Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Europass

Informa ii personale

Nume / Prenume Adres(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Mobil:

Na ionalitate(-t i)

Data naterii
Locul de munc vizat / Domeniul ocupa ional

Experien a profesional

Perioada

Func ia sau postul ocupat

Activit i i responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informa ii despre Europass accesa i pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Uniunea European, 2002-2010 24082010

Educa ie i formare Numele i tipul institu iei de nv mnt / furnizorului de formare Perioada

Calificarea / diploma ob inut

Limba(i) matern(e)

Limba(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare


n elegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversa ie Discurs oral Scriere Exprimare scris

Limba Limba

Competen e i aptitudini organizatorice

Competen e i aptitudini de utilizare a calculatorului

Permis(e) de conducere

Informa ii suplimentare

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informa ii despre Europass accesa i pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Uniunea European, 2002-2010 24082010