P. 1
Legea Pensiei

Legea Pensiei

|Views: 130|Likes:
Published by Barbu Madalina

More info:

Published by: Barbu Madalina on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

LEGE

privind

nr. 263 din 1 6 decembrie 2010 sistemul unitar de pensii publice
PARLAMENTUL IN :MONITORUL OFICIAL

EMITENT: PUBLlCAT

nr.

852
prezenta

din

20

decembrie

2010

Parlamentul CAP. I Dispozitii

Romaniei

adopta

lege.

generale

ART. 1 Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat ~i se exercita, conditiile prezentE legi, prin sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari denumit in continuare sistemul public de pensii. ART. 2 Sistemul public de pensii se organizeaza ~i functioneaza avand de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statui organizeaza ~i garanteaza sistemul public de pensii bazat pe acelea~i norme de drept, pentru p,articipantii la sistem; b) principiul ob Liqa t.i v i t.a i , t.i potrivit ca ru i a persoanele s i, juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, de asigurari sociale exercitandu- se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice ~i juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu- se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili s i, beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in e ce ee s i. s i t.ua e juridica, t.i in ceea ce drepturile ~i obligatiile prevazute de lege; e) principiul repartitiei, pe baza fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin public de pensii, conform legii; f) principiul solidaritatii sociale, cQnform caruia participantii la sistemul public de pensii i~i asuma reciproc obligatii ~i beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor de lege; g) principiul autonomiei, pe administrarea de sine statatoare a sistemului public pensii, conform legii; , h) principiul imprescriptibili1Jatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i) principiul incesibilitatii, potrivit ca ru i a dreptul la pensie nu poate fi cedat, tota sau partial. ART. 3 (1) in intelesul legi, termenii de mai jos au urmatoarele ~i expresiile semnificatii: a) asigurat persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina ~i sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum ~i persoana fizica ce achita, in nume contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi; pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea b) Ministerului Nationale, Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor de in din sistemul national de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala; c) contract de asigurare scc i a La contractu 1 incheiat voluntar intre persoane fizice s i, casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii; d) contribuabil persoana f i.z a sau i.c juridica ce p La t e st.e con t.r i.bu i. de a si.qu t.i rar i, sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi; e) de c La ra t.i.e individuala de asigurare documentul depus la casele teritoriale de pensi: pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfa~oara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii; f) dec lara tie nom i.na La de asigurare ev i derrt.a norn a La a a s i qu ra t.i Lo r s i, a obligatiilor i.n de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita ~i depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, pre cum ~i la casele de pensii sectoriale; g) locuri de mun oa in cond i t.i i. deosebite locurile de mun oa unde gradul de expunere L, factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii ~i sanatatii in munca a asiguratilor; h) locuri de mun oa in cond i t.i i. speciale locurile de munc a unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel put in 5 0 % din timpul normal de munc a , poate conduce in timp la Lmbo Lnav i r i. profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

1

sanatatii in munca a asiguratilor; i) locuri de munca in alte conditii locurile de munca ~i activitati din domeniul apa rar i i, na t.i ona Le , ordinii publice s i, s i qu ran t.e na t i oria i. Le care implica pericol permanent ~ de va t.ama re co rpo.r La grava, e invaliditate, mutilare, suprimare a v i e t.i L ori de pierdere a Li.be rt.a i. t.i captivitate, terorism, r ap i r i , Lua r i, ca ostatici ori alte asemenea s i t.ua i i. t s: pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie; j) perioade asimilate perioadele pentru care nu s- au datorat sau p La t i t; co nt.r bu t.i L d i asigurari sociale ~i care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de k) p re st.a i. de a si.qu t.i rar i, sociale veniturile de inlocuire acordate la riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate; l) punctaj lunar numa ru L de puncte realizat de asigurat intr- 0 luna, calculat prin raportarea ca~tigului salarial brut lunar/ soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sGciale, la ca~tigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de ,Statistica; m) punctaj anual numa ru L de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendar ob t.i nut; prin Lmpa r t.i rea la 1 2 a sumei punctajelor lunare; n) punctaj mediu anual numa ru L de puncte realizat de prin raportar punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de numarul ani lor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege pensionarii; 0) riscuri asigurate evenimentele care, la producerea efectelor lor, ob l i qa institutii sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, ba t ra ne t.e s i, deces) p) stagiu de cotizare perioada de timp pentru care s- au datorat contributii de a s i.qu i sociale la sistemul public de pensii, precum ~i cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat ~i platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii; q) stagiu de cotizare in specialitate perioada in care 0 persoana din sistemul nation de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, pre cum ~i din sistemul administratiei penitenciare s- a aflat in una dintre urmatoarele situatii: 1. a avut calitatea de cadru militat'in activitate; 2. a indeplinit serviciul militar (Sa m;i-l\'htarn termen, i militar cu termen redus, elev unei ~coli militare/ ~coli de agenti de politie~sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politi~tilor ~i functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar; 3 a fost concentrata sa u mobilizata ca rezervist; 4 a fost in captivitate; • 5 a avut calitatea de fUl'lctJonar public cu statut special in institutiile din sistemul aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala, precum ~i din sistemul administratiei penitenciare; 6. a avut calitaEea de militar angajat pe ba za de contract ~i/ sau de soldat s i, gradat voluntar; r) stagiu complet cotizare perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala; s) stagiu de cotizare necesar perioada de timp p reva zu t.a de prezenta lege, in f unc t.i e asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de de cotizare perioada minima de timp pr-e vaz u t a de prezenta lege in cal stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei pensionare; considerata stagiu stagiu potential perioada de timp prevazuta de prezenta lege, d pentru stagiul de cotizare ~i acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante; v) pentru va r st.a standard de pensionare va r st.a stabilita de prezenta lege, barbati ~i femei, in conditiile legii, la care ace~tia pot obtine pensie pentru limita de varsta, precum de lege. ~i varsta din care se opereaza reducerile prevazute lunar brut ( 2) in sensul prezentei legi, prin ca s t.i q salarial brut! so Ida brutal salariu intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impoz itul ui pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
ART. ( 1) 4

~i

De la data Ln t ra r i i, in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii ~i Alte Publice, denumita in continuare Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii preia personalul, precum CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare ~i f unc t.i ona re , ~i drepturile ~i obligatiile acesteia. prin CNPP s i, prin ( 2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza casele de care se infiinteaza, prevazute pensii sectoriale, functioneaza atributiile ~i indeplinesc de prezenta lege. ( 3) in subordinea CNPP functioneaza de pensii, in fiecare case judetene Bucure~ti, denumite in municipiu- re~edinta de judet, precum ~i Casa de Pensii a Municipiului continuare case teritoriale de pensii.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

2

(4) CNPP poate case locale de pensii, in functie infiinta de numarul ~i structura care functioneaza sub conducerea ~i controlul asiguratilor, casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii Bucure~ti. a Municipiului ART. 5 (1) sistemului public pot fi cetateni romani, ce t a t en i. ai altor Asiguratii de pensii pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau re~edinta in state sau apatrizi, Romania. altc ( 2) Pot fi a s i qu ra t.i. ai sistemului public de pensii s i, ce t at.en i. r oman i , i state ~i apatrizii care nu au domiciliul sau re~edinta in Romania, in conditiile de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. ( 3) Asiguratii au ob L'i qa t.i a sa p l.a a soa con t.r i.bu i. de a si.qu t.e t.i rar i, au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi. ART. 6 ( 1) in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, legii: I. a) persoanele care de s f a soa ra ac t.i v i t.a t.i. pe baza de de munc a , inclusiv soldatii ~i gradatii voluntari; b) f uno t.i ona r i L publici; c) cadre Le militare in activitate, s o Lda t.i L s i, q rada t i L politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul din domeniul apararll nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale; II. persoanele care i~i desfa~oara activitatea in functii sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatore~ti, precum s i, membrii cooperatori dintr- 0 o rq an i za t i e a coope ra t i e i, me st.e suqa'r s t.i , e ca ror drepturi s i, obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III. persoanele care beneficiaza de drepturi barie s t i. lunare, ce se a s i qu ra din bugetul asigurarilor pentru ~omaj, in conditiile legii, denumite in continuare ~omeri; IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu t.i n de 4 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ~i afla in una dintre situatiile urmatoare: a) administratori sau manageri care au contract de administrare ori de managemen b) membri ai intreprinderii individuale intreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate sa ac t.i v i t a t.i. economice; d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V. cadre Ie militare trecute in rezerva, politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemul penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se bugetul de stat, in conditiile legii; VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele de cat; cele salariale, din: (1) definite potrivit art. 7 alin. pct. a) drepturi de autor ~i drepturi conexe, ~i completarile ulterioare, Legea nr. 571/ 200S ]Slrivind Codul fiscal, cu modificarile cu regularitate sau in mo~ ocazional; b) contracte/ conventii incheiate potrivit Codului civil. ( 2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe ba za de contract de asigurare soc in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical ~i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute lege, neintegrate in sistemul public, pre cum s i, orice persoana care do re st.e si se asigure, sa i~i completeze venitul asigurat. ART. sau fizice ( 1) Pe-t-s'oa Le jur idice ne la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii alin. (1) pct. I pr eva zu t.i la art. 6 s i, II, denumite in continuare angajatori, .i ns t.i t.u L t.i care efectueaza plata drepturilor some r i i. pr eva zu t.i la art. 6 alin. (1) pct de ~omaj pentru III, pre cum s i, I ns t.i t.u i i Le care efectueaza t plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de ~i casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala. ( 2) in s i t.ua a in care se constata t.i erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. ( 1 ), indiferent de cauzele producerii acestora, ~i/ sau mod i f i.c r i, ale datelor a pe baza ca ro ra stabilesc stagiul de cotizare ~i punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna 0 de clara t i e n orn a La de asigurare i.n rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa ~i declaratia pe care 0 modifica. (2) pre cum ~i cea prevazuta la alin. ( 3) De c La ra t.La p reva zu t.a la alin. (1), au rE juridic al unei declaratii pe propria raspundere. ART. 8 pr modul in care angajatorii, ( 1) CNPP, pr in casele teritoriale de pensii, controleaza dispozitiile legale plata drepturilor de s oma j respecta ~i institutiile care efectueaza de plata, declaratiei nominale privind intocmirea ~i depunerea de asigurare ~i a obligatiilor precum termenelor de depunere. ~i respectarea (2) sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul Casele de pensii

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

3

apararii nationale, ordinii publice ~i sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea ~i transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum ~i termenele de transmitere. ART. 9 ( 1) Angajatorii, pre cum ~i institutiile care efectueaza plata drepturilor de ~omaj sunt reprezentantilor CNPP ~i ai caselor teritoriale de pensii obligate sa puna la dispozitia toate documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. ( 2) Angajatorii din domeniul apa ra r i i, na t.i oria , Le ordinii publice s i, au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale documentele necesare verificarii legalitatii ~i corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurariIor sociale de stat. ART. 10 ( 1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2 0 0 1, de cIara t i a norn i na La de asigurare prev ( 1) s i, (2) la art. 7 alin. constituie documentul pe baza stabile~te stagiul de in sistemul public mediu anual pentru public de de pensii ~i punctajul pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. c) (2) c) , in cazul persoanelor prevazute la art. alin. I lit. 6 declarati s i, (2) la art. 7 alin. (1) prevazuta constituie singuruI pe baza caruia se stab: stagiul de cotizare in sistemul public de pensii ~i punctajul la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) in s i t.ua i Le in care, t.i pentru perioadele prevazute la alin. (1) s i, ( 2 ) derul raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare ~i a punctajului anual, pot fi valorificate ~i alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii. (4) (3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. revine persoanei cauza. ART. 11 ( 1) pct. IV care au cel put in varsta ( 1) Persoanele prevazute la art. 6 de individuale de asigurare. sunt obligate sa se asigure pe baza se depune in termen de 3 0 de zile de la data ( 2) De cLa rat.La .i.nd i.v i.dua La de la casa teritoriala de pensii competenta, incadrarii in situatia prevazuta la in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. ( 3) Venitul lunar asigura~pentru persoanele rnen t.i oria e la alin. t (1) este cel stabili de cIara t i a .i.ndi.v i.dua La de asigura'ICe s i, nu poate fi mai mic de cat; suma r epr ez en t.and 3 5 % din ca st.i.qu salarial L mediu brut utilizat) la fundamentarea bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat s i, mai mare de cat; valoarea corespunzatoare a de 5 ori ca s t.i qu L salarial mediu brut. ( 4) Se excepteaza de la ol::5ligativitatea depunerii de cLa ra t.i e i. de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, da ca beneficiaza de una dintre categoriile de pens prevazute de prezenta lege sau da ca se regasesc in s i t.ua i Le prevazute t.i la art. 6 alin. (1) pc t . I, II, III ~i V. ( 5) in s i t.ua t.i.a asiguratilor p reva zu t i, la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale Be asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor ~i a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ~i are acela~i regim juridic cu aceasta. ( 6) Su!) aspectul de c La ra r i i , ca Lcu La r i i , r e t i ne r i i. s i, p La t.i i. con t.r i.bu i i Lo r individuale t de a s i qu ra r i, sociale, p.l a t i t.o L de venit ru prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. ( 7) Platitorii de venit pr eva zu t.i la alin. (5) nu au obligatia depunerii deo La ra t i e i. pentru persoanele care au ~i calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. ART. 12 ( 1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala ~i casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau re~edinta persoanei. sociala se incheie in forma scrisa efecte ( 2) Contractul de asigurare de la ~i produce de pensii. data inregistrarii acestuia la casa teritoriala ART. 13 in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de ( 1) Venitul asigurat inscris prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei asigurare sociala poate fi modificat caz, prin incheierea unui act e d.i i.oria la contractul t L de individuale de asigurare ori, dupa asigurare sociala. (2) individuala sociala constituie Declaratia de asigurare ~i contractu 1 de asigurare titluri s i, devin titluri executorii la data la care creanta de creanta bugetara este scadenta, conform legii. ART. 14 derularii asigurarii in baza declaratiei ( 1) in s i t.ua a in care pe parcursul t.i ca exista perioade in care nu se realizeaza individuale de asigurare venituri, se face dovada casei teritoriale de pensii, la cererea asiguratului sau din initiativa declaratia poate fi suspendata.

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

4

pre cum :. (1) pct. republicat. detine ( 4) Cont.. deosebite de munc a : b) 6 pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de mun oa r c) 1 pentru fiecare an lucrat in alte cond i t.. 6 alin. ( 2) Datele cu caracter personal actualizate pentru t ot. stagiile de ( 2) La stabilirea drepturilor de a s i qu ra r i. 6 alin.. stagii de in conditii normale.p'ectivin cond i t. V. ART.a re a Guvernului. (2) ART. 19 perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza :.a aflat in una dintre s i t. nu se datoreaza contributi sociale.i ( 1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii din Romania. modaLi t. stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei.. soc se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului. r oma n i . ra ART. ai Elvetiei s i.i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. anterioara datei de 1 aprilie 2001 ART.en i. obligatiile s i. ai statelor membre ale Spatiului Economic European. sunt furnizate gratuit.a. a 11. ce t a t. 49.i la art. in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte :. I lit. b) are stabilite drepturi vechimea in munc a in baza prevederilor Decretului.01 . ( 3) Constituie stagiu de cotizare s i.. deosebite. i Uniunii Europene. i de cotizare realizat in conditii deosebite. termenele de transmitere prevazute la a alin.Le qe nr.i/ au efeo~eaza s plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul :. data Ln t rar i i.i i.i L de mun oa se care constituie acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu. c). res.. 118/ 1990 privind unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 6 martie 1 9 4 5. sociale se iau in considerare de asigurare cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania.n sa intre 1 aprilie 2001 s i. ART. la cererea CUPP s i. data Ln t ra r i i. contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi. precum:. pentru strainii care au inregistrata rezidenta/ :. c) ( 2) Constituie stagiu de cotizare perioadele de pan a la data de 1 aprilie 2001 persoana: a) s.a I Le de a si.iInternelor.ederea in Romania. d) perioada cup r i. pre cum :.en i.ialte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. de oricare alta autoritate.i platesc contributii de asigurari sociale prin acordurile sau conventiile internationale la in alte tari.qu rar i Lo r sociale de stat cuprinde veniturile s i. (2) ( 3) Datele prevazute la alin.ialte drepturi de asigurari sociale..i/ au regulamente s comunitare. in vigoare a prezentei IE in cazul persoanelor prevazute la art.. i ce t a t. ( 1) II asigurarilor 20 Bugetul sociale de stat a si. 17 ~ ( 1) Constituie stagiu de cotizare perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legisfatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1 pentru perioadele realizate in grupa I. institutie publica sau alta institutie care astfel de informatii. 16 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de a) vechimea in mun oa recunoscuta pentru stabilirea la data de 1 aprilie (2) asigurari 2001 vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea in cazul persoanelor b) prevazute la art. in corid t.ua i Le prevazute t.i rar i. ev i derrt. CAP.i.u L. sociale se achita in moneda nationala. (lJ~ pct.iAdministrarea Bazelor Date. 18 conform legii. ( 2) se stabilesc prin ho t. in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile :.. conditii speciale al te condi tii.i ale persoanelor pentru care CNPP :. in cazul persoanelor la art.a drepturilor s i. caz. cu modificarile :. I lit. timpul util la pensie realizat de agricultori. ( 3) in sistemul public de pensii..icasele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata :.. ( 4) in cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate. Bugetul ART. conditii speciale sau alte corid t. 15 ~ ( 1) in sistemul public de pensii.qu rar i. 29 alin.n sa intre 1 ianuarie 2010 s i.icompletarile ulterioare. 19/ 2000 privind sistemul public d pensii :. precum:. 6 alin. obligatiilor de a si. de munc a a sa cum sunt reglementat art. s i. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor :. dupa cum urmeaza: a) 3 pentru fiecare an lucrat in cond i t.t i Le stabilite i care Romania este parte.(1) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin.qu t...a t i Le s i. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta.Ln ut. 2 011 Pagina 5 . p re st..iperioadele realizate sau recunoscute ca atare in alte tari.. a case pensii sectoriale. cheltuielile sistemului CTCE Piatra Nearnt o 5 . in vigoare a prezentei lee in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr.i i. ( 1) pct.i i. pana intrarea in vigoare a prezentei c) perioada cup r i.

pana buget.o prevazute t r la alin identifica situatiile in ~aEe angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale. de la bugetul de stat.me st. denumita in continuare ANAF. Aqe nt. Disponibilitatile bane~ti ale asigurarilor incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.La Nationala de Adminis ( 1) in termen de 6 luni de la publicarea CNPP ~i casele de pensii sectoriale Fiscala. dupa regularizarea cu bugetul in limita sumelor primite de acesta. ( 3) CNPP. cheltuielile organizarea s i. dispunand masurile prevazute de lege.i u Lu i.L s i. (3) I s i. de asigurari t. ( 3) Fondul de rezerva cumulat nu poate nivelul cheltuielilor prevazute pentru anu depa~i bugetar respectiv. ANAF transmite CNPP veniturile realizat persoanele altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. ART. (5) dupa depunerea de clara t i i Lo r fiscale. precum s i. se ap l i ca in prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent.a t. potrivit destinatiilor aprobate prin lege. nu p r i. 2 011 Pagina 6 . ART. ( 2) Din veniturile bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale anual pan a la 3 % de pentru constituirea unui fond de rezerva. b). dobanzi ~i pe na Li t. ( 4) in s i t. gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea ~i plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe Ie au in administrare.i t. potrivit prevederilor art. asigurarilor sociale de stat. ca se Le de pensii sectoriale s i. potrivit legii. s i. ART. din anul curent al bugetului asigurarilor sociale stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.a rea unor alte cheltuieli prevazute de lege. ( 3) Defici tul din anii p re ce de nt. 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) con t. urmator. casele de pensii sectoriale sa i~i transmita de a s i qu ra r i.bu i. 26 deficitului bugetului motivate. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului sociale stat. pe baza propunerilor CNPP ~i ale institutiilor care au subordine case de pensii sectoriale. 27 public de asigurari sociale CTCE Piatra Neamt o 5 . ANAF au obligatia reciproc ( 2) CNPP.i n 3 zile inainte de expirarea exe rc i t. ( 2) Guvernul elaboreaza anual.e sume pentru art. ART. f i riarrt.i. 25 sociale de stat sunt purtatoare de doba nz i . numai d asigurarilor sociale acoperirea deficitelor din anii precedenti de stat. p La t. a corda reciproc s i.i n f orrna i. proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. pe baza . b) ( 2) Eventualul deficit curent al bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat se acopera din fondul de rezerva.de pensii. ( 4) Institutiile prevazute la alin.e este excedentar.i sociale.r i. respectiv. au obligatia sa a drepturilor coreleze bazele proprii de date unei evidente corecte ~i unitare de pensii. nivelul dobanzilor stabilindu.se prin conventii ART. 23 prezentei legi. ART. bugetar.Ll. 21 lit. pentru acoperirea in mod exceptional. ( 4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii.i a si. cu sume care se aloca asigurarilor sociale de stat se completeaza CAP. functionarea sistemului public de pensii. s i. declarate informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia si . in situatii veniturile bugetului dupa epuizarea fondului de rezerva. 22 ( 1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera prestatiilc de asigurari sociale din sistemul public de pensii.qu rar i Lo r sociale de stat a fost adoptati cel pu t. III Contributia ART. 21 lit. de intarziere. sociale. ( 3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul a si. ANAF.qu rar i Lo r sociale stat ~i Ie transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.01 . (6) Fondul in care bugetul asigurarilor sociale de rezerva se de s t. care se aproba prin legile bugetare anuale. precum ~i din alte venituri. ( 5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituiri acestuia.ua a in care legea bugetului t. la sistemul fondurilor ~i obligatiilor participantilor de pensii administrate privat.e Cle angajatori. pe care il supune spre aprobare Parlamentului. 24 in a ( 1) Excedentele anuale ale bugetului a s i qu ra r i Lo r sociale de stat pot fi utilizate de stat.

8 % datorate de ( 4) in cota de con t r i. cu mod i f i ca r i Le s ulterioare. c). ART. locurile de munc a in corid i t.i i. II.i.01 .t i Le prezentei legi. potrivit art. conditiile (3) Cote Ie de contributii de asigurari socia Ie. c) activitatile din domeniul apararii nationale.i i. 3% pentru cond i t. ART. 1. cu modificarile ~i completarile ulterioare. ordinii publice ~i sigurantei nationale. exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare. republicata. CTCE Piatra Neamt o 5 . zone Ie I ~i II de expunere la radiatii. explorare. e) ac t.i t. care administreaza bugetul a si. ART. au de s f a su activitati de cercetare. specifice pentru politi~ti.i . 6 alin. d) avia~ia c i v i La .of din ca angajati. prevazut la al: ( 1) lit. 6 alin. 6 (2) Cote Ie de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de deosebite. 28 ( 1) Corid i. t.Le st. IV s i. daca cel put in in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca. 1 9/2 0 0 0.u e care. (3) inclusa ~i cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat. 3.i n 5 0 % din timpul normal de mun oa in luna respectiva. cu mod i f i ca r i Le ulterioare. b) din Legea nr.i i.a rarea Cuv e.pa rar a i. c) 41. 8 % datorate de angajatori. perioadele care un asigurat care i~i desfa~oara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca ~i/ sau in concediu de odihna. perioada anterioara datei de 1 aprilie 2 0 0 1. I ns t. (2 Periodic. sunt: a) 31.a i Le t s i. locurile de munc a in corid i t.v t.i ona Le . na t.i i.'fice lpentru cadrele militare in activitate. c) persoanele juridice la care i~i desfa~oara activitatea asiguratii prevazuti la art. speciale ~i alte conditii de munca.Le de munc a in care se de s f a soa ra activitatea a s i qu ra t.e i. 1.i. in care sa La r i a t.i oria . i. s i. 2 s i. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 82 2 / 2 0 0 4 privind stabilirea locurilor de rm activitatilor cu conditii deosebite.ab i. (1) pct. asimilate angajatorului in oo nd i t. in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I ~i II de munca ~i care. publice i s i. 6 alin. (1) pct. datorate de din ~i angajati. speciale ~i alte conditii. V. speciale de mun oa s i. in vigoare a prezentei legi.nd i.t i Le i desfa~oara activitatea pot fi normale. t explorare. s i. 31 ( 1) Co n t r i bu t i.i. 1.a i Le de cercetare.r nud.a rarea Guvernului nr.i i.i L speciale sunt cele din: a) unitatile miniere. locurile de mun oa stabilite in baza criteriilor ~i metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora. 3% pentru cond i t.a Le prevazute t. I lit. 3% pentru cond i t.i v i t. ( 5) Constituie stagiu de cotizare realizat in cond i t. pentru personalul care i~i desfa~oara activitatea in subteran cel pu t.i i. de Ho t. na t. speciale de mun oa . pentru personalul navigant prevazut in anexa nr.i ca de s f a su ra t.e prin ho t. 29 ( 1) Sunt incadrate in cond i t. (2). 5% datorate de ariqa j a t. speciale s i.i i. 2 0 . speciale ~i alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor s i.qu rar i. (1) pct.dua La de a si. deosebite de munc a . sociale pr-e vaz u t a la alin. metodologiei de incadrare prevazute de Ho t. b) 36. 30 ( 1) in sensul prezentei legi. deosebite. b).i i. ART. sunt incadrate in conditii speciale de munca. datorate ~i anqa j a t. deosebite ~i speciale. ( 3) Procedura de reevaluare pr-e vaz u t a la alin. un i t. s i. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 2 9 4 / 2 0 0 1 privind stabilirea locurilor de munca ~i a activitatilor cu conditii deosebite. 2 011 Pagina 7 . e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale. la data intrarii in vigoare a prezente: legi.a in profesiile prevazute in anexa nr. de actele normative cu regim clasificat emise pan a la data intrarii in vigoare a legi. f) activitatea a r t i s t.a re a ra Guvernului.i Lo r din sistemul public de pensii pot fi normale. 10. 6 alin.i pentru s ome r i . prevazuta de Legea nr. 5 % datorate de anqa j a t. conditii speciale s i. (2) se s t. este asimilata e) persoanele prevazute la art. VI.a de asigurari sociale din momentul Lnc ad ra r i L in una dintre se da toreaza situatiile prevazute la art. ( 1) pct. (1) contractu lui de asigurar sau de la data incheierii sociala. cu modificarile ulterioare. speci. dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale. b) angajatorii ~i institutiile care efectueaza plata ajutoarelor persoanelor in situatia prevazute la art.i i . 3 0 . s i qu ran t. 6 alin.qu rar i Lo r pentru soma j .bu e . elaborata in termen de 9 luni de la data Ln t ra r i i. din 2 in 2 ani.i L speciale prevazute la a (1) lit. 4. 10 5% datorate de ariqa j a t. (1) lit. de munc a normale. 20 alin. Le incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.u nr.Li. ( 2) Pentru a s i qu ra t i i. normale de munc a .i. ordinii publice ~i sigurantei nationale. s i. oo nd i t.i i. 8 % datorate de angajatori. alte cond i t. pre cum alin. care 1 0 .n i. 2 5 .i in anexele nr. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare.(1 in sistemul public de pensii sunt contribuabili. alte cond i t.i la art.t. datorate de anqa j at. ( 2) in domeniul e. speciale ~i alte conditii de munca. de domeniul apararii din nationale. ( 4) Este asimilata stagiului de cotizare in cond i t. pr eva zu t.i v i t. o rd i. b) ac t.

(2 Calculul:. persoanele prevazute la art.omaj. (2) lit.01 . la art. persoanele prevazute alin. ocazional. ( 4) Plata co nt r i bu t. 3) Asiguratii p reva zu t i. (1 pct. a) din Legea nr. sociale pentru persoanele care beneficiaza de compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru :. sociale pentru s ome r i.i plata contributiei de a si.i la art. in cazul a s i qu ra t. se suporta integral din bugetul de stat. (1) c) casa de asiguraric de sana t e t. II.ia veniturilor de completare acordate salariatilor industria de aparare. pr eva zu t.e de la prevederile alin. (1) nu se impoziteaza. pentru care (1) CTCE Piatra Neamt o 5 .i e i. la art. ( 1) pct. pentru a s i qu ra t i i.a de a s i qu ra r i. stabilite de lege pentru conditii normale de munca. prevazuti la art.qu rar i. alin.e .u a care a ch i t a drepturile t.and 3 5 % din ca s t. in situatia persoanelor prevazute la art. corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara. 6 alin. a) 6 pct. in casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati. co re spun za t. VI lit.i prevazute la art. ( 1 0) Con t r i bu t i. prin lege.a de a si. plata individuale de a si. (1) pct. sociale pentru persoanele prevazute la art. venituri ( 9) in mod facultativ.i e i. pentru a s i qu ra t i i. VI lit... de asigurari sociale datorata de catre asiguratii pr eva zu t.qu rar i. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. (3) 4 Fac e x cep t i.i alin. in cazul indemnizatiilor de asigurari sana t e t. sociale pentru some r i.a integral din bugetul asigurarilor pentru :. (1) calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul 2) la art.. de orice alta persoana.qu rar i.e . p la art. 27 alin. a) pentru veniturile calitate in mod ocazional. ( 7) Asiguratii p reva zu t i. prevazute la art. sociale datorata de contribuabilii p reva zu t i. c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta 5 7 1 / 2 0 0 3. la art. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori ca s t i salarial mediu brut. de ca t re : s i.qu rar i. 50 alin. (1) pct. ( 4) Co n t r i bu t i. III.o r numa ru Lu i. sociale. IV:.i i. cu e xc ep t. 6 alin. (1) pct. (1) s i. p reva zu t i. s i.i alin. VI datoreaza contributia de asigl sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari ( 8) Nu datoreaza contributia . plata co nt r i bu t. ( 5) Co n t r i bu t i.i qu L salarial mediu brut utilizat la fundamentarea sociale de bugetului asigurarilor sociale de stat. (1) pct.dua La de a si. (1) pct.tigul salarial brut lunar in lei. stabilita prin lege. 2 011 Pagina 8 . (1) pct. V. pr eva zu t. la art. la nivelul cotei stabilite pentEu conditii normale de munca.i t. 1) pct.i. pe 0 pe ri. ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. in completarile ulterioare. a) . II. pentru veniturile din drepturi de autor :. 6 contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contrinutiei de a si. la art. d) venitul brut. pentru veniturile din activitatea de s f a su ra t.a cazurilor in care. (1) pct. de datorate de a s i qu ra t. la cerere. (1 pct.i respectiv ( 3) Plata co nt r i bu t. 32 ( 1) Calculul s i.. ( 2 ). VI lit. atunci ca nd pe langa aces tea realizeaza s i. 6 alin. I s i. 6 brut/ solda bruta. (2) se lunar de ca t. a). 6 alin.a individuala de a s i qu ra r i. in perioada de reducere temporara a activitatii. I din bugetul asigurarilor pentru b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati :... 6 alin. la art. 6 alin. respectiv de catre angajatorii acestora se fi lunar de catre angajatori. (2) datoreaza int de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca.Co n t r i bu t i.ua a persoanelor t.a in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil.i. a) angajator. (1) pct.. a) sau. zilelor lucratoare din concediul medical.i e i. 6 alin. I s i.nd i. 6 alin. VI lit.a de a s i qu ra r i.oa da de cel mult 12 luni. individuale de a si. in cazul asiguratilor prevazuti la art. se poate face s i. d:~ ca t re I ns t. ART.i alin.. 6 alin. care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv s i. sociale.qu rar i. pentru asiguratii p reva zu t i. alin. IV:.iplata contributiei datorate de asigurat: 6 alin. (1) pct.i la art.i Lo r p reva zu t i. e in numele lor. ART. sociale pentru perioada in c asiguratul beneficiaza de asigurari sociale de sana tate se efectueaza.r ac e s t i a sau.qu rar i. se ( 6) Co n t r i bu t i. VI se fac de catre platitorul de venit. (6) Calculul individuale de asigurari sociale :. sociale pentru persona roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este ca:.omaj. dupa caz.omaj la nivelul cotei individuale de a s i qu ra r i. 6 IV. la art. sociale se datoreaza de a s i qu ra t i i. II.. b) suma r epr ez en t.omaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca. II. iar in situatia persoanelor prevazute la art. se fac lunar de institutia care administreaza bugetul asigurarrlor pentru :. cu IT lit. b).i e i. sociale. cu exceptia platilor compensatorii :. s i t. dupa caz. 6 alin. 6 alin. prevazuti alin. art.idrepturi conexe.a de a s i qu ra r i. se s upo rt. ( 3) Baza Lun ara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. 6 alin.. ( 5) Calculul s i. 50 alin..v i.

i pensii. prevazute la ( 2) Sumele asupra ca ro ra nu se datoreaza con t r i. prevazut ( 2) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. sociale de stat ~i nici mai mul t de 5 ART. a medicamentelor ~i materialelor igienico. completarile ulterioare. de care se datoreaza contributia de asigurari munca se stabile~te proportional cu ponderea. 7 6 9 / 2 0 0 1. potrivit legii. 6 alin.i e i. de a si. in contul asigurarilor sociale. la alin. in cazul angajatorilor Ci de calcul la datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de cond i t. inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. (1) pct. a alto] drepturi de pI'etectie a muncii. 33 alin. care depa~esc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.i. IV s i.01 . in conditiile legii.e de angajator t a s i qu ra t. ( 5) Ca s t. se re t. ART. in a ca~tigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de ART.k). se aplica ~i pentru situatiile prevazute la alin. 34 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t.i Lo r .a i t. precum ~i la regiile autonome. a a1imentatiei de protectie.i Lo r .Lq u L salarial mediu brut p reva zu t. alin.i rar i. a. e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative. pu alin. b) diurne de deplasare ~i de delegare. ( 3) este cel utilizat la f undanterrt bugetului asigurarilor sociale de stat ~i aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. ART.i i. 39 ( 1) Co n t r i bu t i. respectiv de la casa de pensii sectoriala. (2) . (1) nu poa te fi dintr decat produsul valoarea numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza corespunzatoare a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut.ua a de pa s i r i i.a I Lo r din sistemul t.a de nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate asigurarilor sociale de stat. j) valoarea financiara a normei de hrana. conform prevederilor art.i e i. (1) lit. 2 011 Pagina 9 . ART. de a si. f) compeFlsatiile lunare pentru chirie.a la alin. p l. V 0 constituie cuantumul ajutoarelor lunare. cu mod i f i ca r i Le s i. d) indemnizatia de ~edinta pentru consilierii locali ~i judeteni. 36 Baza lunara de cal cui a contributiei asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. pentru s ome r i.contributiei individuale de asigurari sociale nu poa te de pa si in tr. ( 3) Baza de calcul p reva zu t. ( 2) Sumele reprezentand ajutor de deces p l.qu rar i.qu rar i.i p reva zu t. potrivit prevederilor prezentei legi. in limitele de deductibilita stabilite potrivit legii. deta~are ~i transfer.sanitare.a i t.un an echivalentul a de cinci ori ca~tigul salarial mediu brut. sociale. nu se iau in considerare la stabilirea p re st.qu rar i.e sc de angajator a s i qu ra t. sociale. potrivit prevederilor prezentei legi.i ne integral din: CTCE Piatra Neamt o 5 .i Lo r la profit. b) . precum ~i ( 2) Baza Lun ara de calcul la care persoana juridica din Romania d asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate G constituie suma ca~tigurilor salariale brute la care s. (3) (3) Prevederile art. la alin.i. k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna. dar nu mai put in decat suma reprezentand 35% din ca st. (1) pct.qu t. prin Legea n r-.a calculat contributia individuala de a si.i e i. a echipamentului individual de protectie ~i de lucru. (2). i) indemnizatiile de instalare. 64/ 2001 repartizarea profitului ~a societatile nationale. de a si. 3 3 alin. sociale datorata de angajator 0 constituie suma ca~tigurilor salariale brute/ soldelor brute lunare. precum ~i transportului la ~i de la locul de munca. aprobata mod i f i ca r i. c) participarea sa La r i a t.a individuala de a s i qu ra r i. (3) .qu s al ar i a L mediu L brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor ori valoarea acestuia. ( 4) in s i t. indemnizatii de delegare.bu a de a si. 0 constitui cuantumul drepturilor bane~ti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru ~omaj ~i asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale. sociale pentru persoanele bugetul la art. 35 ( 1) Baza Lun ara de calcul a co nt r i bu t. care se p La t. constituie venitul lunar asigurat. h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. g) c0ntravaloarea echipamentelor tehnice. se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. 38 ( 1) Sumele reprezentand ajutor de deces. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca ~i profesionale.e din t stat. sociale datorata de a s i qu ra t.qu rar i. plafonului t. 37 ( 1) Co n t r i bu t i. precum ~i a uniformelor obligatorii ~i a drepturilor de echipament. companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital iNtegral sau majoritar de stat. 6 alin. potrivit Ordonantei Guvernului nr. de calcul a calendaristic ART.

(2). respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta 0 datoreaza in calit~e contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat. in si t ua t i a persoanelor prevazute la art. respectiv.a i e re . I s i. declararea contributiilor fac de asigurari ART.i.. 40 Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs.icomunicate de catre CNPP. 6 teritoriale de pensii :. Contributiile individuale de asigurari sociale. sociale la termenele pentru fiecare zi de intarziere.a la alin.oa re celei in care angajatorul depus declaratia nominala de asigurare. la art.i e i.n c rea nt.i rz prevazute la alin. (1) a) art. 6 alin.i rz ev i den t i erea in contabilitate de lege sa :. CNPP :. alin. VI.r i.qu t. ( 4) Lunar.oa re celei pentru care se datoreaza plata. pe na Li t.a i e re .. (1) pct. ART.... a s i qu ra t. in cazul persoanelor prevazute la art. a contributiilor datorate bugetului a si. V sau de Ln s t i t.oa re celei pentru care se efectueaza plata drepturi ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru :.a individuala de a s i qu ra r i. de la bugetul asigurarilor sociale de stat. alin. respectiv pct. in s i t.01 .a Lo r de Ln t.. t. alin. pe na Li t.omaj. 41 ( 1) Activitatea p r i. de a si. 2). VI..oa re celei in care p La t i t.iunitatile subordonate acesteia. se stabile:.icasele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat.i qu L salarial brut/ solda b rut.ise calculeaza fara zecimale. IV s i. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal. ( 2) Co n t r i bu t i.i unitatile sale subordonate.i rar i. in situatia asiguratilor aflati in concediu medical.. 2 011 Pagina 10 . c) s i. dar nu mai tarziu de data de a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.i Lo r p reva zu t i.. in c az t (2) a s i qu ra t. ( 4) Calculul doban z i Lo r s i. VI. de institutia abilitata plata efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru :. veniturile de natura profesionala. CNPP :. in baza prevederilor Codului de procedura (2) :.. sociale. ast'Eel sunt prevazute la art. IV:. inclusiv.i la art. (1) pct.v d administrarea i. respectiv de catre casele de pensii sectoriale.i. ( 2) Cota doban z i Lo r s i.e re se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat :.a Lo r de Ln t.iurmarirea platii acestora se fac de angajator.a la fondul de pensii administrat privat. precum:. s i. 6 ( 1) pct.i alin. de institutia care efectueaza pct.a t. ( 3) Co n t r i bu t i. (1) pct. II. la art. ART. pe na Li t. 6 alin. (1) lu se de catre angajator.e r provenind Lo din con t. V. potrivit legii... (1) pct. t.a rz i u in data de 2 0 a lunii in care platitorii depus declaratia nominala de asigurare. casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite. se v i rea za in COl distincte stabilite cu aceasta destinatie :. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar.i Lo r p reva zu t i. pr eva zu t. 33 alin. c) pan a la data de 2 5 a lunii u rrna t. de a si. ( 1) pct. 44 prevazute la art. prin rotunjire la leu. de casele de casele de pensii sectoriale.te potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.. (1) . transmite de CNPP s : de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. (1) lit.a realizat/ realizata lunar. plata unor dobanzi :.i prevazute la alin. acti Pentru persoanele prevazute la art. conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.i. sociale p reva zu t.oa re c e Le de data de 2 5 pentru care se datoreaza plata.ipenalitati de intarziere calculate pana la data achitarii sumei datorate. 3 CTCE Piatra Neamt o 5 . respectiv pan a la dati a lunii u rrna t.i constatarea :.a rz i u in data de 2 0 a lunii u rma t. pan a cel t..i ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. VI s i. b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara. tarziu a lunii u rma t. care este palZte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. astfel cum sunt definite alin. 6 alin.. dupa caz colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP. ART. III. (1) pct.isanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF :.qu rar i Lo r sociale de stat de persoanele prevazute la art. c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii. de In t ar zi.qu rar i. pan a cel t. 6 alin. alin. b) data stabilita pentru plata a 2 .icasele de sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre pe care acesta il administreaza.bu i. in cazul de stat.a. d). respectiv venitul brut.omaj sau bugetul dupa caz. ART. datorate de persoaBele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor. ( 3) Sumele reprezentand do ba nz i. CNPP :. ( 5) Lunar. 4 0 genere ( 1) Neplata co nt r i bu t. pct. suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.. 6 alin. d) pan a la data de 2 5 u rrna t.icasele de pensii sectoriale colaboreaza privind colectarea :..ca s t. de a s i qu ra t i i. 43 in cazul neachitarii la termen.ua a persoanelor t. (1) IV s i.

e . ordine publica :. e 6 alin. potrivit art.a ani sau. asigurat sau.i perioadele ( 1) in sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare necontributive. (2 )~ . de pan a la 3 ani. IV:. t. la cererea (2) Tariful a s i qu ra t. 47 oricareia dintre ( 1) Contractul de asigurare so c i a La poate fi reziliat pa r t i . 31 alin. ART. Pensii IV ART.. iar stagiul de cotizare realizat se ". conform clauzelor prevazute in contract. la art. in s i t. pe c) a s a t i s f a cu t.efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sana t e t.a la art.a Lo r de t. respectiv serviciului se stabile:. sociale achitate nu se restituie.t i Le art. inclusiv a dobanzilo~:.. stagiul de cotizare se constituie din insumarea peric pentru care s. dupa caz.i Lo r . beneficiaza de asimilarea.r i bu t. de a qe n t i. durata normala a studiilor respective. militare/ s co Li. alin.. sociale dat0rfG nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia. pe b) a urmat cursurile de zi ale Lnva t.e re pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale~ de pensii.. a f La t. casele care A CAP. de pensii de casele s i..~ ART. de po Li t. ( 5) Calculul doban z i Lo r s i. 49 :. (2) superior. IV.i i. ( 6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata sociale contributiei de asigurari completeaza cu prevederile legale privind executarea bugetare.i e de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.. (1 IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasba nu se datora.i VI s i.. la 2 ani. e) a beneficiat. contra de cotizare se certifica Stagiul cost. a unei perioade de studii.. d) a beneficiat. dupa caz. in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de sociale.a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator s i. universitar..i ne rea Perioadele asimilate in conditiile prevazute de prezenta lege. contributia nu se restituie. denumite in perioade asimilate. 50 (1) din oficiu.i.. 51 in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: CTCE Piatra Neamt o 5 . perioade nu au realizat stagii de cotizare (4) prevazute la alin. la alegere.ifunctionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie invaliditate.e rea in va r st. 45 ( 1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de dec lara tie individuala de asigura sau contract de asigurare so c i a La nu au achitat con t. ART.alorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.iboli profesionale.i penalitatilor de intarziere aferente. o data de sectoriale.te anual de CNPP s i. a fost concentrat. .qu rar i. g) elev al unei s co Li. s. (3) la alin. creantelor ART.tip d incetare a asigurarii individuale la sistemul public de ART.r i bu t. cu conditia absolvirii acestora cu diploma.aman Lu i.01 . Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 5. (1) pct. ( 2) in cazul rezilierii contractului de asigurare so c i a La . sociale de cotizare a oo nd i t. cu exceptia liceului militar.i Ln t. politi:. de asigurari sociale prestatiilor ART. b). (1) se valorifica pentru obt.icota de con t.i 6 alin. alin.~latit de ca t. acordate potrivit legii. (1) beneficiaza de perioadele asimilate da oa in ace Persoanele prevazute in conditiile prezentei legi.. 46 Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie. alin. f) Lnc epand cu data de 1 ianuarie 2 0 0 6. (1 lit.. (1) pct.. de concediu pentru c re st. 2 011 Pagina 11 . au obligatia depuna la casele 6 teritoriale de pensii. ( 2) in cazul in care a s i qu ra t i i.ua a p reva zu t. con t.r i bu t. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor.tilor :. de concediu pentru incapacitat temporara de cauzata de accident de munca :. iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.i siguranta nationala formarea cadrelor militare. conform care au absolvit mai multe Asiguratii institutii de invatamant prevederilor ca stagiu de cotizare. datorate in ( 2) Stagiul de cotizare co re spun za-sp cd'ntributiei de a si. pe na Li t. (5) se aplicarea asupra perioadei raportului dintre cota de contributie individ~ala asigurari sociale :. 48 ( 1) in sistemul public de pensii.qu s rar i.r a s i qu ra t. in termen de 3 0 de zile de la formularul.i e sau student al unei institutii din sistemul de aparare nationala. de pensii sectoriale. in cazul copilului cu handicap.u organizat potrivit legii.i LLe de a si.a rzi. serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. mobilizat sau in prizonierat.i a de a s i qu ra r i. durata legal stabilita. t.a datorat :.. p reva zu t i.

54 (1) c) . 5. " > standard I cu: Luni < pre style=" word. s Li. a t. cat s i. pentru :.alonarii prevazute nr. Atingerea acestui cat :.terea varstelor standard de pensionare.t i Le privind va rst. corid i t. prevazute de prezenta lege. 5. a t.alonarii prevazute in anexa nr. pentru barbati.pentru f errfe i. ART.at. 5. conform e:. (1) c) . I lit. 6. conform tabelului nr. pentru femei.alonarii prevazute in anexa nr. a t.at.01 . (3) Stagiul complet de cotizare este de 3 5 de ani.. cat s i.terea de cotizare.a) b) c) d) e) pensia pensia pensia pensia pensia 1 pentru i de an t i c i pa t.alonarii prevazute in anexa nr. I lit. pct. ti)' Ani 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 6 6 5 5 6 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . pentru Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:.a standard de pensionare :.at. conform e:.i pentru barb este de 1 5 Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cre:.. (1) ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art...terea stagiului complet de cotizare.. de u rrna ...wrap: IStagiul de cotizare IReducerea varstei Irealizat in conditiil de pensionare deosebite (ani Lmp k. I lit. cat s i. c). ( 1) in cazul persoanelor prevazute la art. pentru ba rba t i . in persoanelor care au realizat stagii de cotizan a) deosebite de munca.a va r s t.i'n i. conform e:. se realizeaza prin cre:. varsta 6 s pensionare este de 6 0 de ani. conditii Tabelul * T* nr. dupa caz.i pentru barbati. 55 (1) Persoanele care au stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita cu reducerea standard de pensionare. 1 word. barbati. 6. Atingerea acestei varste prin cre:. 2 011 Pagina 12 .alonarii prevazute in anexa nr. dupa cum u rrne a : az de varsta.i stagiul minim de~cotizare sau in specialitate.i a La : de invaliditate. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cre:. stagiul 6 cotizare este de 3 0 de ani. 53 ( 1) Varsta standard de pensionare de ani pentru barbgti s i..a r SECPUNEA Pensia pentru limita de varsta ART. ART.. conform e:. C='11~t"'la dat pensionarii. pct.. 52 Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care Lridep l i ne s o .. Atingerea acestui stagiu se realizeaza stagiului minim de cotizare in specialitate.m t.pentru femei. ( 2) Stagiul minim de cotizare ani. 6 3 de ani pel este de 6 5 femei. stagiul 6 cotizare in specialitate este de 2 0 de a t.terea stagiului conform e:..a : anticipata pa r t. ( 3) in cazul persoanelor prevazute alin. se realizeaza conform e:.at. pct.alonarii prevazute in anexa nr. alin.. ART. alin. 6.terea varstelor standard de pensionare..

Ani Luni I (ani implini ti) 2 1 1 2 3 4 I I~ 6 5 6 7 6 3 6 8 9 10 11 6 5 5 6 6 7 7 6 12 13 6 I 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 8 9 9 10 10 11 11 6 6 6 6 12 12 6 CTCE - Piatra Neam.!.2011 Pagina 13 . i style=" word.word. nr.i L I de pensionare cu: I speciale r------.wrap: break.------_. in alte la art. " > IStagiul de cotizare IReducerea varstei standard I Irealizat in corid i t. 30 sEagii a Li n't de ( 2) cotizan s i.01. 29 (1) . alin. de munc a prevazute la art.i i. 2 6 7 7 6 6 8 < / pre> 2.: - 05.28 30 32 35 '--------------'----------'--------' * ST* conform tabelului b) locurile de munc a incadrate speciale prevazute conditii Tabelul * T* < pre nr. in situatia persoanelor care au realizat cond i t.

CTCE Piatra Neamt o 5 . lit. 30 a) b) 15 ani. prevederi1e art. 2 011 Pagina 14 . dupa cum u rrneaz a : a) cu 1 5 ani. stagiu1 comp1et de cotizare este de 2 1uni.vi. (1) lit.t i Le rea1izarii numa r uLui. 10 cu handicap mediu. (1). 6 1 1) in s i t. pentru fiecare an de privare de 1ibertate. avizate in condi tii speciale de munca. 6 a1in. in s i t. comp1et indiferent de cotizare. (2) (1) . c).ua t. da ca au rea1izat.a de expunere 1a radia ti i. r-educe c) prevazute 1a a1in.~--------------------~--------------~------------~< / pre> * ST* 26 de ani ~i peste 13 c) cu ca t. (1) lit. 2 lit. stabi1irea nr.a ba1erini1or s i. de deportare in straina 1e. b). ( 5) Stagiu1 comp1et de cotizare pentru persoane1e prevazute 1a a1in. b) se ap1ica numai in oo nd i t.e de 1a prevederi1e art. a) 20 de ani. activitate in zona a I de expunere 1a radiatii. 5 in f unc t. in cazu1 c e Lor care au de s f a sur a t.: handicapu1ui de asigurat. 3 se considera in conditii speciale de mun oa numai daca aces tea se desfa~oara pe durata programu1ui normal de 1ucru dintr0 luna.ua t. sa1turi sau starturi aprobat prin Ho t. respectiv de 4 5 persoane1e pentru femei s i. minim de ore de zbor. II criterii10r de incadrare a activitati10r de cercetare.i a c i. It) ~~> au beneficiaza ce1 60 Reduceri1e de a1te acte de pensie pentru 1imita de din stagiu1 put in 0 treime varsta. 5 8 ~ i t. 55 a1in.i a persoane1or carora (1) stabi1ite drepturi privind vechimea in munca. in conditii1e prevazute 1a art. (1 nu pot fi mai mici de 5 0 (2 Varste1e de pensionare pr ev. 55 lit.i . 1) este de 3 0 ART.c) s i.ua t. pentru ce1e prevazute 1a art. 30 a1in.01 . 5 7 a1in.m i t.lege nr. ce1 put in doua treimi din stagiu1 conditii1e comp1et de cotizare. zone1e I s i.e 6 1uni. nu ( 3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit a) mai mica de 4 5 de ani.i v i t. 118/ 19 9 0. exp1orare. de ani pentru ba r ba t. a1in. 6 a1in. ce1 putin 0 treime din stagiu1 comp1et de cotizare. persoane1e care un stagiu de cotizare de ce1 put in 1 5 ani in zona I de expunere 1a radiatii sau de ce1 put: 17 ani in zona a 11. repub1icat. rea1izate iJ un i t. 5 8 1 / 2 0 0 1 privind criterii1e de incadrare a persona1u1ui navigant din av i a t.i a c i v i La in conditii speciale de munca. a) . preexistent ca1itatii de asigurat. 4 5 de ani pentru ba r ba t i . ( 4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit lit. lit. exp10atare sau pre1ucrare a materii10r prime ( 2) Ac t. ac r oba t. in oo nd i t. 55 a1in. 1a art. ( 2) Persoane1e prevazute 1a a1in. daca au rea1izat. pentru ce1e prevazute 1a art.ar ar ea Guvernu1ui nr.i a persona1u1ui aeronautic civil navigant profesionist din av i a t. Persoane 1e care au rea Li lzatt un lstaglu 'd' e cotlzare In con dltll preexlstent ca1itatii de asigurat beneficiaza Q~reducerea varste10r standard de pensionare prevazute in anexa nr. (2) din Decretu1.a t i Le din anexa nr.i Lor cu handicap grav. /' ART. ART. I lit. (1) lit.a t i Le din anexa nr. 583/2001 privind a materii10r prime nuc1eare din zone1e I ~i II de expunerE exp1orare. 6 1uni. cu 1 0 ani. I 1it. in b) i~ situatia asigurati10r cu handicap accentuat. 30 a1in. exp10atare sau pre1ucrare radiatii.au dupa data de 2 3 august 1 9 4 4. handicapu1ui preexistent ca1itatii de asigurat.i e de q r a du L de handicap. 1a a1in. ~i/ sau de prizonierat. (1) ( 1) Fac exce p t i. Pentru persoane1e prevazute 1a a1in. 30 a1in.i de han d lcap i . respectiv de 2 5 de ani s i. de 5 2 de ani pentru pc t .i v i t. 6.e de 1a prevederi1e art.La d: Romania. daca varste10r standard de pensionare prevazute 1a art. a) ~i f) .i Lor pentru care varsta de pensionare nu poate 50 mai mica de 4 0 de ani pentru femei s i.i a a s i qur a t. da oa au rea1izat stagiu1 minim de cotizare in in anexa nr. b) persoane1e care au stagiu de cotizare de ce1 putin 20 de ani in locuri1e de munca prevazute 1a art. b) s i. 1a radiatii sunt ce1e aprobate prin Hotararea Guvernu1ui de expunere nuc1eare. in c) in situatia asigurati10r daca au rea1izat. cu e xce p t i. in locuri1e de munca prevazute 1a art. in cazu1 ce10r care au desfa~urat act~vitate in zona I de expunere 1a radiatii.a indiferent de varsta. 5 5. reduse in conditii1e a1in. (1). 1 a1in. ce1e prevazute normative pot fi cumulate fara ca reducerea total a sa fie mai mare de 13 ani. stagiu1 comp1et de cotizare. (1) pct. precum s i. 2. ( 3) Act. in s i t.a de va r s t. nu poate fi ma b) de ani. de varsta. reducerea varstei stJndard de pensionar de: a1in. ( 2) Persoane1e prevazute 1a art. 5 6 (1) Fac exce p t i.a t i Le de cercetare. beneficiaza de pensie pentru Li. (1) ART. ( 3) Pentru persoane1e prevazute 1a a1in.

cadmiu. (I) lit. datorita extractiei ~i prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru. arseniu. 2 011 Pagina 15 . (I) nu poate alte acte normative. prevazut in anexa nr. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul comisiile de catre de expertiza medico.i n 3 0 de ani in zonele afectate plumb.a .ar fi cuvenit.e in a oe Lea s i corid i t.a care s. I lit. (4) ( 6) Prevederile alin. respectiv Baia Mare. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi din domeniul apararii nationale. in conditiile prevazute la alin.i L in care se stabile~t cel al pensiei pentru limita de varsta. alin. realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate. prin diminuarea acestuia cu 0. t stagiul comp Ie t. o I). I lit. pensiei anticipate pa r t. 49 ( 4) Cuantumul pensiei anticipate se s t.i beneficiaza de reducerea va rst. t.i a La se cuvine. pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. a 3. SECTIUNEA Pensia ART.01 . de 8 km in jurul acestor Loc a Li t.ab Le st. de poluarea ( 5) Persoanele care au locuit cel pu t. 66 65 La prevazute acordarea la art.i n 8 ani mai mare de stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. este necesara ~i stagiului minim de cotizare in specialitate. 6 ~i care se afla in una cliBtre urmatoarele situatii: a) swnt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor din sistemul administratiei militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special unor functii din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a reducerii din domeniul statele de organizare.e din cuantumul i pensiei pentru lim: de va r st. c).militara. g) ( 4) Cuantumul pensiei anticipate pa r t. reducerea fi cumu La t. ART. pct. pe langa conditiile prevazute la alin.a anticipata 65 PdCt 'dla0 varste ( I) Pensia antieipata pa r t. prevazut in anexa nr. Cop sa Mica pe ~i Zlatna.c) s i. (I) nu poate fi cumulata varstei standard de pensionare cu nicio alta reducere reglementata de CTCE Piatra Neamt o 5 . I ). mangan. (I) o (I ) pensiei anticipate partiale. este ne ce sa r a s i.e i. rem. a 2-a anticipata 62 ( I) Pensia anticipata se cuvine. g) considerare perioadele asimilate prevazute la art. ( I) 64 anticipate. pensia anticipata se transforma in limita de varsta ~i se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate ~i a stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. sulf. persoanelor care au realizat stagiul complet ~i ce: care au de pa s i. (5) se ap l i ca pana la data de 3 I decembrie 2030. 6. in un ~i dintre urmatoarele situatii: a) sunt trecute in rezerva/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/ politi~tilor/ functionarilor pUblici cu statut special din sistemul administratiei ~unctii 'din penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati ~i a statele de organizare.a cu nicio varstei standard de pensionare prevazute la art alt~reducere reglementata de prezenta lege sau La data indeplinirii pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. se face din oficiu. pensiei anticipate.Le st. pre cum ~i pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor apararii nationale. pentru ( 2) in cazul pe r scrane r prevazute Lo la art. ( 2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta. zinc. 63 La acordarea pensiei 6 2 alin. fluor.c) s i.i a Le nu iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. 6 alin. b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/ au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/ serviciu de catre comisiile de expertiza medico. ART. ordinii publice ~i sigurantei nationale. standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea pr-e vaz u t a la alin.ab i.militara. clor. de cotizare cu pan a la 8 ani. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar aco rda r i i. 7 5 % pentru fiecare luna de anticipare. 6 alin. ( 2) in cazul persoanelor prevazute la art. a) . ordinii publice ~i sigurantei nationale. cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standar pensionare. cu cel mult 5 ani ina in tea implinirii de cotizare.i a Le se s t. precum standard de pensionare. ART.SECTIUNEA Pensia ART. pe langa conditiile prevazute la alin. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel pu t. pensiei anticipate reducerea partiale. ( 3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar anticipate nu se iau a) . I) pct.

aria Li. care erau o up r i.i a Le in pensie pentru limita in de varsta. se ( 4) s i.n i. in prevazute la alin. (1). di cauza practicii profesionale. Ministerului Administratiei ~i Serviciului Roman de Ln f orrna i L. Familiei ~i Protectiei So~i~le.au pierdut sau put in jumatate din capacitatea de munca. prin adaugarea recalculeaza prin eliminarea d i.un grad de invaliditate. b) de gradul II.a La a c apao i t. casei teritoriale de pensii competente. prin intermediul Institutului National de Expe Medicala a Capacitatii de Munca ~i al comisiilor centrale de expertiza ~i Ministerului Apararii Nationale.01 .a s i. controleaza activitatea de expertiza medicala ~i recuperare a capacitatii de munca. ordine publica ~i siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr. dupa caz. I lit. schizofreniei s i. 70 ( 1) Criteriile ~i normele pe baza ca ro ra se face incadrarea in gradele I. CTCE Piatra Neamt o 5 . in functie de domiciliul solicitantului. denumit in continuare medic expert al a s i qu ra r i Lo r sociale. c) (1) ( 3) Au dreptul la pensie de invaliditate. ( 1) 68 prezenta lege ART. de munc a .m ua r i i. ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 198 ori in Le qat. c). invaliditatea este: a) de gradul I. Ministerului Apararii Nationale. III invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. t dupa caz. ( 2) Transformarea pensiei anticipate pa r t. se face. II s i.on . (1) pct. 67 ( 1) La data indeplinirii corid i t. indruma s i. ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul s i. marii mutilati. (1) pct. dupa caz. g) persoanele care se afla in situatiile prevazute la art.i oria re din decembrie 1 9 8 9. Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii. elevii.a L de mun oa .i r jumatate din capacitatea de munca.~ pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de va rst. corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal ART. de ca t re comisiile de expertiz medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. c). cu avizul Ministerului Sanatatii. documentelor medicale. la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala. oo nd i t.na i i.sau de alte acte normative.> au sau cel pu t. la cerere.> au pierdut total sau cel pu t. dupa caz. (2 Pentru evaluarea c apao i t.i cererea s i. ( 3) in urma e xam i. ART.a Pensia de invaliditate ART.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru Li. in vigoare a prezentului (2) ~i casele de pensii sectoriale. organizeaza.e din capacitatea de munc.a nd sa profesionala. au dreptul la pensie de invaliditate in acelea~i conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de ART. lit. SIDA. pierderea din capacitatea a cel put in jumatate de munc a .i. 2 011 Pagina 16 . ucenicii ~i studentii care ~i. 65 alin. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. de munc a .m i t. c) bolilor ob i snu i t. iar in cazul persoanelor prevazute la art. 6 di alin. lit. fi adoptata in termen de 9 0 de zile de la data Ln t rar i i. persoana pu t. t. medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca ~i emite decizia medicala asupra capacitatii de munca. caracterizata prin pierderea t.z ar i i.i in vederea stabilirii gradului de invaliditate. a Le Ministerului Administratiei s i. (2 Beneficiaza de pensie de invaliditate. a Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care s i. ordine publica ~i siguranta nationala.a de varsta. intr. 6 alin. t. in la alin. care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico. comisiile de expertiza medico. in cazul persoanelor prevazute la art. la propunerea Ministerului Muncii. perioadelor asimilate ~i a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare platii pensiei anticipate partiale. SECTIUNEA a 4. conform b) neoplaziilor. t.a ti i de munca ~i a capacitatii de autoingrijire. de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP. din cauza: a) accidentelor de munca ~i bolilor profesionale. prevazute i.o t.un s sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza. I lit. clinice r s i.n la art.a i.u ra cu evenimentele r evo Lu t.militara de pe Lariqa spitalele sistemul de aparare nationala. caracterizata prin total a a capaci t. accidentelor care nu au (1) .i cu pastrarea capacitatii de c) de gradul III. se face din oficiu.militara a Ministerului Apa ra r i L Na t.i n j uma t e t.a i. documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul sau.e s i. ~i s i.t i Le prevazute la alin. ordine publica ~i siguranta nationala. 69 in raport cu gradul de reducere a de mun oa . 71 ( 1) Evaluarea capa c i t. ( 4) Persoanele care s i.

militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t.i fi contestata. Tabelul * T* < pre nr. ( 9) Deciziile comisiilor medicale :. 58 lit. ( 6) Decizia med i ca La asupra capa c i t. pr institutiile subordonate.i ale comisiiIGE centrale de contestatii de expertiza medico.word. " > style=" word.ua a in care. t 6) se ao Lu t. la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile expertiza medico.te corespunzator..militara ale Ministerului Apararii Nationale.on .. 3.iInternelor :.i pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin.i. 3 break. medicul expert al asigurarilor sociale propune..wrap: IVarsta persoanei la Idata emiterii Ideciziei medicale lasupra capacitatii de munc a IStagiul eotlzare ( ani) ) . necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare.a i a pr-e vaz u t a la alin.iServiciului Roman de Informatii date in la alin. 2 011 Pagina 17 .a la alin..e st. (8) pot fi atacate la instantele in termen de 3 0 de zile la comunicare. in conditiile legii. dupa caz. conform tabelului nr.on za in cadrul t.on za in t. in conditiile legii. dupa caz.01 ... ART. CNPP.i prevazute Internelor :.i ea centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca :..a L f un c t i. (3) se emite in termen de 4 5 de zile de 1 inregistrarii cererii s i. (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca. prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca. necontestate in termen raman definitive. ( 8) Con t. necesar I I pana la 20 ani ani 1 2 I de la 20-23 23- 3 6 33 2529- ani ani ani ani ani ani ani ani ani 27 9 11 3337414549- 37 41 45 49 53 14 17 20 23 25 26 5357- 57 60 Ipeste * ST* ~--------------------~------------------------------~< / (2) 60 de pre> Au dreptul la pensie de invaliditate :. se comun i ca in termen de 5 zile de la emitere.a L de mun oa poate t.. ( 5) Decizia me d i ca La p reva zu t. in situatiile prevazute la alin.iexaminari de specialitate suplimentare. (4).(3) ( 4) in s i t.ipersoanele prevazute la art.e st. t.iRecuperare a Capacitatii de Munca. a) CTCE Piatra Neamt o 5 . in de 3 0 zile de la comunicare.. 73 ( 1) Persoanele care s i.i.iServiciului Roman de Informatii. 72 in vederea efectuarii de investigatii :. poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate. ( 7) Comisiile medicale de co nt..nuite Si de munca unor accidente care nu au legatura cu de invaliditate de pensie daca au realizat stagiul de cotizare necesar in varsta. Administratiei :.. Decizia emisa in solutionarea in termeJ de 5 zile de contestatiei se comunica la data solutionarii. ART. termenul de emitere a deciziei medicale se prelunge:. pre cum s i.iInstitutului National de Expertiza Medicala :. a Le Ministerului Administratieci! :.e rme n de 4 5 ea de zile de inregistrare. deciziile prevazute la (9) alin.> au pierdut din cauza unor boli obi:.

.a L de mun oa erni sa la revizuirea t. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala :.e i.a comunicat celei in care neprezentarea catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala.iInternelor :..a capacitatii de munca.o reprezinta r 80% din valoarea unui punct de pensie..i.ua a gradului t. pensionarilor. 75 ( 1) La stabilirea pensiei de invaliditate se a co rda un stagiu potential. pensiei prevazute la alin. sau..iServiciului Roman de Informatii. indiferent realizat. Recuperarea Ca pa c i t.a mai mica cu pan a la 5 ani fata de va r st. la revizuirea medicala atrage ( 4) Neprezentarea. de Munca.i i. da ca au realizat cel pu t. Recuperarea Capa c i.on . au realizat stagiile complete de cotizare. la cererea sanatatii lor s. atrage suspendarea platii pensiei. 74 Au dreptul la pensie de invaliditate. revizuirea d i ca sau. ART. c) au va rst. anexa nr.i e pentru Ln so t. stabilita in conditiile legii.i pensiei. 68 alin.i grad de invaliditate. Ministerului Administratiei :.i urie . stagiul de cotizare realizat pana la data a co rda r i i. stagiul potential la art. 74. b) .militara ale Ministerului Apararii Nationale. standard de pensionare.01 .te.a agravat.i la alin. Concluziile expertizarii sunt obligatorii :.militara~mit 0 noua decizie medicala asupra capacitatii de munca. urma revizuirii medicale. ( 2) Constatarea s i t. Ministerului Administratiei :.. 6 s i.iServiciului Roman de Informatii. ART. din motive imputabile pensionarului. dupa caz. in f un c t. ( 2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala s i.i t. 2 011 Pagina 18 . la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau.. (3) prevazute la art. l-a metlicul al a s i qu ra r i Lo r sociale. (1) lit. s. a) alin. ART. b) incadrarea in alt grad de invaliditate. 6. (2 ( 3) Suspendarea p La t.iRecuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico. caz.i 4)• ART. daca starea ( 5) Revizuirea me'd i'oe La se poate efectua s i. la care poate solicita pensie pentru limita de va rst.a de la bugetul de stat. pe r s oa r de stagiul de cotizare s i. centre Ie regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico.e din stagiul de cotizare necesar p reva zu t. 5 dupa caz.i oria . (1) lit. se face incepand cu luna u rrna t. ( 2) Stagiul potential rezultat conform alin. ART. 3 ani. 81 me La dupa p La L c) ( 3) r edobarid i r ea CTCE Piatra Neamt o 5 . 71 ART.t...iServiciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate.militara ale Ministerului Apararii Nationale. de catre comisiile centrale de expertiza ( 2) Du pa fiecare revizuire me d i. suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta in conditiile legii. 77 1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I in aJ au dreptul. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t.a standard de pensionare s i.a . dupa caz.c s.i t. ( 2) Cuantumul indemnizatiei pentru Lnao t.o r se s upo rt. la 0 Lndernn i za t. (1) nu poate fi mai mare de ca f cotizare pe care persoana 1.iInternelor :.. dupa caz.i III de invaliditate. 78 ( 1) Pensionarii de invaliditate sunt s upu s i. nr. 80 ( 1) Institutul National de Expertiza Medicala s i. ART. (2) . dupa caz: a) mentinerea in acela:. pensiei de invaliditate.art.t.f e ren t a intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico. 58 de cotizare realiz pana la data acordarii pensiei de invaliditate.i proceduri de contestare s i. ART. revizuirii medicale periodic. sau inceteaza incepand Dreptul la pensie se modifica cu luna medicala asupra emisa in urmatoare celei in care s.i me d i ca La u rme az a acelea:.a i L t de Munca. a Le Ministerului Administratiei :. b) varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege. la intervale cuprinse intre un an s i.a in anexa nr. respectiv comisiile centrale de expertiza medico. 75 (1) se a co rda numai persoanelor prevazute la art. incetarea t.ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei invaliditate pana la implinirea va r st.ua LLo r prevazute t.. 3. 76 ( 1) in s i t. dupa caz.i n j uma t e t.e r standard Lo de pensionare. determinat ca d i. din motive imputabile pensionarului. 5 sau. :. pensiei. OJ 9 (1) sunt s upu s i.a t Li. p reva zu t.i e de af ec t.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. in tabelul nr.oa . revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a) care afecteaza ireversibil capacitatea de munca. ( 6) Decizia me d i ca La asupra capa c i t. dupa caz.. (2 Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat Ii se acorda un determina t ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art.i t. r in cuantum fix.iInternelor :. pan a la implinirea va rst. prin care se stabile:. re conform prevederilor art.o .idefinitive. conform prezentei legi.. so Lu t. 5 9.a Lmbuna t a t i.

i da oa aceasta s. t astfel: a) 50% pentru un singur u rrna r s urma:.a de pan a la 7 ani. ART.i..qu salarial L mediu brut.i (1) se a oo rda . din cel mai av.te.. pe peri in care este invalid de gradul sau II. la implinirea varstei standard de pensionare. cu exceptia 79 alin.. ( 1) Pensionarii de invaliditate. indiferent de va r st. a obligatiei prevazute la alin. prevazut la art. 5 % luna. in perioadele este obligatorie sau daca venituri lunare dintr. ART.r i e in minus. daca decesu~sotului sustinator s. de orice grad. CTCE Piatra Neamt o 5 . respectiv cu 6 .i.i. 85 ( 1) Sotul sup rav i e t. celor prevazuti la art. 0 % pe nt. inceperii programelor recuperatorii.oa re r e Lua r i L sau. c) pe toata durata Lnva Li d i t.. 33 alin. s in cazul orfanilor de ambii pa r i n t.a de 2 6 de ani. 83 Pensia de urma:. (5). din motive imputabile pensionarului. 88 care are in ingrijire. t.a s i. (2) in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1 5 ani. va r st.e de 7 i.0 activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau da oa acestea sunt mai mici de 3 5 % din ca st. 84 Copiii au dreptul la pensie de urma:.u t. beneficiaza de u rrna pan a la data s in care nu realizeaza implinirii de catre ultimul copil a va rst.idaca nu realizeaza venituri lunare dintr. 33 alin.a i t.. in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.i na t.te prin insumarea drepturilor de pensie de u rrna . 86 ( 1) Sotul sup rav i e t. (1)..i .r.a .ua a pr-e vaz u t a la alin.i. ART.qu salarial L mediu brut.: a) pan a la va r st. t. 87 Sotul supravietuitor care nu indepline:. p reva zu t.0 activitate profesionala pentru care asigurarea brut.0 activitate di profesionala pentru care ~igurarea este obligatorie ori da ca aces tea sunt mai mici de 3 5 % ca st. ( 3) Casele teritoriale de pensii s i. ( 2) Cuantumul pensiei de u rrna se stabile:. la art.tigul salarial mediu ART.. b) 75% pentru 2 sau mai multi urma:. ART. r aferent pensiei prevazute la alin. s in plata sau la care ar fi avut dreptul. da ca durata ca sat. durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. 85 s i. a) sau b) ART. obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca.i .. ART. pe baza normelor metodologice emise. dupa caz.. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.m i t. aces tea sunt mai mici de 3 5 % din ca:.i t.o pr-e vaz u t a la art.i i. 2 011 Pagina 19 .o i.u t. 82 ( 1) La data indeplinirii corid i t.a Pensia de urma:. ( 2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de u rrna s.01 .i sotului supravietuitor~ sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.0 forma de invatamant organizata potrivit legii..o .. 8 alin.u fiecare an de ca sat. indiferent de va r st.ua i i Le prevazute t la lit.i n un an. ( 3) Indemnizatia pentru Ln so t. la art. la art. se cuvine copiilor :. casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asu respectarii programelor recuperatorii.t i Lo r pentru acordarea pensiei pentru varsta.a .i i .a i.t i Le prevazute la art. ( 2) Neindeplinirea. in a) pensia pentru Li. in vederea reintegrarii socioprofesionale.a de va r st.a ivit in perioada in care se aflau in una dintre s i t. pana la terminarea acestora.o. ( 2) in s i t.e a fost de cel pu t. ( 4) Suspendarea p La t.a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale :.. s calculate dupa fiecare parinte.i continua studiile intr. sustinatorul decedat.a aflata conditiile legii. c) 100% pentru 3 ART. (5).oa s da de 6 luni de la data decesului.o i r are d repteu L pensie de u rrna pe tot timpul s v i e t. 90 Cuantumul pensiei de u rrna . pensiei inceteaza cu luna urma t. supravietuitor Sotul de pensie mai multi copii in va r st. 89 din: ( 1) Pensia de u rrna se stabile:. se stabile:. de du casatoriei. b) daca i:. la data decesului unul sau sustinatorului. pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de va rst. ani. b) pensia de invaliditate gradul I.te procentual s din punctajul mediu anual realiz su s t. in f un c t. da aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr. 33 alin. r i. SECTIUNEA a 5. ART.o i r la pensie de u rrna s. pr-e vaz ut.(1) .i e de numa ru L u rrna i Lo r s Lridr ep t.. (1) 15el'leficiaza de pensie de u rrna pe 0 pe ri.a de 1 6 ani. cuveni~sotului se diminueaza pentru fiecare supravietuitor cu o . r 77 se pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.te oo nd i t. dar de cel put in 1 cuantumul pensiei de urma:. fara a de pa s i..

i. 5 5 puncte pentru gradul II de invaliditate.i n venituri pentru care se datoreaza contribut de a s i qu ra r i. ART. 77 alin.i na 0 pensie de invaliditate.i vaz u t a la art. a venitului care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. 7 0 puncte pentru gradul I de invaliditate. 49 alin.r cumulare. 96 ( I) Punctajul anual al asiguratului se de t. care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat ( 4) Pentru lunile pentru mediu brut se utilizeaza. ( I) asigurat cu a 6. sau.ua i i Le t prevazute la art.bu a din bugetul t. leu se intregesc la un Ie in favoarea pensionarului. 49 alin. pent care legea prevede stagii complete de cotizare diferite. in s i t. a punctajului lunar utilizeaza 5 zecimale.i rea punctajului anual realizat de valoarea unui punct de pensie. (2).01 . e). 5 6 . pensia se recalculeaza in conformitate cu d i spoz i t. 9I in cazul modificarii numarului de urma~i. prevazut in anexa nr.i I Le art. f) s i. pentru fiecaDe di~t~e situatiile respective. sunt c) ~i la art. ( 2) Pentru perioadele in care persoana a fost some r . anexa nr 5 6.i qu L salarial mediu brut lunar din perioadele respective. in ac ee a s i. da ob t.e rm. b) c). ART. 49 alin. indemnizati a cuantumului pentru Lnao t. ART. (I) lit.q salarial mediu perioadele asimilate.a achitat con t r i. (2 persoanele care beneficiaza de p La t. sociale. 49 ( I) lit. 92 supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie ~i indepline~te conditiile Sotul prevazute de lege pentru obtinerea pensiei poate opt a pentru cea de u rrna s dupa sotul decedat mai avantajoasa pensie. b) 25% din ca s t. 93 (I ) Persoanele prevazute la art. la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare. 89 alin. (2) in s i t.e rm. in situatiile prevazute la art. la determinarea punctajului lunar in considerare drepturile bane~ti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. ART. 84 lit. 3 5 puncte pentru gradul III de invaliditate. la stabilirea punctajului mediu se iau in considerare stagiile de cotizare complete ~revazute la aceste articole. ( 2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. pentru intreaga luna.i.i t.o prevazute r la art. punctajul mediu anual se determina pri insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege. la mediu brut din luna respectiva. pentru care s. (I) lit. 2 011 Pagina 20 . 95 ( I) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.i rea la I 2 a sumei punctaj lunare realizate in anul ( 2) Punctajul lunar prin raportarea ca~tigului salarial brut/ solda bruta s dupa caz. c) 0. acordat persoanelor in drept sa ob t. (I) Li. in acest caz. la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate. 98 ( I) Pentru stagiul potential. compensatorii. punctajul lunar conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre sistemul public de pensii ~i contributia prevazuta de lege pentru contributia datorata conditii normale de lucru. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii CTCE Piatra Neamt o 5 .ua a pr-e t. conform reglementarilor medical ~i au obligatia de a urma programele pentru pensia de invaliditate. (4 ) La calcularea punctajului mediu anual. SECTIUNEA Calculul ART. (3) in cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii. punctajul lunar este de: a) 0.a pensiilor 94 ~ Cuantumul pensiei se de t. ( 2) in cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art.i na prin Lnmu Lt. pe ri. comunicat de Institutul de Statistica. ( 3) Se excepteaza de la prevederile alin.oe . National (3) in asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat.ua a persoanelor t. aceste venituri ~i cele stabilite pentru perioadele asimilate. care. a) s i. ultimul ca st. dupa caz. (2). b) 0. ART. recuperatorii.i a s i qu ra r i Lo r pentru soma j . 8 6 alin. a punctajului anual s i.i prevazute la art.5 9. in s i t. g) c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. p r i.i na prin Lmpa r t.ART.

e rea rea La a salariului mediu brut. Pentru persoanele din domeniul apararll nationale.bu e .e t . 50.i pr eva zu t. valoarea punctului de pensie se maj oreaza anual cu 1 0 0 % Ln f La t. 103 sau a curatorului ( 1) Pensia se acorda la cererea persoanei Lridr ep t. la casa teritoriala de pensii competenta. sau in 10 de munca incadrate in conditii deosebite. (1) pct. nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura ART. ( 1) pct. 2 Valoarea de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % din ra ta inf la tiei.cre~tere~ brut. 101 CNPP ~i casele de pensii comunica asiguratilor punctajul anual ~i punctajul cumulat pentru perioadele de in oo nd i t. in vigoare legi.t i Le art. 5 % • ( 3) Majorarea punctajului lunar pr-e vaz u t a la alin.asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de con t r i. luat in considerare la majorarea an ua La a valorii punctului de pensie.r persoanele e prevazute la art. este ( 3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania parte. potrivit legii. realizat pe anul precedent. valoarea punctului este de a prezentei de pensie lei. ac t.i la art. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 1 0 0 % eare se adauqa 45% din cre st. t. realizata pe anul precedent. punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu o . SECTIUNEA Stabilirea a 7-a ~i plata pensiilor ART.ua a a s i qu ra t. se reduce gradual cu ca t e 5 % in fiecare an. are valoare negativa. care au realizat stagiul minim de cotizare la s i. (4) pe anul preced s i t. 5. cele care au d e s f a activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite. VI. incepand cu data indeplinirii acestor conditii.i i . au achit contributia individuala de asigurari sociale. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1.i. cererea de pensionare.i. ART.i. la casa de pensii sectoriala competenta. Lnc epand cu data indeplinirii acestor cond i t. potrivit legii. care contribuie sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. (1) pct.i e i. ordinii publice ~i sigurantei nationale. la art.01 . impreuna cu actele prin care se dov ede st. se depune.i 6 alin. ( 5) In s i t. ( 2 ). depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.v t. pensie persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita CTCE Piatra Neamt o 5 .i. in a carei raza domiciliaza persoana. b) cu 5 0 % pentru perioadele in ca re de s f a su ra t.a de munc a . 6 alin.nd i. dup acesteia. activitati in locuri incadrate in grupa I de munca.i v i t a t. ART. potrivit legii. la adauqa 5 0 % ~din . dupa cum urmeaza: a) cu 2 5 % pentru perioadele in care au de sf'a ra t. a persoanei ca re i a i s. a tutorelui copilul minor. (2) realizati se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie. in locuri su incadrate in grupa a 11. sJ % • ( 2) Pentru a s i qu ra t i i. realizate pe inflatiei. in locuri incadrate in alte conditii de munca. reala a ca~tigului salarial mediu (3) In sltuatla lB care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. Procentul din cre~terea reala a salariului mediu brut. c) cu 5 0 % pentru perioadele in care au de s f a su ra t. pr eva zu t.a i t. precedent. V. sau in locuri d munca incadrate in conditii speciale. la determinarea punctajului lunar se suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de individuala de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale pentru locuri de munca in conditii normale.ua a in care indicatorii t.i la alin.dua La de asigurari sociale ~i cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.i Lo r p reva zu t i. ac t. ( 4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ca t. pe precedent. la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.i v i t a t.a incredintat sau i s. care au rea stagiul minim de cotizare in specialitate ~i care contribuie la pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0.a dat in plasament caz. 100 Persoanele care au desfa~urat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I ~i a 11.e indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. ( 2) Cererea de pensionare. 2 011 Pagina 21 . 102 1) La data Ln t rar i i. r ea Li za t. la stabilirea valorii punctului se utilizeaza de pensie indicatorul valoare pozitiva. beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective. ART. (6) Ln cepa nd cu anul 2 0 3 0. potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. 99 ( 1) Pentru a s i qu ra t i i.i i. potrivit legii. in functie de ultimul loc de munca. se depune. conditii speciale sau alte conditii de munca.a de munc a . au valori (5) cu anul 2 0 2 1.

Lrice ( 5) Sumele rezultate in urma ap Li. de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in Apararii Nationale. care se platesc calitatii de asigurat.i ulterior stabilirii ~i/ sau p La t. 2 011 Pagina 22 . r t.a care.din sistemul public de pensii.i une a pensionarului. pensionare. pensiile se cuvin de la data indeplinirii oo nd i t. din oficiu solici tarea pensionarului. Serviciului de Informatii Externe ~i Serviciului de Speciale. dupa caz. (2). respectiv la casa de pensii sectoriala'~ competenta.i i Lo i prevazute de prezenta lege. pot solicita recalcularea pensiei. 104 ( 1) in sistemul public de pensii. 105 stabilita prin in sistemul public de pensii.a i i. 6 alin. pensiile se p Iat.ca i i. poate fi sau de persoana care a depus. in situatia pensiei de invaliditate. ( 2) Sumele rezultate in urma ap Li. ART. ca pensiile se acorda de la 0 alta data. (2) (3) . dupa caz. 109 ( 1) Plata pensiei se face. tutorelui acestuia. 1) cuprinde temeiurile in baza ( 2) Decizia pr-e vaz u t a la alin. mandatarulu ca re i a i s. daca cererea a fost inregistrata in termen de 3 0 c) de la data decesului. drepturilor de pensie.i i. sectoriale. ART. ( 5) Pentru cadre Le militare s i. casa sau la teritoriala de pensii. care indepline~te conditiile prevazute de ulterior decesului sustinatorului. la casa teritoriala de pensii competenta.a dat in plasament urma~ desemnat prin procura speciala.a incredintat ori i s. de fapt ~i de drept se admite sau se respinge cererea de pensionare. la data decesului. cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei. ( 2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de sau a casei de pe sectoriale.e personal sau curatorului copilul sau. in functie de op t. de la se acorda data inregistrarii cererii.a L de asigurat.t i Le legii.m i t. f uno t. respectiv casa de pensii sectoriala opereaza. dupa caz. ART.i la art. ART. dupa cum u rrne a : az a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru sau.01 . la data decesului. da ca cererea a fost inregistrata in termen de zile la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr. celei in care a avut loc decesul. realizea~ ( 4) Pensionarii pentru Li. impreuna cu actele prin care se dovede~te indeplinirea prevazute de prezenta conditiilor lege. ( 3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor ~i/ sau a stagiilor de cotiza prevazute de lege. se constata diferente intre sumele stabilite ~i/ sau platite ~i cele legal cuvenite. depusa conform prevederilor alin. (4) sectoriale teritoriale sau a casei de pensii se comunica de pensii pensionarea. cu e xc ep t. in situatia pensiei de u rrna acordate s persoanei al carei sustinator era pensionar. ( 1) in sistemul public titularului. per soan ( 2) Pensia se p La t e st. decizie a casei teritoriale de pensii) sau a casei de pensii de la data incetarii pensiei anticipate ~i a pensiei afltiaipate partiale. persoanei in termen de 5 zile de la data emiterii. in oo nd i t. (4 se acorda cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.i e de elementele specifice f i.e sc de la data acordarii. in functie de categoria de pensie solicitata. prevederilor r alin. ( 1) in s i t. calculat de la data constatarii diferentelor. ( 3) in termen de 3 0 de zile de la comunicare.e re i. ART. pana la emiterea deciziei de pensionare. cont curent sau in cont de card. dupa caz. respectiv de casa de pensii sectoriala. mod i f i ca r i Le ce se impun. (1 se a co rda sau se recupereaza. potrivit protocoalelor incheiate intre acestea.un grad de invaliditate. in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CTCE Piatra Neamt o 5 .a de va r st. prevederilor r alin. in functie ~ de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania. prin mandat pc s t. 108 de pensii plata pensiei se face lunar. (3) s i. t.i ona r i L pub Li c i.i pr eva zu t.ua a in care. stagiu de cotizare. prin decizie de revizuire.i.0.ca i i. decizia poate fi anulata la de pensie titularului. daca cererea a fost inregistrata d) de la data indeplinirii pensiei de urma~ acordate persoanei in termen de 3 0 de zile de la aceasta in situatia referitoare la varsta standard de pensionare. dupa caz. de la data Ln ce t.a L. dupa caz. daca cererea a fo b) din prima zi a lunii urmatoare depu sa in termen de 3 0 de zile de la data decesului. in cadrul termenului general de prescriptie. emisa in conditiile prevazute de prezenta lege. ( 3) in f un c t. ART. Serviciului de Protectie Paza. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Informatii. 106 ern i sa de ( 1) Admi terea s s-u respingerea cererii de pensionare se face prin decizie casa in termen de 4 5 de zile de 1 teritoriala de pensii. in situatia pensiei pensionar. dupa data inscrierii la pensie. ( 4) Cererea de pensionare. ca Li t. de zile de de acordate persoanei al carei sustinator nu era aceasta data. nevalorificate la stabilirea acesteia. data inregistrarii cererii.

CNPP. la art. c) prin stabilirea unui comision bancar. caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale. 84 lit. 84 lit.i Lo r care intra sub inciden1. (1) nu a mai urmat proc pr-e vaz ut.e .oar e celei in intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) a decedat.i I Lo r de a s i qu r a r i.a a Guvernului nr..a prezentat. v~rsta a implinit de 2 6 de ani. c) sau cel pr-e vaz ut. de catre beneficiar ~i de catre casele teritoriale de pensii. 1 1 3 (1) sistemul public de pensii. ART. plata pensiei Ln ce t.or ea sca de f i n i t i va . printr0 ho t. in conformitate cu prevederile alin. sociale. pr-e vaz ut. indiferent de modalitatea de p l. 84 lit. se suporta de beneficiar.a. se talonul de plata. in s t. 86 alin.at. pr-e vaz ut. negoc iabi I. casele de pensii sectoriale ~i Compania Nationala "Po~ta Rom~na" s. 81 alin. prin Legea nr.> au r edoba nd i t. prin Directia pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date. se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP ~i ai caselor de pensii sectoriale. (1) nu s. c) se stabile~te astfel inc~t chel totale de transmi tere sa nu depa see s ca 0. pensionarul urma e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. ( 2) Prestatiile de a s i qu r a r i. A. (1) s i. precum ~i cele cu transmiterea taloanelor de plata la Rom~nia se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective determina ~i dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor p.e al pr e s t. 86 alin. ca r o r a Li. la art. ramasa h) pensionarul u rrnas a fost condamnat. la convocarea pr-e vaz ut a la art. la art. perrt r. in legii. ( 4) Cheltuielile generate de transferul din s t r a i. 80. la art.i a celorlalte drepturi barie s t i. 113/ 2009 privind serviciile de plata. cu s i t. ART. cuvenite ~i TIeincasate. pot fi transferate in alte tari. (1) lit. aprobata modd f i. beneficiar al unei pensii de u rrnas .tv"enite beneficiarilor s t ab i Li t. 1 9 7 / 2 0 1 0.i. 1 5 % din valoarea totala a sumelor platite. informatiile de natura ( 3) Le ob L'i qa CTCE Piatra Neamt o 5 .a t. d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate. 2 011 Pagina 23 . proportional.oriaLa "Po~ta Romarra " s.a t i va de omor.e la art. 84 lit. sa co nduca la ( 2) Modificarile intervenite in starea c i v i La a persoanei. ART. prin Compania Na t i. pentru infractiunea de omor sau t. la art. (1) nu s. pensionarul urma f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul alin. pot opta pentru transferul in s t r a i.qu r ar i. pensiei. (1 prin I ( 2) Procentul s i. la art.eaz a Ln oepa rid cu luna u rmat. capacitatea de munc a . c).nat a t e al p r e s t. in care plata drepturil se face in cont curent sau in cont de card. (1) s i. tariful p r eva zut.e . (1) g) copilul. potrivit legii. 84 lit. (1) se ap l i ca s i. cu exceptia p La t. ( 3) Cheltuielile generate de transferul in s t r a i na t.i i.a pent care au optat beneficiarii acestora. 1 1 0 ( 1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor 109 ( 1) s i. casele de pensii sectoriale ~i banci. c) sau cel pr-e vaz ut. inclusiv comisioanele de schimb valutar. in cazul acestora urma comisioanele fiind suportate. de invaliditate. 86 imputabile lui.i e i.nat a t e al acestor drepturi. a) se comunica de Ministerul Administratiei ~i Internelor. pre cur c) pensionarul de invaliditate. la art. in moneda tarilor respective sau intr.car i. (1) ( 3) Procentul pr-e vaz ut. la dom beneficiarilor din Roma ni.ua t.01 . Ln s t. lit. pensionarul de pr-e vaz ut. la revizuirea medicala obligatorie.e j udeca t or es t i au t. (2). c) sau cel pr-e vaz ut. (2). ART. b) prin stabilirea unui tarif. la alin.ant. pr-e vaz ut e la art. se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. c). in situatia care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor. respectiv de catre casele sectoriale de pensii. de transmitere ( 4) Comisionul ban car prevazut la alin. ( 1) lit.e la alin.i a sa comunice. inc~t cheltuielile a) se stabile~te astfel sa nu de pa s ea s ca 1 % din valoarea t. 19 a l Lri". ( 3) Casele teritoriale de pensii s i.e nt.0 alta moneda asupra careia s. com i s a asupra sustinatorului. sau. aferente drepturilor p r eva zut.a convenit. potrivit legii. imputabile lui.u stabilirea ~i plata carora competenta revine. la art.ta Ord<!)nantei de u r qe nt. 112 Procedurile r e f e r i t.a. in scris. sociale.a t i i Lo r de a s i. sociale q.ua t.oa-re la efectuarea cpe r a t i un i Lo r de plata a drepturilor barie s t i.r a i na t at.a prezentat. dupa ca~ intre CNPP. in situatia beneficiarii au opt la domiciliu numai pentru plata in cont curent sau in cont de card s i. de invaliditate. 86 recuperatorii pr-e vaz ut e la art.o t. A. taloanele de plata a drepturilor pr-e vaz ut e la alin. casele de pensii sectoriale transmit lunar. in conditiile reglementate prin instrumente jurid~ce cu caracter international la care Rom~nia este parte. pentru un talon. 1 1 1 ( 1) Beneficiarii drepturilor stabilite teritoriale de pensii bane~ti de casele ~i de cas de pensii sectoriale. (2).ar a r e j udece t. b) se stabilesc bugetului asigurarilor sociale de stat.a fost acordata pensia. ( 2) Prevederile alin.a La a sumelor platite. in s i t. de natura incetarea p La t.l a t i t.at. care nu au Roma ni. pensionarul u rrnas pr-e vaz ut. b) pensi6narul nu mai indepline~te conditiile legale in temeiul carora i.

i i.u t. prevazute la art. cu exceptia s~tuatiilor in care pensionarul este nevazator. (1) se suspenda perioada in care pensioBaEul este internat intr. 2 011 Pagina 24 .e din programul de lucru al locului de munca respectiv.sa conduce la incetarea p La t.i la art. din sistem.u tor. in temeiul prevederilor art. L i.un alt sistem de a s i qu r a i sociale. 1) pct. f) pensionarul de invaliditate. pct. la art. daca. pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii care asigurarea in corid t. II sau consilierilor loc cu exceptia sau judeteni. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata a) legii. cu a inc conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale. lit. g) pensionarul u rrna . referitoare la cumulul pensiei cu salariul. pensiei ~i/ sau a indemnizatiei pentru Lnao t. k) pensionarul nu mai indepline~te conditiile prevazute de lege. in competenta ma t. plata pensiei se s u spe nda Ln oepa rid cu luna u rma t. c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul u rrna s p reva zu t. pensia se plate~te de catre celalalt stat. definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin.o prevazute r la art. ART. plata pensiei se suspenda ince! cu data de 1 octombrie a anului in curs.a a caselor teritoriale de pensii. opteaz pentru 0 alta pensie.oa re celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze: a) pensionarul ~i. i) s ot. ( 3) Plata indemnizatiei pentru Lnao t.o . ART. 33 alin. beneficiar al unei pensii de u rrna s. g) s.e t. pensiei. respectiv de casele de pensii sectoriale.o r se poate face ~i la cererea pensionarului. 117 Prevederile prezentei legi. beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii partie (1) se regase~te in una dintre s i t.i t. 77 alin. neintegrat sistemului public de pensii. 114 ART.i al unei pensii in conditiile prevazute de u rrna s . in termen de 1 0 zile de la data ramanerii (1) h) . s prevazut la art.a facut dupa expirarea termenului in situatia in care suspendarea platii pensiei de la data inceperii anului ~colar.u s up rav i et.militara ale Ministerului Apararii Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii.u s up rav i et. daca cererea a fost depusa in termen a dus la suspendarea platii pensiei. a) .ua i Le prevazute t. reluarea platii pensiei se face. incadrat in gradul I se regase~te in una dintrE s i t. ori c) prevazut la art. situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea. s. precum ~i orice modificare a drepturi de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii. a centre lor regionale de expertiza medicala a capacitatii de comisiilor centrale de expertiza medico. varsta ani ~i a implinit de 1 6 dovada continuarii studiilor.u s up rav i et. respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat. 6 alin. casei teritoriale de pensii. 84 lit. la lit. suspendarea ~i reluarea platii acestora. 6 alin.a r ec a sat.a I. respectiv a caselor de pensii sectoriale.a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat. c) alin.i t.e ri.ua a t. 86 alin. b). la cerere. la incetarea. L i. exceptia consilierilor locali sau judeteni. (5). cu except: situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel. 8 4 lit. (1) lit. 81 alin.i i. (1) pct. ART. 6 alin. ( 4) Suspendarea p La t.ua i i Le prevazute t la art. in care se asigura supraveghere ~i ingrijire permanente. sau dintr. se aplica ~i indemnizatiilor acordate prin legi speciale. b) pensionarul. 118 ( 1) in sistemul public de pensii. ( 2) in s i t.t i Le legii. referitoare la stabilirea ~i modificarea drepturilor. CTCE Piatra Neamt o 5 .a f a cu t. beneficiar pensii de u rrna s. incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa b) p reva zu t. potrivit este obligatorie. h) s ot. incadrat in gradul III. da ca depunerea cererea.01 . daca aces tea sunt mai mari de 35% din ca~tigul salarial la art. e) pensionarul de invaliditate. de 3 0 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata. potrivit acesteia. 114 ( 1) in sistemul public de pensii. (1) nu se prezinta la revizuirea me d i ca La obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Capacitatii de Munca.o i t : r j) s ot. I.0 unitate medicala sReeializata. suspendarea sau reluarea platii pensiei. 116 incetarea.ua i i Le prevazute t la art. art. potrivit legii. i urmatoarele categorii de pensionari: este obligatorie. 115 in public de pensii. realizeaza venituri brute lunare pentru care. ale caror stabilire ~i plata se afla. dupa cum urmeaza: potrivit cauza care. ART.qu rar i Lo r sociale. d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele intocmite de medi expert al a si. 84 lit. in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie. potrivit legii. se regase~te in una dintre s i t. a) acesteia s.0 institutie de asistenta sociala sau intr. de pa s i nd j uma t. care nu face continuarii studiilor. sau IV. I sau II.u tor. L i r beneficiar pensii din sistemul public de pensii.

Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat. se p La t. ART. b) supo rt. 125 ( 1) in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. 33 ART. n i ve ( 5) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete pentru tratament balnear. in conditiile dreptului comun.i nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului. potrivit da oa acestea nu de pa se sc 3 5 % din ca s t.a t. in pensionarului al sau unui membru familiei unuia dintre ace:. in celorlalti mo:. 123 ( 1) Biletele de od i.i Lo r sau.tenitori. ART. s up rav i et. a) (2) diferenta dintre contravaloarea prestatiilor :. a) s i..a r nev az at. precum:.o . in corid t. ca de pensii sectoriale. in evidentele careia se afla. schimbare in situatia proprie.ipensionari. 84 lit.1 8 zile. inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu. 2 011 Pagina 25 . dupa caz. ART.i qu L salarial mediu brut prevazut la art. comun al conducatorilor CNPP :. se mai pot acorda. precum:.hria se pot acorda. urmatoarele prestatii: tratament balnear.iai caselor de pensii sectoriale.a din bugetul a s i qu ra r i Lo r sociale de stat. in completare.tia.a de la bugetul a) Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.ti asiguratii a) public de pensii s i.u i. 124 Numa ru L biletelor de od i hria . cel care..ia pensionarilor se aproba anual. ART.i.. al biletelor de tratament balnear. cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului. precum:. de locuri contractate cu unitati de profil :.o . 122 ( 1) Acordarea pr e st.ide decontare a acestora se stabile prin hotarare a Guvernului. s poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. se s upo rt.. reprezentand pensia pe care a avut 1 decesul :. sistemului b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii bane:.i/ sau..a I Lo r acordate t. ( 2) Asiguratii s i.ide categoria de con fort oferita. drepturi restante de pensie. pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament bal in conditiile prezentei legi.t i Le prezentei i legi. lit.. de cat. in afara pensiilor. (1) pot fi solicitate termenului general de prescriptie. pensionari de u rrna .. ri a Lt. in termen de 1 5 zile de acesteia. ( 4) Contravaloarea p re st.i de nivelul maxim al tarifelor.idesfa:.e CTCE Piatra Neamt o 5 .e'ha i . d) copiii.te pensia. pre cum :.. ( 3) Durata tratamentului balnear este de 1 2 .ia sumelor pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.a t. b) ( 2) Sotul sup rav i e t. pentru asigurati :.i Lo r sistemului public de pensii care i:. a s i qu ra t. s pr eva zu t.t i Le prevazute la alin. respectiv casei de pensii sectoriale. CNPP s i .pensionarii pentru limita de va rst. cei p reva zu t i.i a ru i.i.o r i i r c) pensionarii de invaliditate gradul III.imodul de acordare. altul de ca t. potrivit legii. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii :.a fost stabilita sau i se plate:. de distribuire :. pentru b) c) ajutor de deces. pana la deces. de recuperare d medicul expert al asiguraEilor sociale.. pe n si.. dupa cum urmeaza: in cadrul programului intocmit a) gratuit pensionarii de invaliditate. ART.. prin contracte incheiate. (2) Sumele prevazute la alin.u t.a i Le de tratament t din proprietatea de profil. pa r i n t. pre cum s i.01 .i i. de tratament din CNPP. copiii.t i Le prezentei legi. prin ordin contributiei bane:. cu alte un i t.. in oo nd i t.. stabilit de CNPP s i.e sc s ot.u t. Lu i r copiilor. pensionari de u rrna .icontributia baneasca prevazuta la alin. (2) lit. 121 in sistemul public de pensii.oara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social.i in oo nd i t.. V Alte drepturi de asigurari sociale ART. s incad in gradul III de invaliditate. beneficiaza de ajutor de dece un numa Lu a Lt..ti individuale a asiguratilor :. in limita numarului de locuri asigurate in i t. pre cum s i.i la art. bilete de od i hria .. ( 6) Locurile de tratament balnear se a s i qu ra in un i t.. potrivit legii.a i i Lo r privind t tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete tratament solicitantilor indreptati~i.. 120 (1) Sumele neincasate de catre pensionar. la lit. ( 2) Criteriile pe baza ca rora se a co rda bilete de od i hna .. de natura sa conduca la modificarea conditiilor in i. i r beneficiar al unei pensii de u rrna . 119 Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei de pensii. b) a) CAP. ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.

i asigurate in sistemul public de pensii legi. R. respectiv al unui membru de familie al acestuia. pe baza contractu lui ( 2) in s i t.singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces ~i care poate fi. ART. ( 7) CNPP este ao t i oria unic la Societatea r Come rc i.i t. continua studiile. 6 respectiv al unui membru de al acestuia. N. procura speciala. 2 011 Pagina 26 . R. " S.a i L de Munca. (1) ( 3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin.L. CAP. t. some ru Lu i . respectiv de casele de pensii sectoriale. (1) pct. organ specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii. respectiv al unui <de familie al acestuia. la art. ( 3) Aj utorul de deces cuveni t pentru un membru de jumatate din cuant prevazut la art. 131 ( 1) CNPP este Ln st. IV s i.u sup rav i e t. 128 in cazul in care. B. ( 2) CNPP se a f l.R. 127 ( 1) Aj utorul de deces se suporta din bugetul de stat ~i se e co. pe baza actelor justificative. 33 alin. dizolvare. N. (3). fara a depa~i va rst. 130 T prin ( 1) Ajutorul de deces se a ch i t a persoanei Lrid rept. M. t denumit in continuare 1. alin. oricare persoana care face aceasta dovada. in subordinea I. in cazul decesului b) I ns t. ajutorul asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei de deces se achita de casa teritorial~~ee pensii la care se afla in evidenta. in plasament familial cei ani sau. so t. t. N.E. de catre aceasta. in varsta de pan a la 1 8 I s i. lichidare. in cazul decesului asiguratului prevazut la art. calculat de la data decesului. Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al I.u a care t. ( 8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din CTCE Piatra Neamt o 5 . ( 3) Sediul CNPP este in municipiul Bu cure s t. VI s i. (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata unui anumit stagiu de realizarea cotizare. E. in cadrul ter ( 2) Ajutorul de deces poate fi solicitat.i bugetul a s i qu ra r i Lo r pentru s oma j . 126 ( 1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul unui m care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. da ca incredintati spre cre~tere ~i educare familiei.r oba admis de 3 Cuantumul ajutorului de deces se stabile~te anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat s i. valoarea ca st.. ( 4) Casa de pensii a municipiului Bu cu re st. prin hotaral ( 6) Statutul s i. in lipsa .a de 26 de ani.. ART. M. M. curatorul sau. C. lichidare judiciara. c) parintii ~i bunicii oricaruia dintre soti. ART. care este institutie publica cu se infiinteaza personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica.e r i t.u l r b) copiii proprii. neachitat. L i r copilul.au pierBut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate. r respectiv casa de pensii se ct. M. serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca. (1) se poate face prin orice mij loc de p. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de teritoriale de pensii. R. A. nu poate fi mai mic de cat. precum ~i copiii incapabili de munca. C. pan a la terminarea acestora. Protectiei Sociale. structura organizatorica ale I. investite cu personalitate juridica. 6 alin. M. (5 CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala ~i Recuperare a Ca pa c i t.i t. potrivit legii. in sensul prezentei legi: Se considera a) s o t.C. 125 alin. reorganizare.o . I. M.o i a La de pensii.a i L de Munca t "T. C. ART.e sau mandatarului t desemnat.o i a La .qu i. reorganizare judiciara. E. r 2 pensionarului sau al asiguratului prevazut la art.a . angajatorul i~i suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. faliment sau prin orice alta modalitate pr-e vaz u t a de lege.M.e tutorele.01 . la nivelul se achita la data decesului. potrivit legii.N.L s i.a la alin..ua a persoanelor t. M. R. de familie (2 membru de familie.a sub autoritatea Ministerului Muncii. daca ~i. 129 de: ( 1) Aj utorul de deces se achi t a in tjermen de 2 4 de ore de la solicitare alin. (5). centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca. ART. pa r i. pe baza certificatului de deces.a La de Tratament Balnear s i. Recuperare Ca pa c i t. se stabilesc s i. VI Casa Nationala de Pensii Publice ~i casele de pensii sectoriale ART. a) angajator.M. dupa caz. cerere.n Le .u e publica t. E.i de interes national. general de prescriptie. copiii adop t.r da . Familiei s i. in cazul decesului c) casa t.a i t. (1 pct. '~ 2 Dovada p reva zu t.i copiii a f La t i. C.u t. ajutorul de deces cuvenit s i. casele j ude t ene de pensii sunt servicii publice. salarial Lu mediu brut p reva zu t. indiferent de varsta.i. acestora. cu personalitate juridica.

compus 2 3 de persoane.e modul de organizare s i.xe rc i t a r i L mandatului. care i.r i bu t. desemnati de organizatiile patronale reprezentative 1 c) 5 nivel national.a re a Guvernului.i i Le prevazute dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare pre~edintelui CNPP. f unc t. sociale. ~i a caselor de pensii sectoriale 133 Conducerea CNPP este asigurata de p re sed i. e) 4 reprezentanti ai pensionarilor.e consiliului de adrn i n i st.e sunt reprezentanti i ai Guvernului..e s i. ( 2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. ~esemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.au numit.e Le are rang de secretar de stat s i. pub Li CTCE Piatra Neamt o 5 .ec e i. de organizatiile sindicale reprezentative 1 nivel national. 132 ( 1) Casele de pensii sectoriale se Ln f i i.t i Le caselor teritoriale de pensii.n Lu i.pa rar a i. (1) este metodologic de CNPP. t.01 . respectiv desemnat. de ministrul muncii. familiei s i.i ona re a CNPP. la propunerea minist muncii. familiei s i. care se a p roba prin ho t. ministrul administratiei ~i internelor ~i directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat. sau a decesului ( 1 0) in cazul Ln ce t. a ale pr e sed i. p re sed i. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de Informatii. de pentru aceasta functie. t. prezentei legi.i pentru un mandat de 5 ani.c Ln L.:Aistratie. p ro t e c t. SECPUNEA 1 Organizarea CNPP ART. preeum ~i modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale. r ca urmare a revocarii. d) 5 reprezentanti ai sindicatelor.e Le CNPP este numit prin decizie a primului. familiei s i. (1). sociale t.e functioneaza i in mod legal in prezenta a cel put in 1 5 dintre membrii sai.ministru. ( 8) Consiliul de a dm i.i.t. dupa caz.n s t ra t i.i poate delega a t. pr ot. 2 2 de membri. mandatului.ec e i. 132 alin. Familiei ~i Protectiei Sociale. consiliul de ad.Domeniul Pensiilor Publice. organizarea ~i functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului. ai caselor de pensii sectoriale. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din I ns t. a demisiei mandatului initial. sindicatelor s i.e s i.ec e i. Ministerului Apararii Nationale. 137 organizarea sistemului public de pensii se SUpOl ( 1) Cheltuielile privind ~i functionarea din bugetul asigurarilor sociale de stat. pensionarilor. (7 se stabile~te prin hotarare a Guvernului. iar cheltuielile curente ~i de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. patronatelor. Ministerului Administratiei ~i Internelor ~i Serviciului Roman de f orrna i t adoptata in termen de 3 0 de zile de la data ca r i i.e s i. b) 3 reprezentanti ai case lor de pensii sectoriale.e e xe rc i. 134 (1) elaboreaza statutul propriu.i.e la t (1 ) ( 3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. de credite pentru sectoriale sunt ordonatori ( 4) Directorii caselor de pensii tertiari asigurarilor sociale cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul de stat.a i i. a t. pr ot. ( 2) Pr e sed i n t.n I. ( 5) pe 0 perioada de ani. ART.i e asimilata functiil~l5 de ¢emnitate a. ca structuri cu personalitate juridica ~i cu sediul in municipiul Bucure~ti.a L comerciale t. care poate fi reinnoit. ART.i t.n s t ra t i.r i bu t. ( 9) Pe durata e. dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului. ( 6) Sunt reprezentative l~nivel national organizatiile patronale ~i sindicale care indeplinesc conditiile prevazute cle Legea 130/ 1996 privind contractul colectiv de mune republicata.u i i Le me n t. cu modificarile ~i ( 7) Membrii consiliului potrivit prevederilor numiti sau desemnati alin.n t.i ona t.: a pot fi r evooa t.r t.i prevazute la art. este salarizat la nivelul p reva zu t. membrii t.n t. ( 5) Membrii consiliului de a dm i. Nationale. sociale.n ea za in subordinea t Ministerului Apa rar i i. desemnati de conducatorii publice prevazute la art. ca institutie cu personalitate juridica ~i autonomie ~tiintifica. institutiilor reprezentanti ai patronatelor. fi numite. f unc t. de ca t re ce-i.rn. sunt ordonatori de credite pentru ( 3) Directorii caselor teritoriale de pensii tertiari bugetul asigurarilor sociale de stat. 2 011 Pagina 27 .i ona Le . la propunerea Ministerului Muncii. ( 4) Pr e sed i n t.t i Le consiliului de admi n i st. na t.i ona re a s oc i e t. respectiv desemnate alte persoane pan a la expirarea duratei ART. ART. ra (2 ) cuprinde in mod obligatoriu a t.i.i ministrul e.i e i sociale. ( 2) Ministrul muncii. familiei s i. 136 ( 1) Ministrul muncii.a 0 f unc t. t. ART. 135 Atributiile. 131 ( 3) Modul de organizare s i.r i bu t. Pre~edintele CNPP este ~i pre~edinte al consiliului de administratie. in limita unui procent de pana la 3 % aplicat a sup re ( 1) ( 3) Le pub Li. pr ot.r t i e . dintre care un p re aed i. Pr e sed i n t. de semna t.

pre cum :. 2 011 Pagina 28 .te. in conditiile legii... ART.i vireaza contributiil~de asigurari sociale :.e privat. s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:. pentru dezvoltarea :. in oo nd i t.. urmatoarele atributii: a) indruma:. modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii. 138 in aplicarea prevederilor prezentei legi. sociale de stat..edintelui CNPP. sectorlale ART.t i Le legii. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale. 1) a s i qu ra e v i. in vederea coordonarii cu institutii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu pentru lucratorii de competenta. ( 3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii e. in principal. urmatoarele atributii: :.ipentru asigurarea integritatii acestuia..ielaborarea asigurarilor sociale de stat. pentru protectia fondurilor de asigurari sociale.i ona rea caselor de pensii sectoriale se supc din bugetul de stat...de t a la nivel national n CTCE Piatra Neamt o 5 . pre cum :. g) organizeaza cooperarea similare din alte tari.icontroleaza activitatea privind executarea creantelor dispozitiilor legale in vigoare. de lege..ipentru asigurarea integritatii acestuia..de t a la n I'lational a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii.. in oo nd i t. a capacitatii de munca.te. e) stabile:.iobligatiilor de asigurari national.i vireaza contributiile de asigurari sociale de contributii...i controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale devcatre casele teritoriale de pensii. :.dm i. organizeaza.. t) indepline:.t i Le legii.. in corid i t.ipunctajul pentru fiecare asigurat.icontroleaza activitatea privind eXQcutarea creantelor bugetare. 0) controleaza activitatea de expertiza medicala :.idezvolta relatii cu organisme este parte. SECTIUNEA a 2-a CNPP. a drepturilor :... f) publica anual raportul de activitate. c) prezinta Guvernului :. de cotiz :.icasele de pensi sectoriale indeplinesc. CNPP indepline:.i recuperare socia Ie.iobligatiilor de asigurari sociale. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu.. a tuturor contribuabililor la sistemul public de e) a s i qu ra ev i.n t i i...cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. sociale la nivel m) asigura evidenta drepturilor :.. termenele stabilite prin decizie a pre:. la alin.te orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale. pe baza codului numeric stagiul n) certifica..iadministrarea eficienta a c) iau ma sur i . potrivit indruma :. k) ia ma su r i ..icelelalte cheltuie aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. in cooperare cu casele de pensii sectoriale. d) iau ma sur i ..t i Le legii..i ale caselor de ~.e incasarea re veniturilor sociale de stat. ( 2) Cheltuielile privind organizarea s i. d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale.iansamblul reglementarilor comunitare in limita competentelor prevazute similare in asigurarilor sociale din alte tari. organizeaza. pentru dezvoltarea :. a personalului domeniul sociale.iplata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat. inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase. in limita procentului prevazut (1) . prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.01 . extinderea. b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor bugetare.. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. pre cum :.. in principal.) organizeaza activitatea privind stabilirea :..ia modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor :. casele teritoriale de pensii :. patrimoniului sistemului public de pensii..i perfectionarea profesionala din selectia..iadministrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii.ipartenerilor sociali rapoarte la modul de administra bugetului asigurarilor sociale de stat. q) pregatirea :.i Administrarea Bazelor de Date.ide evidenta.i protectia sistemelor automate de calcul :.i alte tipuri a) colecteaza:. conform dispozitiilor legale in vigoare. :. la care Romania p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari :.. migranti. 139 in aplicarea prevederilor prezentei legi. Atributiile ale case lor teritoriale de pensii :. intretinerea:. j) ia ma su r i . in conditiile legii... pre cum :. h) colecteaza:. b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea :..i alte tipuri de contributii. indruma :.ti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi. f unc t.. r) asigura introducerea. potrivit dispozitiilor legale i) u rrna st. cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri.

.te potrivit prevederilor Codului penal.i perfectionarea profesionala selectia.36 privind baza de calcul a co nt r i bu t.a sistemelor de calcul :. 31 in conditii deosebite d) nerespectarea metodologiei :. prin bugetele .icentrelor regionale de expertiza medicala ~ capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.rnstl~utllior in subordinea CAP.. prevazuta la art. art.i ansamblul reglementarilor comunitare :.. a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare..i e i. 11.ipunctajul pentru fiecare asigurat. 1.bu i i Lo r ce revin caselor t de pensii sectoriale.01 .i p ro t. prevederilc sociale stabilite potrivit c) nerespectarea cote lor de contributie de asigurari 27 alin. bugetul de stat. potrivit legii.ise pedepse:. sociale. la care Romania este parte. extinderea.idezvolta relatii cu similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari.iProtectiei Sociale. 2 011 Pagina 29 . j) organizeaza pregatirea :.. este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale.. declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale. pe f) a s i qu ra ev i. VI I Raspunderea "" Jurldlca ART.. 144 Constituie contraventie urmatoarele fapte: 7. precum:.bu i i Lo r ce revin caselor t teritoriale pensii. calculul ma j o ra r i Lo r Int.i.r i.r i.. ( 2) Cheltuielile curente s i. N.i de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din carora functioneaza. de de a si e) sociale. prezentei dupa caz. SECPUNEA 1 Infractiuni ART. h) controleaza activitatea de expertiza medicala :.iServiciului Roman de Informatii.i recuperare a capacitatii de munca. civila. Familiei :. 0) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin ART.ia criteriilor de incadrare de nerespectarea prevederilor art. conform dispozitiilor legale in n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor reglementarilor legale in domeniu. Ministerului Administratiei :. la termenele stabilite prin decizie stagiul de cotiz a pre:. potrivit legii. 44 privind neplata s i. 1) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatore:.iplata pentru fondurile de pensii administrate privat. i) aplica prevederile conventiilor internationale de a s i qu ra r i. SECTIUNEA a Contraventii 2. ( 3) Cheltuielile curente :.. 119 privind obligatia referitoare la conditiile de acordare a pensiei. contributiei de asigurari sociale.a z i r comun i ca r i i. modificarilor CTCE Piatra Neamt o 5 . de CNPP. f) la plata g) intervenite nerespectarea prevederilor art..ide evidenta.iInternelor :. 142 Incalcarea prevederilor contraventionala sau penala. ( 3) Realizarea a t.edintelui CNPP. 141 ( 1) Salarizarea personalului CNPP.. stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual :. 33. in limita competentelor de lege. (3) s i. legi atrage raspunderea materiala. caselor teritoriale de pensii.~ baza codului numeric personal. teritoriale de pensii :. 140 ( 1) Realizarea a t. est supusa controlului CNPP. ART.ial case lor de pE sectoriale se realizeaza potrivit legii.. intretinerea:.a art..ti in in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi.bu i i Lo r ce revin CNPP. ( 2) Realizarea a t... :..pensii. t potrivit legii... a domeniul asigurarilor sociale. munca. g) certifica. nerespectarea prevederilor art. ART.r i.e ct.. E :. dupa caz. este supusa controlului Ministerului Muncii. b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare. prevazuta la art. m) organizeaza activitatea privind stabilirea :.de t a drepturilor n s i. k) a s i qu ra introducerea. obligatiilor de asigurari sociale la nivel national. avand ca denaturarea evidentelor privind asiguratii.

on za in cadrul ea CNPP.iInternelor :. Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. catre ANAF :. respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigutare. de casele de pensii sectoriale pot fi contestate... precum:. la lit. IV.e t ar i i. 144 se dupa cum u rrne a : az a) cu amerrda de la 5 0 0 lei la 1. d) . contributiei CAP. la casele teritoriale pensii. ministrului apa ra r i i.q rar u sociale datorate de a s i qu ra t.iServiciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii.e st.e st. :. constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale ART.i 1 4 6 . c)..i L s i.. a oo nt r i bu t. resp.~ctiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. n) neplata. la alin..t i Le legii. respectiv de casele de pens: sectoriale :. 144 s i.t i Le legii. referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor cu prevederile Legii nr. comisiile de co nt. a de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat.i_ziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii s i. 1) refuzul de a pune la d i spoz i t i a organelor de control ale CNPP. pre cum :. 2 011 Pagina 30 ..iunitatile sale subordonate.i vederea recuperarii creantelor prin executare silita.. la art. t respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.i evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale.a i i .i 0) a) .. p ro t e c t. reprezinta s procedura administrativa prealabila. plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari neplata de ca t. functionarea:. m) nerespectarea prevederilor art. j) sociale. 0) fapta persoanei de a nu transmite. b) 500 000 e) p) c) cu amerrda de la 5 o 0 0 lei la 1 0 000 lei.i Legea nr... 241/2005 pentru prevenirea :. ( 4) Termenul de so Lu t i oria re a co nt e s t a t i e i.i de organele de control ale caselor de pensii sectoriale. aprobata cu modificari :.. se comRleteaza combaterea evaziunii fiscale.idirectorului Serviciului Roman de Informatii. e timp de 3 luni consecutiv. k) neachitarea de catre angajator.iServiciului Roman de Informatii adopta hotarari. (1). 149 ( 1) Dec. 0 0 0 lei. aplicate prevederilor art. cele pTevazute la lit. la lit.r angajator.i e f de a si. comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. obligatorie.i L f un c t i. Ministerului Administratiei :. cu modificarile ulterioare. 150 ( 1) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. cu modificarile :.i sociale de stat. in oo nd i t. poate fi actualizat prin hotarare a Guvel ART. ( 2) Organizarea. (1) pct. ( 2) Procedura de examinare a deciziilor supuse con t.i un i Lo r prevazute la art. 161 alin. Ministerului Administratiei :.iInternelor :.<S)~secutiv. f).i cadrul Ministerului Apararii Nationale.i e i sociale. 1 8 0 / 2 0 0 2.i i. 148 144-146 ( 1) Dispozitiile la contraventii prevazute la art... a ajutorului de dec calculul s i. ( 3) in so Lu t. pentru 0 pe ri.ihotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii. b). ale pensii..i L s i.iInternelor :. ministrului administratiei :.iServiciului Roman de Informatii. 145 • ( 1) Contraventiile prevazute la art... in corid i t. in termen de 3 0 de zile de la comunicare. la Comisia Ce n t ra La Contestatii..h) i) acestuia. 145 se fac de ca t re organele de control ale CNPP.i ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative :. cu amenda de la 1 lei la 5 lei. 6 alin.01 . Ministerului Administratiei :. sunt definitiv ART.iInternelor :.a L care f unc t.iinterne lor :. 146 Constatarea contraventiilor prevazute la art. care examineaza :.. ( 2) Dispozitiile prezentei Iegi. in conditiile stabilite de lege. fara caracter jurisdictional.i completarile ulterioare. ( 3) Comisia Ce n t t a La de Con t e s t a t. in termen de 3 0 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. se complete prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. p) fapta persoanei de a nu vira. prin casele teritoriale de pensii. 147 Amenzile contraventionale.i structura Comisiei Centrale de Con t. timp de 3 luni consecutiv.. aplicarea s anc t.. la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta '~la asigurat. nationale. timp de 3 luni consecutiv. este de 4 5 de zile de la data inregistrari CTCE Piatra Neamt o 5 . (1) ( 4) Deciziile de pensie necontestate in termenul p reva zu t. A~. k). familiei s i. :. 145 :....i one az a in t. Ministerului Administratiei :.i ona rea co nt e s t a t i i Lo r . ART.iurmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile pUblice. p reva zu t i.i Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare. VIII Jurisdictia asigurari~or sociale ART.oa da de 3 luni&. cea prevazuta (1) (2 Nivelul amenzilor prevazut la alin.

qu rar i. carnetul sau cu alte a prevazute de lege.a ri. 159 17. de plata a pensiilor s i.e st.eprevazute ra la art.i conform legii. ART. e) deciziile comisiilor medicale de contestatii ~i ale co~siilor centrale de expertiza medico.acesteia. b) .eComisiei ra Centrale de Con t. cu modificarile ~i completarile ulterioare. prevederilor art. alte documente legale. 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca. (3) pot fi atacate la judecatc competenta. 153 Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul s i. h) plangerile impotriva proceselor. Dispozitii ART. speciale. realizata pana la data d timpului util la pensie pentru agricultori ~i a duratei de asigurare. in termen de 5 de la adoptare. 156 Prevederile prezentei legi.I. numai in s i t. ( 2) Ho t. evidenta ~i certificarea sociale. se face cu carnetul de mun oa . t respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale.i i. socialed b) modul de stabilire a dobanzilor ~i penalitatilor de c) inregistrarea. 1 6 lit. dovada vechimii iJ ( 1) Pentru perioadele prevazute la art. 304/ 2004 privind organizarea judiciara. ART. dovada vechimii in serviciu. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. republicata. f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari social g) modul de stabilire s i.a ri.a ri. ART.a d munc a sunt valorificate. ale Legii nr. a altor drepturi de asigurari sociale. de a si. deosebite. pre cum ~i toate actele legatura drepturi sau obligatii de asigurari sociale. legi. cu exceptia celor realizate in activitatile care. ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii privind deciziile pfnsie. pana la intrarea in vigoare f i sa ma t r i co La sau a prezentei se face cu fi~a de pensie.eprevazute ra la art. sunt ca obiect cu scutite de CAP. pre cum ~i hotararile tribunalelor. in vederea conform reducerii varstelor de pensionare. ~i obligatii de ART. ART. (3) care nu au fost atacate instant j udeca t o re s t i in termenul prevazut la alin. neatacate cu recurs in termen. d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii ~i ale care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale. dupa caz.a de mun oa pan a la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in cond i t.a ri. lor ra apel.a incadrarea persoanelor in fostele grupe I ~i/ sau a 11. ART. rE ( 2) Pentru perioadele prevazute la art. se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind de plata catre evidenta nominala a asiguratilor ~i a obligatiilor ( 1) CTCE Piatra Neamt o 5 .i i. contestatiile de executare j) alte drepturi sociale nascute in temeiul prezentei legi. (3) Pentru perioadele prevazute la art.e st.ua a in care au fost emise t. Ministerului Administratiei ~i 1nternelor ~i Serviciului Roman de 1nformatii se comunica persoanelor in cauza ~i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate. ( 3) Ho t. a Le Ministerului JAdministratiei s i. de asigurari sociale 1 aprilie 2 0 0 1.i. ( 2) Adeverintele care a t. ART. pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.militara ale Ministerului Apa ra r i L Na t. c). dispuse in baza prezentei legi. 150 alin. 150 alin. in termen de 3 0 de zile de la comunicare.e cu r t. 154 ( 1) Cererile indreptate impotriva case lor teritoriale de pensii sau impotriva case lor de pensii sectoriale se adreseaza in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul ori sediul reclamantul.I. 1 6 lit. i) impotriva masurilor silita. tranzitorii 158 Perioadele de vechime in mun oa realizate in grupele I s i. a) ~i art.01 .I.i e i. ART. 30 alin. dovada stagi ul ui de coti zare. se completeazi cu dispozitiile Codului de p ro ce du ra c i v i La s i. ( 1) 151 Ho t. sunt incadrate in cond i t. (2) sunt definitive. referitoare la jurisdictia a s i qu ra r i Lo r sociale. 152 Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale ~i curti de apeI.verbale de eontraventie incheiate in baza prezentei legi. ( 2) Celelalte cereri se in a carei raza teritoriala instantei i~i are domiciliul sau sediul paratul. sunt definitive ~i irevocabile. 2 011 Pagina 31 .a i i .on . 157 oricaror organe procedurale in sau instante. de depunere a co nt r i bu t. a 11. 155 ( 1) Impotriva face recurs la curtea de apel competen se poate ( 2) Ho t.I.i. 16 lit. (1).

( 2) Certificarea stagiului de cotizare. 53/ 2003 Codul muncii. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie b) 24 5 zile 196 ore) pe luna.a t. integrate in sist asigurarilor sociale de stat pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi. acestea functie de reformele monetare. politi~tii ~i functionarii pUblici cu statut special din sistemu administratiei penitenciare. 3 3 ore) pe luna. ( 1) 160 sociale de stat. ( 1) 161 ~ Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege. dupa caz. agricole cooperatiste.5 zile 204 ore) pe luna. cel p reva zu t. venitul asigur stipulat in contractul de asigurare la care s. dupa caz. ( 5) Prevederile alin. (2) Cererile prevazute la alin. 162 (1) in cazul in care in carnetul de munc a .i. inclusiv celelalte drepturi.bugetul asigurarilor sociala. in vigoare a Legii nr. CNPP. t. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. precum ~i pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zone Le necooperativizate. c) un Run0t pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse in prin val. 159 alin. nici nu sunt dovedite. din domeniul apararii nationale. necesare stabilirii drepturilor de pensie. ( 2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor un i t. c) care nu pot drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi. (4) se aplica pentru toate perioadele care consti tuie cotizare in sistemul public de pensii. (2). un n uma r de puncte mai mic de cat.ua a in care. pentru anul 1 9 9 8 g) 21 50 zile (1 7 2 ore) pe luna. f) 21 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. pr in care se face dc vechimii in munc a .i pentru perioade ulterioare datei de 3 1 vor fi denominate in doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate. a timpului util la pensie pentru agricultori ~i a stagiului de cotizare. ( 3) Fac e x cep t i.e de la prevederile alin. republicata. 163 ( 1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de a s i qu ra r i. referitoare la zilele de sarbatoare legala. 6 alin. sunt scutite de orice fel de ~axe ~i comisioane. pe masura preluarii datelor dovedi toare prevazute la art. 16 zile (1 6 9 . astfel: a) 2 5 .01 . 2 011 Pagina 32 . se utilizeaza: realizat in perioadele anterioare a) un punct pe~tru fiecare luna de stagiu de cotizare datei de 1 septembrie 1 9 LI 7. pentru anul 2 0 0 1 j) 21. (1). salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor dupa zilnice cu numa ru L mediu de ore pe luna. sociale. pentru anul 1 9 9 9 h) 21 67 zile (1 7 3 36 ore) luna. 8 0 / 1 9 9 2 *) privinc pensiile ~i alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor. ART. respectiv cu numa ru L mediu pe luna din de perioadele respective. data de 3 1 decembrie 1 9 6 2. in con t. I lit. cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege.i drepturilor salariale din actele doveditoare. pentru perioada 1 ianuarie 1978 1 martie 1 c) 23 6 zile 189 ore) pe luna. cu modifi completarile ulterioare. la lit. in s i t. inregistrate in carnetul de munca. de ore lu pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. pentru care in carnetul de IT sunt inregistirate) drepturile salariale s i. pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. realizat pan a la intrarea in vigoare a prezente legi. ordinii publice ~i nationale se face de casele de pensii sectoriale. indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnE de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale. t.1 ianuarie e) 21. pana la data Ln t ra r i i. k) pentru anul 2 0 0 3 s i.ua i Le in t. la determinarea punctajului se ia in calcul. pentru perioada 1 octombrie 1990. din perioada respectiva. ( 2) in s i t. ART.embrie 1 9 4 7 s i.i nua r e numa ru L mediu de zile s i . a declaratiei de asigurare sau a contractu lui de asigurar Certificarea stagiului de cotizare. (1) pct. data de 3 1 decembrie 1962 s i. cu modificarile CTCE Piatra Neamt o 5 .ua a in care. pentru cadre Ie militare. in b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse data de 1 sept. ( 4) in s i t. dupa caz. rezulta.a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul. pentru perioada 1 martie 1990. pentru anul 2 0 0 0 i) 21 42 zile (1 7 1 36 ore) lU'na. in sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii ori salarii pe zi. la determinarea punctajului se utilizeaza salariul minim pe tara. la determinarea punctajului mediu anual.oa da care constituie stagiu de cotizan in carnetul de munca sau in doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale. salariul minim pe economie.i pentru 0 arium i t a pe ri. 159 alin. in d. realizat anterior datei de 1 aprilie 2001. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuar pentru care. (3) s i. respectiv. (1) de :3 0 de zile de la se solutioneaza in termen inregistrarii. 25 zile (1 7 0 ore) pe luna. l"entru anul 1 9 9 7 . data de 1 sep>t:embrie 1 9 4 7 s i. pentru anul 2 0 0 2 . prin casele teritoriale de pensii. pentru fiecare luna de stagiu de cotizare. ( 6) Pentru persoanele prevazute la art. ART. in vigoare in perioada respectiva. ART. b) august 1947.30 septembrie d) 21. la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/ net.

1 6 lit.~i completarile ulterioare. 198 din Legea nr. ( 7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. dupa caz. de la data de 1 ianuarie 1991. 49 alin. realizate intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 s i.a La de peste 20 de ani. (1) lit.01 . astfel: a) salariile brute. 80/ 1992 drepturi de asigurari sociale ale~ ~i alte a fost abrogata prin art. ( 5) Pentru la art. 49 lit. la calculul intervalul cuprins intre data 2001 s i. punctajului lunar se utilizeaza indemnizatiilor de asigurari sociale. 1. g) . pana la data de 1 iulie 1977. punctajul anual este 0. 164 ale pu d) la determi Pentru perioadele necontributive care. 49 alin. 19/ 2000 privind sistemul pu de asigurari sociale. 5 salarii minime pe economie. 198 din Legea nr. (1) lit. (1) a) . in vigoare a prezentei Le la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca ~i boli profesionale. d). data de 1 ianuarie 2006. ( 3) Pentru perioadele de con t r i. potrivit legislatiei anteridare datei de 1 a 2001 au constituit vechime in mun oa u t i La la pensie.ot. 4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1 9 9 2.ot. la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar. la determinarea punctajului lunar al persoanei s utilizeaza 1. privind pensiile Legea nr. septembrie 1 983. b). se vedere s i.i e realizate conform Legii nr. b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. in situati prevazute la art. (1) lit.or uI a) perioada 1 martie 1970. (1) lit. ( 3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este u rrnat. agricultorilor alte drepturi *) *) agricultorilor alte drepturi ( 4) punctajului ART. sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. 5 salarii minime pe economie. la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s. la calc punctajului lunar se utilizeaza: (1) a) cuantumul pensiei de invaliditate. part baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare ~i care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati. stagii de cotizare.i i Le prevazute la alin.nsa intre 10 15 ani. in situatiile prevazute la art. 10 vechime in munca total a cuprinsa intre 5% pentru 0 20 ani. brut sau net. avut in perioadele respective.1 septembrie 1983 3% pentru 0 vechime in mun oa total a cup r i. 1 1 8 / 1 9 9 0. realizate in inten cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentei legi. brut sau net. ( 1 ). 49 alin.a platit contributia de asigurari sociale. conform legislatiei in vigoare. republicat. a prezentei Le intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 s i.1 aprilie 1992 perioada 1 b) ani. ART. dupa caz. la punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie. 4 9 alin.nsa intre 5 1 0 ani. se acestora CTCE Piatra Neamt o 5 . 49 alin. 15% pentru 0 vechime in munc a t. ( 3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munc a . au f a cu t. f). 49 alin. brute sau nete. brut sau net. da oa acesta este mai mare de ca t.a La de peste 20 10% pentru de ani. ianuarie 1991. 80/ 1992 ~i alte a fost abrogata prin art. (1) lunare. sau salariul de baza pe tara din perioadele respective. din perioadele respecti ( 4) in s i t.c) ( 2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. in vigoare la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. modificarile ~i completarile ulterioare. a in munc a . e). (1) (2 La determinarea punctaj elor lunare. c) s i.a La cupr i risa intre 15 20 ani. data Ln t r a r i i. sporurile cu caracter permanent care. la determinarea punctajului salariul IT se utilizeaza pe economie. in conformitate cu modul de inscriere brute sau nete. 2 011 Pagina 33 . repu 8 0 / 1 992 *). data Ln t r a r i i.but. (3) in care persoana a realizat s i. 15 ani. dupa data de 1 aprilie 1 9 9 2. 12% pentru 0 vechime in munc a t.o t. pe Lariqa salariile prevazute la alin. realizate ( 8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 19/ 2000 de asigurari sociale. de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 c) salariile brute. dupa caz. potri vi t prevederilor Decretuluilege nr. realizate ( 6) Pentru perioadele prevazute la art. sporul de vechime utilizat la stabili punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. 15 vechime in munca total a cuprinsa intre 7% pentru 0 o vechime in munc a t. pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie determinarea punctajelor dupa caz. 57255 puncte. ( 1) privind pensiile drepturi de asigurari Legea nr. 9% pentru 0 vechime in mun oa total a cupr i. lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului. Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. ~i g) anterior datei de 1 aprilie 2 0 0 1. b) salariile nete. vechime in munca total a cuprinsa intre 3% pentru 0 3 5 6% pentru 0 vechime in munca total a cuprinsa intre 5 1 0 ani.ua t.

1 ianuarie 1 -'9 7 3 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. 5 %. completarile ulterioare... 6 alin. mai mare. (4) diferentei dintre cre:. ap L'i ca r i i. dupa caz.1 ianuarie 1978 b) 28% pentru perioada ~ianuarie 1978.(5) Salariile medii :. se utilizeaza venitul brut lunar realizat constituit.e rea punctaj elor anuale pr-e vaz u t a la alin.t i Le art. 8 la intrarea in vigoare a prezentei ( 6) Pentru perioadele anterioare anului 1 9 3 8. (1) beneficiaza s i. determinat prin u rrna toarelor procente la punctaj ele lunare realizate in aceste perioade.. precum:. nr. 100/ 2008 154/ 2009.a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii prevazuta de acte normative cu caracter special. brute sau nete. 167 (1) in cazul persoanelor pct. aprobata prin Legea nr. ( 2) Prevederile alin. ac t. referitoare la majorarea punctajului pentru ( 6) Prevederile art. 168 o o 3 9.1 noiembrie 1990.au deschis in perioada 1 aprilie 2001 2 noiembrie 2008 inclus numai in s i t. in locuri incadrate in grupa 1 de munca. prevederilor alin. i 95 se ap l i ca un indice de anual determinat legi. conform legii. determinat urmatoarelor procente 1 punctajele lunare realizate in aceste perioade. cel cuvenit s formulei de calcul prevazute de prin aplicarea mentine acest cuantum pana la data la care. 1 lit.urat activitati grupa a 11. dupa caz.. s beneficiaza de 0 cre:. cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor :. ART. persoanele ca ro r drepturi de pensie s.i v i t a t. c re st.n sa int:c 1939. (1) nu se aplica in si t ua t i a in care. unui punct de pensie precedent :.. astfel: a) 2 6% pentru perioada 1 iulie 1 9 7 7 .au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva.i pentru perioada cup r i..e re a punctajului.icea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. ART. persoanelor inscrise la pensie anterior ART. d) 21% pentru perioada 1 iulie 1 9 8 6 . cu mod i f i ca r i Le s i. pentru fiecare legi. dupa caz. se ob t. lege.. ART. a pentru completarea Legii nr. dupa data de 1 aprilie 2001 se ap l i ca s i.1 iulie 1 9 8 6 ART. dupa cum urmeaza: a) cu 5 0 % pent:cu perioadele in care au de s f a su ra t.1 februarie 1999 i) 17% pentru perioada de dupa 1999.i potrivit legii. beneficiaza de 0 c re st.n sa intre 1 aprilie s i. g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992ianuarie 1999 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999. sociale. 170 incepand cu data intrarii in vigoare a prezent persoanele inscrise la pensie ( 1) Pentru in corid t.terea punctaj Prevederile alin.e re a punctaj ul ui.1 ~aprilie 1992 .1 ianuarie 1978 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978.. ~n declaratia de asigurare sau in contractu 1 de asigurare sociala. d intrarii in vigoare a prezentei legi. pentru perioada cup r i.i. la recalcularea pensiilc conformitate prevederile Or doria t.1 aprilie 1991 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1 9 9 1 .e de u rq en t. la determinarea prevazute la art. 169 ( 1) Pensionarii sistemului public de pensii ale ca ro r drepturi de pensie au fost stabil potrivit Leq i s La t. t..ua i Le in care.a a Guvernului n i. la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunza anului 1938 . b) cu 2 5 % pentru in locuri incadrate in B'erioadele in care au desfa:. CTCE Piatra Neamt o 5 .i e i. realizate in conditii deosebite de munca intrarii in vigoare a prezentei legi. sunt prevazute in anexele nr. la punctaj ul mediu din ca:.ivaloarea pana 1'" K.Ln e un cuantum al pensiei perioa a).1 iulie 1 9 8 6 . 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. ( 1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru r cu 2 9. (1) . de asigurari (5) aferent punctajului mediu anual rezultat in u in situatia in care cuantumul pensiei sau aflat in plata. pentru in vigoare legi.a de munca. se perioadele anterioare intrarii a utilizeaza solda bruta sau neta/ salariul brut sau net..tere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade.a de munc a . 7 8 / 2 0 0 5. 4/ 2005 privind recalcula pensiilor public. 3 % corectie calculat ca raport in vigoare la acea data. ( 2) Asiguratii care au contribuit Fondul pentru pensia suplimentara beneficia~ o c re st. la determinarea punctajului mediu anual s. punctajelor lunare. (1) se ap l i ca prin acordarea mediu anual rezultata :. 166 La determinarea punctajelor lunare. ( 7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzatol anului 1949. care au de s f a su ra t. 100 lit.i/ au grupa a 11.( 4 ) este mai mic de ca t. anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1.ia obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau.tigul salarial mediu brut realizat pe anul intre 4 3 .. punctajului mediu anual s. aprobata cu prin Legea nr.i minime pe economie.1946 inclusiv. 2 011 Pagina 34 . activitati in locuri incadrate in grupa 1 :. 7 s i.. e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990. astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967.. baza de calcul a contributiei individuale de asigurar~ sociale. a:.01 .

175 Modelul declaratiei nominale de asigurare. 172 ( 1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 01. aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia. al declaratiei individuale de asigurare.p e de 3 t. de institutia prevazute la alin. care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. ( 3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii ~i la sistemul ordinii publice ~i sigurantei nationale.i la majorarea drepturilor salariale ~i a veniturilor asigurate. la alin. n uma ru Lu i. ( 2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. la inscrierea initiala la pensie ART. 2 011 Pagina 35 . X Dispozitii ART. ART. astfel incat sociale suportata de a s i qu ra t. se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul. prin casele teritoriale de pensii. familiei s i. pensia urma~ cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi. in cazul pensiilor de invaliditate stabilite anterioare. ( 1) pct. p ro t e c t. se iau in calcul 0 singura data. ART. 6 alin. la art. (1) sa nu conduca diminuarea venitului net al acestora. 1) se realizeaza prin majorarea drepturilor sa La r i a l.i altele decat pensiile. 173 ( 1) in cazul mod i f i ca r i i. (2) Aplicarea prevederilor alin. dupa caz.i CTCE Piatra Neamt o 5 . se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. prevazuta de prezenta lege. de pensii sectoriale ( 3) CNPP. pre cum ~i casele (2) . recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii caselor teritoriale ( 4) Sumele p La t. de asigurari t. pentru 0 pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare. ART. 1 din Legea 119/ 2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile din perioadele respective. de u rma s i.r angajator e sau.i t. de a s i qu ra r i.e necuvenit prin intermediul de pensii ~i al caselc casei respective.a i. devin pensii in intelesul prezentei legi. suportata de~aSigUratii prevazuti venitul net al acestora.un alt grad de invaliditate. ( 1) finale 179 Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. ( 2) Prevederile alin. 177 ( 1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi.i e i sociale se publica in Monitorul Partea I. p reva zu t i. in care fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au la stabilirea punctajului. la modificarea incadrarii intr. pre cum modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor ~i obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP. al contractului de asigurare sociala. se a p roba al ministrului muncii. ART. sistemul apararii nationale. t. (1) se ap l i ca s i. dupa vigoare a prezentei legi. I lit. sociale i sau p re st. t. 171 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. ART. se vor solutiona CAP. perioadele in sistemul asigurarilor sociale de stat. 174 Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi. ART.i i.i ani. ( 5) Debitele reprezentand co nt.e veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de individuala prevazuta asigurari sociale. 178 Cererile inregistrate ~i nesolutionate pan a la data intrarii in vigoare a prezentei legi conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii. dupa caz. care pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei constituie titlu executoriu.a L de a s i qu ra r i. pensiile din sistemul public de pensii ~i drepturi de asigurari sociale. inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. sociale.i se recupereaza la beneficiari in termenul general de pr e scr i. ( 3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a con t.i L de a s i qu ra r i. s i. in care 0 persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale ~i pensii pentru agricultori. la stabilirea considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.r bu t.bu e i.01 . legislatiei ART. nu va d: sociale.(1) ( 2) Prevederile alin. cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale. prevazuti la alin. se aplica 0 singura data. 176 La data intrarii in vigoare legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia asigurari sociale. (1) se efectueaza de ca t. ordinii publice ~i sigurantei nationale ~i la sistemul de asigurari sociale de stat. sociale t. contributia individuala de asigurari c) . cota de contributie de legislatia anterioara.a I Lo r de a s i qu ra r i. recuperarea sume ( 2) in cazul p re st.r i.

de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei punctajelor medii anuale obt. este proprietatea CNPP s i. plus dobanzile aferente.i stabilite ante] ( 5) Prevederile alin.r i. 186 Institutul CNPP ~i case lor sectoriale National de Statistica sa comunice de pensii ca~tigul salarial mediu brut. ART. ART. a sunt obligati caselor teritoriale de pensii ~i a caselor de pensii sectoriale. are caracter confidential. pre cum s i. r ama se nerecuperate de pe u rmz a s i qu ra t. ramase de nu se mai urmaresc. 184 ( 1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii.i un i. pana la data de 1 aprilie 2001. 8 0 / 1 9 9 2. ART. pre cum ~i a perioadelor de contributie realizate. ART. 6 alin. Sumele r ama se nerecuperate de pe urma beneficiarilor dec eda t i nu se mai urmaresc. completarile ulterioare. datele ~i documente necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare. 188 ( 1) La efectuarea or i. de la data a plati sumelor necuvenite. (1) pc t . ( 2) La recuperarea debi telor in conformitate alin. (3) a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.qu rar i.i ca urmare a infractiuni savar~ite de beneficiar. (4) se aplica s i. prin casele teritoriale de de casele de pensii sectoriale. a ca r e i. conform acestei dupa data de 2 9 iulie 1 9 9 2 s i. (1) se fac venit la bu asigurarilor sociale de stat. ART. CNPP poate emite norme. prin hotarare a Guvernului.c ror ope ra t. (1) pct. 181 ( 1) Debi tele proveni te din prestatii de asigurari sociale se recupereaza pEin executorii proprii ai CNPP.a L de a s i qu ra r i. 180 ( 1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de pr e st. sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale ~i au caracter c) confidenti ART. sociale. de casele teritoriale de pensii ~i de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana li 3 %.arrt. I 1it. deceda ti.i sociale. afere ( 2) Se supo rt.ua a pensiilor t. la art.un Le pentru i care se p Iat. se aplica ~i in cazul pensiei de urma~. 183 in aplicarea prezentei legi. ( 3) Sumele rezultate ca urmare a ap Li. (1) pct. sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale.e prin valorificarea. de plata pensiilor ~i a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP. 191 ( 1) Expertizele dispuse de Ins t. nu se mai urmaresc.i Lo r p reva zu t i. (3) intrarii in vigoare a prezentei legi. c auz a o sistemului de constituie de mun oa sau boala profesionala. IV.e j udeca t o re s t i in litigiile Le de a si. se supo rt.e sc tarife sau se percep comisioane.bu i. 187 (1) de pensii provenite din fostul sistem de as: in cazul di~ sistemul public aferent punctajelor medii anuale se suporta de la sociale al agricultorilor. pentru luna precedenta. prevederilor alin. se recupereaza de la acesta. republicata. de asemenea. persoane fizice ~i juridice. (1). ART. 6 alin. dispozi tia CNPP. in vi'goare a Legii nr. pan a zi a lunii in curs. care nu sunt legate a de stabilirea s i. 185 Stabilirea ~i plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continua de CNPP.i un i i. ART. dupa data de 1 aprilie 2 0 0 1. ai case lor de pensii sectoriale ~i se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat. cu mod i f i ca r i Le ~i legi.a produs ca urmare s i. ART. 182 Angajatorii. financiare. ( 2) Ope ra t i. pan a la recuperarea integrala a ( 2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. 2 011 Pagina 36 .i riut. asiguratii decedati. ART.ca r i i. in s i t. ART. 190 Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza ~i este pUblica. t. I lit. stabilita prin prezenta lege Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari pentru accidente de munca ~i boli aplica in mod corespunzator ~i contributiei de asigurari profesionale.mici de 1 0 lei nu se u rma re sc .a . ( 6) sociale mai CTCE Piatra Neamt o 5 . bugetul de stat. daca decesul (4 P'Eevederile alin.i la art. 189 sociale.01 . a fiecar an util realizat in cadrui fostelor unitati agricole cooperatiste. aplicate asupra sumei totale ce face obiectul ope ra t. c).a din fondurile sociale de asigurare accidente de munca ~i boli profesionale din bugetul asigurarilor stat. (2) Bazele asiguratii sistemului public de pensii 6 de date privind prevazuti la art. pana la data Ln t ra r i i. ( 3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi. cu exceptia celor pr eva zu t. pre cum s i. sustinatorului s. ART. de asigurari t. se aplica cu dispozitiile prevederile Codului de procedura fiscala in materie. a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate. n i ve acestora se stabilesc prin decizie a pre~edintelui CNPP. ( 7) Sumele cu titlu de con t.

lit. optional.1 5. m) Legea nr.i art. 2 6 3 / 2 0 0 8 privind sistemul de pensii s i. 130 din Legea nr. soci po Li t. de invaliditate :. aprobata cu mod i f i ca r i. 1. al senator republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. un proiect de lege privind pensiile ART. 4 / 2 0 0 5 privind recalcularea pensiilor din sistemul public. nr. 1 9 3 ( 1) Prezenta lege intra in vigoare la data ianuarie 2011.ar a r ea Guvernului nr.i al parchetelor nr. completarile i ulterioare. 226/ 2006 privind incadrarea unor locuri de mun oa in cond i t. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. h) art. 1 2 8 / 1 997 privind Statutul k) art.i completarile ulterioare. Partea I. 68. completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial modificarile ulterioare.qur ar i.itul anului 2010. art. 304 din 1 8 aprilie 2008.e i .e i .e i . stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2 0 0 1. Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica. Partea 1. prevazute la art. sociale neintegrat acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare. ( 2) Perioadele asimilate stagiului alin. alte drepturi de a s i. 1 9 7 din 1 4 langa acestea. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.vi. (2). 9 5 / 2 008 personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania. 441 din 2 3 iunie 200 Romaniei..e i . (2) din Legea nr. 7 8 / 2 0 0 5. nr. va elabora :. 567/ 2( f) art..i Lo r . n Partea I. comp Le t. n Partea I.i de urma:. 135 care intra in vigoare la zile de la data publicarii i 3 Oficial al Roma ni. art. 169 alin.e i. cu mod i f i ca r i Le s i. s i. 4951 din Legea nr. ART. precum :. 2 2 3 / 2 007 privind Statutul personalului aer navigant profesioJist din aviatia civila din Romania. 1 9 2 ' "" ( 1) intre sistemul public de pensii s i.01 . e) Legea nr.e. republicata in Monitorul al Roma ni.a t. 7/2 006 privind statutul f urict i c parlamentar. nr. 345 din 2 5 mai 2 i) art. nr. de cotizare. :.(6) . 1. nr. nr. 68"1 alin. 119 din 7 februarie 200 5.ar i.. 282 din 2 9 aprilie 2009. (2) 1) art. 195 Anexele nr.i consular. Partea I. 94/1992 privind j) art. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii s i. 51 alin. specialE publicata in Monitorul Oficial al Roma i. 763 din 1 2 noiembrie 2 008 . nr. nr. 1 9 6 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.e. modificarile :. 748 din 1 4 octombrie 2 0 0 2.i cele ale alZt. 158 din 1 6 iulie 199 didactic. 102 alin.e i . 81 s i.i 52 din Legea privind Statutul Corpului diplomatic c) art.i. Par-tea I. 20 din Legea nr. completarile r ulterioare. 49 alin. 4352 s i.es t. 29 Partea I. art. din Legea nr. b) Legea nr. 509 din 1 3 iunie 200 6.e. 1 9 4 Guvernul Rome ni. nr.i. 376 din 2 iuni~ 2 0 0 3.qur ar i. :. 164/ 2001 privind pensiile militare de stat.. s i. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. (3) s i. 775 din 1 9 noierr 2 0 0 8. cu mod f i ca r i Le ulterioare.i i. cu rnod i f-s-ca i Le s i. (2 s i. 485 din 3 1 mai 2 cu modificarile :. vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de sociale neintegrate sistemului public se iau in calcul.i. ( 2) Prevederile art. e xper t. Partea I. Partea I. nr. in conformitate cu CTCE Piatra Neamt o 5 .e. 1 3 2. prin Legea n i 5 9 5 / 2 0 0 3. nr. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni.r i. ~ ART. ART.. publicata in Monitorul Oficial al Roma i. intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012. 1.i.. 49 g). cu mod f i ca r i Le s i. sc agricultorilor. aprobata cu comp prin Legea nr.ar i i. art.i Lo r s i.. 0) Legea nr. n Partea I. in de pensii. 9 6 din Legea nr. 127 alin. in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta. republicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 747 7. g) art. 140 din 1 aprilie 200 modificarile :. art. 1 9 4 ( 1 ).. Partea I. s i. Partea I. 96/ 2006 privind Statutul de put. n Partea I.e i . sociale. 481 din 1 8 iulie 2 007 .rid pensiile de stat s i. Partea I.a a Guvernului nr. 9.qur ar i. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I.qur ar i. decembrie 2 0 0 4.e i .8 fac parte integranta din prezenta ART. sistemele proprii de a s i.i Lo r specializati in a s i. alte drepturi de asiguri sociale. nr.i s t. functionarea Curtii de Conturi. i p) Ho t. publicata in Monitorul Oficial al Roma ni. 1 7 9 / 2 0 (i) 4 p. a t. 16 alin.e.. publicata in Ho n i t-oruL Oficial al Roma ni. n) Ordonant a de urq en t. 5 4 din Legea nr.i.. respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu.( 2) in vederea p r eqa t i r i i. cu mod i f i ca r i Le :.i va inainta Parlamentului pana la sfar:. d) Or donant a de u rq en t.a a 36/ 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic :. nr... publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.. care constituie s i. alte drepturi de a s i.i completarile ulterioare. 68"2-68"4 de pe personalului auxiliar specialitate al instantelor judecatore:.. Partea I. (4) s i. 7 de 1 cu exceptia art..± completarile ulterioare. 80. sisteme. 550 / 2 004 privind efectuarea operatiunilor de evaluar vederea recalcularii pensiilor din sistemul public. 1 2 . 2 011 Pagina 37 . nr.ti :.i completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Roma i.

o r i. cu mod i f i ca r i Le s i. a) de utilaje portuare.. in locurile care se LISTA in conditii de munc a incadrate desfa:. :. cu mod i f i ca r i Le s i.mecanizatori.. 751/ 2004 privind criteriile s i. 76 alin.c r c) avioane clasice in misiun~sanitare sau de specialitate. 8 0 / 1 995 privind statutul cadre lor militare.principiile Legii nr. nr.iconsular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta. pe: a) avioane clasice.. b) executa salturi din turnul de para:. cursuri s i. din 1 octombrie 2 0 0 4. 2 011 Pagina 38 . 459 din 2 1 mai 2 0 0 4 . Nr. ANEXA 1 cuprinzand personalul carui locuri de munca din se LISTA aviatia civila ale in conditii speciale 1. 77 Cdnstitutia alin. I...e . publicata in Monitorul Oficial al Roma n i. completarile ulterioare. publicata al Roma n i. i Partea I. de serie 4 Personal navigant de control in zbor 5 tehnic executa receptia :.oara activitatea de instructor de para:. PRE$EDINTELE CAMEREI ROBERTA ALMA PRE$EDINTELE MIRCEA.. avioane uEilitare. nr.. 2. Echipaje de in zbor a aeronavelor. nr.i Partea .ipetrochimice. (3) nr. q) Ho t.Lt. art. ale art.iartificieri. 19 alin..utelor. lege a fost prevederilor adoptata art. de bord ANEXA 2 cuprinzand speciale. de 75 Parlamentul Romaniei. Ln so t. I.iaerocluburi de zbor fara motor 7 profesionist care: a) aeronava in procesul de instructie. 3 Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi. a minereurilor: docheri. r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art.oara urmatoarele activitati 1. 21 art.e.icontrolul tehnic in zbor al aeronavelor 6 in cursuri :. publicata in Monitorul Roma n i. mineri de suprafata :.DAN Bucure:.. privind statutul soldatilor :. 8..01 . Personal navigant pe: a) avioane turboreactoare turbopropulsoare de transport. i Partea I. mun i t... Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive.. b) avioane clasice de transport pu b li. manipularea materiilor toxice :.igradatilor voluntari.uta.e .ipulverulente. d) elicoptere s i. a produselor chimice b) portuare.utism. e) aeronave prototipuri la incercare in zbor. conducatori manipularea materiilor explozive: docheri. procentele de majorare de serviciu a membrilor personalului diplomatic :. aerocluburi.. executa salturi pentru receptia para:. c) desfa:. publicata in Monitorul Oficial al Roma n i.e. antrenament sau salturi speciale.utism la bordul aeronavei din care se d) executa salturi cu para:. in s i. s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. b) avioane turborea~toare sau turbopropulsoare. 1 s i.) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. 1 9 / 2 0 0 0. r: Romaniei. 155 din 2 0 iulie 1 9 9 5. conducatori de utilaje CTCE Piatra Neamt o 5 . carbunilor s i.. 24 din Legea nr. ulte :.i L pent] urmatoarele operatii: docherimecanizatori. cu mod i f i ca r i Le s i.a rea Guvernului ra nr. Aceasta cu respectarea republicata. instructori in s co Li . 868 din 2 4 octombrie 200 6. docheri. nr . 263 ~ 16 decembrie 2010.ti. 2.i Partea . pulberi s i. conditiile ( 1) din art. 1 1 alin.

mi. a apelor de mun i t.c r La b) Alimentarea mariua La a cuptoarelor de topit c) Cuptoarele pentru topirea sticlei. c) Activitatea de revizie. intretinere ~i r epa ra t. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. a de~eurilor crude ~i a antracitul dozarea acestor componente. de produse de s i. de ca i. f) asanarea terenurilor s i. i probe de productie ~i reparatii capitale la sonde. a pulberilor. colectoarelor de gaze platformele de pe bateriile de cocs s i. instalatii radiologice ~i alte instalatii 3 Activitatea desfa~urata in subteran la de tuneluri. ferate. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici ~i de sudura: a) mac i na rea . combustie subterana. d) fabricarea munitiilor ~i a elementelor de munitii. pirotehnice. a produselor pirotehnice.La automate. ~i intretinere la mori cu capacitate mai mare de 7 . drumuri. presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor. a electrografitului. mine. b) calcinarea cocsului de petrol ~i a antracitului. sortatori 13 Activitatea de. amI: ~i incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate ~i fabricate. 2.dezvoltare nuclear. de distrugere a munitiilor de munitii' incarcate. unitati de cercetare. unitati de tratare ~i de~eurilor radioactive. h) delaborarea mun i t i i Lo r s i. care indepline~te de locomotiva ~i au t. 100% in subteran desfa~oara 7 Activitatea desfa~urata de siguranta circulatiei. speciale pentru timpu efectiv lucrat la sorida r montarea.i L de tuneluri.i i .c La la ma~ini ~i prese. dozarea. funiculari~ti. industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura opera ti i e xe c i complet nemecanizat teava. brichetarea s i. stingerea ~i sortarea cocsului. cu adaric i. Activitatile desfa~urate in subteran in cadrul metroului pentru: a) mecanic de locomotiva ~i rama electrica de metrou. pre cum ~i de centrale electrice subterane. cu e xc ep t. produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor.o . de galerii. detubari sonde ~i saparea pu t. e t.orno t o r ajutor ~i mecanic instructor functia de mecanic Activitatea de exploatare de docheri ~i de docheri. pulberilor negre. corhanitori. la care angajatii vin in contact direct cu ace~tia. 1 9. cariere prin tuneluri ~i galerii 4 Activitatea desfa~urata in subteran: lucrari de constructii. manipularea. mecanic instructor. malaxarea. unitati de fabricare a combustibilului nuclear.demontarea turlelor petroliere.~ explozivilor.01 . transportul nitroglicerinei. tractori~ti. s t i. a elementelor pirotehnice Lnc arca te cu explozive sau incendiare. b) mecanic ajutor de locomotiva ~i rama electrica de metrou. 17 Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre ~i fibre de sticla 18 Activitatea desfa~urata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui: a) cocserie: ma s i ria de s ar j a re . c) prepararea smoalei. e) asamblarea ~i dezasamblarea focoaselor. 2 011 Pagina 39 . precum s i. semicocs.an rea u s i l.s f-e sura t a la forajul sondelor de titei s i.mai mari de 8 m 5. sa r Ln ca Lz i rea bateriilor s i. ~uruburilor portamorsa ~i a in cazul in care elementele componente sunt incarcate. Activitatea din locurile de mun oa incadrate in radiologic III s i.a turlelor rabatabile 14. 000 t 15. exploatare ~i reparatie de la metrou. precum ~i locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici. conducatori de tractoare articulate forestiere. Activitatea desfa~urata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori. b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs. explozivilor. Activitatea desfa~urata personalul de pe platforme marine 12 .u i Lo r pentru r repararea coloanelor la sonde. c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produse: petroliere. incarcate ~i a elementelor a explozivilor s i. preluand priza din cuptorul de topire ~i din teava de sticla greu f uz i b i. pulberilor fara fum.mecanizatori 8 portuara desfa~urata Activitatea desfa~urata de personalul navigant din unitatile de transport maritim ~i 9 fluvial. CTCE Piatra Neamt o 5 . care se 6.e rverrt i . d) operatia de gudronare a lingotierelor. a se zarea s i.i. locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere. pre cum s i. care lucreaza in sala de pe navele maritime ~i fluviale cu capacitate de peste 600 CP 10 Lucrari permanente la suprapresiune: scafandri ~i chesonieri 11 . scoaterea u s i Lo r . transportul cocsului la stins. semiautomate 16 a) Prelucrarea topiturii de s t. activitatea de ope ra t i i. gaze: Ln t. distilarea gudroanelor. precum All ~i fabricarea nitrocelulozelor ~i a celuloidului in acelea~i unitati de productie a .c) fabricarea.i. galeriile aferente. g) ope ra t i i. din centrale nuclearoelectrice.

2 011 Pagina 40 .ia discurilor pentru rotile de material rulant. inclusiv captarea gazelor.r in cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli.d) coacerea... 22 Activitatea desfa:.i al pachetelor manual. rafinarea.. 29 Activitatea desfa:...e Lu i : Lu d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare..amotori: a) zidirea:. mac i na rea . transport f) de la cuptor la linia de laminare.. topirea minereurilor.i. re flotare..urata de personalul din activitatea de aglomerare: a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la ma:. e) recuperarea produselor ca rbunoa se r f) prelucrari mecanice pe ma:.i macaralele propulsie.i ona t.01 .a i Le efectuate t de zidari.arjei neaglomerate retur. instalatiile cu b) mercur auroargentifere. pre cum s i... c) electroliza aluminiului..i refularea la cald.i a altor asemenea utilaje.. activitatea prestata la creuzetul furnalelor.iturnarea metalelor neferoase.. man ua La . evacuarea o t. prerafinarea... recoacerea.urata de personalul din otelarii: a) incarcarea cuptoarelor. b) Lnc arca rea materiei prime in corfe la furnalele vechi opera tie ce se sub silozuri. in cuptoare electrice. expandarea zgurii..idistilarea minereurilor cinabrifere..z e a taglelor i. desulfurarea s i. pre cum s i.i epurarea gazelor de furnal. activitatea de cianurare a minereurilor a minereurilor electroliza cuprului :....e mai sus. d cuptoare la caja. de la scoaterea otelului din c) I nc a l. convertizarea :. manual al taglelor lingourilor :. presarea :. a materialelor refolosibile neferoase. topirea minereurilor.ia materialelor e) praj irea. transportul platinelor :..i ale niplurilor.iprelucrarea plumbului.icuratarea cu flacara a lingourilor. aglomerarea. turnarea s i. granularea cuprului.a rea de la furnal. la cald. topirea concentrate lor convertizarea. aglomerarea.:..itratament termic in vid.i v i t... taierea..arjarea. prerafinarea.icositorului: a) mac i na r ea .. b) executarea la cald..ielaborarea otelului in cuptoare... prajirea :. de reparare a z i da r i e i . d) a zgurilor :.e L.. e) extragerea cald pentru laminare din cuptoare din a otelului sau a taglelor cu propulsie.ioperatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala 25 Activitatea desfa:. 28 Activitatea desfa:. precum:. :. c) p reqa t i. impregnarea electrozilor. e) praj irea. bramelor :.ina de aglomerare. inclusiv instalatii de retopire sub zgura :.urata din activitatea la cald: de laminare a) incalzirea metalului laminarii. inclusiv ajustajul. 24 Activitatea din turnatoriile de o t.urata de personalul care lucreaza la: uscarea..ide incarcare a materialelor incarcarea furnalelor. auroargentifere. pre cum :.ia taglelor. de tabla. metalelor neferoase.. e xpe d i t. cu ciocane s i. Activitatea desfa:. h) fabricarea feroaliajului :. aglomerarea. a zgurilor s i. a) de prel ucrare distilarea :.i turnarea f) afinarea aurului s i.i de forjare continua la cald. ale blocurilor de furnal. mac i na rea . precum :.. epurarea gazelor de furnal. Activitatea desfa:. precum :... neferoase sau materiale refolosibile neferoase.. prajirea. utilajelor de turnare.urata de personalul care lucreaza la productia :. d) prajirea :. pre cum :. :. reintroducerea in flux a :. convertizarea :.. s i. prese de peste 2 26 kg/ f o r t. prerafinarea.. precum:. care au capacitatea de cel put in 5 t pe sa r j a : b) turnarea otelului prin procedeul continuu :.. p ra j irea. precum :. cazanelor din centralele electrice.ilaminatelor. b) incarcarea:. g) fabricarea pulberii de aluminiu.i in lingouri la uzinele siderurgice. cu productie industriala care se executa :. a cpe ra t i i Lo r de zidire s i.ipurificarea mercurului in proces continuu. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare ada nc i r d) incalzirea. aglomerarea.a 27 Ac t.a aglomeratului.i adanci macarale Tiegler. b) instalatia de dozare :. cu ra t..arjarea. cuptoarele extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie.r a gropii e de turnare. a argintului. laminarea. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. toare a de aer.urata de personalul de la furnale: a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi ce se executa sub silozuri.iaglomerarea minereului de cupru. zincului :.. refolosibile neferoase.ini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati :.no Lz i.i repararea cuptoarelor industriale.iincalzirea bandajelor :.. in convertizoare. 20 Prepararea de minereuri: mao i ria . fil trare 2 1. 2 3. indiferent de tipul de ca ram i da refractara utilizata activitate permanenta. topirea sau a concentrate lor de plumb.ia siliciului metalic. grafi tarea s i. p re i. g) ciocane pneumatice a lingourilor :.i topirea minereurilor sau a CTCE Piatra Neamt o 5 . c) mac i na rea . la utilajele me n t. rafinarea.ifabricarea industriala a pulberilor de cupru.

de Lric a Lz i r-e .ipetrochimice 39 Activitatea desfa:. 0 2 5 / 2 0 0 3 privind metodologia :.i transport al materialului derocat in cariere.family: Courier I New. / Pozitia 8 pt. a acceleratorilor :.wrap: * Font 8 * style=" font.a r i i. Fabricarea acrilonitrilului s i. unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc s i. elaborarea :. tratament termic s i.. " > Nr.. in aceea:...i acoperire prin urmatoarele: 30 a metalelor a) metalizarea cu nichel. pudraEe a pieselor din fonUi f) ope ra t i i.a in I ns t...i instalatie.. INr..a t. ambalarea. New.ura~ in instalatii de fabricatie a benzenului :.urata de personalul care lucreaza in leprozerii 50 :. autobasculante mai mari de Activitatea de sablaj uscat cu nisip.size: I 8 pt.carbonil.urata de personalul care lucreaza la fabricarea :.idepoziteaza 36 Activitatea desfa:.urata in instalatiile 43 de electroliza pentru producerea clorului Activitatea aesfa:.. 2 011 Pagina 41 . 1. forare. " > crt.iambalarea benzidinei 48 Fabricarea hidrobenzenului de vulcanizare manuala a antioxidantilor. color: Black.. font.concentrate lor de plumb. b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb s i. b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma...size: registrul font. mixturilor asfaltice 41 Fabricarea fenolului 42 de fabricare a oxidului de etilena Activitatea desfa:.. cu exceptia instalatiilor ermetizate 33 34 Activitatea desfa:.word. a ape lor rezid cu hidrogen sulfurat in cazul in care se de af a soa r 3 7.iutilizarea industriala de alfa :.. font.icriteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.i n subs t ant..ibetanaftilimina 47 Fabricarea :. / ora. de distilare a apei grele. c) metalurgia zincului.size: 8 pt. color: Black.. Activitatea de tratare :. de epurare hidrogen sulfurat. :..cadmiu.irafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului.i completarile ulterioare obtinut * T* break. Fabricarea abrazivelor din cuart procesului de a) toate fabricatie. Cura t. d) personalul care lucreaza din fabricile e) cu plumb de celofibra. style=" font. vehiculeaza :. inclusiv cupelarea. Granularea carburii de siliciu.. c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal.urata in instalatiile de schimb izotopic s i. " > < pre style=" word.ia policlorurii de vinil Activitatea de fabricare a clorurii de vinil 45 Activitatea de fabricare a pesticidelor 46 Fabricarea :..family: Courier Codul style=" font.family: Courier New.i L de La zincare a tablelor. e) I ns t..iprelucrarea placilor de m Fabricarea ferodourilor toate operatiile.i d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla benzilor de otel.01 . a a~r"ivatilor cianici. 31 .iambalarea negru: de fum 35 Activitatea de fabricare siFltetice a diamantelor lS:are fabrica.' I I I I CTCE Piatra Neamt o 5 . elaborarea aliajului plumb.. cu modificarile :.i a agentilor 49 desfa:. a electrocorindonului finisarea pietrelor de polizo b) 32 Activitatea de perforare.urata in instalatiile 44 :.i a bitum La fabricarea. profilelor in industria metalurgica. emailare total a a pieselor care g) acoperiri metal ice in metal topit.. in cazul in care s u f e ra aceasta opera tie de pa se st e 2 0 m& # 2 5 3 .a rea canale lor subterane care corrt. fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb. in conformitate cu prevederile Ho t.e foarte periculoase sau cancerigen din unitatile industriei chimice :. utilizarea in industrie acrilonitrilului 3 8.a t.viscoza. Guvernului ra nr. tevilor s i.. Aviz nr. turnarea de piese din aceste aliaje in PEO fabricatie industriala: topirea. impu:.icriteriilor de incadrare in conditii speciale..itetraclorurii de carbon ~_ prepararea 40 Activitatea de s f a surat.care:. fabricarea 51 pe baza de azbest toate operatiile ANEXA 3 UNITA TILE care au avizul pentru indeplinirea procedurilor :.. rafinarea plumbului.

8 pt. Isucursala Arpechim. I color: Black. I I I loc font. family: Courier New. 8 pt. 11 9 o 8 7 5 6 family: Courier New.Societatea/ Localitatea style=" font. " > I 168/8 . 2005 color: Nationala S. font- I size: 8 pt. Pet rom loc Vide I Courier New. " > I Isucursala 166/8. ISocietatea I I I I Nationala I family: I family: I family: Courier Courier Courier New. ISocietatea IPet rom Isucursala IMoine~ti 11 3 I Nationala S.2 00 5. > 1----11----------------+-------+-------+--------+---- I size: 8 pt. color: Black. 2004 I " >I 1 . I 2004 style=" fontPetrolului style=" fontBucure~ti style=" fontlocalitatea P'i style=" fontcolor: Black. font.size: 8 pt. ISoeietatea ~IPetrom I I family: Courier New.size: 8 pt. font. size: size: size: 8 pt. fontsize: 8 pt. ISocieta tea I Nationala CTCE Piatra Neamt o 5 . color: Black. 2005 font. New. Black.size: 8 pt. I " >I 7 .size: 8 pt. 07 . font- family: Courier New. ISocietatea I I Nationala I S. " >1 5 ISocietatea 139/6. New. I color: Black. A. " > I IPet rom 140/6. New. 200 5. " style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. fontfontfont- fiscal size: 8 pt. color: color: color: Black. family: Courier New. 8 pt.size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt. style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 2 011 Pagina 42 . New. color: color: color: Black. 40.2005.L 11 0 1 2 2 4 2 0 4 12 8 / 1 5 . 2005 I I Pet rom Moin I I style=" Petrolului font- family: I Courier New. IR14 7 8 7 5 5 9 IJO 8 / 9 8 2 / 2 0 0 2 family: Courier New. Black. New. I Courier New. " > I 14 7 / 1 . IJO 4 /52 / 1998 New. New.size: 8 pt. comertului color: Black. Black. font. A. 8 pt. " > I IJl 5 / 4 2 6 / 1 9 9 9 I3 3 / 3 . size: size: 8 pt. 36 I 17 . 05. I color: Black. I color: Black.07 . I " >I " >I " >I 6 . " >I 3 . ISocieta IPet rom Isucursala tea I Nationala S. font- I size: 8 pt. A. Pet rom I I loc Targ I family: Courier 110072411 I font. 2005 139.family: style=" style=" fontfontfamily: family: I I Courier Courier Courier New. I I I font. IJ34 / 522 / 1 997 New. color: I I " >I " >I I data I din locurilor de mun oa lis Black. I " >I " >I 2 .size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt. style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. I Isucursala Ilocalitatea 18.A style=" fonlBucure~ti style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" style=" fontfont- family: I Courier New. Black. " > I IVidele 167/8. 8 pt. A. style=" fontSemi fabricate style=" fontstyle=" font- family: family: Courier New. 11 E style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" Constanta. loc IPet rom 37. New. color: Black.size: 8 pt. color: IJI 3/ 2 8 1 0 / 1 997 font. 113 color: Black. 8 pt.size: 8 pt. color: Black. A. " > I I1 / 2 5 . color: color: color: Black. font.07. 05 .e s t. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19691198 family: Courier I size: size: size: 8 pt. New. " > I t. Black. I loc I font. 0 5 .. New.052005. 8 pt. Black. font.01 . " > S. I " >I " >I " >I 4 . ~olor: Black. New. 02 . fontfontfont- family: Courier I~ family: Courier I family: Courier 13746480 family: Courier family: I size: size: size: 8 pt. 07. I Ilocalitatea 113 I Targovi~tE style=" fontPetrol ul ui. color: Black. Petromar Constanta 9. New.

I font- size: 8 pt.family: Courier size: 8 pt. I fontfont- size: size: 8 pt.2 >1 IS. color: j Rl..Q:tne~ti 3 S.11 . IJO 1 / 2 7 / 1 9 9 1 New.size: 8 pt. I Comerciala Zlatna 26 CTCE Piatra Neamt o 5 . color: color: I fontfont- family: Courier New. 8 pt. Black.size: 8 pt. color: color: color: 9 . color: IJ1 3 / 2 0 5 3 / 2 0 0 1 15 font. font. I Petro rep color: Black. " >I Isucursala ISuplacu 2005 113 I Nationala S. color: Black. I I I loc Supl font.2004 I ">1 " >I 1 5 . " >I 1 2 . New. color: color: I Black. . A.a nt..size: 8 pt.11 . color: Black. 991 8 pt. 2 011 Pagina 43 . New. 6020764 Courier New. 1 1 .size: 8 pt. New. A. style=" Ampelum style=" fontS. family: .family: Courier New. 8 pt. I Black.size: 8 pt.family: font- Courier New. New. . 8 pt. I 14 Black. Black.::::'---------------+-------+--------+---- I ">1 I style=" Glass style=" style=" fontS. color: Black. ISocietatea Ilocalitatea 5. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- family: Courier R1 7 7 2 8 4 0 family: Courier I font. color: Black. ISocietatea IMarin 11 1 Black. " 1 2 . A. font. fontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 110241960 family: Courier I size: size: size: 8 pt.fL. font. A. Courier size: font.a font. I Come r c i. color: color: color: Black. " > I 12 . color: Black. Black. 2004 IR2 2 0 6 3 3 4 12 1.family: Courier New. 8 pt. ">1 1 1 .size: IJ1 8/ 4 9/1 font.size: 8 pt. New. 19/3. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. color: I / Black. A. font- size: 8 pt. 29 style=" font. " >I " >I IPet rom Isucursala ITimi~oara 3 I S.size: 8 pt.a La . color: Black. " > I 150/1 .size: 8 pt.. 43369 IJ35 / 3 3 / 1 9 9 8 Courier New.size: 8 pt.. . I I I loc family: Courier 196912001 family: Courier I font. IJO 4 / 5 1 / 1 9 9 8 New. I " >I " >I " >I 8. ISocietatea IPet rom Black. font. " > I /12 .12. style=" Petrol style=" Constanta style=" fontfontfont- family: I family: IR74 family: Courier Courier 7 1 838 Courier New.size: 8 pt. 1 1 . style=" font. I size: 8 pt. ~ I I Pet rom de Barcau I I style=" font. color: IJ1 3 / 1 7 5 5 / 1 9 95 17 New.size: 8 pt.07 . Courier New. localitatea c 11 1 style=" Servicii style=" localitatea style=" family: I font. font- Courier New. color: IJ1 3 / 6 3 2 2 / 2 0 0 4 font.size: 8 pt. R2 1 6 :2 0' 1 7 family: C0urier New.2 004 I 11 Comerciala Targu Jiu 27 1 6. I Black. IPet rom Isucursala lM. Courier New. style=" Service style=" font- family: I Courier New. font- size: I font- style=" fontcolor: Black. font. ">1 1 4 . 8 pt. A. " >I 1 3 . ISocietatea Comerciala Romplumb S. 1 0 .size: 8 pt.01 . 2005 I Pet rom I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitateal style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I family: I family: Courier Courier Courier New. family: A. " > 1----1I----------. " > I 154/4 . New.07 . 1 1 .size: 8 pt. New. A. I 8 pt. .2 I Comerciala S. color: I / Black. I color: Black. font. loc Timi Courier New. font. ISocietatea IPetroliere 004 111 Black. " > I IJO 5 / 1 2 3 / 1 9 9 ~ I7 2 / 1 4 . ISocietatea Ilocalitatea 17. Lee. 2085 I Mc I 11 style=" Petrolului style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfontfont- family: I Courier New. 21. New. 0 7 font. 2004 I Comerciala S. 004 A. 8 pt.style=" Bucure~ti style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: I family: family: 1101 family: Courier Courier New. " > I 16 / 1 2 .family: Con s t. New. New.size: 8 pt. .. font. ISocietatea Black. " > I Ilocalitatea Baia Mare 13/12 .

Black.2 00 12 style=" Activitati style=" localitatea style=" sucursala style=" style=" style=" fontfontI fontfontfontfont- family: family: family: I family: family: family: Courier Courier Courier Courier Courier Courier New." style=" fontfamily: style=" fontfamily: I IRl 1 0 5 4 5 4 5 IJ4 0 / 9 7 64/ 8 pt. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. A. 2 0 0 4 >I I Comerciala Bucure:. ISocietatea Ilocalitatea I Come r c i. 8 pt. R. 8 pt. New. fontfont- size: size: 8 pt. color: color: Black. New. IJO 3 / 5 1 5 / 1 998 New. I >I localitatea I I E style=" Transport style=" Marfa" style=" style=" fontfontS. New.2 8 pt. 1 1 . " C. I I 155/4 . Black. IJO 1 / 1 8 6 / 1 991 New.Turnu Severin pi I I I I I Nucleare Mioveni 111057002 8 pt. fontsize: 8 pt. A. I ">1 " 17. font- color: I family: family: I R2 8 pt. I family: Courier Courier Courier New. A.2 004 12 9 I style=" Transport style=" fontfont- family: I family: Courier Courier Courier Courier New. ISocietatea 11 Is. New. A. Black. 1 2 .ti "( 8 pt. Black.01 .~'y> /30 .ti Autonoma pentru I I I I 4 R. ">1 " 2 1 .. Black. A. A. fontsize: 8 pt.2 I Ilocalitatea I 004 17 I style=" S. New. 8 pt. I " " >I >I 16. ISocietatea Ilocalitatea >I 4 I Comerciala Alba Iuli I1 5 /22 . style=" style=" . IRegia INucleare IDrobetaIROMAG IDrobeta- Autonoma pentru I I R. 2 011 Pagina 44 . N Turnu PROD. New.o r i. Black. I family: 50 family: Courier ">1 " 1 9 . / 1 991 color: ~ollr: Black.a La comuna Pantel 0 / 3 0 . 8 pt. IJ2 3 / 1 7 7 / 2 002 New. color: color: color: color: color: Black. New. I 11 6/2 2 . .12 2004 124 style=" S. de Ca Le t o r i. fontfontfont- family: Courier Courier New. fontfontfontfont- I size: size: size: size: 8 pt. F. New. " " >I >I 20. A. New. fontsize: 8 pt. I I I Black. New. I " " " " " >I >I >I >I >I 23. I " >I ISocietatea IFeroviar I Nationala de Marfa Bucure:. color: I Black..ti 12 4.a La Bistrita 114/22. Black. 8 pt. New. color: Black.. Ca La t. IJ2 5 / 3 0 0 / 1 998 New. color: color: Black. 8 pt. fontfontfontfontfont- I size: size: size: size: size: 8 pt. 1 1 . New. IRegia INucleare IDrobeta ICercetari IPite:. color: color: color: color: color: Black. fontfont- family: I family: A. 12 . style=" style=" fontfontfont- family: family: family: I I Rl Courier C0urier New. size: I size: 8 pt. . I Black. N . Black. 1 2 . Black. " >I 1998 11 1 /30 . New. fontfont- Acumulatorul style=" fontstyle=" font- I R4 78901 Courier family: 8 pt. . color: color: 7 5 0 5 7.07 . style=" style=" fontfontfont- family: Courier Courier 73648 Courier New. Black. 8 pt. Courier 8 pt. 200 12 4 I Cour ier Activitati Courier style=" sucursala style=" localitatea style=" style=" fontI fontfontfamily: family: Courier Courier family: fontfamily: Courier Courier New. 1 991 8 pt. 1'1 . 8 pt. 26 I style=" S. fontsize: 8 pt. color: Rl 1 0 5 4 5 3 7 IJ4 0 / 977 5/1998 112 family: Courier New. Black. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 8 pt. color: color: Black. fontfontfont- size: size: 8 pt. Turnu Severin loc Severin I I I I I 112611350 fontsize: 8 pt. New. New. I " " " " " >I >I >I >I >I 22. New. ISocietatea Ilocalitatea I R8 IJ4 0 / 924 11 3 / 3 .2 0 0 5 13 6 CTCE Piatra Neamt o 5 . New. Black. fontsize: 8 pt. A.style=" font- family: family: Courier Courier New. Black. I Comer c i.

size: 8 pt. 990030 IJ2 0 / 8 4 3 / 2 002 Courier New. color: Black. ISocietaiiea IHunedoa:rra 2 3. font. style=" localitatea style=" Exploatarea style=" style=" font. New. New.family: Courier New. I color: Black. IJ2 0 / 7 6 3 / 2 001 New. New. color: Black. IR1 1 6 6 9 3 4 6 family: Courier I Black. color: color: color: Black. 2 011 Pagina 45 . New. 8 pt. style=" font.2 I IDeva Ilocalitatea 12 0 I filiala Po i.family: Aurului font.09 .family: I font.style=" Activitati style=" localitatea style=" style=" fontfontI fontfont- family: family: Courier Courier New. New. New. fontHunedoara IR2 1 2 6 8 5 5 IJ2 0 / 4 1 / 1 style=" font. " >I 2 5 . I " >I " >I " >I 2 8 . 1999 158/6. IRegia Autonoma pentru family: Courier New. 8 pt.size: 8 pt. Black. 8 pt. ICompania I:. New. ICompania I:.size: 8 pt. I " >I " >I 2 4 . color: 8 pt. 8 pt. I IDeva ICerteju " >I 02 . " Courier I Courier Courie:rr New. 131/15.e I CTCE Piatra Neamt o 5 . fontfont- I size: size: 8 pt. New. font. New. I 2005 style=" Cuprului. Black. fontfont- size: size: size: 8 pt. 2005 8 pt.i I I Fierului I Nationala Minvest a I family: Courier 114271549 family: Courier font. I " >I " >I " >I 2 9 . I I color: Black.size: 8 pt. " > I IMiniera. Black.i I " >I family: Courier New. 02 . color: Black. Black. A. New. Black.V I INucleara IMagurele 12 I Fiz Hulu font. " > I 2001 127/15 . R1 0 8 8 2 7 5 2 IJ2 5 / 2 82 / 1 998 family: Courier New.. Black.family: IR4 font. ~olor: color: color: Black. I font.. color: color: color: Black. fontfontfint- I size: size: size: 8 pt. New.family: IR1 4 style=" family: color: Black. IRo s i a Montana 2005 Ie). font. I " >I IInstitutul IDezvoltare I National pentru "Horia d I I family: Courier 13 3 2 1 3 4 family: Courier I Black. Black. New.family: fontfont- Courier I Courier Courier New. I style=" Cercetarestyle=" Inginerie style=" comuna style=" style=" fontfontI fontfontfont- family: family: family: Courier Courier Courier New.size: 8 pt. color: Black.2 005 12 0 8 pt.family: I fontfont- Courier I Courier Courier New. " > I 12 5 / 1 5 . ICompania I:.family: Aurului font. font. A. N Turnu Severin I style=" font. 02 .size: 8 pt. I Fierului I Nationala Minvest a I filiala Devar localitatea style=" Cuprului.family: I font. b. 1 2 . " > I IJ2 3/ 1 9 4 5 / 2 002 122/ 1 5 .a r Teliucu I I I a style=" Cuprului.family: Courier New. fontSteel I I style=" font. style=" localitatea style=" Teliuc. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. color: Black.family: I font. color: color: Black.size: 8 pt.family: Aurului font. " > I IDeva 124/15 . 8 pt.size: 8 pt. " > I I1 8 /22 .i I Courier New.size: IJO 1 / 4 68/ font. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt..family: Courier New. " > I I1 7 2 / 2 2 . New. 20 I o INucleare IDrobeta5 12 R.i I I 005 Fierului I Nationala Minvest a Courier New.family: Courier Courier Courier New. Black.family: I font. I Black.family: I font. color: color: color: Black.01 . 8 pt. 8 pt. 8 pt. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" I Aurului font. 330648 Courier New. 200 4 8 pt. 02 8 pt.family: I font. style=" localitatea style=" localitatea style=" style=" font. font- size: size: 991 size: 8 pt. 2005120 I filiala de Sus Ce r t. 25 I Comerciala S. 32 I Fierului I Nationala Minvest Ro s i. fontfontfont- I size: 8 pt... ICompania I:. 8 pt. font.size: 8 pt. color: color: cOlor: 1 Black. I " >I " >I " >I 3 0 . style=" Cuprului. A. I " >I 2 7 . I filiala IDeva 28 12 0 . 02 font. 07 . New.

a La Moldova N CTCE Piatra Neamt o 5 . font- font. color: I Black.26. " > I / 1 998 1/29 .family: font- Courier Courier 10240 Courier New.02 Corporation 12 1 (c). font- style=" style=" family: Courier 12808089 family: Courier I size: 8 pt. 0 5 . font- font.size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----1. color: Black.size: IJ38 / 2 04 font. A. Black. .size: 8 pt. color: Black. " >I " >I " >I 3 4 .size: 8 pt. I I Ib) . IJI 0 / 2 7 1 3 / 1 9 92 New. New. I I fontfont- size: size: 8 pt. Barlad 27 style=" Industria style=" Turzii style=" style=" style=" style=" style=" font.family: fontfontfontfamily: I family: family: Courier I Courier Courier New.size: 8 pt. color: co Lor : Black. 36030 Courier New. 2005 font. 8 pt. " > I IJl 1 / 2 3 3 / 1 9 9 9 I3 7 / 5 . font. New. color: Black. Black.family: I font. I 005 IRamnicu Valcea 12 0 I Ramnicu style=" Moldomin style=" style=" family: Courier S. ISocietatea Come r c i. ISocietatea IGold I Black. " >I 32. New. New. ISocietatea Ilocalitatea 132 I Come r c i. font. color: color: color: Black. New.size: 8 pt. color: Black. New. font. b. font- font.family: Courier 111932018 font. ISocietatea Ilocalitatea IMiniera I I Nationala Bucure:. 23 134/ 4 .family: Aurului font. font. 8 pt. color: IJI 2 / 67 / 1 991 font.a La 24.family: Courier font- New. font. New. " > I localitatea C A. 24.2 8 pt. font- size: 8 pt. 8 pt. I size: 8 pt. I " >I " >I 3 5 . IRo s i a Montana 2005129 (a) I Come r c i. color: color: color: Black. 8 pt. 8 pt. A. " > I 12 3 / R/ 8 pt.size: 8 pt. fontfontfont- I I size: size: size: 8 pt. 07 . A. I I I Black. I style=" Sarii style=" Exploatarea style=" localitatea style=" style=" font. 2 011 Pagina 46 .2 005 120.a La 11 9 (a. color: font. I " >I 3 8 . New. Cour ier Cour ier fontfontfamily: family: Courier Courier I 3 6 .family: Courier New. Black. d. color: fontfontfontfontsize: size: size: size: 8 pt.e r 1199710 Cour ier New.05. color: Black. font. New. 132/3. 8 pt. New. I " >I " >I " >I 3 1 . 04 .0-. A. 991 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt.size: I Black. New. New. New. 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier 12119262 family: Courier I Courier New. ISocietatea 17 2005 Ilocalitatea 126. . I Black. .29 IJ2 0 / 7 6 5 / 2 001 style=" font.0. . A. " > I Ilocalitatea Rl 4 2 7 1 5 1 4 17 4 /14 .family: font- Courier I Courier Courier New.style=" Cuprului.family: S. " > I " >I Is. color: ISocietatea Icomuna 11 5 Berca I Comerciala style=" Montana style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier I family: Courier I family: Courier 19762620 family: Courier New. Comerciala Deva style=" Glassrom style=" style=" family: S. " > I IJ2 0 / 2 0 7 0 / 1 9 9 2 12 6 / 1 5 . .family: Sarmei -I font. 0 5 .family: IR2 8 font. Black. " >I 12 5 " >I Ie. fontfontfont- family: S.size: 8 pt.family: font- Courier Co ur i. New.size: 8 pt. Come r c i. " >I f.ti Valce I R2 5 Courier New.. I size: 8 pt. g). 8 pt. I ">1 " >I 3 7 . ICompania I:.01 . Black. A. color: Black. color: color: color: I size: 8 pt. New. New.size: 8 pt. color: Black.i I I Fierului I Nationala Minves't a family: Courier New. I Black. Black. New. 0 2 . 8 pt. font.. New. style=" localitatea style=" S. Courier New. 130/15. a. color: Black. a. font.- style=" I IDeva filiala I Bradr I I Brad style=" S. 2 005 Black. f).a La style=" Ru Lmen t i.size: 8 pt. font.

Black. fontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Bumbe:. New. .size: 8 pt. Black. .style=" Arma t. d. New. ISocietatea Comerciala 17. Black.size: I I I Spri 005 style=" font.size: 8 pt.family: Rl 9 font.family: font- Courier I New. " > I 138/5 . I I I 12 9 13 0 (b). ICompania 11 Ilocalitatea I Courier Courier New.01 . 8/ 49/ 2001 font. Ilocalitatea Zarne:. family: family: I I size: size: size: 8 pt. I I 11 ISocietatea font- size: color: Black. 8 pt.2005127 4 5 . ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc Bucure:.size: 8 pt. A. 26 le style=" S. color: Black. font- I size: 8 pt. 8 pt. Black.size: I size: 8 pt. IJ12 / 1 3 / 1 9 9 1 New. g.u r a style=" style=" family: S. 2005 I ">1 3 9 .ti If. 05 .. font. style=" style=" fontfontfontfont- family: I family: I family: IR2 9 family: Courier Courier Courier 44625 Courier New. e. " > I 11 0 1 / 2 6 . font. Black. Comerciala S. . Comerciala 26.family: Cozmircom S. New. I size: 8 pt. g. New. color: color: I Black. h). fontfontsize: size: 8 pt. 2001 145/10. New. New. A. IPlopeni 517. 1 9 92 8 pt. 0 7 . 8 pt. font. . ISadu 2005 129 S. 8 pt. font- I Courier 9001 Courier font. family: I Courier Courier I Courier New. A.family: Courier Courier 51916 Courier New. fontfontfont. A. co Lor : Black. 26.size: 8 pt. A. color: Black.ti (a). IJ24 / 2 0 1 3 / 1 9 92 New. 8 pt. 1131/15. color: color: color: I I Black.ti ( c. 200 I ISocietatea If. New. color: Black. I I I JO family: family: I font.size: 8 pt. 05. 24. 11 4 3 7 3 8 3 2 Cour ier New. style=" font. A. A. fontIJ2 9/1 New. A. 8 pt. 7. 200 I ">1 4 2 . Rl 3 6 5 2 4 1 3 family: Courier New. font- I font. Bucure:. " > I 14 4 /10 .05 8 pt. New. h). ( b) . fontfontfont- style=" filiala style=" Mecanica style=" Plopeni style=" I size: size: size: 8 pt. New.family: R2 9 style=" font. Black. ( b) . " >I " >I " >I " >I 0 " >I " >I I I style=" style=" style=" style=" fontfontfontfont- family: Courier New. font.size: 8 pt.. 8 pt. 8 pt. font- font.. New. 62 / 2 001 size: 8 pt. A. color: Black. fontfont- family: I Courier Courier New. font- Courier New. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc I I Bucure:. color: Nationala Rc (c. 8 pt. 33 style=" S. New.size: 8 pt. I fontfont- size: size: 8 pt. I size: 8 pt. 26 I Comerciala Mare style=" S. New. d.ti 11 (c. color: Black.size: IJ24 / 1 7 62/ New. " >I " >I 4 6 . color: color: I Black. color: Black. d. Reparatii Baia I I font. . color: Black. ICompania Ilocalitatea I Nationala Rc family: Courier I family: Courier New. A. fontfont- style=" family: I size: size: 8 pt.2 005 New. Lo ca . . fontfontfont- style=" filiala style=" S. color: I Black.ti CTCE Piatra Neamt o 5 . font. " >I ISocietatea IMinier Ilocalitatea 12 2 I Comerciala s i. ">1 " >I " >I 4 4 . " >I " >I " >I " >I 4 3 . " > I IJ4 0 / 1 72 6/ 1 9 91 142 / 6 . 2 011 Pagina 47 . " >I 40. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Cluj- Napc I style=" fontHidroconstructia style=" fontstyle=" font- family: Courier -I family: Courier 11556820 family: Courier New. 9 . Black. Black.. Bucure:. I I h). color: color: color: I Black.tistyle=" family: I color: size: size: 8 pt. fontfontfontfontJiu font- family: I Courier Courier New. 05. fontfamily: Courier Courier New. I 33 I style=" S. E 11 3 I style=" de Utilaj style=" UUMR.. Is.. 8 pt. ISocietatea 5 Ilocalitatea Baia 12 4. color: color: I Black.

color: Black. A. 200 I Black. " >I ISocietatea font.family: Courier New. color: style=" sucursala style=" style=" font. " > I 151/1. color: Black. 14 9/1 .size: 8 pt.. 8 pt. I pt. 33 I style=" fontCombinatul style=" fontlocalitatea style=" fontstyle=" font- family: family: I family: R1 family: Courier Courier New. color: Black. font. 2005 Ib). 3 9. " > I 6. I Comerciala Suceava 16 I fontfont- Courier family: Courier 11154660 family: Courier New.size: 8 pt. 07. ">1 5 1 . I ">1 " >I 5 0 . A. I I style=" Centrala style=" localitatea style=" style=" New. 7. " style=" S. IRe:.a La Dacia I New. 1 991 8 pt. 33 I I style=" Oltchim style=" style=" style=" font.size: 8 font.07 . color: Black. font.16 (a. New. I font.size: style=" font. font.size: 8 pt.07 font. ISocietatea Comerciala 115.family: Courier 8 pt. " > I 5 3 .01 .a La Arad I CTCE Piatra Neamt o 5 . font. 156/ 6. font- size: 8 pt. " > I 152/4 . I 2005 Ilocalitatea Bucure:.25. fontfont- size: size: 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 11 5. Black. IR1 4 7 5 2 6 1 font.09 . pt.2 I Re:. font- size: 8 pt. font. color: color: Black. I Courier New. New.ov Ilocalitatea 5 f). 7 I Courier 064207 Courier New. . localitatea lJ color: Black. IJ1 0 / 9 / 1 9 9 1 font.size: 8 pt. font. 26 New. 2005 R9 8 1 3 2 8 7 IJO 3 / 7 1 4 / 1 997 12 4 . 14 3 .family: Courier New. I 45 style=" S. font. pt. ISocietatea Come r c i. IMare.26. color: Black. .family: Courier font.size: 8 font.size: 8 font. S.size: 8 pt.size: 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. New.family: Courier Baia I font. 07.family: Courier New. R1 3 9 4 5 8 6 3 IJO 8 / 5 9 6 / 2 001 family: Courier New. color: Black. Bra:. " > I fontsize: 8 pt. " > I 5 2 ISocietatea 153/4. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier IR6 2 2 1 2 7 family: Courier I Courier New. ISocietatea 11 ISiderurgic 123.. 2005 I Black.family: Courier New.filiala style=" S. " > I IJ38 / 2 1 9/1 991 14 6/1 .size: 8 pt. IJ33 / 5 / 1 991 New.ita 12 7 Comerciala (a). I Comerciala Bu 26. . font- size: 8 pt.28. color: color: color: 159/ I Black. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier New.. 11 (d.size: 8 pt. 2 011 Pagina 48 . 4 4. New.26.family: Courier font. 8 pt. New. " > I A. A.family: Courier I font.. " >I " >I 5 4 . 07 .07 IJO 7 / 1 9 9 5 / 1 9 91 New. za u 33 style=" Mecanica style=" New. Dorohoi " >I Ilocalitatea . color: Black. 27. A. ">1 4 9 . " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I Is. 200 5 12. . font. 07 . localitatea Ba 12 9 I Comerciala I style=" S. A.family: Courier New. 02 pt.family: Courier 115763027 font.size: 8 pt. family: Courier 1717928 Courier New.size: 8 pt. 2 42 V Courier New. . font. color: style=" font- style=" fontcolor: Black. " > I 1173/22 .family: Courier Electrical New. font. I " >I 47. font- family: I Courier New. IJ24 / 1 0 8 8 / 2 0 0 3 font.size: 8 pt.2 005 color: Black.ita 005 New. 2005 I Termoficare I Come r c i. S. New. color: Black. A.size: 8 font.size: 8 pt. . color: Black. fontfamily: font- size: 8 pt. ~OlO} Black. color: I color: Black. ">1 Ilocalitatea 11 4 0 /20 . 0 9 .ti 121. ISocietatea Ide IArad 17 I I Black. font- font. IJO 2 / 3 3 6 / 2 0 R1 4 5 9 3 6 6 8 font. font- I size: 8 pt. " >I Comerciala ISocietatea e.family: Courier I Black. style=" style=" font. New. Black.

family: Courier New. 8 pt. 07 . Come r c i. 8 pt. fontfont- I size: size: 8 pt. color: Black. .. IR14794386 Courier New.family: localitatea Arad style=" font. font- fontfamily: Courier New. 6 font. I Comerciala sucursala IPloie:. font. " > I IBucure:. " > I 11 4 6 93 3 6 0 8 17 7 /15 .family: S. New. " > I I family: Courier New. font- size: I New.family: Courier New. 8 pt. Comerciala 6 0 . . New. family: Courier New. I size: 8 pt.a La r localitatea localitatea I E I localitatea E localitatea 11 3 I style=" font.size: 8 pt.a style=" fontfamily: I family: family: family: Courier New.a La 12 4.. A.family: sucursala I style=" font. 2005 style=" font. New. font- font. I Comerciala localitatea E IPetromservice .family: I Courier Courier New.family: Courier New.2 I Black. A. font- style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 3 0 9 family: Courier I font. fontfont- I size: size: 8 pt. font.2 005 13 3 color: I Black. " > I I6 9 / 8 . ISocietatea Ilocalitatea 12 6 I Comerciala Bra:.a La style=" Upetrom style=" style=" font. color: Black. font. ISocietatea I Is. 200 font. style=" font- style=" color: Black. I style=" fontPetromservice style=" fontlocalitatea style=" font- family: I Courier New.family: Petromservice style=" font. A.family: Courier New.07. A. color: Black. fontfont- size: 8 pt. 07 . co Lor : Black. IS.01 . I I fontfont- size: size: 8 pt. 33 I style=" S. 07 . I " >I 5 8 . 114743030 Courier New. font. color: Black. " >I " >I 56. I Come c i. I Black. 1 991 8 pt. . ">1 I fontcu fontfontfont- color: Black. ISocietatea Is. 0 7 . I A. A. " > I IPite:.ti. .family: Courier 1 Mai I font.07. I Courier New. color: Black. 24 Braila color: Black. I size: 8 pt.size: 8 pt. fontI fontfontfontsize: size: 8 pt. color: IJ4 0 / 6 9 4 / 2 002 size: 8 pt.size: 8 pt. 2 011 Pagina 49 . ISocietatea I I Is. fontfontfont- family: I Courier New. ISocietatea 26. " > I METROREX 164/7. color: Black. S.07. A.ti 113 I P style=" Mecanex style=" style=" font. 1147 1 6 4 5 0 IJO 3 / 4 4 9/2 002 161/7 .size: 8 pt.. . color: Black.ani New. ISocietatea Ilocalitatea 12 4 I Comerciala Boto:. Black. color: Black. color: Black. IJ2 9/1 / 1 991 New. New. . color: I Black. IR2 2 6 5 6 8 3 Cour ier New. color: color: Black. " > I 162/7.ti IJ4 0 / 688 0/ 1999 IRl 3 8 6 3 7 3 9 12 2 5/8 . IJO 9/ 1 1 2 / 1 9 91 font. " > I 165/8 color: color: Black. style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" font- family: I family: Courier Courier New. IJI6/685/2002 size: 8 pt.2005 113 Vest. style=" Transport style=" localitatea style=" style=" family: Courier New.size: 8 pt. Courier New. 26. I " >I " >I 5 5 ..size: 8 pt. ">1 6 3 . " Cour ier family: Courier New. color: Black.2005 I ">1 5 9 . 200 5 15. color: color: ISocietatea Courier New. " > I Ilocalitatea 163/7. localitatea F 12 7 .size: 8 pt. I Is.size: 8 pt. font. IJO 8 / 3 0 / 1 9 9 1 New. 0 9 . " >I 6 1 . . 2 0 0 5 I " >I 6 2 . 8 pt.ov 005 CTCE Piatra Neamt o 5 . 2005 11 3 style=" font. color: Black. color: color: Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ style=" fontPetromservice style=" fontsucursala I style=" fontLs a Lni. font. ISocietatea I I IMetroul 5 I Come r c i.07 . " > I 17 0 / 1 1 ..size: 8 pt. 17.size: 8 pt.t.family: Courier 11350365 font.family: Courier New. size: 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I size: 8 pt. 8 pt.family: R6 1 font- I Courier I Courier 3803 Cour ier 8 pt. A. font- size: 8 pt. New.

a La 23. font. A. font~i fontfontfont- family: I family: Courier Courier New. " > I 180/15.a La 13. . 2005126. 07 .family: Courier Courier I Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- style=" I Courier New. A. fontfontfontI I size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. I I style=" style=" family: Courier 115376918 family: Courier font. color: I Black. 185/19.family: IRl 6 style=" font. 12 3 .2005 Courier New. New. 07 .family: localitatea I style=" font. localitate 005 11 3 I style=" Reparatii style=" S. I I Termoserv I~alnita 27 Cr 2005 style=" font.a La I Bacau style=" Metabet style=" style=" fontCF fontfont- family: Courier S.VI I " >I " IHidroelectrica IBucure~ti I S. A. 8 pt. I font- size: 8 pt. R2 6 1 8 0 3 3 family: Courier New. " style=" Sonde style=" localitatea style=" style=" family: Courier Rl 1 0 9 4 6 5 family: Courier -I New. 26 E I I fontfontfontfamily: I family: Cour ier Courier New. " > I IJl 6 / 5 7 8 / 2 0 0 3 I7 5 / 1 4 . I fontfont- size: size: 8 pt. ISocietatea IServici~ Ilocalitatea 17. font- size: 8 pt. 07 .size: 8 pt. " > I 181/18. IJO 8 / 1 6 / 1 9 9 1 New. style=" S. 14 20 color: Black.. fontfont- size: size: 8 pt. family: Courier 1128507 family: Courier New. font11 4 9 3 6 6 9 3 Courier New. New. style=" fontstyle=" font- family: Courier I family: Courier 111551757 family: Courier New. 8 pt.2 font. ISocietatea IS. .a La 005 localitatea 2 4. " > I IJ38 / 1 2 9 6 / 1 9 92 183/18. style=" font. color: Black. color: Black. I I IRamnicu Valcea 005 113 I Valcea S. color: Black.size: 8 pt. ISocietatea color: Black. I " >I 7 2 . font- I font. .2 I " >I 6 9 .2 I Black. Come r c i.size: 8 pt. font- size: 8 pt. ISocietatea IRamnicu I Come r c i. color: color: I Black. BlacK. color: color: color: Black. " > I Ilocalitatea Rl 6 9 7 0 6 2 4 IJO 4 / 2 1 37 /2 004 184/ 18 . localitatea 11 0 I style=" fontMin S. fontfont- family: family: Courier New.size: 8 pt.family: Courier Courier 7778 Courier New.size: 8 pt. fontfontfont- family: style=" style=" family: Courier R2 4 3 1 4 7 6 family: Courier I I Courier color: color: Black. " >I style=" S. A.family: Drobeta.07. New. . I size: 8 pt. New. font- font. A. I size: 8 pt. I font. IJO 3 / 1 5 0 / 1 991 font.33 Pite~ti CTCE Piatra Neamt o 5 . New.size: 8 pt. New. New. color: Black. ISocietatea Ilocalitatea 17 I Comerciala Vaslui 005 Tractorul style=" font- style=" fontcolor: Black. 1- S.size: 8 pt. New. color: Black.32 I Black.a La Courier New. IJO 3 / 2 7 1 4 / 1 9 92 New. " > I IJ2 5 / 2 5 0 / 2 0 0 2 176/14 size: 8 pt. Black. ">1 6 4 . color: Black. ISocietatea 17. font. I Come r c i. . color: Black.Turnu Severin style=" font. A. 8 ~olor: 6 7 . " >I " >I 6 5 . ISocietatea I Come r c i. " > I Ilocalitatea Abrud 17 8 / 1 5 . New. New. ISocietatea Come r c i. 8 pt.family: Portile de Fier style=" font. font. Blyk. color: Black.style=" font.family: Sonde Bascov I style=" font. ">1 6 8 .07. Black. filiala Hidroserv 1 I I IComerciala IS. color: Black. 2005124. " > I 17 3 / 1 4 . 0 7 font. A. font- I size: 8 pt. . 2 011 Pagina 50 .size: 8 pt. font. New. New.01 .size: 8 pt.2 I Comerciala . " >I " >I 7 0 . 07 . 07 2005 124 font. " >I 7 1 .size: 8 pt. color: Black.size: 8 pt. 8 pt. " >I Ilocalitatea 07 . A.family: Courier New.family: Societatea style=" font. color: color: I Black.

" >I IOrganizatia IPortuar. New. 8 pt. fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. I " >I " >I " >I 7 7 . 7 3 . IOrganizatia IPortuar ISocietatea localitatea Comerciala 11 (a. Ie style=" font. IR4 2 7 2 6 4 4 style=" font. I " >I " >I " >I 7 9 . Constanta New. font. .family: Courier New. I Patronala localitatea I I I I fontfamily: Courier New.size: 8 pt.size: 8 pt.. 11 8 8 7 9 7 1 Courier New. 8 pt. I Comerciala Constanta b). font. ~ I Comerciala Constanta b). color: Black. I Ilocalitatea 2005 17. Black. font. 0 7 font. " > I Jl 3 / 5 1 6 / 1 9 9 ~ 88/ 22 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. Black. color: Black. I localitatea I I fontfontfamily: Courier 11870767 family: Courier style=" style=" font. color: color: color: Black. style=" Constanta style=" S.size: 8 pt. New.size: 8 pt. New. color: Black. Courier Courier Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---- I I I I I I I I I style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS.size: 8 pt. IOrganizatia Patronala Operatorul I font. size: 8 pt.family: Courier color: Black. IJI 3/ 64 3/ 1 9 9 1 187/22 font. New. font. I I I Garni'tur A. family: family: family: Courier I Courier Courier New. Black.. I " >I " >I " >I " >I 7 6 . 07.cu Sarat IRl 1 7 0 1 5 1 186/19 . color: Black. New.family: Courier color: Black.family: Courier New. color: Black. Constanta 8 New. Black. New.size: 8 pt. A. font. color: color: color: Black. IOrganizatia IPortuar. IJI 3 / 7 0 3 / 1 991 191/22. " > I IPortuar.07 font. I color: Black. A.size: 8 pt.2005 Constanta IRI 8 7 8 000 11 (a. " > I ISocietatea de Expeditii I New. color: Black. family: family: family: Courier Courier I Courier New. " > I 7 8 . New. 2 011 Pagina 51 . 8' I I Ilocalitatea 200511 (a. /1991 189/22. Constanta style=" Operatorul style=" Constanta style=" Decirom style=" style=" fontfontfontS. New. 8I font. 8 pt. New. " > I IJl 3 / 5 9 5 6 / 1 9 9 2 I9 2 / 2 2 .size: 8 pt.size: 8 pt.07.size: 8 pt. " > I IJl 3 / 6 2 4 / 1 9 9 1 I9 0 / 2 2 .07 8 pt. " > 1----11------------------------+-------+--------+-----:::__ I I ">1 I Comerciala s i.A. b) I Patronala I fontfont- family: Courier New. color: color: color: Black. font. " > I IFERMIT Rarnn i. 8 pt.size: 8 pt. style=" font. Rl 9 1 0 1 6 0 family: Courier New. I size: size: size: 8 pt. Black.size: 8 pt. . color: color: color: Black. . color: Black. ISocietatea Materiale de style=" font.family: Courier New. font. color: color: color: Black. 8 pt. color: Black.01 . Black. New. " > I IFrictiune Etan~are I style=" font.size: 8 pt. . family: family: family: A.family: Courier New. Black. I " >I " >I " >I 74. loc style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. 8 pt.size: 8 pt. font.family: Courier New. color: Black. fontfontfont- fontfont~ family: family: Courier Courier New. I I b) . " > I IPHOENIX b) . 8' I CTCE Piatra Neamt o 5 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. New. Comerciala style=" font.family: Courier New. localitatea style=" font. 8 pt. ISocietatea Ilocalitatea 200511 (a. S. A. style=" font. I I Ilocalitatea 200511 (a. 8 pt.size: 8 pt. 8 pt.style=" font. A. ISocietatea I I Patronala localitatea I I fontfont- family: Courier 11890411 family: Courier font. color: Black. .family: Courier color: Black.size: 8 pt. ISocietatea I Patronala localitatea I I I style=" style=" fonlfont- family: Courier New. I style=" Operatorul style=" Constanta style=" Chimpex style=" style=" fontfontfontS. IOrganizatia IPortuar. S. New. family: family: family: Courier Courier I Courier New. 8 New. 0 7 I I Comerciala Constanta b). Black. 2005 IJI 0/2 98/ 1 9 91 15 1 style=" font.

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Minmetal style=" style="

fontfont-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfontfont-

I I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 1 9 91 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I

8 0 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea

I

Patronala localitatea

~

font- family: Courier New; S. A. , font- family: Courier New; Rl 9 1 0 2 1 7 font- family: Courier New;

I

I

Ii]'

I

font- size: IJI 3/ 5 6 6/ font- size:

color: Black; 193/22.07

Ilocalitatea 2005

17,

8,

9

style=" fontOperatorul style=" fontConstanta style=" fontS. A. ,

family: family: family:

Courier Courier I Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

81. ~IPortuar, ISocletatea

Patronala licalitatea

I

I

I
fontfontfamily: Courier New; IRl 8 8 8 5 0 0 family: Courier New; font- size: 8 pt; IJI 3/ 60 4 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

style=" style="

200511

Ilocalitatea
(a,

I

Comerciala Constanta
b), 8'

I

style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 8 2 . IOrganizatia Patronala Operatorul style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; localitatea co Lor : Black; " > I IPortuar, Constanta color: Black; " > style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Comerciala ISocietatea b) , Romtrans Aqe nt.La I (a, S. A. 10 style=" font- family: Courier New; color: Black; " > I IMol 1 8, 9 195/22.07.2005 Constanta IR4 0 0 8 0 5 style=" font- family: Courier New; font- size: color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

I

I

I

I

11

17,

I

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Terminal style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: family:

Courier I Courier New; New; New; fontsize:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

8 3 . IOrganizatia IPortuar,

I

Patronala localitatea

family: Courier I family: C0urier 12410163' family: Courier

I

color: Black; " > Comerciala ISocietatea o7 2005 196/25 localitatea font- size: 8 pt; color: Black; " > I A. , IJI 3/ 51 2 / 1 9 91 2 6 / 0 8 . 0 9 . 200 5 font- size: 8 pt;

I

I

I

12

IS.

I

17

c

Cour ier Courier Constanta style=" Sticerom style=" Constanta style="

New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color:

Black; Black; Black;

I

" >I

8 4 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IExim

font- family: Courier New; Group I font- family: Courier New; Rl 6 0 4 1 0 3 1 IJl font- family: Courier New;

I

I

I

" >I " >I

I

Patronala localitatea

I

I

font- size: 8 pt; 3/ 5029/ 2004 font- size: 8 pt;

I

color: Black; " > I 19 7 / 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5

I

I

Comerciala
S. R. b), L. , 8

11

lc

(a,

style=" Operatorul style=" Constanta style=" Compania style="
S. A. ,

fontfontfontde fontfontfont-

family: family: family: family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New; New;

fontfontfontfont-

I I

size: size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: color: color:

Black; Black; Black; Black;

I I

" >I " >I " >I " >I " >I

8 5 . IOrganizatia IPortuar, ISocietatea IRemorcare Ilocalitatea 2005

I I

Patronala localitatea

I

I

Comerciala Maritima Constanta

I
family: Courier New; Rl 8 7 4 3 4 3 family: Courier New;

style=" style="

I

I

font- size: 8 pt; color: Black; Jl 3 / 6 2 0 / 1 9 9 1 198/25.07 font- size: 8 pt;

I

I

Cc

19

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

" >I

8 6 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

52

S.

A.

,

style=" Foraj, style=" style="

fontfontfont-

family: I family: Rl 5 family:

Courier

I

Courier font- size: 8 pt; 513764 IJ3 2 / 7 6 8 / 2 0 0 3 Courier New; font- size: 8 pt;

New; I New;

font-

size:

8 pt;

color:

color: Black; " > I I 9 9 /25 . 0 7 . 200

I

Black;

" >I

Ilocalitatea Ilocalitatea 5 11 3

I

I

Media:;; Media:;;

su

style=" fontG. I. P. style=" fontstyle=" font-

family:

family: Courier 11360687 family: Courier

I

Courier

New; New;

font- size: 8 pt; IJ2 9/7 9/ 2001 New; font- size: 8 pt;

I

font-

size:

8 pt;

color:

Black; ">1 8 7 . ISocietatea I 1 0 0 / 2 5 . 0 7 . 2 0 051 color: Black; " >1 A., localitatea 1147/21.09.200511 c),

IS.

F

21

style=" Lugomet style="

font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 8 8 . ISoeietatea S. A. , font- family: Courier New; font- size: 8 pt; Ilocalitatea Rl 8 4 6 7 2 6 IJ35 / 2 5 8 / 1 991 05124,26,27 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

I

I

Come r c i.a La

I

Lugoj

style="
S. A. ,

fontfontfont-

family:

I

Courier

New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

style=" style="

family: Courier 16433995 family: Courier

fontIJ30/ New; font-

size: 8 pt; 6 6 3 / 1 991 size: 8 pt;

color: Black; " > I 11 0 4 / 8 . 09. 2005

I

Black;

,II

8 9 . ISocietatea Ilocalitatea 115

I

Comerciala Poiana

Cc

I

style=" font- family: Courier Remarul 16 FebruI style=" font- family: Courier Cluj - Napoca 12 0 1 3 7 3 style=" font- family: Courier

New; New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IJI 2 / 1 5 91 7 1 992 1105 / 8 . 0 9 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

9 0 . ISocietatea 17 , larie 2005 130

Comerciala 2 4, 2

S. A. ( a)

Lo ca ,

style=" Rompetrol style=" Constanta style="

Courier I font- family: Courier IRI 8 6 0712 fontCourier

font-

family:

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

New; f ori t.> size: 8 pt; color: Black; 1106/8.09.2005 IJI 3 I 53 4 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

)

I

I

" >I " >I

9 1 . ISocietatea IRafinare 13 6, 39

11 8

Come r c i.a La (b), S. A.

I

style=" Somvetra style="

New;
S. A. ,

font-

font-

style=" color: Black; style=" Celhart style=" style="

family: Courier IR2 0 2 1 7 4 family: Courier " Courier

New;

font- size: 8 pt; IJ12 / 4 8 / 1 9 9 1 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 0 7 / 8 . 0 9 . 200

I

">1

9 2 . ISocietatea

Comerciala 16 11 5, Gherla Ilocalitatea 5 12 7, 33

I

fontDonaris font- family: IR2 font- family:

New;

font-

Courier New; 253999 Courier New;

font- size: 8 pt; IJO 9 / 6 / 1 9 9 0 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1108/9 .09

I

" >I

9 3 . ISocietatea IS. A. , 17

I

Come r c i.a La

localitatea

E

2005

style=" Turda style="

New; font- size: 8 pt; family: Courier color: Black; ">1 9 4 . ISocietatea Comerciala 11 5, 16 (a, I New; font- family: Courier font- size: 8 pt; IS. A., localitatea T color: Black; " > I IR2 0 2 1 9 0 IJ12 / 3 / 1 991 11 0 9/9 . 0 9 . 200 5 Ib), 33 I style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+---font-

I

I

style=" Turnatoria style=" Cluj style="

fontfontI font-

family: family:

Courier Courier

New; New;

fontfont-

I

size: size:

8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

I

" >I " >I

9 5 . ISocietatea IMetalul

I

Come r c i.a La S. R. L. ,

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I INapoca IJ12 / 3 97 7 / 1 9 92 11 1 0/9 . 09. 12886044 2005124, style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

I

33

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

53

style=" fontVitrometan style=" fontstyle=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New; New;

font-

family: Courier IR8 0 3 7 8 6 family: Courier

font- size: 8 pt; IJ32 / 8 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 11 1 1/9 . 0 9 . 200

I

">1

9 6 . ISocietatea 11 5 Ilocalitatea 5
Ib),

Comerciala 16 Media~

27

style=" Cristiro style=" style="

family: S. A. , font- family: R5 font- family:

font-

Courier Courier
67480

New; New; New;

font-

I

Courier

font- size: 8 pt; IJO 6/ 30 / 1 991 font- size: 8 pt;

I

size:

8 pt;

color:

Black;

color: Black; " > I 1112/9 .09

I

" >I

9 7 . ISocietatea Ilocalittatea 2005 c'),

II

I

16 Bistrita 2 7, 33

style=" fontAgroexport style=" font-

family:
S. A. ,

Courier

New;

font-

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: IJI 3/ 1 1 64 /2 001 11 5 9 2 4 1 5 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > i----1I------------------------+----"""""=-'""'f'--r--------+----

I

size:

8 pt;

color:

Black;

I

" >I

Comerciala Constanta
b),

8I
Sa Ie

style=" font- family: Courier v i e t i i. style=" font- family: Courier Constanta 11 6 3 3 0 1 4 5 style=" font- family: Courier
a

I

New; New; New;

fontfontfont-

I

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color: 11 1 4/9

I

Black;

,"

9 9 . IAgentia IOmene~ti

Black; " > I . 0 9 . 200 5

I

Rorria na

de

pe

Mare,

I

style=" fontGaze Naturale style=" fontstyle=" Capitale style=" style=" Media~ style=" fonts i, fontfont-

family: I family: family: I family:

Courier Courier Courier Courier

New; New; New;

fontfontfont-

I

color: color: color: 8 pt; 8 pt; 003 8 pt; color:

I

Black; Black; Black; Black;

" > 11 0 0 . ISocietatea " >I " >I " >I IROMGAZ IInterventii, IOperatii

I

Nationala S. A. Reparati Speciale la

I

I

I

S

I

I

I

family: Courier 115750450 font- family: Courier

I

color: Black; " >1 1115/12.09.2005113

I

I ( S. 1. R. C.

I

o.

S. S. I

style=" Sonde style=" font- family: Hu r e s style=" fontcolor: Black; " style=" Steel style=" Galati style=" style=" style=" style=" style=" style=" style="

New;

font-

size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

fontCourier New; IR4 7 2 7 7 4 6 Cour ier New; font-

I J2

size: size:

I

Black;

" > 11 0 1 . ISocietatea

6 / 3 4 9 / 1 995

Black; " >1 11 1 6/ 12

IS.
.09

A., localitatea . 2 0 0 5 11 3

I

Come r c i.a La

T

I
fontfontfontfontfontfontfontfont-

Courier family: Courier 11639739 family: Courier family: family: family: family: family: family:

New; New; New; New; New; New; New; New; New;

I

font-

size:

8 pt;

color:

I

font- size: 8 pt; IJI 7 / 2 1 / 1 991 font- size: 8 pt; fontfontfontfontfontfontsize: size: size: size: size: size: 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: Black; 1117 /12 color: Black; color: color: color: color: color:

I

Black;

I

Courier Courier Courier Courier Courier Courier

I I I I I I

" > 11 0 2 . ISocietatea 11 (b), " >I IGalati . 0 9 . 2 005110, " >I

Comerciala
7 S. A.

I

loe

I

18 19
a) ,

( a,
c) ,

I

Ib)

,

Black; Black; Black; Black; Black;

" >I 12 1 " >I 12 3 , " >I 12 5 " >I 12 7 , " >I Id) , 30
(c, a), 24,

22,

I

I

26,

I

I

39

style=" fontNitroexplosives style=" font-

family: Courier I family: Courier 116283540

New; New;

font-

font- size: 8 pt; color: Black; " > I IS. A., IJO 8 / 6 7 5 / 2 0 0 4 11 1 8 / 1 2 . 0 9 . 2 0 0 5 11

I

size:

8 pt;

color:

I

Black;

" > 11 0 3 . ISocietatea

I

Come r c i.a La

localitatea ( c)

F

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

54

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

style="
S. A. ,

fontfont-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

I

family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > I 1 9/ 1 3 . 09.2 11515374 IJ2 8 / 8 / 1 991 style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > 1----1I------------------------+-------+--------+----;ct:-''i:2':.,. style=" font- family: Courier Grandemar S. A. , style=" font- family: Courier 1200947 style=" font- family: Courier New; New; fontsize: 8 pt; color: Black; ">

style="

I 11

Black;

">

11

0 4 . ISocietatea Ilocalitatea 0 05128 (d)

I

Comerciala Slatina

~

font- size: 8 pt; IJ12 / 3 6 5 / 1 991 New; font- size: 8 pt;

I

color: Black; 1120/13

I

11

0 5 . ISocietaiiea Ilocalitatea o 5 13 2

" >I .09

t

Comerciala Cluj-

Napc

I

style=" font- family: FOSERCO S. A. , style=" font- family: IR9 style=" font- family:

Courier Courier 69453 Courier

New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

ISocietatea Ilocalitatea .2005113

font- size: 8 pt; IJO 4 / 5 6 3 / 1 9 91 font- size: 8 pt;

I

Comerciala Targu

Ocn

style=" Aquafor style=" localitatea style=" style="

fontfontfontfont-

family:

Courier

New;

fontfont-

size: size: size:

8 pt; 8 pt; 8 pt;

color: color:

Black; Black;

family: Courier New; I family: Courier New; IRl 2 9 7 9 9 3 0 family: Courier New;

I

">1107. " >I " >I

ISocietatea IInternational ITargu

I

Comerciala

I JO 4
fontfont-

font-

I

/ 2 3 3 / 2000

~olor:1 Black; 1122/13.09

I

S. R,

Ocna

. 2 005113

style=" Steel style=" Roman style=" style=" style="

fontfontfontfontfont-

family: I family: family: family: family:

Courier

New;

12

I

Courier 057240 Courier Courier Courier

I

color:

font- size: 8 pt; color: IJ27 / 8 8 / 1 9 91 size: 8 pt; color: size: fontsize: 8 pt; 8 pt; color:

I

Black;

">

11

0 8 . ISocietatea

17,

Comerciala
S. A.

24,

112

I

New; New;

I I

Black; 3/ Black; Black;

" >I 1 3 . 09. " >I " >I

IRoman 2005125

Lee.

I

(a),
a),

26

12

7

c)

8 pt; font- size: style=" fontNew; color: Black; Fabrica de Sticla style=" font- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; Avrig IR2 4 6 0 7 o 6 IJ32 / 6 9 / 1 9 9 1 1124/14 style=" fonl- family: Courier font- size: 8 pt; New; color: Black; " > h9---1I------------------------+-------+--------+----

I

I

"> "

11

0 9 . ISocietatea

.A

>1
.09 .2

I IAvrig 0 0 5 11 5

Come r c i.a La S. A. ,

Lee.

font- size: 8 pt; style=" font- family: Courier New; color: Black; " Rominserv S. A. , style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " de lucru style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Rominserv Valves I I 5/4 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " Zalau 114208851 IJ4 0 / 8 3 3 1 / 2 0 0 1 58/ 2 style=" font- family: Courier New; font- size: 8 pt; color: Black; " > 1----11------------------------+-------+--------+----

I

I

I

>

11

1 0 . ISocietatea Ilocalitatea

I

I

>I

I

Comerciala Bucure:;;ti Comerciala
S. A.,

112

11

>I ISocietatea . 0 9 . 200 5 I >I IIaifo 1 . 09. 2005

I

12 ,

Lee.

2 4,

26

style=" Sometra style=" style=" style="

fontS.

family:
A. ,

Courier

New; New; New; New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

fontfontfont-

family: Courier 1813526 family: Courier family:

I

font- size: 8 pt; color: IJ3 2 / 1 2 4 / 1 9 9 1 font- size: 8 pt; color: fontsize: 8 pt;

11

Courier

I

Black; " > I Ilocalitatea 2 6 / 1 4 . 0 9 . 2 005123, Black; " > I 9,

I

">

11

1 1 . ISocietatea

17,

I

Comerciala 21, Cop:;;a Mic 26, 28,

12

36,

38

style="

font-

family:

Courier

New;

font-

size:

8 pt;

color:

Black;

">

11

1 2 . ISocietatea

Come r c i.a La

CTCE

Piatra

Neamt

o

5 .01

. 2 011

Pagina

55

font. font- I fontIJ2 9/1 New.a t. font. New. 09.size: 8 pt.size: 8 pt.. color: Black.family: Courier New. " > I Ilocalitatea Bucure:. New. I " > 11 1 4 . A.family: Courier Courier 18860 Courier New. 1134/15.family: Courier New. font. style=" style=" fontfontfont- family: Courier New. 16.family: Courier New. family: Courier 14340692 family: Courier color: Black. 2 011 Pagina 56 .2005119 I localitate (f). " > I 11 3 3 / 1 5 . 09. I Comerciala Breaza 27 style=" S.size: I size: 8 pt. ISocietatea " >I . I( a.family: Rl 3 font.e style=" font- I New. fontfontfont- family: I Courier New. 5 11 3 I Comerciala localitatea C I style=" Laminorul style=" style=" family: S. Black. font- Courier New.family: IRl font.. ISocietatea 0 o IS.size: 8 pt. color: Black. font- size: 8 pt. family: Courier New. ISoeietatea Ilocalitatea 05124. ( a.e style=" font'I'a r qov i. I size: 8 pt. " > 11 1 6 . A. New.family: 12 2 font- font- Courier Courier 6 6 948 Cour ier I size: 8 pt. color: Black. color: IJ15/284/1991 size: 8 pt. 09. b).family: S. 8 pt. font. . color: color: color: style=" style=" style=" style=" fontfontfontfamily: family: family: I I I I " >I 1135/ Black. " >I " >I " >I Ia Come r c i. I fontfontfontfontfontfontfont- size: 8 pt. 4300920 Courier New. ISocietatea size: 8 pt. New.at. color: Black. style=" font.size: IJ4 0/ 967 font.2 0 05130 (a) I . 1129/14 I " > 11 1 3 . 27 I Courier Courier Courier c. Black. color: Black. font- Courier New. style=" Sonde style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 13730778 family: Courier New. 1 5 .family: S. font.II I Black. IInstitutul 20 o Ilocalitatea 5 12 I de Sanatat Bucure:. IJ4 0 / 1 0 / 1 9 9 0 New.size: 8 pt.family: Courier New. ISocietatea Comerciala S.family: Bucure:. font- I size: 8 pt. font. I 1S. font. e. color: 8 pt. 2 005 12 5 (a) IJ3 1 / 8/ 1 9 91 IR6 7 6 6 6 6 font. color: Black. A. color: size: size: size: size: 8 pt. " >I IReparatii I I Locomotive S.i style=" font. I " > 11 2 0 . IR913720 Courier New.family: Courier New. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" Silcotub style=" I I I style=" Publica..ti IRl style=" font. I 26. 8 pt.ti 1132 / 1 5 .Intretinere :. " > 11 1 8 . 8 pt. 8 pt. I Black. Lo ca . font. ISocietatea 17 . 200 5 17 8 pt. font. .09 Ilocalittatea . color: Black. color: Black. New. 7/ 1991 size: 8 pt. " > I Ilocalitatea Zalau 11 3 6 / 1 6 . fontfontfont- size: size: size: 8 pt. " > I I1 3 8 / 2 0 . style=" Severnav style=" Severin style=" font. A.size: 8 pt.family: Utilaje CFR I style=" font.size: 8 pt. color: Black. . " >I Ilocalitatea 0 9 .. . 2 005 12 6 Comerciala 25 (a Braila New. New.a La 7.. color: Black. A. Black. 606030 Courier New. IJ2 5 / 0 3 / 1 9 9 0 font.01 . . New. font- size: style=" font'I'a r q ov i..26. font- color: Black. New.09. " > 11 1 9 .ti CTCE Piatra Neamt o 5 . 0 9 . (a). 2 005 13 . color: Black. New.2 I Black. ISocietatea Comerciala 11 6 (a. Ib. 8 pt. 8 pt. . A. color: style=" style=" family: Courier 1335588 family: Courier font. 0 9 . Ig) . 12 4 . A. font. 1 991 8 pt. Cour ier New.size: 8 pt. " > I Black. 25 c) . b. " > I IIRLU 9/2 001 1127 /14 . A. size: 8 pt. color: Black. I " > 11 1 7 . f.3 I Drobeta- T style=" Hidrojet style=" style=" font.

New. " > 11 2 6 . ISocietatea 1S. font- size: 8 pt.family: Courier amp. fontfontfont- family: Courier 14332169 family: Courier I size: size: size: 8 pt. 8 pt.size: 8 pt. New. color: Ilocalita~ea IJ4 0 / 7 5 7 2 / 2 0 02 . 2 0 0 5 12 0874881 New.size: 8 pt.family: Courier New. > 1----11---------'="""--------------+-------+--------+---- I I I de I local I U I family: Courier size: size: New.20 o 5 12 family: Courier New.size: 8 pt. font- Courier New. 8 pt.09 . fontIRl 8 6 0 7 1 2 Courier New. 2 0 0 5 12 I Clinic U localitat style=" Burghele. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. color: color: Black. 8 pt. ISpitalul . New. font- . " > I ILouis Turcanu. I ">1127. color: Black.L style=" font- Courier New.a La style=" fontpentru Copii style=" fontTLm i ao a r a style=" fontcolor: Black. font. 09. 2 0 0 5 12 1390841 New. color: Black.size: 8 pt. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Clinic Munic Timi~oara New. font. color: family: Courier 14483447 family: Courier I Black. color: Black. A. IJ4 0 / 7 4 0 3 / 1 9 9 8 11 4 9/ 2 1 . I font. 0 9 . I Courier New.2 0 0 5 12 I Come r c i. font.. font- size: 8 pt.09 14283538 2 0 0 5 12 8 pt. I Na t i. fontsize: 8 pt. " > 11 2 4 . New. color: Black. 0 9 . New. I ">1122. " >1 IBumbe~ti1152 / 2 1 .family: Rafinarel font. style=" font. New. color: Black. I Black.size: 8 pt.family: Courier ~IBucure~ti Sud. " > I Ilocalitatea 11 5 1 / 2 1 . color: Black. font. 8 pt. color: Black. " > 11 2 5 . fontfontfontsize: size: size: 8 pt. color: 8 pt. 200 ISocietatea IS. ISpitalul color: Black. I " > 11 2 3 .size: 8 pt. " style=" Urgenta. font. ISocietatea IS. color: Black. " > 1----11------------------------+-------+--------+---style=" localitatea style=" style=" fontfontfontfamily: Courier New.size: 8 pt. IJ2 3/ 12 1 6/2 00 2 1141 /20 font. ">1130 .family: fontfamily: Cour ier New. " > I 1150/21 I " > 11 2 8 .style=" Ferate. Vacuum .family: Courier IR4 8 1 4 1 9 font. 8 pt. 0 9 . 8 pt. " > 11 2 9 ISpitalul Clinic Bucure~ti I Prof. " >1 . fontfontfont- I size: size: size: 8 pt. 2 0 0 5 12 I Ora~enesc. 8 pt. I color: Black. Nuclearelectrica style=" fontstyle=" fon~ color: Black.01 .A IRl New. " > 1----11------------------------+-----=. 5 12 style=" Chimic style=" Bucure~tistyle=" font- family: I Courier New.I font.. font. localitate 2 0 . color: Black. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar craiova~ style=" Nuclear style=" style=" & font. " >1 A. font. color: Black.size: 8 pt. font- I size: size: IJl size: 8 pt. ISpitalul Clinic I fontfamily: Courier New.family: Courier New. 14548538 11 4 6/2 1 .oria La localitatea I de E I font- family: family: style=" fontBu cu r e s t. " > font. ITrustul I I I I de - Montaj Ut s uc u r s a L Bucure~ti I style=" Rompetrol style=" Constanta style=" font. 8 pt. Courier color: Black.size: style=" font.2:-'"""+--------+---- I size: 8 pt.09 . " > I 11 4 8/ 2 1 . font- New. font. style=" style=" fontI fontfont- fontfamily: Courier New. color: Black.family: Courier New. color: Black. 14 2 0 3 8 8 family: Courier New. color: Black.family: Courier color: Black.size: family: Courier New. 8 pt. " >1 3 / 5 3 4 / 1 991 11 4 5/ 8 pt. family: Courier 14448199 family: Courier color: Black. ISpitalul fontI font- family: Courier I New.09 I " > 11 2 1 . style=" Sf. A. family: Courier family: I size: 8 pt. " > I 11 3 9/ 2 1 . I Black. 9 . ISpitalul o IPantelimon. Jiu I CTCE Piatra Neamt o 5 . style=" font. 2 011 Pagina 57 .

ISocietatea Ilocalitatea 5 12 I Comerciala Ia:. .family: Courier New.09 . New. fontfont- family: Courier New. IInstitutul I 11 Black. 12. color: font. JO 3 / 2 1 1 / 2 0 0 3 font. I Black. " > I 1170/22 . font. 8 pt. " > I 6 7 / 2 2 .. 8 pt. "> 11 3 2 . New. R2 9 8 9 5 0 3 family: Courier New. 2 0 0 5 12 Clinic Andrei.a La Galati style=" Ur qe nt a style=" Galati style=" fontSf. 18 6 1 5 1 8 4 family: Courier New. New. Autonoma de 24. 8 pt. font. 11 Black. " > I 6 1 / 2 2 . ">1137 . "> 11 3 9 . 0 9 2 0 0 5 12 11 de Cardiologi style=" S. fontfontfont- family: Courier 14267257 family: Courier I size: size: 8 pt. color: Black. fontfontfont- family: Courier New. " > I IApostol 11 65/ 2 2 .. .09 . Comerciala localitate I style=" Witing. New.size: 8 pt. ISocietatea 12. 0 9 .size: 8 pt.09 I Judet I style=" Rafiserv style=" style=" font. 2 0 o 5 12 11 Black. New. 33 5 13 0 I Tr I E style=" Urgenta. New.size: 8 pt.size: 8 pt. I font- size: 8 pt. fontfont- family: Courier Rl 6 2 7 1 6 family: Courier I /1991 8 pt. ISpitalul Ilocalitatea o 0 5 12 11 Black. 20 o IR. family: Courier 14 2 0 3 7 0 9 family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt. " > I 68/ 22 . IRegia 11 Black. font- I font. color: IJ3 8 / 1 5 2 5 / 1 9 9 1 font.size: 8 pt.. 2 011 Pagina 58 . 2 0 051 color: Black. " > 31 ICentrul 11 5 3 / 2 1 . color: color: I Black. color: Black. "> 11 4 0 . 8 pt. " > I Ilocalitatea 5 6 / 2 1 .size: 8 pt. fontfont- size: size: 8 pt. 09 . Comerciala 25 (a). family: C0urier 1312685~ family: Courier I fontfontfont- size: size: size: 8 pt.family: Courier Arpechim I font. New.ti style=" Menarom style=" style=" fontS.09 . ISpitalu1 ISibiu . New. ISpitalul I1 6 4 / 2 2 . A. "> 11 4 1 .2 o ITrestioreanu. A. style=" style=" fontfontfont- family: I Courier New. New. 8 pt. color: color: I Black. 0 5 12 I Oncologic local it I style=" S. V style=" localitatea style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14240898 family: Courier New. "> 11 3 3 . Ilocalitatea 1162/2 2 . ISocietatea ">1 I Come r c i. "> 11 3 8 . Courier New. New. I size: 8 pt. Judet loca I I Courier style=" style=" fontfamily: Courier New. fontfontfont- size: size: size: 8 pt.size: 8 pt. New.size: 8 pt.style=" localitatea style=" fontLa font- family: Courier s i. color: I family: Courier Rl 9 5 8 4 7 9 style=" I font. 0 9 . font8 pt. 8 pt. color: Black. 0 9 . localitatea A. 200 5 12 I "> 11 3 6 . 8 pt.ti style=" font- family: Courier New.09 .family: Courier 115227355 font. 8 pt. "> 11 3 5 . 2 I Clinic Judet Constanta I style=" fontDr. 20 o Ilocalitatea 5 12 I Universitar Bucure:. " > I 5 7 / 2 1 . ( a). color: ~olor: Black. ISpitalul 11 ~lack. New. New. I Black.i CTCE Piatra Neamt o 5 . New. .09 . style=" style=" fontfontfont- family: Courier I family: Courier 14301103 family: Courier New. IJ4 0 / 4 6 / 1 9 9 1 New. " > I 6 9/ 2 2 . Alexandrul style=" fontBucure:. family: A. fontfont- I family: Courier New. New. style=" style=" I font.size: 8 pt.01 . 200 I Black. color: IJ7 0 / 3 8 0 / 1 9 9 2 font. . font- size: 8 pt. 2 005126. color: I family: Courier New. color: color: I Black. IJ22 / 683 / 1 991 color: Black. color: Black. font- size: 8 pt. I font- size: 8 pt.

family: Courier New. font. I New.ti 11 7 1 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 style=" font.ide opereta Instrumentist la instrumente de suflat Cascador ANEXA 5 VARSTE STANDARD pensionare. Colte ~ I style=" font. color: Black. color: Black.size: 8 pt. " > style=" fontCardiovasculare style=" fontBucure:. 8 pt. localitatea Zadareni 1172722 style=" font.size: 8 pt. " > 11 4 2 Clinic ISpitalul I I color: Black.family: Courier color: Black. " * ST* New. stagii complete :.size: font. " > 11 7 6 / 2 2 0 9 ISpitalul Clinic de P I I Ilocalitatea 005 12 I Ia:..size: I 8 pt. " > 11 4 3 ISpitald 11 7 5 / 2 2 0 9 2 0 Cl5 12 Municipal. I family: Courier 03628 Courier size: size: New.. " > IBucure:. New. font.family: Courier New. .. I style=" font. I 11 S.style=" font. 8 pt. font.family: Courier New.size: color: Black.ti 14 2 style=" fontcolor: Black. C. Sonde I style=" font.size: I font. New.size: 8 pt.family: Courier localitatea I style=" font.family: Courier New.01 .II 45 ISocietatea I IZadareni o9 2o05 Comerciala I font. -'- cuprinzand ale LISTA profesiile din activitatea artistica caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balerin Dansator Acrobat Jongler Clovn de circ Calaret Dresor de animale salbatice Solist vocal de opera :.size: 8 pt. " > 11 4 6 Clinic ISpitalul de I I color: Black. font.i style=" font.family: Courier New. " > New.family: Courier 11 1 4 1 1 672 style=" font. 3 .family: color: Black.. " > Courier Courier 1165 Courier New.family: Courier color: Black. " > 11 4 4 color: Black.size: font. I _ -'- . New.size: font.family: Courier 14 1 9 2 9 6 0 style=" font. 8 pt. 2 0 0 5 12 09 1181/22 8 pt. style=" font.-'-'---''- family: Courier Prof.. color: Black. New. 2 011 Pagina 59 . font. " > Sibiu Ilocalitatea 11 7 9 / 2 2 0 9 2 0 o 5 12 P I > '--_---''--_.family: Courier I style=" font. localitatea Roman 12 6 1 3 9 4 0 style=" font. 8 pt.size: 8 pt..size: font. fontfont- color: Black. de Boli I Iliescu. color: Black. C. color: Black.l. style=" font.. IDr.. New.family: Courier New. " > 9 IJO 2 / 1 2 4 / 1 9 9 3 11 7 7 / 2 2 font.. " > 8 pt.size: 8 pt. A.family: 14 5 4 style=" font. font. 8 pt..family: Socola.istagii minime de cotizare de CTCE Piatra Neamt o 5 . " > 11 4 7 IInstitutul I I color: Black. 8 pt.

"> Femei Luna s i..i anul pen s i ona r i i.* T* < pre style=" word- wrap: break- word.01.terii Luna :... I I I Varsta Iasiguratului Ilia I~A_p_r_i_l_i_e __4~ __ 1 __9_4 IMai I Iunie IIulie IAugust 1944 1944 I_A_p_r_i_~_i_e __1 __ 2~0_0 IMai I Iunie IIulie IAugust 2001 2001 2001 2001 ~ !__ IStagiul completlStagiul minim de cotizare I de cotizare ie:. anul na:.2011 Pagina 60 .irea la ( ani/ luni) pensie I I I I (ani/IIUni) 7_(/_a_:_i_/_l_u_n~i_) 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ~2 5 / 0 ~ ~I I 2 5 /~ 1944 1944 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 57/ 0 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 4 ISeptembrie 1944 1944 1944 I I 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 10/ 10 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 57/ 1 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IMai 10 10 1 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust 1945 1945 1945 1945 10 2002 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/4 25/4 25/4 25/4 1 1945 1945 1945 1945 57/ 1 57/ 2 10 10 I IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IAprilie IMai I Iunie IIulie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1945 IDecembrie I Ianuarie IFebruarie 2002 2003 2003 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 10 10 1946 194 1946 1946 6 IMartie IMai 200 2003 3 2003 I Iunie IIulie 2003 2003 2003 2003 2003 1946 1946 1946 1946 IAugust ISeptembrie INoiembrie IDecembrie 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 1 9 4 6 I Ianuarie 1946 IFebruarie 2004 2004 10 10 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1946 194 1947 1947 1947 1947 6 IMartie IMai IIunie IIu1ie 200 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 57/ 4 25/4 25/5 25/5 25/5 25/5 25/5 25/ 6 1 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/ 5 57/6 57/6 57/6 57/6 57/6 57/ 7 57/ 7 57/ 7 IAugust ISeptembrie 10 1947 1947 1947 1947 INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 4 7 IMartie 1947 1947 1947 1948 1948 IMai IIunie IIu1ie I 1 1 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 I 25/7 25/7 25/8 25/8 25/8 10 10 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1948 1948 1 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 25/ 25/ 25/ 9 9 9 1 1948 1948 1948 1948 6 25/10 25/10 25/10 25/11 25/11 25/11 2 6/0 2 6/0 2 6/0 26/ 2 26/ 2 26/ 2 2 6/4 2 6/4 2 6/4 26/ 6 11 5 7 /10 5 7 /10 1 IOctombrie 1948 ISeptembrie 2006 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 10 10 10 1 11 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1949 1949 1949 1949 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2007 2007 2007 58/ 0 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 1949 1949 1949 1949 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 4 9 INoiembrie 1949 IIanuarie I 11 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 61 .01.

2011 Pagina 62 .01.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1949 194 9 1950 1950 1950 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2008 2008 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 ~--5--8-/--5------~-----------2~6 58/ 5 58/5 58/ 6 58/ 6 58/ 6 58/7 58/7 58/7 26/ 26/ 6 6 2 6/8 2 6/8 2 6/8 / 10 ~ I 11 2008 2008 2008 ~IA_p_r_i_1_i_e __0~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-0--8 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1950 1950 1950 1950 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2008 2009 2009 11 26/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie 1 9 5 0 IMartie 1 950 1950 1950 1951 1951 IMai IIunie IIu1ie I 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 I 27/2 27/2 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 27/4 27/4 27/4 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /10 28/0 28/0 28/0 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/ 6 12 12 1951 1951 1 1 1951 1951 1951 1951 1951 1951 ISeptembrie 2010 o 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 12 12 12 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1952 1952 1952 1952 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 2011 59/0 59/0 59/0 59/1 59/1 59/1 13 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 1952 1952 1952 1952 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 59/2 59/2 59/2 59/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 2 INoiembrie 1952 IIanuarie 13 I 13 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1952 1952 1953 1953 1953 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2012 2012 59/3 59/3 59/4 59/4 59/4 ~--5--9-/--5------~-----------2~8 59/ 5 59/5 59/ 59/ 59/ 6 6 59/7 59/7 59/7 6 28/ 28/ 6 6 13 2012 2012 2012 28/8 28/8 28/8 / 10 ~ I ~IA_p_r_i_1_i_e __3~----I-s-e-p-t-e-m-b-r-i-e~2--0-1--2 __1 __9_5 IMai IIunie IIu1ie IAugust 1953 1953 1953 1953 IOctombr ie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2012 2012 2013 2013 13 28/ 10~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 3 IMartie 1 953 1953 1953 1954 1954 IMai IIunie IIu1ie I 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 I 29/ 2 29/ 2 2 9/4 2 9/4 2 9/4 14 14 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1954 1954 1 59/ 59/ 59/ 9 9 9 29/ 29/ 29/ 6 6 6 1 1954 1954 1954 1954 59/10 59/10 59/10 2 9/8 2 9/8 2 9/8 2 9/1 2 9/1 2 9/1 0 0 0 14 1 IOctombrie 1954 ISeptembrie 2014 59/11 59/11 59/11 I 14 14 1 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1955 1955 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 2015 60/0 60/0 60/0 60/1 60/1 60/1 30/0 30/0 30/0 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 30/2 30/ 3 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 1955 1955 1955 1955 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 60/2 60/2 60/2 60/3 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 5 INoiembrie 1955 IIanuarie 15 I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 63 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1955 1955 1956 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2016 2016 60/3 60/3 60/4 60/4 60/4 30/ 3 30/ 3 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 60/5 60/5 60/5 60/ 6 60/ 6 60/ 6 60/7 60/7 60/7 15 1956 1956 1956 1956 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 IMartie 1956 1956 1956 1957 1957 IMai IIunie IIu1ie I 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 I 30/7 30/7 30/8 30/8 30/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 1957 1957 1 60/ 9 60/ 9 60/ 9 60/ 10 30/ 9 9 9 1 1957 1957 1957 1957 1957 1957 ISeptembrie 2018 8 30/ 30/ 30/ 10 30/ 10 30/ 10 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 1 31/ 1 31/ 1 60/ 10 60/ 10 60/ 11 60/ 11 60/ 11 ISeptembrie IOctombrie 1 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1958 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 2019 61/ 0 61/ 0 61/ 0 61/ 1 61/ 1 61/ 1 15 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 1958 1958 1958 1958 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 61/ 2 61/ 2 61/ 2 61/ 3 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 3 15 1 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 8 INoiembrie 1958 IIanuarie I 15 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 64 .

INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 1958 1959 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 2020 2020 61/ 3 61/ 3 61/ 4 61/ 4 61/ 4 31/ 3 31/ 3 31/ 4 31/ 4 31/ 4 31/ 5 31/ 5 15 L 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 61/ 5 61/ 5 61/ 5 61/6 61/6 61/6 61/ 7 61/ 7 61/ 7 15 1959 1959 1959 1959 ~ 1 1 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1 9 5 9 IMartie 1959 1959 1959 1960 1960 IMai IIunie IIu1ie I 202 2021 2021 2021 I 1 31/ 7 31/ 7 31/ 7 31/8 31/8 31/8 15 15 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie 2021 2021 2021 2022 61/9 61/9 61/9 6 1 /10 6 1 /10 6 1 /10 1960 1960 1 31/ 9 31/ 9 31/ 9 31/ 10 3 1 /10 3 1 /10 3 1 /11 3 1 /11 3 1 /11 32/ 0 32/ 0 1 1960 1960 1960 1960 1 1960 ISeptembrie 2022 6 1 /11 6 1 /11 6 1 /11 15 15 15 1 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 1961 1961 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie IAugust ISeptembrie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 15 32/ 1 32/ 1 32/ 2 32/ 2 1961 1961 1961 1961 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 62/ 1 32/ 3 32/ 3 32/ 4 32/ 4 1 ISeptembrie IOctombrie 1 9 6 1 IOctombrie 1961 INoiembrie 15 15 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 65 .01.

2011 Pagina 66 .01.INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1961 1961 1962 1962 1962 I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2024 2024 2024 2024 2024 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 2 __ 2_/__3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 32/ 5 32/ 5 32/ 32/ 6 32/ 7 6 15 1 ~IA_p_r_i_1_i_e __2~ __ 1 __9_6 IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie 1964 1964 1964 1964 1962 1962 1962 1962 I_I_u_1_i_e _0_2~4------------~----6 __ 2 _ IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2024 2024 2024 2024 ~----------~ 32/ 7 ~ 32 / 8~ 1 1 I 1 9 6 2 I Ianuarie 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIu1ie I 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 I 15 15 32/ 11 32/ 11 33/ 0 33/ 0 1 1 IAugust ISeptembrie 33/1 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 6 33/1 33/2 33/2 33/ 3 33/ 3 15 1963 1963 1963 1963 IFebruarie 2026 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 7 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1 1 1 1 9 6 3 IMartie 1 963 IApri1ie IMai IIu1ie IAugust '" 0 2 6 2026 33/4 33/4 33/ 5 33/ 5 33/ 6 33/ 6 2026 2026 2026 2026 I 2026 2026 2027 2027 2027 2027 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie 2027 2027 15 I 33/7 33/7 33/ 8 33/ 8 33/ 9 33/ 9 33/ 10 33/ 10 1 1 1964 1964 1964 1964 1 9 6 4 IMai 1964 IIu1ie 62/ 9 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

anu1 pensionarii I Varsta lasiguratu1ui I I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1939 1939 1939 1939 IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 2001 2001 2001 2001 2001 IStagiu1 comp1etiStagiu1 minim de cotizare I de cotizare ie:.INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1964 1964 1965 1965 1965 1965 IAugust 2027 2027 62/ 62/ 9 9 9 9 33/ 11 33/ 11 34/ 0 34/ 0 34/ 1 34/ 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie 15 I 2027 2027 2028 2028 62/ 62/ 15 15 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 62/ 10 1 1965 1965 1965 1965 19651Iu1ie 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 202 8 34 / 2~1 2028 2028 2028 34/ 3 I ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I 2028 I /4 /4 34/ 5 34/ 5 1 IAugust 2028 2028 2028 2028 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 15 15 I IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 34/6 34/6 34/ 7 15 2029 2029 2029 62/ 11 62/ 11 62/ 11 2029 9 '" 0 2 9 202 2 2 9 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 62/ 11 15 1 34/ 7 34/ 8 34/ 8 1966 1966 1966 1966 IApri1ie IMai 2 34/9 34/9 34/10 3 4 /10 3 4 /11 3 4 /11 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IAugust 196 6 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 15 15 15 1 I o o 29 29 1967 IIanuarie 2030 63/0 Barbati 35/0 Luna s i..2011 Pagina 67 . anu1 na:..01.terii Luna s i.irea 1a ( ani/ 1uni) 11a pensie I ( ani/ 1uni) I I I I I ( ani/ I I 1uni) 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 10 10/ 1 1( 1939 CTCE - Piatra Neamt - 05 .

2011 Pagina 68 .01. 10/ 10/ 10/ 62/ 2 62/ 2 62/ 2 62/ 3 62/ 3 30/2 30/2 30/2 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 30/ 3 1( 1 2003 2003 2003 2003 2003 62/ 3 62/ 3 62/ 3 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 4 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 62/ 5 1 IAugust ISeptembrie 1941 1941 INoiembrie IDecembrie 10 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/5 30/5 30/5 30/5 30/5 30/ 6 1( 10 10/ 10/ 1 9 4 1 I Ianuarie 1941 1941 194 1942 1942 1942 1942 1 IFebruarie IMartie IMai I Iunie IIu1ie 200 2004 2004 2004 4 2004 2004 2004 2004 2004 10 1 1 1( IAugust ISeptembrie 1 10/ 1942 INoiembrie 62/ 6 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .I Iunie IIu1ie IAugust 1939 1939 1939 I Iunie IIu1ie IAugust 2001 2001 2001 2001 2 001 2 001 2 001 2002 2002 2002 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 0 62/ 1 62/ 1 62/ 1 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 30/ 0 10/ ~ 1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie 1 9 3 9 ISeptembrie 1939 1939 1939 1940 1940 1940 1940 IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie ~ 10/ 10/ 10/ 10 10/ 1 I IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie I Ianuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 I IMai 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 I 1940 1940 1940 1940 I Iunie IIu1ie IAugust ISeptembrie 30/1 30/1 30/1 30/1 30/2 30/2 10 1 9 4 0 INoiembrie 1940 1940 1940 1941 1941 1941 1941 IIu1ie IDecembrie 10/ .

2011 Pagina 69 .I Iunie IIu1ie IAugust 1942 1942 1942 IDecembrie IIanuarie IFebruarie 2004 2005 2005 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 6 62/ 7 62/ 7 62/ 7 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 6 30/ 7 30/ 7 1( 1 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 2 IMartie 1 942 1942 1942 1943 1943 IMai IIunie IIu1ie 2005 2 005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 10 1 1( ~ 30~ 30/ 8 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 62/ 8 62/ 8 62/ 8 1( 10/ 10/ 1943 1943 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I 10 10 30/ 30/ 9 9 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 62/ 9 62/ 9 62/ 9 1943 1943 1943 1943 1 2006 2006 2006 30/ 10 62/ 10 30/ 10 30/ 10 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1944 1 1 9 4 3 IIu1ie 1943 1943 1943 1944 1944 2006 2006 10 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 2/ 11 30/ 11 30/ 11 30/ 11 31/ 0 31/ 0 31/ 0 31/ 2 31/ 2 31/ 2 31/ 4 31/ 4 31/ 4 10/ : 10/ 10/ 11 62/ 11 62/ 11 63/0 63/0 63/0 11/ 1944 1944 IMai 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2 63/3 63/3 63/3 63/4 63/4 63/4 63/5 63/5 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 11 1944 11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 4 INoiembrie 1944 1944 1944 1945 1945 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 11/ ' 31/6 31/6 31/6 31/ 8 31/ 8 31/ 8 3 1 /10 3 1 /10 11/ 11/ 11 1 1945 1945 ISeptembrie IOctombrie 11/ 1945 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.

I Iunie IIu1ie IAugust 1945 1945 1945 INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2008 2009 2009 63/ 5 63/ 6 63/ 6 63/ 6 63/ 7 63/ 7 63/ 7 3 1 /10 32/ 0 32/ 0 32/ 0 32/ 2 32/ 2 1: 1 12 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie 1 9 4 5 IMartie 1945 1945 1945 1946 1946 IMai IIunie IIu1ie 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 1 1. ~ 32~ 32/ 4 12/ 12/ 12 12 9 32/ 32/ 6 6 1. ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 63/ 8 63/ 8 63/ 8 63/ 9 63/ 1946 1946 I IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie I 1946 1946 1946 1946 1 2010 2010 2010 63/ 9 32/ 8 63/ 10 32/ 8 32/ 8 12 ISeptembrie IOctombrie INoiembr ie IDecembr ie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1947 1 1 9 4 6 IIu1ie 1946 1946 1946 1947 1947 2010 2010 ISeptembrie IOctombr ie INoiembr ie IIanuarie 6 3/ 11 32/ 10 32/ 10 32/ 10 33/ 0 33/ 0 33/ 0 33/2 33/2 33/2 33/4 33/4 33/4 33/ 6 33/ 6 33/ 6 33/ 8 33/ 8 33/ 8 33/ 10 33/ 10 12/ : 12/ 12/ 13 13/ 63/ 11 63/ 11 64/ 0 64/ 0 64/ 0 1947 1947 IMai 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1 64/ 1 64/ 1 64/ 1 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 64/ 2 64/ 2 64/ 2 64/ 3 64/ 3 64/ 3 64/ 4 64/ 4 64/ 4 64/ 5 64/ 5 13 13 1947 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai 1 9 4 7 INoiembrie 1947 1947 1947 1948 1948 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 13/ ' 13/ 13/ 13 1 1948 1948 ISeptembrie IOctombrie 13/ 1948 1 CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 70 .01.

po1iti~tii ~i din sistemu1 administratiei apararii nationa1e. "> I Varsta lasiguratu1ui 11 na~terii Luna s i.i e s i r-e a 1a pensie ani/ 1uni) comp1etiStagiu1 minim I de cotizare ( ani/ 1uni) II ( ani/ 1uni) I CTCE Piatra Neamt 05 . pub1ice stagii mi1itare pUblici gradatii special domeniu1 vo1untari. in specia1itate. ordinii ~i sigurantei nationa1e Barbati * T* Femei < pre Luna sty1e=" s i._3 __ 2 __ _ I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie I Februarie IMartie IMai I Iunie 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 r- 6 _ 4 /_7 _ __ 64/ 8 64/ 8 64/ 8 +- ~3 4~2 14/ 14/ 4 1' 1949 1949 1949 1949 3 4 / ~~ I I 14 14 64/9 64/9 64/9 6 34/6 34/6 34/ 8 1949 1949 1949 1949 1 6 4 /10 34/ 8 34/ 8 1 9 4 9 I Iu1ie 1949 1949 1949 1950 14 I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Ianuarie 6 4 /11 3 4 /10 3 4 /10 3 4 /10 35/0 35/0 ~< 35/0 / pre> 14/ : 14/ 14/ 6 4 /11 6 4 /11 65/0 65/0 15 15/ 1950 L_ ~ __ ~ L_ 65/0 L_ 1 * ST* VARSTE de pensionare.01. wordanu1 wrap: break- word. anu1 pensionarii I a IStagiu1 de cotizare . functionarii penitenciare. soldatii cu ~i statut din stagii complete ~i pentru cadre1e STANDARD minime in de cotizare activitate.2011 I II II Pagina 71 .I Iunie IIu1ie IAugust 1948 1948 1948 INoiembrie I Ianuarie I Februarie 2012 2013 2013 64/ 5 33/ 10 34/ 0 34/ 0 34/ 0 34/ 2 34/ 2 1: 1 14 14 64/6 64/6 64/6 64/ 7 64/ 7 I Septembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 4 8 IMartie 1948 1948 IMai I Iunie 2013 2013 2013 1 1' rl D_e_C_e_m_b_r_l_' 4+8 e 1 __9__ I Ianuarie I Februarie IMartie IApri1ie IMai I Iunie IIu1ie IAugust I Septembrie IOctombrie INoiembrie I Decembrie I Ianuarie I Februarie IMartie L_ I_I_U_1_i_e_ O 1.

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1956 1956 1956 IFebruarie IMartie IMai 2011 2011 55/0 55/0 55/1 55/1 55/1 20/1 20/2 20/3 20/3 20/4 20/4 20/5 15 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 1956 1956 1956 1956 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 55/2 55/2 55/2 55/ 3 55/ 3 55/ 3 55/4 55/4 55/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 6 INoiembrie 1956 1956 1956 1957 1957 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 15 I 15 15 I I I 1 20/ 9 1957 1957 20/10 20/10 20/11 20/11 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 15 1957 1957 1957 1957 55/ 6 55/ 6 55/ 6 21/0 21/1 21/ 2 21/3 21/3 21/4 21/4 21/5 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/9 2 1 /10 2 1 /10 2 1 /11 2 1 /11 22/ 0 15 15 15 1 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 7 IMartie 1957 o 13 3 3 55/7 55/7 55/7 55/8 55/8 55/8 55/ 9 55/ 9 55/ 9 55/ 10 55/ 10 55/ 10 55/ 11 55/ 11 55/ 11 56/0 1958 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2013 2013 2013 2014 2014 15 15 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1958 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1958 1958 1958 1958 2014 2014 2014 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 5 8 IIu1ie 1958 1958 1958 1959 2014 2014 2014 2014 2015 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 72 .

2011 Pagina 73 .01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1959 1959 1959 IFebruarie IMartie IMai 2015 2015 56/0 56/0 56/1 56/1 56/1 22/ 1 22/ 2 22/ 3 22/ 3 22/4 22/4 22/ 5 16 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 1959 1959 1959 1959 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 56/2 56/2 56/2 56/3 56/3 56/3 56/4 56/4 56/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1 9 5 9 INoiembrie 1959 1959 1959 1960 1960 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie 16 I 16 16 I I I 1 22/9 2 2 /10 2 2 /10 2 2 /11 2 2 /11 1960 1960 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 16 1960 1960 1960 1960 56/ 56/ 56/ 6 6 6 23/0 23/1 23/2 23/3 23/3 23/4 23/4 23/5 23/5 23/ 6 16 16 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 0 IMartie 1960 o 17 56/7 56/7 56/7 1961 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2017 2017 2017 2018 2018 56/8 56/8 56/8 56/ 56/ 56/ 9 9 9 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1961 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1961 1961 1961 1961 23/7 23/8 23/ 23/ 23/10 23/10 23/11 23/11 24/0 16 16 16 1 2018 2018 2018 56/10 56/10 56/10 56/11 56/11 56/11 57/ 0 9 9 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 1 IIu1ie 1961 1961 1961 1962 2018 2018 2018 2018 2019 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .

I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1962 1962 1962 IFebruarie IMartie IMai 2019 2019 57/ 0 57/ 0 57/ 1 57/ 1 57/ 1 24/1 24/2 24/3 24/3 24/4 24/4 24/5 17 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 1962 1962 1962 1962 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 57/ 2 57/ 2 57/ 2 57/ 3 57/ 3 57/ 3 57/ 4 57/ 4 57/ 4 1 1 17 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 2 INoiembrie 1962 1962 1962 1963 1963 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie IIu1ie I 17 17 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust I I 1 24/9 2 4 /10 2 4 /10 2 4 /11 2 4 /11 1963 1963 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 17 1963 1963 1963 1963 57/6 57/6 57/6 25/0 25/1 25/2 25/3 25/3 25/4 25/4 25/5 25/5 25/ 6 17 17 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 3 IMartie 1963 o 21 57/ 7 57/ 7 57/ 7 1964 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2021 2021 2021 2022 2022 57/ 8 57/ 8 57/ 8 57/9 57/9 57/9 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /10 5 7 /11 5 7 /11 5 7 /11 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1964 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1964 1964 1964 1964 25/7 25/8 25/ 25/ 25/10 25/10 25/11 25/11 2 6/0 17 2022 2022 2022 9 9 1 9 6 4 IIu1ie 1 964 1 964 1 964 1965 2022 2 022 2 022 2 022 202 3 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I 17 17 1 58/ 0 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 74 .

01.I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1965 1965 1965 IFebruarie IMartie IMai 2023 2023 58/ 0 58/ 0 58/1 58/1 58/1 2 6/1 26/ 2 2 6/3 2 6/3 2 6/4 2 6/4 2 6/5 18 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1965 1965 1965 1965 IIunie IIu1ie ISeptembrie IOctombrie 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 58/4 58/4 58/4 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1 9 6 5 INoiembrie 1965 1 965 1 965 IIanuarie IFebruarie 18 I 2024 2024 2024 18 18 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie1 IIu1ie IAugust I IMartie IMai IIunie IIu1ie I 1 1966 1966 1966 1966 2024 2024 2024 26/ 9 0 2 6/1 2 6/1 0 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie 2024 2024 2024 2025 58/ 6 58/ 6 58/ 6 18 1 1 1966 966 1966 1966 2 6/1 2 6/1 27/0 27/1 27/2 1 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 6 IMartie 1966 o 25 5 5 58/7 58/7 58/7 58/8 58/8 58/8 58/ 9 58/ 9 58/ 9 58/ 10 58/ 10 58/ 10 58/ 11 58/ 11 58/ 11 59/0 27/3 27/3 27/4 27/4 27/5 27/5 27/6 27/7 27/8 27/9 27/9 2 7 /10 2 7 /10 2 7 /11 2 7 /11 28/0 18 18 18 1 1967 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 2025 2025 2025 2026 2026 18 18 1 IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust 1967 IIanuarie IFebruarie IMartie IMai IIunie 1 1967 1967 1967 1967 2026 2026 2026 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie 1 9 6 7 IIu1ie 1967 1967 1967 1968 2026 2026 2026 2026 2027 1 ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IIanuarie I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2011 Pagina 75 .

mediu Brut "> anua1 (lei) Net Sa1ariu1 1938 1947 168 261 293 335 366 397 337 365 1948 1949 1950 1951 CTCE - Piatra Neamt - 05 .01.2011 Pagina 76 .I Februarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie 1968 1968 1968 IFebruarie IApri1ie IMai 2027 2027 59/0 59/1 59/1 59/2 59/2 59/3 59/3 59/4 59/4 59/5 59/5 59/ 59/ 6 6 28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/ 6 19 2027 2027 2027 2027 2027 1968 1968 1968 1968 IIu1ie IAugust IOctombrie INoiembrie 28/7 1 1 9 6 8 IIanuarie 1968 1 968 1 968 IFebruarie IApri1ie 2028 2028 2028 19 19 1 I IDecembrie IIanuarie IFebruarie IMartie IApri1ie IMai IIunie IIu1ie IAugust ISeptembrie IOctombrie INoiembrie IDecembrie IIanuarie I IMai IIu1ie 2028 2028 I 1969 1969 1969 1969 IAugust 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2 9/1 29/ 2 2 9/3 2 9/4 2 9/5 1 IOctombrie INoiembrie IIanuarie IFebruarie IApri1ie IMai 59/7 1 1 1969 1969 1969 1969 59/ 59/ 9 9 29/ 6 2 9/7 2 9/8 29/ 2 9/1 2 9/1 9 0 1 1 9 6 9 IIu1ie 1969 1969 1969 1970 IOctombEie INoiembrie IIanuarie 2029 2029 2030 59/10 59/10 59/11 59/11 60/0 1 1 19 19 2 '__ * ST* ~-=---------'--------'-----------'--------J 30/0 < / pre> SALARIUL MEDIU ANUAL * T* < pre sty1e=" wordAnu1 wrap: break- word.

248 1 . 210 1 . 289 1. 936 3. ) 1 . 108 2 . 340 2 . 337 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 595 1 . 391 1 . 457 2 . 179 1 . 773 2 . 827 2 .1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 196 1 967 1 968 196 9 6 403 447 487 536 593 671 747 784 854 898 947 1 . 818 2. 317 3 . 872 o 24 3 .2011 Pagina 77 . 855 2 . 370 410 456 499 549 619 684 726 ~~ ~ 802 833 880 932 965 1. 813 1. 964 2 . 139 1 . 083 1 . 344 2 . ~ o 46 1 . 285 3. 318 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1 . 224 3 . 712 1. 297 o 28 1 . 102 I 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2. 005 1. 339 1 . 107 1 . 721 2 . 180 1 . 115 1 . 498 563 663 1. o 11 2 . 471 1 .01. 238 2. 601 2 . 602 2 . 525 2 .

breakcu luna word.2011 Pagina 78 .01.1988 1989 3 422 2 3 < / pre> 3 946 063 381 3 4 _L_ ---'-- 538 010 ____J 1 990 '---- * ST* 1 9 9 1 .wrap: Incepand ziua. "> Actu1 ( lei) normativ care prin ~ stabi1it ~ I I Sa1ariu1 minim I 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 166 166 166 166 220 220 350 350 350 400 1958 1959 1 I 1960 400 400 475 I 475 1 963 1 964 1 965 1 septembrie 475 475 I 475 550 I 196 1 967 6 1 august 550 550 700 700 I 1 968 196 9 1 martie 1 mai 700 700 1970 750 800 I CTCE - Piatra Neamt - 05 .2 0 1 0: Sursa: Institutu1 Sa1ariu1 National mediu brut lunar de Statistica comunicat de Institutu1 National de ANEXA 8 SALARIUL MINIM FE TAPA * T* < pre sty1e=" Anu1 word.

133/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr.1 5 0 4 . 500 august iu1ie august septembrie 1 . 975 6 .1 5 0 1 1 . 5 8 6 / 1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 1 800 800 I 000 1 000 1 . 000 40 200 45 000 I I I I I I I I I I 15 martie 1 iu1ie 1 995 1 apri1ie I I I 45.2 o 0 12 .2 o 0 1 1 1 2 2 2 I ~~ 0 0 0 0 o o o o ~ ~ 1 2 1 .920 1 5 . 774/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 Hotararea Guvernu1ui nr.01. 000 I I I Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui nr. nr. 500 9 . 675 5 . 208/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 780/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 7 5 . 140 1 . 215 16. 140 1 . 000 I I I Hotararea Guvernu1ui nr. 124/1 993 Hotararea Guvernu1ui nr. 94/ 1993 Hotararea Guvernu1ui nr. 2 1 8 / 1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 499/1992 Hotararea Guvernu1ui nr.1971 1972 1 1973 1974 1 1975 1 1976 1977 1978 1979 1 1980 1981 1982 1983 1 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 1 990 1 991 iu1ie 1 1 septembrie 1 .600 1 7 . 5 7 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 6 0 . 1 4 9/1 992 Hotararea Guvernu1ui nr. 184/1 995 CTCE - Piatra Neamt - 05 . 683/1993 I I I I I 1992 1 1 1 993 1 1 1 1 1 994 I I 8 . 19/1992 Hotararea Guvernu1ui nr. 000 6 5 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 90/1994 353/1994 6 5 . 000 2 2 000 000 I I I 1)1 I 1 1 1 martie 1 apri1ie 1 mai septembrie noiembrie ianuarie martie 1 mai septembrie noiembrie 1 ianuarie martie 1 mai octombrie decembrie I I I I I 2 000 3 . 600 3 0 .2011 Pagina 79 . 425 1 1 1 1 I 425 425 425 425 I 500 500 1 500 2 . 2 1 9/1 991 Hotararea Guvernu1ui nr. 775 7 .

8. nr.0 0 0 2 5 0 . 037 nr. ra Ho t.000 11. 000 750 .a rea ra 1 507 1 . nr. nr.2011 Pagina 80 . 1 1 766/ 2 825 /2 o o 05# 947 06# 947 2 008 15 0 0 15 4 0 ( RON) Hotararea Hotararea Ho t.000 Ho t._--------------------------------~~. 000 150 000 2 2 5 .a rea Guvernu1 ui nr. nr.01. nr. nr. Fami1iei ~i Protectiei transmite Socia1e catre Casa Nationa1a de Pensii CTCE - Piatra Neamt - 05 .a rea ra 231/2001 11 . 2 003 1 ianuarie Hotararea Guvernu1ui 0 12 50000 2 2 400 . nr. 2 450 Hotararea 2000 1 1 2001 1 2002 1 martie martie februarie decembrie I 11 7 o o 1450.0 0 0 I I Ho t.a rea ra Ho t. 000 27/ 1997 Ho t. 11 I I 0 Ho t.199 6 1 august I 1 1 1 februarie august octombrie apri1ie 1 mai 75.a rea ra Guvernu1 ui nr.a rea ra 1 .000. Sursa: Ministerul Muneii. 051 1. 000 .000 97 .000 I I Ho t. Fami1iei ~i Protectiei Socia1e date1e pentru cGm]Slletarea anexei nr. 000 350 . r---------r--------------+----------. ra 468/1997 1 998 199 9 1 Ho t. 1 / 2 000 166/2000# 94. 594/199 6 I~ 1 997 I 9 7 .a rea Guvernu1 ui nr.a rea ra Guvernu1 ui Guvernu1 ui nr.a rea ra Guvernu1ui Guvernu1ui nr.000 0 000 00 .00 400 . 1 1 2 1 /2001# 9 o 5 / 2 002 # 94 o o o o 04 05 1 1 ianuarie ianuarie 1 iu1ie ianuarie ianuarie ianuarie octombrie 12 13 13 13 800 100 10 000 000 (RON) Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui 515/ 2 346/ 2 o o 03# 94 04# 94 2 2 06 07 1 1 1 1 1 30 Hotararea Hotararea Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui Guvernu1ui nr. I 11 . 051 / 2o07# 947 /2008# 9474 /2008# 947 2 L- o 09 L- ~ ~~--~------------------------------~< / pre> * ST* NOTA? : Pub1ice Ministeru1 Muncii. nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->