61/ 7 61/ 7 15 1959 1959 1959 1959 ~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 9 IMartie 1959 1959 1959 1960 1960 IMai IIunie IIu1ie I 202 2021 2021 2021 I 1 31/ 7 31/ 7 31/ 7 31/8 31/8 31/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 2021 2021 2021 2022 61/9 61/9 61/9 6 1 /10 6 1 /10 6 1 /10 1960 1960 1 31/ 9 31/ 9 31/ 9 31/ 10 3 1 /10 3 1 /10 3 1 /11 3 1 /11 3 1 /11 32/ 0 32/ 0 1 1960 1960 1960 1960 1 1960 ISeptembrie 2022 6 1 /11 6 1 /11 6 1 /11 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 1961 1961 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie IAugust ISeptembrie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 15 32/ 1 32/ 1 32/ 2 32/ 2 1961 1961 1961 1961 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 32/ 3 32/ 3 32/ 4 32/ 4 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 6 1 IOctombrie 1961 INoiembrie 15 15 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 65 .01.

01.2011 Pagina 66 .INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1961 1961 1962 1962 1962 I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2024 2024 2024 2024 2024 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 __ 2_/__3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 32/ 5 32/ 5 32/ 32/ 6 32/ 7 6 15 1 ~IA_p_r_i_1_i_e __2~ __ 1 __9_6 IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1964 1964 1964 1964 1962 1962 1962 1962 I_I_u_1_i_e _0_2~4------------~----6 __ 2 _ IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2024 2024 2024 2024 ~----------~ 32/ 7 ~ 32 / 8~ 1 1 I 1 9 6 2 I Ianuarie 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie I 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 I 15 15 32/ 11 32/ 11 33/ 0 33/ 0 1 1 IAugust ISeptembrie 33/1 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 6 33/1 33/2 33/2 33/ 3 33/ 3 15 1963 1963 1963 1963 IFebruarie 2026 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1 1 1 1 9 6 3 IMartie 1 963 IApri1ie IMai IIu1ie IAugust '" 0 2 6 2026 33/4 33/4 33/ 5 33/ 5 33/ 6 33/ 6 2026 2026 2026 2026 I 2026 2026 2027 2027 2027 2027 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie 2027 2027 15 I 33/7 33/7 33/ 8 33/ 8 33/ 9 33/ 9 33/ 10 33/ 10 1 1 1964 1964 1964 1964 1 9 6 4 IMai 1964 IIu1ie 62/ 9 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

terii Luna s i.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1964 1964 1965 1965 1965 1965 IAugust 2027 2027 62/ 62/ 9 9 9 9 33/ 11 33/ 11 34/ 0 34/ 0 34/ 1 34/ 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie 15 I 2027 2027 2028 2028 62/ 62/ 15 15 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 1 1965 1965 1965 1965 19651Iu1ie 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 202 8 34 / 2~1 2028 2028 2028 34/ 3 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I 2028 I /4 /4 34/ 5 34/ 5 1 IAugust 2028 2028 2028 2028 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 15 15 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 34/6 34/6 34/ 7 15 2029 2029 2029 62/ 11 62/ 11 62/ 11 2029 9 '" 0 2 9 202 2 2 9 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 15 1 34/ 7 34/ 8 34/ 8 1966 1966 1966 1966 IApri1ie IMai 2 34/9 34/9 34/10 3 4 /10 3 4 /11 3 4 /11 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IAugust 196 6 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 15 15 15 1 I o o 29 29 1967 IIanuarie 2030 63/0 Barbati 35/0 Luna s i. anu1 na:.01.irea 1a ( ani/ 1uni) 11a pensie I ( ani/ 1uni) I I I I I ( ani/ I I 1uni) 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 10 10/ 1 1( 1939 CTCE - Piatra Neamt - 05 .. anu1 pensionarii I Varsta lasiguratu1ui I I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1939 1939 1939 1939 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2001 2001 2001 2001 2001 IStagiu1 comp1etiStagiu1 minim de cotizare I de cotizare ie:..2011 Pagina 67 .

10/ 10/ 10/ 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 3 62/ 3 30/2 30/2 30/2 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 1( 1 2003 2003 2003 2003 2003 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 1 IAugust ISeptembrie 1941 1941 INoiembrie IDecembrie 10 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/ 6 1( 10 10/ 10/ 1 9 4 1 I Ianuarie 1941 1941 194 1942 1942 1942 1942 1 IFebruarie IMartie IMai I Iunie IIu1ie 200 2004 2004 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 10 1 1 1( IAugust ISeptembrie 1 10/ 1942 INoiembrie 62/ 6 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .I Iunie IIu1ie IAugust 1939 1939 1939 I Iunie IIu1ie IAugust 2001 2001 2001 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 1 62/ 1 62/ 1 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 10/ ~ 1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1 9 3 9 ISeptembrie 1939 1939 1939 1940 1940 1940 1940 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie ~ 10/ 10/ 10/ 10 10/ 1 I IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 I IMai 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 I 1940 1940 1940 1940 I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie 30/1 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 10 1 9 4 0 INoiembrie 1940 1940 1940 1941 1941 1941 1941 IIu1ie IDecembrie 10/ .2011 Pagina 68 .01.

2011 Pagina 69 .01.I Iunie IIu1ie IAugust 1942 1942 1942 IDecembrie IIanuarie IFebruarie 2004 2005 2005 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 7 30/ 7 1( 1 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 2 IMartie 1 942 1942 1942 1943 1943 IMai IIunie IIu1ie 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 10 1 1( ~ 30~ 30/ 8 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1( 10/ 10/ 1943 1943 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I 10 10 30/ 30/ 9 9 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 62/ 9 62/ 9 62/ 9 1943 1943 1943 1943 1 2006 2006 2006 30/ 10 62/ 10 30/ 10 30/ 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1944 1 1 9 4 3 IIu1ie 1943 1943 1943 1944 1944 2006 2006 10 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 2/ 11 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 4 31/ 4 31/ 4 10/ : 10/ 10/ 11 62/ 11 62/ 11 63/0 63/0 63/0 11/ 1944 1944 IMai 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2 63/3 63/3 63/3 63/4 63/4 63/4 63/5 63/5 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 11 1944 11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 4 INoiembrie 1944 1944 1944 1945 1945 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 11/ ' 31/6 31/6 31/6 31/ 8 31/ 8 31/ 8 3 1 /10 3 1 /10 11/ 11/ 11 1 1945 1945 ISeptembrie IOctombrie 11/ 1945 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

2011 Pagina 70 .I Iunie IIu1ie IAugust 1945 1945 1945 INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2009 2009 63/ 5 63/ 6 63/ 6 63/ 6 63/ 7 63/ 7 63/ 7 3 1 /10 32/ 0 32/ 0 32/ 0 32/ 2 32/ 2 1: 1 12 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 5 IMartie 1945 1945 1945 1946 1946 IMai IIunie IIu1ie 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 1 1. ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 63/ 8 63/ 8 63/ 8 63/ 9 63/ 1946 1946 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 1946 1946 1946 1946 1 2010 2010 2010 63/ 9 32/ 8 63/ 10 32/ 8 32/ 8 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1947 1 1 9 4 6 IIu1ie 1946 1946 1946 1947 1947 2010 2010 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 3/ 11 32/ 10 32/ 10 32/ 10 33/ 0 33/ 0 33/ 0 33/2 33/2 33/2 33/4 33/4 33/4 33/ 6 33/ 6 33/ 6 33/ 8 33/ 8 33/ 8 33/ 10 33/ 10 12/ : 12/ 12/ 13 13/ 63/ 11 63/ 11 64/ 0 64/ 0 64/ 0 1947 1947 IMai 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1 64/ 1 64/ 1 64/ 1 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 64/ 2 64/ 2 64/ 2 64/ 3 64/ 3 64/ 3 64/ 4 64/ 4 64/ 4 64/ 5 64/ 5 13 13 1947 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 7 INoiembrie 1947 1947 1947 1948 1948 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 13/ ' 13/ 13/ 13 1 1948 1948 ISeptembrie IOctombrie 13/ 1948 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 . ~ 32~ 32/ 4 12/ 12/ 12 12 9 32/ 32/ 6 6 1.01.

wordanu1 wrap: break- word.I Iunie IIu1ie IAugust 1948 1948 1948 INoiembrie I Ianuarie I Februarie 2012 2013 2013 64/ 5 33/ 10 34/ 0 34/ 0 34/ 0 34/ 2 34/ 2 1: 1 14 14 64/6 64/6 64/6 64/ 7 64/ 7 I Septembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 8 IMartie 1948 1948 IMai I Iunie 2013 2013 2013 1 1' rl D_e_C_e_m_b_r_l_' 4+8 e 1 __9__ I Ianuarie I Februarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Decembrie I Ianuarie I Februarie IMartie L_ I_I_U_1_i_e_ O 1.2011 I II II Pagina 71 . ordinii ~i sigurantei nationa1e Barbati * T* Femei < pre Luna sty1e=" s i. soldatii cu ~i statut din stagii complete ~i pentru cadre1e STANDARD minime in de cotizare activitate. anu1 pensionarii I a IStagiu1 de cotizare . "> I Varsta lasiguratu1ui 11 na~terii Luna s i. po1iti~tii ~i din sistemu1 administratiei apararii nationa1e. functionarii penitenciare.i e s i r-e a 1a pensie ani/ 1uni) comp1etiStagiu1 minim I de cotizare ( ani/ 1uni) II ( ani/ 1uni) I CTCE Piatra Neamt 05 . pub1ice stagii mi1itare pUblici gradatii special domeniu1 vo1untari.01. in specia1itate._3 __ 2 __ _ I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie I Februarie IMartie IMai I Iunie 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 r- 6 _ 4 /_7 _ __ 64/ 8 64/ 8 64/ 8 +- ~3 4~2 14/ 14/ 4 1' 1949 1949 1949 1949 3 4 / ~~ I I 14 14 64/9 64/9 64/9 6 34/6 34/6 34/ 8 1949 1949 1949 1949 1 6 4 /10 34/ 8 34/ 8 1 9 4 9 I Iu1ie 1949 1949 1949 1950 14 I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie 6 4 /11 3 4 /10 3 4 /10 3 4 /10 35/0 35/0 ~< 35/0 / pre> 14/ : 14/ 14/ 6 4 /11 6 4 /11 65/0 65/0 15 15/ 1950 L_ ~ __ ~ L_ 65/0 L_ 1 * ST* VARSTE de pensionare.

01.2011 Pagina 72 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 55/0 55/0 55/1 55/1 55/1 20/1 20/2 20/3 20/3 20/4 20/4 20/5 15 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 1956 1956 1956 1956 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 55/2 55/2 55/2 55/ 3 55/ 3 55/ 3 55/4 55/4 55/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 INoiembrie 1956 1956 1956 1957 1957 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 15 I 15 15 I I I 1 20/ 9 1957 1957 20/10 20/10 20/11 20/11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 15 1957 1957 1957 1957 55/ 6 55/ 6 55/ 6 21/0 21/1 21/ 2 21/3 21/3 21/4 21/4 21/5 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/9 2 1 /10 2 1 /10 2 1 /11 2 1 /11 22/ 0 15 15 15 1 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 7 IMartie 1957 o 13 3 3 55/7 55/7 55/7 55/8 55/8 55/8 55/ 9 55/ 9 55/ 9 55/ 10 55/ 10 55/ 10 55/ 11 55/ 11 55/ 11 56/0 1958 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2013 2013 2013 2014 2014 15 15 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1958 1958 1958 1958 2014 2014 2014 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 8 IIu1ie 1958 1958 1958 1959 2014 2014 2014 2014 2015 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.2011 Pagina 73 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 56/0 56/0 56/1 56/1 56/1 22/ 1 22/ 2 22/ 3 22/ 3 22/4 22/4 22/ 5 16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 1959 1959 1959 1959 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 56/2 56/2 56/2 56/3 56/3 56/3 56/4 56/4 56/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 9 INoiembrie 1959 1959 1959 1960 1960 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 16 I 16 16 I I I 1 22/9 2 2 /10 2 2 /10 2 2 /11 2 2 /11 1960 1960 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 16 1960 1960 1960 1960 56/ 56/ 56/ 6 6 6 23/0 23/1 23/2 23/3 23/3 23/4 23/4 23/5 23/5 23/ 6 16 16 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 0 IMartie 1960 o 17 56/7 56/7 56/7 1961 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2017 2017 2017 2018 2018 56/8 56/8 56/8 56/ 56/ 56/ 9 9 9 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1961 1961 1961 1961 23/7 23/8 23/ 23/ 23/10 23/10 23/11 23/11 24/0 16 16 16 1 2018 2018 2018 56/10 56/10 56/10 56/11 56/11 56/11 57/ 0 9 9 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 1 IIu1ie 1961 1961 1961 1962 2018 2018 2018 2018 2019 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.2011 Pagina 74 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1962 1962 1962 IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 57/ 0 57/ 0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 24/1 24/2 24/3 24/3 24/4 24/4 24/5 17 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 1962 1962 1962 1962 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 17 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 2 INoiembrie 1962 1962 1962 1963 1963 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie I 17 17 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I I 1 24/9 2 4 /10 2 4 /10 2 4 /11 2 4 /11 1963 1963 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 17 1963 1963 1963 1963 57/6 57/6 57/6 25/0 25/1 25/2 25/3 25/3 25/4 25/4 25/5 25/5 25/ 6 17 17 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 3 IMartie 1963 o 21 57/ 7 57/ 7 57/ 7 1964 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2021 2021 2021 2022 2022 57/ 8 57/ 8 57/ 8 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1964 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1964 1964 1964 1964 25/7 25/8 25/ 25/ 25/10 25/10 25/11 25/11 2 6/0 17 2022 2022 2022 9 9 1 9 6 4 IIu1ie 1 964 1 964 1 964 1965 2022 2 022 2 022 2 022 202 3 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I 17 17 1 58/ 0 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1965 1965 1965 IFebruarie IMartie IMai 2023 2023 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2 6/1 26/ 2 2 6/3 2 6/3 2 6/4 2 6/4 2 6/5 18 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1965 1965 1965 1965 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 5 INoiembrie 1965 1 965 1 965 IIanuarie IFebruarie 18 I 2024 2024 2024 18 18 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie1 IIu1ie IAugust I IMartie IMai IIunie IIu1ie I 1 1966 1966 1966 1966 2024 2024 2024 26/ 9 0 2 6/1 2 6/1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2024 2024 2024 2025 58/ 6 58/ 6 58/ 6 18 1 1 1966 966 1966 1966 2 6/1 2 6/1 27/0 27/1 27/2 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IMartie 1966 o 25 5 5 58/7 58/7 58/7 58/8 58/8 58/8 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 59/0 27/3 27/3 27/4 27/4 27/5 27/5 27/6 27/7 27/8 27/9 27/9 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /11 2 7 /11 28/0 18 18 18 1 1967 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2025 2025 2025 2026 2026 18 18 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1967 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1967 1967 1967 1967 2026 2026 2026 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 7 IIu1ie 1967 1967 1967 1968 2026 2026 2026 2026 2027 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 75 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1968 1968 1968 IFebruarie IApri1ie IMai 2027 2027 59/0 59/1 59/1 59/2 59/2 59/3 59/3 59/4 59/4 59/5 59/5 59/ 59/ 6 6 28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/ 6 19 2027 2027 2027 2027 2027 1968 1968 1968 1968 IIu1ie IAugust IOctombrie INoiembrie 28/7 1 1 9 6 8 IIanuarie 1968 1 968 1 968 IFebruarie IApri1ie 2028 2028 2028 19 19 1 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie I IMai IIu1ie 2028 2028 I 1969 1969 1969 1969 IAugust 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2 9/1 29/ 2 2 9/3 2 9/4 2 9/5 1 IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IApri1ie IMai 59/7 1 1 1969 1969 1969 1969 59/ 59/ 9 9 29/ 6 2 9/7 2 9/8 29/ 2 9/1 2 9/1 9 0 1 1 9 6 9 IIu1ie 1969 1969 1969 1970 IOctombEie INoiembrie IIanuarie 2029 2029 2030 59/10 59/10 59/11 59/11 60/0 1 1 19 19 2 '__ * ST* ~-=---------'--------'-----------'--------J 30/0 < / pre> SALARIUL MEDIU ANUAL * T* < pre sty1e=" wordAnu1 wrap: break- word.2011 Pagina 76 . mediu Brut "> anua1 (lei) Net Sa1ariu1 1938 1947 168 261 293 335 366 397 337 365 1948 1949 1950 1951 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

370 410 456 499 549 619 684 726 ~~ ~ 802 833 880 932 965 1. ) 1 . 339 1 . o 11 2 . 238 2. 602 2 . 872 o 24 3 . 179 1 . 712 1. 248 1 . 224 3 . 773 2 . 964 2 . 289 1.01. 457 2 . 297 o 28 1 . 102 I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2. 471 1 . 318 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 . 721 2 . 525 2 . 108 2 . 344 2 . 115 1 . 180 1 . 285 3.1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 196 1 967 1 968 196 9 6 403 447 487 536 593 671 747 784 854 898 947 1 . ~ o 46 1 . 498 563 663 1. 139 1 . 813 1. 936 3. 391 1 . 005 1. 083 1 . 855 2 . 595 1 . 107 1 . 827 2 . 337 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 601 2 . 340 2 . 210 1 .2011 Pagina 77 . 818 2. 317 3 .

2011 Pagina 78 . breakcu luna word.2 0 1 0: Sursa: Institutu1 Sa1ariu1 National mediu brut lunar de Statistica comunicat de Institutu1 National de ANEXA 8 SALARIUL MINIM FE TAPA * T* < pre sty1e=" Anu1 word. "> Actu1 ( lei) normativ care prin ~ stabi1it ~ I I Sa1ariu1 minim I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 166 166 166 166 220 220 350 350 350 400 1958 1959 1 I 1960 400 400 475 I 475 1 963 1 964 1 965 1 septembrie 475 475 I 475 550 I 196 1 967 6 1 august 550 550 700 700 I 1 968 196 9 1 martie 1 mai 700 700 1970 750 800 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.1988 1989 3 422 2 3 < / pre> 3 946 063 381 3 4 _L_ ---'-- 538 010 ____J 1 990 '---- * ST* 1 9 9 1 .wrap: Incepand ziua.

1971 1972 1 1973 1974 1 1975 1 1976 1977 1978 1979 1 1980 1981 1982 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 990 1 991 iu1ie 1 1 septembrie 1 . 775 7 .1 5 0 1 1 .920 1 5 . 000 6 5 . 140 1 .1 5 0 4 .2 o 0 1 1 1 2 2 2 I ~~ 0 0 0 0 o o o o ~ ~ 1 2 1 .2 o 0 12 . 2 1 8 / 1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 124/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 40 200 45 000 I I I I I I I I I I 15 martie 1 iu1ie 1 995 1 apri1ie I I I 45. 675 5 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 6 0 . 19/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 184/1 995 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 683/1993 I I I I I 1992 1 1 1 993 1 1 1 1 1 994 I I 8 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 774/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 I I I Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui nr. 94/ 1993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 2 2 000 000 I I I 1)1 I 1 1 1 martie 1 apri1ie 1 mai septembrie noiembrie ianuarie martie 1 mai septembrie noiembrie 1 ianuarie martie 1 mai octombrie decembrie I I I I I 2 000 3 . 500 august iu1ie august septembrie 1 . 5 7 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 1 800 800 I 000 1 000 1 . 425 1 1 1 1 I 425 425 425 425 I 500 500 1 500 2 . 000 7 5 .600 1 7 .2011 Pagina 79 . 1 4 9/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 500 9 . 208/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. nr. 000 Hotararea Guvernu1ui nr. 90/1994 353/1994 6 5 . 000 I I I Hotararea Guvernu1ui nr. 975 6 . 600 3 0 . 140 1 . 499/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 133/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 780/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 215 16.01. 5 8 6 / 1 993 Hotararea Guvernu1ui nr.

051 / 2o07# 947 /2008# 9474 /2008# 947 2 L- o 09 L- ~ ~~--~------------------------------~< / pre> * ST* NOTA? : Pub1ice Ministeru1 Muncii._--------------------------------~~.000 11.a rea ra Guvernu1ui Guvernu1ui nr. ra 468/1997 1 998 199 9 1 Ho t. 000 150 000 2 2 5 . 000 27/ 1997 Ho t. 1 / 2 000 166/2000# 94.a rea ra 1 507 1 . nr.a rea ra Guvernu1 ui nr. 000 .a rea ra 1 . I 11 . nr. nr.a rea Guvernu1 ui nr.00 400 .000 I I Ho t. 037 nr. 051 1. r---------r--------------+----------. nr. 11 I I 0 Ho t. nr.000 97 .a rea ra Ho t. 1 1 2 1 /2001# 9 o 5 / 2 002 # 94 o o o o 04 05 1 1 ianuarie ianuarie 1 iu1ie ianuarie ianuarie ianuarie octombrie 12 13 13 13 800 100 10 000 000 (RON) Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui 515/ 2 346/ 2 o o 03# 94 04# 94 2 2 06 07 1 1 1 1 1 30 Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui nr. nr. 8. nr. 2 003 1 ianuarie Hotararea Guvernu1ui 0 12 50000 2 2 400 . Fami1iei ~i Protectiei Socia1e date1e pentru cGm]Slletarea anexei nr.199 6 1 august I 1 1 1 februarie august octombrie apri1ie 1 mai 75.2011 Pagina 80 . Fami1iei ~i Protectiei transmite Socia1e catre Casa Nationa1a de Pensii CTCE - Piatra Neamt - 05 . 594/199 6 I~ 1 997 I 9 7 .0 0 0 2 5 0 .000. 000 350 .0 0 0 I I Ho t. Sursa: Ministerul Muneii.000 Ho t.01.a rea Guvernu1 ui nr. 1 1 766/ 2 825 /2 o o 05# 947 06# 947 2 008 15 0 0 15 4 0 ( RON) Hotararea Hotararea Ho t. ra Ho t.a rea ra Guvernu1 ui Guvernu1 ui nr.a rea ra 231/2001 11 . nr. 000 750 . 2 450 Hotararea 2000 1 1 2001 1 2002 1 martie martie februarie decembrie I 11 7 o o 1450.000 0 000 00 .