LEGE

privind

nr. 263 din 1 6 decembrie 2010 sistemul unitar de pensii publice
PARLAMENTUL IN :MONITORUL OFICIAL

EMITENT: PUBLlCAT

nr.

852
prezenta

din

20

decembrie

2010

Parlamentul CAP. I Dispozitii

Romaniei

adopta

lege.

generale

ART. 1 Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat ~i se exercita, conditiile prezentE legi, prin sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari denumit in continuare sistemul public de pensii. ART. 2 Sistemul public de pensii se organizeaza ~i functioneaza avand de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statui organizeaza ~i garanteaza sistemul public de pensii bazat pe acelea~i norme de drept, pentru p,articipantii la sistem; b) principiul ob Liqa t.i v i t.a i , t.i potrivit ca ru i a persoanele s i, juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, de asigurari sociale exercitandu- se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice ~i juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu- se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili s i, beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in e ce ee s i. s i t.ua e juridica, t.i in ceea ce drepturile ~i obligatiile prevazute de lege; e) principiul repartitiei, pe baza fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin public de pensii, conform legii; f) principiul solidaritatii sociale, cQnform caruia participantii la sistemul public de pensii i~i asuma reciproc obligatii ~i beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor de lege; g) principiul autonomiei, pe administrarea de sine statatoare a sistemului public pensii, conform legii; , h) principiul imprescriptibili1Jatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i) principiul incesibilitatii, potrivit ca ru i a dreptul la pensie nu poate fi cedat, tota sau partial. ART. 3 (1) in intelesul legi, termenii de mai jos au urmatoarele ~i expresiile semnificatii: a) asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina ~i sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum ~i persoana fizica ce achita, in nume contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi; pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea b) Ministerului Nationale, Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor de in din sistemul national de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala; c) contract de asigurare scc i a La contractu 1 incheiat voluntar intre persoane fizice s i, casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii; d) contribuabil persoana f i.z a sau i.c juridica ce p La t e st.e con t.r i.bu i. de a si.qu t.i rar i, sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi; e) de c La ra t.i.e individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensi: pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfa~oara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii; f) dec lara tie nom i.na La de asigurare ev i derrt.a norn a La a a s i qu ra t.i Lo r s i, a obligatiilor i.n de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita ~i depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, pre cum ~i la casele de pensii sectoriale; g) locuri de mun oa in cond i t.i i. deosebite locurile de mun oa unde gradul de expunere L, factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii ~i sanatatii in munca a asiguratilor; h) locuri de mun oa in cond i t.i i. speciale locurile de munc a unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel put in 5 0 % din timpul normal de munc a , poate conduce in timp la Lmbo Lnav i r i. profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

1

sanatatii in munca a asiguratilor; i) locuri de munca in alte conditii locurile de munca ~i activitati din domeniul apa rar i i, na t.i ona Le , ordinii publice s i, s i qu ran t.e na t i oria i. Le care implica pericol permanent ~ de va t.ama re co rpo.r La grava, e invaliditate, mutilare, suprimare a v i e t.i L ori de pierdere a Li.be rt.a i. t.i captivitate, terorism, r ap i r i , Lua r i, ca ostatici ori alte asemenea s i t.ua i i. t s: pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie; j) perioade asimilate perioadele pentru care nu s- au datorat sau p La t i t; co nt.r bu t.i L d i asigurari sociale ~i care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de k) p re st.a i. de a si.qu t.i rar i, sociale veniturile de inlocuire acordate la riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate; l) punctaj lunar numa ru L de puncte realizat de asigurat intr- 0 luna, calculat prin raportarea ca~tigului salarial brut lunar/ soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sGciale, la ca~tigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de ,Statistica; m) punctaj anual numa ru L de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendar ob t.i nut; prin Lmpa r t.i rea la 1 2 a sumei punctajelor lunare; n) punctaj mediu anual numa ru L de puncte realizat de prin raportar punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de numarul ani lor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege pensionarii; 0) riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, ob l i qa institutii sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, ba t ra ne t.e s i, deces) p) stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s- au datorat contributii de a s i.qu i sociale la sistemul public de pensii, precum ~i cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat ~i platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii; q) stagiu de cotizare in specialitate perioada in care 0 persoana din sistemul nation de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, pre cum ~i din sistemul administratiei penitenciare s- a aflat in una dintre urmatoarele situatii: 1. a avut calitatea de cadru militat'in activitate; 2. a indeplinit serviciul militar (Sa m;i-l\'htarn termen, i militar cu termen redus, elev unei ~coli militare/ ~coli de agenti de politie~sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politi~tilor ~i functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; 3 a fost concentrata sa u mobilizata ca rezervist; 4 a fost in captivitate; • 5 a avut calitatea de fUl'lctJonar public cu statut special in institutiile din sistemul aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, precum ~i din sistemul administratiei penitenciare; 6. a avut calitaEea de militar angajat pe ba za de contract ~i/ sau de soldat s i, gradat voluntar; r) stagiu complet cotizare perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala; s) stagiu de cotizare necesar perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege, in f unc t.i e asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de de cotizare perioada minima de timp pr-e vaz u t a de prezenta lege in cal stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei pensionare; considerata stagiu stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, d pentru stagiul de cotizare ~i acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante; v) pentru va r st.a standard de pensionare va r st.a stabilita de prezenta lege, barbati ~i femei, in conditiile legii, la care ace~tia pot obtine pensie pentru limita de varsta, precum de lege. ~i varsta din care se opereaza reducerile prevazute lunar brut ( 2) in sensul prezentei legi, prin ca s t.i q salarial brut! so Ida brutal salariu intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impoz itul ui pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
ART. ( 1) 4

~i

De la data Ln t ra r i i, in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii ~i Alte Publice, denumita in continuare Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii preia personalul, precum CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare ~i f unc t.i ona re , ~i drepturile ~i obligatiile acesteia. prin CNPP s i, prin ( 2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza casele de care se infiinteaza, prevazute pensii sectoriale, functioneaza atributiile ~i indeplinesc de prezenta lege. ( 3) in subordinea CNPP functioneaza de pensii, in fiecare case judetene Bucure~ti, denumite in municipiu- re~edinta de judet, precum ~i Casa de Pensii a Municipiului continuare case teritoriale de pensii.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

2

(4) CNPP poate case locale de pensii, in functie infiinta de numarul ~i structura care functioneaza sub conducerea ~i controlul asiguratilor, casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii Bucure~ti. a Municipiului ART. 5 (1) sistemului public pot fi cetateni romani, ce t a t en i. ai altor Asiguratii de pensii pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau re~edinta in state sau apatrizi, Romania. altc ( 2) Pot fi a s i qu ra t.i. ai sistemului public de pensii s i, ce t at.en i. r oman i , i state ~i apatrizii care nu au domiciliul sau re~edinta in Romania, in conditiile de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. ( 3) Asiguratii au ob L'i qa t.i a sa p l.a a soa con t.r i.bu i. de a si.qu t.e t.i rar i, au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi. ART. 6 ( 1) in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, legii: I. a) persoanele care de s f a soa ra ac t.i v i t.a t.i. pe baza de de munc a , inclusiv soldatii ~i gradatii voluntari; b) f uno t.i ona r i L publici; c) cadre Le militare in activitate, s o Lda t.i L s i, q rada t i L politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul din domeniul apararll nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale; II. persoanele care i~i desfa~oara activitatea in functii sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatore~ti, precum s i, membrii cooperatori dintr- 0 o rq an i za t i e a coope ra t i e i, me st.e suqa'r s t.i , e ca ror drepturi s i, obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de drepturi barie s t i. lunare, ce se a s i qu ra din bugetul asigurarilor pentru ~omaj, in conditiile legii, denumite in continuare ~omeri; IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu t.i n de 4 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ~i afla in una dintre situatiile urmatoare: a) administratori sau manageri care au contract de administrare ori de managemen b) membri ai intreprinderii individuale intreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate sa ac t.i v i t a t.i. economice; d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V. cadre Ie militare trecute in rezerva, politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se bugetul de stat, in conditiile legii; VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele de cat; cele salariale, din: (1) definite potrivit art. 7 alin. pct. a) drepturi de autor ~i drepturi conexe, ~i completarile ulterioare, Legea nr. 571/ 200S ]Slrivind Codul fiscal, cu modificarile cu regularitate sau in mo~ ocazional; b) contracte/ conventii incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe ba za de contract de asigurare soc in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical ~i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute lege, neintegrate in sistemul public, pre cum s i, orice persoana care do re st.e si se asigure, sa i~i completeze venitul asigurat. ART. sau fizice ( 1) Pe-t-s'oa Le jur idice ne la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii alin. (1) pct. I pr eva zu t.i la art. 6 s i, II, denumite in continuare angajatori, .i ns t.i t.u L t.i care efectueaza plata drepturilor some r i i. pr eva zu t.i la art. 6 alin. (1) pct de ~omaj pentru III, pre cum s i, I ns t.i t.u i i Le care efectueaza t plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de ~i casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala. ( 2) in s i t.ua a in care se constata t.i erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. ( 1 ), indiferent de cauzele producerii acestora, ~i/ sau mod i f i.c r i, ale datelor a pe baza ca ro ra stabilesc stagiul de cotizare ~i punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna 0 de clara t i e n orn a La de asigurare i.n rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa ~i declaratia pe care 0 modifica. (2) pre cum ~i cea prevazuta la alin. ( 3) De c La ra t.La p reva zu t.a la alin. (1), au rE juridic al unei declaratii pe propria raspundere. ART. 8 pr modul in care angajatorii, ( 1) CNPP, pr in casele teritoriale de pensii, controleaza dispozitiile legale plata drepturilor de s oma j respecta ~i institutiile care efectueaza de plata, declaratiei nominale privind intocmirea ~i depunerea de asigurare ~i a obligatiilor precum termenelor de depunere. ~i respectarea (2) sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul Casele de pensii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

3

apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea ~i transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum ~i termenele de transmitere. ART. 9 ( 1) Angajatorii, pre cum ~i institutiile care efectueaza plata drepturilor de ~omaj sunt reprezentantilor CNPP ~i ai caselor teritoriale de pensii obligate sa puna la dispozitia toate documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. ( 2) Angajatorii din domeniul apa ra r i i, na t.i oria , Le ordinii publice s i, au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurariIor sociale de stat. ART. 10 ( 1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2 0 0 1, de cIara t i a norn i na La de asigurare prev ( 1) s i, (2) la art. 7 alin. constituie documentul pe baza stabile~te stagiul de in sistemul public mediu anual pentru public de de pensii ~i punctajul pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. c) (2) c) , in cazul persoanelor prevazute la art. alin. I lit. 6 declarati s i, (2) la art. 7 alin. (1) prevazuta constituie singuruI pe baza caruia se stab: stagiul de cotizare in sistemul public de pensii ~i punctajul la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) in s i t.ua i Le in care, t.i pentru perioadele prevazute la alin. (1) s i, ( 2 ) derul raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare ~i a punctajului anual, pot fi valorificate ~i alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii. (4) (3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. revine persoanei cauza. ART. 11 ( 1) pct. IV care au cel put in varsta ( 1) Persoanele prevazute la art. 6 de individuale de asigurare. sunt obligate sa se asigure pe baza se depune in termen de 3 0 de zile de la data ( 2) De cLa rat.La .i.nd i.v i.dua La de la casa teritoriala de pensii competenta, incadrarii in situatia prevazuta la in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. ( 3) Venitul lunar asigura~pentru persoanele rnen t.i oria e la alin. t (1) este cel stabili de cIara t i a .i.ndi.v i.dua La de asigura'ICe s i, nu poate fi mai mic de cat; suma r epr ez en t.and 3 5 % din ca st.i.qu salarial L mediu brut utilizat) la fundamentarea bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat s i, mai mare de cat; valoarea corespunzatoare a de 5 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut. ( 4) Se excepteaza de la ol::5ligativitatea depunerii de cLa ra t.i e i. de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, da ca beneficiaza de una dintre categoriile de pens prevazute de prezenta lege sau da ca se regasesc in s i t.ua i Le prevazute t.i la art. 6 alin. (1) pc t . I, II, III ~i V. ( 5) in s i t.ua t.i.a asiguratilor p reva zu t i, la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale Be asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ~i are acela~i regim juridic cu aceasta. ( 6) Su!) aspectul de c La ra r i i , ca Lcu La r i i , r e t i ne r i i. s i, p La t.i i. con t.r i.bu i i Lo r individuale t de a s i qu ra r i, sociale, p.l a t i t.o L de venit ru prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. ( 7) Platitorii de venit pr eva zu t.i la alin. (5) nu au obligatia depunerii deo La ra t i e i. pentru persoanele care au ~i calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. ART. 12 ( 1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala ~i casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. sociala se incheie in forma scrisa efecte ( 2) Contractul de asigurare de la ~i produce de pensii. data inregistrarii acestuia la casa teritoriala ART. 13 in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de ( 1) Venitul asigurat inscris prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei asigurare sociala poate fi modificat caz, prin incheierea unui act e d.i i.oria la contractul t L de individuale de asigurare ori, dupa asigurare sociala. (2) individuala sociala constituie Declaratia de asigurare ~i contractu 1 de asigurare titluri s i, devin titluri executorii la data la care creanta de creanta bugetara este scadenta, conform legii. ART. 14 derularii asigurarii in baza declaratiei ( 1) in s i t.ua a in care pe parcursul t.i ca exista perioade in care nu se realizeaza individuale de asigurare venituri, se face dovada casei teritoriale de pensii, la cererea asiguratului sau din initiativa declaratia poate fi suspendata.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

4

i ale persoanelor pentru care CNPP :...i/ au regulamente s comunitare. conditii speciale sau alte corid t. pre cum :. modaLi t.ialte drepturi de asigurari sociale. sociale se iau in considerare de asigurare cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania.n sa intre 1 aprilie 2001 s i.ua i Le prevazute t. de oricare alta autoritate.iAdministrarea Bazelor Date. 15 ~ ( 1) in sistemul public de pensii. in vigoare a prezentei IE in cazul persoanelor prevazute la art. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta. d) perioada cup r i. (lJ~ pct.i i. precum:.. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor :. b) are stabilite drepturi vechimea in munc a in baza prevederilor Decretului. ce t a t. cu modificarile :.i i.a t i Le s i. ART. deosebite de munc a : b) 6 pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de mun oa r c) 1 pentru fiecare an lucrat in alte cond i t. data Ln t ra r i i.. de munc a a sa cum sunt reglementat art.. ai statelor membre ale Spatiului Economic European. 6 alin. 29 alin. a case pensii sectoriale. c) ( 2) Constituie stagiu de cotizare perioadele de pan a la data de 1 aprilie 2001 persoana: a) s. ( 4) in cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate.. precum:. i de cotizare realizat in conditii deosebite.i platesc contributii de asigurari sociale prin acordurile sau conventiile internationale la in alte tari.. sociale se achita in moneda nationala.. Bugetul ART.i i.ederea in Romania.n sa intre 1 ianuarie 2010 s i. 16 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de a) vechimea in mun oa recunoscuta pentru stabilirea la data de 1 aprilie (2) asigurari 2001 vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea in cazul persoanelor b) prevazute la art. s i. data Ln t rar i i.a aflat in una dintre s i t.qu t. timpul util la pensie realizat de agricultori. in cazul persoanelor la art.i ( 1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii din Romania. CAP.. I lit. a 11. in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte :.en i. ( 1) II asigurarilor 20 Bugetul sociale de stat a si.qu rar i Lo r sociale de stat cuprinde veniturile s i.i rar i. contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi. ART. deosebite. (2) ART.i.iInternelor. ( 3) in sistemul public de pensii. 118/ 1990 privind unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 6 martie 1 9 4 5.a I Le de a si. ev i derrt. 19/ 2000 privind sistemul public d pensii :.u L. stagii de in conditii normale.Ln ut. ( 2) Datele cu caracter personal actualizate pentru t ot. i Uniunii Europene.01 . res. pre cum :. i ce t a t.icompletarile ulterioare. (2) ( 3) Datele prevazute la alin. ( 1) pct. 6 alin. p re st. termenele de transmitere prevazute la a alin. V.i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.a re a Guvernului. conditii speciale al te condi tii. in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile :.. sunt furnizate gratuit. ra ART.qu rar i. ( 3) Constituie stagiu de cotizare s i. obligatiile s i.i la art. cheltuielile sistemului CTCE Piatra Nearnt o 5 . stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei. 6 alin. soc se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului. 49. r oma n i . dupa cum urmeaza: a) 3 pentru fiecare an lucrat in cond i t. anterioara datei de 1 aprilie 2001 ART. in corid t. la cererea CUPP s i.a. institutie publica sau alta institutie care astfel de informatii.a drepturilor s i.Le qe nr. pana intrarea in vigoare a prezentei c) perioada cup r i. obligatiilor de a si. stagiile de ( 2) La stabilirea drepturilor de a s i qu ra r i.p'ectivin cond i t. c).i L de mun oa se care constituie acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu. 19 perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza :. 18 conform legii.. (1) pct.en i. 2 011 Pagina 5 . ( 2) se stabilesc prin ho t. 17 ~ ( 1) Constituie stagiu de cotizare perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legisfatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1 pentru perioadele realizate in grupa I. ai Elvetiei s i. caz.ialte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. republicat. pentru strainii care au inregistrata rezidenta/ :..i/ au efeo~eaza s plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul :.iperioadele realizate sau recunoscute ca atare in alte tari.icasele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata :.t i Le stabilite i care Romania este parte.. detine ( 4) Cont.(1) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin... I lit. in vigoare a prezentei lee in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. nu se datoreaza contributi sociale.

a corda reciproc s i. 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) con t. ANAF transmite CNPP veniturile realizat persoanele altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. ( 4) in s i t.qu rar i Lo r sociale de stat a fost adoptati cel pu t. ART. au obligatia sa a drepturilor coreleze bazele proprii de date unei evidente corecte ~i unitare de pensii. cu sume care se aloca asigurarilor sociale de stat se completeaza CAP. functionarea sistemului public de pensii. ( 3) CNPP. 2 011 Pagina 6 . (6) Fondul in care bugetul asigurarilor sociale de rezerva se de s t. asigurarilor sociale de stat. se ap l i ca in prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent. s i. sociale. ( 2) Guvernul elaboreaza anual. precum s i.i u Lu i. p La t. nu p r i. pe care il supune spre aprobare Parlamentului. 23 prezentei legi. 25 sociale de stat sunt purtatoare de doba nz i . (3) I s i.o prevazute t r la alin identifica situatiile in ~aEe angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale.i n f orrna i. ( 3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul a si.e Cle angajatori. in situatii veniturile bugetului dupa epuizarea fondului de rezerva. ( 4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii. ( 3) Fondul de rezerva cumulat nu poate nivelul cheltuielilor prevazute pentru anu depa~i bugetar respectiv. b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului sociale stat. casele de pensii sectoriale sa i~i transmita de a s i qu ra r i. dupa regularizarea cu bugetul in limita sumelor primite de acesta. denumita in continuare ANAF. b) ( 2) Eventualul deficit curent al bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat se acopera din fondul de rezerva.i sociale. de asigurari t. Disponibilitatile bane~ti ale asigurarilor incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului. cheltuielile organizarea s i. ( 5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituiri acestuia. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. ANAF au obligatia reciproc ( 2) CNPP.i t.qu rar i Lo r sociale stat ~i Ie transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. potrivit prevederilor art. urmator. ART.bu i. respectiv. de la bugetul de stat. pe baza propunerilor CNPP ~i ale institutiilor care au subordine case de pensii sectoriale. potrivit destinatiilor aprobate prin lege. 24 in a ( 1) Excedentele anuale ale bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat pot fi utilizate de stat. 27 public de asigurari sociale CTCE Piatra Neamt o 5 . ca se Le de pensii sectoriale s i. potrivit legii. III Contributia ART. ART. 21 lit. (5) dupa depunerea de clara t i i Lo r fiscale.i n 3 zile inainte de expirarea exe rc i t. pe baza . proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. ART.se prin conventii ART. ART.i a si. s i. ANAF. f i riarrt. nivelul dobanzilor stabilindu. numai d asigurarilor sociale acoperirea deficitelor din anii precedenti de stat. 21 lit. pana buget. ( 4) Institutiile prevazute la alin. dispunand masurile prevazute de lege.L s i.i. bugetar.e sume pentru art. de intarziere.de pensii. pentru acoperirea in mod exceptional.La Nationala de Adminis ( 1) in termen de 6 luni de la publicarea CNPP ~i casele de pensii sectoriale Fiscala.ua a in care legea bugetului t.01 . precum ~i din alte venituri.me st. care se aproba prin legile bugetare anuale. ( 3) Defici tul din anii p re ce de nt. 26 deficitului bugetului motivate. 22 ( 1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera prestatiilc de asigurari sociale din sistemul public de pensii.e este excedentar. la sistemul fondurilor ~i obligatiilor participantilor de pensii administrate privat.a rea unor alte cheltuieli prevazute de lege. declarate informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia si .Ll. din anul curent al bugetului asigurarilor sociale stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. dobanzi ~i pe na Li t.a t. b).r i. Aqe nt. ( 2) Din veniturile bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale anual pan a la 3 % de pentru constituirea unui fond de rezerva. gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe Ie au in administrare.

8 % datorate de angajatori.e i. c) 41.i i.a rarea Guvernului nr.a i Le de cercetare. 3% pentru cond i t.i i. oo nd i t. f) activitatea a r t i s t.i . 4. 8 % datorate de angajatori.t.a de asigurari sociale din momentul Lnc ad ra r i L in una dintre se da toreaza situatiile prevazute la art. 1. (1) pct. c). alte cond i t.a in profesiile prevazute in anexa nr.i i. de munc a normale. (3) inclusa ~i cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat.i i . s i qu ran t. 2 s i.01 . ( 4) Este asimilata stagiului de cotizare in cond i t. 5 % datorate de anqa j a t. (1) pct.Le de munc a in care se de s f a soa ra activitatea a s i qu ra t. locurile de munc a in corid i t.t i Le i desfa~oara activitatea pot fi normale. cu mod i f i ca r i Le s ulterioare. care 1 0 . s i. pentru personalul navigant prevazut in anexa nr.i la art. (1) lit. 6 alin. un i t. I ns t.a re a ra Guvernului. IV s i. normale de munc a . 31 ( 1) Co n t r i bu t i.i t. deosebite.i ona Le .i i. perioada anterioara datei de 1 aprilie 2 0 0 1.u nr. 3% pentru cond i t. care administreaza bugetul a si. 6 alin. ( 5) Constituie stagiu de cotizare realizat in cond i t. deosebite ~i speciale.a Le prevazute t. 6 alin. cu mod i f i ca r i Le ulterioare. in vigoare a prezentei legi.Le st. datorate de anqa j at. din 2 in 2 ani. i. 28 ( 1) Corid i. t. la data intrarii in vigoare a prezente: legi.qu rar i. 6 (2) Cote Ie de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de deosebite.t i Le prezentei legi.n i.i Lo r din sistemul public de pensii pot fi normale.i L speciale prevazute la a (1) lit. 6 alin.a i Le t s i. 1 9/2 0 0 0.i oria .i ca de s f a su ra t.i i. 20 alin. I lit.i i. sociale pr-e vaz u t a la alin. 1.i. 10. VI.i v i t.i. specifice pentru politi~ti.i v i t. na t. b) din Legea nr. exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare. 3.e prin ho t. ART. zone Ie I ~i II de expunere la radiatii. speci. metodologiei de incadrare prevazute de Ho t.i. s i. na t. 82 2 / 2 0 0 4 privind stabilirea locurilor de rm activitatilor cu conditii deosebite. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. asimilate angajatorului in oo nd i t. speciale ~i alte conditii de munca. 5% datorate de ariqa j a t. explorare. ART. (2) se s t. s i. pre cum alin. speciale ~i alte conditii de munca. 2 9 4 / 2 0 0 1 privind stabilirea locurilor de munca ~i a activitatilor cu conditii deosebite. prevazuta de Legea nr.i i. 30 ( 1) in sensul prezentei legi. (1) contractu lui de asigurar sau de la data incheierii sociala.i i. sunt: a) 31. ( 2) Pentru a s i qu ra t i i.u e care. conditiile (3) Cote Ie de contributii de asigurari socia Ie. s i.i. locurile de munc a in corid i t. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. (2 Periodic.i pentru s ome r i . sunt incadrate in conditii speciale de munca. 3 0 . conditii speciale s i. speciale s i. potrivit art. datorate ~i anqa j a t. alte cond i t. republicata. datorate de din ~i angajati.i in anexele nr.(1 in sistemul public de pensii sunt contribuabili. este asimilata e) persoanele prevazute la art.'fice lpentru cadrele militare in activitate.i n 5 0 % din timpul normal de mun oa in luna respectiva. 2 011 Pagina 7 . e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale. de actele normative cu regim clasificat emise pan a la data intrarii in vigoare a legi.ab i.i i. pentru personalul care i~i desfa~oara activitatea in subteran cel pu t. ART. b) 36.pa rar a i. ordinii publice ~i sigurantei nationale. publice i s i. daca cel put in in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca. 10 5% datorate de ariqa j a t.i L speciale sunt cele din: a) unitatile miniere. ( 1) pct. perioadele care un asigurat care i~i desfa~oara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca ~i/ sau in concediu de odihna. t explorare. dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale. 8 % datorate de ( 4) in cota de con t r i. b) ac t. pr eva zu t. b). de domeniul apararii din nationale. ART. in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I ~i II de munca ~i care. c) activitatile din domeniul apararii nationale. au de s f a su activitati de cercetare. cu modificarile ~i completarile ulterioare. cu modificarile ulterioare. locurile de mun oa stabilite in baza criteriilor ~i metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.dua La de a si. speciale ~i alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor s i.of din ca angajati. elaborata in termen de 9 luni de la data Ln t ra r i i. prevazut la al: ( 1) lit. e) ac t. Le incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. (2).bu e . 2 0 .a rarea Cuv e.nd i. speciale ~i alte conditii. in care sa La r i a t. II.r nud. CTCE Piatra Neamt o 5 . V.Li. d) avia~ia c i v i La .qu rar i Lo r pentru soma j . deosebite de munc a . speciale de mun oa s i. 3% pentru cond i t. ( 2) in domeniul e. de Ho t.v t. 6 alin. ordinii publice ~i sigurantei nationale. 1. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat. o rd i. c) persoanele juridice la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii prevazuti la art. 29 ( 1) Sunt incadrate in cond i t. b) angajatorii ~i institutiile care efectueaza plata ajutoarelor persoanelor in situatia prevazute la art. ( 3) Procedura de reevaluare pr-e vaz u t a la alin. 2 5 . speciale de mun oa . (1) pct.

in casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati.i prevazute la art. dupa caz. II. cu IT lit. s i. cu exceptia platilor compensatorii :. ( 5) Calculul s i.and 3 5 % din ca s t. venituri ( 9) in mod facultativ. ( 2 ).i respectiv ( 3) Plata co nt r i bu t. 6 alin. (1) s i. 6 IV. (1) pct. (1) pct. 50 alin. ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. p reva zu t i.omaj. sociale se datoreaza de a s i qu ra t i i. iar in situatia persoanelor prevazute la art. (1) pct. 6 alin. prevazuti la art.i i. III. sociale pentru s ome r i.dua La de a si.. ( 4) Co n t r i bu t i. la art. zilelor lucratoare din concediul medical.i e i. (1) pct. pr eva zu t. pentru veniturile din drepturi de autor :. 6 alin. atunci ca nd pe langa aces tea realizeaza s i. 6 alin.i t. art. se fac lunar de institutia care administreaza bugetul asigurarrlor pentru :. in situatia persoanelor prevazute la art. II. II. stabilite de lege pentru conditii normale de munca.ua a persoanelor t. 6 alin... a) sau.. 27 alin. p la art. (1) calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 2) la art. la art.. (1) pct. e in numele lor. c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta 5 7 1 / 2 0 0 3.i la art. in perioada de reducere temporara a activitatii. stabilita prin lege. ( 5) Co n t r i bu t i. in cazul a s i qu ra t.qu rar i.o r numa ru Lu i.i la art. pentru a s i qu ra t i i. a) .i alin.e de la prevederile alin. in cazul indemnizatiilor de asigurari sana t e t.oa da de cel mult 12 luni. a) angajator.i e i. in completarile ulterioare..qu rar i.qu rar i.. 32 ( 1) Calculul s i. se s upo rt. pentru care (1) CTCE Piatra Neamt o 5 . II.i alin. (2) datoreaza int de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca. pentru a s i qu ra t i i. 6 alin. sociale pentru some r i. sociale pentru perioada in c asiguratul beneficiaza de asigurari sociale de sana tate se efectueaza. la nivelul cotei stabilite pentEu conditii normale de munca. prevazuti alin. ( 1) pct. (1) pct. (6) Calculul individuale de asigurari sociale :.qu rar i. de orice alta persoana. VI se fac de catre platitorul de venit. pr eva zu t. 2 011 Pagina 8 . a) 6 pct. I s i.u a care a ch i t a drepturile t. sociale.. 6 alin.a integral din bugetul asigurarilor pentru :.a de a s i qu ra r i. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori ca s t i salarial mediu brut. I s i.. individuale de a si.. VI datoreaza contributia de asigl sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari ( 8) Nu datoreaza contributia . a).i. cu e xc ep t.ia veniturilor de completare acordate salariatilor industria de aparare. IV:. alin. 3) Asiguratii p reva zu t i.v i. VI lit. se poate face s i. (1) pct. ( 1 0) Con t r i bu t i. se ( 6) Co n t r i bu t i. (1 pct.tigul salarial brut lunar in lei. sociale datorata de contribuabilii p reva zu t i.omaj.idrepturi conexe. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. V.a cazurilor in care. (2) se lunar de ca t.a de a s i qu ra r i. (2 Calculul:.i Lo r p reva zu t i. co re spun za t. sociale.r ac e s t i a sau. 6 alin.i e i. VI lit.qu rar i. pentru asiguratii p reva zu t i.Co n t r i bu t i. (2) lit.i plata contributiei de a si.a in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. prevazute la art. 6 brut/ solda bruta. prin lege. la art. 50 alin. de asigurari sociale datorata de catre asiguratii pr eva zu t.e . (1) nu se impoziteaza. la art. IV:. VI lit. pentru veniturile din activitatea de s f a su ra t. 6 alin.omaj la nivelul cotei individuale de a s i qu ra r i. de ca t re : s i. (3) 4 Fac e x cep t i. 6 contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contrinutiei de a si.nd i. 1) pct.a individuala de a s i qu ra r i.. sociale pentru persoanele care beneficiaza de compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. sociale pentru persona roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este ca:. ART. ( 4) Plata co nt r i bu t. ( 3) Baza Lun ara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. in cazul asiguratilor prevazuti la art.qu rar i. corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara. a) din Legea nr. persoanele prevazute la art.iplata contributiei datorate de asigurat: 6 alin. (1 pct. la art.i. persoanele prevazute alin. sociale. ( 7) Asiguratii p reva zu t i. ocazional. dupa caz.omaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca. pe 0 pe ri. la art. sociale pentru persoanele prevazute la art. ART. 6 alin. (1) pct. I din bugetul asigurarilor pentru b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati :. se suporta integral din bugetul de stat. (1) pct. VI lit. d) venitul brut. plata individuale de a si.i alin. de datorate de a s i qu ra t. s i t. la cerere. b) suma r epr ez en t. d:~ ca t re I ns t. respectiv de catre angajatorii acestora se fi lunar de catre angajatori.e .a de a si. la art. alin.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea sociale de bugetului asigurarilor sociale de stat. a) pentru veniturile calitate in mod ocazional. plata co nt r i bu t.01 . b). 6 alin. (1) c) casa de asiguraric de sana t e t.i e i. 6 alin. care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv s i.a de a s i qu ra r i.

V 0 constituie cuantumul ajutoarelor lunare.qu rar i. i) indemnizatiile de instalare. 2 011 Pagina 9 . inclusiv cele acordate pentru accidente de munca ~i profesionale.a de nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate asigurarilor sociale de stat. completarile ulterioare.qu rar i. potrivit prevederilor prezentei legi.e sc de angajator a s i qu ra t. alin. companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital iNtegral sau majoritar de stat.i Lo r .i i. (1) nu poa te fi dintr decat produsul valoarea numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza corespunzatoare a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. conform prevederilor art. de a si. constituie venitul lunar asigurat. deta~are ~i transfer. in a ca~tigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de ART. (1) pct. 0 constitui cuantumul drepturilor bane~ti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru ~omaj ~i asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale. p l. c) participarea sa La r i a t.e din t stat. g) c0ntravaloarea echipamentelor tehnice.a la alin. pu alin.k).i Lo r la profit. precum ~i transportului la ~i de la locul de munca.ua a de pa s i r i i. 6 alin. ART. aprobata mod i f i ca r i. a alto] drepturi de pI'etectie a muncii. in conditiile legii. ART. sociale. de calcul a calendaristic ART.01 . 36 Baza lunara de cal cui a contributiei asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 7 6 9 / 2 0 0 1.sanitare. d) indemnizatia de ~edinta pentru consilierii locali ~i judeteni. care depa~esc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia. potrivit legii.a i t.a calculat contributia individuala de a si. sociale pentru persoanele bugetul la art. prevazut ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. b) diurne de deplasare ~i de delegare. f) compeFlsatiile lunare pentru chirie. potrivit prevederilor prezentei legi. se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. prevazute la ( 2) Sumele asupra ca ro ra nu se datoreaza con t r i. 6 alin. ART. 3 3 alin.i. (3) . precum ~i la regiile autonome. in cazul angajatorilor Ci de calcul la datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de cond i t. precum ~i a uniformelor obligatorii ~i a drepturilor de echipament. a medicamentelor ~i materialelor igienico. nu se iau in considerare la stabilirea p re st. in limitele de deductibilita stabilite potrivit legii. a echipamentului individual de protectie ~i de lucru. h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. de care se datoreaza contributia de asigurari munca se stabile~te proportional cu ponderea.i.qu t. ( 2) Sumele reprezentand ajutor de deces p l. (1) pct. 38 ( 1) Sumele reprezentand ajutor de deces. indemnizatii de delegare.qu rar i. inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. 37 ( 1) Co n t r i bu t i. cu mod i f i ca r i Le s i. sociale. a a1imentatiei de protectie. ( 3) Baza de calcul p reva zu t.e de angajator t a s i qu ra t. 64/ 2001 repartizarea profitului ~a societatile nationale.i Lo r .i e i.a individuala de a s i qu ra r i. la alin. ( 4) in s i t. j) valoarea financiara a normei de hrana. sociale datorata de a s i qu ra t. de a si. e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative. sociale de stat ~i nici mai mul t de 5 ART. 35 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna. 33 alin. a. ( 3) este cel utilizat la f undanterrt bugetului asigurarilor sociale de stat ~i aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. pentru s ome r i.a I Lo r din sistemul t.un an echivalentul a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut.i e i. la alin. (2) . de a si. se re t. IV s i.qu rar i.i pensii.qu s al ar i a L mediu L brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor ori valoarea acestuia.i rar i. in contul asigurarilor sociale. (3) (3) Prevederile art. plafonului t. respectiv de la casa de pensii sectoriala. precum ~i ( 2) Baza Lun ara de calcul la care persoana juridica din Romania d asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate G constituie suma ca~tigurilor salariale brute la care s.contributiei individuale de asigurari sociale nu poa te de pa si in tr.bu a de a si. b) . potrivit Ordonantei Guvernului nr. prin Legea n r-. care se p La t. ( 5) Ca s t. se aplica ~i pentru situatiile prevazute la alin. 39 ( 1) Co n t r i bu t i.i e i. (1) lit. dar nu mai put in decat suma reprezentand 35% din ca st.i p reva zu t.i ne integral din: CTCE Piatra Neamt o 5 .Lq u L salarial mediu brut p reva zu t. 34 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.a i t. sociale datorata de angajator 0 constituie suma ca~tigurilor salariale brute/ soldelor brute lunare. (2).

a rz i u in data de 2 0 a lunii in care platitorii depus declaratia nominala de asigurare. 6 teritoriale de pensii :..a.i unitatile sale subordonate. plata unor dobanzi :. t.a rz i u in data de 2 0 a lunii u rma t.i Lo r p reva zu t i. (1) lit. pan a cel t.oa re celei pentru care se datoreaza plata. datorate de persoaBele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor. a s i qu ra t. declararea contributiilor fac de asigurari ART.a Lo r de Ln t.. 43 in cazul neachitarii la termen. sociale la termenele pentru fiecare zi de intarziere. alin. VI s i.a individuala de a s i qu ra r i. se v i rea za in COl distincte stabilite cu aceasta destinatie :. in cazul de stat.a realizat/ realizata lunar. (1) pct. t.i. in cazul persoanelor prevazute la art. ( 2) Co n t r i bu t i. pe na Li t. ( 3) Sumele reprezentand do ba nz i. b) data stabilita pentru plata a 2 . VI. VI. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar. dar nu mai tarziu de data de a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. potrivit legii.. 44 prevazute la art.. respectiv. suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.i Lo r p reva zu t i.. 6 alin. pct.. 6 alin. IV:. pe na Li t.iunitatile subordonate acesteia. de In t ar zi.icasele de pensii sectoriale colaboreaza privind colectarea :. de la bugetul asigurarilor sociale de stat. dupa caz colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP. respectiv venitul brut. 6 alin. transmite de CNPP s : de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. ast'Eel sunt prevazute la art.qu rar i. pe na Li t. ART. CNPP :.oa re celei in care angajatorul depus declaratia nominala de asigurare. (1) lu se de catre angajator. (1) IV s i. 6 alin. veniturile de natura profesionala. 6 ( 1) pct. 4 0 genere ( 1) Neplata co nt r i bu t.. respectiv de catre casele de pensii sectoriale. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal. sociale. astfel cum sunt definite alin.ca s t. in situatia asiguratilor aflati in concediu medical. ART. de a s i qu ra t i i..01 . V sau de Ln s t i t. ( 3) Co n t r i bu t i. c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii. alin.a t. pan a cel t.icasele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat.. la art. tarziu a lunii u rma t. III. Contributiile individuale de asigurari sociale..i rar i. 6 alin. ( 5) Lunar. 2 011 Pagina 10 . prin rotunjire la leu.a i e re .v d administrarea i. c) pan a la data de 2 5 a lunii u rrna t.e re se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat :.e r provenind Lo din con t.ise calculeaza fara zecimale.isanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF :. 40 Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs.oa re c e Le de data de 2 5 pentru care se datoreaza plata.a i e re . alin...i prevazute la alin.a la alin. la art.icomunicate de catre CNPP. alin. (1) . VI. respectiv pan a la dati a lunii u rrna t.ua a persoanelor t. (2). d) pan a la data de 2 5 u rrna t. 41 ( 1) Activitatea p r i.ipenalitati de intarziere calculate pana la data achitarii sumei datorate. ART. in c az t (2) a s i qu ra t. (1) pct.n c rea nt. sociale p reva zu t...i la art. respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta 0 datoreaza in calit~e contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat.i. in si t ua t i a persoanelor prevazute la art. 2). in s i t. V. ( 4) Lunar. II.oa re celei in care p La t i t. 3 CTCE Piatra Neamt o 5 . conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.te potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare. respectiv pct. I s i. de institutia abilitata plata efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru :. ART.icasele de sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre pe care acesta il administreaza.i rz ev i den t i erea in contabilitate de lege sa :.i ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. care este palZte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii.i alin. s i. de a si. ( 1) pct. CNPP :. c) s i.i constatarea :. CNPP :.i rz prevazute la alin.r i.. de institutia care efectueaza pct.omaj. d).i.qu rar i Lo r sociale de stat de persoanele prevazute la art.oa re celei pentru care se efectueaza plata drepturi ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru :.bu i. casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite.i e i. (1) pct.. in baza prevederilor Codului de procedura (2) :. ( 4) Calculul doban z i Lo r s i. 33 alin.qu t. (1) a) art. acti Pentru persoanele prevazute la art. ( 2) Cota doban z i Lo r s i.a Lo r de Ln t. (1) pct. de a si. b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara. precum:. (1) pct.i qu L salarial brut/ solda b rut.. inclusiv. de casele de casele de pensii sectoriale. pr eva zu t. se stabile:. IV s i.a la fondul de pensii administrat privat. a contributiilor datorate bugetului a si.omaj sau bugetul dupa caz.iurmarirea platii acestora se fac de angajator.

potrivit art.i e sau student al unei institutii din sistemul de aparare nationala.e re pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale~ de pensii. creantelor ART. e 6 alin. (3) la alin.alorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale..a ani sau.r i bu t. a fost concentrat. durata normala a studiilor respective. de pensii de casele s i.. con t. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor. a f La t. dupa caz.. de a qe n t i.. ART. 49 :. (1 IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasba nu se datora. de concediu pentru c re st. (1) pct.r a s i qu ra t.. (1 lit. t.i. dupa caz.icota de con t. pe na Li t.tip d incetare a asigurarii individuale la sistemul public de ART. pe b) a urmat cursurile de zi ale Lnva t. s. in cazul copilului cu handicap.efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sana t e t. perioade nu au realizat stagii de cotizare (4) prevazute la alin.a la art. serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. universitar. inclusiv a dobanzilo~:. a unei perioade de studii. cu conditia absolvirii acestora cu diploma..i i. Pensii IV ART. (5) se aplicarea asupra perioadei raportului dintre cota de contributie individ~ala asigurari sociale :. la cererea (2) Tariful a s i qu ra t. contra de cotizare se certifica Stagiul cost. 45 ( 1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de dec lara tie individuala de asigura sau contract de asigurare so c i a La nu au achitat con t.e rea in va r st. ( 2) in cazul rezilierii contractului de asigurare so c i a La .~latit de ca t.a Lo r de t.i ne rea Perioadele asimilate in conditiile prevazute de prezenta lege. 2 011 Pagina 11 . politi:.qu rar i. IV. (2 )~ . in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de sociale.aman Lu i.a datorat :.. in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie invaliditate. ( 2) in cazul in care a s i qu ra t i i.ua a p reva zu t. stagiul de cotizare se constituie din insumarea peric pentru care s. sociale dat0rfG nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia.a rzi. de concediu pentru incapacitat temporara de cauzata de accident de munca :. durata legal stabilita. f) Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 6..~ ART. la art.te anual de CNPP s i..qu s rar i. la 2 ani.r i bu t.ifunctionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. (1) beneficiaza de perioadele asimilate da oa in ace Persoanele prevazute in conditiile prezentei legi. iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie. t. acordate potrivit legii. 46 Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie. conform care au absolvit mai multe Asiguratii institutii de invatamant prevederilor ca stagiu de cotizare.. d) a beneficiat.i 6 alin.i VI s i. 48 ( 1) in sistemul public de pensii. de po Li t.i Ln t. contributia nu se restituie. (1) pct. denumite in perioade asimilate.i LLe de a si. pe c) a s a t i s f a cu t. de pensii sectoriale..u organizat potrivit legii. beneficiaza de asimilarea.i Lo r . alin.. o data de sectoriale. militare/ s co Li. in s i t. e) a beneficiat. in termen de 3 0 de zile de la formularul.tilor :. conform clauzelor prevazute in contract.i penalitatilor de intarziere aferente.01 . (1) se valorifica pentru obt.i perioadele ( 1) in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare necontributive. ( 5) Calculul doban z i Lo r s i. datorate in ( 2) Stagiul de cotizare co re spun za-sp cd'ntributiei de a si.iboli profesionale. 51 in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: CTCE Piatra Neamt o 5 .a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator s i. sociale achitate nu se restituie. alin. 50 (1) din oficiu.t i Le art.i e de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 5. asigurat sau. mobilizat sau in prizonierat. ART. alin. (2) superior. cu exceptia liceului militar. respectiv serviciului se stabile:. de pan a la 3 ani.. b).i siguranta nationala formarea cadrelor militare.e . ordine publica :.r i bu t. iar stagiul de cotizare realizat se ". p reva zu t i. au obligatia depuna la casele 6 teritoriale de pensii. 31 alin. 47 oricareia dintre ( 1) Contractul de asigurare so c i a La poate fi reziliat pa r t i . la alegere. . IV:. g) elev al unei s co Li.. de asigurari sociale prestatiilor ART. ( 6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata sociale contributiei de asigurari completeaza cu prevederile legale privind executarea bugetare. sociale de cotizare a oo nd i t.i a de a s i qu ra r i. casele care A CAP.

I lit. varsta 6 s pensionare este de 6 0 de ani. pentru barbati.i stagiul minim de~cotizare sau in specialitate. Atingerea acestei varste prin cre:. stagiul 6 cotizare in specialitate este de 2 0 de a t. 6.at.. a t.i pentru barb este de 1 5 Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:..m t. se realizeaza conform e:. 6..terea stagiului complet de cotizare. conform e:.alonarii prevazute in anexa nr. 53 ( 1) Varsta standard de pensionare de ani pentru barbgti s i. (1) ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. cat s i. I lit. s Li. ART.alonarii prevazute in anexa nr.at. se realizeaza prin cre:. ( 2) Stagiul minim de cotizare ani.alonarii prevazute in anexa nr. alin. (1) c) ..pentru femei. pct. conform e:. ( 3) in cazul persoanelor prevazute alin. prevazute de prezenta lege. corid i t. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cre:..a va r s t.alonarii prevazute in anexa nr.a) b) c) d) e) pensia pensia pensia pensia pensia 1 pentru i de an t i c i pa t.. dupa cum u rrne a : az de varsta.terea de cotizare.terea varstelor standard de pensionare. 6.at.t i Le privind va rst..i'n i. ART. 55 (1) Persoanele care au stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita cu reducerea standard de pensionare. pentru femei.. pct.terea varstelor standard de pensionare..a : anticipata pa r t. I lit. 54 (1) c) . a t.. cat s i.alonarii prevazute in anexa nr. conform e:.i a La : de invaliditate. " > standard I cu: Luni < pre style=" word.. 2 011 Pagina 12 . pentru :.. pentru Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:. barbati. stagiul 6 cotizare este de 3 0 de ani. c).a standard de pensionare :.a r SECPUNEA Pensia pentru limita de varsta ART.. conditii Tabelul * T* nr.wrap: IStagiul de cotizare IReducerea varstei Irealizat in conditiil de pensionare deosebite (ani Lmp k.at. cat s i.i pentru barbati. 5. pct. 6 3 de ani pel este de 6 5 femei. 1 word. dupa caz. 5. 5. pentru ba rba t i .01 . ti)' Ani 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 1) in cazul persoanelor prevazute la art. alin. de u rrna . Atingerea acestui cat :. in persoanelor care au realizat stagii de cotizan a) deosebite de munca.terea stagiului conform e:. conform e:. (3) Stagiul complet de cotizare este de 3 5 de ani. C='11~t"'la dat pensionarii. a t. conform tabelului nr. Atingerea acestui stagiu se realizeaza stagiului minim de cotizare in specialitate.alonarii prevazute nr. 52 Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care Lridep l i ne s o .pentru f errfe i.. ART.

in situatia persoanelor care au realizat cond i t. in alte la art. 2 6 7 7 6 6 8 < / pre> 2.------_.2011 Pagina 13 . " > IStagiul de cotizare IReducerea varstei standard I Irealizat in corid i t. Ani Luni I (ani implini ti) 2 1 1 2 3 4 I I~ 6 5 6 7 6 3 6 8 9 10 11 6 5 5 6 6 7 7 6 12 13 6 I 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 8 9 9 10 10 11 11 6 6 6 6 12 12 6 CTCE - Piatra Neam. nr. de munc a prevazute la art.wrap: break.i L I de pensionare cu: I speciale r------.!.word. 29 (1) .01. 30 sEagii a Li n't de ( 2) cotizan s i.28 30 32 35 '--------------'----------'--------' * ST* conform tabelului b) locurile de munc a incadrate speciale prevazute conditii Tabelul * T* < pre nr.: - 05.i i. i style=" word. alin.

Persoane 1e care au rea Li lzatt un lstaglu 'd' e cotlzare In con dltll preexlstent ca1itatii de asigurat beneficiaza Q~reducerea varste10r standard de pensionare prevazute in anexa nr. stabi1irea nr.c) s i. (2) din Decretu1. 5 8 ~ i t. 55 a1in. precum s i. zone1e I s i. 2 lit. 55 lit. in c) in situatia asigurati10r daca au rea1izat. ac r oba t.ar ar ea Guvernu1ui nr.a indiferent de varsta. b). cu 1 0 ani. 6 a1in.e 6 1uni. 2 011 Pagina 14 .a ba1erini1or s i. respectiv de 4 5 persoane1e pentru femei s i.a t i Le din anexa nr.a de expunere 1a radia ti i. repub1icat.vi. ce1 put in doua treimi din stagiu1 conditii1e comp1et de cotizare. ~i/ sau de prizonierat. in b) i~ situatia asigurati10r cu handicap accentuat. daca varste10r standard de pensionare prevazute 1a art. a) 20 de ani.i a c i v i La in conditii speciale de munca. (1) ART. comp1et indiferent de cotizare.i a persona1u1ui aeronautic civil navigant profesionist din av i a t. 30 a1in. c). lit.i v i t. 30 a1in. (1) ( 1) Fac exce p t i. Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. rea1izate iJ un i t.e de 1a prevederi1e art.lege nr. ( 2) Persoane1e prevazute 1a art.a de va r s t. b) persoane1e care au stagiu de cotizare de ce1 putin 20 de ani in locuri1e de munca prevazute 1a art. 1) este de 3 0 ART. nu poate fi ma b) de ani. I lit. a) ~i f) . minim de ore de zbor.i v i t. II criterii10r de incadrare a activitati10r de cercetare. de ani pentru ba r ba t. I 1it. sa1turi sau starturi aprobat prin Ho t. in s i t.i a persoane1or carora (1) stabi1ite drepturi privind vechimea in munca. activitate in zona a I de expunere 1a radiatii. 3 se considera in conditii speciale de mun oa numai daca aces tea se desfa~oara pe durata programu1ui normal de 1ucru dintr0 luna. 4 5 de ani pentru ba r ba t i . prevederi1e art. a1in. de varsta. reducerea varstei stJndard de pensionar de: a1in. lit. 6 a1in.a t i Le din anexa nr. (2) (1) . 6 1 1) in s i t. a) . ( 5) Stagiu1 comp1et de cotizare pentru persoane1e prevazute 1a a1in. 30 a1in. persoane1e care un stagiu de cotizare de ce1 put in 1 5 ani in zona I de expunere 1a radiatii sau de ce1 put: 17 ani in zona a 11. (1) lit. handicapu1ui preexistent ca1itatii de asigurat.La d: Romania. stagiu1 comp1et de cotizare este de 2 1uni.ua t. stagiu1 comp1et de cotizare. (1 nu pot fi mai mici de 5 0 (2 Varste1e de pensionare pr ev. in s i t.a t i Le de cercetare. 6 1uni. pentru fiecare an de privare de 1ibertate. ( 4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit lit. 5 6 (1) Fac exce p t i. /' ART. ( 3) Act. 30 a) b) 15 ani. daca au rea1izat.e de 1a prevederi1e art.au dupa data de 2 3 august 1 9 4 4.i Lor pentru care varsta de pensionare nu poate 50 mai mica de 4 0 de ani pentru femei s i.i a c i. respectiv de 2 5 de ani s i. exp1orare. ( 3) Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. reduse in conditii1e a1in. 1a a1in. ce1e prevazute normative pot fi cumulate fara ca reducerea total a sa fie mai mare de 13 ani.m i t. (1) lit. dupa cum u rrneaz a : a) cu 1 5 ani. avizate in condi tii speciale de munca. r-educe c) prevazute 1a a1in.01 . preexistent ca1itatii de asigurat. 583/2001 privind a materii10r prime nuc1eare din zone1e I ~i II de expunerE exp1orare. ce1 putin 0 treime din stagiu1 comp1et de cotizare. 10 cu handicap mediu. da oa au rea1izat stagiu1 minim de cotizare in in anexa nr. (1) lit. (1) pct. pentru ce1e prevazute 1a art. 118/ 19 9 0. exp10atare sau pre1ucrare radiatii. 55 a1in.i de han d lcap i .ua t. 6. ( 2) Persoane1e prevazute 1a a1in. in cazu1 ce10r care au desfa~urat act~vitate in zona I de expunere 1a radiatii. CTCE Piatra Neamt o 5 . (1). de 5 2 de ani pentru pc t . b) s i.i a a s i qur a t. in cazu1 c e Lor care au de s f a sur a t.i Lor cu handicap grav. 5 5. de deportare in straina 1e. beneficiaza de pensie pentru Li. ART.i e de q r a du L de handicap. in locuri1e de munca prevazute 1a art. pentru ce1e prevazute 1a art. in oo nd i t.ua t. exp10atare sau pre1ucrare a materii10r prime ( 2) Ac t. cu e xce p t i. 1a art. 5 8 1 / 2 0 0 1 privind criterii1e de incadrare a persona1u1ui navigant din av i a t. 5 7 a1in.~--------------------~--------------~------------~< / pre> * ST* 26 de ani ~i peste 13 c) cu ca t. (1). in conditii1e prevazute 1a art. 5 in f unc t. b) se ap1ica numai in oo nd i t. nu ( 3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit a) mai mica de 4 5 de ani. 1a radiatii sunt ce1e aprobate prin Hotararea Guvernu1ui de expunere nuc1eare. 1 a1in.: handicapu1ui de asigurat.i . 2. It) ~~> au beneficiaza ce1 60 Reduceri1e de a1te acte de pensie pentru 1imita de din stagiu1 put in 0 treime varsta.t i Le rea1izarii numa r uLui. da ca au rea1izat.

ordinii publice ~i sigurantei nationale.i n 8 ani mai mare de stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. alin. zinc.c) s i. (4) ( 6) Prevederile alin. pe langa conditiile prevazute la alin.a care s. o I). a 2-a anticipata 62 ( I) Pensia anticipata se cuvine. este ne ce sa r a s i. 2 011 Pagina 15 . pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi din domeniul apararii nationale. mangan. realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate.ar fi cuvenit. I ). cadmiu. sulf. este necesara ~i stagiului minim de cotizare in specialitate. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul comisiile de catre de expertiza medico. t stagiul comp Ie t. precum standard de pensionare. ordinii publice ~i sigurantei nationale.i a Le se s t. rem. I lit.i L in care se stabile~t cel al pensiei pentru limita de varsta. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor apararii nationale. pensia anticipata se transforma in limita de varsta ~i se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate ~i a stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.i a La se cuvine. ART. cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare.e i. pensiei anticipate reducerea partiale. SECTIUNEA Pensia ART. pensiei anticipate.e din cuantumul i pensiei pentru lim: de va r st. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar aco rda r i i. de poluarea ( 5) Persoanele care au locuit cel pu t. ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. g) ( 4) Cuantumul pensiei anticipate pa r t. cu cel mult 5 ani ina in tea implinirii de cotizare.a cu nicio varstei standard de pensionare prevazute la art alt~reducere reglementata de prezenta lege sau La data indeplinirii pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. 6.militara. reducerea fi cumu La t. 66 65 La prevazute acordarea la art. g) considerare perioadele asimilate prevazute la art. ( 2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta. pensiei anticipate pa r t. fluor. se face din oficiu.e in a oe Lea s i corid i t. 6 alin. I) pct. t. ART. pentru ( 2) in cazul pe r scrane r prevazute Lo la art. Cop sa Mica pe ~i Zlatna.Le st. (I) lit. pct. (I) o (I ) pensiei anticipate partiale. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/ serviciu de catre comisiile de expertiza medico. de 8 km in jurul acestor Loc a Li t. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar anticipate nu se iau a) . 7 5 % pentru fiecare luna de anticipare. ART.SECTIUNEA Pensia ART.i a Le nu iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 6 alin. pe langa conditiile prevazute la alin.a anticipata 65 PdCt 'dla0 varste ( I) Pensia antieipata pa r t. a 3. clor.a . datorita extractiei ~i prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru.ab i.i n 3 0 de ani in zonele afectate plumb. prevazut in anexa nr. respectiv Baia Mare. standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea pr-e vaz u t a la alin. 6 ~i care se afla in una cliBtre urmatoarele situatii: a) swnt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor din sistemul administratiei militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special unor functii din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a reducerii din domeniul statele de organizare. c). prin diminuarea acestuia cu 0. (5) se ap l i ca pana la data de 3 I decembrie 2030.militara. prevazut in anexa nr. 63 La acordarea pensiei 6 2 alin.01 .ab Le st.i beneficiaza de reducerea va rst. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu t. I lit. 49 alin. in un ~i dintre urmatoarele situatii: a) sunt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei ~unctii 'din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a statele de organizare. (I) nu poate fi cumulata varstei standard de pensionare cu nicio alta reducere reglementata de CTCE Piatra Neamt o 5 . (I) nu poate alte acte normative. ( I) 64 anticipate.c) s i. in conditiile prevazute la alin. 49 ( 4) Cuantumul pensiei anticipate se s t. de cotizare cu pan a la 8 ani. a) . persoanelor care au realizat stagiul complet ~i ce: care au de pa s i. arseniu. pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

I lit. elevii.a nd sa profesionala.sau de alte acte normative.militara de pe Lariqa spitalele sistemul de aparare nationala. documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul sau. Familiei ~i Protectiei So~i~le. in cazul persoanelor prevazute la art.militara a Ministerului Apa ra r i L Na t. accidentelor care nu au (1) . aria Li.> au sau cel pu t. caracterizata prin pierderea t. oo nd i t. (1) pct. intr. in prevazute la alin.n i.au pierdut sau put in jumatate din capacitatea de munca. t dupa caz.na i i.a La a c apao i t. ( 2) Transformarea pensiei anticipate pa r t. de munc a .i oria re din decembrie 1 9 8 9. III invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal ART. medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca ~i emite decizia medicala asupra capacitatii de munca. ordine publica ~i siguranta nationala. 70 ( 1) Criteriile ~i normele pe baza ca ro ra se face incadrarea in gradele I. prevazute i. denumit in continuare medic expert al a s i qu ra r i Lo r sociale. marii mutilati. 6 di alin. se face. 71 ( 1) Evaluarea capa c i t. (1) pct. SECTIUNEA a 4.un s sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza.a i.t i Le prevazute la alin. dupa caz. de ca t re comisiile de expertiz medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. t. di cauza practicii profesionale. la propunerea Ministerului Muncii. II s i. iar in cazul persoanelor prevazute la art. invaliditatea este: a) de gradul I. ucenicii ~i studentii care ~i.e din capacitatea de munc. 69 in raport cu gradul de reducere a de mun oa . organizeaza. prin intermediul Institutului National de Expe Medicala a Capacitatii de Munca ~i al comisiilor centrale de expertiza ~i Ministerului Apararii Nationale.> au pierdut total sau cel pu t.i cererea s i. I lit. la cerere. a Le Ministerului Administratiei s i. t. indruma s i. (2 Beneficiaza de pensie de invaliditate. perioadelor asimilate ~i a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare platii pensiei anticipate partiale. persoana pu t.o t.e s i.a ti i de munca ~i a capacitatii de autoingrijire. g) persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. in functie de domiciliul solicitantului. dupa caz. SIDA.i. au dreptul la pensie de invaliditate in acelea~i conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de ART.on .a i. c). a Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care s i. (2 Pentru evaluarea c apao i t.un grad de invaliditate. lit. conform b) neoplaziilor.a L de mun oa . ART. ( 4) Persoanele care s i. fi adoptata in termen de 9 0 de zile de la data Ln t rar i i. care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico.a de varsta.i r jumatate din capacitatea de munca.~ pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de va rst. controleaza activitatea de expertiza medicala ~i recuperare a capacitatii de munca. ordine publica ~i siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr. comisiile de expertiza medico. ~i s i. Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii. 67 ( 1) La data indeplinirii corid i t. pierderea din capacitatea a cel put in jumatate de munc a . Ministerului Apararii Nationale. ( 1) 68 prezenta lege ART.i a Le in pensie pentru limita in de varsta. din cauza: a) accidentelor de munca ~i bolilor profesionale. ( 3) in urma e xam i. in la alin. in vigoare a prezentului (2) ~i casele de pensii sectoriale.i cu pastrarea capacitatii de c) de gradul III. 2 011 Pagina 16 . ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul s i.m ua r i i. se ( 4) s i. cu avizul Ministerului Sanatatii. t. care erau o up r i. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. CTCE Piatra Neamt o 5 .m i t. 6 alin.a s i.i n j uma t e t. la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. casei teritoriale de pensii competente. c). c) (1) ( 3) Au dreptul la pensie de invaliditate. Ministerului Administratiei ~i Serviciului Roman de Ln f orrna i L.z ar i i. clinice r s i. prin adaugarea recalculeaza prin eliminarea d i.i in vederea stabilirii gradului de invaliditate. schizofreniei s i. ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 198 ori in Le qat.u ra cu evenimentele r evo Lu t. dupa caz. 65 alin. lit.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru Li.01 . caracterizata prin total a a capaci t.a Pensia de invaliditate ART. (1). de munc a . b) de gradul II. ordine publica ~i siguranta nationala.n la art. de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP. se face din oficiu. c) bolilor ob i snu i t. documentelor medicale.

in situatiile prevazute la alin. 3 break.i ea centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca :.e st. necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare. (4).iServiciului Roman de Informatii date in la alin.01 . t.i. medicul expert al asigurarilor sociale propune..te corespunzator...a L f un c t i.a L de mun oa poate t..iServiciului Roman de Informatii. la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile expertiza medico. necontestate in termen raman definitive. in de 3 0 zile de la comunicare.iInternelor :. (8) pot fi atacate la instantele in termen de 3 0 de zile la comunicare. dupa caz. CNPP. ( 8) Con t. ( 7) Comisiile medicale de co nt. 58 lit.. in conditiile legii.e rme n de 4 5 ea de zile de inregistrare.a la alin.ua a in care. se comun i ca in termen de 5 zile de la emitere. pre cum s i..on za in t. a) CTCE Piatra Neamt o 5 .on za in cadrul t.iInstitutului National de Expertiza Medicala :. (3) se emite in termen de 4 5 de zile de 1 inregistrarii cererii s i. prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca. (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca..nuite Si de munca unor accidente care nu au legatura cu de invaliditate de pensie daca au realizat stagiul de cotizare necesar in varsta. necesar I I pana la 20 ani ani 1 2 I de la 20-23 23- 3 6 33 2529- ani ani ani ani ani ani ani ani ani 27 9 11 3337414549- 37 41 45 49 53 14 17 20 23 25 26 5357- 57 60 Ipeste * ST* ~--------------------~------------------------------~< / (2) 60 de pre> Au dreptul la pensie de invaliditate :. termenul de emitere a deciziei medicale se prelunge:.iexaminari de specialitate suplimentare.i prevazute Internelor :.i. pr institutiile subordonate.(3) ( 4) in s i t. Administratiei :. in conditiile legii.i ale comisiiIGE centrale de contestatii de expertiza medico. conform tabelului nr..i fi contestata. t 6) se ao Lu t. ART. a Le Ministerului Administratieci! :. 3..i pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin. poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate. ( 9) Deciziile comisiilor medicale :.a i a pr-e vaz u t a la alin. Tabelul * T* < pre nr.on . ART. 72 in vederea efectuarii de investigatii :. dupa caz. ( 6) Decizia med i ca La asupra capa c i t.e st. " > style=" word. 73 ( 1) Persoanele care s i.. ( 5) Decizia me d i ca La p reva zu t.> au pierdut din cauza unor boli obi:.militara ale Ministerului Apararii Nationale. Decizia emisa in solutionarea in termeJ de 5 zile de contestatiei se comunica la data solutionarii.wrap: IVarsta persoanei la Idata emiterii Ideciziei medicale lasupra capacitatii de munc a IStagiul eotlzare ( ani) ) .ipersoanele prevazute la art. 2 011 Pagina 17 .iRecuperare a Capacitatii de Munca.word.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.. deciziile prevazute la (9) alin.

in f un c t. 77 1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I in aJ au dreptul.i t.e r standard Lo de pensionare. ART. Concluziile expertizarii sunt obligatorii :. ( 2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala s i.i pensiei.ua LLo r prevazute t.. pan a la implinirea va rst. ( 2) Cuantumul indemnizatiei pentru Lnao t. (1) lit.i III de invaliditate.o r se s upo rt. pe r s oa r de stagiul de cotizare s i. 5 sau. 5 dupa caz.. 6. 58 de cotizare realiz pana la data acordarii pensiei de invaliditate.a .a capacitatii de munca.. :.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. 71 ART.. ART. 78 ( 1) Pensionarii de invaliditate sunt s upu s i.01 . incetarea t.iServiciului Roman de Informatii. pensiei prevazute la alin.. 6 s i. da ca au realizat cel pu t.a t Li.a Lmbuna t a t i.e i. c) au va rst.iServiciului Roman de Informatii. pensiei de invaliditate. centre Ie regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico. r in cuantum fix.oa . Recuperarea Ca pa c i t. revizuirea d i ca sau.militara ale Ministerului Apararii Nationale.i i. (2 ( 3) Suspendarea p La t.. stagiul de cotizare realizat pana la data a co rda r i i. dupa caz. s.a standard de pensionare s i.iServiciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate.i oria .a comunicat celei in care neprezentarea catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala.e din stagiul de cotizare necesar p reva zu t. in tabelul nr. ( 2) Stagiul potential rezultat conform alin. anexa nr. (1) nu poate fi mai mare de ca f cotizare pe care persoana 1. dupa caz.a mai mica cu pan a la 5 ani fata de va r st. determinat ca d i..militara ale Ministerului Apararii Nationale. b) incadrarea in alt grad de invaliditate.o reprezinta r 80% din valoarea unui punct de pensie. la revizuirea medicala atrage ( 4) Neprezentarea. au realizat stagiile complete de cotizare.i grad de invaliditate. re conform prevederilor art. OJ 9 (1) sunt s upu s i. dupa caz.i t. respectiv comisiile centrale de expertiza medico. de Munca. revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a) care afecteaza ireversibil capacitatea de munca. 76 ( 1) in s i t.c s.. (2) .ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei invaliditate pana la implinirea va r st. atrage suspendarea platii pensiei. caz.i e pentru Ln so t.i urie . stabilita in conditiile legii. 68 alin. sau inceteaza incepand Dreptul la pensie se modifica cu luna medicala asupra emisa in urmatoare celei in care s. din motive imputabile pensionarului.i. dupa caz. ART. 74 Au dreptul la pensie de invaliditate. pensionarilor. ART. indiferent realizat..a L de mun oa erni sa la revizuirea t. prin care se stabile:. a Le Ministerului Administratiei :.te.a de la bugetul de stat. 74. suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta in conditiile legii. ART. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. (2 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat Ii se acorda un determina t ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. 81 me La dupa p La L c) ( 3) r edobarid i r ea CTCE Piatra Neamt o 5 . sau. b) . stagiul potential la art. se face incepand cu luna u rrna t.i proceduri de contestare s i. Ministerului Administratiei :.. ( 2) Constatarea s i t.i n j uma t e t.i 4)• ART.o . 5 9.iRecuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico.a agravat.i t. pensiei. l-a metlicul al a s i qu ra r i Lo r sociale.a in anexa nr.i me d i ca La u rme az a acelea:. la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau. la intervale cuprinse intre un an s i. a) alin. nr.iInternelor :. b) varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege. la cererea sanatatii lor s.iInternelor :. standard de pensionare.ua a gradului t.a i L t de Munca.t.. din motive imputabile pensionarului. 3 ani. so Lu t.iInternelor :.on . conform prezentei legi. de catre comisiile centrale de expertiza ( 2) Du pa fiecare revizuire me d i. daca starea ( 5) Revizuirea me'd i'oe La se poate efectua s i.f e ren t a intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico.militara~mit 0 noua decizie medicala asupra capacitatii de munca. p reva zu t. 3.t. ( 6) Decizia me d i ca La asupra capa c i t. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala :. la 0 Lndernn i za t.idefinitive. (1) lit.i e de af ec t. ART. urma revizuirii medicale. Recuperarea Capa c i. Ministerului Administratiei :. la care poate solicita pensie pentru limita de va rst. revizuirii medicale periodic. (3) prevazute la art. 80 ( 1) Institutul National de Expertiza Medicala s i.i la alin. dupa caz. 75 ( 1) La stabilirea pensiei de invaliditate se a co rda un stagiu potential. dupa caz: a) mentinerea in acela:. 75 (1) se a co rda numai persoanelor prevazute la art. 2 011 Pagina 18 ..art.

r 77 se pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta. in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.te prin insumarea drepturilor de pensie de u rrna .o pr-e vaz u t a la art.a .idaca nu realizeaza venituri lunare dintr. 90 Cuantumul pensiei de u rrna .01 . casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asu respectarii programelor recuperatorii.a aflata conditiile legii. in perioadele este obligatorie sau daca venituri lunare dintr. la art.e de 7 i.i continua studiile intr. pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de va rst..0 activitate profesionala pentru care asigurarea brut. pensiei inceteaza cu luna urma t. (5). c) pe toata durata Lnva Li d i t. supravietuitor Sotul de pensie mai multi copii in va r st. ART. s calculate dupa fiecare parinte. 8 alin. indiferent de va r st. 5 % luna. ( 2) in s i t.0 activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau da oa acestea sunt mai mici de 3 5 % din ca st. pe peri in care este invalid de gradul sau II. 89 din: ( 1) Pensia de u rrna se stabile:. b) pensia de invaliditate gradul I..o i r are d repteu L pensie de u rrna pe tot timpul s v i e t. s in cazul orfanilor de ambii pa r i n t. ani.a Pensia de urma:.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru varsta.oa s da de 6 luni de la data decesului. in f un c t.te.i (1) se a oo rda . t. indiferent de va r st..u t. 33 alin. fara a de pa s i. dar de cel put in 1 cuantumul pensiei de urma:. ART. durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.0 activitate di profesionala pentru care ~igurarea este obligatorie ori da ca aces tea sunt mai mici de 3 5 % ca st. a obligatiei prevazute la alin. se cuvine copiilor :.. b) 75% pentru 2 sau mai multi urma:. beneficiaza de u rrna pan a la data s in care nu realizeaza implinirii de catre ultimul copil a va rst.qu salarial L mediu brut. prevazut la art. va r st..a de va r st.i i. ( 2) Neindeplinirea. da aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr.: a) pan a la va r st. (2) in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1 5 ani. da ca durata ca sat.ua i i Le prevazute t la lit.oa re r e Lua r i L sau. pr-e vaz ut. SECTIUNEA a 5.a . 87 Sotul supravietuitor care nu indepline:.a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale :. pe baza normelor metodologice emise. in a) pensia pentru Li.. 86 ( 1) Sotul sup rav i e t. aces tea sunt mai mici de 3 5 % din ca:.m i t..i i . t astfel: a) 50% pentru un singur u rrna r s urma:.o i.i sotului supravietuitor~ sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.a s i. 85 ( 1) Sotul sup rav i e t. ( 2) Cuantumul pensiei de u rrna se stabile:. 33 alin. la implinirea varstei standard de pensionare. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. 88 care are in ingrijire.. ART.a i. ART. (5).o .r i e in minus. obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca. cuveni~sotului se diminueaza pentru fiecare supravietuitor cu o . din motive imputabile pensionarului. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii..(1) . 83 Pensia de urma:. a) sau b) ART. la art.te procentual s din punctajul mediu anual realiz su s t. 33 alin.r.e a fost de cel pu t.u fiecare an de ca sat. b) daca i:. celor prevazuti la art. ART.a de pan a la 7 ani.i . ( 4) Suspendarea p La t.. respectiv cu 6 .. ( 2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de u rrna s. t. de orice grad.i.i n un an. s in plata sau la care ar fi avut dreptul. se stabile:. inceperii programelor recuperatorii. CTCE Piatra Neamt o 5 . c) 100% pentru 3 ART. sustinatorul decedat. ( 1) Pensionarii de invaliditate.i da oa aceasta s.i e de numa ru L u rrna i Lo r s Lridr ep t.i na t. in vederea reintegrarii socioprofesionale.i. p reva zu t. r aferent pensiei prevazute la alin.a ivit in perioada in care se aflau in una dintre s i t.a i t.tigul salarial mediu ART. (1).qu salarial L mediu brut. 0 % pe nt. 85 s i.i.te oo nd i t.o. cu exceptia 79 alin. r i. la data decesului unul sau sustinatorului. daca decesu~sotului sustinator s. 84 Copiii au dreptul la pensie de urma:. dupa caz. de du casatoriei. pana la terminarea acestora.. (1) 15el'leficiaza de pensie de u rrna pe 0 pe ri.0 forma de invatamant organizata potrivit legii.i. 2 011 Pagina 19 . la art.ua a pr-e vaz u t a la alin..i t.u t. din cel mai av.t i Le prevazute la art.a de 2 6 de ani.o i r la pensie de u rrna s.a de 1 6 ani. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. 82 ( 1) La data indeplinirii corid i t. ART..i .

a achitat con t r i. e).e rm. care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat ( 4) Pentru lunile pentru mediu brut se utilizeaza.5 9. in acest caz. a) s i. pentru fiecaDe di~t~e situatiile respective.ART. la mediu brut din luna respectiva. 7 0 puncte pentru gradul I de invaliditate. la determinarea punctajului lunar in considerare drepturile bane~ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii CTCE Piatra Neamt o 5 .r cumulare. sunt c) ~i la art. (2 persoanele care beneficiaza de p La t. SECTIUNEA Calculul ART.01 . 49 alin. la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare.i n venituri pentru care se datoreaza contribut de a s i qu ra r i. pensia se recalculeaza in conformitate cu d i spoz i t. (3) in cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii. 84 lit. in s i t.i prevazute la art. ART. a venitului care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. a punctajului lunar utilizeaza 5 zecimale.ua a persoanelor t. 92 supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie ~i indepline~te conditiile Sotul prevazute de lege pentru obtinerea pensiei poate opt a pentru cea de u rrna s dupa sotul decedat mai avantajoasa pensie. c) 0. (2) in s i t. acordat persoanelor in drept sa ob t. 9I in cazul modificarii numarului de urma~i. sociale. sau. 49 alin. da ob t. punctajul lunar conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre sistemul public de pensii ~i contributia prevazuta de lege pentru contributia datorata conditii normale de lucru. punctajul lunar este de: a) 0. ART.i na prin Lnmu Lt.i rea la I 2 a sumei punctaj lunare realizate in anul ( 2) Punctajul lunar prin raportarea ca~tigului salarial brut/ solda bruta s dupa caz. comunicat de Institutul de Statistica. (I) Li. 93 (I ) Persoanele prevazute la art. (4 ) La calcularea punctajului mediu anual. dupa caz.o prevazute r la art. a punctajului anual s i.ua a pr-e t. in s i t. 96 ( I) Punctajul anual al asiguratului se de t.e rm. la stabilirea punctajului mediu se iau in considerare stagiile de cotizare complete ~revazute la aceste articole.i rea punctajului anual realizat de valoarea unui punct de pensie. ( 2) Pentru perioadele in care persoana a fost some r .i t. 5 5 puncte pentru gradul II de invaliditate. in situatiile prevazute la art. prevazut in anexa nr. (I) lit.i na prin Lmpa r t. pent care legea prevede stagii complete de cotizare diferite. anexa nr 5 6.ua i i Le t prevazute la art. 98 ( I) Pentru stagiul potential.oe . in ac ee a s i.i a s i qu ra r i Lo r pentru soma j .i. b) 25% din ca s t. care. la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate.bu a din bugetul t. (2). 5 6 . f) s i. National (3) in asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat. p r i. indemnizati a cuantumului pentru Lnao t.q salarial mediu perioadele asimilate. 77 alin. compensatorii. (I) lit. punctajul mediu anual se determina pri insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege. 3 5 puncte pentru gradul III de invaliditate. ( 2) in cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. g) c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. ART. ( 3) Se excepteaza de la prevederile alin. pentru care s. ( I) asigurat cu a 6. pe ri. ( 2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.i vaz u t a la art. 95 ( I) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.a pensiilor 94 ~ Cuantumul pensiei se de t. (2). ultimul ca st.i. 2 011 Pagina 20 . b) 0. 8 6 alin. 49 ( I) lit. 49 alin.i qu L salarial mediu brut lunar din perioadele respective. recuperatorii.i I Le art. conform reglementarilor medical ~i au obligatia de a urma programele pentru pensia de invaliditate. 89 alin. pentru intreaga luna. aceste venituri ~i cele stabilite pentru perioadele asimilate. ART. b) c).i na 0 pensie de invaliditate. ART. leu se intregesc la un Ie in favoarea pensionarului.

precedent. dup acesteia. care au realizat stagiul minim de cotizare la s i.bu e . au valori (5) cu anul 2 0 2 1. se depune. (4) pe anul preced s i t. ( 1) pct. se reduce gradual cu ca t e 5 % in fiecare an.i e i. 99 ( 1) Pentru a s i qu ra t i i. in locuri su incadrate in grupa a 11. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. (2) realizati se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. ART.i la alin. cele care au d e s f a activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite. 2 Valoarea de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % din ra ta inf la tiei. 100 Persoanele care au desfa~urat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I ~i a 11.e rea rea La a salariului mediu brut.a de munc a . valoarea punctului de pensie se maj oreaza anual cu 1 0 0 % Ln f La t. care contribuie sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. a tutorelui copilul minor.dua La de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. in a carei raza domiciliaza persoana. in locuri incadrate in alte conditii de munca. potrivit legii. incepand cu data indeplinirii acestor conditii.i.i v i t a t. 102 1) La data Ln t rar i i. pensie persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita CTCE Piatra Neamt o 5 .e indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. la art. a persoanei ca re i a i s.i la art. ac t. sau in locuri d munca incadrate in conditii speciale. conditii speciale sau alte conditii de munca. Pentru persoanele din domeniul apararll nationale. realizate pe inflatiei. ( 2) Cererea de pensionare. 5 % • ( 3) Majorarea punctajului lunar pr-e vaz u t a la alin.a de munc a . potrivit legii.a i t.i pr eva zu t.nd i. ART.r persoanele e prevazute la art. au achit contributia individuala de asigurari sociale. se depune. este ( 3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania parte.i i .i i. la casa teritoriala de pensii competenta. la stabilirea valorii punctului se utilizeaza de pensie indicatorul valoare pozitiva. depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala. b) cu 5 0 % pentru perioadele in ca re de s f a su ra t. Procentul din cre~terea reala a salariului mediu brut.a dat in plasament caz.01 . (1) pct.e t . r ea Li za t. ( 5) In s i t. sau in 10 de munca incadrate in conditii deosebite. in functie de ultimul loc de munca. ( 4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ca t. activitati in locuri incadrate in grupa I de munca. dupa cum urmeaza: a) cu 2 5 % pentru perioadele in care au de sf'a ra t. nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura ART. realizat pe anul precedent. V. ac t. pr eva zu t. ( 2 ).i 6 alin.i. t. SECTIUNEA Stabilirea a 7-a ~i plata pensiilor ART. 2 011 Pagina 21 . ART.t i Le art. sJ % • ( 2) Pentru a s i qu ra t i i.v t. in vigoare legi. 50.i. punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu o . impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. pe precedent. cererea de pensionare. beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective.cre~tere~ brut. realizata pe anul precedent. Lnc epand cu data indeplinirii acestor cond i t. potrivit legii. la determinarea punctajului lunar se suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de individuala de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale pentru locuri de munca in conditii normale. la casa de pensii sectoriala competenta. potrivit legii. c) cu 5 0 % pentru perioadele in care au de s f a su ra t. 101 CNPP ~i casele de pensii comunica asiguratilor punctajul anual ~i punctajul cumulat pentru perioadele de in oo nd i t. care au rea stagiul minim de cotizare in specialitate ~i care contribuie la pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0.i v i t a t. impreuna cu actele prin care se dov ede st. la adauqa 5 0 % ~din . valoarea punctului este de a prezentei de pensie lei. (6) Ln cepa nd cu anul 2 0 3 0.ua a in care indicatorii t.a incredintat sau i s. 5. (1) pct. 6 alin. valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % eare se adauqa 45% din cre st. reala a ca~tigului salarial mediu (3) In sltuatla lB care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. are valoare negativa.ua a a s i qu ra t. 103 sau a curatorului ( 1) Pensia se acorda la cererea persoanei Lridr ep t. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. VI.i. ordinii publice ~i sigurantei nationale.asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de con t r i. luat in considerare la majorarea an ua La a valorii punctului de pensie.i Lo r p reva zu t i.

dupa caz. ( 2) Sumele rezultate in urma ap Li. decizie a casei teritoriale de pensii) sau a casei de pensii de la data incetarii pensiei anticipate ~i a pensiei afltiaipate partiale. ART.a incredintat ori i s. in situatia pensiei de invaliditate. celei in care a avut loc decesul. in situatia pensiei pensionar.e personal sau curatorului copilul sau. Serviciului de Protectie Paza. din oficiu solici tarea pensionarului. drepturilor de pensie. daca cererea a fo b) din prima zi a lunii urmatoare depu sa in termen de 3 0 de zile de la data decesului. la data decesului.i la art. (4) sectoriale teritoriale sau a casei de pensii se comunica de pensii pensionarea.i e de elementele specifice f i. la casa teritoriala de pensii competenta. de la se acorda data inregistrarii cererii.m i t. r t. daca cererea a fost inregistrata d) de la data indeplinirii pensiei de urma~ acordate persoanei in termen de 3 0 de zile de la aceasta in situatia referitoare la varsta standard de pensionare. depusa conform prevederilor alin. prin mandat pc s t. de zile de de acordate persoanei al carei sustinator nu era aceasta data. poate fi sau de persoana care a depus. (2) (3) . la data decesului.i.a i i. ca pensiile se acorda de la 0 alta data. f uno t. pensiile se p Iat. ART. tutorelui acestuia.a L de asigurat. de la data Ln ce t. ( 2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de sau a casei de pe sectoriale. cu e xc ep t.0. ca Li t. t.ca i i. respectiv casa de pensii sectoriala opereaza. ( 5) Pentru cadre Le militare s i. calculat de la data constatarii diferentelor. (1 se a co rda sau se recupereaza. se constata diferente intre sumele stabilite ~i/ sau platite ~i cele legal cuvenite. ART. cont curent sau in cont de card. in situatia pensiei de u rrna acordate s persoanei al carei sustinator era pensionar. ( 4) Cererea de pensionare. pensiile se cuvin de la data indeplinirii oo nd i t. potrivit protocoalelor incheiate intre acestea. ( 3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor ~i/ sau a stagiilor de cotiza prevazute de lege. de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in Apararii Nationale. dupa caz. Lrice ( 5) Sumele rezultate in urma ap Li.un grad de invaliditate. mod i f i ca r i Le ce se impun. dupa cum u rrne a : az a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru sau.a L. 6 alin. respectiv la casa de pensii sectoriala'~ competenta. sectoriale. pot solicita recalcularea pensiei. 2 011 Pagina 22 .din sistemul public de pensii.e sc de la data acordarii.i ulterior stabilirii ~i/ sau p La t.e re i. (3) s i.t i Le legii. 109 ( 1) Plata pensiei se face. persoanei in termen de 5 zile de la data emiterii. dupa caz. dupa data inscrierii la pensie. dupa caz.a care.i i. prevederilor r alin. care indepline~te conditiile prevazute de ulterior decesului sustinatorului.a de va r st. care se platesc calitatii de asigurat. prevederilor r alin. ART. de fapt ~i de drept se admite sau se respinge cererea de pensionare. dupa caz. pana la emiterea deciziei de pensionare. in oo nd i t. (2). in functie de categoria de pensie solicitata. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Informatii. ( 1) in sistemul public titularului.01 . in cadrul termenului general de prescriptie. ( 1) in s i t.i ona r i L pub Li c i. realizea~ ( 4) Pensionarii pentru Li.i une a pensionarului.i i Lo i prevazute de prezenta lege.ua a in care. ART. cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei. dupa caz. stagiu de cotizare. ( 3) in f un c t. 1) cuprinde temeiurile in baza ( 2) Decizia pr-e vaz u t a la alin. 104 ( 1) in sistemul public de pensii. respectiv de casa de pensii sectoriala. (4 se acorda cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.a dat in plasament urma~ desemnat prin procura speciala. emisa in conditiile prevazute de prezenta lege.i pr eva zu t. in functie ~ de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania. decizia poate fi anulata la de pensie titularului. data inregistrarii cererii. da ca cererea a fost inregistrata in termen de zile la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr. 105 stabilita prin in sistemul public de pensii. pensionare.ca i i. casa sau la teritoriala de pensii. nevalorificate la stabilirea acesteia. daca cererea a fost inregistrata in termen de 3 0 c) de la data decesului. ART. in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CTCE Piatra Neamt o 5 . in functie de op t. Serviciului de Informatii Externe ~i Serviciului de Speciale. ( 3) in termen de 3 0 de zile de la comunicare. mandatarulu ca re i a i s. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea prevazute de prezenta conditiilor lege. 106 ern i sa de ( 1) Admi terea s s-u respingerea cererii de pensionare se face prin decizie casa in termen de 4 5 de zile de 1 teritoriala de pensii. prin decizie de revizuire. 108 de pensii plata pensiei se face lunar. per soan ( 2) Pensia se p La t e st.

negoc iabi I. (1) lit. (1) ( 3) Procentul pr-e vaz ut. pr-e vaz ut.or ea sca de f i n i t i va . lit.i I Lo r de a s i qu r a r i.01 . 84 lit. in s t. (1) nu s.i e i. sociale. A. in legii. ART. ca r o r a Li. la art. potrivit legii. la art. 81 alin. de transmitere ( 4) Comisionul ban car prevazut la alin.a. prin Legea nr. la dom beneficiarilor din Roma ni.car i. 2 011 Pagina 23 . (1 prin I ( 2) Procentul s i. (1) s i.ar a r e j udece t. perrt r. casele de pensii sectoriale ~i banci.o t. se suporta de beneficiar.nat a t e al p r e s t. ART. A. 86 imputabile lui. (1) nu s.0 alta moneda asupra careia s. pr-e vaz ut. b) prin stabilirea unui tarif. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i.ua t. indiferent de modalitatea de p l.e al pr e s t. 1 1 3 (1) sistemul public de pensii.ta Ord<!)nantei de u r qe nt. plata pensiei Ln ce t. beneficiar al unei pensii de u rrnas . pentru un talon. dupa ca~ intre CNPP. capacitatea de munc a . c) sau cel pr-e vaz ut. aprobata modd f i. pensionarul urma f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin.i. la convocarea pr-e vaz ut a la art. la revizuirea medicala obligatorie.r a i na t at. pot opta pentru transferul in s t r a i. pensionarul de pr-e vaz ut. in cazul acestora urma comisioanele fiind suportate. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date.a t.u stabilirea ~i plata carora competenta revine. 86 recuperatorii pr-e vaz ut e la art. (1) nu a mai urmat proc pr-e vaz ut.at.nat a t e al acestor drepturi. b) se stabilesc bugetului asigurarilor sociale de stat.a pent care au optat beneficiarii acestora.i a celorlalte drepturi barie s t i.oriaLa "Po~ta Romarra " s. in s i t. precum ~i cele cu transmiterea taloanelor de plata la Rom~nia se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective determina ~i dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor p. (2). pensionarul u rrnas pr-e vaz ut. 113/ 2009 privind serviciile de plata. cu s i t. ( 2) Prevederile alin.i i. pensionarul urma e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. in situatia beneficiarii au opt la domiciliu numai pentru plata in cont curent sau in cont de card s i. casele de pensii sectoriale ~i Compania Nationala "Po~ta Rom~na" s. in conditiile reglementate prin instrumente jurid~ce cu caracter international la care Rom~nia este parte. 1 1 0 ( 1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor 109 ( 1) s i.oa-re la efectuarea cpe r a t i un i Lo r de plata a drepturilor barie s t i. de natura incetarea p La t. printr0 ho t. ART. pr-e vaz ut e la art. in care plata drepturil se face in cont curent sau in cont de card. inclusiv comisioanele de schimb valutar. cu exceptia p La t. se talonul de plata. b) pensi6narul nu mai indepline~te conditiile legale in temeiul carora i. cuvenite ~i TIeincasate. com i s a asupra sustinatorului.eaz a Ln oepa rid cu luna u rmat. la alin. proportional. a) se comunica de Ministerul Administratiei ~i Internelor.a prezentat. de invaliditate. se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP ~i ai caselor de pensii sectoriale. 84 lit. c) prin stabilirea unui comision bancar.e j udeca t or es t i au t. tariful p r eva zut. imputabile lui. sau. (1) s i. sociale. taloanele de plata a drepturilor pr-e vaz ut e la alin.ant. respectiv de catre casele sectoriale de pensii. in conformitate cu prevederile alin. sociale q.i a sa comunice. in scris. casele de pensii sectoriale transmit lunar. (2). 86 alin. 1 9 7 / 2 0 1 0. ( 4) Cheltuielile generate de transferul din s t r a i. care nu au Roma ni. 19 a l Lri". c) sau cel pr-e vaz ut. 86 alin.oar e celei in intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) a decedat. se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.a. ART. de catre beneficiar ~i de catre casele teritoriale de pensii. (2).l a t i t. v~rsta a implinit de 2 6 de ani. Ln s t.e .a a Guvernului nr. sa co nduca la ( 2) Modificarile intervenite in starea c i v i La a persoanei. (1) g) copilul.a convenit. c) sau cel pr-e vaz ut. informatiile de natura ( 3) Le ob L'i qa CTCE Piatra Neamt o 5 . 1 1 1 ( 1) Beneficiarii drepturilor stabilite teritoriale de pensii bane~ti de casele ~i de cas de pensii sectoriale. (1) se ap l i ca s i. 84 lit. 80. la art. c).e la alin. in moneda tarilor respective sau intr. ( 1) lit. inc~t cheltuielile a) se stabile~te astfel sa nu de pa s ea s ca 1 % din valoarea t. aferente drepturilor p r eva zut. c) se stabile~te astfel inc~t chel totale de transmi tere sa nu depa see s ca 0. c). prin Compania Na t i. la art.e . 84 lit.ua t. pot fi transferate in alte tari.tv"enite beneficiarilor s t ab i Li t. ( 3) Cheltuielile generate de transferul in s t r a i na t. pentru infractiunea de omor sau t. in situatia care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor. d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate.a fost acordata pensia. la art.a prezentat.. ramasa h) pensionarul u rrnas a fost condamnat.qu r ar i. 84 lit.CNPP. la art.> au r edoba nd i t. de invaliditate.a t i i Lo r de a s i.e nt.e la art. pensiei. 112 Procedurile r e f e r i t. la art.a La a sumelor platite. 1 5 % din valoarea totala a sumelor platite.a t i va de omor.i Lo r care intra sub inciden1. la art.at. pre cur c) pensionarul de invaliditate. ( 2) Prestatiile de a s i qu r a r i. potrivit legii. caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale.

a I. in temeiul prevederilor art. definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. beneficiar pensii de u rrna s.o .a f a cu t. cu exceptia s~tuatiilor in care pensionarul este nevazator. plata pensiei se s u spe nda Ln oepa rid cu luna u rma t. ART.oa re celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) pensionarul ~i. (1) lit. neintegrat sistemului public de pensii. potrivit acesteia.ua i Le prevazute t. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa b) p reva zu t. 2 011 Pagina 24 .a r ec a sat. lit.o r se poate face ~i la cererea pensionarului. d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele intocmite de medi expert al a si. (5). in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie.0 unitate medicala sReeializata.u tor. ART.u s up rav i et. art. 77 alin. situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea. de 3 0 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.0 institutie de asistenta sociala sau intr. 6 alin. se regase~te in una dintre s i t. exceptia consilierilor locali sau judeteni.ua i i Le prevazute t la art. in care se asigura supraveghere ~i ingrijire permanente. la cerere. de pa s i nd j uma t.i al unei pensii in conditiile prevazute de u rrna s . pct. ( 3) Plata indemnizatiei pentru Lnao t. 81 alin. respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat. 8 4 lit. L i r beneficiar pensii din sistemul public de pensii.01 . care nu face continuarii studiilor. reluarea platii pensiei se face.u tor. daca cererea a fost depusa in termen a dus la suspendarea platii pensiei. la lit. suspendarea ~i reluarea platii acestora. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata a) legii. cu a inc conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale. la art. potrivit legii.militara ale Ministerului Apararii Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii.e din programul de lucru al locului de munca respectiv. e) pensionarul de invaliditate.u s up rav i et. referitoare la cumulul pensiei cu salariul. L i. i urmatoarele categorii de pensionari: este obligatorie. incadrat in gradul III.un alt sistem de a s i qu r a i sociale. se aplica ~i indemnizatiilor acordate prin legi speciale. pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii care asigurarea in corid t. respectiv de casele de pensii sectoriale.o i t : r j) s ot. I. (1) nu se prezinta la revizuirea me d i ca La obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Capacitatii de Munca.i i. daca aces tea sunt mai mari de 35% din ca~tigul salarial la art. pensia se plate~te de catre celalalt stat. cu except: situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel. precum ~i orice modificare a drepturi de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii. la incetarea.i la art. potrivit legii.e ri.t i Le legii. 86 alin. 1) pct. ( 2) in s i t.sa conduce la incetarea p La t. g) s. CTCE Piatra Neamt o 5 . c) alin. 115 in public de pensii. din sistem. 33 alin.e t. potrivit este obligatorie. dupa cum urmeaza: potrivit cauza care. da ca depunerea cererea. prevazute la art. 114 ( 1) in sistemul public de pensii. 114 ART.i t. a) .u t. ART.i t.ua i i Le prevazute t la art. h) s ot. ( 4) Suspendarea p La t. 118 ( 1) in sistemul public de pensii. 117 Prevederile prezentei legi. b). II sau consilierilor loc cu exceptia sau judeteni. suspendarea sau reluarea platii pensiei. 6 alin. in competenta ma t.a a caselor teritoriale de pensii. I sau II. L i. k) pensionarul nu mai indepline~te conditiile prevazute de lege. beneficiar al unei pensii de u rrna s. respectiv a caselor de pensii sectoriale. a centre lor regionale de expertiza medicala a capacitatii de comisiilor centrale de expertiza medico.a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat. c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul u rrna s p reva zu t. in termen de 1 0 zile de la data ramanerii (1) h) . s. (1) pct.u s up rav i et. 116 incetarea. ale caror stabilire ~i plata se afla. incadrat in gradul I se regase~te in una dintrE s i t. daca.qu rar i Lo r sociale.o prevazute r la art. g) pensionarul u rrna . casei teritoriale de pensii. sau dintr. (1) se suspenda perioada in care pensioBaEul este internat intr. varsta ani ~i a implinit de 1 6 dovada continuarii studiilor.i i. pensiei. pensiei ~i/ sau a indemnizatiei pentru Lnao t.a facut dupa expirarea termenului in situatia in care suspendarea platii pensiei de la data inceperii anului ~colar. f) pensionarul de invaliditate.ua a t. i) s ot. sau IV. referitoare la stabilirea ~i modificarea drepturilor. s prevazut la art. 84 lit. realizeaza venituri brute lunare pentru care. ori c) prevazut la art. 6 alin. ART. b) pensionarul. a) acesteia s. beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii partie (1) se regase~te in una dintre s i t. plata pensiei se suspenda ince! cu data de 1 octombrie a anului in curs. opteaz pentru 0 alta pensie. 84 lit.

reprezentand pensia pe care a avut 1 decesul :. al biletelor de tratament balnear.o r i i r c) pensionarii de invaliditate gradul III. a) s i.ide decontare a acestora se stabile prin hotarare a Guvernului.. n i ve ( 5) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete pentru tratament balnear.ti individuale a asiguratilor :.. pentru asigurati :..i qu L salarial mediu brut prevazut la art. se s upo rt.hria se pot acorda. pa r i n t.ia sumelor pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.iai caselor de pensii sectoriale. potrivit da oa acestea nu de pa se sc 3 5 % din ca s t....i nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului. ( 6) Locurile de tratament balnear se a s i qu ra in un i t. i r beneficiar al unei pensii de u rrna .i.o .i de nivelul maxim al tarifelor. in corid t.a I Lo r acordate t. ART.pensionarii pentru limita de va rst. d) copiii.imodul de acordare..t i Le prezentei i legi. (2) lit. s pr eva zu t.e CTCE Piatra Neamt o 5 .. s poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. sistemului b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii bane:.a din bugetul a s i qu ra r i Lo r sociale de stat. in celorlalti mo:..ide categoria de con fort oferita. s up rav i et. b) ( 2) Sotul sup rav i e t..a r nev az at. b) supo rt.. urmatoarele prestatii: tratament balnear. prin ordin contributiei bane:.a i i Lo r privind t tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete tratament solicitantilor indreptati~i. pe n si. 33 ART. pana la deces.ia pensionarilor se aproba anual. comun al conducatorilor CNPP :. ( 4) Contravaloarea p re st. precum:. in conditiile dreptului comun.tenitori.oara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social.ti asiguratii a) public de pensii s i. V Alte drepturi de asigurari sociale ART. 122 ( 1) Acordarea pr e st. in oo nd i t. 119 Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei de pensii. cel care. copiii.a i Le de tratament t din proprietatea de profil.. in afara pensiilor.i in oo nd i t. inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu. de recuperare d medicul expert al asiguraEilor sociale. se mai pot acorda.tia.01 . in completare.a t. precum:.te pensia. s incad in gradul III de invaliditate.u t. 2 011 Pagina 25 . 121 in sistemul public de pensii. pre cum s i. cu alte un i t. cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului.e sc s ot. pensionari de u rrna . ART. (1) pot fi solicitate termenului general de prescriptie. in limita numarului de locuri asigurate in i t.1 8 zile. dupa cum urmeaza: in cadrul programului intocmit a) gratuit pensionarii de invaliditate. de locuri contractate cu unitati de profil :. pre cum s i. b) a) CAP. in evidentele careia se afla..i/ sau. drepturi restante de pensie. respectiv casei de pensii sectoriale. ART.u i.o . ( 3) Durata tratamentului balnear este de 1 2 . a) (2) diferenta dintre contravaloarea prestatiilor :.i la art. potrivit legii.e'ha i ..a t. pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament bal in conditiile prezentei legi. Lu i r copiilor.a fost stabilita sau i se plate:. ART. bilete de od i hria . 124 Numa ru L biletelor de od i hria .t i Le prevazute la alin. altul de ca t.. CNPP s i . La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii :.ipensionari..i i. de tratament din CNPP. Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat.. ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat. ri a Lt. ( 2) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete de od i hna . dupa caz. de cat. a s i qu ra t.. prin contracte incheiate. 84 lit.i.i Lo r sistemului public de pensii care i:. in termen de 1 5 zile de acesteia. potrivit legii. 123 ( 1) Biletele de od i. stabilit de CNPP s i. pentru b) c) ajutor de deces. ( 2) Asiguratii s i. pre cum :.t i Le prezentei legi. pensionari de u rrna .icontributia baneasca prevazuta la alin. se p La t.. in pensionarului al sau unui membru familiei unuia dintre ace:.i Lo r sau.u t. lit. cei p reva zu t i. ca de pensii sectoriale.idesfa:. 125 ( 1) in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. ART. de distribuire :. de natura sa conduca la modificarea conditiilor in i. beneficiaza de ajutor de dece un numa Lu a Lt. schimbare in situatia proprie. 120 (1) Sumele neincasate de catre pensionar. precum:. (2) Sumele prevazute la alin. la lit.a de la bugetul a) Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.i a ru i.

6 alin. M. R.. continua studiile. faliment sau prin orice alta modalitate pr-e vaz u t a de lege. E. CAP. ( 3) Aj utorul de deces cuveni t pentru un membru de jumatate din cuant prevazut la art. ART.a i L de Munca t "T. in varsta de pan a la 1 8 I s i. C.o i a La de pensii. A. general de prescriptie. lichidare. centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca. in lipsa . ART. so t. respectiv de casele de pensii sectoriale.a i t.E. ( 4) Casa de pensii a municipiului Bu cu re st. N.i. L i r copilul. serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca.r da . t. ART. in subordinea I. R. VI Casa Nationala de Pensii Publice ~i casele de pensii sectoriale ART. t denumit in continuare 1. 130 T prin ( 1) Ajutorul de deces se a ch i t a persoanei Lrid rept. valoarea ca st. ART. 127 ( 1) Aj utorul de deces se suporta din bugetul de stat ~i se e co.i t. acestora. I. C.01 .e r i t.n Le . ( 8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din CTCE Piatra Neamt o 5 . prin hotaral ( 6) Statutul s i. a) angajator. pan a la terminarea acestora.e tutorele. Protectiei Sociale.u l r b) copiii proprii.i t.o . M. la nivelul se achita la data decesului. nu poate fi mai mic de cat.L s i. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de teritoriale de pensii. in cazul decesului c) casa t. ( 2) CNPP se a f l. da ca incredintati spre cre~tere ~i educare familiei. " S. potrivit legii. '~ 2 Dovada p reva zu t. (3). daca ~i. Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al I. IV s i.M. M. c) parintii ~i bunicii oricaruia dintre soti. 33 alin. 131 ( 1) CNPP este Ln st. 2 011 Pagina 26 . dupa caz. t.a La de Tratament Balnear s i. 6 respectiv al unui membru de al acestuia. curatorul sau.a de 26 de ani. alin. pa r i.a i L de Munca. respectiv al unui membru de familie al acestuia. in cazul decesului asiguratului prevazut la art.R. la art. lichidare judiciara. se stabilesc s i.a la alin.e sau mandatarului t desemnat. neachitat.C.i asigurate in sistemul public de pensii legi. angajatorul i~i suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. Familiei s i. in sensul prezentei legi: Se considera a) s o t. M.qu i.u a care t. C. calculat de la data decesului. ajutorul de deces cuvenit s i.i de interes national. organ specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii.i bugetul a s i qu ra r i Lo r pentru s oma j . fara a depa~i va rst. (1) se poate face prin orice mij loc de p. precum ~i copiii incapabili de munca. 128 in cazul in care. ajutorul asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei de deces se achita de casa teritorial~~ee pensii la care se afla in evidenta. care este institutie publica cu se infiinteaza personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. structura organizatorica ale I.u sup rav i e t.r oba admis de 3 Cuantumul ajutorului de deces se stabile~te anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat s i.i copiii a f La t i. (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata unui anumit stagiu de realizarea cotizare.ua a persoanelor t. (5). 129 de: ( 1) Aj utorul de deces se achi t a in tjermen de 2 4 de ore de la solicitare alin.u t. E. VI s i. pe baza actelor justificative. de catre aceasta. R. copiii adop t. oricare persoana care face aceasta dovada. 125 alin.u e publica t. 126 ( 1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul unui m care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.a sub autoritatea Ministerului Muncii. de familie (2 membru de familie. M. C.. R. M.au pierBut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate.. (5 CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Ca pa c i t.o i a La . in cazul decesului b) I ns t. indiferent de varsta. ( 3) Sediul CNPP este in municipiul Bu cure s t. respectiv al unui <de familie al acestuia. ART. procura speciala. (1) ( 3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin.M. r 2 pensionarului sau al asiguratului prevazut la art.L. some ru Lu i . reorganizare. (1) pct. N. in plasament familial cei ani sau. r respectiv casa de pensii se ct. ( 7) CNPP este ao t i oria unic la Societatea r Come rc i. (1 pct. reorganizare judiciara. pe baza certificatului de deces. M. potrivit legii. pe baza contractu lui ( 2) in s i t. E. Recuperare Ca pa c i t. cu personalitate juridica.a . casele j ude t ene de pensii sunt servicii publice. dizolvare. investite cu personalitate juridica.singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces ~i care poate fi.N. in cadrul ter ( 2) Ajutorul de deces poate fi solicitat. cerere. B. N. salarial Lu mediu brut p reva zu t.

(1) este metodologic de CNPP. ra (2 ) cuprinde in mod obligatoriu a t.n t. sociale t.i ona Le . compus 2 3 de persoane.i ona re a CNPP. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de f orrna i t adoptata in termen de 3 0 de zile de la data ca r i i. p re sed i. de credite pentru sectoriale sunt ordonatori ( 4) Directorii caselor de pensii tertiari asigurarilor sociale cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul de stat. de organizatiile sindicale reprezentative 1 nivel national. de ministrul muncii. ca structuri cu personalitate juridica ~i cu sediul in municipiul Bucure~ti.r i bu t.a i i. sindicatelor s i. na t.rn.r i bu t. ministrul administratiei ~i internelor ~i directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat. cu modificarile ~i ( 7) Membrii consiliului potrivit prevederilor numiti sau desemnati alin. Familiei ~i Protectiei Sociale.i ministrul e.e Le CNPP este numit prin decizie a primului. Nationale.e la t (1 ) ( 3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. a ale pr e sed i. desemnati de organizatiile patronale reprezentative 1 c) 5 nivel national.i. institutiilor reprezentanti ai patronatelor. la propunerea minist muncii.n t. fi numite. 132 ( 1) Casele de pensii sectoriale se Ln f i i. SECPUNEA 1 Organizarea CNPP ART.01 .e s i. de semna t. e) 4 reprezentanti ai pensionarilor.r i bu t. de ca t re ce-i.i e asimilata functiil~l5 de ¢emnitate a.n s t ra t i. familiei s i.r t. t. familiei s i. 2 011 Pagina 27 . membrii t. ART. sociale. ( 4) Pr e sed i n t. consiliul de ad.i poate delega a t.n ea za in subordinea t Ministerului Apa rar i i. ( 6) Sunt reprezentative l~nivel national organizatiile patronale ~i sindicale care indeplinesc conditiile prevazute cle Legea 130/ 1996 privind contractul colectiv de mune republicata.i. patronatelor. dintre care un p re aed i.i i Le prevazute dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare pre~edintelui CNPP.r t i e .a 0 f unc t.e consiliului de adrn i n i st. p ro t e c t.t i Le consiliului de admi n i st. Ministerului Apararii Nationale.i pentru un mandat de 5 ani. ai caselor de pensii sectoriale.e Le are rang de secretar de stat s i.pa rar a i. care poate fi reinnoit. ca institutie cu personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica..i ona re a s oc i e t. ART. 132 alin.c Ln L. d) 5 reprezentanti ai sindicatelor. Pre~edintele CNPP este ~i pre~edinte al consiliului de administratie.e e xe rc i. iar cheltuielile curente ~i de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. ART. in limita unui procent de pana la 3 % aplicat a sup re ( 1) ( 3) Le pub Li.:Aistratie.Domeniul Pensiilor Publice. b) 3 reprezentanti ai case lor de pensii sectoriale. pensionarilor.a L comerciale t. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii.n s t ra t i.i t. pr ot. prezentei legi. (7 se stabile~te prin hotarare a Guvernului.e s i. la propunerea Ministerului Muncii. familiei s i.e functioneaza i in mod legal in prezenta a cel put in 1 5 dintre membrii sai. dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului.t i Le caselor teritoriale de pensii.: a pot fi r evooa t. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din I ns t. desemnati de conducatorii publice prevazute la art.ec e i. ~i a caselor de pensii sectoriale 133 Conducerea CNPP este asigurata de p re sed i. 134 (1) elaboreaza statutul propriu.xe rc i t a r i L mandatului. t. preeum ~i modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.n I.e s i. pub Li CTCE Piatra Neamt o 5 . (1). 137 organizarea sistemului public de pensii se SUpOl ( 1) Cheltuielile privind ~i functionarea din bugetul asigurarilor sociale de stat. 2 2 de membri.i ona t. pr ot. ( 2) Pr e sed i n t. ART. de pentru aceasta functie.i e i sociale. 131 ( 3) Modul de organizare s i.au numit. t. 135 Atributiile. ( 5) pe 0 perioada de ani. sunt ordonatori de credite pentru ( 3) Directorii caselor teritoriale de pensii tertiari bugetul asigurarilor sociale de stat. care i. dupa caz. respectiv desemnat. Pr e sed i n t. ( 5) Membrii consiliului de a dm i. a t. sociale. sau a decesului ( 1 0) in cazul Ln ce t.n Lu i.e modul de organizare s i. familiei s i. ~esemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor. f unc t.ec e i. ( 2) Ministrul muncii. 136 ( 1) Ministrul muncii.i prevazute la art.e sunt reprezentanti i ai Guvernului. r ca urmare a revocarii. ( 2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. pr ot. este salarizat la nivelul p reva zu t. ( 8) Consiliul de a dm i. ( 9) Pe durata e.u i i Le me n t. f unc t. a demisiei mandatului initial.a re a Guvernului.ec e i.ministru.i.t. respectiv desemnate alte persoane pan a la expirarea duratei ART. mandatului. care se a p roba prin ho t. organizarea ~i functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

.i vireaza contributiile de asigurari sociale de contributii. intretinerea:. ( 2) Cheltuielile privind organizarea s i. t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. ( 3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii e.iadministrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii. la alin.) organizeaza activitatea privind stabilirea :.. conform dispozitiilor legale in vigoare.. 1) a s i qu ra e v i. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale.iansamblul reglementarilor comunitare in limita competentelor prevazute similare in asigurarilor sociale din alte tari.cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.i alte tipuri de contributii..iplata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat. in vederea coordonarii cu institutii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu pentru lucratorii de competenta. in limita procentului prevazut (1) .iadministrarea eficienta a c) iau ma sur i ..ipentru asigurarea integritatii acestuia. termenele stabilite prin decizie a pre:. de lege. sociale la nivel m) asigura evidenta drepturilor :.ide evidenta... pre cum :. ART. a drepturilor :. sociale de stat. migranti.e incasarea re veniturilor sociale de stat..i perfectionarea profesionala din selectia.icelelalte cheltuie aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.. sectorlale ART. in principal.i alte tipuri a) colecteaza:. la care Romania p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari :. pre cum :. b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor bugetare. in corid i t.de t a la n I'lational a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii. d) iau ma sur i . e) stabile:. in principal. c) prezinta Guvernului :. s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.ti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. CNPP indepline:.i Administrarea Bazelor de Date..n t i i. casele teritoriale de pensii :.. in conditiile legii. f) publica anual raportul de activitate. j) ia ma su r i .ipentru asigurarea integritatii acestuia. f unc t. Atributiile ale case lor teritoriale de pensii :.i ona rea caselor de pensii sectoriale se supc din bugetul de stat. k) ia ma su r i .. 138 in aplicarea prevederilor prezentei legi..e privat. prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza... a tuturor contribuabililor la sistemul public de e) a s i qu ra ev i... b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea :....te. a personalului domeniul sociale.ipunctajul pentru fiecare asigurat. cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri.icasele de pensi sectoriale indeplinesc... g) organizeaza cooperarea similare din alte tari. r) asigura introducerea. pentru dezvoltarea :.. 0) controleaza activitatea de expertiza medicala :...ia modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor :.idezvolta relatii cu organisme este parte. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale.. de cotiz :.edintelui CNPP. organizeaza.i recuperare socia Ie. in conditiile legii. patrimoniului sistemului public de pensii. in oo nd i t. pentru dezvoltarea :.t i Le legii.t i Le legii. :. SECTIUNEA a 2-a CNPP. inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase. extinderea. a capacitatii de munca..icontroleaza activitatea privind eXQcutarea creantelor bugetare.ielaborarea asigurarilor sociale de stat. modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii.. pre cum :. potrivit dispozitiilor legale i) u rrna st.iobligatiilor de asigurari sociale..i ale caselor de ~.. d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale. h) colecteaza:. in cooperare cu casele de pensii sectoriale.i protectia sistemelor automate de calcul :.i vireaza contributiil~de asigurari sociale :.te orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.ipartenerilor sociali rapoarte la modul de administra bugetului asigurarilor sociale de stat. pre cum :. 2 011 Pagina 28 . :. 139 in aplicarea prevederilor prezentei legi.dm i..01 . q) pregatirea :. indruma :.icontroleaza activitatea privind executarea creantelor dispozitiilor legale in vigoare.iobligatiilor de asigurari national. urmatoarele atributii: :.t i Le legii..te.i controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale devcatre casele teritoriale de pensii. pe baza codului numeric stagiul n) certifica. urmatoarele atributii: a) indruma:. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. t) indepline:...de t a la nivel national n CTCE Piatra Neamt o 5 . in oo nd i t. organizeaza. potrivit indruma :.

.01 .r i....edintelui CNPP. 142 Incalcarea prevederilor contraventionala sau penala.36 privind baza de calcul a co nt r i bu t. de CNPP.i p ro t.pensii. prevederilc sociale stabilite potrivit c) nerespectarea cote lor de contributie de asigurari 27 alin. 141 ( 1) Salarizarea personalului CNPP.. 31 in conditii deosebite d) nerespectarea metodologiei :. i) aplica prevederile conventiilor internationale de a s i qu ra r i. b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare.i e i. ( 3) Realizarea a t. 44 privind neplata s i.. 2 011 Pagina 29 . civila. avand ca denaturarea evidentelor privind asiguratii..iProtectiei Sociale. prevazuta la art.. a domeniul asigurarilor sociale..a z i r comun i ca r i i. E :. teritoriale de pensii :.de t a drepturilor n s i.rnstl~utllior in subordinea CAP. prin bugetele . SECTIUNEA a Contraventii 2.. intretinerea:. potrivit legii.icentrelor regionale de expertiza medicala ~ capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.~ baza codului numeric personal.idezvolta relatii cu similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari. a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare. k) a s i qu ra introducerea. 11.iplata pentru fondurile de pensii administrate privat. de de a si e) sociale. bugetul de stat. prezentei dupa caz.r i. extinderea. art. pe f) a s i qu ra ev i. stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual :.a sistemelor de calcul :. f) la plata g) intervenite nerespectarea prevederilor art. est supusa controlului CNPP. sociale. VI I Raspunderea "" Jurldlca ART.. :. modificarilor CTCE Piatra Neamt o 5 . g) certifica. h) controleaza activitatea de expertiza medicala :. 1. ( 2) Cheltuielile curente s i.iInternelor :.i ansamblul reglementarilor comunitare :. 1) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.bu i i Lo r ce revin CNPP.ipunctajul pentru fiecare asigurat.e ct. contributiei de asigurari sociale.iServiciului Roman de Informatii.i perfectionarea profesionala selectia.. calculul ma j o ra r i Lo r Int. la care Romania este parte. este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale. t potrivit legii. N. ( 3) Cheltuielile curente :. 0) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin ART.i recuperare a capacitatii de munca. caselor teritoriale de pensii..ise pedepse:. obligatiilor de asigurari sociale la nivel national. ( 2) Realizarea a t.i de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din carora functioneaza. declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale. prevazuta la art. in limita competentelor de lege. ART. la termenele stabilite prin decizie stagiul de cotiz a pre:.ti in in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. 140 ( 1) Realizarea a t.te potrivit prevederilor Codului penal.. conform dispozitiilor legale in n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor reglementarilor legale in domeniu. potrivit legii.bu i i Lo r ce revin caselor t teritoriale pensii.a art. este supusa controlului Ministerului Muncii. 33. (3) s i. munca.ia criteriilor de incadrare de nerespectarea prevederilor art. SECPUNEA 1 Infractiuni ART.. nerespectarea prevederilor art. Ministerului Administratiei :. dupa caz.. 119 privind obligatia referitoare la conditiile de acordare a pensiei. Familiei :. precum:.i. ART..ide evidenta.r i.ial case lor de pE sectoriale se realizeaza potrivit legii. legi atrage raspunderea materiala. 144 Constituie contraventie urmatoarele fapte: 7.. m) organizeaza activitatea privind stabilirea :. j) organizeaza pregatirea :.bu i i Lo r ce revin caselor t de pensii sectoriale..

i e i sociale. fara caracter jurisdictional. c).iInternelor :. la lit.. 145 • ( 1) Contraventiile prevazute la art..i completarile ulterioare. pre cum :. e timp de 3 luni consecutiv. referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor cu prevederile Legii nr. respectiv de casele de pens: sectoriale :.i Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare. respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigutare. aplicate prevederilor art. b).. 0 0 0 lei. k) neachitarea de catre angajator.i cadrul Ministerului Apararii Nationale. ( 3) in so Lu t. ale pensii. a oo nt r i bu t.i_ziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii s i. ( 2) Organizarea. in corid i t. catre ANAF :. Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale ART. VIII Jurisdictia asigurari~or sociale ART. b) 500 000 e) p) c) cu amerrda de la 5 o 0 0 lei la 1 0 000 lei..oa da de 3 luni&. functionarea:. nationale. in oo nd i t.e st..a i i .. 144 s i. Ministerului Administratiei :.i L f un c t i.i ona rea co nt e s t a t i i Lo r .i L s i. 147 Amenzile contraventionale. la lit. aplicarea s anc t. timp de 3 luni consecutiv..on za in cadrul ea CNPP. la art. 0) fapta persoanei de a nu transmite. a ajutorului de dec calculul s i. 145 se fac de ca t re organele de control ale CNPP. f). resp. :.t i Le legii.. p) fapta persoanei de a nu vira. p ro t e c t. ( 2) Dispozitiile prezentei Iegi. aprobata cu modificari :. familiei s i.i 0) a) .. (1) ( 4) Deciziile de pensie necontestate in termenul p reva zu t. in termen de 3 0 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. pentru 0 pe ri.i i. ministrului apa ra r i i.. 241/2005 pentru prevenirea :. 161 alin. este de 4 5 de zile de la data inregistrari CTCE Piatra Neamt o 5 . in termen de 3 0 de zile de la comunicare.i L s i.. la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta '~la asigurat. comisiile de co nt.e t ar i i. cu modificarile ulterioare. comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. 1 8 0 / 2 0 0 2.. (1).a L care f unc t.i evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale. se comRleteaza combaterea evaziunii fiscale. plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari neplata de ca t.. 144 se dupa cum u rrne a : az a) cu amerrda de la 5 0 0 lei la 1. ( 4) Termenul de so Lu t i oria re a co nt e s t a t i e i.~ctiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. sunt definitiv ART. contributiei CAP.<S)~secutiv.h) i) acestuia. a de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat. prin casele teritoriale de pensii. poate fi actualizat prin hotarare a Guvel ART. ministrului administratiei :.i vederea recuperarii creantelor prin executare silita.iServiciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii. 6 alin.. la Comisia Ce n t ra La Contestatii. ( 3) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t.ihotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii.iServiciului Roman de Informatii.r angajator.iinterne lor :.iInternelor :.i one az a in t.iunitatile sale subordonate. :..idirectorului Serviciului Roman de Informatii... j) sociale. ( 2) Procedura de examinare a deciziilor supuse con t. la alin. k). (1) pct.i sociale de stat. cea prevazuta (1) (2 Nivelul amenzilor prevazut la alin. obligatorie. Ministerului Administratiei :. 150 ( 1) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t.iurmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile pUblice.i de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.q rar u sociale datorate de a s i qu ra t. precum:. 1) refuzul de a pune la d i spoz i t i a organelor de control ale CNPP. 149 ( 1) Dec.. Ministerului Administratiei :.. care examineaza :. 148 144-146 ( 1) Dispozitiile la contraventii prevazute la art. A~.i ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative :.. m) nerespectarea prevederilor art. d) . cele pTevazute la lit.i Legea nr. 2 011 Pagina 30 . ART. cu modificarile :. IV.t i Le legii. reprezinta s procedura administrativa prealabila. de casele de pensii sectoriale pot fi contestate.i structura Comisiei Centrale de Con t. 146 Constatarea contraventiilor prevazute la art.iInternelor :. se complete prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 145 :.. la casele teritoriale pensii. p reva zu t i.i un i Lo r prevazute la art.i e f de a si.01 . timp de 3 luni consecutiv. n) neplata.i 1 4 6 . in conditiile stabilite de lege.. Ministerului Administratiei :. cu amenda de la 1 lei la 5 lei. t respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.iInternelor :..iServiciului Roman de Informatii adopta hotarari.e st.

152 Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale ~i curti de apeI. 159 17. pre cum ~i toate actele legatura drepturi sau obligatii de asigurari sociale.i.I. tranzitorii 158 Perioadele de vechime in mun oa realizate in grupele I s i. a altor drepturi de asigurari sociale. a) ~i art. in vederea conform reducerii varstelor de pensionare. cu exceptia celor realizate in activitatile care. legi.a ri. 157 oricaror organe procedurale in sau instante. c).ua a in care au fost emise t. de plata a pensiilor s i. pre cum ~i hotararile tribunalelor. referitoare la jurisdictia a s i qu ra r i Lo r sociale. ART. a Le Ministerului JAdministratiei s i. f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari social g) modul de stabilire s i.e st. numai in s i t.eprevazute ra la art. ( 2) Adeverintele care a t. carnetul sau cu alte a prevazute de lege.a incadrarea persoanelor in fostele grupe I ~i/ sau a 11.I.a ri. d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii ~i ale care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. de depunere a co nt r i bu t.acesteia. evidenta ~i certificarea sociale.i i. de a si.qu rar i. ( 2) Ho t.a i i .militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. 155 ( 1) Impotriva face recurs la curtea de apel competen se poate ( 2) Ho t. dovada stagi ul ui de coti zare. ART. 304/ 2004 privind organizarea judiciara. (3) Pentru perioadele prevazute la art. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. ART. ART. a 11. (2) sunt definitive.i. t respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. 30 alin.eComisiei ra Centrale de Con t.01 . 1 6 lit. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. ale Legii nr. 156 Prevederile prezentei legi. dovada vechimii in serviciu. 153 Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul s i. ART. lor ra apel. contestatiile de executare j) alte drepturi sociale nascute in temeiul prezentei legi. (3) care nu au fost atacate instant j udeca t o re s t i in termenul prevazut la alin. deosebite.i e i.a d munc a sunt valorificate. socialed b) modul de stabilire a dobanzilor ~i penalitatilor de c) inregistrarea.I. pana la intrarea in vigoare f i sa ma t r i co La sau a prezentei se face cu fi~a de pensie. ART. sunt incadrate in cond i t. dupa caz. dispuse in baza prezentei legi. ( 3) Ho t. 1 6 lit.I.e st. e) deciziile comisiilor medicale de contestatii ~i ale co~siilor centrale de expertiza medico.e cu r t. dovada vechimii iJ ( 1) Pentru perioadele prevazute la art.i i.a de mun oa pan a la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in cond i t. se face cu carnetul de mun oa . sunt definitive ~i irevocabile. republicata. in termen de 5 de la adoptare. se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind de plata catre evidenta nominala a asiguratilor ~i a obligatiilor ( 1) CTCE Piatra Neamt o 5 . (1). ( 1) 151 Ho t.a ri. ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii privind deciziile pfnsie. neatacate cu recurs in termen.on . prevederilor art. 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca. ART. cu modificarile ~i completarile ulterioare. de asigurari sociale 1 aprilie 2 0 0 1.eprevazute ra la art. 150 alin. Dispozitii ART.verbale de eontraventie incheiate in baza prezentei legi. h) plangerile impotriva proceselor. alte documente legale.a ri. realizata pana la data d timpului util la pensie pentru agricultori ~i a duratei de asigurare. ~i obligatii de ART. b) . speciale. 2 011 Pagina 31 .i conform legii. 16 lit. sunt ca obiect cu scutite de CAP. 150 alin. Ministerului Administratiei ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii se comunica persoanelor in cauza ~i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate. rE ( 2) Pentru perioadele prevazute la art. i) impotriva masurilor silita. ( 2) Celelalte cereri se in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul sau sediul paratul. (3) pot fi atacate la judecatc competenta. 154 ( 1) Cererile indreptate impotriva case lor teritoriale de pensii sau impotriva case lor de pensii sectoriale se adreseaza in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul ori sediul reclamantul. se completeazi cu dispozitiile Codului de p ro ce du ra c i v i La s i.

data de 1 sep>t:embrie 1 9 4 7 s i. (1) de :3 0 de zile de la se solutioneaza in termen inregistrarii. CNPP. data de 3 1 decembrie 1 9 6 2. realizat anterior datei de 1 aprilie 2001. b) august 1947. pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art.1 ianuarie e) 21.i pentru 0 arium i t a pe ri. prin casele teritoriale de pensii. 163 ( 1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de a s i qu ra r i. pentru anul 2 0 0 1 j) 21. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. dupa caz. (2) Cererile prevazute la alin. pr in care se face dc vechimii in munc a . integrate in sist asigurarilor sociale de stat pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi. pe masura preluarii datelor dovedi toare prevazute la art. (2). de ore lu pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. c) care nu pot drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi. ART. la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/ net. t. ( 5) Prevederile alin. 6 alin. 159 alin. astfel: a) 2 5 . dupa caz. 53/ 2003 Codul muncii. realizat pan a la intrarea in vigoare a prezente legi. pentru anul 1 9 9 8 g) 21 50 zile (1 7 2 ore) pe luna. salariul minim pe economie. cu modificarile CTCE Piatra Neamt o 5 . cu modifi completarile ulterioare. indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnE de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuar pentru care.e de la prevederile alin. necesare stabilirii drepturilor de pensie. rezulta.ua a in care. a timpului util la pensie pentru agricultori ~i a stagiului de cotizare. pentru perioada 1 martie 1990. din perioada respectiva.ua i Le in t. inclusiv celelalte drepturi. in b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse data de 1 sept. f) 21 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. in d. data de 3 1 decembrie 1962 s i. pentru perioada 1 ianuarie 1978 1 martie 1 c) 23 6 zile 189 ore) pe luna. se utilizeaza: realizat in perioadele anterioare a) un punct pe~tru fiecare luna de stagiu de cotizare datei de 1 septembrie 1 9 LI 7. ( 4) in s i t. 162 (1) in cazul in care in carnetul de munc a . pentru fiecare luna de stagiu de cotizare. pentru perioada 1 octombrie 1990.5 zile 204 ore) pe luna.embrie 1 9 4 7 s i.i. pentru anul 1 9 9 9 h) 21 67 zile (1 7 3 36 ore) luna. la determinarea punctajului se ia in calcul. ( 6) Pentru persoanele prevazute la art. acestea functie de reformele monetare. la lit. respectiv. ( 3) Fac e x cep t i. in con t.bugetul asigurarilor sociala. respectiv cu numa ru L mediu pe luna din de perioadele respective. ( 1) 161 ~ Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege. pentru anul 2 0 0 2 . a declaratiei de asigurare sau a contractu lui de asigurar Certificarea stagiului de cotizare. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. ( 2) Certificarea stagiului de cotizare. ART. (3) s i. agricole cooperatiste. (1) pct. la determinarea punctajului se utilizeaza salariul minim pe tara. sociale. (1). sunt scutite de orice fel de ~axe ~i comisioane. din domeniul apararii nationale. l"entru anul 1 9 9 7 . 159 alin. k) pentru anul 2 0 0 3 s i. cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege. in sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii ori salarii pe zi. pana la data Ln t ra r i i. republicata.i nua r e numa ru L mediu de zile s i . politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemu administratiei penitenciare. salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor dupa zilnice cu numa ru L mediu de ore pe luna. dupa caz.01 . ordinii publice ~i nationale se face de casele de pensii sectoriale. un n uma r de puncte mai mic de cat. la determinarea punctajului mediu anual.a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul. 2 011 Pagina 32 .a t. 8 0 / 1 9 9 2 *) privinc pensiile ~i alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. in s i t.oa da care constituie stagiu de cotizan in carnetul de munca sau in doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie b) 24 5 zile 196 ore) pe luna. nici nu sunt dovedite. ( 1) 160 sociale de stat.ua a in care. precum ~i pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zone Le necooperativizate. pentru care in carnetul de IT sunt inregistirate) drepturile salariale s i. referitoare la zilele de sarbatoare legala. inregistrate in carnetul de munca. venitul asigur stipulat in contractul de asigurare la care s.30 septembrie d) 21.i pentru perioade ulterioare datei de 3 1 vor fi denominate in doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate. pentru anul 2 0 0 0 i) 21 42 zile (1 7 1 36 ore) lU'na. in vigoare in perioada respectiva. (4) se aplica pentru toate perioadele care consti tuie cotizare in sistemul public de pensii. ( 2) in s i t. ART. I lit. ART. 3 3 ore) pe luna. ( 2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor un i t.i drepturilor salariale din actele doveditoare. cel p reva zu t. pentru cadre Ie militare. 16 zile (1 6 9 . c) un Run0t pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse in prin val. t. in vigoare a Legii nr.

01 . punctajului lunar se utilizeaza indemnizatiilor de asigurari sociale.~i completarile ulterioare. 5 salarii minime pe economie. a prezentei Le intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 s i. privind pensiile Legea nr. agricultorilor alte drepturi *) *) agricultorilor alte drepturi ( 4) punctajului ART. 10 vechime in munca total a cuprinsa intre 5% pentru 0 20 ani. data Ln t r a r i i. ( 3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este u rrnat. a in munc a . ianuarie 1991. 12% pentru 0 vechime in munc a t. 19/ 2000 de asigurari sociale. d). (1) lit. 49 alin.nsa intre 5 1 0 ani. dupa data de 1 aprilie 1 9 9 2. la calculul intervalul cuprins intre data 2001 s i.ot. (1) lit. potri vi t prevederilor Decretuluilege nr. 80/ 1992 drepturi de asigurari sociale ale~ ~i alte a fost abrogata prin art. (1) lit. data Ln t r a r i i. 4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1 9 9 2.ua t. dupa caz. astfel: a) salariile brute. (1) a) . b) salariile nete. dupa caz. 49 alin. la determinarea punctajului lunar al persoanei s utilizeaza 1.ot. da oa acesta este mai mare de ca t. au f a cu t.a La de peste 20 de ani. la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar. ( 7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art.or uI a) perioada 1 martie 1970. realizate ( 8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. sau salariul de baza pe tara din perioadele respective.1 septembrie 1983 3% pentru 0 vechime in mun oa total a cup r i. ( 1 ). la calc punctajului lunar se utilizeaza: (1) a) cuantumul pensiei de invaliditate. 164 ale pu d) la determi Pentru perioadele necontributive care. in situatiile prevazute la art.o t.a La cupr i risa intre 15 20 ani. pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie determinarea punctajelor dupa caz. 19/ 2000 privind sistemul pu de asigurari sociale. potrivit legislatiei anteridare datei de 1 a 2001 au constituit vechime in mun oa u t i La la pensie. 1. brut sau net. lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului. modificarile ~i completarile ulterioare. b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. 49 alin. de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 c) salariile brute. 198 din Legea nr. in situati prevazute la art. f). 57255 puncte.nsa intre 10 15 ani. g) . 49 alin. septembrie 1 983. data de 1 ianuarie 2006. punctajul anual este 0. ART. e).a La de peste 20 10% pentru de ani. (3) in care persoana a realizat s i. republicat. dupa caz. repu 8 0 / 1 992 *). realizate in inten cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentei legi. realizate ( 6) Pentru perioadele prevazute la art. pana la data de 1 iulie 1977. ( 1) privind pensiile drepturi de asigurari Legea nr. 9% pentru 0 vechime in mun oa total a cupr i.1 aprilie 1992 perioada 1 b) ani. din perioadele respecti ( 4) in s i t. la determinarea punctajului salariul IT se utilizeaza pe economie. sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. 1 1 8 / 1 9 9 0.c) ( 2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. in vigoare a prezentei Le la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca ~i boli profesionale. sporurile cu caracter permanent care. conform legislatiei in vigoare. 5 salarii minime pe economie. realizate intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 s i. 2 011 Pagina 33 . 198 din Legea nr. se vedere s i. in conformitate cu modul de inscriere brute sau nete. brut sau net. brut sau net. 15% pentru 0 vechime in munc a t. la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s. in vigoare la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. (1) lunare. pe Lariqa salariile prevazute la alin. 15 vechime in munca total a cuprinsa intre 7% pentru 0 o vechime in munc a t. vechime in munca total a cuprinsa intre 3% pentru 0 3 5 6% pentru 0 vechime in munca total a cuprinsa intre 5 1 0 ani. sporul de vechime utilizat la stabili punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. la punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie. 49 lit. avut in perioadele respective. 1 6 lit. c) s i.i e realizate conform Legii nr. 49 alin. 80/ 1992 ~i alte a fost abrogata prin art.i i Le prevazute la alin. b). se acestora CTCE Piatra Neamt o 5 . stagii de cotizare.a platit contributia de asigurari sociale. part baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare ~i care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati. brute sau nete. Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. ( 5) Pentru la art. (1) (2 La determinarea punctaj elor lunare. (1) lit. 4 9 alin.but. ( 3) Pentru perioadele de con t r i. de la data de 1 ianuarie 1991. ( 3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munc a . ~i g) anterior datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 15 ani.

referitoare la majorarea punctajului pentru ( 6) Prevederile art.( 4 ) este mai mic de ca t.. 7 s i.tigul salarial mediu brut realizat pe anul intre 4 3 .i e i.(5) Salariile medii :. la punctaj ul mediu din ca:. CTCE Piatra Neamt o 5 .1 februarie 1999 i) 17% pentru perioada de dupa 1999.ia obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau. a:. de asigurari (5) aferent punctajului mediu anual rezultat in u in situatia in care cuantumul pensiei sau aflat in plata. astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967. dupa caz. unui punct de pensie precedent :.i/ au grupa a 11.n sa intre 1 aprilie s i. 166 La determinarea punctajelor lunare. b) cu 2 5 % pentru in locuri incadrate in B'erioadele in care au desfa:. ac t. c re st..1 iulie 1 9 8 6 .. beneficiaza de 0 c re st. (4) diferentei dintre cre:. activitati in locuri incadrate in grupa 1 :. aprobata prin Legea nr.a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii prevazuta de acte normative cu caracter special.1 ianuarie 1978 b) 28% pentru perioada ~ianuarie 1978. a pentru completarea Legii nr. (1) . ART. 6 alin. 100 lit. ART. ( 2) Prevederile alin. t. dupa caz.a de munca. 1 lit. dupa caz. dupa data de 1 aprilie 2001 se ap l i ca s i. (1) beneficiaza s i. lege.1 ~aprilie 1992 .1 ianuarie 1978 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978.au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva. la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunza anului 1938 . e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990. ( 2) Asiguratii care au contribuit Fondul pentru pensia suplimentara beneficia~ o c re st. la determinarea prevazute la art. realizate in conditii deosebite de munca intrarii in vigoare a prezentei legi.a a Guvernului n i. ( 1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru r cu 2 9. persoanelor inscrise la pensie anterior ART. completarile ulterioare. cu mod i f i ca r i Le s i. aprobata cu prin Legea nr.. in locuri incadrate in grupa 1 de munca..urat activitati grupa a 11.1 aprilie 1991 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1 9 9 1 .tere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. brute sau nete.i.a de munc a . 3 % corectie calculat ca raport in vigoare la acea data.. 7 8 / 2 0 0 5. d intrarii in vigoare a prezentei legi. la determinarea punctajului mediu anual s. precum:. se utilizeaza venitul brut lunar realizat constituit. punctajelor lunare.1 iulie 1 9 8 6 ART. g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992ianuarie 1999 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999.terea punctaj Prevederile alin.1 noiembrie 1990.e re a punctajului.Ln e un cuantum al pensiei perioa a). ap L'i ca r i i. ( 7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzatol anului 1949.e rea punctaj elor anuale pr-e vaz u t a la alin. anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. pentru in vigoare legi.i v i t a t. 170 incepand cu data intrarii in vigoare a prezent persoanele inscrise la pensie ( 1) Pentru in corid t. i 95 se ap l i ca un indice de anual determinat legi. determinat prin u rrna toarelor procente la punctaj ele lunare realizate in aceste perioade. pentru fiecare legi.. astfel: a) 2 6% pentru perioada 1 iulie 1 9 7 7 . provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. 8 la intrarea in vigoare a prezentei ( 6) Pentru perioadele anterioare anului 1 9 3 8.ivaloarea pana 1'" K. se ob t.au deschis in perioada 1 aprilie 2001 2 noiembrie 2008 inclus numai in s i t.. 4/ 2005 privind recalcula pensiilor public. baza de calcul a contributiei individuale de asigurar~ sociale. 2 011 Pagina 34 .1 ianuarie 1 -'9 7 3 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973.i pentru perioada cup r i.i minime pe economie.. cel cuvenit s formulei de calcul prevazute de prin aplicarea mentine acest cuantum pana la data la care. sociale. mai mare. la recalcularea pensiilc conformitate prevederile Or doria t. 167 (1) in cazul persoanelor pct.n sa int:c 1939. ~n declaratia de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. d) 21% pentru perioada 1 iulie 1 9 8 6 ... ART. 5 %. punctajului mediu anual s. sunt prevazute in anexele nr. care au de s f a su ra t. dupa cum urmeaza: a) cu 5 0 % pent:cu perioadele in care au de s f a su ra t.1946 inclusiv. conform legii..e re a punctaj ul ui. se perioadele anterioare intrarii a utilizeaza solda bruta sau neta/ salariul brut sau net. 100/ 2008 154/ 2009.01 .e de u rq en t. pentru perioada cup r i.icea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.i potrivit legii. determinat urmatoarelor procente 1 punctajele lunare realizate in aceste perioade. persoanele ca ro r drepturi de pensie s. nr. (1) nu se aplica in si t ua t i a in care.t i Le art. prevederilor alin. 168 o o 3 9.. 169 ( 1) Pensionarii sistemului public de pensii ale ca ro r drepturi de pensie au fost stabil potrivit Leq i s La t. (1) se ap l i ca prin acordarea mediu anual rezultata :. s beneficiaza de 0 cre:.ua i Le in care. cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor :.

172 ( 1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 01. in care 0 persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale ~i pensii pentru agricultori. sistemul apararii nationale.i la majorarea drepturilor salariale ~i a veniturilor asigurate. care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale.i L de a s i qu ra r i. ( 5) Debitele reprezentand co nt. la alin. 175 Modelul declaratiei nominale de asigurare.i e i sociale se publica in Monitorul Partea I. ART. familiei s i. ordinii publice ~i sigurantei nationale ~i la sistemul de asigurari sociale de stat. cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale. (1) se efectueaza de ca t. (1) sa nu conduca diminuarea venitului net al acestora. la inscrierea initiala la pensie ART.01 . cota de contributie de legislatia anterioara.i t. nu va d: sociale. in care fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au la stabilirea punctajului. (2) Aplicarea prevederilor alin. p reva zu t i. prevazuti la alin.un alt grad de invaliditate. se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.bu e i. ART. contributia individuala de asigurari c) . s i. la art. ( 1) finale 179 Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. n uma ru Lu i. prevazuta de prezenta lege. de pensii sectoriale ( 3) CNPP. dupa vigoare a prezentei legi. 2 011 Pagina 35 . inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. t. se iau in calcul 0 singura data. de u rma s i. sociale. suportata de~aSigUratii prevazuti venitul net al acestora. ART. de asigurari t.(1) ( 2) Prevederile alin.i CTCE Piatra Neamt o 5 .r i. de a s i qu ra r i. aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia. al contractului de asigurare sociala. ART. devin pensii in intelesul prezentei legi. legislatiei ART. ( 3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a con t.e necuvenit prin intermediul de pensii ~i al caselc casei respective. 174 Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi.i se recupereaza la beneficiari in termenul general de pr e scr i. (1) se ap l i ca s i.a L de a s i qu ra r i.i altele decat pensiile. 173 ( 1) in cazul mod i f i ca r i i. se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul. la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile din perioadele respective. care pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei constituie titlu executoriu. prin casele teritoriale de pensii. la modificarea incadrarii intr. la stabilirea considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective. ( 1) pct.p e de 3 t. 6 alin. sociale t.i ani. dupa caz. de institutia prevazute la alin. ART. pre cum ~i casele (2) . pensiile din sistemul public de pensii ~i drepturi de asigurari sociale.i i. in cazul pensiilor de invaliditate stabilite anterioare.r angajator e sau. 1 din Legea 119/ 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. al declaratiei individuale de asigurare. dupa caz. pre cum modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor ~i obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP. pensia urma~ cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi. se a p roba al ministrului muncii. X Dispozitii ART. se vor solutiona CAP. astfel incat sociale suportata de a s i qu ra t. ( 3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii ~i la sistemul ordinii publice ~i sigurantei nationale. ( 2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. 1) se realizeaza prin majorarea drepturilor sa La r i a l.e veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de individuala prevazuta asigurari sociale. 177 ( 1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. sociale i sau p re st. pentru 0 pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare. se aplica 0 singura data.a I Lo r de a s i qu ra r i. ( 2) Prevederile alin.r bu t. 171 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii caselor teritoriale ( 4) Sumele p La t. I lit. 178 Cererile inregistrate ~i nesolutionate pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii. 176 La data intrarii in vigoare legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia asigurari sociale. recuperarea sume ( 2) in cazul p re st.a i. perioadele in sistemul asigurarilor sociale de stat. t. ART. p ro t e c t.

ai case lor de pensii sectoriale ~i se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.a L de a s i qu ra r i. 182 Angajatorii. pan a la recuperarea integrala a ( 2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. pana la data de 1 aprilie 2001. este proprietatea CNPP s i.r i.mici de 1 0 lei nu se u rma re sc . t. deceda ti. prin casele teritoriale de de casele de pensii sectoriale. sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale. c auz a o sistemului de constituie de mun oa sau boala profesionala. ART. pan a zi a lunii in curs. se aplica cu dispozitiile prevederile Codului de procedura fiscala in materie.un Le pentru i care se p Iat. a fiecar an util realizat in cadrui fostelor unitati agricole cooperatiste. a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate. 6 alin. stabilita prin prezenta lege Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari pentru accidente de munca ~i boli aplica in mod corespunzator ~i contributiei de asigurari profesionale. de asigurari t. IV. financiare.a produs ca urmare s i.i la art. dispozi tia CNPP. cu mod i f i ca r i Le ~i legi. de casele teritoriale de pensii ~i de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana li 3 %. afere ( 2) Se supo rt. bugetul de stat. Sumele r ama se nerecuperate de pe urma beneficiarilor dec eda t i nu se mai urmaresc. ( 2) Ope ra t i. I lit. plus dobanzile aferente. republicata.ua a pensiilor t.i sociale. pentru luna precedenta. ( 3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi.i stabilite ante] ( 5) Prevederile alin. r ama se nerecuperate de pe u rmz a s i qu ra t. ART. datele ~i documente necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare. ART. asiguratii decedati. (1). conform acestei dupa data de 2 9 iulie 1 9 9 2 s i. ( 7) Sumele cu titlu de con t. 188 ( 1) La efectuarea or i. ( 3) Sumele rezultate ca urmare a ap Li.e j udeca t o re s t i in litigiile Le de a si. prevederilor alin. (3) a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.i un i. ART. sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale ~i au caracter c) confidenti ART.e sc tarife sau se percep comisioane.i riut. ART. persoane fizice ~i juridice. pre cum s i. 185 Stabilirea ~i plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continua de CNPP. in s i t. pre cum s i. CNPP poate emite norme.i Lo r p reva zu t i. 187 (1) de pensii provenite din fostul sistem de as: in cazul di~ sistemul public aferent punctajelor medii anuale se suporta de la sociale al agricultorilor. sociale. a ca r e i. prin hotarare a Guvernului. ( 6) sociale mai CTCE Piatra Neamt o 5 .bu i. dupa data de 1 aprilie 2 0 0 1. 180 ( 1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st.c ror ope ra t. 189 sociale. ART. 2 011 Pagina 36 . ART. pre cum ~i a perioadelor de contributie realizate. (1) pct.i ca urmare a infractiuni savar~ite de beneficiar. care nu sunt legate a de stabilirea s i. n i ve acestora se stabilesc prin decizie a pre~edintelui CNPP.01 . (2) Bazele asiguratii sistemului public de pensii 6 de date privind prevazuti la art. (1) pct. 6 alin.arrt. ( 2) La recuperarea debi telor in conformitate alin.qu rar i. (1) pc t .a din fondurile sociale de asigurare accidente de munca ~i boli profesionale din bugetul asigurarilor stat. (1) se fac venit la bu asigurarilor sociale de stat. de asemenea. 8 0 / 1 9 9 2. aplicate asupra sumei totale ce face obiectul ope ra t. se aplica ~i in cazul pensiei de urma~. 190 Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza ~i este pUblica. 191 ( 1) Expertizele dispuse de Ins t. de la data a plati sumelor necuvenite. se recupereaza de la acesta. ramase de nu se mai urmaresc. I 1it. sustinatorului s. cu exceptia celor pr eva zu t. 184 ( 1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii. la art. 181 ( 1) Debi tele proveni te din prestatii de asigurari sociale se recupereaza pEin executorii proprii ai CNPP. ART. ART. (3) intrarii in vigoare a prezentei legi.e prin valorificarea. daca decesul (4 P'Eevederile alin.i un i i. completarile ulterioare.a . de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei punctajelor medii anuale obt. 183 in aplicarea prezentei legi. de plata pensiilor ~i a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP. are caracter confidential. 186 Institutul CNPP ~i case lor sectoriale National de Statistica sa comunice de pensii ca~tigul salarial mediu brut. pana la data Ln t ra r i i. in vi'goare a Legii nr.ca r i i. (4) se aplica s i. nu se mai urmaresc. ART. se supo rt. ART. a sunt obligati caselor teritoriale de pensii ~i a caselor de pensii sectoriale. c).

din Legea nr. sociale neintegrat acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare. (3) s i. 1 9 7 din 1 4 langa acestea. 5 4 din Legea nr. nr. 1 9 4 ( 1 ). :. Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica. ( 2) Prevederile art. care constituie s i. optional. 158 din 1 6 iulie 199 didactic. 7 de 1 cu exceptia art. precum :.i completarile ulterioare.i s t. :.e i . prevazute la art.e i . 226/ 2006 privind incadrarea unor locuri de mun oa in cond i t. nr. comp Le t. 775 din 1 9 noierr 2 0 0 8.i. nr. 550 / 2 004 privind efectuarea operatiunilor de evaluar vederea recalcularii pensiilor din sistemul public. Partea I. in de pensii.. Partea I. 4 / 2 0 0 5 privind recalcularea pensiilor din sistemul public. 102 alin. nr. republicata in Monitorul al Roma ni.i consular. nr.rid pensiile de stat s i.itul anului 2010.. sistemele proprii de a s i. nr. 68"2-68"4 de pe personalului auxiliar specialitate al instantelor judecatore:.ti :. 164/ 2001 privind pensiile militare de stat. i p) Ho t.i completarile ulterioare. 1. 1 3 2.i Lo r . al senator republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. nr.. Partea I. (2).ar a r ea Guvernului nr.r i. nr. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 80. 1. 169 alin. completarile ulterioare. s i.ar i i. (4) s i. in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta. specialE publicata in Monitorul Oficial al Roma i. 68"1 alin. functionarea Curtii de Conturi. nr. prin Legea n i 5 9 5 / 2 0 0 3. 763 din 1 2 noiembrie 2 008 . e xper t. e) Legea nr. aprobata cu comp prin Legea nr. de cotizare. 7 8 / 2 0 0 5. art. cu rnod i f-s-ca i Le s i. 51 alin.a a 36/ 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic :. (2) din Legea nr.e.qur ar i.e i . 1 9 2 ' "" ( 1) intre sistemul public de pensii s i.e i. ART. 4352 s i. Partea I. 68. 119 din 7 februarie 200 5.i completarile ulterioare.e i . 748 din 1 4 octombrie 2 0 0 2. modificarile :.1 5. 282 din 2 9 aprilie 2009. n Partea I. m) Legea nr. Partea I.. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.i va inainta Parlamentului pana la sfar:.(6) . respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu. sociale. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 2 6 3 / 2 0 0 8 privind sistemul de pensii s i. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.. Partea I.. nr.i art. Partea I. 376 din 2 iuni~ 2 0 0 3. intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.qur ar i..± completarile ulterioare. 29 Partea I. art. un proiect de lege privind pensiile ART.i Lo r s i.qur ar i.. decembrie 2 0 0 4. ( 2) Perioadele asimilate stagiului alin. 1 9 6 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. Partea I. 1 7 9 / 2 0 (i) 4 p. Par-tea I. 509 din 1 3 iunie 200 6. republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 1 9 3 ( 1) Prezenta lege intra in vigoare la data ianuarie 2011. soci po Li t. ART.i al parchetelor nr. 1 2 .( 2) in vederea p r eqa t i r i i.ar i.i 52 din Legea privind Statutul Corpului diplomatic c) art.a t.. 9 5 / 2 008 personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania. n Partea I. vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de sociale neintegrate sistemului public se iau in calcul.8 fac parte integranta din prezenta ART.a a Guvernului nr. 2 2 3 / 2 007 privind Statutul personalului aer navigant profesioJist din aviatia civila din Romania.i.e i . 49 g). publicata in Monitorul Oficial al Roma i. 127 alin. 9 6 din Legea nr. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.e i . completarile i ulterioare.. 96/ 2006 privind Statutul de put. 94/1992 privind j) art. nr. cu mod f i ca r i Le ulterioare. in conformitate cu CTCE Piatra Neamt o 5 . provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. 485 din 3 1 mai 2 cu modificarile :. Partea 1. 441 din 2 3 iunie 200 Romaniei. 567/ 2( f) art. 1 2 8 / 1 997 privind Statutul k) art.01 .e i . sisteme. ~ ART.i cele ale alZt. (2 s i.. nr. 49 alin. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. lit. b) Legea nr. va elabora :.. publicata in Monitorul Oficial modificarile ulterioare. cu mod i f i ca r i Le s i. 481 din 1 8 iulie 2 007 . 0) Legea nr. nr. 16 alin. de invaliditate :.i Lo r specializati in a s i. 4951 din Legea nr. 135 care intra in vigoare la zile de la data publicarii i 3 Oficial al Roma ni. n Partea I.e. art. (2) 1) art. a t.e. 140 din 1 aprilie 200 modificarile :.i. aprobata cu mod i f i ca r i. s i. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. d) Or donant a de u rq en t.e. cu mod i f i ca r i Le :. 304 din 1 8 aprilie 2008.i. 20 din Legea nr.es t. 195 Anexele nr. nr. n) Ordonant a de urq en t. completarile r ulterioare. 747 7.i.i i.qur ar i. cu mod f i ca r i Le s i. n Partea I... art. h) art.i de urma:. alte drepturi de a s i. 130 din Legea nr.e.vi. Partea I. 1 9 4 Guvernul Rome ni. alte drepturi de asiguri sociale. publicata in Ho n i t-oruL Oficial al Roma ni. 1. g) art. 345 din 2 5 mai 2 i) art. s i. alte drepturi de a s i. 7/2 006 privind statutul f urict i c parlamentar. 81 s i.. 9. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. art. sc agricultorilor. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 2 011 Pagina 37 .

e . e) aeronave prototipuri la incercare in zbor. I. 76 alin. mun i t. conducatori de utilaje CTCE Piatra Neamt o 5 .iaerocluburi de zbor fara motor 7 profesionist care: a) aeronava in procesul de instructie. in s i. ANEXA 1 cuprinzand personalul carui locuri de munca din se LISTA aviatia civila ale in conditii speciale 1. 8 0 / 1 995 privind statutul cadre lor militare..icontrolul tehnic in zbor al aeronavelor 6 in cursuri :.iartificieri. cu mod i f i ca r i Le s i.. c) desfa:. 1 1 alin.c r c) avioane clasice in misiun~sanitare sau de specialitate. executa salturi pentru receptia para:. pe: a) avioane clasice. I. in locurile care se LISTA in conditii de munc a incadrate desfa:.uta. publicata al Roma n i. 263 ~ 16 decembrie 2010. 19 alin.. Echipaje de in zbor a aeronavelor... a produselor chimice b) portuare..ipetrochimice.i Partea . 21 art. de serie 4 Personal navigant de control in zbor 5 tehnic executa receptia :. docheri... b) avioane clasice de transport pu b li. de bord ANEXA 2 cuprinzand speciale. 2 011 Pagina 38 .. procentele de majorare de serviciu a membrilor personalului diplomatic :. b) avioane turborea~toare sau turbopropulsoare. i Partea I..principiile Legii nr.DAN Bucure:. 3 Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi. Aceasta cu respectarea republicata.e. (3) nr. Personal navigant pe: a) avioane turboreactoare turbopropulsoare de transport. nr. completarile ulterioare. cursuri s i. mineri de suprafata :. nr. Ln so t. conditiile ( 1) din art.utism la bordul aeronavei din care se d) executa salturi cu para:. a minereurilor: docheri. ale art.i Partea . Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive.oara activitatea de instructor de para:.ipulverulente. antrenament sau salturi speciale. 155 din 2 0 iulie 1 9 9 5.. de 75 Parlamentul Romaniei. ulte :. 77 Cdnstitutia alin.mecanizatori. art. 2. 459 din 2 1 mai 2 0 0 4 .a rea Guvernului ra nr. q) Ho t. i Partea I. 8. pulberi s i. nr . nr. cu mod i f i ca r i Le s i. d) elicoptere s i. r: Romaniei..e.ti. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. instructori in s co Li .) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. 24 din Legea nr. PRE$EDINTELE CAMEREI ROBERTA ALMA PRE$EDINTELE MIRCEA. conducatori manipularea materiilor explozive: docheri. 1 9 / 2 0 0 0. 751/ 2004 privind criteriile s i. cu mod i f i ca r i Le s i.01 . din 1 octombrie 2 0 0 4. 2.. Nr. manipularea materiilor toxice :. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. 868 din 2 4 octombrie 200 6. a) de utilaje portuare. publicata in Monitorul Roma n i. lege a fost prevederilor adoptata art..e .oara urmatoarele activitati 1. avioane uEilitare.i L pent] urmatoarele operatii: docherimecanizatori. 1 s i.Lt. s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art.igradatilor voluntari.utism. b) executa salturi din turnul de para:. :. privind statutul soldatilor :.o r i. carbunilor s i..iconsular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta.utelor. aerocluburi.

instalatii radiologice ~i alte instalatii 3 Activitatea desfa~urata in subteran la de tuneluri. detubari sonde ~i saparea pu t. unitati de tratare ~i de~eurilor radioactive. produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor.u i Lo r pentru r repararea coloanelor la sonde. speciale pentru timpu efectiv lucrat la sorida r montarea. 17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre ~i fibre de sticla 18 Activitatea desfa~urata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui: a) cocserie: ma s i ria de s ar j a re . incarcate ~i a elementelor a explozivilor s i. distilarea gudroanelor. precum s i. mecanic instructor. e t. de galerii. c) prepararea smoalei. 2 011 Pagina 39 . intretinere ~i r epa ra t. cariere prin tuneluri ~i galerii 4 Activitatea desfa~urata in subteran: lucrari de constructii. industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura opera ti i e xe c i complet nemecanizat teava.~ explozivilor.c La la ma~ini ~i prese. ferate. transportul nitroglicerinei. a se zarea s i.e rverrt i . conducatori de tractoare articulate forestiere. a de~eurilor crude ~i a antracitul dozarea acestor componente. transportul cocsului la stins. CTCE Piatra Neamt o 5 . ~uruburilor portamorsa ~i a in cazul in care elementele componente sunt incarcate. sa r Ln ca Lz i rea bateriilor s i. care se 6. exploatare ~i reparatie de la metrou. de produse de s i.i i . cu e xc ep t. explozivilor.mecanizatori 8 portuara desfa~urata Activitatea desfa~urata de personalul navigant din unitatile de transport maritim ~i 9 fluvial. pre cum ~i de centrale electrice subterane. galeriile aferente. care lucreaza in sala de pe navele maritime ~i fluviale cu capacitate de peste 600 CP 10 Lucrari permanente la suprapresiune: scafandri ~i chesonieri 11 . semiautomate 16 a) Prelucrarea topiturii de s t.a turlelor rabatabile 14. manipularea. ~i intretinere la mori cu capacitate mai mare de 7 . corhanitori. unitati de cercetare.s f-e sura t a la forajul sondelor de titei s i. b) mecanic ajutor de locomotiva ~i rama electrica de metrou. brichetarea s i. la care angajatii vin in contact direct cu ace~tia. 100% in subteran desfa~oara 7 Activitatea desfa~urata de siguranta circulatiei. Activitatea desfa~urata personalul de pe platforme marine 12 . 2. i probe de productie ~i reparatii capitale la sonde. f) asanarea terenurilor s i. a produselor pirotehnice. pulberilor fara fum. amI: ~i incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate ~i fabricate. e) asamblarea ~i dezasamblarea focoaselor.mi.La automate. s t i.01 . Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici ~i de sudura: a) mac i na rea . presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor. drumuri. cu adaric i.orno t o r ajutor ~i mecanic instructor functia de mecanic Activitatea de exploatare de docheri ~i de docheri. b) calcinarea cocsului de petrol ~i a antracitului. a electrografitului. din centrale nuclearoelectrice. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori. de ca i. pulberilor negre.i L de tuneluri.c r La b) Alimentarea mariua La a cuptoarelor de topit c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.c) fabricarea. precum All ~i fabricarea nitrocelulozelor ~i a celuloidului in acelea~i unitati de productie a . gaze: Ln t. h) delaborarea mun i t i i Lo r s i. pirotehnice. malaxarea. 000 t 15. Activitatile desfa~urate in subteran in cadrul metroului pentru: a) mecanic de locomotiva ~i rama electrica de metrou. semicocs. mine.i. stingerea ~i sortarea cocsului. a pulberilor. a apelor de mun i t. preluand priza din cuptorul de topire ~i din teava de sticla greu f uz i b i. pre cum s i. colectoarelor de gaze platformele de pe bateriile de cocs s i. scoaterea u s i Lo r . b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs.demontarea turlelor petroliere.an rea u s i l.o . d) operatia de gudronare a lingotierelor. g) ope ra t i i. funiculari~ti.i. unitati de fabricare a combustibilului nuclear. c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produse: petroliere.mai mari de 8 m 5. c) Activitatea de revizie. dozarea. locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere. care indepline~te de locomotiva ~i au t. combustie subterana. d) fabricarea munitiilor ~i a elementelor de munitii. activitatea de ope ra t i i. de distrugere a munitiilor de munitii' incarcate.dezvoltare nuclear. sortatori 13 Activitatea de. Activitatea din locurile de mun oa incadrate in radiologic III s i. 1 9. tractori~ti. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. a elementelor pirotehnice Lnc arca te cu explozive sau incendiare. precum ~i locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici.

ilaminatelor.i a altor asemenea utilaje.icuratarea cu flacara a lingourilor. expandarea zgurii. granularea cuprului. precum :. d cuptoare la caja. e) extragerea cald pentru laminare din cuptoare din a otelului sau a taglelor cu propulsie.e mai sus. aglomerarea. cazanelor din centralele electrice.z e a taglelor i.01 . activitatea de cianurare a minereurilor a minereurilor electroliza cuprului :. topirea sau a concentrate lor de plumb. refolosibile neferoase. a materialelor refolosibile neferoase.. topirea concentrate lor convertizarea. a) de prel ucrare distilarea :.. pre cum s i. c) electroliza aluminiului. bramelor :. e) praj irea. cu ra t.ifabricarea industriala a pulberilor de cupru.i macaralele propulsie.iturnarea metalelor neferoase.ia siliciului metalic.. 20 Prepararea de minereuri: mao i ria . convertizarea :. la utilajele me n t. p re i.iaglomerarea minereului de cupru... mac i na rea .. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. prajirea :.a 27 Ac t.ide incarcare a materialelor incarcarea furnalelor..itratament termic in vid.i refularea la cald. convertizarea :.. presarea :..e Lu i : Lu d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. prese de peste 2 26 kg/ f o r t. b) incarcarea:.i v i t... zincului :. 2 011 Pagina 40 .e L. in cuptoare electrice.urata de personalul care lucreaza la productia :.a aglomeratului. prerafinarea. transportul platinelor :.ia materialelor e) praj irea.a rea de la furnal.icositorului: a) mac i na r ea . cu productie industriala care se executa :. utilajelor de turnare..urata de personalul care lucreaza la: uscarea. c) p reqa t i.i repararea cuptoarelor industriale. laminarea.ielaborarea otelului in cuptoare. a argintului.arjei neaglomerate retur. 24 Activitatea din turnatoriile de o t.iprelucrarea plumbului. pre cum :. aglomerarea. recoacerea. Activitatea desfa:. pre cum :..... pre cum s i.. aglomerarea.. toare a de aer...arjarea. s i. topirea minereurilor..i topirea minereurilor sau a CTCE Piatra Neamt o 5 . :.r a gropii e de turnare. prerafinarea. evacuarea o t. 29 Activitatea desfa:. e) recuperarea produselor ca rbunoa se r f) prelucrari mecanice pe ma:.r in cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli.arjarea.. de la scoaterea otelului din c) I nc a l. precum:. b) instalatia de dozare :.idistilarea minereurilor cinabrifere. d) prajirea :..i de forjare continua la cald.i adanci macarale Tiegler.iincalzirea bandajelor :. a cpe ra t i i Lo r de zidire s i. e xpe d i t. 28 Activitatea desfa:.i in lingouri la uzinele siderurgice..ini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati :. de reparare a z i da r i e i . cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.i turnarea f) afinarea aurului s i. rafinarea. taierea.. manual al taglelor lingourilor :. g) ciocane pneumatice a lingourilor :. inclusiv instalatii de retopire sub zgura :.. 2 3. neferoase sau materiale refolosibile neferoase. rafinarea. inclusiv captarea gazelor. Activitatea desfa:. precum:. inclusiv ajustajul. c) mac i na rea . instalatiile cu b) mercur auroargentifere.ia taglelor. a zgurilor s i. topirea minereurilor.amotori: a) zidirea:. p ra j irea...a i Le efectuate t de zidari.i epurarea gazelor de furnal.. epurarea gazelor de furnal. precum :.. h) fabricarea feroaliajului :. transport f) de la cuptor la linia de laminare. mac i na rea .. de tabla.i al pachetelor manual.:. b) Lnc arca rea materiei prime in corfe la furnalele vechi opera tie ce se sub silozuri. cuptoarele extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. desulfurarea s i.. auroargentifere. in convertizoare.. metalelor neferoase. prerafinarea. d) a zgurilor :.d) coacerea. 22 Activitatea desfa:. cu ciocane s i. precum :.ipurificarea mercurului in proces continuu. :..urata din activitatea la cald: de laminare a) incalzirea metalului laminarii.urata de personalul din activitatea de aglomerare: a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la ma:.ina de aglomerare. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare ada nc i r d) incalzirea. la cald. care au capacitatea de cel put in 5 t pe sa r j a : b) turnarea otelului prin procedeul continuu :.ia discurilor pentru rotile de material rulant..i ona t. impregnarea electrozilor..no Lz i.ioperatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala 25 Activitatea desfa:. aglomerarea.i. fil trare 2 1. prajirea.. g) fabricarea pulberii de aluminiu.urata de personalul de la furnale: a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi ce se executa sub silozuri.i ale niplurilor. indiferent de tipul de ca ram i da refractara utilizata activitate permanenta.urata de personalul din otelarii: a) incarcarea cuptoarelor. grafi tarea s i. b) executarea la cald. turnarea s i. re flotare... reintroducerea in flux a :.. ale blocurilor de furnal.. man ua La ..

. tratament termic s i.. rafinarea plumbului.viscoza.. font. profilelor in industria metalurgica.concentrate lor de plumb.ibetanaftilimina 47 Fabricarea :.urata in instalatiile 44 :.cadmiu.iprelucrarea placilor de m Fabricarea ferodourilor toate operatiile.i L de La zincare a tablelor.a in I ns t. 1. " > < pre style=" word.iambalarea benzidinei 48 Fabricarea hidrobenzenului de vulcanizare manuala a antioxidantilor.. fabricarea 51 pe baza de azbest toate operatiile ANEXA 3 UNITA TILE care au avizul pentru indeplinirea procedurilor :. cu exceptia instalatiilor ermetizate 33 34 Activitatea desfa:. impu:.i a agentilor 49 desfa:.. Granularea carburii de siliciu. a electrocorindonului finisarea pietrelor de polizo b) 32 Activitatea de perforare.ia policlorurii de vinil Activitatea de fabricare a clorurii de vinil 45 Activitatea de fabricare a pesticidelor 46 Fabricarea :.i acoperire prin urmatoarele: 30 a metalelor a) metalizarea cu nichel.. inclusiv cupelarea. unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc s i. color: Black.i d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla benzilor de otel. INr. vehiculeaza :. / ora.. cu modificarile :. 31 . a ape lor rezid cu hidrogen sulfurat in cazul in care se de af a soa r 3 7. ambalarea... mixturilor asfaltice 41 Fabricarea fenolului 42 de fabricare a oxidului de etilena Activitatea desfa:. Fabricarea abrazivelor din cuart procesului de a) toate fabricatie..iutilizarea industriala de alfa :.care:. color: Black. " > Nr.e foarte periculoase sau cancerigen din unitatile industriei chimice :. :..irafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. Guvernului ra nr. c) metalurgia zincului.a rea canale lor subterane care corrt.a r i i.01 .itetraclorurii de carbon ~_ prepararea 40 Activitatea de s f a surat..' I I I I CTCE Piatra Neamt o 5 ... in conformitate cu prevederile Ho t.family: Courier I New.i completarile ulterioare obtinut * T* break.. tevilor s i.. c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal.family: Courier Codul style=" font.icriteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. Activitatea de tratare :.. pudraEe a pieselor din fonUi f) ope ra t i i..urata in instalatiile de schimb izotopic s i. elaborarea aliajului plumb. de Lric a Lz i r-e . New. emailare total a a pieselor care g) acoperiri metal ice in metal topit.iambalarea negru: de fum 35 Activitatea de fabricare siFltetice a diamantelor lS:are fabrica. in cazul in care s u f e ra aceasta opera tie de pa se st e 2 0 m& # 2 5 3 . 0 2 5 / 2 0 0 3 privind metodologia :. b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma..size: I 8 pt. de distilare a apei grele. Fabricarea acrilonitrilului s i. utilizarea in industrie acrilonitrilului 3 8.i n subs t ant.icriteriilor de incadrare in conditii speciale. Cura t.wrap: * Font 8 * style=" font.i instalatie. autobasculante mai mari de Activitatea de sablaj uscat cu nisip.urata in instalatiile 43 de electroliza pentru producerea clorului Activitatea aesfa:.. d) personalul care lucreaza din fabricile e) cu plumb de celofibra.size: registrul font. " > crt. forare.urata de personalul care lucreaza in leprozerii 50 :.carbonil..family: Courier New.urata de personalul care lucreaza la fabricarea :. in aceea:.i a bitum La fabricarea. style=" font.ipetrochimice 39 Activitatea desfa:. a acceleratorilor :.. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb. / Pozitia 8 pt.i transport al materialului derocat in cariere. turnarea de piese din aceste aliaje in PEO fabricatie industriala: topirea. e) I ns t. elaborarea :.. font.. de epurare hidrogen sulfurat. Aviz nr.. 2 011 Pagina 41 . b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb s i.a t.a t.size: 8 pt. a a~r"ivatilor cianici.word.ura~ in instalatii de fabricatie a benzenului :.idepoziteaza 36 Activitatea desfa:.

IJO 4 /52 / 1998 New. New. color: Black. Black.size: 8 pt. Pet rom I I loc Targ I family: Courier 110072411 I font. New. I " >I 7 . I Courier New. font- I size: 8 pt. font.L 11 0 1 2 2 4 2 0 4 12 8 / 1 5 . 36 I 17 . A. ISocietatea I I Nationala I S. I color: Black. 8 pt. I loc I font. " > I I1 / 2 5 . I color: Black. I I I font. I " >I " >I " >I 4 . " > I IJl 5 / 4 2 6 / 1 9 9 9 I3 3 / 3 . " >1 5 ISocietatea 139/6. 2 011 Pagina 42 . 8 pt. comertului color: Black. New. " > S. 8 pt.size: 8 pt. I Isucursala Ilocalitatea 18. ISocietatea IPet rom Isucursala IMoine~ti 11 3 I Nationala S. New. color: IJI 3/ 2 8 1 0 / 1 997 font. New. I 2004 style=" fontPetrolului style=" fontBucure~ti style=" fontlocalitatea P'i style=" fontcolor: Black. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19691198 family: Courier I size: size: size: 8 pt. 8 pt. Pet rom loc Vide I Courier New. size: size: size: 8 pt. > 1----11----------------+-------+-------+--------+---- I size: 8 pt. " > I 14 7 / 1 . 2005 I I Pet rom Moin I I style=" Petrolului font- family: I Courier New. IR14 7 8 7 5 5 9 IJO 8 / 9 8 2 / 2 0 0 2 family: Courier New. 05 . I " >I " >I " >I 6 . font. 8 pt. ISocieta IPet rom Isucursala tea I Nationala S. style=" fontSemi fabricate style=" fontstyle=" font- family: family: Courier New. 2005 color: Nationala S.052005. " > I t.07 . Black. New.e s t. A. 2005 font. color: Black. 02 .family: style=" style=" fontfontfamily: family: I I Courier Courier Courier New. color: Black. " > I IPet rom 140/6. Petromar Constanta 9.A style=" fonlBucure~ti style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" style=" fontfont- family: I Courier New. ISocietatea I I I I Nationala I family: I family: I family: Courier Courier Courier New.size: 8 pt. style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. I " >I " >I 2 . 07. color: Black.size: 8 pt. 0 5 .size: 8 pt.size: 8 pt.2005. font- family: Courier New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. family: Courier New. I Ilocalitatea 113 I Targovi~tE style=" fontPetrol ul ui.size: 8 pt. loc IPet rom 37. 11 9 o 8 7 5 6 family: Courier New. 113 color: Black. Isucursala Arpechim. 40. I I I loc font. ~olor: Black. New. font. 8 pt. style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. IJ34 / 522 / 1 997 New.2 00 5. 8 pt. A. ISoeietatea ~IPetrom I I family: Courier New. " >I 3 .01 . I color: Black. 8 pt. New. 11 E style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" Constanta. color: color: color: Black.size: 8 pt. New. " > I Isucursala 166/8.Societatea/ Localitatea style=" font. family: Courier New. color: Black. Black. fontfontfont- family: Courier I~ family: Courier I family: Courier 13746480 family: Courier family: I size: size: size: 8 pt. 200 5. size: size: 8 pt. 07 . New. font. New. Black. Black.size: 8 pt. ISocieta tea I Nationala CTCE Piatra Neamt o 5 . fontfontfont- fiscal size: 8 pt. 2004 I " >I 1 . I color: Black. color: color: color: Black. 2005 139. color: color: color: Black.size: 8 pt. " > I 168/8 . 8 pt.. font. A. Black.07. A. " style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 05. font- I size: 8 pt. color: I I " >I " >I I data I din locurilor de mun oa lis Black.size: 8 pt. " > I IVidele 167/8. fontsize: 8 pt.

R2 1 6 :2 0' 1 7 family: C0urier New.a nt. color: color: color: Black. color: I / Black. ">1 1 1 . style=" Service style=" font- family: I Courier New. Courier New.family: Courier size: 8 pt. font.size: 8 pt.2 004 I 11 Comerciala Targu Jiu 27 1 6.size: 8 pt.style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: I family: family: 1101 family: Courier Courier New.size: 8 pt. .2 >1 IS. I Black. 991 8 pt. localitatea c 11 1 style=" Servicii style=" localitatea style=" family: I font. Lee..a La . Courier New. font. 8 pt. color: color: color: 9 . 2 011 Pagina 43 . " > I Ilocalitatea Baia Mare 13/12 . font.size: 8 pt. font- Courier New. " > I 154/4 . 1 1 . 004 A. 2005 I Pet rom I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitateal style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New.. color: Black.size: 8 pt. I " >I " >I " >I 8. color: I / Black.11 .size: 8 pt.size: 8 pt.family: Con s t. ISocietatea Ilocalitatea 5. ISocietatea IMarin 11 1 Black.2 I Comerciala S. color: IJ1 3 / 6 3 2 2 / 2 0 0 4 font. color: color: I fontfont- family: Courier New. Black. " >I 1 2 . 2004 IR2 2 0 6 3 3 4 12 1. Black. 21. A. . I fontfont- size: size: 8 pt. A. " >I Isucursala ISuplacu 2005 113 I Nationala S. ISocietatea Ilocalitatea 17. color: IJ1 3 / 1 7 5 5 / 1 9 95 17 New. " > I /12 . font. " > I 16 / 1 2 . ISocietatea IPetroliere 004 111 Black. 8 pt. I I I loc family: Courier 196912001 family: Courier I font. A. I color: Black. font. A. loc Timi Courier New. " >I " >I IPet rom Isucursala ITimi~oara 3 I S.01 .fL. Courier size: font. I size: 8 pt. color: Black. color: Black.family: font- Courier New..size: 8 pt. New.size: 8 pt. I Comerciala Zlatna 26 CTCE Piatra Neamt o 5 . A.size: 8 pt.2004 I ">1 " >I 1 5 . ISocietatea IPet rom Black. 1 1 . ~ I I Pet rom de Barcau I I style=" font. family: .12. ISocietatea Comerciala Romplumb S. 8 pt. color: IJ1 3 / 2 0 5 3 / 2 0 0 1 15 font. 1 0 .::::'---------------+-------+--------+---- I ">1 I style=" Glass style=" style=" fontS. color: Black. Black. family: A.Q:tne~ti 3 S. .. IPet rom Isucursala lM. I I I loc Supl font. IJO 1 / 2 7 / 1 9 9 1 New. style=" font. font- size: I font- style=" fontcolor: Black.size: 8 pt.family: Courier New. New. 43369 IJ35 / 3 3 / 1 9 9 8 Courier New.size: 8 pt.family: Courier New. I Black. 6020764 Courier New.size: IJ1 8/ 4 9/1 font.size: 8 pt. font. New. New. New. color: Black.size: 8 pt. A. " > 1----1I----------. 29 style=" font. " 1 2 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- family: Courier R1 7 7 2 8 4 0 family: Courier I font. IJO 4 / 5 1 / 1 9 9 8 New. New. 19/3. " > I IJO 5 / 1 2 3 / 1 9 9 ~ I7 2 / 1 4 . 2085 I Mc I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 2004 I Comerciala S. New.size: 8 pt. A. style=" Petrol style=" Constanta style=" fontfontfont- family: I family: IR74 family: Courier Courier 7 1 838 Courier New. I Come r c i. 1 1 .07 . I 14 Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. " >I 1 3 . 0 7 font. 8 pt. color: Black. " > I 150/1 . New. color: j Rl. font. font.a font. color: color: I Black. New. font- size: 8 pt. 8 pt. New.07 . fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 110241960 family: Courier I size: size: size: 8 pt. . I 8 pt.11 . I Petro rep color: Black. I font- size: 8 pt. " > I 12 . ISocietatea Black.. ">1 1 4 . . style=" Ampelum style=" fontS. 8 pt.

fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. I Comer c i. IJO 1 / 1 8 6 / 1 991 New.. 8 pt. color: color: color: color: color: Black. Turnu Severin loc Severin I I I I I 112611350 fontsize: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea I R8 IJ4 0 / 924 11 3 / 3 . F.2 I Ilocalitatea I 004 17 I style=" S.Turnu Severin pi I I I I I Nucleare Mioveni 111057002 8 pt.2 00 12 style=" Activitati style=" localitatea style=" sucursala style=" style=" style=" fontfontI fontfontfontfont- family: family: family: I family: family: family: Courier Courier Courier Courier Courier Courier New. 1'1 .2 0 0 5 13 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . I Black. A. R. " C. New. I ">1 " 17. A. N Turnu PROD. I family: 50 family: Courier ">1 " 1 9 .ti Autonoma pentru I I I I 4 R. size: I size: 8 pt. Ca La t. New. New. A. I >I localitatea I I E style=" Transport style=" Marfa" style=" style=" fontfontS. I I 155/4 . A. 1 1 . fontsize: 8 pt. ">1 " 2 1 . 1 2 .07 . 8 pt. Black. I " " " " " >I >I >I >I >I 22. . Black. Black. fontfont- family: I family: A.~'y> /30 . . fontsize: 8 pt. Black. color: color: color: color: color: Black. fontfontfont- size: size: 8 pt. New. New. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. N . A. fontsize: 8 pt. " " >I >I 20. Black. IJ2 3 / 1 7 7 / 2 002 New. New. IJO 3 / 5 1 5 / 1 998 New. 8 pt. New. font- color: I family: family: I R2 8 pt. IRegia INucleare IDrobetaIROMAG IDrobeta- Autonoma pentru I I R.2 004 12 9 I style=" Transport style=" fontfont- family: I family: Courier Courier Courier Courier New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 1 2 . fontfont- Acumulatorul style=" fontstyle=" font- I R4 78901 Courier family: 8 pt. / 1 991 color: ~ollr: Black. de Ca Le t o r i.a La comuna Pantel 0 / 3 0 . color: Black. 8 pt. 1 991 8 pt. style=" style=" fontfontfont- family: Courier Courier 73648 Courier New. " >I 1998 11 1 /30 . New. 26 I style=" S. Black. 8 pt. New. style=" style=" fontfontfont- family: family: family: I I Rl Courier C0urier New. 8 pt..01 . I " " " " " >I >I >I >I >I 23. A. I family: Courier Courier Courier New.2 8 pt. 2 011 Pagina 44 . color: color: Black. New.ti 12 4. I " >I ISocietatea IFeroviar I Nationala de Marfa Bucure:.style=" font- family: family: Courier Courier New. New. New. 8 pt.12 2004 124 style=" S. 8 pt. . color: Rl 1 0 5 4 5 3 7 IJ4 0 / 977 5/1998 112 family: Courier New. New. style=" style=" . New. New. color: color: Black. A. color: color: Black. 200 12 4 I Cour ier Activitati Courier style=" sucursala style=" localitatea style=" style=" fontI fontfontfamily: family: Courier Courier family: fontfamily: Courier Courier New. 2 0 0 4 >I I Comerciala Bucure:. I 11 6/2 2 . fontsize: 8 pt. ISocietatea 11 Is. ISocietatea Ilocalitatea >I 4 I Comerciala Alba Iuli I1 5 /22 . IRegia INucleare IDrobeta ICercetari IPite:. color: color: 7 5 0 5 7. Black.o r i. Courier 8 pt. Black. New. ISocietatea Ilocalitatea I Come r c i. Black. I I I Black. 12 .. A. Black. fontsize: 8 pt. Black. Black.ti "( 8 pt. I " " >I >I 16. Black. fontfontfontfontfont- I size: size: size: size: size: 8 pt. 8 pt.a La Bistrita 114/22. color: I Black." style=" fontfamily: style=" fontfamily: I IRl 1 0 5 4 5 4 5 IJ4 0 / 9 7 64/ 8 pt. fontfontfont- family: Courier Courier New. IJ2 5 / 3 0 0 / 1 998 New. fontfont- size: size: 8 pt. 1 1 . New.

" > I IDeva 124/15 .size: IJO 1 / 4 68/ font. ICompania I:. style=" localitatea style=" Exploatarea style=" style=" font. 200 4 8 pt. color: Black. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" I Aurului font.family: I font.V I INucleara IMagurele 12 I Fiz Hulu font. I I color: Black. I " >I " >I " >I 2 9 . New. Black. " > I I1 7 2 / 2 2 .family: I font.. " > I 12 5 / 1 5 . I Black.i I I 005 Fierului I Nationala Minvest a Courier New. New.family: fontfont- Courier I Courier Courier New. 20 I o INucleare IDrobeta5 12 R.e I CTCE Piatra Neamt o 5 . fontfontfint- I size: size: size: 8 pt. 330648 Courier New. " > I I1 8 /22 . style=" Cuprului. IR1 1 6 6 9 3 4 6 family: Courier I Black. color: color: color: Black.a r Teliucu I I I a style=" Cuprului. color: Black. fontfont- size: size: size: 8 pt..family: Courier Courier Courier New. IRo s i a Montana 2005 Ie).2 005 12 0 8 pt. New. 8 pt. A.family: Aurului font. 32 I Fierului I Nationala Minvest Ro s i. " >I 2 5 . A. style=" font. 02 . I color: Black. IRegia Autonoma pentru family: Courier New. Black. color: 8 pt. New.i I " >I family: Courier New.size: 8 pt. 02 . style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" font. " > I IJ2 3/ 1 9 4 5 / 2 002 122/ 1 5 . I " >I " >I " >I 2 8 . font. color: Black. 8 pt. I font. color: Black. I filiala IDeva 28 12 0 . 1999 158/6. 131/15.size: 8 pt.. New. 25 I Comerciala S. 02 8 pt. " > I IMiniera. fontfontfont- I size: 8 pt. font. New. New. I " >I IInstitutul IDezvoltare I National pentru "Horia d I I family: Courier 13 3 2 1 3 4 family: Courier I Black.size: 8 pt. 990030 IJ2 0 / 8 4 3 / 2 002 Courier New. " > I 2001 127/15 . 2 011 Pagina 45 .09 . ICompania I:. color: color: cOlor: 1 Black. font. Black. 8 pt. fontSteel I I style=" font.size: 8 pt.family: IR4 font..size: 8 pt. ICompania I:.family: Aurului font. 8 pt. New.size: 8 pt. color: color: color: Black. ISocietaiiea IHunedoa:rra 2 3. New. Black.2 I IDeva Ilocalitatea 12 0 I filiala Po i. ~olor: color: color: Black. New. New. Black. color: color: Black. 02 font. color: Black. font.family: Courier New. I 2005 style=" Cuprului. R1 0 8 8 2 7 5 2 IJ2 5 / 2 82 / 1 998 family: Courier New.style=" Activitati style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: family: Courier Courier New. Black. I style=" Cercetarestyle=" Inginerie style=" comuna style=" style=" fontfontI fontfontfont- family: family: family: Courier Courier Courier New. 8 pt. " Courier I Courier Courie:rr New.. Black.family: IR1 4 style=" family: color: Black.i I I Fierului I Nationala Minvest a I family: Courier 114271549 family: Courier font. I " >I " >I 2 4 . I Fierului I Nationala Minvest a I filiala Devar localitatea style=" Cuprului. IJ2 0 / 7 6 3 / 2 001 New.family: I font. fontfont- I size: size: 8 pt.family: I font. I " >I " >I " >I 3 0 . 8 pt. A. 8 pt. 2005 8 pt. New.size: 8 pt. 8 pt.family: I fontfont- Courier I Courier Courier New. font- size: size: 991 size: 8 pt. ICompania I:. 07 . style=" localitatea style=" Teliuc. New.family: I font.01 . 8 pt.family: I font. I IDeva ICerteju " >I 02 . Black. b. fontHunedoara IR2 1 2 6 8 5 5 IJ2 0 / 4 1 / 1 style=" font. 2005120 I filiala de Sus Ce r t. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. New.i I Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt. color: color: color: Black. N Turnu Severin I style=" font. font.family: Courier New.family: Courier New.family: Aurului font. 1 2 . I " >I 2 7 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.

02 Corporation 12 1 (c).family: Courier 111932018 font. 24. IJI 0 / 2 7 1 3 / 1 9 92 New. I " >I " >I 3 5 . color: color: color: Black. color: Black. font- font. color: Black. f). 04 .family: fontfontfontfamily: I family: family: Courier I Courier Courier New. 8 pt. 2 011 Pagina 46 .0.size: 8 pt. color: Black. I 005 IRamnicu Valcea 12 0 I Ramnicu style=" Moldomin style=" style=" family: Courier S.ti Valce I R2 5 Courier New. 0 5 . " > I / 1 998 1/29 . New. font. style=" localitatea style=" S. ISocietatea Come r c i. 8 pt. Black.. " > I Ilocalitatea Rl 4 2 7 1 5 1 4 17 4 /14 . ISocietatea IGold I Black. New.a La 11 9 (a.. " >I f. New. Black. I size: 8 pt. New.family: IR2 8 font. 36030 Courier New. New. color: IJI 2 / 67 / 1 991 font. New. New.05.size: 8 pt. 2005 font. color: color: color: Black. . 07 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea IMiniera I I Nationala Bucure:.a La 24.01 . 991 8 pt.family: Sarmei -I font. Black. New. " > I " >I Is. . New.family: Courier New. fontfontfont- I I size: size: size: 8 pt. 0 5 . 8 pt. . font. color: color: color: I size: 8 pt. color: Black. Come r c i. " >I " >I " >I 3 4 . I Black.a La style=" Ru Lmen t i. 2 005 Black. New.family: Aurului font. I " >I " >I " >I 3 1 .2 005 120.size: 8 pt. a. g).size: I Black.size: 8 pt. New.family: I font.- style=" I IDeva filiala I Bradr I I Brad style=" S. Comerciala Deva style=" Glassrom style=" style=" family: S. font- font. color: co Lor : Black. color: fontfontfontfontsize: size: size: size: 8 pt. 8 pt. color: Black.size: 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier 12119262 family: Courier I Courier New. color: font. font. I style=" Sarii style=" Exploatarea style=" localitatea style=" style=" font.size: 8 pt. . ISocietatea Ilocalitatea 132 I Come r c i. I I I Black.a La Moldova N CTCE Piatra Neamt o 5 . 0 2 . Black. Courier New. color: I Black.2 8 pt. 8 pt. A. I I Ib) . A. I Black. Cour ier Cour ier fontfontfamily: family: Courier Courier I 3 6 . b.family: font- Courier Courier 10240 Courier New.family: Courier font- New. " > I 12 3 / R/ 8 pt. Black. A.i I I Fierului I Nationala Minves't a family: Courier New.family: font- Courier I Courier Courier New.family: font- Courier Co ur i. A. New. " > I IJl 1 / 2 3 3 / 1 9 9 9 I3 7 / 5 . font- font. color: Black. 8 pt. font. 8 pt.size: 8 pt.size: 8 pt. I ">1 " >I 3 7 . color: Black. " >I 12 5 " >I Ie.e r 1199710 Cour ier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----1.29 IJ2 0 / 7 6 5 / 2 001 style=" font. Black.0-.size: 8 pt. font. font. 23 134/ 4 . 130/15. . New. a. New. 132/3. font- style=" style=" family: Courier 12808089 family: Courier I size: 8 pt. I I fontfont- size: size: 8 pt. A. font.size: 8 pt.family: S.size: IJ38 / 2 04 font. ICompania I:. " > I localitatea C A. " >I 32. New. A. I " >I 3 8 . color: ISocietatea Icomuna 11 5 Berca I Comerciala style=" Montana style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19762620 family: Courier New. font. New. color: Black. 8 pt. I size: 8 pt. font- size: 8 pt.style=" Cuprului. Barlad 27 style=" Industria style=" Turzii style=" style=" style=" style=" style=" font. fontfontfont- family: S. font. New. 8 pt.26. " > I IJ2 0 / 2 0 7 0 / 1 9 9 2 12 6 / 1 5 . New. d. IRo s i a Montana 2005129 (a) I Come r c i. ISocietatea 17 2005 Ilocalitatea 126.

8 pt. color: Black. New. 8 pt. Black. font- I font. 8 pt. e. ( b) . style=" style=" fontfontfontfont- family: I family: I family: IR2 9 family: Courier Courier Courier 44625 Courier New. font. font- font. New. I I h). A..ti (a). Lo ca . 1 9 92 8 pt. 1131/15. 8 pt. color: Black. ISadu 2005 129 S. color: Black. " >I " >I " >I " >I 4 3 . ">1 " >I " >I 4 4 . ICompania 11 Ilocalitatea I Courier Courier New. A. Black.2005127 4 5 . 8 pt. color: color: color: I I Black. IJ12 / 1 3 / 1 9 9 1 New. I fontfont- size: size: 8 pt. h). New. " >I ISocietatea IMinier Ilocalitatea 12 2 I Comerciala s i. Reparatii Baia I I font. color: I Black.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . 05. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc Bucure:. A. New. New. " >I " >I " >I " >I 0 " >I " >I I I style=" style=" style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier New. Black. Comerciala S. A. font.size: 8 pt. IPlopeni 517. " > I IJ4 0 / 1 72 6/ 1 9 91 142 / 6 . " >I " >I 4 6 . fontIJ2 9/1 New. fontfont- family: I Courier Courier New. 05 . fontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Bumbe:. A. Black. ISocietatea Comerciala 17. . color: color: color: I Black. 26. A. 8 pt. New. New. fontfontfont- style=" filiala style=" S. New. Black.size: 8 pt. co Lor : Black. .family: R2 9 style=" font.ti ( c. Rl 3 6 5 2 4 1 3 family: Courier New. A. fontfont- style=" family: I size: size: 8 pt. d. Black. color: color: I Black. font. 8 pt.. 62 / 2 001 size: 8 pt.family: Rl 9 font. font- Courier New.size: 8 pt..family: Cozmircom S.05 8 pt. Comerciala 26. A. New.size: 8 pt. fontfontsize: size: 8 pt. New. . 05. A. 200 I ">1 4 2 . fontfontfontfontJiu font- family: I Courier Courier New. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc I I Bucure:. ( b) . 2005 I ">1 3 9 . ISocietatea 5 Ilocalitatea Baia 12 4. " > I 138/5 . fontfamily: Courier Courier New. color: Nationala Rc (c. I I I JO family: family: I font. I size: 8 pt. Bucure:. color: Black. 33 style=" S. fontfontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Plopeni style=" I size: size: size: 8 pt. I I I 12 9 13 0 (b).tistyle=" family: I color: size: size: 8 pt.u r a style=" style=" family: S.size: I size: 8 pt. I I 11 ISocietatea font- size: color: Black. New. Ilocalitatea Zarne:. IJ24 / 2 0 1 3 / 1 9 92 New. . fontfontfont. 2 011 Pagina 47 . family: I Courier Courier I Courier New. font. family: family: I I size: size: size: 8 pt. New.01 . ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc family: Courier I family: Courier New. .2 005 New. 8/ 49/ 2001 font. 0 7 . 8 pt. I size: 8 pt.ti If. 2001 145/10. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Cluj- Napc I style=" fontHidroconstructia style=" fontstyle=" font- family: Courier -I family: Courier 11556820 family: Courier New. g. color: Black. 8 pt.ti 11 (c. color: color: I Black.size: IJ24 / 1 7 62/ New. d. .size: 8 pt. 7. Bucure:. g..family: Courier Courier 51916 Courier New. font. font- I Courier 9001 Courier font.size: 8 pt. font- I size: 8 pt.size: 8 pt. color: Black. I 33 I style=" S. E 11 3 I style=" de Utilaj style=" UUMR.family: font- Courier I New. 24. style=" font. 9 . 200 I ISocietatea If. color: Black. 26 I Comerciala Mare style=" S. " >I 40.size: I I I Spri 005 style=" font. 26 le style=" S. Is.style=" Arma t. A. 11 4 3 7 3 8 3 2 Cour ier New. h). d. " > I 11 0 1 / 2 6 . Black... Black. color: color: I Black. " > I 14 4 /10 . 8 pt.

I font.size: 8 pt. 3 9. color: Black. font- size: 8 pt. IJ1 0 / 9 / 1 9 9 1 font. color: color: color: 159/ I Black. I 2005 Ilocalitatea Bucure:. 2 011 Pagina 48 . ISocietatea 11 ISiderurgic 123. 33 I I style=" Oltchim style=" style=" style=" font. A. 8 pt. color: Black. . color: Black.size: 8 pt.family: Courier New.16 (a.a La Arad I CTCE Piatra Neamt o 5 . localitatea Ba 12 9 I Comerciala I style=" S. ISocietatea Come r c i. 1 991 8 pt.07 font. font.family: Courier 115763027 font. 02 pt.09 . color: style=" font- style=" fontcolor: Black. IJO 2 / 3 3 6 / 2 0 R1 4 5 9 3 6 6 8 font. 33 I style=" fontCombinatul style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" font- family: family: I family: R1 family: Courier Courier New.family: Courier New. color: I color: Black.size: 8 pt.size: 8 pt.ita 12 7 Comerciala (a). localitatea lJ color: Black. I 45 style=" S.family: Courier New. font. 8 pt.size: 8 pt.28. .size: style=" font. " > I 6. color: Black.family: Courier New. I pt. 0 9 . A. " > I 5 2 ISocietatea 153/4. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier New. font- font. . font. 200 5 12. . font. style=" style=" font. ~OlO} Black. " > I fontsize: 8 pt. 07 . IMare. I ">1 " >I 5 0 . New. S. I Comerciala Bu 26. New. 07 .filiala style=" S.size: 8 pt. 2005 I Termoficare I Come r c i.size: 8 pt. font.size: 8 pt. color: Black.2 I Re:.family: Courier font. 27.size: 8 font. 26 New. I Comerciala Suceava 16 I fontfont- Courier family: Courier 11154660 family: Courier New.family: Courier Baia I font..ti 121.size: 8 font. 7 I Courier 064207 Courier New. 8 pt.. 156/ 6. I Courier New. font.size: 8 font. 11 (d. I " >I 47.ov Ilocalitatea 5 f). font. family: Courier 1717928 Courier New.ita 005 New. Dorohoi " >I Ilocalitatea . " > I A. Black. za u 33 style=" Mecanica style=" New.size: 8 pt. New. color: Black. Bra:.size: 8 font.family: Courier New. 200 I Black. font- I size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I Is. 14 9/1 . " > I 151/1.size: 8 pt.07 .family: Courier font. 14 3 . " >I ISocietatea font. A. New. color: Black. A. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier IR6 2 2 1 2 7 family: Courier I Courier New. ">1 Ilocalitatea 11 4 0 /20 . 2 42 V Courier New. fontfont- size: size: 8 pt. color: Black. font- family: I Courier New. New. New.family: Courier I Black. Black.family: Courier Electrical New. color: Black. font.family: Courier I font. A. IJ33 / 5 / 1 991 New. pt.07 IJO 7 / 1 9 9 5 / 1 9 91 New.size: 8 pt. " > I IJ38 / 2 1 9/1 991 14 6/1 . color: color: Black. 2005 I Black. " > I 1173/22 .size: 8 pt. color: style=" sucursala style=" style=" font. IJ24 / 1 0 8 8 / 2 0 0 3 font. 2005 Ib). " >I Comerciala ISocietatea e. ISocietatea Comerciala 115.family: Courier 8 pt. 4 4. " > I 5 3 . 2005 R9 8 1 3 2 8 7 IJO 3 / 7 1 4 / 1 997 12 4 . pt.25. " style=" S. A.2 005 color: Black. font..26. ISocietatea Ide IArad 17 I I Black. New. I I style=" Centrala style=" localitatea style=" style=" New. IR1 4 7 5 2 6 1 font. " >I " >I 5 4 . 7. . . ISocietatea Ilocalitatea 11 5. R1 3 9 4 5 8 6 3 IJO 8 / 5 9 6 / 2 001 family: Courier New.size: 8 pt. IRe:. font. ">1 4 9 . font- size: 8 pt. " > I 152/4 . S. 07. fontfamily: font- size: 8 pt. 07.26.01 .. font- size: 8 pt. ">1 5 1 .a La Dacia I New.

" > I 11 4 6 93 3 6 0 8 17 7 /15 .07. " > I I family: Courier New.size: 8 pt.. ">1 I fontcu fontfontfont- color: Black. style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" font- family: I family: Courier Courier New. 200 5 15. " > I METROREX 164/7. A. font- font. color: Black. font- size: I New.family: Courier 1 Mai I font.family: Courier New. . New. IR14794386 Courier New. S. .size: 8 pt. " > I 17 0 / 1 1 .size: 8 pt. font. 8 pt.07. color: Black. color: Black. color: color: Black.size: 8 pt. I size: 8 pt. A. IJ2 9/1 / 1 991 New. IJI6/685/2002 size: 8 pt. ISocietatea 26. font- size: 8 pt. I size: 8 pt.size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Boto:.2 I Black. IJO 9/ 1 1 2 / 1 9 91 font. 07 . I style=" fontPetromservice style=" fontlocalitatea style=" font- family: I Courier New. font. color: Black. 8 pt.size: 8 pt. 2 011 Pagina 49 . color: Black. 8 pt.ti IJ4 0 / 688 0/ 1999 IRl 3 8 6 3 7 3 9 12 2 5/8 . 07 . Come r c i. color: Black. . A. 6 font. fontfont- I size: size: 8 pt. Black. I Black. " Cour ier family: Courier New.2 005 13 3 color: I Black.size: 8 pt. color: IJ4 0 / 6 9 4 / 2 002 size: 8 pt. 8 pt. color: Black. color: Black. New. fontI fontfontfontsize: size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" fontLs a Lni. ISocietatea I Is. A.ani New. 24 Braila color: Black. New. font.family: Petromservice style=" font. 2005 style=" font. color: Black. . 1147 1 6 4 5 0 IJO 3 / 4 4 9/2 002 161/7 . font.size: 8 pt.family: Courier New.. A. 07 . co Lor : Black. fontfontfont- family: I Courier New. . IR2 2 6 5 6 8 3 Cour ier New. 2 0 0 5 I " >I 6 2 . " > I IBucure:. 0 7 . A. fontfont- size: 8 pt. fontfont- I size: size: 8 pt.family: Courier 11350365 font. I Comerciala localitatea E IPetromservice .ti 113 I P style=" Mecanex style=" style=" font. font- style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 3 0 9 family: Courier I font. Comerciala 6 0 . size: 8 pt. color: color: Black. font- fontfamily: Courier New. " > I 162/7. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I size: 8 pt.2005 113 Vest.a style=" fontfamily: I family: family: family: Courier New. Courier New. I Comerciala sucursala IPloie:. " > I 165/8 color: color: Black. ISocietatea I I IMetroul 5 I Come r c i. ISocietatea I I Is.family: sucursala I style=" font. family: Courier New. style=" font- style=" color: Black.2005 I ">1 5 9 .a La style=" Upetrom style=" style=" font. I I fontfont- size: size: 8 pt. 8 pt. . ISocietatea Ilocalitatea 12 6 I Comerciala Bra:. 1 991 8 pt.family: localitatea Arad style=" font. font. A. I A. " > I Ilocalitatea 163/7. 114743030 Courier New. ">1 6 3 . style=" Transport style=" localitatea style=" style=" family: Courier New. localitatea F 12 7 .size: 8 pt. family: Courier New. " >I 6 1 . " >I " >I 56.family: Courier New. color: Black. I Come c i. New. New. " > I I6 9 / 8 .01 .07. color: Black. color: color: ISocietatea Courier New.size: 8 pt. I " >I " >I 5 5 . 26.family: I Courier Courier New. I Is. ISocietatea Is. 17. . 0 9 . IJO 8 / 3 0 / 1 9 9 1 New. 33 I style=" S. IS. 2005 11 3 style=" font.family: S. " > I IPite:. I Courier New.a La r localitatea localitatea I E I localitatea E localitatea 11 3 I style=" font. font.family: R6 1 font- I Courier I Courier 3803 Cour ier 8 pt. I " >I 5 8 .family: Courier New...ti. color: I Black.a La 12 4.ov 005 CTCE Piatra Neamt o 5 .t.07 . 200 font..

1- S. New. font. color: color: I Black. New. R2 6 1 8 0 3 3 family: Courier New. 8 pt. A. " > I IJ38 / 1 2 9 6 / 1 9 92 183/18. fontfont- family: family: Courier New. ISocietatea IRamnicu I Come r c i. ISocietatea Come r c i.2 font. localitatea 11 0 I style=" fontMin S. 07 . 8 pt. A. New. I font- size: 8 pt. . " style=" Sonde style=" localitatea style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 4 6 5 family: Courier -I New. font.family: Courier Courier 7778 Courier New. " >I 7 1 . 2005126. 26 E I I fontfontfontfamily: I family: Cour ier Courier New. New. 07 . fontfontfontI I size: size: size: 8 pt. I I style=" style=" family: Courier 115376918 family: Courier font. style=" font. New. ISocietatea IServici~ Ilocalitatea 17. " > I 17 3 / 1 4 . ISocietatea Ilocalitatea 17 I Comerciala Vaslui 005 Tractorul style=" font- style=" fontcolor: Black. " >I " >I 7 0 . I Come r c i. ISocietatea IS. I fontfont- size: size: 8 pt. " >I " >I 6 5 . localitate 005 11 3 I style=" Reparatii style=" S. IJO 3 / 2 7 1 4 / 1 9 92 New. 12 3 . . color: Black. 2005124. " > I IJ2 5 / 2 5 0 / 2 0 0 2 176/14 size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt. Black.07. font. 8 ~olor: 6 7 . " >I Ilocalitatea 07 .size: 8 pt. " > I 180/15. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- style=" I Courier New.size: 8 pt.Turnu Severin style=" font. IJO 3 / 1 5 0 / 1 991 font. family: Courier 1128507 family: Courier New. font- I font.size: 8 pt. font~i fontfontfont- family: I family: Courier Courier New. New. font- size: 8 pt. font- I size: 8 pt.family: Portile de Fier style=" font. font- font. " > I IJl 6 / 5 7 8 / 2 0 0 3 I7 5 / 1 4 . 0 7 font. New. .a La I Bacau style=" Metabet style=" style=" fontCF fontfont- family: Courier S.size: 8 pt.2 I " >I 6 9 . 185/19. . A.01 . color: Black. BlacK. ISocietatea 17. color: Black.2005 Courier New. font. A. A. ISocietatea I Come r c i. " > I Ilocalitatea Abrud 17 8 / 1 5 . color: color: color: Black. 14 20 color: Black. filiala Hidroserv 1 I I IComerciala IS.family: IRl 6 style=" font. A.a La 23.size: 8 pt. " > I 181/18.a La 13. I font.07.2 I Black. . ">1 6 8 . Blyk. font11 4 9 3 6 6 9 3 Courier New. color: Black.family: localitatea I style=" font.32 I Black. style=" S.family: Societatea style=" font.a La 005 localitatea 2 4. New.a La Courier New. I size: 8 pt. 07 .size: 8 pt.size: 8 pt. IJO 8 / 1 6 / 1 9 9 1 New. color: Black. color: Black. I size: 8 pt. I I IRamnicu Valcea 005 113 I Valcea S.size: 8 pt.33 Pite~ti CTCE Piatra Neamt o 5 .size: 8 pt. New.family: Drobeta. fontfont- size: size: 8 pt. color: Black. color: Black. ">1 6 4 . 2 011 Pagina 50 .size: 8 pt.style=" font. color: Black.family: Courier New. A. New. .. I " >I 7 2 . Black. A. New. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier R2 4 3 1 4 7 6 family: Courier I I Courier color: color: Black.2 I Comerciala . 8 pt. ISocietatea color: Black. I I Termoserv I~alnita 27 Cr 2005 style=" font. 07 .size: 8 pt. color: I Black.family: Courier Courier I Courier New. " >I style=" S. font- size: 8 pt. Come r c i.family: Sonde Bascov I style=" font. 07 2005 124 font.VI I " >I " IHidroelectrica IBucure~ti I S. style=" fontstyle=" font- family: Courier I family: Courier 111551757 family: Courier New. color: color: I Black. color: Black. " > I Ilocalitatea Rl 6 9 7 0 6 2 4 IJO 4 / 2 1 37 /2 004 184/ 18 . New.

size: 8 pt. loc style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. color: color: color: Black. . New. I Patronala localitatea I I I I fontfamily: Courier New. IOrganizatia Patronala Operatorul I font.07 font. New. font.size: 8 pt. I style=" Operatorul style=" Constanta style=" Chimpex style=" style=" fontfontfontS. ISocietatea Materiale de style=" font. I " >I " >I " >I 74. A. 07.style=" font. New. I " >I " >I " >I 7 7 . 8' I CTCE Piatra Neamt o 5 . style=" Constanta style=" S. fontfontfont- fontfont~ family: family: Courier Courier New. " > I IFERMIT Rarnn i. " > I IJl 3 / 6 2 4 / 1 9 9 1 I9 0 / 2 2 . . Constanta 8 New. Rl 9 1 0 1 6 0 family: Courier New. 8 New. font.size: 8 pt. style=" font. .size: 8 pt. Ie style=" font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. " > I ISocietatea de Expeditii I New. New. Black. Black. 8 pt.A. font. Black. color: Black. color: Black. I Ilocalitatea 2005 17. New. family: family: family: A. 8 pt.size: 8 pt. 7 3 .cu Sarat IRl 1 7 0 1 5 1 186/19 .family: Courier New. New. I I I Garni'tur A.size: 8 pt. color: Black. " > I 7 8 . New.family: Courier New. color: color: color: Black. Constanta New. I localitatea I I fontfontfamily: Courier 11870767 family: Courier style=" style=" font. color: Black. Black. Comerciala style=" font. color: color: color: Black. IJI 3 / 7 0 3 / 1 991 191/22. font. " > I Jl 3 / 5 1 6 / 1 9 9 ~ 88/ 22 . I " >I " >I " >I 7 9 . . A.family: Courier color: Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. S. font. color: Black.07 8 pt. localitatea style=" font. I size: size: size: 8 pt. 8 pt. color: Black. A.07. font.size: 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I I I I I I I style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. 8 pt.family: Courier New..family: Courier color: Black. New. Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ I I ">1 I Comerciala s i. I I Ilocalitatea 200511 (a. 2 011 Pagina 51 . color: color: color: Black. size: 8 pt..size: 8 pt. I color: Black.family: Courier color: Black. Black. /1991 189/22. 8 pt. Courier Courier Courier New. color: Black. ISocietatea Ilocalitatea 200511 (a. color: Black. I " >I " >I " >I " >I 7 6 . 8 pt. 0 7 I I Comerciala Constanta b). IR4 2 7 2 6 4 4 style=" font. IOrganizatia IPortuar. color: Black.family: Courier New. New. I Comerciala Constanta b). IJI 3/ 64 3/ 1 9 9 1 187/22 font. ISocietatea I Patronala localitatea I I I style=" style=" fonlfont- family: Courier New. " > I IPHOENIX b) . 8I font. A. Black. 0 7 font. family: family: family: Courier Courier I Courier New. " > I IPortuar. IOrganizatia IPortuar. I I b) . .size: 8 pt. New. " >I IOrganizatia IPortuar. " > I IJl 3 / 5 9 5 6 / 1 9 9 2 I9 2 / 2 2 . font.size: 8 pt. 8' I I Ilocalitatea 200511 (a. S. Black. color: color: color: Black. style=" font. New.size: 8 pt. color: Black. " > I IFrictiune Etan~are I style=" font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 2005 IJI 0/2 98/ 1 9 91 15 1 style=" font. 8 pt. font. family: family: family: Courier I Courier Courier New. 8 pt. IOrganizatia IPortuar ISocietatea localitatea Comerciala 11 (a.size: 8 pt. Constanta style=" Operatorul style=" Constanta style=" Decirom style=" style=" fontfontfontS. ~ I Comerciala Constanta b). New.2005 Constanta IRI 8 7 8 000 11 (a. b) I Patronala I fontfont- family: Courier New.size: 8 pt.family: Courier New.01 . 11 8 8 7 9 7 1 Courier New.family: Courier New.size: 8 pt. family: family: family: Courier Courier I Courier New. ISocietatea I I Patronala localitatea I I fontfont- family: Courier 11890411 family: Courier font.size: 8 pt.

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Minmetal style=" style="

fontfont-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfontfont-

I I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 1 9 91 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I

8 0 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea

I

Patronala localitatea

~

font- family: Courier New; S. A. , font- family: Courier New; Rl 9 1 0 2 1 7 font- family: Courier New;

I

I

Ii]'

I

font- size: IJI 3/ 5 6 6/ font- size:

color: Black; 193/22.07

Ilocalitatea 2005

17,

8,

9

style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. A. ,

family: family: family:

Courier Courier I Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

81. ~IPortuar, ISocletatea

Patronala licalitatea

I

I

I
fontfontfamily: Courier New; IRl 8 8 8 5 0 0 family: Courier New; font- size: 8 pt; IJI 3/ 60 4 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

style=" style="

200511

Ilocalitatea
(a,

I

Comerciala Constanta
b), 8'

I

style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 8 2 . IOrganizatia Patronala Operatorul style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; localitatea co Lor : Black; " > I IPortuar, Constanta color: Black; " > style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Comerciala ISocietatea b) , Romtrans Aqe nt.La I (a, S. A. 10 style=" font- family: Courier New; color: Black; " > I IMol 1 8, 9 195/22.07.2005 Constanta IR4 0 0 8 0 5 style=" font- family: Courier New; font- size: color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

I

I

I

I

11

17,

I

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Terminal style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: family:

Courier I Courier New; New; New; fontsize:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

8 3 . IOrganizatia IPortuar,

I

Patronala localitatea

family: Courier I family: C0urier 12410163' family: Courier

I

color: Black; " > Comerciala ISocietatea o7 2005 196/25 localitatea font- size: 8 pt; color: Black; " > I A. , IJI 3/ 51 2 / 1 9 91 2 6 / 0 8 . 0 9 . 200 5 font- size: 8 pt;

I

I

I

12

IS.

I

17

c

Cour ier Courier Constanta style=" Sticerom style=" Constanta style="

New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I

" >I

8 4 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IExim

font- family: Courier New; Group I font- family: Courier New; Rl 6 0 4 1 0 3 1 IJl font- family: Courier New;

I

I

I

" >I " >I

I

Patronala localitatea

I

I

font- size: 8 pt; 3/ 5029/ 2004 font- size: 8 pt;

I

color: Black; " > I 19 7 / 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5

I

I

Comerciala
S. R. b), L. , 8

11

lc

(a,

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Compania style="
S. A. ,

fontfontfontde fontfontfont-

family: family: family: family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New; New;

fontfontfontfont-

I I

size: size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color: color:

Black; Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I " >I

8 5 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IRemorcare Ilocalitatea 2005

I I

Patronala localitatea

I

I

Comerciala Maritima Constanta

I
family: Courier New; Rl 8 7 4 3 4 3 family: Courier New;

style=" style="

I

I

font- size: 8 pt; color: Black; Jl 3 / 6 2 0 / 1 9 9 1 198/25.07 font- size: 8 pt;

I

I

Cc

19

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

" >I

8 6 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

52

S.

A.

,

style=" Foraj, style=" style="

fontfontfont-

family: I family: Rl 5 family:

Courier

I

Courier font- size: 8 pt; 513764 IJ3 2 / 7 6 8 / 2 0 0 3 Courier New; font- size: 8 pt;

New; I New;

font-

size:

8 pt;

color:

color: Black; " > I I 9 9 /25 . 0 7 . 200

I

Black;

" >I

Ilocalitatea Ilocalitatea 5 11 3

I

I

Media:;; Media:;;

su

style=" fontG. I. P. style=" fontstyle=" font-

family:

family: Courier 11360687 family: Courier

I

Courier

New; New;

font- size: 8 pt; IJ2 9/7 9/ 2001 New; font- size: 8 pt;

I

font-

size:

8 pt;

color:

Black; ">1 8 7 . ISocietatea I 1 0 0 / 2 5 . 0 7 . 2 0 051 color: Black; " >1 A., localitatea 1147/21.09.200511 c),

IS.

F

21

style=" Lugomet style="

font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 8 8 . ISoeietatea S. A. , font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Ilocalitatea Rl 8 4 6 7 2 6 IJ35 / 2 5 8 / 1 991 05124,26,27 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

I

I

Come r c i.a La

I

Lugoj

style="
S. A. ,

fontfontfont-

family:

I

Courier

New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

style=" style="

family: Courier 16433995 family: Courier

fontIJ30/ New; font-

size: 8 pt; 6 6 3 / 1 991 size: 8 pt;

color: Black; " > I 11 0 4 / 8 . 09. 2005

I

Black;

,II

8 9 . ISocietatea Ilocalitatea 115

I

Comerciala Poiana

Cc

I

style=" font- family: Courier Remarul 16 FebruI style=" font- family: Courier Cluj - Napoca 12 0 1 3 7 3 style=" font- family: Courier

New; New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IJI 2 / 1 5 91 7 1 992 1105 / 8 . 0 9 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

9 0 . ISocietatea 17 , larie 2005 130

Comerciala 2 4, 2

S. A. ( a)

Lo ca ,

style=" Rompetrol style=" Constanta style="

Courier I font- family: Courier IRI 8 6 0712 fontCourier

font-

family:

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

New; f ori t.> size: 8 pt; color: Black; 1106/8.09.2005 IJI 3 I 53 4 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

)

I

I

" >I " >I

9 1 . ISocietatea IRafinare 13 6, 39

11 8

Come r c i.a La (b), S. A.

I

style=" Somvetra style="

New;
S. A. ,

font-

font-

style=" color: Black; style=" Celhart style=" style="

family: Courier IR2 0 2 1 7 4 family: Courier " Courier

New;

font- size: 8 pt; IJ12 / 4 8 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 0 7 / 8 . 0 9 . 200

I

">1

9 2 . ISocietatea

Comerciala 16 11 5, Gherla Ilocalitatea 5 12 7, 33

I

fontDonaris font- family: IR2 font- family:

New;

font-

Courier New; 253999 Courier New;

font- size: 8 pt; IJO 9 / 6 / 1 9 9 0 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1108/9 .09

I

" >I

9 3 . ISocietatea IS. A. , 17

I

Come r c i.a La

localitatea

E

2005

style=" Turda style="

New; font- size: 8 pt; family: Courier color: Black; ">1 9 4 . ISocietatea Comerciala 11 5, 16 (a, I New; font- family: Courier font- size: 8 pt; IS. A., localitatea T color: Black; " > I IR2 0 2 1 9 0 IJ12 / 3 / 1 991 11 0 9/9 . 0 9 . 200 5 Ib), 33 I style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+---font-

I

I

style=" Turnatoria style=" Cluj style="

fontfontI font-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfont-

I

size: size:

8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

9 5 . ISocietatea IMetalul

I

Come r c i.a La S. R. L. ,

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I INapoca IJ12 / 3 97 7 / 1 9 92 11 1 0/9 . 09. 12886044 2005124, style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

33

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

53

style=" fontVitrometan style=" fontstyle=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New; New;

font-

family: Courier IR8 0 3 7 8 6 family: Courier

font- size: 8 pt; IJ32 / 8 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 1 1/9 . 0 9 . 200

I

">1

9 6 . ISocietatea 11 5 Ilocalitatea 5
Ib),

Comerciala 16 Media~

27

style=" Cristiro style=" style="

family: S. A. , font- family: R5 font- family:

font-

Courier Courier
67480

New; New; New;

font-

I

Courier

font- size: 8 pt; IJO 6/ 30 / 1 991 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1112/9 .09

I

" >I

9 7 . ISocietatea Ilocalittatea 2005 c'),

II

I

16 Bistrita 2 7, 33

style=" fontAgroexport style=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New;

font-

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: IJI 3/ 1 1 64 /2 001 11 5 9 2 4 1 5 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > i----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

Comerciala Constanta
b),

8I
Sa Ie

style=" font- family: Courier v i e t i i. style=" font- family: Courier Constanta 11 6 3 3 0 1 4 5 style=" font- family: Courier
a

I

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: 11 1 4/9

I

Black;

,"

9 9 . IAgentia IOmene~ti

Black; " > I . 0 9 . 200 5

I

Rorria na

de

pe

Mare,

I

style=" fontGaze Naturale style=" fontstyle=" Capitale style=" style=" Media~ style=" fonts i, fontfont-

family: I family: family: I family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

color: color: color: 8 pt; 8 pt; 003 8 pt; color:

I

Black; Black; Black; Black;

" > 11 0 0 . ISocietatea " >I " >I " >I IROMGAZ IInterventii, IOperatii

I

Nationala S. A. Reparati Speciale la

I

I

I

S

I

I

I

family: Courier 115750450 font- family: Courier

I

color: Black; " >1 1115/12.09.2005113

I

I ( S. 1. R. C.

I

o.

S. S. I

style=" Sonde style=" font- family: Hu r e s style=" fontcolor: Black; " style=" Steel style=" Galati style=" style=" style=" style=" style=" style=" style="

New;

font-

size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

fontCourier New; IR4 7 2 7 7 4 6 Cour ier New; font-

I J2

size: size:

I

Black;

" > 11 0 1 . ISocietatea

6 / 3 4 9 / 1 995

Black; " >1 11 1 6/ 12

IS.
.09

A., localitatea . 2 0 0 5 11 3

I

Come r c i.a La

T

I
fontfontfontfontfontfontfontfont-

Courier family: Courier 11639739 family: Courier family: family: family: family: family: family:

New; New; New; New; New; New; New; New; New;

I

font-

size:

8 pt;

color:

I

font- size: 8 pt; IJI 7 / 2 1 / 1 991 font- size: 8 pt; fontfontfontfontfontfontsize: size: size: size: size: size: 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: Black; 1117 /12 color: Black; color: color: color: color: color:

I

Black;

I

Courier Courier Courier Courier Courier Courier

I I I I I I

" > 11 0 2 . ISocietatea 11 (b), " >I IGalati . 0 9 . 2 005110, " >I

Comerciala
7 S. A.

I

loe

I

18 19
a) ,

( a,
c) ,

I

Ib)

,

Black; Black; Black; Black; Black;

" >I 12 1 " >I 12 3 , " >I 12 5 " >I 12 7 , " >I Id) , 30
(c, a), 24,

22,

I

I

26,

I

I

39

style=" fontNitroexplosives style=" font-

family: Courier I family: Courier 116283540

New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IS. A., IJO 8 / 6 7 5 / 2 0 0 4 11 1 8 / 1 2 . 0 9 . 2 0 0 5 11

I

size:

8 pt;

color:

I

Black;

" > 11 0 3 . ISocietatea

I

Come r c i.a La

localitatea ( c)

F

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

54

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style="
S. A. ,

fontfont-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

I

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 1 9/ 1 3 . 09.2 11515374 IJ2 8 / 8 / 1 991 style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > 1----1I------------------------+-------+--------+----;ct:-''i:2':.,. style=" font- family: Courier Grandemar S. A. , style=" font- family: Courier 1200947 style=" font- family: Courier New; New; fontsize: 8 pt; color: Black; ">

style="

I 11

Black;

">

11

0 4 . ISocietatea Ilocalitatea 0 05128 (d)

I

Comerciala Slatina

~

font- size: 8 pt; IJ12 / 3 6 5 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

color: Black; 1120/13

I

11

0 5 . ISocietaiiea Ilocalitatea o 5 13 2

" >I .09

t

Comerciala Cluj-

Napc

I

style=" font- family: FOSERCO S. A. , style=" font- family: IR9 style=" font- family:

Courier Courier 69453 Courier

New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

ISocietatea Ilocalitatea .2005113

font- size: 8 pt; IJO 4 / 5 6 3 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

I

Comerciala Targu

Ocn

style=" Aquafor style=" localitatea style=" style="

fontfontfontfont-

family:

Courier

New;

fontfont-

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

family: Courier New; I family: Courier New; IRl 2 9 7 9 9 3 0 family: Courier New;

I

">1107. " >I " >I

ISocietatea IInternational ITargu

I

Comerciala

I JO 4
fontfont-

font-

I

/ 2 3 3 / 2000

~olor:1 Black; 1122/13.09

I

S. R,

Ocna

. 2 005113

style=" Steel style=" Roman style=" style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: I family: family: family: family:

Courier

New;

12

I

Courier 057240 Courier Courier Courier

I

color:

font- size: 8 pt; color: IJ27 / 8 8 / 1 9 91 size: 8 pt; color: size: fontsize: 8 pt; 8 pt; color:

I

Black;

">

11

0 8 . ISocietatea

17,

Comerciala
S. A.

24,

112

I

New; New;

I I

Black; 3/ Black; Black;

" >I 1 3 . 09. " >I " >I

IRoman 2005125

Lee.

I

(a),
a),

26

12

7

c)

8 pt; font- size: style=" fontNew; color: Black; Fabrica de Sticla style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; Avrig IR2 4 6 0 7 o 6 IJ32 / 6 9 / 1 9 9 1 1124/14 style=" fonl- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > h9---1I------------------------+-------+--------+----

I

I

"> "

11

0 9 . ISocietatea

.A

>1
.09 .2

I IAvrig 0 0 5 11 5

Come r c i.a La S. A. ,

Lee.

font- size: 8 pt; style=" font- family: Courier New; color: Black; " Rominserv S. A. , style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " de lucru style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Rominserv Valves I I 5/4 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Zalau 114208851 IJ4 0 / 8 3 3 1 / 2 0 0 1 58/ 2 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

>

11

1 0 . ISocietatea Ilocalitatea

I

I

>I

I

Comerciala Bucure:;;ti Comerciala
S. A.,

112

11

>I ISocietatea . 0 9 . 200 5 I >I IIaifo 1 . 09. 2005

I

12 ,

Lee.

2 4,

26

style=" Sometra style=" style=" style="

fontS.

family:
A. ,

Courier

New; New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

fontfontfont-

family: Courier 1813526 family: Courier family:

I

font- size: 8 pt; color: IJ3 2 / 1 2 4 / 1 9 9 1 font- size: 8 pt; color: fontsize: 8 pt;

11

Courier

I

Black; " > I Ilocalitatea 2 6 / 1 4 . 0 9 . 2 005123, Black; " > I 9,

I

">

11

1 1 . ISocietatea

17,

I

Comerciala 21, Cop:;;a Mic 26, 28,

12

36,

38

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

">

11

1 2 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

55

style=" Sonde style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 13730778 family: Courier New. font- size: 8 pt. color: Black.family: S. 2 005 12 5 (a) IJ3 1 / 8/ 1 9 91 IR6 7 6 6 6 6 font.size: 8 pt.family: Bucure:. ISocietatea Comerciala S. color: 8 pt.09. New. 8 pt. 4300920 Courier New.3 I Drobeta- T style=" Hidrojet style=" style=" font. fontfontfont- family: I Courier New.family: Courier New. 1 5 .. 2 011 Pagina 56 .size: 8 pt. font. color: Black.e style=" font'I'a r qov i. (a).2 0 05130 (a) I .size: 8 pt. New. 0 9 . " > 11 1 9 . . I size: 8 pt. Black. color: Black. " > I IIRLU 9/2 001 1127 /14 .family: S. A. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. 12 4 . I( a. 200 5 17 8 pt.i style=" font. Lo ca . ISoeietatea Ilocalitatea 05124. 2 005 13 .II I Black. IR913720 Courier New. 606030 Courier New. A. " > I I1 3 8 / 2 0 .size: I size: 8 pt. Ig) . Cour ier New. " > 11 1 6 . 16.family: Courier Courier 18860 Courier New. e. IJ2 5 / 0 3 / 1 9 9 0 font. font. New. New. A.size: IJ4 0/ 967 font. color: Black.e style=" font- I New. Black.. color: size: size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. 7/ 1991 size: 8 pt. color: Black. I Comerciala Breaza 27 style=" S. I fontfontfontfontfontfontfont- size: 8 pt. 0 9 . . font- I size: 8 pt.size: 8 pt. I " > 11 1 7 . I " > 11 1 4 . ISocietatea " >I . New. color: IJ15/284/1991 size: 8 pt. New. 8 pt. font.family: Courier New. 09. color: Black. IJ4 0 / 1 0 / 1 9 9 0 New. style=" font. " > I 11 3 3 / 1 5 . . style=" style=" fontfontfont- family: Courier New. 1129/14 I " > 11 1 3 . 2 005 12 6 Comerciala 25 (a Braila New. font- Courier New.. ( a. size: 8 pt. style=" Severnav style=" Severin style=" font. b. font- size: style=" font'I'a r q ov i.family: Courier New. I 1S. 1 991 8 pt. font- I fontIJ2 9/1 New. A. 5 11 3 I Comerciala localitatea C I style=" Laminorul style=" style=" family: S.family: Rl 3 font. A. " >I Ilocalitatea 0 9 . font.01 . font. I " > 11 2 0 . font. " > I Ilocalitatea Bucure:.ti 1132 / 1 5 . font- Courier New.family: Courier New.family: Courier New.a La 7. font. family: Courier 14340692 family: Courier color: Black.26. color: Black. color: color: color: style=" style=" style=" style=" fontfontfontfamily: family: family: I I I I " >I 1135/ Black. family: Courier New.ti IRl style=" font. I 26. A.size: 8 pt. " >I IReparatii I I Locomotive S. font- color: Black. b). color: Black.family: Utilaje CFR I style=" font. 8 pt. I Black. ISocietatea 17 . . " > I Black. 1134/15. font.at.family: 12 2 font- font- Courier Courier 6 6 948 Cour ier I size: 8 pt.2 I Black. " >I " >I " >I Ia Come r c i. font. ISocietatea 0 o IS.size: 8 pt..ti CTCE Piatra Neamt o 5 . 8 pt. color: Black. " > 11 1 8 . New. Black. font. " > I Ilocalitatea Zalau 11 3 6 / 1 6 . color: Black. color: Black. 8 pt.family: IRl font. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" Silcotub style=" I I I style=" Publica. A. 8 pt. 09. New.. color: Black. f. New. Ib. color: style=" style=" family: Courier 1335588 family: Courier font. 25 c) .2005119 I localitate (f). A.a t.Intretinere :. 27 I Courier Courier Courier c. . ISocietatea size: 8 pt. 09. IInstitutul 20 o Ilocalitatea 5 12 I de Sanatat Bucure:..09 Ilocalittatea . ISocietatea Comerciala 11 6 (a. .

09 14283538 2 0 0 5 12 8 pt. ISocietatea IS. 8 pt. 8 pt. color: Black.. New. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Clinic Munic Timi~oara New. color: Black. I Black. New.2 0 0 5 12 I Come r c i. " > 11 2 9 ISpitalul Clinic Bucure~ti I Prof. A. family: Courier family: I size: 8 pt. Jiu I CTCE Piatra Neamt o 5 . " > I Ilocalitatea 11 5 1 / 2 1 . font. ISpitalul .family: Courier New. IJ4 0 / 7 4 0 3 / 1 9 9 8 11 4 9/ 2 1 . font.I font. 2 0 0 5 12 I Clinic U localitat style=" Burghele. " >1 A. " > font. color: color: Black. color: family: Courier 14483447 family: Courier I Black. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. > 1----11---------'="""--------------+-------+--------+---- I I I de I local I U I family: Courier size: size: New. 8 pt. 8 pt. ISpitalul o IPantelimon. A.20 o 5 12 family: Courier New. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar craiova~ style=" Nuclear style=" style=" & font. I ">1127. I color: Black. ISpitalul color: Black. fontfontfontsize: size: size: 8 pt. Courier color: Black. 8 pt. New. Vacuum . color: Black. " > I 11 4 8/ 2 1 .size: 8 pt. font.family: Courier IR4 8 1 4 1 9 font.L style=" font- Courier New. I " > 11 2 3 .family: fontfamily: Cour ier New. color: Ilocalita~ea IJ4 0 / 7 5 7 2 / 2 0 02 .size: 8 pt.size: 8 pt. font. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfamily: Courier New. 0 9 .family: Courier color: Black. 2 0 0 5 12 I Ora~enesc. 2 0 0 5 12 0874881 New. 5 12 style=" Chimic style=" Bucure~tistyle=" font- family: I Courier New.A IRl New. ISocietatea 1S. family: Courier 14448199 family: Courier color: Black. 200 ISocietatea IS. color: Black. I font. color: Black. fontIRl 8 6 0 7 1 2 Courier New. 14548538 11 4 6/2 1 .size: 8 pt. font- size: 8 pt. 2 0 0 5 12 1390841 New. color: Black. ITrustul I I I I de - Montaj Ut s uc u r s a L Bucure~ti I style=" Rompetrol style=" Constanta style=" font. color: Black. 8 pt. 0 9 . color: Black. 2 011 Pagina 57 .09 . font- New. font- size: 8 pt. New. ISpitalul fontI font- family: Courier I New.family: Rafinarel font. font- I size: size: IJl size: 8 pt. ">1130 .2:-'"""+--------+---- I size: 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. " >1 3 / 5 3 4 / 1 991 11 4 5/ 8 pt. " > 11 2 6 .family: Courier New.size: 8 pt. 8 pt. " style=" Urgenta. style=" style=" fontI fontfont- fontfamily: Courier New.size: 8 pt.09 I " > 11 2 1 ..family: Courier New. fontsize: 8 pt. style=" Sf. " >1 IBumbe~ti1152 / 2 1 . I ">1122.size: style=" font. IJ2 3/ 12 1 6/2 00 2 1141 /20 font.family: Courier ~IBucure~ti Sud. 8 pt. " >1 . ISpitalul Clinic I fontfamily: Courier New. font.a La style=" fontpentru Copii style=" fontTLm i ao a r a style=" fontcolor: Black. " > 1----11------------------------+-----=.style=" Ferate. font- . 9 . " > I 11 3 9/ 2 1 . color: Black.size: 8 pt. color: Black. fontfontfont- family: Courier 14332169 family: Courier I size: size: size: 8 pt. " > I ILouis Turcanu. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: family: Courier New. font.oria La localitatea I de E I font- family: family: style=" fontBu cu r e s t. " > 11 2 4 . style=" font. 14 2 0 3 8 8 family: Courier New. color: Black.09 . I Na t i. 09. Nuclearelectrica style=" fontstyle=" fon~ color: Black.family: Courier amp. font. style=" font. I Courier New. 0 9 . " > I 1150/21 I " > 11 2 8 . font- Courier New. color: Black. color: 8 pt. font. localitate 2 0 . color: Black. I Black. New. " > 11 2 5 .01 . New.

family: Courier 14 2 0 3 7 0 9 family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. color: I family: Courier New.size: 8 pt.. . fontfontfont- family: Courier 14267257 family: Courier I size: size: 8 pt.size: 8 pt. Judet loca I I Courier style=" style=" fontfamily: Courier New.size: 8 pt. New. New. New. ( a). A. localitatea A. IJ4 0 / 4 6 / 1 9 9 1 New. Courier New. "> 11 3 8 . 200 5 12 I "> 11 3 6 . 200 I Black. " > I 6 9/ 2 2 . color: Black. I Black. New. family: A. 0 5 12 I Oncologic local it I style=" S. New. ISpitalul I1 6 4 / 2 2 . Autonoma de 24. 8 pt. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar Bucure:.ti style=" Menarom style=" style=" fontS. IRegia 11 Black. I size: 8 pt. 2 I Clinic Judet Constanta I style=" fontDr. color: Black. JO 3 / 2 1 1 / 2 0 0 3 font. "> 11 3 3 .09 . color: Black. family: C0urier 1312685~ family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. I font- size: 8 pt. New.style=" localitatea style=" fontLa font- family: Courier s i. "> 11 3 5 . fontfont- family: Courier New. "> 11 3 2 . color: color: I Black. 0 9 2 0 0 5 12 11 de Cardiologi style=" S. New. font- I font. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. color: font. font- size: 8 pt. New. New. style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14301103 family: Courier New. color: IJ3 8 / 1 5 2 5 / 1 9 9 1 font.a La Galati style=" Ur qe nt a style=" Galati style=" fontSf. Comerciala localitate I style=" Witing. fontfontfont- size: size: size: 8 pt. color: color: I Black. R2 9 8 9 5 0 3 family: Courier New. 8 pt.size: 8 pt. " > I 6 7 / 2 2 . IInstitutul I 11 Black. 2 0 o 5 12 11 Black.09 .size: 8 pt. " > I 5 7 / 2 1 .09 . ISocietatea Ilocalitatea 5 12 I Comerciala Ia:. ">1137 . IJ22 / 683 / 1 991 color: Black. color: IJ7 0 / 3 8 0 / 1 9 9 2 font. I font- size: 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. color: Black.family: Courier Arpechim I font. 8 pt. font- size: 8 pt.size: 8 pt. "> 11 3 9 . New. 33 5 13 0 I Tr I E style=" Urgenta.01 . ISpitalul 11 ~lack. " > I 1170/22 . ISpitalu1 ISibiu . style=" style=" I font.2 o ITrestioreanu. font. New. Alexandrul style=" fontBucure:. New. 12. . 0 9 .i CTCE Piatra Neamt o 5 . font8 pt. color: color: I Black. New. V style=" localitatea style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14240898 family: Courier New. 18 6 1 5 1 8 4 family: Courier New. New. 11 Black. " > I IApostol 11 65/ 2 2 .size: 8 pt.09 . ISocietatea ">1 I Come r c i. . fontfont- family: Courier Rl 6 2 7 1 6 family: Courier I /1991 8 pt. " > 31 ICentrul 11 5 3 / 2 1 . I Black.09 . 8 pt. 09 . 8 pt. 0 9 . fontfontfont- family: Courier New. 2 0 0 5 12 Clinic Andrei. 2 0 051 color: Black.family: Courier New. font. .size: 8 pt. fontfont- I family: Courier New. fontfont- size: size: 8 pt. ISocietatea 12.ti style=" font- family: Courier New.family: Courier 115227355 font.. 2 005126. New. "> 11 4 0 .09 I Judet I style=" Rafiserv style=" style=" font. ISpitalul Ilocalitatea o 0 5 12 11 Black. "> 11 4 1 . Ilocalitatea 1162/2 2 . color: ~olor: Black. " > I 6 1 / 2 2 . " > I 68/ 22 . " > I Ilocalitatea 5 6 / 2 1 . 0 9 . 8 pt.. A. 8 pt. 2 011 Pagina 58 . 20 o IR. Comerciala 25 (a). color: I family: Courier Rl 9 5 8 4 7 9 style=" I font.

font.. I 11 S.size: font.size: 8 pt. -'- cuprinzand ale LISTA profesiile din activitatea artistica caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balerin Dansator Acrobat Jongler Clovn de circ Calaret Dresor de animale salbatice Solist vocal de opera :.family: Courier color: Black. font. I family: Courier 03628 Courier size: size: New. " > Courier Courier 1165 Courier New.. " > 11 4 3 ISpitald 11 7 5 / 2 2 0 9 2 0 Cl5 12 Municipal.. 8 pt. " > 11 4 4 color: Black.size: color: Black.size: I 8 pt. I style=" font. de Boli I Iliescu.family: 14 5 4 style=" font. " > 9 IJO 2 / 1 2 4 / 1 9 9 3 11 7 7 / 2 2 font. font. color: Black. font.family: Courier color: Black.. localitatea Zadareni 1172722 style=" font.family: Courier localitatea I style=" font. C.family: color: Black.size: font. " * ST* New.II 45 ISocietatea I IZadareni o9 2o05 Comerciala I font.family: Courier 11 1 4 1 1 672 style=" font.. .family: Courier New. C.family: Courier New. font. IDr.istagii minime de cotizare de CTCE Piatra Neamt o 5 .ide opereta Instrumentist la instrumente de suflat Cascador ANEXA 5 VARSTE STANDARD pensionare.size: 8 pt.l. New.ti 11 7 1 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 style=" font.family: Courier I style=" font. color: Black.. 8 pt. " > New.family: Courier 14 1 9 2 9 6 0 style=" font. color: Black. I New.size: 8 pt. I _ -'- .size: 8 pt. Sonde I style=" font. font. 3 . " > 11 4 7 IInstitutul I I color: Black.size: font.style=" font. " > 11 4 6 Clinic ISpitalul de I I color: Black. " > style=" fontCardiovasculare style=" fontBucure:. style=" font. " > Sibiu Ilocalitatea 11 7 9 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 P I > '--_---''--_. " > 8 pt..size: I font. " > 11 7 6 / 2 2 0 9 ISpitalul Clinic de P I I Ilocalitatea 005 12 I Ia:.-'-'---''- family: Courier Prof.family: Courier New. color: Black. 2 011 Pagina 59 . New. New.ti 14 2 style=" fontcolor: Black. Colte ~ I style=" font. style=" font. localitatea Roman 12 6 1 3 9 4 0 style=" font.size: font.. " > 11 4 2 Clinic ISpitalul I I color: Black. New.01 . fontfont- color: Black. " > IBucure:.family: Courier New. A... 8 pt.family: Courier New. 8 pt.family: Socola.size: 8 pt. stagii complete :.size: 8 pt. color: Black. 8 pt.family: Courier New.i style=" font. 2 0 0 5 12 09 1181/22 8 pt. New. 8 pt.

.i anul pen s i ona r i i.. "> Femei Luna s i.* T* < pre style=" word- wrap: break- word. I I I Varsta Iasiguratului Ilia I~A_p_r_i_l_i_e __4~ __ 1 __9_4 IMai I Iunie IIulie IAugust 1944 1944 I_A_p_r_i_~_i_e __1 __ 2~0_0 IMai I Iunie IIulie IAugust 2001 2001 2001 2001 ~ !__ IStagiul completlStagiul minim de cotizare I de cotizare ie:.terii Luna :.irea la ( ani/ luni) pensie I I I I (ani/IIUni) 7_(/_a_:_i_/_l_u_n~i_) 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ~2 5 / 0 ~ ~I I 2 5 /~ 1944 1944 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 4 ISeptembrie 1944 1944 1944 I I 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 10/ 10 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 57/ 1 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IMai 10 10 1 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust 1945 1945 1945 1945 10 2002 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/4 25/4 25/4 25/4 1 1945 1945 1945 1945 57/ 1 57/ 2 10 10 I IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1945 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie 2002 2003 2003 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 10 10 1946 194 1946 1946 6 IMartie IMai 200 2003 3 2003 I Iunie IIulie 2003 2003 2003 2003 2003 1946 1946 1946 1946 IAugust ISeptembrie INoiembrie IDecembrie 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 1 9 4 6 I Ianuarie 1946 IFebruarie 2004 2004 10 10 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 60 .. anul na:.

01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1946 194 1947 1947 1947 1947 6 IMartie IMai IIunie IIu1ie 200 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 57/ 4 25/4 25/5 25/5 25/5 25/5 25/5 25/ 6 1 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/6 57/6 57/6 57/6 57/6 57/ 7 57/ 7 57/ 7 IAugust ISeptembrie 10 1947 1947 1947 1947 INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 4 7 IMartie 1947 1947 1947 1948 1948 IMai IIunie IIu1ie I 1 1 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 I 25/7 25/7 25/8 25/8 25/8 10 10 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1948 1948 1 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 25/ 25/ 25/ 9 9 9 1 1948 1948 1948 1948 6 25/10 25/10 25/10 25/11 25/11 25/11 2 6/0 2 6/0 2 6/0 26/ 2 26/ 2 26/ 2 2 6/4 2 6/4 2 6/4 26/ 6 11 5 7 /10 5 7 /10 1 IOctombrie 1948 ISeptembrie 2006 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 10 10 10 1 11 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1949 1949 1949 1949 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2007 2007 2007 58/ 0 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 1949 1949 1949 1949 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 4 9 INoiembrie 1949 IIanuarie I 11 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 61 .

01.2011 Pagina 62 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1949 194 9 1950 1950 1950 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2008 2008 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 ~--5--8-/--5------~-----------2~6 58/ 5 58/5 58/ 6 58/ 6 58/ 6 58/7 58/7 58/7 26/ 26/ 6 6 2 6/8 2 6/8 2 6/8 / 10 ~ I 11 2008 2008 2008 ~IA_p_r_i_1_i_e __0~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-0--8 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1950 1950 1950 1950 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2008 2009 2009 11 26/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 5 0 IMartie 1 950 1950 1950 1951 1951 IMai IIunie IIu1ie I 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 I 27/2 27/2 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 27/4 27/4 27/4 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /10 28/0 28/0 28/0 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/ 6 12 12 1951 1951 1 1 1951 1951 1951 1951 1951 1951 ISeptembrie 2010 o 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 12 12 12 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1952 1952 1952 1952 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 2011 59/0 59/0 59/0 59/1 59/1 59/1 13 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 1952 1952 1952 1952 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 59/2 59/2 59/2 59/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 2 INoiembrie 1952 IIanuarie 13 I 13 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1952 1952 1953 1953 1953 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2012 2012 59/3 59/3 59/4 59/4 59/4 ~--5--9-/--5------~-----------2~8 59/ 5 59/5 59/ 59/ 59/ 6 6 59/7 59/7 59/7 6 28/ 28/ 6 6 13 2012 2012 2012 28/8 28/8 28/8 / 10 ~ I ~IA_p_r_i_1_i_e __3~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-1--2 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1953 1953 1953 1953 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2012 2012 2013 2013 13 28/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 3 IMartie 1 953 1953 1953 1954 1954 IMai IIunie IIu1ie I 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 I 29/ 2 29/ 2 2 9/4 2 9/4 2 9/4 14 14 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1954 1954 1 59/ 59/ 59/ 9 9 9 29/ 29/ 29/ 6 6 6 1 1954 1954 1954 1954 59/10 59/10 59/10 2 9/8 2 9/8 2 9/8 2 9/1 2 9/1 2 9/1 0 0 0 14 1 IOctombrie 1954 ISeptembrie 2014 59/11 59/11 59/11 I 14 14 1 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1955 1955 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 2015 60/0 60/0 60/0 60/1 60/1 60/1 30/0 30/0 30/0 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 30/2 30/ 3 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 1955 1955 1955 1955 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 60/2 60/2 60/2 60/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 5 INoiembrie 1955 IIanuarie 15 I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 63 .01.

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1956 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2016 2016 60/3 60/3 60/4 60/4 60/4 30/ 3 30/ 3 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 60/5 60/5 60/5 60/ 6 60/ 6 60/ 6 60/7 60/7 60/7 15 1956 1956 1956 1956 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 IMartie 1956 1956 1956 1957 1957 IMai IIunie IIu1ie I 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 I 30/7 30/7 30/8 30/8 30/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1957 1957 1 60/ 9 60/ 9 60/ 9 60/ 10 30/ 9 9 9 1 1957 1957 1957 1957 1957 1957 ISeptembrie 2018 8 30/ 30/ 30/ 10 30/ 10 30/ 10 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 1 31/ 1 31/ 1 60/ 10 60/ 10 60/ 11 60/ 11 60/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1958 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 2019 61/ 0 61/ 0 61/ 0 61/ 1 61/ 1 61/ 1 15 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 1958 1958 1958 1958 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 61/ 2 61/ 2 61/ 2 61/ 3 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 3 15 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 8 INoiembrie 1958 IIanuarie I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 64 .01.

01.2011 Pagina 65 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1959 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2020 2020 61/ 3 61/ 3 61/ 4 61/ 4 61/ 4 31/ 3 31/ 3 31/ 4 31/ 4 31/ 4 31/ 5 31/ 5 15 L 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 61/ 5 61/ 5 61/ 5 61/6 61/6 61/6 61/ 7 61/ 7 61/ 7 15 1959 1959 1959 1959 ~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 9 IMartie 1959 1959 1959 1960 1960 IMai IIunie IIu1ie I 202 2021 2021 2021 I 1 31/ 7 31/ 7 31/ 7 31/8 31/8 31/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 2021 2021 2021 2022 61/9 61/9 61/9 6 1 /10 6 1 /10 6 1 /10 1960 1960 1 31/ 9 31/ 9 31/ 9 31/ 10 3 1 /10 3 1 /10 3 1 /11 3 1 /11 3 1 /11 32/ 0 32/ 0 1 1960 1960 1960 1960 1 1960 ISeptembrie 2022 6 1 /11 6 1 /11 6 1 /11 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 1961 1961 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie IAugust ISeptembrie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 15 32/ 1 32/ 1 32/ 2 32/ 2 1961 1961 1961 1961 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 32/ 3 32/ 3 32/ 4 32/ 4 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 6 1 IOctombrie 1961 INoiembrie 15 15 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1961 1961 1962 1962 1962 I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2024 2024 2024 2024 2024 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 __ 2_/__3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 32/ 5 32/ 5 32/ 32/ 6 32/ 7 6 15 1 ~IA_p_r_i_1_i_e __2~ __ 1 __9_6 IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1964 1964 1964 1964 1962 1962 1962 1962 I_I_u_1_i_e _0_2~4------------~----6 __ 2 _ IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2024 2024 2024 2024 ~----------~ 32/ 7 ~ 32 / 8~ 1 1 I 1 9 6 2 I Ianuarie 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie I 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 I 15 15 32/ 11 32/ 11 33/ 0 33/ 0 1 1 IAugust ISeptembrie 33/1 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 6 33/1 33/2 33/2 33/ 3 33/ 3 15 1963 1963 1963 1963 IFebruarie 2026 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1 1 1 1 9 6 3 IMartie 1 963 IApri1ie IMai IIu1ie IAugust '" 0 2 6 2026 33/4 33/4 33/ 5 33/ 5 33/ 6 33/ 6 2026 2026 2026 2026 I 2026 2026 2027 2027 2027 2027 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie 2027 2027 15 I 33/7 33/7 33/ 8 33/ 8 33/ 9 33/ 9 33/ 10 33/ 10 1 1 1964 1964 1964 1964 1 9 6 4 IMai 1964 IIu1ie 62/ 9 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 66 .01.

terii Luna s i. anu1 pensionarii I Varsta lasiguratu1ui I I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1939 1939 1939 1939 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2001 2001 2001 2001 2001 IStagiu1 comp1etiStagiu1 minim de cotizare I de cotizare ie:.irea 1a ( ani/ 1uni) 11a pensie I ( ani/ 1uni) I I I I I ( ani/ I I 1uni) 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 10 10/ 1 1( 1939 CTCE - Piatra Neamt - 05 .INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1964 1964 1965 1965 1965 1965 IAugust 2027 2027 62/ 62/ 9 9 9 9 33/ 11 33/ 11 34/ 0 34/ 0 34/ 1 34/ 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie 15 I 2027 2027 2028 2028 62/ 62/ 15 15 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 1 1965 1965 1965 1965 19651Iu1ie 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 202 8 34 / 2~1 2028 2028 2028 34/ 3 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I 2028 I /4 /4 34/ 5 34/ 5 1 IAugust 2028 2028 2028 2028 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 15 15 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 34/6 34/6 34/ 7 15 2029 2029 2029 62/ 11 62/ 11 62/ 11 2029 9 '" 0 2 9 202 2 2 9 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 15 1 34/ 7 34/ 8 34/ 8 1966 1966 1966 1966 IApri1ie IMai 2 34/9 34/9 34/10 3 4 /10 3 4 /11 3 4 /11 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IAugust 196 6 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 15 15 15 1 I o o 29 29 1967 IIanuarie 2030 63/0 Barbati 35/0 Luna s i.01. anu1 na:.2011 Pagina 67 ...

I Iunie IIu1ie IAugust 1939 1939 1939 I Iunie IIu1ie IAugust 2001 2001 2001 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 1 62/ 1 62/ 1 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 10/ ~ 1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1 9 3 9 ISeptembrie 1939 1939 1939 1940 1940 1940 1940 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie ~ 10/ 10/ 10/ 10 10/ 1 I IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 I IMai 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 I 1940 1940 1940 1940 I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie 30/1 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 10 1 9 4 0 INoiembrie 1940 1940 1940 1941 1941 1941 1941 IIu1ie IDecembrie 10/ . 10/ 10/ 10/ 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 3 62/ 3 30/2 30/2 30/2 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 1( 1 2003 2003 2003 2003 2003 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 1 IAugust ISeptembrie 1941 1941 INoiembrie IDecembrie 10 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/ 6 1( 10 10/ 10/ 1 9 4 1 I Ianuarie 1941 1941 194 1942 1942 1942 1942 1 IFebruarie IMartie IMai I Iunie IIu1ie 200 2004 2004 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 10 1 1 1( IAugust ISeptembrie 1 10/ 1942 INoiembrie 62/ 6 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 68 .01.

2011 Pagina 69 .I Iunie IIu1ie IAugust 1942 1942 1942 IDecembrie IIanuarie IFebruarie 2004 2005 2005 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 7 30/ 7 1( 1 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 2 IMartie 1 942 1942 1942 1943 1943 IMai IIunie IIu1ie 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 10 1 1( ~ 30~ 30/ 8 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1( 10/ 10/ 1943 1943 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I 10 10 30/ 30/ 9 9 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 62/ 9 62/ 9 62/ 9 1943 1943 1943 1943 1 2006 2006 2006 30/ 10 62/ 10 30/ 10 30/ 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1944 1 1 9 4 3 IIu1ie 1943 1943 1943 1944 1944 2006 2006 10 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 2/ 11 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 4 31/ 4 31/ 4 10/ : 10/ 10/ 11 62/ 11 62/ 11 63/0 63/0 63/0 11/ 1944 1944 IMai 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2 63/3 63/3 63/3 63/4 63/4 63/4 63/5 63/5 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 11 1944 11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 4 INoiembrie 1944 1944 1944 1945 1945 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 11/ ' 31/6 31/6 31/6 31/ 8 31/ 8 31/ 8 3 1 /10 3 1 /10 11/ 11/ 11 1 1945 1945 ISeptembrie IOctombrie 11/ 1945 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

~ 32~ 32/ 4 12/ 12/ 12 12 9 32/ 32/ 6 6 1. ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 63/ 8 63/ 8 63/ 8 63/ 9 63/ 1946 1946 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 1946 1946 1946 1946 1 2010 2010 2010 63/ 9 32/ 8 63/ 10 32/ 8 32/ 8 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1947 1 1 9 4 6 IIu1ie 1946 1946 1946 1947 1947 2010 2010 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 3/ 11 32/ 10 32/ 10 32/ 10 33/ 0 33/ 0 33/ 0 33/2 33/2 33/2 33/4 33/4 33/4 33/ 6 33/ 6 33/ 6 33/ 8 33/ 8 33/ 8 33/ 10 33/ 10 12/ : 12/ 12/ 13 13/ 63/ 11 63/ 11 64/ 0 64/ 0 64/ 0 1947 1947 IMai 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1 64/ 1 64/ 1 64/ 1 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 64/ 2 64/ 2 64/ 2 64/ 3 64/ 3 64/ 3 64/ 4 64/ 4 64/ 4 64/ 5 64/ 5 13 13 1947 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 7 INoiembrie 1947 1947 1947 1948 1948 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 13/ ' 13/ 13/ 13 1 1948 1948 ISeptembrie IOctombrie 13/ 1948 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .I Iunie IIu1ie IAugust 1945 1945 1945 INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2009 2009 63/ 5 63/ 6 63/ 6 63/ 6 63/ 7 63/ 7 63/ 7 3 1 /10 32/ 0 32/ 0 32/ 0 32/ 2 32/ 2 1: 1 12 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 5 IMartie 1945 1945 1945 1946 1946 IMai IIunie IIu1ie 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 1 1.2011 Pagina 70 .01.

in specia1itate._3 __ 2 __ _ I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie I Februarie IMartie IMai I Iunie 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 r- 6 _ 4 /_7 _ __ 64/ 8 64/ 8 64/ 8 +- ~3 4~2 14/ 14/ 4 1' 1949 1949 1949 1949 3 4 / ~~ I I 14 14 64/9 64/9 64/9 6 34/6 34/6 34/ 8 1949 1949 1949 1949 1 6 4 /10 34/ 8 34/ 8 1 9 4 9 I Iu1ie 1949 1949 1949 1950 14 I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie 6 4 /11 3 4 /10 3 4 /10 3 4 /10 35/0 35/0 ~< 35/0 / pre> 14/ : 14/ 14/ 6 4 /11 6 4 /11 65/0 65/0 15 15/ 1950 L_ ~ __ ~ L_ 65/0 L_ 1 * ST* VARSTE de pensionare.2011 I II II Pagina 71 . functionarii penitenciare.01. anu1 pensionarii I a IStagiu1 de cotizare .i e s i r-e a 1a pensie ani/ 1uni) comp1etiStagiu1 minim I de cotizare ( ani/ 1uni) II ( ani/ 1uni) I CTCE Piatra Neamt 05 . wordanu1 wrap: break- word. ordinii ~i sigurantei nationa1e Barbati * T* Femei < pre Luna sty1e=" s i.I Iunie IIu1ie IAugust 1948 1948 1948 INoiembrie I Ianuarie I Februarie 2012 2013 2013 64/ 5 33/ 10 34/ 0 34/ 0 34/ 0 34/ 2 34/ 2 1: 1 14 14 64/6 64/6 64/6 64/ 7 64/ 7 I Septembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 8 IMartie 1948 1948 IMai I Iunie 2013 2013 2013 1 1' rl D_e_C_e_m_b_r_l_' 4+8 e 1 __9__ I Ianuarie I Februarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Decembrie I Ianuarie I Februarie IMartie L_ I_I_U_1_i_e_ O 1. "> I Varsta lasiguratu1ui 11 na~terii Luna s i. po1iti~tii ~i din sistemu1 administratiei apararii nationa1e. pub1ice stagii mi1itare pUblici gradatii special domeniu1 vo1untari. soldatii cu ~i statut din stagii complete ~i pentru cadre1e STANDARD minime in de cotizare activitate.

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 55/0 55/0 55/1 55/1 55/1 20/1 20/2 20/3 20/3 20/4 20/4 20/5 15 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 1956 1956 1956 1956 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 55/2 55/2 55/2 55/ 3 55/ 3 55/ 3 55/4 55/4 55/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 INoiembrie 1956 1956 1956 1957 1957 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 15 I 15 15 I I I 1 20/ 9 1957 1957 20/10 20/10 20/11 20/11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 15 1957 1957 1957 1957 55/ 6 55/ 6 55/ 6 21/0 21/1 21/ 2 21/3 21/3 21/4 21/4 21/5 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/9 2 1 /10 2 1 /10 2 1 /11 2 1 /11 22/ 0 15 15 15 1 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 7 IMartie 1957 o 13 3 3 55/7 55/7 55/7 55/8 55/8 55/8 55/ 9 55/ 9 55/ 9 55/ 10 55/ 10 55/ 10 55/ 11 55/ 11 55/ 11 56/0 1958 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2013 2013 2013 2014 2014 15 15 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1958 1958 1958 1958 2014 2014 2014 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 8 IIu1ie 1958 1958 1958 1959 2014 2014 2014 2014 2015 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 72 .

2011 Pagina 73 .01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 56/0 56/0 56/1 56/1 56/1 22/ 1 22/ 2 22/ 3 22/ 3 22/4 22/4 22/ 5 16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 1959 1959 1959 1959 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 56/2 56/2 56/2 56/3 56/3 56/3 56/4 56/4 56/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 9 INoiembrie 1959 1959 1959 1960 1960 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 16 I 16 16 I I I 1 22/9 2 2 /10 2 2 /10 2 2 /11 2 2 /11 1960 1960 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 16 1960 1960 1960 1960 56/ 56/ 56/ 6 6 6 23/0 23/1 23/2 23/3 23/3 23/4 23/4 23/5 23/5 23/ 6 16 16 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 0 IMartie 1960 o 17 56/7 56/7 56/7 1961 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2017 2017 2017 2018 2018 56/8 56/8 56/8 56/ 56/ 56/ 9 9 9 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1961 1961 1961 1961 23/7 23/8 23/ 23/ 23/10 23/10 23/11 23/11 24/0 16 16 16 1 2018 2018 2018 56/10 56/10 56/10 56/11 56/11 56/11 57/ 0 9 9 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 1 IIu1ie 1961 1961 1961 1962 2018 2018 2018 2018 2019 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1962 1962 1962 IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 57/ 0 57/ 0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 24/1 24/2 24/3 24/3 24/4 24/4 24/5 17 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 1962 1962 1962 1962 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 17 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 2 INoiembrie 1962 1962 1962 1963 1963 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie I 17 17 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I I 1 24/9 2 4 /10 2 4 /10 2 4 /11 2 4 /11 1963 1963 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 17 1963 1963 1963 1963 57/6 57/6 57/6 25/0 25/1 25/2 25/3 25/3 25/4 25/4 25/5 25/5 25/ 6 17 17 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 3 IMartie 1963 o 21 57/ 7 57/ 7 57/ 7 1964 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2021 2021 2021 2022 2022 57/ 8 57/ 8 57/ 8 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1964 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1964 1964 1964 1964 25/7 25/8 25/ 25/ 25/10 25/10 25/11 25/11 2 6/0 17 2022 2022 2022 9 9 1 9 6 4 IIu1ie 1 964 1 964 1 964 1965 2022 2 022 2 022 2 022 202 3 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I 17 17 1 58/ 0 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 74 .

2011 Pagina 75 .01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1965 1965 1965 IFebruarie IMartie IMai 2023 2023 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2 6/1 26/ 2 2 6/3 2 6/3 2 6/4 2 6/4 2 6/5 18 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1965 1965 1965 1965 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 5 INoiembrie 1965 1 965 1 965 IIanuarie IFebruarie 18 I 2024 2024 2024 18 18 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie1 IIu1ie IAugust I IMartie IMai IIunie IIu1ie I 1 1966 1966 1966 1966 2024 2024 2024 26/ 9 0 2 6/1 2 6/1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2024 2024 2024 2025 58/ 6 58/ 6 58/ 6 18 1 1 1966 966 1966 1966 2 6/1 2 6/1 27/0 27/1 27/2 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IMartie 1966 o 25 5 5 58/7 58/7 58/7 58/8 58/8 58/8 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 59/0 27/3 27/3 27/4 27/4 27/5 27/5 27/6 27/7 27/8 27/9 27/9 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /11 2 7 /11 28/0 18 18 18 1 1967 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2025 2025 2025 2026 2026 18 18 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1967 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1967 1967 1967 1967 2026 2026 2026 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 7 IIu1ie 1967 1967 1967 1968 2026 2026 2026 2026 2027 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

2011 Pagina 76 . mediu Brut "> anua1 (lei) Net Sa1ariu1 1938 1947 168 261 293 335 366 397 337 365 1948 1949 1950 1951 CTCE - Piatra Neamt - 05 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1968 1968 1968 IFebruarie IApri1ie IMai 2027 2027 59/0 59/1 59/1 59/2 59/2 59/3 59/3 59/4 59/4 59/5 59/5 59/ 59/ 6 6 28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/ 6 19 2027 2027 2027 2027 2027 1968 1968 1968 1968 IIu1ie IAugust IOctombrie INoiembrie 28/7 1 1 9 6 8 IIanuarie 1968 1 968 1 968 IFebruarie IApri1ie 2028 2028 2028 19 19 1 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie I IMai IIu1ie 2028 2028 I 1969 1969 1969 1969 IAugust 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2 9/1 29/ 2 2 9/3 2 9/4 2 9/5 1 IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IApri1ie IMai 59/7 1 1 1969 1969 1969 1969 59/ 59/ 9 9 29/ 6 2 9/7 2 9/8 29/ 2 9/1 2 9/1 9 0 1 1 9 6 9 IIu1ie 1969 1969 1969 1970 IOctombEie INoiembrie IIanuarie 2029 2029 2030 59/10 59/10 59/11 59/11 60/0 1 1 19 19 2 '__ * ST* ~-=---------'--------'-----------'--------J 30/0 < / pre> SALARIUL MEDIU ANUAL * T* < pre sty1e=" wordAnu1 wrap: break- word.01.

139 1 . o 11 2 . 115 1 . 318 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 . 339 1 . 872 o 24 3 . 595 1 . 712 1. ~ o 46 1 . 471 1 . 498 563 663 1. 102 I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2. 083 1 . 818 2. 297 o 28 1 . 602 2 . 721 2 . 289 1. 370 410 456 499 549 619 684 726 ~~ ~ 802 833 880 932 965 1. 108 2 . 936 3. 179 1 . 855 2 . 525 2 . 813 1. 180 1 . 248 1 . 238 2.2011 Pagina 77 .1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 196 1 967 1 968 196 9 6 403 447 487 536 593 671 747 784 854 898 947 1 . 964 2 . 457 2 . ) 1 . 224 3 . 773 2 . 210 1 . 344 2 . 340 2 . 827 2 . 391 1 . 005 1. 601 2 . 337 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 317 3 .01. 107 1 . 285 3.

breakcu luna word.2 0 1 0: Sursa: Institutu1 Sa1ariu1 National mediu brut lunar de Statistica comunicat de Institutu1 National de ANEXA 8 SALARIUL MINIM FE TAPA * T* < pre sty1e=" Anu1 word. "> Actu1 ( lei) normativ care prin ~ stabi1it ~ I I Sa1ariu1 minim I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 166 166 166 166 220 220 350 350 350 400 1958 1959 1 I 1960 400 400 475 I 475 1 963 1 964 1 965 1 septembrie 475 475 I 475 550 I 196 1 967 6 1 august 550 550 700 700 I 1 968 196 9 1 martie 1 mai 700 700 1970 750 800 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 78 .wrap: Incepand ziua.1988 1989 3 422 2 3 < / pre> 3 946 063 381 3 4 _L_ ---'-- 538 010 ____J 1 990 '---- * ST* 1 9 9 1 .01.

nr.1971 1972 1 1973 1974 1 1975 1 1976 1977 1978 1979 1 1980 1981 1982 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 990 1 991 iu1ie 1 1 septembrie 1 . 2 1 8 / 1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 775 7 . 000 I I I Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui nr. 780/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 140 1 .01.1 5 0 1 1 .2011 Pagina 79 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 975 6 .920 1 5 . 000 7 5 . 90/1994 353/1994 6 5 . 675 5 . 000 1 800 800 I 000 1 000 1 . 683/1993 I I I I I 1992 1 1 1 993 1 1 1 1 1 994 I I 8 . 600 3 0 . 140 1 . 000 Hotararea Guvernu1ui nr. 499/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 I I I Hotararea Guvernu1ui nr.1 5 0 4 . 124/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 2 2 000 000 I I I 1)1 I 1 1 1 martie 1 apri1ie 1 mai septembrie noiembrie ianuarie martie 1 mai septembrie noiembrie 1 ianuarie martie 1 mai octombrie decembrie I I I I I 2 000 3 . 1 4 9/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr.2 o 0 1 1 1 2 2 2 I ~~ 0 0 0 0 o o o o ~ ~ 1 2 1 . 184/1 995 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 500 august iu1ie august septembrie 1 . 215 16. 000 40 200 45 000 I I I I I I I I I I 15 martie 1 iu1ie 1 995 1 apri1ie I I I 45. 425 1 1 1 1 I 425 425 425 425 I 500 500 1 500 2 .2 o 0 12 . 774/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 94/ 1993 Hotararea Guvernu1ui nr. 5 7 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 5 8 6 / 1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 208/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 19/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 6 0 . 000 6 5 . 500 9 .600 1 7 . 133/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr.

1 / 2 000 166/2000# 94.a rea ra Guvernu1 ui Guvernu1 ui nr. 000 350 .000 I I Ho t. 037 nr. nr.a rea Guvernu1 ui nr.0 0 0 I I Ho t.000 0 000 00 . ra 468/1997 1 998 199 9 1 Ho t. nr. nr. 8. Sursa: Ministerul Muneii._--------------------------------~~.000 97 . 000 27/ 1997 Ho t.a rea ra Guvernu1 ui nr.00 400 .a rea ra 1 . 051 / 2o07# 947 /2008# 9474 /2008# 947 2 L- o 09 L- ~ ~~--~------------------------------~< / pre> * ST* NOTA? : Pub1ice Ministeru1 Muncii.000 11. nr. 000 150 000 2 2 5 .000.199 6 1 august I 1 1 1 februarie august octombrie apri1ie 1 mai 75. 11 I I 0 Ho t. r---------r--------------+----------.a rea Guvernu1 ui nr. 000 .a rea ra 1 507 1 . ra Ho t. nr. Fami1iei ~i Protectiei Socia1e date1e pentru cGm]Slletarea anexei nr.a rea ra Ho t.01. 1 1 766/ 2 825 /2 o o 05# 947 06# 947 2 008 15 0 0 15 4 0 ( RON) Hotararea Hotararea Ho t. 2 450 Hotararea 2000 1 1 2001 1 2002 1 martie martie februarie decembrie I 11 7 o o 1450. 594/199 6 I~ 1 997 I 9 7 .000 Ho t. I 11 . nr. 2 003 1 ianuarie Hotararea Guvernu1ui 0 12 50000 2 2 400 .a rea ra 231/2001 11 . Fami1iei ~i Protectiei transmite Socia1e catre Casa Nationa1a de Pensii CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 80 . 000 750 . nr. 1 1 2 1 /2001# 9 o 5 / 2 002 # 94 o o o o 04 05 1 1 ianuarie ianuarie 1 iu1ie ianuarie ianuarie ianuarie octombrie 12 13 13 13 800 100 10 000 000 (RON) Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui 515/ 2 346/ 2 o o 03# 94 04# 94 2 2 06 07 1 1 1 1 1 30 Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui nr. 051 1.0 0 0 2 5 0 .a rea ra Guvernu1ui Guvernu1ui nr. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful