LEGE

privind

nr. 263 din 1 6 decembrie 2010 sistemul unitar de pensii publice
PARLAMENTUL IN :MONITORUL OFICIAL

EMITENT: PUBLlCAT

nr.

852
prezenta

din

20

decembrie

2010

Parlamentul CAP. I Dispozitii

Romaniei

adopta

lege.

generale

ART. 1 Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat ~i se exercita, conditiile prezentE legi, prin sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari denumit in continuare sistemul public de pensii. ART. 2 Sistemul public de pensii se organizeaza ~i functioneaza avand de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statui organizeaza ~i garanteaza sistemul public de pensii bazat pe acelea~i norme de drept, pentru p,articipantii la sistem; b) principiul ob Liqa t.i v i t.a i , t.i potrivit ca ru i a persoanele s i, juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, de asigurari sociale exercitandu- se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice ~i juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu- se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili s i, beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in e ce ee s i. s i t.ua e juridica, t.i in ceea ce drepturile ~i obligatiile prevazute de lege; e) principiul repartitiei, pe baza fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin public de pensii, conform legii; f) principiul solidaritatii sociale, cQnform caruia participantii la sistemul public de pensii i~i asuma reciproc obligatii ~i beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor de lege; g) principiul autonomiei, pe administrarea de sine statatoare a sistemului public pensii, conform legii; , h) principiul imprescriptibili1Jatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i) principiul incesibilitatii, potrivit ca ru i a dreptul la pensie nu poate fi cedat, tota sau partial. ART. 3 (1) in intelesul legi, termenii de mai jos au urmatoarele ~i expresiile semnificatii: a) asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina ~i sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum ~i persoana fizica ce achita, in nume contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi; pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea b) Ministerului Nationale, Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor de in din sistemul national de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala; c) contract de asigurare scc i a La contractu 1 incheiat voluntar intre persoane fizice s i, casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii; d) contribuabil persoana f i.z a sau i.c juridica ce p La t e st.e con t.r i.bu i. de a si.qu t.i rar i, sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi; e) de c La ra t.i.e individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensi: pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfa~oara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii; f) dec lara tie nom i.na La de asigurare ev i derrt.a norn a La a a s i qu ra t.i Lo r s i, a obligatiilor i.n de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita ~i depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, pre cum ~i la casele de pensii sectoriale; g) locuri de mun oa in cond i t.i i. deosebite locurile de mun oa unde gradul de expunere L, factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii ~i sanatatii in munca a asiguratilor; h) locuri de mun oa in cond i t.i i. speciale locurile de munc a unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel put in 5 0 % din timpul normal de munc a , poate conduce in timp la Lmbo Lnav i r i. profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

1

sanatatii in munca a asiguratilor; i) locuri de munca in alte conditii locurile de munca ~i activitati din domeniul apa rar i i, na t.i ona Le , ordinii publice s i, s i qu ran t.e na t i oria i. Le care implica pericol permanent ~ de va t.ama re co rpo.r La grava, e invaliditate, mutilare, suprimare a v i e t.i L ori de pierdere a Li.be rt.a i. t.i captivitate, terorism, r ap i r i , Lua r i, ca ostatici ori alte asemenea s i t.ua i i. t s: pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie; j) perioade asimilate perioadele pentru care nu s- au datorat sau p La t i t; co nt.r bu t.i L d i asigurari sociale ~i care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de k) p re st.a i. de a si.qu t.i rar i, sociale veniturile de inlocuire acordate la riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate; l) punctaj lunar numa ru L de puncte realizat de asigurat intr- 0 luna, calculat prin raportarea ca~tigului salarial brut lunar/ soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sGciale, la ca~tigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de ,Statistica; m) punctaj anual numa ru L de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendar ob t.i nut; prin Lmpa r t.i rea la 1 2 a sumei punctajelor lunare; n) punctaj mediu anual numa ru L de puncte realizat de prin raportar punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de numarul ani lor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege pensionarii; 0) riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, ob l i qa institutii sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, ba t ra ne t.e s i, deces) p) stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s- au datorat contributii de a s i.qu i sociale la sistemul public de pensii, precum ~i cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat ~i platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii; q) stagiu de cotizare in specialitate perioada in care 0 persoana din sistemul nation de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, pre cum ~i din sistemul administratiei penitenciare s- a aflat in una dintre urmatoarele situatii: 1. a avut calitatea de cadru militat'in activitate; 2. a indeplinit serviciul militar (Sa m;i-l\'htarn termen, i militar cu termen redus, elev unei ~coli militare/ ~coli de agenti de politie~sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politi~tilor ~i functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; 3 a fost concentrata sa u mobilizata ca rezervist; 4 a fost in captivitate; • 5 a avut calitatea de fUl'lctJonar public cu statut special in institutiile din sistemul aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, precum ~i din sistemul administratiei penitenciare; 6. a avut calitaEea de militar angajat pe ba za de contract ~i/ sau de soldat s i, gradat voluntar; r) stagiu complet cotizare perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala; s) stagiu de cotizare necesar perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege, in f unc t.i e asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de de cotizare perioada minima de timp pr-e vaz u t a de prezenta lege in cal stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei pensionare; considerata stagiu stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, d pentru stagiul de cotizare ~i acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante; v) pentru va r st.a standard de pensionare va r st.a stabilita de prezenta lege, barbati ~i femei, in conditiile legii, la care ace~tia pot obtine pensie pentru limita de varsta, precum de lege. ~i varsta din care se opereaza reducerile prevazute lunar brut ( 2) in sensul prezentei legi, prin ca s t.i q salarial brut! so Ida brutal salariu intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impoz itul ui pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
ART. ( 1) 4

~i

De la data Ln t ra r i i, in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii ~i Alte Publice, denumita in continuare Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii preia personalul, precum CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare ~i f unc t.i ona re , ~i drepturile ~i obligatiile acesteia. prin CNPP s i, prin ( 2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza casele de care se infiinteaza, prevazute pensii sectoriale, functioneaza atributiile ~i indeplinesc de prezenta lege. ( 3) in subordinea CNPP functioneaza de pensii, in fiecare case judetene Bucure~ti, denumite in municipiu- re~edinta de judet, precum ~i Casa de Pensii a Municipiului continuare case teritoriale de pensii.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

2

(4) CNPP poate case locale de pensii, in functie infiinta de numarul ~i structura care functioneaza sub conducerea ~i controlul asiguratilor, casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii Bucure~ti. a Municipiului ART. 5 (1) sistemului public pot fi cetateni romani, ce t a t en i. ai altor Asiguratii de pensii pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau re~edinta in state sau apatrizi, Romania. altc ( 2) Pot fi a s i qu ra t.i. ai sistemului public de pensii s i, ce t at.en i. r oman i , i state ~i apatrizii care nu au domiciliul sau re~edinta in Romania, in conditiile de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. ( 3) Asiguratii au ob L'i qa t.i a sa p l.a a soa con t.r i.bu i. de a si.qu t.e t.i rar i, au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi. ART. 6 ( 1) in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, legii: I. a) persoanele care de s f a soa ra ac t.i v i t.a t.i. pe baza de de munc a , inclusiv soldatii ~i gradatii voluntari; b) f uno t.i ona r i L publici; c) cadre Le militare in activitate, s o Lda t.i L s i, q rada t i L politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul din domeniul apararll nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale; II. persoanele care i~i desfa~oara activitatea in functii sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatore~ti, precum s i, membrii cooperatori dintr- 0 o rq an i za t i e a coope ra t i e i, me st.e suqa'r s t.i , e ca ror drepturi s i, obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de drepturi barie s t i. lunare, ce se a s i qu ra din bugetul asigurarilor pentru ~omaj, in conditiile legii, denumite in continuare ~omeri; IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu t.i n de 4 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ~i afla in una dintre situatiile urmatoare: a) administratori sau manageri care au contract de administrare ori de managemen b) membri ai intreprinderii individuale intreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate sa ac t.i v i t a t.i. economice; d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V. cadre Ie militare trecute in rezerva, politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se bugetul de stat, in conditiile legii; VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele de cat; cele salariale, din: (1) definite potrivit art. 7 alin. pct. a) drepturi de autor ~i drepturi conexe, ~i completarile ulterioare, Legea nr. 571/ 200S ]Slrivind Codul fiscal, cu modificarile cu regularitate sau in mo~ ocazional; b) contracte/ conventii incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe ba za de contract de asigurare soc in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical ~i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute lege, neintegrate in sistemul public, pre cum s i, orice persoana care do re st.e si se asigure, sa i~i completeze venitul asigurat. ART. sau fizice ( 1) Pe-t-s'oa Le jur idice ne la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii alin. (1) pct. I pr eva zu t.i la art. 6 s i, II, denumite in continuare angajatori, .i ns t.i t.u L t.i care efectueaza plata drepturilor some r i i. pr eva zu t.i la art. 6 alin. (1) pct de ~omaj pentru III, pre cum s i, I ns t.i t.u i i Le care efectueaza t plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de ~i casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala. ( 2) in s i t.ua a in care se constata t.i erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. ( 1 ), indiferent de cauzele producerii acestora, ~i/ sau mod i f i.c r i, ale datelor a pe baza ca ro ra stabilesc stagiul de cotizare ~i punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna 0 de clara t i e n orn a La de asigurare i.n rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa ~i declaratia pe care 0 modifica. (2) pre cum ~i cea prevazuta la alin. ( 3) De c La ra t.La p reva zu t.a la alin. (1), au rE juridic al unei declaratii pe propria raspundere. ART. 8 pr modul in care angajatorii, ( 1) CNPP, pr in casele teritoriale de pensii, controleaza dispozitiile legale plata drepturilor de s oma j respecta ~i institutiile care efectueaza de plata, declaratiei nominale privind intocmirea ~i depunerea de asigurare ~i a obligatiilor precum termenelor de depunere. ~i respectarea (2) sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul Casele de pensii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

3

apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea ~i transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum ~i termenele de transmitere. ART. 9 ( 1) Angajatorii, pre cum ~i institutiile care efectueaza plata drepturilor de ~omaj sunt reprezentantilor CNPP ~i ai caselor teritoriale de pensii obligate sa puna la dispozitia toate documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. ( 2) Angajatorii din domeniul apa ra r i i, na t.i oria , Le ordinii publice s i, au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurariIor sociale de stat. ART. 10 ( 1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2 0 0 1, de cIara t i a norn i na La de asigurare prev ( 1) s i, (2) la art. 7 alin. constituie documentul pe baza stabile~te stagiul de in sistemul public mediu anual pentru public de de pensii ~i punctajul pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. c) (2) c) , in cazul persoanelor prevazute la art. alin. I lit. 6 declarati s i, (2) la art. 7 alin. (1) prevazuta constituie singuruI pe baza caruia se stab: stagiul de cotizare in sistemul public de pensii ~i punctajul la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) in s i t.ua i Le in care, t.i pentru perioadele prevazute la alin. (1) s i, ( 2 ) derul raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare ~i a punctajului anual, pot fi valorificate ~i alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii. (4) (3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. revine persoanei cauza. ART. 11 ( 1) pct. IV care au cel put in varsta ( 1) Persoanele prevazute la art. 6 de individuale de asigurare. sunt obligate sa se asigure pe baza se depune in termen de 3 0 de zile de la data ( 2) De cLa rat.La .i.nd i.v i.dua La de la casa teritoriala de pensii competenta, incadrarii in situatia prevazuta la in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. ( 3) Venitul lunar asigura~pentru persoanele rnen t.i oria e la alin. t (1) este cel stabili de cIara t i a .i.ndi.v i.dua La de asigura'ICe s i, nu poate fi mai mic de cat; suma r epr ez en t.and 3 5 % din ca st.i.qu salarial L mediu brut utilizat) la fundamentarea bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat s i, mai mare de cat; valoarea corespunzatoare a de 5 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut. ( 4) Se excepteaza de la ol::5ligativitatea depunerii de cLa ra t.i e i. de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, da ca beneficiaza de una dintre categoriile de pens prevazute de prezenta lege sau da ca se regasesc in s i t.ua i Le prevazute t.i la art. 6 alin. (1) pc t . I, II, III ~i V. ( 5) in s i t.ua t.i.a asiguratilor p reva zu t i, la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale Be asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ~i are acela~i regim juridic cu aceasta. ( 6) Su!) aspectul de c La ra r i i , ca Lcu La r i i , r e t i ne r i i. s i, p La t.i i. con t.r i.bu i i Lo r individuale t de a s i qu ra r i, sociale, p.l a t i t.o L de venit ru prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. ( 7) Platitorii de venit pr eva zu t.i la alin. (5) nu au obligatia depunerii deo La ra t i e i. pentru persoanele care au ~i calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. ART. 12 ( 1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala ~i casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. sociala se incheie in forma scrisa efecte ( 2) Contractul de asigurare de la ~i produce de pensii. data inregistrarii acestuia la casa teritoriala ART. 13 in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de ( 1) Venitul asigurat inscris prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei asigurare sociala poate fi modificat caz, prin incheierea unui act e d.i i.oria la contractul t L de individuale de asigurare ori, dupa asigurare sociala. (2) individuala sociala constituie Declaratia de asigurare ~i contractu 1 de asigurare titluri s i, devin titluri executorii la data la care creanta de creanta bugetara este scadenta, conform legii. ART. 14 derularii asigurarii in baza declaratiei ( 1) in s i t.ua a in care pe parcursul t.i ca exista perioade in care nu se realizeaza individuale de asigurare venituri, se face dovada casei teritoriale de pensii, la cererea asiguratului sau din initiativa declaratia poate fi suspendata.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

4

( 4) in cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate..qu rar i Lo r sociale de stat cuprinde veniturile s i.. deosebite. d) perioada cup r i.n sa intre 1 aprilie 2001 s i.icasele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata :. termenele de transmitere prevazute la a alin. (2) ( 3) Datele prevazute la alin.Ln ut. deosebite de munc a : b) 6 pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de mun oa r c) 1 pentru fiecare an lucrat in alte cond i t. V. I lit. pentru strainii care au inregistrata rezidenta/ :. in vigoare a prezentei lee in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr.ederea in Romania. sunt furnizate gratuit.ialte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. institutie publica sau alta institutie care astfel de informatii.iperioadele realizate sau recunoscute ca atare in alte tari. precum:. in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte :. ( 1) pct. 29 alin.a. (2) ART.i ale persoanelor pentru care CNPP :.(1) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin.qu t. (lJ~ pct. dupa cum urmeaza: a) 3 pentru fiecare an lucrat in cond i t.i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. pana intrarea in vigoare a prezentei c) perioada cup r i. in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile :..a drepturilor s i.i i. precum:. stagii de in conditii normale. obligatiile s i. sociale se achita in moneda nationala.a I Le de a si. 19/ 2000 privind sistemul public d pensii :. 17 ~ ( 1) Constituie stagiu de cotizare perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legisfatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1 pentru perioadele realizate in grupa I.p'ectivin cond i t. 6 alin. i Uniunii Europene.iInternelor. a 11. i ce t a t. ai Elvetiei s i.. c) ( 2) Constituie stagiu de cotizare perioadele de pan a la data de 1 aprilie 2001 persoana: a) s. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor :. 49. data Ln t rar i i.Le qe nr. sociale se iau in considerare de asigurare cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania. modaLi t.i.i platesc contributii de asigurari sociale prin acordurile sau conventiile internationale la in alte tari. ( 2) se stabilesc prin ho t... obligatiilor de a si..en i.. de munc a a sa cum sunt reglementat art.i/ au efeo~eaza s plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul :. c). ai statelor membre ale Spatiului Economic European. caz. ( 3) Constituie stagiu de cotizare s i. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta. i de cotizare realizat in conditii deosebite. a case pensii sectoriale. ART.i rar i.qu rar i..i L de mun oa se care constituie acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu. p re st.. CAP. ra ART. timpul util la pensie realizat de agricultori. soc se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului. ( 1) II asigurarilor 20 Bugetul sociale de stat a si. in cazul persoanelor la art. ce t a t.u L. 6 alin. Bugetul ART. 19 perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza :. stagiile de ( 2) La stabilirea drepturilor de a s i qu ra r i.01 . s i. 18 conform legii. la cererea CUPP s i. b) are stabilite drepturi vechimea in munc a in baza prevederilor Decretului. contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi. nu se datoreaza contributi sociale.iAdministrarea Bazelor Date. ART.i/ au regulamente s comunitare.i la art.n sa intre 1 ianuarie 2010 s i. in corid t. I lit..i i.. anterioara datei de 1 aprilie 2001 ART.. detine ( 4) Cont. conditii speciale al te condi tii. data Ln t ra r i i. 15 ~ ( 1) in sistemul public de pensii.. 16 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de a) vechimea in mun oa recunoscuta pentru stabilirea la data de 1 aprilie (2) asigurari 2001 vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea in cazul persoanelor b) prevazute la art. de oricare alta autoritate.ialte drepturi de asigurari sociale. pre cum :. 118/ 1990 privind unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 6 martie 1 9 4 5. ( 2) Datele cu caracter personal actualizate pentru t ot. in vigoare a prezentei IE in cazul persoanelor prevazute la art.i ( 1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii din Romania. ( 3) in sistemul public de pensii.icompletarile ulterioare.a re a Guvernului.a t i Le s i. res. conditii speciale sau alte corid t.i i.a aflat in una dintre s i t.en i.t i Le stabilite i care Romania este parte.. 2 011 Pagina 5 . (1) pct. 6 alin.ua i Le prevazute t. cu modificarile :. r oma n i . ev i derrt. pre cum :. cheltuielile sistemului CTCE Piatra Nearnt o 5 . republicat. stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei.

precum ~i din alte venituri. ( 3) Fondul de rezerva cumulat nu poate nivelul cheltuielilor prevazute pentru anu depa~i bugetar respectiv. de asigurari t.i.01 . proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. ( 4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii.o prevazute t r la alin identifica situatiile in ~aEe angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale. au obligatia sa a drepturilor coreleze bazele proprii de date unei evidente corecte ~i unitare de pensii. (6) Fondul in care bugetul asigurarilor sociale de rezerva se de s t. functionarea sistemului public de pensii.qu rar i Lo r sociale de stat a fost adoptati cel pu t. p La t.r i. care se aproba prin legile bugetare anuale. 21 lit.i t. denumita in continuare ANAF. ANAF.a t.e sume pentru art. pentru acoperirea in mod exceptional. 27 public de asigurari sociale CTCE Piatra Neamt o 5 . 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) con t. in situatii veniturile bugetului dupa epuizarea fondului de rezerva. 22 ( 1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera prestatiilc de asigurari sociale din sistemul public de pensii. 26 deficitului bugetului motivate. b) ( 2) Eventualul deficit curent al bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat se acopera din fondul de rezerva. ART.qu rar i Lo r sociale stat ~i Ie transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.de pensii. nu p r i. de la bugetul de stat. potrivit destinatiilor aprobate prin lege. ( 4) in s i t. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.i n f orrna i. cheltuielile organizarea s i.i n 3 zile inainte de expirarea exe rc i t. 24 in a ( 1) Excedentele anuale ale bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat pot fi utilizate de stat.e Cle angajatori. asigurarilor sociale de stat. ART.Ll. potrivit prevederilor art. dispunand masurile prevazute de lege. se ap l i ca in prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent. ANAF transmite CNPP veniturile realizat persoanele altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. de intarziere.L s i. ca se Le de pensii sectoriale s i.La Nationala de Adminis ( 1) in termen de 6 luni de la publicarea CNPP ~i casele de pensii sectoriale Fiscala. b). s i. ( 3) Defici tul din anii p re ce de nt. pe baza propunerilor CNPP ~i ale institutiilor care au subordine case de pensii sectoriale.a rea unor alte cheltuieli prevazute de lege. Disponibilitatile bane~ti ale asigurarilor incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului. cu sume care se aloca asigurarilor sociale de stat se completeaza CAP. ART. 2 011 Pagina 6 . ANAF au obligatia reciproc ( 2) CNPP. din anul curent al bugetului asigurarilor sociale stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. ( 2) Guvernul elaboreaza anual. a corda reciproc s i.i sociale. s i. ( 4) Institutiile prevazute la alin. declarate informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia si .e este excedentar. pana buget.se prin conventii ART. casele de pensii sectoriale sa i~i transmita de a s i qu ra r i. ART. urmator. b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului sociale stat. ( 3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul a si. ( 2) Din veniturile bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale anual pan a la 3 % de pentru constituirea unui fond de rezerva. potrivit legii. ( 3) CNPP.i u Lu i. pe baza . (3) I s i. dobanzi ~i pe na Li t. (5) dupa depunerea de clara t i i Lo r fiscale. dupa regularizarea cu bugetul in limita sumelor primite de acesta. precum s i. f i riarrt. ( 5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituiri acestuia. bugetar. pe care il supune spre aprobare Parlamentului. sociale. ART.i a si.ua a in care legea bugetului t. gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe Ie au in administrare. 25 sociale de stat sunt purtatoare de doba nz i . nivelul dobanzilor stabilindu. numai d asigurarilor sociale acoperirea deficitelor din anii precedenti de stat.bu i. la sistemul fondurilor ~i obligatiilor participantilor de pensii administrate privat.me st. 23 prezentei legi. III Contributia ART. respectiv. 21 lit. Aqe nt.

t. speciale de mun oa s i. o rd i.t i Le i desfa~oara activitatea pot fi normale. speciale de mun oa . 3 0 . b) angajatorii ~i institutiile care efectueaza plata ajutoarelor persoanelor in situatia prevazute la art.a re a ra Guvernului. na t. explorare. speciale ~i alte conditii de munca. perioadele care un asigurat care i~i desfa~oara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca ~i/ sau in concediu de odihna.i pentru s ome r i . exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. de domeniul apararii din nationale.i n 5 0 % din timpul normal de mun oa in luna respectiva.a rarea Guvernului nr. ART. 1. locurile de munc a in corid i t. cu mod i f i ca r i Le s ulterioare. s i. 1 9/2 0 0 0. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale.t i Le prezentei legi. deosebite ~i speciale.i v i t. (2) se s t. conditii speciale s i. c).u nr. I ns t. ( 1) pct. 10. 6 (2) Cote Ie de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de deosebite.'fice lpentru cadrele militare in activitate. potrivit art. zone Ie I ~i II de expunere la radiatii. daca cel put in in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca. 4. cu mod i f i ca r i Le ulterioare. 5 % datorate de anqa j a t. din 2 in 2 ani.i ca de s f a su ra t. pr eva zu t. cu modificarile ulterioare. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat.a in profesiile prevazute in anexa nr. II. ordinii publice ~i sigurantei nationale. alte cond i t. (2 Periodic. 8 % datorate de ( 4) in cota de con t r i. s i qu ran t. in vigoare a prezentei legi.u e care. ART.i. este asimilata e) persoanele prevazute la art.i i. un i t. t explorare. (3) inclusa ~i cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat. ( 2) Pentru a s i qu ra t i i.(1 in sistemul public de pensii sunt contribuabili. V.i . 30 ( 1) in sensul prezentei legi.Le st. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. s i. s i. 6 alin. 6 alin.i in anexele nr.i i.i.a Le prevazute t.i L speciale sunt cele din: a) unitatile miniere.i i. in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I ~i II de munca ~i care. 5% datorate de ariqa j a t. na t. 3% pentru cond i t.qu rar i. normale de munc a .i i. speci.i i. 1. b) 36. ( 2) in domeniul e. s i. CTCE Piatra Neamt o 5 . (1) lit.a de asigurari sociale din momentul Lnc ad ra r i L in una dintre se da toreaza situatiile prevazute la art. i.Le de munc a in care se de s f a soa ra activitatea a s i qu ra t. asimilate angajatorului in oo nd i t. republicata. in care sa La r i a t. deosebite de munc a . care administreaza bugetul a si. datorate ~i anqa j a t. 3.t. specifice pentru politi~ti.n i. (1) contractu lui de asigurar sau de la data incheierii sociala. VI. 2 9 4 / 2 0 0 1 privind stabilirea locurilor de munca ~i a activitatilor cu conditii deosebite. b) ac t. 6 alin.r nud.i oria .e i. f) activitatea a r t i s t. de Ho t.01 . perioada anterioara datei de 1 aprilie 2 0 0 1. pre cum alin. 31 ( 1) Co n t r i bu t i. ( 4) Este asimilata stagiului de cotizare in cond i t. sunt: a) 31. locurile de mun oa stabilite in baza criteriilor ~i metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora. exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare. ART.i i.dua La de a si. (2).i Lo r din sistemul public de pensii pot fi normale. publice i s i. IV s i.a rarea Cuv e.Li. oo nd i t. speciale ~i alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor s i. b) din Legea nr.pa rar a i. 8 % datorate de angajatori. 10 5% datorate de ariqa j a t. speciale ~i alte conditii. sociale pr-e vaz u t a la alin. (1) pct. ART. 6 alin.qu rar i Lo r pentru soma j . ( 3) Procedura de reevaluare pr-e vaz u t a la alin. conditiile (3) Cote Ie de contributii de asigurari socia Ie.i i. (1) pct. ordinii publice ~i sigurantei nationale. c) activitatile din domeniul apararii nationale. prevazuta de Legea nr. 6 alin. alte cond i t. datorate de anqa j at. 29 ( 1) Sunt incadrate in cond i t.v t. deosebite. pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. b). Le incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. speciale s i. dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale.e prin ho t. 3% pentru cond i t. 2 5 . speciale ~i alte conditii de munca.bu e . c) 41.of din ca angajati. prevazut la al: ( 1) lit. c) persoanele juridice la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii prevazuti la art.i L speciale prevazute la a (1) lit.ab i.i i .a i Le t s i. 82 2 / 2 0 0 4 privind stabilirea locurilor de rm activitatilor cu conditii deosebite.i ona Le . de munc a normale.nd i. pentru personalul care i~i desfa~oara activitatea in subteran cel pu t.i la art.i v i t.i. locurile de munc a in corid i t. elaborata in termen de 9 luni de la data Ln t ra r i i. 2 011 Pagina 7 . la data intrarii in vigoare a prezente: legi. 20 alin. care 1 0 . 28 ( 1) Corid i. d) avia~ia c i v i La . au de s f a su activitati de cercetare.i i. I lit.a i Le de cercetare. 1.i t. ( 5) Constituie stagiu de cotizare realizat in cond i t. 2 s i. 2 0 . datorate de din ~i angajati. cu modificarile ~i completarile ulterioare. metodologiei de incadrare prevazute de Ho t.i. (1) pct. e) ac t. sunt incadrate in conditii speciale de munca. 3% pentru cond i t. 8 % datorate de angajatori. de actele normative cu regim clasificat emise pan a la data intrarii in vigoare a legi.i i.

i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea sociale de bugetului asigurarilor sociale de stat. a) pentru veniturile calitate in mod ocazional.. in perioada de reducere temporara a activitatii. pentru a s i qu ra t i i. p la art. (1) calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 2) la art. de orice alta persoana. 3) Asiguratii p reva zu t i. in cazul asiguratilor prevazuti la art. I s i.e . e in numele lor.. 6 alin. 6 alin. co re spun za t.a de a s i qu ra r i. stabilite de lege pentru conditii normale de munca. 1) pct. (1) pct.. 6 contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contrinutiei de a si. ( 5) Co n t r i bu t i. 6 IV.qu rar i. prevazute la art. ( 5) Calculul s i. sociale pentru persona roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este ca:. se poate face s i.i plata contributiei de a si. 50 alin. (1) pct.ia veniturilor de completare acordate salariatilor industria de aparare. in cazul a s i qu ra t.a individuala de a s i qu ra r i. b) suma r epr ez en t. (1 pct. 6 alin. 6 alin.Co n t r i bu t i. (1) nu se impoziteaza. II.. pentru veniturile din activitatea de s f a su ra t.a de a si. la nivelul cotei stabilite pentEu conditii normale de munca. pentru care (1) CTCE Piatra Neamt o 5 ..i e i.01 .o r numa ru Lu i.and 3 5 % din ca s t.a in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil.e .qu rar i. (1) pct. individuale de a si. pentru veniturile din drepturi de autor :. s i t. pentru a s i qu ra t i i. (2) datoreaza int de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca.a de a s i qu ra r i.i la art. stabilita prin lege. atunci ca nd pe langa aces tea realizeaza s i. ( 1) pct. la art. VI lit. alin.i la art. se ( 6) Co n t r i bu t i. 6 alin. (1) s i.i alin. prin lege.qu rar i. la art.i i.i Lo r p reva zu t i. plata co nt r i bu t.dua La de a si.qu rar i. cu exceptia platilor compensatorii :. cu IT lit. sociale. a) sau. dupa caz.omaj. pentru asiguratii p reva zu t i. a) din Legea nr.a cazurilor in care. sociale pentru persoanele care beneficiaza de compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. ( 2 ). persoanele prevazute alin.v i. in casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati. ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. iar in situatia persoanelor prevazute la art. pr eva zu t.. (1) pct.e de la prevederile alin. s i. a). 6 alin. 6 alin. la art. de asigurari sociale datorata de catre asiguratii pr eva zu t. la art. 6 alin. ( 4) Co n t r i bu t i. sociale. respectiv de catre angajatorii acestora se fi lunar de catre angajatori. 6 alin. cu e xc ep t. ART.. se s upo rt. sociale se datoreaza de a s i qu ra t i i. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori ca s t i salarial mediu brut. prevazuti alin. VI lit. VI lit. V. (3) 4 Fac e x cep t i. (1) pct. VI se fac de catre platitorul de venit. in situatia persoanelor prevazute la art. pe 0 pe ri.i t. plata individuale de a si.u a care a ch i t a drepturile t.i.nd i. 2 011 Pagina 8 . care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv s i. ocazional.i respectiv ( 3) Plata co nt r i bu t. 6 brut/ solda bruta. venituri ( 9) in mod facultativ. art.idrepturi conexe.i alin. IV:.omaj la nivelul cotei individuale de a s i qu ra r i. alin. la cerere. 6 alin. sociale pentru s ome r i. se suporta integral din bugetul de stat. sociale pentru perioada in c asiguratul beneficiaza de asigurari sociale de sana tate se efectueaza. a) 6 pct. ( 4) Plata co nt r i bu t. III. sociale datorata de contribuabilii p reva zu t i. 6 alin. (1 pct. VI lit. II. VI datoreaza contributia de asigl sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari ( 8) Nu datoreaza contributia . (1) pct.a de a s i qu ra r i.i prevazute la art.r ac e s t i a sau. 6 alin.omaj.i e i. (1) pct. I din bugetul asigurarilor pentru b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati :. la art.ua a persoanelor t. IV:.oa da de cel mult 12 luni. zilelor lucratoare din concediul medical.qu rar i. in completarile ulterioare.i alin. sociale. p reva zu t i.i e i. d) venitul brut. 27 alin. (2) lit.tigul salarial brut lunar in lei. d:~ ca t re I ns t. prevazuti la art.qu rar i. 32 ( 1) Calculul s i. pr eva zu t. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. (1) pct. (1) c) casa de asiguraric de sana t e t.a integral din bugetul asigurarilor pentru :. ART.i. la art. ( 1 0) Con t r i bu t i. (6) Calculul individuale de asigurari sociale :. 50 alin. (1) pct.i e i.. se fac lunar de institutia care administreaza bugetul asigurarrlor pentru :. a) angajator. ( 3) Baza Lun ara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. la art. c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta 5 7 1 / 2 0 0 3. a) . persoanele prevazute la art.. de ca t re : s i. (2) se lunar de ca t. II. II. (2 Calculul:. de datorate de a s i qu ra t.. I s i.omaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca. sociale pentru some r i. dupa caz. in cazul indemnizatiilor de asigurari sana t e t.iplata contributiei datorate de asigurat: 6 alin. ( 7) Asiguratii p reva zu t i.. sociale pentru persoanele prevazute la art. b). corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara.

de a si. dar nu mai put in decat suma reprezentand 35% din ca st.qu rar i. b) diurne de deplasare ~i de delegare.ua a de pa s i r i i. potrivit legii. pentru s ome r i. k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna. care depa~esc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia. b) .k). companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital iNtegral sau majoritar de stat. precum ~i a uniformelor obligatorii ~i a drepturilor de echipament. de care se datoreaza contributia de asigurari munca se stabile~te proportional cu ponderea. a a1imentatiei de protectie. precum ~i transportului la ~i de la locul de munca. a alto] drepturi de pI'etectie a muncii.a individuala de a s i qu ra r i.a i t. 38 ( 1) Sumele reprezentand ajutor de deces.e de angajator t a s i qu ra t. 39 ( 1) Co n t r i bu t i. 64/ 2001 repartizarea profitului ~a societatile nationale. p l. ( 3) Baza de calcul p reva zu t. (1) lit.a I Lo r din sistemul t. d) indemnizatia de ~edinta pentru consilierii locali ~i judeteni. potrivit prevederilor prezentei legi.qu rar i. conform prevederilor art.a de nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate asigurarilor sociale de stat. a medicamentelor ~i materialelor igienico. plafonului t. ( 3) este cel utilizat la f undanterrt bugetului asigurarilor sociale de stat ~i aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. (2). (1) pct. prin Legea n r-. respectiv de la casa de pensii sectoriala.i ne integral din: CTCE Piatra Neamt o 5 . h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. sociale de stat ~i nici mai mul t de 5 ART. in conditiile legii. potrivit prevederilor prezentei legi. se re t. indemnizatii de delegare. inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. la alin. in limitele de deductibilita stabilite potrivit legii. de a si. la alin.sanitare. ( 5) Ca s t.i e i. f) compeFlsatiile lunare pentru chirie. 36 Baza lunara de cal cui a contributiei asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. de a si. 34 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.bu a de a si.a la alin. care se p La t. 37 ( 1) Co n t r i bu t i. g) c0ntravaloarea echipamentelor tehnice.Lq u L salarial mediu brut p reva zu t. ART.i Lo r .i. constituie venitul lunar asigurat. 7 6 9 / 2 0 0 1. sociale datorata de a s i qu ra t.01 .a calculat contributia individuala de a si. (3) (3) Prevederile art. nu se iau in considerare la stabilirea p re st. i) indemnizatiile de instalare. sociale.e din t stat. (1) nu poa te fi dintr decat produsul valoarea numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza corespunzatoare a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. ( 4) in s i t. se aplica ~i pentru situatiile prevazute la alin. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca ~i profesionale. de calcul a calendaristic ART.i Lo r . completarile ulterioare. 6 alin. prevazute la ( 2) Sumele asupra ca ro ra nu se datoreaza con t r i. j) valoarea financiara a normei de hrana.qu t. sociale. (1) pct. e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative. aprobata mod i f i ca r i. in cazul angajatorilor Ci de calcul la datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de cond i t. 2 011 Pagina 9 . (2) . IV s i.i i.i e i. alin. 3 3 alin.qu s al ar i a L mediu L brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor ori valoarea acestuia.qu rar i.i.i rar i. ( 2) Sumele reprezentand ajutor de deces p l.i e i.un an echivalentul a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. cu mod i f i ca r i Le s i. in contul asigurarilor sociale. prevazut ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.qu rar i. sociale datorata de angajator 0 constituie suma ca~tigurilor salariale brute/ soldelor brute lunare. deta~are ~i transfer.i pensii. ART. a. (3) . potrivit Ordonantei Guvernului nr. precum ~i ( 2) Baza Lun ara de calcul la care persoana juridica din Romania d asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate G constituie suma ca~tigurilor salariale brute la care s. c) participarea sa La r i a t.e sc de angajator a s i qu ra t. 33 alin.i Lo r la profit. ART.contributiei individuale de asigurari sociale nu poa te de pa si in tr. 0 constitui cuantumul drepturilor bane~ti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru ~omaj ~i asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale. precum ~i la regiile autonome.a i t. V 0 constituie cuantumul ajutoarelor lunare. 35 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. in a ca~tigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de ART. a echipamentului individual de protectie ~i de lucru. 6 alin.i p reva zu t. se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. sociale pentru persoanele bugetul la art. pu alin.

omaj sau bugetul dupa caz. in cazul de stat. de In t ar zi. alin. 6 teritoriale de pensii :. respectiv pct.i ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. 3 CTCE Piatra Neamt o 5 .a i e re . declararea contributiilor fac de asigurari ART.ca s t. la art. 6 alin. la art..a t. 6 alin. VI s i.qu rar i Lo r sociale de stat de persoanele prevazute la art. datorate de persoaBele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor. c) s i.isanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF :. CNPP :.oa re celei pentru care se efectueaza plata drepturi ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru :.i prevazute la alin. de a si. potrivit legii. I s i. astfel cum sunt definite alin. care este palZte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. acti Pentru persoanele prevazute la art. dar nu mai tarziu de data de a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. CNPP :. (1) pct..iunitatile subordonate acesteia. de institutia care efectueaza pct. veniturile de natura profesionala. 4 0 genere ( 1) Neplata co nt r i bu t.oa re celei pentru care se datoreaza plata. ( 3) Co n t r i bu t i. conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare. ART. sociale la termenele pentru fiecare zi de intarziere. sociale p reva zu t.. inclusiv. plata unor dobanzi :. suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri. IV s i. 2). de casele de casele de pensii sectoriale. 2 011 Pagina 10 .. a contributiilor datorate bugetului a si. d).. in s i t. (1) a) art. ( 3) Sumele reprezentand do ba nz i. 6 ( 1) pct.v d administrarea i. pr eva zu t.a individuala de a s i qu ra r i. b) data stabilita pentru plata a 2 .i.oa re c e Le de data de 2 5 pentru care se datoreaza plata.a la alin.oa re celei in care angajatorul depus declaratia nominala de asigurare.a rz i u in data de 2 0 a lunii in care platitorii depus declaratia nominala de asigurare.icomunicate de catre CNPP. ( 5) Lunar. ( 1) pct.te potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.a realizat/ realizata lunar. (2). 6 alin. ( 4) Lunar.a la fondul de pensii administrat privat. VI..n c rea nt. pe na Li t.bu i.. (1) . dupa caz colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP. in cazul persoanelor prevazute la art.qu t. (1) IV s i. ART.. 43 in cazul neachitarii la termen. ART. II. respectiv. alin. tarziu a lunii u rma t. de la bugetul asigurarilor sociale de stat. respectiv de catre casele de pensii sectoriale.icasele de sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre pe care acesta il administreaza..i qu L salarial brut/ solda b rut. c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii. ( 2) Cota doban z i Lo r s i. in situatia asiguratilor aflati in concediu medical. in baza prevederilor Codului de procedura (2) :. (1) pct. 6 alin.ise calculeaza fara zecimale.omaj.icasele de pensii sectoriale colaboreaza privind colectarea :. respectiv venitul brut. sociale. de a s i qu ra t i i.a Lo r de Ln t.i la art. b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara. 41 ( 1) Activitatea p r i. CNPP :.i.. Contributiile individuale de asigurari sociale.a Lo r de Ln t. V sau de Ln s t i t. respectiv pan a la dati a lunii u rrna t.i rz prevazute la alin.i Lo r p reva zu t i.01 .icasele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat.iurmarirea platii acestora se fac de angajator. pan a cel t. 6 alin. de a si. ( 4) Calculul doban z i Lo r s i.qu rar i.i alin. VI. alin. t..i constatarea :.ipenalitati de intarziere calculate pana la data achitarii sumei datorate. precum:.i e i. 33 alin. s i. pan a cel t. III. IV:. ast'Eel sunt prevazute la art. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar. a s i qu ra t.e r provenind Lo din con t.. 44 prevazute la art. prin rotunjire la leu. c) pan a la data de 2 5 a lunii u rrna t. alin. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal.a i e re . (1) lu se de catre angajator. in c az t (2) a s i qu ra t.i rz ev i den t i erea in contabilitate de lege sa :. (1) pct. casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite.e re se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat :.i rar i. 40 Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs. pct. VI. (1) lit.oa re celei in care p La t i t. ART. de institutia abilitata plata efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru :...a. se stabile:.r i. pe na Li t. (1) pct. pe na Li t. transmite de CNPP s : de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. V. se v i rea za in COl distincte stabilite cu aceasta destinatie :.i Lo r p reva zu t i. (1) pct.i.ua a persoanelor t. d) pan a la data de 2 5 u rrna t. in si t ua t i a persoanelor prevazute la art.. ( 2) Co n t r i bu t i... t.i unitatile sale subordonate.a rz i u in data de 2 0 a lunii u rma t. respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta 0 datoreaza in calit~e contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat.

sociale de cotizare a oo nd i t. ART.. d) a beneficiat. durata legal stabilita..tilor :.aman Lu i. perioade nu au realizat stagii de cotizare (4) prevazute la alin. IV:. (1) pct. pe na Li t. sociale achitate nu se restituie.te anual de CNPP s i. t. a unei perioade de studii. s.a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator s i.e rea in va r st. au obligatia depuna la casele 6 teritoriale de pensii. (1 lit. ( 6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata sociale contributiei de asigurari completeaza cu prevederile legale privind executarea bugetare.~latit de ca t.i perioadele ( 1) in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare necontributive.i penalitatilor de intarziere aferente. p reva zu t i. in termen de 3 0 de zile de la formularul. de pensii sectoriale. de asigurari sociale prestatiilor ART.. la 2 ani...t i Le art.a la art. conform care au absolvit mai multe Asiguratii institutii de invatamant prevederilor ca stagiu de cotizare. alin. a f La t. Pensii IV ART. g) elev al unei s co Li. respectiv serviciului se stabile:.i VI s i. (5) se aplicarea asupra perioadei raportului dintre cota de contributie individ~ala asigurari sociale :. alin.efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sana t e t. 31 alin. 51 in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: CTCE Piatra Neamt o 5 .tip d incetare a asigurarii individuale la sistemul public de ART. (1 IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasba nu se datora. ( 5) Calculul doban z i Lo r s i.. ( 2) in cazul in care a s i qu ra t i i. serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. in cazul copilului cu handicap. sociale dat0rfG nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia. denumite in perioade asimilate.i i.a Lo r de t. .i e de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.. (1) pct. a fost concentrat. e 6 alin. datorate in ( 2) Stagiul de cotizare co re spun za-sp cd'ntributiei de a si.ua a p reva zu t. casele care A CAP. stagiul de cotizare se constituie din insumarea peric pentru care s. t.i 6 alin. la art..i a de a s i qu ra r i.qu s rar i. Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 5. 2 011 Pagina 11 .a ani sau. (3) la alin. ordine publica :. universitar. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor.i siguranta nationala formarea cadrelor militare. cu exceptia liceului militar. alin.e . (2) superior.u organizat potrivit legii. de concediu pentru c re st. de a qe n t i.i LLe de a si.. 46 Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie. 45 ( 1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de dec lara tie individuala de asigura sau contract de asigurare so c i a La nu au achitat con t.qu rar i.i Lo r .alorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.a datorat :. conform clauzelor prevazute in contract. inclusiv a dobanzilo~:.r i bu t. 47 oricareia dintre ( 1) Contractul de asigurare so c i a La poate fi reziliat pa r t i .01 . o data de sectoriale. in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie invaliditate. potrivit art. 49 :. dupa caz. la cererea (2) Tariful a s i qu ra t..i ne rea Perioadele asimilate in conditiile prevazute de prezenta lege.. in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de sociale.i e sau student al unei institutii din sistemul de aparare nationala.ifunctionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.icota de con t. de concediu pentru incapacitat temporara de cauzata de accident de munca :.. (2 )~ . pe c) a s a t i s f a cu t. contra de cotizare se certifica Stagiul cost. (1) se valorifica pentru obt. contributia nu se restituie.a rzi. militare/ s co Li.~ ART. de pensii de casele s i. beneficiaza de asimilarea. f) Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 6. 50 (1) din oficiu. politi:. de po Li t. creantelor ART. mobilizat sau in prizonierat. durata normala a studiilor respective.r a s i qu ra t.i Ln t. cu conditia absolvirii acestora cu diploma. IV. ART.. iar stagiul de cotizare realizat se ". 48 ( 1) in sistemul public de pensii. pe b) a urmat cursurile de zi ale Lnva t. dupa caz.. b). con t.r i bu t. acordate potrivit legii.r i bu t.iboli profesionale. ( 2) in cazul rezilierii contractului de asigurare so c i a La .e re pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale~ de pensii. in s i t. (1) beneficiaza de perioadele asimilate da oa in ace Persoanele prevazute in conditiile prezentei legi. la alegere. iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie. asigurat sau. de pan a la 3 ani. e) a beneficiat.i.

pentru :. 52 Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care Lridep l i ne s o ..a r SECPUNEA Pensia pentru limita de varsta ART. pct. se realizeaza prin cre:. " > standard I cu: Luni < pre style=" word.. stagiul 6 cotizare este de 3 0 de ani. 5. cat s i. Atingerea acestui cat :.. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cre:.. pct. s Li.. a t. pentru femei. conform e:.pentru f errfe i. conform e:. in persoanelor care au realizat stagii de cotizan a) deosebite de munca. 53 ( 1) Varsta standard de pensionare de ani pentru barbgti s i.terea de cotizare. pentru ba rba t i .. pentru barbati. conform e:. varsta 6 s pensionare este de 6 0 de ani. cat s i. dupa caz. (3) Stagiul complet de cotizare este de 3 5 de ani.i a La : de invaliditate. 2 011 Pagina 12 .i pentru barbati. ( 1) in cazul persoanelor prevazute la art.at. c). dupa cum u rrne a : az de varsta. I lit. alin.. stagiul 6 cotizare in specialitate este de 2 0 de a t. se realizeaza conform e:. 1 word. ART. pentru Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. 5. a t. a t.01 . prevazute de prezenta lege. ART. conform e:.. I lit.terea varstelor standard de pensionare.at. I lit.at.wrap: IStagiul de cotizare IReducerea varstei Irealizat in conditiil de pensionare deosebite (ani Lmp k. 55 (1) Persoanele care au stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita cu reducerea standard de pensionare.m t..at. ( 3) in cazul persoanelor prevazute alin. cat s i. ( 2) Stagiul minim de cotizare ani. (1) c) .i'n i.terea stagiului complet de cotizare.a) b) c) d) e) pensia pensia pensia pensia pensia 1 pentru i de an t i c i pa t. corid i t. 5.terea stagiului conform e:. ti)' Ani 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . Atingerea acestei varste prin cre:.. Atingerea acestui stagiu se realizeaza stagiului minim de cotizare in specialitate.. alin.. (1) ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art.a standard de pensionare :..i stagiul minim de~cotizare sau in specialitate. 54 (1) c) .terea varstelor standard de pensionare. 6. 6.a va r s t.alonarii prevazute in anexa nr. ART. 6. C='11~t"'la dat pensionarii.alonarii prevazute in anexa nr.i pentru barb este de 1 5 Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:.a : anticipata pa r t. barbati.alonarii prevazute nr.alonarii prevazute in anexa nr.alonarii prevazute in anexa nr..t i Le privind va rst. conditii Tabelul * T* nr. de u rrna . pct. 6 3 de ani pel este de 6 5 femei. conform tabelului nr.alonarii prevazute in anexa nr.pentru femei.

28 30 32 35 '--------------'----------'--------' * ST* conform tabelului b) locurile de munc a incadrate speciale prevazute conditii Tabelul * T* < pre nr. i style=" word. 30 sEagii a Li n't de ( 2) cotizan s i. in alte la art.wrap: break.2011 Pagina 13 . 2 6 7 7 6 6 8 < / pre> 2. " > IStagiul de cotizare IReducerea varstei standard I Irealizat in corid i t.------_. 29 (1) .!.i i.01.word.: - 05. de munc a prevazute la art. Ani Luni I (ani implini ti) 2 1 1 2 3 4 I I~ 6 5 6 7 6 3 6 8 9 10 11 6 5 5 6 6 7 7 6 12 13 6 I 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 8 9 9 10 10 11 11 6 6 6 6 12 12 6 CTCE - Piatra Neam.i L I de pensionare cu: I speciale r------. nr. alin. in situatia persoanelor care au realizat cond i t.

a) . (1) lit. ( 3) Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. /' ART.~--------------------~--------------~------------~< / pre> * ST* 26 de ani ~i peste 13 c) cu ca t. da ca au rea1izat. ( 2) Persoane1e prevazute 1a a1in. stagiu1 comp1et de cotizare este de 2 1uni. respectiv de 4 5 persoane1e pentru femei s i. b). ce1 put in doua treimi din stagiu1 conditii1e comp1et de cotizare.a t i Le din anexa nr. persoane1e care un stagiu de cotizare de ce1 put in 1 5 ani in zona I de expunere 1a radiatii sau de ce1 put: 17 ani in zona a 11. 5 in f unc t. reducerea varstei stJndard de pensionar de: a1in. 3 se considera in conditii speciale de mun oa numai daca aces tea se desfa~oara pe durata programu1ui normal de 1ucru dintr0 luna.i Lor pentru care varsta de pensionare nu poate 50 mai mica de 4 0 de ani pentru femei s i. precum s i.ua t. in cazu1 c e Lor care au de s f a sur a t. 6 1 1) in s i t.a de va r s t. minim de ore de zbor.ar ar ea Guvernu1ui nr. 5 8 1 / 2 0 0 1 privind criterii1e de incadrare a persona1u1ui navigant din av i a t. Pentru persoane1e prevazute 1a a1in.i v i t. in cazu1 ce10r care au desfa~urat act~vitate in zona I de expunere 1a radiatii. pentru ce1e prevazute 1a art. (1) lit.lege nr.c) s i. beneficiaza de pensie pentru Li. in c) in situatia asigurati10r daca au rea1izat. 5 8 ~ i t.i a persoane1or carora (1) stabi1ite drepturi privind vechimea in munca. 6 a1in. ce1e prevazute normative pot fi cumulate fara ca reducerea total a sa fie mai mare de 13 ani.i a c i. 30 a1in. I lit. nu ( 3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit a) mai mica de 4 5 de ani. rea1izate iJ un i t. 5 5.ua t. de ani pentru ba r ba t. in locuri1e de munca prevazute 1a art. 2 011 Pagina 14 .ua t. 1) este de 3 0 ART. a1in. exp1orare. 6 a1in.e de 1a prevederi1e art.i e de q r a du L de handicap. de deportare in straina 1e. 2. de varsta. in b) i~ situatia asigurati10r cu handicap accentuat. da oa au rea1izat stagiu1 minim de cotizare in in anexa nr. 118/ 19 9 0. daca au rea1izat. avizate in condi tii speciale de munca. (2) din Decretu1. 2 lit.a ba1erini1or s i.i v i t. (1) ( 1) Fac exce p t i. Persoane 1e care au rea Li lzatt un lstaglu 'd' e cotlzare In con dltll preexlstent ca1itatii de asigurat beneficiaza Q~reducerea varste10r standard de pensionare prevazute in anexa nr. comp1et indiferent de cotizare. 55 a1in. ( 4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit lit. ( 3) Act. (1) ART. 10 cu handicap mediu. 583/2001 privind a materii10r prime nuc1eare din zone1e I ~i II de expunerE exp1orare. 1a art. lit. 30 a1in. zone1e I s i. (1) lit. ART. b) s i.a t i Le din anexa nr. I 1it.a indiferent de varsta.e de 1a prevederi1e art. repub1icat. nu poate fi ma b) de ani. 6 1uni. 1a a1in. It) ~~> au beneficiaza ce1 60 Reduceri1e de a1te acte de pensie pentru 1imita de din stagiu1 put in 0 treime varsta. 4 5 de ani pentru ba r ba t i . lit.a t i Le de cercetare.e 6 1uni. a) 20 de ani.vi. 6.i de han d lcap i . de 5 2 de ani pentru pc t . in conditii1e prevazute 1a art. stagiu1 comp1et de cotizare. (2) (1) . r-educe c) prevazute 1a a1in.i a c i v i La in conditii speciale de munca.t i Le rea1izarii numa r uLui.La d: Romania. sa1turi sau starturi aprobat prin Ho t. 55 a1in. cu e xce p t i. CTCE Piatra Neamt o 5 . stabi1irea nr. prevederi1e art. respectiv de 2 5 de ani s i.i a a s i qur a t. 55 lit. II criterii10r de incadrare a activitati10r de cercetare. 30 a1in.i a persona1u1ui aeronautic civil navigant profesionist din av i a t. (1). pentru fiecare an de privare de 1ibertate. a) ~i f) . in oo nd i t. b) persoane1e care au stagiu de cotizare de ce1 putin 20 de ani in locuri1e de munca prevazute 1a art. (1).i . pentru ce1e prevazute 1a art.au dupa data de 2 3 august 1 9 4 4.m i t.a de expunere 1a radia ti i. in s i t. (1 nu pot fi mai mici de 5 0 (2 Varste1e de pensionare pr ev.01 . ( 5) Stagiu1 comp1et de cotizare pentru persoane1e prevazute 1a a1in. 5 7 a1in. 1a radiatii sunt ce1e aprobate prin Hotararea Guvernu1ui de expunere nuc1eare.i Lor cu handicap grav. preexistent ca1itatii de asigurat. daca varste10r standard de pensionare prevazute 1a art. dupa cum u rrneaz a : a) cu 1 5 ani. exp10atare sau pre1ucrare radiatii. 30 a) b) 15 ani. reduse in conditii1e a1in. 1 a1in. ce1 putin 0 treime din stagiu1 comp1et de cotizare. ac r oba t. 5 6 (1) Fac exce p t i. exp10atare sau pre1ucrare a materii10r prime ( 2) Ac t. c). handicapu1ui preexistent ca1itatii de asigurat. in s i t. (1) pct. cu 1 0 ani. b) se ap1ica numai in oo nd i t. activitate in zona a I de expunere 1a radiatii. ~i/ sau de prizonierat.: handicapu1ui de asigurat. ( 2) Persoane1e prevazute 1a art.

c) s i. pe langa conditiile prevazute la alin.SECTIUNEA Pensia ART. pensiei anticipate reducerea partiale. cu cel mult 5 ani ina in tea implinirii de cotizare. in conditiile prevazute la alin. (4) ( 6) Prevederile alin. pe langa conditiile prevazute la alin. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul comisiile de catre de expertiza medico. t stagiul comp Ie t. respectiv Baia Mare.i n 3 0 de ani in zonele afectate plumb. este necesara ~i stagiului minim de cotizare in specialitate. 49 ( 4) Cuantumul pensiei anticipate se s t. ( I) 64 anticipate. arseniu. precum standard de pensionare.ar fi cuvenit.Le st.a care s. t. realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate.militara. 7 5 % pentru fiecare luna de anticipare. cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare. (5) se ap l i ca pana la data de 3 I decembrie 2030. o I). prin diminuarea acestuia cu 0.i beneficiaza de reducerea va rst. clor.e i. ART.militara. SECTIUNEA Pensia ART. Cop sa Mica pe ~i Zlatna.e in a oe Lea s i corid i t. ART. I ). g) ( 4) Cuantumul pensiei anticipate pa r t. a 2-a anticipata 62 ( I) Pensia anticipata se cuvine. 49 alin.ab i. reducerea fi cumu La t. rem. sulf. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor apararii nationale. I lit. persoanelor care au realizat stagiul complet ~i ce: care au de pa s i. ordinii publice ~i sigurantei nationale. mangan. pensia anticipata se transforma in limita de varsta ~i se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate ~i a stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. pensiei anticipate. 6 ~i care se afla in una cliBtre urmatoarele situatii: a) swnt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor din sistemul administratiei militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special unor functii din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a reducerii din domeniul statele de organizare. zinc. prevazut in anexa nr. 6 alin. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/ serviciu de catre comisiile de expertiza medico.a cu nicio varstei standard de pensionare prevazute la art alt~reducere reglementata de prezenta lege sau La data indeplinirii pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. I lit. 63 La acordarea pensiei 6 2 alin.a . (I) lit.c) s i. ( 2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta. de poluarea ( 5) Persoanele care au locuit cel pu t. 66 65 La prevazute acordarea la art. a 3.a anticipata 65 PdCt 'dla0 varste ( I) Pensia antieipata pa r t.e din cuantumul i pensiei pentru lim: de va r st. (I) nu poate fi cumulata varstei standard de pensionare cu nicio alta reducere reglementata de CTCE Piatra Neamt o 5 .ab Le st. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar anticipate nu se iau a) . alin. c). persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu t. pct.i a La se cuvine. 6 alin. este ne ce sa r a s i. in un ~i dintre urmatoarele situatii: a) sunt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei ~unctii 'din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a statele de organizare.i a Le nu iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. de 8 km in jurul acestor Loc a Li t. (I) nu poate alte acte normative. ART. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar aco rda r i i. ordinii publice ~i sigurantei nationale. a) . prevazut in anexa nr. pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. g) considerare perioadele asimilate prevazute la art. pensiei anticipate pa r t.i n 8 ani mai mare de stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. I) pct. cadmiu. 2 011 Pagina 15 .i L in care se stabile~t cel al pensiei pentru limita de varsta. datorita extractiei ~i prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru.01 . fluor. pentru ( 2) in cazul pe r scrane r prevazute Lo la art. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi din domeniul apararii nationale. ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea pr-e vaz u t a la alin.i a Le se s t. de cotizare cu pan a la 8 ani. (I) o (I ) pensiei anticipate partiale. 6. se face din oficiu.

m ua r i i. ~i s i.e s i. documentelor medicale.01 .sau de alte acte normative. oo nd i t.na i i. corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal ART. elevii. intr.t i Le prevazute la alin. se face din oficiu.i cererea s i.z ar i i. a Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care s i.i r jumatate din capacitatea de munca. ART. de munc a . 65 alin. caracterizata prin total a a capaci t.au pierdut sau put in jumatate din capacitatea de munca. dupa caz.i cu pastrarea capacitatii de c) de gradul III.u ra cu evenimentele r evo Lu t.~ pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de va rst. la cerere.a La a c apao i t. marii mutilati. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico. II s i. t dupa caz.a i. organizeaza. prin adaugarea recalculeaza prin eliminarea d i. t. in functie de domiciliul solicitantului.i in vederea stabilirii gradului de invaliditate. aria Li.un s sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza. c) bolilor ob i snu i t.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru Li. ordine publica ~i siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr.militara de pe Lariqa spitalele sistemul de aparare nationala. (2 Pentru evaluarea c apao i t. (2 Beneficiaza de pensie de invaliditate. III invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.> au pierdut total sau cel pu t. ordine publica ~i siguranta nationala. prin intermediul Institutului National de Expe Medicala a Capacitatii de Munca ~i al comisiilor centrale de expertiza ~i Ministerului Apararii Nationale. la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. Ministerului Apararii Nationale.> au sau cel pu t. se ( 4) s i. lit. ordine publica ~i siguranta nationala. ( 4) Persoanele care s i.n la art. in vigoare a prezentului (2) ~i casele de pensii sectoriale.a s i. 67 ( 1) La data indeplinirii corid i t. comisiile de expertiza medico. b) de gradul II. c). Familiei ~i Protectiei So~i~le. invaliditatea este: a) de gradul I. denumit in continuare medic expert al a s i qu ra r i Lo r sociale. c) (1) ( 3) Au dreptul la pensie de invaliditate. (1) pct.a i. caracterizata prin pierderea t. t. 6 di alin. perioadelor asimilate ~i a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare platii pensiei anticipate partiale. persoana pu t. documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul sau. cu avizul Ministerului Sanatatii. Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii. prevazute i. (1). indruma s i. in la alin. lit.i n j uma t e t. SIDA. controleaza activitatea de expertiza medicala ~i recuperare a capacitatii de munca. iar in cazul persoanelor prevazute la art.o t. a Le Ministerului Administratiei s i.i oria re din decembrie 1 9 8 9.a ti i de munca ~i a capacitatii de autoingrijire. ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 198 ori in Le qat. schizofreniei s i. accidentelor care nu au (1) .a de varsta.a L de mun oa . g) persoanele care se afla in situatiile prevazute la art.militara a Ministerului Apa ra r i L Na t.un grad de invaliditate. de ca t re comisiile de expertiz medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala.a nd sa profesionala. pierderea din capacitatea a cel put in jumatate de munc a . 71 ( 1) Evaluarea capa c i t. ( 3) in urma e xam i. I lit.m i t. Ministerului Administratiei ~i Serviciului Roman de Ln f orrna i L.n i. (1) pct. care erau o up r i.i a Le in pensie pentru limita in de varsta.e din capacitatea de munc. ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul s i.i. la propunerea Ministerului Muncii. clinice r s i. dupa caz. 69 in raport cu gradul de reducere a de mun oa . 6 alin. se face. dupa caz. c). medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca ~i emite decizia medicala asupra capacitatii de munca. I lit. SECTIUNEA a 4. ( 2) Transformarea pensiei anticipate pa r t. fi adoptata in termen de 9 0 de zile de la data Ln t rar i i. ucenicii ~i studentii care ~i. in cazul persoanelor prevazute la art. din cauza: a) accidentelor de munca ~i bolilor profesionale.a Pensia de invaliditate ART. 70 ( 1) Criteriile ~i normele pe baza ca ro ra se face incadrarea in gradele I. de munc a . di cauza practicii profesionale. de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP. 2 011 Pagina 16 . in prevazute la alin. t.on . conform b) neoplaziilor. casei teritoriale de pensii competente. au dreptul la pensie de invaliditate in acelea~i conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de ART. CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 1) 68 prezenta lege ART.

medicul expert al asigurarilor sociale propune..i. in situatiile prevazute la alin.iInstitutului National de Expertiza Medicala :. " > style=" word. (8) pot fi atacate la instantele in termen de 3 0 de zile la comunicare.. ART... in conditiile legii.e st.iServiciului Roman de Informatii. deciziile prevazute la (9) alin. 2 011 Pagina 17 . prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca.iexaminari de specialitate suplimentare. 73 ( 1) Persoanele care s i.i.(3) ( 4) in s i t.> au pierdut din cauza unor boli obi:. a Le Ministerului Administratieci! :..te corespunzator. ART. ( 7) Comisiile medicale de co nt. necontestate in termen raman definitive.on za in t.militara ale Ministerului Apararii Nationale.i ale comisiiIGE centrale de contestatii de expertiza medico. dupa caz.iInternelor :. necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare.i pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin.i fi contestata.a L f un c t i.on . poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate.wrap: IVarsta persoanei la Idata emiterii Ideciziei medicale lasupra capacitatii de munc a IStagiul eotlzare ( ani) ) . 3. in de 3 0 zile de la comunicare. CNPP.01 . a) CTCE Piatra Neamt o 5 . la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile expertiza medico. necesar I I pana la 20 ani ani 1 2 I de la 20-23 23- 3 6 33 2529- ani ani ani ani ani ani ani ani ani 27 9 11 3337414549- 37 41 45 49 53 14 17 20 23 25 26 5357- 57 60 Ipeste * ST* ~--------------------~------------------------------~< / (2) 60 de pre> Au dreptul la pensie de invaliditate :. Decizia emisa in solutionarea in termeJ de 5 zile de contestatiei se comunica la data solutionarii. ( 5) Decizia me d i ca La p reva zu t.iServiciului Roman de Informatii date in la alin.ua a in care.. se comun i ca in termen de 5 zile de la emitere. 58 lit.nuite Si de munca unor accidente care nu au legatura cu de invaliditate de pensie daca au realizat stagiul de cotizare necesar in varsta.. Administratiei :. ( 6) Decizia med i ca La asupra capa c i t. ( 9) Deciziile comisiilor medicale :.i ea centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca :. (4).e rme n de 4 5 ea de zile de inregistrare. conform tabelului nr.on za in cadrul t.. t 6) se ao Lu t. termenul de emitere a deciziei medicale se prelunge:.i prevazute Internelor :. 72 in vederea efectuarii de investigatii :. 3 break. Tabelul * T* < pre nr.a i a pr-e vaz u t a la alin.a la alin. pre cum s i. pr institutiile subordonate. t. ( 8) Con t.ipersoanele prevazute la art.word.e st. (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca. (3) se emite in termen de 4 5 de zile de 1 inregistrarii cererii s i.iRecuperare a Capacitatii de Munca. dupa caz... in conditiile legii..a L de mun oa poate t.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.

respectiv comisiile centrale de expertiza medico. la revizuirea medicala atrage ( 4) Neprezentarea. revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a) care afecteaza ireversibil capacitatea de munca.iServiciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate.. caz.. 77 1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I in aJ au dreptul. 68 alin. din motive imputabile pensionarului.on . se face incepand cu luna u rrna t. 78 ( 1) Pensionarii de invaliditate sunt s upu s i. OJ 9 (1) sunt s upu s i.i 4)• ART. in tabelul nr. re conform prevederilor art. 5 sau.a mai mica cu pan a la 5 ani fata de va r st. pe r s oa r de stagiul de cotizare s i. dupa caz.iInternelor :. pan a la implinirea va rst.o reprezinta r 80% din valoarea unui punct de pensie.i pensiei.i e pentru Ln so t. ART. stagiul potential la art. 58 de cotizare realiz pana la data acordarii pensiei de invaliditate. so Lu t.i me d i ca La u rme az a acelea:. 80 ( 1) Institutul National de Expertiza Medicala s i.. ( 2) Stagiul potential rezultat conform alin.01 . dupa caz.. ( 2) Cuantumul indemnizatiei pentru Lnao t. a Le Ministerului Administratiei :. r in cuantum fix. Recuperarea Ca pa c i t.i i.. la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau. (1) nu poate fi mai mare de ca f cotizare pe care persoana 1. la intervale cuprinse intre un an s i. 74.c s. 76 ( 1) in s i t.. in f un c t. (1) lit.i la alin. revizuirii medicale periodic.a comunicat celei in care neprezentarea catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala. da ca au realizat cel pu t.e i. 74 Au dreptul la pensie de invaliditate. Ministerului Administratiei :. 5 9. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. la 0 Lndernn i za t. ( 6) Decizia me d i ca La asupra capa c i t. l-a metlicul al a s i qu ra r i Lo r sociale.. suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta in conditiile legii. (2 ( 3) Suspendarea p La t.ua LLo r prevazute t.ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei invaliditate pana la implinirea va r st. prin care se stabile:.e r standard Lo de pensionare. ( 2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala s i. sau inceteaza incepand Dreptul la pensie se modifica cu luna medicala asupra emisa in urmatoare celei in care s. 6. 75 ( 1) La stabilirea pensiei de invaliditate se a co rda un stagiu potential. s. 3 ani. dupa caz.iInternelor :. a) alin.a de la bugetul de stat.t.i proceduri de contestare s i. (1) lit. pensiei.e din stagiul de cotizare necesar p reva zu t.a t Li. ART.i III de invaliditate.a agravat.militara ale Ministerului Apararii Nationale.militara ale Ministerului Apararii Nationale.oa .f e ren t a intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr..iRecuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico.i n j uma t e t.te. 71 ART. la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico. incetarea t.i e de af ec t.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. (3) prevazute la art. dupa caz. ART. standard de pensionare. (2 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat Ii se acorda un determina t ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. 75 (1) se a co rda numai persoanelor prevazute la art..ua a gradului t. stagiul de cotizare realizat pana la data a co rda r i i. daca starea ( 5) Revizuirea me'd i'oe La se poate efectua s i. conform prezentei legi. atrage suspendarea platii pensiei. ART.a i L t de Munca.iServiciului Roman de Informatii. indiferent realizat. Recuperarea Capa c i.a in anexa nr.militara~mit 0 noua decizie medicala asupra capacitatii de munca.i oria .i urie . b) varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege.a .i grad de invaliditate...a L de mun oa erni sa la revizuirea t. anexa nr. b) . revizuirea d i ca sau. de catre comisiile centrale de expertiza ( 2) Du pa fiecare revizuire me d i. la care poate solicita pensie pentru limita de va rst.idefinitive.. 5 dupa caz.a standard de pensionare s i. sau. stabilita in conditiile legii. au realizat stagiile complete de cotizare.i t. nr.iServiciului Roman de Informatii. c) au va rst.iInternelor :. pensiei prevazute la alin. dupa caz: a) mentinerea in acela:. :. ( 2) Constatarea s i t. 81 me La dupa p La L c) ( 3) r edobarid i r ea CTCE Piatra Neamt o 5 .i t. de Munca.a capacitatii de munca.i t. ART. la cererea sanatatii lor s. Ministerului Administratiei :. 6 s i.o . determinat ca d i.t. (2) . centre Ie regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico. pensionarilor. 3. b) incadrarea in alt grad de invaliditate. urma revizuirii medicale. Concluziile expertizarii sunt obligatorii :.a Lmbuna t a t i. pensiei de invaliditate. dupa caz. din motive imputabile pensionarului. p reva zu t.art. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala :.i. ART.o r se s upo rt. 2 011 Pagina 18 .

a ivit in perioada in care se aflau in una dintre s i t.a i t.. ART. respectiv cu 6 . b) daca i:.: a) pan a la va r st.m i t.e a fost de cel pu t. t astfel: a) 50% pentru un singur u rrna r s urma:.r i e in minus.a s i.u t.0 activitate profesionala pentru care asigurarea brut.i i.idaca nu realizeaza venituri lunare dintr. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t.u fiecare an de ca sat. pe baza normelor metodologice emise. ( 2) in s i t.i. (1) 15el'leficiaza de pensie de u rrna pe 0 pe ri.te prin insumarea drepturilor de pensie de u rrna .te.. ART.tigul salarial mediu ART. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.ua i i Le prevazute t la lit. a) sau b) ART. beneficiaza de u rrna pan a la data s in care nu realizeaza implinirii de catre ultimul copil a va rst.i (1) se a oo rda . s in plata sau la care ar fi avut dreptul.i da oa aceasta s. se cuvine copiilor :.0 activitate di profesionala pentru care ~igurarea este obligatorie ori da ca aces tea sunt mai mici de 3 5 % ca st.a aflata conditiile legii. s in cazul orfanilor de ambii pa r i n t. obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca. s calculate dupa fiecare parinte. ART.u t. durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.r.i n un an.oa re r e Lua r i L sau. celor prevazuti la art. da aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr. prevazut la art. in a) pensia pentru Li. ( 2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de u rrna s. indiferent de va r st. ( 1) Pensionarii de invaliditate.. 84 Copiii au dreptul la pensie de urma:.a de va r st.a . t. la data decesului unul sau sustinatorului.. dar de cel put in 1 cuantumul pensiei de urma:. in vederea reintegrarii socioprofesionale. 88 care are in ingrijire. r i. de du casatoriei. la implinirea varstei standard de pensionare. 33 alin. casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asu respectarii programelor recuperatorii. b) 75% pentru 2 sau mai multi urma:.i.i.qu salarial L mediu brut. la art. pana la terminarea acestora.. 90 Cuantumul pensiei de u rrna .o i r are d repteu L pensie de u rrna pe tot timpul s v i e t. SECTIUNEA a 5. la art. 85 ( 1) Sotul sup rav i e t. in f un c t. ART.. ( 2) Cuantumul pensiei de u rrna se stabile:..0 forma de invatamant organizata potrivit legii. pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de va rst.a de pan a la 7 ani.e de 7 i.a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale :. (2) in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1 5 ani. c) 100% pentru 3 ART.i . din cel mai av. indiferent de va r st. (5). ( 2) Neindeplinirea.a i. supravietuitor Sotul de pensie mai multi copii in va r st. ani. 2 011 Pagina 19 . (1). pe peri in care este invalid de gradul sau II. 86 ( 1) Sotul sup rav i e t. de orice grad.t i Le prevazute la art. da ca durata ca sat.a .i ..ua a pr-e vaz u t a la alin. fara a de pa s i. pensiei inceteaza cu luna urma t. 82 ( 1) La data indeplinirii corid i t. sustinatorul decedat.01 . (5).a de 1 6 ani. 87 Sotul supravietuitor care nu indepline:. b) pensia de invaliditate gradul I. aces tea sunt mai mici de 3 5 % din ca:. ART. la art.i sotului supravietuitor~ sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.a de 2 6 de ani. r aferent pensiei prevazute la alin.0 activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau da oa acestea sunt mai mici de 3 5 % din ca st. se stabile:. ART.i i .te oo nd i t.qu salarial L mediu brut. cu exceptia 79 alin.i na t. in perioadele este obligatorie sau daca venituri lunare dintr. 5 % luna.o. inceperii programelor recuperatorii.o i.te procentual s din punctajul mediu anual realiz su s t. a obligatiei prevazute la alin. 89 din: ( 1) Pensia de u rrna se stabile:..i e de numa ru L u rrna i Lo r s Lridr ep t.o . c) pe toata durata Lnva Li d i t. va r st.. cuveni~sotului se diminueaza pentru fiecare supravietuitor cu o . ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. p reva zu t... in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. CTCE Piatra Neamt o 5 . 0 % pe nt. din motive imputabile pensionarului. t. daca decesu~sotului sustinator s. 85 s i..i. 83 Pensia de urma:. 33 alin.i continua studiile intr. pr-e vaz ut.o pr-e vaz u t a la art. r 77 se pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta. 8 alin. ( 4) Suspendarea p La t.a Pensia de urma:. 33 alin.i t..oa s da de 6 luni de la data decesului. dupa caz.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru varsta.o i r la pensie de u rrna s.(1) .

(3) in cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii. 7 0 puncte pentru gradul I de invaliditate. sociale. in ac ee a s i. ( 3) Se excepteaza de la prevederile alin. acordat persoanelor in drept sa ob t. pent care legea prevede stagii complete de cotizare diferite.ua a persoanelor t.5 9. da ob t. e).i.i a s i qu ra r i Lo r pentru soma j . la determinarea punctajului lunar in considerare drepturile bane~ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.i rea la I 2 a sumei punctaj lunare realizate in anul ( 2) Punctajul lunar prin raportarea ca~tigului salarial brut/ solda bruta s dupa caz. ART. aceste venituri ~i cele stabilite pentru perioadele asimilate. anexa nr 5 6. punctajul mediu anual se determina pri insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege. 89 alin. care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat ( 4) Pentru lunile pentru mediu brut se utilizeaza. National (3) in asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat. sau. 49 alin. 92 supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie ~i indepline~te conditiile Sotul prevazute de lege pentru obtinerea pensiei poate opt a pentru cea de u rrna s dupa sotul decedat mai avantajoasa pensie. leu se intregesc la un Ie in favoarea pensionarului.oe .ART.i na prin Lmpa r t.01 . in situatiile prevazute la art.i rea punctajului anual realizat de valoarea unui punct de pensie.ua a pr-e t.i na prin Lnmu Lt.o prevazute r la art. la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate. ( 2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.r cumulare. pentru fiecaDe di~t~e situatiile respective. 5 6 . la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare. (2) in s i t. pentru intreaga luna. la mediu brut din luna respectiva.a achitat con t r i.bu a din bugetul t. SECTIUNEA Calculul ART. (I) Li. in acest caz. b) c). a venitului care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. a punctajului anual s i. (2). 98 ( I) Pentru stagiul potential. pensia se recalculeaza in conformitate cu d i spoz i t. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii CTCE Piatra Neamt o 5 . pe ri. a punctajului lunar utilizeaza 5 zecimale.q salarial mediu perioadele asimilate. 96 ( I) Punctajul anual al asiguratului se de t. 77 alin. (I) lit. 49 alin. (2).e rm. f) s i. c) 0. 84 lit. recuperatorii. prevazut in anexa nr. ART.i qu L salarial mediu brut lunar din perioadele respective. g) c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. in s i t.i. b) 0. ultimul ca st. 95 ( I) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare. 49 alin. (I) lit. 8 6 alin. dupa caz.i prevazute la art. 93 (I ) Persoanele prevazute la art. compensatorii.ua i i Le t prevazute la art. punctajul lunar este de: a) 0.i na 0 pensie de invaliditate.i t. ART. comunicat de Institutul de Statistica. p r i. ( I) asigurat cu a 6. la stabilirea punctajului mediu se iau in considerare stagiile de cotizare complete ~revazute la aceste articole. conform reglementarilor medical ~i au obligatia de a urma programele pentru pensia de invaliditate. 49 ( I) lit.a pensiilor 94 ~ Cuantumul pensiei se de t. sunt c) ~i la art. ART. 9I in cazul modificarii numarului de urma~i. (4 ) La calcularea punctajului mediu anual. 2 011 Pagina 20 .i n venituri pentru care se datoreaza contribut de a s i qu ra r i. ( 2) in cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. (2 persoanele care beneficiaza de p La t. 5 5 puncte pentru gradul II de invaliditate. ART.i I Le art. a) s i. ( 2) Pentru perioadele in care persoana a fost some r . in s i t. indemnizati a cuantumului pentru Lnao t. care. 3 5 puncte pentru gradul III de invaliditate. b) 25% din ca s t. pentru care s.i vaz u t a la art.e rm. punctajul lunar conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre sistemul public de pensii ~i contributia prevazuta de lege pentru contributia datorata conditii normale de lucru.

la stabilirea valorii punctului se utilizeaza de pensie indicatorul valoare pozitiva.a i t. valoarea punctului este de a prezentei de pensie lei. are valoare negativa. 101 CNPP ~i casele de pensii comunica asiguratilor punctajul anual ~i punctajul cumulat pentru perioadele de in oo nd i t. pensie persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita CTCE Piatra Neamt o 5 .v t.i la art. in a carei raza domiciliaza persoana. beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective. luat in considerare la majorarea an ua La a valorii punctului de pensie. in locuri su incadrate in grupa a 11. (1) pct. ( 2 ). ordinii publice ~i sigurantei nationale.bu e .ua a a s i qu ra t. valoarea punctului de pensie se maj oreaza anual cu 1 0 0 % Ln f La t. ART. depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala. in vigoare legi. au valori (5) cu anul 2 0 2 1. potrivit legii. in locuri incadrate in alte conditii de munca. au achit contributia individuala de asigurari sociale.a dat in plasament caz.01 . ART. ( 4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ca t.i. r ea Li za t. Lnc epand cu data indeplinirii acestor cond i t.a de munc a . precedent. reala a ca~tigului salarial mediu (3) In sltuatla lB care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. la adauqa 5 0 % ~din .a de munc a .e t . 5 % • ( 3) Majorarea punctajului lunar pr-e vaz u t a la alin. in functie de ultimul loc de munca. sJ % • ( 2) Pentru a s i qu ra t i i.a incredintat sau i s. realizat pe anul precedent. (2) realizati se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie. b) cu 5 0 % pentru perioadele in ca re de s f a su ra t.i 6 alin.e rea rea La a salariului mediu brut. care au rea stagiul minim de cotizare in specialitate ~i care contribuie la pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0. la casa teritoriala de pensii competenta. ART.cre~tere~ brut. 6 alin. care au realizat stagiul minim de cotizare la s i.i v i t a t. a tutorelui copilul minor. SECTIUNEA Stabilirea a 7-a ~i plata pensiilor ART. activitati in locuri incadrate in grupa I de munca.t i Le art. 103 sau a curatorului ( 1) Pensia se acorda la cererea persoanei Lridr ep t. ( 2) Cererea de pensionare. se depune. 100 Persoanele care au desfa~urat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I ~i a 11. sau in 10 de munca incadrate in conditii deosebite. impreuna cu actele prin care se dov ede st. care contribuie sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr.i. 50. cele care au d e s f a activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite. pr eva zu t. este ( 3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania parte. 99 ( 1) Pentru a s i qu ra t i i. t. cererea de pensionare. Pentru persoanele din domeniul apararll nationale. nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura ART. dup acesteia. realizate pe inflatiei. potrivit legii.dua La de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. conditii speciale sau alte conditii de munca.i. ac t. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1.i. la determinarea punctajului lunar se suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de individuala de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale pentru locuri de munca in conditii normale. a persoanei ca re i a i s.i Lo r p reva zu t i. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. potrivit legii.nd i. VI. (1) pct. sau in locuri d munca incadrate in conditii speciale. 2 011 Pagina 21 . potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1.i i.e indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. c) cu 5 0 % pentru perioadele in care au de s f a su ra t. Procentul din cre~terea reala a salariului mediu brut.asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de con t r i. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. ac t.i la alin.r persoanele e prevazute la art.i i . 2 Valoarea de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % din ra ta inf la tiei. realizata pe anul precedent. se depune. (6) Ln cepa nd cu anul 2 0 3 0. ( 1) pct. (4) pe anul preced s i t.ua a in care indicatorii t. punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu o . 102 1) La data Ln t rar i i. incepand cu data indeplinirii acestor conditii. 5. se reduce gradual cu ca t e 5 % in fiecare an. V. valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % eare se adauqa 45% din cre st. la casa de pensii sectoriala competenta. potrivit legii. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.i v i t a t. pe precedent. ( 5) In s i t.i e i. la art.i pr eva zu t. dupa cum urmeaza: a) cu 2 5 % pentru perioadele in care au de sf'a ra t.

i ulterior stabilirii ~i/ sau p La t. ( 5) Pentru cadre Le militare s i.un grad de invaliditate. potrivit protocoalelor incheiate intre acestea. pensionare. r t. dupa caz. (1 se a co rda sau se recupereaza. decizie a casei teritoriale de pensii) sau a casei de pensii de la data incetarii pensiei anticipate ~i a pensiei afltiaipate partiale.e re i. tutorelui acestuia.a de va r st.ca i i. dupa cum u rrne a : az a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru sau. pensiile se cuvin de la data indeplinirii oo nd i t.i une a pensionarului.0.i. persoanei in termen de 5 zile de la data emiterii. ART. respectiv de casa de pensii sectoriala. in functie de categoria de pensie solicitata. poate fi sau de persoana care a depus. Serviciului de Protectie Paza. ( 3) in termen de 3 0 de zile de la comunicare. dupa caz. (3) s i.din sistemul public de pensii.ua a in care. 6 alin. 2 011 Pagina 22 .a L. ca pensiile se acorda de la 0 alta data. prevederilor r alin.e personal sau curatorului copilul sau. respectiv la casa de pensii sectoriala'~ competenta. de fapt ~i de drept se admite sau se respinge cererea de pensionare.ca i i. 108 de pensii plata pensiei se face lunar. ART.a incredintat ori i s. (4) sectoriale teritoriale sau a casei de pensii se comunica de pensii pensionarea. in situatia pensiei de u rrna acordate s persoanei al carei sustinator era pensionar. cont curent sau in cont de card. care se platesc calitatii de asigurat. t. 109 ( 1) Plata pensiei se face.i la art. pana la emiterea deciziei de pensionare. per soan ( 2) Pensia se p La t e st. ( 3) in f un c t.i pr eva zu t. 104 ( 1) in sistemul public de pensii.a L de asigurat.i i. daca cererea a fost inregistrata d) de la data indeplinirii pensiei de urma~ acordate persoanei in termen de 3 0 de zile de la aceasta in situatia referitoare la varsta standard de pensionare. dupa caz. pot solicita recalcularea pensiei. la data decesului. de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in Apararii Nationale. daca cererea a fo b) din prima zi a lunii urmatoare depu sa in termen de 3 0 de zile de la data decesului.a dat in plasament urma~ desemnat prin procura speciala. prin mandat pc s t. dupa data inscrierii la pensie.i ona r i L pub Li c i. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Informatii. la casa teritoriala de pensii competenta. decizia poate fi anulata la de pensie titularului. din oficiu solici tarea pensionarului. realizea~ ( 4) Pensionarii pentru Li. dupa caz. prevederilor r alin. celei in care a avut loc decesul. (2). ( 2) Sumele rezultate in urma ap Li. mod i f i ca r i Le ce se impun. nevalorificate la stabilirea acesteia. ART. da ca cererea a fost inregistrata in termen de zile la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr. mandatarulu ca re i a i s. 1) cuprinde temeiurile in baza ( 2) Decizia pr-e vaz u t a la alin. in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CTCE Piatra Neamt o 5 . f uno t. in cadrul termenului general de prescriptie. in functie de op t. sectoriale. in oo nd i t. depusa conform prevederilor alin. 106 ern i sa de ( 1) Admi terea s s-u respingerea cererii de pensionare se face prin decizie casa in termen de 4 5 de zile de 1 teritoriala de pensii. dupa caz. drepturilor de pensie. ( 2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de sau a casei de pe sectoriale. care indepline~te conditiile prevazute de ulterior decesului sustinatorului. de la se acorda data inregistrarii cererii. prin decizie de revizuire. ART. (4 se acorda cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea. ART. ( 1) in s i t. ca Li t. in situatia pensiei de invaliditate. in functie ~ de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania.a i i. Serviciului de Informatii Externe ~i Serviciului de Speciale. ART.i e de elementele specifice f i. ( 4) Cererea de pensionare. cu e xc ep t. respectiv casa de pensii sectoriala opereaza.e sc de la data acordarii. ( 1) in sistemul public titularului. de zile de de acordate persoanei al carei sustinator nu era aceasta data. daca cererea a fost inregistrata in termen de 3 0 c) de la data decesului. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea prevazute de prezenta conditiilor lege. casa sau la teritoriala de pensii. (2) (3) . la data decesului.a care. ( 3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor ~i/ sau a stagiilor de cotiza prevazute de lege.t i Le legii.m i t. cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei. se constata diferente intre sumele stabilite ~i/ sau platite ~i cele legal cuvenite. dupa caz. stagiu de cotizare. data inregistrarii cererii. Lrice ( 5) Sumele rezultate in urma ap Li. pensiile se p Iat. 105 stabilita prin in sistemul public de pensii. calculat de la data constatarii diferentelor. de la data Ln ce t.i i Lo i prevazute de prezenta lege.01 . emisa in conditiile prevazute de prezenta lege. in situatia pensiei pensionar.

la art. in legii. casele de pensii sectoriale transmit lunar. inc~t cheltuielile a) se stabile~te astfel sa nu de pa s ea s ca 1 % din valoarea t. pensionarul u rrnas pr-e vaz ut.qu r ar i. lit. (1) nu a mai urmat proc pr-e vaz ut. a) se comunica de Ministerul Administratiei ~i Internelor. 81 alin. inclusiv comisioanele de schimb valutar. la alin. pr-e vaz ut. sau. la dom beneficiarilor din Roma ni.ua t.a.a t i va de omor. (1) nu s. in scris.e . 84 lit. pr-e vaz ut e la art. imputabile lui.i e i.i Lo r care intra sub inciden1. ( 3) Cheltuielile generate de transferul in s t r a i na t. pensiei.r a i na t at. 1 1 3 (1) sistemul public de pensii. se talonul de plata.e nt. c) sau cel pr-e vaz ut. in conditiile reglementate prin instrumente jurid~ce cu caracter international la care Rom~nia este parte. prin Compania Na t i. (1 prin I ( 2) Procentul s i. pot opta pentru transferul in s t r a i.a a Guvernului nr. sociale. 1 1 0 ( 1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor 109 ( 1) s i. (1) ( 3) Procentul pr-e vaz ut.or ea sca de f i n i t i va . la convocarea pr-e vaz ut a la art. ( 1) lit. de transmitere ( 4) Comisionul ban car prevazut la alin.eaz a Ln oepa rid cu luna u rmat.a La a sumelor platite. 1 9 7 / 2 0 1 0.a t. potrivit legii. capacitatea de munc a . 1 1 1 ( 1) Beneficiarii drepturilor stabilite teritoriale de pensii bane~ti de casele ~i de cas de pensii sectoriale. 86 recuperatorii pr-e vaz ut e la art. sa co nduca la ( 2) Modificarile intervenite in starea c i v i La a persoanei. c) sau cel pr-e vaz ut. cu exceptia p La t. ramasa h) pensionarul u rrnas a fost condamnat. 2 011 Pagina 23 .e la alin. de catre beneficiar ~i de catre casele teritoriale de pensii.o t. (2). ART. la art.i a sa comunice. taloanele de plata a drepturilor pr-e vaz ut e la alin.0 alta moneda asupra careia s. pot fi transferate in alte tari. pentru un talon. pr-e vaz ut.ua t.at. casele de pensii sectoriale ~i Compania Nationala "Po~ta Rom~na" s. sociale. se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP ~i ai caselor de pensii sectoriale. se suporta de beneficiar. com i s a asupra sustinatorului.nat a t e al p r e s t.i i. la revizuirea medicala obligatorie.e j udeca t or es t i au t.nat a t e al acestor drepturi. prin Legea nr.oriaLa "Po~ta Romarra " s.e al pr e s t. se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.ar a r e j udece t. pensionarul de pr-e vaz ut. 84 lit. 80. Ln s t. cu s i t.i I Lo r de a s i qu r a r i.ant.a. ( 2) Prevederile alin. aprobata modd f i. b) pensi6narul nu mai indepline~te conditiile legale in temeiul carora i.e . (1) nu s.car i. ( 4) Cheltuielile generate de transferul din s t r a i. aferente drepturilor p r eva zut. ART. (1) lit. la art. la art. 112 Procedurile r e f e r i t. ( 2) Prestatiile de a s i qu r a r i.i a celorlalte drepturi barie s t i. de invaliditate. (1) se ap l i ca s i. de invaliditate. caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale.01 . 86 imputabile lui. pensionarul urma e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. A. perrt r.oa-re la efectuarea cpe r a t i un i Lo r de plata a drepturilor barie s t i. d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate. la art. 84 lit. proportional. in cazul acestora urma comisioanele fiind suportate. 86 alin. c) sau cel pr-e vaz ut. A. casele de pensii sectoriale ~i banci.a convenit.a t i i Lo r de a s i. la art. (2). ART. in s i t.at. in situatia beneficiarii au opt la domiciliu numai pentru plata in cont curent sau in cont de card s i. 113/ 2009 privind serviciile de plata. 1 5 % din valoarea totala a sumelor platite.oar e celei in intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) a decedat. b) se stabilesc bugetului asigurarilor sociale de stat. 84 lit.l a t i t. sociale q.CNPP. in moneda tarilor respective sau intr. ART. informatiile de natura ( 3) Le ob L'i qa CTCE Piatra Neamt o 5 . plata pensiei Ln ce t.a prezentat. 84 lit. in situatia care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor. de natura incetarea p La t. (1) g) copilul. tariful p r eva zut. (2). v~rsta a implinit de 2 6 de ani. (1) s i.u stabilirea ~i plata carora competenta revine. negoc iabi I. la art.. indiferent de modalitatea de p l. 19 a l Lri". care nu au Roma ni. potrivit legii. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date.> au r edoba nd i t.ta Ord<!)nantei de u r qe nt.a prezentat.e la art. cuvenite ~i TIeincasate. la art. ca r o r a Li. pre cur c) pensionarul de invaliditate. respectiv de catre casele sectoriale de pensii. pensionarul urma f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. beneficiar al unei pensii de u rrnas . 86 alin. dupa ca~ intre CNPP.a pent care au optat beneficiarii acestora.a fost acordata pensia. c). c) se stabile~te astfel inc~t chel totale de transmi tere sa nu depa see s ca 0. in conformitate cu prevederile alin.i. (1) s i. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. printr0 ho t.tv"enite beneficiarilor s t ab i Li t. c) prin stabilirea unui comision bancar. pentru infractiunea de omor sau t. in s t. in care plata drepturil se face in cont curent sau in cont de card. precum ~i cele cu transmiterea taloanelor de plata la Rom~nia se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective determina ~i dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor p. c). b) prin stabilirea unui tarif.

art.qu rar i Lo r sociale.un alt sistem de a s i qu r a i sociale. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata a) legii.u s up rav i et.sa conduce la incetarea p La t. 6 alin. h) s ot. la lit.0 unitate medicala sReeializata.o . potrivit este obligatorie.i i. s. g) s. 33 alin. I. ART.01 .a facut dupa expirarea termenului in situatia in care suspendarea platii pensiei de la data inceperii anului ~colar. CTCE Piatra Neamt o 5 . (1) nu se prezinta la revizuirea me d i ca La obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Capacitatii de Munca. la cerere. suspendarea ~i reluarea platii acestora. daca.a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat. cu except: situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel. 8 4 lit. suspendarea sau reluarea platii pensiei. 115 in public de pensii.o prevazute r la art. 114 ART.i t.o r se poate face ~i la cererea pensionarului. II sau consilierilor loc cu exceptia sau judeteni. ART. ( 4) Suspendarea p La t. 114 ( 1) in sistemul public de pensii. ( 3) Plata indemnizatiei pentru Lnao t. lit.a a caselor teritoriale de pensii. L i. L i r beneficiar pensii din sistemul public de pensii. in care se asigura supraveghere ~i ingrijire permanente.ua i Le prevazute t. 1) pct.a f a cu t. referitoare la stabilirea ~i modificarea drepturilor. 116 incetarea. I sau II. e) pensionarul de invaliditate. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa b) p reva zu t. beneficiar al unei pensii de u rrna s. reluarea platii pensiei se face. la incetarea. 2 011 Pagina 24 .o i t : r j) s ot. (1) pct. s prevazut la art. care nu face continuarii studiilor.e din programul de lucru al locului de munca respectiv. f) pensionarul de invaliditate. a) . sau dintr.oa re celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) pensionarul ~i. incadrat in gradul I se regase~te in una dintrE s i t. pensiei. situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.ua i i Le prevazute t la art. d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele intocmite de medi expert al a si.i t. (5). respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat.t i Le legii. ori c) prevazut la art. opteaz pentru 0 alta pensie. cu exceptia s~tuatiilor in care pensionarul este nevazator. 84 lit. casei teritoriale de pensii. b). 84 lit. da ca depunerea cererea. daca cererea a fost depusa in termen a dus la suspendarea platii pensiei. L i. definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. cu a inc conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale. potrivit legii. ( 2) in s i t. se regase~te in una dintre s i t. neintegrat sistemului public de pensii. ale caror stabilire ~i plata se afla. din sistem. se aplica ~i indemnizatiilor acordate prin legi speciale.a I. i urmatoarele categorii de pensionari: este obligatorie. plata pensiei se s u spe nda Ln oepa rid cu luna u rma t. a centre lor regionale de expertiza medicala a capacitatii de comisiilor centrale de expertiza medico. 6 alin. g) pensionarul u rrna .i al unei pensii in conditiile prevazute de u rrna s . respectiv a caselor de pensii sectoriale.e ri.0 institutie de asistenta sociala sau intr.ua i i Le prevazute t la art. la art. pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii care asigurarea in corid t. a) acesteia s. pensiei ~i/ sau a indemnizatiei pentru Lnao t. potrivit legii. ART. 117 Prevederile prezentei legi.i i. 81 alin.u s up rav i et. in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie. referitoare la cumulul pensiei cu salariul. beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii partie (1) se regase~te in una dintre s i t. in competenta ma t.u s up rav i et. pensia se plate~te de catre celalalt stat. pct. daca aces tea sunt mai mari de 35% din ca~tigul salarial la art. 6 alin. 118 ( 1) in sistemul public de pensii. exceptia consilierilor locali sau judeteni. beneficiar pensii de u rrna s. ART. 86 alin.e t.u t. in temeiul prevederilor art. potrivit acesteia. precum ~i orice modificare a drepturi de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii. k) pensionarul nu mai indepline~te conditiile prevazute de lege. realizeaza venituri brute lunare pentru care. in termen de 1 0 zile de la data ramanerii (1) h) . prevazute la art. dupa cum urmeaza: potrivit cauza care.u tor. c) alin. (1) lit. i) s ot.i la art. respectiv de casele de pensii sectoriale. plata pensiei se suspenda ince! cu data de 1 octombrie a anului in curs. b) pensionarul. 77 alin. (1) se suspenda perioada in care pensioBaEul este internat intr. varsta ani ~i a implinit de 1 6 dovada continuarii studiilor.a r ec a sat. de 3 0 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata. de pa s i nd j uma t.u tor.ua a t. incadrat in gradul III.militara ale Ministerului Apararii Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul u rrna s p reva zu t. sau IV.

Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat.u i. bilete de od i hria .. ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.. in evidentele careia se afla. pre cum s i.ide decontare a acestora se stabile prin hotarare a Guvernului. schimbare in situatia proprie. s poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. V Alte drepturi de asigurari sociale ART. prin ordin contributiei bane:.. ART. comun al conducatorilor CNPP :. 123 ( 1) Biletele de od i. s incad in gradul III de invaliditate. de locuri contractate cu unitati de profil :. ri a Lt. s pr eva zu t. ART. s up rav i et.ipensionari.idesfa:.icontributia baneasca prevazuta la alin. lit. prin contracte incheiate. se mai pot acorda.e CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 3) Durata tratamentului balnear este de 1 2 .i.tia. de tratament din CNPP. de recuperare d medicul expert al asiguraEilor sociale.t i Le prevazute la alin.a de la bugetul a) Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.ti asiguratii a) public de pensii s i. in celorlalti mo:. pentru b) c) ajutor de deces. 84 lit. in completare. in limita numarului de locuri asigurate in i t. ( 6) Locurile de tratament balnear se a s i qu ra in un i t.u t. stabilit de CNPP s i. pensionari de u rrna .. reprezentand pensia pe care a avut 1 decesul :. in oo nd i t.hria se pot acorda.. (2) lit. in conditiile dreptului comun.te pensia.u t.e'ha i .tenitori..a r nev az at. pana la deces. 125 ( 1) in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. 122 ( 1) Acordarea pr e st.i.a i i Lo r privind t tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete tratament solicitantilor indreptati~i.1 8 zile. i r beneficiar al unei pensii de u rrna . cei p reva zu t i.a t.i la art. Lu i r copiilor. la lit. in termen de 1 5 zile de acesteia.i Lo r sistemului public de pensii care i:.01 . ( 4) Contravaloarea p re st. in pensionarului al sau unui membru familiei unuia dintre ace:.t i Le prezentei legi. pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament bal in conditiile prezentei legi... a) (2) diferenta dintre contravaloarea prestatiilor :. 2 011 Pagina 25 .. respectiv casei de pensii sectoriale.i/ sau. d) copiii.o . 33 ART. a) s i. ART. drepturi restante de pensie. se p La t.i i. (2) Sumele prevazute la alin.a i Le de tratament t din proprietatea de profil.. b) a) CAP. precum:.i nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului. de natura sa conduca la modificarea conditiilor in i. a s i qu ra t. n i ve ( 5) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete pentru tratament balnear. ( 2) Asiguratii s i. pe n si. ART. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii :. 124 Numa ru L biletelor de od i hria ...ia sumelor pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.i de nivelul maxim al tarifelor. se s upo rt. 119 Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei de pensii.o r i i r c) pensionarii de invaliditate gradul III.a t. CNPP s i .. pensionari de u rrna .o . de distribuire :. pa r i n t.a I Lo r acordate t. cel care.i in oo nd i t. b) supo rt. dupa cum urmeaza: in cadrul programului intocmit a) gratuit pensionarii de invaliditate..ti individuale a asiguratilor :. al biletelor de tratament balnear.i Lo r sau.t i Le prezentei i legi. pre cum s i.i qu L salarial mediu brut prevazut la art. 120 (1) Sumele neincasate de catre pensionar.e sc s ot. cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului.ide categoria de con fort oferita.ia pensionarilor se aproba anual. potrivit da oa acestea nu de pa se sc 3 5 % din ca s t. (1) pot fi solicitate termenului general de prescriptie. precum:..pensionarii pentru limita de va rst.a fost stabilita sau i se plate:.i a ru i. beneficiaza de ajutor de dece un numa Lu a Lt. dupa caz. potrivit legii.a din bugetul a s i qu ra r i Lo r sociale de stat. pre cum :.oara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social.. potrivit legii.. copiii. urmatoarele prestatii: tratament balnear.imodul de acordare. 121 in sistemul public de pensii.iai caselor de pensii sectoriale. b) ( 2) Sotul sup rav i e t. pentru asigurati :. in afara pensiilor. altul de ca t. cu alte un i t. ( 2) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete de od i hna . de cat. ca de pensii sectoriale. precum:. in corid t. sistemului b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii bane:. inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu. ART...

in plasament familial cei ani sau. 129 de: ( 1) Aj utorul de deces se achi t a in tjermen de 2 4 de ore de la solicitare alin. R.e tutorele. 125 alin. pa r i. c) parintii ~i bunicii oricaruia dintre soti. (3). r 2 pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. care este institutie publica cu se infiinteaza personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. la nivelul se achita la data decesului.ua a persoanelor t. (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata unui anumit stagiu de realizarea cotizare.a . Protectiei Sociale. angajatorul i~i suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. some ru Lu i . Recuperare Ca pa c i t. E.o . acestora.. (5).M. reorganizare judiciara.singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces ~i care poate fi. 6 alin. in lipsa . (1) pct. M. calculat de la data decesului.r da . ( 2) CNPP se a f l. IV s i. pan a la terminarea acestora.u l r b) copiii proprii.r oba admis de 3 Cuantumul ajutorului de deces se stabile~te anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat s i. in cazul decesului c) casa t. ART. ( 8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din CTCE Piatra Neamt o 5 . in cadrul ter ( 2) Ajutorul de deces poate fi solicitat. Familiei s i. pe baza certificatului de deces. 127 ( 1) Aj utorul de deces se suporta din bugetul de stat ~i se e co.. indiferent de varsta. investite cu personalitate juridica. continua studiile. faliment sau prin orice alta modalitate pr-e vaz u t a de lege. C. in varsta de pan a la 1 8 I s i.i t. t. structura organizatorica ale I. '~ 2 Dovada p reva zu t. daca ~i. nu poate fi mai mic de cat. lichidare. C. CAP.a i L de Munca t "T. ART. cerere. se stabilesc s i. (1) se poate face prin orice mij loc de p. ajutorul de deces cuvenit s i. R. C.M.i de interes national. t. M.L. I.C. neachitat. (1 pct.i asigurate in sistemul public de pensii legi. N. casele j ude t ene de pensii sunt servicii publice. so t. a) angajator.u e publica t. oricare persoana care face aceasta dovada. pe baza actelor justificative.a i L de Munca. potrivit legii. alin. ( 3) Aj utorul de deces cuveni t pentru un membru de jumatate din cuant prevazut la art. t denumit in continuare 1. M. serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca. L i r copilul. 130 T prin ( 1) Ajutorul de deces se a ch i t a persoanei Lrid rept. ART. Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al I. valoarea ca st. " S. dupa caz. M. organ specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii. M. VI Casa Nationala de Pensii Publice ~i casele de pensii sectoriale ART. respectiv de casele de pensii sectoriale. respectiv al unui <de familie al acestuia.e sau mandatarului t desemnat. procura speciala.au pierBut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate. respectiv al unui membru de familie al acestuia.. 6 respectiv al unui membru de al acestuia. VI s i.01 . ART.a i t. ajutorul asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei de deces se achita de casa teritorial~~ee pensii la care se afla in evidenta. da ca incredintati spre cre~tere ~i educare familiei. r respectiv casa de pensii se ct. in sensul prezentei legi: Se considera a) s o t. lichidare judiciara. curatorul sau.o i a La . C. ( 4) Casa de pensii a municipiului Bu cu re st. N.i bugetul a s i qu ra r i Lo r pentru s oma j .u sup rav i e t. precum ~i copiii incapabili de munca.i t.o i a La de pensii. N. dizolvare. fara a depa~i va rst.R.a de 26 de ani. A. de familie (2 membru de familie. potrivit legii.e r i t. 131 ( 1) CNPP este Ln st. R.E.N. pe baza contractu lui ( 2) in s i t. 2 011 Pagina 26 . in cazul decesului b) I ns t. M. salarial Lu mediu brut p reva zu t.a sub autoritatea Ministerului Muncii. copiii adop t.u a care t. E. 126 ( 1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul unui m care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. ( 7) CNPP este ao t i oria unic la Societatea r Come rc i. centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca. B.n Le . R. 128 in cazul in care. in cazul decesului asiguratului prevazut la art. M. cu personalitate juridica. de catre aceasta.a La de Tratament Balnear s i.i copiii a f La t i.a la alin. 33 alin. reorganizare. E.i.qu i. la art. prin hotaral ( 6) Statutul s i. ART. ( 3) Sediul CNPP este in municipiul Bu cure s t. in subordinea I.u t. (5 CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Ca pa c i t.L s i. general de prescriptie. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de teritoriale de pensii. (1) ( 3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin.

t i Le consiliului de admi n i st. pr ot. pub Li CTCE Piatra Neamt o 5 .r i bu t.n I.e sunt reprezentanti i ai Guvernului. Ministerului Apararii Nationale. este salarizat la nivelul p reva zu t. familiei s i. pensionarilor. ministrul administratiei ~i internelor ~i directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat. de organizatiile sindicale reprezentative 1 nivel national.rn.e la t (1 ) ( 3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. familiei s i. patronatelor. d) 5 reprezentanti ai sindicatelor. ai caselor de pensii sectoriale.a 0 f unc t. Nationale.i t.i prevazute la art.n ea za in subordinea t Ministerului Apa rar i i. r ca urmare a revocarii. a ale pr e sed i.i ona Le . iar cheltuielile curente ~i de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. institutiilor reprezentanti ai patronatelor. (1).a L comerciale t. respectiv desemnat.01 . in limita unui procent de pana la 3 % aplicat a sup re ( 1) ( 3) Le pub Li. p ro t e c t. 137 organizarea sistemului public de pensii se SUpOl ( 1) Cheltuielile privind ~i functionarea din bugetul asigurarilor sociale de stat.n t. b) 3 reprezentanti ai case lor de pensii sectoriale.i e i sociale.i i Le prevazute dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare pre~edintelui CNPP. ( 9) Pe durata e. Familiei ~i Protectiei Sociale. e) 4 reprezentanti ai pensionarilor. dintre care un p re aed i.Domeniul Pensiilor Publice.r i bu t. Pr e sed i n t. f unc t.xe rc i t a r i L mandatului. pr ot. ( 6) Sunt reprezentative l~nivel national organizatiile patronale ~i sindicale care indeplinesc conditiile prevazute cle Legea 130/ 1996 privind contractul colectiv de mune republicata.au numit.e e xe rc i. sunt ordonatori de credite pentru ( 3) Directorii caselor teritoriale de pensii tertiari bugetul asigurarilor sociale de stat. 135 Atributiile.i ona re a CNPP.e functioneaza i in mod legal in prezenta a cel put in 1 5 dintre membrii sai. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de f orrna i t adoptata in termen de 3 0 de zile de la data ca r i i.i pentru un mandat de 5 ani. ( 8) Consiliul de a dm i. preeum ~i modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.e consiliului de adrn i n i st.e s i.pa rar a i. ART. ( 4) Pr e sed i n t. a demisiei mandatului initial. 134 (1) elaboreaza statutul propriu. SECPUNEA 1 Organizarea CNPP ART. membrii t.t i Le caselor teritoriale de pensii. de ca t re ce-i. 2 2 de membri. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. t. care i.e modul de organizare s i.n s t ra t i. t.n Lu i. familiei s i. sociale. ART. familiei s i. organizarea ~i functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului. mandatului. de ministrul muncii.: a pot fi r evooa t.ec e i.ec e i.a re a Guvernului. ( 2) Pr e sed i n t. 132 alin. ART. care poate fi reinnoit. cu modificarile ~i ( 7) Membrii consiliului potrivit prevederilor numiti sau desemnati alin.e s i.i.r t i e .. pr ot. ca institutie cu personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. 132 ( 1) Casele de pensii sectoriale se Ln f i i. dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului. care se a p roba prin ho t. de credite pentru sectoriale sunt ordonatori ( 4) Directorii caselor de pensii tertiari asigurarilor sociale cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul de stat. ( 2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin.i poate delega a t. compus 2 3 de persoane.e s i. 136 ( 1) Ministrul muncii. f unc t.n s t ra t i. na t. ~esemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.a i i.i ona t. consiliul de ad. prezentei legi.r t. Pre~edintele CNPP este ~i pre~edinte al consiliului de administratie. sau a decesului ( 1 0) in cazul Ln ce t. ( 5) Membrii consiliului de a dm i.i ona re a s oc i e t.ec e i.r i bu t. ART.i e asimilata functiil~l5 de ¢emnitate a.u i i Le me n t.e Le CNPP este numit prin decizie a primului. de pentru aceasta functie. 2 011 Pagina 27 .i. ( 5) pe 0 perioada de ani.i. a t. (1) este metodologic de CNPP.t.ministru. t.c Ln L. fi numite. p re sed i. ( 2) Ministrul muncii. respectiv desemnate alte persoane pan a la expirarea duratei ART.i ministrul e. sindicatelor s i. ~i a caselor de pensii sectoriale 133 Conducerea CNPP este asigurata de p re sed i. (7 se stabile~te prin hotarare a Guvernului. de semna t. ra (2 ) cuprinde in mod obligatoriu a t. sociale t. ca structuri cu personalitate juridica ~i cu sediul in municipiul Bucure~ti.n t. desemnati de conducatorii publice prevazute la art.e Le are rang de secretar de stat s i. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din I ns t. 131 ( 3) Modul de organizare s i. la propunerea minist muncii. dupa caz. sociale. la propunerea Ministerului Muncii. desemnati de organizatiile patronale reprezentative 1 c) 5 nivel national.:Aistratie.

ART. organizeaza..iobligatiilor de asigurari sociale.t i Le legii. q) pregatirea :... e) stabile:. intretinerea:..t i Le legii. r) asigura introducerea. SECTIUNEA a 2-a CNPP.. in oo nd i t.idezvolta relatii cu organisme este parte. de cotiz :. pentru dezvoltarea :. a tuturor contribuabililor la sistemul public de e) a s i qu ra ev i. indruma :..ipentru asigurarea integritatii acestuia..edintelui CNPP. d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale.icasele de pensi sectoriale indeplinesc. extinderea. in limita procentului prevazut (1) . urmatoarele atributii: a) indruma:. la care Romania p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari :. pentru dezvoltarea :.. j) ia ma su r i . :. CNPP indepline:. la alin. s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:. organizeaza.t i Le legii.. pe baza codului numeric stagiul n) certifica.iobligatiilor de asigurari national.iansamblul reglementarilor comunitare in limita competentelor prevazute similare in asigurarilor sociale din alte tari.iadministrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii. c) prezinta Guvernului :. 0) controleaza activitatea de expertiza medicala :.ipunctajul pentru fiecare asigurat. de lege. sociale de stat.. in corid i t. cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri.e privat....de t a la nivel national n CTCE Piatra Neamt o 5 .te orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale. potrivit dispozitiilor legale in vigoare... pre cum :. sociale la nivel m) asigura evidenta drepturilor :. migranti. Atributiile ale case lor teritoriale de pensii :. :.ide evidenta. modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii.de t a la n I'lational a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii.iadministrarea eficienta a c) iau ma sur i . b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor bugetare.. f) publica anual raportul de activitate. d) iau ma sur i ..i alte tipuri de contributii.. casele teritoriale de pensii :. pre cum :.icelelalte cheltuie aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. f unc t. in principal.e incasarea re veniturilor sociale de stat. in cooperare cu casele de pensii sectoriale. ( 3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii e. 139 in aplicarea prevederilor prezentei legi... g) organizeaza cooperarea similare din alte tari.. urmatoarele atributii: :.. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. t) indepline:..i controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale devcatre casele teritoriale de pensii. potrivit dispozitiilor legale i) u rrna st.dm i.i perfectionarea profesionala din selectia.i ale caselor de ~. a capacitatii de munca. b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea :. pre cum :.) organizeaza activitatea privind stabilirea :.i vireaza contributiil~de asigurari sociale :.. conform dispozitiilor legale in vigoare. sectorlale ART. inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase.i Administrarea Bazelor de Date.ti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. 1) a s i qu ra e v i. potrivit dispozitiilor legale in vigoare.te.01 . a drepturilor :.cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.iplata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat.n t i i.icontroleaza activitatea privind executarea creantelor dispozitiilor legale in vigoare.... h) colecteaza:. in principal. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. potrivit indruma :..te. a personalului domeniul sociale.ipentru asigurarea integritatii acestuia.icontroleaza activitatea privind eXQcutarea creantelor bugetare. prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. ( 2) Cheltuielile privind organizarea s i. k) ia ma su r i . termenele stabilite prin decizie a pre:..i protectia sistemelor automate de calcul :.ipartenerilor sociali rapoarte la modul de administra bugetului asigurarilor sociale de stat.ielaborarea asigurarilor sociale de stat. 2 011 Pagina 28 ..i ona rea caselor de pensii sectoriale se supc din bugetul de stat.i recuperare socia Ie. in conditiile legii. in conditiile legii..i vireaza contributiile de asigurari sociale de contributii. patrimoniului sistemului public de pensii.. in oo nd i t.ia modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor :.. t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu. 138 in aplicarea prevederilor prezentei legi.i alte tipuri a) colecteaza:.. in vederea coordonarii cu institutii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu pentru lucratorii de competenta. pre cum :.

precum:. declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale.. prevazuta la art.i de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din carora functioneaza.i p ro t.iServiciului Roman de Informatii.. prezentei dupa caz. de de a si e) sociale. 33. ( 3) Cheltuielile curente :. i) aplica prevederile conventiilor internationale de a s i qu ra r i.r i.iInternelor :.. nerespectarea prevederilor art. Familiei :..icentrelor regionale de expertiza medicala ~ capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.. 44 privind neplata s i. 141 ( 1) Salarizarea personalului CNPP.r i.de t a drepturilor n s i.bu i i Lo r ce revin caselor t teritoriale pensii. ( 2) Cheltuielile curente s i.edintelui CNPP..01 .i recuperare a capacitatii de munca.i perfectionarea profesionala selectia. ( 3) Realizarea a t. potrivit legii.te potrivit prevederilor Codului penal. ( 2) Realizarea a t.... 144 Constituie contraventie urmatoarele fapte: 7.i e i. 1.ial case lor de pE sectoriale se realizeaza potrivit legii. prevazuta la art. dupa caz.ia criteriilor de incadrare de nerespectarea prevederilor art. prin bugetele . 2 011 Pagina 29 . ART. stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual :. k) a s i qu ra introducerea.bu i i Lo r ce revin CNPP. N. j) organizeaza pregatirea :. prevederilc sociale stabilite potrivit c) nerespectarea cote lor de contributie de asigurari 27 alin. in limita competentelor de lege. ART.idezvolta relatii cu similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari. la termenele stabilite prin decizie stagiul de cotiz a pre:. teritoriale de pensii :. legi atrage raspunderea materiala.i ansamblul reglementarilor comunitare :.a z i r comun i ca r i i. f) la plata g) intervenite nerespectarea prevederilor art.e ct. 0) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin ART. 142 Incalcarea prevederilor contraventionala sau penala.. extinderea. Ministerului Administratiei :... munca. civila.iProtectiei Sociale.a art.ipunctajul pentru fiecare asigurat. a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare.. caselor teritoriale de pensii. de CNPP.r i. 11. t potrivit legii. (3) s i. este supusa controlului Ministerului Muncii.a sistemelor de calcul :. 31 in conditii deosebite d) nerespectarea metodologiei :... 1) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:. SECTIUNEA a Contraventii 2. 140 ( 1) Realizarea a t. modificarilor CTCE Piatra Neamt o 5 . intretinerea:. obligatiilor de asigurari sociale la nivel national.~ baza codului numeric personal.. conform dispozitiilor legale in n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor reglementarilor legale in domeniu..pensii. art. h) controleaza activitatea de expertiza medicala :. pe f) a s i qu ra ev i. est supusa controlului CNPP.ise pedepse:. contributiei de asigurari sociale. g) certifica. 119 privind obligatia referitoare la conditiile de acordare a pensiei. m) organizeaza activitatea privind stabilirea :. bugetul de stat. VI I Raspunderea "" Jurldlca ART..i. a domeniul asigurarilor sociale. avand ca denaturarea evidentelor privind asiguratii. sociale. potrivit legii. SECPUNEA 1 Infractiuni ART.ti in in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi.ide evidenta. la care Romania este parte. E :. calculul ma j o ra r i Lo r Int. este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale.iplata pentru fondurile de pensii administrate privat.bu i i Lo r ce revin caselor t de pensii sectoriale. b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare.36 privind baza de calcul a co nt r i bu t.rnstl~utllior in subordinea CAP. :..

146 Constatarea contraventiilor prevazute la art. resp.... prin casele teritoriale de pensii.iInternelor :. (1) pct. la art.oa da de 3 luni&. respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigutare. 2 011 Pagina 30 . nationale. k).i_ziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii s i... ( 3) in so Lu t... aplicate prevederilor art. 1 8 0 / 2 0 0 2.i evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale.q rar u sociale datorate de a s i qu ra t.iInternelor :. t respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.a L care f unc t.iServiciului Roman de Informatii adopta hotarari.iurmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile pUblice.i Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare. cea prevazuta (1) (2 Nivelul amenzilor prevazut la alin. in conditiile stabilite de lege. f).01 . timp de 3 luni consecutiv. 0) fapta persoanei de a nu transmite.t i Le legii. a de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat.. 145 :.iServiciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii.i 1 4 6 . se comRleteaza combaterea evaziunii fiscale. a oo nt r i bu t. 149 ( 1) Dec.i i. reprezinta s procedura administrativa prealabila.. obligatorie.i structura Comisiei Centrale de Con t.. este de 4 5 de zile de la data inregistrari CTCE Piatra Neamt o 5 . in corid i t.e t ar i i. care examineaza :. 1) refuzul de a pune la d i spoz i t i a organelor de control ale CNPP.. 147 Amenzile contraventionale..i Legea nr. ART..iServiciului Roman de Informatii. referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor cu prevederile Legii nr. 148 144-146 ( 1) Dispozitiile la contraventii prevazute la art.i ona rea co nt e s t a t i i Lo r . aplicarea s anc t. Ministerului Administratiei :. Ministerului Administratiei :.i 0) a) . Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari neplata de ca t. cu modificarile ulterioare.iinterne lor :..h) i) acestuia.i sociale de stat. contributiei CAP. se complete prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. ministrului apa ra r i i.. e timp de 3 luni consecutiv. aprobata cu modificari :.i e i sociale.i L s i. precum:.. respectiv de casele de pens: sectoriale :.t i Le legii.r angajator. p) fapta persoanei de a nu vira.i cadrul Ministerului Apararii Nationale. la lit. la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta '~la asigurat. b) 500 000 e) p) c) cu amerrda de la 5 o 0 0 lei la 1 0 000 lei. 145 se fac de ca t re organele de control ale CNPP. cu amenda de la 1 lei la 5 lei. sunt definitiv ART.i vederea recuperarii creantelor prin executare silita. m) nerespectarea prevederilor art. (1). 144 s i. A~. familiei s i. pre cum :. ministrului administratiei :.. Ministerului Administratiei :. n) neplata. in oo nd i t. catre ANAF :. 150 ( 1) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t.ihotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii. :. comisiile de co nt. functionarea:. in termen de 3 0 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 241/2005 pentru prevenirea :.iInternelor :. p ro t e c t.a i i .on za in cadrul ea CNPP. cele pTevazute la lit. de casele de pensii sectoriale pot fi contestate. la casele teritoriale pensii. (1) ( 4) Deciziile de pensie necontestate in termenul p reva zu t.. ( 2) Procedura de examinare a deciziilor supuse con t. timp de 3 luni consecutiv. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. ( 2) Organizarea. la alin..<S)~secutiv. ale pensii.~ctiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. fara caracter jurisdictional. ( 4) Termenul de so Lu t i oria re a co nt e s t a t i e i. a ajutorului de dec calculul s i. IV.. 144 se dupa cum u rrne a : az a) cu amerrda de la 5 0 0 lei la 1. :. p reva zu t i. constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale ART. 0 0 0 lei. 145 • ( 1) Contraventiile prevazute la art. d) .idirectorului Serviciului Roman de Informatii. VIII Jurisdictia asigurari~or sociale ART..i completarile ulterioare.i one az a in t. la Comisia Ce n t ra La Contestatii.iunitatile sale subordonate.e st.i de organele de control ale caselor de pensii sectoriale. 6 alin. cu modificarile :. pentru 0 pe ri. 161 alin...i e f de a si.i un i Lo r prevazute la art. c). k) neachitarea de catre angajator. j) sociale.i ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative :.e st. ( 2) Dispozitiile prezentei Iegi. b). poate fi actualizat prin hotarare a Guvel ART. ( 3) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.i L s i. Ministerului Administratiei :.i L f un c t i. la lit.iInternelor :.

dupa caz. se face cu carnetul de mun oa .01 . (1). 1 6 lit. i) impotriva masurilor silita. f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari social g) modul de stabilire s i. 2 011 Pagina 31 . ART. contestatiile de executare j) alte drepturi sociale nascute in temeiul prezentei legi. ( 2) Adeverintele care a t. de plata a pensiilor s i. ale Legii nr. ART. c). sunt ca obiect cu scutite de CAP.a d munc a sunt valorificate. Dispozitii ART. de a si.eComisiei ra Centrale de Con t. in termen de 5 de la adoptare.e st.e cu r t. (2) sunt definitive. a Le Ministerului JAdministratiei s i. realizata pana la data d timpului util la pensie pentru agricultori ~i a duratei de asigurare. numai in s i t. socialed b) modul de stabilire a dobanzilor ~i penalitatilor de c) inregistrarea. legi. sunt incadrate in cond i t. cu modificarile ~i completarile ulterioare. se completeazi cu dispozitiile Codului de p ro ce du ra c i v i La s i.eprevazute ra la art.a ri. h) plangerile impotriva proceselor.on . prevederilor art. referitoare la jurisdictia a s i qu ra r i Lo r sociale.a ri. ( 2) Celelalte cereri se in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul sau sediul paratul.e st. (3) care nu au fost atacate instant j udeca t o re s t i in termenul prevazut la alin. dovada stagi ul ui de coti zare. 150 alin.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.i. pre cum ~i toate actele legatura drepturi sau obligatii de asigurari sociale. tranzitorii 158 Perioadele de vechime in mun oa realizate in grupele I s i.i i. republicata.a ri. 153 Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul s i. a 11.I. lor ra apel. 155 ( 1) Impotriva face recurs la curtea de apel competen se poate ( 2) Ho t.I.ua a in care au fost emise t.i e i. dovada vechimii iJ ( 1) Pentru perioadele prevazute la art. sunt definitive ~i irevocabile. 152 Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale ~i curti de apeI. 150 alin.verbale de eontraventie incheiate in baza prezentei legi. 156 Prevederile prezentei legi.qu rar i. deosebite. neatacate cu recurs in termen. in vederea conform reducerii varstelor de pensionare.a ri.acesteia. se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind de plata catre evidenta nominala a asiguratilor ~i a obligatiilor ( 1) CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 1) 151 Ho t. ( 3) Ho t.i conform legii. ART. 154 ( 1) Cererile indreptate impotriva case lor teritoriale de pensii sau impotriva case lor de pensii sectoriale se adreseaza in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul ori sediul reclamantul. ART.eprevazute ra la art. dovada vechimii in serviciu. a altor drepturi de asigurari sociale. ART. 304/ 2004 privind organizarea judiciara.I. Ministerului Administratiei ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii se comunica persoanelor in cauza ~i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate. in termen de 3 0 de zile de la comunicare.a de mun oa pan a la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in cond i t. t respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. 159 17. carnetul sau cu alte a prevazute de lege. evidenta ~i certificarea sociale. speciale. cu exceptia celor realizate in activitatile care.i i. alte documente legale. (3) pot fi atacate la judecatc competenta.i. 1 6 lit. dispuse in baza prezentei legi.a i i . ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii privind deciziile pfnsie. de asigurari sociale 1 aprilie 2 0 0 1. ART. ART. d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii ~i ale care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. ~i obligatii de ART.I. rE ( 2) Pentru perioadele prevazute la art. 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca. e) deciziile comisiilor medicale de contestatii ~i ale co~siilor centrale de expertiza medico. b) . pana la intrarea in vigoare f i sa ma t r i co La sau a prezentei se face cu fi~a de pensie. de depunere a co nt r i bu t. (3) Pentru perioadele prevazute la art.a incadrarea persoanelor in fostele grupe I ~i/ sau a 11. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. a) ~i art. ( 2) Ho t. 30 alin. pre cum ~i hotararile tribunalelor. 16 lit. pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. 157 oricaror organe procedurale in sau instante.

b) august 1947. data de 3 1 decembrie 1 9 6 2. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. integrate in sist asigurarilor sociale de stat pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi. indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnE de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale.e de la prevederile alin. inregistrate in carnetul de munca. ART. astfel: a) 2 5 .i drepturilor salariale din actele doveditoare. pe masura preluarii datelor dovedi toare prevazute la art. 2 011 Pagina 32 .ua i Le in t. din perioada respectiva.30 septembrie d) 21. (1). ( 2) in s i t. prin casele teritoriale de pensii. ( 2) Certificarea stagiului de cotizare. ( 2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor un i t. 6 alin. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie b) 24 5 zile 196 ore) pe luna. f) 21 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. pentru anul 2 0 0 2 .a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul. pentru anul 1 9 9 8 g) 21 50 zile (1 7 2 ore) pe luna. pana la data Ln t ra r i i. un n uma r de puncte mai mic de cat. in s i t.5 zile 204 ore) pe luna. nici nu sunt dovedite. dupa caz. in vigoare a Legii nr. la determinarea punctajului se ia in calcul. in d. c) un Run0t pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse in prin val. ART. venitul asigur stipulat in contractul de asigurare la care s. la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/ net. 53/ 2003 Codul muncii. pentru perioada 1 octombrie 1990. 163 ( 1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de a s i qu ra r i. (3) s i. ( 1) 160 sociale de stat. (2). respectiv. precum ~i pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zone Le necooperativizate. (2) Cererile prevazute la alin. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. l"entru anul 1 9 9 7 .i nua r e numa ru L mediu de zile s i . ( 4) in s i t. I lit. republicata. ( 6) Pentru persoanele prevazute la art. a declaratiei de asigurare sau a contractu lui de asigurar Certificarea stagiului de cotizare. pentru perioada 1 ianuarie 1978 1 martie 1 c) 23 6 zile 189 ore) pe luna. (1) de :3 0 de zile de la se solutioneaza in termen inregistrarii. pentru anul 1 9 9 9 h) 21 67 zile (1 7 3 36 ore) luna. data de 1 sep>t:embrie 1 9 4 7 s i.1 ianuarie e) 21. in vigoare in perioada respectiva. dupa caz. necesare stabilirii drepturilor de pensie. cu modificarile CTCE Piatra Neamt o 5 . de ore lu pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. k) pentru anul 2 0 0 3 s i. sunt scutite de orice fel de ~axe ~i comisioane. in sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii ori salarii pe zi. 3 3 ore) pe luna. 162 (1) in cazul in care in carnetul de munc a .oa da care constituie stagiu de cotizan in carnetul de munca sau in doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale. pentru anul 2 0 0 0 i) 21 42 zile (1 7 1 36 ore) lU'na.ua a in care. la determinarea punctajului mediu anual. cel p reva zu t. 159 alin. referitoare la zilele de sarbatoare legala. realizat anterior datei de 1 aprilie 2001. c) care nu pot drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi. data de 3 1 decembrie 1962 s i. t. pentru care in carnetul de IT sunt inregistirate) drepturile salariale s i. salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor dupa zilnice cu numa ru L mediu de ore pe luna. ART. 16 zile (1 6 9 . la lit.a t. (4) se aplica pentru toate perioadele care consti tuie cotizare in sistemul public de pensii. realizat pan a la intrarea in vigoare a prezente legi. ( 1) 161 ~ Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege.i pentru perioade ulterioare datei de 3 1 vor fi denominate in doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate. pr in care se face dc vechimii in munc a . cu modifi completarile ulterioare. a timpului util la pensie pentru agricultori ~i a stagiului de cotizare. (1) pct.01 . ordinii publice ~i nationale se face de casele de pensii sectoriale.bugetul asigurarilor sociala. pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. din domeniul apararii nationale. ART. pentru anul 2 0 0 1 j) 21. pentru cadre Ie militare.i. pentru perioada 1 martie 1990. CNPP. la determinarea punctajului se utilizeaza salariul minim pe tara. acestea functie de reformele monetare. 159 alin. politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemu administratiei penitenciare.i pentru 0 arium i t a pe ri. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuar pentru care. sociale. ( 5) Prevederile alin. in con t. inclusiv celelalte drepturi.embrie 1 9 4 7 s i. se utilizeaza: realizat in perioadele anterioare a) un punct pe~tru fiecare luna de stagiu de cotizare datei de 1 septembrie 1 9 LI 7. in b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse data de 1 sept.ua a in care. dupa caz. agricole cooperatiste. 8 0 / 1 9 9 2 *) privinc pensiile ~i alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. rezulta. salariul minim pe economie. ( 3) Fac e x cep t i. t. respectiv cu numa ru L mediu pe luna din de perioadele respective. pentru fiecare luna de stagiu de cotizare. cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege.

or uI a) perioada 1 martie 1970. 57255 puncte.a La de peste 20 de ani. 49 alin. ART. 80/ 1992 drepturi de asigurari sociale ale~ ~i alte a fost abrogata prin art. ~i g) anterior datei de 1 aprilie 2 0 0 1. (1) (2 La determinarea punctaj elor lunare. da oa acesta este mai mare de ca t. la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s. 10 vechime in munca total a cuprinsa intre 5% pentru 0 20 ani. 9% pentru 0 vechime in mun oa total a cupr i. la punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie. pana la data de 1 iulie 1977. (1) lit. in situati prevazute la art. repu 8 0 / 1 992 *). 198 din Legea nr.01 . (1) a) .but. 1.1 septembrie 1983 3% pentru 0 vechime in mun oa total a cup r i. realizate ( 6) Pentru perioadele prevazute la art. ( 1 ). 12% pentru 0 vechime in munc a t. 4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1 9 9 2. ( 1) privind pensiile drepturi de asigurari Legea nr. au f a cu t.c) ( 2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 198 din Legea nr. brut sau net. vechime in munca total a cuprinsa intre 3% pentru 0 3 5 6% pentru 0 vechime in munca total a cuprinsa intre 5 1 0 ani. la determinarea punctajului salariul IT se utilizeaza pe economie. 5 salarii minime pe economie. dupa caz. sporurile cu caracter permanent care.ot. 49 lit. 5 salarii minime pe economie. (1) lunare. agricultorilor alte drepturi *) *) agricultorilor alte drepturi ( 4) punctajului ART. 15 ani. (3) in care persoana a realizat s i. 19/ 2000 de asigurari sociale. conform legislatiei in vigoare. sporul de vechime utilizat la stabili punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. punctajului lunar se utilizeaza indemnizatiilor de asigurari sociale. privind pensiile Legea nr. (1) lit.nsa intre 5 1 0 ani. 2 011 Pagina 33 .nsa intre 10 15 ani. 1 1 8 / 1 9 9 0. ( 5) Pentru la art. realizate intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 s i. brut sau net. 164 ale pu d) la determi Pentru perioadele necontributive care. ( 3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munc a . part baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare ~i care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati. punctajul anual este 0. la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar. de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 c) salariile brute. ( 3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este u rrnat. la calculul intervalul cuprins intre data 2001 s i. republicat. 49 alin. 19/ 2000 privind sistemul pu de asigurari sociale. in vigoare la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. ( 7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. data Ln t r a r i i. septembrie 1 983. astfel: a) salariile brute. ( 3) Pentru perioadele de con t r i. brut sau net. dupa data de 1 aprilie 1 9 9 2.a La de peste 20 10% pentru de ani. se vedere s i. ianuarie 1991. 15% pentru 0 vechime in munc a t. b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.o t. (1) lit.i e realizate conform Legii nr. a in munc a .~i completarile ulterioare. realizate in inten cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentei legi. in situatiile prevazute la art.1 aprilie 1992 perioada 1 b) ani. stagii de cotizare. avut in perioadele respective.a La cupr i risa intre 15 20 ani. b) salariile nete. modificarile ~i completarile ulterioare. b). la calc punctajului lunar se utilizeaza: (1) a) cuantumul pensiei de invaliditate. 4 9 alin. f). dupa caz. (1) lit. se acestora CTCE Piatra Neamt o 5 . in vigoare a prezentei Le la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca ~i boli profesionale. realizate ( 8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. c) s i. pe Lariqa salariile prevazute la alin. a prezentei Le intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 s i. e).ot. 49 alin.a platit contributia de asigurari sociale. pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie determinarea punctajelor dupa caz. 1 6 lit. sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. de la data de 1 ianuarie 1991. d). g) . 15 vechime in munca total a cuprinsa intre 7% pentru 0 o vechime in munc a t. brute sau nete. potri vi t prevederilor Decretuluilege nr. potrivit legislatiei anteridare datei de 1 a 2001 au constituit vechime in mun oa u t i La la pensie. 49 alin. 80/ 1992 ~i alte a fost abrogata prin art.ua t. in conformitate cu modul de inscriere brute sau nete. 49 alin. data Ln t r a r i i.i i Le prevazute la alin. din perioadele respecti ( 4) in s i t. sau salariul de baza pe tara din perioadele respective. lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului. dupa caz. data de 1 ianuarie 2006. la determinarea punctajului lunar al persoanei s utilizeaza 1.

dupa cum urmeaza: a) cu 5 0 % pent:cu perioadele in care au de s f a su ra t. precum:. c re st. (1) nu se aplica in si t ua t i a in care. in locuri incadrate in grupa 1 de munca.e rea punctaj elor anuale pr-e vaz u t a la alin. astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967...i e i. la determinarea punctajului mediu anual s. determinat prin u rrna toarelor procente la punctaj ele lunare realizate in aceste perioade. d) 21% pentru perioada 1 iulie 1 9 8 6 . 168 o o 3 9. conform legii.n sa int:c 1939. 6 alin.e re a punctaj ul ui. ( 7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzatol anului 1949.. punctajului mediu anual s. ART.terea punctaj Prevederile alin.. e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990. prevederilor alin.(5) Salariile medii :.1 noiembrie 1990.au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva. (1) beneficiaza s i.a de munca. 1 lit. determinat urmatoarelor procente 1 punctajele lunare realizate in aceste perioade. (1) . b) cu 2 5 % pentru in locuri incadrate in B'erioadele in care au desfa:. sociale. 167 (1) in cazul persoanelor pct. ac t.tere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade. la determinarea prevazute la art. nr.tigul salarial mediu brut realizat pe anul intre 4 3 . se perioadele anterioare intrarii a utilizeaza solda bruta sau neta/ salariul brut sau net.. lege. cel cuvenit s formulei de calcul prevazute de prin aplicarea mentine acest cuantum pana la data la care.1 iulie 1 9 8 6 ART. 3 % corectie calculat ca raport in vigoare la acea data.1946 inclusiv. ~n declaratia de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. activitati in locuri incadrate in grupa 1 :. a pentru completarea Legii nr.icea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. aprobata prin Legea nr. care au de s f a su ra t. sunt prevazute in anexele nr. 7 8 / 2 0 0 5.. beneficiaza de 0 c re st.i.1 ianuarie 1978 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978. brute sau nete.1 aprilie 1991 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1 9 9 1 .i pentru perioada cup r i. i 95 se ap l i ca un indice de anual determinat legi. la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunza anului 1938 . dupa caz.e re a punctajului.( 4 ) este mai mic de ca t.1 iulie 1 9 8 6 . (1) se ap l i ca prin acordarea mediu anual rezultata :. la recalcularea pensiilc conformitate prevederile Or doria t. 169 ( 1) Pensionarii sistemului public de pensii ale ca ro r drepturi de pensie au fost stabil potrivit Leq i s La t. 100 lit. ART.i v i t a t. cu mod i f i ca r i Le s i. referitoare la majorarea punctajului pentru ( 6) Prevederile art.Ln e un cuantum al pensiei perioa a). se ob t. 4/ 2005 privind recalcula pensiilor public.a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii prevazuta de acte normative cu caracter special.01 . (4) diferentei dintre cre:... unui punct de pensie precedent :. 170 incepand cu data intrarii in vigoare a prezent persoanele inscrise la pensie ( 1) Pentru in corid t.1 ianuarie 1978 b) 28% pentru perioada ~ianuarie 1978. CTCE Piatra Neamt o 5 .e de u rq en t. t.urat activitati grupa a 11. g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992ianuarie 1999 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999.au deschis in perioada 1 aprilie 2001 2 noiembrie 2008 inclus numai in s i t. dupa data de 1 aprilie 2001 se ap l i ca s i.ua i Le in care. 100/ 2008 154/ 2009. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i.i/ au grupa a 11. 5 %. 8 la intrarea in vigoare a prezentei ( 6) Pentru perioadele anterioare anului 1 9 3 8.t i Le art. pentru fiecare legi.. ( 2) Prevederile alin.1 februarie 1999 i) 17% pentru perioada de dupa 1999.n sa intre 1 aprilie s i. d intrarii in vigoare a prezentei legi. 7 s i. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.1 ianuarie 1 -'9 7 3 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973. astfel: a) 2 6% pentru perioada 1 iulie 1 9 7 7 .. ap L'i ca r i i. ( 1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru r cu 2 9. a:.i minime pe economie. 2 011 Pagina 34 .. ( 2) Asiguratii care au contribuit Fondul pentru pensia suplimentara beneficia~ o c re st.a a Guvernului n i. ART. la punctaj ul mediu din ca:. se utilizeaza venitul brut lunar realizat constituit. aprobata cu prin Legea nr. dupa caz. de asigurari (5) aferent punctajului mediu anual rezultat in u in situatia in care cuantumul pensiei sau aflat in plata. baza de calcul a contributiei individuale de asigurar~ sociale. pentru perioada cup r i..1 ~aprilie 1992 . pentru in vigoare legi. punctajelor lunare.ivaloarea pana 1'" K. realizate in conditii deosebite de munca intrarii in vigoare a prezentei legi. persoanelor inscrise la pensie anterior ART. persoanele ca ro r drepturi de pensie s. cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor :. mai mare.ia obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau.i potrivit legii. completarile ulterioare. anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. dupa caz. s beneficiaza de 0 cre:. 166 La determinarea punctajelor lunare.a de munc a ..

I lit. care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. in care fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au la stabilirea punctajului. legislatiei ART. se aplica 0 singura data. 173 ( 1) in cazul mod i f i ca r i i. ART.i t. inclusiv categoriile de pensii prevazute la art.i ani. ART. ( 5) Debitele reprezentand co nt.r i. al declaratiei individuale de asigurare.i la majorarea drepturilor salariale ~i a veniturilor asigurate. ( 1) finale 179 Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. ( 3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a con t. prevazuti la alin. la inscrierea initiala la pensie ART. dupa caz. ( 1) pct. familiei s i. ART.01 . se a p roba al ministrului muncii. 175 Modelul declaratiei nominale de asigurare. 171 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. X Dispozitii ART.a I Lo r de a s i qu ra r i.i altele decat pensiile. de asigurari t. al contractului de asigurare sociala. pentru 0 pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare. prin casele teritoriale de pensii.i CTCE Piatra Neamt o 5 .bu e i.a L de a s i qu ra r i. se vor solutiona CAP. care pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei constituie titlu executoriu. t. 178 Cererile inregistrate ~i nesolutionate pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii. cota de contributie de legislatia anterioara. ART.i L de a s i qu ra r i. 6 alin. recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii caselor teritoriale ( 4) Sumele p La t.e veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de individuala prevazuta asigurari sociale. 174 Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi. (1) se efectueaza de ca t. ART. in care 0 persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale ~i pensii pentru agricultori. 1) se realizeaza prin majorarea drepturilor sa La r i a l. de u rma s i. p reva zu t i.r bu t. se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul. sociale t. sistemul apararii nationale. la art. la stabilirea considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective. 176 La data intrarii in vigoare legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia asigurari sociale.i i. dupa vigoare a prezentei legi. pensia urma~ cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi.i e i sociale se publica in Monitorul Partea I. 172 ( 1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 01. la alin. de pensii sectoriale ( 3) CNPP.r angajator e sau. ( 2) Prevederile alin. prevazuta de prezenta lege. perioadele in sistemul asigurarilor sociale de stat. se iau in calcul 0 singura data.(1) ( 2) Prevederile alin. in cazul pensiilor de invaliditate stabilite anterioare. sociale. pensiile din sistemul public de pensii ~i drepturi de asigurari sociale. 1 din Legea 119/ 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. s i. (1) se ap l i ca s i. t.un alt grad de invaliditate. pre cum modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor ~i obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP. sociale i sau p re st. devin pensii in intelesul prezentei legi. (2) Aplicarea prevederilor alin. de a s i qu ra r i. recuperarea sume ( 2) in cazul p re st. ( 3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii ~i la sistemul ordinii publice ~i sigurantei nationale. la modificarea incadrarii intr. ordinii publice ~i sigurantei nationale ~i la sistemul de asigurari sociale de stat. n uma ru Lu i.a i. pre cum ~i casele (2) . la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile din perioadele respective. dupa caz. suportata de~aSigUratii prevazuti venitul net al acestora. 177 ( 1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.e necuvenit prin intermediul de pensii ~i al caselc casei respective. ( 2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. astfel incat sociale suportata de a s i qu ra t.p e de 3 t. p ro t e c t. (1) sa nu conduca diminuarea venitului net al acestora.i se recupereaza la beneficiari in termenul general de pr e scr i. de institutia prevazute la alin. aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia. se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. contributia individuala de asigurari c) . nu va d: sociale. ART. 2 011 Pagina 35 .

( 2) La recuperarea debi telor in conformitate alin.i un i. ART. are caracter confidential. de asemenea. (3) a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. de casele teritoriale de pensii ~i de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana li 3 %. pana la data de 1 aprilie 2001. (2) Bazele asiguratii sistemului public de pensii 6 de date privind prevazuti la art. in vi'goare a Legii nr.ua a pensiilor t. bugetul de stat. 185 Stabilirea ~i plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continua de CNPP. sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale. Sumele r ama se nerecuperate de pe urma beneficiarilor dec eda t i nu se mai urmaresc. (1) se fac venit la bu asigurarilor sociale de stat. CNPP poate emite norme. ART. ART. 187 (1) de pensii provenite din fostul sistem de as: in cazul di~ sistemul public aferent punctajelor medii anuale se suporta de la sociale al agricultorilor. pana la data Ln t ra r i i.i riut. daca decesul (4 P'Eevederile alin. ( 7) Sumele cu titlu de con t. (4) se aplica s i. se aplica cu dispozitiile prevederile Codului de procedura fiscala in materie. 186 Institutul CNPP ~i case lor sectoriale National de Statistica sa comunice de pensii ca~tigul salarial mediu brut. se aplica ~i in cazul pensiei de urma~. ART. 190 Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza ~i este pUblica. sustinatorului s.i la art. a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate. r ama se nerecuperate de pe u rmz a s i qu ra t. ART. I lit. ART. afere ( 2) Se supo rt. pre cum s i.i sociale. pre cum ~i a perioadelor de contributie realizate.r i. de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei punctajelor medii anuale obt. ramase de nu se mai urmaresc. (1). c auz a o sistemului de constituie de mun oa sau boala profesionala. IV. ( 6) sociale mai CTCE Piatra Neamt o 5 .i un i i. pre cum s i. 184 ( 1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii. ART.i Lo r p reva zu t i. la art. financiare. 180 ( 1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. sociale.a . ART.i stabilite ante] ( 5) Prevederile alin.arrt. cu mod i f i ca r i Le ~i legi. de plata pensiilor ~i a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP. pan a la recuperarea integrala a ( 2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. 191 ( 1) Expertizele dispuse de Ins t.e j udeca t o re s t i in litigiile Le de a si. nu se mai urmaresc. I 1it.mici de 1 0 lei nu se u rma re sc . in s i t.qu rar i. 2 011 Pagina 36 . 189 sociale. a fiecar an util realizat in cadrui fostelor unitati agricole cooperatiste. 8 0 / 1 9 9 2. ( 3) Sumele rezultate ca urmare a ap Li. ART. dispozi tia CNPP. 182 Angajatorii. sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale ~i au caracter c) confidenti ART.a produs ca urmare s i. pentru luna precedenta. n i ve acestora se stabilesc prin decizie a pre~edintelui CNPP. (1) pc t . (3) intrarii in vigoare a prezentei legi.ca r i i. 183 in aplicarea prezentei legi. 181 ( 1) Debi tele proveni te din prestatii de asigurari sociale se recupereaza pEin executorii proprii ai CNPP. este proprietatea CNPP s i. deceda ti. persoane fizice ~i juridice. stabilita prin prezenta lege Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari pentru accidente de munca ~i boli aplica in mod corespunzator ~i contributiei de asigurari profesionale. prevederilor alin. prin casele teritoriale de de casele de pensii sectoriale. a ca r e i. pan a zi a lunii in curs. ART. de la data a plati sumelor necuvenite. (1) pct. ( 2) Ope ra t i. plus dobanzile aferente.e sc tarife sau se percep comisioane. ai case lor de pensii sectoriale ~i se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat. dupa data de 1 aprilie 2 0 0 1.i ca urmare a infractiuni savar~ite de beneficiar. cu exceptia celor pr eva zu t. c). prin hotarare a Guvernului. asiguratii decedati. republicata.a L de a s i qu ra r i. (1) pct. se supo rt.01 .un Le pentru i care se p Iat. t.bu i. 6 alin. 6 alin. 188 ( 1) La efectuarea or i. a sunt obligati caselor teritoriale de pensii ~i a caselor de pensii sectoriale.a din fondurile sociale de asigurare accidente de munca ~i boli profesionale din bugetul asigurarilor stat. aplicate asupra sumei totale ce face obiectul ope ra t. se recupereaza de la acesta. de asigurari t. ( 3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi. conform acestei dupa data de 2 9 iulie 1 9 9 2 s i. ART.e prin valorificarea. completarile ulterioare. datele ~i documente necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare. care nu sunt legate a de stabilirea s i.c ror ope ra t.

509 din 1 3 iunie 200 6. 4951 din Legea nr.. decembrie 2 0 0 4. Partea I. sociale. nr. 68"1 alin. 9. 1. 0) Legea nr.i al parchetelor nr. art. Partea 1. lit. republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. precum :..01 . a t. 441 din 2 3 iunie 200 Romaniei. prevazute la art.i cele ale alZt.r i.. nr.qur ar i. h) art. (2) 1) art.i 52 din Legea privind Statutul Corpului diplomatic c) art. nr.i.e i .. n) Ordonant a de urq en t. cu mod f i ca r i Le ulterioare. (3) s i.( 2) in vederea p r eqa t i r i i. i p) Ho t.. 7 8 / 2 0 0 5. Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica. completarile ulterioare. 51 alin. cu mod i f i ca r i Le s i.. 140 din 1 aprilie 200 modificarile :.i Lo r s i. b) Legea nr. 119 din 7 februarie 200 5. 550 / 2 004 privind efectuarea operatiunilor de evaluar vederea recalcularii pensiilor din sistemul public. Partea I. 1.i completarile ulterioare..es t. nr. 9 6 din Legea nr. s i. al senator republicata in Monitorul Oficial al Roma ni.i va inainta Parlamentului pana la sfar:.e.e i . functionarea Curtii de Conturi.ar i. de cotizare.e.a t. nr. 68"2-68"4 de pe personalului auxiliar specialitate al instantelor judecatore:. 158 din 1 6 iulie 199 didactic. intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012. Partea I. 4352 s i. art.i. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 481 din 1 8 iulie 2 007 . (2 s i. 1 2 8 / 1 997 privind Statutul k) art. ART.. vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de sociale neintegrate sistemului public se iau in calcul. ART. sociale neintegrat acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare. 169 alin.ar i i. n Partea I. Partea I.i. 2 6 3 / 2 0 0 8 privind sistemul de pensii s i. aprobata cu comp prin Legea nr. va elabora :. optional. prin Legea n i 5 9 5 / 2 0 0 3. 16 alin.e. republicata in Monitorul al Roma ni. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.. 68. 49 g).a a 36/ 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic :.ti :. respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.ar a r ea Guvernului nr. nr.itul anului 2010. modificarile :. din Legea nr.8 fac parte integranta din prezenta ART. 2 2 3 / 2 007 privind Statutul personalului aer navigant profesioJist din aviatia civila din Romania. nr. 763 din 1 2 noiembrie 2 008 . 304 din 1 8 aprilie 2008. alte drepturi de a s i. nr. 7 de 1 cu exceptia art. 282 din 2 9 aprilie 2009. 195 Anexele nr.i consular. 80.qur ar i. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. un proiect de lege privind pensiile ART. g) art.a a Guvernului nr.e i .e i . cu mod i f i ca r i Le :. (4) s i. (2). nr.i. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.e i . e) Legea nr. 5 4 din Legea nr. 20 din Legea nr. 2 011 Pagina 37 . nr.e i . in de pensii. specialE publicata in Monitorul Oficial al Roma i.i.. n Partea I. 49 alin. 164/ 2001 privind pensiile militare de stat. 130 din Legea nr.e i .e i. 1 2 . Partea I. Partea I. art. 127 alin. 94/1992 privind j) art. art. nr. care constituie s i. 748 din 1 4 octombrie 2 0 0 2. soci po Li t. Partea I. alte drepturi de asiguri sociale.rid pensiile de stat s i. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.i Lo r .i art. 29 Partea I.i i. completarile i ulterioare. nr. :. publicata in Ho n i t-oruL Oficial al Roma ni. nr. cu rnod i f-s-ca i Le s i.. 747 7. Par-tea I. art. in conformitate cu CTCE Piatra Neamt o 5 .i de urma:. m) Legea nr. 1 9 2 ' "" ( 1) intre sistemul public de pensii s i. 1 9 3 ( 1) Prezenta lege intra in vigoare la data ianuarie 2011. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. publicata in Monitorul Oficial modificarile ulterioare. ( 2) Perioadele asimilate stagiului alin. ( 2) Prevederile art. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. 4 / 2 0 0 5 privind recalcularea pensiilor din sistemul public. cu mod f i ca r i Le s i. 9 5 / 2 008 personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania.e. 102 alin. Partea I. sisteme. s i. 376 din 2 iuni~ 2 0 0 3. 1.. 1 7 9 / 2 0 (i) 4 p. aprobata cu mod i f i ca r i. :.qur ar i. 345 din 2 5 mai 2 i) art. 1 3 2. d) Or donant a de u rq en t. 1 9 6 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. (2) din Legea nr. 226/ 2006 privind incadrarea unor locuri de mun oa in cond i t.i completarile ulterioare. 1 9 7 din 1 4 langa acestea. alte drepturi de a s i..(6) .. 567/ 2( f) art.e.i completarile ulterioare. ~ ART. in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta. 1 9 4 ( 1 ). sc agricultorilor. n Partea I.1 5.qur ar i.i Lo r specializati in a s i. 485 din 3 1 mai 2 cu modificarile :. completarile r ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. s i.vi. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. comp Le t. de invaliditate :. 135 care intra in vigoare la zile de la data publicarii i 3 Oficial al Roma ni. stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 1 9 4 Guvernul Rome ni. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.± completarile ulterioare.. e xper t. nr. n Partea I. 775 din 1 9 noierr 2 0 0 8. 96/ 2006 privind Statutul de put. sistemele proprii de a s i. 81 s i.i s t. 7/2 006 privind statutul f urict i c parlamentar.

I. 1 9 / 2 0 0 0. in s i.mecanizatori. din 1 octombrie 2 0 0 4. 1 s i. PRE$EDINTELE CAMEREI ROBERTA ALMA PRE$EDINTELE MIRCEA.utism. 21 art.iartificieri. conditiile ( 1) din art. nr. 751/ 2004 privind criteriile s i. lege a fost prevederilor adoptata art. :. completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i.. d) elicoptere s i. pulberi s i. Echipaje de in zbor a aeronavelor.. 19 alin. mineri de suprafata :.) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. Personal navigant pe: a) avioane turboreactoare turbopropulsoare de transport. 2. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive. manipularea materiilor toxice :.. 2 011 Pagina 38 .e..oara activitatea de instructor de para:. c) desfa:.e . ulte :. privind statutul soldatilor :.. cu mod i f i ca r i Le s i. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. in locurile care se LISTA in conditii de munc a incadrate desfa:.utism la bordul aeronavei din care se d) executa salturi cu para:. 2. carbunilor s i. avioane uEilitare. art.. Nr.iaerocluburi de zbor fara motor 7 profesionist care: a) aeronava in procesul de instructie.oara urmatoarele activitati 1. ANEXA 1 cuprinzand personalul carui locuri de munca din se LISTA aviatia civila ale in conditii speciale 1. publicata al Roma n i. a minereurilor: docheri.. cu mod i f i ca r i Le s i.e . Aceasta cu respectarea republicata.c r c) avioane clasice in misiun~sanitare sau de specialitate. e) aeronave prototipuri la incercare in zbor.icontrolul tehnic in zbor al aeronavelor 6 in cursuri :.ti. de serie 4 Personal navigant de control in zbor 5 tehnic executa receptia :. conducatori manipularea materiilor explozive: docheri.. instructori in s co Li . ale art. 8 0 / 1 995 privind statutul cadre lor militare.uta.igradatilor voluntari. docheri.. nr .principiile Legii nr. i Partea I.. executa salturi pentru receptia para:. b) executa salturi din turnul de para:. I. Ln so t.utelor. b) avioane clasice de transport pu b li.Lt. mun i t. r: Romaniei. 459 din 2 1 mai 2 0 0 4 . nr. nr.iconsular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta. (3) nr. r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 3 Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi. q) Ho t. conducatori de utilaje CTCE Piatra Neamt o 5 .. cu mod i f i ca r i Le s i.e. de 75 Parlamentul Romaniei. 868 din 2 4 octombrie 200 6. publicata in Monitorul Roma n i. 1 1 alin.. antrenament sau salturi speciale. cursuri s i. de bord ANEXA 2 cuprinzand speciale. pe: a) avioane clasice. a produselor chimice b) portuare. a) de utilaje portuare.o r i. 8.i L pent] urmatoarele operatii: docherimecanizatori. i Partea I.. 76 alin. b) avioane turborea~toare sau turbopropulsoare. s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. aerocluburi. 77 Cdnstitutia alin.. 24 din Legea nr.01 . 155 din 2 0 iulie 1 9 9 5.DAN Bucure:.i Partea .a rea Guvernului ra nr.ipulverulente. 263 ~ 16 decembrie 2010..ipetrochimice. procentele de majorare de serviciu a membrilor personalului diplomatic :.i Partea .

100% in subteran desfa~oara 7 Activitatea desfa~urata de siguranta circulatiei. exploatare ~i reparatie de la metrou. ~i intretinere la mori cu capacitate mai mare de 7 .s f-e sura t a la forajul sondelor de titei s i. 2 011 Pagina 39 .i.an rea u s i l. a se zarea s i.i.o . 000 t 15. explozivilor. unitati de tratare ~i de~eurilor radioactive.~ explozivilor. a pulberilor. malaxarea. b) calcinarea cocsului de petrol ~i a antracitului. pre cum s i. galeriile aferente. c) Activitatea de revizie. f) asanarea terenurilor s i. locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere. e) asamblarea ~i dezasamblarea focoaselor. Activitatea din locurile de mun oa incadrate in radiologic III s i. 2. 1 9. a elementelor pirotehnice Lnc arca te cu explozive sau incendiare.demontarea turlelor petroliere. 17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre ~i fibre de sticla 18 Activitatea desfa~urata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui: a) cocserie: ma s i ria de s ar j a re . Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici ~i de sudura: a) mac i na rea . corhanitori. ferate. mecanic instructor.mai mari de 8 m 5. ~uruburilor portamorsa ~i a in cazul in care elementele componente sunt incarcate. Activitatea desfa~urata personalul de pe platforme marine 12 . care se 6. g) ope ra t i i. cu e xc ep t. Activitatile desfa~urate in subteran in cadrul metroului pentru: a) mecanic de locomotiva ~i rama electrica de metrou. mine.orno t o r ajutor ~i mecanic instructor functia de mecanic Activitatea de exploatare de docheri ~i de docheri. industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura opera ti i e xe c i complet nemecanizat teava. presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor. produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor. gaze: Ln t. la care angajatii vin in contact direct cu ace~tia.mecanizatori 8 portuara desfa~urata Activitatea desfa~urata de personalul navigant din unitatile de transport maritim ~i 9 fluvial. pulberilor fara fum. semiautomate 16 a) Prelucrarea topiturii de s t.a turlelor rabatabile 14. h) delaborarea mun i t i i Lo r s i.c r La b) Alimentarea mariua La a cuptoarelor de topit c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.i L de tuneluri. detubari sonde ~i saparea pu t. CTCE Piatra Neamt o 5 .c La la ma~ini ~i prese. s t i. de ca i. transportul nitroglicerinei. e t. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori. care indepline~te de locomotiva ~i au t. sortatori 13 Activitatea de. colectoarelor de gaze platformele de pe bateriile de cocs s i.c) fabricarea. a de~eurilor crude ~i a antracitul dozarea acestor componente. cariere prin tuneluri ~i galerii 4 Activitatea desfa~urata in subteran: lucrari de constructii. stingerea ~i sortarea cocsului. d) operatia de gudronare a lingotierelor. pulberilor negre. cu adaric i.i i . de produse de s i.La automate. conducatori de tractoare articulate forestiere. unitati de cercetare. b) mecanic ajutor de locomotiva ~i rama electrica de metrou.u i Lo r pentru r repararea coloanelor la sonde. a electrografitului. activitatea de ope ra t i i. de distrugere a munitiilor de munitii' incarcate. i probe de productie ~i reparatii capitale la sonde. speciale pentru timpu efectiv lucrat la sorida r montarea. incarcate ~i a elementelor a explozivilor s i. funiculari~ti.mi. unitati de fabricare a combustibilului nuclear. distilarea gudroanelor. a apelor de mun i t. a produselor pirotehnice. b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs. amI: ~i incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate ~i fabricate. precum All ~i fabricarea nitrocelulozelor ~i a celuloidului in acelea~i unitati de productie a . drumuri. precum s i. tractori~ti. pirotehnice. transportul cocsului la stins. manipularea. sa r Ln ca Lz i rea bateriilor s i. combustie subterana. c) prepararea smoalei.dezvoltare nuclear. intretinere ~i r epa ra t. din centrale nuclearoelectrice. pre cum ~i de centrale electrice subterane. dozarea. instalatii radiologice ~i alte instalatii 3 Activitatea desfa~urata in subteran la de tuneluri. de galerii. semicocs. c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produse: petroliere. brichetarea s i. precum ~i locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici. care lucreaza in sala de pe navele maritime ~i fluviale cu capacitate de peste 600 CP 10 Lucrari permanente la suprapresiune: scafandri ~i chesonieri 11 . d) fabricarea munitiilor ~i a elementelor de munitii. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. preluand priza din cuptorul de topire ~i din teava de sticla greu f uz i b i. scoaterea u s i Lo r .e rverrt i .01 .

b) instalatia de dozare :. evacuarea o t. 2 011 Pagina 40 .:.i epurarea gazelor de furnal.. d) a zgurilor :..i ale niplurilor. 29 Activitatea desfa:.i adanci macarale Tiegler.01 .amotori: a) zidirea:.ifabricarea industriala a pulberilor de cupru.ia siliciului metalic.e L. c) mac i na rea ... rafinarea. pre cum s i.ipurificarea mercurului in proces continuu. 22 Activitatea desfa:.e Lu i : Lu d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare... in cuptoare electrice. h) fabricarea feroaliajului :..ilaminatelor. convertizarea :. de la scoaterea otelului din c) I nc a l. c) p reqa t i.. la cald. b) incarcarea:. topirea sau a concentrate lor de plumb. recoacerea. activitatea de cianurare a minereurilor a minereurilor electroliza cuprului :.idistilarea minereurilor cinabrifere...a 27 Ac t.. b) Lnc arca rea materiei prime in corfe la furnalele vechi opera tie ce se sub silozuri. toare a de aer. inclusiv ajustajul. presarea :.i a altor asemenea utilaje. instalatiile cu b) mercur auroargentifere.. care au capacitatea de cel put in 5 t pe sa r j a : b) turnarea otelului prin procedeul continuu :. e) extragerea cald pentru laminare din cuptoare din a otelului sau a taglelor cu propulsie...iprelucrarea plumbului.urata de personalul care lucreaza la productia :. topirea minereurilor..i topirea minereurilor sau a CTCE Piatra Neamt o 5 . pre cum :. taierea... d) prajirea :. precum :.ia materialelor e) praj irea.i ona t.iaglomerarea minereului de cupru. :.. Activitatea desfa:..urata de personalul care lucreaza la: uscarea. desulfurarea s i. cu productie industriala care se executa :..icositorului: a) mac i na r ea .r a gropii e de turnare. prese de peste 2 26 kg/ f o r t.. pre cum s i. grafi tarea s i.arjarea. granularea cuprului. cuptoarele extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. mac i na rea .a i Le efectuate t de zidari.. topirea concentrate lor convertizarea.ia taglelor.i turnarea f) afinarea aurului s i. aglomerarea. epurarea gazelor de furnal. laminarea. cu ra t. re flotare. rafinarea... prerafinarea. c) electroliza aluminiului. transportul platinelor :.i in lingouri la uzinele siderurgice. g) ciocane pneumatice a lingourilor :. p ra j irea.. aglomerarea.i.. e xpe d i t.ia discurilor pentru rotile de material rulant. p re i.i repararea cuptoarelor industriale..ide incarcare a materialelor incarcarea furnalelor. prajirea :.i de forjare continua la cald. manual al taglelor lingourilor :. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare ada nc i r d) incalzirea. pre cum :. Activitatea desfa:. a cpe ra t i i Lo r de zidire s i. auroargentifere. la utilajele me n t.ina de aglomerare..itratament termic in vid.. 2 3.. de tabla. neferoase sau materiale refolosibile neferoase. cazanelor din centralele electrice.. b) executarea la cald.iturnarea metalelor neferoase. bramelor :... refolosibile neferoase. 20 Prepararea de minereuri: mao i ria . a zgurilor s i. g) fabricarea pulberii de aluminiu. convertizarea :. cu ciocane s i. a) de prel ucrare distilarea :. inclusiv instalatii de retopire sub zgura :. utilajelor de turnare. mac i na rea ..a aglomeratului. turnarea s i. prerafinarea. :.. a argintului. indiferent de tipul de ca ram i da refractara utilizata activitate permanenta.urata de personalul din otelarii: a) incarcarea cuptoarelor.. transport f) de la cuptor la linia de laminare. prerafinarea.iincalzirea bandajelor :..ioperatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala 25 Activitatea desfa:.urata din activitatea la cald: de laminare a) incalzirea metalului laminarii.z e a taglelor i.icuratarea cu flacara a lingourilor.a rea de la furnal. s i. 24 Activitatea din turnatoriile de o t. precum:. de reparare a z i da r i e i . impregnarea electrozilor. aglomerarea.urata de personalul de la furnale: a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi ce se executa sub silozuri. fil trare 2 1.r in cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli.arjei neaglomerate retur.. precum:.. precum :..ielaborarea otelului in cuptoare. reintroducerea in flux a :. activitatea prestata la creuzetul furnalelor.i v i t.no Lz i. d cuptoare la caja. aglomerarea. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. prajirea. man ua La . metalelor neferoase.i macaralele propulsie.ini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati :.i refularea la cald. in convertizoare. e) praj irea. zincului :. expandarea zgurii.d) coacerea.e mai sus.arjarea.. inclusiv captarea gazelor.. a materialelor refolosibile neferoase. precum :. e) recuperarea produselor ca rbunoa se r f) prelucrari mecanice pe ma:.urata de personalul din activitatea de aglomerare: a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la ma:. topirea minereurilor. 28 Activitatea desfa:.i al pachetelor manual. ale blocurilor de furnal.

. e) I ns t.concentrate lor de plumb. b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb s i.a t.icriteriilor de incadrare in conditii speciale. a electrocorindonului finisarea pietrelor de polizo b) 32 Activitatea de perforare.i n subs t ant.care:. font.cadmiu. de distilare a apei grele.iambalarea negru: de fum 35 Activitatea de fabricare siFltetice a diamantelor lS:are fabrica... in cazul in care s u f e ra aceasta opera tie de pa se st e 2 0 m& # 2 5 3 .i acoperire prin urmatoarele: 30 a metalelor a) metalizarea cu nichel. mixturilor asfaltice 41 Fabricarea fenolului 42 de fabricare a oxidului de etilena Activitatea desfa:.icriteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale..itetraclorurii de carbon ~_ prepararea 40 Activitatea de s f a surat. color: Black. autobasculante mai mari de Activitatea de sablaj uscat cu nisip. Granularea carburii de siliciu. b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma.iutilizarea industriala de alfa :. Guvernului ra nr.urata in instalatiile de schimb izotopic s i. vehiculeaza :.. c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal..... fabricarea 51 pe baza de azbest toate operatiile ANEXA 3 UNITA TILE care au avizul pentru indeplinirea procedurilor :. cu modificarile :.i L de La zincare a tablelor.word.iprelucrarea placilor de m Fabricarea ferodourilor toate operatiile. style=" font. " > crt.ura~ in instalatii de fabricatie a benzenului :.family: Courier I New. impu:. INr. Fabricarea abrazivelor din cuart procesului de a) toate fabricatie. color: Black. forare.. " > < pre style=" word. 2 011 Pagina 41 . Fabricarea acrilonitrilului s i.. pudraEe a pieselor din fonUi f) ope ra t i i.i d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla benzilor de otel. d) personalul care lucreaza din fabricile e) cu plumb de celofibra.ipetrochimice 39 Activitatea desfa:. :. a ape lor rezid cu hidrogen sulfurat in cazul in care se de af a soa r 3 7.family: Courier Codul style=" font.size: I 8 pt..family: Courier New. " > Nr..i a bitum La fabricarea. a acceleratorilor :. elaborarea :. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb. 31 ..wrap: * Font 8 * style=" font. Activitatea de tratare :. tevilor s i. in aceea:.a r i i.size: 8 pt..i transport al materialului derocat in cariere.i completarile ulterioare obtinut * T* break.carbonil. elaborarea aliajului plumb.. de epurare hidrogen sulfurat. utilizarea in industrie acrilonitrilului 3 8.urata in instalatiile 43 de electroliza pentru producerea clorului Activitatea aesfa:.. cu exceptia instalatiilor ermetizate 33 34 Activitatea desfa:..idepoziteaza 36 Activitatea desfa:. in conformitate cu prevederile Ho t. emailare total a a pieselor care g) acoperiri metal ice in metal topit. turnarea de piese din aceste aliaje in PEO fabricatie industriala: topirea. a a~r"ivatilor cianici. c) metalurgia zincului. tratament termic s i. rafinarea plumbului.. / ora. profilelor in industria metalurgica.irafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului.urata de personalul care lucreaza la fabricarea :. unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc s i. 0 2 5 / 2 0 0 3 privind metodologia :.. Cura t.urata de personalul care lucreaza in leprozerii 50 :..ibetanaftilimina 47 Fabricarea :. New.i instalatie... Aviz nr.ia policlorurii de vinil Activitatea de fabricare a clorurii de vinil 45 Activitatea de fabricare a pesticidelor 46 Fabricarea :.a rea canale lor subterane care corrt.a t.. inclusiv cupelarea.' I I I I CTCE Piatra Neamt o 5 .i a agentilor 49 desfa:..e foarte periculoase sau cancerigen din unitatile industriei chimice :. 1. / Pozitia 8 pt.iambalarea benzidinei 48 Fabricarea hidrobenzenului de vulcanizare manuala a antioxidantilor. ambalarea.01 .size: registrul font. font.urata in instalatiile 44 :.viscoza. de Lric a Lz i r-e .a in I ns t.

" > I 168/8 . New. Petromar Constanta 9.size: 8 pt.e s t. Black.Societatea/ Localitatea style=" font. 36 I 17 .. 2005 139. 2 011 Pagina 42 . " > I 14 7 / 1 . loc IPet rom 37. " > I Isucursala 166/8. 02 . 8 pt. 200 5. I " >I " >I 2 . IJ34 / 522 / 1 997 New. 8 pt. New. color: color: color: Black.01 . I color: Black. ~olor: Black.07. color: Black. color: Black. New. " >I 3 . font.size: 8 pt. font- I size: 8 pt. I loc I font. 8 pt. 8 pt. New. font- I size: 8 pt. ISoeietatea ~IPetrom I I family: Courier New. color: Black. Black.2 00 5. 07 . ISocieta tea I Nationala CTCE Piatra Neamt o 5 .07 . New. family: Courier New. color: color: color: Black. size: size: 8 pt. 11 E style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" Constanta. I " >I 7 . " > I I1 / 2 5 . " > S. Black. 8 pt. I Courier New. font. A. 8 pt. 8 pt. " >1 5 ISocietatea 139/6. size: size: size: 8 pt. " > I IJl 5 / 4 2 6 / 1 9 9 9 I3 3 / 3 . family: Courier New. 8 pt.052005. IR14 7 8 7 5 5 9 IJO 8 / 9 8 2 / 2 0 0 2 family: Courier New. fontsize: 8 pt.size: 8 pt. Isucursala Arpechim. ISocietatea I I I I Nationala I family: I family: I family: Courier Courier Courier New. I " >I " >I " >I 4 . I I I font. > 1----11----------------+-------+-------+--------+---- I size: 8 pt. New. Pet rom loc Vide I Courier New. 07. A. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. font- family: Courier New. I " >I " >I " >I 6 . 2005 I I Pet rom Moin I I style=" Petrolului font- family: I Courier New. I I I loc font. New.size: 8 pt. font. 05 . 11 9 o 8 7 5 6 family: Courier New.A style=" fonlBucure~ti style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" style=" fontfont- family: I Courier New. Pet rom I I loc Targ I family: Courier 110072411 I font. 05. Black. fontfontfont- fiscal size: 8 pt. I Ilocalitatea 113 I Targovi~tE style=" fontPetrol ul ui.size: 8 pt.size: 8 pt. I 2004 style=" fontPetrolului style=" fontBucure~ti style=" fontlocalitatea P'i style=" fontcolor: Black. Black. color: IJI 3/ 2 8 1 0 / 1 997 font. New. New. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19691198 family: Courier I size: size: size: 8 pt. A.family: style=" style=" fontfontfamily: family: I I Courier Courier Courier New. 8 pt.size: 8 pt. 2005 font. I color: Black. " style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. " > I t. color: color: color: Black. " > I IVidele 167/8. color: I I " >I " >I I data I din locurilor de mun oa lis Black. IJO 4 /52 / 1998 New. I color: Black. New. 40. color: Black. font. New. A. ISocietatea IPet rom Isucursala IMoine~ti 11 3 I Nationala S. comertului color: Black.size: 8 pt. 2004 I " >I 1 .2005. I Isucursala Ilocalitatea 18. color: Black. fontfontfont- family: Courier I~ family: Courier I family: Courier 13746480 family: Courier family: I size: size: size: 8 pt. A. ISocieta IPet rom Isucursala tea I Nationala S.size: 8 pt.L 11 0 1 2 2 4 2 0 4 12 8 / 1 5 . font. style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. style=" fontSemi fabricate style=" fontstyle=" font- family: family: Courier New.size: 8 pt. ISocietatea I I Nationala I S. 0 5 . 2005 color: Nationala S. Black. " > I IPet rom 140/6. I color: Black. 113 color: Black.

43369 IJ35 / 3 3 / 1 9 9 8 Courier New. family: . 19/3. color: color: color: Black.07 . loc Timi Courier New. Lee.size: 8 pt.01 .size: 8 pt.2 004 I 11 Comerciala Targu Jiu 27 1 6.fL..family: font- Courier New..size: 8 pt. " >I " >I IPet rom Isucursala ITimi~oara 3 I S.. font. Black. " > I 12 .size: 8 pt. ">1 1 1 . " > I Ilocalitatea Baia Mare 13/12 . color: IJ1 3 / 2 0 5 3 / 2 0 0 1 15 font.size: 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. 8 pt. color: Black. font- size: 8 pt.size: 8 pt. New. A. font. 8 pt. 991 8 pt. .07 . 2005 I Pet rom I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitateal style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. font. color: I / Black. 8 pt. . I Black. I color: Black. style=" Petrol style=" Constanta style=" fontfontfont- family: I family: IR74 family: Courier Courier 7 1 838 Courier New. IPet rom Isucursala lM. " 1 2 . ">1 1 4 . I size: 8 pt. ISocietatea IMarin 11 1 Black.. New.family: Courier New. . A. I Comerciala Zlatna 26 CTCE Piatra Neamt o 5 . I I I loc family: Courier 196912001 family: Courier I font. family: A. 2 011 Pagina 43 . " > I /12 . fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 110241960 family: Courier I size: size: size: 8 pt. Black.2004 I ">1 " >I 1 5 . font. 004 A.size: 8 pt. IJO 4 / 5 1 / 1 9 9 8 New. " >I 1 2 .family: Con s t. I Black. New.::::'---------------+-------+--------+---- I ">1 I style=" Glass style=" style=" fontS.a font.size: 8 pt. color: I / Black.12. I 14 Black. ISocietatea IPetroliere 004 111 Black. New. New. New.11 .family: Courier New.size: 8 pt. . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- family: Courier R1 7 7 2 8 4 0 family: Courier I font. Courier New. I " >I " >I " >I 8. 8 pt. New. 1 1 . I I I loc Supl font. ISocietatea Ilocalitatea 5.size: 8 pt.size: 8 pt. 0 7 font. Courier size: font. 1 1 . color: Black. A. " > I 154/4 .family: Courier size: 8 pt. color: Black. 2004 IR2 2 0 6 3 3 4 12 1. color: IJ1 3 / 6 3 2 2 / 2 0 0 4 font. 6020764 Courier New. font.a La . " > I 150/1 . R2 1 6 :2 0' 1 7 family: C0urier New. color: j Rl.2 I Comerciala S. A. color: color: I fontfont- family: Courier New. . style=" font. " > I IJO 5 / 1 2 3 / 1 9 9 ~ I7 2 / 1 4 . localitatea c 11 1 style=" Servicii style=" localitatea style=" family: I font. 29 style=" font. 1 0 . " >I Isucursala ISuplacu 2005 113 I Nationala S. New. color: color: color: 9 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. color: color: I Black. I Come r c i.. font- Courier New. New. 1 1 . I fontfont- size: size: 8 pt. " > 1----1I----------. IJO 1 / 2 7 / 1 9 9 1 New. color: Black. color: IJ1 3 / 1 7 5 5 / 1 9 95 17 New. ISocietatea Comerciala Romplumb S. New. font.size: 8 pt. ISocietatea IPet rom Black. ISocietatea Ilocalitatea 17. 21. color: Black. Courier New. A. A. " > I 16 / 1 2 . I font- size: 8 pt. I Petro rep color: Black. font- size: I font- style=" fontcolor: Black.Q:tne~ti 3 S. ISocietatea Black. style=" Ampelum style=" fontS.11 .style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: I family: family: 1101 family: Courier Courier New. Black. 2085 I Mc I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. " >I 1 3 . font.size: 8 pt. A. 2004 I Comerciala S. color: Black. ~ I I Pet rom de Barcau I I style=" font. I 8 pt.a nt. font. 8 pt.size: 8 pt. style=" Service style=" font- family: I Courier New.size: IJ1 8/ 4 9/1 font.2 >1 IS.

8 pt. color: color: Black. New. color: color: 7 5 0 5 7. . IJ2 5 / 3 0 0 / 1 998 New. color: I Black.ti 12 4. Black. A. 1 991 8 pt. A. F. font- color: I family: family: I R2 8 pt. New. 26 I style=" S. IRegia INucleare IDrobetaIROMAG IDrobeta- Autonoma pentru I I R. 8 pt. " " >I >I 20. Black. 1'1 . Black. 8 pt. N Turnu PROD. A. 8 pt. ISocietatea 11 Is. color: color: color: color: color: Black. New. New. style=" style=" .~'y> /30 . New. 8 pt. IJ2 3 / 1 7 7 / 2 002 New. New.a La Bistrita 114/22. fontsize: 8 pt. IJO 1 / 1 8 6 / 1 991 New. I Comer c i.ti Autonoma pentru I I I I 4 R. color: color: Black.o r i. 200 12 4 I Cour ier Activitati Courier style=" sucursala style=" localitatea style=" style=" fontI fontfontfamily: family: Courier Courier family: fontfamily: Courier Courier New. A. 8 pt. New. fontfont- family: I family: A. I " " " " " >I >I >I >I >I 22.2 8 pt. fontfontfontfontfont- I size: size: size: size: size: 8 pt. fontfont- Acumulatorul style=" fontstyle=" font- I R4 78901 Courier family: 8 pt. fontsize: 8 pt. . A. fontsize: 8 pt. New. New. ISocietatea Ilocalitatea >I 4 I Comerciala Alba Iuli I1 5 /22 . Black. Turnu Severin loc Severin I I I I I 112611350 fontsize: 8 pt. New.style=" font- family: family: Courier Courier New.01 .Turnu Severin pi I I I I I Nucleare Mioveni 111057002 8 pt. Ca La t. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. size: I size: 8 pt. fontfontfont- size: size: 8 pt. I 11 6/2 2 . Black. A. I >I localitatea I I E style=" Transport style=" Marfa" style=" style=" fontfontS.2 004 12 9 I style=" Transport style=" fontfont- family: I family: Courier Courier Courier Courier New. fontfontfont- family: Courier Courier New. Black. ISocietatea Ilocalitatea I Come r c i. 8 pt. A. 1 2 . fontsize: 8 pt. A. I " " " " " >I >I >I >I >I 23. / 1 991 color: ~ollr: Black. New. Black. style=" style=" fontfontfont- family: Courier Courier 73648 Courier New. New.2 0 0 5 13 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . New.2 I Ilocalitatea I 004 17 I style=" S. New. 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea I R8 IJ4 0 / 924 11 3 / 3 . color: color: color: color: color: Black. I I 155/4 . Black. " >I 1998 11 1 /30 . I Black. 8 pt. color: color: Black.. Black. 1 1 .07 . 2 011 Pagina 44 . 1 1 . Black.a La comuna Pantel 0 / 3 0 . Black.ti "( 8 pt.2 00 12 style=" Activitati style=" localitatea style=" sucursala style=" style=" style=" fontfontI fontfontfontfont- family: family: family: I family: family: family: Courier Courier Courier Courier Courier Courier New. color: Black. IJO 3 / 5 1 5 / 1 998 New. I family: 50 family: Courier ">1 " 1 9 . 1 2 . R. Black. Black. 2 0 0 4 >I I Comerciala Bucure:. I ">1 " 17. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. New. color: Rl 1 0 5 4 5 3 7 IJ4 0 / 977 5/1998 112 family: Courier New. Courier 8 pt. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. I " >I ISocietatea IFeroviar I Nationala de Marfa Bucure:.12 2004 124 style=" S. fontfont- size: size: 8 pt. 12 . I I I Black. IRegia INucleare IDrobeta ICercetari IPite:. fontsize: 8 pt. New. I " " >I >I 16.." style=" fontfamily: style=" fontfamily: I IRl 1 0 5 4 5 4 5 IJ4 0 / 9 7 64/ 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: family: family: I I Rl Courier C0urier New. . I family: Courier Courier Courier New.. " C. ">1 " 2 1 . New. N . de Ca Le t o r i.

I " >I " >I " >I 2 8 . 1999 158/6. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" font.size: 8 pt.family: IR1 4 style=" family: color: Black.e I CTCE Piatra Neamt o 5 . New.family: I font. I Black. font.family: Aurului font.i I Courier New. New. New. I filiala IDeva 28 12 0 .i I I Fierului I Nationala Minvest a I family: Courier 114271549 family: Courier font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.family: I font. fontfont- size: size: size: 8 pt. ISocietaiiea IHunedoa:rra 2 3. 8 pt. " > I I1 8 /22 . New. I " >I 2 7 . 20 I o INucleare IDrobeta5 12 R. I " >I " >I " >I 2 9 . Black. color: Black. ICompania I:. style=" localitatea style=" Teliuc. ICompania I:. New.. font. b. font- size: size: 991 size: 8 pt.family: Courier New. style=" Cuprului. ~olor: color: color: Black.family: Courier Courier Courier New. I " >I " >I " >I 3 0 . 8 pt. 02 8 pt. New. style=" localitatea style=" Exploatarea style=" style=" font.family: Courier New.2 I IDeva Ilocalitatea 12 0 I filiala Po i. Black.size: IJO 1 / 4 68/ font. color: Black. ICompania I:.i I " >I family: Courier New.size: 8 pt.family: IR4 font. 330648 Courier New. fontSteel I I style=" font. I style=" Cercetarestyle=" Inginerie style=" comuna style=" style=" fontfontI fontfontfont- family: family: family: Courier Courier Courier New.family: I fontfont- Courier I Courier Courier New. 25 I Comerciala S. Black. New. " > I 12 5 / 1 5 . New. 02 . font. fontfontfont- I size: 8 pt. New. New..V I INucleara IMagurele 12 I Fiz Hulu font.size: 8 pt. IJ2 0 / 7 6 3 / 2 001 New. " > I IJ2 3/ 1 9 4 5 / 2 002 122/ 1 5 .size: 8 pt.style=" Activitati style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: family: Courier Courier New.family: Aurului font. 2005120 I filiala de Sus Ce r t.size: 8 pt. 8 pt.family: I font. color: color: color: Black. New.family: Aurului font.2 005 12 0 8 pt.09 .size: 8 pt. 131/15. I color: Black. fontHunedoara IR2 1 2 6 8 5 5 IJ2 0 / 4 1 / 1 style=" font. " > I 2001 127/15 . " > I I1 7 2 / 2 2 . " > I IDeva 124/15 . 02 font. 2 011 Pagina 45 . color: color: color: Black. IRo s i a Montana 2005 Ie).. color: Black.size: 8 pt. color: color: Black. color: color: color: Black.family: fontfont- Courier I Courier Courier New. color: Black. IR1 1 6 6 9 3 4 6 family: Courier I Black.. New. Black. New. Black. 02 .family: I font.i I I 005 Fierului I Nationala Minvest a Courier New. " > I IMiniera.01 . fontfontfint- I size: size: size: 8 pt. " Courier I Courier Courie:rr New. style=" font.family: Courier New. Black. R1 0 8 8 2 7 5 2 IJ2 5 / 2 82 / 1 998 family: Courier New. I font. I 2005 style=" Cuprului. 8 pt. ICompania I:. fontfont- I size: size: 8 pt. 1 2 . 2005 8 pt. A. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" I Aurului font. font. color: 8 pt. I " >I " >I 2 4 . I " >I IInstitutul IDezvoltare I National pentru "Horia d I I family: Courier 13 3 2 1 3 4 family: Courier I Black.size: 8 pt. Black. 990030 IJ2 0 / 8 4 3 / 2 002 Courier New. 8 pt.family: I font.size: 8 pt. color: Black. 8 pt.family: I font.a r Teliucu I I I a style=" Cuprului. 07 . 8 pt. A. IRegia Autonoma pentru family: Courier New. Black. 8 pt. N Turnu Severin I style=" font. I IDeva ICerteju " >I 02 . A. I I color: Black. 8 pt. 200 4 8 pt. New. " >I 2 5 . 32 I Fierului I Nationala Minvest Ro s i. color: color: cOlor: 1 Black.. font. I Fierului I Nationala Minvest a I filiala Devar localitatea style=" Cuprului. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.

8 pt.29 IJ2 0 / 7 6 5 / 2 001 style=" font. 8 pt. color: ISocietatea Icomuna 11 5 Berca I Comerciala style=" Montana style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19762620 family: Courier New. I I Ib) . 0 5 .0-. I Black. New. New. " > I 12 3 / R/ 8 pt. font- font.- style=" I IDeva filiala I Bradr I I Brad style=" S.size: IJ38 / 2 04 font. d. 8 pt. 991 8 pt. style=" localitatea style=" S. " > I Ilocalitatea Rl 4 2 7 1 5 1 4 17 4 /14 .size: 8 pt.2 8 pt. " > I IJl 1 / 2 3 3 / 1 9 9 9 I3 7 / 5 . New. 8 pt. A.size: 8 pt. I size: 8 pt. f)..family: Aurului font. font.i I I Fierului I Nationala Minves't a family: Courier New. 132/3. New. 8 pt.02 Corporation 12 1 (c). " > 1----11------------------------+-------+--------+-----1. IRo s i a Montana 2005129 (a) I Come r c i. I ">1 " >I 3 7 . I " >I 3 8 . color: Black. New.size: I Black. New. color: Black.size: 8 pt.style=" Cuprului. " >I 12 5 " >I Ie. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. color: Black. 0 2 . ICompania I:. font.size: 8 pt. font. IJI 0 / 2 7 1 3 / 1 9 92 New. font. New. New. I Black. color: IJI 2 / 67 / 1 991 font. color: Black. font. " > I / 1 998 1/29 . b. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier 12119262 family: Courier I Courier New. 0 5 . 04 . ISocietatea Ilocalitatea 132 I Come r c i. I " >I " >I " >I 3 1 . g). 8 pt. " >I f. Black. New.size: 8 pt. " > I localitatea C A. font- style=" style=" family: Courier 12808089 family: Courier I size: 8 pt. I 005 IRamnicu Valcea 12 0 I Ramnicu style=" Moldomin style=" style=" family: Courier S. Barlad 27 style=" Industria style=" Turzii style=" style=" style=" style=" style=" font. Cour ier Cour ier fontfontfamily: family: Courier Courier I 3 6 . .family: IR2 8 font. ISocietatea Ilocalitatea IMiniera I I Nationala Bucure:. A. a. font. I " >I " >I 3 5 .size: 8 pt. font- size: 8 pt. ISocietatea IGold I Black. color: Black. 8 pt. color: color: color: Black. ISocietatea Come r c i.size: 8 pt.ti Valce I R2 5 Courier New. " > I " >I Is.family: Courier font- New. font- font. A. A. color: Black.05. Black. New. Courier New. Come r c i. . font. color: color: color: I size: 8 pt. New.family: font- Courier Courier 10240 Courier New. I style=" Sarii style=" Exploatarea style=" localitatea style=" style=" font. New. 23 134/ 4 .26.size: 8 pt. A. " >I " >I " >I 3 4 . font- font.family: font- Courier Co ur i. New. 8 pt.family: fontfontfontfamily: I family: family: Courier I Courier Courier New. " > I IJ2 0 / 2 0 7 0 / 1 9 9 2 12 6 / 1 5 .family: S. color: fontfontfontfontsize: size: size: size: 8 pt..2 005 120.family: font- Courier I Courier Courier New.0. New. .e r 1199710 Cour ier New. Comerciala Deva style=" Glassrom style=" style=" family: S. 07 . 2005 font.family: Sarmei -I font. 24.a La style=" Ru Lmen t i.family: Courier New. color: Black.01 .a La 24. fontfontfont- family: S. color: Black. color: color: color: Black. font. Black.size: 8 pt. Black. 2 011 Pagina 46 .a La 11 9 (a. color: font. 130/15. I I fontfont- size: size: 8 pt. a. I size: 8 pt. Black. font.size: 8 pt. I I I Black. fontfontfont- I I size: size: size: 8 pt. New. Black. color: co Lor : Black. New. . A. color: I Black. New. New.family: I font. ISocietatea 17 2005 Ilocalitatea 126. " >I 32.family: Courier 111932018 font.a La Moldova N CTCE Piatra Neamt o 5 . 8 pt. . 36030 Courier New. 2 005 Black.

ISocietatea Comerciala 17. fontfamily: Courier Courier New. . ISocietatea 5 Ilocalitatea Baia 12 4.tistyle=" family: I color: size: size: 8 pt. font. color: color: color: I I Black. New. 8 pt. g. 8 pt. A. d. 7. 0 7 .. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Cluj- Napc I style=" fontHidroconstructia style=" fontstyle=" font- family: Courier -I family: Courier 11556820 family: Courier New. font.family: Courier Courier 51916 Courier New.u r a style=" style=" family: S. New. . New.size: I I I Spri 005 style=" font. 8 pt. family: family: I I size: size: size: 8 pt. 05 . font- I size: 8 pt. New. Black. 2005 I ">1 3 9 . " > I 11 0 1 / 2 6 . 05. 8 pt. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc I I Bucure:. I fontfont- size: size: 8 pt. color: Black. 8 pt. Black. color: Black. 26 le style=" S. Comerciala 26. New. 1 9 92 8 pt. 62 / 2 001 size: 8 pt. fontfont- family: I Courier Courier New. font- Courier New. 9 . 8 pt. New.ti If. A. Bucure:.size: 8 pt. color: color: color: I Black. 1131/15. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc Bucure:. Black. font. . fontIJ2 9/1 New.ti 11 (c.. A.family: Cozmircom S. 26. 26 I Comerciala Mare style=" S. Bucure:. fontfontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Plopeni style=" I size: size: size: 8 pt. style=" font. A. I I I JO family: family: I font. fontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Bumbe:. ">1 " >I " >I 4 4 . Black. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc family: Courier I family: Courier New. ( b) . E 11 3 I style=" de Utilaj style=" UUMR.size: 8 pt. font. Is. color: Black. I size: 8 pt. family: I Courier Courier I Courier New.size: 8 pt. fontfontsize: size: 8 pt. color: color: I Black. 11 4 3 7 3 8 3 2 Cour ier New.family: Rl 9 font.01 . color: color: I Black. A. font. color: I Black. A. 8 pt.2005127 4 5 . font- I Courier 9001 Courier font. 24. ( b) .. 200 I ">1 4 2 . color: Black. Lo ca . font- font. g. 8 pt.05 8 pt. New. I size: 8 pt. . A. I 33 I style=" S. " > I IJ4 0 / 1 72 6/ 1 9 91 142 / 6 . d. 05. Ilocalitatea Zarne:.size: 8 pt. Black. New.ti ( c. 8 pt. ISadu 2005 129 S. A. 2 011 Pagina 47 . New. IJ24 / 2 0 1 3 / 1 9 92 New.size: I size: 8 pt. e.2 005 New. color: Black. fontfontfont. fontfontfontfontJiu font- family: I Courier Courier New. color: Nationala Rc (c.ti (a).family: font- Courier I New. " >I 40.size: IJ24 / 1 7 62/ New. Reparatii Baia I I font.size: 8 pt. I I h). . " >I " >I " >I " >I 4 3 . . A. Comerciala S. I I 11 ISocietatea font- size: color: Black. Black. co Lor : Black. " >I " >I " >I " >I 0 " >I " >I I I style=" style=" style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier New. color: Black.. Black. " > I 138/5 .. h). IJ12 / 1 3 / 1 9 9 1 New. " >I " >I 4 6 . Rl 3 6 5 2 4 1 3 family: Courier New. " >I ISocietatea IMinier Ilocalitatea 12 2 I Comerciala s i. Black.style=" Arma t. style=" style=" fontfontfontfont- family: I family: I family: IR2 9 family: Courier Courier Courier 44625 Courier New. fontfontfont- style=" filiala style=" S. h). color: Black. d. A. " > I 14 4 /10 . 33 style=" S. I I I 12 9 13 0 (b). font- I font. IPlopeni 517. New. 200 I ISocietatea If. New.ti CTCE Piatra Neamt o 5 .. fontfont- style=" family: I size: size: 8 pt.size: 8 pt.size: 8 pt. New. ICompania 11 Ilocalitatea I Courier Courier New. 8/ 49/ 2001 font. 2001 145/10.family: R2 9 style=" font. color: color: I Black. 8 pt.

style=" style=" font. 2005 I Termoficare I Come r c i. Black.family: Courier New. font- font. family: Courier 1717928 Courier New.. localitatea lJ color: Black. New. font. IR1 4 7 5 2 6 1 font. ISocietatea Ilocalitatea 11 5. I I style=" Centrala style=" localitatea style=" style=" New. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier IR6 2 2 1 2 7 family: Courier I Courier New. " > I 152/4 .28. color: Black. font. I font.family: Courier 8 pt. color: style=" sucursala style=" style=" font. 2005 R9 8 1 3 2 8 7 IJO 3 / 7 1 4 / 1 997 12 4 . .family: Courier New.size: 8 pt.family: Courier New. font- size: 8 pt. ISocietatea Come r c i.size: 8 font. R1 3 9 4 5 8 6 3 IJO 8 / 5 9 6 / 2 001 family: Courier New. font.size: 8 pt. ISocietatea 11 ISiderurgic 123.16 (a. I ">1 " >I 5 0 .07 font. color: color: Black. " >I Comerciala ISocietatea e.ov Ilocalitatea 5 f). color: Black. . 156/ 6. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I Is.size: 8 pt. color: Black. 0 9 .family: Courier Baia I font. .family: Courier New. pt. IJO 2 / 3 3 6 / 2 0 R1 4 5 9 3 6 6 8 font.a La Arad I CTCE Piatra Neamt o 5 . A. font- I size: 8 pt. 07. 200 5 12. S.size: 8 pt. fontfamily: font- size: 8 pt. Bra:. Dorohoi " >I Ilocalitatea . color: Black. I Courier New.26.size: 8 pt.family: Courier New. A. IJ1 0 / 9 / 1 9 9 1 font.. localitatea Ba 12 9 I Comerciala I style=" S. font.size: 8 font. font.size: 8 pt. color: Black.ti 121. " > I fontsize: 8 pt. S. font. 14 9/1 . ISocietatea Ide IArad 17 I I Black. " > I 1173/22 . I Comerciala Suceava 16 I fontfont- Courier family: Courier 11154660 family: Courier New. 26 New. font. 7. pt. New.size: 8 pt. IJ33 / 5 / 1 991 New.07 IJO 7 / 1 9 9 5 / 1 9 91 New. 200 I Black. font- size: 8 pt.25. 33 I I style=" Oltchim style=" style=" style=" font. I 45 style=" S. font.family: Courier font. 2005 Ib). ISocietatea Comerciala 115. A. color: Black. " >I ISocietatea font. 07 .a La Dacia I New. New. 7 I Courier 064207 Courier New. " >I " >I 5 4 . 3 9. 8 pt. I pt. 2005 I Black. 4 4. IMare.2 I Re:.filiala style=" S. IRe:. 02 pt.size: 8 font. za u 33 style=" Mecanica style=" New. " > I 6. 2 011 Pagina 48 . 11 (d.family: Courier 115763027 font. I Comerciala Bu 26. ">1 4 9 . . Black. A. color: style=" font- style=" fontcolor: Black. font. I " >I 47. New. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier New. " > I 5 3 . color: Black.ita 005 New. " > I IJ38 / 2 1 9/1 991 14 6/1 . font. 1 991 8 pt. New. color: Black.09 .. A. 2 42 V Courier New. 8 pt.size: style=" font.family: Courier Electrical New. " style=" S. IJ24 / 1 0 8 8 / 2 0 0 3 font.family: Courier I font.size: 8 pt.ita 12 7 Comerciala (a). " > I A. I 2005 Ilocalitatea Bucure:. 14 3 .size: 8 pt. New. 33 I style=" fontCombinatul style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" font- family: family: I family: R1 family: Courier Courier New.26.size: 8 pt. A. " > I 5 2 ISocietatea 153/4. .07 . color: I color: Black.size: 8 pt. fontfont- size: size: 8 pt.family: Courier font.. font- size: 8 pt. ~OlO} Black. 27.size: 8 pt. 07. . font- family: I Courier New.size: 8 pt. 8 pt. color: Black.2 005 color: Black.size: 8 font.family: Courier I Black. New. 07 . " > I 151/1. ">1 Ilocalitatea 11 4 0 /20 .01 . ">1 5 1 . color: color: color: 159/ I Black.

font- size: 8 pt. I " >I " >I 5 5 .family: Courier 1 Mai I font.family: Courier 11350365 font. 0 7 . A. " > I 11 4 6 93 3 6 0 8 17 7 /15 . 0 9 .size: 8 pt. New. color: Black.size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 12 6 I Comerciala Bra:. IJI6/685/2002 size: 8 pt. I Courier New. .a La 12 4.. 1 991 8 pt. 8 pt.family: Courier New.2005 I ">1 5 9 . ISocietatea I I Is. I Comerciala sucursala IPloie:. color: Black. ISocietatea 26. fontfont- I size: size: 8 pt. IJO 9/ 1 1 2 / 1 9 91 font..a style=" fontfamily: I family: family: family: Courier New. . 8 pt.a La r localitatea localitatea I E I localitatea E localitatea 11 3 I style=" font.ov 005 CTCE Piatra Neamt o 5 . 26. 07 . 8 pt. color: Black.size: 8 pt. New. font- size: I New. IS. fontfontfont- family: I Courier New. I Come c i.ti. ">1 I fontcu fontfontfont- color: Black. font. A. font.ti IJ4 0 / 688 0/ 1999 IRl 3 8 6 3 7 3 9 12 2 5/8 .size: 8 pt. size: 8 pt. style=" font- style=" color: Black. font. 6 font. color: Black. font- font. ISocietatea I Is. " Cour ier family: Courier New.family: R6 1 font- I Courier I Courier 3803 Cour ier 8 pt. . " > I I6 9 / 8 . color: Black. 24 Braila color: Black. 8 pt.family: Courier New. color: I Black. color: Black.family: I Courier Courier New. 2005 11 3 style=" font. 2 011 Pagina 49 . " > I 17 0 / 1 1 .size: 8 pt. font- style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 3 0 9 family: Courier I font. A. A. IR14794386 Courier New.a La style=" Upetrom style=" style=" font. I size: 8 pt. I " >I 5 8 . fontI fontfontfontsize: size: 8 pt. color: Black. Comerciala 6 0 .size: 8 pt. I Comerciala localitatea E IPetromservice . localitatea F 12 7 . S. 2 0 0 5 I " >I 6 2 . Courier New. 2005 style=" font.size: 8 pt. 17.01 .size: 8 pt. color: Black. I style=" fontPetromservice style=" fontlocalitatea style=" font- family: I Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" fontLs a Lni. . fontfont- size: 8 pt. Come r c i.size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I size: 8 pt. font. color: color: Black. IJ2 9/1 / 1 991 New..family: Petromservice style=" font. co Lor : Black. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Boto:. " > I I family: Courier New.ani New. A.2 I Black. 33 I style=" S.family: localitatea Arad style=" font. I I fontfont- size: size: 8 pt. style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" font- family: I family: Courier Courier New. " > I IBucure:. " > I Ilocalitatea 163/7. Black.07. font- fontfamily: Courier New.2 005 13 3 color: I Black. IR2 2 6 5 6 8 3 Cour ier New. " > I 165/8 color: color: Black. 07 . ISocietatea Is. A.ti 113 I P style=" Mecanex style=" style=" font. " > I IPite:. IJO 8 / 3 0 / 1 9 9 1 New. family: Courier New. font.2005 113 Vest. . color: color: ISocietatea Courier New. " > I METROREX 164/7.07. " >I 6 1 . 200 font. 8 pt. 07 . color: IJ4 0 / 6 9 4 / 2 002 size: 8 pt. " >I " >I 56. . " > I 162/7. font. I Is. I Black. I A. New.t. ISocietatea I I IMetroul 5 I Come r c i.. family: Courier New. . New.family: Courier New. color: Black. style=" Transport style=" localitatea style=" style=" family: Courier New. color: Black. color: Black. 114743030 Courier New. 1147 1 6 4 5 0 IJO 3 / 4 4 9/2 002 161/7 . I size: 8 pt. A.07 . ">1 6 3 . fontfont- I size: size: 8 pt. 200 5 15.family: Courier New. New.07.size: 8 pt.family: sucursala I style=" font..family: S. color: color: Black.

2 I Comerciala .family: Sonde Bascov I style=" font. font- I font. 2005126. ISocietatea color: Black.a La 005 localitatea 2 4. . style=" font.family: Societatea style=" font. fontfont- size: size: 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier R2 4 3 1 4 7 6 family: Courier I I Courier color: color: Black.style=" font. I I Termoserv I~alnita 27 Cr 2005 style=" font. ISocietatea I Come r c i.size: 8 pt.a La Courier New. . font- size: 8 pt. " > I 180/15. I I IRamnicu Valcea 005 113 I Valcea S. color: Black. A. font- size: 8 pt.family: IRl 6 style=" font.family: Courier Courier 7778 Courier New.2 font. 8 ~olor: 6 7 . " > I IJ38 / 1 2 9 6 / 1 9 92 183/18.family: Courier Courier I Courier New. New. New. style=" S.size: 8 pt. New. 0 7 font.size: 8 pt. BlacK.a La 13. font- font. New. A. color: Black. IJO 3 / 1 5 0 / 1 991 font. I Come r c i. color: Black. IJO 3 / 2 7 1 4 / 1 9 92 New. color: Black. 07 2005 124 font. localitate 005 11 3 I style=" Reparatii style=" S. . color: color: I Black.size: 8 pt.a La I Bacau style=" Metabet style=" style=" fontCF fontfont- family: Courier S. 8 pt. family: Courier 1128507 family: Courier New. fontfontfontI I size: size: size: 8 pt. A. . color: color: color: Black. " > I IJ2 5 / 2 5 0 / 2 0 0 2 176/14 size: 8 pt. color: Black. I fontfont- size: size: 8 pt. font~i fontfontfont- family: I family: Courier Courier New. R2 6 1 8 0 3 3 family: Courier New.VI I " >I " IHidroelectrica IBucure~ti I S.07. I size: 8 pt. New. style=" fontstyle=" font- family: Courier I family: Courier 111551757 family: Courier New. New. 07 . " >I " >I 7 0 . color: Black. A. ISocietatea Come r c i.size: 8 pt. New. 8 pt. 26 E I I fontfontfontfamily: I family: Cour ier Courier New. A. " > I 181/18. fontfont- family: family: Courier New.2005 Courier New.family: localitatea I style=" font. 185/19. I font. ">1 6 8 .size: 8 pt. 12 3 . New. 1- S. .2 I " >I 6 9 .family: Drobeta. font. " >I " >I 6 5 . font. I I style=" style=" family: Courier 115376918 family: Courier font. A.32 I Black.family: Courier New. font- I size: 8 pt. 07 . Come r c i.size: 8 pt.size: 8 pt. Blyk. filiala Hidroserv 1 I I IComerciala IS.family: Portile de Fier style=" font.07. font. font. color: Black. I font- size: 8 pt. " > I IJl 6 / 5 7 8 / 2 0 0 3 I7 5 / 1 4 . " > I Ilocalitatea Abrud 17 8 / 1 5 . New. New. " > I Ilocalitatea Rl 6 9 7 0 6 2 4 IJO 4 / 2 1 37 /2 004 184/ 18 .2 I Black. ISocietatea 17.size: 8 pt. 07 . " >I Ilocalitatea 07 .size: 8 pt. ISocietatea IS. " >I 7 1 . color: I Black. ">1 6 4 .Turnu Severin style=" font. " > I 17 3 / 1 4 . 8 pt. I size: 8 pt. color: color: I Black. font11 4 9 3 6 6 9 3 Courier New. " style=" Sonde style=" localitatea style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 4 6 5 family: Courier -I New. 8 pt.size: 8 pt. 14 20 color: Black.a La 23.33 Pite~ti CTCE Piatra Neamt o 5 . Black. Black. A.01 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- style=" I Courier New.. New. New. ISocietatea IServici~ Ilocalitatea 17. " >I style=" S. . A. 2005124. IJO 8 / 1 6 / 1 9 9 1 New. 2 011 Pagina 50 . ISocietatea IRamnicu I Come r c i. color: Black. color: Black. I " >I 7 2 . 07 . ISocietatea Ilocalitatea 17 I Comerciala Vaslui 005 Tractorul style=" font- style=" fontcolor: Black. color: Black. localitatea 11 0 I style=" fontMin S.size: 8 pt.

I Comerciala Constanta b). fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt.. " > I IPHOENIX b) . New. S. 8 pt. New. New.size: 8 pt. fontfontfont- fontfont~ family: family: Courier Courier New.size: 8 pt. IOrganizatia IPortuar ISocietatea localitatea Comerciala 11 (a. style=" font. style=" font. Comerciala style=" font. ISocietatea Materiale de style=" font. ISocietatea Ilocalitatea 200511 (a. 8' I I Ilocalitatea 200511 (a. Constanta 8 New. 2005 IJI 0/2 98/ 1 9 91 15 1 style=" font. Black. " > I IFrictiune Etan~are I style=" font. b) I Patronala I fontfont- family: Courier New.family: Courier New. New. I localitatea I I fontfontfamily: Courier 11870767 family: Courier style=" style=" font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. . I size: size: size: 8 pt. New. color: color: color: Black. color: color: color: Black. color: color: color: Black. family: family: family: Courier I Courier Courier New. IJI 3/ 64 3/ 1 9 9 1 187/22 font. color: Black.family: Courier New. ISocietatea I Patronala localitatea I I I style=" style=" fonlfont- family: Courier New. 0 7 font. I I Ilocalitatea 200511 (a. font. IOrganizatia IPortuar. 8 pt. style=" Constanta style=" S. I style=" Operatorul style=" Constanta style=" Chimpex style=" style=" fontfontfontS. I I b) .family: Courier New. A. I " >I " >I " >I 7 7 . 11 8 8 7 9 7 1 Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt. New.family: Courier New. IOrganizatia IPortuar. 07. color: Black. . I " >I " >I " >I 7 9 .size: 8 pt. color: Black. New. color: Black.cu Sarat IRl 1 7 0 1 5 1 186/19 .07. font. " > I IFERMIT Rarnn i. Rl 9 1 0 1 6 0 family: Courier New.size: 8 pt. Courier Courier Courier New.family: Courier New.size: 8 pt. Constanta New. 8' I CTCE Piatra Neamt o 5 . /1991 189/22. I " >I " >I " >I " >I 7 6 .01 . Black. I " >I " >I " >I 74. color: Black. IJI 3 / 7 0 3 / 1 991 191/22. I Patronala localitatea I I I I fontfamily: Courier New. ~ I Comerciala Constanta b). 8 pt. New.07 8 pt. font. family: family: family: Courier Courier I Courier New. A. IOrganizatia Patronala Operatorul I font. 8 pt. " > I 7 8 . font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. " > I IPortuar. size: 8 pt. family: family: family: Courier Courier I Courier New. 8 pt. I color: Black.family: Courier New. font. I Ilocalitatea 2005 17. 2 011 Pagina 51 . I I I Garni'tur A. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I I I I I I I style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. New. " > I Jl 3 / 5 1 6 / 1 9 9 ~ 88/ 22 .size: 8 pt. . color: color: color: Black. . 8 pt. font. Black.size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ I I ">1 I Comerciala s i. color: Black.2005 Constanta IRI 8 7 8 000 11 (a. New. Black. S.A.. color: Black. Black. 8I font. color: Black. . 8 pt. Black.size: 8 pt. Black. 8 New. 8 pt. New.family: Courier color: Black. ISocietatea I I Patronala localitatea I I fontfont- family: Courier 11890411 family: Courier font. A. color: color: color: Black. loc style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. " > I IJl 3 / 6 2 4 / 1 9 9 1 I9 0 / 2 2 . localitatea style=" font. family: family: family: A. 0 7 I I Comerciala Constanta b). " > I ISocietatea de Expeditii I New.size: 8 pt. font. Constanta style=" Operatorul style=" Constanta style=" Decirom style=" style=" fontfontfontS.size: 8 pt. Ie style=" font.style=" font. New.07 font. A. font. IR4 2 7 2 6 4 4 style=" font. 8 pt. " > I IJl 3 / 5 9 5 6 / 1 9 9 2 I9 2 / 2 2 .family: Courier color: Black. color: Black.family: Courier color: Black. color: Black. Black. 7 3 . " >I IOrganizatia IPortuar.size: 8 pt.

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Minmetal style=" style="

fontfont-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfontfont-

I I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 1 9 91 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I

8 0 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea

I

Patronala localitatea

~

font- family: Courier New; S. A. , font- family: Courier New; Rl 9 1 0 2 1 7 font- family: Courier New;

I

I

Ii]'

I

font- size: IJI 3/ 5 6 6/ font- size:

color: Black; 193/22.07

Ilocalitatea 2005

17,

8,

9

style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. A. ,

family: family: family:

Courier Courier I Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

81. ~IPortuar, ISocletatea

Patronala licalitatea

I

I

I
fontfontfamily: Courier New; IRl 8 8 8 5 0 0 family: Courier New; font- size: 8 pt; IJI 3/ 60 4 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

style=" style="

200511

Ilocalitatea
(a,

I

Comerciala Constanta
b), 8'

I

style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 8 2 . IOrganizatia Patronala Operatorul style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; localitatea co Lor : Black; " > I IPortuar, Constanta color: Black; " > style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Comerciala ISocietatea b) , Romtrans Aqe nt.La I (a, S. A. 10 style=" font- family: Courier New; color: Black; " > I IMol 1 8, 9 195/22.07.2005 Constanta IR4 0 0 8 0 5 style=" font- family: Courier New; font- size: color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

I

I

I

I

11

17,

I

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Terminal style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: family:

Courier I Courier New; New; New; fontsize:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

8 3 . IOrganizatia IPortuar,

I

Patronala localitatea

family: Courier I family: C0urier 12410163' family: Courier

I

color: Black; " > Comerciala ISocietatea o7 2005 196/25 localitatea font- size: 8 pt; color: Black; " > I A. , IJI 3/ 51 2 / 1 9 91 2 6 / 0 8 . 0 9 . 200 5 font- size: 8 pt;

I

I

I

12

IS.

I

17

c

Cour ier Courier Constanta style=" Sticerom style=" Constanta style="

New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I

" >I

8 4 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IExim

font- family: Courier New; Group I font- family: Courier New; Rl 6 0 4 1 0 3 1 IJl font- family: Courier New;

I

I

I

" >I " >I

I

Patronala localitatea

I

I

font- size: 8 pt; 3/ 5029/ 2004 font- size: 8 pt;

I

color: Black; " > I 19 7 / 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5

I

I

Comerciala
S. R. b), L. , 8

11

lc

(a,

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Compania style="
S. A. ,

fontfontfontde fontfontfont-

family: family: family: family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New; New;

fontfontfontfont-

I I

size: size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color: color:

Black; Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I " >I

8 5 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IRemorcare Ilocalitatea 2005

I I

Patronala localitatea

I

I

Comerciala Maritima Constanta

I
family: Courier New; Rl 8 7 4 3 4 3 family: Courier New;

style=" style="

I

I

font- size: 8 pt; color: Black; Jl 3 / 6 2 0 / 1 9 9 1 198/25.07 font- size: 8 pt;

I

I

Cc

19

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

" >I

8 6 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

52

S.

A.

,

style=" Foraj, style=" style="

fontfontfont-

family: I family: Rl 5 family:

Courier

I

Courier font- size: 8 pt; 513764 IJ3 2 / 7 6 8 / 2 0 0 3 Courier New; font- size: 8 pt;

New; I New;

font-

size:

8 pt;

color:

color: Black; " > I I 9 9 /25 . 0 7 . 200

I

Black;

" >I

Ilocalitatea Ilocalitatea 5 11 3

I

I

Media:;; Media:;;

su

style=" fontG. I. P. style=" fontstyle=" font-

family:

family: Courier 11360687 family: Courier

I

Courier

New; New;

font- size: 8 pt; IJ2 9/7 9/ 2001 New; font- size: 8 pt;

I

font-

size:

8 pt;

color:

Black; ">1 8 7 . ISocietatea I 1 0 0 / 2 5 . 0 7 . 2 0 051 color: Black; " >1 A., localitatea 1147/21.09.200511 c),

IS.

F

21

style=" Lugomet style="

font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 8 8 . ISoeietatea S. A. , font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Ilocalitatea Rl 8 4 6 7 2 6 IJ35 / 2 5 8 / 1 991 05124,26,27 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

I

I

Come r c i.a La

I

Lugoj

style="
S. A. ,

fontfontfont-

family:

I

Courier

New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

style=" style="

family: Courier 16433995 family: Courier

fontIJ30/ New; font-

size: 8 pt; 6 6 3 / 1 991 size: 8 pt;

color: Black; " > I 11 0 4 / 8 . 09. 2005

I

Black;

,II

8 9 . ISocietatea Ilocalitatea 115

I

Comerciala Poiana

Cc

I

style=" font- family: Courier Remarul 16 FebruI style=" font- family: Courier Cluj - Napoca 12 0 1 3 7 3 style=" font- family: Courier

New; New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IJI 2 / 1 5 91 7 1 992 1105 / 8 . 0 9 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

9 0 . ISocietatea 17 , larie 2005 130

Comerciala 2 4, 2

S. A. ( a)

Lo ca ,

style=" Rompetrol style=" Constanta style="

Courier I font- family: Courier IRI 8 6 0712 fontCourier

font-

family:

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

New; f ori t.> size: 8 pt; color: Black; 1106/8.09.2005 IJI 3 I 53 4 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

)

I

I

" >I " >I

9 1 . ISocietatea IRafinare 13 6, 39

11 8

Come r c i.a La (b), S. A.

I

style=" Somvetra style="

New;
S. A. ,

font-

font-

style=" color: Black; style=" Celhart style=" style="

family: Courier IR2 0 2 1 7 4 family: Courier " Courier

New;

font- size: 8 pt; IJ12 / 4 8 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 0 7 / 8 . 0 9 . 200

I

">1

9 2 . ISocietatea

Comerciala 16 11 5, Gherla Ilocalitatea 5 12 7, 33

I

fontDonaris font- family: IR2 font- family:

New;

font-

Courier New; 253999 Courier New;

font- size: 8 pt; IJO 9 / 6 / 1 9 9 0 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1108/9 .09

I

" >I

9 3 . ISocietatea IS. A. , 17

I

Come r c i.a La

localitatea

E

2005

style=" Turda style="

New; font- size: 8 pt; family: Courier color: Black; ">1 9 4 . ISocietatea Comerciala 11 5, 16 (a, I New; font- family: Courier font- size: 8 pt; IS. A., localitatea T color: Black; " > I IR2 0 2 1 9 0 IJ12 / 3 / 1 991 11 0 9/9 . 0 9 . 200 5 Ib), 33 I style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+---font-

I

I

style=" Turnatoria style=" Cluj style="

fontfontI font-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfont-

I

size: size:

8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

9 5 . ISocietatea IMetalul

I

Come r c i.a La S. R. L. ,

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I INapoca IJ12 / 3 97 7 / 1 9 92 11 1 0/9 . 09. 12886044 2005124, style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

33

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

53

style=" fontVitrometan style=" fontstyle=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New; New;

font-

family: Courier IR8 0 3 7 8 6 family: Courier

font- size: 8 pt; IJ32 / 8 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 1 1/9 . 0 9 . 200

I

">1

9 6 . ISocietatea 11 5 Ilocalitatea 5
Ib),

Comerciala 16 Media~

27

style=" Cristiro style=" style="

family: S. A. , font- family: R5 font- family:

font-

Courier Courier
67480

New; New; New;

font-

I

Courier

font- size: 8 pt; IJO 6/ 30 / 1 991 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1112/9 .09

I

" >I

9 7 . ISocietatea Ilocalittatea 2005 c'),

II

I

16 Bistrita 2 7, 33

style=" fontAgroexport style=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New;

font-

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: IJI 3/ 1 1 64 /2 001 11 5 9 2 4 1 5 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > i----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

Comerciala Constanta
b),

8I
Sa Ie

style=" font- family: Courier v i e t i i. style=" font- family: Courier Constanta 11 6 3 3 0 1 4 5 style=" font- family: Courier
a

I

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: 11 1 4/9

I

Black;

,"

9 9 . IAgentia IOmene~ti

Black; " > I . 0 9 . 200 5

I

Rorria na

de

pe

Mare,

I

style=" fontGaze Naturale style=" fontstyle=" Capitale style=" style=" Media~ style=" fonts i, fontfont-

family: I family: family: I family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

color: color: color: 8 pt; 8 pt; 003 8 pt; color:

I

Black; Black; Black; Black;

" > 11 0 0 . ISocietatea " >I " >I " >I IROMGAZ IInterventii, IOperatii

I

Nationala S. A. Reparati Speciale la

I

I

I

S

I

I

I

family: Courier 115750450 font- family: Courier

I

color: Black; " >1 1115/12.09.2005113

I

I ( S. 1. R. C.

I

o.

S. S. I

style=" Sonde style=" font- family: Hu r e s style=" fontcolor: Black; " style=" Steel style=" Galati style=" style=" style=" style=" style=" style=" style="

New;

font-

size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

fontCourier New; IR4 7 2 7 7 4 6 Cour ier New; font-

I J2

size: size:

I

Black;

" > 11 0 1 . ISocietatea

6 / 3 4 9 / 1 995

Black; " >1 11 1 6/ 12

IS.
.09

A., localitatea . 2 0 0 5 11 3

I

Come r c i.a La

T

I
fontfontfontfontfontfontfontfont-

Courier family: Courier 11639739 family: Courier family: family: family: family: family: family:

New; New; New; New; New; New; New; New; New;

I

font-

size:

8 pt;

color:

I

font- size: 8 pt; IJI 7 / 2 1 / 1 991 font- size: 8 pt; fontfontfontfontfontfontsize: size: size: size: size: size: 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: Black; 1117 /12 color: Black; color: color: color: color: color:

I

Black;

I

Courier Courier Courier Courier Courier Courier

I I I I I I

" > 11 0 2 . ISocietatea 11 (b), " >I IGalati . 0 9 . 2 005110, " >I

Comerciala
7 S. A.

I

loe

I

18 19
a) ,

( a,
c) ,

I

Ib)

,

Black; Black; Black; Black; Black;

" >I 12 1 " >I 12 3 , " >I 12 5 " >I 12 7 , " >I Id) , 30
(c, a), 24,

22,

I

I

26,

I

I

39

style=" fontNitroexplosives style=" font-

family: Courier I family: Courier 116283540

New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IS. A., IJO 8 / 6 7 5 / 2 0 0 4 11 1 8 / 1 2 . 0 9 . 2 0 0 5 11

I

size:

8 pt;

color:

I

Black;

" > 11 0 3 . ISocietatea

I

Come r c i.a La

localitatea ( c)

F

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

54

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style="
S. A. ,

fontfont-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

I

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 1 9/ 1 3 . 09.2 11515374 IJ2 8 / 8 / 1 991 style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > 1----1I------------------------+-------+--------+----;ct:-''i:2':.,. style=" font- family: Courier Grandemar S. A. , style=" font- family: Courier 1200947 style=" font- family: Courier New; New; fontsize: 8 pt; color: Black; ">

style="

I 11

Black;

">

11

0 4 . ISocietatea Ilocalitatea 0 05128 (d)

I

Comerciala Slatina

~

font- size: 8 pt; IJ12 / 3 6 5 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

color: Black; 1120/13

I

11

0 5 . ISocietaiiea Ilocalitatea o 5 13 2

" >I .09

t

Comerciala Cluj-

Napc

I

style=" font- family: FOSERCO S. A. , style=" font- family: IR9 style=" font- family:

Courier Courier 69453 Courier

New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

ISocietatea Ilocalitatea .2005113

font- size: 8 pt; IJO 4 / 5 6 3 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

I

Comerciala Targu

Ocn

style=" Aquafor style=" localitatea style=" style="

fontfontfontfont-

family:

Courier

New;

fontfont-

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

family: Courier New; I family: Courier New; IRl 2 9 7 9 9 3 0 family: Courier New;

I

">1107. " >I " >I

ISocietatea IInternational ITargu

I

Comerciala

I JO 4
fontfont-

font-

I

/ 2 3 3 / 2000

~olor:1 Black; 1122/13.09

I

S. R,

Ocna

. 2 005113

style=" Steel style=" Roman style=" style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: I family: family: family: family:

Courier

New;

12

I

Courier 057240 Courier Courier Courier

I

color:

font- size: 8 pt; color: IJ27 / 8 8 / 1 9 91 size: 8 pt; color: size: fontsize: 8 pt; 8 pt; color:

I

Black;

">

11

0 8 . ISocietatea

17,

Comerciala
S. A.

24,

112

I

New; New;

I I

Black; 3/ Black; Black;

" >I 1 3 . 09. " >I " >I

IRoman 2005125

Lee.

I

(a),
a),

26

12

7

c)

8 pt; font- size: style=" fontNew; color: Black; Fabrica de Sticla style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; Avrig IR2 4 6 0 7 o 6 IJ32 / 6 9 / 1 9 9 1 1124/14 style=" fonl- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > h9---1I------------------------+-------+--------+----

I

I

"> "

11

0 9 . ISocietatea

.A

>1
.09 .2

I IAvrig 0 0 5 11 5

Come r c i.a La S. A. ,

Lee.

font- size: 8 pt; style=" font- family: Courier New; color: Black; " Rominserv S. A. , style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " de lucru style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Rominserv Valves I I 5/4 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Zalau 114208851 IJ4 0 / 8 3 3 1 / 2 0 0 1 58/ 2 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

>

11

1 0 . ISocietatea Ilocalitatea

I

I

>I

I

Comerciala Bucure:;;ti Comerciala
S. A.,

112

11

>I ISocietatea . 0 9 . 200 5 I >I IIaifo 1 . 09. 2005

I

12 ,

Lee.

2 4,

26

style=" Sometra style=" style=" style="

fontS.

family:
A. ,

Courier

New; New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

fontfontfont-

family: Courier 1813526 family: Courier family:

I

font- size: 8 pt; color: IJ3 2 / 1 2 4 / 1 9 9 1 font- size: 8 pt; color: fontsize: 8 pt;

11

Courier

I

Black; " > I Ilocalitatea 2 6 / 1 4 . 0 9 . 2 005123, Black; " > I 9,

I

">

11

1 1 . ISocietatea

17,

I

Comerciala 21, Cop:;;a Mic 26, 28,

12

36,

38

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

">

11

1 2 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

55

8 pt. A. font- I fontIJ2 9/1 New. e.family: IRl font. font. 8 pt. A.size: IJ4 0/ 967 font. New. 8 pt.family: Bucure:. . color: Black.size: 8 pt. size: 8 pt. color: Black. 2 005 12 5 (a) IJ3 1 / 8/ 1 9 91 IR6 7 6 6 6 6 font. font- size: style=" font'I'a r q ov i. b. " >I IReparatii I I Locomotive S. 25 c) . color: 8 pt. New. 8 pt. font. 8 pt. 2 011 Pagina 56 . color: Black. color: Black. 7/ 1991 size: 8 pt.. A. 0 9 . . color: Black. 1 5 . color: Black. I 1S. ISocietatea " >I .ti 1132 / 1 5 .3 I Drobeta- T style=" Hidrojet style=" style=" font.family: Courier New. color: Black. color: Black. font. 200 5 17 8 pt. " > I I1 3 8 / 2 0 . A. Lo ca . 12 4 . style=" Severnav style=" Severin style=" font. font. " > 11 1 8 .family: S.2 0 05130 (a) I . f.a La 7.. 2 005 13 . .ti CTCE Piatra Neamt o 5 . A. New. New. style=" Sonde style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 13730778 family: Courier New. A. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. fontfontfont- family: I Courier New. b). font. " > I Ilocalitatea Zalau 11 3 6 / 1 6 .size: 8 pt. Black.01 .size: I size: 8 pt.Intretinere :. IJ4 0 / 1 0 / 1 9 9 0 New.26.2005119 I localitate (f). 1129/14 I " > 11 1 3 . font- color: Black. A.2 I Black. 1134/15.family: 12 2 font- font- Courier Courier 6 6 948 Cour ier I size: 8 pt. font. 0 9 . ISocietatea Comerciala 11 6 (a.. Ib. color: Black. (a). ISocietatea size: 8 pt. font..family: Courier New.a t. font- size: 8 pt.family: Courier New. . 16. I " > 11 1 4 . I size: 8 pt. " > I IIRLU 9/2 001 1127 /14 .e style=" font'I'a r qov i. ISocietatea Comerciala S. Cour ier New. . I 26.II I Black. family: Courier New.e style=" font- I New.. New. 27 I Courier Courier Courier c.size: 8 pt. font. 1 991 8 pt. IInstitutul 20 o Ilocalitatea 5 12 I de Sanatat Bucure:. font.size: 8 pt.09 Ilocalittatea . 09.09. I fontfontfontfontfontfontfont- size: 8 pt. New. New. 8 pt. " > 11 1 9 . ( a. ISocietatea 0 o IS. color: size: size: size: size: 8 pt. font- Courier New. ISoeietatea Ilocalitatea 05124. 5 11 3 I Comerciala localitatea C I style=" Laminorul style=" style=" family: S.size: 8 pt.at. New. " >I Ilocalitatea 0 9 . Black. 09.family: Courier New.ti IRl style=" font. " >I " >I " >I Ia Come r c i. color: Black. 2 005 12 6 Comerciala 25 (a Braila New. New. " > I Ilocalitatea Bucure:. 4300920 Courier New. font- Courier New. style=" style=" fontfontfont- family: Courier New. I Comerciala Breaza 27 style=" S.family: Courier Courier 18860 Courier New. 09.size: 8 pt. family: Courier 14340692 family: Courier color: Black. color: color: color: style=" style=" style=" style=" fontfontfontfamily: family: family: I I I I " >I 1135/ Black. I " > 11 2 0 . Black. style=" font.family: Courier New. .i style=" font.family: Rl 3 font. color: IJ15/284/1991 size: 8 pt. I " > 11 1 7 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" Silcotub style=" I I I style=" Publica. " > I Black. I Black. color: Black.size: 8 pt. " > I 11 3 3 / 1 5 . font. color: Black. A. " > 11 1 6 .. IJ2 5 / 0 3 / 1 9 9 0 font.family: Utilaje CFR I style=" font. IR913720 Courier New. 606030 Courier New. Ig) . color: style=" style=" family: Courier 1335588 family: Courier font. ISocietatea 17 . font- I size: 8 pt.family: S. I( a.

family: Courier New. fontfontfontsize: size: size: 8 pt. New. 2 0 0 5 12 I Clinic U localitat style=" Burghele. font. font. font- Courier New. 8 pt. 8 pt. 8 pt. " style=" Urgenta..size: family: Courier New.2 0 0 5 12 I Come r c i. ISpitalul .size: 8 pt. A.. ISpitalul color: Black. color: Black. 14 2 0 3 8 8 family: Courier New. font. A. color: Black.09 . IJ4 0 / 7 4 0 3 / 1 9 9 8 11 4 9/ 2 1 . style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New.09 I " > 11 2 1 . " > I 1150/21 I " > 11 2 8 . color: Black. I Black. 2 0 0 5 12 I Ora~enesc. " >1 IBumbe~ti1152 / 2 1 . 0 9 . family: Courier 14448199 family: Courier color: Black. color: family: Courier 14483447 family: Courier I Black. 8 pt. " > I Ilocalitatea 11 5 1 / 2 1 . " > 11 2 5 . localitate 2 0 . font- size: 8 pt. 2 0 0 5 12 0874881 New. style=" Sf. " > I ILouis Turcanu. color: Black. Vacuum . 2 011 Pagina 57 . Nuclearelectrica style=" fontstyle=" fon~ color: Black. IJ2 3/ 12 1 6/2 00 2 1141 /20 font. > 1----11---------'="""--------------+-------+--------+---- I I I de I local I U I family: Courier size: size: New. color: Black. ITrustul I I I I de - Montaj Ut s uc u r s a L Bucure~ti I style=" Rompetrol style=" Constanta style=" font. " > 11 2 4 . ISocietatea IS. 8 pt. font.09 .L style=" font- Courier New. color: 8 pt.family: Courier amp. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar craiova~ style=" Nuclear style=" style=" & font. color: Black. Courier color: Black.family: Courier IR4 8 1 4 1 9 font.family: Courier New. 5 12 style=" Chimic style=" Bucure~tistyle=" font- family: I Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfamily: Courier New.A IRl New. 14548538 11 4 6/2 1 .family: Courier color: Black.size: 8 pt. 9 .style=" Ferate. New. I font. color: Black.I font. color: Black. style=" font. ISpitalul Clinic I fontfamily: Courier New. font. font- I size: size: IJl size: 8 pt. New. New.size: style=" font. " > 1----11------------------------+-----=. font. I color: Black.09 14283538 2 0 0 5 12 8 pt. I " > 11 2 3 . I Courier New. font- size: 8 pt.family: Courier ~IBucure~ti Sud.family: fontfamily: Cour ier New. " > I 11 3 9/ 2 1 . ">1130 . font. I ">1122. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Clinic Munic Timi~oara New. color: Black. font. fontIRl 8 6 0 7 1 2 Courier New.size: 8 pt. " > font. font- . " >1 .a La style=" fontpentru Copii style=" fontTLm i ao a r a style=" fontcolor: Black. ISpitalul o IPantelimon. family: Courier family: I size: 8 pt.01 . color: Ilocalita~ea IJ4 0 / 7 5 7 2 / 2 0 02 . I Black.size: 8 pt. I Na t i.20 o 5 12 family: Courier New. style=" font.size: 8 pt. New.2:-'"""+--------+---- I size: 8 pt. fontfontfont- family: Courier 14332169 family: Courier I size: size: size: 8 pt. " > 11 2 6 . 0 9 . " >1 A.family: Rafinarel font. color: Black. color: Black. 8 pt. Jiu I CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt.size: 8 pt.oria La localitatea I de E I font- family: family: style=" fontBu cu r e s t. fontsize: 8 pt. New. 200 ISocietatea IS. color: color: Black. 8 pt. 09. I ">1127. 0 9 . 8 pt. color: Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. " >1 3 / 5 3 4 / 1 991 11 4 5/ 8 pt. ISocietatea 1S. 2 0 0 5 12 1390841 New. " > 11 2 9 ISpitalul Clinic Bucure~ti I Prof. 8 pt. ISpitalul fontI font- family: Courier I New. " > I 11 4 8/ 2 1 . font- New.size: 8 pt. style=" style=" fontI fontfont- fontfamily: Courier New.family: Courier New. color: Black.

color: IJ3 8 / 1 5 2 5 / 1 9 9 1 font. ">1137 . 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar Bucure:. 2 I Clinic Judet Constanta I style=" fontDr. V style=" localitatea style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14240898 family: Courier New. New. color: I family: Courier Rl 9 5 8 4 7 9 style=" I font.size: 8 pt. I Black. ISocietatea 12. "> 11 4 0 . New. fontfont- family: Courier Rl 6 2 7 1 6 family: Courier I /1991 8 pt. fontfont- family: Courier New. New. New. " > I 5 7 / 2 1 . fontfont- size: size: 8 pt. 8 pt. IRegia 11 Black.size: 8 pt. New. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. 0 5 12 I Oncologic local it I style=" S. " > I 1170/22 . family: Courier 14 2 0 3 7 0 9 family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt.09 . " > I Ilocalitatea 5 6 / 2 1 . IJ4 0 / 4 6 / 1 9 9 1 New. fontfontfont- family: Courier New. " > I 68/ 22 . New. ISpitalul 11 ~lack. New.2 o ITrestioreanu. 8 pt. Autonoma de 24. font- size: 8 pt. fontfont- I family: Courier New. 8 pt. 2 0 o 5 12 11 Black. color: IJ7 0 / 3 8 0 / 1 9 9 2 font. ISpitalul Ilocalitatea o 0 5 12 11 Black. " > 31 ICentrul 11 5 3 / 2 1 . " > I 6 7 / 2 2 . IJ22 / 683 / 1 991 color: Black. 33 5 13 0 I Tr I E style=" Urgenta. localitatea A. 200 5 12 I "> 11 3 6 .. 0 9 . 2 011 Pagina 58 . R2 9 8 9 5 0 3 family: Courier New. family: A. A.size: 8 pt. " > I IApostol 11 65/ 2 2 . color: I family: Courier New. . New. ( a). . 20 o IR. 8 pt. 18 6 1 5 1 8 4 family: Courier New. 0 9 .09 . 2 005126. New. 8 pt. Ilocalitatea 1162/2 2 . 0 9 . IInstitutul I 11 Black.style=" localitatea style=" fontLa font- family: Courier s i. " > I 6 9/ 2 2 .size: 8 pt.a La Galati style=" Ur qe nt a style=" Galati style=" fontSf. 0 9 2 0 0 5 12 11 de Cardiologi style=" S. I font- size: 8 pt. Courier New.ti style=" font- family: Courier New. 8 pt. New. ISpitalu1 ISibiu .family: Courier 115227355 font. . color: color: I Black.09 .. "> 11 3 2 . Comerciala localitate I style=" Witing. ISocietatea Ilocalitatea 5 12 I Comerciala Ia:. style=" style=" I font. 2 0 0 5 12 Clinic Andrei. color: Black. I Black. I font- size: 8 pt. color: color: I Black.family: Courier New. color: Black. I size: 8 pt. New. New. color: Black.01 . " > I 6 1 / 2 2 . "> 11 3 5 . 11 Black. color: color: I Black. Alexandrul style=" fontBucure:. 8 pt. "> 11 3 8 .size: 8 pt. color: ~olor: Black. font8 pt. "> 11 4 1 . A.size: 8 pt. 12. style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14301103 family: Courier New.family: Courier Arpechim I font. fontfontfont- family: Courier 14267257 family: Courier I size: size: 8 pt. color: Black. New. color: font. New. . font- size: 8 pt.i CTCE Piatra Neamt o 5 .09 . "> 11 3 3 .09 . JO 3 / 2 1 1 / 2 0 0 3 font.size: 8 pt.size: 8 pt. 2 0 051 color: Black. font. New. Judet loca I I Courier style=" style=" fontfamily: Courier New. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. font. ISpitalul I1 6 4 / 2 2 .size: 8 pt. 8 pt. family: C0urier 1312685~ family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt.. Comerciala 25 (a). 09 . ISocietatea ">1 I Come r c i.09 I Judet I style=" Rafiserv style=" style=" font.ti style=" Menarom style=" style=" fontS. "> 11 3 9 . 200 I Black. font- I font.

size: 8 pt.size: 8 pt.-'-'---''- family: Courier Prof. 8 pt. " > 11 4 3 ISpitald 11 7 5 / 2 2 0 9 2 0 Cl5 12 Municipal.l.i style=" font..family: Courier 14 1 9 2 9 6 0 style=" font. " > 11 4 2 Clinic ISpitalul I I color: Black.size: font.ti 11 7 1 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 style=" font. I family: Courier 03628 Courier size: size: New. 3 . fontfont- color: Black. font..family: Courier New. 2 0 0 5 12 09 1181/22 8 pt. " > 11 7 6 / 2 2 0 9 ISpitalul Clinic de P I I Ilocalitatea 005 12 I Ia:. . " > 8 pt.family: Courier New. style=" font. " > 11 4 7 IInstitutul I I color: Black. New. Sonde I style=" font. New.. de Boli I Iliescu. 8 pt. I New.size: font. A. New..family: Courier 11 1 4 1 1 672 style=" font.family: Courier I style=" font. font.size: 8 pt. " > New. I style=" font.. 8 pt.size: font. New.family: Courier New. New. " > 11 4 4 color: Black.II 45 ISocietatea I IZadareni o9 2o05 Comerciala I font.01 .family: 14 5 4 style=" font. stagii complete :. color: Black. " > style=" fontCardiovasculare style=" fontBucure:. C.family: color: Black. color: Black. -'- cuprinzand ale LISTA profesiile din activitatea artistica caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balerin Dansator Acrobat Jongler Clovn de circ Calaret Dresor de animale salbatice Solist vocal de opera :.size: I font.ti 14 2 style=" fontcolor: Black.family: Courier New. " > IBucure:. localitatea Roman 12 6 1 3 9 4 0 style=" font.size: font. font.. color: Black. font.. localitatea Zadareni 1172722 style=" font.size: 8 pt.size: 8 pt. color: Black. 8 pt. C. I _ -'- . Colte ~ I style=" font. style=" font.family: Courier color: Black. font. color: Black.size: I 8 pt. font. 8 pt.size: 8 pt.family: Courier New. " * ST* New.family: Socola.istagii minime de cotizare de CTCE Piatra Neamt o 5 ..size: color: Black.. I 11 S. " > 11 4 6 Clinic ISpitalul de I I color: Black.family: Courier New.family: Courier localitatea I style=" font.style=" font. " > Courier Courier 1165 Courier New. IDr.ide opereta Instrumentist la instrumente de suflat Cascador ANEXA 5 VARSTE STANDARD pensionare. 8 pt. " > Sibiu Ilocalitatea 11 7 9 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 P I > '--_---''--_.. " > 9 IJO 2 / 1 2 4 / 1 9 9 3 11 7 7 / 2 2 font. 2 011 Pagina 59 .family: Courier color: Black.

.2011 Pagina 60 .irea la ( ani/ luni) pensie I I I I (ani/IIUni) 7_(/_a_:_i_/_l_u_n~i_) 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ~2 5 / 0 ~ ~I I 2 5 /~ 1944 1944 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 4 ISeptembrie 1944 1944 1944 I I 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 10/ 10 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 57/ 1 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IMai 10 10 1 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust 1945 1945 1945 1945 10 2002 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/4 25/4 25/4 25/4 1 1945 1945 1945 1945 57/ 1 57/ 2 10 10 I IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1945 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie 2002 2003 2003 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 10 10 1946 194 1946 1946 6 IMartie IMai 200 2003 3 2003 I Iunie IIulie 2003 2003 2003 2003 2003 1946 1946 1946 1946 IAugust ISeptembrie INoiembrie IDecembrie 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 1 9 4 6 I Ianuarie 1946 IFebruarie 2004 2004 10 10 CTCE - Piatra Neamt - 05 ..terii Luna :.* T* < pre style=" word- wrap: break- word.01.i anul pen s i ona r i i. "> Femei Luna s i. anul na:.. I I I Varsta Iasiguratului Ilia I~A_p_r_i_l_i_e __4~ __ 1 __9_4 IMai I Iunie IIulie IAugust 1944 1944 I_A_p_r_i_~_i_e __1 __ 2~0_0 IMai I Iunie IIulie IAugust 2001 2001 2001 2001 ~ !__ IStagiul completlStagiul minim de cotizare I de cotizare ie:.

01.2011 Pagina 61 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1946 194 1947 1947 1947 1947 6 IMartie IMai IIunie IIu1ie 200 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 57/ 4 25/4 25/5 25/5 25/5 25/5 25/5 25/ 6 1 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/6 57/6 57/6 57/6 57/6 57/ 7 57/ 7 57/ 7 IAugust ISeptembrie 10 1947 1947 1947 1947 INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 4 7 IMartie 1947 1947 1947 1948 1948 IMai IIunie IIu1ie I 1 1 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 I 25/7 25/7 25/8 25/8 25/8 10 10 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1948 1948 1 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 25/ 25/ 25/ 9 9 9 1 1948 1948 1948 1948 6 25/10 25/10 25/10 25/11 25/11 25/11 2 6/0 2 6/0 2 6/0 26/ 2 26/ 2 26/ 2 2 6/4 2 6/4 2 6/4 26/ 6 11 5 7 /10 5 7 /10 1 IOctombrie 1948 ISeptembrie 2006 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 10 10 10 1 11 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1949 1949 1949 1949 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2007 2007 2007 58/ 0 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 1949 1949 1949 1949 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 4 9 INoiembrie 1949 IIanuarie I 11 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1949 194 9 1950 1950 1950 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2008 2008 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 ~--5--8-/--5------~-----------2~6 58/ 5 58/5 58/ 6 58/ 6 58/ 6 58/7 58/7 58/7 26/ 26/ 6 6 2 6/8 2 6/8 2 6/8 / 10 ~ I 11 2008 2008 2008 ~IA_p_r_i_1_i_e __0~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-0--8 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1950 1950 1950 1950 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2008 2009 2009 11 26/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 5 0 IMartie 1 950 1950 1950 1951 1951 IMai IIunie IIu1ie I 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 I 27/2 27/2 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 27/4 27/4 27/4 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /10 28/0 28/0 28/0 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/ 6 12 12 1951 1951 1 1 1951 1951 1951 1951 1951 1951 ISeptembrie 2010 o 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 12 12 12 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1952 1952 1952 1952 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 2011 59/0 59/0 59/0 59/1 59/1 59/1 13 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 1952 1952 1952 1952 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 59/2 59/2 59/2 59/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 2 INoiembrie 1952 IIanuarie 13 I 13 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 62 .

2011 Pagina 63 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1952 1952 1953 1953 1953 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2012 2012 59/3 59/3 59/4 59/4 59/4 ~--5--9-/--5------~-----------2~8 59/ 5 59/5 59/ 59/ 59/ 6 6 59/7 59/7 59/7 6 28/ 28/ 6 6 13 2012 2012 2012 28/8 28/8 28/8 / 10 ~ I ~IA_p_r_i_1_i_e __3~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-1--2 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1953 1953 1953 1953 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2012 2012 2013 2013 13 28/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 3 IMartie 1 953 1953 1953 1954 1954 IMai IIunie IIu1ie I 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 I 29/ 2 29/ 2 2 9/4 2 9/4 2 9/4 14 14 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1954 1954 1 59/ 59/ 59/ 9 9 9 29/ 29/ 29/ 6 6 6 1 1954 1954 1954 1954 59/10 59/10 59/10 2 9/8 2 9/8 2 9/8 2 9/1 2 9/1 2 9/1 0 0 0 14 1 IOctombrie 1954 ISeptembrie 2014 59/11 59/11 59/11 I 14 14 1 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1955 1955 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 2015 60/0 60/0 60/0 60/1 60/1 60/1 30/0 30/0 30/0 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 30/2 30/ 3 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 1955 1955 1955 1955 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 60/2 60/2 60/2 60/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 5 INoiembrie 1955 IIanuarie 15 I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

2011 Pagina 64 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1956 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2016 2016 60/3 60/3 60/4 60/4 60/4 30/ 3 30/ 3 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 60/5 60/5 60/5 60/ 6 60/ 6 60/ 6 60/7 60/7 60/7 15 1956 1956 1956 1956 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 IMartie 1956 1956 1956 1957 1957 IMai IIunie IIu1ie I 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 I 30/7 30/7 30/8 30/8 30/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1957 1957 1 60/ 9 60/ 9 60/ 9 60/ 10 30/ 9 9 9 1 1957 1957 1957 1957 1957 1957 ISeptembrie 2018 8 30/ 30/ 30/ 10 30/ 10 30/ 10 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 1 31/ 1 31/ 1 60/ 10 60/ 10 60/ 11 60/ 11 60/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1958 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 2019 61/ 0 61/ 0 61/ 0 61/ 1 61/ 1 61/ 1 15 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 1958 1958 1958 1958 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 61/ 2 61/ 2 61/ 2 61/ 3 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 3 15 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 8 INoiembrie 1958 IIanuarie I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

2011 Pagina 65 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1959 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2020 2020 61/ 3 61/ 3 61/ 4 61/ 4 61/ 4 31/ 3 31/ 3 31/ 4 31/ 4 31/ 4 31/ 5 31/ 5 15 L 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 61/ 5 61/ 5 61/ 5 61/6 61/6 61/6 61/ 7 61/ 7 61/ 7 15 1959 1959 1959 1959 ~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 9 IMartie 1959 1959 1959 1960 1960 IMai IIunie IIu1ie I 202 2021 2021 2021 I 1 31/ 7 31/ 7 31/ 7 31/8 31/8 31/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 2021 2021 2021 2022 61/9 61/9 61/9 6 1 /10 6 1 /10 6 1 /10 1960 1960 1 31/ 9 31/ 9 31/ 9 31/ 10 3 1 /10 3 1 /10 3 1 /11 3 1 /11 3 1 /11 32/ 0 32/ 0 1 1960 1960 1960 1960 1 1960 ISeptembrie 2022 6 1 /11 6 1 /11 6 1 /11 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 1961 1961 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie IAugust ISeptembrie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 15 32/ 1 32/ 1 32/ 2 32/ 2 1961 1961 1961 1961 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 32/ 3 32/ 3 32/ 4 32/ 4 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 6 1 IOctombrie 1961 INoiembrie 15 15 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1961 1961 1962 1962 1962 I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2024 2024 2024 2024 2024 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 __ 2_/__3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 32/ 5 32/ 5 32/ 32/ 6 32/ 7 6 15 1 ~IA_p_r_i_1_i_e __2~ __ 1 __9_6 IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1964 1964 1964 1964 1962 1962 1962 1962 I_I_u_1_i_e _0_2~4------------~----6 __ 2 _ IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2024 2024 2024 2024 ~----------~ 32/ 7 ~ 32 / 8~ 1 1 I 1 9 6 2 I Ianuarie 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie I 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 I 15 15 32/ 11 32/ 11 33/ 0 33/ 0 1 1 IAugust ISeptembrie 33/1 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 6 33/1 33/2 33/2 33/ 3 33/ 3 15 1963 1963 1963 1963 IFebruarie 2026 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1 1 1 1 9 6 3 IMartie 1 963 IApri1ie IMai IIu1ie IAugust '" 0 2 6 2026 33/4 33/4 33/ 5 33/ 5 33/ 6 33/ 6 2026 2026 2026 2026 I 2026 2026 2027 2027 2027 2027 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie 2027 2027 15 I 33/7 33/7 33/ 8 33/ 8 33/ 9 33/ 9 33/ 10 33/ 10 1 1 1964 1964 1964 1964 1 9 6 4 IMai 1964 IIu1ie 62/ 9 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 66 .01.

2011 Pagina 67 .01.irea 1a ( ani/ 1uni) 11a pensie I ( ani/ 1uni) I I I I I ( ani/ I I 1uni) 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 10 10/ 1 1( 1939 CTCE - Piatra Neamt - 05 .terii Luna s i.. anu1 na:.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1964 1964 1965 1965 1965 1965 IAugust 2027 2027 62/ 62/ 9 9 9 9 33/ 11 33/ 11 34/ 0 34/ 0 34/ 1 34/ 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie 15 I 2027 2027 2028 2028 62/ 62/ 15 15 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 1 1965 1965 1965 1965 19651Iu1ie 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 202 8 34 / 2~1 2028 2028 2028 34/ 3 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I 2028 I /4 /4 34/ 5 34/ 5 1 IAugust 2028 2028 2028 2028 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 15 15 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 34/6 34/6 34/ 7 15 2029 2029 2029 62/ 11 62/ 11 62/ 11 2029 9 '" 0 2 9 202 2 2 9 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 15 1 34/ 7 34/ 8 34/ 8 1966 1966 1966 1966 IApri1ie IMai 2 34/9 34/9 34/10 3 4 /10 3 4 /11 3 4 /11 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IAugust 196 6 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 15 15 15 1 I o o 29 29 1967 IIanuarie 2030 63/0 Barbati 35/0 Luna s i. anu1 pensionarii I Varsta lasiguratu1ui I I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1939 1939 1939 1939 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2001 2001 2001 2001 2001 IStagiu1 comp1etiStagiu1 minim de cotizare I de cotizare ie:..

2011 Pagina 68 .01. 10/ 10/ 10/ 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 3 62/ 3 30/2 30/2 30/2 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 1( 1 2003 2003 2003 2003 2003 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 1 IAugust ISeptembrie 1941 1941 INoiembrie IDecembrie 10 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/ 6 1( 10 10/ 10/ 1 9 4 1 I Ianuarie 1941 1941 194 1942 1942 1942 1942 1 IFebruarie IMartie IMai I Iunie IIu1ie 200 2004 2004 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 10 1 1 1( IAugust ISeptembrie 1 10/ 1942 INoiembrie 62/ 6 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .I Iunie IIu1ie IAugust 1939 1939 1939 I Iunie IIu1ie IAugust 2001 2001 2001 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 1 62/ 1 62/ 1 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 10/ ~ 1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1 9 3 9 ISeptembrie 1939 1939 1939 1940 1940 1940 1940 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie ~ 10/ 10/ 10/ 10 10/ 1 I IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 I IMai 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 I 1940 1940 1940 1940 I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie 30/1 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 10 1 9 4 0 INoiembrie 1940 1940 1940 1941 1941 1941 1941 IIu1ie IDecembrie 10/ .

2011 Pagina 69 .01.I Iunie IIu1ie IAugust 1942 1942 1942 IDecembrie IIanuarie IFebruarie 2004 2005 2005 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 7 30/ 7 1( 1 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 2 IMartie 1 942 1942 1942 1943 1943 IMai IIunie IIu1ie 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 10 1 1( ~ 30~ 30/ 8 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1( 10/ 10/ 1943 1943 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I 10 10 30/ 30/ 9 9 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 62/ 9 62/ 9 62/ 9 1943 1943 1943 1943 1 2006 2006 2006 30/ 10 62/ 10 30/ 10 30/ 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1944 1 1 9 4 3 IIu1ie 1943 1943 1943 1944 1944 2006 2006 10 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 2/ 11 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 4 31/ 4 31/ 4 10/ : 10/ 10/ 11 62/ 11 62/ 11 63/0 63/0 63/0 11/ 1944 1944 IMai 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2 63/3 63/3 63/3 63/4 63/4 63/4 63/5 63/5 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 11 1944 11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 4 INoiembrie 1944 1944 1944 1945 1945 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 11/ ' 31/6 31/6 31/6 31/ 8 31/ 8 31/ 8 3 1 /10 3 1 /10 11/ 11/ 11 1 1945 1945 ISeptembrie IOctombrie 11/ 1945 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

~ 32~ 32/ 4 12/ 12/ 12 12 9 32/ 32/ 6 6 1.I Iunie IIu1ie IAugust 1945 1945 1945 INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2009 2009 63/ 5 63/ 6 63/ 6 63/ 6 63/ 7 63/ 7 63/ 7 3 1 /10 32/ 0 32/ 0 32/ 0 32/ 2 32/ 2 1: 1 12 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 5 IMartie 1945 1945 1945 1946 1946 IMai IIunie IIu1ie 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 1 1. ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 63/ 8 63/ 8 63/ 8 63/ 9 63/ 1946 1946 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 1946 1946 1946 1946 1 2010 2010 2010 63/ 9 32/ 8 63/ 10 32/ 8 32/ 8 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1947 1 1 9 4 6 IIu1ie 1946 1946 1946 1947 1947 2010 2010 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 3/ 11 32/ 10 32/ 10 32/ 10 33/ 0 33/ 0 33/ 0 33/2 33/2 33/2 33/4 33/4 33/4 33/ 6 33/ 6 33/ 6 33/ 8 33/ 8 33/ 8 33/ 10 33/ 10 12/ : 12/ 12/ 13 13/ 63/ 11 63/ 11 64/ 0 64/ 0 64/ 0 1947 1947 IMai 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1 64/ 1 64/ 1 64/ 1 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 64/ 2 64/ 2 64/ 2 64/ 3 64/ 3 64/ 3 64/ 4 64/ 4 64/ 4 64/ 5 64/ 5 13 13 1947 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 7 INoiembrie 1947 1947 1947 1948 1948 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 13/ ' 13/ 13/ 13 1 1948 1948 ISeptembrie IOctombrie 13/ 1948 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 70 .01.

ordinii ~i sigurantei nationa1e Barbati * T* Femei < pre Luna sty1e=" s i. po1iti~tii ~i din sistemu1 administratiei apararii nationa1e.i e s i r-e a 1a pensie ani/ 1uni) comp1etiStagiu1 minim I de cotizare ( ani/ 1uni) II ( ani/ 1uni) I CTCE Piatra Neamt 05 .01. in specia1itate. pub1ice stagii mi1itare pUblici gradatii special domeniu1 vo1untari. "> I Varsta lasiguratu1ui 11 na~terii Luna s i. anu1 pensionarii I a IStagiu1 de cotizare . soldatii cu ~i statut din stagii complete ~i pentru cadre1e STANDARD minime in de cotizare activitate. functionarii penitenciare._3 __ 2 __ _ I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie I Februarie IMartie IMai I Iunie 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 r- 6 _ 4 /_7 _ __ 64/ 8 64/ 8 64/ 8 +- ~3 4~2 14/ 14/ 4 1' 1949 1949 1949 1949 3 4 / ~~ I I 14 14 64/9 64/9 64/9 6 34/6 34/6 34/ 8 1949 1949 1949 1949 1 6 4 /10 34/ 8 34/ 8 1 9 4 9 I Iu1ie 1949 1949 1949 1950 14 I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie 6 4 /11 3 4 /10 3 4 /10 3 4 /10 35/0 35/0 ~< 35/0 / pre> 14/ : 14/ 14/ 6 4 /11 6 4 /11 65/0 65/0 15 15/ 1950 L_ ~ __ ~ L_ 65/0 L_ 1 * ST* VARSTE de pensionare.2011 I II II Pagina 71 .I Iunie IIu1ie IAugust 1948 1948 1948 INoiembrie I Ianuarie I Februarie 2012 2013 2013 64/ 5 33/ 10 34/ 0 34/ 0 34/ 0 34/ 2 34/ 2 1: 1 14 14 64/6 64/6 64/6 64/ 7 64/ 7 I Septembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 8 IMartie 1948 1948 IMai I Iunie 2013 2013 2013 1 1' rl D_e_C_e_m_b_r_l_' 4+8 e 1 __9__ I Ianuarie I Februarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Decembrie I Ianuarie I Februarie IMartie L_ I_I_U_1_i_e_ O 1. wordanu1 wrap: break- word.

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 55/0 55/0 55/1 55/1 55/1 20/1 20/2 20/3 20/3 20/4 20/4 20/5 15 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 1956 1956 1956 1956 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 55/2 55/2 55/2 55/ 3 55/ 3 55/ 3 55/4 55/4 55/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 INoiembrie 1956 1956 1956 1957 1957 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 15 I 15 15 I I I 1 20/ 9 1957 1957 20/10 20/10 20/11 20/11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 15 1957 1957 1957 1957 55/ 6 55/ 6 55/ 6 21/0 21/1 21/ 2 21/3 21/3 21/4 21/4 21/5 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/9 2 1 /10 2 1 /10 2 1 /11 2 1 /11 22/ 0 15 15 15 1 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 7 IMartie 1957 o 13 3 3 55/7 55/7 55/7 55/8 55/8 55/8 55/ 9 55/ 9 55/ 9 55/ 10 55/ 10 55/ 10 55/ 11 55/ 11 55/ 11 56/0 1958 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2013 2013 2013 2014 2014 15 15 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1958 1958 1958 1958 2014 2014 2014 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 8 IIu1ie 1958 1958 1958 1959 2014 2014 2014 2014 2015 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 72 .01.

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 56/0 56/0 56/1 56/1 56/1 22/ 1 22/ 2 22/ 3 22/ 3 22/4 22/4 22/ 5 16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 1959 1959 1959 1959 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 56/2 56/2 56/2 56/3 56/3 56/3 56/4 56/4 56/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 9 INoiembrie 1959 1959 1959 1960 1960 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 16 I 16 16 I I I 1 22/9 2 2 /10 2 2 /10 2 2 /11 2 2 /11 1960 1960 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 16 1960 1960 1960 1960 56/ 56/ 56/ 6 6 6 23/0 23/1 23/2 23/3 23/3 23/4 23/4 23/5 23/5 23/ 6 16 16 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 0 IMartie 1960 o 17 56/7 56/7 56/7 1961 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2017 2017 2017 2018 2018 56/8 56/8 56/8 56/ 56/ 56/ 9 9 9 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1961 1961 1961 1961 23/7 23/8 23/ 23/ 23/10 23/10 23/11 23/11 24/0 16 16 16 1 2018 2018 2018 56/10 56/10 56/10 56/11 56/11 56/11 57/ 0 9 9 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 1 IIu1ie 1961 1961 1961 1962 2018 2018 2018 2018 2019 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 73 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1962 1962 1962 IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 57/ 0 57/ 0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 24/1 24/2 24/3 24/3 24/4 24/4 24/5 17 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 1962 1962 1962 1962 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 17 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 2 INoiembrie 1962 1962 1962 1963 1963 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie I 17 17 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I I 1 24/9 2 4 /10 2 4 /10 2 4 /11 2 4 /11 1963 1963 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 17 1963 1963 1963 1963 57/6 57/6 57/6 25/0 25/1 25/2 25/3 25/3 25/4 25/4 25/5 25/5 25/ 6 17 17 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 3 IMartie 1963 o 21 57/ 7 57/ 7 57/ 7 1964 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2021 2021 2021 2022 2022 57/ 8 57/ 8 57/ 8 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1964 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1964 1964 1964 1964 25/7 25/8 25/ 25/ 25/10 25/10 25/11 25/11 2 6/0 17 2022 2022 2022 9 9 1 9 6 4 IIu1ie 1 964 1 964 1 964 1965 2022 2 022 2 022 2 022 202 3 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I 17 17 1 58/ 0 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 74 .

01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1965 1965 1965 IFebruarie IMartie IMai 2023 2023 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2 6/1 26/ 2 2 6/3 2 6/3 2 6/4 2 6/4 2 6/5 18 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1965 1965 1965 1965 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 5 INoiembrie 1965 1 965 1 965 IIanuarie IFebruarie 18 I 2024 2024 2024 18 18 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie1 IIu1ie IAugust I IMartie IMai IIunie IIu1ie I 1 1966 1966 1966 1966 2024 2024 2024 26/ 9 0 2 6/1 2 6/1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2024 2024 2024 2025 58/ 6 58/ 6 58/ 6 18 1 1 1966 966 1966 1966 2 6/1 2 6/1 27/0 27/1 27/2 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IMartie 1966 o 25 5 5 58/7 58/7 58/7 58/8 58/8 58/8 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 59/0 27/3 27/3 27/4 27/4 27/5 27/5 27/6 27/7 27/8 27/9 27/9 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /11 2 7 /11 28/0 18 18 18 1 1967 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2025 2025 2025 2026 2026 18 18 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1967 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1967 1967 1967 1967 2026 2026 2026 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 7 IIu1ie 1967 1967 1967 1968 2026 2026 2026 2026 2027 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 75 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1968 1968 1968 IFebruarie IApri1ie IMai 2027 2027 59/0 59/1 59/1 59/2 59/2 59/3 59/3 59/4 59/4 59/5 59/5 59/ 59/ 6 6 28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/ 6 19 2027 2027 2027 2027 2027 1968 1968 1968 1968 IIu1ie IAugust IOctombrie INoiembrie 28/7 1 1 9 6 8 IIanuarie 1968 1 968 1 968 IFebruarie IApri1ie 2028 2028 2028 19 19 1 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie I IMai IIu1ie 2028 2028 I 1969 1969 1969 1969 IAugust 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2 9/1 29/ 2 2 9/3 2 9/4 2 9/5 1 IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IApri1ie IMai 59/7 1 1 1969 1969 1969 1969 59/ 59/ 9 9 29/ 6 2 9/7 2 9/8 29/ 2 9/1 2 9/1 9 0 1 1 9 6 9 IIu1ie 1969 1969 1969 1970 IOctombEie INoiembrie IIanuarie 2029 2029 2030 59/10 59/10 59/11 59/11 60/0 1 1 19 19 2 '__ * ST* ~-=---------'--------'-----------'--------J 30/0 < / pre> SALARIUL MEDIU ANUAL * T* < pre sty1e=" wordAnu1 wrap: break- word. mediu Brut "> anua1 (lei) Net Sa1ariu1 1938 1947 168 261 293 335 366 397 337 365 1948 1949 1950 1951 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 76 .01.

115 1 . ~ o 46 1 . 238 2. 224 3 . 813 1. 595 1 . 601 2 . 391 1 . 370 410 456 499 549 619 684 726 ~~ ~ 802 833 880 932 965 1. 339 1 . 471 1 . 337 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 457 2 . 721 2 . 289 1. 818 2. 712 1.1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 196 1 967 1 968 196 9 6 403 447 487 536 593 671 747 784 854 898 947 1 . 248 1 . 872 o 24 3 . 498 563 663 1. 285 3. 317 3 . 855 2 . 344 2 . 964 2 . 827 2 . 139 1 .2011 Pagina 77 . 340 2 . 602 2 . 936 3. 102 I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2. o 11 2 . 318 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 . 773 2 . 180 1 . 083 1 . 005 1. 210 1 .01. ) 1 . 179 1 . 107 1 . 108 2 . 297 o 28 1 . 525 2 .

2 0 1 0: Sursa: Institutu1 Sa1ariu1 National mediu brut lunar de Statistica comunicat de Institutu1 National de ANEXA 8 SALARIUL MINIM FE TAPA * T* < pre sty1e=" Anu1 word.2011 Pagina 78 .01.1988 1989 3 422 2 3 < / pre> 3 946 063 381 3 4 _L_ ---'-- 538 010 ____J 1 990 '---- * ST* 1 9 9 1 .wrap: Incepand ziua. "> Actu1 ( lei) normativ care prin ~ stabi1it ~ I I Sa1ariu1 minim I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 166 166 166 166 220 220 350 350 350 400 1958 1959 1 I 1960 400 400 475 I 475 1 963 1 964 1 965 1 septembrie 475 475 I 475 550 I 196 1 967 6 1 august 550 550 700 700 I 1 968 196 9 1 martie 1 mai 700 700 1970 750 800 I CTCE - Piatra Neamt - 05 . breakcu luna word.

000 2 2 000 000 I I I 1)1 I 1 1 1 martie 1 apri1ie 1 mai septembrie noiembrie ianuarie martie 1 mai septembrie noiembrie 1 ianuarie martie 1 mai octombrie decembrie I I I I I 2 000 3 . 184/1 995 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 140 1 . 94/ 1993 Hotararea Guvernu1ui nr. 5 8 6 / 1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 Hotararea Guvernu1ui nr.920 1 5 . 1 4 9/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 774/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 133/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 425 1 1 1 1 I 425 425 425 425 I 500 500 1 500 2 . 000 1 800 800 I 000 1 000 1 . 000 6 5 . 000 6 0 . nr. 215 16. 2 1 8 / 1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 500 9 . 124/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 775 7 . 499/1992 Hotararea Guvernu1ui nr.2 o 0 12 . 500 august iu1ie august septembrie 1 . 780/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 I I I Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui nr. 000 7 5 .2 o 0 1 1 1 2 2 2 I ~~ 0 0 0 0 o o o o ~ ~ 1 2 1 .2011 Pagina 79 .01. 683/1993 I I I I I 1992 1 1 1 993 1 1 1 1 1 994 I I 8 . 90/1994 353/1994 6 5 . 5 7 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 208/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 140 1 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 I I I Hotararea Guvernu1ui nr.1 5 0 1 1 . 975 6 .600 1 7 .1971 1972 1 1973 1974 1 1975 1 1976 1977 1978 1979 1 1980 1981 1982 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 990 1 991 iu1ie 1 1 septembrie 1 . 675 5 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 19/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 600 3 0 .1 5 0 4 . 000 40 200 45 000 I I I I I I I I I I 15 martie 1 iu1ie 1 995 1 apri1ie I I I 45.

2 003 1 ianuarie Hotararea Guvernu1ui 0 12 50000 2 2 400 ._--------------------------------~~.a rea Guvernu1 ui nr.00 400 .000 11.000 97 .a rea ra Guvernu1ui Guvernu1ui nr.0 0 0 I I Ho t. 000 350 . Fami1iei ~i Protectiei transmite Socia1e catre Casa Nationa1a de Pensii CTCE - Piatra Neamt - 05 .a rea ra 1 507 1 .a rea Guvernu1 ui nr. 11 I I 0 Ho t. nr. 000 150 000 2 2 5 . I 11 .0 0 0 2 5 0 .a rea ra 231/2001 11 .a rea ra Guvernu1 ui nr. 2 450 Hotararea 2000 1 1 2001 1 2002 1 martie martie februarie decembrie I 11 7 o o 1450.000 0 000 00 .2011 Pagina 80 . 1 1 766/ 2 825 /2 o o 05# 947 06# 947 2 008 15 0 0 15 4 0 ( RON) Hotararea Hotararea Ho t. r---------r--------------+----------. nr. nr. nr.a rea ra Ho t. 051 / 2o07# 947 /2008# 9474 /2008# 947 2 L- o 09 L- ~ ~~--~------------------------------~< / pre> * ST* NOTA? : Pub1ice Ministeru1 Muncii. ra Ho t. nr.199 6 1 august I 1 1 1 februarie august octombrie apri1ie 1 mai 75. 000 27/ 1997 Ho t. nr. 1 / 2 000 166/2000# 94. 037 nr.01. nr.a rea ra 1 .000 I I Ho t.000 Ho t. Sursa: Ministerul Muneii. nr. 1 1 2 1 /2001# 9 o 5 / 2 002 # 94 o o o o 04 05 1 1 ianuarie ianuarie 1 iu1ie ianuarie ianuarie ianuarie octombrie 12 13 13 13 800 100 10 000 000 (RON) Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui 515/ 2 346/ 2 o o 03# 94 04# 94 2 2 06 07 1 1 1 1 1 30 Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui nr. ra 468/1997 1 998 199 9 1 Ho t. 8. Fami1iei ~i Protectiei Socia1e date1e pentru cGm]Slletarea anexei nr. 594/199 6 I~ 1 997 I 9 7 . 000 . 051 1.000. 000 750 .a rea ra Guvernu1 ui Guvernu1 ui nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful