Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.

2008

Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

Standardul de referinţă (de calitate) reprezintă, conform legii, descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.

Standardele de autorizare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.UG 75/2005, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori. Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, în mod concret şi 1

Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori.H. 75/2005. 75/2005 menţionată anterior. 9 lit. b) din OUG nr. pentru fiecare indicator. c) din OUG nr. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11. Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc. 75/2005 sus . nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie). 75/2005 nivelul optimal de realizare a unei activităţi de către o organizare furnizoare de educaţie). cu modificările ulterioare. în procesul de evaluare a calităţii vor fi folosite atât standardele de acreditare şi evaluare periodică. 1534/25. 2 . pentru fiecare indicator în parte cerinţele efective pentru ca serviciile educaţionale oferite de către organizaţia furnizoare de educaţie să fie considerate ca optime. privind asigurarea calităţii educaţiei. Standardele de referinţă se aplică domeniilor prevăzute de art. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii. conform art. aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. cât şi standardele de referinţă aprobate prin prezentul act normativ (care reprezintă. nr. 87/2006.G. iar la fiecare indicatori sunt definiţi descriptori. 9 lit. Având în vedere prevederile art. aprobate prin HG nr. în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorii. 4 din OUG nr. cerinţele minime pe care organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să le îndeplinească. conform art. 21/2007 (care reprezintă.2008 observabil.menţiontă.

de luare a deciziilor. Organismele consultative ale beneficiarilor relevanţi pentru unitatea şcolară se întrunesc periodic. a modului de organizare.11. naţionale.2. nr. Scopurile şi obiectivele stabilite în proiectul de dezvoltare şi în planurile de implementare (operaţionale) sunt realizate integral.3.1.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. instituţionale. de comunicare şi de raportare. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă   3 .Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Domeniul „Capacitate instituţională” a) structurile 1.H.G. Personalul şcolii demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a reglementărilor interne. obiectivele şi programele stabilite la solicitarea beneficiarilor sunt cuprinse în proiectul de dezvoltare şi în planurile de implementare (operaţionale). Organizarea internă a unităţii de învăţământ    1. 1534/25. Scopurile. Managemen administrative şi t strategic manageriale 1. obiectivele şi programele rezultate din politicile şi strategiile europene. Organizarea internă a furnizorului de educaţie este stabilă şi asigură realizarea fără perturbări a proceselor fundamentale. Furnizorul de educaţie comunică sistematic cu părinţii şi cu ceilalţi beneficiari din comunitate. regionale şi locale privind educaţia şi formarea profesională sunt cuprinse în proiectul de dezvoltare şi în planurile de implementare (operaţionale).   1. Furnizorul de educaţie utilizează feed-back-ului obţinut de la beneficiarii educaţiei şi de la părinţi pentru optimizarea circulaţiei informaţiei în organizaţie.  Scopurile. structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare). Existenţa.

Personalul şcolii.G.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. 1534/25. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei. părinţii şi cadrele didactice se simt în siguranţă în incinta şcolii (inclusiv curtea. înregistrarea.11.3. după caz.4. Personalul şcolii. beneficiarii educaţiei şi.2.   2. Categoriile de beneficiari relevante pentru unitatea şcolară demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a informaţiilor privind curriculumul naţional. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ 2. nr. procesul de învăţământ şi viaţa şcolară.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor 2. Asigurarea serviciilor medicale pentru educabili    Cadrele didactice şi categoriile de beneficiari relevante pentru unitatea şcolară demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a activităţii şcolii. elevii şi. Educabilii. Domeniul „Capacitate instituţională” 2. părinţii demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză. în timpul desfăşurării programului   4 . Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară.1.H. Furnizorul de educaţie asigură accesul permanent al beneficiarilor educaţiei la servicii medicale prin cabinet propriu sau pe baza unor acorduri de asistenţă cu unităţi sanitare. Informaţiile specifice unităţii şcolare şi contextului în care aceasta funcţionează sunt incluse în baza de date existentă şi difuzate în comunitate. Managemen t operaţional 2. părinţii sunt implicaţi sistematic în campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii. după caz. terenurile de sport şi celelalte spaţii şcolare) şi în vecinătatea şcolii.

Spaţii administrati ve Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. dotarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare. Accesibilitatea spaţiilor şcolare 1. la indicatorii privind utilizarea 5 . Furnizorul de educaţie aplică programe şi măsuri de diminuare a violenţei în şcoală.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . 1534/25.    2. Domeniul „Capacitate instituţională” 2.H.e. în construirea / amenajarea. Furnizorul de educaţie asigură sprijinul individual. privind accesul în spaţiile şcolare. Utilizarea spaţiilor şcolare 2. pentru persoanele cu c. a activităţii curente şi a ofertei educaţionale. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative Furnizorul de educaţie asigură accesul beneficiarilor şi al personalului şcolii la servicii de orientare şi consiliere. Dotarea spaţiilor şcolare 1. identificate la nivelul beneficiarilor educaţiei şi al personalului şcolii.2. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă.G.Spaţii şcolare 1. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru educabili.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A.1.1.4. Existenţa. nr.5. administrative şi auxiliare.s.3. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 1. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă.    b) baza materială 1.11. Rezultatele activităţilor de orientare şi consiliere sunt utilizate pentru îmbunătăţirea documentelor programatice.

2. 1534/25.Spaţii auxiliare 3. 4. Materialele şi mijloacele de învăţământ. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare 3. în privinţa dotării cu fond de carte / cu fond de material informatic şi audio-video.3.2. nr. de către elevi şi cadre didactice. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. la indicatorii privind dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare.3. Domeniul „Capacitate instituţională” 3. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare 4. în utilizarea bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare. 6 .11. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare spaţiilor şcolare şi auxiliare.1.G.H. Existenţa.1. Utilizarea spaţiilor auxiliare 4.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. auxiliarele curriculare     Furnizorul de educaţie demonstrează progres. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Furnizorul de educaţie demonstrează progres.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare 3. în dotarea şi în utilizarea TIC (hardware şi software). Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare 4.

auxiliarele curriculare sunt identificate. didactic auxiliar şi nedidactic sunt definite.2.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . mijloacele de învăţământ şi adaptate la nevoile speciale 5.4.G. Managementul personalului didactic şi de conducere 1.1. în completarea  Politicile de personal privind personalul de conducere. Accesibilitatea echipamentelor.Document e şcolare c) resurse umane 1.1. Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate 7 .2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. nr. didactic. materialele. Domeniul „Capacitate instituţională” 4. Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic  Echipamentele.Managem entul personalului  Nu există / a scăzut numărul erorilor documentelor şcolare şi a actelor de studii. materialelor.H. aplicate şi revizuite periodic. 1534/25. mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare 5. Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii 1.11.

Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii 2.Oferta educaţional ă 1.1. Oferta educaţională este promovată la nivelul comunităţii utilizându-se metode specifice de marketing. programelor şi activităţilor realizate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţi sunt utilizate în unitatea şcolară (în procesul de învăţământ. Domeniul „Eficacitate educaţională” a) conţinutul programelor de studiu 1.2. / c. şi / sau între ariile curriculare. Activităţile de predare. judeţene şi locale.d. Rezultatele proiectelor. Proiectarea c. evaluare. 1534/25. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale 1.ş. a competenţelor dezvoltate. al ariilor curriculare.1.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt selectate şi utilizate în funcţie de specificul unităţii şcolare şi de achiziţiile anterioare de învăţare ale beneficiarilor educaţiei. Proiectare curriculară asigura dezvoltarea laturii aplicative. în activităţile extracurriculare etc.Curriculu m       8 .H. se realizează pornind de la nevoile identificate şi de la politicile naţionale.l.11.d. Proiectarea curriculumului    Definirea ofertei educaţionale ia în considerare cererile beneficiarilor relevanţi.2008 B. în managementul unităţii şcolare.). învăţare şi evaluare sunt proiectate în echipă la nivelul catedrelor. Beneficiarii relevanţi pentru unitatea şcolară sunt implicaţi în proiectarea activităţilor de predare. Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile anterioare de învăţare ale beneficiarilor educaţiei. nr. practice. 2.G. învăţare.

9 . învăţare şi evaluare. Elementele specifice ale minorităţilor etnice. nr.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .2. Furnizorul de educaţie respectă recomandările de igienă şcolară privind echilibrul între activitatea şcolară a beneficiarului educaţiei şi celelalte tipuri de activităţi specifice vârstei. învăţare şi evaluare. Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare ale beneficiarilor educaţiei în activităţile curriculare şi extracurriculare. Domeniul „Eficacitate educaţională” 2.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B. Furnizorul de educaţie realizează un învăţământ incluziv prin mixarea sistematică a colectivelor de beneficiari ai educaţiei. Cadrele didactice dezvoltă capacitatea beneficiarilor educaţiei de a învăţa din experienţă şi din practică. religioase sau de altă natură existente în unitatea şcolară sunt utilizate în activităţile de predare. Realizarea curriculumului          Cadrele didactice aplică sistematic metodologii didactice centrate pe beneficiari ai educaţiei şi pe grupul de beneficiari ai educaţiei. Cadrele didactice răspund la cererile beneficiarilor educaţiei sau ale părinţilor privind acordarea de sprijin individual în învăţare. Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate sistematic în procesul de învăţământ.H.11. Furnizorul de educaţie asigură respectarea drepturilor şi îndatoririlor cadrelor didactice şi ale beneficiarilor educaţiei în cadrul proceselor de predare. 1534/25.G.

inclusiv la evaluările de parcurs. sunt înregistrate şi comunicate beneficiarilor educaţiei şi. privind rezultatele şcolare corespunzătoare tipului de unitate şcolară şi categoriei de risc.). Beneficiarii educaţiei şi. Produsele activităţii beneficiarilor educaţiei sunt expuse în sălile de clasă şi în celelalte spaţii ale şcolii. după caz.G. Evaluarea rezultatelor şcolare          Fiecare cadru didactic poate descrie pentru fiecare grupă / clasă şi beneficiar al educaţiei punctele tari şi cele slabe privind realizarea obiectivelor curriculare. părinţilor.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Autoevaluarea şi inter-evaluarea educabililor sunt folosite sistematic în activităţile de învăţare. Rezultatele şcolare. Domeniul „Eficacitate educaţională” b) rezultatele învăţării 1. cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată.11. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Cadrele didactice folosesc cu precădere stimulentele pozitive (lauda.H. încurajarea etc. nr.Performan ţele şcolare 1.1. raportat la Sistemul Naţional de Indicatori privind Educaţia (SNIE). încadrarea în muncă a absolvenţilor. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. după caz. după caz. privind continuarea studiilor sau. 10 . părinţii acestora.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. 1534/25. Evaluările sumative sunt valide şi fidele.

regional.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B.Activitatea 1. Furnizorul de educaţie evidenţiază contribuţia directă şi efectivă a fiecărei activităţi extracurriculare la realizarea scopurilor şi obiectivelor stabilite prin politicile educaţionale şi documentele programatice de la nivel naţional.1. Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională rezultatele cercetării de profil. naţional sau internaţional a crescut numeric şi procentual. nr.1. Activitatea ştiinţifică ştiinţifică şi metodică   1.) a crescut numeric şi procentual. c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică.Performan ţele extraşcolare 2. desfăşurată la nivel local. Activitatea metodică a cadrelor didactice   d) activitatea financiară a organizaţiei 1.G. a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii la activităţile extracurriculare a crescut numeric şi procentual. a beneficiarilor educaţiei. Participarea cadrelor didactice la activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul unităţii şcolare sau la nivel local.11. prezentări etc. Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională rezultatele participării la activităţile metodice.2. referate.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice desfăşurate la nivel teritorial (cu lecţii demonstrative.H.Activitatea 1. naţional sau internaţional. Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extraclasă şi extra-şcolare)   Participarea cadrelor didactice. 1534/25.1. judeţean sau local. Domeniul „Eficacitate educaţională” 2. regional. după caz 1. Procesul de proiectare bugetară este transparent Furnizorul de educaţie asigură implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor relevanţi în proiectarea bugetară. Constituirea financiară bugetului şcolii   11 .

H. Execuţia bugetară   Procesul de execuţie bugetară este transparent. Nu există / a scăzut numărul neconformităţilor constatate de organismele de control financiar.2. iar rapoartele financiare sunt publice.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B. Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. Domeniul „Eficacitate educaţională” 1. 1534/25.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Domeniul „Managementul calităţii” 12 .11.G. nr.

Domeniul „Managementul calităţii” a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 1. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei beneficiarilor educaţiei. nr. Furnizorul de educaţie promovează sistematic valorile cheie ale organizaţiei şcolare.G. realizarea şi revizuirea activităţilor şi procedurilor de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii. 1534/25. privind nivelul de satisfacţie a personalului şi a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. Procedurile de autoevaluare sunt realizate cu participarea beneficiarilor relevanţi pentru unitatea şcolară. Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională         Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de autoevaluare proprii / adaptate pentru domeniile şi criteriile prevăzute de lege. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Rezultatele autoevaluării şi ale evaluărilor externe sunt folosite în planificarea.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .11. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului. părinţilor şi altor beneficiari relevanţi.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. 13 .Autoevaluar ea instituţională 1. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de analiză a culturii organizaţionale.1.H.

Domeniul „Managementul calităţii” 2. de control al documentelor şi al înregistrărilor. de comunicare internă. Angajatorii relevanţi la nivel local sau regional sunt implicaţi în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii la unităţile şcolare care oferă calificări profesionale. de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore. activităţile specifice şi procedurile privind îmbunătăţirea calităţii sunt cuprinse în documentele programatice.2. Observarea activităţii curente şi feed-back-ul primit de la beneficiarii relevanţi şi de la personalul şcolii sunt utilizate pentru revizuirea strategiilor şi a planurilor privind dezvoltarea profesională. nr.Management ul calităţii la nivelul organizaţiei 2. Procedurile fundamentale (pentru procesele fundamentale. de monitorizare. Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice şi ştiinţifice este monitorizată sistematic. Dezvoltarea profesională a personalului     14 .Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . decizie şi raportare. Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională este monitorizată sistematic.  2.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii   Ţintele strategice. metode şi instrumente cunoscute de către cei implicaţi. revizuire şi îmbunătăţire a calităţii) sunt cunoscute şi aplicate de către personalul unităţii şcolare. 1534/25.11.G.H.1. evaluare. Evaluarea activităţii profesionale a personalului utilizează criterii.

H. realizarea şi îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri speciale de evaluare şi de orientare pentru beneficiarii educaţiei capabili de performanţă. monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a învăţării 1. 1534/25. Domeniul „Managementul calităţii” b) proceduri privind iniţierea.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . “Benchmarking-ului” (compararea cu buna practică în domeniu) este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare.1. nr.1. Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare   Personalul şi categoriile relevante de beneficiari sunt implicate în revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri speciale de evaluare şi de înregistrare a rezultatelor evaluării pentru grupurile vulnerabile / în situaţie de risc.G.11. 1.Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării 1.Revizuirea periodică a ofertei şcolii 1.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. 15 . Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării     Furnizorul de educaţie revizuieşte procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării pe baza analizei progresului şi a feedbackului obţinut de la beneficiarii relevanţi. Beneficiarii relevanţi participă la planificarea.

Evaluarea corpului profesoral se bazează pe feed-backul obţinut de la beneficiarii relevanţi. Evaluarea corpului profesoral cuprinde recomandări privind dezvoltarea profesională ulterioară.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C.1.Evaluarea corpului profesoral 1. 16 .11.H. în planificarea. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Evaluarea corpului profesoral foloseşte indicatori privind rezultatele obţinute şi progresul beneficiarilor educaţiei.G.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Optimizarea accesului la resursele educaţionale  Evaluarea fiecărui cadru didactic se realizează folosind metode şi instrumente multiple (cel puţin două metode şi / sau instrumente).Optimizarea accesului la resursele educaţionale 1. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Domeniul „Managementul calităţii” d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 1. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral     e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 1. 1534/25.1. nr. realizarea şi îmbunătăţirea accesului la resursele educaţionale pentru beneficiarii relevanţi.

1.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . în privinţa cuprinderii. nr. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă.H. după caz. Feed-backul obţinut de la beneficiarii relevanţi este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale. Procedurile de acces al persoanelor interesate la informaţiile de interes public sunt simple.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. Baza de date a unităţii şcolare privind nivelul de realizare a standardelor şi standardelor de referinţă este actualizată periodic. Furnizorul de educaţie demonstrează progres.1.Constituirea şi actualizarea bazei de date 1. a informaţiilor privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei. analizate şi utilizate în activitatea managerială. Furnizorul de educaţie demonstrează progres.   g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii    17 . în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. referitoare la asigurarea internă a calităţii 1. diplomele şi calificările oferite 1. transparente şi îmbunătăţite periodic. în baza de date a unităţii şcolare.Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate 1.G. 1534/25. în planificarea.11. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ  Informaţiile referitoare la nivelul de îndeplinire a indicatorilor naţionali privind educaţia (SNIE) şi a celor cuprinşi în standardele de naţionale sunt colectate. realizarea şi îmbunătăţirea activităţii de relaţii publice. Domeniul „Managementul calităţii” f) baza de date actualizată sistematic. certificatele.

18 . conform legii 1. Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii     Structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii funcţionează eficient şi continuu. Conducerea şcolii demonstrează preocupare pentru alocarea resurselor necesare funcţionării structurilor de evaluare internă a calităţi (materiale.H.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. 1534/25.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Reprezentanţii desemnaţi ai beneficiarilor relevanţi participă sistematic la activitatea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii.Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii 1. Domeniul „Managementul calităţii” h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei. umane etc. nr.G.1. Măsurile de îmbunătăţire a calităţii recomandate de structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii sunt puse în aplicare de către conducerea unităţii şcolare.). financiare.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful